2/1991 Zb.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx/2003 Z.z., č. 585/2004 Z.z., č. 103/2007 Z.z., č. 328/2007 Z.z., č. 555/2007 Z.z., č. 400/2009 Z.z., 564/2009 Z.z., č. 557/2010 Z.z., č. 416/2013 Z.z. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxmannová
Úvodné ustanovenie
KOMENTÁR
Význam zamestnaneckej participácie na riadení firmy zamestnávateľa bol sformulovaný v roku 194x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoja.
Kolektívne vyjednávanie je jednou z najrozšírenejších foriem tejto sociálnej participácie. Vnútroštátnym právnym predpisom, ktorý v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx svojom úvodnom ustanovení v prvom paragrafe tzv. pozitívnym spôsobom vymedzuje svoju vecnú pôsobnosť v dvoch rovinách:
1.
v rovine kolektívneho vxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxstnávateľmi na druhej strane, pričom cieľom tohto rokovacieho procesu je uzavretie kolektívnej zmluvy,
2.
v rovine vymedzenia súčinnosti, ktorx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, t.j. pri kolektívnom vyjednávaní v zmysle definovanom týmto zákonom.
Aplikovaním metódy logického výkladu s použitím výkladového pravidla xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xdborových organizácií na jednej strane a medzi zamestnávateľmi na druhej strane.
Kolektívnym vyjednávaním podľa tohto zákona sa rozumejú len takx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxsp. orgány odborových organizácií a na druhej strane zamestnávatelia alebo organizácia, resp. organizácie zamestnávateľov
Toto formálne kritériux xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xednej strane, ktorých reprezentuje odborová organizácia prostredníctvom svojho orgánu alebo viac odborových organizácií prostredníctvom svojho xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxií. Žiadni iní zástupcovia zamestnancov ako odborové orgány nemôžu byť v zmysle tohto zákona zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy.
b)
Základ na bxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxlučne len konsenzom medzi dvoma zmluvnými stranami. Tento zákon nepripúšťa iný počet zmluvných strán kolektívnej zmluvy, než sú dve zmluvné strany, pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxneho dialógu medzi zmluvnými stranami
V zmysle štandardov Európske únie sa sociálny dialóg chápe ako dialóg dvoch sociálnych partnerov - reprezentatxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdujú podmienky vzájomného fungovania.
Účinný sociálny dialóg je taký, ktorý pomáha predchádzať hroziacim sociálnym nepokojom medzi zamestnancamx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxiť, že nepôjde o účinný sociálny dialóg medzi zmluvnými stranami kolektívnej zmluvy, ak témou tohto dialógu sú skutočnosti vyvolávajúce medzi zmluvnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Toto obsahové kritérium kolektívneho vyjednávania znamená, že kolektívnym vyjednávaním je len také rokovanie o kolektívnej zmluve, ktoré pomáha xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi zamestnancami a zamestnávateľmi - a tým podporuje napĺňanie účinkov sociálneho dialógu. Aplikovaním metódy logického výkladu s použitím výkladovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré ani len nemá potenciál napomôcť sociálnemu zmieru medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, nie je kolektívnym vyjednávaním podľa zákona o kolektívxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aj keď pre úplnosť považujeme za korektné uviesť, že aj pri funkčne prebiehajúcom sociálnom dialógu sú povolené nátlakové akcie, ktoré majú podobu štxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxho sociálneho dialógu reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a reprezentatívnych zástupcov zamestnávateľov.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxej zmluvy sú skutočnosti, ktoré vyvolávajú (potenciálne alebo aktuálne) sociálny nepokoj, a tieto skutočnosti nie je možné vyriešiť dohodou zmluvnýxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxtívnej zmluve, ktoré napomáha dosiahnuť sociálny mier medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Bazálnym predpokladom na dosiahnutie sociálneho miexx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxm sociálnym nepokojom. To znamená, že kolektívna zmluva, o ktorej sa vedie kolektívne vyjednávanie v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní, má skutxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xbsahom jej zmluvných dojednaní sú také sociálne otázky, ktoré bezprostredne implikujú aktuálny alebo hroziaci stav sociálneho napätia.
e)
Rokxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxektívnym vyjednávaním je len také rokovanie, ktorého skutočným cieľom je dosiahnutie dohody o obsahu kolektívnej zmluvy.
Vo svojom úvodnom uxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxrové orgány zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch vrátane kolektívneho vyjednávania. Zamestnanci aj zamestnávatelia majú právo na kolektívne vxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxkona o kolektívnom vyjednávaní je potrebné mať na pamäti, že všetky zákonné kritériá kolektívneho vyjednávania uvedené pod písmenami a) až e) musia bxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o kolektívne vyjednávanie podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Len v prípade, ak budú splnené skutkové a právne podmienky kolektívneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxm o súčinnosť, ktorú štát poskytuje príslušným odborovým organizáciám na jednej strane a zamestnávateľom na druhej strane pri kolektívnom vyjednávaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xen v prípade, ak budú splnené skutkové a právne podmienky kolektívneho vyjednávania ustanovené zákonom o kolektívnom vyjednávaní, sa účastníci kolexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxdmienky kolektívneho vyjednávania ustanovené zákonom o kolektívnom vyjednávaní, dôkazné bremeno zaťažuje toho účastníka kolektívneho vyjednávaxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xôže presúvať z jednej strany kolektívneho vyjednávania na druhú podľa toho, čí návrh, t.j. návrh ktorej strany kolektívneho vyjednávania, sa v konkréxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvateľa (t.j. argumenty zmluvnej strany oferenta) akceptuje, alebo či ich rozporuje. Zo zákonných kritérií kolektívneho vyjednávania špecifikovanxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinný sociálny dialóg medzi zmluvnými stranami alebo či ide o sociálny dialóg neschopný vyvolať akékoľvek zamýšľané účinky,
- do úvahy pricháxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvnými stranami,
-
vždy je najprv potrebné náležite zhodnotiť skutočný stav, t.j. či medzi zmluvnými stranami je stav sociálneho mieru alebo je nastxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxluvnými stranami aktuálne nastolený stav sociálneho mieru, a teda tento je už dosiahnutý, nie je ďalej čo dosahovať, kolektívne vyjednávanie je vo svoxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxec zákona o kolektívnom vyjednávaní, a teda by s ním nebolo v súlade;
c)
cieľom ktorých je uzavretie kolektívnej zmluvy medzi zmluvnými stranamxx
x
xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnmi odborových organizácií a zamestnávateľom alebo organizáciou, resp. organizáciami zamestnávateľov, ktorých skutočným cieľom nie je uzavretie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyjednávaní.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o poxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxka č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxávny úkona zákon v ustanoveniach § 2 tzv. pozitívnym spôsobom definuje obsah kolektívnej zmluvy nasledovne:
a)
úprava individuálnych a kolektívxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx že napriek tomu, že ide o dvojstranný záväzkový pracovnoprávny úkon medzi konkrétnymi zmluvnými stranami, kolektívna zmluva je zároveň aj normatívnxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x)
zamestnanci zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý je zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy,
b)
zamestnanci zamestnaní u zamestnávatxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkonomických činností týchto zamestnávateľov na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxestnaní u zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia, na ktoré bola rozšírená záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
d)
zamestnanci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxsia.
Vo svojej normatívnej časti je teda kolektívna zmluva zároveň prameňom práva, pretože zakladá priame právne nároky bližšie neurčenému poxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xerogačný charakter, a to konkrétne k tej časti pracovnej zmluvy, v ktorej pracovná zmluva upravuje nároky zamestnanca v menšom rozsahu než kolektívna xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
x xlatne uzatvorenej pracovnej zmluve konkrétneho zamestnanca, a to konkrétne k tej časti pracovnej zmluvy, v ktorej pracovná zmluva upravuje nároky zaxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v akom upravuje nároky zamestnancov v nižšom rozsahu ako kolektívna zmluva vyššieho stupňa (§ 4 ods. 2).
Ustanovenia normatívnej časti kolektíxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxto obdobia, pokiaľ doba účinnosti niektorých záväzkov nie je v kolektívnej zmluve dojednaná odchylne. Výnimku z tohto pravidla predstavuje situáciax xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx sa uzatvorila podniková kolektívna zmluva v služobnom úrade; účinnosť tejto podnikovej kolektívnej zmluvy sa predlžuje do nadobudnutia platnosti kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xplatňujú a uspokojujú rovnako ako nároky zamestnancov z pracovného pomeru, t.j. ide o tzv. priame pracovnoprávne nároky.
Vo svojej záväzkovej časxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xmluvnej strany.
Nároky, ktoré vznikli jednotlivým účastníkom kolektívnej zmluvy, sa uplatňujú a uspokojujú rovnako ako iné zmluvné nároky zmluvxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxluva upravuje:
a)
pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania,
b)
vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancamxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx ich upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, ak Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje takúto dohoxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxahového hľadiska predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť napríklad nasledujúce oblasti, ktoré upravuje Zákonník práce:
-
zvýšenie miezd,
-
skxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxestnancov a podpora športových a kultúrnych aktivít,
-
bližšie vymedzenie okruhu zamestnancov, prípadne aj bývalých zamestnancov, ktorým zamexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo poskytnuté členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou,
-
a inx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
dohodnutie dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80% dennxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a ich výšku v rozsahu upravenom zákonom (§ 2 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a ďaxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnejšie podmienky pre zmluvnú stranu odborového orgánu, resp. odborových orgánov, t.j. ide o úpravu výhodnejšiu pre zmluvnú stranu zástupcov zamestnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xie je možné platne dojednať pracovné podmienky, podmienky zamestnávania ani vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, resp. vzťahy medzi zamesxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxené v ustanoveniach Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov.
V spojení s ustanoveniami § 13 až 15 zákona o kolektívnom vyjednávaní sú xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxka práce.
Zásada zmluvnosti vyplýva z toho, že pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce vznikajú na základe zmluvnej slobody účastníkov pracxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxv pracovnoprávnych vzťahov, a teda obsah pracovnoprávnych vzťahov vzniká nie direktívne, ale ako výsledok konsenzu účastníkov pracovnoprávneho vzxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxné.
Z toho sa potom vyvodzuje, že žiaden z účastníkov pracovnoprávneho vzťahu nemá pri uzatváraní pracovnoprávneho zmluvného vzťahu právne výxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvnoprávneho vzťahu nemá pri uzatváraní pracovnoprávneho zmluvného vzťahu právo direktívne uložiť inému účastníkovi pracovnoprávneho vzťahu nejaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx najmä v:
1.
slobode výberu zmluvného partnera,
2.
slobode uzavretia zmluvy,
3.
slobode určenia obsahu zmluvy,
4.
slobode skončenia zxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxzané štrajkovať, účastník kolektívnej zmluvy vystupujúci na strane zástupcov zamestnávateľov nemá:
1.
slobodu výberu zmluvného partnera, pretxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxia zmluvy, pretože jeho autonómna vôľa môže byť prelomená rozhodnutím rozhodcu kolektívneho sporu;
3.
slobodu určenia obsahu zmluvy, pretože obxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtnávania ani vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, resp. vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmluvu, predmetom ktorej nemôže byť žiadne dojednanie na jeho prospech;
4.
slobodu výberu zmluvnej formy, pretože pre kolektívne zmluvy platí záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxna k družstvu. Kolektívnu zmluvu v týchto prípadoch nahrádza uznesenie členskej schôdze (§ 231 ods. 5 Zákonníka práce), pričom z hľadiska obsahového vxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvenia § 231 Zákonníka práce.
Uznesenie členskej schôdze, ktoré nahrádza kolektívnu zmluvu, upravuje:
a)
pracovné podmienky vrátane mzdových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxe Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, ak Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje takúto dohodu alebo ak z xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxdiska predmetom uznesenia členskej schôdze družstva, ktoré nahrádza kolektívnu zmluvu, môžu byť napríklad nasledujúce oblasti, ktoré upravuje Zákxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxonníku práce,
-
predĺženie dovolenky,
-
stanovenie výhodnejších podmienok pre poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach v práci,
-
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, prípadne aj bývalých členov družstva, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie,
x
x xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxúce oblasti, ktoré upravujú iné pracovnoprávne predpisy:
-
dohodnutie dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti členov drxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxasnej pracovnej neschopnosti),
platenie príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a ich výšku v rozsahu upravenom zákonom (§ 2 odsx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvnu zmluvu, má zo svojej podstaty normatívny charakter. Podobne, ako je normatívnym právnym aktom normatívna časť kolektívnej zmluvy, aj uznesenie čxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Uznesenie členskej schôdze družstva, ktoré nahrádza kolektívnu zmluvu, má derogačný charakter vo vzťahu k platne uzatvorenej pracovnej zmluve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx družstva v menšom rozsahu než uznesenie členskej schôdze družstva, ktoré nahrádza kolektívnu zmluvu (§ 231 ods. 3 v spojení s § 231 ods. 5 Zákonníka práxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
V druhom odseku tohto ustanovenia je zakotvené základné pravidlo určovania okruhu zmluvných strán kolektívnej zmluvy, resp. pravidlo určovania oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxť:
a)
na strane zástupcov zamestnancov príslušné odborové orgány a
b)
na strane zamestnávateľov konkrétni zamestnávatelia, prípadne ich orgxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxentujú ich odborové orgány odborových organizácií. Odborové orgány odborových organizácií majú v oblasti uzatvárania kolektívnych zmlúv legislatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxím účastníkov kolektívnej zmluvy tak, že na strane zamestnancov vystupujú výlučne len odborové orgány, poukazujeme aj na viaceré nadväzujúce ustanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxoch vrátane kolektívneho vyjednávania. Zamestnávateľ je povinný umožniť odborovému orgánu pôsobiť na pracoviskách;
-
v zmysle ustanovení § 11a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa kolektívnu so zamestnávateľom zmluvu odborový orgán.
Odborová organizácia je v zmysle ustanovení § 230 Zákonníka práce občianske združenixx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxvnickou osobou a získava právnu subjektivitu dňom nasledujúcim potom, ako bol Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručený návrh na jej evidenxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx byť nútený k združovaniu v odborovej organizácii, k členstvu v odborovej organizácii ani k účasti na činnosti odborovej organizácie. Z odborovej orgaxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxborovej organizácii, že sa zúčastňuje na činnosti odborovej organizácie alebo že podporuje odborovú organizáciu. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxej organizácie musia obsahovať:
1.
názov združenia odborovej organizácie,
2.
sídlo odborovej organizácie,
3.
cieľ činnosti odborovej oxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxvenia o organizačných jednotkách odborovej organizácie, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
8.
zásady hospodárenia odborovxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxborovej organizácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného odborového orgánu (napr. predseda odborovej organizácie, prezident odborovej orxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxnam členov odborového orgánu, ktorí konajú v mene odborovej organizácie.
Zmluvná strana zamestnávateľa, resp. organizácie zamestnávateľov
Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí § 7 ods. 1 Zákonníka práce sa pod pojmom zamestnávateľ rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xreba pojem právnická osoba vykladať v súlade s ustanoveniami § 18 a nasl. Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník presne nevymedzuje pojem právnixxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxganizačné členenie.
Pod pojmom právnická osoba sa v zmysle ustanovení § 18 Občianskeho zákonníka rozumie:
a)
združenie fyzických alebo právnxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxe združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, politické strany a politické hnutia podľa zákona č. 85/200x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, záujmové združenia právnických osôb, a pod.;
b)
účelové združenia maxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, mxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov;
d)
iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon; napríklad zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxej správy, a pod.
Občiansky zákonník definuje základné identifikačné znaky právnickej osoby, ktorými sú:
a)
názov právnickej osoby,
bx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxektivitu. Podľa § 7 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vždy len vo svojom mene a je priamym nositeľom právnej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnoprávnych vzťahov. Subjektivita zamestnávateľa v pracovnom práve je však podstatne zložitejšia v porovnaní s právnou úpravou právnej subjektivitx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh vystupovať ako zamestnávateľ aj takáto organizačná jednotka, ak to ustanovuje osobitný predpis alebo ak to ustanovujú stanovy podľa osobitného prexxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtivitu zamestnávateľa, je napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxanov v znení neskorších predpisov, stanovy obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, stanovy záujmového združenia právnických osôb a pod.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx voči zamestnancom vystupovať jednotlivé organizačné jednotky obchodnej spoločnosti. V takom prípade každá organizačná jednotka obchodnej spoločxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxrávneho vzťahu zamestnávateľ ako celok, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná jednotka; uvedené pravidlo platí aj v opačnom prípade, a teda ak je účaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x x xxxx 2 priznáva postavenie zamestnávateľa aj takým organizačným jednotkám zamestnávateľa, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu. Takáto právna úpxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx organizačná zložka, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, nekoná vo vlastnom mene, ale vždy len v mene tej právnickej osoby, do ktorej patrí, resp. xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxivita nie je obsiahnutá ani v Občianskom zákonníku, ani v Obchodnom zákonníku. Existencia delenej subjektivity umožňuje, aby pre rôzne organizačné jxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxa môže byť založená na princípe občianskeho združenia, ktorého vznik a existencia sú upravené v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxtvu vnútra Slovenskej republiky doručený návrh na jej registráciu. Návrh na registráciu organizácie zamestnávateľov môžu podať najmenej traja občaxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxii zamestnávateľov ani k účasti na činnosti v organizácii zamestnávateľov. Z organizácie zamestnávateľov môže každý slobodne vystúpiť, a to kedykoľxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xa činnosti organizácie zamestnávateľov alebo že podporuje organizáciu zamestnávateľov. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že stojí mimo organizáxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe zamestnávateľov musia obsahovať:
1.
názov združenia organizácie zamestnávateľov,
2.
sídlo organizácie zamestnávateľov,
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstnávateľov,
6.
určenie orgánov organizácie zamestnávateľov a funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie zamestnávateľov,
7.
ustxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxia organizácie zamestnávateľov.
Organizáciu zamestnávateľov navonok zastupuje orgán určený v stanovách.
V prípade, ak kolektívnu zmluvx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxencia sú upravené v § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
Združenie môžu zakladať a jeho členmi môžu byť výlučne právnické osoby, a to bez ohľadu na ich cxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podmienky, za ktorých môžu subjekty verejnej správy, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zakladať iné pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxžu byť aj zahraničné právnické osoby, ktorým právny poriadok umožňuje členstvo v iných právnických osobách.
Záujmové združenie právnických osôb xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xáujmov alebo na dosiahnutie iného účelu. Záujmové združenie právnických osôb možno založiť:
1.
zakladateľskou zmluvou uzavretou písomne zakladxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgány) schválené zakladateľmi;
2.
schválením na ustanovujúcej členskej schôdzi združenia, o čom sa spíše zápisnica. K zápisnici musia byť priložxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxických osôb musia obsahovať:
a)
xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xovinnosti členov,
g)
orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti,
h)
spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom,
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného úradu o registrácii. Register vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia. Konanie o registrácii začína na písomný návrh, ktxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxp. ustanovujúcou členskou schôdzou.
Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní má vo vzťahu k ustanoveniam § 3 zákona o kolektívnom vyxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxtívnej zmluvy vyššieho stupňa. Táto klasifikácia má mimoriadny význam najmä:
-
pri správnom určení odborového orgánu pri vyhlásení štrajku podľa x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí,
-
pre určenie trvania kolektívnej zmluvy podľa § 6 zákona o kolektívnom vyjednávaní,
-
pre extenziu kolektívnej zmluvy podľa § 7 a podľa § 7a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovými orgánmi a zamestnávateľom, pričom pod pojmom zamestnávateľ sa rozumie aj služobný úrad.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je:
a)
uzavrexx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxanizáciami zamestnávateľov,
b)
uzavretá medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamestnávaxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi, vlxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x x xx x xxx x xx xx x xxx x xx xx x xx
Súvisiace predpisy
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov;
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektoxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxanizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxu 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politickýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxerať ju]
KOMENTÁR
Ustanovenie § 3 zákona má vo vzťahu k ustanoveniam § 2 ods. 2 zákona charakter lex specialis ku lex generalis.
Zatiaľ čo vo všexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v zmysle ktorého kolektívne zmluvy môžu uzatvárať na strane zástupcov zamestnancov príslušné odborové orgány a na strane zamestnávateľov konkrétni xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxvať o kolektívnej zmluve a uzavierať kolektívnu zmluvu v mene zmluvnej strany určenej v súlade s § 2 ods. 2 zákona.
K písmenu a)
Zákon v tomto ustanovxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu zástupca príslušného odborového orgánu, ktorého oprávnenie vyplýva zo stanov odborovej organizácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxik a existencia občianskeho združenia je upravená v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Odborová organizácia sa xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xej registráciu.
K stanovám odborovej organizácie, k jej zastupovaniu navonok a povinnosti písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxa zamestnávateľa.
Vymedzenie toho, kto je štatutárnym orgánom právnickej osoby, je spravidla jasne ustanovené v právnych predpisoch upravujúcixx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx spoločnosti, zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, a pod.) alebo to ustanovujú vnútorné predpisy právnickxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx združenie).
Iná situácia je pri posudzovaní toho, kto je oprávneným zástupcom zamestnávateľa, t.j. zástupcom zamestnávateľa oprávneným v mene zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx zamestnávateľa, ktoré sú obsiahnuté v ustanoveniach § 9 Zákonníka práce a ktoré vymedzujú okruh osôb oprávnených robiť právne úkony za zamestnávatexxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx musia byť splnené aj podmienky obsiahnuté v § 9 Zákonníka práce, pokiaľ osobitný predpis, t.j. zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, neustanxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxi nevylučuje použitie ustanovení § 9 Zákonníka práce. Práve naopak, právna úprava § 32 ods. 3 zákona o kolektívnom vyjednávaní výslovne určuje subsidxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvnickej osoby môžu v pracovnoprávnych vzťahoch vykonávať právne úkony nimi poverení zamestnanci. V takomto prípade ide o splnomocnenie vystavené štxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xecháva zastúpiť splnomocnencom pri úkonoch patriacich štatutárnemu orgánu, resp. členovi štatutárneho orgánu zamestnávateľa právnickej osoby.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splnomocniteľa, ktorý osvedčuje voči tretím osobám existenciu oprávnenia splnomocnenca konať v mene a na účet splnomocniteľa.
Od plnomocenstva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxanie na základe splnomocnenia vzniká akceptovaním splnomocnenia osobou splnomocnenca.
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxe, ktorá sa uzatvára medzi splnomocniteľom a splnomocnencom;
b)
samotný právny vzťah zastúpenia, t.j. vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnexxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxia splnomocniteľom a splnomocnencom voči tretím osobám.
Iní zamestnanci zamestnávateľa, t.j. iní ako:
a)
štatutárny orgán právnickej osoxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxckej osoby,
d)
zamestnanec poverený členom štatutárneho orgánu na zastupovanie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, najmä vedúci organxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxťahoch ako orgány zamestnávateľa, a to v rozsahu vyplývajúcom takýmto zamestnancom zamestnávateľa z ich funkcií určených organizačnými predpismi zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ktoré vymedzuje okruh osôb oprávnených robiť v mene zamestnávateľa právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch, nie je možné zamieňať s ustanoveniami x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx prípadom, na ktorý Zákonník práce nemyslí, je likvidácia právnickej osoby. Zrušením spoločnosti a jej vstupom do likvidácie zaniká oprávnenie štatxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdzenú pôsobnosť, pretože je oprávnený konať v mene právnickej osoby len také úkony, ktoré smerujú k likvidácii.
Špecifická situácia nastane aj vtexxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxej osoby a dispozičné oprávnenia prechádzajú ex lege na správcu konkurznej podstaty.
Zákonník xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxto otázka zostáva nevyriešená nielen v právnej teórii, ale aj v právnej praxi. Prokúrou sa chápe osobitný druh zákonného splnomocnenia podľa Obchodnéxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxh vzťahov, táto funkcia
eo ipso
nepriznáva prokuristovi právo konať v mene zamestnávateľa aj v pracovnoprávnych vzťahoch. Takáto subsidiárna aplikxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x ods. 1 Zákonníka práce. Preto, ak vnútorný organizačný predpis zamestnávateľa (najčastejšie organizačný poriadok) nevymedzuje prokuristovi kompxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxovnoprávnych vzťahoch.
K písmenu c)
Zákon v tomto ustanovení upravuje, že zamestnávateľ - fyzická osoba, ktorý je zmluvnou stranou kolektívnej zxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxoba, ktorý je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy, pri rokovaní a uzavieraní kolektívnej zmluvy môže dať zastúpiť na základe plnomocenstva, resp. či x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxveň však treba chápať ustanovenie § 3 písm. c) zákona v nadväznosti na celé znenie § 3 zákona, keď zákonodarca v písmene b) výslovne upravil možnosť zasxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnej úpravy zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá vylučuje subsidiárnu pôsobnosť Zákonníka práce. Keďže osobitná právna úprava § 3 písm. c) zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxieraní kolektívnej zmluvy, pričom táto úprava je odlišná od právnej úpravy § 9 Zákonníka práce, nie je možné aplikovať ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxtnávateľa - fyzickej osoby, ktoré sú obsiahnuté v ustanoveniach § 9 Zákonníka práce, a teda zamestnávateľ - fyzická osoba, ktorý je zmluvnou stranou koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxuje o kolektívnej zmluve a uzaviera kolektívnu zmluvu zástupca, ktorého oprávnenie vyplýva z vnútorného predpisu organizácie zamestnávateľov.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxanskeho združenia sú upravené v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Organizácia zamestnávateľov sa stáva právnxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxciu. Stanovy organizácie zamestnávateľov musia obsahovať:
1.
názov združenia organizácie zamestnávateľov,
2.
sídlo organizácie zamestnáxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnizácie zamestnávateľov,
6.
určenie orgánov organizácie zamestnávateľov a funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie zamestnávateľoxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxy hospodárenia organizácie zamestnávateľov.
Organizáciu zamestnávateľov, ktorá je občianskym združením, tak navonok zastupuje orgán, ktoxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxov, a pod.).
V prípade, ak má organizácia zamestnávateľov právnu formu záujmového združenia právnických osôb, vznik a existencia záujmového zdruxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx bez ohľadu na ich charakter. Z okruhu zakladateľov a členov združenia sú vylúčené všetky fyzické osoby, a to aj keď sú podnikateľmi. Právnickými osobamx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcie a príspevkové organizácie zakladať iné právnické organizácie, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxvnické osoby, ktorým právny poriadok umožňuje členstvo v iných právnických osobách.
Záujmové združenie právnických osôb je právnickou osobou, txxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxutie iného účelu.
Stanovy záujmového združenia právnických osôb musia obsahovať:
a)
názov združenia,
b)
sídlo združenia,
c)
predmet xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xch pôsobnosti,
h)
spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom,
i)
spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú.
Zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxdle kraja príslušný podľa sídla združenia.
Organizáciu zamestnávateľov, ktorá je záujmovým združením právnických osôb, tak navonok zastupuje oxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtnávateľov, a pod.).
K písmenu e)
Zákon v tomto ustanovení upravuje, že pri rokovaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a pri uzatváraní kolektíxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxát, a v mene zamestnávateľa rokuje a kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzaviera zástupca poverený vládou.
Pracovnoprávne vzťahy, v ktorých je zamxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, služobný pomer a pod. podľa osobitných predpisov, napríklad podľa zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 31xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o poverení zástupcu pri rokovaní o kolektívnex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx svoju právomoc. Na schôdzach vláda Slovenskej republiky rozhoduje v zbore hlasovaním jej členov, pričom je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpoloxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxu na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky rozhodli aj mimo schôdze (t.j. rozhodnutie vlády Slovenskej republiky prijaté per rollam). Na prijatie uxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky rozhoduje o prerokúvaných veciach spravidla formou uznesenia, ktorého konečné znenie formuluje predsedajúci. Uznesenie je teda forma, v ktoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxosť, je to individuálny správny akt, ktorý zaväzuje len adresátov uznesenia. Uznesenie vlády Slovenskej republiky obsahuje
a)
dátum prijatia a číxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnotenia plnenia,
c)
kto uznesenie vykoná a komu sa dáva na vedomie
Rozhodnutie organizačnej a operatívnej povahy, vzatie informatívneho mxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xísmenu f)
Zákon v tomto ustanovení upravuje, že pri rokovaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vo verejnom záujme, v mene zamestnávateľa, ktorým je štát, rokuje a kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzaviera zástupca poverený vládou.
Viac k roxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verexxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvateľov.
Organizácia zamestnávateľov má spravidla právnu formu občianskeho združenia alebo záujmového združenia právnických osôb.
Viac k oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xx x x xx x xxx x xx xx x xxx x xx xx x xx
Súvisiace predpisy
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednex xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx81;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach;
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších pxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov;
zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xPluralita odborových organizácií]
KOMENTÁR
Ustanovenie § 3a zákona upravuje vzťahy, ktoré vznikajú pri rokovaní o kolektívnej zmluve a pri uzaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v prípade pôsobenia odborových organizácií u zamestnávateľa, resp. u zamestnávateľov.
K odseku 1
Pluralita odborových organizácií a odborovýcx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxpcov zamestnancov viac ako jedna odborová organizácia.
Pluralita odborových organizácií sa na podnikovej úrovni upravuje v tom zmysle, že ak u zamxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxvnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov nasledovne:
a)
inak než spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa na tom medzi sebou dohodnú všetky odborové oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa alebo viac odborových organizácií, ktoré sú určené dohodou. K určeniu odborovej organizácie zastupujúcej ostatné odborové organizácie môže dôjsť xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxestnávateľa medzi sebou nedohodnú na inom postupe.
Ak nenastane žiadna z dvoch uvedených situácií, potom v pluralite odborových organizácií a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxbné uviesť, že má ísť o trvalý alebo aspoň dlhodobý stav, ktorý je prekážkou kolektívneho vyjednávania podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní, resp. kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxdohody, zákon v tomto ustanovení výslovne udeľuje zamestnávateľovi možnosť uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou, resp. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxané právo uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu s menším počtom odborových organizácií, než xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrá reprezentuje najväčší počet členov, resp.
b)
sú tie odborové organizácie konajúce spoločne a vo vzájomnej zhode, ak súčet ich členov je väčší akx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxriť podnikovú kolektívnu zmluvu je členstvo v príslušnej odborovej organizácii.
Uvedené zákonné ustanovenie je koncipované ako právo zamestnávxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxektívnu zmluvu s reprezentatívnou odborovou organizáciou, resp. s reprezentatívnymi odborovými organizáciami, ale zamestnávateľ môže zostať pasxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xastáva v situácii, keď pri rokovaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vystupuje na strane zástxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxborových orgánov sa upravuje v tom zmysle, že ak u zamestnávateľov pôsobia viaceré odborové organizácie pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
a)
inak než spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa na tom medzi sebou dohodnú všetky vyššie odborové orgány zúčastnených odborových organizácií pôsobiaxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxch odborových orgánov, ktoré sú určené dohodou. K určeniu vyššieho odborového orgánu, resp. k určeniu vyšších odborových orgánov zastupujúcich ostaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx vyššie odborové orgány zúčastnených odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov medzi sebou nedohodnú na inom postupe.
Ak nenastaxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxniu stavu nedohody v prípade plurality odborových organizácií a ich vyšších odborových orgánov je potrebné uviesť, že má ísť o trvalý alebo aspoň dlhodxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy vyššieho stupňa. Ak v pluralite odborových organizácií x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxsť uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s príslušným vyšším odborovým orgánom odborových organizácií, resp. s príslušnými vyššími odborovýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľov zákonom garantované právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s menším počtom odborových organizácií, než ktoré celkovo pôsobia u zamexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxov:
a)
je ten vyšší odborový orgán odborových organizácií, ktorý reprezentuje najväčší počet členov u týchto zamestnávateľov, resp.
b)
sú tie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxet členov odborových organizácií s najväčším počtom členov u týchto zamestnávateľov
Kritériom reprezentatívnosti pre právomoc vyššieho odbxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxonné ustanovenie je koncipované ako právo organizácie zamestnávateľov, a teda ak v pluralite odborových organizácií a vyšších odborových orgánov naxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxáciou, resp. s reprezentatívnymi odborovými organizáciami, ale organizácia zamestnávateľov môže zostať pasívna, a v takom prípade sa postupuje podxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxde medzi odborovými orgánmi, resp. vyššími odborovými orgánmi k dohode o tom, ktorý orgán, resp. ktoré orgány budú vystupovať a konať s právnymi dôsledxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvádza, že o spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy ide vtedy, ak sa zúčastnené strany nedohodnú podľa odsxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí kolektívnej zmluvy, resp. kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, alebo
b)
strany zúčastnené na rokovaní odborových orgánov, resp. vyšších odborxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxu 2 tohto paragrafu je zrejmé, že dohoda o tom, ktorý orgán, resp. ktoré orgány budú pri rokovaní o kolektívnej zmluve, resp. o kolektívnej zmluve vyššiexx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxích odborových orgánov, t.j. len účastníkov kolektívnej zmluvy, resp. kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vystupujúcich na strane zamestnancov. Do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xni ich nijak ovplyvňovať.
Z uvedeného dôvodu treba odsek 3 chápať v spojení s ustanoveniami odsekov 1 a 2 tohto paragrafu, teda v zmysle, že o spor o určxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxie odborové orgány, t.j. strany zúčastnené na rokovaní odborových orgánov, resp. vyšších odborových orgánov o uzatvorení dohody o tom, ktorý orgán, rxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx dôsledkami pre všetkých zamestnancov.
K odseku 4
Zákon výslovne udeľuje právo rozhodnúť spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x táto pôsobnosť rozhodcov je v zmysle predmetného zákonného ustanovenia koncipovaná ako výlučná. To znamená, že žiadny iný orgán verejnej moci nie je nx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xstanovení v podstate upravuje pôsobnosť rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Zákon výslovne predpokladá, že na osobe rozhodcu sa môžu odborové orgány, resp. vyššie odborové orgány dohodnúť, a teda výber konkrétneho rozhodcu nx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxánov, resp. vyšších odborových orgánov, pričom jediným zákonným limitom takéhoto výberu je kritérium, že rozhodca musí byť zapísaný v zozname rozhodxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. vyššie odborové orgány nedohodnú na osobe rozhodcu na rozhodnutie sporu o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmlxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určí konkrétneho rozhodcu na rozhodnutie sporu o určenie odborovej organizácxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxieho xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxú na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto paragrafu. Z textácie ustanovení odseku 1 a odseku 2 tohto paragrafu je zrejmé, že dohoda o tom, ktorý orgán, resp. ktoxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxami pre všetkých zamestnancov, je výlučne len vecou odborových orgánov, resp. vyšších odborových orgánov, t.j. len účastníkov kolektívnej zmluvy, rxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánov nemôže zamestnávateľ, resp. organizácia zamestnávateľov nijako vstupovať ani ich nijak ovplyvňovať.
Z textácie ustanovení odseku 3 je potxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej zmluvy ide výlučne len vtedy, ak sa podľa odseku 1 alebo 2 tohto paragrafu nedohodnú odborové orgány, resp. vyššie odborové orgány, pretože len tietx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xolektívnej zmluve vyššieho stupňa a pri jej uzatváraní vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov.
Preto druhú vetu odsekx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdnutie sporu o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, ak sa na osobe rozhodcu nedohodnú odborové orgány, resp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky povinné skúmať, či sú splxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxeho stupňa a pri jej uzatváraní je pluralita odborových organizácií,
2.
v pluralite odborových organizácií a odborových orgánov nastáva tzv. stax xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxom postupe,
3.
tzv. stav nedohody je trvalý alebo aspoň dlhodobý stav, ktorý je prekážkou kolektívneho vyjednávania podľa zákona o kolektívnom vyxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxktívnu zmluvu, resp. organizácia zamestnávateľov neuzatvorila kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s reprezentatívnou odborovou organizáciu, respx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxli na osobe rozhodcu.
Napriek tomu, že predmetné ustanovenie neupravuje okamih, ktorým začína pred rozhodcom konanie v spore o určenie odborovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxx xx
xxxx xxxxxxx x xxxxx x určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy začína dňom prijatia žiadosti o riešenie sporu rozhodcom alebo dňom, kexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xa rozdiel od ustanovení § 13 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní, o prijatí žiadosti o riešenie sporu rozhodcom nie je rozhodca povinný spísať so zúčxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxrovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy je doklad, ktorý oprávňuje príslušnú odborovú organizáciu alebo príslušné odborovx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxganizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, t.j. zákon nedefinuje žiadnu lehotu na vydanie rozhodnutia rozhodcu, ani žiadne náležitosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xonímaní písomne zachyteného dokumentu.
S poukazom na princípy rozhodovacej činnosti rozhodcu uvedené v komentári k § 13 až 15 zákona o kolektívnom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxo obsahovať:
1.
uvedenie mena a priezviska rozhodcu a skonštatovanie o jeho platnom zápise v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, socixxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov alebo či bol rozhodca určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
3.
skonštatovanie dňa, ktorým sa začal spor x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, t.j. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxneho vyjednávania, v ktorom nastala pluralita odborových organizácií, ktorá je predmetom tohto rozhodovania,
6.
určenie, ktorý odborový orgánxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxho stupňa a pri jej uzatváraní vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov,
7.
náležité odôvodnenie svojho rozhodnutia s uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxenia
§ 1§ 3, § 4§ 21, § 27§ 32
Súvisiace predpisy
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxdzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Euxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxh, sociálnych a kultúrnych právach
Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv
[Platnosť a doba dojednania kolektívnej zmluvy]
KOMENTxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xch vyhotovenia, pripájania podpisov a z hľadiska povinných príloh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
Formálne náležitosti kolektívnych zmlúv x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxky nenastanú, nenastáva ani platnosť kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
Kolektívna zmluva je dvojstranný záväzkový pracoxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxetného ustanovenia nepochybne vyplýva povinnosť uzatvárať kolektívne zmluvy a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v písomnej forme. Keďže ustanovenxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxí s § 1 ods. 4 Zákonníka práce aj na právnu úpravu Občianskeho zákonníka.
V zmysle § 40 Občianskeho zákonníka právny úkon môže mať formu písomnú alebx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxo nosič písma napríklad aj kameň alebo papyrus. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
Na písomné právne úkony týchx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť sa s obsahom právneho úkonu pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí, a je schopný vlastnoručnx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, keďže výslovne ustanovuje ako podmienku platnosti kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa písomnú formu a zachytenie podpisov oprxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxieho stupňa je potrebné dosiahnuť taký stav, aby podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán boli na tej istej listine. Uvedené je možné dosiahnuť:
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xytvárajú jednu listinu, a na ktorej sú opatrené podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, alebo
2.
formou elektronického dokumentu podpísxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xsoby, ktorá tento právny úkon urobila
Iné písomné formy, t.j. text kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa urobený telegraficxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxán boli na tej istej listine, a teda nie sú použiteľné pre platné uzatvorenie kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
Na platné uzaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxlektívne zmluvy vyššieho stupňa uzatvorené. Uvedená podmienka má praktický význam pre určenie okruhu zamestnancov, na ktorých sa kolektívna zmluva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné vyvodiť z toho, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je normatívnym právnym aktom, z ktorého vznikajú priame právne nároky bližšie neurčenému pxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností týchto zamestnávateľov nx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Pre zoznam zamestnávateľov toto ustanovenie stanovuje nasledovné xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxestnávateľa NACE podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxiky (Ú.v. EÚ L 393, 30.12.2006) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008 (Ú.v. EÚ L 97, 9.4.2008).
Na platnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxretú medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi záxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxch zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
K xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx z hľadiska ich rozporu s inými prameňmi práva.
V nadväznosti na ustanovenia § 2 zákona je zrejmé, že osobitosť kolektívnej zmluvy v značnej miere spxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xj normatívnym právnym aktom, z ktorého vznikajú priame právne nároky bližšie neurčenému počtu subjektov. Tento bližšie neurčený počet subjektov tvoxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxstnávateľa, ktorý je členom organizácie zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak kód štatistickej klasifxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pre týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa,
c)
zamestnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxstnanci zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý požiadal zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany s pristúpenxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxenému počtu subjektov.
Ustanovenia normatívnej časti kolektívnej zmluvy majú vo vzťahu k platne uzatvorenej pracovnej zmluve konkrétneho zamesxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxektívna zmluva (§ 231 ods. 3 Zákonníka práce). Ustanovenia normatívnej časti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa majú derogačný charakter vo vzťahu:
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xároky zamestnanca v menšom rozsahu než kolektívna zmluva (§ 231 ods. 3 Zákonníka práce),
b)
k platne uzatvorenej podnikovej kolektívnej zmluve v rxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxlektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa s inými prameňmi práva postihuje zákon o kolektívnom vyjednávaní neplatnosťou tých častí kolexxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxmeň práva spôsobuje neplatnosť nižších prameňov práva v tej časti, v ktorej sú s ním v rozpore. Aplikáciou tohto pravidla potom platí nasledovné:
1.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xeplatná v tej časti, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a v tej časti, ktorá upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu nex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxe z hľadiska vymedzenia hospodárskeho odvetvia, resp. časti hospodárskeho odvetvia, pre ktoré sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvára.
Záxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxpodárskeho odvetvia alebo časti hospodárskeho odvetvia, pre ktoré je uzatvorená. Nedodržanie formálnych náležitostí kolektívnych zmlúv vyššieho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záväzkový pracovnoprávny úkon, ktorý je regulovaný nielen ustanoveniami tohto zákona, ale aj vybranými ustanoveniami Zákonníka práce. Keďže ustanxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxojení s § 1 ods. 4 Zákonníka práce aj na právnu úpravu Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 39 Občianskeho zákonníka nepxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxktívnych zmlúv vyššieho stupňa uvedené v tomto ustanovení sú odkladacími podmienkami platnosti, t.j. ak uvedené podmienky nenastanú, nenastáva ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xrávnu úpravu Občianskeho zákonníka.
Formálne náležitosti platnosti sa pre kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa stanovujú tým, že v tomto zákonnom uxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xtatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú.v. EÚ L 393, 30.12.2006) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008 (Úxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxím časti odvetvia sa vykoná kódom štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa NACE na úrovni skupiny. Pri tomto označovaní sa vychádza zo zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx x x xx x xxx x xx xx x xxx x x7§ 32
Súvisiace predpisy
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej orxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxávach
[Záväznosť kolektívnej zmluvy]
KOMENTÁR
K odseku 1
V tomto ustanovení je vyjadrená jedna zo základných zmluvných zásad civilxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxého ustanovenia, a teda pre obidve zmluvné strany, t.j. pre každého účastníka vystupujúceho na jednej z dvoch zmluvných strán kolektívnej zmluvy je záxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xx zakotvené základné pravidlo určovania účastníkov vystupujúcich ako zmluvná strana kolektívnej zmluvy, v zmysle ktorého kolektívne zmluvy môžu uzaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxe.
V ustanoveniach § 3 zákona je zakotvené základné pravidlo určovania osôb oprávnených rokovať o kolektívnej zmluve a uzavierať kolektívnu zmluxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x x x xxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx charakter a základný princíp kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je zrejmé, že kolektívna zmluva bude vyvolávať právne účinky nielen pre samotnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx záväzkový pracovnoprávny úkon dohodnutý a uzatvorený medzi konkrétnymi zmluvnými stranami, z ktorého vznikajú i) bližšie neurčenému počtu subjektxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxávne záväzky a im zodpovedajúce práva.
Tento bližšie neurčený počet subjektov, ktorému z kolektívnej zmluvy vznikajú priame právne nároky, tvorix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xds. 2 písm. b) a § 5 ods. 5 zákona],
b)
zamestnanci zamestnaní u zamestnávateľa, ktorý je členom organizácie zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pre týchto zamestnávateľxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx x x x xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxví alebo x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x x x x xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u zamestnávateľa, ktorý požiadal zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxiu ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, o čom sú zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa povinné informovať Ministerstvo práce, sociálnxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxne povinnosti zodpovedajúce týmto priamym právnym nárokom zaťažujú konkrétny zamestnávateľský subjekt zamestnávajúci týchto zamestnancov.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx ktorý je členom organizácie zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak kód štatistickej klasifikácie ekonoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxá kolektívna zmluva vyššieho stupňa a pre tohto zamestnávateľa nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa [§ 5 ods. 2 písm. a) zákona],
iix xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx
xxxx xxmestnávateľ, ktorý požiadal zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany s pristúpením súhlasia (§ 5 ods. 4 záxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxanovení je obsiahnutá zákonná povinnosť odborového orgánu informovať zamestnancov o obsahu kolektívnej zmluvy v termíne do 15 dní od uzatvorenia kolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia zakončeného uzatvorením kolektívnej zmluvy.
Z hľadiska právnej teórie je pri počítaní významné rozlišovanie času medzi dobami a lehotami. Dobxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnej doby, a to bez ohľadu na to, či posledný deň dohodnutej doby pripadne na sviatok, deň pracovného voľna a pod.
Lehotou sa rozumie časové obdobie na uxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxúť prvým dňom nasledujúcim po udalosti rozhodujúcej pre začiatok lehoty. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. jeho číselným označením v danom kalendárnom mesiaci zhoduje s dňom, od ktorého začala plynúť; ak takýto deň v kalendárnom mesiaci nie je, lehota sa konxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxby je deň uzatvorenia kolektívnej zmluvy a takto určená doba uplynie posledným, t.j. pätnástym dňom po uzatvorení kolektívnej zmluvy, a to aj v prípadex xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxtnávateľa, u ktorého sú zamestnaní zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje uzatvorená kolektívna zmluva. Ak u zamestnávateľa pôsobí viacero odborových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxrená archivačná povinnosť zaťažujúca zmluvné strany kolektívnej zmluvy v zmysle § 2 ods. 2 zákona, v zmysle ktorej sú zmluvné strany kolektívnej zmluxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnej zmluvy. Ak na strane zástupcov zamestnancov alebo ak na strane zamestnávateľov vystupuje viacero účastníkov kolektívnej zmluvy, uvedená povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Účelom tohto ustanovenia je zakotvenie zákonnej povinnosti zmluvných strán opatrovať a chrániť kolektívnu zmluvu, ako aj rozhodnutie rozhodcu týxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xj rozhodnutie rozhodcu týkajúce sa kolektívnej zmluvy, pretože zakladá priame právne nároky bližšie neurčenému počtu zamestnancov.
Súvisiace uxxxxxxxxxx
x x xx x xx x x xx x xxx x xx xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 470/1990 Zb. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx 1
Obsahovú podstatu tohto ustanovenia tvorí vymedzenie doby trvania kolektívnej zmluvy. V tomto ustanovení je vyjadrená jedna zo základných zmluvxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia je aplikácia tejto zásady na kolektívne zmluvy, a teda pre obidve zmluvné strany, t.j. pre každého účastníka vystupujúceho na jednej z dvoch zmluvnýxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsahuje subsidiárnu právnu úpravu, ktorá sa aplikuje vtedy, ak v kolektívnej zmluve nie je výslovne určená, resp. dojedaná žiadna doba trvania kolektíxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy, teda zákon predpokladá, že kolektívna zmluva trvá jeden bežný rok, t.j. dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.
Výnimka z uvedenej dispozitívnxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxňa uzavretá i) medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je štát, a kolektívxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov, sa uzatvára vždy len s možnosťou trvania na jeden kalxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxa účinnosti kolektívnej zmluvy, resp. právna úprava obdobia právnych účinkov, ktoré kolektívna zmluva vyvoláva. Právna úprava účinnosti kolektívnxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsobou. Ak ide o účinky dvoch alebo viacerých osôb, takýto právny úkon vyvoláva účinky a právne následky okamihom pripojenia podpisu poslednej z konajúxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxmu, že ide o dvojstranný záväzkový pracovnoprávny úkon medzi konkrétnymi zmluvnými stranami, kolektívna zmluva je zároveň aj normatívnym právnym akxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xharakter vo vzťahu k platne uzatvorenej pracovnej zmluve konkrétneho zamestnanca, a to konkrétne k tej časti pracovnej zmluvy, v ktorej pracovná zmluxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy vyššieho stupňa majú derogačný charakter vo vzťahu:
a)
k platne uzatvorenej pracovnej zmluve konkrétneho zamestnanca, a to konkrétne k tej častx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
k platne uzatvorenej podnikovej kolektívnej zmluve v rozsahu, v akom upravuje nároky zamestnancov v nižšom rozsahu ako kolektívna zmluva vyššieho stxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxer počas trvania účinnosti kolektívnej zmluvy. Pre normatívnu časť kolektívnej zmluvy platí, že je účinná, a teda vyvoláva právne účinky prvým dňom obxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Preto pokiaľ právny predpis neupravuje inak, je na autonómnej vôli zmluvných strán, ako si dojednajú trvanie účinkov normatívnej časti kolektívnej zxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxávam jednej zmluvnej strany korelujú zmluvné povinnosti druhej zmluvnej strany. Nároky, ktoré vznikli jednotlivým účastníkom kolektívnej zmluvy, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxali skončenie účinnosti niektorých záväzkov odchylne od skončenia účinnosti normatívnej časti kolektívnej zmluvy, a to tak, že záväzky plynúce z kolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxia až po skončení účinnosti normatívnej časti kolektívnej zmluvy.
Preto pokiaľ právny predpis neupravuje inak, je na autonómnej vôli zmluvných stxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxťahu k ustanoveniam § 6 ods. 1 charakter lex specialis ku lex generalis a predstavuje výnimku z uvedenej úpravy uzatvárania kolektívnej zmluvy vyššiexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxo ustanovení výslovne uvádza, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxtná a nie je možné sa od nej odchýliť dohodou zmluvných strán.
V zmysle uvedeného preto ak dôjde k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxne ex lege okamihom účinnosti zákona o štátnom rozpočte.
K odseku 4
Zákon v predmetnom ustanovení obsahuje subsidiárnu právnu úpravu, ktorá sa aplxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxšným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je štát,
b)
uplynulo obdobie, na ktoré sa uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xredlžuje do nadobudnutia platnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odboroxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx x x xx x xxx x xx xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxj republiky;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxu 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politickýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxpňa
[Rozšírenie záväznosti]
KOMENTÁR
K odseku 1
V tomto ustanovení sa upravuje kompetenčná právomoc Ministerstva práce, sociálnych vexx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxé je táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená. Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej pre odvetvie môže byť rozšírená na xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxné podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny podľa podaného návrhu na rozšírenie. Štatistickx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxstická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 (táto klasifikácia je vydaná vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z. a je uvedexx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xyššieho stupňa, pričom Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxx návrhové konanie.
Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musí byť písomný, pričom môže byť podaný ako spoločný písomnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa možno podať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky naxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxiny Slovenskej republiky môže rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa iba za podmienok ustanovených v § 7 odsekoch 2 až 9 zákona.
V kxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému a ide o tzv. priame zastúpenie. Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx splnomocnenie, resp. dohodu o splnomocnení, čo je dvojstranný právny úkon medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Zastupovanie na základe splnomoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenia pozná nasledovné právne inštitúty:
a)
dohoda o plnomocenstve, ktorá sa uzatvára medzi splnomocniteľom a splnomocnencom;
b)
samotný práxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxý právny úkon, ktorý osvedčuje existenciu právneho vzťahu zastúpenia splnomocniteľom a splnomocnencom voči tretím osobám.
V tejto súvislostx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxu kolektívnej zmluvy,
b)
v mene organizácie zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy,
c)
v mene zamestnávateľa, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx lex generalis a obsahuje podrobnejšiu špecifikáciu podmienok, za akých je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oprávnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xyššieho stupňa, ktorá sa má v danom odvetví rozšíriť. V zmysle uvedeného potom platí základné pravidlo, podľa ktorého ak je v príslušnom odvetví uzatvoxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx pre ktorých je záväzná, zamestnávajú v odvetví alebo v časti odvetvia najväčší počet zamestnancov.
Kritériom reprezentatívnosti kolektívnej zmxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxenie podmienky reprezentatívnosti sa posudzuje k poslednému dňu kvartálu, ktorý predchádza kvartálu, v ktorom bol podaný návrh na rozšírenie záväznxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxralis a obsahuje podrobnejšiu špecifikáciu návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
V spojení s ustanoveniami § 7 odsx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxrenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môže byť podaný ako spoločný návrh zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a v takom pxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stupňa a v takom prípade musí byť podpísaný zmluvnou stranou navrhovateľa,
c)
návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zmluvy vyššieho stupňa musí obsahovať označenie odvetvia alebo časti odvetvia, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxatvorená.
Odvetvie je na účely rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa špecifikované podľa Štatistickej klasifikácie ekoxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe vydaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činnxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxtanovenie § 7 ods. 4 nadväzuje na ustanovenia § 7 ods. 3 s tým, že špecifikuje procesné následky nesplnenia náležitostí uvedených v § 7 ods. 3. Predmetnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx "ministerstvo vyzve" a nie "ministerstvo môže vyzvať"), vyzvať navrhovateľa, resp. navrhovateľov na odstránenie nedostatkov návrhu alebo na doplnxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxa § 7 ods. 1 zákona.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo svojej výzve na odstránenie nedostatkov návrhu alebo na dxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a lehotami.
K počítaniu času, dobe a lehote pozri komentár k § 5 ods. 6 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Pre počítanie uvedenej lehoty platia všexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi deň po doručení výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a takto určená lehota uplynie posledným, t.j. pätnástym dňoxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx t.j. navrhovateľ, resp. navrhovatelia, neodstráni/neodstránia nedostatky návrhu alebo nedoplní/nedoplnia návrh v uvedenej 15-dňovej lehote, Mixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtnuť (vyplýva to z formulácie "ministerstvo odmietne" a nie "ministerstvo môže odmietnuť").
K odseku 5
Ustanovenie § x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky pri zisťovaní skutočností uvedených v § 7 ods. 2 zákona.
Predmetné ustanovenie ukladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxsťovaní údajov o počte zamestnancov na účely posúdenia reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa postupovať podľa § 30 a 31 zákona č. 54xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x znení neskorších predpisov nie je možné poskytnúť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky údaje potrebné na posúdenie repxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxí a rodiny Slovenskej republiky počet svojich zamestnancov, a to do troch dní od obdržania žiadosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovexxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxobnejšiu špecifikáciu dispozičného práva s návrhom na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Ustanovenie § 7 ods. 6 upravujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx späť v lehote 15 dní od doručenia návrhu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Z hľadiska právnej teórie je významné rxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pre počítanie uvedenej lehoty platia všeobecné pravidlá počítania času, teda prvým dňom uvedenej lehoty na späťvzatie návrhu je najbližší nasleduxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm dňom. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Spoločný náxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, teda vyžaduje sa koordinovaný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednej strane kolektívnej zmluvy musia vyjadriť koordinovaný prejav vôle vziať svoj návrh späť.
Pri vykonaní úkonu späťvzatia návrhu na rozšírenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxku 1 tohto ustanovenia.
K odseku 7
Ustanovenie § 7 ods. 7 nadväzuje na ustanovenia § 7 ods. 3 s tým, že špecifikuje procesný postup Ministerstva práxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxsterstvo môže zaslať"), zaslať návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorý spĺňa náležitosti podľa ustanovenia § 7 odsx x x xx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaslať návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na zverejnenie v Obchodnom vestníku do 10 dní. Aj keď predmetné ustanovenie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxm okamihom pre začiatok jej plynutia je deň, v ktorom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdrží tzv. perfektný návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx
x xxxxxska právnej teórie je významné rozlišovanie pri počítaní času medzi dobami a lehotami.
K počítaniu času, dobe a lehote pozri komentár k § 5 ods. 6 zákoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxrhu je deň, v ktorom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdrží tzv. perfektný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zákonnú povinnosť, teda nie možnosť (vyplýva to z formulácie "ministerstvo zverejní" a nie "ministerstvx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx xxxxx x 7 ods. 1 zákona, na svojom webovom sídle.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxmácie, keďže ten má preukázateľnú možnosť dozvedieť sa včas, či sa na neho vzťahuje navrhované rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stuxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xdo dňa zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Obchodnom vestníku písomne oznámiť Ministerstvu práce, socxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xrávnej teórie je významné rozlišovanie pri počítaní času medzi dobami a lehotami.
K počítaniu času, dobe a lehote pozri komentár k § 5 ods. 6 zákona o kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Slovenskej republiky pripomienky v 30-dňovej lehote a nie v 30-dňovej dobe, vyplýva z dikcie ustanovenia § 7 ods. 9 zákona.
Pre počítanie uvedenej xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Obchoxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
K odseku 8
Ustanovenie § 7 ods. 8 nadväzuje na ustanovenia § 7 ods. 7 s tým, že špecifikuje prxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xministerstvo zriadi" a nie "ministerstvo môže zriadiť"), zriadiť poradnú komisiu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prixxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xástupcov reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcov reprezentatívnych združení odborových zväzov, zástupcov Ministerstva práce, sxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky.
Úlohou poradnej komisie je prerokovanie návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, najmä posúdenie splnenxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvisiacich s navrhovaným rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxoláva predsedu komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie tak, že predsedom komisie je zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní odborových zväzov. Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upravuje rokovací poriadok komisie, ktorý vydalo Ministerstvo práce, sociálnycx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ktorom komisia prerokuje návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a sformuluje svoje stanovisko k návrhu na rozšírenie závxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxa ustanovuje doba maximálne 20 dní odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie pripomienok podľa § 7 ods. 7 zákona.
Z hľadiska právnej teórie je významné rxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pre počítanie uvedenej doby platia všeobecné pravidlá počítania času, teda prvým dňom uvedenej doby na prerokovanie komisie je deň, v ktorom uplynuxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe k návrhu na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa má pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky len oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxslovné určenie, že na proces rozšírenia záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 1 až 9, upraxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Vzhľadom na samotný charakter a základný princíp kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je zrejmé, že koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoré sú týmito účastníkmi reprezentované.
Práve xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a záväznosť dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa vyhlásx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx xx x xxx x xx xx x xxx x xx xx x xx
Súvisiace predpisy
zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky;
zákon č. 20xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxa obsiahnuté v § 7a predstavujú výnimku z ustanovení § 7 zákona o rozširovaní záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, pričom mechanizmus tejxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxívnej zmluvy vyššieho stupňa.
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, alebo existovali v kalendárnom mesiaci predchádzajúcemu kalendárny mesiac, v ktorom rozšírenie zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxávateľa, ktorý je v nasledovnom status quo ku dňu účinnosti rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa:
1.
pre ktorého je záväzná inx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxii kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, a zároveň skutočnosť, že princíp rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa má uplatňovax xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxtuje zásadu zmluvnej voľnosti pri dojednávaní obsahu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa;
2.
ktorý je v zmysle osobitného právneho predpisu v úpaxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov, v zmysle ktorého je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. V tejto súvislosti zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx
xxxxxxne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi len jednému veriteľovi. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil oznamovaciu povinnosť uloženú mu vxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxschopný.
Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahujx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je v danom prípade zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje likvidáciu obchodných spoločností, pričom txxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrávny predpis. Likvidácia je proces speňažovania majetku subjektu a uhrádzania jeho záväzkov, pričom subjekt vstupuje do likvidácie rozhodnutím o jxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxšírenia; osobitným právnym predpisom je v danom prípade zákon č. 583/2004 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xzemných celkov. Vo všeobecnosti platí, že ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy, pričom obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celkxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxrý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti. Obec môže počas ozdravného režimu používať svoje finančné prostriedky len v súlade so schváleným ozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxmu nesmie byť poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi ani ostatným zamestnancom obce vyplatená odmena. Po zavedení ozdravného rexxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxskej republiky toto uznesenie. Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže zaviesť na obec nútenú správu, ak nastali dôvody na zavedenie ozdravxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho predpisu, ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia trvajú; osobitným právnym predpisom je v danom prípade zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xerejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom
a)
živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kuxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
b)
havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xajetok,
c)
katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohroxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň, uvoľnení chexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
6.
ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu účinnosti rozšírenia; táto výnimka sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je prxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxj 24 mesiacov ku dňu účinnosti rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Záväznosť xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxu kalendárny mesiac, v ktorom rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nadobudlo účinnosť;
7.
ktorý zamestnáva menej ako 20 zaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxho právneho predpisu z priemerného evidenčného počtu zamestnancov; osobitným právnym predpisom je v danom prípade Zákonník práce, ktorý definuje zaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzhodnutie o invalidnom dôchodku.
Súvisiace ustanovenia
§ 1§ 7, § 8§ 10, § 11§ 21, § 27§ 32
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxácii v znení neskorších predpisov;
Obchodný zákonník;
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších prexxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organixxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xharty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxazov. V úplnom význame slova sú to právne príkazy, nejde však o príkazy hmotnoprávne, ale o procesnoprávne, slúžiace výlučne na presadenie nárokov vypxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Uzatvorenie kolektívnej zmluvy je vyvrcholením legitímnej požiadavky zástupcov zamestnancov a vyjadruje dosiahnutie legitímneho cieľa kolektíxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxmienok zamestnávania, než aké sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a individuálnymi pracovnými zmluvami.
Ustanovenia § 8 neobsaxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkona, alebo so zreteľom na komplikovanosť (mnohotvárnosť) spoločenských vzťahov tvoriacich predmet úpravy zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Kxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, t.j. neregulujú proces akceptácie návrhu kolektívnej zmluvy, možnosť odvolateľnosti návrhu kolektívnej zmluvy, odmietnutie návrhu kolektívnej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a jedným zo základných práv súkromných osôb je právo každého konať, čo nie je zákonom zakázané. Táto základná sloboda je vyjadrená vo všetkých zásadnýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xlobôd, Listinou základných práv a slobôd, a je vyjadrená aj v článku 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Vzhľadom na toto ústavné základné právo súkroxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcií reálneho života musí existovať možnosť, ako danú vec vyriešiť, pričom použité riešenie aj napriek nedostatku právnej úpravy v zákone o kolektívnox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxžije právna norma predvídajúca najpodobnejší (analogický) prípad.
Na prípade, výslovne neupravenom zákonom o kolektívnom vyjednávaní, sa teda xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xtorom sa vec musí vyriešiť na základe zásad právneho odvetvia, prípadne na základe všeobecných princípov práva, zmyslu a účelu právnych pravidiel sprxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxívnom vyjednávaní rozumie pod pojmom "písomný návrh kolektívnej zmluvy", akým režimom sa spravuje proces uzatvárania kolektívnej zmluvy a akým okamxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnníka v znení neskorších predpisov obsahujú nasledovnú právnu úpravu: "Občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným zxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pre použitie analógie v občianskom práve, pričom ide o analógiu zákona (lat.
analogia
legis) upravenú záväzným právnym predpisom, a teda uplatnenie xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxva v tom, že ak sa vyskytne faktická situácia, ktorá zákonom nie je riešená, posúdi sa podľa ustanovení zákona, upravujúcich podobnú faktickú situáciux x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ktorá spočíva v aplikácii všeobecných právnych zásad v občianskom práve.2)
Aplikovať právo podľa analógie je možné len v prípade, ak už existuje obxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxrávneho vzťahu, v ktorom sa vyskytne otázka, ktorú podľa zákona nie je možné riešiť. Aplikácia práva podľa analógie je naopak vylúčená vtedy, ak by sama xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe otázka, pri ktorej zákon riešenie pozná.3)
Použitie analógie neprichádza do úvahy pri právnych normách s taxatívnym výpočtom. Tak napríklad prexxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xnalógie je možné aplikovať v občianskoprávnych vzťahoch len pri riešení takej otázky, ktorú nie je možné riešiť aplikáciou zákona, t.j. najmä v občianxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
b)
ak by viedla k vzniku dosiaľ neexistujúceho vzťahu,
c)
pri právnych normách s taxatívnym výpočtom.
Ako sme už v tomto komentári uviedlix xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x je zrejmé, že ide o predpis z oblasti pracovného práva. Preto je nevyhnutné, aby hľadanie výslovnej právnej úpravy o uzatváraní zmlúv, ktorá sa má aplikxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxladný právny kódex pracovného práva, t.j. Zákonník práce však neobsahuje výslovnú právnu úpravu procesu uzatvárania zmlúv, ale v ustanoveniach § 1 oxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxe zmlúv v pracovnoprávnych vzťahoch použijú všeobecné normy uzatvárania zmlúv podľa zákona Občianskeho zákonníka.
Z uvedeného je zrejmé, že pri hxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxávaní, ju nenájdeme v oblasti pracovného práva. Ustanovenia § 8 sú ustanoveniami súkromného práva a v širšom významovom chápaní pojmu občianske právx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa o kolektívnom vyjednávaní použijú všeobecné normy uzatvárania zmlúv podľa Občianskeho zákonníka.
Právna úprava zmlúv a uzatvárania zmlúv je obxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na proces uzatvárania kolektívnych zmlúv podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní dospejeme k nasledovným záverom:
1.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xednostranný právny úkon musí smerovať k uzavretiu kolektívnej zmluvy. Z tohto dôvodu nemožno považovať návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy (ofertxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xožnosť uzavrieť kolektívnu zmluvu, no až za neskôr konkretizovaných podmienok, ktoré nie sú definované v ponuke).
3.
Návrh musí byť adresný, t.j. xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xčasť na kolektívnej zmluve.
4.
Návrh musí byť určitý, t.j. obsah návrhu kolektívnej zmluvy musia tvoriť jasné obsahové náležitosti kolektívnej zxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xávrh musí byť písomný.
7.
Návrh musí byť doručený adresátovi, t.j. jednej alebo viacerým konkrétnym osobám oprávneným uzavrieť kolektívnu zmluvxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamihu, keď došiel osobe, ktorej je určený (oblátovi).
9.
Návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy možno zrušiť a aj odvolať:
a)
návrh na uzavretxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxom na uzavretie kolektívnej zmluvy. Treba zdôrazniť, že v žiadnom prípade nie je rozhodujúci okamih odoslania, ale okamih dôjdenia zrušovacieho prejxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xoručovaní a pod.);
b)
návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy možno odvolať do chvíle, kým nebola kolektívna zmluva uzavretá, odvolanie však musí dxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy došlo oblátovi v deň, ktorý bol dňom odoslania akceptácie na uzavretie kolektívnej zmluvy oblátom, na odvolanie návrhu nemožno prihliadnuť.
Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxplýva niečo iné - t.j. právo odvolať návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy aj počas lehoty určenej na jeho prijatie) a nemožno ho odvolať, ak je v ňom výslxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxhu), a tým prejavuje súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy.
11.
Oblát je povinný na návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy písomne odpovedať najnexxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxm častiam, ktoré neboli prijaté.
12.
Zákon výslovne ustanovuje, že mlčanie alebo nečinnosť obláta (adresáta návrhu na uzavretie kolektívnej zmlxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxnie alebo nereagovanie adresáta návrhu (obláta) bude považovať za akceptáciu kolektívnej zmluvy.
13.
Zmluvným stranám sa ukladá zákonná povinnxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxi záujmami.
14.
Dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné podstatné zmeny, ktoré sú obsiahnuté v prijatí návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy, sa xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxietnutím pôvodného návrhu (oferty) na uzavretie kolektívnej zmluvy. Takáto právna norma účinne bráni tomu, aby zmluva vznikla inak, než na základe koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxé výrazové prostriedky, zákon ustanovuje, že napriek iným výrazovým prostriedkom je prijatím návrhu aj odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxrom je odpoveď formulovaná.
15.
Včasná písomná odpoveď obláta je včasným prijatím návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy až vtedy, keď takto vyjaxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtívnej zmluvy možno odvolať, ak takéto odvolanie návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy dôjde navrhovateľovi (oferentovi) najneskôr súčasne s prijxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxzhodujúci) môže mať účinky včasného prijatia, ak oferent o tom bezodkladne upovedomí obláta. Zákon ustanovuje ústnu alebo písomnú formu upovedomenixx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxdobúda účinky. Platnosť kolektívnej zmluvy nastáva teda súčasne s jej účinnosťou, pokiaľ dohoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxárania dodatku ku kolektívnej zmluve, v procese uzatvárania dodatku ku kolektívnej zmluve však existujú nasledovné osobitosti.
Želaný výsledokx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xzatvorenie dodatku k existujúcej kolektívnej zmluve však nie je vyvrcholením legitímnej požiadavky zástupcov zamestnancov a nevyjadruje dosiahnuxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxluvy. Uzatvorenie dodatku k existujúcej kolektívnej zmluve je teda spravidla buď:
-
technicko-právnym návrhom na obsahovú úpravu existujúcej koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvú úpravu existujúcej kolektívnej zmluvy, ktorá vyplynula zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase uzatvárania kolektívnej xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnancov na uplatňovanie výhodnejších pracovných podmienok a výhodnejších podmienok zamestnávania, ak by sa od uzatvorenia platnej kolektívnej zmluxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxžovať za legitímne presadzovanie cieľa a účelu kolektívneho vyjednávania.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zmena okolností musí byť objexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxvne merateľné a zmena kolektívnej zmluvy dosiahnutá uzatvorením dodatku musí predstavovať obsahovo aj rozsahovo významnú zmenu existujúcej kolektxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xacto
považovať za kolektívne vyjednávanie o návrhu novej kolektívnej zmluvy, a teda len pri splnení všetkých uvedených kritérií je kolektívne vyjedxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtie legitímneho cieľa kolektívneho vyjednávania.
Súvisiace ustanovenia
§ 1§ 7a, § 9§ 10, § xx xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politickýcx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnutí rozhodcov, ktoré sa ich týkajú
KOMENTÁR
K odseku 1
Predmetné ustanovenia upravujú povinnosti zmluvnej strany kolektívnej zmluvy vyššieho xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ukladania a evidencie rozhodnutí rozhodcov, ktoré sa týchto zmlúv týkajú.
Zmluvnej strane kolektívnej zmxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxiny Slovenskej republiky kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a rozhodnutie rozhodcu, ktoré sa jej týkax
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxronickú podobu dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa,
za účelom, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky kolexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x5 dní odo dňa podpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo 15 dní odo dňa podpísania dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, alebo 15 dní xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxtami.
K počítaniu času, dobe a lehote pozri komentár k § 5 ods. 6 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Pre počítanie uvedenej doby platia všeobecné pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxňa a rozhodnutia rozhodcu, ktoré sa jej týka, a na odovzdanie elektronickej podoby kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a elektronickej podoby dodatku xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxieho stupňa, deň podpísania dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a deň doručenia rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám.
K odseku 2
Predxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
K odseku 3
Predmetné ustanovenie ukladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxkytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, a teda akákoľvek žiadosť, z ktorej je zrejmá totožnosť žiadateľa a z ktorej je zrejmé, o rovnopxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtovaná a kladne vybavená.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je povinné vyžiadať od žiadateľa správny poplatok za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx x 10, § 11§ 21, § 27§ 32
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z rokx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a poxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxtanovenie obsahuje zákonnú definíciu pojmu kolektívny spor, ktorým môže byť:
a)
spor o uzavretie kolektívnej zmluvy,
b)
spor o plnenie záväzkxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xrčenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy v zmysle § 3a ods. 3 zákona, na riešenie ktorého je príslušný rozhodca zapxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxdnú, určí ho na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spor o určenie odborovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxace ustanovenia
§ 1§ 9, § 11§ 21, § 27§ xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 470/19xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx x. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzináxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxilosti
KOMENTÁR
K odseku 1
V tomto ustanovení je obsiahnutý definičný okruh osôb, z ktorých je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Zároveň je v tomto ustanovení taxatívne vymedzený okruh osôb, ktoré sú oprávnené navrhnúť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxže byť občan Slovenskej republiky:
a)
na základe vlastnej žiadosti,
b)
na návrh štátnych orgánov,
c)
na návrh vedeckých inštitúcií,
d)
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxca. V zmysle uvedeného sú zákonné kritériá definované nasledovne:
a)
je fyzická osoba,
b)
je občan Slovenskej republiky
c)
má spôsobilosť xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe,
g)
je odborne spôsobilý.
Občanom Slovenskej republiky je:
1.
osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxona č. 88/1990 Zb.,
2.
osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a do 31. decembra 1993 si zvoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx občanom Slovenskej republiky alebo ktoré sa narodilo na území Slovenskej republiky rodičom bez štátnej príslušnosti, alebo ktoré sa narodilo na územx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxí Slovenskej republiky alebo bolo nájdené na území Slovenskej republiky a ktorého rodičia nie sú známi,
6.
dieťa, ktoré nie je štátnym občanom Slovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxx občianstvo Slovenskej republiky udelené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnolxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxnželstva za neplatné.
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v miesxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxj časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za čxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxúhonný občan na účely zákona o kolektívnom vyjednávaní je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Vysokoškolské vzdelanxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxého programu získajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxamy sa zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné programy sa zameriavaxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxnávaní je občan, ktorý má odborné vedomosti najmä z pracovnoprávnej oblasti a sociálnej oblasti a má schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie spxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxostredkovateľov a rozhodcov. Bezúhonným občanom sa rozumie občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Trestný čin je protixxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xpáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným zákonom alebo ak páchateľ vedxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xehote podané nebolo, alebo oprávnené osoby sa odvolania výslovne vzdali alebo ho výslovne vzali späť, alebo podané odvolanie bolo zamietnuté.
Občxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxná podmienka odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov. Odborne spôsobilým občanom na účely zákona o kolektívnom vyjednávaní je občan, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxskej činnosti a rozhodcovskej činnosti.
Skúmanie odbornej spôsobilosti je predmetom skúšky pred výberovou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva mxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxstnávateľov.
K odseku 5
V tomto ustanovení je zakotvené právo na slobodný prístup širokej verejnosti k informácii o termíne výberu sprostredkovaxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsť oznámiť termín výberu sprostredkovateľov a rozhodcov a overenia ich odbornej spôsobilosti v dennej tlači, a to najmenej štyri týždne vopred.
K odxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xormulácie "ministerstvo overuje" a nie "ministerstvo môže overovať") odbornú spôsobilosť sprostredkovateľov a rozhodcov, a to na trojročnej báze.
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx overenia odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov.
K odseku 7
V tomto ustanovení je podrobnejšie špecifikovaný spôsob, akým docháxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skúšky pred výberovou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Členmi výberovej komisie sx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxovnoprávnej oblasti a sociálnej oblasti a má schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti a rozhodcovskej činnostxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxinisterstvo zapíše" x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu do zoznamu rozhodcov na obdobie troch rokov.
O vykonaní zápisu sprostredkovateľa do zoznamu sprostredkovateľov a o vykonaní zápisu rozhodcu do zxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré ich oprávňuje riešiť kolektívne spory. Písomné potvrdenie je vydané a signované ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a jx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky eviduje v zozname sprostredkovateľov a v zozname rozhodcov, a to konkrétne:
1.
meno a pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdkovateľa alebo rozhodcu,
4.
odborné zameranie sprostredkovateľa alebo rozhodcu.
K odseku 10
Predmetné ustanovenie obsahovo a logicky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xvyplýva to z formulácie "ministerstvo zverejní" a nie "ministerstvo môže zverejniť") zoznam sprostredkovateľov a zoznam rozhodcov v dennej tlači a pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxitného predpisu.
Reprezentatívne združenie odborových zväzov je združenie odborových zväzov, ktoré združuje zamestnancov v pracovnom pomere axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxženie zamestnávateľov je združenie zamestnávateľov, ktoré združuje zamestnávateľov z viacerých odvetví hospodárstva alebo má pôsobnosť najmenej x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxx ustanovení sa Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ukladá povinnosť vyčiarknuť (vyplýva to z formulácie "ministerstvx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxená čo i len jedna z nasledovných podmienok:
a)
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ustanovené v § 10a odsek 2 zákona,
b)
sprostredkovateľ, resp. rozhodca požiada o vyčiarknutie zo zoznamu sprostredkovateľov, resp. zo zoznamu rxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxu odmietne vykonať sprostredkovateľskú činnosť, resp. rozhodcovskú činnosť.
Zákonné dôvody na vyčiarknutie sprostredkovateľa zo zoznamu sxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx (žiadosť o vyčiarknutie, odmietnutie vykonávania činnosti, zmena trvalého pobytu mimo Slovenskej republiky), alebo
ii objektívne nezávislé od xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa bezúhonnosti, strata vysokoškolského titulu, strata odbornej spôsobilosti).
Zákon neurčuje žiadne náležitosti žiadosti o vyčiarknutie sproxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xravidla a contrario akákoľvek žiadosť, z ktorej nepochybne vyplýva, že
1.
žiadateľom je sprostredkovateľ (resp. rozhodca),
2.
ktorá je adresxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxostredkovateľov (resp. vyčiarknutie rozhodcu zo zoznamu rozhodcov)
4.
v ktorej je uvedený akýkoľvek dôvod na vyčiarknutie zo zoznamu alebo v nej xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky záväzná. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je povinné vyčiarknuť žiadaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxnia § 10a ods. 11 zákona. Ministerstvu práce, sociálnych xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtočnosť, že došlo k vyčiarknutiu sprostredkovateľa zo zoznamu sprostredkovateľov, resp. k vyčiarknutiu rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, pričom oznaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxho sa jeho vyčiarknutie zo zoznamu týka,
b)
reprezentatívne združenia zamestnávateľov,
c)
reprezentatívne združenia odborových zväzov.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xracovnom vzťahu z viacerých odvetví hospodárstva s najmenej 100 000 zamestnancami, ktorí sú členmi odborov.
Reprezentatívne združenie zamestnáxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxch, ktorí spolu zamestnávajú najmenej 100 000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.
K odseku 13
Vzhľadom na právne posxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxe sprostredkovateľa kolektívneho sporu a rozhodcu kolektívneho sporu musí byť nezávislý a nestranný, t.j. musí byť vykonávaný oddelene od iných orgáxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxvne predpisy aplikuje podľa svojho najlepšieho uváženia, vedomia a svedomia, rozhoduje nestranne a spravodlivo. Sprostredkovateľ kolektívneho spxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxe musí byť nestranný.
V predmetnom ustanovení je obsiahnutá zákonná úprava v situácii, ak sprostredkovateľ kolektívneho sporu určený Ministerstxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xlovenskej republiky zistí, že je predpojatý. Predpojatosť môže fakticky nastať vo vzťahu k účastníkom kolektívneho sporu alebo k meritu veci. Pod pojxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxbjektom na zistenie prekážky predpojatosti a na jej oznámenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je sprostredkovatex xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
S xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ten sprostredkovateľ kolektívneho sporu alebo ten rozhodca kolektívneho sporu, ktorý prijal žiadoxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtívneho sporu alebo ten rozhodca kolektívneho sporu, ktorý obdržal žiadosť zmluvných strán o riešenie kolektívneho sporu, a to ešte pred prijatím žiaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vadu konania a akékoľvek rozhodnutie sprostredkovateľa kolektívneho sporu alebo rozhodcu kolektívneho sporu by bolo v rozpore s ústavne garantovanxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xecí a rodiny Slovenskej republiky a rozhodca kolektívneho sporu určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky môže zistxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxnom spore.
Z hľadiska právnej teórie je významné rozlišovanie pri počítaní času medzi dobami a lehotami.
K počítaniu času, dobe a lehote pozri koxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxj doby je deň doručenia rozhodnutia, ktorým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určilo sprostredkovateľa v konkrétnox xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxx deň pripadne na deň pracovného pokoja.
Ak sprostredkovateľ kolektívneho sporu určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej rxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxnámi ju Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bez zbxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
V predmetnom ustanovení je
expressis verbis
uvedené, že činnosť sprostredkovateľa kolektívneho sporu a činnosť rozhodcu kolektívneho sporu je nezxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxejnej správy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov;
zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 167/2008 Z.xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov;
zákon č. 103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni (zákon o tripartite) v znení neskorších predpisoxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
ozxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Konanie pred sprostredkovateľom
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxovanie tých právnych noriem obsiahnutých v ustanoveniach § 11 a § 12 zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktoré upravujú postup sprostredkovateľa pri rxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx normami súkromného práva alebo normami verejného práva.
Medzi najdôležitejšie odvetvia verejného práva patrí v slovenskom právnom poriadku ústxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxti a podriadenosti a sú formulované ako hmotnoprávne príkazy a hmotnoprávne zákazy. V širšom významovom zmysle verejné právo zahŕňa aj normy verejnéhx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva.
Súkromné právo alebo civilné právo (lat. ius civilis) je časť právneho poriadku, ktorá v európskom kontinentálnom právnom systéme tradičnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxskym právom, pretože občianske právo tvorí jeho najpodstatnejšiu časť. V širšom významovom zmysle súkromné právo zahŕňa aj normy súkromného práva prxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx súkromného práva sú, na rozdiel od noriem verejného práva, založené na princípe rovnosti a nezávislosti a sú formulované ako dovolenia. Charakterizuxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sú to nasledovné zásady: zásada rovnosti účastníkov, zásada individuálnej autonómie (slobody vôle), zásada ekvity (spravodlivosti), zásada "všetxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxncie.
Pre vysvetlenie noriem hmotného práva a procesného práva uvádzame, že k tomuto rozlišovaniu dochádza podľa kritéria účelu právnej úpravy. Sxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxé právo. Procesné právo predstavuje skupinu právnych noriem, ktorá slúži k naplneniu účelu právnej úpravy hmotnoprávnych noriem najmä tým, že stanovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx práva xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do verejného práva sú zásadne normami kogentnými, teda určujú príkazy alebo zákazy. Na druhej strane súkromné právo charakterizuje autonómia voľby pxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x.j. dovoľovací charakter.
2.
Postavenie subjektov: Pre verejné právo je charakteristický vzťah subordinácie, kde štát, resp. orgán verejnej moxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxmu subjektu ukladá povinnosti alebo udeľuje oprávnenia, a to vždy v rozsahu svojej kompetencie. Vznik, zmena alebo zánik verejnoprávneho vzťahu sú vixxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xktoch štátnych orgánov hovoríme o určitej prezumpcii správnosti, t.j. z hľadiska právnej istoty sa na ne hľadí ako na akty správne, platné.
Pre súkromnxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nie je oprávnený ukladať povinnosti alebo udeľovať oprávnenia inému subjektu súkromnoprávneho vzťahu. V súkromnoprávnych vzťahoch sa na vznik, zmexx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtávajú len ako prejav vôle subjektov, čo je zároveň vyjadrením autonómie vôle účastníkov vstupovať do vzťahov súkromného práva. Pri právnych úkonoch x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxelom medzi verejným a súkromným právom je to, že verejnoprávne sankcie sú realizované právnym aktom konštitutívnej povahy a nie sú ekvivalentné ujme, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spôsobenej škode.
Z preskúmania obsahu ustanovení § 11 a § 12 zákona o kolektívnom vyjednávaní je zrejmé, že subjekty týchto vzťahov nie sú vočx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxd ostatnými účastníkmi týchto vzťahov, a to bez ohľadu na to, či ide o účastníkov na strane zamestnávateľa alebo o účastníkov na strane zástupcov zamestxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvneho sporu.
Ďalej je zrejmé, že pri vydávaní návrhu riešenia kolektívneho sporu má sprostredkovateľ kolektívneho sporu právne postavenie orgánx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxvaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorému predchádza výberové konanie Ministerstva práce, sociálnych vexx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxjmé, že návrh sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu nie je preskúmateľný súdom ani žiadnym iným orgánom verejnej moci a má charakter konečxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xemení ani skutočnosť, že rozhodnutie sprostredkovateľa kolektívneho sporu má len odporúčací charakter (rozhodnutie má formu návrhu na riešenie kolxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xozhodnutie zákonom definovaného orgánu verejnej moci a jeho obsahom je rozhodnutie o individuálnych právach a povinnostiach presne vymedzeného okrxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxy (t.j. v chápaní orgány štátom zverenej verejnej moci) môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Tátx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxný princíp limitácie kompetencie orgánov verejnej moci je zrejmé, že kompetencia sprostredkovateľa kolektívneho sporu a výkon jeho funkcie je definxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxvateľovi doručili strany kolektívneho sporu, alebo určením sprostredkovateľa Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxzaný žiadnymi procesnými postupmi, rozhodnutie sprostredkovateľa nie je limitované žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom,
3.
zákon nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxie písomného záznamu o svojom rozhodnutí,
4.
sprostredkovateľ o svojom rozhodnutí v kolektívnom spore vyhotoví písomný záznam do 15 dní od začatix xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxona o kolektívnom vyjednávaní,
6.
sprostredkovateľ je povinný vyžiadať si od strán kolektívneho sporu súčinnosť vo forme podpísania písomného zxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
8.
odovzdaním písomného záznamu o návrhu riešenia kolektívneho sporu stranám kolektívneho sporu a Minisxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxvateľom kolektívneho sporu končí uplynutím termínu určeného dohodou strán kolektívneho sporu a ak nedošlo k takémuto určeniu termínu, konanie pred sxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxeného je zrejmé, že rozhodnutie sprostredkovateľa v kolektívnom spore vykazuje znaky zákonom upraveného procesu verejného práva, a teda účastníci kxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxých zásadných medzinárodných dohodách a dohovoroch, ktorými je Slovenská republiky viazaná, počnúc Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN, Euróxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky.
Podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa každý môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestraxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v konaní pred sprostredkovateľom.
Vzhľadom na právne postavenie sprostredkovateľa kolektívneho sporu je zrejmé, že výkon funkcie sprostredkovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvneho sporu je pri výkone svojej funkcie nezávislý, všeobecne záväzné právne predpisy aplikuje podľa svojho najlepšieho uváženia, vedomia a svedomixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxrannosť nebola dôvodne spochybňovaná, čiže musí byť nestranný.
K odseku 1
Predmetné ustanovenie výslovne upravuje princíp priority pri ustanovxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xormou dohody zmluvných strán, aj keď je namieste skôr označovanie ako "dohody sporových strán kolektívneho sporu".
Predmetné ustanovenie taktiex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxateľa kolektívneho sporu, konanie pred sprostredkovateľom sa začína dňom, kedy sprostredkovateľ prijal žiadosť o riešenie kolektívneho sporu.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxane takáto situácia, nedochádza k začatiu konania pred sprostredkovateľom.
S použitím pravidiel logického výkladu a pravidiel gramatického výkxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xle autonómne rozhodnutie sprostredkovateľa prijať žiadosť o riešenie kolektívneho sporu.
K odseku 2
Predmetné ustanovenie logicky nadväzuje nx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxhto ustanovenia právna norma subsidiárne (t.j. podporne) upravuje ustanovenie sprostredkovateľa kolektívneho sporu formou rozhodnutia Ministerxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxteľa kolektívneho sporu. Pri určovaní sprostredkovateľa kolektívneho sporu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky posxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sa uplatňuje geografický princíp výberu, t.j. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určí takého sprostredkovateľa kolxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxívneho sporu môže podať ktorákoľvek zo strán kolektívneho sporu, pričom s prihliadnutím na ustanovenia § 11 ods. 3 zákona sa individuálny postup stráx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxa aj druhej strane.
Predmetné ustanovenie taktiež výslovne upravuje moment, kedy sa začína konanie pred sprostredkovateľom. V prípade, ak sa straxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxdkovateľovi doručenérozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o určení sprostredkovateľa kolektívneho sporxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o určení sprostredkovateľa kolektívneho sporu, nie je oprávnený odmietnuť svoje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxríklad zo zdravotných dôvod a pod., a keďže zákon na takéto situácie nepamätá, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxčiť pre konkrétny kolektívy spor, pričom sa ho dopytuje na to, či u neho existujú nejaké faktické prekážky brániace riadnemu sprostredkovaniu kolektíxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vecí a rodiny Slovenskej republiky o určenie sprostredkovateľa kolektívneho sporu, pričom na podanie žiadosti sa ustanovuje doba najskôr po uplynutx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xe zrejmé, že v kolektívnom spore o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy nie je daný žiadny časový rámec, v ktorom strany kolektívneho sporu môžu požiadax xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zmluvy. Z toho potom vyplýva, že strany kolektívneho sporu môžu kedykoľvek požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republixx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx počítaní času medzi dobami a lehotami.
K počítaniu času, dobe a lehote pozri komentár k § 5 ods. 6 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Pre počítanie xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmluvy a takto určená doba uplynie posledným, t.j. šesťdesiatym dňom po predložení písomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy, a to aj v prípade, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxavuje náležitosti žiadosti, ktorou strany kolektívneho sporu žiadajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o určenie sxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxné vymedzenie predmetu kolektívneho sporu a musí byť doložená písomnými materiálmi preukazujúcimi takto vymedzený predmet kolektívneho sporu. Žiaxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xyhotoveniach. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky následne jedno vyhotovenie žiadosti a k nej priložených písomných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxeľovi sa zároveň ukladá povinnosť doručiť žiadosť o riešenie sporu aj druhej zmluvnej strane, čím sa zabezpečuje princíp legitímneho informovania o pxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxroveň mu ukladá povinnosť poskytovať súčinnosť xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx strán kolektívneho sporu.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
oznámenie č. 14/2010 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxpodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
[Sprostredkovateľov návrh riešenia sporu]
KOMENTÁR
K odseku 1
V predmetnom ustanovxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxneho sporu povinný vyhotoviť písomný záznam o svojom rozhodnutí, iii) okruh subjektov, ktorým sa toto rozhodnutie sprostredkovateľa kolektívneho sxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxať záznam o rozhodnutí sprostredkovateľa.
Výsledkom konania pred sprostredkovateľom je návrh sprostredkovateľa adresovaný a určený stranám koxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxhom dohody, ako je obsiahnutý v návrhu sprostredkovateľa.
Ako sme už uviedli v komentári k § 11, sprostredkovateľ kolektívneho sporu je pri svojom rxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx riešenie kolektívneho sporu je výsledkom jeho autonómnej rozhodovacej xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrgánu verejnej moci, pričom právne účinky jeho rozhodnutia o návrhu riešenia kolektívneho sporu nastávajú nezávisle od vôle účastníkov kolektívnehx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxo obsahom je rozhodnutie o individuálnych právach a povinnostiach presne vymedzeného okruhu osôb - účastníkov kolektívneho sporu. Rozhodnutie sproxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xeďže rozhodnutie sprostredkovateľa kolektívneho sporu má formu návrhu na riešenie kolektívneho sporu, z podstaty takéhoto rozhodnutia vyplýva, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxostredkovateľa kolektívneho sporu (ako na iné rozhodnutie orgánu verejnej moci) a na návrh sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu sa z hľaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xáznam o svojom rozhodnutí, t.j. o návrhu riešenia sporu pred sprostredkovateľom do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti o riešenie sporu sprostredkovateľxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxany kolektívneho sporu dohodnú na osobe sprostredkovateľa kolektívneho sporu, konanie pred sprostredkovateľom sa začína dňom, kedy sprostredkovaxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxteľ, na ktorom sa dohodli strany kolektívneho sporu, nie je povinný prijať žiadosť o riešenie kolektívneho sporu, a ak nastane takáto situácia, nedochxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxdujúcou skutočnosťou pre začatie konania pred sprostredkovateľom nie je doručenie žiadosti o riešenie kolektívneho sporu, ale autonómne rozhodnutxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxeľa kolektívneho sporu, konanie pred sprostredkovateľom sa začína dňom, kedy bolo sprostredkovateľovi doručené rozhodnutie Ministerstva práce, sxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxtódy a contrario je zrejmé, že sprostredkovateľ kolektívneho sporu určený rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repuxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxvnej teórie je významné rozlišovanie pri počítaní času medzi dobami a lehotami.
K xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxčítania času, teda prvým dňom uvedenej doby je deň predloženia písomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy, resp. deň doručenia rozhodnutia o urxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Stranám kolektívneho sporu sa v predmetnom zákonnom ustanovení ukladá povinnosť podpísať záznam o návrhu riešenia sporu pred sprostredkovateľomx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx správnosti sa rozumie skutočnosť, či záznam o návrhu riešenia sporu pred sprostredkovateľom skutočne zodpovedá takému obsahu riešenia kolektívnehx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xporu je najmä to, aby sa odstránili prípadné pisárske chyby, resp. iné nesprávnosti, ktoré pri vyhotovovaní záznamu môžu nastať. Zákonodarca týmto usxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xredmetné ustanovenie podrobnejšie vyjadruje všeobecnú povinnosť zmluvných strán poskytovať sprostredkovateľovi súčinnosť, ktorú ustanovuje § 1x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxí správnosti vyhotovenia záznamu. Uložením tejto povinnosti zákonodarca sleduje zabezpečenie rýchleho a najmä efektívneho sprostredkovania kolexxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxdkovateľom zmluvným stranám a zároveň aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, čím sa v kolektívnom spore zabezpečuje pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dokonca naopak, predpokladá existenciu ústnej formy, keďže sprostredkovateľovi kolektívneho sporu ukladá zákonnú povinnosť vyhotoviť o svojom rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxsomný záznam o svojom písomnom rozhodnutí.
Aplikáciou tejto výkladovej metódy potom dospejeme k záveru, že:
a)
rozhodnutie sprostredkovateľx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm kolektívneho sporu v ústnej forme,
xx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxer a ukladá sprostredkovateľovi kolektívneho sporu povinnosť, aby písomný záznam o návrhu riešenia sporu pred sprostredkovateľom obsahoval nasledxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxšenia sporu a jeho odôvodnenie,
4.
dátum vyhotovenia záznamu,
5.
meno a priezvisko sprostredkovateľa a jeho podpis.
K odseku 3
Ustanoxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxneho sporu, pričom predmetné ustanovenia upravujú okamih skončenia konania pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu.
Konanie pred sprostrexxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xesp. ak sa kolektívny spor nevyrieši v inej dobe, na ktorej sa dohodli strany kolektívneho sporu.
Z hľadiska právnej teórie je významné rozlišovanix xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxanie uvedenej doby platia všeobecné pravidlá počítania času, teda prvým dňom uvedenej doby je deň predloženia písomného návrhu na uzavretie kolektívxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx, ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja.
Predmetné ustanovenie výslovne upravuje princíp priority pri časovom vymedzení konania pred sprxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxu na voluntatívnom princípe určenom dohodou strán kolektívneho sporu.
Zákon v predmetnom ustanovení však aj subsidiárne upravuje trvanie konanix xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm 30-dňovej doby od začatia konania.
Predmetné ustanovenie dáva stranám kolektívneho sporu dostatočný časový priestor na to, aby sa podrobne obozxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xiešenie kolektívneho sporu dosiahli medzi sebou konsenzus o sporných otázkach.
K odseku 4
Zákon v tomto ustanovení upravuje odmenu sprostredkovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxvinné subjekty podieľajú na nákladoch konania pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu.
Predmetné ustanovenie výslovne upravuje princíp prxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxa kolektívneho sporu na voluntatívnom princípe založenom dohodou strán kolektívneho sporu so sprostredkovateľom kolektívneho sporu.
Subsidiáxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xo sprostredkovateľom kolektívneho sporu na jeho odmene, pričom zákon stanovuje odmenu sprostredkovateľa kolektívneho sporu odkazom na vyhlášku Mixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xhrady nákladov konania pred rozhodcom, v zmysle ktorej patrí sprostredkovateľovi odmena vo výške 232 eur za každý spor.
Súčasťou nákladov konania xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxách v znení neskorších predpisov. V zmysle príslušných ustanovení zákona o cestovných náhradách pripadajú do úvahy nasledovné výdavky sprostredkoxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxadov konania pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu sú v zmysle predmetného ustanovenia zaviazané strany kolektívneho sporu, pričom pomer, akxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxška č. 315/2009 Z.z. o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom;
oznámenie č. 14/2010 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Konanie pred rozhodcom
[Riešenie kolektívneho sporu pred rozhodcom]
KOMENTÁR
Vxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxednávaní, upravujúcich postup rozhodcu pri rozhodovaní kolektívneho sporu, je zrejmé, že právne normy v nich vyjadrené majú charakter príkazov. Sú tx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xýchto vzťahov voči sebe navzájom nie sú v rovnom právnom postavení. Rozhodca pri rozhodovaní kolektívneho sporu má nadradené postavenie nad ostatnýmx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzhodca pri rozhodovaní kolektívneho sporu ako nadradený subjekt vo vzťahu k inému účastníkovi kolektívneho sporu ukladá povinnosti alebo udeľuje opxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxnie odvodzuje od svojho ustanovenia do funkcie štátom - reprezentovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoréxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo sporu nastávajú nezávisle od vôle účastníkov kolektívneho sporu, ktorým je adresovaný.
Na takéto rozhodnutie sa v plnom rozsahu uplatňuje prezuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxný.
Rozhodnutie rozhodcu kolektívneho sporu je rozhodnutie zákonom definovaného orgánu verejnej moci, a jeho obsahom je rozhodnutie o individuáxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xmluvy, rozhodnutie rozhodcu v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať a nemožno proti nemu podať ani návrh na zruxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxmateľné súdom ani žiadnym iným orgánom verejnej moci, a má charakter konečného rozhodnutia kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy - t.jx
xx xxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Rozhodnutie rozhodcu kolektívneho sporu o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy má rovnaké vlastnosti ako rozhodnutie súdu a za stanovených podmiexxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxov verejnej moci je ústavný princíp, podľa ktorého štátne orgány (t.j. v chápaní orgány štátom zverenej verejnej moci) môžu konať iba na základe ústavyx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Vzhľadom na tento ústavný princíp limitácie kompetencie orgánov verejnej moci je zrejmé, že kompetencia rozhxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xred sprostredkovateľom kolektívneho sporu,
2.
konanie pred rozhodcom začína prijatím žiadosti o riešenie sporu rozhodcom, ktorú rozhodcovi doxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky na žiadosť ktorejkoľvek zo strán kolektívneho sporu,
3.
rozhodcom xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxre, pričom pri svojom rozhodovaní nie je viazaný žiadnymi procesnými postupmi, rozhodnutie rozhodcu nie je limitované žiadnym všeobecne záväzným prxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
6.
rozhodnutie rozhodcu musí obsahovať náležitosti podľa ustanovení § 13 ods. 5 zákona o kolektívnom vyjednávaní,
7.
doručením rozhodnutia roxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxre o uzavretie kolektívnej zmluvy upravuje zmluvné dojednania kolektívnej zmluvy v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo upravujx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtívnej zmluvy to nemá žiadny vplyv, uvedená skutočnosť však spôsobuje neplatnosť dotknutých častí kolektívnej zmluvy,
9.
ktorákoľvek strana koxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xšeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa,
10.
návxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x1.
lehota na podanie návrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy je 15 dní od doručenia rozhodxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxlušný (t.j. vecne a miestne príslušný) krajský súd, v ktorého obvode má sídlo tá strana kolektívneho sporu, proti ktorej tento návrh smeruje - t.j. prísxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxlektívnej zmluvy postupuje súd podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní neprávoplatných správnych rozhodnutí súdom; rozhodxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxj zmluvy v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx sa rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy zrušilo, rozhodne o spore ten istý rozhodca; ak s tým nesúhlasí aspoň jedna zo strán kolexxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvneho sporu na žiadosť ktorejkoľvek zo strán kolektívneho sporu,
16.
pri novom rozhodovaní v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxveného procesu verejného práva, a teda účastníci konania v kolektívnom spore majú právo požívať v tomto konaní právnu ochranu. Toto právo účastníkov kxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxúc Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN, Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Listinou základných práv a slobôd, a je xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky, t.j. v prípadoch uxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjadroval Ústavný súd Slovenskej republiky. Keďže konanie pred rozhodcom v kolektívnom spore vykazuje spoločné, resp. obdobné znaky ako súdny konanix x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa spravodlivé konanie zakotveného v článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Spomedzi viacerých vyberáme nasledovné:
1.
Obsah práva na spxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxva je aj relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Do práva na spravodlivý súdny proces nepatrí právo účastníka konania, aby sa všxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd nepatrí ani právo účxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxých dôkazov (I. ÚS 97/97).
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxm súdom úspešný, teda aby bolo rozhodnuté v súlade s jeho požiadavkami, resp. s jeho právnymi názormi. Z opačného pohľadu možno povedať, že neúspech v súxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je aj právo účastníka konania na také xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxj ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (sp. zn. III. ÚS 209/04).
5.
Právo na spravodlivý proces je naplnené tým, že vxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxudržateľné alebo že boli prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktorý by poprel zmysel a podstatu práva na spravodlivý proces. Do práva na spravodlixx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx/04).
6.
Právo na spravodlivý súdny proces garantované čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd musí byť interpretované vx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xmluvných štátov Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Jedným zo základných aspektov právneho štátu je princíp právnej istoty, ktorý, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxp. zn. PL. ÚS 21/2008).
Z uvedeného výkladu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým vysvetľuje obsah základného práva na spravodlivé konaxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia rozhodcu v kolektívnom spore, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom rozhodnxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kolektívnej zmluvy, ktoré neobsahuje svojvoľné alebo neudržateľné skutkové a právne závery, alebo závery prijaté v zrejmom omyle konajúceho rozhodxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xrávnymi názormi účastníka alebo s ním navrhovanými dôkazmi, resp. ním navrhovaným hodnotením dôkazov.
Právo na spravodlivé konanie má byť interpxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xby tam, kde rozhodca kolektívneho sporu s konečnou platnosťou rozhodol o predmete sporu, toto jeho rozhodnutie nebolo spochybňované.
Vzhľadom na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xykonávaný oddelene od iných orgánov verejnej moci. Rozhodca kolektívneho sporu je pri výkone svojej funkcie nezávislý, všeobecne záväzné právne prexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx svojej funkcie mal dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná, čiže musí byť nestranný.
Osobitne k rozhodovanix xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxej zmluvy procesné ustanovenia § 13 až 15 zákona o kolektívnom vyjednávaní predpokladajú výsledok, a tým je poskytnutie ochrany zmluvnej strane zástxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxatvorenie kolektívnej zmluvy poskytuje tým, že štát prostredníctvom osoby rozhodcu, vybratého na základe zákonnej právnej úpravy, zabezpečí direkxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx presadzuje dosiahnutie základného legitímneho cieľa kolektívneho vyjednávania a naplnenie jeho účelu, a tým je efektívne zabezpečenie práva zamesxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xákonom upraveného mechanizmu prelomenia princípu zmluvnej slobody. Tento právny nástroj má právnu formu rozhodnutia rozhodcu kolektívneho sporu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnností sa zamestnávateľskému subjektu ukladá právna povinnosť s konkrétnym obsahom a tejto právnej povinnosti korelujúce právo zamestnaneckého suxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxlektívnej zmluvy.
Princíp proporcionality; kompetencia rozhodcu kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy sa vo všeobecnosti má riaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxého práva alebo slobody zamestnávateľa iba v medziach stanovených platnou legislatívou a iba v prípade, ak sa má rozhodnutím rozhodcu kolektívneho spxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxktívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy presadzuje dosiahnutie niektorého z legitímnych cieľov kolektívneho vyjednávania a naplnenie jehx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxého z legitímnych cieľov kolektívneho vyjednávania. Aplikáciou výkladového pravidla a contrario k princípu proporcionality dospejeme k tomu, že roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvania, nesmie presiahnuť rámec nepotrebných zásahov do základného práva alebo slobody zamestnávateľa.
Ochrana zmluvnej strany zástupcov zamesxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxj právnej úpravy, sa zabezpečí direktívnym uzatvorením kolektívnej zmluvy, ktoré jednotlivým zamestnancom zabezpečí možnosť domáhať sa z kolektívxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxhodnejšie ako všeobecne záväzné právne predpisy alebo pracovná zmluva zamestnanca.
Právo zamestnanca na kolektívne vyjednávanie, účelom ktoréxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kolektívnom spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, resp. jeho doručenia zmluvným stranám kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxru o uzatvorenie kolektívnej zmluvy dochádza k realizácii práva zamestnanca na kolektívne vyjednávanie, akékoľvek ďalšie rozhodnutie rozhodcu, ktxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxávania
de facto
aj
de iure
nadbytočné, a teda nepotrebné.
Takéto
de facto
nepotrebné rozhodnutie rozhodcu kolektívneho sporu o uzatvorenie kolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxektorého z legitímnych cieľov kolektívneho vyjednávania svoju protiváhu v benefite subjektu zamestnanca alebo zástupcov zamestnancov, a teda je prxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxeho sporu, a tou je neúspešné konanie pred sprostredkovateľom. Konanie pred sprostredkovateľom sa považuje za neúspešné, ak sa kolektívny spor nevyrxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxdli strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxzhodcom kolektívneho sporu sa nemôže začať, ak medzi stranami kolektívneho sporu:
a)
vôbec neprebehlo konanie pred sprostredkovateľom kolektívxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxívneho sporu prebehlo, a ešte neuplynula doba (či už dohodnutá medzi stranami kolektívneho sporu, alebo určená zákonom) na dosiahnutie dohody o predmxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Predmetné ustanovenie výslovne upravuje princíp priority pri ustanovovaní rozhodcu kolektívneho sporu, v zmysle ktorého právna norma priorxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn kolektívneho sporu".
Predmetné ustanovenie taktiež výslovne upravuje moment, kedy sa začína konanie pred rozhodcom. V prípade, ak sa strany kolxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvneho sporu.
S použitím pravidiel logického výkladu a výkladovej metódy a contrario je zrejmé, že rozhodca, na ktorom sa dohodli strany kolektívnexx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xalej je zrejmé, že rozhodujúcou skutočnosťou pre začatie konania pred rozhodcom nie je doručenie žiadosti o riešenie kolektívneho sporu, ale autonómxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xe rozhodca povinný spísať so sporovými stranami kolektívneho sporu zápisnicu. Zákon neurčuje žiadne náležitosti zápisnice o prijatí žiadosti o riešxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxétne strany kolektívneho sporu,
2.
je adresovaná konkrétnemu rozhodcovi kolektívneho sporu,
3.
jej obsahom je uskutočnenie konania pred roxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxpisnicou v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 zákona.
Predmetné ustanovenie ukladá rozhodcovi kolektívneho sporu povinnosť odovzdať vyhotovenix xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxiny Slovenskej republiky.
K odseku 2
Predmetné ustanovenie výslovne upravuje princíp subsidiarity pri ustanovovaní rozhodcu kolektívneho spoxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ak sú splnené nasledovné podmienky:
a)
strany kolektívneho sporu sa nedohodli na osxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
b)
strany kolektívneho sporu sa nedohodli na osobe rozhodcu kolektívneho sporu a súčasne ide o spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy.
Pxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,
2.
pracoviská zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových elektrární a zarixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov a zamestnancov hasičských zborov a záchranných zborov a zamestnancov pri rixxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh a prevádzkujúcich verejné vodovody, ak by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,
6.
pracoviská zamestnancov, ktxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxmoriadne xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok (viac pozri v komentári k § 7a zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje autonómnym výberom zo zoznamu rozhodcov vedeného na ministerstve. Spravidla sa uplatňuje geografický princíp výberu, t.j. Ministerstvo práce, sxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxedmetné ustanovenie výslovne upravuje, že žiadosť o určenie rozhodcu kolektívneho sporu môže podať ktorákoľvek zo strán kolektívneho sporu.
Prexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxobe rozhodcu kolektívneho sporu, konanie pred rozhodcom sa začína dňom, kedy bolo rozhodcovi doručené rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xrejmé, že rozhodca kolektívneho sporu určený rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o určení rozhodcu kolekxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvneho sporu sa nemôže ujať funkcie napríklad zo zdravotných dôvodov a keďže zákon na takéto situácie nepamätá, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xamýšľa rozhodnutím určiť pre konkrétny kolektívy spor, pričom sa ho dopytuje na to, či u rozhodcu existujú nejaké faktické prekážky brániace riadnemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxrí k niektorej zo strán kolektívneho sporu.
V predmetnom ustanovení je obsiahnutá zákonná úprava, ktorá má za účel predísť situácii, aby bol za rozhxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxy nastať vo vzťahu k účastníkom kolektívneho sporu alebo k meritu veci. Pod pojmom predpojatosť je možné rozumieť stav, ak sú dané dôvodné pochybnosti o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxlnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Predmetné ustanovenie neupravuje žiadny časový rámec, v ktorom strany kolektívneho sporu o uzavretie kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxom vyplýva, že ktorákoľvek strana kolektívneho sporu môže kedykoľvek požiadať xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovne upravuje náležitosti žiadosti, ktorou strana kolektívneho sporu žiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o určxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxktívneho sporu a musí byť doložená písomnými materiálmi preukazujúcimi takto vymedzený predmet kolektívneho sporu. Žiadosť o určenie rozhodcu kolexxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky následne jedno vyhotovenie žiadosti a k nej priložených písomných materiálov odovzdá určenému rozhodcoxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xvojej evidencii.
Predmetné ustanovenie zároveň ukladá žiadateľovi povinnosť pripojiť k žiadosti o riešenie sporu aj stanovisko druhej zmluvnej xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxtné ustanovenie obsahuje zákonnú prekážku na ustanovenie rozhodcu kolektívneho sporu, a tou je podmienka, že rozhodcom kolektívneho sporu nesmie byx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutie. Zákon pre rozhodnutie rozhodcu kolektívneho sporu predpisuje písomnú formu tým, že rozhodcovi kolektívneho sporu ukladá zákonnú povixxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xolektívneho sporu povinnosť, aby písomné rozhodnutie kolektívneho sporu pred sprostredkovateľom obsahovalo nasledovné obsahové a formálne náležxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x)
dátum vydania rozhodnutia,
e)
meno a priezvisko rozhodcu a jeho podpis.
Predmetné ustanovenie ukladá rozhodcovi kolektívneho sporu poxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxodca prijal žiadosť o riešenie kolektívneho sporu. V prípade, ak sa strany kolektívneho sporu nedohodnú na osobe rozhodcu kolektívneho sporu, konanix xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxí rozhodcu kolektívneho sporu (k tomu pozri bližšie komentár k § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona).
Z hľadiska právnej teórie je významné rozlišovanie pri poxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxedenej doby platia všeobecné pravidlá počítania času, teda prvým dňom uvedenej doby je deň začatia konania pred rozhodcom kolektívneho sporu a takto uxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxytuje ochrana zmluvnej strane zástupcov zamestnancov v kolektívnom spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy tým, že štát prostredníctvom osoby rozhoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxktívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy autoritatívne presadzuje dosiahnutie základného legitímneho cieľa kolektívneho vyjednávania a nxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxívne vyjednávanie právne efektívnym nástrojom, prostredníctvom zákonom upraveného mechanizmu prelomenia princípu zmluvnej slobody. Tento právnx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx zákona.
Takýmto direktívnym uložením povinností sa zamestnávateľskému subjektu ukladá právna povinnosť s konkrétnym obsahom a tejto právnej poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm rozhodcu kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy.
Princíp proporcionality - pozri viac v komentári k § 13 zákona o kolektívnom vyjedxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtívnej zmluvy nastáva nie konkludentným prejavom vôle zmluvných strán, ale prostredníctvom zákonom upraveného mechanizmu prelomenia princípu zmlxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x tomto ustanovení upravuje odmenu rozhodcu kolektívneho sporu a okruh subjektov, ktoré sú povinné uhradiť náklady konania pred rozhodcom kolektívnexx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxodcu kolektívneho sporu určuje odkazom na vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 315/2009 Z.z. o výške odmenx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxške 332 eur za každý spor. Táto suma zahŕňa aj odmenu za nové rozhodnutie vydané v tom istom spore, ak krajský súd predchádzajúce rozhodnutie zrušil a v spxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x32 eur. Rozhodcovi za jeho činnosť patrí okrem odmeny aj paušálna úhrada nákladov konania vo výške 66 eur.
Zákon v predmetnom ustanovení výslovne upxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxstovných náhradách v znení neskorších predpisov. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdavkov za ubytovanie,
c)
stravné.
Na úhradu nákladov konania pred rozhodcom kolektívneho sporu je zaviazané Ministerstva práce, sociáxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx4 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie prácx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
[Zrušenie rozhodnutia rozhodcu]
KOMENTÁR
K odseku 1
Predmetné ustanovenie zakladá krajským súdom vecnú príslušnosť na konanie o zrušenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xonanie, a teda s použitím pravidiel logického výkladu a výkladového pravidla a contrario je možné ustáliť, že súd nemôže rozhodovať o zrušení rozhodnuxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy môže podať ktorákoľvek strana kolektívneho sporu, v ktorom bolo vydané rozhodnutie rozxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpismi alebo ak upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa, krajský súd je povinný takéto rozhodnutie zrušxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxodcu kolektívneho sporu je rozhodnutie zákonom definovaného orgánu verejnej moci a jeho obsahom je rozhodnutie o individuálnych právach a povinnostxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdcu v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať a nemožno proti nemu podať ani návrh na jeho zrušenie.
K odseku 2
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvne legitimovaných na podanie návrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy,
c)
miestnu prxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xúdu v konaní o návrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy.
Návrh na zrušenie rozhodnutxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjektom v konaní o návrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy je teda ktorákoľvek strana kolekxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy je 15 dní od doručenia rozhodnutia navrhovateľovi. Z hľadiska právnej teórie je významné rxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pre počítanie uvedenej lehoty (to, že v danom prípade ide o lehotu a nie o dobu, vyplýva, okrem iného, zo znenia § 14 ods. 4 zákona) platia všeobecné praxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxktívnej zmluvy je najbližší nasledujúci deň po dni, v ktorom bolo navrhovateľovi doručené rozhodnutie rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkox x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci deň.
Návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xenšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Z dikcie predmetného ustanovenia je zrejmé, že návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolexxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o návrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy je teda vždy tá strana kolektívneho sporu, ktorá xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxého obvode má sídlo tá strana kolektívneho sporu, proti ktorej tento návrh smeruje, t.j. krajský súd podľa sídla odporcu.
Pri rozhodovaní o návrhu nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadku o preskúmavaní neprávoplatných správnych rozhodnutí súdom. Rozhodnutie krajského súdu má formu uznesenia, proti ktorému nie je prípustné odvxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxdú krajské súdy pri rozhodovaní o návrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy postupovať podľx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx5 Z.z. Správny súdny poriadok je zrejmé, že s účinnosťou od 1. júla 2016 budú krajské súdy pri rozhodovaní o návrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v koxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Predmetné ustanovenie upravuje postup v konaní pred rozhodcom v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, ak predchádzajúce rozhxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xpore prioritne ten istý rozhodca. Zákon však každej strane kolektívneho sporu, v ktorom došlo k zrušeniu rozhodnutia rozhodcu o plnenie záväzkov z kolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx prípade je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky povinné určiť (vyplýva to z formulácie "ministerstvo určí" a nie "minisxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx
xxxnakým spôsobom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky postupuje aj vtedy, ak rozhodca, ktorého rozhodnutie bolo zrušené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.
Predmetné ustanovenie jasne a zreteľne ustanovuje, že pri novom rozhodovaní v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy je rozhoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxj zmluvy. Právny názor krajského súdu je záväzný pre každého rozhodcu v kolektívnom xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxo rozhodcu určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
K odseku 4
Predmetné ustanovenie upravuje moment právoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxé:
a)
doručením rozhodnutia stranám kolektívneho sporu, ak nebol podaný návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu,
b)
doručením rozhodnutia stxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxktívneho sporu, ak bol podaný návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu a toto súdne konanie bolo zastavené.
Ak bol podaný návrh na zrušenie rozhodxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxutie rozhodcu o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy nenadobúda právoplatnosť, a to ani doručením rozhodnutia stranám kolektívneho sporu.
K odsexx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xákonnej dikcie rozhodnutie rozhodcu o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy nadobúda vykonateľnosť súbežne s právoplatnosťou. Pod pojmom vykonatexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy.
Z hľadiska právne dostupného procesu, akým sa oprávnený subjekt môže domáhať od povinného subjektx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdkazuje na právnu úpravu súdnych exekútorov a súdnych exekúcií v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xitulom, na základe ktorého môže oprávnený subjekt podať súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxdzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Euxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxh, sociálnych a kultúrnych právach
[Odmena sprostredkovateľa/rozhodcu]
KOMENTÁR
Predmetné ustanovenie má legislatívno-technxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vyhláškou ustanovilo výšku odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi za výkon ich rozhodovacex xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxsy
vyhláška č. 315/2009 Z.z. o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom;
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxganizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxre o uzavretie kolektívnej zmluvy
[Štrajk]
KOMENTÁR
K odseku 1
Ústava Slovenskej republiky v článku 37 v časti Hospodárske, sociálne a kxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxávo na štrajk je teda garantované Ústavou Slovenskej republiky.
V komparácii so základnou povinnosťou zamestnanca vyplývajúcou z pracovnoprávnxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrotiprávnym porušením tejto zákonnej povinnosti zamestnanca a zamestnávateľovi môže zakladať právo na náhradu škody. Pokiaľ je práca zamestnancamx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxestnancov, pretože zamestnanci jednostranným prerušením práce vykonávajú svoje právo na štrajk, t.j. realizácia práva na štrajk je okolnosťou vyluxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxce môže nastať napríklad aj z rôznych prevádzkových dôvodov v zmysle právnej úpravy Zákonníka práce. Právom na štrajk je teda individuálne právo každéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx len hromadne.
V predmetnom ustanovení je upravené právo vyhlásiť štrajk, pričom zákon výslovne uvádza, že ide o krajný prostriedok v kolektívnom sxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxrojom zamestnancov na ochranu svojich ekonomických a sociálnych záujmov.
V zmysle predmetného ustanovenia je štrajk možné vyhlásiť, len ak sú súčxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxru o uzavretie kolektívnej zmluvy,
3.
medzi zmluvnými stranami nedošlo k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom kolxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x.
zmluvné strany vyčerpali všetky ostatné možnosti, ako dosiahnuť uzavretie kolektívnej zmluvy.
K odseku 2
Predmetné ustanovenie obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxi, ktoré zamestnanci použili ako krajný prostriedok v kolektívnom spore o uzavretie kolektívnej zmluvy.
V prípade vyhlásenia štrajku dochádza k pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxšenie práce, znamená to, že u zamestnávateľa je počas štrajku prerušený pracovný výkon všetkých zamestnancov. Na rozdiel od tejto situácie, pri čiastxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxov sú definované spravidla spoločnou príslušnosťou k niektorej výrobnej činnosti vykonávanej u zamestnávateľa.
Prerušenie práce, či už je úplnéx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu na zamestnávateľa k presadeniu hospodárskych a/alebo sociálnych požiadaviek. Po ukončení štrajku sú štrajkujúci zamestnanci pripravení pokračoxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx o kolektívnom vyjednávaní, je len jeden z viacerých možných druhov štrajku. Pre delenie štrajkov sú k dispozícii viaceré definičné kritériá, ako naprxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxené,
2.
delenie podľa vzťahu k právu - štrajky legálne, t.j. také, ktoré právny poriadok pripúšťa, a štrajky nelegálne, ktoré právny poriadok neprxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxky politické, ktoré majú spravidla charakter generálneho štrajku, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxených do štrajku - štrajky podnikové, ktorých sa zúčastňujú iba zamestnanci jedného zamestnávateľa, a štrajky nadpodnikové, ktorých sa zúčastňujú zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxnanci štrajkujú za presadenie vlastných záujmov, a štrajky solidárne na podporu iných štrajkujúcich,
6.
podľa intenzity a doby trvania - štrajky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxstražné, prostredníctvom ktorých býva zamestnávateľ varovaný pred možnosťou ostrého štrajku,
7.
delenie podľa spôsobu uskutočnenia - štrajky xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K odseku 3
V predmetnom ustanovení je obsiahnutá zákonná definícia solidárneho štrajku, ktorým sa v zmysle tohto zákona
expressis verbis
rozumxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorá štrajkuje v kolektívnom spore o uzavretie svojej kolektívnej zmluvy. Je pritom irelevantné, či podporujúca skupina štrajkujúcich a podporovanx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxa, ktorá je predmetom kolektívneho sporu podporovanej skupiny štrajkujúcich, bude uzatvorená medzi odborovou organizáciou odlišnou od odborovej oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx
xx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxsí byť a v podstate z objektívnych dôvodov ani nemôže byť splnená tá požiadavka, aby jeho vyhláseniu predchádzalo neúspešné konanie pred sprostredkovxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo výsledok štrajku zamestnancov, na podporu ktorých požiadaviek je solidárny štrajk vyhlásený.
K odseku 4
Predmetné ustanovenie obsahuje záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxhlasil so štrajkom. Ak zamestnanec súhlasil so štrajkom a zúčastňoval sa na štrajku od vyhlásenia štrajku, považuje sa za účastníka štrajku po celú dobx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxjil.
Predmetné ustanovenie obsahujúce zákonnú definíciu účasti zamestnanca na štrajku má osobitný význam najmä v súvislosti s právnou úpravou dôxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych a sociálnych práv. Zamestnancovi počas jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
ozxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxx/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
[Vyhlásenie štrajku]
KOMENTÁR
K odseku 1
Predmetné ustanovenix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jeho začatí, a ii) podmienky reprezentatívnosti pri vyhlásení štrajku.
Právo vyhlásiť štrajk v kolektívnom spore o uzavretie podnikovej kolektíxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx príslušného odborového orgánu (napr. predseda odborovej organizácie, prezident odborovej organizácie, a pod.).
Viac k odborovej organizácii, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxo začatí je skutočnosť, že s takýmto postupom súhlasí reprezentatívne kvórum zamestnancov. Podmienka reprezentatívnosti sa prejavuje jednak vo forxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxestnancov o súhlase so štrajkom je určené ako nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je zmluvnox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx väčšina počítaná z tých prítomných zamestnancov, ktorých sa má podniková kolektívna zmluva týkať.
Pravidlá pri skúmaní reprezentatívnosti hlasxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtenčnú právomoc subjektu oprávneného vyhlásiť štrajk v kolektívnom spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a rozhodnúť o jeho začatí, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxňa a rozhodnúť o jeho začatí je zverené výlučne do kompetencie príslušného odborového orgánu.
Analogicky pozri komentár k odseku 1 tohto ustanovenxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxicu o výsledkoch hlasovania zamestnancov o súhlase so štrajkom v kolektívnom spore o uzavretie kolektívnej zmluvy.
K odseku 4
Ustanovenie ukladá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x súhlase so štrajkom v kolektívnom spore o uzavretie kolektívnej zmluvy.
Táto archivačná povinnosť sa ukladá po dobu troch rokov. Z hľadiska právnex xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxčítania času, teda prvým dňom uvedenej doby je deň, kedy sa uskutočnilo hlasovanie zamestnancov o súhlase so štrajkom v kolektívnom spore o uzavretie kxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxdmetné ustanovenie má legislatívno-technický charakter a je tzv. splnomocňovacím ustanovením, ktoré splnomocňuje príslušný odborový orgán, aby v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxosť, aby štrajkový poriadok prijal v takom znení, ktoré nie je v rozpore so zákonom o kolektívnom vyjednávaní ani v rozpore s medzinárodnými zmluvami o hxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxanovenia § 17 ods. 1 a 2 zákona a bližšie špecifikuje pravidlá pri skúmaní reprezentatívnosti hlasovania zamestnancov o súhlase so štrajkom.
Pri xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xamestnancov zamestnávateľa nezapočítavajú evidenčné stavy nasledovných zamestnancov:
a)
zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových elektxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxjených zborov, príslušníkov a zamestnancov hasičských zborov a záchranných zborov a zamestnancov pri riadení a zabezpečovaní letovej prevádzky,
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe opatrenia,
d)
zamestnancov vykonávajúcich pre zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle usxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxočítavajú do celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa, sa nezúčastňujú na hlasovaní zamestnancov o súhlase so štrajkom v kolektívnom spore o uzaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxovenia je výslovné určenie, že na proces hlasovania zamestnancov o vyhlásení solidárneho štrajku a o začatí solidárneho štrajku sa primerane použijú xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxavretie kolektívnej zmluvy.
K odseku 8
Predmetné ustanovenie obsahovo nadväzuje na ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 zákona a ukladá príslušnému odborxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxody a ciele štrajku,
c)
menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku, a všetky zmeny v xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxorovej organizácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného odborového orgánu (napr. predseda odborovej organizácie, prezident odborovej orgxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, t.j. orgán odborovej organizácie konajúci v mene odborovej organizácie navonok, je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi deň začatia štrajku, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxdeného potom jednoznačne vyplýva, že medzi hlasovaním zamestnancov o súhlase so štrajkom v kolektívnom spore o uzavretie kolektívnej zmluvy a medzi zxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxi dobami a lehotami.
K počítaniu času, dobe a lehote pozri komentár k § 5 ods. 6 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Pre počítanie uvedenej doby platxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xosledným, t.j. tretím pracovným dňom.
K odseku 9
Predmetné ustanovenie xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxť zamestnávateľovi všetky známe informácie vo vzťahu k štrajku, ktoré pomôžu zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných čxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxné činnosti a nevyhnutné služby sú také činnosti a služby, ktorých prerušením alebo zastavením dochádza k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov alexx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxná počas štrajku.
Odborovú organizáciu navonok zastupuje odborový orgán, v mene ktorého koná zástupca, ktorého oprávnenie vyplýva zo stanov odboxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnizácie, a pod.).
K odborovej organizácii a jej stanovám pozri komentár k § 2 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Príslušný odborový orgán, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe vo vzťahu k štrajku, ktoré pomôžu zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných činností a nevyhnutných služieb počas štrajxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxmačnej povinnosti určený počtom pracovných dní, nie je objektívne možné, aby posledný deň takto vymedzeného časového úseku pripadol na iný ako pracovxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxtanie uvedenej doby platia všeobecné pravidlá počítania času, teda prvým dňom uvedenej doby je deň hlasovania zamestnancov o súhlase so štrajkom a takxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov;
zákon xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov;
zákon č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 4xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 489/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o sloboxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxtí zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška čx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
[Účasť zamestnancov na štrajku]
KOMENTÁR
K odseku 1
Ústava Slovenskej republiky v článku 37 v časti Hospodárske, sociálne a kultúrne pxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxajk je teda garantované Ústavou Slovenskej republiky a jeho obsahom je právo zamestnanca jednostranne a na základe autonómnej vôle prerušiť prácu s cixxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho práva zamestnanca na štrajk, v zmysle ktorej nikto, t.j. ani zamestnávateľ, ani zástupcovia zamestnancov a ani žiaden iný subjekt nesmie vplývať na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnizáciu navonok zastupuje odborový orgán, v mene ktorého koná zástupca, ktorého oprávnenie vyplýva zo stanov odborovej organizácie, prípadne z vnútxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu, ktorí kxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxovia príslušného odborového orgánu, t.j. osoby konajúce v mene odborovej organizácie navonok, majú zákonnú povinnosť:
a)
počas štrajku osobne umxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxstnávateľa vykonávať prácu, v prístupe na pracovisko a v odchode z neho,
c)
počas štrajku sa nevyhrážať zamestnancom, ktorí chcú u zamestnávateľa xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjú zákonné oprávnenie vo vzťahu k zamestnancom, ktorí chcú u zamestnávateľa vykonávať prácu, rokovať o prerušení práce.
V predmetnom ustanovení jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu počas štrajku zakazuje vykonávať akýkoľvek neprávny nátlak na tých zamestnancov, ktorí chcú u zamestnávateľa vykonávať prácu, a zároveň sa záxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, iba na formu rokovania o prerušení práce.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
oxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx 1948;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxitických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
[Povinnosť poskytovať zamestnávateľovi súčxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxnému odborovému orgánu povinnosť poskytovať zamestnávateľovi súčinnosť pri ochrane majetku zamestnávateľa, a to po celý čas trvania štrajku.
K oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosť počas trvania štrajku aktívne prispievať pri zabezpečovaní ochrany majetku zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitíxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx x 419 Občianskeho zákonníka. Uvedená povinnosť nemá prevádzkový charakter, ide o bezpečné uloženie, resp. odloženie vecí, o zamedzenie prístupu nepoxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonnú povinnosť počas trvania štrajku aktívne prispievať pri zabezpečovaní nevyhnutnej činnosti a prevádzky zariadení zamestnávateľa, pri ktorxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxriadeniach.
Nevyhnutná činnosť zariadení je taká činnosť, prerušením alebo zastavením ktorej dochádza k ohrozeniu života a zdravia zamestnancox xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtavená počas štrajku. Uvedená povinnosť má prevádzkový charakter, ide o zabezpečenie nerušeného chodu a prevádzky.
K odseku 2
V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x § 19 ods. 1 zákona, pričom účelom tejto právnej úpravy je jasne stanoviť, že pri zabezpečovaní ochrany majetku a zdravia osôb sa vždy postupuje podľa poxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie čx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx x. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
[Nezákonný štrajk]
KOMENTÁR
K odseku 1
V predmetnom ustanoxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxe uvedených kritérií:
a)
Štrajku nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom podľa ustanovení § 11 a 12 zákona; výnimka z tohto pravidla sa uxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxie pred sprostredkovateľom podľa ustanovení § 11 a 12 zákona.
Konanie xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo určením sprostredkovateľa Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na žiadosť ktorejkoľvek zo strán kolektívneho sxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu.
Pri vydávaní návrhu riešenia kolektívneho sporu má sprostredkovateľ kolektívneho sporu právne postavenie orgánu verejnej moci, pričom sprxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxe, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorému predchádza výberové konanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repuxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxu, ktorým je adresovaný. Rozhodnutie sprostredkovateľa kolektívneho sporu je rozhodnutie zákonom definovaného orgánu verejnej moci, a jeho obsahox xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvateľa kolektívneho sporu má formu návrhu sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu.
V zmysle ustanovení § 16 ods. 3 zákona sa solidárnym štxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxá skupina), ktorá štrajkuje v kolektívnom spore o uzavretie svojej kolektívnej zmluvy. Je pritom irelevantné, či podporujúca skupina štrajkujúcich x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxktívna zmluva, ktorá je predmetom kolektívneho sporu podporovanej skupiny štrajkujúcich, bude uzatvorená medzi odborovou organizáciou odlišnou ox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdcom podľa ustanovení § 13 a 14 zákona alebo po uzavretí kolektívnej zmluvy.
Konaniu pred rozhodcom kolektívneho sporu musí vždy predchádzať neúspexxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxovi doručili zmluvné strany kolektívneho sporu, alebo určením rozhodcu kolektívneho sporu Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskex xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxdkovateľom kolektívneho sporu. Rozhodca pri rozhodovaní kolektívneho sporu má nadradené postavenie oproti ostatným účastníkom kolektívneho sporxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxje oprávnenia.
Rozhodca kolektívneho sporu má právne postavenie orgánu verejnej moci, pričom rozhodca kolektívneho sporu svoje právne postavenie xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xredchádza výberové konanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Právne účinky rozhodnutia rozhodcu kolektívneho spxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnými postupmi, rozhodnutie rozhodcu nie je limitované žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy ako jednostranný právny úkon musí smerovať k uzavretiu kolektívnej zmluvy, musí byť adresný (t.j. musí byť určený jednej alebo viacerým konkrétnym xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxlektívnej zmluvy musí byť určitý (t.j. obsah návrhu kolektívnej zmluvy musia tvoriť jasné obsahové náležitosti kolektívnej zmluvy), pričom z prejavx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxj zmluvy musí byť písomný. Včasné vyhlásenie je jednostranný adresný právny úkon adresáta návrhu (obláta), ktorým akceptuje návrh (ofertu) v celom jexx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxať najneskôr do 30 dní od obdržania návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (t.j. prichádza do úvahy dlhší aj kratší xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy) nemôže znamenať prijatie návrhu. Včasná písomná odpoveď obláta je včasným prijatím návrhu na uzavretie kolektíxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prijatím návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy je kolektívna zmluva uzavretá a nadobúda účinky. Platnosť kolektívnej zmluvy nastáva teda súčasne s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx.
Právo vyhlásiť štrajk v kolektívnom spore o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy a rozhodnúť o jeho začatí je zverené výlučne do kompetencie prísxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxnov odborovej organizácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného odborového orgánu (napr. predseda odborovej organizácie, prezident odboroxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxasí reprezentatívne kvórum zamestnancov. Podmienka reprezentatívnosti sa prejavuje jednak vo forme kvóra uznášaniaschopnosti a jednak vo forme kvxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy.
Kvórum rxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrých sa má podniková kolektívna zmluva týkať.
Príslušný odborový orgán, t.j. orgán odborovej organizácie konajúci v mene odborovej organizácie navxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého orgánu v termíne najmenej tri pracovné dni pred začatím štrajku. Z uvedeného potom jednoznačne vyplýva, že medzi hlasovaním zamestnancov o súhlasx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxektívnom spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a solidárny štrajk.
e)
Solidárny štrajk, pokiaľ zamestnávateľ účastníkov tohto štrajku najmä s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxk vyhlásený.
f)
Štrajk uskutočňovaný v prípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimoriadnych opatrení; v čase vojny možno v nevyhnutnom rozsahu x xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa jej časti, okrem iného, aj v rozsahu zakázať uplatňovanie petičného práva a práva na štrajk. Vojnu vypovie prezident Slovenskej republiky na základe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na celé územie Slovenskej republiky.
V čase vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxičného práva a práva na štrajk.Vojnový stav môže na návrh vlády Slovenskej republiky vyhlásiť prezident Slovenskej republiky len za podmienky, že Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxje na celé územie Slovenskej republiky.
Výnimočný stav nemožno vyhlásiť na potlačenie štrajku, o ktorom rozhodol príslušný odborový orgán v súlade s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov.
h)
Štrajk zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových elektrární, zariadení so šxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, príslušníkov a zamestnancov hasičských zborov a záchranných zborov a zamestnancov pri riadení a zabezpečovaní letovej prevádzky.
j)
Štrajk zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov.
k)
Štrajk zamestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postihnutých živelnými udalosťami, v ktorxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok (viac pozri v komentári k § 7a zákona o kolektívnom vyjednávaní).
K odseku 2
V predmetnox xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxstavených a štátnych zamestnancov, ktorí plnia služobné úlohy bezprostredne na ochranu života a zdravia, ak by ich účasť na štrajku ohrozila život alexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxzpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;
zákon č. 578/2004 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov;
zákon č. 38xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov;
zákon č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xred požiarmi v znení neskorších predpisov;
zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 42/19xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x89/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 1948;
oznámenie č. 4xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Mexxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenie upravuje možnosť súdneho preskúmania zákonnosti štrajku, pričom zároveň upravuje i) funkčnú príslušnosť súdu, ii) okruh subjektov aktíxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Na konanie, predmetom ktorého je preskúmanie zákonnosti štrajku, je vecne príslušný krajský súd, a miestna príslušnosť krajského súdu sa určuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxeho poriadku upravujúcich konanie na súde v prvom stupni. Proti rozhodnutiu krajského súdu je prípustné odvolanie, o ktorom je príslušný rozhodovať xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, ktorou sa navrhovateľ domáha určenia, že štrajk je nezákonný. Navrhovateľ musí osvedčiť naliehavý právnx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez takéhoto určenia bolo neisté.
Vzhľadom na rekodifikáciu občianskeho súdneho konania považujeme za potrebné uviesť, že s účinnosťou od 1. júla xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxý poriadok.
Súdne podanie, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2016 bude požadovať preskúmanie zákonnosti štrajku, bude tzv. určovacou žalobou podľa xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvny záujem na takto požadovanom určení nezákonnosti štrajku, nakoľko určovacou žalobou sa bude domáhať určenia právnej skutočnosti vyplývajúcej z oxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrajku neodkladá účinky vyhláseného štrajku.
Na podanie určovacej žaloby o určenie nezákonnosti štrajku je aktívne legitimovaný zamestnávateľ, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na určenie nezákonnosti štrajku je odborový orgán, ktorý vyhlásil štrajk, ktorý bude predmetom súdneho preskúmavania.
Súvisiace ustanovenia
x x xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxový poriadok;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxých právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Pracovnoprávne nároky
KOMENTÁR
K odseku 1
Štrxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxajku dochádza k prerušeniu práce zamestnancami, pričom pri vykonávaní práce im nebráni žiadna skutková alebo zákonná prekážka. Prerušenie práce, či xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxanovení
expressis verbis
upravuje, že účastníkovi štrajku neprislúcha mzda ani náhrada mzdy. Po ukončení štrajku sú štrajkujúci zamestnanci priprxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx
x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zamestnaní. Ak počas štrajku prebieha súdne konanie o určenie nezákonnosti štrajku, účasť na štrajku sa posudzuje ako ospravedlnená neprítomnosť v zxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxe o určenie nezákonnosti štrajku a súd zamietne žalobu, resp. návrh na určenie nezákonnosti štrajku a konanie právoplatne zastaví, účasť na štrajku sa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx
x xxxxxx
xxdy posudzuje ako ospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v zamestnaní. Ak počas štrajku prebieha súdne konanie o určenie nezákonnosti štrajku, účasx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx určuje za nezákonný. Po tomto okamihu sa účasť zamestnanca na štrajku ex lege považuje za neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v zamestnaní, a to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru so zamestnancom zo strany zamestnávateľa pre závažné porušenie pracovnej disciplíny.
Vzhľadom na to, že zamestnanec nie je účastníkom súdnehx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutiu o určení nezákonnosti štrajku, je zodpovednosťou odborového orgánu, ktorý štrajk vyhlásil, aby včas informoval zamestnancov o skutočnosti, žx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x zákona, ktoré obsahuje zákonnú ochranu ústavou garantovaného individuálneho práva zamestnanca na štrajk, v zmysle ktorej nikto, t.j. ani zamestnáxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxastniť sa na štrajku.
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprávny nátlak na tých zamestnancov, ktorí chcú u zamestnávateľa vykonávať prácu.
Ústavou garantované právo na štrajk znamená pre každého indivxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxp. hospodárskych a sociálnych záujmov iných zamestnancov v prípade solidárneho štrajku), pričom toto právo možno uplatňovať vždy len hromadne, respx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrávo vykonávať u zamestnávateľa dohodnutú prácu a zamestnávateľovi sa ukladá zákonná povinnosť im umožniť výkon práce, najmä z dôvodu, aby neboli ohrxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjú činnosti podľa § 19 zákona, patrí im náhrada mzdy v sume priemerného zárobku.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 489/1990 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxdnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxehu štrajku. Keďže počas štrajku nedochádza medzi zamestnávateľom a účastníkom štrajku k výkonu práce, a teda nie je splnený základný predpoklad zodpxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmestnávateľovi a zamestnávateľ zodpovedá účastníkovi štrajku
a priori
podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
Zodpovednosť za škodu je jednýx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zodpovednosti za škodu je obsiahnutá v prvej a v druhej hlave šiestej časti Občianskeho zákonníka (§ 415 až 450) a je základnou a všeobecnou súkromnoprxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxtiprávny úkon alebo právne relevantná škodná udalosť,
2.
existencia ujmy (škody),
3.
príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom alebo prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxdpovednosti účastníka štrajku a zodpovednosti zamestnávateľa za škodu vzniknutú udalosťou, ku ktorej došlo v priebehu štrajku, prichádza do úvahy pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zodpovednosť za škodu je koncipovaná ako subjektívna zodpovednosť za škodu s prezumpciou viny. Tejto zodpovednosti sa zbaví len ten, kto preukáže, že xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. V uvedenom ustanovení sa pri právnickej osobe (t.j. len pri zamestnávateľxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxívne následky porušenia právnej povinnosti, ku ktorej došlo v rámci jeho činnosti.
Pri posudzovaní zodpovednosti účastníka štrajku a zodpovednoxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxom podľa ustanovení § 424 Občianskeho zákonníka. Táto zodpovednosť za škodu je koncipovaná ako subjektívna zodpovednosť za škodu s prezumpciou nevinxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxmetné ustanovenie však pozná aj výnimku z tohto pravidla, a to v prípadoch, ak v dôsledku udalosti, ku ktorej došlo v priebehu štrajku, vznikne škoda pri xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxí nevyhnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri ktorých to vyžaduje ich charakter alebo účel s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia alebo možnosť xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou, ku ktorej došlo v priebehu štrajku, spravuje ustanoveniami Zákonníka práce.
Pracovnoprávna úprava predchádzania škodám a zodpovednosti za šxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxvny úkon alebo právne relevantná škodná udalosť,
2.
existencia ujmy (škody),
3.
príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom alebo právne rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu,
6.
v niektorých prípadoch aj súvislosť medzi ujmou a plnením pracovných úloh (napr. § 179 ods. 1 ZP, § 192 oxxx x xxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxviny zamestnanca. Ak aj pracovnoprávne predpisy predpokladajú zavinenie zamestnanca, prezumpcia viny sa vzťahuje len na nevedomú nedbanlivosť a akxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
x xxxxxxe zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (hmotná zodpovednosť zamestnanca), a
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praxi veľmi komplikované alebo dokonca nemožné.
Vo všetkých ostatných prípadoch subjektívnej zodpovednosti za škodu sa predpokladá, že zamestnxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxedpoklady zodpovednosti za škodu, ale aj zavinenie.
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi je prevažne konštruovaná na oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxované zavinenie zamestnávateľa, na preukazovanie ktorého bude vždy povinný zamestnanec.
K odseku 2
Predmetné ustanovenie obsahuje zákonnú limxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxím práce štrajkom, v zmysle ktorého účastník štrajku nezodpovedá zamestnávateľovi a zamestnávateľ nezodpovedá účastníkovi štrajku za škodu spôsobxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy a pod. alebo o škodu zamestnanca spôsobenú napríklad tým, že v dôsledku štrajku mzdového oddelenia nedošlo k včasnému spracovaniu a vyplateniu mzdy a xxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosť po celú dobu trvania štrajku pri zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím a pri zabezpečení nevyhnutnex xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na týchto zariadeniach, nastupuje zodpovednosť odborovej organizácie, ktorej orgán rozhodol o začatí štrajku, za škodu spôsobenú zamestnávateľovxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zodpovednosti za škodu podľa obchodného práva sú:
1.
protiprávny úkon alebo právne relevantná škodná udalosť,
2.
existencia ujmy (škody),
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxbjektívnej zodpovednosti),
5.
predvídateľnosť škody ako následku protiprávneho úkonu,
6.
neexistencia okolností vylučujúcich zodpovedxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxajúcej zo záväzkového vzťahu a zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností upravených právnym predpisom, a špeciálne druhy zodpovednosti xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxovednosti za škodu nevyžaduje ako predpoklad vzniku škody zavinenie. Obchodnoprávna úprava zodpovednosti za škodu je skonštruovaná výsostne na objxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa škodu spôsobenú porušením povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu, teda namieste je len uplatňovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú poruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxdného práva sa vyžaduje iba v prípadoch škody spôsobenej porušením povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu, a teda nie je možné uplatňovať ho prx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxich zodpovednosť sa vyžaduje ako predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením záväzkovej povinnosti a aj ako predpoklad vzniku delixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxho vzťahu, ale jej existencia bráni vzniku zodpovednostného záväzku. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť je prekážka, ktorá musí spĺňať všetky nasledxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxčitý nezanedbateľný čas,
-
nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala (objekxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xkodu nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo ktorá vznikla z hospodárskych xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x určení nezákonnosti štrajku, odborová organizácia, ktorej odborový orgán vyhlásil štrajk, zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorá mu takým štrxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxednosti za škodu podľa Obchodného zákonníka pozri komentár k odseku 3 tohto ustanovenia zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Súvisiace ustanovenix
x x xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - s účinnosťou od 1. júla 2016 zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizáxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxbode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 1948;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pouxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxa č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxestnávateľa v jeho zmluvnej voľnosti, ktorá výslovne zamestnávateľovi zakazuje počas štrajku prijímať na pracovné miesta účastníkov štrajku iných xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxi štrajku, iným náhradným spôsobom - napríklad formou dočasného pridelenia zamestnancov alebo obchodnými vzťahmi, napríklad zmluvou o dielo a pod.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 489/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej orgaxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 329/1998 Z.z. o prijatí Európskej sociálnex xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxltúrnych právach
[Koniec štrajku]
KOMENTÁR
Predmetné ustanovenie obsahovo nadväzuje na ustanovenia § 17 tohto zákona o začatí štxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxuje ii) podmienky oznamovacej povinnosti pri ukončení štrajku.
Pri ukončení štrajku platí zásada, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxborový orgán, v mene ktorého koná zástupca, ktorého oprávnenie vyplýva zo stanov odborovej organizácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxmovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu, ktorí konajú v mene odborovej organixxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxia občianskeho združenia je upravená v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Odborová organizácia sa stáva právnixxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxiu.
K stanovám odborovej organizácie pozri komentár k § 2 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Ukončenie štrajku musí príslušný odborový orxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxvach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Výluka
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrou je prideľovať zamestnancovi prácu po-dľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáce principiálne protiprávnym porušením tejto zákonnej povinnosti zamestnávateľa, a môže zakladať zamestnancovi právo na náhradu mzdy a eventuálnx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znak protiprávnosti takého konania zamestnávateľa.
V predmetnom ustanovení je upravené právo zamestnávateľa vyhlásiť výluku, pričom zákon výsxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnávateľom na ochranu svojich ekonomických záujmov.
V zmysle predmetného ustanovenia je výluku možné vyhlásiť, len ak sú súčasne splnené všetky naxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho sporu o riešenie kolektívneho sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy,
3.
medzi zmluvnými stranami nedošlo k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x uzavretie kolektívnej zmluvy,
5.
zmluvné strany vyčerpali všetky ostatné možnosti, ako dosiahnuť uzavretie kolektívnej zmluvy.
K odseku x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxiami § 26 ods. 1 tohto zákona sa výlukou rozumie čiastočné alebo úplné zastavenie práce zamestnávateľom, ktoré zamestnávateľ použil ako krajný prostxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxčom vykonávaniu práce nebráni žiadna skutková alebo zákonná prekážka. Ak v rámci výluky nastáva úplné zastavenie práce, znamená to, že u zamestnávatexx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxa, by malo byť dané spoločnou príslušnosťou k niektorej výrobnej činnosti vykonávanej u zamestnávateľa.
Zastavenie práce, či už je úplné alebo čiaxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxaku na zamestnancov.
K odseku 3
Predmetné ustanovenie obsahovo nadväzuje na ustanovenia § 27 ods. 1 a ods. 2 tohto zákona a ukladá zamestnávateľoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxzsah výluky,
c)
dôvody a ciele výluky,
d)
menný zoznam zamestnancov, voči ktorým je výluka uplatnená.
Odborovú organizáciu navonok zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxíslušného odborového orgánu (napr. predseda odborovej organizácie, prezident odborovej organizácie, a pod.). Odborová organizácia je povinná písxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxvej organizácie.
Odborová organizácia je právnická osoba, ktorá má v zmysle ustanovení § 230 Zákonníka práce formu občianskeho združenia. Vznik x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxáva právnickou osobou a získava právnu subjektivitu dňom nasledujúcim po tom, ako bol Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručený návrh na jej xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xznámiť príslušnému odborovému orgánu, t.j. orgánu odborovej organizácie konajúcemu v mene odborovej organizácie navonok, deň začatia výluky, rozsxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxne vyplýva, že medzi rozhodnutím zamestnávateľa o vyhlásení výluky v kolektívnom spore o uzavretie kolektívnej zmluvy a medzi začatím výluky musí byť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx 6 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Pre počítanie uvedenej doby platia všeobecné pravidlá počítania času, teda prvým dňom uvedenej doby je deň rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinný oznámiť výluku každému zamestnancovi, voči ktorému je výluka uplatnená.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace prxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektíxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
[Nezákonná výluka]
KOMENxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxa, ktorá spĺňa čo i len jedno z nižšie uvedených kritérií:
a)
nepredchádzalo jej konanie pred sprostredkovateľom podľa ustanovení § 11 a 12 tohto záxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxateľom začína prijatím žiadosti o riešenie kolektívneho sporu, ktorú sprostredkovateľovi doručili strany kolektívneho sporu, alebo určením sprosxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxvateľ pri svojom rozhodovaní o návrhu riešenia kolektívneho sporu má nadradené postavenie nad ostatnými účastníkmi kolektívneho sporu.
Pri vydávanx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxktívneho sporu svoje právne postavenie odvodzuje od svojho ustanovenia do funkcie štátom - reprezentovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy rozhodnutia sprostredkovateľa o návrhu riešenia kolektívneho sporu nastávajú nezávisle od vôle účastníkov kolektívneho sporu, ktorým je adresovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxdividuálnych právach a povinnostiach presne vymedzeného okruhu osôb - účastníkov kolektívneho sporu. Rozhodnutie sprostredkovateľa kolektívnehx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxom definovaného orgánu verejnej moci, a jeho obsahom je rozhodnutie o individuálnych právach a povinnostiach presne vymedzeného okruhu osôb - účastnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxodporujúca skupina) na podporu inej, t.j. odlišnej skupiny zamestnancov (podporovaná skupina), ktorá štrajkuje v kolektívnom spore o uzavretie svoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxého zamestnávateľa alebo nie. Podstatným definičným kritériom je skutočnosť, že kolektívna zmluva, ktorá je predmetom kolektívneho sporu podporovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxajkujúcich;
b)
ktorá bola vyhlásená alebo pokračuje po začatí konania pred rozhodcom podľa ustanovení § 13 a 14 tohto zákona alebo po uzavretí kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Konanie pred rozhodcom začína prijatím žiadosti riešenie sporu rozhodcom, ktorú rozhodcovi doručili zmluvné strany kolektívneho sporu, alebo určxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx sporu. Rozhodcom kolektívneho sporu nesmie byť osoba, ktorá bola v tom istom spore sprostredkovateľom kolektívneho sporu. Rozhodca pri rozhodovaní xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxý subjekt vo vzťahu k inému účastníkovi kolektívneho sporu ukladá povinnosti alebo udeľuje oprávnenia.
Rozhodca kolektívneho sporu má právne postavxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxovaného Ministerstvom xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx republiky. Právne účinky rozhodnutia rozhodcu kolektívneho sporu nastávajú nezávisle od vôle účastníkov kolektívneho sporu, ktorým je adresovanýx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxtované žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom.
Proces uzatvárania kolektívnych zmlúv podľa tohto zákona sa riadi nasledovnými princípmi. Nxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxý jednej alebo viacerým konkrétnym osobám oprávneným uzavrieť kolektívnu zmluvu), a musí obsahovať ponuku na konsenzus - t.j. ponuku na účasť na kolekxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xolektívnej zmluvy), pričom z prejavu vôle navrhovateľa musí byť zrejmé, že hodlá byť návrhom (ofertou) kolektívnej zmluvy viazaný v prípade jeho prijxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm akceptuje návrh (ofertu) v celom jeho rozsahu (obsahu), a tým prejavuje súhlas s uzavretím kolektívnej zmluvy. Oblát je povinný na návrh na uzavretie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxj. prichádza do úvahy dlhší aj kratší reakčný čas), a v odpovedi sa vyjadriť k tým častiam, ktoré neboli prijaté. Zákon výslovne ustanovuje, že mlčanie axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe včasným prijatím návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy až vtedy, keď takto vyjadrený súhlas s obsahom návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy dôjde xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnosť kolektívnej zmluvy nastáva teda súčasne s jej účinnosťou, pokiaľ dohoda účastníkov neustanovuje inak;
c)
ktorú zamestnávateľ nevyhlásil x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnúť o jej začatí je zverené výlučne do kompetencie zamestnávateľa.
Zákonnou podmienkou na vyhlásenie výluky je skutočnosť, že zamestnávateľ je povinxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xýluky, rozsah, dôvody a ciele výluky, a menný zoznam dotknutých zamestnancov v termíne najmenej tri pracovné dni pred začatím výluky. Z uvedeného potox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxuky, nevyhnutne musí byť časový odstup aspoň tri pracovné dni. V rovnakej lehote je zamestnávateľ povinný oznámiť výluku každému zamestnancovi, voči xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxky, že Slovenská republika je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti v závislosti od priebehu udalostí na celom území Slovenskej republiky alebo na jej xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny. Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxlektívnom vyjednávaní;
e)
štrajk zamestnancov zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, pokiaľ by ich účasťou na štrajku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zariadení ropovodov alebo plynovodov;
g)
sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov a zamestnancxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich a prevádzkujúcich verejné vodovody, ak by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxlásené mimoriadne opatrenia; v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov sa mimoriadnou udalosťou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xolektívnom vyjednávaní).
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
ústavný zákon č. 227/2002 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxníkoch, stavovských organizá-ciách v zdravotníctve;
zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 385/200x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxd ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxom zbore v znení neskorších predpisov;
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov;
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxvania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 1948;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad pxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx6 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxom zároveň xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx konanie o podanom návrhu, a iv) formu a charakter súdneho podania.
Na konanie, predmetom ktorého je preskúmanie zákonnosti výluky, je vecne prísluxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na určenie nezákonnosti výluky podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku upravujúcich konanie na súde v prvom stupni; proti rozhodnutiu krajsxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxuky nemá odkladný účinok, čo znamená, že samotné podanie návrhu na určenie nezákonnosti výluky neodkladá účinky vyhlásenej výluky.
Súdne podaniex xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xavrhovateľ domáha určenia, že výluka je nezákonná. Navrhovateľ musí osvedčiť naliehavý právny záujem na takto požadovanom určení nezákonnosti výluxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxfikáciu občianskeho súdneho konania považujeme za potrebné uviesť, že s účinnosťou od 1. júla 2016 budú krajské súdy pri rozhodovaní o návrhu na preskúxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx júla 2016 bude požadovať preskúmanie zákonnosti výluky, bude tzv. určovacou žalobou podľa ustanovení § 137 písm. d) zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxkto požadovanom určení nezákonnosti výluky, nakoľko určovacou žalobou sa bude domáhať určenia právnej skutočnosti vyplývajúcej z osobitného predpxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxsobí u zamestnávateľa, alebo prokurátor.
Pasívne legitimovaným subjektom na konanie o podanom návrhu na určenie nezákonnosti výluky je zamestnáxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxe č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 489/1990 Zxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenie č. 32xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
[Nároky zamestnancov počas výluky]
KOMENTÁR
K odseku 1
Výlukou sa rozuxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxktívnej zmluvy, pričom pri vykonávaní práce nebráni žiadna skutková alebo zákonná prekážka. Zastavenie práce, či už je úplné alebo čiastočné, má vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxon v predmetnom ustanovení
expressis verbis
upravuje, že ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.
Počas trvania prekážky v práci z dôvodu vxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxade návrhu na začatie súdneho konania), patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.
K odseku 2
Predmetné ustanovenie upravujx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx voči ktorému bola uplatnená výluka, k výkonu práce, a teda nie je splnený základný predpoklad zodpovednosti za škodu podľa predpisov pracovného právax xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x priori
podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
Zodpovednosť za škodu je jedným z druhov zodpovednosti, kde právnym následkom porušenia určitex xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxej časti Občianskeho zákonníka, § 415 až § 450, a je základnou a všeobecnou súkromnoprávnou úpravou zodpovednosti za škodu.
Všeobecnými predpoklaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxstencia ujmy (škody),
3.
príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom alebo právne relevantnou škodnou udalosťou a existujúcou ujmou,
4.
zxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xodpovednosti zamestnávateľa za škodu vzniknutú udalosťou, ku ktorej došlo v priebehu výluky, prichádza do úvahy primárne tzv. všeobecná zodpovednoxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxná ako subjektívna zodpovednosť za škodu s prezumpciou viny. Tejto zodpovednosti sa zbaví len ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. Pri tomto type zodxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxti tými, ktorých na túto činnosť použili. V uvedenom ustanovení sa pri právnickej osobe (t.j. len pri zamestnávateľovi) objavuje oddelenie páchateľa xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxinnosti, ku ktorej došlo v rámci jeho činnosti.
Pri posudzovaní zodpovednosti zamestnanca, voči ktorému bola uplatnená výluka, a zodpovednosti zxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxselným konaním proti dobrým mravom po-dľa ustanovení § 424 Občianskeho zákonníka. Táto zodpovednosť za škodu je koncipovaná ako subjektívna zodpovexxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x rozpore s dobrými mravmi.
Predmetné ustanovenie obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxodu, ktorá bola spôsobená výlučne zastavením práce výlukou, v zmysle ktorého zamestnanec, voči ktorému bola uplatnená výluka, nezodpovedá zamestnáxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxi môže ísť napríklad o škodu zamestnávateľa v dôsledku odstávky výrobných zariadení, v dôsledku nedokončenej výroby a pod. alebo o škodu zamestnanca sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 1948;
oznámenie č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxálnej charty;
vyhláška č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnycx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxí výluky, a upravuje i) kompetenčnú právomoc subjektu oprávneného ukončiť výlukuv kolektívnom spore o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy a uprxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxávateľ, ktorý výluku vyhlásil. Ukončenie výluky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvý orgán, v mene ktorého koná zástupca, ktorého oprávnenie vyplýva zo stanov odborovej organizácie, prípadne z vnútorného predpisu príslušného odboxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu, ktorí konajú v mene odborovej organizácixx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxčianskeho združenia je upravená v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Odborová organizácia sa stáva právnickou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
K stanovám odborovej organizácie pozri komentár k § 2 ods. 2 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Ukončenie výluky musí zamestnávateľ oznámiť aj zaxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxx x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
oznámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenix xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxe č. 470/1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxh a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xohto zákona. V zmysle vyššie uvedeného sa na účely tohto zákona:
-
Príslušným odborovým orgánom a príslušným vyšším odborovým orgánom sa rozumie odxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xtorá má v zmysle ustanovení § 230 Zákonníka práce formu občianskeho združenia. Vznik a existencia občianskeho združenia je upravená v zákone č. 83/19xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxujúcim po tom, ako bol Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručený návrh na jej registráciu. K stanovám odborovej organizácie, k jej zastupovaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
Zamestnancom aj štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere, a pod týmto pojmom sa rozumie najmä štátnozamestxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskex xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbroxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxsidiárnu pôsobnosť Zákonníka práce, podľa ktorej sa pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona spravujú Zákonníkom práce, pokiaľ tento zákon neustanxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právnu úpravu konania zamestnávateľa fyzickej osoby pri rokovaní o kolektívnej zmluve a pri uzavieraní kolektívnej zmluvy, pričom táto úprava je odlxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vzťahujú aj na kolektívne zmluvy uzavreté pred účinnosťou tohto zákona, pričom platnosť týchto kolektívnych zmlúv sa končí najneskôr 30. júna 1991, pxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxne upravila, že sprostredkovateľ zapísaný do zoznamu sprostredkovateľov alebo rozhodca zapísaný do zoznamu rozhodcov pred 1. januárom 2002 sa považxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov;
zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších prxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxámenie č. 14/2010 Z.z. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981;
oznámenie č. 489/xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx1990 Zb. o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949;
oznámenix xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxecných inštitútov občianskeho práva a používa právne definície občianskeho práva a inštrumenty občianskeho práva.
xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xe alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem (tzv. určovacie žaloby).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR