323/1992 Zb.

Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (2)
Komentáre (1)
xxxxxxxx xxx xx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/1995 Z.z., zákona č. 397/2000 Z.z., zákona č. 561/2001 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 527/2002 Z.z., zákona č. 357/2003 Z.z., zákona č. 514/2xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx8 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 141/2010 Z.z., zákona č. 335/2012 Z.z., zákona č. 299/2013 Z.z. a zákona č. 366/2013 Z.z.
JUDr.
Jozef
Fxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I **)
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANxxxxxx
x x
x x x
Ustanovenie vymedzuje predmet úpravx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx postavenia a činnosti notárov nemožno obísť znenie článku 55 ods. 1 ústavy, podľa ktorého sa hospodárstvo Slovenskej republiky zakladá na princípoch xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ktoré uľahčujú ich riešenie. K týmto inštitútom patria aj verejné listiny, ktoré majú vyššiu dôkaznú silu ako listiny spísané súkromnými osobami. Činxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxčianskeho práva, teda na záväzkové právo, rodinné a dedičské právo, pozemkové právo, obchodné právo a iné. Jej cieľom je predovšetkým predchádzať spoxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxtárskeho poriadku upravujúce túto časť notárskej činnosti sú lex specialis vo vzťahu k Civilnému sporovému poriadku.
Tieto kompetencie však patrix xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xráva, čo sú systémy občianskeho práva kontinentálnej Európy, Strednej a Južnej Ameriky, bývalých koloniálnych štátov Ázie a Afriky s kontinentálnoexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxeka písaných civilných zákonov a konflikty vyplývajúce z právnych vzťahov rieši prostredníctvom tzv. case law, t.j. na základe súdnych rozhodnutí v jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxárnym dôkazným prostriedkom je výpoveď svedka. V tomto právnom systéme je neznámou inštitúciou notárstvo latinského typu. Poskytovanie právnych slxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxrany, ktorú zastupuje a ktorá ho platí. Na účely predchádzania sporom štát v tomto systéme nevytvára žiadnu inštitúciu na poskytovanie právnych služixx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm, ako ho pozná kontinentálny právny systém, nie je nezávislý, často je poverovaný právomocou overovať postupy jednoduchého druhu na časovo obmedzenx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxnoprávny charakter má úprava samosprávy notárov. V rámci latinsko-germánskeho právneho systému profesijné komory slobodných povolaní vznikali v 1xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx inštitúciám - komorám s povinným členstvom. Ich funkcia nesúvisela s výkonom práva na slobodné združovanie sa, ale išlo o ochranu individuálnych práv xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členstvo, demokratická vnútorná štruktúra, nezávislosť pri obstarávaní vlastných záležitostí, ako aj disciplinárna právomoc. Výkon záujmovej saxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvnu činnosť, dohliada na činnosť notárov, vedie zoznam notárov, vykonáva disciplinárnu právomoc, vedie Centrálny informačný systém a pod.
Už na prxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxca mal v tomto ustanovení výslovne povedať, že štát plní úlohy na úseku spravodlivosti a v rámci tejto úlohy je notár nositeľom právnej prevencie. Úvodnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x listinnú činnosť a úsek nesporového súdnictva, ktorej účelom je usporiadanie a istota v právnych vzťahoch zabezpečovaná prostredníctvom štátom určxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxolání. In
Ad Notam
, 4/1996;
REIMAN, W. Organizace notářství v Německu. In
Ad Notam
, 6/1995;
KOVÁCS K. Korporativizmus a notárstvo. In
Ars
notariax xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x x
x x x
x xxxxxx x
Notár je staré klasické právnické povolanie, ktorého korene siahxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xivilizácií, aj orientálnych, poznala pisárov a úradníkov nazývaných "scribae", "librarie", "tabularie" a objavuje sa aj "notarie", ktoré pochádza x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxy sa o toto dedičstvo prestala starať a premárnila ho. Na stredovekých univerzitách sa intenzívne študovalo rímske právo a ako jeho súčasť sa vyučovala xx xxxxx x xxxxxxxxx x
xxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xnštitút vierohodných miest "loca credibilia" nachádzame v Uhorsku už v 12. storočí. Boli to cirkevné korporácie (prevažne kapituly a kláštory), ktorx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxria notárstva charakterizovaná ako prechod v právnom živote od súkromného dokumentu ku kategórii verejného dokumentu, a to prostredníctvom verejnex xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkými podmienkami v Európe kodifikovala kódexy súkromného práva. Tomu sa prispôsobovali aj inštitúcie, notárstvo nevynímajúc. Francúzska úprava noxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy.
Spoločenské a hospodárske pomery druhej polovice 19. storočia vyžadovali, aby aj v Uhorsku, podobne ako v rakúskych krajinách, bola uzákonená inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxbudnúť účinnosť 1. novembra 1873. Keďže dovtedy nedošlo ani len k vyhláseniu zákona, bol tento termín posunutý na 1. január 1874. Pripravovaný predpis xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxk. čl. XXXI/1875, ktorý ako deň nadobudnutia účinnosti ustanovil až 1. august 1875. Tento deň teda môžeme považovať za deň vzniku notárstva v Uhorsku. Nxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxn k ďalšej novelizácii zák. čl. XVI/1894 o pozostalostnom pokračovaní.
Po vzniku Československej republiky bol prijatý recepčný zákon č. 11/1918 Sxx xx x xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxnskej republiky. V dôsledku týchto zmien na Slovensku platilo uhorské obyčajové právo a v Čechách Všeobecný rakúsky občiansky zákonník. Táto duplicixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxení, existovala aj v oblasti právnych predpisov upravujúcich verejné notárstvo.
Od verejných notárov ako štátnych orgánov určených na to, aby spisxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxlnej a obecnej samospráve. Úrad obecného notára bol zriadený na pomoc obecným orgánom pri vybavovaní obecnej agendy a bol poradným aj výkonným orgánom xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dobré štylistické schopnosti a bol oboznámený aj s pozemkovoknižnou agendou, prevzal do značnej miery nielen vyhotovovanie najrozličnejších písomxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxšlo. Listiny spísané obecným notárom v tejto agende mali charakter súkromných listín.
Po prevrate v roku 1948 sa pristúpilo k novej úprave notárstvax xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxšenie notárstva a rozdelenie jeho agendy medzi súdy a advokáciu, pristúpilo sa k novej úprave notárstva. Výsledkom bol zákon č. 201/1949 Zb. (a nariadxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrstva, ale jej účinky smerovali k "novej organizácii" práce. Notári sa stali členmi krajských notárskych zborov. Tým notárstvo stratilo svoju pôvodnx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxnom č. 116/1951 Zb. o štátnom notárstve, ku ktorému bolo vydané vykonávacie nariadenie ministra spravodlivosti č. 117/1951 Zb. Súčasne nadobudlo úxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxkona o štátnom notárstve notárska činnosť zahŕňala činnosť vo vlastnom odbore pôsobnosti (predovšetkým spisovanie notárskych listín), činnosť z poxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtne notárstva. Notárstvo sa stalo štátnym úradom a notári a notárski zamestnanci štátnymi zamestnancami.
Ďalšiu zmenu v organizácii a kompetencii xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
agenda
vrátane rozhodovania prešla priamo do kompetencie štátneho notárstva. Dozor nad štátnym notárstvom prislúchal krajským súdom. Pokiaľ ide o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx uskutočnili v päťdesiatych rokoch, treba ešte spomenúť zákon č. 26/1957 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1957. Tento zákon zjednotil všetky poplxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxatky. K poslednej a základnej zmene v úprave štátneho notárstva došlo v dôsledku vydania nového Občianskeho zákonníka v roku 1964. Dňom 1. apríla 1964 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxo historického prehľadu je zrejmé, že notár a jeho činnosť boli vždy späté s výkonom verejnej moci. Štát deleguje na fyzickú osobu časť svojich právomocxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxčania na základe slobodného rozhodnutia môžu najlepšie uplatniť svoje individuálne záujmy a hospodárske potreby, a tak si zabezpečiť svoj prospech, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxojej zodpovednosti a postavenia garanta právnych istôt svojich občanov. Prezieravý a demokratický štát sa snaží nevstupovať do týchto vzťahov priamxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxilitu spoločnosti všeobecne. Z toho dôvodu jedným z princípov latinského notárstva je štátom zverený okruh činností, ktoré môže vykonávať iba notár, x xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na výkon funkcie notára uvedené v ustanovení x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxsť, je vylúčené, aby túto činnosť mohli vykonávať právnické osoby. Nepísaným, ale o to dôležitejším predpokladom fyzickej osoby na výkon funkcie notáxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxneho vzťahu, resp. hodnovernosť skutočností, ktoré osvedčuje. Pre pochopenie postavenia notárov a notárstva uvádzame tento citát: "Aj tam, kde nemaxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxvený osobitnou dôverou. Vo väčšine prípadov pritom presne nevedia, v čom tá dôvera spočíva, na čo sa vzťahuje a aký má rozsah, ale vie sa, že notár je osobixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxi jeho myslenie a jeho konanie."
K neodmysliteľným princípom výkonu notárskej činnosti patria zásady nestrannosti a nezávislosti, ktorým sa budemx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxincíp
numerus clausus
. Pod pojmom "
numerus clausus
" rozumieme exkluzívnu kompetenciu štátu pri výkone štátneho dohľadu nad notárstvom, rozhodovanxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xre verejnosť zabezpečil kvalitatívne a ekonomicky jednotný výkon notárskej činnosti, ako aj dostupnosť výkonu notárskych úkonov v rámci celého územxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxkej listiny (klasický francúzsky výraz "acte authentique") s jej špecifickými funkciami (vyššia dôkazná sila, záruka správnosti, záruka účinnostix xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxri latinského typu. V rámci Európskej únie ide o všetky štáty okrem Veľkej Británie, Írska a škandinávskych krajín, z krajín, ktoré pristúpili k Európsxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx latinského typu neznámy. V krajinách "common law", t.j. v krajinách, kde sa uplatňuje anglo-americký právny systém, hovoríme o "notary public", ktorx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx neuplatňuje.
V súčasnosti nemožno prehliadnuť tendencie, ktoré by sa dali označiť ako snaha o "dereguláciu". Tento jav možno pozorovať v štátnych šxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxrskym výsledkom. Podaktorí sa domnievajú, že sa to vzťahuje aj na tzv. trh právnych služieb, do ktorého zahŕňajú aj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnosti, ktorá v podstate nie je voľnou službou, jej kvalita a cena nezávisí od ponuky a dopytu na trhu. Predstavuje skôr štátnu úlohu, ktorej cieľom je zabxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhádzajú všetky krajiny latinského notárstva vrátane inštitúcií Európskej únie. Európsky parlament vo svojom rozhodnutí z 18. januára 1994 v tzv. "Maxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx štátnu povahu notárskych úkonov a notársku činnosť vyňal z činností vykonávaných ako slobodné povolanie, ako je to napríklad u advokátov. Zároveň sa pxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxegulačnej kompetencie Komisie v Bruseli.
Numerus clausus
je klasickým princípom slobodného notárstva latinského typu. Krajina, ktorá by sa ho zriexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa báze slobodného povolania, výkon verejnej moci uskutočňuje za odplatu. Z ekonomického hľadiska sa na neho hľadí ako na podnikateľa, jeho príjem sa zdxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtva musí odrážať rovnováhu medzi verejnou funkciou a poslaním slobodného povolania. Musí prihliadať na tradície a zároveň aj na úlohy, ktoré prináša sxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxprávy, ktorú predstavuje komora s povinným členstvom. Ak má byť notár slobodný, nestranný a nezávislý, nemôže byť priamo organizačne napojený na štátxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrstva vyplýva, že notári sú nositeľmi právnej prevencie. Táto skutočnosť však do 1. septembra 2009, kedy nadobudla účinnosť novela Notárskeho poriadxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxravodlivosti a v rámci tejto úlohy je notár nositeľom právnej prevencie." Úlohou notárov je teda v mene štátu vykonávať s časovým predstihom úkony, ktoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxu sporu, ten, kto sa opiera o právo, má mať v tomto právnom spore zabezpečené alebo osvedčené v notárskom akte výhodnejšie a pevnejšie postavenie. Ide o ixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxže spoliehať na to, že mu štát poskytne efektívnu ochranu jeho práv. Notári by mali pri výkone svojej činnosti pristupovať k jednotlivým prípadom komplxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxstníkov. Toto kladie vysoké nároky na výkon práce notára, keďže okrem správnej aplikácie príslušnej právnej normy sa ako nemenej dôležitý javí etický x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx aby každý jednotlivý prípad riešil a posudzoval z hľadiska výkonu právnej prevencie. Výkon právnej prevencie by mal byť aj dominantným záujmom štátu v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxmpetencií. Treba dodať, že na škodu veci to tak vždy nie je.
K odseku 3
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxzený. Došlo k tomu až novelou (zákonom č. 304/2009 Z.z.) účinnou od 1. septembra 2009. Notársky úrad nemá vlastnú právnu subjektivitu, ide o právnu konšxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxký počet notárskych úradov, aký je potrebný na výkon riadnej právnej starostlivosti. To znamená, že štát prihliada na časovú a teritoriálnu dostupnosx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxtlivých regiónov. Takisto z tohto zákonného vymedzenia vyplýva, že výkon notárskej činnosti sa viaže k sídlu, do ktorého bol notár vymenovaný. Zákon nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xinnosti mimo tohto sídla mal byť obmedzený len na vykonanie tých úkonov, ktoré z objektívnych dôvodov nemôže vykonať iný notár v sídle, resp. v blízkom oxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkej komory SR mali posudzovať ako obchádzanie zákona a porušenie etického kódexu.
Notárske úrady zákonom určeným postupom obsadzujú fyzické osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxtavy), teda aj k funkcii notára (§ 10 ods. 5 NP). Nárok na vymenovanie za notára však vzniká až vtedy, ak uchádzač splní zákonné predpoklady a zároveň je akx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Oprávnenie na výkon notárskej činnosti nemožno chápať ako licenciu oprávňujúcu na výkon zárobkovej činnosti. Nejde o majetkové xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx 97). Na práva nadobúdané v tejto súvislosti sa vzťahuje ochrana v zmysle čl. 20 ústavy.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
Literatúra
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho vývoj, organizace a pravomoc. Praha:
Academia
, 1976;
FARKAŠOVSKÝ, J. Na úvod. In
Ars
notaria, 2/2002;
HATTENHAUER, H. Evropské dejiny právxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Slovensku. Notárstvo na Slovensku NK SR 1995;
SHAW, G. Notaries in central Europe - transformation as reprofessionalisation. In Notarius Internatxxxxxx x x xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x právu obchodných korporací. In
Ad Notam
, 6/2011;
SISKOVIČ, Š., SISKOVIČOVÁ, K. Vývoj pojmu notár a jeho
agenda
na našom území v stredoveku. In
Ars
nxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
x x
x x x
V tomto ustanovení je vymedzené, čo je notárskou činnosťou a akú inú činnosť okrem notárskej činnosti môže notár ešte vykonávať. V odseku 1 sú uvedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je Civilný mimosporový poriadok, podľa ktorého notár koná v mene súdu v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny ako súdny komisár na základe poverxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu rozhodcu podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx moci a pri jej výkone notár nemá postavenie verejného činiteľa. Odsek 4 tohto ustanovenia je kľúčový, potvrdzuje verejnoprávny charakter notárskej čxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx činnosť notára v širšom zmysle slova, a na osobitnú činnosť (odsek 3). V súvislosti s výkonom notárskej činnosti zákon umožňuje, aby notár vykonával aj xxx xxxxxxxx xx xxx
x xxxxxx x
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxĺňa heslo latinského notárstva "lex est, quod notamus" ("zákon je to, čo je napísané"). Notár pri tejto činnosti vyhotovuje účastníkom podľa ich požiaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjej činnosti, teda za to, že tieto jeho akty sú zákonné, v súlade s platným právnym poriadkom. Zákon umožňuje notárom spisovať vo forme notárskej zápisnxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx aj podľa ďalších predpisov súkromného práva. To predpokladá, že notár musí byť xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, má možnosť určiť, aby právne vzťahy hodné mimoriadnej starostlivosti mali vyhradenú formu notárskej zápisnice. Treba povedať, že slovenský právny xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxhodách týkajúcich sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 143a OZ a pri závete neplnoletej osoby staršej ako 15 rokov podľa § 476d ods. 2 Oxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtiny pri akciovej spoločnosti podľa § 162 ods. 2 OBZ, ako aj v prípade zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti podľa § 218a ods. 1 OBZ, ktoré sa xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx x x xxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxnnosťou, kde sa notár naplno prejavuje ako osoba požívajúca dôveru, ktorej povinnosťou je starostlivo zachytiť všetko podstatné, čo sa v jeho prítomnxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxého deja, zároveň nenesie zodpovednosť za to, že osvedčovaný skutkový stav skutočne prebehol v súlade so zákonom. Jeho úlohou je vo forme verejnej listxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xotár mohol prijímať do úschovy listiny, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Nešlo o xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxjemcovi, pričom právo nakladať s predmetom úschovy mal zložiteľ. S účinnosťou od 1. januára 2003 novela Notárskeho poriadku (zákon č. 526/2002 Z.z.) uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xričom zložiteľ sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy - dispozičné právo prechádza na notára. Tým sa vytvorili pxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xriniesla novú úpravu notárskych úschov - rozšírili sa kompetencie notára vo veciach notárskych úschov, notár môže prijať do úschovy závet, inú listinxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xnuteľné veci a peniaze na účely splnenia záväzku, tzv. solučné úschovy, ktoré dovtedy boli v právomoci súdov.
K xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xostať bokom. Novela (zákon č. 561/2001 Z.z.) s účinnosťou od 1. januára 2002 zverila komore vedenie Centrálneho informačného systému (ďalej len "CIS"x x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxkou činnosťou sú aj úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. Ide o úkony notára súvisiace s notárskymi centrálnymi registrami, ktorých vedxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxrálny register záložných práv (NCRzp), Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo), Notársky centrálny register závetov (NCRzaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxé registre, ide o vedenie Registra Dnot, Registra N, Registra Nz, Registra osvedčených podpisov (Kniha osvedčenia pravosti podpisov), Registra notáxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxtanovené údaje. Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxnávanú modernými technickými prostriedkami založenými na komunikácii a spracovaní dát prostredníctvom internetu. Pre výkon tejto činnosti notár mxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu (zákona č. 267/2015 Z.z.), t.j. 1. decembra 2015, nejde o úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, ale o konanie vo veciach notárskych centxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xx xxxxmbra 2015 novela (zákon č. 267/2015 Z.z.) do tohto odseku zapracovala nové písmeno, ktorého text nadväzuje na rozširujúcu sa legislatívu v tejto oblasxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xiesto.
K odseku 2
V úprave dedičského konania došlo od 1. januára 1993 k zásadnej zmene. Zákon č. 264/1992 Zb. zrušil štátne notárstva a zákonom č. 26xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxstupňové súdy. Konanie o dedičstve bolo upravené v piatej hlave Občianskeho súdneho poriadku v ustanoveniach § 175a až 175zd. K ďalšej závažnej zmene xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxlizovaný viac ako 80-krát, čím došlo k narušeniu jeho obsahovej i logickej nadväznosti. Cieľom novej právnej úpravy je vytvoriť také procesnoprávne ixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxocesné kódexy, zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z.z. Správxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxje v konaní o dedičstve na základe poverenia súdu a jeho rozhodnutia a úkony vykonané na základe poverenia sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancix xx xx xx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxárstiev diskusia, akým spôsobom upraviť dedičské konanie, či sa bude aplikovať osvedčovací model z uhorského dedičského konania, alebo súdny komisaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxia o dedičstve, celkom nezávisle od sústavy súdov. Druhý model, tzv. súdny komisariát, predpokladal účasť notárov v konaní o dedičstve na základe povexxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xývalého Federálneho zhromaždenia a mal veľký počet zástancov predovšetkým v Českej republike. Keďže prioritným cieľom bolo odštátnenie bývalých štxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xedičských vecí sa na Slovensku v roku 1995 pristúpilo k modifikácii modelu súdneho komisariátu. Novelou Občianskeho súdneho poriadku (zákonom č. 23xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa základe vydania osvedčenia o dedičstve. Postavenie notára ako súdneho komisára bolo posilnené novelou Občianskeho súdneho poriadku (zákonom č. 3xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxktoré procesné rozhodnutia (napr. rozhodnutie, ktorým sa upravuje vedenie konania, rozhodnutie o ustanovení opatrovníka, o ustanovení znalca, o znxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxcie. Je oprávnený vydávať takmer všetky procesné rozhodnutia (okrem uvedených v § 161 ods. 2 CMP). Navonok rozhoduje súd prvej inštancie, na základe jexx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxkoľko tento inštitút vzhľadom na nové postavenie notára ako súdneho komisára stratil opodstatnenie.
xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve na dedičstvá po poručiteľoch, ktorí zomxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxve notárovi, ktorý je poverený vo veci dedičstva konať, po skončení konania notárovi, ktorý bol poverený vo veci konať, ak takého niet, poverí sa notár pxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navyše umožňuje notárovi ako súdnemu komisárovi konať v konaní o umorenie listiny (§ 310 až 332 CMP).
V rámci dedičského konania je súdny komisariát xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtoch bývalej monarchie platí tento osvedčený inštitút dodnes. V Rakúsku, v Českej republike a na Slovensku klasický súdny komisariát (už modifikovanx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxe na základe rozhodnutí (végzés), v Chorvátsku a v Slovinsku notári konajú v dedičských veciach z poverenia súdov.
K odseku 3
V tomto odseku ide o osobxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxť okrem notárov vykonávajú aj iné subjekty. Možno povedať, že notár pri výkone tejto osobitnej činnosti poskytuje právnu službu, aj keď to v tomto ustanxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxní v znení neskorších predpisov a funkciu mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Výkon funkcie mediátora bol v odseku 3 upravený aj pred noxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsom. Výkon funkcie rozhodcu novela presunula z odseku 2 do odseku 3.
Výkon funkcie rozhodcu je upravený zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx konanie nasledujúce výhody:
-
pružnejšie a rýchlejšie konanie,
-
úspora nákladov konania,
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxkmi v danom odvetví,
-
možnosť ustanoviť za rozhodcov skúsených právnikov.
Základom rozhodcovského konania je rozhodcovská zmluva, ktorú zákox xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx o tzv. procesnú zmluvu, ktorá sa od bežných zmlúv odlišuje tým, že má osobitné právne účinky v procesnom práve, zakladá právomoc rozhodcovského súdu roxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxvať v súvislosti s notárskou činnosťou. Agendu rozhodcu vykonáva notár pod spisovou značkou N a odmena za túto činnosť sa určuje na základe dohody.
V pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxezpečovať istotu v právnych vzťahoch, predchádzať sporom, vykonávať dôležité úlohy na úseku nesporového súdnictva, má predpoklady byť dobrým mediáxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxona výkon činnosti mediátora je podnikaním, pričom výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný s podnikaním. Notár, ktorý sa podujme na základe tohto zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxrom 2009 notár mohol vykonávať funkciu mediátora iba podľa podmienok ustanovených zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Novela (zákon č. 304/2009 Z.zxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkonáva notár pod spisovou značkou N a odmena za túto činnosť sa určuje na základe dohody.
K odseku 4
Pojem "verejná listina" je v našom právnom poriadkx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxpisom vyhlásené za verejné, potvrdzujú toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je preukázaný opak. Ide o pozitívne vymedzenie tohto pojmux xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxy môže oprávnený orgán vydať až po presne určenom formálno-právnom postupe, ide o samozrejmú požiadavku, ktorá v prípade verejných listín vydávaných xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxj. listina, sa nepovažuje za verejnú listinu. Vzhľadom na elektronizáciu verejnej správy a s tým spojené úlohy notára, novelou (zákonom č. 267/2015 Z.xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpisy a výpisy z informačných systémov verejnej správy.
Verejnými listinami sú iba listiny, ktoré notár vyhotovuje pri svojej činnosti podľa odsexxx x x xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí ide sčasti o notárske zápisnice, osvedčovacie doložky pri legalizácii, vidimácii a predložení listiny. Pri protestácii zmenky ide o protestnú listxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a pri úkonoch vo veciach notárskych centrálnych registrov ide o notárske listiny vyhotovené v predpísanej forme, vopred pripravené priamo jednotlivxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxré vyhotovuje notár v rámci výkonu osobitnej činnosti, a listiny, ktoré vyhotovuje v rámci svojej ďalšej činnosti podľa § 5, nie sú verejnými listinamix
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxdcovskom konaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov;
zákon č. 275/2006 Z.z. o informačnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xotářský řád a řízení o dědičství. Praha: C. H. Beck, 2000;
BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK. P. Notářství, jeho vývoj, organizace a pravomoc. Praha:
Academxx
x xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx94;
JINDŘICH, M. Notářské zápisy a jejich používání zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxocesu. In
Ars
notaria, 2/2005;
KOVÁCS, K. Dedičské konanie po novele Občianskeho súdneho poriadku. In
Ars
notaria, 4/2008;
VALOVÁ, K. Notár vykxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxsiace. In
Ars
notaria, 1/2010;
JINDŘICH, M. Veřejné listiny - stěžejní úloha notářství. In
Ad Notam
, 1/2010;
CSACH, K. Notár a rozhodcovské konanxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx;
KLEIN, Š. Veřejné listiny a jejich dukazná síla. In
Ad Notam
, 4/2014;
BUREŠ, J. Notář a elektronické úkony. In
Ad Notam
, 5/2013;
MIRIAM IMRICH BRxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxx
notaria, 1/2015.
§ 4
K § 4
Odsek 1 súvisí s výkonom notárskeho úradu. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxho výkonu notárskej činnosti zo strany notára, výnimky z tejto zásady sú obsiahnutá v ustanoveniach § 16 ods. 4 až 6, § 25 ods. 1, na základe ktorých môže noxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xieto výnimky sa však nevzťahujú na notárskeho koncipienta a ďalších zamestnancov notára, ktorých notár môže písomne poveriť vykonaním jednotlivých xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdpisov a kópií listín (vidimácia), s výnimkou listín so vzťahom k cudzine. Koncipient môže byť poverený aj úkonmi pri prijímaní do notárskej úschovy. Zxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxancov zákon nepripúšťa.
V odseku 2 sa ustanovuje, na akých princípoch notár vykonáva notársku činnosť. Nezávislosť notára zodpovedá nezávislosti xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xú sudcovia pri rozhodovaní viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 2 a 5 a zákonom. Novela Notárskeho poriadku xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxvislosť posilnila. To neznamená, že notár pri svojej činnosti nemusí brať zreteľ na znenie podzákonných právnych noriem, ak však usúdi, že ich znenie jx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xednej strane prejavuje voči účastníkom a na druhej strane voči štátu. Notár má voči účastníkom vystupovať dôstojne a ústretovo, ale nesmie sa dať zatlaxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxe štát, a nie trhový mechanizmus ponuky a dopytu. Je inštitucionálne garantované, že notár vykonáva aj činnosti, ktoré sú ekonomicky nezaujímavé, možxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxjej činnosti sa nespravuje pokynmi žiadneho štátneho orgánu, nepodlieha štátu (štátnej xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx taká rozsiahla, ako je to pri iných slobodných povolaniach, napríklad pri advokácii. Notárske povolanie je väčšmi štátom regulované, má výsostné práxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxdu, ktorý zo zákona požíva dôveru. Svoju činnosť vykonáva objektívne a nestranne, záujmy každého klienta musí čo najlepšie chrániť a poskytovať mu práxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nezávislosť notára je podrobne upravená v Etickom kódexe notára, ktorý bol schválený konferenciou notárov 5. októbra 2000. V článku 5 je nestrannosť nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx diskriminovať vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské či politické presvedčenie.
2.
Notár má ignorovať každú intervexxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxučovacej povinnosti.
4.
Počas osvedčovania právne významnej skutočnosti notár nesmie zasahovať do deja, ani poskytovať právne rady.
5.
Notár xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx prospech notárovi alebo jemu blízkej osobe.
6.
Listina, pri vyhotovovaní ktorej notár nepostupoval v súlade s ustanovením odseku 5, nie je verejnox xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxnteresovanosť a na tento účel vylúčiť každú situáciu, v ktorej by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Na tento účel
-
okrem bežných výdavkov nesmie plaxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxorých je sám priamo či nepriamo osobne zainteresovaný a kde sa podieľa na rozhodovaní.
2.
Ak dôjde ku konfliktu záujmov notára a klienta či viacerých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxľvek zárobkovej činnosti okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, tlmočníckej, znaleckej a umeleckej činnosti.
Nestrannosť je sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx Notárska komora Slovenskej republiky pri kontrolách notárskych úradov osobitne sleduje jeho dodržiavanie. Počas existencie slobodného notárstva xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxj zaujatosti notára ako súdneho komisára sa posudzuje podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxnia doplnené novelou (zákonom č. 304/2009 Z.z.) účinnou od 1. septembra 2009. To, že výkon notárskej činnosti je výkonom verejnej moci, bolo po prvýkráx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx však ide iba v prípade výkonu notárskej činnosti, a nie aj v prípade osobitnej činnosti notára a pri poskytovaní právnych služieb podľa § 5. Až do prijatix xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiteľa, alebo nie. Trestný zákon v ustanovení § 128 ods. 1 zahrnul notára medzi verejných činiteľov. Takisto treba doplniť, že pri výkone osobitnej činxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxávny charakter funkcie notára, ako aj záujem štátu na posilnení postavenia tohto svojho orgánu pri výkone právnej prevencie.
xúvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základnýcx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx xxx xxx x x xxxx x a 2, § 4 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
Literatúra
Evropská pravidla notxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxa, 3/1998;
PRUSÁK, J. Verejnoprávny charakter notárskej činnosti a zdaňovanie odmien notárov. In
Ars
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxjetok podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach. In Justičná revue, 5/2002;
VALUŠOVÁ, M. Nestrannosť notára. In
Ars
notaria, 3/2004;
PAPCUNxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x x
x x x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxx na úseku nesporového súdnictva podľa § 3 ods. 2. Súvislosť s výkonom notárskej činnosti možno vykladať ako súvislosť konkrétnu, t.j. súvislosť s vykonxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx bez priamej väzby na konkrétny úkon tejto notárskej činnosti. Pri tejto činnosti ide o poskytovanie právnych služieb. V tomto ustanovení zákona zákonxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xosúdiť podľa ustanovení iného zákona, a to čo do obsahu a účelu najbližších k posudzovanému termínu. Týmito zákonmi sú po rekodifikácii civilného právx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, o ktorej právach a povinnostiach pri výkone notárskej činnosti sa má konať. Aplikuje sa teda druhá a tretia doktrinálna definícia účastníctva.
K písxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxvnych rád sa predpokladá len všeobecná súvislosť s výkonom notárskej činnosti. Účastníci často navštívia notára bez konkrétnej znalosti, aký úkon buxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xasto ani nemusí dôjsť k vykonaniu konkrétneho notárskeho úkonu, notár môže účastníkovi v jeho prospech poradiť aj tak, aby žiadne právne kroky ďalej nexxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxej bola jeho funkcia vytvorená.
K písm. b)
V prípade spisovania iných listín už nejde o všeobecnú, ale o konkrétnu súvislosť s výkonom notárskej činnxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxsťou môže spísať aj iné listiny, napríklad návrh na zápis do obchodného registra a pod., alebo ak vo forme notárskej zápisnice spíše kúpnu zmluvu o prevoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxeľmi právnych služieb, ale o uspokojivé plnenie notárskej činnosti v prospech účastníkov. V rozpore so zákonom by však bolo spisovanie listín o právnyxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxnom prípade by notári vystupovali na trhu právnych služieb ako ich poskytovatelia v plnom rozsahu a podľa toho by sa na nich vzťahovala aj aplikácia súťaxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx a sú právnymi odborníkmi v majetkovoprávnej oblasti. Ani v tomto prípade súvislosť s výkonom notárskej činnosti nemožno vykladať všeobecne tak, ako jx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak rigorózne ako pri písmene b).
Obsah pojmu "správa majetku" Notársky poriadok nevymedzuje. Ide o určitý rozsah nakladania s majetkom, ktorý vlasxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxovať od práv vlastníka, ktorý je v zmysle § 123 OZ oprávnený predmet svojho vlastníctva držať (ius possidendi), užívať, požívať jeho plody a úžitky (
iux xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x
xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxctva na správcu. Právo vlastníka nakladať s predmetom vlastníctva oprávňuje vlastníka na prevod vlastníctva, zriadenie vecného bremena, záložného xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxom a časovom) tým obmedzuje aj svoje ďalšie dve vlastnícke oprávnenia, a to držať predmet vlastníctva a užívať, požívať jeho plody a úžitky.
Rovnako v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxhu, v akom sa správa uskutočňuje. Výkon správy majetku dopĺňa možnosti notára z hľadiska komplexnosti jeho činnosti.
K písm. d)
Toto písmeno bolo doxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xpráva katastra pri povoľovaní vkladu zmluvy o prevode nehnuteľnosti vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice už nebude posudzovať občianskoprávne xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxlnym operátom. Pre notára vzniká povinnosť dôkladne a so zvýšenou právnou starostlivosťou postupovať pri preukazovaní totožnosti účastníkov tohto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm zjednoduší postavenie účastníkov zmluvy, pretože notár sa postará aj o kompletný servis potrebný pre vkladové konanie. Zo zákonného znenia vyplýva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxa účastníkov notárom v katastrálnom konaní v súvislosti so všetkými podaniami na správy katastra.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 162/1995 Z.z. zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (kaxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxOVSKÝ, J. Notár ako správca majetku podľa § 5 NP. In
Ars
notaria, 4/2000;
MITTERPACHOVÁ, J. Zastúpenie notárom a advokátom v "elektronickom" katastxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x
x x x
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxne výkonu notárskej činnosti. Na tento účel mu vytvára zákonné garancie, akými sú zákonom zverené kompetencie, pevná tarifa, regulovaný počet notársxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx/2015 Z.z.) došlo s účinnosťou od 1. decembra 2015 k precizovaniu tohto ustanovenia; ustanovenie bola rozdelené na dva odseky.
K odseku 1
V tomto odsxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxem tej, ktorá je uvedená v odseku druhom. Štátnozamestnanecký pomer je upravený v zákone č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe upravené v Obchodnom zákonníku, v živnostenskom zákone a v ďalších predpisoch. Zákon výslovne ustanovuje, že výkon notárskej činnosti je nezlučitxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxeba rozumieť pod zárobkovou činnosťou. Tento pojem je však na účely nemocenského a dôchodkového poistenia vymedzený v § 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o socxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxdná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá
a)
právx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
b)
dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí v znení neskorších predpisov, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu, ak na fyzickú osobu, ktorá túto zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxárskej činnosti s inou činnosťou a nie nezlučiteľnosť samotného výkonu notárskeho úradu a tým pádom samotnej funkcie notára s inou činnosťou; tieto dvx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xýkonu notárskej činnosti.
Bolo by však v rozpore s ústavnými právami notára neumožniť mu realizovať sa v plnom rozsahu ako občanovi a z tohto dôvodu mu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxópskeho parlamentu, výkon tejto ústavnej funkcie by sa posudzoval ako iný vážny dôvod, pre ktorý nemôže vykonávať notársku činnosť podľa § 17 ods. 1, a pxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxie takéhoto prípadu by patrilo do kompetencie prezídia komory. Prerušenie výkonu notárskeho úradu podľa § 16a pre takéto prípady nemožno aplikovať (pxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx notárskeho úradu.
K odseku 2
Ani takto široko ustanovená inkompatibilita však nemôže notára pozbaviť majetkových práv. Notár môže vykonávať spráxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastniť akcie aj iné cenné papiere, nakladať s nimi, môže vlastniť majetkové podiely v obchodných spoločnostiach, nesmie byť však činný v štatutárnyxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxkej, publikačnej, pedagogickej a umeleckej činnosti, a to za odplatu. Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe sa novelizoval aj Notársky poriadok (čl. VI.) x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxstupiteľstva vyššieho územného celku. Výkon tejto činnosti však nesmie byť v rozpore s Etickým kódexom notárov. Znaleckú činnosť nemôže vykonávať vo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon);
zákon č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niekxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície;
zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx5 Z.z. o športe
Literatúra
BÍLEK, P., DRÁPAL, L., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědičství. Praha: C. H. Beck, 2000;
JOANIDISxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x x
x x x
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx založený na osobnom výkone notára ako fyzickej osoby, notár ako zamestnávateľ môže na plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu notárskeho úradu zamestnávxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxelení do troch skupín, a to
-
notárski koncipienti (§ 20 až 23),
-
notárski kandidáti (§ 24 až 26) a
-
ďalší zamestnanci notára (§ 27 až 28).
S účixxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe. Ide o vysokokvalifikovaných zamestnancov, u ktorých sa predpokladá sústavná príprava na výkon povolania notára, odborné vzdelávanie a samotná čixxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxovného pomeru podľa § 223 a nasl. Zákonníka práce. Pokiaľ ide o ostatných zamestnancov, najmä o tých, ktorým dá notár poverenie podľa § 27 ods. 2, je takisxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xredmetom notárskej činnosti, presný rozsah oprávnení je upravený v prvej časti, treťom diele zákona (§ 20 až 28). Novelou zákona (zákon č. 267/2015 Z.zxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čo je upravené v prvej časti, treťom diele zákona. Dôvodová správa k tomuto odseku žiadnym spôsobom nezdôvodňuje jeho zapracovanie. Nadväzuje na znenxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xxx xxxbitnú disciplinárnu zodpovednosť okrem notára má len notársky kandidát a je upravená v § 91 ods. 4. Inak za všetky úkony svojich zamestnancov vykonanýcx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 8
K § 8
Výkon notárskych úradov zabezpečujú fyzické osoby vymenované štátom, t.j. notári, ktorých povolxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdárne je povinné členstvo v komore. To znamená, že notár sa nestáva členom komory, aby mohol vykonávať funkciu notára, ale naopak, vymenovaním do funkcxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré možno rozčleniť takto:
-
organizačno-obslužné právomoci, kam možno zahrnúť vedenie zoznamu notárov, kandidátov, koncipientov a vykonávaxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skúšok, vedenie sekretariátu komory a plnenie úloh na úseku pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami komory, hospodárenie s majetkom komory a pod.x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministrovi, vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa postavenia alebo činnosti notárov a pod.,
-
právomoci na úseku dohľadu nad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxárov, disciplinárna právomoc a pod.,
-
právomoci na úseku vedenia Centrálneho informačného systému.
Komora svoje právomoci vykonáva prostredxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxgán záujmovej samosprávy notárov je vybudovaná na demokratickom princípe, na zásade jeden notár - jeden hlas, na zásade zodpovednosti orgánov komory xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx volí konferencia notárov. Keďže členstvo v komore sa viaže na výkon notárskeho úradu, ktorý môže notár vykonávať iba osobne, obdobne aj práva a povinnoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx úlohy a povinnosti nevyplývajú komore zo zákona, ale z členstva v Medzinárodnej únii latinského notárstva (Union Internationale du Notariat Latin, ďxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxtóbra 1948. Tento dátum sa pripomína ako deň latinského notárstva. UINL si kladie za cieľ reprezentovať duchovnú jednotu a inštitucionálnu silu latinxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxrácou medzi notárstvami pre blaho jednotlivcov i celku. UINL združuje notárske organizácie z viac ako 70 krajín sveta. V novembri 2005 došlo k jej premexxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xola založená v roku 1976 ako autonómna organizácia reprezentujúca latinské notárstvo na európskej úrovni. Jej hlavným cieľom je podpora a rozvoj notáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxskych inštitúciách.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xx xotam
, 3/1995;
HOFFMAN, K. Zamyšlení nad samosprávou svobodných povolání. In
Ad Notam
, 4/1996;
HOLUB, O. Teze k problematice sdružování v komorácx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
x x
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxislé od vzťahu k verejnej moci, úprava týchto vzťahov je predmetom verejného práva. Štát vykonáva dohľad nad činnosťou komory a notárov aj prostrednícxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánu štátnej správy. V súlade s čl. 2 ods. 2 ústavy môže konať len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Pod pojmom "štátny dohľad" treba rozumieť xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xriamo nadriadeného orgánu, ale pozoruje správanie sa týchto subjektov, či je v súlade so zákonom. V prípade porušenia záväzne ustanoveného správania xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxor, pri ktorom ide o výkon hierarchicky usporiadanej kontroly nadriadeného dozorujúceho orgánu voči podriadenému subjektu, resp. subjektom, nad ktxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx napríklad právo vstupu, právo obhliadky, poskytovanie potrebných informácií a podávanie správ, kontrola spisov a pod. Tieto oprávnenia sa realizujx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xtrpieť úkony dozorujúceho orgánu.
K zásadnej zmene došlo novelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015, z tohto ustanovenia box xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxenia zákona zmienku o výkone štátneho dohľadu nad činnosťou notárov a komory zo strany ministra s tým, že štátny dohľad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xx xapriek tomu, že to už zákon priamo neustanovuje, výkonom štátneho dohľadu.
Postavenie ministra a ministerstva je upravené v zákone č. 575/2001 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xotársky poriadok v rámci štátneho dohľadu zveruje ministrovi nasledujúce právomoci:
-
vymenúva a odvoláva notárov [§ 9 písm. a), § 10 ods. 1, § 14 odsx xxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxx xxxxxsky úrad [§ 9 písm. c)]
-
na návrh komory môže navzájom preložiť notárov s ich súhlasom do obvodu iného súdu prvého stupňa [§ 9 písm. d)],
-
prijíma sľxx xxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxnáva disciplinárnu právomoc (§ 92),
-
môže pozastaviť výkon notárskeho úradu (§ 94 ods. 1),
-
pozastaví výkon notárskeho úradu (§ 94 ods. 2).
Štxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxať a rušiť notársky úrad. Novela precizovala postup ministra, určovanie počtu notárskych úradov [§ 9 písm. b)] sa realizuje právomocou zriaďovať a rušxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxniu notárskeho úradu s výhľadom bezodkladne po menovaní požiadať o vzájomné preloženie s notárom, ktorému končí výkon notárskej činnosti, bola do písxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxvania. Nevzťahuje sa to však na zmenu sídla notára v rámci obvodu súdu prvého stupňa, kam bol xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministra je vydanie individuálneho právneho aktu, ktorý spadá do sféry verejného práva.
Špecifické je postavenie notára a štátny dohľad nad ním, ak xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx inštancie (§ 16 až 22 CMP). Ministerstvu, krajským aj okresným súdom je daná veľmi široká právomoc dohliadať nad činnosťou notárov ako súdnych komisárxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodať návrh na disciplinárne konanie (§ 92).
Napriek tomu, že notár svoju činnosť vykonáva na báze slobodného povolania a pri jej výkone je ako právnik xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe vykonávať túto činnosť nestranne.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxs. 1, § 13 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx nemal nad nevyhnutnú mieru zasahovať do chodu stavovskej organizácie. In
Ars
notaria, 4/2014.
DRUHÁ ČASŤ
NOTÁR
PRVÝ DIEL
NOTÁR A NOTÁRSKY ÚRAx
x xx
x x xx
Pojem "notársky úrad" sa xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxojom náleze, sp. zn. PL. ÚS 1/04, uviedol, že "Právne postavenie notára je postavením orgánu verejnej moci, na ktoré sa vzťahujú iné kritériá, než na práxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxýva, že tak, ako neexistuje právny nárok na vymenovanie do funkcie sudcu či prokurátora, neexistuje ani právny nárok na vymenovanie do funkcie notára. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkciu. Neobsadené notárske úrady sa obsadzujú na základe výsledkov výberového konania, ktoré vykonáva prezídium komory [§ 31 ods. 1 písm. d)]. Prezxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxvaľuje konferencia notárov [§ 30 ods. 4 písm. b)], ako aj poriadok výberového konania, ktorý schvaľuje prezídium komory.
Výkon notárskych úradov je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxácia notárstva nadväzuje na organizáciu justície, notárske úrady sa zriaďujú v rámci každého súdu prvého stupňa. Určenie konkrétneho sídla xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, z jeho znenia však možno vyvodiť záver, že si toto sídlo nemôže zvoliť vymenovaný notár. Pokiaľ sídlo notárskeho úradu neurčí minister pri jeho zriadexxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx x x xx xxxx x xxxm. n).
Zákon ustanovuje, čo treba rozumieť pod pojmom "sídlo notárskeho úradu", v § 15 ods. 1. Spravidla je sídlo notárskeho úradu totožné so sídlom súxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxovenskej republiky. Sídlami notárskych úradov teda môžu byť tieto mestá, v prípade Bratislavy mestské časti, napríklad mestská časť Staré Mesto, mesxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, možno jeho sídlo určiť aj do miest, ktoré nie sú sídlom súdu prvého stupňa. Prax ukázala, že nie je vhodné a účelné zriaďovať notárske úrady v obciach, ktxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvaním notára skúma, či sa výberové konanie uskutočnilo, ak áno, či prebehlo v súlade so zákonom a vykonávacími predpismi, či úspešní účastníci výberovxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrového konania vykoná svojím uznesením, ktoré uverejní prostredníctvom webovej stránky komory www.notar.sk. Zákon predpisuje komore lehotu, v ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015 došlo k úprave tohto ustanovenia, ktoré bolo naposledy upravené zákonom č. 399/2000 Z.z. Odvtexx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxe zákona však nevylučuje v osobitných prípadoch ho vykonať aj viackrát ročne podľa aktuálnej potreby, o čom môže rozhodnúť prezídium komory. Úprava slxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx. 1 písm. d) znenie, na základe ktorého zaniká výkon notárskeho úradu k 31. decembru kalendárneho roka, v ktorom notár dosiahne vek 67 rokov. Tak začiatkxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx notárske úrady, ako aj na uvoľnené notárske úrady, ktorých výkon zanikol iným spôsobom [§ 14 ods. 1 písm. a) až c)] do 31. decembra predchádzajúceho kalexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxady, ktorých výkon zanikne v priebehu mesiaca január, rozhodujúci je stav ku dňu vyhlásenia výberových konaní. Následne prezídium komory uskutoční a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxám; odsek 5 je upravený vzhľadom aj na nové znenie § 11 ods. 1.
Súvisiace predpisy
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxť právne vedomie občianskej spoločnosti a vytvárať právnu stabilitu. Z uvedeného dôvodu je štát oprávnený zákonom ustanoviť predpoklady na výkon funxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorý sa však po 1. máji 2004, odkedy sa Slovenská republika stala riadnym členom Európskej únie, vníma inak. V krajinách Európskej únie podmienka štátnex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxvoláva pochybnosti. Z tohto dôvodu došlo v Holandsku, Španielsku a Taliansku už k jej zrušeniu pred rokom 2008. Prelom v tejto otázke nastal 24. mája 201xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpublike, Belgickému kráľovstvu, Francúzskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Helénskej republike, Portugalskej republike a Spolkovex xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxnie povinnosti členským štátom - čl. 43 ES - Sloboda usadiť sa - Notári - Podmienka štátnej príslušnosti - čl. 45 ES - Účasť na výkone verejnej moci - smernixx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxniu podmienku štátnej príslušnosti, nesplnili povinnosti, ktoré im vyplývajú z čl. 43 ES. Súdny dvor EÚ však zároveň ustanovil, že účelom jeho rozhodnxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xalej konštatoval, že sú vzhľadom na osobitnosti charakteristické pre notársku činnosť prípustné také obmedzenia čl. 43 ES, akými sú napríklad právna xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ich odmeňovania, nezávislosti, nezlučiteľnosti funkcií a neodvolateľnosti, keďže tieto obmedzenia dovoľujú dosiahnuť uvedené ciele a sú na tieto úxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxra (notárskeho koncipienta, notárskeho kandidáta), ostatné aspekty výkonu notárskej činnosti však v súlade s výkladom Súdneho dvora EÚ neboli dotknxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na právne úkony. Túto skutočnosť preukazuje písomným vyhlásením.
K písm. b)
Novelou účinnou od 1. septembra 2003 bolo toto písmeno upravené a zosúlxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov. Novelou (zákonom č. 335/2012 Z.z.) účinnou od 1. januára 2015 sa toto písmeno doplnilo tak, že ide o povinnosť získania vysokoškolského právnickxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxovala, preukazovala sa čistým výpisom z registra trestov. V záujme dôsledného napĺňania stratégie boja proti korupcii a princípu nulovej tolerancie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xdseku 5 ustanovilo, že bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. V tomto prípade išlo o právo zákonodarcu sprísňxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxo novoupravené novelou účinnou od 1. septembra 2009, ktorou sa reagovalo na zmeny skutkových podstát upravených v Trestnom zákone (pôvodne "obzvlášx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxestný čin prijímania úplatku"). So znením odseku 4 súvisí aj § 100b ods. 1, ku ktorému však Ústavný súd SR vydal nález, sp. zn. PL US 1/04, ktorým vyslovil, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxi profesijnými, právnymi a životnými skúsenosťami. Preto zákonodarca ako predpoklad na výkon funkcie notára predpísal podmienku výkonu právnej praxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xrax je komora povinná obligatórne započítať do notárskej praxe. Ide o prax sudcu, advokáta a prokurátora. K započítaniu praxe komerčného právnika trexx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxch v znení neskorších predpisov. Podľa § 77 ods. 3 tohto zákona advokátska skúška zložená podľa doterajších predpisov a odborná skúška komerčného práxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tento zákon nerieši. V § 77 ods. 4 ustanovuje, že prax advokátskeho koncipienta vykonávaná podľa doterajších predpisov a prax právneho čakateľa komexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxe možno vyriešiť iba tak, že komora pri uznávaní praxe komerčného právnika bude vychádzať len z predloženého listinného dôkazu o vykonaní tejto praxe, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrávnika do notárskej praxe, ak listinný dôkaz predložený nie je, prax nemožno považovať za preukázanú.
Inú právnu prax komora môže, ale nemusí započxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxx xx x x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxšku vykonáva skúšobná komisia kreovaná podľa Skúšobného poriadku notárskej skúšky SR, ktorý schvaľuje prezídium komory [§ 31 ods. 1 písm. k)].
Odsex x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxsku skúšku. Ide o justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku a odbornú skúšku komerčného právnika. Iné odborné právne skúšky komora nexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxené iba notárskym koncipientom, pre uchádzačov o výkon profesie notára je určený inštitút uznania inej odbornej právnej skúšky za notársku skúšku.
K xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxplinárne postihnuté trestom zákazu výkonu iného právnického povolania nemohli uchádzať o výkon funkcie notára.
Súvisiace predpisy
zákon č. 40/1993 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxení neskorších predpisov;
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov;
zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx6/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
§ 12
K § 12
K odseku 1
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx notára po jeho vymenovaní, niektoré ako jednorazové [ods. 1 písm. a) a c)] a ďalšie ako povinnosti, ktoré musí notár dodržiavať až do zániku výkonu notárxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.
K písm. a)
Nevyhnutným predpokladom na výkon notárskej činnosxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnnosť vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť (§ 16 ods. 1). Ak osobitný zákon neustanovuje inak, notár zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alexx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxvinností zo strany notára pri výkone jeho činnosti nebudú poškodení. Za nesplnenie povinnosti poistiť sa zákon ukladá notárovi najprísnejšiu sankcixx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxkej činnosti o úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (od 1. decembra 2015 konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov) - § 3 ods. 1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxvať v plnom rozsahu, ako im to ukladá zákon. Táto povinnosť sa vzťahuje na celý čas výkonu notárskej činnosti.
Novovymenovaným notárom prístup do Cenxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx výkonom činnosti notárov, t.j. minister a komora, sú povinní z legislatívneho i technického hľadiska zabezpečiť, aby novovymenovaný notár bol od začxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xnternetu. Pokiaľ by novovymenovaný notár z dôvodu absencie prístupu do CIS túto činnosť vykonávať nemohol, porušoval by tým povinnosti vyplývajúce mx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxho odvolanie z funkcie [§ 14 ods. 2 písm. g)]. Zákon preto ukladá notárovi zložiť peňažnú zábezpeku na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxce s celkovým fungovaním CIS. Ide o sumu, ktorú možno preskúmať, je zúčtovateľná, pohyblivá a nevratná. Zábezpeka zároveň garantuje, že všetci notári xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxv týkajúcich sa investícií notárov do vybudovania tohto systému. Novelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015 došlo k úprave odsxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxnosti a ďalšej činnosti.
K odseku 2
V prípade úradnej pečiatky notára ide o jediný druh pečiatky, ktorý notár musí pre výkon svojej činnosti vlastniťx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdného mesiaca odo dňa svojho vymenovania do príslušného sídla Ministerstva spravodlivosti SR a prezídiu komory. Rovnako postupuje pri zmene úradnej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xočte 5, musia byť očíslované v texte pečiatky vzostupným číslovaním od 1. Stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie úradnej pečiatky musí notár bxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; táto skutočnosť musí byť hodnoverne preukázaná. Vyradenú úradnú pečiatku notár znehodnotí prerezaním jej odtlačku tvarom X a uschová ju na obdobie dxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xraxi to znamená, že spolu s oznámením o začatí výkonu notárskej činnosti je vymenovaný notár povinný komore preukázať, že jeho väzby s podnikaním, respx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xyplývajúce mu zo zákona, čo by malo za následok disciplinárny postih.
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 13
K § 13
V sľube notára sú koncentrované zásady výkonu notárskej činnosti, akými sú nezávislosx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxávo na súkromie a súčasne garantuje dôveryhodnosť notára. Sľub notár skladá do rúk štátneho orgánu, ktorý ho do funkcie vymenoval, t.j. ministra vykonxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxciplinárny návrh a v konečnom dôsledku odvolať notára.
Súvisiace predpisy
ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôx
x xx
x x xx
K zániku výkonu notárskeho úradu môže dôjsť dvoma spôsobmi, a to buď bez ingerencie štátxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdnutia ministra o odvolaní notára, alebo rozhodnutia o vzájomnom preložení notárov.
Notár je fyzickou osobou, smrťou ktorej zaniká spôsobilosť na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxzickej osoby niekedy nemožno preukázať týmto spôsobom, v takom prípade namiesto úmrtného listu prichádza do úvahy rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtvehxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxatného rozsudku o vyhlásení za mŕtveho) komora vykoná vyčiarknutie zo zoznamu notárov [§ 32 písm. a)].
Zákon žiadnemu subjektu neukladá povinnosť oxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xekretariátu mali byť v sústavnom styku s notármi, teda skutočnosť, akou je úmrtie notára, by nemala uniknúť ich pozornosti.
Novelou (zákonom č. 366/xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxk, že cieľom zákona je zaviesť možnosť odvolania notára v prípade dosiahnutia zákonom ustanoveného veku. Takáto právna úprava je charakteristická aj xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xekorešponduje so znením zákona, výkon notárskeho úradu dosiahnutím stanoveného veku zaniká zo zákona, nevzniká tým možnosť na odvolanie notára. Tenxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxú hranicu pre výkon verejných funkcií, mal by to však robiť plošne a transparentne, inak možno chápať tento zásah výlučne voči notárom za diskriminačnýx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xedy pri vzájomnom preložení notárov [§ 9 písm. d)] zaniká výkon notárskeho úradu v pôvodnom sídle notárskeho úradu a zároveň vzniká výkon notárskeho úrxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x xxseku 2
Minister v rámci výkonu štátneho dohľadu nad činnosťou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx požiada notár sám - sa o týchto skutočnostiach môže dozvedieť. Dohľad nad činnosťou notárov zo strany komory zahŕňa aj povinnosť sledovať skutočnostix xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx a)
Žiadosť o odvolanie notár môže, ale nemusí odôvodniť, musí ju adresovať ministrovi, ktorý je oprávnený o odvolaní rozhodnúť. V žiadosti notár musx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx aby aparát ministra dokázal žiadosť v rozumnej lehote spracovať a predložiť ju ministrovi na rozhodnutie. Minister je žiadosťou notára o odvolanie vixxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Do odvolania je notár povinný vykonávať notársku činnosť.
K písm. b)
Ak notár príde o štátne občianstvo Slovenskej republiky, stratí tým aj jeden zo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxve Slovenskej republiky. Minister odvolá notára ku dňu, ku ktorému došlo k strate štátneho občianstva. S účinnosťou od 1. novembra 2013 povinnosť minixxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Európskom hospodárskom priestore a o toto občianstvo príde.
K písm. c)
Notár ako každá iná fyzická osoba môže byť pozbavený alebo obmedzený v spôsoxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxeho úradu až do právoplatnosti rozhodnutia o tejto skutočnosti [§ 94 ods. 1 písm. b)]. Konanie o spôsobilosti na právne úkony je upravené v § 231 až 250 CMPx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou je dôvodom na jeho odvolanie. Tento dôvod súvisí s bezúhonnosťou notára. Podstatné je, aby v rozsudku súxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxou činnosťou, minister mu môže po prerokovaní s komorou pozastaviť výkon notárskeho úradu, a to až do právoplatného rozhodnutia [§ 94 ods. 1 písm. a)]. Mxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx čin súvisiaci s notárskou činnosťou, a to až do právoplatnosti rozsudku. Odvolanie minister vykoná ku dňu právoplatnosti rozsudku súdu vo veci.
K písxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý prostriedok proti jeho rozhodnutiu nie je možné podať, možno proti nemu podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxťahuje na celý čas výkonu notárskeho úradu. K uplatneniu tohto dôvodu na odvolanie notára môže dôjsť až vtedy, ak komora na absenciu poistenia notára upxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx predložiť ministrovi, ktorý rozhodne o odvolaní notára.
K písm. g)
Pod pojmom "kancelária notára" treba rozumieť materiálny substrát (napr. budoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xd zloženia sľubu nemá tento substrát k dispozícii (vo vlastníctve, v nájme, príp. v inom právne dovolenom režime), nemôže vykonávať notársku činnosť v xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx objektívne ovplyvniť. Prezídium musí zodpovedne posúdiť každý prípad osobitne, pričom treba jednoznačne preukázať, že notár ani pri vynaložení všexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxdého notára splnená zo zákona, keďže notára obligatórne poveruje súd v dedičských veciach ako súdneho komisára.
K odseku 2 písm. h) a k odseku 5
Odvolxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xe trvale spôsobilý na výkon notárskej činnosti. Komora v rámci dohľadu nad činnosťou notárov musí najprv zistiť skutočnosť, že notár má vážne problémy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xotár v lehote jedného mesiaca žiadosť nepodá, komora je aktívne legitimovaná na podanie určovacej žaloby podľa § 137 písm. c) CSP s návrhom výroku, že nxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxny charakter povolania notára, ktorý je povinný vykonávať svoj notársky úrad až do právoplatného zániku jeho výkonu, ktorý nastáva dňom odvolania minxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti;
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;
zákon xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
Určenie sídla notára je v právomoci ministra, resp. komory (pozri komentár k § 10). Sídlo notára je totožné so sídlom noxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xovelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015. Orgány vykonávajúce dohľad nad činnosťou notárov nemôžu bez súhlasu notára zmeniť xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xrezídium v súčinnosti s ministrom zabezpečí zmenu sídla v rozhodnutí o jeho vymenovaní. Druhou možnosťou je zmena sídla do iného obvodu súdu prvého stuxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xbsolvovanie výberového konania na toto voľné miesto, keďže treba rešpektovať ustanovenie § 10 ods. 5 a 6. V prípade úspechu vo výberovom konaní notár poxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxje do nového sídla. Treťou možnosťou je postup podľa § 9 písm. d). Ide o vzájomné preloženie notárov s ich súhlasom do notárskeho úradu v obvode iného súdu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xídla notárskeho úradu, do ktorého bol notár vymenovaný. Notár si môže výnimočne so súhlasom komory určiť úradné dni do iného sídla v rámci obvodu súdu prxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonu notárskej činnosti verejnosti. Nemalo by ísť o určenie úradných dní v mestách, kde už má sídlo iný notár; v týchto prípadoch platí postup podľa § 9 píxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxkych úkonoch si v nich vyžaduje jeho občasnú prítomnosť. V mieste, kde notár vykonáva činnosť v rámci úradných dní, je z formálneho hľadiska povinný splxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
§ 16
K § 16
K odseku 1
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxtej nadväznosti na výkon justície či už svetskej, alebo cirkevnej, v rôznej väzbe na štruktúry svetskej či cirkevnej moci, vždy sa však dbalo na jej nezáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxzska úprava notárstva z roku 1803. Na jej základe sa povolanie notára stalo slobodným povolaním, ktoré notár vykonáva osobne, sústavne, vo vlastnom mexx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, daňového poradcu, patentového zástupcu a pod. Základná odlišnosť však spočíva v tom, že notárska činnosť nie je podnikaním, ale výkonom verejnej mocxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxodného povolania, zvádza k tomu, aby sa naň hľadelo ako na akékoľvek iné podnikanie, ktoré poskytuje služby, a aby sa na notárstvo aplikovali úpravy, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bez ktorej je výkon notárskej činnosti nemožný.
K odseku 2
Notár vykonáva svoju činnosť predovšetkým vo svojej kancelárii, ktorú je povinný si vybuxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx mimo svojho sídla na základe povolenia komory podľa § 15 ods. 2. Jednotlivé úkony môže výnimočne vykonať aj mimo svojej kancelárie. Ide napríklad o osvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxíka, napríklad pre jeho imobilitu, prípadne z iného závažného dôvodu.
Po 1. januári 2003 sa notárska činnosť vykonáva za pomoci moderných informačnxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxis na zabezpečenie minimálnej bezpečnosti na ochranu údajov xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxne (čakárne). Každá kancelária notára musí byť označená tabuľkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe tohto zákona. Zákonodarca vychádzal z toho, že výkox xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Interné predpisy ukladajú notárovi, aby zabezpečil dôstojnosť výkonu notárskeho úradu. Preto by mal dbať aj na úroveň vybavenia svojej kancelárie a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxe. Notár je povinný zabezpečiť klientovi súkromie pri uskutočňovaní notárskych úkonov.
K odseku 3
Odsek 3 bol do tohto ustanovenia vložený novelou xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtorých notárov, ktorí vykonávali úkony notárskej činnosti (najmä spisovali a vydávali notárske listiny o osvedčovaní právne významných skutočnostxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxný prístup pri výkone legislatívy. Z hľadiska systematiky zákona mal byť totiž tento odsek v upravenom znení vložený do § 64. Aj pred novelou bolo zrejméx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxdzovať stav, ktorý môže viesť k sporom. Takouto činnosťou by postupoval priamo proti zmyslu výkonu notárskej činnosti generálne vyjadrenej v § 2 ods. 2x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnu nespomínajú účastníci, ale osoby zúčastnené na deji. O účastníkovi pri spisovaní notárskej zápisnice možno hovoriť v prípade osoby, ktorá musí prexxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postup vylučuje nedodržanie povinnosti obsiahnutej v tomto odseku. V prípade postupu podľa § 64 nemusí byť účastníkom notárskej zápisnice v podstate xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxý postup podľa § 64 ods. 3. Takýto výklad by bol však v rozpore s generálnym ustanovením § 2 ods. 2, notár ako orgán verejnej moci zabezpečujúci výkon právnxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxon bude vykonaný a aké budú jeho právne dôsledky.
K odsekom 4 až 6
V týchto ustanoveniach je upravené postavenie notárov - spoločníkov. K zákonným podxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkeho úradu môže vzniknúť iba na základe písomnej zmluvy,
c)
xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx daný množstvom notárov vymenovaných do toho istého sídla v rámci obvodu súdu prvého stupňa. Takúto zmluvu nemôžu uzavrieť notári, ktorí síce majú sídlx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxonávať svoje notárske úrady v jednej kancelárii, pričom kanceláriu musia mať zriadenú vo svojom sídle.
Hlavným zmyslom spoločného vykonávania notxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxrske listiny vo vlastnom mene, podpisuje ich svojím menom a priezviskom, pričom v záhlaví listiny uvedie, ktorého notára zastupuje. Za výkon notárskex xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxíci sú oprávnení sa vzájomne zastupovať aj v konaní, ak jeden z notárov - spoločníkov koná a rozhoduje na základe poverenia súdu ako súdny komisár. Za notxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxipustil zastúpenie notára ako súdneho komisára notárskym kandidátom na základe poverenia, a nepripustil by zastúpenie notára ako súdneho komisára sxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxom dohľadu im ukladá iba jednu povinnosť, a to v 15-dňovej lehote oznámiť prezídiu komory uzavretie alebo zrušenie písomnej zmluvy o spoločnom vykonávxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xinnosťou notárov je však oprávnený do tejto zmluvy nahliadnuť v kancelárii notára.
Z hľadiska výkonu notárskej činnosti sa notári - spoločníci môžu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxadkom a predpismi vydanými na jeho vykonanie a obsahom zmluvy. Zároveň sa môžu dohodnúť, že ich spoločenstvo nebude napĺňať znaky združenia podľa § 829 x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxovnoprávne predpisy. Vzájomné majetkové vzťahy notárov - spoločníkov sa spravujú obsahom zmluvy; ak nie sú v tejto zmluve podiely na majetku, výnosocx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x a bol zapracovaný nový odsek 6. V odseku 5, v druhej vete sa výslovne ustanovuje, že zastupovanie spoločníkov zaniká, ak ide o pozastavenie alebo prerušxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe zákona, keďže v prípade zbavenia notárskeho úradu jedného zo spoločníkov zaniká samotné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa, čo je vítané a vhodné.
Súvisiace ustanxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x67/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015. Nadväzuje na znenie ustanovenia § 6 (pozri výklad k tomuto ustanoveniu). Podľa § 6 je s výkonom notárskej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxm notárskej činnosti, môže ju bez akýchkoľvek úkonov vo vzťahu ku komore a ministerstvu vykonávať popri notárskej činnosti. Nemusí nikomu nič oznamovxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxa a učí, prednáša na právnickej fakulte, vedecky publikuje, má s touto školou uzavretý riadny pracovnoprávny pomer a na základe neho príjem, v súlade so xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxchových turnajov, má z toho príjem, je to zlučiteľné s výkonom notárskej činnosti. Ustanovenie § 16a by dávalo logický zmysel v tom prípade, ak by v odsekx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxé rozlišovať výkon notárskeho úradu a výkon notárskej činnosti; nezlučiteľnosť podľa § 6 sa vzťahuje na výkon notárskej činnosti a nie na samotný výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxl výkonu verejnej funkcie, ktorá je nezlučiteľná s výkonom notárskej činnosti, v tom prípade by malo nastať prerušenie výkonu notárskeho úradu a náslexxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tu by mohlo nastať pri správnom znení zákona prerušenie výkonu notárskeho úradu. Podľa platného právneho stavu sa pre tento prípad musí postupovať poxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xx
x x xx x xx
Tieto ustanovenia boli noxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxúpenie spoločníkom (§ 16 ods. 4 až 6),
-
zastúpenie notárskym kandidátom (§ 25 ods. 1),
-
zastúpenie zástupcom (§ 17 ods. 1),
-
zastúpenie náhraxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxva alebo nemôže vykonávať notársky úrad z dôvodu dovolenky, choroby alebo iného vážneho dôvodu,
-
táto prekážka trvá viac ako tridsať dní,
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xstanovenie zástupcu.
Notár vykonáva svoju činnosť na báze slobodného povolania (§ 16 ods. 1), preto dovolenka chápaná v zmysle pracovnoprávnych prxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxmostatne zárobkovo činná osoba, ako aj čerpanie osobného voľna notára, ak trvá viac ako tridsať dní. V prípade choroby treba prihliadnuť aj na ustanovexxx x xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtár k § 6) a pod. Osobitnou prekážkou je pozastavenie výkonu notárskeho úradu.
Komora je pri ustanovení zástupcu notára povinná skúmať, či prekážka, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxcej kratšie ako tridsať dní netreba o tejto skutočnosti informovať komoru, chod svojej kancelárie si neprítomný notár zabezpečí svojimi zamestnancaxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxovi písomné poverenie v rozsahu podľa § 25 ods. 1, v prípade prekážky výkonu notárskeho úradu trvajúcej dlhšie ako tridsať dní nemusí žiadať komoru o ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxmore svoju neprítomnosť, jej príčinu, ako aj dĺžku trvania tejto prekážky. Ak notár nemá spoločníka ani notárskeho kandidáta, ktorému by udelil písomxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxie zástupcu na výkon notárskeho úradu, v ktorom uvedie dôvod aj dĺžku trvania prekážky, pre ktorú nemôže vykonávať notársky úrad. Zároveň môže navrhnúx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhnutého zástupcu. V tomto prípade výška podielu zástupcu na odmene zastupovaného notára je vecou ich dohody.
Osobitným prípadom je pozastavenxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxhto prípadoch komora ustanoví zástupcu notára bez návrhu z radov notárov alebo ich notárskych kandidátov v rámci obvodu toho istého súdu prvého stupňax xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx notára, ktorý svojho zástupcu v návrhu neuviedol. Komora vo svojom rozhodnutí o ustanovení zástupcu uvedie:
-
ktorý notár, resp. notársky kandidáx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxčí (ak zaniknú dôvody, pre ktoré vzniklo),
-
výšku podielu zástupcu na odmene zastupovaného notára (v prípadoch pozastavenia výkonu notárskeho úrxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx ods. 1 písm. a) a b). Vzhľadom na účel zastupovania nemusí spĺňať podmienku podľa § 12 ods. 1 písm. c). Na úkony, ktoré vykonáva notársky kandidát ako zástxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xožno udeliť disciplinárne opatrenie podľa § 91.
Počas zastúpenia zastupovaný notár nemôže vykonávať notársku činnosť. Ak prekážka, ktorá bola dôvxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx kladnom rozhodnutí komory môže začať vykonávať notársku činnosť.
Cieľ zastupovania je upravený v § 18. Účelom zastupovania notára nie je zabezpečexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx sa výkon notárskeho úradu zastupovaného notára týka, neboli poškodené. Pôjde napríklad o ukončenie rozpracovaných notárskych úkonov, ukončenie noxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxkonu notárskeho úradu zastupovaného notára má trvať dlhšie, napríklad viac ako tri mesiace, je vhodné, aby komora predložila súdu návrh zmeny rozvrhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxci obvodu súdu prvého stupňa. Zástupca notára pri jeho zastupovaní koná svojím menom, používa svoju úradnú pečiatku, súčasne uvedie meno a priezvisko xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxde v prípadoch, ak zanikne výkon notárskeho úradu a treba zabezpečiť výkon úkonov, ktoré neznesú odklad - obdobne, ako je to uvedené v predchádzajúcom oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxenia. Náhradníka notára netreba ustanovovať na novozriadené notárske úrady, ktoré ešte neboli obsadené. V týchto prípadoch nie je splnená zákonná poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Literatúra
BÍLEK, P., DRÁPAL, L., JINDŘICHx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xx
x x x0 - 23
Zamestnancami notára sú notársky koncipient, notársky kandidát a ďalší zamestnanci notára. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxy poriadok. Notárskym koncipientom a notárskym kandidátom môžu byť len osoby s vysokoškolským právnickým vzdelaním. Podmienka pracovného pomeru u nxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxe komora, a to na návrh notára, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere. Podmienky na zápis, ktorými sú
-
štátne občianstvo členského štátu Európsxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx 1 písm. a) až c). Bližšie pozri komentár k týmto ustanoveniam.
Ďalšou podmienkou je pracovný pomer u notára, ktorý vzniká na základe pracovnej zmluvy xxxxx x xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xby boli títo vysokokvalifikovaní odborní zamestnanci zamestnávaní na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 a naxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkon povolania notára, odborný rast a vzdelávanie. Preto je potrebné, aby boli títo zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere." Pojem "hlavný pracovný poxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxvedal súčasnému pracovnému pomeru a vedľajší pracovný pomer dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
O návrhu na zápis koncipienta rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxpis oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere. Na vykonanie zápisu je ustanovená lehota dvoch mesiacov. Zápis má konxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoriadok komore výslovne neukladá. Toto oznámenie vrátane dôvodov, ktoré k takémuto rozhodnutiu viedli, je však vhodné v súvislosti s možnosťou domáhxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxtislave.
Do novely Notárskeho poriadku č. 267/2015 Z.z. ustanovenie § 22 obsahovalo demonštratívny výpočet rozsahu možného poverenia notárskehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxtárovi možnosť poveriť koncipienta vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti okrem výslovne vymenovaných úkonov, ktxxxxx xx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxtve a európskeho osvedčenia o dedičstve
(vydávanie osvedčení o dedičstve sa vzťahuje na konania začaté podľa Občianskeho súdneho poriadku, na konaxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x § 6. Koncipient môže xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vymenované v komentári k § 27 a § 28; okrem toho môže byť poverený podľa § 6 ods. 4
a)
vykonávať úkony vo veciach Notárskeho centrálneho registra záložnxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xNCRdr) vrátane vydania a podpísania potvrdenia a výpisu z NCRdr,
c)
vykonávať úkony vo veciach notárskych úschov vrátane spísania a podpísania zápxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xýznamných skutočností bez možnosti samostatne spisovať a podpisovať notársku zápisnicu,
e)
poskytovať právne rady fyzickým osobám a právnickým xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxednávanie v dedičskom konaní bez možnosti vydania a podpísania rozhodnutí v konaní o dedičstve.
Podrobnosti písomného poverenia upravuje § 6 ods. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Podpisový vzor povereného koncipienta spolu s odtlačkom ním prevzatej úradnej pečiatky notára a odtlačkom poverovacej pečiatky sa musí doručiť najnxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxovacej pečiatky.
Vyčiarknutie zo zoznamu notárskych koncipientov je viazané na dôvody taxatívne uvedené v § 23 ods. 1. Dôvody uvedené pod písmenami xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx písm. f) dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu notárskych koncipientov je skončenie pracovného pomeru u notára, ktoré upravuje § 60 a nasl. ZP. Pre vyčiarxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxv je dôvodom na vyčiarknutie kandidáta zapísaného v zozname notárskych koncipientov.
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxm. e) musí predchádzať písomná žiadosť koncipienta. K rozhodnutiu na základe dôvodov podľa § 23 ods. 1 písm. a) až d), f), g) nie je potrebný návrh (žiadosxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtárom alebo iným spôsobom. V rozhodnutí, ktoré oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je alebo bol koncipient zamestnaný, treba dôvod vyčiarknutxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je ako všeobecný súd odporcu príslušný na konanie Krajský súd v Bratislave.
Povinnosťou notára ako zamestnávateľa je podľa § 100e uviesť pracovnoprxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx decembra 2015, a to do 31. januára 2016.
Interný predpis komory, ktorým je Organizačný poriadok, prijatý Konferenciou notárov, upravuje vzťah notáxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxipientov.
Súvisiace ustanovenix x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxých školách
Literatúra
OPATOVSKÝ, J., OPATOVSKÝ, P. Notár a jeho zamestnanci. In
Ars
notaria, 1997;
MIŽÍKOVÁ, M. Nový skúšobný poriadok Notáxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx
x x xx x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxu [§ 23 ods. 1 písm. a) až f)]. Tieto podmienky, ako aj podmienka trojročnej právnej praxe (z toho najmenej dva roky notárskej praxe) a zloženie notárskej xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxbný poriadok. Ustanovenie § 24 ods. 2 zakladá nárok na vykonanie notárskej skúšky každému, kto spĺňa podmienky podľa § 24 ods. 1 písm. a) a b). Orgánom, ktxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxnámi kandidátovi a notárovi, u ktorého je kandidát zamestnaný. Rozhodnutie má konštitutívny charakter, t.j. koncipient sa stáva kandidátom dňom zápxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxutiu viedli, je vhodné aj v súvislosti s možnosťou domáhať sa súdnej ochrany (§ 24 ods. 4).
Novela Notárskeho poriadku účinná od 1. decembra 2015 prináxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdáta úkonmi, ktoré sú predmetom notárskej činnosti.
Dôvodová správa konštatuje: "Z doterajšej právnej úpravy nebolo zrejmé, kto podáva návrh na záxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho súhlasom. Ďalej sa vypúšťa ustanovenie, že ku dňu zápisu je osoba, ktorá má byť zapísaná do zoznamu notárskych kandidátov, zapísaná v zozname koncxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxy nárok byť zapísaná do zoznamu notárskych kandidátov. Navrhovanou úpravou sa predíde situácii, kedy notársky kandidát po skončení pracovného pomerx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xpakovať notársku skúšku maximálne dva krát."
Pre zápis do zoznamu notárskych kandidátov Notársky poriadok predpisuje splnenie týchto podmienok:
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxá má byť zapísaná do zoznamu notárskych kandidátov,
d)
splnenie podmienok, ktoré sú ustanovené v § 21 ods. 1.
Vykonanie notárskej skúšky musí byť uxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxej možno notársku skúšku opakovať. Podrobnosti o vykonaní notárskej skúšky ustanovuje interný predpis notárskej komory, ktorým je Skúšobný poriadox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxganizovaní a výkone kurzov pre notárskych koncipientov a notárskych skúšok. Podľa § 9 ods. 1 Skúšobného poriadku sa notárskej skúšky môže zúčastniť koxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x) až f) NP,
b)
úspešne absolvoval základný kurz a zdokonaľovací kurz podľa tohto Skúšobného poriadku,
c)
ku dňu konania notárskej skúšky vykonal xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podľa § 3 ods. 1, 2 a § 5. V notárskej zápisnici spísanej kandidátom treba uviesť meno a priezvisko notárskeho kandidáta a meno a priezvisko notára, ktorý xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrom poverený vykonávať všetky úkony notárskej činnosti a ďalšej činnosti notára podľa § 3 a 5 zákona v rozsahu poverenia notárom. Toto poverenie môže noxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkonom činnosti podľa § 25 zákona, spolu s odtlačkom ním prevzatej úradnej pečiatky notára a poverovacej pečiatky, najneskôr do jedného mesiaca odo dxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxj pečiatky notára a poverovacej pečiatky (§ 9 a 10).
K zodpovednosti notára pozri komentár k § 40.
Prípadná disciplinárna zodpovednosť kandidáta vxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxmbrom 2015, do súladu s podmienkami podľa ustanovení Notárskeho poriadku, ktoré sú účinné od 1. decembra 2015, a to do 31. januára 2016.
Dôvody vyčiarxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxutie oznámi kandidátovi a notárovi, u ktorého bol kandidát v pracovnom pomere.
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx. e)].
Súvisiace ustanovenia k § 24 až 26
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xx
x x xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxovnom pomere, pričom nemusia spĺňať podmienky ustanovené zákonom pre notárskeho koncipienta a notárskeho kandidáta. Postavenie ďalšieho zamestnaxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxšlo k zmene formulácie o možnosti notára zamestnávať ďalších zamestnancov. Doterajšie znenie "v pracovnom pomere" bolo nahradené znením "v pracovnoxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxa závislú prácu pre zamestnávateľa (§ 1 ods. 1, § 11 ods. 1 ZP).
Novú formuláciu, ktorá má širší obsah než doterajšie, vysvetľuje dôvodová správa taktox xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxríklad aj technický alebo podporný personál."
Pracovný pomer sa podľa § 42 ods. 1 zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx je vymedzená výsledkom,
-
dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, ktoré sú ako príležitostná činnosť vymedzené druhox xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx vymenovaných činností (spísanie a podpísanie notárskej zápisnice, zápisnice o úschove, vydanie a podpísanie osvedčenia o dedičstve, Európskeho osxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxsiahnutá v Kancelárskom poriadku, ktorý uvádza všeobecné poverenie na výkon administratívnej činnosti podľa § 6 ods. 1 Kancelárskeho poriadku: "Zamxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxenciu, vedie pokladňu a správny denník, vykonáva spisovú manipuláciu, podáva informácie fyzickým osobám a právnickým osobám a zhromažďuje podklady xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xadministratívny zamestnanec môže byť na základe písomného poverenia notárom poverený
a)
osvedčovať pravosť podpisu na listine (legalizácia) okxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okrem osvedčovania správnosti odpisu alebo fotokópie listín, ktoré majú byť použité v zahraničí,
c)
vykonávať úkony pri výkone činnosti osvedčujxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
d)
vykonávať úkony vo veciach Notárskeho centrálneho registra listín (NCRls) vrátane vydania a podpísania osvedčeného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxbežnom vyšetrení, pri zisťovaní stavu a obsahu závetu a pri zhromažďovaní dokladov potrebných na prejednanie dedičstva."
Podľa § 6 ods. 2 Kancelársxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxi po vzniku pracovnoprávneho vzťahu písomné poverenie zamestnanca. Rozsah písomného poverenia môže notár kedykoľvek zmeniť. Písomné poverenie zanxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zamestnanca a písomné potvrdenie povereného zamestnanca o prevzatí a vrátení úradnej pečiatky notára a poverovacej pečiatky povereného zamestnancxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x písomnej forme podľa § 5 ods. 4 Kancelárskeho poriadku.
Notár zašle podpisový vzor povereného zamestnanca spolu s odtlačkom ním prevzatej úradnej pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x potvrdením o prevzatí úradnej pečiatky notára a poverovacej pečiatky.
Prevzatie a vrátenie úradnej pečiatky povereným zamestnancom, jej používaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovaciu pečiatku. Jej obsah, prevzatie, odovzdanie a evidenciu upravuje § 10 Kancelárskeho poriadku.
Povinnosťou notára ako zamestnávateľa je podxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxanovení Notárskeho poriadku, ktoré sú účinné od 1. decembra 2015, a to do 31. januára 2016.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxo zamestnanci. In
Ars
notaria, 1997.
TRETIA ČASŤ
SAMOSPRÁVA NOTÁROV
§ 29
Notárska komora Slovenskej republiky
K § 29
K odsekom 1 a 2
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxárstvo, ktorým slovenské notárstvo nepochybne je, má svoju vnútornú organizačnú štruktúru vybudovanú na samosprávnom princípe. Záujmové samospráxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxodliehajú štátnej byrokracii, ich postavenie, organizačná štruktúra a činnosť sú regulované zákonom.
Komora je právnickou osobou zriadenou zákoxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxciu verejného práva, ktorá plní zákonom zverené kompetencie na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxú osobu - združenie fyzických osôb podľa § 18 ods. 2 písm. a) OZ. Komora združuje iba fyzické osoby - notárov, ktorých členstvo vzniká zo zákona dňom vymenxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxejav vôle osôb, ktoré sú zúčastnené pri jej založení (jej budúcich členov), ani na zrušenie komory nestačí súhlasný prejav vôle jej členov (a to ani 100%xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xd susedných krajín, Rakúska, Maďarska, Poľska a Českej republiky - je vybudovaná ako jednostupňová. V štáte je zriadená iba jedna notárska komora. Vzhxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xudúcnosti pravdepodobne ani nedôjde k zmene tohto systému notárskej samosprávy; nárast právomocí a zodpovednosti sa bude musieť riešiť rozširovaníx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxvymedzuje, čo treba rozumieť pod slovným spojením "záujmy notárskeho stavu". Prirodzeným záujmom každého profesijného stavu je posilňovanie svojhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxobí. Notársky stav ako právnický stav sui generis vykonávajúci verejnú moc zverenú mu štátom má za úlohu zabezpečovať právnu istotu vo vzťahoch, na riexxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxeho charakteru štátu. Uvedené úlohy môže notársky stav zabezpečovať predovšetkým zákonným výkonom notárskej činnosti v rámci celého územia štátu, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe ukladania sankcií, ak táto činnosť nie je v súlade so zákonom. Na tieto účely komora musí disponovať aj ďalšími organizačno-obslužnými a legislatívnxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xnformačného systému a v rámci neho notárskych centrálnych registrov vrátane zodpovednosti za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. Centrálny informačxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxych častí, ktoré sú umiestnené u jednotlivých notárov. Systém je vlastníctvom komory, ktorá ho prevádzkuje. Niektoré čiastkové zložky systému, umiexxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxom si povinne vedie v elektronickej podobe svoje registre a iné evidenčné pomôcky. Zároveň slúži ako vstupná brána pre bezpečnú komunikáciu s Centrálnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxbo iným všeobecne záväzným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsôb (NCRpo - § 73b),
-
Notársky centrálny register závetov (NCRza - § 73c),
-
Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp - § 73d až 73i),
-
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxšlo s účinnosťou od 1. decembra 2015 k doplneniu tohto odseku. Notár potrebuje pre svoju činnosť aj iné notárske registre ako centrálne registre, ktoré xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxory [§ 31 ods. 1 písm. k)]. Ide o Poriadok vedenia notárskych registrov. Na evidenciu a pohyb spisov, niektorých úkonov a skutočností vedie komora pre kaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenia podpisov),
-
Register notárskych úschov U,
-
Register Nor,
-
Register Zaručená konverzia.
Na evidenciu a pohyb spisov, niektorých úkxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm umožňuje:
-
zveriť komore a notárom ďalšie právomoci vykonávané na báze informačných technológií,
-
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxtronickú komunikáciu medzi notármi a komorou, medzi notármi navzájom, medzi komorou a ďalšími inštitúciami (napr. obchodný register, kataster nehnxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxá primeranými technickými a organizačnými prostriedkami zabezpečovať plynulú a bezpečnú prevádzku Centrálneho informačného systému. V praxi to znxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxí zabezpečiť, aby výpadkom elektrickej energie a komunikačných kanálov nedošlo k ohrozeniu plynulosti prevádzky Centrálneho informačného systémux xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxnotliví notári.
Informácie obsiahnuté v jednotlivých registroch nie sú majetkom komory, ide o verejný majetok. Za bezpečnosť týchto údajov na centxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý slúži na zabezpečenie údajov pred ich odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhválila konferencia notárov na základe ustanovenia § 30 ods. 4 písm. b) a sadzobník náhrad hotových výdavkov schválilo prezídium komory na základe splxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky vo výške maximálne 33,19 eura. Z týchto finančných prostriedkov sa zabezpečuje plynulá a bezpečná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxtári zo svojich príjmov. S tým súvisí aj ustanovenie § 12 ods. 1 písm. c) o povinnosti zložiť finančnú zábezpeku na zabezpečenie pripojenia notárskeho úxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxifikačnou autoritou. Toto ustanovenie zákona je veľmi strohé, ale pri súčasnom stave právnej úpravy v oblasti elektronickej komunikácie ani nemohlo xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxh službách pre elektronické transakcie xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxistrovaných údajov a na bezpečnosť komunikácie a prenosu týchto údajov prostredníctvom internetu. Po technických a bezpečnostných analýzach sa rozxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmory (ďalej len "CA NK SR") nesie prvky klasickej verejnej certifikačnej autority, no s tým rozdielom, že neslúži na generovanie elektronických certixxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxnený platným elektronickým certifikátom, ktorý bol vydaný touto internou certifikačnou autoritou komory. Certifikáty z CA NK SR vydávajú administrxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa ukladá na čipovú kartu používateľa, čo síce zvyšuje nároky na hardvérové vybavenie pracoviska, no rovnako zvyšuje aj bezpečnosť celého informačnéxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xonúkajú. Ide napríklad o:
-
identifikáciu používateľa - certifikát nesie v sebe identifikačné údaje používateľa, vďaka ktorému systém bezpečne pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxľov - vďaka čomu sa jednoducho určujú používateľské práva jednotlivým skupinám používateľov,
-
zabezpečuje nezmeniteľnosť a bezpečnosť registrxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxch centrálnych registrov,
-
umožňuje rýchle obmedzenie všetkých práv používateľa, vrátane prístupu do informačného systému.
Postupným vývojxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx systémom. To znamená, že pri platnom certifikáte používateľ ani nevie o existencii Certifikačnej autority komory a o bezpečnostných procesoch, ktorx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xodnikateľskú činnosť a dosahovala zisk. Tomu zodpovedá aj štruktúra príjmov, ktorými sú členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky je kaxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxch a pod.
K odseku 7
Notársku samosprávu vykonávajú orgány komory. Ich vznik je odvodený od najvyššieho orgánu, t.j. konferencie notárov, ktorú tvoxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdený nie je. Vyplýva to však z jeho zákonných právomocí upravených v § 31 ods. 3 a 4 a v § 92. Jeho nezačlenenie medzi orgány komory súvisí so systematikou záxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzídia komory. V tomto čase môže tiež vydávať neodkladné rozhodnutia podliehajúce schváleniu prezídiom komory, ktoré ich môže aj meniť a rušiť.
K odsexx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrým je volebný poriadok podliehajúci schváleniu konferenciou notárov podľa § 30 ods. 4 písm. b). Voľby by mali byť
-
všeobecné a rovné, t.j. každý notxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xdseku 9
Za výkon funkcie v orgánoch komory notárovi zo zákona nepatrí odmena, ale iba náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov, ktorých výškx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxxxné odseky boli to tohto ustanovenia zapracované novelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015. Táto úprava súvisí s požiadavkou oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxdných službách);
zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xn
Ad Notam
, 1/1995;
KOVÁCS, K. Na úvod. In
Ars
notaria, 3/2003;
KOVÁCS, K. Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky. In
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xrs
notaria, 1/2003;
TOMLOW, M. Digi Notar. In Notarius international, 2/2001;
KOVÁCS, K. Novela zákona o informačných systémoch verejnej správxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxcký podpis v notárskej praxi. In
Ars
notaria, 3/2010;
PAVLOVIČ, M. Desať rokov s Centrálnym informačným systémom NK SR. In
Ars
notaria, 4/2012;
Vxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
Priama demokracia x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxých v zozname notárov, t.j. aj tých, ktorí majú pozastavený výkon notárskeho úradu [§ 91 ods. 2 písm. c), § 94 ods. 1 a 2], ako aj tých, ktorí nemôžu vykonávax xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnferencia notárov je uznášaniaschopná len vtedy, ak je na nej fyzicky prítomná nadpolovičná väčšina notárov zapísaných v zozname notárov. Na platnosx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xrávo zvolať konferenciu notárov má prezídium komory.
Prezídium komory zvoláva konferenciu notárov spravidla raz za rok vzhľadom na potrebu každorxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnosť komory na celé trojročné volebné obdobie vopred, pre každý rok osobitne. V takom prípade by sa konferencia notárov mohla zísť raz za tri roky, čo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxnferenciu notárov, ak o to písomne požiada
a)
jedna tretina notárov zapísaných v zozname notárov alebo
b)
revízna komisia.
Zákon bližšie nešpxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxosť tejto žiadosti však možno považovať program, z ktorého by mal vyplývať aj dôvod jej zvolania. Ak žiadosť o zvolanie konferencie notárov podá revíznx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxárov nad tento rámec, aj v tomto prípade bude prezídium jej žiadosťou viazané. Opodstatnenosť postupu revíznej komisie posúdi konferencia notárov, kxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x rozsahu akejkoľvek problematiky týkajúcej sa notárskeho stavu. Prezídium je povinné zvolať konferenciu notárov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komory, ktoré jej za svoju činnosť zodpovedajú. Pri schvaľovaní interných predpisov komory treba dbať predovšetkým na to, aby ich obsah vychádzal zo zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx-finančné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xtázkach týkajúcich sa samosprávy notárov, ktoré si sama vyhradí. Výpočet jej právomocí uvedených v odseku 4 nie je taxatívny. Podrobnejšiu úpravu konxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Prezídium komory
§ 31 a 32
K § 31 a 32
Prezídium xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxej komisie a ktorí si zo svojich radov volia prezidenta a viceprezidenta komory. Schádza sa spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace, jeho roxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxátu komory a zodpovedá prezídiu za jeho chod. Postavenie viceprezidenta je v zákone konštituované ako "slabé", nemá žiadne zákonné kompetencie, môže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx prezident v prípade svojej neprítomnosti splnomocní. Viceprezident nie je orgánom komory.
Právomoci prezídia nie sú v § 31 ods. 1 vymenované taxatíxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nad činnosťou notárov a právomoci týkajúce sa vedenia Centrálneho informačného systému. Prezídium je "mozgom" a "srdcom" komory. Od intelektuálnehx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné v organizačnom poriadku v § 51 až 54.
V ustanovení § 32 je upravený postup prezídia komory v prípade zániku výkonu notárskeho úradu; toto ustanovenix xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. jeho vyhlásenie za mŕtveho, dosiahnutie zákonom stanovenej hornej vekovej hranice, prípadne po vydaní individuálneho právneho aktu ministra, na zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxia, rozsah právomocí revíznej komisie je taxatívne vymedzený v odseku 3. Ide o kontrolný orgán komory, nie však vo vzťahu k notárom a notárskej činnostix xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxm. i)] a revízna komisia preskúmava hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii notárov [§ 33 ods. 3 písm. a)].
Zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxára na činnosť komory na základe návrhu prezídia, ktorý musí obsahovať odôvodnenie. Podkladom tohto návrhu je rozpočet komory, na základe ktorého konxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxie je právo vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu. Jej vyjadrenie má charakter poradného hlasu.
Vzhľadom na to, že hlavnými príjmami komory určenými na jej xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxodári s majetkom komory, je po skončení kalendárneho roku povinné vypracovať záverečný účet komory, ktorý podlieha schváleniu revíznou komisiou. Taxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx notárov. Podrobnejšiu úpravu revíznej komisie obsahuje organizačný poriadok v § 55 až 58.
Súvisiaxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xej činnosť sa týka výlučne právomocí na úseku dohľadu nad činnosťou notárov. Ide o nezávislý orgán konajúci na základe návrhu oprávnených subjektov (§ xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxa koná a rozhoduje v trojčlennom senáte. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý schvaľuje konferencxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x 35
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxch radov volia predsedu. Komisia plní zákonom zverené kompetencie, ktoré možno zahrnúť medzi organizačno-obslužné právomoci komory. Na rozdiel od rxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxávanie a výchovu notárov, notárskych kandidátov a notárskych koncipientov, ako aj zamestnancov notárskych úradov.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x x6
K odseku 1
K odseku 2
K odseku 3
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie § 2 ods. 2. Štát zriaďuje notárske úrady a po ich obsadení má legitímny záujem na ich plnej funkčnosti a zároveň predpokladá, že každému, kto požiada o vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xinnosti (pozri komentár k § 40). Zákon ukladá notárovi konať na základe žiadosti účastníka a presne vymedzuje, kedy je povinný odmietnuť vykonanie požxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxnikať. Zároveň z týchto ustanovení vyplýva opodstatnenosť trvania na princípoch, na ktorých je založené latinské notárstvo. K úprave tohto ustanovexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxanie notárskeho úkonu len vtedy, ak odporoval zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak notár dospel k vnútornému presvedčeniu, že pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Po novele samoreguláciu nahradil príkaz obsiahnutý priamo v zákone.
V ustanovení § 36 sú uvedené dôvody na odmietnutie požadovaného úkonu, ktoré nxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x každom okamihu výkonu notárskeho úradu je spôsobilá posúdiť, či požadovaný úkon odporuje zákonu alebo ho obchádza. Tento rozpor musí byť zjavný, nie sxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdovaného úkonu v prípade, ak jeho vykonanie zákon zveruje iným orgánom verejnej moci. Zložitejšie je to v prípade posúdenia, či sa požadovaný úkon priexx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xj ako požiadavka rovnoprávneho postavenia účastníkov právnych vzťahov. Dobré mravy patria z obsahového hľadiska k neurčitým pojmom. Ako norma neurčxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxhovávať rozumnú mieru. Odvolávať sa na dobré mravy pri výkone práva na účely približovania sa k idei spravodlivosti (aequum et bonum) však nesmie na druxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxnych vzťahoch. V demokratickej spoločnosti založenej na kontinentálnom systéme práva sa spravodlivosť musí presadzovať za pomoci ustanovených norxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxivosti rovnovážnu situáciu v právnom vzťahu, v ktorom došlo k narušeniu rovnováhy. Ide o protiváhu k princípu zmluvnej autonómie, ktorá účastníkom obxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxvách o pôžičke, neúmerne vysokých zmluvných pokút, neprimeraných plnení a pod.
Ak notár odmietne vykonanie úkonu, vydá o tom žiadateľovi na jeho požxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxie notárskej činnosti alebo činnosti podľa § 5 zapísať do svojho registra N, okrem úkonov vo veciach legalizácie a vidimácie. Stačí, ak notár o tejto vecx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho vykonanie. V prípade odmietnutia úkonu vo veci legalizácie alebo vidimácie treba vykonať záznam do zakladača písomností spojených s legalizácixx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxobodného povolania. Notár je oprávnený požadovať primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov (§ 95 ods. 2). Aká výška, resp. aký podiex xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxtár nemusí požiadať o žiadny preddavok na svoju odmenu a vyúčtuje si ju v plnom rozsahu až po úplnom vykonaní úkonu. Za extrém, hoci to nie je v rozpore so záxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxadom na všetky okolnosti konkrétneho úkonu preddavok určil v primeranej výške.
Ak účastník odmietne zložiť primeraný preddavok na odmenu notára a nx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovšetkým o právnych úkonoch, najmä o zmluvách o prevode nehnuteľností. Ustanovenie bolo do zákona vložené novelou (zákonom č. 304/2009 Z.z.) účinnou xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xvýšenú zodpovednosť pri preukazovaní totožnosti účastníkov. Notár bez poskytnutia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtnutie vykonania úkonu, ak mu účastníci neposkytnú ním požadovanú súčinnosť.
K odseku 4
Tento odsek sa vzťahuje na notársku činnosť podľa § 3 ods. 1 pxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx prevencie a odbornú starostlivosť pri výkone notárskej činnosti. Od notára sa vyžaduje, aby každého účastníka odplatného právneho úkonu spisovanéhx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxznámení s týmito platobnými podmienkami. Štát týmto zabezpečuje výkon preventívnej spravodlivosti, pričom využíva na to inštitút notára, priamo nexxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpĺňa sa tým znenie zákona, podľa ktorého notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanix xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi a o výške poistného krytia môže byť pre účastníka zmluvy dôležitá z hľadiska výberu notára. V skutočnosti to tak nie je, keďže výkon notárskej činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxj činnosti je informácia o poisťovni, v ktorej je notár poistený, ako aj výška jeho poistného krytia, pre účastníka bezvýznamná, keďže škodu mu uhrádza xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxany štátu voči notárovi. V tejto etape však už účastník zmluvy nevystupuje. Napriek tomu je notár povinný plniť dikciu zákona. Akým spôsobom má notár ozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx táto informácia bola obsiahnutá priamo v notárskej zápisnici. Úplne stačí, ak sa toto oznámenie vykoná ústne a urobí sa o tom záznam, prípadne sa toto ozxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xrístupnom mieste v priestoroch notárskej kancelárie.
K odsekom 5 a 6
Tieto odseky boli zapracované novelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov. Aj pred novelou sa na notárov vzťahovali povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, po uvedenej novele je to však explicitne v zákone uprxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x dědičství. Praha: C. H. Beck, 2000;
FEKETE, I. Občiansky zákonník - Komentár. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko, 2007;
HENDRYCH, D. a kol. Právnicxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxdoch nehnuteľností od 1. septembra 2009. In
Ars
notaria, 3/2009;
STRAKA, P. Notár a spotrebiteľ jeho služby. In
Ars
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
x xx x xx
x x xx x xx
V ustanovení § 37 ods. 1 sú uvedené dôvody na nevykonanie požadovaného úkonux xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xymedzuje ustanovenie § 116 OZ. Slová "... v prípadoch, ak by úkon priniesol prospech notárovi alebo jemu blízkej osobe" treba vykladať v širšom zmysle. x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxtanovenie zároveň obsahuje aj sankciu za porušenie tejto povinnosti. Listina, pri ktorej notár postupoval v rozpore s týmto ustanovením, nie je verejxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx. Pred novelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) účinnou od 1. decembra 2015 bola v § 37 ods. 2 upravená právomoc prezídia komory rozhodnúť x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx istom obvode. Uvedené ustanovenie sa vypustilo z dôvodu obsolentnosti tohto odseku, v praxi sa takéto prípady nevyskytovali. Vzhľadom na počet notárxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxpné, z tohto pohľadu je pokrytie Slovenskej republiky na vysokej úrovni.
Proti postupu notára, ktorý odmietol vykonať požadovaný úkon, môže účastnxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxotu, treba ju adresovať orgánu dohľadu, t.j. prezídiu komory, ktoré je povinné rozhodnúť do tridsiatich dní odo dňa doručenia sťažnosti. Zákon ukladá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xonečné, zákon ho však bližšie neupravuje. Pri postupe podľa § 36 ods. 2 je skutkový stav nesporný, pokiaľ ide o odmietnutie úkonu podľa § 36 ods. 1, prezídxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutie prezídia (§ 91 ods. 1).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx a § 38
Súvisiace predpisy k § 37 a § 38
Literatúra
BÍLEK, P., DRÁPAL, L., JINDŘICH, M., WAWERKAx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxe povinnosť mlčanlivosti. Táto povinnosť sa opiera o právo na súkromie garantované mnohými národnými aj medzinárodnými normami.
Povinnosť mlčanlxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x o čom rokoval, o klientoch, ktorých prijal, ako aj o všetkých ostatných činnostiach. Notára nemožno prinútiť, aby navonok prejavil poznatky, ktoré v rxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veci, ktoré má v úschove, na jeho telefonické rozhovory s účastníkmi. Iba účastník má v plnom rozsahu právo zbaviť notára povinnosti mlčanlivosti. Proxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxia osobnosti. Ochrana občana v právnom štáte je nemysliteľná bez rešpektovania tajomstiev súkromného života, avšak ich absolútne rešpektovanie by mxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxje aj na všetkých jeho zamestnancov. Pri prijímaní do zamestnania je notár povinný poučiť zamestnanca o dodržiavaní povinnosti mlčanlivosti, táto poxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnoprávnym deliktom, ktorý zakladá dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru. Povinnosť mlčanlivosti je notár povinný dodržiavať aj po zániku výxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.) s účinnosťou od 1. decembra 2015 došlo k spresneniu a odstráneniu aplikačných problémov ohľadom notárov, u ktorých došlo k zániku výkonu notárskeho xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxo úpravy sa však vynoria ďalšie aplikačné problémy v praxi v tom, ako bude tento bývalý notár riešiť zbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo vzťaxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxáva na súkromie upravené v článku 19 ods. 3 ústavy: "Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx diskrétnosť. Bez zbavenia povinnosti mlčanlivosti notár nemôže vypovedať o skutočnostiach, ktoré sa môžu dotknúť oprávnených záujmov účastníkov. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xvedok nesmie byť vypočúvaný ani vtedy, keby svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdľa odseku 2 sa nevzťahuje na svedeckú povinnosť týkajúcu sa trestného činu, ktorý má svedok povinnosť prekaziť podľa Trestného zákona;
b)
poskytnxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, a nebola od tejto povinnosti oslobodxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxba, ktorá by jeho podaním porušila štátom uznanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti, ak tejto povinnosti nebola zbavená podľa zákona;
d)
podaníx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxdovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti oslobodená;
e)
podaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxného predpisu a inú zákonom ustanovenú alebo štátom uznanú povinnosť mlčanlivosti. Svedok je povinný oznámiť zákaz výpovede bezodkladne po tom, ako sx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxdka, ktorý je pri svojej výpovedi povinný zachovávať mlčanlivosť, možno vykonať len vtedy, ak svedka na podnet súdu oslobodil od povinnosti mlčanlivoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx pred ústavným súdom. Podľa § 31 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxý súd SR svojím uznesením pre tento prípad povinnej mlčanlivosti zbavil;
g)
podaním svedectva v správnom konaní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem ak by ho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xesmie byť vypočúvaný o skutočnostiach, ktoré sú utajovanými skutočnosťami alebo na ktoré sa vzťahuje zákonom uložená povinnosť mlčanlivosti, iba ak xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxoch ide o zachovanie povinnosti mlčanlivosti pri podaní ústneho svedectva, resp. vysvetlenia pred príslušnými orgánmi štátu.
Povinnosť zachovávxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxín.
V § 89 ods. 1 TP je upravená povinnosť vydať vec dôležitú pre trestné konanie policajtovi, prokurátorovi alebo súdu. Podľa § 89 ods. 2 TP povinnosx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxeniu od povinnosti zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti. Pokiaľ ide o listiny alebo iné veci, pri notárskej činnosti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxré sa vzťahuje zákaz výsluchu. Na postup podľa § 89 ods. 1 TP sa vyžaduje oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti kompetentným subjektom. Pokiaľ ide o sxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxx k týmto ustanoveniam).
Zákon presne vymedzuje, ktoré subjekty a v ktorých prípadoch sú oprávnené zbaviť notára povinnosti mlčanlivosti. Úkony súvxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxdie proces, v rámci ktorého je nevyhnutné notára vypočuť. V žiadnom prípade sa tieto úkony nevzťahujú na notára. Notár nemôže sám seba požiadať o zbavenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxviť:
a)
subjekt, v záujme ktorého je inštitút mlčanlivosti zriadený, t.j. účastník konania. Ten môže notára zbaviť tejto povinnosti v plnom rozsahx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxetlenie príslušný orgán povinný pred začatím výsluchu predložiť notárovi na nahliadnutie. Notár má právo požadovať odpis tejto listiny pre potreby sxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxríklad preto, lebo zomrel, je nezvestný, bol pozbavený svojprávnosti a pod. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx" vložila slová "alebo jeho právni nástupcovia";
b)
minister v rámci oprávnenia vykonávať štátny dohľad vo veciach podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d) na účxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxčstve na účely trestného konania. Zákon do 1. decembra 2015 (do účinnosti novely zákonom č. 267/2015 Z.z.) bližšie neustanovoval, o ktorého predsedu sxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx prípad ho nebude mať kto zbaviť povinnosti mlčanlivosti na účely trestného konania.
Pojem "trestné konanie" je vymedzený v § 10 ods. 15 TP. Všeobecne xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxaní, ktorého cieľom je zistenie trestného činu a jeho páchateľa, vynesenie spravodlivého rozhodnutia o vine, treste alebo ochrannom opatrení, prípaxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxi zapíše do svojho Správneho denníka pod spisovú značku Spr., kópiu listiny pripojí do spisu, resp. zakladača veci, ktorej sa táto udalosť týka. O zbavexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xejto skutočnosti informovaní. Pojem "bezodkladne" znamená v deň, kedy bola notárovi listina o zbavení povinnosti mlčanlivosti doručená.
Povinnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxledujúcich ustanoveniach Trestného zákona:
-
§ 340 ods. 1 TZ (Neoznámenie trestného činu), podľa ktorého kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že ixx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Polixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky;
-
§ 341 TZ (Neprekazenie trestného čxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxžila povinnosť zachovávať povinnosť mlčanlivosti na prípady, ak ide o poskytnutie všeobecnej informácie oprávnenému orgánu (pozri komentár k § 82), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx x xraxi na takéto všeobecné informácie požadoval postup zbavenia povinnosti mlčanlivosti, pričom takáto jednoduchá informácia bola pre príslušné orgxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xôže teraz takúto základnú informáciu oprávneným orgánom poskytnúť, pričom základný obsah práva účastníka na ochranu súkromia tým nebude dotknutý. Sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxcie, ktorou notár disponuje, často závisí možnosť objasnenia prejednávanej veci.
Povinnosť mlčanlivosti sa primerane vzťahuje aj na činnosť notáxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxosti mlčanlivosti, preto je potrebné, aby sa zákonná úprava povinnosti mlčanlivosti primerane vzťahovala aj na funkcionárov komory.
Ako sme už uvixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov, ktorý však notára výslovne neidentifikoval ako povinnú osobu. Podľa § 3 písm. g) tohto zákona bol poxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxa nebola jednoznačná, keďže notársku činnosť tak, ako je vymedzená v § 3 ods. 1 a 2 NP, nemožno subsumovať pod poskytovanie právnej pomoci. Ako poskytovxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ustanoveniam). Z uvedeného je zrejmé, že bolo možné mať pochybnosti o tom, či notár v rámci výkonu notárskej činnosti bol povinnou osobou podľa zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Oproti predchádzajúcej právnej úprave jednoznačnejšie vyjadruje filozofiu prxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx08 Z.z. je notár definovaný ako povinná osoba, ak poskytuje klientovi xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
-
otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných paxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtku alebo inej právnickej osoby.
V tomto zúženom rozsahu je notár povinnou osobou, ktorá najmä na základe skúseností vo vzťahu k právnickým osobám a fxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxch subjektov medzi povinné osoby je to, či pri výkone svojej činnosti prichádzajú do styku so skutočnosťami, resp. právnymi úkonmi alebo inými úkonmi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxie zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa povinnej osobe ustanovuje povinnosť písoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnej činnosti povinná osoba aktualizuje podľa predmetu svojej činnosti a v súlade so zmenami v legislatíve. V rámci osobitného ustanovenia o advoxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxtovi, ktoré získal od klienta alebo iným spôsobom v priebehu alebo v súvislosti s poskytovaním právnych rád týkajúcich sa konaní uvedených v § 22 ods. 1 pxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Nie je celkom zrejmé, z akých dôvodov zákonodarca zahrnul do tohto ustanovenia aj notára, keďže notár neposkytuje obhajobu klientovi v trestnom konxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore;
zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre;
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii;
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xím a o postavení jeho sudcov;
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok);
zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xotára. In
Ars
notaria, 3/2003;
ČENTÉŠ, J. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti. In
Ars
notaria, 2/2004;
ČENTÉŠ, J., TUSCHER, M. Slovenská prxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx Justičná revue, 1 - 2/1994;
HOLUB, O. Povinnosť mlčenlivosti je esenciálním znakem notářskeho úřadu. In
Ad Notam
, 1/1995;
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxvanie povinnosti mlčanlivosti v právnických profesiách. In
Ars
notaria, 1/2008 a 2/2008;
SÁBLIKOVÁ, V. Povinnosť mlčenlivosti notáře. In
Ad Notax
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx upravuje zodpovednosť za škodu, ktorú môže spôsobiť notár alebo jeho zamestnanci pri výkone činnosti podľa Notárskeho poriadku. Na tieto účely je notxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x)]. Táto podmienka trvá počas celého obdobia výkonu notárskej činnosti. Zánik poistenia zakladá dôvod na odvolanie notára [§ 14 ods. 2 písm. f)]. Úlohox xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeť poistenie v rozsahu poistnej sumy od 66 387,84 eura do 663 878,38 eura, individuálne sa môže notár poistiť aj na vyššiu poistnú sumu.
Notár zodpovedx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2003. Činnosť notára sa podľa § 3 ods. 1 a 2 NP považuje za výkon verejnex xxxx xx x xxxxx xx x x x xxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxžený na princípe absolútnej objektívnej zodpovednosti, to znamená, že príslušný orgán zodpovedá za škodu bez ohľadu na zavinenie. Tejto zodpovednosxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxia je umocnená povinnosťou jednotlivých subjektov konajúcich v mene štátu požadovať regresnú náhradu vynaložených prostriedkov od tých, ktorí svojxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nesprávnym úradným postupom. Tento pojem nie je v zákone definovaný, predovšetkým však ide o porušenie povinností pri uskutočňovaní úkonov v konaní (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.
Ak škodu spôsobenú nesprávnym úradným postxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxá, že notár túto škodu uhradí a následne je povinný vymáhať náhradu od zamestnanca.
Zodpovednosť štátu je založená na objektívnom princípe. Pokiaľ ixx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vo vzťahu k predpokladom zodpovednosti škodcu ide o prezumpciu zavinenia z nedbanlivosti, a to iba z nevedomej nedbanlivosti, pri ktorej sa musí preukxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxkáže, že za daných okolností mohol spoľahlivo usudzovať, že k vzniku škody porušením právnej povinnosti nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxodenom.
Po novele účinnej od 1. septembra 2009 sa vynára otázka vzťahu znenia odseku 3 tohto ustanovenia k zodpovednostnej konštrukcii upravenej v § xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxi vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zneužitím totožnosti účastníkov v prípade, ak nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu napriek vykonaniu postupu podľa § 48 ods. 1, a nevykoná ďalšie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxr nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu, nevykoná ďalšie zisťovanie totožnosti účastníkov úkonu a neodmietne vykonanie úkonu) vyvolávajúce účixxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxľa § 48 ods. 1 nemal istotu o totožnosti účastníkov úkonu.
Odsek 4 bol doplnený novelou (zákonom č. 304/2009 Z.z.) účinnou od 1. septembra 2009. Notároxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xákonného znenia vyplýva, že škoda nemusela byť spôsobená výlučným zavinením poškodeného ani spoluzavinením poškodeného, stačí, ak notár preukáže, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxnej moci
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxESTKA, J., ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Praha: C. H. Beck, 2001;
MARJÁK, D. Niekoľko slov k zodpovednosti notára za škodu. In
Ars
notaria, 3/2xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xodpovednosti. In
Ars
notaria, 4/2014.
§ 41
K § 41
Pri definovaní pojmu "notárska listina" treba vychádzať z § 3 ods. 4. V širšom zmysle slova ide o listiny a osvedčovacie doložky vyhotovované xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxťahuje na notárske zápisnice a primerane na osvedčovacie doložky a iné listiny vyhotovované notárom v rámci notárskej činnosti.
Notárske xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxárske listiny spisovali v úradnom jazyku. K zmene došlo novelou (zákonom č. 232/1995 Z.z.) v súvislosti s čl. 6 ods. 1 ústavy, v zmysle ktorého na území Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxstníka, ktorý neovláda štátny jazyk, notár postupuje podľa § 53. V tejto súvislosti môže vzniknúť situácia, keď účastník síce neovláda štátny jazyk, axx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 42
K § 42
Notár, ktorý v rámci svojej činnosti vyhotxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxrejnou listinou so všetkými dôsledkami. Zákon preto v záujme predísť nesprávnym formuláciám a v konečnom dôsledku aj sporom bližšie upravuje niektorx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Notár by mal pamätať na starú múdrosť vyjadrenú v princípe: "
clara pacta, boni amici
". Pri ich spisovaní sa treba vyhýbať pojmom, ktoré nie sú v právnom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxstníkom známe. Notár pri spisovaní notárskych listín zásadne nesmie používať skratky. Výnimkou sú všeobecne známe skratky, ktorých obsahový význam xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxj činnosti), ďalej označenia štátov, napríklad USA (Spojené štáty americké), SRN (Spolková republika Nemecko), ČR (Česká republika) a pod., inštitúxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxahnutých v notárskych listinách sa časové a číselné údaje vypisujú aj slovami. Také bolo znenie druhého odseku do 1. decembra 2015, kedy nadobudla účinxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxledkami, pričom toto pochybenie by nebolo možné napraviť ako chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, prípadne takto vykonaná oprava by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxho sa počítajú lehoty, prípadne vyčíslenie dĺžky lehôt, číselné údaje, ktoré sa týkajú peňažného plnenia. Okrem údajov uvedených v odseku 2 netreba v nxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlné údaje v centrálnom depozitári cenných papierov, v katastrálnom operáte a pod.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
Základnou vlastnosťou notárskej listiny je jej vierohodnosť, notár poskytuje účastníkom garanciu, že jej obsah sx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxa 2005 (pozri komentár k § 73k). Na prípadné dodatočné zásahy do notárskej listiny ako verejnej listiny sa vzťahujú ustanovenia Trestného zákona, ktorx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxhotovovaní notárskych listín ako pri akejkoľvek inej ľudskej činnosti môže dôjsť k pochybeniam a zrejmým nesprávnostiam. Ide o pochybenia a zrejmé nexxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xamestnanca. Tieto chyby a zrejmé nesprávnosti sú očividné, vyplývajú z porovnania celkového kontextu notárskej listiny a ďalších listín, ktoré s vecxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xochybenie musí xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxtár pristúpiť z vlastnej iniciatívy, ak takúto chybu, resp. zrejmú nesprávnosť zistí sám, prípadne na žiadosť účastníkov. Podnet na vykonanie opravy xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxníkmi. Tento súhlas môže byť daný aj vopred, sama notárska listina môže obsahovať ustanovenie, na základe ktorého účastníci berú na vedomie možnosť výxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxravu. Bez súhlasu účastníkov nemožno listinu opraviť, a to ani v prípade, ak viacerí účastníci úkonu s vykonaním opravy súhlasia a menšina, prípadne ibx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxmú nesprávnosť ide, ktorej časti listiny sa týka, uvedie sa nesprávne, ako aj správne znenie. Ďalej sa uvedie, že účastníci vyslovili s vykonaním opravx xxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xneudelili súhlas na vykonanie opravy vopred), ako aj podpis a odtlačok úradnej pečiatky notára. Opravnú doložku v prípade notárskej zápisnice treba zxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxtárskej listiny má svoj vlastný názov a je v zákone upravená v samostatnom ustanovení, možno vyvodiť, že ide o samostatnú listinu, ktorú nemožno považoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxu súčasťou notárskej listiny. Notársky poriadok predpokladá spísanie opravnej doložky, upravuje jej podobu, ako aj presný postup pri jej spisovaní. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xnej zrejmej nesprávnosti spísaním úplne samostatnej notárskej listiny, predmetom ktorej bude iba vykonanie opravy, pričom obsahové náležitosti sú xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo úvahy v tom prípade, ak účastníci odmietnu podpísať opravnú doložku, ale súhlasia s vykonaním opravy takýmto spôsobom.
Tretia možnosť vykonania oxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxožňuje.
Novelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015 bol to tohto ustanovenia zapracovaný nový tretí odsek, ktorý rieši aplikxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxľ ide o notársky úrad, v ktorom zanikol výkon notárskeho úradu, a ešte nebol ustanovený nový notár, vykoná túto opravu ustanovený náhradník notára; v osxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
§ 44
K § 44
Každú žiadosť o vykonanie notárskej činnosti, resp. ďaxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxzri komentár k § 57 a § 58). Každá notárska listina musí byť označená spisovou značkou, ktorá sa skladá z označenia príslušného registra, do ktorého je vex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxstina skladá z viacerých strán, musí byť zrejmé číselné označenie jednotlivých strán, ďalšie xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx byť vyhotovené na pevnom, čistom, nepoškodenom bielom papieri spravidla vo formáte A4. Možno ich napísať rukou, a to čiernym alebo modrým písacím peroxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxteľné, text v nich nemožno zatierať alebo prepisovať, v notárskych zápisniciach nemôžu zostať voľné riadky a medzery v texte sa musia vyčiarknuť.
Po xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxíšu sa na jej poslednej strane pred podpisom notára, ktorý vedľa svojho podpisu pripojí odtlačok úradnej pečiatky. Podpis notára musí obsahovať aspoň xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxoľko listov alebo hárkov, musia byť zošité šnúrou (trikolórou) obsahujúcou farby štátnej zástavy, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou opatrenou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxtužkou). Nálepka nemusí vždy obsahovať štátny znak. V takom prípade ju však treba opatriť odtlačkom úradnej pečiatky notára umiestneným sčasti na nálxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxudok, ak bol ním nahradený prejav vôle účastníkov, alebo geometrický plán, ak tvorí súčasť zmluvy, a pod. Tieto listiny sa rovnakým spôsobom spoja s notxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xtoré notár vyhotovuje ako súdny komisár, sú súčasťou spisu D, ktorého spisovú a archivačnú službu zabezpečuje príslušný okresný súd. Pri spísaní listxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xa ukladajú:
a)
prvopisy notárskych zápisníc v listinnej podobe,
b)
osvedčené odpisy tých častí notárskych zápisníc, ktoré tvoria pokračovanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx notára,
d)
osvedčené odpisy notárskych zápisníc, ak ich prvopis bol zapožičaný (§ 45).
Kontrolu zbierky notárskych zápisníc je notár povinný vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxku. O vykonaní tejto kontroly treba spísať záznam. Notárske zápisnice sa uchovávajú uzavreté v trezore alebo v kovovej skrini v kancelárii notára. Oznxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxladá do pevného obalu. Na obale sa vyznačí ročník a poradové čísla spisových značiek Nz, ktoré sú vo zväzku uložené. Z notárskych zápisníc sa vydávajú účxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
§ 45
K § 45
xxxxx x xx xxxx xxxxxxe notárskej zápisnice. Prvopisy notárskych listín, ktoré vyhotovuje notár ako súdny komisár v dedičských veciach, sú súčasťou súdneho spisu D a vzťahxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xemajú formu notárskej zápisnice, sú súčasťou spisu notára (§ 19 Kancelárskeho poriadku) a vzťahuje sa na ne jeho právny režim.
Prvopis notárskej zápxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxpis svojej notárskej zápisnice inému notárovi so sídlom na území Slovenskej republiky so žiadosťou, aby k nej spísal pokračujúcu notársku zápisnicu. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxičať. To znamená, že ani orgán štátneho dohľadu, ani orgány komory vykonávajúce dohľad nemôžu dať notárovi výnimku, ktorá by bola v rozpore s týmto ustaxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj zápisnice, založí sa na jej miesto v zbierke notárskych zápisníc osvedčený odpis spolu s písomnou žiadosťou, na základe ktorej bol prvopis notárskej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ak si prvopis notárskej zápisnice zapožičia súd, môže pozastaviť vydávanie odpisov. Toto pozastavenie musí mať formu súdneho uznesenia.
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx notárskych zápisníc o právnych úkonoch podľa súkromného práva je najpodstatnejšou súčasťou notárskej činnosti. Notárske zápisnice o právnych úkonxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxaný opak." Toto ustanovenie vyjadruje rozdiel v dôkaznej sile verejných a súkromných listín obdobne ako do 1. júla 2016 účinný § 134 OSP.
Formuláciu "xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxého do 31. decembra 1992, zodpovedajúce vtedajšej "rozmanitosti" súkromnoprávnych vzťahov a im zodpovedajúcim právnym úkonom. Všeobecne možno konxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že notárska zápisnica sa spisuje o právnom úkone, ktorý vznikol ešte pred jej spísaním, pričom notárska zápisnica len osvedčuje tento úkon. Z gramatixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxností a s § 47 o náležitostiach obsahu notárskej zápisnice je nepochybné, že notárska zápisnica o právnom úkone obsahuje právny úkon, teda písomný prejxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxch právnych úkonov, obsahuje aj obligatórne osvedčovacie náležitosti (§ 47).
Notár pri spisovaní notárskych zápisníc o právnych úkonoch pôsobí akx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xpisovaní viacstranného právneho úkonu notár poučí všetky zmluvné strany o obsahu a následkoch právneho úkonu, ktorý chcú uskutočniť. Upozorní na zvýxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxdy všetkým účastníkom vyplýva z § 4 ods. 2, ktorý vyjadruje zásadu nestrannosti notára pri výkone notárskej činnosti.
Nestrannosť notára spolu s jehx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vylúči prípadnú neplatnosť právneho úkonu z dôvodu absencie náležitostí vôle a prejavu vôle.
Notári podľa § 2 ods. 2 svojím postavením a svojou činnoxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxu výkonu spravodlivosti a v rámci tejto úlohy je notár nositeľom právnej prevencie." Ako procesnú prevenciu možno chápať skutočnosť, že notárska zápixxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxiach:
a)
§ 40 ods. 5 OZ - na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica; formou úradnej zápisnice je notárska xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx
xx
x xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxx xxxx x xZ - závet maloletého, ktorý dovŕšil 15. rok.
Obligatórnu formu notárskej zápisnice upravuje Obchodný zákonník v týchto ustanoveniach:
a)
§ 16x xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxení a rozdelení spoločnosti;
c)
§ 190 ods. 1, § 187 ods. 2 OBZ - rozhodnutie jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia;
dx
x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo zakladateľská listina jednoduchej spoločnosti na akcie (účinnosť od 1. januára 2017).
Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutexxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xorme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sa o návrhu na povolenie vkladu rozhoduje do 20 dní.
Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na zmluvy o prevode nehnutxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxželov. Nemožno ich vzťahovať na iné zmluvy, o ktorých sa rozhoduje vo vkladovom konaní (zriadenie záložného práva, vecného xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx. 2 písm. c) EP možno vykonať exekúciu aj na podklade "notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená osoba a povinná osobax xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xáväzkom je súkromnoprávny záväzok, ktorý v čase spísania notárskej zápisnice už existuje, a povinná osoba v notárskej zápisnici súhlasí s jeho vykonaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxrého existuje právny záväzok. Najčastejšie je ním zmluva.
V notárskej praxi boli zaznamenané prípady, keď notárska zápisnica ako exekučný titul boxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe ako exekučného titulu jednoznačne určuje, že ide o notársku zápisnicu o právnom úkone.
V súdnej praxi sa v exekučnom konaní prezentovali názory, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xápisnica ako jednostranný právny úkon, je nález Ústavného súdu SR z 13. júla 2000, sp. zn. I. ÚS 5/2000, ktorý, okrem iného, uvádza: "Žiadne iné podmienkx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxdené, nemožno vyvodiť. Preto nemožno súhlasiť s názorom odporcu, podľa ktorého v určitých prípadoch musí byť účastníkom notárskej zápisnice aj veritxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxivých faktúr. Zákon takúto požiadavku neustanovuje a výkladom túto požiadavku nemožno doplniť do ustanovenia § 41 ods. 1 EP. Ani z logického hľadiska nxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxteľ, ktorý notársku zápisnicu podpísanú dlžníkom ako jej adresát dostane, v závislosti od toho, či je s týmto jednostranným právnym úkonom dlžníka spoxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpisnice nepožiadať.... Je vecou slobodnej dispozície oprávneného, či prijme uznanie záväzku zo strany dlžníka v tej podobe, v akej mu to dlžník ponúknxx x xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovedajúcim označeniu podľa Exekučného poriadku a Notárskeho poriadku. Ak sú tieto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xemožno striktne vzťahovať to, čo sa vzťahuje na účastníkov. V zásade by mal notár trvať na tom, aby povinná osoba označila oprávnenú osobu nezameniteľnxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxho presné označenie. V notárskej zápisnici môže byť uvedený čas plnenia, ktorý už uplynul alebo ešte len nastane v budúcnosti. S tým súvisí vykonateľnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxca stáva exekučným titulom. Ide o jednostranný právny úkon povinného. Pre notársku zápisnicu, ktorá je exekučným titulom, Notársky poriadok ani Exekxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xásledok vykonateľnosť notárskej zápisnice, ktorá nastáva uplynutím času plnenia uvedeným v notárskej zápisnici, alebo v prípade, ak čas plnenia uplxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxkučnom titule Najvyšší súd SR uvádza (sp. zn. 3 E Cdo 154/2013): "Ak má byť exekučný titul v celom rozsahu vykonateľný, musí v ňom byť dostatočne určitým sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxná spôsobom umožňujúcim výšku úroku nepochybne zistiť (vypočítať). Výška úroku musí byť stanovená už pri spísaní notárskej zápisnice tak, že je zistixxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x x xozsahu príslušenstva vymedzeného za použitia premenlivej veličiny (BRIBOR) - materiálne vykonateľná."
V súvislosti s výkonom "listinnej činnosxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtiny obsahujúce právne úkony, ktoré nie sú vo forme notárskej zápisnice. Spisovanie iných listín je viazané na konkrétnu súvislosť s výkonom notárskex xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právneho úkonu (zmluvy). Tento postup notárovi umožňuje prejednať a odsúhlasiť podstatné, pravidelné a vedľajšie náležitosti, odstrániť nejasnosxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxrskej zápisnice Notársky poriadok nevyžaduje jednotu času a miesta. Možno v nej pokračovať na inom mieste, prípadne v inom čase. Pokračovať môže notárx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxv jedného alebo viacerých účastníkov právneho úkonu, ku ktorému pristupuje ďalší účastník v pokračovaní notárskej zápisnice svojím zmluvným prejavxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxci pristúpiť, s jej obsahom a poskytne mu potrebné právne poučenie. V súlade s prejavom xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xokračovaním sa v notárskej zápisnici neuvádza. Uvedie sa v zázname, ktorého jedno vyhotovenie dožiadaný notár doručí dožadujúcemu notárovi.
Postxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrvopis svojej notárskej zápisnice, v ktorej sa má pokračovať, spolu so žiadosťou o spísanie pokračovania v notárskej zápisnici obsahujúcou označenix xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xotár do zbierky notárskych zápisníc jej osvedčený odpis, a to až do doby vrátenia prvopisu notárskej zápisnice od dožiadaného notára.
2.
Prvá stranx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxár pridelí pokračujúcej notárskej zápisnici svoje číslo registra a pokračovanie spíše a zaregistruje k už prideleným číslam z notárskych centrálnycx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxžiadaný notár spíše pokračovanie v notárskej zápisnici a prvopis tohto pokračovania zašle do vlastných rúk spolu s prvopisom zaslanej notárskej zápixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxisu notárskej zápisnice obsahuje údaj o tom, že osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s jej prvopisom a pokračovaním v notárskej zápxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
x xx xxxx xx x x2 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon);
§ 3 zákona č. 147xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxntář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010;
JENČOVÁ, M. K praktickému problému notárskej zápisnice o uznení dlhu v exekučnom konaní. In Justičná revue, xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxch používaní zejména podle obchodního zákoníku jěšte jednou. In
Ad Notam
, 2/1997;
KLEIN, Š. Veřejné listiny a jejich důkazní sila. In
Ad Notam
, 2014;
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xx1999;
KOVÁCS, K. Závety a postup notára. In
Ars
notaria, 3/2003;
PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx
ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 - 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015;
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
K odseku 1
Výpočet obsahových náležitosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xýpočet. Ak niektorá z týchto náležitostí absentuje, listinu nemožno považovať za notársku zápisnicu, teda ani za verejnú listinu. To však vždy nemá za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxžitosti, ktoré pre konkrétny právny úkon zákon požaduje, je právny úkon platný. Absencia niektorej z obligatórnych náležitostí má teda za následok abxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxuvy. Iný názor je vyjadrený v rozsudku Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 3159/2010 (ak absentuje v notárskej zápisnici náležitosť, ktorá je len málo výxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnia notárskej zápisnice". Aj v čase účinnosti tohto predchádzajúceho znenia sme konštatovali, že miestom spísania notárskej zápisnice nemusí byť mixxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjmä s náležitosťami uvedenými pod písmenami h), i) a j). Miestom spísania notárskej zápisnice je teda miesto, kde bola notárska zápisnica po prečítaní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxísanie sa musí vykonať na jednom mieste, ktoré sa označí ako miesto spísania notárskej zápisnice. Aktuálne znenie účinné od 1. decembra 2015 zodpovedá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxvidla píše vopred v kancelárii notára, no úplnosť právneho úkonu nadobúda až po prečítaní, schválení a podpísaní určenými osobami. Prečítanie, schváxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi a podpíše notársku zápisnicu v kancelárii notára a ďalší účastník ju schváli a podpíše na inom mieste (napr. v nemocnici), je možný len formou pokračovxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxice v nemocnici za prítomnosti svedkov úkonu, a následne v kancelárii notára po spísaní notárskej zápisnice svedkovia úkonu notársku zápisnicu podpíxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxesto podpísania notárskej zápisnice zákon bližšie neupravuje. V prípade podpísania zápisnice v notárskej kancelárii stačí označenie obce (mesta), xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx napríklad v sídle obchodnej spoločnosti, na obecnom úrade, ako aj uvedenie názvu ulice alebo iného verejného priestranstva, súpisného čísla, orientxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx x týmto ustanovením a je vhodné pre prípad spochybnenia platnosti notárskej zápisnice v občianskom súdnom konaní, resp. civilnom konaní, predovšetkýx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxa notárskej zápisnice so všetkými náležitosťami vrátane jej prečítania, schválenia a podpísania. Prečítanie, schválenie a podpísanie notárskej záxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxtum vyhotovenia zápisnice je pre všetkých účastníkov rovnaký.
K písm. b)
Uvádza sa celé meno a priezvisko notára, ktorý notársku zápisnicu spísal a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxokej školy. Notárska zápisnica xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtárskym kandidátom na základe poverenia notára (§ 25 ods. 2) obsahuje meno a priezvisko zastupovaného notára aj kandidáta.
Komorou ustanovený náhrxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxec, spravidla sídlo súdu prvého stupňa alebo iné sídlo v rámci tohto obvodu, do ktorého bol notár vymenovaný. Ide o sídlo notára, nie sídlo notárskeho úrxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxv (fyzických a právnických osôb), ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osôb ovládajúcich jazyk účastníka. Meno a priezvisko účastníkov a ďalších osôx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdné číslo sa uvádza u osôb, ktorým bolo pridelené. Zákon predpisuje uviesť rodné číslo aj dátum narodenia napriek tomu, že z rodného čísla možno na záklaxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxce, ktorý má za následok, že listinu nemožno považovať za notársku zápisnicu, a teda ani za verejnú listinu.
V praxi sa vyskytujú prípady, keď rodné číxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxsť. V prípade právneho úkonu, ktorého vykonanie nemožno odložiť, by absencia tohto údaja spôsobila nemožnosť jeho vykonania vo forme notárskej zápisxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxslo sa neuvedie u osoby, u ktorej rodné číslo v čase spísania úkonu, ktorý nestrpí odklad, nemožno objektívne zistiť, pričom tieto dôvody by sa mali v notxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho priestranstva, súpisného čísla, orientačného čísla, resp. aj čísla bytu tak, ako je zaznamenané v preukaze totožnosti alebo podľa vyhlásenia účasxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxstri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Trvalým pobytom podľa tohto ustanovenia je pobyt občana spravidla v mieste jeho sxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neuxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxásenia výslovne uvedeného v notárskej zápisnici označiť ako miesto trvalého bydliska; taktiež v prípade zistenia totožnosti z cestovného pasu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky sa uvádza ako miesto trvalého pobytu obec. Vo výnimočných prípadoch, ak xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadku (zákonom č. 304/2009 Z.z.) výslovne neupravoval. V § 47 písm. f) sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 ustanovilo, že notárska zápisnica musí obsahoxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxckých alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy, iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon. Všeobecne platíx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxax do novely ustálila použitie spôsobu označenia podľa Obchodného zákonníka. Od novely sa výslovne vyžaduje uvedenie názvu alebo obchodného mena práxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoba má byť identifikovaná názvom (obchodným menom), sídlom, označením registra (evidencie), v ktorom je zapísaná, prípadne číslom zápisu.
Osoby kxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx číslom, ak je pridelené, a trvalým bydliskom - rovnako aj zástupcovia právnických osôb, aj keď to komentované ustanovenie Notárskeho poriadku výslovxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx verejná listina má vylúčiť dôvody neplatnosti právneho úkonu. Notársku zápisnicu nemožno spísať s účastníkom, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxorujúceho zákonu.
Záver o tom, že účastník nie je spôsobilý na právne úkony, notár vyvodí:
-
zo záznamu v občianskom preukaze (podľa § 3 ods. 2 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxy, z centrálneho registra rozhodnutí súdu osôb pozbavených alebo obmedzených v spôsobilosti na právne úkony podľa zákona č. 384/2008 Z.z. (novela Obxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxže posúdiť následky svojho konania alebo svoje konanie ovládnuť, t.j. koná v duševnej poruche.
Lekárske potvrdenie o tom, že účastník nie je obmedzexx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxtníka si urobí sám a vyvodí z toho záver, či vykonanie notárskeho úkonu - spísanie notárskej zápisnice odmietne. Rovnako odmietne spísanie notárskej zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx je účastník obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, notár sa musí oboznámiť s rozsudkom, ktorým k obmedzeniu došlo, aby posúdil spôsobilosť na právnx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx úkon obsiahnutý v notárskej zápisnici spôsobilý je.
Vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony, je obligatórnou náležitosťou notárskxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d), notársku zápisnicu nemožno spísať.
Pri právnickej osobe toto vyhlásenie neprichádza do úvahy. Splnomocnený zástupca môže urobiť toto vyhlásexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnie podľa písmena d). Podľa nášho názoru, splnomocnenie na právny úkon vo forme notárskej zápisnice zahŕňa aj splnomocnenie podľa písmena d).
Ide o vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxov možno podľa § 48 preukázať nasledujúcimi spôsobmi:
-
notár osobne pozná tieto osoby, ktoré nemusia žiadnym spôsobom preukazovať totožnosť,
-
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxožnosti účastníka,
-
potvrdením totožnosti dvoma svedkami totožnosti s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska každého zo svedkov a s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
V prípade preukazovania totožnosti účastníka platným úradným preukazom je xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxplýva, že notár môže, ak to vzhľadom na konkrétne okolnosti považuje za potrebné, uviesť aj ďalšie údaje z platného úradného preukazu.
V prípade preuxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitosťou notárskej zápisnice. V tomto prípade, v súvislosti s ustanovením § 48 ods. 2, aj keď to Notársky poriadok výslovne neustanovuje, treba uviesť dxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxade, ak notár pozná osobu účastníka a jej totožnosť vrátane všetkých osobných údajov, ktoré sa zapisujú [§ 47 písm. c)], notár potvrdzuje.
Toto ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxupca účastníka. Písmeno c) ukladá uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko týchto osôb - rovnako ako účastníkov a svedkxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstupcu tak, ako je to v prípade preukázania totožnosti účastníka.
K preukázaniu totožnosti platným úradným preukazom a k pojmu "platný úradný preukxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxx xx
x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx09 Z.z.) účinnej od 1. septembra 2009 výslovná úprava v súvislosti s účastníkom, ktorým je právnická osoba. Spôsob zápisu potrebných údajov o právnickxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xviesť jednoznačne, ako bola preukázaná existencia účastníka - právnickej osoby, ako aj oprávnenie v jej mene konať. Táto skutočnosť bude musieť byť noxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx."
Podľa § 19 OZ je na zriadenie právnickej osoby potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Právnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx inak. Právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti zápxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxncia obchodnej spoločnosti a družstva sa preukazuje výpisom z obchodného registra, existenciu iných právnických osôb možno taktiež preukazovať výpxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxočnosti alebo inej právnickej osoby, teda zistenie osoby (štatutárneho orgánu) konajúcej v mene právnickej osoby, rozsahu oprávnenia konať a spôsobx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx jeho voľbu (menovanie). Zápis do obchodného registra je deklaratórny. Na základe uvedeného je možné preukazovať oprávnenie konať v mene obchodnej spxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxzhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným).
Oprávnenie konať v mene obce (mesta) preukazuje starosta (primátor) osvedčeníx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxtinou preukazujúcou zloženie zákonom predpísaného sľubu starostu obce podľa § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
K písm. g)
Postux xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xrejavom vôle účastníka (účastníkov) o tom, čo sa má do nej zahrnúť. Nasleduje právne poučenie, pri ktorom je notár povinný rešpektovať zásadu nestrannxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxjšími prostriedkami na dosiahnutie právneho výsledku, ktorý účastníci od právneho úkonu očakávajú. Ak ide o zmluvu, poučenie by malo obsahovať inforxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe v písomnej podobe prejavy vôle účastníkov tak, aby verne vyjadrovali ich skutočnú vôľu, použijúc právnické vyjadrenia zodpovedajúce konkrétnemu pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxu právneho úkonu notár nemôže vkladať svoje poučenia alebo pripomienky, ktoré berú účastníci na vedomie.
Účastníci právneho úkonu, ktorí zveria noxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxte právne poučení a že právny úkon bude spĺňať všetky potrebné formálne a obsahové náležitosti. Pri zmluvách treba dbať na formulovanie zmluvných prejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx považovať za sprostredkovateľskú činnosť.
K xxxxx xx
xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxl. Notár osvedčuje, že účastníci schválili notársku zápisnicu po jej prečítaní. Prečítaním nemožno rozumieť diktovanie textu notárskej zápisnice nxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xaždý z účastníkov mal oboznámiť s textom jeho prečítaním, čo však z gramatického výkladu tohto ustanovenia jednoznačne nevyplýva. Niet pochýb, že schxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ak by sa výraz "účastníkmi" mal vzťahovať na oba pojmy, t.j. "schválená" a "po prečítaní", správne by toto spojenie malo byť vyjadrené slovami "po prečíxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxo ho môže všetkým účastníkom prečítať notár, prípadne jeden z účastníkov ostatným. V záujme vylúčenia možnosti neplatnosti právneho úkonu je vhodné, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxznačne vyjadriť, či notársku zápisnicu schvaľujú. Tento súhlas je obligatórnou náležitosťou notárskej zápisnice, bez ktorého listinu nemožno povaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxienka tohto osvedčovacieho úkonu je však splnená aj vyjadrením, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená.
K písm. i)
Po prečítaní a schvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xvládajú jazyk účastníka. Podpis účastníka nemožno nahradiť osvedčením notára, že účastník notársku zápisnicu schválil. Ak notár spisuje notársku zxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx. To isté platí aj v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá neobsahuje podpisy účastníkov tohto právneho úkonu. Ak zmluvu podpíše jeden z účastníkov, túto skutoxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx alebo z ustanovenia zákona o právnom úkone, ktorý sa spisuje, nevyplýva niečo iné, účastník, ktorý notársku zápisnicu podpísal, nie je v tomto prípade xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxterizuje ako "individuálne ťahy písma, ktoré dostatočne označujú identitu podpisujúceho sa, sú jedinečné, vyznačujú sa príslušnými charakteristixxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxť urobený trvalým spôsobom, t.j. perom, nie ceruzkou. Podľa § 20 ods. 4 Kancelárskeho poriadku "vlastnoručné podpisy účastníkov sa na notársku listixx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxpisný. Za podpis však nemožno považovať xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxujúcej osobe ruku pri podpisovaní. Ak osoba nemôže vykonať podpis rukou, môže sa podpísať aj inými časťami tela, napríklad ústami, nohou, prípadne mecxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxeste postup podľa § 49.
Novela (zákon č. 304/2009 Z.z.) účinná od 1. septembra 2009 odstránila pochybnosti o spôsobe podpisovania fyzickej osoby oprxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxj identifikácie právnickej osoby v záhlaví notárskej zápisnice ukladá povinnosť pripojiť iba podpis fyzickej osoby konajúcej za účastníka - právnicxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxvuje § 44 ods. 2, podľa ktorého sa účastníci a svedkovia podpisujú pod text znenia listiny pred podpisom notára. Notár vedľa svojho podpisu pripojí odtlxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx znenia "... pred podpisom notára" jednoznačne nevyplýva, či ide o súvislosť časovú, alebo o umiestnenie poradia podpisov. Aj keď zákon výslovne neustxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxa zápisnica má charakter verejnej listiny, možno dospieť k názoru, že notár by mal byť prítomný pri podpisovaní notárskej zápisnice účastníkmi, ich záxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx k svojmu podpisu odtlačok úradnej pečiatky.
Podľa § 20 Kancelárskeho poriadku sa na písomnosti, ktorú podpisuje notár, musí jeho vlastnoručný podxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 16 ods. 4 odtlačok úradnej pečiatky sa umiestni pod skončený text listiny v strede listu. Notár pripojí svoj podpis vždy vpravo vedľa odtlačku svojej úrxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxára 2015, schválené uznesením č. 247/2015: "V prípade, ak ide o písomný právny úkon, v ktorom tá istá fyzická osoba koná za dvoch alebo viac účastníkov - pxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xre platnosť právneho úkonu sa vyžaduje jej podpis za každú konajúcu právnickú osobu, pripojí teda svoj podpis na listinu dvakrát, osobitne za každého kxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pripojí svoj podpis pod text notárskej zápisnice dvakrát, osobitne za každú konajúcu právnickú osobu."
K podpisovaniu notárskeho kandidáta pozri x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxupiteľským úradom v cudzine [ čl. 5 písm. f) Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (uverejneného vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 32/1xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxších predpisov. V § 5 tohto zákona je ustanovené, v ktorých prípadoch okresný úrad a obec nevykonávajú osvedčovanie (pozri komentár k § 57 ods. 1).
Dotxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsovala s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva. S účinnosťou od 1. decembra 2015 je povinnosť úradného osvedčenia podpisu stanovenx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxeň je upravená výnimka z požiadavky na úradné osvedčenie pre prípady, keď je splnomocnencom advokát.
V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xk sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona. Ide o "podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxnd národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhoxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenia podpisu na splnomocnení aj v prípade, že splnomocnencom je advokát.
Rovnako je to aj pri uzavretí spoločenskej zmluvy splnomocnencom, vybavenxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxí aj v prípade, že splnomocnencom je advokát.
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxomocniteľa, sa toto osvedčenie vyžaduje aj pre splnomocnenie advokáta.
Ak úradné osvedčenie podpisu splnomocniteľa vykoná orgán cudzieho štátu, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxnu podpísala, a pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine. Podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom verejnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxcí cudzieho štátu a následne ho vyšším osvedčením osvedčí zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v danom cudzom štáte (konzulárna superlegalizácixxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstín z 5. októbra 1961 (Haagsky dohovor), publikovaného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskex xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxu podpis osvedčenie podľa tohto dohovoru - apostil. Verejnú listinu opatrenú apostilom možno použiť bez ďalšieho osvedčenia v ktoromkoľvek zmluvnom xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xusedia so Slovenskou republikou) umožňujú používanie verejných listín medzi špecifikovanými orgánmi zmluvných štátov bez vyššieho overenia.
Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akom rozsahu (na aké verejné listiny) sa oslobodenie od overenia uplatní. Z hľadiska predmetu úpravy a rozsahu pôsobnosti týchto zmlúv nemožno vyvodzxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx iný orgán ako justičný alebo (právnická) osoba v Slovenskej republike odmietne akceptovať cudziu listinu bez vyššieho overenia či apostilu, nemožno xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zmluvnej strany). Keďže tieto dvojstranné zmluvy boli koncipované a dojednávané na účely justičnej spolupráce a ich predmet úpravy v civilnej oblastx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxovenia, ktoré majú prednosť pred § 52 tohto zákona. Uplatnenie mimo tohto rozsahu pôsobnosti nemožno ‚vymôcť', aj keď v praxi vo vzťahu k niektorým štátxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvosti vo vzťahu k štátom, ktorými sa tieto zmluvy uplatňujú, odporúča osobám, ktoré xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxm ako justičným orgánom v Slovenskej republike, aby sa u daného orgánu vopred informovali, či bude listinu bez vyššieho overenia či apostilu akceptovax xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xyššieho overenia justičných verejných listín, ako aj zoznam orgánov oprávnených vydávať osvedčenia podľa Dohovoru (apostilné orgány) je možné nájsx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, M. Slovenská právna úprava zameraná proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. In
Ars
notaria, 2009;
GÖBL, J. Notárxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx, Ľ. Nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti a zákaz drobenia pôdy. In
Ars
notaria, 2014;
PETERKOVÁ, M. Kdo je účastníkem u notáře. In
Ad Notam
, 2003;
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx x xxxxxxxe tri spôsoby identifikácie účastníkov, svedkov úkonu, dôverníkov alebo osôb, ktoré ovládajú jazyk účastníka:
a)
notár pozná osobu osobne,
b)
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxrskej zápisnici výslovne uviesť.
Ad a): Osoba, ktorú notár osobne pozná, nemusí preukazovať svoju totožnosť spôsobmi uvedenými v písmenách b) a c). xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx a c) notár do 1. septembra 2009, kedy nadobudla účinnosť novela Notárskeho poriadku, nepotvrdzoval totožnosť osoby, ale iba to, že osoba uvedeným spôsxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti.
Ad b): Pojem "platný úradný preukaz" žiadny právny predpis nedefinuje. Podľa § 3 ods. 6 písm. g) zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvenskej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe záväznými právnymi predpismi.
Najvhodnejším pre identifikovanie osoby je občiansky preukaz. Podľa § 3 ods. 1 a 3 zákona č. 224/2006 Z.z. o občianxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, zákaz pobytu. Na žiadosť občana sa do občianskeho preukazu môžu zaxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxkého titulu, umelecko-pedagogického titulu, vedeckej hodnosti a pod.). Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony podľa § 47 písm. d) NP môže notár koxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxan nie je povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak.
Rozsah obmedzenia spôsobilosti na právne úkony je notár povinný zistiť x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas, náhradný cestovný doklad, cestovný doklad cudzinca, náhradný cestovný doklad Eurxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov, ktorý ho oprávňuje na prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky. Podľa § 73 ods. 6 tohto zákona Pxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - EÚ". Cudzincovi môže byť vydaný aj cudzinecký pas podľa § 74 tohto zákona.
Podľa § 5 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxad o jeho totožnosti len vtedy, ak sa žiadateľovi zadržal cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti alebo ak mal žiadateľ na území Slovenskej republixx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxincov všeobecne upravuje zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 tohto zákona je platným cestovným dokladox xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z už uvedených preukazov totožnosti neobsahujú všetky identifikačné údaje podľa § 46 NP. Tieto údaje sa dopĺňajú vyhlásením zúčastnenej osoby.
Podxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxskej republiky, preukazom člena vlády, služobným preukazom sudcu, prokurátora, príslušníka ozbrojeného zboru, ako aj príslušníka Národného bezpexxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxého preukazu (napr. potvrdením o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu) nemožno na účely Notárskeho poriadku preukazovať totožnoxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti samo osebe neznamená, že totožnosť osoby možno považovať za preukázanú. Pod "preukázanou totožnosťou" treba v súvislosti s novelizovanýx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxkladá.
Ad c): Totožnosť osoby môže byť potvrdená aj dvoma svedkami totožnosti, ktorých notár musí osobne poznať, alebo musia preukázať svoju totožnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxravuje § 50.
Svedkov totožnosti treba odlišovať od svedkov úkonu. Svedok totožnosti musí byť prítomný pri potvrdení totožnosti účastníka, so súhlaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxožnosti pripoja svoje podpisy buď na záver notárskej zápisnice, alebo za záznamom o potvrdení totožnosti. Týmto záznamom treba rozumieť úvod notárskxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xotárskeho úkonu, ktorým je spísanie notárskej zápisnice, je povinný zabezpečiť, aby notár mohol zistiť jeho totožnosť. V opačnom prípade notár úkon oxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxseku 1 nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu.
Dôvodová správa k uvedenej novele argumentuje tým, že "... platná právna úprava je nevyhovujúca na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx notára, ale priamo notára, urobiť všetko pre to, aby nedošlo k pochybeniu pri legalizácii. Príkladmo sa notárovi navrhuje postup v prípade pochybnostxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov, § 69c ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).
Pokiaľ ide o stratené a odcudzené občianske preukazy, informácie o nich sú v súčasxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxšlo k neperfektnej legalizácii, notár musí využiť viaceré možnosti na zistenie totožnosti osoby a zrejme nebude vylúčené ani zisťovanie totožnosti oxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Notár nie je limitovaný ani počtom svedkov na preukázanie totožnosti, praktickou pomôckou môže byť aj vyjadrenie orgánu miestnej štátnej správy alebx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxžnosti má, nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a úkon neodmietne, je legitímnou požiadavkou spoločnosti na takého notára, aby znášal škodx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxtožnosti. Sledovanému cieľu zodpovedá dikcia, nemá istotu'. Dikcia ,má pochybnosti' by sledovaný zámer nenaplnila, pretože notárovi by stačilo skoxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxstník mal vedomosť o skutočnosti, ktorá zapríčinila vznik škody, to znamená, že mal vedomosť o zneužití totožnosti. Ide o možnosť liberácie, ktorú zavxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxto ustanovenia sa vzťahuje len na preukázanie totožnosti účastníkov, a nie na preukázanie totožnosti svedkov úkonu, dôverníkov alebo osôb, ktoré ovlxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x § 40.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace pxxxxxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxskych preukazoch;
zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch;
§ 46 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov;
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x xx
x x 49
Podľx x xx xxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxska zápisnica je formou úradnej zápisnice v zmysle § 40 ods. 5 OZ. Iný druh úradnej zápisnice pre právne úkony osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať, náš prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx o neschopnosť, hoci dočasnú, zmyslových orgánov (zraku) alebo pohybových orgánov v dôsledku choroby, zranenia a pod. Ide o nevedomosť alebo neschopnxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xchopnosti čítať a písať podáva notárovi účastník právneho úkonu. Ak má notár pochybnosť napríklad o vedomostnej zložke písania, resp. čítania a domnixxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxa § 49 a o prípadných následkoch nedodržania predpísanej formy právneho úkonu. Ak účastník trvá na spísaní notárskej zápisnice bez svedkov úkonu a notáx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnej schopnosti účastníka by mal úkon vykonať a zároveň upovedomiť ostatných účastníkov notárskej zápisnice aj s poučením o prípadných právnych náslexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo osobitného záznamu.
Účasť svedkov úkonu zabezpečuje účastník, ktorý o spísanie notárskej zápisnice požiadal. V zápisnici treba uviesť dôvox xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxx prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli svedkovia pribratí.
Z hľadiska dodržania obsahu notárskej zápisnice je nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxárskej zápisnice.
V závere notárskej zápisnice sa uvedie doložka obsahujúca vyhlásenie svedkov, že boli prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
Súvisiace xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxe odlišuje od účasti svedkov v trestnom alebo občianskom súdnom, resp. civilnom konaní. Ak napríklad svedok totožnosti nepravdivo potvrdil totožnosx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkona. Za určitých okolností môže dôjsť k tomu, že svedok úkonu alebo totožnosti je povinný vypovedať pred súdom o skutočnostiach súvisiacich so svedecxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx xxxlade uvedeného Notársky poriadok výslovne vylučuje, aby svedkami úkonu alebo totožnosti boli osoby uvedené v tomto ustanovení, a to
a)
osoby, ktorx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x6. rok veku a ktoré nadobudli plnoletosť podľa § 8 ods. 2 OZ uzavretím manželstva. Splnenie podmienky plnoletosti sa zisťuje z preukazu totožnosti, naxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxobilosť je obmedzená bez ohľadu na rozsah obmedzenia;
b)
osoby, ktoré pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopné vydať svedectvo. Prekážkou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtva. Môže ísť aj o krátkodobé zníženie vnímania v dôsledku požitia liekov, drog, alkoholu, v dôsledku terapeutického zákroku, prípadne z iných dôvodoxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxnosti alebo svedkom úkonu. Pritom stačí, ak sa nevedomosť alebo nemožnosť vzťahuje samostatne na čítanie alebo samostatne na písanie;
d)
osoby blíxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Príbuzenstvom v priamom rade je aj rodinnx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osoby, ak je medzi nimi taký blízky vzťah, ktorý by odôvodňoval záver, že by jedna z nich pociťovala ujmu druhej dôvodne ako svoju vlastnú. Pri svedkoch úxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx možnosti výkladu. Ide o vylúčenie
-
osoby blízkej ktorémukoľvek z účastníkov,
-
osoby blízkej účastníkovi, ktorého totožnosť potvrdzuje.
Prxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxu darovania a pod. Ak ide o právny úkon v prospech tretej osoby, nemôže byť táto tretia osoba svedkom. Obdobne pri spísaní závetu nemôže byť svedkom závetxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxu prospech či neprospech, alebo ak sa právny úkon inak dotýka jeho práv alebo záujmov. V obchodnoprávnych veciach svedkom úkonu spoločníka obchodnej sxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx notárskej zápisnice ako dôverník alebo osoba, ktorá ovláda jazyk účastníka; taktiež svedok totožnosti, ktorý už nemôže byť svedkom úkonu. Rovnako svxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxožnosti) spolu s osvedčovacím úkonom notára vytvára podmienky na hodnovernosť úkonu osoby, ktorá nemôže čítať alebo písať. Túto hodnovernosť garantxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx svedkami boli osoby v pracovnoprávnej podriadenosti voči notárovi. Z gramatického hľadiska slová "..., ktorý zápisnicu spisuje" treba vzťahovať na xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x5 treba dodať, že vylúčenie platí aj pri spisovaní notárskej zápisnice notárskym kandidátom. Ak notársku zápisnicu spisuje ustanovený zástupca, vylxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xšak zamestnanci spoločníka (doslovný výklad), aj keď by tento postup pravdepodobne nezvyšoval dôveryhodnosť takto spísanej notárskej zápisnice.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xúvisiace predpisy
x xx
x x xx
Postup podľa odseku 1 predpokladá, že účastník môže čítať a písať, je však hluchý alebo nemý. Pritom nie je podstatné, či ide o osxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtaroby, ale jej schopnosť čítať a písať sa zachovala. Podstatné je, že účastník musí mať schopnosť čítať a písať. Spôsob zistenia vôle hluchého alebo nexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxvaľuje. Tento text nahrádza v notárskej zápisnici údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní týmto účastníkom schválená [§ 47 písm. g)]. Po napísaní tejxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xoložku vlastnou rukou napísal. Podľa § 47 písm. h) nevyhnutnou náležitosťou notárskej zápisnice je aj podpis tohto účastníka.
Ak hluchý alebo nemý úxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrníkom môže byť tlmočník posunkovej reči nepočujúcich, artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúsexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxčuje hovorenú reč, tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje komunikáciu x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov, alebo iná osoba, ktorá má schopnosť sa s účastníkom dorozumieť. Notár schválenie zápisnice zisťuje prostredníctvom tohto dôverníka a túto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxseniu podľa § 52 ods. 1, ale toto vyhlásenie je upravené tak, že uvádza prejav vôle účastníka, prečítanie zápisnice a jej schválenie prostredníctvom koxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxíkom môže byť osoba blízka účastníkovi, v záujme ktorého bol dôverník pribratý. Ostatné dôvody na vylúčenie podľa § 50 sa vzťahujú aj na dôverníka. Vylúxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 52
K § 52
Doložka obsahujúca vyhlásenie svedkov, žx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxežitosťou notárskej zápisnice, k spísaniu ktorej boli pribratí svedkovia (§ 49 a § 51). Obdobne musí notárska zápisnica obsahovať vyhlásenie dôverníxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxl. Ide o písomné právne úkony svedkov a dôverníka. Bližšie pozri komentár k § 49 až 51.
Dôvod pribratia svedkov úkonu, prípadne dôverníka sa uvádza v úvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xds. 2). Bez doložky podľa odseku 1, bez vyhlásenia podľa odseku 2 a uvedenia dôvodov podľa odseku 3 nemožno listinu považovať za notársku zápisnicu so všxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
K odseku 1
Notárska zápisnica sa podľa § 41 spisuje v štátnom jazyku, ktorým je na územx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxica spisuje. Spísanie notárskej zápisnice bez tlmočníka vyžaduje, aby rozsah ovládania slovenského jazyka zo strany účastníka dosahoval takú úrovexx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx notárskej zápisnice so všetkými náležitosťami, ktoré predpisuje § 47 ods. 1.
Spísanie notárskej zápisnice s účastníkom neovládajúcim slovenský jxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxka, ale notár má pochybnosť o tom, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsnice bez osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka, notár zahrnie do notárskej zápisnice vyjadrenie účastníka o tom, že ovláda slovenský jazyk, a v ďalšom pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxastníkov.
Svedok a dôverník musia ovládať slovenský jazyk v rozsahu ako účastník. Ak sú pribratí svedok alebo dôverník, ktorí neovládajú slovenský xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx podľa dôvodovej správy "presnejšie definuje osobu, ktorú notár priberie v prípade, ak účastník neovláda jazyk, v ktorom sa zápisnica spisuje. Doteraxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxtníka, svedka úkonu alebo dôverníka, môže byť pribratý tlmočník alebo prekladateľ podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxôsobilého svedka, ktoré musí spĺňať osoba ovládajúca jazyk účastníka, pozri komentár k § 50.
K odseku 2
V prípade postupu podľa odseku 2 by notár alebx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrípadne aby ho mohol pretlmočiť ostatným účastníkom, právne ich poučiť a pretlmočiť celý obsah notárskej zápisnice. V obdobnom rozsahu by mal cudzí jaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxda jazyk účastníka, zúčastňuje pri prejave vôle účastníkov o tom, čo sa má zahrnúť do notárskej zápisnice, ktoré tlmočí rovnako ako poučenie notára a cexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xez nej nemožno listinu považovať za notársku zápisnicu; v prípade účastníka doložka o tom, že mu osobou ovládajúcou jeho jazyk, notárom alebo jeho zamexxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxjúcou jeho jazyk, notárom alebo jeho zamestnancom bol obsah notárskej zápisnice pretlmočený. Osoba pribratá k tlmočeniu podľa odseku 1 alebo zamestnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxádajúca jazyk účastníka. Samozrejme, predpokladá sa dokonalé ovládanie slovenského jazyka a jazyka účastníka. Spôsob, akým má táto osoba notárovi pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ktorá pretlmočenie zrealizuje bezchybne. Je na notárovi, aby postupoval s maximálnou zodpovednosťou, ktorú si vyžaduje spisovanie verejných listíxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxedka alebo dôverníka, účastník, v záujme ktorého bol svedok alebo dôverník pribratý. Ak je osobou podľa odseku 1 tlmočník alebo prekladateľ vymenovanx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxľa § 3 ods. 6 a 7 tohto zákona.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxkon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
§ 54
K § 54
S účinnosťou od 1. januára 2003 sa dovtedajší systém evidencie závetov na okresných súdoch príslušných podľa miesta bydliska zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxd smrti a zoznam xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxovenie § 54 sa novelou účinnou od 1. decembra 2015 doplnilo a terminologicky upravilo o výpočet právnych úkonov pre prípad smrti, ktorých zaregistrovaxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 22 naradenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone vexxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
x 56
Osvedčovanie právne významných skutočností
K § 56
K odseku 1
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxamných skutočností patrí do notárskej činnosti v užšom zmysle slova (pozri komentár k § 3) a popri spisovaní a vydávaní listín o právnych úkonoch je klasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxnoch, osvedčovaciu činnosť podľa obsahu rozdeľovala na osvedčovanie právnych úkonov účastníkov a na osvedčovanie právne významných skutočností, kxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx okolnosti právne významné, ktoré spôsobujú právne následky, to znamená vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov. Možno ich rozdeliť do dvoch skupínx x xx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
-
právne alebo protiprávne úkony, ktoré sú prejavom ľudskej vôle, s ktorými právo spája právne následky; právne úkony sú prejavy vôle v medziach právnxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx považovať za správny prístup, keďže úlohy a povinnosti notára pri tejto činnosti sú odlišné ako pri osvedčovacej činnosti. Pri spisovaní a vydávaní lixxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxne vety a niesť aj zodpovednosť za ich právnu bezchybnosť. Notár nemôže spísať účastníkom osvedčenie o právnom úkone, napríklad o darovacej zmluve alexx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxe notárskej zápisnice. Zo znenia ustanovenia § 3 ods. 1, ako aj § 36 ods. 1 vyplýva, že žiadosť o vykonanie takéhoto úkonu by mal notár odmietnuť, a ponúknux xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xložil, aby o vykonanom právnom úkone vydal notársku zápisnicu o osvedčení právne významnej skutočnosti. Tak je to napríklad pri úkone jediného akcionxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxj zápisnice o právnom úkone možno vykonať aj osvedčenie právne významnej skutočnosti. Napríklad v kúpnej zmluve spísanej vo forme notárskej zápisnicx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xu kumulácii a do notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčujú právne významné skutočnosti, nemožno zároveň zahrnúť právny úkon. Napríklad v rámci notársxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxsobené právne následky. Na toto posúdenie je oprávnený notár, ktorý v rámci tejto činnosti osvedčuje skutočnosti, ktoré sa pred ním stali alebo ktoré sxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorá by mohla byť podkladom pre uplatnenie práv alebo by mohla spôsobiť právne následky. V takomto prípade by nemohol podať nestranné svedectvo ako nezaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxkytuje dôkaz o tom, že ide o zistenie vykonané notárom, a že sa to, čo je osvedčené alebo potvrdené, ak nie je dokázaný opak, zakladá na pravde (§ 205 CSP, § 3 xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxosť alebo vykonané vyhlásenie je v súlade s právom. Vzhľadom na právne prostriedky, ktoré má k dispozícii, to ani nie je v jeho možnostiach, čo verejnosť x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxia vykonaného notárom spočíva predovšetkým v tom, že podáva vo verejnej listine dôkaz o skutočnosti, resp. o vyhlásení, ktoré sa pred ním uskutočnilo.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx by mohli byť podkladom na uplatnenie práv alebo by mohli spôsobiť právne následky.
K odseku 2
Pri osvedčovaní správnosti odpisu alebo fotokópie lisxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxhotovuje notár osvedčovaciu doložku, a to buď priamo na listine, ktorej sa týka, alebo na osobitnej listine, ktorá sa s dotknutou listinou pevne spojí pxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje (§ 205 CSP, § 3 ods. 4 NP). Primerane sa na tieto listiny vzťahujú náležitosti upravené v ustanoveniach § 41 až 45. Txxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxť
ad hoc
pre každý konkrétny prípad. Osvedčovacie doložky pre legalizáciu po 1. januári 2003, teda po zavedení Notárskeho centrálneho registra osvedxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxkov. Pri vykonaní tohto úkonu je notár viazaný osobitným predpisom, ktorým je zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb. Pri postupe podľa § 60 notár vyhotxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenia o notárskych zápisniciach o právnych úkonoch podľa § 46 až 55.
Pri spisovaní notárskych zápisníc o osvedčení právne významných skutočností zásxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxje právny úkon podľa osobitného predpisu a spísanie pokračujúcej notárskej zápisnice je vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu opodstatnené. V txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxých druhov osvedčení. Miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice nemusí byť totožný s miestom, dňom, mesiacom a rokom osvedčovanej skutočxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx g), namiesto obsahu právneho úkonu sa uvedie obsah osvedčovanej skutočnosti alebo vyhlásenia. Údaj podľa § 47 písm. h), t.j. údaj o tom, že zápisnica boxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpisnice neobsahujú úkon účastníka, ktorý by mal účastník schváliť, naopak, je úlohou notára nestranne zaznamenať všetko podstatné týkajúce sa osvedxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xapríklad aj keď notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb neobsahuje podpis podľa § 61 ods. 2, môže byť pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxení vyhlásenia o vydržaní podľa § 63, ktoré musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 47. Namiesto obsahu právneho úkonu však musí obsahovať vyhlásenix xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, keďže znenie tohto ustanovenia výslovne hovorí o notárskych listinách o právnych úkonoch.
Súvisiace pxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxŘICH, M., WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědičství. Praha: C. H. Beck, 2000;
BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářství, jeho vývoj, organizace a prxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx;
JINDŘICH, M. Notářské zápisy a jejich používaní zejména podle obchodního zákoníku. In
Ad xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxutečností. In
Ad Notam
, 6/2012.
§ 57
Vidimácia
K § 57
K odseku 1
V tomto ustanovení je upravený postup notára pri osvedčovaní správnosti odpisu listiny. Odpis listiny ako legislatívna skratka jx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxvna skratka "vidimácia".
V súčasnosti sú už veľmi rozšírené reprografické prístroje vyhotovujúce fotokópie listín, preto sa odpis listiny v užšom xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vlastnými reprografickými prístrojmi vyhotovuje fotokópie listín, ktorých osvedčenie sa má vykonať. Pozorný a starostlivý prístup notára je dôlexxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx nemôže dostupnými prostriedkami posúdiť, ktorá žiadateľom predložená listina je originálom, resp. osvedčeným odpisom, a ktorá kópiou, je oprávnenx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, či ide o osvedčenie skutočnosti, ktorá by mohla byť podkladom pre uplatnenie práv alebo ktorou by mohli byť spôsobené právne následky. V tejto súvisloxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinný úkon vykonať. Zabúda sa pritom na postavenie latinského notára v našom právnom poriadku a jeho povinnosť postupovať nestranne a nezávisle a prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxívnym spôsobom vymenované listiny vylúčené z osvedčovania pravosti odpisu. Toto ustanovenie bolo prevzaté zo Spravovacieho poriadku pre bývalé štáxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxnej byrokracie a už nemôže byť normou nižšej právnej sily obmedzený xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxx x x x xxx x xk dospeje k právnemu názoru, že úkon nemôže vykonať, je oprávnený ho odmietnuť podľa § 36 ods. 1. V tom spočíva odlišnosť postavenia notára ako nezávisléxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xie sú pri svojej činnosti viazané iba právnym poriadkom. Ide o administratívne štruktúry verejnej správy, ktoré podliehajú štátnemu odbornému dozorxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a)
ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b)
ide o odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x)
sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
e)
nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, prexxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxiny napísané v českom jazyku.
Ďalšou zákonnou podmienkou, ktorou je notár viazaný pri osvedčovaní listín, je jeho schopnosť spoľahlivo posúdiť obsxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxu z cudzieho jazyka a pod.), ale ide predovšetkým o to, aby notár svojimi jazykovými schopnosťami bol spôsobilý posúdiť zákonnú podmienku uvedenú v § 56 xxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xe listina spísaná v jazyku, ktorý notár vôbec neovláda, alebo jeho jazykové znalosti nestačia na to, aby spoľahlivo posúdil jej obsah, je povinný vyzvax xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxxx x xxkonanie vidimácie môže byť ktokoľvek, kto má listinu v držbe. Notár nie je oprávnený skúmať vzťah žiadateľa o vykonanie úkonu k listine, ktorej sa vidimxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxoná buď notár, alebo jeho poverený zamestnanec. Môže ísť o notárskeho koncipienta (§ 22), notárskeho kandidáta (§ 25), prípadne o ďalšieho zamestnancx xxxxxx xx xx xxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx a ak áno, v tom prípade mohol vidimáciu vykonať iba notár alebo notársky kandidát. Súčasné znenie jednoznačne hovorí, že ak ide o osvedčenie listín, ktoxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxvacej doložky, ktorá je verejnou listinou (§ 3 ods. 4), pričom odpis listiny sám osebe nie je verejnou listinou. V písmenách a) až g) sú upravené obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxs doslovne súhlasí s listinou, z ktorej bol vyhotovený, a že ide o odpis vyhotovený z originálu alebo z osvedčeného odpisu. Skutočnosť, že odpis je vyhotxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ale aj z osvedčeného odpisu, pričom zákon nevylučuje, aby z osvedčeného odpisu vyhotovený osvedčený odpis mohol byť podkladom pre ďalšiu vidimáciu.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxacej doložke neuvádzajú.
K písm. b)
Počet listov alebo hárkov osvedčeného odpisu sa nemusí zhodovať s počtom listov a hárkov originálu listiny (resxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xlova a nejde o odpis vyhotovený vo forme fotokópie.
K písm. c), d), e)
Náležitosti uvedené pod týmito písmenami súvisia s preventívnou funkciou notáxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xds. 1, čiastočný odpis musí dávať zmysel, nemalo by ísť o čiastočný odpis obsahujúci len jednotlivé strany, odseky alebo vety vytrhnuté z kontextu.
Úxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxtokópie, preto sa tieto údaje vyskytujú iba minimálne a ich uvedenie v konkrétnom prípade vždy závisí od posúdenia notára.
K písm. f), g)
Notár vykonxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxj kancelárie, uvedie sa miesto, kde sa úkon vykonal. Pri vidimácii sa osvedčovacia doložka spisuje bezprostredne po vykonaní úkonu, je daná jednota mixxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z ktorého sa osvedčený odpis vyhotovoval, v uvedenej forme a obsahu existoval.
Pod osvedčovaciu doložku notár pripojí odtlačok svojej úradnej pečixxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxstnanca mechanickým spôsobom uviesť jeho meno, priezvisko, funkciu (napr. notársky koncipient, notársky kandidát, zamestnanec notára). Pri všetkxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxva úkon.
K odseku 3
V tomto odseku je vyjadrená zásada osvedčovacej činnosti notára, ktorá predovšetkým spočíva v podaní nestranného dôkazu o osvedxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxávnosť skutočností v nej obsiahnutých. Z uvedeného vyplýva, že notár vykonaním vidimácie neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxov).
Súvisiace predpisy
zákon č. 599/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxočníkoch a prekladateľoch;
Literatúra
BÍLEK, P., DRÁPAL, L., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědičstvíx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxsko prezídia NK SR č. 002/2002. In
Ars
notaria, 3/2002;
MIKEŠ, J. a kol. Notářský řád, komentář. Praha: Orbis, 1969;
MIKL, M. Stanovisko prezídia Nx xx xx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxnu skratku "legalizácia". Čo treba rozumieť pod pojmom "podpis", žiadny právny predpis nevymedzuje.
V ustanovení § 40 ods. 3 OZ sa pre platnosť písoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xni v prípadoch, kde zákon predpisuje písomnú formu určitého právneho úkonu (výnimkou sú úkony, pre ktoré zákon vyžaduje formu notárskej zápisnice, naxxx x xxxx xxxx xx x xxx xxxx x xxx x xxx xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxratúre sa podpis charakterizuje ako "individuálne ťahy písma, ktoré dostatočne označujú identitu podpisujúceho sa, sú jedinečné, vyznačujú sa prísxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxhy písma vykonané pri podpise inými časťami tela, resp. orgánmi, napríklad nohou, ústami. Za podpis nemožno považovať znak "+++", a teda vykonať jeho lxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxpríklad jemného podržania ruky, nedokáže podpísať. V takom prípade je vecou voľnej úvahy notára, ako tento prípad posúdi. Ak dospeje k presvedčeniu, žx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx podpise zo strany tretej osoby, nemôže spôsobiť vadu právneho úkonu. Musí však ísť iba o výpomoc, ktorá nemôže v plnom rozsahu nahradiť funkčnosť ruky txxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zdravotných, nemôžu písať, musia vykonávať svoje písomné právne úkony vo forme úradnej zápisnice, pre ktorú sa vyžaduje forma notárskej zápisnice (§ xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vie písať a s textom listiny sa dokáže oboznámiť za pomoci prístrojov a špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí. Ak sa takáxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podpisujúci potvrdí, že s obsahom listiny sa oboznámil za pomoci prístrojov, špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolil, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Osvedčenie pravosti podpisu zákon umožňuje vykonať dvoma spôsobmi, a to:
-
účastník listinu pred notárom vlastnoručne podpíše,
-
účastník prex xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xodmienka, že tento úkon musí účastník vykonať pred notárom. To znamená, že žiadateľom o vykonanie tohto úkonu je vždy osoba, ktorej podpis notár osvedčxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pod., musí dôjsť k osobnému kontaktu notára a účastníka. Ak notár vykoná osvedčenie pravosti podpisu tak, že účastník sa pred ním vlastnoručne podpíšxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xavyše garantuje taký dôležitý údaj pre stabilitu právnych vzťahov, akým je presné určenie času vzniku právneho úkonu. Táto garancia zo strany notára sx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxtný.
Aj keď náš právny poriadok nevymedzuje, čo treba rozumieť pod pojmom "listina", v praxi to nespôsobuje problémy (k pojmu listina pozri komentár x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxledky. Z tohto princípu treba vychádzať aj pri posúdení, či notár môže vykonať legalizáciu na hárku papiera, ktorý obsahuje iba podpis, na nevyplnenýcx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxtanovenie upravujúce postup notára pri legalizácii neustanovuje tak, ako je to pri vidimácii, postup notára v prípade listín spísaných v jazyku, ktorx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxzsahu, ako je to pri vidimácii (pozri komentár k § 57). Aj pri osvedčovaní pravosti podpisu je však notár viazaný znením ustanovenia § 56 ods. 1. Napríklax xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxe vykonania legalizácie v takomto prípade je v súlade so zákonom.
Pred vykonaním legalizácie je notár povinný zistiť totožnosť účastníka, postupujx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnávať osvedčenie pravosti podpisu. Osvedčiť pravosť podpisu môže okrem notára aj jeho poverený zamestnanec, t.j. notársky koncipient (§ 22), notársxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ktorá je verejnou listinou (§ 3 ods. 4). Treba zdôrazniť, že verejnou listinou je iba osvedčovacia doložka, charakter listiny, na ktorej sa legalizácxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx listina nestáva verejnou listinou, ale naďalej ide o súkromnú listinu. Vykonaním legalizácie notár negarantuje pravdivosť údajov uvedených v listixx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvedčených podpisov. Notár môže používať aj osvedčovaciu doložku predtlačenú v pečiatke, prípadne si ju môže vlastnoručne vyhotoviť
ad hoc
alebo ako xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxaciu knihu, ktorá obsahovala poradové číslo, pod ktorým sa úkon vykonal, dátum osvedčenia, meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a bydliskx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spôsob, ako bola zistená totožnosť osoby, ktorej sa legalizácia vykonala, výška odmeny a podpis osvedčujúceho.
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxrie obdobnými údajmi, aké obsahovala táto kniha v materiálnej podobe, s tým rozdielom, že poradové číslo pre osvedčenie podpisu notárovi prideľuje Noxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxové číslo pre legalizáciu a dátum jeho pridelenia, meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý požiadal o pridelenie poradového čísla pre legalizáciu, oznxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xísla pre legalizáciu, meno a priezvisko osoby, ktorej pravosť podpisu sa osvedčuje, jej rodné číslo alebo dátum narodenia, poznámku, kde sa uvedie najxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ktorá obsahuje poradové číslo, dátum vykonania úkonu, poradové číslo legalizácie pridelené Notárskym centrálnym registrom osvedčených podpisovx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxm internetu (na webovej stránke komory www.notar.sk) po zadaní údajov, ktorými sú poradové číslo pre legalizáciu, meno a priezvisko osoby, ktorej sa lxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxtár ho uskutočnil.
Osvedčovacia kniha vedená v elektronickej podobe sa uzavrie ku koncu kalendárneho roka. V lehote do 30 dní od jej uzavretia ju notáx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxntroly a pripojí elektronický podpis. Takto podpísané dáta uloží na elektronické archívne médium a knihu vráti notárovi. Ak osvedčovacia kniha nie je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xký je uvedený k § 57 ods. 2 písm. f) a g). Do 1. decembra 2015, kedy nadobudla účinnosť novela (zákon č. 267/2015 Z.z.), v § 57 ods. 2 písm. e) malo a má znenie "mxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxnto odsek má legislatívno-technický charakter. Upravuje postup notára, ak sa listina, na ktorej sa podpis osvedčuje, skladá z niekoľkých listov (hárxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi komentár k § 56). Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine ani nezodpovedá za jej obsah.
K odseku 5
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xle spresnene a jednoznačne o použití v cudzine.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxra
BÍLEK, P., DRÁPAL, L., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědičství. Praha: C. H. Beck, 2000;
BRÁZDA, J., BÉBR, R., ŠIMEK, P. Notářxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxpisování. In
Ad Notam
, 3/1996;
KOVÁCS, K. Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky. In
Ars
notaria, výročné číslo k 10. vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxtní, aneb podpis jako podstatná náležitost právních úkonu (zejména závěti) ve světle judikaturi. In Právní rozhledy, 20/2011;
BUREŠ, J. Vidimace a xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
Tento úkon notára má najbližšie k vidimácii, s ktxxxx xx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na listinu, prípadne sa vyhotoví na samostatný list, ktorý sa následne po vykonaní úkonu trvalo spojí s listinou.
Osvedčovacia doložka je verejnou lxxxxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxť tak, že tento údaj sa uvedie v prípade, ak o to požiada žiadateľ o vykonanie úkonu.
Zákon neukladá notárovi povinnosť ani oprávnenie skúmať, aký je vzxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy, ktorá listinu predkladá. Pri zistení jej totožnosti notár postupuje podľa § 48 (pozri komentár k uvedenému ustanoveniu).
Osvedčovacia doložka mxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxd. K osvedčovacej doložke notár pripojí odtlačok svojej úradnej pečiatky a svoj podpis. Zo zamestnancov notára môže tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe iný zamestnanec notára nemôže tento úkon vykonať samostatne, môže byť poverený iba vykonaním prípravných a čiastkových úkonov pri osvedčovaní času xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx má prílohy. V tomto prípade notár postupuje podľa § 44 ods. 3.
Súvisiace predpisy
§ 60
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x x xx
Vo všeoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednej výnimky týkajúcej sa protestu zmeniek a šekov. Notársky poriadok ani vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 324/2015 Z.z. o Kancelárskox xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Zb., kde sa hovorí o protestnej listine. Podľa Poriadku vedenia notárskych registrov sa vlastné žiadosti o protest zmenky alebo šeku zapisujú do regisxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxotestov. Z uvedeného vyplýva, že nejde o notársku zápisnicu, pretože notárske zápisnice sa ukladajú do zbierky notárskych zápisníc. Ide teda o špecifxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxležitosti uvedené v zmenkovom a šekovom zákone č. 191/1950 Zb.
Odborná literatúra definuje zmenkový protest ako písomné osvedčenie obsiahnuté vo vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtu) na účely, aby si objednávateľ protestu zabezpečil zákonom požadovaný dôkaz, ktorým osvedčuje existenciu, resp. neexistenciu určitých právnych xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alebo platenia sa musí zistiť verejnou listinou (protestom pre neprijatie alebo pre neplatenie). Protest môže vykonať súd, notár alebo obec (ako nástxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení § 79 až 90 zákona č. 191/1950 Zb., ako aj osobitných ustanovení upravujúcich jednotlivé druhy protestov (§ 25 ods. 2, § 56 ods. 2, § 66 ods. 2 a § 68 ods. 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xa protest robí,
-
údaj, že ten, proti komu sa protest robí, bol bez výsledku vyzvaný na zmenečné plnenie xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx
x
xxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxdy sa stala výzva alebo bezvýsledný pokus o ňu,
-
ak ide o prijatie alebo zaplatenie pre česť, poznámku, od koho, pre koho a ako bolo ponúknuté alebo ako xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nasledujúci deň, poznámku o tom,
-
doslovný odpis zmenky (odpisu) so všetkými indosamentmi a poznámkami,
-
podpis protestného orgánu, úradnú pxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xrotest vykonať len so súhlasom protestáta a tento súhlas musí byť výslovne vyznačený. Protest možno vykonať v sídle právnickej alebo fyzickej osoby, kxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje iný predpis ako Notársky poriadok, uviedli sme iba základné údaje a postupy týkajúce sa spisovania protestnej listiny.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.;
Poriadok vedenia notárskych registrov
Literatúxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx
Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
K § 61
K odseku 1
Spisovanie notárskych zápisníc, ktorými notári osvedxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxvinnosť vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia zaviedol dnes už zrušený zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, z ktoréhx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov rozlišoval v čase prijatia zákona o akciových spoločnostiach notárske zápisnice o prxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxice ide, keď "vyhotovenie notárskej zápisnice" z valných zhromaždení zahrnul do osvedčovania právne významných skutočností.
Právna úprava valnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxí overovatelia (§ 189 ods. 1 OBZ), a ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 188 ods. 2 OBZ,
-
notársku zápisnicu, ktorej náležitosti Obchodný zákonníx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxne následky, a za tým účelom vydáva aj osvedčenia o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, a to vo forme notárskej zápisnice. Náležixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxdstate rovnaké ako náležitosti zápisnice z valného zhromaždenia uvedené v § 188 ods. 2 OBZ.
Vydaniu osvedčenia o priebehu valných zhromaždení a zasaxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxia, môže byť v prípade akciových spoločností štatutárny orgán (predstavenstvo spoločnosti) alebo člen predstavenstva spoločnosti (§ 184 ods. 2 OBZ)x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxdenie spoločnosti (§ 181 ods. 3 OBZ). Notár musí vždy zistiť, či o vydanie osvedčenia o priebehu valného zhromaždenia a zasadaní právnických osôb vo forxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi a môžu sa ho zúčastniť iba akcionári, orgány spoločnosti a osoby pozvané organizátorom valného zhromaždenia (napr. notár, osoby volené do orgánov spxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxaždenia, nie je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení a spísať notársku zápisnicu, ktorou osvedčuje priebeh valného zhromaždenia.
Notár v nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxlné zhromaždenie. V osvedčení sa tiež uvedie čas zasadania, ktorým sa rozumie čas od otvorenia valného zhromaždenia do ukončenia valného zhromaždenixx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnať prijaté uznesenia valného zhromaždenia tak, ako boli prijaté. V tejto súvislosti treba uviesť, že Obchodný zákonník hovorí o prijatých rozhodnuxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxalo a bolo prednesené. Z uvedeného vyplýva, že notár do notárskej zápisnice neuvádza všetko, čo sa na valnom zhromaždení udialo. Zákon mu umožňuje posúxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxi podstatné náležitosti notárskej zápisnice možno zahrnúť aj údaje o počte prítomných akcionárov, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, výslexxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlasov a pod. Notárska zápisnica neobsahuje zoznam prítomných akcionárov, pretože tento zoznam sa nachádza v listine prítomných akcionárov a za údaje x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxnstva alebo dozornej rady spoločnosti týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia. Ako vyplýva z Obchodného zákonníka, akcionár môže podať protxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxožiada o zapísanie obsahu protestu a ak notár usúdi, že nejde o podstatnú skutočnosť, v zápisnici iba konštatuje, že akcionár podal protest. Ak akcionáx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx určenia neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia (§ 131 a 183 OBZ).
V prípade, ak akcionár podá protest aj v písomnej forme, odpis listiny, ktoxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdne prílohy. Takáto povinnosť vyplýva iba pre zápisnice, a to z § 185 a § 188 ods. 3 OBZ, podľa ktorých k zápisnici, ktorej vyhotovenie zabezpečuje predsxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxu prítomných a návrhy, a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení. Z uvedeného možno vyvodiť, že je vhodné, aby notár pripojil k vydanému osvedčenix xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrov.
Podľa Obchodného zákonníka spísanie notárskej zápisnice ako osvedčenia o priebehu valného zhromaždenia sa vyžaduje iba pri akciových spoloxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx x x xxx xxxx xx x xxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx01 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, a to v prípade, ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodne o tom, že akcie vydané emitenxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x7/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ako aj podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve.
Notár však môže osvedčenia o priebehu valných zhromxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxjmä spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností, nadácií, občianskych združení a pod.
K odseku 2
Toto ustanovenie sa javí ako nadbxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvrdzuje existenciu skutočnosti, ktorá sa pred ním udiala a ktorú opísal v notárskej zápisnici. Notár v danom prípade nespisuje zápisnicu, ale vydáva oxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxkmi, resp. nemá účastníkov, a preto by ju mal notár spísať a podpísať bez účasti ďalšej osoby.
Zákon však notárovi ukladá povinnosť predložiť notárskx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxnovia notársku zápisnicu odmietnu podpísať, notár uvedie túto skutočnosť v jej závere a notársku zápisnicu podpíše sám. Zo znenia tohto ustanovenia zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa". Predpokladá sa, že ide o osobu, ktorá sa zúčastnila na valnom zhromaždení.
Ak notár požiadal predsedu valného zhromaždenia a osoby podpisujúce nxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxch v zápisnici.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxch;
zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách;
zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
§ 62
Osvedčenie o tom, že je niekto nažive
K § 62
xxx xxxxxxxxxx o tom, že je niekto nažive, Notársky poriadok predpisuje formu notárskej zápisnice s obligatórnymi náležitosťami uvedenými v tomto ustanovení. Podsxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, alebo jej totožnosť je preukázaná postupom podľa § 48. So splnením tejto podmienky súvisí obligatórna náležitosť notárskej zápisnice, ktorou je údax x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxstenie notár nemôže vykonať žiadnym sprostredkovaným spôsobom. Musí sa "osobne presvedčiť o tom, že osoba, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xodina, kedy k osvedčeniu došlo. Zákon nevylučuje, aby bol uvedený aj presnejší časový údaj.
Všeobecné náležitosti notárskej zápisnice sú upravené x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xol. Notářský řád a řízení o dedičství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.
§ 63
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní
K § 63
x xxxxx xx
x xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxinárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Za originárne nadobudnutie vlastníctva sa považuje pôvodný spôsob nadobudnutia vlastníckeho právxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxbjekt vydržania, spôsobilý predmet vydržania, oprávnenosť a nepretržitosť trvania držby a uplynutie vydržacej doby. Po splnení zákonom ustanovenýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxutím štátneho orgánu. Na preukázanie vlastníctva je však potrebný určitý procesný postup, teda deklarovanie nového právneho stavu (vlastníckeho prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov.
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx3 bol zrejmý zámer zákonodarcu, a to maximálny dôraz na riešenie nedoložených právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Jedinou obligatórnou náležitosťox xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxľnosti a obecného úradu, v obvode ktorého je nehnuteľnosť, že nemajú ku vzniku uvedeného práva občana výhrady" - prevládal v notárskej praxi názor, že vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xnamenala podľa dôvodovej správy "sprísnenie podmienok osvedčovania vydržania", a to s dôrazom na práva osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnutxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxých na správu nehnuteľností alebo majúcich právo nakladať s nehnuteľnosťami. Obligatórne vyjadrenie týchto subjektov a tiež vyjadrenie obce, v ktorxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxia o vydržaní vydať.
Novela zákonom č. 267/2015 Z.z. priniesla zmeny týkajúce sa vyjadrenia obce, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza, vyjaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtného predpisu, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného úxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xsôb podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1.
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxienky vydržania podľa osobitného predpisu (§ 134 OZ), najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby.
Osvexxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv alebo xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxež označí v notárskej zápisnici dôkazy, ktoré mu boli predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností.
Notár nemá povinnosť, a nie je na to ani opxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxhujúce vyhlásenie zjavne v rozpore s hmotným právom, napríklad vyhlásenie, z ktorého je zrejmé, že uvádzaná držba je neoprávnená, nie je splnená zákonxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxi s odbornou starostlivosťou. Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx na § 134 OZ v súvislosti so splnením podmienok vydržania nevylučuje použitie prv platných ustanovení občianskeho práva, a to § 135a OZ v znení zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 1951 (zák. čl. VII/1912).
Povinnosť notára postupovať podľa § 36 ods. 1 odôvodňuje posúdenie vyhlásenia v súvislosti so zákonnými predpokladmi vydxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxva platného v čase začatia, trvania a skončenia vydržacej lehoty.
Predmet vydržania
Podľa práva platného na území Slovenska do 1. januára 1951 neboxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa č. 141/1950 Zb. účinného od 1. januára 1951 do 31. marca 1964 boli z vydržania vylúčené "nescudziteľné veci v socialistickom vlastníctve". Z uvedenéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xvedeného zákona.
Podľa § 135a Občianskeho zákonníka (novela č. 131/1982 Zb.) účinného od 1. apríla 1983 do 31. decembra 1991 bolo možné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtve alebo tých, ku ktorým mala socialistická organizácia právo užívania podľa osobitných predpisov. Ustanovenia o vydržaní pozemkov sa vzťahovali lxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvo štát a občan, ktorý splnil podmienky vydržania, nadobudol právo na uzavretie dohody o osobnom užívaní pozemku. Osobné vlastníctvo upravoval Občiaxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Zb. účinnej od 1. januára 1992 "vydržaním nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciaxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxu byť predmetom vlastníctva iba štátu alebo určených právnických osôb".
Podľa čl. 4 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky "nerastné bohatstvo, jaskyxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxk okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmux xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike."
K predmetu vydržania všeobecne (bez ohľadu na časové obdobie vzniku, priebehu a skončenix xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxstí bude zapísaná na základe zamerania geometrickým plánom ako samostatná parcela - samostatná vec podľa § 118 ods. 1, ktorá môže byť predmetom občiansxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkonov uvádzame:
Na predmet vydržania - poľnohospodársky, lesný pozemok mimo zastavaného územia obce - sa nevzťahujú obmedzenia podľa 3. časti zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xlebo rozhodnutia o dedičstve, vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok vo výmere menšej ako ..." Z uvedeného vyplývax xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxe vydržacej doby v čase účinnosti tohto zákona (od 1. septembra 1995) môže s ohľadom na všetky okolnosti vylučovať dobromyseľnosť oprávnenej držby.
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx x x xxx. 2 výslovne neuvádza. Právny titul, plynutie oprávnenej držby v čase účinnosti tohto zákona nemá byť v rozpore so zákonnými možnosťami oddelenia pozxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxsti s obdobnými ustanoveniami upravujúcimi možnosť oddelenia pozemku od spoločnej nehnuteľnosti pred 1. októbrom 2013.
Zákon č. 140/2014 Z.z. o nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu prevodom [§ 1 písm. a)]. Na ktoré prevody vlastníctva sa zákon vzťahuje, uvádza § 3 ods. 1 až 3. Nadobudnutie vlastníctva vydržaním zákon explicitne nexxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxsť trvania držby, uplynutie vydržacej doby
Okolnosťami odôvodňujúcimi začatie oprávnenej držby sú také skutočnosti, ktoré konkrétne nasvedčujúx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxtulu. Tým je napríklad právny úkon neplatný pre nedodržanie predpísanej formy alebo z iných dôvodov, ktorý však v držiteľovi mohol vyvolať stav dobromxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxožené na nepretržitom trvaní oprávnenej držby, ktorú možno chápať len tak, že po celý čas držiteľ nehnuteľnosť fakticky ovládal a trvali okolnosti zakxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxili iné vydržacie doby. Rovnako dôležité je aj správne použitie intertemporálnych ustanovení.
V období do 31. decembra 1950 bola všeobecná vydržacxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxbe. Do plynutia xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx50 Zb. "ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným".
Pre nadobudnutie vlaxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxed splnením vydržacej lehoty zmenila na neoprávnenú, nemôže nadobudnúť vlastníctvo vydržaním.
Podľa § 116 Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxemporálne ustanovenie je v § 566 Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. Vydržacia doba, ktorá začala plynúť pred 1. januárom 1951, sa skončila najneskxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xeskončila vydržacia lehota do 31. marca 1964, jej ďalšie plynutie bolo vylúčené.
Novela Občianskeho zákonníka účinná od 1. apríla 1983 ustanovila xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxhota mohla skončiť najskôr 1. apríla 1984. Obmedzenia sa vzťahovali na predmet a subjekt vydržania tak, ako to uvádzame v časti komentára k § 63 o predmetx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xykonáva pre seba. "Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnosxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Detencia je faktické ovládanie veci, pri ktorom nie je daná vôľa nakladať s vecou ako s vlastnou. Pre úplnosť treba uviesť, že detencia môže byť oprávnxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx. 1 OZ vyžaduje splnenie podmienok:
-
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa o tom, že mu vec alebo právo patrí.
Oprávnenosť držby je založená na dobromyseľnosti subjektu, že mu nehnuteľnosť patrí. Dobromyseľnosť je presvedxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xemôže byť predmetom dokazovania. Týmto môžu byť okolnosti, z ktorých možno vyvodiť presvedčenie nadobúdateľa o dobromyseľnosti, že mu vec patrí (R 45xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx na základe objektívnych okolností, z ktorých držiteľ odvodzuje začatie držby. Nepostačuje len subjektívne presvedčenie držiteľa o jeho dobromyseľxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxpravedlniteľný. Omyl môže byť skutkový alebo právny. Za ospravedlniteľný nemožno považovať omyl, ku ktorému by nedošlo pri obvyklej opatrnosti držixxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxať vydržaciu dobu svojho právneho predchodcu.
Započítanie času oprávnenej držby pred 1. januára 1992 upravuje § 872 ods. 6 OZ. K výkladu tohto ustanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxu 10 rokov, a to i v prípade, že sa stala oprávneným držiteľom pred 1. januárom 1992; do doby oprávnenej držby pre vydržanie treba započítať aj dobu pred týxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxie podľa zákona č. 131/1982 Zb. platilo, že subjektom vydržania nemôže byť právnická osoba.
K vyhláseniu o vydržaní účastník dokladá vyjadrenia uvxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xx xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xú vlastníci zapísaní na liste vlastníctva, ale tiež v pozemkovej knihe, ak nehnuteľnosti nie sú zapísané na liste vlastníctva. Ak je zapísaný vlastníkx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu alebo osvedčenia notára, ktoré nadobudlo účinky právoplatného uznesenia o dedičstve. Ak predmet vydržania nebol prejednaný v dedičskom konaní, prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx celý okruh právnych nástupcov (dedičov). V takom prípade poučí žiadateľa o tom, že má uviesť všetkých dedičov - právnych nástupcov, predložiť ich vyjaxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxj. vyjadrením právnickej osoby podľa bodu 3.
Skutočnosť, či podpis na vyjadrení musí byť úradne osvedčený, do novely účinnej od 1. decembra 2015 zákox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxvedčenými podpismi. S účinnosťou od 1. decembra 2015 musí byť pravosť podpisu na vyjadrení úradne osvedčená.
K nadobudnutiu vlastníckeho práva vydxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxovedajúceho vecnému bremenu sa vyjadrujú vlastníci nehnuteľnosti a osoby oprávnené z vecných bremien, ktoré zaťažujú nehnuteľnosť.
Ad 2: Obsah vyxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxenou "sa bližšie špecifikuje dôvod a obsah vyhlásenia o tom, že obec nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxnosť takéhoto vyhlásenia. Obec teda nebude mať možnosť znemožniť vznik predmetného práva tým, že bude môcť uplatniť akúkoľvek výhradu, bude sa vyjadrxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxností podľa osobitného predpisu sú napríklad Lesy Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, Slovenský pozemkový fond poxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxvých spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 13 a nasl. zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku. Slovenský pozemkový fond nakladá s pozemkami vo vlastníctve štátu a s pozemkami nezistených vlastníkov. Ixx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxvinnosťou účastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxsvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu formou notárskej zápisnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx x xx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxtórne. Doloženie vyjadrenia podľa § 63 písm. a) bod 3 NP už obligatórne nie je, povinnosť jeho doloženia nastupuje až v prípade, ak nie je možné doložiť vxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xe známe [§ 1 a § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 písm. c)x xxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxosti vymedzené v § 1 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. v § 3 zákona č. 326/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Skutxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx ktorých miesto pobytu alebo sídla nie je známe. Táto zapísaná poznámka nie je hodnoverný ani záväzný údaj katastra. Pokiaľ sa dokazovaním preukáže idexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinnosť doložiť vyjadrenie podľa § 63 písm. a) bod 3 NP a miesto toho nastupuje povinnosť doložiť vyjadrenie podľa § 63 písm. a) bod 1 NP."
Od účinnosxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxtárovi predložiť na potvrdenie osvedčovaných skutočností, ustanovenie § 63 ods. 1 písm. b) neuvádza, a to ani exemplifikatívne. Predloženými dokladxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xisťovať čo možno najpravdepodobnejšiu totožnosť pôvodných vlastníkov a podrobný skutkový dej, ktorý svedčí v prospech vydržania vlastníckeho právx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v matrike, z výpisov z matrík, z dvojstranných právnych aktov, z potvrdení o úhrade daní, o zaplatení kúpnej ceny a pod., ktoré budú súčasťou spisu."
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxpovedajúce vecnému bremenu, predpokladá aj uvedenie hmotnoprávneho predpisu, podľa ktorého došlo k nadobudnutiu vlastníctva vydržaním, a súvisí s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xd 1. decembra 2015 vylučuje vyhlásenie o vydržaní v zastúpení. Podľa dôvodovej správy k novele Notárskeho poriadku, "vzhľadom na špecifickosť osvedčxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxeky 3, 4, ktoré upravujú podmienky vyjadrenia obce podľa § 63 ods. 1 a bodu 2 a právnickej osoby podľa bodu 3. Splnením povinnej náležitosti vyjadrenia obxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxdpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy, s uvedením osoby, ktorá nadobudla tieto práva, a označením nehnuteľností podľa úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxačuje osobu žiadateľa o vydanie osvedčenia, neuvádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté oprxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obci o vyjadrenie podľa odseku 1 písm. a) bodu 2 a obec sa do troch mesiacov od doručenia žiadosti nevyjadrila.
Splnením náležitosti podľa odseku 1 písxx xx xxxx x xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxbo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
-
preukázanie, že žiadateľ o vydanie osvedčenia doručil písomnú žiadosť príslušnej právnickex xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx (príslušnej právnickej osoby) v zákonom ustanovenej lehote sa uplatní prezumpcia vydania súhlasného vyjadrenia.
Preukázanie doručenia žiadostx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxípade doručenia prostredníctvom doručovateľa (poštou) predkladá účastník doručenku (doklad o doručení) a do notárskej zápisnice vyhlási, že doručxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xčastníkom predložená žiadosť.
Preukázanie nevyjadrenia sa obce alebo právnickej osoby je možné vyhlásením účastníka. Z dôvodu istoty v právnych vxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
Literatúra
FARKAŠOVSKÝ, Jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xrs
notaria, 1/1999;
ŠTEFANKO, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxa § 63 Notárskeho poriadku. In
Ars
notaria, 2/2012;
VALOVÁ, K. Oprávnená držba ako jeden z predpokladov vydržania. In
Ars
notaria, 2/2012;
ŠTEVČxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
K § 63a
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx04 Z.z.) s účinnosťou od 1. novembra 2004. Osvedčenie vykonané podľa tohto ustanovenia sa týka dvoch oblastí.
Predovšetkým ide o právne vzťahy týkajxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xnakov sa najviac približuje ku klasickej akciovej spoločnosti založenej podľa slovenského práva. Zákonom č. 562/2004 Z.z. sa vykonávajú ustanovenxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxčenstva záväzné na území jednotlivých členských štátov. Tento zákon predstavuje doplnkovú právnu úpravu k nariadeniu.
Ustanovenie § 63a súvisí s pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hľadiska ochrany práv veriteľa. V § 9 zákona č. 562/2004 Z.z. sú upravené práva veriteľov xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxej spoločnosti, ktorá rozhodla o premiestnení svojho sídla a splnila všetky podmienky ustanovené osobitným predpisom [čl. 8 ods. 8 nariadenia Rady (Exx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxho registra, zistí totožnosť fyzických osôb oprávnených konať v jej mene postupom podľa § 48. Európska spoločnosť je vo vzťahu k notárovi povinná najmä
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxtné vyhlásenie štatutárneho orgánu európskej spoločnosti o tom, že nebol podaný návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xol zamietnutý alebo vzatý späť.
Pod slovami "a pripojí osvedčovaciu doložku" nemožno rozumieť osvedčovaciu doložku v zmysle § 56 ods. 2 pri vykonaní xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxej notár potvrdí, že nezistil žiadne prekážky na postup účastníka podľa osobitného predpisu.
Druhá oblasť sa týka osvedčenia právnych vzťahov upraxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxnej veci sú v katastri nehnuteľností vedení viacerí vlastníci, pričom skutkový stav medzi nimi nie je sporný a súhlasným vyhlásením pred notárom uznajx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxy, avšak tieto vlastnícke doklady nie sú z technického hľadiska spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností, a pod. Tento výpočet je iba demonštratívxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xápis do katastra nehnuteľností formou záznamu podľa § 34 zákona č. 162/1995 Z.z. Notár na základe predložených dokladov, resp. vyhlásení uvedie, splxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx predpisu. Na osvedčovaciu doložku sa vzťahuje výklad uvedený v predchádzajúcom odseku.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§ 34 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Literaxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při přezhraničných přeměnách. In
Ad Notam
, 2/2013.
§ 64
Osvedčovanie iných skutočností
K § 64
K odseku 1
Okrem osvedčenia právnych skutočností výslovne uvedených v § 56 až 63a je notár oprávnený osvedčiť aj iné skutočnosti, ak majú právny význam a uskutxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxového deja, čo vyplýva aj z odseku 2.
To, či skutočnosť, ktorá má byť osvedčená, má právny význam, treba posudzovať v súvislosti s § 56 ods. 1, ktorý obsaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx podkladom pre uplatnenie práv alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Ak skutkový dej nemá v tomto zmysle právny význam, nemôže byť predmxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sprostredkovaným spôsobom (napr. prostredníctvom iných osôb). Notár môže osvedčiť len takú skutočnosť (skutkový dej), ktorú je schopný vnímať svojxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdom na znenie § 91 ods. 1 by mal notár odmietnuť osvedčenie deja, ak by jeho účasť na ňom narušila dôstojnosť notára.
Pri osvedčovaní priebehu losovanix xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxje s pomocou alebo prostredníctvom technických, prípadne elektronických prostriedkov, je možnosť notára vnímať dej svojimi zmyslami a následne zazxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbom zabezpečujúcim ich presnú identifikáciu a nezameniteľnosť s inými vecami. V zápisnici treba uviesť miesto a čas ich predloženia. V zmysle odseku 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxpisnici. Presná identifikácia je dôležitá aj pri predložení niekoľkých vecí (napr. výrobkov) rovnakého druhu. Treba uviesť nielen ich počet, ale kažxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx právne významných skutočností obligatórnou formou notárskej zápisnice podľa osobitých predpisov je v nasledujúcich prípadoch:
-
§ 50 ods. 7 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx
x
x x0 ods. 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov - osvedčenie priebehu dobrovoľnej dražby ak ide o dražbu bytu, dxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx2 eura.
K odseku 2
Notár do notárskej zápisnice zaznamenáva presný opis deja, ktorý sa uskutočnil v jeho prítomnosti a ktorého bol svedkom. Jeho úlohxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxidlami, či podmienkami, ktoré sú ustanovené pre priebeh osvedčovaného deja. Rovnako nie je oprávnený aktívne vstupovať do skutkového deja, poskytovxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxo iné prejavy týkajúce sa osvedčovaného deja nie sú prípustné. Notár vykonáva notársku činnosť v rozsahu oprávnení vyplývajúcich z Notárskeho poriadxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxá a nezúčastnená osoba, aby notárska zápisnica bola dôkazom toho, že skutočnosti sa udiali tak, ako je to v notárskej zápisnici uvedené, a mohla sa posudxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx možno identifikovať presnejšie, je vhodné uviesť tiež názov ulice alebo iného verejného priestranstva, súpisné číslo, orientačné číslo, prípadne ixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxch časových údajov, ak sú podstatné. Údajmi žiadateľa o vydanie osvedčenia a osôb zúčastnených na deji sú meno, priezvisko a trvalé bydlisko (sídlo). Pxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxtví. Praha: C. H. Beck, 2000;
KOVÁCS, K. Notárska zápisnica ako exekučný titul. In
Ars
notaria, 1/1999;
KUTENIČ, Š. Registrácia prijímateľov 2% z xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx VO VECIACH ÚSCHOV
§ 65
K § 65
Notárske úschovy patria ku klasickej notárskej činnosti, pxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xod tento pojem zahrnúť. Medzi základné notárske činnosti patria aj konania vo veciach notárskych úschov. Notárske úschovy sa v praxi často zamieňali sx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxiny, najmä závety a peniaze, aby sa tieto listiny, prípadne peniaze ochránili pred stratou alebo poškodením, prípadne aby sa odovzdali určitej osobe. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxa civilných predpisov priniesla od 1. júla 2016 zásadnú zmenu vo veciach úschov, kedy došlo k prechodu kompetencií vo veciach úschov za účelom splnenia xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku, a to zmenou v § 568 OZ, keď slovné spojenie " uloží do úradnej úschovy" bolo nahxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxjímaní úschov za účelom splnenia záväzku (označované aj ako súdne alebo úradné úschovy). Notárske úschovy môžeme od 1. júla 2016 rozdeliť na tri základxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxria úschovy závetov, listín a peňazí. Solučnými úschovami sú úschovy za účelom splnenia záväzku a úschovami podľa osobitného predpisu sú najmä úschovx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxávomoci súdov až do roku 1954. Na základe zákona č. 52/1954 Zb. prešli súdne úschovy zo súdov na vtedajšie štátne notárstva. Do právomoci súdov sa opäť txxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxymi úschovami a súdnymi úschovami spočíval v tom, že na súde bolo možné zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci hodiace sa na úschovu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xoli hodnoty skladané do úschovy, nebolo možné splniť, pretože veriteľ bol neprítomný alebo bol v omeškaní, alebo že zložiteľ mal odôvodnené pochybnosxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xné hnuteľné veci hodiace sa na úschovu. Notárske úschovy nemožno zamieňať so súdnymi úschovami podľa § 325 ods. 2 písm. b) a § 348 ods. 2 CSP ani s úschovaxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxžnej hotovosti, cenných papierov a pod. V súvislosti s vykonávaním úkonov v konaní o dedičstve takúto úschovu vykoná notár, ale iba v prípade, ak je súdox xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy. Treba však zdôrazniť, že ide o úschovu v konaní o dedičstve, a nie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávne vzťahy, ktoré v tejto súvislosti vznikajú medzi účastníkmi. Aj keď pojem "vec" Občiansky zákonník nedefinuje, listiny a peniaze sú hmotnými prxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xa najviac približuje právna úprava zmluvy o otvorení akreditívu a zmluvy o bankovom uložení veci, ktoré sú upravené v Obchodnom zákonníku. Zmluvou o otxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx oprávnený splní do určitej doby určené podmienky, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť banke odplatu. Vecným základom na otvorenie akreditívu je vzťah, z kxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vzťah z kúpnej zmluvy, ak sa má kúpna cena platiť prostredníctvom akreditívu). Tento vzťah je však len podnetom na uzavretie zmluvy o otvorení akreditíxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxtenie určitej peňažnej sumy, ak ide o dokumentárny akreditív, ale môže ísť aj o iné plnenie. Obchodný zákonník rozlišuje akreditív neodvolateľný alexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxmu, že v jeho prospech otvára akreditív, dobu jeho platnosti, plnenie, ktoré je jeho obsahom, a podmienky, za ktorých vznikne nárok na poskytnutie tohtx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvu dokumenty určené v akreditívnej listine. Dokumentárny akreditív sa v praxi vyskytuje najčastejšie. Pri týchto akreditívoch je podmienkou na poskxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxej je dojednaný tento spôsob platenia kúpnej ceny. Z úpravy jasne vyplýva, že banka skúma predložené dokumenty iba z formálneho hľadiska, či sú v súlade x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Povinnými osobami v zmysle tohto zákona sú právnické a fyzické osoxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxnnosti alebo k financovaniu terorizmu. Na základe uvedeného medzi povinné osoby zahrnul aj notára [pozri § 5 písm. j) zákona č. 297/2008 Z.z.]. Z toho vyxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxch úschov, nedochádzalo k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Táto povinnosť však nevyplýva len zo zákona č. 297/xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxnu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci.
Náš právny poriadok pozná okxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xondom, za úschovu možno považovať aj bankový akreditív, a pod.]. Notárske úschovy sú však najčastejšie využívané úschovy, pri ktorých sa prejavuje osxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxárskej úschovy predmet úschovy z dôvodu vydania tretej osobe, ale aj z dôvodu ochrany pred zničením, stratou, a taktiež ochrany pred nepovolanými osobxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxiny registrujú v Notárskom centrálnom registri závetov. Označenie závet je všeobecné označenie listín pre prípad smrti a pod závetom treba rozumieť ax xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx že do úschovy je notár povinný prijať všetky listiny, o prijatie ktorých účastníci požiadajú. Zo slovného spojenia obsiahnutého v § 67 ods. 1 písm. b) "pxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xre uplatnenie práv alebo ktorými môžu byť spôsobené právne následky. Týmto zákon vylúčil listiny, ktorých obsah nemôže notár posúdiť. Z uvedeného nie xx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlo byť neprimerane časovo náročné), alebo či ide o vecnú nemožnosť posúdenia obsahu.
V každom prípade posúdenie obsahu treba vykladať v širších súvixxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxe následky (najmä o závety), notár by mal listinu posúdiť predovšetkým s prihliadnutím na § 39 OZ, podľa ktorého neplatný je právny úkon, ktorý svojím obxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxx xx xe urobená vo forme, ktorú vyžaduje zákon, inak je listina neplatná. Ide o veľmi závažné posúdenie a rozhodnutie notára, zákonodarca xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxsúdenie osobou najpovolanejšou. Cieľom zákonodarcu nie je len ochrana listín, ale aj to, aby boli právne účinné. Takýmto postupom sa napĺňa preventívxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xemal prijať do úschovy. Je iba na ňom, aby posúdil, či spĺňajú uvedené kritériá, a rozhodol o ich prijatí, resp. neprijatí. Do úschovy nemožno prijať napxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxehodnotené) a ktorých obsah z uvedeného dôvodu nemôže posúdiť.
Listina sa zväčša vyhotovuje v papierovej forme. Účastník však môže napísať závet naxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxť pod cennými papiermi, definuje zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších prxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Sústavu cenných papierov tvoria xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxky, šeky, cestovné šeky, náložné listy, skladištné listy, skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy, družstevné podielnické listy, investxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxuhy cenných papierov, ale upravuje aj ich formálne a obsahové náležitosti. V prípade úschovy cenných papierov musí notár preskúmať formálne a obsahovx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxr odmietne vykonať úkon v zmysle § 36 ods. 1 NP.
K odseku 1 písm. c)
Účelom úschovy peňazí je predovšetkým dobrovoľné obmedzenie sa zložiteľa v určenom xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxú, peniaze sa vrátia zložiteľovi. Zmyslom úschovy peňazí je však najmä poskytnúť istotu účastníkom určitého právneho vzťahu, že predmet plnenia exisxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxárom právny vzťah upravený v zápisnici o úschove. Notárovi vzniká oprávnenie disponovať predmetom úschovy a zároveň povinnosť postupovať podľa pokyxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxť jednoznačný, a to nielen z hľadiska xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxíjemcovi. Notár tiež musí skúmať, či peniaze zložené do notárskej úschovy pochádzajú od zložiteľa alebo od tretej osoby. V prípade, ak zistí, že peniazx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxerovou zmluvou a pod.). Ak dospeje k záveru, že tretia osoba mu poukázala peniaze bez právneho dôvodu, je povinný ich tejto osobe vrátiť.
Peniaze, ktoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xstanovuje, že za vklad sa považuje aj notárska úschova uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxo zákona, notár spravujúci túto notársku úschovu doručil príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt; u právnickej osoby je to jej názov, sídlo a IČO, ako aj údaje jej štatutárnych orgánov. Náhradu za nedoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxch bánk. Vzorec výpočtu výšky náhrady za nedostupný vklad, ktorý je chránený, je uvedený v § 9 ods. 2 a nasl. zákona č. 118/1996 Z.z.
Pod pojmom "peniazex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxe predmetu úschovy v inej mene, v akej bol predmet úschovy prijatý, by mohlo výrazne zmeniť dohodnuté podmienky úschovy.
K odseku 1 písm. d)
Úschovy zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Zároveň sa doplnil aj § 65 odsek 1 NP o písmeno d), odxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xdsek 1 písmenom d) v znení: " peniaze, listinu, listinný cenný papier alebo hnuteľnú vec, ak ide o úschovu za účelom splnenia záväzku". Predmet plnenia mxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xlebo veľkosť nemožno uložiť v trezore notára ani v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky, a nepodarilo sa pre ňu nájsť iného vhodného uschovávateľa (x xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxx x x x
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobitných predpisov, ktorými sú najmä § 151a a nasl. OZ, § 14 a § 32 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a § 68 ods. 7 NP. Zápisnica o úschove pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxm 4 a 5
Vo veciach úschov je základnou povinnosťou notára spísať zápisnicu o úschove. Zákon ukladá notárovi spísať zápisnicu so zložiteľom a v prípadex xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxom a príjemcom, vyžaduje sa, aby pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode bola úradne osvedčená. Toto ustanovenie sa dotýka najmä tzv. zabezpečovacícx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxípadoch sa zápisnice takmer vždy spisujú so zložiteľom aj príjemcom.
K odseku 6
Notár počas trvania úschovy môže nakladať s predmetom úschovy len spxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy do jeho vydania. Notár zodpovedá za škodu spôsobenú stratou, poškodením alebo zničením predmetu úschovy. Notár môže uschovať predmet úschovy počas xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxožený. V prípade úschovy závetov, listín a listinných cenných papierov to môže byť trezor notára, prípadne trezor v banke, v prípade úschovy peňazí len xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx x prípade zrušenia pobočky zahraničnej banky). V žiadnom prípade nie je možné, aby notár premiestnil predmet úschovy, napríklad peniaze, na iný, prípaxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxto ustanovenie bolo doplnené zákonom č. 267/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Notársky poriadok. Účelom bolo zabezpečiť istotu právnych vzťahov pri txxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx a je vedené voči nemu exekučné konanie.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane vkladov;
Poriadok vedenia notárskych registrov
Literatúra
ŠTEVČEK, DULÁK, BAJÁNKOVÁ, FEČÍK, SEDLAČKO, TOMAxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxÓFIKOVÁ, Z. Úschova peňazí po poslednej novele Notárskeho poriadku. In
Ars
notaria, 2/2003;
OPATOVSKÝ, J., OPATOVSKÝ, P. xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxx
x x xx
Notár ako odborník na dedičské právo spisuje závety vo forme notárskych zápisníc, ale zároveň na žiadosť účastníkov zabezpečuje aj závety, ktoré účaxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx notárskej úschovy na účely ich predloženia v dedičskom konaní. Dĺžka úschovy teda závisí súčasne od smrti závetcu a začatia dedičského konania. Zložixxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxa nedáva notárovi pokyn, ako naložiť s úschovou. Notár je povinný vydať závet z úschovy notárovi ako súdnemu komisárovi, ktorý bol súdom poverený vykonxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxtu do úschovy notár posúdi závet, t.j. či závet spĺňa všetky formálne a obsahové náležitosti ustanovené zákonom.
Zavedením Centrálneho informačnéxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xo 1. januári 2003 budú predložené v dedičskom konaní. Evidenciu závetov uložených do notárskych úschov do 31. decembra 2002 spravovali okresné súdy. Exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxm na nedokonalý systém evidencie na súdoch nie všetky závety, ktoré boli prijaté do úschovy pred uvedeným termínom, sú evidované.
K odseku 1
Označenxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxhto úkonov (pozri aj komentár k § 54 NP). Notár je povinný pri spísaní zápisnice o úschove závetu uviesť všetky náležitosti, ktoré musí obsahovať aj notáxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ak je ním fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xpôsobilí na právne úkony, údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka, ak je účastxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xo prečítaní účastníkmi schválená, podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak bola prizvaná osoba, ktorá ovláda jazyk účastníka, aj tejto osoby; ak pxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxra a jeho podpis (pozri aj komentár k § 47 NP). Okrem uvedených náležitostí zápisnica musí obsahovať miesto a čas prijatia závetu, údaj o tom, či ide o závex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávnej dôležitosti, je notár povinný poučiť zložiteľa závetu o formálnych a obsahových náležitostiach závetu. Poučenie vykonáva notár v rámci svojej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxležitosti predloženého závetu. Musí dbať na to, aby závet obsahoval všetky hmotnoprávne podmienky uvedené v § 476 a nasl. OZ. Pre všetky druhy závetov pxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxá zachytiť písomné vyjadrenia závetcu tak, aby ich bolo možné považovať za listinu. Každý závet musí byť podpísaný závetcom, prípadne svedkami. Podstxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxímajú závety spísané vlastnou rukou závetcu (holografné závety) alebo závety spísané v inej písomnej forme (alografné závety).
Ak notár zistí, že zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x zápisnici uviedol, že závet nespĺňa formálne alebo obsahové náležitosti ustanovené zákonom (v podstate by tým konštatoval, že nejde o platný závet), x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia domáhať sa určenia neplatnosti závetu v súdnom konaní.
Ak závet skladá do úschovy niekto iný ako závetca, je potrebné do zápisnice uviesť aj všetky xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxto osobami sú závetca alebo iná osoba na základe osobitného plnomocenstva, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xdvokát. Notár zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní úschovy zaregistrovanie závetu v Notárskom centrálnom registri závetov, kde uvedie, o akx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxdľa osobitného predpisu, ktorým je Civilný mimosporový poriadok (§ 176 až 178). Ide o vydanie závetu pre účely dedičského konania. O vydaní závetu z úsxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xotárskom centrálnom registri závetov. Postup notára pri vydaní závetu sa riadi tiež Civilným mimosporovým poriadkom a Poriadkom vedenia notárskycx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxbitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na prevzatie závetu z úschovy. Vyžaduje sa, aby pravosť podpisu splnomocniteľa bola úradne osvedčená okrex xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrý musí obsahovať miesto, dátum a čas vrátenia závetu z úschovy. Notár bezodkladne zaregistruje vrátenie závetu z úschovy v Notárskom centrálnom regixxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
Poriadok vedenia notárskych registrov
§ 67
Úschova listiny
K § 67
Notársky poriadok v tomto ustanovení upravuje postup notára pri úschove listín, ktorej účelom je ich vydanie ďalším osxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxx právne následky, a či spĺňa obsahové a formálne náležitosti platnej listiny (pozri komentár k § 65). xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx alebo pobočke zahraničnej banky. Evidencia úschov listín je upravená v Poriadku vedenia notárskych registrov. Ide o interný predpis prijatý Prezídixx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xds. 1 NP) aj náležitosti uvedené v odseku 1. Okrem označenia miesta a času prijatia listiny, je dôležitý popis listiny v rozsahu umožňujúcom jej určeniex xxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxoval príkaz zložiteľa alebo príkaz vyplývajúci z dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom na to, že po splnení akých podmienok notár vydá listinu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xrávne vzťahy, musí sám disponovať predmetom úschovy podľa pokynu zložiteľa, ktorý mu ho odovzdá pri spísaní zápisnice o úschove listiny. Vyhlásenie zxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xpravuje postup notára pri vydaní alebo vrátení listiny. Spôsob oznámenia o vydaní listiny môže obsahovať zápisnica o prijatí listiny.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxedpisy
Poriadok vedenia notárskych registrov
§ 68
Úschova xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xretím osobám, ako aj vydať predmet úschovy osobe určenej zložiteľom po uplynutí času úschovy alebo po splnení podmienok na vydanie úschovy. Zmyslom úsxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxenok budú peniaze vydané príjemcovi ako oprávnenej osobe (pozri aj komentár k § 65 NP).
K odseku 1
Zápisnica musí obsahovať okrem náležitostí uvedenxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxznych menách, preto je potrebné v zápisnici uviesť údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke peňazí, ktoré majú byť predmetom úschovy. Zložiteľ môžx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxe po spísaní zápisnice a v dohodnutej lehote tak neurobí, konanie vo veci notárskej úschovy je ukončené. Zriadenie účtu v banke je možné na základe zmluvx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxzov účtu" a tiež názov účtu nie je povinný údaj pri vykonaní platby z účtu majiteľa účtu. Pod názvom účtu zrejme treba rozumieť meno majiteľa účtu. Zložitxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa, solučná úschova alebo úschova podľa osobitného predpisu, pri zabezpečovacej úschove je potrebné uviesť, o aký typ zabezpečovacej úschovy ide). Z pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xodstatnou náležitosťou zápisnice je aj vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy. V prípxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe je postup notára veľmi podrobne upravený v odsekoch 2 až 6. Pri zabezpečovacích úschovách je bežné, že zložiteľ peniaze zloží na účet až po spísaní zápixxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxné spísať zápisnicu so zložiteľom aj príjemcom. Notár vydá predmet úschovy až po tom, ako mu bolo preukázané, že podmienky na vydanie predmetu úschovy sx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx Obdobne notár postupuje, ak vráti peniaze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxí z úschovy zložiteľovi aj príjemcovi. Už pri spísaní zápisnice o úschove je vhodné dohodnúť s účastníkmi spôsob tohto oznámenia.
K odseku 7
Ustanovxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu (§ 151ma OZ). Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje pohľadávku zabezpečenú v prospech prednostného záložného veriteľa, ostatní záložní veritelia mxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxstným záložným veriteľom v súvislosti s výkonom záložného práva uspokojené z výťažku predaja zálohu podľa poradia rozhodujúceho na uspokojenie záloxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú v jeho prospech po odpočítaní nevyhnutne a účelne vyxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písomne oznámiť začatie výkonu záložného práva aj všetkým záložným veriteľom, ktorých záložné právo vzniklo skôr ako jeho, t.j. majú skoršie poradie xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci ktorej záložný veriteľ, ktorý vykonáva záložné právo, nemôže záloh predať, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, a ak osobitný zákon xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxho, ktorý záložný veriteľ uskutočňuje výkon záložného práva.
Osobitné postavenie má prednostný záložný veriteľ. Pri výkone svojho záložného právx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxávku (a účelne vynaložené náklady), vzniká ostatným záložným veriteľom právo, aby ich zabezpečené pohľadávky boli uspokojené z výťažku z predaja, a tx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxožných veriteľov, sa vydá záložcovi. Prednostný záložný veriteľ hodnotu prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú záložným právom po odpočítaní nákladox xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxára je vyhľadať ostatných záložných veriteľov v registri záložných práv a v špecializovaných registroch, ktorými sú napríklad register obchodných zxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxaní predmetu úschovy notár postupuje podľa § 345 až 351 CMP. Notár pred vydaním výťažku z predaja zálohu upovedomí záložcu a záložných veriteľov, ktorýxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtky v lehote nepodajú, notár vydá bezodkladne výťažok z predaja zálohu v súlade s obsahom upovedomenia. Ak účastníci námietky podajú v lehote, notár icx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxožní veritelia, ktorých záložné právo predajom zálohu zaniklo. Súd doručí námietky ostatným účastníkom a vyzve ich, aby sa k námietkam vyjadrili. Ak sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxky, poradia, splatnosti alebo zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa a ak posúdenie dôvodnosti zapretia závisí od zistenia sporných skutočnosxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxie o námietkach preruší. Ak žaloba nebude podaná v lehote, ak bolo konanie o žalobe zastavené alebo ak bola žaloba odmietnutá, platí, že spor bol rozhodnxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxe s obsahom upovedomenia. Ak bolo námietkam vyhovené, vydá notár nové upovedomenie.
V prípade, že sa notárovi nepodarí naložiť s predmetom notárskex xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhovy štátu v prípade, že sa mu nepodarí naložiť s predmetom úschovy do desiatich rokov od zloženia, okrem prípadov, ak prebieha iné súdne konanie týkajúxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xotárovi, ktorým sa žiadosti vyhovelo, vydá notár predmet notárskej úschovy žiadateľovi. Notár po vydaní predmetu úschovy na základe uznesenia súdu vxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxôb k predmetu notárskej úschovy.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxčiansky zákonník komentár. Praha: C. H. Beck, 2015.
§ 68a
Úschova na účely splnenia záväzku
K § 68a
Ustanovenia o úschovácx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtinu, listinný cenný papier alebo hnuteľnú vec hodiacu sa na úschovu, má to za následok splnenie záväzku (§ 568 OZ). Príslušný na prijatie úschovy za účexxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx záväzok je totožný so slovom dlh alebo či je slovo záväzok vo význame slovného spojenia záväzkový vzťah.
V doterajšej judikatúre a odbornej literatúxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xredpisov však bolo preniesť právomoc vo všetkých úschovách za účelom splnenia záväzku na notárov. Ak úschova spĺňa účel splnenia záväzku a záväzok nemxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxeľa nepozná, takúto úschovu považujeme za solučnú úschovu.
Splnenie dlhu zložením do notárskej úschovy umožňuje viacero právnych predpisov. Naprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxtelia nedohodnú, môže dlžník to, čo je dlžný, zložiť do notárskej úschovy."
Obchodný zákonník využíva inštitút úschovy za účelom splnenia záväzku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxatku nevyjadrí zákonom ustanovený alebo spoločenskou zmluvou určený počet spoločníkov xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtatku za schválené uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia opakovanej výzvy likvidátora spoločníkom alebo odo dňa zasadnutia príslušného orgánx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdačného zostatku do úschovy sa považuje likvidácia za skončenú." Notár po zložení likvidačného zostatku vydá predmet úschovy veriteľom podľa návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxočnosti z obchodného registra súdu a tiež sa uložia do zbierky listín.
Ustanovenie § 209 ods. 5 a § 214 ods. 5 OBZ upravuje postup predstavenstva spolxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxé a s ich predajom, spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvidátora pri likvidácii spoločnosti. Ak akcionár listinné akcie na výzvu likvidátora nepredloží, likvidátor postupuje primerane podľa § 214 ods. 2 x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podielu na likvidačnom zostatku vydá predmet úschovy veriteľom, ktorí predložia listinné akcie.
Za úschovu za účelom splnenia záväzku naopak nemoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx x xx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxných pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Zabezpečenie sa považuje za primerané vždy, ak sa do notárskej úschovy zložila peňažná hotovosť vo výške xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxedy, ak zložiteľ pri zložení predmetu úschovy dal takýto pokyn notárovi alebo modifikuje notárovi svoj pokyn do zápisnice po splatnosti pohľadávok.
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx je lehota na uspokojenie nároku ustanovená právnym predpisom alebo ak nie je určená v rozhodnutí, alebo dohodnutá, musí sa nárok uspokojiť do siedmich xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxné splniť, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní.
Za úschovy za účelom splnenia záväzku sú považované aj úschovy súvisiace s vyvlastneníx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podľa zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva náhradu za odňatie vlastníckeho práva posxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxhodnutia o vyvlastnení, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Náhradu za vyvlastnenie, ktorú nemožno vyplatiť z dôvodu, že do právoplatnosti rozhodnxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxctvo vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby, zloží vyvlastniteľ v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxk. Ak vec, ktorá bola vydaná, odňatá alebo prevzatá v trestnom konaní, a ak osoba, ktorá je vlastníkom veci alebo jej oprávneným držiteľom, ju napriek výxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxží do úschovy notára (predtým súdu).
Úschovami za účelom splnenia záväzku sú aj úschovy uvedené v § 180 ods. 3 CMP. Podľa tohto ustanovenia ak mal poručxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xplnenie dlhu.
K odseku 1
Notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy listinu, peniaze a hnuteľnú vec na účely splnenia záväzku v zákonom vymedzenýcx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xepozná. Za neprítomného veriteľa treba považovať osobu, ktorej pobyt nie je dlžníkovi známy v čase plnenia. Ak však ide o peňažné plnenie a dlžník pozná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxľ neprijal riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytol v čase plnenia súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. V prípade, že dlžník dôvodne odoprie plneniex xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxožiteľ môže mať odôvodnené pochybnosti o tom, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, ak napríklad prebieha súdny spor, veriteľ zomrel a dedičské koxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvy, by mali byť uschované v trezore notára, prípadne v banke alebo v pobočke zahraničnej banky Ak sa nepodarí notárovi uschovať hnuteľnú vec v trezore alxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxkáže nájsť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xnuteľnej veci, ktorá podlieha skaze (napr. potraviny).
K odseku 3
Účelom solučných úschov nie je iba chrániť dlžníka, aby riadne a včas splnil svoj dxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xeriteľom alebo kde sa veriteľ nachádza. Každý veriteľ má však možnosť na webovom sídle komory zistiť, či dlžník svoj dlh voči veriteľovi nesplnil zložexxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úradnú tabuľu notára. Notár po prihlásení do svojho konta môže potrebné dokumenty na tejto elektronickej úradnej tabuli zverejňovať podľa svojej potxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe o úschove musí uviesť jeden zo zákonných dôvodov, pre ktorý skladá peniaze do úschovy, t.j. že záväzok nemôže splniť, pretože veriteľ je neprítomný alxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xravdivosť vyhlásenia zložiteľa, je však povinný uviesť tento dôvod do zápisnice.
K odseku 5
Zápisnicu o úschove hnuteľnej veci (ale aj listín a peňaxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bola odovzdaná u iného vhodného uschovávateľa a na základe zmluvného vzťahu medzi notárom a uschovávateľom). V zápisnici je potrebné hnuteľnú vec opíxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxníka, ktorému sa má predmet úschovy vydať. Pri vydaní predmetu úschovy zloženej na účely splnenia záväzku má notár postupovať podľa ustanovení § 335 až xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (§ 340 ods. 1 CMP), ktorý bol v čase zloženia predmetu úschovy neprítomný alebo bol v omeškaní. Ak takýto veriteľ požiada notára o vydanie predmetu úschoxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxedmetu úschovy notárom. Ak veriteľ požiada notára o vydanie predmetu úschovy písomne a žiadosť obsahuje všetky náležitosti potrebné na realizáciu vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxenej na účely splnenia záväzku notár vydá zložiteľovi a veriteľovi potvrdenie.
V prípade, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx že zložiteľ veriteľa nepoznal, alebo ak si niekto iný ako veriteľ uplatňuje právo na vydanie úschovy, prípadne o vydanie predmetu úschovy požiada zložxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxci alebo cenné papiere v úschove. Účastníkom konania o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku je zložxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxovy uplatňuje. Súhlas zložiteľa s vydaním predmetu úschovy príjemcovi je potrebný len vtedy, ak bolo plnenie zložené pre neznámeho veriteľa. Súhlas pxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o vydanie predmetu úschovy a ide o prípad podľa § 335 písm. a) alebo písm. b) CMP, alebo ak zložiteľ požiadal, aby bol predmet úschovy vydaný jemu alebo inxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxajú u notára námietky proti vydaniu predmetu úschovy, bude predmet úschovy vydaný v súlade s obsahom žiadosti. Upovedomenie sa doručuje do vlastných rxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxl daný. V prípade, že účastníci v lehote námietky podajú, predloží ich notár na rozhodnutie súdu. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí námietok nahráxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx K prepadnutiu predmetu notárskej úschovy štátu pozri komentár k § 68 ods. 7 NP.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace prexxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxmkových spoločenstvách;
zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve;
zákon 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxého vozidla do úschovy, ak sa podľa vyhlásenia zložiteľa skladajú do úschovy za účelom splnenia dlhu. Nemožno ani dôvodiť, že by išlo o veci nehodiace sa xx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxnie bolo zložené pre neznámeho veriteľa, keď o vydanie predmetu úschovy žiada iná osoba než oprávnený, prípadne keď je tu nesúhlas toho, na koho súhlas jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x4/1980:
Ak zložiteľ navrhuje, aby štátne notárstvo (teraz notár - pozn. autora) prijalo do notárskej úschovy motorové vozidlo za účelom splnenia dlhxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxiť, či ide o vec vhodnú na úschovu, ale tiež zvážiť, či by na dosiahnutie účelu sledovaného zložiteľom nepostačovalo zložiť do úschovy iba doklady k tomuxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe a viesť ho k tomu zodpovedajúcej oprave alebo doplneniu návrhu.
R 35/1989:
Štátne notárstvo (teraz notár - pozn. autora) sa pri rozhodovaní o prijaxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxe tento spôsobmi zániku záväzku v hmotnom práve.
R 37/2008:
Účastníkom konania pri rozhodovaní o návrhu na prijatie do úschovy je len zložiteľ (§ 158x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxlnenia záväzku podľa § 185a a nasl. OSP; nedostatok tejto spôsobilosti nezakladá dôvod na zastavenie konania. Otázka, či a aké právne účinky bude mať zlxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxnenie (zánik) dlhu zložením do úschovy súdu nesie zložiteľ.
R 50/2003 civ. (ČR):
Návrhu složitele podle § 185a odst. 1 O.s.ř. nelze vyhovět, je-li ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxšieho súdu ČR zo 4. mája 2010, sp. zn. 21 Cdo 293/2009: Bylo-li plnění složeno do úschovy proto, že složitel měl důvodné pochybnosti o tom, kdo je věřitelexx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk komentár. Praha: C. H. Beck, 2015.
§ 69
Zrušený od 1.12.2015
Nadpis zrušený od 1.12.2015
§ 70
Zrušený od 1.12.2015
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
§ 72
Zrušený xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
PIATY DIEL
NOTÁRSKE CENTRÁLNE REGISTRE
§ 73a
K § 73a
xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x notárskych centrálnych registrov (pozri komentár k § 29).
Odsek 1 obsahuje definíciu notárskych centrálnych registrov, z ktorej vyplýva, že ich exxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxne prístupné každému. Z technického hľadiska je princíp verejnosti formálne zabezpečený voľným prístupom k týmto údajom prostredníctvom internetu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xôvernosti a prísne súkromného charakteru takých listín, akými sú závety. Prístup k obsahu notárskych zápisníc uložených v Notárskom centrálnom regixxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkami sprístupnenia, ktoré uvedie zložiteľ v čase ich uloženia.
V odseku 2 je vyjadrená materiálna stránka princípu verejnosti, to znamená, že každý xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx centrálneho registra záložných práv (§ 73d ods. 3), čo vyplýva z hmotnoprávnej úpravy záložného práva obsiahnutej v Občianskom zákonníku.
Listinnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa § 3 ods. 4.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky. In
Ars
notaria, výročné číslo k 10. výročiu vzniku slovenského notárstva, 2003;
GREGOR, M. Stanovisko k vydávaniu elektronických výpisxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxezpečiť, aby notár ako orgán verejnej moci, ktorý je oprávnený osvedčovať právne významné skutočnosti, bol aj z technického hľadiska spôsobilý komunxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx napríklad v obchodnom registri, registri trestov, katastri nehnuteľností, matrike a pod., ako aj vydávať z týchto osobitných registrov odpisy a osvexxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
§ 73b
Notársky centrálny register určených právnických osôb
K § 73b
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xane z príjmov do výšky 2% poukázať prostredníctvom správcu dane, ktorým je daňový úrad, v prospech jedného prijímateľa, ak ide o daňovníka - fyzickú osoxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxne možno poskytnúť prijímateľovi, ktorého predmetom činnosti sú: ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvania, ochrana ľudských xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdoročne, počnúc 1. septembrom bežného kalendárneho roka do 15. decembra bežného kalendárneho roka, osvedčuje splnenie podmienok na príjem podielu zxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ide o osvedčenie skutočností, že prijímateľ je osobou, ktorej predmet činnosti je definovaný v zákone, že vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho rxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxt v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Tieto skutočnosti preukazuje potvrdeniami nie staršími ako tridsať dní ku dňu, kedy sa tieto skutočnosti pxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxskôr v deň vykonania tohto úkonu, vykoná registráciu v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb (NCRpo). Registrácia sa vykoná onlinxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtár pripojí doložku o vykonaní registrácie s potvrdením, pod akou spisovou značkou v NCRpo je prijímateľ registrovaný. Doložka znie: "V Notárskom cenxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xaždý rok osobitne. Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné meno alebo názov prijímateľa, jeho sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxov, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane.
Názov ustanovenia bol doplnený novelou (zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxsy
Literatúra
KOVÁCS, K. Centrálny informačný systém Notárskej komory Slxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
K § 73c
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti; s účinnosťou od 1. decembra 2015 (zákon č. 267/2015 Z.z.x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o voľbe práva (ďalej len "závet", pozri § 54), ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do notárskej úschovy. Z uvedenéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxlučne iba o závety, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do notárskej úschovy. V praxi najmä advokáti, resp. súdy zaxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx notárskej zápisnice
Ak notár spisuje závet vo forme notárskej zápisnice, postupuje podľa príslušných ustanovení Notárskeho poriadku. V prípade zxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtorú zaeviduje vo svojom registri N vedenom v elektronickej podobe. Ak notár spíše závet formou notárskej zápisnice, bez zbytočného odkladu po vykonaxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka (§ 54). Registrácia sa vykoná elektronicky na základe bezpečnej komunikácie s CIS.
Po vykonanx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxou je závet uložený v zbierke notárskych zápisníc. Toto potvrdenie opatrí svojou úradnou pečiatkou a vlastnoručným podpisom. Po zaregistrovaní závexx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xápisnice o závete sa nevydávajú osvedčené odpisy (§ 74 ods. 1). Na žiadosť účastníka mu možno vydať jej fotokópiu.
Notársku zápisnicu o závete notár uxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxej alebo ústnej žiadosti účastníka prijať závet do notárskej úschovy. Túto žiadosť zaeviduje vo svojom registri N. Do notárskej úschovy sa prijímajú ixx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxtárskych zápisníc a vzťahuje sa na ne režim ako na ostatné notárske zápisnice. Pri prijatí závetu do úschovy notár spíše zápisnicu (nejde o notársku zápxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxx xxxxx xxxx
x
xxxx x xxxx xx xxxxx bol notárom prijatý do úschovy,
-
údaj o vykonanom poučení o formálnych a obsahových náležitostiach závetu,
-
meno, priezvisko, rodné číslo závxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxá do úschovy priamo závetca, vyhotoví notár zápisnicu o prijatí do notárskej úschovy dvojmo, jedno vyhotovenie sa vydá závetcovi. Ak odovzdá závet do úxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxl, a druhé sa zašle poštou alebo odovzdá do vlastných rúk závetcovi; doklad o doručení do vlastných rúk sa pripojí k spisu. Iná osoba je oprávnená na zložexxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxje, ak je splnomocnencom advokát.
Po novele (zákonom č. 267/2015 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015 zákon nerieši situáciu, ak dôjde žiadosť o prixxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o prijatí tejto listiny do notárskej úschovy. Ak závetca nemôže prísť osobne, je vhodné, aby sa na tento účel dostavila iná osoba, na tento úkon výslovne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxej skrine v kancelárii notára osobitne, v uzavretej obálke, na ktorej je vyznačená spisová značka, meno a priezvisko závetcu, jeho rodné číslo (dátum nxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxisiace listiny. Úschova závetov sa nezapisuje do knihy notárskych úschov.
c) Vydanie závetu z notárskej úschovy
Notár môže za života závetcu vydať xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxstve musí byť úradne osvedčený; to sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Vzhľadom na citlivosť a vážnosť týchto úkonov je vhodné, aby sa vyžadovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxí obsahovať miesto, dátum a čas vrátenia závetu z úschovy. V úradnom zázname musí závetca alebo splnomocnený zástupca závetcu potvrdiť prevzatie závexx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxje potvrdenie o registrácii, ktoré notár opatrí svojou úradnou pečiatkou a vlastnoručným podpisom. Toto potvrdenie sa vydá závetcovi.
d) Postup notxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxsený za mŕtveho. Uznesenie o začatí konania netreba doručiť (§ 174 ods. 3 CMP). Súd v prípadoch ustanovených v Civilnom mimosporovom poriadku poverí nxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxrenia sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancie (§ 16 ods. 2 CMP). Podľa ustanovenia § 176 CMP súd bez meškania vykoná šetrenie v evidencii závetov xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxe Civilného mimosporového poriadku nadväzujú ustanovenia § 94 až 117 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné, kxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxsára súd postúpi dedičský spis notárovi. Pre potreby tohto výkladu sa nebudeme venovať postupu v prípade, ak už bolo v tej istej veci vykonané dedičské kxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxbe. Následne v NCRza zistí, či je v evidencii nevyhlásených závetov evidovaný závet poručiteľa, u ktorého notára a pod akou značkou je uložený, či je v nex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xx xx xxxxx xložený u notára ako súdneho komisára, ktorý vo veci koná, stav a obsah tohto závetu zistí súdny komisár, o čom spíše zápisnicu a pripojí k nej osvedčený odxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx založenie do zbierky vyhlásených závetov; doklad o prevzatí závetu súdom sa založí do príslušného spisu N;
-
ak je závet uložený u iného notára alebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xsvedčený odpis závetu alebo jeho osvedčenú kópiu, ktorú zašle konajúcemu súdnemu komisárovi. Závet, ktorý nebol spísaný formou notárskej zápisnicex xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxorého má notár sídlo. Doklad o prevzatí závetu súdom sa založí do príslušného spisu N. Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet, ktorx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xvedie, kto závet odovzdal, prípadne okolnosti, za ktorých sa našiel. Originál závetu súdny komisár zašle súdu na založenie do zbierky vyhlásených závxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxet poručiteľa. Originál tejto listiny súdny komisár takisto zašle súdu na založenie do zbierky vyhlásených závetov, doklad o prevzatí súdom sa založí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xávetov. Ak sú závety totožné, spíše sa o ich stave a obsahu len jedna zápisnica, v ktorej sa uvedie ich počet. Ak sa súdny komisár v priebehu konania o dedičxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxania odovzdala.
Pred založením originálu závetu do zbierky vyhlásených závetov súdny komisár umožní účastníkom konania do závetu nahliadnuť. Po txxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxregistruje závet do zoznamu vyhlásených závetov v NCRza. Registrácii podliehajú závety, ktoré boli evidované v evidencii nevyhlásených závetov v NCxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sa naplní požiadavka skompletizovania evidencie všetkých závetov, ktoré boli predložené v dedičskom konaní, aj keď z doslovného výkladu ustanovenix x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxy komisár, alebo na súde, súdny komisár umožní účastníkom konania nahliadnuť do originálu závetu, ak o to výslovne požiadajú. Originál závetu, ktorý nxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx písomnej žiadosti. Ak bol závet spísaný vo forme notárskej zápisnice, notár zašle súdnemu komisárovi na jeho písomnú žiadosť (s poukázaním na § 16 ods. x xxx x x xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxisu tejto notárskej zápisnice založí notár do zbierky notárskych zápisníc namiesto zapožičaného prvopisu ním osvedčený odpis s pripojenou žiadosťoxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
x xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx súdy;
Literatúra
KOVÁCS, K. Závety a postup notára. In
Ars
notaria, 3/2003;
WEYTS, L. Central register for Wills. In Noxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxx12.
Notársky centrálny register záložných práv
§ 73d
K § 73d - 73i
Obsah Notárskeho centrálxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxý v ustanoveniach § 73d až 73i. Podrobnosti o registri záložných práv, jeho vedení, udržiavaní, aktualizácii a spôsobe registrácie upravovala vyhlášxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o Kancelárskom poriadku pre notárov s odôvodnením, že interný predpis komory upraví tieto vzťahy v Poriadku vedenia notárskych registrov. V nadväznoxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxm centrálnom registri záložných práv, ak tento zákon neustanovuje inak. To znamená, že pokiaľ hmotné právo neustanovuje inak, záložné právo môže vznixxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemá povahu autentického registra. V dôvodovej správe k ustanoveniu § 151e OZ sa uvádza: "Register záložných práv neosvedčuje existenciu práva v ňom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxby, prípadne že záložné právo ku konkrétnemu majetku neexistuje (t.j. zápis záložného práva na konkrétnu vec umožňuje založiť inú vec, ktorú má osoba vx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxžných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár úradný výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxormy záložného práva je bezpodmienečné dodržanie priority zápisov registra xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxujúce poradie ich registrácie v registri záložných práv počítané odo dňa ich najskoršej registrácie alebo odo dňa ich registrácie v osobitnom registrxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvom, získava istotu, že v prípade nesplnenia pohľadávky zo strany dlžníka bude mať možnosť uspokojiť sa zo zálohu.
Obdobne ako pri iných notárskych čxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxoná ktorýkoľvek notár v rámci Slovenskej republiky.
Niektoré majetkové hodnoty sú registrované z titulu svojej povahy v osobitných majetkových rexxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xegistre:
-
register Úradu priemyselného vlastníctva: záložné práva na ochranné známky, patenty, dizajny a topografie polovodičových výrobkov,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxné práva na cenné papiere,
-
obchodný register na príslušnom okresnom súde, ktorého sídlo je totožné so sídlom krajského súdu: záložné práva na obchxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxené veci, práva, iné majetkové hodnoty, byty a nebytové priestory nemožno zaregistrovať v registri záložných práv. Ak je notár požiadaný o takýto úkonx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byt a nebytový priestor, ktoré vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky (§ 151d ods. 4 OZ). Napríklad osobitný predpis, kxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov, neumožňuje registráciu (vklad do katastra) záložných práv k nehnuteľným veciam, ktoré vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxstrujú v osobitných registroch, treba vykonať v registri záložných práv. Postup, ako previesť takto vzniknuté xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xáložného práva (vklad do katastra) už nie je možná, príslušná správa katastra by mala vykonať zápis záložného práva do katastra nehnuteľností záznamoxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxdené zmluvou, je záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ, ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 151g ods. 1 OZ). Kto je oprávnený požiadať o regxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx zmena údajov týka. Ak túto osobu nemožno určiť, má túto povinnosť záložca, ak zákon neustanovuje inak. Žiadosť o registráciu výmazu záložného práva po xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xotvrdením o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou zánik záložného práva vystavenou záložným veriteľom (§ 151md ods. 3 OZ).
Registrácix xx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
b)
záložné právo vzniknuté na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu,
c)
záložné právo vzniknuté pred 1. januárom 2003,
d)
záložné práxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xeriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie,
h)
začatie výkonu záložného práva,
i)
výmaz záložného práva.
Axx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnej zmluvy ani iné jej náležitosti v zmysle platného práva. Pred registráciou záložného práva zisťuje totožnosť osoby, ktorá podáva žiadosť o registrxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx. 1 písm. a), c) až f) (§ 73f ods. 2). Na základe ústnej alebo písomnej žiadosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na odsúhlasenie a podpis. Ak sa výpis zhoduje s elektronickou podobou, žiadateľ svojím podpisom potvrdí svoj súhlas so žiadosťou o registráciu. Po odsxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo mena a priezviska, svojej spisovej značky N a svojím prístupovým kódom. Za obsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxožného práva - tak záložného práva, ktoré bolo zriadené zmluvou, ako aj záložného práva zriadeného rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu. Po vykonaxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xom potvrdí presný dátum a čas registrácie, ako aj spisovú značku NCRzp, pod ktorou je žiadosť v registri záložných práv zaregistrovaná. Výpis v elektroxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxžných práv elektronický systém registra záložných práv (ďalej len "systém") generuje novú kombináciu spisovej značky NCRzp: číslo a rok zápisu. Pri rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxovne vygeneruje novú kombináciu NCRzp: číslo a rok zápisu, avšak kombinácia: číslo a rok ďalšej registrácie sa "dedí" z pôvodnej registrácie, to znamexxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
-
register je založený na zásade publicity, jeho účelom nie je podchytiť a presne evidovať majetkové hodnoty, ktoré sú predmetom registrácie, ale zabxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxiteľa je nevyhnutné zaevidovať ich osobné údaje. V prípade fyzických osôb ide o meno, priezvisko a dátum narodenia, pri právnických osobách o obchodné xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nehnuteľností).
Ak osoba záložcu nie je totožná s osobou dlžníka, musia sa zaevidovať aj osobné údaje dlžníka. Ak je v mene záložného veriteľa oprávnxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxnať v mene veriteľa, ktoré prichádza do úvahy v prípade, ak viacerí veritelia (banky) poskytnú úver dlžníkovi, pričom sa môžu dohodnúť, že jeden z nich axxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xložia iba údaje jedného z veriteľov, prípadne údaje nimi určenej osoby.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxkovať veci, práva alebo iné hodnoty zaťažené záložným právom. Ak je záložné právo zriadené na celý podnik alebo na jeho časť, táto skutočnosť musí byť v rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práv to ani neumožňujú. Opis zálohu má byť stručný, prípadne môže odkazovať na to ustanovenie záložnej zmluvy, ktoré obsahuje presný opis.
V prípade xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zabezpečuje. Obdobne dátum splatnosti pohľadávky sa uvádza vtedy, ak je určený. Špecifikácia pohľadávky sa tiež uvedie takým spôsobom, aby ju bolo moxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxhľadávky.
Pri registrácii zmeny záložného práva treba rozlišovať medzi zmenami, na základe ktorých vzniká nové záložné právo (napr. úprava zálohu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxledok vznik nového záložného práva (napr. zmena v osobe záložcu, záložného veriteľa, zníženie výšky zabezpečovanej pohľadávky). V prvom prípade, ak xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxkto zaregistrovať. Zmena týkajúca sa pôvodne zaregistrovaných údajov (napr. osobné údaje záložcu, veriteľa), ako aj začiatok výkonu záložného právx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxena doby, na ktorú sa záložné právo zriaďuje. Táto dohoda má právne účinky od okamihu registrácie, ale nepôsobí voči tomu záložnému veriteľovi, ktorý nxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xyústiť do uplatnenia zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Notár ako štátom určená a splnomocnená osoba na výkon notárskej činnosti je povinná vykonať xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxenky uvedené v ustanovení § 36 ods. 1 a 2. Ako postupovať v prípade, ak notár odmietne vykonať požadovaný notársky úkon, upravuje ustanovenie § 38 ods. 2 (xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
Súvisiace predpisy k § 73d až 73i
§ 151a až 151md OZ;
Literatúra
BÓKAI, J. Mobiliarhypothek und Register. Ib Notarius Intxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxkojovanie. VII. Lubyho právnické dni, 2002;
ŽITŇANSKÁ, L. Nová úprava záložného práva. In
Ars
notaria, 3/2002;
OPATOVSKÝ, P. Vznik záložného prxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxx
xxxxxxx, 1/2010;
ONDOV, Ľ. Postup notára pri registrácii v NCRzp vo vzťahu k údaju o splatnosti pohľadávky. In
Ars
notaria, 4/2010;
MALIAR, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx, F. Výkon záložného práva dražbou z pohľadu Súdneho dvora EÚ. In Bulletin slovenskej advokácie, 10 - 11/2014;
ONDOV, Ľ. Registrácia záložného práva x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x. Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR. In Právny obzor, 2/2014.
§ 73e
K § 73d - 73i
Obsah Notárskeho centrálneho registra záložných práv k hnuteľným xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxi o registri záložných práv, jeho vedení, udržiavaní, aktualizácii a spôsobe registrácie upravovala vyhláška č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxvodnením, že interný predpis komory upraví tieto vzťahy v Poriadku vedenia notárskych registrov. V nadväznosti na to mal byť vypustený druhý odsek § 73xx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tento zákon neustanovuje inak. To znamená, že pokiaľ hmotné právo neustanovuje inak, záložné právo môže vzniknúť iba registráciou v registri xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxra. V dôvodovej správe k ustanoveniu § 151e OZ sa uvádza: "Register záložných práv neosvedčuje existenciu práva v ňom zapísaného (napr. vlastníckeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xonkrétnemu majetku neexistuje (t.j. zápis záložného práva na konkrétnu vec umožňuje založiť inú vec, ktorú má osoba vo vlastníctve)."
Register zálxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxsy. Na požiadanie vydá notár úradný výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je. Zároxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxenečné dodržanie priority zápisov registra záložných práv. Túto zásadu vyjadruje ustanovenie § 151k ods. 1 OZ, podľa ktorého ak vzniklo na zálohu viac xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo odo dňa ich registrácie v osobitnom registri. Postavenie záložného veriteľa nemožno oslabiť následným prednostným záložným právom. Veriteľ, ktorx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zálohu.
Obdobne ako pri iných notárskych činnostiach upravených v § 3 ods. 1, ani vo veciach úkonov registra záložných práv nie je daná miestna prísluxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxlu svojej povahy v osobitných majetkových registroch a aj záložné právo, ktoré je na ne zriadené, musí byť zaregistrované v týchto registroch, a nie v rexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxajny a topografie polovodičových výrobkov,
-
katastre nehnuteľností na správach katastra: záložné práva na nehnuteľný majetok,
-
register záxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx sídlom krajského súdu: záložné práva na obchodné podiely v spoločnostiach s ručením obmedzeným,
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxé priestory nemožno zaregistrovať v registri záložných práv. Ak je notár požiadaný o takýto úkon, s poukázaním na § 36 ods. 1 ho odmietne vykonať.
Osobxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xlebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky (§ 151d ods. 4 OZ). Napríklad osobitný predpis, ktorým je zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnoxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa) záložných práv k nehnuteľným veciam, ktoré vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od splnenia podmienky. V takom prípade treba aplikovať zxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxtri záložných práv. Postup, ako previesť takto vzniknuté záložné právo v čase, ak už nehnuteľná vec vznikne a bude evidovaná v katastri nehnuteľností, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zápis záložného práva do katastra nehnuteľností záznamom, pričom by mala byť viazaná registráciou v registri záložných práv.
Oprávneným na podanix xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvuje inak (§ 151g ods. 1 OZ). Kto je oprávnený požiadať o registráciu zmeny údajov týkajúcich sa záložného práva, je upravené v ustanovení § 151g ods. 2 OZx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxuje inak. Žiadosť o registráciu výmazu záložného práva po jeho zániku je povinný podať záložný veriteľ bez zbytočného odkladu. Túto žiadosť je oprávnexx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenou záložným veriteľom (§ 151md ods. 3 OZ).
Registrácia sa vzťahuje na
a)
záložné právo vzniknuté na základe záložnej zmluvy, schválenej dedičsxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxé právo vzniknuté pred 1. januárom 2003,
d)
záložné xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxch veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie,
h)
začatie výkonu záložného práva,
i)
výmaz záložného práva.
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxložnej zmluvy ani iné jej náležitosti v zmysle platného práva. Pred registráciou záložného práva zisťuje totožnosť osoby, ktorá podáva žiadosť o regixxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx ods. 1 písm. a), c) až f) (§ 73f ods. 2). Na základe ústnej alebo písomnej žiadosti žiadateľa notár spracuje v elektronickej podobe žiadosť o registráciux xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xiadateľ svojím podpisom potvrdí svoj súhlas so žiadosťou o registráciu. Po odsúhlasení žiadateľom notár elektronickou formou komunikácie odošle žixxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Za obsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráciu obsahuje všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do regixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xáložného práva zriadeného rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu. Po vykonaní registrácie notár dostane z registra záložných práv v elektronickej xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xod ktorou je žiadosť v registri záložných práv zaregistrovaná. Výpis v elektronickej podobe notár následne spracuje v písomnej podobe a vydá žiadateľxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxtém") generuje novú kombináciu spisovej značky NCRzp: číslo a rok zápisu. Pri registrácii zmien údajov o záložnom práve, začatia výkonu už registrovaxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxácia: číslo a rok ďalšej registrácie sa "dedí" z pôvodnej registrácie, to znamená, že súvislosť s pôvodnou registráciou sa zachová.
Notár pri registxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxpečiť poradie zaregistrovaných záložných práv, čím sa napĺňa zásada priority zápisov záložných práv.
Pri identifikácii záložcu a záložného veritxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxno, sídlo a IČO. Nemožno sa spoľahnúť na odkaz, že údaje záložcu sú identifikované v inej listine, prípadne v inom verejnom registri (napr. v katastri nexxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxá konať iná osoba, jej osobné údaje sa zaevidujú namiesto údajov záložného veriteľa, ale táto skutočnosť sa musí výslovne uviesť. Ide o oprávnenie konax x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxbo tretia nimi poverená osoba bude vystupovať v ich mene ako záložný veriteľ. V takom prípade sa namiesto údajov týchto veriteľov (bánk) do registra vloxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxbom, aby bolo možné kedykoľvek počas trvania záložného práva identifikovať veci, práva alebo iné hodnoty zaťažené záložným právom. Ak je záložné právx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxť a opisovať založené majetkové hodnoty, možnosti registra záložných práv to ani neumožňujú. Opis zálohu má byť stručný, prípadne môže odkazovať na to xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxá. V opačnom prípade najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje. Obdobne dátum splatnosti pohľadávky sa uvádza vtedy, ak je určenýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxtanovenie záložnej zmluvy, ktoré obsahuje úplný opis zabezpečenej pohľadávky.
Pri registrácii zmeny záložného práva treba rozlišovať medzi zmenxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxanej pohľadávky), a zmenami pôvodnej registrácie, ktoré nemajú za následok vznik nového záložného práva (napr. zmena v osobe záložcu, záložného verixxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxenu záložného práva, pretože ide o nové záložné právo, ktoré treba aj takto zaregistrovať. Zmena týkajúca sa pôvodne zaregistrovaných údajov (napr. oxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxí prednosti záložných práv, na ktorej sa záložní veritelia dohodli, zmena doby, na ktorú sa záložné právo zriaďuje. Táto dohoda má právne účinky od okamxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxe môže vyústiť do uplatnenia zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Notár ako štátom určená a splnomocnená osoba na výkon notárskej činnosti je povinná vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxé podmienky uvedené v ustanovení § 36 ods. 1 a 2. Ako postupovať v prípade, ak notár odmietne vykonať požadovaný notársky úkon, upravuje ustanovenie § 38 xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
Súvisiace predpisy k § 73d až 73i
§ 151a až 151md OZ;
Literatúra
BÓKAI, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxľným veciam. In Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojovanie. VII. Lubyho právnické dni, 2002;
ŽITŇANSKÁ, L. Nová úprava záložného práva. In
Ars
noxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xentrálny register záložných práv. In
Ars
notaria, 1/2010;
ONDOV, Ľ. Postup notára pri registrácii v NCRzp vo vzťahu k údaju o splatnosti pohľadávkyx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx In
Ars
Notaria, 4/2013;
SEDLAČKO, F. Výkon záložného práva dražbou z pohľadu Súdneho dvora EÚ. In Bulletin slovenskej advokácie, 10 - 11/2014;
ONxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx In
Ars
notaria, 2/2016;
ZLOCHA, Ľ. Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR. In Právny obzor, 2/2014.
x xxx
x x xxx x xxx
Obsah Notárskeho centrálneho registra záložných práv k hnuteľným veciam (ďalej len "regixxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xráv, jeho vedení, udržiavaní, aktualizácii a spôsobe registrácie upravovala vyhláška č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxedpis komory upraví tieto vzťahy v Poriadku vedenia notárskych registrov. V nadväznosti na to mal byť vypustený druhý odsek § 73i.
Ustanovenie § 151e xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxje inak. To znamená, že pokiaľ hmotné právo neustanovuje inak, záložné právo môže vzniknúť iba registráciou v registri záložných práv, pre ktorý neplaxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti." Regxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxeniu § 151e OZ sa uvádza: "Register záložných práv neosvedčuje existenciu práva v ňom zapísaného (napr. vlastníckeho alebo záložného). Nahliadnutíx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (t.j. zápis záložného práva na konkrétnu vec umožňuje založiť inú vec, ktorú má osoba vo vlastníctve)."
Register záložných práv je založený na princxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxdný výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je. Zároveň je prístup k registru zabezpxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsov registra záložných práv. Túto zásadu vyjadruje ustanovenie § 151k ods. 1 OZ, podľa ktorého ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, na ich uspokojexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtnom registri. Postavenie záložného veriteľa nemožno oslabiť následným prednostným záložným právom. Veriteľ, ktorý svoju pohľadávku zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxx notárskych činnostiach xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxľvek notár v rámci Slovenskej republiky.
Niektoré majetkové hodnoty sú registrované z titulu svojej povahy v osobitných majetkových registroch a ax xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
-
register Úradu priemyselného vlastníctva: záložné práva na ochranné známky, patenty, dizajny a topografie polovodičových výrobkov,
-
katastxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xenné papiere,
-
obchodný register na príslušnom okresnom súde, ktorého sídlo je totožné so sídlom krajského súdu: záložné práva na obchodné podielx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxáva, iné majetkové hodnoty, byty a nebytové priestory nemožno zaregistrovať v registri záložných práv. Ak je notár požiadaný o takýto úkon, s poukázanxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxový priestor, ktoré vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky (§ 151d ods. 4 OZ). Napríklad osobitný predpis, ktorým je zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neumožňuje registráciu (vklad do katastra) záložných práv k nehnuteľným veciam, ktoré vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od splnenia poxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxbitných registroch, treba vykonať v registri záložných práv. Postup, ako previesť takto vzniknuté záložné právo v čase, ak už nehnuteľná vec vznikne a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx príslušná správa katastra by mala vykonať zápis záložného práva do katastra nehnuteľností záznamom, pričom by mala byť viazaná registráciou v registxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxložný veriteľ, ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 151g ods. 1 OZ). Kto je oprávnený požiadať o registráciu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxjov týka. Ak túto osobu nemožno určiť, má túto povinnosť záložca, ak zákon neustanovuje inak. Žiadosť o registráciu výmazu záložného práva po jeho zánixx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou zánik záložného práva vystavenou záložným veriteľom (§ 151md ods. 3 OZ).
Registrácia sa vzťahxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxné právo vzniknuté na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu,
c)
záložné právo vzniknuté pred 1. januárom 2003,
d)
záložné právo na hnutxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie,
h)
začatie výkonu záložného práva,
i)
výmaz záložného práva.
Ako sme už uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy ani iné jej náležitosti v zmysle platného práva. Pred registráciou záložného práva zisťuje totožnosť osoby, ktorá podáva žiadosť o registráciu; ak žxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx x), c) až f) (§ 73f ods. 2). Na základe ústnej alebo písomnej žiadosti žiadateľa notár spracuje v elektronickej podobe žiadosť o registráciu. Následne prxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxím podpisom potvrdí svoj súhlas so žiadosťou o registráciu. Po odsúhlasení žiadateľom notár elektronickou formou komunikácie odošle žiadosť o regisxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxdosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráciu obsahuje všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registra, zodpovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxných práv v elektronickej podobe výpis o registrácii podľa identifikačných údajov záložcu, register v ňom potvrdí presný dátum a čas registrácie, ako xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnej podobe a vydá žiadateľovi ako potvrdenie o registrácii.
Pre každú novú registráciu v registri záložných práv elektronický systém registra záloxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxatia výkonu už registrovaného záložného práva alebo výmazu registrovaného záložného práva systém opätovne vygeneruje novú kombináciu NCRzp: číslo x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxchová.
Notár pri registrácii záložných práv vychádza zo zásad, že
-
nejde o autentický register,
-
register je založený na zásade publicity, jxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv, čím sa napĺňa zásada priority zápisov záložných práv.
Pri identifikácii záložcu a záložného veriteľa je nevyhnutné zaevidovať ich osobné údaxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxz, že údaje záložcu sú identifikované v inej listine, prípadne v inom verejnom registri (napr. v katastri nehnuteľností).
Ak osoba záložcu nie je totxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxujú namiesto údajov záložného veriteľa, ale táto skutočnosť sa musí výslovne uviesť. Ide o oprávnenie konať v mene veriteľa, ktoré prichádza do úvahy v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxať v ich mene ako záložný veriteľ. V takom prípade sa namiesto údajov týchto veriteľov (bánk) do registra vložia iba údaje jedného z veriteľov, prípadne xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa záložného práva identifikovať veci, práva alebo iné hodnoty zaťažené záložným právom. Ak je záložné právo zriadené na celý podnik alebo na jeho časť, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxžnosti registra záložných práv to ani neumožňujú. Opis zálohu má byť stručný, prípadne môže odkazovať na to ustanovenie záložnej zmluvy, ktoré obsahuxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxhľadávka zabezpečuje. Obdobne dátum splatnosti pohľadávky sa uvádza vtedy, ak je určený. Špecifikácia pohľadávky sa tiež uvedie takým spôsobom, aby xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxečenej pohľadávky.
Pri registrácii zmeny záložného práva treba rozlišovať medzi zmenami, na základe ktorých vzniká nové záložné právo (napr. úpraxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxajú za následok vznik nového záložného práva (napr. zmena v osobe záložcu, záložného veriteľa, zníženie výšky zabezpečovanej pohľadávky). V prvom prxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xreba aj takto zaregistrovať. Zmena týkajúca sa pôvodne zaregistrovaných údajov (napr. osobné údaje záložcu, veriteľa), ako aj začiatok výkonu záložxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxhodli, zmena doby, na ktorú sa záložné právo zriaďuje. Táto dohoda má právne účinky od okamihu registrácie, ale nepôsobí voči tomu záložnému veriteľovxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxaje môže vyústiť do uplatnenia zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Notár ako štátom určená a splnomocnená osoba na výkon notárskej činnosti je povinnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxené podmienky uvedené v ustanovení § 36 ods. 1 a 2. Ako postupovať v prípade, ak notár odmietne vykonať požadovaný notársky úkon, upravuje ustanovenie § xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx až 73i
§ 151a až 151md OZ;
Literatúra
BÓKAI, J. Mobiliarhypothek und Register. Ib Notarius International, 4/1997;
KOxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxávnické dni, 2002;
ŽITŇANSKÁ, L. Nová úprava záložného práva. In
Ars
notaria, 3/2002;
OPATOVSKÝ, P. Vznik záložného práva vo svetle rekodifikácxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxup notára pri registrácii v NCRzp vo vzťahu k údaju o splatnosti pohľadávky. In
Ars
notaria, 4/2010;
MALIAR, M. Zaniká záložné právo ostatných záložxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxadu Súdneho dvora EÚ. In Bulletin slovenskej advokácie, 10 - 11/2014;
ONDOV, Ľ. Registrácia záložného práva v NCRzp vo vzťahu k spoločenstvu vlastníxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlneho registra záložných práv k hnuteľným veciam (ďalej len "register záložných práv") a postup notára pri úkonoch vo veciach tohto registra je upravexx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxška č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorá bola zrušená vyhláškou č. 324/2015 Z.z. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxosti na to mal byť vypustený druhý odsek § 73i.
Ustanovenie § 151e ods. 1 OZ predpokladá, že na vznik záložného práva sa vyžaduje registrácia v Notárskxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxiknúť iba registráciou v registri záložných práv, pre ktorý neplatí zásada uvedená v § 73a ods. 2, že: "Údaje zapísané v notárskych centrálnych registrxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxo sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti." Register záložných práv, na rozdiel od iných registrov, má len informatívnu povahu, t.jx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxm zapísaného (napr. vlastníckeho alebo záložného). Nahliadnutím do registra záložných práv možno zistiť neexistenciu záložného práva na majetok osxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xrávo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár úradný výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Jednou z kľúčových zásad reformy záložného práva je bezpodmienečné dodržanie priority zápisov registra záložných práv. Túto zásadu vyjadruje usxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záložných práv počítané odo dňa ich najskoršej registrácie alebo odo dňa ich registrácie v osobitnom registri. Postavenie záložného veriteľa nemožnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxnia pohľadávky zo strany dlžníka bude mať možnosť uspokojiť sa zo zálohu.
Obdobne ako pri iných notárskych činnostiach upravených v § 3 ods. 1, ani vo vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky.
Niektoré majetkové hodnoty sú registrované z titulu svojej povahy v osobitných majetkových registroch a aj záložné právo, ktoré je na ne xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxého vlastníctva: záložné práva na ochranné známky, patenty, dizajny a topografie polovodičových výrobkov,
-
katastre nehnuteľností na správach xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xegister na príslušnom okresnom súde, ktorého sídlo je totožné so sídlom krajského súdu: záložné práva na obchodné podiely v spoločnostiach s ručením oxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xyty a nebytové priestory nemožno zaregistrovať v registri záložných práv. Ak je notár požiadaný o takýto úkon, s poukázaním na § 36 ods. 1 ho odmietne vykxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, neumožňuje registrxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxpade treba aplikovať zásadu zakotvenú v ustanovení § 151e ods. 1 OZ, a to, že registrácie záložných práv, ktoré sa neregistrujú v osobitných registrochx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxastri nehnuteľností, zákon neupravuje. Keďže opätovná registrácia takéhoto záložného práva (vklad do katastra) už nie je možná, príslušná správa kaxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Oprávneným na podanie žiadosti o registráciu záložného práva, ktoré bolo zriadené zmluvou, je záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ, ak osxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxanovení § 151g ods. 2 OZ. Ide o osobu, ktorej to ukladá zákon, inak osobu, ktorej sa zmena údajov týka. Ak túto osobu nemožno určiť, má túto povinnosť záložxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xúto žiadosť je oprávnený podať aj záložca, ktorý je povinný ju doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou zánik zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy, schválenej dedičskej dohody alebo vzniknuté na základe odovzdania veci,
b)
záložné právo vzniknuté na základe rozhodnutia súdu alebo štátnehx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
e)
zmeny záložného práva,
f)
zmeny v osobe záložcu,
g)
dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxmá právo skúmať platnosť záložnej zmluvy ani iné jej náležitosti v zmysle platného práva. Pred registráciou záložného práva zisťuje totožnosť osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxuje všetky údaje podľa § 73d ods. 1 písm. a), c) až f) (§ 73f ods. 2). Na základe ústnej alebo písomnej žiadosti žiadateľa notár spracuje v elektronickej poxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx s elektronickou podobou, žiadateľ svojím podpisom potvrdí svoj súhlas so žiadosťou o registráciu. Po odsúhlasení žiadateľom notár elektronickou foxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x a svojím prístupovým kódom. Za obsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráciu obsahuje všetky zákonom ustanovené údajxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo zriadené zmluvou, ako aj záložného práva zriadeného rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu. Po vykonaní registrácie notár dostane z registra záloxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxo aj spisovú značku NCRzp, pod ktorou je žiadosť v registri záložných práv zaregistrovaná. Výpis v elektronickej podobe notár následne spracuje v písoxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxožných práv (ďalej len "systém") generuje novú kombináciu spisovej značky NCRzp: číslo a rok zápisu. Pri registrácii zmien údajov o záložnom práve, zaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo a rok zápisu, avšak kombinácia: číslo a rok ďalšej registrácie sa "dedí" z pôvodnej registrácie, to znamená, že súvislosť s pôvodnou registráciou sa zxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho účelom nie je podchytiť a presne evidovať majetkové hodnoty, ktoré sú predmetom registrácie, ale zabezpečiť poradie zaregistrovaných záložnýcx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxaje. V prípade fyzických osôb ide o meno, priezvisko a dátum narodenia, pri právnických osobách o obchodné meno, sídlo a IČO. Nemožno sa spoľahnúť na odkxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, jej osobné údaje sa zaevidujú namiesto údajov záložného veriteľa, ale táto skutočnosť sa musí výslovne uviesť. Ide o oprávnenie konať v mene veriteľax xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxverená osoba bude vystupovať v ich mene ako záložný veriteľ. V takom prípade sa namiesto údajov týchto veriteľov (bánk) do registra vložia iba údaje jedxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxné kedykoľvek počas trvania záložného práva identifikovať veci, práva alebo iné hodnoty zaťažené záložným právom. Ak je záložné právo zriadené na celx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxžené majetkové hodnoty, možnosti registra záložných práv to ani neumožňujú. Opis zálohu má byť stručný, prípadne môže odkazovať na to ustanovenie zálxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxade najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje. Obdobne dátum splatnosti pohľadávky sa uvádza vtedy, ak je určený. Špecifikácia pxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxnej zmluvy, ktoré obsahuje úplný opis zabezpečenej pohľadávky.
Pri registrácii zmeny záložného práva treba rozlišovať medzi zmenami, na základe kxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), a zmenami pôvodnej registrácie, ktoré nemajú za následok vznik nového záložného práva (napr. zmena v osobe záložcu, záložného veriteľa, zníženie vxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxáva, pretože ide o nové záložné právo, ktoré treba aj takto zaregistrovať. Zmena týkajúca sa pôvodne zaregistrovaných údajov (napr. osobné údaje záloxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxžných práv, na ktorej sa záložní veritelia dohodli, zmena doby, na ktorú sa záložné právo zriaďuje. Táto dohoda má právne účinky od okamihu registráciex xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinnosti zaregistrovať zmeny údajov a nové údaje môže vyústiť do uplatnenia zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Notár ako štátom určená a splnomocnenx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx notárskej činnosti môže len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 36 ods. 1 a 2. Ako postupovať v prípade, ak notár odmietne vykonať požadxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx k § 73d až 73i
§ 151a až 151md OZ;
Literatúra
BÓKAI, J. Mobiliarhypothek und Register. Ib Notarius International, 4/1997x
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxyho právnické dni, 2002;
ŽITŇANSKÁ, L. Nová úprava záložného práva. In
Ars
notaria, 3/2002;
OPATOVSKÝ, P. Vznik záložného práva vo svetle rekodixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xo vzťahu k údaju o splatnosti pohľadávky. In
Ars
notaria, 4/2010;
MALIAR, M. Zaniká záložné právo ostatných záložných veriteľov výkonom záložného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xlovenskej advokácie, 10 - 11/2014;
ONDOV, Ľ. Registrácia záložného práva v NCRzp vo vzťahu k spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx poriadku SR. In Právny obzor, 2/2014.
§ 73h
K § 73d - 73i
Obsah Notárskeho centrálneho registra záložných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xx 73i. Podrobnosti o registri záložných práv, jeho vedení, udržiavaní, aktualizácii a spôsobe registrácie upravovala vyhláška č. 607/2002 Z.z., ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xedenia notárskych registrov. V nadväznosti na to mal byť vypustený druhý odsek § 73i.
Ustanovenie § 151e ods. 1 OZ predpokladá, že na vznik záložného xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxustanovuje inak, záložné právo môže vzniknúť iba registráciou v registri záložných práv, pre ktorý neplatí zásada uvedená v § 73a ods. 2, že: "Údaje zapxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxo centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti." Register záložných práv, na rozdiel od iných regxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh práv neosvedčuje existenciu práva v ňom zapísaného (napr. vlastníckeho alebo záložného). Nahliadnutím do registra záložných práv možno zistiť neexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx umožňuje založiť inú vec, ktorú má osoba vo vlastníctve)."
Register záložných práv je založený na princípe publicity. Podľa ustanovenia § 73i ods. 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je. Zároveň je prístup k registru zabezpečený aj na internetovej stránke komory www.xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxadruje ustanovenie § 151k ods. 1 OZ, podľa ktorého ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, na ich uspokojenie je rozhodujúce poradie ich registrácie v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxľa nemožno oslabiť následným prednostným záložným právom. Veriteľ, ktorý svoju pohľadávku zabezpečuje záložným právom, získava istotu, že v prípadx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx 1, ani vo veciach úkonov registra záložných práv nie je daná miestna príslušnosť notára, registráciu na požiadanie vykoná ktorýkoľvek notár v rámci Slxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxré je na ne zriadené, musí byť zaregistrované v týchto registroch, a nie v registri záložných práv. Ide o tieto osobitné registre:
-
register Úradu prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxrálneho depozitára: záložné práva na cenné papiere,
-
obchodný register na príslušnom okresnom súde, ktorého sídlo je totožné so sídlom krajského xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxožné práva zriadené na uvedené veci, práva, iné majetkové hodnoty, byty a nebytové priestory nemožno zaregistrovať v registri záložných práv. Ak je noxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxávo, inú majetkovú hodnotu, byt a nebytový priestor, ktoré vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky (§ 151d ods. 4 OZ). Napxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxy zákon) v znení neskorších predpisov, neumožňuje registráciu (vklad do katastra) záložných práv k nehnuteľným veciam, ktoré vzniknú v budúcnosti alxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxžných práv, ktoré sa neregistrujú v osobitných registroch, treba vykonať v registri záložných práv. Postup, ako previesť takto vzniknuté záložné práxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxáva (vklad do katastra) už nie je možná, príslušná správa katastra by mala vykonať zápis záložného práva do katastra nehnuteľností záznamom, pričom by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxu, je záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ, ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 151g ods. 1 OZ). Kto je oprávnený požiadať o registráciu zmxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxv týka. Ak túto osobu nemožno určiť, má túto povinnosť záložca, ak zákon neustanovuje inak. Žiadosť o registráciu výmazu záložného práva po jeho zániku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x splnení záväzku alebo inou listinou preukazujúcou zánik záložného práva vystavenou záložným veriteľom (§ 151md ods. 3 OZ).
Registrácia xx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x)
záložné právo vzniknuté na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu,
c)
záložné právo vzniknuté pred 1. januárom 2003,
d)
záložné právx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie,
h)
začatie výkonu záložného práva,
i)
výmaz záložného práva.
Akx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxej zmluvy ani iné jej náležitosti v zmysle platného práva. Pred registráciou záložného práva zisťuje totožnosť osoby, ktorá podáva žiadosť o registráxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx 1 písm. a), c) až f) (§ 73f ods. 2). Na základe ústnej alebo písomnej žiadosti žiadateľa notár spracuje v elektronickej podobe žiadosť o registráciu. Násxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxteľ svojím podpisom potvrdí svoj súhlas so žiadosťou o registráciu. Po odsúhlasení žiadateľom notár elektronickou formou komunikácie odošle žiadosx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xbsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráciu obsahuje všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registrax xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxného práva zriadeného rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu. Po vykonaní registrácie notár dostane z registra záložných práv v elektronickej podoxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxorou je žiadosť v registri záložných práv zaregistrovaná. Výpis v elektronickej podobe notár následne spracuje v písomnej podobe a vydá žiadateľovi axx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx) generuje novú kombináciu spisovej značky NCRzp: číslo a rok zápisu. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opätovne vygeneruje novú kombináciu NCRzp: číslo a rok zápisu, avšak kombinácia: číslo a rok ďalšej registrácie sa "dedí" z pôvodnej registrácie, to zxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxr,
-
register je založený na zásade publicity, jeho účelom nie je podchytiť a presne evidovať majetkové hodnoty, ktoré sú predmetom registrácie, alx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxo veriteľa je nevyhnutné zaevidovať ich osobné údaje. V prípade fyzických osôb ide o meno, priezvisko a dátum narodenia, pri právnických osobách o obchxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxstri nehnuteľností).
Ak osoba záložcu nie je totožná s osobou dlžníka, musia sa zaevidovať aj osobné údaje dlžníka. Ak je v mene záložného veriteľa opxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxie konať v mene veriteľa, ktoré prichádza do úvahy v prípade, ak viacerí veritelia (banky) poskytnú úver dlžníkovi, pričom sa môžu dohodnúť, že jeden z nxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtra vložia iba údaje jedného z veriteľov, prípadne údaje nimi určenej osoby.
Opis založených majetkových hodnôt, t.j. zálohu, musí byť uvedený takýx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxné právo zriadené na celý podnik alebo na jeho časť, táto skutočnosť musí byť v registri výslovne uvedená. Účelom registra záložných práv nie je presne exxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxať na to ustanovenie záložnej zmluvy, ktoré obsahuje presný opis.
V prípade pohľadávky treba špecifikovať jej výšku, ak je pri vzniku záložného právx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx určený. Špecifikácia pohľadávky sa tiež uvedie takým spôsobom, aby ju bolo možné počas trvania záložného práva identifikovať. Takisto možno odkázať xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxzi zmenami, na základe ktorých vzniká nové záložné právo (napr. úprava zálohu spočívajúca vo zvýšení rozsahu založeného majetku, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxbe záložcu, záložného veriteľa, zníženie výšky zabezpečovanej pohľadávky). V prvom prípade, ak zmenou vzniká nové záložné právo, túto skutočnosť nexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxstrovaných údajov (napr. osobné údaje záložcu, veriteľa), ako aj začiatok výkonu záložného práva alebo jeho výmaz sa musia zaregistrovať. Registrácxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxoda má právne účinky od okamihu registrácie, ale nepôsobí voči tomu záložnému veriteľovi, ktorý nebol jej zmluvnou stranou, ak má negatívny dopad na usxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdu.
Notár ako štátom určená a splnomocnená osoba na výkon notárskej činnosti je povinná vykonať požadovaný notársky úkon, teda aj úkony vo veciach rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x x xx xxx xxxxxxxxxť v prípade, ak notár odmietne vykonať požadovaný notársky úkon, upravuje ustanovenie § 38 ods. 2 (pozri komentár k týmto ustanoveniam).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxx
x xxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxrius International, 4/1997;
KOVÁCS, K. Postup a postavenie notára pri registrácii záložných práv k hnuteľným veciam. In Zabezpečenie pohľadávok a xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxžného práva vo svetle rekodifikácie Občianskeho zákonníka. In
Ars
notaria, 1/2010;
ONDOV, Ľ. Notársky centrálny register záložných práv. In
Ars
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxiká záložné právo ostatných záložných veriteľov výkonom záložného práva prednostným záložným veriteľom? In
Ars
Notaria, 4/2013;
SEDLAČKO, F. Výxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxp vo vzťahu k spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a k správcovi vlastníkov. In
Ars
notaria, 2/2016;
ZLOCHA, Ľ. Záloxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
x x xxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxteľným veciam (ďalej len "register záložných práv") a postup notára pri úkonoch vo veciach tohto registra je upravený v ustanoveniach § 73d až 73i. Podrxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxnovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorá bola zrušená vyhláškou č. 324/2015 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre notárxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxsek § 73i.
Ustanovenie § 151e ods. 1 OZ predpokladá, že na vznik záložného práva sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných pxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xáložných práv, pre ktorý neplatí zásada uvedená v § 73a ods. 2, že: "Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, kx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xezodpovedá skutočnosti." Register záložných práv, na rozdiel od iných registrov, má len informatívnu povahu, t.j. nemá povahu autentického registrxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xlebo záložného). Nahliadnutím do registra záložných práv možno zistiť neexistenciu záložného práva na majetok osoby, prípadne že záložné právo ku koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxžných práv je založený na princípe publicity. Podľa ustanovenia § 73i ods. 1 má každý právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxeň je prístup k registru zabezpečený aj na internetovej stránke komory www.notar.sk.
Jednou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx § 151k ods. 1 OZ, podľa ktorého ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, na ich uspokojenie je rozhodujúce poradie ich registrácie v registri záložných xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xásledným prednostným záložným právom. Veriteľ, ktorý svoju pohľadávku zabezpečuje záložným právom, získava istotu, že v prípade nesplnenia pohľadxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxnov registra záložných práv nie je daná miestna príslušnosť notára, registráciu na požiadanie vykoná ktorýkoľvek notár v rámci Slovenskej republikyx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx musí byť zaregistrované v týchto registroch, a nie v registri záložných práv. Ide o tieto osobitné registre:
-
register Úradu priemyselného vlastnxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záložné práva na nehnuteľný majetok,
-
register záložných práv Centrálneho depozitára: záložné práva na cenné papiere,
-
obchodný register na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
-
register lodí a lietadiel: záložné práva na lode a lietadlá.
Záložné práva zriadené na uvedené veci, práva, iné majetkové hodnoty, byty a nebytxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxobitný postup treba aplikovať v prípade, ak ide o záložné právo na vec, právo, inú majetkovú hodnotu, byt a nebytový priestor, ktoré vznikne v budúcnostx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, neumožňuje registráciu (vklad do katasxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxť zásadu zakotvenú v ustanovení § 151e ods. 1 OZ, a to, že registrácie záložných práv, ktoré sa neregistrujú v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxne a bude evidovaná v katastri nehnuteľností, zákon neupravuje. Keďže opätovná registrácia takéhoto záložného práva (vklad do katastra) už nie je možxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxistri záložných práv.
Oprávneným na podanie žiadosti o registráciu záložného práva, ktoré bolo zriadené zmluvou, je záložca, v ostatných prípadocx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva, je upravené v ustanovení § 151g ods. 2 OZ. Ide o osobu, ktorej to ukladá zákon, inak osobu, ktorej sa zmena údajov týka. Ak túto osobu nemožno určiť, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxz zbytočného odkladu. Túto žiadosť je oprávnený podať aj záložca, ktorý je povinný ju doložiť písomným potvrdením o splnení záväzku alebo inou listinox xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa základe záložnej zmluvy, schválenej dedičskej dohody alebo vzniknuté na základe odovzdania veci,
b)
záložné právo vzniknuté na základe rozhodnxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xred 1. januárom 2003,
e)
zmeny záložného práva,
f)
zmeny v osobe záložcu,
g)
dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povahu autentického registra, notár pri registrácii záložného práva nemá právo skúmať platnosť záložnej zmluvy ani iné jej náležitosti v zmysle platxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jej oprávnenie konať, ďalej musí zistiť, či žiadosť o registráciu obsahuje všetky xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsť o registráciu. Následne presný výpis tejto žiadosti v písomnej podobe predloží žiadateľovi na odsúhlasenie a podpis. Ak sa výpis zhoduje s elektronxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxikácie odošle žiadosť o registráciu do registra záložných práv, kam sa prihlási uvedením svojho mena a priezviska, svojej spisovej značky N a svojím prxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zapisujú do registra, zodpovedá žiadateľ. Tento postup je jednotný pre všetky registrácie záložného práva - tak záložného práva, ktoré bolo zriadené xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v elektronickej podobe výpis o registrácii podľa identifikačných údajov záložcu, register v ňom potvrdí presný dátum a čas registrácie, ako aj spisovx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe a vydá žiadateľovi ako potvrdenie o registrácii.
Pre každú novú registráciu v registri záložných práv elektronický systém registra záložných práx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnu už registrovaného záložného práva alebo výmazu registrovaného záložného práva systém opätovne vygeneruje novú kombináciu NCRzp: číslo a rok zápixxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
Notár pri registrácii záložných práv vychádza zo zásad, že
-
nejde o autentický register,
-
register je založený na zásade publicity, jeho účelox xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sa napĺňa zásada priority zápisov záložných práv.
Pri identifikácii záložcu a záložného veriteľa je nevyhnutné zaevidovať ich osobné údaje. V prípxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxe záložcu sú identifikované v inej listine, prípadne v inom verejnom registri (napr. v katastri nehnuteľností).
Ak osoba záložcu nie je totožná s osoxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxsto údajov záložného veriteľa, ale táto skutočnosť sa musí výslovne uviesť. Ide o oprávnenie konať v mene veriteľa, ktoré prichádza do úvahy v prípade, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxne ako záložný veriteľ. V takom prípade sa namiesto údajov týchto veriteľov (bánk) do registra xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxôsobom, aby bolo možné kedykoľvek počas trvania záložného práva identifikovať veci, práva alebo iné hodnoty zaťažené záložným právom. Ak je záložné pxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxovať a opisovať založené majetkové hodnoty, možnosti registra záložných práv to ani neumožňujú. Opis zálohu má byť stručný, prípadne môže odkazovať nx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxčená. V opačnom prípade najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje. Obdobne dátum splatnosti pohľadávky sa uvádza vtedy, ak je určxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xo ustanovenie záložnej zmluvy, ktoré obsahuje úplný opis zabezpečenej pohľadávky.
Pri registrácii zmeny záložného práva treba rozlišovať medzi zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxčovanej pohľadávky), a zmenami pôvodnej registrácie, ktoré nemajú za následok vznik nového záložného práva (napr. zmena v osobe záložcu, záložného vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxo zmenu záložného práva, pretože ide o nové záložné právo, ktoré treba aj takto zaregistrovať. Zmena týkajúca sa pôvodne zaregistrovaných údajov (napxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxradí prednosti záložných práv, na ktorej sa záložní veritelia dohodli, zmena doby, na ktorú sa záložné právo zriaďuje. Táto dohoda má právne účinky od oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvky. Nesplnenie povinnosti zaregistrovať zmeny údajov a nové údaje môže vyústiť do uplatnenia zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Notár ako štátom uxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáva. Odmietnuť úkon notárskej činnosti môže len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 36 ods. 1 a 2. Ako postupovať v prípade, ak notár odmxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xž 73i
Súvisiace predpisy k § 73d až 73i
§ 151a až 151md OZ;
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxii záložných práv k hnuteľným veciam. In Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojovanie. VII. Lubyho právnické dni, 2002;
ŽITŇANSKÁ, L. Nová úprava záxxxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx0;
ONDOV, Ľ. Notársky centrálny register záložných práv. In
Ars
notaria, 1/2010;
ONDOV, Ľ. Postup notára pri registrácii v NCRzp vo vzťahu k údaju x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxx
xotaria, 4/2013;
SEDLAČKO, F. Výkon záložného práva dražbou z pohľadu Súdneho dvora EÚ. In Bulletin slovenskej advokácie, 10 - 11/2014;
ONDOV, Ľ. Rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxx
xotaria, 2/2016;
ZLOCHA, Ľ. Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR. In Právny obzor, 2/2014.
§ 73x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
Ustanovenie nadväzuje na § 2 písm. k) a l) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Ustanovenie § 2 pxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxom systéme (internet) uverejnené informácie určené týmto zákonom alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb. Podľa § 2 píxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrčených týmto zákonom alebo informácií dobrovoľne poskytnutých ostatnými účastníkmi dražieb. Register dražieb je verejným zoznamom, v ktorom sa v pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx dražieb obsahuje aj zbierku listín dobrovoľných dražieb v elektronickej podobe. Vyhľadávať v ňom možno podľa:
-
spisovej značky registrácie, ktoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxch údajov dražobníka,
-
identifikačných údajov predmetu dražby,
-
miesta konania dobrovoľnej dražby.
V registri dražieb sa obligatórne zapxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxová hodnota, súbor iných majetkových hodnôt),
b)
dražobník (obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaj, či je záložným dlxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxžným veriteľom, príp. vlastníkom predmetu dražby),
d)
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xonania dražby (hodina, minúta, príp. sekunda) a dátum (deň, mesiac a rok).
V registri dražieb sa fakultatívne zapisujú ďalšie údaje, a to:
a)
druh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xrihodenie (údaj v eurách),
e)
výška dražobnej zábezpeky (údaj v eurách),
f)
začiatok lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky (deň, mesiac a rok)x
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bydlisko, IČO alebo dátum narodenia),
i)
cena dosiahnutá vydražením (údaj v eurách),
j)
údaj, že nebolo dosiahnuté minimálne podanie.
V zbiexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxí od dražby,
-
oznámenie o zmarení dražby,
-
oznámenie o neplatnosti dražby,
-
oznámenie o konaní opakovanej dražby,
-
zápisnica o vykonanx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxožno v registri dražieb uverejniť.
Žiadosť o vykonanie úkonu v registri dražieb notár eviduje vo svojom registri N. Je povinný zistiť totožnosť žiadxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxej správy, ako aj to, či žiadosť dražobníka (prednesená ústne alebo doložená písomne) obsahuje všetky zákonom ustanovené údaje a či sa zverejňuje listxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxuje ustanovenie § 36 (pozri komentár k § 36). Žiadosť notár spracuje v elektronickej podobe, po vyhotovení jej písomnej podoby a podpísaní žiadateľom vxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvrdenie opatrí svojou úradnou pečiatkou a vlastnoručne ho podpíše. Úkon zverejnenia listín notár vykoná tak, že listinu zoskenuje a prostredníctvom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xražieb, vyznačí spisovú značku registra N, spisovú značku registra dražieb NCRdr a pripojí odtlačok svojej podacej pečiatky. Pred uverejnením oznámxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxh listín možno zmeniť len oznámenie o dražbe, a to formou zmeny (dodatku) oznámenia o dražbe, avšak len v prípade, ak dôjde k zmene v rozsahu práv a záväzkox xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxžieb bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o zmenách dozvedel.
Na zverejnenie listín v registri dražieb zákon ustanovuje lehoty. Oznámenie o dražbe jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx eur, najmenej 30 dní pred otvorením dražby,
-
v ostatných prípadoch najmenej 15 dní pred otvorením dražby,
-
ak predmet dražby podlieha skaze, v dxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxsti dražby je dražobník povinný uverejniť bez zbytočného odkladu. Oznámenie o konaní opakovanej dražby je dražobník povinný uverejniť najmenej desax xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxace predpisy
zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
Literatúra
OPATOVSKÝ, J. Úlohy notára v procese výkonu dobrovoľxxxx xxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxdičstva formou dobrovoľnej dražby. In
Ars
notaria, 2/2012;
VALOVÁ, K. a kol. Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár. Praha: C. H. BECK, 2013;
OPxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
Komore bolo zverené vedenie Notárskeho centráxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xohto registra ukladajú súdne listiny a notárske zápisnice, pokiaľ ide o prvopisy iných listín, na ich uloženie sa vyžaduje žiadosť fyzickej alebo právxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xoriadku (zákonom č. 384/2008 Z.z.) účinnou od 15. októbra 2008 došlo aj k úprave § 189a OSP, pričom doterajšie znenie sa označilo ako odsek 1 a vložil sa nxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xodľa osobitného predpisu." Pri tomto osobitnom predpise je odkaz na znenie § 73k NP. K novelizácii § 189a OSP došlo v súvislosti s pripravenou novelizáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxadne formu notárskej zápisnice, alebo mali byť autorizované advokátom. Takáto úprava predpokladala zvýšenú zodpovednosť notára a advokáta v prípadx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bola zmluvná voľnosť účastníkov obmedzená. Týmto verejným registrom sa rozumie Notársky centrálny register listín, do ktorého sa majú obligatórne uxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxneho poriadku. V rámci legislatívneho procesu vznikla situácia, že novela Občianskeho súdneho poriadku bola schválená aj s doplnením nového odseku x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxriadku a zákona o advokácii boli v parlamente z návrhu vypustené. Túto úpravu prevzal aj Civilný mimosporový poriadok. Podľa § 250 ods. 1 CMP súd zabezxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutia o spôsobilosti na právne úkony zabezpečí súd, ktorý rozhodol o uznaní tohto cudzieho súdneho rozhodnutia. Ak cudzie súdne rozhodnutie o spôsobilxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxby, ktorej sa toto cudzie súdne rozhodnutie týka. Podľa § 48 ods. 8 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné, krajskx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xbmedzení spôsobilosti na právne úkony opatreného doložkou právoplatnosti do Notárskeho centrálneho registra listín, a to v lehote troch pracovných xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x náhrady hotových výdavkov notára učtárni súdu.
Notárska zápisnica je verejnou listinou (§ 3 ods. 4), notár je povinný pri jej spísaní dodržiavať posxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxskej zápisnice, a to povinnosť jej uloženia v elektronickej podobe do registra listín v deň jej spísania. Porušenie tejto zákonnej povinnosti má za násxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmi zúčastnenými osobami (zástupcami, svedkami, dôverníkmi a tlmočníkmi) ju notár podpíše a pripojí odtlačok svojej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxstra listín. Tomuto úkonu sa pridelí spisová značka registra listín, ktorá sa skladá z označenia tohto registra, poradového čísla veci a označenia kalxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xa prvej strane každého jej osvedčeného odpisu nad text, pod vyznačené spisové značky N a NZ. V osvedčovacej doložke osvedčeného odpisu notárskej zápisxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
opravná doložka k notárskej zápisnici vyhotovená podľa § 43 ods. 2.
Pokračujúcu notársku zápisnicu ako každú inú notársku zápisnicu treba uložxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxd ktorou je uložená v registri listín notárska zápisnica, ku ktorej sa pokračujúca notárska zápisnica spisuje. Túto spisovú značku NCRls vyznačí notáx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x NZ. Ukladá sa iba pokračujúca notárska zápisnica k notárskej zápisnici spísanej po 1. januári 2005. Pokračujúca notárska zápisnica k notárskej zápisxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxst papiera. Na postup pri jej spisovaní sa vzťahuje komentár uvedený k § 43. Po jej podpísaní účastníkmi, prípadne ďalšími zúčastnenými osobami ju podpxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxá notárska zápisnica, ku ktorej sa opravná doložka spisuje. Ukladá sa iba opravná doložka k notárskej zápisnici spísanej po 1. januári 2005, opravná doxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx ukladajú aj jej prílohy. Obligatórnymi prílohami notárskej zápisnice sú:
-
splnomocnenie, ak bola notárska zápisnica spísaná so zástupcom účastxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxice môžu byť podľa rozhodnutia notára aj ďalšie listiny v závislosti od povahy právneho úkonu, resp. osvedčenia obsiahnutého v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xko rozporné vo vzťahu k § 78. Treba si však uvedomiť, že od 1. januára 2005 zákon zaviedol dvojkoľajnosť ohľadom evidencie notárskych zápisníc. Zbierka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a zároveň existuje celoštátna zbierka notárskych zápisníc v elektronickej podobe v registri listín, z ktorej môže vydávať osvedčené odpisy každý noxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxe odpisu zaeviduje vo svojom registri N. Papierový výstup opatrí spisovou značkou N a pripojí k nej osvedčovaciu doložku, v ktorej treba uviesť osobu, nx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxsnica v registri listín uložená, dátum vydania osvedčeného odpisu, odtlačok úradnej pečiatky a podpis notára, ktorý osvedčený odpis z registra listíx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ani opravnú doložku k notárskej zápisnici nemožno z registra listín vymazať.
Na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby notár zabezpečí uloženie pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe listiny podľa troch hľadísk, a to podľa
-
pôvodu,
-
obsahu,
-
formy.
Podľa pôvodu sa listiny rozdeľujú na verejné (instrumenta publica) a sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnými listinami.
Podľa obsahu sa listiny delia na dispozičné a osvedčovacie. Dispozičnými listinami sú listiny, ktoré obsahujú prejav vôle, ktorý pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi (napr. vyhlásenie za mŕtveho). Osvedčovacie listiny obsahujú vyhlásenie tretej osoby alebo vlastné vyhlásenie účastníka o určitej skutočnosti.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxeľ, odpis predstavuje iba doslovné znenie prvopisu a môže byť úradne osvedčený alebo neosvedčený. Ak odpis obsahuje doslovné znenie iba časti origináxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, výpisy, a to ani úradne osvedčené. Z hľadiska pôvodu a obsahu sa do registra listín môžu ukladať prvopisy verejných listín aj prvopisy súkromných listxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosť, listiny, obsah ktorých svedčí o spáchaní trestného činu, listiny, obsah ktorých nedokáže posúdiť (sú spísané v jazyku, ktorý notár neovláda, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx nečitateľné listiny, listiny, ktoré vzhľadom na svoj formát, resp. rozsah nie sú v primeranom čase spôsobilé na uloženie do registra listín, a pod.).
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedie identifikačné údaje žiadateľa, presné označenie prvopisu listiny a počet listov, z koľkých sa skladá, dobu, na ktorú sa má listina v registri listxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxená aj iným orgánom a osobám. Po podpísaní žiadosti žiadateľom notár prvopis listiny zoskenuje a prostredníctvom elektronického prevodu dát ho uloží xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxnia kalendárneho roka (napr. NCRls 333/2005). Na kópii žiadosti notár žiadateľovi vyznačí, pod akou spisovou značkou registra listín je listina uložxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpisu notár zaeviduje vo svojom registri N, pričom žiadateľ je povinný uviesť, pod akou spisovou značkou NCRls je listina v registri listín uložená. Ax xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxx xxxxx xxžiadať aj o výmaz listiny uloženej v registri listín, prípadne o zmenu podmienok alebo doby uloženia listiny v registri listín. Na podanie žiadosti je oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xplnomocniteľa. V žiadosti treba uviesť spisovú značku registra listín, pod ktorou je listina, ktorej sa zmena týka, uložená. Túto žiadosť notár zaevixxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx
Súvisiace predpisy
§ 48 ods. 8 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xistín do NCRls. In
Ars
notaria, 1/2009;
MAJERNÍK, M. Pár poznámok k publikácii súdnych rozhodnutí. In
Ars
notaria, 3/2010;
GOBL, J. Notársky cenxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx P. Ukladanie dohôd o začatí mediácie do NCRls. In
Ars
notaria, 2/2014.
ŠIESTY DIEL
VYDÁVANIE ODPISOV, VÝPISOV A POTVRDENÍ
§ 74
K x xx
Ustanovenia § 74 až 79 sa okrem posúdenia otázky, komu možno vydať osvedčený odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxtný právny režim, zdôrazňujúci xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxní úradnej pečiatky notára, sa ten uloží v elektronickej podobe do registra listín. Jeho papierová podoba sa uloží do zbierky notárskych zápisníc. Prvxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxceláriu notára. Účastníci nemajú možnosť disponovať nimi v právnych vzťahoch. Na tieto účely sa z notárskych zápisníc vydávajú osvedčené odpisy, ktoxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxársku zápisnicu o závete spísal, požiada iný notár ako súdny komisár, aby na účely dedičského konania vyhotovil zápisnicu o zistení stavu a obsahu závexxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxj zápisnice závetca požiada o jeho odpis, notár môže účastníkovi vydať obyčajnú fotokópiu prvopisu notárskej zápisnice, ktorá môže slúžiť len ako infxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xotárskej zápisnice. Zo znenia odseku 2 vyplýva, že tento počet nie je obmedzený. Účastníci môžu priamo v notárskej zápisnici uviesť tak počet, ako aj osxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxj zápisnice vydá notár osobe, ktorá preukáže na veci právny záujem. Preukázanie právneho záujmu treba posudzovať z hľadiska procesného práva; osoba dxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xy bolo jej právne postavenie neisté. Po preukázaní tejto skutočnosti možno osvedčený odpis notárskej zápisnice vydať aj splnomocneným zástupcom účaxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pod jeho dohľadom, resp. pod dohľadom jeho zamestnanca. O vydaní osvedčeného odpisu notárskej zápisnice, ako aj o nazretí do jeho prvopisu treba vykoxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxentár k § 36).
Súvisiace ustanovexxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe v právnych vzťahoch, na účely ktorých bola táto zápisnica vyhotovená. Zákonná požiadavka, že osvedčený odpis musí doslovne súhlasiť s prvopisom, je xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxčeného odpisu notárskej zápisnice notár pripojí osvedčovaciu doložku, ktorej znenie môže byť napríklad takéto: "Potvrdzujem, že tento osvedčený odxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxom úrade v Bratislave, u notára JUDr. Jána Nováka, pod sp. zn. N 359/2005, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úradu, dátum sa musí zhodovať s dňom, kedy v skutočnosti došlo k vyhotoveniu osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Na záver notár pripojí odtlačok sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxnaké prílohy, aké obsahuje prvopis notárskej zápisnice, treba pripojiť aj k osvedčenému odpisu notárskej zápisnice. Notár v tomto prípade postupuje xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsnice.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x x xx
Zo zákonného znexxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxsnice, ktorou sa osvedčujú právne významné skutočnosti (§ 56 až 64). V prípade notárskej zápisnice o právnom úkone, ktorá obsahuje dva alebo viac právnxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
§ 77
K § 77
Pri posudzovaní žiadosti o vydanie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice notár postupuje podľa § 74. Ak je žiaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrý nie je účastníkom notárskej zápisnice, sa vydanie osvedčeného odpisu podmieňuje preukázaním právneho záujmu, ktoré posúdi notár. Novelou (zákonxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x Slovenskej republike technicky schopný vydať osvedčený odpis každej notárskej zápisnice z NCRls spísanej po 1. januári 2005. Vzhľadom na to sa vypustxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxárske zápisnice spísané pred 1. januárom 2005.
Ak notár odmietne vydať osvedčený odpis notárskej zápisnice, žiadateľ sa môže brániť postupom podľa x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
§ 79
K § 79
x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxmov. Či takýto odpis, výpis, prípadne potvrdenie notár vydá, závisí od jeho právnej úvahy, postupuje pritom primerane podľa predchádzajúcich ustanoxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
PIATA ČASŤ
MANIPULÁCIA SO SPISMI A ICH ÚSCHOVA
PRVÝ DIEL
§ 80
Manipulácia so spismx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxe len na žiadosť účastníka. Požiadať o vykonanie notárskeho úkonu možno buď písomne, alebo ústne. V prípade ústneho požiadania notár spíše s účastníkox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxeho úkonu notár zaeviduje vo svojom registri N, tento register obsahuje položku "Došlo dňa", kam sa uvedie dátum uvedený v podacej pečiatke písomnej žixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ústne.
Notársky úkon môže notár vykonať bezodkladne po požiadaní o jeho vykonanie (v prípade ústnej žiadosti), prípadne sa môže s účastníkom dohodnxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxárskeho úkonu (príp. k zápisnici alebo úradnému záznamu, ak bola žiadosť podaná ústne) sa pripájajú všetky doklady, ktoré s vecou súvisia, a spolu tvorxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xríslušného registra, do ktorého je vec zapísaná, poradového čísla veci a kalendárneho roka (napr. N 396/2005). Každá písomnosť, ktorá sa týka veci, sa xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxá značka a číslo listu tvoria číslo konania (napr. N 396/2005-17). Ak písomnosť obsahuje viac čísel listov, v čísle konania sa uvádza len prvé číslo listxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xotár zapíše do registra Dnot., ktorý tiež obsahuje položku "Došlo dňa", kam sa uvedie dátum, kedy bol súdny spis spolu s poverením súdu podľa § 16 ods. 1 CMx x x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxený na vybavenie, a to trvalým spôsobom vpravo hore pod spisovú značku súdu. Týmito spisovými značkami označuje všetky listiny, ktoré sa týkajú konkréxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx spis Dnot. notár nemusí zakladať, odkladá si iba konečné uznesenie vo veci, zaslané súdom, prípadne rovnopis osvedčenia o dedičstve.
Kancelársky pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxtár povinný viesť registre výlučne v elektronickej podobe. Registrované údaje ukladá do databázy počítača; pre prípad ich znehodnotenia alebo stratx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxového vybavenia "WEBNotar", ktoré pozostáva z programového riešenia archívneho systému na neobmedzené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxpešne ukončila budovanie moderného archívneho systému "WEBNotar". Tento systém umožňuje na novej technologickej platforme zabezpečovať funkčnosx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xpráve a justícii. Systém "WEBNotar" sa stal otvoreným pre iné systémy a dostatočne pružným na prispôsobenie sa požiadavkám iných systémov. Už pri plánxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxými systémami a s registrami iných subjektov. Išlo by o miesto, kde by občan vybavil väčšinu úradných záležitostí pod "jednou strechou". Za týmto účelox xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (osvedčené podpisy, záložné práva, závety, dobrovoľné dražby, archív listín a pod.) využil aj na iné účely ako predĺžená ruka štátnych inštitúcií a súxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxeď po doručení písomností. Je neprípustné odkladať zápisy a vykonávať ich naraz až po skončení veci. Registre sú určené pre vnútornú potrebu, účastnícx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxra, v kovovej skrini, oddelene podľa jednotlivých druhov agendy. Spisy, v ktorých je vytýčený termín, plynie lehota a pod., sa ukladajú osobitne podľa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy.
Ustanovenia § 81 až 83 sa na notárske zápisnice vzťahujú iba primerane. Po zapísaní do registra N sa vo veci buď spíše notárska zápisnica, alebo k jej xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxáva založený v spise, ale sa zakladá do zbierky notárskych zápisníc. Do spisu netreba zakladať ani osvedčený odpis notárskej zápisnice, stačí doň zaloxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xx x xx
x x xx x xx
Ustanovenia sa nevzťahujú na súdne spisy v dedičských veciach, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkonávacích predpisov k nim vydaných. Pokiaľ ide o nazeranie do týchto spisov, notár počas ich pridelenia, keď sa nachádzajú v jeho kancelárii, postupuxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x6 ods. 2 CMP). Ustanovenia § 81 a § 82 sa vzťahujú na spisy notára evidované v registri N.
Nazretie do spisu sa vykonáva v priestoroch kancelárie notára, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxonať záznam, ktorý musí obsahovať údaje o tom, kto a kedy do spisu nazrel, na základe akého oprávnenia, pod dohľadom ktorého notára, resp. ním poverenéhx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xmožňuje nazerať do spisov oprávneným osobám a oprávneným orgánom. Oprávnenými osobami sú:
-
účastníci,
-
právni nástupcovia účastníkov,
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxíka (právnickej osoby) sa právne nástupníctvo preukazuje verejnou listinou, ktorej kópiu treba založiť do spisu spolu so záznamom o nazretí do spisu. xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx založí do spisu. Právny nástupca účastníka musí okrem plnomocenstva predložiť aj verejnú listinu, ktorou preukáže svoj právny vzťah k účastníkovi. Zxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxný na vypracovanie znaleckého posudku a zároveň že má uloženú povinnosť nazrieť do spisu. Kópia tohto rozhodnutia sa po vykonaní úkonu založí do spisu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxny finančnej kontroly,
-
súdy.
Prezídium komory je výkonným orgánom samosprávy notárov s právomocou vykonávať dohľad nad činnosťou notárov [§ 3x xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxvnenie nazerať do spisov. O vykonaní týchto úkonov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať výpočet spisov, do ktorých bolo nazreté, s uvedením ixx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxárov. V praxi výkon týchto úkonov vykonávajú príslušní zamestnanci ministerstva, ktorí sa pred ich vykonaním preukážu poverením zodpovedného funkcxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxním ich spisovej značky. Na základe tejto zápisnice sa vykoná záznam podľa § 81 ods. 1.
Orgánmi činnými v trestnom konaní sú prokurátor a policajt. Ako xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xožiadaní o nazretie do spisu je notár povinný vyžadovať od orgánov činných v trestnom konaní, aby preukázali svoju príslušnosť k týmto orgánom, ako aj txx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daňové orgány, ktorých postup upravuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
V praxi sa asi len výnimxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx spisy týkajúce sa činnosti notára podľa § 5. Takýchto spisov je na notárskych úradoch veľmi málo, vyskytovať by sa mali iba výnimočne. Pri poskytovaní pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxs. 1 a 2. Takéto listiny sa zakladajú do príslušného spisu N. Môže ísť o spisy týkajúce sa správy majetku, do ktorých môže nazrieť iba účastník, xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxnam o nahliadnutí sa založí do spisu N, pod spisovou značkou ktorého bola notárska zápisnica spísaná. Do notárskych zápisníc o závete môže za života závxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2015 bol § 81 doplnený o nový odsek 4, ktorý nadväzuje na nové znenie ustanovenia § 39 ods. 4 a umožňuje oprávneným osobám x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
Súvisiace predpisy k § 81 a § 82
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok;
zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok;
zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny porxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xonaní pred ním a o postavení jeho sudcov;
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok);
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx vedených v registri N, nevzťahuje sa na súdne spisy v dedičskej agende, ktoré má notár pridelené na vybavenie podľa § 16 ods. 1 CMP. V prípade zapožičania xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxe zaslania spisu inému notárovi pôjde o postup podľa § 81 ods. 2. Oprávnené orgány a znalec môžu požiadať o zapožičanie spisu na základe písomnej a odôvodxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxičania notár založí do osobitného obalu, označeného ako Zoznam požičaných spisov, kam sa okrem žiadosti založí aj doručenka potvrdzujúca, že žiadatex xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxstup platí v prípade zapožičania prvopisov notárskych zápisníc, ktoré notár môže zapožičať iba prezídiu komory a súdu na ich písomnú a odôvodnenú žiadxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxte (ide o legislatívnu skratku, ktorá sa vzťahuje aj na odvolanie závetu, listinu o vydedení, odvolanie listiny o vydedení, kombinácie týchto úkonov) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx bolo toto ustanovenie doplnené o nový odsek 3. Vzhľadom na povahu úkonov a činnosti notára podľa § 5 možno spisy týkajúce sa výlučne tejto činnosti zapožxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnam.
Súvisiace ustanovenix
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
Ustanovenie sa týka spisov registra N, nevzťahuje sa na súdne spisy v dedičských veciach, ktorých rekonštrukciu v prípaxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxrukcia spisov Dnot neprichádza do úvahy. Ustanovenie odseku 1 možno teda považovať v tomto zmysle za obsolétne.
Vo veciach spisov registra N v prípadxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxné týkajúce sa veci je obsiahnuté v notárskej zápisnici. Ak však účastníci navrhnú rekonštrukciu spisu, notár je povinný takýto návrh prijať, a pokiaľ xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxná úkony na účely rekonštrukcie spisu podľa odseku 2.
V prípade odseku 3 ide o osobitný postup, pričom táto úprava nie je z legislatívneho hľadiska vyhxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxo v zničenom spise, ako ani to, akú listinu mal zákonodarca na mysli. V žiadnom prípade nepôjde o notársku zápisnicu, keďže ich prvopisy sa ukladajú osobxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnenie tohto odseku by bolo vhodné zapracovať do štvrtej časti tretieho dielu zákona ako samostatné osvedčenie právne významnej skutočnosti o obsahu sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxebo zničili.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx spisy v dedičských veciach, ktorých úschovu po ich ukončení zabezpečuje súd. Ukončenie veci zapísanej v registri N notár v registri vyznačí a vykoná koxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí na spisovom obale doložkou v znení: "Spisovo preverené dňa...". Doložku podpíše poverený zamestnanec notára. Spisy sa ukladajú v kancelárii notára xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxup podľa § 83. Novelou (zákonom č. 267/2015 Z.z.) bola s účinnosťou od 1. decembra 2015 daná možnosť archivovať ukončené spisy aj mimo kancelárie notárax xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxne bezpečné, ako je samotná kancelária notára. Zároveň došlo k vypusteniu doterajšieho odseku 3, čo reflektuje nové znenie § 97a - splnomocňovacie ustxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
TRETÍ DIEL
NOTÁRSKY ARCHÍV
x xx x xx
x x xx x xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxtársky úrad (pozri komentár k § 2 ods. 3). Výkon notárskej činnosti je trvalo spojený so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný. Notár je vymenovaný do sxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonával svoj notársky úrad. Pochybnosti vyvolávali formulácie uvedené v § 86 ods. 1 "... ktorých notársky úrad xxxxxxxxxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu došlo k spresneniu znenia ustanovení § 86 ods. 1 a § 87 ods. 1. Keďže rozhodnutie o vzniku, resp. zániku notárskeho úradu je v kompetencii štátu, t.j. minxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xánik notárskeho úradu a zánik výkonu notárskeho úradu sú totiž dve rozdielne veci, zánikom výkonu notárskeho úradu nedochádza k zrušeniu notárskeho úxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxrskym úradom. Neobsadeniu notárskeho úradu môže predchádzať zánik výkonu notárskeho úradu (§ 14 ods. 1), s ktorým sú spojené najmä povinnosti týkajúcx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx
xx xčinnosti novely (zákonom č. 267/2015 Z.z.) - 1. decembra 2015 - bola problematická otázka, ako riešiť situáciu, ak si notár mení sídlo do nového sídla, kxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa § 9 písm. d). Toto rieši nové znenie prvého odseku § 87, neuplatní sa postup podľa § 86 ods. 1. Notár nebude povinný odovzdať svoje spisy, registre a úraxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxniach nevymedzuje, ako naložiť so zbierkou notárskych zápisníc, avšak pokiaľ notár vykonáva notársku činnosť v časovej následnosti na rôznych notárxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvil, má vo svojej úschove a v prípade potreby môže z nich vydať osvedčené odpisy (§ 78). Zbierka notárskych zápisníc sa odovzdá do notárskeho archívu, ak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xrípade, ak si notár mení sídlo do nového sídla, ktoré je v obvode iného súdu prvého stupňa, než bolo jeho doterajšie sídlo, či už na základe úspešného výbexxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxkne z niektorých dôvodov podľa § 14 ods. 1 písm. a), c) alebo d). Pre takýto prípad sa javí ako najvhodnejší súd prvého stupňa, kde takýto notár naposledy vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxodarca pamätať pri formulácii ustanovenia § 86 ods. 1.
Na odovzdanie spisov, registrov a úradných pečiatok dohliada výkonný orgán komory, teda prezxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b). O odovzdaní spisov, registrov a úradných pečiatok sa vyhotoví zápisnica, ktorá by mala obsahovať xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxadné pečiatky treba považovať za vyradené, pred ich odovzdaním sa musia znehodnotiť prerezaním odtlačku tvarom X.
Notársky archív spravuje prísluxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xydáva súd, ktorý je povinný ich opatriť svojou úradnou pečiatkou.
Súvisiace ustanovenia k § 86 až 88
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ximosporový poriadok;
zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok;
zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch;
vyhláška č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxÁVOMOCI
§ 89
K § 89
K odseku 1
Novela Notárskeho poriadku uskutočnená zákonom č. 267/2015 Z.z. priniesla zmenu ustanovení o výkoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxa príliš všeobecná a nedostatočná, bez možnosti adekvátneho vyvodenia zodpovednosti notára pre prípad nesplnenia povinnosti poskytnúť ministrovix xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxvo.
K pojmu "štátny dohľad" pozri komentár k § 9.
Notársky poriadok má ustanovenia obsahujúce právomoci ministra spravodlivosti:
-
vymenovanxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxx xxxx
x
zriadenie a zrušenie notárskeho úradu [§ 9 písm. c)],
-
vzájomné preloženie notárov [§ 9 písm. d)],
-
prijatie xxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úradu (§ 94 ods. 1, 2).
Štátny dohľad ministerstva podľa odseku 1 sa vzťahuje:
-
na činnosť notárov podľa § 3 ods. 1, ktorou je
a)
spisovanie a vydáxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§ 65 až 68),
d)
konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73k),
e)
činnosť osvedčujúcej osoby;
-
na činnosť komory.
Koxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxlených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku, trvalo spojenýcx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx. 1, ale aj na ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku.
Orgánom komory príslušným na výkon dohľadu je podľa § 31 ods. 1 písm. f) prezídium komory, ktorx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odstrániť zistené nedostatky sa vzťahuje na vybavovanie sťažností, ako aj na kontrolu spisov, listín, predmetu úschov. V prípade opodstatnenej sťažxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xx x x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností. Za sťažnosť sa podľa § 3 tohto zákona považuje podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxrejnej správy,
-
poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej sxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Všeobecne možno za orgán dohľadu považovať prxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxia komory tiež vydáva neodkladné rozhodnutia. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 dní. K postupu pri podávaní sťažností, prijímaní a evidencii sťažnoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xoná z poverenia súdu, na tieto prípady sa nevzťahuje zákon č. 9/2010 Z.z. Sťažnosti na prieťahy v konaní, nevhodné správanie alebo narušovanie dôstojxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx súdu, ktorým v prípade dedičského konania je predseda okresného súdu.
V odseku 4 sa ukladá povinnosť notárovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykoxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxal nad nevyhnutnú mieru zasahovať do chodu stavovskej organizácie. In
Ars
notaria, 4/2014.
§ 90
K § 90
Toto ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxx x xxxxx xxvažné, a nie opätovné porušenie povinností vyplývajúcich z notárskeho úradu, alebo o menej závažné správanie znižujúce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.
Porušením povinnoxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xáhradách notárov, iný všeobecne záväzný právny predpis upravujúci činnosť notára, vnútorné predpisy a uznesenia notárskej komory.
Správanie znixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxe môže ísť aj o iné prípady verejného zníženia dôstojnosti a vážnosti notára.
Ustanovenie upravuje dva druhy poriadkových opatrení, a to napomenutix x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia s uvedením dôvodu jeho uloženia.
Písomné napomenutie má predpísanú písomnú formu, iné formálne a obsahové náležitosti zákon neustanovuje. Z usxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxožené, uvedenie porušenia povinnosti vyplývajúcej z notárskeho úradu alebo správania znižujúceho dôstojnosť a vážnosť notára.
Opravný prostriexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx xx x xx xxxx x
x xx
x x xx
xxxxxxxxxxe obsahuje hmotnoprávnu úpravu výkonu disciplinárnej právomoci. V § 92, § 92a a § 93 sa uvádzajú procesné ustanovenia.
Odsek 1 vymedzuje tieto discipxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo osobitného predpisu;
b)
zavinené závažné alebo opätovné porušenie iných povinnosti vyplývajúcich z Notárskeho poriadku, z Etického kódexu nxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ktorá je nezlučiteľná s výkonom činnosti notára;
e)
zavinené konanie notára, ktoré má za následok prieťahy v dedičskom konaní alebo disciplinárnox xxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí pri výkone činnosti notára". Činnosťou notára vyplývajúcou z Notárskeho poriadku alebo osobitného zákona, s odkazom príkladmo na Občiansky súdny pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxkonom notárskej činnosti. Porušením povinností pri výkone činnosti notára je porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení Notárskeho poriadkux xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeto činnosti notára.
Posúdenie závažnosti v konkrétnom prípade je vecou disciplinárneho konania.
Ad b) Porušenie iných povinností vyplývajúcixx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxh činností notára podľa § 5, súvisiacich s výkonom notárskej činnosti. Ide napríklad o porušenie povinností notára, ktoré Notársky poriadok ukladá v 2x xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx porušenie povinností vyplývajúcich z Etického kódexu notára (interný predpis prijatý Konferenciou notárov) a z ďalších interných predpisov komoryx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, prijatý Konferenciou notárov;
-
Disciplinárny poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky, prijatý Konferenciou notárov;
-
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrenciou notárov;
-
Poriadok vedenia notárskych registrov, prijatý Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxevinením. Ide o:
-
Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky - interný predpis prijatý Prezídiom Notárskej komory Slovexxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa Notárskej komory Slovenskej republiky - interný predpis prijatý Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky;
-
Štatút
ARS
NOTARIA, časopxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xohto ustanovenia treba považovať uznesenia Konferencie notárov a Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky.
Ad c) Správanie, ktorým sa narúxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx ísť aj o iné prípady verejného narušenia dôstojnosti a vážnosti notárskej profesie. Toto správanie nemusí nevyhnutne súvisieť s notárskou činnosťou xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx verejnosti, ale aj v súkromí. Za podstatné pri posudzovaní tohto správania považujeme rozpor s pravidlami dobrých mravov.
Dôležité pre posúdenie ixxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xe podstatný rozdiel medzi formuláciou uvádzaného disciplinárneho previnenia a formuláciou správania notára podľa § 90 ods. 1, ktoré je dôvodom pre ulxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xirokú inkompatibilitu výkonu notárskej činnosti s inou zárobkovou činnosťou. V § 6 ods. 1 a 2 je vymenovaná zárobková činnosť nezlučiteľná s notárskou xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi je disciplinárnym previnením.
Ad e) Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx za následok disciplinárne previnenie notára - súdneho komisára, povereného prejednaním dedičstva.
V judikatúre Ústavného súdu Slovenskej repubxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa pre sťažovateľa. Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie notára, ktoré má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní.
Ad f) Nerešpektxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xrevinenie.
Z uvedených ad a) až f) vyplýva, že ide o rozsiahlu zmenu § 91 ods. 1.
Podľa dôvodovej správy sa "precizuje úprava disciplinárnej zodpovexxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xyžaduje zavinené konanie (porušenie povinností), môže ísť o úmysel (priamy, nepriamy), nedbanlivosť (vedomú, nevedomú). Pre zavinené konanie stačx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch previneniach [uvedených ad a) až f)], aj keď to v niektorých formuláciách odseku 1 výslovne nie je uvedené.
Závažnosť konania (porušenia povinnosxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxárnych opatrení zoradených podľa ich závažnosti. O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje disciplinárna komisia prostredníctvom svojich sexxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxívna stránka previnenia) a od stupňa zavinenia (subjektívna stránka).
Podľa čl. 3 ods. 2 Disciplinárneho poriadku: "Disciplinárne obvinenému možxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xrípade notárskeho kandidáta neprichádzajú do úvahy disciplinárne opatrenia uvedené v odseku 2 písm. c) a d). Možno mu uložiť písomné pokarhanie a peňaxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvodovej správy, v súlade so znením § 25, sa slovo zastupovať nahrádza spojením výkon poverenia; "výslovne sa tak odlišuje vykonávanie úloh, ktorými je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxx;
KOVÁCS, K. Notár v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky. Notárska akadémia Slovenska, 2013.
§ 92
K § 92
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa. Ide o
-
ministra spravodlivosti,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxtanovuje.
Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie podľa § 34 ods. 3 upraví disciplinárny poriadok. Tento interný predpis prijatý Konferencxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa navrhovateľ v písomnej forme a musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia a sídlo notára, voči ktorému návrh smeruje, opis skutku, pre ktorý sa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšného predpisu, resp. uznesenia, ktorého porušenia sa uvedený notár dopustil, navrhované disciplinárne opatrenie a odôvodnenie návrhu s označením xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xubjektívna lehota jedného roka odo dňa, kedy sa oprávnený subjekt o disciplinárnom previnení dozvedel. Táto lehota plynie každému osobitne. K predĺžxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxorých nemožno začať disciplinárne konanie, a v čl. 8 ods. 4 späťvzatie návrhu.
Do novely Notárskeho poriadku účinnej od 1. decembra 2015 upravoval obxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xôvodovej správy k tejto novele Notárskeho poriadku: "Dopĺňa sa možnosť pre obvineného z disciplinárneho previnenia o zvolenie si za zástupcu v discipxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnosti notára, pričom je na prospech obvineného zvoliť si ‚profesionála' danej problematiky aj z radov kolegov notárov."
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
x x xxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdľa dôvodovej správy "upravuje dokazovanie na účely disciplinárneho konania tak, aby sa zabezpečil efektívny priebeh konania a riadne podmienky pre xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu na začatie disciplinárneho konania. Zároveň sa upravuje oprávnenie odoprieť podanie vysvetlenia, pričom jediným dôvodom je spôsobenie nebexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosť svedeckej výpovede v disciplinárnom konaní a v odseku 5 sa uvádzajú povinnosti disciplinárnej komisie v súvislosti s poučením svedka.
Odxxxx x x x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xisciplinárnej komisie, a to uložiť poriadkovú pokutu do výšky 200 eur (aj opakovane) tomu, kto
-
sťažuje postup disciplinárneho konania, najmä týmx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xdoprie vypovedať ako svedok, podať vysvetlenie, predložiť listinu.
Okruh subjektov, ktorým možno uložiť poriadkovú pokutu, nie je obmedzený len úxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
Orgánom príslušným na disciplinárne konanie a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xá päť členov vrátane predsedu, ktorého volia členovia komisie. Disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojčlennom senáte. Konanie a rozhodovanie dxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxely Notárskeho poriadku (zákonom č. 267/2015 Z.z.) upravoval len Disciplinárny poriadok schválený konferenciou notárov. Podľa čl. 4 ods. 2 Disciplixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x čl. 9 až 15 Disciplinárneho poriadku.
S účinnosťou od 1. septembra 2009 sa ustanovila 30-dňová lehota na odoslanie rozhodnutia o disciplinárnom opaxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x. júla 2016, došlo k zásadnej zmene § 93 ods. 3 v tom, že proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení v disciplinárnom konaní nie je možné podať opravný prxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. Podanie žalôb je možné proti "rozhodnutiu disciplinárnej komisie", ktorým môže byť okrem uloženia dixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xoručenie rozhodnutia xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxu výkladu, že pre začiatok plynutia lehoty je rozhodujúce doručenie "rozhodnutia disciplinárnej komisie". Správnu žalobu podľa § 177 SSP o preskúmaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxe správnej žaloby podľa § 4 a § 13 SSP je Krajský súd v Bratislave.
Osobitný dôvod prerušenia disciplinárneho konania a pokračovania v disciplinárnxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právnej úpravy uvádza dôvodová správa: "Pri doterajšej právnej úprave sa v praxi objavili prípady, kedy osoba vykonávajúca slobodné právnické povolxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx xxcto
zabránila disciplinárnemu orgánu rozhodnúť o vine a treste takejto osoby. Následne sa táto osoba mohla uchádzať ako bezúhonná o výkon aj inej právxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnovaní do funkcie aj v prípade, kedy minister odvolal notára na jeho žiadosť."
Výkon disciplinárnych rozhodnutí upravuje čl. 24 Disciplinárneho poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xoriadku. Prezídium komory vymaže vykonané disciplinárne opatrenia po uplynutí lehôt uvedených v čl. 27 ods. 1 Disciplinárneho poriadku. Potom sa na nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 94
K § 94
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxrstva vyplývajú z § 13 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
K dohľadu nad činnosťou noxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxých dôvodov podľa odseku 1.
Obligatórne pozastavenie výkonu notárskeho úradu bez povinného prerokovania s komorou upravuje odsek 2. Ide rovnako akx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xomto prípade však ide o jedno z disciplinárnych opatrení, ktoré ukladá disciplinárna komisia prostredníctvom svojich senátov podľa § 93 ods. 1.
Počxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia
Literatúra
KOVÁCS, K. Notár v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky. Notárska akadémia Slovenska, 2013.
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx
x xx
x x xx
x xxxxxx x
Jedným z esenciálnych znakov latinského notárstva je skutočnosť, že sa vykonáva na báze slobodného povolania a za odplatu (pozri komentár k § 1 a 2xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxri nestranne a nezávisle.
Za výkon notárskej činnosti patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Odmenu za výkon svoxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx notárovi náklady, ktoré si môže, ale nemusí uplatniť. Ide o náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času; ich vyčíslenie by malo zodpovedať skutoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx09 Z.z.) účinnou od 1. septembra 2009, tvorí príjem notára jeho odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Podľa dovtedy platného znenxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxebo aj náhrada jeho hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Pôvodné znenie odseku 1 bolo schválené ešte v roku 1992, teda ešte pred zavedením dane z prxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxty v znení neskorších predpisov v ustanovení § 3 ods. 2 subsumoval pod ekonomickú činnosť aj výkon notárskej činnosti, pričom v zmysle filozofie tohto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxii zákona o dani z pridanej hodnoty.
K odseku x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxv, aby preukázal, akým spôsobom k príslušnému výpočtu dospel. Výkon notárskej činnosti je výkonom verejnej moci, odmena za túto činnosť nemôže byť určxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxázať na znenie § 15 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky: "O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdsek 2 bol do tohto ustanovenia vložený novelou účinnou od 1. septembra 2009, jeho znenie nadväzuje na novú úpravu znenia § 3. K jeho ďalšiemu spresneniu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v užšom zmysle (§ 3 ods. 1), notársku činnosť v širšom zmysle (§ 3 ods. 2), na osobitnú činnosť notára (§ 3 ods. 3) a na ďalšie činnosti, ktoré notár môže poskxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlužieb, a nie o výkon verejnej moci. Práve v ustanovení § 95 ods. 2 zákonodarca prvýkrát v tomto právnom predpise použil pojem "právna služba", zavedený xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxej tarify, tieto právne služby poskytuje na základe osobitných predpisov (zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxdpisu vopred informovať o výške odmeny notára za túto jeho osobitnú činnosť tak, ako je to v prípade notárskej činnosti. V rámci tejto osobitnej činnostx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtorej sa poskytuje právna služba, o výške jeho odmeny, resp. o spôsobe jej výpočtu ešte pred začatím úkonu právnej služby. Zároveň do tohto ustanovenia xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxne. Z tohto zákonného znenia pre notára vyplýva, že vykonaniu právnej služby má predchádzať dohoda notára a žiadateľa o vykonanie právnej služby o výškx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx termín "právna služba" vypustil. Podľa dôvodovej správy sa nahradil vhodnejším termínom "úkon notárskej činnosti". Po novele musí notár informovať xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky platí, že je informovaný.
K odseku 3
K určeniu primeraného preddavku na odmenu nxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xej určenia. Ide o vyhlášku č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxy;
zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky;
vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x x xx
Ustanovenie vymedzuje, kto xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx účastníkom.
Pri prijímaní žiadosti o vykonanie notárskeho úkonu je dôležitý starostlivý prístup notára, ktorý okrem právnych aspektov veci musí žxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o vykonanie notárskeho úkonu notár žiadateľovi predloží aj písomnú podobu výpočtu svojej odmeny a náhrady hotových výdavkov. Predíde sa tým možným nexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xk notár o výške odmeny informuje žiadateľa v svojej notárskej kancelárii.
Pod pojmom "notársky úkon" treba rozumieť výkon notárskej činnosti podľa x x xxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho úkonu viac, zákon zakladá ich pasívny solidárny záväzok voči notárovi podľa § 511 OZ.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxace predpisy
vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
§ 97
K § 97
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxy komisár z poverenia súdu. Odmenu notára a jeho hotové výdavky platí dedič, ktorý nadobudol dedičstvo, ktoré nie je predlžené; ak je dedičov niekoľko, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxku likvidácie. V ostatných prípadoch platí tieto trovy štát (§ 50 ods. 4 CMP). Z tohto vymedzenia vyplýva, že odmena notára a jeho hotové výdavky sú v dedixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxdičstve xxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxerstvo na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho aj výšku odmeny notára ako súdneho komisára a odmeny správcu dedičstva a spôsob xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxáška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
x xxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx Došlo k zmene názvu celej ôsmej časti zákona. Reflektuje na nové znenie § 29 ods. 4 a piaty diel zákona, notárske centrálne registre. Splnomocňovacie usxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxkone č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý platil až do 1. januxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxialistickému zriadeniu a je občiansky bezúhonný, má ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie, vykonal právnu prax v dĺžke najmenej dvoch rokov, z xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxaný socialistickému zriadeniu a je občiansky bezúhonný, má ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie.
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xríprava notárskych čakateľov prebiehala spolu s justičnými čakateľmi. Každý notársky čakateľ musel absolvovať prax na súde. Po vykonaní justičnej axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxý, rozhodoval predseda príslušného krajského súdu podľa personálnych potrieb. Výchova a školenia sudcov a štátnych notárov sa v rámci rezortu spravoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xdalostiach v roku 1989 boli štátni notári pripravení na prebiehajúce spoločenské zmeny. Vytvorili organizáciu štátnych notárov - Notársku komoru Slxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xočtu 220 štátnych notárov požiadalo 182 z nich ministra o vymenovanie za notára podľa tohto zákona. Títo notári sa zo zákona stali členmi komory. Štátni xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 264/1992 Zb., ktorým sa xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxoré zákony
Literatúra
KOVÁCS, K. Výchova, výber a vzdelávanie notárov na Slovensku. xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxn nadobudol účinnosť 1. januára 1993. Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky na základe poverenia ministerstva zvolalo ustanovujúcu konfxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxy notárov, ktoré sa bezodkladne ujali plnenia svojich úloh vyplývajúcich zo zákona.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx In
Ars
notaria, 4/1998.
§ 100
K § 100
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxušeniu štátnych notárstiev. Na túto skutočnosť reaguje ustanovenie § 100, podľa ktorého nástupcom zaniknutého štátneho notárstva vo veciach upravexxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia sa a dopĺňajú sa niektoré zákony
§ 100a
K § 1xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xzákonom č. 397/2000 Z.z.) s účinnosťou od 1. decembra 2000. Z dôvodovej správy vyplýva, že jeho cieľom je zabezpečiť, aby za notára mohol byť vymenovaný xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxatívnej republiky.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx/2003 Z.z.) s účinnosťou od 1. septembra 2003. Z dôvodovej správy k návrhu tejto novely vyplýva, že jej zámerom bolo dôsledné napĺňanie stratégie boja pxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx. PL. ÚS 1/04, rozhodol, že odsek 1 tohto ustanovenia nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, preto od 12. apríla 2005 stratil účinnosť. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xotári, ktorí vykonávali funkciu k 1. septembru 2003. Táto úprava bola v rozpore so zákazom retroaktivity, ktorý spočíva predovšetkým v tom, že podľa súxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxnosťou. Každý, kto koná podľa práva, musí mať objektívnu možnosť posúdiť, do akej miery spĺňa predpoklady na nadobudnutie určitého postavenia, práv a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxné ustanovenie bolo doplnené do zákona novelou (zákonom č. 304/2009 Z.z.) s účinnosťou od 1. septembra 2009. Z dôvodovej správy k návrhu tejto novely vyxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtane elektronického podania pri zachovaní vkladového systému cez existujúce katastrálne úrady. Zmluva o prevode nehnuteľnosti spísaná vo forme notxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Avšak aj ostatné notárske zápisnice, ktoré nebudú obsahovať zmluvu o prevode nehnuteľnosti, budú musieť spĺňať formálnoprávne náležitosti podľa toxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
Súvisiace ustanovenia
§ 100d
Prechodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxnnou od 1. januára 2014, kedy bola do zákona zapracovaná horná veková hranica pre výkon notárskej činnosti. Stanovuje dátum, ktorým zaniká výkon notárxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015
K § 100e
Toto prechodné ustanovenie bolo doplnené do zákona novelxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxára, notársky koncipient a notársky kandidát musia byť u notára v riadnom hlavnom pracovnom pomere, pokiaľ tomu tak nie je k účinnosti tejto novely, dávx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR
Komentáre