162/1995 Z.z.

Katastrálny zákon - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxa
Zmenený a doplnený:
zákonom č. 222/1996 Z.z.
zákonom č. 255/2001 Z.z.
zákonom č. 419/2002 Z.z.
zákonom č. 173/2004 Z.z.
zákonom č. 669/2xxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxnom č. 180/2013 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kataster nehnuteľnxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami. Dôležité je aj zákonné vymedzenie pojmu "právo k nehnuteľnosti", kxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxladom (§ 119 OZ). Právny režim nehnuteľností sa vzťahuje aj na byty a nebytové priestory (§ 3 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z.).
K odseku 2
Katastrálnym xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxného katastrálneho územia.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 3 ods. 4, 5, 9 (definícia geometrického určenia, polohového určenia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxskorších predpisov;
zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetkx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xnformačný systém
KOMENTÁR
Hlavné úlohy katastra, resp. jeho spoločenské poslanie, je potrebné poznať pri interpretácii katastrálneho zákona a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xatastra hodnoverné, čo sa má zabezpečiť tým, že budú zapisované s určitou odbornou starostlivosťou a len na základe relevantných podkladov, najmä verxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxtanovenia § 71 KZ a je možné ich zmeniť len postupom upraveným zákonom. Z úloh katastra špecifikovaných v ustanovení § 2 KZ je možné odvodiť všetky údajx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xlúžia na ochranu značného množstva spoločenských vzťahov, a preto je na mieste aby ich evidovanie a používanie bolo zákonom precízne upravené.
Súvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov;
zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxtí nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxisu. Na nedostatky upozorňujeme pri príslušných odsekoch.
K odseku 1
Je zrejmé, že katastrálny zákon na rozličných miestach používa pojem "pozemxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xslovenský právny poriadok nepozná pozemok nikoho, iba pozemok nezisteného vlastníka). Pozemok ako vec a ako predmet majetkových vzťahov (občianskoxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxami (hranica držby), ale uvádzať to do definície pozemku je nadbytočné a mätúce. Súčasná definícia pozemku v katastrálnom zákone vedie k absurdným závxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx. by oplotil ľubovoľnú časť zemského povrchu a zriadil na nej parkovisko), čo by bolo v rozpore so základnou úlohou katastra - ochrana práv k nehnuteľnosxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxncia užívacích vzťahov (namiesto vlastníckych), predovšetkým nájomných vzťahov. Na túto evidenciu nadviazala aj súčasná evidencia, najmä katastrxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo pozemkov, ktoré zlúčili do väčších celkov (preorali hranice v teréne), a do katastrálnej mapy sa tak dostali iba "hranice užívania" [pozri aj § 6 ods. 1 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxnania podľa zákona č. 180/1995 Z.z.). V katastrálnej mape sú teda často zakreslené "užívacie parcely", ktoré však z právneho hľadiska nemôžeme považoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxeba hľadať príčiny tejto neurčitej definície - zákonodarca sa pravdepodobne pokúšal v tejto definícii zohľadniť pozostatky staršej evidencie nehnuxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nášho názoru prinieslo viac právnej istoty, ako prináša súčasné znenie. Definícia pozemku sa môže ponechať právnej vede.
K odseku 2
Určenie hranixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx či polkruhové útvary, sú v katastrálnej mape evidované ako krivka poskladaná z drobných úsečiek spájajúcich lomové body.
Druhá veta druhého odsekx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxvstáva teda otázka, ak ju prestanú uznávať, tak zmizne a pozemok už nebude mať hranice? Je to absurdný záver, ale táto definícia svojou nedôslednosťou a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxica, s ktorou súhlasia vlastníci. V praxi ich súhlas môže mať podobu stanoviska v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania podľa ustanovenia § 35 oxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníckym právom" je neúplná, pretože je zrejmé, že táto susedská hranica existuje, aj keď je sporná, akurát je potrebné ju určiť pomocou máp, príp. ixxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxé bola vytvorená (obnova katastrálneho operátu novým mapovaním).
K odseku 3
Definícia parcely nadväzuje na definíciu pozemku. Z toho vyplýva, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxtovať aj časti zemského povrchu, ktoré nie sú
de iure
samostatnou vecou. Je teda naďalej potrebné odlišovať pozemok, ako ho definuje katastrálny zákoxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxrcela musí byť vždy označená parcelným číslom a v katastrálnej mape sa spravidla označuje aj značkou reprezentujúcou druh pozemku.
K odsekom 4 a 5
Pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxx xxxxxxxxxxx xozemku do katastrálnej mapy v podobe parcely sa nezohľadňuje zvlnenie zemského povrchu. Preto výmera je len obsah plochy, ktorú vidíme zhora. Napríklxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý by presahoval výmeru tohto štvorca. Výmera "koberca" sa však v katastri neeviduje. Výmera parcely je vyjadrená v metroch štvorcových (v pozemkovej kxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxá. Výmery E-KN parciel sú spravidla menej presné, keďže xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
Podľa dôvodovej správy k pôvodnému zneniu katastrálneho zákona bolo v roku 1995 na Slovensku evidovaných 3 519 katastrálnych území. V slovenských pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxa danej obce (mesta alebo dediny) v minulosti uspokojovali svoje životné potreby. V súčasnosti je územie niektorých miest tvorené z viacerých katastrxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xzemie Lamač, katastrálne územie Vrakuňa a ďalšie katastrálne územia. V katastrálnom území Lamač existuje LV č. 34, ktorý je odlišný od LV č. 34 v katastrxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxerka listín sa vedie pre každé katastrálne územie zvlášť.
K odseku 9
Obsah katastrálneho operátu je vymedzený v ustanovení § 8 KZ.
K odseku 10
V kxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Katastrálna mapa, ako aj mapa určeného operátu môžu byť v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z.z. aktualizované v papierovej podobe alebo v digitálnej podobx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxcely, ktoré z právneho hľadiska (
de iure
) nie sú samostatnými pozemkami, ale sú tvorené z viacerých pozemkov, resp. ich častí. Značná časť katastrálnyxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxalého problematiky nezrozumiteľná. V prvej časti sa uvádza, že ide o zobrazenie pozemkov vymedzených vlastníckou hranicou (teda pozemkov ako samostxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxemky sú v skutočnosti "vymedzené vlastníckou hranicou" v mape, kým "zlúčené do väčších celkov" sú v teréne (v prírode nemožno rozoznať vlastnícke hranxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xľadiska nezanikli. K obnove evidencie pôvodných vlastníckych vzťahov, a teda aj k vytváraniu máp určeného operátu dochádza v rámci konania podľa zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x minulosti v nájme socialistických organizácii (JRD a pod.). V skutočnosti už tieto nájomné vzťahy vôbec nemusia existovať. Do mapy určeného operátu nxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xíslovanie parciel. Ak sa prekrývajú hranice xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komentár k § 39 ods. 2 KZ).
K odseku 12
Identifikáciou sa zisťuje, ktorý pozemok evidovaný v katastrálnom operáte (napr. v katastrálnej mape) zodpoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx že všetky pozemky nie sú v katastri evidované, preto je často potrebné určiť, "pod" ktorými parcelami v platnej katastrálnej mape sa pôvodné (napr. pozxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxom postupu pri vyhotovovaní identifikácií vydal ÚGKK SR v roku 2003 metodický návod č. MN 74.20.73.46.30.
K odsekom 13 a 14
Geodetické práce vykonáxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, ako aj ďalšie predpisy. V praxi sa najčastejšie stretávame s výsledkom geodetických prác, ktorým je geometrický plán.
K odsekom 15 a 16
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx O tom, či rozostavaná stavba zodpovedá definícii, alebo nie, a teda či bude evidovaná v katastri, rozhoduje katastrálny odbor okresného úradu podľa usxxxxxxxxx x x xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xrávne predpisy
zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov;
zákon č. 215xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpixxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxer plniť svoje hlavné poslanie - poskytovať pravdivé informácie o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam, musí byť aj činnosť orgánov štátnej správy na úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjov katastra a právnej istoty. Ak by sa právo k nehnuteľnosti zapísalo iným spôsobom, ako je vklad (V), záznam (Z) a poznámka (P), je to dôvodom na zrušenix xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx (§ 42 KZ). Za nedostatok katastrálneho zákona považujeme skutočnosť, že bližšie nekonkretizuje, ako sa má zápis vykonať. Katastrálny operát sa vedie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx (vklad, záznam, poznámka) je vykonaný zapísaním nových údajov do listu vlastníctva, alebo zápisom do výpočtovej techniky, príp. či je potrebný zápis xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxzame, že podľa ustanovenia § 5 ods. 3 KZ sa poznámkou nezapisujú práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 KZ, ale len skutočnosti týkajúce sa týchto práv (naxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
K odseku 3
Právotvorné účinky zápisu priznáva katastrálny zákon a Občiansky zákonník výslovne len vkladu. V skutočnosti právne účinky majú aj iné zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxní právna situácia. Napríklad súd rozhodne o určení vlastníka a rozsudok sa následne zapíše do katastra záznamom. V tomto prípade zápisom (záznamom) nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxi katastra. Podľa nášho názoru nemožno nekriticky tvrdiť, že zápis práva do katastra záznamom (napr. zápis na základe rozsudku) nemá žiadne právne účixxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxorý sa v zmysle ustanovenia § 70 KZ stáva hodnoverným a záväzným (až pokým sa nepreukáže opak), a každý je povinný ho používať pri vyhotovovaní verejnýcx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxm podstatne ovplyvniť právne vzťahy k nehnuteľnostiam.
Slovom "predbežné účinky" chcel zákonodarca vyjadriť pravdepodobne to, že skutočnosti, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxíka pozemku).
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 1 (definícia pojmu "právo k nehnuteľnosti"), § 5 (definícia poznámky, vkladu, záxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxov), § 78 (zápisy vykonané pred účinnosťou KZ)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx uvedenú v ustanoveniach § 133 ods. 2, § 149a, § 151e ods. 2, § 151o ods. 1, § 603 ods. 2 OZ. Vklad je úkon okresného úradu, ktorým sa zapisuje do katastra právo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxd má konštitutívne účinky, t.j. ak sa nehnuteľnosť prevádza zmluvou (kúpnou, darovacou, zámennou, príp. inou), nový vlastník nadobúda vlastnícke prxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx, že právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu. Z toho vyplýva, že právne účinky vkladu sú podmienené rozhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvolení vkladu, alebo až samotným vkladom, teda fyzickým zapísaním nadobúdateľa do katastrálneho operátu (do listu vlastníctva). Prikláňame sa k tomxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxávy k pôvodnému zneniu katastrálneho zákona, kde sa uvádza: "zmluvné vlastnícke práva a iné práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa a zanikajú xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xkladu sú v praxi často stotožňované, hoci ide o dva rozličné úkony, čo vyplýva zo znenia ustanovení § 5 ods. 1, § 28 ods. 2 KZ, ako aj z § 133 ods. 2, § 151o ods. 1 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxstra (t.j. na vklad), je posilnenie právnej istoty v majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa nehnuteľností. Vkladom sa údaje o novom nadobúdateľovx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxh oprávnených osobách, a tým uľahčiť nakladanie s týmito majetkovými hodnotami. Ak by bolo nadobudnutie vecného práva viazané na právoplatnosť rozhoxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xovoriť o intabulačnom princípe, pretože samotným vydaním rozhodnutia sa právo nikde "neintabulovalo", teda nezapísalo, a nikto sa o ňom (okrem účastxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxkli niektorým zo spôsobov uvedených v ustanovení § 34 KZ. Samotným záznamom sa nemenia práva k nehnuteľnostiam, no vplyv na právne vzťahy mu nemožno úplxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx009 Z.z.
K odseku 3
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. b) KZ sa poznámka vyznačuje v časti B listu vlastníctva. Poznámky delíme podľa vyhlášky č. 46xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxtočnosti však vyznačením poznámky nevzniká žiadne obmedzenie. Poznámka v konečnom dôsledku vždy len informuje, a to buď o obmedzeniach (napr. poznámxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxre). Obmedzenie teda nevzniká zápisom poznámky, ale vzniká na základe inej právnej skutočnosti (napr. vydaním predbežného opatrenia o zákaze nakladxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx komentár k ustanoveniu § 4 ods. 3 KZ). Hodnovernosť údajov katastra podľa ustanovenia § 39 ods. 2 KZ je spochybnená, ak je v katastri zapísané duplicitnx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxôsobilosť listiny na zápis), § 43 (lehoty na vykonanie zápisov), § 78 (zápisy vykonané pred účinnosťou KZ)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxáška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxra
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
K definícii pozemku a jej nedostatkom sme sa už vyjadrovali v komentári k ustanoveniu § 3 ods. 1 KZ. Definície pojmov drobnx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonodarca pravdepodobne pokúšal vyjadriť, že existujú výnimky z tohto pravidla. Kritériá, na základe ktorých sa majú určiť tieto výnimky, však zákxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrskych a drobných stavieb do katastra, znemožnil zmluvné prevádzanie týchto nehnuteľností (kupovanie, darovanie, výmenu), čo výrazne obmedzuje výxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxierskej stavby možno určiť len približne pomocou mapovej značky, kódu druhu pozemku, kódu spôsobu využívania pozemku (tieto kódy sú súčasťou súboru pxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úradu podľa odseku 3 nemá v praxi podobu vydania rozhodnutia podľa správneho poriadku, hoci podľa nášho názoru ide o rozhodnutie, ktoré má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvať postupom podľa správneho poriadku.
K odseku 4
Z bezpečnostných dôvodov sa môžu niektoré nehnuteľnosti evidovať v katastri len po dohode s prísxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 7 (údaje evidované v katastri), § 8 (časti katastrálneho operátu), § 46 (zapisovanie stavieb)
Súvisxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/200x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxhnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Obsah katastra
KOMENTÁR
Evidovaním týchto údajov kataster napĺňa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxch ustanoveniach.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 1 (definícia pojmu "právo k nehnuteľnosti"), § 2 (úlohy katastra)
Súvisxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xatastrálny operát
KOMENTÁR
K odseku 1
Dôležité je najmä vymedzenie údajov, ktoré obsahuje list vlastníctva, keďže ten je základným dokumentom o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xo listu vlastníctva sa v zmysle smernice na spravovanie katastra nehnuteľností č. S 74. 20. 73. 40. 00 (vydanej ÚGKK SR) vykonávajú ručne. Podobne ako v mxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx
x
xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxré sú predmetom právnych vzťahov;
-
časť B - vlastník alebo iná oprávnená osoba, kde sa uvádzajú údaje o vlastníkoch nehnuteľností alebo iných opráxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe listiny, ktorou osoba vlastnícke právo nadobudla) a poznámky;
-
časť C - ťarcha, kde sa uvádzajú údaje o vecnom bremene, záložnom práve a predkupnxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxe uvedené, v čom vecné bremeno spočíva a na ktoré nehnuteľnosti sa vzťahuje. Ak je vecné bremeno zriadené v prospech určitej nehnuteľnosti, teda na straxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxesp. pohľadávky zabezpečenej záložným právom) sa na liste vlastníctva uvádzať nesmie.
Zbierka listín je tvorená prevažne listinami, na záklaxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxovaní správnosti údajov katastra. Dôležité je vymedzenie pojmu "zmluva" a pojmu "iná listina". Podľa katastrálneho zákona sa pod zmluvou nerozumejú xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x r. o.), teda jednostranné úkony. "Inou listinou" je len listina, ktorá podľa zákona potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, t.j. niektorý zo zákonov na ňu odxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxriály ku konaniam, ktoré sa uskutočňovali postupom podľa správneho poriadku (konanie o návrhu na vklad, o oprave chyby), a teda nie sú verejné v zmysle xxxxxxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, naďalej slúžia ako zdroj informácií o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Železničná kniha bola na území Slovenska vedená len jedna a viedol ju Krajxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxteľností evidovaných v pozemkovej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií všetky údaje z dotknutých pozemkovoknižných vložiek (§ 30 ods. 1 vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxneho operátu podľa ustanovenia § 64 ods. 3 KZ. Dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou, ich sprístupňovanie a uchovávanie podliehajú špeciálnemu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxdy a spôsoby obnovy katastrálneho operátu)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpixxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxj rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý (v rámci svojich právomocí) chránia aj orgány vykonávajúce štátnu správu na úseku katastra (§ 2 KZ). Podrxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxzumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xávisia aj niektoré zákonné obmedzenia pri nakladaní s pozemkami, najmä obmedzenia podľa devízového zákona a obmedzenia týkajúce sa drobenia pozemkox xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxvoria nemožno stotožňovať so stavebným pozemkom. Stavebný pozemok je pojem definovaný stavebným zákonom. Kataster nehnuteľností neobsahuje údaje x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, je potrebné odlišovať aj vodný tok od vodnej plochy (pozri aj § 43 zákona o vodách).
Okrem druhu pozemku sa v katastri eviduje aj spôsob využívaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxstoru (garáž, ateliér, skladový priestor), a to v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z.z. a jej príloh.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 2 xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xápis), § 70 ods. 2 (záväzné údaje katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x znení neskorších predpisov;
zákon č. 202/1995 Z.z. devízový zákon v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrátu
KOMENTÁR
K odseku 1
Keďže v katastri sú evidované veľké majetkové hodnoty, je potrebná zvýšená ochrana tejto evidencie. Z tohto dôvodu katasxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, že originál katastrálnej mapy a originál mapy určeného operátu možno vydať len osobám uvedeným v druhej vete, teda podľa nášho názoru ich nemožno vydax xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxná veta odseku iba zdôrazňuje dôležitosť listu vlastníctva pre evidenciu práv k nehnuteľnostiam. Okresný úrad môže vydať iba jeho kópiu.
K odseku 2 a x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxním "duplikát", t.j. ďalší exemplár listiny. Ak ide o listiny vyhotovené inými štátnymi orgánmi a účastníkmi právnych úkonov, vyhotoví overené kópiex
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxne predpisy
zákon č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkoxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov;
zákon č. 301/2005 Z.z. Trestxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxi správy katastra, ktoré pôsobili na okresnej úrovni, ako aj katastrálne úrady, ktoré pôsobili na krajskej úrovni. Na základe zákonov č. 345/2012 Z.z. x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xseku katastra, podobne ako na niektorých iných úsekoch štátnej správy, rozdelený medzi ÚGKK SR s celoštátnou pôsobnosťou, orgány s krajskou pôsobnosxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xatastrálnom konaní v prvom stupni rozhoduje katastrálny odbor okresného úradu. Na území vojenského obvodu plní úlohy okresného úradu Ministerstvo oxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsy
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v mxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xnení neskorších predpisov
Pôsobnosť úradu
KOMENTÁR
ÚGKK SR usmerňuje štátnu správu na úseku katastra najmä pomocou rôznych usmernxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxenia o spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad a rozhoduje o opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam okresných úradov v sídle kraja (naxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxstra a katastrálnu inšpekciu.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 13 (katastrálna inšpekcia), § 33 (spôsobilosť rozhodovať o návrxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxcie. Katastrálni inšpektori sú oprávnení kontrolovať okrem okresných úradov aj ďalšie osoby, najmä geodetov a obchodné spoločnosti vykonávajúce gexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxografii.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 14 (pôsobnosť katastrálnej inšpekcie), § 15 (oprávnenia katastrálneho inšpektora)x x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xrávne predpisy
zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie
KOMxxxxx x x xx x xx
x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxov.
Okrem oprávnení uvedených v ustanoveniach § 14 a 15 má katastrálny inšpektor pri plnení svojich úloh aj oprávnenie na vstup na cudzie nehnuteľnxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxého úradu obzvlášť hrubým spôsobom porušil všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce práva k nehnuteľnostiam alebo úmyselne porušil všeobecne zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxs. 4 (odobratie osvedčenia o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
KOMENTÁR K § 14 A 15
V ustanoveniach § 14 a 15 sú podrobnejšie uvedené úlohy katastrálnej inšpekcie, ako aj niektoré oprávnenia katastrálnych inšpxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxuteľnosti (§ 26 ods. 1 KZ), ako aj oprávnenie podať návrh na odobratie osvedčenia o spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad v prípade, že zamestnanec oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxecne záväzné právne predpisy (§ 33a ods. 4 KZ).
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 26 ods. 1 (oprávnenie na vstup na nehnuteľnosti), § xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxbnosť okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu
KOMENTÁR
K odseku 1
Okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xú v katastri evidované v dôsledku nedostatočného evidovania nehnuteľností v minulosti. V zmysle zákona č. 180/2013 Z.z. okresný úrad v sídle kraja ďaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x ktorých okresný úrad rozhodoval v prvom stupni. Okresný úrad v sídle kraja vykonáva dohľad nad činnosťou okresných úradov v kraji, a to najmä prostrednxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm je odbor opravných prostriedkov (§ 4 ods. 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvar okresného úradu - katastrálny odbor. V odseku 2 je výpočet právomocí okresného úradu, ktoré má na úseku katastra nehnuteľností. Podrobnosti o jednxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo zákona
§ 4 (zápisy práv k nehnuteľnostiam), § 6 (predmet evidovania v katastri), § 11 (orgány štátnej správy na úseku katastra), § 19 (súčinnosť x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa), § 74 (priestupky na úseku katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Druhý oddiel
SÚČINNOSŤ PRI SPRAVOVANÍ KATASTRA
Súčinnosť s vlasxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxostí a iné oprávnené osoby (nájomcovia, správcovia) povinnosť ohlasovať zmeny údajov o nehnuteľnostiach. Takouto zmenou môže byť napríklad zmena drxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxenie je pravdivé, mal by vykonať zmenu údajov v katastri. Okresný úrad je oprávnený pri preukazovaní zmien požadovať doklady o týchto zmenách od vlastnxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo iného správneho deliktu podľa ustanovení § 74 a nasl. KZ. Fyzické osoby nemusia oznamovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných a iných lisxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxredstaviteľné, aby sa vlastníci a iné oprávnené osoby zúčastňovali na každom katastrálnom konaní, teda pri zápise každého záznamu, poznámky a vkladux xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xba ak ich na to vyzve orgán štátnej správy na úseku katastra - okresný úrad. Tento výklad potvrdzuje aj znenie skutkovej podstaty priestupku podľa ustanxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxovanie lomových bodov v praxi znamená objednanie geodeta a vytýčenie hraníc pozemku (drevenými kolíkmi a pod.). Neuposlúchnutím výzvy okresného úraxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxíc pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, by mohlo viesť k zbytočným konfliktom medzi sporovými stranami.
Súvisiace ustanovenia katastrálnxxx xxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx § 74 (priestupky na úseku katastra)
Súčinnosť s obcami
KOMENTÁR
Obce v rámci svojej kompetencie vydávajú najmä tieto verejné listixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxľstva o nakladaní s nehnuteľnosťami obce. Obce evidujú údaje aj o trvalom pobyte občanov a o správcoch majetku obce. Všetky tieto listiny a údaje sú obce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxri. Keďže okresný úrad nemôže zasahovať do listín iných orgánov verejnej moci, obec je povinná na vyzvanie opraviť chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xných miestach v listine sa údaj uvádza správne) a ktorej opravením sa nemení právna situácia.3) Ak by išlo napríklad o zlé označenie čísla pozemku pod sxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxmocou dostupných prostriedkov nápravy (odvolanie, obnova konania, protest prokurátora a pod.). Oprava zrejmých nesprávností v rozhodnutiach obce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného ustanovenia sa takáto stavba zapíše do katastra na základe písomného oznámenia obce o tom, kedy bola stavba postavená, aké jej bolo pridelenx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosť obce zabezpečiť účasť dotknutých osôb na katastrálnom konaní je opodstatnená najmä pri rozsiahlych konaniach, ako je konanie o obnove katastrálnxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxením). Podľa ustanovenia § 35 ods. 7 vyhlášky č. 461/2009 Z.z. účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb zabezpečí obec podľa ustanovenia § 20 ods. 1 píxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx ako orgán verejnej správy, ktorý je najbližšie k občanom, je aj zdrojom užitočných informácií o vlastníkoch nehnuteľností a o miestnych pomeroch.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxku (§ 44 ods. 1 a 7 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.).
Úlohy obce v oblasti verejnej správy vo vojenskom obvode plní Ministerstvo obrany SR.
Súvisiace usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xseku katastra právnickými osobami)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov;
zákon č. xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxtnymi orgánmi a notármi
KOMENTÁR
Listinami podľa odseku 1 sú napríklad: rozsudky súdov o určení vlastníka nehnuteľnosti, uznesenia súdov o predbxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xôdneho fondu, rozhodnutie súdu o zaistení nároku poškodeného, všeobecne záväzná vyhláška o vyhlásení chráneného územia. Z uvedeného je zrejmé, že poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxm zapisovaním do katastra sa zabezpečuje ochrana záujmov uvedených v ustanovení § 2 KZ.
K odseku 2 pozri komentár k ustanoveniam § 20 KZ.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxE KONANIE
Prvý oddiel
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KATASTRÁLNOM KONANÍ
Katastrálne konanie
KOMENTÁR
K odseku 1
V odseku 1 sú uvedené právnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx konanie vzťahujú (súčinnosť obcí, fyzických a právnických osôb podľa ustanovení § 19 a 20 KZ).
K odsekom 2 a 3
Územným obvodom okresného úradu je okxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx/2013 Z.z.). Ak je na povolenie vkladu príslušných viacero okresných úradov (v zmluve sa prevádzajú nehnuteľnosti z viacerých okresov), príslušným kxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv nechce konať, postupuje sa podľa ustanovenia § 7 ods. 4 SP, t.j. najbližší spoločne nadriadený orgán určí, ktorý okresný úrad konanie uskutoční.
K oxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je poplatok o polovicu nižší, ak je návrh na vklad podaný elektronicky. Keďže na elektronické konanie je potrebné, aby mal účastník konania zaručený elxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxvanie elektronických podaní je spojené s mnohými právnymi aj praktickými problémami. Najčastejšie sú elektronické návrhy na vklad doručované od notxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sporné, či možno takéto návrhy na vklad akceptovať. Bez elektronického zaručeného podpisu účastník konania nemôže predložiť povinnú prílohu návrhu xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxmocniteľa. Rovnako nemôže byť predložená ani zmluva vo forme notárskej zápisnice, keďže aj tú v zmysle ustanovenia § 47 písm. i) zákona č. 323/1992 Zb. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vzhľadom na naznačené aplikačné problémy a s tým súvisiacu právnu neistotu by bolo vhodné, aby zákonodarca precíznejšie upravil tieto právne inštitxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtrálneho zákona sa správny poriadok použije podporne (subsidiárne) na konanie o návrhu na vklad, na konanie o oprave chyby, ak sa oprava týka údajov na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxené v zmysle ustanovení § 34 ods. 3, § 40, § 57 ods. 2, § 58 ods. 7 a § 59 ods. 5 KZ.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 4 (zápis práv k nehnutexxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xatastra), § 58 (zmena hranice katastrálneho územia), § 59 (oprava xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx poriadok v znení neskorších predpisov;
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnycx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dvoch vyhotoveniach, ale len v jednom. Používanie elektronického podpisu a časovej pečiatky upravuje zákon o elektronickom podpise. Viac k elektronxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxuje za doručený až vtedy, keď ho zaeviduje príslušný okresný úrad s náležitosťami podľa ustanovenia § 30 ods. 6 KZ.
Súvisiace ustanovenia katastrálxxxx xxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxce právne predpisy
zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákon) v znení neskorších predpisov
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxvaní priebehu hraníc pozemkov v rámci obnovy katastrálneho operátu. Osoby uvedené v odseku 1 môžu na cudzie nehnuteľnosti vstupovať len
1.
v nevyhnxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnosti vopred informovať ich užívateľa.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 57 (prešetrovanie zmien údajov katastra), § 67c (zisťoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxacia povinnosť
KOMENTÁR
Orgány štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností prichádzajú do styku s verejnými listinami a inými listinami vyhoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtosti podľa katastrálneho zákona, je povinný ju zapísať. Orgány štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností sa môžu dozvedieť aj o konaní, ktoré naxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdy a ÚGKK SR majú porušenie právnych predpisov oznamovať príslušným orgánom, teda orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxému zneniu katastrálneho zákona právna úprava ustanovuje túto činnosť okresných úradov ako povinnosť.
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 301/xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxí a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxOSTIAM
Vklad
KOMENTÁR
K odseku 1
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) KZ pod pojem "zmluva" treba zahrnúť okrem písomných zmlúv aj jedxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx). Vkladom sa nezapisujú práva z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu, z dohôd o zmene poradia záložných práv (tieto práva sa podľa usxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x x xx xxxjmé, že zákon rozlišuje medzi vkladom a rozhodnutím o povolení vkladu. Vznik, zmena a zánik práv k nehnuteľnostiam nastáva podľa katastrálneho zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zmeniť práva k nehnuteľnostiam je podmienená platným rozhodnutím o povolení vkladu (pozri komentár k § 5 ods. 1 KZ). Popri vklade ide teda o ďalšiu podmixxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxú v Občianskom zákonníku, keďže ten na nadobudnutie vecných práv k nehnuteľnosti na základe zmluvy vyžaduje iba vklad. Rozhodnutie o povolení vkladu nxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xri roky po podpísaní zmluvy zmluvnými stranami. Vklad nie je podmienkou účinnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ale podmienkou nadobudnutia vlastxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxom zmluvy spravidla vznikajú práva a povinnosti (napr. povinnosť zaplatiť kúpnu cenu). Obdobne sa pri prevode hnuteľných vecí rozlišuje moment účinnxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxia katastra je vedená v dvoch formách - elektronicky aj papierovo, čo vyvoláva pochybnosti o právnych účinkoch vkladu. V papierovej (list vlastníctvax xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xčinky vkladu? Je potrebné zápis vykonať v obidvoch formách katastrálneho operátu? Z ustanovenia § 41 ods. 1 KZ vyplýva, že zápis by sa mal vykonať v obidxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtutívne zápisy (vklady) len v jednej forme.
K odsekom 4, 5 a 6
V odseku 4 a 5 sú vymedzené dve výnimky, keď sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti nenadobúxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxadu, teda nie "rozhodnutím" o povolení vkladu.
V záujme právnej istoty a verejnej kontroly má každý právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia katastrálneho zákona
§ 1 (definícia pojmu "právo k nehnuteľnosti"), § 4 a 5 (druhy zápisov), § 8 (katastrálny operát a jeho formy), § 31 ods. 4 (rxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxnnosťou KZ)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov;
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov;
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxlo by k vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti. Účelom konania o povolení vkladu je preskúmanie zákonných podmienok na zmenu práva k nehnuteľxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxeľnosti bez toho, aby boli podmienky prevodu preskúmané štátnym orgánom. Vklad je potrebné vykonať v zákonnej lehote uvedenej v ustanovení § 43 ods. 1 pxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§ 4 a 5 (druhy zápisov), § 8 (katastrálny operát a jeho formy), § 28 (vklad), § 31 ods. 4 (rozhodnutie o povolení vkladu), § 43 (lehoty na vykonanie zápxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov
KOMENTÁR
K odseku 1
Katastrálny zákon upravuje účastníctvo v konaní o návrhu na vklad odlišne od správneho poriadku. Keďže kataxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxs derogat legi generali
). Účastníkmi konania sú v zmysle katastrálneho zákona zmluvné strany, ktorým má na základe zmluvy vzniknúť, zmeniť sa alebo zaxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xeda účastníkom konania bude iba jedna osoba.
K odseku 2
Návrh na vklad môže podať len účastník právneho úkonu, na základe ktorého sa má vklad vykonaťx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávnych poplatkov). V zmysle ustanovenia § 24 ods. 5 vyhlášky č. 461/2009 Z.z. možno na oznámenie prihliadať len vtedy, ak je zhodné s návrhom na vklad.
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xrávny úkon môže byť označený napríklad "kúpna zmluva zo dňa 23.01.2011" alebo "zmluva o darovaní zo dňa 03.08.2011". Jednou zmluvnou listinou možno urxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xtoré spočíva v práve darcu bezplatne užívať darovanú nehnuteľnosť. V takom prípade bude označenie právneho úkonu vyzerať nasledovne: "Darovacia zmlxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bude uvedená zmluva spoplatnená dvojnásobne, t.j. spolu za 132 eur (darovanie - 66 eur, zriadenie vecného bremena - 66 eur).
K odseku 5
Prílohou písxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx možno priložiť len jednu zmluvnú listinu (v dvoch kusoch), obsahom ktorej môže byť viac právnych úkonov (§ 26 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.). Zmluva mxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxvrdzujúca právo k nehnuteľnosti je prílohou návrhu na vklad, ak právo k nehnuteľnosti nie je evidované na liste vlastníctva. To znamená, že dané právo k xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxchádza v takýchto prípadoch do úvahy ako príloha návrhu na vklad, je najmä rozsudok súdu o určení vlastníckeho práva alebo dedičské osvedčenie, príp. ixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vhodné, aby okresný úrad takúto listinu najprv zapísal záznamom a až následne povolil vklad. V prípade, že právo k nehnuteľnosti je evidované na liste vxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x návrhu nie je priložená relevantná listina potvrdzujúca vlastnícke právo v prospech osoby uvedenej v zmluve, okresný úrad je povinný prerušiť konanix x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxužíva najmä vtedy, ak vlastníctvo nie je evidované na liste vlastníctva a zároveň v listine potvrdzujúcej vlastnícke právo nie je uvedená C-KN ani E-KN xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxlám, ktoré sú identické s predmetnou PKN parcelou uvedenou vo verejnej listine. Na základe identifikácie možno zapísať vlastnícke právo len k tým E-KN xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (pozri aj ustanovenie § 46 ods. 1 KZ):
1.
Ak sa pozemok rozdeľuje, t.j. pred prevodom alebo zriadením práva (záložného, predkupného, vecného bremenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xozemkom, resp. k jednému z nich.
2.
Zlučovanie pozemkov sa v praxi nevyskytuje často, keďže s väčším pozemkom sa ťažšie nakladá. Ak by ho chcel majitxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, táto časť sa jednoznačne vymedzí v GP, čím sa predchádza možným sporom ohľadom rozsahu vecného bremena. Takto môže byť v GP znázornené napríklad miestx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx
x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, ktorá nie je totožná so žiadnou E-KN alebo C-KN parcelou. Takúto PKN parcelu treba zamerať, aby sa ako parcela C-KN mohla zakresliť do katastrálnej mapxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnať v mene zastúpeného (splnomocnenca). Plnomocenstvom sa existencia tohto právneho vzťahu preukazuje. Podľa správneho poriadku a Občianskeho súxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe predloženie dohody o splnomocnení.
Ak navrhovateľ podal elektronicky oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, je potrebné ho pripojiť k návrhu na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.).
Hoci sa to v katastrálnom zákone výslovne neuvádza, spolu s návrhom na vklad je vhodné predložiť aj doklad o zaplatení sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmného celku, prílohou návrhu na vklad sú aj doklady o splnení zákonných podmienok pre nakladanie s takýmto majetkom (napr. uznesenie obecného zastupixxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx alebo nebytového priestoru predkladá aj dokumentácia, z ktorej je zrejmá poloha a plocha bytu a nebytového priestoru v dome, spoločných častí domu a prxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu s vyznačením jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome, ich čísiel a identifikácia pozemku. Návrh na zápis a dokumentáciu je povinný predložxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxd pre rozhodnutie vo veci.
K odseku 6
Vyznačenie času doručenia návrhu je významné z hľadiska dodržania poradia doručených návrhov v zmysle ustanoxxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe parciel), § 4 a 5 (druhy zápisov), § 8 ods. 1 písm. c) (definícia pojmov "zmluva", "verejná listina", "iná listina"), § 28 (vklad), § 46 ods. 1 (GP ako xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskoršícx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxpise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnačne xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xkt správy katastra, ktorý je spôsobilý aj negatívne zasiahnuť do evidencie zapísaných práv vrátane práva vlastníckeho, a súčasne je právne relevantnxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x§ 3 ods. 3) hranice pozemku (tvar a rozmery), čo všetko je predurčené (determinované) vlastníckym právom k nehnuteľnosti; inak povedané, geometrický xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xlastníka.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. marca 2012, sp. zn. 8 Sžo 41/2008:
Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam má v podstate dve fázy. Zxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxtnej zmluvy za predpokladu, že zákon alebo dohoda strán neustanovuje inak. K nadobudnutiu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam dochádza až vkladom do xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxádzajú však na nich len povinnosti právneho predchodcu, ale aj všetky jeho práva, teda napr. aj právo odstúpiť od zmluvy pri splnení zákonných, resp. zmxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xrajským súdom odvolací súd zastáva názor, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvný prevod konkrétneho majetku, a z jeho uznesenia musí byť zrejmé, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpiteľstvom, by mali byť tie isté náležitosti označenia nehnuteľností, ako ich vyžaduje zákon pre zmluvu v súlade s § 42 katastrálneho zákona. Nie je potxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxode nehnuteľnosti musí byť uzavretá v písomnej forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich podpisov, musia byť na tej istej listine (§ 46 ods. 1, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxy pevne spojené (zošité) tak, aby tvorili technickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním.
KOMENTÁR
K odseku 1
Účelom xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xo vkladovom konaní skúmať platnosť zmluvy a oprávnenie nakladať s nehnuteľnosťou. Pri posudzovaní zmluvy podľa ustanovenia § 31 ods. 1 KZ okresný úrax xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx opodstatnené, že o návrhu na vklad môže rozhodovať iba zamestnanec správneho orgánu s vysokoškolským vzdelaním, ktorý má na to osobitnú odbornú spôsoxxxxxx xx xx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxm konaní "prihliadal aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu". Ak je právo nakladať s nehnuteľnosťou obmedzenxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xx xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxmienky:
-
oprávnenie nakladať s nehnuteľnosťou,
-
podmienky platnosti zmluvy podľa ustanovení § 37 až 41a OZ,
-
dodržanie právnych noriem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx
-
dodržanie predpisov o štátnom majetku, o obecnom majetku a o majetku vyšších územných celkov,
-
skutočnosť, či bola zmluva, ktorá sa povinne zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xa základe zmluvy o prevode nehnuteľností uzavretej do 31. augusta 2009 vzťahujú ustanovenia katastrálneho zákona v znení účinnom do 31. augusta 2009.
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xZ), len pokiaľ sa nehnuteľnosť prevádza na inú osobu. Okresný úrad nepreskúmava platnosť takejto zmluvy, ale len jej súlad s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxva. Procesné podmienky vkladu sú najmä tieto:
-
podanie návrhu s náležitosťami podľa ustanovenia § 30 ods. 4 KZ,
-
návrh na vklad musí podať osobax xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxkone záložného práva),
-
riadne zaplatenie správneho poplatku,
-
prílohy, ak ich katastrálny zákon požaduje,
-
spôsobilosť zmluvy na záxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx
x
xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xx x xxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxdnúť troma spôsobmi:
1.
povolením vkladu,
2.
zastavením konania a
3.
zamietnutím návrhu.
Dôvody zastavenia katastrálny zákon taxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxtanovenie § 31b ods. 1 písm. c) KZ dôvodom na zamietnutie návrhu sú nedostatky uvedené v ustanovení § 31 ods. 1 KZ, teda nedostatok oprávnenia prevodcu nxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxá nehnuteľnosť sa prevádza), v nezrozumiteľnosti, v rozpore so zákonom a pod. (§ 37 až 41a OZ).
K odseku 4
Zákonom č. 304/2009 Z.z. boli do katastrálxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx iba deň povolenia, podpis osoby, ktorá vklad povolila, a úradnú pečiatku. Zmluva sa následne doručovala účastníkom konania. Súčasná právna úprava je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Podľa písmena f) má okresný úrad vyznačiť v rozhodnutí aj deň, kedy nastali účinky vkladu. Konkrétny dátum vzniku právnych účinkov (t.j. deň vykonxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x x x xZ.
K odseku 5
Rozhodnutie o povolení vkladu nemožno preskúmať opravnými prostriedkami podľa správneho poriadku. O zrušenie tohto rozhodnutia sa xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxzhodnutie o povolení vkladu zaslať účastníkom do 15 dní od jeho vydania. Ak účastníci majú záujem vyzdvihnúť si rozhodnutie skôr, môžu tak urobiť osobnx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xašle okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia o povolení vkladu s rovnopisom zmluvy, na základe ktorex xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxho rozdelením), vlastník je povinný označiť lomové body zmenených hraníc v lehote 30 dní v zmysle ustanovenia § 46 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.
K odxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtnutiu sa podáva na okresnom úrade, ktorý môže odvolaniu v celom rozsahu vyhovieť, inak musí vec postúpiť na rozhodnutie súdu. Ide o jednu z mála výnimiex x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx. V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 OSP účastník nemusí byť v konaní pred súdom zastúpený advokátom.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
x x x x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o návrhu na vklad), § 42 (spôsobilosť listín na zápis do katastra)
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov;
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov;
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách;
zákon č. 202/1995 Z.z. devízový zákon v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x znení neskorších predpisov;
zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatrxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xnení neskorších predpisov;
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtrálny zákon) v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. septembra 2010, sp. zn. 1 Cdo 156/2008:
Podľa platnex xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx bytu, ktoré je mimo bytu, mimo jeho uzavretia (napr. pivnica, sklad mimo bytu). Právny význam príslušenstva bytu podľa Občianskeho zákonníka je zároxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx § xxx xxx xxxx x xxxxxx x x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali. Vedľajšie miestnosti sú neobytné miestnosti v byte. Keďže sú pod spoločným uzavretím, sú súčasťou bxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxčasť aj tie miestnosti, ktoré sú neobytné (napr. kúpeľňu, WC, komoru i garáž, pokiaľ je s bytom stavebne a funkčne spojená). Tieto vedľajšie miestnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh rozhodnutí patria. Naproti tomu, vedľajšie priestory ako príslušenstvo bytu možno využiť pre ktorýkoľvek byt podľa dohody a len vtedy sú príslušensxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, je jeho súčasťou ako príslušenstvo bytu, vedľajšia miestnosť, ktorá nemôže byť samostatne predmetom právneho vzťahu, pretože vedľajšie miestnostx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxasťou. Stavebne aj funkčne k tomuto bytu patrí, je napojená na elektrické a vodovodné inštalácie tohto bytu v súlade s dokumentáciou a právoplatnými roxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xp. zn. 1 Sžo 271/2008:
Povinnosťou správy katastra vo vkladovom konaní podľa § 31 a nasl. katastrálneho zákona v rámci procesu skúmania platnosti zmlxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zapíše ho podľa § 38 v spojení s § 39 ods. 1 katastrálneho zákona a v spojení s § 44 ods. 2 vyhlášky č. 79/1996 Z.z. ako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxaných ustanovení Exekučného poriadku. Z právnej normy ustanovenej v § 47 ods. 1 písm. b) v spojení s § 135 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku vyplýva, žx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxnuteľnosť, ktorá je predmetom exekúcie, previedol na niekoho iného alebo aby ju zaťažil, je takou okolnosťou, ktorá bráni povinnému s nakladaním nehnxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xelého procesu vkladového konania (§ 31 ods. 2).
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. marca 2012, sp. zn. 8 Sžo 41/2008:
Prevod vlastníckych práv k nehnxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa súčasne so vznikom platnej zmluvy za predpokladu, že zákon alebo dohoda strán neustanovuje inak. K nadobudnutiu vlastníckych práv k nehnuteľnostiax xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxm vôle v zmluve. Neprechádzajú však na nich len povinnosti právneho predchodcu, ale aj všetky jeho práva, teda napríklad aj právo odstúpiť od zmluvy pri xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xn. 8 Sžo 247/2008:
Zhodne s krajským súdom odvolací súd zastáva názor, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvný prevod konkrétneho majetku, a z jehx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, schváleného obecným zastupiteľstvom, by mali byť tie isté náležitosti označenia nehnuteľností, ako ich vyžaduje zákon pre zmluvu v súlade s § 42 kataxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xx. 3 Sž-o-KS 84/2006:
Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno aj námietkou v katastxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxdať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. mája 2009, sp. zn. 6 Sžo 206/2008:
Aj podľa názoru odvolacieho súdu, pokiaľ xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkov tieto náležite označiť aj podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, pretože bez takéhoto označenia táto zmluva trpela neurčitosťou a teda nepxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxývajúcu z kúpnej zmluvy, podľa ktorej v katastri nehnuteľností nebolo vložené vlastnícke právo, a tú istú nehnuteľnosť ďalšou zmluvou prevedie na inéxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxostí povolený vklad vlastníckeho práva.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2007, sp. zn. 2 Sž-o-KS 93/2006:
Dohodou o rozšírení alebo zúžení rxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxzpodielového spoluvlastníctva manželov v budúcnosti, ale sama osebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu vlastníckych vzťahov manželov založených xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxj forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich podpisov, musia byť na tej istej listine (§ 46 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka); pokiaľ takúto xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxnickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2005, sp. zn. 2 Sž-o-KS 85/04:
Katastrálny zákon umoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxj mu ustanovením § 31 katastrálneho zákona, skúma, okrem iného, platnosť zmluvy a v súvislosti s ňou aj platnosť udelených splnomocnení. Obsah relevanxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxnníka. Pri vzniku pochybností o obsahu právneho úkonu treba ich odstrániť výkladom - gramatickým, logickým, systematickým a pod. - pritom je potrebné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za následok neplatnosť právneho úkonu.
Prerušenie konania o návrhu na vklad
KOMENTÁR
V ustanovení § 31a KZ sú odlišne od správnehx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxtanovenia § 29 ods. 5 SP počas prerušenia konania neplynie lehota na vydanie rozhodnutia.
K písm. a)
Okresný úrad je povinný konanie prerušiť, ak sx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xlatnosti zmluvy. Ak by však zmluva o prevode nehnuteľnosti bola napísaná vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, okresný úrad by bxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, sa okresný úrad môže dozvedieť najmä z podaní účastníkov alebo z oznámení príslušných štátnych orgánov. Konanie sa preruší až do právoplatného rozhoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Predbežnou otázkou nie je začatie trestného stíhania (napr. pre trestný čin podvodu, ku ktorému malo dôjsť falšovaním listín). V trestnom konaní sa rxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx vklad, je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. Okresný úrad konanie preruší a vyzve účastníka, ktorý podal návrh na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxledky má jeho nezaplatenie (zastavenie konania).
K písm. c)
Okresný úrad by mal v rozhodnutí o prerušení konania uviesť všetky nedostatky, ktoré mx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxosti správneho konania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 SP. Môže ísť o prípad, keď účastník konania vôbec nepredložil prílohu, ktorú katastrálny zákon vyxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxu na povolenie vkladu (napr. návrh neobsahuje náležitosti podľa katastrálneho zákona alebo sú v ňom chyby v písaní). Ak by návrh na povolenie vkladu podxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxuvy. Pri zmluve môžu nedostatky spočívať len v chybe v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti. V takom prípade musí byť zo zmluvy zrejmé, že vôxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xké malo byť správne číslo. Oprava zmluvy sa vykoná podľa ustanovenia § 42 ods. 4 KZ. Opravou zmluvy podľa ustanovenia § 42 ods. 4 KZ však nemožno meniť prexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxak na 60 dní.
K písm. e)
Ak súd vydal predbežné opatrenie, ktorým sa účastníkovi konania zakázalo nakladať s nehnuteľnosťou, a okresný úrad sa o tom dxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxx xx pokračuje, ak predbežné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené (§ 77 OSP).
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatrenia a súd následne v konaní určí ako vlastníka osobu odlišnú od účastníka vkladového konania. Rozhodnutie o určení vlastníckeho práva nemožno zapxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxadňovať aj tie rozsudky, ktoré ešte nemôže zapísať. Okresný úrad je povinný skúmať oprávnenie prevodcu nakladať s nehnuteľnosťou a prihliadať aj na inx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxt vlastníctva, ale aj na právoplatný rozsudok, ktorý mu je známy. Podľa ustanovenia § 159 ods. 2 OSP výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastnxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x písm. f)
Príkladom obmedzenia podľa osobitného zákona je zákaz nakladať s nehnuteľnosťou uložený v upovedomení o začatí exekúcie alebo zaistenie nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia katastrálneho zákona
§ 21 ods. 1 (súčinnosť so štátnymi orgánmi), § 28 (vklad), § 30 ods. 4 (náležitosti návrhu na vklad), § 31b (zastavenix xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx § 42 ods. 4 (oprava zmluvy vo vkladovom konaní)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisovx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov;
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxupcom účastníka, konanie sa zastaví. Podanie návrhu účastníkom konania je jedna zo základných procesných podmienok pre povolenie vkladu. V praxi sa vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vklad, no plnomocenstvo na zastupovanie (v elektronickej forme) nie je podpísané elektronickým podpisom účastníka konania, ako to vyžaduje ustanovxxxx x xx xxxx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xd začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak (§ 48 OZ). Okresný úrad je povinný skúmať, či zákon alebo dohxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlútne neplatný úkon nemá žiadne právne účinky. Ak má mať odstúpenie právne účinky, musí byť v zmysle ustanovenia § 45 ods. 1 OZ doručené druhej zmluvnej xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxo skutočností môže okresný úrad využiť všetky dôkazné prostriedky, ktoré správny poriadok pripúšťa.
Tu je namieste poznamenať, že otázka odstúpxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx rôzne názory4) na to, či takéto odstúpenie je možné (je možné odstúpiť od záväzku, ktorý už zanikol splnením?) a aké sú jeho účinky na vlastnícke právo (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx o návrhu na vklad nemá právomoc skúmať platnosť odstúpenia od zmluvy. V platnom práve však nie je žiadne obmedzenie, ktoré by správnemu orgánu znemožňoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Podľa nášho názoru, v rámci predbežných otázok správny orgán posudzuje aj platnosť plnomocenxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xxx xx xxxx
x xnie dvakrát v tej istej veci). Podmienkou je, aby ohľadom rovnakej zmluvy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxov konania, na späťvzatie návrhu na vklad sa vyžaduje súhlas všetkých účastníkov konania.
K písm. e) a f)
Ak účastník konania v určenej lehote nezapxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxe sa začína doručením návrhu okresnému úradu. Ak vo veci konajú dva alebo viac príslušných okresných úradov, konanie sa zastaví spravidla na tých okresxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
K odseku 2
Zákon vymedzuje, v ktorých prípadoch sa nemožno proti rozhodnutiu o zastavení konania odvolať. V ostatných prípadoch sa odvolanie podáxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxa. V prípade podľa ustanovenia § 31b ods. 1 písm. d) KZ sa účastníkom konania rozhodnutie nedoručuje, ale vyznačí sa len v spise. Nie je zrejmé, prečo zákxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnania je vhodné, aby okresný úrad oznámil zastavenie konania podľa ustanovenia § 31b ods. 1 písm. d) KZ aspoň úradným listom.
Súvisiace ustanovenix xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxe konania o návrhu na vklad), § 32 (lehota na povolenie vkladu), § 33 (spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad)
Súvisiace právne predpisy
zákox xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x45/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdnutia ani na vykonanie vkladu. Lehota na vykonanie vkladu (zápisu) je upravená v ustanovení § 43 ods. 1 písm. a) KZ. Lehota na doručenie rozhodnutia je v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxeľnosti vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo zmluva autorizovaná advokátom nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxia vkladu pozri bližšie komentár k § 31 ods. 2 KZ. Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad okresnému úradu žiada rozhodnúť o vklade urýchlene a zaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxky nesprávna (správne má byť "zaplatenia" namiesto "zaplatení" - pozn. autora).
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 28 (vklad), § 30 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx), § 41 ods. 2 (poradie zápisov listín), § 43 ods. 1 (lehota na vykonanie vkladu)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov;
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xným. V tomto prípade sa slovné spojenie "správy katastra v sídle kraja" nahradilo slovným spojením "okresného úradu v sídle kraja". Kvalita týchto dvoxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxsný úrad v sídle kraja už nie je zamestnávateľom zamestnancov pracujúcich na úseku katastra v danom kraji. Po novelizácii katastrálneho zákona uskutoxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxadoch teda nepracujú zamestnanci okresného úradu v sídle kraja, ale zamestnanci Ministerstva vnútra SR. Je v záujme zákonnosti rozhodovacej činnostxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxd rozhodla, sú povinnými náležitosťami rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 5 správneho poriadku, ako aj podľa ustanovenia § 31 ods. 4 KZ (rozhodxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxuje o podobných otázkach ako sudca. Pri nakladaní s nehnuteľnosťami sa môžu vyskytnúť, a aj sa vyskytujú, rôzne právne situácie, na ktorých vyriešenie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxký právny poriadok nepoznal tri stupne vysokoškolského vzdelávania. Vtedajšiemu "vysokoškolskému vzdelaniu" zodpovedá terajšie vysokoškolské vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxnovaná predsedom ÚGKK SR.
V prípade vážneho porušenia právnych predpisov možno osvedčenie o odbornej spôsobilosti odobrať postupom podľa ustanoxxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xkomisia na overovanie odbornej spôsobilosti)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisovx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxorších xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxlad" - de lege ferenda by bolo vhodnejšie nazvať túto listinu "osvedčením o spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad". Zamestnanec sa "neoprávňuje na xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxhu na vklad" odobraté.
O problematickom slovnom spojení "zamestnanec okresného úradu v sídle kraja" (odsek 3) sme sa už zmienili v komentári k ustanxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxení vkladu), § 33 (spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad)
Záznam
KOMENTÁR
K odseku 1
Zákon taxatívne vymedzuje, v ktorých príxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 1 ods. 1 KZ vyplývajúce zo zmlúv. Ostatné práva podľa ustanovenia § 1 ods. 1 KZ vyplývajúce zo zmlúv je potrebné zapisovať vkladom v zmysle ustanovenia x xx xxxx x xxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxinu, ale len listinu uvedenú v § 8 ods. 1 písm. c) KZ, teda listinu, ktorá podľa zákona potvrdzuje práva k nehnuteľnostiam. Musí ísť o relevantnú listinu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxd nájomná zmluva nie je relevantným podkladom na zápis vlastníckeho práva, keďže ju nevydal subjekt oprávnený potvrdzovať, resp. osvedčovať vlastníxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xodľa zákona príslušným orgánom. Podľa zákona môžu takýto rozsudok vydať len súdy. Z uvedeného vyplýva, že okresný úrad neskúma záznamovú listinu len z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxm katastra - chrániť práva k nehnuteľnostiam.
V ustanovení § 28 vyhlášky č. 461/2009 Z.z. sú demonštratívne uvedené listiny, na základe ktorých sa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh sa používa iba pojem "príklep" licitátora.
Formulácia prvého odseku je nepresná, keďže záznamom sa nezapisujú len práva, ktoré sa zmenili, vznikxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx na základe zmluvy.
Lehota na vykonanie záznamu je 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilej na zápis [§ 43 ods. 1 písm. b) KZ]x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xds. 4 EP).
Pri vykonávaní vkladov a záznamov sa musí rešpektovať poradie doručených listín (§ 41 ods. 2 KZ).
K odseku 2
Z odseku 2 vyplýva, že na vykxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxe prvej vety je vymedzená istá množina prípadov a v druhej časti vety za bodkočiarkou sa zbytočne konštatuje, že dispozícia platí aj pre podmnožinu tejtx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxch zmien, postačuje na to rozsudok o určení neplatnosti tohto právneho úkonu.
Aby sa rozhodnutie súdu o neplatnosti právneho úkonu alebo dražby vzťxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podľa ustanovenia § 44a OSP.
K odseku 3
Záznam nemá konštitutívne účinky ako vklad. Vykonaním záznamu sa nemenia právne vzťahy k nehnuteľnostiam, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxvodu, že záznamom sa nemenia práva k nehnuteľnostiam, nevzťahuje sa na jeho vykonanie správny poriadok. Správny poriadok sa zásadne používa len tam, kxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxktoré údaje katastra stávajú záväznými a hodnovernými (§ 41 KZ), každý je od toho okamihu povinný používať ich pri nakladaní s nehnuteľnosťami xx xx xxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx podľa Občianskeho zákonníka jednou z podmienok vydržania vlastníckeho práva k veci a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu).
Súvisiace ustanoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtina", "iná listina"), § 28 (vklad), § 30 ods. 4 (náležitosti návrhu na vklad), § 31b (zastavenie konania o návrhu na vklad), § 36a (listina nevychádxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xáväzných údajov katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov;
zákon č. 40/1964 Zxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. augusta 2005, sp. zn. 2 Cdo 22/2005:
Spracovaním (§ 135b ods. l Občianskeho zákonníka) nie je moxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxtor správne v mimoriadnom dovolaní uvádza, že zákonné záložné právo k bytu podľa § xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxa. Dovolací súd sa stotožňuje s generálnym prokurátorom aj v tom, že vznik tohto zákonného záložného práva nemôže nastať pred vznikom zabezpečovanej pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xznikom pohľadávky uvedenej v tomto ustanovení.
KOMENTÁR
Listiny spôsobilé na vykonanie záznamu sú na okresný úrad doručované podľx xxxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xmailové adresy dotknutých osôb.
Ak verejná listina alebo iná listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, ak neobxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xlebo § 36a KZ. Sú to dve výnimky z pravidla, podľa ktorého okresný úrad nemôže vrátiť prijaté podanie (§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 22/2010 Z.z.).
Súvisiace uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxsť so štátnymi orgánmi), § 34 (záznam), § 42 (spôsobilosť listín na zápis), § 43 (lehoty na vykonanie zápisu)
Súvisiace právne predpisy
vyhláxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxtári k § 34, okresný úrad je povinný skúmať listinu nielen z hľadiska splnenia podmienok podľa ustanovení § 42 a x xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx že listina obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, okresný úrad postupuje podľa ustanovenia § 42 ods. 5 KZ. Z odseku 2 vyplxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa § 43 ods. 1 písm. b) KZ. Okresný úrad vykonanie záznamu oznámi dotknutým osobám podľa ustanovenia § 37 KZ.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xzáznam), § 36a (listina nevychádza z údajov katastra), § 37 (oznámenie o zázname), § 41 ods. 2 (poradie zápisov listín), § 42 (spôsobilosť listín na xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxý ich používať pri vyhotovovaní verejných a iných listín (§ 71 ods. 2 KZ). Ak listina predložená na vykonanie záznamu alebo ako príloha návrhu na vklad nexxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxadov, keď ide o sporné práva k nehnuteľnostiam a dotknutá osoba sa domáha zápisu listiny, ktorá nevychádza z údajov katastra. Okresný úrad nemá právomox xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxch vzťahov medzi dotknutými osobami) alebo na podanie určovacej žaloby podľa § 80 písm. c) OSP (usporiadanie sporných právnych vzťahov súdom).
Súxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxsť listín na zápis), § 43 (lehoty na vykonanie xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov;
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
Oznámenie o zázname sa zvyčajxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu svoju emailovú adresu). Vykonanie poznámky sa neoznamuje. O zmene údajov katastra sa možno dozvedieť aj z internetu nahliadnutím do výpisu z listx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxza z údajov katastra), § 41 ods. 2 (poradie zápisov listín), § 42 (spôsobilosť listín na zápis), § 43 (lehoty na vykonanie zápisu)
Poznámka
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxnosťou, a
2.
poznámky, ktoré informujú o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.
Podľa toho sa tieto poznámky zvyknú nazývať "obmedzuxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxesný úrad nerozhoduje o tom, či bude niekto obmedzený v nakladaní s nehnuteľnosťou, a preto okresný úrad nemôže nikoho poznámkou obmedziť. Špecifickox xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu o zákaze nakladať s nehnuteľnosťou. Obmedzenie, teda zákaz nakladať s nehnuteľnosťou, nevzniká zápisom poznámky, ale už právoplatnosťou uznesxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa, ktorej bol predbežným opatrením uložený zákaz, je povinná ho rešpektovať bez ohľadu na to, či poznámka v katastri vyznačená je, alebo nie je. Príkladxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxo k nehnuteľnosti"), § 4 (druhy zápisov), § 5 (definícia poznámky, vkladu, záznamu), § 39 (zápis poznámky), § 42 (spôsobilosť listiny na zápis), § 4x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxk v znení neskorších predpisov;
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR
K odseku 1
V xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo skutočnosti oznamovať aj osoby oprávnené podľa osobitného predpisu (napr. záložný veriteľ v zmysle Občianskeho zákonníka oznamuje začatie výkonx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx 2
Kým nenadobudla účinnosť vyhláška č. 461/2009 Z.z., boli pochybnosti o tom, čo všetko sa rozumie pod "spochybnením hodnovernosti údajov katastraxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdľa § 39 ods. 2 zákona je spochybnená, ak je v katastri zapísané duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvnej sily (vo vyhláškach).
Najčastejšie prípady tzv. duplicitného evidovania vlastníckeho práva spočívajú v prekrývaní E-KN parcely a C-KN parcxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xx xxxktoré pozemky duplicitne evidované, znemožňuje to vlastníkom nakladať s nehnuteľnosťou. Duplicitne evidovaný vlastník nemôže v konaní o návrhu na vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvidovanie vlastníckeho práva sa dá odstrániť na základe dohody dotknutých osôb (dohoda o usporiadaní duplicitne evidovaných vlastníckych vzťahov)x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxx xrad dozvie pri svojej činnosti, že odpadli dôvody na vyznačenie poznámky, zruší ju. Na to je potrebná relevantná listina, ktorá preukazuje, že dôvody nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 1 (definícia pojmu "právo k nehnuteľnosti"), § 4 (druhy zápisov), § 5 (definícia poznámky, vkladu, zxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriaxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxkon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov;
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx95 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxdla nemá priamy vplyv na práva a povinnosti fyzických či právnických osôb, nerozhoduje sa o jeho povolení postupom podľa správneho poriadku.
Súvisxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xoznámky), § 42 (spôsobilosť listiny na zápis), § 43 (lehoty na vykonanie zápisov), § 78 (zápisy vykonané pred účinnosťou KZ)
Súvisiace právne pxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
Spôsob zápisu práv k nehnuteľnostiam
KOMENTÁR
K odseku 1
Prvý odsek ustanovuje, v ktorých prípadoch sa údaje katastra o právach k nehnuteľnostixx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxnostiam sa vykonáva v elektronickej forme (v pamäti počítača) a súčasne aj v origináloch listov vlastníctva (na papieri).
K odseku 2
Dodržanie porxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xZ), teda len na zápis formou vkladu alebo záznamu. Nepochybne aj niektoré "poznámkové listiny" menia práva k nehnuteľnostiam (napr. predbežné opatrexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxšlo o listiny zapisované poznámkou, ale o záznamové listiny v zmysle ustanovenia x xx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxj osoby (vlastníka, záložného veriteľa, povinného z vecného bremena, nájomcu pozemku a pod.). Aj v zmysle rozsudku Najvyššieho súdu SR z 23. januára 20xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia katastrálneho zákona
§ 4 (druhy zápisov), § 5 (definícia poznámky, vkladu, záznamu), § 8 (katastrálny operát), § 39 (zápis poznámky), § 4x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx Najvyššieho súdu SR z 23. januára 2008, sp. zn. 6 Sžo 101/2007:
Keďže teda pri poznámke nejde o zápis práva, pričom podľa § 43 písm. c) katastrálneho zákoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti), uplatnenie zásady priority podľa § 41 ods. 2 katastrálneho zákona vo vzťahu medzi zápisom poznámky o začatx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxom stráca význam. Takémuto výkladu nasvedčuje aj to, že s touto zásadou priority súvisiaci inštitút plomby podľa § 44 katastrálneho zákona (podľa odsx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra
KOMENTÁR
K odseku 1
Katastrálny zákon pomerne podrobne vymedzujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a iné listiny boli dostatočne určité a nedochádzalo k zámenám nehnuteľností alebo účastníkov. Rozhodovanie o nehnuteľnostiach (v dedičskom konaní, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xb.), xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxno nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: www.justice.gov.sk. K pojmu "zrejmá nesprávnosť" pozri komentár k § xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxneho úkonu, teda práva a povinnosti, ktoré z listiny vyplývajú. Pri parcelách treba vždy uviesť, či ide o parcelu registra C alebo E (pozri aj ustanovenix x x xxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxduje podpis prevodcu, t.j. predávajúceho. Podpis nadobúdateľa, t.j. kupujúceho, sa nevyžaduje. Úradné overenie možno vykonať u notára alebo zamestxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xodpovedá za to, že podpis vykonala (alebo uznala za svoj) osoba, ktorej podpis osvedčil. Samotné overenie podpisu sa na zmluve vyznačí spravidla pečiaxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxuvy koná splnomocnený zástupca, musí byť overený podpis účastníka zmluvy na plnomocenstve, ako aj podpis zástupcu na zmluve.
K odseku 4
Oprava podxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtatkov vyzve účastníkov vkladového konania, aby ich v určenej lehote odstránili a súčasne preruší konanie.
Katastrálny zákon rozlišuje medzi dodxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxrálny zákon pre každú z nich vyžaduje iné náležitosti. Doložka sa vyhotovuje pred zamestnancom okresného úradu, obsahuje predpísané náležitosti a poxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxedčenie vyžaduje v zmluve). Zamestnanec okresného úradu je povinný pred vyhotovením doložky overiť totožnosť účastníkov konania o návrhu na vklad. Vxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxámkou alebo záznamom a obsahuje zrejmú nesprávnosť, okresný úrad ju vráti vyhotoviteľovi alebo tomu, kto podal návrh na zápis, a určí lehotu na vykonanxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxastrálneho xxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxia pojmov "zmluva", "verejná listina", "iná listina"), § 31a (prerušenie konania o návrhu na vklad), § 43 (lehoty na vykonanie zápisov), § 78 (zápisx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov;
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov;
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov
Lehoty na vykonanie zápxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xísmenom b) lehota pre vykonanie záznamu a pod písmenom c) lehota na vykonanie poznámky. O zápise záznamom je okresný úrad povinný informovať dotknuté oxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx
xx xxxxxxxxx lehoty na vykonanie záznamu existuje dôležitá výnimka, a to zápis exekučného záložného práva. Tento druh záložného práva je okresný úrad povinný zapíxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxresný úrad vykoná zápis nového vlastníka na základe odpisu notárskej zápisnice o dražbe predloženého spolu s potvrdením o zaplatení ceny predmetu draxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia katastrálneho zákona
§ 4 (druhy zápisov), § 5 (definícia poznámky, vkladu, záznamu), § 8 ods. 1 písm. c) (definícia pojmov "zmluva", "verexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx), § 78 (zápisy vykonané pred účinnosťou KZ)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxene práva k nehnuteľnosti
KOMENTÁR
Hlavným účelom plomby je informovať o tom, že nehnuteľnosť je dotknutá niektorým z uvedených katastrálnych koxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xríslušného konania. Výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva s označením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva k nehnuteľnosxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xx xx xxxxxx xxxa iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého práva k nehnuteľnosti, plomba sa vyznačí k tejto nehnuteľnosti alebo k tomuto vlastníkovi. Podľa uxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xplomba". Napríklad "plomba X- 54/2013" informuje o tom, že nehnuteľnosti sú dotknuté konaním o oprave chyby v katastrálnom operáte, ktoré sa začalo v rxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxluva", "verejná listina", "iná listina"), § 43 (lehoty na vykonanie zápisov)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxhnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Osobitné ustanovenia o zxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxx xstanovení upravený zápis vlastníckeho práva k "dielom parciel". Diely parciel boli časti pozemkov, z ktorých sa mal podľa GP vytvoriť jeden pozemok (nxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
Katastrálny zákon vymedzuje prípady, keď je potrebné k listine predložiť GP ako technický podklad listiny (pozri aj komenxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx v súlade s účelom katastra - chrániť práva k nehnuteľnostiam, aby boli údaje o právach k nehnuteľnostiam zapisované len na základe relevantných listínx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx bolo vhodné (de lege ferenda), aby zákonodarca novelou zákona upresnil postup, akým sa má preukázať, kto je vlastníkom nehnuteľnosti.
K odsekom 3 a 4
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxka č. 31/2003 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxvanej stavby je potrebný znalecký posudok, aby bolo možné určiť, či ide o rozostavanú stavbu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 15 KZ. Požiadavka na predloženxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrnych stavieb. Uvedeným spôsobom sa napĺňa ďalšia z úloh katastra nehnuteľností - ochrana životného prostredia. V prípadoch podľa odsekov 3 a 4 možno pxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxastrálny zákon.
K odsekom 5 a 6
Náležitosti zmluvy o vstavbe, výstavbe a nadstavbe upravuje zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Oxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxbe.
Pri prvom prevode bytu v určitom bytovom dome sa spolu s návrhom na vklad predkladajú aj situačné plány jednotlivých poschodí bytového domu s vyzxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x x x
Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 vyhlášky č. 461/2009 Z.z. údaje o práve k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo prxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxa stavba postavená, aké súpisné číslo jej bolo pridelené a kto bol jej stavebníkom.
"Preukázať niečo iné" podľa odseku 7 možno podobným spôsobom, akx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx dodržania poriadku v evidencii súpisných čísel, ako aj v záujme riadneho odstraňovania stavieb (postupom podľa stavebného zákona). V zmysle ustanovxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x stavbe sa vymažú na základe návrhu, ktorého prílohou je potvrdenie stavebného úradu alebo obce o tom, že stavba neexistuje.
Katastrálny zákon neusxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx postupovať analogicky podľa odseku 7.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 1 (definícia pojmu "právo x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxs. 1 písm. c) (definícia pojmov "zmluva", "verejná listina", "iná listina"), § 30 ods. 5 (prílohy návrhu na vklad), § 43 (lehoty na vykonanie zápisovxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov;
zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxrálny zákon) v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxskeho zákonníka) nie je možné nadobudnúť vlastníctvo iba častí cudzej veci (stavby).
Piaty oddiel
AKTUALIZÁCIA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zmien údajov katastra je činnosťou, ktorá má zabezpečiť "zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom". Na túto činnosť sa nevzťahujú pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx históriu právnych zmien ohľadom určitej nehnuteľnosti. Ako už bolo uvedené, toto ustanovenie slúži na iný účel - zistiť históriu právnych zmien môžu oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxtí, t.j. ohlasovať ich v zmysle ustanovenia § 19 KZ. Napríklad ten, kto má na tom záujem, môže oznámiť, že určitá stavba evidovaná v katastri už neexistujxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxo stavby vydané rozhodnutie o odstránení stavby. V prípade, že bolo vydané, okresný úrad na základe tohto rozhodnutia vykoná výmaz stavby z katastra.
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam, sa vykonáva na základe žiadosti vlastníka alebo inej oprávnenej osoby alebo z podnetu okrxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xmena údajov je preukázaná z predloženého preukazu totožnosti.
Pri prešetrovaní zmien môže okresný úrad zistiť skutočnosti odôvodňujúce začatie xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxmi a inými oprávnenými osobami), § 20 (súčinnosť s obcami), § 22 (katastrálne konanie), § 59 (oprava chyby v katastrálnom operáte)
Súvisiace prxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxce katastrálneho územia, ktorá nie je totožná s hranicou obce. Hranica obce môže byť odlišná od hranice katastrálneho územia, a to najmä v mestách, kde úxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxí, aby jedno katastrálne územie nebolo na územiach viacerých obcí, čo by komplikovalo evidenciu nehnuteľností, vyberanie daní a pod.
Súvisiace usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Oprava chýb v katastrálnom operáte
KOMENTÁR
K odseku 1
Podľa dôvodoxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxadov, ktoré nápravu urobia buď samy bez účasti ďalších subjektov [písm. a)], alebo v súčinnosti s vlastníkmi nehnuteľností a inými oprávnenými osobamxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxv, obce, ako aj o vlastníkov nehnuteľností a iné oprávnené osoby. Chybami sa v tomto prípade rozumejú len chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnoxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxín do súboru popisných informácií katastra alebo do súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Ide najmä o nesprávne údaje na liste vlasxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa č. 22/2010 Z.z.) sa spis ku konaniu o oprave chyby označuje písmenom X (napr. konanie č. X 15/2010).
Z celkovej povahy inštitútu opravy chyby v katasxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xných oprávnených osôb), na riešenie vlastníckych sporov, na zapisovanie práv k nehnuteľnostiam, na zmenu hraníc pozemkov či na preskúmavanie zákonnxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxžno vykonať, ak boli nesprávne údaje zmenené alebo potvrdené ďalšou listinou, ktorá vychádzala z nesprávnych údajov a následne sa zapísala do katastrx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xovinnosť vlastníkov a iných oprávnených osôb poskytovať v konaní o oprave chyby pravdivé informácie, ako aj doklady na ich preukázanie. Takisto sú povxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx podľa katastrálneho zákona.
K odsekom 4 a 5
Štvrtý odsek je jedným z ustanovení katastrálneho zákona, ktoré vyvolávajú otázky. Rozhodnutie o opraxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá zmena údajov vykonaná na základe tohto rozhodnutia (teda faktické vpísanie opravených údajov na list vlastníctva) však môže mať rovnaké dôsledky akx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxdnutí), je prinajmenšom sporné, či nadobúdateľ uvedený v rozhodnutí nadobudne práva podľa zmluvy, pretože vecné právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xohto zápisu vykonanou na základe rozhodnutia o oprave chyby. To sú pravdepodobne prípady, pri ktorých zákonodarca pripustil (§ 59 ods. 4 katastrálnehx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxenie § 78 ods. 1 KZ, ktoré umožňuje okresnému úradu rozhodovať o "pravdivosti" údajov katastra, vrátane údajov o práve k nehnuteľnosti. Podľa tohto ustxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxastníkov a iných oprávnených osôb na podanie určovacej žaloby. Podľa ustanovenia § 78 ods. 1 KZ možno opravovať výhradne údaje zapísané do 31. decembrx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxnostiam. Takéto rozhodnutie bude podľa nášho názoru vždy iba deklaratórnej povahy, teda právne vzťahy k nehnuteľnostiam sa ním nebudú meniť, ale iba pxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu (E-KN) sa nevykonáva postupom podľa správneho poriadku. V praxi tak môže dôjsť k zmene ("oprave") jej výmery, ale aj hraníc v mape určeného operátu, bex xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ROEP (registra obnovenej evidencie pozemkov), príp. podľa iných inštitútov, ktorými sa obnovovala evidencia pozemkov (napr. ZRPS - zjednodušený rexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx storočia na daňové účely). Z hľadiska právnej istoty je preto žiaduce, aby boli tieto E-KN parcely po zameraní geodetom čo najskôr zakreslené do katastxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxznáva evidovaniu C-KN parciel a E-KN parciel rozličnú právnu ochranu.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 1 (definícia pojmu "právo x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxn údajov katastra), § 67a (revízia údajov katastra), § 78 (zápisy vykonané pred účinnosťou KZ)
Súvisiace právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov;
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov;
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpixxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxo súdu SR z 26. februára 2008, sp. zn. 1 Sžo 80/2007:
Rozhodnutie vo veci opravy chyby v katastrálnom konaní nenahrádza a ani nemôže nahrádzať rozsudok sxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo výlučnej právomoci súdu. Správny orgán si v tomto konaní nemohol otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxť ani ako predbežnú otázku. Spor o týchto otázkach je len v právomoci súdu v riadnom sporovom konaní.
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx proti obnovenému operátu použije správny poriadok. Inštitút námietok umožňuje vlastníkom a iným oprávneným osobám preveriť správnosť obnoveného oxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálneho zákona
§ 22 (katastrálne konanie), § 64 (vyhlásenie platnosti obnoveného operátu)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 71/1xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x62/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxrálneho operátu je strata platnosti doterajšieho katastrálneho operátu. Podľa ustanovenia § 40 vyhlášky č. 461/2009 Z.z. sa platnosť obnoveného kaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxe katastrálneho operátu je upravená v ustanoveniach § 67b až 67d KZ.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 4 (druhy zápisov), § 43 (lehoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxcké práce
KOMENTÁR
Záznam podrobného merania zmien je grafická dokumentácia a číselná dokumentácia zameranej zmeny,5) slúžiaca ako podklad na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxtovovanie záznamu podrobného merania je geodetická činnosť, ktorú môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby - geodeti. Keďže ide o činnosť, ktorá má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxerovania geodetických činností upravuje vyhláška č. 300/2009 Z.z. Záznam podrobného merania je súčasťou operátu geometrického plánu, ktorý sa prexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx katastrálneho operátu), § 57 (prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxstí, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene. GP je podľa ustanovenia § 46 ods. 1 KZ xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxmku. Najčastejšie je GP prílohou zmluvy, ktorou sa prevádzajú pozemky vytvorené reálnym rozdelením.
Z odseku 1 vyplýva, že GP o rozdelení alebo zlúxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxté vhodne, pretože aj samotné rozdelenie pozemku je nepochybne právnym úkonom. GP na rozdelenie pozemku možno zapísať len na žiadosť vlastníka, keďže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxstnenia).
Pri rozdeľovaní pozemkov treba rešpektovať zákonné obmedzenia podľa zákona č. 180/1995 Z.z., ktorých účelom je zamedziť drobeniu pozexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxdárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom (rozdelením), rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť poxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxi sa stretávame s otázkou, či môže väčšina spoluvlastníkov rozdeliť spoločný pozemok na menšie spoločné pozemky. Podľa ustanovenia § 139 ods. 2 OZ: "O xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd." Je rozdelenie veci hospodárením s vecou? Pôvodný pozemok rozdelením zanikxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxstáva aj zmena vlastníckych vzťahov, vznikajú nové veci. V zmysle ustanovenia § 123 OZ len vlastník môže nakladať s vecou. Prikláňame sa preto k záverux xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxnodarca túto problematiku jednoznačne upravil v Občianskom zákonníku.
V odseku 1 je takisto ustanovené, v akých prípadoch sa GP zapíše "evidenčnýx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx evidencia nehnuteľností a každý zápis do tejto evidencie bude mať vždy evidenčný charakter. To nevylučuje, aby mal niektorý zápis súčasne aj konštituxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxeli odkupovať od vlastníkov celé. Dochádza tak k rozdeľovaniu pozemkov bez súhlasu vlastníkov.
GP musí vychádzať z údajov katastra. Súlad s údajmi xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxný aj nový stav. V grafickom znázornení je zmena vyznačená spravidla červenou farbou (napr. nová hranica).
Ďalšie podrobnosti o vyhotovovaní GP obxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majúcou oprávnenie od ÚGKK SR. Aby sa GP mohol použiť na vyznačenie zmeny v katastri, musí ho úradne overiť okresný úrad. Každý GP zapísaný v katastri má bxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx č. 215/1995 Z.z. úradné overenie a autorizačné overenie nesmie vykonať tá istá fyzická osoba.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 30 xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.zxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxeľnostiam xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xného vyššie citovaného rozsudku, ako aj z predchádzajúcich záverov najvyššieho súdu vyplýva jednoznačne právny názor, že na geometrický plán, a to aj xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxgatívne zasiahnuť do evidencie zapísaných práv vrátane práva vlastníckeho, a súčasne je právne relevantným dokumentom (§ 67) evidovaným orgánom sprxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx čo všetko je predurčené (determinované) vlastníckym právom k nehnuteľnosti; inak povedané, geometrický plán je právne relevantné grafické znázornxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SR z 3. októbra 2001, sp. zn. Cpj 33/01:
Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí byť uzavretá v písomnej forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxo jeden list, musia byť všetky tieto jednotlivé hárky pevne spojené (zošité) tak, aby tvorili technickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti alebo právnemu stavu (napr. či spôsob využívania pozemku zapísaný v katastri zodpovedá skutočnosti, či stavba vôbec existuje, či je vlastník zapísxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Pri revízii údajov katastra môže okresný úrad uplatniť oprávnenia podľa ustanovenia § 19 KZ. Podrobnosti o revízii sú uvedené v smernici na spravoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxmi a inými oprávnenými osobami), x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxeho operátu
KOMENTÁR
Cieľom obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním je predovšetkým zaznamenať priebeh hraníc všetkých pozemkov v danom kxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxna mapa. Dôvodom na obnovu je najmä neaktuálnosť katastrálnej mapy alebo jej nepresnosť. Údaje v súbore popisných informácií sa spravidla menia len poxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obnova katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu a zánik práv k nehnuteľnostiam, ak sa však vykoná nesprávne, môže to v konečnom dôsledku ovplyvxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxpríklad pre posúdenie dobromyseľnosti držiteľa nehnuteľnosti (dobromyseľnosť je jednou z podmienok vydržania vlastníckeho práva v zmysle ustanovxxx x xxx x xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xú:
a)
prípravné konanie,
b)
zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce,
c)
vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxsti obnoveného katastrálneho operátu sa doterajší katastrálny operát stáva neplatným a pre kataster sa začne používať obnovený katastrálny operát. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x 63 (konanie o námietkach), § 64 (vyhlásenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx geodetických informácií a nového súboru popisných informácií)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxstí a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zisťovanie priebehu hraníx
xxxxxxxx x x xxx x xxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxým mapovaním. Podľa vyhlášky č. 461/2009 Z.z. sa zisťovanie priebehu hraníc nazýva aj "miestnym prešetrovaním". Po miestnom prešetrovaní a meračskxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obnovený operát sa zverejní a je predmetom konania o námietkach podľa ustanovenia § 63 KZ.
Podľa ustanovenia § 65 ods. 1 KZ na obnovu súboru geodeticxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisom.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 63 (konanie o námietkach), § 64 (vyhlásenie platnosti katastrálneho operátu), § 65 (geoxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xtorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx x xxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx je popísaný postup, akým sa zisťuje priebeh hraníc pozemkov v konaní o obnove katastrálneho operátu novým mapovaním. Podľa vyhlášky č. 461/2009 Z.z. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nový súbor geodetických informácií katastra a nový súbor popisných informácií katastra. Takto získaný obnovený operát sa zverejní a je predmetom konxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxedky podrobného merania obsahujúce náležitosti, ktoré upraví ÚGKK SR všeobecne záväzným právnym predpisom.
Súvisiace ustanovenia katastrálnexx xxxxxx
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxy a spôsoby obnovy katastrálneho operátu)
Súvisiace právne predpisy
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovensxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov
Šiesta časť
VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO OPERÁTU, HODNOVERNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA
Verejnosť katastrálneho operxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xosilňovať právnu istotu v majetkových vzťahoch týkajúcich sa nehnuteľností.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xú už niektoré údaje katastra bezplatne dostupné na internetovej stránke www.katasterportal.sk. Povahu verejnej listiny majú však len výpisy a kópie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxaniam, ktoré sa uskutočňovali postupom podľa správneho poriadku (konanie o návrhu na vklad, konanie o oprave chyby). Tieto spisy nie sú verejné a ich sxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo úradu, aby sa zamedzilo prípadnej manipulácii s údajmi katastra, ako aj z dôvodu ochrany niektorých údajov (rodné číslo, ceny poľnohospodárskych a lxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x x x
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxné čísla sa nesprístupňujú (výnimkou sú vlastníci nehnuteľností). Obmedzené je aj sprístupňovanie cien niektorých druhov pozemkov.
K odsekom 5 a 6
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxjú práva k nehnuteľnostiam. Do zbierky môžu nahliadať len evidovaní vlastníci, ich právni predchodcovia, iné oprávnené osoby [§ 7 písm. c) KZ], ako aj nxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sprístupňujú všetky listiny týkajúce sa nehnuteľnosti, ku ktorej mali tieto osoby právny vzťah.
Listiny sú v zbierke listín spravidla usporiadanx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia katastrálneho zákona
§ 7 písm. c) KZ (definícia pojmu "oprávnená osoba"), § 8 (súčasti katastrálneho operátu), § 69 (poskytovanie údxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov;
vyhláxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Poskytovanie údajov katastra
KOMENTÁR
K odsekom 1, 2 x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx katastra. Výpisy a kópie sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov (príloha zákona č. 145/1995 Z.z.).
Ak technické podmienky neumožňuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxému okresnému úradu.
K odsekom 4, 5, 6 a 7
Vydávanie výpisu z listu vlastníctva, na ktorom je plomba, je obmedzené. Takýto výpis nemožno vydať každémxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.
Katastrálny portál je prístupný na adrese www.katasterportal.sk.
Výpisy a kópie zo súboru geodetických informácií alebo zo súboru popisnýcx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho zákona
§ 3 ods. 12 (identifikácia parcely), § 7 písm. c) (definícia pojmu "oprávnená osoba"), § 8 (súčasti katastrálneho operátu), § 44 (plomxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx9 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx údajov katastra podľa nášho názoru treba interpretovať tak, že údaje katastra sú zapisované zákonom ustanoveným postupom len na základe relevantnýcx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxť používať tieto údaje podľa ustanovenia § 71 KZ. Osoby, ktoré spochybňujú hodnoverné údaje katastra, sú povinné preukázať opak, t.j. vyvrátiť ich. Roxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodnovernosť (a tým aj záväznosť) možno právoplatným rozhodnutím kompetentného štátneho orgánu a na základe podnetu, ktorý katastrálny úrad po prešexxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdajov katastra. Údaje, ktorých hodnovernosť bola vyvrátená, sa v zmysle ustanovenia § 71 ods. 3 KZ nesmú používať.
Poznámka o spochybnení hodnovexxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx009 Z.z.).
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 7 (obsah katastra), § 39 ods. 2 (poznámka o spochybnení hodnovernosti údajov), § 68 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Rozsudok Najvyššieho súdu SR 27. októbra 2000, sp. zn. 2 Cdo 67/2000:
Súd je oprávnený v konaní o vlastníckej žalobe ako predbežnú riešiť otázku vlastnxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Používanie záväzných údajov katastra
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
V prvom odseku zákon demonštratívne vymenúva, na aký účel sa údaje katastra využívxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýchto údajov. Výkladom ustanovení § 70 a 71 možno dospieť k záveru, že záväzné údaje katastra je povinný používať každý, a to najmä ak ich používa na účelx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x
x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxiu hodnovernosti údajov katastra sa pripisujú závažné právne dôsledky - údaje nemožno ďalej používať, a teda nemôžu byť podkladom pre vyhotovenie písxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti údajov katastra.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 2 (úlohy katastra), § 7 (obsah katastra), § 39 ods. 2 (poznámka o spochybnexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckycx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxstníckeho práva k nehnuteľnosti; pri posúdení otázky, kto je vlastníkom, sa môže aj odchýliť od stavu zapísaného v katastri nehnuteľností.
Sxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z.z. V uvedenom právnom predpise sú aj podrobnosti o postupe pri platení, vyrubovaní a vracaní poplaxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxení od správneho poplatku (§ 60 ods. 1 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.).
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 8 (súčasti katastrálneho operáxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxne predpisy
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x znení neskorších predpisov
Náhrada trov katastrálneho konania
KOMENTÁR
Katastrálny zákon ustanovuje podmienky, za ktorých možnx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xlastníkmi a inými oprávnenými osobami), § 22 (katastrálne konanie), § 67c (zisťovanie priebehu hraníc), § 74 (priestupky)
Priestupky
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxie je vnútorný psychický vzťah človeka ku svojmu konaniu, priestupku sa nemôže dopustiť právnická osoba, ale len fyzická osoba. Právnické osoby sú posxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xokutu za priestupok možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo katastrálny inšpektor dozvedia o priestupku, najneskôr však do trocx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxx eur, 3 000 Sk = 99,58 eur, 5 000 Sk = 165,97 eur).
KOMENTÁR
Vybrané priestupky na úseku katastra prejednáva katastrálny inšpektor v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxodetických prác.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 14 (pôsobnosť katastrálnej inšpekcie), § 19 (súčinnosť s vlastníkmi a inými oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xsoba, ak naplní jednu zo skutkových podstát uvedených v odseku 1. Pri správnych deliktoch sa neskúma zavinenie (či je konanie úmyselné, alebo nedbanlixxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx sa okresný úrad alebo katastrálny inšpektor dozvedel o porušení poriadku na úseku katastra právnickou osobou, najneskôr však do troch rokov od porušexxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxx xx xxx xx x xx5,82 eur, 50 000 Sk = 1 659,70 eur, 100 000 Sk = 3 319,39 eur).
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 14 (pôsobnosť katastrálnej inšpekcie)x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xzisťovanie priebehu hraníc), § 74 (priestupky)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxejednávanie priestupkov sa podporne použije zákon č. 372/1990 Z.z., zatiaľ čo na správne delikty sa podporne použije správny poriadok.
Pokutu za pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxta). Súčasne musí byť dodržaná aj lehota troch rokov od ich spáchania (objektívna lehota). Ak už jedna z týchto lehôt uplynula, okresný úrad alebo katasxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx úseku katastra iba zriedkavo.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 14 (pôsobnosť katastrálnej inšpekcie), § 22 (katastrálne konanxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxávne predpisy
zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov;
zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxra 1993 na základe zákona č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike. Predtým boli nehnuteľnosti evidované v evidencii nehnutexxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xds. 4 KZ vyplýva, že "nepravdivosť" zápisov x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxú oprávnenú osobu), ktorý má byť zapísaný v katastri. Prejednávanie takýchto občianskoprávnych vecí nepatrí medzi typické právomoci správnych orgáxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxu na vklad ďalším dôkazom toho, že výkon štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností má niektoré prvky typické pre výkon súdnictva. Orgány katastra xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxtia okresného úradu vo veci správnosti zápisu v katastri nehnuteľností sú napokon vždy preskúmateľné súdmi.
V odsekoch 2 a 3 katastrálny zákon upraxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxlneho zákona
§ 1 (definícia pojmu "právo k nehnuteľnosti"), § 4 (druhy zápisov), § 59 (oprava chýb v katastrálnom operáte), § 81 záverečné ustanoxxxxx
xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxgistra obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav (§ 23 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.)x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxť prešla na okresné úrady.
Na rozdiel od údajov o BPEJ, pri údajoch o zastavanom území obce nie je určené, odkiaľ ich má okresný úrad prebrať. O rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxšia niektoré vzťahy, ktoré súvisia so zmenou právnej úpravy, ako aj so zmenou v organizácii štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. V tejto súvxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxné konštatovať, že sa mu to nepodarilo vyjadriť v súlade s gramatickými pravidlami štátneho xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh orgánov na miestnej úrovni.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 7 (obsah katastra), § 11 (orgány štátnej správy na úseku katastra)
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnex xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
KOMENTÁx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav (§ 23 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.). Pôvodne boli údaje o BPEJ prexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Na rozdiel od údajov o BPEJ, pri údajoch o zastavanom území obce nie je určené, odkiaľ ich má okresný úrad prebrať. O rozsahu zastavaného územia rozhodujx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvisia so zmenou právnej úpravy, ako aj so zmenou v organizácii štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti poukazujeme na nezroxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x gramatickými pravidlami štátneho jazyka.
Prechod právomocí zo správ katastra na okresné úrady je upravený v zákone č. 180/2013 Z.z., ktorým sa reoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxy štátnej správy na úseku katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov
KOMENTÁR § 79 AŽ 79j
Bonitovaná pôdnoekologická jednotka (ďalej aj "BPEJ") sa eviduje v elektronickej podobe po zápxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.). Pôvodne boli údaje o BPEJ preberané od obvodných pozemkových úradov. Po reorganizácii štátnej správy obvodné pozemkové úrady zanikli a ich pôsxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxzsahu zastavaného územia rozhoduje obec v rámci schvaľovania územného plánu obce podľa zákona č. 50/1976 Zb.
Ustanovenia § 79a až 79j Kx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxrozumiteľnosť ustanovenia § 79i KZ. Na jednej strane je evidentné, čo mal zákonodarca v úmysle, no na druhej strane je potrebné konštatovať, že sa mu to nxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x. 180/2013 Z.z., ktorým sa reorganizovalo usporiadanie štátnych orgánov na miestnej úrovni.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 7 (xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastráxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx v elektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav (§ xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxemkové úrady zanikli a ich pôsobnosť prešla na okresné úrady.
Na rozdiel od údajov o BPEJ, pri údajoch o zastavanom území obce nie je určené, odkiaľ icx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti poukazujeme na nezrozumiteľnosť ustanovenia § 79i KZ. Na jednej strane je evidentné, čo mal zákonodxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxhod právomocí zo správ katastra na okresné úrady je upravený v zákone č. 180/2013 Z.z., ktorým sa reorganizovalo usporiadanie štátnych orgánov na miesxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xrávne predpisy
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom pxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xx xxx
Bonitovaná pôdnoekologická jednotka (ďalej aj "BPEJ") sa eviduje v elektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie niektorých pozemkov x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxých pozemkových úradov. Po reorganizácii štátnej správy obvodné pozemkové úrady zanikli a ich pôsobnosť prešla na okresné úrady.
Na rozdiel od údaxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxvaľovania xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxavy, ako aj so zmenou v organizácii štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti poukazujeme na nezrozumiteľnosť ustanovenia § xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x gramatickými pravidlami štátneho jazyka.
Prechod právomocí zo správ katastra na okresné úrady je upravený v zákone č. 180/2013 Z.z., ktorým sa reoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxy štátnej správy na úseku katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov
KOMENTÁR § 79 AŽ 79j
Bonitovaná pôdnoekologická jednotka (ďalej aj "BPEJ") sa eviduje v elektronickej podobe po zápxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.). Pôvodne boli údaje o BPEJ preberané od obvodných pozemkových úradov. Po reorganizácii štátnej správy obvodné pozemkové úrady zanikli a ich pôsxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe obec v rámci schvaľovania územného plánu obce podľa zákona č. 50/1976 Zb.
Ustanovenia § 79a až 79j KZ riešia niektoré vzťahy, ktoré súxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxzumiteľnosť ustanovenia § 79i KZ. Na jednej strane je evidentné, čo mal zákonodarca v úmysle, no na druhej strane je potrebné konštatovať, že sa mu to nepxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx x80/2013 Z.z., ktorým sa reorganizovalo usporiadanie štátnych orgánov na miestnej úrovni.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 7 (obxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxpodárskej pôdy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxkon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálnx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xlektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav (§ 23 xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxiel od údajov o BPEJ, pri údajoch o zastavanom území obce nie je určené, odkiaľ ich má okresný úrad prebrať. O rozsahu zastavaného územia rozhoduje obec v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xo zmenou právnej úpravy, ako aj so zmenou v organizácii štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti poukazujeme na nezrozumitexxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxo vyjadriť v súlade s gramatickými pravidlami štátneho jazyka.
Prechod právomocí zo správ katastra na okresné úrady je upravený v zákone č. 180/201x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxastra), § 11 (orgány štátnej správy na úseku katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodársxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Nárxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) v znení neskorších predpisov
KOMENTÁR § 79 AŽ 79j
Bonitovaná pôdnoekologická jednotka (ďalej aj "BPEJ") sa eviduje v elektroxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje o BPEJ preberané od obvodných pozemkových úradov. Po reorganizácii štátnej správy obvodné pozemkové úrady zanikli a ich pôsobnosť prešla na okrxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xzemia rozhoduje obec v rámci schvaľovania územného plánu obce podľa zákona č. 50/1976 Zb.
Ustanovenia § 79a až 79j KZ riešia niektoré vxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzujeme na nezrozumiteľnosť ustanovenia § 79i KZ. Na jednej strane je evidentné, čo mal zákonodarca v úmysle, no na druhej strane je potrebné konštatovaxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxený v zákone č. 180/2013 Z.z., ktorým sa reorganizovalo usporiadanie štátnych orgánov na miestnej úrovni.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav (§ 23 ods. 2 vyhlášky č. 461/2009 Z.z.). Pôvodne boli údaje o BPEJ preberané od obvoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xdajov o BPEJ, pri údajoch o zastavanom území obce nie je určené, odkiaľ ich má okresný úrad prebrať. O rozsahu zastavaného územia rozhoduje obec v rámci sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxu právnej úpravy, ako aj so zmenou v organizácii štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti poukazujeme na nezrozumiteľnosť uxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxriť v súlade s gramatickými pravidlami štátneho jazyka.
Prechod právomocí zo správ katastra na okresné úrady je upravený v zákone č. 180/2013 Z.z., xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxx, § 11 (orgány štátnej správy na úseku katastra)
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov
Prechodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav (§ 23 oxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxové úrady zanikli a ich pôsobnosť prešla na okresné úrady.
Na rozdiel od údajov o BPEJ, pri údajoch o zastavanom území obce nie je určené, odkiaľ ich má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
Ustanovenia § 79a až 79j KZ riešia niektoré vzťahy, ktoré súvisia so zmenou právnej úpravy, ako aj so zmenou v organizácii štátnej správy na úseku kataxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxle, no na druhej strane je potrebné konštatovať, že sa mu to nepodarilo vyjadriť v súlade s gramatickými pravidlami štátneho jazyka.
Prechod právomxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxi.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 7 (obsah katastra), § 11 (orgány štátnej správy na úseku katastra)
Súvisiace právne predxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxalej aj "BPEJ") sa eviduje v elektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xtátnej správy obvodné pozemkové úrady zanikli a ich pôsobnosť prešla na okresné úrady.
Na rozdiel od údajov o BPEJ, pri údajoch o zastavanom území obxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Zb.
Ustanovenia § 79a až 79j KZ riešia niektoré vzťahy, ktoré súvisia so zmenou právnej úpravy, ako aj so zmenou v organizácix xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtné, čo mal zákonodarca v úmysle, no na druhej strane je potrebné konštatovať, že sa mu to nepodarilo vyjadriť v súlade s gramatickými pravidlami štátnexx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxych orgánov na miestnej úrovni.
Súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona
§ 7 (obsah katastra), § 11 (orgány štátnej správy na úseku katastrxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxch práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Splnomocňovacie ustanovenia
KOMENTÁR K § 80 AŽ 82
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx katastra. Vykonávací predpis má spravidla podobu vyhlášky (napr. vyhláška č. 461/2009 Z.z.). Vydávaním vyhlášok môže ÚGKK SR pružnejšie (bez potrebx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xového zákona sú záverečné ustanovenia, ktorými sa ruší predchádzajúca právna úprava.
Rovnako je pravidlom v závere zákona uviesť dátum účinnosti xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. Katastrálny zákon bol počas svojej existencie dotknutý už niekoľkými novelami (zmenami), pričom kažxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 22/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxstri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Záverečné ustanoxxxxx
xxxxxxxx x x xx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy na úseku katastra. Vykonávací predpis má spravidla podobu vyhlášky (napr. vyhláška č. 461/2009 Z.z.). Vydávaním vyhlášok môže ÚGKK SR pružnejxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xakmer každého nového zákona sú záverečné ustanovenia, ktorými sa ruší predchádzajúca právna úprava.
Rovnako je pravidlom v závere zákona uviesť dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxrke zákonov v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. Katastrálny zákon bol počas svojej existencie dotknutý už niekoľkými novelami (zmenaxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy
zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
vyhláška č. 22/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Spravovaxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
xxxxxxxx x x xx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi o výkone štátnej správy na úseku katastra. Vykonávací predpis má spravidla podobu vyhlášky (napr. vyhláška č. 461/2009 Z.z.). Vydávaním vyhlášok môxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Súčasťou takmer každého nového zákona sú záverečné ustanovenia, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxľ by dátum účinnosti nebol uvedený, zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia v Zbierke zákonov v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 1/19xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Údaj o účinnosti v ustanovení § 82 sa vzťahuje len na pôvodné znenie.
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskex xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxww.lexforum.cz/366>.
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe a katastra. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 1998.
Späť na text

Súvisiace dokumenty