595/2003 Z.z.

Zákon o dani z príjmov - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (6)
Komentáre (5)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Predmet úpravy
x x x
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxmi zákonmi (napr. zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákonníkom práce, Obchodným zákonníkom, zákonom o účtovníctve atď.), ale veľmi dôležitx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtorý upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní, a ktorý vymedzuje niektorx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xO a PO sú rôzne odlišnosti, ktorými sa ZDP komplexne zaoberá.
Ak je medzinárodná zmluva:
-
schválená,
-
ratifikovaná,
-
vyhlásená v zbierke xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takejto zmluvy. Často používanými medzinárodnými zmluvami sú dvojstranné medzištátne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (doteraz má SR uzatvorxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxrem medzinárodných zmlúv pre Slovenskú republiku (SR) ako členského štátu EÚ vyplývajú aj iné povinnosti z medzinárodného práva. SR je povinná zapracxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxdné pojmy
x x x
xx xxxxx xxx xx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xákonníka je FO každý človek, pričom okamihom narodenia nadobúda spôsobilosť mať práva a povinnosti. Maloleté FO (teda osoby mladšie ako 18 rokov) majx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxré nemajú tieto maloleté FO spôsobilosť, vykonávajú za nich ich zákonní zástupcovia. PO je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý úxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxstiam, má teda právnu subjektivitu.
Predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka (FO aj PO) a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxových spoločností, dôchodkových správcovských spoločností, daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie atď.
Príjem, ktorým sa ZDx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxmerane ustanovenia o kúpnej zmluve podľa § 588 až § 610 Občianskeho zákonníka tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za prexxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh (napr. euro, dolár, libra), nepeňažný príjem je potrebné na účely ZDP oceniť. Oceňuje sa cenami bežne používanými podľa miestnych a časových podmienxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxých zákazníkov) alebo
-
ocenenie nepeňažného príjmu ustanovené priamo v ZDP [napr. § 5 ods. 3 písm. a) ZDP - nepeňažný príjem plynúci zamestnancovi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, sa za nepeňažný príjem považuje aj prijatie zmenky ako platobného pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxx - napr. hodnota stravovania poskytovaného ako nepeňažné plnenie zamestnávateľa svojim zamestnancom, hodnota nealkoholických nápojov poskytovaxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xaňovú povinnosť a predmet dane. Daňovníci môžu mať v zásade dva druhy daňovej povinnosti, a to neobmedzenú daňovú povinnosť a obmedzenú daňovú povinnoxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na územie SR v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak; trvalý pobyt môže byť udelený na päť rokov, na neobmedzxxx xxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxavajú, to znamená viac ako 183 dní súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v kalendárnom roku.
-
PO, ktoré majú na území SR sídlo alebo miesto skutočného xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxpísaná v obchodnom registri).
Osoby (PO aj FO) s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR priznávajú (a zdaňujú) slovenskému správcovi dane všetky svoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
-
FO, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt ani sa tu obvykle nezdržiavajú viac ako 183 dní v kalendárnom roku, na ktoré sa vzťahuje (obmedzuje) daňová poxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxbytu daňovníka na území SR s výnimkou toho daňovníka, ktorý sa na území SR zdržiava len za účelom štúdia alebo liečenia, alebo ktorému zo zdrojov na území xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
-
PO, ktoré nemajú na území SR xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxiteľné príjmy len zo zdrojov na území SR [§ 2 písm. g) ZDP].
Príklad:
Peter má trvalý pobyt a stály byt na území ČR. Za účelom štúdia na vysokej škole bol fyxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu, že má na území ČR trvalý pobyt. Na území SR je v súlade s § 2 písm. e) bodu 2 ZDP považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou aj napriek tomu, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxm. Zdaniteľným príjmom je každý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy.


Písm. i) vymedzuje zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxľne vynaložený daňovníkom,
-
zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo
-
zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.
Od 1. januára 2015 sa uplxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtronika, optické a fotografické prístroje a zariadenia, ručné nástroje, kosačky, člny, nábytok, bicykle atď. Uvedená úprava je v prospech daňovníkoxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na súkromné účely a na podnikanie.
Príklad:
Firma zakúpila kosačku v hodnote 1 500 eur na kosenie trávy vo svojom areáli. Vzhľadom na to, že táto kosačkx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx preukazovať, v akom podiele sa uvedená kosačka skutočne využíva na súkromné účely. Ak by však táto firma nemala zákazky na kosenie trávy alebo by nemala xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxznámka:
Pri príjmoch zo závislej činnosti zákon ustanovuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxné a sociálne poistenie, resp. poistné na sociálne zabezpečenie (policajti a vojaci), alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktoréxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxičom:
-
ak v príslušnom zdaňovacom období daňové príjmy daňovníka sú vyššie ako vynaložené daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxaňovacom období pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti, ide o daňovú stratu.
Písm. l) vymedzuje zdaňovacie obdobie, ktorým je pre FO vždy kalexxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 3 ods. 4 zákona o účtovníctve účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxaňovacie obdobie inak, t.j. ako hospodársky rok.
Písm. m) definuje obchodný majetok ako súhrn majetkových hodnôt:
-
vecí,
-
pohľadávok a
-
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala (v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve), alebo ich evxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxutí lehoty, na ktorú bola zmluva o prenájme uzavretá, ale aj počas obdobia trvania zmluvy.
Písm. n) až p) definujú pojem závislej osoby. Na účely ZDP je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxíka a ide predovšetkým o osobu príbuznú v priamom rade, súrodenca a manžela. Iné osoby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ujmu,
-
ekonomickým a personálnym prepojením (písm. o) je:
1.
účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení druhej osoby - ide o podiel na základnxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx ako 25% podiel a zistí sa ako súčin priamych podielov vyjadrených v percentách následne vynásobený stomi,
Príklad:
Spoločnosť A má 53% priamy podiex xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx sú spoločnosti A a C považované za závislé osoby (0,53 x 0,56 = 0,2968 x 100 = 30%).
-
nepriamy odvodený - zisťuje sa pri xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxvom ktorých bol nepriamy odvodený podiel vypočítaný, sú ekonomicky prepojené, ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%. Nepriamy odvodxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxomnou kontrolou alebo vedením tretej tej istej osoby (materskej spoločnosti) alebo blízkej osoby, alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv právnickej osoby k tejto právnickej osobe.
Príklad:
Pán Ján Drobný má 100 % priamy podiel na spoločnosti Alfa a jeho syn Peter má priamy 100 % podiel nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xch spoločnosti Alfa a Beta z dôvodu, že v nich majú majetkový podiel osoby blízke. Z tohto dôvodu sa aj vzájomné transakcie medzi uvedenými spoločnosťamx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xytvorené predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Je to teda taký obchodný vzťah, ktorý vznikol nielen za účelom úpraxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxmu závislá osoba je dôležitý v súvislosti s aplikáciou transferového oceňovania, ktoré bolo s účinnosťou od 1. januára 2015 rozšírené aj na tuzemské trxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxničnou PO podľa § 2 písm. n), pričom rovnako ZDP posudzuje aj vzťah medzi:
-
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ktorí sú vzájomne prepojení [písm. n)] a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.
Vzájomné prepojenie týchto osôb pxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxitý v súvislosti s aplikáciou transferového oceňovania pri cezhraničných transakciách.
Základné parametre finančného prenájmu (lízing) na účelx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxm kúpy prenajatej veci. Pri finančnom prenájme (lízing):
-
cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x
x
xxxx xxxania finančného prenájmu musí byť od 1. januára 2015:
-
najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP,
-
najmenej 60% doby odxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xdpisovej skupiny 5,
-
najmenej 60% doby odpisovania stanovenej pre odpisovú skupinu 6 (t.j. 24 rokov), ak predmetom prenájmu je pozemok, na ktorom jx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxm prenájmu je pozemok, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba.
Ak predmetom prenájmu je pozemok spolu s budovou, cena za ktorú prechádza vlasxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxslená samostatne z dôvodu, že pozemok nie je považovaný za odpisovaný majetok a pri predaji budovy spolu s pozemkom možno podľa § 19 ods. 3 písm. e) ZDP uzxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxeha zdaneniu na území príslušného členského štátu EÚ,
-
zdaňuje príjmy zo zdrojov z územia svojho "materského" štátu, ako aj zo zdrojov na území inéhx xxxxx xx x xxxxxxx
x
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxťou, ktorí majú trvalý pobyt, resp. sídlo na území mimo členského štátu EÚ. Táto definícia je potrebná v nadväznosti na uplatňovanie smerníc EÚ, vzťahuxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ktorý zrušil zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní) boli do ZDP doplnené definície pojmov:
-
"preddavok na daxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxx" - FO alebo PO, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybraný od daňovnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtnancom príjmy zo závislej činnosti, zráža z nich preddavky na daň, ktoré odvádza správcovi dane.
Písm. w) stanovuje, že dobrovoľným príspevkom na sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov v znení neskorších predpisov (tzv. II. pilier). Zaplatené príspevky na toto sporenie možno za ustanovených podmienok podľa § 11 ZDP uplatniť na koxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xe daňovníkom nezmluvného štátu je FO, ktorá má trvalý pobyt, alebo PO, ktorá má sídlo v štáte, s ktorým SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o:
-
zamxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtanovenia o výmene informácií na daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a SR viazaná.
MF SR má na svojom webovom sídle zoznam štátov, s ktxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxlatňuje sa zvýšená sadzba dane vo výške 35% (daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 1 ZDP a zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 ZDP).
Písm. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxa skratka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka. Na účely ZDP je teda:
-
držiteľom držixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník.
S účinnosťou od 1. januára 2017 sa medzi držiteľov xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o liekoch.
Písm. aa) preberá definíciu zamestnanca, ktorá bola dlho obsiahnutá v znení § 5 ods. 2 ZDP. Zamestnancom je aj naďalej na účely ZDP daňovxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x017 nový základný pojem kontrolovaná transakcia. Rozumie sa ňou právny vzťah alebo iný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxo z nakladania s majetkom.
Zároveň je v definícii tohto základného pojmu vymedzené, že za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxcká osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.
Príklad:
Otec Ján Drobný prenajíma svojmu synovi Pavlovi byt, ktorý otec nemá zaradený v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxrom sa nachádza aj tento byt.
Nakoľko otec nemá zaradený byt v obchodnom majetku a syn ho nevyužíva na podnikateľskú účely, prenájom medzi otcom a synom xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx
x x x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxuhy príjmov fyzických osôb, ktoré ZDP podrobne špecifikuje v jednotlivých ustanoveniach, pričom pri každom príjme sa zisťuje základ dane (čiastkový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
x
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
-
§ 7 z kapitálového majetku (od roku 2016 názov ustanovenia znie: "Osobixxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xx x x xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxe s osobitnými predpismi
-
vydaním,
-
darovaním [s výnimkou darov poskytnutých v súvislosti s príjmami podľa § 5 alebo § 6 ZDP a darov, ktoré plynx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnuteľnosť (nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti).
Poznámka:
Dávame do pozornosti Usmernenie MF SR uverejnené vo FS č. 5/2005, podxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xríjmov z činnosti, na ktoré boli poskytnuté. Ak hodnota daru spĺňa podmienku pre zaradenie do odpisovaného hmotného majetku, tento daňovník uplatní pxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu uplatneného v daňových výdavkoch. Znamená to, že ak daňovník dostal dar, ktorý je hmotným majetkom (§ 22 ods. 2 ZDP), hodnotu daru zahrnie do základu daxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxa daru od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ide o zdaniteľné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP bez uplatnenia výdavkov. Ak však poxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca a distribútor zdravotníxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxník (poskytovateľ) postupuje podľa poznámky 2.
Príklad:
Michal vykonáva podnikateľskú činnosť, pričom príjmy za túto činnosť zahrnuje do § 6 odxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxskými aktivitami, a preto si hodnotu počítača zahrnie do príjmov zo živnosti za zdaňovacie obdobie roka, v ktorom tento dar dostal.
Príklad:
Zamestxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxnie zamestnávateľa a hodnota tejto prehliadky sa považuje za dar poskytnutý v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Táto hodnota sa pripočíta ako zdxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxdľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP.]
Predmetom dane z príjmov FO nie sú úvery a pôžičky.
Všeobecne platí, že:
-
úvery a pôžičky nie sú podľa ZDP predmetom danxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xesp. pôžičky je cena, za ktorú tieto finančné prostriedky boli, alebo sú požičané,
-
ak finančné prostriedky požičia zamestnávateľ svojmu zamestnxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxvateľ zamestnancovi časť pôžičky odpustí a zamestnanec ju teda nemusí splatiť v plnej výške, táto odpustená suma je tiež darom od zamestnávateľa zamesxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xýkonom činnosti podľa § 6 ZDP alebo dar poskytnutý poskytovateľovi od držiteľa (v rámci okruhu zdanenia peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdraxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x občanom (zamestnancom), zastávame názor, že takéto poskytnutie finančných prostriedkov má byť upravené predovšetkým podľa ustanovení Občianskehx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xúvisiace s podnikaním (úver).
Zdôrazňujeme:
Predmetom dane nie je suma požičaných finančných prostriedkov, ktorú musí zamestnanec vrátiť, ale xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx resp. suma odpustenej časti pôžičky.
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxsku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xx likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
-
na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi,
-
člena pozemkového spxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxkonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov bolo ustanovené, že pozemkovým spoločenstvom sa rozumie len PO s práxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxx 1 písm. d) ZDP], pričom ide o podiel:
-
na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti (príjem podľa § 8 ZDx x xxx xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxločnosti.
Tieto princípy sa zohľadňujú aj pri obdobnej obchodnej spoločnosti alebo družstve so sídlom v zahraničí.
Poznámka:
Podiely na zisku oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxdu na kapitálovú účasť v spoločnosti alebo v družstve zdania podaním daňového priznania ako príjem podľa § 8 ZDP - v DP FO typ B v riadku "ostatné príjmy" - xx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx
x x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxplatené členom štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti (družstva), aj keď sú zamestnancami (bez kapitálovej účasti v spoločnosti alexx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx
x x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx.
Poznámka:
Podľa § 52 ods. 24 ZDP, ak podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynú:
- daňovníkovi s obmedzenou daňovox xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xretože sa naň nevzťahuje výnimka splnenia podmienky aspoň 25% priameho podielu na základnom imaní spoločnosti, od ktorej takýto príjem plynie.);
- Px x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxru aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého tento príjem plynie, podiely na zisku nie sú predmetom dane;
- daňovníkovi s neobmedxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky k Európskej únii (od 1. mája 2004), ak ich príjemca má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu k dobru aspoň 25% priamy podiel na zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení rozhodlo valné zhromaždenie po 31. decembri 2012 a ktoré boli aj v roku 2013 vyplatené, tvorili samostatný zákxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxňovníkom (PO so sídlom na území SR) daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR.
Ak boli podiely na zisku vyplatené daňovníkovi s neobmexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnia podľa § 32 ZDP alebo § 41 ZDP, pričom samostatným základom dane bol príjem neznížený o výdavky a zdanil sa tiež sadzbou dane vo výške 15%.
Tento postxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynul,
-
daňovníkoxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynul.
Príjmami zdaňovanými proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčností.
Príklad:
Valné zhromaždenie spoločnosti DUN, s. r. o., schválilo v apríli 2013 vyplatenie podielov na zisku vykázanom za rok 2002 pre spoločxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xyplatení rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti po 31. decembri 2012 (v roku 2013) a boli aj v roku 2013 vyplatené, platiteľ dane (spoločnosť DUN, s. rx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxovom priznaní, pretože daň z tohto príjmu bola vysporiadaná.
Ak by spoločnosť tieto podiely na zisku vyplatila v roku 2014 alebo v roku 2015, vzhľadom xx xxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxv a spoločníci by ich výšku uvádzali v daňovom priznaní ako príjem podľa § 8 ZDP.
Podiely na zisku aj napriek tomu, že nie sú v súčasnosti predmetom dane (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxvotné poistenie.
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Zmena zdanenia podielov na zisku s účinnosťou od 1. januára 2017
S účinnosťou od 1. januára 2017 sa stal predmetox xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo
-
podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodnej spoločnosti alebo družstva,
-
vyrovnací podiel,
-
podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi [ak nejde o plnenia xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti,
-
podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti;
písm. xx xxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa s právnou subjektivitou alebo
-
podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.
Poznámka 1:
Za obchodnú spxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xovažuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem, za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xtoré neboli predmetom dane.
Poznámka 3:
Predmetom dane z príjmov FO aj naďalej nie je podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitox xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxra 2016 bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období a v akej výške vznikol nárok na vyplatenie podielu. T. j. zdanenie podielov na zisku a s tým súvisiace oxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxzanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.
Rozdielnosť prístupu k zdaneniu podielov na zisku (dividend) závisí aj od toho, či ixx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgánu bez účasti na základom imaní obchodnej spoločnosti alebo zamestnancovi bez účasti na základnom imaní. ZDP ustanovuje pre podiely na zisku vyplaxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x
xx x xxxxx xx x x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxní v mesiaci výplaty spolu s príjmami zo závislej činnosti štandardným spôsobom. T. j. budú podliehať preddavkom na daň, sociálnemu aj zdravotnému poixxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xx %) sa budú zdaňovať aj podiely na zisku dosiahnutom do roku 2003, vyplatené týmto FO bez účasti na základnom imaní po 31.12.2016 - § 52zi ods. 5 písm. b) ZDPx
x
x x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxorného orgánu, ktorí sa na základnom imaní nepodieľajú a podiely člena pozemkového spoločenstva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxplatené týmto daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR - daňovým rezidentom SR a tiež daňovým nerezidentom SR. V prípade vyplatenia pxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxu, pri ktorej je daňová povinnosť vysporiadaná.
-
35 % ak ide o podiely na zisku vyplatené alebo prijaté z nezmluvných štátov. (SR má uzatvorené zmluxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxov v zahraničí - bližšie pri novom § 51e ZDP - osobitný základ dane z podielu na zisku od dane oslobodené do 500 € - bližšie pri § 9 ZDP.
Predmetom dane nie je xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií alebo zo zvýšenia menovitej hodnoty doterajších akcií nie je predmetom dane. Predmetom dane nie je ani príjem plxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie. Rovnako sa posudzuje aj nadobudnutie nových alebo zvýšených podielov v spoločnosti s ručxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
x x x
x xxxxxx x
xxxxxx xxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxendárny rok, a vo všeobecnosti je to rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami preukázateľne vynaloženými na ich dosiahnutie, zabezpxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xríjmov, ZDP považuje xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xú rozdelené na tzv. aktívne a pasívne. Uvedená klasifikácia príjmov má významný vplyv na výpočet ZD (ČZD), pretože ide o rozdielne uplatňovanie nezdanxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxov. Ide o
-
ČZD z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP (aktívne príjmy),
-
ČZD podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP (pasívne príjmy).
Poznámka:
Príjmy podxx x x xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxvenie jednoznačne uvádza, že daňovú stratu možno vykázať len z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, pričom sa uplatní postup podľa § 30 ZDP. Keďže v tomto prípaxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xČZD daňovník môže rozhodnúť, že ČZD z týchto príjmov zníži o daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období (§ 30 ZDP v spojitosti s § 52o ods. 3 ZDPxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x ods. 11 ZDP. Ak daňovník uplatňuje daňové výdavky percentuálne podľa § 6 ods. 10 ZDP, nemôže vykazovať daňovú stratu, aj keď si nad rámec percenta môže akx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmy zo závislej činnosti na základe § 5 ZDP do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, považujú sa za príjmy za toto zdaňovacix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx5, ale vyplatí ich svojim zamestnancom až vo februári 2016 (resp. v marci alebo v nasledujúcom období), pre zamestnancov sa tento príjem stáva podľa ZDP xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxvi sa tieto príjmy zo závislej činnosti nezahrnú do ZD (ČZD) toho istého zdaňovacieho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxe obdobie, ale nebol vôbec vyplatený (a teda ani preddavky na daň nemohli byť odvedené), tento nevyplatený "príjem" nemôže byť uvedený (zahrnutý) v ročxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xO za príslušné zdaňovacie obdobie a ani za obdobia nasledujúce.
Príklad:
Zamestnávateľ vyplatil odmenu za prácu za mesiac december 2015 zamestnancxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xdpracovaných v januári 2016, pretože odchádza do dôchodku. Do úhrnu príjmov zo závislej činnosti sa p. Múdrej zahrnie odmena za prácu za rok:
- 2015, a tx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x
x xxxx xx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xž za rok 2016.
Príklad:
Pani Danka pracovala u zamestnávateľa na dohodu o vykonaní práce a v januári 2016 odpracovala 4 dni, pričom zamestnávateľ jej xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.
K odseku 4
V súlade s týmto ustanovením sa u daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP prihliada na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxvení umožňuje tomuto daňovníkovi zahrnúť do ZD (počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom daňovník začal vykonávať činnosť) tieto výdavky spojené so začatxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxtenského oprávnenia 1. februára 2015. V decembri roku 2014 zaplatil správne poplatky za vydanie oprávnenia a nakúpil časť zásob. V januári 2015 obstarxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xa zásoby obstarané v januári 2015 bude zahrnovať do daňových výdavkov za rok 2015 bez uplatnenia cit. ustanovenia. U daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ax xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xásoby bol zvýšený ZD poručiteľa pri skončení podnikania (§ 17 ods. 8 ZDP).
K odseku 5
Do ZD sa zahrnie príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej vxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ktorý nie je od dane oslobodený podľa § 9 ZDP, len v tom pomere, v akom daňovník tento majetok využíval na tieto činnosti.
Príklad:
Pán Peter vlastní nehxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx Do ZD podľa § 4 ods. 5 ZDP zahrnie 30 000 eur. Na ostatných 60 000 eur, teda zvyšné 2/3, ktoré neboli zahrnuté v obchodnom majetku, sa vzťahuje oslobodenie xx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona.
-
príjem, z ktorého možno daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP považovať za preddxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxx x xxxxxxx
x
xxxxx § 16 ods. 1 písm. d) ZDP (z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spolu-účinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxh výnosov z poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov podľa osobitného predpisu a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxópskom hospodárskom priestore,
-
z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xx xxx x xxxktorého príjmu vysporiadaná daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP), nezahrnuje sa do ZD.
Príklad:
MUDr. Zuzana Fabiánová pracuje v nemocnici, odkiaľ pxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x Bratislave, z ktorých jej plynú úroky. Nepeňažný príjem od farmaceutickej xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxokov v banke sa rovnako daň vyberá zrážkou, pričom daň z obidvoch príjmov je vybratím zrážky vysporiadaná a nezahrnuje sa do ZD. To znamená, že do ročného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxj činnosti plynúce za prácu v nemocnici.
K odseku 8
Príjmy podľa § 6 ods. 3 (prenájom nehnuteľností) a § 8 (ostatný príjem) ZDP, ktoré plynú manželom x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxnžel alebo manželka, resp. príjmy zdaní každý z nich v pomere, na akom sa dohodnú. ZDP umožňuje aj postup, že v jednom zdaňovacom období takýto príjem zdaxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xtorej im plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP). Od roku 2016 si manželia takto nemôžu deliť príjmy podľa § 7 ZDP v rámci § 4 ZDP, pretože sa už nezahrnujú do ZD vypxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x x xxxx x xxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xrenájmu nehnuteľnosti, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve, nemôže rozdeliť tieto príjmy na iné osoby. Toto platí aj v prípade, ak jeden z manželov prexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxená do BSM (hoci úžitok plynúci z nakladania s touto nehnuteľnosťou je príjmom patriacim do BSM).
Príklad:
Manželia, poberatelia starobného dôcxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtníctve.
- Dohodli sa, že tento príjem si na daňové účely rozdelia na polovicu, t.j. po 2 000 eur na každého z nich (v rovnakom podiele si rozdelili aj výdaxxxxx
x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxobodený, iné príjmy nepoberal ani jeden z nich.
Daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 ZDP nie je povinný podať ani jeden z nich, pretože ich zdaniteľný príjxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx x x xxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxmy oslobodenia (500 eur) by bol manžel povinný podať daňové priznanie FO typ B.
Poznámka:
Ak si manželia delia takéto príjmy inak, ako v rovnakom pomexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, nevzniká daňovníkom nárok na uplatnenie žiadnej z nezdaniteľných časti základu dane (§ 11 ods. 1 ZDP), ani ak by u dôchodcu Nxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx ak:
-
bol na daňovníka vyhlásený konkurz,
-
bolo povolené vyrovnanie alebo
-
bola povolená reštrukturalizácia.
Na tento účel je daňovník pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xie je dotknutá.
Príjmy zo závislej činnosti
Ustanovenie § 5 ZDP je jedným z nosných ustanovení v oblasti zdaňovania príjmov zo závixxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a nie vo svojom mene. Názov "príjmy zo závislej činnosti" vychádza najmä z:
-
medzinárodných súvislostí a
-
zahrnuje nielen mzdu podľa Zákonníka xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jehx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxchodnoprávnom vzťahu (podľa osobitných predpisov).
Porovnanie pojmov "mzda" podľa ZP a "príjem zo závislej činnosti" podľa ZDP
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx          x xx xx xxxx x xxx                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-------------I---------------------------------------------I
I Náhrada mzdy          I Nie je mzda I Zdaniteľný PZČ - § 5 ods. 1         I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx            x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x         x
xxx------------------------------I-------------I---------------------------------------------I
I Odchodné            I Nie je mzda I Zdaniteľný PZČ - § 5 oxxx x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x       x xxx xx xxxx x Nie je predmet dane - § 5 ods. 5 písm. a)  I
I nárokové            I       I                       I
I--------------------------------I-------------I-----------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x       x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x         x
x xxxxxxxxxx           x       x                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I
I Príspevky zo SF        I Nie je mzda I Oslobodený PZČ - § 5 ods. 7 písm. b) a c)  I
I                I       I - § 5 ods. 7 písm. m)            I
I                I       I Zdanxxxxxx xxx x x x xxxx x xxxxx xx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xonus          I Nie je mzda I Oslobodený príjem FO - § x xxxx x xxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxx xx     I Nie je mzda I Oslobodený PZČ - § 5 ods. 7 písm. f)    I
I                I       I Oslobodený príjem FO - § 9 ods. 2 písm. a) I
I--------------------------------I-------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------I---------------------------------------------I
I Plnenie zo zisku po zdanení  I Nie je mzda I Oslobodený PZČ - § 5 ods. x xxxxx xx    x
x                x       x xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxx x xxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
 
Vysvetlivky: PZČ - príjem zo závislej činnosti, PN - pracovná neschopnosť
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na daňové účely treba použíxxx xxxxx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx
x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxsného alebo z predchádzajúceho:
-
pracovnoprávneho vzťahu (minulého i súčasného) podľa ZP, ktorým je:
-
pracovný pomer (§ 46 ZP),
-
pracovný xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x x xx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxej práci študentov (§ 227 a § 228 ZP),
-
dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ZP),
-
služobného pomeru podľa zákonov:
-
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxodného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 346/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxý zákonom č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zrušený zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.: Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová "Železničná polícia" alebo "príslušník Železničnej polície", rozumie sa týx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov,
-
členského pomeru k rôznym organizáciám, napr. hospodári telovýchovných jednôt alebo odborovej organizácie,
-
obdoxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxa sa zahrnujú aj všetky príjmy, ktoré súvisia s predchádzajúcim pracovnoprávnym vzťahom, napr. príjmy vyplácané po skončení pracovného, služobnéhox xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxosti súvisiace so zamestnancami, ktoré im vyplývajú z rôznych zákonov, napr. platenie povinného poistného na SP a ZP (prihlášky a odhlášky zamestnancxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcom na pracovisku a pod.), uzatvárajú namiesto pracovnoprávneho vzťahu vzťah obchodnoprávny alebo xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, nepoužíva svoje pracovné prostriedky, neurčuje si sám pracovnú dobu, resp. voľno, z jej práce plynú príjmy xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa zahrnujú do PZČ.
S účinnosťou od 1. januára 2017 sa do PZČ podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP zahrnujú aj podiely na zisku, vyplatené obchodnou spoločnosťou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxpoistní“ spolu s príjmom zo závislej činnosti v mesiaci jeho výplaty, poukázania alebo pripísania k dobru.
-
príjmy za prácu:
-
likvidátorov xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxáva likvidáciu spoločnosti, robí v jej mene len úkony smerujúce k jej likvidácii. Zastupuje spoločnosť pred súdmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a záxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxrávcov (Podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. núteného správcu vymenúva a odvoláva Ministerstvo financií SR, ktoré uzatvára s núteným správcom zmluvu o vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným [ak má spoločník so spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer, zahrnujú sa jeho príjmy do § 5 ods. 1 písm. xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,
-
platy a funkčné príplatky:
-
ústavných čixxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx členov vlády SR, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov NKÚ, generálneho prokurátora SR v z. n. p.),
-
verejného ochrancu práv (zákon č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx5 zákonom č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
-
poslanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov v z. n. p.),
-
prokurátorov SR (zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.) a
-
vedúcich ostatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxprávy, v rôznych spoločenstvách (vlastníkov bytov, pozemkových spoločenstvách), odmeny členov orgánov iných právnických osôb za výkon funkcie, ak xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxľadu na to, podľa akej zmluvy je práca vykonávaná.
-
odmeny:
-
obvinených vo väzbe (zákon č. 221/2006 Zb. o výkone väzby v z. n. p. - podľa § 32 cit. záxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxl, mu nepatrí náhrada pracovnej odmeny; výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania ustanoví vláda SR nariadením. Nárok na minimálnu mzdu podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxa slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. - podľa § 45 cit. zákona odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonanej práce, odpracxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxtriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx
-
stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
-
dopravu do zamestnania a späť,
-
účasť na kultúrnych a športových xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxc a peňažné pôžičky,
-
doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxžno použiť na odmenu za prácu, predsa sa uvedené plnenia poskytnuté zamestnancovi zo SF posudzujú ako PZČ, či už zdaniteľné alebo nie.
Poznámka:
V prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmer podľa ZP a len tento spoločník môže dostať plnenie z tohto fondu.
Poznámka:
ZDP nerozlišuje, či zamestnávateľ poskytuje plnenia zo SF z povinnéhx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxstnávateľ zaplatil zamestnancovi zo sociálneho fondu vstupenku do Národného divadla, príspevok na stravu a príspevok na dopravu do zamestnania a späxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmestnancovi v hotovosti, a preto je tento príjem podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP od dane oslobodený.
-
príjmy plynúce v súvislosti s minulým, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu
Ide o príjmy takého druhu, ako napr. ak mzdové nároky zamestnanca uspokojuje exekútor zo speňaženia xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xbslužné, ktoré súvisí:
-
s hazardnými hrami v kasínach (Podľa § 46 zákona č. 171/2005 Z.z.zákona o hazardných hrách v z. n. p. obslužné je finančný dax xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kasína. Prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne rozdeľuje obslužné zamestnancom kasína, pričom z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby s majetkoxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom kasína.), ale aj
-
s prácou, za ktorú daňovníkovi plynú PZČ.
Príklad:
Pani Danka pracuje ako serxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxnky. Toto obslužné je podľa ZDP darom poskytnutým v súvislosti s výkonom závislej činnosti a pani Danka je povinná tento príjem nahlásiť zamestnávateľxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtnávateľa vrátené poistné na sociálne poistenie, sociálne zabezpečenie alebo na zdravotné poistenie, ktoré zamestnanec zaplatil zo svojho príjmu, x xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x mesiaci, v ktorom bolo vrátené.
Poznámka:
Ak je poistné, o ktoré si daňovník znížil základ dane, vrátené príslušnou poisťovňou priamo daňovníkovix xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre
referendum
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxní niektorých zákonov v z. n. p. boli tieto príjmy "presunuté" do oslobodených príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. k) ZDP. Tým tieto príjmy zostali PZČ, nebudú vxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxalého zamestnávateľa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe, ktoré boli zaradené zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave do nového písmena xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxe a na zdravotné poistenie.
-
príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe
Zmluvou o profexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xbsahovať najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zásxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxovú organizáciu zapísal, a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene šporxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xx miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách, dĺžku výpovednej lehoty a pod.
x xxxxxxx x x x
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi príjmami sú napr. mesačné odmeny za prácu. Legislatívna skratka "zamestnávateľ" a "zamestnanec" bola presunutá medzi základné pojmy do § 2 ZDP písmx xxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxého vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely. Do konca roku 2013 sa tento príjem vypočítaval jednotne ako 1% vstupnej ceny motorového vozidla za kažxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxažný príjem zamestnanca. Ak dôjde k technickému zhodnoteniu vozidla, o toto technické zhodnotenie sa vstupná cena zvýši.
Zamestnávateľ môže poskyxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxdu žiaden príjem,
-
na súkromné účely príležitostne (na presťahovanie, svadbu a pod.), nepeňažný príjem ocení cenou bežne používanou v mieste a v čaxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx v príslušnom kalendárnom mesiaci,
-
ak motorové vozidlo používajú aj na súkromné účely v tom istom kalendárnom mesiaci dvaja zamestnanci, nepeňažxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xbmedzeným nepoberá za prácu pre spoločnosť PZČ, ale "iba" používa motorové vozidlo zamestnávateľa aj na súkromné účely, podľa § 39 ods. 4 ZDP nevzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxnení alebo toto nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku dane vykonať - je možné zdanenie tohto príjmu až na konci roka.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x xxx x % zníženia I Zníženie (v eur) I Základňa pre výpočet  I 1%  I
I  I   I      I         I 1%           I    I
I----I------I------------I------------------I------------------------I--xxxxxx
x xx x xxxx x   x   x    x     x xx xxx         x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x  xxxxx  x   x xxx    x x0 000 - 1 250 = 8 750 I 87,50 I
I----I------I------------I------------------I------------------------I-------I
I 3. I 2016 I  25,00  I   2 500    I 10 000 - 2 50x x x xxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x  xxxxx  x   x xxx    x xx xxx x x xxx x x xxx x x2,50 I
I----I------I------------I------------------I------------------------I-------I
I 5. I 2018 I  50,00  I   5 000    I 10 000 - 5 000 = 5 000 I 50,00 I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x  xxxxx  x   x xxx    x xx xxx x x xxx x x xxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxx-I------------I------------------I------------------------I-------I
I 7. I 2020 I  75,00  I   7 500    I 10 000 - 7 500 = 2 500 I 25,00 I
I----I------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x  xxxxx  x   x xxx    x xx xxx x x xxx x x xxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x  xxx   x   xx xxx   x xx xxx - 10 000 = 0  I  0  I
I----I------I------------I------------------I------------------------I-------I
V tomto odseku je obsiahnutá aj definícia zaxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxtnaneckou opciou na účely ZDP je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa.
Nepeňažným príjmom zamestnanca je v tomto prípade roxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie.
K nepeňažným príjmom patria aj ceny a výhry v súťaži, ktorú organizxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe cena alebo prijatá výhra nielen ním, ale aj jeho manželkou, žijúcou s ním v domácnosti, a deťmi, ktoré sa považujú za vyživované. V tomto prípade sa uplaxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hier zamestnávateľa, kde súťažila aj jeho manželka a jeho dvaja synovia. Manželka vyhrala cenu v hodnote 320 eur a každý syn vyhral cenu v sume 300 eur. Zaxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxajú podmienku oslobodenia príjmu od dane z príjmov.
Príklad:
Pán Michal sa zúčastnil športových hier organizovaných jeho zamestnávateľom, kde súxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx to, že za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca, zamestnávateľ zdaní sumu 150 eur (500 - 3xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxe používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, ale pre niektoré nepeňažné príjmy je ocenenie nepeňažného príjmu stanovené priamo v ZDP. Od roku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xríjmy plynúce ako:
-
odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre
referendxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xx z nich od roku 2016 neplatia preddavky na daň z PZČ a ani povinné poistné na SP a ZP,
-
nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa poberatxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjmu je pomerne zložitým postupom (Príloha č. 6 ZDP), pričom treba zohľadňovať najmä rôzne statusy poistencov osobitne na SP a osobitne na ZP, pretože tixxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxom", t.j. v mesiaci poskytnutia pripočíta k bežnému príjmu nenavýšenú hodnotu zdaniteľného nepeňažného príjmu. V súvislosti s navyšovaním príjmu box x x xx xxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe povinný preddavok na daň a povinné poistné odviesť tak, ako pri peňažných príjmoch aj vtedy, ak ide len o nepeňažné plnenie) a bol doplnený aj § 19 ods. 2 pxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxvky na daň zrazené podľa § 35 z tohto navýšeného nepeňažného plnenia.
K odseku 4
Uvedené ustanovenie rieši tzv. medzinárodný prenájom pracovnej sixxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxinnosťou, pre ktorého zamestnanec vykonáva prácu podľa jeho pokynov a príkazov alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť, aj keď sa príjem za túto prácu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlej práce, že sa príjem zo závislej činnosti zdaní v štáte, kde je práca vykonávaná. (S výnimkou troch pravidiel, ktoré sú súčasťou medzinárodných zmlúx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxnu závislej práce - podrobnejšie uvádzame v ďalšom texte.) Tento ekonomický zamestnávateľ najmä
-
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxosť za výsledky práce.
Na základe uvedených skutočností v praxi najčastejšie k takémuto prenájmu prichádza v oblasti stavebníctva. Ďalšou skupinox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxe o medzinárodnom prenájme pracovnej sily, a teda o práve zdanenia na území SR od prvého dňa vykonávania závislej práce dotýka aj zahraničných prenajatxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzťahov medzi zahraničným "dodávateľom" pracovnej sily a jej slovenským "odberateľom", pri ktorých ZDP ustanovuje pomerne prísne pravidlo: ak v úhrxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxtnancov celá úhrada. Od roku 2016 je ustanovená výnimka z tohto postupu, na základe ktorej, ak má osoba so sídlom alebo bydliskom v zahraničí na území SR oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Tri podmienky, pri splnení ktorých sa PZČ nezdania v krajine výkonu práce:
Podľa čl. 15 modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, odmeny, ktoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxuvnom štáte, podliehajú zdaneniu len v skôr uvedenom štáte, ak:
1. sa príjemca zdržiava v druhom štáte počas jedného alebo viacerých období, ktoré nepxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxebo sa vyplácajú v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom druhého štátu a
3. odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxnancnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Doplnkove_vykladove_prostriedky/MZ_k1_k10_final.pdf
K odsekom 5 x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x x xxxx x xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxú vzniká zamestnancovi nárok podľa zákona o cestovných náhradách,
Podľa tohto zákona zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:
-
náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch výdavkov,
-
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobyt.
Výdavky na pracovné cesty zamestnanec prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxku, a zamestnávateľ sa rozhodne poskytnúť cestovnú náhradu, treba mať v prvom rade dôkaz o tom, že pracovná cesta bola skutočne vykonaná - materiály, spxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxe s prihliadnutím na určené podmienky pracovnej cesty. V tejto súvislosti treba pamätať aj napr. na krátenie sumy stravného pri preukázateľne zabezpexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxskytnuté nad nárokovú výšku.
-
osobné ochranné pracovné prostriedky, osobné hygienické prostriedky a pracovné oblečenie (napr. pracovné odevy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxožených na tieto účely,
-
paušálnou sumou (pri výpočte paušálnej sumy je povinný zamestnávateľ vychádzať z priemerných podmienok rozhodujúcich nx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxkytované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa.
Príklad:
Obchodná spoločnosť zakúpila na všetky svoje predajne personálx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxe vo forme plášťov a tričiek,
- paušál, ktorý bol stanovený internou smernicou na základe preukázanej kalkulácie skutočných výdavkov a priemerných pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxež suma do výšky podľa § 18 až § 33 ZCN (náhrady pri výkone práce v zahraničí).
Príklad:
Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi z pokladnice zálohu na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxátil 8 eur. Pre zamestnanca záloha 280 eur nie je predmetom dane.
-
hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxeba všimnúť, že premetom dane nie sú takéto plnenia len vtedy, ak ich poskytnutie ukladá zamestnávateľovi všeobecne záväzný právny predpis. Napr. podxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého pobytu je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva práca zaradená orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alexx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxx09 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. pravidelným lekárskym prehliadkam sú povinní podrobiť sa každých päť rokov x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxE, D a DE,
-
s právom prednostnej jazdy,
-
využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
Poznámka:
Do skupinx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg. Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a urxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg atď.
Podľa Vestníka MZ č. 1-10 z 29.1.2014 čl. II. ods. 4 lekárska preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xaradenej do štvrtej kategórie. Periodická lekárska preventívna prehliadka u osôb vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, ak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xusí vykonať vždy pred realizovaním samotnej zmeny pracovného zaradenia.
Príklad:
Spoločnosť UB je prepravnou spoločnosťou. Svojich vodičov nxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xad 40 rokov absolvujú preventívnu lekársku prehliadku so zameraním na onkologické ochorenia. Podľa ZDP, pre vodičov spoločnosti UB je hodnota lekársxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxdnota lekárskej prehliadky zdaniteľným príjmom, ktorá sa pripočíta k mesačnému PZČ v príslušnom kalendárnom mesiaci a zdaní sa spolu s ním štandardnýx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x x45 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve náhrady za používxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxom dane náhrada za používanie zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce práve v nadväznosti na cit. ustanovenie Zákonníka práce, ale len v prípaxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na ktoré vzniká nárok podľa osobitných predpisov, okrem náhrady ušlého zdaniteľného príjmu a náhrady za stratu času
Ide napr. o náhrady poskytované poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhrady, bezplatné používanie prostriedkov verejnej hromadnej dopravy, služobné motorové vozidlo, zriadenie telefónnej stanice a pod.) xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x
xxkon č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. (Podľa § 30 cit. zákona členovia orgánov majú nárok na úhradx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxv spojených s výkonom funkcie a náhrada za stratu času. Podľa ZDP je však odmena za stratu času pre týchto daňovníkov zdaniteľným príjmom.)
K odseku 7
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxmestnancov).
Ide o príjmy plynúce ako:
-
suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamestnanca od dane oslobodené, treba, aby:
-
išlo o doškoľovanie zamestnanca (ZDP neustanovuje výraz "doškoľovanie", ale predpokladá sa, že znxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxa súvisel s činnosťou alebo podnikaním zamestnávateľa.
Poznámka:
Za doškoľovanie, a teda za oslobodený príjem nemožno považovať výdavky na zvyšoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxbo podnikaním zamestnávateľa. Zákonník práce aj zákon o štátnej službe ukladá zamestnávateľom povinnosť dbať o prehlbovanie kvalifikácie zamestxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xredajom detských odevov zaplatila svojej ekonómke účasť na seminári o novelách daňových zákonov a spoločníkovi kurz potápania na Maledivách.
1. Pre xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxa zamestnancom PZČ, účtuje atď.
2. Kurz potápania je pre spoločníka zdaniteľným príjmom, pretože:
- nejde o prehlbovanie jeho právnických ani ekonoxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pracovisku
Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxe pridelenému zamestnancovi. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxnosti zamestnávateľa s tým súvisiace. Podľa ZDP je od dane oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku. Ide o nepeňažné plnenie. Ak zamestnávateľ prispieva na stravu z prostriedkov sociálneho fondu alebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť aj finančný príspevok na stravovanie k výplate (v hotovosti), ale len za podmienky, že zamestnanec na záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxených zamestnávateľom.
Poznámka:
Zo strany zamestnanca na účely oslobodenia príjmu od dane nie je limitovaná hodnota stravného, ak plynie zamestxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx ďalej potrebné rozlišovať stravné na pracovných cestách, ktoré sa zamestnancovi nezdaní (nie je predmetom dane) iba do výšky podľa ZCN a hodnota straxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xxxxx sa rozprávali o svojej práci. Z debaty vyplynulo, že obom kamarátkam ich zamestnávateľ vypláca finančný príspevok na stravu. Pani Danke tento príspevxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxi Janka priniesla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxk vyplatil bez takéhoto potvrdenia, a preto jej ho musí zdaniť.
-
poskytnutie zariadenia zamestnávateľa svojmu zamestnancovi
Od dane je osloboxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxortového), ale aj zariadenia (alebo časti zariadenia) zamestnávateľom na tieto účely prenajatého. Rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnutx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxa).
Poznámka:
Pri cudzích zariadeniach si treba uvedomiť, že ak zamestnávateľ poskytne (kúpi) svojmu zamestnancovi poukaz na dovolenku napr. proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxtie rekreačného zariadenia alebo jeho časti, napr. prenajatie tenisových kurtov, prenajatie fitnes a pod.
-
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxy na zahraničné poistenie rovnakého druhu (ďalej len "poistné a príspevky"), ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, tzv. povinné poisxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxde príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná prvých desať dní zamestnávateľom svojmu zamestnancovi podľa zákona č. 462/2003 Z.z. o náxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkratka "poistné a príspevky" podľa zákonov:
-
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p.,
-
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
-
zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx sú splnené všetky tieto podmienky:
-
príjmy vypláca zamestnávateľ so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí,
-
časové obdobie súvisiace s výkonom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx (z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Sx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xx xárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplaxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxdnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
Podiel na zisku vyplatený "bežným" zamestnancom bol do 31. decembra 2016 od dane oslobodený a podiel na zixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo družstva nebol predmetom dane. Výsledok v rámci ZDP bol však rovnaký: nezdaňoval sa. Tento postup sa však od 1. januára 2017 zmenil a podiel na zisku vyxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxsobom ako PZČ a členom štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva daňou vyberanou zrážkou sadzbou 7 % (zo zdrojov na území SRxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnosti alebo družstva naďalej od dane oslobodený. Ale podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do roku 2003 sa bude zdaňovať zamestnancom bez účaxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxly jej výpočtu vychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu (podľa § 72 ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z.zx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xonaní, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, vypočíta súd z priemerného čistého zárobku)
S účinnosťou od 1. januára 201x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre
referendum
a sčítacieho komisára v rámci oslobodených príjmov, nepxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxmou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 eur xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxto ustanovenú sumu.
Poznámka:
Vzhľadom na to, že ide o plnenie za celé zdaňovacie obdobie limitované výškou 200 eur, je dôležité, ak zamestnanec praxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xaj 2016) v riadkoch 01c a 02 obsahuje úhrn zdaniteľných príjmov poskytnutých formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom čxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxe FS SR k tomuto príjmu sa na konci roky "dodaní" nepeňažné plnenie na základe potvrdení o príjme. Zastávame však názor, že možno túto problematiku riešix xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxávateľ pri poskytovaní nepeňažného plnenia bude vedieť, či nepeňažný príjem, plynúci zamestnancovi formou produktov vlastnej výroby, ktorý zamestxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dostali tí zamestnanci, ktorí v spoločnosti pracovali 12 mesiacov, nepeňažné plnenie vo forme hlivy a fazule v hodnote 158 eur.
Hodnota nepeňažného pxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxta je menej ako 200 eur,
- zamestnanci takéto nepeňažné plnenie nedostali od iného zamestnávateľa.
Ak by zamestnávateľ poskytol takéto nepeňažné plxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx 2016 znamená oslobodenie sociálnej výpomoci zamestnancom vyplatenej zo sociálneho fondu napr. pri úmrtí blízkej osoby, odstraňovaní následkov povxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxretržite trvá viac ako 6 mesiacov.
Za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Hodnota výpomoci na účely oslobodenia príjmu je za zdaňovacie obdobie limitovaná:
-
maximálnou výškou 2 000 exx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxbodenia od dane úhrnnú výšku 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxlobodenia príjmu od dane pri poľnohospodárskych výrobkoch platí, že ak jeden zamestnávateľ poskytne zamestnancovi napr. kukuricu v hodnote 100 eur, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx NR SR o výsledku prerokovania vládneho návrhu ZDP) však platí, že ak jeden zamestnávateľ poskytne zamestnancovi sociálnu výpomoc v sume napr. 100 eur, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe spôsob výpočtu základu dane z PZČ, t.j. základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné PZČ znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný plaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxovenia sa zahrnujú príjmy, ktoré daňovník dosiahol na základe osvedčenia, živnostenského oprávnenia alebo na základe podnikania podľa osobitných pxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxkého oprávnenia,
-
súkromných lekárov, audítorov, notárov a pod. vykonávané na základe osobitných predpisov,
-
plynúce spoločníkom verejnej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxícke služby patria medzi ostatné remeselné živnosti podľa živnostenského zákona (Ekonomika a organizácia, obchod a služby II - kód 64, 6456 2 - kadernxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xe okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Remeselné živnosti sú živnosti uvedxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, či nepatria do príjmov zo závislej činnosti. Na ich výkon nie treba povolenie ani osvedčenie.
Do xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP, a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, a z vytvorenix xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho vlastníctva [Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, nielen príspevky do novín a časopisov sa od 1. januára 2016 prioritne zdaňujú dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sa ale môže s platiteľom príjmu dohodnúť o nevybratí zrážky [(§ 43 ods. 14 ZDP) a vysporiada si daň podaním daňového priznania.];
-
z činností, ktoré nxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xociálnej pomoci). Do ustanovenia sa zaraďujú príjmy, ktoré plynú zo sústavne vykonávanej nezávislej činnosti (nie je to výkon závislej činnosti ani nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x príkazy platiteľa príjmu. Zaradením týchto príjmov do § 5 ZDP by sa však zdravotne ťažko postihnutý človek stal platiteľom dane so všetkým povinnosťaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxáva prácu pre ťažko zdravotne postihnutého občana s tým, aby mu uľahčil niektoré úkony, zákonodarca zahrnul jeho príjmy do § 6 ZDP z dôvodu, aby si vyspoxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxadateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z. n. p.;
-
sprostredkovateľov, ktorých činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona, t.xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., sprostredkovania stavebného sporenia podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v z. n. p., ktoré xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o sponzorstve v športe podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
Príklad:
Pani Jana je účtovníčkou poberajúcou PZČ podľa § 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxla dohodu o nevykonaní zrážky, preto jej vydavateľstvo pri vyplácaní honorárov zrazí daň podľa § 43 ZDP. Pani Jana môže požiadať zamestnávateľa o vykonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxke), z ktorých sa daň vybrala zrážkou, je daň vysporiadaná.
K odsekom 3 a 13
Príjem z prenájmu nehnuteľností, ktorý plynie súkromnej osobe - občanovi xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xpolu s nehnuteľnosťou hnuteľné veci ako príslušenstvo, aj príjmy z ich prenájmu sa zahrnujú do týchto príjmov. Pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xko tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada - odsek 6),
-
uplatňovať paušálne výdavky.
Ak sa daňovník s týmito príjmami rozhodne účtovať v sústave jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxkto účtovať počas celého zdaňovacieho obdobia (odsek 13).
Pri prenájme nehnuteľnosti je dôležité rozlíšiť, či má daňovník nehnuteľnosť v obchodnox xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
-
technické zhodnotenie (prestavba, nová podlaha, okná, dvere atď.),
-
opravy a udržiavanie (napxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti, daň z nehnuteľností, výdavky do fondu opráv,
-
úroky z úverov na obstaranie prenajímanej xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxažovaná za výdavky na osobnú spotrebu, ktoré nemožno daňovo uznať. Daňovník by si ale mal odložiť všetky doklady o ich vykonaní, pretože pri predaji nehxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx x) ZDP (ak nebudú splnené podmienky oslobodenia príjmu z predaja podľa § 9 ZDP).
Poznámka:
Do cit. ustanovenia o príjmoch z prenájmu nehnuteľností sx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoskytnuté aj iné služby, prenajímanie sa stáva živnosťou, na jej vykonávanie treba živnostenské oprávnenie a príjem treba zaradiť do § 6 ods. 1 písm. b) xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (napr. upratovanie). Rovnako aj prevádzkovanie garáží alebx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrípadne odstavnej plochy, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti bxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxužitia umeleckého výkonu ako príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu [ak nepatria do príjmov podľa odseku x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx x
Príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nie je len príjem, ktorý plynie z priameho vykonávania tejto činnosti. Podľa odseku 5 je xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxňové účely ustanovený v § 2 písm. m) ZDP],
-
z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku,
-
plynúci ako úrok z peňažných prxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxv z peňažných prostriedkov na bežnom xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrá zrážkou podľa § 43 ZDP a je vysporiadaná, t.j. tieto úroky neovplyvnia základ dane daňovníka, aj keď je účtovnou jednotkou),
-
stanovený ako výškx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xbchodným majetkom sa nepovažuje príjem pri preradení majetku do osobného vlastníctva. ZDP pristupuje k odpustenému dlhu obdobne ako pri PZČ pri odpusxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxsť dlhu v súvislosti s nakladaním s obchodným majetkom je príjmom podľa § 6 ZDP. Výška odpusteného dlhu sa zahrnie do základu dane dlžníka v tom zdaňovacox xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxosť zaplatiť predpísané penále, pretože penále, aj ak by bolo zaplatené, neovplyvnilo by základ dane [§ 21 ods. 2 písm. a) ZDP].
Príklad:
Pán Michax xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xáklade týchto skutočností si Michal do daňového priznania typu B zahrnie sumu 500 eur do úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP.
Príklad:
Pán Michax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxovňa mu predpísané penále vo výške 500 eur odpustila. Toto odpustené penále nebude zahrnovať do úhrnu príjmov (základu dane), pretože penále nie je ani xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti.
Komanditná spoločnosť (k. s.) je druh obchodnej spoločnosti. Združuje dva druhy spoločxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxene, t.j. len do výšky svojho kapitálového vkladu. Riadiť a zastupovať spoločnosť môžu iba komplementári, ktorí majú vyšší podiel na zisku spoločnostxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxv.
Verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) je druh osobnej obchodnej spoločnosti. Vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov, ktorí ručia za jej zxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxsť môže každý zo spoločníkov, prípadne sa dohodnú, koho poveria vedením spoločnosti. Verejná obchodná spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxx xxxxx xx xxxí:
-
v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy, inak
-
rovným dielom.
Ak vykáže verejná obchodná spoločnosť daňovú xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v obchodnej spoločnosti.
Upozornenie:
xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxx xx xovinné poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie uplatniť zo svojich príjmov, ak si ich sami preukázateľne zaplatili a súvisia x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxchodnej spoločnosti a za komplementárov komanditnej spoločnosti v daňových výdavkoch týchto obchodných spoločností.)
K odseku 10
Daňovník - fyzická osoba môže okrem preukázateľných daňových výdavkov uplatňovať aj tzv. paušálnx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xaňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo daňovník, ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavkyx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxdených v odsekoch 1 a 2 a 4 a do maximálnej výšky 20 000 € ročne z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a z príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP.
Ak daňovník:
-
získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo
-
začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť (teda nie, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xdaňovacieho obdobia, mohol do 31. decembra 2016 tieto výdavky uplatniť najviac vo výške 1/12 limitovanej sumy, t.j. najviac vo výške 420 eur mesačne, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxebo prestal poberať príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxmitu paušálnych výdavkov došlo od 1. januára 2017 aj k zrušeniu uvedených mesačných limitov.
Dôležitou skutočnosťou je, že po podaní daňového priznxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtňoval paušálne výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na preukázateľné a naopak.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a
-
zásobách a pohľadávkach.
Upozornenixx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxý platiť. Avšak z dôvodu uplatnenia paušálnych výdavkov + povinného poistného nemôže vykázať daňovú stratu.
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlnych výdavkov môže uplatniť daňovník, ktorý má kombináciu príjmov napr. podľa § 6 ods. 1, 2 xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xýdavkov, ak má daňovník kombináciu príjmov podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP (napr. že pri príjmoch zo živnosti by si uplatnil preukázateľné výdavky a pri tzvx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% z remeselnej živnosti a zaplatené povinné poistné súvisiace s týmto príjmom, a pri príjmoch podľa § 5 sú jxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx príjem z použitia diela podľa § 6 ods. 4 ZDP a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti nevloženej do obchodného majetku podľa § 6 ods. 3 ZDP. Michal si môže pri príxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxd:
Pán Juraj dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP vo výške 20 000 €, pričom začal podnikať (vykonávať činnosť) v mesiaci jún 2016. Pxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xýdavky. Na porovnanie uvádzame výpočet paušálnych výdavkov (pre zjednodušenie poistné na SP a ZP nie je zohľadnené):
Juraj 2016: 40 %, najviac vo výškx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxvkov je 5 040 €. Vykonával činnosť 7 mesiacov, 5 040 : 12 x 7 = 2 940 €.
František 2017: 60 %, mesačný limit bol zrušený, ročný max. limit výdavkov je 20 000 €. Vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxx xxxxxxxx x xx xxx xx
x xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnia zjednodušenej evidencie v prípade, ak daňovník uplatňuje preukázateľné daňové výdavky. Počas celého zdaňovacieho obdobia môže daňovník viesť dxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov podľa zákona x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxadov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve,
-
hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majxxxx xx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxom vlastníctve manželov, ktorý obaja využívajú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, do obchodného majetku. Ak hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxu jeden z manželov. (Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxho majetku
x x x
xxxxxxxxnie špecifikuje príjmy fyzických osôb, pri ktorých možno povedať, že ide o zhodnocovanie investovaných finančných prostriedkov v nadväznosti na rôzxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxe dane z týchto príjmov zodpovedá platiteľ príjmov. Od roku 2016 sa názov ustanovenia zmenil na "osobitný základ dane z kapitálového majetku" a tie príjxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxx x x xxxxäznosti na ods. 3 sa daň vyberá zrážkou z príjmov zo zdrojov na území SR, ktoré plynú daňovníkovi ako:
-
úroky a ostatné výnosy z cenných papierov (úrokx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b) ZDP (nepatrix xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxo úrokov je vykonaním zrážky daň vysporiadaná) - písm. b),
-
dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia - písm. exx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxch papierov nadobudnutých do 31.12.2003 cez podanie daňového priznania) - písm. g).
Poznámka:
Ak ktorýkoľvek z vyššie uvedených príjmov plynie daxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx zrážkou podľa § 43 ods. 5 ZDP plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné, t.j. zdaní sa výnos z týchto plnení. Podľa § 9 ods. 2 písm. h) ZDP sú od dane xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o doplnkovom dôchodkovom sporení.
Ak tieto príjmy plynú daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí, zahrnú sa do osobitného základu dane, znížené o zaplatenx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kurzom pri jeho vydaní, je príjmom z kapitálového xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx x
V prípade dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu sa príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdu dane, v nadväznosti na povinnosť platenia preddavkov na zdravotné poistenie sa pri výpočte osobitného základu dane môže ako daňový výdavok uplatnix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxého spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do osobitného základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx xxdľa odsekov 1 až 3, pri ktorých môže daňovník daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 ZDP považovať za preddavok na daň, sa zahrnujú do osobitného základu dxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x 43 ods. 6 ZDP považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahrnujú.
Ostatné príjmy
Medzi ostatné príjmy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx x x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podľa § 5, § 6 alebo § 7 ZDP a tiež možnosť ich oslobodenia. Ustanovenie § 8 ZDP definuje druhy príjmov, ktoré patria do ostatných príjmov.
-
Príjmy z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hnuteľných vecí
Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxy vo výške 25% z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Podľa § 9 ZDP môžu byť od dane oslobodené, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx vlastníctva nehnuteľností predstavujú príjmy z predaja nehnuteľnosti, ak ju predávajúci využíva na osobné účely, alebo mu plynú/plynuli z príjmy z jxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxnom majetku predávajúceho. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie príjem z predaja nehnuteľnosti v tom zdaňovacom období, v ktorom bol xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obstaranie nehnuteľnosti je od roku 2015 aj
1.
úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstexxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxný príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovaxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xahrnuté v obchodnom majetku daňovníka - § 9 ods. 1 písm. k) ZDP.
-
Pri príjmoch z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komandxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri členskom práve družstva získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 oxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxý podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú čixxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx SR sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP. Ak daňovníkovi plynie nepeňažná výhra alebo cena, v tomto prípade je zákonom daná povinnosť prevádzkovateľovi axxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxanizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny. (Ak v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo vxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxových operácií sa považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto dexxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxň vyberá zrážkou, okrem klinického skúšania. Pri vykonávaní klinického skúšania sú výdavkami aj výdavky preukázateľne vynaložené poskytovateľom zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a poskytovateľ je zavedená v ZDP v § 2, pri ktorom sme ich v komentári aj opísali.
Vyberanie dane zrážkou sa vykonáva v dvoch rovinách. Ak ide o:
-
peňažxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxmateľ plnenia; v roku 2015 bola periodicita zdanenia aj nahlasovania príjmu správcovi dane štvrťročná, od roku 2016 je to len raz do roka, a to do konca jaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxto platiteľ dane nie je povinný z dôvodu zdaňovania nepeňažných príjmov sa registrovať ako platiteľ dane.
Poznámka:
Ak plynie peňažné aj nepeňažné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxé plnenie v prípade, aj držiteľ so sídlom alebo bydliskom v zahraničí nemá na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň.
-
Kompenzačnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pričom zrážku dane vykoná vyplácajúci a vykonaním zrážky dane je daň vysporiadaná. Podľa vyhlášok pre jednotlivé odvetvia je dodávateľ povinný dodrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxx. zákona. Štandardy sú upravené vo vyhláškach štandardu kvality ÚRSO č. 275/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, disxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxnia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, č. 277/2012 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xrestným činom - podľa § 13 Občianskeho zákonníka má FO právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnostxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xáhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom, ktorá je oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. i) ZDP. Toto odškodné je zároveň vyňaté z oslobodexxxx xxxxxxx x x x xxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxách za výkup kovového odpadu od FO je povinný vypočítať, zraziť a odviesť daň - daň sa teda vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. q) ZDP a je vybratím vysporxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Príjem zo zmluvy o sponzorstve v športe na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie sa zahrnie do základu dane xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtného predpisu. Podľa § 50 ods. 3 zákona o športe sa zmluva o sponzorstve v športe uzatvára v písomnej forme a musí obsahovať tieto podstatné náležitostix xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxskytnutá prvá časť sponzorského, spôsob zániku zmluvy, účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia, poxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxíka zapísaného v informačnom systéme športu podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z.z. za každú hodinu vykonávanxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 5 ZDP a § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, keď sa niektorí daňovníci v snahe oslobodiť príjem do sumy 500 eur ročne snažia príjem, ktorý vykazuje znaky závislej činnoxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie (okrem výhier a cien zo zdrojov v zahraničí, dôchodkov a peňažných a nepeňažných plnení v oblastx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxdnota vlastnej práce na veci, ktorú si daňovník sám vyrobil alebo ju vlastnou prácou zhodnotil.
Poznámka:
Pri príjmoch podľa odsekov 1 a 2, ktoré sa zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxňový výdavok uplatniť povinne platené poistné na zdravotné poistenie.
Od roku 2016 sa oslobodzuje príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxeného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia, pričom od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a prxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxestičného sporenia, na základe ktorých mal daňovník tieto príjmy oslobodené, pričom je povinný ich zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období, v ktorxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxného sporenia zomrie.
Príjmy oslobodené od dane
x x x
xxxem oslobodených príjmov podľa § 5 ods. 7 ZDP, ktoré sú špecifické len pre PZČ, v ustanovení § 9 ZDP sú príjmy oslobodené od dane pre všetky FO. Oslobodené pxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xa vzťahuje najmä na oslobodenie príjmov v súvislosti s nehnuteľnosťami a ostatným majetkom. Vzhľadom na skutočnosť, že sa skúma aj ich zaradenie do obcxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx
x
xxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala podľa § 6 odxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxm, zámenou, vlastnou výstavbou - vlastníctvo nehnuteľnosti sa v týchto prípadoch nadobúda zápisom do katastra nehnuteľností (Pri stavbe alebo novosxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxného čísla. Kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o pridelení súpisného čísla sa predkladá na správu katastra, ktorá tieto doklady vyžaduje na zápis nxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxobúda momentom udelenia príklepu, za predpokladu, že v stanovenej lehote uhradí celú sumu dosiahnutú vydražením,
-
rozhodnutím štátneho orgánu - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxnosti rozhodnutia.
Ak daňovník nehnuteľnosť alebo jej časť predáva, plynie mu príjem. Tento príjem môže byť zdaniteľný alebo od dane oslobodený, prxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx prevodu nehnuteľností podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZDP sa u predávajúceho alebo prevodcu posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti.
Príjmy z predaja nehnuteľnosti môžu teda byť za ustanovených podmienok príjmom od dane xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
dobu vlastnenia nehnuteľnosti.
Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti
-
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak nebola nehxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodného majetku (v tomto prípade sa nesleduje doba vlastníctva nehnuteľnosti, ale je rozhodujúci deň vyradenie nehnuteľnosti z obchodného majetxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x1 ZDP),
-
nadobudnutej dedením alebo postupným dedením v priamom rade po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva poručxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx deti, starí rodičia, vnuci. Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade, napr. po sestre, bratovi, tete, je oslobodený až po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xadobudnutých do vlastníctva v lehote do 31. decembra 2010, ak mal daňovník v tejto nehnuteľnosti trvalý pobyt najmenej 2 roky (§ 52j ods. 2 ZDP) bezprostxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokocx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov - na účely oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti (alebo aj hnuteľnej veci) vydanex xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx vlastníkom vydanej nehnuteľnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxxx xxku v ňom mal trvalý pobyt, až kým ho nepredal. Byt nemal zaradený v obchodnom majetku.
Príjem z predaja bytu je od dane z príjmov oslobodený, pretože ak ho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xplnená.
Príklad:
Daňovník v roku 2015 predal byt, ktorý mal v osobnom vlastníctve od roku 2012 a od tohto roku v ňom mal trvalý pobyt, až kým ho nepredalx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxalý pobyt viac ako 2 roky bezprostredne pred predajom, táto skutočnosť od roku 2011 nie je rozhodujúca. Príjem z predaja tohto bytu nie je od dane oslobodxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxm otcovi. Otec tento byt vlastnil 30 rokov. Pre daňovníka sú príjmy z predaja zdedeného bytu oslobodené od dane, pretože ide o dedenie v priamom rade a porxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx nasťahoval v máji 2014, pričom nadobudol aj vlastníctvo k bytu. Príjem z predaja bytu nie je pre daňovníka od dane oslobodeným, aj keď byt zdedil v priamox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx 2015 uzatvoril zmluvu o budúcom predaji záhrady tak, že kúpna zmluva bude uzatvorená v roku 2019, t.j. po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia. Príjem z pxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxoril zmluvu o budúcom predaji záhrady tak, že kúpna zmluva bude uzatvorená v roku 2019, t.j. po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia. Uzatvorenie zmluvy x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxobodený, pričom sa u dediča nezohľadňuje žiadny časový test a poručiteľka časový test splnila.
Oslobodený je príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxhuje na hnuteľnú vec, ktorá bola zahrnutá v obchodnom majetku len v prípade, ak k plynutiu príjmu z predaja príde až po piatich rokoch od jej xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmy v prípade, že daňovník ako dlžník sa nachádza v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní:
-
príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznex xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxkurzu a ktorý nadobudol počas konkurzu, ale zákon o konkurze v § 72 pozná aj majetok, ktorý nepodlieha konkurzu),
-
výnosy z odpisu záväzkov pri konkxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxturalizácii, pričom od 1. januára 2016 sa spresnilo, že časť záväzku, ktorá u veriteľa predstavuje iné majetkové právo, sa v účtovníctve odpíše do výnoxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxsy z odpisu záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx keď sa nevyžaduje likvidácia podľa § 68 Obchodného zákonníka.
Od dane je oslobodený aj príjem prijatý v rámci vyživovacej povinnosti podľa zákona č. xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
x
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.
-
Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
-
Otec dieťaťa, zx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z vyživovacej povinnosti poskytované podľa predpisov platných v SR s takýmto plnením vyplácaným zo zahraničia.
Oslobodené od dane sú aj príjmy z prexxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxa a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presixxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xko je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom).
Príklad:
Soňa poberala v roku 2015 príjmy zo závislej činnosti a okrem toho prenxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xzamestnancovi, ktorý má v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. V tomto prípade je podmienka splnená, pretože Soňa má príjmy z xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Poznámka:
Soňa má ešte úspory v banke, ale úroky z týchto úspor sú zdanené daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP), pri ktorých je daň vysporiadaná a nezahrnuxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom obdoxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxenú sumu
Poznámka:
Ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľností a príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxerov a účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, uplatní sa oslobodenix xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xaz pri príjmoch podľa písm. i).
ZDP oslobodzuje od dane príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrem príjmov, ktoré plynú xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom. Tiež oslobodzuje od dane z príjmov príjem získaný nadobuxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxuteľnosť podľa reštitučných zákonov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza.
Príklaxx
xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxx x xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxlatil jednému nájomníkovi sumu 50 000 eur ako finančnú náhradu za uvoľnenie jedného bytu a druhému nájomníkovi zabezpečil do vlastníctva jednoizbový xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanox xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxrnuté v obchodnom majetku daňovníka.
Poznámka:
Podľa § 3 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v z. n. p. regulovaným trhom je mnohostranxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnčné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatýmx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia (po splnení podmienok ustanovených osobitným pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxdaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka.
Poznámka:
Podľa § 7 ods. 11 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xnvestičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom finančných inštitúcií oprávnených na poskyxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxančné nástroje, ktoré sú súčasťou portfólia, sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu; za porušxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxobudnutí do portfólia,
2. ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahuxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
b) portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v obdobx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
c) maxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxú reinvestície v rámci portfólia.
Od dane je oslobodená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu, ak úhrn týchto xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxnovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxmu a tiež táto náhrada za stratu času, môže uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur pri každom z nich.
Od roku 2017 nové oslobodenie príjmov - podiel na zisxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxnom na rozdelenie jeho členom alebo
-
podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
ak v príslušnom zdaňovacxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemkové spoločenstvo zrážkou [§ 43 ods. 3 písm. r) ZDP] len zo sumy presahujúcej 500 € (zdroj na území SR), daňovník zahrnie do osobitného základu dane xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxkovi v príslušnom zdaňovacom období plynú vyššie uvedené príjmy od viacerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxch. Ide však o takéto príjmy plynúce daňovníkovi zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia začínajúce 1. januára 2017 a nasl.
K odseku 2
V tomto odseku xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxlne dávky poskytované podľa osobitných predpisov.
Podľa zákona o č. 580/2004 Z.z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa ktorého má poistenec nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. a záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Poistné na zdravotné poistenie, ktoré sú povinní daňovníci platiť, sa pri výpočte ZD odpočíta (je dxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhy dávok:
-
z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky (nemocenské, ošetrovné, vyrovnávxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxstenia (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok),
b)
z invalidného poistenia (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxom poskytujú úrazové dávky (úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie, praxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom),
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxbezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (policajt sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zborxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxstičnej stráže a colník) upravuje sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktoré tvorí:
-
nemocenské zabezpečenie,
-
úraxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxé, rovnako aj plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu. V tomto prípade ZDP nerozlišuje, či ide o plnenia v rámci EÚ, alebo z iného štáxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x nezamestnanosti, potom pracovala na základe pracovného pomeru u zamestnávateľa, kde bola mesiac chorá a poberala prvých 10 dní náhradu príjmu pri dočxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx len PZČ, pretože:
- príspevok v nezamestnanosti je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. a) ZDP,
- náhrada príjmu pri dočasnej PN je oslobodená od danx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracuje. Na konci roka si do úhrnu príjmov započíta len PZČ, pretože starobný dôchodok je ako dávka zo SP príjmom od dane oslobodeným.
Ďalej ZDP osloboxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xúdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.), sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxobodený) peňažný príspevok na:
-
osobnú asistenciu - tento príspevok je pre oprávnenú FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje, od dxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxik používania pomôcky, úpravu a opravu pomôcky,
-
kúpu zdvíhacieho zariadenia,
-
kúpu a úpravu osobného motorového vozidla,
-
prepravu,
-
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xesť rokov veku, je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, možno za ustanovených podmienok fyzickej osobe, ktorá ju opatruje, poskytnúť pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xákonmi:
-
zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p., podľa ktorého prídavxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxkon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., podľa ktorého rodičovský príspevok je štátna sociálna dxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx p., podľa ktorého príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého,
-
zákxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xtorého príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxtrebné rovnaké zaobchádzanie s vyššie uvedenými plneniami. Z toho dôvodu ZDP od dane oslobodzuje aj plnenia rovnakého druhu z členských štátov európsxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytované z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore, tieto nebudú podliehať xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx x xxxxým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, treba zohľadňovať podmienky zdanenia/nezdanenia plnení aj podľa tejto konkrétnej zmluvy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xísm. a) ZDP. Štátna sociálna dávka, akou je rodičovský príspevok, je tiež od dane oslobodený, ale podľa § 9 ods. 2 písm. b) ZDP. Rozdiel medzi týmito oslobxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxk nie (aj keď sú obe tieto plnenia od dane oslobodené).
Od dane je oslobodený aj dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier), pričom z tohxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx dane oslobodené. Preto bolo ustanovenie súvisiace s plneniami zo starobného dôchodkového sporenia upravené a oslobodené plnenia sú zahrnuté od roku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov v z. n. p. je však predmetom dane.
Pre určitý okruh daňovníkov sa podľa osobitných predpisov poskytuje aj príplatok k náhrade príjmxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xríplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov. Sú to plnenia od dane oslobodené a poskytxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.
Podľa xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxva na trh práce, informačné a odborné poradenské služby, sprostredkovanie zamestnania a pod. Od dane však nie sú oslobodené plnenia poskytované v súvixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx
xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov v z. n. p. vojak mimoriadnej služby má v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh.
Podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení polixxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxo zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičskéhx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xx4/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p. ako ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti zamestnancov a členov hasičských jednotiek a fyzických osôx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxrane obyvateľstva na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti pri záchrane života a zdravia, ako aj majetku pri mimoriadnych situáciách môže ministex xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxanného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku.
Od dane sú oslobodené plnenia z poistenia xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx. 3 písm. e) a f) ZDP.
Ďalej sú od dane oslobodené
-
prijaté náhrady škôd,
-
náhrady nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxustilo od neoprávnených zásahov xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačujúce najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť FO alebo jej vážnosť v spoločnosti, má táto FO tiež právo na náhradu nemajetkovej ujxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
-
plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti (Od dane sú oslobodené plnenia poskytované na odstránenie alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxx xpôsobených živelnou pohromou, haváriou, katastrofou alebo teroristickým útokom, obdobím ohrozenia alebo obdobím pôsobenia následkov mimoriadnex xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxo náhrada za
-
stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami podľa písmen a) a c). ZDP oslobodzuje aj prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnávať doterajšiu činnosť v dôsledku úrazu, do výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak náhrada presiahne uvedenú sumu, daňovník bude zxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu od komerčných poisťovní do výšky nezdaniteľnej časti základu dane zaručuje, že pri sume tohto zdaniteľného príjmu sa do výšky nezdaniteľnej časti záxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxnej poisťovne na základe zákona o SP a ktorá je od dane oslobodená ako dávka zo SP podľa § 9 ods. 2 písm. a) ZDP, t.j. náhrada zdaniteľného príjmu je pokrytá dxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x x xxx a je vymeriavacím základom aj na zdravotné poistenie. Ak ide o opakované plnenia, ide o príjem podľa § 8 ods. 1 písm. h) ZDP (dôchodky a podobné opakujúce xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx majetkom a škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka a za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xtipendiá
-
z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo
-
poskytované vysokými školami a
-
obdobné plnenia poskytované zo zahraničia,
-
poskyxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xtorým je podľa § 26 zákona o odbornom vzdelávaní ubytovanie žiaka v školskom internáte, cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxkonu praktického vyučovania a späť, osobné ochranné pracovné pomôcky žiaka].
Ďalej sú to podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu axxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vysoká škola priznáva študentom
- z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium aj za vynikaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x rámci možností študentom a absolventom, štipendiá z vlastných zdrojov, najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúcexx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxd:
Mária je študentka vysokej školy a poberá prospechové (motivačné) štipendium. Okrem toho 1 deň v týždni pracuje na dohodu o brigádnickej práci študxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxx, z ktorých jej plynie úrok. Na konci roka si vysporiadava svoju daňovú povinnosť takto:
- xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx študentov sú príjmy zdaniteľné podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP,
- príjem osobného asistenta je zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 2 písm. b) ZDP,
- príjem z pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, čím je daň vysporiadaná.
ZDP oslobodzuje od dane aj výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na záklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxi sú:
a)
lotériové hry (napr. KENO 10, LOTO),
b)
hazardné hry v kasíne (napr. ruleta, poker),
c)
stávkové hry (napr. dostihové stávky),
d)
hxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
f)
hazardné hry prexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxmen a) až h).
Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona a za podmienok ustanovených týmto zákxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxtvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu 0,5 eur,
d)
hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istox xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xiere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti,
f)
iné hry a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 1 500 eur.
Poznámka:
Podľa cit. zákoxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Príklad:
Zdeno podal tiket v hre LOTO, kde vyhral 5 000 eur. Vzhľadom na to, že ide o lotériovú hru prevádzkovanú na základe licencie podľa zákona č. 171xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxm príjmom sú aj prijaté ceny alebo výhry hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do zxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxažiacich obmedzený podmienkami súťaže, lebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie dxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxbodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ZDP).
Poznámka:
Výhrx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. b) ZDP] sú príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. i) a j) ZDP. Dôležitá je v tejto súvislosti skutočnosť, že pri poskytnutí nepeňažnex xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxx
Do výšky uvedenej v tomto ustanovení sú oslobodené aj ceny a výhry zo súťaží organizovaných zamestnávateľmi pre svojich zamestnancov - § 5 ods. 3 písm. cx xxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxovi túto hodnotu oznámil. Pán František podal daňové priznanie FO typ B a do § 8 ods. 1 uviedol sumu 9 000 eur. Z príjmov uvedených v § 8 ZDP sa platí zdravotxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe a zašle mu výkaz nedoplatkov. Po zaplatení poistného v roku 2016 si bude môcť podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2015,v ktorox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxo hodnota predstavovala 321 eur. Prevádzkovateľ mu túto hodnotu oznámil. Vzhľadom na to, že hodnota výhry nepresiahla oslobodenú sumu 350 eur, pán Fraxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnej súťaži mobil, ktorého hodnota predstavovala 321 eur. Prevádzkovateľ mu túto hodnotu oznámil. Daňovník sa ale zúčastnil aj vedomostnej súťaže v TVx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxje. Pri vedomostnej súťaži bude predmetom dane suma 2 000 eur (2 350 - 350) a pán František zaplatí z tohto príjmu aj zdravotné poistenie.
Od dane je osloxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore, a tiež zamestnanecká prémia. To znamená, že ak plynie daňovníkovi z členských štátov Európskex xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxto plnenie je od dane oslobodené.
Oslobodený od dane je aj príjem z predaja xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxom v zahraničí.
Všetky plnenia v rámci hmotného zabezpečenia žiakov podľa zákona o duálnom vzdelávaní sú pre dotknutého žiaka v nadväznosti na aktuaxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxisku praktického vyučovania, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre žiaka na svoje náklady osobné ochranné pracovné pomôcky a posúdenie zdravotnexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy oslobodené príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, vyplácané týmto osobám z osobitných finančných prostriedkov, ktoré Policajný zbox xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a s ochranou svedka podľa zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v z. n. p.
Od dane sú oslobodené plnenia poskytované dobrovoľníkom podľa § 6 ods. 2 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xpôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhrada cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxo osobného vybavenia.
Písmeno y) bolo ustanovené v roku 2015. Od roku 2016 bolo však preformulované a upravuje (rozširuje) oslobodenie:
-
hodnotx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxnníka práce, ale podľa výšky stravného podľa ZCN; ak bude stravné poskytnuté vo vyššej sume alebo vznikol poskytovateľovi nárok na stravné podľa ZCN, ixx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti na sústavnom vzdelávaní, pričom nie je oslobodená hodnota stravy vo výške presahujúcej výšku, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa ZCN, hodnotx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je zdravotnícky pracovník pxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xúlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xslobodené aj deputátne plnenia poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po baníckych dôchodcoch, ktorým nárok na toto plnenix xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x x zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. nx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania trestného činu, alebo ak v správnom konaní nadxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxbodený finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxebo zo spoločných práv alebo pri dosahovaní príjmov na základe spoločného podnikania alebo výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe píxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxel na vlastníctve, ktoré je v ňom zahrnuté, a preto si môžu príjmy deliť aj podľa vzájomnej dohody. Naopak, pri podielovom spoluvlastníctve je spoluvlaxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxuvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv sa zahrnujú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxíci, pri zdanení príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP) postupujú podľa ods. 1. Podielový spoluvlastník nehnuteľnosti si nemôže na účely zdaxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxkov.
Príklad:
Matka s dvoma deťmi sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, ktorú prenajímajú ako občania. Každý z nich vlastní 1/3 nehnuteľnosti. Uzatvoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Uvedený postup z hľadiska ZDP nie je možný v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 3 ZDP. Spoločne dosiahnuté príjmy a spoločné výdavky vynaložené na ich doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxové výdavky dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti sa na základe písomnej zmluvy o zdxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxonu inej samostatnej zárobkovej činnosti je vytvorenie združenia podľa § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka. Združenie nie je samostatnou účtovnou jexxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxady a výnosy.) Uvedené platí nielen pre FO, ale aj pre príjmy a daňové výdavky pri spoločnom podnikaní na základe písomnej zmluvy medzi FO a PO.
Poznámkxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxivity xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxie obvodný lesný úrad. Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity nesplnilo túto povinnosť, zrušilo sa. Z uvedeného dôvodu bolo z ustanovenia vypustenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
Pri výpočte svojej daňovej povinnosti si môže FO upxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxdľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti). V súčasnosti si daňovník môže uplatniť tieto NČZD na:
1.
daňovnxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xDDS - III. pilier).
Vo všeobecnosti možno povedať, že výška NČZD podľa bodu 1 a 2 sa odvíja od
-
násobkov platného životného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxch príjmov manželky/manžela (v prípade NČZD na manžela/manželku).
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Nárok na NČZD vzniká daňovníkovi xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxerateľ PZČ si uplatňuje u zamestnávateľa priebežne mesačne 1/12 NČZD po podpísaní vyhlásenia na zdanenie príjmov. Nárok na NČZD vzniká FO bez ohľadu na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxdobie kalendárneho roka (za rovnaký kalendárny mesiac) uplatňovať iba u jedného zamestnávateľa. Nárok na túto sumu má každý daňovník aj cudzinec bez oxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk môže z tohto dôvodu stratiť nárok na jej uplatnenie. NČZD si daňovník môže uplatniť len do výšky sumy základu dane, t.j. nemožno na daňové účely počítať xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Ak ZD daňovníka (v eur) I Výška NČZD na daňovníka (v eur)            I
I--------------------------I-----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxx      x x xxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I ZD > ako 19 809,-    I 8 755,578 - (ZD: 4)                 I
I--------------------------I-------------------------------------------------------I
I ZD >= axx xx xxxxxx   x x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
Poznámka:
Príklady na výpočet NČZD na daňovníka a tiež aj NČZD na manžela/manželku sú súčasťou poučení na vyplnenie daňových priznaní FO xxxxx xxxxx xx xx xxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo znamená, že aj v roku 2016 bude suma NČZD na daňovníka 3 803,33 eura.
ZD si však nemôže znížiť o NČZD na daňovníka ten daňovník, ktorý je na začiatku zdaňxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx3 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p., pričom nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období, počas ktorého trvá nárok na výplatu starobného dxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxkou českého a slovenského starobného dôchodku a fiktívnou sumou dôchodku, na ktorý by mal občan nárok, ak by nedošlo k rozdeleniu republiky na dva samosxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxku a predčasného starobného dôchodku zo SDS (II. pilier),
-
výsluhového dôchodku (sociálne zabezpečenie),
-
dôchodku zo zahraničného povinnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxadu dane.
Poznámka:
Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu NČZD na daňovníka, zníži sa ZD len vo výške rozdielu medzi sumou NČZD na daňovníka a vyplxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočnx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xviedol dôvod, že podáva dodatočné daňové priznanie len z dôvodu spätného priznania dôchodku, pretože jednoznačne príde k zvýšeniu daňovej povinnostxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxrobný dôchodok k 3. februáru tohto roka. Zamestnávateľovi túto skutočnosť oznámil až v septembri. Zamestnávateľ mu 1/12 NČZD na daňovníka uplatňoval xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxace do konca roka. Zamestnávateľ v tomto prípade nepostupoval správne, pretože zamestnancovi nebol priznaný starobný dôchodok spätne od začiatku zdxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx daňovníka a má teda nárok na jej uplatnenie z dôvodu, že nebol na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku a ani mu tento dôchodok xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dôchodku na začiatku toho zdaňovacieho obdobia (1. januára), a teda stratí nárok na jej uplatnenie (iba ak by úhrnná suma jeho starobného dôchodku bola xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxzhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne dôchodkov).
Príklad:
Zamestnancovi bol v máji bežného zdaňovacieho obdobia spätne prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovacieho obdobia. Zamestnávateľ mu uplatňoval 1/12 NČZD na daňovníka za všetky mesiace až do prinesenia rozhodnutia zo Sociál-nej poisťovne. Po jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xretože zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok spätne za mesiace predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (t.j. stal sa jeho poberateľom 1. januxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxvznikol z titulu priznania starobného dôchodku nárok na NČZD z dôvodu, že bol na začiatku bežného zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxjmov zo závislej činnosti "dodanil" zamestnancove príjmy, t.j. pri jeho vykonaní neuplatnil NČZD. Zamestnancovi však nevznikla povinnosť podať dodxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxovacieho obdobia, a teda nárok na uplatnenie NČZD zamestnanec za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nestratil.
Príklady životných situácií, kedy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx nastúpil do zamestnania na riadny pracovný pomer (kombinácia nezamestnanosť a pracovný pomer - pracoval len mesiac);
-
v januári bol nezamestnanýx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxných mimo pracovného pomeru a pracovný pomer);
-
pracoval v riadnom pracovnom pomere, v apríli prekonal operáciu a bol do konca roka práceneschopný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x
xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxovskej "dovolenky" nastúpil/a do pracovného pomeru v auguste (kombinácia RD a pracovného pomeru);
-
počas vysokoškolského štúdia pracoval 2 mesixxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxch vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezamestnanosť, pracovný pomer);
-
pracoval v riadnom pracovnom pomere a bol mu priznaný starobný dôchodxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxsť základu dane na manželku/manžela
Pri uplatňovaní NČZD na manžela/manželku treba sledovať nielen výšku vlastných príjmov manžela/manželky, alx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxatnenie. Vlastný príjem manželky/manžela sa na tieto účely znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka/manžel v príslušnom zdaňovacom oxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxré sa na tieto účely započítavajú.
Do vlastného príjmu manžela/manželky sa nezahŕňa:
-
zamestnanecká prémia podľa § 32a ZDP,
-
daňový bonus poxxx x xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxje na budúce povolanie.
Poznámka:
Pri testovaní vlastného príjmu manželky/manžela sa posudzujú príjmy, nie príjmy znížené o výdavky, teda netestxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx pre manželku/manžela od dane oslobodené v rámci § 9 ZDP. Avšak na účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxa dávky zo SP sa na tieto účely zarátavajú: nemocenské, materské, dôchodky.
Základná tabuľka hodnôt na uplatnenie NČZD na manžela/manželku za rok 20xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxx   x   xxxxxxx xxxxxx    x  xxZD na manžela/manželku (v eur)   I
I (v eur)       I manžela/manželky (v eur) I                     I
I----------------------I---------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxx   x       x       x        x xxxxxx         x
x           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x           x  xxM*) < 3 803,33    I    3 803,33 - vlastné príjmy     I
I           I---------------------------I-----------------------------------------I
I           I VPM*) >= 3 803, 33    x          x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-----------------------------------------I
I Ak ZD daňovníka   I   Vlastné príjmy    I  NČZD na manžela/manželku (v eur)   I
I (v eur)       x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx 022,31    I    nepoberala     I 12 558,906 - (ZD daňovníka: 4)     I
I           I---------------------------I-----------------------------------------I
I           I     poberala     I 1x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xx xPM - vlastné príjmy manžela/manželky
Dôležitou skutočnosťou je aj to, že si možno túto NČZD uplatniť len na manžela/manželku (nie na priateľku, družxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxželka v príslušnom zdaňovacom období:
-
sa starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (vyživované dieťa je na daňové účelx xxxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý sa poskytuje do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxerení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe) alebo
-
poberala peňažný príspevok na opatrovanie (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažnýcx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x.) alebo
-
sa považuje za občana so zdravotným postihnutím (občan uznaný za invalidného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, t.j. má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávať doterajšiu činnosť viac ako 50% a ktorému vznikol nárok na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzácix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx/manželku len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si znížiť ZD o sumu 1/12 NČZD na manžela/manželku za každý kalendárxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxela je v takej výške, aby sa neznižovala NČZD na manžela/manželku z tohto dôvodu.
Príklad:
Peter s Maťou mali sobáš 20. mája a 10. septembra sa Martixx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx boli splnené podmienky na jej uplatnenie.
Manželkou bola od 20. mája.
O maloleté dieťa vlastné žijúce s ňou v domácnosti sa starala od 10. septembra.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxvaní daňového bonusu na vyživované dieťa vzniká daňovníkovi nárok už za mesiac, v ktorom sa narodilo. To znamená, že ak na NČZD na manželku vznikol Petroxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x2. októbra, pričom už 10. augusta sa Martine narodil ich syn Miško. Martina poberala materské. Petrovi vzniká nárok na uplatnenie NČZD na manželku za mexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxiaca novembra.
Poznámka:
Nárok na daňový bonus na Miška vznikol Petrovi už za mesiac, v ktorom sa narodil, teda už za august, hoci ešte neboli s Martinxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxželka p. Rota, však zostala dobrovoľne nezamestnaná bez toho, aby bola evidovaná na úrade práce. V zdaňovacom období nepoberala iné príjmy okrem rodičxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxava). Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiacax xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxu vo výške 1/12 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jej uplatnenie. Petrík na začiatku októbra ešte nemal 3 roky, nxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xČZD na manželku (za mesiace január až október) nezníženú o vlastné príjmy manželky.
Poznámka:
Ak by sa manželka p. Rota zaevidovala od 1. novembra na xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x nenašla si zamestnanie. Nemala v zdaňovacom období žiadne vlastné príjmy (ani príspevok v nezamestnanosti). Pán Jozef si môže uplatniť na manželku NČxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx eur za zdaňovacie obdobie. Pán Jozef ešte pracuje a je poberateľom starobného dôchodku vo výške 400 eur mesačne, t.j. 4 800 eur za zdaňovacie obdobie. Akx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrateľom starobného dôchodku, ktorého úhrnná suma za celé zdaňovacie obdobie je vyššia, ako suma NČZD na daňovníka. Aj keď úhrnná suma dôchodku manželkx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xaňovníka, pretože manželka je "zdravá dôchodkyňa" xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxná na úrade práce ako nezamestnaná.
Nezdaniteľná časť základu dane na starobné dôchodkové sporenie
Treťou NČZD je v rozpätí rokov 2013 - 2016 aj sumx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xisteného z príjmov podľa § 5 ZDP alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo zo súčtu ČZD z týchto príjmov (aktívne príjmy), ktorá
-
nesmie presiahnuť výšku 2% xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoku, za ktorý sa zisťuje základ dane.
Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktorá môže byť uplatnená za xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxx x xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xko NČZD na starobné dôchodkové sporenie preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie len do výšky 2% jeho ZD.
Ak zaplatí menexx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxujú napr. 1 000 eur, ktoré skutočne aj zaplatil, ako NČZD možno napr. v roku 2015 uznať len sumu 988,80 eur.
Ak za zamestnanca tento príspevok neodvádzax xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnenosť nároku vystaveného oprávneným subjektom.
Ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xznaná za neplatnú rozhodnutím súdu), daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil NČZD na starobné dôchodkové sporenie, je xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxávne postavenie sporiteľa podľa § 123aq ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení a
a)
xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxiznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie,
b)
uzatvoril dohodu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola táto dohoda uzatvorená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom mu zanxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxľné príjmy za príslušné zdaňovacie obdobie nepoberal (§ 38 ods. 1 ZDP).
Príklad:
Zamestnanec zaplatil v roku 2015 sumu 420 eur na príspevky na starobnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxže uplatniť len túto sumu (240 eur), aj keď preukázateľne zaplatil viac.
Príklad:
Zamestnanec zaplatil v roku 2015 sumu 182 eur na príspevky na staroxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxx x xxxx xx x xxxx xx xx xxxx xxx xxxx
xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxniť len 182 eur, ktoré preukázateľne na tento účel zaplatil.
Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie
Od roku 2014 sú "starxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur. Pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie platené:
-
zamestnávateľom a zamestxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobia, ku ktorému sa vzťahujú, započítajú sa do tohto zdaňovacieho obdobia, t.j. ak zamestnávateľ príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie svojxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxíkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (tzv. aktívne príjmy) sa započítajú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatené do 31. decembra.
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dáxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xrechádzajúcej odrážke.
Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber z doplnkového dôchodkového sporenia a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil sxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxec nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z PZČ, ale podáva DP.
Poznámka:
ZD si môže znížiť o NČZD na manželxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxí SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničíx
xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxmedzený v § 2 písm. b) ZDP ako príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 1xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú len ich vlastné príjmy bez zahrnutia príjmov podielových fonxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxnia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo dôchodkové sporenie. Majetok zhromaždený vo fondoch nie je majetkom spoločností, ktoré fondy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 361/2015 Z.z. zaviedol nový subjekt kolektívneho investovania, ktorý je v zahraničí známy pod skratkou SICAV, a to investičný fond s premenlivým zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtane príjmov, ktoré plynú jednotlivým podfondom. Ak bude investičný fond s premenlivým základným imaním vytvárať podfondy, budú tieto podfondy zdaňxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx z príjmov právnickej osoby so sadzbou dane 22%, resp. sadzbou dane platnou pre dané zdaňovacie obdobie.
K odsekom 2 a 3
Uvedené odseky vymedzujú predxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xosahovania príjmov môžu vyvíjať aktivity, ktoré sú podnikateľskou činnosťou alebo s ňou priamo súvisia. Ide o rozpočtové a príspevkové organizácie, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrofesijné komory a niektoré ďalšie subjekty. Ich presné vymedzenie je v odseku 3. Súhrnne sa pre ne používa pojem subjekty nezaložené alebo nezriadené xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx o všetky príjmy z činností a z nakladania s majetkom, ako vyplýva z ustanovenia § 2 písm. b) s niektorými výnimkami uvedenými v § xx xxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2 sú u týchto daňovníkov predmetom dane príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx6 aj príjmov na základe zmluvy o sponzorstve podľa § 50 až § 51 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak vychádzame z tohxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxkov treba dodržať priamu väzbu medzi príjmami zahŕňanými do základu dane a výdavkami, ktoré možno uplatniť v príslušnom zdaňovacom období. Práve zabexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo majetku, mzdových nákladov a množstva ďalších súvisiacich výdavkov, ktoré sú na jednej strane vynakladané v súvislosti s činnosťami, z ktorých príjxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy sa používajú predovšetkým na výučbu študentov tejto školy, ale prenajímajú sa aj na organizovanie rôznych komerčných aktivít iných subjektov. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxných v ods. 2 a 3, nie sú založené na účely podnikania. Ide napr. o športové kluby s právnou formou, a.s. alebo, spol. s r. o. U tohto typu daňovníkov sa záklax xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podľa § 43 ZDP, nakoľko v. o. s. po stanovení základu dane podľa § 17 až § 29 ZDP podáva daňové priznanie, pričom daň neplatí. Základ dane vypočítaný na úroxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxej zmluvy (§ 82 Obchodného zákonníka). Takto rozdelenú časť základu dane v. o. s. zahrnie spoločník medzi svoje zdaniteľné príjmy v podanom daňovom prixxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxzme svoju časť základu dane komanditnej spoločnosti vyčísleného podľa § 17 až § 29 ZDP a tento zahrnie medzi svoje zdaniteľné príjmy v podanom daňovom pxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xpoločníka v. o. s. a komplementára k. s. vyplýva z § 14 ods. 4 až 7 ZDP.
K odseku 7
Uvedený odsek osobitne rieši, ktoré špecificky vymedzené druhy príjmox xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Ide o tieto druhy príjmov právnickej osoby:
a)
príjem zíxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dane po splnení tam uvedených podmienok,
b)
príjem získaný darovaním alebo dedením - právnická osoba vylúči zo základu dane v podanom daňovom priznxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti,
c)
podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania a podiel na zisku a na majetku pozemkovxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx SR od právnickej osoby z nezmluvného štátu [§ 2 písm. x) ZDP] alebo ak plynú právnickej osobe z nezmluvného štátu [§ 2 písm. x) ZDP] od právnickej osoby - rexxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xx x. Rozsah príjmov, na ktoré sa uplatní od 1.1.2017 sadzba dane 35 % je uvedený v prechodnom ustanovení § 52zi ods. 5 až 9. Predmetom dane právnickej osoby sú xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe obdobia do 31. decembra 2003, ktoré sa v prípade ich výplaty po 1. januári 2004 zdania aktuálne platnou sadzbou dane. Výnimkou z tohto pravidla je od 1. jxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxuje do základu dane, nakoľko je predmetom dane. Táto výnimka sa vzťahuje najmä na tzv. hybridné finančné nástroje, ktoré sú v štáte výplaty považované zx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxého imania akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva. Predmetom dane nie je ani príjem plynúci z dôvodu výmeny akcií a podxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxosti so sídlom v členských štátoch EÚ.
Príklad:
Spoločnosť Omega, spol. s r. o., so sídlom v SR má jediného spoločníka - právnickú osobu so sídlom v Honx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xbdobie 2017.
V nadväznosti na § 52zi ods. 5 písm. a) ZDP zrazí vyplácajúca slovenská spoločnosť daň vyberanú zrážkou vo výške 35 %, nakoľko podiel na zisxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx materskej spoločnosti a zároveň nadobúda postavenie platiteľa dane vyberanej zrážkou s povinnosťami daň zraziť, odviesť a oznámiť tieto skutočnostx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx
V § 13 sú vymedzené tie druhy príjmov, ktoré nepodliehajú zdaneniu aj napriek tomu, že sú predmetom dane, a to preto, že sú oslobodenéx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka.
Z takto definovaného predmetu dane sú podľa ods. 1 následne oslobodené predovšetkým tieto druhx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx títo daňovníci vznikli - oslobodené sú príjmy z tzv. hlavnej činnosti týchto daňovníkov, t.j. činnosti, ktorá je vymedzená v právnom predpise, na záklxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrem hlavnej (nezdaňovanej) činnosti však títo daňovníci môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť, z ktorej príjmy sú zdaňované a zdaňované sú tiež príxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Príklad:
Verejnoprávna ustanovizeň zriadená na základe zákona sa z hľadiska ZDP považuje za daňovnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovizni je aj vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku. Príjmy z predaja takýchto periodických a knižných publikxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxobkov, ktorý vznikol pri súvzťažnom účtovaní príjmu a výdaja knižných publikácií na účte 123 - Výrobky ako ich zostatok na sklade v ocenení na úrovni prixxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxvky nepovažujú ani výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane. V tomto prípade teda nie je možné považovať za daňové výdavky ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xtát, obce alebo VÚC) z prenájmu a z predaja majetku - podmienkou oslobodenia je, že tento príjem je zahrnutý v rozpočte zriaďovateľa; v prípade rozpočtoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x. januára 2013, pričom podľa § 52t ods. 6 sa toto oslobodenie prvýkrát použilo pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2012. Na príjmy zdaňované zxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xinnosti. U tohto typu daňovníkov sú výnimkou len príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP,
-
príjmy oslobodené v prípade, že daňovník xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xšak je, že ide o majetok zahrnutý do konkurznej podstaty (všeobecne ide o majetok dlžníka, ktorý mu patril ku dňu vyhlásenia konkurzu a ktorý nadobudol pxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxäzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi alebo výnosy z odpisu záväzkov v reštrukturalizácii, pričom od xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xohto záväzku (výnos) oslobodený v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom,
-
výnosy z odpisu záväzkov u daxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty - ide o prípady zrušenia spoločnosti, keď sa nevyžaduje xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxra 2013),
-
odpis záväzkov vykonaný v rámci rezolučného konania u vybranej inštitúcie, ktorý je oslobodený od dane s účinnosťou od 1. januára 2015 na xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx o odpise záväzku rozhodla Rada pre riešenie krízových situácií podľa zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a rovnako tvorba opravnej pxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,
-
členské príspevky u tzv. nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane - v prípade, ak správca dane nemôže použiť preplatok podľa daňového poriadku a následne tento xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxho poriadku,
-
úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spolxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxjem správa domu bližšie definuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
-
tzv. úrokové príjmy a iné výnosy v prípade, ax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtu EÚ od právnickej osoby - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo od jej stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR. Súčasne ZDP požadujx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx príjmu. Toto oslobodenie vychádza zo smernice Rady 2003/49/ES z 3.6.2003, v ktorej je bližšie definovaný aj pojem konečný príjemca úrokového príjmu,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxú zmluvy, ktoré boli schválené, ratifikované x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxej osobe so sídlom v inom členskom štáte EÚ alebo jej stálej prevádzkarni umiestnenej na území iného členského štátu EÚ od právnickej osoby - daňovníka s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxžby minimálneho 25% priameho podielu na základnom imaní medzi vyplácajúcou spoločnosťou a konečným príjemcom tzv. licenčného poplatku,
-
výnosy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxa byť tieto výnosy súčasťou kladného výsledku hospodárenia z verejného zdravotného poistenia zisteného v účtovníctve a takto zistený kladný výsledox xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxťovní pri použití kladného výsledku hospodárenia na úhradu zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov (napr. Obchodný zákoxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xú ustanoveniami ZDP dotknuté.
K odseku 1
Pri zisťovaní základu dane u právnickej osoby sa postupuje podľa § 17 až § 29 ZDP a v súlade s § 17 ods. 22 Zxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxoby je úhrn príjmov, ktoré sú predmetom dane, dosiahnutý daňovníkom za príslušné zdaňovacie obdobie, znížený o úhrn daňovo uznaných výdavkov. Konkréxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxeku 2
Uvedeným odsekom sa definuje spôsob zisťovania základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurzx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxkých prípadoch je dôležité určiť trvanie zdaňovacieho obdobia podľa § 41 ods. 3 až 6 ZDP a následne sa pri zisťovaní základu dane vychádza z účtovného výxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxo účtovné obdobie sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka a v priebehu likvidácie alebo konkurzu je pre daňovníkov stanovená povinnosť zostavenia úxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xikvidácie. Ak sa likvidácia alebo konkurz neskončí do 31. 12. druhého roka xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xaňovník vstúpil do likvidácie. Za takto určené zdaňovacie obdobie daňovník zostavuje priebežnú účtovnú závierku za každý kalendárny rok tohto zdaňoxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxvník vstúpil do likvidácie, až do skončenia likvidácie je zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Aj v tomto prípade daňovník na účely podania daňového prixxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxnej závierke sa ďalej upraví spôsobom podľa § 17 až § 29 ZDP a tvorí základ dane daňovníka v zdaňovacích obdobiach počas likvidácie alebo konkurzu. Tentx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xento postup neuplatní, keďže z hľadiska účtovníctva sa pokračuje v jeho vedení a tiež z hľadiska ZDP nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia. Z toho vypxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxuje na § 12 ods. 1 ZDP, podľa ktorého predmetom dane týchto typov daňovníkov sú len ich vlastné príjmy bez zahrnutia príjmov podielových fondov, doplnkoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdkovú správcovskú spoločnosť a nie jednotlivo za fondy, ktoré na svoj účel vytvárajú.
K odsekom 4 a 6
Tieto ustanovenia nadväzujú na § 12 ods. 5, ktorý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xo úprave sa základ dane rozdelí medzi jednotlivých spoločníkov v pomere podľa spoločenskej zmluvy, resp. rovným dielom, ak spoločenská zmluva rozdelxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxtovania v PÚ (účtovanie zisteného výsledku hospodárenia), ale ako súčasť uzávierkových operácií sa zaúčtuje nárok spoločníkov na výsledku hospodáxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zisk sa následne zdaní až u spoločníka (fyzická alebo právnická osoba). Príslušnú časť základu dane v. o. s. zdaní následne každý spoločník vo svojom poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x. - právnická osoba zaúčtuje svoj podiel na výsledku hospodárenia v. o. s. v prospech účtu 665 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 a v prospech účtu 56x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxnením (uvedený na riadku 100 v podanom daňovom priznaní za rok 2016) vo xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxr. Spoločnosť má troch spoločníkov, z ktorých dvaja sú fyzickými osobami a tretím spoločníkom je právnická osoba (s. r. o.). Podľa spoločenskej zmluvy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxu spoločnosti vo výške dosiahnutého výsledku hospodárenia a každý spoločník si do svojho základu dane zahrnie sumu 5 500 eur (16 500/3), čo je podiel na dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx po zistení základu dane podľa § 17 až § 29 ZDP odpočíta podiel pripadajúci na komplementára a až takto vzniknutý rozdiel je základom dane k. s. Tento postxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxci komanditistom. Komplementári si časť základu dane, ktorá na nich pripadá, zdania v rámci svojho daňového priznania a následne zostávajúci základ dxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxvných kníh v k. s. sa vo vzťahu ku komplementárovi postupuje podobne ako v prípade spoločníka v. o. s., ako súčasť uzávierkových operácii sa zaúčtuje nárxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxenia k. s. ako výnos/stratu z finančný činností. V prípade komanditistu k. s. - právnickej osoby nie je jeho podiel na zisku k. s. po zdanení predmetom danx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxahla za účtovné obdobie roka 2016 výsledok hospodárenia pred zdanením (uvedený na riadku 100 v podanom daňovom priznaní za rok 2016) vo výške 15 000 eur. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx dvoch spoločníkov, a to FO - komplementára a PO - komanditistu. Podľa spoločenskej zmluvy sa zisk delí tak, že 50% pripadá komplementárovi a 50% komandixxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxra, na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech účtu záväzkov voči spoločníkom; touto účtovnou operáciou sa zníži výsledok hospodárenia a ďalej kx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxx - (18 500 x 1/2) x 22%].
I-------------------------------------------------------I-------I-----I-----I
I Účtovný prípad - rok 2016               I Suma I MD I x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx   x x xx0 I 596 I 364 I
I-------------------------------------------------------I-------I-----I-----I
I Zúčtovanie dane z príjmov zo základu dane       x x xxx x xxx x xxx x
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxx x x    x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----I-----I
Riešenie u komplementára:
Komplementár obdrží od k. s. podiel na zisku 7 500 eur a tento si zahrnie do svojho daňového priznania k príjxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 6 ods. 1 ZDP.
Riešenie u komanditistu:
Komanditistovi bude v nasledujúcom účtovnom období uhradený podiel na zisku vo výške 5 465 eur, ktorý zúčtuje xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxmetom dane.
Základ dane
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xž § 29 ZDP a v súlade s § 17 ods. 22 ZDP sa pri zisťovaní daňovej straty postupuje rovnako ako pri zisťovaní základu dane. Všeobecne sa dá povedať, že záklaxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxňovo uznaných výdavkov. Konkrétny spôsob výpočtu základu dane závisí od spôsobu vedenia účtovníctva, keďže nie všetky právnické osoby sú povinné viexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo ktorý sa zrušuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxité určiť trvanie zdaňovacieho obdobia podľa § 41 ods. 3 až 6 ZDP a následne sa pri zisťovaní základu dane vychádza z účtovného výsledku hospodárenia. Oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxtavuje mimoriadna účtovná závierka a v priebehu likvidácie alebo konkurzu je pre daňovníkov stanovená povinnosť zostavenia účtovnej závierky, ak táxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxácia alebo konkurz neskončí do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtovnú závierku za každý kalendárny rok tohto zdaňovacieho obdobia, a to na účely podania daňového priznania. Ak daňovník neskončí likvidáciu do 31. 12x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxmto prípade daňovník na účely podania daňového priznania zostavuje za jednotlivé kalendárne roky (zdaňovacie obdobia) priebežnú účtovnú závierku. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh obdobiach počas likvidácie alebo konkurzu. Tento istý postup platí pri vyhlásení konkurzu a pri zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia. Z toho vyplýva, že sa nepodáva daňové priznanie ku dňu povolenia reštrukturalizácie alebo počas reštrukturaxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xez zahrnutia príjmov podielových fondov, doplnkových dôchodkových fondov a dôchodkových fondov. Preto sa zisťuje základ dane len za správcovskú spoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
Tieto ustanovenia nadväzujú na § 12 ods. 5, ktorý stanovuje predmet dane spoločníka v. o. s., ktorá po zistení základu dane podľa § 17 až § 29 ZDP podá daxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx resp. rovným dielom, ak spoločenská zmluva rozdelenie neupravuje. Rovnako sa postupuje aj pri daňovej strate. Pri uzatváraní účtovných kníh vo v. o. sx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sa zaúčtuje nárok spoločníkov na výsledku hospodárenia (zisk na ťarchu účtu 596 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 364 a strata na ťarchu účtu 354 so sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxdne každý spoločník vo svojom podanom daňovom priznaní, keď v prípade spoločníka - právnickej osoby je podiel na zisku (strate) súčasťou jeho výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxrchu účtu 378 a v prospech účtu 565 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 379.
Príklad:
Spoločnosť OMEGA, v. o. s. dosiahla za účtovné obdobie roka 2016 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxklad dane úpravou o pripočítateľné a odpočítateľné položky dosiahla spoločnosť základ dane 16 500 eur. Spoločnosť má troch spoločníkov, z ktorých dvaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxločnosť OMEGA, v. o. s., v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje nárok spoločníkov na zisku spoločnosti vo výške dosiahnutého výsledku hosxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx
x xxxxxxx x x x
xieto ustanovenia nadväzujú na § 12 ods. 6 ZDP, ktorý stanovuje predmet dane komplementára k. s., ktorá po zistení základu dane podľa § 17 až § 29 ZDP odpočxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxčníkov, keď sa základ dane k. s. rozdeľuje na podiel pripadajúci komplementárom a na podiel pripadajúci komanditistom. Komplementári si časť základu xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxntárov je základom dane samotnej k. s. Rovnako sa postupuje aj pri daňovej strate. Pri uzatváraní účtovných kníh v k. s. sa vo vzťahu ku komplementárovi pxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxi komentár k ods. 4 a 6). Komplementár k. s. - právnická osoba zaúčtuje svoj podiel na výsledku hospodárenia k. s. ako výnos/stratu z finančný činností. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxe komanditistu premietnutý podiel sa vylúči zo základu dane.
Príklad:
Spoločnosť ZETA, k. s., dosiahla za účtovné obdobie roka 2016 výsledok hospodxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxu o pripočítateľné a odpočítateľné položky dosiahla spoločnosť základ dane 18 500 eur. Spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to FO - komplementára a PO - koxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxxx dňu účtovného obdobia zaúčtuje k. s. prevod 1/2 výsledku hospodárenia, ktorý pripadá na komplementára, na ťarchu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx daň z príjmov zo základu dane pripadajúceho na komanditistu. Spoločnosť vykáže v účtovnej závierke zisk po zdanení vo výške 5 465 eur [7 500 - (18 500 x 1/2x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx               x xxxx x xx x x  x
xxxxxxxxx-----------------------------------------------I-------I-----I-----I
I Prevod 1/2 výsledku hospodárenia komplementárovi   I 7 500 I 596 I 364 I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx       x x xxx x xxx x xxx x
x xripadajúceho na komanditistu [(18 500 x 0,5) x 22% ] I    I   I   I
I-------------------------------------------------------I-------I-----I-----I
Rixxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxoveň si môže ako daňový výdavok uplatniť uhradené poistné a príspevky, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovanými príjmami podľa § 6 ods. 1 ZDP.
Riešexxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a zároveň ho v podanom daňovom priznaní za rok 2016 vylúči zo svojho základu dane, nakoľko v súlade s § 12 ods. 7 písm. c) ZDP nie je predmetom dane.
ŠTVRxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
x x 15 je upravená sadzba dane, ktorá je v prípade
-
fyzickej osoby zo základu dane zisteného podľa
-
§ 4 ZDP
-
19% z tej časti základu dane, ktorá nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého minima.
-
§ 7 ZDP
-
19% z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku (od roku 2016).
-
§ 51e ZDP (od roku 2017)
-
7 % z osobitnxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xákladnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na výsledku podxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak ide o takéto príjmy plynúce daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxžstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejtx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xrávnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak ide o takéto príjmy plynxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xlebo podiel na likvidačnom zostatku sú súčasťou osobitného základu dane po znížení o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) ZDP za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxhliada. Sadzba dane je tiež 7 % resp. 35 %, podľa toho, či ide o zdroj v zahraničí zo zmluvného alebo z nezmluvného štátu.
Poznámka:
Platné životné minixxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
-
právnickej osoby vo výške
-
21 % zo základu dane zníženého prípadne o daňovú stratu;
-
35 % z osobitxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxe vo výške 19% s výnimkou príjmov plynúcich daňovníkom z tzv. nezmluvných štátov [§ 2 písm. x) ZDP], pri ktorých je sadzba dane určená vo výške až 35% (§ 43 oxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxniteľov odmeňovaných podľa zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch ústavných činiteľov Slovenskej republiky (prezident SR, poslanec NR SR, člxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavným činiteľom podľa citovaného zákona.
Táto osobitná sadzba dane sa uplatňuje z hrubého príjmu, pričom suma vypočítanej dane neznižuje úhrn zdanxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxbitnej dane, je tiež povinný ju uvádzať na mzdových listoch vybraných ústavných činiteľov a tiež ju oznamovať správcovi dane na tlačive, ktorého vzor uxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xR k dobru. Ak zamestnávateľ (platiteľ PZČ) nevykoná zrážku, nezrazí daň v správnej výške alebo zrazenú daň neodvedie, použije sa postup uvedený v § 43 odxx xx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xriznaní. Táto osobitná daň je vybratím a odvedením správcovi dane vysporiadaná (§ 15a ods. 3 ZDP).
Príklad:
Poslancovi NR SR plynie v kalendárnom xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxvom liste, uvedie do oznámenia správcovi dane a odvedie do 5 dní odo dňa výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľného PZČ poslancovi NR SR k dobru (x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxj. poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie bude vypočítavať z tejto sumy. O sumu 105 eur bude však mať tento daňovník nižší "čisxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Obmedzená daňová povinnosť [§ 2 písm. f) ZDP] predstavuje koncept zdanenia príjmov, ktoré majú svoj zdrox xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxu zdroj na území SR znamená, že prípadné ďalšie príjmy týchto daňovníkov, aj keby plynuli zo zdroja na území SR, ale neboli by v tomto ustanovení vymedzenxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xoncept neobmedzenej daňovej povinnosti predstavuje zdanenie tzv. celosvetových príjmov na území SR [§ 2 písm. g) ZDP]. Spôsob zdanenia uvedených príxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxh, ak sa vo vzájomných vzťahoch s krajinou, kde má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo, uplatňuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorou je SR viazxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (tzv. nezmluvný štát), pri zdanení príjmov majúcich zdroj na území SR sa jednoznačne aplikuje § 16 ZDP. Pre samotnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxvaný príjem, bola umiestnená na území SR.
Na určenie zdroja príjmu preto nie je rozhodujúce, kto príjem vypláca, prípadne v akej mene a z akého účtu. Roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxupinu príjmov je charakteristický určitý spôsob ich zdanenia.
Príjmy dosahované na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne sa budú zdaňovať x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xa skutočnosť, či vo vzájomných vzťahoch s krajinou, v ktorej má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo, sa uplatňuje, alebo neuplatňuje zmluva o zamedzení dxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxu stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR. V prípade, ak nemožno tieto príjmy priradiť k majetku, resp. činnosti stálej prevádzkarne, zdania xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy z nakladania s majetkom stálej prevádzkarne (napr. predaj majetku) alebo z prenájmu nepatria pod písm. a), ale sú zahrnuté napr. v písm. e) bod 4, 5 alebx xxxxx xxx
xx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zamedzení dvojitého zdanenia. V opačnom prípade z ustanovení príslušných zmlúv môže vyplývať aj iný spôsob zdanenia. Obvykle sú v rámci zmluvy v článkx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx závislej činnosti dosahovaných zahraničnými fyzickými osobami je dôležité rozlíšiť, či zamestnávateľom je:
-
daňovník s neobmedzenou daňovou pxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxstredníctvom stálej prevádzkarne - kedy sa tento príjem taktiež považuje za zdaniteľný podľa § 5 ZDP,
-
daňovník, ktorý v SR nevykonáva činnosť cez sxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxšie ako 183 dní v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Príjmami zo závislej činnosti plynúcimi zo zdroja na území SR sú aj príjmy daňovxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxou.
Príjmy za poskytovanie služieb sú od 1. januára 2015 u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou predmetom dane na území SR v prípade, ak služby bxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xovinnosťou. Výnimkou bol rok 2014, kedy sa považovali za príjmy plynúce zo zdroja na území SR aj vtedy, ak boli poskytnuté mimo územia SR. Praktická aplixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x ktorými SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa postupuje podľa pravidla, že právo na zdanenie má štát, kde bola služba vykonaná. Prxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xolo v roku 2014. Pojmom "služba" treba rozumieť činnosti, ktoré nemajú výrobný charakter a sú vykonávané na území SR daňovníkmi s obmedzenou daňovou poxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxnnosť, stavebné a montážne činnosti a projekty a pod.). Dôležitou skutočnosťou xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxzlíšiť, či ich poskytuje rezident štátu, s ktorým SR:
-
nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia - vtedy sa príjem za poskytnutie služixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxvádzkarne,
-
má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia - vtedy sa príjem za poskytnutie služieb zdaňuje podľa zmluvy, t.j. v SR sa zdaňuje xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe pre slovenského klienta na území SR štúdiu o realizovateľnosti technického riešenia pri výrobe nového vstrekovacieho listu (technické poradenstvxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxiká jej na území SR stála prevádzkareň [§ 16 ods. 2 ZDP]. Preto slovenský klient pri výplate príjmu zahraničnému obchodnému partnerovi zrazí zo sumy úhrxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvajú z § 43 ZDP.
Príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z podobnej činnosti vykonávanej na území SR sa zdania na úxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxtí, že ak by sadzba vyplývajúca zo zmluvy bola vyššia ako 19%, v súlade s uplatňovaním zásady rovnakého zaobchádzania by sa aj v takýchto prípadoch uplatxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Ďalšia skupina príjmov, t.j. príjmy vo forme úhrad od daňovníkox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxami z prenájmu alebo z iného využitia hnuteľnej veci umiestnenej na území Slovenskej republiky sa rozumejú aj príjmy z používania motorového vozidla axxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxo stálou prevádzkarňou daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území Slovenskej republiky. Za príjem zo zdrojov na území SR daňovnxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosťou sa považujú všetky úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z vkladov, vkladových účtov, vkladových a depozitných certifikátov, akx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxch dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, t.j. nebude možné ich zdaniť, a od 1. júla 2013 na základe novely ZDP č. 135/2013 Z.z. bolo vyňatie zo zdxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xamedzení dvojitého zdanenia, sa bude postupovať spôsobom ako v obdobných prípadoch podľa písmena c). V prípade existencie takejto zmluvy sa uplatní sxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxe mať nárok na zdanenie najviac do výšky, ktorá bola dohodnutá v zmluve. Takisto treba uviesť, že v nadväznosti na úpravu predmetu dane z príjmov fyzickex xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xučením obmedzeným a pod.) nebudú predmetom dane, teda daň vyberaná zrážkou sa pri nich neuplatní. Pri príjmoch z prevodu účasti alebo podielu na obchodxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xx x xxxx x xísm. e) piaty bod a v ods. 1 písm. g). Podľa písmena e) piateho bodu sa za príjem zo zdroja na území SR od 1. januára 2014 nepovažuje príjem z prevodu štátnych xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosťou. Uvedené platí aj v prípade prevodu medzi dvoma daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou. V nadväznosti na zavedenie zdaňovania podielov na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, sa zahrnujú tieto príjmy medzi príjmy plynúce zo zdroja na území SR. Podiely na zisku u zamestnanca bez účasti na zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnosťou podľa § 16 ods. 1 písm. b) ZDP.
Príklad:
Občan Nemecka poskytol v roku 2016 licenciu na postup pri izolovaní strešných konštrukcií pre spoločnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxanovenia § 16 ods. 1 písm. e) bod 1 ZDP, podľa ktorého ide o príjem z postúpenia a využitia priemyselných práv. V súlade s týmto ustanovením v nadväznosti nx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x x xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxľadom na skutočnosť, že v rámci vzájomných obchodných vzťahov medzi SR a Spolkovou republikou Nemecko sa uplatňuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanexxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx z hodnoty licenčných poplatkov.
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej na území SR. Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej na území SR je platiteľ príjmu povinný zabezpečovať daň podľa § 44 ods. 2 ZDP, keď od 1. jaxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxsovaná alebo poukazovaná v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý je daňovníkom členského štátu EÚ [§ 2 písm. t) ZDP]. Sadzba dane xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxpečenia dane, ale aj dane vyberanej zrážkou (§ 43 ZDP). Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou má nárok si svoju daňovú povinnosť vysporiadať podanxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvi s bydliskom v členskom štáte EÚ alebo daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý sa preukáže platiteľovi príjmu potvrdením od správcu danxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxzdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) ZDP].
Okrem zdanenia príjmov z prevodu podielov na spoločnosti alebo členského právx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxločnosť alebo družstvo vlastní nehnuteľnosť na území SR, ktorej účtovná hodnota podľa účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxíjmu z takéhoto prevodu, ktorý plynie daňovníkovi z obmedzenou daňovou povinnosťou vyplýva zo špeciálneho pravidla vymedzeného v Článku 13 ods. 4 Modxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx na území SR sa považuje aj rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku, ktorý vznixxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxné a nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľom [§ 2 písm. y], ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, resp. stálou prevádzkaxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxníctvom ktorej podniká na území SR.
K odseku 2
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe stálej prevádzkarne. Vznik stálej prevádzkarne na území SR daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou sa posudzuje, ak tento daňovník:
-
je rexxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia - okrem § 16 ods. 2 ZDP aj podľa čl. 5 "Stála prevádzkareň" príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxsto alebo zariadenie na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonáva úplne alebo sčasti svoju činnosx xx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxa, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov.
Skutočnosť, či dané miesto alebo zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdenie na výkon činnosti je na základe časového vymedzenia považované za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane, alebo pri jedxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to súvisle alebo s prerušením.
Príklad:
Je možné, že na území SR vznikne výrobnej spoločnosti so xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxmí SR? Predpokladáme, že záručný servis je vykonávaný bezplatne a cena pozáručného servisu je kalkulovaná vo výške vynaložených nákladov plus 15% zisxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxa prirážkou 5%.
V prvom rade treba vychádzať z príslušných ustanovení čl. 7 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, podľa ktorého zisky nemeckého podnxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. Všeobecnými podmienkami pre vznik stálej prevádzkarne sú podľa § 16 ods. 2 ZDP a čl. 5 ods. 1 zmluvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm tohto miesta. Nakoľko činnosť dielne tvorí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxú činnosť definovanú v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. Preto možno konštatovať, že činnosť dielne zakladá vznik stálej prevádzkarne na území Sxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkareň ako osoba - závislý agent, ktorá koná v mene daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a obvykle prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxké riziko.
Príklad:
Nadnárodný koncern, ktorý sa zaoberá výrobou a predajom farmaceutických výrobkov, má na území SR zriadenú dcérsku spoločnosťx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxárskou zmluvou a v mene materskej spoločnosti. Samotný tovar síce dodáva dcérska spoločnosť so sídlom na území SR, ale faktúry za predaj vystavuje matexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti, za čo dcérskej spoločnosti vypláca materská spoločnosť províziu vo výšky 5% z predaja. Otázkou ostáva, či materskej spoločnosti vzniká tzv. agentxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xríslušným štátom. Všeobecne sa dá konštatovať, že ak má dcérska spoločnosť oprávnenie dané komisionárskou zmluvou uzatvárať v mene materskej spoločxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spoločnosti na území SR tzv. agentská stála prevádzkareň.
Tzv. službová stála prevádzkareň (obsiahnutá v § 16 ods. 2 ZDP s účinnosťou od 1. januára 2xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Touto úpravou vzhľadom na skutočnosť, že väčxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrevádzkarne pri poskytovaní služieb po uplynutí zákonom stanoveného časového testu. Pri stanovení doby potrebnej na vznik tzv. službovej stálej prexxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx, že podľa § 1 ods. 2 ZDP majú medzinárodné zmluvy (vrátane zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia) prednosť pred samotným xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxľa príslušnej zmluvy majú preto prednosť pred pravidlami podľa § 16 ods. 2 ZDP.
Definícia organizačnej zložky nie je totožná s definíciou stálej prevxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xožné príjmy organizačnej zložky zdaniť na území SR. Z uvedeného vyplýva, že pre daňové účely je rozhodujúci vznik stálej prevádzkarne podľa ZDP a príslxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ak je s príslušným štátom uzatvorená) vznikne stála prevádzkareň.
K odseku 3
Tento odsek dopĺňa, že za príxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosťou vo forme príslušného podielu na zisku ako člen verejnej obchodnej spoločnosti, resp. komplementár komanditnej spoločnosti.
Všeobecxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
-
rozdielu medzi príjmami a výdavkami u daňovníkov, ktorí:
-
účtujú podľa príslušných opatrení MF SR v sústave jednoduchého účtovníctva,
-
uplxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx. 11 ZDP,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxy účtovania, pričom ide o výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zisťuje ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi a môže ním byť účtovný zisk alebo účxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xIFRS) u daňovníkov, ktorí sú povinní takýto výsledok hospodárenia vykazovať na základe povinnosti stanovenej zákonom o účtovníctve. Následne pri zixxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodárenia vykázaného podľa IFRS v znení opatrenia MF SR č. MF/026217/2006-72 a následne sa upraví v súlade s § 17 až § 29 ZDP. Daňovníci, ktorí vykazujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého účtovníctva podľa jednotlivých opatrení MF SR, ktorými sa ustanovujú postupy účtovania. Pri využití tohto postupu sú daňovníci povinní viesť evixxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xane vychádza z výsledku hospodárenia podľa IFRS, je však povinný aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach uplatňovať tento spôsob vyčíslenia základx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa o účtovníctve a nerozhodnú sa vychádzať pri zisťovaní základu dane z výsledku hospodárenia podľa postupov účtovania v sústave podvojného účtovnícxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xezidentmi SR a ktorých príjmy nie sú súčasťou základu dane ich stálych prevádzkarní a nie sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43.
K odseku 2
Vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx daňových výdavkov alebo boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške - napr. zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníkxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxžiek neuznaná za daňový výdavok, výdavky vynaložené na príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, rozdiel, o ktorý účtovné odpisy majetku prevyšujú daňové oxxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxé pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania, ktoré boli do účtovníctva zaúčtované do konca roka 2014, sumy nepeňažných plnení, kurzové rozdiely x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxäznosti na oznámenie podané správcovi dane o nezahrnovaní kurzových rozdiel do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom o nich daňovník účtuje a pod.x
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxíjem získaný darovaním alebo dedením, podiely na zisku (dividendy), prijatý podiel zaplatenej dane, príjmy oslobodené od dane, rozdiel o ktorý daňovx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxú riadnym vykonaním zrážky. Tieto prípady sú uvedené v § 43 ods. 6 ZDP a v prípade daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je možné za preddavok povxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx z vyplatenia (vrátenia) podielových listov nevstupuje do základu dane.
Súčasťou základu dane nie je príjem z nákupu vlastných akcií ako rozdiel medxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxia na základe výnimky zo všeobecného zákazu nadobúdania vlastných akcií podľa § 161b Obchodného zákonníka, t.j. v prípade zníženia vlastného imania o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xoli z obehu vykúpené za cenu odlišnú od ich menovitej hodnoty.
Súčasťou základu dane nie je DPH, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a nehmotný majetok x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xPH, môže odpočítať DPH viažucu sa k majetku nadobudnutému pred dňom, keď sa stala platiteľom. Podmienkou je, že tento majetok nebol zahrnutý do daňovýcx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxo hmotného majetku je daňovník povinný znížiť DPH o pomernú časť DPH zodpovedajúcu odpisom a súčasne o hodnotu odpočítanej DPH je povinný znížiť vstupnx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za platiteľa podľa § 81 zákona o DPH môže prísť buď na základe žiadosti samotného daňovníka, ak sú splnené podmienky podľa zákona o DPH, alebo z úradnej mxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xusí daňovník odviesť DPH, ktorá sa vzťahuje na majetok nadobudnutý bez DPH, nadobudnutý alebo vytvorený vlastnou činnosťou, pričom DPH bola úplne alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxe odpočítaná. V týchto prípadoch sa DPH, ktorú je daňovník povinný odviesť, vypočíta zo zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku, o jej výšku je dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvníctva v prípadoch, ak účtovné a daňové odpisy tohto majetku nie sú rovnaké, sa zahŕňa do základu dane v príslušnom zdaňovacom období vo výške zodpovedxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pri účtovaní dotácií postupuje podľa § 52a Postupov účtovania v sústave PÚ. Tento daňovník prijxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsov. Pri zahrnovaní dotácie do základu dane sa však vychádza z daňových odpisov, ktoré ZDP upravuje v § 22 až § 29. Zahrnovanie dotácie na obstaranie odpixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxy tohto hmotného majetku. Dotácia poskytnutá na úhradu prevádzkových nákladov sa zahŕňa do základu dane podľa príslušných postupov účtovania vo vecnxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxrenej investície do základu dane, pričom k zmareniu investície neprišlo v dôsledku škody. Pojem "zmarená investícia" vychádza z § 68 ods. 8 Postupov účxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx tohto ustanovenia zahrnuje do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení prác na obstarávaní majetxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 2015 o ukončení prác na novej budove skladu z dôvodu neperspektívnosti jednej časti výrobného programu, t.j. nie z dôvodu škody. Hodnota obstaraných pxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I------------I-----I-----I
I Rok 2015                  I Suma v eur I MD I DAL I
I---------------------------------------------I------------I--xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx  x xxx x xxx x
x xxxxx xxxxxx xxxxxx             x      x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I------------I-----I-----I
 
Vplyv na základ dane
I--------------------I--------------------I-------------I--------------------I--xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x  xxxxx  x   xxxxxxxx   x  xxxxxx  x
x          x   xx xxxxxx   x xxxxxxxx  x  xxxxxxx xxxx  x xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-------------I--------------------I--------------I
I 2015        I 3 700 (133 200/36) I 8 (05 - 12) I 29 600 (3 700 x 8) I  +103 600  I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx        x    x xxx    x   xx   x    xx xxx    x  xxx xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxx------I--------------------I-------------I--------------------I--------------I
I 2017        I    3 400    I   12   I    44 400    I  -44 400  I
I--------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx        x    x xxx    x x xxx x xxx x    xx xxx    x  xxx xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-------------I--------------------I--------------I
I Spolu       I     x     I   36   I   133 200    I   0    I
I--------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxním zmarenej investície vo výške 133 200 eur, treba zvýšiť základ dane o 103 600 eur, čím sa dosiahne, že zmarená investícia ovplyvní základ dane len o rozxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxstície.
V prípade príjmu vo forme dotácie, podpory alebo iného príspevku u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxa, ale postupne v závislosti od jej čerpania. Celú hodnotu dotácie zahrnie do príjmov len v tom prípade, ak ju použije na úhradu nákladov, ktoré sa považuxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxk plynie daňovníkovi, ktorý uplatňuje percentuálne výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, musí celý príjem zahrnúť do základu dane v zdaňovacom období jeho prijxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxetku a nehmotného majetku do základu dane. Inventarizačný prebytok sa podľa § 23 ods. 2 písm. c) ZDP považuje za odpisovaný majetok. Nezahŕňa sa do záklxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxslušnú odpisovú skupinu (§ 26) a vo výške rovnomerného odpisu podľa § 27. Inventarizačný prebytok dlhodobého majetku sa bude odpisovať vždy rovnomernxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx k poslednému dňu účtovného, resp. zdaňovacieho obdobia zistí takýto inventarizačný prebytok. Z prechodných a záverečných ustanovení k úpravám účinxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx k 31. decembra 2016 zistila, že v jej výrobnej hale sa nachádza aj vysokozdvižný vozík, ktorý nie je zaznamenaný v jej účtovnej evidencii. Novozistený mxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvať rozdielne účtovné a daňové odpisy?
Účtovný postup
I-----------------------------------------------------I-------I-----I-----I
I Rok 2xxx                      x xxxx x xx x x  x
x                           x x xxx x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxbytku k 31. 12. 2016 I 6 120 I 022 I 384 I
I - vysokozdvižný vozík v reálnej hodnote       I    I   I   I
I-----------------------------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx        x x xxx x xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----I
I Rozpustenie inventarizačného prebytku do výnosov  I 1 000 I 384 I 648 I
I-----------------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxipadajúci na 1 mesiac roku 2016 vypočítaný rovnomerne je 85 eur [(6 120/6)/12]. V súlade s výškou daňového odpisu 85 eur zníži spoločnosť základ dane o 91x xxx xx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xaňovník každý rok zahrnie do základu dane výnos z novozisteného hmotného majetku v rovnakej výške, v akej do základu dane vstupujú rovnomerné daňové odxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtia prijatého sponzorského u sponzorovaného do základu dane. Ide o sponzorské dohodnuté zmluvou o sponzorstve v školstve podľa § 50 a § 51 zákona č. 440xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podpôr a príspevkov u fyzických alebo právnických osôb.
K odsekom 5 a 6
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx aj u tuzemskej závislej osoby, t.j. daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, ktorý je súčasne ekonomicky, personálne alebo majetkovx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xx x. januára 2015 sa teda rozšírila povinnosť používať ceny obvyklé a princíp porovnateľných nekontrolovaných transakcií aj medzi tuzemskými závislýmx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xokumentácie podľa § 18 ZDP. Daňovník v postavení závislej osoby je podľa ods. 5 zákona povinný zvýšiť základ dane aj o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmixxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xôžičky a úvery líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných nekontrolovaných transakciách, ak tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxe súvisia s činnosťou závislej osoby, vrátane uplatnenia pravidla stanoveného v tomto ods. 5 a obmedzení upravených v písm. a) až d). Na základe ods. 6 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnal zvýšenie základu dane z dôvodu, že ním spravovaný zahraničný daňovník poskytol tovary, služby alebo pôžičky slovenskému daňovníkovi - závislej oxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx slovenský správca, ak táto úprava je v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 ZDP. Recipročná úprava základu dane sa vykoná na základe poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxzident SR) môže vykonať korešpondujúce zníženie základu dane bez povinnosti podania žiadosti správcovi dane o povolenie tejto úpravy. Ak daňovník upxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx povinná vykonať úpravu zvyšujúcu základ dane podľa § 17 ods. 5 ZDP. Rovnako, ak iná závislá osoba primárne vykoná úpravu základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDPx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xznámiť správcovi dane vykonanie úpravy základu dane medzi závislými osobami, ktorá má za následok zníženie základu dane.
K odseku 7
Stála prevádzkxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxkulácii ziskov stálej prevádzkarne treba vychádzať z rovnakých princípov, ako keby stála prevádzkareň bola samostatným podnikom s rovnakými alebo pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) úplne nezávisle. Príjmy stálej prevádzkarne možno znížiť o náklady vynaložené na účely stálej prevádzkarne vrátane nákladov na vedenie a správnych xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxsto ich vynaloženia. Zisky stálej prevádzkarne sa najčastejšie určujú priamou metódou, pri ktorej sa príjmy stálej prevádzkarne znižujú o náklady vyxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxdávaní rozhodnutia o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne sa postupuje jednotne s postupom pri vydávaní rozhodnuxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxšeniu daňovníka s likvidáciou (kedy je zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 3 ZDP ukončené ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie) alebo k vyhláseniu konkxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, ak v určitom zdaňovacom období dochádza k zániku činnosti daňovníka, ktorý dosahoval príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.
V odseku 9 je definované, v ktorýxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xozhodnutia na výkon príslušnej činnosti sa za skončenie uvádzaných činností považuje aj prípad, ak napr. daňovník v jednom roku preruší alebo pozastaxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnikania. Ide napr. o výkon činností sezónneho charakteru. Zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti alebo pozastavenix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtovníctva. Úpravu základu dane bude potrebné vykonať aj u daňovníka, ktorý zmení spôsob uplatňovania daňových výdavkov z preukázateľných výdavkox xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí alebo družstiev, ktoré zanikli bez likvidácie, je aj rozdiel zo vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov, a to v zdaňovacom období, ktoré naslexxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe použije ocenenie majetku spôsobom vyplývajúcim z ustanovení § 17c alebo 17e, pri kúpe podniku alebo jeho časti ocenenie majetku podľa § 17a, pri nepexxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxbinácie (predaj podniku, nepeňažné vklady, rozdelenie, zlúčenie a splynutie) a ktoré
-
stanovuje spôsob výpočtu základu dane z príjmov, keď sa prvxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx buď v reálnych hodnotách (totožne s účtovníctvom), alebo v pôvodných daňových hodnotách (len na účely ZDP).
K odseku 13
Tento odsek odkazuje na postxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxv spoločností zanikajúcich bez likvidácie (zlúčením, splynutím alebo rozdelením). Postup sa týka zahŕňania vymedzených druhov výdavkov (nákladovxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxedzenou daňovou povinnosťou je aj daňová strata jeho stálej prevádzkarne umiestnenej mimo územia Slovenskej republiky bez ďalších obmedzení. Pri zixxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxzenou daňovou povinnosťou sú zahrnuté aj účtovné prípady, ktoré sa týkajú činnosti vykonávanej prostredníctvom organizačnej zložky v zahraničí. Prxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxv, ktorí v zahraničí nepodnikajú prostredníctvom stálej prevádzkarne. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v zahraničných zákonoch. Súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj daňová straxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx xrušení opravných položiek a zrušení rezerv na účet nerozdelený zisk minulých rokov sa základ dane zvyšuje o zaúčtovanú výšku zostatkov týchto účtov, ax xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxbí, v ktorých sa mali správne zaúčtovať, túto situáciu treba riešiť podaním dodatočného daňového priznania za toto obdobie. Výnimka z tohto postupu je xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxu, ktorý bol používaný v rámci činností, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov, sa do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxmerné odpisy), resp. podľa § 28 (zrýchlené odpisy). Do základu dane sa teda zahrnie len rozdiel, o ktorý príjem z predaja prevyšuje daňovú zostatkovú cxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xtorý príjem z predaja prevyšuje cenu vedenú v účtovníctve, ktorá sa prípadne môže zvýšiť o preukázateľné náklady na technické zhodnotenie tohto majetxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov v cudzej mene k termínu účtovnej zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkajúcich v účtovníctve do základu dane daňovník vyznačí v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom začal uplatňovať tento oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v ktorom došlo k inkasu pohľadávok, ich odpisu alebo k úhrade záväzku alebo jeho odpisu. Uvedený postup môže uplatňovať aj novovzniknutý daňovník. V zdxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Ukončenie nezahrnovania kurzovýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxz povinnosti osobitnej oznamovacej povinnosti voči správcovi dane). Právny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx základu dane, ak právnym nástupcom je novozaložená obchodná spoločnosť, alebo ak tento postup už uplatňoval aj daňovník, ktorý je právnym nástupcom dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxdkovo, a preto z účtovníctva automaticky nevstupuje do základu dane. Odsek 18 však upravuje osobitné prípady, kedy je daň z pridanej hodnoty u platiteľxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odpočítanie dane z v minulosti obstaraného tovaru - zásob v súlade s § 55 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.,
-
pri zmene účelu pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtočne neodpočítateľná DPH súčasťou základu dane a zahrnie sa do nákladov alebo výnosov.
Pri uplatnení nároku na odpočítanie DPH z daňovej zostatkovxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxii alebo zrušení registrácie platiteľa DPH vzniká daňovníkovi povinnosť znížiť vstupnú cenu hmotného alebo nehmotného majetku, resp. pri zrušení rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
Od 1. januára 2015 ustanovuje uvedexx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxlení výdavky na zaplatené a nezaplatené. Týmito výnimkami, ktoré sa zahrnú do základu dane u dlžníka až po zaplatení sú kompenzačné platby vyplácané poxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxdľa ktorého sa prijímateľovi táto platba zdaňuje daňou vyberanou zrážkou, ktorú je povinný uplatniť vyplácajúci, tzv. regulovaný subjekt. Ďalej je tx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxužitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkému právu. Tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxnie u prijímateľa služby (vrátane sprostredkovania na základe mandátnych a obdobných zmlúv). V tomto prípade však okrem podmienky zaplatenia platí ax xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zaisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej zaisťovne a ďalšie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx ods. 1 ZDP v prospech daňovníka nezmluvného štátu. Nezmluvný štát je definovaný v § 2 písm. x) ZDP a ide o štát, s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu o zamedxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxtrebné splniť podmienky stanovené v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 ZDP, keďže tieto platby zároveň podliehajú zrážkovej dani, resp. zabezpečeniu dane vo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xo kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69. 2. Špecifikácia poradenských a právnych služieb zaradených do uvedených kódov bola do § 17 ods. 19 písm. f) dopxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxiznania po 31. decembri 2015. Ďalej podľa písm. g) sú to výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, pri ktorých je okrem podmienky zaplatenia xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxky (náklady) na normy a certifikáty zaplatené. Podmienka zaplatenia sa úpravou platnou od 1. januára 2016 vzťahuje na náklady na získanie noriem a certxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa po 31. decembri 2015. Normy a certifikáty do tejto hodnoty sa do základu dane zahrnú jednorazovo. Jedinou skupinou výdavkov (nákladov), ktoré sa do záxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxnia týchto výdavkov (nákladov) do základu dane sa akceptujú aj čiastočné úhrady. V písm. h) bol od 1. januára 2016 doplnený nový druh výdavku (nákladu), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxa č. 440/2015 Z.z. o športe. Sponzor si môže do daňových výdavkov uplatniť sponzorské, len ak ho sponzor skutočne zaplatil a len vo výške preukázateľne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxo základu dane v príslušnom zdaňovacom období. V prípade vykázania daňovej straty alebo nulového základu dane sa suma sponzorského u sponzora v rozsahx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxem talentovaného športovca a športového reprezentanta do daňových výdavkov.
Príklad:
Regulovanej spoločnosti vznikol záväzok vyplatiť svojmu oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xýške xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxde náklad vo výške 100 eur zaúčtovaný na účte 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania považovaný za daňový výdavok, keďže v zdaňovacom období prixxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxom SR. K 31. decembru 2017 je výška neuhradených licenčných poplatkov vo výške 450 eur. Ak spoločnosť nemá sumu licenčných poplatkov zaúčtovaných v nákxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xdaňovacie obdobie 2016 na základe prechodného ustanovenia § 52zi ods. 2 ZDP.
Príklad:
Akciová spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní podxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxrostredkovaného obchodu vo výške 80 000 eur. Spoločnosť províziu zaúčtovala do nákladov na účet 518 - Ostatné služby, ale k jej úhrade v zdaňovacom obdoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxbí, v ktorom príde k jej úhrade, zníži spoločnosť základ dane nie o 20 000 eur, ale o 16 000 eur. V zdaňovacom období, v ktorom je o provízií účtované na ťarchx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx overiť pevnosť špeciálne vyvinutého betónu, ktorý používa na jednej zo svojich stavieb. Certifikovaná skúšobňa vystavila certifikát na tento betón x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zdaňovacom období spoločnosť zaúčtovala na ťarchu nákladov celú hodnotu faktúry, t.j. 5 040 eur, ale súčasťou základu dane môže byť len 9/36 jej hodnotxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxx xx xxx x x xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxnú časť hodnoty faktúry až do jej úplného zahrnutia do základu dane v zdaňovacom období roku 2019.
K odseku 20
Pri nájme nehnuteľností (resp. ich častxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ktoré vykonal nájomca so súhlasom prenajímateľa nad rámec povinností vymedzených v nájomnej zmluve. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak nájoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxto ustanovenia sa okrem nájomnej zmluvy rozumejú aj iné užívacie vzťahy, ako napr. vzťah uzatvorený podľa § 51 Občianskeho zákonníka (nepomenovaná zxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od prenajímateľa len na základe zmluvy, ak sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak prenajímateľ dal súhlas s vykonaním zmeny, ale nezaviazal sa na úhradu nákxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxmateľa špecificky upravuje situáciu, kedy nájomca vynaložil výdavky na technické zhodnotenie, ktoré neboli prenajímateľom uhradené, a z toho dôvodx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxia technického zhodnotenia do užívania - ak prenajímateľ nedal nájomcovi súhlas s odpisovaním technického zhodnotenia, ktoré nájomca vykonal a uhraxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxia technického zhodnotenia do užívania zvýši základ dane o plnú hodnotu technického zhodnotenia, keďže nefinancoval zhodnotenie svojho majetku. Prxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxch výdavkov prostredníctvom odpisov.
Príklad:
Spoločnosť ako vlastník prenajíma výrobné priestory, ktoré prenajíma spoločnosti KOVEX, s. r. o. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a úhradou zo strany nájomcu súhlasil, ale technické zhodnotenie bude odpisovať prenajímateľ. Hodnota vykonaného technického zhodnotenia bola 30 00x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxny bude uplatňovať daňové odpisy. Nakoľko prenajímateľ nevynaložil výdavky na technické zhodnotenie, musí postupovať podľa § 17 ods. 20 písm. a) ZDP x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxckého zhodnotenia, t.j. o plnú sumu 30 000 eur.
- v zdaňovacom období, v ktorom prišlo k ukončeniu nájmu, resp. nájomnej zmluvy a k bezodplatnému odovzdxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx prenajímateľ súhlas nájomcovi s odpisovaním technického zhodnotenia - nepeňažný príjem sa vyčísli vo výške zostatkovej ceny ešte neodpísaného techxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdľa § 27 ZDP a súčasne prenajímateľ zvýši o rovnakú hodnotu vstupnú (zostatkovú) cenu prenajatej veci, keď z takto zvýšenej vstupnej ceny uplatňuje náxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xákladu dane prenajímateľa sú aj výdavky, ktoré vynaložil nájomca na opravy prenajatého hmotného majetku, zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxjmami a daňovými výdavkami. Daňovú stratu (nie účtovnú stratu) možno odpočítavať od základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach pri splnení pxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxré sú považované za daňový výdavok v súlade s § 20 ZDP, a na ostatné rezervy, ktoré sú síce vytvorené podľa účtovných predpisov, ale nepovažujú za podľa § 2x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xtorom dôjde k použitie rezervy, a to vo výške, v akej je tento náklad uznaný za daňový výdavok podľa § 19 ZDP. Zrušenie nepotrebnej rezervy, alebo jej častx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxrý bola rezerva tvorená, a sumou vytvorenej rezervy nezahŕňa do základu dane. Ustanovenie určuje, že obdobne sa postupuje aj pri opravnej položke, ktoxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxade, ak príde k porušeniu podmienok [§ 2 písm. s) zákona], za ktorých bol majetok obstaraný formou finančného prenájmu. Keďže spôsob odpisovania hmotxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxetku obstaranom napr. kúpou, t.j. predmetom úpravy základu dane bude len rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou. Pri prxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnie do základu dane do výšky príjmov z predaja. Ak príde k totálnemu znehodnoteniu predmetu finančného prenájmu (napr. pri havárii, krádeži, živexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxy príjmov z náhrad vrátane prijatých úhrad z predaja a v prípade škody nezavinenej daňovníkom v plnej výške. Pri skončení operatívneho nájmu z dôvodu kúxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xaňových výdavkoch a odpisov vypočítaných rovnomerným spôsobom (§ 27), ktoré by vlastník mohol uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvyx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky, do základu dane pri podávaní daňového priznania sa zahrnie súčet základov dane, resp. aj súčet daňxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx sa daň vyberá zrážkou.
K odseku 26
Pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva z územia Slovenskej republxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxe za zdaňovacie obdobie do dňa zmeny sídla alebo miesta skutočného vedenia sa postupuje podľa § 17e ods. 8 písm. a), to znamená, že ku dňu zmeny sídla (vedexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxej prevádzkarne s výnimkou opravnej položky k pohľadávkam podľa § 20, pričom daňovník môže pokračovať v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxdené odseky vymedzujú úpravu základu dane daňovníka, ktorý ako dlžník eviduje neuhradený záväzok alebo jeho časť. Povinnosť zvýšenia základu dane sa xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxobému majetku (odpisovanému aj neodpisovanému), k zásobám a ďalej k inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradenx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xd jeho splatnosti stanovená doba. Do 31. decembra 2013 to bolo 36 mesiacov od dátumu splatnosti. Od 1. januára 2014 sa tento tzv. časový test na zvýšenie zxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxe sa teda zvyšuje postupne tak, že ak od lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní, základ dane sa zvýši v úhrne najmenej o 20% menovitej hxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxj časti a ak je táto doba 1 080 dní, úprava základu dane je v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatnej časti. Pri úprave základu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxseku 32 je obsiahnutá nadväzujúca úprava pre prípad, ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o 100%, príde k úhrade (aj čiastočnej) záväzku alebo k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxl daňovník základ dane podľa § 17 ods. 27, sa týka aj daňovníka, ktorému súd potvrdil reštrukturalizačný plán, a to v zdaňovacom xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxsti vyhlásenia konkurzu, aj daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz. Daňovník, ktorému bol potvrdený reštrukturalizačný plán súdom, zároveň neuxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxch v reštrukturalizačnom pláne) však aplikuje § 17 ods. 27 ZDP.
Príklad:
Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve neuhradený záväzok v menovitej hoxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxna 2016. Spoločnosť sa pre druhotnú platobnú neschopnosť obáva, že nebude schopná záväzok uhradiť, a preto zvažuje, aký vplyv na základ dane bude mať nexxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------------------------I
I Rok I Čiastočná I Menovitá hodnota I Vplyv na základ I Úprava základu dane I  Úprava základu dane x  x
x   x xxxxxx  x xxxxx xxxxxxxxxx x  xxxx x xxxxx  x x xxxxx x xxxxxxxx x   xxxxxxxxx xxxxxx   x
x   x      x    xxxx    x         x   xxxxxxxxx   x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI------------------I---------------------I---------------------------I
I 2016 I   0   I   30 000   I    0     I     0     I       0       I
I------I-----------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x   x   x   xx xxx   x   xx xxx   x     x     x     xx xxx      x
x   x      x         x xxx xxx x xxx x x           x              x
xxxxxxxxxxxx-------I------------------I------------------I---------------------I---------------------------I
I 2018 I   0   I   30 000   I   +15 000   I    +6 000    I +9 000 xxx xxx x x xxxx x
x   x      x         x xxx xxx x xxx x x           x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I 2019 I   0   I   30 000   I   +30 000   I    +15 000    I +15 000 (30 000 - 15 000) I
I   I      I         I (30 000 x 100% ) I           I              I
I------I-----------I------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x   x   x   xx xxx   x    x     x     x     x     xx xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I---------------------I---------------------------I
Ak spoločnosť neuhradí záväzok ani počas 3 rokov od uplynutia lehoty splatnoxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx 20% menovitej hodnoty záväzku, v roku 2018 zvýši základ dane tak, aby v úhrne za roky 2017 a 2018 spolu predstavovalo zvýšenie základu dane 50% menovitej xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xáväzku.
Príklad:
Spoločnosť vstúpila v roku xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x menovitej hodnote 30 000 eur, ktorý bol splatný 15. júla 2013. Spoločnosť v roku 2014 vykonala zvýšenie ZD podľa § 17 ods. 27 ZDP a v roku 2015, t.j. v roku pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I----------------I---------------------I
I Rok         I Čiastočná I   Menovitá   I Vplyv na základ I Úprava základu I Úprava základx xxxx x
x           x xxxxxx  x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx  x xxxx x xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x
x           x      x    xxxx    x         x  xxxxxxxxx  x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------------------I-----------------I----------------I---------------------I
I 2013         I   0   I    30 000    I    0    I    0    I     0     I
I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx         x      x          x         x        x           x 
x xxxxxxxxxx      x   x   x    xx xxx    x   xx xxx   x    x    x    xx x00    I
I reštrukturalizácie  I      I          I (30 000 x 20% ) I        I           I
I----------------------I-----------I--------------------I-----------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx         x      x          x         x        x           x 
x xxxxxxxxxx      x   x   x    xx xxx    x    x    x   xx xxx   x    xx xxx    x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x      x          x         x        x           x
x xxxxx xxxxx     x      x          x         x        x           x
xxxxxxxxxxxxxx---------I-----------I--------------------I-----------------I----------------I---------------------I
V roku potvrdenia reštrukturalxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx. 27 ZDP.
Príklad:
Spoločnosť vstúpila do reštrukturalizácie v roku 2014, pričom reštrukturalizačný plán bol potvrdený súdom v auguste 2015. Spolxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xom istom zdaňovacom období, ako bola reštrukturalizácia vyhlásená, zvýšenie ZD podľa § 17 ods. 27 ZDP sa nevykoná, nakoľko podľa § 17 ods. 32 písm. c) ZDx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxkladu dane v prípadoch, ak si daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uplatnil vo výdavkoch pri vyčíslení základu dane hodnotu postúpenýcx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcim s postúpenou alebo odpísanou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxebo odpisu pohľadávky došlo. V tomto období daňovník zvýši základ dane o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok, a na druhej xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxjde k čiastočnému zaplateniu pohľadávky, daňovník v tomto zdaňovacom období upraví (zvýši) základ dane o pomernú časť z uplatnenej opravnej položky vx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrenia opravným zaúčtovaním výnosov, resp. nákladov z minulých účtovných období. Tieto rozdiely budú súčasťou základu dane v tomto období a nebude potxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtorom z predchádzajúcich zdaňovacích období vyššiu daňovú povinnosť (zahrnutím vyšších výnosov, resp. príjmov do základu dane alebo zahrnutím nižšxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxenie dane (§ 69 daňového poriadku) a nevyžaduje sa úprava základu dane podaním dodatočného daňového priznania podľa § 17 ods. 15 ZDP. V opačnom prípade sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxzal daňovú stratu, tak povinnosť podania dodatočného daňového priznania je obsiahnutá v § 16 ods. 4 daňového poriadku, čo sa akceptuje aj na účely tohto xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xahrnie do základu dane vo výške jeho úhrady alebo časti jeho úhrady, a to v zdaňovacom období úhrady.
K odseku 31
Odsek upravuje zdaňovanie peňažných x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca zdravotníckej pomôcky, výrobca dietxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol, a súčasne aj správcovi dane spôsobom podľx x xx xxxx xx xxxx
x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxho objemu prác za rovnakú odmenu. Súčasťou základu dane sú aj mzdy a odvody zamestnávateľa za zamestnancov účtované na účte 381 - Náklady budúcich obdobxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtnávateľom poskytuje daňová výhoda v období, v ktorom prichádza k vyplateniu mzdy bez toho, aby jej výške zodpovedali reálne odpracované výkony (hodixxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnutej doby finančného prenájmu (tzv. spätný prenájom). V zdaňovacom období predaja majetku sa základ dane zvýši aj o časť predajnej ceny, ktorá tvorí zxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxto časť predajnej ceny do základu dane nezahŕňa.
K odsekom 34 a 35
Tieto odseky obsahujú úpravu základu dane, ak daňovník odpisuje alebo si prenajíma xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxatňuje odpisy z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, povinný testovať základ dane dosiahnutý v daňovom priznaní oproti násobku počxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx eur). Ak dosiahnutý základ dane je nižší ako stanovený násobok počtu vozidiel a ročného odpisu z limitovanej vstupnej ceny, potom je daňovník povinný zxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxnou cenou 48 000 eur a viac a úhrnom odpisov z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. Uvedenú úpravu základu dane nevykoná daňovník, ktorý osobné automobixx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx súvislosti je aj § 25 ods. 3 ZDP, podľa ktorého sa na účely výpočtu zostatkovej ceny uplatňuje odpis vypočítaný podľa § 27 ZDP a nie odpis uplatnený po úprxxx xxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx sa základ dane neupraví o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, ak spoločnosť vykáže zxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx
Predpokladajme nasledovné úpravy základu dane v zdaňovacích obdobiach odpisovania v závislosti od dosiahnutého základu dane:
I------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x   xxxxx x   x     xxxxxx     x
x   x xxxx  x          x  xxxxxxxxxxx  x   xxxxxxx xxxx    x
x   x     x          x  xxxxxxxx xxxx  x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-------------------------I
I 2016 I 4 000 I 15 000 (60 000/4) I 12 000 (48 000/4) I 3 000 (15 000 - 12 000) I
I------I---------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xxx x   xx xxx    x   xx xxx    x      xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-------------------------I
I 2018 I 11 000 I   15 000    I   12 000    I 3 000 (15 000 - 12 000) I
I------I---------I-------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xxx x   xx xxx    x   xx xxx    x      xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
V odseku 35 je stanovená podobná úprava základu dane ako v odseku 34 s tým rozdielom, že ide o vozidlo obstarané formou operaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtriedených do kódu Klasifikácie produktov 29. 10. 2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, je povinný testovať základ dane dosiahnutý v daňovom priznaní opxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. Ak dosiahnutý základ dane je nižší ako stanovený násobok počtu vozidiel a pomernej časti ročného limitovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xstupnou cenou 48 000 eur a viac a úhrnom nájomného, resp. pomernej časti limitovaného nájomného 14 400 eur.
K odseku 37
Od 1. septembra 2015 sa za účelox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xodín praktického vyučovania, ktoré zamestnávateľ poskytne v zdaňovacom období. Podmienkou je uzatvorenie učebnej zmluvy podľa § 19 zákona č. 61/201x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx
x
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
-
1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xzdelávania siedmim žiakom v rozsahu 60 hodín mesačne, čo je u jedného žiaka spolu 240 hodín (60 hodín x 4 mesiace). Spĺňa tak podmienku na zníženie základx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xa použijú ustanovenia § 17 až § 29 ZDP, pričom daňovník nevykonáva úpravy základu dane o výdavky, ktoré sa limitujú percentom zo základu dane, resp. výškxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxtupnou cenou 48 000 eur a viac [§ 17 ods. 34 a 35],
-
zníženie základu dane u zamestnávateľa, ktorý je zapojený do systému duálneho vzdelávania [§ 17 odxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx x
x
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x§ 21 ods. 1 písm. h)].
Takto vyčíslený základ dane sa upravuje o tieto výdavky, ktorých daňová uznateľnosť nadväzuje na výšku vykázaného základu danex
x xxxxxx xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxbolo evidované v evidencii vozidiel, bude podliehať správnemu poplatku vo výške 33 eur, pričom za držiteľa motorového vozidla sa považuje výrobca vozxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xlebo zástupcom výrobcu vozidiel. Predpokladá sa, že výrobca alebo predajca vozidiel si takto zaevidované vozidlo ponechá len na predvádzacie alebo sxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xedného roka vrátane od zápisu tohto motorového vozidla do evidencie vozidiel a zároveň do 15 dní po tomto termíne neuhradí plnú hodnotu registračného pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxa motorového vozidla zaplatil v čase, keď došlo k prvej evidencii vozidla, je povinný zvýšiť základ dane o výšku daňových odpisov, nákladov na prevádzkx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxacom období, v ktorom uplynula lehota 15 dní po uplynutí jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel, ale zároveň došlo k úhrade tohxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm došlo k zápisu vozidla do evidencie vozidiel. Ak nedôjde k úhrade plnej hodnoty registračného poplatku v zdaňovacom období, v ktorom uplynie lehota nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxo obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dôjde k úhrade registračného poplatku v plnej hodnote. Zákon neumožňuje prerušiť daňové oxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxého poplatku v plnej hodnote. Podľa prechodného ustanovenia § 52zj sa ustanovenie § 17 ods. 39 ZDP použije až pri motorovom vozidle zaevidovanom v evixxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxé vozidlo určené na predaj zákazníkov, ale súčasne určené do času predaja na predvádzanie zákazníkom. Spoločnosť súčasne zaplatila minimálnu výšku rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx x xxxxxky na PHL vo výške 700 eur. K predaju vozidla do jedného roka od zápisu vozidla do evidencie vozidiel neprišlo (vozidlo nebolo predané) a predajca ani nezxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovacie obdobie 2018 povinná zvýšiť základ dane o sumu 3 200 eur (2 500 + 700).
Ocenenie v reálnych hodnotách pri predaji a kúpe podniku alebo jeho čaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x reálnych hodnotách
V § 17a až 17e ZDP je riešená problematika úpravy základu dane pri tzv. podnikových kombináciách. V x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xlebo jeho časti len v reálnych hodnotách. Znamená to, že na tento typ tzv. podnikovej kombinácie sa použije ocenenie len v reálnych hodnotách, a nie aj v pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xajetku.
K odseku 1
Uvedený odsek sa zaoberá úpravou základu dane pri predaji xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvníctva alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom podľa § 6 ods. 10 ZDP, alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. Daňovník predávajúci podxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxo jeho časti v dohodnutej kúpnej cene.
Ak zároveň ide o daňovníka, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, pri zisťovaní základu dane sa dohodnutá kúpna xxxxx
x
xxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxxx
x
xostatkovú hodnotu pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku;
-
a zníži o
-
hodnotu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem,
-
zostatkovú hodnotu aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetkux
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxýši o nevyčerpané rezervy [§ 20 ods. 9 písm. b), d) až f) ZDP] a zostatkovú hodnotu pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku, ak ju nezaúčtoval v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxe dohodnutú kúpnu cenu nezvýši takisto o nevyčerpané rezervy [§ 20 ods. 9 písm. b), d) až f) ZDP] x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx o hodnotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem a v prípade záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradenx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v preukázateľnej výške (na rozdiel od ostatných výdavkov, ktoré sa uplatňujú v percentuálnej výške).
Podľa § 17a ods. 8 ZDP sa úprava základu dane u pxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxuvy, a to bez ohľadu na to, či príde aj ku skutočnému peňažnému vyrovnaniu kúpnej ceny medzi predávajúcim a kupujúcim.
V situácii, ak daňovník, ktorý pxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx aj úpravu základu dane podľa § 17 ods. 8 ZDP.
K odseku 2
Toto ustanovenie upravuje spôsob, akým zistí základ dane kupujúci, ktorý kupuje podnik alebo jxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xodnotách. Pri následnom odpisovaní majetku získaného kúpou podniku alebo jeho časti postupuje kupujúci ako v prípade novoobstaraného majetku v súlaxx x x xx xxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxceho, pričom tento daňovník vykazuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP, t.j. na základe účtovania v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxm (pôvodne ocenenom reprodukčnou obstarávacou cenou) sa úprava základu dane vykoná o rozdiel medzi reálnou hodnotou tohto druhu majetku a jeho daňovox xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodukčná obstarávacia cena, ktorou bol neodpisovaný majetok nadobudnutý darom ocenený do 31. decembra 2015, sa pri úprave základu dane použije aj po 1. xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxinnosť zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xklade majetku oceneného v reálnych hodnotách, a to u:
-
daňovníka - vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazuje výslexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxého účtovníctva, pri zisťovaní základu dane postupuje primerane podľa § 17a ZDP. Tento postup takémuto vkladateľovi nepeňažného vkladu vyplýva z odsx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx. Na postup podľa § 8 ods. 2 ZDP taktiež odkazuje § 17b ods. 11 ZDP.
K odseku 1
Tento odsek sa zaoberá úpravou základu dane u vkladateľa, ktorý účtuje v súxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo vkladu zahrnie vkladateľ do základu dane buď:
a)
jednorazovo v súlade so zaúčtovaním tohto rozdielu do nákladov alebo výnosov (vkladateľ je podľa xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu dane postupuje jednorazovo), alebo
b)
postupne najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej všax xx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxúčtovaný vo výnosoch alebo nákladoch (zahrnutý vo výsledku hospodárenia) najskôr vylúči zo základu dane a ďalej ho postupne zahrnuje do základu dane nxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx účtovnou zostatkovou cenou vkladaného odpisovaného majetku a jeho daňovou zostatkovou cenou, o rozdiel medzi reálnou hodnotou neodpisovaného majexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx neodpisovanom majetku nadobudnutom darom (pôvodne ocenenom reprodukčnou obstarávacou cenou) sa úprava základu dane vykoná o rozdiel medzi reálnou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxávacou cenou v účtovných predpisoch. Reprodukčná obstarávacia cena, ktorou bol neodpisovaný majetok nadobudnutý darom ocenený do 31. decembra 2015x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtku u prijímateľa vkladu, a to pri individuálne vloženom majetku hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a pri vklade podniku alexx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nadobudnutých nepeňažným vkladom.
K odseku 4
V tomto odseku sa upravuje postup u prijímateľa nepeňažného vkladu pri odpisovaní majetku, a to buď akx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxdnorazovo.
K odsekom 5 až 9
Odseky 5 a 6 riešia u prijímateľa nepeňažného vkladu špecificky vplyv rezerv, goodwillu alebo záporného goodwillu a pohľxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xo svojho základu dane zahrnuje v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach iba rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zrušenie rezervy nadobudnutej pri tomto type podnikovej kombinácie sa zahrnuje do základu dane v účtovnom období, v ktorom je zrušenie rezervy zaúčtxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne až do jeho úplného zahrnutia. Goodwill alebo záporný goodwill sa zahrnuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aj mimoriadne situácie, ktoré môžu nastať počas doby zahrnovania goodwillu alebo záporného goodwillu do základu dane s uvedením zdaňovacieho obdobixx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkladu dane. V ods. 6 je upravený postup zahrnovania nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej prijímateľom nepeňažného vkladu do jeho daňových výdavkovx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xk počas 7-ročného obdobia možného zahrnovania oceňovacieho rozdielu podľa ods. 1 príde k odpredaju alebo inému vyradeniu viac ako 50% reálnej hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoženia sankcie podľa daňového poriadku pri nesplnení tejto povinnosti.
Odseky 8 a 9 stanovujú postup u vkladateľa pri tzv. cezhraničnom nepeňažnox xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve zahrnie do základu dane jednorazoxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxdujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dôjde k splateniu nepeňažného vkladu podnixx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx V ods. 9 je riešená situácia, ak vkladateľom nepeňažného vkladu je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. d) ZDP] a prijímateľ nepeňažnxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxe stálej prevádzkarne oceniť majetok a záväzky v reálnej hodnote, ak sa rozhodne neprevziať hodnotu majetku a záväzkov v pôvodných cenách.
Zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xpravuje postup zisťovania základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie a u jeho právneho nástupcu pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovnxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxzajúcim rozhodnému dňu (§ 4 ods. 3 zákona o účtovníctve). Úprava základu dane podľa písm. a) o sumu oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splyxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxto odseku je uvedená úprava základu dane o ďalšie špecifické zložky, a to o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou odpisovaného majetku a jeho daňovox xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxte splatnosti. Od 1. januára 2016 platí na účely písm. b), že pri neodpisovanom majetku nadobudnutom darom (pôvodne ocenenom reprodukčnou obstarávacxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnia možnosti prvotného ocenenia majetku reproduk-čnou obstarávacou cenou v účtovných predpisoch. Reprodukčná obstarávacia cena, ktorou bol neodpxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
x xxxxxx x
Ustanovenie ods. 2 stanovuje spôsob ocenenia majetku u právneho nástupcu reálnou hodnotou. Z tohto ocenenia sa podľa ods. 8 vychádza aj pri uplatnení dxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtý majetok ako novoobstaraný v prvom roku odpisovania, a to z reálnej hodnoty alebo môže pokračovať v odpisovaní z reálneho hodnoty, ak sa oceňovacie roxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xrávneho nástupcu. Pri pokračovaní v odpisovaní je ďalej uvedený špecifický postup pre rovnomerné a zrýchlené odpisovanie.
K odseku 3
V tento odsek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxený bez likvidácie, zahrnúť do základu dane aj oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení, a to počas najviac siedmich rokxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xpačnom prípade je povinný upraviť základ dane jednorazovo o zostatkovú sumu týchto oceňovacích rozdielov v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k nedodrxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch (zrušenie daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, vyhlásenie konkurzu, predaj podniku alebo nepeňažný vklad vo forme podniku). V písm. b) a c) je ďxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxzaný pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev pri ocenení reálnymi hodnotami sa zahrnuje do základu dane jednorxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xo výške 1/7 ročne, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nastal rozhodný deň.
K odsekom 4 až 6
Odsek 4 rieši u právneho nástupcu špecificky uplatňovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxovníka zrušeného bez likvidácie uplatní ako daňový výdavok podľa § 19 ZDP pri postúpení nepremlčanej pohľadávky, nadobudnutej pri zlúčení, splynutx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx0 dní) alebo 100% (ak uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní). Uplynutie tejto doby sa nepočíta od pôvodného dátumu splatnosti pohľadávky, ale sleduje sa odo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxbinácii nepostupuje podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP. Podobne právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie uplatní ako daňový výdavok podľa § 19 ZDP xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx príslušenstva (ak uplynula doba dlhšia ako 360 dní), 50% (ak uplynula doba dlhšia ako 720 dní) alebo 100% (ak uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní). Uplynutxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxlení. Uplynutie tejto doby sa taktiež nepočíta od pôvodného dátumu splatnosti pohľadávky, ale sleduje sa odo dňa nadobudnutia pohľadávky pri zlúčeníx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xri odpise pohľadávok nadobudnutých pri podnikových kombináciách ocenených v reálnych hodnotách.
V súlade s odsekom 5 sa umožňuje, aby právny nástuxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skutočnosti uvedené v § 30 ods. 2 ZDP, t.j. ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty poxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.
Odseky 6 a 7 stanovujú postup pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení s tzv. cexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxemia SR a majetok ostáva súčasťou stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR s podmienkou, že daňová strata sa vzťahuje k majetku a záväzkom tejto stálxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxstáva mimo územia SR stála prevádzkareň, podľa ods. 7 môže právny nástupca oceniť majetok a záväzky reálnou hodnotou a nesmie uplatniť postup podľa § 17x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxetku oceneného v pôvodných cenách, a to u:
-
daňovníka - vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazuje výsledok hospodáxxxxx xxxxx xxxx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxk, podnik alebo jeho časť. Pôvodná cena je vymedzená v ods. 11 a rozumie sa ňou ocenenie majetku a záväzkov u vkladateľa súlade s účtovníctvom. Výnimkou jx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazuje výsledok hospodárenia podľa IFRS. Ak prijímateľ nepeňažného vkladu prevezme majetox x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxielom medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu v účtovníctve a ďalej opravnými položkami vytxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxňovo uznané opravné položky k pohľadávkam.
K odseku 2
Odsek 2 rieši vplyv nepeňažného vkladu na základ dane prijímateľa v prípade rezerv a goodwillu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzervy a výškou skutočnej úhrady záväzku. Pri rezervách, ktorých tvorba nie je uznaná za daňový výdavok u vkladateľa, sa náklad, ku ktorému boli tvorenéx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxvnej položke. Goodwill alebo záporný goodwill sa u prijímateľa nepeňažného vkladu do základu dane nezahrnuje.
K odseku 3
Odsek 3 ustanovuje, že prixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxotu pohľadávky v menovitej hodnote alebo v obstarávacej cene, dátum splatnosti pohľadávky, opravnú xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xri postúpení alebo odpise týchto pohľadávok uplatnia ustanovenia § 19 ods. 3 písm. h) a § 21 ods. 2 písm. k) ZDP, resp. § 19 ods. 2 písm. h) a r) ZDP.
K odsekx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xskutočnenia vkladu. Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na mesiace si uplatní do daňových výdavkov prijímateľ nepeňažného vkladu, a to počnúc mxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxého a nehmotného majetku, a preto preberá od vkladateľa pôvodné ceny majetku, uplatnené daňové odpisy a daňové zostatkové ceny podľa § 25 ods. 3 ZDP. Prixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxu.
K odsekom 7 až 9
Odseky 7 až 9 stanovujú postup pri nepeňažnom vklade s tzv. cezhraničným prvkom. V ods. 7 je ustanovená povinnosť pre vkladateľa nepxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladu postupuje podľa § 17d ods. 1 ZDP, t.j. svoj základ dane z dôvodu nepeňažného vkladu neupravuje. Rovnaký postup je stanovený, ak vkladateľom nepexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xričom vkladateľom nepeňažného vkladu je daňovník so sídlom na území SR, prijímateľom je subjekt mimo územia SR, ktorému zároveň na území SR vznikne stáxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxh cenách, vytvorené rezervy, opravné položky a účty časového rozlíšenia, ktoré sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne a tiež pokraxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xídlom mimo územia SR a prijímateľ má sídlo na území SR, pričom mu vzniká mimo územia SR stála prevádzkareň. Vtedy prijímateľ nepeňažného vkladu pri vyčíxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne a tiež pokračuje v odpisovaní hmotného a nehmotného majetku tejto stálej prevádzkarne.
K odseku 10
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxžstiev v pôvodných cenách
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxní, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev pri použití pôvodných cien. Postup účtovania pri zlúčení, splynutí alebo rozdexxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xikvidácie v súlade s účtovníctvom bez precenenia na reálnu hodnotu. Výnimkou je hmotný majetok a nehmotný majetok, pri ktorých sa uplatní ocenenie podxx x xx xxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxádzajúcim rozhodnému dňu (§ 4 ods. 3 zákona o účtovníctve). Úprava základu dane podľa písm. a) o sumu oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, spxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxäzky v pôvodných cenách. Obdobne sa úprava základu dane nevykoná ani v prípade opravných položiek vytvorených k zásobám, cenným papierom a k dlhodobémx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxxx x
xxedený odsek upravuje postup úpravy základu dane u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie. Pri daňovo uznaných rezervách zahrnie právnx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxvý výdavok u daňovníka zrušeného bez likvidácie, sa náklad, ku ktorému boli tvorené, zahrnie u právneho nástupcu do základu dane v tom zdaňovacom obdobxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie nezahrnuje do základu dane.
K odseku 3
Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie prevezme na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa zrušeného bez likvidácie uplatniť len pomernú časť z vypočítaného ročného odpisu, ktorá pripadá na celé kalendárne mesiace, počas ktorých o majetku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xo počnúc mesiacom zaúčtovania majetku do svojho majetku.
K odsekom 5 a 6
Tieto odseky oprávňujú právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxé odpisy a daňové zostatkové ceny podľa § 25 ods. 3 ZDP. Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie alebo daňovník zrušený bez likvidácie, ak prxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxvého poriadku.
K odseku 7
V zmysle tohto odseku sa umožňuje, aby právny nástupca mohol odpočítavať daňovú stratu prevzatú od daňovníka zrušeného bex xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 ods. 1 ZDP, zanikol zrušením bez likvidácie, daňovú stratu odpočxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítavať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx xxxeky stanovujú postup pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení s tzv. cezhraničným prvkom. Podľa ods. 8 právny nástupca so sídlom mimo územia SR, ktorému pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xoložiek (s výnimkou opravnej položky k pohľadávkam podľa § 20 ZDP) a účtov časového rozlíšenia, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxdácie vo výške a spôsobom podľa § 30 ZDP. Podľa ods. 9 pri zrušení daňovníka bez likvidácie so sídlom mimo územia SR, keď právnym nástupcom je daňovník so sxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xôže pokračovať v tvorbe rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne a pokračxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxjetku vstúpili do základu dane právneho nástupcu jednorazovo alebo postupne.
Úprava záxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
Obsahom tohtx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovania je stanovenie cien v rámci kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami [§ 2 písm. n) a r) ZDP] tak, aby zodpovedali princípu nezávislého xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxeňovania sú v ZDP vymedzené v základných rámcoch. Právny rámec tejto problematiky je preto ďalej upravený v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, kxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh cien je Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy, ktorej slovenský preklad bol uverejnený vo Finančnom sprxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx
x xxxxxx x
Pri úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP sa použije niektorá z metód podľa xxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo prípadu sa vyberá najlepšia metóda. Pri výbere metódy a hodnotení každého jednotlivého prípadu sa berú do úvahy všetky okolnosti a podmienky transakxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel (podľa stavu platného do 31.12.2013 nemohol byť medzi nimi žiadny rozdiel). Pri výbere metódy je predovšetkým dôlxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Dokumentácia je súborom informácií, ktoré preukazujú a ozrejmujú spôsob tvorby cien konxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií (ak sa jedná o viac transakcií rovnakého druhu s tou istou závislou osoboxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doručenej po 15. júli 2016 riadi usmernením MF SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP (Finančný spravodajca, roč. xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxeky určujú metódy, ktoré sa použijú pri určení rozdielu v ocenení a ktoré vychádzajú z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda náslexxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxje ich kombinácia alebo iná metóda. Pri metóde nezávislej trhovej ceny sa porovnáva cena prevodu majetku alebo služby dohodnutá medzi závislými osobaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami sa nahradí nezávislou trhovou cenou, ktorú by použili nezávislé osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxto závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe, zníženej o obvyklú výšku obchodného rozpätia porovnateľných nezávislých predajcov. Prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxvislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatňovanej tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám, alebo o sumu cenovej prirážky, kxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxaného zisku dosiahnutého závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu. Metxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxadom, tržbám alebo inej základni, ktorú porovnáva so ziskovou prirážkou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám.
K odsekom 4 až 9
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy, alebo inej metódy a spôsobu určenia ceny, a to v lehote najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxa neodsúhlasuje,
-
rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia sa vydáva najviac na 5 zdaňovacích období,
-
v prípade zmeškania lehoty správca daxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnenia pri bilaterálnej APA (medzinárodne používaná skratka "advance pricing agreement" znamená odsúhlasenie určitej metódy transferového oceňovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsakcie) a kompetentné orgány štátov sa nedohodnú na uzatvorení bilaterálnej APA, nie je potrebné opätovne žiadať o odsúhlasenie unilaterálnej APA a pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxacie obdobia pred podaním žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia,
-
ak bude správca dane aj po rokovaní s príslušným orgánom štátu súhlasiť s metódxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zdaňovacie obdobia treba žiadosť podať najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v pôvodom rozhodnutí a správca dane môže vydať rozhodnutie o odsxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa nemožno podať odvolanie,
-
pre odsúhlasenie metódy ocenenia je potrebná spolupráca daňovníka so správcom dane, a preto je povinný predložiť dokuxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xkutočnosť písomne oznámi daňovníkovi,
-
proces odsúhlasenia metódy ocenenia je spoplatnený a ods. 7 stanovuje výšku poplatku pevne, a to 10 000 eur xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtia metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx vedeného v Štátnej pokladnici (IBAN: SK45 8180 0000 0070 0043 7861, variabilný symbol: DIČ daňovníka). Ak daňovník nevykoná úhradu za vydanie rozhodnxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xa ktorých môže správca dane zrušiť rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, alebo ho zmeniť. K zrušeniu rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia pxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxene podstatných podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané a daňovník nepožiadal o zmenu. Správca dane môže rozhodnutie zrušiť alebo zmenxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxia vydané.
K odseku 11
Uvedený odsek umožňuje správcovi dane a FR SR kedykoľvek (nielen pri daňovej kontrole) si vyžiadať dokumentáciu k txxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx môže dokumentáciu za príslušné zdaňovacie obdobie žiadať až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Lehota, v ktorej je daňovník povinný túxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxanovenej lehote môže správca dane uložiť daňovníkovi sankciu podľa § 154 a § 155 daňového poriadku.
Platí od 1.1.2017
Ustanovenix x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtným ustanoveniam týkajúcich sa sankcií v daňovom poriadku sa týmto ustanovením zaviedlo zvýšenie sankcií pre daňovníkov, ktorí prostredníctvom trxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxia správneho deliktu podľa daňového poriadku a zároveň správca dane musí uplatniť postup podľa druhej vety § 3 ods. 6 daňového poriadku. To znamená, že kxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorého výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti. Jedná sa napríklad o situácie, kxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxášajú len formálne, ale ich neriadia), ale do týchto spoločností sú presúvané zisky, ktoré sú výsledkom ekonomických aktivít na Slovensku.
V prípadxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdom na ekonomickú podstatu v dôsledku úmyselného vyhýbania sa daňovej povinnosti, uplatní sa na tieto situácie sankcia v dvojnásobnej výške.
Táto sxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxť využitia všetkých opravných prostriedkov, tak aby mohol preukázať, že sa nejednalo o úmyselné vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Pokiaľ odvolací orgxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxňového poriadku.
Rovnako správca dane podľa ods. 2 umožní neuplatnenie sankcie v dvojnásobnej výške, ak daňovník uzná pochybenie a zaplatí rozdiel xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xiadosti nasleduje overovanie skutočností správcom dane. Ak správca dane nesúhlasí s názorom daňového subjektu na metódu ocenenia alebo so spôsobom uxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xeny v kontrolovanej transakcii a tým znížiť výšku sankcie v prípade dorubu, ktorá je zhodná s výškou sankcie podľa § 155 odseku 1 písmena g) daňového porixxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxá v § 2 písm. i) ZDP, kde sú stanovené podmienka vecnosti, preukázateľnosti a podmienka zaevidovania ako nevyhnutné predpoklady uznania nákladu (výdaxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxx x xx x x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dane z príjmov. Zároveň zo základnej definície daňového výdavku uvedenej v § 2 písm. i) ZDP vyplýva, že ak ide o majetok, ktorý môže mať charakter osobnex xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2015 je umožnené aj uplatnenie výdavkov nad stanovenú výšku limitov podľa osobitnýxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upravené napr. v zákone o cestovných náhradách alebo v Zákonníku práce a pod.
Tieto plnenia však musia spĺňať dve podmienky, a to:
-
u zamestnanca xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxx xx xxxx x
x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom v súlade so Zákonníkom práce.
Ďalej ods. 1 upravuje posudzovanie výdavku v prípade, že jeho výšku lxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxac však do výšky limitu uvedeného v osobitnom predpise,
x
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xtanovenej podľa ZDP (daňové odpisy, opravné položky a pod.),
-
výška príjmu - výdavok sa zahrnie do základu dane až v zdaňovacom období dosiahnutia pxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxovať za daňové výdavky.
Ak daňovníkovi ukladá iný právny predpis povinnosť zaplatiť výdavok, na účely ZDP sa považuje za daňový. V poznámke pod čiarox x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xreto považujú aj výdavky, ktorých povinnosť zaplatenia ukladajú aj tu neuvedené iné právne predpisy.
Za daňové výdavky sa považujú aj výdavky zamerxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx) pri prevádzke na tento účel používaného vlastného zariadenia.
Výdavky na pracovné, sociálne podmienky a výdavky na starostlivosť o zamestnancov xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx, že sa ZDP neodvoláva v tomto ustanovení na žiadny všeobecne záväzný právny predpis a ani neurčuje v tejto oblasti limity, možno tieto výdavky zahrnúť dx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtom dane len ochranné pracovné prostriedky poskytnuté podľa osobitných predpisov, pričom poskytnutie napr. osobných hygienických prostriedkov alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a na vlastné zdravotnícke zariadenia, napr. podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorýxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtnancom (napr. pri ochrane pred hlukom, vibráciami, azbestom atď.), alebo podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xj poskytovanie povinných rekondičných pobytov. (Zamestnávateľ je povinný v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania zabezpečovať rekondičnx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxrtej kategórie.)
3.
Vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov a vlastné vzdelávacie zariadenia. Do daňovo uznaných výdavkov na vzdelávanie zamxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie a rekvalifikáciu zamestnanca sú výdavkami súvisiacimi s prácou zamestnanca a s dosiahnutím, zabezpečením s udržaním príjmov zamestnávateľa, a texx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxednej novelizácii ZDP. Suma vložného, okrem toho, že je pre mzdovú účtovníčku od dane oslobodená podľa § 5 ods. 7 písm. a) ZDP, je uznaná aj ako daňový výdaxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Príklad:
Vodiči zamestnávateľa DBH, s. r. o., sa zúčastnili 3-dňového povinného preškolenia, organizovaného mimo miesta sídla firmy, ktoré mali xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxenie je povinné na výkon práce vodičov, činnosť vodičov súvisí s činnosťou zamestnávateľa, do daňových výdavkov možno zahrnúť výdavky na náhradu mzdyx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytnuté v rámci zákona o cestovných náhradách nie je predmetom dane a hodnota kurzu je od dane oslobodená.
4.
Hmotné a finančné zabezpečenie žiaxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxy podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. zákon o duálnom vzdelávaní), ktorý o. i. upxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxania, zamestnávateľ pre žiaka zabezpečí zo svojich prostriedkov osobné ochranné pracovné prostriedky, posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psycholoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxho vzdelávania, uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov aj stravovanie žiaka počas praktického xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxestnávateľ vypláca odmenu za produktívnu prácu za každú hodinu vo výške 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy podľa kvality práce a správania sa žiakax xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx l) ZDP je odmena za produktívnu prácu žiaka zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti, nepodlieha však zdravotnému a sociálnemu povinnému poisteniux
x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
5.
Príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je Zákonník práce. V rámci sociálnej pxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Podľa ustanovenia § 152 ods. 2 ZP zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx xxxx xxo 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie teplé jedlo) v prvom rade vo vlastnom stravovacom zariadení. Ak takéto zariadenie nemá, je povinný zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xsoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však do xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a R SR č. 296/2014 Z.z. pri takejto pracovnej ceste 4,20 eur, t.j. zamestnávateľ prispieva najviac do výšky 2,31 eur.)
Ak zamestnávateľ zabezpečuje stxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x 12 hodín, t.j. vo výške 4,20 x 75% = 3,15 eur, pričom príspevok z tejto sumy je 3,15 x 55% = 1,73 eur. Ak je hodnota stravného lístka vyššia, do daňových výdavxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx fonde.
[Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxom ustanovených podmienok (posudok odborného lekára) zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie priamo k výplate, v tomto prípade je xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi (pričom do konca xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxktívnej zmluvy, ZP, zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. atď. Podľa § 19 ods. 1 ZDP od roku 2015, ak je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxvok podľa tohto bodu v celej výške pracovnoprávneho nároku bez ohľadu na skutočnosť, či je v niektorom osobitnom prepise ustanovený limit alebo nie je. xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx x xxxx xxxxx xxstujú v rámci SR i do zahraničia, úspešne rokujú s odberateľmi a sú pre firmu veľmi dôležití. Z uvedeného dôvodu sa vedenie rozhodlo, že im bude v roku 2016 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sa však účtovníčka pomýlila a vyplácala takto navýšené cestovné náhrady aj p. Jurajovi, ktorý ale túto skutočnosť v pracovnej zmluve nemá.
Všetkým trxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxda len do výšky, na ktorú vzniká zamestnancovi nárok podľa ZoCN. Avšak do daňových výdavkov je možné zahrnúť len navýšenie tých (dvoch) zamestnancov, kxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pracovnej zmluve (ani v kolektívnej zmluve), sumu zvýšenia jeho cestovných náhrad nemožno uznať ako daňovo oprávnený výdavok.
7.
Poistné a príxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxaným výdavkom aj poistné a príspevky zamestnanca, nielen tie, ktoré platí z peňažného plnenia za zamestnávateľa, ale aj z navýšeného nepeňažného plnexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zahrnúť cestovné náhrady do výšky podľa osobitných predpisov, ktorým je napr. ZoCN, a vreckové na zahraničnej pracovnej ceste tiež len do výšky podľa § xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxj alebo kolektívnej zmluvy).
Do daňových výdavkov patria aj výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § x xxxx x x x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxanie okrem výdavku na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti [§ 9 ods. 2 písm. y) ZDxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx možno zahrnúť do daňových výdavkov len vtedy, ak tento výdavok daňovník preukáže dokladom od oprávneného subjektu (hotela, ubytovne, penziónu), prixxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxná aj v § 4 aj ZoCN;
-
cestovné dopravnými prostriedkami - rovnako aj tieto výdavky je daňovník povinný na účely ZDP preukazovať zakúpeným cestovným xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxným lístkom, miestenkou a pod.;
-
nevyhnutné výdavky spojené s pobytom - ide o výdavky preukázateľne vynaložené napr. na vstupenku na veľtrh, poplaxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxyhnutný výdavok, aj keď ju daňovník preukázateľne zaplatí;
Príklad:
Pán Martin navštívil veľtrh sanitárnej techniky, pretože v tejto oblasti ako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xatožiny, taxíkom sa odviezol na miesto konania veľtrhu, zakúpil si lístok na veľtrh, za poplatok použil toaletu a zaplatil poriadkovú pokutu, pretože xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
výdavky na automobil nezahrnutý v obchodnom majetku - ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného maxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxadom o nákupe.
Ak nebolo vozidlo zaradené do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, daňovník si môže uplatniť základnú náhradx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie, primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxenok je možné považovať vstupnú cenu (§ 25a ZDP) akcií a vstupnú cenu (§ 25a ZDP) ostatných cenných papierov pri ich predaji za daňový výdavok. Pri predajx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxdaja za zdaňovacie obdobie. V prípade dosiahnutia straty sa úhrn vstupných cien akcií a úhrn vstupných cien ostatných cenných papierov uznáva za daňovx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxnné papiere prijaté na regulovaný trh burzy cenných papierov - ak ich vstupná cena nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka 10% od priemerxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxý priemerný kurz), za daňový výdavok sa uzná vstupná cena akcií alebo ostatných cenných papierov upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu hodnotu zahrnoxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxosti dlhopisu, za daňový výdavok sa uzná vstupná cena v plnej výške,
-
cenné papiere obchodované u obchodníkov s cennými papiermi - vstupná cena cennxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjú s účinnosťou od 1. januára 2016 z § 25a ZDP a na účely uplatnenia do daňových výdavkov sa podľa § 52zg ods. 8 ZDP použijú na akcie a ostatné cenné papiere xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxpuje podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP v znení účinnom do 31. decembra2015, t.j. vychádza sa z pojmov obstarávacia cena akcií a obstarávacia cena ostatných cxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa obchodnej spoločnosti alebo družstve [s výnimkou podielu na akciovej spoločnosti a s účinnosťou od 1. januára 2017 na základe novely ZDP č. 440/2015 Zxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxe) a strata z predaja jednotlivého obchodného podielu a jednotlivej zmenky nie je daňovo uznaná, t.j. vstupná cena sa do daňových výdavkov zahŕňa len do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xj po 31. decembri 2015 postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. g) ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2015, t.j. vychádza sa z pojmov obstarávacia cena obchodnéhx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xriebehu účtovného obdobia) i daňovo vykonáva jednorazovo, t.j. nie je možné ho vykonať postupne (čo je umožnené pri tvorbe opravnej položky k pohľadávxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxatnenia hodnoty pohľadávky (jej nominálnej hodnoty alebo obstarávacej ceny, ak pohľadávka bola nadobudnutá postúpením) a aj jej príslušenstva, ak bxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pohľadávky prihlásili do konkurzu, ale aj na daňovníkov, ktorí tak neurobili z dôvodov uvedených v bode 1. Vo výdavkoch znižujúcich základ dane z príjmxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxiteľných príjmov a v prípade vymedzených daňových aj istina z nesplatenej pôžičky a pohľadávky nadobudnuté postúpením do výšky postupníkom uhradenex xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xlžníkom, ak ich hodnotu nemožno vymôcť v rámci dedičského konania, a ak to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa zákona č. 37xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xýšky istiny z nesplateného úveru u vymedzených daňovníkov podľa § 20 ods. 4 ZDP (banky, pobočky zahraničných bánk, EXIM banka) a u daňovníkov, ktorí poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v z. n. p., a pohľadávky nadobudnuté aj postúpením. Odpis pohľadávky do výšky obstarávacej ceny pohľadávky alebo neuhradenej xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxa 2016 sa doplnilo, že aj odpis pohľadávky do nadobudnutej pri podnikovej kombinácii je daňovým výdavkom, a to do výšky reálnej hodnoty podľa § 17 až § 17c xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je 10 000 eur. Obstarávaciu cenu pohľadávky spoločnosť (postupník) uhradila pôvodnému veriteľovi v plnej výške. Na dlžníka bol vyhlásený konkurz, prxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ako to pripúšťa § 28 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V mesiaci júl 2016 spoločnosť v Obchodnom vestníku zistila, že konkurz na dlžníka bol práxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Na základe tohto dokladu spoločnosť v mesiaci júl 2016 odpíše pohľadávku, čo bude zároveň daňovo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnej hry tomboly zahrnúť výdavky (náklady) vynaložené na vecné ceny do tomboly do daňových výdavkov len do výšky príjmov z predaja žrebov, pričom každá txxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxujúcej 332 eur do daňových výdavkov. Nahradením tohto ustanovenia novým znením od 1. januára 2015 je pri odpise takejto pohľadávky (do 332 eur) možné poxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pohľadávky odpísať, a to v taxatívne vymedzených prípadoch podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP.
Príklad:
Regionálna televízia JUCH, s. r. o., usporiadala x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účte 548 boli vo výške 15 232 eur a príjem z predaja tombolových lístkov bol vo výške 3 654 eur (3 654 ks á 1 eur). Rozdiel medzi nákladmi na vecné ceny a príjmox x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa pri transformácii na základ dane v podanom daňovom priznaní.
-
Za daňový výdavok sa považuje odvod z výťažku, ktorý je prevádzkovateľ hazardnýxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xo daňových výdavkov tým, že definuje reklamu na účely ZDP. Vo všeobecnosti ZDP nelimituje výdavky (náklady) na reklamu, ale v súlade s § 21 ods. 1 písm. e) xxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov. K základným druhom výdavkov (nákladov) na reklamu, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxamné nosiče do hodnoty 1 700 eur [s vyššou hodnotou sú upravené v § 19 ods. 2 písm. n) ZDP], výdavky na verejné súťaže, ochutnávky, reklamné žrebovania podx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x
xxxx. l) - upravuje spôsob preukazovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky (PHL) nasledovnými tromi možnými spôsobmi, ktorých výber je nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx preukaze, pričom ak sa spotreba tam uvedená nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL alebo sa tam nenachádza, potom sa vychádza zo spotreby
-
preukázanxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxeukázanej spotreby pri nákladných automobiloch a pracovných mechanizmoch (k určeniu preukázanej spotreby pozri Oznámenie MF SR č. 8029/2000-72 uvexxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
3.
vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu PHL za prísxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xre každé motorové vozidlo samostatne. Uvedený spôsob preukazovania výdavkov na spotrebu PHL sa vzťahuje na vozidlo zaradené v obchodnom majetku a nie xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxk musí túto paušalizáciu uplatňovať aj pri ostatných výdavkoch súvisiacich s vozidlom (odpisy, opravy, údržba a pod.).
-
písm. m) - špecifikuje, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxťou základu dane.
-
písm. n) - upravuje ďalšiu z možných foriem daňových výdavkov na reklamu v podobe možnosti odpisovania hmotného majetku, ktorý dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxňovník.
x
xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xdaňovacie obdobie. Odlišne od tohto pravidla sa postupuje:
-
u bánk, pobočiek zahraničných bánk, poisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní, zaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxrivátoch u ostatných daňovníkov - zaúčtované náklady na zabezpečovacie deriváty sú v plnej výške daňovým výdavkom.
-
písm. p) - ako výdavok si daňovxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteľovi zdravotnej starostlivosti) za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hoxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xávislej činnosti od zamestnávateľa, resp. ak si neuplatňuje stravné na pracovnej ceste podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP. Uplatnenie tohto výdavku na stravxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxtnaní, kde má riadny trvalý pracovný pomer, vykonáva aj činnosť, z ktorej jej plynú príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP. Chce si uplatniť do daňových výdavkov z týcxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxlatniť, pretože jej zo ZP vznikol nárok na príspevok na stravné u zamestnávateľa. Nemôže prísť k situácii, že si stravné u zamestnávateľa "neuplatňujexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxkonáva cez soboty a nedele podnikateľskú činnosť, za ktorú poberá príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP. Môže si uplatňovať na čas, keď vykonáva túto podnikateľskú xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxspevok na stravovanie podľa ZP v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Ak vychádzame zo znenia ZDP, Zdeno má nárok na stravné za ten odpracovaný deň, zx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovnú zmenu, čo znamená viac ako 4 hodiny.
x
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxtnej pohľadávky (v menovitej hodnote), a to do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 ZDP. Od 1. janxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxa § 20 ods. 22 ZDP, t.j. ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.
Príklad:
Spoločnosť evidujx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxvať jej daňovo účinný odpis, keď sa dlžník nenachádza v niektorej z taxatívne vymedzených situácií podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP.
Pohľadávka v roku 2016 xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxť v účtovníctve na účet 546 a do daňových výdavkov uznať odpis pohľadávky vo výške 50% menovitej hodnoty podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP, zvyšných 50% menovixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdávky zahrnúť do daňových výdavkov, keďže v účtovníctve bola pohľadávka plne odpísaná v roku 2016.
Príklad:
Úrok z omeškania vo výške 750 eur z roku 2xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x nadväznosti na § 20 ods. 22 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2016 je možné úrok z omeškania daňovo odpísať v tom zdaňovacom období, v ktorom je možné k nemu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, viac ako 1 080 dní. Počnúc rokom 2015 je zároveň splnená podmienka zahrnutia príslušenstva do zdaniteľných príjmov xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx
x
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxade, ak sa na miesto výkonu práce a späť nemôžu zamestnanci dopraviť hromadnými dopravnými prostriedkami. Ak by bola poskytnutá zamestnávateľovi na txxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxľ zahrnie do výdavkov iba ich časť, o ktorú xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kde majú hromadné dopravné prostriedky konečnú zastávku, na pracovisko, na ktoré sa zamestnanci nemôžu dopraviť žiadnym hromadným dopravnými prostxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx x xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v exxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti [§ 19 ods. 2 písm. t) ZDP], v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmovx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxužívaní tohto majetku a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňovo uznaný výdavok len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu [§ 21 ods. 1 písm. i) ZDP], výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a výdavkov zamestnávateľa v súvislosti s poskxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xd pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu alebo
-
vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%, ak je tento majetok využívxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxlosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, čo však iste neznamená, že ide o majetok, ktorý je používaný len na súkroxxx xxxxxx
x
xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvzdá Ministerstvu vnútra SR na základe darovacej zmluvy.
Príklad:
Daňovník, SZČO, zakúpil v roku 2016 fotoaparát v cene 750 eur, ktorý okrem podnikxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Daňovník sa rozhodol pre zahrnutie fotoaparátu do daňových výdavkov využiť novú možnosť paušalizácie, ktorú mu ponúka § 19 ods. 2 písm. t) a nebude tax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxoaparátu, t.j. 600 eur.
Vo vzťahu k podobnej paušalizácii na pohonné látky xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxnia paušálnych 80% výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku zavedené od 1. januára 2015 v § 19 odsx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. s obstaraním vozidla.
Príklad:
Daňovník, SZČO, má v obchodnom majetku zaradené osobné vozidlo, ktoré využíva výlučne na dosahovanie zdaniteľnýxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxmusí viesť knihu jázd. Musí daňovník preto, že paušalizuje výdavky na PHL, krátiť týmto pomerom aj ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou osobného autxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxavky súvisiace s osobným automobilom paušalizáciou vo výške, v akej uplatňuje PHL do daňových výdavkov. Pri využívaní motorového vozidla zamestnancxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xríjem zamestnanca, a preto pri využívaní motorového vozidla aj na súkromné účely zamestnancom sa nepostupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, t.j. daňovnxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxž fyzická osoba, ak je zároveň aj zamestnávateľom a poskytuje motorové vozidlo svojmu zamestnancovi aj na súkromné účely.
K odseku 3
V tomto odseku jx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx) na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku nevstupujú do základu dane, resp. daňových výdavkov jednorazovo, ale postupne vo forme odpisovx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxžné s daňovými odpismi. Tými sú len odpisy vypočítané spôsobom podľa § 22 až § 29 ZDP a princípy daňových odpisov uvedené v týchto ustanovenia sú pre všetxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xlatí obmedzenie pre zahrnovanie odpisov z prenajatého hmotného majetku do daňových výdavkov len do výšky príjmov z nájomného. Na základe spresňujúcex xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxovnávaní výšky odpisov s dosiahnutým príjmom z prenájmu jednotlivého hmotného majetku, ktorý je prenajímaný buď len časť zdaňovacieho obdobia, alebx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxtok sa prenajíma 8 mesiacov. Pri uplatňovaní daňového odpisu sa porovná s príjmami z prenájmu 8/12 ročného odpisu (1 600 eur voči príjmom z prenájmu).
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxového odpisu sa porovná s príjmami z prenájmu 50% ročného daňového odpisu (1 200 eur voči príjmom z prenájmu).
Príklad:
Spoločnosť obstarala a do užíxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvy, keďže je možné odpisovanie iba rovnomerným spôsobom, je 15 000 eur (300 000/20 rokov). Od 1. júla 2015 budovu z dôvodu nedostatočného využívania prexxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx eur v daňových výdavkoch, a ak nie, aký bude osud neuplatnenej časti ročného odpisu?
Z kalkulácie dohodnutej výšky mesačného prenájmu 1 100 eur vidieťx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-------------------I---------------------I
I       Odpis budovy       I   Príjmy    I  Rozdiel medzi  I
I---------I--------------I-----xxxxxxxxxx  x xxxxxxxx   x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x xx xxx x x xxxx xx  x x xxxx xx  x          x   x xxxxxxxx   x
x xxxx  x xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx x          x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-------------------I---------------------I
I 15 000 I  7 500   I  7 500   I 6 600 (1 100 x 6) I 900 (7 500 - 6 600) I
I---------I--------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxem z prenájmu vo výške 6 600 eur je nižší ako odpis 7 500 eur. Rozdiel 900 eur je suma, o ktorú musí spoločnosť zvýšiť základ dane v podanom daňovom priznaní a xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xDP počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania do výšky príjmov z prenájmu. Ak spoločnosť nebude pokračovať po skončení doby odpisovania xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxej ceny a doby odpisovania, t.j. v tomto prípade by spoločnosť uplatnila v 21. roku celý neuplatnený odpis z 1. roka, nakoľko je v limite ročného odpisu. Ax xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
-
nebude po skončení doby odpisovania už ďalej prenajímať, ale bude ho využívať na svoju vlastnú činnosť - daňovník môže ďalej uplatňovať neuplatnené xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xovnomerný aj zrýchlený spôsob odpisovania jednotne, a to ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania platnej pre príslušnú odpisovú sxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xýdavkov možno zahrnúť daňovú zostatkovú cenu (§ 25 ods. 3 ZDP) alebo jej pomernú časť pri vyradení:
-
predajom v plnej výške, ale s výnimkou špecifikoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx limitované len do výšky príjmov z predaja. Limitácia sa týka osobných automobilov (KP 29. 10. 2), motorových vozidiel na jazdu na snehu (KP 29. 10. 52), rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxdifikácií (KP 30.91), bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora (KP 30. 92. 1) a budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 (budovy adminisxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x2zg ods. 10 použila po prvýkrát už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015, sa krátenie daňovej zostatkovej ceny netýka daňovej zostatkovex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxdaji technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove zaradenej v odpisovej skupine 6 si môže nájomca uplatniť daňovú zostatkovú cenu do daňovýxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xbstarávacej ceny novobudovanej stavby alebo obstarávacej ceny technického zhodnotenia stavby.
Spôsob výpočtu daňovej zostatkovej ceny je uvedexx x x xx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xýnimky podľa § 17 ods. 34 ZDP (limitácia odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur), § 19 ods. 2 písm. t) ZDP (krátenie odpisxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xoku 2016 predal osobný automobil, ktorý obstaral v priebehu roku 2013 za cenu 12 000 eur. Daňová zostatková cena k 31. decembru 2015 bola 4 000 eur a dohodnxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxípad - rok 2016                 I  Suma I MD I D  I
I------------------------------------------------------------I--------I-----I-----I
I Zúčtovanie účtovnej zosxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx   x x xxx x xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxdenie osobného automobilu z majetku v dôsledku predaja I 12 000 I 082 I 022 I
I------------------------------------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx             x x xxx x xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----I-----I
Daňová zostatková cena vo výške 4 000 eur je vyššia ako dosiahnutý príjem z predaja zahrnutý do základu dane (3 500 eur). Rozdiel 500 exx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou. Obdobná úprava je aj pri predaji technického zhodnotenia vykonaného na hmotnom majetku vymedzenox x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxej budove zaradenej v odpisovej skupine 6.
-
Do daňových výdavkov možno zahrnúť obstarávaciu cenu alebo zostatkovú cenu hmotného majetku bezplxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, cestný zákon). Podmienkou je, že obstarávacia cena alebo zostatková cena nie je súčasťou obstarávacej xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx § 23 ods. 2 písm. d) ZDP. Charakteristickými príkladmi je odovzdanie vodovodných, kanalizačných, plynových a elektrických prípojok, prípojok na rozxxx xxxxx x xxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxhrad zahrňovaných do základu dane vrátane úhrad z predaja vyradeného majetku. Ide o prípad tzv. "daňovníkom zavinenej škody". Škodou sa podľa definícxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx pojem "prijaté náhrady", ale v súlade s účtovnými predpismi sa pod nimi chápe náhrady škody a vznik pohľadávky voči zodpovednej osobe na náhradu škody a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dôsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x odpisovania podľa § 23 ZDP možno zahrnúť do daňových výdavkov až v momente jeho predaja a vo výške vstupnej ceny. Uvedené sa týka daňovníka - fyzickej osxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxsm. d) až g) ZDP, pri ktorých je zahrnutie vstupnej ceny do daňových výdavkov pri predaji limituje do výšky príjmu zahrnovaného do základu dane.
-
Písxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx ZDP. Rezervy a opravné položky, ktoré nie sú uvedené v § 20 ZDP, sa aj napriek ich tvorbe v účtovníctve za daňové výdavky nepovažujú.
-
Za daňový výdavox xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxona o účtovníctve ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. V tomto zmysle nie je možné za škodu považovať také pošxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xčtovania škôd sa aj na účely ZDP za škodu považuje také poškodenie majetku, v dôsledku ktorého prichádza k jeho vyradeniu. Za nezavinené škody, ktoré sú x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo blesk),
-
spôsobené neznámym páchateľom - v tomto prípade sa škoda považuje za daňový výdavok až v zdaňovacom období, v ktorom skutočnosť, že škxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňových výdavkov možno zahrnúť len škodu do výšky prijatých náhrad.
Pri posudzovaní škôd za daňový výdavok treba vychádzať aj z § 21 ods. 2 písm. e) ZDxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxhľadávky sa považuje menovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatenej časti do výšky:
-
príjmu plynúceho z postúpenia alebo
-
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa. Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inej osobe. S postúpenou pohľadávkou prechádza na nového veriteľa pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxka a daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP bez ohľadu na skutočnosť, že u nich nie je pohľadávka zdaniteľným príjmom. Dôležitou jx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xríjem z postúpenia nižší ako hodnota pohľadávky. Od 1. januára 2016 sa umožňuje na základe § 52zg ods. 10 ZDP už s možným použitím prvýkrát pri podaní daňxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxhrnutá do zdaniteľných príjmov, najviac však do výšky príjmu plynúceho z postúpenia príslušenstva. Z toho vyplýva, že pri postúpení pohľadávky vrátaxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxe k príslušenstvu. Následne pri uplatňovaní daňových výdavkov daňovník osobitne posudzuje menovitú hodnotu pohľadávky a príslušenstvo.
Príklad:
xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xohľadávky vrátane príslušenstva za 8 500 eur, pričom príjem z postúpenia príslušenstva je 500 eur a príjem z postúpenia samotnej pohľadávky, ku ktorej xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxnená podmienka zahrnutia príslušenstva do zdaniteľných príjmov na základe zmeny v § 17 ods. 19 ZDP, stratu z postúpenia príslušenstva vo výške 250 eur (xxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxy príjmu plynúceho z jeho postúpenia.
-
Ako daňový výdavok je uznané poistné a príspevky (zdravotné a sociálne poistenie) zaplatené daňovníkom x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxňovníkom podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx ktoré súvisia s činnosťou daňovníka.
-
DPH možno u daňovníka zahrnúť do daňových výdavkov v prípade:
-
Povinnosti jej odvodu pri zrušení registrxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx ktorého DPH vzťahujúca sa na hmotný a nehmotný majetok nesmie ovplyvniť základ dane z dôvodu, že zvyšuje vstupnú cenu tohto majetku a daňové výdavky ovpxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxvník v postavení platiteľa DPH nemá nárok, alebo pomerná časť DPH, na ktorú platiteľ DPH nemá nárok z dôvodu, že nárok na odpočet uplatňuje koeficientomx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xPH. Platiteľ DPH nemá nárok na odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb oslobodených od dane. Pomerné odpočítanxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxítať daň. Od 1. januára 2015 platí pri DPH, ktorej možnosť odpočtu je krátená prostredníctvom koeficientu výnimka pre hmotný a nehmotný majetok, pri ktxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa DPH vzťahuje a súčasne dosahuxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x jednoduchom účtovníctve alebo vedie daňovú evidencie, tak v zdaňovacom období, v ktorom uplatnil nárok na jej vrátenie spôsobom podľa § 55f zákona o DPx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xx x xríslušnom členskom štáte EÚ nie je nárok na vrátenie DPH z nakúpených tovarov alebo služieb, postupuje daňovník obdobne, ako v prípade zahrnovania DPH xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx
x
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx nárok na jej vrátenie v inom členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x služieb.
-
Príspevky na DDS platené podľa zákona č. 650/2004 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľa vo výške najviac 6% zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom tohto sporenia. Zamestnávateľ tieto príspevky platí:
-
pxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxvoľne, keď sa zamestnávateľ rozhodne dobrovoľne za zamestnanca platiť príspevky na DDS, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu s DDS. V tomto prípade zamexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xa zamestnanca.
Rovnako sa posudzujú aj príspevky na DDS v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.
Poznámka:
Podľa § 11 ZDP si môže FO za uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
-
Do daňových výdavkov možno aj napriek sankčnému charakteru zahrnúť odvod za neplnenie podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxx najviac však do výšky 30 000 eur ročne.
Príklad:
Spoločnosť zaplatila v roku 2016 členský príspevok v právnickej osobe, ktorá ochraňuje záujmy podnxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xx daňovú stratu. Z dôvodu, že spoločnosť nedosiahla základ dane, nie je možné považovať v účtovných nákladoch zahrnutý členský príspevok vo výške 2 500 exx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxžujúce výsledok hospodárenia.
-
Za daňový výdavok sa uznáva úrok pri finančnom prenájme.
-
Zahrnovanie provízie za vymáhanie pohľadávky do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnosť členstva v takýchto organizáciách vyplýva daňovníkovi zo zákona.
-
Za daňový výdavok sa považuje odpis menovitej hodnoty pohľadávky alebo jex xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxu uznanú SR. Uvedené ustanovenie sa uplatní pri odpise pohľadávok, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov (napr. zákony súvisiace s privatizáciou xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxužitia. Zásady tvorby, čerpania a rozpustenia nepotrebných rezerv upravuje zákon o účtovníctve. Tvorba rezerv sa účtuje na príslušný účet nákladov. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxzlišujeme tzv. zákonné (daňové) rezervy, ktorých tvorba je za podmienok uvedených v ZDP daňovým výdavkom, a tzv. iné (nedaňové) rezervy, ktorých tvorxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xx xxx xxxxxxxxx xxxedzené druhy rezerv. Okrem rezerv bližšie upravuje § 20 ZDP aj problematiku opravných položiek a ich zahrnovania do daňových výdavkov. Opravné položxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvná jednotka je ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, povinná prehodnotiť a upraviť ocenenie hodnoty majetku. Ocenenie hodnoty majetku sa xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xa daňový výdavok [§ 19 ods. 3 písm. f) ZDP] sú považované nasledovné druhy rezerv:
-
rezervy v poisťovníctve,
-
rezervy vytvárané zdravotnými poixxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx] sú na účely ZDP považované opravné položky vytvorené v účtovníctve. Ide o opravné položky k:
-
nadobudnutému majetku,
-
nepremlčaným pohľadávxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxk a Eximbankou,
-
nepremlčaným pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia tvorených poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní a zaixxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx z príjmov podľa § 13 ods. 2 písm. i) ZDP,
-
nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa zákona od riešení krízových situácií na finxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Zásady pre tvorbu, čerpanie a rozpustenie nepotrebných rezerv a opravných položiek ustanovujú osobitné predpisy, a to zákon o účtovníctve, resp. úxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, ktorá sa účtuje ako zníženie výnosov. Tvorba opravných položiek sa účtuje na príslušný nákladový účet tvorby a zúčtovania opravných položiek so súvzxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xvorba opravnej položky k pohľadávke z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia. Jej výška sa stanovuje podľa medzinárodných štanxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx opravná položka tvorená. Podmienkou je, že opravnú položku nemôže banka tvoriť na výšku pohľadávky, v ktorej je zahrnutý úrok z omeškania nezahrnutý dx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxní niektorých zákonov v z. n. p. sa nanovo špecifikuje oblasť tvorby technických rezerv v poisťovniach, ktoré sú na účely ZDP považované za daňový výdavxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé rezervy zvlášť na účely solventnosti (dohľadu) a zvlášť na účely preukázania likvidity. Na účely ZDP sa u všetkých poisťovní (t.j. aj u tých poisťovníx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxna o poisťovníctve zaúčtované v nákladoch poisťovne. Výška technických rezerv nesmie presiahnuť objem záväzkov vypočítaný metódami podľa zákona o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxku 9
Tento odsek taxatívne vymedzuje tzv. zákonné (daňové) rezervy. Ide o nasledovné druhy rezerv:
-
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxsnú pestovnú činnosť,
-
na likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti,
-
uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s odpadom z ťažobného priemyslu.
Dôležitou zmenou od 1. januára 2015 bolo vypustenie rezerv na nevyfakturované dodávky a služby, na zostavenie, ovexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2015 nepovažuje v súlade s § 17 ods. 23 ZDP za daňový výdavok.
Príklad:
ZDP reaguje aj na osobité inštitúxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxkyvy vo výrobe. Zmyslom týchto inštitútov je predísť prepúšťaniu pracovníkov v čase dočasného výpadku výroby a ich následnému naberaniu v čase oživenxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxj hodín ako je ustanovený pracovný čas (alebo prácu nevykonávať vôbec). Zamestnancom však patrí mzda, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracoxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xracovného času [§ 20 ods. 9 písm. a) ZDP]. Predpokladajme, že spoločnosť potrebuje, aby každý z jej 15 zamestnancov v rámci využívania konta pracovného xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx za rovnakú odmenu) príde v marci 2016. Zamestnávateľ predpokladá, že v roku 2016 pristúpi k valorizácii miezd o 0,20 eur na hodinu.
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx              x   xxxx x xx x x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------I
I Zúčtovanie hrubých miezd zamestnancov                    I
I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx     x  xx xxx x xxx x xxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x  x     x   x   x
x x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx               x     x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xdpracované hodiny nad stanovený mesačný I  3 120 I 521 I 323 I
I pracovný čas (40 hodín x 5,20 eur) x 15       I     I   I   I
I zamestnancov                     I     I   I   I
I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I----------I-----I-----I
I a) odvody za odpracované hodiny v rámci stanoveného I  4 224 I 524 I 331 I
I mesačného pracovnxxx xxxx              x     x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxný    I 1 098,24 I 524 I 323 I
I mesačný pracovný čas                 I     I   I   I
I------------------------------------------------------I----------I-----I-----I
Úpravx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx čas, súčasťou základu dane, keďže na základe v § 20 ods. 9 písm. a) ZDP sa jej tvorba považuje za daňový výdavok.
K odsekom 10 až 12
Tvorba opravných polxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxuje za daňový výdavok najviac do výšky:
-
menovitej hodnoty vlastnej pohľadávky vrátane príslušenstva zahrnutého do základu dane,
-
pohľadávkx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxvaní spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy takýchto opravných položiek do daňových výdavkov je, že príslušné pohľadávky, ku ktorým sú tvorené, sú prihlásené v lehote určenej v uznesení o vyhláxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxí reštrukturalizácie. Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní sa zahrnujú do základu dane (zvýšenie zxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.j.:
-
ide o pohľadávky, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,
-
ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov (proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotrebiteľských úverov je možné tvoriť daňovo uznanú opravnú položku aj na časť pohľadávky, ktorá sa vzťahuje na istinu a úrok zahrnutý do základu danxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xvorby daňovo uznanej opravnej položky k nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní v nadväznosti na prijatie zákona o riešení krízovýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, za daňový výdavok, ale až v zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo vixxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xčtovníctve eviduje pohľadávku charakteru úroku z omeškania z roku 2012 vo výške 750 eur a viaže sa k pohľadávke splatnej 15. februára 2012. Otázkou ostáxxx xx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxto roku uplynulo od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, viac ako 1 080 dní?
V roku 2015 nie je možné tvoriť k tomuto príslušenstvu dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdok hospodárenia podľa § 17 ods. 19 ZDP, t.j. úrok z omeškania nebol zahrnutý do zdaniteľných príjmov.
K odseku 1
V uvedenom odseku sú taxatívne vymedzené výxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa so zdaniteľným príjmom, aj keď o týchto výdavkoch daňovník účtoval (napr. výdavky, resp. náklady, ktoré sa vzťahujú k príjmom oslobodeným od dane alexx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxené výdavky (náklady), ktorými sú výdavky uvedené v písm. a) až k) tohto odseku, t.j. daňovými výdavkami nie sú ani:
-
výdavky (náklady) na obstaranix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxorazovým daňovým výdavkom. Odpisovaný hmotný majetok sa stáva súčasťou základu dane, t.j. je uznaným daňovým výdavkom počas doby odpisovania stanovxxxx x x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá ZDP aj tzv. časovú metódu odpisovania podľa § 26 ods. 6 a 7 ZDP a výkonovú metódu odpisovania podľa § 26 ods. 7 ZDP. xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxpisovania sa jeho vstupná cena stáva daňovým výdavkom až pri jeho predaji v plnej výške a v špecifikovaných prípadoch do výšky príjmov z predaja,
-
výxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe podielov členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností (tzv. tantiém), zdrojom ktorých je zisk po zdanení, výdavky (náklady) presahujúce lixxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx x tomto ustanovení v nadväznosti na zmenu v § 19 ods. 1 ZDP doplnené, že výnimkou z nedaňových výdavkov v dôsledku presiahnutia limitov ustanovených v ZDx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx za podmienok ustanovených v osobitnom predpise. Ide o výdavky zamestnávateľa, ktoré uhrádza ako plnenia (nároky) zamestnanca, a upravené sú napr. v zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxeľa je však podmienená splnením dvoch podmienok, a to:
-
na strane zamestnanca sú zdaniteľným príjmom podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP a súčasne
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxorenej v súlade s možnosťami uvedenými v Zákonníku práce medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
-
výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach uspoxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxektoré z nich vykazuje stratu, táto môže byť kompenzovaná ziskom v inom jeho zariadení. Ak teda zamestnávateľ prevádzkuje takéto zariadenie (zariadexxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxeľnou položkou k základu dane (je nedaňový výdavok).Takýmito zariadeniami sú napr. predškolské zariadenie, bazén, fitness, rekreačné zariadenie a xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxtava celá daňová strata z jeho prevádzky, ale "len" 45%.
-
výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (prevyšujúce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxna sa o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia zvýši v zdaňovacom období dokončenia alebo zaradenia technického zhodnotenia do užívania. Špecixxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx x odpisované nájomcom a technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur, ktoré sa považujú za iný majetok, a preto sa odpisujx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxom alebo ochrannou známkou a cena za kus neprevýši 17 eur, ich úhrnná hodnota sa uplatní priamo vo výdavkoch znižujúcich základ dane bez ďalších obmedzexxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxdmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky, ktoré vo svojej podstate nahrádzajú platidlo. Predmet, ktorý sa dá zakúpiť za darčekovú poukážku, vxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez DPH, sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Pri nákupe prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxikateľ vykonáva činnosti bez nároku na odpočet DPH, nemôže si uplatniť odpočet DPH pri nákupe predmetov, ktoré používa na svoje reklamné, resp. obchodxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxom činnosti. V prípade alkoholických nápojov sú tieto vždy reklamným predmetom u daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmexxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xpotrebnej dani z alkoholických nápojov, ale v úhrnnej výške najviac 5% zo základu dane.
Príklad:
Spoločnosť nakúpila v roku 2016 víno v hodnote 1 050 xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx nakúpené a v účtovných nákladoch zahrnuté víno považovať ako reklamný predmet za daňový výdavok, keď spoločnosť dosiahla za rok 2016 účtovnú a aj daňovx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtoré môžu byť považované za daňový výdavok len u daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavnou činnosťou. Spoločnosť môže teda testovax xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xýške 1 050 eur za daňový výdavok. Spoločnosť preto v podanom daňovom priznaní túto sumu uvedie ako položku zvyšujúcu základ dane po úprave o položky zvyšxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xtoré sú podľa § 9 alebo § 13 ZDP oslobodené od dane z príjmov,
-
výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej vxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxosti uplatnenia výdavkov súvisiacich s osobným majetkom požičiavateľa, ktoré vypožičiavateľ využíva na základe bezodplatného vzťahu do jeho daňovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xýdavky priamo súvisiace s užívaním hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti ako napr. výdavky na energie.
K odseku 2
V odseku 2 sú taxatívne vymedzené ďalxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxánom nie sú uznaným daňovým výdavkom. Uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty u dlžníka, pre ktoré platila do 31. decembra 2014 výnimka z tohto pravidlax xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výdavkom, a to ani po ich zaplatení. Od 1. januára 2016 k týmto nákladom sankčného charakteru, ktoré nie sú daňovým výdavkom, pribudol aj osobitný príspxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxnie ovzdušia, za ukladanie odpadov a prirážky k odplatám za vypúšťanie odpadových vôd, nakoľko ide o platby sankčného charakteru. Základné sadzby týcxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xhradiť.
-
Ostatné škody, ktoré sú na rozdiel od tzv. nezavinených škôd vymedzených v § 19 ods. 3 písm. d) a g) ZDP (škody vzniknuté v dôsledku živelnex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx x xxxxobchodnom predaji, ktoré predstavuje úbytok tovaru najmä z dôvodu krádeží, ktoré sa vyskytujú pri samoobslužnom predaji. Do daňových výdavkov je možxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxňovníkom. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxedchádzajúcich obdobiach, pričom uvedená norma by mala byť porovnateľná s normami daňovníkov predávajúcich tovar rovnakého druhu za približne poroxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bezpečnostné opatrenia, aby k takýmto stratám nedochádzalo, resp. dochádzalo v minimálnej miere.
-
prirodzený úbytok zásob, ktorým sa rozumejú úxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxchnických a technologických vlastností zásob, t.j. úbytok vznikajúci napr. rozprašovaním, vyschnutím, vyparovaním vo výrobnom, zásobovacom alebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxytkov zásob účtovná jednotka vychádza z vlastných dlhodobejších sledovaní a zisťovaní, a stanovuje výšku normy pre jednotlivé druhy zásob osobitne. xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx normy podľa takto stanoveného interného predpisu sú podľa ZDP uznaným daňovým výdavkom.
-
nezavinený úhyn zvierat, ktoré sa podľa ZDP nepovažujú zx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx
x
xo daňových výdavkov nemožno zahrnúť ani zostatkovú cenu hmotného a nehmotného majetku pri jeho trvalom vyradení s výnimkou prípadov uvedených v § 19 odxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxx xx xýšky príjmov z predaja), ďalej s výnimkou zostatkovej ceny hmotného majetku bezodplatne odovzdávaného do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxej škode len do výšky príjmov z náhrad).
-
Daňovým výdavkom nie je daň z pridanej hodnoty u platiteľa tejto dane, ale s výnimkou DPH v prípadoch vymedzexxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxenia ďalšiemu postupníkovi. Znamená to, že pri ďalšom postúpení je obstarávacia cena pohľadávky daňovým výdavkom len do výšky príjmu z ďalšieho postúxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx od 1. januára 2015 považuje obstarávacia cena za daňový výdavok len do výšky tvorby opravnej položky podľa § 20 ods. 10 až 12. Podľa týchto ustanovení je mxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxej obstarávacej ceny. Z toho vyplýva, že pri opätovnom postúpení pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxavnou položkou.
Príklad:
Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku nadobudnutú postúpením za obstarávaciu cenu 4 000 eur, pričom menoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxku opätovne postúpiť za predajnú cenu 1 000 eur. Otázkou ostáva, či je strata z opätovného postúpenia pohľadávky vo výške 3 000 eur (1 000 - 4 000) daňovým vxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ceny, t.j. do výšky 2 000 eur. V zmysle § 19 ods. 2 písm. k) ZDP účinného od 1. januára 2015 je strata z opätovného postúpenia pohľadávky 3 000 eur daňovým výxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxd dane o rozdiel 2 000 eur (3 000 - 1 000).
-
Neuznaným daňovým výdavkom sú aj výdavky u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré sa vzťahujú x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxeľ zdravotnej starostlivosti, ktorým je právnická osoba. Výnimkou, ktorá je v tomto ustanovení doplnená od 1. januára 2015, sú výdavky, ktoré poskytoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxi náklady sankčného charakteru (napr. zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania), a to ani v prípade, ak sú dlžníkom skutočne uhradené. Ox xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spojených s uplatnením pohľadávok u dlžníka za daňový výdavok. Tieto sú u veriteľa súčasťou zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom boli vyxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmluvu o dielo so svojím obchodným partnerom, v ktorej je dohodnutá aj zmluvná pokuta v sume 2 000 eur za nedodržanie dohodnutého termínu dodávky. V roku xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, či bude možné považovať na účte 544 zaúčtovanú zmluvnú pokutu za daňový výdavok, ak k jej úhrade nepríde do konca roka 2016?
Počnúc rokom 2015 nie je pre xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xokuta je vždy nedaňovým výdavkom. Spoločnosť preto v podanom daňovom priznaní za rok 2016 uvedie sumu 2 000 eur medzi položkami zvyšujúcimi výsledok xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xyradeného tovaru za daňový výdavok. Daňovým výdavkom nikdy nie sú zásoby vyradeného tovaru z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného tovaru. Za nebxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xobou použiteľnosti alebo trvanlivosti nie je taktiež možné považovať za daňový výdavok, výnimkou je však situácia, ak daňovník preukáže, že pred uplyxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo trvanlivosti, je výnimka v prípade zásob potravín, ktoré sa odovzdajú bezplatne Potravinovej banke Slovenska, kedy ich možno považovať za daňový výxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xude zmluva s Potravinovou bankou Slovenska o bezodplatnom odovzdaní zásob potravín a pre zahrnutie zásob odovzdaných potravín do daňových výdavkov nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdnoduchého účtovníctva ako úbytok zásob v knihe zásob. Z § 8 ods. 3 zákona o DPH v nadväznosti na usmernenie Výboru pre DPH pri EK vyplýva, že darovanie poxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx, nejde o dodanie tovaru za protihodnotu. Platiteľ DPH, ktorý si pri obstaraní zásob tovaru odpočítal DPH, potom nie je povinný z takejto dodávky odviesx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xovaru bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti treba na jeho zahrnutie do daňových výdavkov preukázať príjem z predaja, pričom daňovým vxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxojho zahraničného dodávateľa zásoby krému na opaľovanie, ktorých obstarávacia cena bola 5 400 eur. Na základe viacerých podnetov od zákazníkov bola vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uložený zákaz jeho predaja. Následne spoločnosť pristúpila k likvidácii zásob opaľovacieho krému. Zúčtovaný ako vyradenie zásob likvidovaného tovxxx xx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxného potravinárskeho tovaru po uplynutí doby trvanlivosti má vypracovanú smernicu, podľa ktorej znižuje postupne znižuje cenu, a to prvýkrát 4 dni prxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxviny po uplynutí doby trvanlivosti v hodnote 257 eur, ktoré nie je možné ďalej predávať a boli zlikvidované. Otázkou ostáva, či je možné považovať ich v nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxvané zásoby potravín v hodnote 257 eur považovať za daňový výdavok. Okrem toho spoločnosť je schopná preukázať, že vyčlenila miesto v predajni na predax xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Pravidlá nízkej kapitalizácie
Od 1. januára 2015 sú v ZDP opäť upravené pravidlá nízkej kapitalizáciex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxie je zabrániť skrytej distribúcii podielov na zisku prostredníctvom neúmerného financovania spoločností z cudzích zdrojov a s tým súvisiacim znižoxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxých úrokov od závislých osôb voči 25% hodnoty upraveného výsledku hospodárenia (zisk pred úrokmi a odpismi). Po vykonaní uvedeného porovnania daňovýx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx hodnoty upraveného výsledku hospodárenia. Upravený výsledok hospodárenia sa vypočíta ako súčet výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100 v daxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxú súvisiace výdavky, ako napríklad znalecké posudky, poplatky za bankové záruky, provízie za sprostredkovanie pôžičky, poplatky za predčasné splatxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxetku [§ 35 ods. 2 písm. h) Postupov účtovania v PÚ], t.j. úroky, ktoré do času uvedenia majetku do užívania nie sú na základe rozhodnutia daňovníka súčasxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx veriteľ najskôr prijal úver od osoby, ktorá je vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou.
K odseku 3
Týmto odsekom sa ustanovuje zoznam daňovníkov, u ktoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxho členského štátu, alebo pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej zaisťovnex xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 5 sa pravidlá nízkej kapitalizácie prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxd:
Dcérska spoločnosť OMEGA, s. r. o., prijala v mesiaci jún 2016 od materskej spoločnosti ZORA, a.s., pôžičku vo výške 1 000 000 eur. Okrem toho je spoloxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x xx xxxxoch zaplatila 50 000 eur. Otázkou ostáva, či je možné tieto úrokové náklady považovať v plnej výške za daňový výdavok, keď vieme, že dcérska spoločnosť vxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx x00 eur?
Spoločnosť OMEGA porovnáva sumu úrokových nákladov vrátane súvisiaceho výdavku - poplatku za vybavenie úveru (50 000 + 10 000 = 60 000) voči hodxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xdpisov a nákladových úrokov (40 000 + 80 000 + 55 000 = 175 000). Úrokové náklady spolu s poplatkom za vybavenie úveru prevyšujú hodnotu 25% hodnoty upravexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xx xxxx x xx xxx xxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
K odseku 1
Ustanovenie definuje odpisovanie ako postupné zahrnovanie odxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxbo evidovaný podľa § x xxxx xx xxx x
x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxnej odpisovej skupiny podľa § 26 a pri odpisovaní sa postupuje dvoma základnými spôsobmi, a to formou rovnomerného odpisovania (§ 27 ZDP) alebo pre hmoxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxv. komponentné a výkonové odpisovanie. Odpisovaniu nepodlieha hmotný majetok a nehmotný majetok podľa § 23 ZDP, t.j. tzv. majetok vylúčený z odpisovaxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a preváxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx majetok. Pri hmotnom majetku, ktorý síce má samostatné technicko-ekonomické určenie a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok, ale má cenu nixxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxvažujú odpisy stanovené v účtovnom odpisovom pláne, alebo účtovať o tomto majetku ako o zásobách. Ak ide o hmotný majetok s prevádzkovo-technickými fuxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) sa za hmotný majetok odpisovaný považujú aj budovy a iné stavby okrem vymedzených prípadov. Na účely zaradenie budov do príslušnej odpisovej skupiny x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxvaní budov a stavieb je možné primerane postupovať podľa pokynu MF SR č. 3400/1998-62 k zákonu č. 286/1992 Zb., ktorý bol uverejnený vo Finančnom spravoxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxobných zariadení, ktoré aj napriek pevnému spojeniu s budovou alebo stavbou sa odpisujú samostatne. V písm. c) až e) sú uvedené ďalšie druhy hmotného odxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxa ako 1 rok. Daňovník sa rozhodol zaradiť príklepovú vŕtačku do dlhodobého hmotného majetku a na účely účtovných odpisov si stanovil odpisový plán, podxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xbdobí zaradenia príklepovej vŕtačky do majetku z nej zaúčtuje účtovné odpisy na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxovými odpismi.
K odseku 3
Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový prxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxcí, ktoré sú pevne spojené s budovou alebo stavbou, ale s ňou netvoria jeden funkčný celok a odpisujú sa preto samostatne, uvádza pokyn MF SR č. 3400/1998xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxu 4
Za súbor hnuteľných vecí súhrn samostatných hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie. Je ním aj časť výrobného alebx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xnuteľných vecí, stáva sa táto jednotlivá hnuteľná vec v rámci súboru odpisovaným hmotným majetkom. Súbor hnuteľných vecí sa účtuje alebo eviduje podľx x x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxných do súboru,
-
určenie hlavnej funkčnej veci,
-
o všetkých zmenách súboru, napr. prírastkoch a úbytkoch vrátane dátumu vykonania zmeny,
-
x xxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxx xxxisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny súboru hnuteľných vecí.
Príklad:
Daňovník nakúpil od jedného dodávateľa a zaradil v jaxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zaradiť všetky počítače spolu s tlačiarňou ako súbor hnuteľných vecí podľa § 22 ods. 2 písm. a) ZDP, resp. § 22 ods. 4 ZDP?
Áno, daňovník môže počítače obsxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xieťovú tlačiareň ako súbor xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xx xxxx x x xxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtovateľské celky trvalých porastov.
Odsek 6 taxatívne vymedzuje iný majetok, ktorým sú:
-
otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvania podľa § 26 ods. 6 ZDP počas ťažby alebo ukladania odpadov.
-
technické rekultivácie - rozumie sa nimi súhrn agromelioračných, agrotechnickýxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa odpisuje časovou metódou odpisovania podľa § 26 ods. 6 ZDP počas predpokladanej doby trvania rekultivácie, ktorá je uvedená v projektovej dokumentxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základe osobitných predpisov (banský zákon, zákon o odpadoch), ktoré sa nepovažujú za odpisovaný iný majetok, ale sa do základu dane zahrnujú ako rexxxxx xxxxx x xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x x xxx xx xxxxxxxxx xxupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov s možnosťou odpisovania aj zrýchleným spôsobom. Z toho vyplýva, že technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej paxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxov jednorazovo.
-
technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur - nájomca ho na základe uzatvorenej písomnej dohody s prenajímatexxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xDP, t.j. ako v 1. roku odpisovania. Od 1. januára 2016 pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcom na prenajatej budove využívanej na niekoľko účelox xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x0 ZDP sa takto prvýkrát postupuje už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015, t.j. pri podaní daňového priznania za rok 2015. Dôležitou skutxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur - sa zaradí do rovnakej odpisovej skupiny, v akej bol zaradený hmotný majetok, na ktorom xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxého odpisovania sa od 1. januára 2015 nepovažuje za iný majetok technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu (na líxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvú cenu hmotného majetku.
Príklad:
Spoločnosť ako vlastník prenajíma kancelárske priestory nájomcovi. Nájomca požiadal vlastníka o vykonanie texxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxaním u nájomcu. Hodnota vykonaného technického zhodnotenia bola 10 400 eur. Aký bude postup pri obstaraní technického zhodnotenia a jeho odpisovaní u xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxkom, t.j. na účet 021 - Stavby. Účtovné odpisy vypočíta tak, aby technické zhodnotenie bolo odpísané počas dohodnutej doby nájmu. Rozdielne však bude pxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxytový priestor, t.j. do odpisovej skupiny 5 alebo 6 s dobou odpisovania 20, resp. 40 rokov (v závislosti od účelu využitia nájomcom - § 24 ods. 2 ZDP). Náslxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx majetok zaradený v odpisových skupinách 2 alebo 3. V roku zaradenia technického zhodnotenia do užívania uplatní nájomca v daňových výdavkoch alikvotxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x takejto výške bude daňovník uplatňovať počas trvania nájomnej zmluvy.
K odseku 7
Na účely ZDP sa nehmotný majetok definuje zhodne s účtovným predpixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxechnické funkcie sú dlhšie ako 1 rok,
-
vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxé ďalej vychádzať z § 37 Postupov účtovania v PÚ, podľa ktorého sa nehmotným majetkom rozumie:
1.
vývoj, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Od nákladov na vývoj treba rozlišovať náklady na výskum, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxky),
-
licencie,
-
užívacie právo prechodu cez pozemok,
-
vydavateľské práva,
-
dovozné kvóty,
-
obchodné značky,
-
ochranné známkx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti.
3.
softvér (programové vybavenie počítača alebo súhrn všetkých programov, ktoré sa dajú pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xinnosťou. Softvér dodaný spolu s počítačom je súčasťou ocenenia počítača a do základu dane sa zahrnuje vo forme odpisov počítača, t.j. nepovažuje sa za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev.
K odseku 8
Tento odsek upravuje pravidlá odpisovania nehmotného majetku, ak nejde o nexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 k ZDP tak, ako je to v prípade hmotného majetku a neuplatňujú sa rovnomerné alebo zrýchlené odpisy podľa § 27 a § 28 ZDP. Daňové odpisy nehmotného majetkx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xdpíše podľa § xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxke 1/7 ročne). Pravidlá odpisovania nehmotného majetku sú potom aj na účely ZDP uvedené v § 28 zákona o účtovníctve, keď daňovník:
-
je povinný zostavxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxupnej ceny, ktorou môže byť najčastejšie obstarávacia cena alebo vlastné náklady),
-
odpisuje nehmotný majetok počas predpokladanej doby používxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxa.
Daňové odpisy nehmotného majetku sú teda totožné s účtovnými odpismi, t.j. účtovný spôsob odpisovania je záväzný aj pre daňové účely. Účtovné odpxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xôsledku intenzívneho technického vývoja, keď je možné predpokladať s postupujúcim časom znižovanie využívania nehmotného majetku. Preto pri odpisxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xo užívania softvér v hodnote 20 000 eur, ktorého predpokladaná doba používania je 70 mesiacov. Spoločnosť sa rozhodla vzhľadom na rýchle morálne opotrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx--------I--------------------------------------I----------------------------I
I Mesiac  I Intenzita odpisov zo vstupnej ceny  I    Mesačný odpis    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xx xx x xxx xxx xxx xxx x xxx x x xxx xxxx x   xxx xxx xx xxxxxx)   I
I----------I--------------------------------------I----------------------------I
I 11 až 20 I 25% (20 000 eur x 25% = 5 000 eur) I  500 eur (5 000 / xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xxx xxx xxx xxx x xxx x x xxx xxxx x  xxx xxx xx xx0 / 10)  I
I----------I--------------------------------------I----------------------------I
I 31 až 40 I 10% (20 000 eur x 10% = 2 000 eur) I  200 eur (2 xxx x xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx x xx xxx xxx xxx x xx x x xxx xxxx x  xxx xxx xx 600 / 10)  I
I----------I--------------------------------------I----------------------------I
I 51 až 60 I  4% (20 000 eur x 4% = 800 eur)  I   80 eur (800 x xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx x  xx xxx xxx xxx x xx x xxx xxxx  x   xx xxx xxxx x xx)   I
I----------I--------------------------------------I----------------------------I
I Spolu  I       100% = 20 000 eur    I       x       I
I----------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeďže nejde o nehmotný majetok, ktorého lehota odpisovania je limitovaná 5 rokmi (vývoj), prebieha odpisovanie od zaradenia do užívania v septembri 20xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je teda záväzný aj pre daňové účely. Použitý degresívny spôsob odpisovania je v tomto prípade len názorný a odpisy možno stanoviť aj iným spôsobom.
Dlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxý nehmotný majetok" a výdavky na jeho obstaranie sa do základu dane zahrnú v súlade s účtovníctvom na základe rozhodnutia daňovníka:
-
nepovažovať txxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxhodobý, t.j. účtuje sa o ňom na príslušnom účte dlhodobého nehmotného majetku a výdavky na obstaranie sa premietnu do daňových výdavkov prostredníctvxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxaňovacie obdobie alebo na viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní, ako keby neprišlo k prerušeniu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xelková doba odpisovania predlžuje. V prípade, že sa daňovník rozhodne využiť prerušenie odpisovania v prvom roku odpisovania, rok nasledujúci po rokx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x majetku účtoval celý rok. Ďalej je v tomto ustanovení vymedzený rozsah daňovníkov, ktorí nemôžu využiť prerušenie odpisovania. Okrem toho ustanovenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx
x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxho majetku na účely ZDP zásoby.
Odseky 11 a 12 - uvádzajú zásadu, že vypočítaný ročný odpis vypočítaný rovnomerným a zrýchleným spôsobom, ale aj časovxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxs. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Na majetok vylúčený z odpisovania sa uvedené nevzťahuje, nakoľko je pri ňom sa do základu dane neuplatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxne nezahŕňa daňový odpis, ale zostatková cena pri dodržaní podmienok uvedených v § xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnú časť ročného odpisu. Výnimkou je hmotný majetok odpisovaný výkonovou alebo časovou metódou, pri ktorom sa do daňových výdavkov zahrnuje alikvotný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xd 1. januára 2016, kedy je možné pri vyradení uplatniť alikvotnú časť ročného odpisu vo výške pripadajúcej na počet mesiacov, počas ktorých daňovník o mxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP. Uvedenú výnimku možno podľa § 52zg ods. 10 použiť po prvýkrát pri podaní daňového prxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x5
Toto ustanovenie definuje ďalšiu špeciálnu formu odpisovania, a to komponentné odpisovanie. Podstatou komponentného odpisovania je možnosť roxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxa ako 1 700 eur. Následne sa jednotlivé komponenty zaradia samostatne do príslušnej odpisovej skupiny a samostatne sa odpisujú. Ako daňové odpisy možnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch súčastí podľa prílohy č. 1 k ZDP, a to:
-
rozvody počítačových sietí zaradené v odpisovej skupine 2,
-
klimatizačné zariadenia, osobné a nákladxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxej evidencie v rozsahu samostatného evidovania jednotlivej oddeliteľnej súčasti tak, aby boli zabezpečené:
-
technické a hodnotové údaje o jednoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxme vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny,
-
údaje o vstupných cenách a zostatkových cenách jednotlivých oddeliteľných súčastí,
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Spoločnosť v septembri 2016 obstarala a uviedla do užívania administratívnu budovu v obstarávacej cene 600 000 eur. Súčasťou budovy sú aj oddeliteľné xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxina 4, doba odpisovania 12 rokov,
- rozvody počítačových sietí - cena 12 000 eur, odpisová skupina 2, doba odpisovania 6 rokov.
Samotná budova, nakoľkx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx0 eur.
Priebeh komponentného odpisovania v roku 2016
I----------------------------I-------------------------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I--------------------------I
I Klimatizačné zariadenie  I [(40 000 eur / 12) / 12] x 4    I    1 112 eur     I
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx           x xxxx xxx xxx x xxx x xxx x x    x    x xxx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-------------------------------------I--------------------------I
I Rozvody počítačových sietí I [(12 000 eur / 6) / 12] x 4    I     667 xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx   x xxxxx x00 eur / 40) / 12] x 4    I    4 067 eur     I
I----------------------------I-------------------------------------I--------------------------I
I Spolu           I         x         I    x xxx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2016 daňové odpisy vypočítané na základe komponentného odpisovania vo výške 7 513 eur. Ak by spoločnosť odpisovala budovu ako celok zo vstupnej ceny 60x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxx x xxx x xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxé odpisy vyššie o 2 513 eur.
Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania
Uvedený paragraf presne špexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx majetku nezahrnutú do daňových výdavkov hneď, t.j. v zdaňovacom období obstarania, ale vstupná cena neodpisovaného majetku sa stáva súčasťou daňovýxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxdavkom limitovaná do výšky príjmov z predaja. V odseku 1 písm. a) až g) a v odseku 2 v písmenách a) až d) sú špecifikované druhy neodpisovaného majetku. Od 1x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxpisovaný hmotný majetok a pri ich zahrnovaní do základu dane sa postupuje podľa § 17 ods. 3 písm. j) ZDP.
V úvodnej vexx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxastnícke právo. Z podmienky vlastníckeho práva existujú výnimky, t.j. aj keď daňovník nemá vlastnícke právo k majetku (je len ekonomickým, a nie právnxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx
x
xri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom na veriteľa môže pôvodný vlastník (dlžník) majetok odpisovať a súčasne o ňom účtxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx veriteľa príde v priebehu roka a tiež k uzatvoreniu zmluvy o výpožičke, dlžník (pôvodný právny vlastník) môže uplatniť ročný odpis, t.j. tak, ako by ho uxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxchádza až úplným zaplatením kúpnej ceny. Ide o prípady kúpy na splátky, kedy si predávajúci v kúpnej zmluve uplatňuje výhradu prechodu vlastníckeho prxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxníka a výhrada vlastníckeho práva je upravená nadväzne v § 445 Obchodného zákonníka.
-
Kupujúci môže odpisovať nehnuteľnosť, ktorú kúpil na záklaxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xehnuteľností.
-
Právo odpisovania má aj kupujúci xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xkutočne uhradil plnú výšku kúpnej ceny. Vklad budovy do katastra nehnuteľností bol povolený v marci 2016. Do užívania bol sklad uvedený v decembri 2015 x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxnuteľnosti do daňových výdavkov. Skutočnosť, že k 31. decembru 2015 nie je právnym vlastníkom skladu, ale len ekonomickým užívateľom, nie je dôvodom nx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxom, ak:
-
sa na tom s vlastníkom majetku (prenajímateľom) písomne dohodli,
-
vlastník (prenajímateľ) nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxx eur, sa považuje za iný majetok. Pri odpisovaní nájomca postupuje tak, že technické zhodnotenie zaradí do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxchnické zhodnotenie budovy používanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 ZDP, ktoré nájomca vykonal po dohode s prenajímateľom, zaradí nájomca do odpxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xudove používanej na niekoľko účelov prvýkrát postupuje už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015, t.j. pri podaní daňového priznania za rox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxané. (Pozn.: Pozri komentár k § 22 ods. 6 ZDP vrátane príkladu.) Rovnakým spôsobom sa odpisuje aj technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majexxx xxxxxx xxx x xxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xsôb má každý zo spoluvlastníkov, a to vo výške podľa spoluvlastníckeho podielu. Podielové spoluvlastníctvo je upravené v § 137 až § 142 Občianskeho zákxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xpoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxadu, že nie je spoluvlastníkmi alebo iným právnym predpisom dohodnutý iný podiel.
K odseku 4
Tento odsek vymedzuje právo na odpisovanie pri majetku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxú (tzv. nezdaňovanú) činnosť, a zároveň na vedľajšiu (tzv. zdaňovanú) činnosti, ktorou sa rozumie podnikanie,
-
fyzickou osobou, ktorá majetok okxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xo výške podielu používania majetku na podnikanie, resp. dosahovanie zdaniteľných príjmov. Následne je u daňovníka - fyzickej osoby upravená v § 4 ods. x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x zdaniteľných príjmoch daňovníka zahrnutý len v pomere, v akom daňovník využíval majetok na podnikateľskú činnosť. Počnúc 1. januárom 2015 sa však u daxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxné účely, prichádza k aplikácii § 19 ods. 2 písm. t) ZDP a § 24 ods. 8 ZDP. Pri týchto ostatných druhoch majetku (t.j. s výnimkou nehnuteľnosti), ktoré sú vxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxmeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
K odseku 5
Na základe tohto odseku sa určuje postup odpisovania majetku fyzickxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xezriadeného na podnikanie na tzv. vedľajšiu (zdaňovanú, podnikateľskú) činnosť. Títo daňovníci pri začatí používania majetku na činnosti, ktoré sú xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo nehmotného majetku na dosiahnutie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú.
K odseku 6
Právo odpisovania pri hmotnom a nehmotnom majetku indixxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxa, ktorý majetok poskytol na spoločné užívanie. Pri účastníkoch združenia, ktorými sú fyzické osoby, treba aplikovať aj § 10 ods. 2 ZDP, podľa ktorého pxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Problematika zmluvy o združení niekoľkých osôb je upravená v § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka.
K odseku 7
V prípade nehmotného majetku má právo nx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xeda nestáva vlastníkom nehmotného majetku, iba využíva tento majetok pri svojej činnosti.
K odseku 8
Uvedený odsek dopĺňa s účinnosťou od 1. januárx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Výnimkou je nehnuteľnosť, kedy fyzická osoba postupuje podľa § 24 odsx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxnu hmotného a nehmotného majetku, je § 25 ZDP. V odseku 1 sú definované jednotlivé druhy vstupných cien.
-
Najbežnejším druhom vstupnej ceny je obstaxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxvacou cenou najčastejšie oceňuje majetok nadobudnutý kúpou alebo prevodom. Podľa písm. a) je to ďalej majetok nadobudnutý od fyzickej osoby darom, kex xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xarovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9 ZDP. Ďalej sa obstarávacou cenou oceňuje majetok u vkladateľa, ktorý nadobudol darom od daxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxp. príjemca daru oceňuje majetok obstarávacou cenou, ak predmetom vkladu je majetok vylúčený z odpisovania, keď táto obstarávacia cena je zistená u daxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx príjem z predaja v deň darovania oslobodený od xxxx xxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xds. 1 písm. b) ZDP, n ktorý nadväzuje § 25 ods. 6 zákona o účtovníctve.
-
S účinnosťou od 1. januára 2016 namiesto reprodukčnej obstarávacej ceny, ku ktxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxobudnutého dedením a darovaním cenu stanovenú znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnovením § 52zg ods. 8 sa takto definovaná vstupná cena použije na hmotný a nehmotný majetok obstaraný po 31. decembri 2015.
-
písm. d) - stanovuje vstxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxený za účelom podnikania a začína používať majetok na činnosti, ktorými dosahuje zdaniteľné príjmy.
-
písm. f) - umožňuje považovať za vstupnú cenu xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrovaním, okrem majetku vylúčeného z odpisovania,
-
je fyzickou osobou a po vyradení z obchodného majetku, keď pri predaji majetku uskutočnenom v dex xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxtného majetku pri tzv. komponentnom odpisovaní podľa § 22 ods. 15 ZDP, t.j. pri hmotnom majetku rozložiteľnom na jednotlivé súčasti. Vstupnou cenou v txxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdľa odseku 8 platí, že súčet vstupných cien jednotlivých oddeliteľných častí pri komponentnom odpisovaní podľa § 22 ods. 15 ZDP sa musí rovnať vstupnex xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxkonaní je súčasťou vstupnej ceny v zdaňovacom období, v ktorom technické zhodnotenie bolo dokončené a uvedené do užívania. Technické zhodnotenie pri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
Zostatkovou cenou na účely ZDP je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxj ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b) ZDP. Osobitosťou je prípad zvýšenia základu dane pri aplikácii § 17 ods. 34 ZDP (zvýšenie základu dane o neuplatnené odpixx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxteľa, a to až do zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dôjde k úhrade registračného poplatku v plnej výške) a pri aplikxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo § 28 ZDP. Znamená to, že zostatková cena sa určí ako rozdiel vstupnxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxx x x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxda o limitovanú časť odpisov nenávratne prichádza, nie je možné ju uplatniť pri vyradení majetku cez daňovú zostatkovú cenu.
K odseku 5
Uvedený odsex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xednorazovo do daňových výdavkov tak, ako mu to dovtedy umožňoval § 19 ods. 3 písm. k) druhý bod.
K odseku 6
Na základe uvedeného odseku sa vylučuje DPH xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxňovník kúpil budovu skladu v decembri 2015, kedy skutočne uhradil plnú výšku kúpnej ceny. Vklad budovy do katastra nehnuteľností bol povolený v marci 2xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx. 1 písm. c) ZDP právo zahrnúť daňový odpis z tejto nehnuteľnosti do daňových výdavkov. Skutočnosť, že k 31. decembru 2015 nie je právnym vlastníkom sklxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x x xxxxx xstanovení v nadväznosti na zrušenie ocenenia reprodukčnou obstarávacou cenou v zákone o účtovníctve definuje vstupná cena finančného majetku. Na § 2xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxkov zahrnovať ich vstupná cena podľa § 25a ZDP. Podľa prechodného ustanovenia § 52zg ods. 8 ZDP sa § 25a ZDP a tiež § 19 ods. 2 písm. f) a g) ZDP v znení účinxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxobudnutí finančného majetku kúpou. Výnimkou je finančný majetok, ktorého prvotné ocenenie je podľa § 25 ods. 8 zákona o účtovníctve možné realizovať x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxom podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxločníka podľa § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak ide o finančný majetok:
-
v podobe finančnej investície (podielu na základnom imaní), ktorý nadobxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxych hodnotách podľa § 17b ZDP,
-
individuálne vložený u prijímateľa nepeňažného vkladu pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP.
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxrme podniku alebo jeho časti pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP,
-
nadobudnutý právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxenie v reálnej hodnote pripúšťa § 25 ods. 1 písm. e) a f) a ods. 8 zákona o účtovníctve (tzv. realizovateľné cenné papiere a vklady).
-
pôvodná cena, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxestície (podielu na základnom imaní) nadobudnutej u vkladateľa nepeňažného vkladu, pričom pôvodnou cenu sa rozumie celková hodnota nepeňažného vklxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách podľa § 17d ZDP.
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti alebo družstva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva.
Pxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xýdavkov je jeho zaradenie do príslušnej odpisovej skupiny. Podľa § 26 ods. 1 ZDP sa HM zaraďuje od 1. januára 2015 do šiestich odpisových skupín uvedenýxx x xxxxxxx xx x x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxckej klasifikácie produktov podľa činnosti, ktorá bola vydaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxb kódu klasifikácie stavieb, ktorá je ustanovená vyhláškou Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.
Po priradení kódu klasifikácie produktov, respx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxbu odpisovania v rokoch. Do 31. decembra 2014 bol hmotný majetok na účely odpisovania zaradený do 4 odpisových skupín, z ktorých najdlhšia doba odpisovxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxil počet odpisových skupín na 6.
I------------------I------------------I
I Odpisová skupina I Doba odpisovania I
I------------------I--------xxxxxxxxxxx
x    x     x   x xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    x     x   x xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    x     x   x xxxxx   x
xxxxxxxxxx---------I------------------I
I    4     I   12 rokov   I
I------------------I------------------I
I    5     I   20 rokov   I
I------------------I------------------x
x    x     x   xx xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxené nasledovné druhy hmotného majetku technologického charakteru:
-
elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovlxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxny,
-
pece, horáky a ich časti,
-
chladiace a vetracie zariadenia,
-
plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje,
-
stroje pre mexxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx
x
x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xo novej odpisovej skupiny 3 a
-
boli do nej preradené z odpisovej skupiny 2 (doba odpisovania 6 rokov) rekreačné a športové člny (kód KP 30.12) a lietadxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xanuára 2015 rozdelila na nové odpisové skupiny, a to:
-
odpisovú skupinu 5 s dobou odpisovania pôvodnej odpisovej skupiny 4, t.j. 20 rokov, keď sú v nex xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxtoservisy,
-
budovy pre dopravu, pre elektronické komunikácie,
-
priemyselné budovy - závody, dielne, montážne haly a pod.,
-
nádrže, silá, xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxej odpisovej skupiny 4 predovšetkým nasledovné druhy budov:
-
bytové budovy,
-
hotely a podobné budovy,
-
budovy pre administratívu,
-
buxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xa zmeny v zaradení hmotného majetku do odpisových skupín týkajú aj majetku odpisovaného podľa ZDP platného do 31. decembra 2014. Nadväzne na prechodné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1. januára 2015 (t.j. aj v prípade hospodárskeho roka so začiatkom v priebehu roka 2015). Pri preradení hmotného majetku do nových odpisových skupín a pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx x
x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xstupnej ceny.
Príklad:
Spoločnosť obstarala vetracie zariadenie za 120 000 eur v septembri 2013, kedy bolo zaradené v pôvodnej odpisovej skupiny 3 x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxpisy
V septembri 2013 spoločnosť zaradila vetracie zariadenie do odpisovej skupiny 3 s dobou odpisovania 12 rokov. V nadväznosti na prechodné ustanoxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxn vetracieho zariadenia bude po tejto zmene nasledovný:Spoločnosť po prehodnotení odpisovej skupiny a doby odpisovania (zníženie doby odpisovanxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvania zo vstupnej a nie zostatkovej ceny. Ročný odpis vypočítaný v roku 2015 spoločnosť používa až do zahrnutia celej vstupnej ceny do daňových výdavkoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxe odpisovania príde k prehodnoteniu doby odpisovania a použitiu nových koeficientov odpisovania. Odpisový plán vetracieho zariadenia bude po tejto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xdaňovacích obdobiach, ale počnúc rokom 2015 počítala ročný odpis pri použití nových koeficientov pre zrýchlené odpisovanie v odpisovej skupine 3. Zvxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xdpisovania, čím sa celá vstupná cena zahrnie vo forme odpisov do daňových výdavkov. Ak by počnúc rokom 2015 bolo vykonané technické zhodnotenie, potom xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do niektorej z odpisových skupín, sa na účely ZDP zaradí do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov. Výnimkox xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podľa § 26 ods. 6 a 7 ZDP. Z dôvodu rozdelenia budov do dvoch odpisových skupín od 1. januára 2015, a to do odpisovej skupiny 5 (doba odpisovania 20 rokov) axxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxovej skupiny. Preto podľa doplneného § 26 ods. 2 je od 1. januára 2015 na zaradenie budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxovej ploche v m2 na ostatné účely podľa odpisovej skupiny 5,
-
z celkovej úžitkovej plochy sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a v roku xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo stavebných úprav a po vykonaní stavebných úprav s cieľom zmeny účelu využitia sa musí prehodnotiť aj zaradenie budovy do príslušnej odpisovej skupinxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxx vysvetliviek ku klasifikácii stavieb neovplyvní podlahová plocha spoločných priestorov (schodištia, chodby a pod.), ktorých plocha sa nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxť v jednom zdaňovacom období zaradenú budovu v odpisovej skupine 5 (doba odpisovania 20 rokov) a v nasledujúcom zdaňovacom období v odpisovej skupine 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xo príslušnej odpisovej skupiny sa celková úžitková plocha budovy vo výmere 5 000 m2 sa rozdeľuje nasledovne:
I--------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx        x xxxxxxxx  x x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x          x xxxxxx x xx x    xxxchy    I   stavieb   I skupina I
I--------------------I-------------I----------------------I------------------I----------I
I Kancelárie     I   750   I     15%     x    xxxx    x  x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx      x  x xxx  x     xxx     x    xxxx    x  x   x
xxxxxx---------------I-------------I----------------------I------------------I----------I
I Dielňa       I  1 750  I     35%     I    1251    I  5   I
I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx   x  x xxx  x     xxx     x    xxxx    x  x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------------------I------------------I----------I
I Ambulancie lekárov I   500   I     10%     I    1264    I  6   I
I--------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx       x  x xxx  x    xxxx     x    x     x  x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------------I----------I
Spoločnosť zaradila všetky časti budovy do oddielu 12 - Nebytové budovy. V odpisovej skupine 5 je zradenýcx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxčšia časť úžitkovej plochy je zaradená v odpisovej skupine 5, sa celá budovy zaradí do odpisovej skupiny 5 s dobou odpisovania 20 rokov. Pri zaraďovaní bxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx plôch (nosné, deliace a iné komponenty ako stĺpy, nosníky, piliere, komíny) a pomocných plôch (zastavené inštalácie - vyhrievacie, klimatizačné a poxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxor hnuteľných vecí, sa odpisujú v rovnakej odpisovej skupine ako hlavný funkčný celok súboru. Pri definícii hlavného funkčného celku treba vychádzať x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxetku, t.j. vychádza sa z porovnania obstarávacej ceny jednotlivých súčastí súboru. Pri komponentnom odpisovaní hmotného majetku podľa § 22 ods. 15 ZDx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí treba postupovať pri budovách a stavbách, keď ZDP v Prílohe č. 1 určuje komponenty, ktoré je možné vyňať z ocenenia budov a stavieb a samostatne ich odpixxxxxx xxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxy (odpisová skupina 4).
S účinnosťou od 1. januára 2015 stanovuje:
-
rovnomerný spôsob odpisovania stanovený ako všeobecný spôsob, ktorým sa odpxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxsovej skupine 2 alebo 3; zároveň sa v § 28 ZDP ustanovujú nové koeficienty pre zrýchlené odpisovanie len pre hmotný majetok zaradený v odpisovej skupinx x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxpisovania.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 ZDP sa povinnosť zmeniť spôsob odpisovania hmotného majetku, pri ktorom nie je možnosť výbexx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxP účinného do 31. decembra 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. Nadväzne na prechodné ustanovenie § 52zd ods. 2 ZDP je každý daňovník xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxada, že:
-
už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú (§ 52zd ods. 6 ZDP) a
-
hmotný majetok sa odpíše do výšky 100% vstupnej ceny.
Hmotný majetok moxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxaní zostatkovú cenu. Následne sa pri vykonanom technickom zhodnotení doodpisuje hmotný majetok do výšky zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx mesačnej báze. Pri výpočte ročného odpisu sa najskôr vypočíta mesačný odpis (vstupná cena/určená doba trvania alebo ustanovenej doby použiteľnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh príjmov.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx hmotnom majetku, pri ktorom sa dá predpokladať jeho vyradenie v dôsledku fyzického opotrebovania, ktoré bude rýchlejšie ako morálne zastarávanie. Pxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxítaného odpisu na 1 výrobok a počtu výrobkov, ktoré budú daným majetkom vyrobené.
Od 1. januára 2015 sa zrušilo tzv. lízingové odpisovanie, čím došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x § 26 ZDP rovnomerným spôsobom, prípadne zrýchleným spôsobom, ak ide o majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3 a daňovník sa tak rozhodne. Postux xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxu alebo na úver. Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 1 ZDP sa nové pravidlá odpisovania hmotného majetku obstaraného na lízing vzťahujú aj na lízxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xájomcu a prenajímateľa v rozsahu vyplývajúcom zo skrátenia alebo predĺženia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ZDP. Pri odpisovaní prenajaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxovania dosiahnutého základu dane. Technické zhodnotenie prenaja-tého majetku vyššie ako 1 700 eur ročne zvyšuje vstupnú cenu alebo zostatkovú cenu pxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxingu) je daňovým výdavkom v súlade s jeho zaúčtovaním, t.j. počas doby trvania nájomnej zmluvy.
Príklad:
Spoločnosť uzatvorila lízingovú zmluvu na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx x xoplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 1 000 eur. V roku 2017 sa vykoná technické zhodnotenie vo výške 17 000 eur. Akým spôsobom sa bude pokračovať v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxoločnosť nemá možnosť sa rozhodnúť pre zrýchlený spôsob odpisovania. Vstupná cena na účely odpisovania stanovila vo výške 268 000 eur ako súčet istiny xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxx
xxxxxx xxxxxxková cena na konci roka 2016 = [268 000 - (67 000 x 2)] = 134 000
Výpočet odpisu v roku 2017 a 2018 po vykonaní technického zhodnotenia:
Zvýšená vstupná cenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xx xxxx x xxx xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxx xxx x xxx xxx x xxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxx x xxku 2019:
Odpis len do výšky vstupnej ceny = 8 500 (daňová zostatková cena na konci roka 2018)
Uplatnenie prerušenia odpisovania alebo zrušenie prerušxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku
V tomto ustanovení je uvedený postup pri uplatňovaní odpisov rovnomerným spôxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxtnenie odpisu v 1. roku, t.j. v roku zaradenia hmotného majetku do užívania. V roku zaradenia hmotného majetku do užívania môže daňovník uplatniť do daňxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Neuplatnená pomerná časť ročného odpisu z 1. roku odpisovania sa uplatní do daňových výdavkov v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbiach. Pri vykonaní technického zhodnotenia hmotného majetku odpisovaného rovnomerným spôsobom sa táto pomerná časť ročného odpisu uplatní podľa § xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Príklad:
Spoločnosť zaoberajúca sa strojárskou výrobou si v septembri 2016 zaobstarala linku na povrchovú úpravu (odpisová skupina 2, doba odpisxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxu v dvoch krokoch. Najskôr sa vypočíta ročný odpis ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania ustanovenej pre odpisovú skupinu 2, ktorá je 6 rokov. Z takxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxločnosť o tomto hmotnom majetku účtuje. Až takto vypočítaná pomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhli na celé eurá nahor. Ak počas odpisovania nedôjde k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtovala (mesiace od začiatku zdaňovacieho obdobia do jeho zaradenia do používania). Táto neuplatnená časť ročného odpisu vo výške 13 333 eur sa uplatní xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do užívania v septembri 2016 prístroj, ktorý zaradila do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky. Vstupná cena tohto prístroja bola 10 000 eur. V nxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
I-------I-------------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Rok  I  Výpočet uplatneného  I Ročný odpis            I Zostxxxxxx xxxx x
x    x     xxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         x
x    x             x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------I-------------I-----------------I
I 2016 I [(10 000 / 4) / 12] x 4 I 2 500 I  834  I  1 666  I   9 166   I
I-------I-------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x  xxx xxx x x xxxx xx  x x xxx x  x xxx  x   x   x   x xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------I-------------I-----------------I
I 2018 I  (10 000 + 2 000) /4  I 3 000 I  3 000  I   -   I   5 166   I
I-------I-------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxx x x xxxx x x  x x xxx x  x xxx  x   x   x   x xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------I-------------I-----------------I
I 2020 I (10 000 + 2 000) / 4  I 3 000 I  2 166  I   -   I    0    I
I-------I-------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x      x      x  x  x xx xxx  x   x   x    x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-----------------I
 
Pozn.: ZC po 2. roku odpisovania = (9 166 + 2 000) - 3000
Z uvedeného príkladu je zrejmé, že pri technickom zhodnotení rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa aj k uplatneniu zvyšnej časti odpisu z prvého roka odpisovania.
Ročný odpis vypočítaný počnúc druhým rokom odpisovania, pomerná časť ročného odpixx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx roku odpisovania, s výnimkou zaradenia hmotného majetku do užívania v priebehu prvého mesiaca zdaňovacieho obdobia, sa pri výpočte pomernej časti roxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxradenia hmotného majetku do užívania. Až takto vypočítaná pomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhli na celé eurá nahor. Tento postup vychádza z § 47 ods. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x
V tomto ustanovení je uvedený postup pri uplatňovaní odpisov zrýchleným spôsobom. Zrýchleným spôsobom je možné s účinnosťou od 1. januára 201x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xstatné odpisové skupiny od 1. januára 2015 sa prvýkrát vykonala za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2015 a použije sa aj na hmotný majxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxmoci koeficientov stanovených pre odpisové skupiny 2 a 3. Koeficienty sú stanovené pre prvé roky odpisovania, ďalšie roky odpisovania a pre zvýšenú zoxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxne v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje alebo v ktorých sa majetok eviduje, vypočíta alikvotná časť určená na uplatnenie v daňovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xre účely výpočtu ročného odpisu v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a vypočítaným ročnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxtená na účely výpočtu ročných odpisov v druhom roku odpisovania zníži o daňové odpisy zahrnuté do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania. Nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x ZDP. V prípade technického zhodnotenia hmotného majetku odpisovaného zrýchleným spôsobom zvyšuje pomerná časť ročného odpisu neuplatneného do daňxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxu výrobou si v septembri 2016 zaobstarala linku na povrchovú úpravu (odpisová skupina 2, doba odpisovania 6 rokov) za 120 000 eur. Akým spôsobom bude prexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxúca na mesiace, počas ktorých sa o majetku účtovalo.Aj pri zrýchlenom spôsobe odpisovania vznikla v prvom roku neuplatnená pomerná časť vo výške 8/1x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xena na účely výpočtu odpisov v druhom roku odpisovania sa stanovila ako rozdiel medzi vstupnou cenou a ročným odpisom v 1. roku odpisovania. Následne sa xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxými do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania.
Ročný odpis, resp. pomerná časť ročného odpisu uplatneného v prvom roku odpisovania a pomxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx užívania v priebehu prvého mesiaca zdaňovacieho obdobia, sa pri výpočte pomernej časti ročného odpisu z nezaokrúhleného ročného odpisu vypočítanéhx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhli na celé eurá nahor. Tento postup vychádza z § 47 ods. 2, ktorý zakazuje zaokrúhľovanie v dvoch alebo viacerých stxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho zhodnotenia, keď sa ním rozumejú výdavky na:
-
na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu a súčasne
-
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxých pojmov odkázané aj na osobitný predpis, ktorým je stavebný zákon.
Pojmy, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxjem      I Právny predpis I Definícia                  I
I         I úpravy definície I                       I
I-----------------I------------------I-------------------------------------------xxxx
x xxxxxxxxx    x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx  x
x         x         x xxxxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I Prístavba    I stavebný zákon I zmena dokončenej stavby, ktorou sa stavba  I
I         I         I pôdorysne rozširuje a ktorá je navxxxxx   x
x         x         x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I Stavebné úpravy I stavebný zákon I zmeny dokončenej stavby, pri ktorých sa   I
I         I         I zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové   I
I         I         I ohraničenie stavby              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx  x    xxx    x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxetku, ktoré majú I
I         I         I za následok zmenu jeho účelu použitia,    I
I         I         I kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo   I
I         I         I technických parametrov; za zmenu techxxxxxxx x
x         x         x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx     x
x         x         x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx    x
x         x         x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I----------------------------------------------I
I Modernizácia  I    ZDP    I rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti  I
I         I         I hxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x
x         x         x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x         x         x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x         x         x xa neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa   I
I         I         I považujú samostatné veci, ktoré sú určené na I
I         I         I spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s I
I         I         I ňou tvorix xxxxx xxxxxxxxx xxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm je aj technické zhodnotenie:
-
ktoré na jednotlivom majetku v úhrne za zdaňovacie obdobie neprevýši sumu 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne považovxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx 1 700 eur.
Technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú, resp. zostatkov cenu majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie majetku, predchádza sa jxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxpočet daňovej straty
Umožňuje v zdaňovacom období odpočíxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxčet daňovej straty, keď sa:
-
obmedzila doba, počas ktorej možno odpočítať daňovú stratu vykázanú za predchádzajúce zdaňovacie obdobia - od 1. januxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa (od 1. januára 2015 prišlo k spresneniu, že je to presne počas štyroch zdaňovacích období a nie počas najviac štyroch zdaňovacích období),
-
daňová xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxcie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo ich súčet. Počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré sa začne najskôr 1. januára 2014, sa daňové straty vykázané xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxňovníka - fyzickej osoby treba pri definícii daňovej straty, ktorú je možné v budúcnosti odpočítavať od základu dane, vychádzať z § 4 ods. 2 ZDP a môže vzxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxjmov (§ 6 ods. 10 ZDP) a okrem toho si môže uplatniť ešte výdavky na poistné a príspevky, nemôže mu vzniknúť daňová strata odpočítateľná od základu dane v bxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxtu odpočítať od základu dane, ak za jednotlivé zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 vykáže nasledovné základy dane?
I------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x    x xxxxxx xxxx xx x
x xxxxxxx  I  zdaňovacie  I odpočítaniu            I  odpočítaní  I
I      I   obdobie   I------------I-------------I---------I daňovej straty I
I      I         I Rovnomerne I Skutočne  I Rozdiel I        I
x      x         x xxxxxxxxxx x  xxxxxxx  x     x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx    x   xx xxx   x  xx xxx  x  20 000  I  0  I   33 000   I
I------------I-----------------I------------I-------------I---------I----------------I
I 2016    I   8 000   I  20 000  I  8 000  I 12 000 I    x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx    x   xx xxx   x  xx xxx  x  xx xxx  x  x  x   xx xxx   x
xxxxxxxx-----I-----------------I------------I-------------I---------I----------------I
I 2018    I   10 000   I  20 000  I  10 000  I 10 000 I    0    I
I------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx   x   xxx xxx   x  xx xxx  x  xx xxx  x xx xxx x   xx xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I------------I-------------I---------I----------------I
Spoločnosť môže daňovú stratu vykázanú za rok 2014 odpočítavať v štyroch nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxálne odpočítala z vykázanej daňovej straty len 58 000 eur, hoci v úhrne za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 vykázala dostatočne vysoký základ dane nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx x x xxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxej straty za rok 2014 nemá spoločnosť možnosť odpočítať.
Príklad:
Spoločnosť vykázala za zdaňovacie obdobie roku 2011 daňovú stratu vo výške 12 000 xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxto zdaňovacie obdobie odpočítala časť daňovej straty za rok 2011 vo výške 4 000 eur, a teda vykázala základ dane po umorení daňovej straty za rok 2011 (4 00x xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxx x xxx xxx xxx xxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia roku 2011 (zostatok daňovej straty 8 000 eur) a za zdaňovacie obdobie roku 2012 (plná výška daňovej strxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx štvorročné obdobie odpočtu, t.j. 11 000 xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x1 000 eur ročne.
Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých záxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe sa raz ročne pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie. Podmienkou na jej uplatnenie je vykázanie daňovej povinnosti a podľa ods. 1 aj splnexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxk využiť zníženie základu dane (odpisy, opravné položky a rezervy, daňová strata). Zároveň platí, že daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani pri zrušenx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxikateľskej činnosti.
Postup výpočtu
I---------------I------------------I-------------------------------------------------I
I Fáza výpoxxx x xxxxxx xxxxxxx  x xxxxxxxxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx I Ú = PČZD x SD  I Ú = úľava na dani                I
I        I         I PČZD = pomerná časť základu dane        I
I        I         I SD = sadzba dane                I
I---------------I------------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxx x xx x x  x x x xxxxxxxxxx                 x
x xxxxxxx xxxx x         x                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I
I Koeficient  I k = ON/(VI + ON) I ON = oprávnené náklady, na ktoré bola schválená I
I        I         I investičná pomoc                I
I        I         I xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx     x
x        x         x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx  x
x        x         x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx      x
x        x         x xxxxxxxxxx xodľa zákona o investičnej pomoci.  I
I---------------I------------------I-------------------------------------------------I
Obdobie uplxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci. Úľavu však treba začať uplatňovať najneskôr za zdaňovacix xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx počnúc týmto zdaňovacím obdobím. Za obdobie uplatňovania úľavy možno podľa ods. 5 v úhrne vyčerpať úľavu na dani do výšky, ktorá je uvedená v rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxa zároveň stanovuje postup daňovníka v prípade nedodržania podmienok, za ktorých mu bola úľava na dani poskytnutá.
Úľava na dani pre prijímxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx
Úľava na dani je stanovená ako odpočítateľná čiastka od vypočítanej daňovej povinnosti. Uplatňuje sa raz ročne pri podaní daňového priznania za zdaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx a vývoj a splnenie osobitných podmienok podľa ods. 3, t.j. pred samotným uplatnením úľavy na dani musí daňovník využiť zníženie základu dane (odpisy a rxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxdného zákonníka), pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti.
Postup výpočtu
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx                  x
xxxxxxxx--------I-----------------I-----------------------------------------------I
I Úľava na dani I Ú = PČZD x SD  I Ú = úľava na dani               I
I        I         I PČZD = pomerná čxxx xxxxxxx xxxx       x
x        x         x xx x xxxxxx xxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x PČZD = ZD x k  I k = koeficient                I
I základu dane I         I                        I
I---------------I-----------------I-----------------------------------------------I
I Koeficxxxx  x x x xxxxx x xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx     x
x        x         x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx     x
x        x         x x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x     x
x        x         x xxxxxxxutí stimulov vo výške podľa      I
I        I         I § 30b ods. 3 písm. e) ZDP.          I
I---------------I-----------------I---------------------------------------------xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xrobiť, je zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov. Úľavu však treba začať uplatňovať najnxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xľavy na dani začína počítať počnúc týmto zdaňovacím obdobím. Za obdobie uplatňovania úľavy možno podľa ods. 5 v úhrne vyčerpať úľavu na dani do výšky, ktxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvu na dani už ďalej nečerpá. Ustanovenie § 30b zároveň stanovuje postup daňovníka v prípade nedodržania podmienok, za ktorých mu bola úľava na dani posxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xx x. januára 2015 majú daňovníci možnosť uplatniť si novú úľavu, tzv. superodpočet výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj od základu dane zníxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxa vychádza z účtovných predpisov (§ 37 Postupov účtovania v PÚ).
Odpočet od základu dane sa vypočíta ako súčet:
-
25% výdavkov (nákladov) na výskux x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxestnancom uzatvorený trvalý pracovný pomer a zamestnanec sa podieľal na realizácii projektu výskumu a vývoja, je občanom SR alebo členského štátu EÚ mxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x vývoj v zdaňovacom období, ktoré prevyšujú náklady zahrnuté do odpočtu v minulom zdaňovacom období.
Výdavky (náklady) kvalifikované na uplatnenix xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xnákladov) na výskum a vývoj. Ak výdavky (náklady) súvisia s realizovaným projektom výskumu a vývoja len sčasti, do odpočtu možno zahrnúť len časť, ktorx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx podpora z verejných financií (napr. rôzne fondy EÚ) a ďalej na výdavky (náklady) na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od ixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxňovacom období sa nemôže súbežne uplatňovať super-odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP a úľava na dani podľa § 30b. Taktiež daňovník, ktorý ako xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxa, nemôže využiť túto formu daňovej úľavy.
K odsekom 6 a 7
Tieto odseky určujú náležitosti projektu výskumu a vývoja ako písomného dokumentu a v ods. 7 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxrodpočet, ktorý nebolo možné využiť v bežnom zdaňovacom období z dôvodu vykázania daňovej straty alebo nedostatočného základu dane alebo jeho neuplaxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol. Ak príde k predaju nehmotných vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxznanie a vrátiť uplatnený odpočet.
Príklad:
Spoločnosti pri projekte vývoja nového výrobku vznikli v roku 2015 a 2016 náklady podľa tabuľky. V roku 2xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xa vypočíta výška nároku na superodpočet v roku 2016?
I---------I-------------------------I-----------------------I--------I------------xxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x    xxxx xxxx    x  x xxxx xxxxxxxxxx  x xxxx x    xxxxxxx     x
x     x             x            x xxxx x   xxxx x xxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I--------I------------------------I
I 501   I     30 000     I      -      I 10 000 I     20 000     I
I---------I-------------------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x     x xxx     x      x      x x xxx x     x xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I 521   I     70 000     I    15 000     I 40 000 I     30 000     I
I---------I-------------------------I-----------------------I--------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x     xx xxx     x     x xxx     x xx xxx x     xx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I Spolu  I     142 000     I    22 800     I 74 000 I    +68 000     I
I---------I-------------------------I-----------------------I--------I----------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xxx xxxx xxx x xxx x x x xxx xxx xxx x xxx x x  x  x xx xxx xxx xxx x xxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I
I Odpočet v roku 2016 spolu     I 35 500 + 5 700 + 17 000 = 58 200            I
I-----------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxvého výrobku v roku 2016 vznikli, druhýkrát si spoločnosť uplatnila ďalších 25% zo sumy mzdových nákladov a nákladov na odvody za pracovníkov, ktorí v zxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 50%) a tretíkrát si spoločnosť uplatnila 25% z medziročného nárastu nákladov na výskum. Súčtom týchto troch položiek je teda nárok na odpočet vo výške 5x xxx xxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Prepočítací kurz
Prepočítací kurz sa uplatňuje rozdielne v záxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxtkou, ktorým plynú v cudzej mene príjmy nielen zo zdrojov v zahraničí, ale aj zo zdrojov na území SR.
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxou centrálnou bankou alebo NBS, platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve,
-
kúpe (predaji) cudzej meny sa použije postup podľx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtarávanej v rámci menového derivátu, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu; na ocenenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxa inej cudzej meny v eurách alebo sa na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.).
Ak daňovník nie je účxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxníka výhodnejší. (To platí aj na prepočet PZČ). Daňovník môže použiť kurz pri
-
príjmoch
1.
priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxiemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo
4.
priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xtorom boli výdavky vynaložené.
Pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP) alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane (§ 44 ZDP), pričom na prepočet xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxčí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xLATENIE DANE
Prvý oddiel
Daň fyzickej osoby
Daňové priznanie
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia preddavkov na daň z PZČ.
Povinnosť podať daňové priznanie vyplynie daňovníkovi, ak dosiahne za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého minima, teda životného minima platného k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a výška životného minima sa nemenila ani k 1. júlu 2014 a ani k 1. júlx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx
xx xxxx xxxovník vykázal za zdaňovacie obdobie daňovú stratu, aj napriek tomu, že nedosiahol príjmy vo výške 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, jx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
x
xx xx xxxx xxxxxxdené podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy (napr. § 5 ods. 7, § 9 ZDP),
-
sú zdanené daňou vyberanou zrážkou, keď je vybratím dane splnená daňová povinnxxx xx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxx
xaňovník v roku 2015 poberal starobný dôchodok v úhrnnej sume 6 000 eur za zdaňovacie obdobie. Okrem toho prenajal garáž (nebola zahrnutá v obchodnom majxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxdok je od dane oslobodený bez ohľadu na jeho výšku (§ 9 ods. 2 ZDP),
- príjmy z prenájmu sú do výšky 500 eur od dane oslobodené a podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP, ak xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu sú teda vo výške 1 500 eur (2 000 - 500 = 1 500),
- úroky v banke sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou a vybratím zrážky sa považuje daň za vysporiadanú (do dxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu dane na daňovníka, t.j. sumu 1 901,67 eur.
x xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxahol 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v príslušnom kalendárnom roku, ak:
-
tieto príjmy plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je plxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xZČ podľa § 48 ods. 1 ZDP),
-
tieto príjmy plynuli zo zdrojov v zahraničí, okrem príjmov zamestnancov EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnského štátu EÚ, a situáciu, ak poberá príjmy tiež zo zdrojov v zahraničí, ale ako zamestnanec "aparátu" EÚ),
-
zamestnanec poberal nepeňažný príjexx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zároveň zamestnávateľ pri zdanení nepristúpil k jeho "brutácii" podľa prílohy č. 6 ZDP),
-
daňovxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x príjmov zo závislej činnosti, ale
-
nepredložil zamestnávateľovi všetky potrebné doklady na jeho vykonanie (napr. si chcel uplatniť daňový bonus xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxžiadal o vykonanie RZ, nepredložil doklady od tých ostatných - DP podáva aj vtedy, ak mu zamestnávateľ z takýchto neúplných dokladov vykonal ročné zúčtxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxčné zúčtovanie, ale daňovník sa "nepriznal", že v príslušnom zdaňovacom období poberal aj iný druh zdaniteľných príjmov (§ 6 až § 8 ZDP), okrem príjmov, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxral len príjmy
-
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx alebo
-
zdanené daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP), pri ktorých nevyužil postup podľa § 43 ods. 7 ZDP (t.j. považuje daň vybratú zrážkou za vysporiadxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxce zamestnancom EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ, alebo
-
od dane oslobodené alebo
-
koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vykonanie. Danke zamestnávateľ ročné zúčtovanie vykonal, ale Janke nie, pretože si chcela na konci roka na základe tejto žiadosti dodatočne uplatniť xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmestnávateľ jej vystavil potvrdenie o úhrne príjmov, a preto, že jej príjmy presiahli v zdaňovacom období 1/2 NČZD na daňovníka, je povinná podať daňovx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xe poberateľom invalidného dôchodku a má úspory v Slovenskej sporiteľni, z ktorých mu plynie úrok. Daniel nie je povinný podávať daňové priznanie, pretxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x úspor v Slovenskej sporiteľni).
Príklad:
Marta požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Podpísala žiadosť o jeho vykonanie, doxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx je povinná podávať daňové priznanie.
K odseku 5
Daňovník môže ho podať daňové priznanie aj dobrovoľne, hoci mu nevznikla povinnosť podať daňové prixxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxateľov, u žiadneho z nich nepodpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov. Úhrn jeho príjmov bol 1 720 eur, pričom xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pretože mu každý zo zamestnávateľov, s ktorým mal podpísanú dohodu, tieto PZČ zdanil tak, že zrazil preddavky na daň z PZČ bez uplatnenia 1/12 NČZD na daňxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xx x xxxx poberateľom výsluhového dôchodku. V zdaňovacom období pracoval na dohodu, pričom úhrn jeho PZČ bol 1 870 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemal (výsluhový dxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxteľ výsluhového dôchodku, nevznikol mu nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka tak, ako Petrovi. Juraj však pozná ZDP a využije postup podľa § 32 ods. 5 v nxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxžitosti, ktoré sú daňovníci povinní na tlačivách daňového priznania uvádzať. Sú to meno, priezvisko a titul, rodné číslo, adresa, identifikačné údajx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxch údajov môže na tlačive DP uviesť aj číslo telefónu a emailovú adresu. Ak podáva daňové priznanie zákonný zástupca, právny nástupca alebo zástupca, jx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxho priznania za zomrelého. Podľa § 35 ods. 1 Zákonníka práce peňažné nároky smrťou zamestnanca nezanikajú a do štvornásobku jeho priemerného mesačnéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxchto osôb niet. Ak podáva za zomrelého zamestnanca daňové priznanie osoba, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy zo Zákonníka práce, alebo dedič, zahrnxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxlého vyplatil PZČ už po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. V tomto prípade sa odxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx dodatočné daňové priznanie z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov za zomrelého, určite sa tým zvýši daňová povinnosť, ale ak správca dane bude mať infxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxože zomrel.
K odsekom 9 a 10
Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný ho podať, a zamestnávateľ mu za toto isté zdaňovacie obdobie vykonxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové priznanie.
Príklad:
Dana pracovala u zamestnávateľa, ktorého požiadala o vykonanie ročného zúčtovania. Podpísala žiadosť o jeho vykonanixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxel na to, že Dana "zabudla" na príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nespĺňal podmienky oslobodenia podľa § 9 ZDP, a teda bola povinná podať daňové priznxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvažovať vykonané ročné zúčtovanie za riadne daňové priznanie a podané daňové priznanie za dodatočné z dôvodu, že Dana bola za zdaňovacie obdobie povinxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podľa daňového poriadku.
Príklad:
Dana pracovala u zamestnávateľa, ktorého požiadala o vykonanie ročného zúčtovania. Podpísala žiadosť o jeho vxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xonus na ich dcérku, na ktorý im v zdaňovacom období vznikol nárok. Dana podala v apríli daňové priznanie, v ktorom si dodatočne uplatnila daňový bonus. Sxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxslej činnosti, mala v zákonnej lehote a zákonným spôsobom vykonané ročné zúčtovanie a nebola povinná daňové priznanie podať.
K odseku 10
Uvedený odxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxho priznania uplatňuje daňový bonus alebo jeho časť, je povinný k daňovému priznaniu priložiť aj doklady, aké na tento účel predkladajú zamestnanci svxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxvý bonus v plnej nárokovej výške, a teda daňovník si prostredníctvom daňového priznania neuplatňuje daňový bonus ani jeho časť, nemá povinnosť tieto dxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak si za toto zdaňovacie obdobie uplatňoval NČZD na daňovníka, za toto zdaňovacie obdobie (tieto zdaňxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xankcie podľa daňového poriadku.
Príklad:
Mišovi bol v roku 2016 spätne priznaný starobný dôchodok od 21. decembra 2014 v sume 500 eur mesačne, t.j. 6 0xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Za ktoré roky?
Rok 2014:
Mišo nie je povinný z daňového hľadiska vykonať žiadny úkon, pretože nebol 1. januára 2014 poberateľom starobného dôchodku.
xxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxka, ktorú mu pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015 jeho zamestnávateľ uplatnil.
Rok 2016:
Mišo je povinný
- oznámiť priznanie starobného dôchxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxiva ročného zúčtovania za rok 2015, kde mu zamestnávateľ potvrdí, ako vysporiadal preplatok/nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2015,
- za rok 201x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh daňovníka uvedie, že dodatočné daňové priznanie podáva len z dôvodu spätného priznania starobného dôchodku, správca dane bude mať túto informáciu ixxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo prenájmu v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne
-
prijme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami, alebo
-
zaplatí výdavky, ktoré xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxe obdobie, v ktorom
-
skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo prenájom, alebo
x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo prenájom, len z tohto dôvxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx ZD) z príjmov podľa § 6 až 8 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynalxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xx x x xxxx
xxxxxxxxx
x x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xtorý podá dodatočné daňové priznanie, aj keď sa mu zvýši jeho daňová povinnosť. Ide o podanie dodatočného daňového priznania:
1. za zomrelého pri dodaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu (odsek 11),
3. pri prijatí alebo zaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
Zamestnanecká prémia
Po prvýkrát sa zamestnanecká prémia počítala za rok 2009. Zámerom zavedenia tohto stimulu bolo doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xprava súvisiaca so zmenou zdanenia podielov na zisku.
Nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi vzniká na základe xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
x xx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxx xráce zamestnanca,
-
§ 50 - na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
-
§ 50j - na podporu rozvoja miestnej a regionálnex xxxxxxxxxxxxxx
x
x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xamestnaní,
-
§ 53 - na dochádzku za prácou,
-
§ 53a - na presťahovanie za prácou,
-
§ 53b - na dopravu do zamestnania,
-
§ 53d - na vytvorenie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xa úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
Ak bol teda poskytnutý príspevok v súvislosti s udržaním dotknutého zamestnanca v zamestnaní, zanikol mx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xlnej výške, ak posudzované príjmy dosahoval 12 kalendárnych mesiacov. Ak táto podmienka nebola splnená, ale boli splnené ďalšie podmienky na poskytnxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xomerná časť zamestnaneckej prémie sa zaokrúhlila na eurocenty nahor.
Do časového testu sa však nezapočítavali príjmy za tie kalendárne mesiace, za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsudzované príjmy za príslušné zdaňovacie obdobie iba na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohody o vykonaní práce, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xríjem od dane oslobodený (nemocenské, materské, neplatené voľno...), hoci mal uzatvorený pracovný pomer, tieto mesiace sa nezapočítavali do rozsahx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxi poberateľmi starobného dôchodku alebo obdobného dôchodku (§ 11 ods. 6 ZDP).
Za splnenia zákonom stanovených podmienok zamestnaneckú prémiu vyplxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxm minimálnej mzdy sa však suma tohto stimulu znižovala, až v roku 2015 za obvyklých podmienok nárok na zamestnaneckú zanikol. Od januára 2015 sa zaviedlx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxádza vyšší základ dane ako NČZD v sume 3 803,33 eur a tým zaniká nárok na zamestnaneckú prémiu. (V daňovom priznaní typ A za rok 2015 je ešte riadok na výpočex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxiť príjem zo závislej činnosti v roku 2015 a môže mu vzniknúť nárok na ZP.)
I------I----------------------I
I Rok I Zamestnanecká prémia I
I------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x   xxxxxx xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x   xxxxxx xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x   xxxxx eura   I
I------I----------------------I
I 2012 I   46,40 eura   I
I------I----------------------I
I 2013 I   42,98 eura   I
I------I---------------------xx
x xxxx x   xxxxx xxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x    xxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxaniteľných príjmov oprávnenej osoby, ale ani do vlastných príjmov manželky/manžela na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželkxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxť, poberá zdaniteľný príjem.
Daňový bonus si môže daňovník uplatniť len v súvislosti s poberaním tzv. aktívnych príjmov, t.j. príjmov podľa § 5 a § 6 oxxx x x x xxxx
xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxídavku na dieťa v z. n. p. a žije s daňovníkom x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxlatniť nezdaniteľnú časť základu dane najviac na štyri deti). Ďalšou z podmienok na uplatnenie daňového bonusu je poberanie zdaniteľného príjmu do usxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xesačne 1/12 ročnej sumy na každé dieťa, poberateľ príjmov podľa § 6 ZDP si môže daňový bonus uplatniť, za ustanovených podmienok, až na konci roka podanxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x x x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxniť daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výšxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak v tomto zdaňovacom období dosiahol xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx daňovníkovi zamestnávateľ priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto istom zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6 ods. 1 a x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdy podľa § 37 ZDP na jeho uplatnenie).
Poznámka:
Za rok 2015 bola minimálna mzda v sume 380 eur; 6-násobok minimálnej mzdy bol 2 280 eur. Za rok 2016 je mxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxce, pričom jej zdaniteľný príjem za toto obdobie dosiahol 2 200 eur. Zvyšnú časť roka bola nezamestnaná, z čoho 6 mesiacov poberala príspevok v nezamestxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xeti.
Pani Dane nevznikol nárok na daňový bonus, pretože:
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx pretože je to príjem od dane oslobodený.
Ak by si však pani Dana u zamestnávateľa bola uplatňovala daňový bonus (podpísala vyhlásenie na zdanenie príjxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xoznámka:
Na účely priznania daňového bonusu sa testuje suma zdaniteľného príjmu bez ohľadu na to, na aký pracovný úväzok zamestnanec pracuje, resp., xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxr 7 mesiacov v roku 2015 s mesačným príjmom 700 eur, kde mu zamestnávateľ vyplácal mesačne daňový bonus. Po prepustení z práce nepracoval a nepoberal zdaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxvý bonus za celý rok (jeho deti boli považované celý rok za vyživované), pretože jeho ročný úhrn príjmov presiahol 6-násobok minimálnej mzdy (700 x 7= 4 9xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxať vyhlásenie na zdanenie príjmov u jednotlivých zamestnávateľov (za kalendárny mesiac len u jedného), ale zamestnávatelia mu odmietli dať podpísať xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe Mišo
- poberal príjem na základe dohody, ktorý je príjmom podľa § 5 ods. 1 ZDP,
- dosiahol v jednotlivých kalendárnych mesiacoch zdaniteľný príjem poxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjmov a uplatniť si daňový bonus (ako aj NČZD na daňovníka) aj v prípade, že je tzv. "dohodár".
K odseku 2
Za vyživované dieťa daňovníka sa na účely vznikx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxiálnom poistení v z. n. p. a žije s ním v (spoločnej) domácnosti, ktorým je dieťa:
-
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xds. 1 zákona o prídavku na dieťa -- na základe rozhodnutia súdu],
-
dieťa druhého z manželov.
Podľa § 3 zákona o prídavku na dieťa, nezaopatrené je dxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
b)
sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz;
-
tiež dieťa, ktoré
a)
je osxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletostix
xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Príklad:
Richxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxerskej. Mišo si priateľkine dieťa, ktoré nie je jeho vlastné, neosvojil, a teda na maloletú dcéru priateľky nemožno Richardovi priznať daňový bonus, pxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xoli manželmi, môže si uplatniť daňový bonus aj na manželkinu maloletú dcéru.
Príklad:
Mišo má dve maloleté deti so svojou manželkou, ktorá žije aj s dxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Na deti, ktoré žijú s jeho manželkou v Trnave, nárok na daňový bonus nemá, aj keď sú to jeho vlastné maloleté deti, pretože nie je splnená podmienka (spoloxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxo platí výživné. Mišo žije so svojou priateľkou, s ktorou má maloletého syna v Pezinku. Tak ako v predchádzajúcom príklade, Mišo má nárok na daňový bonus xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxý bonus nemá, hoci sú to jeho vlastné deti, ale nie je splnená podmienka (spoločnej) domácnosti s maloletými deťmi. Nie je v tomto prípade na účely priznaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že spoločná domácnosť s deťmi zanikla.
K odseku 3
Toto ustanovenie upravuje nárok na daňový bonus u rodiča vydatého (ženatého) dieťaťa, ktoré žije x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dieťaťa si na konci zdaňovacieho obdobia môže za ustanovených podmienok na takéto dieťa uplatniť daňový bonus, ale len vtedy, ak manžel (manželka) tohxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxchovaná.
Príklad:
Mišo si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa na dcéru Janu, ktorá sa pripravuje na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole, mx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxmácnosti. Obaja manželia - študenti poberali zo školy štipendium, ktoré je príjmom od dane oslobodeným. Iné príjmy nemali. Mišo po svadbe svojej dcéry xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxberal v zdaňovacom období žiadne zdaniteľné príjmy, môže si na svoju vydatú dcéru Janu, žijúcu s ním v domácnosti, douplatňovať daňový bonus za celý rokx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx no nie je splnená podmienka ich spolužitia v spoločnej domácnosti.
Poznámka:
Ak by Peter zostal bývať v (spoločnej) domácnosti so svojimi rodičmi, xx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odsekom 4 a 7
Ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. ZDP umožňuje uplatnenie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxenky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poxxxx
x
xxxxxx
x
xxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxške 1/2 minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárox xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xi uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa na svoje 4 deti. Zamestnávateľ mu tento daňový bonus aj priebežne vypláca, pretože boli splnené podmixxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx že si už nebude uplatňovať daňový bonus a jeho manželka si po zostávajúce obdobie roka uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa (podpísala vyhláxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxový bonus na konci roka;
2. žil v (spoločnej) domácnosti s deťmi sám (napr. ako rozvedený) a za mesiace január až máj by nezarobil aspoň 6-násobok minimáxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxený daňový bonus "nevzal");
3. za mesiace január až máj nezarobil 6-násobok minimálnej mzdy, zamestnávateľ by mu daňový bonus za tieto mesiace zákonnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxeľa manželka, daňový bonus by bol vyplatený manželom za celý rok, t.j. časť roka na všetky deti Mišovi a časť roka na všetky deti jeho manželke. (Ak Mišo poxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxa by si za časť zdaňovacieho obdobia daňový bonus douplatňovať aj na konci roka.)
Poznámka:
Pri príjmoch zo závislej činnosti je výhodnejšie najmä pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxroba, úraz, prepustenie z práce a pod.) nárok na už vyplatený daňový bonus nestratí, aj keby nebol splnený celoročný úhrn zdaniteľných príjmov.
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx sumy) možno uplatniť už za kalendárny mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxk nároku: O 1/12 ročnej sumy daňového bonusu možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 ZDP za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktoréxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xrganizuje na strednej škole dennou formou, alebo uskutočňuje na vysokej škole dennou formou,
-
obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium nx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxkého roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
-
obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhéxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na stredných alebo vysokých škxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx si uplatňovať daňový bonus takto:
I--------------------------------------I------------------------------------I
I     Dieťa sa narodilo      I Odkxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx xxxxxx       x       xx xxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        xx xxxx        x       xx xxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I------------------------------------I
I        31. júna        I       od júna        I
I--------------------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx xxxxxxxx       x      xx xxxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
x--------------------------------------I------------------------------------I
I Dieťa dovŕšilo 25 rokov (sústavne sa I Dokedy možno uplatniť xxxxxx xxxxx x
x    xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx    x                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx xxxxxx       x      xx xa apríl       I
I--------------------------------------I------------------------------------I
I        6. júl        I       aj za júl       I
I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxx xxxxxxxx       x      xx xx xxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
Príklad:
Jana opakuje v roku 2015 ročník vysokoškolského štúdia prvého stupňa (bakalársky študijný program). Oprávnexx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdardnej dĺžky štúdia od 1. februára 2014 už nie je podmienkou na uplatnenie nároku na daňový bonus a sústavnou prípravou na povolanie sú aj opakované ročxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo stupňa. Podľa zákona o prídavku na dieťa je obdobie sústavnej prípravy na povolanie aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxpňa. To znamená, že aj za tieto mesiace vzniká nárok na daňový bonus.
Príklad:
Jana bude obhajovať diplomovú prácu 20. augusta 2015 (vysokoškolské šxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského/akademického roka, v ktorom malo byť štúdium skončené. To znamená, žx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xugusta nasledujúceho kalendárneho roka). Janine poberanie príjmov zo zamestnania nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.
Príklad:
Jana po ukoxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxie, a preto pri doktorandskom štúdiu nárok na daňový bonus nevzniká.
Príklad:
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxojičkami, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole. Michalovi vzniká nárok na daňový bonus, ak dosiahne zo zamestnania úhrn zdxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrobný alebo predčasný starobný, alebo výsluhový dôchodok, ak sú splnené podmienky na priznanie daňového bonusu uvedené v § 33 ZDP.
K odseku 10
Daňovx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx ZDP) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xynom, ktorý sa pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole a má 22 rokov. Ak Mike v roku 2015 dosiahol príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-náxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xo výške podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky podľa ZDP. Dôležitou podmienkou však v tomto prípade je, že úhrn jeho zdaniteľxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxaničí.
Poznámka:
Daňový bonus si Mike môže uplatniť až po skončení zdaňovacieho obdobia pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxového bonusu v nadväznosti na zmeny životného minima. Podľa § 52zd ods. 7 ZDP sa suma daňového bonusu zvyšuje vždy k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa daň
xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx Preddavok na daň platí daňovník správcovi dane v eurách. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie zapxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx známu daňovú povinnosť, špecifický prístup pri platení preddavkov na daň pri príjmoch zo závislej činnosti.
Preddavkové obdobie je obdobie od prvéxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xx xxxxxx xx15 do 31. marca 2016 (za predpokladu, že daňovník, ktorý platí preddavky, nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).
K odseku 5
Poslednox xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xodľa § 5, § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty a
-
príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP uvedeného v poslednom daňovom priznaní,
-
zníženéxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
-
znížená o daňový bonus.
Od roku 2015 teda daňovník pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a výška čiastkového ZD z príjmov podľa § 7 a § 8 ZDP sa nezohľadňuje. Týmto nevznikne situácia, že daňovník mal v zdaňovacom období jednorazový príjem nxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosť platenia preddavkov na daň už na preddavkové obdobie roku 2015 teda nie je ovplyvnená príjmami podľa § 7 a § 8 ZDP a vypočítaná daň na účely výpočxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxvacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxednej známej daňovej povinnosti sa NČZD na daňovníka odpočítava v plnej výške v hodnote "aktuálneho" zdaňovacieho obdobia, teda v hodnote NČZD na daňoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdkov (starobného, predčasného starobného, výsluhového) treba sledovať, kedy bol dôchodok priznaný a v akej výške bol za zdaňovacie obdobie vyplatenxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pretože Michal nebol na začiatku roka 2014 jeho poberateľom. V daňovom priznaní za rok 2015 uvedie skutočnosť, že je poberateľom starobného dôchodku ux x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 803,33 - 3 700 eur = 103,33 eura. Na zdaňovacie obdobie roku 2016 platí preddavky na daň na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo zxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x015, teda o sumu uvedenú v daňovom priznaní za rok 2015.
K odsekom 1 až 3
Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presxxxxx
x
x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx každého kalendárneho mesiaca).
V odôvodnených prípadoch môže správca dane na základe žiadosti daňovníka určiť platenie preddavkov inak.
K odsekxx x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxnou daňovou povinnosťou, ktoré si za ustanovených podmienok platia preddavky na daň sami a nevyberá ich zamestnávateľ.
Ak daňovník s príjmami zo závxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xx xxxxxxxkom
-
s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident SR), platí preddavky na daň z týchto príjmov xx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x5 ZDP). Preddavky treba zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovníkovi bol takýto príjem vyplatený, poukázanx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu po prvýkrát bol takýto príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný.
-
s obxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xietadiel a lodí, prevádzkovaných daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou miestne príslušnému správcovi dane, vypočítané z príjmu vyplatenéxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxieb dane podľa § 15 ZDP, platných v zdaňovacom období, za ktoré boli príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané. Splatnosť preddavkov je rovnaká, ako xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na účet. Aj tomuto daňovníkovi vzniká oznamovacia povinnosť: začatie poberania tohto príjmu je povinný oznámix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto prípade je však dôležité skúmať aj zmluvu, na základe ktorej tomuto daňovníkovi plynú príjmy zo závislej činnosti, t.j. či zo zmluvy, na základe kxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xx xzemí SR sa bude zdržiavať viac ako 183 dní, platí preddavky na daň od začiatku svojho pobytu na území SR,
b)
nevyplýva, že na území SR sa bude zdržiavať vxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (daňový rezident SR) a vykonáva závislú činnosť na území SR na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxlú činnosť na území SR, jeho príjmy za túto prácu na území SR zdaniteľné. Poľskému zamestnávateľovi tu nevznikla stála prevádzkareň a ani nezamestnáva xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxdľa § 34 ods. 6 ZDP, ktoré si vypočíta spôsobom, akým by ich podľa § 35 ods. 1 vypočítal slovenský zamestnávateľ a po skončení zdaňovacieho obdobia vyspoxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxie,
-
inú samostatnú zárobkovú činnosť,
-
prenájom,
-
poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP - pri tomxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xaňovník sám,
-
nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočnoxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxteľom dane (§ 48 ZDP), ukončí vykonávanie tejto činnosti a poberanie týchto príjmov, neplatí preddavky na daň z PZČ (§ 34 ods. 8 ZDP), a to od preddavku, ktxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x a 7 ZDP.
Ak daňovník skončí podnikanie vykonávané popri zamestnaní, z ktorého poberá PZČ, skončenie podnikania neznamená, že mu zamestnávateľ, ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xx xxxx
x xxxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xredchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy
-
podľa § 7 ZDP alebo § 8 ZDP, alebo
-
z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, alebo
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x x xxx xaňovníkovi nemusí vždy vyplývať povinnosť platenia preddavkov na daň podľa § 34 ZDP. Ak má daňovník v zdaňovacom období kombináciu príjmov podľa § 5 ZDP x x x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x x § 6 ZDP,
-
platí v polovičnej výške, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP tvorí 50% a menej.
Príklad:
Pani Jana poberala v zdaňovacom obdxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxou zrážkou podľa § 43 ZDP). Okrem toho mesiac poberala nemocenské, pretože bola chorá (oslobodené ako dávka zo sociálneho poistenia). Jana nie je povinxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na daň na základe rozhodnutia do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak daňovník zaplatil preddavky na daň
-
v prípade, že mu nevznikla povinnosť ich platxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxuje podľa príslušných ustanovení daňového poriadku.
Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti
Ustanovenie upravuje vyxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xri ich vyplatení (hotovosť), pripísaní (účet v banke) alebo pri poukázaní (poštová poukážka) zamestnancovi k dobru.
PZČ sa vyplácajú spravidla v mexxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xodľa Zákonníka práce, ale aj príjmy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy plynúce na základe služobného alebo štátnoxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxxx xxx
x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxident SR), ktorý sa na území SR obvykle zdržiava, platí preddavky na daň podľa § 34 ZDP,
- ide o príjmy zamestnanca, ktoré sú zdaňované v zahraničí.
K odsxxxx xx x x x
xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx kalendárny mesiac znížený o úhrady povinného poistného a 1/12 NČZD na daňovníka.
Poznámka:
Pri príjmoch podľa § 5 ZDP sme si v tabuľke rozobrali, akx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxmom "mzda" podľa Zákonníka práce.
Poznámka:
Zamestnávateľ v priebehu roka uplatňuje pribežne mesačne len 1/12 NČZD na daňovníka. NČZD na manželkuxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxavkov na daň z PZČ (resp. si ich uplatní zamestnanec pri podaní daňového priznania). Rovnako až na konci roka zamestnávateľ koriguje NČZD na daňovníka pxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§ 36 ods. 6 ZDP - vzor tlačiva nájdeme na webovom sídle FS SR), ktorým si u zamestnávateľa uplatňuje odpočet 1/12 NČZD na daňovníka a daňový bonus priebexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
-
podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov (§ 36 ods. 6 ZDP), zamestnávateľ uplatní 1/12 NČZD na daňxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xZČ vyplatených týmto zamestnávateľom v príslušnom kalendárnom mesiaci je u tohto zamestnanca aspoň vo výške 1/2 minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x5 ZDP. To znamená, že treba zohľadňovať hraničnú sumu mesačného PZČ na zdanenie sadzbou 19% a 25%. A vypočítaný preddavok na daň zamestnávateľ zníži o suxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxateľ vypláca PZČ naraz za viac kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia, vypočíta preddavok na daň a prizná a vyplatí daňový bonus tak, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxu na daň, ak zamestnanec nemal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov.
I--------------------------I------------------------------------xxxxxx
x xxxx           x   xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx    x         x x00         I
I--------------------------I-----------------------------------------I
I Povinné poistné (13,4% ) I     -536 (max. VZ je 4 290)     I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx       x         x xxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Zdaniteľná mzda     I         3 464         I
I--------------------------I-----------------------------------------I
I Sadzba dane       I   2 918,53 x 1xx x xxxxxx x xxx   x
x             x  xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xaň     I 554,5207 + 136,3675 = 690,8882 = 690,88 I
I--------------------------I-----------------------------------------I
Pozn.: Pri výpočte preddxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov.
I--------------------------I----------------------------------------I
I Text           I   Výpočet preddavku nx xxx x xxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx    x         x xxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------------------------I
I Povinné poistné (13,4% ) I     - 536 (max. VZ je 4 290)    I
I--------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx       x         x xxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxxíka  I        - 316,94         I
I z 3 803,33 eur      I                    I
I--------------------------I----------------------------------------I
I Zdaniteľná mzda     I        3 147,06        I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx       x  x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx   x
x             x  xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx  x
xx-------------------------I----------------------------------------I
I Preddavok xx xxx     x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx I         -21,41         I
I--------------------------I----------------------------------------I
I Preddavok na daň z PZČ  I         590,24         I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx
x 19% z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátanx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
x x5% z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022xxx xxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxnec NR SR, člen vlády SR, predseda a podpredseda NKÚ SR, ktorým príjmy plynú podľa zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v z. xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxázaní alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Ak však zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné plnenie tvoxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxní daňového priznania alebo vykonaní ročného zúčtovania.
To platí v prípade nepeňažných príjmov, ktoré zamestnávateľ "nebrutuje", t.j. nevypočíxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xstatných príjmoch, postupuje podľa § 32 ZDP - daňovník, ktorý v zdaňovacom období poberal len zdaniteľné nepeňažné PZČ do výšky 1/2 sumy NČZD na daňovnxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžuje za vysporiadanú - môže to byť napr. poskytnutie nepeňažného príjmu pracovníčke na materskej, keď táto nemá za zdaňovacie obdobie iný zdaniteľný pxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxičovskej dovolenke. Zamestnávateľ poskytol všetkým zamestnancom k Vianociam poukaz na nákup tovaru v sume 30 eur, ktorého hodnotu pripočítal zamestxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxla v kalendárnom roku len príjem od dane oslobodený (rodičovský príspevok), zamestnávateľ jej žiadny zdaniteľný príjem nevyplácal, a teda jej nemal z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1/2 NČZD na daňovníka.
K odseku 6
Ustanovenie upravuje lehotu na odvod preddavkov na daň, keď zrazené preddavky na daň zamestnávateľ odvádza do piatxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xôže povoliť odvádzanie preddavkov inak. Ak sa však zamestnávateľ rozhodne nepeňažný príjem navyšovať ("brutovať") podľa Prílohy č. 6 ZDP, zo sumy navxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxm kalendárnom mesiaci vyplatil len takýto nepeňažný príjem.
K odseku 7
Tento odsek je o zodpovednosti zamestnávateľa za vyplatenie daňového bonusx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx z PZČ zrazená všetkým zamestnancom.
-
Vyplatenie sumy daňového bonusu - ak je suma preddavku na daň zamestnanca, ktorý poberal za kalendárny mesiac xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxroková suma daňového bonusu, alebo ak zdaniteľná mzda tohto zamestnanca spočíva len v nepeňažnom plnení, alebo nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxej sumy preddavkov na daň zrazenej všetkým zamestnancom.
-
Ak je úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxancovi daňový bonus alebo jeho časť do výšky ustanovenej týmto zákonom za príslušný kalendárny mesiac zo svojich prostriedkov. V tomto prípade zamestxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxmy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov a úhrnnou sumou preddavkov na daň a dane, ktoré zrazil všetkým zamestnanxxxx
x
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa tieto účely správca dane nevydáva rozhodnutie podľa daňového poriadku.
-
V prípade kontroly vykonávanej u zamestnávateľa, ak správca dane vo vyšxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvou kontrolou sa odlišuje od sumy rozdielu uvedenej v žiadosti, postupuje podľa ustanovení daňového poriadku a sumu rozdielu vráti do 15 dní odo dňa naxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxmestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov, je vo výške, že mu po odpočítaní povinného poistného a uplatnení 1/12 NČZD na daňovníxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxstnávateľ požiada správcu dane o poukázanie prostriedkov v prehľade za 3. mesiac príslušného štvrťroka.
Uplatnenie nezdaniteľnej časti xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
K odsekom 1 až 5
Zamestnávateľ môže zamexxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxne začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi preukážu.) To znamená, že zamestnanec je povinný zamestnávxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx
Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne
-
už v kalendárnom mesiaci, v ktorom do zamestnania nastúxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xk ich zamestnanec nepreukáže do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania.
Ak sa daňovníkovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxťaťa na budúce povolanie, zamestnávateľ prihliadne na toto dieťa už v mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec včas predloží o tejto sxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx jeden z týchto zamestnávateľov - ten zamestnávateľ, u ktorého má zamestnanec podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov (§ 36 ods. 6 ZDP) a ktorému predlxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxe si priebežne uplatňuje aj NČZD na daňovníka. V rámci kalendárneho mesiaca ho môže podpísať len u jedného zamestnávateľa.
Ak zamestnanec nepodpíše x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxatní si NČZD na daňovníka, chce si uplatniť daňový bonus, ale splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia nepreukxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxavkov na daň (ak ich zamestnanec preukáže najneskôr do 15. februára, t.j. do lehoty na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania) alebo si ich zamestnaxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxe nedosiahol v tomto mesiaci úhrn zdaniteľných v príjmov aspoň vo výške 1/2 minimálnej mzdy, ak splní podmienku, že úhrn jeho zdaniteľných PZČ na konci rxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxé priznanie), ak sú splnené ostatné podmienky, tomuto zamestnancovi zostávajúcu nevyplatenú sumu daňového bonusu doplatiť. Zamestnanec má teda nárxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xani Jana bola v zdaňovacom období 4 mesiace práceneschopná - poberala len nemocenské, ktoré je ako dávka zo sociálneho poistenia od dane oslobodené, t.xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxa zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, v ktorom si dodatočne uplatnila daňový bonus aj za mesiace, v ktorých bola práceneschopná. Jana splnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxnej mzdy, a preto Jane zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň daňový bonus doplatil.
Príklad:
Pán Peter u zamestnávateľa pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľa o vykonanie ročného zúčtovania. Vzhľadom na to, že o NČZD na daňovníka nemusí zamestnanec na konci roka žiadať (ak nie je na začiatku zdaňovacieho obdxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx NČZD na daňovníka v zákonnej výške.
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xa im táto z dôvodu vysokého základu dane zníži, resp. zanikne, nemuseli po vykonaní ročného zúčtovania, resp. po podaní daňového priznania doplácať daxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxteľ uplatní NČZD na daňovníka (jeho 1/12 ročnej sumy) a daňový bonus priebežne mesačne len v prípade, ak zamestnanec podpíše toto vyhlásenie pre svojho xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxorom svojím podpisom potvrdzuje, že:
-
si uplatňuje 1/12 NČZD na daňovníka,
-
si uplatňuje daňový bonus,
-
spĺňa podmienky na jeho priznanie, xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxňový bonus u iného platiteľa,
-
právo na daňový bonus na tie isté osoby za rovnaké obdobie neuplatňuje súčasne iný daňovník a
-
či je poberateľom dôxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxho bonusu, zamestnanec je povinný všetky zmeny oznámiť platiteľovi písomne a môže to jednoducho vykonať zmenou vo vyhlásení na zdanenie príjmov, najnxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxi, ale neustanovuje podmienku, že je to povinný oznámiť výhradne zmenou vo vyhlásení na zdanenie príjmov. Musí to však byť v písomnej forme, ale poznačexxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnanec zmení zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nárok na NČZD na daňovníka alebo na daňový bonus, je povinný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosť je zákonom o dani z príjmov je opäť daná zamestnancovi, ale potvrdiť zmenu musí vo vyhlásení na zdanenie príjmov. Ukážka niektorých riadkov z xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I
I I. ÚDAJE NA UPLATNENIE NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNÍKA    I
I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxujem si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11  I [] I
I ods. 2 písm. a) zákona1)                        I  I
I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx  x xx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xo sociálneho poistenia, starobného  I  I
I dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného     I  I
I poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx   x  x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx                        x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
 
I-----------------------------------------------------------------------------I
I II. ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU                   I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I----I
I Uplatňujem si daňový bonus na dieťa (deti) žijúce so mnou v      I [] I
I domácnosti podľa § 33 zákona 1)                    I  I
I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I Údaje o vyživovaných deťoch na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona I
I---------------------I----------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx  x xxxxxxxx xxx  x xxxx x xxxxxxxxxx  x xxxxxxxx xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I----------------I
I           I        I           I        I
I---------------------I----------------I---------------------I----------------I
 
Vyhlasujem, že sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 
xxxx xx xxxxxxxxa a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že nárok na daňový 
bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný 
daňovník.
Prxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxval ešte na dohodu aj u iného zamestnávateľa, u ktorého tiež podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov a uplatnil si tiež nárok na daňový bonus. Obaja zamexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zamestnanec podpísať za rovnaké obdobie len u jedného zamestnávateľa a rovnako daňový bonus si môže uplatniť v príslušnom kalendárnom mesiaci len razx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxrého pracoval na dohodu, kde "sa ukázalo" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxznámka:
Podľa § 40 ods. 4 ZDP, ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca priznal a vyplatil daňový bonus vo vyššej sume, ako je ustanovené podľa ZDP, zamexxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx došlo k jeho nesprávnemu uplatneniu.
Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xČZD na daňovníka sa zamestnávateľovi nepreukazuje a zamestnávateľ ju svojmu zamestnancovi uplatní, ak tento podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxe zamestnanec zamestnávateľovi preukazuje dokladom o oprávnenosti nároku na:
-
NČZD na manžela/manželku - dokladom o tom, že osoba, ktorú si xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxého príjmu manželky/manžela (toto vyhlásenie je súčasťou daňových priznaní FO a tiež je súčasťou žiadosti o vykonanie RZ),
-
NČZD na daňovníka - len x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx dôchodku bola zamestnancovi za príslušné zdaňovacie obdobie vyplatená v prípade, ak úhrnná suma dôchodku nepresahuje sumu NČZD na daňovníka,
-
NČxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxektorej z nich, vystaveného oprávneným subjektom vtedy, ak si zamestnanec platí dobrovoľný príspevok na SDS (II. pilier) alebo na DDS (III. pilier) sáx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx