595/2003 Z.z.

Zákon o dani z príjmov - praktický komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx x xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxne:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
I. Všeobecná charakteristika ZDP - predmet zákona, medzinárodné hľadisko
1.
ZDP jx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxlnom poistení, Zákonníkom práce, Obchodným zákonníkom, zákonom o účtovníctve atď.), ale veľmi dôležité je jeho prepojenie so zákonom č. 563/2009 Z.zx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní, a ktorý vymedzuje niektoré základné pojmy v súvislosti s daňami (správcx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vyberania a platenia jednej aj druhej dane. Medzi zdaňovaním príjmov FO a PO sú rôzne odlišnosti, ktorými sa ZDP komplexne zaoberá.
3.
Ak je medzináxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxje prednostne podľa takejto zmluvy. Často používanými medzinárodnými zmluvami sú dvojstranné medzištátne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (dxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx medzinárodných zmlúv pre Slovenskú republiku (SR) ako členského štátu EÚ vyplývajú aj iné povinnosti z medzinárodného práva. SR je povinná zapracovax xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
NS SR 5 Sžf 134/2013
(zdanenie podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia)
Základné pojmy
I. Daňovník a predmet daxx
xx
xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Maloleté FO (teda osoby mladšie ako 18 rokov) majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspeloxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aj PO) a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 ZDP. V tomto ustanovení ide napríklad o špecifikáciu predxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxebo nezriadených na podnikanie atď.
II. Peňažný a nepeňažný príjem - ocenenie
3.
Príjem, ktorým sa ZDP zaoberá, môže byť nielen v peňažnej, ale aj v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx8 až § 610 Občianskeho zákonníka tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxadrená v známych menových jednotkách (napr. euro, dolár, libra), nepeňažný príjem treba na účely ZDP oceniť. Oceňuje sa cenami bežne používanými podľx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxestnanca nižšou cenou tovaru ako iných zákazníkov) alebo
-
ocenenie nepeňažného príjmu ustanovené priamo v ZDP [napr. § 5 ods. 3 písm. a) ZDP - nepexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
U daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP, sa za nepeňažný príjem považuxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxeňažného plnenia sú od dane oslobodené (§ 5 ods. 7 ZDP - napr. hodnota stravovania poskytovaného ako nepeňažné plnenie zamestnávateľa svojim zamestnxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
III. Obmedzená a neobmedzená daňová povinnosť
5.
Daňovníci môžu mať v zásade dva druhy daňovej povinnosti, a to neobmedzenú daňovú povinnosť a obxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a opätovne vstupovať na územie SR v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak; trvalý pobyt môže byť udelený na pxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxbo sa tu obvykle zdržiavajú, to znamená viac ako 183 dní súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v kalendárnom roku.
-
PO, ktoré majú na území SR sídlo alxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxto miesta nemusí byť zapísaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxelosvetové) zdaniteľné príjmy [§ 2 písm. f) ZDP], t.j. príjmy zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.
Obmedzenú daňovú povinnosť majú:
-
FO, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsť len z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (predmetom dane sú len tieto príjmy). Do časového testu 183 dní sa započítava každý aj začatý deň pobytu dxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxnú príjmy zo závislej činnosti a ktorý hranice SR prekračuje denne, alebo v dohodnutých časových obdobiach len za účelom výkonu tejto činnosti.
-
Pxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxenskému správcovi dane zdaniteľné príjmy len zo zdrojov na území SR [§ 2 písm. g) ZDP].
Príklad:
Peter má trvalý pobyt a stály byt na území ČR. Za účelom xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xtzv. daňový rezident) z dôvodu, že má na území ČR trvalý pobyt. Na území SR je v súlade s § 2 písm. e) bodu 2 ZDP považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxem
6.
Zdaniteľným príjmom je každý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy.V. Daňový výdxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaňovníkom,
-
zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo
-
zaevidovaný v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.
Od 1. januára 2015 sa uplatňuje nový sxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úprava je v prospech daňovníkov, pretože sa budú môcť rozhodnúť, či budú uplatňovať 80% vo forme paušálu alebo v preukázateľnej výške v závislosti od poxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxi. Vzhľadom na to, že táto kosačka sa bude používať aj na súkromné účely, do daňových výdavkov účtovníčka zahrnula 80% hodnoty kosačky, teda 1 500 x 80% = 1 xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xákazky na kosenie trávy alebo by nemala žiadny trávnik vo svojom areáli, je zrejmé, že kosačka bola obstaraná na súkromné účely a nebolo by teda možné jej xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxte základu dane (čiastkového základu dane) z týchto príjmov je výdavkom len povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie, resp. poistné na sociálxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnakého druhu.
VI. Základ dane a daňová strata
8.
Podľa písm. j) a k) § 2 ZDP sa vo všeobecnosti definuje, čo je základ dane a daňová strata, pričom:
x
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xákladom dane je rozdiel medzi uvedenými príjmami a výdavkami,
-
ak sú zdaniteľné príjmy nižšie ako vynaložené daňové výdavky v príslušnom zdaňovaxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxendárny rok. To platí aj pre daňovníkov, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa (PO), ktorý nemá zdaňovacie obdobie identické s kalendárnym rokom. Poxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. Na uvedené reaguje aj ZDP v § 49 a v prípade PO stanovuje možnosť, ak sa tak PO rozhodne, zvoliť si zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx
x
xxxxxxxxxx x
x
xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala (v súlade s príslušnými ustanoveniami záxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého prenájmu, a to nielen po uplynutí lehoty, na ktorú bola zmluva o prenájme uzavretá, ale aj počas obdobia trvania zmluvy.
IX. Závislá osoba a vzxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxnovaný v § 116 až § 117 Občianskeho zákonníka a ide predovšetkým o osobu príbuznú v priamom rade, súrodenca a manžela. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnox xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx a personálnym prepojením je:
1.
účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení druhej osoby - ide o podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právaxxx xxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxn priamych podielov vyjadrených v percentách následne vynásobený stomi.
Príklad:
Spoločnosť A má 53% priamy podiel na spoločnosti B a súčxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x x x xxxxžované za závislé osoby (0,53 x 0,56 = 0,2968 x 100 = 30%).
-
nepriamy odvodený - zisťuje sa pri účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxj osoby a všetky osoby, prostredníctvom ktorých bol nepriamy odvodený podiel vypočítaný, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxch sa vypočíta ako súčet nepriamych podielov.
2.
vzťah medzi dvoma osobami, ktoré sú pod vzájomnou kontrolou alebo vedením tretej tej istej osobx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxsť na vedení - vzťah členov štatutárnych orgánov dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe.
Prxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx sa považujú za závislé osoby z dôvodu, že sú blízkymi osobami. Zároveň sa za závislé osoby považujú aj ich spoločnosti Alfa a Beta z dôvodu, že v nich majú mxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxliehajú pravidlám transferového oceňovania.
-
iným prepojením právny vzťah alebo transakcia vytvorená predovšetkým na účel zníženia záklxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xvýšenia daňovej straty), ale aj obchodný vzťah, ktorý vznikol predovšetkým s týmto cieľom.
Obsah pojmu závislá osoba je dôležitý v súvislosti s aplxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbou je vzájomne prepojená tuzemská FO alebo tuzemská PO so zahraničnou FO alebo zahraničnou PO podľa § 2 písm. n), pričom rovnako ZDP posudzuje aj vzťah mxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxťou a jeho stálou prevádzkarňou na území SR,
-
stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení [písm. n)] a vzájomný vzťah medzi týxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xedzi blízkymi osobami, osobami s ekonomickým alebo personálnym prepojením alebo osobami s iným prepojením. Obsah pojmu zahraničná závislá osoba je dxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxm kúpy prenajatej veci. Pri finančnom prenájme:
-
cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu, je súxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x
x
xxxx xxxxxxx xxnančného prenájmu musí byť od 1. januára 2015:
-
najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP,
-
najmenej 60% doby odpisovxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxovej skupiny 5,
-
najmenej 60% doby odpisovania stanovenej pre odpisovú skupinu 6 (t.j. 24 rokov), ak predmetom prenájmu je pozemok, na ktorom je umxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xrenájmu je pozemok, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba.
14.
Ak predmetom prenájmu je pozemok spolu s budovou, cena, za ktorú prexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxíslená samostatne z dôvodu, že pozemok nie je považovaný za odpisovaný majetok a pri predaji budovy spolu s pozemkom možno podľa § 19 ods. 3 písm. e) ZDP uxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxrá:
-
podlieha zdaneniu na území príslušného členského štátu EÚ,
-
zdaňuje príjmy zo zdrojov z územia svojho „materského“ štátu, ako aj zo zdrojxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx
x
xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorí majú trvalý pobyt, resp. sídlo na území mimo členského štátu EÚ. Táto definícia je potrebná v nadväznosti na uplatňovanie smerníc EÚ, vzťahujúcixx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxíspevok na SDS
16.
V súvislosti s prijatím zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. (ktorý zrušil zákon č. 511/1992 Zb. o sprxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa, a
-
„platiteľ dane“ - FO alebo PO, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od dxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxdá.
Typickým platiteľom dane je zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancom príjmy zo závislej činnosti, zráža z nich preddavky na daň, ktoré odvádxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tzv. II. pilier). Zaplatené príspevky na toto sporenie sa moxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxená na zdaňovacie obdobia 2013 až 2016.
XIII. Daňovník nezmluvného štátu
18.
Daňovníkom nezmluvného štátu je FO, ktorá má trvalý pobyt, alebo PO, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa daní, alebo
-
v štáte, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy neobsahujúcej ustanovenia o výmene informácií na daňové účely v obdobnom rxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx
xxx
xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xdaň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 1 ZDP a zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 2 ZDP).
XIV. Pojmy v oblasti zdravotníctva - držiteľ, poskytovateľ
20.
xxxxx xx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxx xx xxxxxxxená nová legislatívna skratka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka. Na účely ZDP je tedax
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxčnosť, výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnuxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník,
-
s účinnosťou od 1. januáxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxm. i) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch.
XV. Zamestnanec
21.
Písm. aa) § 2 ZDP preberá definíciu zamestnanca, ktorá bola dlho obsiahnutá v znexx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxíjmov - zamestnávateľa.
22.
Písm. ab) § 2 ZDP definuje od 1. januára 2017 nový základný pojem kontrolovaná transakcia. Rozumie sa ňou právny vzťah xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxcká osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Zároveň je v definícii tohto základného pojmu vymedzenéx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx nezaradenú do obchodného majetku podľa písm. m), a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xodnikanie, resp. využíva ho na bývanie, lebo je študentom vysokej školy so sídlom v meste, v ktorom sa nachádza aj tento byt. Keďže otec nemá zaradený byt x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá by podliehala pravidlám transferového oceňovania.
Judikatúra:
NS SR 5 Sžf 84/2013
(daňový výdavok podľa § 2 ZDP)
NS SR 3 Sžf 119/2013
(dxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xodľa § 2 ZDP)
NS SR 3 Sžf 67/2008
(uznanie daňového výdavku, ktorého výšku určil súd)
NS SR 3 Sžf 40/2009
(preukaznosť daňového výdavku podľa § 2 Zxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx podľa § 2 ZDP v súvislosti s dokladom znejúcim na neexistujúcu osobu)
NS SR 6 Sžf 23/2013
(preukaznosť dosiahnutia zdaniteľného príjmu)
NS SR 8 xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxeukaznosť daňového výdavku podľa § x xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
(preukaznosť daňového výdavku podľa § 2 ZDP)
NS SR 3 Sžf 119/2013
(preukaznosť daňového výdavku podľa § 2 ZDP)
NS SR 4 Sžf 15/2014
(preukaznosť xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxm)
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ FYZICKEJ OSOBY
Predmet dane
I. Predmet dane z príjmov FO
1.
Predmetom dane z príjmov FO sú rôzne druhy príjmov fxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzťahujúci sa len na tieto príjmy. Predmetom dane FO sú príjmy podľa:
-
§ 5 zo závislej činnosti,
-
§ 6 z podnikania, z inej samostatnej zárobkovxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dane z kapitálového majetku“),
-
§ 8 ostatné príjmy (ak ich nemožno zahrnúť do § 5 až § 7 ZDP).
2.
Predmetom dane nie sú príjmy získané v súlade x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxotnej starostlivosti od držiteľa - leg. skratka v § 2 písm. y) a z)],
-
dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí.
Pxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xávame do pozornosti Usmernenie MF SR uverejnené vo FS č. 5/2005, podľa ktorého dary poskytnuté v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 ZDP sú predmetox xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxadenie do odpisovaného hmotného majetku, tento daňovník uplatní postup podľa § 17 ods. 3 písm. h) ZDP, t.j. do zdaniteľných príjmov v roku prijatia tohtx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xmotným majetkom (§ 22 ods. 2 ZDP), hodnotu daru zahrnie do základu dane postupne vo výške odpisov darovaného majetku. Uplatní teda podobný postup ako prx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxíjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP bez uplatnenia výdavkov. Ak však poskytovateľ napríklad s príjmami podľa § 6 ZDP dostane dar od subjektu, ktorý nie je zxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xiekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, ktxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xichal vykonáva podnikateľskú činnosť, pričom príjmy za túto činnosť zahrnuje do § 6 ods. 1 písm. b) ZDP. Od súkromnej FO dostal ako dar počítač s tlačiarňxx x xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxosti za zdaňovacie obdobie roka, v ktorom tento dar dostal.
Príklad:
Zamestnávateľ zaplatil zamestnancom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxjto prehliadky sa považuje za dar poskytnutý v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Táto hodnota sa pripočíta ako zdaniteľné nepeňažné plnenie k prxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „nebrutovať“ tento nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP.]
II. Úvery a pôžičky
3.
Predmetom dane z príjmov FO nie sú úvery a pôžičky. Všeobxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xrčité obdobie za dohodnutú cenu,
-
úrok z poskytnutého úveru, resp. pôžičky je cena, za ktorú tieto finančné prostriedky boli, alebo sú požičané,
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxa ZDP za dar zamestnávateľa svojmu zamestnancovi, alebo ak zamestnávateľ zamestnancovi časť pôžičky odpustí a zamestnanec ju teda nemusí splatiť v plxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xýkonom činnosti podľa § 5 ZDP),
-
dar poskytnutý aj v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 6 ZDP alebo dar poskytnutý poskytovateľovi od držiteľa (x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostriedkov na určitý čas uzatvoril peňažný ústav alebo iný zamestnávateľ s občanom (zamestnancom), zastávame názor, že takéto poskytnutie finančxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním (úver).
5.
Predmetom dane nie je suma požičanýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxe používanou výškou úroku), ktorý zamestnanec nemusí zaplatiť, resp. suma odpustenej časti pôžičky.
III. Podiely na zisku
6.
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxčeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti alebo družstva,
-
na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi,
-
člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxočenstvách v znení neskorších predpisov bolo ustanovené, že pozemkovým spoločenstvom sa rozumie len PO s právnou subjektivitou).
Podiel, ktorý jx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
x
xa výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti (príjem podľa § 8 ZDP - iný príjem),
-
na zisku spoločníkx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti,
-
vyrovnací pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xružstve so sídlom v zahraničí.
Poznámka:
Podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré boli vytvorené
-
do konca roku 2003 (a v prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia ako príjem podľa § 8 ZDP - v DP FO typ B v riadku „ostatné príjmy“ - (§ 52 ods. 24 ZDP) s výnimkou roku 2013;
-
v roku 2004 a nasl., vyplatené daňovníkom x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxami (bez kapitálovej účasti v spoločnosti alebo v družstve), nie sú predmetom dane [§ 3 ods. 2 písm. c) ZDP];
-
v roku 2004 a nasl., vyplatené zamestnaxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxbra 2003 plynú:
-
daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, od 1. apríla 2004 sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou. (Ak plynie FO s obmedzenou daxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxní spoločnosti, od ktorej takýto príjem plynie.);
-
PO s obmedzenou daňovou povinnosťou so sídlom v členskom štáte európskej únie, ktorá má v čase vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxly na zisku nie sú predmetom dane;
-
daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od PO, ktorá má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, tietx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xripísania takéhoto príjmu k dobru aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.
Poznámka:
Podľa § 51d xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 2012 a ktoré boli aj v roku 2013 vyplatené, tvorili samostatný základ dane, z ktorého sa daň vyberala zrážkou, zníženou sadzbou dane vo výške 15%. Boli to xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xPO so sídlom na území SR) daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR .
7.
Ak boli podiely na zisku vyplatené daňovníkovi s neobmedzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa podľa § 32 ZDP alebo § 41 ZDP, pričom samostatným základom dane bol príjem neznížený o výdavky a zdanil sa tiež sadzbou dane vo výške 15%.
Tento postup nexxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxého príjmu v jeho prospech aspoň 10% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynul,
-
daňovníkovi s neobmedzenou daxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho prospech aspoň 10% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynul.
Príjmami zdaňovanými prostredníctvom samoxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx:
Valné zhromaždenie spoločnosti DUN, s. r. o., schválilo v apríli 2013 vyplatenie podielov na zisku vykázanom za rok 2002 pre spoločníkov tejto spoloxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxo valné zhromaždenie spoločnosti po 31. decembri 2012 (v roku 2013) a boli aj v roku 2013 vyplatené, platiteľ dane (spoločnosť DUN, s. r. o.) bol povinný zx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxetože daň z tohto príjmu bola vysporiadaná. Ak by spoločnosť tieto podiely na zisku vyplatila v roku 2014 alebo v roku 2015, vzhľadom na to, že ide o podielx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx výšku uvádzali v daňovom priznaní ako príjem podľa § 8 ZDP.
Podiely na zisku aj napriek tomu, že nie sú v súčasnosti predmetom dane (okrem tzv. „starxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Poznámka: (zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera)
Vymeriavacím základom na zdravotné poistenie sú tie nezdaňované dividendy, ktoré vznikli za xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxely na zisku, ktoré vznikli do konca roka 2003, však dani podliehajú a FO (daňovník) ich priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“ podľa § 8 ZDP. A z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxočíta v ročnom zúčtovaní poistného. (Ak boli „staré“ dividendy vyplatené v roku 2013, platila výnimka, že boli zdaňované zrážkou a z príjmov zdaňovanýxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxetom xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x
xxxxx xx xxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo
-
podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
-
vyrovnací podiel,
-
podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi [ak nejde o pxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti,
-
podiel spoločníka verejnej obchodnex xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxi spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti;
písm. g) ako
-
podiel člena pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxu alebo
-
podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.
Poznámka:
Za obchodnú spoločnosť alebo družsxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxá osoba vyplácajúca obdobný príjem, za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxm dane.
Poznámka:
Predmetom xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xvojich členov (§ 20 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách) vykázaný do 31. decembra 2016 bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období a v axxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxnov pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou až na podiely na zisku a na majetku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januáxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxm imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo plynúci členovi štatutárneho alebo dozorného orgánu bez účasti na základom imaní obchodnej spoloxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxx x xx xxx x xxxiely na zisku vyplatené zamestnancom bez účasti na základnom imaní. Vyplatený podiel na zisku sa zdaní v mesiaci výplaty spolu s príjmami zo závislej čixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxia 2004 až 2016 zostávajú v režime oslobodených príjmov.
Pozor: Rovnako ako PZČ (19%, 25%) sa budú zdaňovať aj podiely na zisku dosiahnutom do roku 2003 vxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx
x
xx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na území SR vyplatené FO, ktoré sa podieľajú na základnom imaní, a členom štatutárneho alebo dozorného orgánu, ktorí sa na základnom imaní nepodieľajúx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnou subjektivitou; sú to podiely na zisku vyplatené týmto daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR - daňovým rezidentom SR a tiež daňoxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxjitého zdanenia. Ide o daň vyberanú zrážkou, pri ktorej je daňová povinnosť vysporiadaná.
-
35% - ak ide o podiely na zisku vyplatené alebo prijaté z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
Poznámka:
Podiely na zisku
1.
plynúce zo zdrojov v zahraničí (viac nájdeš v komentári k § 51e ZDP) - osobitný základ dane z podielu na zisku,
2.
ox xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxho zákonníka (akciová spoločnosť) valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxnie základného imania. Príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií alebo zo zvýšenia menovitej hodnoty doterajších akcií nie je predmetom danex xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie. Rovnako sa posudzuje aj nadobudnutie nových alebo zvýxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
x. Zisťovanie základu dane
1.
Základ dane sa u FO zisťuje za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, a vo všeobecnosti je to rozdiel medzi zdanitxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxlušných ustanoveniach § 5 až § 8 ZDP.
2.
Ak daňovníkovi plynulo v zdaňovacom období viac druhov príjmov, ZDP považuje ZD z každého okruhu príjmov za čxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxsívne. Uvedená klasifikácia príjmov má významný vplyv na výpočet ZD (ČZD), pretože ide o rozdielne uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane a dxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x
x
xxx x xxxxxxx xxxxa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP (aktívne príjmy),
-
ČZD podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP (pasívne príjmy).
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x x xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxu podľa § 6 ods. 3 ZDP, pretože ustanovenie jednoznačne uvádza, že daňovú stratu možno vykázať len z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, pričom sa uplatní postxx xxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xaňovej straty sa pred odpočítaním NČZD daňovník môže rozhodnúť, že ČZD z týchto príjmov zníži o daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období (§ xx xxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo na základe evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP. Ak daňovník uplatňuje daňové výdavky percentuálne podľa § 6 ods. 10 ZDP, nemôže vykazovať daňovú stratux xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xahrnovanie príjmov zo závislej činnosti vyplatených do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia do ZD
4.
Ak zamestnávateľ vyplatí príjmy zo záxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxie. Ak zamestnávateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ktorý je platiteľom dane, zaúčtoval napríklad tieto príjmy za mesiac december 2016, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxíjmom roka 2017. Ak teda mal zamestnávateľ zaúčtované tzv. hrubé mzdy na nákladovom účte za rok 2016, ale vyplatí ich po 31. januári 2017, zamestnancovi xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx jednej strane u zamestnávateľa zaúčtovaný na nákladovom účte za určité zdaňovacie obdobie, ale nebol vôbec vyplatený (a teda ani preddavky na daň nemoxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxtvrdení o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti, a ani v daňovom priznaní FO za príslušné zdaňovacie obdobie a ani za obdobia nasledujúce.
Príxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 2016. Zamestnankyni p. Múdrej v tomto termíne vyplatil aj odmenu za prácu za 15 dní odpracovaných v januári 2017, pretože odchádza do dôchodku. Do úhrnu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xok 2017 za odpracovaných xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxeľa na dohodu o vykonaní práce a v januári 2016 odpracovala 4 dni, pričom zamestnávateľ jej odmenu za túto prácu vyplatil 29. januára 2016.
Táto odmena sx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
5.
V súlade s týmto ustanovením sa u daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP prihliada na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxňuje tomuto daňovníkovi zahrnúť do ZD (počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom daňovník začal vykonávať činnosť) tieto výdavky spojené so začatím podnikxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnenia 1. februára 2016. V decembri roku 2015 zaplatil správne poplatky za vydanie oprávnenia a nakúpil časť zásob. V januári 2016 obstaral ďalšie xxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xbstarané v januári 2016 bude zahrnovať do daňových výdavkov za rok 2016 bez uplatnenia cit. ustanovenia. U daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ak pokračuxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zvýšený ZD poručiteľa pri skončení podnikania (§ 17 ods. 8 ZDP).
V. Pomerné zahrnovanie príjmov z predaja nehnuteľností do základu dane
6.
Do záxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť, alebo ju prenajímal len sčasti), ktorý nie je od dane oslobodený podľa § 9 ZDP, len v takom pomere, v axxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x túto časť má zaradenú aj v obchodnom majetku. V roku 2016 nehnuteľnosť predal za 90 000 eur. Do základu dane podľa § 4 ods. 5 ZDP zahrnie 30 000 eur. Na ostatxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxť vlastnil viac ako 5 rokov.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx x x x x x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxrá zrážkou podľa § 43 ZDP.
-
Príjem, z ktorého možno daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP považovať za preddavok na daň, sa zahŕňa do Zxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxx x xxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR) u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úverov, pôžičiek a derivátov podľa osobitného predpisu a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka z členskéxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxestore,
-
z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (Poznámka: okrem daňovnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxporiadaná daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP), nezahrnuje sa do ZD.
Príklad:
MUDr. Zuzana Fabiánová pracuje v nemocnici, odkiaľ poberá príjmy zo zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxorých jej plynú úroky. Nepeňažný príjem od farmaceutickej firmy je povinná sama zdaniť daňou vyberanou zrážkou (presiahla ustanovený limit, kedy by nxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xysporiadaná a nezahrnuje sa do ZD. To znamená, že do ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo do daňového priznania FO txx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
Príjmy podľa § 6 ods. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxkom pomere u každého z manželov. Ak sa dohodnú, tieto príjmy môže zdaňovať manžel alebo manželka, resp. príjmy zdaní každý z nich v pomere, na akom sa dohoxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpodielového spoluvlastníctva napríklad k prenajímanej nehnuteľnosti, z ktorej im plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP). Od roku 2016 si manželia takto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xákladu dane, t.j. v rámci § 7 ods. 9 ZDP.
Poznámka:
Ak daňovník poberá príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve, nemôže rxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve, za podmienky, že táto nehnuteľnosť nebola vložená do BSM (hoci úžitok plynúci z nakladania s touto nehnuteľnosťox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxxu nehnuteľnosti (príjem podľa § 6 ods. 3 ZDP), ktorú mali v bezpodielovom spoluvlastníctve. Dohodli sa, že tento príjem si na daňové účely rozdelia na poxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xríjmov do výšky sumy 500 eur. Okrem starobného dôchodku, ktorý je od dane oslobodený, iné príjmy nepoberal ani jeden z nich. Daňové priznanie podľa § 32 oxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xDP - v rokoch 2014, 2015, 2016 je to suma 1 901,67 eura).
Poznámka:
Ak by tento príjem zdaňoval len jeden z manželov (napr. manžel), tento postup by bxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxx
Ak si manželia delia takéto príjmy inak ako v rovnakom pomere, na preukázanie dohodnutého podielu sa odporúča písomná dohoda medzi nimi.
Poznámkax
x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxých časti základu dane (§ 11 ods. 1 ZDP), ani ak by u dôchodcu NČZD bola vyššia ako ročný úhrn jeho dôchodku.
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xtedy, ak bol na neho vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia. Na tento účel je daňovník povinný zostaviť úxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
Príjmy zo závislej činnosti
I. Príjem zo závislej činnosti
1.
Ustanovenie § 5 ZDP je jedným z nosných ustanovení v oblasti zdaňovania prxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxácu podľa príkazov platiteľa príjmu, a nie vo svojom mene. Názov „príjmy zo závislej činnosti“ vychádza najmä z medzinárodných súvislostí a zahrnuje nxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x x xx xxxxxxá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxm vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu (podľa osobitných predpisov).
Porovnanie pojmov „mzda“ podľa ZP a „príjem zo závislej činnosti“ poxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx          x xx xx xxxx x xxx                 x
xxxxxxxxx------------------------I-------------I--------------------------------------I
I Náhrada mzdy          I Nie je mzda I Zdaniteľný PZČ - § 5 ods. 1     I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx            x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x     x
xx-------------------------------I-------------I--------------------------------------I
I Odchodné            I Nie je mzda I Zdaniteľný PZČ - § 5 ods. 1     I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx  x xxx xx xxxx x xxx xx predmet dane - § 5 ods. 5   I
I                I       I písm. a)               I
I--------------------------------I-------------I--------------------------------------I
I Cestovné xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxevky zo SF        I Nie je mzda I Oslobodený PZČ - § 5 ods. 7 písm. b) I
I                I       I a c) - § 5 ods. 7 písm. m)      I
I                I       I Zdaniteľný PZČ - § 5 ods. 1 písm. f) I
I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx          x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxx x  x
x                x       x xxxxx xx               x
xx-------------------------------I-------------I--------------------------------------I
I Náhrada príjmu pri PN     I Nie je mzda I Oslobodený PZČ x x x xxxx x xxxxx xx x
x                x       x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxx x  x
x                x       x xxxxx xx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I Náhrada za pracovnú pohotovosť I Nie je mzda I Zdaniteľný PZČ - § 5 ods. 1     I
I--------------------------------I-------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx  x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x xxxxx xx x
x                x       x xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx x ods. 2  I
I                I       I písm. c)               I
I--------------------------------I-------------I--------------------------------------I
Z uvedenej tabuľky vyplýxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa nasledujúce príjmy:
a)
príjmy plynúce zo súčasného alebo z predchádzajúceho:
-
pracovnoprávneho vzťahu (minulého i súčasného) podľa ZP, ktoxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x x xx xxxx
x
xxxxda o vykonaní práce (§ 226 ZP),
-
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
zákon č. 73/1998 Z.z., ktorý upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Nárxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxx/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 1. januára 2016 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 315/200x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrušený zákonom č. 547/2010 Z.z. o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzumie sa tým „Policajný zbor“ alebo „príslušník Policajného zboru“.),
-
štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxganizácie,
-
obdobného vzťahu, pri ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa prxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxončení pracovného, služobného, obdobného pomeru - doplatky príjmu, dôchodky, odstupné, odchodné, dary a podobne.
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxd platenie povinného poistného na SP a ZP (prihlášky a odhlášky zamestnancov z poisťovní, mesačné výkazníctvo atď.), istoty a práva, ktoré zamestnancxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxh obchodnoprávny alebo občianskoprávny. Uplatňovaním daňových predpisov nie je dotknuté právo takéto zmluvy uzatvárať, ale ak sú naplnené znaky závxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x jej práce plynú príjmy najmä pre odberateľa jeho práce), potom príjmy za prácu plynúce na základe napríklad príkaznej alebo nepomenovanej zmluvy podľx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Podiel na zisku sa tomuto zamexxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxx
-
likvidátorov (Podľa § 72 Obchodného zákonníka stanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov.),
-
prokuristov (Zastupuje spoločnosť rovnako ako konateľ, no funkcia prokuristu je čiastočne obmedzenxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxným správcom zmluvu o výkone činnosti núteného správcu, vymedzujúcu jeho práva a povinnosti a určí aj výšku odmeny núteného správcu.),
-
členov drxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxo príjmy do § 5 ods. 1 písm. a) ZDP; ak nemá uzatvorený pracovný pomer, jeho príjem za prácu sa zahrnie do § 5 ods. 1 písm. b) ZDP],
-
komanditistov komandxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktorý upravuje platy a funkčné príplatky poslancov NR SR, prezidenta SR, členov vlády SR, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov NKÚ, genexxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxx a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (doplnené od 1. septembra 2015 zákonom č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx004 Z.z. o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.),
-
prokurátorov SR (zákon č. 154/2001 Z.z. o proxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxismi.
d)
odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v rôznych spoločenstvách (vlastníkov bytov, pozemkovýcx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxeto príjmy sa z daňového hľadiska vždy posudzujú ako príjmy zo závislej činnosti bez ohľadu na to, podľa akej zmluvy je práca vykonávaná,
e)
odmeny:
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby práce; za čas, keď obvinený nepracoval, mu nepatrí náhrada pracovnej odmeny; výšku pracovnej odmenx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xdsúdených vo výkone trestu odňatia slobody (zákon č. 475/2005 Zb. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. - podxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxeny a podmienky jej poskytovania sú ustanovené vládou SR nariadením.).
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti zamestnanca v pracovnom pomere alebo v služobnom pomere a možno ho použiť na:
-
stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnýxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxužíva na regeneráciu pracovnej sily,
-
zdravotnú starostlivosť,
-
sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
-
doplnkové dôchodkové sporenie xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
Aj keď prostriedky sociálneho fondu nemožno použiť na odmenu za prácu, predsx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxoločnosti s ručením obmedzeným platí, že sociálny fond možno tvoriť len z PZČ toho spoločníka, ktorý má so spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer podľx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xovinného prídelu alebo z ďalších zdrojov tohto fondu (dary, dotácie, príspevky...). Zdaňujú /nezdaňujú sa podľa ustanovení ZDP rovnako.
Príklad:
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxa a späť. Zamestnancovi k PZČ pripočíta ako zdaniteľný príjem hodnotu lístka do Národného divadla a príspevok na dopravu. Príspevok na stravu neposkytxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, súčasným alebo budúcim xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxislú činnosť alebo funkciu
Ide o príjmy takého druhu, ako napríklad ak mzdové nároky zamestnanca uspokojuje exekútor zo speňaženia majetku bývalého zxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx súvisí:
-
s hazardnými hrami v kasínach (Podľa § 46 zákona č. 171/2005 Z.z. zákona o hazardných hrách v z. n. p. obslužné je finančný dar hráča určený xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdzkovateľ hazardných hier v kasíne rozdeľuje obslužné zamestnancom kasína, pričom z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby s majetkovou účasťou v pxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnom vzťahu s prevádzkovateľom kasína.), ale aj
-
s prácou, za ktorú daňovníkovi plynú PZČ.
Príklad:
Pani Danka pracuje ako servírka, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxto obslužné je podľa ZDP darom poskytnutým v súvislosti s výkonom závislej činnosti a pani Danka je povinná tento príjem nahlásiť zamestnávateľovi, ktxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvateľa vrátené poistné na sociálne poistenie, sociálne zabezpečenie alebo na zdravotné poistenie, ktoré zamestnanec zaplatil zo svojho príjmu, a texx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxaci, v ktorom bolo vrátené.
Poznámka:
Ak je poistné, o ktoré si daňovník znížil základ dane, vrátené príslušnou poisťovňou priamo daňovníkovix xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre
referendum
a sčítacieho komisára
S účinnosťou od 1. januára 2016 novelizáciou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xríjmov podľa § 5 ods. 7 písm. k) ZDP. Tým tieto príjmy zostali PZČ, nebudú však podliehať nielen dani, ale nebude sa z nich platiť ani povinné poistné na zdrxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu alebo osobe, na ktorú prešlo právo na txxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxné zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave do nového písmena l) od 1. septembra 2015. Touto zmenou neprišlo k zmene zdanenia, resp. daňxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe
Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje odplatne vyxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca, názov športovej organizácie, identifikačné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxesu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie, obdobie trvania zmluvy, druh športu, ktorý xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách, dĺžku výpovednej lehoty a podobne.
III. Nepeňažný príjem plynúci z používania motorového voxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xravidelnými príjmami sú napríklad mesačné odmeny za prácu. Legislatívna skratka „zamestnávateľ“ a „zamestnanec“ bola presunutá medzi základné pojxx xx x x xxx xxxxx xxxx
xx
x xxxxxx x x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely. Do konca roku 2013 sa tento príjem vypočítaval jednotne ako 1% vstupnej ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x teda sa tým znižuje aj nepeňažný príjem zamestnanca. Ak dôjde k technickému zhodnoteniu vozidla, o toto technické zhodnotenie sa vstupná cena zvýši.
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxx xxxly, neplynie mu z tohto dôvodu žiaden príjem,
-
na súkromné účely príležitostne (na presťahovanie, svadbu a pod.), nepeňažný príjem ocení cenou bexxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxní zamestnancovi spolu s PZČ v príslušnom kalendárnom mesiaci,
-
ak motorové vozidlo používajú aj na súkromné účely v tom istom kalendárnom mesiacx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xpoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nepoberá za prácu pre spoločnosť PZČ, ale „iba“ používa motorové vozidlo zamestnávateľa aj na súkromné účexxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxá mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo toto nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku dane vykonať - je možné zdanexxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I-------I
I  I Rok I % zníženia I Zníženie (v eur) I Základňa pre výpočet 1% I  1% I
I----I------I------------I------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x     x x        x x          xx xxx x  xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I 2. I 2015 I   12,50 I      1 250 I  10 000 - 1 250 = 8 750 I 87,50 I
I----I------I------------I------------------I--------------------------I-------I
I xx x xxxx x   xxxxx x      x xxx x  xx xxx x x xxx x x xxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxx7 I   37,50 I      3 750 I  10 000 - 3 750 = 6 250 I 62,50 I
I----I------I------------I------------------I--------------------------I-------I
I 5. I 2018 I   50,0x x      x xxx x  xx xxx x x xxx x x xxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x   xxxxx x      x xxx I  10 000 - 6 250 = 3 750 I 37,50 I
I----I------I------------I------------------I--------------------------I-------I
I 7. I 2020 I   75,00 I      7 500 I  10 000 x x xxx x x xxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x   xxxxx x      x xxx x  xx xxx x x xxx x 1 250 I 12,50 I
I----I------I------------I------------------I--------------------------I-------I
I 9. I 2022 I    100 I      10 000 I   10 000 - 10 000 = 0 I   0 I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxj spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa, ktorú nemožno scudziť.
5.
Zamestnaneckou akciou na účely ZDP je axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
6.
Nepeňažným príjmom zamestnanca je v tomto prípade rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx zo súťaží organizovaných zamestnávateľom
7.
K nepeňažným príjmom patria aj ceny a výhry v súťaži, ktorú organizoval zamestnávateľ pre svojich zamxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxm, ale aj jeho manželkou žijúcou s ním v domácnosti a deťmi, ktoré sa považujú za vyživované. V tomto prípade sa uplatňuje aj oslobodenie príjmov podľa § 9 xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx jeho manželka a jeho dvaja synovia. Manželka vyhrala cenu v hodnote 320 eur a každý syn vyhral cenu v sume 300 eur. Zamestnanec vyhral cenu v sume 350 eur. U xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu od dane z príjmov.
Príklad:
Pán Michal sa zúčastnil športových hier organizovaných jeho zamestnávateľom, kde súťažila aj jeho manželka a jeho dvxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xovažuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca, zamestnávateľ zdaní sumu 150 eur (500 - 350) spolu s príjmom zamestnanca xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx
x.
Podľa § 2 ZDP sa nepeňažné plnenie oceňuje cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, ale pre niektoré nepeňažné príjmy je ocexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xtorý poskytne svojmu zamestnancovi, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxx xx xxx x xxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xx xýkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre
referendum
a sčítacieho komisára; táto výxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxvky na daň z PZČ a ani povinné poistné na SP a ZP,
-
nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa poberateľom dôchodkov,
-
nepeňažný xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxm postupom (Príloha č. 6 ZDP), pričom treba zohľadňovať najmä rôzne statusy poistencov osobitne na SP a osobitne na ZP, pretože tieto nie sú vždy identicxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxkytnutia pripočíta k bežnému príjmu nenavýšenú hodnotu zdaniteľného nepeňažného príjmu. V súvislosti s navyšovaním príjmu bol v § 36 ods. 3 a 6 ZDP zaxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx daň a povinné poistné odviesť tak, ako pri peňažných príjmoch aj vtedy, ak ide len o nepeňažné plnenie) a bol doplnený aj § 19 ods. 2 písm. c) bodu 7 ZDP, podľx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxa § 35 z tohto navýšeného nepeňažného plnenia.
VII. Medzinárodný prenájom pracovnej sily
11.
Pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily je zamexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxo zamestnanec vykonáva prácu podľa jeho pokynov a príkazov alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť, aj keď sa príjem za túto prácu na základe zmluvného vzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxm zo závislej činnosti zdaní v štáte, kde je práca vykonávaná. (S výnimkou troch pravidiel, ktoré sú súčasťou medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxdrobnejšie uvádzame v ďalšom texte.) Tento ekonomický zamestnávateľ najmä poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
12.
Na základe uvedených skutočností v praxi najčastejšie k takémuto prenájmu prichádza v oblasti stavebníctva. Ďalšou skupinou prenajímaných zaxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xrenájme pracovnej sily, a teda o práve zdanenia na území SR od prvého dňa vykonávania závislej práce dotýka aj zahraničných prenajatých zamestnancov, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxi zahraničným „dodávateľom“ pracovnej sily a jej slovenským „odberateľom“, pri ktorých ZDP ustanovuje pomerne prísne pravidlo: ak v úhradách zamestxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrada. Od roku 2016 je ustanovená výnimka z tohto postupu, na základe ktorej, ak má osoba so sídlom alebo bydliskom v zahraničí na území SR organizačnú zxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxky, pri splnení ktorých sa PZČ nezdania v krajine výkonu práce:
Podľa čl. 15 modelovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, odmeny, ktoré plynú daňoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podliehajú zdaneniu len v skôr uvedenom štáte, ak:
-
sa príjemca zdržiava v druhom štáte počas jedného alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu sxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxplácajú v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom druhého štátu a
-
odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v druhxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxancnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Doplnkove_vykladove_prostriedky/MZ_k1_k10_final.pdf
VIII. Príxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x x xxxx x xxxx x xxxxxx x x x xxP sú uvedené príjmy, ktoré nie xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xodľa zákona o cestovných náhradách, podľa ktorého zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:
-
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobyt.
Výdavky na pracovné cesty zamestnanec preukazuje napríklad cestxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxtnávateľ sa rozhodne poskytnúť cestovnú náhradu, treba mať v prvom rade dôkaz o tom, že pracovná cesta bola skutočne vykonaná - materiály, správu zo sluxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxadnutím na určené podmienky pracovnej cesty. V tejto súvislosti treba pamätať aj napríklad na krátenie sumy stravného pri preukázateľne zabezpečenox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxuté nad nárokovú výšku.
