315/2016 Z.z.

Zákon o registri partnerov verejného sektora - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
Vargaeštok
JUDr.
Róbert
Hronček
Mgr.
Veronika
Košíková
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.1
xxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxenie Registra, v rámci ktorého ustanovuje subjekty a údaje o nich, ktoré sa do tohto Registra či už povinne zapisujú, ako aj:
2.
podmienky a postupy zxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxri vrátane
5.
podmienky a postupy overovania údajov zapisovaných do Registra a
6.
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonoxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pričom využíva aj ustanovenia zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou pxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxníciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o AML.
Z hľadiska hmotnoprávnej úpravy účinnosťou tohto zákona sa upravovali (novelizovali) najxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xx. XXIII tohto zákona. V daných prípadoch ide o zákony, ktoré definujú podmienky prístupu k verejným zdrojom - všeobecná úprava rozpočtových pravidielx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xo Registra zo strany partnerov a túto skutočnosť preto zohľadňuje práve novelizácia dotknutých zákonov.
Z hľadiska procesnoprávnej úpravy treba xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkona o Registri.
Právna úprava prijatá Zákonom o Registri predstavuje jedinečnú a špecifickú právnu úpravu nielen z hľadiska slovenskej legislatxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxstračného konania, ktoré priamo vymedzuje (napr. postavenie registrujúceho orgánu, procedúry overovania identifikácie konečného užívateľa výhoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxvami jednotlivých členských štátov v rámci komunitárneho práva (aj napriek skutočnosti, že v niektorých častiach Zákon o Registri vychádza ako aj odkxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxstnej činnosti a financovaniu terorizmu).
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxvaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úvodné ustanovenia
V § 2 Zákona o Registri sa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxda aký subjekt sa nepovažuje za Partnera)
v.
Oprávnenej osoby
vi.
Konečného užívateľa výhod
i. Zmluva [§ 2 ods. 1 písm. e) Zákona o registxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.
Za zmluvu treba považovať dvoj-, alebo viacstranný právny úkon v zmysle všeobecnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxnie (či už finančné plnenie, alebo plnenie vo forme majetku).
Za iný právny úkon treba považovať také úkony a rozhodnutia, v rámci ktorých Partner prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxej správy (najmä v podobe rozhodnutí), na základe ktorých vzniká právnickým či fyzickým osobám právo na plnenie (či už finančné plnenie, alebo plnenie xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxa č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
alebo príklep na dražbe, ako úkon licitátora spočívxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxgistri používa vo svojom znení pojem zmluva pod tento pojem treba zahrnúť akúkoľvek zmluvu alebo iný právny úkon, ktorý je právnym základom pre poskytnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom ŠÚ SR podľa osobitného predpisu3x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy (ďalej len "štátny fond") a SPF 4); v ústrednej správe sa vykazujú aj verejné vysoké školy5) a ďxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 v územnej samosprxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxjný podnik [§ 2 ods. 1 písm. b) Zákona o registri]
Verejný podnik Zákon o Registri definuje ako právnickú osobu, v ktorej má štát, obec, VÚC alebo právnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x
xxxí ísť o subjekt vo forme právnickej osoby, pričom nie je podstatné, či ide o obchodnú spoločnosť alebo inú formu právnickej osoby,
-
v právnickej osoxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxonom,
-
subjekty v bode II. majú samostatne, alebo spoločne výlučnú priamu, alebo nepriamu účasť v právnickej osobe v bode I.
Za verejný podnxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a.s.,
-
za účasti obce prostredníctvom mesta Martin obchodnú spoločnosť Brantner Fatra s. r. o.,
-
za účasti VÚC prostredníctvom Žilinského sxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxo subjekty síce sú právnickými osobami zriadenými zákonom, avšak nepovažujú sa za súčasť verejného sektora na účely Zákona o Registri, pretože tieto oxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxípadné plnenia (finančné resp. nefinančné), ktoré by od uvedených komôr prijímali fyzické alebo právnické osoby nemajú charakter verejných zdrojovx
xxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxx xxxx xx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxciou, a to buď prostredníctvom určenia finančných limitov, alebo sektorovým vymedzením subjektov. Znakom jednotlivých definícii Partnera je teda pxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa
Zákon o Registri v § 2 ods. 1 písm. a) definuje pozitívne vymedzenie pojmu Partner, pričom sa za Partnera považuje každá fyzická osoba alebo právnicxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu VÚC, ktoré sú verejnými rozpočtami na účely Zákona o Registri,
-
z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnoxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxbitne,
-
od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, ide najmä o tzv. obecné podniky, resp. štátne obchodné spoločxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrejných zdrojov rozumieť primárne ako nepriamu pomoc štátu,
2) ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné mxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne, pričom majetkom treba rozumieť hnuteľné a nehnuteľné veci a právami k majetku napr. pxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ktorý sa zúčastňuje ako uchádzač verejného obstarávania s prihliadnutím na finančné limity § 2 ods. 2 Zákona o Registri.
4) ktorá je poskytovateľxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtnej starostlivosti a
-
u ktorej nie sú dané okolnosti podľa § 2 ods. 2 až 4 Zákona o Registri.
Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti upraxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 a definuje ho ako:
a)
fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá poskytuje zdravotnú stxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu8) alebo
c)
fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na záklxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxa postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxrý nadobudol pohľadávku klasickým postúpením pohľadávky - cesiou, ale aj ten, komu má byť pohľadávka uhradená z iného titulu, napr. z inštitútu ručenixx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtého bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxtku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena e), podľa tohto ustanovenia je tak Partnerom aj subdodávateľ Partnera zapísaného platnx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxeľa na uskutočňovaní verejnej zákazky.
Zo Zákona o Registri vyplýva aj zodpovednosť za zápis subdodávateľov, ktorého právna úprava je nasledovnáx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Registri je v zmysle § 11 ods. 1 tohto zákona verejný sektor, pretože verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xákona o Registri12) v Registri, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona o Registri, ktorí majú povinnosť v zmysle Zákona o Rexxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.14)
b)
V prípade iného právneho titulu než je uvedený pod písm. a) (ak je právnym titulom pre zápis do Registrx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxípade verejný sektor zmluvne upravil zodpovednostné vzťahy obdobne, ako to vykonalo MS SR v Inštrukcii č. 7/2017 MS SR z 26. januára 2017 č. 40200/2017/xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xezorte MS SR. V zmysle tejto Inštrukcie by mali zmluvy uzatvárané s Partnerom obsahovať tzv. subdodávateľskú doložku, kde sa Partner zaviaže, že zabezxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxžené sankcie vymáhať od svojho subdodávateľa.
Negatívna definícia Partnera prostredníctvom určenia finančných limitov (§ 2 ods. 2 a 3 Zákona x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xa Partnera nepovažuje fyzická osoba alebo právnická xxxxxx
x
xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000 eur (§ 2 ods. 2 Zákona o Registri),
-
Pre finančné limity v takom prípade je rozhodujúxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxx x xxxpadoch podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu vyššie poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx že hodnota plnenia zo zmluvy v tomto prípade určí ako úhrn na jej základe Partnerovi poskytovaných finančných pro-striedkov alebo hodnôt majetku, práx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxx xx xxx xa upravili pravidlá a zásady určenia hodnoty plnenia (finančných limitov) nielen v prípade jednorazového plnenia, ale aj čiastkového, alebo opakujúxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxjde a v súlade s fikciami (právnymi skutočnosťami, ktoré v skutočnosti nemusia nastať) treba postupovať aj pri vyhodnocovaní povinnosti zápisu do Regxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxa sa použijú bez dane z pridanej hodnoty, ak sa táto uplatňuje.
Uvedené pravidlo určuje, že hodnotou plnenia zo zmluvy sa rozumie súhrn všetkých plnení, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxatiteľom dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nenavyšuje sa hodnota plnenia zo zmluvy o daň z pridanej hodnotxx
xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xlebo ich nemožno určiť, má sa za to, že podiely sú rovnaké.
Uvedené pravidlo sa uplatňuje, ak viac subjektov spája spoluvlastníctvo k nadobúdanému plnexxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxľkosti podielov spoluvlastníkov nemožno určiť, má sa za to, že podiely sú rovnaké, pričom xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xen jeden so subjektov. Aplikuje sa individuálne posudzovanie pre každého spoluvlastníka jednotlivo.
c)
U dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx 2 a 3 Zákona o Registri sa jednotlivé transakcie jedného Partnera nespočítavajú, a to ani v prípade, ak sú uzavreté s jedným subjektom, prostredníctvxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxými prostriedkami vyjadrená protihodnota, ktorú je podľa zmluvy Partner povinný poskytnúť; ak je táto hodnota určená znaleckým posudkom, vychádza sx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxnenia finančných limitov protihodnota poskytnutá fyzickou alebo právnickou osobou - teda v prípade nájomných zmlúv bude touto protihodnotou za užívxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtovovať znalecký posudok pre určenie všeobecnej hodnoty majetku, práv majetku, alebo iných majetkových práv, vychádza sa pri určení hodnoty zmluvy z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxebné.
e)
Opakujúce plnenie sa spočítava počas celého dohodnutého trvania zmluvy vrátane predĺženia trvania zmluvy podľa písmena f).
Uvedené prxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxkladá možnosť prolongácie (jednostrannej), zavádza sa fikcia, že k nej dôjde.
f)
Pri zmluve na dobu určitú s možnosťou jednostranného predĺženix xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho úkonu niektorej zo zmluvných strán zmluvu predĺžiť, sa zavádza fikcia, že k predĺženiu zmluvy dôjde.
g)
Pri zmluve, ktorá obsahuje zákonné dôvxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvné dôvody na jej predčasné ukončenie a tým aj ukončenie čerpania plnenia predpokladaného zmluvou (napr. možnosť jednostranného ukončenia zmluvy foxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxúcej navýšenie pôvodne predpokladanej hodnoty plnenia k navýšeniu hodnoty plnenia ak je hodnota plnenia navýšenia vyjadrená veličinou známou v čase xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxy plnenia a ak je hodnota plnenia navýšenia vyjadrená známou veličinou, teda jasne a určito, v čase uzatvárania zmluvy sa predpokladá, že k takým okolnoxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prác a teda navýšenie ceny za dielo).
i)
Pri zmluve majúcej rámcový charakter dôjde k čerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt; ak je účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xrípade uzatvárania rámcových zmlúv, v ktorých je určená maximálna suma plnenia, pričom z uvedenej zmluvy nie je zrejmé, či táto bude skutočne poskytnuxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xko aj parametre zákazky podrobne špecifikujú, sa zavádza, že právo na poskytnutie plnenia, ktoré prekračuje minimálne finančné limity, zakladá povixxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi zmluvy napr. s VÚC, má sa za to, že každý z týchto účastníkov je Partnerom.
V prípade uzatvárania rámcovej zmluvy, v ktorej nie je určená maximálna suma xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xlnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa odsekov 2 alebo 3 § 2 Zákona o Registri.
j)
Najvyššia možná hodnota plnexxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxnovenej výške dôjde napriek možným korek-ciám alebo kráteniu plnenia v dôsledku porušenia zmluvných či zákonných podmienok a povinností zo strany zmxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xplatnených zmluvných sankcií na účely určenia finančného limitu neposudzujú. Sankcie, ktoré možno uložiť subjektom poberajúcim plnenia priamo zo zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa dobu neurčitú, alebo o zmluvu, z ktorej nie je zrejmé a pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnoty plnenia podľa odsekov 2 alebo 3.
Uvedené pravidlo určuje okamih, ktorým vzniká povinnosť zápisu do Registra,
-
pokiaľ v zmluve absentuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxtuje hodnota plnenia, xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutočností, vzniká povinnosť zápisu do Registra až (a zároveň najneskôr) pred poskytnutím plnenia, ktorým po sčítaní s ostatnými plneniami z uzavrexxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xtarostlivosti možno predpokladať, že táto hodnota plnenia bude prekročená. Odbornú starostlivosť v takom prípade možno vykladať tak, že subjekt je pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xa zásadná zmena v činnosti daného subjektu, ktorá by mala vplyv na hodnotu prijatého plnenia v minulosti, príp. zohľadniť obdobné zmluvy pri danom druhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxu na dobu neurčitú a zmluvu, ktorej predmetom je opakujúce sa plnenie hodnota plnenia závisí od vopred neznámej skutočnosti, plnenie pri takých zmluváxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xstatnými poskytnutými plneniami prekračuje finančné limity v § 2 ods. 2 a 3 Zákona o Registri.
m)
Ak ide o poskytnutie štátnej pomoci, ktorej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx že pokiaľ ide o prijatie plnenia vo forme štátnej pomoci, ktorej výšku však nemožno v čase jej poskytnutia určiť, vzniká povinnosť zápisu do Registra vžxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxla uvedeného v písmene l), ktoré sa pri týchto zmluvách nepoužije.18)
n)
Ak ide o zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,19) ktorej prexxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxené pravidlo určuje, osobitné podmienky pri zmluvách, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie a zmluvnými stranami tejto zmluvy sú poskytovateľ zdxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxtnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uvedených subjektoch dochádza k uzatváraniu zmlúv majxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxch viackrát ročne, pričom je závislé od neistých skutočností. Pri uvedených zmluvách tak treba posudzovať hodnotu zmluvy a výšku finančného limitu vžxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxi pravidlami uvedenými v § 2 ods. 4 Zákona o Registri. Príkladom sú zmluvy uzatvárané medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxa základe poskytnutých výkonov zdravotnej starostlivosti).
Negatívna definícia Partnera prostredníctvom sektorového vymedzenia subjektxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxnerov, pričom v súvislosti s týmto vymedzením treba poukázať aj na všeobecný zákaz orgánov verejnej moci požadovať od subjektov požívajúcich výnimku x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxíslušný orgán verejnej moci.
Medzi subjekty, ktoré boli vyňaté z povinnosti zápisu do Registra, radíme:
a)
Subjekt verejnej správy, pričom defxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx komentára; to neplatí ak sú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
-
dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnex xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x. 438/2015 Z.z.,
-
cieľom uzavretia zmlúv je dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva,
-
všeobecná hodxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xk sú kumulatívne splnené tieto podmienky:
-
dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
-
uvedené zmluvy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xzavretia zmlúv je dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva,
-
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, CDCP, burza cenných papierov alebo iná fixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxanizačnú zložku, ak sa na nadobudnutie kvalifikovanej účasti v nich vyžaduje predchádzajúci súhlas NBS, ECB alebo príslušného zahraničného orgánu dxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadu, pričom dohľad nad týmito subjektmi je prísnejší a rozsiahlejší než to ustanovuje režim tohto Zákona o Registri a z toho dôvodu sa nepovažujú za Partxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci. Uvedené subjekty sú pri svojej činnosti regulované a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
Iný štát a jeho orgány. Uvedené subjekty sú pri svojej činnosti regulované a dohliadané príslušnými zahraničnými orgánmi bez možnosti dosahu a právoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxejného a jej orgány. Uvedené subjekty sú pri svojej činnosti regulované a dohliadané príslušnými orgánmi bez možnosti dosahu a právomoci registrujúcxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxžného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku. Ide o subjekty, ktoré vstupujú do zmluvných vzxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxá prepojenosť bežného obchodného styku na strane subjektu, ktorý vstupuje do obchodného vzťahu s hlavnou ekonomickou činnosťou verejného podniku. Pxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom. Za bežný obchodný styk však nemožno považovať xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxčných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxstroje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxestnenej na území SR. Z dôvodovej správy k zákonu č. 241/2019 Z.z. že zavedenie uvedenej výnimky vychádza z dôvodov, ktoré viedli k zavedeniu oslobodexxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity a NBS.
j)
Majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxcov od ich vydania. Z dôvodovej správy k zákonu č. 241/2019 Z.z., vyplýva, že zavedenie uvedenej výnimky vychádza z dôvodov, ktoré viedli k zavedeniu osxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity a NBS.
k)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou zmluvy, rámcovej dohody axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxrej druhou zmluvnou stranou je:
(1)
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene MF SR alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe nesplateného štátneho dlhu, predčasné splatenie štátneho dlhu, ak je to uvedené v zmluve alebo v emisných podmienkach a iné.21)
(2)
NBS, ak zastuxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxnosť v devízovej oblasti v súlade so zákonom č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
(3)
SZRB a.s., ak vykonáva čixxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxa pôsobnosť podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu25)
(7x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne. Takí poskytovatelia síce nemajú uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravoxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxie sa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nerobí neplatnú zmluvu medzi týmto subjektom a zdravotnou poisťovňou. Až okamih od uzavretia zmluvy mxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxstri robia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti povinným zapísať sa do Registra.
m)
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma fixxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxu vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priesxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx
x
xxxxxxxxx xxtov a nebytových priestorov prijímajúci plnenia, ktorými dochádza k čerpaniu verejných zdrojov,
-
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxvých priestorov, pokiaľ uzatvárajú zmluvu, na základe ktorej dochádza k čerpaniu verejných zdrojov.
Verejnými zdrojmi sa rozumejú najmä finančné prxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxní neskorších predpisov,
-
zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
n)
Pozemkové spoločensxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxúcii to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený. Reštituentom, resp. ich právnym nástupcom vzniká zákonný nárok na vxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených právnych predpisov.
v. xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxfikáciou konečného užívateľa výhod a jej overovaním v zmysle Zákona o Registri.
Predpokladom výkonu činnosti oprávnenej osoby podľa Zákona o Regixxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoré môžu plniť úlohy oprávnenej osoby a u ktorých je predpoklad kvalifikovaného výkonu statusu oprávnenej osoby. Je ním subjekt:
I.
advokáta,29)
xxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxx
xxxxxxxxxxx xxoby oprávnenej na území SR vykonávať rovnaký predmet činnosti ako oprávnené osoba podľa bodu I., III, IV a V.,34) pretože o organizačnej zložke možno hxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xtoré vzhľadom na povahu výkonu svojich činností a poskytovania služieb vo svojich oblastiach, sú spôsobilé plniť požiadavky podľa Zákona o Registri, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxgistri nie sú výkonom advokácie (poskytovaním právnych služieb v zmysle príslušného zákona), výkonom funkcie notára (poskytovaním notárskych služxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxého poradenstva v zmysle príslušného zákona) alebo činnosťou vykonávanou v zmysle Zákona o bankách v prípade banky alebo pobočky zahraničnej banky.
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx vyplýva zo zákona, činnosť oprávnenej osoby nie je výkonom regulovaného povolania, resp. poskytovania služieb, ale ide o špecifickú činnosť, ktorá sxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxodu je preto vo verejnom záujme, aby túto činnosť vykonávali len subjekty, vo vzťahu ku ktorým možno reálne vyvodzovať aj zodpovednosť (administratívxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxným xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxrovoľnej báze, ako jednu z ďalších svojich činností, čo sa prejavuje vo forme existencie osobitého zmluvného vzťahu medzi Partnerom a oprávnenou osobxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxti oprávnenej osoby pre Partnera. Pripomíname, že úprava tejto dohody nie je koncipovaná ako vzťah mandátny (viazanosť pokynmi), ale právna úprava vyxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podliehať pokynom zo strany kontrolovanej osoby.
Oprávnená osoba je dôležitým prvkom v procese identifikácie konečných užívateľov výhod, keďže len xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxoba nesie zodpovednosť za riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona o Registri.
vi. Konečný užívateľ výhod [§ 2 ods. 1 písmx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť axxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xčlenský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1.
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3.
ovláda právnickú osoxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxj činnosti,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxm alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3.
je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchtx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo člexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
Definxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxbjektu (v našom prípade konečného užívateľa Partnera) neobsahuje priamo Zákon o Registri, ale sú upravené v osobitnom predpise, ktorým je Zákon o AML.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xného najmä práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxdering, skrátene AML). V § 6a Zákon o AML poskytuje legálnu definíciu pojmu konečný užívateľ výhod a vymedzuje niektoré skutočnosti, ktoré zakladajú xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx predpismi. Historicky prvá definícia bola obsiahnutá v Zákone o AML, druhá bola zavedená zákonom č. 25/2006 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa37). Následne tento pojem prevzal zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov38), ktorý zrušil a nahradil zxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxvny poriadok SR obsahoval len jednu definíciu konečného užívateľa výhod, Zákon o Registri aktualizoval definíciu konečného užívateľa výhod v Zákone x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxže však pojem "konečný užívateľ výhod" používala aj predchádzajúca právna úprava (§ 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a najmä pri výklade základných definičných znakov konečného užívateľa výhod vychádzať sčasti aj z výkladu podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ktoxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx stanovisko ÚVO č. 7/2015 z 27. novembra 2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní,
-
Výkladové stanovisxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo k Výkladovému stanovisku č. 7/2015).
Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov priamo v nadväznosti na nový xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxa č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z., ktoré obsahovo zhrnulo do jedného staxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxdzajúcim výkladovým stanoviskám k definícii konečného užívateľa výhod bola povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod podľa definičných kxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xú síce emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ale samotné dcérske právnické osoby nie sú emitentom takých cenných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávnickej osoby ako tzv. fiktívnych konečných užívateľov výhod, bolo potrebné identifikovať konečného užívateľa výhod aj pre dcérske právnické osoxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxatívne prostredie v čase ich vydania a vykladať ich v jeho kontexte (počas doby platnosti konkrétneho zákonného ustanovenia), ale najmä čoraz bohatšix xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho užívateľa výhod platná v SR, vychádza z platnej legislatívy EÚ, ktorá problematiku boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxja 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xmernica") - nedochádza k rozšíreniu pôsobnosti tejto smernice, len ku jej transpozícii. Lehota na transpozíciu IV. AML Smernice už uplynula a voči SR jx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006,
-
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxegickými nedostatkami.
Právna úprava platná v SR transponuje definíciu "beneficial owner" (užívateľ výhod) uvedenú v článku 3 ods. 6 IV. AML Smxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xd 15. marca 2018 (niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť od 1. novembra 2018).
Zákon o AML v § 6a demonštratívne vymedzuje skutočnosti, ktoré zakxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnaky (kritéria) konečného užívateľa výhod:
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xajetku.
Z legálnej definície konečného užívateľa výhod vyjadrenej v § 6a Zákona o AML41) vyplýva, že konečným užívateľom výhod je vždy fyzická xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xrávnická osoba, fyzická osoba-podnikateľa alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod.
Z uvedenej legálnej definície konečxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxpy subjektov uvedených v § 6a ods. 1 písm. a) až c) Zákona o AML:
1. Konečným užívateľom výhod je vždy fyzická osoba
Konečným užívateľom výhod je vždy fxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxných v § 6a Zákona o AML. Účelom Zákona o AML je odkrytie vlastníckej štruktúry až na úroveň fyzických osôb a preto ak ktorýkoľvek zo základných definičnýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxckej osoby ďalej hľadať a identifikovať fyzickú osobu spĺňajúcu tieto kritériá.
Zároveň pri identifikácií konečného užívateľa výhod platí, že táxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxií konečného užívateľa výhod. Pre identifikáciu konečného užívateľa výhod sa tak vyžaduje splnenie zákonných znakov alternatívne a nie kumulatívnex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxznačne vyplýva z definície konečného užívateľa výhod uvedenej v Smernici, resp. vyplýva z platnej európskej legislatívy a jej výkladu.
Z uvedenéhx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, z ktorých pre ktoréhokoľvek z nich môže byť jeho postavenie založené na základe inej právnej skutočnosti.
2. Konečný užívateľ výhod ovláda alebo koxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxávny xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxť do úvahy, že faktický stav nemusí byť zhodný so stavom formálno-právnym, resp. so stavom deklarovaným, pričom pre činnosť oprávnenej osoby pri identxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxe právnej skutočnosti napr. na základe spoločenskej zmluvy, stanov alebo dohody spoločníkov zakladajúce konanie v zhode, alebo akéhokoľvek rozhodnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxín obchodného registra), príp. iné právne dokumenty. Naproti tomu faktický stav predstavuje stav reálny, t.j. skutočný, ktorý vyplýva napr. z akejkoxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xapr. z dôvodu ich protiprávnosti) napr. dohody v rámci rodinných vzťahov alebo medzi rodičmi a ich potomkami.
3. Konečný užívateľ výhod je osoba, v prxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxikácií konečného užívateľa výhod je nevyhnutné posudzovať nielen skutočné ovládanie alebo kontrolu právnickej osoby (vyplývajúcu z právneho hľadixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxna, čiže oprávnená osoba posudzuje predovšetkým ekonomické hľadisko, aby bol identifikovaný subjekt, na účet ktorého je určený hospodársky prospecx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxmo (sprostredkovane)
Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa identifikuje fyzická osoba, ktorá spĺňa definičné znaky priamo pre konkrétnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxladajú najmä tie skutočnosti, ktoré možno spĺňať alternatívne, t.j. pre postavenie konkrétnej fyzickej osoby ako konečného užívateľa právnickej osxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxích právach alebo na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa najmenej 25%,
2.
právo vymenovať (alebo inak ustanoviť) alebo oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxným spôsobom,
4.
právo na hospodársky prospech najmenej xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxch právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
Na úvod treba definovať, čo treba za priamy a nepriamy podiel v pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxm. a podbodu i) Smernice o AML, ktorá definuje priame a nepriame vlastníctvo nasledovne:
a)
priame vlastníctvo - vlastnícky podiel na akciách v kliexxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxtnícky podiel na akciách klienta vo výške 25% plus jedna akcia alebo majetková účasť v klientovi vo výške viac ako 25%, ak sú v držbe podnikateľského subjxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) istá(-é) fyzická(-é) osoba(-y).43)
Z uvedeného logicky vyplýva, že priamy podiel má konkrétna fyzická osoba vtedy, ak sama disponuje podielxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxká osoba vtedy, ak disponuje podielom v právnickej osobe (alebo viacerých právnických osôb) prostredníctvom ktorej (ktorých) má podiel vo výške viac xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxximálne 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na základnom tejto právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa. Nepriamy podiel fyzickej xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxsovacích právach v právnickej osobe alebo na základnom tejto právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa. Výpočet nepriameho podielu upravuje zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxrcentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi44). Pod celkovým nepriamym podielom sa rozumie sxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxe určenie, či je fyzická osoba konečný užívateľ výhod právnickej osoby.
Ako príklady uvádzame:
Priamy podiel:
-
Partnerom je spoločnosť s ruxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnosti XY treba považovať fyzickú osobu A (pretože má priamy podiel vo výške viac ako 25% na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti XY).
-
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxní a hlasovacích právach spoločnosti XY a fyzická osoba B má 40%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti XY.
Za konečného užívatxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxovacích právach spoločnosti XY).
Nepriamy podiel:
-
Partnerom je spoločnosť s ručením obmedzeným XY. Jej spoločníkmi sú fyzická osoba A a pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti XY. Fyzická osoba C má 80%-ný podiel na právnickej osobe B a fyzická osoba D má 20%-ný podiel na právnickej osxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x x00 = 16% 
Fyzická osoba D:
(80/100) x (80/100) = 0,64 0,64 x 100 = 64% 
(priamy podiel fyzickej osoby A 20% + nepriamy podiel fyzickej osoby C 16% nepriamy podixx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx x 
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxac ako 25% na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti XY).
-
Partnerom je spoločnosť s ručením obmedzeným XY. Jej spoločníkmi sú fyzická oxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xa zá-kladnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti XY. Fyzická osoba C má 35%-ný podiel na právnickej osobe B, fyzická osoba D má 33%-ný podiel na právxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx 23% -ný podiel na spoločnosti XY.
Nepriamy podiel:
Fyzická osoba A:
(77/100) x (30/100) = 0,23 0,231 x 100 = 23% 
Fyzická osoba C:
(77/100) x (35/100) = 0,27 xxxx x xxx x xxx 
xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxx 
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx čiže celkový podiel fyzickej osoby A na spoločnosti XY je 46%.
Za konečného užívateľa výhod spoločnosti XY treba považovať fyzickú osobu A (pretože xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x5% na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti XY) a fyzickú osobu D (pretože má nepriamy vo výške viac ako 25% na základnom imaní a hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
Za konečného užívateľa výhod treba považovať aj fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxchto orgánov.
Treba však zdôrazniť, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tentx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právneho predpisu (napr. z Obchodného zákonníka45) ), ale musí ísť o individuálne právo fyzickej osoby svojim prejavom vôle kreovať takýto orgán v koxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxlný orgán v spoločnosti.
Uvedené vyplýva nielen logicky priamo z dikcie Zákona o AML, kedy je táto právna skutočnosť zakladajúca postavenie konečnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxho výkladu by sa za konečných užívateľov výhod museli považovať všetky fyzické osoby, ktoré môžu vykonaním hlasovacích práv (hlasovaním) vymenovať/xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xtorý majú menej ako 25% na hlasovacích právach. Taký opačný výklad je však nelogický a odporuje účelu Zákona o AML.
Za konečného užívateľa výhod tak mxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxntrolný orgán v právnickej osobe vyplýva z iného konkrétneho právneho titulu ako z vyššie uvedeného. Ako konkrétny príklad uvádzame napr. právo fyzicxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xa za konečného užívateľa výhod považuje aj fyzická osoba, ktorá reálne rozhoduje o ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu bez ohľadu na reťazexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxy pri ustanovovaní štatutárneho orgánu právnickej osoby (a ktorá nerozhoduje reálne, je len v pozícii akéhosi medzičlánku). Osoba, ktorá je v pozícii xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxvého stanoviska ÚVO č. 1/2016 fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxj osobe, a to buď na základe:
I.
dohody s touto právnickou osobou,
II.
na základe iného právneho titulu napr. spoločenskej zmluvy alebo stanov,
xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x Zákona o AML považovať takú fyzickú osobu, ktorá iným spôsobom ovláda právnickú osobu ako spôsobom uvedeným v prechádzajúcich bodoch, že napríklad sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxj osoby.
Príklad:
Partnerom je spoločnosť s ručením obmedzeným XY. Právnická osoba A má v spoločnosti XY podiel na hlasovacích právach vo výške 55%. Pxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx C.
Výpočet nepriameho podielu fyzickej osoby C:
(75/100) x (52/100) x (55/100) = 0,2145 x 100 = 21,45%.
V zmysle tohto výpočtu by sa fyzická osoba C nemxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx má však v reťazení právnických osôb každá z uvedených spoločností vždy väčšinový podiel na hlasovacích právach ďalšej právnickej osoby, fyzická osobx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na hlasovacích právach (viac ako 50%) sprostredkovane v každej z týchto právnických osôb.
Uvedený výklad vyplýva zo znenia Smernice o AML v článkx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xrčiť v súlade s kritériami uvedenými v článku 22 ods. 1 až 5 smernice EÚ 2013/34 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxenovaných zmlúv, napr. zo zmluvy o ovládaní.
3. Fyzická osoba má podiel (priamy alebo nepriamy) na práve na hospodársky prospech z podnikania alebo ixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx6. Podľa tohto stanoviska je hospodárskym prospechom právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od právnickej oxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje také, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxnia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xrávnickej osoby bez poskytnutého primeraného protiplnenia čiže bez toho, aby dodala tovary alebo služby (napr. právo na zisk spoločnosti).
Pri idxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xrocese identifikácie konečného užívateľa výhod povinná spracovať a vyhodnotiť informácie o Partnerovi predovšetkým z dvoch hľadísk:47)
a)
vyhoxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxka
Oprávnená osoba je povinná vyhodnotiť minimálne tieto verejne dostupné informácie o Partnerovi a vyžiadané podklady, ako sú:
1.
Výpis z registxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxných osôb, z ktorých vyplýva postavenie konečného užívateľa výhod,
4.
Čestné vyhlásenia,48)
5.
Iné dokumenty týkajúce sa právneho postavenxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvacie zmluvy, zmluvy o spoločnom postupe, dohody spoločníkov, rôzne výročné správy (tzv. annual reports) a pod.
b)
vyhodnotenie informácií o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxa je povinná vyhodnotiť všetky dostupné informácie aj z ekonomického hľadiska, a to najmä z tohto dôvodu, aby z ekonomického hľadiska preverila a vyhodxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxjúce sa Partnera, ktoré Partner oprávnenej osobe neposkytol, resp. nepredložil (je irelevantné, či úmyselne alebo opomenutím) a ktoré by zakladali pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch informácii o Partnerovi z právneho hľadiska. Treba však uviesť, že hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera by mal vykazovať trvalý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx x xxxividuálne posúdenie danej transakcie.
Oprávnená osoba je povinná spracovať tieto informácie tým spôsobom, aby vyhodnotila minimálne:
1.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxy cash-flow) Partnera v príčinnej súvislosti s finančnými výkazmi účtovníctva, tzn. súvahy, výkazy ziskov a strát, ich vzájomného prepojenia a význaxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxa takej finančnej analýzy sú základným zdrojom o stave Partnera aj výkazy finančného účtovníctva, ktoré by mali byť oprávnenou osobou na účely identifxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxožená, možno považovať za bežné obchodné operácie so štandardnými podmienkami za bežné protiplnenia. V takom prípade je nevyhnutné rozlišovať, či idx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx vplyv.
Keďže pojem "transferová dokumentácia" úzko súvisí s pojmom závislých osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxekty, a/alebo osoby alebo subjekty, ktoré sú na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku, je v takej súvislosti nevyhnutné overiť aj transaxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxnou transakciou rozumieť právny, resp. obdobný vzťah, medzi dvomi a/alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovníkom s príjxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxaniteľný príjem z činnosti alebo z nakladania s majetkom.
V zmysle uvedeného preverujeme, či v tomto prípade dokumenty predložené partnerom verejnéxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sa preveruje aj existencia transferovej dokumentácie, ktorá predpokladom toho, že danú obchodnú operáciu možno považovať za bežnú.
2.
Údaje a ixxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x účtovných závierok a ktoré môžu mať pri splnení ďalších podmienok xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxra verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, pri predložení nepravdivých, resp. neúplných informácii a dokumentov zo strany Partnera:
a)
exixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nároku).
Ad a)
Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou pri preverovaní existencie tichého spoločníka, resp. zmluvy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxk, že:
1.
Zohľadňuje a vyhodnocuje informácie uvedené:
a)
v účtovnej závierke Partnera (vklad tichého spoločníka alebo vyplatenie zisku tichéxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxtve následne od Partnera vyžiadava aj ďalšie dokumenty potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera pre vylúčenie tejto skutočnosxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx predložených Partnerom alebo oprávnenou osobou vyhodnotených z verejne dostupných informácií o Partnerovi (formálne potvrdenie skutočnosti, ktoxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxým existenciu výdavku vo forme daru) berie do úvahy výsledok hospodárenia účtovnej jednotky po zdanení (z výkazu ziskov a strát ako súčasti účtovnej záxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxenia po zdanení priamo matematicky úmerný zaplatenej dani, resp. rovný sadzbe dane vo výške 21%, existencia nedaňového výdavku je nepravdepodobná. Ax xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxe existujú odchýlky, existuje podozrenie, že účtovná jednotka účtuje aj nedaňový výdavok (napr. dar, príp. iné nedaňové plnenie, ktoré nemožno považxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti, musí mať charakter pravidelnosti a tak nemôže ísť o plnenie poskytnuté Partnerom (uvedené však treba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxbené aj úpravou výsledku hospodárenia. V tejto úprave tak nemusia byť zahrnuté len nedaňové výdavky, ale aj dodatočne uznateľný výdavok (napr. nájomnxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbí alebo napr. zápočet daňovej straty, či napr. tzv. "superodpočet" pri výskume a vývoji alebo pri medzinárodnom zdaňovaní časť dane, ktorá bola započxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávnená osoba iným spôsobom, a to tak, že od Partnera vyžiada navyše ďalšie interné dokumenty, ktoré preukazujú ekonomickú činnosť Partnera a mohli by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oprávnenou osobou v zmysle Zákona o Registri, resp. Zákona o AML je však nevyhnutné posxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
Ad c)
Odpustenie dlhu/záväzku je tiež skutočxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxdne zaúčtovaného výnosu alebo ako odpis pohľadávky. Prevzatie dlhu by malo byť účtované ako vznik pohľadávky na jednej strane a vznik záväzku na druhej xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na obchodovanie na regulovanom trhu,52) sa konečný užívateľ výhod určuje iným spôsobom,53) a to tak, že Zákon o Registri v § 4 ods. 554) priamo ustanoxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu Partnera ako tzv. fiktívni koneční užívatelia výhod a ustanovuje sa txx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx spoločnosť s ručením obmedzeným XY so sídlom na území SR, ktorej jediným spoločníkom je nemecká spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je francúzska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa musí preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu boli splnené.
B.
Postavenie konečného užívateľa výhod fyzickej osoby-podnixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xlebo z inej jej činnosti
Uvedená skutočnosť je totožná so skutočnosťou zakladajúcou postavenie konečnému užívateľovi výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bxx x xxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Podľa tohto stanoviska je hospodárskym prospechom právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej osxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkej osoby-podnikateľa povinná predovšetkým skúmať, či okrem tejto konkrétnej fyzickej osoby-podnikateľa existuje aj iná fyzická osoba, ktorá má prxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxo fyzickej osoby-podnikateľa existuje akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá má právo na plnenie najmenej vo výške 25% z obratu tejto fyzickej osoby-podnxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xrávo na plnenie vo forme nepodstatného odčerpania prostriedkov z obratu vo výške najmenej 25%.56) alebo príp. iné fyzické osoby, ktoré na základe inéxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxšníkoch sa nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby podnikateľa ani nárok v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Za predxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxateľskú činnosť vykonáva, čiže fyzickú osobu-podnikateľa.
C.
Zákon o AML v § 9 písm. e)57) v rámci vymedzenia ďalších zákonných pojmov vymedxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka v znení neskorších predpisov.
b)
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Ich postavenie upravuje zákon č. 213/1997 Zxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov.
d)
iné účelové združenia majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, ktoré spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky
Za konečnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxernatívne, tzn. pre postavenie konečného užívateľa vždy stačí, aby bol naplnený aspoň jeden znak, resp. konečným užívateľom výhod sú všetky osoby, ktxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxadateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
b.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxnoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
c.
je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx resp. identifikovať, ktoré fyzické osoby spĺňajú uvedené kritéria na to, aby boli identifikované ako koneční užívatelia výhod Partnera [napr. pri nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxo orgánu] a následne bude oprávnená osoba skúmať a preverovať, či existuje ešte iná fyzická osoba, ktorá by napĺňala znaky uvedené v § 6a ods. 1 písm. c) drxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx spĺňala aspoň jedno z definičných kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML, resp. že žiadna xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx Zákon o AML v § 6a ods. 2 určuje, že v prípade absencie existencie fyzickej osoby spĺňajúcej kritéria určené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML sa za konečnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxučne štatutárny orgán právnickej osoby alebo členovia štatutárneho orgánu.
Zákon o AML tak určuje tzv. fiktívnych konečných užívateľov výhod práxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej by právnická osoba vykonávala svoju činnosť alebo obchod, resp. neexistuje fyzická osoba, ktorej postavenix xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxvedená až zákonom č. 241/2019 Z.z., predchádzajúca právna úprava definovala vrcholový manažment právnickej osoby podstatne v širšom rozsahu. Právnx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.59) Z aplikačnej praxe však vyplynulo, že zotrvávanie na takto širokom vymxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xonečného užívateľa výhod, ale aj na splnenie povinností Partnera a oprávnenej osoby súvisiacich s overovaním identifikácie konečného užívateľa výhxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxm identifikované ako "fiktívni" koneční užívatelia výhod desiatky až stovky fyzických osôb (napr. prokuristi alebo často aj vedúci zamestnanci rôznxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxj o adrese trvalého pobytu, alebo sledovať, či je táto fyzická osoba ešte v pozícii člena vrcholového manažmentu v zmysle definície) pri takom počte osôx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčne ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
Treba však zdôrazniť, že určenie tzv. fiktívnych konečných užívateľov výhod podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx. Uvedené možno aplikovať najmä v prípadoch, ak u Partnera neexistuje napr. žiadna vlastnícka štruktúra [napr. cirkevné organizácie registrované MK xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x aplikácií tohto ustanovenia vtedy, ak je odhalenie vlastníckej štruktúry spojené s komplikovaným zisťovaním identifikácie konečného užívateľa výxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxdy, ak má Partner vedomosť o možnej existencii konečného užívateľa výhod právnickej osoby, ale konečný užívateľ výhod nemá záujem svoju identifikácix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxstnom mene na svoj účet). V uvedenom prípade je pri splnení určitých podmienok možné zistiť osoby, ktorým sú poskytované finančné prostriedky. Vykonaxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxby banky a je prakticky nerealizovateľná.
(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxrií.
Pri procese identifikácie konečného užívateľa výhod teda oprávnená osoba musí vždy skúmať aj možnosť, či existuje akákoľvek iná fyzická osobx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xá podiel na hlasovacích právach menší ako 25%), ale konaním v zhode alebo konaním spoločným postupom spoločne s inou osobou spĺňa aspoň niektoré z týchtx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xždy posudzovať aj "konanie v zhode" alebo "konanie spoločným postupom". Uvedené pojmy a ich výklad spôsobovali v praxi často nemalé aplikačné problémxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxx x xákona o AML sa na konci znenia pripájajú tieto vety: "O konanie v zhode alebo spoločným postupom podľa predchádzajúcej vety ide vždy medzi blízkymi osoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx účely tohto odseku považujú osoby, ktoré počas predchádzajúcich troch rokov pôsobili súčasne ako spoločníci v aspoň jednej inej obchodnej spoločnosxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxdnej spoločnosti."
Vyjadrila by sa tak vyvrátiteľná domnienka, že o konanie v zhode alebo spoločný postup ide vždy vo vzťahu medzi blízkymi osobamix xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxlo naopak dôkazné bremeno určenia konania spoločným postupom prenesené na oprávnenú osobu. Predmetná domnienka xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisu. Z hľadiska právnej istoty uvedené ustanovenie uvádza, ktoré osoby sa na účely zákona považujú za "spoločne dlhodobo podnikajúce". Pojem blízxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxeré aplikačné problémy, keď preskúmateľnosť neprijatých zákonných podmienok by bol v praxi značne komplikovaný. Je však dôležité spomenúť vypustenx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxé v zmysle § 66b zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), ktoré ho definuje ako konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi:
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrávnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom, likvidátorom, správcom konkurznej podxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxeli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia,
c)
ovládajúcou osobou a ovládanou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxod u Partnera v spojení s ustanovením § 66b, písm. a) OBZ pôjde o vzťah spoločníkov obchodnej spoločnosti, ktorí majú uzavretú dohodu spoločníkov, ktoxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xčasťou na spoločnosti, spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti, podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a vedxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxnštratívny výpočet, predmetom takých dohôd môžu byť aj iné práva a povinnosti spoločníkov vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti za predpokladu, že nxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxerujúceho k dosiahnutiu rovnakého cieľa. Len sama dohoda bez splnenia tejto podmienky nezakladá konanie v zhode. Uvedený bod sa nevzťahuje na výkon hlxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxasovacích práv u partnera. Z dôvodu, že zákonodarca upravil výkon hlasovacích práv osobitne v predmetnom bode, vyplýva, že iba sám vzťah (napr. majetkxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxde musia byť vždy splnené aj ďalšie zákonné podmienky, ktoré zákonná úprava predpokladá.
Vo vzťahu k určeniu konečného užívateľa výhod u Partnera v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxeto je dotknutý bod irelevantný vo vzťahu identifikácii konečného užívateľa výhod u Partnera.
Pod konaním v zhode preto treba vždy rozumieť konanixx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdených v zákonnej úprave.
Konanie spoločným postupom je koncipované v zmysle Výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 tak, že ide o konanie fyzických oxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxhody alebo zmluvy o spoločnom postupe majú tieto dve alebo viaceré osoby spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby alxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxoločný postup dvoch alebo viacerých fyzických osôb má také účinky, akoby išlo o jednu fyzickú osobu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xx7/2008 Z.z., avšak za podmienky existencie dohody o ich spoločnom postupe, vykonáva svoje hlasovacie právo v tejto právnickej osobe dohodnutým spôsoxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxvnickej osobe je najmenej 25%. Predmetný subjekt (Partner) teda do Registra zapíše aj týchto šesť fyzických osôb. Na rozdiel od spomínaného výkladovéxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xpoločné konanie pôjde v prípadoch zastúpenia viacerých osôb jednou osobou, avšak len účasť osôb v jednej spoločnosti, ktorá ovláda ako ovládajúca osoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlémy. Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že Obchodný zákonník napríklad v ustanovení § 186a zakazuje dohody, "ktorými sa akcionár zaväzuje voči spoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxo má hlasovať, hlasovať za návrhy predkladané xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxn práv spoločníka alebo akcionára je nezávislý, ak neexistuje iná dohoda o spoločnom postupe dotknutých osôb, prípadne ide inú formu majetkovej účastxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníka, § 1448 - § 1474).
O konanie spoločným postupom pôjde najmä v prípade zastúpenia viacerých spoločníkov alebo akcionárov na základe spoločnej dxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxo investovania za súčasnej existencie dohody o zastúpení dotknutých osôb tzv. crowdfunding, dohoda o splnomocnení na základe, ktorej sú viaceré osobx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xodiel rozumieme ako obchodný podiel, ktorý patrí viacerým fyzickým a právnickým osobám. Obchodný podiel nemožno v tomto prípade rozdeliť. Každý zo spxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxm spoločný obchodný podiel sa najčastejšie stretáme pri zakladaní spoločnosti, alebo za trvania spoločnosti, kedy sa v procese prechodu obchodného pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxíctvom spoločného zástupcu, ktorého si sami zvolia, spoločný zástupca bude zapísaný v obchodnom registri. Pri zvereneckom fonde má zasa tento fond svxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx rodný list. Na druhej strane sú oprávnení, teda fyzické alebo právnické osoby, ktoré z majetku fondu a jeho hospodárenia prijímajú benefity. Pri zverexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak treba vždy rozumieť konanie, kde je jednoznačne nepochybný spoločný výkon práv viacerých subjektov zachytený v preukázateľnej forme, prostrednxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxalého charakteru.
Na konci treba spomenúť, že uvedený výklad ku identifikácií konečného užívateľa výhod sa vzťahuje predovšetkým na slovenské prxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxžiť uvedený výklad analogicky, zohľadňujúc tak špecifiká a odlišné právne úpravy jednotlivých zahraničných legislatív (v tomto zmysle tak v rámci koxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvy).
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov,
§ xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxkytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
§ 20 zákona č. 57/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
§ 17 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x 3 zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostrxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z.z.;
zákon č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov;
zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxadil Register. Register je vymedzený ako informačný systém verejnej správy. V dôsledku toho sa naň vzťahujú aj ustanovenia zákona č. 275/2006 Z.z. o ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxstému sa zveruje MS SR.
Register sa vymedzuje ako zoznam údajov a dokumentov ustanovených predkladaným návrhom zákona62). Údajmi v tomto prípade sx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxičom táto zásada je garantovaná tým, že Register sa zverejňuje na webovom sídle MS SR - https://rpvs.gov.sk/rpvs, ktoré je verejné prístupné, pričom pxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxplatne, pretože aktuálne neexistuje zákonná úprava, ktorá by predpisovala poplatkovú povinnosť pre prístup k údajom v Registri (tzv. forma Open dataxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx základné, resp. časté otázky týkajúce sa Registra (pozri Prílohu č. 1). V druhej časti je možné vyhľadávanie Partnera, a to buď formou rýchleho vyhľadáxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxnečného užívateľa výhod (pozri Prílohu č. 3). Tretia časť je vymedzená ako Elektronické služby (pozri Prílohu č. 4) a je určená najmä pre oprávnene osobxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhod, podávajú námietku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxťou Centrálneho informačného systému súdnictva63) podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxx x. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov využívanú v súvislosti s prevádzkou vtedajšieho Registra konečných užxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxnnosťou Zákona o Registri považovali za osoby zapísané v Registri.
Podľa odseku 2 sa zavádza určitá forma materiálnej publicity údajov Registra. Uxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxu Partnera preukazovať, že je zapísaný v Registri pred orgánmi verejnej moci, keďže túto skutočnosť si môže ten, kto si to potrebuje overiť, vykonať nahxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxa aj napriek tomu, že by sa zo strany orgánov verejnej moci mala rešpektovať jedna zo zásad elektronického výkonu verejnej moci vyjadrená v § 17 ods. 5 zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xodľa ktorej, ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xčastníkov konania, len ak:
a)
na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,
b)
je tx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty referenčného údaja v referenčnom registri.
Podľa odseku 3 sa regisxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx súdom je Okresný súd Žilina. Právomoc a príslušnosť tohto súdu vo vzťahu k Registru je výlučná a je daná pre celé územie SR. Dôvodom ustanovenia tohto súdx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzťah procesných ustanovení Zákona o Registri partnera verejného sekxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxu osobitnej právnej úpravy. Primárne je upravená subsidiarita Civilného mimosporového poriadku.
Z Registra sa vydávajú výpisy a súčasne aj potvrxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxisu v elektronickej podobe priamo na webovom sídle ministerstva spravodlivosti s možnosťou jeho stiahnutia a ďalšieho využitia. Výpisy a potvrdenia xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxx x xxave ku dňu vydania výpisu,
-
údaja o čísle vložky,
-
údajov o Partnerovi: obchodné meno, sídlo, IČO, právna forma a platnosť od kedy sú údaje platxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx o konečnom užívateľovi výhod: meno, sídlo, IČO, dátum narodenia, štátna príslušnosť, verejný funkcionár a platnosť od kedy sú údaje platné (viac pozrx x xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxace ustanovenia
Súvisiace predpisy
§ 79 až 82 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxne a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxc na definíciu Registra uvedenú v § 3 ods. 1 Zákona o Registri64). V zmysle tejto definície sa Register rozumie ako verejný zoznam údajov a dokumentov poxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxej vymedzuje trvanie povinnosti zápisu v Registri, ustanovuje, ktoré konkrétne údaje sa do Registra povinne zapisujú podľa typu Partnera (fyzická osxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x Zákona o Registri vyjadruje základnú povinnosť vyplývajúcu zo Zákona o Registri, ktorou je zápis Partnera do Registra a teda zápis fyzickej osoby, fyzxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrý v zmysle Zákona o Registri nie je Partnerom, ale ktorý návrh na zápis do Registra dobrovoľne podal, pričom možnosť jeho zápisu a podmienky vyžadované xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxs Partnera. Na nepovinný zápis Partnera sa však rovnako aplikujú ustanovenia Zákona o Registri (registračné konanie a identifikácia konečného užívaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxj vety § 4 ods. 1 Zákona o Registri ustanovuje časové vymedzenie povinnosti zápisu partnera v Registri v súvislosti s trvaním zmluvy. Podľa § 7 ods. 3 Záxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxe ktorej mu vznikla povinnosť byť zapísaný v Registri (alebo iného právneho xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovuje, že trvaním zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné maxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxciu). K uvedenej právnej úprave sa pristúpilo najmä z dôvodu, že v praxi často vyvstávala otázka, po aké obdobie od zápisu do Registra má Partner povinnoxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxúce mu zo Zákona o Registri (a zvyšovať si tak administratívnu a finančnú záťaž vyplývajúcu z Dohody medzi Partnerom a oprávnenou osobou).
Začatie txxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxrie občianskeho práva.70)
V prípade iného právneho aktu, ktorým môže byť predovšetkým rozhodnutie správneho orgánu, sa začatie trvania zmluvy vixxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od verejného sektora zo zmluvy alebo iného právneho aktu a je daná, pokiaľ konkrétna zmluva nie je skonzumovaná, t.j. pokiaľ nie je naplnený jej hospodáxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxnení účelu zmluvy, resp. po plnení zo zmluvy (čerpaní európskych fondov) môže zmluvný záväzok trvať ešte počas doby trvania napr. notifikačných povinxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxgistri trvá len po dobu plnenia zo zmluvy, nie po celú dobu trvania zmluvy].
Z uvedeného vyplýva, že presný okamih ukončenia povinnosti Partnera byť x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtrvávajú aj niekoľko rokov po plnení zo zmluvy (zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za vady, informačné povinnosti). V takom prípade sa povinnosť zápxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxpísaný v Registri vzniká Partnerovi okamihom uzatvorenia zmluvy a trvá počas celej doby trvania zmluvy kontinuálne bez možnosti akéhokoľvek prerušexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxenia, ale počas celej doby trvania zmluvy, na základe ktorej Partner prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné maxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa zápisu Partnera v Registri - jeho dobrovoľný výmaz a opätovný zápis) môže mať následky vo forme sankcií v zmysle Zákona o Registri.71)
Trvanie xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnie povinnosti partnera byť zapísaný v Registri v súvislosti s ukončením zmluvy nie je zákonom o explicitne upravené, to znamená, že po ukončení trvanix xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxný, samozrejme za predpokladu, že táto povinnosť mu nevyplýva na základe iných skutočností. V takom prípade, pretože Partner nemá povinnosť byť v Regixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxona o Registri.
Aj po skončení povinnosti Partnera byť v Registri zapísaný, resp. po ukončení zmluvného vzťahu možno povinnosť Partnera byť zapísaxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxý v Registri počas doby trvania konkrétnej zmluvy.
Zákon o Registri ďalej v § 4 v odsekoch 2, 3 a 4 taxatívne vymedzuje, ktoré konkrétne údaje o partnexxxx x x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnikateľov a pre Partnerov-právnické osoby. Účelom zapísania práve týchto údajov bolo poskytnutie komplexného pohľadu na Partnera (aktuálneho aj hixxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy údaje zapisované do Registra podľa § 4 Zákona o Registri sú verejne dostupné.
Na účely komentára treba stručne uviesť, že pri zápise konkrétnych úxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxPR, pretože niektoré zapisované údaje patria do osobitnej kategórie osobných údajov a ako také požívajú ochranu v zmysle týchto predpisov. Partner je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxných údajov a nariadenia GDPR (Partner je povinný informovať všetky dotknuté osoby v zmysle čl. 13/14 nariadenia GDPR). Oprávnená osoba sa pri zápise xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxkej osobe, ktorá je Partnerom, sa do Registra zapisuje:
a) meno a priezvisko
V zmysle § 3 zákona o mene a priezvisku štátny občan SR používa v úradnxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxobudol podľa zákona o mene a priezvisku,72) podľa predchádzajúcich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxnená osoba je povinná v zmysle konania s odbornou starostlivosťou podľa § 11 ods. 5 Zákona o Registri uvedený údaj týkajúci sa mena priezviska fyzickej xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu, ktorým je zákon o AML, treba na proces identifikácie konečného užívateľa výhod použiť príslušné ustxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x AML rozumie:
a)
pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a)78) v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s pxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxností vykonávania obchodu a bezpečnostných rizík používanej technológie vyhodnotí, že takými prostriedkami a postupmi možno vykonať overenie idenxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xj overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vychádza z údajov o tejto fyzickej osobe, ktoré jej táto fyzická osoba preukáže a ich pravdivosť overí relevantným dokladom totožnosti (občiansky prexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx spôsobom, na základe ktorého oprávnená osoba vyhodnotí, že takými prostriedkami a postupmi možno vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxou a identifikovanou fyzickou osobou).
b) bydlisko
Trvalý pobyt je upravený v zákone č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxn má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Podľa x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxov.
Z uvedených ustanovení právnych predpisov vyplýva, že pojem bydlisko nie je totožný pojem s pojmom trvalý pobyt alebo pobyt. V prípade bydliska xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxto však môže ísť aj o iné miesto, napr. miesto prechodného pobytu v prípade zahraničnej fyzickej osoby. Pri uvádzaní bydliska teda môže oprávnená osoba xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxa s odbornou starostlivosťou podľa § 11 ods. 5 zákona o Registri uvedený údaj týkajúci sa bydliska fyzickej osoby preveriť, pričom postupuje obdobne axx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentu obsahujúceho údaj o bydlisku alebo trvalom pobyte tejto fyzickej osoby.
c) dátum narodenia
Ďalším údajom, ktorý oprávnená osoba do Rxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxlo fyzickej osoby,80) pričom zákon o Registri vyslovene v § 11 ods. 7 uvádza, že verifikačný dokument nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR82)
Po procese identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera sa xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxolu s ich údajmi v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a štátna príslušnosť. Povinný je aj údaj, či je konečný užívateľ výxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxhádzať z čl. 2 ods. 1 a čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného záxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xl. 2 ods. 1 tohto zákona. Tento ústavný zákon sa tak vzťahuje na funkcie:
a)
prezidenta xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xx
sudcov Ústavného súdu SR,
f)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR,
g)
členov Súdnej rady SR,
h)
generálneho prokurátora SR,
i)
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxho štábu ozbrojených síl SR,
m)
riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
n)
členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
o)
starostox xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxh územných celkov,
r)
poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
s)
rektorov verejných vysokých škôl,
t)
predsedu a podpredsexx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxasu,
v)
štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
w)
generálneho riadixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
za)
predsedu Poštového úradu,
zb)
štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxx Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu,
ze)
generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR,
zf)
predsedu správnej rady Úxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxx
xxxxxxxx Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zj)
členov výkonného výboru Fondu národného majetku SR,
zk)
predsedu a podpredsedu Poštovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx považujú za starostov obce.
Za verejných funkcionárov na účely Zákona o Registri sa tak považujú len osoby, ktoré sú taxatívne vymenované v čl. 2 odsx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Pre elimináciu pochybností treba uviesť, že do Registra sa nezapisujú ako verejní funkcionári primátor mesta ani poslanec obecného zastupiteľstva. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxo výpočet aj subjekty v tomto článku neuvádzané. Uvedená skutočnosť bola viackrát potvrdená aj v stanovisku MS SR.
Oprávnená osoba je povinná v zmysxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxverením vyhlásenia fyzickej osoby o tom, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR (vo forme čestného vyhlásenia) vo verejne prístupnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx o oprávnenej osobe v rozsahu:
1.
meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdaje o oprávnenej osobe83) Partnera v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie v prípade oprávxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sídla a identifikačného čísla organizácie.
O fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorý je Partnerom, sa do Registra zapisuje:
a) obchodné meno
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxkateľskej činnosti. V prípade fyzickej osoby je obchodným menom jej meno a priezvisko, pričom obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxie:
a)
pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej dxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvania obchodu a bezpečnostných rizík používanej technológie vyhodnotí, že takými prostriedkami a postupmi možno vykonať overenie identifikácie na xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxajov podľa § 7 ods. 1 písm. a)85) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoba vychádza x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti (občiansky preukaz, cestovný pas), príp. iným hodnoverným dokumentom (notárska zápisnica obsahujúca uvedenie dokladu totožnosti) a obchodné xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xsoba-podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja. V zmysle príslušných právnych predpisov môže oprávnená osoba overiť jex xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti (napr. uskutočnenie videokonferencie medxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x Zákona o Registri uvedený údaj týkajúci sa obchodného mena fyzickej osoby-podnikateľa preveriť, pričom postupuje obdobne ako preverovaní jej mena a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.
b) miesto podnikania
Podľa § 2 ods. 3 OBZ je miestom podnikania fyzickej osoby adresa, ktoxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Podľa § 2 ods. 4 OBZ sa adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxľa § 11 ods. 5 Zákona o Registri uvedený údaj týkajúci sa miesta podnikania fyzickej osoby-podnikateľa preveriť, pričom postupuje obdobne ako preverxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.
c) identifikačné číslo organxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Identifikačné čísxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo tvorby určuje štatistický úrad.89)
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxsla fyzickej osoby - podnikateľa preveriť, pričom postupuje obdobne ako preverovaní jej obchodného mena a mena a priezviska a miesta podnikania na zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xôveryhodného a nezávislého zdroja.
d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),90)
e) údaje o oprávnenej osobe podľa xxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxné v zmysle legálnej definície v Obchodnom zákonníku ako názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. V príxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa alebo druh podnikania.92)
Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. To platí aj pre pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxujúci ich právnu formu.93)
Obchodným menom právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená.94)
x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x ods. 1 písm. b)95) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická oxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xsoby v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a spôsobom podľa písmena a), a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby.
Pri zápise názvu axxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxoby preukáže a ich pravdivosť overí na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra96) alebo inej úradnej evidencie, v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxnická osoba zapísaná, napr. pri obchodným spoločnostiach a družstvách výpis z obchodného registra a pri občianskych združeniach výpis z registra občxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxy v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a spôsobom podľa písmena a) zákona o AML, podľa § 7 ods. 1 psím. a) zákona o AML relevantným dokladom totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxíslušných právnych predpisov môže oprávnená osoba overiť jej totožnosť aj iným spôsobom, na základe ktorého oprávnená osoba vyhodnotí, že takými proxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxckej prítomnosti (napr. uskutočnenie videokonferencie medzi oprávnenou osobou a identifikovanou fyzickou osobou),
b)
oprávnenie týchto osôb xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxo podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alexx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxstri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nexxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxvnickej osoby preukáže a ich pravdivosť overí na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra98) alebo inej úradnej evxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x registra, v ktorom je táto právnická osoba zapísaná napr. pri obchodným spoločnostiach a družstvách výpis z obchodného registra a pri občianskych zdrxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxektronickej službe Registra.
d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené99)
e) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa oxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx štruktúry partnera verejného sektora
Na rozdiel od predchádzajúcich údajov povinne zapisovaných pri fyzickej osobe a fyzickej osobe-podnikatexxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtúry a teda nielen pri osobách, ktoré sú v tejto právnickej osobe identifikované ako koneční užívatelia výhod.
Tento údaj má tak oprávnená osoba povxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxstníckej a riadiacej štruktúre tejto právnickej osoby102) a tým u všetkých právnických a fyzických osobách, vrátane reťazenia právnických osôb, ktxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti s ručením obmedzeným, ktorá je jediným akcionárom akciovej spoločnosti, ktorá je Partnerom).
g) údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. exxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxrostlivosťou tak, aby v zmysle § 5 ods. 6 Zákona o Registri uviedla v návrhu na zápis len pravdivé a úplné údaje, pretože za správnosť údajov zapísaných v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x zmysle § 11 ods. 1 Zákona o Registri, pričom oprávnená osoba koná len v rozsahu konania s odbornou starostlivosťou. Za prípadný nesúlad medzi skutočnýxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxysle Zákona o Registri (napr. ak by došlo k chybe v písaní).
V rámci tohto výkladu tak oprávnená osoba nezodpovedá napr. za nesúlad údajov týkajúcich xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxelstva a fyzická osoba si nezmenila priezvisko v doklade totožnosti riadne a včas v súlade s príslušným právnym predpisom; alebo oprávnená osoba nebudx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxe sú zrejmé alebo nevyplývajú z nejakého verejne prístupného registra alebo databázy napr. z údajov z obchodného registra).
Dokumentami, ktoré opxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o AML preveruje, sú napríklad:
-
doklady totožnosti fyzických osôb,
-
výpisy z príslušných registrov,
-
spoločenská zmluva, zaklaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poriadky,
-
iné vhodné dokumenty, ktoré sa týkajú vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera,
-
iné vhodné dokumenty, ktoré sa preukazuxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxjmi zapisovanými do Registra podľa § 4 Zákona o Registri je tiež vhodné upozorniť na drobný detail v rozsahu do Registra zapisovaných údajov, konkrétnx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxjúcich sa Partnera, ktorým je fyzická osoba. O konečných užívateľoch výhod sa do Registra sa povinne zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxičom pri Partnerovi fyzickej osobe sa zapisujú do Registra údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko (nie údaj o trvalom pobyte), dátum narodenia a údxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx106)
V ustanovení § 4 odseku 5 Zákon o Registri uvádza dôležitú výnimku pri zapisovaní údajov o konečnom užívateľovi výhod pri Partnerovi, ktorý jex
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskoršícx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzinárodných noriem, alebo
b)
spoločnosťou, ktorú emitent uvedený v bode a) priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa obchodovanie na regulovanom trhu sú predovšetkým akciové spoločnosti verejne obchodujúce s akciami vydanými podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cennýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxkám na uverejňovanie informácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na buxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxx x xxx xxx xxxx xx xxxx to byť trh, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rovnocenných medzinárodných noriem.
Zákon o Registri v prípade zápixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu do Registra, ktorá spočíva v tom, že:
a)
oprávnená osoba do Registra nezapisuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx štatutárny orgán Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu ako "fiktívnych konečných užívateľov výhod".107)
b)
pri členovi štatutárneho orgáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxgánu, ale len sídlo zapisovaného Partnera, a to dokonca bez toho aby oprávnená osoba preukazovala, že existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre kxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb.108)
c)
oproti predchádzajúcej právnej úprave sa vypustila pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá bola v tomto prípade konečným užívateľom výhod, ak bola identifikovaná.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtnícku štruktúru konkrétneho Partnera tak, aby bol v zmysle legislatívy riadne identifikovaný konečný užívateľ výhod (ide napr. o akciovú spoločnosx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu splnené, však musí oprávnená osoba preukázať priamo vo verifikačnom dokumente109) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xtruktúre Partnera, v reťazení právnických osôb) a preukázať, že Partner spĺňa podmienky na taký zápis.
Zákonom č. 241/2019 Z.z. bola pri zápise údxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxčného užívateľa výhod podľa § 4 odseku 2 písm. d) Zákona o Registri, ktorý je často citlivou informáciou, uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania Paxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxľa výhod mohol ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti,
b)
ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré bude zároveň povinnou prílohou k návrhu na zápis. Keďže však táto príloha a jej obsah nie je uvedená v § 4 Zákona o Registri a ani ako povinná príloha v x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxcia možno nastať v prípade, ak koneční užívatelia výhod (najmä v zahraničných jurisdikciách) sú napr. v režime ochrany štátu - napr. policajnej ochranx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx úprava v § 4 ods. 7 ustanovuje, ktoré ďalšie údaje sa o Partnerovi do Registra oprávnenou osobou zapisujú. Tieto údaje sú potrebné najmä pre riadnu aplixxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxis:
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx tohto konania,
c)
dátumu právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 ods. 7,
d)
dátumu právoplatnosti rozhodnutia podľa § 12 ods. 8,
e)
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxx xxx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxormácie poskytujú aktuálny aj historický prehľad o Partnerovi a sú súčasťou Výpisu z Registra partnerov verejného sektora.110)
Ustanovenie § 4 odxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxenú osobu, ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby (na jej návrh). Doba trvania zápisu oprávnenej osoby v Registri začína dňom jej zápisu v Registri a končí dňxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxtnom Partnerovi, pričom Partner zostáva v Registri aj naďalej zapísaný.
Výmaz oprávnenej osoby bližšie upravuje § 10 ods. 2 a 3 Zákona o Registxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxávnenej osoby na jej návrh je upravený v § 10 ods. 2 Zákona o Registri. Výmaz oprávnenej osoby na jej návrh vykoná registrujúci orgán po podaní návrhu oprxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaný oprávnenou xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxskôr do tridsiatich dní od výmazu pôvodnej oprávnenej osoby, pričom musí zároveň dôjsť k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 oxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxmena existujúceho partnera verejného sektora" (táto služba je v zmysle informácie uvedenej pri popise tejto služby určená okrem vykonania zmeny údajxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxsti elektronických služieb oprávnená osoba vyberie možnosť na podanie - odstránenie oprávnenej osoby alebo zmena oprávnenej osoby.
Výmaz oprávnxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxoveň dôjde k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod. Výmazom oprávnenej osoby dôjde zároveň kontinuálne k zápisu novej oprávnenej osoby a xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxyvnenia zápisu Partnera (výmazu Partnera z Registra). K uvedenému oprávnená osoba pristupuje najmä vtedy, ak na základe zmluvne dohodnutých podmienxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxka vzniku sankcií podľa Zákona o Registri. Uvedené v praxi dochádza najmä vtedy, keď je Partner nekontaktný, alebo neposkytuje oprávnenej osobe riadnx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxvenie § 4 Zákona o Registri treba vykladať v spojitosti s § 18 Zákona o Registri111). Ak osobitné predpisy112) uvedené v § 18 Zákona o Registri budú prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xk v Registri budú zapísané všetky údaje uvedené v § 4 Zákona o Registri. Uvedené by sa aplikovalo napr. v prípade, ak v zmysle § 10 ods. 2 Zákona o Registri xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxávnenej osoby.113) Keďže v tomto prípade bude v Registri absentovať údaj o oprávnenej osobe Partnera, podmienka riadneho zápisu Partnera v Registri xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xredpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnskej republiky v platnom znení;
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Nariadenie Európskeho parxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov.
Registrácia
Obsahom ustanovení § 5§ 10 Zákona o Registri je právna úprava registráciex xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxpis, ďalej postupy, spôsob a formu podania návrhu na zápis oprávnenou osobou podľa Zákona o Registri vrátane jej povinných príloh a ich formy.
V ustaxxxxxx x x xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xápis zmeny v Registri zapísaných údajov a
c)
výmaz v Registri zapísaných údajov.
Aktívne legitimovaná114) na podanie návrhu na zápis je výxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxívateľa výhod a jeho overovaním v zmysle Zákona o Registri, tzn. návrh na zápis podáva xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby ako osoby, s ktorou má uzatvorenú Dohodu, na základe ktorej sa táto osoba zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Partnera.
Keďže je vxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxľa Zákona o Registri pri činnosti oprávnenej osoby poskytnúť (a sústavne poskytovať) jej nevyhnutnú súčinnosť, keďže oprávnená osoba bez poskytnutix xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxtkým riadne identifikovať konečného užívateľa výhod.
Obsahová definícia povinnosti Partnera poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe nie je v Zákoxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxy Zákona o Registri a teda tak, aby oprávnená osoba mohla plniť všetky zákonné povinnosti vyplývajúce jej zo Zákona o Registri riadne a včas. Potrebnou sxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxe pravdivých, správnych a úplných informácií a údajov o Partnerovi, ktoré oprávnená osoba potrebuje pri plnení svojich povinností zo Zákona o Registrxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Keďže Zákon o Registri neposkytuje právnu definíciu súčinnosti, resp. vymedzenie jej obsahu, je vhodné, aby bolo poskytnutie súčinnosti a práva a poxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Partnera. V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy Partner nie je ochotný, resp. nie je mu zrejmé, na základe akého titulu by mal poskytovať oprávnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxonná povinnosť bola detailnejšie upravená v Dohode medzi oprávnenou osobou a Partnerom ako zmluvnými stranami.
Treba uviesť, že ak Partner poruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxhovať také mechanizmy, na základe ktorých oprávnená osoba ukončí výkon činnosti oprávnenej soby pre Partnera s okamžitou účinnosťou. V opačnom prípaxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývajúce jej zo Zákona o Registri, napr. v prípade ak Partner nebude poskytovať na účely plnenia povinností oprávnenou osobou oprávnenej osobe potxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxoj výmaz z Registra.
Zákon o Registri neustanovuje pre platnosť Dohody pre účely Zákona o registri žiadne povinné obsahové náležitosti, prikazuje xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xohody, možnosti ukončenia Dohody, komunikácie x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxedzenia základných pojmov podľa Zákona o Registri,
-
predmet Dohody, ktorý by mal byť predovšetkým záväzok oprávnenej osoby plniť povinnosti oprxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobe nevyhnutnú súčinnosť pri plnení jej povinností a záväzok Partnera riadne a včas zaplatiť za splnenie povinnosti oprávnenej osobe odmenu, pričox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxním zapisovaných údajov o Partnerovi do Registra ako aj ďalšie činnosti vyplývajúce oprávnenej osobe priamo zo Zákona o Registri,
-
základné právx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa zápis zmeny zapísaných údajov v Registri v prípade ak dôjde k zmene zapísaných údajov ako aj podávať návrh na výmaz zapísaných údajov v Registri, povinxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxvi ako aj zodpovedajúcu povinnosť Partnera poskytovať oprávnenej osobe pravdivé a úplné údaje,
-
povinnosť Partnera poskytovať oprávnenej osobx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnera a/alebo konečného užívateľa výhod, povinnosť Partnera bezodkladne najneskôr v určenej lehote (kratšej ako zákonnej) odkedy došlo k tejto zmene x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa § 8 zákona o AML,
-
prxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe jej povinností po-dľa Dohody.
Zo Zákona o Registri vyplýva, že registračné konanie je výlučne elektronické konanie vedené výlučne elektronixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára umiestneného na webovom sídle registrujúceho orgánu. Návrh na zápis musí xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xchránky registrujúceho orgánu.
Na registračné konanie podľa Zákona o Registri sa použijú ustanovenia zákon o e-Governmente.
V praxi návrh na zxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxs ustanovuje vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR z 25. novembra 2016 č. 328/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxjov a na výmaz podľa konkrétnej právnej formy partnera verejného sektora (fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba) ako aj vzor oznáxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx elektronickou podobou podaní podľa § 1 je elektronický formulár zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy, ktorý umožňuje vytvorenie podaní xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je vždy verifikačný dokument, tzn. ak sa návrh na zápis týka akejkoľvek zmeny týkajúcej sa konexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xusí byť aj verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vždy aj vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx
verifikačný dokument,
b)
Dohoda,
c)
vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 Zákona o Regisxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxtri, resp. pre účely riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod ich oprávnená osoba považuje za vhodné. Z praktického hľadiska to budú najmä xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx len doplňujúci účel a nemajú vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
Z uvedeného tiež nepriamo vyplýva, že povinnými prílohami nxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx verifikačný dokument, a ak sa týkajú oprávnenej osoby, je vždy Dohoda a vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxa oprávnená osoba je oprávnená vykonať výmaz Partnera len prostredníctvom formulára návrhu bez príslušných príloh, samozrejme za predpokladu riadnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxvané oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis ako celok neprihliada.
Zákon o registri tiež ustanovuje, že spaťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nemá význam vzhľadom na dĺžku lehôt v tomto konaní, na základe ktorých registrujúci orgán rozhoduje.
Ustanovenie § 5 ods. 6 Zákona o Registri priamx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxednosť oprávnenej osoby za jej porušenie.
Základné charakteristiky registračného konania sú:
-
návrhové konanie (procedúra vykonávania zápxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výmazu Partnera podľa § 13 ods. 2 Zákona o Registri,120)
-
formalizované konanie (pretože registrujúci orgán len formálne posudzuje návrh na zápxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx identifikácie konečných užívateľov výhod sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostrxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxým doručením alebo podaním do podateľne),
-
vychádza z konania v agende obchodného registra (z dôvodu príbuznosti registračného xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
-
podanie návrhu na zápis (prvozápis, zápis zmien zapísaných údajov, výmaz) ako aj overenie identifikácie konečného užívateľa výhod nepodliehajú pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Právna úprava § 6 ods. 1 taxatívne vymedzuje skutočnosti, ktoré registrujúci orgán preveruje po doručení návrhu na zápis podľa § 5 odsx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na výmaz v Registri zapísaných údajov, ktoré za Partnera podala Oprávnená osoba.
Právna úprava § 6 ods. 2 doplňuje predchádzajúce ustanovenie § 6 oxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
Skutočnosti, ktoré je registrujúci orgán povinný pred vykonaním zápisu navrhovaných údajov, zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov do Rxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxh návrhu na zápis (bez ohľadu na to, či ide prvozápis, zmenu zapísaných údajov alebo ich výmaz).
Všeobecné podmienky návrhu na zápis sú charakterizoxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náležitosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tzn. preverovanie nemá materiálny charakter. Z uvedeného vyplýva, že registrujúci orgán nepreveruje obsah návrhu na zápis alebo obsahovú náplň jedxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou riadne v zmysle Zákona o AML alebo či informácie uvedené v návrhu na zápis, resp. vo verifikačnom dokumente zakladajú postavenie práve osobe, ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx
xegistrujúci orgán vykoná zápis Partnera aj v prípade, ak je konečný užívateľ výhod identifikovaný síce očividne nesprávne, ale návrh na zápis spĺňa všxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu na zápis reflektuje zákonné rozdelenie kompetencií jednotlivých subjektov podľa Zákona o AML. Nie je úlohou registrujúceho orgánu preverovať, resxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxov zapísaných v Registri (ako aj identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod) výlučne Partner a opxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxnená osoba
Registrujúci orgán na tomto mieste skúma, či subjekt, ktorý za Partnera podal návrh na zápis je oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. c)1xxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxk preveruje, či je subjekt uvedený v návrhu na zápis ako oprávnená osoba buď:
I.
advokát125)
II.
notár126)
III.
banka vrátane pobočky zahraxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxn ďalej v zmysle definície oprávnenej osoby preveruje, či je práve tento subjekt uvedený v návrhu na zápis ako oprávnená osoba zároveň uvedený vo všetkýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi oprávnenej osoby pre Partnera.
b) je návrh na zápis úplný
Návrh na zápis považuje registrujúci orgán za úplný vtedy, ak nenapĺňa ani jednu zo skuxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxaný na predpísanom elektronickom formulári
Na registračné konanie podľa Zákona o registri sa použijú ustanovenia zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávnená osoba je povinná podávať návrh na zápis výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostrednícxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxň neprihliada. Návrh nie je možné alternatívne podať iným spôsobom ako elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgáxxx
xx
xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxysle § 4 Zákona o Registri.131)
c.
je nezrozumiteľný
Registrujúci orgán zároveň preveruje, či návrh na zápis neobsahuje inú nezrovnalosť, ktorx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxlári) a v priložených prílohách napr. vo verifikačnom dokumente alebo nesúlad údajov uvedených vo verifikačnom dokumente a v Dohode ako aj povinnosť Pxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxri
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 Zákona o Registri (ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby),
c.
Dohoda xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xerifikačnom dokumente
Registrujúci orgán preveruje, či osoba konečného užívateľa výhod uvedená v návrhu na zápis (v elektronickom formulári) a úxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxolu rôznych chýb v písaní (napr. uvedenie adresy trvalého pobytu konečného užívateľ výhod vo formulári s uvedením názvu ulice a orientačného a súpisnéxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xrvalého pobytu len s názvom ulice a orientačného čísla a teda adresa trvalého pobytu konečného užívateľa výhod vo formulári a adresa trvalého pobytu koxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxán preveruje, či verifikačný dokument vyhotovený oprávnenou osobou spĺňa povinné obsahové náležitosti, prostredníctvom ktorých oprávnená osoba pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xegistri:
a.
odôvodnenie, na základe akých informácií konaním s odbornou starostlivosťou oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
c.
údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o Registri, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
d.
v prípade Partnerxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xegistra sú splnené,
e.
vyhlásenie, že skutočnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
f) verifikačný dokument neobsahuje všeobecne použiteľný identifikátor
Zákonom č. 241/2019 Z.z. bolo v § 11 ods. 7 Zákona o Registri explxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxcne použiteľný identifikátor trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.132x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxruje, či vo verifikačnom dokumente ako povinnej prílohe návrhu na zápis nie je uvedené akékoľvek rodné číslo, a to v akejkoľvek jeho časti alebo či nie je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovať rodné číslo fyzickej osoby ako všeobecne použiteľný identifikátor, registrujúci orgán vyhodnotí podaný návrh na zápis (ak obsahuje verifikačnx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxfikačný dokument obsahuje všeobecne použiteľný identifikátor, však nie je prekážkou, aby po odstránení takého nedostatku podania oprávnenou osobox xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvednou osobou za ochranu osobných údajov dotknutých osôb nie je registrujúci orgán, ale oprávnená osoba, ktorá verifikačný dokument vyhotovuje na idxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxejného sektora nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z Registra podľa § 12 ods. 7 alebo podľa § 13 ods. 2, ak ide o návrh na zápis údajov do Registra
Pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do Registra zapísať, v dvoch rokoch od právoplatnosti rozhodnutia o výmaze z Registra vymazaný, bola do Zákona o Registri zavedená zákonom č. 241/2019 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx ustanovenia x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xdaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v Registri sú pravdivé a úplné,134)
b.
v zmysle 13 ods. 2 Zákona o Registri, ak registrujúci orgán právopxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxs. 1 Zákona o Registri alebo za porušenie zákazu podľa § 19 Zákona o Registri a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.
Uvedené platx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtia v konaní o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod, v ktorom registrujúci orgán na návrh oprávnenej osoby Partnera už z Rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxh skutočností uvedených v § 6 ods. 1 ďalej v registračnom konaní postupuje tak, že vyhodnotí návrh na zápis vrátane jeho príloh tak, že:
a)
sú splnené xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxx x xegistri - registrujúci orgán ďalej koná v zmysle § 8 Zákona o Registri.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
x x x
xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou, resp. po preverení skutočností uvedených v § 6 ods. 1 Zákona o Registri a právne následky registrácie v prípade, že návrh na zápis spĺňa všetky podmixxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu na zápis oprávnenou osobou v prípade, ak sú splnené všetky Zákonom o Registri ustanovené podmienxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxe navrhovanej lehote dvoch dní) od doručenia návrhu na zápis odráža základné charakteristiky registračného konania podľa Zákona o Registri (elektroxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxdov pre rýchle vybavovanie podaných návrhov na zápis registrujúcim orgánom bez zbytočných prieťahov135) v registračnom konaní reflektujúc tak prexxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxránku návrhu na zápis, najmä nepreveruje, či je konečný užívateľ výhod Partnera identifikovaný správne a postupom podľa Zákona o Registri v zmysle Zákxxx x xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxého odkladu ho odoslať oprávnenej osobe.
Výpis z registra136) je dokument poskytujúci nasledovné údaje:
a)
informáciu o aktuálnosti stavu údxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxžky,
c)
informácie o údajoch v registri členené do viacerých častí týkajúce sa:
I.
Partnera verejného sektora,
II.
oprávnenej osoby,
Ixxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxe je prípustný žiadny opravný prostriedok, xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxonickej podobe a odoslať ho bez zbytočného odkladu oprávnenej osobe, t. z. informovať oprávnenú osobu o vykonaní zápisu navrhovaných údajov. V potvrdxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxera). Toto potvrdenie má len informatívny charakter a predstavuje výlučne doklad určený oprávnenej osobe ako navrhovateľovi preukazujúci registruxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa úprava nevyžaduje doručovanie potvrdenia o vykonaní zápisu navrhovaných údajov do vlastných rúk.
Ustanovenie odseku 3 Zákona o registri upravuxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni zápisu,
b)
zápisy do Registra sa vykonávajú na dobu neurčitú.
Aj keď registrový súd vykonáva zápis dx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxavený v § 9 Zákona o Registri (zmena údajov zapísaných v Registri) a v § 10 Zákona o Registri (výmaz údajov zapísaných v Registri).
Výmaz údajov z Regxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje aj historické údaje o Partnerovi a to všetky kompletné informácie chronologicky v čase od jeho zápisu do Registra. Výmazom údajov o Partnerovx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od konkrétneho dátumu zápisu až po dátum výmazu týchto údajov, a to bez rozdielu toho, či sa len vymazávajú alebo menia niektoré údaje o Partnerovi alebo xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxednú hodnotu o jednotlivých Partneroch a ich konečných užívateľoch výhod v čase od zápisu partnera do Registra až po jeho úplný výmaz reflektujúc zmeny xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxceho orgánu po preverení návrhu na zápis podaného oprávnenou osobou, resp. po preverení skutočností uvedených v § 6 ods. 1 Zákona o Registri, postup prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxých údajov uvedených v tomto návrhu.
Ustanovenie ods. 1 upravuje postup registrujúceho orgánu v prípade, ak návrh na zápis podaný oprávnenou osobox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x x x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxri navrhované úkony uvedené v návrhu na zápis nevykoná. Následne je registrujúci orgán o nevykonaní zápisu povinný upovedomiť oprávnenú osobu ako navxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxnámenie o odmietnutí vykonania zápisu. Keďže oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu je rozhodnutie registrujúceho orgánu, voči ktorému je prípustxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkona o e-Governmente (ustanovenia o elektronickom doručovaní do vlastných rúk s elektronickou doručenkou).
Ustanovenie odseku 2 bližšie špecixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xykonania zápisu sa oprávnenej osobe doručuje elektronicky do dvoch dní od uplynutia päťdňovej lehoty od doručenia návrhu na zápis podľa § 7 ods. 1 Zákoxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsťami sú:
a)
uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu registrujúcim orgánoxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdostatky konkrétneho návrhu na zápis alebo len jej jednotlivej prílohy a to určením presného popisu, nielen odkazom na porušenie konkrétneho ustanovxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxe odseku 3 upravuje lehotu na podanie opravného prostriedku proti oznámeniu o odmietnutí vykonania zápisu (lehotu na podanie námietok). Zákon o regisxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xňa doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu navrhovaných údajov do Registra.
Na konanie o námietkach sa vzťahuje obdobný postup ako je to x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxdok (odvolanie).
V praxi o námietkach rozhoduje vyšší súdny úradník,142) pričom jeho rozhodnutie je vždy preskúmateľné sudcom (v zmysle č. 142 odxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xdvolanie. Rozhodnutie sudcu o námietkach je tak konečným rozhodnutím.
Námietky treba podať podľa § 5 ods. 2 Zákona o Registri, čiže v elektronickex xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxvolanie proti rozhodnutiu sudcu o námietkach.
Registrujúci orgán zápis nevykoná, ak návrh na zápis nespĺňa podmienky uvedené v § 5 Zákona o Registxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára,146)
c)
prílohy, ktorx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxujúci orgán zápis tiež nevykoná v prípade ak návrh na zápis nespĺňa podmienky uvedené v § 6 Zákona o Registri:
a)
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm formulári,
-
v návrhu na zápis nie sú uvedené všetky údaje ustanovené Zákonom o Registri,
-
návrh na zápis nie je zrozumiteľný,
c)
nie sx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxá konečnému užívateľovi uvedenému vo verifikačnom dokumente,151)
e)
verifikačný dokument nespĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 6 Zákona o Registxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxstra podľa § 12 ods. 7 alebo podľa § 13 ods. 2, ak ide o návrh na zápis údajov do Registra.154)
V praxi sa námietky podávajú prostredníctvom tzv. elexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxiu vykonania zápisu možno podať až nasledujúci deň po doručení odmietnutia vykonania zápisu z dôvodu replikácie databázy.155)
Súvisiace ustanovxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxčného užívateľa výhod zapísaného v Registri a informačné povinnosti o takej zmene údajov medzi Partnerom a oprávnenou osobou voči sebe navzájom ako aj xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxona o Registri týka. Zákon explicitne upravuje povinnosť týkajúcu sa výlučne zmeny údajov o konečnom užívateľa výhod (a zmeny v osobe konečného užívatxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxky údaje zapisované do registra v rozsahu § 4. Uvedené potvrdzuje aj dikcia § 11 ods. 1 Zákona o Registri, ktorá ustanovuje zodpovednosť Partnera a opráxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxfikácie konečného užívateľa výhod.
V praxi však často dochádza k situáciám, že u Partnera dôjde k zmene údajov, ktoré nespadajú do kategórie údaxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxikačnom dokumente (napr. v zmysle § 11 ods. 6 Zákona o Registri je oprávnená osoba povinná vo verifikačnom dokumente uviesť vlastnícku a riadiacu štruxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xošlo k zmene údajov uvedených vo verifikačnom dokumente (zmena v riadiacej štruktúre), aj keď nedošlo ku zmene údajov zapisovaných do Registra v zmyslx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxivé údaje o konečnom užívateľovi výhod. Pokiaľ sa teda údaje o konečnom užívateľovi nemenia, alebo sa nemenia údaje zapisované do Registra v zmysle § 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý je právnickou osobou) a teda také zmeny Zákon o Registri nevyžaduje registrujúcemu orgánu oznámiť.
Treba uviesť, že uvedený záver o tom, že nie sú xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je aj skutočnosť, že elektronické služby Registra takú možnosť zmeny údajov ani neumožňujú. V praxi sa však takú zmenu vykonať možno, a to tak, že sa síce xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx), do formulára sa však priloží sa nový verifikačný dokument obsahujúci zmenu týchto údajov (napr. zmena vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Parxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxenému stavu, ktoré je povinnou súčasťou verifikačného dokumentu v zmysle § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o Registri,158) je pravdivé a aktuálne.
Oprávxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxe žiadnemu z ustanovení Zákona o Registri. Práve naopak, máme za to, že oprávnená osoba tak koná v zmysle jej povinnosti konať s odbornou starostlivosťox xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxistuje racionálny predpoklad, že prvým subjektom, ktorý sa o zmene údajov zapísaných v Registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo o zmene xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxať o takých zmenách oprávnenú osobu.
Čo sa týka lehôt, je Partner povinný informovať oprávnenú osobu bezodkladne po tom, ako k tejto zmene došlo (napr. xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx skutočnosti dozvedel.
b)
oprávnenej osoby voči registrujúcemu orgánu
Následne po splnení informačnej povinnosti Partnera voči oprávnenej osxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov aj verifikačný dokument (pretože sa zmena týka konečného užívateľa výhod v zmysle § 5 ods. 3 Zákona o Registrixx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx overenie skutočností, ktoré zakladajú postavenie novému alebo ďalšiemu konečnému užívateľovi výhod.
Oznámenie registrujúcemu orgánu o tejto zmexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xonkrétne službou "Zmena existujúceho partnera verejného sektora".
c)
oprávnenej osoby voči Partnerovi
V rámci konania s odbornou starostlivoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxe Partner (opomenutím jeho zákonných povinností). Oprávnená osoba sa môže o takejto zmene dozvedieť z vlastnej činnosti (napr. sledovaním verejne doxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xných registrov).
Častejšie sa však stáva, že Partner informačnú povinnosť vyplývajúcu mu zo Zákona o Registri nesplní, resp. opomenie, a tak sa oprávxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxch databáz a systémov.
Zákon o Registri tak tiež určuje povinnosť oprávnenej osobe bezodkladne informovať Partnera o tejto zmene, a logickým výkladox xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xesťdesiatich dní odo dňa, keď k takej zmene došlo v rámci návrhového konania v súlade s § 5 Zákona o Registri.
Keďže účelom tohto ustanovenia je sxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýhod, je splnenie týchto informačných povinností a následne vykonanie zmien zapísaných údajov v Registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod dôxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxobou a Partnerom boli upravené aj v Dohode (mimo povinností vyplývajúcich zo Zákona o Registri) a boli vhodne nastavené tak, aby Partner poskytoval oprxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxstri.159)
Zmenu zapísaných údajov treba vykonať na základe návrhu v súlade s § 5 až 8 Zákona o Registri.160) V praxi sa návrh na zmenu zapísaných údaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho sektora".
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa, a to:
a)
ak o to požiada oprávnená osoba Partnera - uvedený návrh na výmaz zo strany oprávnenej osoby Partnera sa podáva elektronicky prostredníctxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xormulára,
b)
aj bez návrhu v nasledovných prípadoch:
-
v prípade uvedenom v § 13 ods. 2 Zákona o Registri - ak Okresný súd Žilina ako registrujúci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxe podľa § 9 ods. 1 Zákona o Registri161) (do šesťdesiatich dní odo dňa, keď k zmene došlo) alebo za porušenie zákazu podľa § 19162) (ak existujú dôvody vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx) - ak Partner hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v Registri sú pravdivé a úplné.
Zatiaľ čo odsek 1 upravuxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxičom Zákon o Registri sám explicitne tieto dôvody neustanovuje, a to spôsobom:
i.
Ak o to požiada oprávnená osoba sama po ukončení Dohody o plnení práx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xoto ustanovenie oprávnenej osobe ukončiť spoluprácu s Partnerom najmä v prípadoch, kedy:
-
Partner neposkytuje oprávnenej osobe dostatočnú súčixxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. záväzok Partnera uhradiť oprávnenej osobe za výkon jej činnosti odmenu) alebo vyplývajúce mu zo Zákona o Registri (napr. záväzok Partnera poskytovax xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxom Zákonom o Registri, alebo
-
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxadená právna úprava v odseku 2. Návrh na výmaz v tomto prípade podáva oprávnená osoba Partnera v súlade s § 5 ods. 1 Zákona o Registri a podáva sa výlučne elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx komentár k § 5).
Výmazom oprávnenej osoby z Registra na jej návrh vzniká Partnerovi povinnosť zabezpečiť si zápis novej oprávnenej osoby v zákonom ustxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxer verejného sektora je povinný zabezpečiť..." vyplýva, že v danom prípade zápis novej oprávnenej osoby Partnera je povinný zabezpečiť Partner už proxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi Partnera zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby v zákonom ustanovenej lehote tridsiatich dní od výmazu vedie k oprávneniu subjektu, s ktorým Partnxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxktu hrozili následky napr. vo forme vzniku nároku na úroky z omeškania (viac pozri komentár k § 15).
Treba tiež uviesť, že údaj o oprávnenej osobe Partnerx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x Zákona o Registri nezabezpečil zápis novej oprávnenej osoby v lehote tridsiatich dní, nie je splnená podmienka zápisu na účely osobitných predpisov x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxuje svoje služby viacerým Partnerom, a tak ak oprávnená osoba bude chcieť ukončiť svoju činnosť ako oprávnená osoba vo vzťahu ku všetkým Partnerom, budx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpisu údajov v Registri, Partner dostáva vždy informáciu od registrujúceho orgánu, že došlo k výmazu oprávnenej osoby.
ii.
Ak o to požiada Partxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zmenu údajov Partnera elektronicky prostredníctvom webového sídla https://rpvs.gov.sk/eSluzby do elektronickej schránky registrujúceho orgánx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xotifikačná povinnosť, registrujúceho orgánu, ktorý povinne a bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (zmenou oprávnenej osoby) spôsobmi uvedenými v bodoch i. a ii. v tejto časti komentára je dôvodom pre vykonanie povinného overenia identifikácie konexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxna úprava v § 11 Zákona o Registri zaviedla inštitút overovania identifikácie konečného užívateľa výhod ako aj postupy a procedúry oprávnenej osoby, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýhod podľa Zákona o Registri nahradil používanie čestných vyhlásení o konečnom užívateľovi výhod168) v režime zákona č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xmysle základného rozdelenia zákonných kompetencií príslušných subjektov povinnosť vykonávať overovanie identifikácie konečného užívateľa výhox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxkladá zodpovednosť Partnera a oprávnenej osoby nielen za identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera, tzn. za primárnu identifikáciu konečnéxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx170) Porušenie zákonných povinností zodpovedných subjektov súvisiacich s primárnou a následnou identifikáciou konečného užívateľa výhod a porušxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xrčené na riešenie situácií porušenia zákonných povinností sú primárnym dôsledkom porušenia právnej normy bez potreby preukazovania vzniku škody a zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s odbornou starostlivosťou definovanou v § 11 ods. 5 Zákona o Registri.
V odseku 2 Zákon o Registri vymedzuje tzv. verifikačné udalosti - situácie, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xykonáva prvotne pri prvom zápise Partnera a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou sa vykonáva následne, resp. priebxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho užívateľa výhod, sú rovnocenné inštitúty z hľadiska ich účinkov na zápis v Registri.
Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívatxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxnia zápisu Partnera v Registri:
-
pri zápise zmeny konečného užívateľa výhod
V tomto prípade Zákon o Registri myslí zápis zmeny už zapísaných údajov x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnná informovať registrujúci orgán o každej zmene konečného užívateľa výhod vždy keď sa o zmene konečného užívateľa výhod dozvie, a to buď po informovanx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxžité, aby si oprávnená soba a Partner nastavili v Dohode podmienky poskytovania informácií o zmene v konečnom užívateľovi výhod zo strany Partnera takx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxrovanie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. a) sa vykonáva prostredníctvom na to určenej elektronickej služby "Zmena exixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxri, ale zároveň pri tejto zmene vyžaduje, aby aj nová oprávnená osoba vykonala prvotnú identifikáciu konečného užívateľa výhod, nielen jednoduchú zmxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o Registri je zodpovedná popri Partnerovi aj oprávnená osoba a teda identifikáciu konečného užívateľa výhod musí vykonať vždy tá oprávnená osoba, ktoxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxedníctvom na to určenej elektronickej služby "Zmena existujúceho partnera verejného sektora".
-
pravidelne vždy k 31. decembru príslušného kaxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xozsahu minimálne raz ročne k 31. decembru príslušného kalendárneho roku.
Zákonom č. 241/2019 Z.z. sa upresnili podmienky, za ktorých sa vykonáva ovxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vykonať toto overenie. Novela zákona explicitne zaviedla lehotu, do konca ktorej je oprávnená osoba povinná overenie identifikácie konečného užívaxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxledujúceho kalendárneho roka). Oprávnená osoba je povinná vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru príslušného kalxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré sa má poskytovať počas tejto doby z dôvodu, že oprávnená osoba ešte nevykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xoto overenie vykonáva, a to tak, že ak počas overovania identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba zistí, že došlo k zmene konečného užívxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) Zákona o Registri, pretože zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhox x xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c). Zákon o Registri tak už neobsahuje túto duplicitnú povinnosť (vykonať overenie identifikácie konečného užxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxu príslušného kalendárneho roka) nepriamo vyplývajúcu z pôvodnej právnej úpravy.
Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 odxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xápis zmeny konečného užívateľa výhod, tak sa vykonáva prostredníctvom na to určenej elektronickej služby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx 2 a 3 Zákona o Registri
Zákon o Registri vyžaduje overenie konečného užívateľa výhod pred podpisom zmluvy alebo pred zmenou zmluvy173) presahujúcex xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxriť identifikáciu konečného užívateľa výhod v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie nepresahuje finančné limity uvedené v Zákone o Registxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxduje overenie konečného užívateľa výhod pred plnením zo zmluvy v lehote desiatich dní alebo menej dní pred plnením takej zmluvy (napr. pred plnením vo fxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xverovania konečného užívateľa výhod podľa § 11 odseku 2 písm. d) a e), najmä povinnosti oprávnenej osoby a Partnera. Odlišná právna úprava vyplýva najxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xartner vopred a včas o týchto udalostiach informuje. Treba tiež uviesť, že pre aplikáciu praktických dôsledkov pri overovaní konečného užívateľa výhxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xoli medzi Parterom a oprávnenou osobou jednoznačne ustanovené a konkretizované v Dohode (ustanovenie povinnosti Partnera oprávnenej osobe poskytoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxosti oprávnenej osoby v prípade porušenia zmluvne dohodnutých podmienok, príp. iné zodpovednostné vzťahy).
Odlišná úprava sa prejavuje tým, že Zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxťami podľa ods. 2 písm. d) a e) v prípade, ak identifikácia konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod boli vykoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxená osoba identifikovala, resp. vykonala overenie konečného užívateľa výhod v posledných šiestych mesiacoch pred uzatvorením, zmenou alebo plneníx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho užívateľa výhod možno zistiť z údajov, ktoré sú o Partnerovi verejné dostupné v Registri na webovom sídle registrujúceho orgánu. Inými slovami môžexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxov od jej vykonania - xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zmysle Zákona o Registri kedykoľvek následne počas trvania zápisu.
V praxi často dochádzalo k situáciám, že lehota na overenie konečného užívateľ xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xlatnej úpravy v trvaní piatich dní a menej) nebola na vykonanie overenia konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou dostatočná, a to predovšetkým v pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxo k zmene údajov zapísaných v Registri. V tejto krátkej lehote často nebolo možné vykonať najprv zmenu konečného užívateľa výhod (alebo zmenu údajov poxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdoch z dôvodu dlhšie trvajúcich rokovaní o zmluve často nemal presnú vedomosť o tom, kedy by malo k podpisu alebo zmene zmluvy dôjsť. V konečnom dôsledku xxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi a následkami vyplývajúcimi zo Zákona o Registri.175) Ak Partner nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 11 ods. 2 (a nedošlo k overeniu idxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xx x xxxxo dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva.
Zákonodarca aj z tohto dôvodu pristúpil k predĺženiu lehoty na vykonanie overenia identifikácie konečného užxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxteľa výhod).
Zákonom č. 241/2019 Z.z. sa medzi procedúry overovania konečného užívateľa výhod zaviedla aj možnosť vykonať overenie identifikácxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xi túto možnosť vyžiadala aplikačná prax. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy mohla oprávnená osoba overenie konečného užívateľa výhod vykonať na zxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xobrovoľné overenie konečného užívateľa výhod do Registra. Zákonom č. 241/2019 Z.z. tak bola odstránená vágnosť a nepresnosť predchádzajúcej právnxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x oprávnenou osobou). Aj dobrovoľné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod zakladá výnimku podľa § 11 ods. 3 Zákona o Registri.
Prakticxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxá osoba vykoná dvakrát ročne overenie konečného užívateľa výhod [prvýkrát k 31. decembru príslušného kalendárneho roka podľa § 11 ods. 2 písm. c) Zákoxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xísm. d) a e), pretože sa na toto overenie konečného užívateľa výhod bude vzťahovať výnimka uplatňovaná podľa § 11 ods. 3 Zákona o Registri.
Aj pri doxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo užívateľa výhod sa vykonáva prostredníctvom elektronickej služby "Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod" na základe iného dôvodu.
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxs. 4 písm. c), a to v čase od 1. januára 2020 do 28. februára 2020. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru 2019 bolo vykonané 10. fxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxácie konečného užívateľa výhod alebo zápisom zmeny konečného užívateľa výhod (podľa predchádzajúcej platnej právnej úpravy len oznámením o vykonanx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
I. Predpokladaný termín plnenia zo zmluvy podľa § 11 ods. 2 písm. e) je 15. august 2020. V čase od 10. februára 2020 nedošlo k akémukoľvek overeniu konexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdľa § 11 ods. 2 písm. e), pretože identifikácia konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod neboli vykonané v poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. c) vypršala uplynutím 10. augusta 2020]. Samozrejme, ak v procese overovania identifikácie konečxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxny zapísaných údajov v Registri.
II. Predpokladaný termín plnenia zo zmluvy podľa § 11 ods. 2 písm. e) je 15. august 2020. Oprávnená osoba vykonala xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 4 2. júla 2020 (dátum oznámenia 1.7.2020, dátum overenia 2.7.2020). Oprávnená osoba v tomto prípade nie je povixxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred dátumom plnenia zo zmluvy (platnosť overenia identifikácie konečného užívateľa výhod bola predĺxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxava tak napĺňa účel Zákona o Registri (pretože umožňuje, aby údaje o Partnerovi uvedené v Registri a údaje o jeho konečnom užívateľovi oprávnená osoba uxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xákonných povinností s následkom možnosti udelenia sankcií zo strany registrujúceho orgánu.176)
Aktuálna právna úprava, po zohľadnení všetkých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxných povinností oprávnenej osoby a partnerov podľa § 11 ods. 2, a to tým, že umožnila:
a)
uplatnenie šesťmesačnej výnimky z povinnosti overovania idxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xude potrebovať zápis do Registra, resp. bude v zmysle zákona o Registri Partnerom (napr. v súvislosti s prihlasovaním ponúk do verejného obstarávaniaxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k tomu, že bude uzatvárať zmluvu nad určené zákonné limity, tak nebude musieť absolvovať procedúru overovania identifikácie konečného užívateľa výhxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 4 Zákona o Registri.
Pre úplnosť treba uviesť, že nesplnenie povinnosti oprávnenej soby podľa § 1x xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxedku, kedy účastník zmluvy (verejný sektor) nie je s plnením vyplývajúcim mu zo zmluvy v omeškaní, pokiaľ nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2., tznx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtifikácie konečného užívateľa výhod:
a)
oprávnená osoba je povinná konať nestranne
Nestrannosť oprávnenej osoby v tomto prípade možno rozumieť txxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxie jej zákonných povinností v zmysle Zákona o Registri, najmä na identifikáciu konečného užívateľa výhod a na overovanie identifikácie konečného užíxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xri tzv. prvozápise) tak, že oprávnená osoba vyhlási, že nespĺňa podmienky na jej vylúčenie z výkonu činnosti podľa § 19 Zákona o Registri. V zmysle tohtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxvnená osoba je v tej istej veci aj Partnerom alebo konečným užívateľom výhod,
-
konečný užívateľ výhod Partnera a oprávnenej osoby je tá istá fyzickx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxnená osoba personálne alebo majetkovo prepojená s Partnerom), pričom takým vzťahom spochybňujúcim nestrannosť oprávnenej osoby nie je vzťah Partnexx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx, je povinnou prílohou návrhu na zápis do Registra, ak sa tento návrh týka oprávnenej osoby.179)
Oprávnená osoba je teda povinná preukázať nestrannosx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxečného užívateľa výhod pri plnení si zákonných povinností je povinná konať nestranne.180)
b)
oprávnená osoba je povinná konať s odbornou staxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xegistri je konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o Registri advokát, notár, banka, audítor a daňový poradca, každá z týchto oprávnených osôb je povinná konať podľa svojej koxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xusí oprávnená osoba primerane svojej funkcii alebo postaveniu (ktoré upravuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, potrebné pre jej konanie v zmysle Zákona o Registri.
V praxi často dochádza k situáciám, že mnohé oprávnené osoby si vysvetľujú konanie s odbornom staxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd. Konanie s odbornou starostlivosťou by malo reflektovať posúdenie Partnera a vyžiadanie len tých dokumentov, ktoré majú reálny vplyv na identifikáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstí, ktoré môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod. Nadbytočné vyžadovanie nerelevantných dokumentov bez ich systematického vyhxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxk možno považovať také konanie, ak určité dokumenty, príp. právne skutočnosti, sú posúdené v spolupráci s členmi iných profesijných združení (napr. axxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxhnutné najmä v individuálnych prípadoch, ktoré vyplynú z preverovania oprávnenou osobou. Nevyhnutné je však štandardizovať postup preverovania v sxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtorom). Za porušenie povinnosti konať s odbornou starostlivosťou však nemožno považovať nepreverovanie skutočností, ktoré pri posudzovaní v súladx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx na to nie je individuálna požiadavka, ktorá vyplynula zo štandardného preverenia Partnera (napr. posúdenie všetkých finančných plnení u Partnera za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxvke, ktorá exaktne nevyplýva zo zákonnej úpravy a navyše išlo by o suplovanie orgánu verejnej moci (napr. daňový úrad, orgány činné v trestnom konaní).
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxupráci so svojimi komorami oprávnené osoby (ako napr. Slovenská komora audítorov).181)
Ak oprávnená osoba poruší svoju povinnosť konať s odbornou sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxm. b) osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu Partnera.182)
Toto ručenie sa vzťahuje na subjekt, ktorý bol oprávnenox xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoby.
Zaplateniu pokuty sa oprávnená osoba v zmysle § 13 ods. 5 vyhne, ak preukáže že konala s odbornou starostlivosťou.
Zákonom č. 241/2019 Z.z. bolx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxteľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu, ktorým je zákon o AMLxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užívateľa výhod podľa § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o AML.184)
V takých prípadoch bolo totiž problematické trvať na overovaní identifikácie konečného užíxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xideokonferencie). Z už uvedených dôvodov Zákon o Registri netrvá na povinnosti použiť postup uvedený v Zákone o AML a na identifikáciu konečného užívaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxne obsahujúcu notárske overenie podpisu fyzickej osoby spolu s uvedením jej dokladu totožnosti alebo výpis z registra trestov tejto fyzickej osoby.
xx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxpné informácie tzn. nielen informácie, ktoré jej poskytne Partner (či už na vyžiadanie, alebo z vlastnej iniciatívy) ale aj tie, ktoré získala alebo moxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe, kedy oprávnená osoba nevyhodnotila informácie, ktoré sú verejne dostupné a mali vplyv na jej konanie, tzn. mali vplyv na identifikáciu konečného užxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeveriť a vyhodnotiť tak, aby v zmysle Zákona o Registri a Zákona o AML identifikovala konečného užívateľa výhod riadne. Oprávnená osoba je povinná vyhoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informáciám o ňom treba pristupovať z individuálneho hľadiska, pretože skutočnosti, ktorá zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod pre jednx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxynmi partnera verejného sektora
Oprávnená osoba vyhodnocuje informácie na základe vlastného uváženia v zmysle konania s odbornou starostlivosťou. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxý užívateľ výhod a vyžaduje, aby bola práve táto osoba zapísaná ako konečný užívateľ výhod) sú pre Partnera irelevantné.
Odsek 6 ustanovuje základné nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxukazuje:
-
identifikáciu konečného užívateľa výhod (pri prvozápise, primárnom overení konečného užívateľa výhod) a
-
overenie identifikáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnou osobou), určuje však jeho základné obsahové náležitostí ako aj rozsah informácií, ktoré musí o Partnerovi a identifikovanom konečnom užívateľov xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxi konania s odbornou starostlivosťou identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod;
Zákonodarcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tom zmysle, aby neboli pripustené pochybnosti o argumentácií v ňom uvedenej. Z uvedeného vyplýva aj to, pri posudzovaní zodpovednosti oprávnenej osoxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxte (nie z dodatočných vysvetlení).
Zdôvodnenie by malo obsahovať:
-
zoznam dokumentov týkajúcich sa Partnera a konečného užívateľa výhod Partnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoločenská zmluva, stanovy, zoznam darovacích zmlúv, menovací dekrét, výročná správa a pod.),
-
opis skutočností, z ktorých jednoznačne vyplývax xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na základnom imaní, podiel na hlasovacích právach, príp. podiel na zisku).
b)
vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera (ak je Partnerom právnxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxjekt, ktorý má v Partnerovi akúkoľvek kvalifikovanú účasť aj prostredníctvom tzv. reťazenia právnických osôb.
Riadiaca štruktúra Partnera v zmyslx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera;185)
d)
preukázanie, že podmienky na zápis vrcxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zápis vrcholného manažmentu sú splnené (do Registra sa zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxne zistenému stavu;
Z gramatického výkladu tohto ustanovenia vyplýva, že vyhlásenie musí byť vo verifikačnom dokumente uvedené výslovne, t.j. verifxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxtenému stavu".
Čo sa týka formálnej stránky verifikačného dokumentu, závisí od rozhodnutia každej oprávnenej osoby, akú formu verifikačnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxný dokument" a aby bol rozdelený na päť častí, reflektujúc tak povinné obsahové náležitosti verifikačného dokumentu [písm. a) až e) v § 11 ods. 6 Zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
Ak oprávnená osoba vo verifikačnom dokumente uvádza aj iné informácie, ktorých uvedenie Zákon o Registri nevyžaduje, oprávnená osoba tak koná nad ráxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xbsahuje určité kategórie osobných údajov týkajúcich sa Partnera a oprávnená osoba by mala konať tak, aby tieto v zmysle platných právnych predpisov chxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxistri - ak sa návrh týka konečného užívateľa výhod (najmä prvozápis a zápis zmeny konečného užívateľa výhod),
b)
oznámenia o overení konečného užíxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxného dokumentu, ktorý nespĺňa obsahové náležitosti podľa § 11 ods. 6, je odmietnutie vykonania návrhu na zápis zo strany registrujúceho orgánu.
Rexxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxstatočnosť verifikačného dokumentu,188) neposudzuje však jeho obsahovú náplň, tzn. nepreveruje, či sú informácie uvedené vo verifikačnom dokumexxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx verifikačný dokument obsahoval všeobecne použiteľný identifikátor. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je všeobecne použiteľný identifikáxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxva, že za všeobecne použiteľný identifikátor fyzickej osoby sa považuje jej rodné číslo.190) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxatívy pridelené rodné číslo, môže ísť o iný druh všeobecne použiteľného identifikátora, ktorý by analogicky vo verifikačnom dokumente nemal byť zverxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx9 Z.z. sa zaviedol zákaz uvádzať vo verifikačnom dokumente rodné čísla fyzických osôb - v tomto prípade konečných užívateľov výhod a iných fyzických oxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxto rodného čísla iný identifikačný údaj, ktorým je dátum narodenia (tento údaj sa okrem jeho uvedenia vo verifikačnom dokumente zapisuje aj do Registrx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxickej osoby oprávnenou osobou vo verifikačnom dokumente je odmietnutie vykonania (nevykonanie) návrhu na zápis registrujúcim orgánom v zmysle § 8 odxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xk oprávnená osoba podá opravený návrh (bez uvedenia rodného čísla) opätovne, registrujúci orgán nemá dôvod návrh na zápis nevykonať aj napriek jeho odxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxikátora vo verifikačnom dokumente reagoval na nežiadúcu prax niektorých oprávnených osôb, ktoré vo verifikačných dokumentoch uvádzali okrem iných xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xchranu (napr. notári ako oprávnené osoby vyhotovovali verifikačné dokumenty vo forme notárskej zápisnice, ktorá obsahuje uvedenie rodného čísla naxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxikačných (registračných) udalostí ako sú:
a)
zmena konečného užívateľa výhod - použije sa návrh na zmenu zapísaných údajov,
b)
zmena oprávnenxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx
Pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba môže dôjsť k týmto zisteniam:
a)
nedošlo k zmene konečného xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxikácie konečného užívateľa výhod; oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa vykonáva prostredníctvom elektronickej služby "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxe registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod; oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Oprávnená osoba postupuje podľa § 9 Zákona o Registri. Prílohou oznámenia je v tomto prípade nový verifikačný dokument. Na oznámenia sa vzťahuje povixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxobou podľa § 11 ods. 2 Zákona o Registri. Po posúdení návrhu na zápis registrujúci orgán:
-
vykoná zápis overenia identifikácie konečného užívatexx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxxx x xxxxstri analogicky.
V zmysle § 6 registrujúci orgán formálne skontroluje, či má oznámenie všetky zákonom predpísané náležitosti a či ho podala oprávnenx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxpis overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tzn. odmietne vykonať zápis dátumu overenia Registra dátum overenia identifikácie konečnéhx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oznámenie ak:
-
oznámenie nepodala oprávnená osoba,
-
oznámenie je neúplné,
-
oznámenie nespĺňa požadované náležitosti (nie je k nemu prixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxa oznámenia. Ustanovenie § 5 ods. 2 sa na námietky vzťahuje rovnako. Proti rozhodnutiu sudcu o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu nie je prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx že je konečným užívateľom výhod. Konečný užívateľ výhod je povinný do pätnástich dní odo dňa, odkedy sa dozvedel, že spĺňa zákonné predpoklady na postaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho užívateľa výhod však nemá vplyv na povinnosti Partnera a oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri overovaní identifikácxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxej povinnosti "novo" identifikovaného konečného užívateľa výhod, ale musia dbať o to, aby počas celej doby registrácie Partnera v Registri bol konečnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxávne identifikovaného konečného užívateľa výhod na konečného užívateľa výhod, pretože zodpovednými subjektami v tomto prípade sú Partner a oprávnexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod, zodpovedajú výlučne Partner verejného sektora x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxsplnenia oznamovacej povinnosti konečného užívateľa výhod oznámiť Partnerovi a oprávnenej osobe informáciu o tom, že je konečným užívateľom výhod, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xúvisiace predpisy
zákon č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane prxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x Registri zakotvuje inštitút verifikácie pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri zo strany registrujúceho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxčnom užívateľovi výhod zapísanom v Registri.
Odsek 1 vymedzuje, že uvedenú kontrolnú činnosť môže registrujúci orgán vykonať buď z vlastného podnxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxým od 1. septembra 2019 sa doplnilo ustanovenie o jasné určenie okamihu, od ktorého registrujúci orgán posudzuje skutkový stav v rámci konania o kvalifxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x kvalifikovanom podnete, a tak dodatočné odstránenie porušení, alebo doplnenie údajov, už nevedie k znemožneniu uloženia sankcie a zastaveniu konanxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnie začne ex offo, teda z úradnej moci akonáhle má vedomosti o existencii zákonných predpokladov na začatie takého konania, ale konanie o kvalifikovanxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxôže byť anonymizované. Vylúčenie anonymity je zabezpečené skutočnosťou, že na predmetné konanie o kvalifikovanom podnete sa subsidiárne aplikujú uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxgánu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla MS SR - https://rpvs.gov.sk/eSluzby/Elektronickxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxúcich dôvodnú pochybnosť o pravdivosti alebo úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri. Z uvedeného možno predpokladať, že xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x
x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdivé alebo úplné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri.
Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom, registrujúci orgxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe nezačatie konania o kvalifikovanom podnete, nie je prekážkou aby na podklade informácii uvedených v takom podnete, začalo konanie z podnetu registrxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie - uznesenie o začatí konania, ktoré sa doručuje:
-
Partnerovi,
-
jeho oprávnenej osobe a
-
prípadne oznamovateľovi kvalifikovaného podxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxavdivosť a úplnosť údajov zapísaných údajov v Registri, teda vyvracajú podozrenia oznamovateľa, resp. súdu a určí jeho oprávnenej osobe lehotu na podxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxi uzneseniu o začatí konania o kvalifikovanom podnete nemožno podať opravný prostriedok.
Odsek 4 upravuje, že účastníkom konania o kvalifikovanox xxxxxxx xxx
x
xxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo podnetu nie je účastníkom konania, avšak Zákon o Registri mu taxatívne vymedzuje niektoré procesné práva v tomto konaní, a to:
-
právo nazerať do súxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxkazy, z ktorých vyplývajú ním tvrdené skutočnosti,
-
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xonaní v odseku 5 Zákon o Registri umožňuje registrujúcemu orgánu vykonať pojednávanie, ak to považuje za potrebné. V tejto súvislosti treba poukázať ax xx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxvyhnutné na zistenie skutkových okolností, môže súd vykonať aj dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli,196) pričom právna úprava odseku 6 demonšxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx registrujúceho orgánu v konaní. Uvedený výkon dôkazov súdom prichádza do úvahy, len ak ide o mimoriadne situácie, kedy princíp materiálnej pravdy dokxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx aj z toho dôvodu, že v zmysle súčasnej právnej úpravy najmä v prípade, ak súd začne konanie o kvalifikovanom podnete z vlastnej iniciatívy, nemá možnosť xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xovinné osoby podľa osobitného predpisu (napr. prevádzkovateľ hazardnej hry, centrálny depozitár cenných papierov ...)197) registrujúcemu orgánx xx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxstri. Uvedená povinnosť teda ustanovuje, že registrujúci orgán je oprávnený žiadať o poskytnutie súčinnosti orgány verejnej moci a povinné osoby v zmxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxm.
Ustanovenia odseku 7 a 8 upravujú dve okolnosti, ktoré môžu počas konania o kvalifikovanom podnete nastať:
1.
Odsek 7 upravuje, že Partner v koxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxúcemu orgánu všetky dostupné relevantné dôkazy o pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísanom v Registri, pričom ak Partner hxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xýmaze Partnera z Registra, pričom voči tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok, čoho následkom je:
-
výmaz Partnera z Registra po práxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrtnerovi a oprávnenej osobe, ak bola účastníkom konania),
-
aplikácia postupu podľa § 13a OBZ,198) pretože rozhodnutie o výmaze z Registra je rozxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx019 Z.z. sa do odseku 7 zaviedol tzv. "materiálny korektív ", ktorého účelom je ochrana účastníkov konania o kvalifikovanom podnete pred formalisticxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxteľná - teda ak vzhľadom na spôsob porušenia povinnosti, jej následky, okolnosti, za ktorých bola povinnosť porušená, a mieru zavinenia, je závažnosť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Zákona o Registri (napr. výmaz, pokuta).
Nepatrnou závažnosťou sa v zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 241/2019 Z.z., ktorým sa novelizoval Zákon o Rxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxslo pri adrese trvalého pobytu, chyba v mene konečného užívateľa výhod a pod.,
-
sa nerozumejú také chyby či nesprávnosti v zápise konečného užívatxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxpísaných viac alebo menej konečných užívateľov výhod ako v skutočnosti).
V uvedených prípadoch materiálny korektív nemožno použiť.
2.
Odsex x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxa na návrh oprávnenej osoby, registrujúci orgán toto konanie aj napriek tomu dokončí. Ak Partner hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľoxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxstupu podľa § 13a OBZ,201) pretože rozhodnutie o výmaze z Registra je rozhodnutím o vylúčení podľa § 14 Zákona o Registri202) a
-
začne po právoplxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xrgán dospieť aj k záveru, že vzhľadom na výsledky vykonaného dokazovania Partner uniesol dôkazné bremeno ohľadom správnosti a úplnosti zápisu v Regisxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxujeme: "Na záver si súd dovoľuje uviesť, že napriek tomu, že dospel k presvedčeniu, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri partnerov xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xbjektívne nie je možné absolútne poznať ani zistiť skutočný stav, preto k rozhodnutiu musí súd dospieť na základe informácií, ktoré zistil vykonaným dxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.,204) podľa ktorého sa ustanovenia čl. 6205), § 35206) a 36207) CMP nepoužijú)."208)
Registrujúci orgán uviedol, že aj v prípade, že dospel k pxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxe a úplné, pretože registrový orgán je limitovaný len poznateľnosťou objektívnej skutočnosti a k rozhodnutiu musí dospieť len na základe vykonaného dxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Sankcxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxm orgánom, konečnému užívateľovi výhod a oprávnenej osobe, za porušenie vybraných povinností ustanovených zákonom, a to:
-
sankciu vo forme pokutxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu (ods. 8) a ukladanie týchto pokút zo strany registrujúceho orgánu sa vykonáva na podklade zásady závažnosti porušenia povinností (ods. 6), txxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxob porušenia povinnosti,
-
a následky porušenia povinnosti.
Bude rozdiel vo výške uloženej pokuty zo strany registrujúceho orgánu ak bolo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxteľa výhod v Registri, a to najmä odlišné súpisné alebo popisné číslo pri adrese trvalého pobytu, chyba v mene konečného užívateľa výhod a pod. a závažnoxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxesto konečného užívateľa X je zapísaný konečný užívateľ Y, prípadne je zapísaných viac alebo menej konečných užívateľov výhod ako v skutočnosti)
Uxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxenie oprávnenej osoby v tomto prípade, a to tak, že za zaplatenie pokuty podľa ods. 1 písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v Registri pri Partnerovi v čaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xdbornou starostlivosťou (ods. 5).
Účastníkom konania o pokute je:
-
podľa ods. 1 Partner (aj oprávnená osoba),
-
podľa ods. 3 konečný užívatxx xxxxx x
x
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe rozhodnutie vo forme uznesenia voči ktorému možno podať opravný prostriedok (odvolanie) a proti rozhodnutiu o pokute podľa ods. 1 môže podať odvolanxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeho štatutárnemu orgánu),
-
pokuty ukladané konečnému užívateľovi výhod,
-
pokuty ukladané oprávnenej osobe.
Pokuty ukladané Partnxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx
xx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod,
II.
sa v návrhu na zápis do Registra uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o verejných funkcionáxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxčného užívateľa výhod v prípade ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užíxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx odo dňa, keď k zmene došlo registrujúcemu orgánu a nedoloží k návrhu na zápis aj verifikačný dokument podľa § 9 ods. 1 Zákona o Registri,
IV.
sa porušx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxantoch:
a)
pre Partnera210) pokutu:
-
vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý Partner získal, alebo
-
ak hospodársky prospech nemožno zixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx x xxx xxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxť vo forme pokuty všetko to, o čo sa Partner obohatil (získal) v dôsledku toho, že bol uvedením nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod spôsobixx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xospodársky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ktorému nezodpovedá priamy, preukázateľný a účelný náklad Partnera verejného sektora, vynaložený na plnenie zmluvy alebo dohody (oprávnený náklaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxbjekt verejného sektora uhradil Partnerovi za dodanie tovaru alebo služieb a finančnými prostriedkami ktoré Partner vynaložil na obstaranie, resp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xartner nadobúdal majetok, práva k majetku alebo majetkové práva, predstavuje hospodársky prospech rozdiel medzi finančnými prostriedkami, ktoré zx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxakcie, pričom na tieto účely treba podrobne skúmať oprávnenosť nákladov povinnej osoby.211) Ak hospodársky prospech Partnera z neznámych dôvodov nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx x xxx xxx xxxx
xx
xxx xxxxxx ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu Partnera212) v čase porušenia povinnosti pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur; členovia xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxty členom štatutárneho orgánu musí dbať na to, že po sčítaní všetkých pokút uložených týmto členom štatutárneho orgánu nesmie dôjsť k prekročeniu hornxx xxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnu. Z povahy veci sa uloženie pokuty štatutárnemu orgánu nepoužije, ak je Partnerom fyzická osoba.
Pokuty ukladané konečnému užívateľovi výhodxxxx xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxší oznamovaciu povinnosť konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 10 Zákona o Registri,214) na základe ktorej je konečný užívateľ výhod povinný do pxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxmotnému Partnerovi ako aj oprávnenej osobe Partnera (pozri viac komentár k § 11 ods. 10 Zákona o Registri).
Pokuty ukladané oprávnenej osobe215) (xxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxí zákaz vykonávať úkony podľa Zákona o Registri pretože:
a)
je v tej istej veci zároveň Partnerom alebo konečným užívateľom výhod Partnera, pre ktorxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora; vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestraxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (pozri viac komexxxx x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxtútu výmazu zapísaného Partnera z Registra.216) Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného Partnera vtedy, ak boli kumulatívne splnené tieto podmxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxh údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 Zákona o Registri alebo
-
za porušenie zákazu podľa § 19 Zákona o Registrix
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznesenia o výmaze Partnera z Registra, pričom voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok, čoho následkom je:
-
výmaz Partnerx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxia rozhodnutia Partnerovi a oprávnenej osobe, ak bola účastníkom konania),
-
aplikácia postupu podľa § 13a OBZ,217) pretože rozhodnutie o výmazx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxagraf 13a Zákona o Registri bol doplnený do zákona novelou č. 241/2019 Z.z. z 27. júna 2019 s účinnosťou od 1. novembra 2019. Predmetne ustanovenie uvádxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxzal že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v Registri sú pravdivé a úplné,
-
podľa § 13 ods. 2 Zákona o Registri, ak súd právoplatne uložil poxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxistri alebo za porušenie zákazu podľa § 19 Zákona o Registri, ak táto pokuta nebola Partnerom v lehote určenej súdom zaplatená,
vzniká Partnerovi zákax xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxs do Registra sa vzťahuje aj na prípad podľa § 12 ods. 8 Zákona o Registri, ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívatxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx príjme rozhodnutie.
Registrujúcemu orgánu týmto ustanovením bola zároveň uložená povinnosť overenia pri podanom návrhu na zápis Partnera, či Paxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnenej osoby do Registra.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x2 komentára) a § 13 ods. 2 Zákona o Registri vo forme pokuty za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečnéxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxu sankcie pre štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu Partnera, a to tzv. diskvalifikáciu podľa § 13a OBZ ako novú formu rozhodnutia o vylúčxxx xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxácií. Register diskvalifikácií je verejne prístupný register na webovom sídle MS SR - https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx)
V Registri diskvalifikácií sa evidujú údaje získané z diskvalifikačných listov súdov SR. Údaje z diskvalifikačných listov sa v Registri diskvalxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxs. 1 OBZ môže dôjsť na základe ro-zhodnutia súdu o vylúčení alebo rozhodnutím iného orgánu, ktoré je preskúmateľné súdom, ak tak ustanoví osobitný prexxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
i.
právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organixxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x1 TZ),
ii.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxrzu v mene dlžníka podľa § 11 ods. 2 ZoKR (viac pozri aj § 74a ods. 6 ZoKR),
iii.
právoplatný rozsudok súdu o výmaze Partnera:
a)
podľa § 12 Zákona o xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxpísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 zákona, alebo za porušenie zákazu podľa § 19 zákona a táto pokuta neboxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx povahu tohto komentára sa budeme venovať následnému postupu len vo vzťahu k rozhodnutiu uvedenému v bode iii. Právoplatnosťou rozhodnutia uvedeného x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xilina ako súd príslušný vo veci Registra (viac pozri § 3 komentára) po právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v bode iii. zašle bezodkladne také rozhodxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxcií, zaeviduje údaje o vylúčenej fyzickej osobe v Registri diskvalifikácií, a to počas doby je vylúčenia, čo v danom prípade sú tri roky od právoplatnosxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxácií tým registrovým súdom, v rámci ktorých je vylúčená osoba zapísaná ako osoba vo funkcii štatutárneho orgánu, alebo ako člen štatutárneho orgánu, z xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxa pre vylúčenú osobu,220)
b)
účinky voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu ako Partnerovi, v ktorých taká osoba vykonáva funkciu,221)
c)
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxchodnej spoločnosti alebo v družstve, ale je zároveň aj z pôsobenia vo funkcii vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupcu či riadiaceho zamestnanca. Vylúčenie sa týka každej obchodnej spoločnosti a družstva, v ktorej taká osoba vykonáva uvedenú funkciu a jej funkcia xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxra na základe výpisu z Registra diskvalifikácií, ktorý mu bude doručený súdom, ktorý vedie Register diskvalifikácií, a to ex offo, bez návrhu, pričom vxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxis do obchodného registra. V tomto smere v rámci materiálneho prieskumu registrový súd pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxstu preverí, či osoba, ktorá sa má takto do obchodného registra zapísať, nie je z výkonu tejto funkcie vylúčená.
b) Účinky voči obchodnej spoločnosti xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxkonávala, sa s tým musí zodpovedajúcim spôsobom vysporiadať. Obchodný zákonník upravuje povinnosti takej vylúčenej osoby, a to najmä bezodkladne oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxkonávať svoju činnosť pre Partnera, ak však v dôsledku prerušenia jej činnosti hrozí Partnerovi škoda, je povinná na túto skutočnosť Partnera upozornxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxrenia vykonala, pričom vylúčená osoba je k uskutočneniu týchto opatrení povinná.223)
c) Účinky vo vzťahu k tretím osobám
Právne účinky vylúčenia xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxom iných osôb konala ako zástupca Partnera, vyhlasuje veriteľovi, že ho uspokojí, ak jeho nároky neuspokojí Partner, v mene alebo na účet ktorého koná. x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xtane zákonným ručiteľom Partnera a takým úkonom vyhlasuje, že uspokojí nároky veriteľa, ak jeho nároky neuspokojí subjekt, v mene a na účet ktorého konxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxmôže uplatniť nároky voči Partnerovi za ktorý vystupovala a zo zákona ručila. Uvedená právna úprava sa nevzťahuje na dobrovoľné výmazy z Registra.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 7/2015 Z.z. o konkurze a reštrukturalxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxstí Partnera ustanovených zákonom.
Prvý odsek upravuje jednostranné právo odstúpenia účastníka zmluvy, ktorý poskytuje:
-
finančné prostrixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu alebo ak je ňou právnická osoba zriadenej zákonom s výnimkou komxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xajetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákoxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxri226) Partnerovi, a to v dvoch prípadoch:
i.
právo odstúpiť účastníka zmluvy vzniká okamihom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 Zákxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxrtner nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v Registri sú pravdivé a úplné a
xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxri dôjde k výmazu Partnera na návrh oprávnenej osoby,
ii.
právo odstúpiť účastníka zmluvy vzniká aj okamihom uplynutia 30-dňovej lehoty v zmysxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxsť, že oprávnená osoba vykonáva úkony pre Partnera na dobrovoľnej báze, umožňuje toto ustanovenie oprávnenej osobe ukončiť spoluprácu s Partnerom naxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtora, alebo
-
Partner neposkytuje oprávnenej osobe potrebné informácie o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu ustanovenom Zákonom o Registri, axxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxto možnosti je tak podriadená právna úprava v odseku 2. Návrh na výmaz v tomto prípade podáva oprávnená osoba Partnera v súlade s § 5 ods. 1 Zákona o Registxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo formulára (viac pozri komentár k § 5).
Výmazom oprávnenej osoby z Registra na jej návrh vzniká Partnerovi povinnosť si zabezpečiť zápis novej opráxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxkonného ustanovenia " partner verejného sektora je povinný zabezpečiť..." vyplýva, že v danom prípade zápis novej oprávnenej osoby Partnera je povinxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
Druhý odsek uvedeného zákonného ustanovenia upravuje jednostranné právo účastníka zmluvy, ktorý poskytuje:
-
finančné prostriedky zo štátnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxpskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu Zákona o Registri,
-
majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxťovne podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu Zákona o Registri,
pozastaviť plnenie z takej zmluvy Partnerovi bez následkov omeškania v dvoch prípxxxxxx
xx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýhod pri prvom zápise do Registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod:
a)
v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxtri neustanovuje inak,
d)
v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nix xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxx xxx xx xridsať dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.229)
ii.
ak nie je splnená povinnosť podľa v zmysle § 10 ods. 2 Zákona o Registri v príxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Táto lehota začína plynúť odo dňa výmazu predchádzajúcej oprávnenej osoby.
Súvisiace ustanovenia
Spoločné ustanovxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu sú prísne formalizované a treba ich vykonať na predpísaných formulároch. Tieto formuláre sú ustanovené vo vykonávacom predpise - Vyhláške MS Sx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x)
vzor návrhu na zápis fyzickej osoby do Registra je uvedený v prílohe č. 1,
b)
vzor návrhu na zápis zmeny údajov o Partnerovi, ktorým je fyzická osobxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xartnerovi, ktorým je právnická osoba, je uvedený v prílohe č. 4,
e)
vzor oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod je uvedený v pxxxxxx xx xx
xx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxdený v prílohe č. 7,
h)
vzor námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je uvedený v prílohe č. 8.
Elektronickou podobou podaní uvedených v xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxa fungovania Registra inšpirovala § 13 ods. 3 Zákona o obchodnom registri230) a tým umožnila reagovať na praktické fungovanie súdu pri vybavovaní agexxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxžných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 7 ods. 1 Zákona o Registri (päť pracovných dní od doručenia návrhu na zápis) o čas nevyhnutne potrexxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx však posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o Registri (piaty pracovný deň od doručenia návrhu na zápis). Rozhodnutie xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxzhodnutí, čo v prípade Registra môže nastať ak napr. vznikne technický problém na webovom sídle MS SR, prostredníctvom ktorého sa podávajú elektronicxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z dôvodu zachovania vysokej úrovne princípu transparentnosti, na ktorom je Register postavený, sa odsekom 3 upravilo tak, že:
-
rozhodnutie o výmxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xa budú zverejňovať ako každé iné súdne rozhodnutie. Tieto rozhodnutia sa budú sprístupňovať aj na vyžiadanie. Podmienky za akých sa zverejňujú, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
V prípade zverejnenia rozhodnutia súdov sú súdy povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia; ak rozhodnutie nebolo vyhotovené ku dňu jeho právoplatnosti, lehota na zverejnenie rozhodnutia začínx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxzpečená ochrana práv a právom chránených záujmov. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí technicky zabezpečuje MS SR na svojom webovom sídle - https://obxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx.sk/rozhodnutia/.
V prípade sprístupnenia rozhodnutí súdov súdy sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa Zákona o slobode informácií xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxím údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva po-dľa § 63 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v z. n. p.,
-
súhlasx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxka, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xrávom chránených záujmov.232)
Podstatnou úpravou v tejto časti Zákona o Registri je jasné výkladové pravidlo, ktoré ustanovilo, že zverejnenie vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvo" upravuje § 17 a nasl. OBZ ako predmet práv patriacich k podniku, pričom ho tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy sxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpexxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xýkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky môžu posxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto súhlase alebo pokyne, ak tento zákon neustanovuje inak.234)
V odseku 4 sa v prípade Dohody medzi Partnerom a oprávnenou osobu upravuje subsixxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxhto zmluvných strán.
Zmluvou o kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly v danom prípade oprávnená osoba zaväzuje vykonať nestranne zistenie sxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrifikačný dokument) a Partner sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.
Predpokladom platnosti Dohody medzi Partnerom a oprávnenou osobu s odkazom na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxntroly povinnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nestrannosť vykonávanej kontroly alebo správnosť kontrolného osvedčenia.
Medzi základné práva a poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xverifikačný dokument),
b)
povinnosť vykonávať kontrolu (identifikovať a overiť konečného užívateľa výhod) s vynaložením odbornej starostlivxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxnia,
c)
povinnosť vykonávať kontrolu (identifikovať a overiť konečného užívateľa výhod) v rozsahu a spôsobom určeným v zmluve, inak v rozsahu a spxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxľa výhod) a vydať kontrolné osvedčenie (verifikačný dokument, pričom odplatnosť je jedným z hlavných znakov Dohody medzi Partnerom a oprávnenou osobxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxi kontroly súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly, najmä mu umožniť potrebný prístup k predmetu kontroly (napr. dokumentom na identifikáciu a overxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xžívateľa výhod ak oprávnená osoba ako vykonávateľ kontroly nevykonal kontrolu (identifikáciu a overenie konečného užívateľa výhod) riadne,
-
pxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxmôže nahradiť uplatnením nároku Partnera ako objednávateľa voči osobe zodpovednej za chybné plnenie, ktoré je predmetom kontroly; ako náhradu škody xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu kontroly, alebo čo Partner ako objednávateľ nemôže vymáhať vzhľadom na dohodu uzavretú s touto osobou, ktoré taký nárok po vykonanej kontrole vylučuxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxového poriadku s výnimkou aplikácie ustanovenia článku 6 CMP236) a v súvislosti s týmto článkom aj § 35,237) resp. § 36 CMP,238) keď-že tie sú len refxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx. vyšetrovaciu zásadu. Konanie o kvalifikovanom podnete a konanie o pokute tak zostávajú vystavané na princípe oficiality, avšak ak je to nevyhnutné nx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxje, že takým dôkazom môže byť vypočutie účastníka konania, ak jeho výpoveď môže mať mimoriadny význam pre rozhodnutie alebo postup registrujúceho orgxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxnnosťou dôkazného bremena na strane účastníkov konania. Možnosť súdu vykonať dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, sa zdá vhodnou aj z toho dôvodu, že v zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxy zistenia skutočného stavu veci vykonať.
V odseku 7 sa z dôvodu odstránenia pochybností pri zápise členov vrcholového manažmentu výslovne upravixxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx konečných užívateľov výhod.
Ide o tzv. fiktívnych konečných užívateľov výhod - členov vrcholového manažmentu, pričom podľa § 6a ods. 2 novelizovxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
§ 82a zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z.z.;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xinancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
vyhláška MS SR z 25. novembra 2016 č. 328/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní dx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia konečných užívateľov výhod v Registri mohli využívať aj iné subjekty ako Partneri, resp. verejný sektor. Zákon o Registri na tento účel tak umožnil xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxstrácie aj tzv. registráciu dobrovoľnú, pričom predpokladom dobrovoľnosti je skutočnosť, že o zápis do Registra taký subjekt dobrovoľne prejaví záuxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xa vykoná za podmienok upravených Zákonom o Registri v § 5§ 11 (viac pozri komentár k § 5§ 11),
-
na takto zapísanú osobu do Registra sa vzťahujú xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxsm. c) predmetného zákona (viac pozri komentár k § 11),
-
aj keď takto zapísaná osoba do Registra má uvedené povinnosti legislatívna úprava predsa xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x3),
-
ustanovenia o vylúčení (viac pozri komentár k § 14),
-
ustanovenia o odstúpení od zmluvy a omeškaní (viac pozri komentár k § 15).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prístup k verejným zdrojom, resp. k majetku, napr. štátu či VÚC.
Novelizácie právnych predpisov uvedených v Čl. II až Čl. XXII Zákona o Registri ustaxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa o tieto zdroje, či majetok uchádza a spĺňa definičné znaky Partnera (viac pozri § 2 komentára), musí byť zapísaná v Registri.
Povinnosť zápisu v Rexxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnia
Vylúčenie oprávnenej osoby
Zatiaľ čo v predošlých ustanoveniach tohto komentára bola vymedzená definícia oprxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrávnenou osobou, v tejto časti Zákona o Registri zákonodarca upravil negatívne vymedzenie pojmu oprávnená osoba, teda ustanovil taxatívne prípady, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Hlavným predpokladom výkonu činnosti oprávnenej osoby je jej úplná nestrannosť (nezávislosť) od Partnera, pričom zámerom zákonodarcu bolo zamedzexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxivých a úplných údajov do Registra.
Právna teória a judikatúra súdov už viackrát judikovala, že nestrannosť sa prejavuje v dvoch aspektoch, a to v suxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a v kritériu objektívnom, ktoré vyžaduje, aby jestvovalo objektívne presvedčenie aj iných osôb, o tom, že neexistujú pochybnosti o nestrannosti opráxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v žiadnom prípade nemôže poskytovať služby Oprávnenej osoby a vykonávať úkony Oprávnenej osoby pre seba. Ide napríklad o prípad, keď je advokátska kaxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx, ale musí na to uzavrieť Dohodu napr. s advokátskou kanceláriou, ktorá bude pre ňu vykonávať činnosti oprávnenej osoby.
2.
Oprávnená osoba a konexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera totožná s identifikovaným konečným užívateľom výhod, je automaticky vylúčená z poskytovania sluxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxĺňa definíciu konečného užívateľa výhod240) Partnera, ktorému sa poskytujú služby oprávnenej osoby.
3.
Oprávnená osoba má akýkoľvek vzťah k pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s partnerom verejného sektora
Tento prípad vylúčenia oprávnenej osoby ustanovuje, že ak je oprávnená osoba personálne, alebo majetkovo prepojená, axxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx vzťah oprávnenej osoby k Partnerovi" je pojmom všeobecným, v dôsledku čoho sa musí v zmysle stabilnej rozhodovacej praxe súdov vykladať na ťarchu zákoxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxv, ktorý sa môže vyskytnúť v rámci rôznej spoločenskej interakcie dotknutých osôb, tento vzťah musí mať určité parametre, kvalitu a intenzitu, aby mohxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxle definície, ktorá je uvedená na webovej stránke MS SR, najmä vzťah osôb, ktoré sú navzájom "blízke." Koho možno považovať za blízku osobu určuje § 116 Ox x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Personálnym prepojením sa však zároveň rozumieme aj účasť oprxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvnenej osoby (napr. advokátskej kancelárie vykonávajúcej svoju činnosť prostredníctvom obchodnej spoločnosti) je zároveň v dozornej rade Partnerxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxožený pracovnou zmluvou,241) dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru242) v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a
-
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxovania, účasti na podnikaní prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve a s tým súvisiaceho práva na zisk, alebo prostredníctvom účasti na podnikanx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxenia samozrejme môžu existovať aj iné okolnosti, ktoré môžu spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, ktorá je pri identifikáciu konečného užívateľx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxnnosti s Partnerom povinná riadne skúmať a posudzovať.244) Treba však uviesť, že zmluvný vzťah o poskytovaní právnych (audítorských, účtovných ...x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxa. Podstatným v danom prípade je, že uvedené služby vykonávajú oprávnené osoby pre svojich klientov síce odplatne, avšak ich činnosť nie je vo vzťahu k Pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxdriadenosti k Partnerovi.
Vzhľadom na špecifické postavenie oprávnených osôb a ich činnosti ako advokátov alebo notárov atď.,245) kde podliehaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výkonu činnosti pre doterajšiu klientelu aj na základe toho, že disponuje viacerými vedomosťami o vlastníckej či riadiacej štruktúre Partnera, čo môxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvanie potvrdil nepriamo vo svojom odôvodnení rozhodnutia (sp. zn. 5 PPok 7/2008-198 z 19.8.2019) aj Okresný súd Žilina, aj napriek skutočnosti, že na zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzať na najnovšiu judikatúru súdov v SR, a to konkrétne na už uvedené rozhodnutie Okresného súdu v Žiline, sp. zn. 5 PPok 7/2008-198 z 19. augusta 2019, v ktxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxzu uvedeného v ustanovení § 19 Zákona o Registri.
Okresný súd Žilina vo svojom rozhodnutí analogicky posudzuje a aplikuje viaceré rozhodnutia vo vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxovaniu nestrannosti oprávnenej osoby.
Citujeme: "Záujem spoločnosti na nestrannej verifikácii nemôže byť silnejší ako záujem spoločnosti na nexxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxasťou právneho štátu a explicitnou súčasťou ústavného poriadku. Ani požiadavku na nestranný a nezaujatý výkon úloh oprávnenej osoby však nemožno brax xx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxmať vo viacerých rozmeroch. Nielen z hľadiska transparentného nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami, ale aj z hľadiska boja proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xe dôležitý. Prípadnú nestrannosť oprávnenej osoby však treba vždy posudzovať individuálne a jej podmienky nemožno komplexne stotožniť s podmienkamx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx oprávnenej osoby "per analogiam", tak ako to urobil Okresný súd Žilina vo svojom rozhodnutí.
Z dotknutého rozhodnutia ďalej uvádzame: "Aj stav, kexx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti o nestrannosti výkonu verifikácie oprávnenou osobou. V danej veci tak vzťah medzi dotknutými osobami nemožno posudzovať iba ako vzťah advokáta a xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxektívneho pohľadu však tento vzťah spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby pri vykonávaní úkonov podľa zákona o RPVS".
Ďalej citujeme: "Vzťah mxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxenej osoby, založený ich spoločnou účasťou ako spoločníkov v tretej obchodnej spoločnosti (aj keď prostredníctvom iných právnických osôb nimi väčšixxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xartnerovi verejného sektora a oprávnená osoba je tak podľa § 19 písm. c) zákona o RPVS vylúčená z vykonávania úkonov podľa zákona o RPVS vo vzťahu k partnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxmu prepojeniu medzi Partnerom a oprávnenou osobou, že taký ich vzťah a okolnosti jeho vzniku objektívne spochybňujú nestrannosť oprávnenej osoby. Vzxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe každý taký vzťah treba posudzovať vždy predovšetkým individuálne. Majetková účasť oprávnenej osoby alebo štatutárneho orgánu oprávnenej osoby alxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxej osoby alebo jeho člena do takej spoločnosti - napr. nemožno spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, ak v inej spoločnosti má spoločne s osobami perxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxli navzájom seba samých ako výlučných obchodných partnerov a ich účasť vo forme investície nie je v takej miere, že spoločne skutočne ovládajú alebo konxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx. Ako príklad uvádzame kolektívne investovanie247) napr. "crowdfunding", resp. crowdfundingový model založený na investícii.248) Vzťahy osôb, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx oprávnenej osoby alebo štatutárneho orgánu alebo jeho člena vo vzťahu k ostatným investorom, príp. členom orgánu subjektu, do ktorého osoby investovxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxie osoby sa okrem nich stanú investormi v takej spoločnosti do budúcnosti. Z uvedeného vyplýva, že vždy treba skúmať majetkovú účasť z hľadiska výberu oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxde k stretu dotknutých osôb vo vzťahu k prípadnému spochybnenia nestrannosti oprávnenej osoby.
Preukazovanie skutočnosti, že oprávnená osoba nexxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx a také vyhlásenie je povinnou prílohou návrhu na zápis do Registra, ak sa tento návrh týka aj oprávnenej osoby.
Porušenie zákazu výkonu činnosti oprxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. 1 a ods. 4 Zákona o Registri, a to:
a)
Partnerovi vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý Partner získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxmu členovi štatutárneho orgánu Partnera v čase porušenia povinnosti podľa úvodnej vety pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur (bližšie pozri výklad k § 13 odsx xxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxúpiť od takej zmluvy alebo prerušiť jej plnenie, príp. vôbec nezačať plniť zmluvu bez následku, že by takému subjektu hrozili následky napríklad vo forxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 297xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxorých zákonov;
zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxie jasne upravilo, že činnosť advokáta,249) notára,250) banky, pobočky zahraničnej banky,251) audítora252) a daňového poradcu253) podľa Zákxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxdená právna úprava § 21 Zákona o Registri nadväzuje na právnu úpravu kvalifikovaného podnetu uvedenú v § 12 Zákona o Registri (viac pozri § 12 komentáxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxtivity whistleblowingu ako oznámenia, uvedením skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x Registri,
-
subjektu whistleblowera, ktorý spĺňa dve podmienky:
-
musí ísť o subjekt zamestnanca, ktorého § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxoch a vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu,254) pričom v danom prípade sa za pracovnoprávny vzťah považuje aj štátnozamestnanecký pomer a služxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxžuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi,
-
subjekt, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Partnera.
Zákon o Registri poskytuje takému oznamovateľovi osobitnú možnosť ochrany za podmienok a rozsahu ako to vymedzuje osobitný právny pxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv v znení zákona č. 125/2016 Z.z.
Vzhľadom na prípadnú aplikáciu zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnostiach a práva a povinxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa.
Podmienkou na aplikáciu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle Zákona o Registri je skxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrátane priznania možnej odmeny.
Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxbo ústne do zápisnice u súdu ako registrujúceho orgánu a obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu osoby, ktorá podáva žiadosť, miestx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxľom, súd ako registrujúci orgán bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxneným oznamovateľom. To neplatí, ak taká osoba požiadala o ochranu a požiadala iba o zaslanie písomného potvrdenia o tom, že je oznamovateľ; v takom príxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xodala žiadosť o poskytnutie ochrany nie je oznamovateľom, bezodkladne jej písomne oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany.
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len "pracovnoprávny úkon") voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxvuje osobitný predpis.257) Súhlas inšpektorátu práce sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úkon, na ktorý neudelil súhlas inšpektorát práce, je neplatný.
Zamestnávateľ podáva žiadosť o udelenie súhlasu inšpektorátu práce. Žiadosť o udexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvateľa,
c)
označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas inšpektorátu práce,
d)
odôvodnenie potreby vykonania pracovnoprávnxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxelenie súhlasu zamestnávateľovi lehoty a skúšobné doby podľa osobitných predpisov neplynú.259)
Inšpektorát práce pred vydaním rozhodnutia o žixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxt práce rozhoduje v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na základe žiadosti zamestnávateľa ako Partnera a vyjadrenia chráneného oznamovaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxti o udelenie súhlasu.
Inšpektorát práce udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa ako Partnera voči chránenému oznamovxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu zamietne.
Voči rozhodnutiu o žiadosti o udelenie súhlasu inšpektorátu práce sa môže odvolať zamestnávateľ a chránený oznamovateľ.
Paragraf x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxení zákona č. 125/2016 Z.z. upravuje, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxalifikovaného podnetu zaniká doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany inšpektorátu práce, inšpektorát práce totx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxiká skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa, zamestnávateľ túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi inšpektoxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x správnom delikte; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu, súd ako registrujúci orgán túto skutočnosť bezodxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s podaním oznámenia, súd ako rexxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xodnetu zaniká skončením ak sa preukáže, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere. Ochrana v takom prípade zaniká písomným oznámením súdu zamestnávatxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx aj možnosť poskytnutia odmeny. Právna úprava poskytnutia odmeny je § 9 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním prxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xa základe jeho žiadosti odmenu až do výšky päťdesiat násobku minimálnej mzdy, ak v danom prípade v konaní o kvalifikovanom podnete podľa § 12 Zákon o Regxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkovaného podnetu nadobudnutie právoplatnosti takého rozhodnutia a oznamovateľ kvalifikovaného podnetu môže podať žiadosť o poskytnutie odmeny MS xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxi na ňu nie je nárok zo strany oznamovateľa.
Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska oznamovateľa a odôvodnenie žiadoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxnovisko súdu ako registrujúceho orgánu, ktorý vo veci konal. MS SR rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxára 2017, existoval v SR osobitný register vedený ÚVO s názvom "Register konečných užívateľov výhod", ktorý bol legislatívne upravený v § 159 a nasl. záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj úpravy bol Register konečných užívateľov výhod informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom bol ÚVO a ktorý obsahoval údaje o konečných uxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrov/registre-podnikatelov-/register-konecnych-uzivatelov-vyhod-427.html a zverejňoval údaje podľa § 153 ods. 1 písm. a), b), d) a e) predmetnéhx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxka, adresy pobytu konečného užívateľa výhod s uvedením odseku, písmena a bodu ustanovenia § 11, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený a
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nebolo potrebné ich v postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v § 160 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. a zápis do Registra konečnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxbo právnickej osoby o zápis do Registra konečných užívateľov výhod, ktorá obsahovala údaje:
-
podľa § 153 ods. 1 písm. a), b), d) až f) a i), b) zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxd v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod s uvedením odseku, písmena a bodu ustanovxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxvnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
-
čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod nebol právoplatne odsxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxnnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickex xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-
čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívateľoch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xektora, teda od 1. februára 2017, sa subjekty (fyzické osoby a právnické osoby) platne zapísané v Registri konečných užívateľov automaticky dostali dx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxekty zapísané do Registra, a to odo dňa účinnosti zákona. Na tento xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx júla 2017,261) teda obdobie šiestich mesiacov, počas ktorých boli také subjekty, ako Partneri, povinné zosúladiť tak skutkový, ako aj právny stav v sxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xávrh na zápis do Registra prostredníctvom oprávnenej osoby.262)
Zákon o Registri sankcionoval nesplnenie tejto povinnosti Partnera do 31. júla 2xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.zx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zápis do Registra do 31. júla 2017, ak:
-
je zmluvnou stranou zmluvy v zmysle § 2 ods.1 písm. d) Zákona o Registri; za zmluvu v danom prípade zákon považxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu (viac pozri komentár k § 2),
-
taká zmluva bola platne uzavxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xalo za cieľ zabezpečiť verifikáciu konečného užívateľa výhod aj v prípadoch zmluvných vzťahov, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjektu, ktorý poskytol finančné prostriedky, umožnil uskutočniť nasledovné úkony:
-
v prípade odseku 2 písm. a) je to právo účastníka zmluvy, ktorý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxuhého bodu, pozastaviť plnenie z takej zmluvy, pričom týmto pozastavením nie je taký subjekt v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní čo mu ukladá zmluva; uvxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtra,
-
v prípade odseku 2 písm. b) je to právo účastníka zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majexxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa od zmluvy s odkazom na postup podľa Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace prexxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxdené ustanovenia zákona uložilo kogentnú povinnosť špecifickému subjektu, akým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť svoju regixxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 a xxxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,264)
2.
živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,265) alebo
b)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x)
fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx považovať za poskytovateľova zdravotnej starostlivosti a teda či mu táto povinnosť vznikla, možno aj prostredníctvom Národného registra poskytovaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého zdravotníckeho informačného systému prostredníctvom webstránky Národného centra zdravotníckych informácií.268)
Vzhľadom na skutočnosťx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxdaný návrh na zápis) k 31. júla 2017, pričom následkom nesplnenia tejto zákonnej povinnosti, môže byť taký subjekt ako Partner sankcionovaný, a to až výxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 362/2011 Z.z. o liekxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxní neskorších predpisov;
zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných mxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxhu na zápis na desať pracovných dní od doručenia návrhu na zápis v prechodnom období, teda od účinnosti Zákona o registri (1. februára 2017) do 31. júla 20xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx overilo svojho konečného užívateľa výhod v zmysle zákonnej úpravy § 22, § 23 a § 24 celkom 17 309 Partnerov.269)
Aj vzhľadom na uvedený predpoklad nxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx prevádzkových dôvodov, akým bolo napr. aj preťaženie webstránky a systému na registráciu,270) predĺžiť lehotu o čas nevyhnutne potrebný na ich odstxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxedný deň lehoty a rozhodnutie predsedu súdu sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.
Súvisiace ustanovenia
Prechodnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx9, resp. 1. novembra 2019, sa do Zákona o Registri zakotvili prechodné ustanovenia súvisiace so zmenami.
Paragraf 26 ods. 1 Zákona o Registri upravixx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx dokončia podľa tohto právneho predpisu a nová právna úprava sa neaplikuje, čím sa posilnila právna istota subjektov ako Partnerov vo vzťahu k začatým a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxx x xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxsovaných údajov pri Partnerovi, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uvxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxpisovať len fyzické osoby, ktoré sú tzv. fiktívnymi konečnými užívateľmi výhod - členmi vrcholového manažmentu, pričom podľa § 6a ods. 2 Zákon o AML za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxívateľa výhod podľa § 6a ods. 1. resp. ods. 3 Zákona o AML a z toho dôvodu zapísal fiktívneho konečného užívateľa výhod, je povinný uvedené údaje zosúladxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxtembra 2019 do 29. februára 2020.
Paragraf 26 ods. 3 a 4 Zákona o Registri ma súvis s novu právnou úpravou zásad, podľa ktorých sa posudzujú zmluvy (§ 2 oxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xokov, z ktorých aj po účinnosti zákona majú subjekty získavať plnenia od štátu. V danom prípade nová právna úprava odseku 3 zakotvila, že taký subjekt, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxutí účinnosti zákona (teda po 1. septembri 2019) prijať, presahuje finančné limity určené zákonom v § 2 ods. 2 Zákona o Registri (jednorazovo poskytnuxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne prevyšuje 250 000 eur). Subjektom, ktoré však identifikujú v zmysle predchádzajúceho svoju povinnosť záxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxavidlo, že pokiaľ subjekt je účastníkom zmluvy, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú, alebo o zmluvu, z ktorej nie je zrejmé a pri vynaložení náležitej odbxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xodľa odsekov § 2 ods. 2 Zákona o Registri alebo v § 2 ods. 3 Zákona o Registri. V takom prípade nie je zavedené prechodné obdobie na splnenie povinnosti záxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx o Registri upravuje následky, ktoré môžu nastúpiť, ak nedôjde k splneniu povinnosti zápisu do Registra uvedených podľa odsekov 3 a 4. V prípade nesplnexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xčastníka zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva poxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx čo mu ukladá zmluva; uvedené právo účastníka zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky, pozastaviť plnenie, však zaniká okamihom splnenia povinxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu takú zmluvu jednostranne ukončiť formou písomného odstúpenia od zmluvy s odkazom na poxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx1 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonov
PRÍL.1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxo sektora
  uzavretá podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a § 591 a nasl. zákona č. 5xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
  
xxxxxx
 
xxxxxxxx xxxxx 
xxxxxx  
xxxx  
xxxxxxxxxxxx 
x xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 
x
 
xxxxxxxx xxno: 
 
Sídlo:  
Právna forma:  
IČO:  
Registrácia: 
V zastúpení: 
(ďalej len ako "partner verejného sektora")
 
spoločne aj ako "strany dohody"
 
                     Článok I.
                   Vymedzexxx xxxxxx
 
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxx x
  x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxrov verejného sektora a o zmene a doplnení 
  niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon o registri partnerov verejného sektora").
 
2. Oprávnená osoba je subxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xektora v 
  registračnom konaní a spoluzodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri a ich aktualizáciu.
  Partner verejného sektora môže mať v regixxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v 
  zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.
 
3. Register partnerov verejného sektora (ďalej len ako "register") je informačný systém verexxxx 
  xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxod je fyzická osoba v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. 
  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaxxx 
  xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xsoba a je verejne dostupný v 
  registri. Verifikačným dokumentom sa preukazuje identifikácia konečného užívateľa výhod a 
  overenie identifikácie konexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtora.
 
6. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.
 
7. Údaje, ktoré sa zapisujú xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 
  x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 
                       xxxxxx xxx 
                      xxxxxxx xxxxxx
 
xx xxedmetom tejto dohody je záväzok oprávnenej osoby plniť povinnosti oprávnenej osoby pre 
  partnera verejného sektora v rozsahu ustanovenom touto dohodxx x x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 
  xxxxxxxxxx xxxxxxxsť pri plnení jej povinností ako aj záväzok partnera verejného sektora riadne 
  a včas zaplatiť za splnenie povinnosti oprávnenej osobe odmenu.
 
2. Plnenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxných s overovaním zapisovaných údajov o 
  partnerovi verejného sektora do registra ako aj ďalšie činnosti vyplývajúce oprávnenej osobe 
  priamo zo zákonx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 
                       xxxxxx xxxx 
                  xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
 
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxvať za partnera verejného sektora 
  návrh na zápis údajov do registra, podávať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v registri, 
  v prípade ak dôjde k zmenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 
  x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 
  xxgistrujúcim orgánom, oprávnená osoba podá námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.
 
2. Oprávnená osoba je povinná návrh na zápis uskutočniť elekxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxs oprávnená osoba autorizuje v súlade s ustanovením § 23 zákona 
  č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmexx 
  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xegistri partnerov verejného sektora, 
  oprávnená osoba podá aj v elektronickej podobe a autorizuje ich tak ako návrh na zápis.
 
3. Oprávnená osoba je povixxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx 
  xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, 
  ktorou je verifikačný dokument.
 
4. Partner verejného sektora je povinný poskytovať oprávnenej osobe pri plnení povinností 
  oprávnenej osoby podľa txxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmácií, platných dokladov a listín, ako aj poskytovanie pravdivých, 
  správnych a úplných informácií a údajov, ktoré oprávnená osoba potrebuje pri plnexx xxxxxxxxxxx 
  xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxľov výhod.
 
6. Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa partnera verejného sektora a/alebo 
  konečného užívateľa výhod, partner verejxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 
  xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 
  xx xxxledne povinná túto zmenu oznámiť registrujúcemu orgánu do šesťdesiatich dní odo dňa, 
  keď k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokumexx xx xx xxxxx xxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 
  xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxného užívateľa výhod oprávnená osoba, je povinná 
  bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora. V prípade nesplnenia povinnosti 
  vyplývajxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 
  xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
 
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba.
 
8. Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxu, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie 
  a tieto vyhodnotiť. Na postup pri identifikácií konečného užívateľa výhod sx xxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 
  x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
  neskorších predpisov. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou 
  pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa alebo mohla získať a ktoré sa týkajú
  alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa 
  výhod nie je viazaná poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm okrem iného 
  vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému 
  stavu.
 
10. Oprávnená osoba má povinnosť oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeľa výhod, 
  pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra, v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej 
  plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 odxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx 
  xxx xx x xxxxxxosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 
  tridsať dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy. Povinnosť overoxxx 
  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxgistri partnerov verejného sektora 
  alebo jej zmenou alebo v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 
  1 000 000 eur za tridsať dnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo 
  jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy. Zmluvou sa rozumie zmluva alebo iný právny úkon, 
  na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 
  x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxtkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod 
  zákona o registri partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je povinný 
  informovať oprávnenx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx od toho, 
  ktorej skutočnosti sa overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týka.
 
11. Oprávnená osoba má povinnosť pri overovaní identifikácie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 
  xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxto vyhodnotiť. Na postup pri overovaní identifikácie konečného 
  užívateľa výhod sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane xxxx 
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx 
  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov. Konaním s odbornou starostlivosťou 
  sa rozumie konanie so starostlivosťou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 
  xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxla 
  alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Oprávnená osoba pri 
  overení identifikácie konečného užívateľa výhod nie je vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxý dokument, v ktorom okrem iného vyhlási, že skutočnosti uvedené vo 
  verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
 
12. Ak dôjde k ulxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 
  xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxtrujúceho orgánu v zmysle 
  ustanovenia § 13 zákona o registri partnerov verejného sektora, oprávnená osoba ručí len za 
  zaplatenie sankcie, ktorá bola uxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ak 
  preukáže, že konala pri svojej činnosti s odbornou starostlivosťou.
 
13. Ak partner verejného sektora nebude poskytovať na účely plnenia povinnostx xxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx 
  xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtora, má oprávnená osoba právo odstúpiť s okamžitou 
  platnosťou od dohody a podať návrh na svoj výmaz z registra. Tým nie je dotknuté právo 
  oprávnenej osoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
xxx xxxávnená osoba pri plnení svojich povinností podľa tejto dohody nie je viazaná pokynmi 
  partnera verejného sektora. Ak bude mať oprávnená osoba pochybnoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxinností podľa tejto dohody.
 
15. Partner verejného sektora sa zaväzuje poskytovať oprávnenej osobe pri plnení jej činností 
  podľa tejto dohody pravdivxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 
  xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxkáže, 
  že poskytnuté údaje partnerom verejného sektora nie sú pravdivé môže to pre partnera verejného 
  sektora znamenať aj trestnoprávne následky.
 
                        Čláxxx xxx 
                   xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
 
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxx xxxxx xxxxx xohody patrí oprávnenej osobe odmena.
 
2. Presná výška odmeny, ktorá patrí oprávnenej osobe za činnosti spojené s podaním návrhu 
  na zápis partnera verejxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxnky, 
  sú na základe vzájomnej dohody strán upravené v osobitnej zmluve o výkone činnosti a poskytovaní 
  služieb uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a paxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 
                        xxxxxx xx 
                     xxxx xxxxxxx xxxxxx
 
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
 
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvek v celom rozsahu vypovedať. Výpovedná lehota 
  je desať kalendárnych dní a začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni kedy bola písomná výpoveď 
  jednej xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
 
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
  xx xxxxxx x xxxxžitou platnosťou.
 
4. Dohodu je možné ukončiť aj vzájomnou dohodou strán.
 
                        Článok VI. 
                    Komunikácia a doručovanie
 
1. Strany dohody sa dohodli, že budú vzájxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xnformácie podľa ustanovení 
  tejto dohody vyhotovené v písomnej forme, príp. zachytené na inom hmotnom nosiči (ďalej len 
  "korešpondencia") si budú navxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
  xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xrípade 
  doručovania:
  a) partnerovi verejného sektora je adresou pre doručovanie poštou adresa uvedená v záhlaví 
   tejto dohody a e-mailovou adresou, 
  b) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 
   x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
 
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sa rozumie doručenie korešpondencie doporučene poštou na 
  adresu určenú podľa ods. 1, ibaže by odosielajúcej strane adresát písomnosti oznámil novú 
  axxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxti s touto dohodou sa 
  príslušná strana dohody zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú stranu. 
  V takom prípade je pre doručovanie rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
  xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx 
  xxrana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú korešpondenciu prevziať, alebo v ktorý márne 
  uplynie najmenej týždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx 
  xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného 
  významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
 
3. Korešpondencia doručovxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 
  xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxešpondencia 
  bola riadne odoslaná druhej strane - príjemcovi. Strana dohody nenesie zodpovednosť za prípadné 
  nedoručenie korešpondencie, ak jej druxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 
                      xxxxxx xxxx 
                 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
 
xx xxxxx xx xxxxx xxhody sa zaväzuje nahradiť škodu druhej strane, ktorá jej vznikne nesplnením, 
  resp. porušením povinností vyplývajúcich z tejto dohody. Partner verejxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  x xxxxx xxxxxxx
 
xx xxxxxx xxxxxx xx xalej dohodli, že ak v súvislosti s plnením povinností podľa tejto dohody 
  poruší oprávnená osoba svoju právnu (zmluvnú alebo zákonnú) povinnosť, bude oxxxxxxxx xxxxx 
  xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 
  xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
 
x. Škodou na účely tejto dohody sa rozumie aj sankcia, ktorá môže byť oprávnenej osobe uložená 
  podľa zákona o registri partnerov verejného sektora ak uloxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
 
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxný poskytovať oprávnenej osobe vždy len pravdivé, správne, 
  aktuálne a úplné údaje, dokumenty, doklady či akékoľvek informácie a zaväzuje sa, že nezamxxx 
  xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 
  xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xejto dohody. Partner verejného sektora 
  zodpovedá za platnosť a súlad s právnymi predpismi pri všetkých informáciách a dokladoch, ktoré 
  poskytuje oprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxj alebo druhej vety 
  tohto bodu.
 
                       Článok VIII. 
                    xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 
  xxxxxx
 
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xa všetky ďalšie práva a povinnosti partnera verejného sektora a oprávnenej 
  osoby touto dohodou výslovne neupravené spravujú ustanoveniami osobitnex xxxxxx x xxxxxx 
  xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
  xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm sa spravujú ustanoveniami zákona o registri partnerov 
  verejného sektora, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území 
  Slxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
 
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 
  právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto 
  dohody. Strany dohody sa dohodli, že neplatné ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 
  xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
 
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxmihom jej podpísania oboma stranami dohody.
 
5. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú stranu.
 
6. Strany dohody vyhlasujú, že si dxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
 
 
 
 
x xx............... dňa ...................  V ................... dňa ...................
 
 
 
_______________________             _______________________
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I
I                                 VERIFIKAČNÝ DOKUMENT                                    I
I                                                                               I
I vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVxx x xxxxxxxxx xxxxx                                                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------I
I Obchodné meno                                     I Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s. r. o.          I
I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I Sídlo                                         I ................................................................... I
I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxačné číslo (IČO)                               I ....................                        I
I---------------------------------------------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx                    x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Číslo zápisu v registxx                                x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------I
I Základné imanie (ZI)                                 I .............. EUR                         I
I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I Rozsah splatenia ZI                                  I .............. EUR                         I
I---------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx                                                x
x---------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx                                x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Adresa trvalého pobytu                                I .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------I
I Dátum narodenia                                    I ....................                        I
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Štátna príslušnosť                                  I SK                                 I
I---------------------------------------------------------------------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx                                  x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Označenie verexxxx xxxxxxx                              x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------I
I Výška vkladu/Splatené                                 I .............. EUR/.............. EUR                I
I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)              I Občiansky preukaz                          I
I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                                                                               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I
I Meno, priezvisko, titul                                I JUDr. Anton Slamka                         I
I------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx                                x xx................................................................. I
I-------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx                                    x xxxxxxxxxxxxxxx.....                        I
I---------------------------------------------------------------------------------------I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx                                  x xx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Verejný funkcionár                                  I -                                  I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I Označenie verejnej funkcie                              I -                                  I
I-------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx                                 x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xUR               I
I---------------------------------------------------------------------------------------I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx              x xxxxxxxxx xxxxxxx                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxx
x                                                                               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I
I Meno, priezvisko, titul                                I JUDr. Róbert Slamka                         I
I-------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxho pobytu                                I ................................................................... I
I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx                                    x xxxx..............                         I
I---------------------------------------------------------------------------------------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx                                  x xx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------------I
I Verejný funkcionár                                  I -                                  I
I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxie                              I -                                  I
I---------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx                                 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------------I-------------------------------------------------------------------xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx              x xxxxxxxxx xxxxxxx                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                                                                               I
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)                      I V zmysle čl. XVII ods. 1 Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením I
I                                            I obmedzeným Advokátsxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx x    x
x                                            x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x
x                                            x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxom ich splatenému vkladu do      I
I                                            I základného imania."                         I
I----------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx                             x x xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx 13 Spoločenskej zmluvy spoločnosti s I
I                                            I ručením obmedzeným Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.    I
I                                            I r.o. z 08.12.2015 (t.j. aktuálne znenxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x
x                                            x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------------------------------I
I Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - štatutxxxx xxxxx                                              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I Meno, priezvisko, titul                                x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------I
I Adresa trvalého pobytu                                I ....................................................xxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------I
I Dátum narodenia                                    I ..................                         I
I---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxosť                                  I SK                                 I
I---------------------------------------------------------------------------------------I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx                                  x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Označenie verejnej funkcie                              I -                                  I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
I Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti              I Občiansky preukaz                          I
I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                                                                               x
xx--------------------------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx                                x xxxxx xxxxx xxxxxx                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Adresa trvalého pobytu                                I ......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Dátum narodenia                                    I ..................                         I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I Štátna príslušnosť                                  I SK                                 I
I--------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx                                  x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------I--------------------------------------------------------------xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx                              x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti              I Občiansky preukaz                          I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I                                                                               I
I---------------------------------------------------------------------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx                                x xxxxx xxxxxx xxxxxx                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Adresa xxxxxxxx xxxxxx                                x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Dátum narodenix                                    x xxxxxxxxxxxxxxxxxx                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------I
I Štátna príslušnosť                                  I SK                                 I
I-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx                                  x x                                  x
xx--------------------------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx                              x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I---------------------------------------------------------------------I
I Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokxxxx xxxxxxxxxx              x xxxxxxxxx xxxxxxx                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------I
I Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora         I V mexx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx   x
x                                            x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x
x                                            x x xxxxxxxxxxu, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu     I
I                                            I spoločnosti pripojí konateľ meno, priezvisko a podpis.       I
I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxncelária SLAMKA & Partners s. r. o. z    I
I 08. 12. 2015 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzickej osobe/fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx  x
x                                                                               x
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxrého jedinými spoločníkmi PVS sú JUDr. Pavol Vargaeštok, I
I nar. ...................., adresa trvalého pobytu ................................xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx    x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......... a JUDr. Róbert Slamka, nar. ..........................., adresa trvalého    I
I pobytu ........................................ a v zmysxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx                               x
x                                                                               x
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxtupné na verejne prístupných registroch a    I
I databázach.                                                                         I
I                                                                               I
I Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------------------------------------I
I B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD                                                                  I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Meno, priezvisko, titul                                I JUDr. Pavol Vargaeštok                       I
I----------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx                                x xxxxxxxxxxxxxxxxxx...............................................  I
I-------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx                                    x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      x
xxxxxxx---------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx                                  x xx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------------------------------------------------------------------I
I Verejný funkcionár                                  I -                                  I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I Označenie verejnej funkcie                              x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I
I Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)              I Občiansky preukaz                          I
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I Poznámka                                       I Spoločník, ktorý má 10% -ný podiel na                I
I                                            I                                   I
I                                            I - základnom imaní PVS,                       I
I                                            I                                   I
I                                            I - zisku PVS.                            I
I                                            I                                   I
I                                            I Spoločník, ktorý má 33% -ný podiel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------I
I                                            I                                   I
I-------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx                                x xxxxx xxxxx xxxxka                         I
I---------------------------------------------------------------------------------------I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx                                x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x
xxxxxx----------------------------------------------------------------------------------I---------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx                                    x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Štátna príslušnosť                                  I SK                                 I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I Verejný funkcionár                                  I -                                  I
I-----------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx                              x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx              x xxxxxxxxx xxxxxxx                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Poznámka                                       I Spoločník, ktorx xx xxx xxx xxxxxx xx                x
x                                            x                                   x
x                                            x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx                       x
x                                            x                                   x
x                                            x x xxxxx xxxx                            x
x                                            x                                   x
x                                            x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx  x
xxxxxxxxx-------------------------------------------------------------------------------I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                                            x                                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------------I
I Meno, priezvisko, titul                                I JUDr. Róbert Slamka                         I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Adresa trvalého pobytu                                I .................................................................  I
I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxodenia                                    I .........................                      I
I---------------------------------------------------------------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx                                  x xx                                 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Verejný funxxxxxxx                                  x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------I
I Označenie verejnej funkcie                              I -                                  I
I----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxtvom (druh dokladu totožnosti)              I Občiansky preukaz                          I
I----------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx                                       x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx                x
x                                            x                                   x
x                                            x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx                       x
x                                            x                                   x
x                                            x x xxxxx xxxx                            x
x                                            x                                   x
x                                            x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxch právach v PVS.   I
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.   I
I                                                                               I
I Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba doxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx x
x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a    I
I doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú JUDr. Pavol Vargxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx           x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.............., adresa trvalého pobytu                    I
I ........................................................................ a JUDr. Róbert Slamka, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx      x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                             x
x                                                                               x
x xxxxxxxxxx o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra PVS z 13. 01. 2020 a Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením     I
I obmedzeným Adxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx           x
x                                                                               x
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.                                    I
I                                                                               I
I Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácii o konečných užívateľoch výhod s xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxorých koneční užívatelia výhod nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu,  I
I nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedli xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx      x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx                                                 x
x                                                                               x
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnera verejného sektora konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v    I
I záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnexx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------------------------------------I
I C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx                                                                           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx                                x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I---------------------------------------------------------------------I
I -                                           I -                                  I
I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x                                           I -                                  I
I---------------------------------------------------------------------------------------I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x                                           x x                                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------------------------I
I Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, prxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I---------------------------------------------------------------------I
I Názov                                         I Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s. xx xx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I
I Štatutár                                       I JUDr. Pavol Vargaeštok                       I
I------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx                                    x x xxxxxx xxxxxxxxx0                         I
I---------------------------------------------------------------------------------------I-------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx                                        x                                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------------------------------------------------------------I
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx            x
xxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx                                         x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I---------------------------------------------------------------------I
I Štatutár                                       I JUDr. Róbert Hronček                        I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
I Miesto a dátum                                    I V Žiline 13.01.2020                         I
I--------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx                                        x                                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------I---------------------------------------------------------------------I
xxxxxx

xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxrtners, s. r. o.
 
Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.
 
Oznámenie z RPVS pre RPVS/2019/27035 o oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxu doručenia
 
ELEKTRONICKÝ DOKUMENT
 
MS SR - Úradné rozhodnutie
 
Predmet:
Oznámenie z RPVS pre RPVS/2019/27035 o odmietnutí vykonania zápisu k číslu podaxxx xxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx 
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxv verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov odmietnuté.
 
Vydal orgán: Okresný súd Žilina
Dátum rozhodnutia: 13. 09. 2019
Spisová značkax xxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov ODMIETOL VYKONAŤ zápis údajov na základe 
návrhu na zápis údajov podľa § 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejnéxx xxxxxxx 
x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnať zápis údajov do registra partnerov verejného sektora z dôvodu, že 
návrh alebo prílohy k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe zápisu údajov, 
pretože podľa § 6 ods. 1 písm. d) konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis nezodpovedá 
konečnému užívateľovi výhod uvedenému vo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxe len preverí, či sa konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis údajov
do registra partnerov verejného sektora zhoduje s konečným užívateľom výhox xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxndovať s údajmi, ktoré sú uvedené v jeho prílohách. V danom prípade 
oprávnená osoba vo verifikačnom dokumente označila za konečného užívateľa výhod p. xxxx xx xx x 
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xx xx xchválením návrhu by došlo k rozporu medzi zapísaným 
stavom a znením verifikačného dokumentu.
 
V dôsledku uvedeného je potrebné, aby oprávnená osoba uvxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx 
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxx
 
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnania zápisu môže oprávnená osoba na základe 
§ 8 zákona č. 315/2016 Z.z. podať námietky. Lehota na podanie námietok je pätnásť dní odo dňa 
doručenia Oznxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xx x x xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm fonde a o pozemkových spoločenstvách.
xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xx x x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xx x xxxx x x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxtve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx n. p.
xxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxtnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora".
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxmy SA.31893 (N 519/2010) Ministerstvo hospodárstva a rozvoja vidieka SR.
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx n. p.
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xavrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v z. xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxhnuteľnostiam.
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx p.
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxlnení niektorých zákonov v z. n. p.
xxx xxxxx x x xxxxxx x xxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxbo fyzická(-é) osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva, pričom medzi konečných užívateľov výhod patria aspoň:
a) v prípaxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva dostatočného percentuálneho podielu akcií alebo hlasovacích práv alebo majetkovej účasti x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v súlade s právom Únie alebo podlieha rovnocenným medzinárodným normám, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx majetková účasť na klientovi vo výške viac ako 25%, ak sú v držbe fyzickej osoby, znamenajú priame vlastníctvo. Vlastnícky podiel na akciách v klientovx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxrolu fyzická(-é) osoba(-y), alebo v držbe viacerých podnikateľských subjektov, nad ktorými vykonáva kontrolu tá(tie) istá(-é) fyzická(-é) osoba(xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxť aj nižší percentuálny podiel. Kontrolu prostredníctvom iných prostriedkov možno okrem iného určiť v súlade s kritériami uvedenými v článku 22 ods. 1 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxchybnosti, nie je podľa bodu i) určená žiadna osoba, alebo ak existujú akékoľvek pochybnosti o tom, že určená(-é) osoba(-y) je(sú) konečným(-i) užívaxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxovávajú záznamy o prijatých opatreniach s cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod podľa bodu i) a tohto bod
b) v prípade správy zvereného majexxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxotlivci, ktorí majú prospech z predmetnej právnej štruktúry alebo subjektu, skupina osôb, v ktorých hlavnom záujme sa táto právna štruktúra alebo subxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami;
c) v prípade právnych subjektov, ako sú nadácie, a právnych štruktúr podobných správe zvereného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxia špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v SR a revidované odporúčania FATF (Finančný akčný vxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxplementuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxho pôsobnosti patrí okrem iného vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a členov dozornej rady. VZ rozhoduje väčšinou hlasov svojich spoločxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (a vykonať svoje hlasovacie právo) týkajúce sa vymenovania alebo odvolania konateľa. Skutočnosť, že každý spoločník má právo hlasovať na valnom zhroxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xako spoločníka) hlasovať na VZ nie je totožné s obsahom práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti.
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxo históriu právnych a ekonomických vzťahov a posudzuje jeho finančné a účtovné výkazy.
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xprávnenú osobu do omylu.
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (ďalej len "používatelia"). Účtovxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.
(3) Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa odseku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxje súbor účtovných výkazov, ktoré zostavuje každá účtovná jednotka na poskytovanie informácií o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažnýcx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxoch, výnosoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia a pod.
Právna úprava postavenia tichého spoločníka, resp. zmluvy o tichom spoločenstve xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxskytnúť druhej zmluvnej strane - podnikateľovi určitý vklad, čím sa podieľa na podnikaní podnikateľa, pričom podnikateľ sa tichému spoločníkovi zavxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxľský obligačný právny vzťah medzi dvoma účastníkmi, v rámci ktorého sa jeden z nich - tichý spoločník, podieľa svojím vkladom na podnikaní druhého účasxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlučne riadi.
xxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xegulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štáxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxdených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrejného sektora."
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky"
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Registrujúcim orgánom je Okxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxitý čas."
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xcum satisfactione creditoris), akým sú splnenie, uloženie do úschovy, započítanie a novácia, ďalej dôvody, pri ktorých ide o zánik bez uspokojenia vexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxu, uplynutia času."
Zmluva ako dvojstranný právny akt, na základe ktorého vzniká záväzkovo-právny vzťah tak môže zaniknúť predovšetkým splnením (nxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxrý bola uzatvorená (nájomná zmluva na dobu neurčitú).
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxzu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby počas trvania zmluvy vzniká účastníkovi zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xrávo odstúpiť od zmluvy vzniká účastníkovi zmluvy podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu."
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxo čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a číxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxadného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,"
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxení niektorých zákonov. Právna úprava spracúvania rodného čísla je vymedzená v § 78 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov, cit.: "Pri spracúvaní osobxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z.z.) len vtedy, ak je jeho využitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní samx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa zverejnenie rodného čísla nemá vplyv na tento zákaz.
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx/2005 Z.z.
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxo čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a číxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxadného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,"
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov.
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxkačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxtavného zákona č. 545/2005 Z.z.
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx prístup k verejným zdrojom ustanovil splnenie povinnosti byť zapísaný v Registri.
xxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsp. mu vyplýva procesné právo si tento hmotnoprávny nárok uplatňovať. Preskúmavanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx legitimáciu skúma vždy aj bez návrhu a aj v prípade, že ju žiaden z účastníkov konania nenamieta. To, že sa súd výslovne k vecnej legitimácii nevysloví, nxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxente) v z. n. p.
xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 alebo za porušenie zákazx xxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxk, 2016. 1540 s.
"Doktrína civilného procesného práva, ako aj platná právna úprava rátajú s tým, podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu vyvolá určitx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtnosť, kým o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd. Devolutívny účinok predstavuje "posun" odvolania na súd vyššieho stupňa (pozri § 34 a komexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx."
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx x. p.
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxe a doplnení niektorých zákonov. Právna úprava spracúvania rodného čísla je vymedzená v § 78 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov, cit.: "Pri spracúvxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z.z.) len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxlade súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxj osoby na zverejnenie rodného čísla nemá vplyv na tento zákaz.
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxý má povahu porušenia základného práva zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR (pozri II. ÚS 33/99).
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxta na podanie námietok je pätnásť dní odo dňa doručenia Oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu."
xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xba individuálne, ale môže byť súčasťou rozvrhu práce konkrétneho súdu na konkrétny rok (§ 3 ods. 5 zákona č. 549/2003 Z.z.). (PL. ÚS 10/2019-11).
xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xudca. Zákon ustanoví, kedy sa na rozhodovaní senátu zúčastňujú aj prísediaci sudcovia z radov občanov a v ktorých veciach môže rozhodnúť aj zamestnanex xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxavného súdu SR (uzn. ÚS SR zo 4. septembra 2011, sp. zn. III. ÚS 378/2011-211), keď v prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti sa nestrannosť oprávnxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxstranného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkom postupoval nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtosti na uplatnenie všetkých práv, ktoré im zaručuje právny poriadok, pokiaľ súd má právomoc o takomto práve rozhodnúť. Nestrannosť treba skúmať z dvoxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxktívneho hľadiska nestrannosti, t.j. v danom prípade treba zistiť, či sú poskytnuté dostatočné záruky na vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxP)." (uzn. ÚS SR zo 4. septembra 2011, sp. zn. III. ÚS 378/2011-211)
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxej transakcii alebo môže od príslušného daňového úradu požadovať daňové priznanie Partnera za určité obdobie.
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxplnení niektorých zákonov.
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Civilného mimosporového poriadku; ustanovenia čl. 6, § 35 a 36 CMP sa nepoužijú."
xxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvu veci vykonať všetky potrebné dôkazy, aj keď ich účastníci konania nenavrhli."
xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 10 000 do 60 000 eur.
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 000 eur.
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x00 eur.
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, najviac však o desať dní. Predseda registrového súdu tak môže urobiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o týchto dôvodoch, najneskôr však posxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).
xxxx xxxx xxxxx x x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v z. n. p.
xxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx všetky potrebné dôkazy, aj keď ich účastníci konania nenavrhli.
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxení niektorých zákonov.
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxsledne s nimi obchoduje na finančných trhoch.
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxríspevkov od veľkého množstva zúčastnených napr. prostredníctvom verejne obchodovateľných akcií ako akcií, s ktorými sa obchoduje na burze cenných xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx x. p.
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, zákon č. č. 315/2001 Z.z. o Hasičsxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv v z. n. p.
xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, § 60 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z.z.
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx x x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxíctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR