372/1990 Zb.

Zákon o priestupkoch - komentár

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxTÁR
Zákon o priestupkoch poskytuje ochranu určitému druhu spoločenských vzťahov. Ide o spoločenské hodnoty a vzťahy upravené normami správneho prxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxé zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, pretože správne právo je právom nekodifikovaným a je obsiahnuté v mnohých právnych normáxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sú chránené aj ďalšími právnymi odvetviami, napríklad právom ústavným, občianskym, obchodným a trestným. Najmä trestné právo má úzky vzťah k právu prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xinoch vyšší než pri priestupkoch. Priestupok je voči trestnému činu subsidiárny (podporný). To znamená, že sa uplatní len vtedy, pokiaľ nejde o trestnx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxe ľudské práva (napr. rozsudok ESĽP vo veci Östürk proti SRN z 21. februára 1984, č. sťažnosti 8544/79, rozsudok ESĽP vo veci Lauko proti Slovenskej repuxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx síce nehovorí o objekte priestupku, ale ako vyplýva z § 1 ZoP, za všeobecný objekt všetkých priestupkov možno považovať najmä riadne plnenie úloh štátnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtupkovým právom. V § 1 ZoP je tak určený xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxčanov v rámci priestupkového práva. Správne orgány majú povinnosť predchádzať vzniku priestupkov na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Za týmto xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxbecne záväzné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov. Prednosť má prevencia pred represiou. Ak občania porušia dané povinnosti spôsobomx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Všeobecne musia všetky správne orgány uskutočňovať svoju preventívno-výchovnú činnosť, ktorá smeruje k dobrovoľnému plneniu povinností a odstraňxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx napr. osveta, právna výchova, osobné vysvetľovanie a pod.
Správne orgány, ktoré priestupky prejednávajú a rozhodujú o nich, sú tak na to vyslovene xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy v SR sa rozlišujú orgány štátnej správy a orgány samosprávy (obce a samosprávne kraje).
Štátnu správu možno definovať ako časť verejnej správy, kxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxna pôsobnosť) alebo len na časti územia (miestna pôsobnosť). Orgánmi s celoštátnou pôsobnosťou sú najmä ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnex xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxje tzv. kompetenčný zákon, t.j. zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p. (pozri aj komentáx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxady, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, regionálne úrady verejného zdravotníctva, útvary Policajného zboru a pod.
Pokiaľ ide o orgány obce (obexxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxlnosť ešte treba uviesť, že územnú samosprávu tvoria aj vyššie územné celky - samosprávne kraje.
Podľa judikatúry súdov obec pri prejednávaní priexxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy. Preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxtej časti OSP (pozri komentár k § 83 ZoP).
Pojem občan uvedený v zákone o priestupkoch nemožno vykladať izolovane tak, že ide len o občanov SR. Zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxov k tomu, aby dodržiavali zákony a iné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov, musí správny orgán rešpektovať zásadu stanovenú v Ústave SR x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxn (čl. 2 ods. 2 Ú SR). Pri dodržaní zásady, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá (čl. 2 xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxona o priestupkoch je teda chrániť spoločnosť pred páchateľmi priestupkov, zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní protiprávnej činnosti a prevychovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxných opatrení zo strany správnych orgánov uvedených v § 52 ZoP. Spravodlivým a včasným ukladaním sankcií tak môže správny orgán výchovne pôsobiť nielex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxevencii.
Súvisiace ustanovenia zákona o priestupkoch
Súvisiace právne predpisy
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx0 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v z. n. p.;
zákon xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxn č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v z. n. p.
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/97:
Ústxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím o občianskych právach a záväzkoch s trestnoprávnym aspektom a či je orgán štátnej správy, ktorý rozhoduje o priestupkoch nezávislým tribunálom alexx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, ktorý sa súbežne zaoberal touto problematikou v spojitosti so sťažnosťami občanov SR (Kadubec, Lauko), ktorým orgán štátnej správy uložil za priestxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xoP, teda aj pokiaľ ide o zákaz činnosti, prepadnutie a zhabanie veci v rozsahu, v akom ho napadol navrhovateľ. ESĽP vo veci Kadubec vyslovil právny názorx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxteru, pretože došlo k porušeniu právneho predpisu a uložená pokuta má trestný charakter. ESĽP ďalej uviedol, že základom určenia, či sa priestupok budx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxrí v zmysle legislatívnej techniky žalovaného štátu do trestného práva. Potom je namieste skúmať, majúc na zreteli predmet a účel čl. 6 ED, či obvyklý výxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutie ESĽP zaväzuje SR, a preto je povinnosťou ústavného súdu sa vo svojom rozhodnutí na toto rozhodnutie odvolávať. Ústavný súd, bez ohľadu na spomínxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxtupkoch, ako aj Trestný zákon obsahujú niekoľko rovnakých procesných inštitútov, ako je napr. prezumpcia neviny alebo právo nevypovedať. Pri rozhoxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxupkoch aj trestných činoch majú podobné účinky i v otázke uplatňovania nárokov v občianskoprávnom konaní. Súdy sú týmito rozhodnutiami, pokiaľ ide o zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxu trestný čin (podľa § 3 Trestného zákona č. 140/1961 Zb.; teraz § 8 TZ). V oboch prípadoch ide o zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje spoločexxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti ústavný súd je toho názoru, že aj priestupok má trestnú povahu, a preto možno naň aplikovať čl. 6 ED.
Podľa názoru ESĽP, vzhľadom na povahu priestupkx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxjadrený v § 1 ZoP, ktorý poukazuje na fakt, že všetci občania musia rešpektovať právne predpisy a práva ostatných občanov. ESĽP už konštatoval, že všeobxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxle čl. 6 ED bol trestným podľa povahy.
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Rks 9/2011, R 87/2012:
Povaha rozhodnutia obce o uložení sankcie za priestupok - podrxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxe k § 81 ZoP.
ČASŤ I
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Pojem priestupku
KOMENTÁR
Ust. § 2 ZoP vymedzuje, aké konanie je priestupkom a naopak, aké konanxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxávnom predpise všeobecne zadefinovaný, považuje právna teória za správny delikt obvykle protiprávne konanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxáva člení správne delikty z rôznych hľadísk do viacerých skupín. Vzhľadom na súčasnú slovenskú právnu úpravu možno správne delikty členiť na priestupxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé. Líšia sa tiež druhom sankcií (trestov) ukladaných za ne a rozdielnym procesným režimom trestania.
Iné správne xxxxxxx xx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxckých osôb oprávnených na podnikanie),
-
iné správne delikty fyzických osôb.
Zrozumiteľné a logické je tiež členenie správnych deliktov nxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkty,
-
platobné delikty (delikty proti platobnej disciplíne).
V teórii sa objavujú aj iné členenia, podľa toho, aké kritérium je rozhodujúxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
podľa zavinenia na správne delikty so zavinením - bez ohľadu na zavinenie,
-
podľa uplatnenia zásady legality alebo zásady oportunity na spráxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci tzv. záujmovej samosprávy
Podľa § 220 EP disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností pri výkone činnosti exekútora, porušenxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxej výzve vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s funkciou exekútora. Za disciplinárne previnenie možno podľa § 221 EP ako disciplinárne opatrenix xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x disciplinárne opatrenia podľa tohto zákona ukladá disciplinárny senát.
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xolicajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom, a v nadväznosti na § 50 ZoŠSPZ sa zveruje disciplinárna právomoc nadriadeným, ktorí môžu poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxSPZ uložiť niektoré z disciplinárnych opatrení, a to písomné pokarhanie, zníženie služobného platu až o 15% na dobu najviac troch mesiacov, zníženie xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxx. 1 SP tomu, kto sťažuje postup konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na správny orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 165 eur, a to aj opakovane. Orgánom kompetentným na uloženie poriadkovej pokuty môže byť aj obec, ak má postavenie vecne a miestne príslušného orgánu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxz. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, môže uvedený úrad fyzickým osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti podľx x xx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxnených na podnikanie:
Podľa § 22a písm. b) CZ cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx je súčasťou pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň.
Podľa § 12 ods. 1 ZoAlko obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxx x x x xxxx x x x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xx xxx xxx xx xx.j. od 165 do 6 638 eur).
Pri týchto zmiešaných správnych deliktoch sú fyzické osoby oprávnené na podnikanie, t.j. podnikatelia (k pojmu "podnikatexx xxxxx x x xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxr k § 6 ZoP a k pojmu "fyzická osoba oprávnená na podnikanie" pozri komentár § 24 ZoP.)
Príklady na iné správne delikty fyzických osôb:
a)
Iný správxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxolické nápoje alebo iné návykové látky alebo zákazu zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestachx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx
xx
xxx xxxávny delikt fyzickej osoby s ohľadom na zavinenie
Podľa § 54 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v z. n. p., uloží orgán dozoru [týmto orgánox xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxto zákona. Podľa § 54 ods. 9 cit. zákona orgány dozoru pri ukladaní sankcií vychádzajú z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxi porušenie povinnosti a obnovili právny stav.
K odseku 1
Základom administratívno-právnej zodpovednosti fyzickej osoby za priestupok je pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xákone, ktorý obsahuje priestupky. Jednotlivé znaky priestupku predstavujú konanie, ktoré je pre spoločnosť nebezpečné, a je potrebné chrániť sa proxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx o jeden z druhov správnych deliktov. Jednotnú definíciu správneho deliktu neobsahuje žiadny zákon. Teória správneho práva pojem "správny delikt" poxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch deliktov je v § 2 ods. 1 ZoP priestupok legálne vymedzený dvojakým spôsobom, a to pozitívne a negatívne.
Pozitívne je priestupok definovaný ako zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
Negatívne xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxý čin.
Z hľadiska právnej teórie musíme rozlišovať pojmové znaky priestupku. Pri jeho vymedzení vychádzame zo všeobecných znakov správnych delikxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu, a teda aj priestupku, sa považuje protiprávnosť, trestnosť, znaky deliktu stanovené zákonom (tzv. formálny znak priestupku), čo sú znaky skutkovex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xubjekt a subjektívna stránka sú v teórii označované ako všeobecné typové znaky priestupku, ktoré charakterizujú a odlišujú jednotlivé priestupky. Pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je jeho spoločenská nebezpečnosť. Stupeň spoločenskej nebezpečnosti bol pri priestupkoch nepatrný, čo vyplývalo ešte z pôvodnej definície trestnéxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxdené v tomto zákone. Pritom platilo, že čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť bol nepatrný, sa nepovažoval za trestný čin, aj keď inak vykazxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xnaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.
"Toto ustanovenie definuje ústrednú kategóriu trestného práva hmotného - trestnx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtoré vychádza z materiálneho ponímania trestného činu. V novom zákone sa trestný čin definuje ako primárne formálna kategória, pričom došlo k vypustexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxkonodarca určité protiprávne konanie označil za najvyššiu formu protiprávneho konania, a tou je trestný čin. Pri prečinoch však zákon pripúšťa možnoxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx naplnenie znakov trestného činu musia byť splnené dve podmienky:
a)
musí ísť o protiprávny čin,
b)
jeho znaky musia byť uvedené v Trestnom zákonxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x x x x xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtného činu, keď v dvoch prípadoch ustanovuje, že pri protiprávnom čine, ktorý formálne napĺňa znaky prečinu, nepôjde o prečin, ak je jeho závažnosť
ax
xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxujú znaky prečinov, ktorý má napomôcť odlíšiť napríklad priestupky od prečinov. Tento materiálny korektív podľa zákona môže mať štyri stupne, ktoré mxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xx
xk je závažnosť činu vyššia ako nepatrná, pôjde o prečin,
c)
ak je závažnosť činu malá (u mladistvých), nepôjde o prečin, pričom však môže ísť o priestxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x § 10 ods. 2 TZ, podľa ktorého nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenix x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxebo porušuje záujem spoločnosti. Ak je konanie v rozpore s právom, je porušená alebo nesplnená právna povinnosť vyplývajúca zo zákona alebo iného všeoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxak protiprávnosti zdôrazňuje, napr. "neoprávnene predá" [porovnaj § 30 ods. 1 písm. b) ZoP], "neoprávnene vstúpi do geologického diela a geologickéhx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nemožno vyvodzovať zodpovednosť za konanie. Právna teória tieto prípady nazýva "okolnosti vylučujúce protiprávnosť". Medzi tieto okolnosti, ktorx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé použitie zbrane, plnenie rozkazu, príkazu alebo súhlas poškodeného. Zákon o priestupkoch výslovne upravuje xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxbu trestu - sankcie (pozri judikatúru k § 1 - nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 12/97).
Zákon o priestupkoch stanovuje druhy sankcií taxatívne (ich výpočet je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxstupok prejednať (až na výnimky uvedené v zákone) a prípadne uložiť sankciu, zodpovednej osobe zasa povinnosť uloženú sankciu strpieť.
Priestupkxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, než ktoré je uvedené v zákone o priestupkoch. Podmienkou je, že takéto konanie je ako priestupok výslovne v inom zákone označené. Ak by protiprávne konxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxe zákazu v § 2 ods. 2 ZoAlko (t.j. zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky) mladistvou osobou do 18 rokov, uloží jej obec pokarhanie. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxvení nie je konanie mladistvého označené ako priestupok, a preto nie je možné takéto konanie mladistvého prejednať ako priestupok, ale pôjde o iný spráxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov (audiovizuálny zákon) v z. n. p., obec uloží poxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxuálneho zákona sú prevádzkovatelia audiovizuálnych technických zariadení so stálym kinom alebo inou prevádzkarňou, prevádzkovatelia videopožixxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxľa § 35 ods. 6 audiovizuálneho zákona orgán dohľadu [týmto orgánom je podľa § 42 písm. d) tohto zákona aj obec] pri určení výšky pokuty prihliada na závaxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xyzickej osoby označené ako priestupok, a napriek tomu, že sa pri ukladaní sankcie zohľadňuje zavinenie, pôjde o iný správny delikt fyzickej osoby.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxstupok, musí byť splnený nielen materiálny znak (protiprávnosť), ale konanie musí vykazovať aj formálne znaky uvedené v zákone. Konanie musí byť navyxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxnymi a všetky znaky musia byť splnené súčasne. Formálne znaky priestupku sú popísané vo všeobecnej a v osobitnej časti zákona o priestupkoch alebo v inýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxež zaraďujú do skutkovej podstaty priestupku. Skutková podstata priestupku je tvorená súhrnom typových znakov, ktoré určujú, o aký priestupok ide a jxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxe o priestupkoch a v ďalších osobitných zákonoch. Sú to:
a)
objekt priestupku,
b)
objektívna stránka priestupku,
c)
subjekt priestupku,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxektom priestupku je právom chránený záujem, ktorý je spáchaním priestupku ohrozený alebo porušený. Pri priestupkoch, ako vyplýva z § 1 ZoP, ide o riadnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenie postihuje štát uložením správnej (administratívnej) sankcie.
V osobitnej časti zákona o priestupkoch sú potom upravené skupiny príslušnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami). Ide o druhový (skupinový) objekt priestupku. Jednotlivé priestupky sú tak zoxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxatickému členeniu osobitnej časti zákona o priestupkoch. Okrem toho možno rozoznávať ešte individuálny objekt, ktorý je charakterizovaný ako konkrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xkutkovej podstaty priestupku. Určenie individuálneho objektu je potom nevyhnutnou podmienkou pre správnu kvalifikáciu priestupku.
Ďalším oblxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxajšom svete. V konaní sa spája vnútorná zložka vôle so zložkou vonkajšou (prejav vôle). Konať môže aj osoba nepríčetná alebo osoba, ktorá nemá dostatok xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxčívať v konaní aktívnom, tzv. komisívne konanie alebo v opomenutí - nečinnosť, tzv. omisívne konanie (pozri § 4 ods. 3 ZoP). Pokiaľ fyzická osoba poruší xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx keď dôjde k narušeniu spoločenských vzťahov chránených správnym právom. Vznik zodpovednosti pritom predstavuje vznik povinnosti strpieť a niesť saxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxoré priestupky môžu byť spáchané konaním, niektoré opomenutím (porovnaj komentár k § 4 ods. 3 ZoP) a niektoré tak konaním, ako aj opomenutím. Spôsob konxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstaty priestupku, je následok priestupku. K následku dochádza porušením alebo ohrozením objektu priestupku (napr. vznikne škoda na majetku alebo ujxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxhnutnou podmienkou objektívnej stránky je príčinný vzťah medzi konaním a následkom - tzv. kauzálny nexus. Určitá osoba môže byť zodpovedná za spáchanxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdkom nestačí k administratívnoprávnej zodpovednosti za priestupok. Ďalšou podmienkou, ktorá vyplýva aj zo zákona o priestupkoch, je určitá forma zaxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxl, len pokiaľ ho zavinil (pozri komentár k § 3 a § 4 ZoP).
Posledným obligatórnym znakom skutkovej podstaty priestupku je subjekt priestupku (páchaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrá svojim konaním naplnila všetky znaky skutkovej podstaty priestupku. Zodpovednou fyzickou osobou môže byť len taká osoba, ktorá je tzv. deliktuálnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxdla - § 22 ods. 1 ZoP, zákonný zástupca dieťaťa - § 37 Zškol, stavebník - § 105 ods. 3 písm. b) SZ;
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxy subjekt, kedy páchateľom môže byť len osoba v určitom špeciálnom postavení.
Priestupok je teda konanie, ktorého znaky sú stanovené zákonom. Je prxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxšie formuloval iný predpis, napr. VZN obce (pozri nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 45/96 zo 4. februára 1997, zverejnený v Zbierke zákonov SR, čiastka 22, pod čx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxok je, ako už bolo uvedené, v zákone vymedzený pozitívne, ale aj negatívne. Okrem toho zákon o priestupkoch rieši aj vzťah priestupku a iného správneho dxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x
xx xxx xx xxxx
x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxci). Konanie nie je priestupkom, aj keď má inak jeho znaky, ak ide o iný správny delikt alebo o trestný čin.
Znaky trestného činu, všeobecné aj osobitnxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x0 ods. 2 TZ). Pri mladistvých páchateľoch musí byť vyšší než malý (§ 95 ods. 2 TZ). Formálne znaky trestných činov sú uvedené vo všeobecnej aj osobitnej čaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxé ako priestupok. Rozdiel medzi priestupkom a trestným činom je spravidla vyjadrený rozdielnymi formálnymi znakmi. Pri niektorých priestupkoch a im xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxdpovednosti za priestupok je správny orgán povinný zisťovať nielen naplnenie formálnej stránky priestupku, ale aj naplnenie jeho materiálnej stránxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xkutkových podstatách priestupkov, naplňuje v bežne sa vyskytujúcich prípadoch materiálny znak priestupku. Avšak, ak ku konaniu osoby pristúpia ďalxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xoho vyplýva, že konanie, ktoré má síce formálne znaky priestupku, ale nie je ním porušený alebo ohrozený záujem spoločnosti, nie je priestupkom, a pretx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx deliktov, ktoré sú obsiahnuté v mnohých zákonoch z oblasti verejnej správy. Jednotlivé zákony stanovujú skutkové podstaty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxto zákon o priestupkoch rieši vzťah priestupku a iného správneho deliktu fyzickej osoby.
Iný správny delikt fyzickej osoby možno všeobecne definoxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxe chýbať zavinenie, a preto možno hovoriť o tzv. objektívnej zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie. V iných prípadoch sa zavinenie, naopak, vyžaduje. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxovených pri iných správnych deliktoch.
Iných správnych deliktov sa môžu dopustiť tiež právnické osoby, v ich prípade sa zavinenie neskúma. Na zodpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xákona. V mnohých prípadoch sa hovorí o absolútnej objektívnej zodpovednosti, kedy sa nemožno zodpovednosti zbaviť (pozri rozhodnutie NS SR sp. zn. 7 Sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxti zbaviť.
Priestupok môže byť spáchaný v krátkom časovom období alebo si spáchanie priestupku vyžiada dlhšiu dobu. Dobou spáchania priestupku sa xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo ide o pokračovanie v priestupku.
Pri hromadnom priestupku je podmienkou zodpovednosti za priestupok to, že existuje viac aktov a až súhrnne zaklaxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxtí ten, kto úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný axxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx alebo užívania inej návykovej látky. Hromadný priestupok sa posudzuje ako jedno konanie, ktoré je uskutočnené okamihom prevedenia posledného aktu.
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxustí ten, kto užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné. Trváci priestupok sa posudzuje ako jedno konanie, aj kexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa, alebo okamihom, kedy by priestupca prestal stavbu užívať (vysťahoval sa z nej).
Pokračovaním v priestupku je opätovne uskutočňovaná jedna a tá ixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx5 ods. 3 písm. b) SZ sa dopustí ten, kto ako stavebník uskutočňuje xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxo povolenia, pričom vykonávanie stavebných prác na stavbe sa uskutočňuje nie súvisle, ale v určitých časových obdobiach. Medzníkom, ktorý oddeľuje jxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x priestupku, nejde o pokračovanie v priestupku, ale o nový priestupok.
Doba ukončenia konania, ktoré je priestupkom pri pokračujúcom, hromadnom pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xapokon pre posudzovanie začiatku plynutia prekluzívnej lehoty pre zánik zodpovednosti za priestupok (pozri komentár k § 20 ZoP).
K odseku 2
Niektxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxiálny, pojmový znak priestupku - protiprávnosť, tu chýba. Zákon o priestupkoch uvádza dva prípady, ktoré majú charakter okolnosti vylučujúcej protixxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolené riziko, výkon práva a povinnosti, súhlas poškodeného a plnenie úlohy agenta (pozri § 26 až § 30 TZ). V týchto konaniach chýba tiež znak protipráxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkonoch, ktoré upravujú aj pojem "záujem chránený zákonom".
Príklady:
- § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. xx xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x strelive v z. n. p. a pod.
K písm. a)
Podstatou nutnej obrany je odvracanie útoku na spoločenské vzťahy chránené zákonom o priestupkoch (a inými záxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxoch. Jeho konanie smeruje naopak k tomu, aby bolo zabránené činu nebezpečnému pre spoločnosť. Konanie v nutnej obrane naopak vylučuje nebezpečnosť aj xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxx xxx xx xxokom ohrozený. Právna úprava v zákone o priestupkoch stanovuje obsah a medze nutnej obrany. Stanovuje aj podmienky nutnej obrany.
Aby išlo o nutnú oxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxuje na konanie v nutnej obrane, ale oprávňuje použiť konanie v krajnej núdzi. Rovnako tak čin osoby duševne chorej, ktorá ohrozuje svoje okolie, nie je úxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx všeobecnej právnej úprave pri odvracaní konania, ktorým je ohrozený záujem spoločnosti.
-
Útok musí byť vedený na záujem chránený zákonom. Chránxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxte vedieť, akého protiprávneho konania sa páchateľ dopúšťa (či priestupku alebo trestného činu), nie je chráneným záujmom len záujem chránený zákonox x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxne nastať. Priamo hroziacim útokom môže byť podľa okolností prípadu aj vyhrážka fyzickej osoby. Nutná obrana však nie je prípustná proti útoku, ktorý sx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxe celej si-tuácie s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. Intenzita obrany môže byť väčšia, ako intenzita útoku. Obrana by mala slúžiť nielen na zaxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxcu, či útok priamo hrozí alebo trvá a či cíti, že záujem chránený zákonom je ohrozený.
-
Útok musí byť odvrátený primeraným spôsobom, resp. obrana nexxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxada subsidiarity, pretože sa v tomto prípade neposudzuje, či bolo možné sa útoku vyhnúť. Zároveň je proti útočníkovi prípustná obrana, ktorá nemusí prxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alebo účinnejšie prostriedky, než použil útočník. Nesmie ale ísť o konanie alebo prostriedky celkom zjavne neprimerané povahe a nebezpečnosti útokux x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx odvracia. Ďalšie hľadisko, ktoré sa pri nutnej obrane posudzuje, je pomer škody, ktorá hrozí z útoku a škody spôsobenej v nutnej obrane. V nutnej obrane xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx treba uviesť, že pri krajnej núdzi, naopak, spôsobená škoda má byť zásadne menšia než škoda, ktorá hrozila. Pri posudzovaní primeranosti sa posudzuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxruje proti útočníkovi/útočníkom a jej primeranosť sa posudzuje podľa objektívnych okolností prípadu, ale aj podľa psychického stavu osoby, ktorá útxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxane, pokiaľ nebola obrana s útokom súčasná (predčasná, alebo následná po tom, kedy už útok skončil).
-
Nutná xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe, ktorý je vykonávaný v súlade so zákonom. Keďže čin v nutnej obrane je činom dovoleným, nie je proti nemu prípustná nutná obrana.
K písm. b)
Podsxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx odvracia nebezpečenstvo, ktoré:
a)
hrozí záujmom chráneným zákonom o priestupkoch,
b)
hrozí priamo,
c)
nemožno ho za daných okolností odxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxčasne niekoľko podmienok:
-
Musí ísť o odvracanie nebezpečenstva. Pojem nebezpečenstvo možno chápať širšie ako pojem útoku. Nebezpečenstvo môže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
-
Nebezpečenstvo musí hroziť záujmu chránenému právom. Musí ísť o ohrozenie života, zdravia, majetku a pod. Zákon o priestupkoch tieto hodnoty nexxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxoch chránených záujmov, kedy sa pre ochranu ohrozeného záujmu obetuje iný záujem.
-
Nebezpečenstvo musí hroziť priamo, t.j. bezprostredne. O príxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxeba posudzovať podľa okolností každého konkrétneho prípadu.
-
Hroziace nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak (uplatňuje sa tzv. zásada subsidixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xusí posúdiť príslušný priestupkový orgán pri prejednávaní konkrétneho prípadu. Nebezpečenstvo, ktoré hrozí, nemožno v žiadnom prípade presúvať na xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxrebné posudzovať s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Následok spôsobený odvrátením nebezpečenstva nesmie byť teda zrejme rovnako záxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxanovený obsah a rozsah konania v krajnej núdzi. xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxe v krajnej núdzi je oprávnený ktokoľvek, teda aj ten, koho záujmy v konkrétnom prípade ohrozené nie sú. Čin v krajnej núdzi môže byť namierený proti komuxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxtupkoch
Súvisiace právne predpisy
§ 21 a nasl. zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v z. n. p.;
§ 54 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxncie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov (audiovizuálny zákon) v xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxdy a krajiny v z. n. p.;
§ 28 ods. 1 písm. j) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v z. n. p.
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR sxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxálneho prokurátora SR a z vyjadrenia starostu mestskej časti k tomuto návrhu zhrnul nasledovný skutkový a právny stav vo veci: VZN Miestneho zastupitexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na verejných priestranstvách v tejto časti mesta. Uvedené nariadenie v § 1 ods. 2 až 4 vysvetľuje pojmy verejné priestranstvo, žobranie a požívanie alkxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu poriadku podľa § 48 ZoP a pokiaľ nestačí dohováranie, možno jej uložiť pokutu do 1 000 Sk a v blokovom konaní do 500 Sk". Z obsahu takto formulovaného § 2 oxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xestskej časti v jeho vyjadrení k návrhu generálneho prokurátora, že predmetné nariadenie je len "deklarovaním priestupku proti verejnému poriadku" xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxtami uloženými mestskou políciou pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia. Postih za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 ZoP tak, ako jx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx že na verejných priestranstvách v mestskej časti sa svojím "počínaním" snaží získať peňažné alebo iné materiálne prostriedky (§ 1 ods. 3 nariadenia) axxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx samosprávy VZN. Podľa čl. 71 ods. 2 Ú SR obec pri výkone štátnej správy môže vydávať na základe zákona v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecne záväzxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxx xx xx xxxxm konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok" a bude vychádzať zo všeobecnej definície priestupku (§ 2 ods. 1 ZoP) ako "zavineného konania, ktoré porxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxie tohto nariadenia", z čoho možno len dedukovať, že ide o porušenie povinnosti rešpektovať "neprípustnosť" žobrania a požívania alkoholických nápoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx a na vydanie ktorej tento zákon splnomocňuje obce.
Ústava SR vo viacerých ustanoveniach garantuje jednotlivcovi ako slobodnej ľudskej bytosti taxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a že nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá a v čl. 13 ods. 2 Ú SR, podľa ktorého medze týchto jeho pxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxé alebo iné materiálne prostriedky" (§ 1 ods. 3 nariadenia) samo osebe nemožno považovať za konanie, ktoré ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Nemožxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxím alkoholických nápojov na verejnom priestranstve v mestskej časti nemožno spájať domnienky o prípadnej možnosti, že sa tým vzbudí verejné pohoršenxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodľa § 47 ZoP alebo sa brániť proti konaniu, ktoré je "porušením iných" presne definovaných povinností než uvedených v tomto ustanovení, ak sa takým koxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xoriadok. V § 47 písm. a) až h) ZoP je však taxatívny výpočet konaní, ktoré sú charakteristické pre obsah pojmu verejný poriadok z aspektu záujmov spoločxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho pohoršenia, poškodenie alebo zničenie verejnoprospešného zariadenia a pod., avšak žiadnu osobu nemožno stíhať za prípadné dosiaľ nenaplnené konxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxným konaním, pretože to nemá základ v žiadnej zákonnej úprave a zákon o priestupkoch, i keď splnomocňuje obce na vydanie VZN upravujúcich priestupok prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x uvedeného vyplýva právny záver, že uvedené VZN nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 Ú SR, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxx xx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxna, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.
Poznámka: Rozhodnutie je ešte z obdobia pred ostatnou novelou zákona o ochrane pred zneužxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xrvá veta ED, z Odporúčania výboru ministrov č. R (91) pre členské štáty o správnych sankciách schváleného Výborom ministrov 13. februára 1991, ako aj z jxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxiestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívnoprávna zodpovednosť, čo napokon vyplýva aj zo zásady č. 6 odporúčania o správnych sankxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxysle rezolúcie (77) 31 aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní. Nemožno pritom opomenúť, že hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá tresx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxincípmi.
Právna teória v rámci verejnoprávnej zodpovednosti za proti spoločenské konanie rozoznáva trestné činy, priestupky, iné správne deliktyx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxomenutie), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím kritériom medzi jednotlivými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera ich typovej sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxv, ktoré sa deliktu môžu dopustiť (výstižne to určuje zákon o priestupkoch). Iné správne delikty sú svojou povahou najbližšie práve priestupkom. V oboxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolégia Najvyššieho súdu SR na zjednotenie výkladu o rozsahu pôsobnosti amnestie vlády SR vo veciach priestupkov podľa § 90 ZoP sp. zn. Snj 116/99 /3/x
xxxxx x x xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxkone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin. Zákon o priestupkoch vymedzuje pojem priesxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a kombináciou pozitívneho a negatívneho vymedzenia pojmu. Materiálny znak je vymedzený tým, že konanie (opomenutie konania) porušuje alebo ohrozujx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx byť konanie za priestupok výslovne označené zákonom o priestupkoch alebo iným zákonom. Konanie nie je priestupkom, hoci má jeho znaky, ak ide o iný spráxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xozdiel od priestupku, pojem správneho deliktu nie je legislatívne vymedzený ani v jednom všeobecnom zákone. Iné správne delikty než priestupok sú proxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tomu subjektom iného správneho deliktu môže byť nielen fyzická, ale aj právnická osoba.
Správny delikt fyzickej osoby sa v mnohom podobá priestupku. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvnych deliktov sú upravené v celom rade právnych predpisov. Pokiaľ ide o správne delikty fyzických osôb postihované zásadne bez ohľadu na zavinenie, mxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán sankciu ustanovenú týmto zákonom. Z procesnoprávneho hľadiska sa na postih spomenutých deliktov nevzťahuje právny režim priestupkového právxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtanoveniach súčasne riešia aj procedurálne otázky. Tieto delikty prejednávajú správne orgány v správnom konaní.
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Sžo 146/xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxh, ale aj rozsiahlu oblasť správneho trestania právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov. Základom administratívnej zodpovednosti právnickxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxpise.
Pri vymedzení tohto pojmu vychádza teória aj prax zo všeobecných pojmových znakov správneho deliktu, obsiahnutých v pozitívnej právnej úpravxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxvené zákonom.
Najvyšší súd SR sp. zn. 8 Sžo 130/2010:
Žalobca okrem iného namietal záver vyvodený z napadnutého rozhodnutia, že sa mal svojím konanxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxi a v ničom neodôvodnili, akým spôsobom bolo preukázané zavinenie žalobcu. V tejto súvislosti NS SR uvádza, že vznesenú námietku považuje za neodôvodnxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxný zásadne bez ohľadu na zavinenie.
Pre úplnosť odvolací súd dodáva, že základom administratívnej zodpovednosti právnických osôb a fyzických osôb - xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxí tohto pojmu vychádza teória aj prax zo všeobecných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xonanie, protiprávnosť, sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba, zavinenie (okrem prípadov konštrukcie zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie) a ustxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xzhľadom na pozitívnu právnu úpravu považujú:
- priestupky,
- iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia,
- správne delikxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx poriadkové delikty.
Správne delikty fyzických osôb postihované zásadne bez ohľadu na zavinenie možno definovať ako protiprávne konanie fyzickej oxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxti podliehajú fyzické osoby vystupujúce ako podnikatelia alebo prevádzkovatelia kvalifikovaných činností, s ktorých výkonom sa spája množstvo povxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxa ktorej zodpovedajú fyzické osoby za protiprávne konanie na základe zavinenia.
Najvyšší súd SR sp. zn. 7 Sž 104/2001:
Porušenie cenovej disciplíxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xez možnosti liberácie.
Vo všeobecnosti možno vysloviť, že zodpovednosť právnickej osoby za správny delikt je svojím charakterom objektívnou zodpoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxna o cenách, bolo preto postačujúce zistenie kontrolného orgánu, že v tom časovom období došlo k prekročeniu platných maximálnych cien za tarifné telexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxne posúdenie: Ak správny orgán v rozhodnutí o uložení pokuty protiprávne konanie právnickej osoby kvalifikoval ako priestupok a nie ako iný správny dexxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxím napadnutým dovolaním Krajský súd v Žiline zamietol odvolanie obvineného proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo 6. novembra 2008, sp. zxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xúna 2007. Za to mu bol podľa § 60 ods. 1 písm. xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu podal M. M..... dovolanie prostredníctvom obhajcu podaním z 27. apríla 2010 doručeným Okresnému súdu Liptovský Mikuláš toho istého dňa. V dovolaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxistuje jednoznačný záver o tom, že sa mal dopustiť trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a) TZ a spáchať skutok, pre ktoxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxložené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku. ... Na účel kvalifikačného rozlíšenia skutku ako prečinu nebezpečného vyhrážania (tak ako jx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe potrebné zdôrazniť, že práve vo sfére susedských vzťahov konfliktné správanie sa obžalovaného (podľa obsahu dokazovania prejavujúce sa aj v iných pxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxiel len do náhodného a ojedinelého kontaktu. Keďže v dôsledku problémov s požívaním alkoholu obžalovaným a jeho faktickej blízkosti (susedskej) k pošxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxsle § 34 ods. 1 TZ, na čo aj prakticky reaguje uložený trest prepadnutia veci, ktorý zároveň symbolizuje význam odsudzujúceho rozsudku v súdnom (trestnxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx. 2 TZ, čo podmieňuje trestnoprávnu kvalifikáciu skutku.
Najvyšší súd SR sp. zn. 2 Sžo 55/2008, R 50/2011:
Skutková podstata priestupku: Na objasnxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtránka, objekt, objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, žeby čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemožno potom hovoriť o prixxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxda in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného) - podrobnejšie pozri v judikatúre k § 49 ZoP.
Najvyšší súd SR sp. zn. 10 Sžd 3/2013, R 78/20xxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxí ísť aj o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxátorom rozhodol 14. februára 2008 na verejnom zasadnutí tak, že podľa § 320 ods. 1 písm. a) a § 321 ods. 1 písm. d) TP zrušil vyššie uvedený rozsudok okresxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xa tom skutkovom základe, že 17. novembra 2006 v meste N., pred predajňou T., si obžalovaný zadovážil bez povolenia revolver značky Olimpic 38 BBM, bez výxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx ktorá tento revolver 24. novembra 2006 v obci Z. odovzdala príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Nových Zámkoch.
... Podľa § 280 ods. 2 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxodovom konaní pod hrozbou násilia sa viackrát vyhrážal svojej bývalej manželke E. V. s tým, aby opustila rodinný dom v obci A., ktorého je spoluvlastníčxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx do miesta jej zamestnania na ulici E., kde od nej žiadal, aby mu vrátila neoprávnene držaný revolver, a keď mu tvrdila, že ho zakopala, povedal jej, že aj oxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Zámkoch,
- 17. novembra 2006 o 21:30 hod. v obci Z. preskočil betónový uličný plot rodinného domu č. X., vysoký 170 cm, ktorého vlastníčkou je matka bývaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
postúpil Obvodnému úradu v Nových Zámkoch, odboru všeobecnej vnútornej správy, ktorý by mal tieto žalované skutky prejednať ako priestupky proti obxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxčlenil na viacero skutkov. Skutkovému stavu tak, ako bol zistený a popísaný v rozsudku krajského súdu, zodpovedá právny záver vyjadrený v posúdení skuxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xeď dovolaním napadnuté skutky potom postúpil na prejednanie Obvodnému úradu v Nových Zámkoch, keď použitím § 10 ods. 2 TP dospel k záveru, že s prihliadxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxa činu, od ktorého napokon sám dobrovoľne upustil, ako aj ním spôsobeným následkom.
Najvyšší xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x písm. b) SZ priestupku, pričom stavebný zákon ustanovuje zodpovednosť za uskutočnenie stavby stavebníkovi a nie jeho stavebnému dozoru.
Najvyxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxe být vyvolán různě, např. působením přírodní síly (povodeň, požár, zemětřesení), technickými nedostatky (v dolech, dopravě) i nebezpečným lidským xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxucnosti. ... Krajní nouzi účastníka nelze spatřovat jen v tom, že pokud by za účelem odběru krve či moči nechal stát opuštěné vozidlo na odlehlém místě v nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření. Nebezpečí odcizení či poškození osobního automobilu totiž uvedenému účastníku řízení nehrozilo přímo, skutečně a bezprostředně, ale poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxylo skutečné a bezprostřední a jen okolnost případného stání vozidla na odlehlém místě v nočních hodinách není v tomto případě právně relevantní z hledxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxávající přímo a bezprostředně hrozící nebezpečí odcizení či poškození osobního automobilu, které však nelze chápat ve smyslu jakékoli hypotetické hxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 4 As 22/2007-73:
Podle soudní judikatury je nutná obrana přípustná proti útoku přímo ohrožujícímu jakýkoli zájem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x případě trestných činů. V této souvislosti lze poukázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR z 31. května 2007, č. j. 8 As 17/2007-135, ve kterém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxtnost jednání musí být naplněna i materiální stránka deliktu a krajní nouze je stavem vylučujícím protiprávnost jednání naplňujícího formální znaky xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxlze odpovědnost za přestupek vyvozovat, protože se pak jedná o dovolené jednání, které, ačkoliv se svými znaky podobá přestupku, nenaplňuje skutkovox xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx protiprávnost. Okolnosti vylučující protiprávnost mohou vyplývat přímo ze zákona nebo z obecných právních principů. Správní orgán rozhodující o ulxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxčností zakládajících stav nutné obrany. Kromě nutné obrany ještě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xx xxxxá obrana nesmí být nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. Přiměřenost nutné obrany znamená tedy především to, že obrana odpovídá povaze a nebezpečxxxxx xxxxxx
xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxok, avšak nesmí být přehnaná. Vedle samotné intenzity útoku je zde ještě jedno hledisko důležité pro hodnocení přiměřenosti nutné obrany, a to poměr škxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxzi škodou hrozící a způsobenou však nesmí být hrubý nepoměr.
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Sžo 94/2009:
K vylúčeniu protiprávnosti konania, vykazujúcexx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xdvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, b) týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxe spočíva v tom, že pri nej dochádza k stretu dvoch záujmov chránených zákonom, pričom jednému z nich hrozí porucha (tzv. chránený záujem), ktorá môže byx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxjnej núdze rozumieť bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, pričom konanie v krajnej núdzi je vylúčené, keď možnosť poruchy hrozí vo vzdialenejšej bxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnymi orgánmi, resp. súdmi v rámci súdneho prieskumu, prichádza do úvahy až po ustálení, že v konkrétnom prípade záujmu chránenému zákonom, nebezxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo b) nebezpečenstvo spôsobom priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxak.
Vylúčenie zodpovednosti zákon viaže na tieto podmienky:
1. musí ísť o konanie odvracajúce priamo hroziace nebezpečenstvo; môže isť akékoľvek hxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxl,
3. musí ísť o nebezpečenstvo, ktoré za daných okolností nebolo možné odvrátiť inak.
Podmienkou, aby išlo o konanie v krajnej núdzi je, že nebezpečexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxípade, ak zdravotný stav vyžadoval okamžité ošetrenie, ktoré nebolo možné zabezpečiť iným spôsobom, mohlo ísť o stav krajnej núdze. Existencia nebezxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti za stíhaný priestupok. Podmienkou krajnej núdze je subsidiárnosť, teda, že nebezpečenstvo nebolo možné za daných okolností odvrátiť inak (napr. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxx xx xxdnání člověka, a to zpravidla konání nebo opomenutí, které je úmyslné, protiprávní a nebezpečné pro společnost. Naproti tomu při krajní nouzi se odvraxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxchou, který může být různého původu (přírodní katastrofa, jednání člověka); nebezpečí musí přímo hrozit, tj. bezprostředně (citováno podle shrnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědné osoby, resp. osoby právně způsobilé být odpovědnou za přestupky. Proti útoku osoby, která není odpovědnou ve smyslu zákona o přestupcích za xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxé situaci odvrátit jinak ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona o přestupcích] tam, kde je to s ohledem na povahu okolností žádoucí, jako je tomu právě v přípaxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xy byla např. vůči útokům dětí nepřiměřeně přísná a dávala osobám jednajícím v rámci podmínek vylučujících protiprávnost nepřiměřeně velký prostor.
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xpsychický) vzťah človeka - páchateľa priestupku k určitým skutočnostiam, ktoré zakladajú priestupok, t.j. k protiprávnemu konaniu a jeho následku. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnie je potrebné zodpovednému subjektu vždy preukázať. Pri priestupkoch sa vždy musí skúmať subjektívna stránka, pričom postačuje zavinenie z nedbanxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti (§ 17 TZ).
Zavinenie je predpokladom pre vyvodenie subjektívnej zodpovednosti fyzickej osxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zákon o priestupkoch nepozná princíp "kolektívneho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxkovej podstaty priestupku.
Zavinenie podľa § 3 a § 4 ZoP má dve časti. Jednu časť tvorí zložka poznania (vedomostná zložka zavinenia) a druhú zložkx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxmená, že páchateľ určitú vec chce, a je s ňou aj uzrozumený. Na zložke poznania a vôle sú vytvorené v zákone o priestupkoch dve formy zavinenia - úmysel a nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx táto zložka chýba. Zavinenie vo forme úmyslu má väčšiu mieru spoločenskej nebezpečnosti než nedbanlivosť, a preto môže odôvodňovať uloženie vyššej sxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé sa skúmajú pri nedbanlivosti, sa musí posudzovať podľa situácie v dobe činu, nikdy nie neskoršie.
Pri nepríčetnej osobe sa zavinenie vylučuje, prxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx
Príslušný správny orgán ukladá sankciu fyzickej osobe po zistení, že zavinene porušila alebo nesplnila právnu povinnosť. Musí teda skúmať, či toto poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Zavinenie je teda nevyhnutné páchateľovi priestupku preukázať. Niektoré konania nemusia byť priestupkom, ale môže ísť o iný správny delikt alebo trxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxosť pred priestupkom.
Priestupkové právo je založené na zásade "bez zavinenia nieto priestupku", čo vyplýva z komentovaného ustanovenia.
Niexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxpadne na výšku pokuty, pokiaľ bude uložená v zmysle § 12 ZoP. Zákon o priestupkoch alebo iný zákon môže stanoviť, že priestupok možno spáchať len úmyselnxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxj podstate priestupku výslovne uvedené.
Príklady:
- Priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. b) ZoP sa dopustí ten, kto úmyselne uvedie nesprávny alebo neúxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj.
- Priestupku podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch v z. n. p. sx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x x4 ods. 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v z. n. p. sa dopustí ten, kto neoprávnene a úmyselne zabráni inému vo výkone zhromažďovacieho právxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.
Ak obvinený popiera úmysel v konaní, spočíva bremeno dokazovania na správnom orgánxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xkodu spôsobenú poškodenému, nie však verejnoprávnu zodpovednosť za priestupok (pozri komentár k § 50 ZoP). Ak nie je forma zavinenia v príslušnom ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxdnosť fyzickej osoby za priestupok znamená na jednej strane jej povinnosť strpieť sankciu stanovenú normou správneho práva, na druhej strane vzniká oxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxtár k § 67 ZoP). Pokiaľ bude páchateľ uznaný vinným z priestupku, má správny orgán možnosť uložiť niektorú zo sankcií uvedených v zákone o priestupkoch axxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
§ 17 TZ, § 30 ods. 1 písm. d) zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xráhy, na ktorej nie je nástupište, dopustila sa priestupku podľa § 42 ods. písm. f) ZoDD.
2. Pri zavinení z nevedomej nedbanlivosti je zodpovednosť fyzxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvních deliktů koncipována na principu zavinění, jako jednoho z předpokladů spáchání správního deliktu, dle obecné nauky správního práva zásadně posxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxxného případu. U zavinění z nedbalosti postačuje, že osoba, na kterou dopadá sankce za spáchání správního deliktu buď věděla, že svým jednáním může způsxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdem k okolnostem a svým osobním poměrům to vědět mohla a měla. Úmysl (jehož přítomnost však nevyžaduje aplikovaný právní předpis) pak může být buď přímýx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxla, že jako důsledek jejího jednání je možný a pro případ, že nastane, s ním byla srozuměna.
Sám žalobce jak v odvolání proti rozhodnutí o uložení sankcex xxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a nutnost odvrátit škodu na úrodě jej k tomu nutila. V takovém případě však nelze připustit závěr, že se jednalo o jednání v krajní nouzi a tedy o beztrestnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xřistoupil.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 6 As 65/2004:
Z hlediska materiálního pak nejvyšší správní soud vyjadřuje přesvědčení, že stěžovatel nxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xde jednak je organizace dopravy na určitém území, individuálně pak zájem těch, kdož splnili podmínky pro parkování na vymezených částech místních komxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxjský soud, úmyslně. Z vyjádření stěžovatele, která učinil na místě samém, lze skutečně dovozovat, že si byl vědom skutečnosti, že na daném místě stát jexx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxhu pro parkovací karty". Omyl v právním hodnocení věci pak není relevantním důvodem pro hodnocení odpovědnosti za přestupek; nejvyšší správní soud poxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxm dopustil jednak žalobce a jednak stěžovatelka. Každý z nich přitom naplnil skutkovou podstatu přestupku dle § 47 zákona o přestupcích výlučně svým chxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxovně, že je třeba úmyslného zavinění. Přestupkový zákon, ale ani trestní řízení správní obecně, nezná princip "kolektivního zavinění", resp. "kolekxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xákladních forem zavinění, a to zavinění z nedbalosti a zavinění úmyslné. Jakkoli stěžovatelka i žalobce byli shodně shledáni vinnými z přestupku protx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xtránka je zde ve věci určující a nezaměnitelná. Na této skutečnosti nic nemůže změnit ani to, když správní orgán rozhodoval ve společném řízení a vydal jxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxa]
KOMENTÁR
Pojem "záujem chránený zákonom" je väčšinou uvedený v príslušnom hmotnoprávnom predpise - osobitnom zákone (pozri aj komentár k § 2 odxx x xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxjiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárax xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxtúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.
- Podľa § 1 ZoFajč je "záujmom chráneným zákonom" najmä ochrana ľudí pred vznikom závislosti od nikxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxívania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
Zavinenie je vnútxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx. Priestupok môže byť spáchaný z nedbanlivosti (ktorá všeobecne na spáchanie priestupku postačuje) alebo úmyselne. Nedbanlivosť môže byť vedomá alexx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxou, nemá vplyv na posúdenie toho, či osoba je alebo xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xriestupku postačovala nedbanlivosť (a to aj nedbanlivosť nevedomá), bolo by možné považovať preukázanie priameho úmyslu za priťažujúcu okolnosť. Nxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxie vo forme nedbanlivosti a vo forme úmyslu. Rozlišuje sa nedbanlivosť vedomá a nevedomá.
Nedbanlivosť vedomá je upravená v § 4 ods. 1 písm. a) ZoP. Páxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xrimeraných dôvodov sa spoliehal, že takéto porušenie alebo ohrozenie nespôsobí. V § 4 ods. 1 písm. b) ZoP je upravená nedbanlivosť nevedomá.
Pre obx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx je uzrozumený s tým, že ho spôsobí. Zatiaľ čo pri vedomej nedbanlivosti páchateľ vie o možnosti spôsobiť následok, ale bez primeraných dôvodov sa spolixxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xôže takéto porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, aj keď o tom vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
Pri preukazovaní nedbanlxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxdomej nedbanlivosti hodnotiť, aké sú okolnosti a osobné pomery páchateľa, podľa ktorých je páchateľ schopný posúdiť, či svojim konaním môže spôsobiť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Spravidla to bude závisieť od konkrétnej situácie a určitých skúseností a vedomostí priestupkového orgánu. Fyzická osoba musí všeobecne dodržiavať xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxpkoch predpokladá, že páchateľ má povinnosť a možnosť predvídať porušenie alebo ohrozenie zákona (nedbanlivosť nevedomá).
Právna teória v týchtx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxť. Súčasne však správny orgán hodnotí tiež vzdelanie, skúsenosti a znalosti páchateľa priestupku, jeho zdravotný a duševný stav a pod. Svoju úlohu tu zxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xriestupku alebo môžu vzniknúť nezávisle na jeho konaní, pričom pri niektorých priestupkoch sa vyskytujú a pri iných sa vôbec neobjavujú.
Pri nedbaxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxemávke). Páchateľ nechce spôsobiť priestupok, ale vie, že ho spôsobiť môže, spolieha sa však na to, že ho nespôsobí. Napr., ak majiteľ psa vedel, že jeho xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnil tak znaky vedomej nedbanlivosti.
Pri nevedomej nedbanlivosti zákon používa formuláciu "vedieť mal a mohol", čím vyjadruje skutočnosť, že pácxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxvať toho, že konanie nebolo zavinené, pretože páchateľ nepoznal príslušné ustanovenia zákona. Zo zásady "neznalosť zákona neospravedlňuje" totiž vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx je vyjadrený v § 4 ods. 2 písm. a) ZoP. Páchateľ chcel spôsobom uvedeným v zákone o priestupkoch porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom o priestupxxxx x xxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx prípad, že sa ho dopustí, bol s tým uzrozumený. Páchateľ teda nepočítal so žiadnou okolnosťou, ktorá by mu mohla zabrániť uskutočniť následok.
O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xôľovú zložku, pričom rozdiel medzi nimi je vyjadrený v odstupňovaní vôľovej zložky. Ak by vôľová zložka chýbala, nejde o úmysel, ale môže ísť o nedbanlixxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon výslovne stanovuje, že na zodpovednosť za priestupok je potrebné úmyselné zavinenie, plne postačuje zavinexxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xekonanie, ak príslušný právny predpis takúto činnosť vyžaduje (napr. neuvedenie úplných údajov v tlačive, neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxľa okolností a svojich osobných pomerov.
Príklady:
- Podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZPes priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak neprihlási psa do evidencie.
x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxvinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä, ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacícx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtočniť podľa ich povahy len konaním, niektoré aj opomenutím.
Pri priestupkoch, kde forma konania nie je konkretizovaná a ktoré sú charakterizovanx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxtím, ak sú splnené aj ďalšie podmienky uvedené v zákone.
Podmienky, kedy je opomenutie postavené na roveň konania, určuje príslušné ustanovenie v zxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxtupku mal vôbec možnosť konať to, čo bolo jeho povinnosťou. Povinnosť pritom môže vyplývať zo zákona, ale aj z individuálneho správneho aktu vydaného nx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxtoré priestupky možno spáchať len konaním [priestupku podľa § 77 ods. 1 písm. f) VZ sa dopustí ten, kto umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchovýcx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxch vôd] a niektoré len opomenutím [priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. e) SZ sa dopustí ten, kto v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavexxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx ZoP sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci].
xxxxxxxxxx
xxxxxšší súd SR sp. zn. 10 Sžd 46/2011:
Pri konštatovaní, že žalobca konal v nevedomej nedbanlivosti nepostačuje, že právny predpis [zákon č. 315/1996 Z.z. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xk tieto povinnosti vodič nerešpektuje, koná úmyselne alebo z nedbanlivosti a následne po vyriešení a zodpovedaní tejto otázky, či takéto konanie, ak jx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxaná subjektívna stránka podľa § 4 ZoP, nie je možné. Na preukázanie subjektívnej stránky niekedy pri priestupku nepostačuje len konštatovanie, že nezxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxkodeniu spätného zrkadla vozidla vodiča Ing. K. P., avšak zatiaľ neexistuje jednoznačný dôkaz, či o tomto náraze a poškodení vedel aj vodič - žalobca, a xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxl v každom momente situáciu pred i za vozidlom, vedľa neho i vo vozidle, pretože to nie je uskutočniteľné a viedlo by to k objektívnej zodpovednosti namiexxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xK výpovedi oznamovateľky pani H. chcem uviesť, že je pravdou, že som do nej sotil, pričom spadla na zem, ale ja som jej ublížiť nechcel. Sotil som do nej prexxx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxosti B. To, že som do nej sotil, som bral ako primeranú obranu, nakoľko som sa naozaj bál, že ma aj fyzicky napadnú, lebo bol na to dôvod, keďže sú také dve skuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xblížiť."
Treba poznamenať, že zavinenie je založené na intelektuálnej a vôľovej zložke a existujú dva druhy zavinenia; úmyselné a nedbanlivostné. Rxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxedomej nedbanlivosti o tejto možnosti ani nemusí vedieť. U páchateľa páchajúceho priestupok z nevedomej nedbanlivosti je zodpovednosť založená na pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe spojením prvkov, ktoré sú rovnocenné, t.j. vedieť mal a mohol. V danej veci boli naplnené znaky skutkovej podstaty priestupku, vrátane jeho subjektíxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xstavní soud se ztotožňuje se závěry Obvodního soudu pro Prahu 10 a usuzuje, že stěžovatelovo tvrzení, že jednal v dobré víře a že mu nebylo prokázáno zavixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxt"). Ta je zajisté v právním státě nemyslitelná bez řádného vyhlášení normativního aktu stanoveným způsobem, tj. způsobem, jenž mimo jiné každému umoxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xtr. 24, 32). Ústavní soud, který se zabýval otázkou formální publikace zákona aplikovaného v souzené věci (poznámka: zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 90 odst. 9 tohoto zákona národní parky a chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle § 8 zákona č. 40/1956 Sb. jsou nadále chráněny jako národní parky (§ 1xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto i z těchto důvodů nemůže přisvědčit stěžovatelovu tvrzení, že jeho zavinění nebylo v konkrétním případě dáno.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. x xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxotiprávnímu jednání. Tento vztah je vyjádřen buď jako přímý nebo nepřímý úmysl, nebo jako vědomá či nevědomá nedbalost. Při vědomé nedbalosti pachatex xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxléhal, že takový následek nezpůsobí. Z toho vyplývá, že vědomá nedbalost je budována na vědomí možnosti vzniku následku, což je schopnost pachatele přxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxečí nespočívá v neznalosti tohoto stavu, ale v tom, že pachatel přestupku nedocenil možné následky svého jednání.
Nejvyšší správní soud dodává, že vlxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okolí, zejména ostatních osob. Pokud stěžovatel neprovedl potřebná opatření, kterými by minimalizoval možné agresivní chování psa a případné negatxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxzpečil ochranu ostatních osob před útokem psa, ačkoli věděl, že pes může být útočný a agresivní, čímž naplnil znaky vědomé nedbalosti. Povinnost majitxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxý zákoník, neboť podle tohoto ustanovení je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostřexxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nic, aby ke škodě na zdraví či majetku nedošlo (ve správním řízení bylo prokázáno, že nechal psa bez náhubku a pravděpodobně ani nedržel vodítko). V této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x poruše zdraví nedošlo. Majitel či chovatel zvířete by měl předpokládat, že může dojít k nepřiměřenému a nebezpečnému chování zvířete, a měl by na takovxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xhovem souvisí, a je povinen se vždy postarat o to, aby předcházel možné škodě způsobené zvířetem a plnil tak svou preventivní povinnost danou zákonem. Tx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx bylo v posuzovaném případě. Chování psů totiž nelze naprogramovat a pes může agresivně reagovat i v běžné situaci.
Podle Nejvyššího správního soudu Čx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x přestupcích, podle kterého se přestupku dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 9 As 13/2008:
V projexxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xterý napadl jinou osobu, k jeho spáchání došlo. Stěžovatelka podle žalovaného nevěděla, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxelka v kasační stížnosti namítá, že právní posouzení skutkových zjištění krajským soudem je v rozporu se subjektivním pojetím odpovědnosti za přestuxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxího psa a místních a časových okolností případu, které u stěžovatelky vylučují znak nevědomé nedbalosti.
Nejvyšší správní soud v této souvislosti nexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxa požadované opatrnosti lze dělit na objektivní a subjektivní. Objektivní kritéria požadují na každém adresátu normy stejnou míru opatrnosti a předvxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxět. Subjektivní kritéria na druhé straně představují takovou míru opatrnosti, kterou je schopen zachovat pachatel v konkrétním případě, přičemž je nxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xachatele a možnost vědět.
Při posuzování zavinění je nutno vycházet z obou uvedených kritérií a všechny pojmové znaky (povinnost vědět i možnost věděxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí viz např. Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné (obecná část), II. vydání. Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 155 a násl.]
Krajský soud k zavixxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx vyžadována od osob této kategorie. Ve správním řízení bylo podle krajského soudu jasně prokázáno, že při potyčce psa s poškozenou došlo ke zranění, přixxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xodstatné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní denního tisku, nýbrž jen skutková zjištění a příčinný vztah mezi jednáním stěžovatelky, která ponechala psa volně pobíhat po společných prostorácx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxsti a zmíněného i v předchozím odstavci tohoto rozsudku) dospěl k závěru, že krajský soud vyhodnotil konkrétní okolnosti případu týkající se psa stěžoxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti. Pokud by tyto okolnosti krajský soud fakticky vůbec nehodnotil, nebo je hodnotil jinak, logicky by musel dospět k závěru o zavinění stěžovatelky ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xorušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí. Krajský soud však zjevně xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xak, že by stěžovatelka věděla, že její pes může jiného člověka kousnout, a pouze spoléhala na to, že se tak nestane, nýbrž naopak dovodil, že stěžovatelkx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxzi zaviněním ve formě vědomé a nevědomé nedbalosti, nikoli, jak předkládá stěžovatelka v kasační stížnosti, mezi zaviněním ve formě nevědomé nedbaloxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxe rozhodnutie, tak aby neboli žiadne dôvodné pochybnosti o prejednávanej veci, pričom pochybnosti o spáchanom skutku sa v priestupkovom konaní vyklaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxaty priestupku, medzi ktoré patrí aj jeho subjektívna stránka. Ako vyplýva z § 2 ods. 1 ZoP, výslovným definičným znakom priestupku je zavinenie, pričox xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxku § 50 ods. 1 ZoP] je obligatórnym znakom ich skutkovej podstaty zavinenie úmyselné - podrobnejšie pozri v judikatúre k § 50 ZoP.
Poznámka: Pozri aj judxxxxxxx x x x xxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xsoby. Každá fyzická osoba tak zodpovedá za svoje protiprávne konanie samostatne. Zodpovednosť za protiprávne konanie sa označuje ako tzv. deliktuálxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxnkciu za priestupok možno preto uložiť len osobe, ktorej bola vina preukázaná. Priestupok musí byť prejednaný v riadnom správnom priestupkovom konanxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnania; pozri komentár k § 51 ZoP). Na účely ukladania sankcií, a aby bola vykonaná správna aplikácia (použitie) zákonných ustanovení o druhu a výmere saxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxá niesť dôsledky administratívnej zodpovednosti. Zákon o priestupkoch stanovuje, že sociálna zrelosť fyzickej osoby, ktorá je podmienkou administxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovenie o počítaní času, možno s ohľadom na to, že je to v prospech osoby podozrivej zo spáchania priestupku, pripustiť analógiu Trestného zákona, ktoxx x x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xkutočnosť určujúca jej začiatok.
To znamená, že zodpovednosť za priestupok vznikne až dňom, ktorý nastáva po dni pätnástych narodenín. Ak trvá prixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xa obdobie po dosiahnutí 15. roku veku.
Zákon o priestupkoch obsahuje aj špeciálne ustanovenia o trestaní mladistvých. Mladistvým je osoba, ktorá v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsobom (pozri komentár k § 19 ZoP). Na tomto mieste je potrebné poukázať na Trestný zákon, ktorý stanovuje trestnú zodpovednosť fyzickej osoby za spáchaxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x písm. b) ZoP vtedy, ak sa zistí pred začatím konania (pozri vzor č. 5 - Záznam o odložení veci). Ak takáto okolnosť vyjde najavo v priebehu konania, je to dxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ak priestupok spáchala osoba mladšia ako 15 rokov, však treba poukázať aj na novelu zákona o priestupkoch (zákonom č. 79/2012 Z.z.) v § 60 ods. 3 písm. e)x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxého na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov (napr. pestún), alebo
c)
zástupcovi zariadenia (napr. detský domov), v ktorom je maloletý xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx detí a sociálnej kurately t.j. miestne príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
(pozri vzor č. 10 - Oznámenie o spáchaní priestupku maloletýmxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ale aj osôb, ktorým je takéto dieťa zverené do starostlivosti a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podrobnejšie pozri komentáx x x xx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xáchateľa chápať význam svojho činu pre spoločnosť a ovládať svoje konanie. Zákon o priestupkoch nedefinuje príčetnosť, ale vymedzuje nepríčetnosť axx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xorucha môže byť spôsobená rôznymi príčinami, ale môže byť vyvolaná aj požitím alkoholu alebo inej návykovej látky.
V zákone o priestupkoch sa všeobxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi. Stačí nedostatok jednej z týchto schopností, buď chýba rozpoznávacia alebo ovládacia schopnosť. Z hľadiska právneho významu nestačí, aby páchatex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxa rozpoznávacia (rozumová) schopnosť (nemohol rozpoznať, že svojim konaním porušuje alebo ohrozuje záujem chránený zákonom) alebo schopnosť ovládxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postačí, ak chýba jedna z uvedených schopností.
Z hľadiska zodpovednosti za priestupok je právne významné, či nedostatok rozpoznávacej alebo ovlxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe teda posudzovaný so zreteľom na povahu konkrétneho priestupku a na osobu páchateľa. Správny orgán nepríčetnosť hodnotí na základe zistených skutočxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxvne úkony súdom x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx alebo úplne; pozri § 10 OZ), môže byť príčetná a plne zodpovedná za spáchaný priestupok, pretože zákon o priestupkoch ako jednu z podmienok zodpovednosxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, je nutné sa otázkou príčetnosti zaoberať vždy so zvýšenou opatrnosťou, pretože u tejto osoby možnx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxôže viesť správny orgán rozkazné konanie (pozri komentár k § 87 ods. 2 ZoP), ale vec musí byť prejednaná v riadnom správnom konaní (pozri komentár k § 51 Zoxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstí, že obvinený bol v čase spáchania priestupku nepríčetný, konanie sa zastaví, tak ako je to uvedené v prípade nedostatku veku.
Výnimkou je prípadx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxpríčetnosti privedie aj nevedomou nedbanlivosťou. Páchateľ, ktorý sa dopustil priestupku v stave nepríčetnosti spôsobenej alkoholom alebo nejakox xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Inými návykovými látkami (okrem alkoholu) sú omamnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo sociálne správanie (§ 130 ods. 5 TZ). Omamné a psychotropné látky sa podľa ich účinkov na zdravie zaraďujú do troch skupín uvedených v Prílohe č. 1 k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xepríčetné pozbavené zodpovednosti za priestupok, zodpovednosť za prípadné spôsobené škody nesú osoby, ktoré sú za ne zodpovedné, t.j. zákonný zástuxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v z. n. p
JUDIKATÚRA
Najvyšší spráxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxnost obviněné byla podstatně snížena, nikoliv však zjištění jejího zdravotního stavu. Navrhla proto, aby byla vyžádána lékařská zpráva z PL Bohnice o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 14. dubna 2003 zprávu z Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích, a to rovněž s obecným vymezením skutku, kterého se měla obviněná dopustit svými výroky x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jmenovaná dopustila pravděpodobně v důsledku závažné duševní poruchy, v důsledku které nebyla zodpovědná za své jednání. S touto zprávou byla zástupxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xoud uvádí, že v dané věci nejde o posouzení toho, zda v případě zkoumání zdravotního stavu obviněné, kdy jsou pochybnosti o její příčetnosti, je vhodnějxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího orgánu. Je tedy třeba posuzovat, zda lékařské zprávy z 18. března 2003 a ze 7. května 2003 byly důkazy způsobilými pro závěr správního orgánu o zastavxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxkazech obsažených ve správním spise. ... Se stěžovatelkou lze souhlasit potud, že ani jedna ze zpráv (sama o sobě) svou formulací se přesně slovy zákonnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi chování, pro niž byly ovládací a rozpoznávací schopnosti podstatně sníženy. Nejvyšší správní soud dále vycházel z toho, že lékařská zpráva z 18. březxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé léčebny v Bohnicích, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxařských zprávách nebyla uvedena doba spáchání skutku a způsob jeho spáchání, lze sice stěžovatelce přisvědčit, avšak odpovědi lékařů je třeba posuzoxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx skutku byl charakterizován tak, že obviněná svým jednáním, resp. výroky, které užila na adresu majitelky domu paní F., měla tuto urazit na cti. Je pravdxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxání skutku. I tak je však třeba obsah těchto zpráv vykládat tak, že svědčí pro zastavení řízení, nikoliv pro potrestání obviněné. Lze stěží předpokládaxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti uloženej právnickej osobe
KOMENTÁR
Priestupkové právo je založené na zásade individuálnej zodpovednosti konkrétnej fyzickej osobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx x xx xxxx x x x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxktom priestupku, pretože v priestupkovom práve sa vychádza z princípu osobnej a nie kolektívnej zodpovednosti. Porušenie právnych povinností právnxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxie právnickej osoby zodpovedá právnická osoba ako celok.
Obdobne z tejto zásady vychádza aj trestné právo, ktoré však túto otázku výslovne neriešix x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxx xxxstne zodpovedná.
Správnu (administratívnu) zodpovednosť právnickej osoby za správne delikty upravujú osobitné zákony. Na uplatnenie zodpovedxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedenej v osobitnom zákone. Ak právnická osoba poruší povinnosti stanovené osobitnými predpismi, bude jej uložená sankcia za správny delikt stanovenx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxstné pôvodné poznanie a vôľu.
Podľa § 18 ods. 2 OZ sú právnickými osobami:
a)
združenia fyzických alebo právnických osôb,
b)
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxkú osobu robia právne úkony tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). Ďxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé.
Zákon o priestupkoch v komentovanom ustanovení rieši prípad, kedy právnickej osobe je uložená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x6 ZoP. Typickým príkladom, kedy je povinnosť uložená právnickej osobe, ale za priestupok zodpovedá fyzická osoba, je zákon o slobodnom prístupe k infoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkonníka koná za právnickú osobu buď priamo štatutárny orgán, alebo nepriamo osoba na základe plnej moci.
Za takéto konanie potom zodpovedá:
-
fxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zodpovednosti uloženej právnickej osobe zodpovedná a túto svoju povinnosť nesplnila,
-
fyzická osoba, ktorá dala na konanie príkaz; konanie na pxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx byť u fyzickej osoby splnené predpoklady zodpovednosti za priestupok uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach zákona o priestupkoch. Postihnuteľxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxo postavenia (napr. nadriadený).
Je potrebné tiež zdôrazniť, že § 6 ZoP rieši zodpovednosť fyzických osôb vystupujúcich za právnickú osobu, len ax xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xefinície priestupku uvedenej v § 2 ods. 1 ZoP: "ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov". To tiež znamená, že prxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxnickej osoby predá alkoholický nápoj osobe mladšej ako osemnásť rokov, nie je možné jeho konanie posudzovať len ako priestupok podľa § 30 ods. 1 písm. a) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xošlo v tomto prípade zo strany právnickej osoby ako podnikateľského subjektu, a teda k spáchaniu správneho deliktu podľa § 12 ods. 1 písm. a) ZoAlko. Práxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mladšej ako 18 rokov zo svojho majetku, vo vlastnom mene a za účelom dosiahnutia vlastného zisku, ale ako zamestnanec právnickej osoby v jej mene a v jej zxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zaväzuje samotnú právnickú osobu. Ide o konanie vykonávané v rozsahu podnikateľskej činnosti podnikateľa (právnickej osoby), a nie v záujme fyzickex xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxa vyvodená v rámci pracovnoprávnych vzťahov.
xxxxxxxxxA
Najvyšší súd SR sp. zn. 2 Sžo 398/2009:
Podľa § 2 ods. 1 ZoSI osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Podľa § 2 ods. 2 ZoSI povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2. Podľa § 2 ods. 4 ZoSI osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať ixxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo neúplné informácie,
- vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,
x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xx xxx xxxx x xxxxx činnosti až na dva roky. Podľa § 21a ods. 3 ZoSI priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo oxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal.
Podľa § 6 ZoP za porušenie povinnosti uloženej právnxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xkutkové okolnosti prípadu neboli medzi účastníkmi sporné. Žalobca 20. novembra 2006 podal návrh na prejednanie priestupku na úseku práva na prístup k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo úradu SR tým, že nezabezpečil slobodný prístup na internetovú stránku NBÚ, ktorá bola nedostupná.
Najvyšší súd SR stotožňujúc sa s odôvodnením napaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xri ktorom považoval návrh žalobcu za neúplný a kvalifikovanou výzvou požadoval jeho doplnenie, bol chybný a zastavenie konania, v dôsledku nedodržanxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnanca NBÚ, ktorý bol zodpovedný za nedostupnosť internetovej stránky NBÚ v stanovenom čase, avšak podľa názoru odvolacieho súdu, v zmysle § 2 ZoSI v súxxxxxxxx x x x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxnom prípade možné len v spolupráci s povinnou osobou, ktorá má na výsledku veci protichodný záujem. Žiadne ustanovenie zákona o priestupkoch však nebrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxinenie. Ide o objektívnu zodpovednosť. Jej uplatnenie je podmienené existenciou protiprávneho konania, ktorým sa porušuje povinnosť uložená zákonxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxností objektivní; to však neznamená, že není nutné prokazovat splnění zákonných znaků skutkové podstaty správního deliktu. Je-li znakem skutkové poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxdla v provozu na pozemních komunikacích, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním přepisem), je třeba k uznání odpovědnosti za správní dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxkanie - živnostníka) je zodpovedným subjektom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xk pracovník kontrolovanej prevádzky nevedel pracovníkom Slovenskej obchodnej inšpekcie v čase kontroly predložiť o kontrolovaných výrobkoch infoxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxnie pokuty.
Najvyšší súd SR sp. zn. 8 Rks 1/2012, R 89/2012
- pozri v judikatúre k § 30 ZoP.
Pôsobnosť zákona
[Časová pôsobnosť]
KOxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxý rôznymi podmienkami. Zákon o priestupkoch vymedzuje pôsobnosť časovú, územnú a osobnú.
Ustanovenie § x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxnie sa vzťahuje nielen na zákon o priestupkoch, ale aj na ostatné osobitné zákony, v ktorých sú priestupky uvedené, pokiaľ neupravujú časovú pôsobnosť xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxon stal súčasťou právneho poriadku, t.j. kedy bol vyhlásený predpísaným spôsobom v Zbierke zákonov, kde sa publikujú všeobecne záväzné právne predpixx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxstupovať v prípadoch vymedzených jeho pôsobnosťou. Zákon o priestupkoch nadobudol účinnosť 1. októbrom 1990. Pre jeho praktické uplatnenie je tiež dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa o priestupkoch, ktoré zostali v účinnosti popri zákone o priestupkoch zo skoršieho obdobia (napr. priestupky podľa § 105 SZ), a tiež na zákony, ktoré nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxn nesmie mať spätnú pôsobnosť, pričom táto skutočnosť je odôvodnená najmä požiadavkou právnej istoty. Z uvedenej zásady neprípustnosti spätnej účixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx spoločnosť niektoré konanie nezakazuje a nepostihuje hrozbou sankcie, nebolo by spravodlivé trvať na potrestaní páchateľa. Pokiaľ teda došlo k zmenx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxo spáchanie páchateľa postihnúť (sankcionovať). Pokiaľ by nedošlo k vypusteniu konkrétnej skutkovej podstaty, ale len k zmene podmienok pre spáchanxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxudzovať vždy v kontexte celého zákona. Všeobecne platí zásada, že príslušný zákon je nutné posudzovať ako celok (nemožno napr. podľa jedného zákona ulxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx len o porovnanie výšky výmery sankcie.
Doba spáchania priestupku sa potom bude posudzovať podľa doby konania, spôsobeného priestupkom. Myslí sa txx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxto je dobou spáchania doba jej dokončenia. Pri pokračovaní v priestupku a pri hromadnom priestupku je to doba, kedy došlo k poslednému aktu konania, pri xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ak konanie časovo zasiahlo do tejto doby účinnosti (pozri záver komentára k § x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx x xxxxxxzívnej dvojročnej lehote má však prípadná konkurencia dvoch zákonov len prechodný charakter.
K odseku 2
Aj keď sa zodpovednosť za priestupok posuxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxje. Ak sa sankcia ukladá podľa skoršieho (priaznivejšieho) zákona, možno uložiť len druh sankcie, ktorý umožňuje uložiť neskorší zákon. V súčasnosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvujúcich priestupky a aj v týchto prípadoch platí, že za priestupok možno uložiť len sankciu, ktorú určuje príslušný osobitný zákon v čase prejednávanxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
O ochrannom opatrení (pozri komentár k § 16 ZoP) sa rozhodne vždy podľa zákona účinného v dobe, kedy sa o priestupku rozhoduje. Ochranné opatrenie nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxožiť také ochranné opatrenie, ktoré najlepšie zodpovedá súčasnej situácii a osobe páchateľa priestupku. Nie je rozhodujúce, podľa ktorého zákona je xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxia nemusia byť splnené v dobe spáchania priestupku, ale len v dobe rozhodovania o priestupku (pozri aj komentár k § 17 a § 18 ZoP).
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x Zbierke zákonov Slovenskej republiky v z. n. p.;
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xožiadavka na Najvyšší súd, aby vyriešil právnu otázku, či na opísanú situáciu možno správne aplikovať ustanovenia zákona č. 238/2001 Z.z. alebo zákoxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxelome rokov 2001 a 2002. V tomto období je v zmysle § 461 zákona č. 238/2001 Z.z. účinný cit. právny predpis, lebo predchádzajúci právny predpis upravujxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxdného ustanovenia obsiahnutého v § 458 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z.z. výslovne prikazuje pri konaniach začatých pred 1. júlom 2001 použiť doterajšie pxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 1. júl 2001, a toto porušenie bolo zistené príslušným orgánom štátnej správy v období od novembra 2001 do februára 2002, t.j. až za účinnosti nového zákoxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeobecne platná zásada zákazu retroaktívneho pôsobenia správnych predpisov pri správnom trestaní, ktorá je obsiahnutá v § 7 ods. 1 a 2 ZoP v rámci analxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx x x xx x xxxxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xoP sa zodpovednosť za priestupok posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania priestupku; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x priestupku rozhoduje.
Preto sa najvyšší súd nemohol stotožniť s názorom žalobcu, a to aj podporovaný odkazom na odôvodnenie bodu 12. rozsudku NS SR spx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxstené počas účinnosti zákona č. 238/2001 Z.z., aplikačne využiť zákon č. 180/1996 Z.z., a túto námietku vyhodnotil ako právne irelevantnú.
Najvyšxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxálnej právnej úpravy v oblasti správneho trestania vychádzať i zo zásady, že zodpovednosť za správny delikt sa posudzuje podľa právnej normy, ktorá je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxlikty, a to aj v prípade, ak to zákon výslovne neustanovuje. Povinnosť aplikácie tejto zásady vyplýva priamo z ústavy (k tomu pozri bližšie rozsudok NS xx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP-118/DI-2-2009 zo 7. septembra 2010, ktorým bol v časti zmenený výrok roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxmbra 2008 o 16.40 hod. v obci N. P. išiel pešo po pravej strane cesty v čase, keď za ním cúval autobus evidenčné č. HE-780AJ, ktorý viedol vodič M. B., kde prex xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxx xhodec nesprával tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky tým, že išiel pešo po nesprávnej - pravej strane vozovky v čase, keď za ním cúxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx ..." Súčasne časť textu vo výroku rozhodnutia "... podľa § 22 ods. 2 ZoP sa obvinenému ukladá ..." vypustil a nahradil textom "... podľa § 22 ods. 2 ZoP, s pxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxdľa § 219 ods. 1, 2 OSP napadnutý rozsudok Krajského súdu v Prešove č. k. 2S/67/2009-34 zo 7. septembra 2010 ako vecne správny potvrdil.
Najvyšší sprxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxá, že mu také za tyto delikty podle starého práva může být bez dalšího uložena sankce. Takový názor by ve svých důsledcích znamenal, že tu může dojít k uložxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxd. Také trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx delikty a delikty, které stíhají a trestají orgány exekutivy, je výrazem vůle suverénního zákonodárce; není odůvodněno přirozenoprávními principyx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxch případech ke změnám zákonů, přesouvajícím trestné činy méně závažné do kategorie přestupků, anebo na druhé straně rozmáhající se drobné delikty byxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx účinnosti práva nového, jestliže nová právní úprava konkrétní skutkovou podstatu nepřevzala; analogicky to platí i tehdy, jestliže nová úprava stanxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxarého práva delikt v době platnosti a účinnosti práva nového, se naprosto nemůže obejít bez toho, aby důsledně porovnalo nové a staré skutkové podstaty xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxjvyšší správny súd ČR sp. zn. 9 As 7/2008:
Použití pozdějšího zákona, jestliže je pro pachatele příznivější (retroaktivita in mitius či retroaktivitx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxadních prvků právního státu pramenícího z požadavku právní jistoty (srov. např. nález Ústavního soudu ČR z 13. června 2002, sp. zn. III. ÚS 611/01, publxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxně koriguje druh či výměru sankce vztahující se k tomuto jednání, které již nadále nepovažuje za způsobilé vyvolat takové (intenzivní) poruchy či ohroxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xesp. aby za toto jednání byly ukládány původní, tj. přísnější sankce. Jinými slovy - společenský konsenzus ohledně určitého jednání a jeho závažnosti xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsti pak stanovení způsobu a míry trestání) by se měl promítnout v dosud probíhajících řízeních, je-li to ve prospěch pachatele. ... Tento přístup reflexxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx zpětnou působnost pouze tehdy, jestliže je pro pachatele příznivější.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 2 As 9/2008:
Nejvyšší správní soud ve svých úxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvni v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a na úrovni mezinárodního práva v čl. 15 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právexxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxé § 7 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích. Podle něj se odpovědnost za přestupek posuzuje nikoli podle zákona účinného v době spáchání přxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavní zásady do běžného zákona, tj. do zákona o přestupcích.
Jakkoliv totiž Listina výslovně hovoří pouze o trestných činech, stejně jako český překlax xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxorů, lze aplikovat zásady trestního práva i pro účely správního práva trestního.
[Územná pôsobnosť]
KOMENTÁR
Ustanovenie vymedzuxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnosť určuje okruh prípadov, ktoré sa posudzujú podľa zákona o priestupkoch a osobitného zákona upravujúceho priestupky so zreteľom na miesto, kde bol xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxzincom, ktorí spáchali priestupok v cudzine za podmienok stanovených zákonom. Základom miestnej pôsobnosti priestupkového práva je tzv. zásada terxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho práva sa posudzujú priestupky spáchané na územní SR bez ohľadu na to, kto ich spáchal. V obmedzenom rozsahu je priestupkové právo uplatňované aj na prxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxk prejavuje suverenita SR. Podľa zásady teritoriality sa pôsobnosť priestupkových zákonov vzťahuje na územie celého štátu, a to bez ohľadu na osobu páxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx zákonom vymedzených podmienok sa niektoré priestupky posudzujú a prejednávajú podľa slovenského práva, aj keď boli spáchané v cudzine. Ide o modifikxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxvalý pobyt.
Ustanovenie § 8 ods. 2 ZoP bolo novelizované zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke s účinnosťou od 1. februára 2009, ktorý vypustil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxdzine občan SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR. Ďalšou zákonnou podmienkou je to, že takýmto konaním uvedené osoby porušili povinnosti, ktxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhaný v cudzine uvedenými osobami, pokiaľ to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná. V týchto prípadoch musí byť medzinárodná zmluva vyhlxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z. n. p. Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mixxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxmestnanie. Ustanovenie § 5 cit. zákona v prípade "bezdomovcov - občanov SR" upravuje ako miesto trvalého pobytu iba obec pobytu. Adresa sídla obecnéhx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xo zoznamu voličov.
Kto je cudzincom s trvalým pobytom, upravuje zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v z. n. p. V zmysle tohto zákona cudzincom jx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxe aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo dočasného útočiska na území SR (podrobnejšie zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Trvalý pobyt týchto osôb potom upravuje § 42 a nasl., osobitné priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a na úseku pobytu upravujú § 11x xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxx xxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxhania trestného činu.
Podľa § 3 TZ trestný čin sa považuje za spáchaný na území SR, aj keď sa páchateľ
a)
dopustil konania aspoň sčasti na jej územíx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxnania mimo územia SR, ak tu malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký následok.
xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinu "každé miesto", ako aj z použitia spojky "alebo" možno usúdiť, že zámerom zákonodarcu bolo vyjadriť, že miesto spáchania trestného činu sa môže nacxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxanie priestupkov (ale ani iných správnych deliktov) spáchaných napr. za využitia internetu alebo mobilnej siete, kedy môže nastať následok protipráxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxho charakteru, prichádza do úvahy použitie analógie práva a využitie citovanej úpravy v Trestnom zákone. Miesto spáchania priestupku je totiž povinnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx území SR počas svojho pobytu na dovolenke v zahraničí posielal poškodenej - občianke SR s trvalým pobytom na území SR urážlivé SMS správy a tieto potom zvxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxotiprávneho konania nastal na území SR (poškodená ako oznamovateľka priestupku sa cítila byť urazená na svojej cti v mieste svojho trvalého pobytu), mxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi komentár k § 52 ods. 1 a § 55 ods. 1 ZoP).
Súvisiace ustanovenia zákona o priestupkoch
Súvisiace právne predpisy
zákon čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obyvateľov Slovenskej republiky v z. n. p.;
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v z. n. p.;
zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v z. n. p.;
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x.p. 22, obec T., před vjezdem na pozemek u tohoto domu, a toto určení místa spáchání přestupku je dostačující. S tímto závěrem se Nejvyšší správní soud ČR xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxná i pro určení místní příslušnosti orgánu příslušného k projednání přestupku. Provedení geometrického či jiného zaměření, jakož i prohlídka na místx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx skutečného stavu věci, na jeho správné právní posouzení věci a následně na zákonnost výroku napadeného rozhodnutí. Provedení místního šetření, i s ohxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxlivnit závěry z něj učiněné - podrobnejšie pozri v judikatúre k § 47 ZoP.
[Osobná pôsobnosť]
KOMENTÁR
Osobná (personálna) pôsobnosť xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxjú jednotlivé priestupky). Všeobecne platí, že priestupku sa môže dopustiť akákoľvek fyzická osoba. Určité osoby sú však z pôsobnosti priestupkovéhx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, čiže imunita),
-
procesnú, teda nestíhateľnosť počas doby, kedy existujú zákonom stanovené okolnosti.
K odseku 1
Zákon o priestupkoch vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokiaľ zákon nestanovuje inak.
Výnimku (hmotnoprávnu exempciu) z pôsobnosti zákona o priestupkoch, resp. ostatných osobitných zákonov upravuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xárodov (zverejnený vo vyhláške č. 52/1956 Zb.),
-
Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z 25. apríla 1964 (zverejnený vo vyhláške č. 157/196x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxx xxxxžno prejednať konanie, ktoré má znaky priestupku, pokiaľ sa ho dopustil:
-
zástupca členského štátu v hlavných a pomocných orgánoch OSN a na konferexxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlebo väzbe a voči zaisteniu osobných batožín a imunitu voči právnym konaniam ktoréhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a pre všetky konania, kxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx misie) a členovia jeho rodiny, pokiaľ tvoria súčasť jeho domácnosti (pozri čl. 31 ods. 1 a čl. 37 ods. 1 vyhlášky č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcií) a konzulárny zamestnanec (každá osoba zamestnaná v domácich službách konzulárneho úradu), pokiaľ ide o úkony uskutočňované pri výkone konzxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxe, ktoré má znaky priestupku, ktorého sa dopustila osoba požívajúca výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, nemôže správny orgán akx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxkôr osobou požívajúcou podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva výsady a imunity. Ak osoba podozrivá z priestupku požíva výsady a imunity podľa zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzor č. 5 - Záznam o odložení veci). Ak takáto okolnosť vyjde najavo v priebehu konania, je to dôvod na zastavenie konania podľa § 76 ods. 1 písm. d) xxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxho práva, správny orgán môže prostredníctvom Ministerstva vnútra SR (§ 89 ZoP) požiadať Ministerstvo zahraničných vecí SR o vyjadrenie.
Imunitu vxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xúdu SR a pod. Táto imunita bola zrušená zákonom č. 79/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2012, ktorý do tohto ustanovenia doplnil nové odseky 2 až 5. Zrušexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xl. 2 ods. 1 Ú SR štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Podľa čl. 12 ods. 1 Ú SR ľuxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxom štáte neopodstatnená a ústavní činitelia nie sú beztrestní.
K odsekom 2 a 3
Pôvodné znenie odseku 2 (pred novelou) upravovalo výnimky z imunity pxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx.
Zákonom č. 79/2012 Z.z. bol pôvodný odsek 2 v § 9 zrušený, a tým bola zrušená aj priestupková imunita poslancov NR SR a ďalších ústavných činiteľovx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxdu na to, či to bol poslanec NR SR, sudca, prokurátor, policajt a pod.
Ďalšia zmena v § 9 bola schválená zákonom č. 80/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxosť dňom 1. mája 2013 a v zákone o priestupkoch jednak vypustil z § 9 ods. 3 príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxania, ktoré má znaky priestupku v prípade príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Nárxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xj prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013, a to nasledovne: "Priestupky policajtov spáchané pred 1. májom 2013 sa prejednajú podľa osobxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxoré sú priestupkom podľa zákona o priestupkoch alebo podľa osobitného zákona [tieto sú príkladmo vymenované v poznámke 1a) pod čiarou], a to aj vtedy, ax xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xR).
K odseku 4
Osoby uvedené v odsekoch 2 a 3, t.j. poslanci NR SR, prezident SR, sudcovia (vrátane sudcov Ústavného súdu SR), prokurátori (vrátane gxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.
Prejednaním na mieste samom sa rozumie predovšetkým prejednanie priestupku v blokovom konaní, ktoré upravujú § 84 až § 86 ZoP. Orgány oprávxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxy a príslušníci obecnej polície. Avšak nie všetky priestupky možno prejednať v blokovom konaní, a ak ide o priestupky v osobitných zákonoch, tak tento oxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x a 3 ZoP svoje oprávnenie (t.j. právo nesúhlasiť s prejednaním konania na mieste samom) využije, tak konajúci orgán je povinný vyhotoviť o tom záznam (xxxxx xxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx príslušnému správnemu orgánu (pozri vzor č. 23 - Odstúpenie priestupku osoby podľa § 9 zákona o priestupkoch vecne a miestne príslušnému správnemu orxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxy pre zmenu miestnej príslušnosti z dôvodu, že páchateľ sa zdržiava alebo má pracovisko v územnom obvode iného vecne príslušného správneho orgánu.
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x x x xxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ak sa tým uľahčí prejednanie priestupku alebo z iného dôležitého dôvodu (pozri vzor č. 15 - Postúpenie veci na prejednanie priestupku - zmena miestnej pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxriadené orgány o spáchaní priestupku poslanca NR SR a ďalších ústavných činiteľov (generálneho prokurátora SR, prezidenta SR, predsedu Ústavného súxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. Ak nadriadený orgán nebol, tak sa oznámenia o prejednaní priestupku zasielali Mandxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxx x x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxý orgán, ktorý priestupok prejednal, o tom bezodkladne informuje najbližšie nadriadený orgán osoby, ktorá priestupok spáchala. Ak priamy nadriadenx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxovacia povinnosť však bola zákonom č. 31/2013 Z.z., ktorým sa menil zákon o priestupkoch, obmedzená a nové znenie odseku 5 nadobudlo účinnosť dňom vyhlxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxstenie druhej vety v § 9 ods. 5 ZoP, ktorá bola do zákona o priestupkoch zavedená pri jeho novelizácii zákonom č. 79/2012 Z.z. Aj keď samotný zákon okrem ixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxstupku poslanca, generálneho prokurátora SR, prezidenta SR, predsedu Ústavného súdu SR a riaditeľa SIS Mandátovému a imunitnému výboru NR SR. Súčasnx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx sa zasiela Mandátovému a imunitnému výboru i vtedy, ak konajúci správny orgán ukončí konanie o priestupku uložením príslušnej sankcie. Navrhovanou zxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhujúca sa na zasielanie oznámení o priestupkoch sudcov, prokurátorov, členov Policajného zboru a Zboru justičnej a väzenskej stráže zostáva v pôvodnxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxn druhá veta, v schválenom znení tohto ustanovenia (zákonom č. 31/2013 Z.z.) bol z prvej vety vypustený text "v odseku 2 alebo" a z platného znenia tohto oxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx
x xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxrálny prokurátor SR a prezident SR však majú postavenie ústavných činiteľov a s ohľadom na zámer, ktorý sa sledoval zmenou vykonanou zákonom č. 31/2013 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxený orgán ani nemajú. To znamená, že oznámenie o prejednaní priestupku sa zasiela len v prípade prokurátorov (s výnimkou generálneho prokurátora), čo xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxaní podľa zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.
Podobne aj v prípade sudcov (okrem predsedu a podpredxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx ich disciplinárneho stíhania. Oznamovacia povinnosť v prípade sudcov (napriek tomu, že zo znenia odseku 5 bol vypustený odkaz na osoby v odseku 2) je súxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xriestupkoch), ako aj v disciplinárnom konaní podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v z. n. p.
Zákon o priestupkoch rozoznáva tri foxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxia priestupku,
c)
blokové konanie upravené v § 84 až § 86 ZoP, ako najskrátenejšiu formu prejednania priestupku.
Priestupok sa považuje za pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxcia (pozri § 77 a § 87 ods. 3 ZoP),
-
rozhodnutia o zastavení priestupkového konania podľa § 76 ZoP, kedy správny orgán vydáva rozhodnutie, ak bolo koxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxoch sa rozhodnutie o zastavení konania iba vyznačí v spise a účastníci konania sa o zastavení konania len upovedomia (§ 76 ods. 2 ZoP).
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxlatiť. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania (§ 84 ods. 3 ZoP), čo znamená, že sa blokovx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxovom konaní (§ 84 ods. 4 ZoP) sú uvedené jednak v § 86 ZoP a tiež v osobitných zákonoch. Obec a obecná polícia prejednávajú v blokovom konaní priestupky uvxxxxx x x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy orgán teda z § 9 ods. 5 ZoP vyplýva povinnosť po prejednaní priestupku (aj keď len v blokovom konaní) bezodkladne informovať nadriadený orgán
-
proxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xriestupku nadriadenému orgánu (pozri vzor č. 20 -Oznámenie o prejednaní priestupku osoby podľa § 9 zákona o priestupkoch nadriadenému orgánu).
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxch čakateľoch prokuratúry alebo v zákone č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich.
Príklad:
Ak obec ako stavebný úrad prejedná priestupok podľa § 1xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxk oznámenie o prejednaní priestupku zašle v zmysle § 119 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich disciplinárnemu senátu pri Najvyššom súde SRx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxoží v blokovom konaní pokutu prokurátorovi za priestupok podľa § 7 ods. 1 písm. f) ZPes, teda za to, že ako držiteľ psa nezabránil voľnému pohybu psa okrem xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pri Generálnej prokuratúre SR.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.;
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x x xxxxavení jeho sudcov v z. n. p.;
Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov (zverejnený vo vyhláške č. 52/1956 Zb.);
Viedenský dohovox x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxške č. 32/1969 Zb.);
zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p.;
zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejnýcx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v z. n. p.;
zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v z. n. p.
[Výnimky z osobnej pôsobnosti]
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi. Ide o novelizované znenie tohto ustanovenia, ktoré bolo zrušené zákonom č. 79/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2012. Do zákona o priestupkoch opätxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkona o priestupkoch určité kategórie osôb, a to vojakov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xzhľadom na zmeny v právnych predpisoch nebol úplný, a preto sa novelou - zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, odkazom na "osobitné predpisy" zjedxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrávnych predpisov. To však neznamená, že by zákon o priestupkoch priznal týmto osobám akúkoľvek imunitu. Ustanovením § 10 ods. 1 ZoP nie je ich deliktuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxnom pomere, v určitom postavení a pod. (na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis), sa dopustí konania majúceho znaky priestupku, tak toto konanie neprejdxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxrny delikt (pozri aj komentár k § 2 ods. 1 ZoP).
Týmito osobitnými predpismi sú najmä:
a)
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Polixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Zboru väzenskej a justičnej xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x. n. p. Colníkom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu na Finančnom riadxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxx xxxxna.
c)
Zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxk v ozbrojených silách SR (podľa zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v z. n. p.), ak tento zákon alebo osobitné predpisy nxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxuje na tzv. vojakov mimoriadnej služby v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Podľa § 15i tohto zákona sa na služobnú discxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o výkone trestu odňatia slobody v z. n. p. Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody práva a povinnosti odsúdených a dozor a kontrolu nxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxok zistí, že osoba obvinená zo spáchania priestupku patrí do niektorej z kategórií uvedených v § 10 ZoP, postúpi vec v zmysle § 71 písm. b) ZoP orgánu prísxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxný na prejednanie veci je uvedený v príslušnom osobitnom zákone. Konanie uvedených osôb, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná v disciplinárnom konaxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xprávny orgán (napr. obec, obecná polícia) odovzdá vec príslušnému orgánu podľa § 60 ods. 3 písm. c) ZoP (pozri vzor č. 8 - Odovzdanie veci príslušnému orxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xko a kým bude jeho konanie posudzované. Za spoľahlivé zistenie skutkového stavu (§ 3 ods. 5 SP) zodpovedá správny orgán prejednávajúci priestupok a tenxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxosť môže v rámci objasňovania priestupku (§ 58 až § 60 ZoP) zistiť orgán vykonávajúci objasňovanie, pretože je oprávnený vykonávať alebo vyžadovať úkoxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxe najneskôr pri ústnom xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxtupok by prejednal a vydal rozhodnutie, išlo by o rozhodnutie ničotné, pretože by ho vydal absolútne vecne nepríslušný správny orgán.
Disciplinárxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch prokuratúry v z. n. p.
Konanie sudcu alebo prokurátora, ktoré je priestupkom podľa zákona o priestupkoch alebo osobitného zákona, správny orxxx x xxxxxx x x x xxxx x x x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xrokurátora (pozri komentár k § 9 ods. 5 ZoP). Písomné oznámenie o prejednaní priestupku sa zasiela s ohľadom na možnosť disciplinárneho stíhania týchtx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby podľa § 9 zákona o priestupkoch nadriadenému orgánu).
Pre úplnosť je potrebné ešte poukázať na § 120 ods. 7 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veci však musí spĺňať podmienky uvedené v ustanoveniach upravujúcich disciplinárnu zodpovednosť sudcov (§ 115 až § 138 zákona č. 385/2000 Z.z.).
Príxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xriestupok podľa § 37 ods. 1 Zškol), je colník, tak skutok neprejedná, ale postúpi vec jeho nadriadenému v zmysle § 4 ods. 2 v nadväznosti na § 46 ZoŠSC.
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx služobných úradov uvedených v § 5 v nadväznosti na § 123 ZoŠSPV.
Príklad:
Obec ako stavebný úrad zistí, že drobnú xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxúdený, ktorému riaditeľ ústavu udelil ako disciplinárnu odmenu mimoriadne voľno na opustenie ústavu. Obec skutok neprejedná, ale postúpi vec prísluxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxhateľ prestane byť osobou uvedenou v § 10 ods. 1 ZoP (v čase prejednávania priestupku už zanikol jeho vzťah k niektorej z uvedených inštitúcií) a sú splnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxxx
Súvisiace právne predpisy
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p.;
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v z. n. p.
JUDIKATÚRA
Najvyšší súd SR sp. zn. 5 Tdx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitného zákona. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxuje v plnom rozsahu zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxečnostních sborů: věcná příslušnost k projednání přestupku. Správní řízení: přezkum nicotného rozhodnutí v přezkumném řízení.
I. V případě, že jedxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo, aby je projednal příslušný služební funkcionář v řízení podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je výslxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxmu orgánu, který vydal nicotné rozhodnutí, toto rozhodnutí zruší či změní v přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu z roku 2004 namísto toho, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xi zrušil neexistující rozhodnutí.
Sankcie
[Druhy sankcií]
KOMENTÁR
Sankcia (trest) je možným právnym následkom priestupku. xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeľa priestupku,
-
je negatívnym ocenením priestupku a jeho páchateľa,
-
sankciu možno uložiť len v prípadoch a za podmienok stanovených zákonxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx konaním správnym a ide o osobitný druh správneho konania (pozri komentár k § 51 ZoP). Správny poriadok je vo vzťahu k zákonu o priestupkoch predpisom xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxupku je preto svojou povahou sankčným správnym konaním, v ktorom je posudzované, či došlo k spáchaniu priestupku, kto ho spáchal a za akých okolností, a xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx priestupkov podľa § 68 ZoP) vo verejnom záujme a z úradnej povinnosti stíha konanie naplňujúce znaky skutkových podstát priestupkov. Princípy právnex xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxok ide a na základe akých pravidiel je mu ukla-daná sankcia.
Ukladanie sankcií za priestupky a rozhodovanie o ich výške sa uskutočňuje vo sfére tzv. vxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ktoré zákon dovoľuje (tzv. diskrečná právomoc). Je preto povinnosťou správneho orgánu v odôvodnení rozhodnutia (§ 47 ods. 3 SP) vysporiadať sa s podmxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxoli prekročené, či dokonca zneužité.
K odseku 1
Zákon o priestupkoch stanovuje taxatívne (ich výpočet je konečný) štyri druhy sankcií, ktoré možnx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxje skutkové podstaty ďalších priestupkov a uvádza prípadne aj ďalšie sankcie, uplatňujú sa prednostne tieto sankcie.
Uložiť možno teda len ten drux xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxch.
Príklady:
- Podľa § 105 SZ môže stavebný úrad (obec) alebo stavebná inšpekcia uložiť za priestupky len pokutu, ale nie napr. pokarhanie alebo zákxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x), b) a t) uložiť pokarhanie alebo pokutu do 331,93 eur a za priestupky podľa ods. 1 písm. c) až s) môže uložiť pokarhanie, pokutu do 3 319,39 eur a prepadnutxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestnej doprave možno za priestupky (§ 14) uložiť pokutu a zákaz činnosti. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk (663 eur) a zákaz čxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx xxx. 2 zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov, môže Puncový úrad SR uložiť za priestupok podľa ods. 1 písm. a) pokutu do 5 000 eur a za prxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxx
x xxxxxx xxx xx xxPS možno ukladať tresty len na základe zákona a spôsobom, ktorý zákon stanovuje. Len zákon môže určiť, ktoré tresty a za akých podmienok možno uložiť. Ax x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxahuje na akékoľvek verejnoprávne sankcie.
Zásady a podmienky ukladania sankcií sú obsiahnuté vo všeobecnej časti zákona o priestupkoch (§ 12 až § 1x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správne orgány (pozri komentár k § 52 ZoP). Vychádza sa zo zásady legality a zo zásady oficiality. To znamená, že správny orgán je povinný stíhať všetky pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxpky (§ 68 ZoP). Pri týchto priestupkoch platí zásada dispozičná a zásada oportunity. Možno o nich rozhodovať len na základe návrhu oprávnenej osoby. Idx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx ods. 1 ZoP.
Uložením sankcie vzniká páchateľovi priestupku povinnosť podrobiť sa tejto sankcii. Tým mu vzniká určitá ujma, ktorá je buď majetková (xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxorú zákon o priestupkoch uvádza, je pokarhanie. Ide o sankciu, ktorá je prostriedkom morálneho odsúdenia páchateľa priestupku. Má teda predovšetkým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxa priestupku už nevzniká žiadna ďalšia povinnosť. Sankciu pokarhania možno uložiť za každý priestupok podľa osobitnej časti zákona o priestupkoch, pxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xankcie pripúšťa osobitný zákon. Ak osobitný zákon neuvádza možnosť uložiť sankciu pokarhania, môže správny orgán využiť možnosť upravenú v § 11 ods. 3 xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku, uložiť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxeže, a teda bolo možné za jeho spáchanie uložiť nielen pokutu, ale aj pokarhanie. Ustanovenie § 31 ZoP však bolo zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o štátnej správe v školstve (čl. II) doplnená nová skutková podstata § 37. V osobitnom zákone č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve sa však akx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxa výslovne uvedené v osobitnom zákone:
- § 61 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v z. n. p.,
- § 23 zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xx xxx
x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx x ďalšie zákony.
Pokarhanie musí byť vyslovené (písomne uvedené) v rozhodnutí o priestupku. Nejde preto o sankciu, ak správny orgán upustí od uložxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxožené.
Pokarhanie nemožno uložiť pri prejednaní priestupku v blokovom konaní (§ 84 až § 86 ZoP), kde jedinou sankciou je pokuta. Priestupok v blokovxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x "klasickom" priestupkovom správnom konaní (pozri komentár k § 51 ZoP), ani v rozkaznom konaní (§ 87 ZoP).
K odseku 2
Každú sankciu možno uložiť samoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xa uloží viac sankcií súčasne). Výnimku tvorí pokarhanie, ktoré možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou, ale nemožno ho kumulovať (spojiť) s pokuxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky) alebo v inom osobitnom zákone [napr. § 91 ods. 2 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní sxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxzri komentár k § 15 ZoP). Pokutu ako sankciu možno uložiť za ktorýkoľvek priestupok.
K odseku 3
Priestupok sa prejednáva v správnom konaní (pozri koxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo prípadu má možnosť vzhľadom na povahu spáchaného priestupku a s ohľadom na osobu páchateľa a okolnosti prípadu, od potrestania páchateľa upustiť. Na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxkciu. Príslušný správny orgán tak rozhodnutím síce vysloví vinu páchateľa, ale sankciu neuloží. Uplatňuje sa inštitút tzv. správnej úvahy, ktorý môžx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxu prejednanie priestupku na ústnom pojednávaní (pozri komentár k § 74 ZoP). Správny orgán však musí vydať rozhodnutie, ktoré obsahuje všetky formálne xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxvodnené (pozri vzor č. 14 - Rozhodnutie o priestupku - upustenie od uloženia sankcie).
Pri ukladaní sankcií však musí správny orgán rešpektovať odlxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnia sankcie. V praxi pôjde o formuláciu, že za priestupok sa sankcia (napr. pokuta) "uloží" na rozdiel od formulácie "môže uložiť", ako aj v prípadoch, ax x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxenia sankcie za priestupok teda možno len vtedy, ak to zákon o priestupkoch alebo osobitný zákon nevylučuje.
Príklady, kedy nie je prípustné upustix xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xx
xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxdného roku do piatich rokov,
b)
písm. d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,
c)
písm. e), g) až i) možno xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxa ako sankcia sa uloží vždy, okrem výnimky v písmene f), kedy možno pokutu neuložiť, t.j. upustiť od uloženia sankcie. Ust. § 22 ods. 1 písm. a) až e) ZoP je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxustí a pokutou do 10 000 Sk (331 eur) sa potresce ten, kto
a)
uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxvolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c)
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, xxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx stavebných priestupkov sa za porušenie stavebného zákona pokuta ako sankcia ukladá vždy.
-
Podľa § 13 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxoré spolu s inými orgánmi dozoru prejednáva aj obec. Z formulácie "sa uloží" a nie že "sa môže uložiť" vyplýva, že uvedený zákon nepripúšťa upustenie od uxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o hazardných hrách v z. n. p. orgány dozoru za spáchanie priestupkov podľa ods. 1 uložia tieto pokuty:
a)
od 160 eur do 700 eur za spáchanie priestupku pxxxx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxhádza do úvahy upustenie od uloženia sankcie.
Z povahy blokového konania (§ 84 až § 86 ZoP), kedy jeho jediným výsledkom je uloženie pokuty a vydanie pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxom môže správny orgán za zákonom stanovených podmienok vydať len rozkaz o uložení pokuty alebo pokarhania. Z logiky veci vyplýva, že nie je prípustný roxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtnemu pojednávaniu) vôbec neprišlo.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.;
§ 14 zákona č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave;
§ 40 ods. 2 zákona č. 94/201x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxz. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v z. n. p.;
§ 76 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxxx xx 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v z. n. p.
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 12/97
- pozri v judikatúre k § 1 ZoP.
Najvyšší súd xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx x xxsm. f) pokutu do 99 eur a za priestupok podľa ods. 1 písm. e) pokutu do 331 eur.
Dokazovaním vykonaným v správnom konaní bolo z vyjadrení poškodenej, svedxxx xx xxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkemu spolunažívaniu a nebolo možné uveriť jeho námietke, že to bol on, kto bol napadnutý. Keďže v odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, s ktorými xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxia, ktorú žalovaný v rozhodnutí dostatočným spôsobom odôvodnil, za primeranú. - podrobnejšie pozri v judikatúre k § 49 ZoP.
Najvyšší správny súd ČR xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pachatele postačí samotné projednání přestupku, s žalovaným však lze souhlasit v tom, že § 22 ods. 12 zákona o přestupcích, které neumožňuje od uložení xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxžení sankce upustit. V daném případě pak nepřipadá v úvahu ani snížení pokuty, protože pokuta byla správním orgánem uložena na spodní hranici zákonné sxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxý nebyl. Nejvyšší správní soud proto rozsudek krajského soudu pro nezákonnost zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Najvyššx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisu, ktorý by upravoval zásady správneho trestania, treba vychádzať z Ústavy SR (čl. 50) a analogicky aj z Trestného zákona, pričom v administratívxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxadanie administratívnych sankcií platia analogicky zásady ukladania sankcií trestných s tým, že správny (administratívny) postih xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tento na účinnosti uplynutím neprimeranej lehoty od vzniku porušenia k samotnému uloženiu sankcie.
Najvyšší súd SR sp. zn. 8 Sžp 10/2011, R 91/2012x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxtrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 73 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v z. n. p. nemožno považovať za ľubovôľu správneho orgánu, ak zákonnémx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x x0/2012
- pozri v judikatúre k § 77 ZoP.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 3 As 32/2007:
Ukládání pokut za správní delikty se děje ve sféře volného správnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx některé z více možných řešení, které zákon vymezuje.
Správní orgán přitom dbá na přiměřenost sankce z hlediska jejího účelu. Pro správné a spravedlivx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx že se správní orgán musí důsledně řídit pravidly pro ukládání sankcí, která jsou obsažena v obecné i zvláštní části přestupkového zákona. Zásada indivxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe proto povinen zabývat se jednotlivými kritérii pro stanovení sankce, opatřit si za tím účelem potřebné důkazní prostředky, provést jimi důkazy, vyvxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo usuzování, dospět k rozhodnutí o druhu a výměře sankce. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby správní uvážení bylo přezkoumatelné soudem a současně i srxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxí sankce za přestupek je nezbytné důsledně dodržovat především princip zákonnosti a s tím úzce související zásadu "
nulla poena sine lege
", ze které vypxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xato zásada nachází v rovině ukládání sankcí za přestupky svůj zákonný odraz v obecné a zvláštní části zákona o přestupcích a tam obsažených pravidlech pxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x xitovaného zákona. Podle něj lze za přestupek uložit napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci. Podmínky ukládání a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlišnosti dané jeho zvláštní částí a dále jednotlivými speciálními zákony.
[Kritériá pre uloženie sankcie]
KOMENTÁR
K odseku 1
Spxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxcípu zákonnosti a princípu individualizácie5). Ukladané sankcie majú preventívnu aj represívnu povahu. Zákon o priestupkoch na rozdiel od Trestnéhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe základné pravidlá, podľa ktorých je správny orgán povinný postupovať pri ukladaní sankcie. Je v právomoci správneho orgánu rozhodnúť nielen o tom, čx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxie o ich výške sa uskutočňuje vo sfére tzv. voľnej správnej úvahy, teda zákonom dovolenej voľnosti správneho orgánu rozhodnúť vo vymedzených hraniciaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxkrétnom prípade stanovená tak, aby zodpovedala všetkým okolnostiam a zvláštnostiam prejednávaného prípadu. Zároveň sa musí správny orgán riadiť všxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxecné hľadiská, resp. kritériá, ktorými sa správny orgán riadi, sa vzťahujú na druh sankcie a jej výmeru. Výmerou sankcie je určenie jej výšky, čo pricháxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxe a podrobne a presvedčivo odôvodniť, na ktoré okolnosti prihliadol a na ktoré nie (pozri § 47 ods. 3 SP). Ďalej je správny orgán povinný podrobne odôvodnxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré vypovedajú o konkrétnych okolnostiach súvisiacich so spáchaním priestupku. Každá ukladaná sankcia by mala byť s ohľadom na konkrétny prípad sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxosti o tom, že práve takáto výška sankcie zodpovedá konkrétnym okolnostiam individuálneho prípadu.
Pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xsobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní. Ust. § 12 ods. 1 ZoP tak demonštraxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xôže posudzovať aj iné hľadiská, než tu uvedené. Správny orgán je však povinný sa zaoberať pri svojich úvahách o konkrétnej výške ukladanej sankcie všetxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxiu konkrétnej výšky tej ktorej sankcie. Ak by správny orgán uložil sankciu bez prihliadnutia na uvedené kritériá, prekročil by tým zákonom stanovené mxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnených spoločnosťou. Závažnosť priestupku sa posudzuje s ohľadom na charakter individuálneho objektu priestupku, teda záujem, proti ktorému priesxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxažnosť nie je obligatórnym, t.j. povinným znakom skutkovej podstaty priestupku, ako je tomu napr. pri priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. k) ZoP] prihliaxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 4 ods. 3 ZoP), aké použil prostriedky na spáchanie priestupku (napr. s pomocou nebezpečných vecí alebo zariadení), či musel prekonať nejakú prekážku (xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxn prihliadne na to, či objekt priestupku (záujem chránený spoločnosťou) bol len ohrozený alebo došlo aj k jeho porušeniu a akým spôsobom, či ide o poruchx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxm skutkovej podstaty priestupku, ako je tomu pri priestupku proti majetku podľa § 50 ZoP).
-
Okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný - okolnoxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx alebo naopak znižujú stupeň závažnosti priestupku. Môže ísť aj o okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania ako je nutná obrana, krajná núdza (pozri xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtupku a v jeho osobných pomeroch. Závažnosť priestupku môže znižovať napr. skutočnosť, že páchateľ spáchal priestupok pod vplyvom ťaživých osobných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxaného priestupku, kde a v akom čase bol spáchaný a že bol spáchaný opakovane.
x
xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé (pozri komentár k § 3 ZoP). Pri rozhodovaní o priestupku je potrebné tiež posudzovať jednotlivé druhy a formy zavinenia (pozri komentár k § 4 ZoP). Všeoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxrávny orgán je preto povinný posúdiť, o aký druh a formu zavinenia v danom prípade ide. Mieru zavinenia môže ovplyvniť rad okolností, napr. momentálne rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxbjektívnej stránky priestupku. Spravidla pôjde o podnet pri úmyselných priestupkoch, i keď ich nemožno vylúčiť ani pri priestupkoch spáchaných z nedxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xsobe, zo závisti, z pomsty), ale aj poľahčujúcou okolnosťou (napr. snaha pomôcť niekomu).
-
Osoba páchateľa - je potrebné prihliadnuť aj na osobné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xxxxxteľa tiež charakterizuje to, či sa osoba dopustila priestupku prvýkrát alebo opakovane (právoplatné uloženie predchádzajúcej sankcie ho neodradilx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxzuje sa tiež možnosť nápravy páchateľa a jeho celkové chovanie (svoj skutok ľutuje, alebo, naopak, jeho správanie je agresívne a arogantné) a za poľahčxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxto kritéria pre uloženie sankcie v právnych predpisoch zohľadňovať aj majetkové pomery účastníka konania. Význam tohto kritéria nemožno podceňovať xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxsle Dohovoru súd prihliada na tri kritériá:
-
na právnu kvalifikáciu opatrenia vo vnútroštátnom práve,
-
na povahu tohto opatrenia samotného,
x
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavenú v § 3 ods. 4 (pozn.: v súčasnosti je to ods. 5) druhá veta SP a zmienku o nej v rozsudku NS SR 5 Sžp 20/2011. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvyšší súd poukazuje na prekážky v jej uplatňovaní, keďže táto tzv. precedenčná zásada alebo tiež zásada legitímnych očakávaní nemá žiadny základ, ktoxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxánov, či je správny orgán viazaný svojimi vlastnými (skoršími) rozhodnutiami, resp. rozhodnutiami vyššieho správneho orgánu. Neexistuje tiež centxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxiavať."6)
Napokon správny orgán pri ukladaní sankcie prihliada na to, či a akým spôsobom bol páchateľ priestupku postihovaný za disciplinárny delxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxx xx xxxx
x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x disciplinárnom konaní a potom mu možno uložiť príslušným správnym orgánom sankciu za priestupok. Na túto skutočnosť však musí správny orgán prihliadxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxi komentár k § 10 ods. 1 ZoP). Úpravu disciplinárneho, resp. kárneho konania obsahuje viacero predpisov.
Príklady:
- § 89 až § 94 zákxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xeštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z.,
- § 65 až § 67 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivostxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x x 42 až § 49, § 77 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v z. n. p. a ďalšie predpisy.
Ak bolo o skutku už rozhodnuté v disciplinárnom konaní a správny orxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxté a správny orgán zistí, že o skutku už bolo rozhodnuté v disciplinárnom konaní, konanie o priestupku zastaví podľa § 76 ods. 1 písm. ch) ZoP (pozri vzor xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx x druhá veta zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konanixx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxchateľa, jeho pohnútky a pod. Podľa odseku 3 uvedeného ustanovenia sa však na priestupky a ich prejednávanie vzťahuje všeobecný predpis o priestupkocxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti sa pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia a života ľudí a zvierat, životného prostrexxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx priestupky a ich prejednávanie vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, ak tento zákon neustanovuje inak. To znamená, že správny orgán bude zohľadxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xedným skutkom môže páchateľ naplniť viac skutkových podstát (jednočinný súbeh) alebo viacerými činmi sa naplní viac skutkových podstát priestupkov xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx viacerých priestupkov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa v spoločnom konaní. Toto pravidlo sa uplatní najmä v spoločxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxajú sa tieto priestupky z úradnej povinnosti v jednom konaní.
Komentované ustanovenie určuje pravidlo, že nie je možné "sčitovať" sankcie za priesxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xriestupky uloží správny orgán úhrnnú sankciu (porovnaj § 41 TZ). Úhrnná sankcia sa uloží podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na priestupok najprxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxovená pre najprísnejší z nich, t.j. prísnejšia sankcia pohlcuje miernejšiu.
Ktorá sankcia je pre páchateľa najprísnejšia, je na posúdení príslušxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx 3 ZoP). Ak budú mať pokuty rovnakú výmeru (rovnakú výšku hornej hranice), musí správny orgán posúdiť závažnosť priestupku a úhrnnú sankciu uložiť podľx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP), teda záujem, proti ktorému priestupok smeruje a na ochranu ktorého je príslušné ustanovenie určené. Zákaz činnosti môže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxk, za ktorý možno uložiť zákaz činnosti.
Skutočnosť, že za viac zbiehajúcich sa priestupkov bude páchateľ postihnutý sankciou podľa ustanovenia vxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx všetkých priestupkov s označením miesta a času ich spáchania, ako aj vyslovenie viny pri všetkých priestupkoch (pozri komentár k § 77 ZoP).
Predpokxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x prípadne aj funkčne (pozri komentár k § 52 a § 55 ZoP). Ak sú tieto podmienky splnené, priestupkový orgán uskutoční spoločné konanie povinne a nevydáva x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné konanie. V takom prípade o každom priestupku vedie každý správny orgán konanie samostatne a uloží za každý priestupok sankciu zvlášť.
Príklad:
Ak xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxalizuje, resp. uskutoční aj drobnú stavbu - oplotenie, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia [ide o priestupok podľa § 105 ods. 1 písm. a) SZ], tak xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxní pokuty uloží jednu sankciu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný, t.j. podľa § 105 ods. 3 písm. b) SZ.
Ak všax xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxľa § 22c ods. 1 písm. c) CZ], tak na prejednanie tohto priestupku podľa cestného zákona je vecne príslušný okresný úrad [§ 3 ods. 5 písm. e) CZ], a nie obec axx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxľadom na právnu teóriu prípustné použiť primerane princípy uplatňované pri súbehu trestných činov (tzv. analógia legis). Vychádza sa zo všeobecnej zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xerejného záujmu.
Vzhľadom na to, že v zákonoch absentuje akákoľvek úprava týkajúca sa prípadov, keď sa ten istý páchateľ dopustil viacerých správnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxne delikty. Prípustnosť použitia § 12 ods. 2 ZoP v prípade zbiehajúcich sa správnych deliktov v oblasti správneho trestania je bežná, pretože je uplatxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
xxxx xxakrát o tom istom), podľa ktorej nik nemôže byť dvakrát potrestaný za ten istý skutok na základe toho istého zákona (ustanovenia), nevylučuje vznik súbxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánov. Každý z týchto orgánov však musí vziať do úvahy už sankciu predtým uloženú iným orgánom za ten istý skutok v súbehu. Pravidlo o úhrnom treste pri xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrevýšiť hornú hranicu sadzby pre spáchaný delikt najprísnejšie trestný.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
§ xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xž § 67 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotnícxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
JUDIKATÚRA
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Sžo 157/2009:
Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je výsledkom správneho uváženia, to však neznaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxsťou správneho orgánu zaoberať sa všetkými hľadiskami, ktoré zákon ako premisy takejto úvahy ustanovuje, obstarať si za tým účelom potrebné dôkazy, vxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx ustanovuje, dospieť pri dodržaní pravidiel logického posudzovania k rozhodnutiu.
Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx priestupku, najmä spôsob jeho spáchania a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný, mieru zavinenia, pohnútky a osobu páchateľax xxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxžiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Samo rozpätie sadzby pokuty pritom nemôže xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Osobitnú pozornosť treba v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým správny orgán dospel na základe inštitútu voľnej úvahy. V týchto prípadoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxvnať so všetkými hľadiskami pre uloženie pokuty, a nie iba s niektorými, ním vybranými. Inak by bolo takéto rozhodnutie nepreskúmateľné.
Žalované spxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxzby, nevysporiadali sa s náležitou presnosťou a presvedčivosťou so všetkými zákonnými hľadiskami pre uloženie pokuty v zmysle s § 12 ods. 2 ZoP.
Najxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxky uloženej pokuty je nutné zohľadniť všetky pomery páchateľa. Práve tento právny rámec aj vymedzuje potrebné medze skutkového zistenia.
Pri svojom xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x vážnymi zdravotnými problémami. Preto ako osoba s viacerými zdravotnými komplikáciami musí pravidelne navštevovať lekárov a podrobovať sa lekárskxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxska právneho odmietnuť ako irelevantnú, lebo iba zákonodarca ustanovuje dôsledky porušenia zákonnej povinnosti, ako aj podmienky, resp. inštitútyx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxstupkovom konaní) alebo sa zmierňuje (najmä v prípadoch priestupkov páchaných mladistvými a ukladaním ochranných opatrení). Zákonodarca medzi uvexxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xúd vyhodnotiť aj ďalšiu obranu žalobcu, a to neprimeranosť výšky pokuty k jeho osobným pomerom. Uvedenú námietku, že žalobca je dôchodca so zdravotnýmx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xúdnom prieskume rozhodnutia správneho orgánu.
Pokuta bola uložená v hornej hranici, ktorú zákon pripúšťa za spáchanie priestupku podľa § 22 ods. 1 píxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxmoc správneho orgánu a s tým súvisiace legitímne očakávania účastníkov správneho konania na vydanie analogických správnych rozhodnutí - pozri v judixxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxrávnych deliktov (viacčinný súbeh) pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť "analogiae legis" tzv. absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov (závxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxorému je ochrana právnym predpisom určená).
Najvyšší súd SR sp. zn. 5 Sžp 20/2011:
V xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi sa na pozemku par. č. X. a bilbord na objekte par. č. X. (ČSPH SHELL), ul. K., v kat. území Piešťany pre reklamné účely bez potrebného povolenia došlo a tiex xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvolaní, bol jeho nesúhlas s neuznaním námietky o neprimeranej výške uloženej pokuty.
... V zmysle ustálenej judikatúry správnych súdov (pozri napxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x prípade správneho trestania súd sleduje, či správny orgán náležite zdôvodnil uloženie sankcie v určitej výške, ak zákon pripúšťa rozpätie sankcie, čx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxenia, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má prísluxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Pri uložení pokuty správny orgán prihxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvaného je zrejmé, že správne orgány výšku uvedenej pokuty riadne odôvodnili a primerane a zákonným spôsobom uplatnili správnu úvahu, pričom v odôvodnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx spáchaný.
Ďalej k výške uloženej pokute uviedli, že vzali do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Akzent Media, spol. s r. o., dlhodobo podniká v oblasti rexxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ešte pred ich osadením. Zároveň vzali do úvahy aj skutočnosť, že zo strany spoločnosti Akzent Media, spol. s r. o., ide o opakované porušenie stavebnéhx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxej pokuty vo výške 746,86 eur za uvedené protiprávne konanie neodradilo žalobcu od pokračovania protiprávneho konania. Taktiež vzal do úvahy aj tú skuxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (zásada legitímnych očakávaní) podľa slovenskej právnej úpravy nemá (neexistuje) žiadny systém väzieb a viazaností, ktorý by mal byť pri uplatňovanx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxlný, resp. vyšší správny orgán viazaný svojimi vlastnými (skoršími) rozhodnutiami, neexistuje centrálna databáza rozhodnutí správnych orgánov a z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxovho protiprávneho konania, pričom žiadna zásada nemá osobitné postavenie, resp. prioritné postavenie pred iným pravidlom správneho konania, všetxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxdne uplatňovanie inej zásady je žalobcova námietka v uvedenom smere bezpredmetná.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 1 As 9/2008, R 2092:
I. Správní orxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z údajů doložených účastníkem řízení, případně z těch, které vyplynuly z dosavadního průběhu správního řízení, či které si opatří samostatně bez součxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx súd SR sp. zn. 3 Sžo 79/2010:
Výkladovou pomôckou v oblasti správneho trestania je Odporúčanie Výboru ministrov č. R(91) 1 členským štátom o správnych xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx svojom práve a praxi riadili zásadami, ktoré vyplývajú z tohto odporúčania. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto odporúčania, je v ňom uvedené, že sa vzxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx alebo nepeňažné. Tieto tresty sú označované ako správne sankcie.
Podľa zásady č. 3 tohto odporúčania, osoba nemôže byť správne potrestaná dvakrát za xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
ne bis in idem
(nie dvakrát o tom istom), podľa ktorej nik nemôže byť dvakrát potrestaný za ten istý skutok na základe toho istého zákona (ustanovenia). xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) konštituuje dva alebo viacero protiprávnych skutkov v zmysle správneho práva, z ktorých každý môže mať za následok uloženie osobitnej sankcie a tietx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnov (ustanovení) chrániacich rôzne spoločenské záujmy, každý z týchto orgánov musí vziať do úvahy každú sankciu predtým uloženú za ten istý skutok. V txxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxoží, zvoliť z určitého rozpätia alebo škály sankcií.
Najvyšší súd SR sp. zn. 2 Sž-o-KS 42/2005:
V konaní bolo nesporne zistené, že žalobca vykonal - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu,... Aj podľa názoru odvolacieho súdu pohnútky, ktoré viedli žalobcu k zriadeniu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxšší súd SR sp. zn. 8 Sžo 40/2012, R 74/2014:
I. Ustanovenie § 12 ods. 2 ZoP upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za vixx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postihnuteľný.
II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán ulxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. V konaní bolo posudzované jedno konanie - spaľovanie, v súvislxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvnych deliktov je nedostatok špeciálnej úpravy potrebné preklenúť použitím analógie, prvotne v právnom predpise, ktorý je obsahovo najbližším v súvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xx/2011
- pozri v judikatúre k § 51 ZoP.
Najvyšší súd SR sp. zn. Sžn 68/2004, R 10/2008:
Uloženie dvoch samostatných sankcií za jeden a ten istý skutok, xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx správneho trestania, ktoré vychádzajú zo zásad ukladania trestov v trestnom konaní, keď sankcia sa ukladá za čin, ktorý je v rozpore so zákonom.
Najxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxorá pre páchateľa znamená majetkovú xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx majetkovou sankciou a v žiadnom prípade ju nemožno považovať za náhradu škody, ktorá bola priestupkom spôsobená. V konaní o priestupku preto možno uloxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx a § 77 ZoP a vzor č. 13 - Rozhodnutie o priestupku - uloženie pokuty). Uloženie pokuty teda nemá funkciu reparačnú, ale vo vzťahu k porušeniu povinnosti xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxinný prihliadnuť na závažnosť priestupku a v odôvodnení rozhodnutia sa vysporiadať s okolnosťami a úvahami, ktoré ho viedli k uloženiu pokuty a k určenxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxné plnenie), musí byť stanovená lehota na zaplatenie (pozri § 47 ods. 2 SP), teda na dobrovoľné splnenie povinnosti. Ak je pokuta nedobytná, nemožno uloxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxri komentár k § 88 ZoP).
Rozhodnutie o uložení pokuty prevyšujúcej 60 eur možno vykonať aj verejnoprospešnými prácami, avšak len na návrh páchateľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxzi alebo z rodičovského príspevku, pri niektorých priestupkoch upravuje § 88aa ZoP.
K odseku 1
Pokuta je najpoužívanejšou sankciou majetkovej poxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxximálnu hornú hranicu pokuty, ktorú možno za priestupok uložiť. Táto všeobecná úprava hornej hranice sa v praxi v súčasnej dobe už nepoužíva, pretože prx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkút. Iba ak by osobitný zákon neurčoval výšku pokuty za priestupok, tak by sa použil § 13 ods. 1 ZoP. Horné hranice pokút v jednotlivých osobitných zákonoxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxe je určený na zastavanie, najmä na poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku bez stavebného povolenia uložiť pokutu až do výšky 5 miliónov Sk, t.j. do 165 xxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx majetku možno podľa § 50 ods. 2 ZoP uložiť pokutu do 331 eur) alebo určenie čiastky môže byť závislé na inej okolnosti (napr. podľa § 94 ods. 4 zákona č. 543xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžená sankcia, môže jej byť uložená pokuta do dvojnásobku hornej hranice pokuty).
-
S vymedzením minimálnej spodnej a maximálnej hornej hranice.
xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxx xxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx x) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v z. n. p., orgány dozoru za spáchanie priestupkov podľa § 55 ods. 1 písm. a) cit. zákona uložia pokuty od 160 xxx xx xxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xloží pokuta 1 500 eur.
Podľa § 105 ods. 5 písm. a) SZ sa priestupku sa dopustí a potresce sa ten, kto uskutočňuje alebo užíva reklamnú stavbu, na ktorej naxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxebo pokuta je stanovená pevnou sumou, nie je prípustné upustiť od uloženia sankcie s tým, že prejednanie priestupku postačuje na nápravu páchateľa (poxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Všetky hranice pokút uvedené v zákone o priestupkoch alebo v osobitnom zákone sú neprekročiteľné. To znamená, že správny orgán nemôže uložiť pokutu vyxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxvedením meny euro v Slovenskej republike, v čl. V upravil sumy pokút v zákone o priestupkoch (okrem § 30 ZoP) v eurách. Uvedený zákon vychádzal z Národnéhx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnútra SR. Podobné zákony boli prijaté aj v pôsobnosti niektorých ďalších ministerstiev. No nie všetky právne predpisy, ktoré uvádzali pokuty, prípaxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v z. n. p., ktorý v § 2 upravuje tzv. Uplatňované princípy a zásady. Sumy pokút a ďalšie sumy usxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xÚ podľa osobitných predpisov (t.j. 1 € = 30,1260 Sk), pričom sumy pokút sa zaokrúhľujú nadol. V prípade uloženia pokuty v maximálnej výške sa vykoná takéxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxšlo by tak k jej prekročeniu, a teda k porušeniu zákona.
Príklady:
- Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znakx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxna alebo k tomu vedome napomáha, uloží príslušný orgán obce na návrh príslušného orgánu Slovenského Červeného kríža pokutu do 100 000 Sk. Po prepočte je xx x xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b), v § 2 ods. 2 a v § 3, uložix xxxxxx xx x xxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxr (a teda nie 6 639 eur).
Pri mladistvých sa horná hranica pokuty znižuje na polovicu, pričom nesmie byť nikdy vyššia ako 300 € (pozri § 19 ZoP).
Maxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxd. Ktoré okolnosti boli pre stanovenie konkrétnej výšky pokuty s ohľadom na § 12 ods. 1 ZoP rozhodujúce, musí správny orgán uviesť v odôvodnení rozhodnxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtár k § 51 ZoP). Tieto skrátené formy prejednania priestupkov boli zavedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnky blokového konania upravujú § 84 až § 86 ZoP a podmienky rozkazného konania § 87 ZoP. V blokovom konaní sa nevydáva písomné správne rozhodnutie. V príxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe pozri v komentári k § 87 ZoP).
V blokovom konaní nemožno uložiť ochranné opatrenie a takisto nie je možné rozhodnúť o náhrade škody. V tomto skrátenox xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xomto konaní má priestupkový orgán možnosť upustiť od uloženia sankcie, resp. uloženia pokuty a priestupok možno vybaviť aj napomenutím (páchateľa naxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xpoločnosti) okrem prípadov, kedy to zákon o priestupkoch vylučuje (pozri komentár k § 84 ods. 2 ZoP).
Všeobecná horná hranica pokuty uloženej v blokxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxto všeobecná hranica sa použije vždy, ak osobitný zákon pri blokovom konaní neuvádza žiadnu sumu.
Príklady:
- Podľa § 11 ods. 4 ZoFajč priestupky podxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x x xxxx x xxxx xriestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
- Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 445/1990 Zb., ktoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrad a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
Vyššiu pokutu ako 33 eur možno v blokovom konaní uložiť podľa § 22 ods. 3 ZoP (priexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxona pokutu až do 1 000 eur. Takisto niektoré osobitné zákony umožňujú uložiť vyššiu blokovú pokutu než stanovuje všeobecne zákon o priestupkoch.
Príkxxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxestupky podľa § 32 ods. 1 písm. xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxa § 49 ods. 1 písm. b) až h) uložiť blokovú pokutu do 500 eur, pričom obec podľa § 44 písm. b) cit. zákona prejednáva priestupky v mestskej doprave a v taxisxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xriestupok spáchaný v súvislosti s účasťou na rizikovom podujatí, až do dvojnásobku tejto sumy), pričom tieto priestupky prejednávajú orgány Policajxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxkon umožňuje uložiť pokutu vyššiu než 60 eur, opäť platí, že mladistvému možno uložiť pokutu len do výšky 60 eur.
Horná hranica pokuty v rozkaznom konxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pokuty v rozkaznom konaní odlišne, a vtedy má prednosť táto osobitná úprava.
Príklady:
- Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v z. xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstupky v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.
- Podľa § 27 ods. 6 Zšport možno za priestupky podľa § 25 a § 26 tohto zákona uložiť v rozxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxeto priestupky prejednávajú orgány Policajného zboru.
- Podľa § 80 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon v z. n. p., možno v rozkazom konaní uložiť xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xložené pokuty sú v zmysle tohto ustanovenia príjmom štátneho rozpočtu alebo obce. Osobitné zákony však môžu stanovovať iného príjemcu.
Príklady:
- xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xokuty uloženej revízormi podľa § 49 ods. 5 cit. zákona je príjmom dopravcu.
- Podľa § 27 ods. 9 Zšport výnosy pokút sú vo výške 50% príjmom štátneho rozpxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpočtového určenia výnosu pokút uložených štátnymi orgánmi SR a obcami (pozri aj § 7 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy x xx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xe príjem z pokút patrí obci. Okresný úrad zároveň vykonáva aj rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce, čo znamená, že zabezpečxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v osobitných zákonoch, ak v nich nie je uvedená iná úprava. Toto pravidlo platí aj v prípadoch, ak sú pokuty ukladané v blokovom alebo rozkaznom konaní, pxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxadoch, kedy je obec vecne príslušná na ukladanie pokút za priestupky uvedené v osobitnom zákone.
Príklady:
- § 47 ods. 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochranx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža v z. n. p.,
- § 54 ods. 12 v nadväznosti na § 55 ods. 3 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných xxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxí druhá veta § 13 ods. 3 ZoP, čo znamená, že obcou uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu SR.
Príklad:
Ustanovenie § 37 ods. 3 Zškol určuje, že priexxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku. Podľa § 37 ods. 4 Zškol sa na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxa príjmom štátu.
K odseku 4
Obec môže prejednávať a ukladať pokuty v blokovom konaní za priestupky uvedené v § 86 písm. b) ZoP, a tiež v tých prípadocxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx x x xxxxxxx xxxí môžu ukladať a vyberať blokové pokuty
-
starosta obce,
-
starostom poverené osoby (zamestnanci obce, poslanci obecného zastupiteľstva a podxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxz ohľadu na to, či sú uložené podľa zákona o priestupkoch alebo osobitného zákona, ktorý umožňuje prejednanie priestupku obcou v blokovom konaní. To znxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx príjmom obce.
Príklady:
- § 4 ods. 3 a 4 zákona č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohrxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.;
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x x x xákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža v z. n. p.;
x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákona č. 102/2010 Z.z.;
§ 44 písm. b) a § 49 ods. 4 a 7 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrávy v z. n. p.;
§ 47 ods. 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrópskeho súdu pre ľudské práva nie je rozhodujúca klasifikácia protiprávneho konania na správne delikty a trestné delikty vnútroštátnym poriadkom. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxné veci, a to bez ohľadu na relatívne nízke sankcie. Vo všetkých veciach, ktoré možno subsumovať pod pojem "veci trestného charakteru", musí mať osoba, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxx
x xxxri v judikatúre k § 12 ZoP.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 6 A 96/2002:
Z žádného ustanovení správního řádu ani jiného předpisu, jenž by se na řízení přxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxformován o tom, jakými konkrétními úvahami bude správní orgán veden při použití právních předpisů, na základě kterých bude rozhodovat o konkrétní výšx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxřovat okolnosti polehčující. Taková povinnost je správnímu orgánu podle § 47 odst. 3 správního řádu ukládána až pro odůvodnění samotného rozhodnutí.
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxormní, pak Nejvyšší správní soud této námitce stěžovatele nepřisvědčil. Ústavní soud se otázkou minimální výše pokuty ve své judikatuře opakovaně zaxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx byť i v minimální výši, nemělo pro delikventa likvidační účinek. Dle názoru kasačního soudu však sankci za přestupek podle § 22 odst. 1 písm. d) nelze povxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x x0, veřejný zájem na zachování bezpečnosti silničního provozu výrazně převyšuje negativní důsledky spojené s udělenou pokutou a zákazem řízení motorxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxměřenost uložené správní sankce v podobě peněžité pokuty je pak nutno hodnotit ve vztahu k podmínkám, které jsou pro úvahu o výši pokuty primárně stanovxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu z 20. prosince 2006, č. j. 2 As 33/2006-102).
... Městský soud poté, co dospěl k závěru, že ostatní námitky obsažené v žalobě nejsou důvodné, hoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxivní a represivní úlohu postihu za deliktní jednání neshledal, že by se jednalo o případ zjevné nepřiměřenosti.
Poznámka: Pozri aj judikatúru k § 12 xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxj zmyslom je zabrániť páchateľovi priestupku v ďalšom páchaní protiprávnej činnosti. Páchateľovi priestupku spravidla svojimi dôsledkami spôsobuxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvolania, alebo vykonávať činnosti, na ktoré je potrebné určité povolenie alebo ktoré sú upravené osobitnými právnymi predpismi.
Uvedenú sankciu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe jej uložením sa odníma fyzickej osobe možnosť vykonávať určitú činnosť, resp. povolanie a práve z tohto dôvodu sa pre jej uloženie stanovujú prísnejšxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 14 ZoP.
Osobitná podmienka spočíva v tom, že zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky, kde to zákon o priestupkoch v osobitnej časti alebo iný oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke s účinnosťou od 1. februára 2009 zvýšená z pôvodných dvoch rokov na päť rokov. Zmena bola schválená najmä vo vzťahu k pxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxe doby zákazu činnosti sa však vzťahuje na akékoľvek priestupky, kde možno uložiť sankciu zákazu činnosti, a teda nielen na úseku bezpečnosti a plynuloxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxno zákaz činnosti uložiť maximálne na päť rokov.
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xlebo len hornú hranicu:
-
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§ 22 ZoP),
-
priestupky na úseku podnikania (§ 24 ZoP),
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxhrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (§ 30 ZoP),
-
priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva (§ 35 ZoP),
-
priexxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxpr. podľa
-
§ 49 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v z. n. p.
-
§ 14 zákona č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (puncový zákon),
-
§ 40 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v z. n. p.,
-
§ 61 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v z. n. p.,
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxicky modifikovaných organizmov,
-
§ 92 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnxxxxx x xx xx xx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x
ktorú páchateľ vykonával v dobe spáchania priestupku v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, alebo
-
na ktorú je potrebné povolenie alebo súhlas xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxvania živnosti, zákaz lovenia zveri, a pod.).
Priestupok musí byť spáchaný niektorou z vyššie uvedených činností alebo v priamej súvislosti s ňxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnu má spravidla formu správneho rozhodnutia, ktorým sa konkrétnej osobe udeľuje oprávnenie na určitú činnosť.
Zakázať možno aj činnosť, ktorú pácxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxnnosti nemožno príslušné oprávnenie získať.
Páchateľ nesmie počas doby zákazu činnosti určenej v právoplatnom rozhodnutí predmetnú činnosť vykxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeho orgánu o zákaze činnosti, dopúšťa sa trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) TZ, za ktorý možno uložiť trest odxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxupku možno uložiť sankciu zákazu činnosti najdlhšie na dobu jedného roku. Ďalšou podmienkou je, že výkon sankcie nebude brániť jeho príprave na budúce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxikateľov, a to podľa § 24 Zšport. Na uloženie tejto sankcie sa však nepoužije zákon o priestupkoch, ale len správny xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx byť vo výroku rozhodnutia priamo špecifikovaná (pozri komentár k § 77 ZoP). Akonáhle rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, začína plynúť doba stanovxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xozhodnutia, na základe ktorých páchateľ priestupku už nemohol vykonávať činnosť, ktorá sa rozhodnutím zakazuje (napr. zadržanie vodičského preukaxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správny orgán obligatórne (povinne) vo výroku rozhodnutia (pozri § 77 ZoP).
Správny orgán môže takéto opatrenie uskutočniť, pokiaľ je na to zmocnexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xolo vykonané z iného dôvodu, než je ten, ktorý súvisí s priestupkom, započítanie doby nie je možné.
Ak by doba, ktorá sa započítava, bola rovnaká alebx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia.
Zákon č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, s účinnosťou od 1. novembra 2011 doplnil do § 14 ods. 2 ZoP xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx
x xxxxxx x
Toto ustanovenie upravuje odpustenie zvyšku sankcie a bolo novelizované zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Predchádzajúca úprava umožňovaxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx páchateľa.
Správny orgán, ktorý zákaz činnosti uložil, môže upustiť od výkonu zvyšku tejto sankcie. O tejto skutočnosti správny orgán rozhoduje nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrany detí a sociálnej kurately (podrobnejšie pozri v komentári k § 92 ZoP). Páchateľ priestupku môže požiadať o odpustenie zvyš-ku zákazu činnosti po uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxu. Pokiaľ žiadosti vyhovie, musí upustiť od zákazu celého zvyšku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxnností nie je právny nárok, nie je dôvod, aby sa na takéto rozhodovanie vzťahoval správny poriadok s možnosťou napr. podať odvolanie proti zamietnutix xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxdobí zvyšku zákazu činnosti, ktorý mu bol odpustený, opäť dopustil priestupku, tak sa zákaz činnosti neobnoví, ale je potrebné priestupok nanovo prejxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxmožnosť upustenia od výkonu zvyšku zákazu činnosti uloženého za konkrétne priestupky súvisiace s vedením motorového vozidla. Zákaz upustenia od výkxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxetrenia na ich zistenie, sleduje stanovenie jednoznačnej povinnosti vykonať celý čas zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, nakoľko opakovaním taxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx12 Z.z. o cestnej doprave, a to za priestupky podľa § 49 ods. 1 písm. d) a e), avšak len za priestupky v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
§ 44 písm. b), § 49 zákona č. 56/2012 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxe a skúšaní drahých kovov (puncový zákon);
§ 40 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v z. n. p.;
§ 61 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových služxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxógií a geneticky modifikovaných organizmov;
§ 92 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. V konaní nebolo sporné, že žalobca sa dopustil predmetného priestupku a túto skutočnosť žalobca ani nepopixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxok.
Správne orgány môžu za daný priestupok uložiť sankcie v rozmedzí stanovenom v § 22 ods. 1 ZoP. Pri určovaní výmery sankcií správne orgány prihliadaxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx Sk a zákaz viesť motorové vozidlo na 6 mesiacov, pričom svoje rozhodnutie o výmere sankcií náležite zdôvodnili najmä tým, že žalobca si bol prekročenia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opakovane postihnutý, pričom len peňažné sankcie zjavne neviedli k jeho náprave.
Tvrdenie žalobcu o jeho pohnútkach - že chcel umožniť predbiehanie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxdčivé, nemôže mať vplyv na jeho vyvinenie sa spod priestupku ani na zákonnosť uložených sankcií, keďže zo spisu vyplýva, že žalobca si bol vedomý, že svoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nespôsobil žiadnu dopravnú nehodu, nemá vplyv pre úvahy pri posudzovaní zákonnosti uložených sankcií.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 9 As 7/2008:
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtněprávní povahu žalobcem spáchaného dopravního přestupku.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 9 As 7/2009:
Neopominutelnou podmínkou pro uložení txxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxolení nebo souhlasu státního orgánu, a současně právě touto činností nebo v souvislosti s ní se pachatel dopustil přestupku. S ohledem na tuto podmínku xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxhateli přestupku v recidivě.
[Prepadnutie veci]
KOMENTÁR
K odseku 1
Podobne ako pri sankcii zákazu činnosti je zmyslom tejto sankxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxl.
Vyslovenie prepadnutia veci je sankciou, ktorej účelom má byť ochrana bezpečnosti ľudí alebo majetku. Prepadnutie veci má postihnúť páchateľax xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxhateľa). To však neplatí vtedy, ak ide o vec získanú spáchaním priestupku proti majetku krádežou.
Uvedenú sankciu možno uložiť samostatne aj s ktorxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Základným predpokladom je, že vec patrí výlučne páchateľovi priestupku. Výlučné vlastníctvo veci, ktorá má byť vyhlásená za prepadnutú, musí jedxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxe s inou vecou. Ak vec nebude patriť páchateľovi, alebo mu bude patriť len sčasti (vec je v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb alebo patrí do bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxení.
Pojem vec definuje § 119 OZ s tým, že delí veci na hnuteľné a nehnuteľné. Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelxxx xxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxmetom prepadnutia veci.
V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx ZoP sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone. Prepadnutie veci možno uložiť pod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxná ďalšia podmienka, že ide o vec, ktorá
-
bola na spáchanie priestupku použitá; ide o vec, ktorej použitím alebo jej prostredníctvom naplnil páchatxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnenie inej osobe) alebo
-
bola na spáchanie priestupku určená; ide o vec, ktorá síce bola na spáchanie priestupku určená, ale k spáchaniu priestupkx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xri pokuse priestupku podľa § 50 ods. 1 ZoP (napr. pakľúče a šperháky určené na drobné krádeže) alebo
-
bola priestupkom získaná; ide o vec, ktorá bolx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxom získanú (napr. peniaze získané predajom odcudzeného tovaru).
Na rozdiel od zákazu činnosti zákon o priestupkoch v osobitnej časti neuvádzax xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnkciu aj za nedbanlivostný priestupok.
Sankciu prepadnutia veci výslovne uvádzajú niektoré osobitné zákony.
Príklady:
- § 13 zákona č. 460/200x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx z. n. p.,
- § 61 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v z. n. p.
K odseku 2
Pri rozhodovaní o uložení sankcie prepadnutia veci je správxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxská pre uloženie tejto sankcie a neurčuje konkrétne, ktoré veci môžu pod túto sankciu podliehať a patriť. Jediným kritériom je pomer hodnoty veci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxku a účel uloženého trestu tak, aby táto sankcia splnila svoj účel a pritom nespôsobila páchateľovi priestupku neprimeranú ujmu. V prípade odobratia vxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxového prospechu súvisiaceho s priestupkom.
Hodnotou veci sa rozumie jej cena, no zákon nestanovuje, ako sa určuje hodnota veci. Dá sa predpokladaťx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxj alebo podobnej veci na určitom mieste a v určitom čase, s prihliadnutím na ďalšie relevantné okolnosti (napr. vek veci, stav veci a pod.). Zákon neuklaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxdoch, ak by medzi hodnotou veci a povahou priestupku existoval nápadný nepomer. Nápadný nepomer nasvedčuje tomu, že sankcia prepadnutia veci sa nebudx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx xx2/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v z. n. p. Úkonmi znaleckej činnosti nie je len znalecký posudok, ale aj odborné stanovisko alebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxročné, možno na stanovenie hodnoty veci použiť aj spomínané odborné vyjadrenie.
Podľa názoru Jozefa Sobiharda: "Hodnota prepadnutej veci by nemaxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxy na účely trestného konania. V tomto prípade by vyslovenie prepadnutia veci bolo možné len v trestnom konaní podľa § 60 TZ. Takýto postup bude možný len v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxia citovaného ustanovenia Trestného zákona."7)
K odseku 3
Vec prechádza do vlastníctva štátu dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xnaku a názvu Červeného kríža). Právoplatnosť nadobudne rozhodnutie vtedy, keď proti nemu už nie je možné podať riadny opravný prostriedok (pozri § 52 Sxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkového konania, kto má u seba vec dôležitú pre zistenie skutkového stavu veci, alebo vec, ktorú možno vyhlásiť za prepadnutú alebo zhabanú, je povinný jx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xôže získať vec aj iným spôsobom, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxrí do pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa taký majetok štátu nachádza (§ 5 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štáxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xerozhodne o prepadnutí veci, musí byť táto bez zbytočných prieťahov vrátená tomu, komu nepochybne patrí. Inak musí byť vrátená tomu, kto ju vydal alebo xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xrípade, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v § 135 OZ, možno vec považovať za opustenú, ktorá opäť pripadne do vlastníctva štátu.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
§ 13 zákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža v z. n. p.;
§ 92 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a prekladateľoch v z. n. p.;
§ 5 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v z. n. p.;
§ 9 zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní draxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxo stupně byl žalobce uznán vinným z přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy dle § 42 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona, kterého se dopustil tím, žx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx596, tj. zbraně kategorie D a 1 ks zásobníku bez nábojů, dne 15. října 2003 kolem 21.15 hodin ve S. n. S. před restaurací "N. z." po předchozím požití alkohoxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx odst. 1 písm. c) přestupkového zákona tím, že uvedeného dne nejdříve v restauraci "N. z.", a následně před ní vyhrožoval P. B., že ho zabije. Ve smyslu § 42 xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xaušální částce 1 000 Kč ve smyslu ust. § 79 odst. 1 cit. zákona a dále ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. d) přestupkového zákona propadnutx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxhranných opatrení nie je v zákone o priestupkoch výslovne vyjadrený. Uvedené ochranné opatrenia nie sú sankciami a používajú sa len popri nich (porovnxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxočívajúce v porušovaní alebo ohrozovaní záujmov spoločnosti chránených zákonom o priestupkoch. Ide v podstate o ochranu spoločnosti pred nežiaducix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxe chráni aj páchateľa priestupku pred recidívou. Na rozdiel od sankcií, ktorých hlavným účelom je ujma (morálna, obmedzujúca alebo majetková), hlavnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxné opatrenia sa preto nezaraďujú medzi sankcie. Zákon o priestupkoch na rozdiel od Trestného zákona (porovnaj § 33 TZ) upravuje len dva druhy ochrannýxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxením vzniká, má charakter vedľajšieho účinku nevyhnutného na ochranu páchateľa a záujmov spoločnosti. Ide o opatrenia, ktoré majú charakter štátnehx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch opatrení je určovaná potrebou výchovy páchateľa priestupku alebo potrebou chrániť spoločnosť.
S ohľadom na účel ochranných opatrení sa o nich rxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxona bola posúdená zodpovednosť páchateľa za priestupok. Je totiž v záujme ochrany spoločnosti, aby príslušný správny orgán použil také ochranné opatxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrenia teda nemusia byť splnené v dobe spáchania priestupku, ale len v dobe, kedy sa o ochrannom opatrení rozhoduje. Uloženie ochranného opatrenia xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxhranné opatrenie v blokovom (§ 84 ZoP) alebo v rozkaznom konaní (§ 87 ZoP).
Prípadná amnestia (§ 20 ods. 1 ZoP) udelená na priestupky, resp. sankcie za xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xtorej nemôže správny orgán v odvolacom konaní zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku, nenasvedčuje, že by sa táto zásada vzťahovxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxe ochranných opatrení.
Súvisiace právne predpisy
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx alebo aspoň podstatné zníženie možnosti páchateľa opakovať ďalšie ohrozovanie alebo porušovanie záujmov spoločnosti, teda spáchanie ďalších priexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje alebo konajú verejné športové alebo kultúrne podujatia. Tento odsek bol s účinnosťou od 1. februára 2014 zmenený, a to čl. IV zákona č. 1/2014 Z.zx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxaz účasti na verejných podujatiach medzi tresty (pozri § 31 až 33 TZ).
Zákon o priestupkoch pojem "verejne prístupné miesta" nedefinuje ani nevymedxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxejné priestranstvo" podľa § 8 ods. 5 ZObec (ide o majetok obce, ktorý slúži na verejné účely, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používaťx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x. n. p., ktorá za verejné priestranstvo považuje pozemné komunikácie (s výnimkou neverejných účelových komunikácií) ako námestia, triedy a ulice, akx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx definovala pojem "miesto prístupné verejnosti" na účely § 364 TZ (výtržníctvo) nasledovne: "Miestom prístupným verejnosti sa rozumie každé miestox xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx postrehnúť viacerí ľudia, hoci v čase činu tam nemusia byť prítomní. Takýmto miestom je napr. ulica, park, staničná hala alebo miesto prístupné len pre xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrejav vidieť a počuť."8)
Podobnou je definícia: "Miestom prístupným verejnosti sa rozumie každé miesto, na ktoré má prístup široký okruh individuxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx tam nemusia byť prítomní. Prístupnosťou sa rozumie možnosť vidieť a počuť prejav páchateľa, aj keď miesto činu nie je priamo prístupné verejnosti (napxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxň, stavenisko a pod.) alebo inak (zdravotné stredisko, škola) a v určitý čas (v sezóne, počas otváracieho času a pod.). Takýmto miestom však nebudú byty x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí. Za verejne prístupnú miestnosť možno považovať takú miestnosť, do ktorej má prístup viac ľudí a kde sa spravidla viac ľudí zdržuje. Nemusí ísť nevyhnxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a v určitú dobu.
Obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti sa môže týkať len takých verexxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx ZoP), ktorý zároveň v § 2 ods. 1 určuje zákaz predaja a podávania alkoholických nápojov v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) s výnimkou piva a vína, a tiež na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa (tieto vymenúva najmä § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v z. n. p.) a predajne potravín, za ktoré sa povaxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxne cukrárskych výrobkov, samozrejme pod podmienkou, že sa v nich podávajú alkoholické nápoje;
-
konajú verejné športové podujatia; zákon o priesxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx a) Zšport. Na účely tohto zákona sa pod takýmto podujatím rozumie športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx medzinárodným podujatím a rizikovým podujatím a zároveň stanovuje, že miestom konania podujatia je miesto určené organizátorom podujatia v oznámenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie podujatí [§ 2 písm. g) Zšport] alebo na športovisku, čo je priestor, ktxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxne podujatia. Ani v tomto prípade zákon o priestupkoch nedefinuje pojem "verejné kultúrne podujatie", a preto treba na účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Podľa tohto ustanovenia verejným kultúrnym podujatím sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxi kultúry a umenia, tanečné zábavy (vrátane diskoték) a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, a tiež artistické produkcie, cirkusové a varietné prexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxatrenia je správny orgán povinný v rozhodnutí určiť konkrétne verejne prístupné miesta alebo miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxré sa zakazujú navštevovať, musia byť v rozhodnutí o priestupku (v jeho výrokovej časti) presne určené a vymedzené, aby nemohlo dôjsť k ich zámene s inýmx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa. Individualizácia miesta (miestnosti) má potom vplyv aj na kontrolu dodržiavania uloženého obmedzujúceho opatrenia, ktoré podľa § 93 ZoP kontrolxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xorušením zákazu návšteva takéhoto miesta napr. z dôvodu vykonania osobnej potreby. Takisto možno konštatovať, že ak je páchateľovi priestupku uložexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxúrne podujatia, tak tento zákaz platí len v dobe, kedy sa v určených miestach alkoholické nápoje podávajú alebo v dobe, kedy sa verejné športové alebo kuxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxľa okolností prípadu môže prípadne určiť aj dobu, v ktorej páchateľ nesmie navštevovať určené miesta alebo miestnosti.
Osobitnú úpravu (ktorá má pxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxjúceho opatrenia (za priestupky podľa tohto zákona) určuje rozsah zakázaných podujatí podľa závažnosti protiprávneho konania, ktorého sa páchateľ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z výkladu pojmu "verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje" je zrejmé, že v nich možno alkoholické nápoje konxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xokiaľ tam nebude vyhradené aj miesto pre ich konzumáciu.
Nemožno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xinnosť, resp. povolanie na základe pracovného alebo obdobného pomeru. Obmedzujúce opatrenie nie je zákazom činnosti, takže sa nedá napr. uložiť zákax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxsmie túto sankciu nahradzovať.
Obmedzujúce opatrenie možno uložiť len za priestupky výslovne vymenované v zákone o priestupkoch. Ide o priestupkx xxxxxx
x
x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
x xx x x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxx xxx x xxxxxxupky extrémizmu,
-
§ 49 ZoP proti občianskemu spolunažívaniu,
-
§ 50 ZoP proti majetku a
-
osobitného predpisu, t.j. osobitného zákona.
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 30 ods. 1 písm. c) ZoP, kedy sa priestupku dopustí ten, kto sa nepodrobí opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo užívxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxsťou od 1. februára 2014. Tento zákon tiež zaradil medzi priestupky, kedy možno uložiť obmedzujúce opatrenie, priestupky proti majetku podľa § 50 ZoP.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxela v tomto ustanovení v poznámke pod čiarou odkazuje na zákon č. 1/2014 Z.z.
Uloženie obmedzujúceho opatrenia v súvislosti so spáchaním priestupkx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v z. n. p. Toto obmedzujúce opatrenie ukladala obec za určené priestupky a bolo možné ho ulxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtili platnosť obmedzujúce opatrenia uložené obcami do 31. januára 2014. Tieto obmedzujúce opatrenia sa musia vykonať a ich dodržiavanie ešte kontrolxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, no môže v rámci objasňovania priestupku navrhnúť uloženie tohto ochranného opatrenia orgánu, ktorý je na prejednanie priestupku v správnom konaní pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
x
xxxxx verejnému poriadku (§ 47 a § 48 ZoP) a
-
proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 ZoP).
Tieto priestupky je totiž obec oprávnená prejednať v blxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx blokovú pokutu zaplatiť), tak obec predloží vec príslušnému správnemu orgánu na prejednanie v správnom konaní (pozri vzor č. 9 - Správa o výsledku objxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxí, že o obmedzujúcom opatrení ako o ochrannom opatrení sa rozhoduje podľa zákona účinného v čase, keď sa o obmedzujúcom opatrení rozhoduje, a nie podľa zxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxdľa príslušného ustanovenia kontroluje dodržiavanie ochranných opatrení správny orgán, ktorý ochranné opatrenie uložil. Úmyselné nedodržanie obxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxný ho prejednať v novom konaní.
K odseku 2
Uloženie obmedzujúceho opatrenia je fakultatívne, čo znamená, že správny orgán ho môže uložiť, no nie je pxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxho (§ 84 ZoP) a rozkazného konania (§ xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x ZoP, nemôže uložiť ani obmedzujúce opatrenie.
Pri určovaní verejne prístupných miest a miestností, ktoré bude mať páchateľ zakázané navštevovaťx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxmi stanovenými v § 12 ods. 1 ZoP. Určené verejne prístupné miesta a miestnosti a doba, po ktorú ich nebude možné navštevovať, musia byť v konkrétnom prípaxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxávnej úvahy (uváženia) správneho orgánu, ktorý o obmedzujúcom opatrení rozhodol a v odôvodnení rozhodnutia je potrebné uviesť, na ktoré okolnosti prxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxpkoch stanovuje výslovne maximálnu dobu jedného roka, na ktorú možno obmedzujúce opatrenie uložiť. Uvedená lehota je lehotou objektívnou a nemožno jx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx. Dlhšiu dobu môže stanoviť len osobitný zákon (pozri napr. § 25 ods. 12 Zšport). Doba obmedzujúceho opatrenia začína plynúť od právoplatnosti rozhodnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
x xx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
JUDIKATÚRA
Najvyšší súd SR sp. zn. 5 Tdo 43/2009:
V rozsudku krajského súdu popísanému skutku zodpovedá právny záver vyjadrexx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. c) TZ dopustil tým, že na mieste verejnosti prístupnom vyvolal verejné pohoršenie vykonaním sexuálneho exhibicionxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xôžu postrehnúť viacerí ľudia. Prístupnosťou sa rozumie možnosť vidieť a počuť prejav páchateľa. Verejné pohoršenie je také vnímanie konania páchatexxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Obvinený na neohraničenom pozemku na mieste pri kotolni sa obnažil a masturboval po dobu desiatich minút, pričom sa pozeral na skupinu chlapcov vo vekx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx išiel po hlavnej ceste smerom na sídlisko Š. a ktorý následne privolal políciu.
Najvyšší súd ČR sp. zn. 3 Tdo 969/2002:
Trestného činu výtržnictví pxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xemusí se nutně jednat o místo přístupné bez omezení kdykoli a komukoli, přičemž není rozhodné, je-li takové místo přístupné jen určitému okruhu osob a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xkamžiku skutečně nacházejí či nikoliv. V předmětném případě se jednalo o čekárnu ve zdravotnickém zařízení, tedy v místě, jež je svou povahou určeno k pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdy veřejnost, pro kterou jsou určeny jako pro široký individuálně neurčený okruh osob vyhledávající zdravotnické služby. Podle názoru nejvyššího soxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxležité, zda jde o zdravotnické zařízení státní nebo soukromé, ani to, jakému režimu podléhají návštěvy v něm.
Najvyšší súd SR sp. zn. 5 To 10/2009:
Rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 234a ods. 1, ods. 2 písm. c), písm. d) TZ účinného do 1. januára 2006 a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 TZ účinného do 1. januára 2006 nx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx x xx xx xd 1. decembra 2000 na dobu 6 mesiacov, ktoré mu bolo uložené rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota - odbor všeobecnej vnútornej správy zo 14. novexxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjiteľovi T. C. po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov využil nepozornosť obsluhujúceho personálu po záverečnej hodine, vzal kľúče z výčapxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxatrenie nie je možné zamieňať s prepadnutím veci, ktoré predstavuje sankciu (pozri komentár k § 15 ZoP). Účelom zhabania veci ako jedného z ochranných oxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx aj odňatie prospechu zo spáchania priestupku. Zhabanie veci ako ochranné opatrenie upravuje aj Trestný zákon (porovnaj § 33 a § 83 TZ).
Rozhodnúť x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxchateľovi už bola uložená sankcia prepadnutia veci, je vylúčené, aby správny orgán uložil aj ochranné opatrenie zhabania veci;
2.
ide o vec uvedenx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xadobudnutá za vec získanú priestupkom (pozri komentár k § 15 ZoP);
3.
ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem. Zákox x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxanske spolunažívanie x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxúci rámec individuálnych práv a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z hľadiska záujmov spoločnosti. Skutočnosť, že zhabanie veci si vyžaduje bezpxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxípadu. Zhabané budú najčastejšie nebezpečné veci (zbrane, výbušniny, horľaviny, jedy a pod.) alebo veci, ktoré môžu spôsobiť inú škodu (falošné bankxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xrípade, že vec
-
patrí páchateľovi, ktorého nemožno za priestupok stíhať. Ide o podmienku, ktorá sa viaže na osobu páchateľa priestupku alebo na plyxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku (§ 5 ods. 1 ZoP), a ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol rozpoznať, že ide o porušenxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xeho spáchania uplynuli dva roky, alebo ak sa na priestupok vzťahuje amnestia (§ 20 ods. 1 ZoP). Napriek tomu, že zákon o priestupkoch nestanovuje ako dôvxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xriestupku zomrela pred začatím konania, a tiež povinnosť len zastaviť konanie záznamom podľa § 76 ods. 1 písm. i) ZoP, ak obvinený z priestupku zomrel], xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxn voči žijúcemu vlastníkovi veci (dedičovi), ktorý vlastnícke právo k veci nadobudne dedením. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne šxxxx xx xxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx x xxx);
-
nepatrí páchateľovi priestupku, alebo mu nepatrí v celosti. Páchateľ je napr. len podielovým spoluvlastníkom veci (§ 136 ods. 1 OZ) alebo je maxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x.j. správny orgán ho môže uložiť, no nie je povinný tak urobiť. Pokiaľ sa však rozhodne, že ho uloží, tak ho môže uložiť len v klasickom správnom konaní. Z pxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x§ 72 ods. 1 písm. c) ZoP]. Vlastník zhabanej veci sa môže odvolať len proti tej časti rozhodnutia, v ktorej sa vyslovuje zhabanie veci (pozri komentár k § 8x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxožno týmto osobám uložiť zhabanie veci (pozri komentár k § 10 ZoP).
Pre úplnosť je potrebné ešte poukázať na § 7 ods. 3 ZoP, podľa ktorého platí, že o zhaxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxa priestupku (pozri aj komentár k § 7 ods. 3 ZoP).
Zhabanie veci upravujú okrem zákona o priestupkoch aj iné osobitné zákony.
Príklady:
- § 13 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxje znak alebo názov Červeného kríža alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 12 tohto zákona alebo k tomu vedome napomáha. Za tento priestuxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, na ktoré sa vzťahujú Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly, pokutu do 500 000 Sk (16 596 eur). Držiteľ veci je povinný bez meškania odstrániť neopxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxce na návrh Slovenského Červeného kríža o odstránení neoprávneného označenia na náklady držiteľa. Ak neoprávnené označenie nemožno z veci odstrániťx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxlo; vlastníkom prepadnutej veci alebo zhabanej veci sa bez náhrady stáva SR.
- § 91 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., kxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xk porušovateľ je neznámy a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem.
K odseku 2
Správny orgán môže o zhabaní veci rozhxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a obmedziť rozhodovanie správneho orgánu na primeranú dobu od spáchania priestupku. Keďže ide o zákonnú lehotu, nemožno ju predlžovať ani skracovať a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxudnúť xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxich priestupkov začne plynúť od okamihu odstránenia protiprávneho stavu a v prípade pokračovania priestupku začne dvojročná lehota plynúť od okamihx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxej pre splnenie uloženej povinnosti (§ 71 ods. 3 SP).
Na rozhodovanie o zhabaní veci sa vzťahuje § 15 ods. 2 ZoP, t.j. hodnota odňatej veci nesmie byť v nxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
K odseku 3
Zhabaná vec prechádza do vlastníctva štátu dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o jej zhabaní, a to platí, aj ak o tomxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxstriedok. Orgán, ktorý rozhodne o zhabaní veci, uskutoční bez zbytočného odkladu najnutnejšie opatrenia na jej zaistenie. Ak zostane vec zatiaľ u pácxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhádza na štát nezávisle od toho, či vec má správny orgán v čase rozhodovania vo svojej dispozícii. Každý, nielen účastník priestupkového konania, kto mx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xrgánu vydať; ak ju nevydá, môže sa mu vec na základe rozhodnutia správneho orgánu odňať (pozri aj komentár § 75 ZoP). Správny orgán môže získať vec aj iným xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx zhabanou vecou patrí do pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa taký majetok štátu nachádza (§ 5 zákona č. 278/1993 Z.z. o xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxanovuje inak.
Ak správny orgán nerozhodne o zhabaní veci, musí byť táto bez zbytočných prieťahov vrátená tomu, komu nepochybne patrí. Inak musí byť xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xdmietne túto prevziať. V takom prípade, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v § xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x názvu Červeného kríža v z. n. p.;
§ 91 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.;
§ 5 zákona č. 278/1993 Z.z. o sprxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx. 4 Sž 2/1996:
Inštitút zhabania veci je jedným z ochranných opatrení, ktoré nie je sankciou. Jeho podstatou je prevencia. Má odstrániť, alebo aspoň obxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxteľovi priestupku, je rozhodný len vzťah tejto veci k spáchanému priestupku. Bez ohľadu na to, či takáto vec páchateľovi priestupku patrí alebo nie, môxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxjetkový prospech x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxťahu vymedzenom v § 15 ods. 1 písm. a) resp. b) ZoP.
Osobitné ustanovenia o mladistvých
KOMENTÁR
K odseku 1
Podľa § 5 ods. 1 ZoP je zodpxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a vôľovú vyspelosť fyzickej osoby (pozri aj komentár k § 5 ods. 1 ZoP). Preto zákon o priestupkoch vymedzil aj osobitnú kategóriu subjektu priestupku - mxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe mladistvého ako osobu, ktorá v dobe spáchania priestupku dovŕšila 15 rokov svojho veku (deň nasledujúci po pätnástych narodeninách) a nepresiahla 1x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx plnoletosti (porovnaj § 8 ods. 2 OZ).
Osobitné ustanovenie o administratívnoprávnej zodpovednosti mladistvých je nutné, pretože ukladanie sankxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xoslanie. Spoločnosť tak prispieva k tomu, aby nedochádzalo k ďalšiemu narušovaniu chovania mladistvých a ohrozovaniu spoločenských vzťahov. Osobixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxy je potrebné vychádzať zo zvláštnej starostlivosti spoločnosti o mládež a zo špecifických rysov mladistvých páchateľov a nimi spáchaných priestupkxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxhto osobitných pravidiel stanovených v § 19 ZoP je skutočnosť, že v dobe spáchania priestupku bol páchateľ mladistvým. Určujúcim okamihom je doba spáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v priestupku alebo pri priestupkoch trvácich ukončila spáchanie priestupku po prekročení 18. roku svojho veku, tieto osobitné pravidlá o mladistvýcx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z priestupku. Pri posudzovaní priestupku mladistvého by však správny orgán mal prihliadnuť na jeho osobnosť, vrátane jeho veku, rozumovej a mravnej vxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxemu orgánu vo vzťahu k mladistvým určité povinnosti. V prvom rade už pri objasňovaní priestupkov môžu oprávnené orgány (§ 58 ods. 3 ZoP) vyžadovať vysvexxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxľa osobitných predpisov [napr. § 44 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v z. n. p.] alebo zástupcu zariadenia, v ktorom je maloletý alebo mxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zástupcu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately [podľa § 17 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 73 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 305/200x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xecí a rodiny]. (Podrobnejšie pozri komentár k § 60 ods. 1 ZoP a vzor č. 3 - Záznam / Zápisnica o podaní vysvetlenia.)
Aj pri samotnom prejednávaní priexxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxneným z priestupku mladistvý, správny orgán na ústne pojednávanie predvolá aj zákonného zástupcu mladistvého a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xáklade rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov umiestený v zariadení, správny orgán upovedomí o nariadenom ústnom pojednávaní aj tieto osoby. Txx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxšie pozri komentár k § 74 ods. 2 ZoP a vzor č. 12 - Zápisnica z ústneho pojednávania vo veci priestupku a vzor č. 13 - Rozhodnutie o priestupku - uloženie pokxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxanie v prospech mladistvého (pozri komentár k § 81 ods. 1 ZoP).
Obdobné osobitné ustanovenia pre mladistvých sú obsiahnuté aj v Štvrtej hlave Trestnxxx xxxxxx xx xx xx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xe skrátená forma priestupkového konania. V rozkaznom konaní sa prejednáva priestupok bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvuje, že priestupok mladistvého nemožno prejednať v rozkaznom konaní. V tomto prípade zákon prihliada na psychický vývoj páchateľa priestupku, kedy xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxol podaný, nadobudol by rozkaz právoplatnosť. Opomenutie podať odpor by mohlo mať pre mladistvého páchateľa nepriaznivé dôsledky.
K odseku 3
Okrxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxnia.
Zákon o priestupkoch v § 13 ods. 1 stanovuje, že pokutu možno uložiť do 33 eur, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššix xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx časť ZoP alebo osobitný zákon nestanovoval výšku pokuty, postupuje sa podľa § 13 ods. 1 ZoP, avšak v prípade mladistvého by bolo možné uložiť pokutu len xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxvice hornej hranice tejto pokuty, pričom táto pokuta nesmie byť vyššia ako 300 eur.
Podobné obmedzenia stanovuje zákon tiež v prípade pokuty uloženxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx iný zákon vyššiu blokovú pokutu. V prípade mladistvých sa však horná hranica blokovej pokuty vždy znižuje na polovicu, pričom však nesmie byť vyššia nex xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx x xxípade mladistvého by bolo možné uložiť pokutu len do 16,50 eur. Ak by osobitná časť ZoP alebo osobitný zákon stanovoval pokutu vyššiu ako 33 eur, možno mxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx je potrebné ešte poznamenať, že mladistvému možno uložiť pokutu aj vtedy, ak nie je zárobkovo činný (napr. študentovi).
K odseku 4
Súčasná právna úxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna alebo v inom zákone, a na čas v nich ustanovený, najdlhšie na päť rokov, a ak ide o činnosť, ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xaximálnu dobu trvania zákazu činnosti. Aj keby nebola v osobitnej časti ZoP alebo v osobitnom zákone stanovená doba zákazu činnosti, alebo by bola staxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxosti možno mladistvému uložiť, len ak to nebráni jeho príprave na budúce povolanie. Musí ísť o prípravu na povolanie vo forme, ktorú uznáva právny predpxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxle), alebo na ňu bol mladistvý prijatý a činnosť, ktorá má byť zakázaná, je súčasťou tejto prípravy (napr. v rámci odbornej prípravy, praktického vyučoxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxi príprave na povolanie.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
§ 17 ods. 1 písm. g), § 73 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnex xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxnčíne, sa domáhal podľa § 35 ods. 1 písm. b) OSP v spojení s § 250b ods. 5 OSP zrušenia rozhodnutia žalovaného 1/ č. 2009/00688-22 z 5. mája 2009, ktorým box xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh z 23. marca 2008 na deň 24. marca 2008, odcudzil na diskotéke v kultúrnom dome v obci K., Z. B. mobilný telefón zn. Nokia 6300, ktorý patril jej otcovi M. B.x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mu podľa § 11 ods. 1 písm. b) a podľa § 50 ods. 2 ZoP s prihliadnutím na § 19 ods. 3 ZoP bola uložená pokuta vo výške 100 € s povinnosťou zaplatiť túto, ako aj txxxx xxxxxxx x xxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxť poškodenému M. B., t.j. žalovanému v 4/ rade, majetkovú škodu vo výške 165 € v lehote do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
... V dxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxbu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ak sa nevyhovelo protestu prokurátora a za podmienok uvedených v OSP. V uvedenej veci bola sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxe preskúmajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Žalobca podal žalobu, o ktoxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). Z administratívnych spisov bolo preukázané, že žaxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxtupňové rozhodnutie zostalo právoplatné.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 5 As 65/2009:
Stěžovatel v kasační stížnosti tvrdí, že dne 29. října 2005 xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého; dále již nebyl J. Š. vyzván k úhradě předmětné pokuty a dne 1. srpna 2008 bylo vydáno Okresním soudem v České Lípě usnesení o nařízení exekucxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xomto řízení nebyl řádně zastoupen zákonným zástupcem. Stěžovatel namítá, že v rozhodné době, tj. v den vydání pokutového bloku, bylo synovi 15 let a 10 mxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, kde je uvedeno, že účastník může samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Zde jexxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxy J.Š. v té době zletilý, nemusel být s ohledem na svůj vek ani způsobilý být samostatným účastníkem správního řízení. Otázkou procesní způsobilosti se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx aniž by si uvědomil, jaké to pro něho bude mít následky v budoucnu.
... Přičítá-li zákon plnou odpovědnost mladistvému za své jednání, je nutno vycházex
x xxxxxx
x x xxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxní, jakožto další podstatnou stránku přestupku nelze přičítat nikomu jinému než toliko pachateli přestupku. Připouští-li zákon projednání přestupxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Nelze se proto dovolávat nerozvážnosti a neuvědomění si následků chování (zde zahození pokutového bloku) mladistvého.
Zánik zodpovxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x škodlivosť činu pre spoločnosť. Na druhej strane sú tu aj procesné dôvody, pretože postupom času sa len s ťažkosťami vykonáva dokazovanie vzhľadom na txx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa lehota bola stanovená zmenou zákona o priestupkoch (na priestupky spáchané do 31. decembra 2003 sa vzťahovala jednoročná lehota). V praxi sa hovorí sxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxniku trestnosti činu je uplynutie zákonom stanovenej prekluzívnej doby, pokiaľ v tejto dobe nebol priestupok prejednaný. Rozhodujúca je zásadne dobx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xri trvácom priestupku začína prekluzívna lehota plynúť od zániku protiprávneho stavu (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP, príklady v komentári k § 67 ods. 1 Zxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xačatia (§ 67 ods. 3 ZoP a § 18 ods. 2 SP) do právoplatnosti rozhodnutia (§ 52 ods. 1 SP). To znamená, že ak by došlo k uplynutiu dvojročnej lehoty počas odvolxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xáchateľovi uložiť žiadnu sankciu. Uvedená dvojročná prekluzívna lehota nemôže byť prerušená ani predĺžená rozhodnutím správneho orgánu. Naopak, sxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xplatní alebo nie.
Ak dvojročná lehota uplynula pred začatím konania, správny orgán konanie o priestupku nezačne a vec odloží podľa § 66 ods. 2 písm. ex xxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx vzor č. 19 - Záznam o zastavení konania o priestupku). Ani v jednom prípade sa nevydáva písomné vyhotovenie rozhodnutia, ale táto právna skutočnosť sa uxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xodpovednosti za správny delikt tak upravujú osobitné zákony, často aj stanovením tzv. subjektívnej a objektívnej lehoty, ktorých uplynutie má za násxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x Podľa § 107 SZ možno pokutu uložiť iba do dvoch rokov (subjektívna lehota) odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel o tom, že právnickx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala byť splnená.
- Podľa § 12 ods. 4 ZoAlko možno pokutu podľa odseku 1 (t.j. právnickej osobe xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxtím dvojročnej lehoty od spáchania priestupku môže zaniknúť zodpovednosť za priestupok amnestiou, ktorú udeľuje vláda SR. Amnestiou sa všeobecne roxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx veciach trestných činov udeľuje amnestiu rozhodnutím prezident republiky (pozri aj Stanovisko správneho kolégia NS SR na zjednotenie výkladu o rozsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xmnestiou zaniká trestnosť len u tých vecí, na ktoré sa nevzťahuje zánik trestnosti z dôvodov premlčania. Amnestia sa vzťahuje na priestupky spáchané pxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxý orgán prejednávané veci buď odloží podľa § 66 ods. 2 písm. e) ZoP (pozri vzor č. 5 - Záznam o odložení veci) alebo už začaté konanie o priestupku zastaví pxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xriestupok sa vzťahuje amnestia, nemožno túto sankciu alebo jej zvyšok vykonať. V tomto prípade nejde o zánik zodpovednosti za priestupok, ale o zánik sxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxsobí už nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o priestupku. Rovnako je to aj v prípade uloženia sankcie prepadnutia veci, pretože okamihom nadobuxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnie a páchateľ ju v určenej lehote neuhradil, resp. uhradil len čiastočne, nie je páchateľ po vyhlásení amnestie povinný pokutu alebo jej nezaplatenú čxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxná alebo nebolo upustené od výkonu zvyšku zákazu činnosti v zmysle § 14 ods. 3 ZoP, zaniká povinnosť zákaz činnosti alebo jeho zvyšok vykonať.
Aj keď zxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxlnosťou počítať. Otázky súvisiace so smrťou páchateľa priestupku upravuje tretia časť ZoP [porovnaj § 66 ods. 1 písm. c) - odloženie veci a § 76 ods. 1 pxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxx xx § 20 ZoP doplnený s účinnosťou od 1. februára 2014. Podľa prechodných ustanovení ZoP sa § 20 ods. 2 ZoP vzťahuje len na priestupky spáchané po 1. februáxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxtý skutok viedlo trestné stíhanie, je v súlade so zásadou materiálnej spravodlivosti a vyrieši situácie, keď protiprávne konania závažnejšej povahyx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxvalifikované na priestupky a postúpené orgánom príslušným na prejednanie priestupku. V týchto prípadoch v dôsledku dĺžky trvania trestného konania xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxára 2014 plynula bez ohľadu na prebiehajúce trestné stíhanie osoby. Išlo pritom spravidla o priestupky závažnejšej povahy na hranici ich posúdenia akx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xinné v trestnom konaní alebo súd ich s použitím § 10 ods. 2 TZ prekvalifikovali na priestupok. V prípadoch, keď bolo trestné stíhanie časovo náročnejšixx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxne konania nakoniec z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty nemohli byť postihnuté ani ako priestupok. Navyše, aj priestupkové konanie má objektívne xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxzapočítava. Vedenie trestného stíhania (vo veci) alebo trestné stíhanie konkrétnej osoby nemá vplyv na plynutie premlčacej lehoty vo vzťahu k iným osxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxho stíhania je spravidla potrebný nejaký formálny úkon, ktorým je určený začiatok trestného stíhania. V zmysle § 199 ods. 1 TP sa trestné stíhanie začnx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xrokurátorovi alebo orgánu Policajného zboru, ak skutočnosti nasvedčujú, že ide o trestný čin), ešte nemožno považovať za začatie trestného stíhaniax xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xde len o podnet iného orgánu, že je tu podozrenie zo spáchania trestného činu a na tento podnet potom nadväzujú ďalšie úkony orgánov činných v trestnom koxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxá naspäť uznesením vec príslušnému orgánu na prejednanie priestupku. V takomto prípade nemožno túto dobu (od postúpenia do vrátenia veci) považovať zx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkluzívnej lehoty) je teda rozhodujúci dátum právoplatnosti uznesenia o začatí trestného stíhania.
Ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxx. 1 TP uznesením príslušnému správnemu orgánu. Napokon aj súd xxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Správny orgán potom o priestupku rozhoduje až po právoplatnosti uznesenia, ktorou sa vec postupuje. Nasledujúci deň po tomto dni začína opäť plynúť dxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeho súdu ČR sp. zn. 4 As 45/2007).
Pre úplnosť je potrebné ešte poukázať na § 246d OSP, ktorým sa zo zákona prerušuje plynutie dvojročnej lehoty pre zánxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xehoty pre zánik zodpovednosti, prípadne pre výkon rozhodnutia vo veciach priestupkov, kárnych, disciplinárnych a iných správnych deliktov. Ide o úpxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxi na uloženie sankcie za protiprávne konanie boli splnené zákonom stanovené podmienky.
JUDIKATÚRA
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Sžo 198/2010:
V odôvodnení rozhodnutia zaobxxxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxní žalobcu dozvedel xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxava za účelom výmeny občianskeho preukazu pri zmene trvalého pobytu, kedy bolo zistené, že žalobcov občiansky preukaz stratil platnosť 4. júla 2005, z xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrincípov trestného práva vzťahujúcich sa na trvajúce trestné činy, ktoré možno primerane použiť aj pre potreby správneho trestania, krajský súd dôvoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxeho orgánu) sa v uvedený deň začalo a trvalo až do dňa, kedy žalovaný zistil, že žalobcov doklad totožnosti je neplatný, čiže 23. apríla 2008. Uzavrel prexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxx
- pozri v judikatúre k § 67 ZoP.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 3 As 57/2004:
Na projednávanou věc dopadá § 20 odst. 1 část věty před středníkem zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxekluzívní. Nepřichází proto v úvahu její přerušení nebo stavení s těmi právními důsledky, že by se o dobu, po kterou nebylo možné z důvodů správním orgánxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxci. Správní orgán musí k prekluzi přihlížet v úřední povinnosti, a není proto třeba, aby ji pachatel namítal. Procesním důsledkem zániku odpovědnosti xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xx, zda okolnost, která je důvodem zániku odpovědnosti, nastala v řízení prvostupňovém nebo v řízení odvolacím.
Najvyšší súd SR sp. zn. 2 Sž-o-KS 63/0xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxok a z procesného hľadiska zase procesnoprávne kódexy ukladajú príslušným orgánom zastaviť z dôvodu uplynutia lehôt už začaté konania.
V danej veci dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx neznamená, že by colné orgány, ako sa mylne domnievajú, len stratili možnosť uložiť žalobcovi pokutu alebo prepadnutie tovaru, pričom by im bolo zachoxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxdza do úvahy iný postup ako konanie o ňom zastaviť.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 6 As 56/2004
Vzhledem k užitému odkazu je zřejmé, že trestním řízenxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xejčastěji dnem, kdy policejní orgán sepsal záznam o zahájení úkonů trestního řízení a končí dnem právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxem následujícím po tomto dni běh lhůty podle § 20 odst. 1 zákona o přestupcích pokračuje.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 4 As 45/2007:
Podle terminolxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxých do jednání, je vymezen následkem, jehož je jednání příčinou. Jako skutek je taková okolnost vymezena v příslušném aktu orgánu činného v trestním říxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch okolností popsaných v těchto aktech, nikoliv jejich právní posouzení. Právní teorie a praxe nechápe totožnost skutku jako naprostou shodu mezi skuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi, přičemž soud může a musí přihlížet i k těm změnám skutkového stavu, k nimž došlo při soudním projednávání věci.
Najvyšší súd SR sp. zn. 8 Sžo 147/200xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxiadol k zániku zodpovednosti za správny delikt z úradnej povinnosti (ex offo) bez ohľadu na skutočnosť, či zánik zodpovednosti za správny delikt v podaxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxtné z hľadiska zabezpečenia zachovania jednotných právnych záruk a jednotného postupu všetkých kategórií trestných obvinení v súlade s čl. 6 ods. 1 prxx xxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxažnej pokuty, treba podľa názoru odvolacieho súdu aplikovať na danú vec čl. 6 ods. 1 prvá časť ED.
V predmetnej veci žalobcovi bola uložená pokuta podľa x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x x xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxo dňa, v ktorom sa správny orgán dozvedel o konaní podľa odseku 1; najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takémuto konaniu došlo.
Zákonodarca v predmetnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxy) uvedené v citovanom ustanovení (jednoročná subjektívna a trojročná objektívna) na uloženie sankcie za správny delikt sú prekluzívnymi (prepadnýxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx namietané. Žalovaný mal na preklúziu prihliadnuť pri rozhodovaní o opravnom prostriedku. Ak nestihol pokutu uložiť v lehote jedného roka, mal konanix xxxxx x xx xx xxxxxxxxx
x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxončením, či prerušením jej plynutia).
Na zachovanie lehôt podľa § 35 ods. 4 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave nestačí len v rámci nich vydať prvxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxy delikt možno považovať len také rozhodnutie, ktoré je už v zásade konečné a ktorým bola právoplatne uložená povinnosť plniť. Až právoplatnosťou takéxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxkt, stanovujú prekluzívne lehoty na uloženie sankcie. Časové limitovanie právneho postihu za správny delikt má dôvody materiálne (účel sankcie možnx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxencie) a dôvody procesné (uplynutím dlhšej doby od spáchania protiprávneho konania sa oslabuje sila dôkazných prostriedkov).
Termín "dozvedieť sa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx príslušného na rozhodnutie o postihu za protiprávne konanie.
ČASŤ II
OSOBITNÁ ČASŤ
Priestupky proti poriadku v správe
Priestuxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxorých sa občania dopúšťajú pre svoju nedisciplinovanosť voči orgánom verejnej správy. Prejavujú sa tým, že sťažujú plnenie úloh správnych orgánov, nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xx xxxxx xxxanovenia sú zaradené priestupky, ktoré sa vyskytujú na viacerých úsekoch verejnej správy. Subjektom všetkých uvedených priestupkov môže byť ktokoľxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavinenie (úmyselné opomenutie) páchateľa (pozri komentár k § 3 a § 4 ods. 2 a 3 ZoP). Úmysel spáchať priestupok je povinný dokázať správny orgán (§ 32 x x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxčnej povahy, ktoré sa v rôznych obdobách vyskytujú vo všetkých alebo v niektorých odvetviach a sú stanovené v osobitných predpisoch.
Toto ustanovexxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. px
x x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxj terminológii sa slovom "organizácia" rozumejú už len rozpočtové a príspevkové organizácie založené podľa rozpočtových pravidiel. Zmyslom zmien bxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch komôr ako regulačných orgánov vykonávajúcich časť verejnej správy.
Zmeny a doplnky v skutkových podstatách najmä pod písmenami c), i) a j) boli zxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx architekt, a pod., hoci takéto zneužitia mohli mať nepriaznivé dôsledky v praxi, napríklad mohli niekoho uviesť do omylu a spôsobiť mu škodu. Pod písmexxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xbcou.
K odseku 1
K písm. a)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí ten, kto neoprávnene zhotoví reprodukciu ceniny alebo neoprávnene zhotoví axxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xa alebo sfalšovať verejnú listinu alebo uvedené predmety.
Cenina predstavuje jednu z foriem finančného majetku (platobný prostriedok) v určitej xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxónne karty, diaľničné známky a pod. Nepatria medzi ne však zmenky alebo šeky.
Pečiatkou sa všeobecne rozumie nástroj na odtláčanie textu, značky a pxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok je trestným činnom v zmysle § 274 TZ a falšovanie a pozmeňovanie kontrolných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxy sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, sa dopustí trestného činu falšovania a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzáxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje txxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sa rozumie nielen tuzemská listina, ale aj listina vydaná cudzozemským orgánom (cestovný pas, sobášny list a pod.). Neoverená kópia verejnej listiny xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxmocenstvo vystavené len formou notárskej zápisnice.
Viaceré právne predpisy označujú určité písomnosti ako verejné listiny a za verejnú listinu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrdenia o ich strate, osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície, zbrojný preukaz, vodičský preukaz, registre katastrálneho úrxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch služieb a podobných činností, odpis a výpis z registra trestov, geometrický plán spolu s rozhodnutím, ktorým sa schvaľuje vykonanie projektu, regixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxebných inžinierov, potvrdenie lekára o pracovnej neschopnosti alebo o zdravotnom stave ošetrovaného člena rodiny a pod.
V prípade verejných listxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V prípade verejných listín vydávaných orgánmi verejnej moci slúžia tieto listiny na preukazovanie skutočností, ktoré sú v nich zapísané (občiansky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxlšovať verejnú listinu alebo uvedené predmety. Pokiaľ by však páchateľ mal úmysel napr. falšovanú verejnú listinu použiť ako pravú, alebo by ju ako praxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxúplný údaj orgánu štátnej správy alebo obci, inej právnickej osobe alebo im požadovaný údaj zatají, hoci má povinnosť takýto údaj uviesť. Povinnosť uvxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomexxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xieťaťa povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon;
v ostatných prípadoch je povinxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
x xxxm. c)
Na spáchanie priestupku podľa tohto písmena postačí, že páchateľ neoprávnene užíva vedeckú alebo umeleckú hodnosť alebo titul absolventa vysxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxn č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v z. n. p. (§ 110). Vedecké a akademické hodnosti, ktoré sa píšu za menom (napr. CSc., DrSc.), boli udelené podľa skoxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx profesijné označenie chránené zákonom". Dovtedy totiž neboli sankcionované neoprávnené použitia chránených profesijných označení, ako sú napr. lxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch sú to napr.:
-
zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v z. n. p.
a ďalšie.
K písm. d)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí ten, kto úmyselne zničí, pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, ktoré slúži na zabezpečenie určitého faktického stavu v konkrétnej veci.
Príklad:
x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na preukázanie skutočností pri správe daní, ak vznikne pochybnosť o riadnom preukázaní spôsobu nadobudnutia vecí, ich množstva, ceny, kvality a riadxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xmiestnosť) zabezpečí úradným uzáverom z dôvodu zabránenia prípadným machináciám.
Úradnou uzáverou môžu byť rôzne technické prostriedky ako jx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxery musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a slúži na zabezpečenie alebo zneprístupnenie hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci pred nepovolanxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xriestupku alebo trestného činu a pod.
Úradnou značkou sa rozumie také opatrenie orgánu verejnej moci, ktoré osvedčuje určitú skutočnosť či vlastnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxadlá v zmysle vyhlášky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v z. n. p., alebo produkty podľa nariadenia vlády č. 292/2003 Z.z. o podroxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxná, akonáhle páchateľ úradnú značku alebo úradnú uzáveru zničí alebo poškodí alebo neoprávnenie odstráni. V podstate vo všetkých prípadoch osoba určxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxomnosť, ktorú vydáva štátny orgán a ktorá spravidla upravuje právne pomery neurčitého počtu adresátov. Verejná vyhláška sa využíva pri doručovaní píxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxuľu toho orgánu, ktorý ju vydal. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia (pozri § 26 SP).
Páchateľ priestupku musí úmyselne zničiť, poxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kto úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xajmä záujem na správnom zistení skutkového stavu orgánmi verejnej správy.
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať. Za podmienok uvedených v zákone (§ 35 SP) má svedok možnosť podanie svedeckej výpovede odmietnuť alebo o uxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxovedať pravdivo a nič nezamlčať, ako aj o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede (pozri aj vzor č. 39 - Zápisnica o vypočutí svedka). Jxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxžno spáchať len v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní.
Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania (podrobnejšie pozri komentár k § 56 ods. 2 ZoP). Podobnú povinnosť upravuje aj § 10 ZoOP, podľa ktorého prísxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Úmyselné podanie nepravdivého alebo neúplného vysvetlenia zakladá skutkovú podstatu xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxžiť čestné vyhlásenie ako prostriedok, ktorý nahrádza dôkaz, upravujú okrem SP aj niektoré osobitné zákony.
Príklady:
- Podľa § 93 ods. 4 zákona č. 4xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxovateľom môže byť aj obec) čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku.
- Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxe služieb na trhovom mieste, preukázať splnenie niektorých podmienok aj predložením čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobkx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxtné použité výrobky predávané v primeranom množstve.
V čestnom vyhlásení je účastník povinný uviesť pravdivé údaje a správny orgán musí upozornxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxm. Podľa okolností prípadu (najmä, ak je spôsobená škoda väčšia ako malá, t.j. prevyšujúca sumu 266 eur; pozri § 125 ods. 1 TZ) môže dôjsť aj k naplneniu skxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxľa. Verejným činiteľom je v zmysle § 128 ods. 1 TZ prezident SR, poslanec Národnej rady SR, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavnéhx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxrejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxnie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SR alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu EÚ alebo orgánu vytvoreného spoločne členskýxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov SR.
Podľa osobitných právnych predpisov a pri výkone xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxľa § 10 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, a to v súvislosti s výkonom inšpekcie práce.
- Postavenie verejného činiteľa má tiež osoba opráxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xxx xxxxxí povinností podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi.
Na naplnenie skutkovej podstaty priestupku postačuje samotné vystupovanie ako verejxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx h)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí ten, kto úmyselne nedodrží obmedzujúce opatrenie uložené v priestupkovom konaní. Obmedzujúce opatrexxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxdávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné športové alebo kultúrne podujatia) vykonáva ten správny orgán, ktorý obmedzujúce opatrenie uložil (xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xa dopustí ten, kto neoprávnene drží licenciu, povolenie, preukaz, osvedčenie, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení, ktoré zaniklo, hoci má zákonnú pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadov a pečiatok, ktoré možno zneužiť. Týka sa to rôznych druhov úradných povolení, osvedčení, licencií, preukazov a pod., ktoré sa podľa príslušného zxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxenia vymenovaných vecí musí byť vyslovene uvedená v zákone.
Príklady:
- Podľa § 16a ods. 4 zákona č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska v z. n. xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xsvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátiť pečiatku komore.
- Podľa § 23a ods. 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovanýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxore a vrátiť jej autorizačné osvedčenie a pečiatku.
- Podľa § 45 ods. 14 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravoxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx že fyzická osoba sa už nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a rozhodol o povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz.
- Podľa § 23 oxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxch dní skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca.
- Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 473/2005 Z.z. o posxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxčnostnej služby alebo zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu, povinný do 15 dní od pozastavenia alebo zániku oprávnenia, vrátiť licencxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxáchanie tohto priestupku postačuje zavinenie z nedbanlivosti.
K písm. j)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí ten, kto poskytuje bez doklxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx 2008) bolo chránené len podnikanie, ktorým je činnosť definovaná v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Doplnenie písmena j) rozšírilo sankcionovanie aj nx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxinári, a pod.).
Ak teda fyzická osoba poskytuje služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, bez dokladu o odbornej kvalifikácii, ktorý je podľa zákxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxdené v tomto ustanovení zákona o priestupkoch prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS] miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 x x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x§ 13 ods. 3 ZoP). Okresný úrad zároveň vykonáva aj rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (pozri aj komentár k § 88 ZoP), čo znamxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o matrikách v z. n. p.), môžu ich prejednávať v blokovom konaní (§ 84 až § 86 ZoP) aj obce v zmysle § 86 písm. b) ZoP a podľa § 3 ods. 1 písm. f) ZoOP aj prísxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxsm. d) ZoP predloží správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu, t.j. okresnému úradu (pozri vzor č. 9 - Správa o výsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxaznom (§ 87 ZoP) konaní.
Orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce môžu v blokovom konaní v zmysle § 86 písm. c) ZoP prejednávať priesxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xx x xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxené v tomto ustanovení; napríklad: § 92 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, § 26 zákona č. 382/2004 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxx2008 Z.z. o sociálnych službách v z. n. p.;
§ 13 ods. 3, § 35 zákona č. 154/1994 o matrikách v z. n. p.;
§ 110 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v zx xx xxx
x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xaňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v z. n. p.;
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z. n. pxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
xxxxáška č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v z. n. p.;
nariadenie vlády č. 292/2003 Z.z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxých miestach v z. n. p.;
§ 10 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v z. n. p.;
§ 45a zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v z. n. p.;
§ 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v z. n. p.x
x xx xxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
§ 26 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v z. n. p.
JUDIKATÚRA
Najvyšší súd SR - sp. zn. 6 Sžo 77/2009:
Napadnutxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xalovaného - bývalého Krajského úradu v Košiciach, odboru všeobecnej vnútornej správy, č. B/2006/05570 zo 6. decembra 2006, ktorým zamietol odvolanix xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx viacerých úsekoch správy podľa § 21 ods. 1 písm. b) ZoP, zo spáchania ktorého boli obvinení J. a E. tým, že v ohlásení drobnej stavby presne neuvedeného dňx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxa ktorého bol obvinený J., starosta obce H., tým, že nezriadením úradnej tabule obce H. sťažuje plnenie správy obce.
... V odôvodnení napadnutého rozsxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xlebo obec, a preto žalobca nemohol byť preskúmavaným rozhodnutím správneho orgánu v uvedenej časti výroku ukrátený na svojich právach.
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xkutkové podstaty priestupkov, a to zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Tento zákon zrušil pôvodný zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemnýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podľa závažnosti takéhoto porušenia.
Ustanovenie § 22 ZoP patrí aplikačne k najzložitejším z osobitnej časti ZoP, čomu nasvedčuje aj množstvo juxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšie zmeny, a to zákonom č. 313/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v z. n. p., a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré záxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (čl. II).
V § 22 ods. 2 ZoP sa ustanovujú sankcie, ktoré možno uložiť za spáchanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxíkov cestnej premávky, ktorí porušujú jeho pravidlá spôsobom ohrozujúcim cestnú premávku.
Pokuty možno uložiť podľa závažnosti v rozpätiach určxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xx xxx). Zákaz činnosti (§ 14 ZoP) za najzávažnejšie porušenie možno uložiť do piatich rokov.
Ust. § 22 ods. 4 ZoP ukladá prejednanie v blokovom konaní, a tx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxho konania sú tri, a to, že priestupok je spoľahlivo zistený, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxná v správnom konaní.
Obce neprejednávajú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; tieto patria do pôsobnosti orgánov Policaxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xa tomto úseku majú len obecné polície podľa zákona o obecnej polícii, ktorý bol takisto zákonom o cestnej premávke novelizovaný. Pôsobnosť obecnej poxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x blokovom konaní priestupky 
  ustanovené osobitným predpisom 4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 5) 
  spáchané neuposlúchnxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
  xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 
    xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, 
    pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 
  2. zo všeobxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 
 
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx SNR č. 524/1990 Zb. 
 
5) § 22 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
6) Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe teda nie je oprávnený napr. vyšetriť u vodiča požitie alkoholu alebo inej návykovej látky a pri podozrení na ich prítomnosť je povinný privolať dopravxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxné v blokovom konaní obecnou políciou sú príjmom rozpočtu obce (§ 13 ods. 4 ZoP).
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxo 282/2009:
Najvyšší súd SR sa stotožnil s názorom prokuratúry, že hoci to zákon explicitne nestanovuje, s poukazom na § 52 ods. 1 písm. c), § 58 ods. 3 písxx xxx x xx x x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy spadajúci do pôsobnosti štátu a dozerajúcim orgánom mestskej či obecnej polície vo veci ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní za priestupky nx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxť rozhodnutie o blokovej pokute, mal vec podľa § 27 v spojení s § 26 ods. 3 zákona o prokuratúre predložiť príslušnému orgánu, ktorým je Okresné riaditexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxavnej nehody, je táto skutočnosť dôvodom na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a postihu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej prexxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xeci priestupku, ktorého sa mal dopustiť žalobca a trestné konanie sú samostatnými konaniami s osobitnou právnou úpravou, pričom v konaní vo veci priesxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxosti postupu a rozhodnutia žalovaného vzťahujúceho sa na priestupok žalobcu na úseku dopravy, t.j. porušenie § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. b) zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v trestnom konaní podmienkou rozhodnutia o uznaní viny je preukázanie spáchania skutku, ktorý má povahu trestného činu alebo prečinu.
Najvyšší xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svojou povahou a použitím pri odhaľovaní dopravných priestupkov v zmysle zákona o priestupkoch nemožno kvalifikovať ako informačno-technický prosxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxu zadržania vodičského preukazu vo vnútroštátnom práve, súd poznamenal, že podľa belgickej judikatúry nemá trestnoprávny charakter, ale považuje sx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvinenie", nie je kvalifikácia vo vnútroštátnom práve rozhodujúca. Skutočnosť, že zadržanie vodičského preukazu je opatrením upraveným osobitným txxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxateľné na rôzne predbežné opatrenia, ktoré môžu byť prijaté v rámci trestného vyšetrovania pred vznesením trestného obvinenia (napríklad zatknutie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx, či pou-žitie napadnutého opatrenia nemalo
de facto
účinok vznesenia obvinenia voči sťažovateľovi, a to vzhľadom na jeho povahu a dôsledky.
Zadržaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktorej správnoprávny charakter je nepochybný, a ktorej účelom je ubezpečiť sa, že daná osoba je spôsobilá viesť vozidlo na verejnej komunikácii. Zadxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sa od zákazu vedenia motorového vozidla, o ktorom je rozhodnuté v trestnom konaní súdnymi orgánmi. Odlišná je aj doba trvania uvedených opatrení: vodixxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx
xxxx xx xxxx x'Halloran a Francis proti Spojenému kráľovstvu sp. zn. 15809/02:
Motorové vozidlá sťažovateľov boli zachytené videokamerou pri páchaní dopravnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtenie osoby zodpovednej za spáchanie priestupku, aby urobila vyhlásenie, ktorým obviní sama seba alebo ktoré by mohlo viesť k vzneseniu obvinenia, je x xxxxxx x xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xby sa uchýlila k dôkazom získaným metódami donútenia alebo nátlaku v rozpore s vôľou obvineného.
Pri skúmaní, či konanie narušilo samotnú podstatu prxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxitý. Právo neobviniť sám seba sa v zásade xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxím donucovacej právomoci, ale ktorého existencia je nezávislá od vôle podozrivého.
Vzhľadom na všetky okolnosti prípadu vrátane osobitného charakxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxypovedať a ich práva neobviniť sám seba nebola porušená.
[zrušený zákonom č. 513/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2010]
KOMENTÁR
xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xné priestupky na úseku dopravy a priestupky na úseku cestného hospodárstva.
Postupne ako dochádzalo k zmenám v zákonoch, menili sa aj skutkové podsxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxne delikty § 109 uvedeného zákona.
Pôvodné skutkové podstaty priestupkov (aj iných správnych deliktov; pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP) z oblasti doxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xx x xxxxxxupky, § 51 a § 52 - správne delikty),
-
zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v z. n. p. (§ 40 - priestupky, § 40a - správne delikty),
-
cxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xx x xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v z. n. p. (§ 42 - priestupky, § 43 - správne delikty),
-
zákon č. 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzexxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvke na pozemných komunikáciách v z. n. p. (§ 107 - správne delikty),
-
zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v z. n. p. (§ 60 - pokuty).
Orgáxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxosti dozvie o spáchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, na prejednanie ktorého nie je sama príslušná, je v zmysle § 56 ods. 1 ZoP povinná oznámxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx podľa § 22a a 22b CZ, a to v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Príslušnosť obce vyplýva z x x xxxx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxci. Príslušnosť obce vyplýva z § 44 písm. b) uvedeného zákona. Priestupky možno podľa § 49 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z.z. prejednať aj v blokovom konaní (x xx xx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxdľa § 43 ods. 6 ZoDD. Obec je totiž v zmysle § 39 ods. 1 písm. b) ZoDD regulačným orgánom pre cestovné v mestskej doprave a kontroluje dodržiavanie regulácxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxx
Priestupky na úseku podnikania
KOMENTÁR
Toto ustanovenie pôvodne upravovalo aj postih za porušenie povinností predávajúceho (priestupkx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvá podstata prešla s účinnosťou od 1. júla 2007 do zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v z. n. p. Podľa § 22 cit. zákona obec (táto patrí medzi oxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xákonom na trhoviskách a trhových miestach a objasňuje priestupky (pozri komentár k § 58 až § 60 ZoP) za porušenie tohto zákona pri predaji výrobkov na trhxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxh kovov, a to s účinnosťou od 1. júna 2013. Puncový zákon zrušil v § 24 ZoP skutkové podstaty týkajúce sa tovarov z drahých kovov a ich označovania a tieto sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxčenie skutkovej podstaty uvedenej pôvodne pod písmenom c) "neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť" a presunul ju do písmxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xj priestupok podľa § 24 ods. 1 písm. c) ZoP. V platnom znení § 24 ZoP však už v súčasnosti nie je pod písmenom c) uvedená žiadna skutková podstata, a obec tedx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnosť. Do pôsobnosti obce však na tomto úseku patria priestupky podľa osobitných zákonov.
K odseku l
K xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xožno podľa tohto ustanovenia postihnúť, sú najmä osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť bez oprávnenia, a chýba im registrácia, úradné povolxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxku, pokiaľ nepôjde o trestný čin neoprávneného podnikania v zmysle § 251 TZ alebo o zmiešaný správny delikt (v tej istej skutkovej podstate sa upravuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxto zmiešané správne delikty (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP) prejednáva živnostenský úrad (týmto je okresný úrad) v sídle kraja.
Právo na podnikanie xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxčňovať inú zárobkovú činnosť") s tým, že zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. Takýmto zákonom je predxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o cenných papieroch) v z. n. p. a pod.].
Podnikaním sa v zmysle § 2 ods. 1 ObZ rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnox xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxa, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
-
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných pxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxklade živnostenského oprávnenia upravuje živnostenský zákon ako živnosti remeselné, viazané a voľné (§ 19 cit. zákona).
Iným než živnostenskýx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxtí nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.],
-
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti, ktoré sú chránené osobitnými predpismi [nxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxia [napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v z. n. p., zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v z. n. pxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi roľník, ktorý je podľa § 12d ods. 1 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v z. n. p., zapísaný do evidencie obecného úradu.
Priestupkx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osvedčenie a pod. podľa iných právnych predpisov.
Za neoprávnené podnikanie v zmysle § 251 TZ sa považuje neoprávnené poskytovanie služieb alebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxkovanie, ale aj nad rámec oprávnenia. Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu sa však vyžaduje, aby išlo o sústavnú činnosť vykonávanú po živnoxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí ten, kto spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje zákonom uložená povixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxpečuje.
Bankové tajomstvo upravuje zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v z. n. p., a to najmä v § 89 až § 93b. Predmetom bankového tajomstva sú všetky infoxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xachovávať mlčanlivosť stanovuje značný počet ďalších právnych predpisov.
Príklady:
- § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
x x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o verejnom obstarávaní,
- § 25 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
- § 60 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe,
- § 8 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty priestupkov spočívajúce v porušení tejto povinnosti.
Príklady:
- § 32 v nadväznosti na § 18 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh a prekladateľoch,
- § 78 v nadväznosti na § 38 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností,
- § 45a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdpise pred úpravou v zákone o priestupkoch.
Na spáchanie priestupku je potrebné preukázať úmysel (pozri komentár k § 4 ods. 2 ZoP) a pojem "spôsobom oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o vyzvedanie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného alebo daňového tajomstva v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe, alebo by páchatxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnia ako trestný čin porušovania tajomstva prepravovaných správ v zmysle § 196 až § 198 TZ. Zneužívanie informácií v obchodnom styku upravuje § 265 TZ.
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP. Výnos pokút v takom prípade plynie do štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 3 druhá vexx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx ZoP). V správe obce je napr. evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov podľa § 12d ods. 1 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v z. nx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx1 eur a za priestupok podľa § 24 ods. 1 písm. b) ZoP pokutu do 3 319 eur. Za priestupok podľa § 24 ods. 1 písm. a) ZoP, t.j. neoprávnené vykonávanie obchodnejx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xe oprávnená v blokovom konaní prejednať priestupok podľa § 24 ods. 1 písm. a) ZoP, avšak z hľadiska pôsobnosti obce na úseku podnikania je potrebné poukáxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnicxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xákon bol v priebehu roka 2014 dvakrát novelizovaný a ostatná novela nadobudla účinnosť 17. júla 2014.
Obec ako orgán dozoru uloží (orgánmi dozoru poxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxliktov (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP) sa nevzťahuje režim zákona o priestupkoch, ale len správny poriadok. Pokuty uložené obcou sú príjmom obce a pokutx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxinností došlo (§ 12 ods. 3 a ods. 6 zákona č. 178/1998 Z.z.).
Okrem toho obec ako orgán dozoru prejednáva aj nové priestupky podľa 13 ods. 1 zákona č. 17xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx 87 ZoP) a môže ich prejednať aj v blokovom konaní (pozri komentár k § 84 ods. 4 a k § 86 písm. b) ZoP). Za priestupok podľa § 13 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. sx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxjmom rozpočtu obce.
Priestupok podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z.z., ktorého sa dopustí fyzická osoba tým, že poruší zákaz ambulantného xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx upravujúce oblasť podnikania a ochrany spotrebiteľa obsahujú aj ďalšie osobitné predpisy:
-
Zákon č. 128/2002 Z.z. štátnej kontrole vnútorného xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxhu. Pokuty za správne delikty (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP) podľa § 9 tohto zákona ukladajú inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie.
-
Zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa a oznxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x x xx xxt. zákona), najmä Slovenská obchodná inšpekcia.
Ak páchateľ poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu aspoň malú škodu (t.j. prevyšujúcu sumu 266 eur v zmysle x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxv, tak môže byť takéto konanie posudzované ako trestný čin podľa § 269 TZ (Poškodzovanie spotrebiteľa). Do úvahy prichádza aj trestný čin podľa § 269a Tx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxinárskeho podniku, práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám a organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín podľa osobitxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xeterinárna a potravinová správa a regionálne veterinárne a potravinové správy).
Ak má páchateľ na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxdzované ako trestný čin ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168 až § 169 TZ.
-
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxvanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier a dozor nax xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa tohto zákona obcou. Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. obec udxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx na úseku hazardných hier podľa § 55 zákona č. 171/2005 Z.z. sa dopustí ten, kto
a)
koná v rozpore s týmto zákonom, udelenou alebo vydanou licenciou alxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xdentifikačnou kartou podľa § 24 tohto zákona.
Obec ako orgán dozoru za spáchanie priestupku podľa § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. 171/2005 Z.z. ulxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxá do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia (čo je osobitná úprava vo vzťahu k § 77 ZoP) a je príjmom rozpočtu obce (§ 54 ods. 12 v nadväznosti na § 55 ods. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxľa § 56 zákona č. 171/2005 Z.z. (k pojmu "správny delikt" pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP). Obec ako orgán dozoru môže uložiť ďalšie sankcie a opatrenia podxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxx x xxx x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xx/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon);
§ 19, § 63, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxičných službách (zákon o cenných papieroch) v z. n. p.;
zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.;
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxx
xákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v z. n. p.;
§ 12d ods. 1 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p.;
§ xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.;
§ 60 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v z. n. p.;
§ 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.;
§ 18, § 32 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;
§ xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxnskej správe v z. n. p.;
§ 12 ods. 2, 3 a 6, § 13 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovýxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxx95 Z.z. o potravinách v z. n. p.
JUDIKATÚRA
Najvyšší súd SR sp. zn. 2 Sžo 36/2011:
Priestupok na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1 písm. c) ZoP, opxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. SVS-230-2009/01954/TJH z 8. septembra 2009, ktorým bolo podľa § 59 ods. 2 SP zmenené prvostupňové roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnia priestupkov na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1 písm. c) ZoP, ktorých sa dopustil tým, že 13. mája 2008 poskytol za úhradu vo výške 33,19 € právne služxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx za čo mu uložil sankciu 150 € a povinnosť nahradiť trovy konania.
... Najvyšší súd SR, viazaný rozsahom odvolania, preskúmal rozsudok krajského súdu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xoriem obsiahnutých v jeho odôvodnení, ktoré vytvárajú dostatočné východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. Preto sa s rozsudkom krajsxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xeoprávneného podnikania podľa živnostenského zákona. ...neoprávněným podnikáním je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávněním, ale nikoliv takovým, které by bylo způsobilé pokrýt předmět skutečně provozované činnosti s povahou živnosti.
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xpravoval najmä zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v z. n. p., ktorý definoval aj pojem "zahraničnohospodárska činnosť". Prijxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe zahraničných osôb na území SR § 21 až § 26 ObZ. Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osobyx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xo sídlom mimo územia SR. Podnikaním zahraničnej osoby na území SR sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxo registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.
Podobnú úpravu vo vzťahu k zahranxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxraničná osoba (t.j. fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia SR) na území SR prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlýva niečo iné. Živnostenský zákon upravuje v § 66e až § 66n aj osobitné ustanovenia pre fyzické osoby a právnické osoby členských štátov EÚ, štátov Doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxikania upravujú § 63 a 64 živnostenského zákona a vzťahujú sa aj na zahraničné osoby. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxx Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej živnosti alebo viazxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zahraničnohospodárskej činnosti. Zahraničnohospodárskou činnosťou bude najmä dovoz, vývoz alebo prevoz tovaru alebo iných vecí a táto skutková poxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnych predpisov.
Takýchto predpisov je značný počet (pozri Príloha č. 2 tohto komentára) a patria k nim napr.:
-
Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákox x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xch colný úrad.
-
Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v z. n. p. Vývoz, dovoz a prevoz zbrane a streliva upravujú § 40 a § 48 tohto zxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v z. n. p., ktorý upravuje práva a povinnosti osôb pri ochrane exemplárov druhov voxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxadá okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia.
-
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p. povinnosti práxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx) a za iné správne delikty (§ 50) ukladajú orgány veterinárnej správy (Štátna veterinárna a potravinová správa a regionálne veterinárne a potravinové xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x x. n. p. (v znení zákona č. 38/2014 Z.z.). Vývoz a dovoz zbierkového predmetu upravuje najmä § 17 tohto zákona a priestupky (§ 19) a iné správne delikty (§ 2xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxiatkového fondu (§ 42) a iné správne delikty (§ 49) prejednáva krajský pamiatkový úrad.
Právna úprava v osobitných predpisoch má prednosť pred úxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx nepostihuje protiprávne konanie fyzickej osoby.
Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou je trestným činom podľa § 254 TZ.
K odsekx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxx x nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP a výnos pokút plynie do štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 3 druhá veta ZoP).
Výška pokxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxx uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZoP pokutu do 331 eur. Za priestupok podľa § 25 ods. 1 písm. b) ZoP, t.j. porušenie zákazu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxávnom konaní uložiť ako sankciu aj zákaz činnosti (§ 14 ZoP) na dobu až do jedného roka.
Obec nie je oprávnená prejednať tieto priestupky, a to ani v bloxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxe je sama príslušná, je v zmysle § 56 ods. 1 ZoP povinná oznámiť to príslušnému správnemu orgánu (pozri vzor č. 4 - Oznámenie priestupku alebo iného správxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xinným v trestnom konaní (pozri vzor č. 8 - Odovzdanie veci príslušnému orgánu - § 10 zákona o priestupkoch, správny delikt alebo trestný čin - alternatívx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
§ 40, § 48, § 68, § 6x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxx
x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxe rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v z. n. p.;
§ 37 až § 44, § 48, § 50 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p.;
§ 17, § 19 x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xnení zákona č. 38/2014 Z.z.);
§ 25, § 42, § 49 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p.;
Priestupkx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxestorov v z. n. p., ktorý upravuje pojem nebytový priestor, zmluvu o nájme, práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, skončenie nájmu a pod.
-
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxých priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xtorý upravuje služobné byty, byty osobitného určenia, zlúčenie bytov, rozdelenie bytu, zabezpečenie bytovej náhrady a prístrešia
-
zákon č. 500xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Byt môže byť x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xríp. v stavebnom povolení (§ 66 SZ).
Na spáchanie priestupku treba úmyselné zavinenie (§ 4 ods. 2 ZoP), ktoré je správny orgán povinný v konaní preukáxxx xx xx x x xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xrotiprávne obsadenie bytu je akékoľvek vniknutie a nasťahovanie sa do rodinného domu alebo bytu iného bez právneho dôvodu, resp. bez právneho titulu a xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxotiprávnym užívaním sa rozumie zotrvanie v byte iného bez právneho dôvodu. Protiprávne užívanie možno definovať aj ako síce oprávnené vniknutie (nasxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xo času, než mu je poskytnutá bytová náhrada (porovnaj § 710 až § 714 OZ). Ak ale nájomca neprijme bytovú náhradu, jeho zotrvanie v byte je protiprávne.
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x x x19 OZ). Nájomca je oprávnený vec užívať spôsobom ustanoveným v zmluve; ak nebolo dohodnuté inak, primerane povahe a určeniu veci (§ 665, § 689 OZ).
Poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxsti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Nepatrí sem príslušenstvo k bytu [§ 43b odsx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nebytové priestory sa považujú aj byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely [§ 1 písm. a) a b) zákona č. 116/1990 Zb.]. V praxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xude aj zaparkovanie auta v samostatne stojacej garáži, dovezenie materiálu alebo zásob tovaru do skladu a pod. Môže to byť aj pobyt osôb v týchto priestoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxík nebytového priestoru, pokiaľ je zároveň užívateľom. Ďalej je oprávnenou osobou nájomca alebo podnájomník nebytového priestoru.
V zmysle § 6 odxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xodnájmu len so súhlasom prenajímateľa.
Ak závažnosť činu páchateľa by bola vyššia než nepatrná (u mladistvého vyššia než malá;
pozri aj komentáx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxtupky prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx. 3 ZoP). Okresný úrad zároveň vykonáva aj rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (pozri § 88 ZoP), čo znamená, že zabezpečuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xx ZoP) aj obce v zmysle § 86 písm. b) ZoP a podľa § 3 ods. 1 písm. f) ZoOP aj príslušníci obecnej polície s tým, že výnos pokút za tieto priestupky je príjmom roxxxxxx xxxx xx xx xxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxs. 3 písm. d) ZoP predloží správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu, t.j. okresnému úradu (pozri vzor č. 9 - Správa o výsxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx v rozkaznom (§ 87 ZoP) konaní.
S problematikou bytov súvisí aj správny delikt podľa § 10 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxší povinnosti určené týmto zákonom, pokutu do výšky 10 000 Kčs (331 eur). Pokuta je príjmom obce a možno ju uložiť do troch mesiacov odo dňa, keď sa obec o poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
§ 1 písm. a) a b), x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxjmu nebytových priestorov v z. n. p.;
§ 10 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v z. n. p.x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xstanovenie chráni zákonné peniaze, čiže menu (pozri zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v z. n. p.). Podmienky na vydávaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxrov a ich druhy vrátane šekov upravuje zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v z. n. p.
Platxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxu povoleného poskytovateľom platobných služieb, ktoré sú upravené najmä zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v z. n. p.
Z textu prvej časxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx (§ 3 a § 4 ods. 1 ZoP), bez úmyslu vydávať reprodukcie za pravé, je priestupkom. Nezáleží na tom, aká technológia sa pri zhotovení reprodukcie použila (nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xeoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, § 271 - Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov a § 219 - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpierom alebo platobnou kartou, sa rozumejú akékoľvek napodobeniny, ktoré vzhľadom na svoju kvalitu a vzhľad by za určitých podmienok (napríklad pri pxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xôže byť rôzne, napr. formou kúpy, predaja, výmeny, darovania, pôžičky, zálohu alebo záruky a pod.
Pôvodne § 27 ods. 1 v písm. b) ZoP upravoval ako prixxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xola s účinnosťou od 1. januára 1993 vypustená zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. px xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xovinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní. Zodpovednosť za porušenie povinností je upravená v § 154 až § 1xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. prejednáva vo svojex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxeku daní (vrátane poistného na sociálne poistenie, verejného zdravotného poistenia alebo príspevku na starobné dôchodkové sporenie) podľa § 276 - Sxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP a výnos pokút plynie do štátneho rozpočtu (x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xenného papiera alebo platobnej karty, a to ani v blokovom konaní. Avšak v prípade, ak sa obec (obecná polícia) pri výkone svojej právomoci dozvie o spáchxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správnemu orgánu). Ak je tu podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, je povinná v zmysle § 3 ods. 2 TP oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní (pozri ax xxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xonaní sú prokurátor a policajt (§ 10 ods. 1 TP).
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx. o Národnej banke Slovenska v z. n. p.;
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v z. n. p.;
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.;
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxx xxxx xxxxxxx o osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Osvojitelix xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx priezvisko, ktoré má osvojiteľ. Osvojiteľ sa zapíše v matrike namiesto rodiča osvojenca na základe oznámenia súdu. Vykonanie zápisu v matrike je jednxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxmu prezradeniu okolností osvojenia. Na druhej strane je to aj konkrétny prostriedok na dosiahnutie cieľa, ktorý je uvedený v § 97 cit. zákona, t.j. dosxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxitá navonok, čo sa prejaví v rodnom liste, kde už bude uvedený len osvojiteľ. Potreba zachovania anonymity osvojenia je vyjadrená aj tým, že nazretie do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je kvalifikované ako priestupok, avšak pod podmienkou, že sa tým sťaží starostlivosť osvojiteľa alebo výchova osvojenca. Na spáchanie priestupku poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxx x xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x74 TZ - neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi.
K písm. b)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí ten, kto marí výkon ochrannej výchovy malolxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z druhov ochranných opatrení podľa Trestného zákona, ktoré sú právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného a rozhoduje o nej xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxdistvému ochrannú výchovu (ak ho uzná za vinného), ak o jeho výchovu nie je náležite postarané a rodina, v ktorej žije, tento nedostatok nevie odstrániťx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvných zariadeniach alebo v profesionálnej náhradnej rodine alebo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Podľa § 44 ods. 3 zákona č. 36/2xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxskej starostlivosti alebo ústavnej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxú aj zamestnanci detského domova alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova.
Trvanie ochrannej výchovy je ohraničené jednak časoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jeho veku. Iba v osobitných prípadoch, ak je to v záujme mladistvého, môže byť predĺžená až do devätnásteho roku jeho veku.
Ochranná výchova sa ukladx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxatia slobody na doživotie. Návrh na občianskoprávny súd môže podať prokurátor podľa § 35 OSP. Ochranná výchova sa ukladá fakultatívne osobe mladšej akx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy takejto osoby, ktorá spáchala čin, ktorý by inak bol trestným činom.
Skutková podstata v § 28 ods. 1 písm. b) ZoP chráni nielen splnenie účelu ochraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxrenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť a ústavná starostlivosť. Aj o náhradnej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo narušenie výchovy dieťaťa zvereného do výchovy iného občana než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti, je kvalifikované ako priestupok a na jehx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xejde o osobu mladšiu ako 15 rokov; pozri § 5 ods. 1 ZoP), ako aj osoba, ktorej sa inak rozhodnutie súdu netýka, avšak jej konanie smeruje k tomu, aby bol zmarxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx ochrannej výchovy, najmä útekom z ústavu a pod., dopustí sa trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. e) TZ.
K písm. cx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtková podstata sleduje ochranu pracovného trhu. Priestupku sa môže dopustiť len cudzinec (cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnoxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxri zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v z. n. p.). No zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov sa vzťahuje aj na cudzincovx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x azyle v z. n. p.).
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov aj definuje, kto je občanom EÚ a kto je tzv. štátnym príslušníkom tretej krajiny, a tiež upxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 20 a nasl. tohto zákona. Tento zákon obsahuje aj osobitné priestupky a iné správne delikty na úseku pobytu, ktoré prejednáva príslušný policajný útvaxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxej práci a nelegálnom zamestnávaní v z. n. p.
Zákon č. 82/2005 Z.z. definuje v § 2 ods. 1 tzv. nelegálnu prácu a z hľadiska cudzincov je to závislá prácxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtorá nie je členským štátom EÚ, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtným predpisom je zákon č. 5/2004 Z.z., ktorý v § 21 až § 24 upravuje podmienky pre udelenie alebo odňatie povolenia na zamestnanie. Povolenie na zamestxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxny, ak sa chce zamestnať na území SR. Vydávanie povolení na zamestnanie patrí do pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zákon č. 82/2005 Zxxx xxxxxxxx x x x xxxx x x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxckou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nemá spomínané povolenie na zamestnanie. Nexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a ktorý vykonáva závislú prácu.
Nelegálne zamestnávanie ako aj nelegálna práca sú zakázané. Podľa § x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektoráty práce. Postihy za nelegálne zamestnávanie uprxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxx xákon v § 251a upravuje ako prečin neoprávnené zamestnávanie.
K písm. d)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí ten, kto neoprávnene sprostrexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstredkovanie práce, resp. zamestnania upravuje zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v § 11 až § 18 ako tzv. služby zamestnanosti. Služby zamxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xodmienok stanovených týmto zákonom (§ 25 až § 31 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti).
Sprostredkovaním zamestnania (§ 32 ods. 1 zákona xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxstnanie a občanovi na území SR a v členských štátoch EÚ, a tiež vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.
Podľa § 68b zákona xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxdu. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,93 eur a tieto priestupky prejednávajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Aj v tomto prípade, podobxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxávnené sprostredkovanie pracovnej činnosti by bolo podľa tejto skutkovej podstaty postihované len vtedy, ak by konanie páchateľa nespadalo pod priexxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxtanovení zákona o priestupkoch prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP. Výnox xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xýkone svojej právomoci dozvie o spáchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, na prejednanie ktorého nie je sama príslušná, je v zmysle § 56 ods. 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxmu orgánu). Ak má podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, je povinná v zmysle § 3 ods. 2 TP oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní (pozri aj vzor č. 8 - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxokurátor a policajt (§ 10 ods. 1 TP).
Súvisiace ustanovenia k zákonu o priestupkoch
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
§ 53 ods. 5 a 6 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v z. n. p.;
§ 20 a nasl. zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxle v z. n. p.;
§ xx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxávny súd ČR sp. zn. 6 A 32/2001
- pozri v judikatúre k § 3 ZoP.
Priestupky na úseku zdravotníctva
KOMENTÁR
K odseku 1
Pôvodné znenie toxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pred hlukom a vibráciami, ochrana prírodných liečivých kúpeľov a pod.), ktoré upravoval zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v z. n. pxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré súvisia so skutkovými podstatami uvedenými pod jednotlivými písmenami. Sú to najmä:
-
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v z. n. p.,
-
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v z. n. p.,
-
zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
x
x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie § 29 ZoP bolo výrazne zmenené zákonom č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xkutkové podstaty a zmenilo sa označenie teraz platných skutkových podstát. Dôvodom na tieto zmeny bola najmä skutočnosť, že skutkové podstaty priestxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxiestupku na úseku zdravotníctva sa môže dopustiť ktokoľvek, vrátane mladistvého (pozri komentár k § 19 ZoP).
K písm. a)
Priestupku podľa tohto písxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Výraz "zdravotnícke služby" používal zákon č. 20/1966 Zb., no v súčasnosti sa používa skôr výraz "zdravotná starostlivosť" a táto je upravená najxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxarostlivosti upravuje § 11 tohto zákona. Úmyselné zmarenie, sťaženie alebo ohrozenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti sebe alebo niekomu inxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxávny orgán (§ 32 a 34 SP).
Povinnosť "podrobiť sa povinnému vyšetreniu alebo liečeniu" upravuje v rámci prevencie ochorení a iných porúch zdravia (xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzických osôb najmä v § 51. Ich porušenie sa kvalifikuje ako priestupky na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 tohto zákona a tieto prejednávajú v rxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvotníctva [§ 3 ods. 1 písm. d) až g) cit. zákona]. Trestný zákon medzi trestnými činmi ohrozujúcimi život alebo zdravie upravuje v § 163 a § 164 šírenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Za povinné možno považovať aj tzv. "ochranné liečenie", ktoré ako jedno z ochranných opatrení môže uložiť súd v trestnom konaní podľa § 73 a § 74 TZ. Kto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z ústavu a pod., dopustí sa trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa x xxx xxxx x xxxxx xx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxbo zdravotný preukaz alebo zneužije lekársku dokumentáciu. Pojem "lekárska dokumentácia" používali staršie zákony. V súčasnosti ide o pojem "zdravxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Vedenie zdravotnej dokumentácie je neoddeliteľnou súčasťou poskytoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a o ďalších významných okolnostiach súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (pozxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxu nahliadania do zdravotnej dokumentácie, a to za podmienok určených uvedeným zákonom.
Lekárska správa je v podstate dokument, ktorý lekár vydáva xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxujú niektoré predpisy, napr.:
-
§ 5 ods. 6 ZoAlko pri vyšetrení na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok,
-
§ 71 ods. 4 zákona č. 461/200x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xzdravotný preukaz" v minulosti označoval preukaz, ktorý vydával lekár napr. pre pracovníkov v potravinárstve, v súčasnosti túto problematiku upravxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa, a tiež vykonávacia vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ocxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxde lekárskej prehliadky vydá lekár.
Priestupok falšovania alebo neoprávnenej zmeny v zdravotnej dokumentácii, lekárskej správe alebo v potvrdexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x2 a 34 SP) [pozri aj komentár k § xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xmamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu alebo poruší povinnosť na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiareníxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxx x xxxxx
xxxxxé a psychotropné látky definuje § 2 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch v z. n. p. Omamné látky sú látky vyvolávajúxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi násxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xa ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok, alebo
-
potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štrukxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx/2013 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok).
Omamné a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri OSN, na základe právne záväzných aktov EÚ alebo na základe odôvodneného podxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxných a psychotropných látkach a prípravkoch, a pod zaobchádzaním sa rozumie napr. pestovanie, spracovanie, výroba, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodisxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti.
Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxdené v § 34 zákona č. 139/1998 Z.z. a xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxti aj ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany. Ide o tzv. zmiešané správne delikty, pretože skutkové podstaty nerozlišujú, či zákon porušila fyzicxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxdom na § 2 ods. 1 ZoP, podľa ktorého platí, že prednosť má správny delikt pred priestupkom (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP). To znamená, že táto komentovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxce právne normy definíciu pojmu "jed" priamo neobsahujú. Pojem "jedovaté látky" a "veľmi jedovaté látky a prípravky" obsahoval zákon č. 355/2007 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxnto zákon však bol zrušený v súčasnosti platí zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) x xx xx xxx xxxxx x x x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxrolné orgány, ktorými v zmysle § 23 cit. zákona sú Slovenská obchodná inšpekcia a jej inšpektoráty, Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxektoráty, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce, Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, colné úrady a ministerstvo obrany.
Zákon č. 2xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxy" výrazom "toxické látky a zmesi", s tým, že pri ich uvádzaní v texte odkazuje na platný chemický zákon. Podľa § 7 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami.
Povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x zákona č. 355/2007 Z.z., tieto osoby nesmú predávať a vydávať fyzickým osobám veľmi toxické látky a zmesi, predávať a vydávať toxické látky a zmesi osobxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxaviny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xa ktorý ukladá pokutu v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie orgány verejného zxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxbou zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 29 ods. 1 písm. c) ZoP, ak nepôjde o priestupok na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa ktorú je potrebné podľa ustanovení tohto zákona osvedčenie o odbornej spôsobilosti, bez takéhoto osvedčenia.
Pojem "ionizujúce žiarenie" defixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Radiačnú ochranu potom upravujú § 44 až § 47 zákona č. 355/2007 Z.z. a ďalšie vykonávacie predpisy, najmä vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 5xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany upravuje § 57 ods. 33 až ods. 41 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v zákone č. 355/2007 Z.z.
Porušenie povinností na ochranu zdravia pred ionizujúcim žxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. Napr. podľa § 56 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva dxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xpatrenia, ktoré nariaďuje úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, t.j. pri radxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s nimi upravujú ako trestný čin § 171 až § 173 TZ a šírenie toxikománie § 174 TZ.
K xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP. Výnos pokút v takom prípade plynie do štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 3 druhá vetx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxx pokutu do 99 eur a za priestupok podľa § 29 ods. 1 písm. c) ZoP pokutu do 165 eur. Za priestupok podľa § 29 ods. 1 písm. c) ZoP, t.j. porušenie povinnosti pri zxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxa pred ionizujúcim žiarením, možno v správnom konaní uložiť ako sankciu aj zákaz činnosti (§ 14 ZoP) na dobu až do jedného roka.
Podľa § 86 písm. d) ZoP xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxx xxxxxť pokutu do 33 eur, ak osobitný zákon neustanovuje vyššiu pokutu (§ 13 ods. 2 ZoP). Podľa § 63 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z. platí, že ak sa vo všeobecne závxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Podľa § 88aa ods. 1 ZoP možno rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29 ZoP vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxupky na úseku zdravotníctva, a to ani v blokovom konaní. Avšak v prípade, ak sa obec (obecná polícia) pri výkone svojej pôsobnosti dozvie o spáchaní priexxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu orgánu (pozri vzor č. 4 - Oznámenie priestupku alebo iného správneho deliktu vecne príslušnému správnemu orgánu). Ak je tu podozrenie, že bol spáchanx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxkona o priestupkoch, správny delikt alebo trestný čin, alternatíva C). Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt (§ 10 ods. 1 TP).
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx vypustená, resp. zrušená, však ešte neznamená, že konania v nich uvedené prestali byť protiprávnymi, resp. priestupkami, a preto sa žiada poznamenať xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxrácií alebo znečistil ovzdušie škodlivinami nad ustanovenú prípustnú hranicu.
Ochranu zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami v súčasnosxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií, prevádzkovateľ vodnej cesty, prevádzkovateľ dráhy, prevádzkovatex xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí"), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znenx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čo je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota. Referenčný časový interval pre deň je od 6.00 h do 18.00 h (12 hodín), prx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxäzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia vykonáxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxíctva. Títo sú tiež oprávnení vykonávať tzv. objektivizáciu a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia na účely posudxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie zistených nedostatkov (§ 55).
Obce sú v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredix xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxu) môžu vykonávať len osoby odborne xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxladať opatrenia na zníženie hluku alebo vibrácií (pozri aj judikatúru).
Podľa § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z.z. sa prevádzkovateľ zdrojov hlukux xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxa. Ide o iný správny delikt fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP), ktorý prejednávajú a pokuty za ne ukladaxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxné týmto zákonom.
Pri obťažovaním hlukom spôsobeným fyzickou osobou, ku ktorému dochádza najmä v susedských vzťahoch, prichádza do úvahy okrem poxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxušia, hodnotenie kvality ovzdušia, ako aj práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xdroje znečisťovania ovzdušia, pričom stacionárne ešte delí na veľké, stredné a malé zdroje.
Orgánmi ochrany ovzdušia v zmysle § 22 ZoOvzd sú Minisxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xrenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia upravuje § 27 ZoOvzd a týka sa najmä malých zdrojov znečistenia (pozri § 3 ods. 2 ZoOvzd).
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xa fyzické osoby, ako aj na právnické osoby, ak zákon o ovzduší nestanovuje inak. Tieto správne delikty prejednávajú a pokuty ukladajú okresné úrady alexx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxností. Na prejednanie týchto správnych deliktov sa však nevzťahuje zákon o priestupkoch, ale obec postupuje procesne podľa správneho poriadku.
Kxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx aj havarijné zhoršenie kvality ovzdušia, dopustí sa trestného činu podľa § 303 alebo § 304 TZ - porušovanie ochrany vôd a ovzdušia.
Podľa pôvodnéhx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxného liečivého zdroja. Ochranu prírodných liečivých kúpeľov alebo prírodného liečivého zdroja v súčasnosti upravuje zákon č. 538/2005 Z.z. o príroxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxrodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne vody sú ministerstvo zdravotníctva a ním zriadená Štátna kúpeľná komisia.
Usxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xatrí do pôsobnosti obce. Podľa § 47 ods. 1 písm. k) zákona č. 538/2005 Z.z. sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne zničí, poškodí, neoprávnene premiesxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx minerálneho zdroja, ochranného pásma klimatických podmienok vhodných na liečenie, územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie alebo kúxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx x xxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných právnych predpisov o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, môže byť xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxvotníctva dopustil ten, kto ohrozil alebo porušil zdravotnú nezávadnosť poživatín alebo pitnej vody. Túto problematiku upravujú najmä zákon č. 355/xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 2/1994 Z.z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách. Touto vyhláškou sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch, v poľnohospodárskych produktoch, v pochutinách a v nápojoch, a to tuzemských i dovážaných (ďalej len "požívatiny"). Vyhláška sa nevzťahuje na hygxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxil do § 51 ods. 1 zákona č. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxzávadnosť požívatín pri výrobe hotových pokrmov a pri manipulácii s hotovými pokrmami v zariadeniach spoločného stravovania. Zariadenia spoločnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany dxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxch s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach. Nadväzne bola do § 56 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. doplnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxatín a hotových pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania. Za priestupok možno uložiť pokutu do 1 659 eur, v blokovom konaní do 99 eur a tieto priestxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxavotníctva uvedené v § 3 zákona č. 355/2007 Z.z.
Orgánmi štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín v zmysle § 21 zákona č. 152/1995 Z.z. o pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotníctva a regionálny úrad verejného zdravotníctva), Štátna veterinárna a potravinová správa a regionálne veterinárne a potravinové správy. xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxestupky podľa § 29 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Za priestupky uloží orgán úradnej kontroly potravín pokutu do 4 000 eur a ak sa fyzická osoba doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx
xxx xx xx xxxxaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži závadné potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečnx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xoda" definuje § 17 zákona č. 355/2007 Z.z. tak, že je to voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxá v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu. Pitná voda je zdrxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení č. 496/2010 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xko aj fyzických osôb súvisiace s ochranou zdravotnej nezávadnosti pitnej vody.
Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z., všeobexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávajú ako tzv. štátny zdravotný dozor (§ 54) najmä zamestnanci Úradu verejného zdravotníctva SR a zamestnanci regionálnych úradov verejného zdxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x § 2 ods. 1 ZoP) na úseku verejného zdravotníctva týkajúce sa pitnej vody upravuje § 57 zákona č. 355/2007 Z.z. a prejednávajú ich a pokuty za ne ukladajú v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xýmto zákonom.
Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xa trestného činu podľa § 303 alebo § 304 TZ - porušovanie ochrany vôd a ovzdušia.
Podľa pôvodného písmena f) sa priestupku na úseku zdravotníctva doxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe. Pod označením "hygienické požiadavky" sa v praxi rozumie napr. dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov prichádzajúcich do styku s potravinami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtné podmienky a zdravé pracovné podmienky (vrátane pracovného prostredia) upravuje zákon č. 355/2007 Z.z. v § 17 až § 42 pre jednotlivé oblasti a podrxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxeobecne záväzných právnych predpisov vrátane predpisov Európskeho spoločenstva.
Postih za porušenie povinností súvisiacich s hygienickými poxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxného zdravotníctva (najmä úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva) a orgány úradnej kontroly potravín (štátna vetxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxíctva dopustil ten, kto porušil zákaz alebo nesplnil povinnosť ustanovenú alebo uloženú v súvislosti s predchádzaním a výskytom prenosných chorôb.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí. Ust. § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. potom upravuje množstvo opatrenx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxrejného zdravia" pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladaxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxch verejného zdravia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva. K ďalším povinnostiam patrí napr. povinnosť podrobiť sa v súvislosti s pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxmu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam. Fyzické osoby s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxj povinné informovať o akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom bacilonosičstve pri prijatí do zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky zxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxvedá za plnenie týchto povinností zástupca dieťaťa. Povinnosti podrobnejšie upravuje vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe potom priestupkom podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. a možno uložiť pokutu do 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v zákone.
Povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnixxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxe sú príslušné tie isté orgány ako v prípade priestupkov.
xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxtného činu podľa § 163 alebo § 164 TZ - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.
Podľa pôvodného písmena ch) sa priestupku na úseku zdravotxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxo použil takýto predpis ako pravý, alebo poskytol tlačivo lekárskeho predpisu inému v úmysle použiť ho na sfalšovanie, alebo v tom istom úmysle odcudzix xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx zrušená a s účinnosťou od 1. decembra 2011 je podrobnejšie formulovaná v skutkových podstatách § 136 zákona č. 362/2011 Z.z. ako tzv. priestupky na úsexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxej farmácie (§ 137) prejednáva regionálna veterinárna a potravinová správa a výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Zákon č. 362/2011 Z.z. upxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx ustanovenia obsahujú veľký počet skutkových podstát a na prejednanie správnych deliktov je príslušných viacero orgánov štátnej správy.
Súvisiace právne predpisy
§ 2 ods. 6, § 11, § 18 až § 25 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivostx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxťou v z. n. p.;
zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe v z. n. p.;
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v z. n. p.;
§ 2, § 3 až § 16a, § 34, § 39 zákona č. 139/1998 Z.z. o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx x xx x xxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxmických zmesí na trh (chemický zákon) v z. n. p.;
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 545/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadaxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z.;
x xxx x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách v z. n. p.;
§ 21, § 28, § 29 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v z. n. p.;
nariadenie vládx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx010 Z.z.;
§ 136 až § 139 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v z. n. p.
JUDIKATÚRA
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 2 As 71/xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxho zdraví mohl provádět měření hluku z provozovny zcela bez vědomí a přítomnosti podnikatele, který předmětnou provozovnu provozuje. Přítomnost podxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xontroly. Na druhou stranu je třeba zohlednit zvláštní charakter měření hluku z provozoven služeb a není možné vyložit zákonná ustanovení striktně takx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxchůdné zájmy. Jednak je to zájem na řádném provedení kontroly (tj. na řádném a pravdivém změření hluku z provozovny restaurace) a jednak zájem na hodnovxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxo súdu v Bratislave z 28. júla 2011, č. k. 1S/143/2010-36 potvrdzuje. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave v konaní podľa § 250zfa OSP rozhodoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo činnostiach je v nesúlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a preto ho zrušuje.
Najvyšxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxin proti Ukrajine možno vyvodiť v súvislosti s povinným očkovaním maloletých detí záver, že právo na rešpektovanie súkromného života (čl. 8 ods. 1 ED) nxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxx xinimálnej dôležitosti, činí zásah do tohto práva. Povinné očkovanie potom ako nedobrovoľná lekárska starostlivosť rovnako činí zásah do práva na rešxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmaticky porušenie práva, ak je vykonaný v súlade so zákonom, ak sleduje legitímny cieľ ochrany zdravia a je nevyhnutný v demokratickej spoločnosti (člx x xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého opatrenia, je táto skutočnosť sama osebe dôvodom na uloženie sankcie za správny delikt podľa § 28 ods. 3 písm. g) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravináxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxlave, rozhodnutím z 25. novembra 1999 zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekciex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xkosti podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb.
V zákonxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxávajúceho sa na § 12 písm. a) a § 4 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, že podnikateľ, ktorý nakupuje potraviny a ďalej ich uvádza do obehu, je povinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za kvalitu dovážaných výrobkov ten, kto ich dováža, t.j. v danom prípade Jozef Č., ktorý predmetné zemiaky doviezol z Poľska a on ich od neho odobral. Žiaxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxca ako predávajúci zodpovedá za predávané potraviny v zmysle § 12 písm. a) zákona č. 152/1995 Z.z.
Najvyšší súd SR, ako súd vecne príslušný na preskúmanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxé mu predchádzalo a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.
Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
KOMxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Pojem "alkoholický nápoj" definuje § 1 ZoAlko a alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destilxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a týmito (okrem alkoholu) sú psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh látkach a prípravkoch v z. n. p. a § 16a tohto zákona upravuje tzv. zoznam rizikových látok. Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo duševnými reakciami. Zoznam rizikových látok stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 298/2013 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam rizikxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xchrane zdravého telesného a duševného rozvoja osôb mladších ako 18 rokov a zdravia osôb všeobecne. Skutkové podstaty týchto priestupkov vyplývajú naxxx x xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxx
xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ďalej v zdravotníckych zariadeniacx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxch kultúrnych podujatiach (tieto určuje § 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v z. n. p.; pozri aj komentár k § 32 ZoP) s výnimkou pxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvať ich bezprostredné požitie vodičom a vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo mxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxnosti fyzických osôb upravuje § 4 ods. 1 ZoAlko, podľa ktorého osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným osxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xy počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom.
Podmienky a spôsob vyšetrenia na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok upravuje § 5 Zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxicajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Zboru ozbrojenej ochrany letísk a zamestnanci obecnej a mestskej polície. xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnený vyzvať na vyšetrenie aj iné osoby, ako sú uvedené v § 4 ods. 1 ZoAlko, a to vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že spôsobili sebe alebo inému ujmu na zdraví x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxikomániami postačuje zavinenie z nedbanlivosti (§ 3 a § 4 ods. 1 ZoP), okrem skutkových podstát v § 30 ods. 1 písm. d) a e) ZoP, na spáchanie ktorých je poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím alkoholických nápojov v § 2 upravuje aj osobitné zákazy pre osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé osoby do 18 rokov, ktoré nesmú požívať alkoholickx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxie omamných alebo psychotropných látok. Okrem toho osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodinx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur a za porušenie zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky mladistvou osobou do 18 rokov obex xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxvajú alkoholické nápoje.
V praxi sa často stáva, že uvedené porušenia zákazov maloletými a mladistvými (podľa § 2 ods. 2 a 3 ZoAlko) sú prejednávané xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx x zmysle ktorého je priestupkom len také konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP). Ustxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxkých nápojov alebo iných návykových látok osobami maloletými do 15 rokov a mladistvými do 18 rokov nepoužije zákon o priestupkoch, ale sa prejednajú poxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxstne príslušná obec podľa trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého. To znamená, že nie je rozhodujúce, na území ktorej obce osoba maloletá alebo mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a v zmysle § 3 ods. 3 ZoAlko je každý, ktx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxreukáže (pozri aj komentár k § 6 ZoP).
Porušenie stanovených povinností právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom je správnym deliktxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxx xx x xxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx012) prejedanie a rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu obce o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 12 ZoAlko, patrí do právomoci Ministerstxx xxxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo osobe, o ktorej vie, že bude vykonávať xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxj podstaty podľa tohto ustanovenia stačí ojedinelý (jednorazový):
-
predaj, t.j. poskytnutie za úplatu,
-
podanie, t.j. akýkoľvek iný spôsob xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxra priamo alebo nepriamo podmienky pre požitie alkoholického nápoja (napr. uloženie alkoholického nápoja v byte v dostupnosti osoby mladšej ako 18 roxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx išlo o opakované a úmyselné umožňovanie požívania alkoholických nápojov osobe mladšej ako osemnásť rokov, uplatnila by sa skutková podstata uvedená xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok, sa rozumie také zamestnanie alebo činnosť, ktorých bezpečný výkon vyžaduje sústredenú pozornosť a schopnxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxa napr. lekár, žeriavnik, policajt, vodič motorového vozidla a pod.
K písm. b)
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene predá, podá alebo inak umxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xx x x x xxxx x xxxxxx v súvislosti s pojmom "návykové látky" odkazuje na Prvú skupinu Prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
Škodlivým užívaním iných návykových látok, než je alkohol, je také užívanie, ktoré vedie k poškodeniu telesného alebo duševného zdravia užívateľa. xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxania.
K písm. c)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí ten, kto sa nepodrobí opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xodľa § 5 ZoAlko, v zmysle ktorého je policajný orgán (t.j. príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polície, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxe na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok, ak je dôvodné podozrenie, že spôsobili sebe alebo inému ujmu na zdraví v súvislosti s požitím alkohxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxadistvé (od 15 do 18 rokov) sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxtnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, uloženého mladistvému obcou podľa § 12 ods. 3 ZoAlko, pretože v tomto prípade nejde o obmedzujúce opaxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxudzujú verejné pohoršenie alebo ohrozujú seba, svoju rodinu alebo iné osoby, verejný poriadok alebo majetok, povinné na výzvu policajného orgánu podxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovej podstaty tohto priestupku. Zriadenie protialkoholickej záchytnej izby upravuje § 6 ZoAlko.
K písm. d)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xbehu.
Podmienky výroby liehu, spracovania liehu, jeho uvádzanie na trh, manipuláciu a iné nakladanie s ním upravuje zákon č. 467/2002 Z.z. o výrobx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xinisterstva pôdohospodárstva SR. Ust. § 14 cit zákona upravuje správne delikty, za ktoré právnickým osobám a fyzickým osobám ukladá pokuty uvedené mxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x osobitnom zákone pred úpravou v zákone o priestupkoch.
Na spáchanie tohto priestupku je potrebný úmysel páchateľa, ktorý musí správny orgán preukxxxx xx xx x x xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxolená výroba liehu.
K písm. e)
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxmnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj. Pri priestupku podľa tohto ustanovenia musí správny orgán nielen preukázať, že obvinený uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxje požívanie" vyplýva, že musí ísť o opakovanú činnosť, resp. opakované vytváranie (priamo alebo nepriamo) podmienok na požívanie alkoholických nápxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xe páchateľ by týmto konaním ohrozoval telesný alebo mravný vývoj osoby mladšej ako 18 rokov.
Podávanie alkoholických nápojov osobe mladšej ako osexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx trestnom čine sa pod "sústavne" rozumie podávanie alkoholických nápojov, aj keď v menších dávkach, v priebehu takého časového obdobia, že to môže viesx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xozumie množstvo, ktoré spravidla má závažnejšie nepriaznivé účinky na organizmus (v podobe otravy alkoholom, stavu bezvedomia, neschopnosti samosxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 18 rokov v priebehu krátkeho časového obdobia (napr. počas diskotéky a pod.).
Podľa okolností môže ísť aj o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy xxxxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx alebo páchateľ zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, je posudzované ako trestný čin šírenia toxikománie podľa § 174 TZ.
K písm. f)
Prixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.
K naplneniu skutkovej podstaty tohto priestupku môže dôjsť len v prípxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo poškodiť majetok. Nie je však podmienkou, že toto zamestnanie alebo činnosť bude neskôr aj vykonávať, postačuje len možnosť. Dochádza tak k situáciix xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx že bude vykonávať činnosť spočívajúcu vo vedení vozidla v cestnej premávke, pretože na túto eventualitu špeciálne ustanovenie obsahujúce priestupkx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxním alebo inou činnosťou sa rozumie také zamestnanie alebo činnosť, ktorých bezpečný výkon vyžaduje sústredenú pozornosť a schopnosť správne vnímať x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedenie vlaku v pozícii strojvedúceho alebo posunovača na železnici. Na území obce to môže byť napr. aj obsluha zariadenia na poskytovanie ľudovej tecxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxkticky vykonáva činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok, a to po požití alkoholického nápoja alebo užití inej návykovxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsť. Zákon o priestupkoch pojem "stav vylučujúci spôsobilosť" nedefinuje. Bude preto záležať na jednotlivých okolnostiach konkrétneho prípadu, na dxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu činnosť.
Tieto skutkové podstaty nie je možné použiť na prípady, kedy výkon zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorej by páchateľ mohol ohroziť xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxú skutkové podstaty uvedené v § 22 ZoP [pozri § 22 ods. 1 písm. d), e) a f) ZoP]. Korešpondujúcim trestným činom je trestný čin ohrozenia pod vplyvom návyxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxanovení prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP. Výnos pokút v takom prípade pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx (pozri aj komentár k § 88 ZoP), čo znamená, že zabezpečuje aj vymáhanie nezaplatených pokút.
V blokovom konaní prejednávajú tieto priestupky
-
oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx], ale len priestupky uvedené v § 30 ods. 1 písm. f) a g) ZoP,
-
obce vrátane obecnej polície [§ 86 písm. b) ZoP].
Príjmom obce sú aj výnosy pokút uxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxupku a podľa § 60 ods. 3 písm. d) ZoP predloží správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu, t.j. okresnému úradu (pozri vzox xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx obec povinná v zmysle § 3 ods. 2 TP oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní (pozri aj vzor č. 8 - Odovzdanie veci príslušnému orgánu - § 10 zákona o priesxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xx xednotlivé priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami je odstupňovaná podľa závažnosti protiprávneho konania, no keďže je uxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xoP možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok podľa § 30 ods. 1 písm. e) a g) ZoP pokutu do 165 eur a za priestupok podľa § 30 ods. 1 písm. h) ZoP do 331 eur.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo poškodeniu majetku, možno v správnom konaní xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxbu do dvoch rokov.
Páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami možno podľa § 17 ZoP uložiť v správnom konaní aj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo konajú verejné športové alebo kultúrne podujatia (pozri komentár k § 17 ZoP).
Podľa § 88aa ods. 1 ZoP možno rozhodnutie o uložení pokuty za priestuxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx vykonať zrážkami zo mzdy (pozri komentár k § 88aa ZoP).
Poznámka:
Do úseku ochrany pred inými toxikomániami (než je požívanie alkoholických nápojxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxm závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Zákon o ochrane nefajčiarov stanovuje podmienky pre predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, vrátane zxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xsôb. Správne delikty podľa § 10 prejednávajú Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a orgány verejného zdravotníxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xôsobnosti obce patrí priestupok, ktorého sa dopustí fyzická osoba tým, že poruší zákaz fajčenia na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri mxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxx
xxxc môže v blokovom konaní (pozri komentár k § 84 ZoP) prejednať aj ďalšie priestupky spočívajúce v porušení zákazu fajčenia a v umožnení užívať tabakové vxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx
Súvixxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xmamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v z. n. p.;
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 298/2013 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam rxxxxxxxxx xxxxxx
x x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x.;
§ 14 zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v z. n. p.;
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxvny súd ČR sp. zn. 3 As 67/2006 - 94:
"...po výzvě policisty se stěžovatel nemohl vzdát práva na další vyšetření svým prohlášením, jak tvrdil v kasační stxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze považovat odmítnutí dostavit se k lékařskému vyšetření na základě subjektivního názoru, že odběr krve je spojen s nebezpečím pro jeho zdraví. Poxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxvádějící silniční kontrolu.
Najvyšší správny súd ČR sp. zn. 2 As 45/2006:
Vyšetření na alkohol se provádí dechovou zkouškou, a je-li výsledek pozixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxa opakované výzvy, a povinnost podrobit se tomuto vyšetření vzniká kontrolované osobě automaticky ve chvíli, kdy výsledek dechové zkoušky je pozitivxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lixx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa člověka odlišně a rozdílně ho ovlivňují i se zřetelem k provozované činnosti, proto je v každém jednotlivém případě nutno zkoumat, jakou měrou byla poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxé podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky nepostačuje stav, kdy se pachatel z důvodu předchozího požití návykových látek nachází ve stavux xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxatu přestupku.
Ústavný súd SR sp. zn. I. ÚS 548/2012
- pozri v judikatúre k § 76 ZoP.
Najvyšší súd SR sp. zn. 8 Rks 1/2012, R 89/2012:
Prejednanie a rxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx2
- pozri v judikatúre k § 81 ZoP. Poznámka: Ide o priestupky podľa § 11 ZoFajč a z rozhodnutia vyplýva, že odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxov. Ak predavačka využila iba jednu možnosť (v inšpekčnom zázname vysvetlila, že spotrebiteľ vyzeral starší ako 18 rokov, preto mu predala cigarety), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, ktorú možno odstrániť vyžiadaním dokladu totožnosti.
[zrušený zákonom č. 245/2008 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2008]
KOMENTxx
xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v z. n. p. Podľa § 6 ods. 4 Zškol štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania malxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP) podľa § 37a ods. 1 Zškol.
Podľa č. 33 ods. 1 LZPS má každý právo na vzdelanie a školská dochádzka je povinná po dobu, ktorx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak (t.j. dieťa) dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak.
Priestupkx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxhádzku dieťaťa, najmä, ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx], priestupok možno spáchať aj opomenutím (§ 4 ods. 3 ZoP) a postačuje konanie z nedbanlivosti (§ 3 a § 4 ods. 1 ZoP).
Za priestupok môže obec v správnom xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxvá a tretia časť), a preto v zmysle § 13 ods. 2 druhá veta ZoP bude výnos z pokút príjmom štátneho rozpočtu. Zákon o štátnej správe v školstve totiž výslovxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxom (§ 84 až 86 ZoP) alebo v rozkaznom konaní (§ 87 ZoP), pretože § 37 Zškol takúto možnosť neupravuje.
Podľa § 88aa ods. 1 ZoP možno rozhodnutie o uložexx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho predpisu (t.j. podľa § 37 Zškol) vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku, ak ho nemožxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xýchovy dieťaťa je kvalifikované ako trestný čin podľa § 211 TZ - ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Ak je tu podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxestupkoch, správny delikt alebo trestný čin, alternatíva C). Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt (§ 10 ods. 1 TP).
Priexxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x x x x xxxx x xxxx x xxedené priestupky môže spáchať ktokoľvek, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtiach v znení zákona č. 374/2013 Z.z., ktorý v § 1 zaraďuje divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcixx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxčné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy a verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia, medzi tzv. verexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv.
Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a podmienky pre usporiadanie podujatia stanovujú § 3 až § 5 zákona č. 96/199x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrgánu ani obce, ale usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať (§ 4 cit. zákona). Uxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu doxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxacej povinnosti podľa tohto zákona, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx procesne vzťahuje správny poriadok, a preto nie je možné použiť ustanovenia zákona o priestupkoch.
Priestupku podľa komentovaného ustanovenia sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxýznamné), či táto fyzická osoba je alebo nie je oprávnená na podnikanie.
Ak však dôjde k porušeniu podmienok určených na ochranu verejného poriadku xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxsí aj zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxtanovenie § 11 cit. zákona upravuje oznamovaciu povinnosť osôb pôsobiacich v audiovízii najmä voči Slovenskému filmovému ústavu a určuje, že oznamoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní so stálym kinom alebo inou prevádzkarňou (ďalej len "prevádzkovateľ stáleho kina"),
b)
videopožičovne,
c)
počítačovej herne.
Prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxádzkarne na jej území (do 30 dní od zriadenia), zrušenie prevádzkarne na jej území (do 30 dní od zrušenia), a tiež zmenu v údajoch oznámenia (do troch mesixxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxifikuje audiovizuálny zákon takéto konanie ako tzv. iný správny delikt, za ktorý obec podľa § 45 ods. 5 audiovizuálneho zákona uloží pokutu do 165 eurx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxP). Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie, ako aj na mieru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxanie o správnom delikte sa však nevzťahuje zákon o priestupkoch, ale použije sa správny poriadok.
Ďalšie správne delikty podľa § 45 audiovizuálnehx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xkrem výnosov pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom rozpočtu obce, ktorá pokutu uložila.
K písm. b)
Priestupku podľa tohto písmena sa dopustí tenx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsť, ako aj požitky z nej vyplývajúce pred neoprávneným zásahom do zákonom chránených práv k dielu a ďalším výkonom.
Vzťahy vznikajúce v súvislosti s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxsiacich s autorským právom xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxhrany podľa autorského zákona sú diela literárne, vedecké a umelecké, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti autora (napríklad diela divadelné, filmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx byť len fyzická osoba, ktorá vlastnou duševnou činnosťou dielo vytvorila (§ 6 autorského zákona). Subjektívne autorské právo zahŕňa jednak osobnostxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxé, autor môže previesť len ostatné práva, najmä právo použiť dielo.
Za práva príbuzné autorskému právu treba považovať aj práva výkonných umelcov, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tancom alebo iným spôsobom (§ 5 ods. 13 autorského zákona).
Autorský zákon chráni aj práva výrobcov zvukových záznamov a práva rozhlasových a televxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xyhotovili a zaznamenali na nich výkony umelcov alebo iné zvuky. Práva výrobcov zvukových záznamov k nimi vyhotoveným záznamom sú na rozdiel od autorskxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxkového charakteru). Práva rozhlasových a televíznych organizácií sú tiež právami majetkovými. Predmetom týchto práv sú ich vlastné vysielané relácxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv k dielu a ďalším výkonom a záznamom je najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xo aj s výkonom umelca, zvukovým, či obrazovým záznamom alebo rozhlasovou či televíznou reláciou, ktoré sú predmetom práva príbuzného autorskému právxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxom autorského práva a pod. Dovoz a predaj audiokaziet, na ktorých bol zaznamenaný medzinárodný repertoár z kompaktných diskov (CD) bez súhlasu nositexxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xak v prípade neoprávneného použitia diela alebo umeleckého výkonu, sa použije toto ustanovenie zákona o priestupkoch.
Autorský zákon síce upravuxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam). Pokutu môže uložiť uvedené ministerstvo za podmienok uvedených v § 83 autorského zákona.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, dopúšťa sa trestného činu podľa § 283 TZ - porušovanie autorského práva.
K písmx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx. 15 ods. 1 v LZPS garantuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Každý má právo zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru alebo byť bez náboxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských spoločností v z. n. p. Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxočnosti.
Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie a sú právnickými osobami (§ 4 zákona č. 308/1991 Zb.). Štát uzxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxcim orgánom je Ministerstvo kultúry SR.
Okrem toho však zákon č. 308/1991 Zb. upravuje všeobecné práva a slobody súvisiace so slobodou myslenia, sxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má právo slobodne šíriť svoju náboženskú viexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxboženskej viery nesmie byť dôvodom k obmedzeniu ústavou zaručených práv a slobôd občanov, najmä práva na vzdelanie, voľbu a výkon povolania a prístup k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vyznáva náboženskú vieru a veriaci má právo sláviť sviatky a obrady podľa požiadaviek vlastnej náboženskej viery v súlade so všeobecne záväznými právxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxmä v prípade, ak dôjde k porušeniu uvedených práv a slobôd alebo iných ustanovení zákona č. 308/1991 Zb.
Ďalším všeobecne záväzným právnym predpisox xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx Ani tento zákon však nestanovuje žiadne priestupky alebo iné správne delikty, a preto sa pri jeho porušení použije § 31 ods. 1 písm. c) ZoP, ak osobitný prxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx zúčastniť sa na náboženskom úkone, alebo bez oprávnenia bráni inému v účasti na náboženskom úkone, alebo inému v užívaní slobody vyznania inak bez opráxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxenia sa dopustí ten, kto úmyselne verejne hanobí jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania. Náboženskxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu, ako xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxx x xxdväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP. Výnos pokút v takom prípade plynie do štátneho rozpočtu (§ 13 ods. 3 druhá veta ZoP). Pxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx
xx xx xxeto priestupky vyskytnú v správe obce (v správe obce je napr.
agenda
podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach), môžu ich prejedxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxvybaví priestupok v blokovom konaní, tak dokončí objasňovanie priestupku a podľa § 60 ods. 3 písm. d) ZoP predloží správu o výsledku objasňovania priexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xonania o priestupku). Okresný úrad potom prejedná priestupok v správnom (§ 51 ZoP) alebo v rozkaznom (§ 87 ZoP) konaní. Ak je podozrenie, že bol spáchaný xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x0 zákona o priestupkoch, správny delikt alebo trestný čin, alternatíva C). Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt (§ 10 ods. 1 TP).
Zx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtata týkajúca sa porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane predmetov alebo súborov predmetov múzejnej, kultovej alebo galerijnej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrnej hodnoty. Priestupky podľa § 19 a iné správne delikty podľa § 20 tohto zákona prejednáva Ministerstvo kultúry SR.
xxxxxxace právne predpisy
§ 1, § 3, § 4, § xx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx x xxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov (audiovizuálny záxxxx x xx xx xxx
x x xxxx xxx x xx x xxx x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x.;
§ 1, § 2, § 4, § 5 ods. 1, § 10 až § 21 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a nábožxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
§ 19, § 20 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
[zrušený zákonom č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx vypustené ku dňu 8. decembra 1995. V súčasnosti upravuje priestupky a iné správne delikty na úseku lesného hospodárstva zákon č. 326/2005 Z.z. o lesocx x xx xx xx x x xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxspodárstva a bolo vypustené ku dňu 1. júla 2004. V súčasnosti upravuje tieto priestupky a iné správne delikty (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP) zákon č. 364xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxká inšpekcia životného prostredia. Priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb podľa § 77 VZ prejednáva okresný úrad, obec a v bloxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe osobitné zákony, ktorými sú najmä:
-
Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z.z. Správne delikty (§ 46) prejednáxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x. p. Správne delikty (§ 39) prejednáva okresný úrad a obec a priestupky (§ 40) prejednáva okresný úrad.
Priestupky na úseku poľnohospodxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxitných predpisov, ktoré boli prijaté po účinnosti zákona o priestupkoch (po 1. októbri 1990), a preto došlo aj k vypusteniu niektorých skutkových podsxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x x x x xxxx x xxxx x xxxxx priestupky môže spáchať ktokoľvek, vrátane mladistvého (§ 19 ZoP).
K písm. a)
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx ochranu rastlín upravuje najmä zákon č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 387/2013 Z.z. Tento zákon medzi iným uprxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnky schvaľovania účinných látok, ich uvádzania na trh, používania a kontroly prípravkov na ochranu rastlín a ďalšie podmienky, ktoré už v § 1 odkazujú xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a medzi iným určuje, že všetky osoby (bez ohľadu na to, či fyzické alebo právnické) sú povinné uvádzať na trh len autorizované alebo povolené prípravky nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xprávnej praxe pri ochrane rastlín a za podmienok uvedených v osobitnom predpise (týmto osobitným predpisom je zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírodx x xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxí a životné prostredie.
Orgánom rastlinolekárskej starostlivosti je tzv. kontrolný ústav (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárskxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxdčenia o registrácii výrobcov a dovozcov, vedie ich register a rozhoduje o ďalších veciach, napr. aj o autorizácii prípravkov na ochranu rastlín, o udexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xytoinšpektori vykonávajú rastlinolekársku kontrolu a ukladajú rastlinolekárske opatrenia (§ 9 a § 10 zákona č. 405/2011 Z.z.).
Priestupku podľx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxvaný alebo povolený a kontrolný ústav za tento priestupok uloží pokutu od 200 eur do 500 eur, pričom priestupok možno prejednať aj v blokovom konaní a uloxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx upravuje správne delikty fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP). Priestupky aj správne delikty prejednáva xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xákon upravuje najmä podmienky pri uvádzaní pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, podmienky distribúcie, skladovania, manipulácie, používxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxiestupky podľa § 28 a správne delikty podľa § 29 zákona č. 387/2013 Z.z. prejednáva ten istý kontrolný ústav (ako v prípade zákona č. 405/2011 Z.z.), a pxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xnečistí pôdu nevhodným skladovaním olejov a pohonných hmôt, pesticídov, hnojív, prípadne iných škodlivých látok.
Nevhodným skladovaním olejov x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xredpisov.
Pojem "pôda" definuje § 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v z. n. p. Pôdou sa teda rozumie príxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a materských hornín. Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vixxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxmi látkami. Rizikovými látkami v pôde sú prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov v pôdach v určitej koncentrácix xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxhospodárskej pôdy [§ 2 písm. g) zákona č. 220/2004 Z.z.].
Priestupky na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 25 a iné správne delikty (pozrx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxné pozemkové úrady uvedené v § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. boli zrušené zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v z. n. p.).
V pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxadanie aj s inými nebezpečnými odpadmi (§ 40) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxôt, resp. ropy a ropných výrobkov upravuje napr. § 8 a § 9 zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x nich neuvádza jeho presnú definíciu. Všeobecne sa za pesticídy považujú prípravky a prostriedky, ktoré sú určené na tlmenie a hubenie rastlinných a žixxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxicídy sa najčastejšie uplatňujú v poľnohospodárstve [pozri zákon č. 405/2011 Z.z. v komentári k písmenu a)].
Použitie pesticídov upravuje napr. xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx) a kedy je aplikácia pesticídov úplne zakázaná (§ 15). S touto úpravou potom súvisia aj skutkové podstaty priestupkov (§ 92) a iných správnych deliktov xx xx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxí aj členovia stráže prírody).
Pojem "hnojivo" podrobne upravuje § 2 ods. 1 zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v z. n. p. a za hnojivo sa považuje najmx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxty produkcie. Hnojivom je aj pomocná látka na úpravu vlastností pôdy, ktorá bez účinného množstva rastlinných živín pôdu biologicky, chemicky alebo fxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxreňovanie a pestovanie rastlín; substrátom je najmä rašelina, zemina alebo ich zmesi. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z.z. maštaľný hnoj, hydinový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxšej úpravy sú tzv. hospodárskym hnojivom.
Povinnosti pri skladovaní hnojív upravuje § 9 zákona č. 136/2000 Z.z., a tieto sa vzťahujú na fyzické osobx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. samostatne hospodáriaci roľníci) a právnické osoby obhospodarujúce poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, vykonávajúce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrí skladujú hnojivá. Štátnu odbornú kontrolu nad dodržiavaním povinností vykonáva kontrolný ústav (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospoxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtupkov, použije sa táto skutková podstata zákona o priestupkoch v prípade fyzickej osoby, ktorá znečistí pôdu nevhodným skladovaním hnojív, prípadnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxho pôdneho fondu alebo neoprávnene odníme poľnohospodársku pôdu poľnohospodárskej výrobe alebo neoprávnene vykonáva činnosť poškodzujúcu poľnohxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujú § 12 až § 19 zákona č. 220/2004 Z.z. [pozri komentár k § 35 ods. 1 písm. b) ZoP]. Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je právoplatné rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 12 zákona č. 220/2004 Z.z.)
Priestupkx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx4 Z.z. prejednávajú okresné úrady. Aj v tomto prípade platí, že prednosť majú skutkové podstaty uvedené v osobitnom zákone pred úpravou v zákone o priexxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxie životného prostredia - § 300 a § 301, neoprávnené nakladanie s odpadmi - § 302, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov - § 305, porušovanie ochrany xxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnak, tak priestupky uvedené v tomto ustanovení zákona o priestupkoch prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne pxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xds. 1 ZoP proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 13 ods. 3 prvá veta ZoP).
Ak sa tieto priestupky vyskytnú v správe obce, môžu ich prejednávať v bxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxosy pokút uložených obcou v blokovom konaní (§ 13 ods. 2 a ods. 4 ZoP). Ak obec alebo obecná polícia nevybaví priestupok v blokovom konaní, tak dokončí obxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 9 - Správa o výsledku objasňovania priestupku a predloženie veci na začatie konania o priestupku). Okresný úrad potom prejedná priestupok v správnom (x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xprávneho deliktu, na prejednanie ktorého nie je príslušná, je v zmysle § 56 ods. 1 ZoP povinná oznámiť to príslušnému správnemu orgánu (pozri vzor č. 4 - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxiactva podľa § 310 TZ), je povinná v zmysle § 3 ods. 2 TP oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní (pozri aj vzor č. 8 - Odovzdanie veci príslušnému orgánx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
Výška pokuty za jednotlivé priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva je odstupňovaná a za priestupok podľa § 35 ods. 1 písm. ax x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxpok podľa § 35 ods. 1 písm. f) ZoP je neaktuálne, pretože toto písmeno bolo zrušené.
Poznámky:
Medzi priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxali, tým stratili charakter protiprávnosti, resp. že už nie sú označené ako priestupky.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxrskeho pôdneho fondu, o rastlinnej výrobe, o živočíšnej výrobe, o poľovníctve alebo o rybárstve.
Ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu upravxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
zákon č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (§ 11 - sankcie za správne delikty),
-
zákon č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetickxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx x xx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxnitbe hospodárskych zvierat (§ 11 - sankcie za správne delikty).
Osobitným predpisom pre poľovníctvo je zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve x xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxpok spáchaný. Za priestupok možno uložiť pokarhanie, peňažnú pokutu od 30 eur do 3 000 eur (pozri komentár k § 11 a k § 13 ZoP), zákaz činnosti až na jeden rox xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxanie držiteľa poľovného lístka, ktoré nevykazuje znaky trestného činu pytliactva podľa § 310 TZ, priestupku alebo iného správneho deliktu podľa zákoxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxplinárneho poriadku (pozri aj komentár k § 12 ods. 1 ZoP). Iné správne delikty na úseku poľovníctva upravuje § 78 zákona č. 274/2009 Z.z. a prejednáva icx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxanovení zákona o priestupkoch, upravuje v § 41 priestupky a v § xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa ochranu rastlín pred zvlášť nebezpečnými škodcami a chorobami a bola zrušená s účinnosťou od 1. januára 1996 zákonom č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekáxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxta uvedená pôvodne v písmene f) sa týkala úmyselného a neoprávneného zásahu do práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva a bola zrušená s účinnxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxm, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na sexx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx
Súvisiace pxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx x x xx x xxx x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxx x xx xxxxna č. 387/2013 Z.z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín;
§ 2 písm. a) a písm. g), § 8 až § 19, § 23, § 25, § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využíxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxx
x xx x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze;
§ 13 až § 15, § 90 až § 92 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.;
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxspodárskej výrobe;
§ 29 až § 31 zákona č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo;
§ 11 zákona č. 194/1998 xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o rybárstve v z. n. p.;
JUDIKATÚRA
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Sžo 224/2009:
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxí poľnohospodárskej pôdy vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádxxx
x xxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxdiska predmetného konania žalobcu ani podľa názoru odvolacieho súdu nejde.
Podľa § 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z.z. obvodný pozemkový úrad rozhodxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx0 Sk do 5 000 000 Sk za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak:
a) neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodáxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxového materiálu mal za preukázané, že žalobca na nepoľnohospodárske účely použil poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx v dobe všeobecného zákazu (§ 11 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve). Skutočnosť, že ulovil iba jednu rybu v hodnote 150 Sk, je z hľadiska naplnenix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ktorého sa možno dopustiť aj bez toho, aby páchateľ ulovil čo aj len jednu rybu. Stupeň spoločenskej závažnosti je v danom prípade výrazne zvýšený osobox xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe, že zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v derogačnej klauzule § 46 bode 2 zrušil § 35 písm. c) a f) ZoP v ustanoveniach na úseku rybárstva.
... Z obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xvere alebo rýb bez príslušného povolenia, ako aj ďalšími formami konania, ktoré sú v nej uvedené. Lovenie zveri alebo rýb je akákoľvek činnosť, ktorá smxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx škody § 89 ods. 13 TZ), lebo v uvedenej skutkovej podstate nie je taký pojmový znak uvedený.
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Tz 11/2001, R 42/2003:
K výkonu ryxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xybárstve), okrem osôb, ktoré sú držiteľmi platného osobitného povolenia na rybolov, vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Zo žiadneho ustanxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxý xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ako dochádzalo k zmenám v osobitných zákonoch, menili sa aj skutkové podstaty v § 36, až napokon bol s účinnosťou od 1. januára 2002 zrušený zákonom č. 507xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v z. n. p. Priestupky na úseku poštových činností podľa § 61 a správne delikty podľa § 62 tohto zákona prejedxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxckých komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade);
-
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v z. n. p., ktorý v § 73 upravujx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxávne delikty prejednáva takisto Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
[zrušený zákonom č. 266/1992 Zbx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxu od 1. januára 1993 zrušené zákonom č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
V súčasnosti upravuje priestupky a iné správxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.
Priestupky proti poriadku na úseku katastra podľa § 74 a § 75 a správne delikty právnických osôb za porušenie xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxľnosť.
[zrušený zákonom č. 313/1999 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2000]
KOMENTÁR
Ustanovenie § 38 ZoP upravovalo pôvodne priestuxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlogický zákon).
V súčasnosti upravuje priestupky a iné správne delikty (pozri komentár k § 2 ods. 1 ZoP) na tomto úseku zákon č. 569/2007 Z.z. o geoloxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xrávnických osôb a fyzických osôb (zmiešané správne delikty) podľa § 38 tohto zákona prejednáva Ministerstvo životného prostredia SR.
[xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxia nerastného bohatstva a § 40 upravoval priestupky na úseku používania výbušnín. Obe ustanovenia boli s účinnosťou od 1. novembra 2004 zrušené zákonxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
x xxxxxxxxxx xxxavuje priestupky a iné správne delikty na tomto úseku zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v z. n. p. Priestupxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xkladajú Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady. Banský inšpektor je oprávnený uložiť pokutu v blokovom konaní (§ 44 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb.). xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxNTÁR
Ustanovenie § 41 ZoP upravovalo priestupky na úseku energetiky, teplárenstva a plynárenstva a bolo s účinnosťou od 1. januára 2005 zrušené zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxna č. 251/2012 Z.z. o energetike. Ide o zmiešané správne delikty, pretože skutkové podstaty sa vzťahujú tak na fyzické ako aj právnické osoby. Správne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxeobecnej vnútornej správy
KOMENTÁR
K odseku 1
Medzi priestupky na úseku všeobecnej vnútornej správy patrila pôvodne aj skutková podstata spočíxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o občianskych preukazoch v z. n. p., ktorý v súčasnosti upravuje priestupky týkajúce sa občianskych preukazov v § 14 a prejednávajú ich okresné riaditxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxený všeobecne záväzným právnym predpisom.
Štátne symboly upravuje okrem čl. 8 a 9 Ústavy SR najmä zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxa hymna, možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxvnické osoby používať štátnu vlajku aj štátnu zástavu; ich použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov SR. Dohľad nxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx predovšetkým upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú a kontrolujú ich odstránenie. Zákon č. 63/1993 Z.z. upravuje aj správne delikty v § 14 a pokxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxznými právnymi predpismi, ktoré chránia "iné symboly", sú najmä:
-
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Podľa § 1b tohto zákona má obec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osobx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxmboly mesta a mestských častí v § 19. Symbolmi mesta sú erb mesta, vlajka a zástava mesta, pečať mesta, znelka mesta. Vyobrazenie, opis a používanie symbxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxkej časti. Symboly mestskej časti, ich vyobrazenie a opis, na návrh mestskej časti, ustanovuje mestské zastupiteľstvo.
-
Zákon č. 377/1990 Zb. o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Podrobné vyobrazenie mestských symbolov je v prílohe štatútu, ktorý upravuje aj ich používanie.
-
Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších úxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxávy. Symboly samosprávneho kraja sú erb, vlajka a pečať, prípadne znelka.
-
Zákon č. 384/2013 Z.z. o používaní a ochrane paralympijskej symbolikx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxmpijská vlajka, paralympijské heslo, paralympijský xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu používa neoprávnená osoba alebo sa používa v rozpore so zákonom a podmienkami súhlasu, vyzve príslušný paralympijský výbor túto osobu na upustenie ox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxdnet príslušnému orgánu na konanie podľa zákona.
-
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorý v § 2 ods. 9 určuje, že vysoké školy majú výhradxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxsel (§ 4 ods. 2 ZoP), ktorý musí páchateľovi preukázať správny orgán (§ 32 a 34 SP), a teda nepostačuje zavinenie z nedbanlivosti. Priestupok môže spáchxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xopri poškodení môže ísť aj o zneužitie (napr. neoprávnené použitie na súkromné účely) alebo o zneváženie (napr. verejné spálenie alebo znečistenie výxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x x xovinnosti organizátorovi podujatia a medzi inými aj povinnosť zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátox xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx priebehu podujatia [§ 6 ods. 1 písm. j) Zšport]. Ustanovenie § 16 písm. e) a f) Zšport zakazuje účastníkovi podujatia jednak používať štátne symboly cxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxniu riadneho priebehu domáceho podujatia, a tiež vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxra podujatia alebo účastníka konania upravujú § 25 až § 27 Zšport a tieto prejednávajú orgány Policajného zboru. Za priestupky možno uložiť pokutu, záxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xáto úprava v osobitnom predpise má prednosť pred úpravou v zákone o priestupkoch.
Správne delikty právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikatxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxonávať činnosť organizátora podujatí určených presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na ktorx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx najmä tým, že hanobí štátny symbol, dopúšťa sa trestného činu výtržníctva podľa § 364 TZ.
K písm. b)
Priestupku sa dopustí ten, kto si neoprávnene prxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení zákona č. 115/2011 Z.z. sú Rad Bieleho dvojkríža, Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra, Kríž Milana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xyznamenania podľa osobitných predpisov. Zákon č. 522/2008 Z.z. v § 22 upravuje aj osobitnú skutkovú podstatu priestupku, ktorého sa dopustí ten, ktx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxkuta do 700 eur a táto skutková podstata má prednosť pred úpravou v zákone o priestupkoch.
Ďalšími osobitnými predpismi, ktoré upravujú udeľovanie xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmia vied samosprávna vedecká inštitúcia SR, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. SAV ako rozpočtová organizáxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ochrane pred požiarmi, ktorý v § 50 stanovuje, že na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti zamestnancov a členov hasičských jednotiek a fyzických xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxltúre, ktorý v § 10 upravujúcom vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry stanovuje, že športovcom a fyzickým osobám osobitxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxné vyznamenania a ceny. To platí aj v prípade zákona o meste Košiciach a zákona o Bratislave, kde o udeľovaní čestného občianstva mesta, mestských vyznaxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a to najmä titul "
doctor
honoris causa
" (v skratke "Dr.h.c."), ktorý sa udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam a čestný titul "profesox
xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxsomnom styku) hoci aj z nedbanlivosti (§ 3 a § 4 ods. 1 ZoP), ak však dôjde k jeho zneváženiu, je potrebné páchateľovi preukázať aspoň nepriamy úmysel (§ 4 xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx tituly udelené podľa osobitných predpisov.
K odseku 2
Priestupky uvedené v § 42 ZoP prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xo ani v blokovom konaní, avšak ak sa pri výkone svojej právomoci dozvie o spáchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, na prejednanie ktorého nie xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxeho deliktu vecne príslušnému správnemu orgánu). Ak je tu podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, je obec povinná v zmysle § 3 ods. 2 TP oznámiť to orgánxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxtíva C). Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt (§ 10 ods. 1 TP).
xxxxxxxxe právne predpisy
§ 14 zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v z. n. p.;
§ 1, § 11 ods. 2, § 14, § 14a zákona č. 63/1993 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxice v z. n. p.;
§ 20 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v z. n. p.;
§ 1 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxenskom paralympijskom výbore;
§ 2 ods. 9, § 12 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v z. n. p.;
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxdémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z.z.;
§ 50 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p.;
§ 10 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúrx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxlnené prijatím zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) s účinnosťou od 1. januára 2001. Tento zákon všxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxácie zaručuje čl. 17 LZPS a čl. 26 Ú SR, ktorý popri slobode prejavu takisto zaručuje právo na informácie. V zmysle tohto čl. Ústavy SR možno právo vyhľaxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxám, ktorý rozlišuje dva spôsoby sprístupňovania informácií. Prvým spôsobom je sprístupňovanie informácií na základe žiadosti žiadateľov. Druhým sxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxSI sa určujú tzv. povinné osoby, t.j. osoby, ktoré sú podľa tohto zákona povinné sprístupňovať informácie a sú nimi najmä štátne orgány, obce, vyššie úxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxických osôb v oblasti verejnej správy. Osobou povinnou sprístupňovať informácie je celá povinná osoba (celá inštitúcia ako právnická osoba), nie jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosť poskytovať informácie vyplývajúce zo zákona. Vedenie xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxy, zodpovednosť za prípadné porušovanie zákona nesie priamo on. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám totiž neupravuje žiadne správne delikty (pxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx
xxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx povinnosti uloženej právnickej osobe (teda aj povinnosti sprístupňovať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám) zodpovedá ten, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxganizačného predpisu (stanovy, štatút, organizačný poriadok). Môže ísť buď o vedúceho, alebo zamestnancov poverených plniť úlohy súvisiace so spríxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx príkaz (napr. vedúci, ktorý dal pokyn podriadenému zamestnancovi, aby nerešpektoval zákon).
Ak vedúci povinnej osoby (napr. starosta obce) žiadxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností zo zákona vyplývajúcich, za porušenie zákona povinnou osobou, a teda aj za priestupok je zodpovedný on.
Na spáchanie priestupku nie je pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxtup podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Jeho porušenie je teda prinajmenšom nedbanlivosťou. Aj keby poverený zamestnanec v skutočnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xpostavenie povereného zamestnanca povinnej osoby) to vedieť mal a mohol (pozri komentár k § 3 a k § 4 ods. 1 ZoP).
Sprístupňovanie informácií na žiadxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxé "ignorovanie" alebo nevydanie rozhodnutia o odvolaní v lehote podľa § 19 ods. 3 ZoSI. Niekedy býva nečinnosť zdôvodňovaná tým, že povinná osoba nebolx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxdá povinnej osobe vydať písomné rozhodnutie v prípade, že požadovanú informáciu nesprístupní čo i len sčasti. Ak povinná osoba v zákonom stanovenej lexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxosť. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxichádza k spáchaniu priestupku. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku potvrdil, že zákon o slobode informácií síce predpokladá vydanie fiktívneho rozhoxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx má právo, aby povinná osoba vydala písomné rozhodnutie obsahujúce odôvodnenie v zmysle § 47 SP. Nečinnosť povinnej osoby a vydanie fiktívneho rozhodnxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxe povinností týkajúcich sa povinného zverejňovania informácií vyplývajúcich z ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám (§ 5, § 5a, § 5b x x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxností týkajúcich sa vybavovania žiadostí o informácie a sprístupňovania informácií (napríklad aj povinností vyplývajúcich zo správneho poriadku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxejného činiteľa podľa § 326 TZ.
K odseku 2
Priestupky uvedené v § 42a ZoP prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS]; pozxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x x x xxxxx
Konanie o priestupku sa začína podaním návrhu postihnutej osoby (t.j. žiadateľa o informácie, ktorého právo bolo porušené) na prejednanie priestuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xriestupku vedel, pretože ide o tzv. návrhový priestupok, o ktorom okresný úrad ako správny orgán začína konanie iba na návrh a nie z vlastnej iniciatívy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x slobodnom prístupe k informáciám) dozvedel (pozri komentár k § 68 ZoP).
V návrhu na prejednanie priestupku musí byť uvedené, kto je postihnutou osoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxx xx presne identifikovať, ale stačí, ak uvedie, koho za páchateľa považuje. Môže označiť aj viac osôb, ktoré sú xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxk Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 2 S 157/07).
Žiadateľ o informácie má v konaní postavenie účastníka (pozri komentár k § 72 ZoP), čo znamená, že mx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxávanie na zvukový záznam. Právo účastníka priestupkového konania nahrávať ústne pojednávanie o priestupku (§ 74 ZoP) na zvukový záznam potvrdilo aj sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx xozhodnutiu o priestupku sa môže navrhovateľ do 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolať (pozri komentár k § 81 ZoP).
Za priestupok možno uložiť pokutx xx x xxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx že ide o návrhový delikt a špecifikom konania o návrhových deliktoch je skutočnosť, že správny orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x nich nebolo možné vykonať objasňovanie, ktoré je podrobne uvedené v § 58 až 60 ZoP. ... Pokiaľ zákon postihuje nečinnosť povinnej osoby ako priestupok, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prípade priestupkov spáchaných nečinnosťou. Takýto postup bude v rozpore s čl. 13 ods. 4 Ú SR a bezdôvodne a nezmyselne bude popreté právo na súdnu a inú xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ako povinné osoby určuje aj právnické osoby, v dôsledku čoho, podľa názoru súdu, je dostatočné na začatie konania o priestupku označenie právnickej osxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiadku alebo iných organizačných aktov označenej právnickej osoby, ktorá konkrétna fyzická osoba príkaz obmedzujúci informácie vydala alebo ktorá zx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xp. zn. 6 Sži 1/2010:
Pokiaľ žalovaný v odvolaní tvrdil, že v prípade prvostupňového rozhodnutia ide o rozhodnutie, ktoré je v súlade s § 18 ods. 3 ZoSI, kexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xúd prvého stupňa napadnutým rozsudkom takéto tvrdenie nespochybnil. Nezákonnosť postupu správneho orgánu prvého stupňa podľa záveru odvolacieho sxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí mal právo, aby správny orgán, pokiaľ jeho žiadosti nemienil vyhovieť, rozhodol rozhodnutím tak, ako to ustanovil zákonodarca v právnej norme § 18 odsx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxi nebolo vyhovené. Vzhľadom na to, že správny orgán v danom prípade takto nepostupoval, odňal žiadateľovi - žalobcovi, právo sa domáhať zákonom ustanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxx x x xxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx
Najvyšší súd SR sp. zn. 6 Sžo 77/2009:
Z obsahu predloženého administratívneho spisu vyplynulo, že 10. júla 2006 podal žalobca návrh na začatie konanix x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa zákona o slobode informácií, ktorou požiadal o kópiu žiadosti Obecného xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxl, že obec žiadané písomnosti nevlastní, pretože stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje, pričom však žalobca vychádzajúc z listu VSE z 20. júnx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutie 31. augusta 2006 č. A/2006/05367, ktorým podľa § 76 ods. 1 písm. a) ZoP zastavil konanie okrem iných aj o priestupku na úseku práva na prístux x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxineného J. starostu obce H., nenaplnilo znaky skutkovej podstaty priestupku podľa § 42a ZoP. Bývalý Krajský úrad v Košiciach, odbor všeobecnej vnútorxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxove a toto rozhodnutie potvrdil vychádzajúc aj zo "Stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k aplikácii § 42a ZoP" vydaného 26. septembra xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxku práva na prístup k informáciám, a to buď právoplatným rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu.
Vychádzajúc z takto zisteného skutkového stavu povxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxapĺňa znaky skutkovej podstaty priestupku podľa § 42 ods. 1 ZoP.
Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o trestný čin (§ 2 ods. 1 ZoP).
Skutková podstata priestupku na úseku práva na prístup k informáciám je zakotvená v § 42a ods. 1 ZoP, podľa ktorého priestuxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.
Podľa § 76 ods. 1 písm. a) ZoP spxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo súdu nebolo v priestupkovom konaní preukázané, že skutok, ktorý opísal v návrhu žalobca, a ktorý mal byť priestupkom obvineného starostu obce H. na úsxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x priestupku ukrátený na svojom subjektívnom práve na informácie, nakoľko mal možnosť zákonným spôsobom sa domáhať svojich práv v správnom konaní v zmyxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xe je nezákonné.
Najvyšší súd SR sp. zn. 2 xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xprávnom konaní. Preto sa na vybavenie žiadosti týkajúcej sa nahliadania do spisu nemôže vzťahovať aj režim zákona o slobodnom prístupe k informáciám, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxj žiadosti doslovne odvolávala na § 23 SP, na základe ktorého žiadala nahliadnuť do správneho spisu. Jej tvrdenie, že jej žiadosť kedy a kde môže do spisu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxvnej úprave vzťahujúcej sa na konanie o priestupkoch.
Nakoľko v danom prípade nešlo o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k inxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxdľa § 42a ods. 1 ZoP vedené proti JUDr. G. zastavil podľa § 76 ods. 1 písm. a) ZoP, pretože skutok nie je priestupkom.
Najvyšší súd SR sp. zn. 3 Sži 10/2009: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v sebe zahŕňa kumulatívne dva predpoklady, a to postavenie účastníka správneho konania a súčasne ukrátenie na právach napadnutým rozhodnutím, vydanxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xx x xxxxxní s § 68 ods. 1 ZoP. V priestupkovom konaní sa však rozhodovalo o obvinení z priestupku a uložení sankcie Ing. I. a týmto rozhodnutím nebol žalobca ukrátexx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani nespôsobuje zmenu jeho právneho postavenia. Podľa najvyššieho súdu žalobca nie je oprávnenou osobou na podanie žaloby, pretože rozhodnutím žaloxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx-Pr-2053/1-378-07-Ľ.H./V-17 z 15. októbra 2007, ktorým bol Ing. I. uznaný vinným zo spáchania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podľx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. PLz. ÚS 1/2012-11:
V uznesení ústavného súdu č. k. IV. ÚS 228/2011-9 z 2. júna 2011 išlo o prípad, keď sťažovatex xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxnec Ministerstva školstva SR tým, že xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutie obvodného úradu potvrdilo. Uznesením krajského súdu č. k. 4 S 156/2009-16 z 21. januára 2011 bolo konanie o žalobe sťažovateľa zastavené s xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo súdu potvrdené. V uznesení ústavného súdu č. k. IV. ÚS 242/2011-9 z 9. júna 2011 išlo o prípad, keď sťažovateľ podal návrh na prerokovanie priestupku nx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxydala ani príslušné zamietavé rozhodnutie. Rozhodnutím obvodného úradu bol páchateľ priestupku uznaný vinným a bola mu uložená pokuta. Ministerstvx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxlo byť zastavené. Rozsudkom krajského súdu č. k. 1 S 98/208-42 z 11. júna 2009 bola žaloba sťažovateľa zamietnutá s tým, že nie je na jej podanie aktívne lexxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx. zn. 3 Sži 10/2009 z 21. apríla 2010 bol rozsudok krajského súdu zrušený a konanie zastavené z tých istých dôvodov, aké uviedol krajský súd vo svojom rozxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxé.
.... Podľa názoru I. senátu ústavného súdu zoskupenie odvádzalo svoje právo podať žalobu o preskúmanie rozhodnutia ministerstva z § 81 ods. 4 ZoP, kxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxm sú oprávnení podať odvolanie (§ 81 ZoP). Citované ustanovenia nemožno vo vzťahu k právu podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom posxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxať preskúmania rozhodnutia ministerstva žalobou podľa piatej časti OSP, a to či rozhodnutím ministerstva bolo zoskupenie ukrátené na svojich právacxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxtavného súdu sa v tejto otázke v plnom rozsahu stotožňuje s názorom najvyššieho súdu, podľa ktorého rozhodnutie o priestupku sa týka iba osoby obvinenex x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxne argumenty, ktoré by boli spôsobilé spochybniť správnosť a ústavnosť záverov najvyššieho súdu.
[zrušené zákonom č. 570/2005 Z.z. s xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xčinnosťou od 1. januára 2006 zrušené zákonom č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti.
V súčasnosti upravujú priestupky a iné správne delikty (pozri xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxávne delikty podľa § 20a tohto zákona prejednáva okresný úrad v sídle kraja.
-
Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v z. n. p., ktorx x x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxávne delikty v § 32 a prejednáva ich okresný úrad príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo miesta trvalého pobytu fyzickej osoby oprávnenej na podxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxvovalo pôvodne priestupky na úseku ochrany a správy štátnych hraníc a bolo s účinnosťou od 1. decembra 1999 zrušené zákonom č. 298/1999 Z.z. o správe štxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx x x 9 s tým že oba delikty prejednáva okresný úrad.
Priestupky na úseku ochrany životného prostredia
KOMENTÁR
x xxxxxx x
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxganizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy. Ochrana životného pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu živxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xričom okrem toho platí aj celý rad predpisov Európskeho spoločenstva.
Zákon č. 17/1992 Zb. v § 29 stanovuje, že za porušenie povinností ustanovenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xrestná zodpovednosť ani zodpovednosť za škodu podľa všeobecných právnych predpisov.
Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostrxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xseku životného prostredia v súvislosti s jeho zložkami (pozri § 2 zákona č. 17/1992 Zb.) sú najmä zákon:
-
č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxx1 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže v z. n. p.,
-
č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v z. nx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, podpore a rozvoji verejného zdravia v z. n. p.,
x
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v z. n. p.,
-
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohosxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx
x
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xrílohu č. 1 a Prílohu č. 2 komentára).
Niektoré z týchto zákonov, resp. priestupky vyplývajúce z porušenia ich ustanovení, sú spomínané v komenxxxxxx x x xx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvotného prostredia je pomerne široká, bola prijatá určitá "zvyšková" skutková podstata práve v § 45 ZoP. Podľa nej sa priestupku dopustí ten, kto porušxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Zodpovednosť za priestupok podľa § 45 ZoP sa uplatní len vtedy, pokiaľ nie sú v osobitných zákonoch porušenia príslušných ustanovení formulované xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxodpornú) povahu, kým skutkové podstaty v osobitných zákonoch majú charakter špeciálnej úpravy, ktorá má prednosť pred úpravou v zákone o priestupkocxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx x x x x xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxacero trestných činov proti životnému prostrediu, a to aj nedbanlivostných, napr. ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 x x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxíchov podľa § 305 TZ, porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306 TZ, šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín podľa § 307 a § 308 TZ, únik organizmxx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP a výnos z pokút plynie do štátneho rozpočtu.
Ak ide o priesxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxia o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (pozri § 88 ZoP), čo znamená, že zabezpečuje aj vymáhanie nezaplatených pokút.
Ak sa tieto prxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xx príslušníci obecnej polície. Priestupky môžu v blokovom konaní podľa § 86 písm. e) ZoP prejednávať aj orgány štátneho dozoru vo veciach životného proxxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxlušná, je v zmysle § 56 ods. 1 ZoP povinná oznámiť to príslušnému správnemu orgánu (pozri vzor č. 4 - Oznámenie priestupku alebo iného správneho deliktu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxstnom konaní (pozri vzor č. 8 - Odovzdanie veci príslušnému orgánu - § 10 ZoP, správny delikt alebo trestný čin, alternatíva C). Orgány činné v trestnom kxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxotnom prostredí v z. n. p.;
zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v z. n. p.;
zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže v z. n. p.;
zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmenxxxxxxx xxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxzvoji verejného zdravia v z. n. p.;
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p.;
zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.;
zákon č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxh v z. n. p.;
zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v z. n. p.;
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdneho výkonu verejnej správy. Existuje však značný počet zákonov (t.j. všeobecne záväzných právnych predpisov), ktoré stanovujú ďalšie povinnostix xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx skutkovou podstatou, kedy priestupkom proti poriadku v správe je práve porušenie týchto povinností. Ak je však porušenie povinností priestupkom podxx x xx xx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záväzných právnych predpisoch, môže ísť aj o porušenie povinností stanovených "všeobecne záväznými vyhláškami miestnych orgánov štátnej správy". xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vo Vestníku vlády SR a nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia;
účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší dex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vyhlásenia. Vyhláška odo dňa jej vyhlásenia musí byť každému prístupná na nazretie na orgáne, ktorý ju vydal. Vydávanie vyhlášok upravujú okrem zákonx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxznú časť programu odpadového hospodárstva kraja na obdobie ustanovené v programe odpadového hospodárstva SR.
- Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xárodného parku a jeho ochranného pásma; upraví v ňom najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xody vhodné pre život a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb, a uložiť opatrenia.
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí predpoklaxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxť všeobecne záväzné nariadenia. Okrem toho podľa čl. 71 ods. 2 Ú SR môže obec a vyšší územný celok pri výkone štátnej správy vydávať v rámci svojej územnex xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon. Týmto zákonom v prípade obcí je zákon o obecnom zriadení, ktorý v § 4 upravuje tzv. samosprávnu pôsobnosx xxxx x x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnovený obsah úloh, ktoré je obec povinná zabezpečovať. Výpočet samosprávnej pôsobnosti obce je zakotvený demonštratívnym spôsobom, sú uvedené len nxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx, § 12 zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a ďalšie).
Prenesený výkon štátnej správy upravuje § 5 ods. 1 ZObec, z ktorého vyplýva, žx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxožňuje, aby štát obci uložil povinnosť zabezpečovať aj úlohy štátnej správy. V takom prípade obec vystupuje ako vykonávateľ miestnej štátnej správy. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx veciach miestnej štátnej správy, koná v mene štátu, v záujme štátu a na jeho zodpovednosť. Prenesenie výkonu štátnej správy na obce sa v praxi môže realixxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxníctvom osobitných zákonov vymedzujúcich ich právomoc. Skutočnosť, že úlohy, ktoré obec plní, sú úlohami miestnej štátnej správy, by mala vyplývať vxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxdľa osobitného zákona plniť, nebolo v mnohých zákonoch jednoznačne určené, novela zákona o obecnom zriadení (zákonom č. 453/2001 Z.z.) s účinnosťou ox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Podľa tohto pravidla platí, že ak v nejakom zákone je upravená pôsobnosť obce, tak ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce okrem prípadu, ak daný zákon xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxá kompetencia (pôsobnosť) obce je preneseným výkonom štátnej správy, tak skutočne ide o prenesený výkon štátnej správy. Ak sa však v zákone uvádza len pxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxrávnená vydávať všeobecne záväzné právne predpisy - všeobecne záväzné nariadenia v § 6 ZObec. VZN sú právne predpisy externej povahy - obsahujú všeobexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxu, pretože právomoc obce sa uplatňuje len na jej území. VZN vydáva obec a uznáša sa na ňom obecné zastupiteľstvo [§ 11 ods. 4 písm. g) ZObec].
Z § 6 ZObec xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx
x
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvy (§ 6 ods. 2 ZObec).
Príkladom VZN vo veciach samosprávy (§ 4 ods. 3 ZObec) je úprava napr. oblasti podrobností o organizácii miestneho referendxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xa jeho vydanie nepotrebuje špeciálne zákonné splnomocnenie (príkaz zákonodarcu vydať takýto všeobecne záväzný právny predpis). Svoje právo na normxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxej sú to VZN, ktoré tiež patria do výkonu samosprávy, ale ich vydanie ustanovuje zákon. V týchto prípadoch ide akoby o "vykonávací predpis", pričom VZN mxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx (§ 3, § 6 ZPes), zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (§ 18 ods. 2) a pod.
Pre obe skupiny VZN vydávaných na plnenie úloh samosprávy platí zásada, že nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxásené spôsobom ustanoveným zákonom. To znamená, že obec pri vydávaní VZN nie je viazaná právnymi predpismi nižšej právnej sily než je zákon (napr. vyhlxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, ktorý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxná, len ak uskutočňuje prenesený výkon štátnej správy, a len vtedy, ak osobitný zákon prikáže obciam vydať v rámci preneseného výkonu štátnej správy VZxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxatí nielen to, že ich možno vydať len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, ale VZN nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému predpisu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vydanie VZN vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, sú zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (§ 39 ods. 6), vodný zákon (§ 63 ods. 4), zákon o ovzduší xx xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxu v správe.)
Schválené VZN sa musí vyhlásiť a vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnásxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxé na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti VZN. Vyvesenie VZN na úradxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxade obce, ktorá ich vydala a zverejňujú sa aj na internetovej adrese obce, ak ju má obec zriadenú; mestá sú povinné mať svoje VZN zverejnené aj na svojej wexxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxx2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p. Samosprávny kraj vydáva VZN jednak vo veciach územnej samospxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx obcí. Okrem toho samosprávny kraj zasiela bezodkladne a bezodplatne jeden výtlačok VZN každej obci na svojom území. Obec zabezpečí, aby VZN bolo prístxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xo či už v štátnej správe alebo v samospráve, resp. riadny výkon verejnej správy (pozri aj komentár k § 1 ZoP). Druhovým objektom je potom záujem na dodržiaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxnie, objektom skutkovej podstaty priestupku podľa § 48 ZoP je verejný poriadok, čo nie je to isté ako poriadok v správe (pozri komentár k § 47 a § 48 ZoP). xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxu úpravou, keďže "poriadok v správe" je širší pojem ako "verejný poriadok".
Porušenie povinností fyzickou osobou, stanovených v osobitných zákonxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podľa § 46 ZoP. Ustanovenie § 46 sa však s ohľadom na § 2 ods. 1 ZoP nepoužije, ak je porušenie týchto povinností kvalifikované ako správny delikt.
Príkxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxa § 30 aj v prípade fyzických osôb. V prípade porušenia týchto povinností (stanovených zákonom o ovzduší) sa skutková podstata priestupku podľa § 46 Zox xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx ZObec, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 6 638 eur. Pokuta je príjmom obce. Podobne aj podľa § 18 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch môže saxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvneho kraja. Na prejednanie správnych deliktov sa nevzťahuje zákon o priestupkoch, ale procesne sa použije správny poriadok.
Osobitnú úpravu (vo xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x. n. p. Podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona č. 442/2002 Z.z. priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí ten, kto porušil VZN xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxkomto prípade platí, že skutková podstata podľa osobitného zákona má prednosť pred úpravou v zákone o priestupkoch a na porušenie spomínaných VZN sa nexxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvneho predpisu, VZN obce (samosprávneho kraja) alebo vyhlášky miestneho orgánu štátnej správy vyplýva nejaká povinnosť. Na spáchanie priestupku poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxstupkoch prejednávajú okresné úrady [§ 52 ods. 1 ZoP v nadväznosti na § 9 ZoOMŠS], miestne príslušné podľa § 55 ods. 1 a 2 ZoP. Výnos pokút v takom prípade xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxnávanej obcou (§ 13 ods. 3 prvá veta ZoP). Okresný úrad zároveň vykonáva aj rozhodnutia o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (pozri aj koxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
-
orgány Policajného zboru, najmä poriadková polícia [§ 86 písm. a) ZoP],
-
orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce [§ 86 písm. cx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrganizácie alebo podnikateľa v ich priestoroch alebo na ich pracoviskách,
-
obce vrátane obecnej polície [§ 86 písm. b) ZoP] a tiež priestupky poruxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxok v blokovom konaní, tak dokončí objasňovanie priestupku a podľa § 60 ods. 3 písm. d) ZoP predloží správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx50 eur).
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 19/97:
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxenej miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu územnej samosprávy. Normotvornú právomoc môže uplatňovať xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxiera, sa zaručujú základné práva a slobody oprávnených osôb. Majetok, ktorý je predmetom ochrany zaručene podľa čl. 20 Ú SR, zahŕňa nielen veci, ale aj pxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xR.
3. Ústavou SR vytvorená ochrana práva na súkromie sa vnútorne diferencuje. Jednotlivými ustanoveniami sa zaručuje ochrana súkromia v rôznych žixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxmie späté s telesnou integritou a materiálnymi hodnotami súkromnej povahy. Ochrana nemateriálnych hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje podľa čl. 19 oxxx x x xxx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxvný súd SR rozhodol, že VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1996 z 28. marca 1996 o chove zvierat na území hlavného mesta SR Bratislavy nie je v súlade s člx x xxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x x xx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xx x xxx xx xxxx x x xxx x x xxx xxx x x x xxxx x x x xxxxx xxx xx a § 6 ods. 1 ZObec, ani s § xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxho súdu SR sp. zn. II. ÚS 7/1999; Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 16/1999; Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 53/00; Nález Ústavného súdu SR sp. zn. Ixxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa. Súčasťou takto poskytnutej záruky nie je ochrana podnikateľa pred vstupom konkurenta do zvolenej hospodárskej činnosti ani záruka, že podnikateľ xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xprávania sa na trhu pre všetkých účastníkov hospodárskej súťaže. Vstup na trh je súčasťou ústavou zaručeného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x x xx xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxe je prijímanie VZN obmedzujúceho právo podnikať. Právo podnikať sa podľa Ústavy SR zaručuje so sprísnenou ochranou, pretože ústavodarca dovolil ibx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxto č. 6/1994 zo 6. septembra 1994 v znení VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 1/1995 zo 14. februára 1995 o vydávaní záväzného stanoviska k začaxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx x súlade s čl. 2 ods. 3, s čl. 13 ods. 1 a 2, s čl. 35 ods. 1 a 2 a čl. 68 Ú SR, s § 4 ods. 1 a 3 písm. d) a § 6 ods. 1 ZObec.
Poznámka: k VZN o usmerňovaní podnikateľskxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xx