-
osobné ochranné pracovné prostriedky, osobné hygienické prostriedky a pracovné oblečenie (napr. pracovné odevy, unifxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxých na tieto účely,
-
paušálnou sumou (pri výpočte paušálnej sumy je povinný zamestnávateľ vychádzať z priemerných podmienok rozhodujúcich na poxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa.
Príklad:
Obchodná spoločnosť zakúpila na všetky svoje predajne persoxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxe:
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkov a priemerných podmienok na poskytovanie tohto plnenia.
-
suma, ktorú zamestnávateľ poskytne zamestnancovi ako preddavok a zamestnanec xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxvi z pokladnice zálohu na nákup klincov a spojovacieho materiálu v sume 280 eur. Zamestnanec nakúpil požadovaný materiál za 272 eur. Pokladníčke predlxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxbilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpixxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záväzný právny predpis. Napr. podľa § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxjného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie a rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenix xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxinní podrobiť sa každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu SR, ktorí vedú motorové voxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx x x xxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh služieb.
Poznámka:
Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria napríklad motorové vozidlá (okrem skupiny D1 alebo D), ktoré sú konštruovxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg. Do skupiny motorových vozidiel D1E paxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxvané a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výkonom práce (periodická lekárska preventívna prehliadka) sa vykonáva jedenkrát za dva roky u práce zaradenej do tretej kategórie a jedenkrát za rok x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxórie, ak to vyžaduje osobitný predpis, sa vykonáva v intervaloch podľa tohto predpisu. Lekárska preventívna prehliadka pred zmenou pracovného zaradxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxičov nákladných áut posiela každé 2 roky na lekársku prehliadku. V spoločnosti BB, ktorá sa zaoberá účtovníctvom, vedenie rozhodlo, že všetci zamestnxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxkárskej prehliadky nezdanená (nie je predmetom dane), pretože je to povinné plnenie zo strany zamestnávateľa, avšak pre zamestnancov spoločnosti BB xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxrdným spôsobom, pretože ide o dobrovoľné plnenie zamestnávateľa.
-
náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xracovnej zmluve náhrady za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ak ich využíva s jeho xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxie Zákonníka práce, ale len v prípade, ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov. Toto plnenie je možné poskytovať aj paušálxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xalkulácie skutočných výdavkov.
-
náhrada výdavkov a plnenie poskytované v súvislosti s výkonom funkcie, na ktoré vzniká nárok podľa osobitnýcx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
zákon č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlo, zriadenie telefónnej stanice a pod.) alebo
-
zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov (služobný mobilný telefón, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xákona členovia orgánov majú nárok na úhradu cestovných a iných vecných výdavkov a na odmenu za stratu času. Predsedovi komory a v čase jeho zastupovanix xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxvníkov zdaniteľným príjmom.)
IX. Oslobodené príjmy zo závislej činnosti
15.
Okrem príjmov oslobodených podľa § 9 ZDP, ktorý sa vzťahuje nx xxxxxx xxx x x x xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa
Toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vypxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxx x xxxxxxovanie zamestnanca (ZDP neustanovuje výraz „doškoľovanie“, ale predpokladá sa, že znamená prehlbovanie vedomostí, znalostí a oboznamovanie sa s noxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Poznámka:
Za doškoľovanie, a teda za oslobodený príjem nemožno považovať výdavky na zvyšovanie vzdelania, napríklad pomaturitné, vysokoškolsxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe aj zákon o štátnej službe ukladá zamestnávateľom povinnosť dbať o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, ale podľa ZDP je možné od dane z príjmov xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmke účasť na seminári o novelách daňových zákonov a spoločníkovi kurz potápania na Maldivách.
Pre ekonómku je hodnota seminára príjem oslobodený xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, účtuje atď. Kurz potápania je pre spoločníka zdaniteľným príjmom, pretože nejde o prehlbovanie jeho právnických ani ekonomických vedomostí a téma kxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxovi. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxm súvisiace. Podľa ZDP je od dane oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xpotrebu na pracovisku. Ide o nepeňažné plnenie. Ak zamestnávateľ prispieva na stravu z prostriedkov sociálneho fondu alebo z iných prostriedkov, pre xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxmestnancovi poskytnúť aj finančný príspevok na stravovanie k výplate (v hotovosti), ale len za podmienky, že zamestnanec na základe lekárskeho potvrxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Poznámka:
Zo strany zamestnanca na účely oslobodenia príjmu od dane nie je limitovaná hodnota stravného, ak plynie zamestnancovi v nepeňxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozlišovať stravné na pracovných cestách, ktoré sa zamestnancovi nezdaní (nie je predmetom dane) iba do výšky podľa ZoCN a hodnota stravy (stravovanxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxojej práci. Z debaty vyplynulo, že obom kamarátkam ich zamestnávateľ vypláca finančný príspevok na stravu. Pani Danke tento príspevok zamestnávateľ xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xvojmu zamestnávateľovi posudok odborného lekára, že sa nemôže stravovať v jeho zariadení a potrebuje diétnu stravu. Zamestnávateľ pani Danky jej príxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového), ale aj zariadenia (alebo časti zariadenia) zamestnávaxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx zákona považujú za vyživované osoby tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela).
Poznámka:
Pri cudzích zariadeniach si treba uvedomiť, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxukazu je pre zamestnanca zdaniteľný príjem. Na účely oslobodenia príjmu možno uznať prenajatie rekreačného zariadenia alebo jeho časti, napríklad pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xP, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za svojich zamestnancov, sa zamestnancom nezdaní, a náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V ustanovení je zavedená legislatívna skratka „poistné a prísxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxí zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
-
zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policaxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v z. n. p.
-
PZČ plynúce daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou zo závislej činnosti vykonávanej na území SR, ak sú splnené všexxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xzemí SR nepresiahne 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období,
-
nejde o príjmy uvedené v § 16 ods. 1 písm. d) ZDP (z činnosti umelca, športovca, axxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xýmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu) a
-
nejde o PZČ vykonávanej v stálej prevádzkarni zamestnávateľa.
Táto úprava sa uplatňuje prx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu pred 1. januárom 1993
-
podiel na zisku vyplatený obcxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xbežným“ zamestnancom bol do 31. decembra 2016 od dane oslobodený a podiel na zisku vyplatený členom štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x nezdaňoval sa. Tento postup sa však od 1. januára 2017 zmenil a podiel na zisku vyplatený zamestnancom bez účasti na základnom imaní už nie je od dane osloxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnosti alebo družstva daňou vyberanou zrážkou sadzbou 7% (zo zdrojov na území SR). Podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016 a vyplatexx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxázanom za zdaňovacie obdobia do roku 2003 sa bude zdaňovať zamestnancom bez účasti na základnom imaní štandardným spôsobom ako PZČ.
-
náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxestnanca podľa osobitného predpisu (Podľa § 72 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z.z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské sxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzťahu, vypočíta súd z priemerného čistého zárobku.)
-
odmeny za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxnnosťou od 1. januára 2016 zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. uvedené v rámcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxmou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 eur xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxto ustanovenú sumu.
Poznámka:
Vzhľadom na to, že ide o plnenie za celé zdaňovacie obdobie limitované výškou 200 eur, je dôležité, ak zamestnanec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxr, na konci roka daň vysporiadaná. Preto potvrdenie o PZČ na rok 2015 (aj 2016) v riadkoch 01c a 02 obsahuje úhrn zdaniteľných príjmov poskytnutých formox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxs. 7 písm. l) ZDP (max. 200 eur). Podľa informácie uvedenej na stránke FS SR k tomuto príjmu sa na konci roky „dodaní“ nepeňažné plnenie na základe potvrdxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxný príjem nedostal, resp. ak dostal, uvedie jeho výšku a nový zamestnávateľ pri poskytovaní nepeňažného plnenia bude vedieť, či nepeňažný príjem plynxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxovaním bio produktov (má túto činnosť v predmete podnikania). Pred Vianocami dostali tí zamestnanci, ktorí v spoločnosti pracovali 12 mesiacov, nepexxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xinnosti poľnohospodársku výrobu,
- sú to jeho vlastné výrobky,
- ich hodnota je menej ako 200 eur,
- zamestnanci takéto nepeňažné plnenie nedostali xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxť.
-
oslobodenie sociálnej výpomoci zamestnancom vyplatenej zo sociálneho fondu napríklad pri úmrtí blízkej osoby, odstraňovaní následkox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxá nepretržite trvá xxxx xxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúcxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx obdobie a
-
platbou len od jedného zamestnávateľa.
Poznámka:
Kým pri poľnohospodárskych výrobkoch ZDP stanovuje na účely oslobodenia od daxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxie len od jedného zamestnávateľa. To znamená, že na účely oslobodenia príjmu od dane pri poľnohospodárskych výrobkoch platí, že ak jeden zamestnávatex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxj výpomoci (aj podľa odôvodnenia v spoločnej správe č. 1581a výborov NR SR o výsledku prerokovania vládneho návrhu ZDP) však platí, že ak jeden zamestnáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxe, aj keď nebol „limit vyčerpaný“.
X. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
16.
Ustanovenie § 5 ods. 8 ZDP obsahuje spôsob výpočtu základu daxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.
Judikatúra:
NS SR 3 Sžf 92/2xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xx x xx xxxxxxx
xxxx x xxxx
xx xx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
NS SR 5 Sžf 55/2012
(daň z PZČ)
NS SR 6 Sžf 150/2013
(preprava zamestnancov a daň z príjmov zo závislej činnosti)
NS SR 3 Sžf 92/2013
(daň z príjmxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxa
1.
Príjmy z podnikania sú rozdelené podľa jednotlivých druhov na základe toho, na základe akej právnej podstaty sú vykonávané. Do tohto ustanovenxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov. Patria sem príjmy:
-
samostatne hospodáriacich roľníkov plynúce na základe osvedčenia,
-
plynúce daňovníkom na základe živnostenskéhx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti.
Príklad:
Pani Jana je kaderníčkou. Nie je zamestnaná. Vzhľadom na to, že kxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xxxx x x xaderník), jej príjmy sa zaraďujú do príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP.
Poznámka:
Remeselná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou jej prevádzkxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxsti uvedené v Prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p.
II. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
2.
Pri zarxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx nie treba povolenie ani osvedčenie.
Zahrnujú sa sem príjmy:
-
autorov plynúce podľa autorského zákona z vytvorenia diela a z podania umeleckého vxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx náklady, x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxmetu duševného vlastníctva [Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, nielen príspevky do novín a časopisov sa od 1. januára 2016 priorixxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xondov. Autor sa ale môže s platiteľom príjmu dohodnúť o nevybratí zrážky (§ 43 ods. 14 ZDP) a vysporiada si daň podaním daňového priznania.];
-
z činnxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx1998 Z.z. o sociálnej pomoci). Do ustanovenia sa zaraďujú príjmy, ktoré plynú zo sústavne vykonávanej nezávislej činnosti (nie je to výkon závislej čxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxovať pokyny a príkazy platiteľa príjmu. Zaradením týchto príjmov do § 5 ZDP by sa však zdravotne ťažko postihnutý človek stal platiteľom dane so všetkýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxistent vykonáva prácu pre ťažko zdravotne postihnutého občana s tým, aby mu uľahčil niektoré úkony, zákonodarca zahrnul jeho príjmy do § 6 ZDP z dôvodux xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z. n. p.;
-
sprostredkovateľov, ktorých činnosť nie je živnosťou podľa živnostensxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxhodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., sprostredkovania stavebného sporenia podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom spoxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
Príklad:
Pani Jana je účtovníčkou poberajúcou PZČ podľa § 5 ZDx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodu o nevykonaní zrážky, preto jej vydavateľstvo pri vyplácaní honorárov zrazí daň podľa § 43 ZDP. Pani Jana môže požiadať zamestnávateľa o vykonanxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxájmu nehnuteľností, ktorý plynie súkromnej osobe - občanovi, sa zahrnuje do príjmov podľa § 6 ods. 3 ZDP, ak nie sú splnené podmienky oslobodenia podľa § x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxujú do týchto príjmov. Pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP nemožno:
-
uplatňovať daňový bonus a NČZD,
-
vykázať daňovú stratu (ak preukázxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy.
Ak sa daňovník s týmito príjmami rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, aj keď mu táto povinnosť nevxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxhnuteľnosti je dôležité rozlíšiť, či má daňovník nehnuteľnosť v obchodnom majetku alebo nie. Pri zaradení nehnuteľnosti do obchodného majetku možno xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprestavba, nová podlaha, okná, dvere atď.),
-
opravy a udržiavanie (napr. vymaľovanie),
-
iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnutxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xx obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti.
Ak daňovník nemá nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, pri opravách, úpravách, technickom zhodxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx, pretože pri predaji nehnuteľnosti ich bude môcť zahrnúť do daňovo uznaných výdavkov na účely výpočtu základu dane z príjmu z predaja tejto nehnuteľnoxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxnájmu nehnuteľností sa zahrnujú príjmy, pri ktorých nie sú pri prenajímanej nehnuteľnosti poskytnuté žiadne iné služby. Ak sú však v súvislosti s prenxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxdiť do § 6 ods. 1 písm. b) ZDP. Podľa § 4 živnostenského zákona (činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa predchádzajúcej vety. Živnosťou však je aj pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmcovi nehnuteľnosti bez ohľadu na to, či sú v tejto súvislosti poskytované aj iné služby (napr. stráženie).
IV. Použitie diela a umeleckého výkonu
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nepatria do príjmov podľa odseku 2 písm. a) zákona, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP]. Ani z týchto príjmov nemožno vykázať daňxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxti nie je len príjem, ktorý plynie z priameho vykonávania tejto činnosti, ale aj príjem:
-
z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom [obchodný mxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxok z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP a je vysporiadaná, t.j. tieto úroky neovplyvnia základ dane daňovníka, ax xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxdným xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxupuje k odpustenému dlhu obdobne ako pri PZČ pri odpustení pôžičky alebo jej časti, ktorú dostal zamestnanec od zamestnávateľa. Odpustená časť pôžičkx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlhu sa zahrnie do základu dane dlžníka v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.
Poznámka:
Netýka sa tzv. generálneho pardonu, keď Sociáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dane [§ 21 ods. 2 písm. a) ZDP].
Príklad:
Pán Michal si v súvislosti s podnikaním požičal sumu 2 000 eur. Veriteľ mu v tom istom zdaňovacom období odpustxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxíjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP.
Príklad:
Pán Michal dlhoval Sociálnej poisťovni z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti poistné. Pri realizxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xo úhrnu príjmov (základu dane), pretože penále nie je ani po zaplatení daňovo uznaný výdavok (§ 21 ods. 2 ZDP).
VI. Základ dane spoločníka verejnej oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxx xxxrá sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Ak vykáže verejná obchodná spoločnosť daňovú straxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v obchodnej spoločnosti.
8.
Spoločníci v. xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xa sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie uplatniť zo svojich príjmov, ak si ich sami preukázateľne zaplatili a súvisia s ich dosahovanýxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti a za komplementárov komanditnej spoločnosti v daňových výdavkoch týchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxušálne výdavky, ale za zákonom ustanovených podmienok. Ak ide o “celoročného“ platiteľa DPH, tento si nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov. Ak xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdavky, môže si od 1. januára 2017 uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1, 2 a 4 ZDP najviac do výšky 20 000 eur ročne. Ox xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
10.
Po podaní daňového priznania nie je možné zmeniť za toto zdaňovacie obdobie spôsob uplatňovania daňových výdavkov (§ 6 ods. 14 ZDP). Ak daňovníx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxiť na preukázateľné a naopak.
11.
Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov je daňovník povinný viesť evidenciu o:
-
príjmoch v časovom slede v členexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xásobách a pohľadávkach.
12.
Okrem paušálnych výdavkov si môže daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP uplatniť preukázateľne zaplatené poxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxže vykázať daňovú stratu.
13.
Daňovník si môže uplatniť paušálne výdavky aj s kombináciou jednotlivých druhov príjmov. Nie však vždy. Kombináciu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx x xxxx xxebo príjmov podľa § 6 ods. 1, 2 ZDP a príjmov podľa § 5 ZDP. Spôsob uplatňovania daňových výdavkov nemožno kombinovať, ak má daňovník kombináciu príjmov xxxxx x x xxxx x x xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx).
Príklad:
Pani Janka má príjem z remeselnej živnosti a zároveň má príjmy zo závislej činnosti. Môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z remesxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a zdravotné poistenie v preukázateľne zaplatenej sume (§ 5 ods. 8 ZDP).
Príklad:
Pán Michal má príjem z použitia diela podľa § 6 ods. 4 ZDP a príjmy z pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxky, ale z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP musí uplatniť preukázateľné daňové výdavky.
Príklad:
Pán Juraj dosiahol za zdaňovacie obdobie 201x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mesiaci jún 2017 a dosiahol tiež príjem podľa § 6 ods. 1 ZDP vo výške 20 000 eur. Obaja uplatňujú paušálne výdavky. Na porovnanie uvádzame výpočet paušálxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxc však vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy nastali uvedené skutočnosti, teda kedy začal vykonávať činnosť. Maximálny ročný limit paušáxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxx x 20 000 = 8 000 eur (ročný maximálny limit paušálnych výdavkov je 5 040 eur), preto pri výpočte vychádzame zo sumy 5 040 eur,
- činnosť vykonával 7 mesiacov xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx x x x x xxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx
xxn Fero si môže uplatniť za zdaniteľné obdobie 2017 paušálne výdavky vo výške 60%, pričom mesačný limit bol zrušený a ročný maximálny limit paušálnych výxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxx x xx xxx xxx x xx xxx xxxx
xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx0 eur.
VIII. Daňová evidencia
14.
Ak daňovník uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, môže viesť zjednodušenú daňovú evidenciu. Počas celéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve,
-
daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkoxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m)],
-
zásobách a pohľadávkach,
-
záväzkoch.
IX. Zahrnovanie majetku v bezpodixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxctve, na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zahrnie ich do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x ich predaja.
Judikatúra:
NS SR 3 Sžf 5/2014
(prenájom nehnuteľnosti)
NS SR 4 Sžf 2/2014
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho na sociálne poistenie)
NS SR 3 Sžf 44/2014
(daňové výdavky pri nájomnom)
NS SR 3 Sžf 35/2014
(uplatňovanie daňových výdavkov FO)
NS SR 8 Sžx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fyzických osôb, pri ktorých možno povedať, že ide o zhodnocovanie investovaných finančných prostriedkov v nadväznosti na rôzne produkty na trhu. Vo vxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xodpovedá platiteľ príjmov. Od roku 2016 sa názov ustanovenia zmenil na „osobitný základ dane z kapitálového majetku“ a tie príjmy z kapitálového majetxx xx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xch zdanenie sadzbou 19% bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov na území SR.
II. Daň vyberaná zrážkou
2.
Podľa § 7 ods. 1 v naxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxoky a výnosy z vkladových certifikátov, vkladových listov, pokladničných poukážok) - písm. a),
-
úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných kxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxtria sem úroky z vkladov na účte používanom v súvislosti s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou, ak keď ide o kapitálový príjem, ale aj z týxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxvom dôchodkovom sporení v z. n. p.; rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa cit. zákona - písm. d),
-
plnenia z poistenia pre prípad dožitia xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xísm. e),
-
príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) - pozor aj na § 43 ods. 6 ZDP (uplatnenie oslobodenia príjmov z predajx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxámka:
Pri príjmoch podľa písmen d) a e) je základom dane na daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 5 ZDP plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné, t.xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.
Ak tieto príjmy plynú daňovníkovi zo zdrojov x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.
Výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní, je príjmox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxäť.
4.
V prípade dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu sa príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx x xxxx xxxxx xx xxxxxťou osobitného základu dane, v nadväznosti na povinnosť platenia preddavkov na zdravotné poistenie sa pri výpočte osobitného základu dane môže ako daxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxdľa odsekov 1 až 3 tohto ustanovenia, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do osobitného základu dane v rovnakom poxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx x x x xxxxx xxížiť príjmy zahrnované do osobitného základu dane.
V. Zahrnovanie/nezahrnovanie príjmov do osobitného základu dane
7.
Príjmy podľa odsekov 1 ax xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xaňovník využil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP. Príjmy, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx príjmy
I. Ostatné príjmy
1.
Medzi ostatné príjmy sa zahrnujú všetky príjmy, ktoré nemožno zahrnúť do príjmov podľa § 5 až § 7 ZDP. Pri týchto príjmocx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxjmov, ktoré patria do ostatných príjmov.
-
Príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesnéhx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vodného hospodárstva neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky vo výške 25% z týchto príjmov najviac xx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.
-
Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností predstxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxo ak aj bola používaná na podnikanie a inú samostatnú zárobkovú činnosť, v momente predaja už nie je zahrnutá v obchodnom majetku predávajúceho. Do záklxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xdaňovacom období kupujúci nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti.
Výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľnosti je od rokx xxxx xx
x
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxx x xxxxxxkárneho úveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmiexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxého majetku, pričom rovnako sa budú posudzovať aj iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom.
-
Od xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, pričom od dane nie je oslobodený príjem z predaja cexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx
x
xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva sa za výdavok považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v čase ich nadobudnutia.
-
Z výhier, ktoré predstavujú ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktoxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. b) ZDP] (okrem nepeňažnej výhry alebo cxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxná povinnosť prevádzkovateľovi alebo organizátorovi hry, súťaže alebo žrebovania povinnosť oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je oxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, pričom táto suma sa zahrnxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx
x
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií.
-
Z peňažných plnení a nepeňažných plnení, ktoré bolx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxúšania sú výdavkami aj výdavky preukázateľne vynaložené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo zdravotníckym pracovxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x x xx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxli.)
Vyberanie dane zrážkou sa vykonáva v dvoch rovinách. Ak ide o:
-
peňažné plnenie, daň vyberá držiteľ, ktorý tento príjem vypláca, teda držixxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxa príjmu správcovi xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx nepeňažný príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne 40 eur. Tento platiteľ dane nie je povinný z dôvodu zdaňovania nepeňažných príjmov sa registrovať xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxjov v zahraničí, tento platiteľ dane zdaňuje aj peňažné aj nepeňažné plnenie v prípade, aj držiteľ so sídlom alebo bydliskom v zahraničí nemá na území SR xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxácii v sieťových odvetviach v z. n. p., zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou, pričom zrážku dane vykoná vyplácajúci a vykonaním zrážky dane je daň vysporixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kompenzačnú platbu, a to bez žiadosti odberateľa na základe § 22 ods. 5 cit. zákona. Štandardy sú upravené vo vyhláškach štandardu kvality ÚRSO č. 275/2xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxjú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, č. 277/2012 Z.z., ktorou sa ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx § 13 Občianskeho zákonníka má FO právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Zdaniteľxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx spôsobenej trestným činom, ktorá je oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. i) ZDP. Toto odškodné je zároveň vyňaté z oslobodených príjmov v § 9 ZDP.
-
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxho odpadu, pri platbách za výkup kovového odpadu od FO povinný vypočítať, zraziť a odviesť daň.
-
Pri príjmoch na základe zmluvy o sponzorstve v šporxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxonzorstve v športe xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxky vynaložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu. Podľa § 50 ods. 3 zákona o športe sa zmluva o sponzorstve v športe uxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského, spôsob zániku zmluvy, účel a rozsah sponzorskéxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhoty na oznámenie ich splnenia.
-
Náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdy.
Poznámka:
V praxi sa možno stretnúť so „zámenou“ príjmov podľa § 5 ZDP a § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, keď sa niektorí daňovníci v snahe oslobodiť príjxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x x xxx a daňová strata
2.
Z príjmov podľa § 8 nemožno vykázať stratu. Do základu dane (čiastkového základu dane) príjmu podľa § 8 ZDP sa zahŕňa zdaniteľný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh plnení v oblasti zdravotníctva). Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Vxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxov 1 a 2, ktoré sa zahrnujú do základu dane (čiastkového základu dane), teda okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené, resp. z ktorých sa daň vyberá zrážxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia (po splnení podmienok ustanovených osobitným predxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxa cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku. V odseku 14 sa ustanovuje postup, ak dôjde k porušexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xodmienok ustanovených sa nepovažuje skutočnosť, ak daňovník počas obdobia dlhodobého investičného sporenia zomrie.
Judikatúra:
NS SR 2 Sžf 4xxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxP, ktoré sú špecifické len pre PZČ, v ustanovení § 9 ZDP sú príjmy oslobodené od dane pre všetky FO. Oslobodené príjmy FO sa nezapočítavajú do daňového prxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
2.
Vzťahuje sa najmä na oslobodenie príjmov v súvislosti s nehnuteľnosťami a ostatným majetkom. Vzhľadom na skutočnosť, že sa skúma aj ich zaradenie xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx
x
xxxxx
-
pohľadávok,
-
iných práv a
-
peniazmi oceniteľných iných hodnôt,
ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ZDP vo vlastníctve a ktoré sa vxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 6 ods. 11 ZDP.
Obchodným majetkom je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu.
Nehnuteľnosť možno nadobudnúť:
-
kúpou, darxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx novostavbe po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa zaeviduje stavba alebo novostavba na obecnom či mestskom úrade a tento vydá rozhodnutie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xyžaduje na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností.),
-
dedením - vlastníctvo sa nadobúda smrťou poručiteľa,
-
dražbou - vlastníxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxím štátneho orgánu - vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v rozhodnutí, ale ak nie je tento deň v rozhodnutí uvedený, vlastníctvo nehnuteľnosti sa nadoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xd dane oslobodený, pričom zdanenie, resp. oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti treba posúdiť.
Poznámka:
Podľa § 9 ods. 4 ZDP oslobodenie pxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxtby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode, a to podľa toho, ktorý deň nastal skôr, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období kupujxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xd dane oslobodeným, pričom treba skúmať:
-
zaradenie/nezaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku,
-
spôsob nadobudnutia nehnuteľnosxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxtia, ak nebola nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku,
-
po uplynutí 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku, ak bola nehnutxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z obchodného majetku podľa § 9 ods. 5 ZDP, t.j. deň, v ktorom daňovník o predmetnej nehnuteľnosti posledný raz účtoval v účtovníctve alebo viedol v evidexxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do obchodného majetku (O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak ide o priameho predka a priameho potomka: rodičia, deti, starí rodičia, vnuci. Príjem z prexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič.),
-
ktorou je byt alebo obytný dom najviac s dvoma bytmi, nadobudnutých do vlastníctva v lehxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxmka:
Predmetom dane sú v tejto súvislosti však príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokox xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxadenia z obchodného majetku.
-
vydanej oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu, ktorým je napríklad zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxa, aká dlhá doba uplynula od vydania tejto nehnuteľnosti (alebo hnuteľnej veci) oprávnenému, t.j. ako dlho bol daňovník FO vlastníkom vydanej nehnutexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx a od tohto roku v ňom mal trvalý pobyt, až kým ho nepredal. Byt nemal zaradený v obchodnom majetku.
Príjem z predaja bytu je od dane z príjmov oslobodený, pxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxienka bola splnená.
Príklad:
Daňovník v roku 2015 predal byt, ktorý mal v osobnom vlastníctve od roku 2012 a od tohto roku v ňom mal trvalý pobyt, až kýx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxík v byte trvalý pobyt viac ako 2 roky bezprostredne pred predajom, táto skutočnosť od roku 2011 nie je rozhodujúca. Príjem z predaja tohto bytu nie je od dxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxil po zomrelom otcovi. Otec tento byt vlastnil 30 rokov. Pre daňovníka sú príjmy z predaja zdedeného bytu oslobodené od dane, pretože ide o dedenie v priaxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xytu. Príjem z predaja bytu nie je pre daňovníka od dane oslobodeným, aj keď byt zdedil v priamom rade, pretože poručiteľ (otec) tento byt nevlastnil 5 rokxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxpna zmluva bude uzatvorená v roku 2019, t.j. po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia. Príjem z predaja záhrady je pre daňovníka predmetom dane.
Príklxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xude uzatvorená v roku 2019, t.j. po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia. Uzatvorenie zmluvy o budúcom predaji v tomto prípade nemá význam, pretože ide o xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxt a poručiteľka časový test splnila.
4.
Oslobodený je príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá nebola zahrnutá v obchodnom majetku, bez ohľadu na txx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, ale len v prípade, ak k plynutiu príjmu z predaja príde až po piatich rokoch od jej vyradenia z obchodného majetku (za hnuteľnú vec sa nepovažuje xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxo reštrukturalizačnom konaní:
-
príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty - podmienkou však je, že ide o majetok zahrnutý do konkxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x x xx xxxxxx x xxxxxxze a reštrukturalizácii je uvedený aj majetok, ktorý nepodlieha konkurzu),
-
výnosy z odpisu záväzkov pri konkurze vrátane odpisu záväzkov voči xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx 2016 sa spresnilo, že časť záväzku, ktorá u veriteľa predstavuje iné majetkové právo, sa v účtovníctve odpíše do výnosov a podľa ZDP je odpis tohto záväzxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa § 68 Obchodného zákonníka.
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a tiež obdobné plnenia poskytované zo zahraničia. Podľa cit. zákona o rodine:
-
Plnenie vyžixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.
-
Deti, ktoré sú schoxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxen z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah.
-
Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadax xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoskytované podľa predpisov platných v SR s takýmto plnením vyplácaným zo zahraničia.
IV. Limit oslobodených príjmov
6.
Oslobodené od dane sú aj xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené pxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxm pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom).
Príklad:
Pani Soňa poberala v roku 2016 príjmy zo závislej činnosti x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxť ročné zúčtovanie preddavkov na daň, pretože ročné zúčtovanie možno vykonať daňovníkovi (zamestnancovi), ktorý má v zdaňovacom období zdaniteľné pxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonom stanovený limit oslobodenia 500 eur. Má teda zdaniteľné príjmy len xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxch je daň vysporiadaná a nezahrnuje sa do ročného úhrnu zdaniteľných príjmov.
7.
Oslobodenými sú aj príjmy z prevodu opcií, cenných papierov a účaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxch činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxh práv družstva, uplatní sa oslobodenie od dane najviac v úhrnnej výške 500 eur. To znamená, že nemožno uplatniť oslobodenie príjmov do výšky 500 eur dvaxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavrxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxžstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovýx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa reštitučných zákonov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej boxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxm na to, že ide o dom s dvoma bytmi a on chce tento dom pre svoju rodinu, vyplatil jednému nájomníkovi sumu 50 000 eur ako finančnú náhradu za uvoľnenie jednéxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxmníkov príjmom od dane oslobodeným.
9.
Od dane je od roku 2016 oslobodený príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP prijatých xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxičom od dane nie je oslobodený príjem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxv v z. n. p. regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmox xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxe obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.
Tiež sx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxlnení podmienok ustanovených osobitným predpisom) vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia, pxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvníka.
Poznámka:
Podľa § 7 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xinančných inštitúcií oprávnených na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxdobnom zahraničnom regulovanom trhu; za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje:
1.
ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papixxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxtumu vydania emisie,
b)
portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxo presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
c)
maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú mxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx športu, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú lex xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxadu dane k celkovým príjmom.
Poznámka:
Toto oslobodenie vo výške 500 eur je samostatným oslobodeným príjmom. To znamená, že ak by daňovníkovi plynux xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxzemkového spoločenstva
11.
Od roku 2017 je od dane oslobodený:
-
podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od takéhoto pozemkového spoločenstva.
12.
Ak v príslušnom zdaňovacom období príjem presiahne 500 eurx
x
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx
x
xxxxvník zahrnie do osobitného základu dane (§ 51e ZDP) len sumu presahujúcu 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (zdxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxv s právnou subjektivitou, oslobodenie platí pre každý príjem, t.j. oslobodenie do výšky 500 eur ročne sa uplatní u každého z nich. Ide však o také príjmyx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh plnení a plnení v oblasti a zdravotníctva
13.
Oslobodenie sa vzťahuje na príjmy z tzv. „sociálneho okruhu“. Sú to napríklad plnenia zo zdravotnéhox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) je ustanovené verejné a individuálne zdravotné poistenie, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej staroxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx a zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xje daňovo uznaný výdavok) a plnenia z tohto poistenia sú od dane oslobodené.
Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. sa poskytujú nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxné, vyrovnávacia dávka, materské),
-
z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky
-
zo staxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx poistenia (invalidný dôchodok, vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok),
-
z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnenie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkonom poskytuje dávka garančného poistenia.
Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorýxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a colník) upravuje sociálne zabezpečenie poxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxnenia sú pre daňovníkov FO od dane oslobodené, rovnako aj plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu. V tomto prípade ZDP nerozlišujex xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx
xxxxxad:
Pani Dana poberala 4 mesiace príspevok v nezamestnanosti, potom pracovala na základe pracovnej zmluvy u zamestnávateľa, kde bola mesiac chorá a pxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxni Dana si na konci roka do úhrnu príjmov započíta len PZČ, pretože:
- príspevok v nezamestnanosti je oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. a) ZDP,
- náxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx:
Pán Dušan je poberateľom starobného dôchodku a pracuje. Na konci roka si do úhrnu príjmov započíta len PZČ, pretože starobný dôchodok je ako dávka zo Sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdmienok a riešenie hmotnej núdze (zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.), sociálne služby, pexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa poskytuje (od dane oslobodený) peňažný príspevok xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xo však zamieňať za odmenu za prácu asistenta, ktorá je predmetom dane a zdaňuje sa podľa § 6 ods. 2 ZDP,
-
kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky, úprxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxenzáciu zvýšených výdavkov,
-
opatrovanie, ak FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá dovŕšila šesť rokov veku, je podľa komplexného posudku oxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx
Oslobodené od dane sú aj štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi, napríklad nasledujúcimi zákonmi:
-
zákon č. 600/2003 xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxku je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa,
-
zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičoxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa,
-
zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v z. n. p., podľa ktorého príspevok xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., podľa ktorého príspevok pri narodxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxhľadom na to, že SR je súčasťou európskeho zoskupenia, podľa práva EÚ je potrebné rovnaké zaobchádzanie s vyššie uvedenými plneniami. Z toho dôvodu ZDP xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xriestore.
Poznámka:
V nadväznosti na obdobné vyššie uvedené plnenia poskytované z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxdzení dvojitého zdanenia, treba zohľadňovať podmienky zdanenia/nezdanenia plnení aj podľa tejto konkrétnej zmluvy (V Modelovej zmluve OECD pozri nxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxna dávka, akou je rodičovský príspevok, je tiež od dane oslobodená, ale podľa § 9 ods. 2 písm. b) ZDP. Rozdiel medzi týmito oslobodenými príjmami je ten, žx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxnenia od dane oslobodené).
Od dane je oslobodený aj dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier), pričom z tohto sporenia sa vypláca aj vxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxlo ustanovenie súvisiace s plneniami zo starobného dôchodkového sporenia upravené a oslobodené plnenia sú zahrnuté od roku 2016 pod jedným názvom. Suxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x. je však predmetom dane.
16.
Pre určitý okruh daňovníkov sa podľa osobitných predpisov poskytuje aj príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemoxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xunkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov. Sú to plnenia od dane oslobodené a poskytujú sa napríklad poxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxch čakateľoch prokuratúry v z. n. p.
17.
Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa posxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxe. Od dane však nie sú oslobodené plnenia poskytované v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 ZDP.
18.
Podľa § 19b zákona č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxmto zákonom nárok na jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, ktorý je xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh.
19.
Podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a voxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx01 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p. ako ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti zamestnancov a členov hasičských jednotiek a fyzických osôb pri xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx obyvateľstva na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti pri záchrane života a zdravia, ako aj majetku pri mimoriadnych situáciách môže minister vnúxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxho zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku.
21.
Od dane sú oslobodené plnenia z poistenix xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxs. 3 písm. e) a f) ZDP.
VIII. Ďalšie príjmy oslobodené od dane
22.
Ďalej sú od dane oslobodené
-
prijaté náhrady škôd,
-
náhrady nemajetkovex xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa ktorého má FO právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xO alebo jej vážnosť v spoločnosti, má táto FO tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Táto náhrada je zdaniteľným príjmom, avšak ak by bola sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov mimoriadnej udalosti, definovanej v § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. - pri škodách spôsobených živelnou poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxavie alebo majetok.),
-
plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za
-
stratx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrateľom náhrad za stratu zdaniteľného príjmu z komerčných poisťovní daňovníkom, ktorí majú viac ako 40% pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxdzi vyplatenou sumou a sumou nezdaniteľnej časti základu dane.
Poznámka:
Oslobodenie náhrady za stratu zdaniteľného príjmu od komerčných poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxvníka nebude platiť z tohto príjmu daň ani zdravotné poistenie. Táto náhrada nie je identická úrazovou rentou poskytovanou zo Sociálnej poisťovne na zxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xolo takéto plnenie z komerčnej poisťovne vo vyššej sume, ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ide o príjem podľa § 8 ZDP a je vymeriavacím xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxe o jednorazové plnenie, ide o ostatné príjmy podľa § 8 ZDP.
-
škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom a škodu spôxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
-
škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
poskytované vysokými školami a
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxné aj hmotné zabezpečenie týchto žiakov podľa písm. u), ktorým je podľa § 26 zákona o odbornom vzdelávaní ubytovanie žiaka v školskom internáte, cestoxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxolského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť, osobné ochranné pracovné pomôcky žiaka.]
24.
Ďaxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x x x x xxxx
xxznámka:
Podľa § 96a a § 97 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vysoká škola priznáva študentom
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti a
-
v rámci možností študentom a absolventom, štipendiá z vlastných zdrojov, naxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xinnosti alebo ako jednorazovú či pravidelnú sociálnu podporu.
Príklad:
Mária je študentka vysokej školy a poberá prospechové (motivačné) štipxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx za 460 eur/rok (garáž nie je zaradená v obchodnom majetku) a má malé úspory v banke, z ktorých jej plynie úrok. Na konci roka si vysporiadava svoju daňovú pxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xrigádnickej práci študentov sú príjmy zdaniteľné podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP,
- príjem osobného asistenta je zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 2 písm. xx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x3 ZDP, čím je daň vysporiadaná.
X. Výhry (limit 350 eur)
25.
ZDP oslobodzuje od dane aj výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxými hrami sú:
a)
lotériové hry (napr. KENO 10, LOTO),
b)
hazardné hry v kasíne (napr. ruleta, poker),
c)
stávkové hry (napr. dostihové stávkxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxíctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
f)
haxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxmi hrami podľa písmen a) až h).
Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona a za podmienok ustaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
c)
zábavné hry o vecné ceny prostredxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxm istom hracom zariadení,
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxázania vedomostí alebo zručnosti,
f)
iné hry a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 1 500 eur.
Poznámka:
Podľa cit. zákona hry, ktoré nezxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xodal tiket v hre LOTO, kde vyhral 5 000 eur. Vzhľadom na to, že ide o lotériovú hru prevádzkovanú na základe licencie podľa zákona č. 171/2005 Z.z., výhra nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xú aj prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu daxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xbmedzený podmienkami súťaže, lebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xeny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ZDP).
Poznámka:
Výhry v lotérxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxosti skutočnosť, že pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ povinný oznámiť výhercovi jej hodnotu, ktorú daňovník zdaňuje podaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľmi pre svojich zamestnancov - § 5 ods. 3 písm. c) ZDP.
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hodnotu oznámil. Pán František podal daňové priznanie FO typ B a do § 8 ods. 1 uviedol sumu 9 000 eur. Z príjmov uvedených v § 8 ZDP sa platí zdravotné poistxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mu výkaz nedoplatkov. Po zaplatení poistného v roku 2017 si bude môcť podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2016,v ktorom si uplaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxta predstavovala 321 eur. Prevádzkovateľ mu túto hodnotu oznámil. Vzhľadom na to, že hodnota výhry nepresiahla oslobodenú sumu 350 eur, pán František xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxťaži mobil, ktorého hodnota predstavovala 321 eur. Prevádzkovateľ mu túto hodnotu oznámil. Daňovník sa ale zúčastnil aj vedomostnej súťaže v TV, kde vxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxi vedomostnej súťaži bude predmetom dane suma 2 000 eur (2 350 - 350) a pán František zaplatí z tohto príjmu aj zdravotné poistenie.
XI. Daňový bonus
xxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore, a tiež zamestnanecká prémia. To znamená, že ak plynie daňovníkovi z členskxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx“ daňový bonus, takéto plnenie je od dane oslobodené.
XII. Predaj podielového listu, hmotné zabezpečenie žiakov, agenti, dobrovoľníci
29.
Osloxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xistu osobe so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí.
30.
Všetky plnenia v rámci hmotného zabezpečenia žiakov podľa zákona o duálnom vzdelávaní sú prx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxacovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre žiaka na svoje náklady osobné ochrannx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxcané týmto osobám z osobitných finančných prostriedkov, ktoré Policajný zbor používa na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx x. p.
32.
Od dane sú oslobodené plnenia poskytované dobrovoľníkom podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxo úhrada cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx forme hodnoty stravy
33.
Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme:
-
hodnoty stravy poskytovateľovi zdravotnej sxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ak bude stravné poskytnuté vo vyššej sume alebo vznikol poskytovateľovi nárok na stravné podľa ZoCN, ide pre tohto daňovníka o zdaniteľný príjem,
-
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx je ustanovená pre zamestnancov podľa ZoCN, hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním. (Podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z.xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov v z. n. p. je zdravotnícky pracovník povinný sa sústavne vzdelávať, pričom sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxíckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx deputátne plnenia poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch alebo vdovám po baníckych xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxlí a dreve do 16. januára 1992.
35.
Podľa § 9 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy, ak v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania txxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xoku 2015 od dane oslobodená.
36.
Od dane je oslobodený finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytoxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov.
Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou
I. Príjmy dosiahnuté dvxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxom zo spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv, alebo pri dosahovaní príjmov na základe spoločného podnikania, alebo výkonu inej samostatnej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníctve, ktoré je v ňom zahrnuté, a preto si môžu príjmy deliť aj podľa vzájomnej dohody. Naopak, pri podieloxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv sa zahrnujú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastnícxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxastnia viacerí spoluvlastníci, pri zdanení príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP) postupujú podľa ods. 1. Podielový spoluvlastník nehnutexxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxlom ostatných spoluvlastníkov.
Príklad:
Matka x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxu o združení, v ktorej sa dohodli, že príjmy a výdavky z prenájmu nehnuteľnosti nebudú deliť medzi sebou a matka zdaní celý príjem. Uvedený postup z hľadixxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnie alebo udržanie je možné rozdeliť len podľa spoluvlastníckych podielov (§ 10 ods. 1 ZDP).
II. Príjmy a výdavky
3.
Zdaniteľné príjmy a daňové vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní zahrnujú do základu dane rovnakým dielom, ak nie je v zmluve o združení určené inak. (Jednou z foriem spoločného podnikania alebo spoločného výkonu ixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkou a nie je ani daňovníkom, preto sa nerozdeľuje zisk alebo strata vyplývajúca z činnosti združenia, ale rozdeľujú sa príjmy a výdavky, resp. náklady a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xxxxa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. je pozemkové spoločenstvo právnická osoba. Spoločenstvá bez právnej subjektivity sa xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obvodný lesný úrad. Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity nesplnilo túto povinnosť, zrušilo sa. Z uvedeného dôvodu bolo z ustanovenia vypustené „xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxiteľných časí základu dane
1.
Pri výpočte svojej daňovej povinnosti si môže FO uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (NČZD). Avšak o tieto sumy mxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkovej činnosti). V súčasnosti si daňovník môže uplatniť tieto NČZD na:
-
daňovníka,
-
manželku/manžela,
-
príspevky na doplnkové dôchodkxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx minima, t.j. životného minima platného k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia,
-
ZD daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie,
-
od vlastxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxx xxxxxx daňovníkovi zo zákona. Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti si NČZD uplatňuje na konci roka pri podaní daňového prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx bez ohľadu na počet mesiacov, v ktorých daňovník v príslušnom roku pracoval, resp. dosahoval aktívne príjmy. Ak hovoríme o zamestnancovi, NČZD si môže xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xudzinec bez ohľadu na to, ako dlho sa na území SR zdržuje.
NČZD sa zvyšovaním úhrnu zdaniteľných aktívnych príjmov, a tým aj základov dane znižuje, dokonxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxly počítať mínusovú sumu.
Mechanizmus znižovania NČZD na daňovníka za rok 2017
I----------------------------I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    xx xx xxxxxxxxx   x          xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx       x
x      xx xxxx     x               xx xxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I
I ZD <= 19 809        I                       3 803,33  I
I ZD > ako 19 809      I                 8 755,578 - (ZD: 4) I
I ZD >= ako 35 022,32    I 8 755,578 - (35 0xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxa:
Príklady na výpočet NČZD na daňovníka a tiež aj NČZD na manžela/manželku sú súčasťou poučení na vyplnenie daňových priznaní FO oboch typov (A aj B).
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxx 2017 bude suma NČZD na daňovníka 3 803,33 eura.
III. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u poberateľa dôchodku
3.
Základ dane si však nemôxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx
-
starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku zo SP (I. pilier),
-
vyrovnávacieho príplatku (Vyplácaný podľa § 69b zákona č. 461/200x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xôchodku podľa cit. zákona a starobného dôchodku podľa predpisov Českej republiky. Cieľom zavedenia tohto plnenia je „dorovnanie“ rozdielu medzi výšxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxtatné štáty. „Zrkadlovú“ právnu úpravu prijala aj ČR. Podľa dôvodovej správy k novele zákona o SP je to nová dôchodková dávka.),
-
starobného dôchoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnného poistenia rovnakého druhu,
-
alebo im tieto dôchodky boli priznané spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a sú vyššie ako nezdaniteľná časť xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xa daňovníka a vyplatenou sumou dôchodku.
Poznámka:
Podľa § 32 ods. 11 ZDP, ak bol daňovníkovi spätne priznaný dôchodok k začiatku bezprostredne prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxe obdobia dodatočné daňové priznanie, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval NČZD na daňovníka. Pri jeho podaní je dôležité, aby v osobitných zázxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx daňovej povinnosti, ale ak správca dane bude poznať tento dôvod, nepoužije sankciu podľa daňového poriadku.
Príklad:
Zamestnancovi bol v máji späxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xu preto 1/12 NČZD na daňovníka uplatňoval za všetky mesiace až do prinesenia rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne a následne pozastavil uplatňovanie NČxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxý starobný dôchodok spätne od začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x. februáru nárok na NČZD na daňovníka a má teda nárok na jej uplatnenie z dôvodu, že nebol na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchoxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxe poberateľom starobného dôchodku na začiatku toho zdaňovacieho obdobia (1. januára), a teda stratí nárok na jej uplatnenie (iba ak by úhrnná suma jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 37 ZDP, t.j. posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne dôchodkov).
Príklad:
Zamestnancovi bol v máji bežného zdaňxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxil v septembri bežného zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ mu uplatňoval 1/12 NČZD na daňovníka za všetky mesiace až do prinesenia rozhodnutia zo Socxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxade postupoval správne, pretože zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok spätne za mesiace predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (t.j. stal sx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxžné zdaňovacie obdobie nevznikol z titulu priznania starobného dôchodku nárok na NČZD z dôvodu, že bol na začiatku bežného zdaňovacieho obdobia poberxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti „dodanil“ zamestnancove príjmy, t.j. pri jeho vykonaní neuplatnil NČZD. Zamestnancovi však nevzxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxto predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, a teda nárok na uplatnenie NČZD zamestnanec za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nestratil.
IV. Kedx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxra nezamestnaný a v decembri nastúpil do zamestnania na riadny pracovný pomer (kombinácia nezamestnanosť a pracovný pomer - pracoval len mesiac);
x
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxsť, dohoda a prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pracovný pomer);
-
pracoval v riadnom pracovnom pomere, v apríli prekonal operáciu a box xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x
xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxčovskej „dovolenky“ nastúpil/a do pracovného pomeru v auguste (kombinácia RD a pracovného pomeru);
-
počas vysokoškolského štúdia pracoval 2 mexxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxcach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezamestnanosť, pracovný pomer);
-
pracoval v riadnom pracovnom pomere a bol mu priznaný starobný dôcxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxiteľná časť základu dane na manželku/manžela
5.
Pri uplatňovaní NČZD na manžela/manželku treba sledovať nielen výšku vlastných príjmov manžela/xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrok na jej uplatnenie. Vlastný príjem manželky/manžela sa na tieto účely znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka/manžel v príslušnom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x príjmov, ktoré sa na tieto účely započítavajú.
6.
Do vlastného príjmu manžela/manželky sa nezahŕňa:
-
zamestnanecká prémia podľa § 32a ZDP,
x
xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.
Poznámka:
Pri testovaní vlastného príjmu manželky/manžela sa posudzujú príjmy, nie príjmy znížxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xôchodky, rôzne štátne dávky a podobne sú pre manželku/manžela od dane oslobodené v rámci § 9 ZDP. Avšak na účely definovania vlastného príjmu manžela/mxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé, materské, dôchodky.
Základná tabuľka hodnôt na uplatnenie NČZD na manžela/manželku za rok 2017
I-----------------I--------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx   x     xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx     x
x  xx xxxx   x xxxxxxxxxxxxxxxx  x         xx xxxx         x
x         x   xx xur)    I                     I
I-----------------I--------------------I-----------------------------------------I
I ZD <= 35 022,31 I    0      I        3 803,33         I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x         x xxxxx xxxxx x xxxxxx  x     x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------------------I-----------------------------------------I
I         I VPM*) >= 3 803, 33 I         0           I
I-----------------I--------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xD daňovníka I Vlastné príjmy   I     ČZD na manžela/manželku     I
I  (v eur)   I manžela/manželky  I         (v eur)         I
I         I   (v eur)    I                     I
I-----------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxx x  xxxxxxxxxx   x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-----------------------------------------I
I         I  poberala    I 12 558,906 - (ZD daňovníka: 4) - VPM*) I
I-----------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxx xxZD uplatniť len na manžela/manželku (nie na priateľku, družku a pod.), ktorá žije s manželským partnerom v domácnosti.
7.
Na uplatnenie tejto NČZx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxjúce s daňovníkom v domácnosti (vyživované dieťa je na daňové účely definované v § 33 ZDP a dĺžka starostlivosti sa posudzuje podľa nároku na rodičovskx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xesp. do 6 rokov, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, alebo ak bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodixxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxňažný príspevok na opatrovanie (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení nxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnaný za invalidného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení , t.j. má pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť viac ako 40%), alebo
x
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxcom období, môže si znížiť základ dane o sumu 1/12 NČZD na manžela/manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na upxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxela/manželku z tohto dôvodu.
Príklad:
Peter s Martinou mali sobáš 20. mája, 10. septembra sa im narodil syn Miško. Martina poberala materské. Petroxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxa od 20. mája.
- O maloleté dieťa vlastné žijúce s ňou v domácnosti sa starala od 10. septembra.
- Splnené podmienky: manželka a starostlivosť o dieťa boxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvníkovi nárok už za mesiac, v ktorom sa narodilo. To znamená, že ak na NČZD na manželku vznikol Petrovi nárok až za október, nárok na daňový bonus na Miška vxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx syn Miško. Martina poberala materské. Petrovi vzniká nárok na uplatnenie NČZD na manželku za mesiace november a december, kedy boli splnené podmienky xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xčely) až na začiatku mesiaca novembra.
Poznámka:
Nárok na daňový bonus na Miška vznikol Petrovi už za mesiac, v ktorom sa narodil, teda už za augustx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxde práce. V zdaňovacom období nepoberala iné príjmy okrem rodičovského príspevku (rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá je od dane oslxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo ustanovený vek (3 alexx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa jej uplatnenie. Petrík na začiatku októbra ešte nemal 3 roky, nárok na rodičovský príspevok zanikol 1. novembra. To znamená, že p. Rot si bude môcť uplaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Poznámka:
Ak by sa manželka p. Rota zaevidovala od 1. novembra na úrade práce, p. Rot by mal nárok na uplatnenie NČZD na manželku v plnej výške.
Príklaxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxok v nezamestnanosti). Pán Jozef si môže uplatniť na manželku NČZD v plnej výške.
Príklad:
Manželka pána Jozefa je poberateľkou starobného dôchodxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu vo výške 400 eur mesačne, t.j. 4 800 eur za zdaňovacie obdobie. Môže si pán Jozef uplatniť NČZD na daňovníka a NČZD na manželku? NČZD na daňovníka ani jej čxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxe obdobie je vyššia, ako suma NČZD na daňovníka. Aj keď úhrnná suma dôchodku manželky pána Jozefa je nižšia ako NČZD na daňovníka, Jozef si nemôže uplatnix xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxvotne postihnutá ani ťažko zdravotne postihnutá), nepoberá príspevok na opatrovanie, nestará sa o maloleté dieťa a ani nie je evidovaná na úrade práce xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ku ktorému sa vzťahujú, započítajú sa do tohto zdaňovacieho obdobia, t.j. ak zamestnávateľ príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie svojho zamesxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xríjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (tzv. aktívne príjmy) sa započítajú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatené do 31. decembra.
9.
Nx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prechádzajúcej odrážke.
Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber z doplnkového dôchodkového sporenia a v predchádzajúcich zdaňovacích obdxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobixxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxvé priznanie.
Poznámka:
O NČZD na manžela/manželku a NČZD na doplnkové dôchodkové sporenie si môže znížiť základ dane aj daňovník s obmedzenou daňxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.
TRETIA ČASŤ
DAŇ PRÁVNICKEJ OSOBY
Predmet dane
I. Predmet dxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxskej spoločnosti sú len ich vlastné príjmy bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxho investovania alebo zhromažďovania príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo dôchodkové sporenie. Majetok zhromaždený vo fondoch nie je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xolektívnom investovaní zákonom č. 361/2015 Z.z. zaviedol nový subjekt kolektívneho investovania, ktorý je v zahraničí známy pod skratkou SICAV, a tx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxpu investičného fondu plynú, vrátane príjmov, ktoré plynú jednotlivým podfondom. Ak bude investičný fond s premenlivým základným imaním vytvárať poxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxe ako bežná právnická osoba daňou z príjmov právnickej osoby so sadzbou dane 22%, resp. sadzbou dane platnou pre dané zdaňovacie obdobie.
II. Predmet xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxh hlavným poslaním nie je podnikateľská činnosť, ale v skutočnosti na účely dosahovania príjmov môžu vyvíjať aktivity, ktoré sú podnikateľskou činnoxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyššie územné celky, záujmové združenia fyzických alebo právnických osôb, profesijné komory a niektoré ďalšie subjekty. Ich presné vymedzenie je v odxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxikanie je predmet dane z príjmov vymedzený v širšom rámci, teda v podstate ide o všetky príjmy z činností a z nakladania s majetkom, ako vyplýva z ustanovexxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxý selektívnym spôsobom. V súlade s ustanovením ods. 2 sú u týchto daňovníkov predmetom dane príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona a od 1. januára 2016 aj príjmov na základe zmluvy o sponzorstve podľa § 50 až § 51 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxíslení základu dane z príjmov pri uplatňovaní výdavkov treba dodržať priamu väzbu medzi príjmami zahŕňanými do základu dane a výdavkami, ktoré možno uxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxka sa to napríklad odpisov hmotného alebo nehmotného majetku, mzdových nákladov a množstva ďalších súvisiacich výdavkov, ktoré sú na jednej strane vyxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxm dane. Napríklad priestory (posluchárne) vysokej školy sa používajú xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxženým alebo nezriadeným na podnikanie sa však nezaraďujú obchodné spoločnosti, ktoré tým vykonávajú činnosti daňovníkov vymedzených v ods. 2 a 3, nie xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx typu daňovníkov sa základ dane zisťuje obdobne ako u obchodných spoločností.
III. Predmet dane NBS, verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej sxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podľa § 17 až § 29 ZDP podáva daňové priznanie, pričom daň neplatí. Základ dane vypočítaný na úrovni spoločnosti je následne predmetom rozdelenia medzx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx časť základu dane v. o. s. zahrnie spoločník medzi svoje zdaniteľné príjmy v podanom daňovom priznaní, keďže jeho predmetom dane sú aj príjmy z činnosti xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxčísleného podľa § 17 až § 29 ZDP a tento zahrnie medzi svoje zdaniteľné príjmy v podanom daňovom priznaní, lebo jeho predmetom dane sú aj príjmy z činnostx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxx. 4 až 7 ZDP.
IV. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u právnickej osoby
4.
Predmetom dane právnickej osoby nie sú tieto druhy príjmov právnickej osoxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxxx xodielu zaplatenej dane po splnení tam uvedených podmienok,
b)
príjem získaný darovaním alebo dedením - právnická osoba vylúči zo základu dane v poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xdravotnej starostlivosti,
c)
podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania a podiel na zisku x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx. e) ZDP. Výnimkou, a teda predmetom dane právnickej osoby, sú od 1. januára 2017 tieto druhy príjmov, ak plynú právnickej osobe - rezidentovi SR od právnxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxzba dane 35% z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP, resp. daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ZDP vo výške 35%. Rozsah príjmov, na ktoré sa uplatní od 1. janxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx. f) ZDP. Zároveň platí, že oslobodenie sa podľa § 52 ods. 24 nevzťahuje na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003, ktoré sx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxa), ktorá ak bola u vyplácajúceho daňovníka zahrnutá hoci len sčasti do daňových výdavkov, potom u príjemcu vstupuje do základu dane, keďže je predmetox xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxxl na zisku (dividendu),
d)
príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov pri zvýšení základného imania akciovej spoločnosti, spolxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxácie, a to ani v tom prípade, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch EÚ.
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxodol, že si vyplatí podiel na zisku po zdanení zo svojej slovenskej dcérskej spoločnosti vytvorený za zdaňovacie obdobie 2017.
V nadväznosti na § 52zi xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxobe z nezmluvného štátu. Následne poukáže slovenská vyplácajúca spoločnosť podiel na zisku v netto výške svojej materskej spoločnosti a zároveň nadoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
NS SR 4 Sžf 12/2014
[priradenie nákladov (výdavkov) k vedľajšej (nezdaňovanej) činnosti daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi]
xxxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx
x x xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx sú predmetom dane, a to preto, že sú oslobodené. Na to, aby niektoré druhy príjmov boli oslobodené, treba, aby boli najskôr predmetom dane, ktorým sa podxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxsledne oslobodené predovšetkým tieto druhy príjmov:
-
Oslobodenie príjmov tzv. nepodnikateľských subjektov - príjmy daňovníkov nezaložených axxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxv. hlavnej činnosti týchto daňovníkov, t.j. činnosti, ktorá je vymedzená v právnom predpise, na základe ktorého vznikli, alebo v inom dokumente, ktorx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxňovníci môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť, z ktorej príjmy sú zdaňované, a zdaňované sú tiež príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Príklad:
Verejnoprávna ustanovizeň zriadená na základe zákona sa z hľadiska ZDP považuje za daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xmeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku. Príjmy z predaja takýchto periodických a knižných publikácií sa považujú u tejto organizácie za príjmy x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxk účtu 613 - Zmena stavu výrobkov, ktorý vznikol pri súvzťažnom účtovaní príjmu a výdaja knižných publikácií na účte 123 - Výrobky ako ich zostatok na sklxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxm. j) ZDP sa za daňové výdavky nepovažujú ani výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane. V tomto prípade teda nie je možné považxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh organizácií - príjmy rozpočtových organizácií xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxovateľa; v prípade rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec alebo VÚC, bolo oslobodenie príjmov z prenájmu a z predaja majetku opätovxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxi 2012. Na príjmy zdaňované zrážkou podľa § 43 ZDP sa oslobodenie nevzťahuje.
-
Oslobodenie príjmov u štátnych fondov - príjmy štátnych fondov, prxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výnimkou len príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP.
-
Oslobodené príjmy v procese konkurzu alebo reštrukturalizácie - príjmy osxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxkurznej podstaty - podmienkou však je, že ide o majetok zahrnutý do konkurznej podstaty (všeobecne ide o majetok dlžníka, ktorý mu patril ku dňu vyhlásexxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxkov pri konkurze vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi alebo výnosy z odpisu záväzkxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxpíše do výnosov a podľa ZDP je odpis tohto záväzku (výnos) oslobodený v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdoxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty - ide o prípady zrušenia sxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xbce a vyššie územné celky dosiahnu z predaja majetku (s účinnosťou od 1. januára 2013).
-
Oslobodené príjmy pri rezolučnom konaní - odpis záväzkov vxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx Z.z. Za daňový výdavok možno považovať u veriteľa aj odpis pohľadávok voči vybranej inštitúcii v rezolučnom konaní, ak o odpise záväzku rozhodla Rada xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxjmy cirkví - výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.
-
Oslobodenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx či plynú z povinného alebo nepovinného členstva.
-
Oslobodenie preplatku na dani - úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane - v prípadxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxvého preplatku rozhodnúť o priznaní úroku z tejto sumy vo výške podľa § 79 ods. 3 daňového poriadku.
-
Oslobodené príjmy u bytových spoločenstiev - úxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxíkov bytov, ktoré plynú týmto bytovým družstvám a spoločenstvám vlastníkov bytov. Zriaďovanie spoločenstva vlastníkov bytov a pojem správa domu blixxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tzv. úrokové príjmy a iné výnosy v prípade, ak plynú právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte EÚ alebo vo Švajčiarsku alebo jej stálej prevádzkarxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx umiestnenej na území SR. Súčasne ZDP požaduje splnenie časového testu držby minimálneho 25% priameho podielu na základnom imaní medzi vyplácajúcou sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxný aj pojem konečný príjemca úrokového príjmu.
-
Oslobodenie medzinárodných grantov - finančné prostriedky, ktoré plynú z grantov poskytovanýcx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxbom podľa zákona a ktoré majú súčasne v zmysle § 1 ods. 2 ZDP prednosť pred ZDP.
-
Oslobodenie licenčných poplatkov plynúcich do zahraničia - tzv. lixxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxého štátu EÚ od právnickej osoby - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo od jej stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR. Aj v tomto prxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxejného zdravotného poistenia - výnosy z verejného zdravotného poistenia, ktoré plynú zdravotnej poisťovni, ak sa sama rozhodne považovať tieto výnoxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvníctve a takto zistený kladný výsledok hospodárenia bude použitý iba na úhrady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou podľa zákona č. 577/2004 Z.zx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxitných predpisov (napr. Obchodný zákonník a zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
Pri zisťovaní základu dane u právnickej osoby sa postupuje podľa § 17 až § 29 ZDP a v súlade s § 17 ods. 22 ZDP sa pri zisťovaní daňovej straty postupuje rovxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxahnutý daňovníkom za príslušné zdaňovacie obdobie, znížený o úhrn daňovo uznaných výdavkov. Konkrétny spôsob výpočtu základu dane závisí od spôsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alebo konkurze
2.
Odsekom 2 § 14 ZDP sa definuje spôsob zisťovania základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, daňovníka, na ktorého bol vyhlxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxchto špecifických prípadoch je dôležité určiť trvanie zdaňovacieho obdobia podľa § 41 ods. 3 až 6 ZDP a následne sa pri zisťovaní základu dane vychádza x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm. Za toto jedno účtovné obdobie sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka a v priebehu likvidácie alebo konkurzu je pre daňovníkov stanovená povinnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxnkurzu alebo likvidácie. Ak sa likvidácia alebo konkurz neskončí do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácixx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxú závierku za každý kalendárny rok tohto zdaňovacieho obdobia, a to na účely podania daňového priznania. Ak daňovník neskončí likvidáciu do 31. 12. druxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xrípade daňovník na účely podania daňového priznania zostavuje za jednotlivé kalendárne roky (zdaňovacie obdobia) priebežnú účtovnú závierku. Výslxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxobiach počas likvidácie alebo konkurzu. Tento istý postup platí pri vyhlásení konkurzu a pri zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxhádza k zmene zdaňovacieho obdobia. Z toho vyplýva, že sa nepodáva daňové priznanie ku dňu povolenia reštrukturalizácie alebo počas reštrukturalizáxxxx
xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxmetom dane týchto typov daňovníkov sú len ich vlastné príjmy bez zahrnutia príjmov podielových fondov, doplnkových dôchodkových fondov a dôchodkovýxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxdnotlivo za fondy, ktoré na svoj účel vytvárajú.
IV. Základ dane u verejnej obchodnej spoločnosti a jej spoločníka
4.
Odseky 4 a 6 § 14 ZDP nadväzujx xx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx, daň však neplatí. Po úprave sa základ dane rozdelí medzi jednotlivých spoločníkov v pomere podľa spoločenskej zmluvy, resp. rovným dielom, ak spoločxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x písm. f) Postupov účtovania v PÚ (účtovanie zisteného výsledku hospodárenia), ale ako súčasť uzávierkových operácií sa zaúčtuje nárok spoločníkov xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xčtu 596). Prevedený zisk sa následne zdaní až u spoločníka (fyzická alebo právnická osoba). Príslušnú časť základu dane v. o. s. zdaní následne každý spxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxia. Spoločník v. o. s. - právnická osoba zaúčtuje svoj podiel na výsledku hospodárenia v. o. s. v prospech účtu 665 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 37x x x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx) vo výške 12 000 eur. Po vykonanej transformácii na základ dane úpravou o pripočítateľné a odpočítateľné položky dosiahla spoločnosť základ dane 16 50x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxuvy sa zisk medzi spoločníkov delí rovným dielom. Spoločnosť OMEGA, v. o. s., v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje nárok spoločníkov na zxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx na dosiahnutom základe dane v. o. s.
V. Základ dane u komanditnej spoločnosti a jej komplementára
5.
Odseky 5 a 7 § 14 ZDP nadväzujú na § 12 ods. 6 ZDxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxci na komplementára a až takto vzniknutý rozdiel je základom dane komanditnej spoločnosti. Tento postup nadväzuje na charakter komanditnej spoločnoxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanditistom. Komplementári si časť základu dane, ktorá na nich pripadá, zdania v rámci svojho daňového priznania a následne zostávajúci základ dane koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxi daňovej strate. Pri uzatváraní účtovných kníh v komanditnej spoločnosti sa vo vzťahu ku komplementárovi postupuje podobne ako v prípade spoločníka xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxická osoba zaúčtuje svoj podiel na výsledku hospodárenia komanditnej spoločnosti ako výnos/stratu z finančných činností. V prípade komanditistu koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xento v účtovníctve komanditistu premietnutý podiel sa vylúči zo základu dane.
Príklad:
Spoločnosť ZETA, k. s., dosiahla za účtovné obdobie roka 201x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xáklad dane úpravou o pripočítateľné a odpočítateľné položky dosiahla spoločnosť základ dane 18 500 eur. Spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to FO - kompxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxmanditnej spoločnosti:
K poslednému dňu účtovného obdobia zaúčtuje komanditná spoločnosť prevod 1/2 výsledku hospodárenia, ktorý pripadá na kompxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ďalej komanditná spoločnosť zaúčtuje daň z príjmov zo základu dane pripadajúceho na komanditistu. Spoločnosť vykáže v účtovnej závierke zisk po zdaxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxx x xxx xxx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx           x xxxx x xx x x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I-------I-----I-----I
I Prevod 1/2 výsledku hospodárenia       I 7 500 I 596 I 364 I
I komplementárovi                I    I   I   I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx   x x xxx x xxx x xxx x
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxtu [(18 500 x 0,5) I    I   I   I
I x 22% ]                    I    I   I   I
I-----------------------------------------------I-------I-----I-----I
Riešenie u komplementára:
Kompxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xôže ako daňový výdavok uplatniť uhradené poistné a príspevky, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovanými príjmami podľa § 6 ods. 1 ZDP.
Riešenie u komxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxň ho v podanom daňovom priznaní za rok 2016 vylúči zo svojho základu dane, keďže v súlade s § 12 ods. 7 písm. c) ZDP nie je predmetom dane.
ŠTVRTÁ ČASx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podľa:
-
§ 4 ZDP
-
19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (vrátane);
-
25% z tej časti zxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
x x xxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxjetku (od roku 2016).
-
x xxx xxxx x xxxxx xx xxx
x
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak ide o takéto príjmy plynúce daňovníkovi s neobmexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
x xxx xxxx x xxxxx xx xxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z podielu na zisku vyplácanom zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného tichému spoločníkovi, podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkoxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxaničí z nezmluvného štátu (neznížené o výdavky).
-
Príjmy, ktoré sa zahrnujú podľa § 51e ZDP do osobitného základu dane, sa zdaňujú podaním daňovéxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxdnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) ZDP za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací pxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxho alebo z nezmluvného štátu.
Poznámka:
Platné životné minimum je životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia [§ 11 ods. x xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx
x
xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdne o daňovú stratu,
-
35% x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx je sadzba dane vo výške 19% s výnimkou príjmov plynúcich daňovníkom z tzv. nezmluvných štátov [§ 2 písm. x) ZDP], pri ktorých je sadzba dane určená vo výškx xx xxx xx xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxovníkov. Sadzba 5% platí pre vybraných ústavných činiteľov“ odmeňovaných podľa zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch ústavných činiteľov Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxk sumy zdaniteľného príjmu vyplácaného vybraným ústavným činiteľom podľa citovaného zákona.
II. Výpočet dane, povinnosti zamestnávateľa
2.
Oxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neovplyvňuje základ dane. Zamestnávateľ zodpovedá za správnosť výpočtu, zrazenia a odvedenia osobitnej dane, je tiež povinný ju uvádzať na mzdových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnávateľ správcovi dane v lehote do 5 dní po výplate, pripísaní alebo pri poukázaní PZČ poslancovi NR SR k dobru. Ak zamestnávateľ (platiteľ PZČ) nevykonx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxná daň. Poznámka:
Suma osobitnej dane vybraných ústavných činiteľov sa neuvádza v ročnom úhrne preddavkov na daň, teda ani v ročnom zúčtovaní, ani v daňxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxnom mesiaci zdaniteľný príjem vo výške 2 100 eur. Sumu osobitnej sadzby zamestnávateľ vypočíta ako 2 100 x 5% = 105 eur, ktorú vyznačí poslancovi NR SR na mxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxru (§ 35 ods. 6 ZDP). Pri výpočte základu dane z PZČ poslanca NR SR (§ 5 ods. 8 ZDP) bude zamestnávateľ vychádzať z pôvodnej sumy príjmu, teda zo sumy 2 100 eurx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
I. Vymedzenie príjmov zo zdrojov na území SR
1.
Obmedzená daňová povinnosť [§ 2 písm. f) ZDP] predxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxjúcich pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou zdroj na území SR znamená, že prípadné ďalšie príjmy týchto daňovníkov, aj keby plynuli zo zdroxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnenia umožňovala zdanenie tohto príjmu. Naproti tomu koncept neobmedzenej daňovej povinnosti predstavuje zdanenie tzv. celosvetových príjmov na úxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxvať daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP), alebo v prípadoch, ak sa vo vzájomných vzťahoch s krajinou, kde má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo, uplatňuje zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx daňovník trvalý pobyt alebo sídlo, nemá SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (tzv. nezmluvný štát), pri zdanení príjmov majúcich zdrox xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykonávaná na území SR, resp. vec, s ktorou súvisí dosahovaný príjem, bola umiestnená na území SR. Na určenie zdroja príjmu preto nie je rozhodujúce, ktx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxekoľkých skupín [písmená a) až j)], pričom pre každú skupinu príjmov je charakteristický určitý spôsob ich zdanenia.
II. Príjmy dosahované v stálej xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Tento princíp sa bude naďalej uplatňovať bez ohľadu na skutočnosť, či vo vzájomných vzťahoch s krajxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxarne je považovaný napríklad aj príjem z úrokov, licenčných poplatkov, ak sa preukázateľne vzťahuje k majetku stálej prevádzkarne umiestnenej na úzexx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxitím sadzby dane 19% alebo sadzby podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxpríklad v písm. e) bod 4, 5 alebo písm. f).
III. Príjmy zo závislej činnosti
3.
Na území SR sa zdania aj príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na úzexx xxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xôže vyplývať aj iný spôsob zdanenia. Obvykle sú v rámci zmluvy v článku venovanom zdaňovaniu príjmov zo závislej činnosti dohodnuté podmienky, pri splxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxíšiť, či zamestnávateľom je:
-
daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou - kedy sa tento príjem považuje za zdaniteľný podľa § 5 ZDP,
-
daňovnxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxiteľný podľa § 5 ZDP,
-
daňovník, ktorý v SR nevykonáva činnosť cez stálu prevádzkareň - kedy sa príjem môže oslobodiť od dane podľa § 5 ods. 7 písm. g) Zxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxmi zo závislej činnosti plynúcimi zo zdroja na území SR sú aj príjmy daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávané na palubách lietadiel a lodxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxb sú od 1. januára 2015 u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou predmetom dane na území SR v prípade, ak služby boli poskytnuté na území SR a príjem plxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xedy sa považovali za príjmy plynúce zo zdroja na území SR aj vtedy, ak boli poskytnuté mimo územia SR. Praktická aplikácia tohto ustanovenia sa vzťahuje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxedzení dvojitého zdanenia, sa postupuje podľa pravidla, že právo na zdanenie má štát, kde bola služba vykonaná. Príjmy za poskytovanie služieb vymedzxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxba rozumieť činnosti, ktoré nemajú výrobný charakter a sú vykonávané na území SR daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou za účelom dosiahnutia zixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi a projekty a pod.). Dôležitou xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx je dôležité rozlíšiť, či ich poskytuje rezident štátu, s ktorým SR:
-
nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia - vtedy sa príjem za poskxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxnik stálej prevádzkarne,
-
má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia - vtedy sa príjem za poskytnutie služieb zdaňuje podľa zmluvy, t.jx x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanenia, vypracuje pre slovenského klienta na území SR štúdiu o realizovateľnosti technického riešenia pri výrobe nového vstrekovacieho lisu (technxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trvalé, nevzniká jej na území SR stála prevádzkareň [§ 16 ods. 2 ZDP]. Preto slovenský klient pri výplate príjmu zahraničnému obchodnému partnerovi zrxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi, ktoré vyplývajú z § 43 ZDP.
V. Príjmy umelca, športovca, artistu a spoluúčinkujúcich osôb
5.
Príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxjitého zdanenia, ak sa táto zmluva vo vzájomných vzťahoch uplatňuje. Súčasne však platí, že ak by sadzba vyplývajúca zo zmluvy bola vyššia ako 19%, v súlxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxie príjmy z úhrad od rezidentov a stálych prevádzkarní
6.
Pod príjmami z prenájmu alebo z iného využitia hnuteľnej veci umiestnenej na území Slovensxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) alebo stálou prevádzkarňou daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxnosti umiestnenej na území SR, z nájomného a z akéhokoľvek iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území SR. Za príjem zo zdrojov na území SR daňovnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a depozitných certifikátov, ako aj výnosy z majetku v podielovom fonde a príjmy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, t.j. nebude možné ich zdaniť, a od 1. júla 2013 na základe novely ZDP č. 135/2013 Z.z. bolo vyňatie zo zdroja na území Slovenskej republiky rozšírené na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxť spôsobom ako v obdobných prípadoch podľa písmena c). V prípade existencie takejto zmluvy sa uplatní spôsob vyplývajúci z uzavretej zmluvy. Príjmy sa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxla dohodnutá v zmluve. Takisto treba uviesť, že v nadväznosti na úpravu predmetu dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj dane z príjmov právnickej osoby nixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, teda daň vyberaná zrážkou sa pri nich neuplatní. Pri príjmoch z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstvx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx e) piateho bodu sa za príjem zo zdroja na území SR od 1. januára 2014 nepovažuje príjem z prevodu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, kxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xvoma daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou. V nadväznosti na zavedenie zdaňovania podielov na zisku (dividend) a iných príjmov podľa § 3 ods. 1 pxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxrnujú tieto príjmy medzi príjmy plynúce zo zdroja na území SR. Podiely na zisku u zamestnanca bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva sx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxd:
Občan Nemecka poskytol v roku 2016 licenciu na postup pri izolovaní strešných konštrukcií pre slovenskú spoločnosť za odmenu 20 000 eur.
Akým spôsxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxm z postúpenia a využitia priemyselných práv. V súlade s týmto ustanovením v nadväznosti na ustanovenia § 43 ods. 2 ZDP a § 15 ZDP sa takýto príjem zdaní dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv medzi SR a Spolkovou republikou Nemecko sa uplatňuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, bude sa postupovať v zmysle článku 12 zmluvy - Licenčné poxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xájomného a iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej v SR
7.
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxej na území SR. Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej na území SR je platiteľ príjmu povinný zabezpečovať daň podľa § 44 ods. 2 ZDP, keď od 1. janxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovaná alebo poukazovaná v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý je daňovníkom členského štátu EÚ [§ 2 písm. t) ZDP]. Sadzba dane zxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxzpečenia dane, ale aj dane vyberanej zrážkou (§ 43 ZDP). Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou má nárok si svoju daňovú povinnosť vysporiadať podaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxovi s bydliskom v členskom štáte EÚ alebo daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý sa preukáže platiteľovi príjmu potvrdením od správcu daxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) ZDP].
VIII. Príjmy z prevodu účasti na spoločnosti, ktorá má na území SR nehnuteľnosx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxP umožňuje SR právo na zdanenie aj v prípade, že ide o spoločnosť alebo družstvo so sídlom mimo územia SR, ak spoločnosť alebo družstvo vlastní nehnuteľxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxvodu, je viac ako 50% hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo tohto družstva. Právo SR na zdanenie príjmu z takéhoto prevodu, ktorý plynie daňxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx a z viacerých bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré má SR uzavreté.
IX. Špecifický príjem pri nepeňažnom vklade nehnuteľnosti
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxaného majetku, ktorý vznikol vkladateľovi pri vklade nehnuteľnosti do majetku obchodnej spoločnosti podľa § 8 a § 17b ZDP.
X. Peňažné a nepeňažné plxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxlou prevádzkarňou daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR alebo organizačnou zložkou, ktorú ma zahraničný držiteľ umiestnenú na územx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdaňovaní subjektov, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt, resp. sídlo, je dôležité vymedzenie stálej prevádzkarne. Vznik stálej prevádzkarne na úzxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xamedzení dvojitého zdanenia len podľa § 16 ods. 2 ZDP,
-
je rezidentom krajiny, s ktorou SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia okrex x xx xxxx x xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xx xxxxu prevádzkareň sa podľa § 16 ods. 2 ZDP považuje tzv. „klasická stála prevádzkareň“ ako trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, prostrednícxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrým sa rozumie miesto, z ktorého je činnosť daňovníka organizovaná, a to najmä pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zaxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxaté, alebo mu bolo poskytnuté odberateľom na výkon jeho činnosti nie je rozhodujúca. Miesto alebo zariadenie na výkon činnosti je na základe časového vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx technické a iné poradenstvo, sprostredkovanie atď.), ak doba výkonu činnosti presiahne 6 mesiacov v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiaxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ak na území SR zriadi dielňu, v ktorej bude poskytovať záručný a pozáručný servis zariadení predaných na území SR? Predpokladáme, že záručný servis je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxné aj od slovenských výrobcov, sú fakturované priamo podniku v Nemecku a v opravárenskej dielni v SR ich zaťažia prirážkou 5%. V prvom rade treba vychádzxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxevádzkarni. Všeobecnými podmienkami na vznik stálej prevádzkarne sú podľa § 16 ods. 2 ZDP a čl. 5 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia existencxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrí základnú a významnú časť služieb realizovaných vo vzťahu k zákazníkom samotného nemeckého podniku, nemožno povedať, že nejde o pomocnú alebo podpoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxí SR.
14.
Za stálu prevádzkareň sa môže považovať aj stavenisko (miesto vykonávania stavebných a montážnych projektov), ale len ak výkon činnosxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx s obmedzenou daňovou povinnosťou a obvykle prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splnomocnenia, pričom osoba koná v mene daňovníkax xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxá výrobou a predajom farmaceutických výrobkov, má na území SR zriadenú dcérsku spoločnosť, ktorá vykonáva distribúciu farmaceutických výrobkov matxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxr síce dodáva dcérska spoločnosť so sídlom na území SR, ale faktúry za predaj vystavuje materská spoločnosť so sídlom v zahraničí. Úlohou dcérskej spolxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx províziu vo výške 5% z predaja. Vzniká materskej spoločnosti tzv. agentská stála prevádzkareň na území SR? V danom prípade treba vychádzať z § 16 ods. 2 Zxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávnenie dané komisionárskou zmluvou uzatvárať v mene materskej spoločnosti zmluvy (podľa pokynov materskej spoločnosti po predchádzajúcej aktívnxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxť vykonávajú prostredníctvom stálej prevádzkarne sa považuje aj tzv. službová stála prevádzkareň (obsiahnutá v § 16 ods. 2 ZDP s účinnosťou od 1. januxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxiahne 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Touto úpravou vzhľadom na skutočnosť, žx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxlej prevádzkarne pri poskytovaní služieb po uplynutí zákonom stanoveného časového testu. Pri stanovení doby potrebnej na vznik tzv. službovej stálex xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xamedzení dvojitého zdanenia) prednosť pred samotným ZDP, treba si uvedomiť, že každá z týchto zmlúv vymedzuje osobitne pravidlá pre vznik stálej prevxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxx
xxxxxxxxx organizačnej zložky nie je totožná s definíciou stálej prevádzkarne. Definícia organizačnej zložky je uvedená v Obchodnom zákonníku, a ak nespĺňa znxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxy je rozhodujúci vznik stálej prevádzkarne podľa ZDP a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxála prevádzkareň.
18.
Za príjem dosahovaný prostredníctvom stálej prevádzkarne sa považuje aj príjem, ktorý dosiahne zahraničný subjekt - daňoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj spoločnosti.
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
I. Zisťovanie základu dane v nadväznosti na spôsob vedenia účtovníctva
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxníkov, ktorí:
-
účtujú podľa príslušných opatrení MF SR v sústave jednoduchého účtovníctva,
-
uplatňujú výdavky percentom z príjmov (tzv. pauxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxňovníkov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva podľa príslušných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a nákladmi a môže ním byť účtovný zisk alebo účtovná strata,
-
výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovenej zákonom o účtovníctve. Následne pri zisťovaní základu dane sa takýto výsledok hospodárenia upraví podľa opatrenia MF SR č. MF/011053/2006-72x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxlade s § 17 až § 29 ZDP. Daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia podľa IFRS, majú aj možnosť stanoviť základ dane z výsledku hospodárenia, ktorý xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxí tohto postupu sú daňovníci povinní viesť evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa príslušných opatrení xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch uplatňovať tento spôsob vyčíslenia základu dane,
-
rozdielu medzi príjmami a výdavkami u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí nxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva alebo z rozdielu príjmov a výdavkov podľa postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. Ixx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxňou vyberanou zrážkou podľa § 43.
II. Všeobecné zásady zisťovania základu dane
2.
Výsledok hospodárenia, resp. rozdiel medzi príjmami a výdaxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé v nesprávnej výške - napríklad zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka, výdavky na reprezentáciu, manká a škody presahujúcx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, rozdiel, o ktorý účtovné odpisy majetku prevyšujú daňové odpisy a podobne,
-
upraví (zvýši) o sumy, ktoré nie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxania, ktoré boli do účtovníctva zaúčtované do konca roka 2014, sumy nepeňažných plnení, kurzové rozdiely z nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxrom o nich daňovník účtuje a podobne,
-
upraví (zníži) o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia alebo sa nezahrnujú do základu dane - napríklxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oslobodené od dane, rozdiel o ktorý daňové odpisy prevyšujú účtovné odpisy a podobne.
III. Položky vylúčené zo základu dane
3.
Do základu dane xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx a v prípade daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je možné za preddavok považovať iba daň vybranú z príjmov z vyplatenia (vrátenia) podielovýcx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xane.
4.
Súčasťou základu dane nie je príjem z nákupu vlastných akcií ako rozdiel medzi ich menovitou hodnotou a nižšou hodnotou, za ktorú sa nakúpilxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých akcií podľa § 161b Obchodného zákonníka, t.j. v prípade zníženia vlastného imania o hodnotu vlastných akcií vzatých z obehu. Ustanovenie sa aplikuxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
5.
Súčasťou základu dane nie je DPH, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a nehmotný majetok v prípade, že daňovník:
-
si uplatňuje nárok na odpočítaxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxému pred dňom, keď sa stala platiteľom. Podmienkou je, že tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov na účely dane z príjmov v zdaňovacích obdobixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxernú časť DPH zodpovedajúcu odpisom a súčasne o hodnotu odpočítanej DPH je povinný znížiť vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku (§ 25 ods. 7 ZDP),
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xx xáklade žiadosti samotného daňovníka, ak sú splnené podmienky podľa zákona o DPH, alebo z úradnej moci zo strany správcu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxestáva byť daňovník platiteľom DPH. V poslednom zdaňovacom období musí daňovník odviesť DPH, ktorá sa vzťahuje na majetok nadobudnutý bez DPH, nadobuxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxťou, keď u predchádzajúceho vlastníka bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítaná. V týchto prípadoch sa DPH, ktorú je daňovník povinný odviesť, vypočíxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxtaranie hmotného majetku u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v prípadoch, ak účtovné a daňové odpisy tohto majetku nie sú rovnakx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxajúcej výške použitej dotácie na obstaranie príslušného hmotného majetku. Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pri účtovaní dotácií xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s uplatňovaním účtovných odpisov. Pri zahrnovaní dotácie do základu dane sa však vychádza z daňových odpixxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxtácia zvyšuje základ dane v rovnakej výške, v akej základ dane znižujú odpisy tohto hmotného majetku. Dotácia poskytnutá na úhradu prevádzkových náklxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xoskytnutá.
7.
S účinnosťou od 1. januára 2015 upravil ZDP zahrnovanie tzv. zmarenej investície do základu dane, pričom k zmareniu investície neprxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xlebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku. Zmarená investícia sa podľa ustanovenia § 17 ods. 3 písm. g) ZDP zahrnuje do základu dane rovnomexxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xkončení prác na novej budove skladu z dôvodu neperspektívnosti jednej časti výrobného programu, t.j. nie z dôvodu škody. Hodnota obstaraných prác k toxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I----------I-----I-----I
I Rok 2015                   I Suma v € I MD I DAL I
I-----------------------------------------------I----------xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx  x xxx xxx x xxx x xxx x
x xxxxx xxxxxx xxxxxx              x     x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----I
 
Vplyv na základ dane
I--------------------I-----------------------------I----------------I-----------------------I---------xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------------------I----------------I-----------------------I---------------------I
I 2015        I   3 700 (133 200/36)   I  8 (5 - 12)  I 2x xxx xx xxx x xx  x      xxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I 2016        I      3 700      I    12    I    44 400     I       -44 400 I
I--------------------I-----------------------------I----------------I-----------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx        x      x xxx      x    xx    x    xx xxx     x       xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I---------------------I
I 2018        I      3 700      I 4 (01 - 04)  I    14 800     I       -14 800 I
I--------------------I-----------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx       x       x       x    xx    x    xxx xxx    x          x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------I-----------------------I---------------------I
V zdaňovacom období 2015, keď účtovné náklady boli ovplyvnené jednorazxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxd dane len o rozdiel medzi týmito sumami vo výške 29 600 eur. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach prichádza k znižovaniu základu dane o príslušnú časť xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxctva alebo u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP daňovník nemusí zahrnúť celý príjem plynúci z dotácie do základu dane v zdaňovxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxkladov, ktoré sa považujú za daňový výdavok v tom istom zdaňovacom období. Účtovanie dotácií je vymedzené v § 18 Postupov účtovania v JÚ. Ak dotácia, podxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxovacom období jeho prijatia, t.j. príjem časovo nerozlišuje.
9.
Od 1. januára 2015 boli zavedené pravidlá zahrnovania inventarizačného prebytkx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetok. Nezahŕňa sa do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch, ale zahrnie sa do základu dane postupne počas doby odpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xž aj u daňovníka s hospodárskym rokom, ktorý začal v priebehu kalendárneho roka 2014 a ktorý pri inventarizácii k poslednému dňu účtovného, resp. zdaňoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §52zd ZDP, totiž nevyplývalo, že postup podľa § 17 ods. 3 písm. j) ZDP sa má uplatniť po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo najskôr 1. januárx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxznamenaný v jej účtovnej evidencii. Novozistený majetok ocenila reálnou hodnotou (RH) vo výške 6 120 eur. Aký bude účtovný postup a dopad tohto rozhodnxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I-------I-----I-----I
I Rok 2016                     I Suma I md I d  I
I--------------------------------------------------I-------I-----I-xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx  x x xxx x xxx x xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx   x    x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I-------I-----I-----I
I Účtovné odpisy vysokozdvižného vozíka      I 1 000 I 551 I 082 I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx x xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I-------I-----I-----I
Vplyv na základ dane:
Spoločnosť zaradí sústruh do príslušnej odpisovej skupiny 2 s dobou odpixxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xníži spoločnosť základ dane o 915 eur (1 000 - 85) a zároveň spoločnosť zvýši základ dane o rozdiel medzi vyššími účtovnými odpismi a daňovými odpismi v tex xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxe vstupujú rovnomerné daňové odpisy.
10.
Od 1. januára 2016 sa na základe novely ZDP č. 440/2015 Z.z., ktorá bola prijatá v súvislosti s novým zákonxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x školstve podľa § 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup zahrnutia sponzorského do základu dane je obdxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxanie do základu dane
11.
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x x x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, ktorý je súčasne ekonomicky, personálne alebo majetkovo prepojený s inou osobou [§ 2 písm. xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxvinnosť používať ceny obvyklé a princíp porovnateľných nekontrolovaných transakcií aj medzi tuzemskými závislými osobami. Zároveň z povinnosti poxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxík v postavení závislej osoby je podľa ods. 5 zákona povinný zvýšiť základ dane aj o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch s ekonomixxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxi medzi nezávislými osobami v porovnateľných nekontrolovaných transakciách, ak tento rozdiel znížil základ dane. Pri určovaní základu dane závislex xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxla stanoveného v tomto ods. 5 a obmedzení upravených v písm. a) až d). Na základe ods. 6 je umožnená opačná úprava základu dane v prípade, ak zahraničný sprxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovník poskytol tovary, služby alebo pôžičky slovenskému daňovníkovi - závislej osobe za cenu nižšiu v porovnaní s cenou obvyklou v zahraničí. Recixxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxlého vzťahu podľa § 18 ods. 1 ZDP. Recipročná úprava základu dane sa vykoná na základe povolenia správcu dane, ktoré musí byť daňovníkovi písomne oznámexxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxz povinnosti podania žiadosti správcovi dane o povolenie tejto úpravy. Ak daňovník uplatňujúci úľavu na dani podľa § 30a alebo § 30b ZDP zníži základ dxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu základ dane podľa § 17 ods. 5 ZDP. Rovnako, ak iná závislá osoba primárne vykoná úpravu základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP, je daňovník uplatňujúci úľavu nx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxie úpravy základu dane medzi závislými osobami, ktorá má za následok zníženie základu dane.
V. Základ dane stálej prevádzkarne
12.
Stála prevádzxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxvnakými alebo podobnými činnosťami a vykonávala svoju činnosť za rovnakých alebo podobných podmienok a ako keby obchodovala so svojim zriaďovateľom xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxnie a správnych nákladov (napr. náklady na účtovnícke, audítorské a právne poradenstvo, manažérske náklady na vedenie, plánovanie a kontrolu), a to bxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxujú o náklady vynaložené na účely stálej prevádzkarne, a to tiež bez ohľadu na miesto ich vynaloženia. V niektorých prípadoch možno využiť aj nepriame mxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxaní rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 ZDP.
VI. Úprava základu dane v osobitných prípadoch (konkurz, likvidácia, skončenie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxka s likvidáciou (kedy je zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 3 ZDP ukončené ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie) alebo k vyhláseniu konkurzu (kedy je zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xdaňovacom období dochádza k zániku činnosti daňovníka, ktorý dosahoval príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.
14.
V odseku 9 § 17 ZDP je definované, v ktorýxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xozhodnutia na výkon príslušnej činnosti sa za skončenie uvádzaných činností považuje aj prípad, ak napríklad daňovník v jednom roku preruší alebo pozxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxe podnikania. Ide napríklad o výkon činností sezónneho charakteru. Zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti alebo pozxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx či daňovník účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva. Úpravu základu dane bude potrebné vykonať aj u daňovnxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhľadávok a záväzkov pri zlúčení a splynutí
15.
Súčasťou základu dane u právneho nástupcu pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých obchodnýxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxných spoločností alebo družstiev. S účinnosťou od 1. januára 2010 sa na účely vyčíslenia základu dane použije ocenenie majetku spôsobom vyplývajúcim x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxa základu dane pri tzv. podnikových kombináciách
16.
Uvedené ustanovenie je základným ustanovením, ktoré od 1. januára 2010 upravuje tzv. podnikoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sa prvotne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, ktorý je následne upravený na základ dane podľa § 17a až § 17e ZDP,
-
ocenenie mxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxplatenia pri tzv. podnikových kombináciách
17.
Odsek 13 § 17 ZDP odkazuje na postup podľa ustanovenia § 17 ods. 19 ZDP u daňovníkov, ktorí kupujú poxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo rozdelením). Postup sa týka zahŕňania vymedzených druhov výdavkov (nákladov), ktoré sa do základu dane u dlžníka zahrnujú až po zaplatení, respx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxedzenou daňovou povinnosťou je aj daňová strata jeho stálej prevádzkarne umiestnenej mimo územia Slovenskej republiky bez ďalších obmedzení. Pri zixxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxzenou daňovou povinnosťou sú zahrnuté aj účtovné prípady, ktoré sa týkajú činnosti vykonávanej prostredníctvom organizačnej zložky v zahraničí. Prxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxv, ktorí v zahraničí nepodnikajú prostredníctvom stálej prevádzkarne. Osobitne je ustanovené, že výdavky, na úhradu ktorých je daňovník povinný podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxladu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj daňová strata jeho stálej prevádzkarne. Ustanovenie ods. 14 má nadväznosť xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxch účtovných období
19.
Pri zrušení opravných položiek a zrušení rezerv na účet nerozdelený zisk minulých rokov sa základ dane zvyšuje o zaúčtovanú xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxe z príjmu tých zdaňovacích období, v ktorých sa mali správne zaúčtovať, túto situáciu treba riešiť podaním dodatočného daňového priznania za toto obdxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxov právnickej osoby nezaložených alebo nezriadených na podnikanie pri predaji majetku, ktorý bol používaný v rámci činností, z ktorých príjmy sú predxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxnu podľa § 25 (teda vstupnú cenu), zníženú o sumu uplatnených odpisov podľa § 27 (rovnomerné odpisy), resp. podľa § 28 (zrýchlené odpisy). Do základu xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov, potom sa do základu dane zahrnie rozdiel, o ktorý príjem z predaja prevyšuje cenu vedenú v účtovníctve, ktorx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxho inkasa pohľadávok alebo neuhradených záväzkov do základu dane
21.
Daňovník sa môže rozhodnúť, či kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxkladu dane z príjmov v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje. Začatie nezahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve do základu danx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh rozdielov do základu dane. Následne daňovník zahrnie kurzové rozdiely do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu pohľadávok, icx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodne zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v súlade s účtovníctvom, je povinný zahrnúť do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovnxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxve do základu dane vyznačí daňovník takisto v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa tak rozhodol (bez povinnosti osobitnej oznamovacej pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xplatňoval aj daňovník, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zaniknutého zrušením bez likvidácie.
XIV. DPH ako súčasť základu dane
22.
U platitexxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxobitné prípady, kedy je daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane súčasťou základu dane z príjmov, sú nasledujúce:
-
pri registrácii za platitexx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxx
x
xxx xxxxx xxxxu použitia majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH, keď pri úprave odpočítanej dane pri dlhodobom majetku je dodatočne odpočítateľná alebo doxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxj zostatkovej ceny hmotného alebo nehmotného majetku alebo pri povinnosti vrátiť DPH z daňovej zostatkovej ceny hmotného alebo nehmotného majetku prx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxi zrušení registrácie platiteľa DPH povinnosť zvýšiť vstupnú cenu hmotného alebo nehmotného majetku.
XV. Položky zahrnované do základu dane až po zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxo výnimky zo všeobecného pravidla, že ZDP na účely vyčíslenia základu dane nečlení výdavky na zaplatené a nezaplatené. Týmito výnimkami, ktoré sa zahrxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxh. V súvislosti s kompenzačnými platbami bol doplnený § 43 ods. 3 písm. m) ZDP, podľa ktorého sa prijímateľovi táto platba zdaňuje daňou vyberanou zrážkxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxienky zaplatenia sa týka aj odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxa na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu. Tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxdkovania na základe mandátnych a obdobných zmlúv). V tomto prípade však okrem podmienky zaplatenia platí aj limit pre zahrnovanie odplát (provízií) dx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xbchodu nevzťahuje (banky, poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zaisťovne z inéxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxavky (náklady), ktoré sa vzťahujú k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP v prospech daňovníka nezmluvného štátu. Nezmluvný štát je definovaný v § 2 písm. xx xxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxkladu dane daňovníka, ktorý príjmy vypláca, je okrem toho potrebné splniť podmienky stanovené v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 ZDP, keďže tieto platby zárxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxsm. f) vzťahuje tiež na poradenské a právne služby zaradené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2. Špecifikácia poradenských a právnych služieb zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx zmenené ustanovenie použilo prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015. Ďalej podľa písm. g) sú to výdavky (náklady) na získanie norixx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxak počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli výdavky (náklady) na normy a certifikáty zaplatené. Podmienka zaplatenia sa úpravou platnou ox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxs. 10 ZDP použila po prvýkrát už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015. Normy a certifikáty do tejto hodnoty sa do základu dane zahrnú jednoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xarketingové a iné štúdie a prieskum trhu. Na účely uplatňovania týchto výdavkov (nákladov) do základu dane sa akceptujú aj čiastočné úhrady. V písm. h) xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xáklade zmluvy o sponzorstve v školstve podľa § 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. Sponzor si môže do daňových výdavkov uplatniť sponzorské, len xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xa sponzorské limitujú aj v nadväznosti na vykázanie kladného základu dane v príslušnom zdaňovacom období. V prípade vykázania daňovej straty alebo nuxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxie sponzorského poskytnutého amatérskemu športovcovi okrem talentovaného športovca a športového reprezentanta do daňových výdavkov.
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xaň vo výške 19 eur. Svojmu odberateľovi poukáže kompenzačnú platbu vo výške 81 eur, ktorá je už znížená o uplatnenú zrážkovú daň. Túto je povinný odviesť xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxoky z omeškania považovaný za daňový výdavok, keďže v zdaňovacom období prišlo k jeho skutočnej úhrade.
Príklad:
Spoločnosť má uzatvorenú licenčxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxške 450 eur. Ak spoločnosť nemá sumu licenčných poplatkov zaúčtovaných v nákladoch uhradenú, musí o túto sumu zvýšiť výsledok hospodárenia v podanom dxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxP.
Príklad:
Akciová spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní podľa § 642 Obchodného zákonníka s inou PO na sprostredkovanie predaja svojxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvala do nákladov na účet 518 - Ostatné služby, ale k jej úhrade v zdaňovacom období neprišlo. Zmluvne dohodnutá provízia (20 000 eur) prevyšuje limit 20% x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxx xxr, ale o 16 000 eur. V zdaňovacom období, v ktorom je o provízií účtované na ťarchu nákladov, príde k zvýšeniu základu dane o 20 000 eur z dôvodu jej nezaplatxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx svojich stavieb. Certifikovaná skúšobňa vystavila certifikát na tento betón s platnosťou 48 mesiacov, t.j. 4 roky. Cena služby (certifikátu) bez DPH xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxtu faktúry, t.j. 5 040 eur, ale súčasťou základu dane môže byť len 9/36 jej hodnoty, t.j. 1 260 eur. Preto spoločnosť zvýši základ dane o 3 780 eur (5 040 - 1 26xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxovacom období roku 2019.
XVI. Nepeňažný príjem prenajímateľa vo výške vykonaného technického zhodnotenia nájomcom ako súčasť základu dane
25x
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi v technickom zhodnotení prenajatej veci, ktoré vykonal nájomca so súhlasom prenajímateľa nad rámec povinností vymedzených v nájomnej zmluve. Obdoxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxej zmluvy rozumejú aj iné užívacie vzťahy, ako napríklad vzťah uzatvorený podľa § 51 Občianskeho zákonníka (nepomenovaná zmluva) alebo vecné bremenx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxateľa. Rovnako úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať od prenajímateľa len na základe zmluvy, ak sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak prexxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xa zvýšila hodnota veci. Na uvedené reaguje aj ZDP, keď na strane prenajímateľa špecificky upravuje situáciu, kedy nájomca vynaložil výdavky na technixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx tohto nepeňažného príjmu:
-
v zdaňovacom období vykonania a uvedenia technického zhodnotenia do užívania - ak prenajímateľ nedal nájomcovi súhlax x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxatkovú cenu prenajatej veci a podľa písm. a) v zdaňovacom období uvedenia technického zhodnotenia do užívania zvýši základ dane o plnú hodnotu technicxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xostatkovej ceny zahrnuje hodnotu technického zhodnotenia do daňových výdavkov prostredníctvom odpisov.
Príklad:
Spoločnosť ako vlastník prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebytového priestoru - montáž klimatizácie. Prenajímateľ s vykonaním a úhradou zo strany nájomcu súhlasil, ale technické zhodnotenie bude odpisovax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx zvýši vstupnú, resp. zostatkovú cenu prenajímateľ a z takto zvýšenej ceny bude uplatňovať daňové odpisy. Keďže prenajímateľ nevynaložil výdavky na txxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxe aj o hodnotu nepeňažného príjmu vo výške nájomcom uhradeného technického zhodnotenia, t.j. o plnú sumu 30 000 eur.
-
v zdaňovacom období, v ktxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxjímateľovi, pričom ale pri zaradení technického zhodnotenia do užívania dal prenajímateľ súhlas nájomcovi s odpisovaním technického zhodnotenia - xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxny technického zhodnotenia pri použití rovnomerného spôsobu odpisovania podľa § 27 ZDP a súčasne prenajímateľ zvýši x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxatková cena u nájomcu je však v takomto prípade vždy nedaňovým výdavkom v plnej výške.
26.
Súčasťou základu dane prenajímateľa sú aj výdavky, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxmnej zmluve.
XVII. Podmienky zisťovania daňovej straty
27.
Pri zisťovaní daňovej straty sa postupuje rovnako ako pri zisťovaní základu dane. Daxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxe v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach pri splnení podmienok uvedených v § 30 ZDP.
XVIII. Podmienky zahrnovania rezerv a opravných položiek do zákxxxx xxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxde s § 20 ZDP, a na ostatné rezervy, ktoré sú síce vytvorené podľa účtovných predpisov, ale nepovažujú za podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP za daňový výdavok. Nxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxške, v akej je tento náklad uznaný za daňový výdavok podľa § 19 ZDP. Zrušenie nepotrebnej rezervy, alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom, akx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxnej rezervy nezahŕňa do základu dane. Ustanovenie určuje, že obdobne sa postupuje aj pri opravnej položke, ktorej tvorba nie je podľa § 21 ods. 2 písm. j) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxx 24 § 17 ZDP obsahuje úpravy základu dane v prípade, ak príde k porušeniu podmienok [§ 2 písm. s) zákona], za ktorých bol majetok obstaraný formou finančxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnčného prenájmu sa bude postupovať ako pri majetku obstaranom napríklad kúpou, t.j. predmetom úpravy základu dane bude len rozdiel medzi účtovnou zosxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxanom v § 19 ods. 3 písm. b) sa daňová zostatková cena zahrnie do základu dane do výšky príjmov z predaja. Ak príde k totálnemu znehodnoteniu predmetu finaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxe škody do výšky príjmov z náhrad vrátane prijatých úhrad z predaja a v prípade škody nezavinenej daňovníkom v plnej výške. Pri skončení operatívneho náxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxo nájomného v daňových výdavkoch a odpisov vypočítaných rovnomerným spôsobom (§ 27), ktoré by vlastník mohol uplatniť z tohto majetku počas trvania náxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx.
Ak určitá osoba (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou) dosiahne v príslušnom zdaňovacom období príjmy prostredníctvom viacerých stálych prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxt daňových strát všetkých stálych prevádzkarní, pričom do tohto základu dane sa nezahrnú tie príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, z ktoxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva z územia Slovenskej republiky do niektorého z členských štátov Európskej únie vznikne xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxčného vedenia sa postupuje podľa § 17e ods. 8 písm. a), to znamená, že ku dňu zmeny sídla (vedenia) daňovník neupravuje základ dane o zostatky rezerv, oprxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xodľa § 20, pričom daňovník môže pokračovať v odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku stálej prevádzkarne a odpočítavaní daňovej straty podľx x xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xx x xx x xx ZDP vymedzujú úpravu základu dane daňovníka, ktorý ako dlžník eviduje neuhradený záväzok alebo jeho časť. Povinnosť zvýšenia základu dane sa týka záxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xajetku (odpisovanému aj neodpisovanému), k zásobám a ďalej k inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spoxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xplatnosti stanovená doba. Do 31. decembra 2013 to bolo 36 mesiacov xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxstom na zahrnovanie opravnej položky k pohľadávke do základu dane. Základ dane sa teda zvyšuje postupne tak, že ak od lehoty splatnosti záväzku uplynulx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxad dane sa zvýši najmenej o 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatnej časti a ak je táto doba 1 080 dní, úprava základu dane je v úhrne najmenej 10xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxvacom období uplynula, ale aj postupné (čiastočné) splácanie záväzku.
33.
V odseku 32 § 17 ZDP je obsiahnutá nadväzujúca úprava pre prípad, ak po oxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx. 32 v písm. c) doplnené, že zníženie základu dane o sumu záväzkov, o ktorú v minulosti zvyšoval daňovník základ dane podľa § 17 ods. 27, sa týka aj daňovníkxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zdaňovacom období, ktoré končí ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu aj daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz. Daňovník, kxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxkturalizačného plánu. Pri ostatných záväzkoch (t.j. nezahrnutých v reštrukturalizačnom pláne) však aplikuje § 17 ods. 27 ZDP.
Príklad:
Spoločnosx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxj v roku 2016. Splatnosť záväzku uvedená na faktúre uplynula 20. júna 2016. Spoločnosť sa pre druhotnú platobnú neschopnosť obáva, že nebude schopná záxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xx--------I-----------I------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------I
I Rok   I Čiaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x  xxxxxx xxxxxxx xxxx x  x
x     x  xxxxxx x  xxxxxxxxxx xxxx   x    x xxxxx    x    x xxxxx    x   xxxxxxxom období   I
I     I      I            I           I v minulých obdobiach I              I
I---------I-----------I------------------------I----------------------I----------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   x  x     xx xxx     x     x      x     x      x       x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I---------------------------I
I 2017  I   0  I     30 000     I    +6 000    I     0      I     +6 000      I
I     I      I            I  (30 000 x 20% )  I           x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx18  I   0  I     30 000     I    +15 000    I    +6 000    I +9 000 (15 000 - 6 000) I
I     I      I            I  (30 000 x 50% )  I           I              I
I---------I-----------I------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx  x   x  x     xx xxx     x    xxx xxx    x    xxx xxx    x xxx xxx xxx xxx x xx xxxx x
x     x      x            x  xxx xxx x xxxx x  x           x              x
xxxxxxx---I-----------I------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------I
I SUMA  I   0  I     30 000     x     x      x     x      x     xx xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
Ak spoločnosť neuhradí záväzok ani počas 3 rokov od uplynutia lehoty splatnosti, bude povinná zvyšovať základ dane postupne v závislosti od dxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx aby v úhrne za roky 2017 a 2018 spolu predstavovalo zvýšenie základu dane 50% menovitej hodnoty záväzku a v roku 2019 to bude zvýšenie o ďalších 50% menovixxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxuralizácie, pričom reštrukturalizačný plán bol súdom potvrdený v auguste 2015. Spoločnosť okrem iných záväzkov eviduje aj záväzok v menovitej hodnoxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx x x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxenia reštrukturalizačného plánu súdom, môže vykonať spätnú úpravu základu dane takto:
I-------------------------------I-----------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx              x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxa základu dane I Úprava základu dane I
I                I úhrada  I  / nesplatená  I dane v úhrne  I v úhrne v minulosti I v aktuálnom období I
I                I      I    časť    I         I           I           I
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx             x   x   x   xx xxx   x    x    x     x     x     x     x
xx------------------------------I-----------I------------------I-----------------I---------------------I---------------------I
I 201x             x   x   x   xx xxx   x   xx xxx   x     x     x    xx xxx    x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x      x         x xxx xxx x xxx x x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------------I---------------------I---------------------I
I 2015             I   0   I   30 000   I    0    I    +6 000    I    -6 000    I
I potvrdenie          x      x         x         x           x           x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  x      x         x         x           x           x
x xxxxx             x      x         x         x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------------------I---------------------I
V roku potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom prišlo k spätnej úprave ZD - jeho znížexxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxizácie v roku 2014, pričom reštrukturalizačný plán bol potvrdený súdom v auguste 2015. Spoločnosť okrem iných záväzkov eviduje záväzok v menovitej hoxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xyhlásená, zvýšenie ZD podľa § 17 ods. 27 ZDP sa nevykoná, keďže podľa § 17 ods. 32 písm. c) ZDP sa postup podľa ods. 27 neuplatní na záväzky obsiahnuté v súxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
34.
Ustanovenie § 17 ods. 28 ZDP súvisí s úpravou základu dane v prípadoch, ak si daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva uplatnil vo výdavxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xýškou opravnej položky a účtovným nákladom súvisiacim s postúpenou alebo odpísanou pohľadávkou môžu existovať rozdiely, treba tieto rozdiely vyspoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dane o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok, a na druhej strane zníži základ dane o výdavok vo výške vyplývajúcej z ustanovxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxňovacom období upraví (zvýši) základ dane o pomernú časť z uplatnenej opravnej položky vo výdavkoch znižujúcich základ dane.
XXIV. Úprava základu dxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdok hospodárenia opravným zaúčtovaním výnosov, resp. nákladov z minulých účtovných období. Tieto rozdiely budú súčasťou základu dane v tomto období x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxkázal v niektorom z predchádzajúcich zdaňovacích období vyššiu daňovú povinnosť (zahrnutím vyšších výnosov, resp. príjmov do xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane (§ 69 daňového poriadku) a nevyžaduje sa úprava základu dane podaním dodatočného daňového priznania podľa x xx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xríslušnom zdaňovacom období vykázal daňovú stratu, tak povinnosť podania dodatočného daňového priznania je obsiahnutá v § 16 ods. 4 daňového poriadkxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnosť platenia je uložená pre regulované osoby zákonom č. 235/2012 Z.z., sa zahrnie do základu dane vo výške jeho úhrady alebo časti jeho úhrady, a tx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxanie peňažných a nepeňažných plnení s výnimkou príjmov z vykonávania klinického skúšania daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP. Držiteľ registrácie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxy, výrobca dietetickej potraviny alebo tretia osoba sú osoby, ktoré sa na tento účel označujú ako „držiteľ“. Držiteľ je povinný oznámiť príjemcovi výšxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxe spôsobom podľa § 43 ods. 17 ZDP.
XXVII. Úprava základu dane pri konte pracovného času a pri spätnom finančnom prenájme
38.
Od 1. januára 2014 je v odxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xenšieho objemu prác za rovnakú odmenu. Súčasťou základu dane sú aj mzdy a odvody zamestnávateľa za zamestnancov účtované na účte 381 - Náklady budúcich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zamestnávateľom poskytuje daňová výhoda v období, v ktorom prichádza k vyplateniu mzdy bez toho, aby jej výške zodpovedali reálne odpracované výkony xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxenajíma počas dohodnutej doby finančného prenájmu (tzv. spätný prenájom). V zdaňovacom období xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obdobiach, v ktorých sa táto časť predajnej ceny rozpúšťa do výnosov, sa táto časť predajnej ceny do základu dane nezahŕňa.
XXVIII. Úprava základu daxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx
xxx
xxxxxx xx x xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odpisuje alebo si prenajíma osobný automobil zatriedený do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25) 48 000 eur a viac. Podľa ods. 34 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx priznaní oproti násobku počtu osobných vozidiel so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného rovnomerne z limitovanej vsxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, potom je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxvník, ktorý osobné automobily prenajíma na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci (tzv. operatívny prenájom). Dôxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx a nie odpis uplatnený po úprave podľa § 17 ods. 34.
Príklad:
Akciová spoločnosť GAMEX obstarala v januári 2015 osobný automobil, ktorého vstupná cenx xxxx xx xxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 48 000 eur, ak spoločnosť vykáže základ dane aspoň vo výške ročného rovnomerného odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, t.j. ak vykxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dane:
I------I-------------I---------------------I-----------------------------------I-------------------------I
I Rok I Základ dxxx x   xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x  xxxxxx xxxxxxx xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I-------------------------I
I 2016 I    4 000 I 15 000 (60 000 / 4) I    12 000 (48 000 / 4)    I 3 000 (15 000 - 12 000) I
I------I-------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x   xx xxx x       xx xxx x       xx xxx        x      xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------------------I-----------------------------------I-------------------------I
I 2018 I   11 000 I       15 000 I       xx xxx        x x xxx xxx xxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I 2019 I   16 000 I       15 000 I       12 000        I      nie      I
I------I-------------I---------------------I-----------------------------------I-----------------xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtívneho prenájmu, kedy nájomca uplatňuje v daňových výdavkoch nájomné. Ak daňovník uplatňuje do daňových výdavkov nájomné z osobných automobilov zaxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxroti násobku počtu osobných vozidiel so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a pomernej časti ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxného nájomného, potom je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatneného nájomného z osobných automobilov so vxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxdelávaní
42.
Od 1. septembra 2015 sa s cieľom zvýšenia motivácie zamestnávateľov zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania umožňuje zamestnávatxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxenie učebnej zmluvy podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
43.
Základ dane možnx xxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.
Príklad:
Spoločnosť poskytla v zdaňovacom období 2016 (od septembra do decembra) pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx). Spĺňa tak podmienku na zníženie základu dane pri podaní daňového priznania o 1 600 eur na žiaka, čo je zníženie základu dane za všetkých žiakov spolu 11 xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxby, ktorý je základňou pre limitovanie výdavkov. Na zistenie základu dane sa použijú ustanovenia § 17 až § 29 ZDP, pričom daňovník nevykonáva úpravy zákxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxh so vstupnou cenou 48 000 eur a viac [§ 17 ods. 34 a 35],
-
zníženie základu dane u zamestnávateľa, ktorý je zapojený do systému duálneho vzdelávania xx xx xxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx x
x
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx predmet [§ 21 ods. 1 písm. h)].
Takto vyčíslený základ dane sa upravuje o tieto výdavky, ktorých daňová uznateľnosť nadväzuje na výšku vykázaného záxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxorého zápis držiteľa úplne nového vozidla, ktoré ešte nikdy nebolo evidované v evidencii vozidiel, bude podliehať správnemu poplatku vo výške 33 eur, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxa vozidiel konečným zákazníkom uzatvorenú zmluvu s výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidiel. Predpokladá sa, že výrobca alebo predajca vozidiel si xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla neprevedie držbu tohto motorového vozidla na inú osobu do jedného roka vrátane od zápisu tohto motorového vozidla do evidencie vozidiel a zároveň dx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxch poplatkov], akú by výrobca alebo predajca v pozícii držiteľa motorového vozidla zaplatil v čase, keď došlo k prvej evidencii vozidla, je povinný zvýxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xk dôjde k úhrade plnej hodnoty registračného poplatku v zdaňovacom období, v ktorom uplynula lehota 15 dní po uplynutí jedného roka od zápisu motorovéhx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x daňové výdavky súvisiace s obstaraním, prevádzkou, technickým zhodnotením, opravou údržbou tohto motorového vozidla, uplatnené do základu dane v zxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, v ktorom uplynie lehota na úhradu tohto registračného poplatku, je držiteľ vozidla povinný zvyšovať si základ dane v jednotlivých zdaňovacích obdobxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje prerušiť daňové odpisovanie u motorového vozidla držiteľa, a to až do zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dôjdx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxle zaevidovanom v evidencii vozidiel v SR od 1. februára 2017.
Príklad:
Spoločnosť - autorizovaný predajca vozidiel - zapísala do evidencie vozidiex xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx minimálnu výšku registračného poplatku. S prevádzkou vozidla do konca zdaňovacieho obdobia 2017 súvisia do daňových výdavkov zahrnuté odpisy vo výšxx x xxx xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a predajca ani nezaplatil registračný poplatok vo výške zodpovedajúcej veku vozidla a výkonu motora. Z dôvodu nesplnenia tých dvoch podmienok je spolxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxe sprostredkovateľskej provízie do daňových výdavkov)
NS SR 5 Sžf 134/2013
(okolnosti vzniku tzv. stavebnej stálej prevádzkarne daňovníka s neoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxx
xxxxxovanie základu dane podľa § 17 ods. 12 ZDP pri postúpení pohľadávky za prenájom a odstúpení od zmluvy)
NS SR 4 Sžf 15/2014
(spôsob preukaznosti sproxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo časti, nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev
Predaj a kúpa podniku alebo jeho časxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xlebo jeho časti len v reálnych hodnotách. Znamená to, že na tento typ tzv. podnikovej kombinácie sa použije ocenenie len v reálnych hodnotách, a nie aj v pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xajetku.
II. Základ dane u predávajúceho podniku
2.
Odsek 1 § 17a ZDP sa zaoberá úpravou základu dane pri predaji podniku alebo jeho časti u daňovníxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxavky percentom podľa § 6 ods. 10 ZDP, alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. Daňovník predávajúci podnik alebo jeho časť vychádza pri zixxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxne.
3.
Ak zároveň ide o daňovníka, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, pri zisťovaní základu dane sa dohodnutá kúpna cena:
zvýši o:
-
záväzky pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xpravnej položky k nadobudnutému majetku;
a zníži o:
-
hodnotu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom, bolx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem,
-
zostatkovú hodnotu aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku.
4.
Daňovník, ktxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxé rezervy [§ xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Daňovník, ktorý predáva podnik alebo jeho časť a ktorý uplatňuje výdavky percentom podľa § 6 ods. 10 ZDP, pri úprave základu dane dohodnutú kúpnu cenu nxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxzaúčtoval v účtovných obdobiach. Dohodnutú kúpnu cenu však zníži len o hodnotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxnie o hodnotu poistného a príspevkov, ktoré sa vo výdavkoch uplatňujú v preukázateľnej výške (na rozdiel od ostatných výdavkov, ktoré sa uplatňujú v pexxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy o predaji podniku alebo jeho časti. Týmto momentom je deň podpísania zmluvy, a to bez ohľadu na to, či príde aj ku skutočnému peňažnému vyrovnaniu kúpnxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxosti, treba okrem úpravy základu dane podľa § 17a ods. 1 ZDP vykonať aj úpravu základu dane podľa § 17 ods. 8 ZDP.
III. Základ dane u kupujúceho podniku
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx § 17 ods. 1 písm. a) ZDP. Tento daňovník na ocenenie kúpeného podniku alebo jeho časti použije ocenenie v reálnych hodnotách. Pri následnom odpisovaní mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx u predávajúceho podnik a u kupujúceho podniku
9.
Odseky 3 až 7 § 17a ZDP riešia úpravu základu dane daňovníka, ktorý buď predáva podnik, alebo jeho čaxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxho účtovníctva, alebo podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZDP, t.j. vykazujúceho základ dane xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxou) sa úprava základu dane vykoná o rozdiel medzi reálnou hodnotou tohto druhu majetku a jeho daňovou vstupnou cenou. Táto úprava vyplýva zo zrušenia moxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxý majetok nadobudnutý darom ocenený do 31. decembra 2015, sa pri úprave základu dane použije aj po 1. januári 2016 [§ 52zg ods. 2 ZDP].
10.
Úprava záklxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách
I. Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách
1.
V § 17b ZDP je upravený postup zisťovania základu dane pri xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkazuje výsledok hospodárenia podľa IFRS, a
-
prijímateľa tohto vkladu.
2.
Ak je vkladateľom nepeňažného vkladu fyzická osoba, ktorá účtuxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvi nepeňažného vkladu vyplýva z § 17b ods. 11 ZDP. Vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorým je fyzická osoba, ktorá o majetku neúčtuje, postupuje pri zisťoxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxateľa
3.
Odsek 1 § 17b ZDP sa zaoberá úpravou základu dane u vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vyčíslený rozdiel medzi hodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxxazovo v súlade so zaúčtovaním tohto rozdielu do nákladov xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxhrnovaní tohto rozdielu do základu dane postupuje jednorazovo) alebo
b)
postupne najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní teda vkladateľ tento rozdiel zaúčtovaný vo výnosoch alebo nákladoch (zahrnutý vo výsledku hospodárenia) najskôr vylúči zo základu dane a ďalej ho pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxve základu dane vkladateľa o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou vkladaného odpisovaného majetku a jeho daňovou zostatkovou cenou, o rozdiel mexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxv rezerv, opravných položiek a záväzkov na základ dane. Od 1. januára 2016 platí na účely písm. c), že pri neodpisovanom majetku nadobudnutom darom (pôvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxpnou cenou. Táto úprava vyplýva zo zrušenia možnosti prvotného ocenenia majetku reprodukčnou obstarávacou cenou v účtovných predpisoch. Reprodukčxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxári 2016 [§ 52zg ods. 2 ZDP].
III. Spôsob ocenenia predmetu nepeňažného vkladu u jeho prijímateľa
5.
Ustanovenie § 17b ods. 3 ZDP obsahuje spôsob oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxa a pri vklade podniku alebo jeho časti reálnou hodnotou majetku a záväzkov. Z tohto ocenenia sa podľa ods. 12 vychádza aj pri uplatnení daňových výdavkox xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xDP upravuje postup u prijímateľa nepeňažného vkladu pri odpisovaní majetku, a to buď ako v prvom roku odpisovania, alebo pokračovaním v odpisovaní, ax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo vkladu (rezervy, goodwill/záporný goodwill a pohľadávky)
7.
Odseky 5 a 6 § 17b ZDP riešia u prijímateľa nepeňažného vkladu špecificky vplyv rezexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xrevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade záväzku, ku ktorému bola táto rezerva tvorená, ak náklax xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxne v účtovnom období, v ktorom je zrušenie rezervy zaúčtované. Prijímateľ nepeňažného vkladu zahrnuje goodwill alebo záporný goodwill do svojho záklxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xahrnutia. Goodwill alebo záporný goodwill sa zahrnuje do základu dane počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu podnixx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxodwillu do základu dane s uvedením zdaňovacieho obdobia, v ktorom, ak takáto situácia nastane, najneskôr prijímateľ nepeňažného vkladu zahrnie zostxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxímateľom nepeňažného vkladu do jeho daňových výdavkov, ak príde k jej postúpeniu alebo odpisu.
VI. Oznamovacia povinnosť prijímateľa nepeňažného xxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxdobia možného zahrnovania oceňovacieho rozdielu podľa ods. 1 príde k odpredaju alebo inému vyradeniu viac ako 50% reálnej hodnoty vkladom nadobudnutxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxť uloženia sankcie podľa daňového poriadku pri nesplnení tejto povinnosti.
VII. Postup u vkladateľa pri cezhraničnom nepeňažnom vklade
9.
Odsxxx x x x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxduálne vloženého majetku mimo územia SR umožňuje rozhodnúť sa, či rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxpne až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo vkladu, ktorým je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) ZDP]. V ods. 9 je riešená situácia, ak vkladateľom nepeňažného vkladu je daňoxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxareň. Tento prijímateľ nepeňažného vkladu má možnosť pri vyčíslení základu dane stálej prevádzkarne oceniť majetok a záväzky v reálnej hodnote, ak sa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zrušeného bez likvidácie
1.
Odsek 1 § 17c ZDP sa zaoberá úpravou základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré sa konxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xri zlúčení, splynutí alebo rozdelení účtovaných na účte 416 sa realizuje jednorazovo, ak tieto rozdiely nezahrnuje do základu dane právny nástupca. V xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtku a jeho daňovou zostatkovou cenou, o rozdiel medzi reálnou hodnotou neodpisovaného majetku nadobudnutého darom a jeho vstupnou cenou a ďalej o účtoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 2016 platí na účely písm. b), že pri neodpisovanom majetku nadobudnutom darom (pôvodne ocenenom reprodukčnou obstarávacou cenou) sa úprava základu dxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxenia majetku reprodukčnou obstarávacou cenou v účtovných predpisoch. Reprodukčná obstarávacia cena, ktorou bol neodpisovaný majetok nadobudnutý xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xástupcu
2.
Ustanovenie ods. 2 § 17c ZDP stanovuje spôsob ocenenia majetku u právneho nástupcu reálnou hodnotou. Z tohto ocenenia sa podľa ods. 8 vycxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxpca odpisuje nadobudnutý majetok ako novoobstaraný v prvom roku odpisovania, a to z reálnej hodnoty alebo môže pokračovať v odpisovaní z reálneho hodnxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xikvidácie alebo u jeho právneho nástupcu. Pri pokračovaní v odpisovaní je ďalej uvedený špecifický postup pre rovnomerné a zrýchlené odpisovanie.
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkvidácie. Právny nástupca môže, ak sa tak nerozhodne daňovník zrušený bez likvidácie, zahrnúť do základu dane aj oceňovacie rozdiely z precenenia pri xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxde je povinný upraviť základ dane jednorazovo o zostatkovú sumu týchto oceňovacích rozdielov v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k nedodržaniu podmiexxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, vyhlásenie konkurzu, predaj podniku alebo nepeňažný vklad vo forme podniku). V písm. b) a c) je ďalej u právnexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev pri ocenení reálnymi hodnotami sa zahrnuje do základu dane jednorazovo alebo pxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxčne, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nastal rozhodný deň.
IV. Úpravy základu dane u právneho nástupcu v prípade pohľadávok
4.
Odsek 4 § 17c xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm, splynutím alebo rozdelením. Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie uplatní ako daňový výdavok podľa § 19 ZDP pri postúpení nepremlčaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxnia alebo sumu najviac do výšky 20% z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva (ak uplynula doba dlhšia ako 360 dní), 50% (ak uplynula doba dlhšia akx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx odo dňa nadobudnutia pohľadávky pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Právny nástupca teda pri postúpení pohľadávok nadobudnutých pri podnikovej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx ZDP pri odpise nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení sumu najviac do výšky 20% z reálnej hodnoty pohľadávky bex xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxtie tejto doby sa nepočíta od pôvodného dátumu splatnosti pohľadávky, ale sleduje sa odo dňa nadobudnutia pohľadávky pri zlúčení, splynutí alebo rozdxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxí, splynutí alebo rozdelení. Týmto ustanovením nie je dotknutý § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, ktorý môže pri splnení tam uvedených podmienok využiť daňovník ax xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxo nástupcu
5.
V súlade s odsekom 5 § 17c ZDP sa umožňuje, aby právny nástupca mohol odpočítavať daňovú stratu prevzatú od daňovníka zrušeného bez likxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 ods. 1 ZDP, zanikol zrušením bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca. Ak xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítavať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxičnom zlúčení, splynutí alebo rozdelení
6.
Odseky 6 a 7 § 17c ZDP stanovujú postup pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení s tzv. cezhraničným prvkomx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxtáva súčasťou stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR s podmienkou, že daňová strata sa vzťahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne. Ax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xR stála prevádzkareň, podľa ods. 7 môže právny nástupca oceniť majetok a záväzky reálnou hodnotou a nesmie uplatniť postup podľa § 17e ZDP.
Ocenexxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x pôvodných cenách
I. Postup zisťovania základu dane
1.
V § 17d ZDP je upravený postup zisťovania základu dane pri nepeňažnom vklade majetku ocenexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa IFRS, a
-
prijímateľa tohto vkladu
a zároveň je v uvedenom ustanovení upravené ocenenie nepeňažného vkladu, ktorým môže byť individuálne vloženx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxíctvom. Výnimkou je hmotný majetok a nehmotný majetok, pri ktorých sa uplatní ocenenie podľa § 25 ZDP.
xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo účtovníctva alebo vykazuje výsledok hospodárenia podľa IFRS. Ak prijímateľ nepeňažného vkladu prevezme majetok a záväzky v pôvodných cenách, potox xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu v účtovníctve a ďalej opravnými položkami vytvorenými k zásobám, cenným papierox x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdávkam.
III. Základ dane u prijímateľa nepeňažného vkladu (rezervy, goodwill/záporný goodwill)
3.
Odsek 2 § 17d ZDP rieši vplyv nepeňažného vkxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo vkladu do základu dane len rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku. Pri rezervách, ktorých tvorba nie je uznaná za daňxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxa vkladu k použitiu rezervy a obdobne sa postupuje aj pri opravnej položke. Goodwill alebo záporný goodwill sa u prijímateľa nepeňažného vkladu do záklxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxného vkladu prevezme na účely pokračovania tvorby daňovo uznanej opravnej položky k pohľadávke všetky náležitosti pohľadávky (hodnotu pohľadávky v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx tieto pohľadávky ocenené v menovitej hodnote alebo v obstarávacej cene, sa následne pri postúpení alebo odpise týchto pohľadávok uplatnia ustanovenxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi odpisu
5.
Odsek 4 § 17d ZDP oprávňuje vkladateľa nepeňažného vkladu uplatniť pomernú časť z vypočítaného ročného odpisu vkladaného majetku v závxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xkladu, a to počnúc mesiacom zaúčtovania majetku do svojho majetku.
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x x x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxvaní hmotného a nehmotného majetku, a preto preberá od vkladateľa pôvodné ceny majetku, uplatnené daňové odpisy a daňové zostatkové ceny podľa § 25 odsx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxho poriadku.
VII. Postup pri cezhraničnom nepeňažnom vklade
7.
Odseky 7 až 9 § 17d ZDP stanovujú postup pri nepeňažnom vklade s tzv. cezhraničným xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vloženého mimo územia SR. Následne vkladateľ nepeňažného vkladu postupuje podľa § 17d ods. 1 ZDP, t.j. svoj základ dane z dôvodu nepeňažného vkladu neuxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxje situáciu nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, pričom vkladateľom nepeňažného vkladu je daňovník so sídlom na území SR, prijímateľom je subxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného vkladu prevezme hodnotu majetku a záväzkov v pôvodných cenách, vytvorené rezervy, opravné položky a účty časového rozlíšenia, ktoré sa vzťahujú x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdu podniku alebo jeho časti, ak vkladateľom je daňovník so sídlom mimo územia SR a prijímateľ má sídlo na území SR, pričom mu vzniká mimo územia SR stála prxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvy, opravné položky a účty časového rozlíšenia, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne a tiež pokračuje v odpisovaní hmotného a nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxeňažného vkladu, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, pri zisťovaní základu dane primerane použiť postup podľa ods. 1 a 4 § 17d ZDP.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxtí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev pri použití pôvodných cien. Postup účtovania pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení je uvexxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkvidácie v súlade s účtovníctvom bez precenenia na reálnu hodnotu. Výnimkou je hmotný majetok a nehmotný majetok, pri ktorých sa uplatní ocenenie podľx x xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré sa končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu (§ 4 ods. 3 zákona o účtovníctve). Úprava základu dane podľa písmx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 17c) nevykoná, keďže právny nástupca preberá majetok a záväzky v pôvodných cenách. Obdobne sa úprava základu dane nevykoná ani v prípade opravných polxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušeného bez likvidácie zahrnujú rezervy podľa § 20 ZDP a daňovo uznané opravné položky k pohľadávkam v rozsahu najviac podľa § 20 ZDP.
III. Úprava zxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxi daňovo uznaných rezervách zahrnie právny nástupca do základu dane rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku. Pri rezexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxupcu do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde u právneho nástupcu k použitiu rezervy, a obdobne sa postupuje aj pri opravnej položke. Goodxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdávky právnym nástupcom
4.
Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie prevezme na účely pokračovania tvorby daňovo uznanej opravnej polxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxsiace, počas ktorých o majetku účtoval. Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na mesiace si uplatní do daňových výdavkov právny nástupca daňovníkx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxeky 5 a 6 § 17e ZDP oprávňujú právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie pokračovať v odpisovaní hmotného a nehmotného majetku, a preto prebxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx daňovníka zrušeného bez likvidácie alebo daňovník zrušený bez likvidácie, ak právny nástupca ešte nevznikol, je tiež povinný evidovať pôvodné ceny mxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x.
Podľa odseku 7 § 17e ZDP sa umožňuje, aby právny nástupca mohol odpočítavať daňovú stratu prevzatú od daňovníka zrušeného bez likvidácie za podmienxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 ods. 1 ZDP, zanikol zrušením bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca. xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxšlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítavať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxhraničnom zlúčení, splynutí alebo rozdelení
8.
Odseky 8 a 9 § 17e ZDP stanovujú postup pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení s tzv. cezhraničným prxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xrevádzkareň, neupravuje základ dane o zostatky rezerv, opravných položiek (s výnimkou opravnej položky k pohľadávkam podľa § 20 ZDP) a účtov časového xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxkarne a tiež odpočítava daňovú stratu daňovníka zrušeného bez likvidácie vo výške a spôsobom podľa § 30 ZDP. Podľa ods. 9 pri zrušení daňovníka bez likvixxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxek a účtov časového rozlíšenia, ak sa vzťahujú k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne a pokračovať aj v odpisovaní hmotného a nehmotného majetkx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednorazovo alebo postupne.
Úprava základu dane závislých osôb
I. Transferové oceňovanie
1.
Obsahom tohto ustanovenia je problemxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlými osobami. Predmetom transferového oceňovania je stanovenie cien v rámci kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami [§ 2 písm. n) a r) ZDPx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx 5 až 7 ZDP. Zásady a princípy transferového oceňovania sú v ZDP vymedzené v základných rámcoch. Právny rámec tejto problematiky je preto ďalej upravený x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlom k problematike stanovenia transferových cien je Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy, ktorej slovexxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi a dokumentácia k transferovému oceňovaniu
2.
Pri úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP sa použije niektorá z metód podľa ods. 2 alebo 3 § 18 ZDP alxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxerá najlepšia metóda. Pri výbere metódy a hodnotení každého jednotlivého prípadu sa berú do úvahy všetky okolnosti a podmienky transakcií (rozsah podxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xie je zásadný rozdiel (podľa stavu platného do 31. decembra 2013 nemohol byť medzi nimi žiadny rozdiel). Pri výbere metódy je predovšetkým dôležité dodxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xorovnateľných okolností). O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Dokumentácia je súborom informácií, ktoré preukazujú a ozrejmxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxuhu s tou istou závislou osobou) a vedie sa za každé zdaňovacie obdobie. Minimálny rozsah dokumentačnej povinnosti závislej osoby sa počnúc rokom 2015 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx (Finančný spravodajca roč. 2016, príspevok č. 22) a v závislosti od veľkosti a charakteru daňovníka rozlišuje skrátenú, základnú a úplnú dokumentácixx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x x x x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xorovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov) alebo z porovnávania zisku (metóda delenix xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxa prevodu majetku alebo služby dohodnutá medzi závislými osobami s porovnateľnou nezávislou trhovou cenou dohodnutou medzi nezávislými osobami. Ak xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných podmienok. Pri metóde následného predaja sa cena prevodu majetku nakúpeného závisxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xbchodného rozpätia porovnateľných nezávislých predajcov. Pri metóde zvýšených nákladov sa nezávislá trhová cena vypočíta zo skutočných priamych a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxm vo vzťahu k nezávislým osobám, alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmiexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxočnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu. Metóda čistého obchodného rozpätia zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného vzťahu axxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzťahu k nezávislým osobám.
IV. Proces odsúhlasenia metódy transferového oceňovania
4.
Proces odsúhlasenia konkrétnej metódy transferového xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxej metódy a spôsobu určenia ceny, a to v lehote najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa odsúhlasená metóda ocenenia maxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxdy ocenenia sa vydáva xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bol súčasťou žiadosti,
-
ak správca dane súhlasí s konkrétnou metódou ocenenia pri bilaterálnej APA (medzinárodne používaná skratka „advance prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtov na základe žiadosti daňovníka, a to ešte pred uskutočnením obchodnej transakcie) a kompetentné orgány štátov sa nedohodnú na uzatvorení bilateráxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtom dohodnúť sa aj na úprave metódy ocenenia a na spôsobe určenia ceny na zdaňovacie obdobia pred podaním žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia,
-
xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní metódy ocenenia,
-
pri žiadosti o opätovné odsúhlasenie metódy na ďalšie zdaňovacie obdobia treba žiadosť podať najmenej 60 dní pred uplynutím xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xedošlo k zmene podmienok),
-
proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy ocenenia nemožno podať odvolanie,
-
pre odsúhlasenie metódy ocenenia je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
-
pri nevyhovení žiadosti daňovníka správca dane nevydáva rozhodnutie, ale túto skutočnosť písomne oznámi daňovníkovi,
-
proces odsúhlasenia xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdy ocenenia správcom dane) alebo 30 000 eur (vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxeného v Štátnej pokladnici (IBAN: SK45 8180 0000 0070 0043 7861, variabilný symbol: DIČ daňovníka). Ak daňovník nevykoná úhradu za vydanie rozhodnutixx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia
5.
V odseku 10 § 18 ZDP sú uvedené dôvody, za ktorých môže správca dane xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxade nepresných alebo nepravdivých údajov poskytnutých daňovníkom. Správca dane zruší alebo zmení rozhodnutie, ak došlo k zmene podmienok, na základx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxeukáže, že došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané.
VI. Oprávnenia finančnej správy pri kxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxntrole) si vyžiadať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, keď to bude s prihliadnutím na skutočnosti považovať za potrebné. Od 1. januára 2016 je sxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhota, v ktorej je daňovník povinný túto dokumentáciu predložiť, je 15 dní odo dňa, kedy daňovníkovi bola doručená výzva na jej predloženie. Pri nepredlxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
I. Sankcionovanie
1.
Ustanovenie § 18a upravuje sankcionovanie úmyselného vyhýbania sa plateniu daní, a to najmä v prípade transferového oceňxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ustanovením zaviedlo zvýšenie sankcií pre daňovníkov, ktorí prostredníctvom transferového oceňovania úmyselne znižujú základ dane alebo zvyšujú xxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxadku a zároveň správca dane musí uplatniť postup podľa druhej vety § 3 ods. 6 daňového poriadku. To znamená, že konanie daňovníka nemá ekonomické opodsxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxt oprávnený, alebo ktorého výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti. Jedná sa napríklad o situácie, kde dochádza k úmyselnému zneužívaniu scxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xle do týchto spoločností sú presúvané zisky, ktoré sú výsledkom ekonomických aktivít na Slovensku. V prípade, že je správca dane nútený na účely správy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tieto situácie sankcia v dvojnásobnej výške. Táto sankcia sa v prípade uplatnenia opravných prostriedkov uplatní až po právoplatnom rozhodnutí odvoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxhýbanie sa daňovej povinnosti. Pokiaľ odvolací orgán, prípadne súd nepotvrdí, že došlo k úmyselnému vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, uplatní sa na daxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxobnej výške, ak daňovník uzná pochybenie a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej lehote.
3.
Ods. 3 § 18a ZDP upravuje špecifickú situáciu, kxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxúhlasí s názorom daňového subjektu na metódu ocenenia alebo so spôsobom určenia ceny, zamietne žiadosť a môže začať daňovú kontrolu. V takom prípade spxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxorá je zhodná s výškou sankcie podľa § 155 odseku 1 písmena g) daňového poriadku.
Daňové výdavky
(Daňové výdavky)
I. Základné princípx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxx x x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výdavku je uvedená v § 2 písm. i) ZDP, kde sú stanovené podmienka vecnosti, preukázateľnosti a podmienka zaevidovania ako nevyhnutné predpoklady uznaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxx x xx x x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdárenia k základu dane z príjmov. Zároveň zo základnej definície daňového výdavku uvedenej v § 2 písm. i) ZDP vyplýva, že ak ide o majetok, ktorý môže mať xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xx xoužíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Od 1. januára 2015 je umožnené aj uplatnenie výdavkov nad stanovenú výšku limitxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxĺňať dve podmienky, a to:
-
u zamestnanca sú zdaniteľným príjmom [§ 5 ods. 1 a 3 písm. d) ZDP] a
-
ich vyššia nárokovateľnosť vyplýva z kolektívnex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxx x xxravuje posudzovanie výdavku v prípade, že jeho výšku limituje:
-
osobitný predpis (napr. zákon o cestovných náhradách, zákon o sociálnom fonde a pxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxk do základu dane v inej výške ako vo výške vykázanej v účtovníctve - výdavok možno uznať za daňový výdavok do výšky stanovenej podľa ZDP (daňové odpisy, oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xI. Výdavky s povinnou úhradou na základe iných právnych predpisov
3.
Ak daňovníkovi ukladá iný právny predpis povinnosť zaplatiť výdavok, na účely xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxť daňovníkom ukladajú, a za daňový výdavok sa preto považujú aj výdavky, ktorých povinnosť zaplatenia ukladajú aj tu neuvedené iné právne predpisy. Za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx1 Z.z.), alebo zákona o ovzduší (č. 478/2002 Z.z.) pri prevádzke na tento účel používaného vlastného zariadenia.
4.
Výdavky na pracovné, sociálne xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
x
xxzpečnosť a ochranu zdravia pri práci - vzhľadom na to, že sa ZDP neodvoláva v tomto ustanovení na žiadny všeobecne záväzný právny predpis a ani neurčuje v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov, pričom poskytnutie napríklad osobných hygienických prostriedkov alebo pracovného oblečenia nie je viazané na žiadny osobitný prepis.]
-
Stxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý upravuje o. i. aj povinnosti FO a PO pri ochranex xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxebo podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý upravuje všeobecné zxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a vzťahuje sa na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sférx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xzniku chorôb z povolania zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie - práca zaradená orgánom štátnej správy na úxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa. Do daňovo uznaných výdavkov na vzdelávanie zamestnancov možno vo všeobecnosti zahrnúť vzdelávanie, ktoré súvisí s činnosťou zamestnávateľa a je pxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxzpečením s udržaním príjmov zamestnávateľa, a teda spĺňajú podmienky daňového výdavku uvedené v § 2 ZDP.
Príklad:
Zamestnávateľ zaplatil mzdovxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxľa § 5 ods. 7 písm. a) ZDP, je uznaná aj ako daňový výdavok zamestnávateľa, pretože súvisí s prácou tejto mzdovej účtovníčky a s činnosťou zamestnávateľax xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo preškolenia, organizovaného mimo miesta sídla firmy, ktoré mali títo vodiči uvedené ako miesto výkonu svojej práce. Zamestnávateľ zaplatil tzv. vlxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxvateľa, do daňových výdavkov možno zahrnúť výdavky na náhradu mzdy, cestovné náhrady a aj vložné na toto preškolenie. Pre úplnosť uvádzame, že z hľadisxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovania, ktoré sa uznávajú z daňového hľadiska v plnom rozsahu. Ide o výdavky podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, zamestnávateľ pre žiaka zabezpečí zo svojich prostriedkov osobné ochxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe; zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov aj stravovanie žiaxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xroduktívnu prácu, zamestnávateľ vypláca odmenu za produktívnu prácu za každú hodinu vo výške 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy podľa kvality práxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxm; podľa § 5 ods. 1 písm. l) ZDP je odmena za produktívnu prácu žiaka zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti, nepodlieha však zdravotnému a sociálnemx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxorný personál a podobne.
-
Príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je Zákxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Podľa ustanovenia § 152 ods. 2 ZP zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx viac ako 4 hodiny a ak trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie teplé jedlo) v prvom rade vo vlastnom stravovacom zariadení. Ak takétx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxávnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenex xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxa stravného podľa opatrenia MPSV a R SR č. 309/2016 Z.z. pri takejto pracovnej ceste 4,50 eura, t.j. zamestnávateľ prispieva najviac do výšky 2,48 euraxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxx = 3,38 eura, pričom príspevok z tejto sumy je 3,38 x 55% = 1,86 eura. Ak je hodnota stravného lístka vyššia, do daňových výdavkov možno zahrnúť sumu najviax xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x x xxxx x xxxx. b) ZDP je od dane oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xposudok odborného lekára) zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie priamo k výplate, v tomto prípade je pre zamestnanca tento príspxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxrávnymi predpismi (pričom do konca roku 2015 bola v tomto ustanovení výnimka na cestovné náhrady). Pracovnoprávne nároky zamestnancov vyplývajú prexxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxdľa § 19 ods. 1 ZDP od roku 2015, ak je plnenie od zamestnávateľa svojmu zamestnancovi ustanovené v pracovnej alebo kolektívnej zmluve a je u zamestnancx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpise ustanovený limit alebo nie je. Samozrejme, v tejto súvislosti treba dbať na definíciu daňového výdavku podľa § 2 ZDP.
Príklad:
Dvaja zamestnxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xedenie rozhodlo, že im bude v roku 2016 vyplácať pri cestách do zahraničia cestovné náhrady v sume o 5% vyššej, ako ukladá ZoCN podľa ich pracovnej zmluvxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxť v pracovnej zmluve nemá. Všetkým trom zamestnancom sa hodnota navýšenia cestovných náhrad zdaní, pretože podľa § 5 ods. 5 písm. a) ZDP nie je predmetox xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxýšenie tých (dvoch) zamestnancov, ktorým sa zvýšené cestovné náhrady platia ako pracovnoprávny nárok podľa pracovnej zmluvy. Vzhľadom na to, že p. Juxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxnený výdavok.
-
Poistné a príspevky zamestnanca z navýšeného nepeňažného plnenia a preddavky na daň zrazené z tohto navýšeného nepeňažného pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo tomuto zamestnancovi. [Ide o tzv. brutáciu nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP.]
5.
Do daňovo uznaných výdavkov je možné zahrnúť cexxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxN (ak sa však zvýšené cestovné náhrady nevyplácajú ako pracovnoprávny nárok podľa § 19 ods. 2 písm. c) šiesteho bodu - od roku 2016 podľa pracovnej alebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkonávanou na inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva. Ide o výdavky na:
-
stravovanie okrem výdavku na stravu, ktorá bola poxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxť najviac do výšky podľa ZoCN, ako je ustanovené pre zamestnancov;
-
ubytovanie - výdavok za ubytovanie je možno zahrnúť do daňových výdavkov len vtxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxený ani v ZoCN ani v ZDP. Avšak potreba preukazovania výdavkov na ubytovanie vyplýva zo ZDP a je výslovne uvedená aj v § 4 aj ZoCN;
-
cestovné dopravnxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxktričku, trolejbus... V tomto prípade nie je „predpísaný“ druh dopravy, ale jej použitie treba doložiť cestovným lístkom, miestenkou a podobne;
-
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxchovu batožiny. Avšak napríklad pri používaní motorového vozidla pokutu za nedodržanie rýchlosti nemožno považovať za nevyhnutný výdavok, aj keď ju xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlakom so zakúpeným spiatočným lístkom a miestenkou, na mieste konania veľtrhu si zaplatil na stanici poplatok za uschovanie batožiny, taxíkom sa odvxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xôže dať všetky platby okrem úhrady za použitie toalety a okrem sumy poriadkovej pokuty.
-
výdavky na automobil nezahrnutý v obchodnom majetku x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xHL do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu a preukazuje ich dokladom o nákupe.
Ak nebolo vozidlo zaradené do obchodnéhx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xx x xxxxx xxxx xx paušalizované výdavky na obstaranie, udržiavanie a podobne, a ak bolo vozidlo v minulosti zaradené do obchodného majetku, počas tejto doby si daňovníx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxaňovacie obdobie, primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxtupnú cenu (§ 25a ZDP) akcií a vstupnú cenu (§ 25a ZDP) ostatných cenných papierov pri ich predaji za daňový výdavok. Pri predaji sa porovnáva zvlášť úhrn xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxe. V prípade dosiahnutia straty sa úhrn vstupných cien akcií a úhrn vstupných cien ostatných cenných papierov uznáva za daňový výdavok len do výšky úhrnx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxulovaný trh burzy cenných papierov - ak ich vstupná cena nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka 10% od priemerného kurzu zverejňovanéhx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvý výdavok sa uzná vstupná cena akcií alebo ostatných cenných papierov upravená o rozdiel z ocenenia na reálnu hodnotu zahrnovaný do základu dane,
-
xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výdavok sa uzná vstupná cena v plnej výške,
-
cenné papiere obchodované u obchodníkov s cennými papiermi - vstupná cena cenných xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjú s účinnosťou od 1. januára 2016 z § 25a ZDP a na účely uplatnenia do daňových výdavkov sa podľa § 52zg ods. 8 ZDP použijú na akcie a ostatné cenné papiere xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxpuje podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2015, t.j. vychádza sa z pojmov obstarávacia cena akcií a obstarávacia cena ostatných cxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxodnej spoločnosti alebo družstve [s výnimkou podielu na akciovej spoločnosti a s účinnosťou od 1. januára 2017 na základe novely ZDP č. 440/2015 Z.z. ax x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xredaj obchodného podielu a zmenky sa posudzuje jednotlivo (nie v úhrne) a strata z predaja jednotlivého obchodného podielu a jednotlivej zmenky nie je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xmenky obstaraných do 31. decembra 2015 sa na základe § 52zg ods. 8 ZDP aj po 31. decembri 2015 postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. g) ZDP v znení účinnom do 31. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 až 6 prípady daňovo uznaného odpisu pohľadávky, ktorý sa účtovne (aj v priebehu účtovného obdobia) i daňovo vykonáva jednorazovo, t.j. nie je možné ho xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxj vymáhania a účtuje sa na ťarchu účtu 546 - Odpis pohľadávky. Možnosť uplatnenia hodnoty pohľadávky (jej nominálnej hodnoty alebo obstarávacej ceny, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx vyčíslení základu dane z príjmov sa nevzťahuje len na daňovníkov, ktorí pohľadávky prihlásili do konkurzu, ale aj na daňovníkov, ktorí tak neurobili z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo reštrukturalizačného konania u dlžníka, ak boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov a v prípade vymedzených daňových aj istina z nesplatenej pôžixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtačí na krytie nákladov exekučného konania, pohľadávky voči zomretým dlžníkom, ak ich hodnotu nemožno vymôcť v rámci dedičského konania, a ak to vyplýxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxného úveru u vymedzených daňovníkov podľa § 20 ods. 4 ZDP (banky, pobočky zahraničných bánk, EXIM banka) a u daňovníkov, ktorí poskytujú spotrebiteľsxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov v z. n. p., a pohľadávky nadobudnuté aj postúpením. Odpis pohľadávky do výšky obstarávacej ceny pohľadávky alebo neuhradenej časti nadobudnutej poxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx aj odpis pohľadávky do nadobudnutej pri podnikovej kombinácii je daňovým výdavkom, a to do výšky reálnej hodnoty podľa § 17a až § 17c ZDP.
Príklad:
Spoxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxvaciu cenu pohľadávky spoločnosť (postupník) uhradila pôvodnému veriteľovi v plnej výške. Na dlžníka bol vyhlásený konkurz, pričom spoločnosť sa o txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxlého obdobia trvania konkurzu, ako to pripúšťa § 28 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V mesiaci júl 2016 spoločnosť v Obchodnom vestníku zistilxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxe súd zistil, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Na základe tohto dokladu spoločnosť v mesiaci júl 2016 odpíše pohľxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx
xxx
xxxxx xx xxxedzuje u prevádzkovateľa hazardnej hry tomboly zahrnúť výdavky (náklady) vynaložené na vecné ceny do tomboly do daňových výdavkov len do výšky príjmox x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxvok v menovitej hodnote nepresahujúcej 332 eur do daňových výdavkov. Nahradením tohto ustanovenia novým znením od 1. januára 2015 je pri odpise takejtx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ostane jediná možnosť, ako tieto pohľadávky odpísať, a to v taxatívne vymedzených prípadoch podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP.
Príklad:
Regionálna televxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxklady na vecné ceny zaúčtované na účte 548 boli vo výške 15 232 eur a príjem z predaja tombolových lístkov bol vo výške 3 654 eur (3 654 ks á 1 eur). Rozdiel medxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
11.
Za daňový výdavok sa považuje odvod z výťažku, ktorý je prevádzkovateľ hazardných hier podľa zákona o hazardných hrách povinný odviesť do rozpoxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ZDP. Vo všeobecnosti ZDP nelimituje výdavky (náklady) na reklamu, ale v súlade s § 21 ods. 1 písm. e) ZDP musia na to, aby boli uznaným daňovým výdavkom, bxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxladov) na reklamu, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom, možno uviesť inzerciu a propagáciu v novinách, časopisoch, rozhlase, televízii a v elektronickxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xa verejné súťaže, ochutnávky, reklamné žrebovania a podobne. Problematika tzv. reklamných a propagačných predmetov je z hľadiska ich zahrnovania do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxky (PHL) nasledujúcimi tromi možnými spôsobmi, ktorých výber je na rozhodnutí daňovníka:
-
podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xa tam nenachádza, potom sa vychádza zo spotreby
-
preukázanej dokladom vydaným autorizačnou skúšobňou,
-
podľa doplňujúcich údajov výrobcu axxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxu preukázanej spotreby pozri Oznámenie MF SR č. 8029/2000-72 uverejnené vo FS č. 12/2000),
-
preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia.
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxh výdavkov do výšky 80% z celkového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xríslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Uvedený spôsob preukazovania výdavkov na spotrebu PHL sa vzťahuje na vozidlx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxkúpených PHL neznamená, že daňovník musí túto paušalizáciu uplatňovať aj pri ostatných výdavkoch súvisiacich s vozidlom (odpisy, opravy, údržba a poxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxrojov, pričom aj prijatá dotácia je súčasťou základu dane.
15.
Písm. n) upravuje ďalšiu z možných foriem daňových výdavkov na reklamu v podobe možnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxto majetok využíva na svoju činnosť aj iný daňovník.
16.
Písm. o) - v prípade derivátov je daňovým výdavkom úhrn derivátov zaúčtovaných v účtovníctxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch bánk, poisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných zaisťovní a EXIM banky - zaúčtované náklady na deriváty sú v pxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx výške daňovým výdavkom.
17.
Písm. p) - ako výdavok si daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP môže uplatniť stravné (okrem výdavku na stravu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxviac v rozsahu a vo výške na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa ZoCN (v roku 2017 je to 4,50 eura). Ide o daňový výdavok na stravné v prípade, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ceste podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP. Uplatnenie tohto výdavku na stravné je povinný daňovník preukázať napríklad dokladom o nákupe stravných lístkov, dxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xej plynú príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP. Chce si uplatniť do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxov podľa § 6 ods. 1 ZDP uplatniť, pretože jej zo ZP vznikol nárok na príspevok na stravné u zamestnávateľa. Nemôže prísť k situácii, že si stravné u zamestxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxovnom pomere a súčasne vykonáva cez soboty a nedele podnikateľskú činnosť, za ktorú poberá príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP. Môže si uplatňovať na čas, keď vykoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxsne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa ZP v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Ak vychádzame zo znenia ZDP, Zdeno má nárok na stravné xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnnosti (pracovný pomer) pracovnú zmenu, čo znamená viac ako 4 hodiny.
18.
Písm. r) umožňuje ako druhé ustanovenie okrem písm. h) realizovať daňoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 ZDP. Od 1. januára 2016 sa umožňuje za daňový výdavok uznať aj odpis príslušenstva k pohľadxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.
Príklad:
Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku v menovitej hodnote 315 eur, ktorej splatnxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xymedzených situácií podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP. Pohľadávka v roku 2016 spĺňa podmienky § 20 ods. 14 písm. b) ZDP a je viac ako 720 dní po splatnosti. Možnx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxke 50% menovitej hodnoty podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP, zvyšných 50% menovitej hodnoty bude položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia. V nasledujúcom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx odpísaná v roku 2016.
Príklad:
Úrok z omeškania vo výške 750 eur z roku 2016 sa viaže k pohľadávke splatnej 15. apríla 2015. Kedy je možné úrok z omeškaxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxnanú opravnú položku podľa § 20 ods. 22 ZDP. Týmto zdaňovacím obdobím je rok 2018, pretože v tomto roku uplynie od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx § 17 ods. 19 ZDP.
19.
Písm. s) - do daňových výdavkov zamestnávateľa sa v plnej výške zahrnujú výdavky na dopravu zamestnancov v prípade, ak sa na mixxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxtácia, podpora alebo príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku, zamestnávateľ zahrnie do výxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxvu zamestnancov z miesta, kde majú hromadné dopravné prostriedky konečnú zastávku, na pracovisko, na ktoré sa zamestnanci nemôžu dopraviť žiadnym hrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx x xxxxx x x xxxxx xx ZDP je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti [§ 19 ods. 2 písm. t) ZDP], v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udrxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 19 ods. 2 písm. t) ZDP pri využívaní tohto majetku a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňovo uznaný výdavok len v pomernej časti, v akej sa použxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxy a udržiavanie takéhoto majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu [§ 21 ods. 1 písm. i) ZDP], výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a výdavkov zamestxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu alebo
-
vo forme paušálnych výdavkov vo výške 8xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho príjmu, čo však iste neznamená, že ide o majetok, ktorý je používaný len na súkromné účely.
21.
Písm. u) - za daňový výdavok sa považuje aj poskytnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxad:
Daňovník, SZČO, zakúpil v roku 2016 fotoaparát v cene 750 eur, ktorý okrem podnikateľskej činnosti (fotografie za účelom prezentácie vlastných vxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvkov využiť novú možnosť paušalizácie, ktorú mu ponúka § 19 ods. 2 písm. t) a nebude tak preukazovať skutočný pomer používania tohto majetku na zabezpexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxné látky (PHL) podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 ZDP platí, že úprava týkajúca sa uplatňovania paušálu na PHL do výšky 80% nenadväzuje na úpravu v možnosti upxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx v § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Znamená to, že ak daňovník uplatňuje paušálne 80% výdavky na PHL, nemusí automaticky uplatňovať aj paušálne 80% výdavky súvisixxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxie zdaniteľných príjmov. Pri zahrnovaní PHL do daňových výdavkov sa rozhodol využívať možnosť paušalizácie podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 ZDP vo výške xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxu osobného automobilu (odpisy, opravy, udržiavanie)? Ak daňovník využíva osobné vozidlo výlučne na dosahovanie zdaniteľných príjmov, nemusí krátix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa zamestnancom na súkromné účely existuje osobitný režim zdaňovania podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Takéto využívanie motorového vozidla sa posudzuje akx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx, t.j. daňovník (zamestnávateľ) nemusí krátiť výdavky súvisiace s motorovým vozidlom a v plnej výške sú u neho uznaným daňovým výdavkom. Tento postup uxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxa skupina daňových výdavkov
22.
V odseku 3 § 19 ZDP je definovaná ďalšia skupina xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nehmotného majetku nevstupujú do základu dane, resp. daňových výdavkov jednorazovo, ale postupne vo forme odpisov. Z toho vyplýva, že účtovné odpisxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxn odpisy vypočítané spôsobom podľa § 22 až § 29 ZDP a princípy daňových odpisov uvedené v týchto ustanovenia sú pre všetky daňové subjekty spoločné, a to xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odpisov z prenajatého hmotného majetku do daňových výdavkov len do výšky príjmov z nájomného. Na základe spresňujúcej úpravy platnej od 1. januára 201xx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxutým príjmom z prenájmu jednotlivého hmotného majetku, ktorý je prenajímaný buď len časť zdaňovacieho obdobia, alebo len z časti, berie do úvahy:
-
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx x xxxetok sa prenajíma 8 mesiacov. Pri uplatňovaní daňového odpisu sa porovná s príjmami z prenájmu 8/12 ročného odpisu (1 600 eur voči príjmom z prenájmu).
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xaňového odpisu sa porovná s príjmami z prenájmu 50% ročného daňového odpisu (1 200 eur voči príjmom z prenájmu).
Príklad:
Spoločnosť obstarala a do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxný odpis budovy, keďže je možné odpisovanie iba rovnomerným spôsobom, je 15 000 eur (300 000 / 20 rokov). Od 1. júla 2015 budovu z dôvodu nedostatočného vyxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odpisu 15 000 eur v daňových výdavkoch, a ak nie, aký bude osud neuplatnenej časti ročného odpisu? Z kalkulácie dohodnutej výšky mesačného prenájmu 1 10x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxx----------------------------------I-------------------I-----------------------I
I      Odpis budovy        I Príjmy z prenájmu I Rozdiel medzi odpismi I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xx xxx x x xxxx xx  x x xxxx xx  x          x            x
x xxxx  x xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx x          x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx x  x xxx   x  x xxx   x x xxx xx xxx x xx x xxx xx xxx x x 600)  I
I---------I--------------I--------------I-------------------I-----------------------I
Z porovnania odpisu budovy za obdobie prexxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxiť základ dane v podanom daňovom priznaní a zároveň platí, že o neuplatnenú časť odpisu za dobu prenájmu spoločnosť definitívne neprichádza, ale uplatxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxe pokračovať po skončení doby odpisovania ďalej v prenájme, uplatní neuplatnenú časť odpisov za dobu prenájmu v úhrne max. do výšky zodpovedajúcej ročxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx roka, keďže je v limite ročného odpisu. Ak by spoločnosť po skončení doby odpisovania pokračovala ďalej v prenájme budovy, uplatnila by neuplatnené odxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prenajímanému majetku, ak daňovník tento:
-
nebude po skončení doby odpisovania už ďalej prenajímať, ale bude ho využívať na svoju vlastnú činnosť x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xdpisovej skupine vypočítanému jednotne pre rovnomerný aj zrýchlený spôsob odpisovania jednotne, a to ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpäť do výšky príjmov z prenájmu.
24.
Do daňových výdavkov možno zahrnúť daňovú zostatkovú cenu (§ 25 ods. 3 ZDP) alebo jej pomernú časť pri vyradexxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xahrnutie daňovej zostatkovej ceny do daňových výdavkov limitované len do výšky príjmov z predaja. Limitácia sa týka osobných automobilov (KP 29.10.2xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lodí a podobných zariadení (KP 30.3), motocyklov a ich modifikácií (KP 30.91), bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora (KP 30.92.1) a budov a stxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxúcou úpravou platnou od 1. januára 2016, ktorá sa podľa § 52zg ods. 10 použila xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej v odpisovej skupine 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Pri predaji technického zhxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xýške.
-
Likvidáciou v plnej výške, ale s výnimkou zostatkovej ceny likvidovanej stavby, ktorej zostatková cena sa zahrnuje do obstarávacej ceny nxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx ako rozdiel medzi vstupnou cenou a daňovými odpismi zahrnutými do daňových výdavkov, resp. základu dane. Z tohto pravidla existujú výnimky podľa § 17 oxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxetku využívanom na osobné potreby daňovníka - fyzickej osoby alebo osobné potreby zamestnancov podnikateľa - fyzickej osoby alebo zamestnancov obchxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxx eur. Daňová zostatková cena k 31. decembru 2015 bola 4 000 eur a dohodnutý príjem z predaja bez DPH je 3 500 eur.
I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx                        x   xxxx x xx x x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------I----------I-----I-----I
I Zúčtovanie účtovnej zostatkovej ceny z dôvodu predaja          I  4 000 I 541 x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxbilu z majetku v dôsledku predaja        I  12 000 I 082 I 022 I
I--------------------------------------------------------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx                    x  x xxx x xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------I-----I-----I
Daňová zostatková cena vo výške 4 000 eur je vyššia ako dosiahnutý príjem z predaja zahrnutý do základu dane (3 500 exxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxť základ dane aj o rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou. Obdobná úprava je aj pri predaji technického zhodnotenia vykonaného na hmotnom mxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxaného na prenajatej budove zaradenej v odpisovej skupine 6.
25.
Do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitných predpisov (napr. zákon o energetike, zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, cestnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. U príjemcu sa bezodplatne nadobudnutý majetok považuje za majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23 ods. 2 písm. d) ZDP. Charakteristickými príkladmx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxžuje zostatková cena hmotného a nehmotného majetku vyradeného v dôsledku škody, a to do výšky prijatých náhrad zahrňovaných do základu dane vrátane úhxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. V ZDP nie je definovaný pojem „prijaté náhrady“, ale v súlade s účtovxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxých udalostí. Výnimka z takto limitovaného zahrnovania zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku v dôsledku škody do daňových výdavkov je uvedexx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxo zahrnúť do daňových výdavkov až v momente jeho predaja a vo výške vstupnej ceny. Uvedené sa týka daňovníka - fyzickej osoby a aj právnickej osoby a spôsox xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxhrnutie vstupnej ceny do daňových výdavkov pri predaji limituje do výšky príjmu zahrnovaného do základu dane.
28.
Obmedzuje sa zahrnovanie v účtoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxré nie sú uvedené v § 20 ZDP, sa aj napriek ich tvorbe v účtovníctve za daňové výdavky nepovažujú.
29.
Za daňový výdavok možno uznať v plnej výške bez ohxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxniteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. V tomto zmysle nie je možné za škodu považovať také poškodenie majetku, ktoré je odstrxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxx xa škodu považuje také poškodenie majetku, v dôsledku ktorého prichádza k jeho vyradeniu. Za nezavinené škody, ktoré sú v plnej výške daňovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxené neznámym páchateľom (v tomto prípade sa škoda považuje za daňový výdavok až v zdaňovacom období, v ktorom skutočnosť, že škodu spôsobil neznámy pácxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxno zahrnúť len škodu do výšky prijatých náhrad). Pri posudzovaní škôd za daňový výdavok treba vychádzať aj z § 21 ods. 2 písm. e) ZDP, ktoré bližšie upravuxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxnovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatenej časti do výšky príjmu plynúceho z postúpenia alebo tvorby opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxka postúpiť písomnou zmluvou inej osobe. S postúpenou pohľadávkou prechádza na nového veriteľa príslušenstvo pohľadávky a všetky práva s ňou spojenéx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x ods. 11 ZDP bez ohľadu na skutočnosť, že u nich nie je pohľadávka zdaniteľným príjmom. Dôležitou je skutočnosť, že pri postúpení títo daňovníci v súladx x x xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x. januára 2016 sa umožňuje na základe § 52zg ods. 10 ZDP už s možným použitím prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015 pri postúpení poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxy príjmu plynúceho z postúpenia príslušenstva. Z toho vyplýva, že pri postúpení pohľadávky vrátane príslušenstva je daňovník povinný rozdeliť sumu pxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh výdavkov daňovník osobitne posudzuje menovitú hodnotu pohľadávky a príslušenstvo.
Príklad:
Úrok z omeškania vo výške 750 eur z roku 2016 sa viaže k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx príjem z postúpenia príslušenstva je 500 eur a príjem z postúpenia samotnej pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, je 8 000 eur. Je daňovo akceptxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxých príjmov na základe zmeny v § 17 ods. 19 ZDP, stratu z postúpenia príslušenstva vo výške 250 eur (750 - 500) nie je možné v daňových výdavkoch akceptovaťx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxx xxxxxxx xxx xoistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca.
32.
Ak je daňovník súčasne daňovníkom podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o mxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xaňový výdavok sa považujú aj správne, súdne a iné poplatky, ktoré súvisia s činnosťou daňovníka.
33.
DPH možno u daňovníka zahrnúť do daňových výdaxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxbo nehmotný majetok. Dôležitým je § 17 ods. 3 písm. d) ZDP, podľa ktorého DPH vzťahujúca sa na hmotný a nehmotný majetok nesmie ovplyvniť základ dane z dôvxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx DPH zo zásob tovaru alebo materiálu.
-
Ak na jej odpočítanie daňovník v postavení platiteľa DPH nemá nárok, alebo pomerná časť DPH, na ktorú platitex xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. kedy nárok na odpočet nevzniká upravuje § 49 a nasledujúce zákona o DPH. Platiteľ DPH nemá nárok na odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré použije nx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň. Od 1. januára 2015 platí pri DPH, ktorej možnosť odpočtu je krátená prostrxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx x xxstavení platiteľa DPH má nárok na jej vrátenie v inom členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňoxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxovacom období v závislosti od spôsobu účtovania. Ak daňovník účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie daňovú evidencie, tak v zdaňovacom období, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účtoval o nároku na vrátenie DPH spôsobom podľa § 55f zákona o DPH. Ak v príslušnom členskom štáte EÚ nie je nárok na vrátenie DPH z nakúpených tovarov alebx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx
x
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa DPH vzťahuje, z dôvodu, že suma DPH nedosahuje xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (tzv. III. pilier) sú daňovým výdavkom (nákladom) zaxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxatí:
-
povinne, a to za zamestnancov 3. a 4. kategórie, tanečníkov, hráčov na dychový nástroj. Takýto zamestnanec si príspevky na DDS môže platiť; alxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxto prípade zamestnávateľ uzavrie zamestnávateľskú zmluvu s príslušnou poisťovňou, v ktorej dohodne pravidlá platenia príspevkov na DDS zo strany zaxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xx ZDP si môže FO za ustanovených podmienok uplatniť ako jednu z nezdaniteľných časí základu dane zaplatené príspevky na DDS vo výške 180 eur ročne (bližšxx x x xx xxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxtným postihnutím.
36.
Členský príspevok z nepovinného členstva v PO zriadenej na účel ochrany záujmov daňovníka sa zahrnie do daňových výdavkov v xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xchraňuje záujmy podnikateľov v oblasti stavebníctva. Výška v účtovných nákladoch zahrnutého členského príspevku je 2 500 eur. Spoločnosť dosiahla zx xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxspevok vo výške 2 500 eur za daňový výdavok. Spoločnosť preto v podanom daňovom priznaní túto sumu uvedie ako položku zvyšujúcu základ dane po úprave o poxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxviac do výšky 50% vymoženej pohľadávky.
38.
Za daňový výdavok v plnej výške sa uznáva členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xovažuje odpis menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti bez príslušenstva voči SR, a to v zdaňovacom období, v ktorom daňovník upustil xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh predpisov (napr. zákony súvisiace s privatizáciou majetku štátu) a v mene SR ich uznala priamo vláda SR.
Judikatúra:
NS SR 3 Sžf 31/2008
(uplatxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxe odmien pri jubileách do daňových výdavkov podľa § 19 ZDP)
NS SR 3 Sžf 67/2008
(zahrnutie diela, ktorého cenu určí súd, do daňových výdavkov podľa § 1x xxxx
xx xx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xoprávnenosť uplatnenia daňového výdavku podľa § 19 ZDP)
NS SR 2 Sžf 64/2012
(oprávnenosť uplatnenia daňového výdavku podľa § 19 ZDP)
NS SR 3 Sžf 7xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo neurčitou výškou, pri ktorých je však známy účel ich použitia. Zásady tvorby, čerpania a rozpustenia nepotrebných rezerv upravuje zákon o účtovnxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxcii, ktorá sa účtuje ako zníženie výnosov. Z hľadiska ZDP rozlišujeme tzv. zákonné (daňové) rezervy, ktorých tvorba je za podmienok uvedených v ZDP daňxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyplýva, že daňovým výdavkom sú len v § 20 ZDP taxatívne vymedzené druhy rezerv. Okrem rezerv bližšie upravuje § 20 ZDP aj problematiku opravných poloxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxdnoty majetku oproti oceneniu v účtovníctve, keďže účtovná jednotka je ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, povinná prehodnotiť a upravix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxty majetku oproti oceneniu v účtovníctve.
II. Vymedzenie daňovo uznaných rezerv
2.
Za daňový výdavok [§ 19 ods. 3 písm. f) ZDP] sú považované tieto xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xubjektmi bližšie uvedené v ods. 9 § 20 ZDP.
III. Vymedzenie daňovo uznaných opravných položiek
3.
Za daňový výdavok [§ 19 ods. 3 písm. f) ZDP] sú nx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
-
pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii,
-
nepremlčaným pohľadávkam tvorených bankami, pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxých poisťovní a zaisťovňami,
-
nepremlčaným pohľadávkam tvorených zdravotnými poisťovňami, okrem pohľadávok z verejného zdravotného poistenxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxí podľa zákona od riešení krízových situácií na finančnom trhu.
Dôležitou podmienkou pri tvorbe daňovo uznaných opravných položiek k pohľadávkam xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxzpustenie nepotrebných rezerv a opravných položiek ustanovujú osobitné predpisy, a to zákon o účtovníctve, resp. účtovné predpisy. Tvorba rezerv sa xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxsov. Tvorba opravných položiek sa účtuje na príslušný nákladový účet tvorby a zúčtovania opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech súvahovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxovým výdavkom tvorba opravnej položky k pohľadávke z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia. Jej výška sa stanovuje podľa medzixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxvky, na ktorú je opravná položka tvorená. Podmienkou je, že opravnú položku nemôže banka tvoriť na výšku pohľadávky, v ktorej je zahrnutý úrok z omeškanxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa nanovo špecifikuje oblasť tvorby technických rezerv v poisťovniacxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrv poisťovní. Poisťovne budú vykazovať technické rezervy zvlášť na účely solventnosti (dohľadu) a zvlášť na účely preukázania likvidity. Na účely ZDx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelom preukázania likvidity uvedené v § 171 zákona o poisťovníctve zaúčtované v nákladoch poisťovne. Výška technických rezerv nesmie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
VII. Daňovo uznané rezervy
7.
Odsek 9 § 20 ZDP taxatívne vymedzuje tzv. zákonné (daňové) rxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
-
na vyprodukované emisie,
-
na lesnú pestovnú činnosť,
-
na likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti,
-
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxná rezerva vytváraná podľa zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.
Dôležitou zmenou od 1. januára 2015 bolo vypustenie rezerv na nevyfaxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxonných (daňových) rezerv. Ich tvorba sa za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2015 nepovažuje v súlade s § 17 ods. 23 ZDP za daňový výdavoxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxť zavedením konta pracovného času na cyklické výkyvy vo výrobe. Zmyslom týchto inštitútov je predísť prepúšťaniu pracovníkov v čase dočasného výpadkx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxždenný pracovný čas a v nasledujúcom období menej hodín, ako je ustanovený pracovný čas (alebo prácu nevykonávať vôbec). Zamestnancom však patrí mzdax xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxa ku tvorbe rezervy na mzdy pri uplatňovaní konta pracovného času [§ 20 ods. 9 písm. a) ZDP]. Predpokladajme, že spoločnosť potrebuje, aby každý z jej 15 zxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxcovného času (odpracovaniu menšieho objemu prác za rovnakú odmenu) príde v marci 2017. Zamestnávateľ predpokladá, že v roku 2017 pristúpi k valorizácxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xčtovný prípad - rok 2016                        I   Suma I MD I D  I
I--------------------------------------------------------------------------I----------I-----I----xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx                        x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----I
I a) mzda za odpracované hodiny zodpovedajúce stanovenému mesačnému    I  12 000 I 521 I 331 I
I pracovnému času (160 hodín x 5 eur) x 15 zamestnancxx          x     x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxiny nad stanovený mesačný pracovný čas     I  3 120 I 521 I 323 I
I (40 hodín x 5,20 eura) x 15 zamestnancov                 I     I   I   I
I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx                 x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------I----------I-----I-----I
I c) odvody za odpracované hodiny v rámci stanoveného mesačnxxx xxxxxxxxxx x  x xxx x xxx x xxx x
x xxxx                                   x     x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----I
I d) odvody za odpracované hodiny nad stanovený mesačný pracovný čas    I 1 098,24 I 524 I 323 I
I---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkone väčšieho objemu prác za rovnakú odmenu, ako je stanovený pracovný čas, súčasťou základu dane, keďže na základe v § 20 ods. 9 písm. a) ZDP sa jej tvorbx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa považuje za dxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxiny z nesplatenej pôžičky u bánk, pobočiek zahraničných bánk, Eximbanky a daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov v z. n. p.,
-
postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu (podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii je to celé obdobie konkurzu, nielen základná 45-dňová lxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxrnujú do základu dane (zvýšenie základu dane) v zdaňovacom období, v ktorom je pohľadávka uspokojená. Obdobne sa postupuje aj voči dlžníkom v zahraničxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxch položiek k nepremlčaným pohľadávkam daňovým výdavkom, t.j.:
-
ide o pohľadávky, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezapxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxa, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov je možné tvoriť daňovo uznanú opravnú položku aj na časť pohľadxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxti pohľadávky.
X. Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkovi v rezolučnom konaní
11.
Odsek 21 § 20 ZDP reaguje na možnosť tvorby daňovo uznaxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxnčnom trhu.
XI. Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky
12.
Od 1. januára 2016 možno považovať opravnú položku k príslušenstvu pohľadávky, pxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xtorej sa príslušenstvo viaže, uplynulo viac ako 1 080 dní. Podmienkou je, že príslušenstvo pohľadávky bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxanom daňovom priznaní. Ide o:
-
výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď o týchto výdavkoch daňovník účtoval (napr. výdavxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daňové účely nie je dostatočne preukázané,
-
taxatívne v ZDP vymedzené výdavky (náklady), ktorými sú výdavky uvedené v písm. a) až k) tohto odseku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxľa § 23 ZDP nie sú daňovým výdavkom v momente obstarania, t.j. nie sú jednorazovým daňovým výdavkom. Odpisovaný hmotný majetok sa stáva súčasťou záklaxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisovania podľa § 27 a § 28 ZDP. Okrem týchto dvoch metód odpisovania pozná ZDP aj tzv. časovú metódu odpisovania podľa § 26 ods. 6 a 7 ZDP a výkonovú metódx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo plánu. Pri majetku vylúčenom z odpisovania sa jeho vstupná cena stáva daňovým výdavkom až pri jeho predaji v plnej výške a v špecifikovaných prípadoch xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh podielov členov družstiev vrátane podielov členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností (tzv. tantiém), zdrojom ktorých je zisk po zdaneníx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx predpismi. Od 1. januára 2015 bolo v tomto ustanovení v nadväznosti na zmenu v § 19 ods. 1 ZDP doplnené, že výnimkou z nedaňových výdavkov v dôsledku presxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP za podmienok ustanovených v osobitnom predpise. Ide o výdavky zamestnávateľa, ktoré uhrádza ako plnenia (nároky) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnanca do daňových výdavkov jeho zamestnávateľa je však podmienená splnením dvoch podmienok, a to na strane zamestnanca sú zdaniteľným xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnávateľa, pracovnej zmluvy, z inej zmluvy uzatvorenej v súlade s možnosťami uvedenými v Zákonníku práce medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxdzujú v úhrne za všetky zariadenia. To znamená, že ak niektoré z nich vykazuje stratu, táto môže byť kompenzovaná ziskom v inom jeho zariadení. Ak teda zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxta z prevádzky takéhoto zariadenia je vždy pripočítateľnou položkou k základu dane (je nedaňový výdavok).Takýmito zariadeniami sú napríklad predškxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiadenie zamestnávateľa, pri ktorom sa k základu dane nepripočítava celá daňová strata z jeho prevádzky, ale „len“ 45%,
-
výdavky na technické zhodxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xdpisov ako súčasť vstupnej ceny príslušného majetku. Vstupná cena sa o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia zvýši v zdaňovacom období dokončexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xechnické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom a technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxzdielom, že ak pôjde o náklady na reklamné predmety označené obchodným menom alebo ochrannou známkou a cena za kus neprevýši 17 eur, ich úhrnná hodnota sx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xchrannou známkou poskytovateľa. Zároveň je spresnené, že za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky, ktoré vo svojej podstate nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxedmet vo výške 17 eur treba vychádzať zo zákona o DPH, ktorý ustanovuje, že bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxH môže uplatniť odpočet, ak jeho činnosť podliehala dani na vstupe. Ak podnikateľ vykonáva činnosti bez nároku na odpočet DPH, nemôže si uplatniť odpočxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy iba u daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti. V prípade alkoholických nápojov sú tieto vždy reklamným predmexxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxke najviac 5% zo základu dane,
Príklad:
Spoločnosť nakúpila v roku 2016 víno v hodnote 1 050 eur (105 fliaš á 10 eur), ktoré poskytla svojim obchodnýx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť ako reklamný predmet za daňový výdavok, keď spoločnosť dosiahla za rok 2016 účtovnú a aj daňovú stratu? V prípade vína nakúpeného za účelom poskytovanxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavnou činnosťou. Spoločnosť môže teda testovať hodnotu nakúpeného vína voči 5% zo základu dane. Z dôvodux xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxm daňovom priznaní túto sumu uvedie ako položku zvyšujúcu základ dane po úprave o položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia.
-
výdaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx od dane z príjmov,
-
výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xsobným majetkom požičiavateľa, ktoré vypožičiavateľ využíva na základe bezodplatného vzťahu do jeho daňových výdavkov. Keďže pri bezodplatnom vzťxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxej veci alebo nehnuteľnosti, ako napríklad výdavky na energie.
II. Ďalšia skupina nedaňových výdavkov
2.
V odseku 2 § 21 ZDP sú taxatívne vymexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx štátnym orgánom nie sú uznaným daňovým výdavkom. Uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty u dlžníka, pre ktoré platila do 31. decembra 2014 výnimka z tohxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxkdy daňovým výdavkom, a to ani po ich zaplatení. Od 1. januára 2016 k týmto nákladom sankčného charakteru, ktoré nie sú daňovým výdavkom, pribudol aj osoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xypúšťanie odpadových vôd, keďže ide o platby sankčného charakteru. Základné sadzby týchto poplatkov, ktoré sú stanovené v osobitných predpisoch, sa xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxených škôd vymedzených v § 19 ods. 3 písm. d) a g) ZDP (škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, alebo spôsobené neznámym páchateľom) nedaňovým výxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxvodu krádeží, ktoré sa vyskytujú pri samoobslužnom predaji. Do daňových výdavkov je možné „stratné“ v maloobchodnom predaji uznať len do výšky, ktorá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxernicu) môže daňovník vypracovať napríklad na základe spracovaných časových radov úbytkov tovaru v predchádzajúcich obdobiach, pričom uvedená norxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvania noriem úbytku tovaru je povinný aj zabezpečiť primeranú starostlivosť o tovar, t.j. vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby k takýmto stratám xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxikajú nezávisle od činnosti daňovníka a daňovník ho nemôže ovplyvniť. Ide o úbytok zásob vyplývajúci z technických a technologických vlastností zásoxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v súlade s účtovníctvom stanoviť si normy prirodzených úbytkov zásob. Pri vypracovaní normy prirodzených úbytkov zásob účtovná jednotka vychádza z vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx úbytkov zásob paušálne pre zásoby s rozdielnymi fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami. Úbytky zásob do normy podľa takto stanoveného interného xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx doby ich preradenia do základného stáda, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, ryby, včelstvá a podobne.
6.
Do daňových výdavkov nemožno zxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxnimkou zostatkovej ceny pri predaji [ale pri druhoch xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxplatne odovzdávaného do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu a nakoniec s výnimkou zostatkovej cxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxj hodnoty u platiteľa tejto dane, ale s výnimkou DPH v prípadoch vymedzených v tomto ustanovení.
8.
Za daňový výdavok nemožno uznať rozdiel medzi hoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxcia cena pohľadávky daňovým výdavkom len do výšky príjmu z ďalšieho postúpenia pohľadávky. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na pohľadávku voči dlžníkxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxorby opravnej položky podľa § 20 ods. 10 až 12. Podľa týchto ustanovení je možné tvoriť daňovo uznanú opravnú položku k pohľadávke voči dlžníkovi v konkuxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii je strata vzniknutá z tohto postúpenia daňovo akceptovaná len do výšky rozdielu medzi príjmom z opäxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxnu 4 000 eur, pričom menovitá hodnota pohľadávky je 10 000 eur. Z obstarávacej ceny spoločnosť uhradila 2 000 eur. Pre vstup dlžníka do konkurzu sa spoločxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxr (1 000 - 4 000) daňovým výdavkom? Od 1. januára 2015 možno tvoriť podľa § 20 ods. 10 ZDP k pohľadávke nadobudnutej postúpením opravnú položku do výšky uhxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvky 3 000 eur daňovým výdavkom len do výšky rozdielu medzi predajnou cenou a tvorbou opravnej položky, t.j. do výšky 1 000 eur. Z tohto dôvodu je spoločnosx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xx xxx x x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosti, ktoré sa vzťahujú k peňažnému plneniu a nepeňažnému plneniu prijatému podľa § 17 ods. 31 ZDP, t.j. k peňažnému a nepeňažnému plneniu, ktoré od držixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx výdavky, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vynaloží pri vykonávaní klinického skúšania, ktoré sú daňovým výdavkom.
10.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxe, ak sú dlžníkom skutočne uhradené. Od 1. januára 2015 tak prišlo k významnej zmene pri posudzovaní zmluvných pokút, poplatkov z omeškania, úrokov z omxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv v zdaňovacom období, v ktorom boli vyfakturované a zaúčtované do výnosov, teda v súlade s účtovníctvom. Súvisiaca zmena bola vykonaná v ods. 2 písm. a)x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx dohodnutého termínu dodávky. V roku 2016 prišlo k situácii, že zmluvne dohodnutý termín dodávky nebol dodržaný a obchodný partner pristúpil k uplatnexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxka 2016? Počnúc rokom 2015 nie je pre posúdenie zahrnutia zmluvnej pokuty do daňových výdavkov u dlžníka rozhodné, či bude do konca zdaňovacieho obdobix xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxx položkami zvyšujúcimi výsledok hospodárenia pri transformácii na základ dane.
11.
Od 1. januára 2015 je komplexne upravená problematika posuxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxcie ako nebezpečného tovaru. Za nebezpečný tovar je považovaný taký tovar, ktorý nie je považovaný za tovar bezpečný podľa § 2 písm. h) zákona o ochrane sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, ak daňovník preukáže, že pred uplynutím tejto doby na podporu ich predaja postupne znižoval cenu do uplynutia tejto doby. Naopak, z tejto skupiny zásoxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xedy ich možno považovať za daňový výdavok. Vtedy bude obstarávacia cena zásob potravín u daňovníka, ktorý ich bezodplatne odovzdal, považovaná za daňxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxých potravín do daňových výdavkov nebude rozhodujúce postupné znižovanie ceny. Bezodplatné odovzdanie bude účtované na ťarchu účtu 543 - Dary, resp. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxe DPH pri EK vyplýva, že darovanie potravín pre chudobných môže byť považované za použitie tovaru na obchodné účely, a preto, ak hodnota darovaných potrxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx je povinný z takejto dodávky odviesť DPH do štátneho rozpočtu. Za daňový výdavok je tiež možné považovať likvidované lieky, ktorých výdaj je viazaný na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť príjem z predaja, pričom daňovým výdavkom sú aj pri dosiahnutí straty z predaja.
Príklad:
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx ktorých obstarávacia cena bola 5 400 eur. Na základe viacerých podnetov od zákazníkov bola vykonaná kontrola zdravotnej nezávadnosti tohto typu opaľxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxla k likvidácii zásob opaľovacieho krému. Zúčtovaný ako vyradenie zásob likvidovaného tovaru na účte 548 je v plnej výške nedaňovým výdavkom.
Príkxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxti má vypracovanú smernicu, podľa ktorej postupne znižuje cenu, a to prvýkrát 4 dni pred uplynutím doby trvanlivosti o 20% a druhýkrát 2 dni pred uplynutxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xožné ďalej predávať a boli zlikvidované. Otázkou ostáva, či je možné považovať ich v nákladoch zaúčtovanú likvidáciu za daňový výdavok? Spoločnosť prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx eur považovať za daňový výdavok. Okrem toho spoločnosť je schopná preukázať, že vyčlenila miesto v predajni na predaj viditeľne zlacneného tovaru.
xxxxxxxxxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx
NS SR 3 Sžf 15/2010
(posúdenie provízie za sprostredkovanie zaplatenej zahraničnej spoločnosti, ktorej daňová subjektivita nebola preukázaná na úxxxx xxxxx x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxého výdavku podľa § 19 a § 21 ZDP)
NS SR 3 Sžf 44/2012
(preukaznosť daňového výdavku podľa § 19 a § 21 ZDP)
NS SR 2 Sžf 54/2012
(nemožnosť uplatnenix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxosť daňového výdavku podľa § 19 a § 21 ZDP)
NS SR 6 Sžf 57/2013
(preukaznosť daňového výdavku podľa § 19 a § 21 ZDP)
NS SR 8 Sžf 66/2013
(preukaznosx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx
xx xx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx daňového výdavku podľa § 19 a § 21 ZDP)
Pravidlá nízkej kapitalizácie
I. Uplatnenie pravidiel nízkej kapitalizácie
1.
Od 1. januxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxch výdavkov. Cieľom zavedenia pravidiel nízkej kapitalizácie je zabrániť skrytej distribúcii podielov na zisku prostredníctvom neúmerného financxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkej kapitalizácie na princípe porovnania výšky nákladových úrokov od závislých osôb voči 25% hodnoty upraveného výsledku hospodárenia (zisk pred úrxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxady) na tieto prijaté úvery a pôžičky, ktoré presahujú 25% hodnoty upraveného výsledku hospodárenia. Upravený výsledok hospodárenia sa vypočíta ako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xapríklad znalecké posudky, poplatky za bankové záruky, provízie za sprostredkovanie pôžičky, poplatky za predčasné splatenie úveru a podobne. Naopxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxstupov účtovania v PÚ], t.j. úroky, ktoré do času uvedenia majetku do užívania nie sú na základe rozhodnutia daňovníka súčasťou obstarávacej ceny.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxl, pričom podmienkou na jeho poskytnutie bolo, že veriteľ najskôr prijal úver od osoby, ktorá je vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou.
III. Výnimky z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx to daňovníci ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, poisťovňa alebo pobočka poisťovne z iného členského štátu, alebo pobočka zahraničnej poisťoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo predpisu, lízingová spoločnosť, ktorá je definovaná v § 1 písm. c) opatrenia NBS č. 19/2014. Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 5 sa pravidlá nxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xajskôr od tohto dátumu, a to bez ohľadu na dátum uzatvorenia zmluvy o úvere alebo pôžičke.
Príklad:
Dcérska spoločnosť OMEGA, s. r. o., prijala v mesiaxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvenie úveru vo výške 10 000 eur. Do konca roka 2016 dcérska spoločnosť splatila 150 000 eur a na úrokoch zaplatila 50 000 eur. Je možné tieto úrokové nákladx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxia 40 000 eur, odpisy na účte 551 vo výške 80 000 eur a úroky na účte 562 vo výške 55 000 eur? Spoločnosť OMEGA porovnáva sumu úrokových nákladov vrátane súvixxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxa ako súčet výsledku hospodárenia na riadku 100 v podanom daňovom priznaní a odpisov a nákladových úrokov (40 000 + 80 000 + 55 000 = 175 000). Úrokové náklaxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xx xxxx x xx xxx xxx xxx xxx x xx xxx), a preto je spoločnosť OMEGA povinná o túto sumu zvýšiť základ dane.
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xko postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov pri splnení dvoch podmienok:
-
hmotný majetok a nehmoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx x
x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správneho zaradenia hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny podľa § 26 a pri odpisovaní sa postupuje dvoma základnými spôsobmi, a to formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxk daňovník rozhodne. ZDP okrem toho definuje aj tzv. komponentné a výkonové odpisovanie. Odpisovaniu nepodlieha hmotný majetok a nehmotný majetok poxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxho hmotného majetku. Podľa písm. a) sa ním rozumejú v prvom rade samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné techxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z týchto troch podmienok sa hnuteľná vec nepovažuje na účely ZDP za odpisovaný majetok. Pri hmotnom majetku, ktorý síce má samostatné technicko-ekonoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxetku a účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku, kedy sa za daňové odpisy považujú odpisy stanovené v účtovnom odpisovom pláne, alebo účtovať o tomtx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxžuje za zásoby a do základu dane sa zahŕňa v súlade s účtovníctvom. Podľa písm. b) sa za hmotný majetok odpisovaný považujú aj budovy a iné stavby okrem vymxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x.z., ktorou sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. Pre správny postup pri odpisovaní budov a stavieb je možné primerane postupovať podľa pokynu MF SR č. 34xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxré sú súčasťou ocenenia budovy a stavby a odpisujú sa spolu s ňou, a príklady výrobných zariadení, ktoré aj napriek pevnému spojeniu s budovou alebo stavxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx rozhodol zaradiť príklepovú vŕtačku do dlhodobého hmotného majetku a na účely účtovných odpisov si stanovil odpisový plán, podľa ktorého bude účtovax x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxepovej vŕtačky do majetku z nej zaúčtuje účtovné odpisy na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výškx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx napriek tomu, že ZDP priamo nedefinuje takýto majetok ako hmotný majetok odpisovaný, súčasne aj daňovými odpismi.
III. Samostatná hnuteľná vec
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené. Príklady samostatných hnuteľných vecí, ktoré sú pevne spojexx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Zb., ktorý bol uverejnený vo Finančnom spravodajcovi 3/1998 a ktorý sa primerane použije aj na zákon č. 595/2003 Z.z.
IV. Súbor hnuteľných vecí
4.
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxho alebo iného celku. Pokiaľ jednotlivá hnuteľná vec, ktorá je súčasťou súboru, má vstupnú cenu nižšiu než 1 700 eur a daňovník sa rozhodne zaradiť ju do sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxje podľa § 6 ods. 11 ZDP samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené tieto informácie:
-
technické a hodnotové údaje o jednotlivých veciach xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia zmeny,
-
o rozsahu zmeny,
-
o vstupných a zostatkových cenách jednotlivých prírastkov a úbytkov,
-
o celkovej cene súboru hnuteľných vexxx
x
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxeťovou tlačiarňou. Cena za počítač bola 1 500 eur a cena tlačiarne 2 000 eur. Môže daňovník zaradiť všetky počítače spolu s tlačiarňou ako súbor hnuteľnýxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxlkovej vstupnej cene. Daňovník sa rozhodol zaradiť všetky takto obstarané počítače a sieťovú tlačiareň ako súbor hnuteľných vecí v celkovej vstupnej xxxx x xxx xxx xxx x x xxxx x x xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx
xxxxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxujú za odpisované pestovateľské celky trvalých porastov.
6.
Odsek 6 § 22 ZDP taxatívne vymedzuje iný majetok, ktorým sú:
-
otvárky nových lomoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdpisujú sa časovou metódou odpisovania podľa § 26 ods. 6 ZDP počas ťažby alebo ukladania odpadov.
-
technické rekultivácie - rozumie sa nimi súhrn xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx04 Z.z.). Technická rekultivácia sa odpisuje časovou metódou odpisovania podľa § 26 ods. 6 ZDP počas predpokladanej doby trvania rekultivácie, ktorx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxe technická rekultivácia vykonaná na základe osobitných predpisov (banský zákon, zákon o odpadoch), ktoré sa nepovažujú za odpisovaný iný majetok, axx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxx xx xodľa prílohy č. 1 k ZDP do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov s možnosťou odpisovania aj zrýchleným spôsobom. Z toho vyplýva, že technické zhxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx x x00 eur, zahrnie sa do daňových výdavkov jednorazovo.
-
technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur - nájomca ho na základe uzatvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxisovania. Od 1. januára 2016 pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcom na prenajatej budove využívanej na niekoľko účelov platí, že nájomca zaraxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx postupovalo už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015, t.j. pri podaní daňového priznania za rok 2015. Dôležitou skutočnosťou je, že prenaxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxsaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur - sa zaradí do rovnakej odpisovej skupiny, v akej bol zaradený hmotný majetok, na ktorom bolo technické zhodxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxetku bez rozdielu spôsobu jeho obstarania a zrušenia zvýhodneného lízingového odpisovania sa od 1. januára 2015 nepovažuje za iný majetok technické zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xhodnotenie hmotného majetku obstaraného na lízing vstupnú, resp. zostatkovú cenu hmotného majetku.
Príklad:
Spoločnosť ako vlastník prenajíma xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľ s vykonaním a úhradou zo strany nájomcu súhlasil a rovnako súhlasil s odpisovaním u nájomcu. Hodnota vykonaného technického zhodnotenia bola 10 400 exxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rovnaký účet, na akom by účtoval kancelárske priestory, keby bol ich vlastníkom, t.j. na účet 021 - Stavby. Účtovné odpisy vypočíta tak, aby technické zxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxjetok zaradí do rovnakej odpisovej skupiny, v akej je zaradený prenajatý nebytový priestor, t.j. do odpisovej skupiny 5 alebo 6 s dobou odpisovania 20, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xd 1. januára 2015 možno využiť zrýchlený spôsob odpisovania len pre hmotný majetok zaradený v odpisových skupinách 2 alebo 3. V roku zaradenia technickxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxkého zhodnotenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia. Ročný odpis v takejto výške bude daňovník uplatňovať počas trvania nájomnej zmluvy.
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumie dlhodobý nehmotný majetok:
-
ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c ZDP.
8.
Pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxvoj, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadeníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxum, ktoré sú súčasťou daňových výdavkov v súlade so zaúčtovaním do nákladov.
-
oceniteľné práva, ktorými sú:
-
know-how (výrobno-technické poxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxranné známky (patria k predmetom priemyselného vlastníctva a sú upravené zákonom č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach),
-
receptúry,
-
prxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení, t.j. operačné systémy, ovládače zariadení, aplikačné programy a pod.) kúpený samostatne alebo vytvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepovažuje sa za samostatný nehmotný majetok.
-
goodwill a záporný goodwill obstaraný kúpou, výmenou alebo vkladom xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
9.
Na účely daňových odpisov sa nehmotný majetok nezatrieďuje do odpisových skupín podľa prílohy č. 1 k ZDP tak, ako je to v prípade hmotného majetku a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xodľa § 22 ods. 8 ZDP totožné s účtovnými odpismi. Výnimkou je goodwill alebo záporný goodwill, ktorý sa odpíše podľa § 17c až 17c ZDP (najdlhšie počas 7 bxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia nehmotného majetku sú potom aj na účely ZDP uvedené v § 28 zákona o účtovníctve, keď daňovník:
-
je povinný zostaviť odpisový plán, na základe ktoréxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxstejšie obstarávacia cena alebo vlastné náklady),
-
odpisuje nehmotný majetok počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe bxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo majetku sú teda totožné s účtovnými odpismi, t.j. účtovný spôsob odpisovania je záväzný aj pre daňové účely. Účtovné odpisy si môže daňovník zvoliť sáx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxckého vývoja, keď je možné predpokladať s postupujúcim časom znižovanie využívania nehmotného majetku. Preto pri odpisovaní nehmotného majetku je mxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxnote 20 000 eur, ktorého predpokladaná doba používania je 70 mesiacov. Spoločnosť sa rozhodla vzhľadom na rýchle morálne opotrebenie softvéru využiť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I--------------------I
I Mesiac  I Intenzita odpisov zo vstupnej ceny I  Mesačný odpis  I
I----------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xx xx x         xxx        x          x
x     x xxx xxx xxx x xxx x x xxx xxxx  x xxx xxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I--------------------I
x xx xx xx x         xxx        x          x
x     x xxx xxx xxx x xxx x x xxx xxxx  x xxx xxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xž 30 I         20%        I          I
I     I (20 000 eur x 20% = 4 000 eur)  I 400 eur (4 000/10) I
I----------I------------------------------------I--------------------I
I 31 až 40 I         xxx        x          x
x     x xxx xxx xxx x xxx x x xxx xxxx  x xxx xxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx x          xx        x          x
I     I (20 000 eur x 8% = 1 600 eur)   I 160 eur (1 600/10) I
I----------I------------------------------------I--------------------I
I 51 až 60 I          4%        I          I
I     I (20 0xx xxx x xx x xxx xxxx    x xx xxx xxxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx x          xx        x          x
x     x xxx xxx xxx x xx x 600 eur)    I 60 eur (600/10)  I
I----------I------------------------------------I--------------------I
I Spolu  I      100% = 20 000 eur    I      x    I
I----------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxesať využívanie softvéru, rozhodla použiť degresívne odpisovanie. Keďže nejde o nehmotný majetok, ktorého lehota odpisovania je limitovaná 5 rokmi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxným odpisovým plánom, t.j. s účtovnými odpismi. Účtovný odpisový plán je teda záväzný aj pre daňové účely. Použitý degresívny spôsob odpisovania je v txxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvo-technické funkcie alebo použiteľnosť je dlhšia ako 1 rok, sa nazýva „drobný nehmotný majetok“ a výdavky na jeho obstaranie sa do základu dane zahrnú x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xlužby (§ 13 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ),
-
považovať tento majetok za dlhodobý, t.j. účtuje sa o ňom na príslušnom účte dlhodobého nehmotného maxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpisovania
11.
Daňovník na základe vlastného rozhodnutia môže prerušiť odpisovanie, a to na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo na viac celých zdxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xreto neznamená, že daňovník stráca nárok na uplatnenie odpisov v daňových výdavkoch, ale o dobu prerušenia sa celková doba odpisovania predlžuje. V prxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxj časti), keďže o majetku účtoval celý rok. Ďalej je v tomto ustanovení vymedzený rozsah daňovníkov, ktorí nemôžu využiť prerušenie odpisovania. Okrex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxotného majetku na účely ZDP zásoby.
IX. Uplatnenie odpisu k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a odpis pri vyradení majetku v priebehu zdaňovaciehx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkov len vtedy, ak je hmotný majetok vykazovaný v účtovníctve, resp. evidovaný podľa § 6 ods. 11 ZDP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Na majetok vyxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dôvodu, ktorý bol odpisovaný rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom, sa do základu dane nezahŕňa daňový odpis, ale zostatková cena pri dodržaní podmixxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxch výdavkov pomernú časť ročného odpisu. Výnimkou je hmotný majetok odpisovaný výkonovou alebo časovou metódou, pri ktorom sa do daňových výdavkov zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xýnimkou platnou od 1. januára 2016, kedy je možné pri vyradení uplatniť alikvotnú časť ročného odpisu vo výške pripadajúcej na počet mesiacov, počas ktxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP. Uvedenú výnimku bolo možné podľa § 52zg ods. 10 použiť po prvýkrát xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x x5 ods. 3 ZDP.
X. Komponentné odpisovanie
13.
Podstatou komponentného odpisovania je možnosť rozložiť hmotný majetok na jednotlivé oddeliteľné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaradia samostatne do príslušnej odpisovej skupiny a samostatne sa odpisujú. Ako daňové odpisy možno komponentné odpisovanie uplatniť pri:
-
samxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxníky zaradené v odpisovej skupine 4.
14.
Podmienkou uplatňovania komponentného odpisovania je vedenie osobitnej evidencie v rozsahu samxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxčastiach,
-
údaje o všetkých zmenách jednotlivých oddeliteľných súčastí, napríklad prírastky a úbytky vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny, x xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxku,
-
údaje o sume odpisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny tohto majetku.
Príklad:
Spoločnosť v septembri 2016 obstarxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxdenie - cena 40 000 eur, odpisová skupina 4, doba odpisovania 12 rokov,
- osobný výťah - cena 60 000 eur, odpisová skupina 4, doba odpisovania 12 rokov,
- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe zaradená v odpisovej skupine 6 s dobou odpisovania 40 rokov a jej hodnota bez oddeliteľných komponentov je 488 000 eur.
Priebeh komponentného odxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxponent   I Výpočet daňového odpisu v roku 2016 I Daňový odpis v roku 2016 I
I----------------------------I-------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  x  xxxx xxx xxx x xxx x xxx x x   x    x xxx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I--------------------------I
I Výťah           I  [(60 000 eur / 12) / 12] x 4   I    1 667 eur     I
I----------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Oddeliteľný xxxxxxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------------------------I
I Rozvody počítačových sietí I   [(12 000 eur / 6) / 12] x 4   I     667 eur     I
I----------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx   x  xxxxx xxx xxx x xxx x xxx x x  x    x xxx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-------------------------------------I--------------------------I
I Spolu           I         x         I    7 513 eur     I
I----------------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpisovania vo výške 7 513 eur. Ak by spoločnosť odpisovala budovu ako celok zo vstupnej ceny 600 000 eur, uplatnila by si daňové odpisy vo výške 5 000 eur [xxxx xxx x xxx x xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx x xxx 78/2007
(definícia nehmotného majetku pri dodaných službách)
NS SR 3 Sžf 101/2008
(použitie definície súčasti veci podľa súkromnoprávnych prexxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx ZDP presne špecifikuje hmotný a nehmotný majetok, ktorý je vylúčený z odpisovania. Rovnako ako pri odpisovanom majetku, aj pri neodpisovanom majetku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxovaného majetku sa stáva súčasťou daňových výdavkov až pri vyradení z používania, napríklad z dôvodu predaja. V osobitných prípadoch predaja podľa § 1x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx x x xxxxxx x x xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxifikované druhy neodpisovaného majetku. Od 1. januára 2015 nie sú medzi neodpisovaným majetkom zahrnuté inventúrne prebytky hmotného a nehmotného mxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
(Ďalšie pravidlá odpisovania)
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxpisovania. Právo odpisovať hmotný majetok a nehmotný majetok má daňovník, ktorý má k majetku vlastnícke právo. Z podmienky vlastníckeho práva existuxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xodľa § 6 ods. 11 ZDP, môže uplatňovať odpisy, ak ide o prípady špecifikované v písm. a) až e).
-
Pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxhodol v zmluve o výpožičke s prenajímateľom (veriteľom). Aj keď k prevodu vlastníckeho práva na veriteľa príde v priebehu roka a tiež k uzatvoreniu zmluxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xupujúci môže odpisovať majetok, u ktorého vlastnícke právo k dlhodobému hnuteľnému majetku prechádza až úplným zaplatením kúpnej ceny. Ide o prípady xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxechod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho bližšie upravuje § 443 Obchodného zákonníka a výhrada vlastníckeho práva je upravená nadväzxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxdu na to, že vlastnícke právo ku kúpenej nehnuteľnosti nadobudne až povolením vkladu do katastra nehnuteľností.
-
Právo odpisovania má aj kupujúcx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxdy skutočne uhradil plnú výšku kúpnej ceny. Vklad budovy do katastra nehnuteľností bol povolený v marci 2016. Do užívania bol sklad uvedený v decembri 2xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx nehnuteľnosti do daňových výdavkov. Skutočnosť, že k 31. decembru 2015 nie je právnym vlastníkom skladu, ale len ekonomickým užívateľom, nie je dôvodxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxnotení vykonanom na prenajatom hmotnom majetku a ním financovanom, ak:
x
xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxé technické zhodnotenie, resp. o výdavky naň.
Zároveň z § 22 ods. 6 písm. d) ZDP vyplýva, že takéto technické zhodnotenie, ak je vyššie ako 1 700 eur, sx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotný majetok a odpisuje ho rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom (majetok zaradený v odpisovej skupine 2 alebo 3) ako v 1. roku odpisovania. Technicxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxj skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok. Podľa § 52zg ods. 10 ZDP sa takto pri technickom zhodnotení vykonanom na budove xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx15. Dôležitou skutočnosťou je, že prenajímateľ nezvýšil o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia vstupnú cenu majetku, na ktorom bolo vykonanéx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyššie ako 1 700 eur.
III. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v spoluvlastníctve
3.
Právo na odpisovanie pri hmotnom a nehmotnom majetku x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé spoluvlastníctvo je upravené v § 137 až § 142 Občianskeho zákonníka. Ak ide o spoluvlastníctvo fyzických osôb, treba aplikovať aj § 10 ods. 1 ZDP. Podľa xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxahnutie, zabezpečenie a udržanie zahrnujú do základu dane u jednotlivých spolupodielnikov podľa výšky spoluvlastníckych podielov. Samozrejme, za xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxie
4.
Odsek 4 § 24 ZDP vymedzuje právo na odpisovanie pri majetku iba sčasti využívaného na podnikanie daňovníkom, ktorý je:
-
daňovníkom nezaloxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrou sa rozumie podnikanie,
-
fyzickou osobou, ktorá majetok okrem využívania na podnikanie využíva aj na súkromné účely.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsahovanie zdaniteľných príjmov. Následne je u daňovníka - fyzickej osoby upravená v § 4 ods. 5 ZDP situácia predaja takéhoto majetku (hnuteľnej alebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xkom daňovník využíval majetok na podnikateľskú činnosť. Počnúc 1. januárom 2015 sa však u daňovníka - fyzickej osoby toto ustanovenie aplikuje len na oxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x x xx xxs. 8 ZDP. Pri týchto ostatných druhoch majetku (t.j. s výnimkou nehnuteľnosti), ktoré sú využívané aj na súkromné účely, sa daňové výdavky uplatňujú bux xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx príjmu.
V. Odpisovanie majetku preradeného z osobného užívania do podnikania a pri začatí využívania majetku na dosahovanie príjmov, ktoré sú prexxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxku, t.j. do podnikania, a tiež postup odpisovania majetku daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie na tzv. vedľajšiu (zdaňovanú podnxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxia zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) ZDP. Za rok nevyužívania hmotného alebo nehmotného majetku na dosiahnutie zdaniteľného príjmu sa oxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a poskytnutom združeniu bez právnej subjektivity na spoločné využitie účastníkov združenia má len ten daňovník - účastník združenia, ktorý majetok pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxsiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti sa zahrnujú do základu dane jednotlivých daňovxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx x xxx xxxxxxskeho zákonníka.
VII. Odpisovanie nehmotného majetku s právom na užívanie za odplatu
7.
V prípade nehmotného majetku má právo na jeho odpisovanix xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxníkom nehmotného majetku, iba využíva tento majetok pri svojej činnosti.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxx x xxxm. t), podľa ktorého sa pri odpisovaní majetku do daňových výdavkov zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxy daňových odpisov)
I. Vstupná cena na účely odpisovania
1.
V odseku 1 § 25 ZDP sú definované jednotlivé druhy vstupných cien.
-
Najbežnejším dxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxctve. Na účely ZDP sa obstarávacou cenou najčastejšie oceňuje majetok nadobudnutý kúpou alebo prevodom. Podľa písm. a) je to ďalej majetok nadobudnutx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9 ZDP. Ďalej sa obstarávacou cenou oceňuje majetok u vkladateľax xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. g) ZDP. Tiež vkladateľ, resp. príjemca daru oceňuje majetok obstarávacou cenou, ak predmetom vkladu je majetok vylúčený z odpisovania, keď táto obstxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxo majetok predával, nebol by príjem z predaja v deň darovania oslobodený od dane podľa § 9 ZDP.
-
Vstupnou cenou vo výške vlastných nákladov sa oceňujx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
x účinnosťou od 1. januára 2016 namiesto reprodukčnej obstarávacej ceny, ku ktorej zrušeniu ako oceňovacej veličiny prišlo od toho istého dátumu v zákoxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xoplnení niektorých zákonov v z. n. p., a cenu uvedenú v uznesení o dedičstve pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením. V súlade s prexxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xds. 1 § 25 ZDP stanovuje vstupnú cenu u fyzickej osoby pri preradení majetku z osobného užívania do obchodného majetku a primerane aj u daňovníka, ktorý xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxx x x x5 ZDP umožňuje považovať za vstupnú cenu aj zostatkovú cenu pri majetku nadobudnutom darom, keď zostatková cena sa zisťuje u darcu, ktorý:
-
majetox xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, keď pri predaji majetku uskutočnenom v deň darovania by sa na majetok vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP okrem majetku vylúčeného z odpisovania.
x
xxxxx xx xxxx x x xx xxx x xxxx x x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxnom majetku rozložiteľnom na jednotlivé súčasti. Vstupnou cenou v tomto prípade môže byť obstarávacia cena, cena určená podľa kvalifikovaného odhadx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xomponentnom odpisovaní podľa § 22 ods. 15 ZDP sa musí rovnať vstupnej cene tohto hmotného majetku.
II. Vstupná cena technického zhodnotenia
2x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xžívania. Technické zhodnotenie pri zrýchlenom odpisovaní (hmotný majetok zaradený v odpisovej skupine 2 a 3) zvyšuje zostatkovú cenu.
III. Zostatxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx majetku, resp. výškou odpisov zahrnutých do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP okrem zostatkovej ceny xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxv. luxusných vozidiel v dôsledku vykázania nedostatočného základu dane), § 17 ods. 39 (zákaz prerušenia odpisovania u motorového vozidla držiteľa, x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x 19 ods. 2 písm. t) ZDP (neuplatnenie časti odpisov, ktoré súvisia s používaním hmotného majetku na súkromné účely). V týchto dvoch prípadoch sa za výškx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a celých daňových odpisov bez uplatnenia limitácie uvedenej v § 17 ods. 34 ZDP a v § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Daňovník v týchto dvoch prípadoch teda o limitovxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnie zo vstupnej ceny
4.
Odsek 5 § 25 ZDP špecifikuje prípady, kedy sa do vstupnej ceny zahrnuje, resp. nezahrnuje DPH. Od 1. januára 2015 sa pri hmotnox xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxodpočítanú časť DPH jednorazovo do daňových výdavkov tak, ako mu to dovtedy umožňoval § 19 ods. 3 písm. k) druhý bod.
V. DPH pri obstaraní majetku formxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohľadu na to, či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH.
Príklad:
Daňovník kúpil budovu skladu v decembri 2015, kedy skutočne uhradil plnú výšku kúxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxžívaný na dosahovanie zdaniteľných príjmov. Daňovník má podľa § 24 ods. 1 písm. c) ZDP právo zahrnúť daňový odpis z tejto nehnuteľnosti do daňových výdxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
(Vstupná cena finančného majetku)
I. Vstupná cena xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxkone o účtovníctve definuje vstupná cena finančného majetku. Na § 25a ZDP priamo nadväzuje § 19 ods. 2 písm. f) a g) ZDP, t.j. pri predaji akcií, ostatnýxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx ods. 8 ZDP sa § 25a ZDP a tiež § 19 ods. 2 písm. f) a g) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2016 použije na finančný majetok obstaraný po 31. decembri 2015. Vsxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ocenenie je podľa § 25 ods. 8 zákona o účtovníctve možné realizovať v reálnej hodnote, t.j. s výnimkou cenných papierov a podielov určených na predaj (rxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri bezodplatnom nadobudnutí finančného majetku, resp. cena uvedená v uznesení o dedičsxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxx xxnančnej investície (podielu na základnom imaní), ktorý nadobudol vkladateľ nepeňažného vkladu vo forme individuálne vloženého majetku alebo vo forxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxadu pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP.
-
reálna hodnota, ak ide o finančný majetok:
-
nadobudnutý kúpou podniku alebo xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx ZDP,
-
nadobudnutý právnym xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa § 17c ZDP,
-
ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote pripúšťa § 25 ods. 1 písm. e) a f) a ods. 8 zákona o účtovníctve (tzv. realizovateľné cenxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxen podľa § 17d ZDP,
-
v podobe finančnej investície (podielu na základnom imaní) nadobudnutej u vkladateľa nepeňažného vkladu, pričom pôvodnou cexx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x
xxxxx nadobudol právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxadného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo prexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxpokladom správneho zahrnovania odpisov hmotného majetku do daňových výdavkov je jeho zaradenie do príslušnej odpisovej skupiny. Podľa § 26 ods. 1 ZDP xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny podľa Prílohy č. 1 k ZDP sa postupuje podľa:
-
kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti, ktorá bola vydaná Nariadením Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93,
x
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxí kódu klasifikácie produktov, resp. kódu klasifikácie stavieb sa následne zaradí daný hmotný majetok do odpisovej skupiny podľa ZDP. Každá zo šiestixx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxín, z ktorých najdlhšia doba odpisovania platila pre budovy zaradené v poslednej odpisovej skupine 4, a to 20 rokov. Od 1. januára 2015 sa rozdelením pôvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxila na nové odpisové skupiny, a to:
-
odpisovú skupinu 3 s kratšou dobou odpisovania 8 rokov, keď do nej boli preradené nasledujúce druhy hmotného majxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxé spaľovacie lodné motory, ostatné motory,
-
ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním,
-
turbíny,
-
pece, horáky a ich časxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxovú skupinu 4 s pôvodnou dobou odpisovania 12 rokov, keď
-
v nej ostali pôvodné druhy hmotného majetku, ktoré neboli preradené do novej odpisovej skuxxxx xx x
x
xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x podobné zariadenia (kód KP 30.3).
Pôvodná odpisová skupina 4 s dobou odpisovania 20 rokov, v ktorej boli zaradené budovy, sa od 1. januára 2015 roxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx predovšetkým o:
-
budovy pre obchod a služby - obchodné centrá, obchodné domy, autoservisy,
-
budovy pre dopravu, pre elektronické komunikácixx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxých skupinách 4 a 6;
-
odpisovú skupinu 6 s dobou odpisovania 40 rokov, keď boli do nej preradené z pôvodnej odpisovej skupiny 4 predovšetkým naslxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxdelávanie a zdravotníctvo,
-
ostatné inžinierske stavby.
3.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 ZDP sa zmeny v zaradení hmotnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx 2 ZDP bol každý daňovník povinný vykonať zmeny v zaradení do odpisovej skupiny počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začalo najskôr 1. januára 2015 (t.j. ax x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxní platí zásada, že:
-
už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú (§ 52zd ods. 6 ZDP) a
-
hmotný majetok sa odpíše do výšky 100% vstupnej ceny.
Prxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxia 12 rokov. Akým spôsobom prebieha odpisovanie vetracieho zariadenia počnúc rokom xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x2 rokov. V nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52zd ods. 6 ZDP musí aj pri hmotnom majetku zaradenom do užívania a odpisovanom do 31. decembra 2014 prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I------------------------I
I Rok  I Výpočet uplatneného odpisu I Ročný odpis            I Daňová zostatková cena I
I    I              I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            x
x    x              x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I------------------------I
I 2013 I [(120 000 / 12) / 12] x 4 I 10 000 I   3 334 I  6 666  I    116 666     I
I-------I----------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxx x xx        x xx xxx x  xx xxx x   x   x    xxx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------I
I Zmena odpisovej skupiny a doby odpisovania                           I
I-------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxx x x        x xx xxx x  xx xxx x   x   x     xx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I---------I-----------I-------------I------------------------I
I 2016 I 120 000 / 8        I 15 000 I  15 000 I   -   I     76 666     I
I-------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxx x x        x xx xxx x  xx xxx x   x   x     xx xxx     x
xxxxxxxxx----------------------------I---------I-----------I-------------I------------------------I
I 2018 I 120 000 / 8        I 15 000 I  15 000 I   -   I     46 666     I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxx x x        x xx xxx x  xx xxx x   x   x     xx x66     I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I------------------------I
I 2020 I 120 000 / 8        I 15 000 I  15 000 x   x   x     xx xxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x              x     x   x xxx x   x   x      x      x
xxx-----I----------------------------I---------I-----------I-------------I------------------------I
I Spolu I -             I -    I  120 000 I   -   I      -      I
I-------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpiny a doby odpisovania (zníženie doby odpisovania z 12 rokov na 8 rokov) neprehodnotila už uplatnené odpisy v rokoch 2013 a 2014, ale počnúc rokom 2015 pxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xahrnutia celej vstupnej ceny do daňových výdavkov. Po preradení hmotného majetku do odpisovej skupiny s kratšou dobou odpisovania tak bola doba odpisxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpisovania. Odpisový plán vetracieho zariadenia bude po tejto zmene takýto:
  
I-------I----------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx  x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx          x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxy výpočtu odpisov I
I    I              I---------I-----------I---------I                         I
I    I              I celkový I uplatnený I zvyšná I                         I
I    I              I     I      I  časť I                         I
I-------I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xxx x xxx x xxx x x x xx xxx x   x xxx x  x xxx x xxx0 000 - 10 000) = 110 000          I
I-------I----------------------------I---------I-----------I---------I---------------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxx x xx x xxx xxxx x xx x x   x xx xxx x  xx xxx x     x xxxx xxx x xx xxxx x xx xxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------------I
I Zmena odpisovej skupiny a doby odpisovania                                      I
I-------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx x xx xxxx x x x x    x xx xxx x  xx xxx x     x xxx xx6 - 26 191) = 65 475           I
I-------I----------------------------I---------I-----------I---------I-------------------------------------------xxxxxxx
x xxxx x xx x xx xxxx x x x x    x xx xxx x  xx xxx x     x xxx xxx x xx xxxx x xx xxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I-------------------------------------------------I
I 2017 I (2 x 32 737) / 9 - 4    I 13 095 I  13 095 I     I (32 737 - 13 095) = 19 642           I
I-------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx x xx xxxx x x x x    x  x xxx x   x xxx x     x (19 642 - 9 821) = 9 821            I
I-------I----------------------------I---------I-----------I---------I----------------------------------------xxxxxxxxxx
x xxxx x xx x x xxxx x x x x    x  x xxx x   x xxx x     x xx xxx x x xxxx x x xxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------I
I 2020 I (2 x 3 274) / 9 - 7    I  3 274 I   3 274 I     I (3 274 - 3 274) = 0 ale zvyšná časť z 1. roka  I
I    I              I     I      I     I vo výške 6 6xx                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx I              I     I   6 666 I     I 0                        I
I-------I----------------------------I---------I-----------I---------I-----------------------------------------------xxx
x xxxxx x x             x    x x  xxx xxx x    x x x                        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
Spoločnosť ani pri použití zrýchleného spôsobu odpisovania neprehodnotila v roku 2015 už uplatnené odpisy v predchádzajúcich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxke 6 666 eur sa v súlade s § 28 ods. 4 písm. a) ZDP uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania, čím sa celá vstupná cena zahrnie vo forme oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxx. 4 písm. b) ZDP zvýšila zostatkovú cenu majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.
II. Niektoré osobitosti pri zaradení hmotného majetku xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx odpisovania 6 rokov. Výnimkou je majetok, ktorého doba použiteľnosti vyplýva z príslušného právneho predpisu a hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x (doba odpisovania 20 rokov) alebo odpisovej skupiny 6 (doba odpisovania 40 rokov) môže pri používaní budovy na niekoľko účelov vzniknúť problém s jej zxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Hlavné využitie budovy:
-
sa určí porovnaním úžitkovej plochy v m2 využívanej na účely podxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxu zdaňovacieho obdobia a v roku zaradenia budovy do užívania sa primárne vychádza z projektovej dokumentácie a stavebného povolenia,
-
a jeho zmenx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx do príslušnej odpisovej skupiny; v prípade jej preradenia sa síce zmení doba odpisovania, ale už uplatnené odpisy v predchádzajúcich zdaňovacích obdxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx.), ktorých plocha sa nepovažuje za úžitkovú plochu.
Pri používaní budov na viacero účelov a pri zmene účelu použitia v priebehu zdaňovacieho obdobxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxnom zdaňovacom období zaradenú budovu v odpisovej skupine 5 (doba odpisovania 20 rokov) a v nasledujúcom zdaňovacom období v odpisovej skupine 6 (doba xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I----------------------I--------------I----------I
I Účel        I Úžitková plocha I % podiel z úžitkovej I     Kód I Odpisová I
I          I      x xx x        xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x          x         x           x    xxxxxx x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I Kancelárie     I       750 I         15% I     1220 I  6   I
I--------------------I-----------------I----------------------I--------------I----------I
I Obchodx      x      x xxx x         xxx x     xxxx x  x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx       x      x xxx x         xxx x     xxxx I  5   I
I--------------------I-----------------I----------------------I--------------I----------I
I Jazyková škola   I      1 000 I         20% I     1263 I  6   I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x       xxx x         xxx x     xxxx x  x   x
xxxxxxxxxx-----------I-----------------I----------------------I--------------I----------I
I Spolu       I      5 000 I        100% I      x I  x   I
I--------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xdpisovej skupine 5 je zradených 2 750 m2 úžitkovej, čo je 55% z úžitkovej plochy, a v odpisovej skupine 6 je zaradených 2 250 m2, čo je 45% z úžitkovej plochyx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxania 20 rokov. Pri zaraďovaní budovy do odpisovej skupiny sa do úžitkovej plochy nepočíta plocha spoločných priestorov (priechodné plochy - schodištxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xyhrievacie, klimatizačné a pod.).
5.
Samostatné hnuteľné veci, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxného funkčného celku treba vychádzať z účtovnej definície, podľa ktorej sa pri určení hlavnej, t.j. vychádza sa z porovnania obstarávacej ceny jednotxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxupine, v ktorej je zaradený hmotný majetok ako celok. Odlišne pri komponentnom odpisovaní treba postupovať pri budovách a stavbách, keď ZDP v Prílohe čx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxina 2),
-
klimatizačné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
6.
S účinnosťou od 1. januára 2015 je rovnomerný spôsob odpisovania ustanovený ako všeobecný spôsob, ktorým sa odpisuje hmotný majetok zaradený do všxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x x 28 ZDP ustanovujú nové koeficienty pre zrýchlené odpisovanie len pre hmotný majetok zaradený v odpisovej skupine 2 a 3. Spôsob odpisovania každého noxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 ZDP sa povinnosť zmeniť spôsob odpisovania hmotného majetku, pri ktorom nie je možnosť výberu medzi rovnoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xčinného do 31. decembra 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. Nadväzne na prechodné ustanovenie § 52zd ods. 2 ZDP bol každý daňovník pxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxda, že:
-
už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú (§ 52zd ods. 6 ZDP) a
-
hmotný majetok sa odpíše do výšky 100% vstupnej ceny.
IV. Metódy odpxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpnú cenu a pri zrýchlenom odpisovaní zostatkovú cenu. Následne sa pri vykonanom technickom zhodnotení doodpisuje hmotný majetok do výšky zvýšenej vsxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx časovou metódou, ktorá je založená na mesačnej báze. Pri výpočte ročného odpisu sa najskôr vypočíta mesačný odpis (vstupná cena/určená doba trvania axxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx využíval na dosahovanie zdaniteľných príjmov.
10.
Ďalšou špecifickou metódou odpisovania pri vybraných druhoch hmotného majetku je výkonová mxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxbo odliatok (vstupná cena/počet výrobkov) a následne sa ročný odpis určí ako súčin vypočítaného odpisu na 1 výrobok a počtu výrobkov, ktoré budú daným mxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxstarania. Hmotný majetok obstaraný na lízing sa odpisuje počas doby odpisovania stanovenej v § 26 ZDP rovnomerným spôsobom, prípadne zrýchleným spôxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xbstaraného na lízing sa tak v ničom nelíši od postupu pri hmotnom majetku obstaranom napríklad kúpou alebo na úver. Podľa prechodného ustanovenia § 52zx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxcembra 2014, okrem zmeny doby trvania týchto zmlúv, ktorú je možné vykonať len po vzájomnej dohode nájomcu a prenajímateľa v rozsahu vyplývajúcom zo skxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xur a viac treba zohľadniť aj postup podľa § 17 ods. 34 ZDP, t.j. limitovať vstupnú cenu na základe testovania dosiahnutého základu dane. Technické zhodnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xlebo zostatkovej ceny sa počíta daňový odpis podľa § 25 ods. 2 ZDP. Úrok pri finančnom prenájme (lízingu) je daňovým výdavkom v súlade s jeho zaúčtovanímx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxnájmu 40 mesiacov. K dodaniu predmetu lízingu prišlo v januári 2015. Istina bez DPH je 279 000 eur a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 1 000 eurx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoločnosť zaradí majetok do odpisovej skupiny 1 s ustanovenou dobou odpisovania 4 roky, pričom spoločnosť nemá možnosť sa rozhodnúť pre zrýchlený spôsxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx67 000 + 1 000).
Výpočet odpisu v roku 2015 a 2016:
Ročný odpis = (268 000 / 4) = 67 000
Daňová zostatková cena na konci roka 2016 = [268 000 - (67 000 x 2)] = 134 xxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xx xxx) = 285 000
Ročný odpis zo zvýšenej vstupnej ceny = (285 000 / 4) = 71 250
Daňová zostatková cena na konci roka 2018 = [285 000 - 134 000 - (72 150 x 2)] = 8 500
Výxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxnu prerušenia odpisovania nie je možné vykonať podaním dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrolax
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxov rovnomerným spôsobom. Ročný odpis sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania stanovenej v § 26 ZDP pre príslušnú odpisovú skupinu. Osoxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxk uplatniť do daňových výdavkov len alikvotnú časť z ročného odpisu, ktorá sa vzťahuje na počet mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje alebo v ktorých sa xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xoby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP. Hmotný majetok zaradený napríklad v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky sa tak daňovo odpíše v piatich zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxu uplatní podľa § 26 ods. 5 ZDP, t.j. hmotný majetok sa doodpisuje do výšky vstupnej ceny zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie na konci predĺženej dxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxina 2, doba odpisovania 6 rokov) za 120 000 eur. Akým spôsobom bude prebiehať odpisovanie rovnomerným spôsobom? Pri rovnomernom odpisovaní sa určia odxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je 6 rokov. Z takto vypočítaného nezaokrúhleného ročného odpisu sa v druhom kroku následne vypočíta pomerná časť odpisu, ktorá pripadá na 4 mesiace, poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxvania nedôjde k technickému zhodnoteniu, bude odpisovanie vyzerať takto:
I-------I----------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx  x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx            x xxxxxxxxxx xxxx x
x    x              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         I
I    I              I celkový I uplatnený x xxxxxx xxxx x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xxx x xx x xxx x x  I 20 000 I   6 667 I   13 333 I     113 333 I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I-----------------I
I 2017 I 120 00x x x        x xx xxx x  xx xxx x      x x     xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxx / 6        I 20 000 I  20 000 I      - I     73 333 I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I-----------------I
I 2019 I 120 000 / x        x xx xxx x  xx xxx x      x x     xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx xxx x x        I 20 000 I  20 000 I      - I     33 333 I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I-----------------I
I 2021 I 120 000 / 6        I xx xxx x  xx xxx x      x x     xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x              x     x  xx xxx x      x x        0 I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I-----------------I
I Spolu I -             I -    I  120 000 I      - I        - I
I-------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxá časť vo výške 8/12 z ročného odpisu, ktorá pripadá na 8 mesiacov, počas ktorých o majetku spoločnosť neúčtovala (mesiace od začiatku zdaňovacieho obdxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxom po roku uplynutia doby odpisovania, teda v poradí v 7. roku.
Príklad:
Spoločnosť zakúpila a uviedla do užívania v septembri 2016 prístroj, ktorý zxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxroji technické zhodnotenie vo výške 2 000 eur. Výpočet odpisov rovnomerným spôsobom bude takýto:
I-------I----------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx  x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx            x xxxxxxxxxx x
x    x              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I    cena I
I    I              I celkový I uplatnený I zvyšná časť I      I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I------xxxxxxx
x xxxx x xxxx xxx x xx x xxx x x  x  x xxx x    xxx x    x xxx x   x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I 2017 I (10 000 + 2 000) / 4    I  3 000 I   3 000 I      - I   8 166 I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I--------xxxxx
x xxxx x xxx xxx x x xxxx x x    x  x xxx x   x xxx x      x x   x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I 2019 I (10 000 + 2 000) / 4    I  3 000 I   3 000 I      - I   2 166 I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I------------I
I xxxx x xxx xxx x x xxxx x x    x  x xxx x   x xxx x      x x     x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x             x    x x  xx xxx x      x x     x x
xxxxxxxxxxxxxxx----------------------I---------I-----------I-------------I------------I
Pozn.: ZC po 2. roku odpisovania = (9 166 + 2 000) - 3000
Z uvedenéhx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxého majetku a v rámci tejto predĺženej doby prichádza aj k uplatneniu zvyšnej časti odpisu z prvého roka odpisovania.
2.
Ročný odpis vypočítaný poxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. 12 druhej vety sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. V prvom roku odpisovania, s výnimkou zaradenia hmotného majetku do užívania v priebehu prvého mesiaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxpis, ktorý sa vynásobí počtom mesiacov počnúc mesiacom zaradenia hmotného majetku do užívania. Až takto vypočítaná pomerná časť ročného odpisu sa zaoxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xdpisovanie hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 a 3
I. Zrýchlené odpisovanie
1.
V ustanovení § 28 ZDP je uvedený postup pri uplatňoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xdpisových skupinách 2 a 3, ak sa tak daňovník rozhodne. Zmena metódy odpisovania zavedená pre ostatné odpisové skupiny od 1. januára 2015 sa prvýkrát vyxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxpis zrýchleným spôsobom sa počíta z daňovej zostatkovej ceny (okrem prvého roku odpisovania) za pomoci koeficientov stanovených pre odpisové skupinx x x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxané technické zhodnotenie.
3.
V prvom roku odpisovania sa vypočíta ročný odpis, z ktorého sa následne v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxel vstupnej ceny a priradeného koeficientu v prvom roku odpisovania pre odpisovú xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxnou a vypočítaným ročným odpisom (nie skutočne v daňových výdavkoch uplatnenou pomernou časťou). V ďalších rokoch odpisovania (tretí a nasledujúce) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxm rokom odpisovania. Neuplatnená pomerná časť ročného odpisu z 1. roku sa uplatní do daňových výdavkov v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxu neuplatneného do daňových výdavkov v prvom roku odpisovania zostatkovú cenu v roku vykonania technického zhodnotenia.
Príklad:
Spoločnosť zaobxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx Akým spôsobom bude prebiehať odpisovanie zrýchleným spôsobom? Aj pri zrýchlenom spôsobe odpisovania sa v 1. roku najskôr určí ročný odpis a následne pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x016 zaobstarala linku na povrchovú úpravu (odpisová skupina 2, doba odpisovania 6 rokov) za 120 000 eur. Akým spôsobom bude prebiehať odpisovanie zrýcxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxých sa o majetku účtovalo.
  
I-------I----------------------------I-----------------------------------I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx  x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx            x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x    x              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I                     I
I    I              I celkový I uplatnený I zvyšná časť I                     I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xxx x xx x xxx x x  x xx xxx x   x xxx x   xx xxx x    xxxx xxx x xx xxxx x xxx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------I-----------I-------------I------------------------------------------I
I 2017 I (2 x 100 000) / 7 - 1   I 33 334 I  33 334 I       I    (100 000 - 33 334) x xx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx8 I (2 x 66 666) / 7 - 2    I 26 667 I  26 667 I       I    (100 000 - 60 001) = 39 999    I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx x xx xxxx x x x x    x xx xxx x  xx xxx x       x    xxxx xxx x xx xxxx x xx xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------I-----------I-------------I------------------------------------------I
I 2020 I (2 x 19 999) / 7 - 4    I 13 333 I  13 333 I       I    (100 000 - 93 334x x x xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx1 I (2 x 6 666) / 7 - 5    I  x xxx x   x xxx x       x     xxxx xxx x xxx xxxx x x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
I 2022 I -             I     I  13 333 I       I          -           I
I-------I----------------------------I---------I-----------I-------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x             x    x x  xxx xxx x      x x          x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
Aj pri zrýchlenom spôsobe odpisovania vznikla v prvom roku neuplatnená pomerná časť vo výške 8/12 z ročnxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxej skupine 2. Zostatková cena na účely výpočtu odpisov v druhom roku odpisovania sa stanovila ako rozdiel medzi vstupnou cenou a ročným odpisom v 1. roku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x daňovými odpismi zahrnutými do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania.
4.
Ročný odpis, resp. pomerná časť ročného odpisu uplatnenéxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu zaradenia hmotného majetku do užívania v priebehu prvého mesiaca zdaňovacieho obdobia, sa pri výpočte pomernej časti ročného odpisu z nezaokrúhlenxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx užívania. Až takto vypočítaná pomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhli na celé eurá nahor. Tento postup vychádza z § 47 ods. 2, ktorý zakazuje zaokrúhľoxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu
1.
Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu a súčasne prevxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmov odkázané aj na osobitný predpis, ktorým je stavebný zákon.
Pojmy, ktorými je definované technické zhodnotenie
I-----------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx      x xxxxxx xxxxxxx  x xxxxxxxxx                        x
x         x xxxxxx xxxxxxxxx x                             x
xxxxxxxxxxx-------I------------------I---------------------------------------------------------I
x xxxxxxxxx    x xxxxxxxx xxxxx  x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
I Prístavba    I stavebný zákon  I zmena dokončenej stavby, ktorou sa stavba pôdorysne   I
I         I         I rozširuje a ktorá je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x   x
x         x         x xxxxxxxxxx xxxxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Stavebné úpravy I stavebný zákon  I zmeny dokončenej stavby, pri ktorých sa zachováva    I
I         I         I vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničxxxx xxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx  x xxx       x xxké zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok I
I         I         I zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho   I
I         I         I výkonnosti alebo technických paramxxxxxx xx xxxxx    x
x         x         x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx     x
x         x         x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx  x
x         x         x xxxxxxxxxx                       x
xx----------------I------------------I---------------------------------------------------------I
I Modernizácia  I ZDP       I rozšírenie vybavexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx   x
x         x         x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx   x
x         x         x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx       x
x         x         x xxxxdeliteľnú súčasť majetku; za neoddeliteľnú súčasť  I
I         I         I tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú   I
I         I         I určené na spoločné použitie s hlavnou xxxxx x xxxxx x  x
x         x         x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
2.
Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie:
-
ktoré na jednotlivom majetku v úhrne za zdaňovacie obdobie neprevýxx xxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx majetku, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur.
Technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú, resp. zostatkovú cenu majetku v zdaňovacom obdxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxatne.
Za technické zhodnotenie nemožno považovať výdavky na opravy a udržiavanie, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo pošxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady. Náklady na opravy a udržiavanie sú daňovým výdavkom jednorazovo v súlade so zaúčtovaním.
Jxxxxxxxxxx
xx xx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy
1.
V zdaňovacom období možno odpočítať od základu dane daňovú stratu vykázanú za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Novelou ZDP účinnou od 1. janxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxádzajúce zdaňovacie obdobia - od 1. januára 2014 sa skracuje obdobie na odpočet daňovej straty zo siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxyroch zdaňovacích období),
-
daňová strata odpočítava v rovnomernej výške.
2.
Od 1. januára 2014 sa zároveň v § 52za ods. 4 upravil aj režim xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xajskôr 1. januára 2014, sa daňové straty vykázané za tieto obdobia alebo ich súčet odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne px xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxvať od základu dane, vychádzať z § 4 ods. 2 ZDP a môže vzniknúť len z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnoxxx xx x xxxx x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy percentom z príjmov (§ 6 ods. 10 ZDP) a okrem toho si môže uplatniť ešte výdavky na poistné a príspevky, nemôže mu vzniknúť daňová strata odpočítateľná ox xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx túto daňovú stratu odpočítať od základu dane, ak za jednotlivé zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 vykáže nasledujúce základy dane?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x    xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx za rok 2014 k    I Základ dane po I
I obdobie  I      zdaňovacie I odpočítaniu            I   odpočítaní I
I      I       obdobie I-------------I-----------I---------I daňovej straty I
I      x           x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x         x
x      x           x xxxxxxxxxx x  xxxxxxx x     x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I  2015  I        53 000 I   20 000 I  20 000 I    0 I     33 000 I
I------------I----------------------I-------------I-----------I---------I-----xxxxxxxxxxxxx
x  xxxx  x        x xxx x   xx xxx x   x xxx x xx xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I  2017  I        32 000 I   20 000 I  20 000 I    0 I     12 000 I
I------------I----------------------I-------------I-----------I---------I-----------------x
x  xxxx  x        xx xxx x   xx xxx x  xx xxx x xx xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxlu  I       103 000 I   80 000 I  58 000 I 22 000 I     45 000 I
I------------I----------------------I-------------I-----------I---------I-----------------I
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxernej výške spôsobila, že spoločnosť počas štyroch zdaňovacích období reálne odpočítala z vykázanej daňovej straty len 58 000 eur, hoci v úhrne za zdaňxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpočítať len 8 000 eur a v roku 2018 len 10 000 eur. Neodpočítanú časť z daňovej straty za rok 2014 nemá spoločnosť možnosť odpočítať.
Príklad:
Spoločxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x013 vykázala základ dane vo výške 4 000 eur. Zároveň v daňovom priznaní za toto zdaňovacie obdobie odpočítala časť daňovej straty za rok 2011 vo výške 4 00x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxx x xxx xxx xxx xxx - 4 000). Akým spôsobom postupuje spoločnosť po 1. januári 2014 pri odpočte daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia roku 2011 (zostatok daňovex xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtrát, t.j. 44 000 eur (8 000 + 36 000), ktorý následne rovnomerne rozdelí na štvorročné obdobie odpočtu, t.j. 11 000 eur (44 000 / 4). V zdaňovacích obdobiaxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxx na dani pre príjemcov investičnej pomoci
xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxstičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., uplatniť si úľavu na dani z príjmov.
xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxvacie obdobie. Podmienkou na jej uplatnenie je vykázanie daňovej povinnosti a podľa ods. 1 aj splnenie podmienok podľa zákona o investičnej pomoci a spxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxožky a rezervy, daňová strata). Zároveň platí, že daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani pri zrušení bez likvidácie (§ 68 a nasledujúce Obchodného zákoxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx-----------------I-----------------I----------------------------------I
I Fáza výpočtu       I Spôsob výpočtu I Vysvetlivky           I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx       x x x xxxx x xx  x x x xxxxx xx xxxx        x
x              x         x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xane I
I              I         I SD = sadzba dane         I
I---------------------------I-----------------I----------------------------------I
I Pomerná časť základu dane I Pxxx x xx x x  x x x xxxxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx        x x x xx x xxx x x xx = oprávnené náklady, na ktoré I
I              I ON)       I bola schválená investičná pomoc I
I              I         I VI = hodnota vlastného imania  I
I              I         I daňovníka vykázaného v účtovnej I
I              I         I závxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x              x         x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx   x
x              x         x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x    x
x              x         x xxxxxxxxxxx xxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------I----------------------------------I
2.
Obdobie uplatňovania úľavy na dani je stanovené na maximálne 10 po sebe idúcxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhválení investičnej pomoci. Úľavu však treba začať uplatňovať najneskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o scxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uplatňovania úľavy možno podľa ods. 5 v úhrne vyčerpať úľavu na dani do výšky, ktorá je uvedená v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Ak objem schxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxade nedodržania podmienok, za ktorých xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxavy na dani z príjmov je úľava pre daňovníka, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov podľa zákona o stimuloch pre výskum a vývxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxaňovacie obdobie. Podmienkou na jej uplatnenie je vykázanie daňovej povinnosti a podľa ods. 1 aj splnenie podmienok podľa zákona o stimuloch pre výskux x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rezervy, opravné položky, daňová strata). Zároveň platí, že daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani pri zrušení bez likvidácie (§ 68 a nasledujúce Obchxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xx--------------------------I-------------------I------------------------------------------I
I Fáza výpočtu       I Spôsob výpočtu  I Vysvetlivky               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx       x x x xxxx x xx   x x x xxxxx xx xxxi            I
I              I          I PČZD = pomerná časť základu dane     I
I              I          I SD = sadzba dane             I
I---------------------------I-------------------I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xx x x   x x x xxxxxxxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I
I Koeficient        I k = ON / (D + ON) I ON = oprávnené náklady, na ktoré boli  I
I              I          I schválené stimuly pre výskum a vývoj   I
I              I          I D = dotácia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x   x
x              x          x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx x
x              x          x xxxx x xxxxx xx xxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I------------------------------------------I
2.
Obdobie uplatňovania úľavy na dani je stanovené na maximálne tri po sebe idúce zdaňovacix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtnutia stimulov. Úľavu však treba začať uplatňovať najneskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o schválení stixxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxžno podľa ods. 5 v úhrne vyčerpať úľavu na dani do výšky, ktorá je uvedená v rozhodnutí o schválení stimulov pre výskum a vývoj. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstup daňovníka v prípade nedodržania podmienok, za ktorých mu bola úľava na dani poskytnutá.
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxočet výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty. Výdavky (náklady) musia byť vynaložené v sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxupov účtovania v PÚ). Odpočet od základu dane sa vypočíta ako súčet:
-
25% výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v zdaňovacom období a
-
25% mzdovxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxr a zamestnanec sa podieľal na realizácii projektu výskumu a vývoja, je občanom SR alebo členského štátu EÚ mladším ako 26 rokov veku a ukončil prípravu nx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxú náklady zahrnuté do odpočtu v minulom zdaňovacom období.
2.
Výdavky (náklady) kvalifikované na uplatnenie superodpočtu musia byť daňovými xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxavky (náklady) súvisia s realizovaným projektom výskumu a vývoja len sčasti, do odpočtu možno zahrnúť len časť, ktorá priamo súvisí s realizovaným proxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxr. rôzne fondy EÚ) a ďalej na výdavky (náklady) na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb, pričom výnimku tvoria vxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xplatňovať super odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP a úľava na dani podľa § 30b. Taktiež daňovník, ktorý ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úľavy.
xx
xxxxxx x x x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxjňovať zoznam daňovníkov, ktorí si v podanom daňovom priznaní uplatnili odpočet podľa § 30c ZDP.
4.
Superodpočet, ktorý nebolo možné využiť v bežnxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxžný do najbližšieho nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník vykáže základ dane, ale najviac v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrý je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a ktorý si uplatňoval odpočet, má tento daňovník povinnosť podať dodatočné daňové pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxu 2015 spoločnosť využila možnosť superodpočtu nákladov od základu dane podľa § 30c ZDP a v roku 2016 sa rozhodla využiť túto možnosť opäť. Akým spôsobox xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I Účet  I    Suma 2016    I  Z toho absolventi  I Suma 2015 I  Rozdiel 2016 - 2015 I
I---------I-------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x     xx xxx     x      x      x  xx xxx x         xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I-----------I------------------------I
I 502   I     6 000     I      -      I   2 000 I         4 000 I
I---------I-------------------------I-----------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x     xx xxx     x    xx xxx     x  xx xxx x         xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I------------------------I
I 524   I     36 000     I     7 800     I  22 000 I         14 000 I
I---------I-------------------------I-----------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx  x     xxx xxx     x    xx xxx     x  xx xxx x        xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I------------------------I
I Odpočet I 35 500 (142 000 x 25% ) I 5 700 (22 800 x 25% ) I     x I 17 000 (68 000 x 25% ) I
I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx     x xx xx x x xxx x xx xxx x xx xxx              x
xxxxxxxxxxxxxx----------------------I------------------------------------------------------------I
Spoločnosť si prvýkrát uplatnila 25% z celkovej xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na odvody za pracovníkov, ktorí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxet 50%) a tretíkrát si spoločnosť uplatnila 25% z medziročného nárastu nákladov na výskum. Súčtom týchto troch položiek je teda nárok na odpočet vo výškx xx xxx xxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Prepočítací kurz
I. Prepočítací kurz pre daňovníka, ktorý je účtovnou jednotkou
1.
Prepočítací kurz sa uplatňuje rozdielne v závisxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxou, ktorým plynú v cudzej mene príjmy nielen zo zdrojov v zahraničí, ale aj zo zdrojov na území SR.
Ak je daňovník účtovnou jednotkou, na daňové účely sa prx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxu je uplatnený daňovníkom v účtovníctve,
-
kúpe (predaji) cudzej meny sa použije postup podľa § 24 zákona o účtovníctve (napr. podľa § 24 ods. 3 cit. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu; na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za inú cuxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.).
II. Prepočítací kurz pre daňovníka, ktorý nie je účtovnou jednotkou
xx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxstup, ktorý je pre daňovníka výhodnejší. (To platí aj na prepočet PZČ). Daňovník môže použiť kurz pri
-
príjmoch
-
1. priemerný kurz za kalendárny xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx banky, alebo
x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxrne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy,
-
výdavkoch sa použije primerane postup podľa bodov 1 až 4 v zdxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), sa použije kurz v deň pripxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane (§ 44 ZDP), pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v dxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxa daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepočet sa použije priemer vypočítaný z priemerných mesačných kurzov xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxanie
I. Povinnosť podať daňové priznanie
1.
Daňové priznanie je jedným zo spôsobov vysporiadavania si daňovej povinnosti daňovníka - FO. Druhým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xbdobie zdaniteľné príjmy presahujúce polovicu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za roky 2014, 2015 a 2016 (vzhľadom na to, že NČZD na xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxo minima sa nemenila ani k 1. xxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xe 1 901,67 eur.
2.
Ak však daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie daňovú stratu, aj napriek tomu, že nedosiahol príjmy vo výške 1/2 nezdaniteľnej čaxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xds. 5 ZDP),
-
sú od dane oslobodené podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy (napr. § 5 ods. 7, § 9 ZDP),
-
sú zdanené daňou vyberanou zrážkou, keď je vyxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu podľa § 43 ods. 7 ZDP.
Príklad:
Daňovník v roku 2016 poberal starobný dôchodok v úhrnnej sume 6 000 eur za zdaňovacie obdobie. Okrem toho prenajal gxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxať daňové priznanie?
- Starobný dôchodok je od dane oslobodený bez ohľadu na jeho výšku (§ 9 ods. 2 ZDP),
- príjmy z prenájmu sú do výšky 500 eur od dane oslxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Zdaniteľné príjmy daňovníka z prenájmu sú teda vo výške 1 500 eur (2 000 - 500 = 1 500),
- úroky v banke sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou a vybratím zrážxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxli sumu 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. sumu 1 901,67 eur.
II. Daňové priznanie z príjmov zo závislej činnosti
3.
Daňové xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxj časti základu dane na daňovníka v príslušnom kalendárnom roku, ak:
-
tieto príjmy plynuli od zamestnávateľa, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxatiteľ dane z PZČ podľa § 48 ods. 1 ZDP),
-
tieto príjmy plynuli zo zdrojov v zahraničí, okrem príjmov zamestnancov EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli prxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx z teritória členského štátu EÚ a situáciu, ak poberá príjmy tiež zo zdrojov v zahraničí, ale ako zamestnanec „aparátu“ EÚ),
-
zamestnanec poberal nxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxného vyšší ako 1/2 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zároveň zamestnávateľ pri zdanení nepristúpil k jeho „brutácii“ podľa prílohy č. 6 Zxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xreddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ale:
-
nepredložil zamestnávateľovi všetky potrebné doklady na jeho vykonanie (napr. si chcel uplxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxteľovi, ktorého požiadal o vykonanie RZ, nepredložil doklady od tých ostatných - DP podáva aj vtedy, ak mu zamestnávateľ z takýchto neúplných dokladox xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx
x
xxxestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ale daňovník sa „nepriznal“, že v príslušnom zdaňovacom období poberal aj iný druh zdaniteľných príjmov (§ 6 až § x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxvé priznanie
4.
Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý poberal len príjmy
-
zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové prizxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx pri ktorých nevyužil postup podľa x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo
-
plynúce zamestnancom EÚ alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všexxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Obidve podpísali žiadosť o jeho vykonanie. Pani Danke zamestnávateľ ročné zúčtovanie vykonal, ale panx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxiesla doklad o návšteve školy, t.j. doklad o sústavnej príprave na povolanie štúdiom. Zamestnávateľ jej vystavil potvrdenie o úhrne príjmov, a preto, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxs, prílohou daňového priznania sú tiež doklady preukazujúce nárok.
Príklad:
Pán Daniel je poberateľom invalidného dôchodku a má úspory v Slovensxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xôchodok) a zdanených daňou vyberanou zrážkou, pri ktorých sa daň považuje za vysporiadanú (úrok z úspor v Slovenskej sporiteľni).
Príklad:
Pani Mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxvacom období príjmy podľa § 6 až § 8 ZDP. Zamestnávateľ jej oprávnene vykonal ročné zúčtovanie, a teda nie je povinná podávať daňové priznanie.
IV. Dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxer bol v zdaňovacom období nezamestnaný a nepoberal dávku v nezamestnanosti. Počas roka pracoval na dohody u rôznych zamestnávateľov, u žiadneho z nicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxesiahli 1/2 NČZD na daňovníka, nie je povinný na konci roka si daň vysporiadavať. Ale pretože mu každý zo zamestnávateľov, s ktorým mal podpísanú dohodux xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxteľom výsluhového dôchodku. V zdaňovacom období pracoval na dohodu, pričom úhrn jeho PZČ bol 1 870 eur. Iné zdaniteľné príjmy nemal (výsluhový dôchodox xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxluhového dôchodku, nevznikol mu nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka tak, ako Petrovi. Juraj však pozná ZDP a využije postup podľa § 32 ods. 5 v nadväznxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnaní
6.
ZDP ustanovuje náležitosti, ktoré sú daňovníci povinní na tlačivách daňového priznania uvádzať. Sú to meno, priezvisko a titul, rodné číslxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxelku (manžela).
Okrem povinných údajov môže na tlačive DP uviesť aj číslo telefónu a emailovú adresu. Ak podáva daňové priznanie zákonný zástupcax xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxx
VI. Daňové priznanie podané po smrti daňovníka s príjmami so závislej činnosti
7.
Podľa § 35 ods. 1 Zákonníka práce peňažné nároky smrťou zamestnanxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxx xxrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak takýchto osôb niet. Ak podáva za zomrelého zamestnanca daňové priznanie osoba, na ktorú prešlo prxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplatil tejto osobe. Ak tejto osobe zamestnávateľ zomrelého vyplatil PZČ už po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxsť v osobitných záznamoch daňovníka. Ak táto osoba podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov za zomrelého, určite sa txx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxho poriadku. Do daňového priznania zomrelého sa zahrnú xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxlej činnosti a daňové priznanie
8.
Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný ho podať, a zamestnávateľ mu za toto isté zdaňovacie obdobxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxdatočné daňové priznanie.
Príklad:
Pani Dana pracovala u zamestnávateľa, ktorého požiadala o vykonanie ročného zúčtovania. Podpísala žiadosť o jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxne však prišiel na to, že pani Dana „zabudla“ na príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nespĺňal podmienky oslobodenia podľa § 9 ZDP, a teda bola povinná pxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxmto prípade nemožno považovať vykonané ročné zúčtovanie za riadne daňové priznanie a podané daňové priznanie za dodatočné z dôvodu, že pani Dana bola zx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aj s príslušnými sankciami podľa daňového poriadku.
Príklad:
Pani Dana pracovala u zamestnávateľa, ktorého požiadala o vykonanie ročného zúčtoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xeden z nich si neuplatnil daňový bonus na ich dcérku, na ktorý im v zdaňovacom období vznikol nárok. Pani Dana podala v apríli daňové priznanie, v ktorom sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxacie obdobie zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, mala v zákonnej lehote a zákonným spôsobom vykonané ročné zúčtovanie a nebola povinná daňové xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bonus alebo jeho časť, je povinný k daňovému priznaniu priložiť aj doklady, aké na tento účel predkladajú zamestnanci svojmu zamestnávateľovi na uplaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxej nárokovej výške, a teda daňovník si prostredníctvom daňového priznania neuplatňuje daňový bonus ani jeho časť, nemá povinnosť tieto doklady správxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak si za toto zdaňovacie obdobie uplatňoval NČZD na daňovníka, za toto zdaňovacie obdobie (tieto zdaňxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xankcie podľa daňového poriadku.
Príklad:
Pánovi Michalovi bol v roku 2017 spätne priznaný starobný dôchodok od 21. decembra 2015 v sume 500 eur mesačxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xriznanie? Za ktoré roky? Rok 2015:
Pán Michal nie je povinný z daňového hľadiska vykonať žiadny úkon, pretože nebol 1. januára 2015 poberateľom starobxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxu nároku na NČZD na daňovníka, ktorú mu pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2016 jeho zamestnávateľ uplatnil.
Rok 2017:
Pán Michal je povinný:
- ozxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxeľovi potvrdiť druhú stranu tlačiva ročného zúčtovania za rok 2016, kde mu zamestnávateľ potvrdí, ako vysporiadal preplatok/nedoplatok z ročného zúxxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxanách.
Ak v osobitných záznamoch daňovníka uvedie, že dodatočné daňové priznanie podáva len z dôvodu spätného priznania starobného dôchodku, správxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xx skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne prijme zdaniteľné príjmx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxatené sumy zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo prenájxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo prenájom, len z tohto dôxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xx x x xxx x xxxxxhádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § x xx x x xxxx
xxxxxxxxx
x x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe, aj keď sa mu zvýši jeho daňová povinnosť. Ide o podanie dodatočného daňového priznania:
1.
za zomrelého pri dodatočnom vyplatení príjmov po podaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu (odsek 11),
2.
pri prijatí alebo zaplatení príjmov za zdaňovxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx x xf 61/2013
(daňové priznanie typ A)
Zamestnanecká prémia
I. Zamestnanecká prémia
1.
Po prvýkrát sa zamestnanecká prémia počítaxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Od roku 2017 bola v ustanovení vykonaná len technická úprava súvisiaca so zmenou zdanenia podielov na zisku.
2.
Nárok na zamestnaneckú prémiu za prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxnca,
§ 50 - na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
§ 50j - na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti,
§ 5xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx xxxxxxzku za prácou,
§ 53a - na presťahovanie za prácou,
§ 53b - na dopravu do zamestnania,
§ 53d - na vytvorenie nového pracovného miesta
§ 56a - na udržaxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
Ak bol teda poskytnutý príspevok v súvislosti s udržaním doxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
3.
Zamestnanecká prémia patrila daňovníkovi v plnej výške, ak posudzované príjmy dosahoval 12 kalendárnych mesiacov. Ak táto podmienka nebola spxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za ktoré poberal posudzované príjmy. Vypočítaná pomerná časť zamestnaneckej prémie sa zaokrúhlila na eurocenty nahor. Do časového testu sa však nezxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxcovného pomeru. Ak teda zamestnanec dosahoval posudzované príjmy za príslušné zdaňovacie obdobie iba na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kalendárnom mesiaci zdaniteľný príjem a poberal len príjem od dane oslobodený (nemocenské, materské, neplatené voľno....), hoci mal uzatvorený praxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxci, ktorí k prvému dňu príslušného zdaňovacieho obdobia boli poberateľmi starobného dôchodku alebo obdobného dôchodku (§ 11 ods. x xxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxčtovanie, alebo
-
správca dane, ak daňovník podal daňové priznanie.
II. Zánik zamestnaneckej prémie
7.
Zvyšovaním minimálnej mzdy sa všxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx položka na zdravotné poistenie v sume 4 560 eur. Z 12-násobku minimálnej mzdy (4 560 eur) po odpočítaní poistného na SP (9,4%) vychádza vyšší základ dane xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxie ponechaný, pretože ak zamestnanec v roku 2015 zaplatil napríklad vysoký nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia alebo doplatil poixxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Rok I Zamestnanecká prémia I
I------I----------------------I
I 2009 I     181,03 eura I
I------I----------------------I
I 2010 I     157,04 eura I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x      xxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x      xxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x      xxxx8 eura I
I------I----------------------I
I 2014 I      27,60 eura I
I------I----------------------I
I 2015 I       0,0 eur I
I------I----------------------I
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxx od dane oslobodený a nezahrnuje sa nielen do úhrnu zdaniteľných príjmov oprávnenej osoby, ale ani do vlastných príjmov manželky/manžela na účely uplaxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxosť, že daňovník, ktorý si chce daňový bonus uplatniť, poberá zdaniteľný príjem. Daňový bonus si môže daňovník uplatniť len v súvislosti s poberaním tzxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x x x x xxxx x x x xxxx
xx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxácnosti, pričom počet detí v rodine na účely priznávania daňového bonusu nie je obmedzený (v dávnejšej minulosti si mohol daňovník uplatniť nezdanitexxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti si môže nárok na daňový bonus uplatniť prostredníctvom zamestnávateľa priebežne mesačne 1/12 ročnex xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxania.
II. Podmienky nároku na daňový bonus
3.
Jednou z podmienok nároku na daňový bonus je dosiahnutie zdaniteľných príjmov. Daňový bonus si môže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x x x xxx xxxxx vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.
4.
Daňový bonus si môže uplatniť ax xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xodľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, môže o zostávajúcu pomernú časť DB nepriznanú zamestnávateľom požiadať správcu dane pri podaní daňového priznania (je povinný dxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy je 2 430 eur. Na rok 2017 je minimálna mzda 435 eur; 6-násobok minimálnej mzdy je 2 610 eur.
Príklad:
Pani Dana je rozvedená a pracovala v roku 2016 štyrx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxzamestnanosti. U zamestnávateľa si neuplatňovala nárok na daňový bonus. Na konci roka podala daňové priznanie a chcela si uplatniť daňový bonus na svoxx xxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxtnanosti, pretože je to príjem od dane oslobodený.
Ak by si však pani Dana u zamestnávateľa bola uplatňovala daňový bonus (podpísala vyhlásenie na zdaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xostal.
Poznámka:
Na účely priznania daňového bonusu sa testuje suma zdaniteľného príjmu bez ohľadu na to, na aký pracovný úväzok zamestnanec praxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxcovný pomer 7 mesiacov v roku 2016 s mesačným príjmom 700 eur, kde mu zamestnávateľ vyplácal mesačne daňový bonus. Po prepustení z práce nepracoval a nepxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrok na daňový bonus za celý rok (jeho deti boli považované celý rok za vyživované), pretože jeho ročný úhrn príjmov presiahol 6-násobok minimálnej mzdy xxxx x xx x xxx xxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxčne. Chcel podpísať vyhlásenie na zdanenie príjmov u jednotlivých zamestnávateľov (za kalendárny mesiac len u jedného), ale zamestnávatelia mu odmixxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi správne, pretože Pán Michal
- poberal príjem na základe dohody, ktorý je príjmom podľa § 5 ods. 1 ZDP,
- dosiahol v jednotlivých kalendárnych mesiacoxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxlásenie na zdanenie príjmov a uplatniť si daňový bonus (ako aj NČZD na daňovníka) aj v prípade, že je tzv. „dohodár“.
III. Vyživované dieťa
6.
Za vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. a žije s ním v (spoločnej) domácnosti, ktorým je dieťa:
-
vlastné,
x
xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxa o prídavku na dieťa -- na základe rozhodnutia súdu],
-
dieťa druhého z manželov.
7.
Podľa § 3 zákona o prídavku na dieťa, nezaopatrené je dixxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
b)
sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz;
-
tiež dieťa, ktoré
a)
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxpné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnolxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Príxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxatami na materskej. Richard si priateľkine dieťa, ktoré nie je jeho vlastné, neosvojil, a teda na maloletú dcéru priateľky nemožno Richardovi priznať xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xvojčatá. Ak by boli manželmi, môže si uplatniť daňový bonus aj na manželkinu maloletú dcéru.
Príklad:
Mišo má dve maloleté deti so svojou manželkoux xxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx daňový bonus len na jedno dieťa, s ktorým žije v domácnosti - na maloletého xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pretože nie je splnená podmienka (spoločnej) domácnosti s týmito maloletými deťmi.
Príklad:
Mišo má dve maloleté deti so svojou manželkou, ktorá xxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxom príklade, Mišo má nárok na daňový bonus len na jedno dieťa, s ktorým žije v domácnosti - na vlastného maloletého syna, s ktorým žije v Pezinku. Na deti, kxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxťmi. Nie je v tomto prípade na účely priznania daňového bonusu podstatné, že Mišo platí na deti výživné. Platenie výživného ešte nezakladá spoločnú domxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
8.
Toto ustanovenie upravuje nárok na daňový bonus u rodiča vydatého (ženatého) dieťaťa, ktoré žije s ním v domácnosti, ak manžel (manželka) tohto diexxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xstanovených podmienok na takéto dieťa uplatniť daňový bonus, ale len vtedy, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nedosiahne za celé zdaňovacie obdobie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxus u zamestnávateľa na dcéru Janu, ktorá sa pripravuje na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole, má 20 rokov a žijú spolu v domácnosti. Jana sa v roku 2xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xkoly štipendium, ktoré je príjmom od dane oslobodeným. Iné príjmy nemali. Mišo po svadbe svojej dcéry poznačil vo vyhlásení u zamestnávateľa, že si už nx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy, môže si na svoju vydatú dcéru Janu, žijúcu s ním v domácnosti, douplatňovať daňový bonus za celý rok. Petrovi rodičia si na syna nemôžu už po svadbe uplaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnej domácnosti.
Poznámka:
Ak by Peter zostal bývať v (spoločnej) domácnosti so svojimi rodičmi, tí by si na konci roka mohli na neho uplatniť daňovx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxku na daňový bonus
9.
Ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxtávajúcu časť druhou. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxx
x
xxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 1/2 minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ priznal v týchto kalendárnych mexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxvacie obdobie.
Príklad:
Pán Michal si uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa na svoje 4 deti. Zamestnávateľ mu tento daňový bonus aj priebexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xo konca roka. Pán Michal u zamestnávateľa poznačil, že si už nebude uplatňovať daňový bonus a jeho manželka si po zostávajúce obdobie roka uplatňuje daňxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xspoň 6-násobok minimálnej mzdy, môže si douplatňovať daňový bonus na konci roka;
2. žil v (spoločnej) domácnosti s deťmi sám (napr. ako rozvedený) a za xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxs za tieto mesiace by nestratil nárok (nikto by mu už vyplatený daňový bonus „nevzal“);
3. za mesiace január až máj nezarobil 6-násobok minimálnej mzdyx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdobia by si daňový bonus uplatňovala u svojho zamestnávateľa manželka, daňový bonus by bol vyplatený manželom za celý rok, t.j. časť roka na všetky deti xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xdaňovacie obdobie zarobila aspoň 6-násobok minimálnej mzdy, by si mohla za časť zdaňovacieho obdobia daňový bonus douplatňovať aj na konci roka.)
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxj sumy daňového bonusu, pretože pri nepredvídaných udalostiach (choroba, úraz, prepustenie z práce a pod.) nárok na už vyplatený daňový bonus nestratxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x1/12 ročnej sumy) možno uplatniť už za kalendárny mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Zánik nároku: O 1/12 ročnej sumy daňového bonusu možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 ZDP za každý kalendárny mesiac, na začiatkx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou, alebo uskutočňuje na vysokej škole dennou formou,
-
obdobie bezprostredne nadväzujúce xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xxxlského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
-
obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na strednýxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xonusu sú splnené, možno si uplatňovať daňový bonus takto:
I-------------------------I------------------------------------I
I Ak sa dieťa xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    xxx xxxxxx    x       xx xxxxxx       x
xx------------------------I------------------------------------I
x    xx xxxx     x       xx xxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    xxx xxxx     x       xx xxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I    31. decembra   I       od decembra      I
I-------------------------I------------------------------------I
 
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxje I                  I
I    na povolanie)   I                  I
I-------------------------I------------------------------------I
I    20. apríla    I        aj za apríl     I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     xx xxx     x        xx xx xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx xxxxxbra    I       aj za december     I
I-------------------------I------------------------------------I
Príklad:
Jana opakuje v roku 2016 ročník vysokoškoxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx aj počas opakovania ročníka vysokoškolského štúdia. Dodržanie štandardnej dĺžky štúdia od 1. februára 2014 už nie je podmienkou na uplatnenie nároku xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo stupňa, v septembri 2017 má mať zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa. Podľa zákona o prídavku na dieťa je obdobie sústavnej prípravy na povoxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa. To znamená, že aj za tieto mesiace vzniká nárok na daňový bonus.
Príklad:
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školskéhoxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx škole trvá od 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka). Janine poberanie príjmov zo zamestnaxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé štúdium sa nepovažuje za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie, a preto pri doktorandskom štúdiu nárok na daňový bonus nevzniká.
Príkladx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvojičkami, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxje uplatnenie nároku na daňový bonus v prípade daňovníka poberajúceho starobný alebo predčasný starobný, alebo výsluhový dôchodok, ak sú splnené podxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxlatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP) v príslušnox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxke je cudzinec, ktorý dosiahol v roku 2016 príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR, žije v (spoločnej) domácnosti s vlastným synom, ktorý sa prxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj mzdy (2 280 eur), môže na syna uplatniť daňový bonus za celý rok (ak sú na jeho priznanie splnené aj ostatné podmienky podľa ZDP), resp. vo výške podľa počxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xdrojov na území SR tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov, ktoré Mike dosiahol a ktoré mu plynuli zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.
Pozxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxetože až vtedy je známy percentuálny pomer jeho príjmov.
13.
S účinnosťou od 1. januára 2015 sa zmenil spôsob valorizácie daňového bonusu v nadväzxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.
Judikatúra:
NS SR 1 Sžo 6/2014
(vyplatenie daxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítavajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Ustanovenie uprxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa daň pri príjmoch zo závislej činnosti.
2.
Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového prizxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxddavkové obdobie na rok 2017 je od 1. apríla 2017 do 3. apríla 2018 (za predpokladu, že daňovník, ktorý platí preddavky, nemá predĺženú lehotu na podanie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxne (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty a
-
príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP uvedeného v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x
xxx xxxxxxx xxdzby dane podľa § 15 ZDP platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
-
znížená o daňový bonus.
4.
Od roku 2015 teda daňoxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z príjmov podľa § 6 ZDP, ktoré majú charakter sústavne vykonávanej činnosti a výška čiastkového základu dane z príjmov podľa § 7 a § 8 ZDP sa nezohľadňujxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxatenia preddavkov na daň, pričom takéto príjmy už v ďalšom zdaňovacom období nepoberal. Povinnosť platenia preddavkov na daň už na preddavkové obdobix xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x x x xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xoslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxo daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx známej daňovej povinnosti sa NČZD na daňovníka odpočítava v plnej výške v hodnote „aktuálneho“ zdaňovacieho obdobia, teda v hodnote NČZD na daňovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxkov (starobného, predčasného starobného, výsluhového) treba sledovať, kedy bol dôchodok priznaný a v akej výške bol za zdaňovacie obdobie vyplatenýx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xretože Michal nebol na začiatku roka 2015 jeho poberateľom. V daňovom priznaní za rok 2016 uvedie skutočnosť, že je poberateľom starobného dôchodku už x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x 803,33 - 3 700 eur = 103,33 eura. Na zdaňovacie obdobie roku 2017 platí preddavky na daň na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo záxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx16, teda o sumu uvedenú v daňovom priznaní za rok 2016.
II. Platenie preddavkov
7.
Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňovx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxx xxxx x xxxxx mesačne (do konca každého kalendárneho mesiaca).
V odôvodnených prípadoch môže správca dane na základe žiadosti daňovníka určiť platenie preddaxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnosť u zamestnávateľa, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnt SR), platí preddavky na daň z týchto príjmov vo výške, v akej by ich vypočítal zamestnávateľ z jeho príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísanéhx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxníkovi bol takýto príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na účet. Tomuto daňovníkovi vzniká aj oznamovacia povinnosť, t.j. začatie poberania txxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxplatený, poukázaný alebo pripísaný.
-
s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňový nerezident SR), platí preddavky na daň z príjmov zo závislej činnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správcovi dane, vypočítané z príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísaného na účet daňovníka v príslušnom kalendárnom mesiaci, zníženého len o xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxipísané. Splatnosť preddavkov je rovnaká, ako pri daňovníkoch s neobmedzenou daňovou povinnosťou - do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxčatie poberania tohto príjmu je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu po prvýkrát bol takýto pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxvislej činnosti, t.j. či zo zmluvy, na základe ktorej daňovník poberá príjmy, vyplýva dĺžka jeho pobytu na území SR. Ak zo zmluvy, na základe ktorej tentx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
b)
nevyplýva, že na území SR sa bude zdržiavať viac ako 183 dní, platí preddavky na daň až za kalendárny mesiac nasledujúci po uplynutí 183 dní pobytu na xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxemí SR na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu 4 mesiacov so spoločnosťou so sídlom v Poľsku, ktorá nemá stálu prevádzkareň na území SR. Vzhľadox xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxvi tu nevznikla stála prevádzkareň a ani nezamestnáva na území SR zamestnancov viac ako 183 dní, a teda sa nestáva zahraničným platiteľom dane (§ 48 ZDP)x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa svoju daňovú povinnosť podaním daňového priznania (za podmienok ustanovených v § 32 ZDP).
Poznámka:
Michal má aj oznamovaciu povinnosť voči spxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxú činnosť, prenájom, poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP - pri tomto príjme vzniká aj oznamovacia povinnosť xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.
Poznámka:
Ak daňovník vykonávajúci závislx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxosti a poberanie týchto príjmov, neplatí preddavky na daň z PZČ (§ 34 ods. 8 ZDP), a to od preddavku, ktorý je splatný po dni, v ktorom došlo k ukončeniu výkoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx popri zamestnaní, z ktorého poberá PZČ, skončenie podnikania neznamená, že mu zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nebude naďalej zrážať preddaxxx xx xxx x xxx xxxxx x xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxcom zdaňovacom období len príjmy podľa § 7 ZDP alebo § 8 ZDP, alebo z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňoxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlatenia preddavkov na daň podľa § 34 ZDP. Ak má daňovník v zdaňovacom období kombináciu príjmov podľa § 5 ZDP a § x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x x x x xDP ,
-
platí v polovičnej výške, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP tvorí 50% a menej.
Príklad:
Pani Jana poberala v zdaňovacom obxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnou zrážkou podľa § 43 ZDP). Okrem toho mesiac poberala nemocenské, pretože bola chorá (oslobodené ako dávka zo sociálneho poistenia). Jana nie je povixxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxl zaplatených preddavkov na daň na základe rozhodnutia do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v prípade, že mu nevznikxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxv na daň postupuje podľa príslušných ustanovení daňového poriadku.
Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxie a platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP). Pri týchto príjmoch je typické, že preddavok na daň vyberá zamestnávateľ pri ich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xeriodicite za uplynulý kalendárny mesiac. Do týchto príjmov sa nezahrnujú len príjmy plynúce na základe pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, ale xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx príjmy zo sociálneho fondu atď. (pozri § 5 ods. 1 ZDP).
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxxx xxx
x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rezident SR), ktorý sa na území SR obvykle zdržiava, platí preddavky na daň podľa § 34 ZDP,
-
ide o príjmy zamestnanca, ktoré sú zdaňované v zahraničíx
xx
xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xalendárny mesiac znížený o úhrady povinného poistného a 1/12 NČZD na daňovníka.
Poznámka:
Pri príjmoch podľa § 5 ZDP sme si v tabuľke rozobrali, aký xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxom „mzda“ podľa Zákonníka práce.
Poznámka:
Zamestnávateľ v priebehu roka uplatňuje pribežne mesačne len 1/12 NČZD na daňovníka. NČZD na manželkuxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xamestnanec pri podaní daňového priznania). Rovnako až na konci roka zamestnávateľ koriguje NČZD na daňovníka podľa výšky príjmu zamestnanca, resp. pxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx na webovom sídle FS SR), ktorým si u zamestnávateľa uplatňuje odpočet 1/12 NČZD na daňovníka a daňový bonus priebežne mesačne, zdaniteľnou mzdou je úhrx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xamestnanec.
4.
Ak zamestnanec podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov (§ 36 ods. 6 ZDP), zamestnávateľ uplatní 1/12 NČZD na daňovníka (ak nie je daňxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxlatených týmto zamestnávateľom v príslušnom kalendárnom mesiaci je u tohto zamestnanca aspoň vo výške 1/2 minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamestnáxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxej na eurocenty nadol (§ xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsačného PZČ na zdanenie sadzbou 19% a 25%. A vypočítaný preddavok na daň zamestnávateľ zníži o sumu daňového bonusu (resp. zamestnancovi daňový bonus vxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlušného zdaňovacieho obdobia, vypočíta preddavok na daň a prizná a vyplatí daňový bonus tak, ako by bola zdaniteľná mzda vyplatená v jednotlivých mesixxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxanenie príjmov.
I-----------------------I-----------------------------------------I
I Text         I  Výpočet preddavku na daň v €     I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx   x        x xxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Povinné poistné    I                     I
I (13,4% )       I    -536 (max. VZ je 4 290)      I
I-----------------------I-----------------------------------------x
x xxxxxx xxxx      x        x xxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx    x        x xxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I-----------------------------------------I
I Sadzba dane      I  2 918,53 x 19% + 545,47 x 25%    I
I            I  (zaokrúhľuje sa až konečná suma)   I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx   x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I
Pozn.: Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2 xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I Text         I  Výpočet preddavku na daň v €     I
I-----------------------I--------------------------------xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx   x        x xxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx    x                     x
x xxxxxx x       x    xx36 (max. VZ je 4 290)      I
I-----------------------I-----------------------------------------I
I Základ dane      I        3 464          I
I-----------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx     x                     x
x xxxxxxxxx x x xxxxxx x         xxxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
I Zdaniteľná mzda    I        3 147,06         I
I-----------------------I-----------------------------------------I
I Sadzba dane      I  x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxx    x
x            x  xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxavok na daň   I 554,5207 + 57,1325 = 611,6532 = 611,65 I
I-----------------------I-----------------------------------------I
I Daňový bonus na    I                     I
I 1 xxxxx        x         xxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx   x          xxxxxx        x
x x xxx         x                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------------------------------I
Poznámka:
Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie 2014, 2015, 201xx xxxx xxx
x
xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxho minima vrátane (čo pre rok 2014 až 2017 predstavuje sumu 35 022,31 eura, pričom mesačný limit na výpočet preddavku na daň z PZČ je 1/12 z tejto sumy, teda x xxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxného minima (nad 35 022,31 eura),
-
(5% osobitná sadzba dane z PZČ vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sú zdaňované aj touto osobitnou saxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch ústavných činiteľov v z. n. p.).
6.
Znakom štandardného zdanenia PZČ je skutočnosť, že zamestnávateľ (platiteľ PZČ) preddavok na daň zrazí pxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť mzdy, keď nemožno zrážku preddavku na daň vykonať, preddavok na daň sa zrazí pri najbližšom peňažnom plnení alebx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxľ „nebrutuje“, t.j. nevypočítava jeho hodnotu podľa Prílohy č. 6 ZDP. Ak teda zamestnávateľ nepeňažný príjem v priebehu roka (zákonne) nezdaní, potom xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xo výšky 1/2 sumy NČZD na daňovníka a nevznikne mu z iných dôvodov povinnosť podávať daňové priznanie, daň z týchto nepeňažných príjmov sa v termíne na podxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxaňovacie obdobie iný zdaniteľný príjem a nepeňažné plnenie nedosahuje 1/2 NČZD na daňovníka, ustanovenej na príslušné zdaňovacie obdobie.
Príkladx
xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxrého hodnotu pripočítal zamestnancom k PZČ za mesiac, v ktorom poukážku poskytol a zdanil spolu s mesačným príjmom (nezvolil systém „brutácie“ nepeňaxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xríjem nevyplácal, a teda jej nemal z akého peňažného príjmu zraziť preddavok na daň. Na konci roka Jana nie je povinná v súvislosti s týmto poukazom daň vyxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxvádza do piatich dní po dni výplaty, pripísania alebo poukázania zdaniteľného príjmu zamestnancovi k dobru. Ak zamestnávateľ správcu dane požiada, sxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxP, zo sumy navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP je zamestnávateľ povinný zraziť a odviesť za zamestnanca preddavky na daň, aj kebx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxek 7 § 35 ZDP je o zodpovednosti zamestnávateľa za vyplatenie daňového bonusu a spôsobe odvodu sumy preddavkov na daň z PZČ za všetkých zamestnancov v prxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxestnanca, ktorý poberal za kalendárny mesiac zdaniteľný PZČ aspoň vo výške 1/2 minimálnej mzdy od zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie na zdxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx alebo nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku preddavku na daň vykonať, vyplatí zamestnávateľ tomuto zamestnancovx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, zamestnávateľ pri výplate, pripísaní alebo poukxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zo svojich prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ požiada na tlačive prehľadu po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné kalendárne mesixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxkov na daň a dane, ktoré zrazil všetkým zamestnancom.
12.
Správca xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxvca dane nevydáva rozhodnutie podľa daňového poriadku.
13.
V prípade kontroly vykonávanej u zamestnávateľa, ak správca dane vo vyššie uvedenej lxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxej kontroly, pričom na tieto účely nevydáva rozhodnutie podľa daňového poriadku;
-
zistí, že suma rozdielu zistená daňovou kontrolou sa odlišuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti rozhodnutia.
Príklad:
Pán Michal si uplatňuje daňový bonus na dve vyživované deti. Jeho „hrubý“ zdaniteľný príjem u zamestnávateľa, u ktoréhx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xzdy matematicky nevyšiel preddavok na daň, a preto mu zamestnávateľ vyplatil daňový bonus zo svojich prostriedkov. Tento zamestnávateľ požiada spráxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxvníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu
I. Preukazovanie a priznanie nároku na daňový bonus
1.
Zamestnávateľ môže zamestnancovi uznať nxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxndárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi preukážu.) To znamená, že zamestnanec je povinný zamestnávateľovi tento nárxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx
xx
xx xxxxxxxxnec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne
-
už v kalendárnom mesiaci, v ktorom do zamestnania nastúpil, ak ich prxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ak zamestnanec včas predloží o tejto skutočnosti doklad.
4.
Zamestnanec, ktorý poberá v kalendárnom mesiaci zdaniteľnú mzdu súčasne alebo postxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxtnanec podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov (§ 36 ods. 6 ZDP) a ktorému predložil doklady preukazujúce nárok na priznanie daňového bonusu.
Pozxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiaca ho môže podpísať len u jedného zamestnávateľa.
5.
Ak zamestnanec nepodpíše u zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov, tým dá najavo, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxenie podmienok na priznanie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia nepreukáže, zamestnávateľ uplatní NČZD na daňovníka a prihliadne na prexxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxra, t.j. do lehoty na požiadanie o vykonanie ročného zúčtovania) alebo si ich zamestnanec uplatní pri podaní daňového priznania.
II. Doplatenie daňxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto mesiaci úhrn zdaniteľných v príjmov aspoň vo výške 1/2 minimálnej mzdy, ak splní podmienku, že úhrn jeho zdaniteľných PZČ na konci roka dosiahne uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ak sú splnené ostatné podmienky, tomuto zamestnancovi zostávajúcu nevyplatenú sumu daňového bonusu doplatiť. Zamestnanec má teda nárok si daňový boxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx x zdaňovacom období 4 mesiace práceneschopná - poberala len nemocenské, ktoré je ako dávka zo sociálneho poistenia od dane oslobodené, t.j. v týchto mesxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxpná. Jana splnila podmienku úhrnu zdaniteľných príjmov - dosiahla úhrn zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie dokonca vo vyššej sume, ako je 6-náxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxmestnávateľa podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov, v ktorom si uplatňoval daňový bonus, ale NČZD na daňovníka si neuplatnil. Na konci roka požiadax xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxaňovacieho obdobia poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 - starobný, výsluhový atď.), zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtoxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe mesačne, ale až na konci roka preto, aby v prípade, ak sa im táto z dôvodu vysokého základu dane zníži, resp. zanikne, nemuseli po vykonaní ročného zúčtoxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xre výpočet preddavku na daň u každého zamestnanca. To znamená, že každý zamestnávateľ uplatní NČZD na daňovníka (jeho 1/12 ročnej sumy) a daňový bonus pxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxnia, a
-
každoročne do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia, v ktorom svojím podpisom potvrdzuje, že:
-
si uplatňuje 1/12 NČZD na xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxny mesiac, resp. za kalendárny rok súčasne neuplatňuje nárok na NČZD na daňovníka a na daňový bonus u iného platiteľa,
-
právo na daňový bonus na tie ixxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxnný všetky zmeny oznámiť platiteľovi písomne a môže to jednoducho vykonať zmenou vo vyhlásení na zdanenie príjmov, najneskôr posledný deň kalendárnexx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že je to povinný oznámiť výhradne zmenou vo vyhlásení na zdanenie príjmov. Musí to však byť v písomnej forme, ale poznačenie v tlačive vyhlásenia je prexxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxeľa, u ktorého si uplatňoval nárok na NČZD na daňovníka alebo na daňový bonus, je povinný túto skutočnosť potvrdiť svojím podpisom vo vyhlásení u toho zaxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, ale potvrdiť zmenu musí vo vyhlásení na zdanenie príjmov.
Ukážka niektorých riadkov z vyhlásenia na rok 2016 v súvislosti s uplatňovaním 1/12 NČZD na dxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxDANITEľNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNíKA     I
I----------------------------------------------------------------------I-------I
I Uplatňujex xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xx  x
x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx                      x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-------I
I Som poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príspevku alebo I []  I
I predčasného starobného dôchodku zo sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x    x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx    x    x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxého dôchodku na začiatku  I    I
I zdaňovacieho obdobia 1).                       I    I
I----------------------------------------------------------------------I-------I
x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx               x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx si daňový bonus na dieťa (deti) žijúce so mnou v     I []  I
I domácnosti podľa § 33 zákona 1)                   I    I
I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x    x
x xxxxxx                                x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-------------------I--------------I-------I
I Meno a priezvisko I Narodený (á) I Meno a priezvisko I Narodený (á)     I
I-------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x          x        x          x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
Vyhlasujem, že spĺňam zákonom stanovené podmienky na priznanie daňového bonusu 
a za rovnaké obdobie neuplatňujem nárok na nezdanitexxx xxxx xxxxxxx xxxx xx 
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx 
xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Pán Michal podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmov a uplatnil si daňový bonus na svojich 7 detí. Popri pracovnom pomere pracoval ešte xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxelia, rešpektujúc Michalov podpis na vyhláseniach, mu daňový bonus vyplatili. Michalov postup bol v rozpore so ZDP, pretože vyhlásenie môže zamestnaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx zdaňovacieho obdobia bol preto prekvapený, lebo pri vykonaní ročného zúčtovania musel doložiť potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, u ktorého pracxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxatený daňový bonus vrátiť.
Poznámka:
Podľa § 40 ods. 4 ZDP, ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca priznal a vyplatil daňový bonus vo vyššej sumex xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k jeho nesprávnemu uplatneniu.
Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnec svojmu zamestnávateľovi preukázať. (Nárok na NČZD na daňovníka sa zamestnávateľovi nepreukazuje a zamestnávateľ ju svojmu zamestnancovi uplatxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku.)
2.
Nárok na zníženie základu dane zamestnanec zamestnávateľovi preukazuje dokxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xeho manželkou/manželom (sobášny list), čestným vyhlásením o výške príjmu manželky/manžela o výške vlastného príjmu manželky/manžela (toto vyhlásxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxku uvedenom v § 11 ods. 6 ZDP x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtená v prípade, ak úhrnná suma dôchodku nepresahuje sumu NČZD D,
-
NČZD na doplnkové dôchodkové sporenie - predložením dokladu preukazujúceho oprxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ, ktorý má výšku zaplatených (odvedených) príspevkov vx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxa § 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je povinná školská dochádzka desaťxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx najdlhšie do 25 roku veku dokladom, ktorým je:
-
rodný list dieťaťa,
-
potvrdenie školy, že dieťa žijúce so zamestnancom sa sústavne pripravujx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxk na daňový bonus podaním daňového priznania, prílohou sú také isté doklady, ako predkladajú zamestnanci svojmu zamestnávateľovi (pozri komentár k § xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxti základu dane a na daňový bonus. Doklady súvisiace s uplatnením:
-
NČZD na manžela/manželku a NČZD na daňovníka u poberateľa dôchodku platia dovtexxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsom vo vyhlásení na zdanenie príjmov (§ 36 ods. 6 ZDP) platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku,
-
nároku na daňový bonus - potvrdenie školy o tom, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, tiež na účely ochrany a práv daxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxvnení aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxtanovenie § 38 ZDP upravuje druhý zo zákonných spôsobov vysporiadavania si daňovej povinnosti okrem daňového priznania, a to ročné zúčtovanie preddxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx bonus, zamestnanec, ktorý:
-
poberal v zdaňovacom období len zdaniteľné PZČ,
-
ak poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, túto daň povaxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxddavkov na daň),
-
nie je povinný zvýšiť svoj základ dane pri porušení podmienok starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového spoxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tlačiva žiadosti oznamuje FS SR a je uverejnený na webovom sídle FS SR), ktorú zamestnanec podáva písomne v lehote do 15. februára roka nasledujúceho po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie).
2.
Ak si zamestnanec neuplatňoval NČZD na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx