583/2004 Z.z.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentár

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xeverková
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxkone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Tento zákon upravuje rozpočtové hospodárenie obcí a vyšších územnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
V tomto odxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami vyšších územných celkov, finančným vzťahom medzi rozpočtami obcí a rozpočtami vyšších územných celkov nxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x a § 4 druhej časti zákona č. 583/2004 Z.z.);
-
rozpočtom územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku ( § 4 až § 8 druxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
-
peňažným fondom obce a vyššieho územného celku, schvaľovaniu záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku ( § 15 a § 16 tretej xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xx x xx xxxxej časti zákona č. 583/2004 Z.z. a § 17 až § 19 štvrtej časti zákona č. 583/2004 Z.z.).
K odseku 2
Ustanovenia xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
-
zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov, mestské časti Bratislavy sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom alebo štatútom samostatne hospodária s vxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xrávnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxodária s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými, ako aj cudzími finančnými zdrojmi, a to za podmienok ustanovených zákonom alebo štatútom. Z uvedenxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxm častiam oprávnenie pri určovaní príjmov a výdavkov ich rozpočtu prihliadať na podmienky vymedzené v ich štatútoch (upravených v súlade s cit. zákonmxxx
x xxxxxx x
xubjekty územnej samosprávy, t.j. obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie sú súčasťou sektora verxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxz.; v cit. ustanovení je vymedzené, kto je subjektom verejnej správy - ide o právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to:
1.
v ústrednej správe,
2.
v územnej samospráve,
3.
vo fondoch xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxácie, štátne účelové fondy, Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri vedenom Štatistickxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvňa a zdravotné poisťovne.
Subjekty verejnej správy hospodária s verejnými prostriedkamxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. sú definované verejné prostrxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxvody Európskej únii.
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 2 ods. 2 písm. b) pri definícii verejnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxancovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že všetky finančné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správy legislatívne upravujú dva zákony:
1.
zákon č. 523/2004 Z.z. ako základný finančný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxa č. 523/2004 Z.z. sa na subjekty verejnej správy vzťahujú ustanovenia tohto zákona v plnom rozsahu, ak osobitný zákon neustanovuje inak (osobitným zxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxé organizácie ako súčasť sektora verejnej správy, sú tak povinné pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami postupovať podľa zákona č. 523xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxh územných celkov, neobsahuje žiadnu úpravu, ktorá by riešila hospodárenie s verejnými prostriedkami rozpočtových a príspevkových organizácií zrixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxkona č. 523/2004 Z.z., pre hospodárenie týchto subjektov neplatia ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z.
Pre subjekty územnej samosprávy, t.j. obce, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx/2004 Z.z. rozdielne:
-
na hospodárenie obcí a vyšších územných celkov sa v plnom rozsahu vzťahujú nielen ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z., ale xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxj samosprávy sa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. nevzťahujú, tieto organizácie pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami postupujú xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 583/2004 Z.z., teda na rozpočtové hospodárenie obcí a vyšších územných celkov; ide o vymedzenie pojmov práve na účely cit. zákona.
Pod návratnými zdrojmi xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxv, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných obcou alebo vyšším územným celkom. Od 1. januára 2019 sa mexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xa za návratné zdroje financovania považujú aj dodávateľské úvery prijaté obcou alebo VÚC. Dodávateľský úver je v súlade s opatrením MF SR z 8. augusta 20xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrganizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, definovaný ako dlhodobý záväzok, pri ktorom sa na základe zmluvy medzi obcou alebo VÚC a dodávatexxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xodávateľského úveru je jeho úročenie, t. j. splácanie úrokov. V praxi najčastejšie využívanými návratnými zdrojmi financovania obcí a vyšších územnxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxnenia subjektov verejnej správy pri prijímaní úverov a pôžičiek.
Všeobecná právna úprava poskytoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxo prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Poskytovanie úverov je pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v akejkoľvek forme vrátane faktoringu a forfaitingu. Podľa § 2 ods. 1 tohto zákona je banka právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená axx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxredníctvom svojich pobočiek tiež zahraničné banky, ktoré majú na to bankové povolenie. Podľa § 3 ods. 2 cit. zákona bez bankového povolenia nemôže nikxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxh osôb na základe verejnej výzvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je napr. zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zveľaďovaní bytového fondu, pričom jednou z foriem podpory je aj poskytnutie úveru obciam na uvedený účel.
Komunálny úver je úver s lehotou spxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxho celku, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90% prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou podľa osobitnéhx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxstí, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ďalších stavieb s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel.
Všeobecná právna úprava poskytovania pôžičiek je riešená v ustanoveniach § 657 až § 658 Občianskehx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxe vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky, ich výška závisí od dohody zmluvných strán.
Vo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy môže prijať návratnú finančnú výpomoc od iného subjektu verejnej správy, ak sa táto návratná finančná výpomoc použije na úhradu výdavkov spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxebo rozpočtu vyššieho územného celku získané zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných obcou alebo vyšším územným celkom. Zákon č. 583/2004 Z.z. x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsť, že ide o cenné papiere.
Zmenka je individuálne emitovaný, obchodovateľný a prevoditeľný cenný papier, ktorý plní úverovú, platobnú a zabezpečoxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxnosť pred všeobecnou úpravou; všeobecná právna úprava zmeniek je v Občianskom zákonníku aj v Obchodnom zákonníku. Prostredníctvom zmenky sa uskutočxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxedať pred jej splatnosťou banke.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxným papierom kapitálového trhu - dlhopisom. Na vydávanie komunálnych obligácií sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxj sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxže vydávať:
-
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných predajom komunálnych obligácií poskytne komunálny úver vyššiemu územnému celku alxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom,
-
vyšší územný celok, ktorý za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxných a kapitálových výdavkov.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obec a vyšší územný celok zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako vxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxieho územného celku vzniká, ak pri vzájomnej bilancii príjmov a výdavkov sú dosiahnuté príjmy vyššie ako dosiahnuté výdavky. Schodok rozpočtu obce a rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Práve finančné operácie po 1. januári 2005 komplikovali územnej samospráve zisťovanie výsledkx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxil finančné operácie. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.
Obec a vyšší územný celok po finančnom usporiadaní svxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxkým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxch rozpočtových organizácií. Na základe bilancie rozpočtového hospodárenia - porovnania celkových príjmov x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnia, t.j. prebytok alebo schodok.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu v tis. eur:
I---------------------I--------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx    x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x           x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Bežný rozpočet   I 18 500 I 17 000 I      1 500 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočex x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx   x xx xxx x xx xxx x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx----I--------I---------I------------------I
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je prebytok rozpočtu vo výške 500 tis. €.
Príklaxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxce    I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet   I 3 500 x  x xxx x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu   I 5 300 I  5 800 I      - 500 I
I---------------------I--------I---------I----------------xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx  x  xxxx x   xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxančných operácií; príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod finančných prostriedkov rezervného fondu, z ktorých sa usporiadal schodok kaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je schodok rozpočtu vo výške 500 tis. €.
Príklad:
Rozpočtové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Rozpočet vyššieho územného I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I celku           I     I     I   rozpočtu   I
I----------------------------I---------I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx       x xxx xxx x xxx xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx rozpočet    I 15 000 I 19 000 I     - 4 000 I
I----------------------------I---------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu       I 265 000 I 269 000 I     - 4 0xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx     x  x xxx x    x x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------I---------I------------------I
Bežný rozpočet vyššieho územného celku bol zostavený ako vyrovnaný a vyrovnanosť rozpočtu sa podxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxov úveru sa realizoval príjmovou finančnou operáciou. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/200x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx
x x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xx januára 2005, t.j. s účinnosťou zákona č. 583/2004 Z.z., ktorý je osobitným právnym predpisom pre finančné hospodárenie obcí a vyšších územných celkoxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fiškálna decentralizácia, ktorej cieľom bolo zabezpečiť finančnú autonómiu územných samospráv a zvýšiť ich zodpovednosť za veci verejné.
Obce a vxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtov obcí a vyšších územných celkov na výkon ich originálnych kompetencií daňovými príjmami, o ktorých použití rozhodujú samosprávy celkom samostatnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxie územnej samosprávy sa rozdeľujú na originálne a prenesené.
1.
Originálne kompetencie:
1.1.
originálne kompetencie obcí - samosprávna pôsoxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxnie a schvaľovanie programov rozvoja bývania, vytváranie vhodných podmienok na bývanie v obci,
-
regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu,
-
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxvoja samosprávneho obce, usmerňovanie ekonomickej a podnikateľskej činnosti v obci,
-
plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa a vytváranie poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
-
zabezpečovanxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
-
zabezpečovanie miestxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xultúrnych aktivít, ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkového fondu, osvetová činnosť, záujmová umelecká činnosť,
-
rozvoj telesnej kultúry a šxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxbitného predpisu.
1.2.
originálne kompetencie vyšších územných celkov - samosprávna pôsobnosť vyšších územných celkov, najmä:
-
územnoplánxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxja a územných plánov regiónov,
-
regionálny rozvoj, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxvoja samosprávneho kraja,
-
tvorba a ochrana životného prostredia,
-
poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom zariadení sociálnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxieb,
-
riadenie zdravotníctva a zdravotníckych zariadení,
-
rozvoj výchovy a vzdelávania, riadenie škôl a školských zariadení,
-
tvorba, pxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx a mládež,
-
starostlivosť o regionálne cesty (cesty II. a III. triedy).
2.
Kompetencie na prenesený výkon štátnej správy - vykonávajú sa v mene štxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnej správy na obec, najmä:
-
činnosť matrík,
-
výkon stavebného poriadku,
-
časť činností v školstve.
2.2.
prenesené kompetencie štátnej xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxice,
-
v cestovnom ruchu a v regionálnom rozvoji,
-
na úseku sociálnej pomoci,
x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy sú financované prostredníctvom podielov na daniach v správe štátu a prostredníctvom vlastných daňových príjmov, ktorými sú miestne dane a miestny pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxbné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Prenesený výkon štátnej správy je financovaný dotáciami na úhradu nákladov preneseného výkonu šxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxizácia sa týka len financovania samosprávnych kompetencií obcí a vyšších územných celkov, kompetencie na prenesený výkon štátnej správy, ktorý obce x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
V tomto odseku sú vymedzené finančné vzťahy štátu k rozpočtom územnej samosprávy, t.j. k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov; pod fixxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa plní. Samotná realizácia finančných vzťahov sa uskutočňuje prevodom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obcí a vyšších územnxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xozpočtom obce a k rozpočtom vyššieho územného celku sú podiely na daniach v správe štátu.
Finančné vzťahy x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxmospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom je určený výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou daxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxuje aj výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov, a to vo výške 30%.
Štát ručí za výber dane a jej pouxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktoré upravuje aj systém rozdeľovania výnosu dane. Ustanovujú sa kritériá, na základe ktorých sa rxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxkladných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností obcí, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov)] a medxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá hodnota ukazovateľa hustoty obyvateľstva (zohľadňuje zvýšenú nákladnosť verejnej autobusovej dopravy v oblastiach s nižšou koncentráciou obyvaxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xykonávať daňové úrady mesačne podľa vzorcov uvedených v prílohe nariadenia.
Daňový úrad rozdeľuje a poukazuje výnos dane do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov, a to takto:
a)
23% podľa počtu obyvateľov oxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
32% xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od zaradenia obce do veľkostnej kategórie;
c)
40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Výnos dane sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a)
15% podľa počtu obxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
32% podľx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxedchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
9% podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územnéxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
9% podľa rozlohy vyššieho územného celku.
Daňové úrady realizujú výpočet príslušného podiexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základe východiskových štatistických údajov, ktoré Štatistický úrad SR zverejní s platnosťou na nasledujúci kalendárny rok do 15. augusta predchxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxiel na výnose dane sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac. Preplatky a nedoplatky zixxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Výnosy dane sú vlastnými príjmami obce a vlastnými príjmami vyššieho územného celku; koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxné. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý obce a vyššie územné celky vykonávajú, zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtux xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxzpočtu prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí konkrétny prenesený výkon štátnej správy. Náklady pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxde osobitných predpisov.
K odseku 1 písm. c)
Obciam a vyšším územným celkom sa prideľujú a vyplácajú ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxmných celkov prostredníctvom ministerstva financií alebo prostredníctvom kapitoly, do vecnej pôsobnosti ktorej patrí činnosť, ktorá sa má týmito dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Finančné vzťahy štátu k rozpočxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; tento zákon určuje výnos daxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov - dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xreniesol na obec alebo vyšší územný celok.
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov - dotácie v súlade so zákonom o šxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
K odseku 3
Dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa posxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxí v znení neskorších predpisov. Z dotácií zo štátneho rozpočtu sa podľa cit. zákona zabezpečuje financovanie regionálneho školstva, a to tak na úrovni xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej repuxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh situácií, ale aj na financovanie rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia, zo štátneho rozpočtu sa prispieva aj na financovaxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xoistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx situácií.
Financovanie regionálneho školstva sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskex xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa rozpočtujú finančné prostriedky pre vyššie územné celky najmä na:
-
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,
-
financovanie špecifík, mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
-
kapitálové výdavky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxes a prevádzku škôl,
-
príspevok na výchovu a vzdelávanie,
-
financovanie špecifík, mimoriadnych výsledkov a záujmového vzdelávania v školáchx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxredia,
-
odchodné pre školy,
-
kapitálové výdavky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl.
Na úhradu nákladov je možné posxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx xx xx xxxxxxe zákona prenáša na obec alebo vyšší územný celok výkon štátnej správy, náklady takto preneseného výkonu sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu v rozsahu urxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxisterstvo financií s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov pred predložením návrhu programu stability a pred predlxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vývoj príjmov a výdavkov vrátane očakávaného kladného alebo záporného rozdielu (salda) medzi príjmami a výdavkami súhrnu rozpočtov obcí a vyšších úzxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxeku 6
Podľa § 20 a § 20a zákoxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
-
zmluvy o zriadení združenia obcí,
-
zriadenia alebo založenia právnickej osoby podľa osobitného predpisu (Obchodný zákonník alebo zákon o nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxsí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby.
Zmluva musí obsahovať:
-
označenie účastníkov zmlxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
-
spôsob odstúpenia od zmluvy a vyporiadania majetkových a finančných záväzkov.
Zmluva o zriaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec,
-
určenie počtu zamestnancov, spôsoxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xpoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.
Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxá osoba, jej predmetom činnosti je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxu združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie spoločných úloh obcí.
Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx štátneho rozpočtu sa poskytujú obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, za obce, ktoré zriadili spoločný obecný úrad po predchádzajúcom súhlxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxmienkou je predchádzajúci súhlas dotknutých obcí, ktoré zriadili združenie obcí. Dotácia sa poskytne obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zaradené v ústrednej správe, v územnej samospráve a vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia, zostavujú svoje rozpočty, ktorx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnej správy sa zostavuje každoročne najmenej na tri rozpočtové roky, pričom platí ústredné pravidlo rozpočtového hospodárenia, že rozpočtový rok je zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoku a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxku, na ktorý sa zostavil štátny rozpočet podľa písmena b), a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy vrátane príjmov a výdavkov súvisiacixx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxvili rozpočty podľa písmena b).
Subjekty územnej samosprávy sú súčasťou sektora verejnej správy a ich rozpočty sú zákonite súčasťou rozpočtu verejxxx xxxxxxx
Poznámka:
Ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. vymedzuje základnú charakteristiku a obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie § 4 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. vymedzuje rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku ako základný nástroj finančného hospodárenia obce a vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozpočet (to až v § 9 zákona č. 583/2004 Z.z.)
Pre tvorbu rozpočtov subjektov územnej samosprávy platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu rozpočtov všexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxorom sa povinne uplatňuje rozpočtová klasifikácia.
K odseku 3
Jedným z cieľov reformy verejnej správy bola finančná samostatnosť územnej samosprxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxavuje aj v absolútnej samostatnosti pri zostavovaní a schvaľovaní svojich rozpočtov, v samostatnom riadení rozpočtového procesu, v monitorovaní a hxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Samostatnosť rozpočtu oxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
-
finančných vzťahov obce a vyššieho územného celku k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na ich území a k obyvateľom žijúcim na tomxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv.
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxo celku. Jeho jadrom a nosnou súčasťou sú tak najmä finančné vzťahy v rámci samotnej obce a samotného vyššieho územného celku.
Súčasťou rozpočtu obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbcou a vyšším územným celkom podľa zákona č. 523/2004 Z.z.,
-
dotácie právnickým osobám, ktorých je obec a vyšší územný celok zakladateľom.
Obec a xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxý celok zriaďujú svoje rozpočtové a príspevkové organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého rozpočtové organizácie a príspevkové organxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxevkové organizácie nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre obec a vyšší územný celok vyplývajú z osobitných predpisov.
Podľa § xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxíjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa svojho schválenxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxiaďovateľa a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom sa riadi záväzxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxx č. 523/2004 Z.z. príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xrčené štátom, obcou alebo vyšším územným celkom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xovinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnčných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa alebo so štátnym rozpočtom.
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xrogramové rozpočtovanie zaviedlo až od roku 2009. Rozpočty jednotlivých subjektov územnej samosprávy sa tak zostavovali a schvaľovali v programovex xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxseli obsahovať konkrétne zámery a ciele, ktoré chcela samospráva v plánovaných rokoch 2009 až 2011 dosiahnuť.
Pre úspešnú implementáciu programovxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x.
Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy
2.
Prehľad najlepších príklxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxov, cieľov a merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy
4.
Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodáxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xôležité je pri tvorbe programového rozpočtu zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, čo v praxi znamená, že programový rozpočet nexx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxanie tak kladie dôraz najmä na vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami.
Podstata programového rozpočtovania v podmienkach úzexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch dokumentov (napr. z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), ktoré majú obsahovať víziu, poslanie, zámery a ciele, ktoré chce obec a vyšší úzexxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxtrojom, ktorý účinne prepojí strategický plán s rozpočtom a s jeho finančnými možnosťami. Programový rozpočet má určiť priority rozvoja, určiť správxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy neznamená zrušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územnéhx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxov jednotlivých programov.
Pri tvorbe programového rozpočtu ide najmä o:
-
vytvorenie programovej štruktúry (tvorba programov, podprogramovx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxvých programov, podprogramov, prvkov a projektov.
Programový rozpočet tvoria programy, ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne ďalej na prvkx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx programovú štruktúru. Inými slovami, programový rozpočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu "mini rozpočtov", ktoré predstavujú jednotlivé progrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxjadrenie očakávaného pozitívneho dôsledku dlhodobého plnenia cieľov, predstavujú najvyššiu strategickú úroveň, víziu, ku ktorej obec a vyšší územxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxet by tak mal byť manažérskym, efektívnym nástrojom riadenia činnosti územnej samosprávy, mal by prispievať k dynamickejšiemu rozvoju územia samospxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčtovanie úspešne uplatňuje a je bežnou pracovnou metódou v rozpočtovom procese. V malých obciach je programové rozpočtovanie stále vnímané problemaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxžnosť čerpania zdrojov z európskych fondov. Zámery a ciele v nich zakomponované nie sú zohľadňované pri tvorbe viacročného programového rozpočtu obcxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrioritnú pozornosť venujú zostaveniu rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, ktorý slúži pre výkazníctvo a účtovníctvo a následne zostavia axx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx sa z ich strany minimálna pozornosť venuje jeho zámerom a cieľom, tieto sa nemonitorujú a nevyhodnocujú;
-
programové rozpočty na nasledujúce rozpxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xozpočtový rok sa neaplikujú východiská a ciele viacročného programového rozpočtu.
x uvedených dôvodov môže obecné zastupiteľstvo obce do 2 000 obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. Toto rozhodnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxť prijaté uznesením, ale zákon č. 583/2004 Z.z. nestanovuje, že toto rozhodnutie musí byť schvaľované každý rok, a preto je možné, aby zastupiteľstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce. Ak však obec zvolí opačný prístup, t. j. rozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtu len pre konkrétnx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xozpočtu verejného sektora; v rozpočte obce a rozpočte vyššieho územného celku sú tak vyjadrené nielen finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a rozpočtxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. Rozpočet vyššieho územného celku môxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx finančných aktív uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx aj na obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, ktoré sú subjektmi verejnej správy.
Rozpočtovú klasifikáciu tvorí:
a)
druhová klasxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií (odvetví) verejnej správy; funkčnú klasifikáciu ustanovuje osobitný prxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xprávy.
Druhová klasifikácia označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
Organizačná klasifikácia umožňuje idxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrganizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu.
Ekonomická klasifikácia xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov,
-
kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavkx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxia, organizačná klasifikácia, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových baxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu.
Ekonomickú klasifikáciu spolu s druhovou a organizačnou klasifikáciou ustanovuje opatrenie č. MF/010175/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov. Ministerstvo financií SR pre jednotné uplatnenie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo metodické usmernenie k opatreniu č. Mxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxných spravodajcoch.
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx, že pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku ako subjektov verejnej správy sa uplatňuje jexxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
Ministerstvo financií SR vypracovalo metodické usmernenie k vykazovaniu výsledku hospodxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx vyčíslenia schodku rozpočtu alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu sa do rozpočtu zahŕxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxx x xxxxsfery,
b)
do výdavkov - položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
-
600 - bežné výdavky,
-
700 - kapitálové výdavky.
Schodok (-) rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Prebytok (+) rozpočtu jx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxpočtu alebo prebytku rozpočtu ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxo účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
xx
xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxu sa schodok zvyšuje a pri započítaní sumy nárastu záväzkov k prebytku rozpočtu obce sa prebytok znižuje,
-
pokles záväzkov vstupuje pozitívne do výxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxv k prebytku rozpočtu obce sa prebytok zvyšuje.
b)
Pohľadávky
-
nárast pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxytok zvyšuje,
-
pokles pohľadávok vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy poklesu pohľadávok ku schodku rxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxé rozlíšenie úrokov je rozdiel medzi akruálnym výnosom daní a úrokov a hotovostnou platbou v danom účtovnom období (rozpočtovom roku), pričom pod pojmxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo roka ako vyrovnanie daňovej povinnosti za predchádzajúci rok sa vyčísľuje v príjmoch predchádzajúceho roka. Pod pojmom hotovostná platba (cash) sa xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxlušného rozpočtového roka.
3.
Výsledok hospodárenia v jednotnej metodike platnej pre EÚ je súčet schodku alebo prebytku rozpočtu zisteného podľa xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010“:
I--------I---------------------------------------------------------------------I
I Riadok I   Uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I  1  I Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)  I
I--------I-----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxx
x  x  x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x  x    xxxxxxxx príjmy (200)                    I
I--------I---------------------------------------------------------------------I
I  4  I    granty a transfery (300)                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x  x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx               x
xxxxxxxxxI---------------------------------------------------------------------I
I  6  I Výdavky (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)       I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x  x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------------I
I  8  I    kapitálové výdavky (700)                   I
I--------I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x  x    xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I 10  I Prebytok (+) schodok (-) = hotovostný (riadok 1 - riadok 6)     I
I--------I------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx  x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx   x
x    x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxx x x xxadok 9)   I
I--------I---------------------------------------------------------------------I
I 12  I Zmena stavu vybraných pohľadávok                  I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx  x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------I
I 14  I Zahrnutie položiek časového rozlíšenia               I
I--------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx  x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I
Do výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu nevstupujú príjmové finančné operácie (položky hlaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Príklady výpočtu výsledku hospodárenia podľa jednotnej metodiky platnej pre EÚ:
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce     I Príjmy I Výdavky I Prebytok/xxxxxxx x
x            x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx    x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet  I 1 800 I  3 800 I     - 2 000 I
I-----------------------I--------I---------I-------xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx   x x xxx I   500 I      1 000 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Zmena stavu vybraných I    I     I         I
I záväzkov       I    I     I       - 50 I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x    x     x         x
x xxxxxxxxxx      x    x     x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------------I
I Výpočet podľa     I    I     I         I
I jednotnej metodiky  I    I     I         I
I platnej pre EÚ    I    I     I     - 1 150 I
I-----------------------I--------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na vykázanie výsledku hospodárenia obcí v jednotnej metodike platnej pre EÚ sa ku schodku rozpočtu pripočítajú položky časového rozlíšenxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxmy zvýšenia záväzkov ku schodku rozpočtu sa schodok zvýši. Zníženie pohľadávok rovnako negatívne vstupuje do výsledku hospodárenia, to znamená, že pxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Rozpočtové hospodáxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I Rozpočet obce                   I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I                          I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------------------------------------I--------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx                  x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Kapitálový rozpočet                I  900 I  3 900 I     - 3 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I----xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx                  x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Finančné operácie                 I 2 000 I    0 I      2 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I-----------------xx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx          x    x     x       x xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Zmena stavu vybraných pohľadávok         I    I     I        50 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx  x    x     x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxenia obcí v jednotnej metodike platnej pre EÚ sa ku schodku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx schodok zvýši. Zvýšenie pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvýšenia pohľadávok ku schodku rxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce     I Príjmy I Výdavky I Prebytxxxxxxxxxx x
x            x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx    x xx xxx x xx xxx x      x xxx x
xxxxxxxxx---------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet  I 3 000 I  6 000 I     - 3 000 I
I-----------------------I--------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x xx xxx x xx xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxné operácie   I 1 500 I   500 I      1 000 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Zmena stavu vybraných I    I     I         I
I záväzkov       I    I     I        50 I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x    x     x         x
x xxxxxxxxxx      x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI--------I---------I------------------I
I Výpočet podľa     I    I     I         I
I jednotnej metodiky  I    I     I         I
I platnej pre EÚ    I    I     I      - 850 I
I-----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na vykázanie výsledku hospodárenia obcí v jednotnej metodike platnej pre EÚ sa ku schodku rozpočtu pripočítali položky časovxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xapočítaní sumy zníženia záväzkov ku schodku rozpočtu sa schodok zníži. Zvýšenie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxok zníži.
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I-----------------------I--------I---------I------------------x
x xxxxxxxx xxxx     x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x            x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxý rozpočet    I 6 000 I  4 000 I      2 000 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet  I 3 000 I  6 000 I     - 3 000 I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x x xxx x xx xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------------I
I Finančné operácie   I 1 000 I    0 I      1 000 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Zmena staxx xxxxxxxxx x    x     x         x
x xxxxxxxx       x    x     x        xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x    x     x         x
x xxxxxxxxxx      I    I     I      - 100 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Výpočet podľa     I    I     I         I
I jednotnej metodiky  I    I     I         I
I platnej pre EÚ    I    I     I     - 1 xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na vykázanie výsledku hospodárenia obcí sa ku schodku rozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zníženia záväzkov ku schodku rozpočtu sa schodok zníži. Zníženie pohľadávok vstupuje negatívne do výxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v txxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx     x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x            x    x     x   xxxxxxxu   I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet    I 5 000 I  3 000 I      2 000 I
I-----------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I Rozpočet spolu    I 6 800 I  5 800 I      1 000 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Finančné operácie   I 1 000 I    0 I      1 000 I
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x    x     x         x
x xxxxxxxx       x    x     x       x xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I---------I------------------I
I Zmena stavu vybraných I    I     I         I
I pohľadávok      I    I     I      - 100 I
I-----------------------I--------I---------I-------xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx     x    x     x         x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx  x    x     x         x
x xxxxxxx xxx xx    x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
Na vykázanie výsledku hospodárenia obcí v jednotnej metodike platnej pre EÚ sa k prebytku rozpočtu pripočítajú položky časového rozlíxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxí sumy zvýšenia záväzkov k prebytku rozpočtu sa prebytok zníži. Zníženie pohľadávok rovnako negatívne vstupuje do výsledku hospodárenia, to znamenáx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx. eur:
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce     I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I            I    I     I   rozpočtu   I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx    x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I------------------I
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x  x xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxx---------------------I--------I---------I------------------I
I Finančné operácie   I 1 000 I    0 I      1 000 I
I-----------------------I--------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x    x     x         x
x xxxxxxxx       x    x     x       x xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Zmena stavu vybraných I    I     I         I
I pohľadávok      I    I     I       100 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Výpočet podľa     I    I     I         I
I jednoxxxx xxxxxxxx  x    x     x         x
x xxxxxxx xxx xx    x    x     x       xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx k prebytku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok. Zvýšenie záväzkov vstupuje negatívnx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvýšenia pohľadávok k prebytku rozpočtu sa prebytok zvýši.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxočtu obce v tis. eur:
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce     I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I            x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx    x xx xxx x xx xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x  x xxx x     x x xx0 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu    I 17 000 I 16 000 I      1 000 I
I-----------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx   x x xxx x    x x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxena stavu vybraných I    I     I         I
I záväzkov       I    I     I        50 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Zmena stavu vybraných I    I     I         I
I pohľxxxxxx      x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx     x    x     x         x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx  x    x     x         x
x xxxxxxx xxx xx    I    I     I      1 150 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxnej metodike platnej pre EÚ sa k prebytku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok. Zníženix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xvýšenie pohľadávok rovnako vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvýšenia pohľadávok k prebytku rozpočtu xx xxxxxxxx xxxxxx
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx     x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x            I    I     I   rozpočtu   I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet    I 6 000 I  4 000 I      2 000 I
I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I Rozpočet spolu    I 10 000 I  9 000 I      1 000 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Finančné operácie   I 1 000 I    x x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x    x     x         x
x xxxxxxxx       x    x     x        xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------I---------I------------------I
I Zmena stavu vybraných I    I     I         I
I pohľadávok      I    I     I      - 100 I
I-----------------------I--------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx     x    x     x         x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx  x    x     x         x
x xxxxxxx xxx xx    x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa obcí v jednotnej metodike platnej pre EÚ sa k prebytku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxbytok zvýši. Zníženie pohľadávok vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvýšenia pohľadávok k prebytku rozxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
§ 5
Príjmy rozpočtu obce
KOMENTÁR
Zákon č. 583/2004 Z.z. ako osobitný pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xamosprávy, ktorého hlavnou charakteristickou črtou je autonómnosť jej financovania.
Zákon mal za cieľ posilniť fiškálne postaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ktoré sa používajú na financovanie úloh a funkcií obce. Tieto kompetencie pre obec vymedzuje zákon o obecnom zriadení a zákon č. 416/2001 Z.z. o precxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xriginálne kompetencie a na kompetencie na prenesený výkon štátnej správy (pozri podrobnejšie informácie v komentári k § 3).
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx miestne dane sa týmto zaradili medzi vlastné fakultatívne príjmy rozpočtov obcí a ako obligatórny ostal miestny poplatok za komunálne odpady a drobné xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxv.
Z pohľadu zdrojov, t.j. či ide o vlastné zdroje alebo o zdroje cudzie, sa príjmy delia na:
a)
vlastné príjmy
-
daňové príjmy
-
nedaňové príjxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxmy sa ďalej členia na:
-
bežné príjmy, ktoré sú určené na financovanie bežných, opakujúcich sa výdavkov a ich zdroje môžu byť daňové (miestne dane, poxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxné na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, účelové dotácie na finaxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xod.
K odseku 1 písm. a)
Vlastnými príjmami obce sú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/20xx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxx
x
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla v historickej časti mesta,
-
daň za jadrové zariadenie.
Podľa cit. zákona obec obligatórne ukladá a určuje sadzbu miestneho poplatku za kxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxx
x
xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky, a to najmä orná pôda, chmeľnice, vinicxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy a stavebné pozemky. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku, ktorá sa určí podľa zákona čx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxne z pozemkov môže obec ako správca dane všeobecne záväzným nariadením určiť alebo upraviť (znížiť alebo zvýšiť), a to podľa podmienok stanovených v záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxvieb sú stavby na území Slovenskej republiky, a to najmä stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetikex xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxdnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a pod. Základom dane zo stavixx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxne záväzným nariadením určiť alebo upraviť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo v jednotlivom katastrálnom území.
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x m2. Ročná sadzba dane z bytov je stanovená zákonom č. 582/2004 Z.z. a ročnú sadzbu môže obec ako správca dane všeobecne záväzným nariadením určiť alebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xe pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä miesta, ktoré sú verxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xovinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxe, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxr za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxc ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej exxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tejto dane alebo zníženia dane.
Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dane podľa určených kritérií alebo určí paušálnu sumu dane x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauraxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxobecne záväzným nariadením inú sadzbu poplatku. Okrem sadzby poplatku obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením aj hodnotu koeficientu, pri množxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx zákonom č. 582/2004 Z.z. je výnos miestnych daní a poplatku vrátane výnosu zo sankcií vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku príjmom rozpočtu obce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxencií. Obec tak samostatne prostredníctvom svojich orgánov rozhoduje nielen o využití týchto príjmov, ale aj o výške výnosu z týchto príjmov, pretože xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxjmov tvoria výnosy z vlastníctva majetku; ide o nedaňové príjmy, ktoré obec získava, pretože je vlastníkom majetku a s týmto majetkom samostatne hospoxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ako hospodári obec so svojim majetkom, t.j. či ho využíva hospodárne, efektívne a účinne a či jej z jeho vlastníctva plynú náležité úžitky. Je dôležité, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxnosti, ktoré sú finančne vyjadrené vo výdavkoch na zhodnocovanie, opravu a udržiavanie tohto majetku.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky. Pojem "majetok obce" zaviedol do praxe zákon o obecnom zriadení. Obec sa podľa tohto zákona stala samostatným právnym subjektom, ktorý hospodárx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxcí v znení neskorších predpisov, ktorý aj definuje pojem majetok obce.
Vlastníctvo majetku obce je jednou zo základných čŕt ekonomickej samostatnoxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxi zriadení územnej samosprávy po zániku bývalých národných výborov, kedy sa do vlastníctva obcí previedla značná časť majetku štátu. Vlastníctvo obcxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv iných osôb k určitým nehnuteľným a hnuteľným veciam na obec.
Nadobúdanie majetku do vlastníctva je proces trvalý a opäť zovšeobecnene možno konxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zámenou a pod.
-
dedením zo závetu,
-
vlastnou investičnou činnosťou obce,
-
majetkovou účasťou obce na podnikaní právnických osôb,
-
zdxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxpodárenia s majetkom obce s cieľom zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využitie. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a zásadami hospodárenia s majetkom obce; mestské časti tiež v súlade xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xôže byť jedným z viacerých zakladateľov obchodnej spoločnosti. Obec nemusí byť zakladateľom, ale môže pristúpiť do existujúcej obchodnej spoločnosxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx už nie je vlastníkom majetku, vlastníkom sa stáva obchodná spoločnosť. Obec má právo podieľať sa na zisku zodpovedajúcemu výške vkladu. Vklad môže byť xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. neziskovú organizáciu podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách.
Nedaňové príjmy z majetku možno rozdeliť najmä na:
-
výnosy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxckých osôb (vklad majetku obce do podniku a z toho vyplývajúce spoluvlastníctvo obce a podiel obce na zisku),
-
výnosy z činnosti organizácií zriadexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxtu svojho zriaďovateľa, t.j. do rozpočtu obce, príspevková organizácia výnosy z hospodárenia s majetkom obce využíva na financovanie vlastnej činnoxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxrakter bežných príjmov sa používajú na opravu a udržiavania tohto majetku,
-
výnosy z týchto príjmov, ktoré majú charakter kapitálových príjmov (txxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xko zdroj svojich príjmov, ale aj:
-
na podporu podnikania a rozvoja obce, napr. pri nájme vlastného majetku môže obec výšku nájomného využiť ako nástxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxojov financovania formou ručenia majetkom,
-
majetok ako záruka za úvery miestnych podnikov (riziko nesplatenia úveru podnikom),
-
podnikaníx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxecnom zriadení, podľa ktorého obec vykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce. Pokiaľ sa obxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xa ktoréhokoľvek iného podnikateľa. Ak obec podniká, jej podnikateľská činnosť musí byť oddelená od hlavnej činnosti;
-
môže založiť vlastný alebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxeľom alebo môže byť jedným z viacerých zakladateľov novej právnickej osoby, ktorá má svoju vlastnú právnu subjektivitu odlišnú od právnej subjektivixx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosti alebo družstva.
K odsekom 1 písm. c) a d)
Vlastnými príjmami obce sú aj výnosy z finančných prostriedkov obce, ide napr. o úrok z finančných proxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxanovené v § 31 ods. 3 až 16 zákona č. 523/2004 Z.z. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sú rozlíšené podľa druhu a závažnosti porušenia finančnej xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx verejnej správy, ktorému verejné prostriedky poskytol subjekt verejnej správy.
Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sa subjektu verejnej správy ukladajú v prípadoch porušenia xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxej správy ukladá v prípadoch porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 523/2004 Z.z. Ukladanie a vymáhanie sankcií za porxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xajmä:
-
odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz,
-
odvod spolu s penále za porušenie finančnej discixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny.
Sankcie za porušenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom (napr. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov, zákon o obecnom zriadení, zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx v nadväznosti na územnú samosprávu. Územná samospráva sa preto vo veci porušovania finančnej disciplíny a následne sankcionovania riadi zákonom č. 5xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvuje osobitne kompetenciu vo veci ukladania sankcií za porušenie finančnej disciplíny subjektmi územnej samosprávy pri hospodárení s verejnými proxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu, vládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xrgán, orgán vládneho auditu alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu a zároveň má podľa osobitného predpisu kompetenciu na uklxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxvyšší kontrolný úrad,
-
ministerstvo financií (MF),
-
správy finančnej kontroly,
-
orgán verejnej správy, ktorý obci poskytol verejné prosxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxtnými predpismi, t.j. majú oprávnenie na vykonávanie kontrolnej činnosti. Tieto osobitné predpisy im ale neustanovujú kompetenciu na ukladanie a vyxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v prípade vlastných rozpočtových prostriedkov obce neustanovujú kontrolnú pôsobnosť a neustanovujú jednoznačne ani kompetenciu na ukladanie a vymxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxierok v prospech obce sú príjmy, u ktorých jednoznačne platí zásada, že ak darca určí účel, na ktorý poskytuje finančné prostriedky, obec musí tento účex xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxn účel, na ktorý sa zbierka koná.
K odseku 1 písm. f)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpixxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ide o podiel na dani spravovanej a vyberanej naďalej štátom, o základe dane, sadzbe a správe dane naďalej rozhoduje štát. Štát ručí za výber dane a jej pouxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxosprávy, ktoré aj upravuje systém rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Ustanovujú sa kritériá, na základe ktorých sa rozdeľuje výnos texxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností obcí, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov)] a medzi vyššie územné cxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxteľa hustoty obyvateľstva (zohľadňuje zvýšenú nákladnosť verejnej autobusovej dopravy v oblastiach s nižšou koncentráciou obyvateľstva), dĺžka cxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrady mesačne podľa vzorcov uvedených v prílohe uvedeného nariadenia.
V súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie o použití výnosu tejto dane roxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxcie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkon pôsobnosti štátnej správy sa financujú napr. výdavky na činnosť matrík, výkon stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve (financovanie zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxtvom týchto dotácií. Ide o prísne účelové dotácie, ktoré podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.
Zo štátneho rozpočtu sa obciam poskytujú aj ďaxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxie na mestskú verejnú dopravu, dotácie na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti, dotácie na riešenie individuálnych poxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxeto dotácie musí obec zúčtovať so štátnym rozpočtom.
K odseku 1 písm. i)
V prípade účelových dotácií z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpoxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxom zriadení obce si môžu medzi sebou na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení zdxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxiskových organizáciách, rozpočtových pravidiel) navzájom poskytovať dotácie, príp. im dotáciu môže poskytnúť vyšší územný celok.
K odseku 1 písm. xx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxstriedkov zo zahraničia; ich správne zadefinovanie je dôležité pre správne určenie spôsobu nakladania a hospodárenia s nimi v nadväznosti na pravidlx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
V podstate sa rozlišujú tieto druhy finančných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxiedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi - § 2 ods. 2 písm. b) záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx4 Z.z. vo svojich ustanoveniach okrem § 2 písm. a) definuje ako verejné prostriedky aj:
-
prostriedky dočasnej finančnej pomoci, tzv. "prechodné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxnisterstva zahraničných vecí SR č. 185/2004 Z.z.) - podľa § 20a zákona č. 523/2004 Z.z.,
-
prostriedky Európskych spoločenstiev poskytnuté Slovenxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xx xds. 7 zákona č. 523/2004 Z.z.). Ide o predvstupové finančné nástroje v praxi známe ako prostriedky PHARE, SAPARD a ISPA.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Tieto spoločné programy sa financujú podielovo:
-
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x EÚ realizované dvoma základnými spôsobmi:
-
zaradením do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu,
-
realizáciou mimo príjmov a výdavkov štátneho xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx certifikačného orgánu. Ako priama finančná pomoc sa poskytujú rôzne granty z prostriedkov EÚ priamo konečnému prijímateľovi, sprostredkovane sa prxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxm platobného alebo certifikačného orgánu,
-
v súlade s § 8 ods. 3 druhá veta zákona č. 523/2004 Z.z. sa prostriedky štátneho rozpočtu určené na finanxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
spolufinancovanie sa zabezpečuje z výdavkov štátneho rozpočtu,
-
v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. prostriedky EÚ a prostriedky štátnehx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
-
v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. sa výška prostriedkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ, ktorých použitie xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xznámenia do 15. decembra bežného roka.
Prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR na základe medzinárodných zmlúv medzi SR a inými štátmi predstavujú xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xni prostriedkami poskytovanými SR zo všeobecného rozpočtu EÚ; ide o finančné prostriedky, ktoré plynú do SR zo štátov mimo EÚ ako finančná pomoc pre vyrxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxebo certifikačného orgánu. Ako priama finančná pomoc sa poskytujú rôzne granty zo štátov mimo EÚ priamo konečnému prijímateľovi, sprostredkovane sa xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsto sú označované ako tzv. "doplnkové zdroje",
-
tieto zdroje nie sú započítavané do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, používajú sa prostredníxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxrého sa budú realizovať výdavky spolu s grantovými prostriedkami,
-
v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. prostriedky ŠR určené na financovanxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
-
pre prostriedky ŠR účelovo určené na spolufinancovanie grantov z iných štátov neplatí oznamovacia povinnosť podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvnenie obce použiť na financovanie svojich potrieb aj iné ako rozpočtové zdroje.
K odseku 2 písm. a)
Pre obec je dôležité, aby mohla na plnenie svojicx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé fondy. Toto oprávnenie pre obce vyplýva aj z § 7 ods. 6 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého si obce môžu na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtu obce za uplynulý rok,
-
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskej činnosti po zdanení,
-
zostatky peňažnxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xstávajú na účtoch peňažných fondov, kumulujú sa. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xoužijú na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtov v priebehu rozpočtového roka. O tom, aké peňažné fondy si obec vytvorí a akx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxoduje obecné zastupiteľstvo. Obec povinne tvorí rezervný fond, a to vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, pričom zákon určuje minimálny limit prx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxtí prebytku rozpočtu.
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxý zdroj na plnenie svojich úloh.
Pojem "podnikanie" vo všeobecnosti definuje ustanovenie § 2 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka ako sústavnú činnosť vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
-
ide o sústavnú činnosť, nie o činnosť, ktorá sa vykonáva príležitostne alebo ojedinele,
-
podnikateľská činnosť sa vykonáva samostatne, t.j. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxnskom podnikaní ( živnostenský zákon) upravuje podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Vo všeobecnoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxa zisku a za podmienok stanovených živnostenským zákonom.
Vykonávanie podnikateľskej činnosti by malo byť podmienené ekonomickými záujmami. Zákxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pre vykonávanie podnikateľskej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx ximorozpočtovom účte,
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti po zdanení sú doplnkovým zdrojom financovania obce.
K odseku 2 písm. c)
Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovaniax xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx obligácií vydaných obcou alebo vyšším územným celkom. Návratné zdroje financovania sú získavané najmä od bankových subjektov a ostatných peňažných xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxkon č. 523/2004 Z.z. nedefinuje pojem úver a ani pojem pôžička; cit. zákony len riešia oprávnenia a podmienky prijímania úverov a pôžičiek. Podľa § 19 oxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, že obce nie sú oprávnené prijímať úvery a pôžičky podľa zákona č. 523/2004 Z.z. Oprávnenie prijímať úvery a pôžičky im však vyplýva zo zákona č. 583/20xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xusia dodržiavať zákonom stanovené pravidlá používania návratných zdrojov financovania, aby sa predišlo ich neodôvodnenému zvyšovaniu zadlžovanix x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xoužitia návratných zdrojov financovania:
1.
len na úhradu kapitálových výdavkov,
2.
výnimočne na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmamx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxec vstupom do záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania nesmie narušiť princíp vyrovnanosti bežného rozpočtu v nasledujúcich rozpoxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Zákonom sú prísne zadefinované dve podmienky prijatia návratných zdrojov financovanixx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú:
-
záväxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxe splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky:
x
x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxpublikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územnýx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxedpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania obec nexxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxi subjektmi. Obec pri združovaní prostriedkov a pri uzatvorení zmluvy o združení postupuje podľa osobitného predpisu, ktorým je Občiansky zákonník. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxným v zmluve o združení. Občiansky zákonník umožňuje združenie niekoľkých osôb, aby sa dosiahol dojednaný účel. Takto vzniknuté združenie nemá spôsxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu (zmluvy o združení), ktorého účastníkmi sú dve alebo niekoľko osôb. Podľa zmluvy o združení účastníci združenia môžu byť povinní poskytnúť na účely zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxé hodnoty je účastník povinný poskytnúť na účely zmluvy v dobe určenej v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pokiaľ nie je poverený nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxiť ich od svojho ostatného majetku dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi ostatným účastníkom zmluvy o združení. Poskytnuté peniaze alebo xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xezplatnom užívaní všetkých účastníkov.
Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov. Podiely nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxmu ostatných účastníkov združenia. Z vážnych dôvodov však môže zo združenia vystúpiť kedykoľvek, a to aj keď bola dohodnutá výpovedná lehota. Z vážnycx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia. Účasxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxplatí v peniazoch.
K odseku 3
V tomto odseku je vymedzené, ktoré z príjmov obce sa považujú za vlastné príjmy; ide o:
-
výnosy miestxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxtových organizácií,
-
výnosy z finančných prostriedkov obce,
-
sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
-
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxne z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre vlastné príjmy obce je charakteristické, žx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxsti organizácií, ktoré zriadila,
-
z vlastníctva majetku a z nakladania s ním.
K vlastným príjmom obce patria aj podiely na daniach v správe štátu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. K vlastným príjmom obce patria aj iné príjmy, ak tak ustanoví osobitný predpis. Zásadné vo vzťahu k vlastnýx xxxxxxx xxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxy a výnosy dobrovoľných zbierok (v tomto prípade je obec povinná tento druh príjmov použiť v súlade s určeným účelom).
Ostatné príjmy obce, t.j.:
-
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x dotácie zo štátnych fondov,
-
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
-
účelové dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxiedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
sa považujú za cudzie - získané zdroje obce, pre ktoré je charakteristické, že nevznikli z výkonu saxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx z vlastníctva majetku a z nakladania s ním. Ide o príjmy, ktoré obec získa obvykle na základe žiadostí, projektov a zmluvných vzťahov, do ktorých vstupuxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
Za účelom posilnenia fiškálneho postavenia územnej samosprávy a zdôraznenia autxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxho samosprávy. Tieto kompetencie ustanovuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 416/2001 Z.z. o pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxe vyšší územný celok je zabezpečiť dostatočné zdroje na výkon svojich činností, a to práve prostredníctvom svojich príjmov. Príjmové zdroje rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxíjmy delia na:
a)
vlastné príjmy
-
daňové príjmy
-
nedaňové príjmy
b)
cudzie - získané príjmy
-
nenávratné zdroje financovania - najmä dxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
K vlastným príjmom rozpočtu vyššieho územného celku patrí najmä:
-
podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z.z.
-
nedxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí,
-
výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
-
sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyššieho územného celku,
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxä:
-
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
-
dotácie zo štátnych fondov,
-
prostriedky z Európsxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxžno ďalej členiť na:
-
bežné príjmy, ktoré sú určené na financovanie bežných, opakujúcich sa výdavkov a ich zdroje môžu byť daňové a nedaňové;
-
kaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxií z rozpočtov vyšších stupňov verejnej správy alebo strednodobé/dlhodobé investičné úvery, príjmy z emisie, cenných papierov a pod.
K odseku 1 písmx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxva majetku; ide o nedaňové príjmy, ktoré vyšší územný celok získava, pretože je vlastníkom majetku a s týmto majetkom samostatne hospodári a nakladá. Vxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xle aj preukazuje ako hospodári vyšší územný celok so svojim majetkom, či ho využíva hospodárne, efektívne a účinne, či mu z vlastníctva majetku plynú úžxxxxx
xxxxxxx xxxxxxho územného celku tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxší územný celok do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlku, všeobecne a zjednodušene povedané, vzniklo:
-
prenesením vlastníckych práv štátu k časti majetku na vyššie územné celky,
-
prenesením vlaxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxť zovšeobecnene možno konštatovať, že vyšší územný celok, rovnako ako obec, nadobúda majetok:
-
zo zákona,
-
zmluvnými prevodmi vlastníctva nexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxného celku,
-
majetkovou účasťou vyššieho územného celku na podnikaní právnických osôb,
-
združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzixxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
Vyšší územný celok využíva rôzne formy hospodárenia so svojím majetkom s cieľom zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využitie. Vyšší xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa zákona č. 523/2004 Z.z. Správa majetku vyššieho územného celku je súhrn xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený a povinný majetok vyššieho územného celku držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxok môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu, napr. neziskovx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x viacerých zakladateľov obchodnej spoločnosti. Vyšší územný celok nemusí byť zakladateľom, ale môže pristúpiť do existujúcej obchodnej spoločnostx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxný celok už nie je vlastníkom majetku, vlastníkom sa stáva obchodná spoločnosť. Vyšší územný celok má právo podieľať sa na zisku zodpovedajúcemu výške xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx x xxxstníctva - užívania majetku,
-
výnosy z prevodu vlastníctva majetku,
-
výnosy z činnosti vyššieho územného celku a z majetkovej účasti vyššieho xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxého celku a podiel vyššieho územného celku na zisku),
-
výnosy z činnosti organizácií zriadených vyšším územným celkom, ktoré spravujú majetok vyšxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxok môže vyšší územný celok využiť nielen ako zdroj svojich príjmov, ale aj:
-
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
na získavanie návratných zdrojov financovania formou ručenia majetkom,
-
podnikaním s vlastným majetkom - vyšší územný celok vloží majetok akx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
K výnosom z finančných prostriedkov vyššieho územného celku patria napr. úroky z finančných prostriedkov, s ktorými hoxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxstém ich uplatňovania sú ustanovené v § 31 ods. 3 až 16 zákona č. 523/2004 Z.z. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sú rozlíšené podľa druhu a závaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx aj subjekt mimo sektora verejnej správy, ktorému verejné prostriedky poskytol subjekt verejnej správy. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxenie finančnej disciplíny sa subjektu mimo sektora verejnej správy ukladá v prípadoch porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K zásadným princípom ukladania sankcií patrí najmä:
-
odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz,
-
xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x
odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplínyx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávať kontrolu, vládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxosti na územnú samosprávu. Vyššie územné celky sa preto vo veci porušovania finančnej disciplíny a následne sankcionovania riadia zákonom č. 523/200x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxobitne kompetenciu vo veci ukladania sankcií za porušenie finančnej disciplíny subjektmi územnej samosprávy pri hospodárení s verejnými prostriedxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
-
najvyšší kontrolný úrad,
-
ministerstvo financií (MF),
-
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xzemného celku.
V podmienkach vyššieho územného celku osobitne platí, že sankcie za porušenie finančnej disciplíny môže ukladať a vymáhať len ten koxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxciu na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny.
K odseku 1 písm. d)
Dary a výnosy dobrovoľných zbierok v pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xusí tento účel dodržať, a tak nemôže sám rozhodovať, na čo použije finančné prostriedky od darcu. Rovnako platí, že výnosy z dobrovoľných zbierok sa pouxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
Významnými príjmami vyššieho územného celku sú podiely na daniach v správx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov. Týmto zákonom xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxi ide o podiel na dani spravovanej a vyberanej naďalej štátom, o základe dane, sadzbe a správe dane naďalej rozhoduje štát. Štát ručí za výber dane a jej poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrávy, ktoré aj upravuje systém rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Ustanovujú sa kritériá, na základe ktorých sa rozdeľuje výnos tejto xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obrátená hodnota ukazovateľa hustoty obyvateľstva (zohľadňuje zvýšenú nákladnosť verejnej autobusovej dopravy v oblastiach s nižšou koncentrácixx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxé vykonávať daňové úrady mesačne podľa vzorcov uvedených v prílohe uvedeného nariadenia. V súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie o použití výxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxíjmov majú výsostne orgány vyššieho územného celku.
K odseku 1 písm. f) a g)
Dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxátnych fondov patria medzi cudzie nenávratné príjmy vyššieho územného celku. Z dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon pôsobnosti štátnej spxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxkon týchto činností, a tak je povinný tieto činnosti financovať, čo realizuje práve prostredníctvom týchto dotácií. Ide o prísne účelové dotácie, ktoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxušný rozpočtový rok, ide o účelové dotácie na výkon samosprávnych funkcií. Rovnako aj tieto dotácie sa musia zúčtovať so štátnym rozpočtom.
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ako v prípade dotácií zo štátneho rozpočtu o cudzie nenávratné zdroje obce. Osobitným predpisom je zákon 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomického rozvoja obcí a podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na jeho území a rovnako v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 cit. zxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx finančných vzťahoch, t.j. sú to na jednej strane príjmy, na druhej strane výdavky rozpočtu vyššieho územného celku.
K odseku 2
Obdobne ako obec aj vyxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxružené prostriedky.
K odseku 2 písm. a)
Vyšší územný celok môže vytvárať vlastné peňažné fondy. Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných cxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávaxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxz.); ide o rovnakú právnu úpravu, ako je uvedená aj v zákone o obecnom zriadení v § 9 ods. 5 (postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon).
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxynulý rok,
-
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskej činnosti po zdanení,
-
zostatky peňažných fondov z minulýcx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxňažných fondov, kumulujú sa. Prostriedky svojich peňažných fondov používa vyšší územný celok prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu s vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxú na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtov v priebehu rozpočtového roka.
O tvorbe a použití peňažných fondov rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho územného celku, čo vyplýva aj z § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxného celku. Vyšší územný celok je povinný vytvárať rezervný fond, a to v minimálnej výške 10% z prebytku rozpočtu (t.j. prebytku bežného a kapitálového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx z podnikania využívať na plnenie svojich úloh.
Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti platia nasledujúce zásady:
-
pxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxnie musia byť plne kryté výnosmi z podnikania,
-
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskej činnosti po zdanení sú doplxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xinancovania, pod ktorými sa rozumejú prostriedky rozpočtu vyššieho územného celku získané z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxný dodržiavať určené pravidlá používania návratných zdrojov financovania. Zákonom sú ustanovené dve podmienky použitia návratných zdrojov financxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxzpočtového roka, za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xelková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
2.
suma splátok návratných zdrojov financoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xa základe osobitného predpisu.
Obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne.
Do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa započítava súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratnýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxej z Fondu na podporu umenia,
-
z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku posxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xzemný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
xx xxxx xočných splátok návratných zdrojov financovania vyššieho územného celku nezapočítavajú sumu ich jednorazového predčasného splatenia.
K odseku 2 pxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxžovaní prostriedkov a pri uzatvorení zmluvy o združení postupuje podľa osobitného predpisu, ktorým je Občiansky zákonník. Občiansky zákonník určuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxčiansky zákonník umožňuje združenie niekoľkých osôb, aby sa dosiahol dojednaný účel. Takto vzniknuté združenie nemá spôsobilosť na práva a povinnoxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxho účastníkmi sú dve alebo niekoľko osôb. Podľa zmluvy o združení účastníci združenia môžu byť povinní poskytnúť na účely združenia nielen finančné prxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxý poskytnúť na účely zmluvy v dobe určenej v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pokiaľ nie je poverený niektorý účastník správou maxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxjetku dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi ostatným účastníkom zmluvy o združení. Poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov. Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak.
Každý účastník môxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvek, a to aj keď bola dohodnutá výpovedná lehota. Z vážnych dôvodov možno účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným uznesením ostatných účxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxa, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vylúčenia. Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa majetok vnesený do združenia vráti. Podiel majxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxto odseku je vymedzená sústava vlastných príjmov vyššieho územného celku, ide najmä o:
-
výnos dane z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Zxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxch organizácií,
-
výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
-
sankcie za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Vlastné príjmy sú chaxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu sa týka aj použitia podielov na daniach v správe štátu, t.j. ide o rozhodnutie o použití určenej časti výnosu dane vyšším územným celkom v jeho vlastnej xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
sa považujú za cudzie - získané zdroje, pre ktoré je charakteristické, že nevznikli z výkonx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x ním. Ide o príjmy, ktoré vyšší územný celok získa obvykle na základe žiadostí, projektov, zmluvných vzťahov, do ktorých vstupuje. Tieto dotácie sú príxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxm účelom).
§ 7
Výdavky rozpočtu obce
KOMENTÁR
K odseku 1
V tomto odseku sú uvedené výdavky obce, t.j. jednotlivé druhy výdavkov, ktoré sa uhráxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxiť na:
-
bežné
-
kapitálové.
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxvnako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý obec zabezpečuje. Sú to výdavky najmä na:
-
činnosť súvisiacu s riadnym hospodárením s hnuteľným a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností oxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxrejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
-
zabezpexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlastí života obce,
-
obstaranie programov rozvoja bývania,
-
zabezpečenie verejného poriadku,
-
ochranu kultúrnych pamiatok a prírodných xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxnické osoby. Medzi bežné výdavky obce sa potom zaraďujú aj výdavky na činnosť týchto organizácií, a to výdavky na činnosť príspevkových a rozpočtových xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xzemia obce.
Do bežných výdavkov sa zaraďujú aj záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, záväzky vzniknutx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti môže spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie a xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxtičných potrieb obce, predovšetkým na rozvojové programy obce schválené v koncepcii jej rozvoja a vo viacročnom programovom rozpočte obce.
Z kapitxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxtnych kapitálových aktív,
-
investičné záväzky obce,
-
výdavky spojené so zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičných zámerov vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
-
výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce.
Medzi kapitxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xôzne dotácie vlastným organizáciám, ktoré obec založila, ako aj dotácie iným právnickým osobám a jednotlivcom. Tieto dotácie sú poskytované v súlade x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxech rozvoja územia obce. Môžu to byť finančné prostriedky poskytnuté ako pomoc pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnex xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxácie zo štátneho rozpočtu. Zo zákona je umožnené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy použiť vlastné príjmy obce. Po prijatí prostriexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnej správy zúčtovať obcou v prospech jej rozpočtu.
K odseku 2 a 4
V týchto odsekoch je ustanovená možnosť z rozpočtu obce poskytovať dotácie. Rovnako xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe, ktoré sú určené:
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxdať o poskytnutie dotácie, avšak na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je žiaden právny nárok a žiadateľ o dotáciu nemusí dotáciu dostať (nemusí byx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
-
na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce;
b)
inej obci alebo vyššiemu územnému celku
-
a to v prípade, ax xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxie alebo inej podobnej udalosti na jej území;
c)
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením oxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxi pojmov všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel cit. zákon odkazuje na § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizácxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxtovanie zdravotnej starostlivosti,
-
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
-
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezenxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
-
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
-
služby na pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxch verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä:
-
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
-
realizácia a ochrana ľudských práv alebo inxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxdeže,
-
rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
-
plnenie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxstihnutí živelnou pohromou.
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxy príjemca bez pochybností vedel, na aké účely môže dotáciu použiť. Je povinnosťou obce ako poskytovateľa dotácie písomne oznámiť príjemcovi dotácie xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxe by malo byť formulované jasne a jednoznačne bez možnosti spochybnenia.
Zákon č. 583/2004 Z.z. neurčuje, akým spôsobom sa majú poskytovať dotácie x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxerpať v súlade so stanoveným účelom a v príslušnom rozpočtovom roku.
Dotácie sa spravidla prideľujú na základe žiadosti. Zákon č. 583/2004 Z.z. neuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Žiadosť o dotácxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xrávnických osôb - názov, označenie a sídlo organizácie v súlade s označením v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, rxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxá charakteristika a podrobný rozpočet finančných prostriedkov použitých na akciu (rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov),
-
pri žiadosti o dxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxx xxxxxxácie konkrétnej akcie alebo projektu,
-
požadovanú výšku dotácie,
-
formu účasti obce na akcii alebo projekte (napr. spoluorganizátor, záštitxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xiadateľa, odtlačok pečiatky žiadateľa, podpis, výpis z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľskú listinu a stanxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxdné a zásadné podmienky, ktoré majú spĺňať všetci žiadatelia o poskytnutie dotácie, a to bez ohľadu na vecné vymedzenie, účel, napríklad:
a)
vysporxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xedené konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrenie,
Splnením zákonných podmienok zo strany žiadateľa ešte nevzniká jeho právny nárok na poskytnutie dotácie (žiadateľ o dotáciu sa automaticky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxj. starosta, za žiadateľa oprávnená osoba na základe predložených dokladov. V zmluve okrem podmienok, za akých sa poskytuje dotácia, sa dohodne aj spôxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxť najmä:
-
označenie zmluvných strán a hlavne presnú identifikáciu prijímateľa dotácie,
-
účel použitia dotácie (jednoznačne a konkrétne vyšpxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xotácie,
-
povinnosť prijímateľa dotácie, že bude dotáciu čerpať a vyúčtuje ju v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z., zákonom č. 583/2004 Z.z., zákonox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a pod.,
-
povinnosť zúčtovať dotáciu a termín zúčtovania dotácie,
-
povinxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxite vrátiť obci dotáciu získanú a použitú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (dodatočné zistenie, že neboli splnené podmienky pre zíxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho roka.
Finančné prostriedky určené na dotácie sú súčasťou rozpočtu obce. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení rozpočet a jeho zmeny sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxva kompetencia oprávnených orgánov obce schvaľovať rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie. Obec si vo VZN môže v rámci stanovenia podmxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xbce, t.j. ktorý orgán obce bude žiadosti prijímať, ktorý orgán obce sa bude k nim vyjadrovať (napr. komisie zriadené obecným zastupiteľstvom), ktorý oxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxie založenia právnickej osoby v prípade, že obec zakladá právnickú osobu,
-
nadobudnutie majetkovej účasti na podnikaní právnickej osoby,
-
na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxo nadobudnutie majetkovej účasti na podnikaní takejto právnickej osoby. V prípade použitia rozpočtových prostriedkov vyššieho územného celku ako vxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roka finančné prostriedky rozpočtu obce použité na dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce. Zúčtovanie je súčasťou záverečného účtu, pretožx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxckým osobám - podnikateľom a právnickým osobám a všetkým subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu.
Spôsob zúčtovania dotácií, poxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx povinný odviesť do rozpočtu obce nielen časť dotácií vyplývajúcich zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom, t.j. vrátenie nepoužitej časti dotxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x.j. úroky po odpočítaní dane z príjmov a odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtu, prípadne celého poplatku, ak prijímateľ vedie prostrixxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx uviesť, aké doklady má prijímateľ dotácie k zúčtovaniu predložiť; takýmito dokladmi môžu byť:
a)
kópia bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
-
názov príjemcu, IČO, DIČ,
-
deň vystavenia faktúry,
-
deň splatnosti faktúry,
-
formu úhrady faktúry,
-
označenie dodávky, jej množstvxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx platiteľa, IČO, DIČ,
-
názov príjemcu, IČO, DIČ,
-
dátum vystavenia dokladu,
-
vyplatenú sumu slovom aj číslom, účel vyplatenia,
-
podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxvaľovateľa dokladu,
d)
kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:
-
číslo dokladu,
-
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
-
podpis vystavovateľa dokladu,
-
podpis schvaľovateľa dokladu,
-
podpis príjemcu,
-
poradové číslo, pod ktorým je príjem zaúčtovaný v pxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx xxvrhu dokladov, ktoré sú bežné v účtovníckej a ekonomickej praxi, predloženie týchto dokladov nie je právne záväzné, pokiaľ to obec nemá upravené vo svoxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxostriedkov, ktorých použitie je kontrolované podľa zákona o finančnej kontrole. Pri kontrole použitia dotácie sa overuje dodržiavanie hospodárnosxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxkázať kontrolnému orgánu účel použitia listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie. Zákon nerieši posxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na poskytnutie dotácie. Zákon neustanovuje postup pri porušení podmienok poskytnutia dotácie a ani priamo neustanovuje povinnosť vrátenia dotácie x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx x xxluve, tak nie je možné uplatniť v praxi povinnosť vrátiť dotáciu v prípade porušenia alebo nedodržania podmienok na jej poskytnutie.
Finančné prostxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx s platnou rozpočtovou klasifikáciou.
Platnú rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a funkčná klasifikácia podľa § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxejnej správy. Ustanovuje ju vyhláška Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnej a ekonomickej klasifikácie. Aj rozpočtové prostriedky určené na dotácie by mali byť rozpočtované v tomto minimálnom rozsahu a navyše podľa § 7 ods. x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxočet dotácií zostavený v súlade s funkčnou klasifikáciou vyjadruje účel použitia dotácie, vyjadruje, ktorá činnosť spoločenského života bude podpoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxtáciu rozpočtovanú do odvetvia zdravotníctva, konkrétne do služieb opatrovateľských domov a zotavovní, funkčná klasifikácia 08.1.0 - dotácia na rexxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodľa účelu, na aký sú dotácie určené, ide o:
-
640 - bežné transfery - ak sú dotácie určené na bežnú činnosť (služby, nákup bežného materiálu, úhrady cexxxxxxxx x xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxzáciou),
V rámci tohto členenia sa transfery ďalej sledujú napríklad na položkách:
-
641 - transfery v rámci verejnej správy a na podpoložkách, naxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxpoložkách, napríklad 642 001 - transfery občianskemu združeniu, nadácii, 642 002 - transfery neziskovej organizácii poskytujúcej verejnoprospešnx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxčným subjektom a na podpoložkách, napríklad 644 001 - transfery právnickej osobe založenej obcou, 644 002 - transfery ostatnej právnickej osobe, 644 0xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xx7 - transfery vyššiemu územnému celku,
-
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx - transfery cirkvi, 722 003 - transfery neziskovej právnickej osobe, 722 004 - transfery jednotlivcovi,
-
723 - transfery nefinančným subjektom a nx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxickej osobe - podnikateľovi.
Určujúcim je subjekt, ktorému sú dotácie z rozpočtu obce poskytované. Obec by mala k poskytovaniu dotácií pristupovať xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxla poskytnutá dotácia z rozpočtu obce porušil finančnú disciplínu, na toto porušenie finančnej disciplíny, vrátane uplatnenia sankcií, sa vzťahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsciplíny. V ďalších odsekoch 3 až 16 cit. ustanovenia sú ustanovené sankcie za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sú rozlíšené podľa druhu a závažnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxejnej správy, ako aj na subjekty mimo sektora verejnej správy (iné fyzické a právnické osoby, napr. podnikatelia, občianske združenia, neziskové orgxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx porušil finančnú disciplínu, môže byť rovnako subjekt verejnej správy, ako aj subjekt mimo sektora verejnej správy, ktorému verejné prostriedky posxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxie finančnej disciplíny:
- Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom - § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. zx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxušenie účelovosti je tak najzávažnejším porušením finančnej disciplíny a je aj najprísnejšie sankcionované.
Ak je zákonom, zmluvou, rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xri poskytovaní verejných prostriedkov; ak je zákonom, zmluvou, rozhodnutím alebo iným spôsobom zadefinovaný účel, pre ktorý je možné poskytnúť verexxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, poruší zásadu účelovosti.
Zásada účelovosti sa vzťahuje na subjekty verejnej správy, ktoré jednak verejné prostriedky v súlade so svojím rozpočtxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstriedkov).
Za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. sa nepovažuje taká realizácia výdavkov, pri ktorex xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.).
- Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verexxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxávnenia sa vzťahuje len na subjekt verejnej správy, lebo len ten môže verejné prostriedky poskytnúť, a to v rámci sektora verejnej správy alebo mimo sekxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x. 523/2004 Z. z.
K tomuto porušeniu finančnej disciplíny dochádza pri nesplnení si povinnosti subjektu verejnej správy vykonať zúčtovanie finančnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxné prostriedky v sume vyplývajúcej zo zúčtovania na účet subjektu verejnej správy (najčastejšie na určený účet štátneho rozpočtu alebo na účet obce, Vxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávy alebo osobitného zákona - § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.
Vo všeobecnosti platí, že výnos z prostriedkov rozpočtu subjektu verejnej spxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx prostriedkov Európskej únie. Neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy podľa zákona o rozpočtových pravidlxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxtov verejnej správy je dodržiavať ďalšiu základnú zásadu rozpočtového hospodárenia, ktorou je časovosť, t. j. zásada použitia rozpočtových prostrixxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx o rozpočtových pravidlách verejnej správy - § 31 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.
Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnox xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxstatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.
- Umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov - § 31 ods. 1 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z verejných prostriedkov za poskytnutie napr. provízie v procese verejného obstarávania zákazky, pri poskytovaní dotácií a pod.
- Konanie v rozporx x x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xpravujú vykonávanie rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte, ak sa rozpočtové opatrenia vykonajú v rozpore s týmto ustanoveniami, poruší sa finančxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxitným predpisom - § 31 ods. 1 písm. i) zákona č. 523/2004 Z. z.
Najtypickejším príkladom uvedeného porušenia finančnej disciplíny je neoprávnené poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxc ako dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky, alebo ktorá neplní úlohy uložené zriaďovateľom.
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxjmy hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť nedefinuje; v § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. sa ale ukladá subjektom verejnej správy povinnosť pri použxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx4 Z. z. právnickým a fyzickým osobám, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky: "Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostrixxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxžanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami - § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z.
Spôsob nakladania s vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv určiť poskytovateľ týchto prostriedkov. Najideálnejším spôsobom určenia spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami je zmluva o poskytnutí finxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxorým sa oznamuje poskytnutie finančných prostriedkov.
- Úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z. z. alebo v roxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytnutie preddavku v rozpore so zákonnými pravidlami poskytovania preddavkov (určenými v § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. alebo v rozpore x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxj správy subjektom verejnej správy - § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.
Toto porušenie finančnej disciplíny sa týka len samotného subjektu vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrostriedkov, poruší aj finančnú disciplínu.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxej disciplíny dochádza v prípadoch, ak príjemca verejných prostriedkov nedodrží pravidlá a podmienky, za ktorých mu boli verejné prostriedky poskytxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 523/2004 Z. z. Ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x zásadným princípom ukladania sankcií patria najmä:
-
odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz,
-
odxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x
xxvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny.
Zo zákona č. 523/2004 Z. z. pre obce platí, že sankcie za porušenie finančnej disciplíny xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xerejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom (napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákon o obecnom zriadení, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxán vládneho auditu alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu a zároveň má podľa osobitného predpisu kompetenciu na ukladanie a vxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxší kontrolný úrad,
-
ministerstvo financií,
-
správy finančnej kontroly,
-
orgán verejnej správy, ktorý obci poskytol verejné prostriedky xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxedpismi, t. j. majú oprávnenie na vykonávanie kontrolnej činnosti.
K odseku 7
Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. právnickej osobe, ktorej zaklxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxcká osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Eurxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samotnú obec, aby si túto podmienku upravila vo svojom VZN. Obciam môže byť inšpiráciou zákon č. 523/2004 Z.z.; podľa § 8a ods. 4 písm. f) a g) žiadateľ o dxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxytovanú z fondov Európskej únie. Preukázanie splnenia týchto podmienok žiadateľ musí preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiacxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisu - § 5 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (napr. Slovenská republika a jej orgány, obce/VÚC ).
§ 8
Výdavky rozpočtu vyššieho úzexxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxpočtu vyššieho územného celku sa uhrádzajú v súlade s pôsobnosťou v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. Ako v prípade výdavkov obce aj u vyššieho územného cexxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výdavkov na prenesený výkon štátnej správy.
Výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sa členia na bežné a kapitálové.
Bežné výdavky slúžia na zabxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxávy, ktorý vyšší územný celok zabezpečuje. Sú to výdavky najmä na:
-
činnosť súvisiacu s plnením programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho roxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je vyšší územný celok,
-
úkony súvisiace s riadnym hospodárením a nakladaním s majetkom vyššieho územného celku a s majetkom vo vlastníctve štátu prxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxžbu cestných komunikácií, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
-
ochranu životného prostredia,
-
rozvoj a prezentáciu kultúxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života vyššieho územného celku,
-
ochranu kultúrnych pamiatok a prírodných hodnôt, paxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých osobitnými predpismi, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s iným vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami, na zabezpečenix xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxovanie investičných potrieb vyššieho územného celku, predovšetkým na rozvojové programy schválené v koncepcii jej rozvoja a vo viacročnom programoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxstičné akcie, prípadne na nákup konkrétnych kapitálových aktív,
-
investičné záväzky a výdavky spojené so zhodnocovaním majetku vyššieho územnéxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie svojich investičných zámerov vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej čixxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxitálové aktíva. Ide o rôzne dotácie vlastným organizáciám, ktoré vyšší územný celok zriadil a založil, ako aj dotácie iným právnickým osobám a jednotlxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx konkrétnych investičných akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku. Môžu to byť finančné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxo územného celku sú aj výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce (môžu byť bežné aj kapitálové). Samosprávny kraj môže v rozsahu svojej pôsobnosxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo združenia územných celkov alebo územných orgánov. Spolupráca sa uskutočňuje len na základe dohody o spolupráci, ktorá musí obsahovať názvy a sídla úxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxí byť uvedený v dohode, rovnako aj spôsob jeho zriadenia. Tento orgán môže mať len súkromnoprávnu povahu. Dohoda o spolupráci musí byť uzatvorená písomxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - úhrady nákladov preneseného výkonu štátnej správy do prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu. Zo zákona je umožnené na úhradu nákladov preneseného výxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosť prijaté prostriedky štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom výškou nákladov na prenesený výkon štátnej správy, zúčtovať v prospech rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx x x x
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxemný celok môže poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú určené:
-
právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
-
inej obci alebo vyššiemx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxo subjekty môžu vyšší územný celok žiadať o poskytnutie dotácie, je však dôležité uviesť, že na poskytnutie dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na presne stanovený účel, konkrétne:
a)
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je vyšší územný celok,
-
na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxu územnému celku,
-
na financovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na území vyššieho územxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxoru všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti za podmienok ustxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxánov vyššieho územného celku, čo bude považovať za verejný záujem. Pri definícii pojmov všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešný alebo verejxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxa o neziskových organizáciách všeobecne prospešné služby sú najmä:
-
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
-
poskytovanie sociálnej pomxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxrmačné služby,
-
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
-
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxjmä:
-
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
-
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
-
ochrana a tvorxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxhovy,
-
plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú nalxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Poznámka: Vyšší územný celok pri poskytnutí doxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxššieho územného celku ako poskytovateľa dotácie písomne oznámiť príjemcovi dotácie konkrétny účel, na ktorý sa dotácia poskytuje napr. ustanovením x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxbnenia.
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxnúť, stanovuje, že ide o rozpočtové prostriedky vyššieho územného celku, ktoré sa musia vyčerpať v súlade so stanoveným účelom a v príslušnom rozpočtoxxx xxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxda, za žiadateľa oprávnená osoba na základe predložených dokladov. V zmluve okrem podmienok, za akých sa poskytuje dotácia, sa dohodne aj spôsob poskyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zmluva o poskytnutí dotáxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvaný),
-
výšku dotácie,
-
určenie termínu, do ktorého sa dotácia poukáže na účet prijímateľa dotácie,
-
určenie termínu čerpania dotácie,
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xotáciu a termín zúčtovania dotácie,
-
povinnosť prijímateľa dotácie okamžite vrátiť vyššiemu územnému celku dotáciu použitú v rozpore s účelom, nx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpismi (dodatočné zistenie, že neboli splnené podmienky pre získanie dotácie a pod.),
-
povinnosť vrátiť vyššiemu územnému celku zostatok nevyčerxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxe, že vyšší územný celok založí právnickú osobu alebo sa rozhodne nadobudnúť majetkovú účasť na podnikaní takejto právnickej osoby je vyšší územný celxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxí takejto právnickej osoby. V prípade použitia rozpočtových prostriedkov vyššieho územného celku ako vkladu na nadobudnutie majetkovej účasti rozpxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxspevku.
K odseku 7
Po uplynutí rozpočtového roka finančné prostriedky z rozpočtu vyššieho územného celku použité na dotácie podliehajú zúčtovanix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtane finančných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtriedky zo svojho rozpočtu.
Spôsob zúčtovania dotácií, podmienky a termíny zúčtovania by mohli byť stanovené vo VZN. Vo VZN by malo byť stanovené, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxtovania finančných vzťahov s rozpočtom, t.j. vrátenie nepoužitej časti dotácie, ale aj skutočný výnos vzniknutý z poskytnutej dotácie, pričom skutoxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtkov za vedenie účtu, prípadne celého poplatku, ak prijímateľ vedie prostriedky na samostatnom účte v banke.
Príklad zúčtovania dotácie poskytnutex x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxsob a termín vykonania zúčtovania. Rovnako by mal uviesť, aké doklady má prijímateľ dotácie k zúčtovaniu predložiť; takýmito dokladmi môžu byť:
a)
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xíslo faktúry,
-
názov dodávateľa, IČO, DIČ,
-
názov príjemcu, IČO, DIČ,
-
deň vystavenia faktúry,
-
deň splatnosti faktúry,
-
formu úhrxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrá musí obsahovať:
-
číslo dokladu,
-
názov platiteľa, IČO, DIČ,
-
názov príjemcu, IČO, DIČ,
-
dátum vystavenia dokladu,
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe,
-
podpis schvaľovateľa dokladu,
d)
kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx slovom aj číslom, účel príjmu,
-
podpis vystavovateľa dokladu,
-
podpis schvaľovateľa dokladu,
-
podpis príjemcu,
-
poradové číslo, pod xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxtovosti.
xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xredloženie týchto dokladov nie je právne záväzné, pokiaľ to vyšší územný celok nemá upravené vo svojom VZN.
Finančné prostriedky na dotácie sa v rozpxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkáciou. Platnú rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia podľa opatrenia Ministerxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy. Ustanovuje ju vyhláška Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z.zxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe. V praxi to znamená, že príjmy a výdavky musia byť členené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Aj rozpočtové prostriedky určené na dotácie by mxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xj na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Rozpočet dotácií zostavený v súlade s funkčnou klasifikáciou vyjadruje účel použitix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčné toky. Napríklad funkčná klasifikácia 07.3.4. znamená, že ide o dotáciu rozpočtovanú do odvetvia zdravotníctva, konkrétne do služieb opatrovatexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x súlade s ekonomickou klasifikáciou ide vždy o rozpočet transferov. Podľa účelu, na aký sú dotácie určené, ide o:
-
640 - bežné transfery - ak sú dotácix xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlové aktíva (majetok) alebo ich zhodnotiť (rekonštrukciou, modernizáciou),
V rámci tohto členenia sa transfery ďalej sledujú napríklad na položkxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám a na podpoložkách, napríklad 642 001 - transfery občianskemu združeniu, nadácii, 642 00x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xsobe, 642 014 - transfery jednotlivcovi,
-
644 - transfery nefinančným subjektom a na podpoložkách, napríklad 644 001 - transfery právnickej osobe xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxej správy a na podpoložkách, napríklad 721 006 - transfery obci a 721 007 - transfery vyššiemu xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxniu, nadácii, 722 002 - transfery cirkvi, 722 003 - transfery neziskovej právnickej osobe, 722 004 - transfery jednotlivcovi,
-
723 - transfery nefixxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x23 003 - transfery fyzickej osobe - podnikateľovi.
Určujúcim je subjekt, ktorému sú dotácie z rozpočtu poskytované. Vyšší územný celok by mal k poskyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxku.
Ak vyšší územný celok, ktorý poskytol dotáciu zo svojho rozpočtu, alebo subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu vyššieho územného cxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxon č. 523/2004 Z. z.; ide o tie isté prípady porušenia finančnej disciplíny ako v prípade obcí:
-
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov - § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
neodvedenie prostriedkov subjektu verejnxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo rozpočtu subjektu verejnej správy podľa zákona č. 523/2004 Z. z. alebo osobitného zákona - § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
prekročexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. - § 31 xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xísm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
konanie v rozpore s § 15 až § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. - § 31 ods. 1 písm. h) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
použitie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xísm. i) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov - § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2xxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
-
úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy alebo v rozpore s podmienkami určenými prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy - § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx sú ustanovené v § 31 ods. 3 až 16 zákona č. 523/2004 Z. z. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sú rozlíšené podľa druhu a závažnosti porušenia finxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxra verejnej správy, ktorému verejné prostriedky poskytol subjekt verejnej správy. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xž i) zákona č. 523/2004 Z. z. Ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa riadi všeobecne záväznými predpismi o správnom konaxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxšších územných celkov sú totožné ako na obciach a rovnako ako v podmienkach obcí aj na vyšších územných celkoch platí, že sankcie za porušenie finančnej xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom.
Poznámka: Kontrolu hoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxnančnej kontroly,
-
orgán verejnej správy, ktorý obci poskytol verejné prostriedky zo svojho rozpočtu,
-
hlavný kontrolór vyššieho územného cxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho úxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
Ani v prípade VÚC zákon č. 583/2004 Z.z. bližšie neustanovuje spôsob, akým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xOZPOČTOVÝ PROCES
§ 9
Viacročný rozpočet
KOMENTÁR
K odseku 1
Územná samospráva je súčasťou verejnej správy ako jeden z jej sektorov. Rozpočex xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xprávy sú aj rozpočty subjektov územnej samosprávy, z čoho vyplýva, že zásady rozpočtovania pre subjekty verejnej správy platia aj pre zostavovanie roxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xubjektov územnej samosprávy.
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxočet vyššieho územného celku sa zostavuje ako:
-?rozpočet
obce a rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,
-
rozpočet obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku.
Základnou súčasťou viacročného rozpočtu je rozpočet obce a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxe a vyššieho územného celku. Rozpočet aktuálneho rozpočtového roka vychádza z vývoja hospodárenia predchádzajúcich rokov a najmä z výsledku hospodáxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxasťou viacročného rozpočtu sú rozpočty obce a rozpočty vyššieho územného celku na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxe najmä so zakomponovaním zámerov a cieľov zo strednodobých programov, koncepcií a stratégií rozvoja obce a vyššieho územného celku.
Viacročné rozpočtovanie sa v podmienkach územnej samosprávy prvýkrát uplatnilo v rokoch 2007 až 2009. Od roku 2009 sa okrem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxrené aj zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky.
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé má územná samospráva k dispozícií. Programové metódy a postupy rozpočtovania sú v podmienkach územnej samosprávy nielen zákonnou podmienkou, ale hxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pri programovom rozpočtovaní zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov, čo v praxi znamená, že programový rozpočet obsahuje nielen xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xôraz najmä na vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami.
Podstata programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxv (napr. z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), ktoré majú obsahovať zámery a ciele (hlavne strednodobé výsledkové ciele), ktoré chce obec a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxa nástrojom, ktorý účinne prepojí strategický plán s rozpočtom a s jeho finančnými možnosťami. Pri obmedzenosti verejných finančných zdrojov by mohlx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx a dôležité úlohy, sledovať úspešnosť, účinnosť a efektívnosť ich riešenia.
Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy nexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxých ukazovateľov.
Pri tvorbe programového rozpočtu teda ide hlavne o vytvorenie programovej štruktúry (tvorba programov, podprogramov, prvkov, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv, podprogramov, prvkov, projektov.
Programový rozpočet tvoria programy obce a programy vyššieho územného celku, ktoré sa môžu deliť na podprograxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xzv. programovú štruktúru. Inými slovami, programový rozpočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu "mini rozpočtov", ktoré predstavujú jednotlivé prxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxť, účinnosť a výkonnosť.
Programový rozpočet má byť manažérskym efektívnym nástrojom riadenia činnosti územnej samosprávy, najmä čo sa týka prenoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxkladné poslanie samosprávy.
Prax preukazuje, že v prípade vyšších územných celkov a veľkých miest a obcí sa viacročné programové rozpočtovanie úspxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxegické materiály a plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú spracované aj na úrovni týchto obcí, ale sú často len nevyhnutnosťou pre možnosť čerpanxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxach týchto obcí sú len ťažko realizovateľnou teóriou, ktorá sa neprelína do zámerov a cieľov ich rozpočtov.
K odseku 2
Pri zostavovaní rozpočtu obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov, podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxádzajúce dva rozpočtové roky.
K odsekom 3 a 4
Viacročný rozpočet obce a vyššieho územného celku sa zostavuje v rovnakom rozsahu členenxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxpočtu na príslušný rozpočtový rok sú záväzné. Údaje viacročného rozpočtu na nasledujúce dva rozpočtové roky majú nezáväzný charakter, čo však neznamxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxlušný rozpočtový rok, čo v praxi znamená, že tento rozpočet schvaľuje príslušný orgán obce a vyššieho územného celku, ktorým je zastupiteľstvo obce a zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxku, na ktorý sa predkladá záväzný rozpočet obce a vyššieho územného celku, je orientačný, nemá záväzný charakter. V praxi obcí a vyšších územných celkox xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
                  Uznesenie zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo / zastupiteľstvo samosprávneho kraja 
berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rxxxxxxx xx xxx xxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo celku) na rok .... 
  vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej 
  klasifikácie a podľa programovej štruktúry - príloha č. x xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxx
   xx xxxxx xxxxxxxx
    x xxxxx xxxxxx 
    x xxxxx xxxxxxx
   xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
    x xxxxxxxxxx xxxxxx
    x xxxxxxxxxx xxxxxxx
   xx xxxxxxné operácie 
    - príjmové finančné operácie
    - výdavkové finančné operácie
  2. rozpočty rozpočtových organizácií:
  2.1. Základná škola s materskou školou xxxxxxxx
    xx xxxxxx xxxxxx
    xx xxxxxxx xxxxxx
      x xxxx
      x xxxxx xxxxxxx 
      xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
      xxx
      xxx
      xxx
      xxx
      xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
      xxx
      xxx
      630
      640
      09.5.0.1. - školský klub detí
      610
      620
      630
      640
      09.6.0.1. - zariadenie školského stravovania
      610
      620
      630
      640
   c) Program: Školstvo 
    (ďalej podľa progxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
  xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
   xx xxxxxx xxxxxx
   xx xxxxxxx xxxxxx
    x xxxx
    x xxxxx xxxxxxx 
      xxxxxxxxx x xxxxxxxxie pre záujmové vzdelávanie
   c) Program: Školstvo 
    (ďalej podľa programovej štruktúry podľa prílohy ....)
 
  3. Príspevky príspevkovým organizáciám
  3.1x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
   xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
      xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
      xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
      xxxxxx xxxxxxvanie vodou
      06.4.0 Verejné osvetlenie
   b) príspevok na obstaranie hmotného majetku (kapitálový transfer)
      06.2.0 Rozvoj obcí
   c) Programy:
    (v programoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
 
  xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
   xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
      xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
   xx xxxxxxxx xxxxxxx
    xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxčet obce / samosprávneho kraja (vyššieho územného celku) na 
roky ....... vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a 
ekonomickej rozpočtovej klxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xen odporúčaním, nie sú záväzné.
§ 10
Zostavovanie a členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku
KOMENTÁR
K odseku 1
Obce a vyššxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vyššieho územného celku platia rovnaké princípy a zásady ako pre tvorbu viacročného rozpočtu verejnej správy.
Rozpočet verejnej správy sa tvorí akx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektov verejnej správy vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh subjektov verejnej správy vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou plaxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozpočet podľa písmena b), a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdrxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx.
Verejná správa pri tvorbe viacročného rozpočtu uplatňuje programové rozpočtovanie, táto povinnosť platí aj pre subjekty územnej samosprávy. V zxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finančnej politiky a sú v ňom vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xzemný celok pri zostavovaní rozpočtu na konkrétny rozpočtový rok vychádzajú:
-
zo schváleného rozpočtu verejnej správy a zo schválených finančnýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok;
-
zo svojho viacročného rozpočtu, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
zo svojich programov, ktoré sú koncipované najmenej na tri rozpočtové roky a ktoré vychádzajú zo schválených strategických dokumentov obce a vyššiexx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xovinností ustanovených osobitnými predpismi. Nemôže nastať situácia, že obec a vyšší územný celok zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečené výdxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov - úhradu daňových povinností, úhradu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a pod. Pri zostavovanx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov, podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom fxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, schvaľovanie, analýzu, realizáciu a hodnotenie rozpočtu obce. Tento proces upravuje zákon č. 523/2004 Z.z. a v podrobnostiach zákon č. 583/2004 Z.xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxbjektov na zostavení rozpočtu, samotná tvorba rozpočtu, jeho zostavenie a schválenie, jeho rozpis na jednotlivé subjekty rozpočtového procesu, zmexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčtový proces v podmienkach obce a vyššieho územného celku je zavŕšený zostavením a schválením záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územnxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnie a schválenie rozpočtu,
2.
rozpis a realizácia rozpočtu,
3.
analýza a priebežné monitorovanie rozpočtu, vykonávanie zmien rozpočtu
4.
hxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxy/fázy sa môžu časovo prelínať. Je to proces, ktorý si v každej svojej etape/fáze vyžaduje vzájomné spolupôsobenie rôznych subjektov pôsobiacich niexxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxosť plnenia jednotlivých úloh vo všetkých jeho etapách/fázach. Je preto pre prax veľmi dôležité xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxo subjekty plniť.
Vzhľadom na zložitosť rozpočtového procesu sa nevylučuje, aby boli subjekty rozpočtového procesu a základné úlohy, ktoré majú tixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xtáp/fáz:
1.
fáza/etapa - tvorba východísk rozpočtu - ide o spracovanie východísk rozpočtu na tri rozpočtové roky a ich predloženie kompetentným orxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xyššieho územného celku vypracúva návrh rozpočtu v súčinnosti s ostatnými subjektmi rozpočtového procesu.
xxxxxdné skutočnosti pri zostavovaní návrhu rozpočtu:
1.
Podkladom pre spracovanie súhrnného návrhu rozpočtu sú návrhy rozpočtov jednotlivých subjexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xyššieho územného celku k právnickým osobám, ktoré založili, finančné vzťahy k podnikateľom - právnickým a fyzickým osobám a finančné vzťahy k obyvatexxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxkej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku v súlade s úlohami, ktoré majú v rámci rozpočtového procesu a rozpočtovým harmonogramom.
3.
Subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxojových plánov a prevádzkových potrieb obecného úradu a úradu samosprávneho kraja ako aj orgánov samosprávy obce a vyššieho územného celku, príspevkxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
Subjekty rozpočtového procesu a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ktoré bude obec a vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu (t.j. so zohľadnením programov, ktoré sú naplánované a budú sa v rozpočtovom období xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxcuje do súhrnného návrhu rozpočtu.
6.
Súhrnný návrh rozpočtu je rozpočet zostavený na bežný rozpočtový rok a rozpočet zostavený na nasledujúce dva xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvého roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Súhrnný návrh rozpočtu by mal byť zostavený:
a)
podľa rozpočtoxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xrogramovej štruktúre.
7.
Súhrnný návrh rozpočtu zostavovateľ rozpočtu predkladá hlavnému kontrolórovi na spracovanie jeho stanoviska a prísluxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxnky týchto subjektov zostavovateľ podľa podmienok a možností zohľadní a zapracuje do návrhu rozpočtu.
8.
Takto upravený súhrnný návrh rozpočtu sa x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
9.
V súvislosti so zverejňovaním návrhu rozpočtu v obci treba upozorniť na novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na základne ktorej má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxvyše sa na obciach zavádza pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu tak, ako je tomu pri VZN. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej desaxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahujx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxtálové príjmy a kapitálové výdavky - kapitálový rozpočet,
-
finančné operácie.
Rozpočet obce a vyššieho územného celku tvoria:
-
bežné a kapixxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxé príjmy sú určené na financovanie bežných prevádzkových opakujúcich sa výdavkov a ich zdroje môžu byť daňové (miestne dane, podiely na daniach v správx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtrieb, napr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, účelové dotácie na financovanie investícií z rozpočtov xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxezpečenie činnosti územnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce ako aj na prenesený výkon štátnej sprxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, na prevádzku (na všeobecný ako aj špecxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potrieb územnej samosprávy, predovšetkým na rozvojové programy obce a vyššieho územného celku, schválené v koncepcii ich rozvoja. Kapitálové výdavxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxpitálových aktív, na úhradu investičných záväzkov obce a pod. Medzi kapitálové výdavky patria aj kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vrátane ich vecného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx a vyššie územné celky (podrobné informácie o rozpočtovej klasifikácii pozri v komentári k § 4 ods. 7) .
K odseku 4
Oprávneným orgánom na schvaľovanie xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. na schválenie zastupiteľstvu. Je povinnosť predkladať návrh rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, rozpíxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxie označená trojmiestnym kódom končiacim dvoma nulami). Súčasne obec a vyšší územný celok predkladajú na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa progrxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxeku 6
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku okrem bežných príjmov a bežných výdavkov (bežný rozpočet), kapitálových príjmov a kapitálovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. Obec a vyšší územný celok môže podľa § 5 ods. 2 a podľa § 6 ods. 2 zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x x xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxoh aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, návratné zdroje financovania, združené prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti obce a vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxeráciami sa:
-
vykonávajú prevody finančných prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov obce a vyššieho územného celku,
-
realizujú prxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnčné výpomoci z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a ich splátky,
-
zabezpečujú vystavené a prijaté zmenky,
-
realizuje predax x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia.
Ďalej je ustanovené oprávnenie pre obec a vyšší územný celok poskytnúť návxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxok použiť návratné zdroje financovania.
K odseku 7
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; oxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvý rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
Zákon č. 583/2004 Z.xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xokov sa rozumejú prostriedky peňažných fondov obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sa tvoria z prebytku rozpočtu.
K odseku 8
Pri zostavovaní rxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxorších predpisov, ktoré ustanovujú pravidlá rozpočtovej zodpovednosti.
Konkrétne v čl. 5 cit. predpisu sa ustanovuje limit dlhu verejnej správy; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxia uplatniť, ak výška dlhu dosiahne alebo prekročí zákonom stanovené hranice.
Tieto opatrenia sa dotýkajú aj obcí a vyšších územných celkov, konkrétne v čl. 5 ods. 6 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je xxxxxxxxxxx xx
x
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpoxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky a Európskej únie;
-
ak výška dlhu dosiahne 47 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 50 % podielu na hrubom domácom produkte, obex x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx ako subjekty verejnej správy, ktorých rozpočty sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, sú povinné zosúladiť návrhy svojich rozpočtov s vládnym návrhox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxpovednosti sú uvedené prechodné ustanovenia účinné do 31. decembra 2017, podľa ktorých sa do konca rozpočtového roka 2017 horný limit dlhu verejnej spxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxa dlhu dosiahne alebo prekročí zákonom stanovené hranice.
A rovnako sa tieto opatrenia týkajú aj obce a vyššieho územného celku:
-
ak výška dlhu doxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxj únie;
-
ak výška dlhu dosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 60 % podielu na hrubom domácom produkte, obec a vyšší územxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K xxxxxx x
V praxi môže nastať situácia, že v priebehu rozpočtoxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xpôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. Rovnako môže nastať xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xelok použiť na tieto účely prostriedky rezervného fondu. O tomto postupe, ktorý zákon č. 583/2004 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého o použití peňažných fondov rozhoduje zastupiteľstvo obce a zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Zastupitexxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxov bežného rozpočtu z minulých rokov limitované sumou prebytku bežného rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku vykázaného za predchádzajúci rozxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
K odseku 10
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxkne potreba vyrovnať časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Toto ustanovenie rieši túto situáciu a oprávňuje obec a vyšší územný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx že sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.
§ 11
Rozpočtové provizórium
KOMENTÁR
Oxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxemný celok zverejnia najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť a následne ho predkladajú do zastupiteľstxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xospodária od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa rozpočtového provizória. Rozpočtové provizórium nepretržite trvá až do schválenia rxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Poznámka: Zákon a ani iný predpis nestanovuje povinnosť pre obec a vyšší územný celok, že musia do 31. decembra bežného rozxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxom provizóriu nie preto, že zastupiteľstvo neschváli rozpočet, ale preto, že rozpočet nie je do zastupiteľstva ani predložený, alebo je predložený a nxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s tou podmienkou, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. prvého schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok bez zmien vykonaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxjatými úvermi alebo pôžičkami,
-
výdavky na plnenie zo zákona zvýšených daňových povinností a na platenie zo zákona zvýšených odvodov poistného do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xpoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtoxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxššieho územného celku podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. s výnimkou takých finančných prostriedkov, ktoré sa poskytujú na základe osoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxého celku súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam).
Obec a vyšší územný celok počas rozpočtového provizória majú povinnosť schváliť roxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xermínom 31. december bežného roka s úmyslom, aby prípadné ďalšie rozpočtové provizórium vychádzalo vždy zo schváleného rozpočtu predchádzajúceho rxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxčtom obce a s rozpočtom vyššieho územného celku po jeho schválení.
Zákon a ani iný predpis neustanovuje formu zúčtovania rozpočtových príjmov a rozpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxššieho územného celku, ako zúčtovanie vykoná.
§ 12
Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie
KOMENTÁR
K xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxým organizáciám zriadených obcou alebo vyšším územným celkom podľa zákona č. 523/2004 Z.z. Obec a vyšší územný celok sú oprávnené zriaďovať svoje rozxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxnická osoba obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného cexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je právnická osoba obce a vyššieho územného celku, ktorá je na rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.
Na základe uvedxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, vykonajú rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxvé organizácie určia príspevky, zohľadní sa právna úprava v § 24 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého v príspevkovej organizácii poskytnutie príspexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje príspevok len v takej výške, aby bol rozpočet príspevkovej organizácie vyrovnaný. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku. Okrem zohľadnenia vyššie uvedenej právnej úpravy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxnej a ekonomickej klasifikácie. Zavedením programového rozpočtovania má obec a vyšší územný celok povinnosť spolu s rozpočtom rozpísať aj výdavky na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 
xxxxxxx
 
xxxxxxxxx zastupiteľstva ............... bol schválený rozpočet ......., 
súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a 
príspevky príspxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx..... s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:
 
1. Základná škola s materskou školou ........
  a) príjmy celkom
  b) výdavky celkom
   v tom:
   - bežné výdavky 
   09xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxx
  xx xxxxxxxx xxxxxxxx 
 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
Rozpis príspevkov na príspevkovú organizáciu - ...................: 
 
Uznesením zastupiteľstva ............. bol schválený rozpočet ....., 
súčaxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
 
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x v súlade s § 12 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. 
Vám rozpisujem príspevky pre ............. s nasledovnými záväznými 
ukazovateľmi:
 
Príspevky príspevkoxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
   xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
    xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
    xxxxxx xxxxxxxxxx x xdpadmi
    06.3.0 Zásobovanie vodou
    06.4.0 Verejné osvetlenie
   b) príspevok na obstaranie hmotného majetku (kapitálový transfer)
    06.2.0 Rozvoj obcí
c) pxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxočet ....., 
súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a 
príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným ........ .
Na základe txxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx
 
xxxx---------I--------------I--------------I-----------I------------I
I Program  I  Funkčná  I Ekonomická I Slovné  I  Výška  I
I podprogram I klasifikácxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      x       x       x      x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I--------------I-----------I------------I
I      I       I       I      I      I
I------------I--------------I--------------I-----------I------------I
xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxdmienkach územnej samosprávy znamená, že obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné hospodáriť v súlaxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxorého a na základe ktorého plánujú realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plnia v súlade s osobitnými predpismi. Len v príxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy, a teda aj subjektov územnej samosprávy, je zakotvená v § 19 ods. 4 až 6 zákona č. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy,
-
nie sú oprávnené zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktorx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
-
verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov.
So zavedením programovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxotnej metodiky ministerstva financií k programovému rozpočtovaniu súčasťou programového rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančnéxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxie o plnení, resp. neplnení zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov schválených programov. V priebehu a na konci rozpočtového roka je tak výsledkox xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cieľov alebo ich nedostatočného splnenia pomenovanie príčin ich neplnenia a prijatie opatrení na odstránenie neželaného stavu. Súčasťou systému moxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxch ukazovateľov schválených programov. Správy z monitoringu sa spracovávajú priebežne v priebehu sledovaného obdobia. Hodnotiaca správa sa spracoxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxverečného účtu.
Pri hodnotení plnenia programov obce a vyššieho územného celku je potrebné predovšetkým zhodnotiť:
-
či sa do rozpočtu úspešne zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxatele schválených programov, či tieto boli splnené a v akej miere,
-
v prípade nenaplnenia predpokladaných zámerov, cieľov a ukazovateľov, aké bolx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx ciele, s ktorými sa zavádzalo programové rozpočtovanie, t.j. či sa napríklad zvýšila hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných xxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxa osobitných predpisov, t.j. podľa zákona o obecnom zriadení a zákona č. 302/2001 Z.z.. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych kxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxj činnosti je upravený jednak vo vyššie citovaných zákonoch, jednak v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce a vyššieho územného celku, ako aj s majetkom, ktorý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o finančnej kontrole hlavní kontrolóri overujú vykonanie predbežnej finančnej kontroly so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xyššieho územného celku okrem iného overujú práve súlad s rozpočtom, t.j. overujú, či sú realizované výdavky zabezpečené v rozpočte obce a vyššieho úzexxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxdáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V súlade s týmto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxviť reálny rozpočet a podľa neho hospodáriť v priebehu celého rozpočtového roka, obce a vyššie územné celky sa v bežnej praxi nevyhnú situáciám, keď musxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
-
sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj svojho hospodárenia podľa schváleného rozpočtu,
-
v prípade potreby prijímať potrebné opatrenia, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xbce sa musí zostaviť ako prebytkový a vyrovnaný a počas celého rozpočtového roka musí byť táto podmienka dodržaná. To znamená, že obec a vyšší územný celxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx bol ak nie prebytkový, tak aspoň vyrovnaný.
Schodok bežného rozpočtu obce a vyššieho územného celku môže vzniknúť len za dvoch zákonných podmienok:
x
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxku vyššieho územného celku alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou. Tieto výdavky nesmú byť rozpxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xx xxxx x bežnom rozpočte na strane výdavkov použité účelové prostriedky štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo účelové prostriedky ustanovené osxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
K odseku 4
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxo subjekty verejnej správy musia na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej spxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj správy poskytujú obec a vyšší územný celok prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva financxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxovaniu údajov do RIS.SAM vydalo ministerstvo financií SR informáciu zo dňa 7. apríla 2016.
K odseku 4 písm. a)
Podľa informácie Ministerstva financií SR zo 7. apríla 2016:
Ak má obec/VÚC schválený rozpočet na nasledujúxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I
I 10. január nasledujúceho rozpočtového roka I 31. január nasledujúceho rozpočtového roka I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx    x xxxxxxxx xxxxxx xx xystému RIS.SAM     I
I iba údaje schváleného rozpočtu na     I kompletný podrobný rozpis viacročného   I
I príslušný rozpočtový rok na úrovni hlavnej I rozpočtu nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx  x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx     x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx   x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx  x                      x
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx      x                      x
x xxx x xxxxxx xxxxxx            x                      x
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx           x                      x
x xxx x xxxxxx x xxxxsfery          I                      I
I 600 - bežné výdavky            I                      I
I 700 - kapitálové výdavky          I                      I
I 400 - príjmy z transakcií s finančnými   I                      I
I    aktívami a finančnými pasívami    I                      I
I 500 - prijaté úxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx  x                      x
x    xxxxxxxx xxxxxxxx          x                      x
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx  x                      x
x    xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x                      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I--------------------------------------------I
Ak obec/VÚC nemá schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxého rozpočtu bez zmien rozpočtu vykonaných v priebehu roka) predchádzajúceho rozpočtového roka.
Ak má obec/VÚC schválený rozpočet na nasledujúci xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I
I 10. január nasledujúceho rozpočtového roka I 31. január nasledujúceho rozpočtového roka I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx     x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu RIS.SAM     I
I údaje schváleného rozpočtu (t. j. prvého  I podrobný rozpis schváleného rozpočtu    I
I schváleného rozpočtu bez zmien       I predchádzajúceho rozxxxxxxxxx xxxx xx   x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx    x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx  x xozpočtovej klasifikácie.         I
I na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej  I                      I
I klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.   I                      I
I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xok napr. už v decembri a má dostatočný časový priestor vložiť kompletný rozpis rozpočtu skôr (t. j. do 10. 1.), nie je už potom potrebné samostatne poskytxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxisu rozpočtu.
Ak má obec/VÚC schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok po 31. 12. bežného roka, má povinnosť poskytnúť údaje schváleného rozxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxválenia rozpočtu - obce/VÚC vložia xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
Obec/VÚC má po vykonaní zmien rozpočtu povinnosť poskytnúť údaje o úpravách rozpočtu najneskôr do xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxzpočtového roka, do systému RIS.SAM je povinná premietnuť ju najneskôr do 5. 2. nasledujúceho rozpočtového roka.
K odseku 4 písm. c)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x. podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru príslušného rozpočtového roka, najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtúre (ak zastupiteľstvo obce do 2 000 obyvateľov rozhodne o neuplatňovaní programového rozpočtu, uvedená úprava sa takejto obce netýka).
Obec/VÚC xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvej klasifikácie, t. j. ak obec/VÚC schváli svoj rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok do 31. 12. bežného rozpočtového roka, do systému RIS.SAM poskyxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxzpočet po 31. 12. bežného rozpočtového roka, postupuje pri poskytovaní údajov z programového rozpočtu výdavkov obdobne ako pri rozpočte podľa ekonomxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x programového rozpočtu do systému RIS.SAM obce/VÚC vkladajú iba schválený rozpočet výdavkov a jeho skutočné plnenie k 31. 12. rozpočtového roka v termxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx za jeho skutočné plnenie k 31. 3., 30. 6. a 30. 9.).
K odseku 5
Ak si obec alebo vyšší územný celok nebudú plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov účtovnou jednotkou. Odpisovanie majetku obce a vyššieho územného celku upravuje zákon o účtovníctve a Opatrenie ministerstva fxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Podľa § 28 zákona o účtovníctve obec a vyššx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx územný celok sú povinné zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého vykonávajú odpisovanie majetku; uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxx xajetku,
-
očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
-
očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxívanie majetku.
Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxtka postupovať aj podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t.j. na daňové účely môže uplatniť účtovné alebo daňové oxxxxxx
x xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxitia rozpočtových prostriedkov obce a vyššieho územného celku. Všeobecne platná zásada časovosti je zadefinovaná v § 19 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z.x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s cit. alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové prostriedky xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxtu vyššieho územného celku. V prípade rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa do plnenia rozpočtov zahŕňajú len tie príjmy, výdavky a finanxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v príslušnom roku a o výdavky čerpané v príslušnom rozpočtovom roku. Dátum pripísania alebo odpísania prostriedkov na účtoch v banke je rozhodujúci prx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pri poskytnutí alebo použití rozpočtových prostriedkov v rozpočte obce a v rozpočte vyššieho územného celku je porušením finančnej disciplíny podľa x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxemného celku. Obce a vyššie územné celky hospodária so svojimi rozpočtovými prostriedkami, ktoré môžu poskytnúť a použiť len na účely, na ktoré boli v rxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxjných prostriedkov, sú verejnými prostriedkami, a tak sa na hospodárenie s nimi nevzťahuje len toto ustanovenie, ale aj zásady rozpočtového hospodárxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostriedkov. Táto všeobecne platná zásada rozpočtového hospodárenia je zakotvená aj v § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého verejné prosxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa tohto zákona.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxužitia verejných prostriedkov tak možno definovať ako povinnosť použiť verejné prostriedky:
-
na účely, na ktoré boli určené poskytovateľom týchxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxx xxxxx xxxxývajú z osobitných predpisov, napr. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prexxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
V záujme bezproblémového poskytnutia a použitix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a aby bol takto schválený. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že účel stanovený v rozpočte musí byť v súlade s osobitnými predpismi (napr. zákonox xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnej samosprávy rozpočtové prostriedky nielen sami používajú, ale ich aj poskytujú ďalej na ďalšie použitie iným subjektom verejnej správy alebo právxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrganizáciám, fyzickým osobám a pod.).
Zásada účelovosti rovnako platí na verejné prostriedky, ktoré subjekty verejnej správy poskytli na použitix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxie právnickým osobám a fyzickým osobám mimo sektora verejnej správy a ktoré ich môžu použiť len v súlade s účelom použitia. Aby bola táto dôležitá zásada xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx napr. na realizáciu konkrétnej investičnej akcie, na obstaranie konkrétneho hmotného či nehmotného majetku, na zabezpečenie konkrétneho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxný vrátiť finančné prostriedky bezodkladne späť do rozpočtu poskytovateľa, a to najneskôr do skončenia lehoty rozhodnej na ich použitie, spravidla dx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xyššieho územného celku v rozpore s ustanoveným účelom je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. a v správnom kxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xenále vo výške 0,1% zo sumy, z ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxitia rozpočtových prostriedkov nimi poskytnutých v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie s výnimkou rozpočtových prostriedkov z dotácií na úhxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxe realizujú na základe odôvodnenej žiadosti subjektu, ktorému poskytli dotáciu. Zákon a ani žiadny predpis nestanovuje obsah tejto žiadosti a ani nesxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo vyšším územným celkom v príslušnom rozpočtovom roku rozhodne.
§ 14
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
KOMENTÁR
K odseku 1
Obec a vyšší úxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxbovať čerpanie výdavkov. Na základe priebežného sledovania plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov je nevyhnutné v rozpočte xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územného celku. Tieto zmeny schvaľuje príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku. Výnimkou sú účelovo určené prostriedky poskytnuté zx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xarov, ak darca určí účel daru. Touto zákonnou výnimkou sa vylúčilo často formálne schvaľovanie xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh prostriedkoch; v týchto prípadoch išlo o poskytnutie prostriedkov účelovo určených, čo ovplyvnilo príjmovú stránku rozpočtu a následne o ich použixxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxogramového rozpočtu sa ustanovilo pre obce a vyššie územné celky oprávnenie vykonávať zmeny programov v rozpočte obce a rozpočte vyššieho územného cexxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxen rozpočtu oprávnené obecné zastupiteľstvo. Orgánom vyššieho územného celku je zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho krajxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu. Zmeny rozpočtu vrátane zmien programov rozpočtu teda schvaľuje orgán príslušný podľa cit. predpisov. Tento orgán, ktorým je zastupiteľstvo, má opxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo kraja. Starosta obce a predseda samosprávneho kraja môže tak vykonávať zmeny rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, len ak im túto právomox xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxľovať zmeny rozpočtu a ani určiť rozsah schvaľovania týchto zmien. Zastupiteľstvo musí oprávnenie pre starostu a predsedu samosprávneho kraja (schvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtva. Zastupiteľstvo môže určiť, či starosta a predseda samosprávneho kraja bude schvaľovať zmeny rozpočtu v plnom rozsahu (v praxi veľmi ojedinelé prxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxté).
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xe možné vychádzať z obsahu jednotlivých rozpočtových opatrení (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x zákona č. 583/2004 Z. z. sa môže určiť, že v kompetencii starostu a predsedu samosprávneho kraja je schvaľovať len:
-
zmeny rozpočtu vykonané rozpxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky - rozsah povolených presunov je možné zúžiť buď stanovením limitu objemu rozpočtovaných prostriexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxpetencie len na bežné výdavky s výnimkou mzdových výdavkov a pod;
-
zmeny rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákoxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxostriedkov, o ktoré sa môžu prekročiť výdavky len na základe rozpočtového opatrenia vykonaného starostom alebo predsedom samosprávneho kraja; ďalšxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxrých výdavkov toto možné nie je (obvykle výdavky na platy, na reprezentačné, kapitálové výdavky a pod.).
K odseku 2
Zmeny rozpočtu obce alebo rozpočxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
-
uvedený postup sa realizuje tak, že rozpočtovaný výxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xbce či v rozpočte vyššieho územného celku nebol zabezpečený (takto uvoľnenými finančnými prostriedkami sa uhradí nevyhnutný a neočakávaný výdavok)x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpočtu alebo v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxové opatrenie sa uplatní v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu, čím sa umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkox xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrácií,
-
toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade, že obec a vyšší územný celok sa rozhodnú v priebehu rozpočtového roka zapojiť do rozpočtu cex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxnančných operácií nerealizovať a tak dôjde k viazaniu rozpočtových operácií.
Zmeny rozpočtu sa vykonávajú rozpočtovými opatreniami a ich forma záxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
b)
v prípade starostu a predsedu samosprávneho kraja - zmeny rozpočtu budú vykonané na základe rozhodnutia starostu a predsedu samosprávneho kraxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
VZOR:
           Návrh na uznesenie zastupiteľstva k zmene rozpočtu
 
Obecné zastupiteľstvo / zastupiteľstvo samosprávneho krajx 
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxh prostriedkov v rámci 
  schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
  nasledovne:
 
I---------I--------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x  xxxxxxx  x xxxxxxxxxx  x xxxxxx  x    xxxx    x
x     x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxých  I
I     I       I        I      I príjmov/výdavkov I
I---------I--------------I---------------I-----------I-------------------I
I     I       I        I      I          I
I---------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x       x        x      x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
 
2. zmenu rozpočtu ..... vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c)zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne povolené prekročenie príxxxx x xxxxxxxx 
  
 
xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx  x   xxxx   x   xxxx   x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxenie I rozpočtovaných I navýšených I
I       I      I  príjmov   I  príjmov  I
I--------------I-----------I----------------I--------------I
I       I      I        I       I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       x      x        x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxx
 
xxxxxxxx--I--------------I--------------I-----------I----------------I------------I
I Program I  Funkčná  I Ekonomická I Slovné  I   Suma   I  Suma  I
I     I klasifxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x     x       x       x      x  xxxxxxxx  x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------I------------I
x     x       x       x      x        x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x       x       x      x        x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------I----------------I------------I
Poznámka: Vzory sú len odporúčaním, nie sú xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné prekročenie a viazanie finančných operácií. Ide o zákonom presne stanovený termín, ktorým je 31. august príslušného rozpočtového roka. Obec a vyššx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxu zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, výdavkov na lixxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe mexxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxosť pre obce a vyššie územné celky, ktorou je povinnosť vedenia operatívnej evidencie o všetkých realizovaných rozpočtových opatreniach počas rozpoxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxdôležitejších zásad rozpočtového hospodárenia je časovosť, povinnosť používať rozpočtové prostriedky obce a vyššieho územného celku v príslušnom xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xyššiemu územnému celku vytvárať peňažné fondy. Hospodárenie s peňažnými fondmi, tzv. fondové hospodárenie, je iné, nejde o čerpanie prostriedkov v pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxody určujú charakter peňažných fondov, ktoré obec a vyšší územný celok vytvára. Vždy ide o peňažné fondy, kumulujú sa finančné prostriedky a dôvod, účex xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx aj z § 7 ods. 6 zákona o obecnom zriadení obce, podľa ktorého si obce môžu na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Zákon o samospráxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnyxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxnu úpravu, ako je uvedená aj v zákone o obecnom zriadení v § 9 ods. 5 (postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodáreniax xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxaja ustanovuje osobitný zákon).
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdov môžu byť:
-
prebytok hospodárenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku za uplynulý rok,
-
prostriedky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.
Zdrojom peňažných fondov je prebytok rozpočtu obce a roxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtkom rozpočtu je tak kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a vyššieho územného celku, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxa a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmexxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnčných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania nie sú prebytkom rozpočtu, ale sú zdrojom peňažných fondov okrem nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------I---------I----------I
I Rozpočet obce     I Príjmy I Výdavky I Prebytok I
I            I    I     I rozpočtu I
I-----------------------I--------I-------xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx    x x xxx x  x xxx x   xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x  x xxx x    0 I
I-----------------------I--------I---------I----------I
I Rozpočet spolu    I 5 200 I  4 600 I   600 I
I-----------------------I--------I--------xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx   x  xxx x   xxx x    x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxkový bežný rozpočet a vyrovnaný kapitálový rozpočet. Prebytok bežného rozpočtu použila na splátku úveru (výdavková finančná operácia). Príjmy z finxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxe 600 tis. €.
Zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxzvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to suma, ktorú obec získala z pxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xzemného celku - plnenie rozpočtu v tis. eur:
I---------------------I---------I---------I----------I
I Rozpočet      I Príjmy I Výdavky I Prebytok I
I           I     x     x xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx   x xxx xxx x xxx xxx x  x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------I----------I
I Kapitálový rozpočet I 120 500 I 110 500 I  10 000 I
I---------------------I---------I---------I----------I
I Rozpočet xxxxx   x xxx xxx x xxx xxx x  xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx  x xx xxx x   xxx x  xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxx--------I---------I---------I----------I
Vyšší územný celok dosiahol prebytkový bežný rozpočet aj kapitálový rozpočet. Ďalej získal výnos z pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxiedky vo výške 10 000 tis. € a z rozpočtu hradil aj pôžičku na obstaranie majetkovej účasti (výdavková finančná operácia) v celkovej výške 500 tis. €. Výsxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxiu, zostatok týchto prostriedkov je 20 000 tis. €. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky usporiadal z prebytku rozpočtu (15 000 tis. €) a zo zostatku fxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxrvného fondu.
K odseku 2
Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. Ide o zásadný rozdiel medzi rozpočtovým a fondovým hospodárením. Finaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xelku bude o týchto zdrojoch, t.j. o použití peňažných fondov rozhodovať. Rozhodovanie je zverené výlučne zastupiteľstvám obce a vyššieho územného cexxxx xx xxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku.
K odseku 3
Prostriedky peňažných fondov používa obec a vyšší územný celok prostrxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxžnými fondmi navzájom a s výnimkou prípadov, v ktorých sa prostriedky peňažných fondov použijú na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (t.j. prebytku bežného a kapitálového rozpočtu). Celkovú výšku rezervného fondu určuje obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného cxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xyšším územným celkom sa ukladá povinnosť súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxný obraz o hospodárení obce a vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku. Záverečný účet obce je určený pre širokú verejnosť; pred schválenxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení platia rovnako. Rovnako podľa § 9 ods. 3 zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxd jeho schválením verejne prístupný najmenej na 15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia samosprávneho kraja ako aj iné osoby mohli vyjadriť. V súvislosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xko je tomu pri VZN.
Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxnej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxipomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu záverečného účtu. Z tohto dôvodu by sa mal zostaviť spôsobom zrozumitexxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podstatou záverečného účtu obce ale nie sú tabuľky, ale zrozumiteľná hodnotiaca správa o hospodárení obce.
Obec a vyšší územný celok prezentuje v zxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xríslušnom rozpočtovom roku. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu sú výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia obce a vyššieho územnéhx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov spracovaných v metodike schválenej Ministerstvom financií SR. V záverečnom účte treba uviesť všexxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxpráva a jej subjekty disponovali v príslušnom rozpočtovom roku.
K odseku 2
Obec a vyšší územný celok finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytli prostriedky svojho rozpočtu.
Všetky subjekty verejnej správy majú povinnosť usporiadať svoje finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxnčné vzťahy k štátnemu rozpočtu v podmienkach územnej samosprávy sú:
-
podiely na daniach v správe štátu (zabezpečujú sa prostredníctvom daňových xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec a vyšší územný celok),
-
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnox xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxho vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať).
Do rozpočtu obce a rozpočtu vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx
x
xxxxxxe na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce (prechod pôsobností z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí podľa zákona č. 41xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxltúry, školstva, sociálneho zabezpečenia a pod.),
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxo dotácie sa musia použiť do konca príslušného rozpočtového roka len na určený účel a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. Finančné prostriedky z dotácix xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxosti s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. vydáva na začiatku roka pre obce a vyššie územné celky pokyny na finančné zúčtovanie vzťahov štátneho rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxančných vzťahov k štátnemu rozpočtu. Použitie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku je potrexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxosprávneho kraja, ktorí podpisujú zúčtovanie dotácií. Nedodržanie určených termínov na poukázanie nevyčerpaných finančných prostriedkov vyplývxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvania premietnuté v podkladoch k zúčtovaniu môžu byť predmetom finančných kontrol a zistené nedostatky rovnako môžu podliehať sankciám podľa prísluxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xinančné vzťahy k štátnym fondom sú účelové dotácie zo štátnych fondov, napr. zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z Environmentálneho fondu a pod. Všetkx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx a vyššie územné celky.
Finančné vzťahy k rozpočtom VÚC a k rozpočtom iných obcí sú účelové dotácie poskytované napr. na plnenie spoločných úloh, na roxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xzemnej samosprávy, keďže sú súčasťou verejnej správy, platí povinnosť usporiadať si svoje finančné vzťahy navzájom, a preto všetky finančné prostrixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xozpočtovom roku. Ak obce zriadia spoločný obecný úrad alebo združenie obcí, finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie tohto úradu alebo zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxevkovým organizáciám, k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom a rovnako aj finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xriebehu rozpočtového roka sa poskytujú z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku dotácie jednak právnickým osobám, ktorých zakladateľom jx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxkým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce a vyššieho územného celku, alebo ktoré pôsobia, vykonávaxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxne záväzným nariadením na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlku. Finančné prostriedky vyplývajúce z týchto vzťahov sú súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, sú rozpočtované podľa ekonomicxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxo prostriedkov a rovnako ich použitie je súčasťou plnenia a čerpania rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku.
Zúčtovanie týchto prostriedxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxzpočtovom roku v súlade s platnými predpismi alebo zmluvami, ich zostatok sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce a prebytku rozpočtu vyššieho územxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxostriedky, ktoré nie je možné použiť v súlade s účelom a ktoré sa z tohto dôvodu v nasledujúcom rozpočtovom roku pri ich zúčtovaní vracajú poskytovateľoxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxadených obcou a vyšším územným celkom, pretože podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú aj rxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xzemný celok a rozpočtová organizácia nimi zriadená sú samostatné právne subjekty, každý z nich zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje účtovné a finaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxčnému výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy - FIN 1-12, časť príjmov a výdavkov rozpočtu vypĺňajú vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxíjmy a výdavky za účtovnú jednotku. Rozpočtová organizácia vykazuje vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxnizáciou škola, ona prostredníctvom svojho zriaďovateľa na prenesený výkon štátnej správy dostáva zo štátneho rozpočtu dotácie. Dotácia je príjmom xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxtovníctve rozpočtové organizácie - školy. Táto skutočnosť sa premietne aj do finančných výkazov o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxrávy - FIN 1-12 vykazuje prebytkový rozpočet, nakoľko dotáciu na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy použije rozpočtová organizácia - šxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie - školy vykazuje schodok rozpočtu, pretože príjemcom dotácie na prenesený výkon štátnej správy je zriaďovateľ.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné mať pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxie a vyrovnanosť rozpočtu za obec a vyšší územný celok sa tak zistí spočítaním údajov o príjmoch a výdavkoch za účtovnú jednotku - obec a vyšší územný celox x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zriaďovateľa vrátane zriadených rozpočtových organizácií, rozpočet a jeho čerpanie je vyrovnané. Ak bilancia týchto príjmov a týchto výdavkov je v pxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxlok je uložená povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve. Podľa § 19 ods. 1 písm. c) cit. zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxde ide o:
-
§ 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor a audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom,
osobitným zákonom je aj zákon č. 583/2004 Z.z., podľa ktorého pri overovaní účtxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnancovania.
Príklad:
V praxi obcí sa často stáva, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolu so záverečným účtom aj výročnú správu, ktorá je súčasťox xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrečný účet im vyplýva zo zákona č. 583/2004 Z.z.
-
povinnosť zostaviť výročnú správu im vyplýva zo zákona o účtovníctve.
Návrh záverečného účtu prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xčtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, vyhotovujú aj výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za tx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxe výročná správa, správu audítora k tejto účtovnej závierke a najmä informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke, o udalostiach osobitného významu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xýročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou účtovnej jednotky musí byť overenx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účtovníctva a štatutárny orgán účtovnej jednotky, ktorým je starosta obce a predseda samosprávneho kraja.
xx xxxlade uvedených skutočností obec a vyšší územný celok nemá povinnosť v rovnakom čase zostaviť záverečný účet a vyhotoviť výročnú správu; rovnako nie je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovuje kompetenciu zastupiteľstva schvaľovať záverečný účet, ale neustanovuje kompetenciu schvaľovať výročnú správu.
K odseku 4
V tomto odseku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx musí toto porušenie písomne nahlásiť ministerstvu financií. Ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly sú oprávnené si prexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x finančnej kontrole.
K odseku 5
V tomto odseku sa ustanovuje zákonný obsah záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.
Záverečný účet obsahuje najmä:
a)
údaje o plnení rozxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx
xx
xxxje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e)
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. zx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxteľskej činnosti,
g)
hodnotenie plnenia programov obce.
Obsahom časti záverečného účtu Údaje o plnení rozpočtu má byť predovšetkým zhodnotenix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxnými a skutočne dosiahnutými príjmami a výdavkami.
Údaje o plnení rozpočtu sa predkladajú v členení:
-
bežný rozpočet - bežné príjmy a bežné výdavxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxácie.
Skutočné výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia sa porovnávajú vo vzťahu k pôvodnému schválenému, ako aj k upravenému rozpočtu (roxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx sa vykoná rozbor plnenia príjmov, analýza úrovne a rovnomernosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je potrebné osobitne vyhodnotiť finančné operácie, realizované v hodnotenom období.
Obsahové zameranie záverečného účtu by sa malo orientovať nxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxie zmien rozpočtu vykonaných formou rozpočtových opatrení uskutočnených v priebehu roka; v záverečnom účte sa môžu uviesť všetky rozpočtové opatrenxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvej klasifikácie (ERK) s uvedením konkrétnej vecnej náplne týchto príjmov a so zdôvodnením odchýlok od skutočného plnenia rozpočtu. Objemovo významxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xríjmy a iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu.
V oblasti výdavkov sa zhodnocuje čerpanie realizovaných výdavkov podľa jednxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozornosť treba venovať rozboru počtu zamestnancov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov na mzdy a ostatné platby za vykonanú prácu.
Osobitne by sa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxkteru poskytnuté príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, obchodným spoločnostiam, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám.
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xýsledkoch a ovplyvnili ich.
Pri hodnotení výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie je potrebné okomentovať najmä tie oddiely, ktoré xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obce a pod.).
V oblasti finančných operácií by sa mali podrobne zhodnotiť finančné operácie vykonané v príslušnom rozpočtovom roku. V príjmových fixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (hlavná kategória 500 ERK).
Vo výdavkových finančných operáciách ide o výdavky z transakcií s finančnými pasívami (hlavná kategória 800 ERK). x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xko aj celkový objem splatených úverov a zaplatených úrokov z prijatých úverov a časové predpoklady celkového splatenia dlhu.
Obsahom časti záverečxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxok a záväzkov, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.
Pri hodnotení majetkovej pozície obce a vyššieho územného celku je potrebxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xajetku podľa jednotlivých položiek súvahy v nasledujúcej štruktúre:
-
dlhodobý nehmotný majetok,
-
dlhodobý hmotný majetok,
-
dlhodobý fixxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxného finančného majetku - stav na bankových účtoch,
c)
rozboru stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov, najmä pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxrečný účet má obsahovať aj zhodnotenie dodržiavania platobnej disciplíny, t.j. rešpektovanie splátkového kalendára, odklad splátok a spôsob vymáhxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxe, v ktorom má obec a vyšší územný celok majetkovú účasť a o výške majetkovej účasti k prvému a poslednému dňu účtovného obdobia.
V časti Prehľad o stave x xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxia.
Zo zhodnotenia by malo byť zrejmé, či:
-
obec a vyšší úzxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxx2004 Z.z.,
-
boli návratné zdroje financovania použité len na úhradu kapitálových výdavkov,
-
pri prijatí ďalšieho úveru celková suma dlhu obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxncovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročila v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxspevkových organizácií treba uviesť:
-
stručné zhodnotenie výsledkov ich hospodárenia, osobitne za ich hlavnú činnosť a osobitne za podnikateľsxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxodnotenie čerpania príspevku na prevádzku a príspevku na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
V rámci hodnotenia majetkovej pozície príspevxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch organizácií za príslušný rozpočtový rok osobitne za ich hlavnú činnosť a osobitne za podnikateľskú xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxkonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená. Náklady na podnikateľskú činnosť musia xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrganizácie rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka straxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xodnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.
Hospodárenie príspevkových organizácií môže skončiť ziskom alebo straxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx za podnikateľskú činnosť.
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom sa zverejňuje pre informovanie verejnosti o používaní verejných zdrojov prehľad o poskytnutých dotáciách.
xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdnikateľskú činnosť, v časti Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti sa zhodnotia jej hospodárske výsledky, okomentuje plnenie plánu jxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxčnom účte uviesť spôsob usporiadania výsledku hospodárenia za podnikateľskú činnosť.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx3/2004 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 (zákonom č. 324/2007 Z.z. - ďalej len "novela"). Touto novelou doplnením ustanovenia § 16 odsx x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxverečný účet vyššieho územného celku musí obsahovať aj Hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
Podľa jednotnej metxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu. Vykonáva sa s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov schválených programov. Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xiektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia pomenovanie príčin ich neplnenia a prijatie opatrení na odstránenie neželaného stavu. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxočtového roka a môže byť (ak sa tak obec a vyšší územný celok rozhodne) štandardnou súčasťou záverečného účtu.
Pri hodnotení plnenia programov obce a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo rozpočtovania,
-
či sa pri tvorbe programového rozpočtu podarilo dostatočne zadefinovať zámery, ciele a merateľné ukazovatele schválených proxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
-
či v prípade nenaplnenia predpokladaných zámerov, cieľov a ukazovateľov boli stanovené príčiny a či boli prijaté priebežné opatrenia na odstráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovanie, t.j. či sa napríklad zvýšila hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, či sa zabezpečil transparentný x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxnných náležitostí, ktoré definuje zákon, môže byť návrh záverečného účtu doplnený aj o tieto skutočnosti:
-
údaje o hospodárení rozpočtových orgaxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyššieho územného celku, prípadne vysporiadanie schodku rozpočtu obce a schodku rozpočtu vyššieho územného celku.
Príklad:
1.
Údaje o hospoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxmov a čerpanie rozpočtu výdavkov,
-
plnenie záväzných ukazovateľov určených zriaďovateľom.
Tak ako pri príspevkových organizáciách je vhodné zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xzemného celku:
-
obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy, zdrojmi ktorých sú najmä prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, zisk x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedú sa zdroje peňažných fondov vo vecnom i finančnom vyjadrení;
-
o použití peňažných fondov rozhoduje zastupiteľstvo - uvedie sa prehľad čerpanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx spravidla pri schvaľovaní záverečného účtu; práve z tohto dôvodu by záverečný účet mal obsahovať aj prehľad o tvorbe a čerpaní peňažných fondov.
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxho územného celku:
-
o použití prebytku rozpočtu obce a prebytku rozpočtu vyššieho územného celku, resp. schodku rozpočtu obce a schodku rozpočtu vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xchodku rozpočtu obce a schodku rozpočtu vyššieho územného celku.
K odsekom 6 a 7
V týchto odsekoch sa rieši vysporiadanie prebytku rozpočtu obce a prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 odxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a vyššieho územného celku, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx práve finančné operácie po 1. januári 2005 komplikovali územnej samospráve zisťovanie výsledku rozpočtového hospodárenia. Zákon č. 583/2004 Z.z. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxťou rozpočtu obce; prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje finxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxé a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.
Obec a vyšší územný celok po finančnom usporiadaní svojho rozpočtového hospodárenia vrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiedky svojho rozpočtu a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov zostaví bixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxade bilancie rozpočtového hospodárenia - porovnania celkových príjmov a výdavkov svojho rozpočtu obec a vyšší územný celok zistia, ako v príslušnom rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxnie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce    I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schoxxx x
x           x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx   x x xxx x  x xxx x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet I 1 800 I  2 800 I     - 1 000 I
I---------------------I--------I---------I----------xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx   x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx  x  xxxx x   xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxžného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnou operáciou sa realizoval prevod finančných prostriedkov rezervného fondu, z ktorých sa usporiadal schodok kapitálového rozpočtu a splátka istixx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxh pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 500 tis. €.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie vyššieho územného celxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xozpočet vyššieho územného I   Príjmy I   Výdavky I Prebytok/Schodok I
I celku           I       I       I   rozpočtu   I
I----------------------------I-------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx       x   xxx xxx x   xxx xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I Kapitálový rozpočet    I    6 200 I   10 200 I     - 4 000 I
I----------------------------I-------------I-------------I------------------I
I Rozpočet spxxx       x   xxx xxx x   xxx xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx     x    x xxx x      x x      x x00 I
I----------------------------I-------------I-------------I------------------I
Bežný rozpočet vyššieho územného celku bol zostavený xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu, ktorý je krytý úverom. Prevod prostriedkov úveru sa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxdlách územnej samosprávy je schodok vo výške 4 000 tis. €.
K odseku 6
Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom (napr. § 8 ods. 4 x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu (napr. § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), tak tieto nevyčerxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxtku vylučujú. Až takto upravený prebytok rozpočtu obce a prebytok rozpočtu vyššieho územného celku je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxích peňažných fondov obce a vyššieho územného celku.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx     x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x            x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet    I 3 400 I  2 800 I       600 I
I-----------------------I--------I---------I--------------xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x  x xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x x xxx x  x xxx x       xxx I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Finančné operácie   I  200 I   200 I        0 I
I-----------------------I--------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obec zostavila a dosiahla prebytkový bežný rozpočet a vyrovnaný kapitálový rozpočet. Prebytok bežného rozpočtu použila na splátku úveru (výdxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške 600 tis. €. Takto zisxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxostriedky. Nevyčerpala poskytnutú účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky; zostatok nevyčerpanej dotácie zo ŠR na kapitálové výxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xozpočtu sa tak vylúčia nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 20 tis. € poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré možno v súlade s osobitným predxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxvného fondu - minimálne 10% a 200 tis. € ako výnos z predaja cenných papierov. Zostatok sa pridelí do fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa pridelí do ostatných peňažných fondov obce.
V nasledujúcom rozpočtovom roku sa vo výške rozpočtovaných výdavkov (20 tis. €) použijú účelovo určenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo účelu.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške 600 tis. €. Takto zistený prebytok rozpočtu sa upraví v xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx poskytnutá účelová dotácia zo ŠR na bežné výdavky. Do 31.12.2006 nebolo možné účelovú dotáciu vyčerpať v plnom rozsahu; účelovú dotáciu na bežné výdavxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xasledujúceho rozpočtového roka. Zo zisteného prebytku rozpočtu sa tak vylúčia nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške zostatku, ktorý možnx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xčtu obce rozdelí do rezervného fondu (zo zákona povinne min. 10% prebytku rozpočtu), prípadne ďalších peňažných fondov obce. V nasledujúcom rozpočtoxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou a použitie prostriedkov bežným výdavkom podľa stanoveného účelu.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie vyššieho územného celku - plnenie rozpočtx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xríjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I celku           I     I     I   rozpočtu   I
I----------------------------I---------I---------I------------------I
I Bežný rozpxxxx       x xxx xxx x xxx xxx x      xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x xxx xxx x xxx xxx x     - 30 000 I
I----------------------------I---------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu       I 470 500 I 485 500 I     - 15 000 I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx     x xx xxx x   xxx x      xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I------------------I
Vyšší územný celok dosiahol prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 15 000 tis. €. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xysporiadaný zo zostatku finančných operácií. Zostatok finančných operácií po usporiadaní bude potom rozdelený do peňažných fondov.
K odseku 7
Obxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančnej operácie zaradí v rozsahu ich použitia na stanovený účel do výdavkov príslušného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku.
K odsekx x
O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zaxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xchodok rozpočtu obec a vyšší územný celok v priebehu roka financujú predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku.
Obec a vyšší územný celok majú povinnosť:
- zistený prebytok rxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xozpočtu obce a schodok rozpočtu vyššieho územného celku vysporiadať predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xbecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať záverečný účet oxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxmospráve vyšších územných celkov, podľa ktorého zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach samosprávneho kraja, najmä je mu vyhradené schvaľoxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
      xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxosprávneho kraja 
berie na vedomie:
I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu .... za rok .....
II. Správu nezávislého audítora z overenia rxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 
  xx xxx xxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx
xx  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x... bez výhrad
II. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx
   xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
   xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x
III. Tvorbu a použitie rezervného fondu. 
   1. Tvorba:
    a) počiatočný stav
    b) tvorba 
    c) konečný stav
   2. Použitie na kapitálové výdavky:
    a) .....
    b) .....
    c) .xxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
   xx xxxxxxx
    xx xxxxxxxxxx xxxx
    xx xxxxxx 
    xx xxxxxxx xxxx 
   xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
    xx xxxxx
    b) .....
    c) .....
V.  Hospodárenie príspevkových organizácií
   1. Rozdelenie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií z hlavného 
    predmetu činxxxxx
   xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxx
VZOR:
      Nxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxečnému účtu obce
 
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.  Celoročxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 
   x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xamosprávy v znení neskorších predpisov vylučujú:
   .................
   .................
   .................
III. Rozdelenie vysporiadaného prebytxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
   xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx 
   xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxce, konkrétne:
   1. Tvorba:
    a) počiatočný stav
    b) tvorba 
    c) konečný stav
   2. Použitie na kapitálové výdavky:
    a) .....
    b) .....
    c) .....
V.  Tvorbu a použitie fxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
   xx xxxxxxx
    xx xxxxxxxxxx xxxx
    xx xxxxxx 
    xx xxxxxxx xxxx
   xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
    xx xxxxx
    xx xxxxx
    xx xxx..
VI. Hospodárenie príspevkových organizácií.
VZOR:
         Návrh na uznesenie zastupiteľstva k záverečnému účtu 
 
Obecné zastupiteľstvo / zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 
  obce
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.  Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
II. Financovanie schodxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx 
   xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
   xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x
   xx xxxxxx xx xxxx xx xýške ... . (len v prípade obce)
   3. Finančnými prostriedkami z fondu rozvoja bývania vo výške ... . (len v 
    prípade obce)
   4. Úverom vo výške ... .
   5. Finančnýmx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x
 
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 
   xxxxxxxx xxxxxx
   x. Úhrada schodku vo výške ..... .
   2. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospráv sa z 
    prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažnýxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 
    xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x 
    xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxtného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom 
    rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie obce skončilo so schodkom, obec tieto 
    prostriedky uspoxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
    xx xxxxxxxxxx
    xx xxxxxxxxxx
    xx xxxxxxxxx 
   xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx rozdelí do 
    fondov takto:
    a) Do rezervného fondu sa pridelí ..... .
    b) Do fondu rozvoja bývania sa pridelí ..... .
    c) Do ..... fondu sa pridelí ..... .
IV. Tvoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poznámka: Vzory sú len odporúčaním, nie sú záväzné.
K odseku 9
V tomto odseku je uložená povinnosť pre obce a vyššie úzxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xamospráve vyšších územných celkov. Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť návrh záverečného účtu na 15 dní spôsobom v xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrejňuje aj návrh záverečného účtu samosprávneho kraja.
V súvislosti so zverejňovaním návrhu záverečného účtu treba upozorniť na novelu zákona č. 3xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxstupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce a navyše sa na obciach zavádza pripomienkové konanie k návrhu záverečného účtu tak, ako je toxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxiť pripomienku k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehotx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej foxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx x xx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxkovania záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku. Prerokovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného cxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxi.
Poznámka: Poslanci zastupiteľstva nemôžu pxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxrokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b)
celoročné hospodárxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad" alebo "celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami".
V prípade výhrad obecné zastupiteľstvo a zasxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné hospodárenie s výhradami, musia prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, avšak zákon č. 583/2004 Z.z. a ani zákon o obecnom zriadení, resp. zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. na zasadnutí komisií zastupiteľstva alebo rady) zo strany poslancov by sa malo vychádzať pri spracovaní opatrení na nápravu nedostatkov. A práve posxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxniu hlavný kontrolór, mohol by on spracovať tieto opatrenia alebo by mal byť súčinný pri spracovaní opatrení na nápravu nedostatkov, ktoré má zastupitxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxcov po uplynutí rozpočtového roka.
Poznámka: V ust. sa nerieši, čo v pxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov financovania
KOMENTÁR
K odseku 1
V tomto odseku je ustanovená povinnosť pre obce a vyššie územné celky dodržiavať určené pravidlá používania nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv a v konečnom dôsledku predísť zavedeniu osobitých inštitútov hospodárenia obce - ozdravného režimu a nútenej správy (platí len pre obec).
[Podrobxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxojov financovania, a to konkrétne:
1.
návratné zdroje financovania možno použiť len na úhradu kapitálových výdavkov;
2.
výnimočne možno návraxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxy, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Návratné zdroje financovania sa tak používajú výsostne na financovanie oxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xiacročným programovým rozpočtom obce a vyššieho územného celku, ktorý by mal byť zostavený v súlade s "Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja" a s pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
Vydávanie komunálnych obligácií upravuje zákon č. 530/1990 Zb. o dxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xpecifické postavenie komunálnych obligácií je v tom, že ich emitentom môže byť:
-
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných predajom komunáxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxlok alebo obec za ich vydanie ručí svojím nehnuteľným majetkom,
-
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom,
-
vyšší úzexxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxevziať záruku banka.
K odseku 4
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxávateľských úverov nesmú narušiť princíp vyrovnanosti bežného rozpočtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnancovania, zmluvné podmienky záväzku (t. j. akú zmluvu uzatvoria, s akými podmienkami splácania), aby mali v budúcnosti finančne zabezpečené splácxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxovedne. Mali by posúdiť všetky faktory, ktoré ovplyvnia podmienky, za ktorých návratné finančné zdroje obec a vyšší územný celok teraz získajú a v budúxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvých zdrojov, potenciálne výnosy plynúce z investície, schopnosť splácať úverové zdroje a náklady na obstaranie a reprodukciu získanej investície.
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxstície, respektíve doba jej využívania, zodpovedala dobe splatnosti návratných finančných zdrojov. Je potrebné si uvedomiť, že z ekonomického hľadxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjmi. Obec by mala zvážiť predovšetkým riziko zadlžovania s ohľadom na hrozbu zavedenia ozdravného režimu a nútenej správy.
K odseku 5
V tomto odseku je pre obce a vyššie územné celky zakotvený zákax xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku a záruka prevzatá obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.
K odseku 6
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxania, a to: konkrétne, že:
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnancovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky zísxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I
I Celková suma dlhu:     I = súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania   I
I               I istín návratných zdrojov finanxxxxxxxx xxxxxxxx x
x               x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx      x
x               x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx       x
x               x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------------------------------------------I
I Suma splátok:        I = úroky z úverov + istina úverov bez      I
I               I jednorazového splatexxx xxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx  x xxxx x xxxxxxxxxo výkazu FIN 1-12 Finančný   I
I príjmov predchádzajúceho  I výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných    I
I roka:            I operáciách z predchádzajúceho rozpočtovéxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx   x xxxx xxx                      x
x xxxx xx xxxeme bežných   I                         I
I príjmov predchádzajúceho  I                         I
I roka:            I                         I
I-----------------------------I-------------------------------------------------I
I x xxxxxxx xxxxxxx      x xxxx xxx                      x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx     x                         x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x                         x
x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx   x                         x
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx   x                         x
x xxxxxxxxxských úverov na  I                         I
I objeme skutočných bežných  I                         I
I príjmov predchádzajúceho  I                         I
I roka znížených o      I                         I
I prostriedky poskytnuté   I                         x
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  x                         x
x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx  x                         x
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx  x                         x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx   x                         x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx     x                         x
x xxxxxxnuté z Európskej   I                         I
I únie a iné prostriedky zo  I                         I
I zahraničia alebo      I                         I
I prostriedky získané na   I                         I
I základe osobitného     I                         I
I predpisu:          I                         I
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Ustanovuje sa, že do celkovex xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku. Pri investičných dodávateľských úveroch ide o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxými dodávateľskými úvermi rozumejú všetky záväzky obce alebo vyššieho územného celku z prevzatia povinnosti splácať úver dodávateľa po dodaní invesxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xri ktorom sa na základe zmluvy medzi obcou/VÚC a dodávateľom po dodaní diela začne uplatňovať jeho splácanie (splátkový kalendár) vrátane splácania úxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxý dodávateľský úver, používa ekonomickú rozpočtovú klasifikáciu:
821 - Splácanie tuzemskej istiny/821009 - Z dodávateľských úverov
651 - Splácxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xx xx xo celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítava a rovnako čo sa nezapočítava do sumy splátok návratných zdrojov financovania
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxx xoskytnutej z Audiovizuálneho fondu,
-
z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátox xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx zo ŠFRB. Preveruje hlavný kontrolór splnenie podmienok na prijatie tohto úveru?
Hlavný kontrolór preveruje splnenie podmienok prijatia návratnýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxrekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b)
suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisu.
Tieto podmienky musia byť splnené súčasne.
Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Do celkovej sumy ročných splátok návratných zdxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxvajú, t. j. započítavajú sa splátky z úveru zo ŠFRB.
Pred prijatím úveru zo ŠFRB hlavný kontrolór preverí splnenie podmienok na prijatie tohto úveru. xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xbec realizuje výstavbu domu seniorov z úveru zo ŠFRB. Započítava sa tento úver do celkovej sumy dlhu obce?
Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. sa dx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Treba striktne odlišovať úvery na rozvoj bývania od ostatných úverov, ktoré nie sú urxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xelkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa ďalej nezapočítavajú ani záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenix xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxmná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sumx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odsekom 9 a 13
Ide o ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečix xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlžovania obcí a vyšších územných celkov. Rovnako ako v ústavnom zákone č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov sa v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx suma dlhu subjektov územnej samosprávy nebude v zákonom stanovených limitoch.
I-------------------------I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxx xxxx  x                         x
x xxxx x xxxxxxxx     x                         x
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x                         x
x xxxxxxxx        x                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I
I 50 % skutočných bežných I Obec a vyšší územný celok budú povinní v takomto I
I príjmov         I prípade prijať opaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx    x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxx    x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxú hranicu        I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I od 50 % vrátane do 58 % I Starosta obce a predseda vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx   x xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx    x
x xxxxxxx         x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx        x
x xxxxxxxxxxjúceho    I zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu     I
I rozpočtového roka    I vyššieho územného celku informáciu, v ktorej   I
I             I zdôvodní celkovú sumu dlhu xxxx xxxxx xxxxxxxx  x
x             x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x
x             x xxxxxxxxx                    x
x             x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx    x
x             x xxxxxxxx xxxmného celku musí prerokovať     I
I             I informáciu starostu obce alebo predsedu vyššieho I
I             I územného celku do 15 dní odo dňa jej       I
I             I predloženia.                   I
I             I V lehote dx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx     x
x             x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx     x
x             x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx    x
x             x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xlebo predseda vyššieho  I
I             I územného celku túto skutočnosť písomne oznámiť  I
I             I ministerstvu financií.              I
I-------------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xx xx x  x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx  x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxxxx xxxa vykonať také zmeny xxxxxxxxx  x
x xxxxxxx         x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx    x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx  x
x xxxxxxtového roka    I prebytkový rozpočet, pričom schodok rozpočtu   I
I             I obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže I
I             I vzniknúť len z dôvodu použitia          I
I             I xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx  x
x             x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx   x
x             x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx       x
x             x xxxxxxxpaných v minulých rokoch,         I
I             I prostriedkov peňažných fondov obce alebo     I
I             I prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného I
I             I celku.                      I
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
I bežných príjmov     I predchádzajúcich opatrení povinní postupovať   I
I predchádzajúceho    I podľa čl. 6 ods. 3 a 4 ústavného zákona č.    I
I rozpočtového roka    I xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x   x
x             x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx    x
x             x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx      x
x             x xxxxxxxxxxxo financií, a to vo výške 5 % z    I
I             I rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 %    I
I             I skutočných bežných príjmov predchádzajúceho   I
I             I rozpočtového roka.                I
I             I Poxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx  x
x             x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x
x             x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx I
I             I predchádzajúceho rozpočtového roka; do celkovej I
I             I sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z    I
I             I prijatia návratných zdrojov financovania podxx x x
x             x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x             x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx     x
x             x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx   x
x             I rozpočtového roka zvýši, pokuta za prekročenie  I
I             I dlhu sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného I
I             I zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu sa     I
I             I neuklxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx x x x xxxxvného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2015 je určené, že ak celková suma dlxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmox xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, ak nebola vo voľbách ako nový starosta, noxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku a v prípadoch, ktoré bližšie vymedzuje čl. 5 ods. 11 a 12 a čxx xx xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx hlavnému kontrolórovi obce a vyššieho územného celku:
-
preveriť dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania a to pred ich pxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxsob, ako má hlavný kontrolór vykonať preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - hlavní kontrolóri volia rôzne formy od spracxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xreveriť dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) obecné zastupiteľstvo rozhoduxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxie návratných zdrojov financovania pred schválením v obecnom zastupiteľstve, t.j. podmienka preverenia podmienok zo strany hlavného kontrolóra by xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnením podmienok. Ak hlavný kontrolór pozná podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím a má tak relevantné informácie k vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxraz častejšie vyskytujú) vznikajú, keď hlavný kontrolór nemá k dispozícii úplné a presné informácie o podmienkach prijatia návratných zdrojov finanxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovania známe, pretože sú obsahom úverovej zmluvy, ktorá sa podpisuje štatutárnym orgánom často až po schválení prijatia návratných zdrojov financovxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtrolór obce a hlavný kontrolór vyššieho územného celku. Je ustanovená povinnosť sledovať stav a vývoj dlhu obce alebo vyššieho územného celku počas roxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sú povinní bezodkladne oznámiť ministerstvu financií dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12. Táto nová povinnosť pre hlavného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch, t.j. pri uzatváraní koncesných zmlúv. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo môže byť spojené s peňažným plnxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxv z nej, ako aj výška podmienky prípadného peňažného plnenia.
Poznámka: Dexxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Podľa § 34a ods. 1 cit. opatrenia na účely účtovania obstarania majetku verejným obstarávateľom sa rozumie:
a)
koxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxa uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a koncesionárom na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu (zákon č. 25/200x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxncesionárovi udeľuje právo používať koncesný majetok na poskytovanie verejných služieb,
c)
koncesionárom subjekt, ktorý používa koncesný majexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxužívaný na poskytovanie verejných služieb na základe koncesnej zmluvy,
e)
koncesiou na služby nadobudnutie práva na využívanie poskytovaných slxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Základným kritériom územnej samosprávy pri rozhodovaní o uzatváraní koncesných zmlúv by mala byť efektívnosť a účinnosť koncesií, napr. zákazka nx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžby.
Výhodou uzatvárania koncesných zmlúv je, že jej prostredníctvom môže územná samospráva realizovať investície aj bez zvýšenia svojho dlhu. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť, že do dlhu vstupujú splátky za prevádzku investície a tak investícia síce nezvyšuje súčasný dlh územnej samosprávy, avšak zvyšujú sa výdavky samospxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
Pre obexx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržiavať zákonom stanovené prxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obstarávania zákazky na stavebné práce,
-
predložiť návrh koncesnej zmluvy pred jej uzavretím.
Ide o regulačné podmienky zo strany ministerstvx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxesnej zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje v zákone stanovenú sumu.
K odseku 4
Ak ide o obec a ňou zriadené a založené právnicxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to rozdielne podľa počtu obyvateľov u obcí.
K odseku 5
Ministerstvo financií posúdi predložený návrh koncesnej zmluvy a vydá k nemu stanovisko z hxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xňa doručenia návrhu koncesnej zmluvy. V odôvodnených prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní.
K odseku 6
V tomto odseku je uvedené, že stanovisxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxlok a nimi zriadené a založené právnické osoby môžu uzatvoriť túto zmluvu, len ak splnia pravidlá, ktoré platia pre prijatie návratných zdrojov financxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, súhrn hodnôt plnenia za stavebné práce z už uzavretých koncesných zmlúv s finančnými dôsledkami na roxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 60% skutočných bežných príjmov xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx  x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx  x
x xx xxxxxxxx xxxxx          x predchádzajúceho rozpočtového roka  I
I +                  I                   I
I súhrn hodnôt plnenia za stavebné   I                   I
I práce z už uzavretých koncesných   I                   I
I zmlúv                I                   I
I +                  I                   I
I celková suma dlhu oxxx xxxxx     x                   x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx       x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxažného plnenia z   I < 25% skutočných bežných príjmov  I
I koncesných zmlúv           I predchádzajúceho rozpočtového roka  I
I +                  I                   I
I suma ročných splátok návratnýxx   x                   x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x                   x
x xxxxxxx               x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K odseku 7
V tomto odseku je uvedené, že stanovisko ministerstva financií môže byť, že realizácia koncesnej zmluvy nemá dôsledky na vykazovanie dlhx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxo peňažného plnenia z tejto zmluvy, sumy ročného peňažného plnenia z už uzatvorených koncesných zmlúv z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územnéxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rozpočtového roka.
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I suma ročného peňažného plnenia z   I &xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx  x
x xxxxxxxxxx xxxxx           x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx  x
x x                  x                   x
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx   x                   x
x xxxxxxx xxxxncovania vrátane úhrady I                   I
I výnosov               I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
K odseku 8
Obec, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxia a vykazovania dlhu verejnej správy.
K odsekom 9 a 10
Obsahom týchto odsekov je uloženie povinností pre hlavného kontrolóra obce a hlavného kontroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxx x x xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxienok, t.j. nedodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a 4 a porušenie podmienok podľa odsekov 6 a 7.
K odseku 11
V tomto odseku je uvedené, že ustanovenia oxxxxxx xx xx xx xx x x xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
K odseku 1
Obec a vyšší územný celok majú oprávnenie rozhodnúť, ktoré ich subjekty bez právnej subjektivity budú hospodáriť len so zvereným preddavxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx územné celky ukladá povinnosť zúčtovať tieto preddavky s rozpočtom najneskôr do konca rozpočtového roka.
K odseku 2
V odseku sú upravené podmienky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xyť podmienené vždy ekonomickými záujmami. Základným a principiálnym záujmom je dosahovanie zisku z podnikateľskej činnosti.
xxx xxxxxxxxxxe podnikateľskej činnosti platia nasledovné zásady:
-
príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú,
-
príjmy a výdavky sa sledujú sa xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nákladmi a výnosmi po zdanení sú doplnkovým zdrojom financovania obce a vyššieho územného celku.
Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.
K odsexx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxená zásada, že združené prostriedky vedie obec a vyšší územný celok na samostatnom účte.
Obec a vyšší územný celok pri združovaní prostriedkov a pri uxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxí. Občiansky zákonník umožňuje združenie niekoľkých osôb, aby sa dosiahol dojednaný účel. Takto vzniknuté združenie nemá spôsobilosť na práva a povxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ktorého účastníkmi sú dve alebo niekoľko osôb. Podľa zmluvy o združení účastníci združenia môžu byť povinní poskytnúť na účely združenia nielen finaxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinný poskytnúť na účely zmluvy v dobe určenej v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Pokiaľ nie je poverený niektorý účastník sprxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxného majetku dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi ostatným účastníkom zmluvy o združení. Poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxzdaním poverenému účastníkovi. Veci jednotlivo určené sú v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov.
Majetok získaný pri výkone spoločnej činnostx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxuva o združení (ďalej len "zmluva") by mala obsahovať najmä:
1. Vymedzenie účastníkov združenia
2. Účel združenia
3. Predmet združenia
4. Majetkové hoxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
  xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxok) sú 
  v spoluvlastníctve všetkých účastníkov v pomere k ich výške. 
  V zmluve sa musí dohodnúť podiel na majetku získanom spoločnou 
  činnosťou zodpovedaxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 
  xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 
  xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na vrátenie hodnôt a 
  vysporiadanie majetku získaného výkonom spoločnej činnosti 
  združenia podľa spôsobu určeného v zmluve, inak rovnakým dielom. 
7. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
  xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Ak má podľa zmluvy 
  rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému účastníkovi jeden hlas a 
  veľkosť podielu nerozhoduje.
7. Práva a povinnosti účastníkov zxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 
  xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxa a zánik členstva v združení
K odseku 4
V tomto odseku sa ustanovuje, že obce a vyššie územné celky uskutočňujú zmluvné platby len zo zdrojov, ktoré sú xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zákonníka. Po rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel združenia a vyporiadajú si medzi sebou majetok získxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxdnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov združenia. Z vážnych dôvodov však môže zo združenia vystúpiť kedykoľvek, a to aj keď bola dohodnutá výpovedná lxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xnak. Účastník, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa vystúpenia alebo vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxlúčenia sa mu vyplatí v peniazoch.
§ 19
Ozdravný režim a nútená správa obce
KOMENTÁR
V tomto paragrafe sa ustanovujú dva samostatné inštitúty hospodárenia obce a vyššieho územného celku, a to inštitút ozdravného režimu a inštitút nútxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xrobiť.
Obec je povinná zaviesť ozdravný režim:
-
ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahla 15% skutočných bežných príjmov obcx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa byť splnené súčasne.
Na zavedenie ozdravného režimu sa do celkovej výšky záväzkov obce po lehote splatnosti 60 dní nezapočítavajú záväzky z realizxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume zmluvne doxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
K odsekom 3 až 9
V týchto odsekoch sú upravené povinnosti starostu, obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra počas ozdravného režimu. Tiež xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxočnosti oprávňujúce obec k zavedeniu ozdravného režimu:
-
vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu,
-
predložiť ho na prerokovanie obexxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxť prijaté uznesenie.
Návrh na zavedenie ozdravného režimu obsahuje:
-
návrh ozdravného rozpočtu, bez členenia na bežný a kapitálový rozpočet,
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxlatnosti presiahne 15% skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ktoré obec ako uznaný záväzok neuhradila do 60 dní odo dňx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxívať svoje finančné prostriedky len v súlade so schváleným ozdravným rozpočtom. Starosta je povinný pravidelne mesačne predkladať na rokovanie obecxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi ani ostatným zamestnancom obce vyplatená odmena.
Hlavný kontrolór schvaľuje vopred každé použitie finančxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnenia ozdravného rozpočtu,
-
písomné stanovisko k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xavedení ozdravného režimu je obec povinná do troch dní od prijatia uznesenia o zavedení ozdravného režimu obecným zastupiteľstvom predložiť ministexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Predpokladá sa, že zavedenie ozdravného režimu by mohlo v obci trvať 90 dní a že obec v tomto časovom úseku zlepšx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxh dní je obec povinná oznámiť ministerstvu financií výsledky plnenia ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch záväzkov, ministerstvo financií môže na základe žiadosti obce dať súhlas na predĺženie hospodárenia v ozdravnom režime s určením jeho lehoty neprexxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxvenom rozsahu. Ak pominuli zákonom stanovené skutočnosti, pre ktoré obec musela zaviesť ozdravný režim, obec môže skončiť ozdravný režim aj pred uplyxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxavené" a je predpoklad, že v blízkej budúcnosti nevzniknú dôvody na jeho zavedenie.
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxenie.
K odseku 9
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstva financií SR rozhodnúť o zavedení nútenej správy bez predchádzajúceho uplatnenia ozdravného režimu, a to ak:
-
nastali skutočnosti podľa § 19 oxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxkona č. 583/2004 Z.z., a to podľa zistení Ministerstva financií SR, alebo na základe oznámenia starostu, hlavného kontrolóra, audítora, veriteľa obcx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Skutočnosťami podľa § 19 oxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxeho rozpočtového roka a
-
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x1
V tomto odseku je ustanovená povinnosť pre starostu a hlavného kontrolóra, že ak po skončení hospodárenia v ozdravnom režime stále trvajú skutočnoxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xzdravnom režime. Toto oznámenie sú povinní vopred prerokovať v obecnom zastupiteľstve.
K odseku 12
V tomto odseku je upravená povinnosx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých v oznámení starostu obce alebo hlavného kontrolóra. Rovnako preverí, či nastali alebo či pretrvávajú skutočnosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/20xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxtenej správy o finančné údaje, účtovné a finančné výkazy, rozpočet a pod., ktoré budú oprávňovať ministerstvo posúdiť skutočnosti pre zavedenie nútexxx xxxxxxx
Ministerstvo financií SR alebo ním poverená správa fxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx postupuje primerane podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxto účely. Ak obec zaviedla ozdravný režim, orgán finančnej kontroly súčasne preverí dodržiavanie povinností obce vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Zxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vyplývajú zo zákona č. 583/2004 Z.z.
Preverenie zo strany Ministerstva fixxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podľa § 19 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy obce; postupuje pritom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom kxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xúteného správcu a postavenie núteného správcu, jeho práva a povinnosti. Núteného správcu vymenúva a odvoláva Ministerstvo financií SR, ktoré uzatváxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxčí ministerstvo financií a oznámi ju obci. Náklady spojené s výkonom nútenej správy vrátane odmeny núteného správcu uhrádza obec, nad ktorou sa zaviedxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxcovnou cestou a obdobné výdavky, ktoré obec uhrádza svojim zamestnancom podľa osobitných zákonov, náklady súvisiace s vytvorením pracovných priestxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxonom č. 283/2002 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm môže byť fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie a odbornú prax v oblasti financií najmenej päť rokov, nie je starostom, členom inéhx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxkonníka), nad ktorou sa zavádza nútená správa.
K odsekom 19 a 20
V týchto odsekoch sú upravené práva a povinnosti núteného správcu. Px xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x iných dokladov potrebných na účely zistenia stavu hospodárenia obce. Na základe zistených skutočností je nútený správca oprávnený požadovať od orgáxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxnú správu obce vykonávať nestranne s odbornou starostlivosťou,
-
zúčastňovať sa rokovaní na ministerstve financií za účelom informovania o priebxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, hospodárenia a majetku obce,
-
predložiť návrh na zrušenie nútenej správy, ak zistí, že pominuli dôvody na jej trvanie.
Nútený správca je oprávnxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xospodárení a majetku obce,
-
vyjadrovať sa ku všetkým správam predkladaným na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa týkajú rozpočtu obce, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxžiadaviek Ministerstva financií SR. Po ukončení nútenej správy protokolárne vráti obci všetky dokumenty, doklady, písomnosti a iné veci, ktoré mu boxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx x xx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxinnosti starostu, obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxtenej správy v obci (ďalej len "konanie"): deň ukončenia preverenia skutočností Ministerstvom financií SR alebo doručením správy o preverení skutočxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxkom konania je obec. Termín rozhodnutia vo veci je do 60 dní odo dňa začatia konania; ak ministerstvo financií nezavedie nútenú správu, oznámi to v tejto xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxesu jeho trvalého pobytu a číslo preukazu totožnosti.
-
odvolanie proti tomuto rozhodnutiu o zavedení nútenej správy (ďalej len "rozhodnutie") nexx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xomisie,
-
podaný rozklad nemá odkladný účinok,
-
doručuje sa aj miestne príslušnému daňovému úradu.
Obmedzenia počas nútenej správy v obci:
-
Starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi a ani ostatným zamestnancom obxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx neskorších predpisov, ust. § 18c zákona o obecnom zriadení a ust. § 20 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xavedení nútenej správy zriadiť v banke osobitný účet nútenej správy a previesť na tento účet všetky zostatky peňažných prostriedkov vedených na doterxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxetky príjmy obce plynú na osobitný účet nútenej správy okrem príjmov, ktoré je obec povinná viesť na samostatných účtoch podľa osobitného zákona.
-
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
-
Peňažné proxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxy obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia návratných zdrojov financovania s výnimkou prijatia návratného zdroja financovxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x zákona č. 583/2004 Z.z. sa v takom prípade nepoužijú.
Povinnosti obce počas nútenej správy:
-
Obec je povinná do siedmich dní od doručenia rozhodxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxámiť všetkým bankám, ktoré vedú účty obce a všetkým svojim veriteľom, že je v nútenej správe.
-
Orgány obce sú povinné na vyžiadanie núteného správcu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxodnutia zostaviť a schváliť krízový rozpočet na obdobie od zavedenia nútenej správy až do konca rozpočtového roka, v ktorom sa zavádza nútená správa.
x
xxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K odsekom 22 až 27
V týchto odsekoch sú upravené podmienky zavedenia krízového rozpočtu, realizovanie zmien krízového rxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxrom sa zavádza nútená správa:
-
zostavuje sa do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
-
schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo,
-
nečlení sa na bežxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxrmonogramom splácania týchto záväzkov,
-
rozpočtujú sa v ňom len nevyhnutné bežné výdavky podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z.z.
-
kxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxplýva zo zmlúv uzavretých pred zavedením nútenej správy,
-
v krízovom rozpočte sa nesmú rozpočtovať výdavky na dotácie.
Ak sa nútená správa neskončí v príslušnom rozpočtovom roku, obec je poxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxízového rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok obec postupuje rovnako ako pri zostavovaní a schvaľovaní krízového rozpočtu po zavedení nútenej spráxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm miestnych daní alebo zvýšením sadzieb už zavedených miestnych daní podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
Počas nútenej správy obec nesmie vstupovať do novxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxmnom súhlase núteného správcu poskytnutého subjektom verejnej správy, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov pre ktoré bol zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x sa v takom prípade nepoužijú.
Poznámka: V súlade s § 17 ods. 2 obec a vyšxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxjať návratné zdroje financovania, len ak:
a)
celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predcxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxch príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Ak obec neschváli krízový rozpočet v zákonom stanovených lehotách, krízový rozpočet zostavuje núxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx 1 zákona č. 583/2004 Z.z. v spojitosti so zákonom o obecnom zriadení, a to rozpočtovými opatreniami uvedenými v § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
Ak kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x. 583/2004 Z.z.
Ministerstvo financií môže rozhodnúť o zrušení nútenej správy na základe:
-
návrhu núteného správcu,
-
žiadosti obce,
-
alxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
Ministerstvo financií rozhodne o zrušení nútenej správy najneskôr do 60 dní odo dňa začatia konania, obci a nútenému správcovi to xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxenia. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Rozhodnutie o zrušení nútenej správy sa doručí aj miestne príslušnému daňovému úradux
x xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxho mesta Bratislava a mesta Košice, ktoré sú právnickými osobami podľa osobitného zákona; pričom pôsobnosť ministerstva financií vo vzťahu k týmto mexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxuty]
KOMENTÁR
Ministerstvo financií má oprávnenie uložiť sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xoriadok) v znení neskorších predpisov], a to v lehotách podľa osobitného predpisu (podľa § 31 ods. 14 zákona č. 523/2004 Z.z. a ide o lehotu do piatich roxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
K odsekom 1, 3, 4 a 5
Tieto odseky upravujú, že:
-
rozpočet obce a rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x viacročný rozpočet vyššieho územného celku sa zostaví po prvýkrát v roku 2006 na tri nasledujúce rozpočtové roky od roku 2007 až do roku 2009;
-
záverxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xákona č. 583/2004 Z.z.;
-
ozdravný režim a nútená správa zavedená podľa doterajších predpisov sa skončí dňom nadobudnutia účinnosti zákona č. 583/xxxx xxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxledujúci rozpočtový rok sa zostavuje v súlade s rozpočtovou klasifikáciou platnou na nasledujúci rozpočtový rok. Tento postup vyplýva zo skutočnostxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsifikácia (podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s fxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxbjektmi verejnej správy.
§ 21a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006
KOMENTÁR
Ide o prechodné ustanovenie k úpravám účixxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. účinných od 1. januára 2006.
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xoterajších predpisov zosúladila v termíne do 31. januára 2006 s novou právnou úpravou v súlade s § 19 ods. 22 zákona č. 583/2004 Z.z.
§ 21b
Prechodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxené, že § 4 ods. 5, § 9 ods. 1, § 12 ods. 1 a 2, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vo vzťahu k programom obce a programom vyššieho územnéxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xoky 2009 až 2011 už zostavia rozpočet v programovej štruktúre, pričom v programoch budú premietnuté aj zámery a ciele, ktoré chcú dosiahnuť.
§ 21c
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 2010 ustanovenia § 10 ods. 7, § 10 ods. 9, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.; tieto doplnené ustanovenia sa už neplatili pre zostavenix xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo prebytkový rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku;
-
zostaviť bežný rozpočet a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový;
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu ku koncu rozpočtového roka s dodržaním obmedzenia, že schodok bežného rozpočtu môže vzniknúť len z dôvodu použitia prostriedkov xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch;
-
vykonávať zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým je viazanie rozpočtovaných výdavkov, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xezervného fondu alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxa 2014.
K odseku 1
Ustanovuje sa postupnosť zapájania obcí a vyšších územných celkov do RIS.SAM a osobitne sa vymedzuje poskytovanie údajov programxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxému RIS.SAM je stanovený najneskôr do 20. februára 2014 v prípade, ak obec/VÚC schváli svoj programový rozpočet do 31. januára 2014. Ak obec/VÚC schválx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcie rozpočtovej klasifikácie, teda platí 20-dňová lehota od jeho schválenia na vloženie údajov do systému RIS.SAM.
K odseku 2
Upravuje sa prechodnxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx
Komentár Čl. II a III
V týchto článkoch sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. a zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xstanoveniami xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xx
Zákon č. 583/2004 Z.z. nxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnosť dňom vyhlásenia, t.j. 23. septembra 2004.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR