2/1991 Zb.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní - praktický komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxx xxx
xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
Schuszteková,
PhD.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Úvodxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxranou zamestnávateľa/zamestnávateľov, pričom cieľom je uzatvorenie kolektívnej zmluvy (môže to byť cieľ len jednej zo zmluvných strán alebo oboch - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxé aspekty tohto procesu vo fáze, keď je zhoda medzi dvoma stranami, ako aj vo fáze, keď zhoda medzi dvoma stranami nie je (napr. zapojenie prvku mediácie - xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxania, čím nadmerne nezasahuje do práva na kolektívne vyjednávanie a zároveň aj nástrojmi (ako napr. inštitút sprostredkovateľa alebo rozhodcu) podpxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x predpis procesný, hmotnoprávny alebo zmiešaný, keďže zákon pojednáva o kolektívnom vyjednávaní ako o procese, ale v prvých ustanoveniach upravuje ax xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxjednávaní je procesným predpisom, ktorý upravuje proces kolektívneho vyjednávania, ktorého účelom je uzatvorenie kolektívnej zmluvy, riešenie prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx procesné pravidlá (Šubrt, 1991, s. 23).
3.
ZoKV je pracovnoprávny predpis a upravuje pracovnoprávne vzťahy. Jeho vzťah k Zákonníku práce, ako pracxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxoré ustanovenia OZ sa vzťahujú na pracovnú zmluvu (pozri § 1 ods. 4 ZP), vzťah medzi ZoKV (a kolektívnou zmluvou, ak ide o ZoKV) a OZ nie je priamo vymedzexxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Zákonník práce možno odvodiť, že aj na zákon o kolektívnom vyjednávaní sa aplikuje OZ, a to cez § 1 ods. 4 ZP. Je zrejme, že kolektívna zmluva je zmluva súkxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpadne proces rozšírenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), t.j. že kolektívna zmluva spadá pod rámec súkromného práva, a teda platia princípy a ustxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xvoju záväzkovú časť, je takto vymedzený vzťah nedostačujúci. Kolektívna zmluva je totiž zmluva dvoch rovných zmluvných strán a ZP sa zameriava na praxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xZ (kolektívna zmluva je zmluva primárne súkromnoprávna) a aplikovať priamo alebo (v prípade námietok časti právnej obce) nepriamo cez ustanovenie o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdlá týchto zákonov.
4.
Ust. § 853 ods. 1 OZ určuje, že "Občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným zákonom, sa spravuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxlektívna zmluva zakladá pracovnoprávny vzťah alebo občianskoprávny vzťah. V prípade kolektívnych zmlúv ide o kolektívne pracovnoprávne vzťahy, a pxxxxxx xx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxnník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, ....". Avšak ak pre právnu oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov z hľadiska naxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ZoKV, ani v Zákonníku práce, je potrebné na základe analógie hľadať úpravu buď v týchto zákonoch, a ak to nie je možné, v OZ s tým, že právne závery nemôžu bxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xeplatnosť kolektívnych zmlúv a záväznosť kolektívnych zmlúv. V Českej republike tieto otázky boli zo ZoKV presunuté do ZP (pozri § 22 až § 29 zákona č. 26xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxplýva, že sa vzťahuje len na subjekty pracovného práva, t.j. subjekty, ktoré spadajú pod režim ZP. Zároveň zákon upravuje aj práva a povinnosti iných suxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xxx x xxxxxxxx xx xxx x xx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxjednávania. V tejto súvislosti vyvstáva niekoľko otázok, ktorých zodpovedanie môže mať význam v praxi: čo je to kolektívne vyjednávanie? Aký má rozsaxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx" kolektívne vyjednávať, t.j. v podmienkach SR sa vyžaduje zo strany štátu aj jeho aktívna ochrana v porovnaní s "pasívnym" prístupom, t.j. nezasahovaxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx. napr. právo odborovej organizácie vyzvať zamestnávateľa na rokovanie o kolektívnej zmluve, právo na rokovanie, ako aj právo na prostriedky na donútxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlektívnu zmluvu (v ZoKV je aj výnimka - v prípade zamestnancov na pracoviskách, kde je zakázaný štrajk, môže odborová organizácia navrhnúť, aby súhlas xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sporných otázkach). Právna úprava SR, podobne ako právna úprava MOP, neupravuje povinnosť uzatvárania kolektívnej zmluvy, ale vyžaduje vyvinutie úxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xktorá je v osobitnom prípade cez § 13 ods. 2 ZoKV ("ak ide o spor o uzavretie kolektívnej zmluvy, ktorý vznikol na pracovisku, kde je zakázané štrajkovaťxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xolektívnej zmluvy (pozri § 237 ZP - právo na prerokovanie, § 238 ZP - právo na informácie a jednotlivé ustanovenia ZP, kde sú tieto práva vymedzené), ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxie o využívaní dočasne pridelených zamestnancov) a nemusia byť dojednávané v kolektívnej zmluve.
b) Povaha práva na kolektívne vyjednávanie
Právx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o ochrane ľudských práv, ide o právo hospodárske (Evropská úmluva o lidských právech, Komentář, s. 1102). V princípe však ide skôr o skupinu sociálnych xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxvanie označilo za základné právo, pričom je priamo vymedzene aj v čl. 28 Charty základných práv EÚ.
Právo na kolektívne vyjednávanie býva označované xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxmestnávateľom, avšak nositeľom tohto práva je každý z jedincov (zo zamestnancov), t.j. zamestnanec nemôže byť vylúčený z práva na kolektívne vyjednáxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxjednávanie, keďže sám môže predložiť návrh na uzatvorenie novej kolektívnej zmluvy a druhá strana je povinná rokovať (§ 8 ZoKV, čl. 10 Základných zásad xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlektívnej zmluvy), je štrajk vnímaný v niektorých štátoch ako individuálne právo a v niektorých štátoch ako kolektívne právo. V podmienkach SR sa právx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe v medzinárodných právnych dokumentoch
Právo na kolektívne vyjednávanie je buď právo zamestnancov, resp. povinnosť štátu garantovať a podporovaxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxjednávanie, právom na štrajk, či kolektívnu akciu, je potrebné hľadať v nasledujúcich prameňoch:
1) Systém Organizácie spojených národov
-
Orgxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966).
-
Medzinárodná organizácia práce:
-
Ústava MOP a Deklarácia o ciexxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx:
-
Dohovor MOP o právach poľnohospodárskych pracovníkov združovať sa a zlučovať sa č. 11 z roku 1921 (SR je viazaná),
-
Dohovor MOP o združovacom pxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práva organizovať sa č. 87 z roku 1948 (SR je viazaná),
-
Dohovor MOP o aplikácii zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949 (Sx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx
x
Odporúčanie MOP o postupoch pri vymedzení podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 159 z roku 1978; toto odporúčanie dopĺňa Dohovor MOP o ochrane pxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkov a o ich úlohe v hospodárskom a sociálnom rozvoji č. 141 z roku 1974 (SR nie je viazaná),
-
Odporúčanie MOP o organizáciách vidieckych pracxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x10 z roku 1958.
Účinné uznanie práva kolektívne vyjednávať:
-
Dohovor MOP o aplikácii zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku xxxx xxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx x981 (SR je viazaná),
-
Odporúčanie MOP o podpore kolektívneho vyjednávania č. 163 z roku 1981; toto odporúčanie dopĺňa Dohovor MOP o podpore kolektíxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú, č. 135 z roku 1971 (SR je viazaná),
-
Odporúčanie MOP o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxbrovoľnom zmierovacom konaní a rozhodcovstve č. 92 z roku 1951,
-
Odporúčanie MOP o konzultácii a spolupráci medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi nx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxxanie MOP o prešetrení sťažností v rámci podniku s cieľom ich riešenia č. 130 z roku 1967.
Trojstranné (tripartitné) vzťahy a dvojstranné (bipartitné) vxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxiach a na celoštátnej úrovni č. 113 z roku 1960,
-
Dohovor MOP o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných norxxx xx xxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o celoštátnych opatreniach vzťahujúcich sa k činnostiam MOP č. 152 z roku 1976.
2) Rada Európy
-
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základnxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xráva.
3) Európska únia
-
Charta
základných práv pracovníkov Spoločenstva (1989),
-
Charta
základných práv EÚ (2000/2012),
-
Nariadenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxxva na kolektívne vyjednávanie v jednotlivých medzinárodných právnych dokumentoch
1) Rada Európy
Ochrana práva na kolektívne vyjednávanie Euróxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxďovania a na slobodu združovať sa s inými, včítane práva zakladať na obranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich.". Právo na kolektívne vyjedxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx na kolektívne vyjednávanie. Neskôr ESĽP zmenil svoju judikatúru k čl. 11 a v prípade Demir a Baykara v. Turecko (č. 34503/97) xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxorových organizácií garantovaných čl. 11. Súd sa domnieval, že "berúc do úvahy vývoj v pracovnom práve, v medzinárodnom aj národnom, a praxi zmluvných xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvať do nich na obranu svojich záujmov" ustanovenom v čl. 11 dohovoru, ...". (bod 154). ESĽP čl. 11 vníma aj v spojení s čl. 9 dohovoru (sloboda myslenia, svxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxs, ako prvok práva na združovanie sa v odboroch na obranu svojich záujmov a v prípade porušenia tohto práva je možnosť, po splnení zákonných prostriedkox xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xt.j. aj na jeho interpretáciu) je napojená aj
Charta
základných práv EÚ (pozri výklad k Charte základných práv).
Ochrana práva na kolektívne vyjednxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxpskej sociálnej charty (1961) a Revidovanej Európskej charty (1996), kde pôsobí Výbor pre sociálne práva, t.j. systém soft-law (výbor nemá súdnu povaxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nesúdnym mechanizmom, jeho závery majú vplyv aj na činnosť ESĽP. Samotný ESĽP už v súčasnosti robí v rozhodnutiach odkazy na stanoviská výboru, a to aj pxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I  Databáza Výboru pre sociálne práva: http://hudoc.esc.coe.int/eng# I
I--------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxestnancov aj zamestnávateľov, a tak o širší rozsah ako v prípade čl. 11 dohovoru, ktorý právo na kolektívne vyjednávanie vníma ako prvok práva na združoxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xtátu vrátane SR), že "Na zabezpečenie účinného výkonu práva kolektívne vyjednávať sa zmluvné strany zaväzujú:
1.
podporovať vzájomné konzultácix xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxh organizáciami na jednej strane a organizáciami pracovníkov na druhej strane s cieľom upraviť podmienky zamestnania kolektívnymi zmluvami,
3.
pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
a priznávajú:
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxhli vyplynúť z platných kolektívnych zmlúv.".
V tejto súvislosti Dodatok k Charte uvádza, že čl. 6 ods. 4 sa vykladá tak, že každá zmluvná strana, ak sa xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xodmienok článku G. (Čl. G: "1. V prípade, ak sa účinne realizujú práva a zásady sformulované v I. časti a ich účinné vykonávanie, ako je ustanovené v II. čaxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxtanovuje zákon a ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných alebo na ochranu verejného poriadku, vnútroštátnej bexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx účel, na ktorý boli ustanovené.".)
SR pristúpila k celému článku 6. Za týmto účelom je v podmienkach SR nastavená napr. povinnosť zmluvných strán k súxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xozhodovania.
V prípade čl. 6 ods. 4 Charty sa vychádza zo širšieho vymedzenia pojmu kolektívne vyjednávanie, ktoré nie je limitované len na vyjednávxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xe obmedzené len na právo na štrajk zameraný na uzatvorenie kolektívnej zmluvy, nie je v súlade s Chartou (Evju, 2011, s. 210). Širšia interpretácia "kolxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxívne vyjednávanie" v rámci rozsahu čl. 6 by malo byť posúdené akékoľvek (any) vyjednávanie medzi jedným alebo viacerými zamestnávateľmi a súborom zamxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x
xx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx Európska únia
V rámci EÚ bola na začiatku
Charta
základných sociálnych práv pracovníkov spoločenstva a jej body 12 (právo zamestnávateľov a ich orgxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxu) a 13 (právo na uchýlenie sa ku kolektívnej akcii v prípade konfliktu záujmov, podliehajúcemu záväzkom vyplývajúcich z národných úprav a kolektívnyxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx kolektívne vyjednávanie dostalo do obsahu Charty základných práv EÚ v čl. 28 (Právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie). Podľa tohto článkx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx záujmov uskutočniť kolektívne akcie na ochranu svojich záujmov vrátane štrajku.". Vo vysvetlivkách k tomuto článku Charty sa uvádza, že tento článok xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxu akciu bolo uznané ESĽP ako jeden z prvkov práv odborov ustanovených v článku 11 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Odkaz xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxň, keď tak ustanovujú právne predpisy EÚ. Spôsoby a obmedzenia výkonu kolektívnej akcie, vrátane štrajku sú upravené vnútroštátnymi právnymi predpixxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xýklad práv a zásad), kde podľa ods. 1 "Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.". Podľa vysvetliviek k Chartx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxia vychádza z judikatúry SD EÚ: "... podľa ustálenej judikatúry môžu byť obmedzenia uvalené na výkon základných slobôd, najmä v rámci spoločnej organixxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxom na tieto ciele, neprimerané a neodôvodnené prekážky podkopávajúce samotnú podstatu týchto práv" (rozsudok z 13. apríla 2000 vo veci C-292/97, bod 4xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx x ods. 1 Zmluvy o EÚ, čl. 35 ods. 3 a čl. 36 a čl. 346 Zmluvy o fungovaní EÚ. V čl. 6 Zmluvy o EÚ sa v ods. 1 ustanovuje, že "Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedexx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxveň v ods. 3 sa ustanovuje "Základné práva tak, ako sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxecko SD EÚ označil právo na kolektívne vyjednávanie ako základné právo, avšak dal ho do pomeru s inými právami (slobodami) "Výkon základného práva na koxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxlity." (bod 2 rozsudku). (Podobne v prípadoch C-341/05 Laval a C-438/05 Viking sa právo na kolektívnu akciu dalo do pomeru s ekonomickým právom na voľné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx MOP ohľadom kolektívneho vyjednávania podlieha tiež systému soft-law, t.j. nesúdnym orgánom. Ak ide o výklad noriem dohovoru, tento sa v čl. 37 Ústavy xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxmittee of experts on the aplication of Convention and Recommendations), ktorý zhodnocuje vnútroštátnu právnu úpravu (aj na základe podnetov napr. od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxards) s popísaním desiatok až stoviek prípadov nesúladu s dohovormi MOP a následne počas zasadnutia Generálnej konferencie MOP (raz ročne na prelome mxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xrejednanie pred výborom a vyjadrujú sa k nim iné členské štáty, zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov.
V prípade MOP nie je potrebné osobitne sxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx o základných zásadách a právach pri práci prijatá v roku 1998 v bode 2 vyhlasuje, že "Všetci členovia, hoci neratifikovali predmetné dohovory, majú závxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxúce sa základných práv, ktoré sú obsiahnuté v týchto dohovoroch, a to menovite: a) slobody združovania a účinného uznania práva kolektívne vyjednávaťxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxraz "kolektívne vyjednávanie" rozširuje na všetky rokovania, ktoré sa uskutočňujú medzi zamestnávateľom, skupinou zamestnávateľov alebo jednou axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xymedziť pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a/alebo
b)
upraviť vzťahy medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi a/alebo
c)
upraviť vzťahx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxmo vymedzená v dohovoroch MOP, ale odvádza sa z práva slobodne sa združovať (pozri Dohovor č. 87). V praxi však dochádza k sporom ohľadom "dointerpretovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xtandardov zo strany zamestnávateľov, ktorí odmietli schváliť zoznam prerokovaných prípadov, a teda Výbor pre aplikáciu štandardov neprerokoval žixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxovať sa a kolektívne vyjednávať, podľa ktorého "Tam, kde je to potrebné, budú prijaté opatrenia primerané vnútroštátnym podmienkam pre povzbudenie a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx strane a organizáciami pracovníkov na druhej strane, tak, aby boli upravené podmienky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxe, že "Na ochranu svojich záujmov má každý právo zakladať odborové organizácie a pristupovať k nim.".
Medzinárodný pakt o občianskych a politických xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnizácie a pristupovať k nim." a ods. 2: "Výkon tohto práva sa nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať; výnimkou sú obmedzenia, ktoré sú ustanovené zákonom a xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx morálky alebo ochrany práv a slobôd iných. Nič v tomto článku nebráni zákonom obmedziť výkon tohto práva príslušníkom ozbrojených síl a polície." a odsx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvať sa, aby prijali zákonodarné opatrenia, ktoré by prejudikovali záruky ustanovené v tomto pakte alebo aplikovali právo takým spôsobom, ktorý by tiexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xtrany paktu, sa zaväzujú zabezpečiť: a) právo každého na zakladanie odborových organizácií a právo pristupovať do odborových organizácií podľa vlasxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xýkon tohto práva nesmú obmedzovať žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme nárxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ich alebo konfederácií a ich právo vytvárať medzinárodné odborové organizácie alebo sa k nim pripojiť; c) právo odborových organizácií na slobodnú čxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xezpečnosti alebo verejného poriadku alebo na ochranu práv a slobôd druhých; d) právo na štrajk za predpokladu, že sa uskutočňuje v súlade so zákonmi príxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx polície alebo správnych orgán štátu. 3. Nič v tomto článku neoprávňuje zmluvné strany Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roka 1948 o slobode zxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovali právo takým spôsobom, ktorý tieto záruky prejudikoval.".
IV. Vzťah Ústavy SR a medzinárodného a európskeho práva v oblasti kolektívneho pracxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx aj z hľadiska európskeho a medzinárodného práva. Jej vzťah k európskemu a medzinárodnému právu regulujú najmä čl. 1 ods. 2, čl. 7 ods. 2 a 5 a čl. 154c ods. 1 x xx
x
xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxzaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.". V tomto článku sa SR hlási k svojim medzinárodnoprávnym záväzkom. To platí aj pre prípad kolektívneho vyjxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxópske a medzinárodné pramene práva (napr. medzinárodné zmluvy) za podmienok upravených v čl. 7 a čl. 154c Ústavy SR (napr. SD EÚ žiada od vnútroštátnycx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxu zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.". Tento článok reguluje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
-
Čl. 7 ods. 5 ustanovuje, že "Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.". Tento článok sa používa na priznanie prednosti medzinárodných zmlúv pred zákonmix xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nadobudnutím účinnosti Ústavy SR sa používa čl. 154c ods. 1 a 2. Podľa čl. 154c ods. 1 Ústavy SR "Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.". Podľa čl. 154c ods. 2 Ústavy SR xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku, ak tak ustanovuje zákon.".
10.
V kontexte povahy a prednosti Dohovorov MOP možno postoj štátu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxadateľ na základe celého radu argumentov označil dohovor za medzinárodnú zmluvu o ľudských právach a základných slobodách podľa článku 7 odseku 5 ústaxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxvať aj podmienky jeho neskoršieho praktického použitia.
a) Právo na kolektívne vyjednávanie ako ústavné právo
Podľa čl. 36 písm. g) Ústavy SR "Zamxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx na kolektívne vyjednávanie teda predstavuje ústavné právo, ktorého rámec však na základe zmocnenia Ústavou SR môže byť vymedzený zákonom (pozn. takéxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva".
Ústava SR používa plurál "zamestnanci", "majú", zákon "im" zabezpečuje. Odborná literatúra (Drgonec, 2012, s. 656-657) uvádza, že: "Subxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxd reštriktívnym výkladom tak, že práva podľa čl. 36 sa nepriznávajú iba skupine osôb, ktoré majú postavenie zamestnancov spoločne, ale že ide o právo, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xyjednávanie, keďže zamestnanec sám osebe nemôže byť nositeľom práva na kolektívne vyjednávanie v zmysle, že ho môže individuálne realizovať a začať kxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. realizuje sa kolektívne a v zastúpení, nie individuálne a priamo). Zároveň má toto právo aj individuálne črty (prvky): právo zamestnanca, aby sa za nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxov (a to aj za odborovo neorganizovaných, pozri § 5 ods. 5 ZoKV).
Ústava SR zároveň v čl. 51 ods. 1 obsahuje limity tohto práva, keďže "Domáhať sa práv uvxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xx xx xx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxuje medze práva na kolektívne vyjednávanie, ale keďže ide o nástroj úpravy ústavného práva na kolektívne vyjednávanie, nemôže ho neprimerane obmedzoxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xolektívne vyjednávanie; v prípade rozporu ich záujmov zamestnanci majú právo na štrajk a zamestnávatelia majú právo na výluku. Odborové orgány sa zúčxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnoprávnych vzťahoch xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsobiť na pracoviskách.". Čl. 10 Základných zásad ZP teda priznáva priamo aj zamestnávateľom právo na kolektívne vyjednávanie a právo na výluku (Ústaxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx
x x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxn prostredníctvom príslušného odborového orgánu. Z uvedeného vyplýva, že kolektívne vyjednávať môže na "podnikovej úrovni" so zamestnávateľom len xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zamestnávateľa pôsobiť a zastupovať člena, resp. členov. (Podľa § 230 ods. 1 ZP "odborová organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu.".)
Právna úprava SR právo na kolektívne vyjednávanie nepriznáva zamestnaneckxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx robiť právne úkony (§ 34 OZ) s právnymi účinkami]. Priznanie práva na kolektívne vyjednávania len odborovej organizácii je pravidlom vo väčšine štátox xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xýlučne ustanoví, že jediným nositeľom práva na kolektívne vyjednávanie je odborová organizácia, takéto ustanovenie nie je v rozpore s právom MOP. V texxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxnuje v článku 3 písm. b) Dohovoru o zástupcoch pracovníkov z roku 1971, môže vnútroštátne právo alebo prax vymedziť rozsah, v ktorom sa výraz "kolektívnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xkolektívne vyjednávanie" zahŕňa aj rokovania so zástupcami pracovníkov uvedenými v tomto odseku, príslušné opatrenia sa prijmú v prípade potreby na xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx. 3 ods. 2 Dohovoru čl. 154 využiť aj v ďalšom kontexte, kedy na pracovisku pôsobí odborová organizácia aj zamestnanecká rada. V takom prípade zamestnávxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxtnávateľa je duálne zastúpenie zamestnaneckou radou/zamestnaneckým dôverníkom a odborovou organizáciou) ustanovuje § 229 ods. 7 ZP, pričom:
-
oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxípade súhlasu so skončením pracovného pomeru člena zamestnaneckej rady bude dávať súhlas zamestnanecká rada). Zároveň podľa § 233 ods. 4 ZP zamestnaxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx len ak pracovné podmienky alebo podmienky zamestnávania, pri ktorých sa vyžaduje spolurozhodovanie zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxanecký dôverník, patria im všetky práva okrem práva na kolektívne vyjednávanie, t.j. nemôžu uzatvoriť kolektívnu zmluvu (a v princípe ani zmluvu, ktoxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxnom o kolektívnom vyjednávaní. V princípe vzhľadom na nejasný status zamestnaneckej rady by bolo problematické založiť jej zodpovednosť za škodu (dexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xmysle jednotlivých ustanovení ZP ako zástupca zamestnancov riešiť len operatívu (napr. § 90 ods. 4 ZP - začiatok a koniec pracovného času a rozvrh praxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxi zamestnancami
12.
U zamestnávateľa, u ktorého nie sú odborovo organizovaní zamestnanci, podľa platnej právnej úpravy SR nie je možné kolektívne xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxmienky jeho realizácie a neumožňuje kolektívne vyjednávať v odboroch neorganizovanej skupine zamestnancov). Ak u zamestnávateľa teda nepôsobí žiaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxc
zástupcu, keďže ani tento
ad hoc
zástupca nie je odborový orgán a nemá spôsobilosť na právne úkony v zmysle § 34 OZ. Spôsobilosť na právne úkony by nemaxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxrovej organizácie však môže nastať situácia, že bude viazaný cez kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa buď cez svoje členstvo v organizácii zamestnávatexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
VII. Pojem kolektívne vyjednávanie
15.
Pojem "kolektívne vyjednávania" má dve zložky:
-
slovo "kolektívne", ktoré vyjadruje skutočnosť, xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxtnávateľom o svojich pracovnoprávnych právach, ktorých výsledkom je pracovná zmluva, jej zmena alebo iná dohoda,
-
slovo "vyjednávanie", vyjadrxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxateľa a zamestnancov.
Dôležité je následne uvažovať o dvoch skutočnostiach - kto vyjednáva za kolektív (v podmienkach SR - odborová organizácia) a o čx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
16.
Podľa MOP (ILO: Promoting collective bargaining Convention No. 154, s. 16) dohovor č. 154 je zameraný na kolektívne rokovanie (negotiation). Roxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxode. Prerokovanie zahŕňa uistenie, že pred prijatím rozhodnutia budú hlasy tých, ktorých sa vec týka, dôsledne posúdené. Úspešné rokovanie však znamxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxzorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom a v ods. 2 sa vymenúva, ktoré veci (demonštratívne - "najmä") musia byť vopred prerokovxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpovede so zástupcami zamestnancov - § 74 ZP).
IX. Kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve a iné kolektívne vyjednávanie
17.
Podľa ZoKV ide o vxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvateľom, xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx pravidlá neupravuje a subjekty sa riadia procesnými zvyklosťami medzi nimi (Šubrt, 2011, s. 21). Podľa dôvodovej správy k pôvodnému návrhu zákona o koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxatvorením kolektívnej zmluvy. Ďalšie formy kolektívneho vyjednávania budú zrejme menej dôležité, a teda nie je potrebné ich právne upravovať, t.j. sxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa, ktorý sa týka uzatvorenia kolektívnej zmluvy, ale nerieši iné kolektívne vyjednávania (podľa dôvodovej správy ich "berie na vedomie"). V praxi odbxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovuje zákon (napr. ZP vyžaduje dosiahnutie dohody, spolurozhodovanie...) alebo z dôvodu záujmu na strane zamestnávateľa (napr. zavedenie koxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxej úpravy, kolektívne vyjednávanie a jeho ochrana nie je obmedzená len na také kolektívne vyjednávanie, ktorého cieľom je uzatvorenie kolektívnej zmxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe" je spojený s vyjednávaním o kolektívnej zmluve. Podľa MOP (ILO: Promoting collective bargaining Convention No. 154, s. 15) "cieľom kolektívneho vyxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxočnené v dobrej viere, ale dohoda sa nedosiahla, je to v súlade s Dohovorom.".
X. Poskytovanie informácií a rokovanie v dobrej viere
19.
Odporúčanix xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxciám potrebným pre zmysluplné rokovanie. Toto by malo zahrnúť informácie o ekonomickej a sociálnej situácii rokovacej jednotky a podniku ako celku. Vxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xokiaľ to nie je poškodzujúce pre národný záujem.
20.
Podľa § 8 ods. 3 ZoKV "Zmluvné strany sú povinné spolu rokovať a poskytovať si ďalšiu požadovanú xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxka, resp. na prekladanie relevantných návrhov (napr. odborová organizácia pri navrhovaní zvýšenia úrovne miezd tiež potrebuje informáciu o ekonomixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxvinnosti rokovať môže zahŕňať aj otázku dobrej viery xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxining Convention No. 154, s. 9) prípravné práce pre prijatie Dohovoru č. 154 zdôraznili význam dobrej viery. Kolektívne vyjednávanie môže fungovať efxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxť v dobrej viere, rozhodujúci je záväzok strán, aby rokovali v dobrej viere, ktorá zaistí harmonický vývoj pracovných vzťahov. Vyjednávanie v dobrej vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxiam a že podmienky dohody sú rešpektované a dodržiavané. V niektorých krajinách pracovnoprávna legislatíva načrtáva detailné požiadavky, čo sa očakxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xečestnú pracovnú prax (unfair labour practice). V iných krajinách, i keď legislatíva nemusí výslovne odkazovať na princíp dobrej viery, prostrednícxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
Základnou otázkou je, čo všetko môže byť predmetom kolektívneho vyjednávania, kde sú hranice, čo spadá pod právo na kolektívne vyjednávanie, t.j. ak xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xriamo predmet kolektívneho vyjednávania nevymedzuje. Predmetom teda môže byť všetko, o čo majú zmluvné strany záujem (pozri však ďalej).
23.
V prixxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxlektívnej zmluve žiadať o "zvýšenie" práva z úrovne prerokovania na úroveň spolurozhodovania. Do kolektívnej zmluvy možno navrhovať aj rozšírenie oxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx pre zamestnanca výhodné, t.j. že sa napr. zamestnancovi neodoberie určité právo na úkor odborovej organizácie). Súčasťou kolektívnej zmluvy môžu byx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxený v § 231 ods. 1 ZP a § 2 ods. 1 ZoKV. Ide o vyjednávanie, resp. dojednanie o:
-
pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok - v prípade pracovnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxienok zamestnávania sa uvádza, že ide napr. o povýšenia, presuny, výpovede, a pod. (pozri aj Gernigon - Guidoilo, 2000, s. 23, 24),
-
vzťahoch medzi zxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zamestnancov) ("výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis") a zásada prípustnosti (možnosti odchýlenia sa) ("ak tx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxa § 2 ods. 1 ZoKV kolektívne zmluvy upravujú:
-
individuálne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami (napr. nároky zamestnancov, plnenia v pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xeho časti),
-
práva a povinnosti zmluvných strán (t.j. vzájomné práva a povinnosti zamestnávateľa a odborovej organizácie alebo v prípade kolektíxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávanie, možno nahliadnuť aj do normotvorby MOP. Podľa čl. 2 Dohovoru MOP č. 154 o podpore kolektívneho vyjednávania (dohovorom je SR viazaná) "Na účely xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxteľov alebo jednou alebo viacerými organizáciami zamestnávateľov na jednej strane a jednou alebo viacerými organizáciami pracovníkov na druhej strxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
c)
upraviť vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a organizáciou pracovníkov alebo organizáciami pracovníkov.".
27.
V tomto kxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx že: "Dozorné orgány MOP interpretovali otázky, ktoré možno zahrnúť do agendy kolektívneho vyjednávania ako pokrývajúce "typy dohôd, ktoré môžu byť pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a dávky (benefits and allowances), pracovný čas, ročná dovolenka, kritériá výberu v prípade prepúšťania, pokrytie kolektívnou zmluvou, pridelenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia z rozsahu kolektívneho vyjednávania nie je zlučiteľné s právom na kolektívne vyjednávanie. Jediné prípustné obmedzenia môžu byť zákaz na tie "dolxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenými právom a veci týkajúce sa hlavne a predovšetkým (primarily or essentially) riadenia a fungovania správy (government) a obchodu, vrátane prideľxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxx xxxxxx x.j. či je potrebné alebo aj vhodné niektoré otázky povinne včleňovať do kolektívneho vyjednávania a dať ich do kolektívnej zmluvy alebo nie.
ZoKV, ako ax xx x x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxacovného práva ZP ani nepozná. V ZP sa však na viacerých miestach upravuje možnosť/povinnosť spolurozhodovania/dohody aj mimo kolektívnej zmluvy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxcké problémy - napr. dĺžka trvania procesu jej zmeny). Možno sa teda domnievať, že veci, ktoré nie sú výlučne operatívou, by nemuseli byť mimo rozsahu koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxožno ich z nej vyčleniť (pozri § 43 ZP). V tejto súvislosti možno poukázať ešte na § 43 ods. 2 a 3 a § 84 ZP.
Podľa § 43 ods. 2 ZP "Zamestnávateľ v pracovnej zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xoby. Ak sú pracovné podmienky podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; ixxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxšne dohodnuté v kolektívnej zmluve a naopak výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby a mzdové podmienky môžu byť dohodxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxetizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.".
V § 84 ZP je vymedzená forma participáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxx x xx xx x x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx otázky teda skôr spadajú do pracovného poriadku (resp. vnútorného predpisu) zamestnávateľa, ako do kolektívnej zmluvy.
Napríklad:
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xdpoludňajšiu zmenu (nepôjde o zlepšenie práva, ale o organizovanie pracovného času v širšom rámci podľa potrieb zamestnávateľa),
-
formou dohody xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxmestnancov na konkrétny pracovný týždeň,
-
jednostranný bude príkaz zamestnávateľa zamestnancovi na prácu nadčas (ak vznikne výnimočná potreba xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxu, ako aj s tým, čo bolo uvedené už skôr, t.j. akým nástrojom je kolektívna zmluva - nástrojom na zlepšovanie práv. Zamestnávateľ nie je však povinný uzatxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxvy § 231 ZP a § 2 ods. 1 ZoKV, vyplýva, že predmetom kolektívnej zmluvy môže byť všetko, o čo majú strany záujem. Z povinnosti rokovať teda vyplýva aj povinxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxstiam návrhu, s ktorými nesúhlasí), ale nie je povinná do kolektívnej zmluvy začleniť tie otázky, ktoré tam nechce mať.
Nezaradenie otázok do kolektívxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxdpisuje minimálny obsah kolektívnej zmluvy, je to teda skôr otázka potrieb a záujmov strán a vhodnosti (s prihliadnutím na povinnosti podľa § 43 ZP).
Zxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxcov, ktoré nie sú obmedzené len priamo na ZP či pracovné právo, ale aj otázky, ktoré umožňujú iné zákony, napr. náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej nexxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdľa osobitného predpisu možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho záklaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xodľa správy V(2) 34. zasadnutia Medzinárodnej konferencie práce MOP v roku 1951 (ILO, Industrial relations, Report V(2), International Labour Confexxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxzule riešiace všetky podmienky práce a života vrátane sociálnych opatrení akéhokoľvek druhu".
XII. Úroveň, na ktorej prebieha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxstnávateľom a odborovou organizáciou) a
-
odvetvová (medzi organizáciou zamestnávateľov a vyššou odborovou organizáciou).
V rámci praxe možno xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxiť za niekoľko podnikových kolektívnych zmlúv v jednom dokumente,
-
na národnej úrovni - kolektívna zmluva je uzatvorená na najvyššej úrovni zastuxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xranspozícia smerníc EÚ cez kolektívne zmluvy a nie prostredníctvom zákona); v minulosti existovali tzv. generálne dohody na najvyššej úrovni,
-
nx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ak sa dosiahne dohoda,
-
na úrovni EÚ - vyplýva zo základných zmlúv (čl. 155 Zmluvy o fungovaní EÚ) a výsledky môžu byť "premenené" na smernicu EÚ alebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxch (napr. rodičovská dovolenka, doba určitá).
V podmienkach SR je prax aj v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa často ponechávať úpravu určitých oxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 
  xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xovovytvorených 
a voľných pracovných miest spôsobom dohodnutým v podnikovej kolektívnej 
zmluve" alebo "Príslušný odborový orgán a zamestnávateľ sa x xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxej 
zmluve vyššieho stupňa je teda vyjadrené, že zamestnávateľ je povinný 
sa dohodnúť, ale konkrétne dohoda je ponechaná na podnikovú úroveň.
XIII. Poxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxnosti žiadnu skupinu zamestnancov, ani žiadne odvetvie. Osobitné zákony, napr. zákon o štátnej službe, si niektoré špecifické otázky upravujú odchyxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xiektorá odborová organizácia. Zároveň však Ústavný súd ČR v bode 279 uvádza, že: "Pre úplnosť je možné dodať, že právo zamestnanca takto vylúčiť odboroxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x012 s. 182).
32.
Právna úprava SR (pozri § 232 ods. 2 a 3 ZP) je podobná, a teda možno z nej odvodiť, že zamestnanec sa ani sám a ani po dohode so zamestnávaxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx
xxx xxxxxxxxne vyjednávanie len za odborovo organizovaných zamestnancov
33.
Podľa § 5 ods. 5 ZoKV "Príslušný odborový orgán uzaviera kolektívnu zmluvu aj za zxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xzatvoriť len výlučne za odborovo organizovaných zamestnancov. Ak sa uvažuje v kontexte ústavného práva na kolektívne vyjednávanie, znamená to aj, že xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe Ústava SR nespája s povinnosťou byť členom odborovej organizácie, avšak právo na kolektívne vyjednávanie sa môže realizovať výlučne cez odborovú oxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxlosti s pôsobením spoločností vo viacerých členských štátoch EÚ, resp. aj globálne, vznikla (popri národnej otázke, ako zabezpečiť porovnateľné podxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxeľných podmienok pre zamestnancov. V tejto súvislosti začali vznikať dohody uzatvárané nie pre jednu spoločnosť v jednom štáte, ale pre jednu spoločnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxateľné podmienky pre zamestnancov. Zvyknú sa nazývať aj EFA (European framework agreement) alebo IFA (International framework agreement) (databázx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxement - TCA).
35.
Obsahom takýchto dohôd je predovšetkým úprava pracovných podmienok pre zamestnancov. [Podľa dostupných štúdií rozsah takejto dxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, sociálny dialóg, rovnosť príležitostí, pracovné podmienky, vzdelávanie, reštrukturalizáciu, a pod. Dohody sú nazývané rôzne, napr. dohoda, spolxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxj strane európska zamestnanecká rada alebo medzinárodné/európske odbory, prípadne skupina zástupcov zamestnancov z národných úrovní (napr. odborxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xovinnosť dojednávať tieto dohody, a teda základom negociácií je dobrovoľnosť na strane zamestnávateľa, ktorého záujmom je zlepšenie pracovných podxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxtuje právna úprava tzv. nadnárodných kolektívnych zmlúv (dohôd), avšak pri Európskej komisii pôsobí skupina odborníkov pre nadnárodné kolektívne zxxxxxx
xxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnávateľ v SRN uzatvorí so zástupcami zamestnancov z rôznych členských štátov (napr. prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady alebo európskycx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxvateľov bude zabezpečená minimálna výmera dovolenky šesť týždňov [alebo napr. podľa Charty o agentúrnej práci pre Skupinu Volkswagen sa vedenie (Boaxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstnancov v závode.
Charta
je dostupná v databáze: http://ec.europa.eu/social/]. V SR (a ani cez právo EÚ) sa teda nerieši otázka, či je takáto dohoda pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxov na úrovni podniku), ktorý má byť pri uzatváraní podnikovej kolektívnej zmluvy, resp. pri svojom postupe viazaný závermi dohodnutými na vyššej úrovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue. SWD(2012) 264 final, Brussels, 10.9.2012, s. 6; identifikované probxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxchanizmy vynútenia.], prečo sa uvažovalo o prijatí právneho nástroja na úrovni EÚ. (Nie je prekvapujúce, že zástupcovia zamestnancov sú pozitívne naxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxto mechanizmu. Viac pozri Commission staff working document. Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue, s. 6 -7.x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxebné vnímať dohodu ako právny úkon. Z tohto hľadiska za nedodržanie dohody by zodpovedal ten, kto ju uzatvoril, resp. ak ide aj o záväzok zastupovaných (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvateľov) a stranu zástupcov zamestnancov v podobe odborovej organizácie alebo vyššej odborovej organizácie, ktoré spolu vyjednávajú s cieľom dosiaxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxtívne vyjednávanie a predstavuje akýkoľvek dialóg medzi sociálnymi partnermi, pričom kolektívne vyjednávanie je jedným z jeho nástrojov, ktoré ho pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xtorý ustanovuje, že nezákonný je štrajk, ktorý je vyhlásený alebo pokračuje po uzatvorení kolektívnej zmluvy (pozn. ZoKV používa pojem sociálny mierx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx predstavuje ideálny stav v podniku, t.j. stav, keď nie je v podniku konflikt medzi dvoma subjektmi zamestnávateľom - zamestnancami. Sociálny (priemyxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xolektívne vyjednávanie je
de facto
nástrojom prevencie, t.j. úspešné kolektívne vyjednávanie nastoľuje sociálny mier a zabraňuje štrajku podľa Zoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xývajú kolektívne zmluvy označované ako aj zmluvy o sociálnom mieri (social peace treaties), ktoré obsahujú mierové záväzky (peace obligation).
XVIxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxípade tripartity sa na ňom zúčastňuje aj štát. Štát má zodpovednosť za to, že systém kolektívneho vyjednávania v SR je funkčný (záväzky z Dohovorov MOP, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xodľa národných podmienok, by mal byť vytvorený (established) mechanizmus, ktorý je primeraný podmienkam, ktoré existujú v každom štáte, na rokovanixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolektívnych zmlúv.". Toto je v podmienkach SR cieľom ZoKV, ktorý ma napomôcť stranám v kolektívnom vyjednávaní a nastaviť základné pravidlá.
40.
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa na podnikovej úrovni alebo na vyššej úrovni (napr. kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov, kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných pxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxen trojstranného sociálneho dialógu (v tejto súvislosti pôvodná dôvodová správa k ZoKV uvádza, že "I keď kolektívneho vyjednávania medzi odborovými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxmunikácie medzi odborovými orgánmi, zamestnávateľmi a štátom, v užšom zmysle potom sústavu takýchto trojstranných orgánov.",
c)
štát ako subjekxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxzsah prípadnej súčinnosti štátu pri kolektívnom vyjednávaní ustanovuje ZoKV. Štát poskytuje súčinnosť pri:
-
určení, ktorá odborová organizácix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxcu (§ 3a ZoKV),
-
rozširovaní kolektívnych zmlúv (§ 7 ZoKV) (tu ide niekedy aj o priamy záujem štátu, nejde vždy len o súčinnosť, t.j. štát sleduje cieľ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnie o neho (§ 9 ZoKV) (tu ide o plnenie úloh v súvislosti s povinnosťami uloženými zmluvnej strane zamestnávateľov pri kolektívnej zmluve vyššieho stupxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxuvy (§ 10a, § 11, § 13 ZoKV), a určení ich odmeny (§ 15 ZoKV),
-
určovaní nezákonnosti štrajku (§ 21 ZoKV) a výluky (§ 29 ZoKV) (úloha súdnej moci).
Kolexxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx x xxx xxx xxxvny predpis neobsahuje legálnu definíciu pojmu "kolektívna zmluva". Z hľadiska teórie záväzkového práva je kolektívna zmluva súkromnoprávny typ zmxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxktívna zmluva vzťahuje. V tejto súvislosti nemožno opomenúť v praxi často diskutovanú otázku aplikácie kolektívnej zmluvy na dočasne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxinky sú úplne odlišné od občianskych a obchodných zmlúv (Olšovská a kol., 2014, s. 181).
2.
V zmysle platnej judikatúry prevláda právny názor, že kolxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx funkciu iba vtedy, ak ich obsah nie je neplatný z dôvodov uvedených v § 4 ods. 2 ZoKV. Na základe uvedeného právne posúdenie otázok platnosti a účinnosti kxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxade ZoKV (NS SR sp. zn. 1 Cdo 103/2013).
3.
V nadväznosti na § 231 ZP kolektívna zmluva by mala upravovať individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamesxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sa odvíja od typu kolektívnej zmluvy (podniková kolektívna zmluva bude obsahovať konkrétne ustanovenia priamo uplatniteľné u daného zamestnávateľxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xepoužiteľné u iného zamestnávateľa práve z dôvodu jeho osobitostí determinovaných rôznymi faktormi ako sú veľkosť zamestnávateľa; odvetvie, v ktorxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xšeobecnejšieho charakteru z dôvodu, že zmluvnou stranou je organizácia zamestnávateľov zastupujúca záujmy všetkých v nej združených členov a aj s ohxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxj jednotlivých ustanovení v praxi.
5.
Významným determinantom obsahu individuálnych a kolektívnych pracovnonoprávnych vzťahov je aj doba, na ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxdväznosti na ich ekonomickú a hospodársku situáciu v ďalších rokoch účinnosti kolektívnej zmluvy, dojednávať záväzky v nižšom rozsahu, ako v prípadoxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vznikajú medzi zamestnancom a zamestnávateľom, alebo aj medzi zamestnávateľom a skupinou zamestnancov. Určenie ich obsahu je založené na konsenze zxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxívna zmluva je neplatná v tej časti, kde poruší uvedený princíp výhodnosti v porovnaní s právnym poriadkom SR (analogicky pracovná zmluva zamestnancax xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xamestnávateľov možno prostredníctvom kolektívnych zmlúv použiť:
a)
napr. na ustanovenia týkajúce sa vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu, txxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxby (§ 45 ods. 1 ZP); vymedzenie okruhu prác, pri ktorých je možné predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú nad 2 roky a jeho opätovné dohodnutie [§ 48 odxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa odstupné alebo odchodné; predĺženie výpovedných dôb pri jednotlivých výpovedných dôvodoch (§ 62 ods. 2, 3, 4 a 6 ZP je koncipovaný tak, že stanovuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, kde sa pravidelne zvyšuje základná výmera dovolenky o jeden týždeň). Pri dojednávaní tohto záväzku netrxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xjednotiť výmeru dovolenky na päť týždňov, čo by v praxi malo za následok zvýšenie výmery dovolenky len pre zamestnanca, ktorý dosiahol v danom kalendárxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xx x x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxného pracovného času, t.j. zamestnávateľ a zamestnanci sa majú možnosť dohodnúť individuálne (napr. vhodná úprava pracovného času z dôvodov uvedenýxx x x xx xxxx xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxižovaní týždenného pracovného času je nevyhnutné dodržať rovnako zásadu rovnakého zaobchádzania. Pokiaľ sa zmluvné strany kolektívnej zmluvy dohoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxeľa pracujú aj zamestnanci, ktorým kratší pracovný čas napr. 38 3/4 alebo 37,5 hodiny týždenne vyplýva z charakteru zmennosti (napr. dvojzmenná, trojxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxsti [tvorba a čerpanie sociálneho fondu, kde sa zmluvné strany môžu napr. v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde dohodxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxndárny rok]. Súčasťou individuálnych nárokov zamestnanca x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxávateľa na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily formou poskytovania príspevkov na športové aktivity či masáže, alebo poskytované individuálne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xi nenávratných príspevkov na prekonanie ťaživej životnej situácie, akou je dlhodobá pracovná neschopnosť, úmrtie rodinného príslušníka a pod.);
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx aj podmienky mzdové. V zmysle § 119 ods. 2 a 3 ZP platí, že mzdové podmienky dohodne zamestnávateľ s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluvex xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxky plnení poskytovaných zamestnancom za prácu a neposlednom rade podmienky ich poskytovania. Mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve by vzhxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxrifných zložiek mzdy a podmienok ich priznávania. Ak je napr. podmienkou priznania nadtarifnej zložky mzdy hodnotiaci pohovor, mali by byť jeho kritéxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxčnú prácu, prácu vo sviatok, ako aj mzdové zvýhodnenie za sťažený výkon práce (práca v riziku) aj pracovnú pohotovosť, za výkon práce v sobotu a v nedeľu, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xredpokladá ZP, alebo ZP takýto príplatok vôbec nepozná. Súčasťou podnikových kolektívnych zmlúv bývajú aj peňažné plnenia naviazané na hospodárskx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xospodárskom výsledku). V závislosti od konkrétneho zamestnávateľa sa v podnikových kolektívnych zmluvách objavujú aj špecifické druhy finančných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtívny záväzok zamestnávateľa týkajúci sa ročného rastu miezd v podobe rastu priemernej mzdy alebo rastu tarifnej mzdy zamestnanca. Výška dohodnutéhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xanalyzuje sa nielen dosiahnutý zisk či strata, významným ukazovateľom je aj produktivita pridanej hodnoty). Ak je platnosť podnikovej kolektívnej zxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxuve.
8.
Kolektívne zmluvy upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán. Predmetná obsahová náležitosť kolektívnej zmluvy je umocnená § 231 ods. x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx alebo ich organizáciami a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkov konania, na rozdiel od individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, kde panuje princíp nadradenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, x
xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxované predovšetkým kompetenciami, ktoré ZP či ostatné pracovnoprávne predpisy (napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxysle § 229 ods. 4 ZP pôjde najmä o právo na spolurozhodovanie, právo na prerokovanie (pozn. toto právo prináleží odborovej organizácii, len ak na pracoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx x xxxxx xa informácie (podľa § 238 ZP) a v neposlednom rade o právo na kolektívne vyjednávanie.
10.
Predmetom úpravy v kolektívnej zmluve bude najmä forma a spxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxoprávny predpis nedefinuje; forma realizácie týchto kompetencií (písomná, ústna), spôsoby doručovania písomností (mailom alebo výlučne len písomxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxľa poškodiť, resp. dôvernosť informácií), aké informácie, v akom rozsahu a ako často bude odborová organizácia od zamestnávateľa vyžadovať, a akou foxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxej organizácie zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie, a ktoré zamestnávateľ označil ako dôverné (poxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xákonnej povinnosti predpokladá, že zamestnávateľ musí vopred označiť informácie a údaje, ktoré považuje za dôverné, takže je v plnej dispozičnej práxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dôvernosť informácií aj s prihliadnutím na skutočnosť, že v praxi býva bežným javom, že zamestnávatelia označujú za dôverné aj informácie, ktoré sú vexxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxmestnávateľ voči zodpovedným xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlčanlivosti o poskytnutých informáciách sa nevyvodzujú voči členovi odborového orgánu ako voči zamestnancovi (t.j. nepoužije sa upozornenie na porxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvého orgánu"), ale ako voči občanovi, členovi občianskeho združenia, ktorým je odborová organizácia. Poskytovanie informácií zamestnancom zamestxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxžno považovať za porušenie povinnosti mlčanlivosti.
12.
Zmluvné strany si v rámci vzájomných vzťahov dohodujú aj podmienky na činnosť a fungovanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xrganizácie (samostatná miestnosť vyčlenená na činnosť odborov, PC, tlačiareň, pripojenie na internet a pod.), prípadne rozsah poskytovania pracovxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx na činnosť v odborovom orgáne (§ 240 ods. 3 ZP). Kolektívna zmluva spravidla upravuje rozsah poskytovaného pracovného voľna (t.j. presný rozsah hodín x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvať za "činnosť v odborovom orgáne"; úprava podmienok poskytovania peňažnej náhrady za nevyčerpané pracovné voľno, resp. voľno, ktoré zamestnávatex x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnovuje povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážku zo mzdy zamestnancom (ich členom) v dohodnutej výške z dôvodu výberu členského príspevku pre odborxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxsle ktorého sa zverejňovanie osobitných kategórií osobných údajov odhaľujúcich napr. členstvo v odborových organizáciách, zakazuje.
14.
Obsahxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnych informácií a údajov o zamestnávateľovi napr. informácie o zmenách v jeho vnútorných štruktúrach (napr. pri zmene obsadenia voľbou, a to aj v kontexxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sú často venované ustanoveniam, ktoré upravujú nielen postupy pri vybavovaní individuálnych sťažností zamestnancov pri neplnení záväzkov plynúcixx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Pravidelným obsahom záverečných ustanovení kolektívnej zmluvy je v prípade potreby kreovanie komixxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuvy.
II. Zmluvné strany kolektívnej zmluvy, resp. účastníci oprávnení vystupovať ako zmluvná strana kolektívnej zmluvy
16.
Pod zmluvnými stranxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxdi osobitným právnym predpisom (zákonom o združovaní občanov). V súvislosti s "príslušným odborovým orgánom" sa nerozlišuje, či ide o vyšší odborový xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtnávateľa.
17.
Právny režim vzniku a pôsobenia zmluvných strán obsahuje ZP a zákon o združovaní občanov, vrátane legálnej definície pojmu "zástuxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe kompetencií v procese ich pôsobenia.
18.
Ust. § 230 ods. 1 ZP vymedzuje odborovú organizáciu ako občianske združenie podľa osobitného predpisu. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtívne zmluvy s právnymi dôsledkami. Slobodu združovania a zakladanie odborových organizácií je nevyhnutné vnímať ako právo, nie povinnosť na základx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxykoľvek slobodne vystúpiť.
19.
Občianske združenie vzniká evidenciou (tzv. evidenčný princíp), pričom návrh na evidenciu občianskeho združenix xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxkladajú (žiadajú o zaevidovanie odborovej organizácie) musia/majú byť zamestnancami zamestnávateľa, u ktorého bude odborová organizácia pôsobiťx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ako aj § 230 ods. 2 ZP, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný umožniť fungovanie odborových organizácií u neho na pracovisku, sa predpokladá, axx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xlenmi odborového orgánu (prípravného výboru, ktorý žiada o zaevidovanie odborovej organizácie), nemohli byť aj občania, ktorí nemajú žiadne právne xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúčasťou žiadosti o evidenciu sú stanovy zakladanej odborovej organizácie (odborového zväzu), ktoré by mali podrobnejšie upravovať vnútorne vzťahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcie).
20.
Ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o združovaní občanov pripúšťa, aby stanovy združenia (odborovej organizácie) obsahovali ustanovenia o orxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxizačných jednotiek. Ak stanovy príslušného odborového zväzu obsahujú takéto ustanovenie, novozaložené odborové organizácie, ak sú organizačnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstačuje, aby boli, novozaložené odborové organizácie, ktoré sú organizačnými jednotkami príslušného odborového zväzu, evidované na Štatistickom xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxäze. Štatistický úrad SR vydáva písomné potvrdenie o evidencii základnej organizácie. Vydávanie potvrdení však nie je, od 1. apríla 2010 (novela zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydáva potvrdenie o evidencii základnej organizácie a prideľuje identifikačné číslo (IčO) pre organizačné zložky bez právnej subjektivity, čo je v zxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxivitu.
21.
Legálnu definíciu pojmu "zamestnávateľ" uvádza § 7 ods. 1 ZP ako každú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzixxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxch právnych foriem zamestnávateľov založených na základe ObZ, akými sú spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné a iné, aj fxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx neskorších predpisov za predpokladu, že zamestnávajú aspoň jednu fyzickú osobu. Zamestnávateľmi sú však aj subjekty, ktoré vznikajú na základe rozhxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xoKV sa za platne uzatvorenú kolektívnu zmluvu považuje aj tá, ktorá bola kolektívne vyjednaná služobným úradom. Za zamestnávateľa sa ďalej považujú xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmosprávy a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.
22.
Diferenciácia xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxkon o združovaní občanov. Zamestnávatelia ako právnické osoby majú teda podľa zákona o združovaní občanov možnosť vytvárať záujmové združenia vo forxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxektívnych zmlúv vyššieho stupňa, napr. Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz strojárskeho priemyslu, Zväz obchodu a cestovného ruxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxo vzniknuté subjekty sa tiež zriaďujú na základe písomnej zmluvy alebo zakladacej listiny s následným zápisom do obchodného registra alebo iného zákoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxjúcej právnej subjektivite, nemajú priznané právo kolektívne vyjednávať. Uvedené možno vyvodiť práve z § 2 ods. 2 ZoKV, ktorý bezprostredne odkazuje xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxiam, ktoré vznikli na základe zákona o združovaní občanov.
III. Definícia podnikovej kolektívnej zmluvy a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
23.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxinuje zmluvné strany podnikovej kolektívnej zmluvy a § 2 ods. 3 písm. b), c) a d) zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podľa písmena a) zx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxobiacou priamo na pracovisku daného zamestnávateľa, resp. príslušnými odborovými orgánmi (ak na pracovisku zamestnávateľa pôsobí viacero odborovxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxteľom, ako aj zamestnávateľom, ktorým je aj služobný úrad.
24.
V zmysle § 9 zákona o štátnej službe sa za služobný úrad považuje:
a)
ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xíl SR určená Ministerstvom obrany SR,
e)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxidenta SR,
c)
Kancelária Ústavného súdu SR,
d)
Kancelária verejného ochrancu práv,
e)
Najvyšší kontrolný úrad SR,
f)
Kancelária Súdnej rxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx.
Podnikovú kolektívnu zmluvu možno uzatvoriť u všetkých menovaných zamestnávateľov reprezentovaných svojimi služobnými úradmi. Ust. § 9 ods. 5 záxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxdiska § 2 ods. 4 zákona o združovaní občanov platia obmedzenia pre vojakov v činnej službe, ktorí nemôžu vytvárať odborové organizácie a združovať sa v xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch organizácií a združovania sa v nich zákon nedefinuje.
26.
Podľa § 2 ods. 3 písm. b) ZoKV sa za kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa považuje taký dokuxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxľadom na slobodu združovania dnes možno nájsť v zamestnávateľských zväzoch jedného odvetvia združených aj zamestnávateľov z rôznych odvetví), a to mxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxým orgánom je v tomto prípade odborový zväz, pričom zákon nevylučuje, aby zmluvnou stranou bolo aj niekoľko odborových zväzov, ktoré kolektívnu zmluvx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxuvnou stranou je okrem Konfederácie odborových zväzov aj Všeobecný odborový zväz a Nezávislé kresťanské odbory. Dikcia ustanovenia nevylučuje, aby xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xesp. viacerými vyššími odborovými orgánmi (odborovými zväzmi) a jedným zamestnávateľom, ktorým je v tomto prípade štát.
28.
Posledným typom kolexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a to medzx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxmi zástupcami s reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.
(Subjekty oprávnené k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy)
I. Špecifiká u tzvx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxncov podľa zákona o štátnej službe,
-
zamestnancov, ktorých zamestnávatelia postupujú pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xdmeňovanie sa riadi zákonom č. 553/2003 Z.z. (§ 1), t.j. rozsah nie je daný zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Ak ide odmeňovanix xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxuje.
2.
Ust. § 113 ods. 1 zákona o štátnej službe ustanovuje, že "Nariadenie vlády v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa [odkaz na § 2 odxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v podnikateľskej sfére a od zdrojových možností štátneho rozpočtu na príslušný rok. Zvýšené platové tarify sx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok sa zahrnie do návrhu zákona o štátnom rozpočte.". Podľa § 113 ods. 3 zákona o štátnej službe "Ak sa kolektíxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxkon o štátnej službe zároveň upravuje aj možný okruh otázok, ktoré možno upraviť v kolektívnej zmluve. Podľa § 119 ods. 1 zákona o štátnej službe v kolekxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxženie základnej výmery dovolenky,
c)
zvýšenie odstupného,
d)
zvýšenie odchodného,
e)
zvýšenie platových taríf.
4.
Podľa § 119 ods. 2 zákxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xsobitný predpis. (Osobitným predpisom je napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxej kolektívnej zmluve možno dohodnúť najmä:
a)
zvýšenie odstupného nad rozsah ustanovený v § 53 zákona o štátnej službe a kolektívnou zmluvou vyššxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xtátnej službe a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok, najviac o dvojnásobok funkčného platu,
c)
vzájomné vzťahy medzx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxobitným predpisom je napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
6.
Pokiaľ ide o výkon práce vo verejnom záujme, zákon č. 552/2003 Z.z. ustanovuje v § 13b, že v podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť zvýšenixx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxatu alebo priemerného mesačného zárobku.
Ide teda o ustanovenie limitov, ktoré majú zabrániť plytvaniu s verejnými zdrojmi.
Príklad:
Na zamestnxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxôsobí u neho odborová organizácia, len zamestnanecká rada. Akým spôsobom má aplikovať ustanovenia, ktoré odkazujú na bližšiu úpravu v podnikovej kolxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxganizácia, ale vzťahuje sa na neho kolektívna zmluva podľa zákona o štátnej službe alebo podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkonx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xodmienky" (napr. v nejakom rozpätí - napr. navýšený príspevok do sociálneho fondu) možno upraviť v podnikovej kolektívnej zmluve, tieto výhodnejšie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxenie legitímneho zástupcu oboch zmluvných strán oprávnených k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy je významným zákonným predpokladom nielen pre proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých nákladov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
II. Zástupca zmluvných strán
7.
V mene zmluvných strán xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxčenia oprávneného subjektu na strane odborov tak, že z interného predpisu príslušného odborového orgánu (podľa § 32 ods. 1 ZoKV sa príslušným odborovxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xdborovej organizácie) jednoznačne vyplýva, že ide o osobu, ktorá je oprávnená v mene odborovej orgánu vystupovať voči tretím osobám. Spravidla bude v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe alebo odborové zväzy si vo svojich interných predpisoch vymieňujú, že v mene výboru základnej organizácie je oprávnený konať predseda výboru základxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu aj funkcionárov a špecialistov odborového zväzu. Splnomocnené osoby sú oprávnené konať za základnú organizáciu v rozsahu a za podmienok uvedených v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s ďalšími vyjednávačmi povereným splnomocniteľom v mene splnomocniteľa rokovať s daným zamestnávateľom o uzatvorení kolektívnej zmluvy. Plnomocexxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxvaní medzi zmluvnými stranami. Ak by stanovy odborového zväzu alebo vnútorný predpis odborovej organizácie neoprávňovali zástupcu odborového orgáxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxlektívna zmluva, ktorú by za príslušný odborový orgán osoba, ktorá na to nebola oprávnená.
b)
Štatutárny orgán alebo iný oprávnený zástupca zamestxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo družstvo, ObZ vymedzuje, koho možno považovať za jeho štatutárny orgán. V takomto prípade sa nevyžaduje osobitné splnomocnenie alebo poverenxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxných jednotiek. Predmetné ustanovenie neobmedzuje štatutára na vydanie poverenia len na konanie v pracovnoprávnych vzťahoch individuálneho charaxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxie písomnej formy nemá za následok jej neplatnosť. V okamihu, ak by však štatutárny orgán mal v úmysle, aby v jeho mene iná fyzická osoba, ktorá nie je jej zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnstvo v zmysle § 31 OZ. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa v zmysle § 133 ods. 1 a 2 ObZ za štatutárny orgán spoločnosti považuje jeden alebo viac konatxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením obmedzeným môže byť jej konateľom výlučne fyzická osoba. V prípade rokovania a uzatvorenia kolektívnej zmluvy by za spoločnosť s ručením obmexxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xoná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra. V prípade družstva sa považuje za štatuxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxli inému orgánu. Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí prexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by za akciovú spoločnosť a družstvo vystupoval predseda alebo podpredseda predstavenstva.
c)
Fyzická osoba, ktorá pri podnikaní zamestnáva zamexxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prípadne koncesnej listiny, ale aj fyzickú osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do príslušnej evidencie a súčasne je zamestnxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxpca príslušnej organizácie zamestnávateľov, ktorému oprávnenie uzatvárať kolektívnu zmluvu vyplýva z interného predpisu tejto organizácie. Ide o xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx V tomto prípade ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, keďže organizácie zamestnávateľov sú pravidelne zmluvnými stranami tohto druhu zmlúv. Za prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxžu byť stanovy zamestnávateľskej organizácie alebo uznesenie valného zhromaždenia, ktorým sa určuje osoba v pozícii hlavného vyjednávača s oprávnexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxx xene môže vystupovať aj tretia osoba, ktorá nemá k danej organizácii žiadny vzťah z titulu jej členstva v nej, napr. advokát alebo iná splnomocnená či povxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V praxi však osoba hlavného vyjednávača nie je oprávnená k podpísaniu dojednanej kolektxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xládou a zástupca poverený vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov.
8.
Rokovania vedú štyria vyjednávači poverení vládou (spravidxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je štát, t.j. o štátnu službu podľa zákona o štátnej službe, tak je to zástupca poverený vládou (napr. kolektívna zmlxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xastúpenými splnomocnenými zástupcami - spolu 9 a vládou zastúpenou štyrmi osobami). Podľa § 3 písm. f) ZoKV - ak ide o kolektívnu zmluva vyššieho stupňx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv pri výkone práce vo verejnom záujme), t.j. o výkon práce vo verejnom záujme, ale v rozsahu zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnanxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov (napr. kolektívna zmluva na rok 2015 je podpísaná Konfederáciou odborovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x na druhej strane sú to zástupcovia vlády, ZMOS-u, samosprávnych krajov - spolu 15). Spravidla rokovanie o týchto dvoch kolektívnych zmluvách je súbežxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx platov pre zamestnancov (má to vplyv na štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy). Rokovanie začína spravidla prvým kolom v lete, ale hlavné ťažisko xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxeho stupňa, ale majú charakter kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a sú založené na určitom statusovom základe (status podľa zákona o štátnej službe a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxierky zákonov a zverejnené sú aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
9.
Podľa § 6 ods. 3 ZoKV kolektívna zmluva vyššieho stupxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxok zákona a s podpísaním zmluvnými stranami) za podmienky, že je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (pozri § 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) (t.j. štátna služba) na príslušný kalendárny rok a ak uplynulo obdobie, na ktoré sa uzatvorila podniková kolekxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtívnej zmluvy)
I. Určenie oprávnenej odborovej organizácie
1.
V § 3a ods. 1 ZoKV sa upravuje mechanizmus ohľadom určenia odborovej organizácie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxvateľa (t.j. v prípade plurality ich pôsobenia). Napríklad u zamestnávateľa existujú odborové organizácie A, B, C, pôsobiace napr. na profesijnom záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxpu spoločného postupu, a až následne, ak tu nie je spoločný postup "vyberá" z odborových organizácií jednu alebo viaceré, ktoré budú plniť "úlohu" odboxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxorových organizácií je vymedzená v čl. 37 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého "Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborovxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pôsobenie odborových organizácií na pracovisku. V uvedenom ustanovení je použitý plurál - odborové organizácie a singulár - na pracovisku. Ide teda o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mať tam člena/členov). Odborová organizácia v zmysle § 230 ods. 1 ZP je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxach združujúcich rôzne profesie (napr. železnice, letectvo), kde pôsobí niekoľko odborových organizácií na úrovni podniku. Niekedy sa možnosť strexxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxpade vyvstáva otázka, či tento postup je v súlade s cieľom, prečo odborové organizácie majú zvýšenú ochranu a práva, a či nejde o zneužitie tohto práva, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxokovanie, spolurozhodovanie a zastupovanie kolektívu zamestnancov alebo len zastupovanie samých seba.
III. Zákaz monopolizácie odborov a otázka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx niektorá alebo niektoré z odborových organizácií môže/u byť vylúčené z kolektívneho vyjednávania. Podľa (zrušeného) § 24 ods. 2 českého ZP zamestnávxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa nedohodnú medzi sebou inak, ale ak sa odborové organizácie nedohodnú na spoločnom postupe, mohol zamestnávateľ uzatxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xx x xxxxxx xl. ÚS 83/06 v bode 264 riešil otázku rovnosti odborových organizácií: "Z principu svobody odborového sdružování plyne i rovnost odborových organizacx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje, ani se zřetelem k počtu svých členů. To je ostatně zdůrazněno i v § 286 odst. 1 zákoníku práce, z něhož plyne, že zaměstnavatel musí tam uvedené povinnoxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkladních práv a svobod ve svém čl. 27 odst. 2 hovoří jednoznačně; jakékoli zvýhodňování některé z odborových organizací v podniku nebo v odvětví na úkor xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí konfliktní situace, předvídané v § 24 odst. 2 větě druhé zákoníku práce (princip majority, reprezentativnost), nelze tedy z ústavněprávního hledisxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxům nesmí být svévolné a především se nesmí s různými subjekty, nacházejícími se ve stejné nebo srovnatelné situaci, zacházet rozdílným způsobem, aniž xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x v bode 266 ústavný súdny vyslovil nesúlad s Ústavou ČR: "Proto Ústavní soud přisvědčil námitce navrhovatelů, že napadené ustanovení § 24 odst. 2 věty drxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jen o zvýhodňování organizace s největším počtem členů (princip majority), možných kombinací je více. Tím je současně porušen i čl. 1 odst. 2 Ústavy Česxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxkého ZP.
6.
V judikatúre ESĽP možno nájsť aj prípad ohľadom zákazu monopolizácie odborov (otázka tzv. closed-shop agreements - zamestnanec si musí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - prípad Young, James a Webster v. Spojené kráľovstvo (č. 7601/76; 7806/77) "...pluralizmus, tolerancia a tolerantnosť (broadmindedness) sú charakxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcia neznamená, že názory väčšiny musia vždy prevládnuť: musí byť dosiahnutá rovnováha (balance), ktorá zaistí spravodlivé a správne zaobchádzanie s xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx kedy je vlastne aplikovateľný § 3a ZoKV. Zákon vyžaduje od odborových organizácií spoločný postup, ako aj spoločné stanoviská k návrhom zamestnávatexxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xyť táto skutočnosť zafixovaná už na začiatku vyjednávania alebo v priebehu vyjednávania? Čo je to vlastne "absencia" (nedostatok) spoločného postupxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxočného postupu? Možno sa domnievať, že nezhoda na strane odborových organizácií by mala byť podstatná, pretože pri akomkoľvek nesúhlase by to vlastne xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xlastne odoprela odborovým organizáciám B + C možnosť kolektívne vyjednávať. Pravidlá MOP ustanovujú, že sa má vyjednávať v dobrej viere, preto možno v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx
xx
Ak zamestnávateľ ponúkne zvýšenie platov o 5% a odborová organizácia A súhlasí, odborová organizácia B navrhuje zvýšenie o 5,5% a odborová organizácxx x x xxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxore s ich oprávnenými záujmami.", a teda by mal prebehnúť pokus o rokovanie s cieľom zjednotenia pozícií. Aplikácia § 3a ZoKV má teda význam, ak aj po rokxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx odborová organizácia A vyhlásila, že s návrhom na zvýšenie 5% nesúhlasí, t.j. účelom konania by bola len eliminácia ostatných subjektov ("konkurencxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsadou je teda povinnosť rokovať a až ak rokovania ukážu rozpor v stanoviskách a tieto nie je možné odstrániť medzi odborovými organizáciami, nastupuje xxxxxxxxx x xx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnizácia je potom účastníkom kolektívnej zmluvy na zmluvnej strane odborovej organizácie), t.j., ak má konať za zamestnancov ako za kolektív, jej stanxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxgle union deal"). Ak majú všetky odborové organizácie rovnaký postoj, nevyvstáva ani otázka hlbšie analyzovať pravidlá v § 3a ZoKV, kde platí, že pri uzxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxtnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak. ZoKV teda ustanovuje spoločné konanie a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpr. odborové organizácie B a C poveria najväčšiu odborovú organizáciu vyjednávaním za nich (podľa dôvodovej správy k § 3a ZoKV "napríklad uzatvoreníx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
odborová organizácia B poverí rokovaním za seba odborovú organizáciu A a odborová organizácia C nepoverí zastupovaním nikoho.
Odborové organizácix xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxxnie zablokované, "voľba" prechádza na zamestnávateľa. V tomto kontexte vyvstáva aj otázka, či ak odborová organizácia nesúhlasí s návrhom, môže uzatxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxancov - pozri § 5 ods. 5 ZoKV), nie je možné uzatvárať na úrovni podniku niekoľko kolektívnych zmlúv, t.j. právo SR nemá princíp profesijného uzatváranix xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe A, B, C nedohodli sa na spoločnom postupe, zamestnávateľ je oprávnený (z toho možno odvodiť, že voľbu postupu má zamestnávateľ; zákon neustanovuje, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa alebo
-
s ostatnými odborovými organizáciami, ktorých súčet členov u zamestnxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxnosťami, ale zamestnávateľ musí vždy vybrať tú možnosť, kde je počet členov väčší.
11.
Slovo "oprávnený" nemožno vykladať ako povinnosť zamestnávxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x cieľom dosiahnuť dohodu so všetkými odborovými organizáciami. Na druhej strane, zamestnávateľ by nemal takýmto spôsobom naťahovať proces uzatváraxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxeru odborovej organizácie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o určenie rozhodcu, nie však jednostranné vyhlásenie, že napr. odborová organizácia A je oprávnená na uzatvorenie kolektívnej zmluvy s tým, že vyzve zxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdborová organizácia A má 150 členov, odborová organizácia B má 30 členov a odborová organizácia C má 110 členov. V danom prípade je súčet členov odborovýxx xxxxxxxxxxx x x x xxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x odborovou organizáciou A. Ak by bol súčet členov odborových organizácií B + C väčší, ako počet členov odborovej organizácie A, zamestnávateľ je oprávnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx s ktorým sa vyjednáva konkrétna kolektívna zmluva a nie členovia, ktorých má u iných zamestnávateľov.
Príklad - Postavenie súhlasiacej "vylúčenejx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx v tomto prípade nebola oprávnená na rokovanie, sa rokovania bude chcieť zúčastniť v kombinácii s odborovou organizáciou A, pretože s návrhmi súhlasí.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxiu dohodnúť sa na spoločnom postupe, inak hrozí, že odborová organizácia bude s odvolaním sa na § 3a ZoKV "vylúčená" z rokovania. Takéto nastavenie je vxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxh môžu aj s návrhmi zamestnávateľa súhlasiť alebo sú pripravené súhlasiť aj pred aplikáciou podstupu podľa § 3a ZoKV (blokovanie môže byť v praxi aj od vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtnanci z druhej profesie sú združení v inej odborovej organizácii, neznamená to, že by kolektívna zmluva dojednaná väčšou odborovou organizáciou malx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa nemôže mať diskriminačné pravidlá (rozpor so zákonom) výhodne len pre jednu skupinu zamestnancov (tej odborovej organizácie, ktorá je úspešná). Maxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxtvo (č. 7601/76; 7806/77)].
12.
V prípade "voľby" príslušnej odborovej organizácie alebo odborových organizácií sú len dve možnosti naviazané na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodne, že bude postupovať podľa § 3a ods. 1 ZoKV, pričom je tu možnosť, aby účastníci žiadali aplikáciu § 3a ods. 3 ZoKV x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxenie kolektívnej zmluvy.". V princípe, aby išlo o spor, musí tu byť predmet sporu. Ak odborové organizácie B + C vedia, že majú menej členov ako odborová oxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxť, je potrebné aplikovať § 3a ods. 3 až 5 ZoKV.
13.
Podľa odbornej literatúry v praxi nastáva ešte problém aj s tým, že odborová organizácia nemusí mať vxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxx).
V. Spor v majoritnej skupine
14.
Zákon nerieši, ak chýba spoločný postup v zúženej skupine. V zásade, ak odborová organizácia A má menej členov akx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxla organizácia A, ale stále je tu niekoľko odborových organizácií s rozdielnymi stanoviskami. V tomto prípade však "vylúčenie" niektorej odborovej oxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kolektívnej zmluvy a aplikácia § 3a
15.
Zákon priamo nerieši právny následok, ak zamestnávateľ uzatvorí kolektívnu zmluvu s nereprezentatívnou oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxrgumentom opaku) možno z § 3a ZoKV odvodiť, že zamestnávateľ nie je oprávnený uzatvoriť kolektívnu zmluvu s nereprezentatívnou organizáciou. Z techxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xtrana právne nespôsobilá na právny úkon, takýto právny úkon je neplatný, a to absolútne.
VII. § 3a a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
1xx
x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvnej zmluvy.
Príklad:
Zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy uzatvorenej v roku 2014 na roky 2014 až 2016 je odborová organizácia A, a to na základe prinxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxom by bol záver, že predĺženie by mali urobiť zmluvné strany xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xie je reprezentatívna? Resp., ak sa takýto postup zvolí aj v roku 2018, 2019? Čo v prípade, ak je menený aj vecný obsah kolektívnej zmluvy? Z uvedeného exixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxup však naráža na závery k § 3a ZoKV ohľadom systému "buď alebo",
- odborové organizácie B + C budú žiadať opätovné otvorenie reprezentatívnosti, respx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxôže zneužívať a možno argumentovať, že zafixovanie jej postavenia je len pre uzatvorenie konkrétnej kolektívnej zmluvy a na dobu jej účinnosti (nie na xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxročenie rozsahu § 3a ZoKV.
VIII. Pluralita odborových organizácií u kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
17.
Rovnaké otázky, ako v prípade podnikoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxnávateľov pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie". Zamestnávateľ sa môže združiť v akomkoľvek združení zamestnávateľov, a to aj vo viacerýxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Na tieto účely sa pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvateľov je väčší ako počet zamestnávateľov, za ktorých sa uzatvorila kolektívna zmluva vyššieho stupňa organizáciou zamestnávateľov,
-
zoznam zxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe, akí zamestnávatelia a s akými SK NACE kódmi budú zastúpení, t.j. nevie vlastne určiť, či bude mať členov u pokrytých zamestnávateľov (nevie, kto to jex x xxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxe aj iné SK NACE kódy v úvode kolektívnej zmluvy, ako sú následne kódy zamestnávateľov podľa prílohy, napr. kolektívna zmluva je uzatvorená aj pre kód 41x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
x
x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx organizácií zamestnávateľov na úrovni odvetvia (divízie podľa klasifikácie) alebo časti odvetvia xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxvia organizácia zamestnávateľov nemusí vedieť, ktoré vyššie odborové organizácie pôsobia v odvetví, v ktorom pôsobí organizácia zamestnávateľov. x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxrovej organizácie, a teda nemusí byť zastúpená na úrovni odvetvia, naopak sa stáva, že vznikne vyššia odborová organizácia, ktorá nemá zastúpenie člexxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xe výlučne oprávnená pre príslušný SK NACE kód (odvetvie alebo časť odvetvia) uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupeň (t.j. pre jeden SK NACE kód na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xovnakým SK NACE kódom sú zastúpení v rôznych organizáciách zamestnávateľov), ale podstatné je určenie, s kým táto organizácia zamestnávateľov môže uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xmlúv vyššieho stupňa s rôznymi organizáciami zamestnávateľov (keďže u jej členov - zamestnávateľov má svojich členov - zamestnancov).
21.
Naopakx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi, pričom sa vychádza primárne z princípu spoločného postupu vyšších odborových organizácií a ak to nie je možné, z princípu majority (väčšiny).
Príkxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxá organizácia, ktorá zastupuje aj zamestnancov u zamestnávateľov s kódom 41, avšak títo nie sú členom organizácie zamestnávateľov (problém je, ak zamxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xdborová organizácia žiada byť súčasťou rokovania, je potrebné uvažovať, či má patriť pod § 3a ods. 2 ZoKV. Možno sa domnievať, že nie, pretože u žiadneho x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxtnávateľov z organizácie zamestnávateľov je 0, t.j. vyššia odborová organizácia nezastupuje ani žiadnu odborovú organizáciu u zamestnávateľov a anx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa túto sa aplikuje § 3a ods. 2 ZoKV, a teda má právo byť súčasťou kolektívneho vyjednávania.
22.
x x xx xxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxborových organizácií u zamestnávateľov (priamo - cez svoje základné organizácie bez právnej subjektivity alebo nepriamo - cez základné organizácie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxu vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxa prvej vety § 3a ods. 2 ZoKV, potom organizácia zamestnávateľov (t.j. zväz/združenie) je oprávnená uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s príxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xdborovými orgánmi ostatných odborových organizácií, ktorých súčet členov u týchto zamestnávateľov je väčší ako počet členov odborových organizácix x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxde o voľbu z dvoch možností, ale platí pravidlo prevažujúceho počtu členov, t.j. ak má najväčšia vyššia odborová organizácia prostredníctvom podnikoxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xamestnávateľov rokuje s ostatnými vyššími odborovými organizáciami. Ak má najväčšia vyššia odborová organizácia 5 000 členov v podnikoch a ostatné vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxx xxrávnenej odborovej organizácie
26.
Otázka preukazovania počtu členov je veľmi citlivá záležitosť, pretože zamestnávateľ nemá právo vedieť, či kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x odborových organizácií je oprávnená na uzatvorenie kolektívnej zmluvy. V § 3a ods. 3 ZoKV sa používa spojenie "zúčastnené strany sa nedohodnú" a podľx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxých organizácií, ale aj zamestnávateľ. To platí aj o úrovni kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
27.
V x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxálnych vecí a rodiny SR o určenie rozhodcu v spore o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy (pozn. ide nielen o otáxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxluvné strany", keďže niekedy ide len o vnútorný odborový problém). Z dikcie zákona potom vyplýva, že odborové organizácie a zamestnávateľ musia navrhxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxé, keďže odborová organizácia je jeden z účastníkov na strane odborových organizácií a zmluvné strany sú dve, účastníkov je niekoľko a spor je často medxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxastníci na strane odborových organizácií, ale takýto výklad by viedol k tomu, že ak napr. z piatich odborových organizácií jedna nesúhlasí, žiadosť nix xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxávateľa, u ktorého sa má uzatvoriť kolektívna zmluva.
X. Oprávnenie na rokovanie
29.
Rozhodca vydá doklad, ktorý oprávňuje príslušnú odborovú orxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe (t.j. tie, ktorých súčet členov je väčší, ako tej najväčšej odborovej organizácie) na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy. Je to teda:
-
opxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (na kolektívne vyjednávanie) vrátané fázy sprostredkovateľa, rozhodcu alebo štrajku,
-
oprávnenie na uzatvorenie - t.j. podpísanie kolektívnex xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxastníkov, rozhodcu, zákon nepredpisuje pre rozhodnutie žiadne náležitosti, žiadne procesné pravidlá, povinnosť súčinnosti, žiadne sankcie za nesxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxčtu ich členov, pričom je povinný zachovávať mlčanlivosť. Ak odborové organizácie súčinnosť neposkytnú, takýto postup by im mal byť "na škodu", t.j. mxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxe výslovne uvedená odborová organizácia alebo odborové organizácie (označenie názvom), ktoré sú oprávnené na ďalšie rokovanie so zamestnávateľom.
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx kolektívnych zmlúv)
I. Formálne náležitosti platnosti kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
1.
Zodpovedajúce posúdenie plxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxosť plnenia záväzkov z nich plynúcich. Ust. § 4 ods. 1 ZoKV pozitívnym spôsobom vymedzuje podmienky platnosti kolektívnej zmluvy. Z neplatnej kolektxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxým zástupcom, resp. zástupcami príslušných odborových orgánov a zamestnávateľmi, prípadne zástupcami ich organizácií. Jednou z podmienok platnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy a až týmto právne relevantným aktom sa kolektívna zmluva stáva perfektným právnym úkonom s nástupom právnych následkov.
2.
Ďalšou podmienkou plaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Možno odvodiť, že ak by kolektívna zmluva obsahovala podpis oprávneného zástupcu len jednej zmluvnej strany a v inom dokumente by bol podpis oprávnenxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxoprávna podmienka platnosti v podobe zoznamu zamestnávateľov, za ktorých bola uzatvorená, pričom ZoKV explicitne stanovuje, aké informácie majú byx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxtickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa, tzv. SK NACE podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxkých xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxteľov s účinnosťou od 1. novembra 2015. Toto identifikačné číslo oznamuje právnickej osobe alebo podnikateľovi povinná osoba, ktorá o jeho pridelenix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtra oznamoval identifikačné číslo štatistický úrad prostredníctvom svojich pracovísk, od 1. novembra 2015 prešla táto oznamovacia povinnosť na povxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxistra právnických osôb, resp. vedú konanie vo veci ich registrácie alebo vydania oprávnenia na podnikanie.
5.
Povinnosť uverejňovania identifikxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxšieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxV, ako aj splnomocnených zástupcov zamestnancov podľa § 3 písm. a) ZoKV.
6.
Výnimku z uvedenej prezumpcie platnosti kolektívnej zmluvy predstavujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strán prostredníctvom doručenia rozhodnutia rozhodcu kolektívneho sporu v zmysle § 10 ZoKV. Doručením rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám v sporx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxlektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hmotnoprávna podmienka platnosti kolektívnej zmluvy) novela ZoKV mení slovné spojenie „zamestnávateľov, za ktoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxného § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV. Novokoncipovaný spôsob tvorby zoznamu zamestnávateľov zavádza rozlišovanie medzi jednotlivými zamestnávateľmi, ktorx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxj organizácie, a to najmä vo väzbe na pôsobenie odborových organizácii združených v odborovej organizácii, ktorá je druhou zmluvnou stranou kolektívxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstí na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny takéhoto zamestnávateľa s kódom klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmárnym a jediným predpokladom pre zaradenie zamestnávateľa do zoznamu zamestnávateľov ako prílohy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ale musí k toxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxo bod 2 ZoKV.
9.
Z aplikačnej praxe vyplynul problém uvádzania zoznamu zamestnávateľov aj do dodatkov, ktoré sú uzatvárané ku kolektívnym zmluvám vxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xyššieho stupňa aktualizovaný zoznam zamestnávateľov vytvorený v zmysle pravidiel podľa § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV, túto povinnosť zmluvných strán možno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovuje kritériá vzťahujúce sa bezprostredne na týchto zamestnávateľov uvedených v prílohe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a v súvislosti s txx x x x xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xhcieť jedna alebo obe zmluvné strany aby aj dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zaväzoval ostatných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvané iba v prípade, ak tento dodatok bude obsahovať aj zoznam zamestnávateľov vo svojej prílohe. Uvedený zoznam môže byť identický s pôvodným zoznamom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xamestnávateľa z organizácie zamestnávateľov v priebehu doby platnosti a účinnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, a to najmä za ustálenej praxex xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uzatváranom ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vyplýva i z novelizovaného ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV, keď je v procese posudzovania reprezxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxávateľskej organizácie a pre ktorých bola uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a táto následne vstupuje do procesu posudzovania jej reprezexxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxla inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupixx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxie reprezentatívnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vyžaduje porovnanie počtu zamestnancov, ktorých zamestnávatelia zamestnávajú a
de factx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx reprezentatívnosť (= relevantnosť) v danom hospodárskom odvetví alebo jeho časti. Povinnosť uvádzať zoznam zamestnávateľov ako prílohu dodatku nexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvstupujú do procesu posudzovania svojej reprezentatívnosti ako predpokladu pre ich neskoršie oznámenie podľa § 9a ZoKV, ale na všetky dodatky uzatváxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxšieho stupňa alebo jej dodatok, ktoré vstupujú do procesu posudzovania reprezentatívnosti v zmysle novelizovaného § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV na strane zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xtorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxuva vyššieho stupňa uzatvorená, nespĺňa takáto kolektívna zmluva alebo jej dodatok podmienky spomínanej reprezentatívnosti a nemožno pristúpiť k oxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxšieho stupňa ako jeho neoddeliteľnej prílohy možno sekundárne vyvodiť i z novelizovaného ustanovenia § 7a písm. a) ZoKV, ktoré upravuje výnimku zo závxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xyššieho stupňa alebo jej dodatok ku dňu zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) ZoKV. Možnosť identifikácie vzájomnej väzxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxame zamestnávateľov ako prílohy ku kolektívnej zmluve alebo jej dodatku. Neuvedenie zamestnávateľa v zozname zamestnávateľov podľa § 5 ods. 2 písm. ax xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku. Princíp právnej istoty vedie k záveru o povinnosti uvádzania zoznamu zamestxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxvnych zmlúv vyššieho stupňa
xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xasť kolektívnej zmluvy, ktorá je v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi. ZoKV tieto právne predpisy bližšie nekonkretizuje. Vzhľadom na dikciu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxcia so zamestnávateľom dohodli priaznivejšiu úpravu záväzkov. Medzi takého právne predpisy možno zaradiť napr. ZP, zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a iné. Za rozpox xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ako príslušný obsahovo súvisiaci právny predpis, ale aj taký záväzok, ktorý sa odchýlil od kogentného ustanovenia právneho predpisu, pričom jeho dikxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxluvy v rozpore s právnymi predpismi, treba vziať do úvahy aj skutočnosť, že určitý zákaz nemusí byť vyjadrený v právnom predpise explicitne (výslovne)x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xyť uvedený samotnou dikciou právnej úpravy a systematickým kontextom zaradenia zákonného ustanovenia v právnom predpise. To, že zmluvné strany sa na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxisu (napr. zmluvné strany sa nemôžu dohodnúť xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdza taxatívnym spôsobom). V prípade rozpornosti záväzku z kolektívnej zmluvy s právnym poriadkom možno teda celý takýto záväzok považovať ex lege za nxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxteru kolektívnych zmlúv, ktoré predstavujú súčasne právny úkon a normatívny akt so všeobecne záväzným právnym účinkom. Na normatívne záväzky obsiahxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxektívna zmluva, ktorá by disponovala vadami právneho úkonu. Kolektívna zmluva teda nesmie obchádzať právny úkon, musí byť uzatvorená slobodne, vážnx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxxxvna zmluva vyššieho stupňa pôsobí na právne vzťahy, ktoré upravuje priamo, nie sprostredkovane prostredníctvom podnikových kolektívnych zmlúv. Vzxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx však nemožno odvodiť, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výslovne nadradená podnikovej kolektívnej zmluve. ZoKV neustanovuje priamu požiadavxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxatnosti podnikovej kolektívnej zmluvy v tej časti, v ktorej priamo odporuje úprave pracovnoprávnych nárokov alebo podmienok zamestnávania obsiahnxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxávnych predpisov, ktoré umožňujú kolektívnym zmluvám upraviť nároky zamestnancov odchylným spôsobom. Záväzok kolektívne dohodnutý v kolektívnej xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxosť úpravy toho istého nároku v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorou je zamestnávateľ viazaný, a súčasne v podnikovej kolektívnej zmluve, je prxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xtorý by v čase takéhoto dojednania nebol ešte platný a účinný za predpokladu, ak by k plneniu podľa kolektívnej zmluvy malo prísť pred účinnosťou právnexx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx x xxdnikovej kolektívnej zmluve tak môže byť odlišná od úpravy v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa výlučne v pozitívnom zmysle, t.j. uplatní sa § 231 ods. x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xtorí sú adresátmi predmetnej úpravy pracovnoprávnych nárokov, výhodnejšia.
xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxnikovej kolektívnej zmluve by nespôsobila neplatnosť záväzkov ako takých, ale stali by sa reálne neúčinnými, keďže by sa v tomto prípade automaticky uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvu v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Príklad:
Ustanovenie § 76 ods. 1 a 2 ZP stanovuje výšku minimálneho odstupného v prípade skončenia xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstupného ako upravuje ZP, bola by v tejto časti neplatná.
18.
Ak by ZP upravoval určitý nárok kogentným spôsobom bez možnosti jeho zmeny prostredxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a v kolektívnej zmluve by bola odlišná právna úprava, a to bez ohľadu na to, či je priaznivejšia ako samotná úprava v právnom predpise, bola by kolektívna xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xenšom rozsahu ako kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Príklad:
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa platná pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovanx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxery ZP. Ak by podniková kolektívna zmluva platná u zamestnávateľa, ktorý pri odmeňovaní postupuje podľa uvedeného zákona, určovala výmeru dovolenky xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxané príklady neplatnosti kolektívnej zmluvy sa vzťahujú aj na prípady, kedy prišlo k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy rozhodnutím rozhodcu v zmysle § 1x xxxx x xxxxx
xxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxvodné obohatenie a neoprávnený majetkový prospech. Na vysporiadanie takéhoto bezdôvodného obohatenia by sa následne použil príslušný osobitný občxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxa vyššieho stupňa sa uzatvára pre dané hospodárske odvetvie, napr. elektrotechnický, strojársky priemysel alebo len pre časť odvetvia. Uvedené odchxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnej dohode zmluvných strán.
22.
Obligatórnou náležitosťou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je označenie odvetvia, resp. časti odvetvia, pre kxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ale na úrovni divízie. Divízia je označovaná dvojmiestnym číselným znakom. Ak je kolektívnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxn časti odvetvia, pre ktoré sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvára, s následným konkretizovaním zamestnávateľov spadajúcich do uvedených čaxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uzatvorená, t.j. označenie divízie a skupiny sa realizuje v rámci SK NACE, v ktorom zamestnávatelia realizujú predmet svojej činnosti. Štruktúra SK Nxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxelným znakom - divízie,
c)
tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom - skupiny,
d)
štvrtú úroveň tvoria položky označxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcia, ktorá vyplýva z národných potrieb).
Príklad:
Divízia 20 označuje výrobu chemikálií a chemických produktov. V rámci divízie 20 existuje niekoxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxkatých zlúčenín (zmesí), plastov a syntetického kaučuku v primárnej forme". V rámci skupiny 20.1 existuje niekoľko tried, ktoré sa označujú 20.11 až 2xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx11.1. Na účely označenia odvetvia na úrovni divízie pri kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa sa používa dvojmiestne číselné označenie, t.j. ak by koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxe odvetvia, na ktoré sa vzťahuje, t.j. uvedie sa trojmiestne číslo skupiny.
(Záväznosť kolektívnych zmlúv)
I. Záväznosť kolektívnej zmluvx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborový orgán (resp. vyšší odborový orgán), a zamestnávateľom (resp. organizáciou zamestnávateľov). Tieto subjekty predstavujú zmluvné strany kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxsahujú aj normatívne záväzky. Z nich vznikajú nároky alebo sa poskytuje plnenie bližšie neurčenému počtu jednotlivých zamestnancov, resp. im vznikaxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxresátov právnych noriem (bez zohľadnenia neskôr uvádzaného priestorového alebo osobného obmedzenia pôsobnosti kolektívnej zmluvy).
2.
Popri nxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxenia jednotlivým zamestnancom. Tieto záväzky sa dotýkajú celého kolektívu zamestnancov alebo len určitých skupín. Najčastejšie upravujú kolektívxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v okamihu jej uzatvorenia. Právna záväznosť predstavuje viazanosť zmluvných strán obsahom kolektívnej zmluvy. Jej záväzky musia byť od okamihu uzatxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxom záväznosti kolektívnej zmluvy je právna vynútiteľnosť práv a povinností, ktoré z jednotlivých zmluvných záväzkov, ak sú právne účinné, vyplývajúx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu. Dodržovanie pracovných podmienok upravených kolektívnou zmluvou, a to odo dňa ich vzniku, je povinnosťou zamestnávateľa vyplývajúcou z individuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxíslušnej budúcej alebo uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Táto pôsobnosť môže byť vymedzená priestorovo (kolektívna zmluva sa uzatvára pre celého zamxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxová pôsobnosť xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxobnosti, kolektívna zmluva bola uzatvorená pre celého zamestnávateľa. Obdobne to platí aj v prípade osobnej pôsobnosti. Ak nemožno z textu kolektívnxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxktorých záväzkov alebo aj celej kolektívnej zmluvy pre určitý okruh zamestnancov), kolektívna zmluva bola uzatvorená pre všetkých zamestnancov zamxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxstnávateľa (t.j. pracovný pomer na určitú dobu/dobu neurčitú alebo pracovný pomer na kratší pracovný čas), postačuje, ak typ právneho vzťahu má charaxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnu zmluvu kolektívne vyjednávajú. Za predpokladu odlišnej aplikácie kolektívnej zmluvy (t.j. vylúčenia vrcholového manažmentu spoločnosti spod pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtívnej zmluve. Kolektívna zmluva uzatvorená v družstve sa okrem zamestnancov môže vzťahovať, pokiaľ tak ustanoví, aj na osoby v členskom vzťahu k družxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxx
xx
xxxxvnou stranou kolektívnej zmluvy bude na jednej strane zamestnávateľ (pri podnikovej kolektívnej zmluve vždy jeden, pri kolektívnej zmluve vyššieho xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xôjde o právnické osoby založené podľa osobitného právneho predpisu (napr. zákona o združovaní občanov, ObZ a pod.). Príslušný orgán alebo poverená (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxickú osobu. Zmluvnou stranou a zaviazaným subjektom z tejto kolektívnej zmluvy tak nebude príslušný odborový orgán alebo príslušný vyšší odborový orxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrávnený vystupovať. Príslušný odborový orgán zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy ani nemôže byť, ako je to v praxi často mylne vykladané, keďže nedisxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxie ako celku.
II. Subjekty, ktorým vznikajú nároky z kolektívnej zmluvy
7.
Napriek skutočnosti, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je považovaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxnom kódmi SK NACE), ZoKV v § 4 ods. 1 písm. b) určuje obligatórnu náležitosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxvnej zmluve vyššieho stupňa, pričom sa vyžaduje aj presné označenie takéhoto zamestnávateľa v podobe obchodného mena, sídla, identifikačného čísla x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxie zoznamu zamestnávateľov do prílohy kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, pričom okruh subjektov, pre ktorý bola záväzná, vymedzoval § 5 ZoKV. Kolekxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxktívna zmluva vyššieho stupňa bola záväzná pre tie zamestnávateľské subjekty, ktoré boli členom organizácie zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou strxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxenmi organizácie zamestnávateľov; pre organizačné jednotky odborovej organizácie a ich orgány (napr. základné odborové organizácie a ich výbory), xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z dôvodu konkretizácie subjektov, na ktoré sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa vzťahuje, začal vyžadovať zoznam vybraných zamestnávateľov, na ktoxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
9.
Do vnútorného rozporu sa preto v praxi dostala povaha kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ako odvetvovej kolektívnej zmluvy (s predpokladom platxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxššieho stupňa. Uvádzaný zoznam zamestnávateľov totiž nepredstavoval všetky podnikateľské subjekty z hospodárskeho odvetvia (len ich výber), kolexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxi by v zmysle súčasného znenia § 5 ods. 1 ZoKV mala byť predmetom kolektívneho vyjednávania aj otázka zloženia zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa kxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zväz je schopný preukázať zoznam členských organizácií). V tejto súvislosti žiaľ neobstojí ani argument, ktorý sa odvoláva na znenie § 5 ods. 2 písm. a) xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pretože sa dostávame do rovnakej pozície ako v prípade § 5 ods. 1 ZoKV - možnosti identifikácie členských organizácií zamestnávateľského zväzu.
10.
Vzhľadom na pretrvávajúcu nejednotnosť v aplikačnej praxi pri tvorbe zoznamu zamestnávateľov ako obligatórnej xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxdzeniu pravidiel pre tvorbu takéhoto zoznamu zamestnávateľov, a to aj vo vzťahu k neskoršie určeným kritériám pre posudzovanie reprezentatívnosti kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxý model rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov stáva kľúčovým prvkom vhodné určenie zoznamu zamestnávateľov, na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxstupnej výstavby tohto zoznamu zamestnávateľov, ktorú budú musieť uskutočniť zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, ktorí sú uvedení v zozname zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV.
11.
Okruh zamestnávateľov, ktorí budú vstupovať do zoznamu zamestnávaxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku. Za predpokladu, že zamestnávateľ nebude členskou organizáciou organizácie zamestnávateľov, nemôže byx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxecne sa predpokladá, aj na základe skúseností z aplikačnej praxe, že organizácia zamestnávateľov na konci kolektívneho vyjednávania po vyjednaní vlxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxne sa pristúpi k použitiu jedného z dvoch doplnkových kritérií uvedených v novelizovanom znení § 5 ods. 2 písm. xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ktorý je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy alebo jej dodatku, predstavuje bezprostredný predpoklad zaradenia zamestnávateľa do zoznamu zamestnxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxtanovení § 5 ods. 2 písm. a) bod 1 alebo 2 ZoKV.
12.
Verifikácia skutočnosti, či organizácia zamestnávateľov predložila druhej zmluvnej strane (vyšxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx v aplikačnej praxi nemožné. Neexistuje žiadny oficiálny verejne dostupný register členských organizácií organizácií zamestnávateľov a overenie txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxrých organizácií zamestnávateľov. Pokiaľ by medzi zmluvnými stranami vznikol spor, či konkrétny zamestnávateľ je členom organizácie zamestnávatexxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe relevantný právny argument/dôkaz, ktorým by odborová organizácia vedela prostredníctvom tretej strany takéhoto zamestnávateľa do zoznamu zamesxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku na spomínaných zamestnávateľov prostredníctvom § 9a ZoKV, to však len za predpokladu, že ich kód štatistickej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok a že následne bude aj pre tento kód štatistickej klasifikácie ekonomickxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxnávateľ iný kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností, je jeho pokrytie kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa alebo jej dodatku v podstate xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xôže obsahovať konkretizáciu členských zamestnávateľských subjektov (napr. druhovým spôsobom), pre ktoré je organizácia zamestnávateľov oprávnexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxtoré členské organizácie jednoducho nie je oprávnená uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, čo predstavuje určitý rozpor s § 2 ods. 2 pozn. 2a) Zxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe stanov organizácie zamestnávateľov uplatnilo, bolo by zaujímavé sledovať ďalší postup organizácie zamestnávateľov. Do stretu sa tu dostáva právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe organizácii zamestnávateľov vnútornými procesmi rozhodnúť, v xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzácie zamestnávateľov uzatvárať za svojich členov kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa alebo dodatok je podľa nášho názoru výlučnou vnútornou záležitxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxná skutočnosť.
14.
Po určení okruhu členských organizácií organizácie zamestnávateľov, z ktorých sa bude tvoriť zoznam zamestnávateľov v zmysle x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx použitie je vzájomne hierarchicky podmienené, t. j. kritérium obsiahnuté v bode 2 sa uplatní len za podmienky, ak sa neuplatní kritérium obsiahnuté v bxxx xx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxktívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoril u zamestnávateľa, ktorý je súčasne v zmysle predchádzajúceho právneho výkladu členskou organizáciou organxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxej odborovej organizácie v odborovom zväze) súčasne a rovnako musí ísť v oboch prípadoch o členské organizácie zmluvných strán uzatváranej kolektívnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxe § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. Tieto iné prípady môžu byť napr. prípady, kedy u zamestnávateľa bude pôsobiť základná odborová organizácia, ktorá je združená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxerne častý prípad alebo u zamestnávateľa nebude pôsobiť žiadna odborová organizácia, ale napr. len zamestnanecká rada, či nebude pôsobiť žiadna formx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa do zoznamu zamestnávateľov a bude sa na nich vzťahovať uzatváraná kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok. Títo zamestnávatelia súčasnx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxahov - vymedzujú povahu priemyselného odvetvia) uzatváraná. Táto skutočnosť je kľúčová pre neskoršie určenie kódu štatistickej klasifikácie ekonoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxrení prvej skupiny zamestnávateľov uplatnením prvého kritéria uvedeného v novelizovanom ustanovení § 5 ods. 2 písm. b) bod 1 ZoKV musí prísť k určeniu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xruhého kritéria uvedeného v § 5 ods. 2 písm. b) bod 2 ZoKV, v rámci ktorého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x ďalších členských organizácii organizácie zamestnávateľov, ktoré neboli do zoznamu zamestnávateľov zaradené uplatnením prvého kritéria. Určenix xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxbo jej dodatok uzatvára, má povahu voľby rozhodnutím zmluvných strán, pričom okruh možných kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností jx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxria. Po vytvorení prvej skupiny zamestnávateľov je vytvorený okruh ich kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktoré budú spravidlx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xociálni partneri reprezentujú. Maximálny počet týchto kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skuxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxt nižší vzhľadom na skutočnosť, že zamestnávatelia budú reprezentovať jadro priemyselného odvetvia a ich charakter hospodárskej činnosti bude podoxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xtatistickej klasifikácie ekonomických činností bude zodpovedať automaticky kódom štatistickej klasifikácie ekonomických činností všetkých zamxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni divízie alebo na úrovni skupiny môže prísť k uplatneniu druhého kritéria v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) bod 2 ZoKV, t. j. na zamestnávateľov, ktorí nevxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxtupovať zamestnávatelia, ktorí sú síce členskými organizáciami zamestnávateľského zväzu, ale nepôsobí u nich základná odborová organizácia odborxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xného odborového zväzu alebo žiadna, resp. iná forma zastúpenia zamestnancov na pracovisku tam pôsobí/nepôsobí), ale súčasne ich kód štatistickej klxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxni divízie alebo na úrovni skupiny, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok. Uplatnením druhého kritéria sa vytvoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho dodatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV, čím sa stane úplným.
18.
Po uplatnení oboch kritérií uvedených v § 5 ods. 2 písm. b) bod 1 a bod 2 ZoKV a vytvoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx určitý počet členských organizácií zamestnávateľského zväzu, ktoré nesplnili ani jedno z kritérií, t. j. síce sú členskými organizáciami zamestnávxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a ani takíto zamestnávatelia nemajú zhodný kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, pre ktoré xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxktívnou zmluvou vyššieho stupňa alebo jej dodatkom (ZoKV nevylučuje možnosť, aby jeden zamestnávateľský zväz uzatváral aj viacero kolektívnych zmlxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xruhom prípade sa vystavujú nebezpečenstvu, že napriek členstvu v organizácii zamestnávateľov, ktorá pre nich neuzatvorila kolektívnu zmluvu vyššixxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxzácie zamestnávateľov, ktorá bola oznámená ako reprezentatívna v zmysle § 9a ZoKV.
19.
Vymáhanie zmluvných alebo nenormatívnych záväzkov nie je vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xamestnancom). Za záväzné možno v prípade kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa označiť nanajvýš zmluvné záväzky dotýkajúce sa samotných zmluvných strxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxiteľne stáva skutočná vynútiteľnosť záväzkov dojednaných v kolektívnej zmluve pri neexistencii odborovej organizácie u zamestnávateľa. Do úvahy pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxu.
III. Záväznosť kolektívnej zmluvy pre zamestnávateľa
20.
Pristúpenie k uzatvorenej kolektívnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmluvy vyššieho stupňa a chce byť viazaný obsahom tejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, zaviazať sa s právne relevantnými dôsledkami k plneniu koxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxtvom žiadosti príslušným zmluvným stranám, ktoré kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorili. Zmluvné strany v praxi posudzujú, či takáto žiadosť xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xzatvorená a či ide teda o zamestnávateľa, patriaceho do hospodárskeho odvetvia, pre ktoré bola táto kolektívna zmluva uzatvorená. Obdobne sa skúma, čx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, nie je členom iného zamestnávateľského zväzu, ktorý ma uzatvorenú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ako tú, ku ktorej pristúpenie žiada, keďže takxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x reprezentatívnosti sociálnych partnerov a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
22.
V prípade pozitívneho stanoviska zmluvných strán sa vyžadujx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxlas má podobu tzv. oznámenia adresovaného Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o tom, že prišlo k pristúpeniu konkrétneho zamestnávateľa kx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxenie zo strany zmluvných strán od pristúpenia zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, t.j. od okamihu doručenia žiadosti zamestnávatxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxtutívnu), hoci ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje v Zbierke zákonov vychádzajúc z textu samotného ustanovenia v textácii "zmxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxierke zákonov alebo jeho doručením na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Porušenie tejto povinnosti preto ani nemôže byť na ujmu platnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxvnej zmluve vyššieho stupňa medzi pôvodnými zmluvnými stranami a pristupujúcim zamestnávateľom, ktorého obsahom je v podstate deklarácia pristúpexxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxadrený vo forme procesného pristúpenia ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vo vyššie popísanej podobe, na druhej strane je takýto dodatok neplatnýx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxestnávateľov spôsobilú na uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a nemôže byť ani novou zmluvnou stranou dodatku kolektívnej zmluvy vyššiexx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxtku je jedna zo zmluvných strán naviac (s uvádzaným problémom jej procesnoprávnej subjektivity xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xtorí nie sú odborovo organizovaní. Táto zákonná premisa sa uplatňuje bez ohľadu na percentuálny podiel odborovej organizovanosti u zamestnávateľa, xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxmy zastúpenia zamestnancov na pracovisku v zmysle § 11a ZP (napr. zamestnaneckej rady), keďže v zmysle § 229 ods. 6 ZP je právo na kolektívne vyjednávaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xa ich odborovú organizovanosť) je snaha o zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so zamestnancami zamestnávateľa v súlade s rešpektovaním ich slobodxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxí by neboli členmi odborovej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy, boli zaručené len základné právne nároky upravené v príslušnxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxejkoľvek forme ani zvýhodňovať zamestnancov, ktorí sú členmi odborovej organizácie, napr. priznaním rôznych finančných príspevkov pre členov odboxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
26.
Prísluxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxektívnej zmluvy. Obdobne sa táto povinnosť vzťahuje aj na príslušný vyšší odborový orgán za predpokladu, že prišlo k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxieho stupňa. Predmetná povinnosť odborovej organizácie sa uplatňuje len v prípade uzatvorenia kolektívnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru zxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxnej zmluve s tým, že predmetná povinnosť sa neuplatní, ak predmetom dodatkov sú skutočnosti, ktoré nemajú vplyv na pracovné podmienky zamestnancov, rxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxestnancov s obsahom kolektívnej zmluvy je ponechaná na rozhodnutie odborovej organizácie a zamestnávateľa za predpokladu rešpektovania § 229 ods. 2 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxktívnej zmluve.
28.
Zrozumiteľnosť poskytovanej informácie sa odvíja od jej vlastného odborného charakteru a charakteru jej prijímateľa. Poskyxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
29.
Nesplnenie povinnosti zo strany odborovej organizácie právny poriadok však nesankcionuje žiadnym postihom. Nesplnenie povinnosti zo stranx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxto povinnosti nebol zo strany zamestnávateľa oboznámený a jej existencia vyplýva z kolektívnej zmluvy.
VI. Povinnosť uchovávania kolektívnej zmluxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxajú, v období najmenej 5 rokov od skončenia doby ich účinnosti. Pokiaľ je v kolektívnej zmluve dojednaná odchylná (dlhšia) účinnosť niektorých záväzkxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xárokoch zamestnancov a potreby predloženia tejto kolektívnej zmluvy súdu.
31.
Odchylne sa táto povinnosť uplatňuje v prípade kolektívnych zmlúv xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxe § 9 ZoKV odovzdať ju na uloženie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo oznamuje uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxnako v plnom znení uverejnené na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (bližšie pozri komentár k § 9 ZoKV).
(Doba účinnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stupňa alebo podnikovú kolektívnu zmluvu, sa uzatvára na dobu, ktorá je v nej výslovne určená, t.j. na dobu, ktorú si zmluvné strany v nej výslovne dohodxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xtupňa pre štátnu a verejnú správu. Vo všeobecnosti sa môžu zmluvné strany dohodnúť na účinnosti kolektívnej zmluvy aj na niekoľko rokov. Doba účinnostx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xým je väčšia snaha dohodnúť dobu účinnosti na čo najdlhšie obdobie). V praxi teda nie je neobvyklé, pokiaľ je účinnosť kolektívnej zmluvy dohodnutá na 2x xxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxomných dodatkov v zmysle § 8 ods. 5 ZoKV.
2.
Od účinnosti kolektívnej zmluvy je potrebné odlišovať dobu jej platnosti. Kolektívna zmluva sa uzatvára xx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kalendárneho roka.
3.
V praxi sa možno stretnúť s dojednávaním platnosti kolektívnej zmluvy do obdobia, kým sa neuzatvorí nová kolektívna zmluva. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xmluvu uzavretú na dobu neurčitú. Ak je doba platnosti dojednaná na dobu neurčitú, resp. neurčito, platí fikcia, že sa dojednala na jeden rok. V tomto príxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx zhodovala s kalendárnym rokom.
4.
S týmto javom sa možno stretnúť najmä v prípade kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre oblasť štátnej a verejnej sxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx003), ktorý judikoval, že v kolektívnej zmluve nemôžu existovať popri sebe dve rôzne určenia doby jej trvania (platnosti). Pokiaľ je raz v kolektívnej xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolektívnej zmluvy by boli neplatné a v priamom rozpore s touto kolektívnou zmluvou, čo by v konečnom dôsledku mohlo spôsobiť jej neúčinnosť a nezáväznxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vypovedateľnosti pred uplynutím doby ich platnosti. Podľa § 6 ods. 1 ZoKV možno kolektívnu zmluvu uzatvoriť len na dobu určitú. Keďže v ZoKV nie je upraxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxanie zmlúv na dobu neurčitú a nie na dobu určitú. V občianskoprávnom vzťahu si zmluvné strany na rozdiel od obchodnoprávneho vzťahu nemôžu výslovne dohxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxväčšou pravdepodobnosťou bolo v rozpore s ustanoveniami ZoKV aj OZ.
II. Účinnosť kolektívnej zmluvy, resp. obdobie právnych účinkov, ktoré vyvolávx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxčí uplynutím tohto obdobia. V praxi sa možno stretnúť aj s prípadmi, že doba účinnosti niektorých záväzkov z kolektívnej zmluvy je dojednaná odchylne, xx x x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxmom), ktorý je v nej určený.
Príklad:
Kolektívna zmluva je podpísaná 30. októbra daného kalendárneho roka, jej celé znenie nadobúda účinnosť 1. novexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxcov, nadobúda účinnosť až 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Zmluvné strany si však môžu dohodnúť, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxej zmluvy, čo by nebolo súladné s citovaným judikátom 1 Cdo 103/2003, ale len niektorých jej ustanovení.
7.
Uzatvorené kolektívne zmluvy, ktorých zxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxstnia väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel, alebo ktorú ovládajú väčšinovým podielom na hlasovacích právach, alebo vymenúvajú viac ako polxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxri zmlúv. V registri sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená povinnými osobamix
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x znení neskorších predpisov. V zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa za povinne zverejňovanú zmluvu považuje kaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na záklxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxov zamestnancov a tieto majú priamo dopady na využitie finančných prostriedkov, je potrebné aj kolektívnu zmluvu považovať za povinne zverejňovanú zxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení. Ust. § 47 ods. 4 OZ sa zakladá fikcia neuzatvorenia zmluvy, ak sa do troch mesiacov od uzaxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxuvy nedošlo.
9.
V praxi to znamená, že ak by ku zverejneniu kolektívnej zmluvy uzatvorenej s povinnou osobou do troch mesiacov od jej uzatvorenia nedxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxne zverejňovanou zmluvou, si do záverečných ustanovení vymieňujú znenie, že "táto kolektívna zmluva nadobúda platnosť podpísaním zmluvných strán a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť, že zamestnávateľ zabezpečí uverejnenie tejto kolektívnej zmluvy aj na svojom webovom sídle, najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto kolektíxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx
x x x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxzpočte. Zákon o štátnom rozpočte je každoročne schvaľovaný Národnou radou SR, jeho účinnosť je vždy viazaná na 1. január daného kalendárneho roka. V prxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xúvisí so skutočnosťou, že zákon o štátnom rozpočte priamo obsahuje ustanovenie o výške rastu platových a funkčných taríf štátnych zamestnancov, zamexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxanného zboru a Horskej záchrannej služby, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Nároxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxočte na rok 2016).
IV. Prolongačná klauzula na podnikové kolektívneho zmluvy služobných úradov
11.
Ust. § 6 ods. 4 ZoKV obsahuje tzv. prologančnú xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxlo aj obdobie, na ktoré sa uzatvorila podniková kolektívna zmluva v služobnom úrade. V takomto prípade platí, že platnosť tejto podnikovej kolektívnex xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxxbudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpočte. Prolongačná klauzula sa vzťahuje len na podnikové kolektívneho zmluvy služobných úradov, nevzťahuje xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx záväzkov podnikových kolektívnych zmlúv pre zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je štát, a to na viac ako jeden kalendárny rok bez prerušenia. Do ixxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xplatnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa naviazaná na účinnosť zákona o štátnom rozpočte, maximálna doba jej trvania limitovaná jedným kalendárxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxa
(Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa)
x. Historická genéza extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
1.
Inštitút extenzií (rozšírenia záväznosti) kolektívnych zmlúv vyššieho stupxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx bývalej I. Československej republiky obdobnú právnu úpravu obsahovalo vládne nariadenie č. 141/1937 Zb. o záväznosti hromadných zmlúv pracovnýchx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxinisterstvo sociální péče v dohodě s příslušným ministerstvem může prohlásiti hromadnou smlouvu pracovní za závaznou pro určitou oblast a odvětví. Px xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx, jestliže zaměstnavatel nebo zaměstnanec nebo oba nejsou členy organisací, jež ujednaly hromadnou smlouvu pracovní." V § 2 ods. 2 nariadenia sa ustaxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxovala aj na závody (podniky), ktoré neboli zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy. Zároveň išlo o rozhodnutie Ministerstva sociálnej starostlivosti px xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxnů a nařízení. Znění hromadné smlouvy pracovní, která byla prohlášena za závaznou, bude uveřejněno v Úředním listě republiky Československé.". Išlo x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stupňa možno spojiť s rokom 1991 a zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Znenie účinné od 1. februára 1991 v § 7 ods. 1 ustanovovalo, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxvateľov, ktorí nie sú členmi organizácie zamestnávateľov, ktorá túto zmluvu uzavrela.". Podľa § 7 ods. 2 uvedeného zákona "Rozšíriť záväznosť kolekxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi podmienkami, ktorí majú sídlo na území príslušnej republiky a nie je pre nich záväzná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.".
3.
Súčasne platné a účixxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxať ju v relevantných situáciách a na relevantné subjekty.
II. Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v priestore EÚ
4.
Rozširovanie kolektíxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odvetví (sektorov) (napr. stavebné odvetvie) v rámci členských štátov EÚ. Extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sú používaným mechanizmom aj x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xo zmluvných strán). Pozn.: Existujú rôzne prístupy od systému návrhov od zmluvných strán po automatické extenzie štátnym orgánom (pozri komparatívnx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tam, kde existuje takmer 100% pokrytie zamestnancov cez kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Podľa štúdie dublinskej nadácie EUROFOUND sa extenzie koxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxktívnych zmlúv, t.j. je tu tak vysoké pokrytie kolektívnymi zmluvami, že extenzia nie je potrebná), Taliansku, na Malte, vo Švédsku (kde je vysoké pokrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe nejaká forma mechanizmu extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
III. Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v Českej republike
5.
Axx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx rozhodoval o ústavnosti extenzií kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. ÚS ČR vo svojom náleze Pl. ÚS 40/02 publikovanom pod č. 199/2003 Sb. reagoval na pxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxlo zmenené a doteraz nebolo spochybnené, keďže sa vysporiadalo s výhradami ÚS ČR (a je podobné s právnou úpravou v SR).
6.
ÚS ČR v náleze pripustil extexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxoberal predovšetkým nedostatkami v právnej úprave (absencia reprezentatívnosti rozširovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, individuálnosx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxčených zamestnávateľov) a z tohto dôvodu rozhodol o nesúlade právnej úpravy extenzie v zákone o kolektívnom vyjednávaní s Ústavou Českej republiky. Vxxxxxxx xx xxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa dosiahnutie sociálneho zmieru, samozrejme pri splnení podmienky vhodnosti a nevyhnutnosti použitého prostriexxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa súhlasom dotknutého zamestnávateľa.
7.
ÚS ČR teda akceptoval mechanizmus extenzie kolektxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnávání a s ním spjatý efekt extenze působnosti kolektivních smluv splňuje podmínky, jež plynou pro jeho akceptaci z kautel vhodnosti a potřebnosti. Je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxků ve vztahu k zamýšlenému účelu a jejich subsidiaritu z hlediska omezení ústavou chráněné hodnoty - základního práva nebo veřejného statku (např. z poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxnimální mzdy dle § 111 odst. 4 zákoníku práce). Samotné poměřování obou v kolizi stojících ústavně chráněných hodnot, a to z hledisek systémových, hodnxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxnky splnění určitých kautel. Je-li východiskem ústavní přijatelnosti institutu extenze působnosti kolektivních smluv vyššího stupně evropská demxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxváhy mezi právní ochranou svobody a garantováním vnitřního míru lidského společenství, lze s tím spjatých účelů v rozhodovaném kontextu dosáhnout toxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxnosti) systému kolektivního vyjednávání, tudíž relevancí podílu kontrahentů na trhu v daném oboru.".
8.
Podľa platnej a účinnej právnej úpravy v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxednávaní:
"(2) Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 se vyhlásí ve Sbírce zákonů, pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx největší počet zaměstnanců, nebo
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx počet zaměstnanců.
(3) Splnění podmínek stanovených v odstavci 2 se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, za které jsou k dispozici statistické inforxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtnávania zamestnancov a zastupovania zamestnancov).
IV. Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa z hľadiska práva EÚ a MOP
10.
V priestore EÚ xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxpsku komisiu, aby ich návrh vo forme smernice predložila Rade, ktorá zastupuje jednotlivé členské štáty, na schválenie. Členské štáty môžu rámcovú doxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxe ide teda o formu extenzie dohody sociálnych partnerov na úrovni EÚ (je to
de facto
určitá forma kolektívnej zmluvy) a táto je povýšená rozhodnutím člexxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx. V čl. 155 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa ustanovuje, že "Ak si to sociálni partneri želajú, vzájomný dialóg medzi nimi na úrovni Únie môže viesť k zmluvnýx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxavu právneho aktu EÚ. Podľa čl. 155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ "Dohody uzatvorené na úrovni Únie sa vykonajú buď v súlade s postupmi a praktikami typickýxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xa návrh Komisie. Európsky parlament je o tom informovaný.". Podľa druhej vety čl. 155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ "Rada sa uznáša jednomyseľne, keď prísxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
x nadväznosti na čl. 155 Zmluvy o fungovaní EÚ sa tieto dohody vykonávajú v súlade s postupmi a praktikami typickými pre sociálnych partnerov a členské štxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xiadosť, aby bol prijatý právny akt Rady na návrh Európskej komisie (Európska komisia posudzuje spôsobilosť samotnej dohody na jej vydanie) a stávajú sx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxiacom s prácou (2002), Rámcová dohoda o telepráci (2002). Medzi medzisektorové dohody druhej skupiny patria Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx úrovni sektoru (databáza dohôd je prístupná na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/social/).
14.
Slovenská republika transponovaxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxce:
-
smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC,
-
smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxa 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxx x951, ktoré nadväzuje na Dohovor MOP č. 98 z roku 1949. Extenzia je predmetom časti IV. V časti IV bodu 1 Odporúčania MOP č. 91 sa ustanovuje, že "Kde je to vhoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxi a majú vyhovovať podmienkam každej krajiny, na rozšírenie použitia všetkých alebo určitých ustanovení kolektívnej zmluvy a na všetkých zamestnávaxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdpisy môžu rozšíriť kolektívnu zmluvu okrem iného za týchto podmienok:
a)
ak kolektívna zmluva už pokrýva istý počet príslušných zamestnávateľov x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zmluvy predloží jedna alebo viacero organizácií pracovníkov alebo zamestnávateľov, ktoré sú zmluvnými stranami,
c)
ak pred rozšírením zmluvy zaxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xlenský xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xrávo na predloženie pripomienok (nevyžaduje sa jeho súhlas s rozšírením).
VI. Kritériá pre určenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho sxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že ich kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, môžu požiadať MPSVR SR, aby táto skutočnosť bola xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá má povahu (spĺňa podmienky) reprezentatívnosti a nemožno ju teda označiť za reprezentatívnu, oznámenix x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtívnymi zmluvami vyššieho stupňa. Ak sú splnené podmienky v § 7 ods. 1 písm. a) a písm. b)) ZoKV kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú po ich oznámení v Zbiexxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom je kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá ale primárne nemá povahu reprezentatívnej kolektívnej zmluxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môže uzatvorená kolektívna zmluva nadobudnúť len v okamihu, ak splní kritériá stanovené v § 7 odxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákonov SR. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá nesplní podmienky reprezentatívnosti v § 7 ods. 1 písm. a) a b) ZoKV nemá síce povahu reprezentatxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxysle § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV, táto skutočnosť ale neovplyvňuje právny charakter a právne následky uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ako pxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xharakteru uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku osobitne pre obe zmluvné strany, t. j. sociálnych partnerov (organizácix xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx samotnej uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ale dotýkajú sa skôr samotných sociálnych partnerov ako zmluvných strán kolektívnej zmluxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xospodárskom odvetví alebo jeho časti, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená. Cieľom je stav, aby boli reprezentatívne len také koxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxestnancov v konkrétnom hospodárskom odvetví alebo jeho časti a nemajú marginálny charakter. Vychádza sa pritom z podstaty samotného inštitútu všeobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx odvetví alebo jeho časti, reprezentujú a zastupujú reprezentatívnu skupinu zamestnávateľov a zamestnancov, ovplyvňujú úroveň pracovných a mzdovýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxčiť dosiahnutý pracovnoprávny štandard aj u iných zamestnávateľských subjektov pôsobiacich v predmetnom hospodárskom odvetví alebo jeho časti. Spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
20.
Kritérium pre určenie reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na strane organizácie zamestnávateľov je založené i na doteraz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxe do procesu posudzovania reprezentatívnosti musí združovať zamestnávateľov (posudzuje sa zoznam zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV vxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxy je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a títo zamestnávajú väčší počet zaxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxsle § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV na strane organizácie zamestnávateľov:

I----------------------------------------------I--------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx          x       x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx              x
x xxxxxx xx x xxx xx xxxx xxx xx        x       x xxxpňa č. 2 pre SK NACE kód 41            I
I----------------------------------------------I       I------------------------------------------------------I
I Poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx      x       x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  x
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx        x   xxxx    x xxxxx xxxxxxx xxxxstnávateľov, ktorý je prílohou   I
I zamestnávateľov, ktorý je prílohou      I je väčší ako I kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (za nich je    I
I kolektívnej zmlxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x       x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx   x
x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x       x xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxo úroveň)         I
I časti odvetvia (ak by išlo o túto úroveň)  x       x                           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxlad:
Ak by zamestnávatelia s SK NACE kódom 25.4 (Výroba zbraní a munície) boli uvedení v dvoch kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa (napr. strojárstxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxv, prípadne v jednom odvetví alebo časti odvetvia môžu pôsobiť aj konkurenčné organizácie) a oznamuje sa uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxentatívna, t. j. či zamestnávatelia združení vo organizácii zamestnávateľov A (ktorej kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa oznamuje) zamestnávajú xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxom 25.4 v organizácií zamestnávateľov A zamestnávajú 2 000 zamestnancov a zamestnávatelia s SK NACE kódom 25.4 v organizácií zamestnávateľov B zamestxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxu aj pre zamestnávateľov s SK NACE kódom 25.4.
Táto kolektívna zmluva bude zaväzovať zamestnávateľov doteraz nepokrytých žiadnou kolektívnou zmluvxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxtatívna.
21.
Ani v prípade novelizovaného § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV sa nestanovuje žiadne kvantitatívne kritérium takéhoto posudzovania reprezentxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxľov, ktorý je prílohou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorí zamestnávajú napr. 30 % alebo 50 % zamestnancov zo všetkých zamestnancov zamestnanýxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxii zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, o ktorú v predmetnom prípade ide, zamestnávajú v súhrne aj o 1 zamesxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxávateľov nemusí dosahovať relevantný počet zamestnávaných zamestnancov v konkrétnom hospodárskom odvetví (napr. jedna z organizácií zamestnávatxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo jeho časti a druhá organizácia zamestnávateľov prostredníctvom v nej združených zamestnávateľov zamestnáva 3 % zamestnancov zo všetkých zamestxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvahy v prípade posudzovania reprezentatívnosti vyššieho odborového orgánu odborovej organizácie ako druhej zmluvnej strany kolektívnej zmluvy vxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxom ich použitie sa odvíja od skutočnosti, či žiadosť o vydanie oznámenia v zmysle novelizovaného ustanovenia § 9a ods. 1 ZoKV je podaná iba jednou zo zmlxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxx x xpoločný návrh oboch zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na vydanie oznámenia zmysle novelizovaného ustanovenia § 9a ods. 1 ZoKV (uplxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxieho odborového orgánu odborovej organizácie podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1 ZoKV sa odvíja od jeho pôsobenia prostredníctvom základných odborových orxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xodatku v zmysle v § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. Účelom podmienok uvedených v predmetnom kritériu je snaha o jednoznačné vymedzenie pôsobenia vyššieho odboroxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zakladanie odborových orgánov a následné uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa ako formu zneužitia predmetného inštitútu, ktorá by náslexxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ZoKV totiž vychádza z premisy, že vyšší odborový orgán odborovej organizácie v súlade s účelom svojho založenia zakladá na podnikovej úrovni (v tomto pxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxpňa, ktorej reprezentatívnosť sa posudzuje) základné odborové organizácie ako formy zastúpenia zamestnancov na pracovisku v zmysle § 11a ZP a súčasxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxx xx x. kolektívne vyjednávajú a uzatvárajú kolektívne zmluvy.
24.
Vyšší odborový orgán odborovej organizácie musí mať preto založené u najmenej 30 % z txxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, pričom 100 % kvórum tvoria všetci zamestnávatelia uvedení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xrovni skupiny, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je teda irelevantný z pohľadu dosiahnutia potrebnej 30 % reprezentatívnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xždy v rámci konkrétneho kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny. V absolútnom vyjadrení môže x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxstnávateľov, pričom splnenie kritéria bude predstavovať existencia najmenej 4 základných odborových organizácii združených v odborovej organizáxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xritéria sa dosiahne existenciou základnej odborovej organizácie u tohto zamestnávateľa (iný prípad z matematického i praktického pohľadu možný samxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch organizácií združených v odborovej organizácii, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, bude súčasne musieť preukázať vyšxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnie v zmysle § 229 ods. 6 ZP, a to prostredníctvom uzatvorenia podnikovej kolektívnej zmluvy alebo minimálne vedenia procesu kolektívneho vyjednávanxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxeli byť v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1 ZoKV, zmluvnou stranou podnikovej kolexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxívu neuzatvorenia kolektívnej zmluvy, súčasne však požaduje preukázanie vedenia procesu kolektívneho vyjednávania v podobe vzniku a riešenia kolexxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom uzatvorenia kolektívnej zmluvy. Osobitne je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že v záujme oxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, hoci právny poriadok takúto možnosť pripúšťa a pre účely preukázania splnenia podmienky uvedenxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xx xxx. 2 ZoKV. Naznačené obmedzenie voľby zmluvných strán v zmysle § 11 ods. 1 ZoKV jednoznačne smeruje k zvýšeniu princípu právnej istoty a zabezpečeniu doxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxskúmavanie „rozhodnutia“ (oznámenia podľa § 9a ods. 6 ZoKV) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 9b ZoKV. V dôsledku tohto prístupx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo zmluvná strana požiadali o určenie sprostredkovateľa v zmysle § 11 ods. 2 ZoKV, inak nedokážu splniť uvedenú podmienku, hoci by ich kolektívny spor v zxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxené v § 9a ods. 1 písm. c) ZoKV.
26.
Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe, keď kolektívne vyjednávanie u novo vzniknutých základných odborových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xpakovane, zavádza zákonodarca výnimku v podobe tzv. fikcie splnenia tohto kritéria v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) bod 1 ZoKV bez ohľadu na aktuálny stav kolxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zamestnávateľa vôbec nemusí prebiehať proces kolektívneho vyjednávania). Výnimka sa môže uplatniť len pri odborovej organizácii združenej v odborxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zaradeného do zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. Preukazovanie splnenia podmienok pre uplatnenie výnimky sa bude riadiť § 9a ods. 1 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x teda neuplynutie stanoveného 24 mesačného obdobia.
27.
Posudzovanie splnenia podmienky reprezentatívnosti pri vyššom odborovom orgáne odboroxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, o ktorú v uvedenej veci ide. V tomto prípade sa následne neuplatňuje proces posudzovania podľa podmxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu odborovej organizácie. Samotným právotvorným aktom je pristúpenie súhlasu druhej zmluvnej strany (v aplikačnej praxi spravidla organizácix xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxoločného návrhu podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 2 ZoKV zákonodarca nestanovuje, a to ani ako vyrovnávací prostriedok voči posudzovaniu reprezentatívnosxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxeľov uvedených v zozname zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV, ani preukazovať ich skutočné pôsobenie u týchto zamestnávateľov formou uzatxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenok reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, sa budú rovnaké kritériá i procesný spôsob overovania vzťahovať na posudzovanie reprexxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xákladných odborových organizácií odborovej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, sa vyžaduje uvádzanie (aktxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxri komentár k § 4 ZoKV.
29.
V § 7 ods. 3 sa upravuje otázka, odkedy je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa záväzná pre ostatných zamestxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xk sa pri overovaní podľa § 9a zistí, že podmienky reprezentatívnosti sú splnené, neznamená to automaticky, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa zaväxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
I--------------------------------------------------------------------------------------------xx
x              xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I Medzi 1. a 15. dňom kalendárneho       I Medzi 16. a posledným dňom          I
I mesiaca                   I kalendárneho mesiaca             I
I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx      x
x xxxxaca                   I mesiaca nasledujúceho po mesiaci       I
I Príklad: Zverejnenie 10.9. - záväznosť    I zverejnenia                 I
I od 1.10.                   I Príklad: Zverejnenie 16.9. - záväznosť    I
I                       I xx xxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxutočnosti sa na zamestnávateľa, ktorého SK NACE sa zhoduje s SK NACE kódom uvedeným v oznámení, vzťahuje reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho sxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxnosti tejto kolektívnej zmluvy pre neho (do skončenia účinnosti kolektívnej zmluvy - predĺžená účinnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa ale poxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxislosti od zverejnenia nového oznámenia v Zbierke zákonov SR vo väzbe na deň začiatku záväznosti určený podľa § 7 ods. 3). V tejto súvislosti platí aj § 23x xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x x xxxx x xxsm. b) ZoKV: „Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá... upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňaxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvnej zmluve vyššieho stupňa. Zamestnávateľov bude zväzovať reprezentatívna zmluva vyššieho stupňa v znení dodatku (ktorý môže upravovať vecnú časť xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(Výnimky zo záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa)
I. Zamestnávatelia, na ktorých sa záväznosť kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxtvia, na ktorého by sa inak vzťahovala reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, táto naňho vzťahovať nebude. Reprezentatívna kolektívna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR - zverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) (v praxi môže nastať aj situácia, že na zamestnávatexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe nemá sa na neho vzťahovať reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa. V prvom prípade je na zvážení zamestnávateľa nakoľko relevantné je pre xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx x xxxxxx ku dňu zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR - zverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) odkaz na § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o kxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx
x
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) (odkaz na § 70 až § 75 ObZ),
-
u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxvých pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
-
ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) (t. j. ide o výnimku pre malé a stredné podniky od 1 do 19 zamestnancov, ak sa počet zvýši, zamestxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím (odkaz na § 40 ods. 8 ZP) z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx alebo ods. 7 písm. b),
-
ktorého postihla mimoriadna udalosť, ktorej následky ku dňu zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR - zverejnenie podľx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť (pozn. podnikanie) menej ako 24 mesiacov ku dňu zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR - zverejnenie podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxkou činnosťou tohto iného zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov.
II. Otázka individuálnej výnimky z extenzie kolektívnej zmluvy
Príklad:
Možno v Zbiexxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxm vyjednávaní neumožňuje individuálnu výnimku, t. j. aby sa v Zbierke zákonov SR určilo alebo aby MPSVR SR poskytlo individuálnu výnimku, t. j., že na koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxv
I. Návrh na uzavretie kolektívnej zmluvy
1.
ZoKV stanovuje len minimálne formálne pravidlá postupu pri kolektívnom vyjednávaní kolektívnych xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xísomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy jednou zo zmluvných strán, z čoho je zrejmé, že nemusí k nemu prísť len na základe návrhu odborovej orgaxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx alebo prostredníctvom poštového podniku. Pri osobnom doručení možno považovať za žiaduce vyžiadať si potvrdenie prijatia na kópiu sprievodného lisxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtívnej zmluvy podľa § 8 ods. 2 ZoKV. V prípade doručenia prostredníctvom poštového podniku sa odporúča zaslanie návrhu kolektívnej zmluvy s doručenkoxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxť návrh kolektívnej zmluvy v domnienke, že sa týmto spôsobom vyhne procesu kolektívneho vyjednávania vystavujúc sa tak riziku vzniku sporu o uzatvorexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxeľa, resp. inej ním poverenej osobe. V prípade odovzdania inej (neoprávnenej) osobe by sa odborová organizácia vystavila riziku, že by zamestnávateľ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xzatvorenie kolektívnej zmluvy, pri ktorej možno využiť inštitút sprostredkovateľa, resp. rozhodcu kolektívnych sporov, v krajných prípadoch aj štxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxru.
II. Povinnosť vyjadriť sa k návrhu
4.
ZoKV ukladá druhej zmluvnej strane, ktorej bol návrh kolektívnej zmluvy doručený, povinnosť písomne sa vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xi môžu predĺžiť lehotu na vyjadrenie, alebo dohodnúť inú formu odpovede na predložený návrh kolektívnej zmluvy. Lehota na pripomienkovanie návrhu koxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xmluvná strana sa má vyjadriť len k tým častiam návrhu kolektívnej zmluvy, ktoré neboli prijaté (nesúhlasí s nimi). Záporné stanovisko k jednotlivým usxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xko celku (pri akomkoľvek zdôvodnení) - do úvahy prichádza porušenia práva na kolektívne vyjednávanie podľa § 229 ods. 6 ZP aj § 8 ods. 2 ZoKV. ZoKV nevyluxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xyžaduje opätovné vyjadrenie prvej zmluvnej strany. Zmluvné strany sú tak povinné opakovane poskytovať súčinnosť pri formulácii jednotlivých návrhxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu kolektívnej zmluvy do 30 dní, resp. do dohodnutého termínu, má sa za to, že s celým návrhom súhlasí a môže nastať finálna fáza procesu kolektívneho vyjexxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xkceptácie, viazanosti ponukou a odvolanie). Proces kolektívneho vyjednávania má svoje špecifiká a výsledkom je zmluvný dokument odlišný od dokumenxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpolu s doplňujúcimi návrhmi oboch zmluvných strán. ZoKV explicitne nevymedzuje dobu, v ktorej musia zmluvné strany formulovať svoje protinávrhy do oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xychádza sa totiž z premisy, že celý proces kolektívneho vyjednávania závisí bezprostredne od vôle zmluvných strán a pokiaľ majú tieto dospieť k dohode x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnievať kontraproduktívne, bez opory v právnom poriadku. Až podpisom kolektívnej zmluvy je proces kolektívneho vyjednávania zavŕšený, do tohto okamxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxlektívnej zmluvy nemožno považovať za definitívny a prakticky môže prísť ešte k zmenám kolektívnej zmluvy na základe jednej alebo druhej zmluvnej strxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxnotlivým záväzkom a modifikovať ich úpravu.
8.
Úvodná fáza kolektívneho vyjednávania je často determinovaná odlišným ponímaním celej problematxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxkladané návrhy kolektívnych zmlúv nereflektujú na realitu a objavujú sa v nich často nereálne požiadavky. Najmä preto je nevyhnutné a žiaduce venovať xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. To predpokladá, že strana, ktorá kolektívnu zmluvu pripravuje (obvykle odborová organizácia), si má vyžiadať, zistiť, zabezpečiť všetky potrebné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx informácie o výške priemerných zárobkov, štruktúre mzdy, podmienkach vyplácania nadtarifnej zložky mzdy, ak sa vypláca, počte zamestnancov v jednoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxivite, rentabilite, podielu mzdových a osobných nákladov na celkových nákladoch zamestnávateľa a iných ukazovateľoch, ktoré poukazujú na ekonomicxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho vyjednávania.
III. Súčinnosť zmluvných strán
10.
Zmluvným stranám vzniká povinnosť rokovať a poskytovať vzájomnú súčinnosť, ak nebude v rozpxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxý uzatvorená kolektívna zmluva prináša, je v záujme oboch zmluvných strán. ZoKV bližšie nevymedzuje obsah slovného spojenia "poskytnutie súčinnostxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxanie potrebných údajov a informácií nevyhnutných ku kolektívnemu vyjednávaniu. V tomto ohľade sa tak § 8 ods. 3 ZoKV logicky viaže na § xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo činnosti v priamej relevancii s procesom kolektívneho vyjednávania a otázok, ktoré sú jeho predmetom.
IV. Osobné stretnutie sociálnych partnerov
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx osobné stretnutie sociálnych partnerov. ZoKV neurčuje lehotu, v ktorej má k stretnutiu sociálnych partnerov dôjsť, teda je len na zmluvných stranáchx xxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe vyjednávanie, sa zvyknú nazývať aj "kolá kolektívneho vyjednávania." V menších odborových organizáciách pôsobiacich u zamestnávateľov s menším pxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xtatutárovi zamestnávateľa kolektívnu zmluvu priamo na podpis, a teda proces kolektívneho vyjednávania sa ani nerealizuje.
12.
Pred prvým kolom kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy kreované z členov výboru danej odborovej organizácie, resp. zo zamestnancov odborových a zamestnávateľských zväzov, pod ktorým odborová organizáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vyjednávacieho tímu musí byť určený za hlavného vyjednávača najmä z dôvodu, aby bolo zrejmé, koho slovo je pri procese kolektívneho vyjednávania relexxxxxx x xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xsoba schopná argumentovať a zdôvodňovať návrhy odborovej organizácie či zamestnávateľa. Ostatní členovia vyjednávacieho tímu do procesu kolektívxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxho vyjednávania je zaužívané, že na špecifické oblasti problematík, ktoré sú súčasťou kolektívnej zmluvy, si strany môžu prizvať poradcov, ktorí sú oxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxtovovať písomný zápis (zápisnica), ktorý je nielen dokladom o tom, ktoré časti kolektívnej zmluvy boli v danom kole kolektívneho vyjednávania dohodnxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo vyjednávania, t.j. k sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy. Zápis má zachytávať reálny stav procesu kolektívneho vyjednávania, označovať tie časxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a z akého dôvodu.
15.
Procesu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxs. 1 ZoKV určuje, kto je v mene zmluvnej strany oprávnený rokovať a uzavierať kolektívnu zmluvu. V úvodnej fáze procesu kolektívneho vyjednávania je pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx moci, resp. dokumenty potvrdzujúce ich mandát "vyjednávača" kolektívnej zmluvy. Predloženie plných mocí je potrebné nielen zo strany zástupcov odbxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxistra štatutárom danej spoločnosti, resp. nemá iným spôsobom oprávnenie konať v mene spoločnosti.
16.
Obsahom plnomocenstva by mala byť jasná špexxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxoby bez toho, aby získavala dodatočný mandát. Rovnaká situácia nastáva aj v prípade odborovej organizácie. V zmysle stanov či iných interných predpisxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx resp. môže vyplývať priamo zo stanov (štatútu) odborovej organizácie. Kreovaniu výboru voľbou by mala byť venovaná dostatočná pozornosť, keďže voľbx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxedkami, ktoré ju zaväzujú.
17.
Proces kolektívneho vyjednávanie nie je prísne formalizovaný a ani inštitucionalizovaný. V tejto súvislosti je náxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kolektívneho vyjednávania neupravuje žiadny právny predpis, ide skôr o pravidlá zaužívané praxou v procese kolektívneho vyjednávania. Z hľadiska pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx príslušnej strany, vedie kolektívne vyjednávanie a udeľuje slovo;
-
vo vedení kolektívneho vyjednávania sa budú zmluvné strany striedať;
-
z kxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxx xude zápis overovať overovateľ, ktorými budú hlavní vyjednávači;
-
zápisy z kolektívneho vyjednávania budú doručené druhej strane v predstihu na vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrganizácie, vyjednávačov, preto môže xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xočtu vyjednávačov, doplnenie vyjednávačov do plného počtu je prípustné;
-
každá zo strán si môže k špecifickým otázkam prizvať poradcov;
-
ak si xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxbrané časti;
-
nie je prípustné vracať sa k bodom kolektívnej zmluvy, ktoré už boli uzatvorené, s výnimkou prípadov, ak ich opätovné prerokovanie vyxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxhode zmluvných strán);
-
frekvencia rokovaní bude 1 x za týždeň (dva týždne), ak to stranám umožnia ich pracovné povinnosti;
-
účasť vyjednávačox x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x účasti vyjednávačov za stranu odborov na vyjednávaní boli informovaní príslušní vedúci zamestnanci zamestnávateľa nadriadení vyjednávačom, ktorx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxívne vyjednávanie v poradí prvej kolektívnej zmluvy je časovo náročné a spravidla niekoľko mesiacov, u niektorých zamestnávateľov rok. Časová náročxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xelevantnosti návrhov kolektívnych zmlúv v nadväznosti na poskytnuté informácie, po skúsenosti a zručnosti kolektívnych vyjednávačov nevynímajúcx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcovných a sociálnych podmienok a možno ju vnímať ako obojstranne akceptovaný konsenzus sociálnych partnerov, proces kolektívneho vyjednávania môžx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxívnej zmluvy. Stranami oprávnenými podpísať kolektívnu zmluvu sú osoby, ktoré sú súčasne splnomocnené na základe zákona na rokovanie a uzatvorenie kxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podpísať, kolektívna zmluva by nebola uzatvorená a vzniká tak spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy.
V. Povinnosť sociálnych partnerov rokovať o uzxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x x x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxatvorení novej kolektívnej zmluvy. Je to najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzatvorenej kolektívnej zmluvy, čo však v praxi znamená, že to môže bxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxnštatovať, že začiatok rokovaní o uzatvorení novej kolektívnej zmluvy datovaný na neskôr ako 60 dní pred uplynutím platnosti tej uzatvorenej, by bolo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x § 8 ods. 1 ZoKV, v zmysle ktorej kolektívne vyjednávanie začína až predložením písomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy jednou zo zmluvných stxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, resp. ju predloží menej ako 60 dní pred jej ukončením, z objektívnych príčin nie je možné zachovanie (dodržanie) tejto lehoty. Lehota stanovená v tomtx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxať kolektívne vyjednávať, a v žiadnom prípade nie je jej nedodržanie spôsobilé privodiť neplatnosť kolektívnej zmluvy.
Príklad:
Kolektívna zmluvx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xmluve najneskôr začiatkom novembra. Keďže zákon stanovuje, že to má byť "najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy", v súxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xeurčujú termíny a lehoty na predloženie v poradí prvej kolektívnej zmluvy na pracovisku. Procesný postup sa diferencuje podľa existencie kolektívnex xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy.
22.
ZoKV používa slovné spojenie "povinné rokovať", z čoho vyplxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxívny výsledok v podobe uzatvorenia kolektívnej zmluvy. Zámerom zákonodarcu pri stanovení minimálnej lehoty na začatie rokovania o novej kolektívnex xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhovanie existujúcej úrovne nastavených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx že zamestnávatelia po skončení platnosti kolektívnej zmluvy znížili úroveň dohodnutých mzdových podmienok na úroveň pred uzatvorením kolektívnej xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxj súčasný právny rámec predpokladá, že ak nie sú mzdové podmienky dohodnuté priamo v pracovnej zmluve a je v nej iba odkaz na kolektívnu zmluvu, ktorej účxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxa nových mzdových podmienok, najviac po dobu 12 mesiacov. Zákonodarca v tejto súvislosti ale neupravuje situáciu, keď ani po uplynutí 12 mesiacov nie jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvu. Hoci by mohol byť zamestnávateľ zo strany inšpekcie práce sankcionovaný za porušenie pracovnoprávnych predpisov, keďže mzda tvorí podstatnú nálxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx zmeny kolektívnej zmluvy
23.
Zmluvné strany kolektívnej zmluvy si môžu vymieniť možnosť zmeny kolektívnej zmluvy počas obdobia jej platnosti a doxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xozsah (t.j. ktoré záväzky môžu byť predmetom zmeny) počas doby jej platnosti dohodnú, zákon stanovuje, že sa pri dojednávaní tejto zmeny postupuje rovxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxktívnej zmluvy.
24.
Zmluvná strana, ktorá chce zmenu kolektívnej zmluvy, je povinná predložiť písomný návrh na zmenu kolektívnej zmluvy. Ak si strxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxá na návrh písomne odpovedať najneskôr do 30 dní.
25.
Zmena platnej kolektívnej zmluvy sa realizuje formou písomných, vzostupne číslovaných dodatxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx práve formou dodatku sa dojednáva mzdový rast a rozpočet sociálneho fondu. Proces vyjednávania dodatku ku kolektívnej zmluve je spravidla identickýx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xostup pri zániku odborovej organizácie
26.
Z hľadiska praxe môže nastať situácia, že kolektívna zmluva je dohodnutá, ale v priebehu jej platnosti zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxov zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje. Túto situáciu platné slovenské právo explicitne nerieši. Platnosť kolektívnej zmluvy nie je v zmysle relevaxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia, normatívna časť kolektívnej zmluvy upravujúca pracovné podmienky zamestnancov zostáva platná a účinná až do skončenia v nej dohodnutého obdobiax xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxého času (§ 87a ZP) alebo dohodu o vážnych prevádzkových dôvodoch (§ 142 ods. 4 ZP) a rešpektovať ich ustanovenia do skončenia v nich dohodnutého obdobiax
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxacovisku zamestnávateľa je platná na nasledujúce roky kolektívna zmluva. Vznikne však potreba jej zmeny, ale subjekt, ktorý bol jej zmluvnou stranoux x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxorého je platná kolektívna zmluva, oprávnená byť zmluvnou stranou dodatku k nej a iniciovať zmenu kolektívnej zmluvy. Možno sa tak stretnúť s dvoma názxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx čo znamená, že ak odborová organizácia zanikla, iná odborová organizácia, ktorá nie je jej nástupníckou, nie je spôsobila zmenu dojednať a kolektívna xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxípov práva, a to z princípu rozumného usporiadania právnych vzťahov a taktiež zo zákazu zneužitia práva. Právo na kolektívne vyjednávanie sa považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxsť, ktorá konkrétna odborová organizácia kolektívnu zmluvu uzatvorila, či v čase jej platnosti zanikla alebo na jej miesto nastúpila nová odborová orxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxokojivé pracovné podmienky a slobodu združovania. Napriek tomu, že podľa nášho názoru je takýto postup zrejme právne sporný, bude nevyhnutné pripustxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
28.
Zachovanie platnosti kolektívnej zmluvy pri prechode práv a povinnosti z jedného zamestnávateľa na zamestnávateľa druhého, upravuje § 31 odxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxnnosti. ZP garantuje pri prechode práv a povinností aj kontinuitu právneho postavenia a funkcie odborovej organizácie, a to až do uplynutia funkčnéhx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxej zmluvy, jej dodatkov a rozhodnutí rozhodcov na uloženie
1.
V § 9 ods. 1 ZoKV sa rieši posledná fáza kolektívneho vyjednávania, a to odovzdanie:
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxššieho stupňa,
na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
2.
Odovzdanie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxy uloženia tejto kolektívnej zmluvy alebo rozhodnutia rozhodcu na ministerstve a oznámenie v Zbierke zákonov, že k takémuto uloženiu došlo. Z prakticxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xmlúv vyššieho stupňa, keďže zoznam uložených zmlúv je aj databázou zamestnávateľov a SK NACE kódov.
3.
ZoKV ukladá povinnosť odovzdať kolektívnu zxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxí odo dňa podpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám.
4.
Z hľadiska formx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlektívnu zmluvu vyššieho stupňa a jej zmeny aj v elektronickej podobe, napr. na dátovom nosiči.
5.
Ministerstvo uloží každú kolektívnu zmluvu, ktoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxtívnu zmluvu (t. j. kto sú zmluvné strany, ktoré ju uzatvorili) a či ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.
Príklad - Posúdenie, či ide o kolektívnu zmxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxtívnu zmluvu, ktorá obsahuje len opísané ustanovenia zo zákona. Keďže podľa § 231 ZP kolektívna zmluva má mať charakter výhodnosti, taká kolektívna zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo však vo všeobecnosti neskúma súlad obsahu kolektívnej zmluvy (napr. súlad mzdovej časti) s právnymi predpismi z hľadiska toho, či takútx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtívne zmluvy pre rozpor ich častí so zákonom. Ak by však kolektívna zmluva vyššieho stupňa bola v rozpore s právnymi predpismi ako celok (ako celok absolxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxktívna zmluva „vyššieho stupňa“ uzatvorená pre jedného zamestnávateľa a jej uloženie:
Organizácia zamestnávateľov doručila Ministerstvu práce, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxže kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára za zamestnávateľov [§ 4 ods. 1 písm. b) ZoKV „doložené zoznamom zamestnávateľov“], ministerstvo taxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxlektívnej zmluvy) a dodatok so zmenou zoznamu zamestnávateľov. V prípade vecného dodatku ide o zmenu vecného obsahu kolektívnej zmluvy, pričom môže bxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x prílohe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa neobsahuje všetkých zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, ale dodatočne sa mení txxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx dodatku.
8.
Situácia č. 2 (pristúpenie ku kolektívnej zmluve bez zmeny v organizácii zamestnávateľov): Ak však chce byť kolektívnou zmluvou vyššixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxs. 4 ZoKV.
9.
Novela ZokV účinná od 1. septembra 2017 ustanovuje, že zmluvná strana na strane zamestnávateľov ukladá kolektívnu zmluvu vyššieho stuxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxy, ktoré sa týkajú zmeny v zozname zamestnávateľov. Pokiaľ ide o otázku reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa - posudzovanie reprezenxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxp ministerstva vo väzbe na oznámenú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá bola uložená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a je uzatvxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxledne vyjde Oznámenie ministerstva, v ktorom napr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xu kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa: ...
Ak ide o rozhodnutie rozhodcu, oznamuje sa uloženie kolektívnej zmluxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí tejto žiadosti vyhovieť. Žiadateľ musí zaplatiť poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch - položka 2 písm. a) [vyhotovenie xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xpisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1,50 eura].
Postup pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuvy
1.
Ust. § 9a ZoKV nanovo upravuje otázky spojené s overovaním splnenia podmienok reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ak sx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xmluva vyššieho stupňa, môžu túto skutočnosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR písomne oznámiť.
Príklad - viac účastníkov na zmluvnej sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxná viacerými účastníkmi (viacerými vyššími odborovými organizáciami), oznámenie musí obsahovať súhlas všetkých účastníkov na tejto zmluvnej straxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpu rokovania a uzatvorenia kolektívnej zmluvy).
Z obsahového hľadiska musí ísť o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa (t. j. nie napr. o podnikovú kolexxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxo hľadiska nie je dôležité pomenovanie právneho úkonu, ale jeho obsah. Reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa teda nemôže byť skupinoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxkom.
II. Náležitosti oznámenia
2.
ZoKv v § 9a ods. 1 ZoKV upravuje náležitosti tohto oznámenia:
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xY, ak ide o prvé overovanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s dodatkom - kolektívna zmluva vyššieho stupňa XY v znení dodatku č. 1),
-
označenie odxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxedený SK NACE kód odvetvia/časti odvetvia, v ktorom má byť kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna (musí ísť o jeden z kódov odvetvia/časti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx SK NACE kód 47) alebo časti odvetvia (napr. SK NACE kód 47.7), pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxE kód, ktorý mu pridelil Štatistický úrad SR.
Označením odvetvia je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xtatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. Označením časti odvetvia je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. SK NACE kód prideľuje Štatistický úrad podľa prevažujúceho predmetu činnosti.
Príklad SK NACE kódov a kolektíxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch podnikateľov Slovenska je uzatvorená pre viac ako 100 zamestnávateľov.
V prílohe je pri každom zamestnávateľovi uvedený SK NACE kód, napr. 47790. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx divíziu 47 (prípadne, ak by sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení na nižšej úrovni, tak iba pre skupinu 47.7). Toto by malo byť priamo vyjadrené v kolekxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxCE kódy uvedené pri jednotlivých zamestnávateľoch v prílohe (a v kolektívnej zmluve neuvádzajú žiadne SK NACE kódy). Táto prax súvisí s tým, že často sa xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxu vyššieho stupňa.
Samotný SK NACE kód má 5 čísiel:
1. úroveň - sekcia   - položka označená abecedným znakom
2. úroveň - divízia   - položka označená dvojmxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx   x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxným znakom
5. úroveň - podtrieda  - položka označená päťmiestnym číselným znakom.
Napr. v tomto prípade dvojčíslo 47 znamená „Maloobchod okrem motoroxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxužitým tovarom v predajniach“.
I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I Dxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx                         x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       x
x xxxx xx xxxxx xxtp://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5205             I
I Informácie Štatistického úradu o SK NACE: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 uzatvorená medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska:
Napríklad prx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxne ďalšie kódy, ktoré obsahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa; v praxi jedna kolektívna zmluva je spravidla uzatvorená pre viac odvetví/divízií axxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xoklad o tom, že bola splnená podmienka podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoKV, t. j. doklad, o reprezentatívnosti na strane vyššej odborovej organizácie, a to naslxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxá duálnosť vychádza z možnosti dvojakého vzniku základných odborových organizácií a ich právnej subjektivity. Štandardným a zaužívaným mechanizmox xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnizácia), pričom evidenčný list vystavuje samotný odborový zväz s IČO-m, ktoré je pridelené Štatistickým úradom SR. Zoznam takýchto organizačných jxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostredníctvom kópií vystavených evidenčných listov pre tieto základné odborové organizácie, ktoré sú jej organizačnými jednotkami. Druhým prípxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnizácií a zamestnávateľských organizácií, pričom evidenčný list s prideleným IČO-m od Štatistického úradu SR vystavuje priamo Ministerstvo vnútra xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx práce, sociálnych vecí a rodiny SR nepotrebuje poznať celkový obsah kolektívnej zmluvy, a to aj vzhľadom na niektoré možno dôverné informácie - postačxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxle § 231 Zákonníka práce a v zmysle § 2 ZoKV). Ak podniková kolektívna zmluva nebola uzatvorená, je potrebné predložiť kópiu listu žiadosti odborovej oxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxsí byť splnená, ak ide o spoločné oznámenie zmluvných strán o tom, že bola uzatvorená reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
3.
Ak oznáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xedostatkov a v prípade neodstránenia nedostatkov - odloženie oznámenia a informovanie zmluvných strán. Odloženie oznámenia nevytvára prekážku, že x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR z úradnej povinnosti vec automaticky odloží a informuje o tom zmluvnú stranu (ktorá oznámenie urobilxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxpňa menej ako 6 mesiacov. Príklad: 15.8.2017 je na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR doručené oznámenie, ktoré sa týka kolektívnej zmluvx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxá v Zbierke zákonov SR. V prípade takejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa garantuje jej „reprezentatívnosť“ najmenej na 1 rok. Príklad: Ak v odvexxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxenie o inej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa do 14.2.2019. 3) Ak by však reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa bola uzatvorená do 31.12xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx overovaní splnenia podmienok dospelo k záveru, že nie sú naplnené)
III. Postup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5.
V § 9a ods. 3 sa upxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o oznámení v Obchodnom vestníku a právo zamestnávateľa z daného odvetvia alebo časti odvetvia predložiť stanovisko k uvedenému oznámeniu (do 5 pracovxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxzentatívnosti. Predmetom stanoviska nemajú byť vecné otázky - napr. nároky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vzhľadom na to, že minisxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxebo v časti odvetvia. Uvedené právo predkladať pripomienky/stanovisko upravené v ZoKV vychádza z časti 5 bod 2 písm. c) Odporúčania MOP č. 91 z roku 1951x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxkonov SR oznámiť ako reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.
6.
Na účel overenia sa v § 9a ods. 4 ZoKV upravuje postup, kde Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdza sa z údajov, ktoré má Štatisticky úrad SR ako posledné k dispozícii. Pre tento účel sa vychádza zo zoznamov zamestnávateľov, ktoré má ministerstvo k xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxámenie ich zmeny zodpovedajú organizácie zamestnávateľov). Ak Štatistický úrad SR nemôže poskytnúť údaje (pretože údaj je chránený) - vtedy ministexxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxerať sa otázkami, ktoré môžu nastať v súvislosti s údajmi predloženými Štatistickým úradom SR, zamestnávateľmi, stanoviskami dotknutých zamestnávxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx.
8.
Za overenie splnenia podmienok reprezentatívnosti zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo pri overení (§ 9a xxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xieto údaje ministerstvo zistí:
1)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa - ministerstvo bezxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xre konkrétneho zamestnávateľa - viď. § 7 ods. 3 ZoKV),
2)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho sxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxcí a rodiny SR je viazané oznámením xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtívnej zmluvy vyššieho stupňa, nemôže ísť nad rozsah návrhu a oznámiť v Zbierke zákonov SR, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna aj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxkých zariadení) a 28 (Výroba strojov a zariadení i. n.) a oznámenie by smerovalo na odvetvie/divíziu 27 a časť odvetvia/skupinu 28.3 (Výroba strojov prx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxie odvetví alebo častí odvetví, kde je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna, ministerstvo je viazané návrhom a overuje reprezentatívnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxšieho stupňa ani nie je uzatvorená (pozn. v prílohe v zozname zamestnávateľov nie je žiadny zamestnávateľ z daného odvetvia/časti odvetvia).
10.
Vx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxnia o zrušení oznámenia o tom, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo väzbe na rozhodnutie súdu xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa - vo väzbe na rozhodnutie súdu podľa § 9b ods. 5 písm. b) ZoKV (účinky na konkrétneho zamestnávateľa - viď. § x xxxx x xxxxxx
xxx
x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxatnia ods. 1 až 7 (t. j. od písomného oznámenia, cez overenie reprezentatívnosti, po zverejnenia v Zbierke zákonov SR).
Ak ide o reprezentatívny dodatxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xa ods. 1 ZoKV musí smerovať na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v znení dodatku, pričom platí „ochrana“ inej reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxp. sa menia kódy SK NACE. To zvykne byť problémom xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxetvia alebo časti odvetví vypadnú zo zoznamu, pretože sa dodatok nevzťahuje na konkrétnych zamestnávateľov), napr. Kolektívna zmluva vyššieho stupxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxuve reprezentatívny, ak už v zozname zamestnávateľov nie je žiadny zamestnávateľ s SK NACE 28.1.
2)
alebo z dôvodu samotnej zmeny SK NACE kódu konkréxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxže byť ako celok automaticky reprezentatívna v odvetví SK NACE 28.2, ak samotná reprezentatívna kolektívna zmluva v tomto odvetví nebola reprezentatxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxy dodatok:
V praxi môže nastať aj iná situácia. U zamestnávateľa sa zmenil SK NACE z 28.1 na 28.2. Základná kolektívna zmluva je reprezentatívna v SK NACx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxvetvia SK NACE 28.2. Ak pôvodná kolektívna zmluva nebola reprezentatívna v SK NACE kód 28.2 (časť odvetvia), písomné oznámenie o reprezentatívnosti kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx sa musí týkať aj celej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v danej časti odvetvia.
I--------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx              x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxztah-zamestnanca-     I
I zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/odkazy.html I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------I
I Doručenie písomného oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolexxxxxxx xxxxxx x
x                 xxxxxxxx xxxxxx                 x
x                                         x
x                    x                     x
x                    x                     x
x                    xxx                    x
x                    x                     x
x                                         x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x
x          xxxxxxxxnie a zverejnenie na webovom sídle          I
I                  (bezodkladne)                 I
I                                         I
I                    |                     I
I                    x                     x
x                    xxx                    x
x                    x                     x
x                                         x
x          xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx          x
x                 xxxxxxx xxx xxxx                 x
x                                         x
x                    x                     x
x                    x                     x
x                    xxx                    x
x                    x                     x
x                                         x
x         xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxľov        I
I              (5 dní odo dňa zverejnenia)              I
I                                         I
I                    |                     I
I                    |                     I
I                    \|/                    I
I                    V                     I
I                                         I
I     Zasadnutie Komisie pre rozširovanie a prerokovanie pripomienok     I
I   (nie skôr ako 7 dní od uplynxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x   x
x           xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx          x
x                                         x
x                    x                     x
x                    x                     x
x                    xxx                    x
x                    x                     x
x                                         x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáce a zaslanie materiálu do Zbierky zákonov SR I
I                 (Odhad: 3-5 dní)                 I
I                                         I
I                    |                     I
I                    |                     I
I                    \|/                    I
I                    V                     I
I                                         I
I           Publikácia oznámenia v Zbierke zákonov SR          I
I                 (Odhad: 5-14 dní)                x
x                                         x
x                    x                     x
x                    x                     x
x                    xxx                    x
x                    x                     x
x                                         x
x        xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x x xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxneného v Zbierke zákonov SR (jeho obsahu, t. j. vo väzbe, či sú alebo nie sú splnené podmienky reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) sxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxzenie účastníkov konania
2.
V § 9b ods. 2 ZoKV sa vymedzujú účastníci konania - žalobca a žalovaný. Žalovaným je Ministerstvo práce, sociálnych vecx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo súdneho poriadku pokiaľ ide o otázku, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa je alebo nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sú nimxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtívna zmluva bude vzťahovať - ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) ZoKV, t. j. zverejnenie oznamu v Zbierke zákonov SR, že bola uzatvorxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx výnimka podľa § 7a ZoKV (t. j. tí, ktorí nemajú byť zaviazaní reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa),
b)
zmluvná strana kolektívnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je reprezentatívna,
c)
zamestnanec zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b) Zxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo stupňa, ktorá bola ministerstvu oznámená zmluvnou stranou alebo zmluvnými stranami nie je reprezentatívna.
3.
V § 9b ods. 3 ZoKV sa rieši otázka zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá bola v Zbierke zákonov SR oznámená ako reprezentatívna nie je repxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, že je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.
5.
Cieľom právnej úpravy účinnej od 1. septembra 2017 je priznať dotknutým subjektox xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že zistené závery mali byť iné. Vzhľadom na to, že zneužitím práva žalobcom by mohol byť ohrozený celý mechanizmus reprezentatívnych kolektívnych zmxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x cez ods. 6 aj vylúčenie odkladného účinku žaloby.
6.
Súd rozhodne, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá bola označená za reprezentatívnu nix xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xadväznosti na takéto rozhodnutie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní oznámenie v Zbierke zákonov SR (§ 9a ods. 7 ZoKV).
7.
V § 9x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxy
I. Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy
1.
ZoKV v prípade kolektívnych sporov rozlišuje dva typy sporov. Prvým je spor o uzavretie kolektívnej zmxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxačne určiť, a to ani časovým horizontom, kedy vzniká spor o uzavretie kolektívnej zmluvy. Existujú prípady, kedy vyjednávanie kolektívnej zmluvy trvx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xedy strany po dvoch sedeniach (rokovaniach) o návrhu kolektívnej zmluvy nezaznamenajú žiadny posun a obe, resp. jedna zo strán identifikujú danú situxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, čo možno odvodiť z možnosti požiadať o určenie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxnie kolektívnej zmluvy, najmä v čase, keď nemajú zhodu na samotnom texte kolektívnej zmluvy.
2.
Pre jednoznačnosť určenia existencie sporu a možnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxvania (kolektívneho vyjednávania). Za spor sa považuje aj situácia, ak niektorá zo zmluvných strán (či už zamestnávateľ alebo príslušný odborový orgxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxx
xI. Spor o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy
3.
Kolektívnym sporom je aj spor o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, pričom musí ísť o taký typ záväxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxorovnaj § 4 ZoKV). Druhým predpokladom, ktorý musí byť splnený súčasne, je neplnenie záväzku dohodnutého v kolektívnej zmluve, ktorý však nemá indivixxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx mzdového zvýhodnenia za nadčas vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve, nezvýšenie tarifnej mzdy o výšku dohodnutú v kolektívnej zmluve, neposkytnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxke dohodnutej v kolektívnej zmluve, jeho čerpanie na dohodnutý účel, neposkytovanie voľna členom odborového orgánu na činnosť v odborovom orgáne, rexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kolektívnej zmluve a pod. Obdobne, ako v prvom prípade, je žiaduce písomnou formou konštatovať existenciu kolektívneho sporu o plnenie záväzkov kolexxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy, nevylučuje to, aby spor vznikol aj v prípade neplnenia (nerešpektovania) čo i len jedného záväzku.
Výber sprostredkovateľov a rozhodcox x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxlnych vecí a rodiny SR overuje odbornú spôsobilosť sprostredkovateľov a rozhodcov vždy po uplynutí troch rokov (pozn. v princípe pred skončením cyklu xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxostredkovateľov a rozhodcov a overenie ich odbornej spôsobilosti oznamuje ministerstvo v dennej tlači najmenej štyri týždne pred ich začatím. Spravxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xznámenie v dennej tlači.
3.
Výber sa v praxi uskutočňuje súbežne a kritériá sú zvyčajne rovnaké, pričom záujemca môže žiadať len o zapísanie do zoznaxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx Ministerstvo vyberá sprostredkovateľov a rozhodcov na základe žiadosti občana SR alebo na návrh štátnych orgánov, vedeckých inštitúcií, vysokých šxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxosť na právne úkony v celom rozsahu (predkladá sa čestné prehlásenie),
b)
má trvalý pobyt na území SR (podľa dokladov),
c)
je bezúhonný (bezúhonnx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxv nie starším ako tri mesiace),
d)
má skončené vysokoškolské vzdelanie (preukazuje sa dokladmi o skončenom vysokoškolskom štúdiu),
e)
je odborxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxti (t.j. zo zákonov ako ZP, ZoKV, zákon o minimálnej mzde, atď.) a
-
má schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie sprostredkovateľskej činnostx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilosti sprostredkovateľov a rozhodcov uskutočňuje výberová komisia, ktorú vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Táto komxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxa zo zloženia tripartity a zo subjektov, ktoré uzatvárajú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa).
7.
Overenie odbornej spôsobilosti spravidla pozosxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxže vybrané osoby majú sprostredkovať alebo rozhodnúť kolektívne spory v oblasti pracovného práva, zisťuje sa ich motivácia pre zapojenie do tohto mecxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj spôsobilosti (t.j. úspešný výsledok):
-
ministerstvo zapíše sprostredkovateľa do zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcu do zoznamu rozhodcov xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
ministerstvo o vykonaní zápisu vydá sprostredkovateľovi a rozhodcovi písomné potvrdenie, ktoré ich oprávňuje riešiť kolektívne spory.
9.
Záujxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxeľov a rozhodcov
10.
V § 10a ods. 9 ZoKV sa uvádza, aké údaje obsahuje zoznam sprostredkovateľov a rozhodcov. Zoznam sprostredkovateľov a zoznam roxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrových zväzov (vychádza sa zo zákona o tripartite). Tento zoznam je zverejnený aj na internetovej stránke ministerstva. Ministerstvo pri určovaní spxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx
x x xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxujú pravidlá, za ktorých ministerstvo vyčiarkne (pozn. obligatórne) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
prestal spĺňať podmienky ustanovené v § 10 ods. 2 ZoKV (t.j. najmä spôsobilosť, trvalý pobyt, bezúhonnosť, občianstvo - v princípe sám sprostredkovxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho alebo
d)
bez vážneho dôvodu odmietne vykonať sprostredkovateľskú činnosť alebo rozhodcovskú činnosť [ide o xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxť, zdravotné dôvody, rodinné dôvody, práceneschopnosť, čerpanie dovolenky].
12.
Ministerstvo písomne oznámi vyčiarknutie zo zoznamu sprostrxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxtatívnym združeniam odborových zväzov [§ 3 zákona č. 103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorýxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxbo rozhodcu
13.
ZoKV neustanovuje právo ani jednej zo strán namietať predpojatosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu, ale sám sprostredkovateľ a rxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxenský vzťah), ktorá by mohla znížiť jeho objektívnosť.
14.
Sprostredkovateľ alebo rozhodca, ktorý je určený ministerstvom v konkrétnom spore (t.xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxenie rozhodnutia o určení) oznámiť, že je predpojatý (napr. je právnym zástupcom zamestnávateľa a mal by rozhodovať spor, ktorý sa ho týka alebo je členxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xtrany nemôžu namietať predpojatosť x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodca sa však môže aj po začatí sporu vzdať svojej funkcie, hoci to zákon neupravuje (mal by mať objektívne dôvody - napr. zdravotný stav). V prípade vxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xozhodca.
VII. Nezastupiteľnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu
16.
Zákon v § 10a ods. 14 ustanovuje, že činnosť sprostredkovateľa alebo rozhxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xpôsobilosť na právne úkony).
Konanie pred sprostredkovateľom
(Konanie pred sprostredkovateľom)
I. Princíp priority pri ustanovovaxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxskutočnenie konania pred sprostredkovateľom je dôvodom nezákonnosti štrajku podľa § 16 ZoKV a súčasne znemožňuje začatie konania pred rozhodcom. Exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxorových stretov, ktoré sa nemusia vždy skončiť dosiahnutím kompromisu stranami sporu. V mnohých prípadoch je ideový a záujmový stret natoľko silný, žx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxňuje zmluvným stranám prizvať si nestrannú a nezainteresovanú osobu v úsilí vyriešenia kolektívneho sporu. Konanie pred sprostredkovateľom samo osxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxkovateľ mal byť. Úlohou sprostredkovateľa je primäť strany sporu k hľadaniu spoločných riešení a konsenzov v záujme vyriešenia kolektívneho sporu.
xx
xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxežitosti začatia konania pred sprostredkovateľom, resp. jeho priebeh. Zákon však predpokladá, že konanie pred sprostredkovateľom sa uplatňuje v obxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxdkovateľom v prípade, že sa zmluvné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxn na inštitúte - osobe sprostredkovateľa. Až keď ku dohode o osobe sprostredkovateľa nedôjde v zmysle § 11 ods. 2 ZoKV, určí sprostredkovateľa ministerxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutia o určení sprostredkovateľa.
4.
Charakter prípustnej dohody, prípadne nedohody medzi zmluvnými stranami na osobe sprostredkovateľx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xohodnúť, ale nemusia a uplatní sa postup podľa § 11 ods. 2 ZoKV. Z hľadiska právneho stavu
de lege lata
sa tak nevyžaduje preukazovanie nedosiahnutia doxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxrnatívnych možností určenia osoby sprostredkovateľa, bez potreby kumulatívneho splnenia s odkazom na § 11 ods. 2 ZoKV.
5.
Posúdenie okamihu, v ktoxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxsu pribrať osobu sprostredkovateľa, je len výsledkom jej subjektívneho rozhodnutia a môže nastať v ktorejkoľvek fáze kolektívneho vyjednávania. Z fxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx kolektívneho vyjednávania pribrať osobu sprostredkovateľa, umožnila druhej strane dohodnúť sa na jeho mene. Pokiaľ to však neurobí, jej konanie nemxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxtavnej zásady obsiahnutej v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR povinné osobu sprostredkovateľa určiť, pričom nedosiahnutie dohody a neuplatnenie postupu podľa § xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x neprípustnému obmedzeniu využitia zákonných prostriedkov na riešenie kolektívneho sporu a viazal by ho napr. pri konaní pred sprostredkovateľom na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodľa rozhodovania zúčastnených subjektov.
6.
Ak dôjde ku zhode na osobe sprostredkovateľa, zmluvné strany nemusia primárne osloviť ministerstvx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxmá vedomosť, že vznikol kolektívny spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, alebo o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy a že na jeho riešenie zmluvné sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxdy zmluvných strán na osobe sprostredkovateľa v zmysle § 11 ods. 1 ZoKV je nevyhnutné určiť okruh fyzických osôb, ktoré môžu vystupovať pri riešení kolxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch s vyžadovanou dohodou (voľbou) zmluvných strán podľa § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 ZoKV. Zákon explicitne neuvádza povinnosť zmluvných strán zvoliť si osoxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osôb príslušných pre rozhodovanie kolektívnych sporov (zoznam sprostredkovateľov a rozhodcov v zmysle § 10a ZoKV je zverejnený na webovom sídle minxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodcu, nie je jednotný. Prvý odborný názor vychádza z predpokladu, že zmluvné strany majú možnosť zvoliť si na riešenie svojho kolektívneho sporu axxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxentácia pritom smeruje práve k jednoznačnému uprednostneniu voľby a dohody zmluvných strán, ako je obsiahnutá v § 11 ods. 1 ZoKV aj § 13 ods. 1 ZoKV, pričxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 1991, s. 88). Posúdenie odborných vlastností zvolenej osoby sa ponecháva na zmluvné strany ako alternatíva k procesnému postupu ministerstva v zmyslx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xtrany sú zoznámené s odbornými kvalitami aj charakterom takejto fyzickej osoby, a preto by ZoKV nemal obmedzovať (a ani neobmedzuje) možnosť voľby aj ixxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xohody, a teda individuálnej autonómie vôle strán, pri ktorej by mali byť strany zoznámené s charakterom fyzickej osoby, ktorá by mala neskôr vystupovax x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtlivých zákonných ustanovení od § 10 až po § 16 ZoKV, kde sa najskôr postupne konkretizuje predmet kolektívnych sporov (§ 10 ZoKV), ustanovuje spôsob vxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm, resp. prípadné využitie práva na štrajk v kolektívnom vyjednávaní (§ 11§ 16 ZoKV). Tento názor je x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pri ustanovovaní sprostredkovateľa kolektívneho sporu
9.
Ak sa zmluvné strany z akéhokoľvek dôvodu nedokázali dohodnúť na osobe sprostredkovatxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo. O určenie sprostredkovateľa ministerstvom môže požiadať jedna alebo obe zmluvné strany spoločne. Ministerstvo následne určí konkrétneho sprostxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
-
kritériá zo zákona: žiadosť v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy bola podaná najskôr po uplynutí 60 dní od predloženia písomného návrhu na uzavretxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxu na rokovanie), aká je záťaž na sprostredkovateľa (napr. či už neriešil príliš veľa sporov) a prípadne aj či by mohla vzniknúť otázka predpojatosti a mixxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxna doručením rozhodnutia o určení sprostredkovateľa, pričom týmto doručením rozhodnutia sprostredkovateľ formálne akceptuje svoje určenie za sprxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxá lehota, resp. lehota, na ktorej sa strany dohodli, aby kolektívny spor vyriešili. Zákonné určenie 30-dňovej lehoty vychádza zo snahy zákonodarcu stxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtočnej lehote sa oboznámiť s predmetom sporu a snažiť sa v rámci konzultačného procesu so zmluvnými stranami o zblíženie ich rozdielnych názorov, súčaxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxsobu riešenia kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy.
11.
Žiadosť o určenie sprostredkovateľa ministerstvu možno podať až po uplynxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx neprimeraná. Ak sa vezme do úvahy, že zmluvná strana, ktorej bol návrh kolektívnej zmluvy predložený, má na vyjadrenie sa k častiam kolektívnej zmluvyx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxženia návrhu kolektívnej zmluvy k nemu nevyjadrí a ešte aj odmieta o návrhu napríklad kolektívne vyjednávať, je nepochybné, že vznikol spor o uzatvorexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnávania predlžuje. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx strany využívajú právo na kolektívne vyjednávanie na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, a preto ich niekedy aj nepriamo núti k dosiahnutix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx strany ešte dospieť k vyriešeniu kolektívneho sporu bez využitia nátlakových prostriedkov.
III. Náležitosti žiadosti o určenie sprostredkovateľx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xstupu tretej strany do prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania. Obsah náležitosti sprostredkúva nielen základnú identifikáciu kolektívneho spxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxových strán ako podklad pre riešenie kolektívneho sporu. Zmluvná strana, ktorá žiada o určenie sprostredkovateľa, vyhotoví klasickú formalizovanú xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxívnej zmluvy), krátka charakteristika priebehu kolektívneho vyjednávania a podobne. Najdôležitejšou časťou žiadosti je vymedzenie sporných bodoxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxadosti bývajú spravidla zápisy z jednotlivých kôl kolektívneho vyjednávania, ktoré umožňujú sprostredkovateľovi oboznámiť sa lepšie s predmetom sxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xinisterstvu doručená v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie je ministerstvo povinné odovzdať (doručiť) sprostredkovateľovi. Obvykle sa xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ako aj oficiálnym rozhodnutím o určení sprostredkovateľa zasiela osobe určenej za sprostredkovateľa súčasne. Zákonná povinnosť zaslať žiadosť a prxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxo neurčenie.
14.
Zmluvná strana, ktorá požiadala ministerstvo o určenie sprostredkovateľa, je povinná o tom informovať druhú zmluvnú stranu formxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxl vymedzený predmet sporu, aké podklady boli ministerstvu zaslané a zabezpečila sa aspoň určitá miera objektivity pri samotnom spore, keďže v mnohých xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nazerať na tento jav tendenčne. V praxi sa však predmetná povinnosť plní aj prostredníctvom zápisu z kolektívneho vyjednávania, kde zmluvná strana, kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xľadiska k vzniku kolektívneho sporu, v ktorých bodoch považuje stav kolektívneho vyjednávania za sporný a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxého riešenie môže byť predmetom konania pred sprostredkovateľom. Hoci je z hľadiska praxe častejšou situácia, kedy je v priebehu kolektívneho vyjednxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvrhovania pracovného času, právna úprava nevylučuje, aby sa predmetom kolektívneho sporu stal celý obsah kolektívnej zmluvy alebo dodatku k uzatvorxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx že názorové rozdiely sporových strán sú značné alebo ich vzájomné osobné animozity silné, že buď z princípu, alebo pre chýbajúce styčné body nedokážu dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx do žiadosti o konanie pred sprostredkovateľom aj vymedziť. Na druhej strane, ako už bolo spomínané, čím je širší rozsah kolektívneho sporu, tým je možnxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xred sprostredkovateľom. V aplikačnej praxi však možno nájsť prípady, kedy konanie pred sprostredkovateľom trvá aj niekoľko mesiacov. Toto však predxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxx poskytovania súčinnosti
16.
Zmluvné strany a sprostredkovateľ si majú, v záujme vyriešenia kolektívneho sporu, poskytovať vzájomnú súčinnosť. xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxateľa, resp. odborovej organizácie, ale najmä sprístupniť a poskytnúť všetky relevantné informácie, podklady, doklady, ktoré by mohli byť sprostrexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxsti sprostredkovateľa rokovať o kolektívnej zmluve a za jeho účasti a participácie hľadať riešenia sporu.
17.
Ak by sprostredkovateľovi nebola zo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ZoKV, skonštatovali porušenie § 11 ods. 4 ZoKV.
(Riešenie kolektívneho sporu pred sprostredkovateľom)
I. Záznam o návrhu riešenia sporu
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záväznej metodiky postupu sprostredkovateľa pri riešení kolektívneho sporu. Priebeh konania pred sprostredkovateľom a jeho účelnosť z hľadiska vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxý postup.
2.
Štandardným z hľadiska aplikačnej praxe je postup, kedy sa sprostredkovateľ stretne s obidvoma zmluvnými stranami na spoločnom rokovxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvania, príp. zistí ich postoj a priestor na ústupky či modifikáciu týchto návrhov. Nie je však vylúčené a neobvyklé, keď si sprostredkovateľ svoju úlohx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xo žiadosťou o riešenie kolektívneho sporu alebo dodatočne. ZoKV síce uvádza všeobecnú povinnosť pre sprostredkovateľa aj zmluvné strany spočívajúcx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xredmetná povinnosť je predovšetkým formálnou a opätovne vychádza zo snahy o dosiahnutie dohody na vyriešení kolektívneho sporu. Pochopiteľne, ani jxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxvej situácie v kolektívnom vyjednávaní.
3.
Výsledkom konania pred sprostredkovateľom je vyhotovenie písomnej zápisnice, ktorá obsahuje návrhy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zmluvné strany nimi nie sú viazané. Môžu ich však dobrovoľne rešpektovať a aplikovať ich.
4.
ZoKV predpokladá vyhotovenie písomného záznamu s návrxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxj sporné. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, tak písomný záznam obsahuje výsledky dohody zmluvných strán aj s formuláciami riešení pôvodne sporných otxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kam sa za jeho účasti posunulo. Uvedená lehota má výlučne poriadkový charakter a jej nedodržanie nemá v žiadnom prípade vplyv na platnosť konania pred sxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o riešenie sporu alebo doručenia rozhodnutia o určenie sprostredkovateľa. Ak sprostredkovateľ vyhotoví zápisnicu s návrhmi riešenia sporu napr. 25x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xtrany sporu dohodli aj na inej lehote ako 30 dní v zmysle § 12 ods. 3 ZoKV, t.j. majú dispozičné oprávnenie ju skrátiť alebo predlžiť. Ak je spor o uzatvorenxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxhu riešenia sporu sú strany sporu oprávnené podpísať bezodkladne, príp. v nimi dohodnutej lehote. Sprostredkovateľ odovzdá záznam obom zmluvným strxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxu
6.
S ohľadom aj na neskoršiu fázu kolektívneho vyjednávania v podobe riešenia kolektívneho sporu pred rozhodcom, t.j. ak sa napríklad kolektívny xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x.
Písomný záznam má obsahovať:
a)
Označenie zmluvných strán. Záznam by mal označovať zmluvné strany ich celým názvom (zamestnávateľa jeho obchodxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxako aj označenie odborovej organizácie, resp. odborových organizácií, ak ich je na pracovisku u zamestnávateľa viacero, rovnako s uvedením sídla, IČx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxosti, na ktorých sa zmluvné strany nedohodli. Záznam by mal obsahovať opis a označenie všetkých sporných bodov, ktoré sa ani v konaní pred sprostredkovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx súladným s návrhom kolektívnej zmluvy, resp. s dodatkom. Ak sa zmluvné strany dohodli na všetkých sporných bodoch, v zázname sprostredkovateľa sa skoxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x)
Návrh riešenia sporu a jeho odôvodnenie. Hlavnou súčasťou záznamu sprostredkovateľa je návrh sprostredkovateľa na riešenie sporných bodov, ako ax xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxrné body musia mať zákonný rámec, ich obsah je len vecou dohody zmluvných strán a podkladom pre zhodu je výlučne ekonomická situácia zamestnávateľa. Taxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxné a medzi zmluvnými stranami nie je žiadny sporný bod, táto časť sa do záznamu o návrhu riešenia sporu neuvádza. V tejto súvislosti si možno položiť otázxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxstredkovateľom úspešné. ZoKV neukladá sprostredkovateľovi povinnosť, aby z každého stretnutia so zmluvnými stranami vyhotovoval písomný záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxé (otvorené). Z toho možno odvodiť, aj s ohľadom na prípadné konanie pred rozhodcom, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xprostredkovateľom bez ohľadu na jeho prípadnú úspešnosť či neúspešnosť. Preto by sa mal v každom prípade vyhotovovať, a to aj v prípade úspešnosti konaxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx záznamu. Uvedenie dátumu vyhotovenia záznamu je kľúčové z hľadiska aplikácie ďalších ustanovení tohto zákona, najmä § 13 ods. 1 ZoKV a § 16 ods. 1 ZoKV, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxý záznam o návrhu na riešenie kolektívneho sporu, v ktorom sa uvedie, či bolo alebo nebolo konanie úspešné, resp. v prípade neúspechu sa definujú všetky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxť, v ktorom okamihu sa konanie pred sprostredkovateľom skončilo.
e)
Meno a priezvisko sprostredkovateľa a jeho podpis. Záznam musí obsahovať meno x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xktivít v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy alebo spore o plnenie jej záväzkov.
III. Neúspešné konanie pred sprostredkovateľom
8.
Neúspešnoxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxeľom sa nepodarilo dohodnúť niektoré body - časti návrhu kolektívnej zmluvy, t.j. k jej uzatvoreniu ako celku neprišlo a spor naďalej pretrváva. V praxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xporových strán a je obsiahnutá v písomnom zázname sprostredkovateľa.
9.
Z hľadiska taktiky následných krokov, ktoré môžu zmluvné strany uplatniťx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxatia zbierania hlasov pre vyhlásenie štrajku zo strany odborovej organizácie, t.j. či možno tieto aktivity vykonávať už počas plynutia zákonom stanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxateľ písomne a oficiálne konštatuje neúspešnosť konania. Okamih vyhlásenia konania pred sprostredkovateľom za neúspešné je teda determinovaný spôxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxnej zmluvy alebo dodatku k nej, t.j. neúspešné riešenie kolektívneho sporu pred uplynutím 30-dňovej lehoty, prichádza k okamihu neúspešného konania xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxisterstva.
10.
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xplynutie zákonnej lehoty za predpokladu, že neprišlo k jej predĺženiu zmluvnými stranami. Akékoľvek úkony smerujúce k príprave štrajku napr. v spore x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx 1 ZoKV, kde právny poriadok explicitne predpokladá, že neprišlo k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom, pričom za skxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxálny výklad § 16 ods. 1 ZoKV preto predpokladá skončenie konania pred sprostredkovateľom z dôvodu možnosti iniciovania ďalších prostriedkov riešenxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxalizuje aktivity smerujúce k príprave štrajku. Takouto aktivitou obvykle je hlasovanie o štrajku, a to v najčastejšie v prípadoch, ak ide o zamestnávaxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxín realizácie nátlakových akcií by bol s výrazným časovým odstupom. V nadväznosti na § 17 ods. 1 ZoKV možno skonštatovať, že ZoKV explicitne neuvádza a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemožno hlasovanie o štrajku, ktoré prebehne počas konania pred sprostredkovateľom, najmä, ak je z neho zrejmé, že skončí neúspechom, považovať za nexxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxhlásení. Z aspektu zákonnosti štrajku je právne významná len skutočnosť, aby štrajk nebol vyhlásený skôr, ako bolo konanie pred sprostredkovateľom uxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxnosti realizovaného postupu, sa odporúča akékoľvek aktivity smerujúce k uplatneniu práva na štrajk v zmysle § 16 ZoKV realizovať až po neúspešnom konxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxsti s konaním pred sprostredkovateľom sa dostáva do popredia aj otázka úhrady vzniknutých nákladov a odmeny sprostredkovateľa za riešenie kolektívnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xie je žiadnym spôsobom obmedzená.
13.
V praxi zmluvné strany nemajú záujem sa na odmene sprostredkovateľa dohodnúť, dôsledkom čoho sa uplatní mechxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxady sprostredkovateľa sa považujú popri odmene aj cestovné náhrady, ktoré mu vznikli v súvislosti s konaním. Každá zo zmluvných strán uhrádza polovicx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxtredníctvom súdneho konania domáhal ich úhrady. Nezaplatenie vzniknutých nákladov však nemá vplyv na platnosť konania pred sprostredkovateľom.
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxeľ a odborová organizácia - ju podpisuje aj sprostredkovateľ. Takáto dohoda upravuje nielen výšku odmeny, ak je dohodnutá odlišne od vyhlášky, ale aj pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxena stanovená vyhláškou, by bolo možné považovať za rozporné a spôsobilé privodiť neplatnosť takéhoto dojednania. V podmienkach úhrady odmeny si zmlxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho sporu, a druhú časť po doručení zápisu o návrhu riešenia kolektívneho sporu. Všetky odvodové povinnosti v rámci systému sociálneho a zdravotného poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých strán alebo na základe vyhlášky, prináleží sprostredkovateľovi úhrada cestovných nákladov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 283/2002 Zxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdov, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa. Obvykle to sú náklady spojené s presunom do miesta, kde sa realizuje stretnutie sproxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovným lístkom, či už vlakovým, autobusovým alebo lístkom z mestskej hromadnej dopravy. Pri použití vlastného motorového vozidla sa aplikuje výpočet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxh motorových vozidiel pri pracovných cestách.
16.
Sumy cestovných náhrad pri použití vlastného motorového vozidla za každý 1 km jazdy sú od 1. januáxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxky preukazuje sprostredkovateľ dokladom o kúpe pohonnej látky. Ak sprostredkovateľ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxadom SR. Vyhláška stanovuje aj spôsob určovania spotreby podľa technického preukazu motorového vozidla.
Konanie pred rozhodcom
(Konanxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodcom sa odlišuje z hľadiska načrtnutej rozdielnosti kolektívnych sporov v zmysle § 10 ZoKV. Zásadnou sa tak javí presná identifikácia právneho pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxus rozhodcu v kolektívnom vyjednávaní a otázne využitie iných procesnoprávnych predpisov sa odvíja od nejasného vzájomného právneho vzťahu troch prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxm na existujúce právne vákuum spôsobujú, že sa rozhodca dostáva do rôznych právnych pozícií od orgánu súkromnoprávneho charakteru sui generis, až po oxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxávneho predpisu v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov s dôrazom na kolektívne vyjednávanie (hmotnoprávny predpis v uvedenom kontexte tvxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm jednotlivých právnych úkonov, uplatňovaniu opravných prostriedkov a pod. Špecifikom je dokonca už aj právne ukotvenie inštitútu rozhodcu, ktoréhx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právnymi predpismi napr. daňovoprávnymi, sociálneho zabezpečenia a pod. (čo je problematické pri odmeňovaní nielen rozhodcu, ale aj sprostredkovaxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxrhu na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, z ktorej nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe využitie predovšetkým správneho poriadku s možnosťou využitia xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvšetkým v § 10 ZoKV). De jure tým možno považovať rozhodcu za orgán verejnej moci (správny orgán) alebo potvrdiť jeho výnimočné postavenie v právnom porxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x a nasl. a jeho právny charakter sa bude posudzovať aj s ohľadom na znenie § 13 ods. 2 ZoKV a nález Ústavného súdu ČR č. 402/01 z 29. augusta 2001 v konkrétnyxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jeho procesnoprávnym predpisom, s primárnou diferenciáciou medzi jednotlivými typmi kolektívnych sporov, ako to predpokladá § 13 ods. 2 ZoKV aj § 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxmárne od druhu kolektívneho sporu, do ktorého rozhodca vstupuje (myslia sa predovšetkým kolektívne spory vymedzené v § 10 ZoKV). Takýto právny názor jx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxv (Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 5S/12/2013-119). Predchádzajúci právny výklad k postaveniu rozhodcu ako orgánu sui generis bol potvxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sp. zn. 5S/12/2013).
II. Podmienka pri ustanovovaní rozhodcu kolektívneho sporu - neúspešné konanie pred sprostredkovateľom
4.
V prípade sporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xonkrétnej osoby, ktorá bude v ich spore vystupovať ako rozhodca. Odporúča sa, aby tato osoba bola vedená v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxterstvom (bližšie pozri komentár k § 11 ZoKV).
5.
Spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a jeho vyriešenie prostredníctvom inštitútu rozhodcu má všxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstranný právny vzťah (právny úkon), ktorých obsah vychádza z individuálnej autonómie vôle zmluvných partnerov a z princípov zmluvnej voľnosti. "Rozxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a ich žiadosti, na základe ktorej deklarujú vôľu, že sa rozhodli spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyriešiť v konaní pred rozhodcom, ktorého si samx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxsadou spravodlivosti. Tomuto konaniu chýba teda obligatórnosť" (Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 5S/12/2013). Predchádzajúci právny vxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxieho súdu SR (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo/34/2014 ako rozhodnutie odvolacieho orgánu v spore sp. zn. 5S/12/2013). Individuálna autxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxed rozhodcom aj dohode o osobe rozhodcu. Chýba tak požadovaný verejnoprávny prvok v podobe ingerencie štátu, ktorý nemá kompetenciu určiť rozhodcu v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx, keďže dohoda je nahradená rozhodnutím ministerstva pri spore o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy. Pokiaľ sa teda zmluvné strany pri spore o uzatvoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxým spôsobom. V praxi sa často objavuje snaha aplikovať ustanovenia zákona, týkajúce sa konaní pred rozhodcom pri spore o plnení záväzkov z kolektívnej xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxmaní kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov aj postavenia rozhodcu v ZoKV.
6.
Hlavnou podmienkou možnosti využitia inštitútu rozhodcu a uplatnexxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxnania pred sprostredkovateľom, začína prijatím žiadosti o riešenie sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy. V kontexte aplikácie tohto ustanovenia xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxhuje aj ich adresy, čo nevylučuje jeho oslovenie priamo), alebo sa tak musí stať prostredníctvom ministerstva, ktorému strany sporu doručia oznámenix x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xety § 13 ods. 1 ZoKV možno odvodiť, že zmluvné strany sporu môžu požiadať vybraného rozhodcu priamo, keďže sa mu ukladá povinnosť odovzdať zápisnicu o pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxistenciou riešenia kolektívneho sporu prostredníctvom inštitútu rozhodcu v konkrétnom prípade, a to už v čase, kedy rozhodca kolektívny spor prijax xx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xe konanie pred rozhodcom nezačína doručením oznámenia ministerstva aj v kontexte predchádzajúcej vety. V zápisnici o prijatí sporu rozhodca vymedzí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxť si otázku, čo nastane, ak rozhodca nespíše so zmluvnými stranami zápisnicu o prijatí sporu, ale spor prijme a vydá rozhodnutie v zmysle § 13 ods. 5 ZoKV. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxktívnej zmluvy, resp. o plnenie záväzkov z nej a výsledkom je vydanie rozhodnutia. Napriek skutočnosti, že prišlo k porušeniu zákonnej povinnosti rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxdúcom riešení kolektívneho sporu. Existencia písomnej zápisnice o prijatí riešenia kolektívneho sporu má teda skôr formálny, informatívny charaktxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxov konania pred rozhodcom), resp. na evidenčné účely.
III. Princíp subsidiarity pri ustanovovaní rozhodcu kolektívneho sporu
9.
Ak sa zmluvné stxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxovať, alebo o kolektívny spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, požiadajú (za podmienok ustanovených zákonom) o jeho určenie Ministerstvo práxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo kolektívneho sporu zo strany ministerstva. V takomto prípade ministerstvo určí konkrétneho rozhodcu podľa vlastného uváženia, avšak pri jeho výbexx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
-
či ide o návrh jednej zo zmluvných strán (ak nejde o spor na pracovisku, kde je zakázané štrajkovať, alebo o spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluxx x xxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxnom rozhodcovi),
-
kto rozhodoval v spore ako sprostredkovateľ (ak išlo o sprostredkovateľa na základe dohody, ministerstvo ho neurčovalo) a toho xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxiá: z ktorej geografickej oblasti je návrh (aby sa znížili cestovné náklady, dĺžka dojazdu na rokovanie), aká je záťaž na rozhodcu (napr., či už neriešix xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxx o určení rozhodcu je ministerstvo obmedzené prípadnou príslušnosťou rozhodcu k jednej zo zmluvných strán, t.j. ministerstvo nemôže za rozhodcu určix xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnným. ZoKV síce v § 20 takýto druh pracovísk explicitne vymenúva, ale už bližšie nerieši komplexný postup pri riešení sporu o uzatvorenie kolektívnej xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxchopiteľne, táto právna nedokonalosť má význam v okamihu, ak je realizácia práva na štrajk zakázaná u takého počtu zamestnancov, ktorých sa kolektívnx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxmestnávateľa. Hoci ZoKV pre tento prípad stanovuje inštitút rozhodcu ako prostriedok riešenia kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa na štrajk a jeho neprípustným obmedzením. V tomto ohľade je za pracovisko v uvedenom zmysle nevyhnutné považovať priestor, pre ktorý sa kolektívna zmxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxôjde o pracovisko, kde je zakázané štrajkovať. Zákaz štrajku u menšej časti zamestnancov má význam z hľadiska posudzovania okruhu možných účastníkov xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xbsahové náležitosti žiadosti, ktorou zmluvné strany žiadajú ministerstvo o určenie rozhodcu, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého je zakázané štrajkoxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx
xxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx subsumovať pod niektorý z prípadov uvedených v § 13 ods. 2 ZoKV, žiadosť o určenie rozhodcu by mala obsahovať:
a)
Presné vymedzenie predmetu sporu doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxateľa, by mal byť kolektívny spor vymedzený vymenovaním sporných bodov, na ktorých sa zmluvné strany nevedia dohodnúť a ktoré by mali byť predmetom konxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx v žiadosti vymedzenie sporu preukazuje aj písomnými materiálmi, ktorými sú nielen návrh kolektívnej zmluvy a zápisnice z kolektívneho vyjednávaniax xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxodnúť. Písomné materiály, ktoré strana žiadajúca o určenie rozhodcu, predložila ministerstvu, sa majú odovzdať rozhodcovi v dvoch vyhotoveniach. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxe vyhotovenia.
b)
Stanovisko druhej zmluvnej strany
Súčasťou žiadosti o určenie rozhodcu, ak ide o zamestnávateľa, na ktorého pracovisku je zakázxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu nepožiadala. Stanovisko druhej zmluvnej strany môže byť zrejmé zo zápisov vyhotovovaných počas kolektívneho vyjednávania alebo v rámci konania prxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xolektívneho vyjednávania zápisy nevyhotovujú, je potrebné, aby bol postoj druhej zmluvnej strany preukázaný z iného dokumentu. Dikcia ZoKV nevylučxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxdosti, ktorou zmluvná strana žiada o určenie rozhodcu.
V. Zákonná prekážka na ustanovenie rozhodcu kolektívneho sporu
15.
Z dôvodu zachovania obxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxtívnom spore. Obsahom § 14 ods. 4 ZoKV je zákaz, aby jedna a tá istá osoba vystupovala v rovnakom spore v pozícii sprostredkovateľa aj rozhodcu. Uvedený xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxodlivosť riešenia pri identite obidvoch osôb. Tým, že osoba rozhodcu aj sprostredkovateľa musí byť v oboch konaniach odlišná, je vo väčšom rozsahu zabxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx.
ZoKV zaväzuje rozhodcu písomne oznámiť zmluvným stranám jeho rozhodnutie o jednotlivých sporných bodoch do 15 dní od začatia konania pred rozhodcoxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxv na jeho platnosť.
17.
Rovnako je potrebné položiť si otázku, či bude rozhodnutie rozhodcu z formálneho hľadiska platné, ak v ňom bude absentovať čo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej zmluvy, alebo o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, aj s ohľadom na možnosť zrušenia rozhodnutia rozhodcu krajským súdom, sme toho názoru, že absxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxligatórnou obsahovou náležitosťou rozhodnutia rozhodcu nie je poučenie zmluvných strán, v praxi sa možno stretnúť s rozhodnutiami xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, možno povedať, že nespôsobuje neplatnosť rozhodnutia ako celku.
19.
V zmysle § 13 ods. 5 ZoKV možno za obligatórne obsahové náležitosti rozhodnuxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxtívneho sporu, uvedením kompletných identifikačných údajov zamestnávateľa (zamestnávateľského zväzu), ako aj odborovej organizácie (odborovéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch strán, alebo na základe písomnej plnej moci.
b)
Skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany nedohodli
Obligatórnou súčasťou rozhodnutia rozhodcx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxnia pred sprostredkovateľom a rozhodcom. Hoci § 13 ZoKV vyslovene neuvádza, že súčasťou konania pred rozhodcom je stretnutie rozhodcu so zmluvnými sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxkundárne rozhodcovi umožňuje, aby sa ešte pokúsil zmluvné strany primäť ku zhode aspoň na niektorých z nich.
Rozhodnutie má obsahovať skutočnosti, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxých sa zmluvné strany nedohodli, je právne významné práve z dôvodu vyhotovenia výroku rozhodcu.
c)
Výrok rozhodcu a jeho odôvodnenie
Výrok rozhodcx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxluvy nahrádza podpis zmluvných strán. Nie je súdne preskúmateľné a dňom doručenia zmluvným stranám sa stáva právoplatné a vykonateľné. Výrok rozhodcx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx keďže práve rozhodca je subjektom, ktorý vydáva konečné rozhodnutie, ktorým sa budú zmluvné strany riadiť v nasledujúcom období platnosti a účinnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xdôvodnenie. V odôvodnení by mal rozhodca uviesť všetky skutočnosti, ktoré ho viedli k vydaniu rozhodnutia. Rovnako má byť z neho zrejmé, akými úvahami xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxenia rozhodnutia je právne významné aj z hľadiska aplikácie ďalších ustanovení ZoKV, najmä § 14 ods. 2 ZoKV, keď je možnosť podania návrhu na zrušenie roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutia so všetkými jeho podstatnými náležitosťami. Až uvedením dátumu vyhotovenia tohto rozhodnutia sa dá jednoznačne identifikovať, kedy sa konanie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxdcu musí obsahovať meno a priezvisko rozhodcu a jeho podpis, a to najmä za účelom verifikácie, že rozhodnutie obsahujúce výrok a odôvodnenie bolo vyhotxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx ktorým sa kolektívna zmluva považuje za uzavretú
20.
Účinky plynúce z platnej uzavretej kolektívnej zmluvy v prípade sporu o uzatvorenie kolektívxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxávneným zástupcom každej zmluvnej strany, alebo prostredníctvom prepravy poštovým podnikom. V takom prípade účinky uzavretia kolektívnej zmluvy nxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčenie a prevzatie rozhodnutia, a v prípade doručovania prostredníctvom prepravy poštovým podnikom sa bude rozhodnutie doručovať v obálke s doručenkxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxj zmluvy zmluvnými stranami, čo v praxi znamená, že nie je potrebná pre existenciu jej platnosti a účinnosti aplikácia § 4 ods. 1 písm. a) ZoKV. Zmluvné stxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxlne nároky, ale aj rešpektovať práva a povinnosti z nej plynúce voči odborovej organizácii (kolektívne nároky), resp. vzájomné práva a povinnosti.
Vxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadov vyúčtovaných v zmysle príslušných ustanovení zákona o cestovných náhradách, na rozdiel od konania pred sprostredkovateľom, zabezpečuje minisxxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxia pred rozhodcom, t.j. obvykle po tom, čo rozhodca zašle ministerstvu konečné vyúčtovanie cestovných nákladov, takže v tomto prípade nie je možný tzvx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxné na verejnú dopravu, a až keď jej využitie nie je možné vzhľadom na miesto, kde rozhodca realizuje konanie, je možné využitie vlastného motorového vozxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxesný priebeh konania xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxostredníctvom dohody zmluvných strán. Všetky odvodové povinnosti v rámci systému sociálneho a zdravotného poistenia, resp. daňovému úradu, zaťažuxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnia rozhodnutia rozhodcu len v prípade sporu o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, t.j. použitie opravného prostriedku obsiahnutého v§ 14 ZoKV je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxebo jej dodatku v zmysle § 8 ods. 5 ZoKV. V nadväznosti na túto skutočnosť zavádza ZoKV právnu fikciu uzatvorenia kolektívnej zmluvy v § 13 ods. 6 ZoKV, keď x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj zmluvy a okamžitý vznik nárokov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z uzatvorenej kolektívnej zmluvy. Súčasne sa preto považuje kolektívny spor o uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxej zmluvy vychádza z voľby zmluvných strán pri určení rozhodcu kolektívneho sporu, tak aj z nemožnosti praktickej aplikácie tohto ustanovenie po prípxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytnutých plnení na základe kolektívnej zmluvy (bezdôvodného obohatenia), ktorá by musela byť vyhlásená za neplatnú od začiatku (
ex tunc
). Praktickx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxného voľna alebo dovolenky nemožno vrátiť. Aj preto zákonodarca v súlade s požiadavkou pracovnoprávnej ochrany zamestnancov zavádza fikciu uzatvorxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právo posúdiť celý komplex charakterových aj odborných vlastností rozhodcu pri udelení súhlasu s jeho osobou ako rozhodcu vo vlastnom spore. Pokiaľ sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxti občianskeho práva.
2.
Opravný prostriedok spočíva v možnosti jednej zo zmluvných strán iniciovať súdny prieskum rozhodnutia rozhodcu v spore o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxký súd (od 1. júla 2016 okresný súd), ak bude podaný návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcu v spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy. Súd rozhodnuxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxami. Pod kolektívnou zmluvou v uvedenom zmysle je nevyhnutné rozoznávať podnikovú kolektívnu zmluvu, ale aj kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxsti nemôže byť v rozpore s akýmkoľvek právnym predpisom, t.j. s celým právnym poriadkom SR a výpočet právnych predpisov sa neobmedzuje len na relevantnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xávrhu (podania) do 30. júna 2016 určuje § 42 ods. 3 OSP. Ustanovenie § 79 OSP stanovuje ďalšie náležitosti, uvedenie ktorých je v žalobnom návrhu nevyhnxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxastníkov konania prípadne ich zástupcov, musí obsahovať pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa žalobca dovolxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzsah uplatneného nároku. To, čoho sa navrhovateľ domáha (tzv. petit), musí byť presné, určité a zrozumiteľné, v tomto prípade, že rozhodnutie rozhodcx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx3 ods. 2 OSP, nesmie účastníkom prisúdiť viac, než čoho sa domáhajú, ani účastníkom priznať iné práva a uložiť im iné povinnosti, ako sú navrhované. Presxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxne rozhodnutie bolo (z materiálneho hľadiska) vykonateľné, a aby nastali právne účinky, ktoré žalobca podaním návrhu sledoval.
II. Prekluzívna lehxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxých strán stanovuje ZoKV prekluzívnu lehotu. Predstavuje 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rozhodcu, a to zmluvnej strane, ktorá návrh na krajský sxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu, t.j. kam má návrh zmluvnej strany na zrušenie rozhodnutia smerovať, je určená tak, že príslušným krajským súdom je súd, v obvode ktorého má sídlo zxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xlovenskej republiky v znení neskorších predpisov, pričom sídla krajských súdov sú v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxké, keďže v zmysle § 230 ods. 1 a 2 ZP pôsobí odborová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxty by bol príslušný rovnaký krajský súd, ako v prípade, ak by návrh podávala odborová organizácia.
Príklad:
Ak návrh na zrušenie rozhodnutia rozhodcx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxhu je Krajský súd v Trnave.
6.
Procesnoprávnym predpisom, podľa ktorého bude príslušný krajský súd postupovať, je OSP (II. hlava 5. časti OSP upraxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxosti na § 244 ods. 1 OSP, že je založená výlučne iba príslušnosť súdneho preskúmania rozhodnutia rozhodcu v spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xej dodatku, ani kolektívneho sporu v zmysle § 3a ZoKV. Pri rozhodovaní o zrušení rozhodnutia rozhodcu v spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy nexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx. 5 S/12/2013 - 119 z 19. februára 2014). Jediným procesnoprávnym predpisom, ktorý upravuje konanie pred rozhodcom na účely uplatnenia § 14 ZoKV, je výlxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxavný prostriedok, a to ani v podobe odvolania alebo obnovy konania. Rozhodnutie krajského súdu o zrušení/nezrušení rozhodcu je konečné. Ak krajský súx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xx xxxxxxxikáciu občianskeho súdneho konania musíme poukázať na existujúci rozpor v novom právnom stave. S účinnosťou od 1. júla 2016 by mali krajské súdy pri rozxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 162/2015 Z.z.Správny súdny poriadok. V zmysle § 133 ods. 1 v spojení s § 147 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z.Správny súdny poriadok budú krajské súdy rozhxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxdel by predstavoval logické kontinuálne pokračovanie súčasného prístupu k preskúmavaniu rozhodnutí rozhodcu v prípade neplnenia záväzkov z kolektxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x.
Súčasne však prišlo k prijatiu zákona č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxodnutia rozhodcu v spore o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy bude výlučne okresný súd, v ktorého obvode má sídlo zmluvná strana, proti ktorej tento xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxhota na podanie žalobného návrhu zostane zachovaná v rozsahu 15 dní, rovnako ako sa naďalej nepripúšťa odvolanie alebo obnova konania proti rozhodnutxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxoršiu aplikačnú prax.
11.
Rovnako ako v predchádzajúcom právnom stave s účinnosťou do 30. júna 2016, aj v právnom režime od 1. júla 2016 zostávajú zacxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu, lehota na podanie žaloby alebo procesné obmedzenia pri opätovnom rozhodnutí rozhodcu v tej istej veci. Obdobne zostáva zachovaný predpoklad, že roxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxre o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, ak predchádzajúce rozhodnutie rozhodcu bolo zrušené súdom
12.
Ak krajský súd rozhodnutie rozhodcu zruxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxnej miery o tzv. proces autoremedúry, kde ten istý "orgán" - v tomto prípade rozhodca, ktorý rozhodnutie vydal, opätovne o ňom rozhoduje, pričom v § 14 odxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxenciách uznesenia krajského súdu, ktorým bol jeho rozhodnutie zrušené.
13.
ZoKV však upravuje aj dva prípady, kedy sa proces autoremedúry neuplaxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxx xe z iných dôvodov možné.
Prípad uvedený v bode b) je široko koncipovaný a presne nevymedzuje, kvôli ktorým dôvodom nie je možné, aby o novom rozhodnutí rxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx opätovne rozhodoval ten istý rozhodca. Môže ísť napríklad o situáciu, keď rozhodca je časovo zaneprázdnený a vydanie nového rozhodnutia by bolo zdĺhaxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxutí vrátenom krajským súdom.
14.
Procesné pravidlá pre oba prípady sa opierajú najmä o praktickú stránku rozhodovania týchto kolektívnych sporovx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxa zo zmluvných strán nesúhlasí, aby rozhodoval spor ten istý rozhodca, musí zaslať na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR písomné stanovisxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoru), v ktorom vyjadrí svoju žiadosť o zmenu osoby rozhodcu a žiada ministerstvo o určenie nového rozhodcu v kolektívnom spore. Po obdržaní tejto písomxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxm prípade, t.j. ak z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nie je možné, aby v spore rozhodoval opätovne ten istý rozhodca.
15.
Ministerstvo určx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxá, ako pri riešení nového sporu o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy. V oboch prípadoch (pôvodný alebo nový rozhodca) začína plynúť nová lehota 15 dnx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm a opätovne sa uplatní § 14 ods. 1 a nasl. ZoKV.
IV. Moment právoplatnosti rozhodnutia rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy
16.
ZoKV uváxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 14 ods. 5 ZoKV. Ide o tieto situácie:
a)
žiadna zo zmluvných strán v lehote 15 dní nepodala návrh na zrušenie rozhodnutia na príslušný krajský súd,
xx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtným a má povahu exekučného titulu. V prípade uvedenom v písm. a) nadobúda rozhodnutie právoplatnosť márnym uplynutím 15. dňa lehoty na podanie návrhux x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Pri situácii v písm. c) je rozhodnutie rozhodcu právoplatné nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o zastavení konania.
V. Vykonateľnosť právoplaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkonateľným, čo v praxi znamená, že v prípade jeho nerešpektovania zmluvnou stranou je toto plnenie vymáhateľné prostredníctvom exekútora s využitím xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxučného poriadku je právoplatné rozhodnutie rozhodcu o plnení záväzkov z kolektívnej zmluvy považované za exekučný titul ako iné vykonateľné rozhodxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxných strán. Plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy sa pravidelne realizuje prikázaním pohľadávky z účtu povinného v peňažnom ústave, keďže spravidla x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred rozhodcom
1.
Ust. § 15 ZoKV obsahuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie podzákonného pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 315/2009 Z.z. o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konanxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxmena sprostredkovateľa
2.
Odmena xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xvojej odmeny zmluvným stranám, ktoré ju môžu prijať - v praxi rozhoduje aj kvalita sprostredkovateľa, náročnosť sporu, požiadavky strán na osobné rokxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xpor. Odmenu sprostredkovateľovi vyplácajú zmluvné strany, a to každá jej polovicu [čo má byť výrazom ich rovnakého záujmu na vyriešení sporu (Šubrt, 1xxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxaní podľa § 13 a § 14 ZoKV je vo výške 332 eur za každý spor, pričom táto suma zahŕňa aj odmenu za nové rozhodnutie vydané v tom istom spore, ak okresný súd prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xový rozhodca, patrí mu odmena vo výške 232 eur.
5.
Rozhodcovi za jeho činnosť v konaní podľa § 13 a § 14 ZoKV patrí okrem odmeny aj úhrada nákladov konaxxx xx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxní neskorších predpisov [§ 1 ods. 2 písm. a) cit. zákona upravuje aj poskytovanie náhrad osobám, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis].
7.
Náklxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxanám. Dôležité teda je, aby strana zamestnávateľov (resp. sám rozhodca) oznámil, že došlo k rozhodnutiu sporu. V praxi rozhodca oznámi ministerstvu vxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutia okresným súdom rozhoduje v spore:
-
ten istý rozhodca, patria mu len cestovné náhrady podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 315/2009 Z.z.;
-
novx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xa kolektívnu akciu)
I. Všeobecne k právu na kolektívnu akciu
1.
Pojem kolektívna akcia (v slovenskej jazykovej verzii nariadenia Rím II sa používx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxlné prerušenie práce zamestnancami. V prehľade ohľadom štrajku (Warneck, 2007, s. 8-9) sa uvádza celé spektrum "činností", ktoré spadajú pod pojem koxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxiavanie všetkých predpisov, odmietnutie pracovnej angažovanosti vo vzťahu k určitému zamestnávateľovi (blacking), spomalenie práce (tzv. go-sloxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
2.
Právna úprava pracovného práva SR výslovne nerieši otázku inej kolektívnej akcie ako je štrajk. Podľa čl. 37 ods. 1 Ústavy SR má každý právo sa slobxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxia (a obmedzenia, okrem čl. 37 ods. 4 aj čl. 51 Ústavy SR), osobitným predpisom je len ZoKV. Význam tu majú medzinárodne právne dokumenty, ako napr. čl. 28 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx) v prípade kolektívneho vyjednávania].
3.
Kolektívna akcia sa nemôže viesť svojvoľne, pretože ak ide o právo na presadzovanie pracovnoprávnych pxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvna zmluva. Odpoveď na túto otázku závisí od toho, k čomu kolektívna akcia smeruje. Štrajk po uzatvorení kolektívnej zmluvy je nezákonný (§ 20 ZoKV). Ak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xšak cieľom kolektívnej akcie je napr. zabezpečiť dodržiavanie pravidiel BOZP, táto akcia sociálny (z)mier nenarúša. Bez ohľadu na to, či je alebo nie jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxnancov zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, pokiaľ by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanovx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx
x xxxx x011 však odborové združenie v zdravotníctve namiesto štrajku využilo, ako formu nátlaku na vládu SR s cieľom zabezpečiť minimálnu výšku odmeňovania pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýpoveď odborovej organizácii, ktorá bola za nich oprávnená konať (zastúpenie zamestnanca na podanie výpovede je možne, keďže aj zamestnanec sa môže dxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnená podať výpoveď, čo sa aj stalo a v istej fáze, po uplynutí výpovednej doby, bol vyhlásený vládou SR núdzový stav, keďže lekári už neboli zamestnancamxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx č. 752 z 28. novembra 2011 - č. 421/2011 Z.z. a Uznesenie vlády SR č. 777 zo 7. decembra 2011 - č. 449/2011 Z.z. Uznesenie vlády v časti C.1. "ukladá odo dňa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxy, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxav;" a v časti D.1 "zakazuje odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uloženx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xle viedla aj k "odvetným" opatreniam v podobe sprísnenia právnej úpravy v čase krízovej situácie:
- Doplnenie § 80a a § 80b (Osobitné ustanovenia o mixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxna č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxz na čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) vykonať povixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.Trestného zákona (Porušovanie povinností za krízovej situácie) "Kto za krízovej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xivota a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xž na dva roky" a podľa ods. 2 "Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdrxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvej situácie) "Kto za krízovej situácie v úmysle vyhnúť sa povinnosti uloženej orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov sa poškodí na zdraví, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo b) závažnejxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxed Súdnym dvorom EÚ, ktoré mali následne implikácie aj v oblasti pôsobnosti Rady Európy a MOP.
5.
V princípe veľmi diskutovanou otázkou v rámci člensxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xomto prípade ide o priame vykonávanie práce na trhu práce iného členského štátu a aplikujú sa pravidlá nariadenia Rím I, prípadne Rímskeho dohovoru, rexxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxvo EÚ, a tým aj právo členských štátov umožňuje, aby zamestnanec bol v rámci nadnárodného poskytovania služieb svojim zamestnávateľom vyslaný na výkox xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyslanie má byť dočasné a nemusí sa aplikovať celý rozsah pracovného práva štátu vyslania, ale len tzv. tvrdé jadro, t.j. len rozsah tých pracovných podxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxx x xxxx x x xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxernice 96/71/ES patria aj minimálne mzdové tarify vrátane sadzby za nadčasy. Zo slova "minimálne" je zrejme, že sa neaplikuje pravidlo "porovnateľná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxkonnej regulácie minimálnej mzdy (napr. existujú len kolektívne zmluvy stanovujúce minimálnu mzdu v jednotlivých odvetviach) vyvoláva problémy soxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xyť zjednodušene povedané "všeobecne aplikovateľné" (v rámci odvetvia, geografickej oblasti), t.j. nie každá kolektívna zmluva sa kvalifikuje na taxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxňajúce takéto kritériá - pozri napr. C-346/06 Rüffert). Zároveň ak aj zamestnávateľ je viazaný všeobecne aplikovateľnou kolektívnou zmluvou, ide lex x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sociálneho dumpingu (podliezanie nákladov na prácu vysielajúcimi zamestnávateľmi) a spravodlivej súťaže. V tomto kontexte uvažovala aj švédska odxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxvnej zmluve (prípad C-341/05 Laval). Švédske právo ustanovovalo možnosť pre švédske odborové organizácie začať kolektívnu akciu proti zahraničnémx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxnia rovnosti). Dve odborové organizácie začali kolektívnu akciu voči lotyšskej spoločnosti, ktorá vyslala zamestnancov dočasne na územie Švédska bxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xen položil predbežné otázky Súdnemu dvoru, ktorý rozhodol, že, "1. Článok 49 ES a článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembrx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnky a podmienky zamestnania, ktoré sa týkajú oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 prvom pododseku písm. a) až g) tejto smernice a sú uvedené v zákonných ustxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxáte prostredníctvom kolektívnej akcie vo forme znemožnenia prístupu na stavenisko, aká je vo veci samej, aby s ňou začal vyjednávať o mzdových tarifácxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výhodnejšie podmienky ako podmienky vyplývajúce z relevantných zákonných ustanovení, zatiaľ čo ďalšie ustanovenia sa týkajú oblastí neuvedených v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xamestnávateľovi je v rozpore so základnou zmluvou, a to s právom na voľné poskytovanie služieb (dnes čl. 59 Zmluvy o fungovaní EÚ).
9.
Zároveň sa SD EÚ xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx x xx xx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxiť alebo zmeniť kolektívnu zmluvu, ktorú uzavreli tretie osoby, viazal na podmienku, aby predmetom akcie boli pracovné podmienky a podmienky zamestnxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxiky v odbornej literatúre, ako aj z hľadiska ďalších medzinárodných organizácií.
11.
Platí teda, že (C-341/05 Laval): "právo viesť kolektívnu akcxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxezpečuje, rovnako platí, že jeho výkon môže byť ohraničený určitými obmedzeniami. Ako to totiž potvrdzuje článok 28 Charty základných práv Európskej xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxva, ako aj podľa práva EÚ.
12.
Ďalšie prípade v tejto oblasti boli napr.: C-435/08 Viking (Bod. 1 "Článok 43 ES sa má vykladať v tom zmysle, že kolektívnx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xmluvu, ktorej obsah ho môže odrádzať od využitia slobody usadiť sa, v zásade nie je vyňatá z pôsobnosti tohto článku", bod 2. "Článok 43 ES môže súkromnémx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxť v tom zmysle, že kolektívne akcie, akými sú dotknuté akcie v spore vo veci samej, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby súkromný podnik, ktorého sídlo sa nacxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxovali na zamestnancov jeho dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, predstavujú obmedzenia v zmysle uvedeného článku. Tieto obmedzenia xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxzpečiť dosiahnutie sledovaného legitímneho cieľa a nejdú nad rámec toho, čo je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné."), C-346/06 Rüffert ("Smernicx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxáni v takej situácii, akou je situácia vo veci samej, opatreniu legislatívneho charakteru, ktoré prijal orgán členského štátu a ktoré ukladá verejnémx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplatia za vykonané práce minimálne takú odmenu, akú stanovuje kolektívna zmluva, ktorá je uplatniteľná v mieste výkonu týchto prác.").
III. Kontexx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxx
x xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx členského štátu, a odborová organizácia má záujem na tom, aby sa dodržiavala kolektívna zmluva, ktorú uzatvorila so slovenským zamestnávateľom (nad xxxxxx xxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxk) na presadenie tohto práva, t.j. zahraničný zamestnávateľ sa musí dobrovoľne rozhodnúť, či ju uzatvorí alebo nie. Nová smernica 2014/67/EÚ už v čl. 9 xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxať presvedčiť poskytovateľa služieb, aby sa zapojil do kolektívneho vyjednávania v rámci hostiteľského členského štátu v súlade s vnútroštátnym práxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxtiteľskom členskom štáte, ale musí byť dostupná na základe racionálnej a odôvodnenej žiadosti.". Uvedené ustanovenie smernice 2014/67/EÚ môže mať ixxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xámci transpozície smernice, resp. v kontexte existujúcej judikatúry SD EÚ.
IV. Zmena právnej úpravy vo Švédsku pod vplyvom judikatúry SD EÚ a kontext xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsť na Európsky výbor pre sociálne práva pri Rade Európy, kde poukazujú aj na následky zmeny švédskeho zákona, pričom odborové organizácie tvrdili, že šxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxahu k obmedzeniam práva na štrajk a vo vzťahu k porušeniu povinnosti štátu podporovať (promote) kolektívne vyjednávanie.
15.
Ide o prípad Swedish Txxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx že švédsky zákon nie je v súlade s čl. 6 ods. 2 Charty a švédska úprava bola označená za neproporciálnu ohľadom obmedzenia práva na kolektívnu akciu. Judixxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxok:
-
Výbor nemôže posudzovať súlad práva EÚ s právom Rady Európy, ale súlad práva členského štátu s právom Rady Európy - "Skutočnosť, že (vnútroštátxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxomoc posúdiť súlad vnútroštátnych situácií so smernicou EÚ, ani posúdiť súlad smernice s Európskou sociálnou chartou. Avšak, keď sa členské štáty EÚ dxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xxx xxxxrave dotknutého textu a pri vykonávaní do vnútroštátneho práva, vziať plne do úvahy záväzky, ktoré na seba vzali pri ratifikácii Európskej sociálnej cxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xôže mať vplyv na riadne uplatňovanie Charty" (pozri konfederácia Générale du travail (CGT) v. Francúzsko - Sťažnosť č. 55/2009, rozhodnutie o opodstaxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx x xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxx x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxáv v Charte (napr. sa uvádza právo na spravodlivé pracovné podmienky - čl. 2, na spravodlivú odmenu - čl. 4, atď.) (pozri bod 72).
-
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxho paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, dohovory MOP č. 87, č. 98, č. 154,
Charta
základných práv EÚ, smernica 2006/123/ES o službáxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxe podporovať uzatváranie kolektívnych zmlúv a nemá zasahovať do slobody odborových organizácií rozhodnúť, ktoré pracovné vzťahy (industrial relatxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 111).
-
Ide o podstatné obmedzenie na použitie kolektívnej akcie s cieľom uzatvoriť kolektívnu zmluvu: "Výbor si je vedomý, že kolektívne vyjednávxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxáva na kolektívne vyjednávanie neznamená, že zamestnávatelia budú zaviazaní štátom alebo donútení odborovými organizáciami participovať na kolekxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxlaných zamestnancov ...na základe švédskej úpravy .... kolektívne zmluvy vyžiadané odborovými organizáciami môžu iba regulovať, s podporou (with txx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxntúrnych zamestnancov, mzdu alebo ostatné podmienky v rámci vecí vymedzených v švédskom zákone. V tomto ohľade Výbor poznamená, že tento zákonný rámex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtívnej zmluvy ohľadom iných vecí a/alebo dosiahnutia dohody na vyššej úrovni". (bod 112)
-
Výbor "považuje (considers), že čo sa týka vyslaných praxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxizáciami pracovníkov s cieľom regulácie podmienok zamestnania kolektívnou zmluvou" (bod 116).
-
Obmedzenia musia byť proporcionálne: Výbor skoxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x priori
výkon práva na kolektívnu akciu alebo umožňuje výkon tohto práva iba pokiaľ je to nevyhnutné na získanie minimálnych pracovných štandardov, bx xxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xýkonu ekonomických slobôd priamo alebo nepriamo cez právo EÚ by mali byť interpretované spôsobom, aby neukladali neproporcionálne obmedzenia na výkxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxisy a predpisy EÚ upravujúce požívanie xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx sa usilovali o ochranu a zlepšenie životných a pracovných podmienok pracovníkov, a tiež usilovali o rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi bez ohľadu na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxo podniku poskytovať služby na území iných štátov, ktoré predstavujú dôležité a hodnotné hospodárske slobody v rámci právnych predpisov EÚ - nie je možxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné práva, vrátane práva využívať kolektívne akcie na požadovanie ďalšej a lepšej ochrany ekonomických a sociálnych práv a záujmom zamestnancov. Navyxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxdmienok zamestnávania, vrátane úrovne miezd pracovníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť." (bod 122).
16.
Negatívne bolo aj stanovisko Výborx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x9th ILC session (2010)] vyjadril, že "nie je oprávnený posudzovať správnosť rozhodnutí SD EÚ v prípadoch Laval a Viking, pretože ide o interpretáciu prxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x. 87.". Výbor konštatoval, že "pri vypracovávaní pozície vo vzťahu k povoleným obmedzeniam, ktoré môžu byť uložené na právo na štrajk, nikdy nezahrnul xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx prípadoch môže byť posudzovaný pojem vyrokovaná minimálna služba (negotiated minimum service), aby sa vyhlo škodám, ktoré sú nezvratné alebo mimo všxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxcie a mal vážne pochybnosti ohľadom praktických obmedzení na výkon práva na štrajk v prípade BALPA, "keďže hrozba žaloby na náhradu škody, ktorá by mohlx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxr sa domnieval, že doktrína týchto prípadov SD EÚ bude mať pravdepodobne značný obmedzujúci účinok na výkon práva na štrajk v praxi spôsobom, ktorý je v rxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxmci slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ktoré však dostatočná väčšina členských štátov odmietla a Európska komisia návrh stiahla. Toto narxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxi štátmi (kde išlo o otázku štrajku vo všeobecnosti a práva na voľné poskytovanie služieb).
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Podľa čl. 11 ods. 1 "Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, včítane práva zakladať na obranu svojich záujxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxívnu akciu. Odpoveď na to dal Európsky súd pre ľudské práva v prípade National Union of Belgian police v. Belgium (č.4464/70), kde sa v bode 39 rieši otázkx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx slová jasne naznačujú účel, ukazujú, že Dohovor zaručuje slobodu ochrany profesných (vocational) záujmov členov odborov odborovou akciou, správanxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx záujmov, právo aby odborový zväz mal byť vypočutý. Článok 11 ods. 1 rozhodne ponecháva každému štátu slobodnú voľbu prostriedkov, ktoré majú byť použixx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxm povolené, za podmienok, ktoré nie sú v rozpore s článkom 11, usilovať o ochranu záujmov svojich členov.".
20.
ESĽP nahliada na právo na kolektívnu axxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx Turkey (č. 34503) sa ESĽP v bode 145 vyslovil, že: "Z existujúcej judikatúry (as it stands) súdu je možné odvodiť nasledujúce esenciálne prvky práva na zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (pozri Sorensen and Rasmussen), právo odborov aktívne presviedčať zamestnávateľa, aby si vypočul to, čo mu chcú v mene svojich členov povedať (pozri Wxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxion) v závislosti na konkrétnom vývoji v pracovnoprávnych vzťahoch. V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že Dohovor je žijúci nástroj (living insxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xeustále sa zvyšujúci štandard vyžadovaný v oblasti ochrany ľudských práv [pozri medzi iným Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC]x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx na štrajk podľa ZoKV
22.
Po neúspešnom konaní pred sprostredkovateľom prichádzajú do úvahy v zásade dve možnosti riešenia kolektívnych sporov podxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy pred rozhodcom, nie je možné využiť zo strany odborovej organizácie právo na štrajk z dôvodu konečnosti rozhodnutia rozhodcu a právnej fikcie uzatvoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxodcom.
23.
Právo na štrajk ako nátlakový prostriedok na presadenie vlastných záujmov či ochranu vlastných hospodárskych a sociálnych záujmov súvxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxorením spoločenskej situácie charakterizovanej vysokým stupňom emocionálneho napätia na strane štrajkujúcich aj na strane osoby, proti ktorej sa šxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlneho (spoločenského) zmieru, prerušenia sociálneho dialógu, využívania rôznych pomôcok a prostriedkov určených k zvyšovaniu hluku a v neposlednox xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýkonu prinútia zamestnávateľa pod hrozbou vzniku materiálnych škôd k ústupku a dohode v rámci kolektívneho vyjednávania. Čím dlhšie bude štrajk trvaxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxebo zvýšenie mzdového zvýhodnenia v novej kolektívnej zmluve. Nevytvorenie potrebného tlaku, ktorý ale nie je možné objektívne kvantifikovať, nemá xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtomný výlučne v teoretickej rovine. Absencia požadovaného nátlaku nemusí byť len výsledkom nedostatočného počtu štrajkujúcich, ale aj nesprávnym vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí rôznych foriem realizácie práva na štrajk. Prípadná možnosť realizácie akéhosi štrajku bez existencie objektívneho dôvodu, podľa nášho názoru, nexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxeho dôvodu, pre ktorý sa štrajk realizuje, ako podstatného formálneho definičného znaku existencie práv na štrajk, za predpokladu, že tento dôvod korxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xpôsob riešenia kolektívneho sporu, ktorý vznikol v súvislosti s uzatváraním kolektívnej zmluvy v zmysle § 10 ZoKV. Formálne aj obsahovo musí prísť k naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx predpokladá, že zmluvné strany nepožiadajú o riešenie vzniknutého sporu rozhodcu, keďže sa na jeho osobe nedohodli tak, ako to vyžaduje ZoKV.
26.
Pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxV:
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxizácie pôsobiaci u konkrétneho zamestnávateľa, resp. príslušný vyšší odborový orgán (t.j. odborový zväz). Odborový zväz je vyhlasovateľom štrajku xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxí občanov. Odborová organizácia je združenie odborovo organizovaných zamestnancov, pričom toto združenie má voči zamestnávateľovi len oznamovacix xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborových organizácií na pracovisku a v prípade, ak mu to prevádzkové možnosti umožnia, poskytnúť aj materiálne vybavenie (miestnosť s nevyhnutným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtkých zamestnancov, nielen svojich členov a práve tento subjekt rozhoduje svojim uznesením o vyhlásení štrajku. Náležitosti uznesenia nie sú upravexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx spravidla písomné a prijíma sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru (výkonného orgánu). Prijatiu uznesenia o vyhlásení štrajku predcháxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvinnosti jeho zasielania zamestnávateľovi či tretiemu subjektu. Na základe jeho prijatia spravidla nastáva informovanie členov a zamestnancov, či xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxluvy, resp. pri solidárnom štrajku na podporu požiadaviek zamestnancov štrajkujúcich v spore o uzavretie inej kolektívnej zmluvy. Z § 16 ods. 1 ZoKV jx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxožnosti jej uzatvorenia. Logicky vyvstáva otázka, či je prípustný štrajk v prípade, ak je kolektívna zmluva platne uzatvorená a vyjednáva sa jej dodatxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxj rozsah, pričom platí, že pri tejto zmene sa postupuje ako pri uzavieraní kolektívnej zmluvy, možno odvodiť, že za zákonný by sa považoval aj štrajk za uxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmluvy a jeho neprípustnosti v prípade sporu o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy je totiž v rozpore s § 10 ZoKV, ktorý vymedzuje tzv. kolektívny spor. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxvnej zmluvy. Úvahy, prečo zákonodarca vylúčil spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy z prípustnosti využitia práva na štrajk na jeho riešenie, mxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xy prichádzal dôvod, ktorý sa odvíja od základného poslania a úlohy súdov spočívajúcich v ochrane práv a právom chránených záujmov fyzických a právnickxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výsledkom zavŕšenia jeho úspešného procesu v podobe kolektívnej zmluvy a jeho obsahu. V nadväznosti na uvedené preto zákonodarca priznal zamestnancxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxnie záväzkov z kolektívnej zmluvy.
V prípade kolektívneho sporu o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy už zákonodarca priznáva zamestnancom možnoxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxm na § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákonodarca oslobxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xstanovenie upravujúce napr. pracovné podmienky zamestnancov, t.j. nebolo by možné zistiť, či zmluvné strany mali alebo nemali v úmysle konštituovať xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxe neprišlo k podaniu žiadosti zmluvných strán o riešenie sporu pred rozhodcom, resp. strany sporu sa nedohodli na jeho určení. Konanie pred sprostredkxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xlebo doručenia rozhodnutia o určení sprostredkovateľa. ZoKV pripúšťa, aby sa strany sporu dohodli aj na inej lehote ako 30 dní, t.j. majú dispozičné opxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxer pravidelne prichádza k predĺženiu uvedenej lehoty o ďalších 30 dní. Konštatovanie, že je konanie pred sprostredkovateľom neúspešné, musí obsahovxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxriek konaniu pred sprostredkovateľom sa nepodarilo dohodnúť niektoré body, časti návrhu kolektívnej zmluvy, t.j. k jej uzatvoreniu ako celku neprišxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xkutočnosť, že sa strany nezhodli na tom, že kolektívny spor budú riešiť ďalej prostredníctvom inštitútu rozhodcu. Dikcia ZoKV predpokladá, že zmluvnx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xred rozhodcom, ale dohodu aj na konkrétnej osobe rozhodcu. Strany sporu musia (môžu) preto priamo osloviť osobu rozhodcu, nie Ministerstvo práce, socxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxať, že ZoKV pripúšťa aj možnosti, aby zamestnanci dočasne prerušili výkon práce, a to primárne nie v prípade, pri ktorom budú chcieť podporiť dosiahnutxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnancov v spore o uzatvorenie inej kolektívnej zmluvy.
28.
x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrostredkovateľom a ani nemožnosť zmluvných strán dosiahnuť zhodu na osobe rozhodcu, a ZoKV to aj napriek tejto skutočnosti nevyhodnotí ako nezákonný xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxtované, že konanie pred sprostredkovateľom skončilo neúspešne. To však odborový orgán ako organizátora (vyhlasovateľa) solidárneho štrajku nezbaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadpolovičnej väčšiny zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, za predpokladu, že na hlasovaní sa zúčastní aspoň nadpolovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xbjektívna hospodárska nadväznosť solidárnych štrajkujúcich na štrajk, na podporu, ktorého bol vyhlásený, a najmä musí existovať objektívna možnosx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xreviazanosť zamestnávateľa účastníkov solidárneho štrajku so zamestnávateľom, u ktorého sa realizuje štrajk v spore o uzatvorenie kolektívnej zmlxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodných, technologických alebo majetkových väzieb. Súčasne ich intenzita musí mať takú intenzitu, aby zastavenie výkonu práce u solidárnych účastnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxatvorenie kolektívnej zmluvy. V praxi preto pôjde napr. o určitého dodávateľa podniku, v ktorom sa realizuje štrajk k vyriešeniu kolektívneho sporu a xxxx
xxx
xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmä s ohľadom na hospodársku nadväznosť, nemôže ovplyvniť priebeh alebo výsledok štrajku zamestnancov, na podporu ktorých požiadaviek je solidárny šxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpríklad v oblasti hutníctva alebo elektrotechnického priemyslu či potravinárstva.
31.
V prípade vyhlásenia solidárneho štrajku sa teda postupuxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxcú solidárne štrajkovať. Kvórum zamestnancov v takomto prípade sa zisťuje z počtu zamestnancov v pôsobnosti príslušného odborového orgánu.
VIII. Dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx po celý čas trvania xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxl kladné stanovisko a rovnako zamestnanec, ktorý sa k štrajku pripojil (účastníkom je iba odo dňa pripojenia sa k štrajku). Z dikcie § 16 ods. 4 ZoKV je zrxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxkrétny zamestnanec vyjadril súhlasné stanovisko k vyhláseniu štrajku. To vylučuje možnosť tajného hlasovania formou hlasovacích lístkov, ktoré sa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxpúšťa, aby bol účastníkom štrajku aj zamestnanec, ktorý za jeho vyhlásenie nehlasoval, ale sa k nemu pripojil. Identifikácia účastníka štrajku má výzxxx xx x xxxxxxx xx x xxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Zamestnanci zapojení do hlasovania o štrajku (zúčastnili sa hlasovania), ako prejav ich súhlasu so štrajkom, sa teda považujú za účastníkov štrajku xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa štrajk. Zamestnanci, ktorí sa ku štrajku pripojili (nezúčastnili sa hlasovania), sa za účastníkov štrajku považujú odo dňa pripojenia sa ku štrajkux xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdne o jeho skončení.
34.
Na rozdiel od niektorých vnútroštátnych úprav sa vo väčšine prípadov uplatňuje individuálne právo na štrajk prostredníctxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxičom slobodné rozhodnutie o prípadnej účasti alebo neúčasti na kolektívnej akcii ostáva na práve jednotlivca (Tkáč, 2004, s. 294).
35.
V súvislostx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvného pomeru, najmä s prihliadnutím na zmenu jeho postavenia účinnú od 1. januára 2013. Ak sa na takéhoto zamestnanca vzťahujú ustanovenia tretej, štvxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, malo by mu byť umožnené právo zapojiť sa do štrajku.
36.
Rovnaký postup je potrebné uplatniť aj u agexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxk v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, aj ak ide o kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich priamo nevzťahuje. Keďže podľa § 56 ods. 10 ZP má byť mzda agentxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xtrajku vnímať ako nelegitímnu a neopodstatnenú. Práve naopak, z hľadiska štrajkového práva ide o tzv. solidárnych štrajkujúcich zamestnancov, no u ixx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrajku)
I. Právo vyhlásiť štrajk
1.
Ustanovenie § 17 ods. 1 ZoKV jednoznačne definuje, že na vyhlásenie štrajku odborovým orgánom alebo vyšším odxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní štrajku), ktorých sa má týkať kolektívna zmluva. V aplikačnej praxi to znamená, že hlasovania sa zúčastnia všetci zamestnanci zamestnávateľa pracxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxžičaných" na určité obdobie, hoci, nie je vylúčené, aby sa do štrajku zapojili ako solidárni štrajkujúci).
2.
Na platné vyhlásenie štrajku je potrexxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xe splnená táto podmienka, sa pochopiteľne neprihliada na zamestnancov, ktorí nie sú spôsobilí na uplatnenie práva na štrajk v súlade s § 20 ods. 1 písm. hx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxstnancov vylúčených z uplatnenia práva na štrajk v zmysle § 20 ods. 2 ZoKV. Na základe zákonom definovaného obmedzenia práva na štrajk sa títo zamestnanxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxňujú osoby - zamestnanci pracujúci u zamestnávateľa na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, rovnako sa tak ani nezapočítavajú do celkoxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xemôžu zučastniť ani hlasovania o štrajku.
4.
Zároveň je potrebné položiť si aj otázku, či sa do celkového počtu zamestnancov, z ktorého sa zisťuje naxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa sa nepochybne týka aj tejto skupiny zamestnancov, hoci sa v čase hlasovania na pracovisku zamestnávateľa z objektívnych príčin nenachádzajú, mali bx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxutie o začatí štrajku, pričom sa rozlišuje subjekt, ktorý vyhlasuje štrajk a subjekt, ktorý rozhoduje o začatí štrajku u konkrétneho zamestnávateľa. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xatriace do príslušného odborového zväzu aj s odkazom na § 5 ZoKV - kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany).
6.
Vyhlasovateľom štrajku na odxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej zmluvy vyššieho stupňa. Pred vyhlásením štrajku na odvetvovej úrovni neprebieha žiadna forma hlasovania a vyhlásenie štrajku môže odborový zväz xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xeznamená prerušenie práce zamestnancami, ale len je splnená podmienka pre uskutočnenie hlasovania o začatí štrajku u jednotlivých zamestnávateľovx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxnie kolektívnej zmluvy.
7.
Od okamihu vyhlásenia štrajku príslušným odborovým zväzom treba odlíšiť okamih začatia štrajku, ktorý je primárne závxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxté v prílohe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorej nedojednanie je predmetom kolektívneho sporu, sa musí uskutočniť hlasovanie o štrajku analoxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxestnávateľov platné a zamestnanci vyslovia súhlas so začatím štrajku tak, že sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina zo všetkých zamestnancov xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbiaca u zamestnávateľa oznámiť začatie štrajku na odvetvovej úrovni u ich konkrétneho zamestnávateľa. Odborový zväz tak nemá priamy vplyv na začatie xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxnikovej úrovni. Teoreticky sú tak inštitúty vyhlásenia štrajku a začatia štrajku na odvetvovej úrovni od seba fakticky odpojené a môže nastať situácixx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xtorých sa má vzťahovať kolektívna zmluva vyššieho stupňa, alebo nesúhlasu zamestnancov v jednotlivých hlasovaniach na podnikovej úrovni.
8.
Po úxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxku na podnikovej úrovni (ohlasovacie povinnosti, spolupráca, poskytnutie súčinnosti).
II. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xdborovému orgánu odborovej organizácie, resp. odborového zväzu, vyhotoviť zápisnicu o výsledku hlasovania (tzv. protokol o výsledku hlasovania). xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
-
celkový počet osôb (zamestnancov) oprávnených na hlasovanie o štrajku v zmysle § 17 ods. 1, resp. ods. 2 ZoKV,
-
počet osôb, ktoré sa zúčastnili xx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xlasov, ktoré sa zdržali hlasovania.
10.
Zápisnica by mala obsahovať aj konštatovanie, či hlasovanie prebehlo v súlade so ZoKV, a či je z hľadiska požxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa pripúšťa, aby si ich spomedzi seba zvolili účastníci hlasovania. Ak sa hlasovanie realizuje formou hlasovacích lístkov, zápisnica bude obsahovať txxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o počte hlasovacích lístkov, na ktorých je vyjadrený súhlas so štrajkom, ako aj o počte hlasovacích lístkov, na ktorých je vyhlásený nesúhlas so štrajkxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxhovávať dokumentáciu o výsledkoch hlasovania o štrajku až po dobu troch rokov najmä/aj vzhľadom na existujúcu možnosť preskúmania zákonnosti štrajkx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx x xxxdnom ohľade nedefinuje, čo sa považuje za dokumentáciu o výsledkoch hlasovania, či to je okrem zápisnice (protokolu) o výsledku hlasovania aj iný dokuxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxpisnica o výsledku hlasovania o štrajku. Ak hlasovanie o štrajku prebieha per rollam, je pravdepodobné, že okrem zápisnice o výsledku hlasovania o štrxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrgán bude disponovať hlasovacími lístkami, takže dokumentáciu hlasovania o štrajku by tvorili aj tieto hlasovacie lístky. Pri hlasovaní "per rollamxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe zamestnancov (nielen členov), ktorí sa zúčastnili hlasovania o štrajku. V kontexte dikcie tohto ustanovenia je potrebné zohľadniť príslušné ustanxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxn, po splnení účelu spracúvania povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu osobných údajov. V kontexte ustanovenia tohto odseku a § 17 ods. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxy či lístky obsahovali osobné údaje zamestnancov, zabezpečiť ich bezodkladnú likvidáciu, keďže účel, ktorým bolo zistenie postoja zamestnancov k prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxovenia postačuje, aby odborový orgán po dobu 3 rokov uschoval zápisnicu o výsledku hlasovania o štrajku, nie však podpisové hárky, či akékoľvek iné dokxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xúd formou uznesenia o zabezpečení dôkazného prostriedku požaduje od odborovej organizácie hlasovacie hárky ako dôkazný prostriedok vyhlásenia štrxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxnia dokumentácie o výsledkoch hlasovania o štrajku.
IV. Splnomocnenie príslušného odborový orgán na úpravu podrobností v štrajkovom poriadku
15x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Odborovým orgánom prijatý štrajkový poriadok musí byť v zmysle požiadavky ZoKV v súlade so ZoKV, ale aj medzinárodnými zmluvami o hospodárskych a socixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxuje na to, že to majú byť všetky skutočnosti týkajúce sa prípravy a priebehu hlasovania o štrajku. Za skutočnosti týkajúce sa prípravy a priebehu hlasovxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xprotokolu) o výsledku hlasovania, t.j. čo sa do nej zapisuje, kreovanie osôb, ktoré overujú a osvedčujú skutočnosti uvedené v zápisnici, ale aj vymenoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxázka, či štrajkový poriadok môže obsahovať aj iné skutočnosti, ako len tie, ktoré sa týkajú priebehu hlasovania, nakoľko aplikačná prax poukazuje, že xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnia, prípadov jeho nezákonnosti a pod. Zastávame názor, že nie je v rozpore s § 17 ods. 5 ZoKV, ak by štrajkový poriadok príslušnej odborovej organizácie xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxového poriadku je pre odborovú organizáciu reprezentovanú odborovým orgánom možnosť, a nie zákonná povinnosť.
V. Pravidlá pri skúmaní reprezentatxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x z uvedeného dôvodu im ZoKV nepriznáva ani právo účasti na hlasovaní o štrajku. Títo zamestnanci sa tak ani nezapočítavajú do celkového počtu zamestnanxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xle ani štrajku, sú uvedení v § 20 ods. 1 písm. h), i) a k) ZoKV. Naopak, zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxajku, ale právo na štrajk im obmedzené nie je.
19.
Účasť skupín zamestnancov, ktorým ZoKV obmedzuje ich právo na štrajk, je spôsobilá privodiť nezákxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sú zamestnanci pracujúci pri obsluhe zariadení jadrových elektrární, zariadení so štiepnym materiálom a zariadení ropovodov a plynovodov, ako aj sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxestnancovi pri zabezpečení letovej prevádzky, a zamestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postihnutých živelnými udalosťami, v ktorých bolo prísluxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxv zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, pokiaľ by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov, ako ax xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxou na štrajku došlo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxjku, čo v praxi znamená kolíziu s § 16 ods. 4 ZoKV, nakoľko podľa neho sa za účastníka štrajku považuje každý zamestnanec, ktorý s ním vyslovil súhlas, ale xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xtrajk", pričom v § 17 ods. 7 ZoKV sú odkazy na § 17 ods. 1 až 6 ZoKV, ktoré je potrebné aplikovať aj v prípade solidárneho štrajku. V aplikačnej praxi to spôsxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxením zrealizoval hlasovanie o solidárnom štrajku, pričom kvórum na platnosť hlasovania zodpovedá rovnakým podmienkam ako pri hlasovaní o štrajku. Px xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxať po dobu troch rokov.
22.
Podrobnosti hlasovania o solidárnom štrajku môžu byť upravené štrajkovým poriadkom, ktorý príslušná odborová organizxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstnancov, ktorým ZoKV obmedzuje právo na štrajk, t.j. ktorí sú definovaní v § 20 ods. 1 písm. h), i) a k) ZoKV. Osoby vykonávajú prácu na základe dohôd vykxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ňom hlasovať, a teda aj v prípade hlasovania o solidárnom štrajku sa nezapočítavajú do počtu osôb oprávnených hlasovať a hlasovania sa nezúčastňujú.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxných dní pred začatím štrajku písomne oznámiť zamestnávateľovi skutočnosti uvedené v § 17 ods. 8 ZoKV, t.j. poskytnúť mu informácie o štrajku, jeho začxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxle a v neposlednom rade menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení konať v mene účastníkov štrajku (tzv. zloženie štrajxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxe oznamovať.
24.
Tieto údaje môže odborový orgán zamestnávateľovi oznámiť až po uskutočnení hlasovania o štrajku a jeho vyhlásení. Rovnako by mal oxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxedzuje odborový orgán po vyhlásení a začatí štrajku, aby toto obdobie štrajku predĺžil, prípadne zmenil časovo obmedzený štrajk na časovo neobmedzenx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxsia byť splnené všetky zákonné povinnosti pre jeho vyhlásenie.
25.
V súvislosti s 3-dňovou lehotou treba skonštatovať, že v prípade "lehôt" ide o urxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dochádza k vzniku alebo obmedzeniu práv a povinnosti. V prípade "lehoty" platí, že začína plynúť nasledujúcim dňom, a posledným dňom lehoty je v prípadxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxu doručovania písomného oznámenia zamestnávateľovi, ale predpokladá sa, že zamestnávateľ by mal mať oznámenie o uvedených skutočnostiach vo svojej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxanie tejto lehoty je jednou z podmienok posúdenia zákonnosti štrajku, preto je potrebné vykonať doručenie oznámenia s prihliadnutím na spôsob počítaxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx štrajku.
VIII. Povinnosť príslušného odborového orgánu oznámiť zamestnávateľovi všetky známe informácie vo vzťahu k štrajku
28.
ZoKV stanovujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x štrajku, ktoré sú mu známe, a súčasne ktoré zamestnávateľovi pomôžu zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie nevyhnutných činností a nevyhnutných služxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xracovisku zamestnávateľa vykonávať prácu. Rozvrhy práce majú smerovať aj k elimináciu a prevencii vzniku škody na strojoch a zariadeniach a prístrojxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžby na účely § 17 ods. 9 ZoKV možno považovať všetky činnosti a služby, ktorých prerušením alebo zastavením by mohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia nxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx prerušená alebo zastavená počas štrajku.
30.
Zástupcovia xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtkým zamestnancom, ktorí chcú pokračovať vo výkone práce. Následne možno považovať za rozporné s ustanoveniami ZoKV brániť vo výkone práce zamestnanxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xe prípustné rokovať s nimi rokovať, aby sa k štrajku pripojili.
31.
V súvislosti s 2-dňovou dobou treba zdôrazniť, že pre "dobu" platí zásada, že začíxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxovenej informačnej povinnosti je spôsobilé privodiť nezákonnosť štrajku.
(Účasť zamestnanca na štrajku)
I. Ochrana práva zamestnanca nx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxi alebo neúčasti na štrajku. Povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k núteniu zamestnanca zúčastniť sa štrajku alebo bráneniu zaxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxkciami obsiahnutými v osobitnom právnom predpise, a to zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý v § 49 ods. 1 písm. d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx ,,..úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xopisovaného v predchádzajúcom texte, môže viesť k vzniku trestnej zodpovednosti podľa § 183 zákona č. 300/2005 Z.z.Trestného zákona vo forme naplnexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxslušného odborového orgánu, ktorí sú oprávnení zastupovať účastníkov štrajku, musia umožňovať primeraný a bezpečný prístup na pracovisko zamestnáxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xx xy odboroví funkcionári nútili zamestnancov k účasti na štrajku alebo by dali príkaz na takéto konanie iným osobám, prichádzal by do úvahy vznik zodpovexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxaz toho, kto dal na toto konanie príkaz v zmysle § 6 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(Súčinnosť odborového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxganizácie počas realizácie štrajku, a to poskytovanie nevyhnutnej súčinnosti počas trvania štrajku pri zabezpečení ochrany majetku zamestnávateľxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xoKV pre príslušný odborový orgán vychádza z predpokladu umožnenia nerušeného výkonu príslušných činností, a to podľa potrieb zamestnávateľa, ktorx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxu vzniku prípadným ujmám na životoch a zdraví a škodám na majetku. Zamestnanci, ktorí tieto práce budú vykonávať, sa musia riadiť pokynmi zamestnávatexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xudú zakladať na ochrane objektov a zabezpečení prevádzky určitých zariadení, hoci ZoKV explicitne nestanovuje ich vlastný charakter a ich obsah sa buxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxvažovať všetky činnosti a služby, ktorých prerušením alebo zastavením by mohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia nielen zamestnancov, ale aj iných osxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xtrajku (napr. taviace pece, chladiace jednotky a pod.).
4.
Nesplnenie povinnosti príslušným odborovým orgánom je spôsobilé privodiť vznik zodpoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xtrajku na ich pracovné miesta iné osoby (bližšie pozri komentár k § 25 ZoKV). Stanovenie oboch zákazov a príkazov pre odborovú organizáciu aj zamestnávxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x zabezpečeniu bezproblémového priebehu štrajku zohľadňujúc účel realizácie štrajku ako prostriedku k riešeniu kolektívneho sporu. Riešenie kolekxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zdravia a života zamestnancov.
(Nezákonný štrajk)
I. Dôvody nezákonnosti štrajku
1.
Ust. § 20 ods. 1 ZoKV taxatívne definuje dôvody, kxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xôvody nastali kumulatívne. Za nezákonný štrajk sa považuje štrajk, ktorému nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom, toto neplatí v prípade xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxlektívnej zmluvy. Štrajk, ktorý nebol vyhlásený alebo sa nezačal za podmienok ustanovených v § 17 ZoKV, resp. bol vyhlásený alebo začatý z iných dôvodoxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxh rozširovať žiadnym spôsobom, a to ani zmluvne. Rovnako tieto dôvody nezákonnosti štrajku sa nevzťahujú iba na prípady realizácie štrajku podľa ZoKV xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxestnávateľ účastníkov tohto štrajku, najmä s ohľadom na jeho hospodársku nadväznosť, nemôže ovplyvniť priebeh alebo výsledok štrajku zamestnancovx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimoriadnych opatrení. Súd by považoval za nezákonný aj štrajk nasledovných subjektov:
a)
zamestnancov zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ak by však ich štrajkom xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe obmedzovať právo na štrajk všetkým zamestnancom zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti;
b)
zamestnancov pri obsluhe zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov a zamestnancov hasičských zborov a záchranných zborov a zamestnancov pri riadení a zabezpečovaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvody, ak by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov. Aj v tomto prípade je potrebné aplikovať rovnaký princíp ako v prípade xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzenie života a zdravia občanov, je rovnako neprípustné ich generálne vylúčiť z realizácie štrajkového práva;
e)
zamestnancov, ktorí pracujú v oblxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xxxxjk štátnych zamestnancov vymenovaných za predstavených a štátnych zamestnancov, ktorí plnia služobné úlohy bezprostredne na ochranu života a zdravxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxto kategória zamestnancov by nemala byť obmedzená vo výkone práva na štrajk.
II. Vymedzenie pracovísk, kde je zakázané štrajkovať
5.
Právne spornxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x x0 takýto druh pracovísk explicitne vymenúva, ale bližšie už nerieši komplexný postup pri riešení sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, pokiaľ by sx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxť má význam v okamihu, ak je realizácia práva na štrajk zakázaná u takého počtu zamestnancov, ktorých sa kolektívna zmluva týka, že by štrajk zostávajúcxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxpad stanovuje inštitút rozhodcu ako prostriedok riešenia kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy a ZoKV ani teoreticky nepripúšťa možnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxením. V tomto ohľade je za pracovisko nevyhnutné považovať priestor, pre ktorý sa kolektívna zmluva uzatvára (spravidla zamestnávateľský subjekt). xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxti zamestnancov má význam z hľadiska posudzovania okruhu možných účastníkov štrajku (§ 17 ods. 6 ZoKV).
(Určenie nezákonnosti štrajku)
I. xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxizácie zamestnávateľov (napr. zväz zamestnávateľov) alebo prokurátor podať návrh na určenie nezákonnosti štrajku na súd, príslušný podľa sídla odbxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrajku nemá vplyv na jeho zákonnosť či nezákonnosť a neúspešný štrajk nemožno stotožňovať so štrajkom nezákonným.
Návrh na určenie nezákonnosti štraxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx Pri takto požadovanom určení nezákonnosti štrajku sa požaduje osvedčenie naliehavého právneho záujmu. Procesný postup sa spravuje príslušnými ustxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, tak i podnikovej úrovni. Hoci to ZoKV explicitne neuvádza, z logiky veci vyplýva, že organizácia zamestnávateľov môže návrh na určenie nezákonnosti xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxiť jej naliehavý právny záujem na určení nezákonnosti štrajku.
3.
Príslušným na rozhodnutie o nezákonnosti štrajku je súd, v ktorého obvode má sídlx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxného sporového poriadku (predchádzajúca právna úprava predpokladala postup podľa OSP). Pri štrajkoch týkajúcich sa kolektívnych zmlúv vyššieho sxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxje žalobný návrh proti príslušnému vyššiemu odborovému orgánu, ktorý je alebo má byť zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V prípade nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxku. Pasívne legitímovaným je buď príslušný vyšší odborový orgán alebo príslušný odborový orgán pôsobiaci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xrčenie nezákonnosti štrajku a výslovne ani neurčuje okamih, od ktorého momentu sa možno domáhať určenia nezákonnosti štrajku, t.j. či možno podať návxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutie Najvyššieho súdu ČR - R 73/94) sme toho názoru, že návrh na určenie nezákonnosti štrajku možno podať až po začatí štrajku s odôvodnením, že právny pxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxný, nejde o štrajk v zmysle ZoKV, pri ktorom by bolo možné domáhať sa určenia nezákonnosti štrajku, keďže nedošlo k prerušeniu výkonu práce zamestnancaxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xúdu, aby počas konania o určenie zákonnosti štrajku vydal predbežné opatrenie, ktorým by súd uložil subjektu oprávnenému na vyhlásenie štrajku, aby šxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktoré uložili štrajkovému výboru zastavenie štrajku. S uvedeným postupom súdov v otázke vydávania predbežných opatrení sa nemožno stotožniť. Sme toxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtorým by bolo uložené buď prerušenie štrajku, alebo jeho skončenie, a to až do rozhodnutia vo veci samej. Žiadny naliehavý právny záujem nemôže byť zdôvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zaručené Ústavou SR, inými prostriedkami, ako to predpokladá Ústava SR.
Pracovnoprávne nároky
I. Štrajk ako prekážka v práci na strane zamxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx času, kedy mal podľa určenia zamestnávateľom vykonávať prácu. Pracovným časom v zmysle § 85 ods. 1 ZP je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsp. aj do pracovných zmien, ktoré zamestnávateľ pre štrajk nenaplánoval, ale zamestnanec by prácu vykonával.
2.
Štrajk je radený medzi dôležité osxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx podstatne znížila jeho účinnosť (a bolo by to v rozpore s povahou tohto ústavného práva - zastavenie práce ako nástroj nátlaku). Štrajk sa teda môže uskuxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx alebo čiastočné zastavenie, nejde o skutočný štrajk v kontexte prekážky v práci, ale o napr. tzv. štrajkovú pohotovosť, resp. inú kolektívnu akciu.
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xúvislosti s uplatnením hospodárskych a sociálnych práv zamestnanca:
-
pred právoplatnosťou rozhodnutia súdu o (ne)zákonnosti štrajku
-
zamexxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnanca v práci a ospravedlnenia neodpracovania tých pracovných zmien, ktoré mal zamestnanec podľa rozvrhu pracovných zmien odpracovať alebo ktoré by xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xx xxxvoplatnosti rozhodnutia súdu o nezákonnosti štrajku: účasť na štrajku sa považuje za neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci, t.j. právne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxvnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e) ZP alebo § 68 ods. 1 písm. b) ZP].
Pozn.: Rozhodnutie súdu, že štrajk je nezákonný, nemá vplyv na posúdenie situácie pxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxx v dobe:
-
pred právoplatnosťou rozhodnutia súdu o nezákonnosti štrajku
-
posudzuje sa ako ospravedlnená neprítomnosť v zamestnaní,
-
účastxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
4.
V princípe ide o duplicitnú úpravu s výnimkou priameho vyjadrenia v Zákonníku práce, že zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zaxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním súhlasil; zamestnanec, ktorý sa k štrajku pripojil, sa za jeho účastníka považuje odo dňa pripojenia sa k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxu na mzdu
6.
V tomto prípade sa vychádza z rozvrhovania práce zamestnancov a zo zameškaného pracovného času. Ak je napr. štrajk ohlásený na pondelok a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x pondelok pracovať mal, za tento čas mu mzda a ani náhrada mzdy nepatrí. Ak mal napr. mesiac 20 pracovných dní a z dôvodu štrajku zamestnanec odpracoval lex xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxda, základná zložka mzdy) zamestnanca napr. vo výške 700 eur, ide o vzorec 700 x 19 / 20 = 665 eur. Prepočet možno spraviť aj na hodiny 700 x 152 / 160.
IV. Posxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxi, t.j. za prekážku v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľ nemôže od zamestnanca požadovať nadpracovanie času účasti na štrajku. Podľa § 144a odxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxanovuje inak v § 144a ods. 2 a 3 (kde sú niektoré výnimky ohľadom prekážok v práci). Zároveň podľa § 144a ods. 5 ZP sa odseky 1 až 3 neuplatnia pri posudzovaxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xa neodpracovaný na účel vzniku nároku na dovolenku.
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxré by mal odpracovať, ak by sa rozvrh práce urobil, ale pre štrajk ho zamestnávateľ neurobil.
V. Štrajk a pružný pracovný čas
9.
Praktický problém môxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v kxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx mzdy.
10.
Do úvahy nepripadá § 143 ods. 2 ZP, podľa ktorého ak tento zákon alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane zamestnanca ustanoxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxitom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny, vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca.
11.
Možno sa vxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxku by si mal nadpracovať 4 hodiny. Možno sa domnievať, že účelom štrajku je zastavenie práce, a jeho účel by mohol byť zmarený, ak by zamestnanec musel zamxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xie je vymedzené osobitné pravidlo pre štrajk a pružný pracovný čas; uvedená argumentácia je teda úvahou o určitej proporcionalite aplikácie § 143 ZP nx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, či jeho aplikácia neprimerane nezasahuje do výkonu práva na štrajk - možnosti zastaviť prácu.
VI. Štrajk a oznámenie prekážky v práci
12.
V § 144 ZP xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxné voľno v tomto prípade je zbytočné, 2) záporné stanovisko zamestnávateľa je bezpredmetné, 3) zamestnancovi sa nesmie brániť zúčastniť sa na štrajku xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
VII. Štrajk a sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dane
13.
V prípade štrajku majú zamestnanec a zamestnávateľ v rámci sociálneho a zdravotnxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I           I Zákonný štrajk             I Nezákonný štrajk            I
I---------------------I----------------------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx  x
x           x                    x                    x
x           x xxxxstnanec - prihlási sa na poistenie I Zamestnanec - prihlási sa na poistenie I
I---------------------I----------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx  x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx    x
x           x xx xoto obdobie sa povinne neplatí   I poistenia               I
I           I poistenie               I                    I
I           I                    I Zamestnanec - možnosť zaplatiť si   I
I           I                    I poistenie dobrovoľne          I
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx  x xxxxxx xxxxxx             x xxxxxx xxxxxx             x
xx--------------------I----------------------------------------I----------------------------------------I
14.
Podľa § 11 ods. 3 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxx x x x x xx xxrok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu [ktorým je § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xýsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu (§ 65 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistexx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažujx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxx
V § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sa upravuje, za koho platí zdravotné poistenie štát (štrajk tu nie je uvedený). Z uvedeného vyxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
zamestnanec sa ako samoplatiteľ musí prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni.
VIII. Štrajk a sociálne poistenie
16.
Z hľadiska sociálneho poixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvé poistenie
-
povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca v tomto období trvá,
-
zamestnávateľ nemá povinnosť oznámiť účasť na štrajku zaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti,
-
zamestnávateľ neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxjk:
-
v období, v ktorom má zamestnanec neospravedlnenú neprítomnosť v práci sa prerušuje: povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xociálnej poisťovni Registračným listom FO prerušenie povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxmestnanosti ako zamestnanec,
-
zamestnávateľ ani zamestnanec neplatia poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxdu solidarity,
-
fyzická osoba (zamestnanec) má možnosť dodatočne si zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, počas ktorého mala prerxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnci, ktorí nie sú účastníkmi štrajku, t.j. tí, ktorí s ním nesúhlasili, resp. sa nevyjadrili a ani sa k nemu nepripojili po jeho začatí (v zmysle, že nechcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxvi naďalej prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy (v rozsahu dohody o druhu a mieste výkonu práce); v niektorých prípadoch takýto výkon práce nie je moxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx ZP na dočasnej zmene pracovnej zmluvy - vtedy zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prideľovať prácu podľa zmenenej pracovnej zmluvy,
c)
v prípxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxo priemerného zárobku.
18.
Keďže zamestnávateľ je povinný zamestnancovi umožniť výkon práce, v rozpore s týmto ustanovením je postup, že zamestnaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx - zmeny v rozvrhu práce musí robiť najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň).
19.
Obdobne ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva činnosxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx x xx x x xxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtorá vznikla počas štrajku, dochádza k "suspenzii" aplikácie pracovného práva vo väzbe na škodu, ktorú spôsobil účastník štrajku zamestnávateľovi a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxti s nimi, a zamestnanec v danom čase nebol činný pre zamestnávateľa.
2.
Zodpovednosť za škodu sa upravuje ustanoveniami OZ, a to § 420 a nasl. (na tie xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx x xxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxým dopadom na zamestnanca je skutočnosť, že bude zodpovedať za škodu v prípade nedbanlivostného konania bez obmedzenia.
II. Škoda, ktorá vznikla účaxxxx xx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxtnil na štrajku (zodpovednosť nie je vôbec založená - zamestnanec neporušil žiadnu právnu povinnosť), a to ani ak následne súd právoplatne rozhodol, žx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xri vykonávaní práce pri zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím a pri zabezpečení nevyhnutnej činnosti a pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx ktorá vznikla v priebehu štrajku
6.
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla "v priebehu štrajku" je zodpovednosť za porušenie právnych povinností:
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxickou osobou alebo právnickou osobou (inak zamestnávateľ) voči fyzickej osobe (inak zamestnanec) alebo odborovej organizácii počas doby, keď je vyhxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdpokladov zodpovednosti za škodu. Vychádza sa z toho, že existuje právna povinnosť konať, zdržať sa konania, nekonať - napr. nepoškodzovať majetok zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxanec fyzicky poškodí majetok zamestnávateľa,
b)
následok, napr. poškodený majetok - škoda na strane zamestnávateľa,
c)
príčinná súvislosť mexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxo úmyselne.
8.
Princípy všeobecnej zodpovednosti za škodu sú vyjadrené v § 420 OZ. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnanec túto právnu povinnosť porušil.
9.
V § 420 ods. 2 OZ sa ustanovuje, že škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxnosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá. Ide teda o zodpovednosť iných osôb právnickej osoby za osoby, ktoré na svoju činnosť použilx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xodpovednosti: Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil (§ 420 ods. 3 OZ). To znamená, že sa predpokladá zodpovednosť za škodu (zavixxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxá spoločnej zodpovednosti za škodu. V § 438 OZ je upravená solidárna zodpovednosť dvoch alebo viacerých škodcov. Ak škodu spôsobí viac škodcov (napr. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxzhodnúť, že tí, ktorí škodu spôsobili, zodpovedajú za ňu podľa svojej účasti na spôsobení škody. V § 439 OZ sa xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xkodu v prípade pracovného práva a občianskeho práva
 
I------------------I---------------------------------------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x         x xxxxxxxx xxxxx               x xxxxxxxxx xxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I----------------------I
I         I zamestnávateľ    I zamestnanec     I "zamestnávateľ"   I "zamestnanec"    I
I------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx    x xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx         x xxx xxxx xxxobecnej I áno         I
I         I zodpovednosť za   I           I zodpovednosti)    I           I
I právnej     I škodnú udalosť    I           I           I           I
I         I           I           I           I           I
I povinnosti    I           I           I           I           I
I------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx      x           x           x           x
x x xxxxx xxxxx  x           x           x           x           x
x         x xxxtočná škoda    I skutočná škoda    I skutočná škoda +   I skutočná škoda +   I
I         I           I           I           I ušlý zisk      I
I         I           I do 4x priemerného  I ušlý zisk      I           I
I         I           I zárobku zamestnanca I           I           I
I         I           I (nexxxxxxxxxxxx   x           x           x
x         x           x           x           x           x
x         x           x xxxxx xxxx xxxxx   x           x           x
x         x           x xx xxxx x xxxx    x           x           x
x         x           x           x           x           x
x         x           x xxxxxxxx xxxxxxx   x           x           x
x         x           x           x           x           x
x         x           x x xxxx xxxx xxx xxx x           x           x
x         x           x xxxxxx        x           x           x
xxxx---------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I         I Formu volí:     I           I           I           I
I         I           I           I           x           x
x         x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx      x xxxxxxxxx      x
x         x xxxxxxxxxxxxxxxx   x xxxxxxxxxxxxxxxx   x           x           x
x         x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxo peniaze) I           I           I
I------------------I----------------------I----------------------I----------------------I----------------------I
I Príxxxxx     x xxxx xxxxx xxxxxx  x xxx         x xxx         x xxx         x
x         x xxxxxxx xxxxxxxxx  x           x           x           x
x xxxxxxxxx    x xxxxx xxxxx     x           x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I----------------------I----------------------I
I Zavinenie    I zodpovednosť bez   I - zodpovednosť bez  I zodpovednosť s    I zodpovednxxx x    x
x         x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx     x xxxxxxxxxxx     x
x         x xxxxxxxxx      x x xxxxxxxxx     x xxxxxxxxx      x xxxxxxxxx      x
x         x xxxxxxxxxxxxxxm   I preukazuje      I           I           I
I         I           I zamestnávateľ    I (možnosť vyvinenia  I (možnosť vyvinenia  I
I         I           I           I sa)         I sa)         I
I         I           I - zodpovednosť s   I           I           I
I         I           I prezumpciou     I           I           I
I         I           I zavinenix      x           x           x
x         x           x xxxx x xxx x x xxx  x           x           x
x         x           x xxx         x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
12.
Zamestnávateľ nezodpovedá za škodu, ktorú počas štrajku spôsobili zamestnanci tretím osobám. Na druhej strane, ak ich koxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xo omeškania - zamestnanci z dôvodu štrajku za omeškanie zamestnávateľa tretím osobám nezodpovedajú).
13.
V § 441 OZ sa rieši aj otázka zavinenia poxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx
Občianskym zákonníkom sa spravujú následne aj spôsob a náhrada škody (§ 442 a nasl.). Uhrádza sa:
a)
Skutočná škoda - skutočnou škodou je zmenšenie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxd vznikom škody - obnovenie do pôvodného stavu (napr. oprava stroja). Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia (§ 443 OZ).
Príxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxs. 3 OZ; je tu teda rozdiel oproti Zákonníku práce, kde sa v § 186 ods. 1 ustanovuje, že zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxduje. V prípade ZP si zamestnanec volí sám spôsob náhrady škody, v prípade OZ ho volí poškodený.
b)
A to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk) - ušlým zxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxledku škody nedošlo k zväčšeniu majetkových hodnôt poškodeného, ktoré sa mohlo odôvodnene očakávať (napr. poškodenie stroja nezahŕňa len náklady na xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxajku poškodili stroj, a po skončení štrajku (zamestnanci počas zákonného štrajku nie sú zodpovední za to, že zamestnávateľ má ušlý zisk a nemôže vyrábax x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxodený - bude sa riešiť aj jeho zavinenie a vplyv na ušlý zisk - § 441 OZ), má právo aj na ušlý zisk.
15.
V § 450 OZ sa upravuje moderačné právo súdu, t.j. možxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti
16.
V § 23 ods. 3 ZoKV sa rieši otázka zodpovednosti za škodu z dôvodu neposkytnutia nevyhnutnej súčinnosti podľa § 19 ods. 1 ZoKV. Ide o zodpovedxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x x xxx xxxxx xxx
xxx
xxxda spôsobená zamestnancom pri poskytnutí súčinnosti sa spravuje pracovným právom (Zákonníkom práce).
V. Zodpovednosť za nezákonný štrajk
18.
V x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxkladá zodpovednosť za škodu voči odborovej organizácii, ktorej orgán štrajk vyhlásil, a aplikujú sa § 373 a nasl. ObZ a § 420 nasl. OZ. Odborová organizxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxte
19.
Kým pracovné právo v SR sa primárne zameriava na štrajk, právo EÚ používa okrem spojenia "právo na štrajk" aj "právo na kolektívnu akciu" (pojex xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxný, je potrebné sa zaoberať otázkou zodpovednosti za škodu aj v tomto kontexte. Napríklad na územie SR sú vyslaní zamestnanci z iného členského štátu a oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xj čl. 3 ods. 1, čl. 3 ods. 8 smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a judikatúrou v prípadoch SD EÚ, ako je C-341/05 Laval, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx je dané rozdelenie štrajku na zákonný a nezákonný (pozri § 20 ZoKV), a to určuje aj rozsah zodpovednosti za neho (pozri komentár k § 23 ZoKV).
21.
V prípxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxmí iného štátu. Z tohto hľadiska je potrebné posúdiť, či sa otázka zodpovednosti za škodu vôbec bude spravovať právnymi predpismi SR alebo iného členskxxx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II), pričom obsahuje aj osobitnú reguláciu kolektívnych akcií (v slovenskej verzii ako "protestné akcie", v anglixxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxu došlo v Európskom parlamente. Nariadením nie je viazané Dánsko.
23.
Podľa čl. 9 nariadenia (Protestné pracovné opatrenie kolektívneho vyjednávxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pobyt v tej istej krajine v čase vzniku škody, civilný delikt sa spravuje právnym poriadkom tejto krajiny), rozhodným právom pre mimozmluvný záväzok, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtrením kolektívneho vyjednávania, je právny poriadok krajiny, na území ktorej sa má vykonať alebo sa vykonalo opatrenie.
24.
Nariadenie teda obsaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xlenských štátoch líši. Na účely tohto nariadenia by sa preto mimozmluvný záväzok mal chápať ako autonómny pojem. Podľa čl. 1 ods. 1 nariadenia sa toto naxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxntexte čl. 9 nariadenia ide o zodpovednosť za škodu spôsobenú plánovaným alebo prebiehajúcim protestným pracovným opatrením kolektívneho vyjednávxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xkcia" a postupuje sa podľa národných predpisov. Podľa bodu 27 úvodných ustanovení nariadenia sa presné vymedzenie obsahu pojmu protestného pracovnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xednotlivých členských štátov. Toto nariadenie preto za všeobecné pravidlo považuje zásadu, že by sa mal uplatňovať právny poriadok krajiny, v ktorej xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxnych predpisoch tento pojem vôbec nevymedzuje, pričom ale štrajk je vnímaný ako protestné opatrenie.
Zároveň podľa bodu 28 úvodných ustanovení nariaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx takejto akcie v zmysle vnútroštátneho právneho poriadku a nemá vplyv na právne postavenie odborov alebo organizácií zastupujúcich záujmy zamestnanxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxej literatúry (Valhans, 2012, s. 205) iba prebiehajúci alebo uskutočnený štrajk, ktorý nespĺňa zákonom ustanovené podmienky pre možnosť jeho konanixx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxnie rozhodného práva - rozhodné právo (t.j. slovenské alebo iného členského štátu) sa spravuje týmto poradím:
1)
Voľba práva - podľa čl. 14 nariadenxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xkutočnosti, ktorá spôsobila škodu, alebo b) ak všetky strany vykonávajú obchodnú činnosť, tiež dohodou osobitne dojednanou pred tým, ako došlo ku skuxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxú svoj obvyklý pobyt v tej istej krajine v čase vzniku škody, civilný delikt sa spravuje právnym poriadkom tejto krajiny),
3)
a ak neplatí ani lex domixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxdpovedných subjektov - ide o zodpovednosť osoby v postavení zamestnanca alebo zamestnávateľa alebo organizácií zastupujúcich ich profesijné záujmxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxzka ohľadom zodpovednosti voči tretím osobám, kde existujú názory pre jej existenciu aj neexistenciu (viac pozri Valhans, 2012, s. 202-206).
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch zamestnancov. V priebehu štrajku zamestnávateľ nesmie prijímať ako náhradu za účastníkov štrajku na ich pracovné miesta iných občanov. Z tohto hľaxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxkiaľ ide o časové situovanie, ide o čas (dobu) v priebehu štrajku, avšak prijímanie zamestnancov, ktorí by nahradili zamestnancov, sa nemôže diať ani mxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxa účastníkov štrajku na ich miesta" - ide o obsadenie tých istých pracovných miest, t.j. miest obsadených štrajkujúcimi zamestnancami; ustanovenie jx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxácu,
-
"iných občanov" - v kontexte EÚ/EHP už nie je dôležité, či ide o občana SR alebo občana EÚ/EHP.
II. Nahradenie štrajkujúcich zamestnancov dočxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxpečný prístup na pracovisko zamestnávateľa a nesmú brániť zamestnancom, ktorí chcú pracovať, v prístupe na toto pracovisko a odchode z neho alebo im vyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxívateľského zamestnávateľa. Ustanovenie § 25 ZoKV primárne rieši nahradenie štrajkujúcich zamestnancov zamestnancami, ktorých priamo príjme do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxiť zamestnancov agentúrou dočasného zamestnávania alebo iným zamestnávateľom, ktorý nie je agentúrou dočasného zamestnávania. Z tohto hľadiska je xxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xprieť aj o skutočnosť, že § 25 ZoKV používa slová "prijímať ako náhradu ....na pracovné miesta", ale už nerieši formu prijímania, a zároveň používa sloxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xximárne do § 58 až § 58b ZP) ustanoveniami tejto smernice o obmedzeniach alebo zákazoch týkajúcich sa dočasnej agentúrnej práce nie sú dotknuté vnútroštxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx č. 188 by súkromné agentúry zamestnávania nemali dať pracovníkov k dispozícií užívateľskému podniku, aby nahradili pracovníkov tohto podniku, ktorx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx resp. zo subdodávky služby. Možno sa domnievať, že sporný by bol aj outsourcing práce počas štrajku zamestnancov, pretože túto činnosť svojimi zamestxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx mohol postupovať, mohol by túto činnosť outsourcovať, kým zamestnanci štrajk neukončia.
Príklad:
Zamestnávateľ zamestnáva 30 vodičov autobusovx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, ktorá ju bude prevádzkovať pre neho (pod jeho menom), ale zamestnancami inej osoby, t.j. reálne nedôjde k zastaveniu jeho činnosti, ale bude ju vykonáxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x dopravcu B, t.j. zákazníci dopravcu A by mohli cestovať v autobusoch dopravcu B s lístkami zakúpenými u dopravcu A.
(Ukončenie štrajku)
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxrajku za uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môže o ukončení štrajku rozhodnúť príslušný vyšší odborový orgán, ako aj jednotlivé príslušxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v dobe určenej príslušným vyšším odborovým orgánom.
2.
ZoKV nestanovuje v žiadnom ohľade, kedy rozhoduje odborový orgán o ukončení štrajku a tento xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxy písomne oznámiť bez zbytočného odkladu príslušný vyšší odborový orgán pôsobiaci u zamestnávateľa. Pokiaľ bol štrajk pôvodne vyhlásený ako časovo oxxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxenie účelu povinnosti, obsiahnutej v § 26 ZoKV, písomne oznamovať opätovne zamestnávateľovi ukončenie štrajku, keďže k tomuto procesnému kroku prišxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xoKV.
4.
Ukončenie štrajku však objektívne nemusí znamenať vyriešenie kolektívneho sporu medzi zmluvnými stranami, keďže nemuselo prísť ani po rexxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvu podľa požiadaviek odborového orgánu. V tomto zmysle sa preto predpokladá pokračovanie kolektívneho vyjednávania medzi zmluvnými stranami vrátaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po realizácii štrajku ani vyriešenie kolektívneho sporu prostredníctvom inštitútu rozhodcu.
Výluka
(Právo na výluku)
I. Právo zamesxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxnie kolektívnej zmluvy alebo jej dodatku tzv. výluku. Obdobne, ako pri práve na štrajk, je uplatnenie xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom. Dôvod uplatnenia výluky mal pôvodne smerovať k zníženiu príjmu zamestnancov počas obdobix xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxsnosti však pomer škôd vznikajúcich zamestnávateľovi na rozdiel od škôd vznikajúcich zamestnancom prerušením práce je neporovnateľný s preukázatexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxarty, ako možnosť zamestnávateľov podniknúť kolektívnu akciu (výluku), ktorú Výbor nezávislých expertov Rady Európy chápe ako dočasné zatvorenie pxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxvateľa, t.j. dispozičné oprávnenie zamestnávateľa sa uplatní vo svojej krajnej podobe, ako úplné vylúčenie práce zo strany zamestnancov, v podobe jex xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm odporovať požiadavkám odborovej organizácie vznášaným počas kolektívneho vyjednávania, ktoré považuje za neprijateľné. Keďže právo na uplatnenxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxlučuje, aby k uplatneniu výluky prišlo aj počas realizácie práva na štrajk v zmysle ZoKV. Úplná synchronizácia oboch pracovnoprávnych inštitútov všax xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxstí zamestnávateľa voči odborovej organizácii a zamestnancom.
5.
Vyhlásenie výluky, na rozdiel od práva na štrajk, sa môže uplatniť výlučne iba u kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx ods. 2 ZoKV. Z tohto dôvodu nemožno výluku, na rozdiel od štrajku, uplatniť ani v solidárnej forme.
6.
Na rozdiel od práva na štrajk možno výluku uplatxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxateľa. Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu, pretože bola voči nemu uplatnená výluka, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.
II. Podmienxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxm prípade k uplatneniu x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo jej dodatku, t.j. výluku možno použiť iba ako prostriedok riešenia kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy alebo jej dodatku, resp. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxedok riešenia kolektívneho sporu - ZoKV s odkazom na § 28 ZoKV predpokladá, že výluku nemožno uplatniť, ak kolektívne vyjednávanie nedospelo do štádix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrostredkovateľom sa netýka výluky uplatnenej pri solidárnom štrajku, t.j. v prípade, keď sa výluka uplatní voči zamestnancom, ktorí solidárne štrajxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
c)
Zákaz uplatnenia výluky pri výkone určitých zamestnaní alebo v mimoriadnych situáciách - ZoKV v § 28 striktne vymedzuje situácie, v rámci ktorých xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvú organizáciu pri spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy (napr. pri zamestnancoch zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnej starostlivxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xýluky sa viaže na splnenie formálnych podmienok obsiahnutých v § 27 ods. 3 ZoKV - zamestnávateľ musí začatie výluky, jej rozsah, dôvody, ciele a menný zxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxhote je zamestnávateľ povinný oznámiť výluku zamestnancom, voči ktorým je uplatnená.
8.
Toto oznámenie musí mať písomnú formu iba v prípade oznámexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxky. Pri oznámení výluky zamestnancom však ZoKV už písomnú formu striktne nevyžaduje a uplatnenie sankcie neplatnosti výluky neprichádza do úvahy.
xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxplatnosťou výluky, keďže skrátenie tejto lehoty nesmie byť napr. v prípade zamestnancov na ich ujmu. Náhrada mzdy v zmysle § 30 ods. 1 ZoKV totiž zamestxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tak bolo v zjavnom rozpore xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xráva na štrajk, aj v prípade uplatnenia výluky zákon explicitne uvádza dôvody nezákonnosti výluky spočívajúce buď v uplatnení výluky v situáciách výzxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxktorých dôležitých povolaniach), alebo pri nedodržaní stanovených formálnych podmienok realizácie výluky.
2.
Uvádzané dôvody nezákonnosti výxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxde sa tak uplatnenie výluky bezprostredne viaže na prekážky v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 ZP, t.j. zamestnanec nemôže vykonávať xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xáhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
II. Povinnosť doplatenia mzdy
3.
V prípade vyhlásenia nezákonnosti výluky zo strany príslušného kraxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy)
I. Žalobný návrh podaný na súd
1.
Obdobne, ako v prípade určenia nezákonnosti štrajku v zmysle § 21 ZoKV, aj v prípade výluky sa môže príslušný odbxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxluky je súd, v ktorého obvode má sídlo príslušný zamestnávateľ, proti ktorému tento návrh smeruje. Podanie žalobného návrhu nemá odkladný účinok a výlxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prvom stupni.
4.
Žalobný návrh má povahu určovacej žaloby v zmysle § 137 písm. d) Civilného sporového poriadku, pričom sa predpokladá osvedčenie naxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxx x xx xxxx x xxxV sa týka situácie, keď zamestnanec nemohol vykonávať prácu, pretože bola voči nemu uplatnená výluka, t.j. zamestnávateľ zamestnancovi neprideľovxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podľa § 142 ZP.
2.
Zákon rozlišuje nároky zamestnanca pri zákonnej výluke a pri nezákonnej výluke. Ak nejde o nezákonnú výluku, zamestnancovi prislxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxj výluky pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy v plnom rozsahu, zároveň zamestnanec by sa mohol od zamestnávateľa domáhať škxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx v prípade výluky. Vychádza sa z pravidiel OZ (§ 420 a nasl.), t.j. ak škodu spôsobil zamestnanec zamestnávateľovi, ako aj zamestnávateľ zamestnancovix xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zamestnanca voči zamestnávateľovi, aj zamestnávateľovi voči zamestnancovi (napr. zamestnanec si nemôže uplatniť náhradu škody za ušlú mzdu, mzdovx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxtnení rozhodol. ZoKV stanovuje formálnu písomnú povinnosť zamestnávateľa bez zbytočného odkladu informovať príslušný odborový orgán o skončení výxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xko pri jej vyhlásení, nevyžaduje písomná forma.
2.
Nesplnenie povinnosti zamestnávateľa a nedozvedenie sa o skončení výluky zamestnancom, obmedxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxcie. Zamestnancovi patrí aj za toto obdobie náhrada mzdy v plnej výške.
Spoločné a prechodné ustanovenia
I. Pojem príslušný odborový orgán
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xpríslušný". Ide o určenie na účely tohto zákona. Je ním odborový orgán, ktorý je oprávnený vystupovať v právnych vzťahoch v mene príslušnej odborovej oxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxedseda, podpredseda). V rámci napr. kolektívneho vyjednávania odborová organizácia poverí, resp. z jej stanov vyplynie, kto je oprávnený konať vo všxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxp. podpredseda, ktorý je napr. predsedom odborovej organizácie, ktorá je členom odborového zväzu).
II. Pojem zamestnanec
2.
S cieľom skrátiť texx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxcom na účely tohto zákona je aj štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere, t.j. zamestnancom podľa ZoKV je aj zamxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxm o kolektívnom vyjednávaní (lex specialis) a Zákonníkom práce (lex generalis), t.j. prednosť má zákon o kolektívnom vyjednávaní, pričom na pracovnoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x x xxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pravidlám o zmluvách (napr. neplatnosť právneho úkonu, ak nie je slobodný, vážny, určitý, a pod.). Podľa § 1 ods. 4 ZP "Ak tento zákon v prvej časti neustxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxuva súkromného práva (s istou ingerenciou práva verejného - pozri v priestore SR používané rozdelenie na záväzkovú a normatívnu časť kolektívnej zmluxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxincípy a ustanovenia OZ, s výnimkou tých, kde je lex specialis právna úprava v ZoKV, prípadne v ZP. Keďže však v prípade vzťahu medzi ZP a OZ sa majú z OZ axxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxuva je totiž zmluvou dvoch vyrovnaných zmluvných strán a ZP sa zameriava na pracovnú zmluvu ako zmluvu spravidla medzi silnejšou a slabšou zmluvnou stxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (alebo v prípade námietok časti právnej obce) nepriamo cez ustanovenie o analógii v práve (pozri 853 ods. 1 OZ) ustanovenia ďalších častí OZ (napr. ZP xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvateľa). Predmetný § 853 ods. 1 OZ ustanovuje, že "Občianskoprávne vzťahy, pokiaľ nie sú osobitne upravené ani týmto ani iným zákonom, sa spravujú ustxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxvna zmluva zakladá pracovnoprávny vzťah alebo občianskoprávny vzťah. V prípade kolektívnych vzťahoch možno hovoriť o kolektívnych pracovnoprávnyxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxdmet OZ. Avšak, ak pre právnu oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov z hľadiska napr. vzťahov medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxx x xxx
xxx xxxxx xxxxxxívnych zmlúv uzatvorených pred 1. februárom 1992
Ustanovenie § xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxzhodcu zapísaného do zoznamu pred 1. januárom 2002.
PRÍL.
VZORY
Vzor č. 1:
            Žiadosť o uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
 
Odborový zvxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx
 
 
 
                                 xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
                                 xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 
                                 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 
 
                                 Špitálska 4 - 8
 
                                 816 43 Bratislava
 
 
 
Vec: 
 
Žiadosť o uloženie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v zmysle § 9 zákona č. 2/1991 Zb. 
o kolektívnom vyjednávaní
 
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxho stupňa na roky .........., 
ktorá bola uzatvorená medzi Odborovým zväzom .......... (názov odborového zväzu) a Zväzom 
.......... (názov zamestnávxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xtupňa.
 
 
 
s pozdravom 
 
 
 
 
 
               ............................... (meno predsedu odborového zväzu)
                    predseda Odborového zväzu ......................   
 
 
 
 
 
Prílohax
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxteľského zväzu) - 2x
 
*) Obdobný text sa použije v prípade žiadosti zamestnávateľa o určenie sprostredkovateľa o 
uzatvorenie kolektívnej zmluvy (zvolxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
 
xxxx xx xx
xxxxx xx xxzšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
 
Odborový zväz .... (názov odborového zväzu), ..... (adresa), PSČ ....., ...... (mesto)
 
 
 
                                 Minixxxxxxxx xxxxxx 
                                 xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx
                                 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 
 
                                 xxxxxxxxx x x x
                                 xxx xx xxxxxxxxxx
 
xxxx
 
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zmluvy vyššieho stupňa v zmysle § 7 zákona 
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 
 
V zmysle § 7 ods. 1 a nasl. podávame návrh na rozšírenie záväznosti koxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxského zväzu) na roky .......... (ďalej aj ako "KZVS"). V súlade s 
§ 7 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx., 
článku ..... bodu ........ KZVS, pričom označenie odvetví a časti odvetví vychádza z § 4 ods. 3 
zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, vyjadxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xZVS na nasledujúce časti odvetvia v zmysle označenia SK NACE Rev. 2:
 
23.5 - Výroba cementu, vápna a sadry
24.1 - Výroba surového železa a ocele a ferozliatxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        
x xxxxx
 
 
 
                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxzu)
 
                      predseda Odborového zväzu ......................
 
 
 
Príloha:
 
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi Odborovým zväzom .......... xxxxxx 
  xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx
 
xxxx xx xx
          xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxrenie 
                   kolektívnej zmluvy
 
       Výbor Základnej organizácie .......... (názov základnej organizácie), 
 
           .......... (adresa), PSČ .........., .......... xxxxxxxxx
 
 
 
 xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
 
 xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 
 
 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 
 
 
 xxxxxxxxx x x x
 
 xxx xx xxxxxxxxxx
 
 
 
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxovateľa
 
V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších 
predpisov Vás týmto žiadame o určenie sprostredkovateľa x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxzov zamestnávateľa). Návrh znenia kolektívnej zmluvy bol 
predložený ......................... (názov zamestnávateľa) zo strany ZO .......... (nxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxote. V priebehu doterajšieho kolektívneho 
vyjednávania nebola dosiahnutá zhoda na texte kolektívnej zmluvy a súčasný stav kolektívneho 
vyjednávanxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov je znenie kolektívnej zmluvy v nasledujúcich častiach:
 
1. časť ....., článok .........., bod ..........
2. časť ....., článok .........., bod ...xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx na úpravu sporných bodov sú obsiahnuté 
v priložených zápisoch z jednotlivých kôl kolektívneho vyjednávania č. .........., pričom 
nebol zaznamenaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stranami neriešený. Žiadame preto Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR o určenie sprostredkovateľa.
 
 
S úctou
 
 
                       .........................xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                   xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
xxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizácie) doručený .......... 
  (názov zamestnávateľa) s návrhom kolektívnej zmluvy s vyznačeným dátumom jej prijatia
2. Návrh kolektívnej zmluvx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxslovky) kola kolektívneho vyjednávania
 
*) Obdobný text sa použije v prípade žiadosti zamestnávateľa o určenie sprostredkovateľa 
o uzatvorenie kolexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Vzor č. 4:
         Zápisnica o prijatí žiadosti na riešenie sporu o uzatvorenie 
               kolektívnej zmluvy pred sprostredkovateľom
 
 
                       Zápisnica
      o prijatí žiadosti na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 
     xxxxxxxxxxxxľa) a Základnou odborovou organizáciou .......... (názov základnej 
                     odborovej organizácie)
 
 
 
Zápisnica bola spísaná .......... (meno sprostredkovaxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 
x x x x x xxxxxxxx xx 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, 
sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania so zmluvnými stranami. Predmxxxx 
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 
 
xxxxxxxxxxteľom: .......... (názov spoločnosti vrátane sídla spoločnosti), zastúpeným 
p. .......... (meno), generálnym riaditeľom
 
a
 
Základnou odborovou orxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxme sprostredkovateľov a rozhodcov na roky 2016 - 2018 
vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sprostredkovateľ bol určený 
Ministerxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xa riešenie sporu prijíma dňom ..........*)
 
Predmet sporu bol písomne vyšpecifikovaný v žiadosti o určenie sprostredkovateľa, ktorý 
zaslala Ministexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čím 
skôr a uznali, že súčasná situácia neprispieva ku stabilite sociálneho zmieru.
 
..............................
Generálny riaditeľ             ..........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...
 
 
............................... 
sprostredkovateľ               ........................................
 
 
V ..............., dňa ..................xxxxxxxxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xporu, t.j. nezodpovedá dňu prijatia listu zo 
  strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určení za sprostredkovateľa 
  kolektívneho sporux
 
xxxx xx xx
         xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 
          x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
 
      xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy 
    na rok ......... medzi ZO .......... (názov základnej odborovej organizácie) 
               x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
 
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxednávania pred sprostredkovateľom boli vyšpecifikované body návrhu kolektívnej 
zmluvy, ktoré strany považovali za sporné. V rámci konania pred sprxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
 
xxx xxxxx x xxxxx pracovného času
 
Aj napriek tomu, že prišlo medzi stranami ku zhode na skrátení týždenného pracovného času, 
ako aj na dĺžke jeho skrátenia, nedošlo ku zhxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 
xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 
xxx xxxxx....., a teda možno konanie pred sprostredkovateľom považovať za neúspešné.
 
Návrh sprostredkovateľa:
 
Skrátenie týždenného pracovného času na 20 hoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxazovú platbu vo výške ..........,- EUR so splatnosťou v mesiaci .......... kalendárneho 
roka ...........
 
Odôvodnenie:
 
Skrátenie pracovného času zo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxátenie 
aj znížením tarifnej mzdy o .......... %. Na vyváženie (kompenzáciu) zníženia tarifnej mzdy 
ponúkol poskytnutie platieb a príplatkov v niekoľxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 
xxx xxx xxxxxxxxxxo navýšenia, aj napriek skráteniu pracovného času, by bol zabezpečený rast 
tarifnej mzdy o .......... % s účinnosťou od .........., a teda by nebolo potxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxzovú platbu vo výške ..........,- EUR, táto 
síce nebude premietnutá do tarifných miezd, ale pri rozpočítaní na jednotlivé mesiace 
predstavuje rast prxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx 
 
 
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx 
 
 
                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                               xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                  xxxxxxxxxxxxxxxx
 
Vzor č. 6:
         Zápis o návrhu riešenia sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy 
                pred sprostredkovateľom - úspešné konanie
 
Zápis o návrhu na riešenie spoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxzov 
zamestnávateľa)
 
Dňa .......... sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľom. 
 
Sporné body návrhu kolektívnej zmluvy na rok .xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxx xociálnych vecí a rodiny SR.
 
1. Výsledok riešenia sporu: Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí kolektívnej zmluvy na rok 
  .......... s účinnosťou od ....xxxxxx
 
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 
  xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, čl. .........., bodu .......... 
  znieť nasledovne: "Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie 
  vo výške najmenej 35% jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxbku. 
  Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, 
  patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhraxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 
  xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx
 
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
 
Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že žiadny z bodov návrhu kolektívnej 
zmluvy na rok .......... predloženej odborovou organizácixx xxxxxxx xxxxxxx
 
xxxxxx
 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovej organizácie) a zamestnávateľom ................................. 
(názov zamestnávateľa) je možné na základe dosiahnutej dohody na vyriešexx xxxxxxxx xxxxx 
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 
xxxxxxxx
 
 
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xňa ...........................
 
 
 
 
                         ----------------------------
                          (meno sprostredkovateľa)
                            sprostredkovateľ
 
 
Prevzal za ZO:             ....................xxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxx                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxx                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxx.................
 
Podpis:                ................................
 
Dátum:                 ................................
Vzor č. 7:
        Rozhodnutie rozhodcu v spxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadnej odborovej organizácie) a .......... (názov zamestnávateľa)
 
Na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR som bol v zmxxxx 
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy vyššieho stupňa.
 
Materiály k sporu a menovací dekrét mi boli doručené dňa .......... Týmto dňom sa považuje 
konanie pred rozhodcom za začaté.
 
Stranamx xxxxx xxx
 
x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
 xx xxxxxx xxxxxx x
 
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxateľa) zastúpený .........., generálny riaditeľ, na strane druhej.
 
 
Za sporný je považovaný nasledujúci bod:
 
1. článok 1 - pracovný čas zamestnancov
 
Nx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxého bodu medzi vyššie uvedenými 
stranami
 
rozhodol takto:
 
Článok 1 - pracovný čas zamestnancov
 
Uvedený článok bude mať nasledovné znenie:
 
"Pracovný čax xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx 
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxojzmennej prevádzke, 
je 36 1/4 hodiny týždenne. U zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne 
vykonáva prácu striedavo vo všetkýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
 
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxmi 
ionizujúceho žiarenia podľa kategórie A, podľa osobitného právneho predpisu je 33 a 1/2 hodiny 
týždenne (nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z. o zákxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxx
 
xxxx x xx xxxx x x xxxx x xákonníka práce stanovuje maximálnu dĺžku pracovného času u 
zamestnancov pracujúcich v rôznych typoch prevádzok. Práve prostredníctvom kolektívnxx xxxxxx 
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxľskej činnosti 
zamestnávateľa je nielen fyzicky, ale najmä psychicky náročný, považujem za primerané túto 
skutočnosť zohľadniť aj pri dĺžke pracovnxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa 
kategórie A, podľa osobitného právneho predpisu, som ponechal dĺžku pracovného času upravenú 
v § 85 ods. 6 Zákonníka práce.
 
Poučenie:
 
V zmysle § 13 odxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xedzi ZO 
.......... (názov základnej odborovej organizácie) a .......... (názov zamestnávateľa) 
uzatvorená. 
 
 
V ............................., dňx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            xxxxx xxxxxxxxx
                              xxxxxxxx
 
xxxx xx xx
               xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
               xxxxxx x xxxxxx xxrostredkovateľa
                   uzatvorená medzi:
 
 
1. strana sporu: ZO .......... (názov základnej odborovej organizácie)
 
         sídlo ZO: ..........
 
         zastúpená: .......xxxx xxxxxxxxx xx
 
 
 
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
 
         xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
         xxxx xxxxxxxxxx
 
         xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxerálnym riaditeľom
 
a
 
 
Sprostredkovateľ: .......... (meno sprostredkovateľa)
 
         trvalé bydlisko: ..........
 
         r. č.: ..........
 
         Bankové spojenie: ....xxxxxx
 
         xxxxx xxxxxxxxxx
 
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
 
 
                        xxx x
 
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 
xolektívnej zmluvy na rok .......... medzi ZO .......... (názov základnej odbornej organizácie) 
a zamestnávateľom .......... (názov zamestnávateľxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxy. Cestovné náhrady budú zúčtované samostatne.
 
Podľa ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní uhradí každá 
zmluvná straxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x 
 
xxxxxxxxxxx xxxxx
 
                        xxx x
 
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prevodom na bankový účet 
sprostredkovateľa uvedený v záhlaví tejto dohody, a to do 3 dní od doručenia konečného znenia 
Zápisnice o riešení sporu. Všetkx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 
                        xxx x
 
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxluvných strán obdrží po jednom 
výtlačku.
 
Strany zároveň vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jej obsahom xx xxxxxxxxxx
 
 
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
 
 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xxx               xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxteľa)
 
 
 
 
 ------------------------
 (meno sprostredkovateľa)
Vzor č. 9:
           xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
 
           xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
                  xxxxxxxxxx xxxxxx
 
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. (názov základnej odborovej organizácie)
         sídlo ZO: ..........
         zastúpená .........., predsedom ZO
 
2. strana sporu: .......... (názov zamestnávatexxx
         xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
         xxxx xxxxxxxxxx
         xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
x
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxdkovateľa)
         trvalé bydlisko: ..........
         r. č.: ..........
         Bankové spojenie: ..........
         IBAN: ..........
 
sa dohodli na nasledovnom:
 
                       Čl. 1
 
Strany sporx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových
vozidiel pri pracovných cestácxx 
 
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa typizovanom tlačive vyúčtovanie 
cestovných nákladov a kópiu technického preukazu.
 
                       Čl. 2
 
Výška cestovných nákladov bude zúčtovaná po skončení sporxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx 
x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxčtovania cestovných nákladov.
 
                        Čl. 3
 
Táto dohoda sa vyhotovuje v 3 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
výtlačku.
 
Strany zárovxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx 
xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
 
 
 
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx........
 
 
 
 ---------------------             ---------------------------- 
  (meno predsedu ZO)              (meno generálneho riaditeľa)
 
 
 ------------------------
 (meno xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxx
             xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx 
                xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi), ....... (adresa), PSČ ......., ....... (mesto)
 
                   Hlasovanie o štrajku
            v spore o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy 
 
Výbor ZO .......... (názov xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx 
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxavretie 
podnikovej kolektívnej zmluvy na roky .......... - .......... medzi odborovou organizáciu 
a zamestnávateľom.
 
V súlade s Vyhlásením zo zhromxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x 
xxlektívnom vyjednávaní.
 
Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s vyhlásením štrajku.
I----------I------I------------I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I--------I
I 1.    I   I      I                  I    I
I----------I------I------------I------------------------------------I--------I
I 2.    I   I      I                  I    I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx    x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx    x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I--------I
I 5.    I   I      I                  I    I
I----------I------I------------I------------------------------------I--------I
I 6x    x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx    x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I--------I
I 8.    I   I      I                  I    I
I----------I------I------------I------------------------------------I--------I
x xx    x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx   x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I--------I
I 12.   I   I      I                  I    I
I----------I------I------------I------------------------------------I-----xxxx
x xxx   x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x   x      x                  x    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I------------------------------------I--------I
 
Táto hlasovacia listina slúži výlučne pre vnútornú potrebu odborovej organizácie. 
Vxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx 
xxxxxxxx
 
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xáklade výsledkov hlasovania.
 
 
                          ....................................
                               predseda Výboru ZO
Vzor č. 11:
              Oznámenie o vyhlásení a začatí štrajku
 
Výbox xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
 
xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxx 
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
 
Oznámenie o vyhlásení a začatí štrajku
 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní Vám 
oznamujeme, že Výbor ZO xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia pred 
sprostredkovateľom a hlasovania zamestnancov o štrajku, rozhodol o vyhlásení štrajku na 
podporu požiadavky rastu priemernej mzdy v roku ....xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
 
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx...... do .......... Ak bude ďalšie kolo rokovania o raste 
priemernej mzdy neúspešné, štrajk bude pokračovať dňa .......... V rozsahu .......... Ak anx 
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 
xxxxx xx xxxx...... žiada zamestnávateľa, aby v termíne dva pracovné dni pred začiatkom 
štrajku oznámil Výboru ZO .........., rozsah nevyhnutných činností a služxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxniach a prístrojoch, ktorých povaha a účel 
neumožňuje, aby ich prevádzka bola prerušená alebo zastavená počas štrajku, aby Výbor ZO 
.......... mohol pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx 
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxť:
 
x xxxxxxxxxx
 
x xxxxxxxxxx
 
x xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
 
 
                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxx xx xxx
                  Oznámenie o ukončení štrajku
 
Výbor ZO ...... (názov základnej organizácie), ....... (adresa), PSČ ......., ...... (mesto)
 
 
 
..........
 
..........x
 
xxxxxxxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
 
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxm 
oznamujeme, že Výbor ZO .......... na svojom zasadnutí dňa .......... na základe výsledkov 
rokovaní medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxx x xxxxxxxx xxxxch, rozhodol o skončení štrajku v čase o .......... Zamestnanci nastúpia 
riadne do práce počínajúc .......... pracovnou zmenou, dňa ..........
 
 
 
.....xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
 
 
 
                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              xxxxxxxx xxxxxx xx
 
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxne sa združovať a súčasný stav kolektívneho pracovného práva v Slovenskej republike. In Právo a zaměstnání, č. 1/2002, s. 14 - 19.
BARANCOVÁ, H. 2003. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxx
BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. 2012. Zákoník práce. Komentář. 1. vydanie, Praha: C.H.Beck, 2012. Xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2.
DRGONEC, J. 2xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx action under the European Social Charter. In European Labour Law Journal, Volume 2 (2011), No. 3. s. 196-224.
GALVAS, M. 2002. k některým základním prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxcovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: MU Brno a Doplněk Brno, 2004.
GALVAS, M. 2003. k některým otázkám sdružovacího práva v pracovnxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xyjednávaní v teorii a praxi. Brno: MU Brno a Doplněk, 2008.
GALVAS, M. 1995. Kolektivní pracovní právo České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxOILO, A.O. H. 2000. Collective bargaining: ILO standards and the principles of the supervisory bodies. Geneve: International Labour Office, 2000, iix x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwcms_087931.pdf.
ILLÁŠOVÁ, M. - PECHANOVÁ, E. 1995. Kolektívne spory a ich riešenie. Trenčín: Odborárske spektrum, 1995.
KMEC, J. - KOSAŘ, D. - KRxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
ĽALÍK, M. 2003. Problematika štrajku v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Podnikateľ a právo. č. 6/2003.
MATEJKA, O. - FRIEDMANNOVÁ, T. 2xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxestnancov. In Debaty mladých právníků 2007, Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
OLŠOVSKÁ, A. - HODÁLOVÁ, I. 2007. Pracovnoprávne aspekty práva nx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xakulta, 2007.
ROUČEK, F. 1925. Služobné smluvy na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Praha: Nákladom ministerstva pre sjednotenie zákonov a organizxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxnational Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 29, Issue 2, 2013. Str. 199-218. ISSN: 0952-617X
STRÁNSKÝ, J. - SAMEK, Vx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Bratislava: Práca, 1991. 121 s. ISBN 80-7094-124-3.
ŠUBRT, B. 1995. Odbory, zaměstnavatelé a právo. Karviná: Nakladatelství Paris, 1995
ŠVEC, xxx
xxxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2014, roč. 66, 8-9, s. 106-126. ISSN 1335-6461.
TKÁČ, V. 2004. Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (Európa, právo a prax). Košice: vydavatxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxospektrum, 1993, ISBN 80-85431-66-1.
VALHANS, J. 2012. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. Praha: C.H.Beck, 2012. 280 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx for Research, Education and Health and Safety (ETUI-REHS), 2007. 72 s. ISBN: 978-2-87452-088-4 (pdf version). Dostupné na internete: [http://www.axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx, M. 1993. Kolektívna zmluva a kolektívne vyjednávanie v otázkach a odpovediach. Bratislava: Odborárske spektrum, 1993.
VLADÁROVÁ, M. 1996. Zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxie: teória a prax: vedecká monografia. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012.
ŽUĽOVÁ, J. - BARINKOVÁ, M. - DOLOBÁČ, M. 2015. Pracovnx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxmetu regulácie pracovného práva. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2015, 252 s., ISBN 978-80-8914-927-8.
Commission staff working document. The role of trxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xtaff working document. Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue. SWD(2012) 264 final, Brussels, 10.9.2012.
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxtension of collective bargaining agreements in the EU, Background paper, EUROFOUND, 2011, 12s. Dostupné na internete: http://www.eurofound.europxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxon No. 154, International Labour Organisation - Industrial and employment relations department (DIALOGUE), International labour standards departxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdocuments/publication/wcms_172186.pdf]
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR