314/2001 Z.z.

Zákon o ochrane pred požiarmi - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz., zákon č. 562/2005 Z.z., zákon č. 519/2007 Z.z., zákon č. 445/2008 Z.z., 199/2009 Z.z., zákon č. 400/2011 Z.z., zákon č. 37/2014 Z.z., zákon č. 129/20xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xOMENTÁR k § 1
Ustanovenie § 1 ods. 1 stručne vymedzuje predmet úpravy zákona o ochrane pred požiarmi. Uvedená právna norma definuje základné podmienxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxibúty, ktoré sa prostredníctvom jednotlivých ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi chránené a štát sa uvedeným predpisom snaží vytvoriť a stanovxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxany zákona o ochrane pred požiarmi, pričom ide aj o ochranu majetku a životného prostredia pred požiarmi. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ochranx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxívne ovplyvniť životné prostredie. Pôjde najmä o požiare v oblasti priemyselnej výroby, skladovania horľavých a nebezpečných látok a pod.
V neposxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v prírodnom prostredí, vrátane požiarov lesov, pasienkov a lúk tvoria viac ako 25 % všetkých požiarov, ktoré vznikli za posledných 10 rokov.
Uvedenx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxť patrí medzi nosné časti zákona o ochrane pred požiarmi, keďže len prostredníctvom aktívnych prvkov pôsobnosti v oblasti štátnej správy možno pozitíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxkú osobu s cieľom dosiahnuť želateľný výsledok. Na takýto objekt pôsobia štátne orgány rôznymi právnymi metódami a formami. Formy činnosti štátnych oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xriamo alebo nepriamo smerujú k určenému cieľu.
Organy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi plnia celý rad činností, ktoré upravuje zákon o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxa Ministerstvo vnútra, Krajské riaditeľstvá HaZZ SR a Okresné riaditeľstvá HaZZ SR. Okrem týchto orgánov štátnej správy, realizuje tzv. "prenesený rxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxátnej správy hlavne k fyzickým osobám a právnickým osobám, kde tento výkon nerealizujú okresné riaditeľstvá.
Činnosti, úlohám a pôsobnosti hasičxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xesp. v právnických osobách a fyzických osobách - podnikateľoch na ochranu života a zdravia, ako aj majetku fyzických osôb a právnických osôb.
V odsexx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí ústredných orgánov štátnej správy a ďalších ústredných orgánov (ďalej len "ústredné orgány"), obcí, právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxstí ktorými sa predchádza vzniku požiarom (tzv. "prevenčné opatrenia a povinnosti"). Druhou oblasťou sú opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť účinné zxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxrnú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi. V tejto súvislosti zákon presne definuje, ktoré činnosti spojené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany, preventivára požiarnej ochrany obcí a pod. Do tejto kategórie ďalej patria činnosti spojené s projektoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať napr. odborné preskúšanie komínových telies. Pokiaľ ide o oblasť hasičských jednotiek, zákon definuje a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxch možno vykonávať činnosti spojené s odbornou prípravou osôb, ktoré chcú získať niektorú z odborných spôsobilostí na úseku ochrany pred požiarmi. V zxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxžiarmi sa zabezpečuje prostredníctvom určených orgánov štátnej správy na úrovni okresu, kraja a na ústrednej úrovni (ministerstvo). Určitú činnosť x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdnotiek zákon tieto člení na profesionálne a dobrovoľné, pričom medzi takéto hasičské jednotky je zaradený aj HaZZ SR, ktorý je zriadený osobitným zákxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxké vybavenie hasičských jednotiek v závislosti od ich charakteru a profesionality. Upravuje aj základné úlohy pre uvedené jednotky, pričom dôraz sa kxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky, za ktorých vykonáva svoje činnosti a uplatňuje právomoci veliteľ zásahu, určuje povinnosti pre príslušníka, zamestnanca alebo člena hasičskej jxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxní pomoci pri zdolávaní požiarov, pričom túto pomoc člení na pomoc vecnú a na pomoc osobnú. V tejto súvislosti vymedzuje okruhy osôb, ktoré sú vyňaté z poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxmoci.
-
Úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ("DPO SR" alebo "Dobrovoľná požiarna ochrana") a iných občianskych združení nx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxudol účinnosť zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
-
V poslednej obsahovej čxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxnovenia ôsmej časti zákona upravuje jednotlivé skutkové podstaty pre ukladanie sankcií právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ako aj fyxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx x x xx x xx x xxx x xxx xx xx xx xxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx predmetu úpravy zákona o ochrane pred požiarmi, s úvodným paragrafom súvisia takmer všetky jeho ustanovenia.)
Súvisiace vnútroštátne právne prxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vo viacerých právnych predpisoch či už na úrovni Rady, Komisie alebo Európskeho parlamentu. Sú to predovšetkým tieto právne predpisy:
Smernica Rady xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xinimálnych predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pre časovo a lokálne meniace sa zariadenia staveniska,
Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x05/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/Exx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxdaní veľkých nepredvídaných udalostí za prítomnosti nebezpečných látok.
Vzhľadom na zasahovanie požiarnej ochrany do každej ľudskej činnosti a žixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnia v navrhovanom zákone a ani navrhovaný zákon nie je s nimi v rozpore.
Vymedzenie niektorých pojmov
KOMENTÁR k § 2
Každý právny predpix x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxotlivých ustanoveniach právneho predpisu, resp. sú používané v širšom spektre právneho poriadku. Osobitnú skupinu tvoria pojmy, ktoré sú úzko spojexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxe je podstatné, či dané pojmy budú využívané orgánmi štátnej správy, resp. subjektmi práva, ktorými sú najmä právnické a fyzické osoby. Jednoznačnosťxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxiarmi v § x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxdchádzania vzniku požiarom (napr. rôzne prevenčné opatrenia, protipožiarna bezpečnosť stavby a pod.), ale ide o vyčlenenie aj takých pojmov, ktoré sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xa požiar možno považovať také udalosti, kedy v ich dôsledku (príčinnej súvislosti) dôjde k naplneniu určitých negatívnych javov. V prvom rade pôjde o txxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnie sa splodín vznikajúcich pri horení, popáleniny, zlomenie nohy pri hromadnej evakuácii a pod.). V tomto smere je postačujúce, že "len" hrozí nebezpxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxurovacích telesách na získanie potrebného tepelného komfortu v stavbe a pod. Preto je požiar definovaný ako horenie nežiaduce, lebo spôsobuje následxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx hasičskej jednotky. Je to objekt určený na nepretržitú službu hasičskej jednotky, príp. na ďalšie účely ochrany pred požiarmi (cvičenia, školenia, úxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxnálnych hasičských jednotiek", kde príslušníci, zamestnanci, alebo členovia vykonávajú činnosti ako svoje povolanie. Na rozdiel od pojmu "hasičskx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa a pod.)
V tejto súvislosti možno hasičské stanice rozdeliť na dva typy, a to na hlavnú hasičskú stanicu: ("Hasičská stanica vybavená základnou, poxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx stanicu, ktorá je podriadená hlavnej hasičskej stanici; je vybavená základnou, pomocnou, príp. aj špeciálnou hasičskou technikou v ustanovenom rozxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xednotky, zariadenia a personál)
K odseku 3
Z uvedeného vyplýva, že v tomto objekte sa nenachádzajú zamestnanci ani členovia hasičskej jednotky. Pxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx personálu. Takéto stavby sú v prevažnej miere využívané dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí.
K odseku 4
V § 2 sú definované zariadenia, ktoré plnxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxde zabezpečenie rýchleho x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxžiarmi, ale aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany pred požiarmi je dôležité poznanie, že uvedené zariadenia musia po cxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxoria súčasť stavebných objektov, alebo na nachádzajú v blízkosti stavebných objektov (napr. vonkajšie požiarne vodovody).
Z hľadiska protipožixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (napr. elektrická požiarnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxné povinnosti a opatrenia v súvislosti s ich projektovaním, inštaláciou a prevádzkovaním, pričom tieto opatrenia sú upravené vo všeobecne záväzných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxetkých oblasti ktoré ovplyvňujú úroveň protipožiarnej bezpečnosti.
K odseku 5
Uvedené ustanovenie priamo nadväzuje na odsek 4, kde sú medzi požixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru, sa od ostaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxujú konkrétne projektové riešenie uvedených zariadení spĺňať podmienky dané týmto zákonom. V zásade pôjde o vlastníctvo tzv. "osobitných oprávneníx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxa následne podliehajú aj splneniu osobitných podmienok v súvislosti s ich inštaláciou, opravou a kontrolou. Aj v tomto prípade zákon ďalej upravuje prxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx základných pojmov, z ktorých sedem priamo súvisí s operatívnou a zásahovou činnosťou, ktorú realizujú hasičské jednotky na rôznych úrovniach.
Blxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxím života, zdravia fyzických osôb, alebo ohrozeniu, alebo poškodeniu majetku, životného prostredia a pod. V tomto prípade sa neuvádza pojem "požiar"x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xpravuje rozsah udalostí a jej následky, pri ktorých majú hasičské jednotky právo, resp. povinnosť vykonať výjazd a zrealizovať zásah na odvrátenia hrxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxieschopnosť hasičskej jednotky. Uvedené pojmy ustanovené v písmenách c), d) a e) daného ustanovenia bližšie špecifikujú jednotlivé činnosti ktoré pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy v súvislosti s jej základnou úlohou, ktorou je primárne záchrana života a zdravia fyzických osôb. V neposlednom rade uvedenými činnosťami sa dáva hasxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch osôb, alebo fyzických osôb. Ostatné kompetencie spojené z uvedenými pojmami sú upravené v zákone v časti hasičské jednotky.
Osobitne je v tomto uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby mohla zásah zrealizovať účinne. Pod pojmom účinne sa má na mysli najmä včasný výjazd hasičskej jednotky po ohlásení že došlo k nežiaducej udalosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkytnutá adekvátna pomoc. Adekvátnosť vychádza pochopiteľne aj z úrovne organizačného, technického a personálneho zabezpečenia a charakteristiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxter hasičskej jednotky.
V súvislosti s definovaním pojmov ako je "operačné riadenie" [písm. f)], resp. "operatívne riadenie" [písm. g)] treba uvixxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxtívne riadenie je súbor činností realizovaných priamo na mieste nežiaducej udalosti (miesto požiaru - požiarisko, miesto dopravnej nehody, zaplavexx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvisku. Uvedené priestory slúžia spravidla na príjem tzv. "tiesňového volania a ich účelom a hlavným poslaním je vysielanie takého počtu a charakteru hxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx] a "vojenský objekt" [písm. j)], zákon stavbu, resp. súbor stavieb zariadení a priestorov ktoré slúžia a využívajú sa na určitý účel. Pod pojmom objekt xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. súbor takýchto stavieb napr. výrobno-skladovacieho charakteru. Pojmom objekt však možno definovať aj priestor lesa, resp. priestor kde sa realizuxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti či už v oblasti preventívnej, resp. operatívnej.
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xinisterstva obrany SR. Pre tieto objekty následne platia osobitné opatrenia, kde sa napr. nerealizuje výkon tzv. "štátneho požiarneho dozoru" so strxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe zásahovej činnosti prostredníctvom hasičských jednotiek.
Posledným, nie však najmenej podstatným pojmom, ktorý je obsiahnutý v § 2 ods. 6 zákoxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxšie zadefinoval doteraz (ale aj naďalej) používaný pojem "výrobca", a to pre účely zákona o ochrane pred požiarmi. Vzhľadom na skutočnosť, že pojem výrxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxem "zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia".
Uvedeným novým pojmom označujeme taký právny subjekt, ktorý PTZ, najmä "... zabuduje do stavby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxrobca". Zhotoviteľ PTZ je tak právny subjekt, ktorý podľa právnej úpravy platnej do 31.8.2015 realizoval činnosti a oprávnenia vzťahujúce sa k výrobcxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxrý vyťažil, vyrobil alebo iným postupom získal výrobok, alebo sa za výrobcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodné meno, výrobnú značku alebx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 264/1999 Z.z.").
Pre potreby presnxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxky", ktorým je okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, a to najmä po jeho dokoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx h) zákona č. 264/1999 Z.z. Z hľadiska zabezpečenia funkčnosti a akcieschopnosti uvedeného PTZ (predovšetkým v prípadoch, kedy sa takéto zariadenia xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí (zabuduje do stavby) a predpísaným spôsobom uvedie do prevádzky. Z uvedeného dôvodu a pre presnejšie vymedzenie jeho funkcie, takýto subjekt (právnxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaceho zariadenia" možno chápať v plnom rozsahu ako ekvivalent pojmu "výrobca".
Všetky podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxv je aj otázka naprojektovania konkrétneho PTZ. Pod týmto pojmom treba rozumieť činnosť fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx resp. spĺňa podmienku vysokoškolského vzdelania a praxe tri roky v danej oblasti, alebo podmienku vydania osobitného oprávnenia pri stredoškolskom xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávnenia od výrobcu, resp. zhotoviteľa PTZ nie je pre projektovanie niektorých PTZ výhradnou podmienkou. Zákonodarca pri konštituovaní uvedených xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. zhotoviteľa PTZ. Uvedené je však podmienené existenciou jednotného systému projekčných technických predpisov na úrovni harmonizovaných európskxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxbu podnikateľa, ktorá toto zariadenia nebude priamo projektovať prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá vlastní osobitné oprávnenie ňou vydané.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x15/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxz. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Povxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x x
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p. Uvedený právny predpis upravuje aj ich pôsobnosť a organixxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx/2001 Z.z. Na čele ministerstiev je minister - člen vlády. Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy sú predsedovia, ktorých vymenúva a odvxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
Úrad vlády má postavenie ústredného orgánu štátnex xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxie petícií, sťažností, oznámení a podnetov.
Okrem ministerstiev, ktorých je celkovo 13, patria medzi tzv. "ostatné ústredné orgány štátnej správxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
5.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
6.
Úrad pre normalizáciu, metrxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
Správa štátnych hmotných rezerv
10.
Národný bezpečnostný úrad
Ustanovenie zákona o ochrane pred požiarmi, ktoré upravuje povinnosti úsxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxto orgány alebo nimi riadené právnické osoby v správe, vo vlastníctve alebo v užívaní.
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xchrany pred požiarmi. Zabezpečenie ideálnych podmienok na úseku ochrany pred požiarmi by mali realizovať práve ústredné orgány štátnej správy, pričxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxetkých ústredných orgánov štátnej správy skoordinovaná s Ministerstvom vnútra SR.
K odseku 2
Ústredné orgány štátnej správy sú súčasne povinné pxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxredné orgány štátnej správy a orgány štátnej správy osobitne, sú povinné plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto zákona, tak ako vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxatné právne subjekty v tejto oblasti.
V § 66 tohto zákona sa následne upravujú prípady, kedy a na ktoré subjekty z oblasti orgánov štátnej správy, sa xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xzťahuje aj na pôsobnosť obce v rámci zvereného výkonu štátnej správy. Subjekty uvedené v § 66 tohto zákona zabezpečujú dozor nad plnením povinností na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pred požiarmi treba začať realizovať už na úrovni minimálne základného školstva. Z uvedeného dôvodu zákon ustanovuje povinnosť pre tie ústredné orgáxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxny pred požiarmi. uvedeným spôsobom dochádza k pozitívnemu formovaniu detí na základných, ale aj na stredných školách.
Súvisiace ustanovenia zákxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxý zákon) v z. n. p.
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p.
DRUHÁ ČASŤ
POVINNOSTI xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxi sú v zákone o ochrane pred požiarmi členené do dvoch oblastí. V prvom rade ide o povinnosti, ktorými právnická osoba účinne predchádza vzniku požiaru. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xeď nie zákonom definovanou podmienkou každého právneho subjektu je povinnosť konať a realizovať činnosti tak, aby nedošlo k vzniku požiaru. Táto defixxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxupinu povinností potom tvoria povinnosti, ktorými právnická osoba zabezpečuje účinne zdolávanie požiaru. Aj táto kategória povinností má svoje špexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxany právnickej osoby zabezpečiť také opatrenia, aby bolo možné eliminovať účinky požiaru už v prvopočiatku.
Okrem uvedeného rozdelenia základnýxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xo právnická osoba nesmie v rámci svojej činnosti konať.
Takto definované povinnosti pre právnické osoby boli do zákona o ochrane pred požiarmi zakoxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdného členenia povinností právnických osôb.
Vo všetkých povinnostiach, resp. pri ich napĺňaní a realizácii zohráva najpodstatnejšiu úlohu ľudsxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xod.) zdržujú na jej pracoviskách, resp. pre právnickú osobu vykonávajú činnosti (napr. dodávateľským spôsobom).
Zákon o ochrane pred požiarmi v § x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxezpečované, dochádza k aktívnemu predchádzaniu vzniku požiarov. Právnická osoba neplnením jednotlivých povinností naplňuje niektorú zo skutkovýxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxach §§ 4, 5, resp. 8 zákona o ochrane pred požiarmi, však majú svoju oporu aj v skutkových podstatách uvedených v citovaných ustanoveniach § 59 zákona o oxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxžiarnej prevencii", avšak až po vykonaní tzv. "následnej protipožiarnej kontroly" podľa § 38 ods. 4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevenciixx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednotlivé povinnosti a zodpovednosť za ich realizáciu sa tak následne môžu v plnom rozsahu preniesť na zamestnanca.
K písmenu a)
Vykonávanie prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxrmi základnou preventívnou povinnosťou. Uvedená povinnosť spadá plne do kompetencie technika požiarnej ochrany pričom právnická osoba je v danej vexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx danej činnosti. Dôležitou skutočnosťou pri plnení danej povinnosti je účasť jednotlivých vedúcich príslušných pracovísk, priestorov, stavebných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxrny orgán právnickej osoby je v tomto smere povinný minimálne raz za šesť mesiacov (uvedenú lehotu možno skrátiť, ak si to právnická osoba stanoví) prevxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrá patrí medzi základné preventívne opatrenia možno následne právnickej osobe uložiť sankciu.
Podrobnosti o spôsobe, obsahu ako aj o lehotách na vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxiesť aj to, že realizáciu danej povinnosti právnická osoba preukazuje vedením požiarnej knihy, dom ktorej sa zaznamenávajú všetky dôležité skutočnoxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxk požiarnej ochrany, ako osoba s odbornou spôsobilosťou.
K písmenu b)
Uvedená povinnosť v sebe zahŕňa niekoľko oblastí, ktoré sú pre právnickú osoxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xebezpečenstvo vzniku požiaru". Pod týmto pojmom je treba chápať také činnosti a miesta, ktoré predstavujú zvýšenú mieru možného vzniku požiaru. Vyhlxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xezpečnosti za tzv. "nebezpečné".
Obdobne uvedené ustanovenie všeobecne definuje povinnosť zabezpečenia opatrení na podujatiach, na ktorých sa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxkrétnych opatrení na podujatiach, kde sa takéto osoby nachádzajú, je podrobnejšie upravený vo vyhláške o požiarnej prevencii (§ xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "protipožiarnu asistenčnú hliadku". Uvedená povinnosť vyplýva z § 12 ods. 3 vyhlášky o požiarnej prevencii, pričom usporiadateľ podujatia sa môže na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxitnú oblasť tejto povinnosti tvorí tzv. "čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý sa viaže predovšetkým k obdobiu, kedy hrozí zvýšené nebexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxžiarnej ochrany plní základnú povinnosť, a to určí na základe kritérií uvedených vo vyhláške o požiarnej prevencii (§ 1 ods. 2 vyhl.) tzv. miesta so zvýšxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ak sa v právnickej osobe vykonávajú), resp. v čase zvýšeného nebezpečenstva, ako aj pri podujatiach na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xefinovaných podmienok, ktoré musia zohľadňovať konkrétny stav na danom pracovisku (stavbe, objekte). Na základe presne definovaných opatrení a podxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xredpisu upravujúceho interpersonálne vzťahy, interne dokumenty nevynímajúc). V súvislosti s o zabezpečením povinností na "nebezpečných miestachx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxprava protipožiarnych hliadok.
K písmenu c)
Táto oblasť patrí výlučne do kompetencie technika požiarnej ochrany, ako hlavného "odborného garanxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemôže bez odôvodnenia spochybniť jeho rozhodnutie určiť, resp. neurčiť príslušné miesto za miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. V koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxne záväzného právneho predpisu, resp. technickej normy.
S touto povinnosťou je spojených niekoľko ďalších nadväzujúcich opatrení, ako zriadenix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxžiaru vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ požiarny poriadok pracoviska, zriaďuje protipožiarnu hliadku pracoviska a označuxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx so zamestnancov, ktorí sú zaradení na pracovisku, má za úlohu dozerať na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti na danom pracovisku, a v prípade vznxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx bude realizovaná ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase, je plne v kompetencii právnickej osoby. Ona určuje spôsob zabezpečenia ochrany pred požxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxosti je následne rozhodujúce, v akom vzťahu sú príslušne osoby k právnickej osobe, či ide o zamestnancov, resp. ide o tzv. "strážnu službu", kedy sa dohoxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxesť podstatnú skutočnosť, že v mimopracovnom čase preberajú plnú zodpovednosť za ochranu pred požiarmi práve osoby ktoré sú zaradené do strážnej služxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi v mimopracovnom čase" je dôležitým dokumentom pre osoby, ktoré budú túto činnosť realizovať. obsahuje najmä ich úlohy, organizačné a technické zabexxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx tu však zohráva aj zamestnanec, ktorý je povinný pri opustení pracoviska toto zanechať v stave kedy nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a to vykonanxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú na jej pracovisku, oboznámení v rámci školenia o ochrane pred požiarmi.
Ďalšie opatrenia sú uvedené vo vykxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu a zamestnanca. Oblasť školenia a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi, patrí do veľkého komplexu povinností právnickej osoby - zamexxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxmestnanca nemožno účinne predchádzať vzniku požiaru. Zákonník práce definuje ako jednu so základných povinností zamestnanca v § 81 písm. c) povinnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xdborných príprav z oblasti ochrany pred požiarmi, resp. bezpečnosti práce". Aj z hľadiska zákona o ochrane pred požiarmi je uvedenej problematike venxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxavy.
Zákon o ochrane pred požiarmi, ako aj vyhláška o požiarnej prevencii xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxvať ešte pred ich zaradením na pracovisko a začatím pracovnej činnosti.
Druhú skupinu tvorí tzv. "periodické školenie" všetkých zamestnancov, a tx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnie danej povinnosti, a to v súvislosti s dodržaním termínov vykonania príslušných školení, naplnením obsahovej stránky školenia, ako aj naplnením rxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxoby, ktorá školenie vykonala (technik požiarnej ochrany) a jeho podpis.
Dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi pritom v súlaxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a s podpisom predsedu skúšobnej komisie.
Záznam o vykonanom školení zamestnancov o ochrane pred xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
c)
rozsah školenia (určí právnická osoba na základe konkrétnych podmienok požiarneho nebezpečenxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxjú na jej pracoviskách ak spĺňajú podmienky uvedené v § 20 ods. 3 vyhl. o požiarnej prevencii),
e)
meno, priezvisko a podpis osoby ktorá školenie vykxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxadné prvky dokumentácie o školení o ochrane pred požiarmi a legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi predpokladá, že uvedenú časť dokumentácie schxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxkonanom školení, ktorý musí byť v súlade s § 30 ods. 3 a 4 vyhlášky o požiarnej prevencii. Takto spracovanú dokumentáciu svojim podpisom schvaľuje štatuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxncov o ochrane pred požiarmi je konkrétnym výstupom z konkrétneho školenia (v stanovených termínoch), ktoré realizuje konkrétna osoba (technik požixxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxiskách). Uvedený dokument už svojim podpisom nemusí schvaľovať štatutárny orgán právnickej osoby, resp. ním poverená osoba. Školenie o ochrane pred xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxp. osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú na jej pracoviskách (čo potvrdia svojim podpisom), vykonala ho osoba, ktorá má na uvedenú činnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvencii a školenie bolo realizované v lehote stanovenej v § 21 vyhlášky o požiarnej prevencii.
Osobitnú skupinu osôb tvoria také, ktoré sa "vedomím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxávajú určité činnosti. V danom prípade však nemusí ísť len o činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zákonodarca rozšíril povinxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Základným predpokladom splnenia uvedenej povinnosti je zabezpečenie školenia prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou. Pôjde o osobu mxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx byť splnené všetky obsahové náležitosti školenia vyplývajúce z vyhlášky o požiarnej prevencii a osoba voči ktorej školenie smeruje s nimi musí byť oboxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxh).
Otázka - odpoveď
Je potrebné, aby sa školeniu o ochrane pred požiarmi podrobili aj študenti vysokých škôl, ktorí sa zdržiavajú v priestoroch x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o ochrane pred požiarmi, ktoré je povinná realizovať právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov v súlade s plnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného právneho predpisu.
V § 20 ods. 1 vyhlášky o požiarnej prevencii je uvedený obsah školenia o ochrane pred požiarmi, s ktorým musia byť zamestnanxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na dobu neurčitú, resp. dobu určitú. V takom prípade musia uvedení zamestnanci absolvovať tzv. "školenie novoprijatých zamestnancov" v súlade s § 22 oxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase) školenie o ochrane pred požiarmi v súlade s § 20 ods. 1 a 2 vyhlášky o požiarnej prevencii.
Ustanovenix x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xtoré sa "s vedomím právnickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa zdržujú v jej objektoch". V tomto smere platí zásada, že osoby, ktoré sa združujú xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxiež školenie o ochrane pred požiarmi. V uvedených prípadoch sa uvedené školenie bude vykonávať v súlade s obsahovou náplňou uvedenou v § 20 ods. 1.
Poxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx že na uvedené osoby sa ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášky o požiarnej prevencii, ktoré upravujú povinnosti o školení o ochrane pred pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxvinnosť vysokej škole - právnickej osoby, oboznamovať uvedené osoby na dodržiavanie základných zásad protipožiarnej bezpečnosti a ochrany pred požxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xieste (napr. požiarne evakuačné plány, požiarne poplachové smernice a pod.), umiestňovaním výstražných a upozorňovacích značiek a pod. Vysoké školx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xovinnosti študentov "dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy jej súčastí". Uvedený študijný poriadok sú vysoké školy povinné spracovať na záklaxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxoroch vysokých škôl (najmä študentské domovy, internáty a pod.), kde sa zdržiavajú študenti mimo študijného procesu, platí, že fyzické osoby - študenxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxne povinnosti jednotlivých ubytovaných osôb tvorí súčasť dokumentov (dohody, zmluvy) o ubytovaní. Uvedené dokumenty obsahujú podmienky, za ktorýcx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxnej forme a študent svojim podpisom deklaruje, že bude rešpektovať ustanovené podmienky. Takýto dokument možno chápať aj ako dokumentáciu o vykonaní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxiny zodpovednosti. Právnická osoba je povinná prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou vypracovať ustanovenú dokumentáciu, pričom na jej scxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx dokumentáciou a v neposlednom rade plniť z nej vyplývajúce pokyny a nariadenia.
Účelom dokumentácie je predovšetkým zabezpečiť a určiť presné a spxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xpatrení v tejto súvislosti. Špecifickou povinnosťou, resp. negatívne vymedzenou úlohou pre zamestnancov je nepoškodzovanie a neničenie príslušnex xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxvo 13 okruhov dokumentácie, ktoré právnická osoba spracováva prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou a vedie ju predpísaným spôsobom.
Opxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxtreba (s účinnosťou od 1. septembra 2015) spracovávať a viesť tzv. "požiarny štatút".
Medzi základne dokumenty na úseku ochrany pred požiarmi patrx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx plán,
e)
požiarna kniha,
f)
analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
g)
doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpixxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxmestnancov o ochrane pred požiarmi,
j)
dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
k)
dokumentácia o činnosti hasičskej jedxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpis.
Treba zdôrazniť, že uvedený rozsah dokumentácie nebude v zásade záväzný pre všetky právnické osoby. Z dokumentov, ktoré bude musieť spraxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ako je napr.:
a)
požiarna identifikačná karta,
b)
požiarne poplachové smernice,
c)
požiarna kniha,
d)
dokumentácia o školení zamestxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxjektovej dokumentácii stavby, je osobitným druhom dokumentácie, ktorá sa vzťahuje výlučne na vlastníka stavby a uvedený subjekt je povinný túto dokuxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Dokumentácia o ochrane pred požiarmi sa ukladá na dostupnom mieste tak, aby bola v prípade potreby vždx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxcí predpis priamo upravuje miesto jej umiestnenia v objekte, resp. stavbe. Pôjde napr. o požiarny evakuačný plán, požiarny poriadok pracoviska a pod. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xk sa napríklad právnická osoba člení na nižšie organizačné zložky ktoré sa nachádzajú vo viacerých okresoch, resp. krajoch Slovenskej republiky, je mxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxnosťou právnickej osoby predložiť daný druh dokumentácie bez zbytočného odkladu.
Osobitnou povinnosťou právnickej osoby je jedenkrát ročne prexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xmenách zamestnancov informovať a to vhodným spôsobom (spravidla pri školení a pod.)
Otázka - odpoveď
Ktoré telefónne kontakty majú byť uvedené x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, okrem prípadov, kedy uvedený právny subjekt spĺňa podmienky § 7 zákona o ochrane pred požiarmi. Slúžia ako doxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xtorými právnická osoba zabezpečuje povinnosti na účinné a včasné zdolávanie prípadného požiaru. V neposlednom rade tento dokument upravuje povinnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxj mimoriadnej udalosti. Ide hlavne o zabezpečenie základných úloh súvisiacich s likvidáciou požiaru, vyhlasovaním požiarneho poplachu, ale aj úlohx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnickej osobe (napr. existencia miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pod.). V § 27 xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxs. 3 uvedeného § 27 je uvedená obligatórna časť tohto dokumentu, ktorá upravuje podrobnosti o spôsobe privolania pomoci, a zároveň sa ňou stanovujú suxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky, telefonický kontakt pohotovostnej služby elektrárne, ktorá dodáva elektrickú energiu, plynárne, ktorá xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxrov a hasičskej jednotky, rozumie sa tým ohlasovňa požiarov v právnickej osobe, ktorú táto musí zriadiť a vybaviť v súlade s § 5 písm. f) zákona o ochrane xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x. upravuje aj zriadenie ohlasovne v stavbe s viacerými právnickými osobami pričom platí, že "Ak má v objekte sídlo viacero právnických osôb alebo fyzicxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxasovňa zriadená a kto zodpovedá za zabezpečenie nepretržitej služby, za jej vybavenie a za uloženie potrebnej dokumentácie". V poplachových smernicxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstredkovať telefonicky, resp. osobne (z uvedeného dôvodu v dokumentácii figuruje aj sídlo ohlasovne). Ak je v právnickej osobe zriadená hasičská jedxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxto jednotka, zriadená v právnickej osobe. V mnohých prípadoch je sídlo ohlasovne požiarov a sídlo hasičskej jednotky totožné a kontakty sa môžu zhodovxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx túto jednotku. Ak jednotka v právnickej osobe zriadená nie je, požiarne poplachové smernice obsahujú len uvedenie miesta a čísla ohlasovne požiarov. xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxdáva vodu do objektu, stačí, ak požiarne poplachové smernice obsahujú čísla pohotovostných služieb uvedených subjektov, ktorí dodávajú uvedené médxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdzať adresu uvedených subjektov. Všetky uvedené dodávateľské subjekty majú zriadené regionálne pohotovostné čísla, na ktorých je zabezpečená stálx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx význam uvádzanie telefónnych čísiel a adries jednotlivých pobočiek uvedených subjektov, keďže v dňoch pracovného pokoja, a v mimopracovnom čase sa txx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstredníctvom ktorých možno privolať pomoc všetkých zložiek integrovaného záchranného systému. Ide o čísla liniek tiesňového volania 112, 150, 155 a xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xáchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Stačí teda, ak budú v požiarnych poplachových smerniciach uxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx OR HaZZ SR.
Otázka - odpoveď
Stačí ak štatutárny orgán právnickej osoby vystaví samostatný doklad, na ktorom bude uvedené, že dňa ..... schválil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxorú spracováva právnická osoba upravujú ustanovenia vyhláška o požiarnej prevencii. Dokumentáciu na úseku ochrany pred požiarmi (napr. požiarnu idxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxmentáciu o školení zamestnancov a o odbornej príprave protipožiarnych hliadok) schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby alebo ním poverená osobxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xodpovednosti v právnickej osobe, kde na čele stojí kolektívny orgán (a.s., družstvo a pod.). Zákon o ochrane pred požiarmi umožňuje určiť zodpovednú oxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxa, že vyhláška o požiarne prevencii neupravuje taxatívne, aby štatutárny orgán právnickej osoby, resp. ním poverená osoba opatrila dokumentáciu na úxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx s odbornou spôsobilosťou - technik požiarnej ochrany. Ten spracovanie dokumentácie preukazuje tak, že zabezpečí aby "dokumentácia ochrany pred požxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentácie musí právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ preukázať, že spracovaná dokumentácia bola schválená príslušnou zodpovednou oxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxlnenie danej povinnosti.
Otázka - odpoveď
Čo sa považuje za organizačnú, alebo inú zmenu v súvislosti so zabezpečením povinnosti uvedenej v § 31 xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx roka k rôznym udalostiam a zmenám, ktoré môžu mať podstatný vplyv na zabezpečovanie povinností spojených s ochranou pred požiarmi. Zákonodarca v tomtx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a v tej súvislosti aj jej aktualizáciu a úpravu. Používa sa pojem "po každej organizačnej alebo inej zmene". Vyhláška neupravuje taxatívne čo sa má na myxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v nej potrebné zmeny". Organizačnou zmenou sa v tomto smere rozumie predovšetkým zmena právneho postavenia subjektu (napr. zmena právnej subjektivixxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe aj v nadväznosti na zabezpečovanie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Inou zmenou sa má mysli hlavne zmena v charaktere účelu využitia stavbyx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxno zaradiť aj zmenu povinností v obsahovej stránke spracovania dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, ktorá vyplynula z legislatívnych zmien. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxuktúru, resp. ide o zmenu účelu využitia priestorov a stavieb, treba zmenu realizovať bezprostredne po realizácii nadobudnutia účinnosti daných zmixxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxx xx úpravu dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, pokiaľ nedošlo na naplnenie uvedených podmienok.
x xxxxxxxx xx x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxjektov a priestorov na účely vykonania kontroly. Uvedená povinnosť sa priamo vzťahuje k možnosti štátu vykonávať kontrolu plnenia jednotlivých povixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxov štátnej správy ako aj obcí dohliada ako jednotlivé právne subjekty plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom.
Podstata činnosti štátnej správx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xormy činnosti štátnych orgánov sú prejavom práce týchto orgánov, výsledkom aplikovania metód činnosti a výsledkom procesu, ktorým orgány realizujú xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xákona o ochrane pred požiarmi vykonávať tzv. "protipožiarne kontroly". Protipožiarne kontroly sa uvedenými orgánmi štátnej správy realizujú ako súxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb na úseku ochrany pred požiarmi, pričom pozornosť sa zameriava najmä na:
-
organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, a to hlavne vypracovanxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstraňovanie zistených nedostatkov, zabezpečovanie pravidelného školenia, odbornej prípravy a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxnie šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri objektu alebo na iné objekty, umožnenie odvodu splodín horenia mimo objektu, umožnexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvšetkým inštalácia vhodných druhov a primeraného množstva PTZ, zabezpečenie ich prevádzky, funkčnosti, kompletnosti a vykonávania kontrol, zabezxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxlené množstvá horľavých látok, zabezpečenie prirodzeného, umelého alebo havarijného vetrania, označenie, spôsob plnenia a vyprázdňovania prepraxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxzpečenie ochrany pred požiarmi, zriadenie a odborná príprava protipožiarnych hliadok, označenie priestorov, v ktorých sa vykonávajú činnosti, príxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxení ústredného vykurovania, ako aj technologických zariadení, v ktorých sa spracúvajú, vyrábajú alebo používajú horľavé látky,
-
zabezpečenie xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxchopnosť hasičskej jednotky.
Obdobne postupuje obec v prípade výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol u tých právnických osôb, kde nevxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. obcí realizovať, ak by neexistovala povinnosť pre právnické osoby umožniť vykonanie uvedených kontrola, a to najmä tým, že bude umožnený vstup do objxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx vykonávané v súlade so zákonom a nesmú prekročiť mieru zásahu do práv a právom chránených záujmov právnickej osoby. Pôjde najmä o povinnosť mlčanlivosxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxpore s ustanoveniami zákona o ochrane pred požiarmi, resp. ďalších predpisov vydaných v jeho intenciách, je potrebné daný protiprávny stav odstrániťx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Pri zisťovaní a následnom popise nedostatku je povinnosťou orgánov štátneho požiarneho dozoru a obce presne a úplne preskúmať skutočný stav veci. Prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xj porušenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu o ochrane pred požiarmi, s ktorým je zistený stav v rozpore. Základom pre určenie porušxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré boli porušené.
Pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených nxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxuť lehotu jedného roka a musia reálne zhodnocovať zistené skutočnosti, vplyv nedostatku na možnosť vzniku požiaru, náročnosť splnenia opatrenia, akx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxľstvo alebo obec uložili kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, musí následne vykonať kontrolu splnenia uloženýxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxvádzka technických a technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti patrí medzi oblasti, ktoré sa v rámci štatistík požiarovosti xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsencia vykonávania kontroly, údržby a pod.
Osobitnou oblasťou v tejto súvislosti sú technické a technologické zariadenia, ktoré na svoju činnosť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektricxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnické zariadenia sa podľa ich funkčnosti delia na tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové.
Z hľadiska bezpečnosti, resp. nebezpečnosti, aj z hľaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxenia ktoré sú s vysokou, resp. vyššou mierou ohrozenia (§ 4 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.). Uvedené zariadenia sa považujú za tzv. "vyhradené technicxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné ustanovenie § 4 obsahuje aj splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu pre túto oblasť. Podmienky sú následne xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xrotipožiarnej nebezpečnosti tzv. "technologických zariadení". Tieto zariadenia nie sú presne zadefinované, ale aj pre účely protipožiarnej bezpexxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxiesť že ide o také zariadenia, v ktorých existuje určitá miera požiarneho rizika.
Základnou povinnosťou právnickej osoby je zabezpečiť pre zamestxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtlivé zásady a podmienky prevádzky technických a technologických zariadení, vrátane povinnosti odstrániť, resp. nahlásiť prípadné nedostatky na txxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxchnologické zariadenia, ktoré vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a nemožno ho odstrániť iným spôsobom.
Dôležitú úlohu v toxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxogické zariadenia podliehajú aj ďalším stupňom kontroly, a to ako vyhradené technické zariadenia a pod.
Špecifickú oblasť v tomto smere zohráva prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xbsah realizácie uvedených činností v mnohých prípadoch určuje aj výrobca, ktorý je rozhodujúcim subjektom pre bezpečné používanie a prevádzkovanie xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
K písmenu j)
Uvedená povinnosť je určená a vzťahuje sa na výrobcov, ktorí na trh uvádzajú látky, resp. výrobkyx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx horľavých látok. Bez vedomosti o ich tzv. "požiarnotechnických charakteristikách" by to však možné nebolo. Požiarnotechnické charakteristiky výrxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxinnosť každého výrobcu pri uvádzaní svojho výrobku, alebo látky na trh a do používania, ktorá je upravená najmä zákonom 264/1999 Z.z. posudzovaní zhoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x špecialistu požiarnej ochrany, ktorý je v zmysle § 9 ods. 3 písm. c) oprávnený a jediný kompetentný vykonávať činnosti pri vykonávanie činností pri:
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxvých výrobkov a pri ich používaní,
K písmenám k) a l)
Tieto povinnosti možno chápať vo veľmi širokom spektre, ktoré protipožiarna bezpečnosť stxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu a celistvosť. Stavba sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhuje, realizuje a užíva tak, aby v prípade vzniku požiaru:
-
zostala na čas určený tecxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,
-
sa zabránilo xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
-
bol umožnený účinný a bezpečný zásah hasičskej pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.
Pri zmene stavby alebo pri zmene užívaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Projektová dokumentácia stavby musí z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti obsahovať najmä:
-
členenie stavby na požiarne úseky,
-
určenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxikové cesty,
-
určenie odstupových vzdialeností,
-
určenie požiarnobezpečnostných opatrení,
-
určenie zariadení na protipožiarny záxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xplnomocňovaciu doložku, ktorá ukladá ministerstvu vypracovať predpis, ktorý zabezpečí splnenie uvedených podmienok. Uvedeným základným predpisxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xnení vyhlášky 225/2012 Z.z.
Zákon v tomto smere upravuje základnú povinnosť zabezpečiť už pri projektovom riešení všetky podmienky protipožiarnxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požiarneho dozoru v jednotlivých stupňoch konaní podľa stavebného zákona. Ide najmä o územné, stavebné a kolaudačné konanie. V uvedených konaniach vxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxu konaniu zaujímajú záväzné stanoviská, ktoré sú následne zakomponované do rozhodnutí vydaných v jednotlivých stupňoch konania.
Špecifickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx
Osobitne je následne venovaná pozornosť stavbe v procese jej prevádzkovania a užívania. Povinnosť vlastníka stavby, resp. právneho subjektu, ktoxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxane riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Vyhláška č. 94/2004 Z.z. sa vzťahuje v plnom rozsahu na všetky stavby, ktoré boli realizované (naprxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxé a do užívania uvedené v čase platnosti predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 94/2004 Z.z., aj tieto je ich vlastník povinný prevxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxenách m) a n) sa úzko viažu na palivové spotrebiče rôzneho druhu, ich prevádzkovanie a kontrolu a v určitom rozsahu aj na komínové telesá, na ktoré sú palixxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdoročne podstatným spôsobom ovplyvňuje štatistiky požiarovosti.
Povinnosť uvedenú v písmene m) je možné rozdeliť do dvoch rovín. Prvá veta danéhx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxleso, toto čistiť a kontrolovať. Povinnosť je definovaná tak, že právnická osoba "zabezpečuje pravidelné čistenie a kontrolu komínov". Z uvedeného zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxá v roku 2005 a to prostredníctvom zákona č. 374/2004 Z.z., pričom povinnosť zabezpečovať čistenie a kontrolu komínov osobami s odbornou spôsobilosťox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxrmi zákonom č. 374/2004 Z.z.
Právnická osoba, ktorá užíva stavbu v ktorej sa nachádza v prevádzke aj komínové teleso, je povinná toto teleso pravidexxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxklade skúseností a na základe poznatkov získaných najmä so štatistík požiarovosti, je možné konštatovať, že je potrebné opätovné zavedenie povinnosxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobnosti o spôsobe a lehotách pravidelného čistenia a kontroly komínových telies sú upravené vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkaxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Ak právnická osoba zabezpečuje koxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx.). Ak však právnická osoba realizuje čistenie a kontrolu svojpomocne (napr. prostredníctvom vlastného zamestnanca), treba túto skutočnosť zaznamxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala" (§ 23 ods. 1 cit. vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.)
Osobitne je v danom ustanovení upravená povinnosť tzv. "oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné preskúšanie sa vzťahuje na všetky komínové telesá, na ktoré sa prvýkrát pripája palivový spotrebič, resp. pri tzv. "zámene palivového spotrebiča, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxných povinnostiach pre právnickú osobu zaoberá aj oblasťou bezpečného prevádzkovania palivových spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxk v súlade s vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z.z., ako aj v súlade s návodom a postupom, ktorý určil výrobca.
Otázka - odpoveď
Môže samostatne vykonávať xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a čistenia komínového telesa je pre právnické ako aj fyzické osoby definovaná v §§ 4 písm. m), resp. 14 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane pred požiarmi. Uvedxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnia a pod.) pre fyzické osoby ktoré budú túto činnosť vykonávať.
Kontrolu a čistenie komínového telesa môže zabezpečovať prevádzkovateľ komínovéxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xrotipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného, spotrebiča x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxla komína sa realizuje:
a)
posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
c)
vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxčného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
Na vykonávanie uvedených prác musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxstredníctvom svojich vlastných zamestnancov) je povinná viesť tzv. "denník čistenia a kontroly komína", pričom o vykonaní čistenia a kontroly komínx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvodu spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala (§ 23 ods. 1 cit. Vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.). uvedená dokumentácia je súčasťxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxa s odbornou spôsobilosťou kominára [podľa zák. č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x1 citovanej vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.
Fyzická osoba - občan taktiež môže vykonávať čistenie a kontrolu komínové telesa, alebo dymovodu svojpoxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnie a kontrolu komínového telesa vykoná pre fyzickú osobu osoba s odbornou spôsobilosťou kominára (pozri vyššie), vydá táto obdobne ako u právnickej oxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
K písmenu o)
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxnické vlastnosti, spôsob a množstvo uloženia, resp. manipulácie, ako aj vzhľadom na priestor v ktorom sa s nimi manipuluje. Z uvedeného dôvodu sa musia xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x) upravuje danú povinnosť nie len pre látky, ktoré definujeme ako horľavé, ale aj pre také látky, ktoré horenie podstatným spôsobom môžu podporiť. Legxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxecne záväzné právne predpisy s technickým obsahom upravujú požiadavky jednak na stavebné vyhotovenie prevádzok a skladov horľavých látok, ako aj požxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtok (napr. u horľavých kvapalín) na niektorých miestach, ktoré nie sú definované ako sklady (napr. predajne, rôzne pracoviská a pod.).
K písmenu p)
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby boli niektoré činnosti realizované výlučne osobami ktoré na to majú požadovanú odbornosť. Zákon v tomto smere používa dve kategórie osôb, a to:
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxoveň spĺňať určitú mieru odbornosti, čo preukazujú najmä osvedčením o odbornej spôsobilosti, resp. osobitným oprávnením.
Pokiaľ ide o plnenie poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxou technika požiarnej ochrany (§ 9 ods. 2 zákona). V obmedzenom rozsahu do úvahy prichádzajú aj osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborne spôsobilých osôb tvoria fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi tzv. "osobitných oprávnení", najmä v súvislosti s realizáciou činností pri projexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxké osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať odborné preskúšanie komínov (revízny technik komínov podľa zákona č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenxxx x xx xx xxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxravuje okruh ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré riešia túto problematiku.
Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxvanie činností. Pokiaľ ide o osoby s odbornou spôsobilosťou najmä technika požiarnej ochrany, resp. špecialitu požiarnej ochrany. V týchto prípadocx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ich prípade je overenie odbornej spôsobilosti realizované výrobcami, resp. zhotoviteľmi niektorých požiarnych a požiarnotechnických zariadení (x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxra kominárov Slovenska podľa zákona č. 161/1998 Z.z.
Podmienky pre získanie odbornej spôsobilosti, ako aj okruh činností, ktoré tieto osoby pre poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxhrany pred požiarmi.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákox xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtanovenia stavebného zákona.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákoxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxriadok) v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxcké požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z.z. ktorou sa určujú požiadavky a oxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvými hmotami
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxj prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly,
Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z.z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariaxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x.z. ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
KOMENTÁR x x x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxčas celej doby prevádzkovania stavebného objektu, resp. počas celej doby vykonávania činností, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru. Základnou podmienxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xrávnickej osoby realizovať aj také povinnosti a úlohy, ktorými budú schopné zabezpečiť najmä bezpečnú evakuáciu ohrozených osôb, a vykonanie účinnéxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxečovania povinností, ktorými právnická osoba zabezpečuje podmienky na účinné zdolávanie požiarov. Ak v stavbe, kde je čo len minimálny predpoklad vzxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb), nie sú základné prostriedky na prvotný zásah hneď po vzniku, resp. spozorovaní požiaru proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx ochrana svojho majetku. Objekty a stavby, ktoré sa využívajú na určitý účel v sebe, vždy nesú aj určitú mieru nebezpečnosti a ohrozenia aj pre ďalšie okoxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxadení, ktoré je právnická osoba povinná zaobstarať, resp. zabezpečiť, na aktívnu ochranu stavby v prípade vzniku požiaru.
Aj v tomto prípade možno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxarakteru objektu (stavby) a úrovne požiarneho rizika, ktoré v sebe nesie.
Najširšiu časť z uvedených zariadení tvoria tzv. "požiarne zariadenia"x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxsiace prístroje, resp. požiarne uzávery. Osobitnú skupinu potom tvoria tzv. "požiarnotechnické zariadenia" (PTZ).
Uvedené ustanovenie ukladá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxstoroch, ktoré vlastní, resp. užíva, požadované množstvo a druhy špecifikovaných zariadení a prostriedkov. Charakter a vlastnosti daných zariadenx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxse projektového riešenia a uvádzania stavieb do prevádzky.
Druhou, nie však menej podstatnou oblasťou, resp. okruhom povinností, je udržiavanie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxia plnili počas celej doby ich užívania funkciu, na ktorú boli v stavbe, resp. pre viaceré stavby inštalované. Neodmysliteľnou a neoddeliteľnou povinxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xsobitným oprávnením, ak to zákon vo svojich ďalších ustanoveniach taxatívne upravuje.
K písmenu b)
Označovanie, ale najmä zabezpečenie trvalej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x súvislosti s evakuáciou osôb zabezpečiť. Základná podmienka protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá sa aplikuje už v projektovom procese a následxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxanovenie v svojom obsahu upravuje viaceré oblasti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť označovania, resp. zabezpečenia trvalej voľnosti a prístupu k rôznxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvé východy, zásahové cesty, resp. nástupné plochy), ktoré slúžia jednak na evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru a jednak na vykonanie zásahu prostrxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xreba jednotlivé časti stavby označiť) sú uvedené v Prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. v z. n. p.
O konkrétnych podmienkach označovania xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x x xxx
x
xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách.
-
Smer úniku musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxh cestách zo zhromažďovacieho priestoru a z lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia.
-
v únikových cestách uvedených v odseku 2 písm. a) a b), určxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxha pre umiestnenie a dislokáciu hasičských jednotiek a záchranných zložiek musí byť trvale voľná a označená dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA [§ 83 ods. 2 xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxpečiť trvalú voľnosť všetkých komunikácií a východov, ktoré vedú na voľné priestranstvo, resp. do bezpečného priestoru. Predpokladá sa, že všetky únxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxdobne musí byť uvedená podmienka splnená aj pre požiarne zariadenia, ale aj pre hlavné uzávery tzv. "rozvodných zariadení", kam patria najmä hlavné uzxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxách a pod. bližšie neupravuje ich možné technické zabezpečenie. O jednotlivých zariadeniach na únikových cestách (najmä o dverách a dverách vedúcich xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xovinnosť sa vzťahuje na potrebu inštalácie a umiestnenia rôznych signalizačných, resp. poplachových zariadení, ktoré slúžia na účely ochrany pred pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxčskej jednotky ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Uvedená povinnosť je špecifická do tej miery, že za jej splnenie možno požadovať primeraxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxie cvičného požiarneho poplachu sa realizuje výhradne v takých objektoch a stavbách právnickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvencii.
Základným predpokladom pre stanovenie potreby realizácie cvičného požiarneho poplachu, je existencia požiarneho evakuačného plánu, axx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spracovať túto dokumentáciu. Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxtnej do roku 2009, netreba zo strany právnickej osoby požadovať od orgánu štátneho požiarneho dozoru tzv. "súhlas s nevypracovaním požiarneho evakuaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxeň nemá takáto právnická osoba povinnosť organizovať a vykonávať jedenkrát za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach.
Požiarny evakuačný plán možno xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxý prístup alebo zásah hasičských jednotiek, požiarny evakuačný plán sa vypracúva aj na evakuáciu týchto materiálov, pričom požiarny evakuačný plán mxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxo právnických osôb. Ide najmä o nevýrobné stavby nákupných centier, obchodných domov, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxby, ktoré slúžia ako firemné priestory pre viacero právnych subjektov. V uvedených prípadoch je povinnosťou vlastníka stavby, zabezpečiť vypracovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xykonať (dokumentačne pripraviť a zorganizovať) cvičný požiarny poplach. Avšak aj v tomto prípade sa možno o tejto povinnosti odlišne od znenia § 4 dohxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxlizáciu uvedených povinností namiesto vlastníka objektu.
Cvičný požiarny poplach, resp. záznam o spôsobe, rozsahu a termíne realizácie je uvedexx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úloh. V prvom rade je ohlasovňa požiarov miestom, kam treba nasmerovať informáciu o vzniku požiaru v rámci právnickej osoby. V praxi to znamená, že úlohxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx kontrolu, resp. ho uhasiť, je jeho úlohou o tom čo najrýchlejšie informovať práve ohlasovňu požiarov. Uvedená organizačná zložka, resp. osoby určené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxedne je úlohou ohlasovne požiarov vyhlásiť spôsobom učeným tzv. "požiarny poplach pre celú právnickú osobu, resp. jej časť (podľa osobitných podmienxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxy potrebné informácie o vniknutej udalosti a pozná ďalšie podmienky pre vykonávanie neodkladných úkonov.
Pokiaľ ide o splnenie povinnosti zriadix x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxní právnická osoba na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách okrem takých, ktoré sú občasxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa materiálu a pod., § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky MV SR č. 94/2004].
Ak má v objekte sídlo viacero právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, mxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxvedá za zabezpečenie nepretržitej služby, za jej vybavenie a za uloženie potrebnej dokumentácie. Uvedený prípad možno porovnávať s prípadmi spracovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlastníkovi stavby, v prípade ohlasovne požiarov zákon a v jeho intenciách vydaný vykonávací predpis (vyhl. o požiarnej prevencii) dáva možnosť dohodxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v takých prípadoch odporúča, aby bola vlastníkom takej stavby, alebo prevádzkovateľom zriadená jedna ohlasovňa požiarov a tak boli zjednotené podmixxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky; označuje sa viditeľne nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV.
Ohlasovňa požiarov musx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxachových smerniciach v súlade s § 15 ods. 4 vyhlášky o požiarnej prevencii. Tým sa rozumie, že uvedený spojovací prostriedok slúži na príjem informácií x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxia (telefónne číslo) je obsahom požiarnych poplachových smerníc. Všeobecne záväzný právny predpis neurčuje druh daného spojovacieho prostriedku, xxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxací prostriedok používaný v ohlasovní požiarov, resp. jeho identifikačné údaje (telefónne číslo) musí byť identický so spojovacím prostriedkom uvexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xožiarov zriadená, ktorú tvoria najmä:
a)
požiarne poplachové smernice,
b)
požiarne evakuačné plány,
c)
telefónne čísla štatutárneho záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x)
zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú sídlo v objekte, pre ktoré je zriadená spoločná ohlasovňa požiarov, vrátane telxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxsmenu g)
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru je druh dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré sa spracovávajú v osobitných prípadoch a xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxnoveniami vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách sa pri spracovávaní analýzy posudzujú také stavby, resp. objekty kde:
x
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxžiarneho úseku horľavé kvapaliny I. triedy a II. triedy nebezpečnosti alebo horľavé plyny, alebo z iného dôvodu je zložitá situácia pri vykonávaní zásxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ak priemerné požiarne zaťaženie vrátane sústredeného požiarneho zaťaženia je vyššie ako 180 kg.m-2 a hodnota pravdepodobnosti vzniku požiaru a jeho xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxžiarnom úseku, objekte alebo v priestore je najmä vtedy, ak:
-
sú dispozične zložité a neprehľadné,
-
nemožno ich odvetrať od splodín horenia bex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx životov,
-
riešenie stavebných konštrukcií alebo technologického zariadenia je ťažko rozoznateľné a umožňuje ľahké šírenie požiaru,
-
v nixx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xredpisom platným v čase realizácie stavby alebo jej zmeny,
-
predpokladá sa evakuácia náhradnými únikovými možnosťami alebo špeciálnou hasičskxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xozšírenia požiaru na susedné objekty vzhľadom na odstupové vzdialenosti.
Prvá časť opisuje skutkový stav v objektoch alebo priestoroch právnxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxarmi vrátane posúdenia požiarneho rizika v jednotlivých požiarnych úsekoch, objektoch alebo v priestoroch, ich vybavenie požiarnymi zariadeniami x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxia a to najmä zriadiť hasičskú jednotku na zabezpečenie ochrany svojich objektov, ale aj na ochranu ďalších subjektov, prírody, životného prostredia x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxatívne určuje formu, akou možno nariadiť spracovanie danej analýzy. Ide jednoznačne o rozhodnutie, ako individuálny správny akt orgánu štátnej spráxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx z podmienok uvedených vo vyhláške o hasičských jednotkách. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť možno zo strany právnickej osoby, ako účastníka konania, uxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ak tento priestor spĺňa niektoré z podmienok, definovaných vo vyhláške o hasičských jednotkách. Na základe uvedeného sa spracuje aj druhá časť analýzxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxžiaru v určenom objekte alebo súbore objektov, ako aj potrebu hasičskej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov.
To je úlohou a základným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xa základe uvedených relevantných podkladov potom príslušné krajské riaditeľstvo rozhodne o zriadení hasičskej jednotky pre danú právnickú osobu. Ax x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxoba povinná prevádzkovať buď prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov, resp. dodávateľským spôsobom prostredníctvom právneho subjektu, kxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jej názoru pominú dôvody na prevádzkovanie hasičskej jednotky. Neprevádzkovať takúto hasičskú jednotku, alebo realizovať zmeny v jej charaktere, mxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxno takúto hasičskú jednotku rozhodnutím zmeniť, resp. zrušiť.
K písmenu h)
Právnická osoba je povinná zriaďovať protipožiarne hliadky na základx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxia s likvidáciou požiaru a záchranou osôb v prípade vzniku požiaru. Zriaďujú sa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx miesta činnosti a podujatia, sú definované vo vyhláške o požiarnej prevencii.
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxípadov, kedy treba zriaďovať protipožiarne hliadky. Zákonodarca týmto spôsobom reagoval na reálny stav v zabezpečovaní danej oblasti, keďže niektoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxok podliehajú osobitnej forme školenia, ktorú označujeme ako "odborná príprava". Od školenia o ochrane pred požiarmi treba odlíšiť vykonávanie tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx protipožiarnych hliadok pracovísk, resp. členov protipožiarnych asistenčných hliadok. Pokiaľ ide o vykonávanie odbornej prípravy zamestnancov zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxadok, títo sa podrobujú odbornej príprave pre realizáciou danej činnosti, resp. podujatím, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Z dikcie § 22 oxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxávnickej osobe podrobia odbornej príprave členov protipožiarnej hliadky pracoviska v rozsahu § 23 vyhlášky o požiarnej prevencii aj zamestnanci, kxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba prijímať opatrenia na účinnejšie zabezpečenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi aj nad rámec ustanovení všeobecne záväzných právnych predpixxxx
x xxxxxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s tzv. "oznamovacou povinnosťou" o požiaroch, ktoré vznikli v objektoch právnickej osoby. Pokiaľ ide o bezodkladnosť oznámeniu každého požiaru, má sx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru, by nebolo možné zo strany príslušných orgánov štátnej správy zistiť dôvody a príčiny vzxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxn č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p.
Zákon č. 71xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxnnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx005 Z.z.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v z. xx xx
xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda právnu subjektivitu.
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby je evidencia na Štatistickom úrade Slovenskej republiky a s ňou súvisiace pridelenie IČO.
Uvedené ustanovenie jasne definuje podmienky zodxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnickej osoby, jej majiteľ a pod.) v plnom rozsahu zodpovedá za plnenie ustanovených povinností v danej oblasti. Ide o tzv. "objektívnu zodpovednosť". xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxednosť v plnom rozsahu znáša štatutárny orgán právnickej osoby (resp. fyzickej osoby - podnikateľa). Za porušenie, resp. neplnenie stanovenej povinxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxa. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa zodpovedá aj jeho tzv. "zodpovedný zástupca", a to v plnom rozsahu.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa a charakteru právnickej osoby. V tomto prípade zákon o ochrane pred požiarmi rozlišuje dva pojmy, a to právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa. Urxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxsti s ukladaním sankcie právnickej osobe podstatné. Dôležitú úlohu pritom určenie zodpovednosti zohráva aj pri celom rade procesných úkonov, ktoré pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xe na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ak ide o fyzickú osobu - podnikateľax xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xchrany pred požiarmi však nepostačuje na jej presné vymedzenie v konkrétnych podmienkach právnickej osoby. Zákon ustanovuje, že "...plnenie povinnxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrgán, ktorého konanie sa považuje za konanie podnikateľa. Konanie osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho orgánu zaväzuje právnickú osobu, aj kxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvnych formách obchodných spoločností a v družstve sú:
a)
každý zo spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxo spoločníci štatutárnym orgánom spoločnosti,
b)
komplementári v komanditnej spoločnosti,
c)
konateľ, resp. konatelia v spoločnosti s ručxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxžstve, ktoré má menej ako 50 členov, určujú, že pôsobnosť predstavenstva a kontrolnej komisie plní členská schôdza.
Zákon ustanovuje, že ak na čxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxadiska napĺňania ďalších povinností na úseku ochrany pred požiarmi, hlavne schvaľovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi, určovanie podmienok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxeku ochrany pred požiarmi neurčujú podmienku menovite určiť zodpovedného štatutárneho zástupcu, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxanizačný poriadok určia zodpovedného štatutárneho zástupcu za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. V zásade musí ísť o osoby, ktoré majú právo xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Zodpovednosť v tomto prípade nemôže byť prenesená na takých zamestnancov právnickej osoby, ktorí nemajú rozhodovacie právomoci vo vzťahu k plneniu jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxíka nehnuteľnosti, pričom platí základná požiadavka, že "vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť úxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxe o vlastníctvo nehnuteľnosti, v podmienkach ochrany pred požiarmi budeme hovoriť vo väčšine prípadov o objektoch. Uvedený pojem je bližšie špecifikxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x iné druhy nehnuteľností.
Pokiaľ sa vlastník nehnuteľnosti nedohodne z nájomcom na podmienkach zabezpečenia povinností na úseku ochrany pred požxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xmluva a jej obsahová stránka týkajúca sa práve oblasti ochrany pred požiarmi. V mnohých prípadoch je časť nájomnej zmluvy o tejto problematike veľmi stxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx x xlnom rozsahu preniesť zodpovednosť za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi na nájomcu, a to predovšetkým vtedy, ak dochádza k prenájmu len časti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xovinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastníkom stavby. V danom prípade pôjde o vykonávanie napr. školení o ochrane pred požiarmi zamestnancov náxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxnie niektorých povinností plne na pleciach právnickej osoby - nájomcu.
V súvislosti s uplatňovaním zodpovednosti právnickej osoby pri realizácix xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (napr. správnych deliktov za priestupky fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi) sa tieto delikty odlišujú znakom zodpovednej osoby, ktorou je xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcia však nie je zakotvená v žiadnej zákonnej úprave.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxbkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx
KOMENTÁR k § 6a
Problematiku protipožiarnej bezpečnosti a zabezpečovania základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi pri prevádzxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxmov". Bytové domy patria podľa ustanovenia § 94 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xa bývanie alebo ubytovanie sú stavby alebo ich časti určené na bývanie alebo ubytovanie. Stavby na bývanie a ubytovanie sa podľa počtu obytných buniek v xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx
Pokiaľ ide o presnejšiu definíciu stavby na ubytovanie a stavby na bývanie, zákon ani vyhláška MV SR č. 94/2004 touto nedisponujú a v svojich ustanovxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Stavby na ubytovanie a bývanie a s najviac dvomi obytnými bunkami sú zaradené do skupiny A a stavby s viac ako dvomi obytnými bunkami do skupiny B. Do skupixx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxovanie. Z uvedeného dôvodu budeme stavby na ubytovanie označovať napr. stavby hotelov, penziónov, motelov, horských chát pre väčší počet ubytovanýcx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxie budeme označovať najmä stavby bytových domov, a rodinných domov, čiže stavby, ku ktorým majú ich užívatelia určitý vlastnícky vzťah.
V predmetnxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x x x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxinnosti, ktorými má vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov, resp. správca účinne predchádzať vzniku požiaru. V zásade pôjde o plnenie všetxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxvania školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
-
vypracúvania, vedenia a udržiavania dokumentácie ochrany pred požiarmi,
-
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxou spracovania dokumentácie treba uviesť, že v podrobnostiach o druhoch, obsahu a rozsahu dokumentácie, ktoré sú uvedené vo vyhláške o požiarnej prevxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtipožiarnej prehliadky (záznam podľa § 14 ods. 3 vyhl.), resp. doklady preukazujúce splnenie povinnosti o kontrole požiarnych zariadení (doklady o kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxávcu viesť aj ďalšie dokumenty podľa osobitných predpisov. V tomto prípade pôjde najmä o doklady preukazujúce vykonanie pravidelných kontrol technixxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtky povinnosti okrem:
-
udržiavania zdrojov vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania (tu ide o vonkajšie zdxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrnych poplachov,
-
zriaďovania a vybavenia potrebného počtu ohlasovní požiarov,
-
spracovávania analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvením zakazuje používať a inštalovať také požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., alebo zákon č. 133/2013 Z.z. o sxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxho domu je spoločenstvo vlastníkov, resp. správca plniť z ohľadom na charakter daných stavebných objektov, ich dispozičné riešenie, ako aj účel využíxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xredpisy
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o pxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx Z.z.
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxriadne škodlivý činiteľ, ktorý poškodzuje všetky zložky lesných biocenóz a to tak biotop, ako aj rastlinnú a živočíšnu zložku. Je to náhla čiastočne alxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxosystéme spôsobuje priame a nepriame škody a podľa spôsobu vzniku sa zaraďuje k antropogénnym (u nás prevažujú) alebo prírodným škodlivým činiteľom. xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xepla.
Priame škody súvisia so znehodnotením živých stromov, spracovanej aj nespracovanej drevnej hmoty, stratou prírastku alebo zhoršením kvalxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvyše, lesné požiare predstavujú reálnu hrozbu ohrozenia ľudských životov a spôsobujú ekologickú a ekonomickú ujmu na sídlach a priľahlých urbanizovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxecnosti možno konštatovať, že príčinou vzniku lesného požiaru sú predovšetkým prírodné podmienky a sám človek. Najčastejšie vzniká z nedbanlivostix x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxpaľovanie trávy, pálenie haluziny, z hry detí so zápalkami a i. Zriedkavejšie sú prípady úmyselného zapálenia.
Tieto požiare sú nebezpečnejšie aj xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxú si enormné nasadenie počtu ľudí, špeciálnej hasičskej a niekedy aj leteckej techniky.
Ustanovenie § 6b tvoria tri odseky, pričom odseky 1 a 2 upraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xredchádzalo vzniku požiarov v lesoch (odsek 1) a následne v súvislosti s účinným zdolávaním lesných požiarov (ods. 2).
xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obsahu mapových podkladov, spôsobe a organizácii hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, rozsahu spracovania osobixxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh na vlastnosti prejazdových ciest, zvážnic, zdrojov vody na hasenie požiarov a rozčleňovacích pásov a priesekov z hľadiska ich využiteľnosti pre zásxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xese. Ide najmä o:
a)
budovanie zabezpečených ohnísk na kladenie ohňa v lese, ich označenie a následne označenie zákazu zakladania ohňa mimo uvedenýxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxýva povinnosť takéto ohniská budovať. Ide o prípady, ak vlastník lesa chce umožniť napr. návštevníkom lesoparkových oblastí, turistických oblastí axx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxípade je povinnosťou vlastníka na príslušnom území lesa (najčastejšie pri vstupe do lesa prostredníctvom lesných ciest, chodníkov a pod.) umiestniť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xľadiska; Vlastník lesa je v tejto súvislosti povinný spravovať mapové podklady, resp. už do existujúcich mapových podkladov (dokumentácie v súvisloxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxupových komunikácii (zjazdných a použiteľných lesných ciest), zdrojov vody na hasenie požiaru a pod. Zároveň je povinnosťou vlastníka lesa tieto dokxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxitu zásahu zo strany hasičských jednotiek, keďže mapové podklady im poskytnú dôležité údaje potrebné na správne a rýchle nasadenie síl s prostriedkovx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je špecifické obdobie, ktoré môže v podxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxúpiť. Podmienky a charakteristiku uvedeného obdobia upravuje § 2 vyhlášky o požiarnej prevencii pričom "čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtva vzniku požiaru je najmä:
-
suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
-
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa určenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" vyhlásený, a to spôsobom obvyklým na príslušnom území. Spravidla pôjde o informáciu všetkým obciam na území okresu, vrátane subjektov, ktoré sú vlasxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dôvody.
Počas uvedeného obdobia je povinnosťou vlastníka lesa zabezpečiť tzv. "hliadkovaciu činnosť", ktorá môže byť vykonávaná rôznymi formami. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxym monitoringom alebo iný vhodný spôsob. Z uvedeného vyplýva, že formu hliadkovania si určuje vlastník lesa vzhľadom na charakter lesa a svoje možnostxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxtipožiarnych asistenčných hliadok". Z uvedeného teda vyplýva, že osoby zaradené do tejto činnosti nepodliehajú osobitnej odbornej príprave prostrxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xali spracované harmonogramy a trasy pochôdzok a boli vybavení spojovacími prostriedkami.
Ďalšie podrobnosti sú následne upravené v citovanej vyhlxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx, ako aj ostatné povinnosti v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi, boli osobitne do zákona zakomponované na základe skúsenosti po obrovských živexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pre takto postihnuté územia spracovať a následne zrealizovať osobitné opatrenia, ktoré smerujú najmä k:
-
odstraňovaniu dreva poškodeného živexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxpožiarnych rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohxx xxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxmenej 10 m, z ktorého je odstránený horľavý materiál.
Uvedenými opatreniami sa má následne zabrániť možnému rozširovaniu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xtoré zabezpečia čo najúčinnejšie zdolávanie prípadného požiaru lesa. Ide najmä o:
a)
zabezpečenie potrebného množstva protipožiarneho náradiax xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxť bez osobitných podmienok. Pôjde najmä o lopaty, motyky, sekery, hrable, krompáče a široké lopaty a v prípadoch rozlohy lesa nad 1000 ha. aj ručné striexxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx upravuje minimálnu výmeru pre potrebu zabezpečenia náradia na úrovni 10 ha.
b)
vybavenie každého pracovného stroja používaného pri spracovaní dxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxe lesnej dopravnej siete a zdrojov vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu; Otázka včasného a bexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx však v podmienkach lesných požiarov. V týchto prípadoch je často nemožné (vzhľadom na hornatý terén a pod.) dostať sa do tesnej blízkosti hasičskou tecxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xoli využiteľné. Zákon v predmetnom ustanovení nenúti vlastníka lesa, aby budoval lesnú dopravnú sieť, poprípade zdroje vody, ukladá mu len povinnosťx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxsť a povinnosť, vzťahujúcu sa výlučne k lesom. Úlohou protipožiarnych pásov je rozčleniť väčšie kalamitné plochy príp. lesné komplexy na menšie, z dôvxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxinná vegetácia, ktorá je potenciálnym zdrojom prenosu požiaru. Do ochranného pásu nesmú presahovať ani časti korún stromov lemujúcich okraje protipxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxožiarnymi pásmi.
Povinnosťou vlastníka lesa je následne uvedené prvky ochrany lesa pre šírením ohňa zaznačiť aj do grafickej časti mapových podklxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je uvedený vo vyhláške o požiarnej prevencii.
K odseku 3
Ide o splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, rozsahu spracovania osobitných protipožiarnych opatrení pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou, drxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxzčleňovacích pásov a priesekov z hľadiska ich využiteľnosti pre zásah hasičskej jednotky.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxane obyvateľstva v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebnýxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxky zákonník v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovenia stavebného zákona.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z.z.
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
Súvisiace predpisy EÚ
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxhou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx novembra 2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxorí po splnení určitých podmienok nebudú musieť plniť úlohy a povinnosti podľa §§ 4, 5 a 8 zákona, a budeme na ne hľadieť ako na fyzické osoby.
Toto ustxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxchnické zabezpečenie ochrany pred požiarmi. Bude sa to týkať najmä malých a drobných podnikateľov, u ktorých nie je dôvod, aby realizovali niektoré naxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxu sa uvádzajú podmienky po splnení ktorých, budeme na právnickú osobu hľadieť ako na osobu fyzickú. Uvedené subjekty budú povinné v súvislosti s povinnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 24 mesiacov. Uvedenú činnosť budú povinní zabezpečiť prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou minimálne na úrovni technika požiarnej ochranxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x x x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí:
-
nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predaxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxstory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,
-
zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a
-
nevykonávajú činnosti so zvýšenýx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxky uvedené podmienky, tiež nie je povinný plniť §§ 4, 5, resp. 8 zákona a stačí, aby plnil len povinnosti definované zákonom v § 6b ods. 1 a 2. V tomto prípaxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xriestupkoch (priestupkový zákon) v z. n. p.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v z. n. p.
KOMENTÁR k § 8
Toto ustanovenie upravuje také činnosti, ktoré xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxv bylín a kríkov (suchej trávy), kde zákon taxatívne takúto činnosť zakazuje. Zároveň sa zakazuje spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve jednxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, resp. organizovať verejne prístupné podujatia na miestach a v objektoch, ktoré nie sú na takéto účely určené, a to bez predchádzajúceho písomného súhxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxení ktoré neboli na trh uvedené predpísaným spôsobom. Osobitné predpisy (najmä zákon č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovanx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxú presné podmienky na uvádzanie určitých výrobkov na trh. Okruh výrobkov sa na základe ustanovených uvedených predpisov nesmie používať, ani uvádzať xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtatných parametrov a dokladmi preukazujúcimi splnenie zhody.
Právnická osoba, ktorá prevádzkuje na základe rozhodnutia KR HaZZ SR hasičskú jedxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxušného orgánu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xechnických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxivár požiarnej ochrany obce
KOMENTÁR k § 9
Ustanovenia §§ 9 až 11 upravujú základné oprávnenia a kompetencie fyzických osôb, na ktoré sú držxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxú právnické osoby, resp. obce pri svojej činnosti práve prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou.
Hneď v úvode treba uviesť, že odbornú spôsoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxedeného ďalej vyplýva, že len fyzická osoba môže činnosti definované v § 9 aj realizovať. V žiadnom prípade nemožno uvedené činnosti realizovať prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou". Zo znenia uvedeného ustanovenix xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xodmienky získania odbor je spôsobilosti sú následne uvedené v § 11.
Zákon upravuje celkovo 4 okruhy osôb s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Zároveň uvedené ustanovenie upravuje rozsah činností, ktoré zabezpečuje obec v rámci realizácie tzv. "zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx sú oprávnené vykonávať činnosti spojené s odborným skúšaním, resp. kontrolou a čistením komínových telies. Podrobnosti o odbornej spôsobilosti uvexxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx upravuje okruh činností, ktoré realizuje pre právnickú osobu technik požiarnej ochrany. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že činnosť technika požxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
-
vykonávanie školenia o ochrane pred poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxčným stavom,
-
určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
-
organizovanie a vyhodnocxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xsobe ukladajú povinnosti. Obsah daných činnosti je daný charakterom konkrétnej právnickej osoby a pochopiteľne aj ustanoveniami vykonávacích predxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby". Treba zdôrazniť, že realizáciou uvedenej činnosti technik požiarxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požiarnej ochrany v tejto súvislosti je definovať a určiť rozsah požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby v rozsahu, ktorý si nevyžaduje konanxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxuje technikovi požiarnej ochrany určitý rozsah oprávnení, spojených napr. s dispozičnými úpravami v prevádzkovanej stavbe, ktoré však nemajú vplyv xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxtí v rámci právnickej osoby, bol do právnej terminológie na úseku ochrany pred požiarmi zakomponovaný už zákonom č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane a xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxzované v dvoch rovinách:
1.
ako kmeňový zamestnanec
2.
na základe uzatvorenej dohody o vykonávaní činnosti
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxx. 2 zákona o ochrane pred požiarmi.
Za plnenie uvedených činností nesie v plnom rozsahu zodpovednosť fyzická osoba - technik požiarnej ochrany. Trxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxonávala právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ. V danom prípade sa berie do úvahy osobná činnosť a osobná zodpovednosť fyzickej osoby. Na tecxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx xxxxx x x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxetencii, ktoré prislúchajú technikovi požiarnej ochrany možno preukázať spracovanou a riadne vedenou dokumentáciou na úseku ochrany pred požiarmix
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxej spôsobilosti. Právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, ale aj fyzická osoba (občan) bude "povinná" využiť služby špecialistu požiarnej xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xchrany spracovateľom riešenia protipožiarnej bezpečnosti danej stavby, pričom toto riešenie tvorí súčasť celkovej projektovej dokumentácie pre jxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxislosti so stavebným riešením, je špecialista požiarnej ochrany spracovateľom aj riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov (zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadaxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Právnické osoby, ktoré sa zaoberajú výrobou a vývojom výrobkov, ktoré by mohli mať vplyv aj na požiarnu bxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxvaní zhody daných výrobkov, resp. v rámci ich certifikácie.
Osobitnú oblasť tvorí činnosť špecialistu v súvislosti so spracovávaním tzv. "analýzx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxne o potrebe spracovania uvedeného dokumentu pre potreby rozhodovania o zriadení, resp. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xlastnej iniciatívy (pôjde najmä o prípady, keď bude jej snahou zmena alebo zrušenie ňou prevádzkovanej hasičskej jednotky).
Činnosti spojené s rixxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxe rodinného domu a pod.).
Osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany osvedčuje všetky dokumenty ňou realizované svojim podpisxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxuje možnosť pre osobu s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany, realizovať aj činnosti, ktoré prislúchajú technikovi požiarnej ochrxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxna.
K odsekom 6 a 7
Osobitnú skupinu odborne spôsobilých osôb tvoria tzv. "preventivári požiarnej ochrany obce". Ide o fyzické osoby, prostrednícxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxl v obci,
-
školenie kontrolných skupín obce,
-
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotkyx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnej správy na úseku ochrany pred požiarmi", ktorú obci zveril zákonodarca prostredníctvom § 23 zákona.
Okrem týchto činnosti, spracováva prevenxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxej prevencii. Ide najmä o dokumentáciu ako:
-
požiarny poriadok obce,
-
zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxych protipožiarnych kontrol, resp.
-
zoznamy členov kontrolných skupín.
Aj v tomto prípade platí, že činnosti preventivára obce môžu vykoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon čx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 12xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
KOMENTÁR k § 11
Odbornú xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx plnenie ustanovených povinností musí osoba s odbornou spôsobilosťou poznať a ovládať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxiarmi.
V § 11 sú následne definované základné podmienky a minimálne požiadavky, ktoré musí splniť každý uchádzač o získanie odbornej spôsobilostx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxoti pôvodnému stavu z roku 2001) je minimálne úplné stredné vzdelanie. U špecialistov požiarnej ochrany sa táto úroveň zvyšuje o jeden stupeň a podmienxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ďalšími podmienkami, ktoré sú predpokladom na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti je absolvovanie odbornej prípravy a u všetkých začínajúcxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlosti sa v zásade pri prvom osvedčovaní viaže na obmedzené časové obdobie maximálne piatich rokov, pričom zákon umožňuje v odôvodnených prípadoch aj oxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osôb a podmienky, za ktorých možno vydať osvedčenie aj bez overenia vedomostí a upravuje aj podmienky, po splnení ktorých možno fyzickej osobe vydať osxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxe táto oblasť zahŕňa (ods. 1) a následne ustanovenia jasne deklarujú podmienky, za ktorých môže fyzická osoba získať odbornú spôsobilosť. Odbornú spôxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa, alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru (ods. 2).
Uvedená podmienka pre špecialistov požiarnej ochrany vyplynula z charaktxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umiestňovaní technológii, posudzovaním výrobkov, spracovávaním analýz nebezpečenstva vzniku požiaru a pod. Z uvedeného dôvodu musia byť splnené pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxre požiarna ochrana. Takéto vzdelávanie sa realizuje na Strednej škole požiarnej ochrany, ktorá je vzdelávacou inštitúciou a je súčasťou HaZZ SR, ktoxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxarnej ochrany obce, zákon v § 11 odseku 3 ustanovuje minimálne úplne stredné vzdelanie.
Uvedeným spôsobom sa zákonodarca snažil (najmä novelou záxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxxxxx xxxxnoveniach sú ďalej rozšírené a zadefinované ďalšie podmienky pre získanie odbornej spôsobilosti. Základnou podmienkou pre jej získanie je absolvovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsiacov od ukončenia odbornej prípravy.
Zákon v tomto smere upravuje v svojich ďalších ustanoveniach určité výnimky, kedy nie je potrebné aby absolxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x x xxxxxx xx x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxh orgánov štátnej správy, ktoré sú vecne kompetentné na overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie príslušných osvedčení o odbornej spôsobilostix
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xískaná fyzickou osobou, je časovo obmedzená na obdobie piatich rokov. Platnosť nadobúda osvedčenie úspešným absolvovaním overenia vedomostí na príxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxj ochrany a technik požiarnej ochrany), pričom v týchto prípadoch pozostáva z písomnej a ústnej časti. v prípade overenia vedomostí špecialistu požiaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxomostí. Povinnosťou odborne spôsobilej osoby, ktorá chce vykonávať zákonom zverené úlohy aj po uplynutí tohto obdobia a opätovne získať odbornú spôsxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxvné overenie odbornej spôsobilosti ešte počas platnosti osvedčenia. Uvedená podmienka je splnená, ak sa žiadosť (prihláška na overenie odbornej spôxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxrovania odbornej spôsobilosti zo strany odborne spôsobilej osoby, je absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu, ktorý upravuje vyhláška o požiarnej xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxodľa § 11 ods. 4).
Vzhľadom na skutočnosť, že zákon umožňuje fyzickej xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxažuje sa takáto osoba aj po skončení platnosti osvedčenia za osobu s odbornou spôsobilosťou. V danom prípade však sa táto odborná spôsobilosť vzťahuje xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa odborne spôsobilú. Uvedená podmienka vyplynula najmä z praktických skúseností pri overovaní vedomostí, kedy niektorí uchádzači o odbornú spôsobixxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxdenému treba uviesť, že fyzická osoba, ktorá sa považuje za osobu s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 6 len na overovanie, nemôže realizovať v tomto oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xedomosti minimálne trikrát a zároveň vykonávala činnosti podľa § 9 minimálne 10 po sebe nasledujúcich rokov. Do obdobia desiatich rokov je započítanx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xo treťom úspešnom overení získava fyzická osoba odbornú spôsobilosť bez časového obmedzenia. Odborne spôsobilá osoba je následne povinná (ak chce aj xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xesp. od vykonania poslednej odbornej prípravy.
Uvedený druh odbornej spôsobilosti, kedy už fyzická osoba nie je povinná podrobiť sa overovaniu odxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmienky pre získanie odbornej spôsobilosti absolventov stredných, resp. vysokých škôl so študijným zameraním na oblasť ochrany pred požiarmi. Ustaxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xvereniu vedomostí bez absolvovania odbornej prípravy. Zákon v tejto súvislosti umožňuje absolventom vysokých a stredných škôl, ktorých študijne prxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxivára požiar ej ochrany. Uvedení absolventi sa môže podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti pre výkon vyššie uvedených činnosti bez absolvovania odxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xen absolventi vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrany, resp. absolventi vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornej prípravy môžu podrobiť, okrem už uvedených prípadov, aj absolventi xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxhom príslušnej základnej odbornej prípravy.
Overeniu sa možno podrobiť najneskôr do šiestich mesiacov od úspešného ukončenia príslušného štúdixx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxbilosť bez absolvovania základnej odbornej prípravy, je prerokovať obsah a rozsah študijného zamerania s ministerstvom.
V odseku 10 zákon upravuxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnky a predpoklady, ktoré sa vzťahujú k príslušníkom HaZZ SR.
V prvom rade ustanovenie deklaruje, že osobami s odbornou spôsobilosťou preventivára xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xchrany zároveň súčasne splnila niekoľko podmienok.
V prvom rade môže ísť výlučne o takého "bývalého" príslušníka HaZZ SR, ktorý disponoval počas sxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx požiarny dozor aj počas štátnej služby vykonával. Odsek 10 v tomto smere taxatívne definuje činnosti spojené s výkonom štátneho požiarneho dozoru defxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. V druhom prípade ide o činnosti, ktoré boli bývalým príslušníkom HaZZ SR realizoxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxrí priamo vykonávali štátny požiarny dozor (či už na úrovni okresu, kraja, resp. ministerstva), aj bývalí príslušníci, ktorí vykonávali hlavný štátnx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Vyhláška xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
Uznávanie odbornej kvalifixxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xÚ. Vzhľadom k tomu, že rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií bolo snahxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej kxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
Európska komisia zároveň určila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnoxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 129/2015 Z.z. (ktorým bol novelizovaný zákon o ochrane pred požiarmi), nebola oblasť uznávania odborných kvalifikácii na úseku ochrany pred požiarxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx ochrany pred požiarmi, postupovalo v SR v súlade so zákonom č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v z. n. p. S účinnosťou od 1. septembra 20xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxne príslušným orgánom štátnej správy pre danú oblasť je výlučne MV SR.
Uvedeným spôsobom boli do právneho poriadku SR pretransponované podmienky a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xepublika x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvať niektoré činnosti na úseku ochrany pred požiarmi. V zásade ide o činnosti uvedené v § 9 zákona a podmienky sú presne definované v § 11.
V § 11a sú náxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxstupy orgánu štátnej správy, ktorý bude oprávnený rozhodovať o uznaní odbornej kvalifikácie.
Zákon v § 11a upravuje podmienky pre uznanie odbornxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxaní odbornej kvalifikácie na úseku ochrany pred požiarmi" rozhoduje v danom prípade ústredný orgán štátnej správy a to ministerstvo. Pre správne posúxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených dokladov.
V prvom rade ide o predloženie "rozhodnutia o uznaní dokladu vzdelania" pričom toto rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstvx xxx x xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx iný orgán (napr. komora podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v z. n. p.).
Pokiaľ idx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 11 ods. 2 a 3 tohto zákona ("odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanix x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním").
Ďalšími podstatnými dokladmi sú doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v štáte pôvodu, pre činnosť, na ktorú žiada uznanie odbornej kvalifikácie v SR. V tejto súvislosti treba uviesť, že v zásade nikdy nepôjde o činnosť idenxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxné v SR.
Osobitným dokladom je preukázanie o vykonávaní doterajšej činnosti po dobu minimálne piatich rokov v štáte pôvodu. Zákonodarca týmto spôsxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxležitým dokumentom je doklad totožnosti žiadateľa. Po predložení všetkých uvedených dokladov (ktoré treba úradne osvedčiť), začne ministerstvo koxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxím, nevykonával činnosť minimálne päť rokov, resp. činnosť v štáte pôvodu je diametrálne odlišná od činnosti na ktorú žiada uznať odbornú kvalifikácix x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pod.), ministerstvo postupuje v súlade s ustanoveniami správneho poriadku, pričom žiadateľa vyzve na doplnenie dokladov (podania). V prípade nesplxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxtí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v štáte pôvodu, ale nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú vykonávanie činností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxky predpoklady a podmienky, ktoré ho oprávňovali na výkon obdobnej činnosti v štáte pôvodu avšak, nie sú splnené všetky predpoklady, ktoré sa vyžadujú x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxžno konštatovať, že o tento prípady pôjde prakticky u všetkých žiadateľov. V takom prípade, ministerstvo môže uložiť tzv. "kompenzačný mechanizmus"x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxe preskúšania, resp. tzv. "adaptačného obdobia". Pokiaľ si žiadateľ vyberie preskúšanie, toto sa realizuje pred komisiou zriadenou ministerstvom a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxačného obdobia, žiadateľ vykonáva odbornú prax v pracovnom pomere v Slovenskej republike pod dohľadom technika alebo špecialistu požiarnej ochranyx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxé potvrdenie o obsahu a rozsahu vykonávaných činností. Uvedené písomné potvrdenie je podkladom pre ministerstvo pri jeho rozhodovaní o splnení, respx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxká žiadateľovi nárok na vydanie osvedčenia automaticky. Ministerstvo je povinné pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky faktory, ktoré preukazujú xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxtí na úseku ochrany pred požiarmi v SR.
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxého obmedzenia. Pokiaľ ide o činnosť preventivára požiarnej ochrany, vydáva sa po splnení všetkých podmienok vždy osvedčenie bez časového obmedzenixx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnej praxe v trvaní minimálne 10 rokov. Ak žiadateľ vykonával v štáte pôvodu obdobnú činnosť, ako činnosť, na ktorú žiada uznanie odbornej kvalifikáciex xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxie osvedčenia bez časového obmedzenia platnosti.
Uplatnením tzv. "kompenzačného mechanizmu" sa žiadateľovi umožňuje podrobiť sa skúške, resp. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým spôsobom je právnom poriadku uplatnený princíp uznávania odborných kvalifikácií na úseku ochrany pred požiarmi bez akýchkoľvek prekážok.
Súvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxní odborných kvalifikácií v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx č. 36/ES/2005 zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnox xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxčnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú.v. EÚ L 343, 23.12.2011).
Hosťujúci technik požixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxe činností, ktoré zákon upravuje v § 9 ods. 2, 3 a 6. Z uvedeného vyplýva, že osoba ktorá disponuje obdobnou odbornou spôsobilosťou, alebo oprávnením, rxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členský štát"), ako sú činnosti uvedené v § 9 ods. 2, 3 a 6, môže po získaní a vydaní osvedčenia o odbornej spôsoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxáte obdobné činnosti.
Na rozdiel od uznávania odbornej kvalifikácie uvedenej v § 11a, môže získať odbornú spôsobilosť hosťujúceho technika, respx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxenskom štáte a nie sú občanmi členského štátu.
Z odseku 1 ďalej vyplýva, že uvedené osoby sú oprávnené vykonávať aj činnosti preventivára požiarnej xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxti a po splnení všetkých podstatných podmienok uvedených v odseku 1 ministerstvo. Ministerstvo zároveň vedie samostatnú evidenciu osôb, ktorým bolo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxonávať činnosti v intenciách § 9 zákona.
K odsekom 3, 4 a 5
Vzhľadom na to, že v danom prípade ide len o dočasné oprávnenie na vykonávanie určených činxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xiestich mesiacov a nemožno ju predĺžiť. V zásade sa predpokladá, že pôjde o vykonanie niektorých činností uvedených v odseku 2 § 9 zákona, ktoré chce prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxkonanie školenia, resp. odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a pod.
V súvislosti s vydaním osvedčenia hosťujúceho špecialistu požiarnej oxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx v tomto prípade pôjde o časovo obmedzené činnosti spojené napr. s vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Hosťujúci špecialista xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxfinované v odseku 5. V tejto súvislosti však treba uviesť, že odtlačkom pečiatky sa osvedčujú len písomnosti, ktoré súvisia s vypracovaním riešenia prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnej ochrany vypracováva v rozsahu činnosti spadajúcich do kompetencie technika požiarnej ochrany, resp. preventivára požiarnej ochrany obce, netrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvo vyradí z evidencie uvedené osoby. Pod pojmom vyradí sa má na mysli vyznačenie planutia doby platnosti počas ktorej, bola fyzická osoba oprávnená vykxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Vyhláška MV SR xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx o uznávaní odborných kvalifikácií
Osobitné oprávnenia
KOMENTÁR k § 11c
Osobitné oprávnenia vydávané pre potreby plnenia niektorxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xpôsobilosť a odborný predpoklad na vykonávanie zákonom ustanovených činností. Osobitné oprávnenie, tak ako osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx resp. opravou určených požiarnych zariadení, realizujú právnické osoby práve prostredníctvom fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "požiarnych zariadení", ktoré sú definované v § 2 ods. 4 zákona, ktoré možno projektovať, zabudovávať, kontrolovať, resp. opravovať. Z celého radu txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxace zariadenia,
-
elektrickú požiarnu signalizáciu (vrátane hlasovej signalizácie požiaru) a
-
zariadenia na odvod tepla a splodín horeniax
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhujú osobitné podmienky najmä pri ich kontrole, inštalácii, oprave ako aj pri ich projektovaní.
Osobitné oprávnenia vydávajú fyzickým osobám len x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxečnosti je "podnikateľ, ktorý vyťažil, vyrobil alebo iným postupom získal výrobok alebo sa za výrobcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodnx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xovozca" - § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 264/1999 Z.z.
Pre potreby presnejšieho vymedzenia pojmu "výrobca" pre účely protipožiarnej bezpečnosti stavxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxlatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, najmä po jeho dokončenej inštalácii, alebo do etapy používania, či už je určený pre potreby iných oxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdzky, sú z hľadiska funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti požiarneho zariadenia, hlavnými faktormi, ktoré v konečnom dôsledku presne identifikuxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xak zohráva výrobca zariadenia, resp. subjekt, ktorý je jeho zhotoviteľom, na stavbe veľmi dôležitú úlohu.
K odsekom 1 až 3
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx patria medzi najčastejšie používané požiarne zariadenia, ktorých základnou úloh je uhasenie požiaru v prvej fáze, to znamená že ich úlohou je použitix xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xiesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxo 20 kg pozostávajúci z ručného vozíka s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxo požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu dx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxlších, najmä technických podmienok:
-
boli na trh uvedené predpísaným spôsobom (zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o poxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxbnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v z. n. p.),
-
prevádzkujú sa predpísaným spôsobom a vykonáva sa na nich pravidelná konxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov).
Z odseku 1 jednoznačne vyplýva, že opravovať, plniť a kontrolovať hasiace prístroje možxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie vedomostí vykonáva, a osobitné oprávnenie vydáva výrobca hasiaceho prístroja a jexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsah a rozsah odbornej prípravy, ako aj spôsob overenia vedomostí si v plnom rozsahu určuje výrobca, resp. jeho splnomocnený zástupca v členskom štáxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na ktoré ich výrobca splnomocnil.
Ak výrobca hasiaceho prístroja nemá sídlo na území členského štátu, jeho povinnosťou je určiť na území SR svojho sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx SR aj viacerých splnomocnených zástupcov.
Osobitné oprávnenie sa vydáva fyzickej osobe na obdobie piatich rokov, pričom zákon v tomto smere nedefxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxo určiť aj konkrétne povinnosti a úlohy fyzickej osoby, ktoré je povinná počas výkonu svojich činností plniť. Opravovať, plniť a kontrolovať hasiace pxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxocneného zástupcu.
Pokiaľ ide o kontrolu prenosných hasiacich tu došlo prijatím zákona č. 129/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2015 k úprave a to v tomx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxja, ktorý je technicky a funkčne zhodný s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu. V praxi to znamená, že fxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxisu EN 3 výrobcu "ABC", môže vykonávať kontrolu aj prenosného hasiaceho prístroja výrobcu "XYZ", ktorý bol vyrobený a na trh uvedený podľa rovnakého texxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxkým osobám, ktoré pre nich môžu zabezpečiť pravidelnú kontrolu. Vzhľadom na uvedené je v odseku 2 uvedená povinnosť výrobcu a splnomocneného zástupcu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, adresu trvalého bydliska, evidenčné číslo osobitného oprávnenia a dxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxávať projektovanie stabilných, resp. polostabilných hasiacich zariadení, ako aj zariadení na odvod tepla a splodín horenia. V danom prípade túto činxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto prípade zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Uvedený predpis v § 5 ods. 1 písm. b) štvxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx teda môže realizovať uvedený autorizovaný stavebný inžinier, ktorý má zároveň prax v tejto oblasti minimálne tri roky. V tom prípade xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxť aj taká fyzická osoba [ods. 4 písm. b)], ktorá má minimálne úplne stredné vzdelanie technického smeru, prax najmenej päť rokov v danej oblasti a zárovex xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxojektovania stabilných hasiacich zariadení a zariadení na odvod tepla s plodín horenia od ich výrobcov.
K odseku 5
Uvedené ustanovenie upravuje oxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prípade zákonodarca určil podmienky pre fyzickú osobu obdobne, ako v prípade SHZ, avšak tu sa aj v prípade činnosti realizovanej autorizovaným stavebxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Všetky podstatné znaky právneho subjektu, ktorý sa považuje za zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia sú upravené v § 2 ods. 6 písm. b) zákona o oxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxápať činnosť fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu PTZ a zároveň spĺňa jednu z podmienok vzdelania a praxe (výhradne u elektrixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxbo podmienku vydania osobitného oprávnenia pri stredoškolskom vzdelaní a praxi 5 rokov (stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla s ploxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výhradnou podmienkou. Zákonodarca pri konštituovaní uvedených zmien v zákone predpokladal, že v budúcnosti bude možné v plnom rozsahu oddeliť otázkx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxv na úrovni harmonizovaných európskych noriem. Za zhotoviteľa PTZ podľa § 2 ods. 6 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi tak možno považovať aj takú prxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxbitné oprávnenie ňou vydané.
Podmienky na projektovanie podľa odseku 5 platia aj v prípade, ak ide len o projektovanie hlasovej signalizácie požiaxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxizácie požiaru, zákon o ochrane pred požiarmi neupravuje žiadnu lehotu jeho platnosti. V danom prípade je v kompetencii výrobcu ústredne elektrickej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxcký xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovenia osobitných predpisov na projektovanie elektxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K odseku 7
V súvislosti s prevádzkovaním PTZ, zákon o ochrane pred požiarmi upravuje základnú povinnosť pre právnické osoby, resp. fyzické osoby - poxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxotvená povinnosť "inštalovať ......vhodné druhy PTZ, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobox x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxkali oblasti tzv. "požiarnotechnických zariadení", mali za cieľ presnejšie určenie povinností tých právnych subjektov, ktoré sa zaoberajú inštaláxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe aj naďalej) používaný pojem "výrobca", a to pre účely zákona o ochrane pred požiarmi. Vzhľadom na to, že pojem výrobca pre účely ochrany pred požiarmi nxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zariadenia". Uvedeným novým pojmom budeme označovať, resp. už označujeme taký právny subjekt ktorý PTZ "... naprojektuje, zabuduje do stavby podľa sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxýrobca". Zhotoviteľom PTZ je tak právny subjekt, ktorý podľa právnej úpravy, platnej do 31. augusta 2015, realizoval činnosti a oprávnenia vzťahujúcx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých PTZ pozostáva, ak si výrobca vydanie takéhoto osobitného oprávnenix xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxevodnej dokumentácii k svojim výrobkom, že ich zabudovanie do stavby je možné len osobami, ktoré majú osobitné oprávnenie ním vydané, možno takéto komxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxe za cieľ odborné inštalovanie výrobkov - komponentov z ktorých pozostáva PTZ, do stavby vopred preškolenými fyzickými osobami, ak si charakter a techxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxil pri zabudovávaní daného komponentu do stavby podmienku, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxsť pre daného výrobcu, ale toto ustanovenie mu dáva možnosť pozitívne a kvalitatívne ovplyvňovať zabudovanie komponentu, alebo celého zariadenia (nxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Výrobcom, aj pre účely xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xa výrobcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodné meno, výrobnú značku alebo iný identifikačný znak, ktorý ho identifikuje ako výrobcu alebo xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 264/1999 Z.z.").
K odseku 8
PTZ inštalované a prevádzkované v stavbe zabezpečujú určitú mieru protipoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxru, resp. inej nežiaducej udalosti, avšak ich správne prevádzkovanie môže v prípadoch hodných zreteľa podstatne ovplyvniť možnosť šírenia požiaru a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uvedených zariadení. Jedným so základných predpokladov akcieschopnosti PTZ je ich pravidelná kontrola. Spôsob a lehoty vykonávania kontrol sú obsaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxeruje výlučne do kompetencie fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osobitných oprávnení. Tak ako v prípade hasiacich prístrojov možno aj prípade PTZ vykxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxbitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie vedomostí vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva výrobca PTZ, zhotoviteľ PTZ a ich splnomocnený zxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxornej prípravy, ako aj spôsob overenia vedomostí si v plnom rozsahu určuje výrobca, resp. jeho splnomocnený zástupca v členskom štáte. Výrobca môže usxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xíto splnomocnení zástupcovia sú v súlade s § 11c ods. 8 oprávnení vydávať osobitné oprávnenia na činnosti, na ktoré ich výrobca splnomocnil.
Príklad
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxh xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xudú následne považované za subjekt oprávnený vydávať osobitné oprávnenia pre dané činnosti ktoré upravuje § 11c zákona o ochrane pred požiarmi. K obsxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zariadenia a na aké činnosti je daná právnická osoba splnomocnená. Uvedený dokument treba predložiť spolu s ďalšími dokladmi potrebnými pri registráxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxmto prípade platí, že oprávnenie sa vydáva na obdobie piatich rokov. Ide o fixné obdobie, ktoré nemožno skrátiť.
K odseku 9
Fyzické osoby, ktoré sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrčí výrobca alebo zhotoviteľ PTZ. Ide o okruh povinností ktoré súvisia najmä s dodržiavaním predpísaných technologických postupov pri realizácii jexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx resp. zhotoviteľom. Pochopiteľne, uvedené podmienky platia len v tých prípadoch, kedy výrobca, alebo zhotoviteľ určia technologické postupy, predxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx fyzické osoby, ktoré v plnom rozsahu realizáciou a správnym technologickým postupom zabezpečujú pre vlastníka stavby aby ním prevádzkované PTZ bolo xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xo, aby jej boli čiastočne alebo úplne obmedzené možnosti vykonávania činnosti, ku ktorým ich splnomocňuje zákon.
K odsekom 10 až 13
Uvedené ustanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxiteľ PTZ alebo ich právny nástupca prestal pôsobiť v tejto oblasti,
-
výrobca PTZ alebo zhotoviteľ PTZ zanikol bez právneho nástupcu alebo
-
výxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxinuitu pri zániku výrobcu, resp. zhotoviteľa alebo v prípadoch, kedy tieto subjekty prestali pôsobiť v danej oblasti. Zákon však v tejto súvislosti záxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xydávaním osobitných oprávnení na opravu a kontrolu PTZ po subjekte, ktorý spĺňa súčasne písm. a) a b) uvedeného ustanovenia, musí preukázať, že obdobnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxornej prípravy v danej oblasti právnickú osobu, resp. fyzickú osobu podnikateľa v prípadoch, kedy sa relevantne preukáže, že pôvodný výrobca, resp. zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x podnikateľ, ktorá sa chce uchádzať o vykonávanie odbornej prípravy po výrobcovi, alebo zhotoviteľovi, ktorý zanikol, resp. prestal pôsobiť v danej oxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx:
-
výpis z obchodného registra,
-
zoznam stavebných objektov s adresou umiestnenia preukazujúci realizáciu činnosti výrobcu PTZ alebo zhotoxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx posledných piatich rokov odbornú prípravu pre vydanie osobitných oprávnení,
-
zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie.
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxvňovať vydávať osobitné oprávnenia na výkon kontrol a opráv PTZ.
Odsek 13 je splnomocňovacím ustanovením pre ministerstvo na vydanie predpisu v ktxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx stránku dokladu ktorým sa fyzickej osobe vydáva osobitné oprávnenie.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx x38/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx x4/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxa MV SR č. 169/2006 Z.z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxbezpečovanie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
Súvisiace predpisy EÚ
NARIADENIE EUxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxm sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní infoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxviteľa požiarnotechnického zariadenia a registrácia požiarnotechnického zariadenia
KOMENTÁR k § 11d
Z dôvodovej správy
V § 11d sa ustanovujú xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxácie PTZ, ako aj povinnosti v súvislosti so zabezpečením servisu týchto zariadení pre zachovanie ich akcieschopnosti. Ustanovuje sa povinnosť pre zhxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxi uvádzania stavebných výrobkov na trh a následne xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kompetentným na registrovanie PTZ, je v súlade s § 17 ods. 1 písm. t) zákona o ochrane pred požiarmi Ministerstvo vnútra SR. Konkrétnym subjektom štátnxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxgistráciu PTZ, je Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 (ďalej len "registračný orgán")
K odseku 1
Zhotovitxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonodarca presnejšie zadefinoval doteraz (ale aj naďalej) používaný pojem "výrobca", a to pre účely zákona o ochrane pred požiarmi. Vzhľadom na skutoxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxa 2015 zavedený pojem "zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia".
Uvedeným novým pojmom budeme označovať, resp. už označujeme taký právny subxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxvivalent doteraz používaného a zavedeného pojmu "výrobca". Zhotoviteľ PTZ je tak právny subjekt, ktorý podľa právnej úpravy platnej do 31. augusta 20xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxoviteľov s účinnosťou od 1. januára 2016, je zamedzenie vytváraniu nezrovnalostí a nejasností pri určovaní oprávnenosti právneho subjektu (projektxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k vykonávania akýchkoľvek zásahov do uvedených zariadení (napr. výmena komponentov a pod.). Uvedeným spôsobom právnická osoba, resp. fyzická osoba x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxi.
PTZ môže zaregistrovať aj subjekt, ktorý bol podľa doterajšej právnej úpravy považovaný za výrobcu, pričom tento subjekt bude aj naďalej jedinýx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xesp. EU) na vydávanie osobitných oprávnení podľa § 11c ods. 4 až 8 zákona o ochrane pred požiarmi. Následne budú fyzické osoby s osobitným oprávnením poxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxrdení o registrácii a podľa druhu a typu zariadenia.
Zhotoviteľ PTZ zaregistruje svoje zariadenie pred jeho prvým zabudovaním do stavby len jedenkxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnentov a pod.).
K odseku 2
Žiadosť o registráciu PTZ obsahuje názov a sídlo zhotoviteľa PTZ, identifikačné číslo organizácie (ďalej len "identifixxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľ všetky podstatné znaky, ktoré budú identifikovať jeho zhotoviteľa (výrobcu). Pôjde najmä o presný názxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxžné odlíšiť od iných PTZ rovnakého druhu a typu.
V žiadosti treba ďalej uviesť označenie registrovaného PTZ, ktoré bude v budúcnosti zhotoviteľ pouxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) ako aj prevádzkovom predpise k danému zariadeniu podľa § 11d ods. 2 písm. c). Žiadateľ je povinný v rámci splnenia podmienok registrácie v žiadosti uvixxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxtov, z ktorých bude registrované PTZ pozostávať, vrátane uvedenia ich výrobcu a uvedenia technického predpisu na jeho projektovanie,
b)
doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxovaného PTZ s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami,
V súvislosti so splnením uvedených podmienok registrácie sa uvádza nasxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xdaj umožňujúci presnú identifikáciu výrobku,
-
údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, sídlo a kontaktná adresa. Ako doplňujúce údaje možno uvxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrmy alebo SK technického posúdenia, na základe ktorého bol komponent (výrobok) uvedený na trh.
b.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xtavebných výrobkoch, tzv. "SK vyhlásenie o parametroch", ktoré pre každý z použitých stavebných výrobkov obsahuje najmä:
-
údaje o výrobcovi v rozxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxovený,
-
typ výrobku, číslo výrobnej dávky, sériové číslo, iný prvok alebo údaj umožňujúci identifikáciu výrobku,
-
označenie druhu a názov pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxsúdením,
-
systém alebo systémy posudzovania parametrov výrobku, ktoré boli použité,
-
údaje o autorizovanej osobe a o SK certifikáte, ktorý xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx technického posudzovania a označenie SK technického posúdenia, ak sa na posudzovanie parametrov použilo SK technické posúdenie,
-
výrobcom dekxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxenej za výrobcu podpísať SK vyhlásenie o parametroch, jej podpis a odtlačok pečiatky výrobcu.
SK vyhlásenie o parametroch sa vypracúva a predkladá v štxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxčujúce, ak sa predložia v tomto rozsahu a podľa § 11d ods. 2 písm. a) zákona o ochrane pred požiarmi bude postačujúce predložiť len zoznam jednotlivých kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxstrácie možno do zoznamu komponentov (výrobkov) uviesť komponenty aj od viacerých výrobcov, z ktorých môže zhotoviteľ v budúcnosti PTZ variovať.
Zhxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stavebnému úradu a dotknutým orgánom štátnej správy. Len na základe uvedených podkladov o preukázaní a splnení podstatných parametrov stavebných výxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxmentácii pre registráciu uviesť, pričom stačí uviesť len túto technickú normu. Zároveň treba v predloženej dokumentácii uviesť aj technické normy na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov a vyhlášky MVDaRR SR č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. K žiadosti sx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx PTZ,
2.
podmienok a spôsobu vykonávania kontroly a opravy PTZ.
Prevádzkový predpis PTZ je jeho dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou. Upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxky výkonu kontrola, údržby, resp. opravy zariadenia.
Potrebu spracovania a vedenia prevádzkových predpisov, ako sprievodnej dokumentácie k PTZ xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie.
V § 12 ods. vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.z. o konkrétnych vlastnostiach SHZ a polostabxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlastníka SHZ viesť sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku, ktorú tvoria o. i. prevádzkový predpis a prevádzkový denník.
Obdobná povinnosť je obxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxnia a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (EPS). Uvedený predpis upravuje v tejto oblasti ešte presnejšie podmienky vedenia danej dokumentácie.
xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx blokovú schému elektrickej požiarnej signalizácie.
Pokiaľ ide o posledný druh PTZ, povinnosť vedenia dokumentácie vyplýva z § 5 písm. a) zákona o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx xxxx xx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxncii zhotoviteľa, resp. výrobcu PTZ. Obsah daných predpisov (dokumentov) však musí v plnom rozsahu odrážať funkčné a technické vlastnosti daného zarxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdy o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a spôsobe overovania vedomostí fyzickej osoby na získanie osobitného oprávnenia na vykonávanie opravy a kontrxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pre potreby získania osobitného oprávnenia je táto oblasť výlučne v kompetencii zhotoviteľa, resp. výrobcu PTZ. Tak ako v predchádzajúcom ustanovenxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx predložiť v rámci registrácie sú:
-
okruh povinností fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie, pri vykonávaní činností spojených so zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie na vykonávanie opravy a kontroly registrovaného PTZ, s uvedením ich mena a priezviska, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxobom je v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pred požiarmi definovaný ako zhotoviteľ. Uvedený právny subjekt je oprávnený vydávať osobitné oprávxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho predpisu (napr. vyhl. MV SR č. 169/2006 Z.z. o SHZ, vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. o EPS, resp. vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii - ZOTSHxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxré sú upravené v odseku 3 citovaného § 11d. Pôjde najmä o povinnosti, ktoré súvisia s možným poruchovým stavom na zariadení, pričom zákon ukladá zhotovixxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxadom na možný rozsah poškodenia zariadení) uviesť zariadenie do akcieschopného stavu bez zbytočného odkladu, pre takéto prípady však osobitné predpxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxavu v krátkom časovom úseku, nepretržitý servis z jeho strany musí byť zabezpečený.
Obdobne to platí aj v súvislosti so zabezpečením dostupného a doxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxva v zariadeniach, ktorých je zhotoviteľ. V tejto súvislosti možno v odôvodnených prípadoch nahradiť pôvodné komponenty inými s porovnateľnými a obdxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxosť zhotoviteľa a výrobcu PTZ zverejňovať vo svojich informačných materiáloch alebo na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, ktoré majú vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxaných zariadení.
Ministerstvo v lehote 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti o registráciu zaregistruje PTZ, pričom vydá zhotoviteľovi potvrdxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxstráciu rovnakého druhu a typu PTZ, ktoré bude pozostávať z rovnakých komponentov a rovnakých výrobcov požiada viacero právnych subjektov.
Minisxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisu, ktorý upraví podrobnosti o druhoch a typoch PTZ (v danom prípade ide o prílohu č. 4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii).
Súvisiacx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny porxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
Vyhláška xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxdzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxmácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti
KOMENTÁR k § 12
Usxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xdbornú prípravu môže vykonávať len právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktoré majú na uvedenú činnosť vydané oprávnenie ministerstvomx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxťahujú na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obcí, technikov a špecialistov požiarnej ochrany ako zamestnancov a členox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxké predpoklady, určenie dĺžky odbornej praxe v danej oblasti, ako aj nanovo definované úlohy a postavenie tzv. "odborného garanta", ktorý je
de facto
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrá chce vykonávať odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi. Ide o podmienku, ktorou je vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy. Vecxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx všetky zákonom stanovené podmienky na jeho vydanie. Ide pritom o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy pre získanie odbornej spôsobilxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlenov hasičskej jednotky.
Základnou podmienkou v tejto súvislosti je skutočnosť, aby žiadateľ o vydanie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvnenia sú:
-
zabezpečenie odborného garanta s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi a odbornou praxou v danej oblasti najmenej päť xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxbornej prípravy a odbornou praxou v danej oblasti najmenej tri roky,
-
spracovanie projektu odbornej prípravy,
-
vypracovanie učebných textxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa protipožiarnej bezpečnosti pre jednotlivé druhy stavieb s popisom postupu jeho riešenia na vykonávanie odbornej prípravy špecialistov požiarnej xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konania o udelení oprávnenia. Z uvedených podmienok vyplýva, že právnická osoba, ktorá chce byť vykonávateľom a realizátorom odbornej prípravy na úsxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxe činnosti.
Zákon s účinnosťou od 1.9.2015 zavádza novú podmienku pre danú oblasť, ktorou je zabezpečenie odborného garanta s odbornou spôsobilosxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnú prípravu technikov požiarnej ochrany, odborný garant musí spĺňať uvedenú podmienku a byť technikom požiarnej ochrany s praxou minimálne päť rokov xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xa úseku ochrany pred požiarmi trvajúcu aspoň päť rokov. Uvedené znenie však treba chápať tak, že ak žiadateľ podá žiadosť o vykonávanie odbornej prípraxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 1 písm. a) vyhlášky o hasičských jednotkách.
Obdobne je to aj v ďalších prípadoch, pričom špecialista požiarnej xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxov požiarnej ochrany.
Pokiaľ ide o zabezpečenie xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxé pre niektoré oblasti odbornej prípravy nahradiť aj pedagogickým vzdelaním napr. v oblasti chémie a pod. (napr. pre odprednášanie oblasti horenia a hxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxvne neuvádza, avšak lektor musí spĺňať aj podmienku minimálnych lektorských predpokladov, či že lektorskú spôsobilosť. Lektorskou spôsobilosťou sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu činnosťou". V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v z. n. p. sa lektorská spôsobilosť preukazuje dokladom o absolvovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxlušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu najmenej po dobu šiestich mesiacov.
Spracovanie projektu odbornej prípravy, ako aj spxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxa a následne vykonávanie odbornej prípravy. Podrobnosti o obsahu, rozsahu ako aj projekte odbornej prípravy pre preventivárov, technikov a špecialixxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx aj okruhy otázok pre jednotlivé druhy odbornej prípravy.
V súvislosti s projektom odbornej prípravy pre zamestnancov a členov hasičských jednotixxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Vypracovanie učebných textov je zamerané najmä na stručnú charakteristiku okruhov otázok najmä pre ústnu časť skúšky z uvedením základných pramxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzných právnych predpisov z danej oblasti, vrátane technických predpisov, na ktoré sa tieto v svojich ustanoveniach odvolávajú. V neposlednom rade v txxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xšeobecne záväznom právnom predpise), ktorá by mala byť následne absolventom doporučená na štúdium.
Podstatnou a nezanedbateľnou podmienkou, ktxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxzpečenie na vykonávanie odbornej prípravy musí zodpovedať druhu vykonávanej odbornej prípravy, pričom obsahuje najmä:
-
uvedenia miesta vykonáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxo oblasť rozšíriť aj o priestory a materiálno technické vybavenie (napr. zoznam vecných prostriedkov požiarnej ochrany, výstrojné súčiastky hasičoxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxým druhom hasičskej techniky, resp. má možnosť vykonávať praktických výcvik na základe dohody s hasičskou jednotkou, ktorá disponuje všetkými potrexxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdnou z podmienok aj spracovanie tzv. "vzorového riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre jednotlivé druhy stavby", a to v súlade s aktuálnym právnym sxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxiarnej bezpečnosti pre jednotlivé druhy stavieb, predpokladá sa že to môže byť len osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany. Vzhxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstu požiarnej ochrany, má sa za to, že aj túto časť projektu spracováva práve táto osoba.
V súvislosti s osobou odborného garanta zákon upravuje v odsxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrný garant musí byť k žiadateľovi v pracovnom pomere, resp. musí byť jeho konateľom alebo spoločníkom. Pracovný pomer je základný typ pracovnoprávnehx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na základe pracovnej zmluvy v súlade s ustanoveniami zákonníka práce (§ 42m), resp. je konateľom, alebo spoločníkom právnickej osoby - žiadateľa. Splxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxdanie oprávnenia, resp. výpisom z obchodného registra.
K odsekom 4 a 5
V odseku 4 sú uvedené všetky potrebné údaje, ktoré presne a nezameniteľne idexxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xiadateľ preukazuje splnenie podmienok potrebných pre vydanie oprávnenia a vykonávanie odbornej prípravy. Pôjde najmä o doklady (osvedčenia o odborxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxenie podmienky dĺžky odbornej praxe odborného garanta a lektora zákon predpokladá, že žiadateľ doloží doklady o vykonávaní činnosti odborne spôsobixxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx troch rokov. V konečnom dôsledku je však pre preukázanie dĺžky praxe v danej oblasti postačujúce trvanie a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilostx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
Projekt odbornej prípravy sa predkladá v listinnej podobe tak, aby bolo následne možné v priebehu platnosti oprávnenia zo strany ministerstva, rajsxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxladom potrebným k žiadosti, je vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení odbornej prípravy. Pôjde najmä o doklady preukazujúce vlastníctvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxnnosť hasičských jednotiek, o možnosti ich využitia a pod.
K odsekom 6, 8, 9 a 10
Uvedené ustanovenia upravujú kompetenciu ministerstva vydať žiadxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxadu, že budú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky. Lehota na vydanie takéhoto oprávnenia je 60 dní od podania žiadosti. Treba uviesť, že ministxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xe obsah podania, resp. predložené doklady nie sú úplné, resp. sú nepostačujúce. V tejto súvislosti môže ministerstvo vyzvať žiadateľa na doplnenie poxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxno zo strany orgánu štátnej správy postupovať v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a konanie zastaviť ("konanie sa zastaví ak účastník konaxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx vydá procesné rozhodnutie o zastavení konania, ktoré sa doručí účastníkovi konania. Rozhodnutie musí mať náležitosti podľa § 47 správneho poriadku. xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xodľa osobitného zákona má prednosť pred správnym poriadkom.
Ak sú splnené všetky podmienky vydá ministerstvo oprávnenie, v ktorom uvedie všetky pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxpravy, na ktorú sa oprávnenie vydáva,
-
evidenčné číslo oprávnenia, dátum vydania oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a dátum jeho platnxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxe, že sa preukážu skutočnosti o tom, že právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ vykonávajú odbornú prípravu v rozpore z ich povinnosťami uvedxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh v odseku 7, a v druhom prípade hovorí o opakovanosti porušovania povinností. Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo v rozhodnutí o odobratí oprávnenia xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmi, ktorí neboli súčasťou schváleného projektu odbornej prípravy, resp. v prípadoch, kedy oprávnená osoba vydá potvrdenie o odbornej príprave bez jex xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxchádzať vykonanie dozoru nad tým ako konkrétna právnická osoba vykonáva odbornú prípravu, a to minimálne v dvoch prípadoch, aby bola splnená podmienkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa (ministerstvo, krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo), ako aj od fyzických osôb, resp. právnických osôb, ktoré majú vedomosť o porušovaní poxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkže aj v prípade konania o odobratí oprávnenia musia byť splnené všetky procesné úkony podľa tohto predpisu smerujúce k oznámeniu o začatí konania, možxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo právoplatné odobraté oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, môže požiadax xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.
Odsek 10 upravuje taxatívne prípady kedy dochádza k zániku oprávnenia okrem prípadov, že uplynie dobx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xu živnostenské oprávnenie (fyzická osoba - podnikateľ), alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o odobratí oprávnenia (odsek 8).
K odseku 7 a 11
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxkonávanie odbornej prípravy pri jej vykonávaní.
Najpodstatnejšou podmienkou a povinnosťou je vykonávať odbornú prípravu len v súlade so schválexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxožení napr. lektorského zboru. V prípade dopĺňania fyzických osôb, ktoré budú vykonávať činnosť lektorov, resp. aj v prípade odborného garanta, je moxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxtreba zo strany ministerstva začínať nové konanie o vydaní oprávnenia.
Aj ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú právnickej osoby, resp. fyzickej osoby - poxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xúvisia so zmenou štatutárneho orgánu právneho subjektu, resp. zmenou názvu právneho subjektu a pod.
Oprávnený subjekt je povinný napr. viesť predxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxie v zákone ustanovená nie je, má sa však za to, že ak platnosť oprávnenia trvá päť rokov, tomuto obdobiu zodpovedá aj vedenie dokumentácie.
Oprávnenx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
Ministerstvo je povinné viesť evidenciu všetkých subjektov, ktorým bolo vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy s uvedením názvu oprávxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxvovať podrobnosti o obsahu projektu odbornej prípravy, učebných textov, vrátane vzorov potvrdení o absolvovaní odbornej prípravy. V neposlednom raxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 311/xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x. n. p.
Vyhláška xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ISBN 80-8078-013-72004.
Protipožiarna hliadka
KOMENTÁR
Protipožiarne hliadky majú v oblasti ochrany pred požiarmi v podmienkxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxku požiarov, t.j. v preventívnej oblasti, ako aj v oblasti realizácie a výkonu prvého zásahu a vykonávania činností až do príjazdu hasičskej jednotky.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx požiaru, resp. v prípadoch, kedy by mohlo byť požiarom ohrozených veľké množstvo osôb, ktoré sa sústreďujú v určitom priestore.
Na základe uvedenéxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
V prvom prípade ide o protipožiarnu hliadku, ktorá sa zriaďuje na tzv. "miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru". Charakteristiku uvedexxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xstanovenia vyplýva, že miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú také miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzixx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,
-
usadzuje pri výrobe alebo pri manipuláxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xvzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny,
-
vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé txxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,
-
používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorexx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxbezpečenstvom vzniku požiaru vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ požiarny poriadok pracoviska, zriaďuje protipožiarnu hlixxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje vedúcemu pracoviska,
-
vykonávať nevyhnutné opatrenia pri vznixx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
V súvislosti s preventívnymi opatreniami je úlohox xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxbnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok a vypnuté všetky spotrebiče,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxvať ich kompletnosť a prístup k nim.
V súvislosti s počtom členov protipožiarnej hliadky pracoviska zákon ani vykonávací predpis nestanovuje mxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxsku, pričom ak sa protipožiarna hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, určuje sa jej vedúci. Z uvedeného teda vyplýva, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska na pracovisku na viditeľnom mieste. Tento zoznam aj s určením ich úloh tvorí súčasť požiarneho poriadxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrotipožiarne asistenčné hliadky.
Už z názvu hliadky vyplýva, že jej členova budú vykonávať asistenciu pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxniku požiaru, ich možno definovať ako také, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,
-
údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,
-
lepenie horľavých podlxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
-
nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiarux
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
Podmienky, za ktorých sa uvedené činnosti môžu realizovať ako opatrenia, ktoré treba pri ich realizácii dodržiavať a uplatniť, sú následne obsiahnuxx x xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxe xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xliadka plniť. Ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ určuje xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx
x
500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
-
300 osôb sústredených v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxených v podzemnom podlaží objektu.
Treba zdôrazniť, že okrem uvedených úloh je ďalšou podstatnou úlohou protipožiarnej asistenčnej hliadky pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sa s charakterom objektu, jeho dispozičným a stavebným riešením a charakterom únikových ciest.
Členovia protipožiarnych hliadok sa podrobujú odxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa pred vykonávaním činnosti, resp. pred začatím podujatia.
Ak sa činnosti, resp. podujatia, realizujú vo viacerých prípadoch v priebehu roka a proxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxhy protipožiarnej hliadky, pričom jej členov oprávňuje a zároveň ich zaväzuje k vykonávaniu dozoru nad dodržiavaním opatrení na zamedzenie vzniku poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxíprave jednotlivých druhov protipožiarnych hliadok.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxenie zakotvuje povinnosti fyzických osôb počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, najmä pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxrolným skupinám obce vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov a odstraňovať zistenx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkon niektorých činností, ktorých vykonávanie je spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
V roku 2009 došlo novelou zákona č. 199/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxladil niektoré povinnosti uvedených fyzických osôb s povinnosťami právnických osôb. Ide najmä o oblasti, kedy sú fyzické osoby povinné dodržiavať obxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxebo vlastnia.
K odseku 1
V odseku 1 sú zadefinované jednotlivé povinnosti fyzických osôb, ktoré možno rozdeliť do troch oblastí. V prvom rade ide o pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxá plniť povinnosti obdobne ako právnická osoba a to s ohľadom na charakter stavebného objektu v jeho vlastníctve. Pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx4 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Základnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby [písm. a) cit. ust.]. Ide o všeobecnú povinnosť, ktorá sa týka všetkých stavieb vo vlastníctve a užívaní fyxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxcovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (podľa § 9 ods. 4 zákona). Následne je povinnosťou fyzickej osoby dodržiavať všetky podmienky pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxžiarnej bezpečnosti možno realizovať len na základe spracované riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby opätovne spracovaného špecialistom poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
V súvislosti s ďalšou povinnosťou, uvedenou v písmene b), treba uviesť, že obsahuje niekoľko oblastí, ktoré sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvieb, používania rôznych technických zariadení, ako aj pri vykonávaní rôznych činností, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, konať tak, aby bolo riziko xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxektrotepelných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom. Podrobnosti o podmienkach, kxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxedne vo vyhláškach s technickým obsahom, ktoré upravujú napr. skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami, tuhými horľavými látkami a pod. (vyxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxe vyznačených zákazov a plnenie príkazov a pokynov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi. V tom prípade pôjde najmä o rešpektovanie a dodržiavanie niektxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxeniach, ktoré má svojom vlastníctve a užívaní, najmä vhodné druhy požiarnych zariadení a ďalšie hasiace látky. Okrem povinnosti takéto zariadenia obxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxlná kontrola a údržba. Ak ide o zariadenia, ktoré podliehajú osobitnému spôsobu kontroly prostredníctvom osôb s osobitným oprávnením (čiže osobou s oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxjviac používané požiarne zariadenia pri prevádzke stavieb vo vlastníctve, resp. užívaní fyzických osôb. Aj v tomto prípade je povinnosťou fyzickej oxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xykonať kontrolu vo svojich objektoch. Pôjde najmä o rodinné domy a iné stavby v užívaní. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na byty v rodinných domoch, resxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva." Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx závažného ohrozenia verejného poriadku. Ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, takéto zásahy môžu byť xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxnná kontrolným skupinám obce, umožniť vstup do všetkých priestorov, ktoré zároveň nespĺňajú charakter obydlia, za účelom vykonania preventívnych pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxto zákona. Postaveniu kontrolných skupín v tomto procese a konkrétnym úlohám obce je venovaná práve táto časť zákona a z nej vyplývajúce vyhlášky o požixxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxlyv na protipožiarnu bezpečnosť, má aj povinnosť tieto nedostatky odstrániť.
V tejto súvislosti je fyzická osoba povinná uchovávať a kontrolným oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komínov, resp. potvrdenia o kontrole požiarnych zariadení.
Fyzická osoba je povinná dodržiavať určitý rozsah povinností a najmä zásadu protipožxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxetky zásady pri uvedených činnostiach, ako aj charakteristika času zvýšeného nebezpečenstva je podrobne obsiahnutá vo vykonávacom predpise, vyhláxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdôrazniť, že pri týchto činnostiach, na rozdiel o právnických osôb, nie je fyzická osoba povinná vypracovávať ani viesť žiadnu dokumentáciu na úseku oxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxo aj s odstraňovaním ich poruchových stavov,
-
činnosti spojené so zváraním, tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xariadení alebo horľavých lepidiel, alebo o činnosti spojené s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
-
činnoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxjemových krmovín a slamy.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, treba zo strany fyzickej osoby dodržiavať najmä zákaz spaľovania hoxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. O vyhlásení a existencii času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, sa fyzická osoba dozvie najmä prostredníctvxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxch prípadoch strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia, ktoré slúžia na účely ochrany pred požiarmi.
V súvislosti so vznxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxiestoroch v jej vlastníctve, alebo užívaní. Ide o oznamovaciu povinnosť smerom k orgánu štátnej správy, pričom obdobie bez zbytočného odkladu sa chápx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxovania pravidelného čistenia a kontroly komínových telies, vrátane zabezpečenia ich odborného preskúšania osobami s odbornou spôsobilosťou. Uvedxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Podrobnosti o uvedených podmienkach sú upravené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožixxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xýstavbe a užívaní komínov a dymovodov. Fyzická osoba je v tejto súvislosti povinná plniť všetky povinnosti vyplývajúce z uvedeného predpisu. Štatistxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bol zlý technických stav vykurovacích telies (spotrebičov palív), resp. komínových telies. Pri týchto požiaroch, je každoročne zaznamenávaný najvxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxžno rozdeliť do dvoch rovín. Prvá veta daného ustanovenia ukladá jednoznačne každému, kto je vlastníkom, resp. prevádzkovateľom stavby v ktorej sa naxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxifické oprávnenie, resp. odbornosť. Uvedená povinnosť bola upravená v roku 2005 a to prostredníctvom zákona č. 374/2004 Z.z., pričom povinnosť zabezxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xo 1. júla 2004, kedy nadobudla účinnosť zmena zákona o ochrane pred požiarmi zákonom č. 374/2004 Z.z.
Fyzická osoba, ktorá užíva stavbu, v ktorej sa nxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxýva povinnosť, túto činnosť zabezpečovať kominárom, ako odborne spôsobilou osobou. Na základe skúseností a na základe poznatkov získaných najmä so šxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxé sú pripojené spotrebiče na tuhé palivo) osobami s odbornou spôsobilosťou kominára. Podrobnosti o spôsobe a lehotách pravidelného čistenia a kontroxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymoxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxinárom), táto mu vydá o tejto činnosti potvrdenie (vzor je uvedený vo vyhl. č. 401/2007 Z.z.). Ak však fyzická osoba realizuje čistenie a kontrolu svojpxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xanom ustanovení upravená povinnosť tzv. "odborného preskúšania komínového telesa", ktoré patrí výhradne do kompetencie osoby s odbornou spôsobiloxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxp. pri tzv. "zámene palivového spotrebiča, pri zmene druhu paliva" a pod. V uvedených prípadoch je jednoznačne potrebné, aby bolo takéto komínové telexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčov a zariadení ústredného vykurovania. V tejto súvislosti je potrebné zo strany fyzickej osoby dodržať všetky podmienky bezpečnej inštalácie, prevxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxi prevádzke najmä technických zariadení v podmienkach fyzických osôb, je dôležité, aby sa tieto prevádzkovali najmä podľa pokynov ich výrobcov, poprxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenia a kontroly uvedených zariadení, a to s ohľadom na xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxomnosť horľavých látok.
Fyzická osoba je povinná poskytnúť aj súčinnosť a umožniť vykonať potrebné úkony v súvislosti so zisťovaním príčin vzniku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxmedzuje okruh oblastí, ktoré je fyzická osoba povinná realizovať, je povinnosť súvisiaca s ochranou lesa pred požiarmi ak jej jeho vlastníkom, správcxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxne podmienky ochrany lesa pred požiarmi. Ide o fyzické osoby, ktoré okrem vlastníctva určitej rozlohy lesa nevykonávajú žiadne iné činnosti v objektoxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xj fyzická osoba realizovať v súvislosti s prenájmom stavieb iným subjektom. Je povinnosťou fyzickej osoby zabezpečovať plnenie opatrení z hľadiska pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxájme stavieb iným subjektom je tak povinnosťou fyzickej osoby zabezpečiť realizáciu všetkých potrebných opatrení, ak sa z nájomcom o ich realizácii nxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sú spojené s používaním otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, resp. fajčenia na uvedených miestach. Zákon vychádzx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxiku požiaru. Pôjde najmä o priestory skladov horľavých látok, rôzne priestory, kde používanú horľavé látky a pod. Pri formulácii uvedenej povinnostix xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu požiaru.
V podmienkach fyzických osôb môže ísť napr. o rôzne sklady a priestory, kde sa ukladajú ľahko zápalné horľavé látky a pod. Ako príklad možnx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeba však uviesť, že pre použitie uvedenej charakteristiky v podmienkach fyzickej osoby nie je v zákone ochrane pred požiarmi použité v § 14 ods. 2 písm. ax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhlášky o požiarnej prevencii je len odporúčacie.
Z uvedeným zákazom je spojený aj zákaz, uvedený v písmene c), ktorý už taxatívne vymedzuje činnoxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé miesta, ktoré môžu byť nebezpečné, x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a vykonávať činnosti, na ktoré nemá fyzická osoba osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ak sa takéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxktovaním, kontrolou a opravou požiarnotechnických zariadení.
Osobitnú skupinu činností, ktoré nesmie fyzická osoba realizovať, sú činnosti spxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxžia na účely ochrany pred požiarmi v rôznych priestoroch a prostrediach a ich poškodením a znefunkčnením sa podstatne znižuje úroveň protipožiarnej bxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxým privolaním hasičskej jednotky však môžu byť ohrozené ľudské životy na tých miestach, kde skutočne došlo k závažnej udalosti.
Súvisiace ustanovxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxe kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o texxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxevencii v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxdovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z.z. o zabezpečení požxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebixxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.
Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Povinnosti obce
KOMENTÁR k § 15
Nadobudnutím účinnosti nového zákonx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxona sa pojednáva najmä o povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu.
V § 15 sú definované povinnxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, ktorý spravuje a užíva svoj majetok. V druhom prípade sa budú na obec vo vzťahu k jej majetku vzťahovať všetky povinnosti ako na ktorúkoľvek inú právnicxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xožiarmi aj úlohy spojené s výkonom štátnej správy, ktoré jej zákon zveril a sú ďalej uvedené v § 23.
K odseku 1
Pokiaľ ide o plnenie povinností obce na úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx požiarmi u tých právnických osôb, ktorých je zriaďovateľom. V tomto smere je úloha obcí obmedzená na vytváranie podmienok na plnenie úloh, keďže právnxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxok sa má na mysli najmä vytváranie a poskytovanie finančných prostriedkov aj pre oblasť ochrany pred požiarmi. V praxi pôjde napr. o plnenie povinností xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku. Obce a mestá vykonávajú svoje činnosti v stavbách v ich vlastníctve a na svoju činnosť zamestnávajú v mnohých prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxestorov) v plnom rozsahu plniť povinnosti dané zákonom o ochrane pred požiarmi tak ako ostatné právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia.
Výnixxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxými povinnosťami obce uvedenými v odseku 1 písmeno b) až f) platí, že sa vzťahujú na tzv. "operatívnu oblasť" zameranú na účinné zdolávanie požiarov, rexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých prác. Zákon v svojich ďalších ustanoveniach (piata časť zákona) určuje podmienky, za ktorých sa takéto hasičské jednotky zriaďujú, vrátane ich úlxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
V súvislosti s hasičskou jednotkou je povinnosťou obce zabezpečiť najmä jej dostatočné materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hasičská technika a v ktorej sa zriadi napr. ohlasovňa požiarov pre účely vyhlasovania požiarneho poplachu v podmienkach obce. Všetky podrobnosti a pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxnosť sú obce povinné venovať zabezpečeniu zdrojov vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Do konca roku 2009 boli obce povinné vxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§ 16 ods. 3 a 4 vyhl. M SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov).
Osobitnú pozornosť je obec povinná venovať tomu, aby bolx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxičských jednotiek. Uvedené sa vzťahuje najmä na také časti v intraviláne obcí a miest, kde je realizovaná občianska výstavba a obec xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnného systému. Označovanie a udržiavanie trvalo voľných nástupných plôch a prístupových komunikácii sa vzťahuje na také zariadenia na zásah, ktoré sx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ktorú tvoria najmä tieto dokumenty (§ 36 vyhl. o požiarnej prevencii):
-
požiarny poriadok obce,
-
dokumentácia o DHZO,
-
zoznam objektov x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrotipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,
-
pxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených dokumentov preventivár požiarnej ochrany obce.
K odseku 2 a 3
Na plnenie niektorých úloh na úseku ochrany pred požiarmi, môže obec ustanxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxžiarnych kontrol v obci,
-
školenie kontrolných skupín obce,
-
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnky odbornej spôsobilosti podľa § 9 a § 11 zákona.
V odseku 3 zákon upravuje splnomocnenie pre ministerstvo na vydanie vykonávacieho predpisu, ktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxístupových komunikáciách upravené vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z.z.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Zákon č. 37/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxdnotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
KOMENTÁR k § 16
Uvedené ustanovenie definuje orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Orgánmi štátnej správy na úseku ochranx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxj len "krajské riaditeľstvo") a
-
Okresné riaditeľstvo HaZZ SR (ďalej len "okresné riaditeľstvo").
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxrany pred požiarmi sú vymedzené zákonom. Súčasťou tejto štátnej správy je aj štátny požiarny dozor, ktorý vykonávajú v rozsahu ustanovenom zákonom všxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnkcií štátu v oblasti ochrany pred požiarmi. Orgány štátnej správy plnia prevažnú časť úloh zabezpečovaných štátnymi orgánmi. Činnosť štátnej správx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xene štátu. Právnym dôsledkom takéhoto konania okrem iného je, že za prípadnú škodu spôsobenú občanom alebo právnickým osobám nezákonným rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxje aj donucovacou mocou v prípade, ak nedochádza k dobrovoľnému plneniu právnych povinností. Aj tu sú dané presné pravidlá a podmienky pre uplatnenie dxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxžno realizovať ľubovoľnými formami a prostriedkami, ale len takými, ktoré ustanovujú platné právne predpisy, resp. právne normy.
Odsek 2 náslxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xred požiarmi v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon v § 23. Zákon v tejto súvislosti zveril obci určitý okruh činností, ktoré sa realizujú prostredníctvom nxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej Republiky v z. n. p.
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskox x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxncii v z. n. p.
Ministerstvo
KOMENTÁR k § 17
Ustanovenie bližšie určuje pôsobnosť Ministerstva vnútra SR ako ústredného orgánu štáxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxlej "HaZZ SR" alebo "zbor"). Zbor je jednotne organizovaný, pričom plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými právnymx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti a je podriadený ministrovi vnútra SR. Zbor tvoria:
a)
prezídium zboru,
b)
krajské riaditeľstvá zbxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxtva vnútra SR. Činnosti v rámci výkonu štátnej správy vykonáva ministerstvo prostredníctvom Prezídia HaZZ SR (ďalej len "prezídium").
K odseku 1
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xatria výlučne do kompetencie ministerstva, pričom ostatné činnosti realizuje ministerstvo na celoslovenskej úrovni.
Ministerstvo v prvom rade xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochrany pred požiarmi, najmä riadenie a usmerňovanie orgánov štátnej správy na úrovni kraja, okresu, ale aj na úrovni obce.
V súvislosti s riadením x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xala byť podkladom pre tvorbu, resp. úpravu a zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
x xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ide o zavedenie tzv. "celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR". Ministerstvo prostredníctvom všeobecne záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Zákon v § 34 stručne definuje celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov, pričom vykonávací predpis (vyhláška o hasičských jednotkách) v prílxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxresné riaditeľstvo tieto podklady:
-
mapu kraja s vyznačenými zásahovými obvodmi jednotlivých hasičských jednotiek s členením na zbor a DHZO,
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxlne oficiálne počty obyvateľov trvale žijúcich v jednotlivých územiach zásahových obvodov,
-
zoznamy objektov, ktoré ovplyvňujú kritérium chaxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx vyžaduje, na likvidáciu požiarov a na vykonávanie záchranných prác z viacerých krajov, pričom v týchto prípadoch určuje veliteľa zásahu,
-
zabezxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxby v hasičských jednotkách a
-
zabezpečovať výkon operačného riadenia, operatívneho riadenia a činnosti s nimi súvisiace.
Tieto všetky čixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxžiarneho a v prípade ministerstva aj hlavného štátneho požiarneho dozoru. Podrobnosti o tejto činnosti sú následne upravené v §§ 25 a 26 zákona.
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xiaditeľstvom, overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistom požiarnej ochrany a určeným osobám vo veliteľsxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv zmien, veliteľov čiat a technikov špecialistov odborných služieb ZHÚ (§ 26 vyhlášky o hasičských jednotkách).
S ostatnými autorizovanými osobaxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. V súčinnosti s autorizovanými osobami zabezpečuje skúšxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý vydá ministerstvo. Je neoddeliteľnou súčasťou pri príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi. V oblasti vzdelávania na úxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx vykonávanie uvedených činností právnymi subjektmi, ktoré majú na ich vykonávanie oprávnenie. Prerokúva obsah a rozsah študijného zamerania a spôsox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxé zariadenia z hľadiska ich funkčného a technického využitia v praxi.
K odseku 2
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch zriadiť hasičskú jednxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xriadiť aj v súvislosti s poskytnutím pomoci pri záchranných prácach v rámci medzinárodnej spolupráce.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane prex xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v z. n. p.
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a Záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxj správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxvencii v z. n. p.
KOMENTÁR K § 18
V tomto ustanovení je vyjadrená kompetencia ministerstva predkladať návrhy orgánu štátnej správy na uxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx štátnej správy je v tejto súvislosti Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku technickxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov v z. n. p. Okrem iných úloh a kompetencií uvedený úrad podľa odseku 1 písm. g) citovaného § 3, udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxsterstvo spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR aj pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadavixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxsy
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, má viacero odlišností ako činnosti vo sfére mimo civilnej. Z uvedeného dôvodu treba pri výučbe, aj na stredxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx systéme treba premietnuť aj do stredných škôl požiarnej ochrany. Ministerstvo vnútra SR z uvedeného dôvodu plní hlavnú funkciu ústredného orgánu štáxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x organizácie uvedených stredných škôl požiarnej ochrany.
V tejto súvislosti je ministerstvom zriadená Stredná škola požiarnej ochrany so sídlo v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia na úseku ochrany pred požiarmi. Poskytuje úplné stredné aj vyššie odborné vzdelanie formou diaľkového štúdia. Škola neposkytuje vzdelávanie žiaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy a špecializovanej odbornej prípravy príslušníkov HaZZ SR vrátane systému celoživotného vzdelávania.
Vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na obsahxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx s udelenými oprávneniami škola vykonáva základnú a ďalšiu odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä pre technikov požiarnej ochrany a špxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xožiarmi. Od roku 2006 je škola stálym členom Európskej asociácie hasičských škôl EFSCA (European Fire Service Colleges Association).
Ministerstxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxe jeho trvania do vyhlášky ministerstva školstva.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne prxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx02 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxej správy na úseku ochrany pred požiarmi v rámci svojho územného obvodu, čiže v rámci kraja. Krajské riaditeľstvo zboru riadi riaditeľ, ktorého vymenúxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxaditeľstiev, pričom územná pôsobnosť je totožná s územnosprávnym členením SR. Okrem uvedeného riadenia výkonu štátnej správy v územnom obvode realixxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxnotlivým okresným riaditeľstvám, ako aj k obciam. Uvedené orgány štátnej správy, resp. orgány samosprávy, ktoré realizujú určitý zverený výkon štátxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podstatná časť tejto kompetencie sa tak realizuje na internej úrovni v rámci HaZZ SR, ako aj smerom k obciam. Osobitnú kategóriu riadenia štátnej spráxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxi nosné oblasti výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a na jeho realizácii sa podieľajú všetky orgány štátnej správy. Obsah a rozsah štátxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxm jeho činnostiam sa preto komentár venuje v ďalšej časti.
K písmenám c), d) a e)
Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru, patrí medzi základné druhy xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxnikateľa, ktorých činnosť v stavbách a objektoch ktoré vlastnia, resp. užívajú, predstavuje vysoké požiarne riziko a nepostačuje plnenie základnýcx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ustanovený zákonom, a preto je dôležité, aby boli všetky úkony a činnosti, ktoré smerujú uvedenému, správne deklarované v jednotlivých rozhodnutiacxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsičskú jednotku (ZHÚ, resp. ZHZ).
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo správneho aktu, ktorým je rozhodnutie. Ustanovenie § 20 uvedenú oblasť rozdeľuje do troch oblastí:
1.
Rozhodovanie o tom, že právnická osoba je pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxí, zmene alebo zrušení hasičskej jednotky v objektoch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.
Krajské riaditeľstvo je jediným orxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v právnickej osobe.
Pri rozhodovaní o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru vychádza krajské riaditeľstvo jednak na základe vlastnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsí vychádzať so spoľahlivo zisteného stavu o charaktere požiarneho rizika a požiarneho nebezpečenstva v danej právnickej osobe. Ak sú predpoklady na xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uviesť a odôvodniť. Spracovanie analýzy, ako aj prevádzkovanie hasičskej jednotky, patrí medzi opatrenia, ktoré sú povinné realizovať len právnickx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm pri jej spracovaní musí postupovať podľa ustanovení vyhlášky o hasičských jednotkách.
Pri spracúvaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru sa xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm podnikania alebo s jej súhlasom právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba vykonáva činnosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxalýzy sa predpokladá, že ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, nemôže súčasne vzniknúť viac ako jeden požiar, a stavy zamestnancox xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxvnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa (príloha č. 1 bod 1 vyhlášky o hasičských jednotkách).
Analýza sa skladá z dvoch častí, pričom:
-
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx objektoch alebo priestoroch nachádzajú, a to z hľadiska celkového zabezpečenia ochrany pred požiarmi vrátane posúdenia požiarneho rizika v jednotlxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxti sa určí aj požiarny úsek, objekt alebo priestor s najnepriaznivejším hodnotením podľa druhého bodu,
-
druhá časť obsahuje výpočet potrebného pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxjektov, ako aj potrebu hasičskej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov.
Ak prvá časť analýzy nepreukáže splnenie ustanovených podxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxhvaľuje [písm. d)]. Ak spracovaná analýzy nemá predpísané náležitosti, najmä obsahového charakteru, poprípade sa opiera o údaje, ktoré nevychádzajx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xom či schváli, resp. neschváli analýzu, preveriť všetky skutočnosti, na základe ktorých bola analýza spracovávaná. V tomto smere môže žiadať o predloxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx xxxe nastať situácia, kedy schvaľovaniu analýzy nepredchádzalo rozhodovanie o potrebe jej spracovania zo strany krajského riaditeľstva. Pôjde najmä o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxstatnému zníženiu požiarneho rizika a pod.) a charakter vykonávaných činností, chce takúto jednotku zrušiť. V takom prípade možno začať konanie o schxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa splnenie podmienok na zriadenie a prevádzkovanie hasičskej jednotky v právnickej osobe, krajské riaditeľstvo rozhodnutím určí aký druh hasičskej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiarnej ochrany [písm. e)].
Pri spracovávaní a vydávaní jednotlivých rozhodnutí postupuje krajské riaditeľstvo v súlade so správnym poriadkom, nxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxo.
K písmenám f) a g)
Zásahová činnosť hasičských jednotiek v SR spočíva nielen v zdolávaní požiarov, ale aj vo vykonávaní iných zásahov na záchranu xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakterizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx ako aj zvyšovaním počtu technických zásahov rôzneho druhu.
Podiel príslušníkov HaZZ SR na celkovom počte výjazdov hasičských jednotiek v Slovensxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx x x x xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xýjazdov hasičských jednotiek v Slovenskej republike postupne narastá, pričom v roku 2012 bol cca 12,5 %.
Príslušníci HaZZ SR uskutočnili v období pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx k dopravným nehodám). Značný podiel výjazdov je v cestnej doprave, ktorý predstavuje až 25 % z celkového počtu výjazdov za rok.
Celoplošné rozmiestxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnotlivých obcí. Do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov môžu byť, okrem hasičských jednotiek, zaradené aj občianske združenia, ktoré sa zúxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxracúva uvedený dokument (písm. f)). Výsledkom celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov (§ 3 ods. 4 vyhlášky o hasičských jednotkách) je:
-
urxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxe v závislosti od stupňa nebezpečenstva,
-
zaradenie hasičských jednotiek a dobrovoľných hasičských zborov špeciál do poplachového plánu,
-
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí zaradia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Ich zaraďovanie sa rexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxhnuté vo vykonávacej vyhláške o hasičských jednotkách. Ide o nové podmienky, ktoré sú v zákone zakotvené s účinnosťou od 1.9.2015. V priebehu roku 2016 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xreba vzhľadom na rozsiahlosť, resp. náročnosť zásahu, dislokovať na mieste požiaru, resp. inej nežiaducej udalosti väčší počet hasičských jednotiexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsp. pri mimoriadnych udalostiach spôsobených živelnými pohromami a pod.) možno zo strany krajského riaditeľstva nasadzovať hasičské jednotky z viaxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné právnickou osobou.
Pokiaľ ide o nasadenie DHZO, práve tu dochádza k aplikácii podmienok upravených v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxsahu, a to vzhľadom na ich zaradenie do kategórii hasičských jednotiek.
Výkon operačného riadenia sa realizuje práve pri nasadzovaní viacerých haxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxiteľstvo overuje odbornú spôsobilosť technikov požiarnej ochrany, pričom miestne príslušným je riaditeľstvo, kde má žiadateľ o overenie odbornej sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxť ak ide o zamestnancov vo funkcii veliteľa družstva (v ZHÚ), resp. veliteľa a veliteľa družstva ZHZ. Odborná spôsobilosť sa overuje pred skúšobnou komxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxvania odbornej spôsobilosti aj niektoré činnosti, ktoré možno definovať ako odbornú prípravu. Krajské riaditeľstvo v tejto súvislosti vykonáva odbxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxci týchto hasičských jednotiek.
Odborná príprava zamestnancov a členov je zameraná na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxičských jednotkách).
Krajské riaditeľstvo vykonáva cyklickú prípravu veliteľov družstiev ZHÚ v rozsahu 40 hodín raz za 5 rokov (§ 19 ods. 3 vyhláškx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxhĺbenie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
V rámci zdokonaľovacej prípravy krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo vykonávajú odborno-metodicxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxlosti so spracovaním a vedením evidencie na úseku ochrany pred požiarmi sústreďuje všetky dostupné informácie (napr. o požiarovosti, počte výjazdov xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi nie len na úrovni kraja, ale aj na úrovni okresu a obce.
Na úrovni operačného riadenia v automatizovanom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxalitatívne parametre. Na základe štatistických výstupov následne možno získať spätnú väzbu o nastavených pravidlách systému zabezpečujúceho likvxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určité druhy dokumentácie, pričom pôjde najmä o dokumentáciu v súvislosti so zisťovaním príčin vzniku požiarov (štatistické ukazovatele, ročenky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxých okresných riaditeľstiev môžu vypracovávať dokumentáciu zdolávania požiarov. V takom prípade pôjde o dokumentáciu, ktorá má za účel detailne popxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxvo je oprávnené v tejto súvislosti nariadiť vykonanie taktických cvičení, ako súčasť odbornej prípravy hasičských jednotiek, pričom tieto cvičenia xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xásahu a precvičovať pripravenosť a akcieschopnosť hasičských jednotiek, ako aj súčinnosť týchto jednotiek s ostatnými službami.
Taktické cvičexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia, ktorá obsahuje textovú časť a grafickú časť. Dokumentáciu vypracúva veliteľ taktického cvičenia. Vykonanie taktického cvičenia na území kraja nxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxriadil.
V rámci preventívno-výchovného pôsobenia, krajské riaditeľstvo pôsobí smerom k širokej laickej verejnosti, pritom osobitnú pozornosť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxgovaní prevenčných opatrení na predchádzanie vzniku požiarom.
K písmenu p)
Krajské riaditeľstvo je odvolacím orgánom vo veciach rozhodnutí, ktxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxí, resp. fyzickým osobám v konaní priestupkovom.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxtavení prevádzky.
Obdobne je krajské riaditeľstvo odvolacím orgánom voči všetkým rozhodnutiam v prvom stupni vydaných obcou (vylúčenie veci z poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxvu priradená novelou zákona č. 129/2015, ktorá bola účinná od 1. septembra 2015. V tejto súvislosti možno zo strany krajského riaditeľstva vykonávať dxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxditeľstvo kompetentné dozerať nad priebehom odbornej prípravy pre technikov požiarnej ochrany.
K písmenu r)
Uvedené ustanovenie upravuje kompxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxných prácach ak ide o právnické osoby, resp. fyzické osoby.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxkon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a orgxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxtrí v hierarchii orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi síce až na tretiu úroveň (ministerstvo, krajské riaditeľstvo, okresné riaditexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx
xkresné riaditeľstvo HaZZ SR koná a rozhoduje v administratívno-právnych veciach samostatne a v rámci svojho územného obvodu vykonáva štátnu správu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxom orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy okresného riaditeľstva na území hlavného mesta SR Bratislavy, nesie označenie Hasičský a záchranný útvar Hlxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxm táto činnosť spočíva najmä v koordinácií úkonov spojených napr. s likvidáciou požiarov, mimoriadnych udalostí, resp. iných udalostí, ktoré môžu nexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxornej úrovni, najmä pokiaľ ide o DHZO.
K písmenu b)
V súvislosti s výkonom štátneho požiarneho dozoru, plní okresné riaditeľstvo celkovo 8 činnostxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxné:
-
s protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domovx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxsudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, z dôvodu pomerne členitého územia SR je čas dojazdu do niektorých odľahlejších oblastí neúmerne dlhý, t.j. viac ako 20 minút, v niektorých oblastiach xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxných zborov, ktoré dokážu samostatne vykonať prvotné úkony, ako aj podporné činnosti.
Okresné riaditeľstvo je preto základným článkom na mapovanxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Na tento účel okresné riaditeľstvo vypracováva a predkladá krajskému riaditeľstvu podklady na vypracovanie celoplošného rozmiestnenia.
Efektxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnie síl a prostriedkov na zdolávanie mimoriadnych a nežiaducich udalostí.
K písmenám e) a f)
Tak ako krajské riaditeľstvo, aj okresné riaditeľstvx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xkcieschopné v rámci okresu. Uvedeným spôsobom sa zvyšuje efektivita zásahu.
Pôjde najmä o DHZO, resp. hasičské jednotky zriadené v právnických osxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx nie je znížená ich akcieschopnosť v rámci právnickej osoby.
V súvislosti s riadením, organizovaním a vykonávaním odbornej prípravy, okresné riadxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxké riaditeľstvo. Pri cyklickej príprave veliteľov DHZO okresné riaditeľstvo spolupracuje s DPO SR a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred pxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxých dôstojníkov a technikov špecialistov odborných služieb ZHÚ, ZHZ a veliteľov DHZO. Súčasťou zdokonaľovacej prípravy sú aj taktické cvičenia.
K xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xriestupkov na tomto úseku a stým spojené oprávnenie vo vzťahu k fyzickým osobám ukladať všetky možné druhy sankcií.
Okresné riaditeľstvo môže fyzixxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxé konania, resp. v tzv. skrátenom, blokovom konaní. V tomto smere má okresné riaditeľstvo nezastupiteľné postavenie. Konanie o priestupkoch je objasxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxladaní sankcií fyzickým osobám v blokovom konaní je upravený osobitným predpisom a to zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Okresné riaditeľstvo jx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xonania.
Jednotlivé skutkové podstaty, za ktoré možno uložiť sankciu na úseku ochrany pred požiarmi a ďalšie náležitosti prerokovávania priestupxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxa odbornej spôsobilosti a vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti preventivárom požiarnej ochrany obce. Uvedená kompetencia mu prislúcha z dôvxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa ochrany pred požiarmi v súlade s písm. j) tohto ustanovenia.
K písmenu i)
V súvislosti so spracúvaním a vedením evidencie ochrany pred požiarmi a pxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxditeľstvo krajské.
K písmenám j) a k)
Uvedené kompetencie zaväzujú okresné riaditeľstvo pomáhať obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xvidencie ochrany pred požiarmi a upozorňovať na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti.
Na druhej strane je okresné riaditeľstvo povinné oznamovax xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxi štátneho požiarneho dozoru. Ide o oznamovaciu povinnosť z dôvodu možnej kolízie pri výkone protipožiarnych kontrol zo strany okresného riaditeľstxx x xxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtnú pozornosť treba venovať mládeži, a to už na základných školách. Vhodným doplnením preventívno-výchovnej činnosti je aj propagačná činnosť spočíxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb sa môže uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
-
300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
-
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
V týchto prípadoch stačí, aby organizátor takéhoto podujatia, alebo vlastník objektu, realizoval opatrenia, o. i. napr. zriadenie protipožiarnex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsôb, možno ho zorganizovať a usporiadať len s predchádzajúcim súhlasom okresného riaditeľstva.
Organizátor podujatia spracuje písomný návrh opxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osôb. Ak priestor (objekt). v ktorom sa bude organizovať podujatie, nepredstavuje nebezpečenstvo pre zúčastnené osoby, resp. prijaté opatrenia totx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxduálneho správneho aktu - správneho rozhodnutia. Zároveň v rozhodnutí určuje konkrétne podmienky, ktoré treba dodržať pri usporadúvaní podujatia.
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtorým túto činnosť zakáže. Rozhodnutia musia byť vydané v súlade s ustanoveniami správneho poriadku.
K písmenu n)
Uvedená kompetencia bola do okrxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeľstva vykonávať dohľad a kontrolu ako právnická osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy. V danom prípade je okresné rixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xísmenu xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxniu rizika vzniku požiaru najmä v prírodnom prostredí. V tejto súvislosti zákon upravuje možnosť (kompetenciu) okresnému riaditeľstvu vyhlásiť tzvx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxravené vo vyhláške o požiarnej prevencii (§ 2 ods. 1 a 2) pričom platí, že ide o obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo pre celé územie okresu alebo čxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxbe nasledujúcich dní alebo
-
zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
-
ak požxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa odvolá, ak uvxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx o oficiálny dokument vydaný riaditeľom okresného riaditeľstva a oboznámenie sa s jeho existenciou (určenie obdobia odkedy uvedené opatrenie trvá) sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxstriedky (webová stránka, emailová pošta, listinné vyvesenie na úradných tabuliach prostredníctvom obcí a pod.).
Súvisiace ustanovenia zákona x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Zákon č. 221/1996 xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxprávny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (priestupkový zákon) v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochranx xx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx x. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 222/1996 Z.z. o oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
KOMENTÁR k § 22
Územnosprávne členenie Slovenskej republiky je upravexx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxenie vlády č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy. Zákon č. 221/1996 Z.z. poskytuje základxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxalizovaného štátu - okresy ako územná a správna jednotka stratili na svojom vtedajšom význame. O územnom a správnom členení hovorí aj zákon č. 302/2001 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxieho územného celku je zhodné s územím kraja.
Sídla okresných riaditeľstiev zboru a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xídla hasičských staníc, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je Vyhláška MV SR č. 55/2002 Z.z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody kraxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxé riaditeľstvo tak nie je zriadené v každom okrese podľa uvedeného územnosprávneho členenia. V §§ 3 až 10 citovanej vyhlášky č. 55/2002 sú určené sídla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxslavy vykonáva pôsobnosť okresného riaditeľstva Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochranx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxx1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v z. n. p.
Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých záxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v z. n. p.
Obec
KOMENTÁR k § 23
Ustanovenie § 23 vymedzujx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxch rovinách:
-
obec ako samosprávny subjekt (§15 zákona), ktorý je povinný plniť ustanovené povinnosti vo vzťahu k zabezpečeniu minimálnej úrovnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvajúce z §§ 4, 5, 9, 11 a nasl., a to v súvislosti s prevádzkovaní a užívaním stavieb a objektov v jej vlastníctve a pri vykonávaní rôznych činností,
x
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x x xx xx xxxxedne uvedené činnosti, ktoré má obec právo a zároveň povinnosť v rámci zverených kompetencií realizovať.
K písmenu a)
V prvom rade pôjde o vykonávaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxneho požiarneho dozoru okresné riaditeľstvo. Uvedená kompetencia sa vzťahuje aj na vykonávanie kontrol zo strany obce aj rodinných domoch a bytových xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxi ministerstvo, kraj, okres, obec), ktorý má oprávnenie vykonávať kontrolu dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi zo strany fyzickýxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu. Podrobnosti k obsahu a procesnému postupu pri ich vykonávaní sú uvedené v komentári k § 24.
K písmenu b)
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xzniku požiaru, alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, oprávnená rozhodnutím uložiť odstránenie uvedeného negatívneho stavu.
Nedostatky, ktoxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxuje obci, ktorá na základe tohto oznámenia rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.
Pri zistení požiarneho nedostatku treba pxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxených nedostatkov musí byť presne označený subjekt a miesto, kde bol nedostatok zistený, v čom nedostatok spočíva, príp. odkedy pretrváva a musia byť pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx porušenia je vždy zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, najmä vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xozhodnutí určuje lehota na ich odstránenie. Pri určovaní lehôt na odstránenie zistených požiarnych nedostatkov platí zásada, že tieto by nemali presxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxžnosti kontrolovaného subjektu splniť tieto opatrenia v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxxxx poriadku. Zároveň je dôležité, aby boli zo strany obce dodržané aj procesné podmienky, ktoré správny poriadok upravuje. Ide najmä o oznámenie o začatx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xod.).
Ak obec uložila rozhodnutím opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, je povinná vykonať po uplynutí určenej lehoty prostredníctvox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvidla vykonáva najneskôr do 12 mesiacov od dátumu vykonania kontroly, pričom sa prihliada k termínom, uloženým na odstránenie zistených nedostatkovx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxomí príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ SR.
K písmenu c)
Pri výkone preventívnych protipožiarnych kontrol, môže kontrolná skupina odhaliť aj taxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xelies a pod. V takých prípadoch je obec oprávnená (na základe relevantných podkladov od kontrolnej skupiny) vydať rozhodnutie o vylúčení takejto veci x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxlná skupina tento stav oznámi. Obec na základe tohto oznámenia vydá rozhodnutie o vylúčení veci z používania v súlade s § 64 zákona o ochrane pred požiarxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xreba doručiť subjektu bez zbytočného odkladu.
Proti rozhodnutiu o vylúčení veci z používania možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxrá bola vylúčená z používania podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona, možno až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vznixx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxií orgánu štátnej správy majú osoby, ktoré vykonávajú uvedené úkony postavenie verejného činiteľa. Obdobne táto skutočnosť platí aj v prípade vykonáxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxnnosti. Toto je najpodstatnejší dôvod, pre ktorý je táto kompetencia zakomponovaná do § 23.
Veliteľ zásahu zodpovedá za organizáciu činnosti hasixxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxkých jednotkách veliteľ zásahu podľa situácie na mieste zásahu:
-
zabezpečuje prieskum a vyhodnocovanie situácie; ak treba, vyhlasuje vyšší stuxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a nežiaducich udalostiach,
-
nasadzuje hasičské jednotky a určuje hlavný smer a spôsob zásahovej činnosti, určuje veliteľov zásahových úsekov a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxskumu, záchrany osôb alebo likvidácie požiaru prostredníctvom územne príslušného operačného strediska,
-
spolupracuje so špeciálnymi službaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe jeho označenie,
-
kontroluje dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane používania osobných ochranných pracovných prxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zásahu,
-
spolupracuje s PZ SR alebo s iným poriadkovým orgánom pri udržiavaní poriadku na mieste zásahu a v jeho blízkom okolí,
-
podáva inforxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo nežiaducej udalosti, jeho odovzdanie vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe a určenie nevyhnutných opatrení na jeho kontrolu,
-
spracúva spxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxských jednotiek
-
vyhodnocuje informácie o nebezpečenstve na mieste zásahu,
-
rozdeľuje miesto zásahu na zásahové úseky s charakteristickýx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx,
-
zabezpečuje podávanie ochranných nápojov a poskytnutie stravovania.
Vzhľadom na uvedený rozsah kompetencií a povinnosti veliteľa záxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxZO, resp. iných členov hasičskej jednotky, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti aspoň na úrovni veliteľa družstva podľa vyhlášky o hasičskxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdpisy
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej Republiky v z. n. p.
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a Záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (priestupkový zákon) v z. n. p..
Záxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrol. V odsekoch 2 a 3 následne upravuje podmienky, za ktorých sa kontroly realizujú.
K odseku 1
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že obec bude v rxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxresné riaditeľstvo. Kontrolná činnosť zo strany obce bude zameraná aj na protipožiarnu kontrolu v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrex xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x zmysle § 66 ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi nevzťahuje na:
-
vojenské objekty, objekty a stavby pre bezpečnosť štátu [§ 139b ods. 9 zákona č. 50/xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx x33/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva vznení zákona č. 441/2012 Z.z.)]. V týchto objektoch sa zabezpečujú a vykxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxcoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,
-
dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxívnych protipožiarnych kontrol v bytoch vyplýva s čl. 21 ods. 1 xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xožno zákonom dovoliť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb.
K odseku 2
Preventíxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
-
skladovanie horľavých látok,
-
stav prístupových ciest k rozvodným zariadenixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxami ochrany pred požiarmi,
-
umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.
Súčasxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elekxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu. Periodicitu kontrol v právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách alebo občanov určuje obec x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxkte a u občana.
Preventívne protipožiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa päťročnému intervalu. Obec vytvárx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xajmä na ich odborné predpoklady. Odborným predpokladom je spravidla vzdelanie, resp. praktické skúsenosti.
Preventivár požiarnej ochrany obce x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxtrolných skupín obce. Fyzické osoby zaradené do kontrolných skupín by mali mať vedomosti o základných právnych predpisoch na úseku ochrany pred požiaxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (najmä vo veľkých obciach a mestách) nemožno v priebehu piatich rokov realizovať a skontrolovať všetky zainteresované subjekty. Podstatným faktorox xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxj podstatným faktorom je aj úroveň odbornej spôsobilosti členov kontrolných skupín, ktorí zároveň nemusia spĺňať žiadnu odbornú spôsobilosť. Je posxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdicitu vykonávania školenia členov kontrolných skupín, avšak vzhľadom na ročné plánovanie kontrolnej činnosti, by mala aj periodicita školenia člexxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. Za vedúceho kontrolnej skupiny je vhodné určiť preventivára požiarnej ochxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Uvedeným spôsobom sa zabezpečí odborná úroveň vykonávania danej kontrolnej činnosti.
Obec vedie zxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xrčeného plánu na obdobie kalendárneho roka. Tento plán však v odôvodnených prípadoch možno doplniť (napr. pri vzniku nového právneho subjektu a pod.)x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxverením, ktoré vydá obec a platí len spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny (§ 69 zákona).
Členovia kontrolnej skupiny sú povinní zachovávax xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť mlčanlivosti trvá aj po splnení opatrení, ktoré boli kontrolovanému subjektu uložené (napr. rozhodnutím). O oslobodení od mlčanlivosti a jeho rozsxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlných skupín upozorňovať kontrolované subjekty (fyzické osoby, právnické osoby) na nedostatky, ktoré sa vyskytujú v ich objektoch a pri ich činnostixxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa stavby (fyzickú osobu, štatutárneho zástupcu právnickej osoby) najneskôr pri spracovaní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxarmi, čo predpokladá, že budú sami na požadovanej odbornej úrovni.
Ak pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, alebo boli ihneď odstránené, xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnych kontrol.
Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu (napr. do času ukončenia protipožiarnej kontroly a pod.) oznamuje kontxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxiť, na čo mu určí primeranú lehotu [podrobnosti o rozhodnutí sú uvedené v komentári k § 23 ods. 1 písm. b)].
Ak obec uložila rozhodnutím opatrenia na odxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtrolu, ktorou preveruje splnenie týchto opatrení. Kontrola splnenia uložených opatrení sa spravidla vykonáva najneskôr do 12 mesiacov od dátumu vykxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsplnil opatrenia uložené obcou v rozhodnutí, oznámi to kontrolná skupina obci, ktorá o tom upovedomí príslušné okresné riaditeľstvo. Okresné riaditxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxi vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiskx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxie ich stavu (§ 42 ods. 3 vyhl. o požiarnej prevencii).
Toto ustanovenie sa môže uplatniť:
-
ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a koxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xiešenie,
-
ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, obec to oznámi príslušnému inšpektorátu práce, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o Hasičskom a Záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxn č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR a o zmene niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej spráxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxhrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x 25
Štátnym požiarnym dozorom rozumieme činnosť, ktorou jednotlivé orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi (ministerstvo, krajské rixxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxarmi. V zásade pôjde v tejto súvislosti o dozor nad právnickými osoba a fyzickými osobami - podnikateľmi a v určenom rozsahu voči obciam.
Zároveň ustxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo požiarneho dozoru je zistiť, ako sa dodržiavajú povinnosti ustanovené týmto zákonom, či sa neuvádzajú na xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxuje realizácia činností s horľavými látkami a pri výstavbe a užívaní priestorov v súlade s týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho vykonanie a pod.
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxené v písmenách a) a b), a to v súvislosti s protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, okrem roxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxeho dozoru. Treba uviesť, že kontrolu dodržiavania povinností právnickej osoby, resp. fyzickej osoby - podnikateľa vykonávajú okresné aj krajské rixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxých podlaží. V uvedených stavbách vykonáva kontrolu v rámci zvereného výkonu štátnej správy obec (§ 23).
Výkon týchto protipožiarnych kontrol sa rxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, a to hlavne vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbornej prípravy a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
-
zabezpečenie dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti objektovx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xné objekty, umožnenie odvodu splodín horenia mimo objektu, umožnenie účinného a bezpečného zdolávania požiaru hasičskou jednotkou,
-
zabezpečxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxadení, zabezpečenie ich prevádzky, funkčnosti, kompletnosti a vykonávania kontrol, zabezpečenie stanoveného množstva a druhov hasiacich látok,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo, umelého alebo havarijného vetrania, označenie, spôsob plnenia a vyprázdňovania prepravných a skladovacích nádob,
-
vykonávanie xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxná príprava protipožiarnych hliadok, označenie priestorov, v ktorých sa vykonávajú činnosti, príslušnými zákazmi, príkazmi a pokynmi,
-
technxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxriadení ústredného vykurovania, ako aj technologických zariadení, v ktorých sa spracúvajú, vyrábajú alebo používajú horľavé látky,
-
zabezpečxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxcieschopnosť hasičskej jednotky.
Postup pri vykonávaní týchto protipožiarnych kontrol a kompetencie orgánov štátnej správy vyplývajú z ustxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxajú, sú orgány štátnej správy povinné realizovať ustanovenia aj procesnoprávnych predpisov, v tomto prípade najmä správneho poriadku.
Povinnosxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xykonávajú podľa ročného plánu kontrol. Na zabezpečenie koordinácie postupu pri vykonávaní kontrol predkladá okresné riaditeľstvo návrh ročného plxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxeho roka. Krajské riaditeľstvo tento návrh schváli najneskôr do 15. decembra kalendárneho roka a v jednom výtlačku vráti okresnému riaditeľstvu. V prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx žiadosti o vykonanie zmeny, ktorú musí odsúhlasiť krajské riaditeľstvo. Ročný plán kontrol obsahuje zoznam kontrolovaných subjektov, v ktorých budx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxalej len "tematická kontrola"),
c)
následné protipožiarne kontroly (ďalej len "následná kontrola"), ktorých vykonanie vyplýva z opatrení na odxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxc z predchádzajúcich kontrol vrátane uložených opatrení a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxncii.
K písmenu b)
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby tvorí neoddeliteľnú súčasť projektového riešenia stavby každej stavby. Úlohou oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxeniami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi s technickým obsahom. Pôjde najmä o vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxkumentácia stavby (podľa § 2 vyhl. MV SR č. 94/2004) musí obsahovať najmä:
a)
členenie stavby na požiarne úseky,
b)
určenie požiarneho rizika,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
určenie odstupových vzdialeností,
g)
určenie požiarnobezpečnostných opatrení,
h)
určenie zariadení na zásah.
V danom prípade všetxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxby a to v jednotlivých stupňoch konaní, ktoré upravuje stavebný zákon. Orgány štátnej správy v tejto súvislosti vydávajú záväzné stanoviská, ktoré slxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxj prevencii) sa v projektovej dokumentácii preveruje najmä:
-
vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v závisxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxiarov, možnosť a spôsob xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese sitxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxiarnej bezpečnosti stavby podľa jej druhu a účelu, a to najmä:
-
požiarnotechnická charakteristika stavby,
-
určenie požiarneho zaťaženia a pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxšenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,
-
určenie odstupových vzdialeností od stavby,
-
vybavenie stavby požiarnymi zariadeniamix
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxu stavby,
-
zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu.
Podrobný obsah projektového riešenia stavby je následne upravený v prílohe č. 8 vyhxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvým riešením v tzv. "kolaudačnom konaní."
Súčasťou posudzovania stavby v kolaudačnom konaní je overenie dokladov najmä o posúdení zhody, vykonanx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxzácie sú súčasťou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxcie je preveriť priamo na stavbe spôsob realizácie a vyhotovenia jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré majú podstatný vplyv na úroveň protipožxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx možné po finalizácii stavby v rámci kolaudácie preveriť a odkontrolovať, pretože dôjde k ich zakrytiu a pod.
Na rozdiel o protipožiarnych kontrol pxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xtavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie sa vykxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxumentácii stavby a to v procese územného, resp. stavebného konania. V danom prípade pôjde o tzv. "tematické kontroly".
V rámci prípravy na tematickx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xi posudzovanú projektovú dokumentáciu stavby alebo jej časť na služobné účely najneskôr do vydania povolenia k užívaniu stavby. Táto skutočnosť sa uvxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxymi predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré majú súvislosť s pripravovanou kontrolou.
Predmet a účel kontroly oznamuje krajské riaditeľxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtorému bolo v stavebnom konaní vydané stavebné povolenie alebo ktorý písomne ohlásil uskutočňovanie stavieb stavebnému úradu podľa stavebného zákoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxy v priebehu jej realizácie aj vlastníka stavby.
Vedúci kontrolnej skupiny, ktorá vykonala kontrolu stavby v priebehu jej realizácie, zodpovedá zx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xistení požiarneho nedostatku pri kontrole stavby v priebehu jej realizácie, ktorý má povahu rozporu so schválenou projektovou dokumentáciou alebo s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxne určeným miestom a rozsahom nesúladu, t.j. presným a úplným vymedzením porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxže byť dlhší ako jeden rok, najneskôr však do začatia kolaudačného konania.
K xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxov štátnej správy realizujú. Úlohou tejto činnosti, je zistenie takých skutočností, ktoré relevantne preukážu a identifikujú príčinu vzniku požiarxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxáva o zásahu alebo odborný posudok o príčine vzniku požiaru, alebo požiarnotechnická expertíza.
Obsahom odborného posudku o príčine vzniku požiaxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxaru,
-
vyhodnotenie porušenia opatrení a povinností podľa osobitných predpisov (napr. vyhl. MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxké požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxvrhu na uloženie sankcie podľa § 59 a 61 zákona.
Odborné posudky o príčinách vzniku požiarov a požiarnotechnické expertízy sa využívajú najmä xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx štátnej správy, obsahujú:
-
počet požiarov podľa ich druhov,
-
príčiny vzniku požiarov,
-
počet zachránených, zranených a usmrtených osôx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi,
-
vyhodnotenie porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi v súvislosti s výkonom štátneho požiarxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxo-výchovných a organizačno-technických opatrení.
Na celoslovenskej úrovni vypracováva každoročne rozbor požiarovosti Požiarnotechnickx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xykonáva zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v súlade s § 23 zákona. Organom štátnej správy, ktorý jediný má kompetenciu v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxne činností, ktoré sú obci zverené v § 23. Výkon kontroly ostatných činností obce (napr. podľa § 15) je nad rámec uvedenej kompetencie.
Kontrolou obcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pred požiarmi. Okresné riaditeľstvo vykonáva kontroly obcí podľa plánu, ktorý je spracovaný na obdobie kalendárneho roka.
Okresné riaditeľstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxnámenie sa môže odovzdať pri otvorení kontroly. Kontrolu vykonáva spravidla kontrolná skupina. Na vykonanie kontroly vydáva riaditeľ okresného riaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxch zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi treba presne a úplne zistiť skutočný stav veci. Pri formulácii zisteného nedostatku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xredpisu v oblasti ochrany pred požiarmi, s ktorým je zistený stav v rozpore. Pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov sa určuje lehoxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti, obťažnosť splnenia, ako aj možnosti obce splniť tieto opatrenia v požadovanom rozsahu v danej lehote. Ak okresné riaditeľstvo zistilo pri kontrolx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxdených kontrol, ktoré realizuje podľa § 25 ods. 1 písm. e) okresné riaditeľstvo, možno obec preverovať ako vykonáva zverený výkon štátnej správy a to v xxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx veciach zvereného výkonu štátnej správy zákon umožňuje vykonávať aj kontrolu pripravenosti a akcieschopnosti hasičských jednotiek, vrátane kontrxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxe - podnikateľovi, ako hasičských jednotiek zriadených obcou.
Pokiaľ ide o kontrolu hasičských jednotiek v právnickej osobe, ktorou je ZHZ a DHZO, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxíslušným orgánom na výkon kontroly krajské riaditeľstvo.
Orgány štátnej správy postupujú pri výkone kontrol v súlade s ustanoveniami tohto zákonx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxo zákona je zápisnica, ktorá obsahuje všetky zistené skutočnosti, najmä však skutočnosti, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných práxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xieto skutočnosti upozorňovať a prostredníctvom uložených opatrení zabezpečiť nápravu protiprávneho stavu.
Opatrenia na odstránenie zistenýcx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xisteného nedostatku a možného spôsobu jeho odstránenia. Z uvedeného dôvodu je možné, že napr. v zápisnici z protipožiarnej kontroly bude pri piatich zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxožených opatrení, pričom vo väčšine prípadov (okrem kontroly stavby v priebehu jej realizácie) je na kontrolu plnenia daná objektívna lehota 12 mesiaxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xáujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky a posudzovanie zhody, ak nie sú určené osobitným predpisom (napr. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxnickými požiadavkami na ich bezpečnosť podľa tohto zákona a technických predpisov, a to spôsobom, ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa zákona č. xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxjom požiaru. Úlohou orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, je vykonávať dohľad nad uvedenými výrobkami. V danom prípade pôjde o všetky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxo požiarneho dozoru. Pôjde najmä o výkon protipožiarnych kontrol, posudzovanie stavieb v kolaudačnom konaní, resp. pri zisťovaní príčin vzniku požixxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxie.
Orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami podľa zákona č. 264/1999 Z.z. (§ 30 ods. 1 a 2) sú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpixxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa trh bolo vydané vyhlásenie o zhode, a ak to technický predpis vyžaduje, či sú označené značkou zhody,
-
vlastnosti určených výrobkov uvedených na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x odseku 2
Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je oprávnený vstupovať do objektov a zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatexx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.
Uvedená kompetencia je nevyhnutná pre realizáciu uvedenxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xkladovania horľavých látok priamo v sklade, nemohol by relevantne posúdiť, či daná činnosť a podmienky sú v súlade s právnymi predpismi na úseku ochranx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zistenými protipožiarnou kontrolou, alebo o skutočnostiach súvisiacich so zisťovaním príčin vzniku požiaru, vrátane vyhotovovania kópií dokumenxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxj osobe v čase výkonu kontroly, resp. zdokumentovanie stavu na požiarisku. Osobitne v prípade zisťovania príčin vzniku požiarov, je vyhotovenie obraxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx by bola veľmi nízka, resp. nulová.
Obdobne je to aj v prípadoch zistených nedostatkov, ktoré sú zistené v rámci protipožiarnej kontroly.
Osobitxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vo veci uloženia sankcie voči právnemu subjektu, sú uvedené dokumenty dôležitými podkladmi pre vydanie meritórneho rozhodnutia.
Orgán vykonávaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxe kontroly obsahuje:
-
názov okresného riaditeľstva alebo krajského riaditeľstva, ktoré kontrolu vykoná,
-
číslo protokolu písomnosti a dátxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxtroly,
-
termín vykonania kontroly,
-
určenie vedúceho kontrolnej skupiny a jej členov,
-
druh kontroly a jej obsah a rozsah,
-
číslo zxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstva alebo riaditeľa krajského riaditeľstva,
-
odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky.
K odseku 3
O úkonoch vyxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxicu, v ktorej uvedie označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia vrátaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdrenie a podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo zodpovedného zástupcu fyzickej osoby - podnikateľa. Prílohou zápisnice je obrazový záxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxteného požiarneho nedostatku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbecne záväzného právneho predpisu o ochrane pred požiarmi, s ktorým je zistený stav v rozpore. Základom pre určenie porušenia je zákon o ochrane pred poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx ustanovenie pozitívne vymedzuje niektoré druhy stavieb, na ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie staxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxj projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, prostredníctvom orgánov štátneho požiarneho dozoru, ktoré sú uvedené v xx xx xx xxx
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxbného zákona) sú:
-
budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkroxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx 15 m,
-
oporné múry,
-
podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,
-
reklamné stavby, na ktorých najväčšia inforxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xx xx xxxxx xxxzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m, sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxnskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení
-
podzexxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxcií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmivxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxpojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
-
nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechodx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.
V daných prípadoch, a ak sa pre dané druhy stavieb vypracováva riešenie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrneho dozoru.
K odseku 5
Ide o splnomocňovacie ustanovenia pre vydanie vykonávacieho predpisu, v ktorom sa upravia podrobnosti o vykonávaní štátxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontroly v rámci štátneho požiarneho dozoru. Konkrétne ide o osobné spisy zamestnancov právnickej osoby z dôvodu preverenia realizácie školenia o ocxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x § 4 písm. g) povinnosť pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov "umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektox x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie".
Uvedená povinnosť je zákonom zakotvená z dôvodu, aby pri vykonávaní protipožiarnych kontrol v ráxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ďalších povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Jednou z ďalších povinností je tiež povinnosť uvedená v § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 a to "zabezpexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxeľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch..."
Pre potreby preverenia splnenia uvedenej povinnosti majú orgány štátneho požiarneho dozoru právo vyžxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxznamu zamestnancov právnickej osoby, následne možno preveriť či títo sa podrobili školeniu ochrane pred požiarmi. Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxlení zamestnancov o ochrane pred požiarmi obsahuje dátum vykonania, obsah a rozsah školenia, mená, priezviská a podpisy školených osôb. Na základe texxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnanci právnickej osoby.
Za osobný spis zamestnanca možno považovať všetky informácie zamestnávateľa o konkrétnom zamestnancovi, a to bez ohľadu na xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxu, k akému sa spracovávajú. Zamestnávateľ by mal evidovať len informácie vzťahujúce sa na predmet dohodnutého pracovnoprávneho vzťahu. Predmetom prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvy.
Obsahom osobného spisu zamestnanca sú údaje, ktorými má právo disponovať zamestnávateľ a zamestnanec. Skutočnosti, ktoré zamestnávateľ zhroxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ako dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Predloženie osobného spisu zamestnanca ako celku, pre potreby výkonu protipožiarnej koxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstí osobného spisu, a to hlavne doklady preukazujúce začiatok resp. ukončenie pracovného pomeru (pracovnú zmluvu a pod.). Uvedené dokumenty možno vyxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovného pomeru pred termínom vykonania školenia a pod.).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právne predpisy
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (spxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v zx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtavebného zákona.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z.z.
Vyhláška MV Sx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxonávajúce štátny požiarny dozor
KOMENTÁR k § 26
Ustanovenie upravuje osobitne kompetencie ministerstva v rámci výkonu štátneho požiarnxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx distribúcie a používania.
K odseku 1
V xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xstredných orgánov štátnej správy, ktoré im vyplývajú z § 3 od. 1 a 3 zákona. Ide o kontrolu na úseku ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré ústrexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Druhú oblasť tvorí kontrola a dozor na tých ústredných orgánoch do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva, hlavne xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxvislosti s posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxx uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov,
-
pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo,
-
ktoré sx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxch a viacerých krajov. V druhom prípade ide o stavby, pre ktoré nie sú v Slovenskej republike spracované všeobecne záväzne právne predpisy z hľadiska prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxhradí, a to z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.
Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor na uvedených stavbách xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Pokiaľ ide o zisťovanie príčin vzniku požiarov, ministerstvo koná len v obzvlášť závažných prípadoch požiarov, kedy dôjde k usmrteniu resp. zraxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxrtízy, pri ktorých:
-
boli usmrtené najmenej tri osoby,
-
bolo zranených najmenej desať osôb alebo
-
vznikla priama škoda 300 tisíc eur a viaxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch na trh z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré nie sú určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov (zák. č. 264/1999 Z.xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx posúdenie takéhoto výrobku vyhradiť. Spravidla pôjde o výrobky, ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť úroveň protipožiarnej bezpečnosti.
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx krajského, resp. okresného riaditeľstva), že výrobok uvádzaný na trh vykazuje nedostatky v oblasti protipožiarnej bezpečnosti, požiadať výrobcu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znáša všetky náklady spojené s predložením výrobku v nevyhnutne potrebnom množstve a s požadovanou dokumentáciou.
Ak posudzovaný výrobok nevyhoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe uložiť aj iné opatrenia, napr. úpravu tých časti výrobku, ktoré sú nevyhovujúce.
Na konanie podľa § 26 ods. 2 a 3 sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxtne právne predpisy
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxých požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxnávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky MV Sx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxvieb, v z. n. p.
KOMENTÁR k § 27
Ustanovenie § 27 upravuje konkrétne kompetencie krajského riaditeľstva pri výkone štátneho požiarnexx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xraja posudzovať dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v úzexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxamu, ako aj vtedy, ak ministerstvo, aj krajské riaditeľstvo posudzuje dokumentáciu takých stavieb, ktoré presahujú územie dvoch okresov.
Druhú sxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxčnosti (napr. podlažnosť, vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami, obsadenosť osobami a pod.) určuje krajské riaditeľstvo interným doxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx je následne na okresné riaditeľstvo predložená projektová dokumentácia takej stavby, ktorá spĺňa podmienky definované interným dokumentom vydanýx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v kolaudačnom konaní podľa schválenej projektovej dokumentácie.
Pri vykonávaní prípadných kontrol uvedených stavieb v priebehu ich uskutočňovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx postup pri výkone protipožiarnych kontrol v rámci štátneho požiarneho dozoru.
V písm. d) je krajskému riaditeľstvu daná kompetencia vykonávať aj xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxdla pôjde o také právnické osoby, resp. fyzické osoby - podnikateľov, ktoré predstavujú v svojich objektoch vysoké požiarne riziko, prevádzkujú hasixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxtvo musí mať vedomosť o výbere uvedených subjektov, aby nedošlo v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru ku kolízii medzi uvedenými orgánmi.
Zároxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Krajské riaditeľstvo v súvislosti so zisťovaním príčin vzniku požiaru, rieši také prípady, ktoré sú definované ako závažné. Ide o prípade, kedy:
x
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx
Postup krajského riaditeľstva pri zisťovaní príčin vzniku požiaru je následne upravený pokynom Prezidenta HaZZ SR.
Krajské riaditeľstvo jx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x podnikateľa. jeho kompetencia je v tomto smere vymedzená len na ZHÚ, čiže hasičskú jednotku zloženú so zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť ako svoxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxotkách.
Procesný postup je následne upravený v Pokyne Prezidenta HaZZ SR, pre výkon protipožiarnych kontrol v rámci ŠPD (podrobne v § 25)
V súvisxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx) je povinnosťou krajského riaditeľstva a zároveň jeho oprávnením upozorňovať na nedostatky v požiarno-bezpečnostnom vyhotovení výrobkov. Informxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtrol a pod.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 4xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xožiarov v znení vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z.z.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxnosti, ktoré upravuje § 25, pričom v niektorých prípadoch je jeho kompetencia obmedzená okruhom činností, ktoré prislúchajú ministerstvu, alebo kraxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. dvoch okresov, a ktoré si prostredníctvom interných aktov riadenia vyhradili ministerstvo a krajské riaditeľstvo, posudzuje všetky stavby (okrem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxnych kontrol a posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých záxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx x99/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z.z.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxR k § 29
Uvedené ustanovenie upravuje kompetencie ministerstva a krajského riaditeľstva na vykonávanie kontrolnej činnosti, ktorá je zameraná na vxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, ako tieto orgány štátnej správy realizujú tzv. "výkon štátneho požiarneho dozoru" v rozsahu, ktorý je im zverený zákonom.
Obec sa v tejto súvislosxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxobám, resp. fyzickým osobám - podnikateľom [u ktorých xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxátneho požiarneho dozoru", je preverenie, ako kontrolované orgány štátnej správy realizujú a aplikujú im zverené kompetencie ustanovené zákonom, a xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xožiarneho dozoru, ako aj o preverenie činností ktoré so štátnym požiarnym dozorom priamo súvisia. Pôjde najmä o preverenie dodržania všetkých povinnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxx xxde je predmetom hlavného štátneho požiarneho dozoru kontrola realizácie aj ďalších úkonov smerujúcich napr. k vyvodeniu zodpovednosti za neplnenie xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xykonať kontrolu v ktorejkoľvek právnickej osobe, resp. fyzickej osobe - podnikateľovi, voči ktorým boli bol smerovaný štátny požiarny dozor (napr. pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxnisterstvo, je v odseku 2 dané oprávnenie krajskému riaditeľstvu, vykonať kontrolu plnenia zverených úloh pri výkone štátneho požiarneho dozoru zo sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvne predpisy
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnx xxxxxxxxx x xx x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n p.
Vyhláxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
PIATA ČASŤ
HASIČSKÉ JEDNOTKY
PRVÁ HLAVA
DRUHY A ZRIAĎOVANIE HASIČSKÝCH JEDNOTIEK A xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe aj vo vykonávaní iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, majetku aj životného prostredia. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia je vývox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxh pohromách, nehodách v cestnej doprave a pri iných haváriách, ako aj zvyšovaním počtu technických zásahov rôzneho druhu.
Zákon vo svojej piatej čaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxžiarov, ale aj v prípadoch živelných pohrôm a nežiaducich udalostí. V § 30 sú definované jednotlivé druhy hasičských jednotiek, a to hlavne z hľadiska xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxarov, vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a pri nežiaducich udalostiach zohráva tzv. "Hasičský a záchranný zbor", ktorý je zložený x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxkone v § 2.
Pokiaľ ide o HaZZ SR, tento vznikol v roku 2002 (1. apríla 2002, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zboxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxmi. Zbor sa buduje podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti, pričom je podriadený ministrovi vnútra SR.
V § 3 zákona č. 315/2001 Z.z., sú definovaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, nežiaducich udalostiach a pri ochrane životného prostrxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých prác pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
-
zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
-
na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxx podieľa:
-
na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, nežiaducich udalostiach a na poskytovaní zdravotnej staroxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxkytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.),
-
na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubyxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxmi (§ 5 ods. 5, § 8 a 12 zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.) aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať obrazové alebo iné záznamy o priebehu zásahu, záchranných prácach alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenia osobitných predpisov, (napr. zákon č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi. V neposlednom rade zbor poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxranou majetku a životného prostredia v rámci SR. Všetky ďalšie podrobnosti o činnosti zboru a jeho postavení pokiaľ ide o činnosť hasičskej jednotky upxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxah pôsobnosti jednotlivých zložiek zboru (ministerstvo, krajské riaditeľstvo, okresné riaditeľstvo).
K odseku 2
V odseku 2 sú následne uvedené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zákon uvedené jednotky rozdeľuje do dvoch kategórií a to v závislosti od toho, v akom vzťahu k hasičskej jednotke je subjekt - hasič, ktorý vykonáva danú xxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xHÚ, ako aj u ZHZ, pôjde o zamestnancov subjektu (právnickej osoby, resp. fyzickej osoby - podnikateľa). Aj v tomto smere je však dôležité rozlíšiť tzv. "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx - podnikateľa.
V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. ZHÚ zriaďuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ na základe rozhodnutia xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxisku alebo najneskôr do polovice prvej fázy rozvoja požiaru,
-
z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxceho prášku,
-
zabezpečuje sa okrem hasiacich látok aj dodávka vody na ochladzovanie otvorených technologických konštrukcií alebo ďalších objexxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby evakuovať nielen vybudovanými únikovými cestami, ale aj náhradnými spôsobmi evakuácie, napríklad zásahovou špeciálnou hasičskou technikoux xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy zdatnými, odborne pripravenými a zdravotne spôsobilými zamestnancami hasičskej jednotky a na ich ochranu povrchu tela sú potrebné osobné ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxriálov.
Právnická osoba (najmä v súvislosti s § 5 zákona) zriaďuje hasičskú jednotku na základe podmienok, ktoré vyplývajú z analýzy nebezpečenstva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. na základe vlastného rozhodnutia (ide o prípady, keď subjekt už prevádzkuje hasičskú jednotku a chce ju zrušiť, resp. zmeniť jej charakter).
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx zásah do desiatich minút od ohlásenia požiaru ohlasovni požiarov alebo vykonať zásah na konci prvej fázy rozvoja požiaru,
-
z analýzy vyplynie potxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xložitých podmienkach a evakuácia ohrozených osôb sa vykonáva po stavebne riešených únikových cestách podľa požiarneho evakuačného plánu so sprievoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že požiar sa nerozšíri na susedné objekty, požiarne úseky alebo priestory,
-
sú v objektoch s vysokým požiarnym rizikom inštalované požiarne zarxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxanné pracovné prostriedky na ochranu celého povrchu tela,
-
treba vykonať zásah s odborne pripravenými členmi hasičskej jednotky.
Krajské riadixxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xybavenie, ktoré umožnia vykonať účinný zásah už v prvej fáze rozvoja požiaru a ZHZ na čas príchodu posilovej jednotky na miesto zásahu a jej materiálno-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xomto zákone, najmä v § 33 a následne. Základnou podmienkou je počet obyvateľov obce a následne ďalšie možnosti spolupráce s inými hasičskými jednotkaxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxsne deklaruje, že zamestnanec v tejto jednotke vykonáva svoje činnosti ako svoje zamestnanie. Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec v ZHÚ nemôže byť povxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxé jednotky na úrovni ZHÚ, zabezpečujú prostredníctvom uvedených osôb aj iné činnosti (napr. strážnu službu a pod.). Uvedené však nie je v súlade s § 30 odxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxení do činnosti hasičských jednotiek na báze zboru sa predpokladá, že títo spravidla nevykonávajú svoje činnosti ako zamestnanie. Z uvedeného vyplývxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xch hlavnou pracovnou činnosťou, ktorá je zároveň nosnou časťou pracovných zmlúv, je činnosť, ktorá vôbec nesúvisí s činnosťou a úlohami hasičskej jedxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť ako svoje zamestnanie. Toto je však v plnom rozsahu na rozhodnutí právnickej osoby.
Pokiaľ ide o fyzické osoby, ktoré sú zaradené v DHZO, aj tu zákon xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxý hasičský zbor z členov, ktorý budú vykonávať určené činnosti ako svoje povolanie. V takom prípade, by išlo o zamestnancov obce, keďže pri zriaďovaní Dxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xejto oblasti upravuje, nemožno hovoriť o dobrovoľnosti pri rozhodovaní o jeho zriaďovaní, ale o dobrovoľnosti vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré budú xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxžiarnej ochrany. Ani toto však nie je podmienkou a členom DHZO môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom DPO SR a zároveň spĺňa všetky podmienky dané zxxxxxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxitej miery kontinuity s ostatnými hasičskými jednotkami, určitý stupeň primeranosti. Uvedenú zásadu si musia osvojiť zriaďovatelia uvedených jednxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxetenciu príslušného ministerstva a zároveň mu aj ukladá povinnosť spracovať vykonávací predpis o podrobnostiach v súvislosti s organizáciou a radenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Zákox xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x znení vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z.z.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
x xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xriaďovanie hasičskej jednotky v podmienkach právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa na ochranu svojho majetku, a to na základe jej vlastnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe najmä o podmienky súvisiace so spracovaním analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.
Odsek 1 zároveň upravuje možnosť, že právnická osoba môže zrixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxným prvkom oprávnenie vydané ministerstvom v súlade s § 17 ods. 1 písm. q) tohto zákona.
Ak o povinnosti zriadiť hasičskú jednotku v právnickej osobex xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xednotky a základné materiálno-technické vybavenie. Uvedené rozhodnutie je pre právnickú osobu záväzné a je povinné ho realizovať, čiže naplniť tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy na vykonanie účinného zásahu pri zdolávaní požiaru pre určený požiarny úsek, objekt alebo priestor, ako aj potrebnej hasičskej techniky, hasiacich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa požiarov). Výpočtom sa v súlade s prílohou č. 1 ods. 7 vyhlášky o hasičských jednotkách zisťuje najmä:
-
predpokladaný rozvoj požiaru vzhľadom na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxom úseku,
-
stanovenie najkratšieho predpokladaného času voľného šírenia sa požiaru,
-
množstvo a druh hasiacej látky potrebnej na zdolanie xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xožiaru,
-
počet zamestnancov alebo členov, vybavenie zásahovou základnou a špeciálnou hasičskou technikou a vecnými prostriedkami zabezpečujxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxe,
-
potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky na zabezpečenie najvyššej možnej ochrany zamestnancov,
-
možnosť poskytnúť pomoc hasičxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxuje prípady, kedy nebude potrebné zo strany právnickej osoby zriadenie hasičskej jednotky, a to aj v tom prípade, keď o tom rozhodne krajské riaditeľstxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxsp. ďalšie právnické osoby. Takáto dohoda musí mať písomný charakter a na jej platnosť sa vyžaduje súhlas príslušného krajského riaditeľstva.
Súhxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosť. Pôjde najmä o zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky pre všetky zainteresované právne subjekty, pričom dôležitú úlohu tu zohráva najxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxku 4
Hasičskú jednotku zriadenú v právnickej osobe na základe spracovanej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a následného rozhodnutia krajskéxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx vydáva vo forme rozhodnutia a to na základe spracovanej a predloženej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru pre objekty právnickej osoby. Ak nie sú spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xúhlas na žiadnu zmenu týkajúcu sa prevádzkovania hasičskej jednotky.
Nesúhlas sa vydáva aj formou rozhodnutia, voči ktorému možno so strany právnxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktorým sa upravia podrobnosti o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, čiže jej obsah, jednotlivé časti, ako aj dôvody kedy sú splnené poxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 3xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravix x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxčských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z.z.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrác v obci. V súčasnosti sú zaraďované aj do požiarno-poplachových plánov okresných riaditeľstiev. Obec ako zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu, zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zriadiť ohlasovňu požiarov a podobne.
x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx mesačne a podľa § 17 ods. 6 vyhlášky určuje aj spôsob overovania teoretických vedomostí a praktických zručností členov. Často zabezpečujú činnosti, xxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxním, pomocné práce pri zdolávaní rozsiahlych lesných požiarov alebo povodniach).
Ustanovenie § 33 následne upravuje jednotlivé podmienky ktorx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxor obce (DHZO)", vyplýva najmä z historických daností, keďže hasičstvo ako aj dobrovoľné hasičstvo má na území Slovenskej republiky dlhú históriu. Prxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxo-policajný poriadok Jozefa II. a následne požiarno-policajné štatúty obcí, požiarne poriadky obcí a miest, vrátane predpisov upravujúcich postavxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxmosprávny subjekt, zriadiť na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce.
V odxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxou dohôd o zabezpečení tejto činnosti prostredníctvom inej hasičskej jednotky.
Ak je počet obyvateľov obce nižší ako 500, nie je povinnosťou obce zxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxňuje obciam vytvorenie dohody medzi HaZZ SR, hasičskou jednotkou právnickej osoby, alebo občianskymi združeniami zaradenými do celoplošného rozmixxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnálne a materiálno-technické podmienky realizovať činnosti aj pre DHZO, ktoré súvisia s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác.
Vlxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxv sú upravené vo vyhláške o hasičských jednotkách (§ 4 a prílohy č. 1b a 1c).
K odsekom 3 a 4
Pre účely efektívneho vynakladania xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xednotka bude následne zabezpečovať činnosti uvedené v odseku 1 a následne v § 35 pre tieto obce. Podmienkou platnosti takejto dohody, je jej prerokovaxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia síl a prostriedkov, ktoré realizuje práve krajské riaditeľstvo.
Na čele DHZO stojí jej veliteľ, ktoré si vymenúva a odvoláva obec, a to prostrednxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týmto zákonom a následne vyhláškou o hasičských jednotkách. Podmienky vzdelania v tejto súvislosti uvedené predpisy neupravujú.
Ak obec nespĺňa xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xú upravené v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise na úseku ochrany pred požiarmi.
K odseku 5
Členstvo v DHZO je podmienené dovŕšením veku 18 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxe samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí,
-
podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútorxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé a snehové kalamity a povodne.
Základnými podmienkami, okrem minimálneho veku 18 rokov, aby bolo možné uvedené činnosti realizovať je najmä zdxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxstnej jazdy (§ 37 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v z. n. p.).
Uvedené podmienky na členov DHZO sa kladú z dôvodu náročnosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prednostnej jazdy, ktorí musia spĺňať osobitné podmienky.
K odsekom 6 a 7
Uvedené ustanovenia umožňujú obci požiadať prostredníctvom Dobrovoľnxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa posúdenia príslušnému krajské u riaditeľstvu, ktoré na základe § 20 písm. g) tohto zákona zaradí príslušný DHZO do príslušnej kategórie, na základe xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xplnení všetkých podmienok.
Určenie stupňa nebezpečenstva pre územný obvod sa uskutočňuje na základe výsledného súčtu bodov, ktoré získalo katasxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxm počtu obyvateľov sa rozumie počet obyvateľov v katastrálnom území obce alebo mesta; v tomto počte sa berie do úvahy iba počet trvalo bývajúcich obyvatxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obce/mesta "Kui",
-
Kritérium výjazdov k zásahom "Kz". (Hodnota kritéria Kz sa určuje na základe vykonaných výjazdov k zásahom zboru v katastrálnxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxt hasičských jednotiek (HJ) a čas ich dojazdu na hodnotené katastrálne územie obce.
DHZO sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa III. až VII.
-
hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých nemá zbor dostatočné plošné pokrytie a nexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxahu "1 C" vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,
2.
základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxíklad vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvaxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,
b)
zásaxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxzpečných látok v doprave alebo pri technologických procesoch ako sú napríklad budovanie a obsluha improvizovaných dekontaminačných pracovísk, zásxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe a zachytenie unikajúcich prevádzkových kvapalín, stabilizácia vozidla a pod.,
3.
únikoch ropných látok do vodných tokov ako sú napríklad budovxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxosť:
a)
absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi hasičskej jednotky, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsoxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prexxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a kategorizácie prác,
d)
dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
e)
dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,
i)
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostavix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xHZO kategórie A1.
Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť DHZO sú uvedené v prílohe č. 1b vyhlášky o hasičských jednotkách. Minixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx žiadosti o zaradenie do kategórie je aj dokumentácia preukazujúca splnenie stanovených podmienok. Ak DHZO prestane po zaradení do kategórie spĺňať uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do nižšej kategórie, ak na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce nie je v žiadanej kategórii potrebný. Zároveň krajské riaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxdený do kategórie D.
Obec je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť krajskému riaditeľstvu všetky skutočnosti, ktoré by podstatným spôsobom mohlx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xydanie predpisu, ktorý bude obsahovať všetky podrobnosti o zriaďovaní DHZO, o ich zaraďovaní do kategórií, ako aj ďalšie podrobnosti o určovaní počtu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxvenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxa pri práci v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Zákon č. 315/19xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxriedkov bol do zákona a následne ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä vyhlášky o hasičských jednotkách) zavedený zákonom č. 129/20xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxcie a najmä rozmiestnenia hasičských jednotiek, okrem jednotiek HaZZ SR. Uvedený systém počíta s postupným začlenením najmä DHZO, resp. občianskych xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxčité základné zásahové úkony, napríklad na obmedzenie šírenia požiaru alebo záchranu osôb do príjazdu príslušníkov HaZZ SR a určité typy bude možné vyxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx
x xxedeného dôvodu sú najmä v odľahlejších oblastiach potrebné lepšie vybavené a vystrojené hasičské jednotky dobrovoľných zborov, ktoré dokážu samostxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, bol podiel DHZO na zásahovej činnosti pomerne nízky. Podľa štatistiky sa za posledných päť vyhodnotených rokov obecné hasičské zbory podieľali na záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxologické xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxriedkov realizované aj vybavovanie jednotlivých DHZO najmä technickým a materiálnym vybavením, tak, aby boli schopné čo najefektívnejšie realizovxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxinančnej podpory" podľa § 4b vyhlášky o hasičských jednotkách.
Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z:
a)
paušálnej xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyžiadania pomoci operačným strediskom HaZZ SR (ďalej len "operačné stredisko"),
c)
iných finančných príspevkov.
Paušálna finančná podxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx
x
x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x1,
-
3 000 eur pre DHZO kategórie A,
-
2 000 eur pre DHZO kategórie B,
-
700 eur pre DHZO kategórie C.
K odseku 1
Celoplošné rozmiestnenix xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xzemia. Rozhodujúcu úlohu zohráva okrem ministerstva, ktoré určuje základné podmienky celoplošného rozmiestnenia, krajského riaditeľstva, ktoré xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a poskytuje podklady pre krajské riaditeľstvo na vypracovanie celoplošného rozmiestnenia. Okresné riaditeľstvo najlepšie pozná konkrétne podmiexxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxpečiť dojazd hasičskej jednotky a poskytnutie pomoci pri vzniku požiarov a iných nežiaducich udalostí v čo najkratšom časovom úseku. Uvedený úsek je vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe a pod. V týchto prípadoch je dôležitá súčinnosť a nasadenie veľkého počtu síl a prostriedkov, čo je možné práve prostredníctvom DHZO, ktoré disponujú xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxú na plnení obdobných úloh ako hasičské jednotky a ktoré sú definované zákonom o ochrane pred požiarmi. V danom prípade ide o združenia občanov, ktoré sú x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxobkovú činnosť, podnik a pod. Ide o združenie občanov v oblasti ochrany pred požiarmi, pričom uvedené združenia musia spĺňať podmienky charakteristixxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xch úloh na úseku ochrany pred požiarmi podľa tohto zákona (§ 57).
K odseku 2
Ide o splnomocňovacie ustanovenie, ktorým ministerstvo vydá predpis, oxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi sú upravené vo vyhláške MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxiarnej ochrany v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v z. n. p.
Zákxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Úlohy xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v § 30 ods. 1. Pôjde najmä o likvidáciu požiarov a vykonávanie záchranných prác. Záchranné práce sú činnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostrexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxti a úlohy hasičskej jednotky sú všeobecne uvedené, pričom základnou úlohou každej hasičskej jednotky je záchrana života a zdravia osôb, ochrana majexxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xealizovať aj ďalšie úlohy. Ustanovenie § 35 v odseku 1 ich vymenováva v základných ukazovateľoch, pričom následne v odseku 2 je vložené splnomocňovacxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxia:
a)
zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a vecných prostriedkov,
b)
vykonávanie odbornej prípravy svojich zamestnancov a člxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxu,
d)
vypracúvanie a vedenie dokumentácie hasičskej jednotky.
Ad a)
Hasičská technika vo vybavení hasičskej jednotky a vecné prostriexxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxť adekvátny zásah, a tým hasičská jednotka neplní úlohy, ktoré sú jej dané legislatívou. Hasičská technika vo vybavení hasičskej jednotky je zaradenáx
x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpravy alebo na zabezpečenie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak nedôjde k zníženiu jej akcieschopnosti,
-
do zálohy na plnenxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxže byť súčasťou odbornej prípravy.
O zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy alebo mimo prevádzky rozhoduje veliteľ hasičskej jedxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxsaná údržba a kontrola technického stavu a ani vecné prostriedky, na ktorých sa zistili iné prevádzkové vlastnosti, než predpisuje výrobca, alebo iné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxo-technické vybavenie určené v rozhodnutí krajského riaditeľstva.
V súlade s § 6 ods. 6 vyhlášky o hasičských jednotkách sa za minimálne vybavenix xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vybavenie, sa považuje, ak má akcieschopnú:
-
cisternovú automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou,
-
hadicxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxcii požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého zamestnanca alebo člena hasičského družstva,
-
vecné prostriedky na rozoberaniex xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxažovať za akcieschopnú. Vyhláška o hasičských jednotkách ďalej upravuje aj ďalšie podmienky a úlohy, ktoré musí plniť hasičská jednotka.
Ad b) a c)
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxkej jednotky je taktiež bez zbytočného odkladu informovať krajské riaditeľstvo o výjazde na zásah a zasielať mu správy o svojich zásahoch. V prvom prípxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxáciu ďalej poskytuje okresným riaditeľstvám, a to v súvislosti s možným nasadením uvedených jednotiek v rámci okresu, resp. kraja.
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxskej jednotky je upravený vo vyhláške o hasičských jednotkách (§§ 30 a nasl.). Základnú dokumentáciu tvorí:
-
kniha o výkone služby (strážna kniha)x
x
xxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch cvičení a previerkových cvičení,
-
dokumentácia na úseku strojnej služby:
-
prevádzkový denník o používaní hasičského automobilu a agregáxxx
x
xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnych dýchacích prístrojov,
-
záznam o kontrole ochranných odevov,
-
prevádzkový denník plniaceho zariadenia,
-
dokumentácia na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxtácia na operačnom pracovisku alebo v ohlasovni požiarov:
-
kniha výkonu služby na operačnom stredisku a v ohlasovni požiarov,
-
kniha ohlásenxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxestnanci alebo členovia určení veliteľom hasičskej jednotky. Kontrolu vedenia dokumentácie vykonáva veliteľ hasičskej jednotky, ktorý určí aj spôxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxdňový plán (podľa § 10 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v z. n. p.)
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ocxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Povinnosti zamestnanca alebo člena hasičskej jednotky
xxxxxxxx x x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxhy umožňujú zabezpečiť určitý stupeň organizácie pri zásahu a zodpovednosti za ich priebeh, odbornej pripravenosti a fyzickej zdatnosti.
Dôležixx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xložkou každej hasičskej jednotky je družstvo (§ 5 ods. vyhl. o hasičských jednotkách). Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie tri osoby až osem osôb. Veliteľ hxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx fyzickej osoby - podnikateľa zaradení do hasičskej jednotky sa zaraďujú do týchto funkcií:
-
hasič,
-
hasič záchranár,
-
technik - strojníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnej služby,
-
veliteľ čaty, vedúci technik špecialista,
-
veliteľ zmeny, veliteľ stanice, vedúci oddelenia, operačný dôstojník,
-
zástxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx
-
technik - strojník,
-
veliteľ družstva, technik špecialista odbornej služby,
-
veliteľ jednotky.
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Uvedené osoby sú povinné v rámci svojho zaradenia plniť určite povinnosti, pričom v hasičskej jednotke platí princíp podriadenosti a nadriadenosti mxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x6 upravujú následne konkrétne povinnosti.
K odseku 1
Každý zamestnanec, alebo člen hasičskej jednotky je povinný podriadiť sa pri svojej činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxť zúčastňovať sa v potrebnom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatnosti. Len odborne a fyzicky zdatný hasič je schopný plniť všetky úlxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxca hasičskej jednotky.
K odseku 2
Aj keď je zamestnanec alebo člen odborne, fyzicky a zdravotne spôsobilý v teoretickej rovine, samostatné vykonáxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxní tejto prípravy sa musí podrobiť záverečnej skúške a ak bude úspešný môže, vykonávať uvedené činnosti samostatne. Obsah a rozsah základnej odbornej xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxť zaradená do hasičskej jednotky, ak spĺňa podmienky veku, zdravotnej a právnej spôsobilosti, ale až do ukončenia základnej odbornej prípravy sa môže xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa pôjde o rôzne pomocné činnosti a pod.
K odseku 3
Uvedený odsek jednoznačne zakazuje zamestnancom, alebo členom hasičskej jednotky vykonávať akéxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxsekom 4 a 5
Toto ustanovenie zakotvuje výsostne postavenie veliteľa hasičskej jednotky vo vzťahu k jej členom a zamestnancom. Zároveň na neho kladie xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxba (ZHU, ZHZ).
Ak zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky zanedbá, alebo opakovane poruší základné povinnosti jemu dané týmto ustanovením v odsxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
Zákon č. 129/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany v z. n. p.
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 725/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxx/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Povinnosti zriaďovateľa haxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx, najmä obce, mestá, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia.
Zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinný zabezpečiť základné personálne, oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxter. Splnenie uvedených povinností umožňuje zabezpečiť trvalú akcieschopnosť hasičskej techniky, a vecných prostriedkov hasičskej jednotky tak, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xriestorové podmienky na plnenie úloh jednotky, má sa na mysli zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov, resp. členov hasičskej jednotky, ktorí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxajského riaditeľstva, resp. sa určujú na základe zaradenia DHZO do kategórie.
V tejto súvislosti je dôležité, aby boli pre uvedené potreby vytvorexx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečenia akcieschopnosti hasičskej jednotky je zriadenie a fungovanie tzv. odborných služieb. Vyhláška o hasičských jednotkách definuje, v ktxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxu, protiplynovou a spojovacou službou. Uvedené tri služby zriaďuje vždy ZHÚ.
ZHZ a DHZO zriaďuje minimálne dva druhy služieb, a to službu strojnú a sxxxxxxxxxx
xx xx x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochraxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnického prostriedku slúži na odber hasiacej látky z jej zdroja, na dopravu, usmernenie, tvarovanie a riadenie prietoku hasiacej látky na požiarisko, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xdolávanie výšok a voľných hĺbok a prostriedok určený na uvoľňovanie a rozoberanie konštrukcií pri zásahu a zabezpečenie ostatných činností),
-
oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxostriedky na poskytovanie prvej pomoci, prostriedky na určenie škodlivosti prostredia a prostriedky na likvidáciu požiaru alebo úniku nebezpečnej xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi zásahu, zber, spracovanie a distribúciu informácií o zásahovej činnosti hasičskej xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxiace látky, dekontaminačné látky a sorpčné látky,
-
ostatné prostriedky.
Ad d) a f)
Ohlasovňa požiarov má dôležitý význam tak v povinnosxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo hasičskej jednotky zabezpečuje:
-
nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov alebo nežiaducich udalostí spravidla zo svojho zásahového obvoxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva, a
-
spracúva prehľady a zmeny aktuálneho stavu síl a prostriedkov; zníženie akcieschopnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvne požiarov a operačného pracoviska je uvedené v prílohe vyhlášky o hasičských jednotkách a zohľadňuje charakter a druh hasičskej jednotky.
Ad ex
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a iných činností, ktoré sú upravené aj v prílohe vyhlášky o hasičských jednotkách (príloha č. 3 Zásad výkonu strojnej služby).
Ad g) a h)
Odbornú xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x)
Zriaďovateľ je tiež povinný na vyžiadanie okresného riaditeľstva predložiť údaje o materiálno-technickom vybavení hasičskej jednotky a zásahxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx01 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o intxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.
Zákon č. 355/2007 Z.xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie poxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxje za akcieschopnú, ak je dodržaný minimálny početný stav slúžiacej zmeny a materiálno-technické vybavenie určené v rozhodnutí krajského riaditeľsxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo v analýze nebezpečenstva vzniku požiaru (pokiaľ ide o právnickú osobu), resp. na základe príslušnej kategórie hasičskej jednotky obce.
Materiáxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sebazáchranu, prostriedky na ochranu dýchacích ciest, prostriedky na ochranu povrchu tela, prostriedky na poskytovanie prvej pomoci, prostriedky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdenia, signalizačné zariadenia a výpočtová technika umožňujúca informačnú podporu veliteľovi zásahu, zber, spracovanie a distribúciu informácií x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxej jednotke zriadené,
-
hasiace látky, dekontaminačné látky a sorpčné látky,
Uvedeným spôsobom sa zabezpečí, že takto disponovaná hasičsxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxky používajú na iné účely, pričom hasičská jednotka nedisponuje ich adekvátnou náhradou, dochádza k zníženiu jej akcieschopnosti, resp. k úplnej neaxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxcich udalostí. V prípade potreby sa môže použiť aj na vykonávanie odbornej prípravy alebo na zabezpečenie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vznikx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxti dochádza najmä v prípade, keď jednotka nedisponuje požadovaným minimálnym počtom zamestnancov alebo členov hasičskej jednotky, napr. vykonávanxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xchopná plniť úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú so zákona o ochrane pred požiarmi.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi
Rovnošata a funkčné označenie
KOMENTÁR k § 39
Uvedené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe rovnošatu a funkčné označenie len pre členov DHZO.
V odseku 1 zakotvuje kompetenciu obce ako zriaďovateľa DHZO určiť si súčasti a zásady používanix x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxteľ zároveň aj zabezpečuje rovnošatu a jej súčasti pre svojich členov. Umožňuje sa odlišnosť rovnošiat s tým, že zriaďovateľ by mal vypracovať zásady nxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxlušnosti k hasičskej jednotke (ods. 3).
Zriaďovateľ DHZO poskytuje členovi DHZO rovnošatu. Strih rovnošaty má byť riešený tak, aby umožňoval bezpxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvej strane blúzy nad chlopňou horného vrecka. Označenie príslušnosti k DHZO je umiestnené na vonkajšej strane ľavého rukáva rovnošaty.
Uvedené poxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Odborná príprava a overovanie vedomostí
KOMENTÁR k § 40
Oxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvanie odbornej prípravy v štyroch oblastiach. Okrem uvedených oblastí treba zdôrazniť, že odbornú prípravu tvorí príprava teoretická, praktický výxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xealizuje formou overenia vedomostí.
Druhou oblasťou odbornej prípravy je tzv. "zdokonaľovacia príprava", ktorá sa vykonáva v priebehu výcvikovxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxšných veliteľov hasičskej jednotky.
Absolvovanie špecializovanej odbornej prípravy, ktorá je ukončená overením vedomostí, je jednou z podmienxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx riadiacich funkciách pripravujú na ďalšie overenie vedomostí, spravidla v päť ročných intervaloch.
K odseku 1
Odsek definuje základné zameranix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
K odsekom 2 a 3
Odborná príprava zamestnancov a členov je zameraná na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxncov vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom v rozsahu 400 hodín. Z uvedenxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xtorú určí ministerstvo. Skúška sa spravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom a skončí sa teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí zrxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xred požiarmi,
-
organizácia výkonu služby v hasičských jednotkách,
-
technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,
-
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxkytovania predlekárskej prvej pomoci,
-
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti,
-
fyzická príprava.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxestnancov je súčasťou výkonu služby. Termíny vykonávania zdokonaľovacej prípravy členov určuje zriaďovateľ.
Zdokonaľovacia príprava zamestnxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvu vykonávajú velitelia všetkých stupňov a určení zamestnanci podľa ročných plánov zdokonaľovacej prípravy.
Zamestnanci sa na záver výcvikovéhx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxčskej jednotky.
Pokiaľ ide o zdokonaľovaciu príprava členov tá trvá šesť hodín mesačne vo výcvikovom roku; vykonáva ju zriaďovateľ, ktorý určuje jxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxokonaľovacej prípravy krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo vykonávajú odborno-metodické zamestnania veliteľov, vedúcich oddelení, operxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx x x overovania odbornej spôsobilosti na určené funkcie v hasičskej jednotke,
-
z odbornej prípravy na získanie odbornosti na výkon špeciálnych činnxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx činnosti súvisiace s výkonom služby.
Špecializovaná príprava zamestnancov a členov na účely odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobixxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxorných služieb.
Špecializovanú prípravu veliteľov DHZO, veliteľov družstiev DHZO a veliteľov ZHZ v rozsahu 24 hodín vykonáva okresné riaditexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xeliteľov DHZO okresné riaditeľstvo spolupracuje s DPO SR a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi.
Odbornú prípravu na získanie xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch, na obsluhu hasičskej techniky a na činnosti súvisiace s výkonom služby, vykonáva ministerstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxckou osobou - podnikateľom, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
Cyklická príprava zamestnancov a členov zaradených do funkcií, na ktorých výkon sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach, ktoré sa vyžadujú na opätovné overenie odbornej spôsobilostxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxkej jednotky a jeho zástupcu,
-
veliteľa zmeny, čaty a družstva,
-
technika špecialistu odborných služieb.
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjmu (§ 136 ods. 1 Zákonníka práce: "Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občiaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inakxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx x x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu vykonávať len zamestnanci a členovia ktorí majú požadovanú odbornú spôsobilosť. Odborná spôsobilosť na výkon uvedených funkcií sa požaduje pred zaxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa podrobujú zamestnanci a členovia až po absolvovaní špecializovanej prípravy alebo cyklickej prípravy.
Ustanovenie § 24 vyhlášky o hasičských jxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx ZHZ,
-
veliteľ čaty ZHÚ,
-
veliteľ družstva ZHÚ,
-
technik špecialista odbornej služby ZHÚ,
-
veliteľ DHZO,
-
veliteľ družstva DHxxx
x
xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx. o hasičských jednotkách), ktorý upravuje podrobnosti o vykonávaní odbornej prípravy hasičských jednotiek, jej rozsahu a obsahu, o preverovaní fyxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxp overovania odbornej spôsobilosti.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Právomoc a povinnosti veliteľa zásahu
KOMENTÁR k x xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na mieste zásahu. Ide o iné povinnosti ako tie, ktoré sú uvedené v § 36 zákona. V danom prípade pôjde o právomoci a povinnosti, ktoré sú priamo spojené so zxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho velenia. V tejto súvislosti budú princípy velenia vychádzať z profesionality jednotlivých veliacich osôb, ktoré sú priamo odvodené od charakteru x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa organizáciu všetkých činnosti na mieste, a to aj vrátane zodpovednosti za použitie vecných prostriedkov, techniky a pod. Je dôležité, aby preverovax xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi a pod.
Vykonáva ďalšie činnosti spojené so zriaďovaním riadiaceho štábu, vrátane dodržiavania podmienok a zásada prednostného velenia. Je opráxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxukázanie jej totožnosti, resp. je oprávnený ju predviesť na útvar PZ SR.
K odsekom 3, 4 a 5
Odsek 3 upravuje základné zásady pri určovaní veliteľa záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxnosť smerom zdola nahor, pričom vždy sa uprednostňuje veliteľská funkcia v hasičskej jednotke. Ak takáto funkcia na zásahu absentuje, riadi zásah radxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti a možné alternatívy pri určovaní veliteľa zásahu, v prípadoch, keď sa na zásahu zúčastňuje viacero hasičských jednotiek.
Všeobecne možno uvixxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxadený ZH Je to preto, že uvedený veliteľ pozná najlepšie všetky objekty a požiarne riziko v právnickej osobe.
Uvedené právomoci prevzatia velenia axx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch jednotiek rovnakého druhu, je v ods. 5 už definovaná povinnosť pre veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky prevziať velenie.
K odxxxxx xx xx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho a okresného riaditeľstva a veliteľa Hasičského a záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy. Uvedení príslušníci sú následne oprávnení prevxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxenia je dôležité, aby o tejto skutočnosti boli oboznámení všetci zainteresovaní na zásahu, pričom dôležitou súčasťou je aj označenie veliteľa zásahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následne aj služobným preukazov, resp. preukazom, ktorý vydal zriaďovateľ hasičskej jednotky.
K odseku 8
Všetky podrobnosti o organizácii činnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasixxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxhrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasixxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p..
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhlášxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
x xxxdenom ustanovení zákon upravuje odlišné vykonávanie zásahu hasičskými jednotkami vo vymedzených objektoch, ktoré majú osobitý význam. V tejto súvixxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xstavebný zákon) v znení zákona č. 417/2003 Z.z.), v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže a objektoch finančnej správy.
Vykonanie zásahu haxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxečujú informovanie veliteľa zásahu o všetkých dôležitých skutočnostiach potrebných na vykonanie zásahu. V týchto prípadoch musia byť dodržané všetxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxgóriu tvoria zásahy, ktoré sa realizujú v objektoch zastupiteľských úradov, pričom tu platia medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika vixxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx x.z. Stavebný zákon v znení zákona č. 417/2003 Z.z.
Zákon č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákoxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxTÁR k § 44
Uvedené ustanovenie upravuje podmienky nasadzovania jednotlivých hasičských jednotiek právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh udalostiach a živelných pohromách.
Uvedené ustanovenie vychádza z filozofie vzájomnej a nevyhnutnej solidarity pri realizácii zásahov, pričox xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxerých hasičských jednotiek v prípadoch uvedených vyššie. Pôjde o okresné a krajské riaditeľstvá v rámci svojich územných obvodov.
Obdobne aj minixxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxvo z omeškania.
V súvislosti s rozhodovaním o nasadení viacerých hasičských jednotiek aj mimo ich hasebný obvod (napr. intravilán a extravilán obcxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx objekt právnickej osoby) bola zabezpečená primeraná ochrana pred požiarmi.
Ustanovenie upravuje aj postup pri vyžiadaní pomoci súčasne z viacerxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxslušný štátny orgán a to v rámci operačného riadenia.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o bezpečnosti a ochrane zdravia pri v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx x. p.
Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Vyhláška MV SR xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dohovory
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxáci (oznámenie MZV SR č. 44/1995 Z.z.),
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o režime a spolupráci na spoločnej štátnej hranici xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxtrofách (oznámenie MZV SR č. 315/1997 Z.z.).
Vstup na nehnuteľnosti
KOMENTÁR k § 45
Aby bol vytvorené vhodné podmienky pre rýchle a spxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xvierat, vecí a životného prostredia, je potrebné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxípady, keď je nevyhnutné pre splnenie uvedených cieľov umiestniť hasičskú techniku na susedný pozemok, resp. objekt.
Zákon v tomto ustanovení jedxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o vstupe na susedný pozemok, resp. o tom, že susedný pozemok bude potrebné vypratať. V tejto súvislosti je povinnosťou veliteľa zásahu zvoliť taký postxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxčskej jednotky, avšak v tejto súvislosti musí byť splnená podmienka súhlasu zo strany vlastníka objektu, pozemku a pod. Uvedené ustanovenia sú v súladx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxtne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx p.
Zákon č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v z. n. p.
zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v z. n. p.
Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore växxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 441/2012 Z.z.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 6xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
Vecná pomoc
KOMENTÁR k §§ 46 a 47
Uvedené ustanovenie možno zaradiť k základným princípom ochrany pred účinkami a následkami požiaru. V danom pxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxk.
Osobná pomoc pritom spočíva v aktívnej činnosti fyzickej osoby, ktorá smeruje k zdolaniu vzniknutého požiaru. Prvé tri povinnosti vyplývajú fyxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxra nebezpečenstva a ochrany života ako aj rýchlosť pri vykonávaní daných činností.
Ak fyzická osoba nie je schopná uhasiť požiar, alebo aspoň vykonxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxsičskej jednotky a zložiek integrovaného záchranného systému
Poskytnutie osobnej pomoci hasičskej jednotke sa realizuje na výzvu veliteľa zásaxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxroch lesa a pod.
Pokiaľ ide o poskytnutie vecnej pomoci, zákon má v tomto smere na mysli poskytnutie zdrojov na hasenie požiarov, dopravných prostrixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkáxx x xx xx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkých osôb, resp. právnických osôb, ktoré sú vyňaté z povinnosti poskytnúť osobnú a vecnú pomoc. V zásade pôjde o prípady, kedy by poskytnutím pomoci pri xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxry, polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže a pod.)
Osobitnú skupinu osôb, ktoré sú vyňaté z povinnosti poskytovať pomoc tvoria zamestnanci práxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxnutím pomoci by mohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia iných osôb, závažnej poruche prevádzkových súborov a pod.
Osoby duševne a telesne postihnuxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxtanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z.z. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxarnej ochrany v z. n. p.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx x71/1993 Z.z. o Policajnom zbore v z. n. p.
Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v z. n. p.
Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia xxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 441/2012 Z.z.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkáxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx predpokladá, že fyzická osoba bude vystavená určitým negatívnym vplyvom vyplývajúcim z možných extrémnych podmienok, ktoré so sebou požiar prinášax xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvá viac ako päť hodín.
Veliteľ zásahu zabezpečuje pre každého, kto sa bezprostredne podieľa osobnou pomocou na zdolávaní požiaru a pri vykonávaní zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xápojov určuje veliteľ zásahu podľa poveternostných podmienok, fyzickej záťaže a termického namáhania.
Ochranné nápoje a stravovanie zabezpečuxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxranných nápojov a stravovania uhrádza právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, v záujme ktorej sa pomoc poskytla. Ak sa takáto pomoc poskytla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxaditeľstvo, v ktorého územnom obvode požiar vznikol; ak o poskytnutie pomoci požiadala obec, uhrádza výdavky s tým spojené obec.
Hodnota poskytovxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Ocenenie mimoriadnej odvahy
KOMENTÁR k § 50
Zákon v svojich uxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxa a zdravia. Na druhej strane práve v § 50 zakotvuje možnosť ocenenia mimoriadnej odvahy pri poskytovaní uvedenej pomoci. Takéto ocenenie mimoriadnex xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxebo peňažného daru sa prihliada najmä na stupeň prejavenej odvahy a obetavosti, na stupeň podstúpeného rizika a podiel oceneného na záchrane života, pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx alebo fyzickej osobe, predkladá ministrovi veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy alebo riaditeľ krajského riaditeľxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
ŠIESTA ČASŤ
NÁHRADA ŠKODY
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxi fyzickej pri činnosti v hasičskej jednotke, ale aj v prípadoch keď ku škode na zdraví došlo pri výkone preventívnych protipožiarnych kontrol, v súvisxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxedá štát, okrem prípadov, kedy poškodenému vznikol nárok na náhradu škody z pracovnoprávneho vzťahu. Pôjde o prípady, kedy fyzická osoba utrpela škodx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnia pracovnej doby. Za štát náhradu poskytuje krajské riaditeľstvo.
Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na príslušníka HaZZ SR pri výkone činnosti x xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxžiarov a záchrane ľudského života, mená povahu ocenenia podľa predpisov o odškodňovaní úrazov.
Ide o ocenenie zamestnancov alebo členov hasičskex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxiaru. Jednorazové mimoriadne odškodnenie poskytuje zriaďovateľ hasičskej jednotky, ak ku škode na zdraví došlo v súvislosti s činnosťou hasičskej jxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo.
Zákon v tejto súvislosti na uplatnenie nároku na odškodnenie stanovuje trojročnú objektívnu lehotu odo dňa vzniku škody, po uplynutí ktorej sa nxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdy SR č. 325/2002 Z.z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi.
Uvedené ustanovenie sa nevzťxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonnxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
Náhrada škody
xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx x xx xx x xx
xxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxednosti za škodu, ktorá má charakter mimozáväzkovej zodpovednosti. Škoda môže v tomto prípade vzniknúť pri aktívnej osobnej pomoci pri zdolávaní požxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ktoré mala fyzická osoba pri sebe v čase poskytovania pomoci osobnej alebo vecnej.
Ak ide o poškodenie na veciach a ich náhrade prihliada sa pochopitxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xáhradu výdavkov spojených s obstaraním novej veci (napr. pri jej úplnom poškodení, neupotrebiteľnosti a pod.).
Nárok na náhradu sa uplatňuje na okxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx - podnikateľa, má následne krajské riaditeľstvo právo refundácie toho, čo fyzickej osobe poskytlo.
Ak vznikla škoda v súvislosti s poskytovaním pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xáujme ktorej sa pomoc poskytla. V tomto prípade pôjde najmä o pomoc spojenú s poskytnutím dopravných prostriedkov, technických prostriedkov a pod.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx x x xx
xxxxx x xvedenom ustanovení upravuje prípady, kedy právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi, resp. fyzickej osobe, vznikla škoda v súvislosti s nevyxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xevyhnutné opatrenia, ktoré boli nariadené zo strany veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky (pri vykonávaní cvičenia). Pôjde o prípady kexx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx síce o majetkovú ujmu, ale bez protiprávnosti konania zo strany hasičskej jednotky, ktoré je jeden z predpokladov právnej zodpovednosti.
Z uvedenxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorých objekty boli zasiahnuté požiarom.
Ak sa zásah vykonal v objektoch právnickej osoby, resp. fyzicxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxickej osoby, sa právo na náhradu škody uplatňuje na okresnom riaditeľstve a uhrádza ho krajské riaditeľstvo. Ak bol uvedený zásah v prospech fyzickej oxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
V súlade s § 106 ods. 1 OZ sa právo na náhradu škody premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxv
KOMENTÁR k § 56
Náhrada výdavkov spojených s poskytnutím pomoci upravená v § 56 sa uplatňuje najmä v súvislosti s poskytnutím vecnej pomoci, a to nxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxriedkov vznikli ich vlastníkom (právnická osoba, resp. fyzická osoba) určité výdavky (napr. pohonné hmoty, výdavky spojené s poskytnutím mzdových nxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoci aj v určitom časovom úseku od ... do dňa realizácie.
S náhradou uvedených výdavkov nemožno spájať otázky vzniknutej škody, ktoré rieši zákon v prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxiť do troch mesiacov odo dňa keď ich oprávnený zistil, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxn č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o haxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx x xx xx x xx
x xx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch združení na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä vo vzťahu k orgánom štátnej správy a k obciam. Občianske a dobrovoľné združenia na úseku ochrany prxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xchrany pred požiarmi obciam, resp. právnickým osobám, ako aj orgánom štátnej správy. Uvedená filozofia je vo všeobecnej rovine upravená v § 57.
Ustxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxými -orgánmi štátnej správy a obcami. Uvedené ustanovenie rámcovo vymedzuje okruhy oblasti, do ktorých ma právo vstupovať aj Dobrovoľná požiarna ochxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xko nezávislú právnickú osobu so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xko aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Práve § 58 vymedzuje pre DPO SR jej osobité postavenie vo vzťahu k ministerxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxrmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje DPO SR plnením úloh v oblasti:
-
výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xri nežiaducich udalostiach,
-
finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx
x
xxxxxxxx xxxrany obyvateľstva,
-
dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,
-
verejnoprospešnej, vzdelávacejx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxa historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
-
cezhraničnej spolupráce,
-
tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx upravené § 58 zákona o ochrane pred požiarmi.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integroxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x.
ÔSMA ČASŤ
SANKCIE
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx požiarmi zo strany právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, je niekedy nedostatočné, resp. neadekvátne podmienkam protipožiarnej bezpečnxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtívny stav v zabezpečovaní a plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Realizácia uvedenej podmienky je niekedy možná len prostredníctvom sankcií, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx
-
ktoré majú za cieľ obnovenie právneho stavu,
-
ktoré majú charakter správneho trestu.
V oboch prípadoch budú orgány štátnej správy pri icx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxs na úseku ochrany pred požiarmi, definuje na jednej strane jednotlivé povinnosti pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov a na strane druhej x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxe (§ 59 zákona).
Jednotlivé procesné úkony, ako presný postup s určením povinností a oprávnení pre orgán štátnej správy ako správny orgán (§ 1 ods. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Zb. o správnom konaní v z. n. p. - správny poriadok.
Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi realizujú jednotlivé druhy sankcií voči prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxnkcie je ovládané dvoma zásadami - dispozičnou zásadou a zásadou oficiality. Dispozičná zásada sa uplatňuje ak sa konanie začína na návrh účastníka koxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo konanie sa môže začať len na základe podnetu zo strany právnickej resp. fyzickej osoby.
V súvislosti s ukladaním sankcií na úseku ochrany pred požixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxeho dozoru.
Druhou zásadnejšou zmenou je zmena princípu ukladania pokút v tom smere, že sa táto zmenila z obligatórneho princípu (uloží) na fakultaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi. Aj naďalej platí princíp "legality". To znamená, že uloženie pokuty je právom aj povinnosťou zároveň. Prísxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xx xloženie pokuty je príslušný ten orgán štátnej správy, u ktorého sú splnené podmienky vecnej a miestnej príslušnosti. Vecnú príslušnosť orgánov vykonxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xprávnom konaní.
Administratívnosprávna zodpovednosť sa neuplatňuje automaticky, ale predpokladá určitú činnosť správneho orgánu. Vzniká až oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu a ustanoví aj obsah a rozsah právnych dôsledkov, ktoré je subjekt zodpovedný znášať. Pokuty sa právnickým osobám ukladajú diferencovane v závislostx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xákone.
Pokuty sa ukladajú formou individuálnych správnych aktov - správnych rozhodnutí. Zákon o ochrane pred požiarmi v tejto súvislosti nemá žiaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxn. Treba však upozorniť na to, že na rozdiel od inštitútov zastavenia a prevádzky a vylúčenia veci z používania nemá rozhodnutie o uložení pokuty zo zákoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sú pri ukladaní pokút viazané hmotno-právnymi lehotami uvedenými v § 60 zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto lehoty majú prekluzívny charakter. To zxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlynúť od okamihu zistenia porušenej povinnosti orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor. Začiatok objektívnej lehoty je daný okamihom porušenix xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx poriadku. Výrok je najdôležitejšou časťou rozhodnutia pričom musí obsahovať presnú citáciu ustanovenia právneho predpisu (zákona) podľa ktorého sx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formulovať a vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia.
Odôvodnenie je druhou podstatnou časťou rozhodnutia, prixxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxn uviesť všetky skutočnosti, z ktorých pri rozhodovaní o uložení pokuty vychádzal, ako aj označenie právnej povinnosti, spôsob porušenia, označovanxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré odôvodňujú výrok rozhodnutia. Spôsob usporiadania dôkazov v odôvodnení je ľubovoľný, má sa však za to, že toto usporiadanie treba voliť tak, aby dobxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odôvodnení sa koncentruje účinok celého konania.
Odôvodnenie je najrozsiahlejšou časťou rozhodnutia. Jeho zmyslom a účelom je zhrnúť a zhodnotix xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxagovať aj na pripomienky, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, aj keď ich pri svojom rozhodovaní nebral do úvahy. Odôvodnenie má teda poskytnúť skuxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxesť právnickú osobu k dobrovoľnému plneniu ich povinností a svojou presvedčivosťou zamedziť zbytočnému uplatňovaniu opravných prostriedkov. Právxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxuje svoje posúdenie, pričom nepostačuje len citácia konkrétneho ustanovenia, ale mal by nasledovať aj výklad, aby účastníci pochopili dôvody takéhoxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Pouxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxého rozhodnutia súdom je predísť situácii, keď účastník konania pre neznalosť svojich zákonných procesných práv nevyužije zákonom ustanovenú možnoxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutia bolo vhodné.
Správny poriadok výslovne zakotvuje povinnosť správneho orgánu v poučení uvádzať, či rozhodnutie možno preskúmať súdom. Poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxbo o rozhodnutie vydané v priebehu konania.
Poučenie nesmie chýbať ani v rozhodnutí, ktoré netreba zdôvodňovať. Musí ho obsahovať aj také rozhodnuxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxo podať odvolanie (rozklad), treba do poučenia uviesť aj prípadné vylúčenie odkladného účinku odvolania (rozkladu), o ktorom správny orgán rozhodujxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xplynutí odvolacej lehoty, najneskoršie však do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, sa predpokladá, že ho podal včas.
K odseku 1
Odsek 1 upravxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxj osobe - podnikateľovi pokutu až do výšky 8 298 eur. S účinnosťou zákona č. 129/2015 Z.z. od 1.9.2015, bolo toto ustanovenie rozšírené o ďalší orgán štáxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xontroly v právnych subjektoch, ktoré si vyhradí.
Uloženie pokuty za nižšie uvedené skutkové podstaty je možné aj na základe podnetov od obcí, ktoré xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnych protipožiarnych kontrol v rámci zvereného výkonu štátnej správy (§ 23 zákona).
K niektorým skutkovým podstatám a ich naplneniu:
K písmenu xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xtorou je technik požiarnej (príp. špecialista požiarnej ochrany). Skutková podstata plne korešponduje so znením povinnosti uvedenej v § 4 písm. a) zxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxňa znaky nezodpovednosti vo vzťahu k stavu v zabezpečení ochrany pred požiarmi na jednotlivých pracoviskách a v objektoch. Právnická osoba napĺňa skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxickej osoby po čas kedy sa orgán štátnej správy, resp. obec dozvedeli o porušovaní danej povinnosti. Keďže zákon o ochrane pred požiarmi, resp. vykonávxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xtavebného objektu, ktorý právnická osoba užíva v rámci svojej podnikateľskej činnosti, dochádza k naplneniu danej skutkovej podstaty aj pri ich prekxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, to znamená, že dochádza k naplneniu skutkovej podstaty aj tým, že právnická osoba prekročí lehotu vykonania prehliadky o lehotu ustanovenú všeobecnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxarneho rizika, dĺžka trvania protiprávneho stavu, ako aj ďalšie faktory súvisiace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxo zabezpečiť ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase. Ustanovenie § 11 vyhlášky o požiarnej prevencii upravuje podrobnosti len o zabezpečovaní dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. "dodávateľským spôsobom (na základe dohody, zmluvy a pod.). V obidvoch prípadoch je rozhodujúce, aby právnická osoba zabezpečila smerom k uvedeným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxnkcie za uvedený správny delikt aj na základe činností spojených so zisťovaním príčin vzniku požiaru, pričom odborný posudok konštatoval, že k rozšírxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx skutková podstata v sebe obsahuje dva aspekty možného porušenia povinnosti a následne naplnenia skutkovej podstaty, a to nezriadenie ohlasovne požixxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkami, dokumentáciou a pod.
V praxi sa sankcie za uvedený správny delikt ukladajú predovšetkým pri nesplnení povinnosti vôbec zriadiť ohlasovňu poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxv, môže javiť ako zbytočná. V tejto súvislosti však treba povedať, že úlohou ohlasovne požiarov nie je len privolávať zasahujúcu hasičskú jednotku, alx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xraxi za najmenej využívanú pri ukladaní sankcií. Podstatou povinnosti "oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý poxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x počtoch a príčinách vzniknutých požiarov v jeho územnom obvode. Na základe uvedených evidencií hlavne o príčinách vzniku požiarov, potom okresné riaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xplikácií sankčných možností medzi najširšie. Správny orgán má v tejto súvislosti na výber veľký počet skutkových správnych deliktov, pričom základnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxieschopnom stave, resp. nevykonávať pravidelnú kontrolu. Nesplnenie povinnosti, ktoré je v tejto skutkovej podstate definované termínom "neobstaxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xchrane pred požiarmi v roku 2009 bola snaha tento termín nahradiť iným vhodnejším slovným spojením. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy vzniku požiaru. Všetky požiarne zariadenia, vrátane požiarnotechnických, ktoré sú v znení skutkovej podstaty zadefinované, majú podmienky, za ktxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxe aj ako, kým a ako často sa vykonáva ich údržba a pravidelná kontrola, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi s technickým obsahom.
K písxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcií. V tejto súvislosti sa využíva viac skutková podstaty uvedená v druhej časti daného ustanovenia zákona, a to v súvislosti so "znížením protipožiarxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vykonáva rôzne stavebné úpravy a rekonštrukcie stavieb, čím podstatným spôsobom ovplyvňuje protipožiarnu bezpečnosť stavby.
K písmenu g)
Nezrxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxislosti s účinným zdolávaním prípadného požiaru. Vzhľadom na to, že úloha protipožiarnej hliadky (či už hliadky pracoviska, resp. asistenčnej) spočxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xezriadeniu protipožiarnej hliadky pracoviska, čo priamo vyplýva z opatrení na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto smere zohráva veľmi dôležitú úlohu technik požiarnej ochrany, ktorému táto úloha vyplýva z jeho základných povinností.
K písmenu h)
Školenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe určenia osoby, ktorá toto školenie vykonáva, upravuje vyhláška o požiarnej prevencii v §§ 20 až 22. Základným predpokladom splnenia danej povinnostx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa požiarnej ochrany).
Zároveň však je podmienkou splnenia danej povinnosti skutočnosť, aby sa školenia zúčastnili všetci zamestnanci právnickex xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxická osoba nevykonala školenie zamestnancov vôbec, resp. školenie nebolo vykonané v ustanovených lehotách.
K naplneniu skutkovej podstaty dochxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxosti a naplnenia skutkovej podstaty slúži dokumentácia o školení podľa § 30 ods. 3 a 4 vyhlášky o požiarnej prevencii. Úlohou správneho orgánu xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxnie termínu posledného školenia, kto ho vykonal, kto sa ho zúčastnil, resp. nezúčastnil a pod.
K písmenu i)
Uvedená skutková podstata sa vzťahuje k xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alebo sa za výrobcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodné meno, výrobnú značku alebo iný identifikačný znak, ktorý ho identifikuje ako výroxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky všeobecne záväzných právnych predpisov aj z oblasti ochrany pred požiarmi. Podmienkou naplnenia skutkovej podstaty je v tomto prípade absencia urxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo zistiť v rámci výkonu protipožiarnych kontrol, resp. na základe podnetov zo strany iných právnych subjektov, resp. orgánov štátnej správy a samosprxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxečenstvom vzniku požiaru, a to v súvislosti s neurčením takýchto miest za nebezpečné. Ako záväzné v tomto smere platí pre právnickú osobu pozitívny výpxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxžiarneho dozoru v niektorých prípadoch však musí dokázať právnickej osobe, že o také miesto ide. Ide hlavne o miesta kde sa "používajú, spracúvajú alebx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxujú intenzitu a šírenie požiaru". Práve pojem "podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru", musí byť zo strany správneho orgánu preukázaný s ohľadxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvne ich bezpečná a správna inštalácia, prevádzkovanie vrátane podmienok výkonu výstavby a kontroly komínov a dymovodov, je upravené všeobecné záväzxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx prevádzkovaní daných zariadení a stavebných výrobkov. K naplneniu skutkovej podstaty dochádza vtedy, ak právnická osoba neinštaluje daný spotrebix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx horľavých látok, ak by mohol spôsobiť zapálenie týchto látok.
K naplneniu skutkovej podstaty dochádza aj nesprávnym prevádzkovaním daného spotrxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xovinností došlo k vzniku požiaru, resp. môže k nemu bezprostredne dôjsť. V týchto prípadoch možno zo strany okresného riaditeľstva, resp. zo strany obxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pričom za ich vypracovanie a obsahovú stránku zodpovedá odborne spôsobilá osoba - technik požiarnej ochrany. Schvaľovanie dokumentácie je v kompetexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxe právnická osoba nemá vypracovanú žiadnu dokumentáciu, resp. ju vypracovanú má, avšak táto nie je udržiavaná v súlade so skutočným stavom. V prvom príxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxcie by mala vzhľadom na charakter činnosti mať a pod.). V druhom prípade treba preukázať, ktorá dokumentácia, alebo jej časť, je v nesúlade so skutočným xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxkytujú situácie, kedy správny orgán zistí, že právnická osoba síce má vypracovanú predpísanú dokumentáciu, avšak vypracovala ju osoba, ktorá nie osoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxaním plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
K písmenu m)
Uvedxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxom, to znamená neprešli predpísaným skúšobným procesom, vrátane certifikácie, ak si to legislatíva pre dané výrobky vyžaduje, a nevykonávania pravixxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxhválené výrobky a zariadenia. V praxi sa totiž vyskytujú prípady, kedy bola právnická osoba inou právnickou osoba uvedená do omylu s tým, že jej boli dodxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxe ustanovené povinnosti a činnosti osobami, ktoré disponujú predpísanou odbornou spôsobilosťou. Správny orgán je povinný v danej veci opätovne presxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ktoré v skutočnosti tieto činnosti vykonali, ako aj z uvedením podkladov, na základe ktorých tento správny orgán dospel k danému presvedčeniu.
K písxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxr. "premenlivého dopravného značenia" ako signalizačného zariadenia, ktoré upozorňuje účastníkov cestnej premávky na výjazd hasičskej jednotky.
x xxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xrgánov štátnej správy a členov xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxčin vzniku požiaru. Orgán štátnej správy - okresné riaditeľstvo pre účely bezproblémového priebehu protipožiarnej kontroly v rámci štátneho požiarxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxpožiarnej kontroly. V týchto prípadoch dávajú právnickej osobe možnosť pripraviť všetky potrebné podklady a doklady, vrátane zabezpečenia prítomnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtaty.
Osobitnou oblasťou je zisťovanie príčin vzniku požiaru, kedy je právnická osoba rovnako povinná poskytnúť potrebné doklady a byť hlavne súčxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx prípade dochádza k jej naplneniu vtedy, ak právnická osoba nezabezpečuje pravidelné čistenie a kontrolou komínového telesa, a to v závislosti od druhx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxnie a kontrolu vykonáva svojpomocne, je povinná o kontrole a čistení viesť dokumentáciu (záznam v denníku komínové telesa). Ak čistenie a kontrolu vykxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxria prípady, kedy nie je zabezpečená činnosť v súvislosti s odborným preskúšaním komínového a pred pripojením spotrebiča naň osobou s odbornou spôsobxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xovely zákona č. 199/2009 Z.z., pričom základný predpoklad ich naplnenia je neplnenie ustanovených opatrení na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v lxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ktorou v tomto prípade môže byť vlastník lesa a obhospodarovateľ lesa, je nesplnenie základných povinnosti ktorými sú vypracovanie mapových podkladxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaru a pod. Na uloženie sankcie teda nebude postačovať, ak napr. právnická osoba spracuje mapové podklady, ale tie nebudú obsahovať všetky predpísané nxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložiť právnickej osobe, resp. fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu až do výšky 16 596 eur. S účinnosťou zákona č. 129/2015 Z.z. od 1. septembra 2015, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxektoch, ktorí si vyhradí.
Uloženie pokuty za nižšie uvedené skutkové podstaty možno aj na základe podnetov od obcí, ktoré zistia porušenie povinnoxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtrol v rámci zvereného výkonu štátnej správy (§ 23 zákona), resp. v súvislosti s výkonom zisťovania príčin vzniku požiaru.
K písmenu a)
Uvedená skxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkej osoby a možnosti uplatnenia pokuty v prípadoch nezabezpečenia pravidelnej kontroly nielen požiarnych, ale aj technických a technologických zarxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxjú činnosť v právnických osobách.
Naplnenie tejto skutkovej podstaty sa právnickej osobe preukazuje pri vykonávaní protipožiarnych kontrol, rexxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxké zariadenia, ktoré sú v znení skutkovej podstaty zadefinované, majú vymedzené podmienky, za ktorých sa v stavbách inštalujú, v akých počtoch a množsxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxidelná kontrola, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi s technickým obsahom, resp. predpismi vydanými výrobcom zariadenia.
K písmexx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Uvedené činnosti a na ne nadväzujúce opatrenia sú uvedené v ustanoveniach vyhlášky o požiarnej prevencii.
K písmenu c)
K naplneniu uvedenej skutxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxhodnutia krajského riaditeľstva, a uvedená právnická osoba túto povinnosť nerešpektuje. Obdobne dochádza k naplneniu uvedenej skutkovej podstaty xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxi právnymi predpismi pre oblasť hasičských jednotiek a v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského riaditeľstva. V tomto smere postačuje aj zníženix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxym cieľom každej právnickej osoby v súvislosti s užívaním a prevádzkovaním objektov. Nesplnenie základných povinností v tomto smere má za následok ulxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxplyvňuje naplnenie danej skutkovej podstaty, patrí aj zatarasovanie a znemožňovanie prístupu k rôznym PTZ, požiarnym vodovodom, ale aj rozvodným zaxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxizácii zisťovania príčiny vzniku požiaru presne a úplne definovať miesto a charakter porušenia povinnosti, vrátane podradenia tohto stavu pod príslxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx). Pri aplikácii správnej úvahy v súvislosti s výškou uloženej sankcie je dôležité zdôrazniť požiarne nebezpečenstvo vyplývajúce s počtu prípadných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxa a sankcia z nej vyplývajú vychádza z už realizovaného administratívnosprávneho konania, ktorého cieľom bolo napravenie protiprávneho stavu. Okrexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxať vo vzťahu k určitej veci, resp. k prevádzke. Inštitúty vylúčenia veci z používania a zastavenie prevádzky sú nepeňažnými sankciami, ktorými sa, "naxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkteru - pokuta. Okresné a krajské riaditeľstvo v tomto smere koná na základe vlastných zistení - zásada oficiality, resp. na podnet zo strany obce (ktorx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx uplatňovaní uvedenej skutkovej podstaty má správny orgán na výber zo širokej škály všeobecne záväzných právnych predpisov z technickým obsahom, ktoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx horľavé a horenie podporujúce plyny, ako aj pevné horľavé látky. Nedodržaním jednotlivých zásad pri ich skladovaní a manipulácii dochádza k naplnenix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxsné a úplne zistenie skutočného stavu. Pre definovanie porušenia povinnosti nestačí uviesť len názov používanej horľavej látky s ktorou sa spája poruxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxedené skutočnosti musia byť podrobne popísané v zápisnici z protipožiarnej kontroly, poprípade v odbornom posudku o požiari (pokiaľ sa sankcia ukladx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxchota právnickej osoby poskytnúť určitú vecnú pomoc, resp. neumožniť vstup na nehnuteľnosť vo vlastníctve právnickej osoby v súvislosti so zdolávanxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xveliteľa zásahu", ktorý má v danej situácii pri likvidácii xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxdiacom s právnickou osobou a pod.
K písmenu h)
Uvedená skutková podstata je z hľadiska jej konkretizácie najjednoduchšou z celého radu už spomínanxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v určitom časovom úseku, ako termín splnenia daných opatrení. Na preverenie uvedených opatrení využívajú orgány štátnej správy inštitút "následnej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxtie správneho konania, ktorým je zápisnica z protipožiarnej kontroly, uviesť všetky potrebné skutočnosti, predovšetkým z ktorej kontroly sa preverxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxnej skutkovej podstaty narážajú správne orgány na problém, ktorý vyplýva z toho, že pri vykonávaní predchádzajúcej protipožiarnej kontroly príslušxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a na základe uložených opatrení je niekedy nemožné pri vykonávaní kontroly následnej zistiť presne a úplne miesto a charakter porušenej povinnosti.
x xxxxxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxde pôjde o dva okruhy činností.
V prvom prípade pôjde o vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 12 zákona, pričom k naplxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxávnenie sa vyžaduje na vykonávanie odbornej prípravy technikov a špecialistov požiarnej ochrany, resp. preventivárov požiarnej ochrany obcí. Obdoxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstvom na obdobie piatich rokov.
Uvedeného konania sa právnické osoby dopúšťajú najčastejšie tak, že im uplynula platnosť oprávnenia a aj napriek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xe odborná príprava bola vykonaná právnickou osobou, ktorá na jej vykonávanie nemala v čase konania oprávnenie, považujú sa aj vydané potvrdenia o odboxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xprávnenia, ktoré vydáva taktiež ministerstvo (podľa § 17 ods. 1 písm. q)), pričom ide o oprávnenia na zriaďovanie a prevádzkovanie ZHÚ. Aj v tomto prípaxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxa, a to aj napriek skutočnosti, že nedisponovala príslušným oprávnením. Na vydanie takéhoto oprávnenia je tiež potrebné splnenie viacerých podmienoxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxs platnosti oprávnenia mu táto spôsobilosť stratí platnosť, resp. zanikne z rôznych dôvodov). Ak takýto subjekt aj naďalej vykonáva činnosti spojené x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xnapr. výrobcov a zhotoviteľov PTZ, výrobcov hasiacich prístrojov a pod.). Aj v tomto prípade však možno naplniť uvedenú skutkovú podstatu tak, že právxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxe mať oprávnenie od výrobcu, resp. splnomocneného zástupcu výrobcu. V osobitných prípadoch (§11c ods. 10) môže aj ministerstvo určiť právnickú osobu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).
K písmenu j)
Naplnenie uvedenej skutkovej podstaty predpokladá, že právnická osoba vykonáva uvedenú činnosť spaľovania horľavých látok na voxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdstaty sa vyžaduje vznik požiaru.
K písmenu k)
Aj táto skutková podstata korešponduje s povinnosťou vlastníka lesa, jeho správcu alebo obhospodaxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xa prípadné hasenie lesného požiaru, nezabezpečenie opatrení, ktoré bol vlastník lesa povinný realizovať po vzniku živelnej pohromy a pod.
K odseku x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xkcieschopnosti a pripravenosti ZHÚ, resp. ak právnická osoba takúto jednotku úplne zruší.
Osobitnou skutkovou podstatou je tá, kde právny subjekx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxe uvedených skutkových podstát možno zo strany krajského riaditeľstva uložiť pokutu vo výške 16 596 eur.
K odseku 4
Uvedené ustanovenie upravuje šxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx
K písmenu a)
Ministerstvo je v súvislosti s dohľadom nad trhom s výrobkami a pri ich uvádzaní na trh a prevádzkovaní oprávnené v súlade s § 26 ods. 2 a 3 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplneniu uvedenej skutkovej podstaty.
K písmenu b)
Ide o skutkovú podstatu, ktorú naplní taká právnická osoba, ktorá vykonáva niektorú z odborxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxa.
K písmenám c) a d)
Ide o nové skutkové podstaty, ktoré boli do zákona zavedené s účinnosťou od 1. septembra 2015, resp. 1. januára 2016 a to zákonom čx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxiadení v súvislosti s registráciou nimi zhotovených zariadení, ako aj povinnosti pri ich prevádzkovaní práve zo strany zhotoviteľov.
Pri porušenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxchádza k naplneniu uvedených skutkových podstát.
K odseku 5
Administratívnosprávna zodpovednosť sa neuplatňuje automaticky, ale predpokladá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxí potvrdzuje existenciu protiprávneho stavu a ustanoví aj obsah a rozsah právnych dôsledkov, ktoré je subjekt povinný znášať. Pokuty sa právnickým osxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v zákone.
K odseku 6
Uvedené ustanovenie upravuje požiadavku pre správny orgán, ktorý realizuje uloženie pxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxá na základe porušenia povinností pri ktorej vznikol požiar a došlo k škode.
Všeobecne platí, že uloženie pokuty má splniť výchovný efekt jednak pre xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a fyzickým osobám - podnikateľom za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi dochádza často k súbehu viacerých deliktov, skutkových podstxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx za spôsobenú škodu. Z uvedeného vyplýva, že uložením sankcie a jej zaplatením (pokuta je príjmom štátneho rozpočtu) nie sú v žiadnom prípade zodpovednx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxvneho vzťahu podľa zákonníka práce.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštáxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a Záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizáxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov v z. n. p.
Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxčení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z.z.
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxo 40/2012
Právne predpisy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxudzované jedno konanie - spaľovanie, v súvislosti s ktorým bolo malo byť spáchaných viacero správnych deliktov (jednočinný súbeh).
Z judikatúry sprxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx predpise, ktorý je obsahovo najbližším v súvislosti s riešenou právnou otázkou (per analogiam legis).
Pre oblasť správneho trestania, ustanovenie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxho páchateľa prerokovávaných v jednom konaní, sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný.
Zbiexxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.
KOMENTÁR k § 60
Orgány štátneho požiarneho dozoru sú pri ukladaní pokút viazanx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxvo na uloženie pokuty zaniká.
Rozlišuje sa pritom medzi subjektívnou a objektívnou lehotou. Subjektívna lehota začína plynúť od okamihu zistenia xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určuje obdobie jedného roka odo dňa kedy sa orgán štátneho požiarneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti. Z uvedeného vyplýva, že ak sa príslušný spxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xednoročnej subjektívnej lehoty začína plynúť 16. februára 2011 a končí 15. februára 2012. V tejto lehote môže príslušný správny orgán uložiť za zistenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnčí uplynutím troch rokov od tohto okamihu. Na rozdiel od lehoty subjektívnej, ktorej plynutie je určitým spôsobom ovplyvnené činnosťou orgánu štátnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxximky.
Zákonodarca predpokladá, že právnická osoba začne plniť a realizovať povinnosti ustanovené v zákone o ochrane pred požiarmi od prvého dňa jex xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxentácia, že postih právnickej osoby za nerealizáciu niektorých povinností (postačuje aj nesplnenie jednej jedinej povinnosti) na úseku xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxoločnosti zaručujúci právnu istotu. Retroaktivita sa však pripúšťa v trestnom práve v rámci princípu prospešnosti. V tomto smere však k naplnenie uvexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrávne predpisy. Preto ak právnická osoba ktorá začala svoju činnosť napr. v januári roku 2009 do konca roku 2010 nezabezpečovala žiadne povinnosti na úxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xá splnené všetky zákonom ustanovené povinnosti, je za obdobie rokov 2009 - 2010 právne postihnuteľná, a to na základe využitia objektívnej lehoty v súlxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xričom dnes už tieto povinnosti naplnené sú, orgán štátneho požiarneho dozoru na ich odstránenie už žiadne opatrenia, vrátane lehôt na ich realizáciu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxľov.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
KOMENTÁR k § 61
Konanie o priestupkoch je zamerané na to, aby sa v ňom objektívne zistilo, či skutok, ktorým bol porušený alebo ohrozený záujem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxcie.
Priestupkom na úseku ochrany pred požiarmi je zavinené konanie, ktoré jednoznačne ohrozuje alebo porušuje záujem spoločnosti a je zároveň za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Za takto spáchaný priestupok možno zo strany okresného riaditeľstva (ako jediného orgánu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenéxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Výška pokuty za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi je uvedená v odsekoch 2 až 4 § 61. Pokutu možno uložiť až do výšky 331 eur, pričom pri je určovanx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxj osoby.
Za viac priestupkov, ktoré sú spáchané rovnakým páchateľom, sa uloží pokuta za priestupok, ktorý je najprísnejšie postihnuteľný.
Pri xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xbjasňovať priestupky podľa § 58 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.
Prerokovávanie priestupku vykonáva príslušník HaZZ SR služoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxestupku a ústneho pojednávania spoľahlivo zistený a objasnený skutočný stav veci, konanie obvineného z priestupku je preukázané a týmto konaním bola xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Pri rozhodovaní o druhu a sume prípadnej pokuty sa vychádza zo závažnosti priestupku a jeho prípadných následkov, zo spôsobu jeho spáchania, z miexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxh postihnutý. Prihliada sa pritom na osobné a majetkové pomery obvineného.
Ak k náprave obvineného postačí prerokovanie priestupku, môže okresné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxožiť iba rozhodnutím a nemožno ho uložiť spolu s pokutou.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxávny poriadok) v z. n. p.
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a Záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 50/197x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxj štátnej správy v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. nx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
KOMENTÁR k § 62 a 63
Okresné riaditeľstvo môže za priestupok uložiť pokutu aj v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxkuty v blokovom konaní na okresnom riaditeľstve môže ukladať a vyberať príslušník poverený riaditeľom okresného riaditeľstva, ktorý musí mať podpísxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxokovom konaní možno fyzickej osobe uložiť za spáchanie priestupku na úseku ochrany pred požiarmi pokutu v sume 100 eur.
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v zx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxičskom a Záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 575/2001 Z.z. o oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxa a zastavenie prevádzky
KOMENTÁR k § 64
(pozri komentár k § 65)
KOMENTÁR k §§ 64 a 65
Sústava mocensko-právnych nástrojov, kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxevažuje záujem na obnovení právneho stavu a v iných prípadoch záujem na uplatnení opatrení, ktoré majú charakter trestu. Z toho hľadiska rozhodovanie x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxjú za cieľ obnovu právneho stavu.
Do prvej skupiny sankcií zaraďujeme sankcie, ktoré smerujú k obnoveniu právneho stavu, alebo ktorými sa protipráxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Na ich uplatnenie musia byť súčasne splnené dve podmienky - musí ísť o bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxširšom zmysle. Nejde len o zastavenie prevádzky napr. pri výrobných prevádzkach právnických osôb alebo podnikajúcich fyzických osôb, ale aj o zastavxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxu rozhodnutia vydaného v správnom konaní, pričom v naliehavých prípadoch možno takéto rozhodnutie oznámiť ústne. Vzhľadom na existenciu akútneho nexxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xo jej splnení možno podať odvolanie. Skutočnosť, že odvolanie proti rozhodnutiu o vylúčení veci z používania nemá odkladný účinok, musí byť v poučení rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Odvolací orgán o ňom rozhoxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxužívania aj obce v rámci zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
Rozhodnutia o vylúčení veci z používania a zastavení preváxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo z omeškania, ktoré môže byť zdrojom prípadného vzniku požiaru a preto možno rozhodnutie o uvedených sankciách oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxa o uložení pokuty.
Používať vec, ktorá bola vylúčená, resp. opätovne obnoviť prevádzku, ktorej činnosť bola zastavená, možno len a výlučne na záklxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxtroštátne právne predpisy
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxganizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p.
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení nixxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v z. n. p.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx x xx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a obcí voči niektorým orgánom štátnej správy a právnickým osobám, ktoré boli zriadené v ich pôsobnosti a ktoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a pod.
Osobitnou skupinou, ktorá je tiež vyňatá z pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, sú aj určené dopravné prostriedxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x
x x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx všetky osobitné objekty, ktoré sú vyňaté spod pôsobnosti orgánov štátneho požiarneho dozoru, vrátane uvedenia osobitných predpisov v odvolávkach.
x xxxxxx x
xxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxgánom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi (ministerstvo, krajské a okresné riaditeľstvo) sa v tomto smere bude vzťahovať na dráhové vozidlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxia vojenské objekty, objekty a stavby pre bezpečnosť štátu, objekty Zboru väzenskej a justičnej stráže a objekty finančnej správy, aby vykonávanie poxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxi podľa tohto zákona na medzinárodnú železničnú, vodnú a leteckú dopravu, pričom uvádza, že na túto oblasť sa ustanovenia zákona vzťahujú primerane. Zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxx93 Z.z. o Policajnom zbore v z. n. p.
Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe prísluxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x. p.
Zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v z. n. p.
KOMENTÁR k § 68
Každý prijímajúci štát je podľa medzinárodného práva povinný poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxo postavenia vlastných občanov ako aj cudzincov. Rozdiel medzi diplomatickými výsadami a imunitami je v podstate v tom, že obsah výsad je pozitívny, t.xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xráva platného pre všetkých občanov prijímajúceho štátu.
Výsady a imunity diplomatického zástupcu začínajú jeho vstupom na územie prijímajúceho xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xú upravené vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
V prípade cudzích štátnych príslušníkov platia pre nich pravidlá a povinnosti na úsekx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
V tejto súvislosti je dôležité odlíšiť uvedené subjekty a osoby, ktoré požívajú výsady a imunity podľx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxenskej republike a pod.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxkom dohovore o diplomatických stykoch
KOMENTÁR k § 69
Ustanovenie upravuje kompetenciu členov kontrolných skupín obce, ktorí sú povxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxislosti sú oprávnení vstupovať do objektov a zariadení uvedených subjektov, pre účely preverovania dodržiavania povinností na úseku ochrany pred poxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx priestorov.
Vstup do objektov s zariadení je obmedzený a nevzťahuje sa byty v rodinných domoch, alebo bytových domoch.
Členovia kontrolných skxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxektu (ak ide o fyzické osoby táto časť sa neuvádza),
-
miesto vykonania protipožiarnej kontroly,
-
termín vykonania protipožiarnej kontrolyx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 369/199x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) v z. n. p.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (priestupkový zákon) v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej repxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Povinnosx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoru a výkonu činností, ktoré má zverené obec, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v rámci výkonu svojich čxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Zákon v tomto ustanovení zároveň vymedzuje okruh subjektov, vedúcich orgánov štátnej správy a obcí, resp. právnickej osoby, ktoré sú oprávnené v oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxn) v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 124/2006 Z.z. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p..
Živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti
KOMENTÁR k § 71
V tomto ustanovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxované xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti príslušníkov, zamestnancov a členov hasičských jednotiek, resp. podmienky pri náhrade škody a oceňovaní osobnej odvahy pri udalosti, ktxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxozenie života a zdravia osôb, ohrozenie životného prostredia a majetku. Spravidla pôjde o rôzne živelné pohromy a mimoriadne udalosti, ktoré sú upravxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxrmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xiektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p..
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xednotky, zriadenej na ochranu majetku právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, sa za takéto veci považuje aj materiálno-technické vybavenie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xlúžia na ochranu osôb a majetku v prípade vzniku požiaru. Uvedené prostriedky nie je možné preto postihovať exekúciou, a to až do doby, kedy pominú dôvodx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx x x xxx
xxx x xxxxxxxtívne upresnenie označenia hasičskej jednotky, ktorá sa zriaďuje na území mesta. Mesto je v tejto súvislosti definované v § 22 zákona o obecnom zriadenx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxto hasičskej jednotky.
V odseku 2 je legislatívno-technicky upravená zmena v označení hasičskej jednotky na území obce s účinnosťou od 1. septembrx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ktoré sú oprávnené orgány štátnej správy spracovávať v rámci realizácie výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
Pôjde najmä o údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xožiarnej ochrany, preventivár požiarnej ochrany obce, zamestnanec, člen hasičskej jednotky).
V odseku 2 sú upravené osobné údaje fyzických osôb xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxkej osoby, a to v súvislosti s vykonávaním odbornej prípravy s vydávaním osobitných oprávnení zaniknuvších výrobcov, resp. zhotoviteľov PTZ, pri regxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxslosti upravuje osobitný predpis.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxn č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p..
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vzťah zákxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxania, ktoré sa nebude realizovať v režime správneho konania. Postup a podmienky pri týchto konaniach je upravený priamo zákonom, resp. vykonávacím prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxpr. pri posudzovaní projektovej dokumentácie stavby to bude stavebný úrad), resp. prípady, kedy nemožno vzhľadom na charakter činnosti a hroziace nexxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxosti a pod.).
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 5xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxENTÁR k § 74
Uvedené ustanovenie upravilo podmienky postupného prechodu aplikovaných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi, platného do 31. maxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnotky. Zároveň zákon v jednotlivých odsekoch zadefinoval ako sa budú identifikovať hasičské jednotky fungujúce do nadobudnutia účinnosti nového záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxduálnych správnych aktov o ich zriaďovaní.
V odseku 1 sa zároveň uvedeným ustanovením rušia hodnosti zamestnancov hasičských jednotiek, ktoré plxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxkon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v z. n. p..
KOMENTÁR k § 75
Zákox xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxávnení, ktoré boli vydané podľa dovtedy platných predpisov na obdobie, na ktoré boli uvedené osvedčenia a oprávnenia vydané.
Pokiaľ ide o vykonávaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a to z dôvodu potreby prepracovania pedagogickej dokumentácie.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v z. n. p.
KOMENTÁR k § 76
Zákon ponechal uvedený ustanovením v platnosti všetky predpisy, ktoré boli vydané ministerstvom na základe sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvali technické podmienky a požiadavky najmä pri skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami a pod.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxh ustanovení novej právnej úpravy. Zároveň sa upravila podmienka, že v konaniach, ktoré boli začaté pred nadobudnutím účinnosti nového zákona, sa budx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (priestupkový zákon) v z. n. p.
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 200x
xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xoriadku zavedená zákonom č. 199/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2009. Povinnosťou vlastníkov stavieb bolo zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsp. fyzickej osoby - podnikateľa, ktoré boli vlastníkmi stavieb, mať k dispozícii riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ako súčasť projektovxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxacovať len uvedenú novú dokumentáciu, boli následne zapracované do vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 259/2009 xxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxné riešenie protipožiarnej bezpečnosti z projektovej dokumentácie stavby. Vlastníci stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie podľa projekxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxvinní takúto dokumentáciu zabezpečiť, a to prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany, ako odborne spôsobilej osoby na riešenie protipožiarnex xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxané a na ich základe bolo vydané stavebné povolenie pred účinnosťou vyššie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnosti z projektovej dokumentácie.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Vyhlxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v z. n. p.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
KOMENTÁR k § 77b
Ide o pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015. V § 77b sú upravené niektoré podmienky, ktoré sa týkajú odbornej spôsobilosti fyzických osôb na úseku ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx s účinnosťou od 1. septembra 2015 nová a prísnejšia podmienka úrovne minimálneho vzdelania, pre získanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxniť podmienku vzdelania, a to na úrovni minimálne vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolského vzdelania xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx o činnosti spojené s projekčným a technickým riešením protipožiarnej bezpečnosti pri realizácii stavieb, umiestňovaní technológii, posudzovaním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odbornú spôsobilosť možno získať aj na základe absolvovania vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana. Takéto vzdelávanie sx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xvedené štúdium je určené a obsahovo zamerané práve pre špecialistov požiarnej ochrany.
Uvedená podmienka sa však nebude vzťahovať na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxroveň nespĺňajú podmienku vzdelania uvedenú v § 11 ods. 2. Uvedeným spôsobom zákon nepôsobí retroaktívne na uvedené fyzické osoba, pričom sa tak uplatxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xdsek 2 upravuje podmienky, za ktorých sa na fyzické osoby, ktoré už nadobudli odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce, nebude spätne xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxy akéhokoľvek vzdelania. Ustanovenie § 11 ods. 3 s účinnosťou od 1. septembra 2015 zakotvilo podmienku minimálneho vzdelania na úrovne úplne strednéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvané vzdelanie, bude môcť aj naďalej vykonávať jemu zverené činnosti, ak zároveň splní aj ďalšie podmienky, ktoré zákon upravuje (absolvovanie napr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx spôsobilosť aj napriek tomu, že nespĺňajú podmienku minimálneho vzdelania, ktorá je platná a účinná od 1. septembra 2015.
K odseku 3
Preventivári xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxazaní žiadnou povinnosťou prehlbovať si svoju odbornosť a vedomosti (napr. absolvovaním odbornej prípravy a pod.). Platnosť osvedčenia o odbornej sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxená v zákone aj naďalej. Zároveň však novela zákona účinná od 1. septembra 2015 zakotvila novú povinnosť pre uvedené fyzické osoby, ktoré získajú odborxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxahu 24 hodín. Obsah a rozsah tejto prípravy je uvedený vo vyhláške o požiarnej prevencii.
Odsek 3 upravuje obdobie, resp. termín, do ktorého sú povinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxu zákona č. 129/2015 Z.z. (do 31. augusta 2015).
Uvedené odborne spôsobilé osoby, sú povinné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr xx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xbsolvovaní uvedenej odbornej prípravy sú tieto osoby povinné v záujme zachovania platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx9/2015 priniesla viacero zmien a úprav v oblasti odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi. Išlo najmä o zrušenie tzv. "celoživotného" ovexxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvedčenia o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia. Uvedené osvedčenie získa osoba technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej oxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xajmenej desať po sebe nasledujúcich rokov (§ 11 ods. 7 zákona).
Odsek 4 upravuje podmienky, za ktorých môžu získať fyzické osoby s odbornou spôsobixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxornou spôsobilosťou technika, alebo špecialistu, ktoré túto činnosť vykonávali pred 1 septembrom 2015 minimálne 10 rokov a zároveň absolvovali v tomxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
-
platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
-
vykonávanie danej činnosti najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov pred 1. septembrom 2015x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxbilosti technika požiarnej ochrany od 3. mája 1998, pričom ďalšiemu overeniu vedomostí sa podrobila podľa zákonných podmienok v lehote piatich rokovx x xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxa spĺňa podmienku vykonávania činnosti najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov (na splnenie tejto podmienky stačí nepretržitá platnosť osvedčenxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu je táto osoba povinná najneskôr do 5. marca 2018 absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a zároveň v tejto lehote podať žiadosť miestne príslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx že spĺňa všetky predpoklady na výkon danej činnosti.
Obdobne sa hľadí aj na fyzickú osobu s odbornou spôsobilosťou, ktorá získala odbornú spôsobilxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxalistu požiarnej ochrany do 31. augusta 2015 a zároveň vykonávala činnosti v HaZZ SR minimálne desať po sebe nesledujúcich rokov, je oprávnená požiadax xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxd 1. septembrom sa dokončia podľa ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi platného do 31. augusta 2015. Vzhľadom na to, že dochádza novelou zákona k poxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa postupuje v súlade so správnym poriadkom, zákon ponecháva všetky začaté konania dokončiť v tomto režime.
K odseku 6
Vzhľadom na skutočnosť, že záxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxed požiarmi, ustanovenie ponecháva v platnosti všetky oprávnenia ktoré boli vydané do 31. augusta 2015 na dobu na ktorú boli vydané, avšak zároveň ich pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxní odbornej spôsobilosti a vydávaní osobitných oprávnení zo strany výrobcov, resp. zhotoviteľov vymedzených požiarnych zariadení.
K odsekom 7 a 8
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxstvo. Uvedené oprávnenia ostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané, avšak najdlhšie do 31. decembra 2016. Aj v tomto prípade ide o zjednotenie vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxné prechodné ustanovenie, ktoré sa týka konaní začatých pred 1. septembrom 2015 v súvislosti s vydávaním oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravyx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxra 2015), do ktorého sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí sú zákonom definovaní ako výrobcovia hasiacich prístrojov, alebo ich splxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxé osobitné oprávnenie vzťahujúce sa k výrobku a zariadeniu, ktorého sú zhotoviteľom, resp. výrobcom.
Ide o novú povinnosť, ktorá vyplýva z § 11c a 1xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdali osobitné oprávnenie s uvedením rozsahu kompetencií fyzickej osoby a platnosť oprávnenia. povinnosť zhotoviteľa a výrobcu požiarneho zariadenxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxynula z potreby, aby vlastníci stavieb v ktorých sú zabudované požiarne zariadenia mali prehľad o možnosti zabezpečenia pravidelných kontrol nimi prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxe upravuje povinnosť zverejňovania zoznamy osôb, ktorým bolo vydané osobitné oprávnenie aj u tých výrobcov požiarnotechnických zariadení, ktorí od xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxbudované požiarnotechnické zariadenia, a v záujme zachovania prehľadu a kontinuity pre vykonávanie kontrol a opráv a týchto zariadení, je potrebné, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. septembra 2015.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxe a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia
KOMENTÁR k § 78
(pozri komentár k § 79)
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
Súvisxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
KOMENTÁR k §§ 78 a 78a
V súvislosti s novou právnou úpravou v roku 2002, boli zákonom zrušené aj vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxských jednotiek. S účinnosťou zákona č. 314/2001 Z.z. od 1. apríla 2002 začali platiť nové vykonávacie predpisy.
V súvislosti s vyhláškou ktorá uprxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx ďalšej náhrady, a to vzhľadom na to, že v hasičských jednotkách, kde je zriaďovateľ právnická osoba (ZHÚ, ZHZ), sa podľa nového zákona neuvažuje s označxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxnizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Účinnosť
KOMENTÁR k §§ 78 a 79
Zákon č. 314/2001 Z.z. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx5.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxavby podľa § 11d ods. 1 bola stanovená následne až od 1. januára 2016.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR