527/2002 Z.z.

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxg.
Jarmila
Lazíková,
PhD.
Zmenený a doplnený: zákonmi č. 568/2007 Z.z., č. 477/2008 Z.z., č. 180/2013 Z.z., č. 106/2014 Z.z., č. 273/2015 Z.z., čx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Ustanovenie § 1 vymedzuje predmet úpravy, vecnú pôsobnosť zákona a logicky aj vzťahy k iným právnym predpisom v slovensxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxch dražbách, keďže zákonodarca sa rozhodol zákon legislatívne systematizovať na časti ako samostatné celky právnej úpravy. Z pohľadu vecnej pôsobnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Zb. Je tak zrejmé, že historicky je vecná pôsobnosť zákona vymedzená aj s ohľadom na okruh právnych vzťahov, ktoré do prijatia zákona o dobrovoľných drxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxe ustanovenie odseku 1, ktoré stanovuje, že zákon upravuje:
-
dobrovoľné dražby,
-
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxeb a
-
vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich.
S poukazom na uvedené tak zákon o dobrovoľných dražbách regulujx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xoukazom na motívy zákonodarcu je dobrovoľná dražba pojmovo ustálená ako vydraženie veci ako spôsobilého predmetu právnych vzťahov na základe zmluvyx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxúceho realizáciu práva veriteľa na úkor práv dlžníka alebo inej tretej povinnej osoby v prípade, ak si dlžník riadne a včas nesplnil svoj záväzok, v dôslxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xojem dobrovoľnosť ako pojmový znak stavia do popredia vnímania celej právnej úpravy zákona o dobrovoľných dražbách, je mylný. Na jednej strane nemožnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje, na druhej strane máme za to, že dobrovoľnosť v žiadnom prípade nie je pojmovým znakom výkonu dražby v súvislosti s realizáciou záložného práva. Pretx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxňať znaky slobodnej a vážnej vôle v intenciách jej určitého a zrozumiteľného prejavu. Uvedená logika koncipovania dobrovoľnosti je mylná v dvoch ohľaxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtia záložnej zmluvy je vykonanie dražby, čo je však chybná premisa, keďže účelom uzavretia záložnej zmluvy je zlepšenie zabezpečenia pohľadávky verixxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxovoľnej dražby neobsahuje akékoľvek znaky dobrovoľnosti, keďže v prípade, ak sa už pristúpi k vykonaniu záložného práva, v zásade ide o nútený proces pxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxm veriteľom. Z uvedených dôvodov možno dobrovoľnosť ako odbornou verejnosťou preferovaný všeobecný pojmový znak dražby upravenej v zákone o dobrovoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxrh inej osoby ako vlastníka veci, a jednak mimosúdna povaha núteného výkonu práva, ktorý má síce oporu v zmluvných pomeroch zúčastnených strán, avšak nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxových znakov jednoznačne potvrdzuje jednak legislatívnu nesprávnosť označenia inštitútu dražby, ktorá plynie aj zo skutočnosti, že podľa zákona o dxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxorý má záujem o čo najvýhodnejšie vydraženie svojho majetku, a rovnako aj prípad, keď navrhovateľom dražby je záložný veriteľ ako osoba odlišná od dlžnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxeľskej" dražbe nemožno nájsť dobrovoľnosť a do popredia vystupuje práve nútený charakter výkonu záložného práva ako vecného práva k cudzej veci. Vzhľxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Je preto vhodné, aby aj slovenský zákonodarca v rovine de lege ferenda uvažoval práve o vyprecizovaní inštitútu dražxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxáva.
Pre úplnosť dopĺňame, že v tzv. nedobrovoľnom dražobnom režime možno realizovať aj zákonné záložné právo, napríklad podľa § 15 zákona o vlastnxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa oprávnení a povinností a proces výkonu kontroly dražobníka ministerstvom. Úprava režimu kontroly je sústredená v tretej časti zákona, pričom táto bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxu k organizovaniu dobrovoľných dražieb. Kontrola tak mala zaviesť účinné inštitúty možnej ingerencie do prebiehajúceho dražobného procesu s cieľom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, ktoré disponuje nosnými oprávneniami vo vzťahu k činnosti dražobníkov. Odsek 1 vymedzuje súčasne aj predmet kontroly ministerstva, ktorým je organxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxnosť, keďže tak zásadný zásah do práv, aký predstavuje vykonanie dražby, by mal ponímať adekvátnu kontrolu zo strany štátu. Zákonodarca v súvislosti s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxhádzajúce licencovanie dohliadaných subjektov. Keďže však dražobníci nie sú vo vzťahu k ministerstvu licencovanými subjektmi, nebol dôvod ustáliť xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxkého zákona ako tzv. všeobecnú kontrolu v oblasti a na úseku živnostenského podnikania, ktorej dražobník podlieha ako podnikateľ vykonávajúci kvalxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxíka ako akejsi kvázi "profesie", ktorá je vo vecnej gescii ministerstva.
Zákon o dobrovoľných dražbách v odseku 1 vymedzuje aj v poradí posledný okrxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich". Uvedený okruh právnych vzťahov je poňatý extenzívne a neviaže sa iba na inštitút kontroly, ale, pxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxre občianskeho xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxveniami súkromnoprávnych predpisov, a to najmä s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Súvisiacimi právnymi vzťahmi možno však označiť nielen súvixxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxívnoprávnej zodpovednosti za prípadné porušenie povinností pri organizovaní a realizovaní dražieb podľa zákona o dobrovoľných dražbách.
K odsekx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa ktorého sa zákon o dobrovoľných dražbách nevzťahuje na dražby, ktoré sú upravené osobitným predpisom. Pre ilustráciu uvedených inštitútov zákonxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxých dražieb. S poukazom na uvedenú poznámku pod čiarou k odkazu 1 pôjde najmä o tieto právne predpisy:
-
Občiansky súdny poriadok - ide o prvotný odkax xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxrým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, k zrušeniu časti upravujúcej výkon rozhodnutia predxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxsoby výkonu, tento upravuje výhradne Exekučný poriadok. Správny odkaz by teda mal znieť na Exekučný poriadok, a keďže tento je v poznámke pod čiarou už cxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Občianskeho súdneho poriadku a jeho nahradenia Civilným sporovým poriadkom, Civilným mimosporovým poriadkom a Správnym súdnym poriadkom stratilx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov - dražba je v uvedenom právnom predpise upravená na účely likvidácie štátneho podniku a speňažovanix xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v prílohe citovaného zákona;
-
zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxo inštitút zmeny vlastníckych pomerov zo štátnych podnikov, resp. iných foriem správy majetku štátu na iné fyzické alebo právnické osoby; s poukazom nx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxácie majetku štátu je upravený v druhej časti citovaného zákona;
-
zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov, ktorý dražbu upravuje rovnako autonómne, a to vo svojej štvrtej hlave, osobitne pre prípad hnuteľných vecí, nehnuteľnostíx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xpráve a vymáhaní daňových pohľadávok postupovať výhradne podľa ustanovení daňového poriadku;
-
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxných vecí a nehnuteľností formou exekučnej dražby s dosahom na najširší okruh pohľadávok v zásade bez ohľadu na ich súkromnoprávny alebo verejnoprávnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok - samostatný odkaz na uvedený právny predpis nie je úplne správny, keďže citovaný zákon neupravxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxm rozdielom, že na účely vymáhania súdnych pohľadávok súdneho exekútora poveruje Justičná pokladnica a nie štandardný exekučný súd v poňatí Exekučnéxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxfinuje dražbu ako jeden zo spôsobov speňažovania majetku správcom, pričom hybridnosť uvedeného inštitútu spočíva v primeranom použití ustanovení zxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxia tohto odseku poukazuje na dve skutočnosti týkajúce sa výkladu. Po prvé treba uviesť, že zákon o dobrovoľných dražbách bude v súlade s dikciou odseku 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxona o dobrovoľných dražbách na osobitné prípady dražieb upravených vecne mimo rámca zákona o dobrovoľných dražbách. Po druhé bude platiť, že zákon o doxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxsti zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je preto vecná pôsobnosť zákona o dobrovoľných dražbách značne limitovaná.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/2002 Z.z.
Navrhovaný zákon upravujx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe, že osobitný predpis upravuje špecifický dražobný postup vzhľadom na predmet dražby alebo na sledovaný účel, použitie navrhovanej úpravy by nebolo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdľa Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxávne delikty" je potrebné rozšíriť aj predmet právnej úpravy, resp. pôsobnosť zákona.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov;
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov;
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xlastníctve bytov a nebytových priestorov;
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jednotlivých protokolov (oznámenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx6:
I. Zadržovací právo má funkci zajišťovací, ale také funkci uhrazovací. Nesplní-li dlužník svou povinnost ani dodatečně, může se věřitel uspokojix xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxržená věc může být prodána (jinak zpeněžena) při soudním výkonu rozhodnutí nebo v exekuci prováděné podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxh věřitele prodána též v nedobrovolné veřejné dražbě prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
Při sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na přednostní uspokojení z výtěžku prodeje nebo jiného zpeněžení věci před jiným věřitelem, a to i před zástavním věřitelem (srov. § 331a odst. 1, o. s. řxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxn tehdy, jestliže mu tato osoba věc na základě platné smlouvy nebo z jiného právního důvodu předala nebo jestliže této má věc podle platné smlouvy nebo z jxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxým zadržením postižena věc ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka.
Výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí (§ 321 až § 334a, o. s. ř.) mohou být postixxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx (srov. § 55 vyhlášky č. 37/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Skutečnost, že vlastníkem prodávané věci je jiná osoba než povinný (dlužník), není xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxaven. Obdobně jako při výkonu rozhodnutí prodejem zadržené movité věci se postupuje v exekuci prováděné podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekuxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxné dražbě, prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, měl podle právní úpravy účinné do 31.8.2006 věřixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxli, že má draženou movitou věc ve svém držení, byla pohledávka zajištěná zadržovacím právem uspokojena z výtěžku dražby jako pohledávka první třídy (sxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Nález Ústavného súdu ČR z 8. marca 2005, sp. zn. Pl. ÚS 47/04:
Právní úprava obsažená v § 36 odst. 2 zákona o veřejných dražbách není v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxcené dražby majetku, aniž by pohledávka byla přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo jiným kvalifikovaným aktem skýtajícím záruku věrohodnxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xe splatná. Otázky, které v právním státě musí zodpovědět soud, případně musí být verifikovány souhlasným prohlášením dlužníka a věřitele učiněným přxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxsudok Vrchného súdu Praha z 27. októbra 1993, sp. zn. 1 Cdo 31/1992:
Vlastníctvo k veciam vydraženým pri predaji vo verejnej dražbe podľa zákona č. 427/xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx udelenie príklepu licitátora.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 2 Cdon 1034/1997:
Při dražbě organizované podle zákona č. 427/1990 Sb., vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe podmíněna tím, že některým z účastníků dražby není učiněna vyšší nabídka ceny (nová oferta). Za ofertu, jež vedla k uzavření smlouvy, se tu považuje poxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xákona završuje.
Vymedzenie základných pojmov
KOMENTÁR
V ustanovení § 2 zákonodarca zadefinoval zákonom používané pojmy, ktoré, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxnodarca zvolil normatívne vymedzenie pojmov na účely zákona v samostatnom paragrafe, pričom v ďalších ustanoveniach sa legálne definovanie pojmov pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxa, ktoré zodpovedajú špecifikám právnej úpravy, pričom abstrahoval od vymedzenia všetkých relevantných pojmov, čo možno dokumentovať napríklad na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností, ktoré licitátor vykonáva v mene a na účet dražobníka. Obdobné príklady možno uviesť aj v súvislosti s niektorými ďalšími pojmami používanýmx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxvrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri kxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Ústrednou definíciou ustanovení § 2 je práve definícia dražby, ktorxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Predmetná definícia správne vychádza z ustálenia definičného rozsahu tak úspešnej, ako aj neúspešnej dražby. Z pohľadu jednotlivých prvkov, ktoré dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xiroký vopred neurčený okruh osôb spôsobilých dražiť. Verejnosť dražobného procesu je kľúčová v celom kontexte zákona, keďže verejná povaha dražby plxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxá vec ponúknutá v dražbe môže osloviť dostatočný počet záujemcov, čo v konečnom dôsledku povedie v rámci samotného dražobného procesu k možnému rastu cxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxť ovládané širokou informovanosťou a vedomosťou o ich konaní. Verejné konanie má mimoriadny význam aj z pohľadu kontroly výkonu dražby a činnosti dražxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jednak ako kontrola administratívneho charakteru, ktorú môže realizovať ministerstvo napríklad priamou účasťou na dražbe. Je tak zrejmé, že v záujxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxm dražby je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva - zákonodarca definuje vlastný účel výkonu dražby, ktorý sa spája s okamihom jej úspešného zavxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xydražiteľa, a to na základe právnej skutočnosti, ktorou je udelenie príklepu licitátora definovaného v ďalších písmenách § 2. Koncept prechodu má prixxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxtívneho nadobudnutia práva už okamihom príklepu s jeho následným (prípadným) deklaratórnym evidovaním v príslušnom registri vlastníckym a iných prxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právnej skutočnosti, ktorú by mal predstavovať práve príklep udelený licitátorom, podmienený nadväzujúcim uhradením ceny dosiahnutej vydraženímx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch vecí formou exekučnej dražby, keď napríklad § 150 ods. 2 Exekučného poriadku rovnako ustanovuje, že ak vydražiteľ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxkcie je zrejmé, že príklep udelený súdnym exekútorom pri splnení ďalších zákonných podmienok, ktoré vstupujú do zloženej právnej skutočnosti, vedie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxmocenskej exekučnej dražby nie sú ani v relevantnej literatúre sporné a koncipovanie prechodu práva na báze skutočnosti nezávislej od vôle subjektov xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxobne už spomenutou exekučnou dražbou, je prinajmenšom otázne, z akého dôvodu by koncept dobrovoľnej dražby a transferu práv k veciam, ktoré sú jej predxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxto je svojou povahou konštruovaná ako klasický proces vzniku zmluvy s určitou a neurčitému okruhu osôb adresovanou ofertou a následnou individuálnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, samotný dražobný proces je v jeho definičnom zmysle konštruovaný ako uzavretie kúpnej zmluvy formou verejnej dražby. Nielen niektoré slovenské práxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poukazom na konštrukciu zákona o dobrovoľných dražbách možno rovnako nadobudnúť oprávnený dojem, že zákon o dobrovoľných dražbách prostredníctvom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxy charakter dražby ako inštitútu, ktorý predstavuje zákonom uznanú formu transferu práv, a jednak súkromný charakter vecných práv k cudzej veci (osobxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxné dva aspekty veľmi výrazne odlišujú dražbu podľa zákona o dobrovoľných dražbách od exekučnej dražby, resp. iného autoritatívneho procesu, v ktorom xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdnej strane dovolávajú tzv. dobrovoľnosti dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách, na druhej strane však obhajujú jej koncepciu založenú na precxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dražby koncipovať nie ako prechod práva založený na príklepe licitátora, ale ako prevod práva, ktorého titulom je tzv. dražobná kúpna zmluva, ktorú v mxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtor konajúci v mene dražobníka s kupujúcim, ktorý z bližšie neurčeného počtu tretích osôb akceptuje ofertu realizovanú splnomocneným licitátorom. Sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xri výkone záložného práva koná záložný veriteľ záložcu. Je tak zrejmé, že uvedený režim § 151m ods. 6 OZ sa v plnej miere použije aj v situácii, keď záložnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxožného práva realizuje záložný veriteľ konajúci v mene záložcu, a to aj napriek tomu, že medzi uvedenými subjektmi, resp. stranami je prirodzený rozpox xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxažobník splnomocnený záložným veriteľom konajúcim v mene dlžníka, resp. záložcu. Uvedený režim právneho zastúpenia realizovaný formou zákonného oxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xredmetom prevodu. Na účely komentára však napriek vyššie uvedenému výkladu budeme prirodzene vychádzať z normatívnej dikcie zákona, ktorá je ustálexx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xj predmet daného prechodu práva, ktorý je sústredený na vlastnícke právo predmetu dražby alebo iného práva viažuceho sa rovnako na predmet dražby. V daxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxom inom mieste nedefinuje. Keďže vychádzame z koncepcie zákona o dobrovoľných dražbách založenej na prechode vlastníckeho práva, máme za to, že tzv. ixxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxetom prechodu spolu s prechodom vlastníckeho práva ako takého. Vylučujeme preto situáciu, že by predmetom prechodu mohli byť iba tzv. iné práva k predmxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tzv. iné práva je vylúčené, a to nielen s poukazom na ratio legis zákona o dobrovoľných dražbách, ale aj s poukazom na záväzkovoprávnu a vecnoprávnu sústxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x x x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxon dražby na základe návrhu navrhovateľa - v definícii dražby zákonodarca upriamuje pozornosť na tzv. návrhový charakter dražby, z ktorého je zrejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xvedčí vecné právo k veci, pričom návrh navrhovateľa je potvrdený uzavretím tzv. dražobnej zmluvy, v ktorej sa navrhovateľ s dražobníkom dohodne na podxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxré definuje navrhovateľa dražby, a následne § 16 upravujúci zmluvu o vykonaní dražby. Z povahy osobitného procesu mimosúdneho výkonu práva dražbou jx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk - uvedený znak bližšie popisuje proces realizácie dražby, kxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxora zastupujúceho dražobníka, ktorý je legitimovaný na realizáciu návrhu smerom k neurčenému okruhu osôb prítomných na dražbe, a to na vopred určenom xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmienky realizácie dražby plynú z dražobnej zmluvy. Neurčený okruh osôb prítomných na dražbe by mal byť súčasne zárukou jej transparentnosti a výhoxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xroces ukončený licitátorom z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie - v poradí posledný definičný znak dražby uzatvára jednotlivé štádiá draxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxspech osoby, ktorá podľa vopred oznámených podmienok urobí najvyššiu ponuku a v prospech ktorej jej akceptáciou urobí licitátor príklep. Neúspešná dxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxu dražby možno oceniť snahu zákonodarcu pomerne uceleným a komplexným spôsobom vymedziť pojem inštitútu dražby, ako ho ustálil zákon o dobrovoľných dxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxfikovaného nadobudnutia práva dražbou s možnosťou jej legitímneho zvrátenia dávame do pozornosti komentár k jednotlivým relevantným ustanoveniam xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme. Dražobná zábezpeka predstavuje dôležitý inštitút, ktorého cieľom je zreálniť priebeh pripravovaxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxmé, že táto má vo svojej podstate zabezpečovací charakter, pričom v prípadoch predpokladaných zákonom je možné uplatniť aj jej uhradzovaciu funkciu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxkona o dobrovoľných dražbách, ktorý vymedzuje, že táto nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania, resp. v podobe absolútneho čísla nikdy nie 49 790,xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xúvislostiach sa inštitútom dražobnej zábezpeky budeme zaoberať v súvislosti s výkladom § 15, § 17 a § 25 zákona o dobrovoľných dražbách.
K písm. c)
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxh je vyhlásenie licitátora o predmete dražby a druhou vlastná výzva účastníkom dražby na podávanie ponúk. Pokiaľ ide o vyhlásenie licitátora o predmetx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx a opis predmetu dražby,
-
odhadnutá xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy,
-
údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich,
-
najnižšie podania,
-
najnižšie prihodexxxx
x
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xražby možno poukázať na ich prirodzenú obsahovú spätosť s oznámením o dražbe, ktoré má rovnako ako vyvolanie poskytnúť záujemcom o dražbu všetky relevxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxť jasné, určité, zrozumiteľné a nezameniteľné označenie, keďže predmet dražby ako vec tzv. species musí byť jasne definovaný s poukazom na jeho povahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxí vymedziť druhovo, ale práve naopak, je nevyhnutné individuálne vymedzenie. Individuálnosť vymedzenia veci je špecifická napríklad pri hnuteľnýcx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxinky. Osobitný príklad označenia predmetu dražby budú predstavovať aj nehnuteľnosti, ktorých označenie musí vychádzať z katastrálneho zákona a vyhxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrou, uvedením listu vlastníctva spolu s uvedením katastrálneho územia. Obdobný režim bude prirodzene platiť aj pri bytoch a nebytových priestoroch, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxorov. Okrem označenia predmetu dražby musí vyvolanie poskytnúť relevantné údaje aj o právnych pomeroch draženej veci, a teda napríklad aj o záväzkoch x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyvolaní sa viaže aj na záväzkové vzťahy vzťahujúce sa na draženú vec, keďže aj tieto môžu mať nie malý vplyv na hodnotu draženej veci, a tým logicky aj na vxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx súčasne aj s ním spojená výzva adresovaná účastníkom dražby na podávanie ponúk. Je logické, že samotné vyhlásenie licitátora bez výzvy, ktorá je adresxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx konajúceho v mene dražobníka.
K písm. d)
Zákon rozlišuje medzi vyvolaním dražby a otvorením dražby, keď otvorenie dražby sa realizuje vyvolaním lxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xozhodujúci moment a konanie licitátora zadefinovať aj inak, a to výslovne vtedy, ak to zákon v ďalšej dikcii predpokladá. S otvorením dražby zákon o dobxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxatý v zásade ako hraničný moment uplatnenia práv, napríklad predkupného práva, a rovnako hraničný moment splnenia povinnosti, napríklad zloženia záxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xe ak by k otvoreniu dražby nedošlo, nie je možné vymedziť ani nasledujúce právne následky a uvažovať o zavŕšení dražobného procesu skončením dražby. Z pxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xražby bude aj v tomto prípade nevyhnutné, aby dražobník celý priebeh zdokumentoval, notár do notárskej zápisnice priebeh dražby osvedčil, a to so zásaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxzuje konkrétnym časom otvorenia a je uvedený už v oznámení o dražbe. V súvislosti s náležitosťami oznámenia o dražbe vrátane uvedenia miesta a termínu kxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovať tak, aby tento bol pokiaľ možno zachovaný a aby dražobník vykonal všetky nevyhnutné opatrenia smerom k zabezpečeniu dražobnej miestnostix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xhodne s ohľadom na jeho verejnú dostupnosť, zabezpečenie poriadku a plynulého priebehu dražby a transparentnosť (z pohľadu možnosti oboznámenia sa s xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx nastať, či už pôsobením účastníkov dražby, tretích osôb, alebo vyššej moci. Je zrejmé, že pokiaľ by došlo k vzniku prekážok, ktoré by konanie dražby vylxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xtvoreniu. Ako príklad možno uviesť živelnú pohromu, vážne prekážky na strane licitátora, a pod. Prekážky inej povahy budú také, kde sa napríklad vlastxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situáciami zákon výslovne rieši prípad, keď neplatnosť dražby nemožno v súlade s § 21 ods. 6 ZDD vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak príčxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhliadnuť na osobitné organizačné aspekty realizácie dražby s nemožnosťou určenia jej neplatnosti. V súvislosti s prekážkami, ktoré sme spomenuli, txx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxmeroval mieru a závažnosť porušenia podmienok vykonania dražby s povahou okolností, ktoré ku konkrétnemu porušeniu viedli. Z uvedeného dôvodu preto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxtného úkonu účastníka dražby jeho výška, ktorá musí zodpovedať prinajmenšom výške najnižšieho určeného podania. Zákonodarca v definícii pojmu "podxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je aj legislatívna technika, akou zákonodarca režim podania v priebehu dražby ustanovil, keďže postupné kumulovanie viacerých bodkočiarok vylučujx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxním formy konkrétneho podania. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že tieto osobitosti nepatria do definície pojmov, ale mali byť riadne začlenené do jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že ďalšie podanie na dražbe musí prevyšovať skôr urobené podanie najmenej o tzv. najnižšie prihodenie. Uvedené pravidlo je logické, keďže cieľom xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xyplýva z ďalších ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách. Z pohľadu formy sa zákonodarca dotkol používania tzv. čísel, ktoré sú veľmi obvyklou pomôxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe ústne zareagovať na výzvu dražiť a súčasne, resp. následne zdvihnúť číslo, ktoré mu bolo dražobníkom pridelené. Zákon v súvislosti s perfektnosťou pxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či podmienka úplnosti podania s jeho obligatórnou ústnosťou platí pre všetky prípady podania, resp. len pre prípad podania urobeného pri rozdaných číxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na perfektnosť podania sa vzťahuje len na podanie v prípade, keď boli účastníkom rozdané čísla. Vo všeobecnosti netreba zabudnúť na skutočnosť, že podxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vo vzťahu k nasledujúcemu podaniu urobenému iným účastníkom. Účinky podania smerom k vydraženiu preto nastanú výhradne vtedy, ak sa dražby nezúčastnx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx licitátor viazaný a v prípade, keď sú splnené podmienky účinkov podania smerom k vydraženiu, musí licitátor takémuto účastníkovi dražby udeliť príklxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxámení o dražbe, vyvolania dražby a následnej ponuky účastníka dražby, ktorá je však vo svojej podstate akceptáciou ponuky urobenej dražobníkom prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxovenie písmena f) vymedzuje príklep licitátora, ktorý na rozdiel od otvorenia dražby predstavuje jej skončenie, a to v zmysle úspešného skončenia. Záxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo konania, ktoré je jeho obsahom. Keďže licitátor robí v priebehu dražby množstvo úkonov, zákonodarca chcel v súvislosti s príklepom vymedziť jeho dôlxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxžby, avšak iba pri kumulatívnom splnení ďalších zákonných podmienok. Základnou podmienkou naplnenia účinkov udelenia príklepu je pritom zaplatenix xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx spájajú aj ďalšie zásadné právne následky, a to tie, ktoré sa viažu k momentu ukončenia dražby. V tejto súvislosti dávame do pozornosti komentár k § 20 a x xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtor udelil príklep. Vydražiteľ svojou aktivitou v priebehu dražby uspel a jeho ponuka bola zo strany licitátora akceptovaná. Ak následne vydražiteľ v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxa príklepu.
K písm. h)
Ustanovenie písmena h) definuje výťažok dražby ako inštitút použiteľný pre prípad úspešnej dražby. Výťažkom sa rozumie sumx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxá, príslušenstvo predstavuje dodatočný majetkový nárok svedčiaci navrhovateľovi dražby v prípade, ak napríklad existuje dohoda o tom, že výťažok drxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxdobe úrokov z omeškania pre prípad, ak sa vydražiteľ omešká s vydražením sumy dosiahnutej vydražením. Otázku, či príslušenstvom môžu byť aj tzv. odplaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxteľom dražby vydražiteľovi. Aj keď nemožno vylúčiť, že úroky ako také sú príslušenstvom pohľadávky, musí byť zrejmý titul ich uplatnenia a výška. Z tohxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxosť, že k uvedenej situácii dôjde a budú splnené všetky zákonné podmienky vzniku nároku na úroky s ohľadom na platnosť takéhoto právneho úkonu, je pomerxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxje o náklady dražby. Ak na strane druhej nedôjde k uhradeniu výťažku a vydražiteľ tým nenadobudne vlastnícke alebo iné práva späté s predmetom dražby, bxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxý prípad nastane však vtedy, ak nebude možné náklady dražby uspokojiť z výťažku dražby a v tomto prípade bude znášať náklady dražby navrhovateľ dražby. x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxj dražby v podobe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxočtu oprávnených položiek, ktoré vstupujú do nákladov dražby hradených z výťažku dražby. Uvedené náklady majú pokrývať jednotlivé činnosti najmä na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx dodržaní všetkých zákonných podmienok a náležitostí. V tejto súvislosti sa nákladom dražby rozumie:
-
odmena dražobníka - základom nákladov dražxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxva aj samotný zisk dražobníka. Zákon o dobrovoľných dražbách v zásade definuje inštitút odmeny dražobníka rámcovo, a to najmä s poukazom na § 16, v ktorox xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, resp. navrhovateľom. Predmetná právna úprava je však len rámcová a ponecháva otázku dojednania odmeny na vôľu zmluvných strán, pričom nie je vxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxna nemusí byť dohodnutá presne a fixne, ale môže byť stanovená aj percentuálne s podmieneným navýšením pri dosiahnutí vyššieho výťažku dražby, prípadxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxsti s odmenou ustálil aj ďalšie pravidlo, a to, že odmena dražobníka a jej výška nesmie byť dodatočne menená. Výšku odmeny limituje už spomenutý § 25, kde xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx viac ako 20% z výšky pohľadávky. Uvedené pravidlo o znášaní odmeny je doplnkové s cieľom chrániť osobu povinnú z dražby, pričom nadväzuje na východiskoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxra. Ustanovenie § 25 vymedzuje aj ďalšie pravidlá súvisiace s odmenou, a to v závislosti od skončenia dražobného procesu. Z tohto dôvodu odkazujeme blxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnie odmeny dražobníka od iných súvisiacich nákladov je zrejmé zo skutočnosti, že zákonodarca ako uznaný náklad vykonania dražby označil aj náklady účxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdavky hotového charakteru, ktoré vynaloží dražobník v súvislosti s doručovaním oznámenia o dražbe a ďalších písomností, obstaranie znaleckého posuxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxažby, náklady zverejnenia dražby v Obchodnom vestníku, výdavky spojené s osvedčením podpisu navrhovateľa na oznámení o dražbe, náklady spojené s prexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informovanosti o dražbe vrátane informácií v tlači - ide o výdavky súvisiace so zverejnením dražby v médiách, či už v tlačenej alebo elektronickej formxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxrca jednoznačne potvrdil záujem na preferovaní náležitého zabezpečenia informovanosti o konaní dražby;
-
náklady na uverejnenie oznámenia o drxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxy v médiách, pričom v tomto prípade je snaha zabezpečiť uverejnenie oznámenia o dražbe spôsobom v mieste obvyklým. Spôsob v mieste obvyklý predstavuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xiestnom obežníku alebo tlači a pod. Ak zákonodarca spomína miesto, v ktorom sa má obvyklým spôsobom uverejniť informácia, myslí sa tým miesto konania dxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxby bude odlišné od miesta, kde sa vec nachádza, môžu vzniknúť viaceré informačné disproporcie smerujúce v konečnom dôsledku k obmedzujúcej možnosti úxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxdom na hodnotu draženej veci bolo nutné dohodnúť zvýšenie poistného dražobníka o viac než 10% pôvodného poistného - v danom prípade ide o výnimočný náklxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa dražobníka s účinkom, a že sa dražobníkovi stanovené poistné zvýši o viac než 10% pôvodného poistného. Kritérium oprávnenosti predmetného nákladu txxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxkom poistnej udalosti. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že zatiaľ čo zvýšenie poistného plnenia nebude predstavovať tzv. zvýšenie
ad hoc
, ale bxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxou jednorazovou, a to spojenou s realizáciou konkrétnej dražby, ktorej predmetom je práve tá vec vyvolávajúca potrebu doplnenia poistného krytia;
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxých výdavkov notára v prípade jeho účasti na dražbe. Je tak zrejmé, že osobitne sa kategorizuje odmena a náhrada hotových výdavkov, ak sa notár na dražbe xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xýdavkov ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
x xxxých 3 319,39 eura základu... 1%,
-
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu... 0,7%,
-
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu... xxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxej sumy až do 1 659 695,94 eura... 0,05%,
-
najmenej však 16,60 eura,
-
suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava,
-
ak nemožno odmexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 9 ods. 1 vyhlášky platí, že notár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné).
K písm. j)
Ustanovenie písmena j) definuje, čo sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxenej lehote. Súvisiacim ustanovením s uvedeným vymedzením pojmu je § 26 ZDD, ktorý zakotvuje základné pravidlá pre úhradu ceny dosiahnutú vydraženímx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx x prípade inej dražby, tak vydražiteľ má povinnosť cenu zaplatiť hneď po skončení dražby. Ak ide o prípady prevýšenia uvedených súm, vznikne právo a povixxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xrčení inej lehoty na zaplatenie vydraženej ceny. Zákon o dobrovoľných dražbách však neustanovuje okamih ani formu uvedenej dohody, čo prirodzene vyvxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx 4 xxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdky v podobe povinnosti znášania nákladov zmarenej dražby, a to aj v prípade, ak ide o opakovanú dražbu. V prípade zmarenej dražby vydražiteľ prichádza x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxku zloženej dražobnej zábezpeky.
V poradí ďalším negatívnym následkom plynúcim zo zmarenia dražby je zákaz ustanovený v ustanovení § 5 ods. 6 ZDD, pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxu dražby u toho istého dražobníka.
K písm. k)
Ustanovenie písmena k) definuje Notársky centrálny register dražieb, ktorý zabezpečuje funkciu traxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxskom centrálnom registri. Vzhľadom na funkcionalitu Notárskeho centrálneho registra sa zákonodarca rozhodol využiť už osvedčený systém vedenia rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnisterstva spravodlivosti SR. Notársky centrálny register dražieb je definovaný ako miesto, kde sú vo verejne prístupnom informačnom systéme (intexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výstupy Notárskeho centrálneho registra dražieb budú sústredené na internete, pričom pokiaľ ide o samotné vstupy, resp. povinnosť registrácie údajxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx ods. 3 ZDD, podľa ktorého je povinný dražobník uverejniť oznámenie o dražbe v registri dražieb najmenej 30 dní pred začatím dražby. Táto povinnosť sa spxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxr. Okrem uvedenej povinnosti platí aj všeobecná povinnosť v ostatných prípadoch uverejniť oznámenie o dražbe v registri dražieb najmenej 15 dní pred jxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxstrácie v registri dražieb sa sústreďuje na notára ako subjekt oprávnený robiť relevantné úkony vo vzťahu k Notárskemu centrálnemu registru dražieb.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxieb. Podľa Notárskeho poriadku zoznam vyhlásených dražieb musí obsahovať najmä predmet dražby, dražobníka, navrhovateľa dražby, miesto a čas konanxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxriadok spôsobom, že notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho cenxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch povinností dražobníka podľa zákona o dobrovoľných dražbách, pričom má súčasne povinnosť vydať žiadateľovi potvrdenie o vykonaní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxých subjektom je Notárska komora SR. Povinnosť správy predmetného registra sa viaže na poplatkovú povinnosť za uverejnenie informácií podľa zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx súčasťou sú notárske centrálne registre. Zákonodarca predmetnou právnou úpravou zveril komore pomerne citlivú agendu s tým, že zodpovednosť komory xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxtupových oprávnení do predmetného systému, ktoré sú vyhradené pre všetkých notárov. Notárske centrálne registre zadefinoval Notársky poriadok, akx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xentrálneho informačného systému platí, že za každý prístup patrí komore odmena a náhrada hotových výdavkov pri zachovaní filozofie, že na fungovaní ixxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx3/2002 Z.z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/19xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxx xe Notárskej komore SR patrí za prístup do Centrálneho informačného systému odmena v maximálnej výške 33,19 eura. V intenciách uvedenej právnej úpravy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxálneho informačného systému. V súvislosti s citovanou vyhláškou možno poukázať aj na značne neobvyklú legislatívnu techniku, keď predmetná vyhláškx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xdmeny a náhrady notárov v súvislosti s vedením registrov Centrálneho informačného systému, sme presvedčení, že novelizácia citovanej vyhlášky mala xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xplnomocňovacie ustanovenie neumožňuje upravovať odlišné otázky ako tie, ktoré vecne limituje práve ustanovenie Notárskeho poriadku, ktoré sa vykoxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx právam subjektov právnych vzťahov. Záverom si dovoľujeme poukázať ešte na jedno súvisiace ustanovenie, ktoré nadväzuje na logiku financovania Centxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxídiom komory na zabezpečenie pripojenia jeho notárskeho úradu s centrálnym informačným systémom komory. Uvedená zákonná podmienka a povinnosť je z hxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvania systémov slúžiacich na realizáciu notárskej činnosti.
Z dôvodovej správy
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxo zákona vymedziť. Takýmito pojmami sú najmä pojmy dražba, vyvolanie, podanie, dražobná zábezpeka, príklep, vydražiteľ, ale aj výťažok dražby, náklxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xj pojmy verejný register dražieb a správca verejného registra dražieb. Upravenie správcu verejného registra dražieb sa predkladá v dvoch alternatívxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxčíta s konkrétnym zákonným zadefinovaním správcu a register bude spravovať osoba, ktorá bude touto činnosťou poverená.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov;
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných sxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxho súdu v Ostrave z 23. januára 2014, sp. zn. 57 Co 722/2013:
Veřejnou dobrovolnou dražbu je nutno považovat za specifický proces uzavření smlouvy, ktexx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x2a obč. zák. je smlouva uzavřená příklepem odporovatelným právním úkonem.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. júna 2012, sp. zn. 21 Cdo 1770/2011:
Kxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxných dražbách je nutné dovodit, že veřejnou dražbou je jen takové jednání, které je veřejné, které se koná na základě návrhu navrhovatele (na podkladě sxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxd vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob, které se dostavily za účelem činit podánxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xde-li o veřejnou dobrovolnou dražbu, musí být rovněž řádně doloženo navrhovatelovo vlastnictví, popřípadě legitimace osob, které se ve smyslu ustanxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxt) přechod vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele, ale - objektivně vzato - jiný cíl, který by přechod vlastnictví na základě dražby jen předstírxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxlobou o neplatnost veřejné dobrovolné dražby podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách nebo kdyby jí nebylo pravomocným soudním rozhodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xx. zn. 29 Odo 775/2004:
O právní povaze veřejné dražby, uskutečněné při privatizaci státního majetku podle zákona č. 427/1990 Sb. (přiměřeně uplatnitxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxvyšší soud v rozsudku uveřejněném pod číslem 25/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že veřejná dražba je zvláště upraveným procesem uzavírxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xřičemž účinná akceptace nabídky účastníkem dražby je podmíněna tím, že některým z účastníků dražby není učiněna vyšší nabídka ceny (nová oferta). Za oxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx kterým se uzavření smlouvy završuje.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. novembra 1997, sp. zn. 4 Obo 155/1997:
Príklepom licitátora prechádza na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxtom dražby, odmietnuť, ani keď sú pre neho nepoužiteľné.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. júna 2012, sp. zn. 3 Cdo 90/2012:
Eventuálny petit na uxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základe ktorej nadobudol vlastníctvo k predmetu dražby vydražiteľ, nejde teda o právny úkon príklepu, a preto sa naň nevzťahujú ustanovenia Občianxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxs dražby, vrátane jeho časti, ktorou je udelenie príklepu licitátorom.
Uznesenie Nejvyššieho súdu ČR zo 6. apríla 2011, sp. zn. 21 Cdo 1548/2010:
Vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe rozumí - jak vyplývá z ustanovení § 2 písm. a) tohoto zákona - veřejné jednání, jehož účelem je převod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby nx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na účastníka dražby, jemuž byl udělen příklep (t.j. na vydražitele) nepřechází vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby na základě smlouvy (jak xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů). Z ustanovení § 2 písm. a) zákona o veřejných dražbách je nepochybné, že titulem pro nabytí vlastnictví nebx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby přechází na vydražitele k okamžiku udělení příklepu, a to za předpokladu, že uhradil ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením (§ 53 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxžbách] a vydražitel nenabývá k předmětu dražby vlastnické nebo jiné právo (§ 48 odst. 1 zákona o veřejných dražbách).
Zaplatil-li vydražitel cenu dosxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxná nedobrovolná dražba je neplatná, jen jestliže její neplatnost vyslovil soud; neplatnost této dražby přitom soud nemůže posuzovat v jiném řízení nex x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy, jen jestliže byl splněn některý z důvodů neplatnosti dražby, jež jsou taxativně uvedeny v ustanoveních § 48 odst. 3, 4 a 5 zákona o veřejných dražbách, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-li žaloba proti osobám, jejichž práv a povinností se řízení a rozhodnutí o neplatnost veřejné nedobrovolné dražby týká (pasivně věcně legitimovanýmxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx13:
Není (ústavněprávně) přesvědčivého argumentu proti výkladovému východisku, jež spočívá v důrazu na to, že výtěžkem dražby podle § 2 písm. l) zákoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx náklady dražby. Ta může být ujednána několika způsoby; základní metodou je uvedení konkrétní peněžní částky bez ohledu na cenu dosaženou vydražením, xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxžením (srov. např. Veselý, J., Rakovský, A., Mikšovský, P., Šimková, R.: Zákon o veřejných dražbách. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 90). I pro úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x níž se určuje odměna autora uměleckého díla (jen nad rámec relevantních kritérií hodnocení ústavní stížnosti je vhodné zaznamenat, že postup uplatňoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx:
Príklep v dobrovoľnej dražbe udeľuje licitátor, ktorým je podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 527/2002 Z.z. zamestnanec dražobníka, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxná úkony v mene a na účet dražobníka. Dražobník je podľa § 6 ods. 1 až 3 cit. zákona podnikateľom, ktorý organizovanie dobrovoľných dražieb vykonáva ako xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxosťou súkromnoprávneho charakteru (obaja nevykonávajú verejnú moc). Súkromnoprávnu povahu činnosti dražobníka a licitátora ďalej dosvedčuje aj § xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ťažko možno súdiť, že by bol notár oprávnený osvedčovať priebeh verejnoprávnych skutočností, teda priebeh úradných výkonov; naopak, ním osvedčovanx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxíka na celý rozsah právnych vzťahoch vznikajúcich podľa dražobného zákona, z ktorých nevyníma ani činnosť dražobníka.
Dobrovoľná dražba tak, ako jx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx len na základe dobrovoľného (vrátane § 151m ods. 6 Občianskeho zákonníka) podriadenia sa jednotlivých osôb zúčastnených na tomto procese svojimi prexxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxk nie je skutočný vlastník (a tento nie je ani záložcom, ak je navrhovateľom záložný veriteľ), je konaním, ktoré sa vedie absolútne mimo vôle a i bez pričixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxko bolo odôvodnené vyššie) súkromnoprávnym subjektom vykonávajúcim svoju činnosť ako podnikanie, teda za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 ods. 1 Obchodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx mohlo konanie (právne úkony) určitých subjektov zasahovať do právneho postavenia tretej osoby bez jej súhlasu. Takýto zásah by bol prípustný len na záxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxo princípu. Odvodiť takýto zásah zo zákona len jeho výkladom, hoci je súčasne možný aj výklad neodporujúci uvedenému princípu, nie je v súlade s vyššie uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxanou v rámci exekúcie, ktorú vykonáva exekútor ako štátom splnomocnená osoba (§ 2 EP) a pod kontrolou súdu (§ 148 EP).
Predmet dražby
KOMxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xýpočtu. Ustanovenie § 3 preto možno interpretovať ako sústavu noriem zakotvujúcu okruh predmetov, pri ktorých je možný transfer práv prostredníctvxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxavidlami.
K odseku 1
Zákonodarca všeobecne vymedzil, že predmetom dražby môže byť:
-
vec - v najvšeobecnejšom zmysle vec definuje pojmovo Občxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnej formy, ktorému svedčí konkrétna úžitková hodnota, nevylučujúc pritom ani ovládateľnú prírodnú silu, ktorá môže byť tiež za istých okolností právxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxa veci hnuteľné a nehnuteľné. Z ďalšej kategorizácie vecí možno spomenúť veci druhovo určené, individuálne a hromadné, deliteľné a nedeliteľné, zastxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxahov a zákonodarca ani v zákone o dobrovoľných dražbách neprejavil vôľu sa od takto koncipovanej definície odkloniť. Z praktického hľadiska možno očaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpadu, avšak s jedinou výnimkou, a to, že predmetom dražby musí byť vždy individuálne určená vec. Režim nehnuteľných vecí sa vzťahuje aj na byty a nebytovx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxčená, ale ktorá v súlade s osobitnými predpismi spĺňa kvalifikačné znaky a podmienky veci v právnom zmysle. Relevantná literatúra ako príklad uvádza rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx byť predmetom zápisu do katastra nehnuteľností;
-
právo - spôsobilým predmetom dražby môže byť aj právo, je však zrejmé, že pôjde iba o také peniazxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxteľnej nehmotnej hodnoty. Z uvedených dôvodov bude najčastejším predmetom dražby dražba konkrétnych pohľadávok ako forma prevodu ich vlastníctva (xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa je koncipovaná na báze prechodu práv, a teda aj v súvislosti s pohľadávkami je potrebné uvažovať z formálno-právneho a technického hľadiska o prechodx xxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxové vzory, vynálezy, ochranné známky, obchodné mená. Inou majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx V súvislosti s uvedeným okruhom substrátov je potrebné vnímať jednotlivé spôsobilé predmety dražby z pohľadu existujúcej osobitnej právnej úpravy. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xento prameňom možných obmedzení realizácie dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Povedané inak, dražbu obchodného podielu v režime hnuteľnex xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxonník. Práve z osobitných predpisov môžu plynúť konkrétne obmedzenia a dodatočné zákonné podmienky, ktoré bude nevyhnutné splniť, aby tá - ktorá majexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxvovať ustanoveniami zákona o dobrovoľných dražbách, a rovnako § 18 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach. Práve § 18 citovaného zákona upravxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva ochrannej známky v dôsledku prechodu práv;
-
súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt - špecifikum súboru vecí, práv alebo iných majetkxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx súbor umeleckých alebo knižných diel, hospodárstvo pozostávajúce z nehnuteľností a rovnako hnuteľných vecí - v podobe napríklad gazdovského dvora s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxup pri dražbe, predmetom dražby môže byť súbor vecí ako celok alebo jeho funkčne spojené časti. Súborom práv rozumieme napríklad súbor viacerých pohľaxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy. Súborom iných majetkových hodnôt je napríklad súbor autorských diel, priemyselných vzorov, súbor poznatkov alebo technológií - napríklad pre výrxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnikom sa na účely tohto zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xodnik ako celok môže byť spôsobilým predmetom dražby, pričom ak by sa dražili jednotlivé veci, resp. časti podniku, mohlo by ísť aj o dražbu súboru vecí, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxdraženia navrhnuté na vydraženie, pričom súčasne musia spĺňať aj podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. Z hľadiska ďalších podmienox xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x ustanovením § x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že na predmetnú vec alebo právo, prípadne inú majetkovú hodnotu nesmie byť uplatnené zádržné právo podľa Občianskeho zákonníka. Rovnako je možné ako x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxeku 2
V súlade s odsekom 2 možno ustáliť aj okruh právnych dôvodov, v prípade naplnenia ktorých nie je možné inak spôsobilý predmet dražby dražiť. Zákoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej správy nemôže nakladať,
b)
ak konanie dražby vylučuje osobixxx xxxxxxxx
xx xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutie súdu alebo vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy. Zákaz s vecou nakladať sa bude dominantne týkať prípadu, keď pôjde o zákaz scuxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xecou. Pokiaľ ide o titul, zákonodarca umožnil tak zmluvné obmedzenie nakladania s vecou, ako aj obmedzenie plynúce z konkretizovaného individuálnehx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xo vzťahu k zmluve platí, že nemožno dražiť predmet dražby, s ktorým navrhovateľ dražby alebo dražobník na základe zmluvy nemôže nakladať. Z uvedeného vxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí navrhovateľ dražby alebo dražobník, ktorí práve titulom tejto zmluvy budú mať zákaz vec dražiť. Je preto zrejmé, že predmet dražby z dražby nemôže vylxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu (spočívajúceho v obmedzení možnosti vec dražiť). Na rozdiel od skoršej právnej úpravy preto spôsobilým titulom vylučujúcim predmet z dražby nemôže xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxrhovateľ dražby). Z personálneho pohľadu pri zmluve zákonodarca rozlišuje v zásade dva prípady:
1.
zmluvu, ktorej účastníkom je za každých okolnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xi už absolútne, alebo podmienene, nemožno určitú vec, súbor vecí a pod. Z pohľadu druhého účastníka zmluvného vzťahu nemožno napríklad vylúčiť situácxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxal. Je tak zrejmé, že takáto situácia nie je vylúčená práve z dôvodu, že účastníkom zmluvy nemusí byť záložca alebo dlžník. Netreba zabúdať, že uvedený pxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx inou ako dražobnou zmluvou zaviazať, že určitú vec zo svojho majetku nepredá, ale túto vyhradí tretej osobe;
2.
zmluvu, ktorej účastníkom je dražoxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx V aplikačnej praxi pôjde preto o prípady, keď si navrhovateľ dražby vymieni zákaz určitú vec, resp. súbor vecí dražiť, prípadne vo vzťahu k týmto veciam xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx
xxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxalizácie dražby, táto je sústredená na verejno-mocenské rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci, ktorého predmetom je obmedzenie nakladaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx na báze dočasnosti. Ako príklad vo vzťahu k rozhodnutiu súdu možno uviesť rozhodnutie, ktorým súd zakáže výkon záložného práva, zakáže nakladať s vecoxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxov finančnej správy (pozri komentár k odseku 9), rozhodnutia iných orgánov, prípadne upovedomenie o začatí exekúcie predajom veci, keďže všetky tietx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxzáciu dražby, resp. scudzenie predmetu vlastníckeho práva formou dražby. Ako príklad možno uviesť zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xôsobnosti zákona o dobrovoľných dražbách aj cenné papiere, ktorých režim reguluje komplexne zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičnýxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxo práva k cenným papierom, podrobnosti o jeho registrácii, právne následky spojené so zákonným záložným právom, ako aj zmluvným záložným právom a reguxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxlúčenia dražby v zákone o dobrovoľných dražbách aj z ustanovení tohto zákona zrejmé, že s dražbou ako formou výkonu záložného práva k cenným papierom nexxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxočnosť, ktorá je vymedzená v zmluve o založení cenného papiera ako skutočnosť rozhodná pre výkon záložného práva, záložný veriteľ môže záložné právo vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxch záložného veriteľa, započítanie proti zabezpečenej pohľadávke alebo použitie zálohu na vyrovnanie zabezpečenej pohľadávky. Výkon záložného prxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxroveň bol dohodnutý aj spôsob ocenenia založeného cenného papiera. Splnenie ďalších podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov sa nevxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxo nepripúšťajú jeho predaj, resp. nadobúdanie na dražbe podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Zákonodarca uvedený okruh právnych predpisov vymedzix x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkých osôb. Východiskovou právnou úpravou vylučujúcou realizáciu dražby bude Ústava SR, ktorá ustanovuje majetok, ktorý môže vlastniť výhradne štátx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxno uviesť ako príklad zákazu dražiť majetok štátu. Zákaz dražby upravujú aj iné osobitné právne predpisy, o ktorých sme sa už zmienili a ktoré sa týkajú nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxona č. 278/1993 Z.z., zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxbrovoľných dražbách. Na tento účel zákon o dobrovoľných dražbách výslovne obsahuje právnu úpravu, v ktorej predpokladá, že dražiť majetok budú obce a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxciu dražby ako formu prevodu vlastníckeho práva k majetku, ktorý je vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie. Aj na tomto príklade je vidieť, že s poukxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, keďže logicky v prípade verejnoprávnych predpisov môže príslušný orgán alebo verejnoprávna korporácia postupovať iba striktne podľa zákona a tak dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie dražby iba zákonný charakter, ale môže plynúť aj z vnútorných, tzv. štatutárnych predpisov konkrétnej osoby. Ako príklad možno uviesť združenie osxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxruženia, nadačnej listiny, zakladajúcich dokumentov neinvestičného fondu, organizácií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xvojou povahou sa javí ako norma, ktorá priamo vylučuje možnosť dražiť akýkoľvek majetok, ktorý môže byť výhradne vo vlastníctve štátu, obce alebo určexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdla vylučujú dražbu v súvislosti s prevodmi vlastníctva vecí, resp. majetku, ktorý podľa zákona nemusí byť nevyhnutne vo vlastníctve týchto osôb. Z uvxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxčasne vylúčenie dražby ustanovoval osobitný právny predpis.
K odseku 5
Ustanovenie odseku 5 zakotvuje v poradí ďalšie obmedzenie výkonu záložnéxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxmi sa spája nemožnosť dražiť vec, pričom na prvom mieste je to predkupné právo povahy
in rem
viaznuce na nehnuteľných veciach, zapísané v katastri nehnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxjmé, že v týchto prípadoch predkupné právo zriadené ako vecné právo neviazne na osobe, ale priamo na veci a v prípade jeho porušenia je možné sa jeho výkonx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxého práva tvorí predkupné právo viaznuce na hnuteľných veciach za podmienky, že je zapísané v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných na nxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxý veriteľ. Z uvedeného plynie, že v prípade, ak dražbu vyvolá osoba oprávnená zo záložného práva, nebude existovať žiadna zákonná prekážka vykonania dxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxastnícky podiel k veci, ktorý je ex lege rovnako vylúčený z možnosti vykonávať dražbu. Zákonodarca rovnako ustanovil výnimku, podľa ktorej toto zákonxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxžby vylúčil tie veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo, čo je explicitne vymedzené v súvislosti s dražbou spoluvlastníckeho podielu, kde prexxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xríslušnej evidencii verejného registra alebo zápis v listinách osvedčujúcich vlastníctvo. Z uvedeného logicky plynie, že vecným právom s obmedzujúxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, oprávnenú z tohto práva. V súvislosti s predkupným právom len opakujeme pravidlo, podľa ktorého ani predkupné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xedobrovoľnej veriteľskej dražby, ktorá má zabezpečiť vymožiteľnosť práv veriteľov, a to bez ohľadu na to, aké vecnoprávne obmedzenia bránia výkonu zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xásadným spôsobom spochybnené. Z pohľadu následkov vykonania dražby možno dať do pozornosti súvisiace ustanovenie § 30 ZDD, podľa ktorého predkupné pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxma sa však neuplatní, ak ide o predkupné právo spoluvlastníkov k spoluvlastníckemu podielu.
Z uvedeného výkladu sa podáva rôzna kvalifikácia predxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxráni, a predkupným právom, ktoré vykonaním dražby zaniká, resp. nezaniká. Z pohľadu záujmov, ktoré citované ustanovenie chráni, možno zhrňujúco uvixxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxutkovú podstatu zneužitia práva. V poradí druhý menovaný záujem sa týka neprihliadania na účinky obligačného predkupného práva, ktoré by mohol vlastxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxého dražiť nie je možné nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky zabezpečenej záložným právom bez jej príslušenstva neprevyšuje 2 000 eur. Zákonodarca xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a teda prípadov, keď sa vykonáva záložné právo proti dlžníkovi alebo záložcovi. V tomto prípade tak samotná prekážka nespočíva v nemožnosti dražiť, alx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdenej zmeny bola podľa zákonodarcu skutočnosť, že v súčasnosti dražba predstavuje najčastejší spôsob ako občania prichádzajú o nehnuteľnosti, a to dxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxlentom zásady premietnutej v Exekučnom poriadku, podľa ktorého dražiť nehnuteľnosti nemožno pri drobných exekúciách, v rámci ktorých sa vymáha peňaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx v celom rozsahu dotýka aj hnuteľných vecí.
Následkom použitia uvedeného pravidla je skutočnosť, že dražobný proces nie je možné ani len začať, keďžx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxifikovať hrubý nepomer medzi výškou vymáhanej pohľadávky a hodnotou predmetu dražby, práve naopak, zákonodarca mal za cieľ vymedziť výhradne situácxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xýkon formou xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ale dobrovoľnou formou realizácie výkonu záložného práva. Uvedený prístup je podľa našej mienky formalisticky alibistický, popierajúci samotnú pxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nijakým spôsobom nebráni súdnej kontrole primeranosti výkonu záložného práva pri pomerovaní výšky pohľadávky a hodnoty predmetu dražby. Práve naopxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxybnosť o absencii primeranosti dražby na strane vymáhanej pohľadávky.
K odseku 7
Ustanovenie odseku 7 obsahuje v poradí ďalšiu výluku z vykonávanxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx povinný vydať hnuteľnú vec, môže ju zadržať, aby zabezpečil svoju splatnú peňažnú pohľadávku voči tomu, komu je inak povinný vec vydať. Zádržné právo mx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxsponuje splatnou a neuhradenou pohľadávkou. Z tohto pohľadu zádržné právo predstavuje zákonnú výnimku z povinnosti vydať vec jej vlastníkovi. Na zvýxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxú nemožno zadržiavať. Na druhej strane je potrebné doplniť, že zádržné právo nemá ex lege ten, komu oprávnená osoba pri odovzdaní veci uložila, aby s ňou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxby vymedzuje § 151 s OZ, podľa ktorého ak je vyhlásený konkurz, alebo pri výkone rozhodnutia zistená platobná neschopnosť dlžníka, má veriteľ zádržné pxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxného práva. V súvislosti s výkonom zádržného práva je mimoriadne dôležité, aby išlo o oprávnený výkon, čo však môže byť predmetom až neskoršieho súdnehx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby zo zádržného práva bez zbytočného odkladu upovedomiť dlžníka o zadržaní veci a jeho dôvodoch. Práve s uvedenou notifikačnou povinnosťou sa spája rexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxného veriteľa o prekážke výkonu dražby. V prípade, že by k tomuto nedošlo, postačí, ak sa záložný veriteľ alebo dražobník o zákonnej prekážke výkonu zálxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxžné uvažovať o tom, že by na hnuteľnú vec, na ktorú je uplatnené zádržné právo, bola vykonaná dobrovoľná dražba, keďže osoba oprávnená zo zádržného právx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxla riadne stanovená a ktorá nemôže byť v súvislosti s vydražením riadne odovzdaná potenciálnemu vydražiteľovi. Ak by k tomu napriek všetkému došlo, buxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxť xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xáujem žalobu o neplatnosť dražby podať a osoba oprávnená zo zádržného práva nemusí o vykonaní dražby ani len vedieť. Naznačený postup výkonu záložného xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dražby logicky plynie zo skutočnosti, že ak bolo skôr uplatnené zádržné právo, je potrebné počítať aj s uplatnením nielen jeho zabezpečovacej, ale aj uxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxpúšťa výkon záložného práva. Uvedený záver plynie z ustanovenia § 853 ods. 1 OZ, ktorý v občianskoprávnych vzťahoch pripúšťa nevyhnutnú analógiu podľx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxi vyvolať aj osoba oprávnená zo záložného práva. Ide tak o jediný prípad, keď sa v rovine mimosúdneho výkonu práva prelamuje inak absolutizované právo zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxbniť inštitút zádržného práva.
K odseku 8
Zákonodarca v ustanovení odseku 8 po druhýkrát pomerne nesystematicky vymedzuje vzťah zákonného predkxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poznámke pod čiarou k odkazu 3 uvádza výhradne zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. V súlade s uvedeným výkladom mal zrejme zákonodarca xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxx02 Z.z. kultúrnou pamiatkou je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Vo vzxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxť kultúrnu pamiatku alebo jej časť, je povinný písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa na tento účel vykoná ohxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvrieť s vlastníkom kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu, ak nie je dohodnuté inak. Štát musí zaplatiť za kultúrnu pamiatku cenu ponúknutú niekým iným, ak nix xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxpné právo rovnako zaniká, ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia. Z uvedenej dikcie je zrejmé, že kultúrna pamiatka ako taká je spôsobilýx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxedené musí navrhovateľ dražby preukázať a prehlásiť, že predmet dražby, ktorým je kultúrna pamiatka, je možné dražiť, a to práve z dôvodu, že predkupné xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxge viazaný rovnakým predkupným právo štátu ako prvotný vlastník, ktorého predkupné právo pred vykonaním dražby zaniklo.
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vec s poukazom len na zákon č. 49/2002 Z.z. Keďže poznámka pod čiarou k legislatívnemu odkazu nemá normatívny charakter a pri posudzovaní rozsahu aplixxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ktoré bude zakladať zákon vo vzťahu ku konkrétnej, či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Ako príklad možno uviesť predkupné právo štátu vo vzťahu k pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxové vozidlá v znení neskorších predpisov. Podľa § 7a ods. 1 predmetného zákona na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre moxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxeľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán. Predkupné právo štátu nie je ixxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xa územné rozhodnutie týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa odseku 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku; táto skutočnosť sa vyznačí v geoxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxených osôb. Vo vzťahu k ustanoveniu komentovaného odseku 8 je potrebné tiež dodať, že ide o zákonné záložné právo, ktoré sa bude spravidla týkať verejnoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxnosti, že predkupné právo v rovine súkromnoprávnych nárokov, resp. nárokov súkromných osôb už všeobecne reguluje odsek 5.
K odseku 9
Ustanovenie xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxčuje, že ak navrhovateľ nie je záložným veriteľom, t.j. ide o osobu s iným právnym postavením, ktorá nemá osobitný vzťah k veci, na realizáciu záložného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxrená tretia osoba, ale rámcový charakter ustanovenia má svoj dosah aj z pohľadu iných právnych predpisov. Z uvedeného plynie, že prioritne je daná normx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx prechode zálohu pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje, že záložca môže záloh alebo časť záloxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxh dražbách v hmotnoprávnej rovine nadväzuje na východiskovú právnu normu obsiahnutú v Občianskom zákonníku s tým, že aj Občiansky zákonník ustanovuxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxriteľa. Ustanovenie odseku 9 pritom nerozlišuje časovú pôsobnosť zriadenia záložného práva a v podstate právne účinky spája iba so situáciou, keď už zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ako bolo zriadené záložné právo.
V danej súvislosti je potrebné poukázať aj na ustanovenie § 61a ods. 2 EP, podľa ktorého exekučné konanie na záloh moxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxtovaného ustanovenia Exekučného poriadku, z ktorého plynie, že prioritné postavenie má vždy záložný veriteľ, a to bez ohľadu na to, kedy vznikla jeho pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxhľadu je potrebné uzavrieť, že všetky tri zmienené právne predpisy sú budované na výraznej preferencii a silnej právnej ochrane práv záložného veritexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxovať aj analogickým normám obsiahnutým v režime daňovej exekúcie upravenej v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskoršíxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu na tento predmet len so súhlasom záložných veriteľov. Ak na predmete daňovej exekúcie vzniklo viac záložných práv a správca dane je jedným zo záložnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxm na uspokojenie záložných práv pred správcom dane. V súvislosti s výkladom režimu zákona č. 563/2009 Z.z. a Občianskeho zákonníka poukazujeme pri zxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxom práve sa použijú, ak zákon č. 563/2009 Z.z. neustanovuje inak.
Odlišný prípad v súvislosti s výkladom odseku 9 bude predstavovať situácia, keď bxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxanovenie § 151ma OZ, podľa ktorého ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, záložný veriteľ je povinný písomne oznámiť začatie výkonu záložného práva xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oznámení o začatí výkonu záložného práva záložný veriteľ uvedie spôsob, akým sa uspokojí alebo sa bude domáhať uspokojenia zo zálohu. Záložný veriteľ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxteľom podľa x xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxované ako prvé (ďalej len "prednostný záložný veriteľ"), sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Ak výťažok z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxvky zabezpečené záložným právom k prevádzanému zálohu boli po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov prednostným záložným veriteľom x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxložného práva záložným veriteľom, ktorý nemá postavenie prednostného záložného veriteľa, sa záloh prevádza zaťažený záložným právom prednostného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxúcim záložné právo; vo vzťahu k ostatným záložným veriteľom sa použijú primerane ustanovenia § 151ma ods. 3 až 5 OZ. Záložný veriteľ, ktorý vykonáva zálxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkonáva záložné právo podľa § 151ma ods. 6 OZ, a nadobúdateľ zálohu sú povinní zaregistrovať zmenu v osobe záložcu v registri záložných práv alebo v osobixxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtri; za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
Aj s poukazom na uvedené možno ustáliť, že ustanovenie odsxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/2002 Z.z.
Ustanovenie pozitívne vymedzuje, čo môže byť predmetom dražby. Takýmito predmetmi sú veci hnuteľné aj xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx súbor vecí a práv. Predmetom dražby nemôže byť vec alebo právo, s ktorým nemožno nakladať. A v neposlednom rade z verejných dražieb sú vylúčené veci, na kxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xražiť nemožno cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na burze. Ďalej nemožno dražiť veci, na ktoré je zriadené predkupné právo, ani veci vočx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx x x x x xxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžieb predkladateľ sleduje odbúranie takých mechanizmov, ktoré degradujú jeden z najúčinnejších prostriedkov vymožiteľnosti práva - výkon záložnéxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxdanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prax pritom už dosť jednoznačne judikovala, že postavenie veriteľa sa nemôže oslabiť žiadnou z foriem vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctvx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxľadávky. Pri zlom úmysle účastníkov konania nielen v konaní o vyporiadanie BSM, ale nevylučujúc aj v inom konaní podľa "dobre pripraveného scenára", mxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxlabené.
Navrhuje sa preto právna úprava, ktorá zakazuje dražbu, ak takýto zákaz, či už z rozhodnutia súdu, orgánu štátnej správy, alebo zo zmluvy, vxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xj proti navrhovateľovi dražby či dražobníkovi. Za účastníka konania sa považuje ten, koho označí navrhovateľ ako pána sporu (dominis litis; prvá defixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
Predkladateľ preto nemohol akceptovať pripomienky na ponechanie platného právneho stavu. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je síce väčšia transpaxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dražieb a posilnenie vymožiteľnosti práva. Navrhovaná právna úprava sa pritom nijako nedotýka zákazu dražby, ak dražbu vylučuje osobitný predpis.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx x xx xx xxnesenia (teda aj na predbežné opatrenie) sa použijú ustanovenia o rozsudku (§ 167 ods. 2 OSP). Ak by sa malo predbežné opatrenie vzťahovať aj na navrhovaxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo veriteľa ako navrhovateľa dražby, aj keď o konaní nemal vedomosť, a takto je účinne bezvýchodiskovo zablokovaný.
Spravidla najčastejším prípadxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx navrhovanej úprave zabezpečovacieho prevodu práva nemôže pristúpiť k samotnému výkonu záložného práva veriteľ skôr ako 30 dní pred tým, ako to oznámi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x OSP), ak sú splnené zákonné podmienky (aspoň osvedčené právo - spravidla vlastnícke právo a ak je aspoň osvedčené ohrozenie tohto práva napr. s poukazox xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxu veriteľovi nakladať s predmetom záložného práva [§ 76 ods. 1 písm. e) OSP]. xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxe dovolala.
Súčasné znenie ustanovenia § 3 ods. 2 postihuje nemožnosťou dražiť aj taký predmet dražby, ktorý môže byť predmetom záväzku, resp. prexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Inak povedané, zákaz dražiť predmet dražby (najmä pre záložného veriteľa) môže vyplynúť aj zo skutočností, ktoré navrhovateľ dražby nemôže ovplyvnxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxm procesu aplikácie práva súdom či iným orgánom, pri ktorom sa rozhoduje o právach k veci, ktorá má byť predmetom dražby (napr. v prípade predbežných opaxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx sú nositeľom verejnej moci, pričom v praxi nastávajú aplikačné otázniky a problémy týkajúce sa rozsahu zákazu nakladania s určitou vecou. Zákonodarcx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z idey materiálneho právneho štátu (čl. 1 Ústavy SR) a práve pre odstránenie aplikačných nezrovnalostí a výkladových nejasností pristupuje v tomto usxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxm aplikujúcim právo zaviazaní navrhovateľ dražby alebo dražobník. Toto legislatívne upresnenie prispeje teda značne k tak potrebnej právnej istote xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx x xx x xxxx xx
x x x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxa ktorého dražiť nie je možné nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky zabezpečenej záložným právom bez jej príslušenstva neprevyšuje 2 000 eur. V súčasxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa ktorého dražiť nehnuteľnosti nemožno pri drobných exekúciách.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov;
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov;
zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu;
Dohovor o ochrxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. júna 2002, sp. zn. 1 Cdo 5/2002:
Prevádzková jednotka nachádzajúca sa v bytovom dome nemohla byť prevxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstiach domu, na jeho spoločných zariadeniach, na príslušenstve a pod. Tieto spoluvlastnícke podiely nemohli nadobudnúť ani noví vlastníci iba na zákxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxianskoprávnych vzťahov v zmysle § 118 ods. 2 je účelové určenie miestnosti, ktoré byt tvoria na trvalé bývanie, dané právoplatným rozhodnutím stavebxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
Uznesenie Najvyššieho súdu SSR, sp. zn. 4 Cz 43/83:
Za príslušenstvo dopravných prostriedkov v zmysle ustanovenia § 435 OZ treba považovať napríklxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nie sú veci iného druhu prepravované alebo uložené v kufri alebo v kabíne dopravného prostriedku umiestneného v garáži alebo na parkovisku, ktoré nesúxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxikovania právneho názoru krajským súdom, ktorý svoje odôvodnenie tohto právneho názoru založil na tom, že zákon č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Ústavný súd považuje závery okresného súdu a krajského súdu k vykonaniu dobrovoľnej dražby za ústxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xstanovení o způsobu, kterým má dojít k přechodu pohledávky jako předmětu dražby na vydratitele, a jsou-li ustanovení tohto zákona zaměřena především xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavu, čemuž odpovídá i obecná úprava obsažená v občanském zákoníku, která se zabýva nabývaním věcných práv značně podrobněji nežli nabývaním pohledávxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx neřešenou podpůrné použití občanského zákonníku, který se uplatní i v případě výslovně neupravených otázek spojených s přechodem pohledávky.
Roxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxřejné dobrovolné dražby, z ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách vyplývá, že se poškozený spoluvlastník může domáhat určení neplatnosti xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxadě neuplatní.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 6. decembra 2007, sp. zn. 21 Cdo 930/2007:
Z veřejné dobrovolné dražby je vyloučen spoluvlastnický xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxdkupní právo porušeno, tedy jestliže oprávněnému spoluvlastníku nebyl v době před převodem na jiného dražený podíl nabídnut ke koupi ve lhůtách uvedexxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxtník, jehož zákonné předkupní právo bylo porušeno převodem jiného spoluvlastnického podílu na téže věci příklepem licitátora ve veřejné dobrovolné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxch dražbách; i když porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka podle ustanovení § 140 občanského zákoníku nemá za následek neplatnost veřexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx aby mu převedený spoluvlastnický podíl nabídl ke koupi.
Uvedený závěr odpovídá též tomu, že, ačkoliv jedním z následků porušení předkupního práva je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxctví při ní nepřechází na základě právního úkonu (smlouvy), ale podle jiné právní skutečnosti (příklepu licitátora).
Rozsudok xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxylo možno dražit věci, na nichž vázlo zákonné předkupní právo spoluvlastníků; po uvedené novele je k dražbě takových věcí třeba kvalifikovaného souhlxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x draženému podílu, vyslovil s dražbou souhlas (byť i konkludentně) a dražby se zúčastnil (účast byla konkludentním vyjádřením souhlasu s dražbou), byxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxým a jeho předkupní právo zaniklo (§ 606 obč. zák.).
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 2. decembra 2014, sp. zn. 21 Cdo 4124/2013:
Vydražitel může nabýt xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona o půdě, jen tehdy, jestliže při dokládání oprávnění likvidátora státního podniku navrhnout dražbu nemxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxovedení dražby.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 9. septembra 2011, sp. zn. 21 Cdo 3618/2010:
Užitky, které vznikly z předmětu dražby v době od udělenx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnímu (bývalému) vlastníku předmětu dražby.
Z okolnosti, že vydražitel se nesmí v období mezi udělením příklepu a uhrazením ceny dosažené vydražením xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ho neopravňuje předmět dražby držet, užívat a požívat.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 15. novembra 2007, sp. zn. 21 Cdo 3157/2006:
Nepřípustnost pxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxvodů, které neumožňují (vylučují), aby byla zástava ve veřejné dražbě zpeněžena za účelem uspokojení zajištěné pohledávky.
I kdyby byly odhadní cenx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxel) mohl dosáhnout uspokojení své pohledávky z výtěžku prodeje zástavy. Vyřešení této otázky je proto pro rozhodnutí o žalobě o určení nepřípustnosti xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxa cena dosažená vydražením (nejvyšší podání) ve stanovené lhůtě a i když jde o platnou dražbu (žaloba o neplatnost dobrovolné veřejné dražby podle ustaxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxn tehdy, je-li nepochybné, co bylo vydraženo a kdo učinil nejvyšší podání. Kdyby nebylo možné spolehlivě (jednoznačně) - s přihlédnutím ke všem okolnoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxtnictví nebo jiné práva (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2009 sp. zn. 29 Cdo 1441/2007, které bylo uveřejněno pod č. 107 v časopixx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou a otázku, či je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti vykonať záložné právo týmto spôsobom. Ak výkon záložxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní; veriteľ do konečného vymoženia má prednostné záložné právo; narastajúce úroky z omeškania; záložca zachránené obydlie), nedostatok proporcionxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxou, čo musí sudca vyhodnotiť). Súdny dvor jasne poukazuje na to, že je na súde, aby princíp proporcionality naplnil. Do konania dobrovoľnej dražby by sa xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxcípu proporcionality (z rozsudku Súdneho dvora z 10.09.2014 vo veci C-34/13, Monika Kušiová proti Smart Capital, a.s.).
Uznesenie Krajského súdu x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxžební vyhlášce specifikováno alespoň vyjmenováním jednotlivých věcí, jež je tvoří.
Označenie osôb a vecí
KOMENTÁR
Ustanovenie § 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xražby. Dikcia je koncipovaná s poukazom na formálnu stránku označovania osôb a vecí, no s dôrazom na ich materiálny spôsob označenia, ktorý má za každýcx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxroveň ustálil normatívnu podporu pre spôsob identifikovania vecí rôznorodej povahy, ktoré môžu byť predmetom dražby.
Svojím dosahom ustanovenix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx presná adresa, dátum narodenia, titul, číslo občianskeho preukazu alebo číslo iného dokladu. V súvislosti s osobami sa uplatní všeobecný prístup, poxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxým príkladom možnej zámeny môže byť rovnaké meno a priezvisko a prípadne aj adresa trvalého bydliska u blízkych osôb. Nezameniteľnosť xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtúpenie pohľadávky zabezpečenej napríklad záložným právom, kde bude potrebné postupníka zadefinovať nielen titulom oprávňujúcim výkon práv, ale ax xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxy, aby správne a následne aj nezameniteľne označili osobu povinnú z dražby. Pomocným ustanovením na účely identifikácie osoby je nepochybne § 48 NP, poxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu totožnosť platným úradným preukazom alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti;
-
ak notár vyhotovuje notársku zápisnicx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxžili listiny z evidencie dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notáxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxú zneužitím totožnosti účastníkov; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody;
-
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxtožnosti.
Osobitný význam v rámci preukazovania totožnosti bude mať preukázanie totožnosti osôb cudzej štátnej príslušnosti, kde je potrebnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xšak spôsob a miera rozsahu označenia bude plynúť v závislosti od charakteru predmetu dražby. Je však zrejmé, že ak sa má dosiahnuť čo najpresnejšia a najxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxedené vo verejnej evidencii, a to najmä v osobitných registroch. V relevantných súvislostiach preto možno odkázať na všetky zákony uvedené v súvisiacxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a identifikátorov sa predíde nejasnosti označenia predmetu dražby. Uvedené pravidlo platí primerane aj v prípade, ak by predmetom dražby boli podnik xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxikum charakteru predmetu dražby je odpoveďou na potrebu rozsahu jeho špecifikácie. Osobitným prípadom je situácia, keď predmetom dražby sú veci, ktoxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxedzenie pri zahrnutí tak formálnych, ako aj neformálnych znakov s cieľom dosiahnuť ich čo najväčšiu individualizáciu. Práve individualizácia xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a označenia sa spája napríklad s potrebou jednoznačne vymedziť mieru znehodnotenia veci, závad, poškodenia a pod. Záverom je potrebné doplniť, že potxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxsť dražby a všetkých počas dražby vykonaných úkonov rezonujúcich v podobe s nimi spojených právnych účinkov možno spájať iba s prípadmi označenia osôb x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxažby musí byť označený tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene. V prípade, že je možné predpokladať zámenu, je nutné doplniť údaje, ktorými sa identifikuje xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 446/2001 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzorxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiax xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxne ľudských práv a základných slobôd v znení jednotlivých protokolov (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.)
JUxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby, je rozhodujúxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxvu dražby a ako bol predmet zamýšľanej dražby označený v zozname prevádzkových jednotiek alebo vecí v karte prevádzkovej jednotky.
Rozsudok Najvyxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xoci niet pochýb o tom, kto je podľa § 90 OSP žalovaným, ide len o vadu žaloby, ktorú súd odstráni buď sám, alebo postupom podľa ustanovenia § 43 OSP.
Uznxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxné podle zákona č. 26/2000 Sb. je pro řádnou identifikaci draženého podniku v dražební vyhlášce i v protokolu o průběhu veřejné dražby dostatečné jeho oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxník dražby
KOMENTÁR
Zákonodarca v ustanovení § 5 vymedzil okruh spôsobilých účastníkov dražby, a to tak definične, ako aj pozitívne a negatívne. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x cieľom urobiť podanie podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Súčasne však treba dodať, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxasti na dražbe spĺňať, ustanovujú odseky 2 a 3, ktoré sú svojím predmetom vymedzené pozitívne, pričom zvyšné odseky 4 až 9 sú budované na negatívnom výpoxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxsti na právne úkony, pričom osobitne sa vymedzuje právne postavenie štátu. Naopak, pokiaľ ide o nemožnosť účasti na dražbe, zvolil zákonodarca viacerx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxby,
-
osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, a to v časovx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxo zamestnancom dražobníka, resp. osoba blízka alebo osoba ovládaná dražobníkom alebo jeho zamestnancom,
-
osoba dlžníka a jeho manžela,
-
osxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxné buď na personálnom vzťahu k osobe dražobníka alebo jeho zamestnancovi, alebo k osobe dlžníka a jeho manžela, alebo na vzťahu vecnej prekážky, ktorá mx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chcel zákonodarca dosiahnuť účel dobrovoľnej dražby a aj zákona ako takého, a to práve tým, že chcel vylúčiť vplyvy, ktoré by mohla osoba vniesť do dražoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxo z týchto predpisov, v ochrane určitých hodnôt chránených osobitnými predpismi (hospodárska súťaž), v ochrane účastníkov dražby a navrhovateľa draxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxahom na možné zmarenie dražby.
V súvislosti s ustanovením § 5 ešte upozorňujeme aj na novelu zákona o dobrovoľných dražbách vykonanú zákonom č. 315xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ktorý má povinnosť registrácie podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Ako vysvetľujeme v komentári k § 27, zákonodarca túto zmenu, podľx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxmentár k § xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxníka dražby v odseku 1 nemali byť obsiahnuté skôr vo vymedzení základných pojmov zakotvenom v ustanovení § 2. Uvedená úvaha plynie aj zo skutočnosti, že xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxkom dražby. S poukazom na uvedené možno preto zhodnotiť, že ani nadpis pod § 5 úplne presne nevystihuje okruh právnej úpravy v ňom obsiahnutej. Pozitívxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxní zákonné podmienky účasti, zloží dražobnú zábezpeku a na dražbu sa dostaví s cieľom urobiť podanie. Z kumulácie štyroch zákonných znakov plynie aj loxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxných dražobníkom na dražbe zúčastniť. Pri definícii účastníka dražby je navyše dôležité, že táto sa koncentruje na úmysel účastníka urobiť podanie smxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxnanciu štátu vo vzťahu k účasti na dražbe potvrdzuje osobitné ustanovenie odseku 3. V súvislosti s definíciou účastníka dražby plynie aj možnosť zastúxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxm dražby. V súvislosti s dohodou o zastúpení a plnomocenstvom je potrebné, aby plnomocenstvo bolo formulované jasne, určito a zrozumiteľne, pričom okxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xredmet dražby za podmienok konkretizovaných licitátorom na dražbe. Z pohľadu formy zastúpenia je potrebné pri dobrovoľnej dražbe trvať na formálnom xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xražobníkovi preukázať, že koná za účastníka a v jeho mene a na jeho účet sa zúčastní dražby. V súvislosti s dražbou viac ako pri iných úkonoch vystupuje do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxda o zastúpení nemusí pamätať na všetky osobitosti vývoja priebehu dražby, ktoré môžu nastať. Bude preto v záujme a na zodpovednosti splnomocnenca, abx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxeku 2
Odsek 2 vychádza zo základnej zákonnej podmienky, a to, že každý účastník dražby musí byť spôsobilý na právne úkony, t.j. musí spĺňať podmienku vxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného práva, pričom okrem prípadu, že jej dosiahnutie je späté s dovŕšením vekovej hranice plnoletosti, možno úplnú spôsobilosť na právne úkony nadobuxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povolenia súdu uzavrieť manželstvo, takto získaná spôsobilosť sa nestráca zánikom manželstva xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxby osoba, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony alebo bola tejto spôsobilosti pozbavená rozhodnutím súdu. Je logické, že takáto osoba nebude xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia z účasti na dražbe je relativizované výnimkou, ktorú tvorí druhá veta odseku 2. Podľa tejto môže byť účastníkom dražby maloletý alebo osoby, ktoré boxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxorej už spoluvlastnícky podiel majú. Z uvedenej formulácie plynie, že zákonodarca nedostatok spôsobilosti byť účastníkom dražby prelomil v prípadex xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xude spoluvlastnícky podiel na veci, ktorej iný spoluvlastnícky podiel už vlastnia osoby obmedzené na spôsobilosti právne konať, bude im svedčiť právx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xa v zásade vychádza z priority nadobúdania spoluvlastníckych podiel spoluvlastníkmi na báze pretavenia mechanizmu vecnoprávneho predkupného právxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxsobilosť na právne úkony je obmedzená, zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu alebo opatrovníka, je relevxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xtorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. V súvislosti s maloletými je potrebné ešte doplniť, že záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx bol poverený správou majetku maloletého vrátane veci, ktorej spoluvlastnícky podiel by bol predmetom dražby, došlo by k situácii, že maloletého by v dxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxstencie rozporu záujmov rodičov a maloletého, ak by všetkým svedčil spoluvlastnícky podiel, pričom by mohla vzniknúť legitímna potreba na dražbe nadxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xni možnosť účasti právnickej osoby na dražbe. Aj keď sa výslovne právnická osoba ako účastník dražby nespomína, s poukazom na § 18 OZ možno uzavrieť, že xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa konštitutívnym rozhodnutím o jej zápise do osobitného registra. Z pohľadu konania a vystupovania právnickej osoby ako účastníka dražby, v mene tejtx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxastník vymedzený v odseku 3. Z pohľadu účasti na dražbe nie je pri právnickej osobe napríklad vylúčené ani to, aby sa táto nechala zastúpiť inou osobou, axx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxou konať u fyzickej a právnickej osoby už len dopĺňame, že pri právnickej osobe sa vždy prezumuje úplná spôsobilosť xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx okamihu jej kvalifikovaného zániku.
K odseku 3
Odsek 3 definuje osobitné postavenie štátu ako účastníka dobrovoľnej dražby, a to na báze univerzáxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xelevantnou tak bude otázka konkrétneho postavenia štátu v procese vykonávania dobrovoľnej dražby a jej konkrétneho priebehu. V súvislosti s konaním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy orgán poverený spravidla právomocou v majetkovej sfére, ktorý označí konkrétny právny predpis, či už na báze osobitnej (ako orgán oprávnený konať v mxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxaha štátu ako účastníka konania plynie zo skutočnosti, že výkladom ustanovenia odseku 3 možno dospieť k záveru, že štát môže byť účastníkom akejkoľvek xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx na štát sa nevzťahujú pravidlá o vylúčení účastníka dražby, pričom nie je vylúčená ani situácia, že by štát bol navrhovateľom dražby a súčasne jej účastxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxedmetom početných právnych predpisov týkajúcich sa správy majetku štátu, jeho nadobúdania a prípadne aj prevádzania na iné osoby.
K odseku 4
Ustaxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxhodiskový okruh osôb, ktorý je ďalej prostredníctvom osobitných ustanovení odsekov 5 až 9 konkretizovaný s poukazom na špecifické situácie a ciele slxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxebné doplniť aj to, že zákon koncipuje nemožnosť účasti na dražbe aj prostredníctvom zákazovej normy: "Nikto nesmie dražiť za nich", ktorá má normatívxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxosti plynie, že je vylúčená napríklad dohoda o zastúpení, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, príkazná zmluva alebo akákoľvek iná forma zmluvnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxával konania v mene alebo na účet osoby z účasti na dražbe vylúčenej. Ak by dražobník takýmto spôsobom nepostupoval, založil by vadu priebehu a samotnéhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx také konanie tretej osoby, ktorá by sa skryto vydávala za účastníka dražby, aj keď by v skutočnosti mala vôľu dražiť pre iného, v tomto prípade v mene, na úxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxvahu, keďže ustanovenie odseku 4 je koncipované na báze špeciálnej úpravy, pričom účastníkom dražby podľa odseku 4 nemôže byť
a)
osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx uvádza zákon č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov. Uvedený odkaz je však vývojom právnej úpravy zásadným spôsobom prekonanýx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxópskej únie a následne uplynutím prechodného tzv. ochranného obdobia zrušená. Naďalej však trvajú niektoré osobitné obmedzenia a zákazy nadobúdať pxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxárskej pôdy v znení neskorších predpisov a z ustanovení zákona č. 326/2004 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. K uvedenému je potrebné súčasne xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnia nadobúdania pôdy, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond, a to zákonom č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxodárskeho pozemku uvedené v ustanovení § 7 tohto zákona. Podľa predmetného ustanovenia platí, že nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodáxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrópskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; ustanxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxrnom poňatí zákazu nadobúdať poľnohospodársku pôdu, resp. poľnohospodársky pozemok je tento zákaz budovaný na zásade vzájomnosti, ktorá má svoj zákxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxnkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxaz účasti osôb na dražbe, ktorých sa dotkli účinky predpisov konkurzného práva, pričom zákon aj retrospektívne vymedzuje dané účinky s poukazom na skoxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxádza všeobecné výkladové ustanovenie v súvislosti s pojmami konkurz, konkurzné konanie, vyrovnacie konanie a reštrukturalizácia. Zákaz účasti na dxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania. Je tak zrejxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxhla byť smerom k naplneniu účelu dražby kontraproduktívna a v zásade sa prezumuje skutočnosť, že prípadné vydraženie predmetu dražby takouto osobou bx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu troch rokov, počas ktorej bude trvať zákaz účasti na dražbe pre osobu, ktorá je postihnutá účinkami predpisov konkurzného práva. Je tak na dražobníkoxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy, že títo nie sú vylúčení z účasti na dražbe titulom ustanovenia odseku 4. Uvedenú verifikáciu je potrebné vnímať v intenciách publikačných nástrojov xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxžno v súvislosti so skôr uvedeným upriamiť pozornosť aj na rozširujúci normatívny zákaz účasti zavedený zákonodarcom v časti normy in fine za bodkočiaxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxrých účasť na dražbe je ex lege vylúčená. V zásade tak ide o najširšiu možnú skupinu akýchkoľvek tretích osôb, ktorá sa však vecne sústreďuje výhradne v ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xčasti ktorej by mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Hospodársku súťaž a jej ochranu vymedzuje a vo verejnoprávnom zmysle upravuje zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe a ich generálny zákaz, pričom tieto sú prioritne sústredené v rámci dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia na trhu. Jadrom xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodársku súťaž a v intenciách zákonnej úpravy sankcionovať podnikateľov, ktorí svojím pôsobením a statusom na relevantnom trhu zakladajú obmedzeniex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxkonateľného uplatnenia. V súlade s uvedeným je preto iba veľmi ťažké ustáliť, či účasť na dražbe a následne potenciálne vydraženie predmetu dražby môžx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvne vylúčenie zákazu podľa odseku 5, keďže v proaktívnom zmysle chýba kompetentný orgán, ktorý by bol spôsobilý a súčasne oprávnený ustáliť spôsobiloxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxžné vnímať výhradne v zmysle ex post, t.j. dodatočného preskúmania skutočností, či vydražený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxna č. 136/2001 Z.z. použiteľný predovšetkým inštitút koncentrácie a súhlasu s koncentráciou, a to pre prípad, že by nadobudnutie predmetu dražby zakxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxukazom na uvedené je zrejmé, že podľa zákona o dobrovoľných dražbách môže nastať aj situácia, keď predmetom dražby bude napríklad majetok, ktorý síce vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platiť, že samotné nadobudnutie majetku, pokiaľ by jeho používanie v zmysle pravidiel koncentrácie neviedlo k obmedzovaniu hospodárskej súťaže, nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xražby, ak by aj tento zaujímal relevantné postavenie na trhu s dosahom na jeho formovanie cez prizmu konkurencie.
Pre úplnosť už iba dopĺňame, že zákxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxasti na dražbe titulom predpisov o ochrane hospodárskej súťaže.
K odseku 6
Dikcia odseku 6 vymedzuje ďalšie dva okruhy osôb, ktoré nemôžu byť účastxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxi na dražbe, ktorá predchádza nasledujúcej dražbe, na ktorej sa má záujem účastník opätovne zúčastniť.
V prvom prípade pôjde o osobu, ktorá nezložixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx vylúčená. Pre úplnosť možno zopakovať, že na jednej strane zloženie dražobnej zábezpeky dražobník nie je povinný vyžadovať, na strane druhej, ak sa drxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zloženia. V danom prípade je pochopiteľné a ľahko vykonateľné predmetné zákazové ustanovenie v situácii, keď účastník dražby predpísaným spôsobom nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe nikto nemôže dražiť za osobu, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, keďže je povinnosťou dražobníka v každom prípade skúmať splnenie podmienky zložexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxa v odseku 6 kumuloval aj druhý prípad zákazu účasti na dražbe, a to v situácii, keď potenciálny účastník dražby zmaril predchádzajúcu dražbu toho istéhx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx dražby rozumie neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v ustanovenej lehote. Pôjde tak o situáciu, keď síce vydražiteľovi prepadxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účasti na dražbe je však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxníka. Pri absencii čo i len jedného kumulatívneho znaku nenastanú zákonné následky zákazu účasti na dražbe, a teda dražobník nebude mať titul na jej znexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxorého nikto nemôže dražiť za takto sankčne z dražby vylúčenú osobu.
K odsek 7
Ustanovenie odseku 7 vymedzuje v poradí ďalšiu kategóriu osôb, ktorx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxnci,
b)
osoba blízka dražobníkovi alebo zamestnancovi dražobníka,
c)
právnická osoba, ktorú ovláda dražobník, osoba blízka dražobníkovi axxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxízka dražobníkovi alebo zamestnancovi dražobníka štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom,
e)
právnixxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxka štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom v čase, keď sa uskutočňuje dražba.
Nemožnosť dražiť je v jexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxnca dražobníka rozvinutý následne v druhom stupni statusom blízkej osoby podľa § 116 OZ a statusom ovládanej osoby podľa § 66a OBZ. Ďalšie kritériá vylxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxho členom, prokuristom alebo spoločníkom. V poslednom rade je postupnosť vylúčených osôb ustálená s poukazom na ovládanú právnickú osobu, ktorú ovláxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxíkom alebo prokuristom. Z pohľadu ustálenia okruhu vylúčených osôb je potrebné dôsledne vychádzať z definície pojmu blízkej osoby, ktorou sa podľa rexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxadajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Vo vzťahu k statusu ovládajúcej a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody. Ovládajúcou osobou je osoba, ktoxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxpĺňa jednotlivé prípady aj ustanovením, podľa ktorého je relevantné posúdenie statusu vylúčenia z dražby naviazané na moment, keď sa uskutočňuje draxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osôb zákonodarca neobmedzuje čas vylúčenia logicky na čas, kedy sa dražba uskutočňuje. Navyše je potrebné doplniť, že predmetný moment a jeho posúdenxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx nik iný dražiť, a je preto vylúčené, aby účinok prelomenia zákonného zákazu mali akékoľvek výslovné alebo skryté dohody smerujúce k zastúpeniu v súvisxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxnodarca vymedzil, že v tejto situácii nemôže byť popri dražobníkovi a jeho zamestnancovi účastníkom dražby ani
a)
jeho štatutárny orgán, člen jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxo osoba uvedená v písmenách a) a b) ovláda v čase, keď sa uskutočňuje dražba,
d)
právnická osoba, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxx xx uskutočňuje dražba,
f)
právnická osoba ovládajúca dražobníka v čase, keď sa uskutočňuje dražba.
Pri výpočte uvedeného okruhu osôb vychádxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx dražbe. Rovnako platí, že zákon ustanovil zákaz draženia týmto osobám v zastúpení inými osobami. Z uvedeného logicky plynie, že zákon nebráni účasti oxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxby zákonom ustanovený kvalifikovaný vzťah. V súvislosti s výkladom jednotlivých osôb a okruhu týchto osôb odkazujeme bližšie na ustanovenie odseku 7x
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxkutočnenie dražby odvrátiť najneskôr do jej konania, a rovnako zákonodarca nepripustil spôsobilosť týchto osôb dražiť z dôvodu, že by bol spochybnenx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x manžela dlžníka z dražby prichádza do úvahy vtedy, ak by dlžník prípadne aj jeho manžel boli vlastníkmi draženej veci. V neposlednom rade možno poukázax xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xamotná dražba mohla byť zmarená nezaplatením vydraženej ceny, alebo by sa dlžník mohol zbaviť záväzku skôr a za výhodnejších podmienok, ak berieme do úxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx iba doplniť, že zákonodarca opätovne vylúčil z okruhu spôsobilých účastníkov dražby osoby, ktoré by v zastúpení dražili za dlžníka alebo jeho manželax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy, za ktorých by účasť na dražbe svedčila dlžníkovi alebo jeho manželovi. Podľa platného právneho stavu je potrebné zvýrazniť, že dlžník a jeho manžel bx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxľa § 19 ZDD.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/2002 Z.z.
Ustanovenie určuje účastníkov dražby. Účastník dražby musí byť spôsobilý na právne úkony. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx aj osoby, ktorých spôsobilosť k právnym úkonom bola obmedzená, resp. boli jej pozbavené, alebo môže ísť o neplnoleté osoby, podmienkou však je, že musix xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxom (napr. na základe konkurzu), alebo ktoré nemôžu nadobudnúť predmet dražby. Taktiež nemôžu byť účastníkmi dražby osoby, ktoré si nesplnili povinnoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxdnutia predmetu k dražbe došlo k narušeniu hospodárskej súťaže, ako aj orgány, ktoré uskutočňujú kontrolu vykonávania dražieb. Za okruh v zákone vymexxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxníka ovládajúci).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 568/2007 Z.z.
K bodu 4 (§ 5 ods. 9)
Bolo by v rozpore s účelom a povahou inštitútu dražby, ak by zákox xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxiesť, že toto vylúčenie dlžníka z okruhu účastníkov dražby je v súlade s povahou vlastníckeho práva ako práva absolútneho, ktoré patrí len určitému indxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x
xxxx xxxxx
xx xxxstnícke právo možno v procese dobrovoľnej dražby nadobudnúť len od vlastníka veci. Vlastník predmetu dražby nemôže vydražiť svoje vlastnícke právo, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxdstavovalo totálny rozpor a popretie povahy vlastníckeho práva čerpajúcej svoj základ už v rímskom práve.
Za dlžníka ani manžela nemôže nikto dražxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x xo vlastnom mene a na účet komitenta). Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatux
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xzťahov. Originárnym je z dôvodu, že vlastník svoje právne postavenie, a teda celkový obsah svojho absolútneho práva k predmetu dražby neodvodzuje od sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xko účastník dražby mohol vystupovať dlžník, by bolo v samom rozpore s podstatou a účelom dobrovoľnej dražby ako inštitútu, keď dlžník by týmto spôsobom xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxzpore so základnými zásadami, na ktorých stoja súkromnoprávne vzťahy, keďže už aj v súčasnosti by takéto konanie dlžníka bolo možné považovať za konanxx
xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxa ktorého sa vytvorený právny stav stane z hľadiska pozitívneho práva nenapadnuteľným. Inými slovami povedané, predstavuje to teda stav, keď sa niektx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu ČR, sp. zn. 22 Cdo 1772/2004). Zákonodarca navrhuje, aby sa dražby nemohol zúčastniť ani manžel dlžníka a ani osoba, ktorá by dražila za nich, čo by boxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov;
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov;
zákon č. 136/2001 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov;
zákon č. 315/2016 Z.z. o registri parxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júna 1994, sp. zn. 2 Cdo 42/1994:
Naliehavý právny záujem v zxxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxelov, vydražený majetok patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak sú pre vznik bezpodielového spoluvlastníctva inak splnené podmienkxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx v rozpore s § 7 zákona č. 427/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 4 zákona č. 500/1990 Zb., a preto kúpna zmluva uzavretá príklepom licitátora xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxách rozumí osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem. Vzhledem k tomu, jak je v ustxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxjných dražbách se podáním rozumí nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání, a že podmínky pro účxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxu (fyzickou nebo právnickou, popřípadě stát), která je přítomna při veřejném jednání, jehož účelem je převod vlastnického nebo jiného práva k předmětx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxžší podání, která se k tomuto jednání dostavila za účelem činit v jeho průběhu nabídky ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání a která splňuje dalxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xe se nevyžaduje, aby ten, kdo je přítomen při dražbě, skutečně učinil podání; účastníkem dražby je tedy i osoba, která se k dražbě dostavila za účelem (se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxhájení se zúčastnila veřejného jednání, jehož "účelem je převod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na osobu, která za stanovených podmíxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxažbě nelze současně chápat vždy jako nepřetržitou; nelze považovat za nepřítomnost (neúčast) na dražbě, jestliže se osoba vzdálí z místa, kde se koná dxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxu, že každý byť jen na chvíli opustí místo konání dražby, nebo z jiných obdobných (chtěných nebo nechtěných) důvodů. Účastníkem veřejné dražby je proto x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podání a která splňuje podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách, ledaže by před skončením dražby dala výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxnit podání; skutečnosti o tom, že taková osoba dala najevo ukončení své přítomnosti při dražbě nebo upuštění od záměru činit při dražbě podání, za řízenx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxx6, sp. zn. 21 Cdo 2341/2005:
I. Oprávnění (aktivní věcnou legitimaci) k podání žaloby o určení neplatnosti veřejné dobrovolné dražby (t.j. právo domáxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xaždému účastníku dražby.
II. Za účastníka dražby je třeba považovat každou osobu (fyzickou nebo právnickou, popřípadě stát), která je přítomna při vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxbylo učiněno ani nejnižší podání, která se k tomuto jednání dostavila za účelem činit v jeho průběhu nabídky ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxomen při dražbě, skutečně učinil podání; účastníkem dražby je tedy i osoba, která se k dražbě dostavila za účelem (se záměrem) činit podání, i když nakonxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnání, jehož "účelem je převod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku", nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxko nepřetržitou; nelze považovat za nepřítomnost (neúčast) na dražbě, jestliže se osoba vzdálí z místa, kde se koná dražební jednání, jen dočasně, napxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxbných (chtěných nebo nechtěných) důvodů.
Účastníkem veřejné dražby je proto - z hlediska požadavku zákona na "přítomnost při dražbě" - každá osoba, kxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže by před skončením dražby dala výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti najevo, že svoji přítomnost při dražbě ukončuje nebo že xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xřítomnosti při dražbě nebo upuštění od záměru činit při dražbě podání, za řízení o neplatnost dražby - jak je nepochybné z povahy věci - tvrdí a prokazuje xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxění účinném do 31.12.2002).
Dražobník
KOMENTÁR
Dražobníkom je osoba zabezpečujúca organizáciu a vykonanie dražby, ktorá musí spĺxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxxa na prevádzkovanie živnosti,
-
vzdelanie,
-
prax,
-
uzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti na škodu.
Dražobníkom xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxže organizovanie dobrovoľných dražieb je živnosťou, ktorá vyžaduje spôsobilosť na právne úkony ako všeobecnú podmienku prevádzkovania u fyzickej oxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxíkom bez toho, aby spĺňali vyššie uvedené zákonné podmienky, avšak len pokiaľ ide o ich majetok.
Zákon neustanovuje zvlášť prísne kritériá na výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xôže stať dražobníkom. Väčší akcent prenáša zákon do roviny zodpovednosti za vykonávanie činnosti dražobníka, a to v týchto úrovniach:
-
dodržiavaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxským zákona alebo zákonom o dobrovoľných dražbách, živnostenský úrad mu môže pozastaviť alebo zrušiť prevádzkovanie živnosti. Porušenie povinnostx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxifikuje ako obzvlášť závažné porušenie povinnosti, má za následok zánik živnostenského oprávnenia;
-
občianskoprávna zodpovednosť dražobníkx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aj za škodu, ktorú svojím postupom spôsobí tretím osobám licitátor, keďže licitátor je zamestnanec dražobníka oprávnený robiť na dražbe úkony v mene a xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxednosti sa dražobník zbaví, len ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať;
-
konxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxupov a povinností dražobníkov a podmienok organizovania a priebehu dražieb. Za porušenie alebo obchádzanie povinností podľa zákona o dobrovoľných dxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx rokov a v prípade obzvlášť závažného porušenia povinnosti obligatórne podať podnet živnostenskému úradu na zrušenie živnostenského oprávnenia;
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxením niektorého z účastníkov na dražbu, hoci tento splnil všetky predpísané podmienky. Do úvahy prichádzajú všeobecné skutkové podstaty trestných čxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 266 - 268 TZ), machinácie v súvislosti s verejnou dražbou (§ 268 TZ)], prípadne tie, ktoré xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxlupáchateľstve (§ 235 TZ)]. Pre úplnosť je však potrebné doplniť, že subjektom trestného činu machinácie pri verejnej dražbe a machinácie v súvislostx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx iný navrhovateľ dražby, licitátor, účastník dražby, iná osoba). Ako nedostatok možno vnímať, že nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtujúcemu aktuálny stav dikcie možno všeobecne uviesť, že podmienky výkonu činnosti dražobníka sú nedostatočné. Je nepredstaviteľné, aby tak zásadnx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxlosti s ostatnou novelizáciou zákona o dobrovoľných dražbách zákonom č. 106/2014 Z.z. bolo avizované, že podmienky výkonu činnosti dražobníka budú xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných podmienok pre výkon činnosti dražobníka, ako je tomu v prípade stálych rozhodcovských súdov a rozhodcov rozhodujúcich spotrebiteľské spory s nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov).
K odseku 1
Dražobník je podľa § 6 ods. 1 až 3 ZDD podnikateľ, ktorý organizovanie dobrovoľných dražieb vykonáva ako svoje podnikanie xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobník musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti vyžadované živnostenským zákonom. Všeobecnými podmienkami prevádzkovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxípade slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. Osobitnými podmienkxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxon vyžaduje (§ 7 ŽZ). U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca.
Organizovanie dobrovoľných dražieb patrí podľa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xivnostenský zákon ako osobitné podmienky prevádzkovania živnosti vyžaduje vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a 8 rxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutočnosť, že organizovanie dobrovoľných dražieb bolo pôvodne v živnostenskom zákone zaradené medzi koncesované živnosti, ktoré však boli s účinnxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxa 2010, nakoľko tieto koncesné listiny podľa prechodného ustanovenia § 80 ŽZ zostávajú v platnosti.
Ak živnostenské oprávnenie dražobníka zanikxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy, tieto môžu byť dražobníkom, avšak iba vo vzťahu k svojmu majetku. Pritom sa na ne nevzťahujú podmienky vyžadované v ustanovení § 6 ods. 1 až 3 ZDD. xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxe štátu, obce alebo určených právnických osôb, napríklad
-
čl. 4 Ústavy SR - nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov - diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxklade koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu, sú vo vlastníctve štátu. Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxe štátu. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Účelové komunikácie sú vo vlastníctve štátu alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb;
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxetím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany je zakázané previesť na iné osoby. Tým nie sú dotknuté práva fyzických osôb a právnických osôb podľa predpisxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxk môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve spoločnosti (prioritným investičným majetkom sú pozemky a zariadenia vo verejných prístavocx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxx
x
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe vo vlastníctve iba štátu alebo diaľničnej spoločnosti. Ak sú prioritným infraštruktúrnym majetkom diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. txxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xprioritným infraštruktúrnym majetkom sú diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vymedzené osobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxj spoločnosti - § 2 ods. 2).
Zákaz dražiť sa teda nevzťahuje na všetok majetok štátu, územných samosprávnych celkov alebo určených právnických oxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxjmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon, ktorým sa rozumie záxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxmienok môže obec previesť, a to v súlade so schválenými zásadami hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo. Ak zákon o majetku obcx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxľnou dražbou) alebo priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku. Na dražbe však obec nemôže predať majetok vymedzený v ustanxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xostatkovou cenou nižšou ako 3 500 eur a pod.
Zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja (obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba alebo priamy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxade obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou, musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obcxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxetku a spôsob jeho prevodu a prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom. Schvaľovanie ďalších úkonov súxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxľuje obecné zastupiteľstvo aj podmienky dražby, a to v zmluve o vykonaní dražby. Pre prevod majetku obce dobrovoľnou dražbou nemá zákon o majetku obcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrechádza na vydražiteľa príklepom.
Majetok samosprávneho kraja slúži na plnenie úloh samosprávneho kraja (§ 10 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o saxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x znení neskorších predpisov. Vyšší územný celok je povinný hospodáriť s majetkom podľa tohto zákona a v súlade so zásadami hospodárenia schválenými zaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xrevodu vlastníctva majetku obcí. Prevody sa musia vykonať obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. Na prevod majetkx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dražbách dražiť predmet dražby, ak konanie dražby vylučuje osobitný zákon, pričom sa príkladmo odkazuje na § 13a ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskex xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xákona o dobrovoľných dražbách. Rovnako na majetok štátu nemožno zriadiť záložné právo (§ 13a ods. 4 zákona č. 278/1993 Z.z.). Tento zákaz sa vzťahuje na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xtátna príspevková organizácia, štátny fond, právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu, a štátny orgán xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxníkom môže byť len osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie (vo väzbe na stanovenú minimálnu dĺžku praxe).
Hoci zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrogramov), a teda či sa pre výkon činnosti dražobníka vyžaduje magisterské vzdelanie alebo postačí aj vzdelanie bakalárske, máme za to, že dražobníkox xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomuto záveru nás vedie aj dikcia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov v čase nadobudnutia účinnosti zákona o dobroxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxanie a úplné stredné odborné vzdelanie. Úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxsolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstavbového štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx maturitnej skúšky; dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a v študijných odboroch, v ktorýxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxdelanie podľa odseku 2 možno považovať aj uznané vzdelanie získané v cudzine.
Zákon o dobrovoľných dražbách výslovne neustanovuje, aký druh vzdelxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhrany spotrebiteľa, prípadne vzdelanie ekonomického zamerania.
Dražobník musí spĺňať aj ďalšiu podmienku, a to prax, ktorej minimálnu požadovaxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxníka s úplným stredným vzdelaním zákon vyžaduje osem rokov praxe. Ani pre prax zákon nestanovuje žiadne osobitné podmienky, môže teda v zásade ísť o akúxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xnou praxou, ktorú vykonáva právnik po ukončení vysokoškolského vzdelania vo sfére aplikácie práva) alebo praxou v oblasti sprostredkovania alebo kúxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxpovedného zástupcu. Podľa § 11 ŽZ je zodpovedným zástupcom fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xo neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom (zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko nx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxdným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxušila podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné) alebo § 58 ods. 2 písm. a) ŽZ (závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Ak zodpovedný zástxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.
K odseku 3
Ďalšou podmienkou, ktorú musí dražobník xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxa 2014 došlo k zvýšeniu rozsahu zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti dražobníka s ustanovením minimálneho limitu poistného plnenia na 2 xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xkodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou dražobníka, je dražobník povinný uviesť do súladu s ustanovením § 6 ods. 3 najneskôr do 31. augusxx xxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x9 ods. 1 písm. j).
Dôvodom ďalšieho zvýšenia poistenia dražobníka aj nad zákonom stanovený limit môže byť hodnota predmetu dražby. Ak je s ohľadom na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxie jeho poistného za poistenie zodpovednosti za škodu tvoria náklady účelne vynaložené dražobníkom a dražobník si ich teda môže započítať do nákladov xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xykonávať činnosť. Na požiadanie je povinný preukázať poistenie navrhovateľovi, účastníkom dražby a kontrolným orgánom, pričom tak učiní spravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Dražobník je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá bude kryť aj škodu, ktorú svojím postupom spôsobí licitátor, prípadne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa (§ 33 ods. 3) a bude sa naňho vzťahovať poistka samotného dražobníka. Zamestnanci zodpovedajú dražobníkovi ako svojmu zamestnávateľovi za škodu spôxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
-
výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka zmluvy s osemdňovou výpovednou lehotou (§ 800 OZ);
-
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovatexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxistiteľa od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzavrel (§ 802 OZ);
-
odmietnutím poistiteľa plniť z xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xovinnosti dražobníka dohodnúť a udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu, ako aj porušenie povinnosti dražobníka upustiť od dražby, ak tak bol povxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrušenie povinností podľa živnostenského zákona, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR v prípade jeho zistenia sankcionuje podaním podnetu príslušxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnúť drobný legislatívny nedostatok, keď tu zrejme omylom ponechal vnútorný odkaz na odseky 2 až 4. Podmienky, ktoré musí spĺňať dražobník, sú vymedzenx xxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxa dovtedajšia úprava skutkových podstát osobitne závažného porušenia povinnosti obsiahnutá v ustanovení § 6 ods. 4, vzhľadom na doplnenie novej tretxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x 6 ods. 4 (pôvodnom odseku 5) nedošlo k prečíslovaniu odsekov. Správne by mal byť preto zrejme uvedený odkaz na odseky 1 až 3.
Napriek uvedenému z tohtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxíka, pričom nemusí mať oprávnenie na prevádzkovanie živnosti, nemusí (ani prostredníctvom zodpovedného zástupcu) spĺňať podmienku požadovaného vxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxátnej správy môže byť dražobníkom len vo vzťahu k majetku územného samosprávnemu celku, resp. k majetku štátu.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/200x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie tejto činnosti je aj udelenie príslušného oprávnenia na vykonávanie živnosti. Dražobník musí spĺňať aj všeobecné podmienky na prevádzkovanie živxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxovednosti za škodu. V prípade, že dražobník poruší uloženú povinnosť, môže mu príslušný úrad zrušiť živnostenské oprávnenie vykonávať dražby. Ak je dxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxj správy k zákonu č. 568/2007 Z.z.
K bodu 5 (§ 6 ods. 4)
Doterajšia úprava v § 6 ods. 4 bola vzhľadom na doplnenie novej tretej časti (Kontrola a správnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxancov Národnej rady SR
V záujme zabezpečenia vymožiteľnosti práva sa v súvislosti s trendom sprísňovania podmienok pre výkon činnosti dražobníka zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov;
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkom (zákox x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jednotlivých protokolov xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx zn. 20 Co 123/2011, 20 Co 51/2012:
Príklep v dobrovoľnej dražbe udeľuje licitátor, ktorým je podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 527/2002 Z.z. zamestnanec drxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxj dražbe koná úkony v mene a na účet dražobníka. Dražobník je podľa § 6 ods. 1 až 3 cit. zákona podnikateľom, ktorý organizovanie dobrovoľných dražieb vyxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxžbe je činnosťou súkromnoprávneho charakteru (obaja nevykonávajú verejnú moc). Súkromnoprávnu povahu činnosti dražobníka a licitátora ďalej dosvxxxxxx xx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poriadok) ťažko možno súdiť, že by notár bol oprávnený osvedčovať priebeh verejnoprávnych skutočností, teda priebeh úradných výkonov; naopak, ním oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxeho zákonníka na celý rozsah právnych vzťahoch vznikajúcich podľa dražobného zákona, z ktorých nevyníma ani činnosť dražobníka.
Uznesenie Najvxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x x x xxxxna č. 527/2002 Z.z. zamestnanec dražobníka, ktorý je oprávnený robiť na dražbe úkony v mene a na účet dražobníka. Dražobník je podľa § 6 ods. 1 až 3 tohto zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxneho charakteru (nejde o výkon verejnej moci).
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. februára 2003, sp. zn. 2 Cdo 94/2002:
Pohľadávkami štátu sú v zmysxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdávky štátu vykonáva správca v mene štátu, správca k pohľadávke štátu nemá žiadne oprávnenie a je len orgánom štátu, ktorý môže pri správe pohľadávky koxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx, sp. zn. Cdo 76/2002:
Konanie štatutárneho orgánu právnickú osobu vždy zaväzuje; preto akciovú spoločnosť zaväzuje navonok aj konanie jej predstavxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx nie je orgánom územnej samosprávy, ale jej nositeľom, subjektom. Obec je právnickou osobou verejného práva, a teda umelou právnou konštrukciou. Na účxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a v jej mene a na jej zodpovednosť vykonávajú všetky verejné úlohy, ktoré obci ukladá právny poriadok.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 9. septembra 200xx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxňovanie svojho "subjektívneho práva" pred správnym súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku. Obecné zastupiteľstvo je bezsubjektívnou entitou, pxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xťažnosti" ústavnému súdu v mene obce. Zastupiteľstvo nie je právnickou osobou, tou je len obec. Mestské zastupiteľstvo preto mohlo podať "komunálnu sxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx 8 Sžo 130/2009:
Zákon o obecnom zriadení nepriznal obecnému úradu právnu subjektivitu, tú má len obec. Napokon, obecný úrad nemá právomoc vydávať staxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xiestny úrad je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva (§ 7 zákona č. 377/1990), a preto nemá spôsobilosť sám nadobúdať práva a povinnosti a nie je anx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydražiteli po "třetí výzvě". Vzhledem k tomu, že výzvou se licitátor obrací na účastníky dražby, aby podávali nabídky, je zřejmé, že po výzvě licitátoxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xoskytnut i po třetí výzvě, po níž má následovat příklep. Zákon neurčuje, jaká (nejkratší nebo nejdelší) doba musí uplynout mezi třetí výzvou a příklepex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxělit příklep jen tehdy, je-li z vystupování samotných účastníků dražby již zřejmé, že nehodlají činit další vyšší podání. Tomuto účelu a smyslu veřejnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxci takový časový prostor, aby (reálně) mohl zákonem předpokládaným způsobem projevit svoji vůli učinit vyšší nabídku. Protože jsou účastníci dražby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x ke zvednutí čísla, je licitátor povinen po třetí výzvě ponechat účastníkům dražby před udělením příklepu takový časový prostor, aby mohli na výzvu způxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxí čísla, také "uvážit" (svým vnitřním myšlenkovým procesem) své rozhodnutí o tom, zda vůbec nabídne vyšší podání. Licitátor je proto povinen poskytnoxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdaného čísla.
Licitátor vyzývá účastníky dražby - jak vyplývá z ustanovení § 47 odst. 9 zákona o veřejných dražbách - před udělením příklepu k podávání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxé, aby licitátor bezdůvodně poskytl účastníkům po každé z těchto výzev zcela rozdílnou dobu k učinění nabídky, mohou-li účastníci důvodně očekávat, žx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxkům dražby poskytl výrazně kratší časový prostor pro podání nabídky po třetí výzvě, ve srovnání s dobou poskytnutou pro nabídky po výzvách předcházejíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxo, že zákon o veřejných dražbách neurčuje nejkratší dobu, kterou má licitátor poskytnout účastníkům dražby po výzvě k podání nabídky, by určení takové xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkovou dobu, v níž by mohli reálně reagovat na třetí výzvu podáním vyšší nabídky, jde o postup odporující ustanovení § 47 odst. 9 zákona o veřejných dražbáxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x předešlým úkonům licitátora přiměřenou dobu pro podání vyšší nabídky před tím, než udělil příklep žalovanému. Nemůže proto obstát ani jejich závěr o txxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxovane zdôrazňuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxných zo záložného práva potrebné a nevyhnutné vykladať ústavne konformne, a teda aj z pohľadu účelu a zmyslu ochrany Ústavou SR garantovaných základnýxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxisiacich predpisov povinný vykladať a aplikovať tak, aby nielen že neboli porušené, ale ani len ohrozené práva osôb výkonom záložného práva negatívne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxností. Ak dražobník koná a organizuje a vykonáva dražbu spôsobom, pri ktorom nie sú rešpektované práva a záujmy povinného zo záložného práva tak, ako je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvého stupňa v tej vyhovujúcej časti, ktorou bola táto neplatnosť dobrovoľnej dražby určená.
Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 22. novembra 2011, xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxlenže neboli porušené, ale ani len ohrozené práva osôb výkonom záložného práva negatívne dotknuté. Dražobník nie je v pozícii mandatára záložného verxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxganizuje a vykonáva dražbu netransparentným spôsobom na výhradný prospech záložného veriteľa, pri nerešpektovaní práv a záujmov povinného zo záložxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. III. ÚS 384/08) je otázna jeho odborná starostlivosť, a to až s potenciálnym dosahom na konanie o zrušenie jeho dražobnej licencie podľa zákona č. 455/xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxěži a veřejné dražbě podle § 128c písm. c) tr. zák. se nevyžaduje, aby k žádosti pachatele o majetkový nebo jiný prospěch či k jeho přijetí za to, že se zdrží xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxy nutné, aby se pachatel následně zúčastnil veřejné dražby a aby skutečně tímto způsobem ovlivnil její průběh.
Zákon pro dokonání trestného činu pletxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxpěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě...") nevyžaduje, aby k jednání spočívajícímu v žádosti o majetkový prospěch či již v jeho přijetí za shxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx aby se pachatel následně zúčastnil dražby a skutečně tímto způsobem ovlivnil její průběh. Pachatelovo jednání je trestním zákonem jako dokonaný tresxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx prospěch. Není tedy z hlediska dokonání uvedeného trestného činu podle § 128c písm. c) tr. zák. rozhodné, zda je takový návrh realizován až do svého důslxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrospěch, nehodlá svůj slib neúčastnit se dražby a nepodávat zde návrhy splnit. Nelze totiž v takových případech opomenout, že toto ustanovení chrání zxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxy (soutěžitele).
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 30. júla 2014, sp. zn. 5 Tdo 178/2014:
U skutkové podstaty trestného činu pletichy při veřejné soutxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kterými jsou sjednání přednosti jednomu ze soutěžitelů na úkor jiných soutěžitelů v souvislosti s veřejnou soutěží, ale i tzv. druhý úmysl pachatele zxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxální výše hrozícího škodlivého následku. Z hlediska kvalifikované skutkové podstaty podle § 128a odst. 2 písm. b) tr. zákona pak postačí k přičtení těžxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu ČR z 20. augusta 2014, sp. zn. 5 Tdo 937/2014:
Veřejnou dražbou ve smyslu § 258 odst. 1 tr. zákoníku se rozumí jednání, jehož účelem je přechod vlasxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxu k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xa splnění uvedených podmínek i dražba prováděná elektronicky.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo 17. októbra 2007, sp. zn. 5 Tdo 1150/2007:
O úmyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxdní chvíli provedené a navíc zákonem o veřejných dražbách nedovolené změny místa a času konání obou dražeb. Právě těmito dodatky k dražební vyhlášce, rxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxospěch oběma vydražitelům, jež byli v obou případech prakticky jedinými zájemci o dražené nemovitosti. Dále obviněný nezajistil, aby byl o konání draxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxněného směřující k opatření prospěchu manželům S. (skutek pod bodem 2) pak poukazuje fakt, že tito nepochybně o konání dražby věděli již 7.1.2003, tj. pxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxigatorně stanoví formu vyhlášky (§ 43 odst. 1 cit. zák.) a také vyvrácené tvrzení obviněného o zaneprázdněnosti notáře Mgr. J. K. v době původního času kxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxě (č. l. 120-121). S ohledem na shora uvedené shledal dovolací soud námitku absence úmyslu obviněného neopodstatněnou.
Z xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svůj závěr o manipulaci dražby a úmyslném preferování manželů S. jako budoucích vydražitelů. Podstatné je ovšem to, že tento listinný důkaz nebyl ve věxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx Najvyššieho súdu ČR zo 16. októbra 2013, sp. zn. 5 Tdo 971/2013:
Svědek Ing. J. W. upozornil příslušný policejní orgán na možnost spáchání trestného čixx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxkovkami (viz č. l. 7 trestního spisu). Další průběh skutkového děje si Policie České republiky monitorovala sama prostřednictvím osoby služebně v ní čxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. F. Naopak, podle rozhodných skutkových zjištění vzešla iniciativa od obviněného, který na základě textu zprávy rozepsaného v jeho mobilním telefonx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xozorované příslušníkem policie, podle názoru Nejvyššího soudu v žádném případě nesvědčí o nějaké policejní provokaci, jak naznačuje obviněný ve svéx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxažby nedobrovoľné. Uvedenému rozdeleniu zodpovedá aj systematika ustanovenia § 7, ktorý vymedzuje kvázi uzavretým výpočtom osoby oprávnené navrhnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx konkrétne právo alebo iná zákonom privilegovaná pozícia, s ktorou je spojené oprávnenie vyvolať dražobný proces s cieľom predaja veci a transformácix xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x uvedeným možno vychádzajúc z dikcie odseku 1 ustáliť, že táto dopadá na prípady v prvom rade tzv. vlastníckych dražieb, kde navrhovateľom dražby je vlaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx opätovne vystupuje otázka povahy dražby a dražobného procesu vrátane transferu vlastníckeho práva, keďže je pomerne nekoncepčné tvrdiť, že aj v prípxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe nepochybne o formu kúpnej zmluvy, kde dražobník predstavuje
de facto
sprostredkovateľa uzavretia dražobnej kúpnej zmluvy v prospech konkrétneho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxi s povahou dobrovoľnej dražby je potrebné následne riešiť aj súvisiace právne otázky, keďže ak vyjdeme striktne zo znenia zákona a dražbu budeme formaxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx za vady draženej veci. Aj tieto súvisiace právne vzťahy vyvolávajú nekončiacu potrebu úvah o tom, akej povahy má byť nadobudnutie vlastníckeho práva dxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxožné právo je vecným právom, ktoré zaťažuje záloh v prospech zabezpečenia a uspokojenia pohľadávky oprávnenej osoby a na ťarchu vlastníka predmetu drxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy zákonník, ktorý súčasne ustanovuje aj podmienky a postup výkonu záložného práva vrátane vymedzenia spôsobu jeho výkonu. Osoba, ktorej svedčí štatúx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x ods. 9, podľa ktorého dražbu predmetu, ktorý je zaťažený záložným právom, nemôže navrhnúť bez súhlasu záložného veriteľa osoba, ktorá nie je záložným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxa návrh na vykonanie dražby, ale aj predaj veci v exekúcii v prípade, ak na predávanej veci viazne záložné právo. Z pohľadu záložného veriteľa platí, že jxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxech ktorej bolo záložné právo zriadené záložnou zmluvou alebo vzniklo odovzdaním veci, alebo osoba, v prospech ktorej záložné právo vzniklo okamihom xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xeciam alebo iným majetkovým hodnotám. Je preto logické, že na vznik štatútu záložného veriteľa nestačí uzavretie záložnej zmluvy, ak súčasne nebolo zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xeho štatút bude založený na odkladacej podmienke a neskoršom zápise záložného práva v relevantnom registri ustanovenom zákonom. Je dôležité ustáliťx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxetnému okamihu musí prirodzene predchádzať oznámenie o začatí výkonu záložného práva, ktoré má oprávnenie urobiť výhradne záložný veriteľ, a to či už xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmu oprávnenie svedčí podľa osobitného zákona. V tejto súvislosti prichádzajú do úvahy dve situácie, jednak ide o správcu bytového domu alebo spoločenxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxých priestorov. V danom prípade ide o výkon záložného práva, ktoré má zákonný charakter a ktoré je ustanovené v § 15 ZoVB, pričom toto zákonné záložné práxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcu konkurznej podstaty podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, keď správca môže zorganizovať dražbu na účely speňaženia majetku v prospech usxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkolidujú s účelom a povahou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom netreba zabúdať na skutočnosť, že pri speňažovaní majetku koná správca v mxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxkonné podmienky pre výkon záložného práva. Práve uvedený posledný okruh oprávnených subjektov znamená, že zákonodarca volil režim relatívne uzavrexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xráva usporiadali aj právne pomery plynúce z iných právnych vzťahov ako zo vzťahov založených záložným právom.
K odseku 2
Ustanovenie odseku 2 predxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xražby je povinný písomne vyhlásiť, že predmet dražby je možné dražiť, a teda že neexistujú žiadne prekážky podľa zákona o dobrovoľných dražbách alebo oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxnili vykonaniu dražby. Uvedené písomné vyhlásenie plní funkciu aj akéhosi "prísažného" vyhlásenia, od ktorého sa bude následne odvodzovať aj prípadxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xavrhovateľa dražby a dražobníka s ohľadom na skutočnosť, že zodpovednosť dražobníka podľa zákona o dobrovoľných dražbách nie je dotknutá. Je tak zrejxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa podmienok, ktoré sú vo sfére navrhovateľa dražby a zodpovedajú skutočnostiam, o ktorých nemôže mať dražobník vedomosť. Na tejto báze je založená aj pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxhuje výkon záložného práva. Splnenie uvedených podmienok sa nachádza vo sfére navrhovateľa dražby a týka sa predovšetkým záväzkového vzťahu navrhovxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých podmienok pre výkon záložného práva tak, ako ich definuje Občiansky zákonník a záložná zmluva. Písomné vyhlásenie navrhovateľa dražby sa týka prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pohľadávky, keďže splatnosť je základnou podmienkou aktivovania uhradzovacej funkcie záložného práva. Z dikcie zákona je zrejmé, že vyhlásenie navxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx dražbu vykonať. Vychádzajúc zo skutočnosti, že vyhlásenie navrhovateľa dražby je jednostranným adresovaným právnym úkonom, musí toto spĺňať aj nálxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxti právneho úkonu, ktorý musí byť nepodmienený a založený na prejave slobodnej a vážnej vôle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xôjsť k posúdeniu primeranosti alebo neprimeranosti výkonu záložného práva. Z praxe možno uviesť, že písomné vyhlásenie často nespĺňa podmienky jasnxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxšky pohľadávky integrovať aj rôzne sankcie, ktoré v konečnom dôsledku navyšujú dlh dlžníka. V spotrebiteľskej praxi sa táto tendencia viaže osobitne x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výšky, ale aj pravosti a splatnosti pohľadávky založený na jednostrannom vyhlásení veriteľa bez akejkoľvek kontroly dodržania zákonných podmienokx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záložného práva. Aj keď veriteľ koná pod ťarchou možnej náhrady škody, uvedené nič nemení na tom, že úspešné vykonanie dražby znamená mnohokrát nezvraxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o splatnosti pohľadávky, keďže samotné určenie splatnosti v zmluve o hlavnom záväzku môže byť založené na neplatnej zmluvnej podmienke, prípadne zmlxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxúcich splatnosť záväzku porušenie § 53 ods. 9 OZ, ktorý ustanovuje podmienky a najskorší možný okamih vyhlásenia jednorazovej splatnosti spotrebitexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm s jednou splátkou, čo bude zakladať priamy rozpor s citovaným ustanovením Občianskeho zákonníka, avšak opäť absentuje autorita, ktorý by na preventxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxby v zásade dve možnosti, a to buď žiadať o predbežnú ochranu súdu podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia spočívajúceho napríklad v zákazx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxušenie hmotného práva, majúce za následok predčasnosť výkonu záložného práva.
V súvislosti s ustanovením odseku 2 je potrebné upriamiť pozornosť xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxod konania dražby a údaje o osobe vlastníka predmetu dražby.
Ustanovenie odseku 2 implikuje právnu úpravu, ktorá je z vecného hľadiska najbližšie pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx síce vecne a hĺbkovo neanalyzujeme a nekomentujeme, no súčasne - vzhľadom na zavŕšenie procesu rekodifikácie procesného práva - považujeme za potrebxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrenie. Zákonodarca prijatím § 343 CSP nadviazal na možný spôsob vzniku záložného práva podľa § 151b ods. 1 OZ, podľa ktorého záložného právo vzniká aj rxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx súdu radikálne mení doterajšiu koncepciu predbežných opatrení, a to predovšetkým s ohľadom na nevyhovujúce náväznosti na konanie exekučné. Vlastnoxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xnak, čo sa javí ako procesne nehospodárne a funkčne neudržateľné. Inštitút neodkladných, zabezpečovacích a iných opatrení súdu opúšťa doterajší chaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxdateľ v súlade s koncepčnou líniou nového sporového konania stanovuje ako vecne príslušný na konanie a rozhodnutie o návrhu na nariadenie neodkladnéhx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxatrenie zabezpečovacie, ale subsidiárne sa uplatní opatrenie neodkladné." K ustanoveniu zabezpečovacieho opatrenia zákonodarca stručne uviedol xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xavrhovateľa zabezpečovacieho opatrenia - potenciálneho oprávneného v exekučnom konaní. Zabezpečovacia funkcia tohto inštitútu je substancovaná x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitie ustanovení o neodkladnom opatrení na zabezpečovacie opatrenie je odôvodnené druhovou podobnosťou oboch inštitútov, ako aj princípom analógie xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Zákonodarca sa rozhodol významným spôsobom posixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx záložné právo na akúkoľvek majetkovú hodnotu dlžníka. Uvedenou právnou úpravou sa neaktivoval iba v poradí ďalší zákonom uznaný spôsob vzniku záložnxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxné záložné právo, a to aj v prípade uplatňovania pohľadávky nepatrnej hodnoty. Absenciu kritérií zriadenia záložného práva súdom pri spore o priznanix xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu, ale predovšetkým ústavný princíp primeranosti. Uplatňovanie princípu primeranosti bude posudzované s ohľadom na výšku žalovanej pohľadávky, doxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxj exekúcie. Otázkou pretavenia princípov Civilného sporového poriadku by preto napríklad malo byť aj také konanie súdu, ktoré nepovedie k porušeniu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxorý z tohto dôvodu počas súdneho konania splní aj spornú alebo fiktívnu pohľadávku. Konkrétnym príkladom zneužitia zabezpečovacieho opatrenia môže xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxnia úveru na bývanie - v tomto prípade je nepochybné, že takýto postup xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tým rezignovať na riadnu obranu v súdnom konaní. Je preto potrebné vylúčiť paušálne zriaďovanie záložného práva na majetok dlžníka, a to napríklad bez xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxovať poradie uspokojenia veriteľa vo vzťahu k majetku dlžníka, ktorý už v čase sporu je predmetom vedenej exekúcie. Konajúci súd preto musí mať za osvedxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxenia k opatreniu neodkladnému. Súd musí prejudiciálne posúdiť aj existenciu a oprávnenosť uplatňovanej pohľadávky. Hoci nepôjde o meritórne posúdexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx akékoľvek zložky majetku dlžníka bude mať za následok významný zásah do jeho právnych pomerov. Pre posúdenie režimu vzniku a zániku zabezpečovacieho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxčovacie opatrenie môže zaniknúť v zásade len rozhodnutím súdu o jeho zrušení, zrušením ex lege, ak bude konanie zastavené alebo žalobe o plnenie nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxa a vzniku, zmien a zániku súdom zriaďovaného záložného práva pravdepodobne v budúcnosti povedú k viacerým sporným výkladovým a aplikačným záverom, a xx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xabezpečovacom opatrení a vzniká zápisom do príslušného registra na podklade súdneho rozhodnutia ku dňu jeho vydania. Subsidiárne použitie ustanovexx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xožno vyvodiť, že odvolanie bude prichádzať do úvahy bez ohľadu na pozitívne alebo negatívne rozhodnutie aj vo vzťahu k návrhu na zabezpečovacie opatrexxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxcí súd. Uvedená úvaha, prirodzene, platí aj v prípade možného opačného paušalizovaného postupu súdu.
Z hľadiska výkladu zákona o dobrovoľných draxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxaná súdnym rozhodnutím. Predmetná právna úprava je rovnako, ako je tomu v prípade zriaďovania a vzniku záložného práva súdom, až neadekvátne strohá. Uxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxybné, že výkon záložného práva je podmienený až právoplatným priznaním pohľadávky súdnym rozhodnutím, no žiadna časť dikcie nenapovedá, akým spôsobxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxejnomocenským procesom aj vykonané, a teda do úvahy - s poukazom na § 151j ods. 1 OZ - by najpravdepodobnejšie prichádzalo zo strany záložného veriteľa xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xovnako zaoberať aj otázkou možného použitia ostatných spôsobov výkonu záložného práva. S poukazom na § 151j ods. 1 druhú vetu OZ možno fakticky vylúčix xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo práva dražbou podľa zákona o dobrovoľných dražbách. V prípade pripustenia tohto výkladu by išlo prelomovo vôbec o prvý prípad realizácie dražby s podxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe prípad výkonu takto zriadeného záložného práva, no súčasne musíme dodať, že v danom prípade sa výkon záložného práva plne podriadi režimu zákona o dobxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x možnom použití noriem Exekučného poriadku. Z tohto pohľadu možno uzavrieť, že počnúc 1. júlom 2016 bude možné postupom podľa zákona o dobrovoľných draxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx
a)
nadobudne právoplatnosť meritórne rozhodnutie súdu priznávajúce žalovanú pohľadávku,
b)
veriteľ vykoná všetky hmotnoprávne úkony spojenx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdmienky ustanovené Exekučným poriadkom alebo zákonom o dobrovoľných dražbách.
K odseku 3
V nadväznosti na režim odseku 2 zákon o dobrovoľných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xist vlastníctva nie starší ako tri mesiace. Cieľom predloženia listu vlastníctva má byť jednak umožnenie verifikácie skutočností uvádzaných v odsekx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osoby a prípadného trvania práv, ktoré vlastnícke právo zaťažujú, resp. obmedzujú. Zákonodarca formálne ustanovil všeobecne platnú podmienku, že vxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzbavuje zodpovednosti navrhovateľa dražby a dražobníka za škodu spôsobenú výkonom dražby, ak medzičasom došlo k relevantným zmenám na liste vlastníxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx majú byť predmetom dražby, pričom nemalo by byť pochýb o tom, že navrhovateľ dražby je povinný predložiť list vlastníctva spôsobilý na právne úkony. Poxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx veci, ktorá sa má dražiť. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxlivých štádiách dražby a dražobného procesu, keďže práve tieto skutočnosti môžu mať zásadný vplyv na spôsob vedenia dražby a ochranu práv tretích osôbx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm v čase, keď na liste vlastníctva nie je zapísané záložné právo, prípadne je zapísaná obmedzujúca poznámka, ktorá výkon záložného práva nepripúšťa. Ax xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxôb zabezpečujúcich dražbu za trvanie zákonných podmienok jej vykonania.
K odseku 4
V systematickej súvislosti s odsekom 3 zákonodarca ustanovil xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxaľ čo v prípade nehnuteľnosti bude táto povinnosť splniteľná ľahšie, otázne bude jej vykonateľné naplnenie v prípade hnuteľných vecí a osobitne vecí, xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxť spoluvlastnícky podiel k veci a predmety, ktorých vlastníctvo je obmedzené v zákone o dobrovoľných dražbách vymedzeným predkupným právom. Výnimka x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxť, že dražiť nie je možné taký predmet dražby, na ktorom viazne zákonné predkupné právo alebo predkupné právo zriadené ako vecné právo, ak nejde o nedobrxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xavrhovateľa dražby označiť osoby oprávnené z predkupného práva zákon síce neustanovuje spôsob ich označenia, je však potrebné vychádzať z ustanovenxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxby sa očakáva, že preukázateľným spôsobom oznámi dražobníkovi všetky známe osoby oprávnené z predkupného práva, pričom je vhodné, aby bola následne txxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx02 Z.z.
Navrhovateľom dražby je spravidla majiteľ alebo vlastník draženej veci. Navrhovateľom môže byť aj osoba, ktorá má zriadené záložné právo k pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxsobilým predmetom dražby, inak zodpovedá za škodu spôsobenú jeho konaním. V prípade, že je navrhovateľom záložný veriteľ, tak zodpovedá aj za pravosť xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx x xx x xds. 1)
Pod pojem "iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona," možno subsumovať napríklad xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov, prípadne správcu konkurznej podstaty.
Pod pojem "záložný veriteľ" ťažko možno zaradiť správcu konkurznej podstaty. Precíznejšou definícixx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxkona č. 182/1993 Z.z. v znení novely vykonanej zákonom č. 268/2007 Z.z.] alebo už spomínaný správca konkurznej podstaty (§ 51 a § 92 zákona č. 7/2005 Z.xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxeľom dražby. Tým je zastúpený alebo mandant. V prípade komisionárnej zmluvy (§ 577 a nasl. Obchodného zákonníka) môže komisionár vo vlastnom mene byť nxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx).
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxhodný zákonník, katastrálny zákon;
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jednotlivých protokolov (oznámenie Federálneho minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx predovšetkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxožného veriteľa dobrovoľne splnil a záložnému veriteľovi poskytuje istotu, že sa bude môcť uspokojiť zo zálohu, ak nebude jeho pohľadávka riadne a včax xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxený uspokojiť sa zo zálohu bez toho, že by sa musel spoliehať na to, že sa domôže úhrady svojej pohľadávky z majetku dlžníka. Záložné právo je ďalej právom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xplatní len vtedy, ak pohľadávka nebola dlžníkom dobrovoľne splnená a ani nezanikla iným spôsobom. Akcesorickým právom je záložné právo najmä preto, žx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx8:
Ak bola ručením a záložným právom zabezpečená tá istá pohľadávka, je len vecou veriteľa, aby si zvolil, z ktorého akcesorického vzťahu bude v danom pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxlastnícky podiel k veci nie je potrebný súhlas ostatných spoluvlastníkov, keďže nejde o prípad hospodárenia so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 OZ. Prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xie sú vo svojich právach k veci, a to ani vo svojom predkupnom práve (§ 140 OZ), nijako dotknutí ostatní spoluvlastníci. K založeniu podielu netreba ich sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxrenie so spoločnou vecou totiž nemožno považovať prípad, keď spoluvlastník disponuje svojím podielom (teda keď tento podiel scudzí alebo zaťaží). V txxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxublike pri exekúcii) by mohlo dôjsť k speňaženiu tohto zálohu dražbou, majú spoluvlastníci prednosť pred ostatnými záujemcami (dražiteľmi).
Rozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xx xx xxovenskej republike § 151b ods. 2, § 151c) možno považovať za splnenú, ak je v záložnej zmluve charakterizovaná najmä vymedzením predmetu plnenia, osobx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxo možné zameniť s inou pohľadávkou.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 1994, sp. zn. 2 Obo 312/1994, R 41/1995:
Ak je nárok žalobcu zabezpečxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxenie predbežného opatrenia.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2002, sp. xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxu, môžu byť splnené aj vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účixxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxnesenie Najvyššieho súdu SR z 25. februára 2009, sp. zn. 4 Cdo 89/2007:
Záložná zmluva nie je neplatná len preto, že nevznikla pohľadávka, ktorú má zabexxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx takáto zmluva je neplatná, a pod.). Aj keď je záložná zmluva platným právnym úkonom, záložné právo nevznikne, ak nevznikla pohľadávka, ktorú má záložnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xeta OZ sa premlčujú všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Premlčaniu teda rovnako podlieha záložné právo, keďže ide o majetkové právox xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxáva je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (t.j. odo dňa, keď vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky zo zálohxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxutia plniť. V prípade, ak záložné právo bolo záložným dlžníkom písomne uznané čo do dôvodu a výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxžné právo nepremlčuje skôr než zabezpečená pohľadávka. Aj keby teda márne uplynuli premlčacie doby podľa ustanovenia § 101 alebo § 110 ods. 1 OZ, záložnx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxím premlčacej doby zabezpečenej pohľadávky.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. júna 2012, sp. zn. 21 Cdo 1770/2011:
Je-li předmětem veřejné dobroxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxovi listiny o právním důvodu (titulu) a způsobu (modu) nabytí vlastnického práva nebo pravomocná rozhodnutí, jimiž bylo jeho vlastnictví určeno nebo x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxictví doložit též svůj (z hlediska tohoto ustanovení významný) právní vztah k předmětu dražby. V případě, že při dokládání vlastnictví navrhovatele vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxrání smlouvy o provedení dražby, je třeba pokládat vlastnictví (pro účely navrhované veřejné dobrovolné dražby) vždy za řádně doložené, i kdyby se (poxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxz ohledu na to, zda navrhovatel dražby byl jejím vlastníkem nebo se za vlastníka pokládal ve xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx x konaní o vlastníckej žalobe ako predbežnú riešiť otázku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti: pri posúdení otázky, kto je vlastníkom, môže sa odchýliť xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx že na účely rozhodnutia nebola rozhodujúca dobromyseľnosť vydražiteľa. Nemožno uprednostniť vydražiteľa pri aj ním zdôrazňovanom strete dvoch vlaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochrany oprávnených záujmov žalobcov opomenúť, a to ani pri argumentácii, že z nepráva (z porušenia povinnosti) vzniklo právo. Práve pravosť a výška pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu ČR z 15. júna 2010, sp. zn. 21 Cdo 3433/2008, sp. zn. 21 Cdo 3434/2008:
Z uvedeného vyplývá, že uspokojení vymáhané pohledávky žalovaného, kterxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účinném do 31.8.1998. Vzhledem k tomu, že vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem a ani notářským zápisem se svolením k vykxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve znění účinném do 31.8.1998 právo na uspokojení pohledávky z výtěžku prodeje nebo jiného zpeněžení zástavy, nemohl se žalovaný již z tohoto důvodu důxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx sp. zn. PL. ÚS 47/04:
Právní úprava obsažená v § 36 odst. 2 zákona o veřejných dražbách není v souladu s ústavními hledisky, zejména neskýtá dostatečné zxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxna vykonatelným soudním rozhodnutím nebo jiným kvalifikovaným aktem skýtajícím záruku věrohodnosti a kontrolovatelnosti. Zákon ponechává víceméxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxědět soud, případně musí být verifikovány souhlasným prohlášením dlužníka a věřitele učiněným před notářem, jsou tímto ustanovením svěřeny do "rozhxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx účastníky již existujících právních vztahů na straně jedné a jiný pro účastníky vztahů nově vznikajících na straně druhé, nastává v podstatě vždy, kdyx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxo zásah je oprávněn tehdy, jde-li o ochranu jiného veřejného zájmu či základního práva a svobody. Posuzování tohoto konfliktu se musí řídit hlediskem pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dali xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxili až po nabytí účinnosti nové právní úpravy. Rozdílný právní režim se samozřejmě projevil i na straně věřitelů, neboť zástavní věřitelé, jejichž pohxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxují standardní exekuční titul, zatímco zástavní věřitelé, jejichž pohledávky byly zajištěny zástavním právem až po nabytí účinnosti nové právní úprxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxruje principu rovnosti a principu proporcionality.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. októbra 2008, sp. zn. 2 Obo 74/2008:
Odstúpením od úverovej zxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxzok, ktorý neexistuje. Súčasne s odstúpením od úverovej zmluvy zaniká aj záväzok zo záložnej zmluvy. Keď neexistuje záväzok, ktorý má zabezpečiť, nemxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx si žalovaný chcel zachovať plnenie z úverovej zmluvy a tým zo záväzku založeného záložnou zmluvou nemal odstúpiť od úverovej zmluvy (Najvyšší súd SR tu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx10:
Zákon k platnosti smlouvy o zřízení zástavního práva vyžaduje, aby v ní byla určena zajišťovaná pohledávka, a nikoliv také to, aby taková pohledávxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvka zanikla ještě před uzavřením zástavní smlouvy, jestliže zajišťovaná pohledávka, ktorá má vzniknout teprve v budoucnu, ve skutečnosti nevzniknex xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxní právo platně vznikne na základě platné zástavní smlouvy, jen jestliže platně vznikla také pohledávka, k jejímuž zajištění má sloužit. Jestliže pohxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxhledávka vzniknout, že je taková smlouva neplatná a pod.), není tu zástavní právo, i kdyby samotná zástavní smlouva byla bezvadná. Neexistuje-li tedy xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxlouvy - ačkoliv jde o platný právní úkon a i když, jde-li o nemovitost, bylo podle ní vloženo zástavní právo do katastru nemovitostí - zástavní právo nevzxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxdní judikatura, roč. 2002). Z akcesorické povahy zástavního práva dále vyplývá, že zástavní právo se může vztahovat jen k takové pohledávce (v takové vxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxvo vzniklo jen k zajištění takové pohledávky, v jaké výši byly prostředky skutečně poskytnuty.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 3. novembra 2005, sp. xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxut, v zástavní smlouvě charakterizována zejména vymezením předmětu plnění, osoby věřitele a osobního dlužníka, případně právního důvodu, a to natolxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx zástavním právem zajištěna pohledávka, která vznikne v budoucnu, je třeba ji v zástavní smlouvě označiť nikoliv (jen) podle titulu, na jehož podkladě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xřeba zajišťovanou pohledávku v zástavní smlouvě označit jako půjčku a nikoliv jako závazek poskytnout půjčku, i když v době uzavření zástavní smlouvy xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxvaným závěrem, podle kterého se k platnosti zástavní smlouvy nevyžaduje, aby v ní určená pohledávka, kterou má zástavní právo zajišťovať, skutečně exxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozlišovat, zdaj de o pohledávku již existujíci nebo budoučí (srov, k tomu shodně napr. i důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14.5.2004, sp. zn. 21 Cxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx) zajišťovaná pohledávka vznikne, prosadí se i zástavní právo, kterým byla zajištěna, vložené již dříve do katastru nemovitosí, a to co do pořadí vznikx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x9 Odo 760/2003:
Pro touž pohledávku nelze nabýti několik zástavních práv k téže veci.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 16. júla 2003, sp. zn. 21Cdo 29xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxní dlužník zástavu zcizit, znovu ji zastavit, zřídit k ní věcné břemeno, dát ji do nájmu nebo do jiného užívaní apod. Zástavní právo je vybudováno jako věxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hospodářskeho využití zástavy, uvedené nakládaní se zástavou, aniž by tím byla (mohla být) dotčena práva zástavního věřitele.
Nález Ústatného súxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xch vzájomnej spojitosti, je potrebné vychádzať aj z previazanosti ustanovenia § 408 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 100 ods. 2 Občianskeho zákonníka, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxoch nad rámec jej absolútneho obmedzenia, hoci sa už pre ňu vedie exekúcia, v dôsledku čoho ani podľa § 100 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde k predĺžxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxročná premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Tým je objektívne vymedzený začiatok plynutia premlčacej doby od slova "moxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxve.
Rozsudok veľkého senátu občianskeho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu ČR zo 17. augusta 2011, sp. zn. 31 Cdo 2036/2009:
Zástavní dlužník zxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxjetek osobního dlužníka své povinnosti ze zástavního práva již tím, že do konkursní podstaty (a nikoli do rukou zajištěného věřitele) uhradí zajištěnxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxjištěnému věřiteli se nedostane ani plné úhrady zajištěné pohledávky, ani plné úhrady ceny zástavy. Avšak tam, kde určitá osoba zajištuje pohledávku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konkursu z titulu zástavního práva (v případě, že šlo o plnění poskytnuté ve výši zástavou zajištěné pohledávky) zbavena povinnosti doplatit na úhradx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxné částky. Zástavní dlužník, který je i ručitelem, může přivodit zánik zajištěné pohledávky za trvání konkursu tím, že uhradí zajištěnou pohledávku pxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xajvyššieho súdu ČR z 25. apríla 2007, sp. zn. 21 Cdo 1918/2005:
Právo (nárok) na uspokojení ze zástavy vzniká dnem, v němž je zástavní věřitel podle hmotxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtliže dlužník zajištěnou pohledávku řádne a včas... nesplnil, teda - řečeno jinak - marným uplynutím doby splatnosti zajištěné pohledávky.
Rozsuxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxšenství zástavy; je-li zástavou věc, znamená to, že zástavní právo se pokaždé vztahuje na věci, ktoré náležejí vlastníku zástavy (věci hlavní) a jsou jxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxotože se na příslušenství zástavy vztahuje zástavní právo ex lege, není tu samo o sobě významné, zda a popřípadě jak bylo příslušenství zástavy určeno vx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxým náležitostem smlouvy o zřízení zástavního práva (zástavní smlouvy) a že jeho případné označení je v rozporu s požadavky ustanovení § 37 odst. 1 obč. zx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx o zřízení zástavního práva (zástavní smluvy) se zástavou rozumí jen věc hlavní a že určení příslušenství zastavené věci nepředstavuje podstatnou nálxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva (zástavní smlouvě) provedené označení přslušenství zastavované věci bylo neurčité nebo nesrozumitelné.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 28x xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxi dlužníkovi v budoucnu, je požadavek ustanovení § 155 odst. 4 obč. z., aby šlo o pohledávky, které mají vznikat v "určité době", naplněn jen tehdy, je-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
Záložný veriteľ ako prednostný záložný veriteľ má mať najsilnejšie postavenie pri uspokojovaní svojich pohľadávok zo zálohu a toto právo by nemalo byx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxne znemožniť uplatňovanie práv ostatných veriteľov voči dlžníkovi (PL. ÚS 20/05). Z uvedeného vyplýva, že postavenie prednostného záložného veritexx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxvy upravuje postup, ktorým jeho základné právo obmedzuje.
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 30. mája 2007, sp. zn. 21 Cdo 1786/2006:
I. Právo (nárok) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxná pohledávka byla uhrazena z výtěžku získaného zpeněžením zástavy. Takový okamžik nastává - jak vyplývá zejména z ustanovení § 151a odst. 1 občanskéhx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxné právní úpravy zejména z ustanovení § 152 a § 165 odst. 1 občanského zákoníku - tehdy, jestliže dlužník zajištěnou pohledávku řádně a včas (t.j. v době, x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - marným uplynutím doby splatnosti zajištěné pohledávky.
II. V případě, že dlužník neplatí sjednané splátky úvěru nebo jinak podstatně poruší povinxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxa (nároku) na uspokojení ze zástavy významné, kdy zástavní věřitel mohl (nejdříve) od smlouvy odstoupit nebo smlouvu (poskytnutí úvěru) vypovědět a sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx - R 5/2007).
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 15. novembra 2005, sp. zn. 21 Cdo 2672/2004:
Bylo-li zástavní právo k zajištění pohledávky zřízeno v dobx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxo zákoníku ve znění účinném do 31.8.1998 (srov. R 24/2003). Podle ustálené judikatury soudů právo zástavního věřitele domáhat se uspokojení ze zástavx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa jejího příslušenství) s tím, že uspokojení pohledávky se oprávněný zástavní věřitel může domáhat jen z výtěžku prodeje nebo jiného zpeněžení zástavx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xvojom rozhodnutí, nedodržanie postupu podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. v súlade s § 16 ods. 4 citovaného zákona by mohlo byť dôvodom xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti pohľadávky zodpovedá danému právnemu stavu ku dňu návrhu na vykonanie dražby. V tomto smere však zo strany súdu dokazovanie vykonané nebolo, hoci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxa, pravosť a splatnosť pohľadávky vo vzťahu k navrhovateľom, tak za daných okolností by bolo potom aj sporné to, či bol dôvod na vykonávanie dražby vo vzťxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxku a tvrdeniam navrhovateľov 1/, 2/, že takýto nedoplatok, ktorý bol určený, je vo vzťahu k navrhovateľom len fiktívny, a preto nebol dôvod na vykonanie xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxie a súd sám by nebol schopný túto otázku v ďalšom konaní vyriešiť. Takýmto postupom súdu by do budúcnosti boli odstránené akékoľvek pochybnosti o tom, čx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxi.
Pokiaľ ide o porušenie ustanovenia § 151l OZ, tak treba uviesť, že sama táto okolnosť by nemala právny dôvod na vyhlásenie dražby za neplatnú. Podľa § xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxu záložcu. Pri záložných právach registrovaných v registri záložných práv aj zaregistrovať začatie výkonu záložného práva v tomto registri, ak tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx alebo sa bude domáhať uspokojenia zo zálohu. Po oznámení o začatí výkonu záložného práva nesmie záložca bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxxx xeriteľ súhlas. Z obsahu spisu nevyplýva, že by navrhovatelia 1/, 2/ mienili záloh vyplývajúci zo záložného práva previesť na niekoho iného. Keďže byt jx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xy teda aj bolo preukázané porušenie postupu podľa § 151l vo vzťahu k navrhovateľke 2/, tak takéto porušenie by nemalo podstatný vplyv na posudzovanie nxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xoto sa však odporcovi 2/ nepodarilo, pretože zo strany navrhovateľov 1/, 2/ neboli prevzaté písomnosti, ktoré im boli doručované. Toto vo svojej výpovxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxeľka 2/ odmietla prevziať písomnosť, potvrdil písomne, ale aj ústne do zápisnice pred súdom I. stupňa, keď bol vypočutý ako svedok.
Rozsudok Najvyšxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxtavní právo působí proti (vůči) vlastníku zástavy na straně druhé. Ze vztahu obou institutů současně vyplývá, že zástavní právo sice může (platně vznixxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe úspěšně domáhat uspokojení ze zástavy, i když (dosud) nenastal případ, s nímž zákon spojuje zánik zástavního práva; ten, vůči němuž nepůsobí zástavnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxle zákona č. 229/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) dohodou nebo rozhodnutím, byl tím uspokojen tzv. restituční nárok oprávněné osoby, spočívajxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtuce obnovení původního právního stavu" s účinky
ex tunc
v případech a za podmínek stanovených zákonem, nelze oprávněnou osobu, které byla věc navrácxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx2002.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 31. mája 2011, sp. zn. 29 Cdo 1053/2009:
Je třeba rozlišovat mezi uznáním zajištěné pohledávky na straně jedné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx které uznávaný závazek zajišťuje, nemá uznání závazku (zajištěné pohledávky) samo o sobě žádný vliv na již promlčené zástavní právo. Jinak řečeno, tox xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xástavního práva, které pohledávku zajišťuje. To platí tím více, že ustanovení § 323 odst. 3 obch. zák. z osob stojících mimo hlavní (uznávaný) závazek (xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení § 548 odst. 3 obč. zák. dokonce (v případě ručení podle občanského zákoníku) podmiňuje účinky uznání dluhu i vůči ručiteli jeho souhlasem. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xajišťované pohledávky (§ 100 odst. 2 obč. zák.). Tomuto závěru není na překážku ani úprava obsažená v § 170 obč. zák. Ta se totiž zabývá zánikem zástavníhx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxa pohledávka ze smlouvy o úvěru nebo z jiného obchodního závazkového vztahu.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 21. decembra 2010, sp. zn. 21 Cdo 2185/20xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxení zástavního práva a je-li na takovém určení naléhavý právní zájem.
Uznesnenie Najvyššieho súdu ČR z 11. marca 2008, sp. zn. 21 Cdo 1976/2007:
Smlxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xástavní právo vzniklé k zajištění pohledávky se proto na smluvní pokutu - na rozdíl od příslušenství pohledávky - bez dalšího nevztahuje; smluvní pokuxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxbo samostatně) zástavní právo výslovně zřízeno.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 3. apríla 2002, sp. zn. 21 Cdo 679/2001, SJ 5/2002:
V konaní o určenixx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xn. 21 Cdo 58/2003, SJ 6/2003:
Na určení, že je neplatná záložná zmluva, podľa ktorej bolo do katastra nehnuteľností zapísané záložné právo, nie je nalixxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx viesť len určenie toho, či tu záložné právo je, alebo nie.
Archivačná povinnosť
KOMENTÁR
K odseku 1
Zákonodarca v ustanovení § 8 ods. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch s dražbou. Ide o všeobecne koncipovanú normu, ktorá má normatívny význam v časti povinnosti viesť riadne spisovú evidenciu, pričom vo zvyšku právnex xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcie je mimoriadne dôležitá pre celý výkon činnosti dražobníka, a to tak vo vzťahu k účastníkom dražby, navrhovateľovi dražby, xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xa v istom zmysle má približovať vedeniu spisovej agendy u orgánov rozhodujúcich o právach a povinnostiach osôb. Dôležitosť povinnosti viesť riadne spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxebo na dražbu nadväzujúce súdne konania, v ktorých spisová evidencia dražobníka predstavuje listinný dôkaz zásadného významu. Povinnosť podľa odsexx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxe svojej činnosti dozvedel. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa prirodzene prejaví aj v súvisiacich ustanoveniach § 8, ale osobitne vo väzbe na odsek xx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxneho vedenia spisovej evidencie, aj v prípade uloženia písomností hovoríme potenciálne o všetkých písomných dokumentoch a listinách, ktoré vyrobí axxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x elektronickej podobe, ktorá sa do spisovej evidencie zaradí, či už ako vytlačená forma elektronického podania, alebo napríklad v prípade rozsiahlycx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxy uloženia písomnosti, zákon požaduje zachovanie účelnosti, ktorá predstavuje jednak hospodárnosť a jednak dostupnosť relevantných písomností a sxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx s uvedenými listinami a dokumentmi, ktoré bude prirodzene zabezpečovať aj ochranu tajomstva zvereného dražobníkovi. Je nadbytočné na tomto mieste uxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlynie zo samotnej povahy povinnosti.
V podobe druhej vety odseku 1 zákonodarca zvýraznil povinnosť dražobníka založiť písomnosti podniku, ak je txxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxdeným zákonom je potrebné uviesť, že povinnosti plynúce z tohto právneho predpisu dopadajú na všetku archivačnú činnosť dražobníka, keďže zákon o dobxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti dražobníka.
V súvislosti so zákonom č. 395/2002 Z.z. dávame pre potreby dražobníkov do pozornosti najmä nasledovné pravidlá:
-
registrxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdcom registratúry,
-
pôvodcom xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxorných činností, pri ktorých sa z registratúry vyčleňuje registratúrny záznam, ktorému uplynula lehota uloženia; registratúrny záznam s trvalou doxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xočas ktorých pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť,
-
spisom je registratúrny záznam alebo súbor registratúrnyxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x)
požiadať ministerstvo prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou o informáciu, odboxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xáznamy,
b)
vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu ústrednému archívu alebo štátnemu archívu s regionálnou územnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxratúry, ktorého výsledky činnosti sú predmetom autorského práva,
c)
zabezpečovať správu registratúry,
d)
zabezpečiť trvanlivosť registrxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xáznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho uloženia; to neplatí, ak vyhotovil elektronickú kópiu prostredníctvom zaručenej kxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoci a orgány verejnej moci s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečujú správu registratúry aspoň jedným zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním najmx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxďovať pravidelne registratúrne záznamy len so súhlasom ministerstva,
j)
označiť registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedziť prístup, slovaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxie prístupu sa primerane vzťahuje § 13 ods. 5 písm. b), ods. 6 a 7 predmetného zákona,
l)
vyhotovovať na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby oxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx záznamom; pôvodcom registratúry osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu,
m)
oznamovať bezodkxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxu miesta uloženia registratúry,
n)
odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní do archívu v lehote, ktorú archív určil, so zoznamom odovzdxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpcovi, alebo ak zanikne bez právneho nástupcu
1.
odovzdať registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou ministerstvu prostredníctvom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť ministerstvu miesto, kde sú uložené.
Aj keď možno ustáliť, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxamy dražobníka nebudú ponímať trvalú dokumentárnu hodnotu, je však potrebné dbať na to, aby bola zachovaná primeraná lehota na uchovanie záznamov, prxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxcne možno odporučiť lehotu uloženia v trvaní najmenej päť rokov, keďže je potrebné pamätať na skutočnosť, že listiny archivované dražobníkom sa týkajx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtavenie vydražiteľa, resp. právne postavenie od vydražiteľa odvodené. V tejto súvislosti poukazujeme aj na lehoty uloženia, ktoré upravujú predpisx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx zákona, podľa ktorého pôvodca registratúry môže zveriť inej osobe správu registratúrnych záznamov, ktorým ešte neuplynula lehota uloženia.
V súxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. Ak by na strane dražobníka vznikli pochybnosti o úrovni plnenia povinnosxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou o informáciu, odbornú radu a usmernenie.
K odseku 2
Ustanovenie odseku 2 upxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxdené, keďže bolo včlenené do právnej úpravy archivačnej povinnosti dražobníka. Z pohľadu konštrukcie normy zákonodarca vymedzil okruh oprávnených xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxobníka. Oprávneniu týchto osôb zodpovedá povinnosť dražobníka umožniť nazretie do písomností súvisiacich s dražbou. V tejto súvislosti možno rozlixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtri dražieb, alebo na iných všeobecne dostupných miestach, a písomnosťami, ktoré sa u dražobníka sústredia v tzv. dražobnom spise. Nemožno vylúčiť, žx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxikáciu, či tieto boli preukázateľne doručované alebo zverejnené. Aj keď zákonodarca povinnosť dražobníka sústredil na umožnenie nazretia do písomnxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxoku na úhradu, keďže zákon neumožnil dražobníkovi uplatniť voči oprávnenej osobe nárok na náhradu nákladov. Z hľadiska procesného sa nahliadanie do dxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxvinnosť zaznamenať poskytnutie výpisov a odpisov, prípadne aj samotné nazeranie do spisu v predmetnom dražobnom spise.
Pokiaľ ide o okruh oprávnexxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho okruhu osôb malo za cieľ umožniť lepšie uplatňovanie práv a zabezpečiť aj transparentnosť a prehľadnosť dražobného procesu. Napriek tomuto pozitíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxs. 2 ZDD. Zastávame preto názor, že výklad uvedeného ustanovenia by mal reflektovať aj túto skutočnosť, najmä ak od sprístupnenia písomností dražobníxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx oprávnených osôb rozšíriť, spôsob, ktorým uvedenú zmenu vykonal, nemožno považovať za dostatočný, keďže status účastníka dražby sa odvíja až od okamxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxách dražobníkovi priamo ukladá informovať účastníkov dražby ústne, prípadne v písomnej podobe o určitých zákonom ustanovených skutočnostiach. Môžx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxrať do písomností súvisiacich s dražbou, keďže toto právo neplatí, resp. sa nevzťahuje na informáciu o znížení najnižšieho podania pred konaním dražbx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxj dražbe. Je tak povinnosťou dražobníka, aby písomnosti sprístupnil spôsobom, ktorý bude rešpektovať excepciu uvedených údajov z práva oprávnených xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xprístupnenia vyňatých údajov, no k uvedenému môže dôjsť iba po súhlase navrhovateľa dražby, pričom súčasne považujeme za potrebné upozorniť, že v príxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxed konaním dražby.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/2002 Z.z.
Ustanovenie upravuje povinnosť archivovať písomnosti súvisiacu s dražbou. Dražoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xovinný zabezpečiť archiváciu písomností podniku v súlade so zákonom o archivácii.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 568/2007 Z.z.
K bodu 7 (§ 8 ods. 2)
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxť nahliadnuť do písomností (evidencie) podľa odseku 1. Ďalším zámerom, ktorý navrhovaná zmena sleduje, je taktiež zabezpečenie súdnych podkladov (dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je vyňatá časť zmluvy - údaje o znížení najnižšieho podania, a to len pred vykonaním dražby alebo opakovanej dražby. Tým sa sleduje predchádzanie špekxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov;
výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu rexxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh vecí č. 209/1992 Zb.)
Licitátor
KOMENTÁR
Ustanovenie upravuje štatút licitátora ako osoby oprávnenej konať v mene a na účet dražobnxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxitátora, aj keď na iných miestach hovorí pomerne flexibilne o dražobníkovi a zamestnancoch dražobníka. Napriek uvedenému právnu úpravu licitátora nxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxevantné právne úkony, resp. úkony v mene a na účet dražobníka, ktorému za výkon svojej funkcie zodpovedá. Licitátor tak predstavuje akúsi zodpovednú oxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtus licitátora zásadný význam, keďže všetky jeho jednostranne adresované úkony, kde nie každý z nich je právnym úkonom v dokonanom zmysle, vedú a vstupxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xsobu vydražiteľa. Koncept dražby je tak založený na priamom zastúpení dražobníka kompetentným licitátorom, ktorý proces draženia veci završuje adrxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxažobníka v priebehu dražby, ktoré sa dominantne sústreďujú na jej úspešné skončenie.
K odseku 1
Zákon vymedzuje, že licitátorom môže byť len fyzicxx xxxxxx xxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxať nadobúda v plnom rozsahu plnoletosťou, a to dovŕšením 18. roku veku života. Výnimku z tejto právnej úpravy tvorí uzavretie manželstva neplnoletou oxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx zániku smrťou alebo obmedzeniu súdnym rozhodnutím z dôvodov, že fyzická osoba nie je pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo z iných vážnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxk, ktoré musí spĺňať licitátor, plynie, že tieto podmienky musia byť splnené v čase, kedy vykonáva funkciu licitátora, pričom čo i len strata jednej z uvxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxť je daná osobitosťami výkonu funkcie licitátora, pričom je v záujme dražobníka disponovať potvrdením príslušného lekára o tom, že osoba licitátora jx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx licitátora ako zamestnanca dražobníka určeného na výkon tejto kvalifikovanej činnosti. Vychádzame z potreby existencie všeobecne zadefinovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxhla v niektorých prípadoch trpieť aj určitých druhom zdravotného postihnutia alebo obmedzenia, keďže kritérium zdravotnej spôsobilosti je spôsobixxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx prejaviť vo vzťahu ku konkrétnemu dražobnému procesu a jeho priebehu. Samozrejme, v praxi nemožno vylúčiť ani to, že licitátor zamlčí skutočnosti o zdxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xpriamuje pozornosť na zodpovednosť dražobníka, v ktorého záujme by malo byť aj priebežné kontrolovanie zdravotného stavu licitátora, a to vrátane moxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stresom a prípadnej snahe o ovplyvňovanie dražobného procesu, a keďže je eminentný záujem na korektnom a zákonnom udelení príklepu, je potrebné dbať ax xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxvnenie konať v režime priameho zastúpenia za dražobníka vzniká výhradne spôsobilej fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom dražobníka a ktorú dražobnxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxbné venovať pozornosť oprávneniu vykonávať úkony na dražbe, keďže práve tento prvok odlišuje licitátora od iných zamestnancov dražobníka. Je tak zodxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xraxi pôjde najmä o vytvorenie pracovného miesta s predmetom a pracovnou náplňou zahŕňajúcou aj úkony licitácie na dražbe. Nemožno vylúčiť ani osobitnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxx, že konkrétnou listinou by sa xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prípadne nejasnostiam v otázke oprávnenia konať. Udelením oprávnenia konať v mene a na účet dražobníka na dražbe vzniká licitátorovi status oprávnexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xreto možno uvažovať aj o prípadnej zodpovednosti za škodu, ktorú by porušením povinnosti licitátora znášal dražobník s možnosťou nasledovného obmedxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxdov neplatnosti dražby podľa § 21 ods. 2 ZDD.
K odseku 2
Ustanovenie § 9 ods. 2 ZDD, podľa ktorého je licitátor zamestnancom dražobníka, je podľa nxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdpoklady a osobitosti výkonu ním v súkromnom dražobnom procese garantovanej činnosti.
Podľa § 223 ods. 1 ZP môže zamestnávateľ na plnenie svojich xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxkonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxvnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti a šiestej časti Zákonníka prácex xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo pracovného pomeru z pohľadu ich účelu v pracovnoprávnych vzťahoch a možno ho, podľa nášho názoru, považovať za východiskovú normu, cez prizmu ktorej xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxho činnosti.
V naznačenom zmysle je preto podstatnou otázka, či povaha inštitútu licitátora, splnenie predpokladov výkonu tejto funkcie a naplnexxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pri odpovedi na uvedenú otázku sa prirodzene ako podstatné javí prihliadnuť na záujem zákonodaxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x x x xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxD).
Po komparácii činnosti a významu práce licitátora v kontexte penza zákonom mu priznaných oprávnení s dosahom na vlastný priebeh súkromného draxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxnú alebo bez ďalšieho za činnosť vymedzenú výsledkom.
V uvedenom zmysle sme preto toho názoru, že profesionálny a významu vedenia súkromného dobroxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a licitátora realizovaná v režime pracovného pomeru (§ 41 a nasl. ZP).
Uvedený záver s ohľadom na dikciu § 9 ods. 1 ZDD a jej naplnenie, potvrdzuje aj § xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alexx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsobilosti osoby, ktorá prejavila záujem o výkon funkcie licitátora (v rámci predzmluvných vzťahov), oprávnený s touto osobou, ak predpísané zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxeho výkladu pracovnoprávnych noriem je potrebné režim pracovnoprávneho vzťahu ustáliť aj v rovine zodpovednosti zamestnanca za škodu a rozsahu náhrxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa vo vzťahu k vzniku prípadnej škodovej udalosti.
K odseku 3
V odseku 3 zákonodarca demonštratívnym spôsobom vypočítal činnosti, ktoré sú pracovnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx byť poňatý aj do pracovnoprávnych súvislostí statusu licitátora. Zákonodarca v súvislosti s naznačenou logikou upriamil pozornosť na výzvu licitátxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xražby, pričom iba dopĺňame, že povinnosť otvoriť dražbu je daná aj vtedy, ak sa na dražbe nezúčastní ani jeden účastník. V poradí druhou zásadnou činnosxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrávnej skutočnosti vedúcej k transferu vlastníckeho práva a iných práv spájaných s predmetom dražby. Udelenie príklepu je perfektné a privodzuje práxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xznámením o dražbe a pravidlami o najnižšom podaní a najmenšom prihodení.
Vo vzťahu k udeleniu príklepu zákonodarca uviedol aj žrebovanie, ktoré vyxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxebovania podľa vlastného výberu určil osobu, ktorej udelí príklep. Samotný pojem žrebovania naznačuje, že by malo ísť o náhodný výber z účastníkov draxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ktoré boli udelené pred vyvolaním dražby jej účastníkom.
Vzhľadom na uvedený výklad je nesporné, že výpočet činností, za ktoré je zodpovedný licixxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxelenia príklepu. V tomto štádiu nemôže za dražobníka s účinkami pre účastníkov dražby konať žiadna iná osoba okrem licitátora. Aj toto konštatovanie pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxe a nemusí zabezpečiť riadny chod a priebeh dražby pri súčasnom rešpektovaní ustanovení zákona a ochrany práv účastníkov dražby a ďalších dražbou dotkxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkúlt alebo iných študijných odborov, prípadne iné osoby, ktoré dražobník používa s cieľom zabezpečiť priebeh dražby s ohľadom na vlastné záujmy. Zdá sx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxdoch vlastníckeho práva a súčasne zvážiť zavedenie povinného vzdelávania licitátora v súvislosti s realizáciou dražobnej činnosti.
Z dôvodovej sxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxá osoba, nevylučuje sa, aby mohol vykonávať aj funkciu licitátora. Úlohou licitátora zodpovedá doterajšej praxi pri dražbách. Licitátor je zamestnaxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 36/2005 xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých vecí č. 209/1992 Zb.)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxe majetku štátu v znení neskorších predpisov len také pohľadávky, z ktorých je štát oprávnený priamo. Správu pohľadávky štátu vykonáva správca v mene šxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xúvislosti s výkonom správy hmotného majetku štátu, je oprávnený priamo správca.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2009, sp. zn. 8 Sžo 130/200xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnia; túto právomoc má len obec ako stavebný úrad (§ 117 ods. 1 stavebného zákona).
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 94/1996:
Miestny úrad jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xyť účastníkom konania.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 6. júna 2013, sp. zn. 21 Cdo 3361/2011:
Postup licitátora při veřejné nedobrovolné dražbě jx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že výzvou se licitátor obrací na účastníky dražby, aby podávali nabídky, je zřejmé, že po výzvě licitátora musí být účastníkům dražby ponechán takový xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx příklep. Zákon neurčuje, jaká (nejkratší nebo nejdelší) doba musí uplynout mezi třetí výzvou a příklepem (úkonem licitátora spočívajícím v klepnutí xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxmotných účastníků dražby již zřejmé, že nehodlají činit další vyšší podání. Tomuto účelu a smyslu veřejné dražby musí odpovídat i délka doby, kterou lixxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxkonem předpokládaným způsobem projevit svoji vůli učinit vyšší nabídku. Protože jsou účastníci dražby vyzýváni k podání nabídky, tedy - jak vyplývá z xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtí výzvě ponechat účastníkům dražby před udělením příklepu takový časový prostor, aby mohli na výzvu způsobem stanoveným zákonem reálně reagovat, texx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovým procesem) své rozhodnutí o tom, zda vůbec nabídne vyšší podání. Licitátor je proto povinen poskytnout účastníkům dražby po výzvě delší časový úsexx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx třemi výzvami. Dostatečný časový prostor k podání nabídky musí licitátor poskytnout účastníkům po každé z těchto výzev a je nepřípustné, aby licitátox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xodání nabídky bude po každé z výzev obdobně dlouhý. V rozporu s takovým oprávněným očekáváním by byl postup licitátora, který by účastníkům dražby poskxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi dražby musí mít možnost tuto dobu předvídat a postup licitátora pro ně nesmí být překvapující. Není tedy možné učinit závěr, že jen proto, že zákon o veřxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxháno pouze na libovůli licitátora. Činí-li licitátor při dražbě výzvy a přistoupí-li k udělení příklepu, aniž by účastníkům poskytl takovou dobu, v níx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxvané věci se soudy vedeny chybným právním názorem nezabývaly tím, zda licitátor poskytl žalobci po třetí výzvě dostatečnou a vzhledem k předešlým úkonxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx napadená veřejná dražba není neplatná.
Nález Ústavného súdu ČR z 9. októbra 1997, sp. zn. III. ÚS 116/1997:
Licitátor dražby bez vlastnej meritórnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxže mať síce rôzne právne následky, nemôže však nikdy viesť k založeniu vlastníctva vydražiteľa k veciam, ktoré ako dražené neboli predstavené (ponúknxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxovenia čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Plynie to nielen zo zásad v skorších nálezoch ústavného súdu už vyložených, ale i z toho, že ide iba xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxím) konkrétne vlastníctvo iba vzniká.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Obo 155/1997:
Príklepom licitátora prechádza na vydražiteľa prevxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnuť, ani keď sú pre neho nepoužiteľné.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2012, sp. zn. 2 M Cdo 20/2011, R 61/2014:
Príklep v dobrovoľnej dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx x na účet dražobníka. Dražobník je podľa § 6 ods. 1 až 3 tohto zákona podnikateľom, ktorý organizovanie dobrovoľných dražieb vykonáva ako svoje podnikaxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxrakteru (obaja nevykonávajú verejnú moc). Súkromnoprávnu povahu činnosti dražobníka a licitátora ďalej dosvedčuje aj § 20 ods. 13 zákona č. 527/2002 xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxl oprávnený osvedčovať priebeh verejnoprávnych skutočností, teda priebeh úradných výkonov;
naopak, ním osvedčované skutočnosti sú súkromnoprávxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxie zákona o dobrovoľných dražbách je s ohľadom na ingerenciu súkromného dražobného procesu do práv a oprávnených záujmov osôb povinných zo záložného pxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxrovnaj aj nález Ústavného súdu ČR II. ÚS 2164/10). Dražobník ako súkromná osoba je preto ustanovenia citovaného zákona a súvisiacich predpisov povinnx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx v pozícii mandatára záložného veriteľa, ktorý má sledovať iba jeho záujem na rýchlom výkone záložného práva za každých okolností. Ak dražobník koná a oxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podmienky uvedené v § 21 ods. 2 ZDD na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Odvolací súd preto potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v tej vyhovujúcxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxobník ako súkromná osoba je preto ustanovenia cit. zákona a súvisiacich predpisov povinný vykladať a aplikovať tak, aby nielenže neboli porušené, ale xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxa jeho záujem na rýchlom výkone záložného práva za každých okolností. Ak tak dražobník ako licencovaný profesionál koná, organizuje a vykonáva dražbu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxka) a pri nevyrovnaní sa s jeho námietkami k dražobnému procesu (porov. nález Ústavného súdu ČR z 30. septembra 2009, sp. zn. III. ÚS 384/08), je otázna jexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxššieho súdu SR zo 16. decembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 186/2010, R 1/2011:
Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo inxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxa, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx2 Z.z.). Z vyššie uvedených ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku z 22. mája 2008, sp. zn. 3 Cdo 272/2007 (pozrx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxému právnemu záveru dospel neskôr Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudkoch z 30. júna 2009, sp. zn. 2 Cdo 66/2008 (pozri R 23/2010), a z 23. júna 201xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxly preskúmavanej veci uzatvára, že neplatnosť dobrovoľnej dražby môže vysloviť súd iba v občianskom súdnom konaní, ktoré začalo podaním návrhu na určxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxnaní než v konaní podľa uvedeného ustanovenia, a to ani ako otázku prejudiciálnu (predbežnú). Pokiaľ v danom prípade odvolací súd - v konaní o vydanie vexx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm dospel k záveru o neplatnosti tejto dražby, spočíva dovolaním napadnutý rozsudok na právnom posúdení, ktoré sa prieči zákonu č. 527/2002 Z.z.
Pozxx xx xxxxxxxxxx x x xx x xx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovenie § 10 reguluje osobitnú úpravu doručovania v procese realizácie dobrovoľnej dražby a zároveň osobitnú úpravu zasielania peňažných súmx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx metódou regulácie sa predchádza výkladovým a aplikačným problémom, ktoré sa dlhodobo prejavujú v slovenskom právnom poriadku. Ak by zákon citované uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxosti so zasielaním peňažných súm bola napríklad vylúčená úprava Obchodného zákonníka, a to práve z dôvodu generálnej subsidiarity Občianskeho zákonxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxobné, že by implikovali jednostranne výhodné nastavenie a použitie pravidiel v prospech veriteľa a dražobníka. Z týchto dôvodov považujeme lex specixxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxoch a dôjdení prejavu vôle, ktorých aplikácia by bola daná primeranosťou použitia všeobecnej občianskoprávnej regulácie.
K odseku 1
V súlade s usxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xx to nie je možné alebo účelné, sa doručujú iným preukázateľným spôsobom opätovne do vlastných rúk osobe, ktorej sú určené. Ako je zrejmé zo základného rexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsomnosti. V poradí prvý spôsob doručovania sa líši iba explicitným ustanovením režimu listovej zásielky, z ktorého výnimku tvorí iný preukázateľný sxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxie ustanovení osobitného predpisu, ktorými sú v súlade s odkazom a poznámkou pod čiarou § 45 až 50 OSP. Uvedený odkaz však už nie je z dôvodu nadobudnutia úxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxx xx xxxxčený z dôvodu ich neaplikovateľnosti, keďže ide o úpravu doručovania písomností verejnou vyhláškou a osobitnú úpravu doručovania žaloby strane sporxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxení Civilného sporového poriadku limitovaný výhradne na ustanovenie § 111 CSP, ktorý upravuje režim doručovania do vlastných rúk zo strany súdu v spoxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpu upraveného zákonom č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a naň nadväzujúceho platného Poštového poriadku, ktorý vydxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xsobe, ktorá je jej adresátom, a teda na adresu, ktorú predmetná osoba uviedla alebo ktorú dražobník zistil inak a na ktorej sa táto osoba zdržuje. Samozrxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxá. Práve pre tieto prípady bude primerane platiť zákonný režim § 111 ods. 3 CSP, podľa ktorého ak nemožno doručiť písomnosť na adresu podľa § 106, písomnoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx platí, že ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa x xxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca, právnickej osobe na adresu sídla zapíxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xkutočnosť, že režim zákona o dobrovoľných dražbách vylučuje pri aplikácii doručovania do vlastných rúk použitie § 106 ods. 3 CSP, ktorý je aplikovateľxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu, pričom písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxstných rúk prebehol v súlade so zákonom, pričom je otázne, či sa tak má stať za použitia opakovaného doručenia, keďže túto časť právnej úpravy Civilný spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvania zásielky musí byť preto náležite vyznačený aj na doručenke, ktorá má štatút verejnej listiny a platí o nej vyvrátiteľná domnienka pravdivosti, ax xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proces doručovania by neprebehol v súlade so zákonom, nebolo by možné uplatniť domnienku pravdivosti, a teda ani režim fikcie doručenia podľa § 111 odsx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, súvisiacu s prezumpciou pravdivosti údajov uvedených na doručenke, a to na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 28. novembra 2001, sp.zn. 26 Cdo 1836/20xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti, které vyžaduje příloha č. 5 poštovního řádu v bodech 18, 19 a 20, tj. s doručenkou, v níž je uveden údaj o výzvě doručovatele na určitý den a podpis doručxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu ČR z 21. septembra 2005, sp. zn. 20 Cdo 531/2005, podľa ktorého: "Doručenka - obsahuje-li předepsané náležitosti - má povahu veřejné listiny (§ 1xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxx xxxxxd jde v souzené věci, kdy na doručence chybí otisk razítka dodací pošty a podpis vydávajícího pracovníka - stačí, že účastník údaje na ní uvedené, tj. v daxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxkonem." A napokon osobitne poukazujeme na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 23. septembra 2004, sp. zn. 6 Azs 125/2004 - 38, podľa ktorého: "Sxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxjné listiny podle § 50e, o. s. ř. Zastavil-li krajský soud řízení, opíraje se výhradně o údaje uvedené na takové doručence, Nejvyšší správní soud takové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnkou oprávneného doručovania písomností nie je skutočnosť, že adresát sa v čase doručovania v mieste zdržiaval, a teda si mohol objektívne vyzdvihnúť xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx odpustenie zmeškania lehoty, a podľa ktorého ak bola písomnosť doručená podľa § 111 ods. 3 CSP a § 112 CSP a jej doručením začala plynúť lehota, ktorú adxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxP nezdržiaval a v tejto súvislosti neporušil žiadnu právnu povinnosť. Podmienkou uplatnenia fikcie doručenia preto bude iba doručovanie na adresu dxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxučenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Za problematické možno považovať zisťovanie adresy evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej repxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xčinkami podľa § 106 CSP neuvedie samotný adresát, keďže dražobník je subjektom súkromného práva, vo vzťahu ku ktorému neexistuje povinnosť súčinnosxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnutie údajov z registra fyzických osôb (§ 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxsto pobytu osoby, ktorej doručuje, hoci je súčasne potrebné upozorniť na skutočnosť, že s takto zistenou inou adresou, ktorá nie je adresou podľa § 106 oxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xx xxažobníkovi, aby
lege artis
využil právne prostriedky doručovania do vlastných rúk, a to iným preukázateľným spôsobom, založeným na osobnom kontaktxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby. V súvislosti s uvedenými osobami sa uplatňoval do 30. júna 2016 odlišný režim Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého ak nie je možné doručix xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, respx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxm, a to buď na nimi oznámenú adresu, alebo adresu z registra obyvateľov, prípadne z registrov o pobyte cudzincov. Doručovanie právnickým osobám je sústxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrne doručovanie elektronickými prostriedkami, keďže v tomto prípade uvedené podľa platného právneho stavu nemá oporu v zákone a na osobu dražobníka sx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov, keďže dražobník nie je orgánom verejnej moci. V súlade s citovaným zákonom možno uvažovať iba o zriadení elektronickej schránkx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxkladne po tom, ako sa správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády SR) dozvie o jej vzniku, a teda v prípade záujmu môžu účastníci dosiahnuť aj elexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky s ich následnou povinnosťou po obdržaní komunikácie komunikovať výhradne elektronicky umožňujú s účixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx3 Z.z. možno docieliť účinnú elektronickú komunikáciu podľa § 10 ods. 1 ZDD, keďže v zákone o dobrovoľných dražbách absentuje osobitná úprava režimu exxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xostupovalo podľa § 113 CSP, podľa ktorého ak adresát bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie bolo odopreté. x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prípady doručovania, ktoré sa spájajú s rôznym okamihom účinného doručenia, a vždy posudzovať splnenie všetkých zákonných podmienok doručenia spôsxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadku sa vzťahoval len na režim vykonávania dražieb, a napríklad nie je daná všeobecná aplikabilita režimu § 105 a nasl. CSP na inštitúty Občianskeho zxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xomto prípade nejde o predčasné konanie, keďže doručenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva musí predchádzať uzavretiu dražobnej zmluvy. Na roxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxčovanie oznámenia o dražbe, ktoré predstavuje v poradí ďalšie štádium realizácie dražby. Aj z uvedeného plynie, že je potrebné dôsledne rozlišovať mexxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xudú povinné doručovať písomnosti a v tejto súvislosti je priamy postup veriteľa voči osobe povinnej z dražby v zásade vylúčený. Vzhľadom na absenciu osxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je pôvodcom alebo adresátom doručovaných písomností.
Záverom k odseku 1 ešte zhrnieme, že subsidiárne použitie Občianskeho súdneho poriadku boxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnia do vlastných rúk (z tohto dôvodu, vzhľadom na skutočnosť, že komentár vznikal na prelome skoršej a novej právnej úpravy, uvádzame skôr uvedené slovxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xísomnosti (ďalej len ,doručenka'); údaje v doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou. Do vlastných rúx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie."
V súvislosti s uvedeným práxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu neupravuje otázku opakovaného doručenia písomnosti, neupravuje, čo sa rozumie nemožnosťou doručenia, a aj keď je záujem zákonodarcu pochopiteľnýx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xôže spájať už len so samotným faktom, že štatút trvalého pobytu je výhradne evidenčný a zákon regulujúci pobyt osôb nereflektuje na všetky prípady, ktoxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia a významnosť doručovaných písomností, podľa našej mienky, povedie časom k spochybneniu previazania účinkov doručenia s evidenciou pobytu osobyx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxť zákonnú povinnosť a starať sa o aktuálnosť evidovanej adresy miesta pobytu.
V súvislosti so subsidiárnym použitím Civilného sporového poriadku xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxtatných prípadoch aj
-
Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ak ide o doručovanie fyzickým osobám vo výkone trestu odňatia sloboxx xxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxto zariadeniach,
-
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdy a imunity alebo osobám, ktoré sú v obydlí toho, kto požíva diplomatické výsady a imunity, alebo osobám, ktorým má byť písomnosť doručená v budove alebx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxomnosť nemožno doručiť inak.
Ak to pritom súd považuje za potrebné, môže určiť, že písomnosť sa doručí prostredníctvom útvaru Policajného zborxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxuje, že § 10 má povahu spoločného ustanovenia pre prípady doručovania písomností a poukazovania peňažných súm. V súlade s uvedeným platí, že peňažné pxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xezhotovostným prevodom. Ako ustanovuje ďalej zákon, peňažné prostriedky možno tiež doručiť aj iným preukázateľným spôsobom k rukám osôb, ktorým sú uxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xalším osobám, ktorým vznikne nárok na ich výplatu alebo ide o osoby poverené dražobníkom, a prípadne aj iné osoby, s ktorými sa v zákone o dobrovoľných drxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxčené, a to preukázateľným spôsobom. V súvislosti s konkrétnymi spôsobmi zákon nie veľmi systematicky v druhej vete ustanovuje, že ak ide o bezhotovostxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe, že zákonodarca mal za cieľ meniť povahu a tvoriť lex specialis ustanovenia k ustanoveniam Občianskeho zákonníka v časti plnenia dlhu a uvedenú dikcxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx adresáta. V tejto súvislosti možno určitú relevanciu s druhou vetou odseku 2 spájať vtedy, ak bude lehota plnenia dlhu ustanovená na moment odoslania pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxo prípadoch musia byť splnené zákonné podmienky úhrady konkrétnej peňažnej sumy, a zároveň dražobník musí disponovať relevantnou vybavenosťou, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxstnené na procese dražby, rešpektovať aj obmedzenia osobitného predpisu o obmedzeniach platieb v hotovosti.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/200x xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxá osoba, nevylučuje sa, aby mohol vykonávať aj funkciu licitátora. Úlohou licitátora zodpovedá xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxj zdravotný stav nevylučuje výkon takejto funkcie.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxdnotlivých protokolov (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3x xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x/ doručoval viacero relevantných písomností týkajúcich sa dražby jeho bytu, ktoré v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. mu museli byť doručené do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnia u každej z týchto písomností v zmysle § 47 ods. 2 OSP, a teda nepostačovalo len zisťovanie pobytu žalobcu v uvedenom období ako jednej z podmienok účinxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxie zákonného záložného práva poštou na adresu, R., Lučenec (prvý pokus o doručenie sa uskutočnil 18. októbra 2006, druhý pokus 19. októbra 2006, kedy boxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxupnenie bytu za účelom jeho ohodnotenia) bolo zasielané žalobcovi taktiež poštou na tú istú adresu (prvý pokus o doručenie zásielky sa uskutočnil 25. nxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xermíne dražby s výzvou na sprístupnenie nehnuteľnosti bolo doručované žalobcovi znovu na tú istú adresu 18. decembra 2006, opakované doručenie sa uskxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx spolu s notárskou zápisnicou doručované 25. januára 2007.
Postup súdu pri doručovaní písomností určených do vlastných rúk adresáta, ktorý nebol pri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlatí, že ak nebol adresát xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.
Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... považuje sa posledxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx b) adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, c) adresát sa zdržuje v mieste doručovania, d) doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxsomnosti bol vhodným spôsobom upovedomený o uložení písomnosti na pošte alebo orgáne obce, g) adresát si zásielku do 3 dní od uloženia nevyzdvihol. Tiexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxnia je spravidla miesto (obec alebo mesto), kde má adresát bydlisko alebo sídlo. V odôvodnených prípadoch môže byť miestom doručenia aj iné miesto pobyxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx. 2 OSP vychádza teda z toho, že adresát sa v čase doručovania (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia a má tak možnosť si doručovanú záxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxkladov a zákonnou podmienkou pre uplatnenie právnej fikcie doručenia v zmysle § 47 ods. 2 OSP, pričom nie je rozhodujúce miesto trvalého bydliska, ale oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxže byť iný ako ten, že zákon vyžaduje a predpokladá, že adresát sa v čase doručovania v mieste doručenia skutočne zdržuje a že len nebol zastihnutý tam, kdx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xdosielateľovi. Príslušnou poštou vystavená doručenka zachytáva postup pri doručení, vrátane údajov vyžadovaných ustanovením § 47 ods. 2 OSP, potvrxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nastať len vo vzťahu k tomu, čo je na doručenke skutočne uvedené. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je osvxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa zistenie jej splnenia, pričom nie je povinnosťou účastníka, ktorému bola zásielka doručovaná, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho prípadného tvxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xredpoklad pravdivosti). Záver súdu o účinnom náhradnom doručení je možný len v prípade zistenia, že adresát sa v mieste doručenia v čase doručovania zdxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x opakované doručenie boli vykonané, kedy boli zásielky uložené na pošte a že adresát zásielky neprevzal v odbernej lehote. Okolnosť, že adresát sa v miexxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxiaval, doručenka nepotvrdzuje (neosvedčuje), pretože žiaden takýto údaj na nej uvedený nie je (doručenka neobsahuje predtlač so slovami "hoci sa v mixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x7 ods. 2 OSP). Jeho záver o ich riadnom doručení je preto predčasný a nemôže byť považovaný za správny. Na tom nič nemení skutočnosť, že pošta na zadnej strxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx netýka okolnosti doručenia, ale jej vyzdvihnutia a je v danom prípade právne bezvýznamné.
Pokiaľ ide o určenie ceny predmetu dražby, dovolací súd povxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxo záverom, že výzva žalovaného 2/ na sprístupnenie bytu za účelom vykonania obhliadky a ocenenia bytu z 22. novembra 2006 nebola žalobcovi doručená len x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxpných údajov, ktoré mal dražobník k dispozícii v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. Uvedený záver odvolacieho súdu je v rozpore s vtedy platným znxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii v prípade, ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenie predmetu drxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx7.
Pokiaľ teda odvolací súd založil svoje zmeňujúce rozhodnutie na závere, že všetky písomnosti súvisiace s dražbou boli žalobcovi účinne doručené v xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxď dôsledne neposudzoval splnenie predpokladov pre doručenie v zmysle § 47 ods. 2 OSP osobitne pri doručovaní každej z písomností súvisiacich s dražboxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil a ďalšie konanie (§ 243i OSP v spojení s § 243b ods. 1 OSP).
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. júla 199xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xoručenia, kým nie je preukázaný opak.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. augusta 1997, sp. zn. 4 Obo 189/1997:
Ak nedôjde k platnému doručeniu písoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxsť doručovať písomnosť následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.
R 5/2006:
Zásielka súdu, doručovaná účastníkovi konania poštou, sa povxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxlky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručenia nezdržoval.
R 75/2004:
Postup súdneho doručovateľa vyplývajúci z ustanovenia § xx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxocnenej osoby, v opačnom prípade fikcia o doručení písomnosti náhradným spôsobom neplatí.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2005, sp. zn. 2 Cdx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxedpokladaného v § 47 ods. 2 OSP len vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručovania zdržiaval, a zároveň max xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxažbách v § 10 ods. 1 zakotvuje, že písomnosti sa doručujú do vlastných rúk alebo elektronickou poštou podpísanou zaručeným elektronickým podpisom, axx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sa v mieste doručenia združuje, uložiť zásielku na pošte po tom, ako zostane aj nový pokus o doručenie bezvýsledným. Aj v tomto prípade platí fikcia doruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx
xxxxxxá fikcia doručenia podľa § 48 ods. 3 OSP sa neuplatní v prípade doručenia písomnosti advokátovi, ktorý je zástupcom účastníka konania.
Rozsudok Naxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxamžik, kdy je adresát "ochoten" tak opravdu učinit (vyzvednout si zásilku, seznámit se s jejím obsahem).
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 1. marca 20xxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxomný v mieste doručenia. Stav zdržiavania sa adresáta v mieste doručenia nenarušuje taká jeho neprítomnosť v mieste doručenia, ktorá vyplýva z adresáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxo súdu v Prešove zo 17. júla 2013, sp. zn. 1 Co 102/2013:
Taktiež je potrebné súhlasiť s názorom súdu prvého stupňa, že neboli dodržané ustanovenia zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxi písomnosti mu boli doručované na adresu T. XX, Y., čo nemožno považovať za správny postup a okolnosť, že žalovaný v 2. rade nemal o skutočnom trvalom bydxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x odbernej lehote, bez toho, aby boli známe okolnosti, že v skutočnosti sa adresát na tejto adrese nezdržiava, nemajú v tomto kontexte právny význam. Nemxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxtože, ako správne konštatuje súd prvého stupňa, pre doručovanie písomnosti sa použijú ustanovenia osobitného predpisu, teda v danom prípade Občiansxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxych úkonov v režime Občianskeho zákonníka predpokladá, že prejav vôle dôjde, resp. je doručený adresátovi, t.j. že sa dostane do sféry jeho dispozícix xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xozumieť konkrétnu možnosť adresáta oboznámiť sa s jemu adresovaným právnym úkonom. Pritom nie je nevyhnutné, aby sa adresát skutočne oboznámil s obsaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxmností súdu poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielajúcemu súdu. Príslušnou poštou vystavenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxé, ak nie je preukázaný opak. Tento dôsledok však môže nastať len vo vzťahu k tomu, čo je na doručenke uvedené. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adrxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxť šetrenie na zistenie jej splnenia, pričom xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xieste doručenia nezdržoval z dôvodu, že účastník konania nemá povinnosť preukazovať opak toho, čo nie je osvedčené. Preto záver súdu o účinnom náhradnxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu pri dražbách
KOMENTÁR
Ustanovenie § 11 je označené nadpisom "Ďalšie podmienky postupu pri dražbách" a z jeho povahy plynie, že zákonodarca mal zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxeď druhé ustanovenie druhej časti má upravovať tzv. ďalšie podmienky, aj keď svojou povahou predchádza úpravu základných podmienok a predpokladov, kxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xodrobnosti o označovaní predmetu dražby a transparentnosti v procese predchádzajúcom realizácii dražby. Ostatné novelizácie zákona o dobrovoľnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxojené.
K odseku 1
Ustanovenie odseku 1 má povahu všeobecnej normy, podľa ktorej musí dražobník vo vzťahu k dražbe určiť jej miesto, dátum a čas začatxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu a času začatia dražby je vyhradené dražobníkovi, ale v režime dohody s navrhovateľom dražby. Aj keď by sa uvedené ustanovenie mohlo zdať ako neštandarxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xobrovoľných dražbách ustanovuje aj relevantné kritérium, ktoré musí byť zohľadnené pri určovaní miesta, dátumu a času začatia dražby. Týmto kritérixx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxciou dražby, keďže je všeobecným záujmom, aby dražba bola sprístupnená čo najširšej účasti zo strany verejnosti, a to v záujme naplnenia jej skutočnéhx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxácie dražby možno uviesť nasledovné.
a)
Miesto - je povinnosťou dražobníka organizovať dražbu jednak na mieste, ktoré sa nachádza v regionálnej doxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x potenciálnym záujemcom naviazaným regionálne na predmet dražby povedie k stimulácii záujmu, a tým aj vytvoreniu vhodných podmienok pre konkurenciu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x povahy veci povedie k odradeniu účastníkov, resp. potenciálnych účastníkov dražby od záujmu sa na tejto zúčastniť, keďže na ich strane by boli vyvolanx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxstnenia predmetu dražby môže zakladať dôvod určenia neplatnosti dobrovoľnej dražby. Kategóriu miesta dražby však možno chápať aj v užšom zmysle slovxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xostupnosti a neobmedzenosti prístupu účastníkov dražby a verejnosti. V praxi býva obvyklé, že dražobník ako miesto konania dražby vyberá všeobecne zxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xražby, ktorý sa nachádza v obci alebo v jej blízkosti a podobne. Zákon v tomto smere nekladie konkrétne príkazy alebo zákazy, práve naopak, pokrýva matexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxtky zákonné lehoty a naplnené všetky zákonné skutočnosti, ktoré sa spájajú s jednotlivými fázami prípravy a realizácie dražobného procesu, keďže je lxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxní uvedených zákonných podmienok musí dražobník dbať aj o to, aby výberom dátumu neodradil verejnosť a potenciálnych účastníkov dražby od zamýšľanej xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxrušeniu ustanovenia odseku 1. Ako príklad možno uviesť uskutočnenie dražby za špecifických podmienok a s ohľadom na charakter predmetu dražby v deň prxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, keďže bude irelevantné, ak síce dražobník dátum konania dražby stanoví na pracovný deň, keď však súčasne určí záujem o dražbu prirodzene vylučujúcu hxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxm na zákonné povinnosti dražobníka, keďže je povinnosťou dražobníka určiť aj konkrétny časový okamih, resp. úsek tak, aby bolo učinené zadosť požiadaxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxonom a súčasne reálne. Ak by bol čas začatia dražby stanovený na nočnú hodinu v súbehu napríklad s dňom konania, ktorým by bol Silvester, nemožno mať pochxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xerejný a všeobecný záujem na transparentnosti a úspešnosti dražby. Čas sa stanovuje konkrétnou hodinou.
Všetky uvedené atribúty realizácie dxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxjnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku, Notárskom centrálnom registri dobrovoľných dražieb, zaslania oznámenia o dražbe zákonom ustanovenxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsoby, sa môže následne dovolávať potenciálneho porušenia odseku 1, pričom svoje námietky môže táto osoba koncentrovať jednak v sťažnosti adresovanex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxnej, alebo následnej právnej ochrany.
K odseku 2
Ustanovenie odseku 2 vymedzuje okruh ďalších skutočností, resp. podmienok vykonania dražby, ktxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxedzená, a dražobník musí pri odbornej starostlivosti dohodu s navrhovateľom dražby usmerniť spôsobom, aby nedošlo k porušeniu iných ustanovení zákoxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxl na spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie. Je zrejmé, že ide o otázky, ktoré sa týkajú ceny predmxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v hotovosti, alebo prevodom v rámci platobných služieb. Pokiaľ ide o podmienky predaja predmetu dražby, za pozornosť stojí formulácia "predaj predmexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxečnej kúpnej ceny smerom k určitému okruhu účastníkov dražby. Aj keď samotné podmienky úspešného vydraženia plynú z iných ustanovení zákona o dobrovoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxenky úspešného vydraženia, ktoré si za istých okolností môže stanoviť navrhovateľ dražby a tieto dojednať s dražobníkom. Pokiaľ ide o minimálne prihoxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby od draženia, ale zároveň umožní dosiahnuť adekvátnu cenu zakladajúcu konečný výťažok dražby. Aj keď zákonodarca zmluvnú voľnosť zásadne nelimituxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xby nebol obmedzený záujem o účasť na dražbe. Ide o materiálne a nie formálne kritériá, ktoré je potrebné vykladať tak, že prvé v poradí sa viaže na osobitnx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxskej hodnoty a podobne, a s tým spojenú hodnotu predmetu dražby, od ktorej sa bude logicky odvíjať najmä minimálne prihodenie, ale aj ďalšie podmienky pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxálne prihodenie v stovkách eur, keďže práve takýmto konaním by bol nepochybne zmarený účel dražby.
V poradí druhé kritérium je vymedzené v časti vetx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbom limituje dohodu navrhovateľa dražby a dražobníka, keďže títo musia pri akomkoľvek svojom konaní pamätať na to, že nesmú založiť dôvody pre obmedzexxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxjaví tento výklad, ale, naopak, problematická je nepochybne prax, pretože osoba povinná z dražby nemusí mať vedomosť o tom, že došlo k porušeniu uvedenxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxavrieť, či obaja účastníci konali v súlade alebo v rozpore so zákonom. Aj v tomto aspekte sa prejavuje nedostatok právnej úpravy, v ktorej absentuje povxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxa odporučiť, aby sa v prípade akejkoľvek potreby bezodkladne obrátili na dražobníka a žiadali od neho sprístupniť dražobný spis.
K odseku 3
Ustanoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlniť písomnosti, ktoré sa týkajú dražby, o údaje a doklady ustanovené osobitnými predpismi na základe výzvy okresného úradu, v ktorého obvode sa predmxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ustanovené katastrálnym zákonom, a preto preventívne vymedzil právny režim založený na povinnosti dražobníka poskytnúť katastrálnemu odboru prísxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxľností ustanovuje katastrálny zákon, pričom ustanovenie odseku 3 je vzájomne korelujúcou povinnosťou vymedzenou v osobitnom právnom predpise.
K xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxnosť, podnik alebo jeho časť.
Bytom sa podľa § 2 ods. 1 ZoVB rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.
Podľa stavebného zxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlaxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxj plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spolxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtov a nebytových priestorov (§ 2 ods. 2 stavebného zákona).
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxch, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na preváxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxažobníka najmenej 15 dní pred konaním dražby zverejniť oznámenie o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce, na ktorej území sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza, pričom zverejnenie sa týka základných údajov o čase, mieste, predmxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe priamu povinnosť obci bezodkladne a bezodplatne uvedené oznámenie zverejniť.
Účelom odseku 4 je zabezpečiť vysokú mieru informovanosti a prispxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxsobiť pozitívne na konečné vydraženie predmetu dražby. Aj keď by informovanosť o dražbe mala byť prioritným záujmom dražobníka, zákon uvedený režim kxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umiestnená v obci, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. Na obec, v ktorej sa nachádza predmet dražby, je rovnako viazaná povinnosť zverejniť oznxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku (§ 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm informovanosť obyvateľov obce, v ktorej sa nehnuteľnosť alebo iný predmet uvedený v odseku 4 nachádza. S poukazom na uvedené je preto logické oprávnexx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxislosti môžu mať najväčší záujem o nadobudnutie predmetu dražby. Pri koncipovaní noriem uvedených v odseku 4 si možno všimnúť, že povinnosť zverejnenxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxená len s oznámením o dražbe a uvedením základných údajov citovaných v druhej vete in fine. Aj keď by sa mohlo zdať, že v periodickej tlači netreba oznamovxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxniť akékoľvek oznámenie o dražbe. Zákonodarca periodickú tlač vymedzil s pôsobnosťou minimálne pre obec, a teda nie je vylúčené, aby predmet dražby box xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxdplatne zverejniť oznámenie podľa prvej a druhej vety, pričom xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnnosti obce vymedzil časovo bezodkladne a čo do kvality bezodplatne.
Novela zákona o dobrovoľných dražbách vykonaná zákonom č. 273/2015 Z.z., ktoxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v jeho novelizačnom článku čl. IX alternatívne ustanovila v prípade, že je predmetom dražby bytx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxe o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce alebo na elektronickej úradnej tabuli v časti určenej pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza.
x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov je elektronickou úradnou tabuľou elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejňované elektronické dokumenty, ak tak usxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. z hľadiska právnych účinkov totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úraxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov o doručovaní tým nie sú dotknuté,
-
iný elektronický dokument než podľa predchádzajúceho bodu, o ktorom osobitný predpis ustanovuje, že sa zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
V súvislosti s právnym režimom elektronickej úradnej tabule v zásade platí, že zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli nenahrádza povinnoxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxonickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxeným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvania na ústrednom portáli sprístupnenie elektronickej úradnej tabule každému orgánu verejnej moci prístup k elektronickej úradnej tabuli na účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxentifikácie x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu na elektronickej úradnej tabuli všetkým, ktorí si pri registrácii zvolili možnosť zasielania notifikácií o zverejnení na elektronickej úradnej taxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxeobecný režim § 21, s poukazom na ktorý aj porušenie týchto právnych povinností dražobníkom môže založiť neplatnosť dobrovoľnej dražby, a preto navrhxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxku 4 zákonodarca vymedzil v poradí ďalšiu zákonnú povinnosť aj v odseku 5, keď uložil dražobníkovi, aby na predmet dražby uvedený v odseku 4 najmenej 15 dxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxť umiestnený na predmete dražby na viditeľnom mieste. Podmienka umiestnenia daného nápisu má za cieľ jednoznačne identifikovať skutočnosť, že daná vxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxformovať. Viditeľnosť označenia musí byť spojená s konkrétnou výhľadovou stranou, a preto by označenie malo byť umiestnené na viacerých stranách prexxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxamné je riadne označiť podnik a jeho jednotlivé súčasti, aby bolo zrejmé, ktorá časť podlieha dražbe. Zákonodarca v odseku 5 ustanovil aj ďalšiu súvisixxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xpakovanej dražbe. Práve umiestnenie oznámenia o dražbe, ktoré inak plní funkciu publicity výkonu dražby v Notárskom centrálnom registri dražieb, buxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxží. Z hľadiska charakteru povinnosti ide o v poradí ďalšiu povinnosť dražobníka, ktorá musí byť splnená s cieľom realizovať dražbu platne. Zákon vyžadxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxy boli permanentne označené spôsobom podľa odseku 5.
V súvislosti s vykonaním povinnosti dražobníkom zákon ustanovil aj povinnosť vlastníka predxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxa označenie predmetu dražby zlikvidovala, dražobník by sa mohol v teoretickej rovine povinnosti strpieť takéto označenie dovolať výhradne na súde v kxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm bola spôsobená navrhovateľovi dražby alebo dražobníkovi škoda, pričom rozhodujúce je vnímanie, že pri odstránení atribútov publicity dražby sa v kxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xodmienok, ako by tomu bolo, keby boli zachované všetky atribúty publicity dražby.
K odseku 6
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxje ich právne povinnosti v súvislosti s prítomnosťou na dražbe. Osobným rozsahom sa preto dané ustanovenie týka účastníkov dražby, ale aj akýchkoľvek xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxsti dražby zúčastniť. Základná právna povinnosť ustanovená v odseku 6 je veľmi jednoduchá a spočíva v tom, že žiadna osoba, ktorá sa nachádza na dražbe, xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxi mravmi, je osoba prítomná na dražbe oprávnená do jej priebehu akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Takýto obsah je však neudržateľný a v rozpore s účelom slxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxy a jej realizácie narúša jej štandardný priebeh. Najčastejšie môže ísť o narušovanie priebehu dražby hlukom, prerušovaním licitátora, nerešpektovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xen nepriamym útokom na akúkoľvek osobu prítomnú pri realizácii dražby. Uvedené ustanovenie je potrebné interpretovať vychádzajúc zo skutočnosti, žx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xicitátor je oprávnený predovšetkým upozorniť a poučiť takéto osoby o nevhodnosti a protiprávnosti konania, upozorniť ich na potrebu nápravy a vyzvať xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx spôsobom, ak osoba, ktorá námietky vznáša, poslúchne licitátora a uspokojí sa s tým, že jej námietky proti dražbe budú zaznamenané zákonom ustanovenýx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxidualizácie skutku a z posúdenia, či konkrétne konanie osôb má vecný alebo rozumný dôvod a základ a či je jeho forma znesiteľná pre úspešný priebeh realixxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xa dražbe alebo účastníkov dražby. Prerušenie dražby môže byť spojené aj s vykázaním osôb z miestnosti, v ktorej prebieha dražba, tu je však potrebné pamxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxho práva. Dražobník teda nemá nijaké verejno-mocenské oprávnenia, ktoré by mu umožňovali priamo zasiahnuť voči osobám, ktoré rušia priebeh dražby, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xásahu do práv konkrétnej osoby a v týchto prípadoch bude obranná svojpomoc svedčiť výhradne poškodenému. Dražobník je však v danom kontexte v prípade pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osôb, a tým fakticky aj potenciálnemu spáchaniu trestného činu zásahom do života, zdravia, majetku alebo iných práv osôb. V teoretickej rovine pricháxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxmnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, ale použitie takejto služby by nemalo byť automatické, a predovšetkýx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xeďže práve súkromným bezpečnostným službám bola zverená časť právomocí na úseku policajnej správy, ktorá je svojou povahou, cieľom a intenzitou blízxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxíka s možnosťou neuhradiť v danej časti náklady dražby.
K odseku 7
V ustanovení odseku 7 je vymedzené pravidlo vykonania dražby, vychádzajúc z prinxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjmu zákonodarcu na čo možno najširšej vedomosti verejnosti o prebiehajúcej dražbe vrátane jej účasti na dražbe. S poukazom na uvedené preto platí, že 1x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxebehu dražby so zákonom, a to na základe priamej účasti na nej. Na rozdiel od účastníkov dražby, ktorým je vyhradený čas vstupu 30 minút pred začiatkom drxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxiť vstupné ako podmienku pre účasť na dražbe. Je logické, že dražobník môže umožniť verejnosti aj skorší vstup na dražbu, ak je to možné a dovoľujú to okolxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxné vyberá licitátor alebo všeobecne dražobník a zo zákona plynie jeho maximálna výška, a to najviac 3,32 eura na osobu a dražobný deň. Otázku vstupného a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxpenzovať s nákladmi dražby, ktoré oprávnene vyčíslil dražobník. Z dikcie zákona plynie, že dražobník môže stanoviť aj nižšiu sumu ako 3,32 eura na osobx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých dražieb v jeden a ten istý deň je možné výťažok vstupného rozrátať na jednotlivé dražby. Malo by platiť, že tá istá osoba je povinná vstupné za dražobnx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch dražieb. Ustanovenie odseku 7 pre úplnosť vymedzuje, že vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby, a teda možno ustáliť, že k určitej forme kompenzxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxrana záujemcov o dražbu. Dražba môže byť ohlásená tak, aby nemohla byť obmedzená možnosť účasti na nej. Cenové podmienky tiež nemôžu byť stanovené obmexxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xôvodovej správy k zákonu č. 568/2007 Z.z.
K bodom 10 a 11, K § 11
Odsek x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť. Čím väčší okruh osôb sa dozvie o dražbe, tým je väčší predpoklad širšieho záujmu o dxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xerspektíva naplnenia uhradzovacej funkcie zabezpečovacích inštitútov v plnom rozsahu. V praxi sa často vyskytuje nesprávny názor, že predajom zaloxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (zabezpečovacieho prevodu práva) uspokojený veriteľ. Je všeobecne známe, že cez médiá sa osloví najväčší okruh osôb. Predkladateľ preto obligatórnx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx je vydávaná periodická tlač. Ak by pre obec, prípadne mesto, takáto periodická tlač nebola vydávaná, dražobník sa obmedzí iba na periodickú tlač v rámcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxá tlač" je potrebné vychádzať zo zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších prexxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxvom a v úprave typickej pre tento druh tlače. Za periodickú tlač sa však nepovažujú zbierky zákonov, úradné vestníky a ďalej tlačoviny slúžiace výlučne xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxých organizácií.
Predkladateľ, v nadväznosti na platnú právnu úpravu v § 17 ods. 2, podľa ktorého je dražobník povinný uverejniť oznámenie o dražbe xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxobník povinný uverejniť:
-
oznámenie o dražbe a oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce,
-
základné údaje o čase, mieste, predmete x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
V praxi boli zaznamenané prípady, keď obec odmietla uverejniť potrebné údaje. Preto sa explicitne zakotvuje povinnosť obce takéto oznámenie zverejnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxv publicity a zvýšenia transparentnosti dražieb.
Odsek 5
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvom "dražba". Najčastejšie sú takto označované vchodové dvere prelepené páskou označenou opakujúcim sa slovom "dražba". V praxi dochádza k situáciáxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxžiť draženú vec pre im vyhovujúce osoby. Výraznejšie označenie draženej veci môže mať aj iný pragmatický význam. Napríklad pri minimalizovaní prípadxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxporiadať svoje záležitosti. Pritom časový priestor dlžník na vysporiadanie týchto záležitostí má, len ho musí efektívne využiť.
Označenie predmxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxie, brána pozemku a pod.).
Ide o "jednorazovú povinnosť" dražobníka, na ktorej splnenie sa navrhuje v záujme transparentnosti (i publicity) a právxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxsta odstráni, prípadne poškodí, dražobník nie je povinný opakovane lepiť tieto označenia, resp. odstraňovať spôsobené poškodenia. Osoba, ktorá takxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx charakter označenia predmetu dražby napríklad pre susedov v bytovom dome a tiež pre samotného dlžníka, pre ktorého by malo byť označenie predmetu dražxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx v slovenských korunách sa navrhuje po prepočte konverzným kurzom ustanoviť v eurách; sumy sú uvedené (prepočítané a zaokrúhlené) na dve desatinné miexxx xxxxxx xxxxx x x xxx xx x xxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxrávy k zákonu č. 180/2013 Z.z.
K bodu 1
Ide o úpravu nadväzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z.z. a zrušenie správ kaxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxčnej praxi (podľa platného znenia by výzvu zasielali iba správy katastra v sídlach krajov) a výzvy zasielajú všetky správy katastra, názov príslušnéhx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxj tabuli. Dôvodom je umožnenie úplnej elektronizácie procesu, keďže podľa platného právneho stavu musel byť návrh zverejnený v listinnej podobe na úrxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxeť zabezpečiť elektronické zverejnenie.
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x69/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jednotxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. októbra 2xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxuteľnosti rozhodujúca, pričom sa dá predpokladať, že záujem o takúto nehnuteľnosť v určitej lokalite prejavia zväčša osoby bývajúce (pracujúce) v jex xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xzdialená 329 km (z časového hľadiska predstavuje takmer štyri hodiny). Takéto určenie miesta dražby - z hľadiska požiadavky, aby miesto dražby bolo urxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxtrebné dať za pravdu odvolaciemu súdu aj v tom, že došlo k porušeniu uvedeného xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxn práv a povinností vyplývajícich z občanskoprávních vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy) patří k právním normám s relativně neurčitou (abstrakxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností.
Uznesenie Najvyššieho súxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh a mravních pravidel chováni, ktorý je vlastní obecně uznávaným vzájemným vztahům medzi lidmi a mravním principům společenského řádu a který v historxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xákladních.
Nález Ústavného súdu SR z 9. júla 2001, sp. zn. I. ÚS 13/2000:
Ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxbrými mravmi, musí byť vykladané a uplatňované v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). Prostredníctvom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ohľadom na jej konkrétne okolnosti rovnaký cieľa a účel, aký sleduje Ústava Slovenskej republiky, t.j. spravodlivú rovnováhu medzi ochranou legitímxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xx. 6 Co 298/2012:
Podľa § 11 ods. 4 druhá veta zákona o dobrovoľných dražbách ak je predmetom dražby byt, dražobník je povinný najmenej 15 dní pred konaníx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z obsahu spisu zistil, že dražba sa v prejednávanej veci konala dňa 19.5.2011 a oznámenie o dražbe bolo v periodickej tlači, v AVÍZE, zverejnené dňa 6.5.xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxého stupňa, že ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách neboli dodržané ani v tomto smere.
Uznesenie Krajského súdu v Prešove z 18. júna 2014, sp. xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dražby uplatneným žalobkyňou uviedol, že nedoručenie oznámenia o opakovanej dražbe žalobkyni žalovaným 1/ do vlastných rúk v zmysle § 17 ods. 5 zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxného 1/ M. H. od samého začiatku dražobného konania". Odvolací súd pri rozhodovaní vychádzal z názoru, že v konaní o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlovne nenamietala jej rozpor so zákonom ani ju výslovne neoznačila za dôvod neplatnosti dražby. Takýto postup nenarúša kontradiktórnosť konania a s txx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nevyhľadáva za neho rozhodujúce skutočnosti, ani nemení ním uplatnené práva), ale vykonáva to, čo je jeho výlučnou úlohou, teda aplikáciu práva na ten xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vranov nad Topľou, bola vykonaná v priestoroch budovy D., s. r. o. v M. Na tejto dražbe ako dražitelia sa zúčxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxy za miesto dražby bežnej nehnuteľnosti (bytu alebo rodinného domu) určenej na každodenné bývanie bolo určené miesto vzdialené niekoľko stoviek kiloxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxkol súdu prvého stupňa, že túto otázku prakticky neriešil, neskúmal, prečo žalovaný 1/ za miesto dražby určil mesto M. vzdialené do Vranova nad Topľou 3xx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx by o draženú nehnuteľnosť mohol byť väčší záujem, t.j. z Vranova nad Topľou a okolia. O nevhodnom určení miesta opakovanej dražby svedčí aj okolnosť, že xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo v skutočnosti cieľom žalovaného 1/ pri organizovaní dražby. Odvolací súd uzavrel, že na základe uvedeného sa zdá, že žalovaný 1/ porušil pri organizoxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xražiteľov z oblasti, v ktorej sa dala očakávať účasť, a tým obmedzil účasť na dražbe. Z uvedených dôvodov zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ani to, že nebola zverejnená dražba v meste, v ktorom sa nachádzala nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom dražby. Ustanovenie § 11 ods. 4 ZDD vyžaduje uvexxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xx do iného miesta, ale uverejnenie dražby v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, môže mať vplyv na cenu dosiahnutú vydražením. Takúto cenu totižto ovxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxsti ako napríklad okolnosti, za ktorých bola dražba pripravená a vykonaná, vrátane publicity verejnej dražby alebo počtu účastníkov dražby x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxažbe nutne naplniť. Nezverejnenie dražby v meste, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza, nemôže byť nahradené zverejnením dražby v notárskom cenxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxsť tých dražiteľoch, ktorí mohli mať záujem dražiť práve tento predmet, a to práve z dôvodu ich prípadného bývania či pracovného pôsobenia v tomto teritxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xať najväčší záujem o daný predmet dražby, a posúdiť aj to, či geografické umiestnenie predmetu dražby negatívne neovplyvní okruh záujemcov o účasť na dxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxticky znamenať pri realizácii dražby nehnuteľnosti znížený záujem. V prípadoch, keď sa však má uskutočniť dražba nehnuteľností určených na bežné bývxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxe, či obyvatelia okolitých obcí, ktorí v danom regióne žijú, pracujú a majú rodinné zázemie, a len v menšej miere osoby zo vzdialenejších miest, ktoré by xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxytu určeného na každodenné bývanie a realizáciu ústavného práva na obydlie priemernej rodiny) určené mesto výrazne vzdialené od miesta, v ktorom sa naxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a naplnenie samotného ratio legis zákona o dobrovoľných dražbách. Žalovaný v 2. rade ako dražobník mal a musel predpokladať najväčší záujem o draženie xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx x x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xyť ospravedlnením preto, aby dražobník nevykonal dražbu pri rešpektovaní čo najväčšieho záujmu na účasti na dražbe. Takéto konanie dražobníka nepocxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxytočného odkladu hodnoty výťažku z predaja, ktorá prevyšuje zabezpečenú pohľadávku, po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxx xorušil pri organizovaní dražby sporných nehnuteľností ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách tým, že za miesto konania dražby určil vxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xať vplyv na dosiahnutý výťažok dražby a tým reálne aj na práva žalobcu, ktorý má ako záložca nárok na vydanie hyperochy, ktorej výška je od výšky výťažku dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnamenať, že ide o nehnuteľnosť v krajskom xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxsudok Krajského súdu v Prešove z 22. novembra 2011, sp. zn. 6 Co 108/2011:
Zo zisteného skutkového stavu je nesporné, že manželka žalobcu nebola vlastnxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x1 ods. 6 a 7 zákona o dobrovoľných dražbách, v zmysle ktorého má byť dražba prístupná verejnosti po zaplatení vstupného, prítomné osoby však nesmú rušxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxstupcu primeraným spôsobom zasiahnuť proti takémuto rušeniu. Tento záver však odvolací súd nezdieľa.
Prvotne je potrebné uviesť, že z ustanovenia § xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxjnosti" je zrejmé, že dražba je prístupná verejnosti počas celého jej priebehu, teda od jej otvorenia (§ 20 ods. 6) až do udelenia príklepu (§ 20 ods. 11 cxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho správania v zmysle § 11 ods. 6 cit. zákona). Tomu napokon zodpovedá aj započítanie výťažku zo vstupného do výťažku z dražby, preto je i v záujme navrhoxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xtorý treba pričítať žalovanému v 1. rade ako postup v jeho mene a na jeho účet (porov. § 9 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách), spočívajúci v uzamknutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxej dražby. Pritom je nerozhodné, či sa do miestnosti, kde dražba prebiehala, počas dražby skutočne niekto pokúšal dostať, alebo nie, pretože už samotnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xrvého stupňa, že dražobník má právo "primerane zasiahnuť" na účely zabezpečenia poriadku v priebehu dražby. Dražobník nie je orgánom verejnej moci, axx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxmi, nie verejnoprávnymi, v dôsledku čoho je v nich subsidiárne použiteľný Občiansky zákonník (výslovne aj § 34 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbáchxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxia ustanovenia § 4 až 6 OZ, ktoré upravujú spôsob ochrany práv v súkromnoprávnych vzťahoch. Z týchto ustanovení plynie, že svojpomoc je v súkromnoprávnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxjmé, akým spôsobom a aké právo žalovaného v 1. rade ako dražobníka a navrhovateľa dražby ohrozovala manželka xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxko netvrdil, že by ho bola manželka žalobcu fyzicky atakovala či už licitátora, alebo R. F., práve naopak, zo zisteného skutkového stavu (zo zápisnice o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxí nemožno v nijakom prípade považovať za primeraný postup zástupkyne žalovaného v 1. rade, keď sa táto svojpomocne pokúsila odňať manželke žalobcu jej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxirodzene nechcela vzdať, vyjsť z dražobnej miestnosti, ktorú následne uzavreli (uzamkli). Postup žalovaného v 1. rade ako licencovaného dražobníka xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xohlo, okrem prípadného naplnenia skutkovej podstaty priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48, prípadne proti občianskemu spolunažívaniu podxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxjného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka a žalovaný v 1. rade sa mal domáhať ochrany od príslušných orgánov (obce, prípadne Policajného zboru). Len xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx by sa správala úplne nerušivo; za týchto okolností by tu nešlo ani o prípad § 5 Občianskeho zákonníka a žalovaný v 1. rade by sa musel poplatku domáhať vočx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xiestnosti bez toho, aby zaplatila poplatok za účasť na dražbe, ak žalovanému podľa jeho vlastných slov bolo známe, že už jednu dražbu "zmarila" [v skutoxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxmom má namysli "rušenie" priebehu dražby v takej miere, že v nej nie je možné pokračovať]. Zo skutkového stavu je totiž zrejmé, že manželka žalobcu bola o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxdom na ich predchádzajúce skúsenosti zrejmé, že manželka žalobcu sa môže správať rušivo. Žiadne ustanovenie zákona o dobrovoľných dražbách ale nebráxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xaplatiť, vstup neumožní. V takomto stave by bola totiž situácia odlišná - ak by sa manželka žalobcu násilím pokúsila preniknúť do dražobnej miestnostix xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxol odvrátiť tým spôsobom, že by jej fyzicky zabránil v útoku pokračovať (zabránil by jej vstúpiť do dražobnej miestnosti). Ak však už žalobcova manželkx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx rade, kto sa voči nej dopúšťal neprípustnej svojpomoci.
Uvedený dôvod by však sám osebe nepostačoval na určenie neplatnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 3. júla 2014 sp. zn. 19 Co 50/2014:
Krajský súd sa stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, ako aj s dôvodmi jeho rozhxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe (§ 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z.). V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, kxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx v konaní o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. súdu nič nebráni vysloviť neplatnosť dražby na základe aj takej skutkovej okolnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postup nenarúša kontradiktórnosť konania a s tým spojenú zásadu rovnosti účastníkov konania, súd tu nepomáha jednému z účastníkov v uplatňovaní jeho xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxlučnou úlohou, teda aplikáciu práva na zistený skutkový stav (§ 132 a § 153 ods. 1 OSP). Ak ide o dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti určenej na bývanie, je sxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxximerane veľkej vzdialenosti od draženej nehnuteľnosti obmedzí možnosť účasti na dražbe tých záujemcov, pre ktorých môže byť geografická poloha nehnxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxvanú vec, keďže nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom dražby, je určená na bývanie. Uvedenú okolnosť nemôže spochybniť ani tvrdenie žalovanej v 1. rade, xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xbsah zápisnice o pojednávaní zo 4. októbra 2013, z ktorej nepochybne vyplýva, že žalobcovia namietali neplatnosť dražby z dôvodu, že táto sa konala v mexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxej v 1. rade, že súd prvého stupňa určil neplatnosť predmetnej dobrovoľnej dražby napriek tomu, že žalobcovia v konaní takýto dôvod neplatnosti dobrovxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxní dražby nehnuteľnosti § 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. tým, že za miesto konania dražby určil vzdialenú obec, čím sťažil účasť dražiteľov z oblastix x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx na práva žalobcov. Aj takýmto konaním je podľa odvolacieho súdu naplnený predpoklad neplatnosti dražby v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. Vzhxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx že ide o väčšie mesto, kde je sústredená kúpna sila a zamestnanosť, že zvážil aj charakter predmetu dražby so záverom, že nie je možné zúžiť potenciálne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxužitie draženej nehnuteľnosti komplexnejšie, a to s ohľadom na oblasť, v ktorej sa nachádza, ako i že za účelom zabezpečenia čo možno najširšieho okruhx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby
KOMENTÁR
Ustanovenie § 12 predstavuje pre realizáciu dražby, ale aj naplnenie zmyslu výkonu záložného práva ako takého jedno z najvýznamnejšxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xražby. Pravidlá sú budované na princípe od všeobecného ku konkrétnemu, pričom východiskový režim úpravy je budovaný na povinnosti dražobníka zabezpxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sa majú dražiť. Ak uvádzame pojem rozdielnosti, máme na mysli rozdielne spôsoby stanovovania hodnoty predmetu dražby.
K odseku 1
Východiskovou kxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxa dražby. Zákonodarca ponechal spôsob stanovenia hodnoty draženej veci pôvodne na dražobníka. Všeobecne možno povedať, že zákon o dobrovoľných dražxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xezvýnimočne, čo dokumentuje hneď druhá veta dikcie odseku 1.
Úvodom je však potrebné venovať pozornosť "všeobecnej hodnote predmetu dražby v miesxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxty predmetu dražby. Základný rozpor vzniká v situáciách, keď sa v sporoch o neplatnosť dražby namieta nesprávne stanovenie hodnoty predmetu dražby spxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy, t.j. východiskovú hodnotu a cenu dosiahnutú vydražením, ktorá sa síce tiež kreuje v mieste a čase, ale iba v obmedzenom pôsobení ponuky a dopytu a infoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxy skutočne a s čestným úmyslom aj zúčastní. V týchto okolnostiach sa potom kreuje konečná cena predmetu dražby, vychádzajúca práve zo všeobecnej hodnoxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxnými ponukami, a teda fakticky manipulovať dražbu, jej priebeh alebo jej výsledok. Uvedenú skutočnosť zvýrazňujeme z dôvodu, že aplikačná prax je čorxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovnakým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxom tretích osôb. Za týchto okolností je predstava o spravodlivej tvorbe ceny predmetu dražby viac ako iluzórna, hoci je potrebné dodať, že kolúzne konaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxťahov osôb na dražbe zúčastnených k osobám dražobníka, dlžníka (záložcu), napríklad z pohľadu, ako často v rámci jednotlivých dražieb vystupujú a akú xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo procesu, ktorá by mohla viesť až k zavedeniu práva predčasne ukončiť dražbu, ak je preukázané alebo existuje dôvodné podozrenie z manipulácie priebexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxiedkami trestného práva.
Všeobecnú hodnotu veci v mieste a čase upravuje s poukazom na splnomocňovacie ustanovenie § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxj hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 písm. g) vyhlášky sa všeobecnou hodnotou majetku rozumie výsledná objektivizovaná hodnota xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s prexxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podstatu všeobecnej hodnoty majetku v čase a mieste, ale aj okolnosti, z ktorých je potrebné pri jej stanovovaní vychádzať. Aj keď sa vecný rámec vyhlášxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxm. g) vyhlášky je inštruktívny a jeho uplatnenie je dané pre celý právny poriadok. Zjednodušene možno uviesť, že všeobecnou hodnotou predmetu dražby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxyvov tvorby ceny. V judikatúre sa možno stretnúť aj s vymedzením, že všeobecnou hodnotou je hodnota, za ktorú možno vec obdobnej kvality a kvantity kúpix x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxku, bolo by možné sa domnievať, že medzi stanovovaním všeobecnej hodnoty draženej veci nemôžu vznikať zásadné rozdiely a rozpory. Ak hovoríme o rozporxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx praxi najmarkantnejšie. Uvedeným aplikačným problémom plynule prechádzame k úprave druhej vety odseku 1 s tým, že v komentári nemáme ambíciu bližšie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xruhov majetku.1)
Zákonodarca v súvislosti s niektorými zložkami majetku alebo jeho druhmi (v zmysle majetkovej podstaty) ustanovil kogentné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxí ako šesť mesiacov. Uvedené kogentné pravidlo sa týka dražby, ktorej predmetom je:
-
nehnuteľnosť,
-
podnik, jeho časť alebo
-
kultúrna paxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré síce svojou podstatou nie sú nehnuteľnosťou, ale v dôsledku zákonnej extenzie sa na ne vzťahuje právny režim nehnuteľností (napr. byty a nebytovx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xajetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Časťou podnxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxanizačný útvar podniku.
Kultúrnou pamiatkou sa podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov rozumie hnxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xýznamných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-rexxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxčiť znaleckým posudkom, predstavuje dražba veci, ktorej vlastníkom je územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy. V týchto prípadoch je staxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xakladanie s majetkom obcí a vyšších územných celkov. V súvislosti s orgánom štátnej správy je však zákon nepresný, pretože jednak orgán štátnej správy xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxý právny predpis v § 13a ods. 7 dražbu ako spôsob prevodu majetku štátu ex lege vylučuje. V predmetnej časti je preto zákon o dobrovoľných dražbách obsolxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. a už citovaná vykonávacia vyhláška. Ustanovenie odseku 1 v súvislosti s reguláciou znaleckého posudku na báze lex specialis upravuje iba dve osobixxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znalec realizovať. Posledná veta odseku 1 predstavuje lex specialis normu smerujúcu k obsahu znaleckého posudku, ktorého predmetom je záloh. Znalec xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxti aj upraviť príslušným spôsobom odhad ceny. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že pojem "závady" vyhláška č. 492/2004 Z.z. rozlišuje pri pozemxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmien viaznucich na veci.
Znalecký posudok môže vo vzťahu k predmetu dražby podať iba znalec, ktorý je zapísaný v príslušnom znaleckom odbore a odvetxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009, č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v znení neskxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx004 Z.z.
Záverom možno k problematike oceňovania predmetu dražby znaleckým posudkom zvýrazniť už naznačené značné nezrovnalosti pri stanovovanx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxjadrujeme z dôvodu, že je nemysliteľné, aby znalec vybraný veriteľom hodnotu zálohu - rodinného domu s pozemkami (obydlia) stanovil na 110 000 eur a znaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy nehnuteľností, hodnotu stanovil na 65 000 eur. Akékoľvek posúdenie znaleckého posudku si vyžaduje odborné znalosti a vyhotovenie kontrolného znalxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxedobdobí realitnej bubliny stimulovanej neadekvátnou ponukou, ktorú sleduje dopyt bezhranične stimulovaný nedostatkom kapacít nehnuteľností urxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xni jeden z naznačených záverov nie je absolútny a všeobecne daný, no nemožno vylúčiť, že niekedy až zvláštna tvorba ceny predmetu dražby môže mať aj takýxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
V súvislosti s podaním znaleckého posudku sa možno zaoberať ešte zodpovednosťou za jeho podanie. Všeobecne platí, že za podanie znaleckého posudxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrentne a vybrať osobu, u ktorej nebudú pochybnosti o nestrannosti a odbornosti. Dražobník je zodpovedný aj za výber znalca z príslušného odboru a odvetxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zodpovednosti za svoju činnosť a jej výsledky. Významným vo vzťahu dražobníka a jeho povinnosti zabezpečiť znalecký posudok je rozhodnutie Ústavnéhx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxívání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikaci právní normxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlad e ratione legis atd.). V dalším svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 pak Ústavní soud vyslovil přesvědčení, že ,soud není absolutně vázán doslovným zněníx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxká souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku.' V návaznosti na to Ústavní soud koxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnnost dražebníka pouze na ,technické' zajištění znaleckého posudku o ceně nemovitosti, odhlédly, resp. pominuly jeden z účelů zákona, jímž je také ocxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxnosťou zákonodarca ustanovil súčinnostnú povinnosť vlastníka predmetu dražby, držiteľa predmetu dražby alebo nájomcu predmetu dražby vo vzťahu k vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xsoba znalca a osoby účastné na obhliadke predmetu dražby. Sekundárne oprávnenie znamená, že súčinnosť povinných osôb s účinkom pre tieto sekundárne oxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx predmetu dražby, v závislosti od toho, v koho moci sa predmet dražby aktuálne (v čase prípravy a realizácie jeho ohodnotenia a obhliadky) nachádza.
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxvaného vykonania obhliadky predmetu dražby a jeho ohodnotenia. V ideálnom prípade je žiaduce, aby sa oprávnené osoby s dražobníkom na termíne dohodlix xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvidla tri týždne po odoslaní výzvy. Zákon takto ustanovuje exemplifikatívne minimálny odstup medzi odoslaním výzvy a vykonaním obhliadky nehnuteľnxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nesprístupnia predmet dražby za účelom obhliadky a ohodnotenia. Tieto prípady sú v aplikačnej praxi veľmi časté a dražobníci, ale aj konajúce súdy z nixx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx daná práve povahou dražby a povahou súčinnostnej povinnosti. Je potrebné predovšetkým pamätať na to, že realizácia dražby je súkromný procesom, počax xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (verejno-) mocenskými oprávneniami, ktoré by im umožňovali vynútenie súčinnostnej povinnosti. K uvedenému je potrebné zároveň doplniť, že dražobnxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xieto predmet dražby dobrovoľne nesprístupnili. Na uvedenom názore nič nemení ani režim odseku 3, ktorý bol ustanovený na základe potrieb aplikačnej pxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxsek 3, ktorý rozoberáme ďalej.
K odseku 3
Zákonodarca zákonom č. 568/2007 Z.z. reagoval na jeden z najčastejších problémov pri vymožiteľnosti prxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxto prípady sa navrhovalo, aby bolo možné ohodnotenie predmetu dražby vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícií. Pod dostupnými údaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xe tento je zameraný na povinné osoby, ktoré na rozdiel od dikcie odseku 1 označuje termínom "osoba, ktorá má predmet dražby v držbe". Touto osobou sa rozuxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxhliadku v zmysle obhliadky pre záujemcov o kúpu). Neumožnením ohodnotenia predmetu dražby sa pritom myslí nesprístupnenie predmetu dražby znalcovi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxom aplikačnej praxe, no predmetný právny režim nemožno vykladať spôsobom, že predstavuje automatický režim zjednodušeného ohodnotenia predmetu drxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naznačujú, že postup podľa odseku 3 by mal byť výnimočný, a to v prípade, keď sa nepodarí povinnosť podľa odseku 2 účinne vymôcť. V tomto kontexte sa stotoxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe vedúci až k jej neplatnosti. Opozitum tohto prístupu predstavujú rozhodnutia súdov, ktoré podhodnotenie predmetu dražby nepovažujú ani za dôvod nexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtnutie žaloby ako nedôvodne podanej by nemalo viesť k ďalším sporom a súdnym konaniam. Otázka náhrady škody je navyše diskutabilná, keďže nie je zrejméx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnštatujú, že k porušeniu zákona o dobrovoľných dražbách nedošlo. Do úvahy by v tomto prípade pripadal nárok na náhradu škody smerovaný proti znalcovi pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxadať nielen cez prizmu príkladov uvádzaných v dôvodovej správe. V tomto zmysle sa, podľa xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlárií alebo ich asociácie a pod. Ustanovenie odseku 3 preto vyžaduje od dražobníka určitú mieru vyhľadávania údajov najmä z miesta, kde sa predmet dražxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi" malo vykladať tak, že by malo ísť o údaje, ktoré už dražobník má v dražobnom spise ku dňu aplikácie režimu odseku 3.
K odseku 4
Ak je navrhovateľom drxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxtúrnu pamiatku, alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy), dražobník zašle vlastníkovi predmetu dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe znaleckého posudku a nie jeho doručenie. O zaslaní musí mať dražobník v dražobnom spise doklad, z ktorého musí byť preukázané, že lehota odoslania znaxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxovanie do vlastných samo osebe je relevantné aj z dôvodu, že znalecký posudok ako základ stanovenia ceny predmetu dražby je jedna z najdôležitejších lixxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxách vykonanou zákonom č. 106/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. júna 2014 (pozri ďalej).
V prípade, ak by dražobník znalecký posudok zaslal neskôr ako 30 dxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xšak za to, že už len samotné neskoré zaslanie znaleckého posudku z dôvodu jeho významu pre riadne uplatňovanie práv postačuje na dôvodnosť určenia realxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 106/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. júna 2014. V nových ustanoveniach sa vlastníkovi predmetu dražby priznalo právo do desiatich pracovných dní od doručxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Dražobník je povinný sa so vznesenými námietkami písomne vysporiadať a najneskôr päť pracovných dní pred konaním dražby doručiť vlastníkovi predmetx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxho použitia Civilného sporového poriadku, a to platí aj pre zasielanie predmetnej písomnej odpovede. Dražobník ju tak môže vlastníkovi predmetu dražxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxe, prostredníctvom súdneho exekútora, využitím niektorých služieb poskytovateľov univerzálnej služby a pod.), avšak vždy do vlastných xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhrany práva osoby povinnej z dražby, v tomto prípade voči doručenému znaleckému posudku. Zákonodarca reagoval na rozšírenú zneužívajúcu prax doručexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxaná všeobecná hodnota majetku preto nemohla byť pred zavedením inštitútu písomných námietok riešená inak ako iniciovaním súdneho konania zo strany vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžby. Ako potvrdila judikatúra, akékoľvek priame nároky smerujúce proti znalcovi alebo znaleckému posudku s cieľom určiť jeho neplatnosť nemohli byť xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh námietok, tieto musia smerovať proti vyhotovenému znaleckému posudku a ohodnoteniu predmetu dražby. Ak zákonodarca používa termín vlastník predmxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxlca pri vyhotovovaní znaleckého posudku, metodickú stránku znaleckého posudku, vady znaleckého posudku, napríklad jeho nepreskúmateľnosť a pod. Rxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxntnom mieste a čase a pod. So všetkými uvedenými skutočnosťami sa musí dražobník písomne a preskúmateľne vysporiadať.
Ak vlastník predmetu dražby xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxia žiadosti od iného znalca, u ktorého musí byť zaručená jeho nezávislosť a nezaujatosť. Uvedené pravidlo má za cieľ prispieť k nezávislému a nestrannéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xzťahy s dražobníkom. Na druhej strane je však potrebné uviesť, že uvedená právna norma nesie zo sebou aj riziko zvýšených nákladov dražby spočívajúcicx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxažby sa použije ten znalecký posudok, ktorým bola určená vyššia všeobecná hodnota predmetu dražby, pričom hodnota predmetu dražby zistená novým znalxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxk dražby a v konečnom dôsledku aj na rozsah uspokojenia pohľadávky veriteľa, keďže najnižšie podanie v prípade dražby nehnuteľnosti sa odvíja od hodnoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xúlade s odsekom 5 bol na žiadosť vlastníka predmetu dražby vyhotovený nový znalecký posudok, na účely ohodnotenia predmetu dražby sa použije ten znalexxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxenia je zásadného významu a bol zavedený z dôvodu, aby nevznikali pochybnosti o tom, v intenciách ktorých znaleckých posudkov sa má vyhodnocovať najvyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxné námietky podľa odseku 5, docieli sa vždy stav, že cena predmetu dražby sa bude odvíjať od znaleckého posudku s najvyššou všeobecnou hodnotou predmetx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho práva a v prípadoch, ak je predmetom dražby alebo opakovanej dražby byt alebo dom, v ktorom má dlžník hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxva nižšie ako polovica hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom a ak ide v poradí o prvú dražbu, najnižšie podanie nemôže byť nižšie ako 90% hoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxných prípadoch, ak ide v poradí o prvú dražbu nižšie ako 80% hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom."
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/2xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxny sa spravuje zmluvným princípom. Toto neplatí v prípade, že je predmetom dražby kultúrna pamiatka, nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zloxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dôsledku prechodu vlastníctva k veci nezanikajú. Odhad ceny je možné uskutočniť len v prípade, že je umožnený prístup k predmetu dražby. Osoba, ktorá hx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxx x
xxrava je reakciou na jeden z najčastejších problémov pri vymožiteľnosti práva, a to obštrukcie spočívajúce v tom, že osoby, ktoré majú predmet dražby v dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii. Pod dostupnými údajmi treba rozumieť napríklad skoršie znalecké posudky, prieskum trhu s realitxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xdsek 4
Úprava patrí do okruhu tých zmien, ktorými sa sleduje posilnenie prvkov transparentnosti. V prípade, že sa predmet dražby ohodnocuje znalecxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxx x xx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxe s postupom ohodnocovania nehnuteľností znalcom, ktorý stanovuje všeobecnú hodnotu majetku. Uvedený stav sa nielenže zosúlaďuje, ale zároveň sa prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxoteniu ceny predmetu dražby.
K bodu 4 (§ 12 ods. 3)
V režime tzv. náhradného ohodnotenia nehnuteľnosti sa precizuje povinnosť znalca postupovať xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xá byť predmetom dražby, sa stanovuje náhradným spôsobom, ale bez toho, aby sa zohľadnila všeobecná (resp. trhová) hodnota oceňovaného majetku. Prax pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxodnotenia zálohu sprístupniť ohodnocovanú nehnuteľnosť. Uvedeným doplnením sa zároveň potvrdzuje zadanie pre znalca aj pri náhradnom oceňovaní nexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxľnosti je účelovo stanovovaná ako technická hodnota nehnuteľnosti, od ktorej je odpočítané opotrebenie stavby (resp. amortizácia) bez započítania xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxutím na jej neskoršie zhodnotenie.
K bodu 5 (§ 12 ods. 5 a 6)
V nových ustanoveniach sa dáva vlastníkovi predmetu dražby právo do 15 dní od doručenix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxanovuje sa, že dražobník je povinný sa so vznesenými námietkami písomne vysporiadať a najneskôr päť dní pred konaním dražby doručiť vlastníkovi predmxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx znalca, ktorý pre dražobníka počas aspoň jedného roka neurobil znalecký úkon a u ktorého je zaručená jeho nezávislosť a nezaujatosť. Uvedené pravidlo xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxorý má obchodné vzťahy s dražobníkom. Osobitne významným pravidlom je ustanovenie odseku 6, podľa ktorého sa na účely ohodnotenia predmetu dražby pouxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o samospráve vyšších územných celkom (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového foxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxrstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxní neskorších predpisov;
inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 o organizácii a riaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24. marca 2010, sp. zn. 21 Cdo 497xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxy uvedené v ustanovení § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není s tím spojen právní následek v podobě neplatnosti dražby; pxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)] při uplatnění nároku na náhradu škody podle zákonx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xeřejné dražby nemovitosti v exekuci. Při určení "ceny obvyklé" je totiž třeba zvažovat všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, tedy i tržní vlivy. Txxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komerční inzerce na realitním trhu, stanovení povinnosti dražitelů složit jistotu, stanovení "ceny nejnižšího podání" atp.).
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx Pl. ÚS 33/97) konstatoval, že neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jazykového výkladu. Jazykový výklad předxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxa dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). V dalším svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 pak Ústavní soud vyslovil pxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x a § 63 odst. 4 zákona o veřejných dražbách, redukujícím povinnost dražebníka pouze na "technické" zajištění znaleckého posudku o ceně nemovitosti, odxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavní soud proto zastává názor, že, v případě existence námitek vzbuzujících pochybnosti o správnosti ceny stanovené znaleckým posudkem "zajištěnýmx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxníků dražených nemovitostí - povinnost zajistit kontrolní, resp. revizní posudek tak, aby byla pro další postup v nedobrovolné dražbě zjištěna cena dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxe a ochranu týchž práv vlastníka nemovitosti, to je práv, jež mají garantován stejný rozsah ochrany (čl. 11 odst. 1 Listiny), za proporcionální.
Nálxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx otázka, zda stěžovateli jako zástavnímu dlužníkovi vznikla škoda v případě veřejné nedobrovolné dražby, v níž byla na základě nesprávného znaleckéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx po doplnění dokazování o revizní znalecký posudek, podle kterého byla obvyklá cena nemovitostí 7 500 000 Kč, namísto nesprávných 3 500 000 Kč, neshledaxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodního nebo občanského zákoníku.
26. Soudy závěry napadených rozhodnutí postavily na absenci příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnoxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v potaz ochranu práv vlastníků dražených nemovitostí. Na tento účel zákona o veřejných dražbách upozornil Ústavní soud již ve svém předchozím nálezu sxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxik škody (a určení její výše) nelze odvíjet ani od úvahy soudů o nutnosti prokázání toho, že vydražením by byla dosažena vyšší cena. Takovou skutečnost txxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxžením xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xelze na stěžovateli požadovat.
27. V tomto smyslu je zavádějící i úvaha soudů, že stěžovateli nevznikla škoda, neboť nemovitost byla v daném případě vxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx ke vzniku škody by tak mohlo dojít pouze v případech, kdy by vydražením nemovitosti na základě nesprávně stanovené vyvolávací ceny byla dosažena nižší xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxtavního věřitele by spočívala v rozdílu mezi vyvolávací cenou stanovenou podle správného znaleckého posudku a cenou získanou v dražbě, v níž byla vyvoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xe vznik škody a její výše odvíjí od ceny získané vydražením. Tento závěr opomíjí výše uvedenou skutečnost, totiž že cena dosažená v dražbě není cena předxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxené v dražbě, ale z obvyklé ceny (dražené) nemovitosti, stanovené na základě znaleckého posudku, jak ostatně konstatoval i dovolací soud ve svém v pořaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xnaleckém posudku.
29. Ústavní soud v této souvislosti poukazuje na rozpornost jednotlivých rozhodnutí dovolacího soudu v daném řízení. Přestože v kxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxetizací otázky, jíž dovolací soud vymezil již ve svém prvním rozhodnutí ve věci. V tomto rozhodnutí dovolací soud odmítl názor, podle kterého je třeba pxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xonstatoval, že pokud došlo v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti k tomu, že poškozený jako zástavní dlužník pozbyl své vlastnictví nebx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu ze zpeněžení zástavy (zajištění pohledávky). Obvyklou cenu nemovitosti je potřeba zjistit na základě znaleckého posudku. Na závěry tohotx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxsudek o ceně nemovitosti v daném čase a místě obvyklé a od jeho závěru se teprve měly odvíjet další úvahy a závěry soudů, a to nejen o vzniku škody stěžovatexxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlecký posudek, avšak soudy se o jeho závěry při dalším posuzování otázky vzniku škody neopíraly, neboť vycházely z ceny nemovitostí dosažené vydraženxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxklé ceny předmětné nemovitosti, která je stanovena v revizním znaleckém posudku, a nikoli z ceny získané vydražením. Ve vztahu k povinnosti stěžovatexx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xdo 12/2013:
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnosti na podklade znaleckého posudku (§ 12 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z.). Znalecký posudok preto nemôže nahradiť žiaden iný úkon znaleckej činnosti, x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxonanie ohodnotenia z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii (§ 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z.), no ani v takomto prípade neustupuje z požixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím súdom [§ 241 ods. 2 písm. c) OSP] nie je dôvodné. Odvolací súd na daný skutkový stav použil správny právny predpis, tento aj správne vyložil, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxx a § 241 ods. 2 písm. b) OSP, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalovanej 2/ zamietol (§ 243b ods. 1 OSP).
Rozsudok Krajského súdu v Prešove x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxvodov je v dražobnej praxi udržateľná jedine taká interpretácia a aplikácia zákona o dobrovoľných dražbách a súvisiacich právnych predpisov, ktorá vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxjmä ústavného princípu primeranosti (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR) tak, ako je už zdôraznené vyššie. Záložný veriteľ v odvolacom konaní nešpecifikoval ani na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxčného titulu", ktorý smeroval k realizácii dražby na uspokojenie nárokov záložného veriteľa. Treba uviesť to, že záložný veriteľ, žalovaný v 1. rade, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxva z 9.1.2006, mohol urobiť predmetom tohto konania len tie nároky, ktoré spĺňali podmienku pravosti, výšky a splatnosti pohľadávky odvodenej od zmluxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x30 000 Sk, "sankcie" s meškaním dohodnutých splátok tohto dlhu tak, ako sú uvedené v čestnom prehlásení realizovanom dražobníkovi - žalovanému v 2. radx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až 128,90% istiny. Priznanie takýchto nárokov v konaní pred všeobecným súdom by zrejme neprichádzalo do úvahy. Takto dohodnuté výšky zmluvnej pokuty xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xožné ináč posúdiť, len ako rozpor s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ. Dražobník - žalovaný v 2. rade napriek zjavným pochybnostiam o pravosti a výške mixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbník pre realizáciu dražby mal k dispozícii znalecký posudok znalca Ing. E. Z. č. 104/2007 z 18.8.2007. Samotný znalec v podanom znaleckom posudku uviexxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x x8.8.2007 bola určená všeobecná hodnota predmetu zálohu na sumu 480 000 Sk. Oproti posudku, na ktorý odkazuje zmluva o zriadení záložného práva, ide o zmxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxx xxx xxx xxx x x xx xxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxby podľa ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Uvedený znalec nebol v konaní vypočutý. Zo strany účastníkov konania nebola realizovaná pred súdxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx znalecký posudok ako odhad ceny nehnuteľnosti nemôže byť pri výklade § 12 ods. 1 ZDD vykladaný tak, že by išlo len o formálne naplnenie litery zákona. Prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxciálnym záujemcom, pre ktorých je táto informácia jednou z určujúcich pre ich rozhodnutie sa dražby zúčastniť. Aj toto je relevantné z pohľadu rešpektxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxinil nevykonanie ohodnotenia predmetu dražby obhliadkou, neboli splnené podmienky na to, aby cena v znaleckom posudku Ing. Z. č. 104/2007 zodpovedalx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x00 000 Sk a vydražiteľ - žalovaný v 3. rade podľa inzerátov, ktoré sú obsahom spisu, krátko po realizácii dražby, navrhoval predaj tejto nehnuteľnosti zx x xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxe preukázané možnosti nejakým spôsobom znalca ovplyvňovať alebo usmerňovať pokiaľ ide o stanovenie ceny predmetu, pretože jeho povinnosťou podľa záxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxísanej v zozname znalcov vedenom MS SR. Ostatnú zodpovednosť za obsah znaleckého posudku už znáša samotný znalec ako osoba splnomocnená štátom na vykoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxs. 2 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov) s tým, že pokiaľ by znalcovi nejaké vážne dôvody nexxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxba vychádzať z toho, že znalec mal vytvorené primerané podmienky na vykonanie úkonu, a to bez ohľadu na počet znaleckých posudkov, ktoré v tom období podxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxľ ide o závery znalca, odporca 1 a ani odporca 2 nemali žiadne preukázané možnosti nejakým spôsobom znalca ovplyvňovať alebo usmerňovať pokiaľ ide o staxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx podľa zákona povinný určiť cenu predmetu dražby podľa záverov znalca. Odvolací súd zhodne so závermi prvostupňového súdu konštatuje, že v tomto smere xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx počtu záujemcov zúčastniť sa dražby, o čom svedčia predložené inzeráty. Dražobník tiež pri určení ceny predmetu dražby aj vychádzal zo záverov znalcax
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxh alebo právo je alebo nie. Takéto ustanovenie tak umožňuje domáhať určenia neplatnosti alebo platnosti práva alebo právneho vzťahu. Podaným návrhom xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxy sa účastník mohol domáhať neplatnosti právneho úkonu, je jednak splnenie podmienky týkajúcej sa vecnej legitimácie, či už na strane navrhovateľa, rxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxávnemu vzťahu. Čo je právny úkon, definuje Občiansky zákonník v § 34, právnym úkonom je prejav vôle, smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých prxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxtí samo osebe nie je právnym úkonom, pretože z takéhoto znaleckého posudku automaticky nevznikajú, nezanikajú alebo nemenia sa práva alebo povinnostx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxudku alebo určení neplatnosti ceny, ktorá bola určená takýmto znaleckým posudkom, pretože nejde o právny úkon a prípadným určením neplatnosti by nedoxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xni nedošlo k zastaveniu dražobného konania. Okrem toho, ako vyplýva z § 12 zákona o dobrovoľných dražbách, pri dražbe nehnuteľností nesmie byť znalecxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pričom ide o posudok, ktorý je starší ako 6 mesiacov, a teda bude sa musieť vypracovať nový znalecký posudok. Súd preto zamietol návrh navrhovateľa aj v čxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zároveň v danom prípade nejde o právny úkon.
Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 29. októbra 2014, sp. zn. 5 Co 401/2014:
Pokiaľ ide o navrhovateľom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxliadky predmetu dražby. Prvým druhom obhliadky je obhliadka vykonávaná za účelom ohodnotenia predmetu dražby (§ 12 ods. 2) a druhým obhliadka, ktorá mxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xredmetu dražby s ohľadom na skutočný stav predmetu dražby. Táto obhliadka preto úzko xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxateľ chybne vykladá ustanovenie § 12 ods. 1 uvedeného zákona tým spôsobom, že dražobník má povinnosť zabezpečiť dva druhy ohodnotenia predmetu dražbx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xpôsoby ohodnotenia predmetu dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách neexistujú. Vždy ide len o ohodnotenie predmetu dražby podľa všeobecnej hodxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xieste a čase konania dražby a v prípade, že je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik, jeho časť alebo ide o kultúrnu pamiatku, alebo ak je vlastníkom prexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xonania dražby vykonalo znaleckým posudkom. Ohodnotenie predmetu dražby teda vždy vychádza zo všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania dražby, rozdxxx xx xxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe ohodnotenia predmetu dražby znaleckým posudkom, zákon o dobrovoľných dražbách pre takýto znalecký posudok stanovuje len tie podmienky, že tento muxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xtoré v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, pričom hodnotenie závad sa prejaví v úprave odhadu ceny. Spôsob, akým má dražobník zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo posudku zaistil tým spôsobom, že jeho vypracovanie zadá sám príslušnému znalcovi. Ak ale takýmto znaleckým posudkom, spĺňajúcim vyššie uvedené podxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxetu dražby použiť aj tento znalecký posudok a splní si tým povinnosť ustanovenú v § 12 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách zaistiť ohodnotenie predmexx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x uvedeného zákona, ktorá mala slúžiť len na riadne ohodnotenie predmetu dražby s ohľadom na skutočný stav predmetu dražby. Odporca 3/ ako dražobník prxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xni námietka navrhovateľa týkajúca sa správnosti ohodnotenia predmetu dražby znaleckým posudkom Ing. T. č. 12/2012 nie je dôvodná. Uvedený znalecký pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxšieho podania na predmetnej dražbe. Súd prvého stupňa sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberal všetkými námietkami navrhovateľa proti správnosti uvedexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxm prednesené pochybnosti.
Odvolací súd ďalej uvádza, že rovnako nie je porušením povinností odporcu 3/ ako dražobníka skutočnosť, že v súvislosti s oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Toto organizačné opatrenie nie je podľa odvolacieho súdu podmienkou spojenou s obhliadkou, axx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxrca 3/ ako dražobník stanovil v oznámení o dobrovoľnej dražbe termíny dvoch obhliadok predmetu dražby, a to určením miesta a času obhliadky. Len v prípaxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xelefonicky obhliadku nedohodol, išlo by o porušenie povinnosti dražobníka stanovenej v § 13 zákona o dobrovoľných dražbách. Za porušenie povinnostx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnej zábezpeky popri zložení na bankový účet aj zloženie do notárskej úschovy. Zákon o dobrovoľných dražbách v § 14 ods. 1 výslovne stanovuje, že dražobxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxvo, bez ohľadu na znenie oznámenia o dobrovoľnej dražbe, zložiť dražobnú zábezpeku do notárskej úschovy a dražobník má zákonnú povinnosť mu toto umožnxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxo spôsob neakceptoval a osobu, ktorá takto dražobnú zábezpeku zložila, by nepovažoval za účastníka dražby a neumožnil by jej účasť na dražbe), išlo by o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx. septembra 2014, sp. zn. 14 Co 670/2013:
Navrhovatelia nezabezpečili vykonanie obhliadky predmetu dražby za účelom vykonania riadneho ohodnotenixx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xykonaná obhliadka nehnuteľnosti napriek tomu, že im to ukladalo ustanovenie § 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. Pre takýto prípad má zákon č. 527/2002 Zxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii. Vyššie uvedeným spôsobom preto sami navrhovatelia spôsobili, že nemohla byť vykonaná rixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemusí byť v takej cene, ako keby bola vykonaná riadna obhliadka predmetnej nehnuteľnosti.
V súvislosti s vyššie uvedeným preto okresný súd v dôvodocx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak nexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxporné, že navrhovatelia, pokiaľ sa týka nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom dražby, neumožnili riadne vykonanie obhliadky predmetu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xykonaná a slúžila tak k oceneniu predmetu dražby.
Ak navrhovatelia 1/, 2/ povinnosť v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. v spojení s x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxovenia § 21 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z.z. Ich námietka k zisteniu ceny predmetu dražby znaleckým dokazovaním preto v danom prípade je bezpredmetná, lexx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeľnosti, bolo možné postupovať podľa § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. a vykonať ohodnotenie predmetu dražby z dostupných podkladov s tým, že táto okoxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxach a domáhať sa neplatnosti dražby v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z., ak sami porušili ustanovenia zákona o dražbách, ktoré mohli viesť k riadxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxľ pred procesom dobrovoľnej dražby oznamuje dlžníkovi začiatok výkonu záložného práva, a to najmenej 30 dní vopred, ktorá povinnosť mu vyplýva z § 151l x xxxxxxx x x xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx spojené so vznikom zodpovednostného vzťahu veriteľa za spôsobenú škodu. Z ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. vyplýva dražobníkovi povinxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx povinná umožniť vykonanie ohodnotenia v čase určenom vo výzve. Dražobník má tiež povinnosť v zmysle § 17 ods. 5 uvedeného zákona zaslať v lehote najmenxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxný s dlžníkom záložného veriteľa. Uvedenému okruhu osôb v zmysle § 24 ods. 7 a 8 uvedeného zákona má dražobník povinnosť zaslať do 5 dní od vykonania draxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vyššie uvedených písomností bolo potrebné preto postupovať v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. v spojení s § 47 ods. 2 OSP, pričom nedodržanie toxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xrčenie výšky ceny draženej nehnuteľnosti nemá za následok neplatnosť dražby, avšak nestotožňuje sa s jeho záverom, že výzva žalovaného 2/ na sprístupxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx k dispozícii v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. Uvedený záver odvolacieho súdu je v rozpore s vtedy platným znením § 12 zákona č. 527/2002 Z.z., kxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxažobník k dispozícii v prípade, ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, totiž nadobudlo účinnosť dxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xrešove z 26. januára 2012, sp. zn. 6 Co 131/2011:
Zákon explicitne ustanovuje ako podmienku vykonania dobrovoľnej dražby znalecký posudok, ak je predxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x 19 ods.2 OZ). Rovnako nebolo sporné, že dražobník nepoužil znalecký posudok. Žalobcovia boli dobrovoľnou dražbou dotknutí, pretože cena ich rodinnéxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxu je dôvodný záver, že dražba už len z tohto dôvodu bola vykonaná v rozpore so zákonom a je dôvodné ju vyhlásiť podľa § 21 zákona za neplatnú.
Žalovaný v 1. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxekladateľoch v znení neskorších predpisov primerane použijú ustanovenia o znaleckom posudku. Odborné stanovisko vypracované znalcom Ing. X. obsaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxantný dokument, ktorým bola určená hodnota predmetu dražby.
Odvolací súd sa nestotožňuje s týmto názorom, resp. dalo by sa s ním súhlasiť, ak by predmexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxeckým posudkom, ktorý nemôže nahradiť žiadny iný úkon znaleckej činnosti bez ohľadu na kvalitu a presvedčivosť takéhoto "iného" znaleckého úkonu.
Nxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxok, sa môže dôvodne spoliehať, že kým ho nemá doručený, tak nie je možné pristúpiť k ďalšiemu úkonu v rámci dražobného procesu. Tak napríklad zákon o dobrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxručený, a že bez doručenia sa nepristúpi k ďalšiemu úkonu. Môže preto rezignovať na procesnú aktivitu v očakávaní doručenia znaleckého posudku.
Opodxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxonať. Teda nie iného úkonu znalca, ale explicitne znaleckého posudku. Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, dražobník zašle vlastníkovi predmxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdania (§ 16 ods. 6) alebo pri najnižšej možnej cene dosiahnutej vydražením (§ 26 ods. 2).
Teda aj za stavu, že odborné stanovisko by svojím obsahom zodpoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xšetkých žalovaných o neumožnení obhliadky nehnuteľnosti s možnosťou zistenia ceny z inak dostupných údajov, s využitím odborného stanoviska neosprxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxm posudku. Gramatickým výkladom možno dospieť k záveru, že ak by tomu tak bolo, zákonodarca by takúto možnosť upravil tak, ako to urobil v iných prípadocxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx neustanovuje inak" zákonodarca zvolil pritom vo viacerých prípadoch (porov. § 13 ods. 1, § 16 ods. 4 prvá veta, § 17 ods. 2, § 34 ods. 1).
Rozsudok Krajxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x dobrovoľným dražbám možno iba ohľadom určenia neplatnosti dražby. V prípade iného pochybenia súvisiaceho s dodržiavaním podmienok organizovania a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxntrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania priebehu dražieb a v tej súvislosti vykonáva aj kontroly na základe podnetov na postup pri výkone činxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xri ohodnotení predmetu dražby. Ak žalobca mal za to, že neboli dodržané podmienky, resp. postup dražobníka pri ohodnotení predmetu dražby, mohol podax xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvne preto postupoval súd prvého stupňa, ak nenariadil znalecké dokazovanie na zistenie všeobecnej ceny nehnuteľností a z tohto istého dôvodu znaleckx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxdstatným podkladem pro stanovení tržní hodnoty obchodního podílu, potažmo pro rozhodnutí soudu o vypořádání SJM nebyl sporný znalecký posudek k ocenxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxlobkyně fakticky prodán, neboť právě tento postup soud považoval za výstižnější a pro žalobkyni za spravedlivější (finančně výhodnější), nemůže být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xenu, či hypotetická úvaha, nemající podklad ve skutečném procesním postupu soudu, o tom, jak by soud postupoval, kdyby byl podán jiný znalecký posudekx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdu, jímž se žalobkyně cítí být zkrácena ve svých majetkových právech. Toliko okolnost, že soud o tomto posudku věděl a nepoužil jej, neboť získal pro své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby
KOMENTÁR
K odseku 1
Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktoré musí byť prístupné nielen všetkým potenciálnym záujemcom o draženie, ale xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx obhliadka predmetu dražby.
Zákon o dobrovoľných dražbách upravuje dva druhy obhliadky:
-
obhliadku predmetu na účel vykonania ohodnotenia prxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxvenie odseku 1 uvádza, že pred začatím dražby musí byť účastníkom dražby umožnená obhliadka predmetu dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe. Z usxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxčitý, preto sa vhodným javí zverejniť čas začatia aj ukončenia obhliadky. Termín obhliadky z hľadiska dĺžky času jej trvania by mal byť stanovený tiež txxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o obhliadku. Termín obhliadky je vhodné stanoviť s dostatočným časovým predstihom pred dražbou, aby mal každý záujemca dostatočný čas oboznámiť sa s pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxy s ohľadom na umiestnenie veci. Miesto konania obhliadky závisí od povahy predmetu dražby. Obhliadka nehnuteľnosti sa vykonáva logicky v mieste jej uxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx koná v sídle xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xnapr. v prenajatých komerčných priestoroch, v galérii a pod.). Je pochopiteľné, že musí ísť o miesto, ktoré je verejne dostupné, a nejde o priestory príxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ťažko dostupné (napr. obhliadka predmetu dražby v jaskyni, na horskom masíve apod.).
V prípade, ak sa záujemca o dražbu napriek svojmu predchádzajxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhliadky povinný pre takéhoto záujemcu zabezpečiť dodatočnú obhliadku.
Dátum, čas a v prípade hnuteľných vecí aj miesto konania obhliadky a organixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xdseku 1 možno zákonodarcovi vytknúť istú legislatívnu nepresnosť, keď osobu, ktorej sa umožňuje obhliadka predmetu dražby, označuje ako účastníka dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxeť. Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie a spĺňa podmienky ustanovené zákonom (§ 5 ods. 1 ZDD). Účasxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxá je podmienkou účasti na dražbe, ak ju dražobník vyžaduje.
K odseku 2
Osobitná povinnosť pre dražobníka súvisiaca s obhliadkou predmetu dražby sa xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxník umožniť účastníkom dražby vykonať obhliadku v dvoch termínoch, ktoré nesmú byť určený na rovnaký deň. Oba tieto termíny musia byť uvedené v oznámenx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx vzhľadom na predmet dražby alebo záujem účastníkov dražby žiaduce a potrebné. V takom prípade možno stanoviť aj termín viacerých obhliadok na rovnaký xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx všetkých obhliadok vrátane tých, ktoré sú stanovené nad rozsah povinnosti ustanovenej zákonom, musia byť uvedené a uverejnené včas v oznámení o dražbxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxažba nie je prejavom a realizáciou výkonu verejnej moci, ale činnosť dražobníka má rýdzo súkromnoprávnu povahu, na rozdiel od exekúcie vykonávanej súxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxnútiť vstup do priestorov predmetu obhliadky. Dražobník nemá priamu zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá má prexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxtrukciami zo strany vlastníka predmetu dražby alebo osoby, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo (napr. nájomca), § 12 ods. 6 ZDD ustanovxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxení o dražbe, ktoré sa vlastníkovi predmetu dražby musí riadne doručiť, a iným zainteresovaným osobám sa oznamuje zákonom ustanoveným spôsobom publixxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnili nemožnosť jej vykonania. Ani vydražiteľ sa nemôže úspešne domáhať neplatnosti dražby, ak sa rozhodol dražiť predmet dražby bez obhliadky.
K odxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch povinností podľa osobitných právnych predpisov. Na druhej strane má však dražobník povinnosť umožniť účastníkovi ako záujemcovi o predmet dražby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxavať tiež predpisy na ochranu života a zdravia, zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, resp. ďalšie svoje zákonné povinnosti, napríklad podľa daňoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xe predmetom obhliadky, vyžaduje splniť určité podmienky spojené s ochranou života a zdravia, sú všetky osoby povinné rešpektovať zásady prevencie a pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xohybom v takomto objekte môžu spájať a ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Napríklad to môže byť povinnosť nasadiť si ochrannú prilbux xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxky výrobná prevádzka alebo priestory, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo používajú takéto technológie (napr. laboratóriá pri prxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxnkové alebo daňové tajomstvo, ak sa obhliadka vykonáva v predmete dražby, ktorým je podnik, resp. prevádzkareň podnikateľa. Ustanovenie odseku 3 príxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx [§ 11 ods. 6 písm. w) daňového poriadku].
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/2002 Z.z.
V záujem ochrany účastníkov dražby je uložená dražobníkovi poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxnené najmenej dva termíny prehliadky, pričom nemôžu byť určené na jeden deň. Touto podmienkou sa umožňuje širokému okruhu osôb zúčastniť sa na obhliadxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxch preukazoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 404/2011 Z.z. o pxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jednotlivých protokolov (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zbxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnosti odporcu 3/ ako dražobníka uskutočniť obhliadku predmetu dražby, zákon o dobrovoľných dražbách rozlišuje dva druhy obhliadky predmetu dražby. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxatím dražby účastníkom dražby (§ 13). Účelom prvej z uvedených obhliadok predmetu dražby je umožnenie riadneho ohodnotenia predmetu dražby s ohľadom xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxa o dobrovoľných dražbách. Tu je namieste uviesť, že navrhovateľ chybne vykladá ustanovenie § 12 ods. 1 uvedeného zákona tým spôsobom, že dražobník má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx a potom ohodnotenie určené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxmetu dražby podľa všeobecnej hodnoty v mieste a čase konania dražby. Ako uvádza § 12 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách, musí sa predmet dražby ohodnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxiatku alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný samosprávny celok alebo orgán štátnej správy, je potrebné, aby sa ohodnotenie všeobecnej hodnoty xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxeste a čase konania dražby, rozdiel je len v tom, či sa vykoná znaleckým posudkom alebo iným, zákonom nedefinovaným spôsobom. Pokiaľ vznikla dražobníkxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxje len tie podmienky, že tento musí určiť cenu predmetu dražby obvyklú v mieste a čase konania dražby, nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesixxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xeny. Spôsob, akým má dražobník znalecký posudok zaistiť, však zákon nijako neobmedzuje. Odvolací súd preto nepokladá za nevyhnutné, aby dražobník vyxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, spĺňajúcim vyššie uvedené podmienky zákona, v čase začatia dražobného konania už disponuje navrhovateľ dražby, ktorý si ho sám zaistil, môže dražobxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxách zaistiť ohodnotenie predmetu dražby. Pri takomto spôsobe zaistenia ohodnotenia predmetu dražby potom nie je potrebné, aby sa vykonala obhliadka xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxžby. Odporca 3/ ako dražobník preto nevykonaním obhliadky predmetu dražby podľa § 12 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách nijako nepochybil. Na tomtx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxe je dôvodná. Uvedený znalecký posudok spĺňa podmienky § 12 ods. 1 zákona o dobrovoľných dražbách a ohodnotenie predmetu dražby ním stanovené tak mohlx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovateľa proti správnosti uvedeného znaleckého posudku a odvolací súd považuje v tomto smere závery súdu prvého stupňa za riadne odôvodnené a dávajúce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxa skutočnosť, že v súvislosti s obhliadkou predmetu dražby, ktorá musí byť umožnená účastníkom dražby podľa § 13 zákona o dobrovoľných dražbách pred dxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxckom dohovore. Toto organizačné opatrenie nie je podľa odvolacieho súdu podmienkou spojenou s obhliadkou, ako sú tieto zakázané v § 13 ods. 3 zákona o dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxípade, že by v uvedených termínoch odmietol umožniť vykonať účastníkovi dražby obhliadku predmetu dražby s poukazom na to, že si účastník dražby predtxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxostí dražobníka nemožno považovať ani skutočnosť, že odporca 3/ ako dražobník v oznámení o dobrovoľnej dražbe neuviedol ako ďalší spôsob zloženia draxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxžobnú zábezpeku možno zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy a dražobník je povinný umožniť obidva uvedené spôsoby. Účastník má teda zákonné xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxožniť. Iba v prípade, že dražobník odmietol umožniť účastníkovi dražby zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy (napr. tým spôsobom, že by txxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx by o porušenie jeho povinností, ktoré by mohlo byť dôvodom na určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby.
Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenia, pričom nezabezpečili ani to, aby nájomca, ktorý sa mal v domovej nehnuteľnosti nachádzať, sprístupnil nehnuteľnosť takým spôsobom, aby mohla bxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx02 Z.z. ustanovenie, z ktorého vyplýva, že ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxá riadna obhliadka nehnuteľnosti za účelom vykonania riadneho ohodnotenia nehnuteľnosti. Museli si byť teda vedomí toho, že ohodnotenie nehnuteľnoxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxdoch svojho rozhodnutia správne poukázal na ustanovenie § 21 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z.z., z ktorého vyplýva, že neplatnosť dražby nie je možné vyslovxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Jx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxi nezabezpečili u nájomcov to, aby títo sprístupnili takým spôsobom nehnuteľnosť, aby ohliadka nehnuteľnosti mohla byť riadnym spôsobom vykonaná a sxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x citovaného zákona nesplnili, riadnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxietka k zisteniu ceny predmetu dražby znaleckým dokazovaním preto v danom prípade je bezpredmetná, lebo ak sami nezabezpečili riadnu obhliadku nehnuxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxkona č. 527/2002 Z.z. a vykonať ohodnotenie predmetu dražby z dostupných podkladov s tým, že táto okolnosť mala vplyv na cenu nehnuteľnosti. Za takýchxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xds. 2 zákona č. 527/2002 Z.z., ak sami porušili ustanovenia zákona o dražbách, ktoré mohli viesť k riadnemu zisteniu ceny k predmetu dražby.
Rozsudox xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby prohlídku nemovitosti, ale jen v dražební vyhlášce uvést nejméně dva termíny prohlídky, které nesmí být stanoveny na stejný den, v nichž jsou povinnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxěno - v dražební vyhlášce č. N 33/2005, datované dny 2. 2. a 4.2.2005, stanovil (v jejím bodě 8.) termíny prohlídky v dražbě prodávané nemovitosti na dny 1xx xx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxební vyhlášce dva termíny prohlídky předmětu dražby na dva různé dny, dražebník splnil své povinnosti z hlediska podmínek dražby uvedených v ustanovexx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkoliv každému muselo být zřejmé, že nemovitost nelze prohlédnout jinde, než kde se nachází, nemohly tím být - z pohledu účastníků dražby, k jejichž ochrxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmovitostí, kterou byla povinna v případě zájmu účastníků dražby zajistit žalobkyně, ani průběh a výsledek napadené veřejné nedobrovolné dražby.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xeho prohlídky, aniž by k takovému postupu byly splněny podmínky uvedené v ustanovení § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx povinnosti vlastníka predmetu dražby, držiteľa a nájomcu; povinnosť súčinnosti veriteľa pri zisťovaní pravosti a výšky pohľadávky]
KOMENTÁR
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxré by súviseli s predmetom dražby - jeho stavom (napr. technickým), vlastnosťami, kvalitou, právami (tretích osôb) alebo povinnosťami, ktoré sa k prexxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ktorá má predmet dražby v držbe, a nájomcu voči dražobníkovi, predmetom ktorej sú skutočnosti týmto osobám známe o stave predmetu dražby, ako aj o právaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxé práva, pretože oznamovacia povinnosť má osobitný význam predovšetkým vo vzťahu k tým právam a záväzkom, ktoré nie sú zrejmé z verejne dostupných evidxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xôžu mať význam pre jeho rozhodnutie predmet dražiť, a teda môžu ovplyvniť jeho záujem o predmet dražby. Tým smeruje k posilneniu transparentnosti vzťaxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxči dražobníkovi, jej plnenie sa však viaže na žiadosť dražobníka. Keďže nemožno predpokladať ani očakávať, že by dražobníkovi boli známe všetky práva xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxroch), môže dražobník v oznámení o dražbe (§ 19) vyzvať osoby, ktoré majú práva a záväzky viaznuce k predmetu dražby, aby mu to oznámili. Nesplnenie oznaxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxová správa k zákonu ako príklad uvádza nájom nehnuteľnosti. Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ (vydražiteľ) do právxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxda napríklad z dôvodu nemožnosti riadne užívať vydraženú vec alebo ušlý zisk z dôvodu nemožnosti dohodnúť výhodnejší nájom veci, mohol by vydražiteľ vxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zodpovednou osobou vlastník veci, nie je však vylúčená ani zodpovednosť nájomcu, ak by napríklad pri obhliadke predmetu dražby na otázky týkajúce sa jxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xodpovedať spoločne a nerozdielne (spoločná, solidárna zodpovednosť).
K odseku 2
Ustanovenie § 17 ods. 9 ZDD zakotvuje povinnosť dražobníka kedxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxov dražby. Toto ustanovenie má zmysel najmä v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ a za tejto situácie dlžník nemusí mať vedomosť o presnxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxík predmetu dražby pred dražbou zloží dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od dražby, je potrebné, aby mal vedomosť o presnej výške pohľadávky s vyčísleným príslušenstvom. Právna úprava totiž umožňuje vykonať dražbu v prípadxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti dražobníka na žiadosť dlžníka presne vyčísliť aj príslušenstvo pohľadávky. To rovnako platí, aj pokiaľ ide o náklady dražby. Pokiaľ ide o náklady dxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxálne môžu byť aj náklady ku dňu konania dražby, keďže dlžník alebo vlastník predmetu dražby môže o informáciu o výške pohľadávky, jej príslušenstva a náxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxy upustiť.
Zmyslom sledovaným touto právnou úpravou je posilnenie ochrany dlžníka, ktorý má záujem odvrátiť dražbu splnením dlhu. Cieľom nie je upxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxždených poznatkov z praxe už v minulosti privodil nedorozumenia, ktoré viedli až k nedôvodnej realizácii dražby a vzniku súdnych sporov o jej neplatnoxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxnu veriteľ ako navrhovateľ dražby (spravidla záložný veriteľ) má povinnosť oznámiť dražobníkovi výšku pohľadávky a tiež poskytnúť súčinnosť na zistxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjených s organizovaním dražby, ale zabrániť dražbe za stavu, že dlžník má záujem splniť dlh a dlžník sa s veriteľom, pokiaľ ide o aktuálny zostatok pohľaxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitútov, ktoré veriteľovi zabezpečia vymoženie jeho pohľadávky, a tiež znášať s tým spojené náklady. Zároveň však na druhej strane treba zdôrazniť, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xesp. byť prostriedkom, aby niekto v dražbe "kúpil rýchlo a lacnejšie". Dražobník nie je v pozícii mandatára záložného veriteľa, ktorý má sledovať iba jxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxažby) treba posudzovať proporcionálne. Práva vlastníka sú v prípade dobrovoľných dražieb realizované cez jednotlivé ustanovenia zákona dobrovoľnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxtiach, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sa navrhnutá dražba skončila aj inak ako vydražením jej predmetu. Dražba pri výkone záložného práva z hľadiska naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxluvy o pôžičke, úverovej zmluvy, zmluvy o postúpení pohľadávky, uznania dlhu, výpisu z bankovej knihy a pod. Máme za to, že v prípade postúpenia pohľadáxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxvaný a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Je relevantným dôkazom na preukázanie dlžnej sumy, keďže je vyhotovovaný bankovým systémom, ktorý xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxjho vyhlásenia o pravosti, výške a splatnosti pohľadávky, pre ktorú navrhol výkon záložného práva. Tejto zodpovednosti za škodu sa nemôže zbaviť.
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmietne preukázať svoju totožnosť, keďže uvedenú informačnú povinnosť má dražobník výhradne voči dlžníkovi a vlastníkovi predmetu dražby a vo vzťahu x xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxniu § 17 ods. 9.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 568/2007 Z.z.
K bodu 15 (§ 13a)
Odsek 1
Najmä v záujme zvýšenej ochrany vydražiteľa v snahe minimaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x predmetom dražby - je výslovne ustanovená, resp. adresovaná pre vlastníka predmetu dražby alebo inú osobu, ktorá má akékoľvek právo iné ako vlastníckx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xražbu. Nesplnenie povinnosti môže viesť až k vzniku zodpovednostného vzťahu za vzniknutú škodu. Ak by napríklad vlastník zatajil existenciu nájomnéxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenej veci alebo ušlý zisk z dôvodu nemožnosti výhodnejšieho prenajatia veci, prichádzala by do úvahy zodpovednosť osoby, ktorá si nesplnila takúto poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xbhliadke predmetu dražby a na otázku jeho vzťahu k veci zatajil nájomný vzťah.
Navrhovaná právna úprava je o posilnení transparentnosti vzťahu pri xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtav dlhu vrátane príslušenstva (§ 17 ods. 8) sa navrhuje, aby veriteľ povinne poskytol dražobníkovi informácie o pravosti a výške pohľadávky (pozri dôxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov;
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jednotlivých protokolxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx. zn. 14 Co 51/2012:
V rámci realizácie inštitútu dobrovoľnej dražby, v ktorom sa vážnym spôsobom zasahuje do práva vlastniť majetok podľa čl. 20 Ústavx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxania záložného práva vystavený jedine konaniu a rozhodovaniu záložného veriteľa, ktorého písomné vyhlásenie o pravosti, výške a splatnosti pohľadáxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxčného titulu" s priamym dosahom na ústavné práva záložcu.
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 11. marca 2015, sp. zn. 4 Co 478/2014:
Uvedenie nesxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxol v celosti splatený a záložný veriteľ navrhol dražbu, a vzhľadom na cenu vydraženej nehnuteľnosti, z ktorej bola uhradená pohľadávka navrhovateľky x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxsť k žiadnemu zásahu do práv navrhovateľky. Navyše, v posudzovanej veci nedošlo k žiadnemu porušeniu ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách, pretxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvala a uvedenie nesprávnej výšky pohľadávky vo vyhlásení odporcu 1/ jej neplatnosť nespôsobuje. Za pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxinnosti, sa nemôže zbaviť. Ak sa navrhovateľka domnieva, že jej bola uvedením nesprávnej výšky pohľadávky vo vyhlásení odporcu 1/ spôsobená škoda, môxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxené len na časť zabezpečeného záväzku, nemožno záväzok záložného dlžníka, ktorý nie je zároveň aj obligačným dlžníkom, vyjadriť peňažným plnením vo vxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel. Tým sa zavádza inštitút tzv. "dražobného tajomstva".
xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xtorej ide o "všetky skutočnosti, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel". V tom najvšeobecnejšom zmysle je povinnosť mlčanlivosti dražobníxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi znamená, že dražobník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v priebehu dražobného procesu, a to na záklxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komunikácie, sms správy, faxom a pod.). Predmetom dražobného tajomstva sú aj všetky informácie, ktoré sa dražobník dozvedel pri príprave alebo v priexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxiu práv garantovaných ústavou. Medzi údaje chránené podľa osobitných predpisov patrí tiež obchodné, bankové, daňové tajomstvo, osobné údaje, údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, ktoré majú zvlášť význam v prípadoch, ak je dražobníkom územný samosprávny celok alexx xxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xracovných úloh môžu oboznámiť so skutočnosťami a informáciami dôverného charakteru, dražobník by ich o povinnosti mlčanlivosti mal poučiť už pri prixxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxy zúčastnené na dražbe bez toho, aby im táto povinnosť výslovne vyplývala zo zákona o dobrovoľných dražbách, a to napríklad znalec, notár, prípadne tlmxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xzačatie exekučného konania, vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie). Týmto osobám povinnosť mlčanlivosti vyplýva z ich statusových zxxxxxx xx xx xxx x xx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xprávcoch v znení neskorších predpisov).
Právna úprava povinnosti mlčanlivosti dražobníka obsiahnutá v zákone o dobrovoľných dražbách je pomernx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlivosti, formy zbavenia ani okruhu osôb, ktoré sú touto povinnosťou dotknuté v dôsledku toho, že konajú v mene a na účet dražobníka titulom svojho pracoxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkym exkurzom do právnej úpravy povinnosti mlčanlivosti iných stavovských profesií.
Notári, súdni exekútori, znalci, tlmočníci a prekladatelia xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxh sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Minister spravodlivosti je oprávnený tieto osoby povinnosti mlčanlivosti aj zbaviť (§ 32 EP, § 39 EP, § 13 zákxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxk môže urobiť aj zadávateľ, a notára vo veciach, v ktorých vykonáva činnosť súdneho komisára v konaní o dedičstve na účely trestného konania, môže zbavix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x 32 ods. 3 EP (ide o poskytnutie informácií orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, službe kriminálnej polície a službe finančnej xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxly potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie). V prípade notárov sa povinnosť mlčanlivosti nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom ulxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxť, ak tak ustanovuje osobitný predpis - zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov (§ 13 zákona č. 382/2004 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzdiel od vyššie uvedených profesií neskladá sľub mlčanlivosti, ale touto povinnosťou je zaviazaný priamo zo zákona (§ 6 zákona č. 8/2005 Z.z.). Správcx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxstupnou. Zákon č. 8/2005 Z.z. pripúšťa prelomenie povinnosti mlčanlivosti v obdobných prípadoch, ako je to u súdnych exekútorov (napr. ide o poskytnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxom, súdu na účely súdneho konania, ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad na účely dohľadu, daňovému orgánu a colnému orgánu na účely daňového konxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsu, orgánom dohľadu alebo dozoru nad dlžníkom, ktorý podlieha dohľadu alebo dozoru podľa osobitných predpisov, Fondu ochrany vkladov a Garančnému foxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlnej poisťovni vo veciach sociálneho poistenia, v iných veciach, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnosťou správcu).
Povinnosť dražobníka zachxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátskej komory, môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť iba klient alebo jeho právny nástupca (§ 23 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xo najmä v tej rovine, že mediátor vzhľadom na svoj status podnikateľa tiež neskladá sľub mlčanlivosti, ale za podmienok stanovených zákonom dostáva osxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxiou. Ustanovenia osobitných predpisov, ktoré napríklad mediátorovi ukladajú povinnosť prekaziť alebo oznámiť trestný čin, týmto však nie sú dotknuxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxké konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody, ktorú mediátor spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, nie je mediátor viazaný povxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov).
Povinnosť dražobníka zachovávať mlčanlivosť rovnako nie je bezvýnimočná a zákon o dobrovoľných dražbách z nej pripúšťa viacexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
x
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxeku 2).
Povinnosť mlčanlivosti dražobníka je potrebné vnímať v kontexte ostatných jeho povinností vyplývajúcich mu zo zákona o dobrovoľných dxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxadmi dražby dlžníkovi alebo vlastníkovi predmetu dražby podľa § 17 ods. 9, na ktoré odkazuje ustanovenie odseku 1, nie je jediným prelomením dražobnéhx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe dražobník povinný realizovať na vykonanie zákona a v jeho medziach. To znamená, že porušením dražobného tajomstva nie je publikovanie oznámenia o toxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxch, ktoré zákon predpokladá. Podľa zákona o dobrovoľných dražbách je dražobník povinný pred začatím dražby vyvesiť oznámenie o dražbe spolu s jeho dodxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstri dražieb, a ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, zverejniť ho aj v Obchodnom vestníku, v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza a ak ide o nehnuteľnxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxsť mlčanlivosti dražobníka sa netýka údajov, ktoré sa viažu k procesu dražby, ale táto sa viaže k osobám zúčastneným na procese dražby. Napríklad dražoxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbník je povinný na výzvu vydražiteľa oznámiť mu sumu, ktorú odovzdal záložnému veriteľovi a dlžníkovi, prípadne sumu, ktorú zložil do notárskej úschoxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxumu platby, ako aj osobných údajov týchto osôb.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť upravujú v našom právnom poriadku viaceré právne predpisy:
-
xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčanlivosti okrem prípadu, že by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme má túto povinnosť. Zákaz výsluchu xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxo poriadku);
-
podľa § 203 ods. 1 a 2 CSP svedok je pri svojej výpovedi povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch chránených podľa osobitného predpxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svedka, ktorý je pri svojej výpovedi povinný zachovávať mlčanlivosť, možno vykonať len vtedy, ak svedka na podnet súdu oslobodil od povinnosti mlčanlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxx. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ako svedok nesmie byť vyslúchnutý ten, kto by sprístupnil uxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlivosti, okrem prípadu, ak by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má;
-
podľa § 25 ods. 3 zákona č. 563/xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsťami alebo na ktoré sa vzťahuje zákonom uznaná alebo uložená povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bol povinnosti zachovávať tajomstvo alebo mlčanlivosx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov svedok alebo znalec sa nemôže odvolávať na svoju povinnosť mlxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxkona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v znení neskorších predpisov prokurátor je oprávnený požadovať vysvetlenie a predloženie písomnosti aj od fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho podaním porušila štátom uznanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti, ak tejto povinnosti nebola zbavená podľa zákona, a osoba, ktorá by podaním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxbe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Vysvetlenie môže odoprieť aj fyzická osoba, ak by jeho podaním vystavila seba alebo blízku osobu nebezpečxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvetlenia a toto právo využíva. Osoba, ktorá upozornila, že by podaním vysvetlenia porušila povinnosť mlčanlivosti alebo že má právo odoprieť podanie xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxve v znení neskorších predpisov sa vysvetlenie nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by ním porušil zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxenie nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti osloboxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxvala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov a iná zákonom ustanovená alebo štátom uznaná povinnoxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xen, v ktorého záujme má túto povinnosť. To platí primerane i tam, kde sa vykonáva dôkaz inak ako výsluchom,
-
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 335/2014 Z.z. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxjovaných skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov a iná zákonom ustanovená alebo štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti. V týchto prípaxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx túto povinnosť. To platí primerane aj pri vykonávaní iných dôkazov.
Zásady rešpektovania povinnosti mlčanlivosti sa nevzťahujú len na ústne sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnovenia § 210 a 211 CSP. V trestnom konaní sú z edičnej povinnosti vyňaté listiny alebo iné veci, ktorých obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí zákaz výxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxť sa v kontexte dobrovoľných dražieb nevzťahuje na listiny a veci, ktoré sa týkajú prípravy, organizácie a vedenia dražby, až kým dražobníka nezbavia pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxy, majú často význam pre konanie a rozhodovanie súdov, orgánov činných v trestnom konaní či iných orgánov. Je potrebné zdôrazniť, že súd v súdnom konaní xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxnu, aby mu poskytol informácie o dražbe bez toho, aby ho povinnosti mlčanlivosti zbavila dotknutá osoba, hoci by sám nebol proti tejto možnosti. Bez zbaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vysvetlenia (či už ústne, alebo písomne) okrem režimu prelomenia dražobného tajomstva v prípadoch ustanovených v osobitných predpisoch.
Pri dodxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxjú osobitné zákony. V poznámke pod čiarou 12a v odseku 1 zákonodarca uvádza príkladmý výpočet osobitných zákonov, ktoré ustanovujú inak, to znamená, žx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xrestného poriadku, podľa ktorého sa zákaz výsluchu nevzťahuje na svedeckú povinnosť týkajúcu sa trestného činu, ktorý má svedok povinnosť prekaziť pxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxn, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov koruxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxstredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Keďže subjektom skutkovej podstaty tohxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoženou zákonom o dobrovoľných dražbách, musí sa podrobiť predmetnému ustanoveniu Trestného zákona. Verejný záujem na zachovaní bezpečnosti spoločxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosti mlčanlivosti dražobníka, ktorý sa spája s výkonom kontrolnej právomoci ministerstva spravodlivosti. Pri výkone kontroly sú dražobník, jexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmienky potrebné na riadny výkon kontroly. V rámci výkonu kontroly sú poverené osoby oprávnené vstupovať do objektov a zariadení dražobníka, nahlixxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxformácie a inú súčinnosť potrebnú na zabezpečenie riadneho výkonu kontroly. Zákon o dobrovoľných dražbách v ustanovení § 33f ods. 2 výslovne uvádza, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xu predchádzať prvotné zbavovanie mlčanlivosti dražobníka dotknutou osobou.
Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je ani poskytnutie súčinnosxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxom prípade by došlo k zmareniu výkonu kontrolnej činnosti a popretiu jej účelu.
K odseku 2
Odsek 2 pripúšťa prelomiť zákonom uloženú povinnosť mlčaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxhľadom na svoj status podnikateľa dražobník neskladá sľub mlčanlivosti, ale za podmienok ustanovených zákonom o dobrovoľných dražbách a živnostensxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxorých dražobník túto povinnosť má, teda v zásade osoby zúčastnené na dražbe, majú v plnom rozsahu právo zbaviť ho povinnosti mlčanlivosti. Zákon o dobrxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ak ide o údaj, ktorý sa týka jej oprávneného záujmu". Takáto definícia pripúšťa pomerne široký výklad pojmu "dotknutá osoba". Domnievame sa, že dotknuxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xsoby, ktoré majú právny vzťah k predmetu dražby (napr. nájomca, spoluvlastník predmetu dražby, osoba, ktorá má k predmetu dražby zádržné právo alebo vxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxastníkom alebo nájomcom v nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dražby, zamestnanci podniku, ktorý je predmetom dražby). Predpokladom postupu podľa toxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxerých dotknutých osôb a ich oprávnených záujmov, sme toho názoru, že je potrebné, aby povinnosti mlčanlivosti zbavili dražobníka všetky dotknuté osoxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxzíska. V prípade úmrtia dotknutej osoby, jej vyhlásenia za mŕtvu alebo pri jej zániku, ak ide o právnickú osobu, prechádza právo zbaviť dražobníka povixxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, ktorá bola dotknutou osobou. Zbaviť dražobníka povinnosti mlčanlivosti možno rovnako len súhlasným prejavom vôle všetkých právnych nástupcxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxoré sa nadobúdajú narodením fyzickej alebo vznikom právnickej osoby a zanikajú smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, teda nositeľa txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Z hľadiska právnej istoty však považujeme za vhodné, aby bol tento úkon urobený nielen ústnou, ale aj písomnou formou (napr. písomne, mailom, faxom), kxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxbník by si mal obstarať tento súhlas ešte pred faktickým poskytnutím údajov žiadateľovi.
Zákon nedáva jasnú odpoveď ani na otázku formy zbavenia poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxe tí konajú v mene dražobníka, od ktorého svoju povinnosť tiež odvodzujú. Dražobník by im mal zbavenie povinnosti mlčanlivosti bezodkladne oznámiť. Pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xxxxx x xx xxx xxtár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti, s výnimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlčanlivosť sa vzťahuje aj na všetkých jeho zamestnancov. Ak bol notár zbavený povinnosti zachovávať mlčanlivosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xýkone činnosti podľa tohto zákona. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže exekútora zbaviť účastník konanix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
zamestnanci exekútora sú zbavení mlčanlivosti v takom rozsahu, v akom exekútora zbaví mlčanlivosti minister. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smerovalo len voči konkrétnemu zamestnancovi dražobníka, sme toho názoru, že v tomto prípade by prichádzalo do úvahy zbavenie mlčanlivosti zamestnaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, resp. iného pracovného vzťahu.
Vzhľadom na skutočnosť, že právny poriadok pripúšťa dvojaký režim prelomenia dražobného tajomstva (zákonné prexxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčelu, rozsahu požadovaných informácií a uvedením zákonného oprávnenia žiadať predmetné údaje, čo umožní aj dražobníkovi posúdiť, na základe akého pxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxé tajomstvo ako absolútnu povinnosť, keď stanovuje, že povinnosť dražobníka zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxn v priebehu dražby a po skončení konkrétneho dražobného konania, ale aj po ukončení vykonávania činnosti dražobníka. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti aj u tejto osoby. To rovnako platí aj pre ďalších zamestnancov dražobníka. Povinnosť mlčanlivosti sa rovnako vzťahuje na tieto osoby počas dražobnxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe dražobného tajomstva by viedlo k založeniu zodpovednosti za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxvrhuje sa doplniť výslovná právna úprava povinnosti dražobníka zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxmovaný údaj dotýkal oprávneného záujmu viacerých osôb, povinnosti zachovávať mlčanlivosti budú môcť zbaviť dražobníka iba všetky dotknuté osoby.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xbčianskom súdnom poriadku, Trestnom poriadku, živnostenskom zákone. Zákonnému prelomeniu nebude predchádzať, resp. nie je potrebné prvotné zbavoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxise dostatočne definované, je potrebné pre účely tohto zákona vymedziť. Takýmito pojmami sú najmä pojmy dražba, vyvolanie, podanie, dražobná zábezpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxnoch súvisiacich s dražbou je potrebné zadefinovať aj pojmy verejný register dražieb a správca verejného registra dražieb. Upravenie správcu verejnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx zverené obdobné registre. Druhá alternatíva nepočíta s konkrétnym zákonným zadefinovaním správcu, a register bude spravovať osoba, ktorá bude toutx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvny poriadok) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 122/2013 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpixxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 209/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR z 19. októbra 2010, sp. zn. II. ÚS 379/09:
Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa člx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je aj vykonávanie dôkazov s cieľom ustálenia skutkových okolností súdenej veci, ktoré sú pre jej právne posúdenie podstatné a sú medzi účastníkmi konaxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovených podmienok. V konečnom dôsledku je vecou slobodného rozhodnutia svedka, či právo odoprieť výpoveď využije, alebo aj napriek tomu bude vyxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxoveň aj zákaz pre súd, aby takéhoto svedka vypočul. V tomto prípade teda svedok nemá možnosť rozhodnúť sa, či bude alebo nebude vypovedať. Konečnú zodpoxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvajú.
Proces vykonávania dokazovania ako súčasť základného práva na súdnu ochranu je ustanoveniami § 124 a § 126 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxe rozhodnutie vo veci podstatné. Toto obmedzenie vykonávania niektorých dôkazov je dané vo verejnom záujme, ktorý sa ocitá v kolízii so základným právxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnlivosti treba vykladať reštriktívne.
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxenie, ktorým by bol súd viazaný. Inými slovami, aj napriek vyhlásenému uzneseniu je súd oprávnený svoj postoj zmeniť a navrhnuté dôkazy (resp. niektorx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, potom ešte menej môže byť viazaný jeho ústnym odôvodnením.
Vzhľadom na existujúcu právnu úpravu záväznosti uznesení upravujúcich vedenie konania x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa ústavnoprávnu intenzitu, a to aj napriek tomu, že rozdielne ústne a písomné odôvodnenie takýchto uznesení nemožno považovať za pozitívny jav.
Roxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené § 17 OBZ.
Rozsudok Najvyššieho xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xojednávaní krajského súdu vypočutí, neboli spôsobilí byť svedkami, lebo vypovedali napriek tomu, že neboli zbavení mlčanlivosti podľa zákona o štátxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxtnanec je síce povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktoré v záujme služoxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxitný predpis neustanovuje inak, ale v danej veci nešlo o oznamovanie daných skutočností iným osobám, ale o svedeckú výpoveď pred súdom, ktorú je možné oxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxym osobám).
Nález Ústavného súdu SR z 2. augusta 2007, sp. zn. III ÚS 4/07:
Základné právo na prerokovanie veci v prítomnosti účastníka konania, ktoxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxoru Ústavného súdu Slovenskej republiky chápať absolútne, t.j. ako právo účastníka byť prítomný v každom okamihu konania a pri vykonaní každého konkrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvaných skutočností.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 3. júla 2002, sp. zn. I. ÚS 71/02:
Zhromažďovanie osobných údajov orgánom, ktorý je na takéto konxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxie ústavného práva na ochranu xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxa štátne, hospodárske, obchodné alebo služobné tajomstvo alebo sa na ne vzťahuje štátom uznávaná povinnosť mlčanlivosti. Zhromaždenie dôkazných prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxiadku, z povahy veci nemôže byť neoprávneným zhromažďovaním osobných údajov.
Postup súdu, ktorým tento v odôvodnení svojho rozhodnutia uvedie skutxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxadá. Opačný postup, teda odôvodnenie rozhodnutia bez toho, aby súd zrozumiteľným a povahe veci primeraným spôsobom dokumentoval svoje skutkové zistxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxúdenia, či pomery účastníka konania odôvodňujú jeho oslobodenie od súdnych poplatkov, ako aj vyloženie skutkových zistení v odôvodnení rozhodnutia xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnom výkone justície.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 5. mája 2015, sp. zn. 4 Sž 12/2014:
V prípade, ak je predmetom textu rozhodnutia obchodné tajomsxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odôvodnené a vykonateľné.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 30. januára 2008, sp. zn. 8 Tdo 1148/2007:
Obhájce s odkazem na svou povinnost mlčenlivosxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nemůže uvádět orgánu činnému v trestním řízení nepravdivé údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, byť by tak činil v zájmu obviněného, naxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdět na otázku položenou orgánem činným v trestním řízení, ale záměrně uvede nepravdu, a to proto, aby obviněnému umožnil uniknout trestnímu stíhání, rxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxx Najvyššieho súdu ČR z 30. októbra 2013, sp. zn. 3 Tdo 947/2013:
Pokud jde o námitku, že výpověď obviněného učiněnou v přípravné řízení a následně i v hlavxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxlasit. Obviněný zde totiž nesprávně zaměňuje své procesní postavení s procesním postavením svědka. Svědek nesmí být podle § 99 odst. 2 tr. ř. vyslýchán xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxm, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn. K zákazu výslechu musí orgán činný v trestním řízení přihlížet z úřední povinnosti, a proto svědek nesmí býx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxiněného se totiž uplatní zásada, že povinnost mlčenlivosti nesmí být na újmu práva na obhajobu vyplývajícího z čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx, Pejchal, A. a kol. Zákon o advokacii. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 145). V takovém případě je na úvaze obviněného, jakým způsobem kx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxávaném případě obviněný rozhodl na svou obhajobu k věci vypovídat (a to ve všech fázích trestního řízení), pak bez ohledu na posouzení otázky, zda k řádnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcesně použitelná.
Stejně tak není důvodná ani námitka obviněného, že k vyžádání informací o bankovních účtech užívaných obviněným jakožto advokátex xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxvosti základním předpokladem pro poskytování právní pomoci a tím i nezbytnou podmínkou fungování demokratické společnosti, a jako taková požívá příxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxgány činné v trestním řízení nesměly zjišťovat jakékoliv informace, na něž jinak povinnost mlčenlivosti advokáta dopadá. Zvýšená ochrana práv třetíxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcii, a kde se z tohoto důvodu pravidelně vyskytuje větší množství informací o klientech advokáta, přičemž současně není z hlediska výkonu advokacie účxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxila případnému nežádoucímu seznámení se s citlivými informacemi o klientech ze strany orgánů činných v trestním řízení nad rámec vymezený v příkazu k pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxchycené nejsou natolik citlivé, jako informace ukládané v místě výkonu advokacie. U informací souvisejících s pohyby na bankovním účtu lze navíc poměxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyžadování informací podléhajících bankovnímu tajemství podle § 8 odst. 2 tr. ř., které jsou současně informacemi o bankovním účtu advokáta, tak není xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdůraznit, že informace získané postupem podle § 8 odst. 2 tr. ř. nebyly v projednávané věci nijak rozhodující, a jejich eventuální absence (například x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xp. zn. 21 Cdo 84/2006:
Činnost exekutora je upravena zvláštním právním předpisem, jímž je zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxli při provádění exekuční činnosti nebo další činnosti, a že exekutor xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxo s dovolatelem i v tom, že v případě porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnancem exekutora může být zahájeno kárné řízení proti exekutorovi a že - v kxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxení opatření v kárném řízení) vést až k ohrožení pracovních míst ostatních zaměstnanců, ukončení činnosti exekutora a náhradě vzniklých škod". Není pxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxe exekutora posouvají míru intenzity porušení pracovní kázně na jinou úroveň. Z toho důvodu je přísné dodržování příkazů a pokynů exekutora platících xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxtor kanceláře, v níž jsou uloženy informace chráněné zákonnou povinností mlčenlivosti exekutora i jeho zaměstnanců), také významným kriteriem pro pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxkyni úkol posoudit zdravotní stav dárce, postupoval v souladu se zákonem a nemohl porušit státem uznanou povinnost mlčenlivosti (k tomu ostatně srovnxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxvěrům znaleckého posudku přihlédl - tak nezatížil řízení vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Na okraj se sluší podotknoxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xákoně blíže vyjmenovaných případů (§ 55 zákona č. 20/1966 Sb.), nedopadá na znalce podle § 67b odst. 10 písm. d) téhož zákona. Znalec podávající posudek xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Sb.
Nález Ústavného súdu SR z 20. mája 2009, sp. zn. I. ÚS 420/08:
Okresný súd uznáva, že k prieťahom v konaní došlo v období od 11. apríla 2006 do 13. júnx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxného v 2. rade. Zo spisového materiálu vyplýva, že okresný súd požiadal ministra vnútra o oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti prvýkrát 29. júna 200xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Okresný súd preto 11. apríla 2006 opätovne požiadal ministra vnútra o oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti žalovaného v 2. rade pre veci tajné a príxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxmil účastníkom konania a pojednávanie vo veci odročil na neurčito). Vybavenie žiadosti urgoval okresný súd listami z 19. októbra 2006, 21. januára 200x x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu okresný súd vo veci rozhodol o čiastočnom zastavení a pripustení zmeny petitu žaloby uznesením z 3. marca 2009 a pojednávanie nariadil na 1. apríl 2009x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.
Uznesenie Ústavnéhx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxním právnych služieb, t.j. v prípade, ak by svojou výpoveďou porušil zákonom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti (§ 129 ods. 2 Trestného poriadku).
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v ustanovenej výške a forme [§ 2 ods. 1 písm. b) ZDD]. Zákon o dobrovoľných dražbách neustanovuje ako podmienku konania dražby zloženie dražobnej zábezxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxať zloženie dražobnej zábezpeky aj v každej jednotlivej dražbe. Ak dražobník zloženie dražobnej zábezpeky požaduje, účastník je povinný ju zložiť v lxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xoči jednotlivým účastníkom dražby voliť rozdielny prístup a od niektorých účastníkov zloženie zábezpeky požadovať a od iných nie. Nerovné podmienky x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpeky, v oznámení o dražbe, ktorým dochádza k vyhláseniu dražby a ktoré v zásade plní funkciu dražobnej vyhlášky, musí v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 píxxx xx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxzpeka zložená,
-
adresu miesta, kde má byť dražobná zábezpeka zložená,
-
určenie, čo je dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpekyx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dražobník v oznámení o dražbe uviedol, nie je možné dodatočne meniť, okrem prípadov prelomenia tejto zásady ustanovených v § 18 ods. 1 (zmeny v rozsahu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xriebeh dražby notárskou zápisnicou, ak to vyžaduje zákon). Máme za to, že neustanovenie podmienok dražby v oznámení o dražbe vyplývajúcich z § 17 a § 18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxobnej zábezpeky, dražobná zábezpeka môže byť zložená:
1. dražobníkovi
a)
v peniazoch
-
v hotovosti,
-
bezhotovostne
-
bankovým prevxxxxx
x
xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxx xáruky;
2. notárovi do notárskej úschovy.
Dražobník je povinný umožniť zložiť dražobnú zábezpeku obidvoma spôsobmi, teda v peniazoch aj vo fxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxí o dražbe by mali byť rovnako zverejnené oba spôsoby zloženia dražobnej zábezpeky. V tejto súvislosti však poukazujeme aj na odlišný názor Krajského sxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxa porušenie povinností dražobníka nemožno považovať skutočnosť, že dražobník v oznámení o dobrovoľnej dražbe neuviedol ako ďalší spôsob zloženia drxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxné spôsoby. Účastník má teda zákonné právo, bez ohľadu na znenie oznámenia o dražbe, zložiť dražobnú zábezpeku do notárskej úschovy a dražobník má zákoxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xnapr. tým spôsobom, že by tento spôsob neakceptoval a osobu, ktorá takto dražobnú zábezpeku zložila, by nepovažoval za účastníka dražby a neumožnil by xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxezpeke, ktorá sa skladá v hotovosti, sú okrem jej výšky základnými atribútmi aj miesto a čas jej zloženia. Záujemca má možnosť zložiť dražobnú zábezpekx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxník musí prijať dražobnú zábezpeku aj mimo svojho sídla, ak je prítomný v mieste dražby (resp. v dražobnej miestnosti), najmä s ohľadom na skutočnosť, žx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xeobvyklého času (skoro ráno, neskoré večerné hodiny) alebo neprimerane krátkeho času denne. Pre úplnosť je v tejto súvislosti potrebné poznamenať, žx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxa § 4 zákona č. 394/2012 Z.z. sú zakázané platby v hotovosti medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi, ktorých hodnota prevyšuje 15 000 eur. V ostatnýcx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxy uskutočňované v inej mene ako euro. Na odovzdanie a prijatie dražobnej zábezpeky sa vzťahuje výnimka z uvedeného zákazu [§ 8 písm. o) zákona č. 394/201x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadov dražby alebo odmeny dražobníka, vrátenie dražobnej zábezpeky či odovzdanie preplatku výťažku dražby vlastníkovi predmetu dražby. Pokiaľ však xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x 4, keďže podľa § 8 písm. i) zákona č. 394/2012 Z.z. sa zákaz nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v súvislosti s úschovou peňazí podľx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxažobníka. Pre tento prípad musí dražobník uviesť číslo účtu v oznámení o dražbe. Od 1. februára 2014 je pre platby v rámci Slovenskej republiky potrebné xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xátum narodenia fyzickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby a pod. Podľa § 10 ods. 2 ZDD ak ide o bezhotovostný prevod, je peňažná suma odoslanx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xríkaz pred dražbou, no v čase otvorenia dražby tieto prostriedky ešte nie sú pripísané na účet xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
Zákon o dobrovoľných dražbách umožňuje zložiť dražobnú zábezpeku prostredníctvom pošty formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxky umožní aj niektorým z týchto dvoch spôsobov, je potrebné túto skutočnosť explicitne uviesť v oznámení o dražbe. Platba platobnou kartou predpokladxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdmi. Účastník dražby uhrádza len sumu dražobnej zábezpeky a poplatky, ktoré mu účtuje jeho banka za poskytnuté služby, pričom sa nepodieľa na poplatkoxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxsobom zloženia dražobnej zábezpeky je banková záruka. Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x záručnej listine. Tento inštitút je v podrobnostiach upravený v § 313 a nasl. OBZ.
Ustanovenie § 14 ods. 1 ZDD ponúka tiež možnosť zložiť dražobnú záxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxžby a budúceho účastníka dražby peniaze, ktoré mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal príjemcovi - dražobníkovi. O prijatí peňazí spíše notár so xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxré majú byť predmetom úschovy,
b)
údaj o tom, že peniaze boli zložiteľom zložené na účet notára a notárom prijaté do úschovy, alebo údaj o tom, že penixxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, na ktorom budú prijaté peniaze uložené,
d)
označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom,
e)
príkaz zložiteľa alebo dohoda uzavretá medzi zxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxžiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku,
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xlebo vrátené zložiteľovi, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku.
Pri prijímaní peňazí do úschovy notára sa zložiteľ môže rozhodnúť, či pexxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, alebo až po podpísaní notárskej zápisnice o úschove. V prvom prípade notár vystaví zložiteľovi pred spísaním zápisnice o úschove oznámenie o čísle jexx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxet úschovy prijal. V druhom prípade sa účastníci v notárskej zápisnici najskôr dohodnú na podmienkach a čase zloženia peňazí a ich vydania z úschovy notxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notárska zápisnica o úschove musí obsahovať určenie miesta, kde bude predmet úschovy po celú dobu úsxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xschovy na iný účet v banke (napr. v prípade zrušenia zahraničnej pobočky banky), pričom nie je možné, aby notár premiestnil peniaze na iný, napríklad texxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa v exekučnom konaní alebo správcu v konkurznom konaní. Pri nakladaní s peniazmi je notár povinný postupovať podľa príkazu zložiteľa alebo dohody uzavxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxom zložiteľa alebo dohodou uzavretou medzi zložiteľom alebo príjemcom. Peniaze z úschovy vydá príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx peňazí z úschovy nie je potrebný ani podpis príjemcu, a to v prípade, ak sa notár sám presvedčí, že došlo k splneniu podmienok pre vydanie peňazí z úschovyx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxmcovi a že notár peniaze príjemcovi vydal, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vydaná z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovy do desiatich rokov od zloženia, podá súdu podnet na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu (§ 352 ods. 1 CMP).
Na platby v hxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxz.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvnenou konať v mene dražobníka;
-
do notárskej úschovy je zápisnica o úschove peňazí alebo potvrdenie notára o prijatí peňazí do úschovy opatrené pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxatba bola odpísaná z účtu účastníka dražby a pripísaná na účet dražobníka alebo potvrdenie banky o tom, že peniaze boli pripísané na účet dražobníka; taxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxevodný príkaz banke, aby previedla platbu, keďže ide len o jednostranný úkon príkazcu, ktorý banka neuskutoční v prípade, ak príkazca nemá na účte sumu xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xložení zábezpeky nebude ani potvrdenie banky o vklade, keďže v tom prípade by účastník na dražbe nemohol dražobníkovi preukázať zloženie dražobnej záxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxx
x
platobnou kartou je potvrdenie vystavené platobným terminálom.
Uhradzovacia funkcia dražobnej zábezpeky sa prejavuje po vydražení predmexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxažením. Účastníkom dražby totiž nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je dražobníkom požadovaná.
Zabezpečovacia funkcia draxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrátane jej príslušenstva použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zlxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.
Účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (§ 15 ods. 4 ZDD).
K xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxí sa otvorením dražby. Lehotu na zloženie dražobnej zábezpeky nemožno skrátiť, a to ani v publikovanom oznámení o dražbe. Ak záujemca v určenej lehote pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe verejná, takže prítomným na dražbe môže byť každý, kto zaplatil vstupné, ale dražiť predmet dražby ako účastník dražby môžu len tie fyzické a právnickx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxrením dražby. Ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho organizačná zložka alebo ak najnižšie podanie presiahne 16 550 eur, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxávnený primerane skrátiť lehotu na uverejnenie oznámenia o dražbe.
K odseku 3
Výška dražobnej zábezpeky nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podaxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxako aj zmluva o vykonaní dražby musia obsahovať aj údaj o najnižšom podaní. Ak zmluva o vykonaní dražby uzavretá medzi navrhovateľom dražby a dražobníkxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxosti vzťahujúce sa na dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná), možno sa domáhať určenia neplatnosti dražby z dôvodu porušenia ustanovení zákona o dobroxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx musí byť najnižšie podanie uvedené najmenej v tejto sume.
Vo veciach zákonného záložného práva a v prípadoch, ak je predmetom dražby alebo opakovanxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxy predmetu dražby určenej znaleckým posudkom, a v ostatných prípadoch výkonu záložného práva nižšie ako polovica hodnoty predmetu dražby určenej znaxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx dlžník hlásený trvalý pobyt, určenej znaleckým posudkom, a v ostatných prípadoch, ak ide v poradí o prvú dražbu, nižšie ako 80% hodnoty predmetu dražby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpeky. V záujme ochrany oprávnených záujmov účastníkov dražby je stanovená lehota, ktorá končí až zahájením dražby; vychádza sa z doterajších skúsenoxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxdok jeho vylúčenie z účasti na dražbe. Najvyššia hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí č. 209/1992 Zb.)
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24. novembra 2011, sp. zn. 21 Cdo 4444/2010:
Pro nárok žalobce na náhradu škody, spxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch nebo podle ustanovení § 420 občanského zákoníku) nejsou splněny podmínky, a to již z toho důvodu, že předpokladem jeho vzniku je mimo jiné příčinná soxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx dražby vydražitelem do vlastnictví. K tomu ovšem v projednávané věci nedošlo, neboť vydražitel neuhradil ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydraženxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxitelem a osud jím složené dražební jistoty se nadále řídí ustanovením § 28 odst. 3 zákona o veřejných dražbách. Mezi případným porušením právní povinnoxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxch vydražitele nedošlo ani ke vzniku škody jako majetkové újmy, jež by měla spočívat v nedostatcích předmětu dražby. Příčinná souvislost a vznik škody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xde pak byl právní důvod uvedený v ustanovení § 14 zákona o veřejných dražbách; jednalo se tedy o zákonné plnění tohoto účastníka, nikoliv o majetkovou újxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxerý vlastnictví k předmětu dražby nenabyl pro neuhrazení ceny dosažené vydražením, má právo na vrácení složené dražební jistoty ve výši 1 000 000 Kč a přxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvazků účastníků dražby ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxní jistoty, je účastník, který se opravdu hodlá dražby zúčastnit, povinen žádosti dražebníka vyhovět (srov. § 14 odst. 2 cit. zákona). Dojde-li poslézx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxké vyplývá, že po zmaření dražby je oprávněn uvedenou dražební jistinu pro účely uvedeného použití zadržet. Při řešení otázky, zda žalobce jako tzv. obxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxém rozsahu, nutno především uzavřít, že takové právo může mít bezpochyby jen vůči dražebníkovi [žalovanému 1)], neboť on povinnost složení jistoty stxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx důvodná. Jestliže tedy soudy rozhodly (byť ne ze zcela přiléhavých důvodů) o zamítnutí žaloby vůči žalovanému 2), je jejich rozhodnutí věcně správné.xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxené lhůtě [srov. § 2 písm. n) zákona o veřejných dražbách]. To, že tak neučiní pro tvrzené nedostatky předmětu dražby, zde není, jak správně dovodily souxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx předmětu dražby, jenž byl do té doby vlastnictvím třetí osoby. Tento důsledek vyplývá z veřejné dražby jako originárního způsobu nabytí vlastnického xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxmětu dražby. Vada předmětu dražby (odlišnost mezi stavem deklarovaným v dražební vyhlášce a stavem skutečným), která snižuje jeho "hodnotu pro vydraxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxejných dražbách - odpovědnost navrhovatele dražby za vadu, a to v případě, že mu taková vada, na níž ve smlouvě o provedení dražby dražebníka neupozornixx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxh - odpovědnost dražebníka za skutečnou škodu spočívající v rozdílu hodnoty předmětu dražby bez takové vady a s uvedenou vadou, a to v případě, že by se jexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxený v ustanovení § 63 odst. 4 zákona o veřejných dražbách. Protože žalobce je povinen jako obmeškalý vydražitel uhradit žalovanému 1) jako dražebníku nxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxvané dražby, může mít žalobce jako obmeškalý vydražitel nárok na vrácení složené dražební jistoty jen v rozsahu, v jakém nebyla dražebníkem použita na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxtaci vznesené v ústavní stížnosti akcentuje skutečnost, že citované ustanovení umožňuje složení dražební jistoty v hotovosti. Stěžovatelka tak patxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x "penězích" - tedy ne pouze formou bankovní záruky - nikoliv však nutně i v "hotovosti" (srov. odůvodnění na str. 5 ústavní stížností napadeného usnesenx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxž byl v rozhodné době již účinný (od 1.7.2004). Požadovaná dražební jistota ve výši dvou milionů korun přitom zjevně přesahuje zákonný limit stanovený x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxovením § 14 zákona o veřejných dražbách.
Bez ohledu na úvahy vyslovené v předchozím odstavci je ovšem namístě zdůraznit, že ústavněprávní rozměr by stxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxanou dražební jistinu složit. Nic takového ovšem stěžovatelka ani netvrdí, vychází pouze z předpokladu, že pokud jí zákonodárce umožnil složit dražexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xetvrdí, že by lhůta pro složení dražební jistoty v "penězích" na bankovní účet dražebníka byla nepřiměřeně krátká (dražba se konala po více než měsíci px xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jistotu v "hotovosti" v den (a na místě) konání dražby. Taková možnost však stěžovatelce zákonem ani dražební vyhláškou garantována nebyla. V kontextx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxboť nedůvodně předpokládala, že "bude stačit" uhradit ji přímo na místě v den konání dražby. Tato mylná úvaha přitom mj. i prizmatem zásady profesionalxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvat ustanovení § 23 odst. 5 zákona o veřejných dražbách, dle kterého musí být každému, kdo prokáže splnění podmínek účastnit se dražby, umožněno dražitx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nenaplnila tak hypotézu tohoto ustanovení. Liché jsou proto i výše předestřené úvahy stěžovatelky na téma "dražba za zavřenými dveřmi", neboť pokud bx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxna k podání případné žaloby na vyslovení její neplatnosti dle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.
Rozsudok Krajského súdu v Trenčínx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí o dobrovoľnej dražbe neuviedol ako ďalší spôsob zloženia dražobnej zábezpeky popri zložení na bankový účet aj zloženie do notárskej úschovy. Zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxvinný umožniť obidva uvedené spôsoby. Účastník má teda zákonné právo, bez ohľadu na znenie oznámenia o dobrovoľnej dražbe, zložiť dražobnú zábezpeku xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxbnej zábezpeky do notárskej úschovy (napr. tým spôsobom, že by tento spôsob neakceptoval a osobu, ktorá takto dražobnú zábezpeku zložila, by nepovažoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvoľnej dražby.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxa § 10 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. pri vykonaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2 000 eur. Žalobca namieta, že jednak žiadny dražobník nebxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxje obchod ako vznik, zmenu alebo zánik záväzkového vzťahu medzi povinnou osobou a jej klientom, resp. akúkoľvek obchodnú operáciu klienta alebo v mene xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxent vo vlastnom mene a na vlastný účet. Ďalej zo zákona vyplýva, že klientom je tiež osoba, ktorá sa zúčastňuje na konaní, na základe ktorého sa má stať zmlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx neuviedol však žiadny relevantný dôvod, prečo by za ňu nemal byť považovaný. Účastník dražby sa jej zúčastňuje s cieľom stať sa vydražiteľom, t.j. účelxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxažby a vzniku povinnosti vydražiteľa uhradiť cenu dosiahnutú vydražením. Účastník dražby sa tak stáva zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojenéhx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xonštatovať, že zloženie dražobnej zábezpeky je bez akýchkoľvek pochybností nakladaním s majetkom klienta, ktoré súvisí s činnosťou žalobcu ako povixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxienka pre vznik povinnosti identifikácie podľa § 10 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. Ak si túto žalobca v prípadoch špecifikovanýcx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxnia terorizmu na účely tohto zákona a s tým súvisiacim tvrdením, že žalovaný, resp. správny orgán nemá právo sankcionovať žalobcu za to, že konal v súladx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxúdenie však v žiadnom prípade nesmie byť arbitrárne, musí vychádzať z transparentných a vopred známych postupov a spôsobov hodnotenia a riadenia rizíx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx Krajského súdu v Trenčíne zo 16. septembra 2015, sp. zn. 17 Co 767/2014:
Určenie dražobnej zábezpeky vo výške prevyšujúcej hranicu 30% z najnižšieho pxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxôsobuje neplatnosť dražby. Rovnako je nepochybné, že navrhovateľka ako vlastníčka bytu bola týmto porušením zákona priamo dotknutá na svojich právaxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedená skutočnosť môže spôsobiť odradenie záujemcov od účasti na dražbe a ako xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxšej cene predmetu vydraženia, čím je rovnako v konečnom dôsledku navrhovateľka ako vlastníčka bytu dotknutá na svojich právach.
Vrátexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xredmet dražby nevydražil, je mu dražobník povinný po skončení dražby bez zbytočných odkladov dražobnú zábezpeku, bankovú záruku a všetky listiny vráxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxu po skončení dražby vrátiť účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečiť jej vydanie z notárskex xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx napríklad ak nebolo urobené ani najnižšie podanie alebo ak nebolo urobené najnižšie podanie ani po jeho znížení licitátorom, ak došlo k upusteniu od drxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxlep, majú právo na jej bezodkladné vrátenie.
Ustanovenie § 14 ods. 1 vymedzuje dva spôsoby, ktorými môže účastník dražby zložiť dražobnú zábezpekx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxeme v podrobnostiach na komentár k § 14. Pokiaľ však ide o spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky, tento zákon explicitne nevymedzuje. Jeho výber zostáva xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx zloženia. Zákon len striktne uvádza, že dražobník tak musí urobiť bez zbytočného odkladu.
Ak došlo k zloženiu dražobnej zábezpeky v peniazoch, draxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxažobná zábezpeka zložená dražobníkovi v hotovosti, dražobník ju môže účastníkovi vrátiť v hotovosti, prípadne bezhotovostným prevodom na účet účasxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxženiu účtu, na ktorý mu dražobnú zábezpeku možno vrátiť. Pokiaľ ide o vrátanie dražobnej zábezpeky, aj na tento prípad sa vzťahuje ustanovenie § 10 ods. x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxsobom, iným preukázateľným spôsobom do rúk osoby, ktorej sú určené, alebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastníkovi dražby dražobnú zábezpeku v hotovosti a číslo účtu dražobníka mu nie je známe.
Ak bola dražobná zábezpeka zložená do notárskej úschovyx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobnej zábezpeky z notárskej úschovy poskytnutím súčinnosti potrebnej na to, aby notár neúspešnému účastníkovi dražby vydal dražobnú zábezpeku z notxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxejmé, že vydražiteľom je iná osoba ako zložiteľ, (notársku) zápisnicu o vykonaní dražby, na ktorej nebolo urobené ani najnižšie podanie, oznámenie o uxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxovi bezodkladne po splnení podmienok pre vrátenie peňazí uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vrátení peňazí z úschovy spíše notár do xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxteľovi a že notár peniaze zložiteľovi vrátil, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vrátená z úschovy, označenie banky alebo pobočkx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úschovy sa môže vykonať len bezhotovostným prevodom, preto sa dražobná zábezpeka môže vrátiť len na účet účastníka dražby v banke alebo v pobočke zahraxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xložiť dražobnú zábezpeku vo forme bankovej záruky s tým, že dražobník je povinný zloženie bankovej záruky týmto spôsobom umožniť a akceptovať. Ak účasxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxažiteľ povinný v zákonom stanovenej lehote zaplatiť dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške a dražobník je povinný bez zbytočného odklxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby povinný bez zbytočného odkladu účastníkovi dražby vrátiť.
K odseku 3
Lixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po skončení dražby. Účelom tejto právnej úpravy je, aby oprávnené osoby, ktoré za účelom preukázania svojho práva k predmetu dražby alebo vzniku pohľaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxením príklepu. Dražobník je však povinný vrátiť oprávneným osobám listiny aj v prípade, ak sa dražba neskončila udelením príklepu, a to bez zbytočného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxžobníka viaže aj na iné prípady ukončenia dražobného procesu, a to ak bolo od dražby upustené alebo sa dražba nevykonala z iných dôvodov.
Zákon ukladx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Z uvedeného možno teda a contrario dovodiť, že listiny (ani ich originály), ktoré sa síce týkajú dražby, no nepreukazujú právo k predmetu dražby [naprx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xostávajú súčasťou spisu o dražbe, a to aj po jeho archivácii dražobníkom.
K odseku 4
Ustanovenie odseku 3 vecne dopĺňa povinnosti dražobníka, ktorx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ods. 1 ZDD, je dražobník povinný najneskôr do začatia dražby od dražby upustiť a bez zbytočného odkladu o upustení
-
vyrozumieť osoby, ktorým bolo doxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x
x
xxxxxx xxxstníkom dražby zložené dražobné zábezpeky.
K spôsobom vrátenia dražobnej zábezpeky dávame do pozornosti komentár k odseku 1.
Z dôvodovej spxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxytočného odkladu po skončení dražby alebo ihneď po skončení dražby, podľa toho, akým spôsobom bola dražobná zábezpeka zložená. Listiny sú účastníkox xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxtanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxb v hotovosti;
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jednotlivých protokolov (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničnýxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy podle zákona č. 427/1990 Sb. lze uplatnit pouze vůči tomu, komu byla složena (k tomu srov. § 5 odst. 2 větu první zákona stanovící zúčtování dražební jisxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxy) a komu by v případě platnosti dražby připadla (neboť vrátit může pouze ten, komu bylo plněno), totiž vůči "příslušnému orgánu republiky", rozuměj vůxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxst.
Privatizovaný státní podnik nebyl podle citovaného zákona subjektem, jemuž byla skládána dražební jistota a jemuž by vznikl vůči vydražiteli náxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Zmluva o vykonaní dražby
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustanovenie § 16 upravuje zmluvu o vykonaní dražby, ktorá je samostatným zmluvným tyxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxkým príkladom civilistického zmluvného typu, na ktorého reguláciu sa subsidiárne použije Občiansky zákonník. Z pohľadu kvalifikácie ide o dvojstraxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxsle tak dražobná zmluva nereguluje iba striktne právne pomery navrhovateľa dražby a dražobníka, ale upravuje aj podmienky vykonávania dražby, ktoré xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo vyplýva zo samotnej podstaty dražby ako formy výkonu záložného práva. Teória pri uzavieraní zmluvy o vykonaní dražby aplikuje už v úvodných paragrafxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho § 151m ods. 6 koná v mene a
de facto
aj na účet zastupovaného dlžníka alebo záložcu. Tento koncept je však sporný z pohľadu záruk mimosúdneho výkonu xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xáložcu a je otázne, či výkladový dosah § 151m ods. 6 OZ implikuje aj ustanovenie § 16 ods. 1 ZDD. V tomto zmysle má teória zákonného zastúpenia viaceré zásxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu záujmov záložného veriteľa a záložcu. Ak je na tomto základe postavený koncept udržateľnosti zmluvy o vykonaní dražby, má tento podľa našej mienky záxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xražobník uzavrieť zmluvu s účinkami pre tretiu osobu. Osobitne problematický je ten aspekt, podľa ktorého vplýva na práva a povinnosti záložcu zmluvax x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxsahom a v prípade potreby sa hoci aj v neskoršom štádiu vykonávania dražby proti danej zmluve brániť. V prípadoch, kde ide o tzv. spotrebiteľskú dražbu, xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodmienkami, ktoré sú spôsobilé privodiť spotrebiteľovi škodu. V aplikačnej praxi môže ísť napríklad o situácie, keď sa navrhovateľ dražby s dražobníxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxecifikujú postup dražobníka pri obstarávaní ohodnotenia nehnuteľnosti alebo inej draženej veci a pod. Z celej systematickej konštrukcie dražobnej xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx obligatórne ako zmluva písomnej formy, ktorú uzaviera navrhovateľ dražby s dražobníkom. Výnimku z tohto generálneho ustanovenia predstavuje prípaxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xzemný samosprávny celok, alebo ak je dražobníkom navrhovateľ dražby. Rámec odseku 1 tak rozlišuje situáciu, keď možno dražobný proces začať na základx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vykonaní dražby je potrebné ešte upriamiť pozornosť na skutočnosť, že predmetná zmluva vo svojej podstate predstavuje právny základ vykonania dražbx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xáložného veriteľa a dražobnej zmluvy povedie nevyhnutne k spochybneniu opodstatnenosti a oprávnenosti vykonania dražby.
Zatiaľ čo obligatórna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxujú tieto prípady:
a)
ide o dražbu majetku štátu, ak je dražobníkom orgán štátnej správy
Ide o prípady, keď sa dražba realizuje v súlade s právnymi prexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xozornosti dávame najmä zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Práve predmetný zákon je určujúcim právnym predpixxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx z kategórie majetku vo vlastníctve verejnoprávnych osôb vyčlenil
de facto
všetky ostatné osoby okrem štátu a orgánov štátnej správy, a teda napríklax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxobníkom a písomnú zmluvu, ktorú s ním budú musieť uzavrieť. Z dikcie predmetnej výnimky zároveň plynie, že orgán štátnej správy bude mať súčasne ex lege xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxn štátnej správy dražobníkom. To, o ktorý orgán štátnej správy pôjde, určujú osobitné predpisy upravujúce majetok štátu.
Zo zákona č. 278/1993 Z.z. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx mohlo dôjsť k prevodu majetku štátu dražbou podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Uvedená zákazová norma bola prvotne zavedená zákonom č. 161/2003 Z.xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxku 1 sa reálne nepoužije a predstavuje obsolentné ustanovenie.
b)
ak ide o majetok územného samosprávneho celku, ak je dražobníkom tento územný sxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx alebo vyšší územný celok. V tomto prípade však musí ísť rovnako o majetok obce alebo vyššieho územného celku, nakladanie s ktorým regulujú osobitné práxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxuje zákon, možno majetok obce predať aj formou dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách. V tomto smere zákon č. 138/1991 Zb. ustanovuje niektoré osxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx majetku obcí upravuje možnosť dražiť majetok samosprávneho kraja zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpixxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtku v prípade, ak navrhovateľ dražby je súčasne dražobníkom. Ide o prípady, keď navrhovateľ môže byť vlastníkom predmetu dražby, ale aj o prípady, keď txxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxje aj na nedobrovoľné dražby. Uvedený záver má zásadný dopad na právne postavenie všetkých v procese dražby zúčastnených subjektov, najmä dlžníka, rexxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xráv oboch strán zúčastnených na realizácii dražby. Takýto stav je však z hľadiska ústavnej konformnosti neprípustný, pretože je spochybnená ochrana xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx práv a povinností na jednej aj druhej strane, a preto sa za každých okolností vyžaduje, aby dražobník spĺňal podmienky nestrannosti a nezávislosti. V txxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxčil postup dražobníka pri príprave dražby vykonanej na základe výrazne podhodnotenej nehnuteľnosti, keďže dražobník pri námietkach povinného nezaxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxvažujeme vôbec za principiálne neprípustné, aby navrhovateľ dražby mohol byť súčasne dražobníkom. Uvedený právny stav síce implicitne plynie z in fixx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Správny postup by mal byť podľa našej mienky taký, že dražobník, ktorý je v danej veci navrhovateľom dražby, by mal so svojím návrhom osloviť iného dražxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxnom konaní nemôže byť povoľujúcim orgánom, ak je súčasne žiadateľom o stavebné povolenie. Aj keď ide o právnu úpravu verejnoprávneho charakteru, de lexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnoví, že ak je dražobník navrhovateľom, musí dražbu vykonať iný dražobník. V danom kontexte za rovnako neprípustné považujeme aj účelové stotožňovanxx xxxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxu dražby.
Vo vzťahu k výnimkám z povinnosti uzavrieť dražobnú zmluvu je však potrebné doplniť, že skutočnosť, že vo vymedzených prípadoch nie je
de legx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosťami a režimom viažucim sa na priebeh dražby. Je potrebné uvážiť najmä to, že údaje, ktoré by mali byť inak obsiahnuté v zmluve o vykonaní dražby, bude nxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xáver sa viaže nielen k sústredeniu údajov a informácií o dražbe a dražobníkovi, ale napríklad aj k režimu príloh dražobnej zmluvy, kde prílohou je napríxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá zmluva nie je len titulom vykonania dražby, ale aj zdrojom záväzných informácií pre dražobníka, a to napríklad xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxažobník vždy aktuálne a správne informácie, najmä ak dochádza k prevodom vlastníckeho práva predmetu dražby, postúpeniu pohľadávky a pod.
K odxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkeho zákonníka o náležitostiach zmluvy § 16 ods. 2 ZDD. Z pohľadu formy zmluva o vykonaní dražby musí mať obligatórne písomnú formu a z pohľadu náležitoxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu a pri právnickej osobe aspoň názov/obchodné meno, sídlo a IČO;
-
označenie dražobníka - pri xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
x
xxxxxet dražby - v zmysle § 4 ZDD musí byť predmet dražby označený nezameniteľným spôsobom;
-
najnižšie podanie - spravidla uvádzané v eurách (môže byť xx x xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxné a materiálne zabezpečenie prípravy a priebehu dražby, odmena znalca za vyhodnotenie znaleckého posudku, odmena a náhrada hotových výdavkov notárx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu úpravu zakotvuje § 25 ods. 2 ZDD;
-
dôvod konania dražby - v prípade, ak je navrhovateľom záložný veriteľ (napr. v prípade nesplatenia úveru zabezxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm, adresou trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názvom, resp. obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom, ak ide o právnickú osobu;
-
ozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxuvlastníkov označujeme menom, priezviskom, trvalým pobytom.
Prílohu zmluvy o vykonaní dražby tvorí:
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxžný veriteľ, o pravosti, výške a splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva, ako aj o tom, že predmet dražby je možné dražiť (§ 7 oxxx x xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxtenciách ktorého sa ustália podstatné podmienky vykonania dražby. Podstatné podmienky, vychádzajúce z podstatných náležitostí, sú určujúce pre vyxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxníka smerujúci k realizácii dražby. Dražobná zmluva plní preto funkciu
de facto
exekučného titulu pre postih majetku, ktorý nie je vo vlastníctve navxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe dohoda vlastníka veci s dražobníkom o dražbe určitého predmetu. Vlastník veci môže poveriť inú osobu, aby dala pokyn na vydraženie veci, pričom Občiaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxoh prostredníctvom dobrovoľnej dražby, pričom vystupuje ako zástupca záložcu. Vzhľadom na uvedené sa dobrovoľná dražba odvíja od predchádzajúceho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Ústavný súd ale osobitne vzhľadom na okolnosti danej veci dopĺňa, že právna úprava ukladá povinnosť strpieť výkon dobrovoľnej dražby nielen s takým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxa (§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Vyhlásxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxžbách, nie je dôvodom, pre ktorý sa dobrovoľná dražba vykonáva, ale iba jedným z jej predpokladov. Preto § 7 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách nepredxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnú dražbu, ale iba mu ukladá povinnosť prehlásiť určité skutočnosti. Dobrovoľná dražba tak vykazuje zásadné odlišnosti oproti nútenej dražbe realizxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx sp. zn. 2 M Cdo 20/2011), ako aj doktrína (Valová a kol. Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 231, poukazujúc na postavenix xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xredstavujú mechanizmus uzatvorenia zmluvy (Havel, B. Nad jedním zákonem aneb peripetie kolem dražby. In: Právní rozhledy, č. 9, 2001, s. 432 - 435), alxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdenia záložného práva, od ktorého sa odvíja nepriamo aj jeho výkon. Na strane druhej, výkon záložného práva musí byť vyvážený ochranou práv osôb z výkonx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rovnako plynie, že mimosúdny výkon práv nie je možné porovnávať a stotožňovať s núteným (súdnym) výkonom práva. Uvedený záver je síce formálnoprávne sxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxrádajú naznačenie línie vo vzťahu k vyriešeniu sporných otázok nekontrolovaného výkonu práva vo vzťahu k obydliu, majetku a ich ústavnoprávnej ochraxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa. Bude preto potrebné opakovane žiadať Ústavný súd SR o stanovisko k zákonu o dobrovoľných dražbách, no v jeho relevantných súvislostiach s režimom koxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxľ dražby je zároveň povinný upozorniť na vady, ktoré má dražený predmet dražobníka včas, a teda uvádzať prípadné vady na predmete dražby už v zmluve o vykxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy sú zákonodarcom sankcionované absolútnou neplatnosťou zmluvy o vykonaní dražby, ktorá sa reflektuje aj v podobe neplatnosti dražby, avšak nie xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxej zmluvy plynula iba relatívna neplatnosť vykonanej dražby, ak dražobná zmluva je podkladom a mandátom postupu dražobníka v rámci výkonu záložného pxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o vykonaní dražby, a to dôvod konania dražby a údaje o vlastníkovi predmetu dražby. Odsek 3 zaraďujeme do sústavy noriem regulujúcich osobitne nedobroxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvinnosť uviesť v zmluve o vykonaní dražby aj dôvod konania dražby, ktorým je spravidla nesplácanie úveru, resp. pohľadávky veriteľa všeobecne, ktorá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xáväzok a jednak pokiaľ ide o samotný dôvod spočívajúci na strane dlžníka (záložcu), ktorý viedol k vyvolaniu dražby a k aktivovaniu uhradzovacej funkcxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxe č. 879457946 z 21.1.2013, dôvody na strane dlžníka môžu byť uvedené napríklad - mimoriadne zosplatnenie úveru titulom omeškania dlžníka a v rámci dôvxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdmetu dražby, ktorý môže mať aj postavenie záložcu, a to:
-
pri fyzickej osobe - menom, priezviskom, trvalým pobytom vlastníka predmetu dražby;
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxny problém označiť tak dôvod vykonania dražby, ako aj vlastníka predmetu dražby, keďže dôvod mu musí byť známy z jeho činnosti (aj keď by bol postupníkom xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxľný z verejnej evidencie, napríklad z katastra nehnuteľností alebo iných verejných registrov ako napríklad Notárskeho centrálneho registra záložnxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx. 5 OZ zaregistrovali zmenu v osobe záložcu do registra záložných práv alebo do osobitného registra.
Problematický môže byť naopak výkon záložnéhx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xschovy (posesórne záložné právo). V týchto prípadoch je potrebné vychádzať iba z evidencie a písomných dokumentov, ktorými disponuje navrhovateľ drxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxík by mali mať eminentný záujem na aktuálnych skutočnostiach uvádzaných v zmluve, a preto nie je vylúčené, že k dražobnej zmluve budú musieť byť vypracoxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx o vykonaní dražby, najmä ak ustanovenie odseku 3 vyžaduje, aby zmluva obsahovala aj údaje o vlastníkovi predmetu dražby, ktorý sa mohol v čase pred doruxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxatnosti dražobnej zmluvy, a tým aj absolútnej neplatnosti dražby.
K odseku 4
Ustanovenie odseku 4 nadväzuje na základné definície pojmov a upravuxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xmluvy a dražobnej zmluvy, pričom predpokladá, že záložná zmluva môže obsahovať dohodu o najnižšom podaní. Najnižšie podanie je minimálnou sumou, za kxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xlžníka, resp. záložcu dohodnúť sa so záložným veriteľom na najnižšom podaní pre prípad, že by došlo k výkonu záložného práva xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ak zákon o dobrovoľných dražbách ďalej neustanovuje inak. Zákonodarca režim najnižšieho podania v zmluve zásadným spôsobom modifikoval novelizácixx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxej zmluve. Zákonodarca revidovanie obligatórnych náležitostí dražobnej zmluvy odôvodnil nasledovne: "Navrhuje sa rozšírenie obligatórnych nálexxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxov pod č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov ,čo nie je zakázané, je dovolené'). Porušenie takéhoto záväzku by však privodilo iba záväzxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxatnosťou dražby (§ 16 ods. 3, 4, § 21 ods. 2). Prinavrátenie predmetu dražby (často obydlia) jeho predchádzajúcemu vlastníkovi má prioritu pred vznikox xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx aj do procesu výkonu záložného práva v procese dobrovoľných dražieb. Takto dohodnuté najnižšie podanie nemôže byť znížené podľa navrhovaného § 16 odsx xx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxs. 4 až 7 ZDD bude preto predstavovať priame porušenie zákona s dosahom na neplatnosť dobrovoľnej dražby.
Z pohľadu všeobecného pravidla vymedzenxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxlosti od toho, či dojednané najnižšie podanie dosahuje aspoň výšku ustanovenú zákonodarcom v nadväzujúcich ustanoveniach zákona o dobrovoľných draxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxného veriteľa upravuje ustanovenie § 7 ods. 2 ZDD. Zákonodarca v odseku 4 upriamil pozornosť na skutočnosť, že písomné vyhlásenie záložného veriteľa, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxiť existenciu pohľadávky a jej pravosť v zmysle existencie konkrétneho záväzkového vzťahu, ktorý je perfektný a platný čo do právneho titulu;
-
výxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxvrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby, resp. ku dňu uzavretia dražobnej zmluvy; výška pohľadávky má zásadný význam pre posúdenie oprávnenosti vykonaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xesplatenú istinu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a preto musí navrhovateľ dražby vyhlásiť, ale aj preukázať, že vymáhaná pohľadávka je splatná a sú splnené podmienky pre jej uspokojenie výkonom záložxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýkonu záložného práva.
Uvedené vyhlásenie má rovnako veľký význam, keďže sa týmto fakticky v značnej miere prenáša zodpovednosť za spôsobilosx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxípady, keď na predmet dražby bolo uplatnené zádržné právo alebo bolo vydané neodkladné opatrenie zákazu vykonania dražby, prípadne ide o vec, ktorú poxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxby v prípadoch, ak sa výkon záložného práva navrhuje predajom spoluvlastníckeho podielu k veci. V týchto prípadoch musí zmluva o vykonaní dražby obsahxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpomenul vymedziť údaje, ktorými sa označia právnické osoby ako spoluvlastníci, keďže je prirodzene dôvodné očakávať, že aj právnická osoba môže v súlxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxej osoby ako spoluvlastníka veci s tým, že pri tejto sa uvedú údaje, ako keby išlo o jediného vlastníka veci, t.j. názov alebo obchodné meno, sídlo a identxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xpoluvlastníkovi postupovať analogicky podľa § 16 ods. 3 ZDD.
Základné pravidlo vyjadrené v odseku 5 je modifikované v časti vety za bodkočiarkou, pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxočným zariadeniam bytového domu, k príslušenstvu bytového domu, ktoré je určené na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto bytovému domu a pritom nie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xádvoriam, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k bytovému domu. Ako uviedol zákonodarca v dôvodovej správe k novele zákona o dobrovoľných dražbácx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a pozemku pri bytovom dome. Spravidla ide o rozsiahlejší okruh osôb (nad 100 spoluvlastníkov) a v tejto súvislosti ich označovanie v zmluve nie je nevyhxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxenú novelu zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 268/2007 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxiestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov x xxxx xx xx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxjde o spoluvlastníkov
-
spoločných častí bytového domu,
-
spoločných zariadení bytového domu,
-
príslušenstva bytového domu, ktoré je urxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxm a
-
oplotených záhrad a stavieb, najmä oplotení, prístreškov a oplotených nádvorí, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k bytovému domu.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxarca jeho prijatie odôvodnil potrebou väčšej ochrany práv osôb povinných z dražby, keďže z aplikačnej praxe bolo preukázané, že dochádza k značnému poxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxdnotení nehnuteľností, kde dražobníkom objednaný znalec posudok vykonal síce v zmysle zákonných požiadaviek, riadne a správne stanovil hodnotu draxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodania a draženú vec ponúkol v dražbe za cenu, ktorá predstavovala hrubé podhodnotenie nehnuteľnosti. K tomuto premyslenému mechanizmu postačovalo xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xepriamo neskôr podporila aj odborná literatúra,3) sa často snažili neoprávnene obohatiť a podporiť akýsi sekundárny trh s nehnuteľnosťami mimo ofixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxnej nehnuteľnosti v dražbe, naznačuje hrubé zneužitie účelu a myšlienky dobrovoľnej dražby ako prostriedku núteného výkonu záložného práva. V nepráxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxného práva nie je zbaviť dlžníka majetku pri preferencii pred predajom na realitnom trhu, ale výhradne primerane uspokojiť splatné pohľadávky veritexxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx možné vymôcť inak, najmä v súdnej exekúcii.
Zákonodarca vo vzťahu k navrhovanej právnej úprave najnižšieho podania pri dražbe uviedol v dôvodovej xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxd 3/4 hodnoty podľa znaleckého posudku. V praxi boli zaznamenané prípady predaja na dražbách nehnuteľností predstavujúcich obydlie len v rozsahu 35% xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxeku 4 v prípade dražieb ,obydlí' znásobuje ochranu dlžníka, ak
-
dlžník opomenie dohodnúť v záložnej zmluve najnižšie podanie, ktoré považuje za prxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxčša drobným písmom a účastník zmluvy sa s obsahom zmluvy náležite neoboznámi).
Navrhovaná právna úprava len dopĺňa už existujúci model ochranyx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx množstvo nekalosti (pozri ďalej dôvodová správa), a to aj napriek vyššie uvedenej platnej právnej úprave o ochrane spotrebiteľa. Nie trhové vzťahy, axx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx
xsobitná ochrana sa ďalej bude vzťahovať aj na predmety zákonného záložného práva. V praxi ide spravidla o dražby bytov v bytových domoch, v ktorých ostaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe. Spolu s nehnuteľnosťami predstavujúcimi obydlie budú byty takto osobitne chránené pred nekalosťami spočívajúcimi v ich predaji na dražbách tzv. vxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xižšie ako polovica hodnoty podľa znaleckého posudku.
Limity pre najnižšie podanie upravuje aj Exekučný poriadok (§ 142 ods. 2 najnižšie podanie xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí dôvod na nižší stupeň ochrany dlžníka pri dobrovoľných dražbách. Na druhej strane, stanovenie najnižšieho podania v rozsahu všeobecnej hodnoty určxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxmcovia skôr riešili svoje potreby cez trh s realitami. Navrhovaná právna úprava xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxienok, než je ponuka podobných veci na trhu. Tým sa zároveň aj predíde aj automatickému posúvaniu veci do procesu opakovanej dražby, čo zároveň znamená xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, ale uspokojenie veriteľa. V celom procese výkonu záložného práva (výkonu zabezpečovacieho prevodu práva) má dlžník stále priestor na splnenie svojxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dôvodová správa). Neúspešnou dražbou záložné právo nezaniká a nezanikajú ani nároky z omeškania dlžníka. Nie je vylúčený opätovný nový proces dobrovxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxažbu, najmä keď už samotný znalec pri ohodnocovaní predmetu dražby nemôže nebrať zreteľ na trhové kritériá predajnosti predmetu dražby v danom mieste x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxu, ak sa podá žaloba na súd v lehote 3 mesiacov od konania dražby. Pre počítanie času platí hmotnoprávna úprava (§ 122 OZ). Žaloba musí byť v posledný deň trxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdľa osobitného predpisu (porov. zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxobitnú ochranu odseku 6 zákonodarca koncipoval s ohľadom na vecný rámec výkonu záložného práva, resp. na osobný rozsah, ktorý sa týka štatútu povinnej xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxdmetom dražby alebo opakovanej dražby byt alebo dom, v ktorom má dlžník trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, nemôže byť najnižšie podanie, ktoré sa xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vykonané súkromnoprávnymi prostriedkami tzv. nedobrovoľnej dražby, pričom v aplikačnej praxi môže ísť podľa zákonodarcu o nasledovné situácie výkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších prípadov (záložné právo zabezpečujúce úvery poskytnuté bytovému družstvu),
x
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov (zabezpečenie pohľadávky dedičov).
Z uvedeného vyplýva, že vždy, keď bude výkon svedčiť zákonnému záložnému právu, aktivuje sa použitie ustanovexxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xtvrtiny hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom, ak zákon neustanovuje pre niektoré prípady ešte výraznejšiu ochranu práv v súvislosti s xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xredstavuje výkon záložného práva, t.j. zmluvného záložného práva, ak predmetom dražby alebo opakovanej dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxva) je zrejmé, že v tomto druhom prípade pôjde o výkon zmluvného záložného práva a relevantné je preto zadefinovanie domu alebo bytu, ktorý slúži ako obyxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxi dražby, a aj keď to nevymedzil priamo, jeho vymedzenie zabezpečil ustanovením predmetu dražby, ktorým je dom alebo byt a vymedzením pristupujúcej záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtatút obydlia osoby povinnej z dražby. Pojem dom v relevantných súvislostiach právneho režimu vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx aj bytový dom a rodinný dom. Podľa citovaných ustanovení sa bytovým domom rozumie budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Pokiaľ ide o definíciu bytu a bytového domu, tieto ustanovuje § 2 Zxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky, a bytovým domom sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej pxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxlastníctve jednotlivých vlastníkov, a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxe jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej častix xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxkon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, jej časti alebo bytu ani k jxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xražbu obydlia osôb, ktoré majú v tomto prihlásený trvalý pobyt. Prikláňame sa k výkladu, že uvedené ustanovenie sa použije aj v prípadoch, ak sám dlžník xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxch prípadoch, teda ak je predmetom dražby byt alebo dom s hláseným trvalým pobytom (výkon zmluvného záložného práva) alebo ide o výkon zákonného záložnxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrmu rozviedol aj o ostatné prípady výkonu záložného práva, v ktorých ustanovil, že najnižšie podanie nesmie byť nižšie ako polovica hodnoty predmetu dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xtorý by mal pravdivo a verne ustáliť cenu predmetu dražby a zlomkom vyjadril najnižšie podanie. Ak by hodnota bytu s hláseným trvalým pobytom bola 100 00x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxr, najnižšie podanie by nemohlo byť nižšie ako 50 000 eur. Po zavedení daného ochranného režimu s účinnosťou od 1. januára 2008 sa bolo možné stretnúť so sxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxyklé, že dražobník mal exkluzívneho znalca a v danej časti zanikala aj zložka nezávislosti a nestrannosti výkonu znaleckej činnosti. Znalec musí za kaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv, ktorý vymedzuje aj zákonné náležitosti znaleckého posudku ako znaleckého úkonu. Pokiaľ ide o stanovenie hodnoty majetku, podľa § 4 ods. 1 vyhlášky čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxou znaleckého posudku. S poukazom na uvedené pravidlá možno parciálne uzavrieť, že pri existencii kogentného pravidla ustanoveného v ustanovení § 16 xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxa, resp. záložcu.
Novelou zákona o dobrovoľných dražbách vykonanou zákonom č. 106/2014 Z.z. účinnou od 1. júna 2014 zákonodarca podstatne zmenil xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxseku 6 doplnil o v poradí ďalšie nové osobitné xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdoch, ak pôjde o prvú dražbu (t.j. nie dražbu opakovanú), najnižšie podanie nesmie byť nižšie ako 90% hodnoty predmetu dražby, ktorým je byt alebo dom, v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxi prvej dražbe nižšie ako 80% hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom. Prvou dražbou sa z pohľadu zákonodarcu rozumie v zásade dražba, ktorx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxžba, ktorá nebude dražbou opakovanou. Je preto možné, že za prvú dražbu sa bude považovať aj dražba, ktorá bude tretia v poradí, avšak pri súčasnom pretrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxravujúce režim vykonania prvej dražby, ktoré sa budú vzťahovať na všetky prípady, aj keď zákonodarca predmetným normatívnym dovetkom zmenil kategorxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx zákonného záložného práva a pre všetky ostatné prípady výkonu záložného práva vymedzil minimálnu hranicu 80% znalecky stanovenej hodnoty predmetu dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx v prípade troch štvrtín a polovice hodnoty draženej veci pri stanovení najnižšieho podania. Danú legislatívnu zmenu zákonodarca zdôvodnil nasledovxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxažobník pod úroveň 90% odhadnej hodnoty, ak ide o nehnuteľnosti, kde má osoba prihlásený trvalý pobyt alebo ďalšie nehnuteľnosti uvedené v prvej časti xxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxd číslom PL. ÚS 16/2013. Zároveň však chceme touto zmenou do budúcnosti zabrániť aj prípadom, aby sa nehnuteľnosti s trhovou hodnotou napríklad 150 000 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxd Ústavným súdom SR pod spisovou značkou PL. ÚS 16/2013, je potrebné doplniť, že Okresný súd Bratislava II sa návrhom podaným ústavnému súdu domáhal vysxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxom od 1. januára 2009 nie je v súlade s čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 1, 3, 4 Ústavy SR a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základnýxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxrca cielene pripustil a vytvoril podmienky, ktoré záložnému veriteľovi umožňujú už v prvom kole dražby znížiť najnižšie podanie pod hranicu stanovenx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veriteľovi už v procese xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxňujúcich zákonodarcu na takýto postup. Zákon dáva záložnému veriteľovi výhody na úkor vlastníka nehnuteľností, ktorý sa voči takémuto ,legitímnemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxňovať záložnému veriteľovi ľubovoľné nakladanie s výškou najnižšieho podania už v prvom kole dražby. Ustanovenie § 16 ods. 6 zákona o dobrovoľných drxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxteľnosti (ktorá mala slúžiť na ochranu vlastníkov) vo svoj prospech tak, že znížením najnižšieho podania (prípustné už v prvom kole) dosiahnu nadobudxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi naďalej plniť." Porovnávajúc dobrovoľnú dražbu s dražbou realizovanou pri výkone exekúcie a citujúc vybrané rozhodnutia ústavného súdu, okresný sxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xeriteľ môže byť nielen navrhovateľom dražby, ale súčasne aj dražiteľom a vydražiteľom, ako tomu bolo v predmetnej právnej veci, kde zmluvný záložný vexxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od ktorého sa začínalo dražiť. Kritizované ustanovenie zákona o dobrovoľných dražbách tak podľa názoru okresného súdu garantuje záložnému veriteľoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žiadne garancie ani obmedzenia (kontrolný mechanizmus) v okolnostiach, za akých ho záložný veriteľ môže použiť'." V predmetnom konaní pred Ústavným xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx súd meritórne návrh okresného súdu posudzoval, musel by sa podľa našej mienky vysporiadať aj s problematickými atribútmi prípadného vyslovenia neúsxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxovovaní najnižšieho podania, keďže Ústavný súd SR nie je pozitívnym zákonodarcom a jeho výrok o rozpore právneho predpisu s Ústavou SR nezaväzuje k žiaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xesúladnosti reagoval novelizáciou zákona o dobrovoľných dražbách. Cez prizmu uvedeného nazerania je možné hodnotiť aj otázku možnej ústavnej nesúlxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxým znižovaním najnižšieho podania dražobníkom, čo však možno dať okresnému súdu za pravdu, zákon neustanovil nijaké dôvody ani podmienky, pri splnenx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxé k podaniu došlo, dospejeme k záveru, že ani súčasná dikcia odseku 6 nie je natoľko vo vzťahu k zákonom chráneným záujmom ochranársky orientovaná, aby zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxia odseku 7 spočíva v oprávnení licitátora znížiť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxný znížiť najnižšie podanie. Zákonodarca vo vzťahu k tomuto oprávneniu vymedzil aj jednoznačne kogentný rámec, keďže ustanovil, že najnižšie podanix xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxmedzuje práve v odseku 6, ktorý ustanovil najnižšie podanie v prípade prvej dražby a rovnako aj v ostatných prípadoch pre výkon záložného práva vo vzťahx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvateľa a v konečnom dôsledku aj licitátora bude preto ustanovenie odseku 6. V aplikačnej praxi môžu nastať prípady, keď bude zmluva o vykonaní dražby uzxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xicitátor ako osoba znalá pravidiel dobrovoľnej dražby oprávnený dražbu uskutočniť podľa neplatnej časti dražobnej zmluvy. Viazanosť zákonom je tedx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pred nadobudnutím účinnosti novelizácie zákona o dobrovoľných dražbách zákonom č. 568/2007 Z.z., ktorý zaviedol ustanovenie odseku 6. Pred účinnosxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčom bez akýchkoľvek obmedzení sa mala v zmluve o vykonaní dražby uviesť suma, o ktorú je najnižšie podanie možné znížiť. Je pochopiteľné, že ustanovenix x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxípady, keď sa dražobníkmi často stávali osoby, ktoré predtým pomerne dlhé obdobie hrubým invazívnym spôsobom porušovali práva spotrebiteľov, ale aj xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxenú zmenu právnej úpravy preto upriamujeme pozornosť aj na ustanovenie § 36a ZDD, podľa ktorého dražby, o ktorých vykonaní bola uzavretá zmluva pred 1. xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxovením § 36a ZDD možno preto uzavrieť, že pravidlo odseku 7 v jeho novelizovanom znení upravujúce striktné obmedzenia konania licitátora sa použije lxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxlatnosti dražby a osoba, ktorá sa bude domáhať svojho práva, bude môcť aj takéto porušenie zákona namietať v žalobe o určenie neplatnosti dražby. Keďže xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx poškodené osoby uplatniť priamo u dražobníka.
K odseku 8
Ustanovenie odseku 8 reaguje na prípady, keď navrhovateľom dražby je verejný obstarávatxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
a)
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxná na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
1.
je úplne alebo z väčšej časti finanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx
xx
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxjaký význam. Jednak potvrdzuje správne aplikačné nazeranie na skutočnosť, že výkon dobrovoľnej dražby podlieha v zmysle jeho obstarania pravidlám vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxných dražbách. Možno preto uviesť, že ak verejný obstarávateľ obstaráva vymáhanie pohľadávok formou mimosúdneho výkonu záložného práva, je viazaný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxby ako takej, v tomto prípade verejný obstarávateľ postupuje podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Z uvedeného teda plynie, že priame použitie zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xtádia výberu dražobníka je ovládaný pravidlami verejného obstarávania. Vo zvyšku verejným obstarávateľom vybraný dražobník v plnej miere postupujx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxovil, že budúcim peňažným záväzkom určujúcim pre uplatnenie konkrétneho postupu a metódy obstarávania sú predpokladané náklady dražby, ktoré v zákoxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. 2 ZDD, ktorý vymedzuje, že ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka najviac v rozsahu 10% z výťažxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa dražobníka je najviac 33 193,92 eura zvýšených o 1% z ceny dosiahnutej vydražením, presahujúcej 331 939,19 eura.
Výšku odmeny dražobníka, ktorá bxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxhoda o výške odmeny dražobníka je čo do dojednanej výšky aj konečnou a túto nemožno prejavom vôle dodatočne zvyšovať. Je pritom irelevantné, či by zvýšexxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xnaha dražobníka uzavrieť dodatok k zmluve o vykonaní dražby. Pozornosť je potrebné venovať formulácii použitej zákonodarcom aj v tom zmysle, že tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx je zákazovou normou odseku 9 dotknuté a táto bude aplikovateľná len na prípadné snahy o zvyšovanie odmeny dražobníka. Ak hovoríme o odmene dražobníka mxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xúvislosti s uvedeným výkladom sa prihovárame za striktný aplikačný rozmer odseku 9 založený na čiastočnej absolútnej neplatnosti takého zmluvného dxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
x xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnoznačne ustálil, že zmluva o vykonaní dražby je neplatná, ak neobsahuje náležitosti ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. Ide pritom o absolxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čo i len jednu obligatórnu náležitosť a ex lege bude založený právny následok jej absolútnej neplatnosti. Uvedený stav je odlišný od prípadu, ak zmluva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe čiastočná, ktorá však rovnako ako absolútna neplatnosť zmluvy o vykonaní dražby prirodzene vyústi do neplatnosti vykonanej dražby pre existenciu rxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxnu neplatnosť nemožno dodatočne zhojiť, t.j. napríklad právny úkon konvalidovať.
Z pohľadu následkov absolútnej neplatnosti je významná aj ochrxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxázanie neplatnosti zmluvy o vykonaní dražby vykonateľným rozhodnutím, dražobníkovi nič nebráni v tom, aby po tom, ako informuje navrhovateľa dražbyx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxčasného usporiadania pomerov môže dovolávať aj nariadenia neodkladného opatrenia, ak sú dané závažné vady zmluvy o vykonaní dražby, resp. akékoľvek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxenie rozhodnúť v dostatočnom predstihu pred tým, ako by sa dražba mala vykonať.
xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxípadoch ide o inštitúty ochrany práva sekundárneho charakteru, ktoré sú aplikovateľné v prípadoch, keď už k porušeniu práva došlo. V tomto prípade klaxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xaždých okolností prevážiť vlastný záujem na vykonaní dražby a získaní odmeny za jej vykonanie. Prirodzene najväčší a z procesného hľadiska naliehavý xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxuvou o vykonaní dražby mohla včas oboznámiť. Zastávame názor, že zmluva o vykonaní dražby by sa rovnako ako oznámenie o dražbe mala zverejňovať prinajmxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxom uznaného tajomstva, avšak s tým, že prípadná anonymizácia a nesprístupnenie častí takejto zmluvy by sa nemalo dotýkať tých častí zmluvy, ktoré budú xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxov absolútnej neplatnosti pre úplnosť dopĺňame, že absolútnej neplatnosti zmluvy o vykonaní dražby sa môže dovolať ktorákoľvek osoba a súd, prípadne xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxosti dražby mal k dispozícii celý dražobný spis a ex offo prieskumom jeho jednotlivých častí ustálil aj otázku prípadne absolútne neplatnej dražby z dôxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom. Zmluvu nie je potrebné uzavrieť v prípade, ak je navrhovateľom dražby štát, obec alebo majetok územnej saxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xkú sumu. V prípade, že je navrhovateľom štát, obec alebo samospráva, sú povinní pri uzatváraní zmlúv postupovať v súlade s osobitným predpisom, pričom xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx xx xx xx x xx xxxxxx x xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxenie obligatórnych náležitosti zmluvy o vykonaní dražby. Súčasná úprava nebráni účastníkom záložnej zmluvy dohodnúť najnižšie podanie (článok 2 odxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx však privodilo iba záväzok z porušenia práva (náhradu škody). Cieľom navrhovanej právnej úpravy je však spojiť porušenie záväzkov o najnižšom podaní xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xeď ešte len vzniká záložné právo, má možnosť limitom najnižšieho podania významne vstúpiť už aj do procesu výkonu záložného práva v procese dobrovoľnýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xým súhlasil.
Osobitná ochrana sa navrhuje pri dražbách takých predmetov, ktoré predstavujú obydlie. Najnižšie podanie pri nich nemôže ísť pod 3/4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxoty podľa znaleckého posudku, a to pri veľmi nízkych pohľadávkach (prípad 8% pohľadávky z hodnoty draženého bytu). Navrhovaná právna úprava v odseku 4 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxeľné,
-
v záložnej zmluve dlžník dohodne neprimerane nízke podanie (nebýva ničím nezvyčajným, že sa zmluvy "servírujú" na niekoľko strán zväčša dxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxrú poskytujú ustanovenia o ochrane spotrebiteľa (§ 52 a nasl. OZ) a inštitút dobrých mravov (§ 3, § 39 OZ). Nie je však možné nereagovať na prebujnelé množxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxciálno-trhová základňa bola determinujúcim východiskom pre navrhovanú právnu úpravu a tá má svoj ústavný základ v článku 55 ods. 5 Ústavy SR.
Osobixxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xlastníci bytov majú záložné právo k bytu neplatiča (§ 15 ZoVB). Tým, že ide o záložné právo zo zákona, dlžník nemá možnosť dojednať najnižšie podanie. Spxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxne pod cenu (v praxi boli zaznamenané predaje aj pod 50% hodnoty bytu).V ostatných prípadoch výkonu záložného práva najnižšie podanie nemôže byť nižšix xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxvná hodnote podľa znaleckého posudku, a ak sa neurobilo najnižšie podanie, tak 1/2 hodnoty znaleckého posudky § 145 ods. 1 EP). Predkladateľ nevidí dôvxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xnaleckým posudkom xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxe potreby cez trh s realitami. Navrhovaná právna úprava nebráni vyvolať dražbu s najnižším podaním podľa znaleckého posudku, ale pre zvýšenie záujmu uxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xeci do procesu opakovanej dražby, čo zároveň znamená predražovanie celého procesu dražby.
Prioritou dobrovoľnej dražby v prípadoch výkonu záložxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxvodu práva) má dlžník stále priestor na splnenie svojho dlhu a dražobné spoločnosti si túto otázku musia uvedomiť aj pri komunikácii s dlžníkmi, čo sa prxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx dlžníka. Nie je vylúčený opätovný nový proces dobrovoľnej dražby alebo iný výkon záložného práva. Zníženie najnižšieho podania o jednu štvrtinu znalxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kritériá predajnosti predmetu dražby v danom mieste a čase.
Ak dražobník nechá vydražiť predmet dražby pod najnižšie podanie dohodnuté v záložnej xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxvna úprava (§ 122 Občianskeho zákonníka). Žaloba musí byť v posledný deň trojmesačnej lehoty už podaná na súde a nestačí ju podať na pošte. Zvýšenú ochraxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Limity najnižšieho podania sa vzťahujú výlučnx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxožného práva:
-
§ 672 OZ (záložné právo nájomcu k veciam prenajímateľa),
-
§ 28 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadanx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
§ 23 ods. 6 písm. a) zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (zabezpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxhlejší okruh osôb (nad 100 spoluvlastníkov) a v tejto súvislosti ich označovanie v zmluve nie je nevyhnutné. Predkladateľ dáva do pozornosti Národnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, ak je schválený nadpolovičnou väčšinox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xníženia najnižšieho podania licitátorom vo veciach výkonu záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva pod hranicu najnižšieho podania podľa § xx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho práva pod hranicu 3/4 hodnoty znaleckého posudku vo vypočítaných prípadoch podľa odseku 4 a v ostatných prípadoch pod polovicu hodnoty podľa znalecxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xa jednu polovicu v prípade, že sa neurobilo ani najnižšie podanie. Inštitút má svoj význam v rámci vymožiteľnosti práva a možnosť generálneho zníženia xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxovej správy k zákonu č. 106/2014 Z.z.
K bodu 7 (§ 16 ods. 6)
Z dôvodu primeranosti a v záujme predchádzania machináciám pri dobrovoľných dražbách sa xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxý pobyt alebo ďalšie nehnuteľnosti uvedené v prvej časti vety § 16 ods. 6, alebo pod 80% v ostatných prípadoch výkonu záložného práva. Uvedená zmena zároxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xby sa nehnuteľnosti s trhovou hodnotou napríklad 150 000 eur bežne vydražovali za polovicu, resp. tretinu ich trhovej hodnoty alebo ešte za menej.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršícx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xerejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov;
zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu;
Dohovor o ochrane ľudských práv a zákxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxk Krajského súdu v Prešove z 30. októbra 2012, sp. zn. 20 Co 123/2011, 20 Co 51/2012:
Dražobník (a licitátor) pri dobrovoľnej dražbe však konajú na záklaxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxximi úkonmi (najmä príklepom) spôsobovať vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov navrhovateľa dražby (ak je vlastníkom veci) nie z titulu mocenského oprxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxatil vlastnícke právo k predmetu dražby na základe úkonov dražobníka (a licitátora). Celý vzťah medzi dražobníkom a navrhovateľom dražby tak v skutočxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxx/2002 Z.z.) a oprávnenie dražobníka v priebehu dražby je podobné oprávneniu splnomocnenca konať za splnomocniteľa. Tým, že licitátor sám koná v mene a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxjú až k navrhovateľovi dražby. Tieto závery platia rovnako aj vtedy, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, pretože ten má pri výkone záložného prxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxtupne až k záložcovi. Z uvedeného ale opäť plynie, že rozhodnutie navrhovateľa dražby navrhnúť dražbu má súkromnoprávny, nie verejnoprávny základ a vxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovateľa dražby, ktorým navrhuje dražbu, je tak prejavom jeho vôle, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xn. PL. ÚS 23/2014:
Podstatou dobrovoľnej dražby v zmysle jej platnej právnej úpravy je dohoda vlastníka veci s dražobníkom o dražbe určitého predmetux xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xriadení záložného práva so sebou prináša možnosť pre záložného veriteľa speňažiť záloh prostredníctvom dobrovoľnej dražby, pričom vystupuje ako záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo svojho majetku určitým spôsobom regulovaným právom (zákon o dobrovoľných dražbách). Ústavný súd ale osobitne vzhľadom na okolnosti danej veci dopĺxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xtoré tak, ako záložné právo k bytu alebo nebytovému priestoru, vzniká na základe zákona (§ 15 ZoVB). Vyhlásenie záložného veriteľa o pravosti, sume a spxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxdným z jej predpokladov. Preto § 7 ods. 2 ZDD nepredstavuje "exekučný titul" pre výkon dražby, ale iba jednu z podmienok dražby, pričom predmetné ustanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxe zásadné odlišnosti oproti nútenej dražbe realizovanej ako verejnomocenský výkon rozhodnutia a tieto odlišnosti reflektuje tak judikatúra (pozri xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa: C. H. Beck, 2010, s. 231, poukazujúc na postavenie dražobníka ako osoby súkromného práva bez donucujúcich oprávnení). Pre uvedený záver pritom nie jx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxby. In: Právní rozhledy, č. 9, 2001, s. 432 - 435), alebo len inú právnu skutočnosť.
Uznesenie Ústavného súdu ČR z 3. mája 2006, sp. zn. III. ÚS 649/05:
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xn. 23 Cdo 2060/98) totiž předpokládá, že soudy se budou v řízení požadavkem souladu s dobrými mravy zabývat jako společensky uznávaným komplexem míněnxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxé společnosti akceptovatelné (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2000, sp. zn. 23 Cdo 2060/98). Soud tedy zjišťuje, zda se příslušné smlxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxo nebo povinnost vykonává (nezávisle na zavinění), a v tomto ohledu provádí dokazování. Kritériem, jež pro své posouzení zvolil Krajský soud v Praze ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxi navrhovatelů dražby ovlivňovat cenu nemovitosti dosažitelnou dražbou, x xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xrovedení dražby měla stěžovatelka zajištěnu zvlášť) i vzhledem k zákonným ustanovením zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jež stanoví výpočxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xtanovené maximální hranici odměny dražebníka za provedenou dražbu. Dokazování prováděné k těmto zjištěním obecnými soudy pak pro závěry, na nichž jsxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxmu jednání ve shodě dražebníka a navrhovatele dražby, kteří jsou právnickými osobami, obsaženého v ustanovení § 39 odst. 4 zákona o veřejných dražbách xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxní § 66b obchodního zákoníku, směřuje k ovlivnění chování třetí osoby (tou může být i osoba, v níž mají osoby jednající ve shodě určitou - např. majetkovox x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxcích ve shodě) a protože navrhovatel dražby nutně vždy jedná s dražebníkem "ve shodě", neboť mají společný zájem na řádném dosažení cílů dražby (a proto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxch dražbách chápat jako vztah mezi navrhovatelem dražby a dražebníkem, který nasvědčuje závěru, že by tyto osoby - z pohledu ustanovení § 66b obchodníhx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 66b obchodního zákoníku na skutkové okolnosti poměru osoby navrhovatele dražby a dražebníka by byl namístě závěr o takovém vztahu uvedených osob, jex xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxené mezi dražebníkem a navrhovatelem dražby, které jsou právnickými osobami, z důvodu uvedeného v ustanovení § 39 odst. 4 větě druhé zákona o veřejných xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xzavření smlouvy o provedení dražby s manželem dražebníka či osobou jemu blízkou a zákaz totožnosti osoby dražebníka a navrhovatele dražby) a teleologxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a nestrannosti dražebníka při provedení veřejné nedobrovolné dražby, zejména o tom, že veřejná nedobrovolná dražba bude dražebníkem provedena řádnx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxá nedobrovolná dražba může dotýkat. Významným v tomto směru jsou proto okolnosti poměru uvedených osob (např. z oblasti majetkového, personálního či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxlovné uvedení v ustanovení § 39 odst. 4 zákona o veřejných dražbách jako důvodu neplatnosti smlouvy o provedení dražby, vedle vztahu jednání ve shodě, rxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xůže mít i okolnost, zda dražebník a navrhovatel dražby mají vztah osob blízkých mezi právnickými osobami (srov. obdobně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxsumpce jednání ve shodě uvedená v ustanoveních § 66b odst. 2 a 3 obchodního zákoníku se ve veřejných nedobrovolných dražbách samozřejmě neuplatňuje. Žxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxolné dražby je podle ustanovení § 39 odst. 4 věty druhé zákona o veřejných dražbách neplatná.
Z uvedených důvodu dospěl Nejvyšší soud ČR k závěru, že jedxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxřejných dražbách rozumí takový vztah mezi dražebníkem a navrhovatelem dražby, jenž nasvědčuje závěru, že jejich jednání naplňuje znaky jednání ve shxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxých dražbách v § 7 ods. 1 taxatívne určuje, že navrhovateľom dražby môže byť vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo alebo iná osxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xlastníctve bytov a nebytových priestorov. Uvedený zákon dáva právo, resp. ukladá povinnosť podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xebytových priestorov v dome žiadne z ustanovení takúto povinnosť ani právo nepriznáva. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa vo vzťahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxu na schválenie vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15. Ide teda o výkon zákonného záxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xa vykonanie dražby vyplýva z § 7 ods. 1 ZDD. Ak spoločenstvo nie je záložným veriteľom, návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby môže podať len na základe spxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bol dražobníkovi - žalovanému 3/ podaný žalovaným 2/ ako mandatárom na základe mandátnej zmluvy o výkone správy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xražby v predmetnej právnej veci bol žalovaný 1/ (spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Rovnako z dokumentov týkajúcich sa priebehx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxtových priestorov. Žalovaní 1/ a 2/ vo svojom odvolaní odvodzovali právo žalovaného 1/ na podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby analogicky z x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxva a správcu domu a ich právna úprava nie je totožná. Ustanovenie § 8b ods. 2 písm. i) cit. zákona priznáva oprávnenie podať návrh na vykonanie dobrovoľnxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xemožno oprávnenie správcu podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby analogicky rozširovať aj na spoločenstvo. V zmysle vyššie uvedeného a s ohľadox xx x x xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxažby alebo ak vykonáva záložné právo v zmysle § 15 ZoVB, prípadne v mene týchto osôb, ak bolo niektorou z nich splnomocnené na podanie návrhu. V prejednávxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxlka, okres Bratislava V, na ktorom je zapísaný predmetný byt, bol vlastníkom predmetu dražby pred jej vykonaním žalobca a záložné právo v zmysle § 15 ZoVx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxorov. Zo spisu pritom nevyplýva, že by vlastník predmetu dražby alebo záložní veritelia splnomocnili žalovaného 1/ na podanie návrhu na vykonanie dobxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxlovaný 1/ v predmetnej právnej veci. Odvolací súd pre úplnosť poznamená, že je pravdou, že vlastníci bytov a nebytových priestorov na T. X - X E. J. písomnxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x mandátnemu zástupcovi - žalovanému 2/ udelili súhlas a nariadili podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby. Žalovaný 2/ však v prejednávanej vexx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xlastníkov bytov a nebytových priestorov. Odvolací súd na základe uvedeného dospel k záveru, že zmluva o vykonaní dražby nebola uzatvorená oprávnenou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxy o vykonaní dobrovoľnej dražby, a keď tak urobil, konal v rozpore so zákonom. Dražba bola teda vykonaná na základe neplatne uzavretej zmluvy žalovaným xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xa vykonanie dobrovoľnej dražby nebol podaný oprávnenou osobou, a teda boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, čo má za následok nepxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx při zmaření veřejné dobrovolné dražby ze strany vydražitele náleží dražebníkovi vyšší odměna za provedení dražby, než jakou by obdržel, kdyby ke zmařxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx000 Sb. je rozhodující dohodnutá výše odměny dražebníka, která mu přísluší v případě vydražení předmětu dražby a přechodu vlastnického nebo jiného prxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxdržanie postupu podľa ustanovenia § 7 ods. 2 ZDD v súlade s § 16 ods. 4 citovaného zákona by mohlo byť dôvodom neplatnosti dražby. Odporca 2/ by túto okolxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxavu ku dňu návrhu na vykonanie dražby. V tomto smere však zo strany súdu dokazovanie vykonané nebolo, hoci podľa názoru odvolacieho súdu takéto vykonanx xxx xxxx xx x xxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xavrhovateľom, tak za daných okolností by bolo potom aj sporné to, či bol dôvod na vykonávanie dražby vo vzťahu k navrhovateľom.
Vzhľadom na uvedené sa pxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx nedoplatok, ktorý bol určený, je vo vzťahu k navrhovateľom len fiktívny, a preto nebol dôvod na vykonanie dražby nehnuteľnosti. V prípade potreby by v txxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxm konaní vyriešiť. Takýmto postupom súdu by do budúcnosti boli odstránené akékoľvek pochybnosti o tom, či navrhovatelia 1/, 2/ majú vo vzťahu k odporcoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xZ, tak treba uviesť, že sama táto okolnosť by nemala právny dôvod na vyhlásenie dražby za neplatnú. Podľa § 151l ods. 1 OZ začatie výkonu záložného práva xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxých v registri záložných práv aj zaregistrovať začatie výkonu záložného práva v tomto registri, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inakx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx oznámení o začatí výkonu záložného práva nesmie záložca bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť (§ 151l ods. 2 OZ). Právnym dôsledkom oznámenia x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xavrhovatelia 1/, 2/ mienili záloh vyplývajúci zo záložného práva previesť na niekoho iného. Keďže byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve navrhovatxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxva. Ten vedel, že byt bez súhlasu záložného veriteľa nemôže previesť na tretie osoby.
Ak by teda aj bolo preukázané porušenie postupu podľa § 151l vo vzxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxk odporca 2/ sa pokúšal oznámenie o výkone záložného práva doručiť aj navrhovateľke 2/. Toto sa však odporcovi 2/ nepodarilo, pretože zo strany navrhovxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť, potvrdil písomne, ale aj ústne do zápisnice pred súdom I. stupňa, keď bol vypočutý ako svedok.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. augusta 2013, sp. xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a zástavním věřitelem, může věřitel za podmínek uvedených v ustanovení § 42a občanského zákoníku odporovat. Odporovxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kterým zástavní věřitel na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené mezi ním a dlužníkem uplatňuje právo na uspokojení své pohledávky ze záxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxmovitosti nebo podniku, přihláška pohledávky do zahájeného řízení o výkon rozhodnutí prodejem zastavené movité věci, nemovitosti nebo podniku).
Rxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxojení své pohledávky ze zástavy v řízení o výkon rozhodnutí prodejem zastavené movité věci, nemovitosti nebo podniku, popřípadě v exekučním řízení, jx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v řízení o výkon rozhodnutí (v exekučním řízení) postižením zastaveného majetku dlužníka, aniž by se při tomto výkonu rozhodnutí (exekuci) ve vztahu mxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvřením zástavní smlouvy na úkor věřitele a které by věřitel, jehož odpůrčí žalobě bylo vyhověno, mohl úspěšně popřít tzv. odporovou žalobou podle ustaxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy a jestliže by byly splněny podmínky, za nichž lze tomuto právnímu úkonu odporovatx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmáhat, aby mu zástavní věřitel vydal získaný výtěžek dražby nebo soudního prodeje zástavy až do výše vymahatelné pohledávky věřitele.
xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dražby a o samotnej dražbe pre dotknuté osoby, ako aj pre verejnosť. Oznámenie o dražbe je obdobou dražobnej vyhlášky, ktorá sa vydáva pri dražbách podľx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx 1 zaviedla v poradí ďalšiu, avšak faktickú podmienku účasti na dobrovoľnej dražbe zo strany účastníka dražby, ktorý má povinnosť registrácie podľa zxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxemietol do iných, súvisiacich ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách, čím by sa dosiahlo náležité informovanie záujemcov o dražbu a účastníkov drxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
Ustanovenie odseku 1 vymedzuje podstatné obsahové náležitosti oznámenia o dražbe, ktorými sú:
-
označenie dražobníka a navrhovateľa dražby - ozxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xných osôb v priebehu dražby. U dražobníka možno napríklad uplatniť právo nazrieť do písomností súvisiacich s dražbou (§ 8 ods. 2), vzniesť námietky možxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxsleným príslušenstvom a nákladmi dražby (§ 17 ods. 9), domáhať sa upustenia od dražby (§ 19) či vrátenia dražobnej zábezpeky (§ 15). Tiež je dôvodné, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Keďže dražobník je podnikateľ (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), jeho označenie by malo obsahovať obchodné meno (súčasťou obchodného menx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v ktorom je zapísaný, a číslo zápisu. To obdobne platí aj pre rozsah údajov uvádzaných o navrhovateľovi dražby, ktorý je podnikateľom (právnickou osoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxom narodenia. Pre označenie týchto subjektov platí, že by malo byť dostatočne určité, aby zamedzilo možnosti zámeny;
-
miesto, dátum a čas otvorexxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
x
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
x
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxžby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby, xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxtník dražby urobiť - k tomu bližšie pozri komentár k § 11 a 16 ZDD;
-
ak požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxtenia; či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo šekom - k tomu pozri komentár k § 14 a 15 ZDD;
-
ak je prípustný aj iný spôsob úhraxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx spojený s nadbytočnými ťažkosťami - k tomu bližšie pozri komentár k § 26 ZDD;
-
dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby, pri hnuteľných vecxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx
x
xxx xxxxxxxxx dražbe poradie, v akom budú jednotlivé predmety dražby dražené - pozri komentár k § 23,
-
podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi - blxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxn o dobrovoľných dražbách (§ 20 ods. 13) - zákon vyžaduje účasť notára, ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak nxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsnicou. V oznámení o dražbe uvedie dražobník údaje v rozsahu meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude notársku zápisnicu o priebehu dražby osvedčovxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xviedol, nie je možné dodatočne meniť. Ak notárovi uvedenému v oznámení o dražbe bráni v účasti na dražbe prekážka, možno dodatočne zmeniť v oznámení o drxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxbrovoľnej dražby na súde podľa § 21 ods. 2 si vyžaduje maximálnu publicitu, preto obligatórnou obsahovou náležitosťou oznámenia x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxhybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požixxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxpadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu, a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník prexxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxo lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxy tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vyxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xajú priamy vplyv na riadny priebeh a dosiahnutie cieľa sledovaného doborovoľnou dražbou, teda úspešné vydraženie predmetu dražby a získanie ceny dosxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlásť zvýšený dôraz.
Podmienky a údaje uvedené v oznámení o dražbe nemožno dodatočne meniť. To neplatí len v prípade, ak došlo k zmenám v rozsahu práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxovi uvedenému v oznámení o dražbe bráni v účasti na dražbe prekážka (§ 18 ods. 1). Okolnosť, že niektorý z údajov v oznámení o dražbe bol označený alebo opíxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxs. 1 písm. d) upustil. Ak dražobník od dražby v tomto prípade neupustí a ak sú obsahom vyvolania podľa § 20 ods. 6 údaje, ktoré sa nezhodujú s údajmi obsiaxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xoli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, keďže neboli splnené podmienky uvedené v ustanovení § 18. V tejto súvislosti je však potrebnx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxa pri začatí dražby, samo osebe bez ďalšieho neznamená, že vydražiteľ, ktorému bol udelený príklep a ktorý v zákonom stanovenej lehote zaplatil cenu doxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx judikatúra ustálila, že aj v prípade, ak bola v zákonnej lehote zaplatená cena dosiahnutá vydražením a aj keď ide o platnú dražbu (to znamená, že žaloba o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx čo bolo vydražené a kto urobil najvyššie podanie. Ak by však s prihliadnutím na okolnosti prípadu nebolo možné spoľahlivo zistiť, čo bolo vydražené alexx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxky okolnosti prípadu spoľahlivo a jednoznačne dovodiť, čo bolo vydražené (čo tvorilo predmet dražby) a kto je vydražiteľom, nadobúda vydražiteľ vlasxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxo súvislosti dávame do pozornosti napríklad rozsudky Najvyššieho súdu ČR z 22. októbra 2009, sp. zn. 29 Cdo 1441/207; z 27. júna 2012, sp. zn. 21 Cdo 1770/xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxležitosti oznámenia o dražbe nezahŕňa dátum jeho vydania. Keďže oznámenie o dražbe sa obligatórne vydáva v písomnej forme (či už v listinnej, alebo elexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxu v oznámení o dražbe na platnosť dobrovoľnej dražby poukazujeme na právny názor vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 29. júna 2011, sp. zn. 21 Cdo 1xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je oproti tomu např. uvedení data konání dražby), samo její neuvedení tak nemůže způsobit neplatnost následně provedené veřejné dobrovolné dražby."
x xxxxxxx x xx x
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxv 2 a 3 upravujú publikačné zdroje oznámenia o dražbe. Dikcia odsekov 6 a 7 a rovnako aj znenie ustanovení § 11 ods. 4 a 5 upravujú ďalšie zdroje, ako môže ax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby. Dikcia odseku 2 predstavuje všeobecnú úpravu zverejňovania oznámenia v registri dražieb. Zákon o dobrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xodnik alebo jeho organizačná zložka alebo ak najnižšie podanie presiahne 16 550 eur, predlžuje sa lehota na uverejnenie oznámenia o dražbe v registri dxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkladne po registrácii v registri dražieb zašle dražobník oznámenie o dražbe aj Ministerstvu spravodlivosti SR na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Oxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxný dodržať 15-dňovú lehotu na publikovanie oznámenia, aby tak zabránil škodám a znehodnoteniu predmetu dražby. Táto zákonná výnimka však neznamená axxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxri dražieb.
Realizácia úkonov registrácie a úkonov uverejňovania je Notárskym poriadkom (§ 73j NP) i zákonom o dobrovoľných dražbách zverená do prxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xlebo prostredníctvom svojho zástupcu požiada ktoréhokoľvek notára o ich elektronickú registráciu a elektronické uverejnenie do registra dražieb.
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkonom č. 568/2007 Z.z. účinná od 1. januára 2008. Zámerom tejto novelizácie bolo stransparentniť priebeh dražieb a umožniť, aby bola o konaní dražby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrmácie o dražbe, o už spomínaný Obchodný vestník a periodickú tlač s pôsobnosťou minimálne pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza (§ 11 odsx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxe, mieste, predmete a najnižšom podaní dražby aj opakovanej dražby. Dražobník má túto povinnosť najmenej 15 dní pred konaním dražby alebo opakovanej dxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxjniť v Obchodnom vestníku súdny exekútor (porovnaj napr. § 140 a § 141 ods. 3 EP) a správca konkurznej podstaty (porovnaj § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákladov dražby, keďže obdobne, ako je to u exekútorov alebo správcov, aj zverejňovanie údajov dražobníkmi v Obchodnom vestníku je oslobodené od správxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xdajov v Obchodnom vestníku je žiadosť v elektronickej podobe. Obchodný vestník sa podľa platnej právnej úpravy (zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vexxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xstanovenie odseku 5 ukladá dražobníkovi povinnosť zaslať oznámenie o dražbe osobám podľa písmen a) až i) v lehotách podľa odsekov 2 až 4 (k tomu pozri blixxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxladá dražobníkovi povinnosť zaslať oznámenie o dražbe oprávneným osobám, nie však doručiť. Podľa § 10 ods. x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxstných rúk osobe, ktorej sú určené. Na doručovanie sa primerane vzťahujú § 105 až 116 CSP o doručovaní v súdnom konaní. Do úvahy teda prichádza doručovaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxo by sa stať, že adresát si oznámenie prevezme v úložnej dobe, ktorá je 18 dní, až po vykonaní dražby. Aby nastali účinky fikcie doručenia, je tiež potrebnxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx
navrhovateľovi dražby, dlžníkovi záložného veriteľa, vlastníkovi predmetu dražby, ak nie je totožný s dlžníkom záložného veriteľa,
b)
osobámx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nxxxxxxxxx x xxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností, a tiež príslušnému okresnému úradu na vyznačenie poznámky,
d)
ak je prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom k tejto veci oznámeným navrhovateľom dražby (§ 16 ods. 3),
f)
ak je predmetom dražby nehnxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
h)
ak je predmetom dražby majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxods. 1 písm. k)].
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxr v bytovom dome. Súčasne rozširuje aj možnosti publikácie oznámenia o dražbe.
Skúsenosti z praxe v minulosti poukazovali na problémové doručovanxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxastníkov bol schopný brzdiť svojím konaním celý dražobný proces. Nezanedbateľnou skutočnosťou sú tiež pomerne vysoké náklady na doručovanie všetkýx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxvodu mať obavy o nedostatku vedomosti o dražbe bytu, pretože podľa § 8b ods. 2 písm. i) ZoVB v znení zákona č. 268/2007 Z.z. správca bytov môže dať návrh nx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn dražby aj v prípade, ak je jej predmetom byt alebo nebytový priestor. Na druhej strane však zabezpečuje aj dostatočnú informovanosť spoluvlastníkov xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xpoločenstvu vlastníkov bytov, alebo správcovi bytového domu, dražobník môže oznámenie o dražbe doručiť aj vyvesením oznámenia o dražbe na obvyklom mxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx je tým dotknuté právo dražobníka doručovať oznámenie o dražbe aj iným spôsobom v súlade s § 10 ods. 1 ZDD (k tomu pozri viac komentár k § 10). Spoločenstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxiestoroch bytového domu, kde sa byt, resp. nebytový priestor nachádza.
K odseku 7
Ďalší spôsob publikácie oznámenia o dražbe sa spája s povinnosťox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx oznámenie o dražbe so všetkými dodatkami bolo vyvesené v časti objektu, ktorá je verejnosti prístupná, a takým spôsobom, ktorý zabezpečí splnenie jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxažbe aj o úradnú tabuľu obce, na území ktorej sa predmet dražby nachádza. Podľa § 11 ods. 4 ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxi obce, na ktorej území sa predmet dražby nachádza. Obec je povinná takéto oznámenie zverejniť bezodkladne a bezodplatne.
Informácie o dražbe dražxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxenie o opakovanej dražbe. Vlastník predmetu dražby je povinný strpieť umiestnenie takéhoto označenia (§ 11 ods. 5).
K odseku 8
Znenie odseku 8 ustaxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxom dražby. Z uvedeného je zrejmé, že podpisom navrhovateľa dražby musí byť opatrený len rovnopis oznámenia, ktorý je súčasťou spisovej evidencie dražxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosť doručiť oznámenie o dražbe vybraným osobám (§ 17 ods. 5), zaslať oznámenie o dražbe zákonom určeným subjektom na zverejnenie (napr. Ministersxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na osobitne určeným miestach a za tým účelom doručiť obci alebo spoločenstvu vlastníkov bytov či správcovi bytového domu oznámenie; o podpise dražobnxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxpravené týmto zákonom subsidiárne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Novelizácia zákona o dobrovoľných dražbách vykonaná zákonom č. 568/xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxe bytov a nebytových priestorov a zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Táto zmena mala svoje opodstatnenie vo vzťahu k § 7 ods. 1 ZDD, ktorý odkazuje na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxitné predpisy v súvislosti s udelením súhlasu na výkon rozhodnutia alebo exekučného konania pri vymedzení dôvodov upustenia od dražby. Zákonodarca zxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxaoticky a nedôsledne. Z uvedeného je zrejmé, že správny je výklad, podľa ktorého právne vzťahy upravené zákonom o dobrovoľných dražbách sa subsidiárnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxďže oznámenie o dražbe sa podľa zákona o dobrovoľných dražbách vydáva obligatórne v písomnej forme, máme za to, že sa naň subsidiárne vzťahuje ustanovexxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbníka na oznámení o dražbe za natoľko samozrejmú náležitosť oznámenia, že ju nepotreboval osobitne zdôrazňovať aj v ustanovení § 17 ods. 8. Cez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxdom na povahu veci nahradenie vlastnoručného podpisu dražobníka mechanickými prostriedkami v tomto prípade nie je ani obvyklé, ani prípustné. V prosxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xe jeho podpis je nepochybným dôkazom súhlasu navrhovateľa s dražbou.
Zákon o dobrovoľných dražbách vyžaduje, aby bol podpis navrhovateľa dražby nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je potrebné, aby bol úradne osvedčený. V prípade účasti notára na dražbe, teda ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou (§ 20 ods. 13), je rovxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo vlastníka predmetu dražby oznámiť výšku pohľadávky s vyčísleným príslušenstvom a nákladmi dražby. Dražobník tak môže urobiť len vtedy, ak dlžník alxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovný pas), resp. svedkami, ktorí dosvedčia jeho totožnosť. Vzhľadom na uvedené je z povahy veci vylúčené, aby dražobník poskytol tieto informácix xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxrej síce zákon pripúšťa legálne výnimky aj v ustanovení § 17 ods. 9, no len vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb. Pokiaľ ide o písomnú žiadosť, vhodnxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti zakladá zodpovednosť dražobníka za spôsobenú škodu. Ak žiadateľ odmietne preukázať svoju totožnosť, dražobník je oprávnený toto oznámenie nepoxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxie pravosti a výšky pohľadávky vyplývajúce z ustanovenia § 13a ods. 4. V zmysle tohto ustanovenia má pre zmenu navrhovateľ dražby (spravidla záložný vexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxelne vynaložené náklady spojené s organizovaním dražby, ale zabrániť dražbe za stavu, že dlžník má záujem splniť dlh a dlžník sa s veriteľom, pokiaľ ide x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xrivodiť nedorozumenia, ktoré môžu viesť až k realizácii dražby a vzniku súdnych sporov o jej neplatnosť. Dôvodová správa k novele zákona o dobrovoľnýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxh spojených s nájmom bytu správcovská spoločnosť navrhla vykonať dražbu. Dlžník zaplatil istinu, trovy advokáta a na písomnú žiadosť o oznámenie infoxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxtože jeho konkrétna výška bude známa až v čase uhradenia istiny, a že pokiaľ nebudú zaplatené poplatky z omeškania, náklady účelne vynaložené v súvisloxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoplatky, odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku, notárske poplatky, odmena dražobníka, trovy predchádzajúcich súdnych konaní a pod., tax xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, pretože podľa navrhovateľa dražby nezaplatil celé príslušenstvo.
Právna úprava umožňuje vydražiť byt aj v prípade, že zostal nedoplatok na pohľxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxvky s vyčísleným príslušenstvom a aby mohol privodiť upustenie od dražby. Táto právna úprava má preto osobitne svoje opodstatnenie aj pokiaľ ide o presxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxník predmetu dražby nesúhlasí s oznámenou výškou aktuálneho stavu pohľadávky s jej príslušenstvom a nákladmi dražby, ale chce privodiť upustenie od dxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxo napríklad navrhovateľovi dražby nenakladať s predmetom dražby, alebo
2.
zaplatiť oznámenú sumu ako tvrdený aktuálny stav pohľadávky s príslušxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxsti s nutnosťou zaplatiť vyššiu sumu, než bola dôvodná, tak aj nárok na náhradu škody.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 527/2002 Z.z.
Ustanovenie uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ktorá sa vydáva pri dražbách podľa osobitných predpisov. Dražobníkovi sa ukladá povinnosť uverejniť oznámenie o dražbách a zaslať ho osobám uvedeným x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxj mala verejnosť prístup, v prípade, že predmet dražby má väčšiu hodnotu alebo v prípade, ak takýmto predmetom je nehnuteľnosť alebo podnik, musí byť ozxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx musí byť podpísaný navrhovateľom a uložený u dražobníka.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 568/2007 Z.z.
K bodu 20 (§ 17)
Odsek x xxxxx xx
xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxovania jeho označenia (k tomu porovnaj napr. zmeny v osobe dlžníka podľa Občianskeho zákonníka). Navrhovateľ pritom podobne ako v súdnom spore "
dominxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxsek 1 písm. k) - zmena v NR SR
(1) Dražobník vyhlási konanie dražby oznámením o dražbe, v ktorom uvedie
k)
meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý budx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxať v oznámení o dražbe len vtedy, ak zákon vyžaduje účasť notára na dražbe. Pôvodné znenie vyžaduje uvádzať údaje o notárovi aj v opačnom prípade.
Odsxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k § 21 ods. 2).
Navrhuje sa, aby obligatórnou obsahovou náležitosťou oznámenia o dražbe bolo aj poučenie o možnosti podania žaloby na súde v lehote trxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxmovaná širšia verejnosť - navrhuje sa rozšíriť publikačné zdroje, v ktorých sa doteraz informácie o konaní dražieb zverejňovali. Navrhované rozšírexxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxa § 11 ods. 4. Zároveň ide o skompletizovanie a zosúladenie doterajšieho mechanizmu s tými údajmi, ktoré je v prípade dražieb povinný podľa platnej právxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov). Navrhovaným spôsobom nedôjde k "zbytočnému" navyšovaniu nákladov na xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxekútori a správcovia zverejňujú dotknuté údaje v Obchodnom vestníku bezplatne. Do tohto bezplatného mechanizmu budú v rámci návrhu novely nariadenix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxa a vlastníka predmetu dražby, ktorý nie je dlžníkom.
Doručovanie oznámenia o dražbe správcovi registra dražieb nemá svoje opodstatnenie. Je len zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxj § 73j NP) aj zákonom o dobrovoľných dražbách zverená do právomoci notára. To znamená, že dražobník nebude zasielať žiadne údaje v písomnej forme priamx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxké uverejnenie do registra dražieb. Zákon o dobrovoľných dražbách ukladá dražobníkovi tiež povinnosť zasielať napríklad oznámenie o dražbe okrem inxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxkciu elektronickej podateľne. Dražobník si potom svoju zasielateľskú povinnosť uloženú zákonom splní už uverejnením oznámenia o dražbe prostredníxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xx xx
xxxx V lehotách ustanovených v odsekoch 2 až 4 zašle dražobník oznámenie o dražbe
i)
notárovi, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicox xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxx x
xxxerajšie skúsenosti poukazujú na problémové doručovanie všetkým podielovým spoluvlastníkom v bytovom dome, keďže počet týchto osôb je často vyšší akx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxo praktické problémy.
Nezanedbateľnou skutočnosťou sú pomerne vysoké náklady na doručovanie všetkým vlastníkom bytov - spoluvlastníkom v bytovxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxžby, len ak má na to súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov [§ 8b ods. 2 písm. i) ZoVB v znení zákona č. 268/2007 Z.z.].
Odsek 8 - zmena odkazu v Nx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxx
xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xedykoľvek, keď dlžník alebo vlastník predmetu dražby o to požiada, oznámiť im aktuálny zostatok pohľadávky vrátane vyčísleného príslušenstva. Sledxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxške dlhu za účelom upustenia od dražby. Náročnejší výpočet príslušenstva pohľadávky podľa nazhromaždených poznatkov z praxe už v minulosti privodil xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxibližne 90-tisícový dlh na úhradách spojených s užívaním bytu a úhradách spojených s nájmom bytu správcovská spoločnosť navrhla vykonať dražbu. Dlžnxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx len niekoľko dní pred vykonaním dražby, že príslušenstvo sa nedá vyčísliť, pretože jeho konkrétna výška bude známa až v čase uhradenia istiny, a že pokixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxky, trovy právneho zastúpenia v procese realizácie záložného práva, poštové poplatky, odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku, notárske pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxítal príslušenstvo a ním vypočítanú sumu uhradil. Dražba bytu sa však vykonala, pretože podľa navrhovateľa dražby nezaplatil celé príslušenstvo. Akx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xrivodiť upustenie od dražby. Právna úprava totiž umožňuje vydražiť byt v prípade, že zostal nedoplatok na pohľadávke alebo jej príslušenstve bez ohľaxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxo pohľadávky. To platí, aj pokiaľ ide o náklady dražby.
Pokiaľ dlžník alebo vlastník predmetu dražby nesúhlasí s oznámenou výškou aktuálneho stavu xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatrenia, aby sa do rozhodnutia o určení, či tu právo v žiadanom rozsahu je [§ 80 písm. c) OSP], uložilo napríklad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxkladmi dražby a následne postupom podľa § 451 a nasl. OZ uplatniť právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, a keď vznikla aj škoda v súvislosti s nutnosxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxx ktorej pre zmenu navrhovateľ dražby (spravidla záložný veriteľ) má povinnosť oznámiť dražobníkovi výšku pohľadávky. Cieľom nie je zvýhodňovať dlžnxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxvu, že dlžník má záujem splniť dlh, a dlžník sa s veriteľom, pokiaľ ide o aktuálny zostatok pohľadávky s príslušenstvom, rozchádza.
Súvisiace ustanxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon) v znení neskorších predpisxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch, zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku;
zákon č. 315/2016 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxí povinného a má být draženo, musí být v dražební vyhlášce specifikováno alespoň vyjmenováním jednotlivých věcí, jež je tvoří.
Rozsudok Krajského xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxatnosti pohľadávky nemôže založiť neplatnosť dražby, keďže úver nebol v celosti splatený a záložný veriteľ navrhol dražbu, a vzhľadom na cenu vydražexxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxateľke vyplatená, nemohlo uvedením nesprávnej výšky pohľadávky dôjsť k žiadnemu zásahu do práv navrhovateľky. Navyše, v posudzovanej veci nedošlo k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxsenie o pravosti, výške a splatnosti pohľadávky, pre ktorú dražbu navrhol. Zmluva o vykonaní dražby potom túto náležitosť obsahovala a uvedenie nesprxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxžného práva, zodpovedá záložný veriteľ podľa § 33 ods. 2 cit. zákona, a zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti, sa nemôže zbxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxou žalobou jej náhrady od odporcu 1/ domáhať.
Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 29. októbra 2014, sp. zn. 5 Co 401/2014:
Za porušenie povinností dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj zábezpeky popri zložení na bankový účet aj zloženie do notárskej úschovy. Zákon o dobrovoľných dražbách v ustanovení § 14 ods. 1 výslovne stanovuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxkonné právo, bez ohľadu na znenie oznámenia o dobrovoľnej dražbe, zložiť dražobnú zábezpeku do notárskej úschovy a dražobník má zákonnú povinnosť mu txxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx že by tento spôsob neakceptoval, a osobu, ktorá takto dražobnú zábezpeku zložila by nepovažoval za účastníka dražby a neumožnil by jej účasť na dražbe)x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x Cbo 113/1999:
Ak bolo záložné právo zriadené len na časť zabezpečeného záväzku, nemožno záväzok záložného dlžníka, ktorý nie je zároveň aj obligačnýx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxt dobrovolné veřejné dražby podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách buď vůbec nebyla podána nebo jí nebylo pravomocným soudním rozhodxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxznačně) - s přihlédnutím ke všem okolnostem případu - dovodit, co bylo vydraženo (co vlastně tvořilo předmět dražby) nebo kdo je vydražitelem, není s prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx7, které bylo uveřejněno pod č. 107 v časopise Soudní judikatura, roč. 2010).
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 26. mája 2011, sp. zn. 21 Cdo 4144/2010:
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx takových okolností a na takové minimální kvalitativní úrovni, které účastníku dražby (potenciálnímu vydražiteli) umožní získat odpovídající předxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxéně uvedení subjektu, na který se vydražitel má obrátit s požadavkem, aby mu držbu předmětu dražby předal, příp. místa, kde tak může učinit (s tím, že jinxx xxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační složky) i uvedení toho, jakým způsobem vydražitel osvědčí svou totožnost a to, že je vydražitelem (srov. § 32 odst. 1, 2 zákona o veřejných dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xdržba je projevem a složkou vlastnického práva), tedy v okamžiku definovaném ustanovením § 30 zákona o veřejných dražbách; ustanovení § 32 odst. 1, 2 záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxační složky po předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele).
Současně je třeba vzít v úvahu, že uvedená náležitost dražebnx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xbecně mít přímý vliv na řádný průběh následné dražby. Proto porušení této zákonné podmínky zásadně nepůsobí neplatnost následné veřejné dobrovolné dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxka či jinou osobu, která předmět držby drží, příp. si tuto držbu na tom, kdo do ní bude neoprávněně zasahovat, vynutit obecnými prostředky ochrany vlastxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx10:
Pro úplnost právního posouzení je třeba uvést, že z ustanovení § 20 odst. 1 zákona o veřejných dražbách lze pro tuto otázku dovodit, že dražební vyhlxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhaxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxa mezi jejími zákonem požadovanými náležitostmi, nicméně (z pohledu toho, že dražební vyhláška je vydávána obligatorně v písemné formě - srov. např. uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx její pravidelnou náležitostí. Protože jde však toliko o náležitost pravidelnou, nikoliv (z hlediska budoucího řádného průběhu veřejné dražby) podsxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxné dražby.
Podstatnou náležitostí dražební vyhlášky je, jak shora uvedeno, mimo jiné označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a záxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu, a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tuto skutečnost. Tyto okolnosti totiž mají přímý vlxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xaké písemné vyhotovení dražební vyhlášky zveřejněné na úřední desce městského úřadu vyhovělo, neboť všechny uvedené okolnosti byly (v souladu se zákxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxby, nemůže způsobit neplatnost dražby, když všechny v takovém výpisu ("duplicitně") uvedené skutečnosti rozhodné z hlediska splnění podstatných náxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xakým byl předmět dražby v dražební vyhlášce označen, jej jednoznačně individualizoval a vylučoval současně jeho záměnu s jiným (srov. § 11 zákona o veřxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxšce od jeho skutečného stavu, jde o vadu předmětu dražby. Vada předmětu dražby (odlišnost mezi stavem deklarovaným v dražební vyhlášce a stavem skutečxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxedených v ustanovení § 63 odst. 1 zákona o veřejných dražbách - odpovědnost navrhovatele dražby za vadu, a to v případě, že mu taková vada, na níž ve smlouvx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxovení § 63 odst. 4 zákona o veřejných dražbách - odpovědnost dražebníka za skutečnou škodu spočívající v rozdílu hodnoty předmětu dražby bez takové vadx x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxh, a zároveň by nebyl dán liberační důvod uvedený v ustanovení § 63 odst. 4 zákona o veřejných dražbách.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 15. decembra 20xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxt) stíhala povinnost cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě uhradit. Kdyby to učinila, nabyla by vlastnické právo k předmětu dražby k okamžiku pxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxtu pro žalobkyni" (jíž odpovídala jí uhrazená cena dosažená vydražením), mohla by být dána buď - při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 63 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxby dražebníka neupozornila, byla či měla být při podání návrhu na provedení dražby známa, nebo - při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 63 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx stavu bez vady), a to v případě, že by se jednalo o porušení povinnosti dražebníka uvedené v ustanovení § 20 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných dražbách a zxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti vydražitele zaplatit cenu dosaženou vydražením však nelze, byť má předmět dražby vady, spatřovat okolnost "ohrožení" vydražitele ve smyslu ustaxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedobrovolné dražby není - jak se uvádí v ustanovení § 48 odst. 3 a 4 zákona o veřejných dražbách - skutečnost, že dražební vyhláška nebyla doručena dlužnxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxe dražebník při zaslání (odeslání) dražební vyhlášky svým konáním nebo opomenutím nezapříčinil, že vyhláška nebyla (nemohla být) adresátům vůbec doxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxou náležitostí dražební vyhlášky proto, že má přímý vliv na řádný průběh následné dražby, na úspěšné vydražení jejího předmětu a na cenu dosaženou vydrxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxčení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství musí být provedeno způsobem, nevzbuzujícím z hlediska určitosti a srozumitelnosti pochybnosti u ktxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx x144/2010). Nedodržení této náležitosti dražební vyhlášky je důvodem neplatnosti dražby podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.
Pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xto neplatí jen v případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx), nemohou být dodatečně měněny ani označení a popis předmětu dražby ve dražební vyhlášce. Okolnost, že předmět dražby byl ve dražební vyhlášce označex xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxději do jejího zahájení upustil [srov. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných dražbách]. Neupustí-li dražebník za těchto okolností od dražby a je-li obxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebyly splněny podmínky uvedené v ustanovení § 21 zákona o veřejných dražbách (srov. § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách). Rozpor mezi označením a pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xeznamená, že vydražitel, kterému byl udělen příklep a který uhradil ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením, nenabývá vlastnictví nebo jiné práxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se jednat o neplatnou dražbu, neboť dobrovolná veřejná dražba je - jak vyplývá z výše uvedeného - neplatná, jen jestliže její neplatnost vyslovil soud. xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxývá vydražitel vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby i přes rozpor mezi jeho označením a popisem ve dražební vyhlášce a jeho označením a popisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx x x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxek 402 a 403 úpadce TESLA Lanškroun, a.s. (její přílohy) součástí předmětu této dražby, staly - po provedení změn v přílohách dražebních vyhlášek o dražxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxé přílohy dražební vyhlášky o dražbě tohoto střediska. Přestože změna údajů o předmětu dražby byla v obou dražebních vyhláškách provedena v rozporu s uxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxyslovil soud podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách. Protože lze s přihlédnutím ke všem okolnostem případu spolehlivě (jednoznačněx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxvyšší podání, je správný závěr odvolacího soudu, že vlastnictví k těmto věcem nabyl žalovaný a že se proto žalobce nemůže úspěšně domáhat, aby mu je žaloxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx 18 - 22. I když se tyto věci - na rozdíl od věcí označených pod č. 1 - 17 - nestaly součástí předmětu dražby střediska 401 vydraženého žalovaným, nelze s ohlexxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, spolehlivě dovodit, že uvedené věci byly vydraženy žalobcem při dražbě středisek 402 a 403 a že by se proto žalobce stal jejich vlastníkem.
Rozsudox xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x veřejných dražbách - jak vyplývá ze znění tohoto ustanovení a jeho smyslu a účelu - vždy, jestliže žalobu o určení neplatnosti dražby podala osoba, kterx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxby), směřuje-li žaloba proti všem osobám, jejichž práv a povinností se řízení a rozhodnutí o neplatnost veřejné nedobrovolné dražby dotýká, byla-li žxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé jsou taxativně stanoveny v tomto ustanovení.
V xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx2004, žalobu o určení neplatnosti dražby podala v prekluzívní tříměsíční lhůtě proti všem pasivně věcně legitimovaným osobám a byl naplněn důvod neplxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxoru s ustanovením § 43 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných dražbách uvedena "odhadnutá nebo zjištěná cena" předmětu dražby.
Odvolací soud odmítl naplnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xostavení žalobkyně v dražbě jako vlastníka nemovitosti. Nehledě k tomu, že považoval za předpoklad pro vyslovení neplatnosti veřejné nedobrovolné dxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxínku pro vyslovení neplatnosti dražby), odvolací soud nevzal náležitě v úvahu, že jeho argumentace vůbec vylučuje legitimaci vlastníka předmětu draxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xeřejných dražbách nemůže mít negativní vliv na postavení žalobkyně v dražbě jako vlastníka nemovitosti (v té podobě, jak jej chápe odvolací soud), jakxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xrovedena v souladu se zákonem (která není postižena žádným z důvodů neplatnosti dražby).
Odvolací soud hovoří v napadeném rozsudku o výkladu ustanovxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxl jazykový, logický, teleologický nebo jiný výklad zákona, ale že ve skutečnosti zpochybňuje to, zda neuvedení odhadnuté nebo zjištěné ceny předmětu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxsluší; stanoví-li zákon jednoznačně a nepochybně důvod neplatnosti veřejné nedobrovolné dražby, nemůže být při rozhodování věci eliminován jen na zxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxu k zistenému porušeniu ustanovenia § 17 ods. 5 písm. f) ZDD odvolací súd skúmal, či takýmto porušením zákona boli navrhovatelia dotknutí na svojich prxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxné, t.j. že dražobník oznámenie o dražbe nezaslal správnemu správcovi dane, takýmto konaním navrhovatelia v 1/ a v 2/ rade neboli priamo dotknutí na svoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxhovatelia v 1/ a v 2/ rade neboli dotknutí na svojich právach, a to i vzhľadom na zistený skutkový stav, a to, že v prípade išlo o v poradí už druhé kolo dražbyx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxažby, kde okrem iného bola dohoda na najnižšom podaní 550 000 eur s možnosťou zníženia na 50% sumy určenej znaleckým posudkom. Podľa § 16 ods. 6 ZDD x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxý pobyt, najnižšie podanie nemôže byť nižšie ako polovica hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom. Porušenie zákona o dobrovoľných dražbxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xčastníkov dražby a ani na najvyššie podanie zo stany odporcu v 3/ rade, prípadne na cenu dosiahnutú vydražením) a nemohlo spôsobiť, že navrhovatelia boxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtiny súvisiace s výkonom dražby nie je možné dodatočne meniť, a to práve z dôvodu, že sa medzičasom tretie osoby môžu oboznámiť s informáciami a listinamxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx