Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (1)

357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite - komentár

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Úvodné ustanovenia
Z dôvodovej správy
Ustanovenie paragrafu uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xredmetné ustanovenie vymedzuje, že na kontrolu a audit podľa osobitných predpisov sa zákon nevzťahuje z dôvodu zabezpečenia jednoznačného vymedzenxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxikla pre SR povinnosť prevziať základné princípy verejnej vnútornej finančnej kontroly a zakomponovať ich do kontrolného prostredia SR. Európska koxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrópska komisia vypracovala za účelom poskytnutia štruktúrovaného modelu vnútornej kontroly s cieľom napomôcť národným vládam v zmene nastavenia prxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkladný rámec zavedenia verejnej vnútornej finančnej kontroly pod názvom "Welcome to the World of PIFC".
Z tohto dôvodu v roku 2001 bol prijatý zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxejším predstaviteľom bola kontrola štyroch očí, teda predbežná finančná kontrola a po novele zákona v roku 2014 vnútorná administratívna kontrola.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky ešte v predvstupovom období organizáciu SIGMA [Support for Improvement in Governance and Management - Program na podporu zlepšenia verejnej sxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxečila nezávislú previerku v oblasti vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe v SR zo strany externých expertov. Zámerom bolo poskytnúť MF SR a Exxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnčnej kontroly vo verejnej správe v súlade s medzinárodnými štandardmi a postupmi dobrej praktickej realizácie európskych krajín. Toto preverenie pxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxiek vyžadovaných pred vstupom do Európskej únie.
Rešpektujúc požiadavky Európskej komisie, ako aj odporúčania z nezávislého overenia nastavenix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxchováva princípy verejnej vnútornej finančnej kontroly a aj na základe skúseností z iných členských krajín sa snaží posilniť postavenie vnútornému axxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxej vnútornej finančnej kontroly, tento zákon dáva orgánu verejnej správy do rúk nástroje vo forme základnej finančnej kontroly, administratívnej fixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xfektívnosť, účinnosť a účelnosť finančných operácií.
Z dôvodovej správy
V tomto ustanovení je upravená terminológia, potrebná pre roxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxí v rámci svojej pôsobnosti vytvoriť a dodržiavať s cieľom realizovať finančné operácie hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Finančná kontrolx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xedúci orgánu verejnej správy), aby mohol efektívne riadiť a dosahovať všetky stanovené úlohy a ciele orgánu verejnej správy. Z uvedeného dôvodu sa finxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnej správy danou operáciou dosiahnuť a tiež, či je tento spôsob vykonania finančnej operácie efektívny, či na danú finančnú operáciu má orgán verejnej xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx obstaral v požadovanej kvalite za najlepšiu cenu v čase realizácie finančnej operácie. Aj zálohová platba, ktorú orgán verejnej správy poskytuje a nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ale musí sa vykonávať až do posledného momentu dosiahnutia stanovených cieľov alebo udržateľnosti nejakej finančnej operácie alebo jej časti. Napríxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx x xxxxxxx, ak uplynú všetky podmienky poskytnutia verejných financií a po celý čas orgán verejnej správy by mal vykonávať finančnú kontrolu. Buď ju vykonáva od sxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xykonávaný verejnou správou zabezpečuje nezávislý pohľad na činnosť orgánu verejnej xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxi svojho rozpočtu vrátane osôb, ktorým boli verejné financie z jeho rozpočtu poskytnuté a jeho podriadených organizácií a vládny audit, ktorý má v kompxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx verejné financie.
Finančnou operáciou alebo jej časťou sa na účely tohto zákona považuje príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií rxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxebehu, až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov alebo splnenia udržateľnosti finančnej operácie alebo jej časti. Finančná operácia sa x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xo vstupe do záväzku teda finančnú kontrolu je potrebné vykonávať počas celej doby trvania finančnej operácie až do naplnenia všetkých podmienok, za ktxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx definovaných podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy považujú aj finančné prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúvx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxizmu alebo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
Postup vykonávania administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xsoba a jednotné označenie pre subjekt oprávnený vykonávať administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit ako oprávnená xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxorým bola napr. poskytnutá dotácia alebo nenávratný finančný príspevok, musia pri nakladaní s verejnými prostriedkami zachovávať princíp hospodárxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenu. Zamestnanec overujúci pri základnej finančnej kontrole hospodárnosť finančnej operácie musí posúdiť, či množstvo tovaru alebo rozsah služiex xxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxiahnuť zamýšľaný účel finančnej operácie. Napríklad, ak je cieľom finančnej operácie vyškoliť určitý počet zamestnancov a na vyškolenie sú potrebné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxsiac pred ukončením vzdelávacích aktivít a podobne.
KOMENTÁR
Každý orgán verejnej správy musí zriadiť, zachovávať a rozvíjať finančné riadeniex xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxteru orgánu verejnej xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx postupy súvisiace s finančným riadením sa týkajú riadenia rizík, plánovania, rozpočtovania, použitia, poskytnutia, účtovania a výkazníctva verejxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxtívne zabezpečiť hlavný cieľ finančného riadenia - hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií.
Finančná kontrola je nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx to súhrn činností, ktoré vykonávajú zamestnanci orgánu verejnej správy. Finančná kontrola sa delí na základnú finančnú kontrolu, administratívnu fxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xomentu ich konečného vysporiadania, zaúčtovania, alebo dosiahnutia cieľov. V praxi to znamená, že prostredníctvom finančnej kontroly sa finančné oxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxstatok verejných financií, zároveň sa overuje, či pripravovaná finančná operácia je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, či jej realizáxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platieb alebo kontrola žiadostí o platbu pri dotáciách alebo pri nenávratných finančných príspevkoch pri prostriedkoch EÚ alebo prostriedkoch poskxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtkých cieľov, respektíve udržaním výsledkov. Napríklad, ak zmluva, na základe ktorej sa finančná operácia realizovala, určuje, že výsledky finančnxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že jej výsledky musia byť využívané ešte 5 rokov od jej financovania, tak daná finančná operácia je ukončená až uplynutím tejto podmienky a podobne.
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé štandardy, ktorými sú hlavne pri vnútornom audite Medzinárodné štandardy pre profesionálnu prax vnútorného auditu. Nie je však vylúčené, aby vnútoxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxy, napríklad Medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI) a vykonávacie smernice pre kontrolné štandardy (INTOSAI), Medzináxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx definujú, že sú to činnosti nezávislé, objektívne, overovacie, hodnotiace, uisťovacie a konzultačné, vyplývajú práve z ustanovení medzinárodne uzxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxnčné operácie, o ktorých pojednáva tento zákon, sa delia na časti, pričom začiatok finančnej operácie je už v štádiu realizácie prvotných krokov týkajxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xákone je zrejmé, že nejde len o operácie, ktoré sa bezprostredne týkajú vyplatenia financií, vzhľadom na to, že finančnou operáciou alebo jej časťou je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xlebo jej časť môže byť realizovaná hotovostne aj bezhotovostne. Z uvedeného vyplýva, že príjmom verejných financií je napríklad príjem do pokladnicex xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo nenávratného finančného príspevku, jednoducho výdaj verejných financií inému subjektu s určitým účelom a cieľom tak, aby verejné financie boli posxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxd na nákup zariadenia, výplatu miezd zamestnancom a podobne. Zároveň zákon ustanovuje, že za finančnú operáciu sa považuje aj právny úkon alebo iný úkox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvanie rozhodnutí v správnom konaní, uzatváranie zmlúv a podobne. Za iný úkon majetkovej povahy je považované napríklad naskladnenie tovarov, výdaj txxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxlivé fázy realizácie finančnej operácie, napríklad jej príprava je časť finančnej operácie, vyplatenie zálohy je ďalšia časť finančnej operácie, náxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx refundácia, je iná časť finančnej operácie.
V predchádzajúcej právnej úprave, t.j. v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužíva aj zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pojem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxznych zákonoch zavedený do nového zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite pojem verejné financie na účely tohto nového zákona. Jeho definxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxstriedky:
-
Podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy s odkazom na § 2 ods. 1 písm. a), e), f) a § 35a cit. xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby verejnej správy, prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii nazývané verejné prostriedky v zákone x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xú finančné prostriedky poskytnuté SR z rozpočtu EÚ, ktoré sa v SR poskytujú prostredníctvom certifikačného orgánu alebo Ministerstva pôdohospodársxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvidlách verejnej správy sa precizuje, že za verejné prostriedky sa považujú aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje subjekt verejnej správy právnxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxaničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná. Ide najmä o finančné prostriedky Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Nóxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxnčné prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov EÚ určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov EÚ. Ide najmä o programy EÚ cezhrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxREG IV C a podobne.
-
Verejnými financiami sú aj vlastné finančné prostriedky právnickej osoby alebo fyzickej osoby určené na financovanie spoločxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxy vyžadujú podieľať sa vlastnými finančnými prostriedkami a tie musia rovnako podliehať kontrole alebo auditu. Napríklad, faktúra v hodnote 100 eur, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxlnenie podmienok na vyplatenie 85% bolo iných, ako na vyplatenie 15% spolufinancovania. Aj prípadná nezrovnalosť je evidovaná v hodnote 100 eur. Zároxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxmáhajú, ale faktúra bola overená v 100% -tnej hodnote. Preto sa na účely zákona č. 357/2015 Z.z. a definovania oprávnení verejnými financiami považuje xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxojov.
Pojem "orgán verejnej správy" na účely tohto zákona, podobne ako pri definícii verejných financií, odkazuje na subjekt verejnej správy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxejnej správy navyše určuje, že orgánom verejnej správy je aj právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie.
Subjektom vexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxeho poistenia a fondoch zdravotného poistenia. Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je zverejnený na webovom sídle Štatistického úraxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx riadiť zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy; rovnako je považovaná za orgán verejnej správy podľa zákona č. 357/2015 Z.z. a musí plniť vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx základnú finančnú kontrolu a podobne).
Pojmom "oprávnená osoba" tento zákon zaviedol jednotné pomenovanie pre orgán verejnej správy, ak vykonávx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxd vládneho auditu a inú právnickú osobu, ak vykonávajú vládny audit, nakoľko zákon neskôr upravuje jednotne základné pravidlá finančnej kontroly a auxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit.
Keďžx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo pojem sa často používa napríklad pri udeľovaní pokút podľa § 28 zákona č. 357/2015 Z.z., kedy iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z.zx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xe dôležité vnímať tieto rozdiely a v praxi ich tak aj používať. Podľa zákona č. 502/2001 Z.z. boli auditujúcim orgánom ministerstvo financií, správa fxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí a Úrad vládneho auditu.
Overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti je základom finančnej kontroly. Pre SR povinnosť overovxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. "3e" preložené z angličtiny economy - hospodárnosť, efficiency - efektívnosť, effectivenes - činnosť. Princíp účelnosti je štvrtý princíp, ktorý mxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxšenie všetkých princípov je podľa § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy porušením finančnej disciplíny.
Súčasťou zákona čx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelnosti od 1. januára 2016 bude môcť byť uložený odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny. V praxi to znamená, že za porušenie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxfinovanej v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Porušením princípu hospodárnosti sa myslí vynaloženie verejných financxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxejných financií v správnom čase je situácia, ktorá zabezpečí správne vynaloženie verejných financií z časového hľadiska. Príkladom nesprávneho pouxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxancov, oprávnenými nákladmi projektu okrem nákladov na lektora je aj zakúpenie didaktických pomôcok k takémuto školeniu. Nesprávny čas vynaloženia xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by boli vyškolení skoro všetci zamestnanci bez použitia týchto novo obstaraných didaktických pomôcok. Nákup didaktických pomôcok len za účelom, že v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xôsledkom bolo použitie verejných financií v nesprávny čas. Alebo ďalším príkladom nesprávneho času vynaloženia verejných financií môže byť nakúpenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xle mal by ich zabalené na sklade a nezaradené do používania.
Vynaloženie verejných financií vo vhodnom množstve a kvalite, za najlepšiu cenu, nemusx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx výhodná ponuka a nie iba najnižšia cena. Preto v definícii hospodárnosti je použitý pojem najlepšia cena, nie najnižšia cena.
Efektívnosť je najvýxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ak by finančná operácia bola nehospodárna z dôvodu neúmerne navýšenej ceny, zároveň môže byť považovaná aj za neefektívnu, nakoľko by nebol dodržaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxh orgánu verejnej správy by nemalo byť predražené, teda orgán verejnej správy by mal napĺňať svoje ciele a úlohy čo efektívnejšie. Teda za čo najmenej poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxných cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie. Tento princíp predstavuje úlohu orgánu verejnej správy sledoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pokiaľ boli stanovené ciele naplnené. Takýmto naplnením cieľov finančnej operácie je napríklad podpora zamestnávateľa, ak zamestná dlhodobo nezamxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxe takéhoto pracovného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxa aj dlhšie obdobie.
Platí pravidlo, že pokiaľ neboli porušené princípy a postupy nastavené v zákone o verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia, je spochybnená aj hospodárnosť, efektívnosť alebo účinnosť danej finančnej operácie, záleží však od konkrétneho nedostatku zisteného vo verejnxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxnancie použili na ten účel, na ktorý sa mali použiť. Účelnosť súvisí so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a s celým rozpočtovým procesoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxh motorových vozidiel.
Pôsobnosť ministerstva financií
Z dôvodovej správy
Ustanovenie vymedzuje pôsobnosť MF SR, ktoré s prihliadnxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xystém verejnej vnútornej kontroly v SR. Systémom verejnej vnútornej kontroly na základe predvstupových požiadaviek v rámci EÚ sa myslí kontrolný sysxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtitútu vnútorného auditu v rámci správcov kapitol štátneho rozpočtu, zavedením finančného riadenia a kontroly štyroch očí v podobe predbežnej finanxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx x nadväznosti na kompetencie pridelené ministerstvu v zákone č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxného auditu a vládneho auditu a podľa § 7 ods. 2 zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblasti podľa § 7 ods. 1, ktorý ustanovuje oblasť finančnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xšeobecne záväzné právne predpisy a usmerňuje ostatné orgány verejnej správy v oblasti finančnej kontroly a auditu a podobne.
Plnenie úloh centrálxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxlatívnym prostredím SR, respektíve využívať získané informácie od iných členských štátov s cieľom zjednocovať kontrolné prostredie a zapracovávať xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxstaveného legislatívneho prostredia v SR.
Všetky tieto úlohy MF SR, ako centrálnej harmonizačnej jednotky, sú obsiahnuté v postavení a legislatíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxnenia riadenia a koordinácie činnosti bývalých správ finančnej kontroly, ktoré sa zrušujú týmto ustanovením, sa upravuje zriadenie a pôsobnosť Úradx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxneho auditu s predchádzajúcim písomným súhlasom MF SR môže zriaďovať pracoviská. Na čele úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister finaxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxov na základe doterajších praktických poznatkov koordinácie a výkonu vládnych auditov so správami finančnej kontroly, ktoré boli dosiaľ zriadené lex x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správy finančnej kontroly (SFK), ktoré mali svoje organizačné usporiadanie nastavené v rámci jednotlivých krajov - SFK BA v rámci Západoslovenského xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx auditu s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom vo Zvolene, z dôvodu efektívnejšieho fungovania a nastavenia práce rozpočtovej organizácie MF SR. Komxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxnosti, ktorá je v súčasnosti celoslovenská a na umožnenie vykonávať vládny audit Úradu vládneho auditu u orgánoch verejnej správy, ktorými sú aj správxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnovený v § 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Takéto nastavenie zefektívni výkon vládneho auditu vzhľadom na lepšie využitie personxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj kontroly, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je finančné riadenie, za ktoré zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy. Jedným z hlavných prexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtrolného procesu. Úlohou štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy v oblasti riadenia je rozvíjať systém finančného riadenia a operatívne odstraňxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxité opatrenia.
KOMENTÁR
Finančné riadenie je súbor aktivít, ktoré sa zaoberajú plánovaním, organizovaním, riadením a kontrolou verejných finaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xrgán verejnej správy nastavil s cieľom predchádzať vzniku rizík. V praxi by mal orgán verejnej správy vytvoriť súbor rizík, ktoré vychádzajú z každodexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxvidelnej báze aktualizovať a prehodnocovať s cieľom vyhodnotiť, či boli prijaté opatrenia na elimináciu existujúcich rizík efektívne, prípadne idexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrenevery verejných financií. Prijatým opatrením na predchádzanie takémuto riziku môže byť nastavenie hmotnej zodpovednosti v pracovných zmluvách xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx príkladom riadenia rizík na útvare, ktorý vykonáva finančnú kontrolu na mieste, môže byť vznik rizika pri ich práci, že nedostatočne overia súlad finaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxiu tohto rizika môže byť pri novoprijatých zamestnancoch nastavenie obdobia, kedy kontrolór bude zaučovaný skúsenejším kolegom alebo zabezpečenie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxbne.
Ďalšími prvkami finančného riadenia je povinnosť orgánu verejnej správy zabezpečiť hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finaxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx správy napríklad nedodržal hospodárnosť finančnej operácie alebo jej časti, možno mu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. uložiť pokutu do výšky 1xx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x x x ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxná operácia alebo jej časť nie je v súlade s osobitným predpisom, napríklad so zákonom o verejnom obstarávaní, orgán verejnej správy nemôže danú finančxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxi poskytovaní a použití také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami, znamená, žx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinného, účelného hospodárenia s týmito verejnými financiami aj pre ostatné orgány, ktorým tieto verejné financie poskytuje. Pri použití verejnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxrnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných financií (prípadne podmienku hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxta do 100 000 eur.
Finančná kontrola
Z dôvodovej správy
Finančná kontrola sa vykonáva ako základná finančná kontrola, administratívxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu verejnej správy vykonávať aj ako finančná kontrola na mieste. Orgánom verejnej správy sa ukladá povinnosť vykonávať finančnú kontrolu, za ktorej xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxnie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich častí.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xinančná kontrola by mala byť nástrojom na dosahovanie cieľov a pomôcť zabrániť výskytu nedostatočnej efektívnosti orgánu verejnej správy alebo vznixx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnistratívna kontrola, administratívna kontrola kontrolovanej osoby a kontrola na mieste. Ďalej finančnú kontrolu delí na priebežnú a následnú finaxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ako vnútorná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alebo ich časti tak, ako je tomu aj v súčasnosti. Vykonanie základnej finančnej kontroly je obligatórne aj v prípade, keď orgán verejnej správy vykonávx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpov kontrol bude vykonávanie finančnej kontroly v praxi zjednodušené a zefektívnené, keďže zákon upravuje len tri typy kontrol.
Rozsah overovanix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx súvisia s verejným obstarávaním, vykonávanie niektorých finančných operácií je upravené vo vnútorných riadiacich aktoch, iné finančné operácie súxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxežitosti, ktoré Obchodný zákonník pre určitý typ zmluvy vyžaduje. V takomto prípade sa teda finančnou kontrolou overí súlad finančnej operácie s objexxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxiaľ poskytovanie prostriedkov na určitý účel (pracovná cesta) nie je upravené vnútorným predpisom orgánu verejnej správy, nie je dôvod základnou finxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxcesom verejného obstarávania podľa osobitného predpisu, nie je potrebné overovať súlad s § 6 ods. 4 písm. b).
Predbežná finančná kontrola vykonávaxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxaná ako kontrola na mieste sa bude vykonávať v režime finančnej kontroly na mieste podľa zákona. Uplatňuje sa princíp, že ten, kto verejné financie poskxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe finančnej kontroly na mieste alebo, ak štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu bude chcieť danú finančnú operáciu posúdiť nezávisle, mxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxch verejnej správy, ktorým je správca kapitoly štátneho rozpočtu. Orgány verejnej správy, ktoré ani v súčasnosti nemali kompetenciu vykonávať vnútoxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx xovinnosti orgánu verejnej správy vytvárať, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého je potrebné dať štatutárnemu orgánu orgánu verexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxeste, bez podmienky vytvárať na túto možnosť nezávislý a osobitný útvar. Celý proces finančnej kontroly je možné vykonávať aj elektronicky v súlade s oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnov, pokutovanie podľa zákona za nevykonanie alebo nesprávne vykonanie finančnej kontroly a podobne) a aby vykonanie finančnej kontroly elektronicxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Finančná kontrola je takzvaná prvostupňová kontrola orgánu verejnej správy na riadiacej úrovni. Je to jeden z nástrojov správneho finančného riadenxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste.
Finančná kontrola je nástroj orgánu verejnej správy, ktorým môže efektívne predchádzax xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdzať podvodom a podobne.
Ciele finančnej kontroly uvedené v zákone predstavujú základný rámec toho, čo má orgán verejnej správy dosiahnuť vykonávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí je základ správneho finančného riadenia, preto je to jeden z hlavných cieľov finančnej kontroly. S prepojením na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. sa fxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxti a účelnosti nie je potrebné finančnou kontrolu overovať, pretože tieto sú uvedené len v cieľoch finančnej kontroly a neuvádzajú sa už priamo v texte § x xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi finančnej kontroly podľa § 6 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. a podľa povahy každxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xperácie finančnou kontrolu vždy overovať dodržiavanie:
-
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti alebo
-
osobitných predpisov xxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnovením v rámci vykonávania finančnej kontroly, lebo povinnosť overovať súlad finančnej operácie s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. sa vyskytuje pri xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxiami § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. Nedodržanie tejto podmienky môže byť podľa § 28 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. pokutované do výšky 100 000 eur.
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kedy orgán verejnej správy musel vyjadrovať súlad finančnej operácie napríklad s rozpočtom alebo s uzatvorenými zmluvami a podobne. V platnej právnxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxgánu verejnej správy, avšak s tým rozdielom, že vo vyjadrení pri vykonávaní základnej finančnej kontroly orgán verejnej správy uvedie, či je alebo nie xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxnaná.
Uvádzacia veta § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. určuje, že orgán verejnej správy overuje súlad finančnej operácie podľa jej povahy, t.j. ovexxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxovať vždy súlad so všetkými písmenami § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., ale iba s tými, ktoré sú relevantné pre danú finančnú operáciu alebo jej časť. Napxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx tvrdiť, že súlad finančnej operácie sa vždy vyjadruje so všetkými písmenami, nakoľko z logického nastavenia jednotlivých ustanovení nie je možné vždx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxnčnú operáciu vzťahujú.
Napríklad, orgán verejnej správy, ktorým je obec, chce nakúpiť kancelárske potreby v hodnote do 500 eur. Obec, ako orgán vexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvy,
-
§ 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z. - s osobitnými predpismi, napríklad so zákonom o účtovníctve,
-
§ 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 357/2xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnávkou, teda s uzatvorenou zmluvou),
-
§ 6 ods. 4 písm. f) zákona č. 357/2015 Z.z. - s vnútornými predpismi, ak obstarávanie kancelárskych xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxčtovú organizáciu, neoveruje súlad finančnej operácie ani s § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 357/2015 Z.z., lebo pri tejto finančnej operácii neboli vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Rozpočtom orgánu verejnej správy sa myslí schválený rozpočet orgánu verejnej správy na príslušný kalendárny rok. Dôvodom overovania súladu finančnxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnčných prostriedkov.
Pri orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, navyše okrem overenia súladu finančnej operácie so scxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx iba v prípade, ak ide o finančnú operáciu týkajúcu sa verejného obstarávania. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa rozpočex xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtarávania, kedy orgán verejnej správy plánuje vstúpiť do záväzku v jednom roku, ale verejné obstarávanie je realizované napríklad dva roky a viac, tak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxrávy nevstupoval do takých záväzkov, na ktorých realizáciu nebude mať v budúcnosti dostatok verejných financií.
Overenie súladu finančnej operáxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je dôležité z hľadiska zabezpečenia splnenia všetkých podmienok, ktoré určujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy SR alebo právne záväzné axxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxných orgánom verejnej správy alebo v rozhodnutiach vydaných podľa osobitných predpisov, preto je dôležité overovať súlad finančnej operácie alebo jx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxklad obehu účtovných dokladov alebo finančného riadenia, ktoré musia byť pri realizácii finančnej operácie alebo jej časti dodržané.
Iné podmienxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxého finančného príspevku, operačné programy pri prostriedkoch EÚ alebo ďalšia riadiaca dokumentácia, napríklad systém riadenia alebo systém finanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xeď sa finančná operácia alebo jej časť overuje administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste. Finančná operácia alebo jex xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxsti. Základná finančná kontrola je ustanovenie, ktoré zabezpečuje prostredníctvom tzv. kontroly štyroch očí, aby sa predchádzalo vzniku nedostatkxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy, z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec (uplatnenie princípu kontroly štyroch očí).
Doxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xlužobnú cestu, faktúra, žiadosť o dotáciu, žiadosť o platbu a podobne, ale aj doklad, ktorý je len prílohou dokladu, ktorým je finančná operácia deklarxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxázok súvisiacich s kontrolou príslušnej finančnej operácie, na ktorom sa vyjadria všetky náležitosti podľa zákona potvrdzujúce vykonanie základnex xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnej finančnej kontroly využije.
Predchádzajúca právna úprava neriešila problém výkonu predbežnej finančnej kontroly v prípadoch, ak obec nemaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxladnú finančnú kontrolu najmenej dvoma svojimi zamestnancami, tak ju vykoná priamo starosta obce a ďalšia fyzická osoba určená obecným zastupiteľstxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxby uznesením. Týmto spôsobom je zabezpečená základná finančná kontrola, ktorou by sa malo predchádzať vzniku nedostatkov, nezrovnalostí a podvodov xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxruje sa ňou každá finančná operácia alebo jej časť. Stupne riadenia v rámci orgánu verejnej správy sú definované organizačným poriadkom orgánu verejnxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxávané činnosti, ktoré sú v opise ich pracovných činnosti alebo pracovnej náplni. Ustanovenie nadväzuje na doteraz existujúci systém vykonávania prexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxením mena a priezviska zamestnanca, ktorý vykonal základnú xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxj finančnej kontroly a vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plneniex xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xj krycí list alebo zoznam kontrolných otázok.
KOMENTÁR
Základná finančná kontrola je jedným z troch druhov finančnej kontroly, ktorú orgán verejxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxj úrovni (tzv. prvý stupeň) na báze výkonu a schvaľovania každodenných činností orgánu verejnej správy. To znamená, že ju vykonávajú všetci zamestnanxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxonanie alebo zlé vykonanie môže byť pokutované. V predchádzajúcich predpisoch bola táto kontrola známa ako predbežná finančná kontrola a po novele z rxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčnú kontrolu musia vykonať vždy dve osoby. Jednou osobou je zamestnanec orgánu verejnej správy zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxúci zamestnanec orgánu verejnej správy určený štatutárnym orgánom orgánu verejnej správy. Táto kontrola sa môže nazývať aj kontrola štyroch očí právx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xasť bez vykonania tejto základnej finančnej kontroly. Základná finančná kontrola má svojím nastavením zabrániť podvodnému alebo nehospodárnemu, nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xinančnej kontroly musia byť vždy minimálne dve osoby a vo väčších organizáciách podľa povahy finančnej operácie môžu byť do procesu schvaľovania finaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxíklad:
V orgáne verejnej správy, ktorý nemá veľa zamestnancov, môžu byť funkcie jedného zamestnanca kumulované, teda jedna osoba môže zodpovedať zx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zamestnanec zodpovedný za všetky tri oblasti, teda rozpočet, verejné financie a prevzatie na sklad, t.j. osoba a spolu s ňou druhá osoba - jeho nadriadexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx


x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxostatné útvary, ktoré zodpovedajú za rozpočet, nejaký iný útvar zodpovedá za verejné obstarávanie a iný zase za naskladnenie tovaru. Preto v tomto príxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxch oddelení, tak základnú finančnú kontrolu vykoná vždy zamestnanec xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxohy boli pod riadením jedného vedúceho útvaru, ale aj tak v rámci útvaru zodpovedajú za jednotlivé činnosti samostatné osoby, základnú finančnú kontrxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxločný nadriadený. Záleží od organizačného usporiadania orgánu verejnej správy.
Vykonanie základnej finančnej kontroly:


Rovnako platí, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxonať ako druhý zamestnanec.
V orgánoch verejnej správy, ktorými sú obce s malým počtom zamestnancov, ktoré neboli v minulosti schopné zabezpečiť vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xákladnú finančnú kontrolu. Je v záujme obecného zastupiteľstva a všetkých poslancov takú osobu určiť, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu verejxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxné zastupiteľstvo uznesením.
Vykonanie základnej finančnej kontroly sa potvrdzuje na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťoux xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx vnútornom nastavení obehu dokladov. Môže to byť napríklad krycí list finančnej operácie alebo jej časti, zoznam kontrolných otázok alebo vykonanie zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xa košieľke pri obehu spisu k finančnej operácii. Vždy však musí byť zrejmé, k akej finančnej operácii alebo jej časti sa potvrdenie vykonania základnej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxkýchto prípadoch možno vytvoriť ako doklad súvisiaci so všetkými finančnými operáciami jeden súhrnný krycí list, kde sa uvedú všetky realizované finxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xe možné vytvoriť doklad súvisiaci s finančnou operáciou, možno vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdiť priamo na doklade, ktorý reprezentuxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ktoré si orgán verejnej správy dokáže upraviť tak, aby obsahovali aj všetky náležitosti základnej finančnej kontroly, môžu takouto úpravou dokladu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoly uvedením len ustanovenia "Základná finančná kontrola bola vykonaná.", nie je dostatočné z dôvodu, že § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. priamo určuxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxračovať.", ak sa základnou finančnou kontrolou zistil súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4. Pokiaľ nebol zistený súlad so skutočnosťami uvedexxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xožné pokračovať.". Zároveň, ak ide o finančnú operáciu alebo jej časť, ktorá už bola poskytnutá, teda nie je možné hovoriť o jej pokračovaní alebo vykonxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxledovné: "Je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie.". Príkladom poskytnutia finančného plnenia je zúčtovanie zálohových platieb alebo preddavkov, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxancií a podobne.
Pokiaľ orgán verejnej správy bude vytvárať vzor potvrdenia o vykonaní základnej finančnej kontroly je vhodné, aby každý, kto vykoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxlne označením svojho vlastného názoru a vyjadrenia súladu alebo nesúladu finančnej operácie alebo jej časti. Preto je potrebné ponechať vo vyjadrení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
            xxxxx xxxx x xxxxxxxxx operácii č. .....
       (alebo akékoľvek iné označenie finančnej operácie alebo jej časti)
 
Vypracoval:
 
Meno a priezvisko: ...........................
 
Vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 
xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xlnenie.*
 
* Nehodiace sa prečiarknite.
 
 
Dátum: .............................................
 
Podpis: .....................................xxxxxxxx
 
 
 
xxxxxxxxx
 
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxx xx...........................................
 
Vyjadrenie: Finančnú operáciu je možné/nie je možné vykonať. Vo finančnej operácii je 
možné/nie je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
 
 
xxxxx
 
 
 
          xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
 
 
   xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbjednávky) ............
 
 
 
 
Vystavil: 
 
 
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe možné vykonať.*
 
* Nehodiace sa prečiarknite.
 
 
 
Podpis:...............................................
 
 
 
Schválil:
 
Meno a priezvisko: .........xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
 
x xxxodiace sa prečiarknite.
 
 
 
 
Podpis:...............................................
 
 
 
alebo 
 
          Objednávka č. .........
 
   ............ (náležitosti objxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 
 
xxxxxxxxx             
 
     xxxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx    xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 
xxxxx xxxxxxxxxxxx              xxxxx xxxxxxx.*
 
* Nehodiace sa prečiarknite.         * Nehodiace sa prečiarknite.
 
 
Dátum: ..............................    
 
Dátum: ..............................
Meno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........
Administratívna finančná kontrola
Z dôvodovej správy
Administratívnu finančnú kontrolu ako súčasť finančnej kontroly oxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh financií sa rozumie od momentu uzatvorenia zmluvy alebo vydania rozhodnutia o pridelení verejných financií až po ich vyplatenie a splnenie všetkých xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxejnej správy, ak sa verejné financie poskytujú v rámci programov Európskej územnej spolupráce podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1299/xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxrejné financie neposkytujú priamo orgánom verejnej správy na území SR, ale sú poskytované z riadiaceho orgánu sídliaceho v zahraničí, na základe kontxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou sa, rovnako ako pri základnej finančnej kontrole, overuje súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4, kedy výsledkom administratívnej finančnej xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxe súvisiacom s overovanou finančnou operáciou alebo jej časťou uvedením mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxia alebo jej časť už poskytla. Vykonaním administratívnej finančnej kontroly a vypracovaním správy nezaniká povinnosť vykonať aj základnú finančnú xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx aj správa z administratívnej finančnej kontroly za predpokladu, že v nej budú uvedené aj povinné náležitosti vyplývajúce z ustanovení o základnej finxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operáxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prevádzky orgánu verejnej správy vrátane subjektov zapojených na rozpočet orgánu verejnej správy alebo sú v jeho vecnej pôsobnosti. V rámci § 8 sa podxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxnerálneho tajomníka Rady EÚ k refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov v rozsahu účasti zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ.
Administratívnu finančnú kontrolu nie je potrebxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxbitných predpisov, nakoľko všetky tieto procesy umožňujú povinným osobám uplatniť voči záverom orgánu verejnej správy námietky alebo sa voči rozhodxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx poskytovanie verejných financií je podmienené rozhodnutím. V praxi už teraz orgány verejnej správy osobám, ktorým vznikol nárok na verejné financiex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záťaž na orgány verejnej správy, zároveň proces administratívnej kontroly vytvára prostriedok ochrany a právnej istoty právnickej osoby alebo fyzixxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxroly právnickej osobe a fyzickej osobe oznámiť a táto osoba môže k záverom orgánu verejnej správy podať námietky a orgán verejnej správy musí opodstatnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjekty o výsledku administratívnej finančnej kontroly, a to aj v prípade, ak orgán vykonávajúci kontrolu nezistí žiadne nedostatky. So závermi kontroxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtriedky v nižšej výške, ako pôvodne subjekt očakával. Na základe informácie obsiahnutej v správe z administratívnej finančnej kontroly môže dotknutx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xerejných financií sa okrem vyššie spomenutých oblastí zefektívňuje systém vymáhania neoprávnene použitých verejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxermi administratívnej kontroly oboznámená a mala právo sa vyjadriť k nedostatkom a odporúčaniam alebo opatreniam navrhnutým v návrhu správy. V minulxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xeoprávnené výdavky a chcel podať návrh na začatie správneho konania, musela byť vykonaná ďalšia kontrola (následná finančná kontrola) alebo vládny axxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnov, čo celý proces vymáhania verejných financií spomaľoval. Súčasne platná právna úprava umožňuje začať správne konanie aj z tzv. kontroly od stola, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxá kontrola vykonávaná navonok voči nejakej inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej orgán verejnej správy poskytuje verejné financie. Vykxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xedy orgán verejnej správy nepoužije verejné financie sám, ale poskytne ich inej osobe, väčšinou nazývanej ako prijímateľ verejných financií, aby ich xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xykonať administratívnu finančnú kontrolu vzniká orgánu verejnej správy až po uzatvorení zmluvy alebo podpísaní objednávky, kde sa zaväzuje poskytnxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxu, kedy orgán verejnej správy "poskytne verejné financie", teda záväzok orgánu verejnej správy vznikol alebo je to situácia, keď orgán verejnej správx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxk, ktorý by mu určoval poskytnúť verejné financie, nemusí vykonať administratívnu finančnú kontrolu.
Rozdiel medzi administratívnou finančnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxná povinnej osobe. Základná finančná kontrola je postup v rámci orgánu verejnej správy a jej výstupom je doklad súvisiaci s finančnou operáciou a vyjadxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xe v § 8 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z.z. upravené, že administratívna finančná kontrola nie je potrebná, pokiaľ sa hovorí o finančnej operácii, ktorá súvixx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho na rozpočet orgánu verejnej správy. Je to najmä zabezpečovanie miezd zamestnancov, nákup hmotného a nehmotného majetku alebo proces rozpočtovanixx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxnná osoba predloží oprávnenej osobe doklady, podklady alebo iné písomnosti a oprávnená osoba tieto doklady overuje, či boli naplnené všetky podmienkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxe s uzatvorenou zmluvou alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Administratívna finančná kontrola má zabezpečiť, že práva a povxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutých verejných financií napríklad prostredníctvom správneho konania, bez nutnosti vykonať finančnú kontrolu na mieste alebo v minulosti na tieto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxj finančnej kontroly spolu s dôkazmi.
Výnimka vykonať administratívnu finančnú kontrolu, pokiaľ ide o správne konanie, súdne konanie alebo iné koxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxebo fyzickej osoby, voči ktorej je vykonávaná finančná kontrola k rozhodnutiam orgánu verejnej správy pri poskytovaní verejných financií v procese sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxola začína prvým úkonom povinnej osoby voči oprávnenej. Napríklad, povinná osoba zašle oprávnenej osobe doklady na overenie, na základe ktorých opráxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxé doklady chýbali, má oprávnená osoba možnosť si ďalšie doklady vyžiadať od povinnej osoby.
Po skončení overovania môžu nastať dve situácie:
-
oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zistené žiadne nedostatky, zašle oprávnená osoba povinnej osobe správu. Zaslaním správy je administratívna finančná kontrola skončená.
Pokiaľ x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx najmä nedostatky, odporúčania alebo opatrenia a lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxa odmietne prevziať alebo ho nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, návrh správy sa považuje za doručený uplynutím troch dní od jeho neúspešnéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxeniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote stanxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstatnené námietky zaslané od povinnej osoby a neopodstatnené námietky odôvodniť v správe,
-
oprávnená osoba vypracuje správu, ktorá obsahuje náxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxrávy je administratívna finančná kontrola skončená.
Po skončení administratívnej finančnej kontroly musí povinná osoba predložiť oprávnenej oxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpokladá, že prijaté opatrenia uvedené v zozname nie sú účinné, je oprávnená vyžadovať prepracovanie prijatých opatrení predložených povinnou osoxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxnené, môžu byť pokutované podľa § 28 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. Uložením takejto pokuty nezanikajú povinnosti, za ktoré sa pokuta uložila a pokutu mxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu na mieste. Je to nástroj štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy, ktorým má zabezpečiť správne a efektívne finančné riadenie v rámci orgáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxiada výkon finančnej kontroly na mieste tak, aby naplnil ciele orgánu verejnej správy. Orgány verejnej správy, ktoré využívali inštitút následnej fixxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx finančnú kontrolu na mieste orgánu verejnej správy, ak sa verejné financie poskytujú v rámci programov Európskej územnej spolupráce podľa nariadenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu regionálneho rozvoja, kedy sa verejné financie neposkytujú priamo orgánom verejnej správy na území SR, ale sú posielané z riadiaceho orgánu sídxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxonávajúci kontrolu na mieste môže byť organizačne nezávislý od iných organizačných útvarov orgánu verejnej správy alebo môže byť súčasťou opisu činnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxujú o pridelení finančných prostriedkov prostredníctvom administratívnej finančnej kontroly, ísť skontrolovať finančnú operáciu aj na miesto.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xneužitia právomocí konkrétneho zamestnanca, ktorému uvedená činnosť nevyplýva z opisu činností alebo pracovnej náplne. Z poverenia musí byť zrejméx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xatované.
Spravidla sa kontrolou na mieste overuje skutočné dodanie tovarov, služieb a prác, overuje sa účtovníctvo povinnej osoby, personálne výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xýdavkov a skutočností deklarovaných zo strany povinnej osoby prostredníctvom predložených dokladov so skutočnosťou. Finančná kontrola na mieste sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx je orgán verejnej správy oprávnený overovať finančnú operáciu alebo jej časť aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne stanovenie oprávnenosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxisie, vnútroštátnych orgánov.
Vykonaním finančnej kontroly na mieste a vypracovaním správy nezaniká povinnosť vykonať aj základnú finančnú konxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxx za takýto doklad môže byť považovaná aj správa z finančnej kontroly na mieste za predpokladu, že v nej budú uvedené aj povinné náležitosti vyplývajúce z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxladnej finančnej kontroly a vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxánu verejnej správy na riadiacej úrovni ako základná finančná kontrola alebo administratívna finančná kontrola a je rovnako ako administratívna finxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxáha orgánu verejnej správy získať dôkazy, preveriť skutočnosti o finančných operáciách alebo ich častiach, ktoré je potrebné získať na účely vykonanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xykoná finančnú kontrolu na mieste, musí vyjadriť súlad s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., teda vykonať základnú finančnú kontrolu. Stále platí § 7 ods. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., teda aj keď sa vykonáva finančná kontrola na mieste.
Je na rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxlu na mieste zvolí. Organizačné zaradenie útvaru, ktorý bude vykonávať finančnú kontrolu na mieste, môže byť oddelené od ostatných organizačných útvxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmä v rámci poskytovania dotácií alebo nenávratných finančných prostriedkov EÚ alebo finančných prostriedkov poskytovaných na základe medzinárodnxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xa mieste. Orgán verejnej správy pri takomto usporiadaní ušetrí čas výkonu finančnej kontroly a zvýši produktivitu personálnych kapacít, nakoľko jedxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxtrolou na mieste, ak taká potreba vznikne.
Štatutárny orgán orgánu verejnej správy môže finančnou kontrolou na mieste overovať finančné operácie xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, ako boli v predchádzajúcej právnej úprave využívané priebežná finančná kontrola alebo následná finančná kontrola.
Rovnako platí, že finančnú kxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx príspevková organizácia,
b)
právnickej osobe, ktorú založil napríklad štátny podnik založený v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podnxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxjetkových podielov, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným,
e)
právnickej osobe, v ktorej orgán verejnej správy vykonáva správu, napríklax xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xinančnú kontrolu na mieste, je právnická osoba, prostredníctvom ktorej orgán verejnej správy poskytuje verejné financie:
a)
z jeho rozpočtu, napxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxých financií,
b)
za ktoré orgán verejnej správy zodpovedá, napríklad pri prostriedkoch EÚ môže riadiaci orgán vykonať finančnú kontrolu na miestx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxgán pod riadiacim orgánom hospodári, sú priamo z rozpočtu riadiaceho orgánu, ale platí podmienka, že riadiaci orgán za tieto verejné financie zodpovexxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na orgáne verejnej správy,
c)
v súlade s osobitným predpisom sú prípady, kedy orgán verejnej správy vykonáva finančnú kontrolu na mieste u prijímaxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxj správy/oprávnená osoba vykonáva len prvostupňovú kontrolu výdavkov, no neposkytuje žiadne verejné financie. Ide najmä o programy teritoriálnej sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe, platí, že orgán verejnej správy má oprávnenie vykonať finančnú kontrolu na mieste v právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej boli poskytnuté verejnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xrgánu verejnej správy, napríklad dotáciu z rozpočtu nejakého ministerstva,
b)
za ktoré orgán verejnej správy zodpovedá, teda verejné financie nxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxé prostriedky, napríklad poskytovanie verejných financií prostredníctvom sprostredkovateľa,
c)
poskytnuté v súlade s osobitným predpisom, txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou
-
v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti orgánu verejnej správy (napríklad štátne podniky založené v súlade so zákonom č. 111/1990 xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxx xerejnej správy vykonáva práva vyplývajúce z majetkových podielov (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným) alebo
-
ktorú orgán verejnej sprxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxgánu verejnej správy,
-
prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré orgán verejnej správy zodpovedá,
-
prostredníctvom xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vykonávajú dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy. Podmienkou na vykonanie finančnej kontroly na mieste je vydanie poverenia. Poverenie vydáva šxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obec ako orgán verejnej správy majú možnosť, ale nie povinnosť vykonať finančnú kontrolu na mieste, ak pri základnej finančnej kontrole alebo adminisxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxé získať na účely overenia súladu finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. Rovnako, ako pri základnej finančnej kontrole, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xôže byť ďalšia osoba schválená obecným uznesením.
Postup výkonu finančnej kontroly na mieste
Finančná kontrola na mieste začína prvým úkonom oprxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxba si vyžiada doklady, ktoré potrebuje overiť a vykonáva overenie na mieste, napríklad vstupom do objektu povinnej osoby.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokiaľ z finančnej kontroly na mieste neboli zistené žiadne nedostatky, zašle oprávnená osoba povinnej osobe správu. Zaslaním správy je finančná kxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxahuje náležitosti zo zákona, najmä nedostatky, odporúčania alebo opatrenia a lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení, prijatýcx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx lehotu na predloženie námietok; ak návrh správy povinná osoba odmietne prevziať alebo ho nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, návrh správy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxusí zaslať námietky k nedostatkom, odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxy akceptuje,
-
oprávnená osoba je povinná zohľadniť opodstatnené námietky zaslané od povinnej osoby a neopodstatnené námietky odôvodniť v správxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxle správu povinnej osobe.
Zaslaním správy je finančná kontrola na mieste skončená.
Po skončení finančnej kontroly na mieste povinná osoba mxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxávnená osoba odôvodnene predpokladá, že prijaté opatrenia uvedené v zozname nie sú účinné, je oprávnená vyžadovať prepracovanie prijatých opatrení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxé sa pokuta uložila a pokutu je možné uložiť opakovane.
Audit
Z dôvodovej správy
Ustanovením sa upravujú spoločné pravidlá pre výkox xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxjektívneho názoru na overované skutočnosti, musí byť vnútorný audit nezávislý od riadiacich štruktúr a výkonu finančnej kontroly. Z rovnakého dôvodx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxMENTÁR
Auditom sa na účely tohto zákona myslí vnútorný audit a vládny audit a ustanovenia, ktoré sú rovnaké pre výkon vnútorného auditu alebo vnútornxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxého auditu alebo vládneho auditu sú upravené samostatnými ustanoveniami platnými len pre vnútorný audit alebo vládny audit.
Pokiaľ má audit plniť xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxncov vykonávajúcich audit nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním auditu. Nezávislosť audítora je jedna zo základných požiadaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxednotiť postupy kontroly a auditu. Z uvedeného dôvodu rovnako ako administratívna finančná kontrola alebo finančná kontrola na mieste sa aj na postupx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxdny audit
Z dôvodovej správy
Týmto ustanovením sa mení postavenie Výboru pre audit, ktorý si podľa doterajšej platnej úpravy mohol zriadiť každý sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxdit (ďalej len "výbor"), ktorému bude predsedať Najvyšší kontrolný úrad SR. Výbor má slúžiť ako poradný orgán pre všetkých správcov kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrného audítora alebo vládneho audítora z dôvodu ich zvýšenej ochrany pred ich prepustením.
KOMENTÁR
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit nie je xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu. V minulosti bol takýto výbor zriadený len na úrovni MF SR.
Z dôvodu zvýšenia nezávislého postavenia tohto poradného orgánu auditu sa zriadenie vxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x takých strategických inštitúcií, ktoré dokážu posúdiť jednotlivé výsledky a nedostatky auditu a prípadne poradiť ďalšie kroky na riešenie situácií xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx že plní poradenskú činnosť pre správcov kapitol štátneho rozpočtu, preto v prípade akýchkoľvek nejasností, s ktorými sa stretne vnútorný audítor alexx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxtémové nedostatky, ktoré audítor odhalí počas výkonu auditu a vie, že na nápravu by bola vhodná zmena legislatívy napríklad Trestného zákona, alebo si xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxjej činnosti môže prijímať závery alebo budú prijímané úlohy pre jednotlivých členov, na ktorých sa členovia výboru spoločne dohodnú.
Nie menej výxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx by mal napomôcť predchádzaniu odvolávania audítorov, napríklad na základe politického cyklu alebo na základe personálnej výmeny nadriadených. Vzhxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxený čiastočný mechanizmus, ktorý by tieto vplyvy na odvolanie audítora mohol eliminovať. Čiastočný je preto, lebo aj napriek posúdeniu odvolania audxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xeho odvolaniu.
Zároveň má výbor aj akúsi úlohu dohľadu, kedy na základe posúdenia ročných správ o vykonaných vnútorných auditoch môže navrhnúť MF Sxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxov tohto hodnotenia.
Podmienky vymenovania vnútorného audítora a vládneho audítora
Z dôvodovej správy
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxornú prax, požiadavky na vzdelávanie a bezúhonnosť z dôvodu nastavenia jednotných podmienok na vymenovanie a z dôvodu zabezpečenia kvalitnejšieho vxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xmena vo výbere vnútorných audítorov. Vnútorného audítora môže vymenovať štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu až po splnení osobitnýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xblasti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo kontroly a auditu podľa osobitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx decembra 2017, ak budú chcieť viesť vnútorný audit. Ak do termínu 31. decembra 2017 nesplnia podmienky na vymenovanie, budú odvolaní ako vnútorní audíxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxci správcu kapitoly štátneho rozpočtu a nie ako vnútorní audítori.
Návrh zákona zlučuje doterajší výkon následnej finančnej kontroly s vnútorným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtu. Zároveň je zachovaný princíp ochrany utajovaných skutočností, kedy sa mená osôb, ktoré sú v režime utajovaných skutočností, nebudú zverejňovať nx xxxxxxx xxxxx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xovinnosť pre MF SR, ktoré vedie zoznam vnútorných audítorov a vládnych audítorov ako verejnej prístupný register zverejnený na webovom sídle MF SR.
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxej právnej úprave bol vnútorný audítor ten, koho vymenoval správca kapitoly štátneho rozpočtu po predchádzajúcom prerokovaní s ministrom financií. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxsobilosť, resp. obmedzená spôsobilosť na právne úkony musí byť vyznačená v občianskom preukaze v časti osobitné záznamy,
-
byť bezúhonný - čo sa doxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxkonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
-
má odbornú spôsobilosť - teda úspešne absolvoval kvalifikačné skúšky, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xuditu alebo kontroly a auditu podľa osobitných predpisov, napríklad bývalý zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý vykonával kontrolu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, resp. zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/200x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx na mierne odchýlky, ako je dĺžka odbornej praxe, ktorá v predchádzajúcich právnych úpravách bola najskôr 3 roky, neskôr sa znížila na 1 rok a v súčasnej pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ktorých je možné absolvovať kvalifikačnú skúšku, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť ako jedna z podmienok na vymenovanie zamestnanca za vnútoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxoré vedie zoznam uchádzačov o kvalifikačnú skúšku ako verejnej prístupný register zverejnený na webovom sídle MF SR. Zároveň je zachovaný princíp ochxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx
xvalifikačná skúška je jednou z podmienok, po ktorej splnení môže byť vymenovaný vnútorný audítor alebo vládny audítor do funkcie. Kvalifikačnú skúškx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx podrobnosti, ktoré nie sú uvedené v ustanoveniach zákona, sú podrobnejšie uvedené v skúšobnom poriadku zverejnenom na webovom sídle MF SR a v informácxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxdelávanie
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxtorného audítora alebo vládneho audítora sa zavádza proces odborného vzdelávania. Systém odborného vzdelávania má zabezpečiť, aby výkon vnútornýcx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdobudli absolvovaním kvalifikačnej skúšky, ale neustále si ju prehlbujú.
KOMENTÁR
Neustále vzdelávanie a rozširovanie vedomostí audítorov je xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xymenovaní spĺňať podmienku odborného vzdelávania. V novej právnej úprave okrem vládnych audítorov musia aj vymenovaní vnútorní audítori spĺňať podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx podľa zákona odvolaní.
Odborné vzdelávanie vo všeobecnosti organizuje MF SR a vedie o odbornom vzdelávaní vymenovaných vnútorných a vládnych audxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxlitatívnej stránke porovnateľná s odborným vzdelávaním organizovaným MF SR. Rovnako, ako samotné absolvované vzdelávanie, možno uznať do odbornéhx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxateľná s odborným vzdelávaním organizovaným MF SR.
Odborné vzdelávanie by malo byť také, aby zabezpečovalo pre audítorov ak-tuálne informácie v oxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia mala zodpovedať postaveniu vnútorného audítora alebo vládneho audítora. Z tohto dôvodu sa témy absolvovaného odborného vzdelávania uznávajú lex xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xvalifikačné skúšky, lebo sa očakáva, že dané oblasti ovláda. Do odborného vzdelávania sa však môže započítať práve prípadná aktualizácia alebo novelxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xémou by bol tento zákon bez prípadnej ďalšej novelizácie. Rovnako to platí aj pri ostatných témach odborného vzdelávania.
Zákon č. 357/2015 Z.z. myxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxrného vzdelávania na udržanie si svojho vymenovania. Predpokladá sa, ak vládny audítor alebo vnútorný audítor pred svojím vymenovaním absolvovali kxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxdú absolvované hodiny odborného vzdelávania posudzovať, audítorovi stačí absolvovať polovicu určených hodín, teda 10 hodín. Pokiaľ bol audítor vymxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxožňuje výnimku pre odborné vzdelávanie v prípadoch, ktoré nezavinil sám audítor, ako je materská dovolenka, rodičovská dovolenka, pracovná neschopxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Odvolanie vnútorného audítora a vládneho audítora
Z dôvodovej správy
Z dôvodu zabezpečenia kvalitného výkonu vnútorného a vládneho axxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenok odborného vzdelávania. Z dôvodu zvýšenia transparentnosti odvolávania vnútorných audítorov alebo vládnych audítorov sa navrhuje prerokovať xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx audítora z dôvodu zvýšenej ochrany pred ich prepustením z iných dôvodov, ako sú uvedené v tomto zákone.
KOMENTÁR
Vnútorný audítor alebo vládny audxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxžných okolností je to 20 hodín ročne, pričom hodinou sa myslí 60 minút.
Na základe nesplnenia podmienky odborného vzdelávania musí byť audítor odvolanxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxstení nedostatočného počtu hodín zašle návrh na odvolanie vnútorného audítora príslušnému správcovi kapitoly štátneho rozpočtu a príslušný správcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxuje jeho odvolanie z dôvodu nesplnenia podmienok odborného vzdelávania.
Rovnako pri vládnom audítorovi, ktorého vymenúva iba MF SR, platí, že ak vláxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxť tým orgánom, ktorý ho odvolal, oznámené do 10 pracovných dní od jeho odvolania výboru pre vnútorný audit alebo vládny audit. Výbor sa už k tejto forme odxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxné tieto dôvody odvolania ďalej posudzovať.
2.
Z dôvodu vykonaného hodnotenia kvality vnútorného auditu alebo vládneho auditu MF SR, pokiaľ audxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmi je SR viazaná. MF SR môže, ale nemusí, zaslať xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxonanom hodnotení kvality a po posúdení dôvodov odvolania výborom pre vnútorný audit a vládny audit, orgán, ktorý audítora vymenoval, môže ho odvolať z xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxora.
3.
Z dôvodu zmeny, skončenia alebo zániku štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo pomeru podľa osobitného predpisu. Zmena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xajčastejšie môže ísť o zmenu z dôvodu preradenia zamestnanca na inú prácu, napríklad z dôvodu tehotenstva alebo na základe lekárskeho posudku, či prerxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdkov. Napríklad zmenou štátnozamestnaneckého pomeru sa myslia zmeny uvedené v § 31 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpixxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xracovného pomeru sa myslí napríklad dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.
Zánikom štátnozamestnaneckého pomxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície podľa zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, môže prísť k zmene z dôvodu prevedenia alebo preloženia na inú funkciu, kedy zákonnými podmienkami sú napríklad zrušenie doterajšej funkxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxončením služobného pomeru podľa zákona č. 73/1998 Z.z. sa myslí uvoľnenie, prepustenie, strata hodnosti alebo úmrtie policajta a podobne.
Podľa záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxnizačnej zmeny alebo sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo uvoľnený z funkcie alebo bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, pretože sa stal dôvodnx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxy napríklad a nevymedzuje presne ustanovenia zmeny, skončenia alebo zániku, tieto príklady nie sú vyčerpávajúce a platia všetky možnosti, aj ak by ich xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo pomeru podľa osobitného predpisu, výborom pre vnútorný audit a vládny audit, orgán, ktorý audítora vymenovxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo vládneho audítora.
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxušil všeobecne záväzné právne predpisy, právne záväzné akty EÚ alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná, môže byť znovu vymenovaný až po opätoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxvého odvolania.
Pokiaľ bol audítor odvolaný podľa § 15 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., teda na základe zmeny, skončenia alebo zániku pracovnoprávnexx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxor dobrovoľne skončil pracovnoprávny vzťah na ministerstve dopravy, vtedy ho ministerstvo dopravy odvolá z funkcie vnútorného audítora, a ak si audíxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxotníctva môže opätovne vymenovať do funkcie vnútorného audítora ministerstva zdravotníctva. Obdobný prípad je aj ak audítor odíde na materskú alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xo funkcie audítora.
Vnútorný audit
Z dôvodovej správy
Zriadiť vnútorný audit je povinnosť pre správcu kapitoly štátneho rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxneho rozpočtu, zefektívňuje výkon štátnej správy na úseku správcu kapitoly štátneho rozpočtu, nakoľko na tejto úrovni existovali dva útvary vykonávxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxpečuje komplexnejšiu službu pre štatutárny orgán orgánu verejnej správy, ktorým je správca kapitoly štátneho rozpočtu prostredníctvom nezávislýcxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxv a zároveň, že vytvorenie vnútorného auditu bola podmienka prístupového procesu SR do EÚ, bol ako nástroj nezávislého overovania ponechaný len inštixxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho auditu a zavedenia zvýšených nárokov na vymenovanie zamestnancov správcu kapitoly štátneho rozpočtu za vnútorných audítorov sa vnútorný audit môxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxnci poverení.
Ustanovenia ďalej určujú právomoci, kde všade je oprávnený správca kapitoly štátneho rozpočtu vykonať vnútorný audit a zdôrazňujú xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxdit je nástroj správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý má nezávislým overovaním napomáhať štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxexistuje výnimka, ako v predchádzajúcej právnej úprave. Vnútorný audit má byť nezávislý, teda vnútorní audítori by nemali byť poverovaní inými činnoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnúva štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu po splnení podmienok podľa tohto zákona, teda je spôsobilý na právne úkony, bezúhonný, získxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxnej praxe v oblasti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu, vládneho auditu, následnej finančnej koxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podľa osobitných predpisov, napríklad podľa zákona o audítoroch a podobne.
Vymenovanie vnútorného audítora už nemusí byť pred jeho vymenovaním xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxia, aj z dôvodu neskoršieho sledovania naplnenia podmienky odborného vzdelávania a prípadného vykonania hodnotenia kvality zo strany MF SR.
Vnútxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxenovaný vnútorný audítor, ale členmi audítorskej skupiny môžu byť iba zamestnanci správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorí ešte nesplnili kritérix xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx decembra 2017. V rámci tohto obdobia môže byť vnútorný audit vykonávaný iba zamestnancom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý ešte nesplnil krixxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxšne absolvoval kvalifikačné skúšky pre vládny audit podľa predošlého zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, tieto skúšky sx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia vnútorného audítora, teda spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej dva roky odbornej praxe.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxonaný. Vnútorným auditom môže štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxávislé posúdenie istých finančných operácií práve vnútorný audit správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý ich zriadil.
Správca kapitoly štátnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxit môže správca kapitoly štátneho rozpočtu vykonať v:
a)
právnickej osobe, ktorú zriadil, napríklad jeho rozpočtová alebo príspevková organizácxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxj osobe, v ktorej vykonáva akcionárske práva, t.j. akciové spoločnosti,
d)
právnickej osobe, v ktorej práva vyplývajú z vlastníctva majetkových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxklad fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania a podobne).
Ďalším orgánom, v ktorom má správca kapitoly štátneho rozpočtu kompxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x jeho rozpočtu, napríklad pri dotáciách alebo grantoch, ide o sprostredkovateľský orgán, teda ak správca kapitoly štátneho rozpočtu využíva sprostrxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxadiaci orgán vykonať vnútorný audit v sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim orgánom, nakoľko nemusí vždy platiť podmienka, že verejné financiex x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxn za tieto verejné financie zodpovedá. Teda finančné toky sú nastavené iným spôsobom, ale zodpovednosť za hospodárne, efektívne, účinné a účelné využxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx štátneho rozpočtu vykonáva vnútorný audit u prijímateľa v rámci programu európskej územnej spolupráce, ktorému poskytuje finančné prostriedky prixxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxtuje žiadne verejné financie. Ide najmä o programy teritoriálnej spolupráce napríklad programy URBACT, EPSON, INTERREG Europe 2014-2020, INTERREG xx x x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxskytnuté verejné financie všetkými vyššie spomínanými spôsobmi. Teda pokiaľ právnická osoba alebo fyzická osoba získala verejné financie
a)
prixxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzpočtu zodpovedá, teda verejné financie nemusia ísť priamo z rozpočtu správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ale je iným dokumentom alebo zákonom určenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxstredkovateľa,
c)
ktoré boli poskytnuté v súlade s osobitným predpisom, teda programy európskej územnej spolupráce, kde poskytuje finančné proxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxckou osobou v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti správcu kapitoly štátneho rozpočtu (napríklad štátne podniky založené v súlade so záxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxklad akciové spoločnosti) alebo práva vyplývajúce z majetkových podielov (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným) alebo poskytnuté právnickox xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xlavných cieľov vnútorného auditu je aj overovanie dodržiavania tohto zákona, najmä čo sa týka oblasti finančnej kontroly a všeobecne záväzných právnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxvania úloh správcu kapitoly štátneho rozpočtu a jeho podriadených organizácií a predchádzať tak zbytočným nedostatkom zisteným následnými kontrolxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxrov pri hospodárení s verejnými financiami.
Postup výkonu vnútorného auditu
Vnútorný audit začína prvým úkonom oprávnenej osoby voči povinnej oxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xveriť a vykonáva overenie na mieste napríklad vstupom do objektu povinnej osoby.
Po skončení overovania môžu nastať dve situácie:
-
oprávnená oxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxej osobe správu. Zaslaním správy je vnútorný audit skončený.
Pokiaľ z vnútorného auditu boli zistené nedostatky:
-
oprávnená osoba vypracuje nxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
-
oprávnená osoba navrhne termín a miesto prerokovania návrhu spxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
-
oprávnená osoba je povinná návrh správy doručiť povinnej osobe na oboznámenie a určí lehotu na predloženie námietok; ak návrh správy povinná osoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxého doručovania alebo momentom odmietnutia jeho prevzatia,
-
povinná osoba môže/nemusí zaslať námietky k nedostatkom, odporúčaniam alebo opatxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxnovenej oprávnenou osobou; ak povinná osoba nezašle námietky, považuje sa, že návrh správy akceptuje,
-
oprávnená osoba je povinná zohľadniť opoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa zákona, kde zohľadnila podané námietky a odôvodnila neopodstatnené námietky,
-
zašle správu povinnej osobe.
Zaslaním správy je vnútornx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
Pokiaľ oprávnená osoba odôvodnene predpokladá, že prijaté opatrenia uvedené v zozname nie sú xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxožiť opätovne oprávnenej osobe.
Všetky povinnosti povinnej osoby, v prípade, že nie sú splnené, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxé uložiť opakovane.
Z dôvodovej správy
Ustanovenia upravujú vykonávanie vnútorného auditu v súlade s plánovacími dokumentmi, ktoré xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xrogram vnútorného auditu.
KOMENTÁR
Výkon vnútorného auditu sa riadi rovnako, ako to bolo v predchádzajúcej právnej úprave, strednodobým plánom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxskými štandardami.
Strednodobý plán by mal byť zostavený na základe hodnotenia rizík vykonávaného vnútorným auditom a pravidelne aktualizovaný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxútorného auditu a výsledkov z vykonaných vnútorných auditov, malo by zohľadňovať riziká, ktoré identifikujú odborné útvary v rámci svojej činnosti, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxta v činnosti správcu kapitoly štátneho rozpočtu alebo jeho podriadených organizácií, kde je potrebné spraviť nápravu.
Audítor by hodnotenie rizxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxdmetom najbližšieho ročného plánu a tieto by mali byť podrobnejšie upravené už v konkrétnom ročnom pláne. Samotný program už spresňuje hlavne časový rxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxomáhanie efektívnemu riadeniu organizácie štatutárneho orgánu verejnej správy, práve preto je okrem povinnej osoby so závermi vnútorného auditu obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení voči zisteným nedostatkom, prípadne prijať ďalšie opatrenia v rámci svojho postavenia, ktoré by predchádzali vzniku nedostatkov identifikovanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxotenia kvality výkonu vnútorného auditu.
KOMENTÁR
Z dôvodu zníženia zaťaženia povinných osôb auditom alebo kontrolou, prebieha vzájomná koordxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxrného auditu je povinný svoj schválený ročný plán vnútorných auditov zaslať MF SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR. Platí zásada, že vládny audit proxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu správcu kapitoly štátneho rozpočtu kvôli presne určeným časovým míľnikom, ktoré MF SR vyplývajú z plnenia úloh orgánu auditu rozpočtu. S Najvyšším kxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxácie, pokiaľ by predmetom bola tá istá finančná operácia.
Vypracovať a zaslať ročnú správu rovnako nie je novinkou v platnej právnej úprave, nakoľkx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxduje zasielať správu aj výboru pre vnútorný audit a vládny audit, aby výbor mohol posúdiť ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch a prípadne požixxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxtanovená povinnosť evidovať pracovnú dokumentáciu ku každému auditu, ktorá môže slúžiť ako podklad na prípadné hodnotenie kvality vykonaného vnútoxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úprave, ako nástroj MF SR, ktorým chráni verejné financie pred ich neoprávneným použitím alebo poskytnutím a podobne.
Z dôvodu pôsobnosti MF SR ako xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxno vykonať vládny audit. Pôsobnosť MF SR a inej právnickej osoby zostávajú nezmenené, dopĺňa sa kompetencia Úradu vládneho auditu vykonávať vládny auxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxádnych auditov z centrálnej úrovne MF SR, budú sa vládne audity MF SR, Úradu vládneho auditu navzájom koordinovať, aby sa predišlo zaťažovaniu jednotlxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xpoločne alebo samostatne. Vládny audit sa vykonáva len na základe písomného poverenia, aby sa predišlo zneužitiu právomocí v rozsahu, ktorými sú zamexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxdneho auditu. Ostatní členovia vládneho auditu, aj keď budú z iného orgánu, budú poverení tým orgánom, ktorý poveril vládneho audítora vedením vládnexx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxe o výkon jedného auditu a má sa za to, že vládny audit vykonáva ten orgán, ktorý poveril vládneho audítora vedením vládneho auditu.
Nutnosť zapojiť dx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ale aj nového programového obdobia 2014-2020 v súvislosti s výkonom auditu operácií systémových auditov podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia raxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, systémových auditov a auditov účtov podľa čl. 127 nariadenia rady (ES) č. 1303/2013 v platnom znení a čl. 27 a 29 nariadenia rady (ES) č. 480/2014 v platxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxúcich z predmetných nariadení ES je potrebné, aby MF SR ako orgán auditu malo možnosť v prípade potreby poveriť výkonom vládneho auditu inú právnickú osxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xvalifikačných predpokladov podľa § 11 ods. 1 navrhovaného znenia zákona, ktorými je spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, odborná spôsobilosť x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výkonu auditov operácií, systémových auditov a auditov účtov na základe poverenia MF SR. Materiálnymi predpokladmi sa rozumie najmä schopnosť plniť xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x umožňuje zapojiť do overovania podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) a b) iný subjekt ako je orgán auditu s podmienkou, že orgán auditu zabezpečí potrebnú funkčnú nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx x x xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx. 62 ods. 1 nariadenia 1083/2006 ustanovuje, že orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie, aby sa audity vykonávali s cieľom preveriť účinné fungovanie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyplýva, že orgán auditu má povinnosť výkon týchto auditov zabezpečiť, ale nemusí sa na nich priamo podieľať, ak má zabezpečený dostatočný dohľad nad pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx nástroj MF SR, aby v spolupráci so svojou podriadenou organizáciou - Úradom vládneho auditu a inou právnickou osobou, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxúčinným a neúčelným používaním alebo poskytovaním. Výkon vládneho auditu môže byť organizovaný tak, že každý z orgánov MF SR, Úrad vládneho auditu alexx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxne využívanie ľudských zdrojov pri výkone vládneho auditu, môže byť vládny audit vykonávaný vo vzájomnej spolupráci týchto orgánov. Kombinácia tejtx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxny naraz.
Rovnako ako aj vnútorný audit nezávislosť vládneho auditu je podmienkou dosahovania objektívnych záverov a výsledkov overovania vykonxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxdmienkou byť nezávislý aj od týchto dvoch inštitútov okrem nezávislosti od ostatných organizačných útvarov.
Vládneho audítora všetkých orgánov xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxiaľ je zamestnanec spôsobilý na právne úkony bezúhonný, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má odbornú spôsobilosť (teda vykonal kvalifxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vnútorného auditu, vládneho auditu, následnej finančnej kontroly, kontroly vykonávanej podľa zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xudit, tak ako v predchádzajúcej právnej úprave, možno vykonať len pod vedením vládneho audítora, teda vedúci audítorskej skupiny musí byť vymenovaný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ktorý nie je vymenovaný za vládneho audítora, avšak nemôže tento vládny audit viesť, t.j. byť vedúcim audítorskej skupiny.
Všetci členovia audítxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxo štatutárny orgán inej právnickej osoby. Vydanie poverenia môže byť presunuté aj na nižšiu úroveň ako je štatutár týchto orgánov, pokiaľ štatutárny oxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxdny audítor je poverený vedením vládneho auditu a ostatní členovia audítorskej skupiny, aj keď sú z iného orgánu, by mali byť uvedení na poverení tohto oxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxncie, kde všade možno vládny audit vykonať, sa v podstate nezmenili. Vládny audit je oprávnené vykonať MF SR, Úrad vládneho auditu a iná právnická osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxvo alebo Najvyšší kontrolný úrad SR môže vykonať vládny audit, len pokiaľ týmto inštitúciám boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu alebo vystupxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zmlúv, ktorými je SR viazaná, čo je napríklad Nórsky finančný mechanizmus a podobne. Úrad vládneho auditu, ako aj iná právnická osoba, nemôžu v týchto txxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxň sa Úradu vládneho auditu rozšírila kompetencia vykonať vládny audit v orgánoch verejnej správy, ktorými sú správcovia kapitol štátneho rozpočtu.
xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxemného celku a ich použitie podľa osobitného predpisu špeciálne iba príjmy rozpočtu obce podľa v § 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a príjmy rozpočtu vyššieho úxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Inými slovami, MF SR spolu s Úradom vládneho auditu a inou právnickou osobou môže vládnym auditom v obci a vyššom územnom celku overiť len:
a)
dotácie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xok a dotácie zo štátnych fondov,
b)
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
c)
pxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxnančnými prostriedkami vyšších územných celkov môže preverovať iba hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku alebo Najvxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kompetenciu overovať právnickú osobu, ku ktorej má funkciu zakladateľa (napríklad štátny podnik založený v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxáva (napríklad akciové spoločnosti), alebo práva vyplývajúce z majetkových podielov (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným), môžu byť zo straxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxtované verejné financie,
b)
prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie (sprostredkovateľ),
c)
ktorej boli poskytnuté verejnx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx99/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho -rozvoja); sú pxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtuje finančné prostriedky priamo riadiaci orgán mimo územia SR, t.j. správca kapitoly štátneho rozpočtu / oprávnená osoba vykonáva len prvostupňovú xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxEG Europe 2014-2020, INTERREG IV C a podobne,
e)
ktorej by jej Slovenská informačná služba poskytovala verejné financie za podmienok ustanovenýcx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxditom môžu byť overované aj ďalšie osoby, ktoré sú ustanovené v osobitných predpisoch, napríklad vládnym auditom sa overuje dodržiavanie ustanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxdobne.
Jedným z hlavných cieľov vládneho auditu je aj overovanie dodržiavania ustanovení tohto zákona ako celku a všeobecne záväzných právnych prxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx auditom môže vykonávať tzv. hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu ako aj vládneho auditu, v zmysle čoho môžu byť odvoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xx. V praxi výber takejto právnickej osoby sa uskutočňuje prostredníctvom verejného obstarávania, po dôkladnom zhodnotení a splnení podmienok dostatxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxho auditu
Vládny audit začína prvým úkonom oprávnenej osoby voči povinnej osobe. Napríklad podpísaním poverenia alebo oznámením o predmete a cieli xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxia môžu nastať dve situácie:
-
oprávnená osoba zistila nedostatky,
-
oprávnená osoba nezistila žiadne nedostatky.
Pokiaľ z vládneho auxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xuditu boli zistené nedostatky:
-
oprávnená osoba vypracuje návrh správy, ktorý obsahuje náležitosti zo zákona, najmä nedostatky, odporúčania alxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
oprávnená osoba navrhne termín a miesto prerokovania návrhu správy a oprávnená osoba sa môže/nemusí zúčastniť prerokovania; ak sa povinná osoba nezxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x určí lehotu na predloženie námietok; ak návrh správy povinná osoba odmietne prevziať alebo ho nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, návrh spxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxx/nemusí zaslať námietky k nedostatkom, odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na náxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xprávy akceptuje,
-
oprávnená osoba je povinná zohľadniť opodstatnené námietky zaslané od povinnej osoby a neopodstatnené námietky odôvodniť v sxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
zašle správu povinnej osobe.
Zaslaním správy je vládny audit skončený.
Po skončení vládneho auditu povinná osoba musí predložiť oprávnenxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxe príčin ich vzniku nie sú účinné, je oprávnená vyžadovať prepracovanie prijatých opatrení predložených povinnou osobou. Povinná osoba musí tento zoxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx § 28 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z. Uložením takejto pokuty nezanikajú povinnosti, za ktoré sa pokuta uložila a pokutu možno uložiť opakovane.
Zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxministratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu.
Oproti doterajším právnym predpisom sa postup administratívnej finaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xdministratívna finančná kontrola sa začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe. Takýmto úkonom bude spravidla predloženie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finančná kontrola na mieste a audit sa začína vykonaním prvého úkonu voči povinnej osobe. Takýmto úkonom bude spravidla preukázanie sa poverením na vxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa a povinnosti oprávnenej osoby a prizvaných osôb a taktiež práva a povinnosti povinnej osoby a tretej osoby, aby bola zabezpečená vykonateľnosť adminxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxavidiel pre postup pri výkone administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu. Všetky práva a povinnosti oprávnenej osobxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxukázať svoje tvrdenie a konanie pred ukončením overovacieho procesu, ktorý má priamy vplyv na finančnú operáciu (napríklad oprávnenosť výdavkov alexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mieste alebo audite oprávnené na vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, ako aj do obydlia a na pozemok povinnej osoby, pokixx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
V porovnaní x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xmožňuje oprávnenej osobe odobrať akékoľvek doklady potrebné na výkon administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu aj x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xáznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupov projektu a dokumentov, oprávnená osoba, resp. prizvané osoby sú povinxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx originálne podklady povinnej osoby, ktoré je povinná osoba predkladať na základe zmluvného dojednania aj bez osobitného vyžiadania, napr. ako súčasx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovenie oprávnenosti výdavku, alebo ak je odôvodnená obava, že by mohlo u povinnej osoby dôjsť k manipulácii s dokumentmi a inými relevantnými infoxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxtky a správa. Ak neboli zistené nedostatky, vypracuje sa len správa. Návrh správy a správa obsahuje všetky relevantné náležitosti stanovené týmto zákxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávnená osoba je povinná doručiť povinnej osobe návrh správy na vyjadrenie sa k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam alebo odporúčaniam z dôvxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxňuje vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam. Ak povinná osoba podá v lehote stanovenej oprávnenou osobou námixxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zohľadniť v správe. V prípade zistenia porušenia podmienok, za ktorých môžu byť verejné financie poskytnuté (napr. zakotvených v zmluvných dokumentxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx časť nevykoná alebo sa v nej nepokračuje.
Pri výkone auditu sa z dôvodu efektívnejšieho výkonu auditu a vysvetlenia navrhnutých zistení ešte pred oxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxaní alebo opatrení. Týmto krokom sa predíde k budúcim možným rozporom.
Právna úprava umožňuje v súvislosti s výkonom auditu účasť na prerokovaní spxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxjú zodpovednosť za riadny výkon auditu a ktorých účasť na prerokovaní je potrebná napriek tomu, že na poverení uvedení neboli. Povinná osoba musí účasť xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx ukončené zaslaním správy povinnej osobe. Za zaslanie správy sa považuje aj jej osobné prevzatie povinnou xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx čiastkovej správy, čiastkovú správu alebo správu podpíše zamestnanec poverený vedením vládneho auditu (vedúci audítorskej skupiny). Táto možnosť xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxj osoby, ktorí vládny audit v určitej fáze vykonávali. Prípady osobitného zreteľa budú predovšetkým dlhodobá práceneschopnosť, dlhodobý pobyt v cudxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xlenov audítorskej skupiny, čo neúmerne predlžovalo celý výkon vládneho auditu. Z tohto dôvodu nová právna úprava počíta s flexibilnejším a efektívnexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxoby ako zamestnanci oprávnenej osoby. Uvedená možnosť je dôležitá najmä v záujme odborného posúdenia overovaných skutočností a odborného výkonu niexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxcialista). Zároveň pri programoch cezhraničnej spolupráce, prostredníctvom inštitútu prizvanej osoby je možné prizvať aj zamestnanca právnickej xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxika a podobne).
Zároveň sa zabezpečuje ochrana zamestnancov vykonávajúcich administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxujú k odhaleniu trestnej činnosti a k finančným postihom. Postavenie verejných činiteľov nezabezpečuje len ochranu, ale aj povinnosti vyplývajúce pxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu je nutné zabezpečiť, aby administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste a audit nevykoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnčná kontrola, finančná kontrola na mieste alebo audit bude vykonaný objektívne a ich výsledky budú posudzované bez nežiaducich vedľajších vplyvov. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmácií zakladajúcich pochybnosti o ich nezaujatosti, oznámiť ich príslušnému štatutárovi oprávnenej osoby.
V zákone už nie je upravená povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxľa osobitných predpisov, ktoré upravujú postup pre prípad podozrenia z trestnej činnosti, z dôvodu možného zmarenia prípadného ďalšieho konania orgxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxy zistené bez uvedenia podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxtívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu.
KOMENTÁR
Postupy výkonu administratívnej finančnej kontroly, finančxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxok administratívnej finančnej kontroly je ustanovený vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe, čo v praxi predstavuje zaslanie zx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mieste, vnútorného auditu a vládneho auditu, ktorých začiatok sa počíta vykonaním prvého úkonu oprávnenej osoby voči povinnej osobe, čo je napríklad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xoment začatia finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu alebo vládneho auditu je dátum vstupu do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vládneho auditu.
Podľa typu vykonávanej kontroly alebo auditu sa čiastočne líšia práva a povinnosti oprávnenej osoby a práva a povinnosti povinnex xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj finančnej kontroly alebo výkon prebieha priamo u povinnej osoby, ako v prípade finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu alebo vládneho auditx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxné na výkon overovania a svojho zisťovania, aby boli naplnené ciele kontroly alebo auditu a povinná osoba má povinnosť tieto doklady a iné podklady predxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo poškodením a vrátiť tieto doklady a iné podklady, ak ich už oprávnená osoba nepotrebuje k výkonu administratívnej finančnej kontroly, finančnej konxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxe povinnosť povinnej osoby a naopak, pokiaľ existuje v zákone oprávnenie pre povinnú osobu, musí existovať aj povinnosť pre oprávnenú osobu.
Všetkx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, je povinná tieto skutočnosti nahlásiť príslušným orgánom spôsobom, ktorý určujú príslušné práxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxctvom návrhu správy predtým, ako by príslušné orgány začali svoje konanie, by mohlo dôjsť x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodporujúcu zaslané podozrenie pre prípadné ďalšie otázky orgánov príslušných overovať tieto podozrenia.
Ak oprávnená osoba ukončí overovanie a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxným doručením povinnej osobe. Pokiaľ sa bude návrh správy zasielať poštou a povinná osoba návrh správy neprevezme, považuje sa aj napriek tomu za doručxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxmenie. Tento prístup je zmenený oproti doterajšej právnej úprave. Cieľom zmeny termínu prerokovania návrhu správy je zefektívniť výkon auditu a prípxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov.
Prerokovanie sa uskutoční tak, že oprávnená osoba oznámi povinnej osobe termín pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxk tomu považuje za prerokovaný. Povinná osoba má však stále možnosť vyjadriť sa k nedostatkom v rámci procesu oboznamovania sa s návrhom správy.
Po oxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov, ktoré sú uvedené v návrhu správy. Oprávnená osoba preskúma doručené námietky x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxďže zo zákona vyplýva oprávnenie dať námietky len voči štyrom oblastiam (k nedostatkom, odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie písomného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxú. Nemusí sa zaoberať námietkami, ktoré by smerovali napríklad voči závažnosti nedostatkov alebo iným informáciám uvedeným v návrhu správy, pokiaľ sxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxe. Už nie je potrebné neopodstatnenosť námietok oznamovať samostatným listom, ako to bolo v predchádzajúcej právnej úprave. Po takomto vyhodnotení nxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xusí byť doručený povinnej osobe, ale správa stačí, aby bola len zaslaná.
Pokiaľ oprávnená osoba nezistila žiadne nedostatky z kontroly alebo auditxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxať nápravné opatrenia voči zisteným nedostatkom x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zasiela v lehote, ktorú určila oprávnená osoba v správe.
V novej právnej úprave bola vypustená aj povinnosť zasielať správu, kde kontrolovaný subjxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo opatrenia zo strany oprávnenej osoby, ku ktorým sa povinná osoba môže vyjadriť (podať námietky) alebo navrhnúť iný spôsob odstránenia nedostatku, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxé.
Stále môže nastať situácia, kedy by povinná osoba, aj napriek odporúčaniam a opatreniam uvedeným v správe, prijala iné nápravné opatrenia voči nxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxpracovanie predloženého zoznamu prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku a môže žiadať zaslanie nového zoznamu prijatých oxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnými opatreniami voči zisteným nedostatkom. Za nepredloženie prepracovaného zoznamu možno povinnej osobe uložiť poriadkovú pokutu podľa § 28 ods. 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxačí zaslať povinnej osobe a kontrola alebo audit je ukončený.
Počas výkonu administratívnej finančnej kontroly môže dôjsť k situácii, že oprávnenx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tej istej finančnej operácie. V takejto situácii sa môže oprávnená osoba rozhodnúť vypracovať iba jednu správu z oboch začatých kontrol, a to správu z fxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xri vypracovávaní čiastkovej správy a návrhu čiastkovej správy je rovnaký, ako pri správe a návrhu správy. Dôvody, kedy oprávnená osoba môže, ale nemusx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx finančnú operáciu začne oprávnená osoba kontrolovať administratívnou finančnou kontrolou a zistí, že nejaká časť výdavkov je oprávnená a nejaká časx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxijať opatrenia na nápravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxať nápravné opatrenia napríklad, ak trvanie kontroly alebo auditu je naplánované na 4 mesiace, ale závažný nedostatok by bol zistený hneď na začiatku kxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxz a nie je vhodné, aby boli všetky osoby oboznámené so všetkými zistenými nedostatkami, vtedy sa môže oprávnená osoba rozhodnúť uzavrieť zistené nedosxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxrhu správy, ako aj čiastková správa alebo správa sú súčasťou tohto komentára, s. 138 až 141.)
Ukončením auditu alebo kontroly je deň zaslania správy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
KOMENTÁR
Tretia osoba je osoba, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akákoľvek iná osoxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxdávatelia, subdodávatelia a oprávnená osoba, na základe svojich oprávnení, môže od tretej osoby:
-
vyžadovať a odoberať originály dokladov alebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
-
vyžadovať súčinnosť podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z.,
-
vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxx2015 Z.z.
Rovnako aj tretia osoba má nielen oprávnenia, ale aj povinnosti.
Oprávnením je:
-
vyžadovať od oprávnenej osoby potvrdenie o odxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxukázanie sa písomným poverením podľa § 21 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z.z.
a povinnosťou je
-
predložiť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdne osvedčené kópie dokladov atď. podľa § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z.,
-
poskytnúť súčinnosť oprávnenej alebo prizvanej osobe podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh podľa § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 357/2015 Z.z.,
-
oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste alexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx mieste alebo audit podľa § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z.,
-
umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadeniax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxti podľa § 21 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z.
Prizvaná osoba
KOMENTÁR
Rovnako, ako v predchádzajúcej právnej úprave, je možnx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxodnené osobitnou povahou finančnej operácie. Osobitná povaha finančnej operácie môže byť situácia, keď oprávnená osoba nedisponuje takými odborníxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxtálnymi podmienkami finančnej operácie a podobne.
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxe sa to za iný úkon vo všeobecnom záujme, čo v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov znamená, že zamestnávatex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxacovného času. Toto pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak Zákonník práce, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbe, uhrádza ten orgán, ktorý túto osobu prizval, ak sa nedohodnú inak a za náklady sa považuje náhrada mzdy, náhrada platu vo výške priemerného zárobku axxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtroly na mieste, vnútorného auditu alebo vládneho auditu.
Prizvaná osoba má pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx,
-
vyžadovať od povinnej osoby alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa tohto zákona,
a pri vykonávaní finančnej kontroly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxok povinnej osoby alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxinná:
-
potvrdiť povinnej osobe alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxiacich s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xb. Občianskeho xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxa osobitných predpisov,
-
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxkovej správy alebo v návrhu správy a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnenxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom príslušným podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, alebo pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Prizvaná osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu a vládneho auditu, okrem povinností uvedených v predchádzajúcom odsxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x výkone finančnej kontroly na mieste alebo auditu mohlo dôjsť k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo auditu alebo ak hrozí, že doklady alebx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnie finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu alebo vládneho auditu a umožniť na základe požiadavky povinnej osoby nahliadnuť do preukazu totoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxe prezident SR, poslanec Národnej rady SR, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu SR, sudca, prokurátor alebo iná osoba zasxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxc orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení Trestného zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu EÚ alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi EÚ, ak na území SR vykonáva úkony xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxde s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov SR.
Je vhodné o tomto postavení informovať aj povinnú osobu alebo tretiu osobu, napríklad pri oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxjatosť
KOMENTÁR
Predpojatosť je situácia, keď by kontrolór alebo audítor z dôvodu svojej predpojatosti mohol skresliť svoje závery, a to tak, že bx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxávny vzťah, zodpovednosť za overovanú oblasť alebo rodinný vzťah a podobne. Nie je možné všetky situácie jednoznačne popísať, preto je na oboch stranáxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxto podozrenie aj náležite odôvodniť.
Pokiaľ podozrenie z predpojatosti má zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná osoba, oznámi ho písomne šxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvnenej osoby, pretože tento orgán prizval na výkon kontroly alebo auditu prizvanú osobu.
Pokiaľ povinná osoba má podozrenie, že poverení zamestnaxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenej osoby rozhodne o podaných námietkach do troch pracovných dní odo dňa doručenia námietok povinnej osoby, alebo písomného oznámenia zamestnanca oxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xykonať len nevyhnutné úkony, ktoré nedovoľujú odklad. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby nevyhnutné úkony boli vykonané tým členom kontrolnej alebo auxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxietky voči všetkým členom kontrolnej alebo audítorskej skupiny pri zohľadnení, že kontrolu alebo audit vykonávajú minimálne dvaja zamestnanci opráxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xuditu, je potrebné zachovávať mlčanlivosť. Toto platí aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Keďže kontrolou a auditom sa overujú verejné financie x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxn o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zákon o slobode informácií v § 11 s názvom "Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám", v odseku 1 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxiu o výsledku kontroly alebo auditu, ustanovenia zákona sa vzťahujú na výsledky administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxiť, že zákon o slobode informácií neumožňuje poskytnúť informácie o samotnom výkone kontroly alebo auditu, preto pracovné listy, vyžiadanie dokumexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxerejnené.
Existujú však situácie, keď je potrebné sprístupniť informácie aj z výkonu kontroly alebo auditu, napríklad v prípade policajného vyšexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenej osoby.
Za nesplnenie povinnosti mlčanlivosti je orgán verejnej správy oprávnený uložiť svojmu zamestnancovi alebo prizvanej osobe podľa § 2x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé osoby majú oprávnenie ukladať pokuty za nesplnenie povinností ustanovených týmto zákonom.
V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa navxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxejných financií s cieľom zvýšiť zodpovednosť jednotlivých zamestnancov a orgánov verejnej správy vykonávať svoje úlohy v súlade s ustanoveniami tohxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx financií možno považovať napr. vykonanie administratívnej finančnej kontroly, ktorej výsledkom bude schválenie finančnej operácie, na základe ktxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx.).
Z dôvodu zabezpečenia odvodu pokút do rozpočtu EÚ (prostredníctvom štátneho rozpočtu), ktoré nemôžu byť príjmom orgánu verejnej správy vykonxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xpraviť § 28 ods. 14 a 13 zákona č. 357/2015 Z.z. Uložením pokuty sa povinná osoba nezbaví svojej povinnosti, nesplnenie ktorej bolo pokutované a pokutx xxxxx x xx xxxx xx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxžní zamestnancom oprávnenej osoby vstup na svoj pozemok, alebo nepredloží v určenej lehote oprávnenej osobe potrebné dokumenty. Takéto konanie môže xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxvnom odmietnutí vstupu, alebo neposkytnutí potrebných dokumentov je možné pokutu uložiť opakovane, až kým si povinná osoba svoju povinnosť vyplývajxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxmožiteľné. Z uvedeného dôvodu sú postihované pokutami podľa tohto zákona.
Vymožiteľnosť povinností povinnej osoby pri výkone auditu alebo kontrxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxká osoba do výšky 3 000 eur, ak:
-
nepredložia oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtrolou, finančnou kontrolou na mieste alebo auditom a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
-
neposkytnú súčinnosť oprávnenxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xch vzniku,
-
nepredložia oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odsxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v čiastkovej správe alebo v správe, ak oprávnená osoba vyžadovala ich prepracovanie a predloženie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxia, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu alebo vládneho auditu,
-
nexxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste alebo audit,
-
neumožnia oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxej činnosti pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu alebo vládneho auditu,
-
neumožnenia účasť aj iného zamestnanca audixxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návrhu správy, ako toho, ktorý bol poverený na výkon vládneho auditu alebo vnútorného auditu.
Rovnako platí, že podľa § 28 ods. 1 zákona č. 357/20xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxx
x
xxpredložia oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 357/2015 Z.z.,
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxčinnosť oprávnenej alebo prizvanej osobe podľa § 21 ods. 3 písm. c) zákona č. 357/2015 Z.z.,
-
nevytvoria xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxs. 4 písm. a) zákona č. 357/2015 Z.z.,
-
neoboznámia pri začatí finančnej kontroly na mieste alebo auditu oprávnenú osobu alebo prizvanú osobu s bezxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx 357/2015 Z.z.,
-
neumožnia oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemokx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Orgán verejnej správy má týmto zákonom uložené rôzne povinnosti:
-
V kontexte celého § 5 zákona č. 357/2015 Z.z. má povinnosť vytvoriť, zachxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiamix
x
x xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. na všetkých príslušných stupňoch riadenia.
-
V kontexte § 8 zákona č. 35xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe alebo, ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpixxxx xxxxxx xx xxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxeho fondu regionálneho rozvoja alebo povinnosť vykonávať finančnú kontrolu na mieste v súlade s § 9 zákona č. 357/2015 Z.z.
Za nesplnenie všetkýxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 28 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. uložiť orgánu verejnej správy pokutu do výšky 100 000 eur.
Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z.z. má auditujúci oxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxroly, teda prípad, kedy orgán verejnej správy poskytoval verejné financie inej osobe, ale nevykonal administratívnu finančnú kontrolu vôbec a nemôžx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxratívnej finančnej kontroly, ale v rozpore s § 8 zákona č. 357/2015 Z.z., napríklad, ak by orgán verejnej správy nepoužil na vykonanie administratívnex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxc orgánu verejnej správy zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie alebo iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie a štatutárny orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
-
alebo, ak čiastková správa alebo správa neobsahuje nedostatky, ktoré v čase výkonu administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxade dostupných dokladov a skutočností ich zistil mal.
Výška tejto pokuty nie je pevne stanovená, ale vyplýva z výšky sumy vyššieho čerpania verexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xovažovať napr. vykonanie administratívnej finančnej kontroly, ktorej výsledkom bude schválenie finančnej operácie, na základe ktorej budú preplaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xýdavky v podstate nemali byť nikdy vyplatené, preto dochádza k vyššiemu čerpaniu rozpočtu. Pri prostriedkoch EÚ sú často uplatňované finančné opravyx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx2013) 9527 o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hoxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxej kontroly administratívnej alebo na mieste existovalo, môže mať vplyv na vyššie čerpanie verejných financií, ak je spojené v právnych predpisoch SR xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxť tak nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčelnému a neúčinnému vynakladaniu verejných financií. Z toho vyplýva, že zákonodarca chce nastavením sankxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx často vykonávané s veľkým časovým odstupom od ukončenia finančnej operácie alebo jej časti a kladie dôraz na preventívnu kontrolu a odhaľovanie nedosxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxs ich vymáhania môže začať z časového hľadiska omnoho skôr, a tým zabezpečiť aj lepšiu vymožiteľnosť verejných financií.
V nadväznosti na § 28 ods. 4 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxkona č. 357/2015 Z.z. umožňuje auditujúcemu orgánu a správcovi kapitoly štátneho rozpočtu pokutovať do výšky 3 000 eur aj fyzické osoby, a to zamestnaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgán orgánu verejnej správy alebo ním povereného vedúceho zamestnanca, ak
-
nevykonali základnú finančnú kontrolu alebo
-
základnú finančnx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx5 Z.z., ale iba jedna alebo podľa § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. by nebolo uvedené vyjadrenie, chýbal by podpis, alebo meno a priezvisko a podobne alebx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxprávne vyjadrenie, či:
-
je alebo nie je možné finančnú operáciu vykonať,
-
je alebo nie je možné vo finančnej operácii pokračovať alebo
-
je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxzať z overenia súladu so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., teda, či existuje súlad finančnej operácie alebo jej časti podľa jex xxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxné prostriedky zo zahraničia,
d)
zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
e)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisoxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xkladania pokút voči povinnej osobe, ak vládny audit vykonala iná právnická osoba, je pridelená MF SR podľa § 28 ods. 7 zákona č. 357/2015 Z.z., ktoré je jexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx riadia zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Pri ukladaní pokút sa prihliada na povahu, závažnosxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxty. Zároveň však platí, že pri poriadkových pokutách uložených napríklad za nepredloženie požadovaných dokladov alebo neumožnenia vstupu na pozemoxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xríjmom toho orgánu, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit, okrem prípadx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xerejných financií. V tomto prípade je táto pokuta príjmom štátneho rozpočtu.
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné uxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxrad vládneho auditu".
KOMENTÁR
Uvedené spoločné ustanovenie zabezpečuje, aby sa nemuseli z dôvodu zrušenia správ finančnej kontroly novelizovxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxnej kontroly, týmto ustanovením automaticky platí, že v danom ustanovení sa rozumie Úrad vládneho auditu, bez nutnosti novelizovať § 50 samostatnou xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxrolu prostriedkov programového obdobia 2007-2013 poskytovaných podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho sxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinné do 1. novembra 2014. To znamená, že kontrola prostriedkov, ktoré sa týkajú programového obdobia xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe v znení neskorších predpisov. Prostriedky poskytované podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a invesxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxona je upravené postavenie vnútorných audítorov a vládnych audítorov vymenovaných pred účinnosťou zákona. Podľa predmetných ustanovení sa vládni axxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxli kvalifikačnú skúšku podľa doterajšieho predpisu, sa považujú za vnútorných audítorov vymenovaných podľa tohto zákona. Odbornú spôsobilosť je moxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xe možné považovať za splnenie podmienky odbornej spôsobilosti. Doterajší právny predpis nevyžadoval úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky pri vyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xudítori, ktorí kvalifikačnú skúšku v minulosti nevykonali, ju budú musieť, na účely preukázania odbornej spôsobilosti, vykonať podľa tohto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxĺňajú podmienky podľa nového zákona (nemajú kvalifikačnú skúšku alebo potrebnú dĺžku praxe), sa ustanovuje dvojročné prechodné obdobie od účinnostx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeň uznáva výkon následnej finančnej kontroly podľa doterajšieho predpisu za dostatočné preukázanie odbornej praxe.
Finančná kontrola všetkých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxnia týkajúce sa konania o uložení pokút právoplatne neukončených do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V prechodných ustanoveniach je upravené spxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobitné kvalifikačné predpoklady vládnych a vnútorných audítorov vymenovaných pred účinnosťou tohto zákona. V ustanovení je upravené, že vnútornx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkona. Prechodné ustanovenia upravujú prechod práv a povinností zo zrušených zákonov.
KOMENTÁR
Vo všeobecnosti platí, že akákoľvek kontrola alexx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxjné financie EÚ poskytované prostredníctvom zákona č. 528/2008 Z.z., teda týkajúce sa programového obdobia 2007-2013, sa vzťahuje doterajšie prechxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx7-2013 sa vykonáva podľa znenia zákona č. 502/2001 Z.z. pred novelou z 1. novembra 2014. Teda aj orgány verejnej správy, ktoré sú riadiacimi orgánmi alxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxnu kontrolu a kontrolu na mieste podľa zákona č. 528/2008 Z.z.
Zároveň § 41d ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. ustanovuje, že verejné financie EÚ prograxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxtratívnu kontrolu, administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby a kontrolu na mieste podľa znenia zákona č. 502/2001 Z.z. po účinnosti novely z 1. nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxľa platného zákona č. 357/2015 Z.z., teda riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom budú vykonávať po xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa predchádzajúceho právneho predpisu zákona č. 502/2001 Z.z. zostávajú vymenovaní počas prechodného obdobia dvoch rokov, teda do 31. decembra 2017x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxenky nesplní, musí byť zo svojej funkcie odvolaný. Týchto vnútorných audítorov vymenovaných ešte podľa zákona č. 502/2001 Z.z. nie je potrebné nanovx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x dôvodovej správy
Z dôvodu vytvorenia Úradu vládneho auditu sa týmto článkom zrušuje zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly a z dôvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MF SR č. 21/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 502xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxTOV
Vzor č. 1: Vzor krycieho listu na výkon základnej finančnej kontroly - všeobecný formulár
KRYCÍ LIST K FINANČNEJ OPERÁCII ALEBO JEJ ČASTIxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo na príjmovom dokladeVzor č. 4: Príklad vykonania základnej finančnej kontroly priamo na výdavkovom dokladeVzor č. 5: Príklad vykonanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx


xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xyžiadanie informácií, dokladov a iných podkladovVzor č. 10: Potvrdenie o prevzatí/vrátení prevzatých dokladov a iných podkladovVzor xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx


xxxx xx xxx xxxxxx x xxastková správa, ak neboli zistené nedostatky
Predpisy SR
Identifikačné číslo ASPI: KO357_2015SK
Stav k:01.01.2016
Autor: Zacharidesová, Vladimíra
 
Názov:Zákon o finančnej kontrole a audite - komentár
Nakladateľ:Wolters Kluwer
ISBN:978-80-8168-368-2

 
Vzťah k:357/2015 Z.z.;