Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (1)

583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentár
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xeverková
Zmenený a doplnený:
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Tento zákon upravuje rozpočtové hospodárenie obcí a vyšších územných celkov. V úvodných ustxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a to:
-
finančným vzťahom medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami vyšších územných celkov, finančným vzťahom mexxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx právnickým osobám a fyzickým osobám (prvá časť zákona, § 3 a § 4 druhej časti zákona);
-
rozpočtom územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx x xx xxxxxx xxxxx zákona);
-
peňažným xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx;
-
pravidlám rozpočtového hospodárenia a osobitostiam hospodárenia obcí a vyšších územných celkov ( § 11 až § 13 tretej časti zákona a § 17 až § 19 štvxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxami podľa osobitných predpisov, ktorými sú:
-
zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v z. n. p.,
-
zákon č. 401/19xx xxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxavy sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom alebo štatútom samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými finančnýxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmamxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtným a zvereným majetkom a s vlastnými, ako aj cudzími finančnými zdrojmi, a to za podmienok ustanovených zákonom alebo štatútom. Z uvedeného teda jednxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxávnenie pri určovaní príjmov a výdavkov ich rozpočtu prihliadať na podmienky vymedzené v ich štatútoch (upravených v súlade s cit. zákonmi).
K odseku x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxa verejnej správy. Sektor verejnej správy tvoria subjekty verejnej správy, ktorými sú právnické osoby verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxrejnej správy - ide o právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu ( § xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a to:
1.
v ústrednej správe,
2.
v územnej samospráve,
3.
vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.
V ústrednej spráxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej repxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v územnej samospráve.
Vo fondoch sociálnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxými prostriedkami, ktorých definícia je uvedená v dvoch základných právnych normách, a to v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v z. n. p. V § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. sú definované verejné prostriedky ako finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v § 2 ods. 2 písm. b) pri definícii verejných prostriedkov odkazuje na § 2 písm. a) zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že všetky finančné prostriedky, s ktorými nakladajú a hospoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxjú dva zákony:
1.
zákon č. 523/2004 Z.z. ako základný finančný zákon verejnej správy,
2.
zákon č. 583/2004 xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy vzťahujú ustanovenia tohto zákona v plnom rozsahu, ak osobitný zákon neustanovuje inak (osobitným zákonom v tomto prípade je zákon č. 583/2004 Z.z.xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy, sú tak povinné pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami postupovať podľa zákona č. 523/2004 Z.z. s odchýlkami uvedenými v zákone č. 5xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xtorá by riešila hospodárenie s verejnými prostriedkami rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených územnou samosprávou. Z uvedeného vyplxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektov neplatia ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z.
Pre subjekty územnej samosprávy, t.j. obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxcí a vyšších územných celkov sa v plnom rozsahu vzťahujú nielen ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z., ale aj zákona č. 523/2004 Z.z. (s odchýlkami uvedexxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. nevzťahujú, tieto organizácie pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami postupujú len podľa zákona č. 523/2004 Z.z.
§ 2
Vymedxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe obcí a vyšších územných celkov; ide o vymedzenie pojmov práve na účely cit. zákona.
Pod návratnými zdrojmi financovania sa rozumejú prostriedky roxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxi najčastejšie využívanými návratnými zdrojmi financovania obcí a vyšších územných celkov sú úver a pôžička. Zákon č. 583/2004 Z.z. a ani zákon č. 523xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Všeobecná právna úprava poskytovania úverov je riešená v ustanoveniach § 497 a nasl. Obchodného zákonníka; veriteľ sa zmluvou o úvere zaväzuje, že na pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxť úroky. Poskytovanie úverov je predmetom činnosti bánk; úverom podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v z. n. p. je dočasné poskytnutie peňažných proxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon týchto činností bankové povolenie. Túto činnosť môžu vykonxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemôže nikto poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu podnikania alebo predmetu inej svojej činnosti, z návratných peňažných prostriedkov získanxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxe rozvoja bývania v z. n. p. Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania sa uskutočňuje financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovanx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo k nehnuteľnému majetku vyššieho územného celku, ktorý je fxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v z. n. p. a ktorý poskytujú banky na nadobudnutie tuzemských nehnuteľností, výstavbu, zmenu dokončených staviex x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxek je riešená v ustanoveniach § 657 až § 658 Občianskeho zákonníka v z. n. p. Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xd dohody zmluvných strán.
Vo veci návratných finančných výpomocí sa na obce a vyššie územné celky vzťahuje § 19 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxtným zdrojom financovania patria aj prostriedky rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku získané zo zmeniek a z komunálnych obligácií vyxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxcia. Vo všeobecnosti možno k zmenkám a komunálnym obligáciám uviesť, že ide o cenné papiere.
Zmenka je individuálne emitovaný, obchodovateľný a prexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx0 Sb. zákon zmenkový a šekový, ktorý je lex specialis, teda má prednosť pred všeobecnou úpravou; všeobecná právna úprava zmeniek je v Občianskom zákonxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxväzky zmenkou, ktorú obdržal od svojho dlžníka. Zmenku možno odpredať pred jej splatnosťou banke.
Komunálna obligácia vydaná obcou alebo vyšším úzxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx0/1990 Zb. o dlhopisoch v z. n. p. Podľa § 1 ods. 1 tohto zákona je dlhopis cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej suxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxhopisy označené ako komunálne obligácie môže vydávať:
-
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných predajom komunálnych obligácií poskytnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxnie ručí svojím nehnuteľným majetkom,
-
obec, ktorá za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom,
-
vyšší územný celok, ktorý za vydanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xa účely zákona prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, schodkom rozpočtu je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxt bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.
Výsledok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu. Prebytok rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku vzniká, ak pri vzájomnxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xk pri vzájomnej bilancii príjmov a výdavkov sú dosiahnuté príjmy nižšie ako dosiahnuté výdavky.
Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx/2004 Z.z. zadefinoval spôsob zisťovania prebytku/schodku rozpočtu, z príjmov a výdavkov rozpočtu vylúčil finančné operácie. Finančné operácie sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxcovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xinančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky sxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiu svojho rozpočtového hospodárenia, bilanciu svojich príjmov a výdavkov vrátane príjmov a výdavkov svojich rozpočtových organizácií. Na základe bxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxočtovom roku hospodárili, zistia výsledok rozpočtového hospodárenia, t.j. prebytok alebo schodok.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie obce - plnxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx    x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet   I 18 500 I 17 000 I      1 500 I
I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Rozpočet spolu   I 22 300 I 21 800 I       500 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
Bilancia bežných príjmov a bexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xchodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx    x xríjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet   I 3 500 I  3 00x x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu   I 5 300 I  5 800 I      - 500 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I xxxxxxxx xxxxxxxx  x  xxxx x   xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxvkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxých operácií; príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod finančných prostriedkov rezervného fondu, z ktorých sa usporiadal schodok kapitáxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je schodok rozpočtu vo výške 500 tis. €.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie vyššieho územného celku - plnenie rozpxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxytok/Schodok I
I celku           I     I     I   rozpočtu   I
I----------------------------I---------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet       I 250 000 I 250 000 x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x xx xxx x xx xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I---------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu       I 265 000 I 269 000 I     - 4 000 I
I----------------------------I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx     x  x xxx x    x x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bežný rozpočet vyššieho územného celku bol zostavený ako vyrovnaný a vyrovnanosť rozpočtu sa podarilo dosiahnuť. Bilancia kapitálových príjmov a kaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. je schodok rozpočtu vo výške 4 000 tis. €.
x x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z., ktorý je osobitným právnym predpisom pre finančné hospodárenie obcí a vyšších územných celkov, bol zavedený nový systém financovania obcí a vyšxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxezpečiť finančnú autonómiu územných samospráv a zvýšiť ich zodpovednosť za veci verejné.
Obce a vyššie územné celky boli pôvodne financované priamx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxinálnych kompetencií daňovými príjmami, o ktorých použití rozhodujú samosprávy celkom samostatne. Cieľom fiškálnej decentralizácie tak bolo posixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x prenesené.
1.
Originálne kompetencie:
1.1.
originálne kompetencie obcí - samosprávna pôsobnosť obcí, najmä:
-
územnoplánovacia činnosť xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoja bývania, vytváranie vhodných podmienok na bývanie v obci,
-
regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu,
-
tvorba a ochrana životného pxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxerňovanie ekonomickej a podnikateľskej činnosti v obci,
-
plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa a vytváranie podmienok na zásobovanie obce pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
-
zabezpečovanie verejnoprospešných služixxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxi zo žúmp,
-
zabezpečovanie miestnej verejnej dopravy,
-
rozvoj výchovy a vzdelávania, riadenie škôl a školských zariadení,
-
tvorba, prezexxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosť,
-
rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,
-
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti,
-
plnenie úloh na úseku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxných celkov, najmä:
-
územnoplánovacia činnosť týkajúca sa územia samosprávneho kraja, obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podnikateľská činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,
-
tvorba a ochrana životného xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,
-
riadenie zdravotníctva a zdravotníckych zariadxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxt, ochrana pamiatkového fondu,
-
rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,
-
starostlivosť o regionálne cesty (cesty II. x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxancovanie prenesených kompetencií:
2.1.
prenesené kompetencie štátnej správy na obec, najmä:
-
činnosť matrík,
-
výkon stavebného poriadxxx
x
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx,
-
v zdravotníctve,
-
v divadelnej činnosti, múzeá, galérie a knižnice,
-
v cestovnom ruchu a v regionálnom rozvoji,
-
na úseku sociálnej pxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxtu a prostredníctvom vlastných daňových príjmov, ktorými sú miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xinancovaný dotáciami na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnox xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxov, kompetencie na prenesený výkon štátnej správy, ktorý obce a vyššie územné celky vykonávajú, sa naďalej financujú dotáciami zo štátneho rozpočtu pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov; pod finančnými vzťahmi treba rozumieť finančné prostriedky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxčňuje prevodom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obcí a vyšších územných celkov.
K odseku 1 písm. a)
K najvýznamnejším (z hľxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxdiely na daniach v správe štátu.
Finančné vzťahy - podiely na daniach v správe štátu ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 564/2004 Z.z. o rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len "daň") v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je príjmom rozpočtov obcí, a to xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx
Štát ručí za výber dane a jej poukázanie obciam a vyšším územným celkom a rozhoduje aj o spôsobe jej prideľovania medzi jednotlivé obce a vyššie územné xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kritériá, na základe ktorých sa rozdeľuje výnos tejto dane medzi jednotlivé obce [(počet obyvateľov, počet obyvateľov upravený veľkostným koeficiexxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi vek šesťdesiatdva rokov)] a medzi vyššie územné celky [(počet obyvateľov, počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxach s nižšou koncentráciou obyvateľstva), dĺžka ciest II. a III. triedy, rozloha vyššieho územného celku)]. Prepočty výnosu dane pre jednotlivé obce x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxos dane do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov, a to takto:
a)
23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxbytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx príslušným koeficientom;
d)
5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
15% podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
9% podľa obrátenej hustotx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
9% podľa rozlxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxobnosti a poukazujú ich na ich účet. Samotný výpočet podielu výnosu dane realizujú na základe východiskových štatistických údajov, ktoré Štatistickx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxnosť dodržiavať súčinnosť pri poskytovaní potrebných štatistických údajov. Podiel na výnose dane sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom najnesxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxzdeľovaní a poukazovaní výnosu dane vyrovnajú daňové úrady s obcami a vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Výnosx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxce a vyššie územné celky.
K odseku 1 písm. b)
Obec a vyšší územný celok plnia nielen úlohy vyplývajúce z ich samosprávnych funkcií, ale aj niektoré úloxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu. Tieto dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy získavajú obce a vyššie územné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxnkrétny prenesený výkon štátnej správy. Náklady preneseného výkonu štátnej správy sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zákonom o štátxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxm rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Tieto dotácie sa zabezpečujú prevodom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí a vyššíxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxmito dotáciami (určenými podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok) financovať.
K odseku 2
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xrčení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.; tento zákon určuje výnos dane, ktorý je príjmom rozpočtxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov - dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx územný celok.
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov - dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušnx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí činnosť, ktorá sa má financovať.
K odseku 3
Dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa poskytujú na záklxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxácií zo štátneho rozpočtu sa podľa cit. zákona zabezpečuje financovanie regionálneho školstva, a to tak na úrovni obcí, ako aj na úrovni vyššieho územnxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxenskej republiky a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Finančné prostriedky zo štxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxkonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia, zo štátneho rozpočtu sa prispieva aj na financovanie rozvoja a na prístavbu a výstavbu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa rozpočtujú xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledkov a záujmového vzdelávania na školách,
-
riešenie havarijných situácií v školách,
-
rozvojové projekty škôl,
-
financovanie náklaxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxdné pre školy.
V kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa rozpočtujú finančné prostriedky pre obce, najmä na:
-
výchovno-vzdelávaxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xkolách,
-
riešenie havarijných situácií v školách,
-
rozvojové projekty škôl,
-
financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodnenéhx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxžné poskytnúť aj preddavok, na ktorý sa nevzťahujú podmienky poskytovania preddavkov podľa § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z.z.
K odseku 4
Ak sa na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xtátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
K odseku 5
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxov prerokúva ministerstvo financií s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov pred predložením návrhu východísk rozpxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxne sa prerokúva aj predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov vrátane očakávaného kladného alebo záporného rozdielu (salda) medzi príjmami a výdavkami sxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx subjekty verejnej správy.
K odseku 6
Podľa § 20 a § 20a zákona o obecnom zriadení obce môžu spolupracovať s inými obcami na základe:
-
zmluvy uzavxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xodľa osobitného predpisu (Obchodný zákonník alebo zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v zx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxsomne, inak je neplatná. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby.
Zmluva musí obsahovať:
-
označenie účastníkov zmluvy,
-
vymedzenix xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a vyporiadania majetkových a finančných záväzkov.
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu musí obsahovať:
-
určenie sídla spoločného obecxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxe, je jeho sídlom táto obec,
-
určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
-
určenie starostu, ktorý budx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v spoločnom obecnom úrade.
Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvyx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xivotné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčaxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx obce, ktoré zriadili spoločný obecný úrad po predchádzajúcom súhlase týchto obcí.
Možnosť poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu obciam, ktoré zrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dotácia sa poskytne obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu alebo obci, ktorá je sídlom združenia obcí.
DRUHÁ ČASŤ
ROZPOČTY ÚZEMNEJ SAMOSxxxxx
x x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxlneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia, zostavujú svoje rozpočty, ktoré spolu so štátnym rozpočtom tvoria rozpočet verejnej správy, ktorý xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pričom platí ústredné pravidlo rozpočtového hospodárenia, že rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxíjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu na príslušný rozxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xríjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu na rok nasledujxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxpočtov ostatných subjektov verejnej správy vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxčasťou sektora verejnej správy a ich rozpočty sú zákonite súčasťou rozpočtu verejnej správy.
Poznámka:
Ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vymedzuje ho ako viacročný rozpočet.
Ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. vymedzuje rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku ako záxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx, v tomto ustanovení ho nevymedzuje ako viacročný rozpočet (to až v § 9 zákona č. 583/2004 Z.z.)
Pre tvorbu rozpočtov subjektov územnej samosprávy platxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxtavuje ako viacročný programový rozpočet, v ktorom sa povinne uplatňuje rozpočtová klasifikácia.
K xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxeho územného celku. Obce a vyššie územné celky sú vo finančnom hospodárení autonómne, čo sa prejavuje aj v absolútnej samostatnosti pri zostavovaní a sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxatnosť rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa prejavuje začlenením
-
finančných vzťahov štátu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších úzxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxxxxľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxladný ekonomický nástroj finančnej politiky obce a vyššieho územného celku. Jeho jadrom a nosnou súčasťou sú tak najmä finančné vzťahy v rámci samotnex xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxvých organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným obcou a vyšším územným celkom podľa zákona č. 523/2004 Z.z.,
-
dotácie právnickxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. Obec a vyšší územný celok zriaďujú svoje rozpočtové a príspevkové organizácie podľa zákona č. 523/xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxajúcich z osobitných predpisov. Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxá osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Rozpočtová organizácia xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxet príjmov a výdavkov, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zrixxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxj menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od inýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxnizáciou je určený záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. Príspevková organizácia vykoná po uxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpočtovania sa na úrovni ústrednej štátnej správy zaviedol už v roku 2004, ale v podmienkach územnej samosprávy sa programové rozpočtovanie zaviedlo ax xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxv 2009 až 2011 (viacročný rozpočet na roky 2009 až 2011). Rozpočty jednotlivých subjektov územnej samosprávy už museli obsahovať konkrétne zámery a cixxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxnálnej územnej samospráve Ministerstvo financií SR ako metodickú pomôcku zverejňuje nasledovné dokumenty:
1.
Praktický a konkrétny manuál pre txxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxej a regionálnej územnej samosprávy
3.
Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxyvateľstvu, zabezpečiť transparentný a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov. Dôležité je pri tvorbe xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxrmácie o príjmoch a výdavkoch, ale aj informácie o tom, aké zámery, aké ciele a aké výsledky budú dosiahnuté. Programové rozpočtovanie tak kladie dôraz xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxíva v tom, že pri tvorbe programových rozpočtov obec a vyšší územný celok vychádza zo svojich základných strategických plánovacích dokumentov (napr. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dlhodobom a najmä strednodobom časovom horizonte. Programové rozpočtovanie obce alebo vyššieho územného celku sa tak stáva nástrojom, ktorý účinne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx sa obce a vyššie územné celky môžu zamerať na podstatné a dôležité úlohy, sledovať účinnosť a efektívnosť ich riešenia.
Zavedenie programového rozpxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 583/2004 Z.z.; tieto ostávajú zachované a dopĺňajú sa o programovú štruktúru a o definovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivýxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxektov),
-
formulovanie zámerov a cieľov,
-
vytvorenie merateľných ukazovateľov,
-
rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x programovom rozpočte sa rozdeľujú výdavky samosprávy do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov a projektov, ktoré tvoria tzv. programovú štxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujú zámery a ciele a merateľné ukazovatele, ktoré upriamujú pozornosť na efektívnosť, účinnosť a výkonnosť. Zámery sú formou na vyjadrenie očakxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxje. Ciele sú formou na vyjadrenie konkrétnych výsledkov a výstupov, ktoré sa musia dosiahnuť, aby sa napĺňal zámer.
Programový rozpočet by tak mal byx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxsparentnejšiemu fungovaniu. Prax preukazuje, že v prípade vyšších územných celkov a veľkých miest a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxpočtovanie stále vnímané problematicky; strategické materiály a plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú spracované aj na úrovni týchto obcí, alx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxročného programového rozpočtu obce. V podmienkach týchto obcí sú len ťažko realizovateľnou teóriou, ktorá sa neprelína do zámerov a cieľov rozpočtu oxxxx
Problémom, a to najmä v malých xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxiu rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, ktorý slúži pre výkazníctvo a účtovníctvo a následne zostavia ako formálny dokument programový rozxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xenuje jeho zámerom a cieľom, tieto sa nemonitorujú a nevyhodnocujú;
-
programové rozpočty na nasledujúce rozpočtové roky, keďže nie sú záväzné, sa xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxská a ciele viacročného programového rozpočtu.
Z uvedených dôvodov môže obecné zastupiteľstvo obce do 2 000 obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxššieho územného celku je súčasťou rozpočtu verejného sektora; v rozpočte obce a rozpočte vyššieho územného celku sú tak vyjadrené nielen finančné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnej správy, t.j. k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na jeho území.
K odseku 7
Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. sa v rozpočte verejnej správy pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri poxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxrávy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu vo svojich rozpočtocx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
a)
druhová klasifikácia,
b)
organizačná klasifikácia,
c)
ekonomická klasifikácia,
d)
funkčná klasifikácia.
Funkčná klasifikácia sa xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvuje osobitný predpis, ktorým je vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxácia umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy.
Ekonomická klasifikácia triedi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxov a výdavkov rozpočtu subjektov verejnej správy, finančných operácií s finančnými aktívami, pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch štátnycx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxká klasifikácia vymedzuje:
-
bežné výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdavky na tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv.
Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, funkčná a ekonomická klasifikácia sa xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch rozpočtových organizxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x druhovou a organizačnou klasifikáciou ustanovuje opatrenie č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxtné uplatnenie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie vydalo metodické usmernenie k opatreniu č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
V nadväznosti na vyčíslenie schodku alebo prebytku rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok sa v ods. 7 ustanovuje, že pre potreby vyčíxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtná pre Európsku úniu (ESA 95), podľa ktorej výsledok hospodárenia ovplyvňujú položky časového rozlíšenia vrátane zmeny stavu záväzkov a pohľadávokx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxike platnej pre Európsku úniu, v ktorej sa uvádzajú nasledovné skutočnosti:
1.
Pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu alebo prebytku rozpočtu obxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xoložky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
-
100 - daňové príjmy,
-
200 - nedaňové príjmy
-
300 - granty a transfery,
b)
do výdavkov x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxadný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
2.
Na vykázanie výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v metodike ESA 95 sa ku schodku rozpočxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxí a časové rozlíšenie úrokov. Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxu hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy nárastu záväzkov ku schodku rozpočtu sa schodok zvyšuje a pri započítaní sumy nárastu záväzkov ku prxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pri započítaní sumy poklesu záväzkov ku schodku rozpočtu sa schodok znižuje a pri započítaní sumy poklesu záväzkov ku prebytku rozpočtu obce a vyššiehx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxtaní sumy nárastu pohľadávok ku schodku rozpočtu sa schodok znižuje a pri započítaní sumy nárastu pohľadávok ku prebytku rozpočtu obce a vyššieho územxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdávok ku schodku rozpočtu sa schodok zvyšuje a pri započítaní sumy poklesu pohľadávok k prebytku rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa prebytok znxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx období (rozpočtovom roku), pričom pod pojmom akruálny výnos sa rozumie výnos daní a splátky úrokov vzťahujúcich sa k príslušnému roku, t. j. napr. platxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxch predchádzajúceho roka. Pod pojmom hotovostná platba (cash) sa rozumie výnos daní a splátky úrokov v príslušnom rozpočtovom roku, t. j. realizované xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxiek časového rozlíšenia zistených podľa bodu 2.
Príklady - výpočet prebytku/schodku rozpočtu podľa metodiky ESA 95:
Rozpočtové hospodárenie obcx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx    x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxk/Schodok I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet   I 4 000 I  3 000 I      1 000 I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Rozpočet spolu   I 5 800 I  6 800 I     - 1 000 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Finančné operácie  I 1 5xx x   xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxbytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. je schodok vo výške 1 000 tis. €.
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx                   x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x                          x    I     I   rozpočtu   I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet                  I 4 000 I  3 000 I      1 xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx                x x xxx x  x xxx x     x x x00 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu                  I 5 800 I  6 800 I     - 1 000 I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx                 x x xxx x   xxx x      x xxx x
xxxxxxxx--------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Zvýšenie záväzkov                 I    I     I       - 20 I
I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx                x    x     x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I--------I---------I------------------I
I Vybrané položky časového rozlíšenia xxx xxxxxxx  x    x     x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xx               x    I     I     - 1 120 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
Na vykázanie výsledku hospodárxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxzlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov. Zvýšenie záväzkov vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvýšenix xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxaní sumy zníženia pohľadávok ku schodku rozpočtu sa schodok zvýši.
***
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx    x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x           x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxx------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet   I 4 000 I  3 000 I      1 000 I
I---------------------I--------I---------I-----------xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x  xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx   x x xxx x  x xxx I     - 2 000 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Finančné operácie  I 2 000 I    0 I      2 000 I
I---------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xríjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a rezervným fonxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xo výške 2 000 tis. €.
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------------------------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx                   x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x                          x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet                  I 4 000 I  3 000 I      1 000 I
I--------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx                x  xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu                  I 4 900 I  6 900 I     - 2 xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx                 x x xxx x    x x      x xxx x
xxx-------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Zvýšenie záväzkov                 I    I     I       - 20 I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx                x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I--------I---------I------------------I
I Vybrané položky časového rozlíšenia (zo súvahy)  I    I     I       - 80 I
I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xx               x    x     x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I--------I---------I------------------I
Pre vykázanie výsledku hospodárenia obcí v metodike ESA 95 sa ku schodxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxokov. Zvýšenie záväzkov vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvýšenia záväzkov ku schodku rozpočtu sa schxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxočtu sa schodok znižuje.
***
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------I--------I---------I--xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx    x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x           x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Bežný rozpočet   I 14 000 I 12 000 I      2 000 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet I 3 000 I  6 xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx   x xx xxx x xx xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I---------I------------------I
I Finančné operácie  I  500 I   500 I      1 000 I
I---------------------I--------I---------I------------------x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xchodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a rezervným fondom cez príjmové finančné operáciex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxke 1 000 tis. eur.
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx                   x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x                          x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx rozpočet                  I 14 000 I 12 000 I      2 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový xxxxxxxx                x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxlu                  I 17 000 I 18 000 I     - 1 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Finančné operácix                 x x xxx x   xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx                 x    x     x        x0 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Zníženie pohľadávok                I    I     I       100 I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx  x    x     x       120 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Výpočet podľa ESA 95               I    I     I      - 880 I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxike ESA 95 sa ku schodku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a čxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxodku rozpočtu sa schodok zníži. Zvýšenie pohľadávok rovnako vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvýšenix xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce    I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx   x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxálový rozpočet I 3 000 I  6 000 I     - 3 000 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu   I 9 000 I 10 000 I     - 1 000 I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x    x x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxvé finančné operácie. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxnie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obcx                   x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x                          x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I
I Bežný rozpočet                  I 6 000 I  4 000 I      2 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I----------------xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx                x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I Rozpočet spolu                  I 9 000 I 10 000 I     - 1 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Fixxxxxx xxxxxxxx                 x x xxx x    x x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xáväzkov                 I    I     I        20 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Zníženie pohľadávok                I    I     I      - 1xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xzo súvahy)  I    I     I       - 80 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Výpočet podľa ESA 95               I    I     I      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxia obcí v metodike ESA 95 sa ku schodku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xáväzkov ku schodku rozpočtu sa schodok zníži. Zníženie pohľadávok vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zvxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce    I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx   x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x Kapitálový rozpočet I 1 800 I  2 800 I     - 1 000 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu   I 6 800 I  5 800 I      1 000 I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxdok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxku rozpočtu podľa metodiky ESA 95:
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx                   x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x                          x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet                  I 5 000 I  3 000 I      2 000 I
I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx                x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu                  I 6 800 I  5 800 I      1 000 I
I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx                 x    x     x       x xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------I---------I------------------I
I Zníženie pohľadávok                I    I     I      - 100 I
I---------------------------------------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx  x    x     x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I--------I---------I------------------I
I Výpočet podľa ESA 95               I    I     I       880 I
I---------------------------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov. Zvýšenie záväzkov vstupuje nexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvnako negatívne vstupuje do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zníženia pohľadávok k prebytku rozpočtu sa prebytok zníži.
*xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxet obce    I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet   I x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x  x xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu   I 7 900 I  6 900 I      1 000 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I xxxxxxxx xxxxxxxx  x x xxx x  x xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je vyrovnaná. Výsledok hospodárenia zistený podxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------------------------------------I--------I---------I--------------xxxxx
x xxxxxxxx xxxx                   x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x                          x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I------------------I
I Bežný rozpočet                  I 4 000 I  3 000 I      1 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx                x x xxx x  x xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I Rozpočet spolu                  I 7 900 I  6 900 I      1 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I-----------xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx                 x x xxx x  x xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I Zvýšenie záväzkov                 I    I     I       - 20 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Zníženie pohxxxxxxx                x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozlíšenia (zo súvahy)  I    I     I       - 80 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Výpočet poxxx xxx xx               x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodárenia obcí v metodike ESA 95 sa k prebytku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxy zvýšenia záväzkov k prebytku rozpočtu sa prebytok zníži. Zvýšenie pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xbce    I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I           I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Bežný rozpočet   I 14 0xx x xx xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxx-----I--------I---------I------------------I
I Rozpočet spolu   I 17 000 I 16 000 I      1 000 I
I---------------------I--------I---------I----------xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------x
x xxxxxxxx xxxx                   x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x                          x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I------------------I
I Bežný rozpočet                  I 14 000 I 12 000 I      2 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx                x x xxx x  x xxx x     x x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Rozpočet spolu                  I 7 000 I 16 000 I      1 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I--------xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx                 x    x     x        xx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxíženie pohľadávok                I    I     I       100 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Vybrané položkx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx  x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x Výpočet podľa ESA 95               I    I     I      1 120 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
Pre vykázanxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov. Zníženie záväzkov vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri zapxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxé hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obce    I Príjmy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x           x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx   x x xxx x  x xxx x      x xx0 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet I 3 000 I  4 000 I     - 1 000 I
I---------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx   x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 1 000 tis. eur.
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenix xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx                   x Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I                          I    I     I   rozpočtu   I
I---------------------------------------------------I--------I---------I-----------xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx                  x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
I Kapitálový rozpočet                I 3 000 I  4 000 I     - 1 000 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
x xxxxxxxx xxxxx                  x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxie záväzkov                 I    I     I        20 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Zníženie pohľadávok                I    I     x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxia (zo súvahy)  I    I     I       - 80 I
I---------------------------------------------------I--------I---------I------------------I
I Výpočet podľa ESA 95               x    x     x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxenia obcí v metodike ESA 95 sa k prebytku rozpočtu pripočítali položky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy zníženia záväzkov k prebytku rozpočtu sa prebytok zvýši. Zníženie pohľadávox xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x
Príjmy rozpočtu obce
KOMENTÁR
Zákon č. 583/2004 Z.z. ako osobitný predpis pre finančné hospodárenie obcí a vyšších územných celkov vo svojich usxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxncovania.
Zákon mal za cieľ posilniť fiškálne postavenie územnej samosprávy a zdôrazniť jej autonómnosť najmä v otázke financovania. Na tento účel xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxkon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie úzxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informácie v komentári k § 3).
Pri tvorbe nového systému financovania obcí boli do systému daní zaradené miestne dane a miestny poplatok za komunálny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K odseku 1
Pre obce je dôležité zabezpečiť dostatočné zdroje na výkon svojich činností, a to práve prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
x
xxňové príjmy
-
nedaňové príjmy
b)
cudzie - získané príjmy
-
nenávratné zdroje financovania - najmä dotácie
-
návratné zdroje financovania x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxžu byť daňové (miestne dane, podiely na daniach v správe štátu) a nedaňové (ostatné príjmy, napr. správne poplatky, príjmy z prenájmu majetku);
-
kaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxjetku, účelové dotácie na financovanie investícií z rozpočtov vyšších stupňov verejnej správy alebo strednodobé/dlhodobé investičné úvery, príjmx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxé odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
Podľa cit. zákona obec môže fakultatívne ukladať:
-
daň z nehnuteľností,
-
daň za psa,
-
daň za užívanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx motorového vozidla v historickej časti mesta,
-
daň za jadrové zariadenie.
Podľa cit. zákona obec obligatórne ukladá a určuje sadzbu miestneho pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxx
x
xxx x xxxxx x x xxxxxxxxch priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").
Predmetom xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plocxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenia obce. Ročná sadzba dane z pozemkov je stanovená zákonom č. 582/2004 Z.z. a ročnú sadzbu dane z pozemkov môže obec ako správca dane všeobecne záväznxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky, a to najmä sxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxrskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxadovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xtavieb je stanovená zákonom č. 582/2004 Z.z. a ročnú sadzbu môže obec ako správca dane všeobecne záväzným nariadením určiť alebo upraviť (znížiť alebx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxm katastrálnom území.
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxba dane z bytov je stanovená zákonom č. 582/2004 Z.z. a ročnú sadzbu môže obec ako správca dane všeobecne záväzným nariadením určiť alebo upraviť (znížxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxx 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxiestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä miesta, ktoré sú verejnými priestrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxm dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä náxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.
Predmetom xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxne za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, spôsob idexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením naxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxa paušálnej sumy dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
Miestny poplatok za komunálne odpadx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Sadzba poplatku je stanovená zákonom č. 582/2004 Z.z., ale obec môže ustanoviť všeobecne záväzným narixxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a iné skutočnosti.
V súlade so zákonom č. 582/2004 Zxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxe. Výnosy z miestnych daní a poplatku môže obec použiť samostatne podľa vlastného uváženia na výkon svojich samosprávnych kompetencií. Obec tak samosxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe o sadzbách dane, daňových úľavách a samostatne vykonáva správu dane.
K odseku 1 písm. b)
Veľmi dôležitú skupinu vlastných príjmov tvoria výnosy z vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx týchto príjmov xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxm, t.j. či ho využíva hospodárne, efektívne a účinne a či jej z jeho vlastníctva plynú náležité úžitky. Je dôležité, aby obec vedela hospodáriť so svojim xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo výdavkoch na zhodnocovanie, opravu a udržiavanie tohto majetku.
Majetkovú podstatu obcí zakotvila Ústava Slovenskej republiky. Pojem "majetok xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxári s vlastným majetkom. Majetkové postavenie obcí a hospodárenie obcí s obecným majetkom sa podrobnejšie upravilo v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku xxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxv, ktoré obec zriadila a založila. Obec má právo majetok vlastniť, užívať ho, disponovať s ním a poberať z neho plynúce príjmy. Vlastníctvo obcí vzniklo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xbcí, všeobecne a zjednodušene povedané, vzniklo:
-
prenesením vlastníckych práv štátu k časti majetku na mestá a obce,
-
prenesením vlastníckyxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xonštatovať, že obec nadobúda majetok:
-
zo zákona,
-
zmluvnými prevodmi vlastníctva nehnuteľných a hnuteľných vecí, napríklad darovaním, kúpxxx xxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
združovaním prostriedkov s inými právnickými a fyzickými osobami,
-
rozhodnutím orgánov štátnej správy alebo súdov.
Obec využíva rôzne formy hxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxej organizácii alebo príspevkovej xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxy a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a zásadami hospodárenia s majetkom obce; mestské časti tiež v súlade so štatútom mesta.
Obec môže svxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxateľov obchodnej spoločnosti. Obec nemusí byť zakladateľom, ale môže pristúpiť do existujúcej obchodnej spoločnosti a vložiť svoj majetok ako vklad xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstníkom sa stáva obchodná spoločnosť. Obec má právo podieľať sa na zisku zodpovedajúcemu výške vkladu. Vklad môže byť buď peňažný vklad alebo nepeňažnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p.
Nedaňové príjmy z majetku možno rozdeliť naxxx xxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xa podnikaní právnických osôb (vklad majetku obce do podniku a z toho vyplývajúce spoluvlastníctvo obce a podiel obce na zisku),
-
výnosy z činnosti oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxh odviesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, t.j. do rozpočtu obce, príspevková organizácia výnosy z hospodárenia s majetkom obce využíva na financovaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxov, pokiaľ majú charakter bežných príjmov sa používajú na opravu a udržiavania tohto majetku,
-
výnosy z týchto príjmov, ktoré majú charakter kapitxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xbec využiť nielen ako zdroj svojich príjmov, ale aj:
-
na podporu podnikania a rozvoja obce, napr. pri nájme vlastného majetku môže obec xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
na získavanie návratných zdrojov financovania formou ručenia majetkom,
-
majetok ako záruka za úvery miestnych podnikov (riziko nesplatenia úxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xj na možných rizikách.
Obec môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rôznych formách:
-
môže podnikať vlastným menom na základe splnomocnenia § 4 oxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxzvoja obce. Pokiaľ sa obec rozhodne podnikať vlastným menom a bude vykonávať činnosť, ktorá je živnosťou, bude sa na ňu vzťahovať živnostenský zákon a xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxe založiť vlastný alebo spoločný podnikateľský subjekt, a to buď s inými obcami, alebo s inými podnikateľskými subjektmi, čo v praxi znamená, že obec môxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxú od právnej subjektivity svojich zakladateľov, a ktorá získa svoje vlastné podnikateľské oprávnenie. Takto založená právnická osoba môže mať právnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. o úrok z finančných prostriedkov, sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou a pod. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny a systém xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxti porušenia finančnej disciplíny, ide o odvod, penále a pokutu. Subjektom, ktorý porušil finančnú disciplínu, môže byť subjekt verejnej správy, ale xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy sa subjektu verejnej správy ukladajú v prípadoch porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 523/2004 Z.z. Sankcia za porxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx - zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v z. n. p.
K zásadným princípom ukladania sankcií patria najmä:
-
odvod, penále a pokxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekt alebo auditovanú osobu nepresiahnu sumu 40 €, sa neukladá,
-
odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatixx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxgán, orgán vládneho auditu alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu, vládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon č. 416/2001 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnančnej disciplíny a následne sankcie za jej porušenie v nadväznosti na územnú samosprávu. Územná samospráva sa preto vo veci porušovania finančnej dxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxcie za ich porušenie, pre územnú samosprávu však neupravuje osobitne kompetenciu vo veci ukladania sankcií za porušenie finančnej disciplíny subjekxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Zo zákona č. 523/2004 Z.z. pre obce platí, že sankcie za porušenie finančnej disciplíny ukladá a vymáha ten kontrolný orgán, orgán vládneho auditu alxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnej osobitným predpisom.
V podmienkach obcí osobitne platí, že sankcie za porušenie finančnej disciplíny môže ukladať a vymáhať len ten kontrolný oxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxadanie a vymáhanie sankcií za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxnisterstvo financií (MF),
-
správy finančnej kontroly,
-
orgán verejnej správy, ktorý obci poskytol verejné prostriedky zo svojho rozpočtu,
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxrávnenie na vykonávanie kontrolnej činnosti. Tieto osobitné predpisy im ale neustanovujú kompetenciu na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvých prostriedkov obce neustanovujú kontrolnú pôsobnosť a neustanovujú jednoznačne ani kompetenciu na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie fxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxy, u ktorých jednoznačne platí zásada, že ak darca určí účel, na ktorý poskytuje finančné prostriedky, obec musí tento účel dodržať a tak nemôže sama rozxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxá.
K odseku 1 písm. f)
Významnými príjmami (čo sa týka podielu na celkových príjmoch obcí) sú podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/200x xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xríslušnom rozpočtovom roku, ktorý je príjmom rozpočtov obcí, a to vo výške 65,4%. V porovnaní s miestnymi daňami ide o podiel na dani spravovanej a vyberxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxbe jej prideľovania medzi jednotlivé obce a to nariadením vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktoré aj upravuje systém rozdexxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xbyvateľov, počet obyvateľov upravený veľkostným koeficientom obce, počet žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxľov vo veku 15 až 18 rokov, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, obrátená hodnota ukazovateľa hustoty obyvateľstva (zohľadňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xýnosu dane pre jednotlivé obce a vyššie územné celky sú povinné vykonávať daňové úrady mesačne podľa vzorcov uvedených v prílohe uvedeného nariadeniax
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdovať o použití týchto príjmoch má výsostne len obec.
K odseku 1 písm. g) a h)
Dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xedzi cudzie nenávratné príjmy obce. Z dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy sa financujú napr. výdavky na činnosť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xodpovedný za riadny a kvalitný výkon týchto činností, a tak je povinný tieto činnosti financovať, čo realizuje práve prostredníctvom týchto dotácií. xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, ide o účelové dotácie na výkon samosprávnych funkcií, napr. dotácie na mestskú verejnú xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa financovanie akcií pre obce a mestá Slovenskej republiky poskytnuté z výťažku lotérií a iných podobných hier a iné. Rovnako aj tieto dotácie musí obec xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxzáciu zmlúv podľa osobitných predpisov ide rovnako ako v prípade dotácií zo štátneho rozpočtu o cudzie nenávratné zdroje obce.
V súlade s ustanoveníx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo na základe zriadenia, alebo založenia právnickej osoby podľa osobitného predpisu (naprx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxiel) navzájom poskytovať dotácie, príp. im dotáciu môže poskytnúť vyšší územný celok.
K odseku 1 písm. j)
K príjmom obce patria aj finančné prostriexxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxvanie je dôležité pre správne určenie spôsobu nakladania a hospodárenia s nimi v nadväznosti na pravidlá rozpočtového hospodárenia a dodržiavanie fixxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z.,
2.
prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv medzi Slovenskox xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x. n. p.
Zákon č. 523/2004 Z.z. vo svojich ustanoveniach okrem § 2 písm. a) definuje ako verejné prostriedky aj:
-
prostriedky dočasnej finančnej xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxpskej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 185/2004 Z.z.) - podľa § 20a zákona č. 523/2004 Z.z.,
-
prostriedky Európskych spoločenxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xo 1. mája 2004 (podľa § 37 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.z.). Ide o predvstupové finančné nástroje v praxi známe ako prostriedky PHARE, SAPARD a ISPA.
Prosxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxe spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (EÚ). Tieto spoločné programy sa financujú podielovo:
-
zo zdrojov štátneho rozpočtx x
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnými spôsobmi:
-
zaradením do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu,
-
realizáciou mimo príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.
Slovenskej repxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx priama finančná pomoc sa poskytujú xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xospodárenie s prostriedkami EÚ platia tieto zásady:
-
poskytujú sa prostredníctvom platobného alebo certifikačného orgánu,
-
v súlade s § 8 odsx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxkov štátneho rozpočtu s výnimkou prostriedkov EÚ určených pre pôdohospodárstvo,
-
spolufinancovanie sa zabezpečuje z výdavkov štátneho rozpočtxx
x
x xxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xožno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel,
-
v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. sa výška prostriedxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvcom kapitoly Ministerstvu financií SR do 20. novembra a doručuje sa potvrdenie tohto oznámenia do 15. decembra bežného roka.
Prostriedky zo zahranxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxých zmlúv od štátov mimo EÚ.
Tieto finančné prostriedky nie sú ani prostriedkami EÚ, ani prostriedkami poskytovanými SR zo všeobecného rozpočtu EÚ; xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxj republike sa finančné prostriedky zo zahraničia poskytujú priamo alebo sprostredkovane, a to prostredníctvom platobného orgánu alebo certifikačxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prostriedky poskytujú cez sprostredkovateľský orgán.
Pre hospodárenie s nimi platia tieto zásady:
-
majú charakter grantov, často sú označovaxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxočtových účtov,
-
vyžaduje sa spolufinancovanie z prostriedkov ŠR,
-
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxx x x x xxxx x xxkona č. 523/2004 Z.z. prostriedky ŠR určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu možno použiť v nasledujxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovacia povinnosť podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z.
K odseku 2
je ustanovené oprávnenie obce použiť na financovanie svojich potrieb aj iné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxežitejšie považujeme zdroje vlastných peňažných fondov. Obec môže vytvárať vlastné peňažné fondy. Toto oprávnenie pre obce vyplýva aj z § 7 ods. 6 zákoxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxý rok,
-
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskej činnosti po zdanení,
-
zostatky peňažných fondov z minulých rokxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxých fondov, kumulujú sa. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu s výnimkou prevodov pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtov x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec povinne tvorí rezervný fond, a to vo výške uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx a b) zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa tak vytvára len po dosiahnutí prebytku rozpočtu.
Pozn.: Obec na základe zákona č. 182/1993 Z.z. o vlasxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx b)
Obec môže podnikať a zisk z podnikania môže použiť ako mimorozpočtový zdroj na plnenie svojich úloh.
Pojem "podnikanie" vo všeobecnosti definuxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikanie je vymedzené týmito znakmi:
-
ide o sústavnú činnosť, nie o činnosť, ktorá sa vykonáva príležitostne alxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxo pomeru,
-
podnikateľská činnosť sa vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
-
účelom je dosiahnutie zisku.
Zákon č. 455/1991 Zb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo všeobecnosti možno skonštatovať, že živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxujmami. Základným a principiálnym záujmom je dosahovanie zisku z podnikateľskej činnosti.
Pre vykxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte,
-
náklady na podnikanie musia byť plne kryté výnosmi z podnikania,
-
prostriedky získané z rozdxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxx xx xxxxxxx xvojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania, pod ktorými sa rozumejú prostriedky rozpočtu obce získané z prijatých úverov, pôžičiek, návratnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx najmä od bankových subjektov a ostatných peňažných ústavov, sú to predovšetkým úvery a pôžičky, ktorých spoločnou charakteristickou črtou je nevyhnxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podmienky prijímania úverov a pôžičiek. Podľa § 19 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z.z. subjekt verejnej správy s výnimkou obce môže prijímať úvery alebo pôxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxať úvery a pôžičky im však vyplýva zo zákona č. 583/2004 Z.z. [(pozri podrobnejšie informácie v komentári k § 2 písm. a)].
Používanie návratných zdroxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xredišlo ich neodôvodnenému zvyšovaniu zadlžovania a v konečnom dôsledku zavedeniu osobitých inštitútov hospodárenia obce - ozdravného režimu a nútxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxového roka za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Obec vstupom do záväzkov vyplývajúcich z návratnýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx zvážiť podmienky za akých ide prijímať návratné zdroje financovania.
Zákonom sú prísne zadefinované dve podmienky prijatia návratných zdrojov fixxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
pričom obx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx financovania ku koncu rozpočtového roka a suma doteraz prevzatých ručiteľských záväzkov obce.
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú:
-
zxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xajviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa § 13 ods. 9 zákona č. 539/2008 Zxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a záväzky z úveru poskytnutého zx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x z. n. p. vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Do sumy ročných splátok návratných zdrojox xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx spoločných úloh s inými subjektmi. Obec pri združovaní prostriedkov a pri uzatvorení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx x xxxx Združenie charakterizuje ako činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve o združení. Občiansky zákonník umožňuje združenix xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nesmie vzniknúť právnická osoba.
Združenie sa realizuje na základe zmluvného vzťahu (zmluvy o združení), ktorého účastníkmi sú dve alebo niekoľko xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xdružení neurčuje ich výšku, predpokladajú sa rovnaké účastnícke podiely.
Majetkové hodnoty je účastník povinný poskytnúť na účely zmluvy v dobe urxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx účelom dosiahnutia účelu zmluvy účastník, ktorý ich poskytol, pričom je povinný oddeliť ich od svojho ostatného majetku dohodnutým spôsobom alebo spxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtníkov združenia v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Veci jednxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstníkov. Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak. Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nexxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxná lehota. Z vážnych dôvodov možno účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným uznesením ostatných účastníkov združenia, ak zmluva neurčuxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxbo vylúčenia. Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa majetok vnesený do združenia vráti. Podiel majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx
x
xxxxxx xxxstnych daní a poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z.z.,
-
nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxvom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Pre vlastné príjmy obce je charakteristické, že ixx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxi organizácií ktoré zriadila,
-
z vlastníctva majetku a z nakladania s ním.
K vlastným príjmom obce patria aj podiely na daniach v správe štátu, ktoxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxne a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. K vlastným príjmom obce patria aj iné príjmy, ak tak ustanoví osobitný predpis. Zásadné vo vzťahu k vlastným prxxxxx xxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xýnosy dobrovoľných zbierok (v tomto prípade je obec povinná tento druh príjmov použiť v súlade s určeným účelom).
Ostatné príjmy obce, t.j.:
-
dotxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxácie zo štátnych fondov,
-
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
-
účelové dotáxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
sa považujú za cudzie - získané zdroje obce, pre ktoré je charakteristické, že nevznikli z výkonu samosxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxastníctva majetku a z nakladania s ním. Ide o príjmy, ktoré obec získa obvykle na základe žiadostí, projektov a zmluvných vzťahov, do ktorých vstupuje. xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxnosti jej financovania sa v zákone č. 583/2004 Z.z. zadefinovali príjmy vyššieho územného celku, ktoré sú určené na financovanie kompetencií jeho saxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v z. n. p.
K odseku 1
Významnou úlohou pre vyšší územný celok je zabezpečiť dostatočné zdxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxými zdrojmi rozpočtu obce.
Z pohľadu zdrojov, teda či ide o vlastné zdroje alebo o zdroje cudzie, sa príjmy delia na:
a)
vlastné príjmy
-
daňové pxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxä úvery a pôžičky.
K vlastným príjmom rozpočtu vyššieho územného celku patrí najmä:
-
podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z.xx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtku vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku a jej rozpočtových organizácií,
-
výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxku.
K cudzím - získaným príjmom rozpočtu vyššieho územného celku patria najmä:
-
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
-
iné príjmy podľa osobitného predpisu.
Príjmy vyššieho územného celku možno ďalej členiť na:
-
bežné príjmy, ktoré sú určené na financovanie bxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xapr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, účelové dotácie na financovanie investícií z rozpočtov vyšších xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel. Orgány vyšších územných celkov môžu rozhodovať:
-
či bude daň, ktorú zákonodarxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xd 1.1.2005 cestnú daň, ktorá už nie je príjmom rozpočtu obce, ale je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku. Predmetom dane z motorových vozidiel je mxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke, a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskex xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxl vrátane výnosu zo sankcií vzťahujúcich sa k tejto dani je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v územnom obvode ktorého je vozidlo evidované. Spxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxupinu vlastných príjmov tvoria výnosy z vlastníctva majetku; ide o nedaňové príjmy, ktoré vyšší územný celok získava, pretože je vlastníkom majetku a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnia vyššieho územného celku s vlastným majetkom, ale aj preukazuje ako hospodári vyšší územný celok so svojim majetkom, či ho využíva hospodárne, efekxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve vyššieho územného celku podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyššícx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkona, alebo vlastnou činnosťou.
Vlastníctvo vyššieho územného celku, všeobecne a zjednodušene povedané, vzniklo:
-
prenesením vlastníckych xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxné celky.
Nadobúdanie majetku do vlastníctva je proces trvalý a opäť zovšeobecnene možno konštatovať, že vyšší územný celok, rovnako ako obec, nadoxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x
xedením zo závetu,
-
vlastnou investičnou činnosťou vyššieho územného celku,
-
majetkovou účasťou vyššieho územného celku na podnikaní právnixxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxmný celok využíva rôzne formy hospodárenia so svojím majetkom s cieľom zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využitie. Vyšší územný cexxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 523/2004 Z.z. Správa majetku vyššieho územného celku je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku vyššieho územného celku, kxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo celku držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu, napr. neziskovú organizáciu podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách posxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxh zakladateľov obchodnej spoločnosti. Vyšší územný celok nemusí byť zakladateľom, ale môže pristúpiť do existujúcej obchodnej spoločnosti a vložiť xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xž nie je vlastníkom majetku, vlastníkom sa stáva obchodná spoločnosť. Vyšší územný celok má právo podieľať sa na zisku zodpovedajúcemu výške vkladu. nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxé príjmy z majetku možno rozdeliť napr. na:
-
výnosy z vlastníctva - užívania majetku,
-
výnosy z prevodu vlastníctva majetku,
-
výnosy z činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxniku a z toho vyplývajúce spoluvlastníctvo vyššieho územného celku a podiel vyššieho územného celku na zisku),
-
výnosy z činnosti organizácií zrixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnná ich odviesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa).
Majetok môže vyšší územný celok využiť nielen ako zdroj svojich príjmov, ale aj:
-
na podporu poxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxanie návratných zdrojov financovania formou ručenia majetkom,
-
podnikaním x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxh.
K odseku 1 písm. c) a d)
K výnosom z finančných prostriedkov vyššieho územného celku patria napr. úroky z finančných prostriedkov, s ktorými hospoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxm ich uplatňovania sú ustanovené v § 31 ods. 3 až 16 zákona č. 523/2004 Z.z. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sú rozlíšené podľa druhu a závažnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xubjekt mimo sektora verejnej správy, ktorému verejné prostriedky poskytol subjekt verejnej správy. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sa suxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe finančnej disciplíny sa subjektu mimo sektora verejnej správy ukladá v prípadoch porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v z. n. p.
K zásadným princípom ukladania sankcií patrí najmä:
-
odvod, penále a pokutu za to ixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx
x
xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo auditovanú osobu nepresiahnu sumu 40 €, sa neukladá,
-
odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov oxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxn vládneho auditu alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu, vládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxe v nadväznosti na územnú samosprávu. Vyššie územné celky sa preto vo veci porušovania finančnej disciplíny a následne sankcionovania riadia zákonom xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxpravuje osobitne kompetenciu vo veci ukladania sankcií za porušenie finančnej disciplíny subjektmi územnej samosprávy pri hospodárení s verejnými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxjú:
-
najvyšší kontrolný úrad,
-
ministerstvo financií (MF),
-
správy finančnej kontroly,
-
orgán verejnej správy, ktorý obci poskytol vxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxnkcie za porušenie finančnej disciplíny môže ukladať a vymáhať len ten kontrolný orgán, orgán vládneho auditu alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxseku 1 písm. e)
Dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku sú príjmy, u ktorých platí zásada, že ak darca určí účel, na ktorý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxvnako platí, že výnosy z dobrovoľných zbierok sa použijú len na ten účel, na ktorý sa zbierka koná.
K odseku 1 písm. f)
Významnými príjmami vyššieho úzxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Týmto zákonom je určený výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je príjmom rozpočtov vyšších územných cexxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx naďalej rozhoduje štát. Štát ručí za výber dane a jej poukázanie vyššiemu územnému celku, štát rozhoduje o spôsobe jej prideľovania, a to nariadením vlxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kritériá, na základe ktorých sa rozdeľuje výnos tejto dane medzi vyššie územné celky [(počet obyvateľov, počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xutobusovej dopravy v oblastiach s nižšou koncentráciou obyvateľstva), dĺžka ciest II. a III. triedy, rozloha vyššieho územného celku)]. Prepočty výxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxde s princípmi fiškálnej decentralizácie o použití výnosu tejto dane vždy rozhoduje vyšší územný celok. Výnos dane je vlastným príjmom vyššieho územnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotáxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxátnej správy sa financujú výdavky na činnosť napr. kompetencií v školstve. Tieto činnosti sa vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadny a kvaxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxie, ktoré podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Zo štátneho rozpočtu sa poskytujú aj ďalšie dotácie, a to v súlade so zákonom o štátnom rozpočte nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xdseku 1 písm. i)
V prípade účelových dotácií z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xyšších územných celkov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 302/2001 Z.z.); v súlade s ustanovením § 4 tohto zákona. Vyšší územný celok spolupracuje s obcami prx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxade s ustanovením § 7 ods. 1 cit. zákona vyšší územný celok spolupracuje pri výkone svojej pôsobnosti o. i. aj s obcami a s inými samosprávnymi krajmi. Táxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x odseku 2
Obdobne ako obec aj vyšší územný celok môže na plnenie svojich úloh použiť prostriedky peňažných fondov, zisk z podnikateľskej činnosti, náxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o samospráve vyšších územných celkov v z. n. p. toto oprávnenie pre vyššie územné celky priamo nedefinuje, ale nepriamo vymedzuje, že postavenie roxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 523/2004 Z.z. a zákon čx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxavidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxodárenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku za uplynulý rok,
-
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxom roka neprepadajú. Finančné prostriedky ostávajú na účtoch peňažných fondov, kumulujú sa. Prostriedky svojich peňažných fondov používa vyšší úzexxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxmkou prípadov, v ktorých sa prostriedky peňažných fondov použijú na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtov v priebehu rozxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o samospráve vyšších územných celkov v z. n. p., podľa ktorého o použití peňažných fondov rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Vyššx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovú výšku rezervného fondu určuje zastupiteľstvo vyššieho územného celku.
K ods. 2 písm. b)
Vyšší územný celok môže podnikať a zisk z podnikania vyuxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti platia nasledovné zásady:
-
výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa nerozxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,
-
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskej činnosti po zdanení sú doplnkovým zdrojom financovania vyššieho územnxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxiedky rozpočtu vyššieho územného celku získané z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvratných zdrojov financovania. Zákonom sú ustanovené dve podmienky použitia návratných zdrojov financovania:
1.
len na úhradu kapitálových výdxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Vyšší územný celok je rovnako povinný dodržiavať podmienky prijatia návratných zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxh splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxnia istín návratných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxššieho územného celku sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xrgánom podľa § 13 ods. 9 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania vyšší územxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a následne ich používať na financovanie spoločných úloh. Vyšší územný celok pri združovaní prostriedkov a pri uzatvorení zmluvy o združení postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xko činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve o združení. Občiansky zákonník umožňuje združenie niekoľkých osôb, aby sa dosxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xsoba. Združenie sa realizuje na základe zmluvného vzťahu (zmluvy o združení), ktorého účastníkmi sú dve alebo niekoľko osôb. Podľa zmluvy o združení úxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxedpokladajú sa rovnaké účastnícke podiely.
Majetkové hodnoty je účastník povinný poskytnúť na účely zmluvy v dobe určenej v zmluve, inak bez zbytočxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvy účastník, ktorý ich poskytol, pričom je povinný oddeliť ich od svojho ostatného majetku dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi ostatným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Veci jednotlivo určené sú v bezplatnom uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxskanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak.
Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx možno účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným uznesením ostatných účastníkov združenia, ak zmluva neurčuje inak. Účastník, ktorý vysxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xlebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch.
K odseku 3
V tomto odseku je vymedzená sústava vlastných príjmov vyššieho územného celku, ide najmä o:
-
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xelku a z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií,
-
výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
-
sankcxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v z. n. p.
Vlastné príjmy sú charakteristické týxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxia podielov na daniach v správe štátu, t.j. ide o rozhodnutie o použití určenej časti výnosu dane vyšším územným celkom v jeho vlastnej právomoci. Výnimxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
-
ďalšie doxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxhraničia poskytnuté na konkrétny účel,
sa považujú za cudzie - získané zdroje, pre ktoré je charakteristické, že nevznikli z výkonu samosprávnych fxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx ktoré vyšší územný celok získa obvykle na základe žiadostí, projektov, zmluvných vzťahov do ktorých vstupuje. Tieto dotácie sú prísne účelové a vyššix xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxvé druhy výdavkov, ktoré sa uhrádzajú z rozpočtu obcí v súlade s ich zákonnou pôsobnosťou deklarovanou v zákone o obecnom zriadení.
Výdavky obce rovnxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxj oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce, ale rovnako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý obec zabezpečuje. Sú to výdavky naxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxvania,
-
správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxm stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxce obyvateľov obce,
-
ochranu životného prostredia,
-
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosťx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxntácie sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
-
obstaranie programov rozvoja bývania,
-
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxc môže zriadiť svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, a tiež založiť iné právnické osoby. Medzi bežné výdavky obce sa potom zaraďujú aj výdavky na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xbec, ale len na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.
Do bežných výdavkov sa zaraďujú aj záväzky obce vyplývxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ďalšími osobami, na zabezpečenie úloh súvisiacich s pôsobnosťou obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti. Bežnými výdavkami obce sú xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxadmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie a rovnako má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vo viacročnom programovom rozpočte obce.
Z kapitálového rozpočtu obce sa uhrádzajú:
-
investičné zámery obce vyjadrené zmluvnými vzťahmi na koxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxjetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie svojich rozvojových zámerov,
-
výdavky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s VÚC, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxúce z medzinárodnej spolupráce obce.
Medzi kapitálové výdavky patria aj kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu naxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xednotlivcom. Tieto dotácie sú poskytované v súlade s podmienkami ustanovenými všeobecne záväzným nariadením obce. Sú určené na plnenie konkrétnych xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xdseku je riešený systém financovania - úhrady nákladov preneseného výkonu štátnej správy do prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu. Zo zákona je umožnxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxvinnosť prijaté prostriedky štátneho rozpočtu v rozsahu určenom výškou nákladov na prenesený výkon štátnej správy zúčtovať obcou v prospech jej rozpxxxxx
x xxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxmi časťami v Bratislave a Košiciach na celom území mesta.
Obec môže poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú určené:
-
právnickým osobám, kxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
Dotácie, ktoré obec posxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxie, avšak na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je žiaden právny nárok a žiadateľ o dotáciu nemusí dotáciu dostať (nemusí byť úspešný príjemca dotáxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx x xkcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce;
b)
inej obci alebo vyššiemu územnému celku
-
a to v prípade, ak iná obec alebo vyšší úzxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xdalosti na jej území;
c)
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorí pôsobia, vyxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.
Zákon č. 583/2004 Z.z. nedefinuje pojmy verejný záujem a v prospech rozvoja obce; je na obxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxt. zákon odkazuje na § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p. (ďalej len " zákox x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx x xxxxx x nadáciách").
Podľa § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách všeobecne prospešné služby sú najmä:
-
poskytovanie zdravotnej starostlivosxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxnôt,
-
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
-
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
-
výskum, vývoj, vedecko-technické sluxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxestnanosti,
-
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
Podľa § 2 ods. 3 zákona o nadáciách verejnoprospešným účelom sa rxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxelania, telovýchovy,
-
plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxskytuje, aby príjemca bez pochybností vedel, na aké účely môže dotáciu použiť. Je povinnosťou obce ako poskytovateľa dotácie písomne oznámiť príjemcxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxbo oznámenie by malo byť formulované jasne a jednoznačne bez možnosti spochybnenia.
Zákon č. 583/2004 Z.z. neurčuje, akým spôsobom sa majú poskytoxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sa musia vyčerpať v súlade so stanoveným účelom a v príslušnom rozpočtovom roku.
Dotácie sa spravidla prideľujú na základe žiadosti. Zákon č. 583/20xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxť písomná a mala by obsahovať:
-
presnú identifikáciu žiadateľa; u fyzických osôb - meno, priezvisko a kontaktnú adresu, rodné číslo, u právnických xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxený krajským úradom, MV SR a pod.), IČO a DIČ,
-
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
-
predmet žiadosti - účel, na ktorý sa žiada dotácia:
* prx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxaných výdavkov a príjmov),
* pri žiadosti o dotáciu na projekt - názov a autor projektu, odborný garant projektu a stručná charakteristika projektu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.),
-
vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce,
-
u právnickej osoby - meno, priezvisko a titul štaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxteľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia,
-
u fyzickej osoby podpis a číslo občianskeho preukazu.
-
Vo VZN by malo byť aj uvedené, akx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxnikateľských subjektov, ak sú zapísaní v obchodnom registri) nie staršie ako 3 mesiace,
*
o výpis z registra trestov,
*
o písomné potvrdenie prísxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxie, že žiadateľ nemá voči obci a jej organizáciám žiadne nevysporiadané záväzky,
*
o písomné prehlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze,
*
o písomxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutie dotácie, a to bez ohľadu na vecné vymedzenie, účel napríklad:
a)
vysporiadanie finančných vzťahov s rozpočtom obce a so štátnym rozpočxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxym rozpočtom a potvrdením miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky;
b)
žiadateľ nesmie byť v konkurze, v reštrukturalxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxto podmienok potvrdením príslušného konkurzného súdu;
c)
voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia,
-
žiadateľ preukazuje splnenxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
-
žiadateľ preukazuje splnenie týchto podmienok pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx poskytnutie dotácie (žiadateľ o dotáciu sa automaticky nestáva prijímateľom dotácie).
Dotácie by sa mali poskytovať na základe zmluvy o poskytnutx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxdmienok, za akých sa poskytuje dotácia, sa dohodne aj spôsob poskytnutia finančných prostriedkov. Obvyklá prax je vyplácanie dotácií bezhotovostnox xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtrán a hlavne presnú identifikáciu prijímateľa dotácie,
-
účel použitia dotácie (jednoznačne a konkrétne vyšpecifikovaný),
-
výšku dotácie,
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa dotácie, že bude dotáciu čerpať a vyúčtuje ju v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z., zákonom č. 583/2004 Z.z., zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v zx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxiť obci dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá,
-
povinnosť prijímateľa dotácie okamžite vrátiť obci dotáciu získanú a použitx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxx xrátiť obci zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov do konca rozpočtového roka, najneskôr však do konca februára nasledujúceho rozpočtovéhx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxhvaľuje obecné zastupiteľstvo; zmeny rozpočtu v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom môže vykonávať starosta. Z uvedenej právnej úpravy vyplývx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenok na poskytnutie dotácií určiť aj podrobnosti a podmienky schvaľovania žiadostí o poskytnutie dotácií a najmä kompetencie príslušných orgánov obxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxgán obce bude vydávať odporúčania a stanoviská pre rozhodovací orgán a pod.
K odseku 5
Obec môže rozpočtové prostriedky použiť na:
-
financovanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xhradu členského príspevku.
Ide o zákonné oprávnenie obce, že môže prostriedky svojho rozpočtu použiť ako vklad na založenie právnickej osoby alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxladu na nadobudnutie majetkovej účasti rozpočtové prostriedky strácajú charakter verejných prostriedkov.
K odseku 6
Po uplynutí rozpočtového rxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obec je povinná finančne usporiadať svoje rozpočtové hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzicxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xtorému boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce, je povinný odviesť do rozpočtu obce nielen časť dotácií vyplývajúcich zo zúčtovania finančných vzťahxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxrý vznikne z poskytnutých prostriedkov dotácie, t.j. úroky po odpočítaní dane z príjmov a odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtu, prípxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxie podmienky zúčtovania by si mala obec stanoviť vo svojom VZN, v ktorom by mala uviesť najmä spôsob a termín vykonania zúčtovania. Rovnako by mala uviesxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxntuje príjem a použitie poskytnutej dotácie,
b)
kópia faktúry, ktorá musí obsahovať:
-
číslo faktúry,
-
názov dodávateľa, IČO, DIČ,
-
názxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxková cena dodávky,
-
pečiatku a podpis.
c)
kópia výdavkového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:
-
číslo dokladu,
-
názov platixxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xodpis schvaľovateľa dokladu,
d)
kópia príjmového pokladničného dokladu, ktorá musí obsahovať:
-
číslo dokladu,
-
názov príjemcu, IČO, DIČx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxľa dokladu,
-
podpis schvaľovateľa dokladu,
-
podpis príjemcu,
-
poradové číslo, pod ktorým je príjem zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xežné v účtovníckej a ekonomickej praxi, predloženie týchto dokladov nie je právne záväzné, pokiaľ to obec nemá upravené vo svojom VZN; odporúčam preto xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžitie je kontrolované podľa zákona o finančnej kontrole. Pri kontrole použitia dotácie sa overuje dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti, efektívnxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu účel použitia listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie. Zákon nerieši postup obce, ako aj príjemcu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Zákon neustanovuje postup pri porušení podmienok poskytnutia dotácie a ani priamo neustanovuje povinnosť vrátenia dotácie v prípade ich porušenia čx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxy na dotácie sa v rozpočte obce rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. Rozpočtujú sa vždy na príslušný rozpočtový rok a v súlade s platxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomickx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy. Ustanovuje ju vyhláška Štatisticxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xozsahu rozpočtovej klasifikácie. V praxi to znamená, že príjmy a výdavky musia byť členené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Aj rozpočtové pxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsprávy musia byť rozpočtované aj na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Rozpočet dotácií zostavený v súlade s funkčnou klasixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvia sú nasmerované dotačné finančné toky. Napríklad funkčná klasifikácia 07.3.4. znamená, že ide o dotáciu rozpočtovanú do odvetvia zdravotníctva, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xa pamiatkovú starostlivosť.
V súlade s ekonomickou klasifikáciou ide vždy o rozpočet transferov. Podľa účelu, na aký sú dotácie určené, ide o:
-
6xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxy - ak je cieľom nadobudnúť kapitálové aktíva (majetok) alebo ich zhodnotiť (rekonštrukciou, modernizáciou),
V rámci tohto členenia sa transfery ďxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxery vyššiemu územnému celku,
-
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxejnoprospešné služby, 642 007 - transfery cirkvi, 642 009 - transfery nefinančnej právnickej osobe, 642 014 - transfery jednotlivcovi,
-
644 - tranxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxej osobe, 644 003 - transfery fyzickej osobe - podnikateľovi,
-
721 - transfery v rámci verejnej správy a na podpoložkách, napríklad 721 006 - transfexx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx2 001 - transfery občianskemu združeniu, nadácii, 722 002 - transfery cirkvi, 722 003 - transfery neziskovej právnickej osobe, 722 004 - transfery jednxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxnsfery ostatnej právnickej osobe, 723 003 - transfery fyzickej osobe - podnikateľovi.
Určujúcim je subjekt, ktorému sú dotácie z rozpočtu obce poskxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxvý dlh obce.
V prípade, že obec alebo subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce porušil finančnú disciplínu, na toto porušenie finančxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxúva prípady, ktoré sa definujú ako porušenie finančnej disciplíny. V ďalších odsekoch 3 až 16 cit. ustanovenia sú ustanovené sankcie za porušenie finaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe finančnej disciplíny sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy, ako aj na subjekty mimo sektora verejnej správy (iné fyzické a právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx s dotáciami z rozpočtu obce uvedomiť, že subjektom, ktorý porušil finančnú disciplínu, môže byť rovnako subjekt verejnej správy, ako aj subjekt mimo sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x x xx xxxx x xaxatívne vymenúva prípady, ktoré sa definujú ako porušenie finančnej disciplíny:
- Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Porušenie účelovosti je tak najzávažnejším porušením finančnej disciplíny a je aj najprísnejšie sankcionované.
Ak je zákonom, zmluvou, rozhodnuxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx aj pri poskytovaní verejných prostriedkov; ak je zákonom, zmluvou, rozhodnutím alebo iným spôsobom zadefinovaný účel, pre ktorý je možné poskytnúť vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xôže poskytnúť verejné prostriedky, lebo ak ich poskytne mimo tento účel poruší zásadu účelovosti.
Zásada účelovosti sa vzťahuje na subjekty verejnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxdky svojho rozpočtu poskytujú na použitie (poskytnutie verejných prostriedkov).
Za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákoxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx je dodržaný vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov (§ 31 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.).
- Poskytnutie alebo použitie verejných proxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxančnej disciplíny - poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia sa vzťahuje len na subjekt verejnej správy, lebo len ten môže verejné proxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxtanovenej alebo určenej lehote a rozsahu - § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.
K tomuto porušeniu finančnej disciplíny dochádza pri nesplnenx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx rozpočtom obce a rozpočtom vyššieho územného celku) a odviesť finančné prostriedky v sume vyplývajúcej zo zúčtovania na účet subjektu verejnej správx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxobitného zákona - § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.
Vo všeobecnosti platí, že výnos z prostriedkov rozpočtu subjektu verejnej správy je príjxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxov Európskej únie. Neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxedkov - § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.
Povinnosťou subjektov verejnej správy je dodržiavať ďalšiu základnú zásadu rozpočtového hospodxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - § 31 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2xxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxzpočtový rok a ktoré zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.
- Umožnenie bezdôvodného obohatexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxaxi ťažko preukázať; ide najčastejšie o získanie finančného prospechu z verejných prostriedkov za poskytnutie napr. provízie v procese verejného obxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx. h) zákona č. 523/2004 Z. z.
Ust. § 15 až § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. upravujú vykonávanie rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte, ak sa rozpočtoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxným predpisom - § 31 ods. 1 písm. i) zákona č. 523/2004 Z. z.
Najtypickejším príkladom uvedeného porušenia finančnej disciplíny je neoprávnené poskxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xko dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky, alebo ktorá neplní úlohy uložené zriaďovateľom.
- Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. sa ale ukladá subjektom verejnej správy povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxjú verejné prostriedky: "Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné prx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s verejnými prostriedkami - § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z.
Spôsob nakladania s verejnými prostriedkami môže ustanoviť všeobecne záväzxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxjším spôsobom určenia spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami je zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov. V niektorých prípadoch sa môže pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z. z. alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxmi poskytovania preddavkov (určenými v § xx xxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxenok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy - § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.
Toto porušenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvené pravidlá a podmienky pri poskytovaní verejných prostriedkov, poruší aj finančnú disciplínu.
- Porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xerejných prostriedkov nedodrží pravidlá a podmienky, za ktorých mu boli verejné prostriedky poskytnuté.
Sankcie za porušenie finančnej disciplíxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x) až i) zákona č. 523/2004 Z. z. Ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa riadi všeobecne záväznými predpismi o správnom koxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxmä:
-
odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz,
-
odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny.
Zo zákona č. 523/2004 Z. z. pre obce platí, že sanxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvať kontrolu, vládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom (napr. zákon č. 461/2003 xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov). V podmiexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu a zároveň má podľa osobitného predpisu kompetenciu na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxnisterstvo financií,
-
správy finančnej kontroly,
-
orgán verejnej správy, ktorý obci poskytol verejné prostriedky zo svojho rozpočtu,
-
hxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxenie na vykonávanie kontrolnej činnosti.
§ 8
Výdavky rozpočtu vyššieho územného celku
KOMENTÁR
K odseku 1
Jednotlivé druhy výdavkov rozpoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxysle zákona č. 302/2001 Z.z. Ako v prípade výdavkov obce aj u vyššieho územného celku platí, že k najdôležitejším výdavkom patrí úhrada zákonných záväxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxieho územného celku sa členia na bežné a kapitálové.
Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti vyššieho územného celku vo všetkých jej oblastiaxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx
x
činnosť súvisiacu s plnením programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxsiace s riadnym hospodárením a nakladaním s majetkom vyššieho územného celku a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
-
rozvxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xestných komunikácií, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
-
ochranu životného prostredia,
-
rozvoj a prezentáciu kultúrnycx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života vyššieho územného celku,
-
ochranu kultúrnych pamiatok a prírodných hodnôt, pamiatxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xsobitnými predpismi, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s iným vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami, na zabezpečenie úlox xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxie investičných potrieb vyššieho územného celku, predovšetkým na rozvojové programy schválené v koncepcii jej rozvoja a vo viacročnom programovom rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxné akcie, prípadne na nákup konkrétnych kapitálových aktív,
-
investičné záväzky a výdavky spojené so zhodnocovaním majetku vyššieho územného cexxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie svojich investičných zámerov vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtíva. Ide o rôzne dotácie vlastným organizáciám, ktoré vyšší územný celok zriadil a založil, ako aj dotácie iným právnickým osobám a jednotlivcom. Tiexx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxch investičných akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku. Môžu to byť finančné prostriedky poskytnuté ako pomxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxplývajúce z medzinárodnej spolupráce (môžu byť bežné aj kapitálové). Samosprávny kraj môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a spxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxbo územných orgánov. Spolupráca sa uskutočňuje len na základe dohody o spolupráci, ktorá musí obsahovať názvy a sídla účastníkov dohody, predmet dohoxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xj spôsob jeho zriadenia. Tento orgán môže mať len súkromnoprávnu povahu. Dohoda o spolupráci musí byť uzatvorená písomne a musí byť vopred schválená naxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýkonu štátnej správy do prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu. Zo zákona je umožnené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy použiť vlasxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom výškou nákladov na prenesený výkon štátnej správy, zúčtovať v prospech rozpočtu vyššieho územného celku.
K odsxxx xx x x x
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxojho rozpočtu dotácie, ktoré sú určené:
-
právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
-
inej obci alebo vyššiemu územnému celku,
-
právnickxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxok žiadať o poskytnutie dotácie, je však dôležité uviesť, že na poskytnutie dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku nie je žiaden právny nárok a že žixxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxujme alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku;
b)
obciam na území vyššieho územného celku,
-
na financovanie spoločných úloh v záxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na území vyššieho územného celku;
d)
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú síxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením.
Zákon č. 583/2004 Z.z. nedefinuje pxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxujem. Pri definícii pojmov všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel cit. zákon odkazuje na § 2 ods. 2 zákona č. 213xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxlad na § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v z. n. p.
Podľa § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách všeobxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
-
ochrana ľudských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
-
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
-
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
-
zabezpečxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
-
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
-
ochrana a tvorba životného prosxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxe individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxa bez pochybností vedel, na aké účely môže dotáciu použiť. Je povinnosťou vyššieho územného celku ako poskytovateľa dotácie písomne oznámiť príjemcoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxo oznámenie by malo byť formulované jasne a jednoznačne bez možnosti spochybnenia.
Zákon neurčuje, akým spôsobom sa majú poskytovať dotácie z rozpoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo celku, ktoré sa musia vyčerpať v súlade so stanoveným účelom a v príslušnom rozpočtovom roku.
Dotácie by sa mali poskytovať na základe zmluvy o poskyxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxnie dotácií bezhotovostnou formou na účet prijímateľa dotácie.
Zmluva o poskytnutí dotácie by mala okrem základných náležitostí obsahovať najmä:
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvaný),
-
výšku dotácie,
-
určenie termínu, do ktorého sa dotácia poukáže na účet prijímateľa dotácie,
-
určenie termínu čerpania dotácie,
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z. n. p., zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa dotácie okamžite vrátiť vyššiemu územnému celku dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá,
-
povinnosť prijímateľa dotácie okxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxkanie dotácie a pod.),
-
povinnosť vrátiť vyššiemu územnému celku zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov do konca rozpočtového roka, naxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxe nadobudnúť majetkovú účasť na podnikaní takejto právnickej osoby je vyšší územný celok zo zákona č. 583/2004 Z.z. oprávnený použiť svoje rozpočtovx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxostriedkov vyššieho územného celku ako vkladu na nadobudnutie majetkovej účasti rozpočtové prostriedky strácajú charakter verejných prostriedkoxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvanie je súčasťou záverečného účtu, pretože vyšší územný celok je povinný finančne usporiadať svoje rozpočtové hospodárenie vrátane finančných vzťxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxedky zo svojho rozpočtu.
Spôsob zúčtovania dotácií, podmienky a termíny zúčtovania by mohli byť stanovené vo VZN. Vo VZN by malo byť stanovené, že subxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxania finančných vzťahov s rozpočtom, t.j. vrátenie nepoužitej časti dotácie, ale aj skutočný výnos vzniknutý z poskytnutej dotácie, pričom skutočnýx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxv za vedenie účtu, prípadne celého poplatku, ak prijímateľ vedie prostriedky na samostatnom účte v banke.
Príklad zúčtovania dotácie poskytnutej z rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a termín vykonania zúčtovania. Rovnako by mal uviesť, aké doklady má prijímateľ dotácie k zúčtovaniu predložiť; takýmito dokladmi môžu byť:
a)
kópxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxo faktúry,
-
názov dodávateľa, IČO, DIČ,
-
názov príjemcu, IČO, DIČ,
-
deň vystavenia faktúry,
-
deň splatnosti faktúry,
-
formu úhrady xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xusí obsahovať:
-
číslo dokladu,
-
názov platiteľa, xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xodpis vystavovateľa,
-
poradové číslo, pod ktorým je výdavok zaúčtovaný v peňažnom denníku alebo v pokladničnej knihe,
-
podpis schvaľovateľa xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxateľa dokladu, IČO, DIČ,
-
dátum vystavenia dokladu,
-
prijatú sumu slovom aj číslom, účel príjmu,
-
podpis vystavovateľa dokladu,
-
podpxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
e)
doklady z registračnej pokladnice v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti.
Ide len o príklad návrhu dokladov, ktoré sú bežné v účtovníckej a exxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxy na dotácie sa v rozpočte rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. Rozpočtujú sa vždy na príslušný rozpočtový rok a v súlade s platnou rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy. Ustanovuje ju vyhláška Štatistickxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu rozpočtovej klasifikácie. V praxi to znamená, že príjmy a výdavky musia byť členené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Aj rozpočtové prostrxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy musia byť rozpočtované aj na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Rozpočet dotácií zostavený v súlade s funkčnou klasifikácxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx nasmerované dotačné finančné toky. Napríklad funkčná klasifikácia 07.3.4. znamená, že ide o dotáciu rozpočtovanú do odvetvia zdravotníctva, konkrxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxatkovú starostlivosť.
V súlade s ekonomickou klasifikáciou ide vždy o rozpočet transferov. Podľa účelu, na aký sú dotácie určené, ide o:
-
640 - bexxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xe cieľom nadobudnúť kapitálové aktíva (majetok) alebo ich zhodnotiť (rekonštrukciou, modernizáciou),
V rámci tohto členenia sa transfery ďalej sxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxššiemu územnému celku,
-
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám a na podpoložkách, napríklad 642 001 - transfery občianskemu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxy nefinančnej právnickej osobe, 642 014 - transfery jednotlivcovi,
-
644 - transfery nefinančným subjektom a na podpoložkách, napríklad 644 001 - txxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xx1 - transfery v rámci verejnej správy a na podpoložkách, napríklad 721 006 - transfery obci a 721 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxfery občianskemu združeniu, nadácii, 722 002 - transfery cirkvi, 722 003 - transfery neziskovej právnickej osobe, 722 004 - transfery jednotlivcovi,
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxtnej právnickej osobe, 723 003 - transfery fyzickej osobe - podnikateľovi.
Určujúcim je subjekt, ktorému sú dotácie z rozpočtu poskytované. Vyšší úxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xlh vyššieho územného celku.
Ak vyšší územný celok, ktorý poskytol dotáciu zo svojho rozpočtu, alebo subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia z rozpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxný predpis, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z.; ide o tie isté prípady porušenia finančnej disciplíny ako v prípade obcí:
-
poskytnutie alebo použitie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov - § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
neodvedenie prostxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xerejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy podľa zákona č. 523/2004 Z. z. alebo osobitného zákona - § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/xxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. - § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
konanie v rozpore s § 15 až § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. - § 31 ods. 1 písm. h) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
použitxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx 1 písm. i) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov - § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523xxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
-
úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy alebo v rozpore s podmienkami určenými xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy - § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.,
-
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxia sú ustanovené v § 31 ods. 3 až 16 zákona č. 523/2004 Z. z. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sú rozlíšené podľa druhu a závažnosti porušenia fxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxtora verejnej správy, ktorému verejné prostriedky poskytol subjekt verejnej správy. Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sa subjektu xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx č. 523/2004 Z. z. Ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa riadi všeobecne záväznými predpismi o správnom konaní - zákonom xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxých celkov sú totožné ako na obciach a rovnako ako v podmienkach obcí aj na vyšších územných celkoch platí, že sankcie za porušenie finančnej disciplíny xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xerejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom.
Pozn.: Kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami vyšxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxávy, ktorý obci poskytol verejné prostriedky zo svojho rozpočtu,
-
hlavný kontrolór vyššieho územného celku.
TRETIA ČASŤ
ROZPOČTOVÝ PROCES
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu, zostavuje sa na tri rozpočtové roky. Súčasťou rozpočtu verejnej správy sú aj rozpočtx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxčtu vyššieho územného celku. Viacročné a programové rozpočtovanie sa tak uplatňuje u všetkých subjektov verejnej správy, teda aj subjektov územnej sxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxého celku, prostredníctvom ktorého sa realizuje rozvoj obce a vyššieho územného celku.
Viacročný rozpočet obce a viacročný rozpočet vyššieho územxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlku na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
-?rozpočet
obce a rozpočet vyššieho územného celku na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxku na aktuálny (príslušný) rozpočtový rok. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania základných úloh obce a vyššieho územného celku. Rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtového roka, ktorého dosiahnuté ukazovatele sú východiskom pre rozpočet aktuálneho rozpočtového roka.
Ďalšou súčasťou viacročného rozpočtu sú rxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxosťou na aktuálny rozpočtový rok so zohľadnením nielen predchádzajúceho vývoja hospodárenia, ale najmä so zakomponovaním zámerov a cieľov zo strednxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Viacročné rozpočtovanix xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxemnej samosprávy uplatňovať aj programové rozpočtovanie, t.j. vo viacročnom rozpočte sú už vyjadrené aj zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxamového rozpočtovania je efektívne a transparentné vynakladanie finančných prostriedkov, ktoré má územná samospráva k dispozícií. Programové metxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv územnej samosprávy.
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xransparentný a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhuje nielen informácie o príjmoch a výdavkoch, ale aj informácie o tom, aký je zámer, aký cieľ a aké výsledky budú dosiahnuté. Programové rozpočtovanie xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx samosprávy spočíva v tom, že pri tvorbe programových rozpočtov obce a vyššie územné celky vychádzajú zo svojich základných strategických plánovacícx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé chce obec a vyšší územný celok dosiahnuť v dlhodobom a najmä strednodobom časovom horizonte. Programové rozpočtovanie sa tak na v obci a na vyššom územxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdrojov by mohlo práve strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním, pomôcť určiť priority rozvoja, určiť správny smer, zamerať sx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx samosprávy neznamená rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku podľa zákona č. 583/2004 Z.z.; tieto ostávaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxa ide hlavne o vytvorenie programovej štruktúry (tvorba programov, podprogramov, prvkov, projektov), formulovanie zámerov a cieľov, vytvorenie mexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxet tvoria programy obce a programy vyššieho územného celku, ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne ďalej na prvky a projekty. V programovom rozpoxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu "mini rozpočtov", ktoré predstavujú jednotlivé programy.
Programy obce a programy vyššieho územného celkx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxžérskym efektívnym nástrojom riadenia činnosti územnej samosprávy, najmä čo sa týka prenosu stratégií a koncepcií do operatívy; zámery v programovox xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxde vyšších územných celkov a veľkých miest a obcí sa viacročné programové rozpočtovanie úspešne uplatňuje a je bežnou pracovnou metódou v rozpočtovom xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxja sú spracované aj na úrovni týchto obcí, ale sú často len nevyhnutnosťou pre možnosť čerpania zdrojov z európskych xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxžko realizovateľnou teóriou, ktorá sa neprelína do zámerov a cieľov ich rozpočtov.
K odseku 2
Pri zostavovaní rozpočtu obce a vyššieho územného celxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xubjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet nx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxé roky.
K odsekom 3 a 4
Viacročný rozpočet obce a vyššieho územného celku sa zostavuje v rovnakom rozsahu členenia ako ročný rozpočet obxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx - kapitálový rozpočet,
-
finančné operácie.
Údaje viacročného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sú záväzné. Údaje viacročného rozpočtu na nxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxja.
Záväzný je rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok, čo v praxi znamená, že tento rozpočet schvaľuje príslušxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxemného celku na ďalšie dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku, na ktorý sa predkladá záväzný rozpočet obce a vyššieho územného celku, je oxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxe a vyššieho územného celku (zastupiteľstvo) berie na vedomie.
VZOR:
                  Uznesenie zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo / zastupiteľstvo samosprxxxxxx xxxxx 
xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxaja 
schvaľuje:
1. rozpočet obce / samosprávneho kraja (vyššieho územného celku) na rok .... 
  vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomicxxx xxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxx
   xx xxxxx xxxxxxxx
    x xxxxx xxxxxx 
    x xxxxx xxxxxxx
   x) kapitálový rozpočet
    - kapitálové príjmy
    - kapitálové výdavky
   xx xxxxxxxx xxxxxxxx 
    x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
    x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
  xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxkou školou ........
    a) príjmy celkom
    b) výdavky celkom
      v tom:
      - bežné výdavky 
      09.1.2.1. - základné vzdelanie
      610
      620
      630
      640
      09.1.1.1. - predškolská výchxxx
      xxx
      xxx
      xxx
      xxx
      xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx
      xxx
      xxx
      xxx
      xxx
      xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
      xxx
      xxx
      xxx
      xxx
   xx xxxxxxxx xxxxxxxx 
    xxxxxx podľa programovej štruktúry podľa prílohy ....)
  2.2. Centrum voľného času ........
   a) príjmy celkom
   b) výdavky celkom
    v tom:
    - bežné výdavky 
      09.5.0.2. x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
   xx xxxxxxxx xxxxxxxx 
    xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
 
  xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxzáciám
  3.1. Mestské technické služby ......
   a) príspevok na prevádzku (bežný transfer)
      04.5.1.3 Správa a údržba ciest
      05.1.0 Nakladanie s odpadmi
      06.xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
      xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
   xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
      xxxxxx xxxxxx xxxx
   xx xxxxxxxxx
    xv programovej štruktúre podľa prílohy ....)
 
  3.2. Mestská knižnica ......
   a) príspevok na prevádzku (bežný transfer)
      08.2.0 Kultúrne služby
   b) Prograxx xxxxxxx
    xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxx xx xxxxxxxx
xxxpočet obce / samosprávneho kraja (vyššieho územného celku) na 
roky ....... vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a 
ekonomickej rozpočtovej xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxnie a členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku
KOMENTÁR
K odseku 1
Obce a vyššie územné celky sú subjekty verejnej správy a ich rozxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xásady ako pre tvorbu viacročného rozpočtu verejnej správy.
Rozpočet verejnej správy sa tvorí ako viacročný rozpočet a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 523/2xxx xxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu na príslušný rozpočtový rok,
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c)
štátny rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavil štátny rozpočet podľa písmena b), a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavili rozpočty podľa písmena b).
Verejná správa pri tvorbx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxšie územné celky teda povinne zostavujú viacročný programový rozpočet, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom ich finančnej politiky a sú v ňom xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
Obec x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xinančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí a vyšších územných celkov, ktorými sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxzpočtu, v ktorom sú vyjadrené jednak zámery a ciele územného rozvoja, jednak dlhodobé zmluvné vzťahy, na základe ktorých sa tieto zámery a ciele realizxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a vyššieho územného celku.
K odseku x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi. Nemôže nastať situácia, že obec a vyšší územný celok zostaví rozpočet, v ktorom nebudú zabezpečxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxäzkov vyplývajúcich z uplatnenia osobitných predpisov - úhradu daňových povinností, úhradu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a pod. Pri zostxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx n. p., podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.
Zoxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe, analýzu, realizáciu a hodnotenie rozpočtu obce. Tento proces upravuje zákon č. 523/2004 Z.z. a v podrobnostiach zákon č. 583/2004 Z.z. Rozpočtovx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtavení rozpočtu, samotná tvorba rozpočtu, jeho zostavenie a schválenie, jeho rozpis na jednotlivé subjekty rozpočtového procesu, zmeny rozpočtu a rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podmienkach obce a vyššieho územného celku je zavŕšený zostavením a schválením záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.
Nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxie rozpočtu,
2.
rozpis a realizácia rozpočtu,
3.
analýza a priebežné monitorovanie rozpočtu, vykonávanie zmien rozpočtu
4.
hodnotenie rozxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx časovo prelínať. Je to proces, ktorý si v každej svojej etape/fáze vyžaduje vzájomné spolupôsobenie rôznych subjektov pôsobiacich nielen na úrovni oxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo procesu,
-
subjekty rozpočtového procesu,
-
základné úlohy, ktoré majú tieto subjekty plniť.
Vzhľadom na zložitosť rozpočtového procesu sx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxto procesu.
Proces zostavenia návrhu rozpočtu môžeme rozdeliť do dvoch hlavných etáp/fáz:
1.
fáza/etapa - tvorba východísk rozpočtu - ide o spraxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxzpočtu - začína po schválení východísk rozpočtu, oprávnený subjekt na úrovni obce a vyššieho územného celku vypracúva návrh rozpočtu v súčinnosti s osxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu rozpočtu sú návrhy rozpočtov jednotlivých subjektov rozpočtového procesu, rozpočty jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxickým a fyzickým osobám a finančné vzťahy k obyvateľom obce a vyššieho územného celku.
2.
Návrh svojich rozpočtov spracúvajú jednotlivé subjekty rxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxcesu a rozpočtovým harmonogramom.
3.
Subjekty rozpočtového procesu pri spracovaní svojich návrhov rozpočtov vychádzajú z povinností uložených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxmosprávy obce a vyššieho územného celku, príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom a z pripomienok a požiadaxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxo celku predkladajú zostavovateľovi návrh rozpočtu vo finančnom vyjadrení spolu s komentárom a s prihliadnutím na programové zámery a ciele, ktoré buxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxt zostavovateľ rozpočtu spracuje do súhrnného návrhu rozpočtu.
6.
Súhrnný návrh rozpočtu je rozpočet zostavený na bežný rozpočtový rok a rozpočet xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xkutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Súhrnný návrh rozpočtu by mal byť zosxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjektov/prvkov v schválenej programovej štruktúre.
7.
Súhrnný návrh rozpočtu zostavovateľ rozpočtu predkladá hlavnému kontrolórovi na spracovxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxanoviská a prípadné pripomienky týchto subjektov zostavovateľ podľa podmienok a možností zohľadní a zapracuje do návrhu rozpočtu.
8.
Takto upravxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na rokovanie zastupiteľstva.
K odsekom 3 a 5
Rozpočet obce a vyššieho územného celku sa vnútorne člení na:
-
bežné príjmy a bežné výxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxho celku tvoria:
-
bežné a kapitálové príjmy podľa § 5 ods. 1 a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.,
-
bežné a kapitálové výdavky podľa § 7 a podľa x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xpráve štátu) a nedaňové (ostatné príjmy, napr. správne poplatky, príjmy z prenájmu majetku).
Kapitálové príjmy sú určené na financovanie dlhodobýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxčtov vyšších stupňov verejnej správy alebo strednodobé/dlhodobé investičné úvery, príjmy z emisie, cenných papierov a pod.
Bežné výdavky slúžia nx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxj správy, ktoré územná samospráva zabezpečuje. Sú to výdavky najmä na mzdy a platy, na odvody poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistnxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx špeciálny materiál, služby, opravy a údržbu, cestovné náhrady, dopravu a spotrebu PHM a pod.).
Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýdavky sú aj rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku, na konkrétne investičné akcie, na nákup konkrétnyxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo zhodnotiť kapitálové aktíva.
Jednotné a zároveň podrobné triedenie príjmov, výdavkov a finančných operxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnej správy, a teda aj obce a vyššie územné celky (podrobné informácie o rozpočtovej klasifikácii pozri v komentári k § 4 ods. 7) .
K odseku 4
Oprávneným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. na schválenie zastupiteľstvu. Je povinnosť predkladať návrh rozpočtu obce a rozpočtu vyššiexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ekonomickej klasifikácie označená trojmiestnym kódom končiacim dvoma nulami). Súčasne obec a vyšší územný celok predkladajú na schválenie aj rozpoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxry v rozpočte obce.
K odseku 6
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku okrem bežných príjmov a bežných výdavkov (bežný rozpočet), kapitáloxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxieho xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x x podľa § 6 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. okrem bežných a kapitálových príjmov, vymedzených v § 5 ods. 1 a podľa § 6 ods. 1 cit. zákona, použiť na plnenie svoxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxej činnosti obce a vyššieho územného celku. Tieto mimorozpočtové zdroje financovania sa zabezpečujú a realizujú prostredníctvom finančných operácxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu,
-
realizujú prijaté návratné zdroje financovania do rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a ich splácanie,
-
realizujú poskyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
-
realizuje predaj a nákup majetkových účastí.
Finančné operácie sa uskutočňujú a vykazujú mimo rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrácií obsahuje rozpočtová klasifikácia.
Ďalej je ustanovené oprávnenie pre obec a vyšší územný celok poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojhx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxcovania.
K odseku 7
Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; obec a vyšší územný celok majú povxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxtkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.
Zákon č. 583/2004 Z.z. umožňuje pri zostavení rozpxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi finxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxmejú prostriedky peňažných fondov obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sa tvoria z prebytku rozpočtu.
K odseku 8
Pri zostavovaní rozpočtu obcx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, ktoré ustanovujú pravidlá rozpočtovej zodpovednosti.
Konkrétne v čl. 5 cit. predpisu sa ustanovuje limit dlhu verejnej správy; horný limit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, ak výška dlhu dosiahne alebo prekročí zákonom stanovené hranice.
Tieto opatrenia sa dotýkajú aj obcí a vyšších územných celkov, konkrétne v ods. 6 cxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx
x
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxdukte, obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxenskej republiky a Európskej únie;
-
ak výška dlhu dosiahne 47 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 50 % podielu na hrubom domácox xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxší územný celok ako subjekty verejnej správy, ktorých rozpočty sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, sú povinné zosúladiť návrhy svojich rozpočtov s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxnca rozpočtového roka 2017 horný limit dlhu verejnej správy ustanovuje vo výške 60 % podielu na hrubom domácom produkte. Rovnako sa ustanovujú opatrenxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxú aj obce a vyššieho územného celku:
-
ak xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
-
ak výška dlhu dosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 60 % podielu na hrubom domácom produkte, obec a vyšší územný celok sx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K odseku 9
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rieši tieto situácie a oprávňuje obec a vyšší územný celok použiť na tento účel tieto účely prostriedky rezervného fondu. O tomto postupe rozhoduje zásxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xtorého o použití peňažných fondov rozhoduje zastupiteľstvo obce a zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Zastupiteľstvo obce a zastupiteľstvo vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rokov limitované sumou prebytku bežného rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. Obec a vyšší územnx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
K odseku 10
V zákone je zohľadnená aj situácia, ak v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxiu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu, avšak za prísnej podmienky, že sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka. V zákone nie je stanxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Vychádza sa tak z oprávnenia schvaľovať zmeny rozpočtu, čiže schvaľovať použitie príjmov kapitálového rozpoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxočtu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
§ 11
Rozpočtové provizórium
KOMENTÁR
Obec a vyšší územný celok zostavujú svoj rozpočet ako záklaxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť a následne ho predkladajú do zastupiteľstva na schválenie. Ak do 31. decembra bežného rozpočtového xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podľa rozpočtového provizória. Rozpočtové provizórium nepretržite trvá až do schválenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku.
Pozn.x xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xchválenie svojmu zastupiteľstvu. A tak sa v praxi vyskytujú situácie, že obec a vyšší územný celok je v rozpočtovom provizóriu nie preto, že zastupiteľxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxia zastupiteľstva.
Počas rozpočtového provizória hospodári obec a vyšší územný celok poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdom mesiaci nesmie prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového rxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxx na splácanie úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek a poplatkov súvisiacich s prijatými úvermi alebo pôžičkami,
-
výdavky na plnenie zo zákona zvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxtriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxtového provizória je obmedzené poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxkytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam).
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitovať termínom 31. december bežného roka s úmyslom, aby prípadné ďalšie rozpočtové provizórium vychádzalo vždy zo schváleného rozpočtu predcháxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovať s rozpočtom obce a s rozpočtom vyššieho územného celku po jeho schválení.
Zákon a ani iný predpis neustanovuje formu zúčtovania rozpočtových prxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxcii obce a vyššieho územného celku, ako zúčtovanie vykoná.
§ 12
Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie
KOMENTÁR
K odseku 1
Súčasťou rozpxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxých obcou alebo vyšším územným celkom podľa zákona č. 523/2004 Z.z. Obec a vyšší územný celok sú oprávnené zriaďovať svoje rozpočtové a príspevkové orxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x vyššieho územného celku, ktorá je na rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určenx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxodárenia. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.
Na základe uvedených skutočností je prixxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxpevky príspevkovým organizáciám, vykonajú rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozpočtovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxspevky, zohľadní sa právna úprava v § 24 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého v príspevkovej organizácii poskytnutie príspevku zriaďovateľom limitxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v takej výške, aby bol rozpočet príspevkovej organizácie vyrovnaný. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok zriaďovateľa na prexxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxvku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku. Okrem zohľadnenia xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xríspevky sa rozpíšu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Zavedením programového rozpočtovania má obec a vyšší územný celok povinnosť spolu s rxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu s materskou 
školou:
 
Uznesením zastupiteľstva ............... bol schválený rozpočet ......., 
súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtovýcx xxxxxxxxxxx x 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 
xxm rozpisujem rozpočet ............. s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:
 
1. Základná škola s materskou školou ........
  a) príjmy celkom
  b) výdavkx xxxxxx
   x xxxx
   x xxxxx xxxxxxx 
   xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxx
   xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxí
   610
   620
   630
   640
   09.6.0.1. - zariadenie školského stravovania
   610
   620
   630
   640
  c) Program: Školstvo 
 (ďalej podľa programovej štruktúry podľa prílohy ..xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxet ....., 
súčasťou ktorého sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií a 
príspevky príspevkovým organizáciám zriadených ........ .
 
Na základe toxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxevky príspevkovým organizáciám
3.1. Mestské technické služby ......
   a) príspevok na prevádzku (bežný transfer)
    04.5.1.3 Správa a údržba ciest
    05.1.x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
    xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
    xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
   xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
    xxxxxx Rozvoj obcí
c) programy
VZOR:
Rozpis príspevkov na príspevkovú organizáciu - ..................: 
 
Uznesením zastupiteľstva ............ bol xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx... .
Na základe tohto uznesenia a v súlade s § 12 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. 
Vám rozpisujem príspevky pre ............. s nasledovnými záväznými 
ukaxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx  x  xxxxxxx  x xxxxxxxxxx x xxxxxx  x  xxxxx  x
x xxxxxxxram I klasifikácia I klasifikácia I označenie I príspevku I
I------------I--------------I--------------I-----------I------------I
I      I       I       I      I      I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      x       x       x      x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxe územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné hospodáriť v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom (t.j. rozxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plnia v súlade s osobitnými predpismi. Len v prípade finančného zabezpečenia môžu realizovať a plniť xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxná v § 19 ods. 4 až 6 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého subjekty verejnej správy:
-
musia zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v txxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxm roku na také úhrady, ktoré nemajú zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
So zavedením programového rozpočtovania obce a vyššie územné celky musia vykonávať v priebehu celého roka monitorovanie a hodnotenie plnenia svojxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxnie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu sa vykonáva s cixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxového roka je tak výsledkom monitorovania a hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia cieľov, v prípade nesplnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtavu. Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia je tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o priebežnom alebo konečnom plnení, resp. neplnení záxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotiaca správa sa spracováva na konci hodnotiaceho obdobia, t.j. po ukončení rozpočtového roka a môže byť (ak sa tak obec a vyšší územný celok rozhodnex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
či sa do rozpočtu úspešne zaviedli prvky programového xxxxxxxxxxxxxx
x
xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxv, či tieto boli splnené a v akej miere,
-
v prípade nenaplnenia predpokladaných zámerov, cieľov a ukazovateľov, aké boli príčiny a či boli prijaté prxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxo programové rozpočtovanie, t.j. či sa napríklad zvýšila hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov,
-
či sa zabezpečxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnávať v priebehu celého roka kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov, t.j. podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obexxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxkach obcí a vyšších územných celkov vykonávajú hlavní kontrolóri. Rozsah ich kontrolnej činnosti je upravený jednak vo vyššie citovaných zákonoch, jxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlavní kontrolóri vykonávajú najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovýxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxnančných operácií rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Podľa zákona o finančnej kontrole hlavní kontrolóri overujú vykonanie predbežnej finanxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxou kontrolou vedúci zamestnanci a zodpovední zamestnanci obce a vyššieho územného celku okrem iného overujú práve súlad s rozpočtom, t.j. overujú, či xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx samosprávy znamená, že obce a vyššie územné celky sú povinné hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebyxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu. Napriek snahe zostaviť reálny rozpočet a podľa neho hospodáriť v priebehu celého rozpočtového roka, obce a vyššie územné celky sa v bežnej praxi nevyxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxo územného celku je:
-
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpr. zvyšovať vlastné príjmy a znižovať výdavky,
-
vykonávať zmeny rozpočtu s cieľom dosiahnuť vyrovnanosť bežného rozpočtu.
Bežný rozpočet obcx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx musí vývoj svojich bežných príjmov a bežných výdavkov sledovať a v závislosti od tohto vývoja vykonávať všetky účinné opatrenia, aby bežný rozpočet box xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
z dôvodu zákonného použitia prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, musí ísť naozaj o mimoriadnu, nepredvídateľnú a okolnosťami zapríčinenú udalosť;
-
z dôvodu, že boli v bexxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitným zákonom nevyčerpané v minulých rokoch.
x xxxxku 4
Obec a vyšší územný celok ako subjekty verejnej správy musia na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného úxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnej správy poskytujú obec a vyšší územný celok prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe ministerstva finaxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxytovaniu údajov do RIS.SAM vydalo ministerstvo financií SR informáciu zo dňa 19. decembra 2013.
K odseku 4 písm. a)
Podľa informácie Ministerstva fxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
-
do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka poskytne do systému RIS.SAM iba údaje schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (t. j. prvxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxgórií:
Príjmy
100 - daňové príjmy
200 - nedaňové príjmy
300 - granty a transfery
Výdavky
600 - bežné výdavky
700 - kapitálové výdavky
Finančné opexxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
-
do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka vkladá do systému RIS.SAM kompletný podrxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxvé roky 2015 a 2016).
b)
Ak nemá obec alebo vyšší územný celok schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok do 31. decembra bežného roka, t. j. hosxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxho schváleného rozpočtu bez zmien rozpočtu vykonaných v priebehu roka) predchádzajúceho rozpočtového roka
-
do 31. januára nasledujúceho rozpočxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxlok schválený rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok po 31. decembri bežného roka, má povinnosť poskytnúť údaje schváleného rozpočtu na príslušný roxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobný rozpis viacročného rozpočtu (prvýkrát r. 2014 a nasledujúce 2 rozpočtové roky 2015 a 2016) do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu.
Pxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xodľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2014 a do 31. januára vkladá do systému RIS.Sxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xecembri a má dostatočný časový priestor vložiť kompletný rozpis rozpočtu do 10. januára, nie je už potom potrebné samostatne poskytovať údaje na úrovnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxseku 4 písm. b)
Podľa informácie ministerstva financií SR zo dňa 19. decembra 2013 obce a vyššie územné celky majú po vykonaní zmien rozpočtu povinnosx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Príklad:
Pokiaľ vykonajú zmenu napr. 5. marca 2014, do systému RIS.SAM sú povinní ju premietnuť najneskôr do 20. apríla 2014.
K odseku 4 písm. c)
Skuxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxušného rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia. Koncoročné plnenie rozpočtu sú obec/VÚC povinní poskytnxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxaje za 1. štvrťrok najneskôr do 30. apríla 2014, za 2. štvrťrok do 30. júla 2014, za 3. štvrťrok do 30. októbra 2014, za 4. štvrťrok 2014 do 5. februára 2015.
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe o neuplatňovaní programového rozpočtu, uvedená úprava sa takejto obce netýka) platí osobitná úprava, podľa ktorej obec a vyšší územný celok vkladajx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlasifikácie, t. j. v prípade, ak obec alebo vyšší územný celok schváli svoj rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok do 31. decembra bežného rozpočtovéhx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxmového rozpočtu výdavkov obdobne ako pri rozpočte podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, teda platí 20-dňová lehota na vloženie xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa § 21d zákona č. 583/2004 Z. z.
V prípade údajov z programového rozpočtu do systému RIS.SAM, obce alebo vyšší územný celok vkladajú iba schválený rozxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtovanie údajov za programy do systému RIS.SAM pri zmenách rozpočtu ani údaje za jeho skutočné plnenie k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru.
K odseku 5
xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkytovanie finančných prostriedkov z dotácií zo štátneho rozpočtu.
K odseku 6
Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré majú sídlo na území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxo celku upravuje zákon o účtovníctve a Opatrenie ministerstva financií z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx
Podľa § 28 zákona o účtovníctve obec a vyšší územný celok odpisujú hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Podľa cit. opatrenia dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.
Pri tvorbe odpisového pláxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxcké a morálne zastaranie,
-
zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.
Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisoxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxá jednotka postupovať aj podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p., t.j. na daňové účely môže uplatniť účtovné alebo daňové odpisy.
§ 1x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxzpočtových prostriedkov obce a vyššieho územného celku. Všeobecne platná zásada časovosti je zadefinovaná v § 19 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s cit. alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové prostriedky obce a vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxeho územného celku. V prípade rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa do plnenia rozpočtov zahŕňajú len tie príjmy, výdavky a finančné operxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxšnom roku a o výdavky čerpané v príslušnom rozpočtovom roku. Dátum pripísania alebo odpísania prostriedkov na účtoch v banke je rozhodujúci pre zaradexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxytnutí alebo použití rozpočtových prostriedkov v rozpočte obce a v rozpočte vyššieho územného celku je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xelku. Obce a vyššie územné celky hospodária so svojimi rozpočtovými prostriedkami, ktoré môžu poskytnúť a použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostriedkov, sú verejnými prostriedkami, a tak sa na hospodárenie s nimi nevzťahuje len toto ustanovenie, ale aj zásady rozpočtového hospodárenia ustxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xáto všeobecne platná zásada rozpočtového hospodárenia je zakotvená aj v § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého verejné prostriedky možno poxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa tohto zákona.
Zásadu účelovosti použitia verejných prostriedkov tak možno definxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnom č. 523/2004 Z.z. a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
-
na účely, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, napr. zákon č. 46xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p.
V záujxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtia a použitia rozpočtových prostriedkov a aby bol takto schválený. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že účel stanovený v rozpočte musí byť v súxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxie verejných prostriedkov. Subjekty územnej samosprávy rozpočtové prostriedky nielen sami používajú, ale ich aj poskytujú ďalej na ďalšie použitie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxeľským subjektom, nadáciám, neziskovým organizáciám, fyzickým osobám a pod.).
Zásada účelovosti rovnako platí na verejné prostriedky, ktoré subxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxbjekty verejnej správy poskytli na použitie právnickým osobám a fyzickým osobám mimo sektora verejnej správy a ktoré ich môžu použiť len v súlade s účelxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xresne určili konkrétny účel ich použitia, napr. na realizáciu konkrétnej investičnej akcie, na obstaranie konkrétneho hmotného či nehmotného majetxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxať účel ich poskytnutia, je povinný vrátiť finančné prostriedky bezodkladne xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx 523/2004 Z.z. nedefinuje pojem účelnosť; definíciu účelnosti možno nájsť v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxelom ich použitia.
Poskytnutie alebo použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočte obce a v rozpočte vyššieho územného celku v rozpore s ustanovenxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxia sankcia za porušenie finančnej disciplíny, ktorou je odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, z ktorej došlo k poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxo sumy.
K odseku 3
Obec alebo vyšší územný celok majú zákonné oprávnenie povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov nimi poskytxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrávy a z ďalších dotácií v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Toto oprávnenie realizujú na základe odôvodnenej žiadosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxho celku o povolení tejto výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom v príslušnom rozpočtxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxtového roka sledovať svoje rozpočtové hospodárenie, monitorovať vývoj príjmov a tomuto vývoju prispôsobovať čerpanie výdavkov. Na základe priebežxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonávať zmeny rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, a to vrátane zmien programov obce a programov vyššieho územného celku. Tieto zmeny schvaľuje príslxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. Touto zákonnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxku pri poskytnutých účelovo určených rozpočtových prostriedkoch; v týchto prípadoch išlo o poskytnutie prostriedkov účelovo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xarcom, čo zase ovplyvňovalo výdavkovú stránku rozpočtu. So zavedením programového rozpočtu sa ustanovilo pre obce a vyššie územné celky oprávnenie vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení je k schvaľovaniu zmien rozpočtu oprávnené obecné zastupiteľstvo. Orgánom vyššieho územného celxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxovaniu zmien rozpočtu oprávnené zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Zmeny rozpočtu vrátane zmien programov rozpočtu teda schvaľuje orgán prísxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxu určenom týmto orgánom vykonávať starosta obce a predseda samosprávneho kraja. Starosta obce a predseda samosprávneho kraja môže tak vykonávať zmenx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a predseda samosprávneho kraja si nemôže sám stanoviť kompetenciu schvaľovať zmeny rozpočtu a ani určiť rozsah schvaľovania týchto zmien. Zastupitexxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa zmien rozpočtu ako aj zmien programov je plne v kompetencii zastupiteľstva. Zastupiteľstvo môže určiť, či starosta a predseda samosprávneho kraja bxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxhvaľovať zmeny rozpočtu vôbec neudelí (v praxi sú tieto prípady veľmi časté).
Pri stanovení rozsahu schvaľovania zmien rozpočtu pre starostu a predsedu samosprávneho kraja je možné vycxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxíjmy a celkové výdavky a povolené prekročenie a viazanie výdavkov). Vychádzajúc z obsahu rozpočtových opatrení zadefinovaných v § 14 ods. 2 zákona č. xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpatreniami podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne presunmi rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé môže starosta alebo predseda samosprávneho kraja presunúť, alebo určením ekonomického charakteru výdavkov, napr. obmedzením tejto kompetencie lxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx004 Z. z., konkrétne povoleným prekročením výdavkov - aj v tomto prípade sa rozsah môže obmedziť stanovením limitu objemu rozpočtovaných prostriedkoxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxnie môže byť vykonané určením ekonomického charakteru výdavkov, pri ktorých je možné povoliť vyššie čerpanie výdavkov alebo, naopak, u ktorých výdavxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxx alebo rozpočtu vyššieho územného celku počas príslušného rozpočtového roka možno vykonať rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a)
presun rozpoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxpočtovaný výdavok sa neuskutoční (dôvody neuskutočnenia rozpočtového výdavku môžu byť rôzne) a umožní sa rozpočtovanie nevyhnutného výdavku, ktorx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxaný výdavok,
b)
povolené prekročenie a viazanie príjmov,
-
toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxzpočtu, čím sa umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov alebo v prípade neplnenia rozpočtovaných príjmov, kedy bude nutné viazať rozpočxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xelok sa rozhodne v priebehu rozpočtového roka zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácie mimorozpočtové zdroje, čím dôjde k prekročeniu finaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xmeny rozpočtu sa vykonávajú rozpočtovými opatreniami a ich forma záleží od orgánu, ktorý má oprávnenie tieto zmeny schvaľovať:
a)
v prípade zastupxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxonané na základe rozhodnutia starostu a predsedu samosprávneho kraja.
V uznesení alebo internom rozhodnutí bude vždy uvedené, na základe akej právxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
VZOR:
           Náxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)zákona č. 583/2004 Z.z., konkrétne presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
  schváleného rozpxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I Program I  Funkčná  I Ekonomická  I Slovné  I    Suma    I
I     I klasifikácia I klasifikácia I označenie I rozpočtovaných  I
I     I       I        I      I príjmov/výdavkov I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x       x        x      x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I
I     I       I        I      I          I
I---------I--------------I---------------I-----------I-------------------I
 
2. zmenu rozpočtu ..... vykonanú roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 
  
 
xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxx-I-----------I----------------I--------------I
I Ekonomická I Slovné  I   Suma   I   Suma   I
I klasifikácia I označenie I rozpočtovaných I navýšených I
I       I      I  xxxxxxx   x  xxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       x      x        x       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I       I      I        I       I
I--------------I-----------I----------------I--------------I
 
Výdavky:
 
I---------I--------------I--------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x  xxxxxxx  x xxxxxxxxxx x xxxxxx  x   xxxx   x  xxxx  x
x     x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxočtovaných I navýšených I
I     I       I       I      I  výdavkov  I výdavkov I
I---------I--------------I--------------I-----------I----------------I------------I
x     x       x       x      x        x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     x       x       x      x        x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
K odseku 3
Pre obec a vyšší územný celok sa stanovuje časový limit, do ktorého môžu vykonať jedno z rozpočtových opatrení, konkrétne povolené prekroxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xelok môžu po tomto termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce s výnimkou zmien roxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskex xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
K odseku 4
V tomto odseku je uložená ďalšia povinnosť pre obxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xoka.
§ 15
Peňažné fondy
KOMENTÁR
V ustanovení je riešená otázka tvorby peňažných fondov obce a vyššieho územného celku. Jednou z najdôležitexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxvom roku v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa tiež zostavuje na príslušný rozpočtový rok. Je dôležité, že právna úprava umožnila obci a vyššiemu úxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm rozpočtovom roku, ale dôležitá je kumulácia finančných prostriedkov, kumulácia zdrojov. Dôvody kumulácie môžu byť rôzne a práve tieto dôvody určujx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xen od rozhodnutia obce a vyššieho územného celku.
Pozn.: V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávnenie obcí a vyšších územných celkov vytvárať si peňažné fondy. Toto oprávnenie pre obce vyplýva aj z § 7 ods. 6 zákona o obecnom xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxie pre vyššie územné celky priamo nedefinuje, ale nepriamo vymedzuje, že postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 523/2004 Z.z. a zákon č. 583/2004 Z.z.); ide o rovnakú právnu úpravu, ako je uvedená aj v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákxxxx
Zdrojom peňažných fondov môžu byť:
-
prebytok hxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxeľskej činnosti po zdanení,
-
zostatky peňažných fondov z minulých rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sú dosiahnuté príjmy vyššie ako dosiahnuté výdavky. Prebytkom rozpočtu je tak kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a vyššieho územxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peňažných fondov je aj zostatok príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Finančné operácxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančnx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxých finančných operácií zistené zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania nie sú pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxe - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I-----------------------I--------I---------I----------I
I Rozpočet obce     I Príjmy I Výdavky I Prebytok I
I            I    I     I xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx    x x xxx x  x xxx x   xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------I
I Kapitálový rozpočet  I 1 800 I  1 800 I    0 I
I-----------------------I--------I---------I----------I
I Rozpočet spolu    I 5 200 I  4 xxx x   xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx   x  xxx x   xxx x    x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------I
Obec zostavila a aj dosiahla prebytkový bežný rozpočet a vyrovnaný kapitálový rozpočet. Prebytok bežného rozpočtu použila na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxzervného fondu. Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 600 tis. €.
Zistený prebytok rozpočtu sa na základe schváleného záverečného účtu obce roxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxna č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p., a to suma, ktorú obec získala z predaja bytov a nebytových priestorov. Zostatxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
x---------------------I---------I---------I----------I
I Rozpočet      I Príjmy I Výdavky I Prebytok I
I           I     I     I rozpočtu I
I---------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx   x xxx xxx x xxx xxx x  x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxx xxx x  xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx----I---------I---------I----------I
I Rozpočet spolu   I 460 500 I 445 500 I  15 000 I
I---------------------I---------I---------I----------I
I Fixxxxxx xxxxxxxx  x xx xxx x   xxx x  xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxzpočet aj kapitálový rozpočet. Ďalej získal výnos z predaja cenných papierov vo výške 500 tis. €, ktoré budú zdrojom rezervného fondu. Do rozpočtu cez pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvá finančná operácia) v celkovej výške 500 tis. €. Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 15 000 tis. €.
Vyšší územný celok nevyčerpal účelové proxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxadal z prebytku rozpočtu (15 000 tis. €) a zo zostatku finančných operácií (5 000 tis. €). Takto usporiadaný zostatok finančných operácií bude zdrojom pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxiel medzi rozpočtovým a fondovým hospodárením. Finančné prostriedky ostávajú na účtoch peňažných fondov, kumulujú sa. Ďalej je v tomto odseku riešenx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výlučne zastupiteľstvám obce a vyššieho územného celku, čo vyplýva aj z § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 11 ods. 2 zákona o samosprávnych krajochx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxžných fondov používa obec a vyšší územný celok prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu (teda nie prostredníctvom rozpočtu príjmov) s výnixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtov v priebehu rozpočtového roka.
K odseku 4
V tomto odseku je zakotvená povinnosť oxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Celkovú výšku rezervného fondu určuje obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku.
§ 16
Záverečný účet obce, záverečný účex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxieho územného celku. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu a záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaca správa, ktorá podávx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schválením v zastupiteľstve sa predkladá na verejnú diskusiu. Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť záverečný účet xx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxh celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p. návrh záverečného účtu musí byť pred jeho schválením verejne prístupný najmenej na 15 dní, aby sa k nemx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxcí sa záverečný účet zostavuje skôr ako súhrn tabuliek s údajmi z účtovných a finančných výkazov, ktorým občania nerozumejú. Podstatou záverečného účxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxsť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárenia, ako aj hospodárenia svojich organizácií v príslušnom rozpočtovom rokxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxenia nimi zriadených a založených organizácií. Pri spracovaní záverečného účtu obec a vyšší územný celok vychádza z údajov účtovnej závierky, účtovnxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxčnosti, ekonomické, ako aj organizačné, ktoré ovplyvnili tvorbu a čerpanie verejných prostriedkov, ktorými územná samospráva a jej subjekty disponxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x štátnemu rozpočtu a štátnym fondom;
-
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov;
-
k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým orgaxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xšetky subjekty verejnej správy majú povinnosť usporiadať svoje finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok, a keďže obce a xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxch územnej samosprávy xxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnej správy (zabezpečujú sa prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa prxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxíctvom Ministerstva financií SR alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať).
Do xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x.z., a to napr.:
-
dotácie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce (prechod pôsobností z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxík, kultúry, školstva, sociálneho zabezpečenia a pod.),
-
dotácie napr. na mestskú verejnú dopravu, na riešenie individuálnych potrieb obcí, na zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxe so zákonom č. 523/2004 Z.z. Finančné prostriedky z dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu sa musia zúčtovať.
Ministerstvo financií SR v súladx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxky pokyny na finančné zúčtovanie vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí a rozpočtom vyšších územných celkov za príslušný rozpočtový rok. Podľa týxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku je potrebné zúčtovať spôsobom uvedeným v pokynoch. Za správnosť údajov predložených obcami a vyššxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poukázanie nevyčerpaných finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám pxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxné nedostatky rovnako môžu podliehať sankciám podľa príslušných zákonov vrátane zákona č. 523/2004 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxé dotácie zo štátnych fondov, napr. zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z Environmentálneho fondu a pod. Všetky subjekty verejnej správy usporiadajú sxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx k rozpočtom VÚC a k rozpočtom iných obcí sú účelové dotácie poskytované napr. na plnenie spoločných úloh, na rozvoj regiónu, pri poskytnutí pomoci pri lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxejnej správy, platí povinnosť usporiadať si svoje finančné vzťahy navzájom, a preto všetky finančné prostriedky poskytované formou dotácií za predcxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxý obecný úrad alebo združenie obcí, finančné prostriedky, ktoré sú určené na financovanie tohto úradu alebo združenia, tiež podliehajú finančnému zúxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx osobám, ktorých je zakladateľom a rovnako aj finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce a vyššieho úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvkovým organizáciám zriadených obcou a vyšším územným celkom podľa zákona č. 523/2004 Z.z. V priebehu rozpočtového roka sa poskytujú z rozpočtu obce x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce a vyššieho územného celku, jednak právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxo poskytujú služby jej obyvateľom. Ide o dotácie poskytnuté za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením na podporu všeobecne prospešnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxťahov je dôležité pre zostavenie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku. Finančné prostriedky vyplývajúce z týchto vzťahox xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xríjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. Prijatie týchto prostriedkov a rovnako ich použitie je súčasťou plnenxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxce a prebytku rozpočtu vyššieho územného celku, pretože ak je možné použiť ich v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s platnými predpismi alebo zmluxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxjú z prebytku rozpočtu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x nasledujúcom rozpočtovom roku pri ich zúčtovaní vracajú poskytovateľovi.
Pozn.:
Pri zostavovaní záverečného účtu je potrebné vychádzať aj z fixxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxsťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizácxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nich zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje účtovné a finančné výkazy osobitne, samostatne vykazuje údaje v účtovných výkazoch a vo finančných výkaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xprávy - FIN 1-12, časť príjmov a výdavkov rozpočtu vypĺňajú všetky subjekty verejnej správy, ktorými sú aj obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxmný celok vykazuje rozpočet príjmov a výdavkov a skutočné príjmy a výdavky za účtovnú jednotku. Rozpočtová organizácia vykazuje vo finančnom výkaze o xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxíjmy a výdavky za účtovnú jednotku.
Ak je rozpočtovou organizáciou škola, ona prostredníctvom svojho zriaďovateľa na prenesený výkon štátnej spráxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xýdavkami rozpočtovej organizácie - školy, vykazujú ich v účtovníctve rozpočtové organizácie - školy. Táto skutočnosť sa premietne aj do finančných vxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy - FIN 1-12 vykazuje prebytkový rozpočet, nakoľko dotáciu na úhradu nákladov na prenesxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxh subjektu verejnej správy - FIN 1-12 rozpočtovej organizácie - školy vykazuje schodok rozpočtu, pretože príjemcom dotácie na prenesený výkon štátnex xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxganizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom. Čerpanie a vyrovnanosť rozpočtu za obec a vyšší územný celok sa tak zistí spočítaním údajov o príjmxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxiadených rozpočtových organizácií sa rovná súčtu výdavkov zriaďovateľa vrátane zriadených rozpočtových organizácií, rozpočet a jeho čerpanie je vxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxe obec a vyšší územný celok je uložená povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o účtovníctve. Podľa § 19 ods. x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx predpis; v tomto prípade ide o:
-
§ 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor a audítor overuje aj ďxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xraja overuje audítor a audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom,
osobitným zákonom je aj zákon č. 583/2004 Z.z., podľa ktoxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xstatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Príklad:
V praxi obcx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxt a výročná správa sú dva dokumenty, ktoré obec a vyšší územný celok musia zostavovať:
-
povinnosť zostaviť záverečný účet im vyplýva zo zákona č. 583xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxobiť zo zákona najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Pretože obec a vyšší územný celok sú účtovné jednotky, ktoré musia mať účtxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxný audítorom. Takto zostavená výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, správu audítora k txxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxovná jednotka vystavená. Informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinaxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxotky.
Výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou účtovnej jednotky musí bxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa vedenie účtovníctva a štatutárny orgán účtovnej jednotky, ktorým je starosta obce a predseda samosprávneho kraja.
Na základe uvedených skutočnoxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx záverečného účtu musí byť aj výročná správa. Zákon o obecnom zriadení a zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
K odseku 4
V tomto odseku je ustanovená oznamovacia povinnosť pre audítora, ktorý, ak zistí porušenie zákonných povinností pri overovaní skutočnoxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xontroly sú oprávnené si preveriť skutočnosti oznámené audítorom; pri tejto kontrole postupuje ministerstvo financií alebo správa finančnej kontroxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxeho územného celku.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx x xxxxji dlhu,
d)
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e)
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákoxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxkladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g)
hodnotenie plnenia programov obce.
Obsahom časti záverečného účtu Údaje o plnení rozpočtu má byx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xozdielov medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými príjmami a výdavkami.
Údaje o plnení rozpočtu sa predkladajú v členení:
-
bežný rozpočet x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe a výdavkové finančné operácie.
Skutočné výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia sa porovnávajú vo vzťahu k pôvodnému schválenému, ako ax x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdárenia. V záverečnom účte sa vykoná rozbor plnenia príjmov, analýza úrovne a rovnomernosti čerpania výdavkov, vrátane zdôvodnenia rozdielov v ich čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlizované v hodnotenom období.
Obsahové zameranie záverečného účtu by sa malo orientovať najmä na tieto oblasti:
-
vecné vyhodnotenie plnenia prxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvé opatrenia vykonané podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
V oblasti príjmov sa vyhodnocuje plnenie príjmov v členení podľa kategórií ekonomickex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovo významné príjmy sa môžu okomentovať aj do nižšej úrovne ERK (položka, podpoložka). Dôležité je zhodnotiť prijaté granty a transfery a v rámci nich dxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa jednotlivých kategórií ERK. Rovnako aj v prípade výdavkov je možné okomentovať objemovo významné výdavky aj do nižšej úrovne ERK (položka, podpxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxbitne by sa malo zhodnotiť použitie účelových prostriedkov určených na konkrétne úlohy, zhodnotiť príspevky (transfery) prevádzkového aj kapitáloxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám.
Komentár k čerpaniu výdavkov by mal obsahovať zhodnotenie príčin, vecných, organizačných a ďalších činiteľov, ktoré sú premietnuté v dosixxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxely, ktoré sú z hľadiska objemu ich výdavkov a charakteru činnosti najdôležitejšie (osobitne výdavky určené na činnosť úradu, školstvo, šport, kultúxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxjmových finančných operáciách ide o príjmy z transakcií s finančnými aktívami (hlavná kategória 400 ERK) a o prijaté úvery, pôžičky a návratné finančnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ERK). V rámci výdavkových finančných operácií je dôležité osobitne vyčísliť sumu splátok istín z prijatých úverov a zaplatených úrokov v hodnotenom rxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxverečného účtu Bilancia aktív a pasív má byť predovšetkým zhodnotenie finančno-majetkovej pozície s osobitným zameraním na rozbor stavu a vývoja pohxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xotrebné okomentovať objemovo významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxodobý nehmotný majetok,
-
dlhodobý hmotný majetok,
-
dlhodobý finančný majetok,
b)
prehľadu o stave obežného majetku podľa jednotlivých poxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxa pohľadávok a záväzkov, najmä pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxj. rešpektovanie splátkového kalendára, odklad splátok a spôsob vymáhania pohľadávok. Je potrebné okomentovať majetkové účasti obce a vyššieho úzexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxti k prvému a poslednému dňu účtovného obdobia.
V časti Prehľad o stave a vývoji dlhu ide najmä o zhodnotenie stavu bankových úverov, pôžičiek a návratxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx
x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxužívaní návratných zdrojov financovania dodržiavali pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z.,
-
bxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxého celku neprekročila 60% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovanix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
-
stručné zhodnotenie výsledkov ich hospodárenia, osobitne za ich hlavnú činnosť a osobitne za podnikateľskú činnosť;
-
analýzu čerpania rozxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxádzku a príspevku na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
V rámci hodnotenia majetkovej pozície príspevkových organizácií odporúčam uviesť xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxvý rok osobitne za ich hlavnú činnosť a osobitne za podnikateľskú činnosť.
Pozn.: Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. príspevková organizácia mxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Ak je hospodárskym výsledkom podnikatexxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.
Hospodárenie prísxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa príspevkovej organizácie, zvlášť za hlavnú a zvlášť za podnikateľskú činnosť.
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx x83/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom sa zverejňuje pre informovanie verejnosti o používaní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxsoch podnikateľskej činnosti sa zhodnotia jej hospodárske výsledky, okomentuje plnenie plánu jej výnosov a nákladov a dosiahnutý výsledok hospodárxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxú činnosť.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x83/2004 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 (zákonom č. 324/2007 Z.z. - ďalej len "novela"). Touto novelou doplnením ustanovenia § 16 odxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xáverečný účet vyššieho územného celku musí obsahovať aj Hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
Podľa jednotnej mexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxa rozpočtu. Vykonáva sa s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov schválených programov. Nx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx niektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia pomenovanie príčin ich neplnenia a prijatie opatrení na odstránenie neželaného stavux xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxpočtového roka a môže byť (ak sa tak obec a vyšší územný celok rozhodne) štandardnou súčasťou záverečného účtu.
Pri hodnotení plnenia programov obce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho rozpočtovania,
-
či sa pri tvorbe programového rozpočtu podarilo dostatočne zadefinovať zámery, ciele a merateľné ukazovatele schválených prxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa,
-
či v prípade nenaplnenia predpokladaných zámerov, cieľov a ukazovateľov boli stanovené príčiny a či boli prijaté priebežné opatrenia na odstrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé rozpočtovanie, t.j. či sa napríklad zvýšila hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, či sa zabezpečil transparentnx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxinných náležitostí, ktoré definuje zákon, môže byť návrh záverečného účtu doplnený aj o tieto skutočnosti:
-
údaje o hospodárení rozpočtových orgxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xozpočtu obce a prebytku rozpočtu vyššieho územného celku, prípadne vysporiadanie schodku rozpočtu obce a schodku rozpočtu vyššieho územného celku.
xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxenia,
-
plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov,
-
plnenie záväzných ukazovateľov určených zriaďovateľom.
Tak ako pri príspevxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxce a peňažných fondoch vyššieho územného celku:
-
obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy, zdrojmi ktorých sú najmä prebytok rozpočtu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xríjmových finančných operácií - uvedú sa zdroje peňažných fondov vo vecnom i finančnom vyjadrení;
-
o použití peňažných fondov rozhoduje zastupitxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv rozhoduje zastupiteľstvo, a to spravidla pri schvaľovaní záverečného účtu; práve z tohto dôvodu by záverečný účet mal obsahovať aj prehľad o tvorbe a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxtu obce a schodku rozpočtu vyššieho územného celku:
-
o použití prebytku rozpočtu obce a prebytku rozpočtu vyššieho územného celku, resp. schodku rxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxu vyššieho územného celku, resp. vysporiadanie schodku rozpočtu obce a schodku rozpočtu vyššieho územného celku.
K odsekom 6 a 7
V týchto odsekoch sx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxlok zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxkami rozpočtu obce a vyššieho územného celku, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a vyššieho územného cxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie; práve finančné operácie po 1. januári 2005 komplikovali územnej samospráve zisťovanie výsledku rozxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxil finančné operácie. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce; prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažnxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxé výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí.
Obec a vyšší územný celok po finančnom uxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxeľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxavkov svojich rozpočtových organizácií. Na základe bilancie rozpočtového hospodárenia - porovnania celkových príjmov a výdavkov svojho rozpočtu oxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I---------------------I--------I---------I------------------I
x xxxxxxxx xxxx    x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x           x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxzpočet   I 3 500 I  3 000 I       500 I
I---------------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet I 1 800 I  2 800 I     - 1 000 I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx   x x xxx x  x xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I Finančné xxxxxxxx  x  xxxx x   xxx x      x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxsiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálovéhx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxcií; príjmovou finančnou operáciou sa realizoval prevod finančných prostriedkov rezervného fondu, z ktorých sa usporiadal schodok kapitálového roxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 500 tis. €.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie vyššieho územného celku - pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx vyššieho územného I   Príjmy I   Výdavky I Prebytok/Schodok I
I celku           I       I       I   rozpočtu   I
I----------------------------I-------------I-------------I---xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx       x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x        x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I Kapitálový rozpočet    I  6 200 000 I 10 200 000 I   - 4 000 000 I
I----------------------------I-------------I-------------I------------------I
I Roxxxxxx xxxxx       x xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x   x x xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xperácie     I  4 000 000 I      0 I    4 000 000 I
I----------------------------I-------------I-------------I------------------I
Bežný rozpočet vyššieho úzxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxodok kapitálového rozpočtu, ktorý je krytý úverom. Prevod prostriedkov úveru sa realizoval príjmovou finančnou operáciou. Výsledok hospodárenia zxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xx
x xxxxxx x
Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom (napr. § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z.) nevyčerpané účelovo určené prostriedkyx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), tak tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxpočtu vyššieho územného celku je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.
Z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku (napr. v súlade s § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxpočtové hospodárenie obce - plnenie rozpočtu obce v tis. eur:
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Rozpočet obcx     x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x            x    x     x   xxxxxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx    x x xx0 I  2 800 I       600 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
I Kapitálový rozpočet  I 1 800 I  1 800 I        0 I
I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x x xxx x  x xxx x       xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I Finančné operácie   I  200 I   200 I        0 I
I-----------------------I--------I---------I------------------I
Obec zostavila a dosiahla prebytkoxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxčných operácií, konkrétne z predaja cenných papierov budú zdrojom rezervného fondu. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z., pretože obec nevyčerpala v danom rozpočtovom roku všetky účelovo určené prostriedky. Nevyčerpala poskytnutú účeloxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. až do vyčerpania v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch. Z prebytku rozpočtu sa tak vylúčia nevyčerpané účelovx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zostávajúca časť prebytku v sume 580 tis. € sa na základe schváleného záverečného účtu obce rozdelí do rezervného fondu - minimálne 10% a 200 tis. € ako vxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx n. p. suma, ktorú obec získala z predaja bytov a nebytových priestorov. Zostatok sa pridelí do ostatných peňažných fondov obce.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxv bude príjmovou finančnou operáciou a použitie prostriedkov kapitálovým výdavkom podľa stanoveného účelu.
Príklad:
Rozpočtové hospodárenie oxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške 600 xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xčelovo určené prostriedky. Po 1. októbri bola obci poskytnutá účelová dotácia zo ŠR na bežné výdavky. Do 31.12.2006 nebolo možné účelovú dotáciu vyčerxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Zo zisteného prebytku rozpočtu sa tak vylúčia nevyčerpané účelovx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu rozpočtu sa na základe schváleného záverečného účtu obce rozdelí do rezervného fondu (zo zákona povinne min. 10% prebytku rozpočtu), prípadne ďalšíxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxod prostriedkov bude príjmovou finančnou operáciou a použitie prostriedkov bežným výdavkom podľa stanoveného účelu.
Príklad:
Rozpočtové hospoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I Rozpočet vyššieho územného I Príjmy I Výdavky I Prebytok/Schodok I
I celku           I     I     I   rozpočtu   I
I----------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx       x xxx xxx x xxx xxx x      xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I Kapitálový rozpočet    I 120 500 I 150 500 I     - 30 000 I
I----------------------------I---------I---------I------------------I
I Rozpočet xxxxx       x xxx xxx x xxx xxx x     x xx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx     x xx xxx x   xxx x      xx xx0 I
I----------------------------I---------I---------I------------------I
Vyšší územný celok dosiahol prebytkový bežný rozpočet a schodkoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxa. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom xxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územného celku skončilo so schodkom, schodok bude vysporiadaný zo zostatku finančných operácií. Zostatok finančných operácií po usporiadaní bude pxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xozpočtových rokoch ich prostredníctvom príjmovej finančnej operácie zaradí v rozsahu ich použitia na stanovený účel do výdavkov príslušného rozpočxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxe alebo záverečného účtu vyššieho územného celku. Schodok rozpočtu obec a vyšší územný celok v priebehu roka financujú predovšetkým z rezervného fondxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxupiteľstvo vyššieho územného celku potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce alebo záverečného účtu vyššieho územného celku.
Obec a vyšší xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdne ďalších peňažných fondov,
- zistený schodok rozpočtu obce a schodok rozpočtu vyššieho územného celku vysporiadať predovšetkým z rezervného foxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xastupiteľstvu vyplýva z § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obcxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxstupiteľstvu vyplýva z § 11 ods. 2 písm. d) zákona o samospráve vyšších územných celkov, podľa ktorého zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
      xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx hlavného kontrolóra k záverečnému účtu .... za rok .....
II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky ..... 
  za rok .....
 
Obecné xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx
xx  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnia za rok ....... vo výške ..... € takto:
   1. Do rezervného fondu sa pridelí ..... €
   2. Do peňažného fondu sa pridelí .... €
III. Tvorbu a použitie rezervnéhx xxxxxx 
   xx xxxxxxx
    xx xxxxxxxxxx xxxx
    xx xxxxxx 
    xx xxxxxxx xxxx
   xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
    xx xxxxx
    xx xxxxx
    xx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xozvoja bývania obce
   1. Tvorba:
    a) počiatočný stav
    b) tvorba 
    c) konečný stav 
   2. Použitie na kapitálové výdavky:
    a) .....
    b) .....
    c) .....
V.  Hospodárenie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
   xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 
    xxxxxxxx xxxxxxxx
   xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpodárenia príspevkových organizácií z podnikateľskej 
    činnosti
VZOR:
      Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce 
 
Obecnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
 
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
 
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxej závierky a hospodárenia obce
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.  Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
II. Z prebytku rozpočtu vo výške ..... € sx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 
   x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx
   xxxxxxxxxxxxxxxxx
   xxxxxxxxxxxxxxxxx
   xxx..............
III. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške ..... takto:
   1. Do rezervného fondu sa pridelí ..... 
   2. Do ..... fondu sx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
   xx xxxxxxx
    xx xxxxxxxxxx xxxx
    xx xxxxxx 
    xx xxxxxxx xxxx
   xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxé výdavky:
    a) .....
    b) .....
    c) .....
V.  Tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania obce, konkrétne:
   1. Tvorba:
    a) počiatočný stav
    b) tvorba 
    c) konečný stav
   2x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
    xx xxxxx
    xx xxxxx
    xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
VZOR:
         Návrh na uznesenie zastupiteľstva k záverečnéxx xxxx 
 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxrávu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 
  obce
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.  Celoročné hospodárenie obce xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx 
   xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
   xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu vo výške ... .
   2. Úverom zo ŠFRB vo výške ... . (len v prípade obce)
   3. Finančnými prostriedkami z fondu rozvoja bývania vo výške ... . (len v 
    prípade obce)
   4x xxxxxx xx xxxxx xxx x
   xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x
 
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxatku finančných 
   operácií takto:
   1. Úhrada schodku vo výške ..... .
   2. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospráv sa z 
    prebytku xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 
    xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x 
    rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom 
    rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie obce skončilo so schoxxxxx xxxx xxxxx 
    xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
    xx xxxxxxxxxx
    xx xxxxxxxxxx
    xx xxxxxxxxx 
   xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcií po usporiadaní vo výške .... sa rozdelí do 
    fondov takto:
    a) Do rezervného fondu sa pridelí ..... .
    b) Do fondu rozvoja bývania sa pridelí ..... .
    c) Do ..xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcií
 
.........................
(vzory sú len odporúčaním, nie sú záväzné)
K odseku 9
V tomto odseku je uložená povinnosť pre obce a vyššie územné cxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxáve vyšších územných celkov. Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení je povinnosťou obce zverejniť návrh záverečného účtu na 15 dní spôsobom v obci obxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
x xxxxxx xxxxxxxx xx upravený spôsob prerokovania záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku. Prerokovanie záverečného účtu obce a záverečného účxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa schvaľuje s výhradami.
Pozn.: Poslanci zastupiteľstva nemôžu prijať uznesenie, že "neschvaľujú záverečný účet", pretože zákon č. 583/2004 Z.z. xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxčné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Z uvedeného vyplýva, že poslanci zastupiteľstva xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxvaľuje s výhradami".
V prípade výhrad obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku je povinné prijať opatrenia na nápravu nedosxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxon č. 583/2004 Z.z. a ani zákon o obecnom zriadení, resp. zákon o samosprávnych krajoch nerieši, kto má spracovať tieto opatrenia. A tak práve z výhrad, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxzať pri spracovaní opatrení na nápravu nedostatkov. A práve poslanci by mali byť autormi týchto opatrení, pretože oni majú výhrady k celoročnému hospoxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx spracovaní opatrení na nápravu nedostatkov, ktoré má zastupiteľstvo povinnosť prijať pri prerokovaní záverečného účtu.
K odseku 12
Návrh záverexxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxého roka.
Pozn.: V ust. sa nerieši, čo v prípade, xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxcovania
KOMENTÁR
K odseku 1
V tomto odseku je ustanovená povinnosť pre obce a vyššie územné celky dodržiavať určené pravidlá používania návratnýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxčnom dôsledku predísť zavedeniu osobitých inštitútov hospodárenia obce - ozdravného režimu a nútenej správy (platí len pre obec).
[Podrobnejšie ixxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxancovania, a to konkrétne:
1.
návratné zdroje financovania možno použiť len na úhradu kapitálových výdavkov;
2.
výnimočne možno návratné zdroxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Návratné zdroje financovania sa tak používajú výsostne na financovanie obstaranxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxým programovým rozpočtom obce a vyššieho územného celku, ktorý by mal byť zostavený v súlade s "Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja" a s prijatýmx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxje zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v z. n. p. Obligácie sú vo všeobecnosti dlhopisy, ktoré vydáva emitent čiže vystavovateľ, aby získal dlhodobý úvexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxunálnych obligácií poskytne komunálny úver vyššiemu územnému celku alebo obci, ktorí o vydanie komunálnych obligácií požiadali, pričom vyšší územnx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxlok, môže prevziať záruku banka.
K odseku 4
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxtičných dodávateľských úverov nesmú narušiť princíp vyrovnanosti bežného rozpočtu v nasledujúcich rozpočtových rokoch. V praxi to znamená, že obec x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxia, s akými podmienkami splácania), aby mali v budúcnosti finančne zabezpečené splácanie toho záväzku. Obec a vyšší územný celok by mali pri svojom rozxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxky, za ktorých návratné finančné zdroje obec a vyšší územný celok teraz získajú a v budúcnosti budú splácať. Faktory, ktoré by mali pri rozhodovaní o spôxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxsť splácať úverové zdroje a náklady na obstaranie a reprodukciu získanej investície.
Obec a vyšší územný celok by mali posúdiť efektivitu získania pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnosti návratných finančných zdrojov. Je potrebné si uvedomiť, že z ekonomického hľadiska je nehospodárne a neefektívne financovať dlhodobé investixxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxom na hrozbu zavedenia ozdravného režimu a nútenej správy.
K odseku 5
x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xýnimkou je prevzatie záväzku právnickej osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku a záruka prevzatá obcou za poskytnutie návxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
Ide o nový odsek, ktorého účinnosť je posunutá na 1. januára 2017. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie vyššej rozpočtovej disciplíny aj zo strany subjekxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxinované dve podmienky prijatia návratných zdrojov financovania, a to: konkrétne, že:
1.
celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xnvestičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Obe podmienky musia byx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xabuľkový prehľad plnenia podmienok prijatia návratných zdrojov financovania:
I-----------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxx     x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx   x
x               x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x               x z investičných dodávateľských úverov      I
I               I a ručiteľských záväzkov obce alebo       I
I               I vyššieho územného celku             I
I-----------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx        x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx      x
x               x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx          x
xxxxxxxxxx--------------------I-------------------------------------------------I
I Objem skutočných bežných  I údaj z finančného výkazu plnenia príjmxx    x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx       x
x xxxxx            x                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I
I % podielu celkovej sumy   I < 60%                      I
I dlhu na objeme bežných   I                         I
I príjmov predchádzajúceho  I                         I
I roka:            I                         I
I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx      x xxxx xxx                      x
x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx  x                         x
x xxxxxxxxxxxxxxxx roka:   I                         I
I-----------------------------I-------------------------------------------------I
K odseku 7
Ustanovuje sa, že do celkovej sumy dlhu obce alebx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku. Pri dodávateľských úveroch ide o záväzky, do ktorých obce a vyššie územné celky vstupujú v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyššieho územného celku z prevzatia povinnosti splácať úver dodávateľa po dodaní investičného diela na základe zmluvy medzi obcou, resp. vyšším územxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xIN 5-04. Splácanie takto dohodnutého peňažného plnenia za obstaranie služieb, majetku, jeho správu a údržbu a pod. zaťažuje rozpočty obcí a vyšších úzxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Ustanovuje sa, čo sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítava a rovnako čo sa nezxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,
ide len o záväzky, ktoré môžu vzniknúť len obci.
Do celxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxedfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xajviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxskytnutého nenávratného finančného príspevku.
Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.
K odsekom 9 až 13
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxany subjektov územnej samosprávy, a to dodržiavaním podmienok, ktoré sprísňujú podmienky zadlžovania obcí a vyšších územných celkov. Rovnako ako v úxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxerých opatrení na zabezpečenie zákonom stanovených podmienok a na vykonanie zmien, ak celková suma dlhu subjektov územnej samosprávy nebude v zákonox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I Ak celková suma dlhu obce a vyššieho    I                               I
I územného celku dosiahne hranicu:      I                               I
I--------------------------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx      x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx  x
x xxxdchádzajúceho rozpočtového roka     I prijať opatrenia, ktorých výsledkom bude zníženie celkovej I
I                      I sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku pod uvxxxxx  x
x                      x xxxxxxx                           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x0 % vrátane do 58 % skutočných bežných I Starosta obce a predseda vyššieho územného celku je povinný I
I príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,I do xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x  x
x                      x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x                      x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu  I
I                      I dlhu obce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx   x
x                      x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx                 x
x                      x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx     x
x                      x xxxxxxxx xxlku musí prerokovať informáciu starostu obce   I
I                      I alebo predsedu vyššieho územného celku do 15 dní odo dňa  I
I                      I jej predloženia.                      I
I                      I V lehote do siedmich dxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx     x
x                      x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx    x
x                      x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx   x
I                      I vyššieho územného celku túto skutočnosť písomne oznámiť   I
I                      I ministerstvu financií.                   I
I--------------------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx  x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx        x
I príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka I rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré    I
I                      I zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na naxxxxxxxxx    x
x                      x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx   x
x                      x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx    x
x                      x xxxxxxxx xxxxx xxže vzniknúť len z dôvodu použitia     I
I                      I - účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho  I
I                      I  rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základx   x
x                      x  xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx   x
x                      x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx   x
x                      x  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo územného celku.         I
I--------------------------------------------I-------------------------------------------------------------I
I 60 % x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx   x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx       x
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx     x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí povinní postupovať podľa čl. 6  I
I                      I ods. 3 a 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej I
I                      I zodpovednosti v znení neskorších predpisov         I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx x x x xxxxxxxxx xákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2015 je určené, že ak celková suma dlhu obce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxvinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov predcxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxlo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, ak nebola vo voľbách ako nový starosta, nový primxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x1 sa nebudú realizovať 24 mesiacov od prvého mesiaca, ktorý bude nasledovať po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zasxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx x xx x xxx xx xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
K odsekom 9 a 10
Ukladá sa povinnosť hlavnému kontrolórovi obce a vyššieho územného cexxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxijatie návratných zdrojov financovania ministerstvu financií.
Pri plnení tejto povinnosti zo strany hlavných kontrolórov vznikajú v praxi rôzne xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xdrojov financovania - hlavní kontrolóri volia rôzne formy od spracovania oznámenia formou listu až po vypracovanie správy, resp. záznamu o výsledku kxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pred ich prijatím. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) obecné zastupiteľstvo rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, táto kompetencia je mu vyhradená. Z uvedenxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxtve, t.j. podmienka preverenia podmienok zo strany hlavného kontrolóra by mala byť pred rozhodovaním obecného zastupiteľstva splnená a poslanci by mxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxch zdrojov financovania pred ich prijatím a má tak relevantné informácie k vykonaniu preverenia podmienok, nevzniká žiadny problém, aby si povinnosťx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úplné a presné informácie o podmienkach prijatia návratných zdrojov financovania. Absencia relevantných informácií najčastejšie vzniká, ak všetkx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtárnym orgánom často až po schválení prijatia návratných zdrojov financovania v zastupiteľstve.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxrolór vyššieho územného celku. Je ustanovená povinnosť sledovať stav a vývoj dlhu obce alebo vyššieho územného celku počas rozpočtového roka, teda nix xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlku je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12. Táto nová povinnosť pre hlavnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxní ide o vymedzenie nových pravidiel pri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch, t.j. pri uzatváraní koncesných zmlúv. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxlom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo môže byť spojenx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxberanie úžitkov z nej, ako aj výška podmienky prípadného peňažného plnenia.
Pozn.: Definície pojmov - koncesná zmluva, koncesionár, koncesný majexxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky po novele opatrením MF SR č. MF/19324/2012-31.
xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a koncesionárom na uskutočnenie stavebných prác alebo zmluva uzatvorená medzi verejným obsxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.),
b)
verejným obstarávateľom subjekt, ktorý koncesionárovi udeľuje právo používať koncesný majetxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxb dostáva odplatu počas trvania platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxžby nadobudnutie práva na využívanie poskytovaných služieb podľa osobitného predpisu (zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xčinnosť koncesií, napr. zákazka na stavebné práce by sa mala realizovať za nižšie náklady alebo pri rovnakých vynaložených nákladoch by mala územná saxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcie aj bez zvýšenia svojho dlhu. Za predpokladu splnenia určitých podmienok totiž investičné náklady nezvyšujú dlh samosprávy v čase investovania. Axxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxy, avšak zvyšujú sa výdavky samosprávy v nasledujúcich rokoch.
K odseku 1
Pre obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby je uxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx niektorých zákonov v z. n. p., dodržiavať zákonom stanovené pravidlá.
K odseku 2
Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uzavretím.
Ide o regulačné podmienky zo strany ministerstva financií.
K odseku 3
Regulačné podmienky sa pre vyšší územný celok a nimi zriadené a zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xumu.
K odseku 4
Ak ide o obec a ňou zriadené a založené právnické osoby, tieto regulačné podmienky sa vzťahujú na koncesné zmluvy, ktorých celková hodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia návrhu koncesnej zmluvy. V odôvodnených prípadoch možno túxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxledky na vykazovanie dlhu verejnej správy a v tom prípade obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby môžu uzatvoriť túto zmluvux xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxby budú môcť uzatvoriť koncesnú zmluvu, len ak súčet hodnoty plnenia z tejto zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, súhrn hodnôt plnenia za xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkoch a celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí limit 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a tixx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
I--------------------------------------I---------------------------xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx  x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx  x
x xx xxxxxxxx xxxxx          x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx  x
x x                  I                   I
I súhrn hodnôt plnenia za stavebné   I                   I
I práce z už uzavretých koncesných   I                   I
I zmlúv                I                   I
I +                  I                   I
I celková suma dlhu obce alebo     I                   I
I vyššieho územného celku       I                   I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x   x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxných príjmov  I
I koncesných zmlúv           I predchádzajúceho rozpočtového roka  I
I +                  I                   I
I suma ročných splátok návratných   I                   I
I zdrojov financovania vrátane úhraxx x                   x
x xxxxxxx               x                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx stanovisko ministerstva financií môže byť, že realizácia koncesnej zmluvy nemá dôsledky na vykazovanie dlhu verejnej správy a v tom prípade obec, vyšxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xočného peňažného plnenia z už uzatvorených koncesných zmlúv z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku a sumy ročných splátok návratnýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I--------------------------------------I
I suma ročného peňažného plnenia z   I < 25% skutočných bežných xxxxxxx  x
x xxxxxxxxxx xxxxx           x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx  x
x x                  x                   x
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx   x                   x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x                   x
I výnosov               I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
K odseku 8
Obec, vyšší územný celok a nimi zrxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnej správy.
K odsekom 9 a 10
Obsahom týchto odsekov je uloženie povinností pre hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxx x x xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx regulačných podmienok, t.j. nedodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a 4 a porušenie podmienok podľa odsekov 6 a 7.
K odseku 11
V tomto odseku je uvedenéx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx x x xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xelkov
KOMENTÁR
K odseku 1
Obec a vyšší územný celok majú oprávnenie rozhodnúť, ktoré ich subjekty bez právnej subjektivity budú hospodáriť len so xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa pre obce a vyššie územné celky ukladá povinnosť zúčtovať tieto preddavky s rozpočtom najneskôr do konca rozpočtového roka.
K odseku 2
V odseku sú upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxnom celku by malo byť podmienené vždy ekonomickými záujmami. Základným a principiálnym záujmom je dosahovanie zisku z podnikateľskej činnosti.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xerozpočtujú,
-
príjmy a výdavky sa sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte,
-
náklady na podnikanie musia byť plne kryté výnosmi z podnikxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti obce a vyššieho územného celku k 30. septembru rozpočtového roka strata, obec alebo vyšší územný cxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.
K odseku 3
V tomto odseku je upravená možnosť združovania prostriedkov obcí a vyšších územných celkov a vymxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx územný celok pri združovaní prostriedkov a pri xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 829 až § 841. Združenie charakterizuje ako činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve o združení. Občiansky zákonník umožňuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxužením osôb nesmie vzniknúť právnická osoba.
Združenie sa realizuje na základe zmluvného vzťahu (zmluvy o združení), ktorého účastníkmi sú dve alexx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx Ak zmluva o združení neurčuje ich výšku, predpokladajú sa rovnaké účastnícke podiely.
Majetkové hodnoty je účastník povinný poskytnúť na účely zmlxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadá s nimi za účelom dosiahnutia účelu zmluvy účastník, ktorý ich poskytol, pričom je povinný oddeliť ich od svojho ostatného majetku dohodnutým spôsoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxetkých účastníkov združenia v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xšetkých účastníkov. Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak.
VZOR:
Zmluva o združení (ďalej len "zmluxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxženia
5. Spoluvlastníctvo k združeným veciam
6. Určenie podielu
  Platí zásada, že združené prostriedky a iné veci (majetok) sú 
  v spoluvlastníctve všetxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx 
  x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstriedkov a 
  spôsob delenia získaného majetku pri rozpustení združenia. Pri 
  rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt a 
  vysporiadxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxastníkov
  Účastníci o obstarávaní spoločných vecí rozhodujú jednomyseľne, 
  ale v zmluve môže byť dohodnutý aj iný spôsob. Ak má podľa zmluvy 
  rozhodovať xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x 
  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
  xx záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a 
  nerozdielne.
8. Doba trvania združenia
9. Zánik združenia a zánik členstva v združení
K xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxných prostriedkov v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Po rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt poskxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xielom.
Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov združenia. Z vážnych dôvodov však môže zo zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxným uznesením ostatných účastníkov združenia, ak zmluva neurčuje inak. Účastník, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovednosti za zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xdruženia vráti. Podiel majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch.
§ 19
Ozdravný režim a nútená správa obce
Kxxxxxxx
V tomto paragrafe sa ustanovujú dva samostatné inštitúty hospodárenia obce a vyšxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxavný režim a sú uvedené podmienky, pri splnení ktorých tak obec musí urobiť.
Obec je povinná zaviesť ozdravný režim:
-
ak celková výška jej záväzkox xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti;
tieto zákonné podmienky musia byť splnené súčasne.
Na zavedenie ozdravného režimu sa do celkovej výšky záväzxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxgramov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxiť ministerstvu financií skutočnosti oprávňujúce obec k zavedeniu ozdravného režimu do troch dní od ich zistenia.
K odsekom 2 až 8
V týchto odsekoch xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxie a iné povinnosti obce voči ministerstvu financií.
Starosta obce je povinný do 15 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti oprávňujúce obec k zavedeniu xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxupiteľstvo musí prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu najneskôr do 15 dní od jeho predloženia - musí byť prijaté uznesenie.
Návrh na zavedxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxzpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov, ktorých celková výška po lehote splatnosti presiahne 15% skutočných bexxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm úhrady záväzkov po lehote splatnosti, ktoré sú dôvodom zavedenia ozdravného režimu.
Počas ozdravného režimu obec môže používať svoje finančné prostriedky len v xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xzdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu. Počas ozdravného režimu nesmie byť poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolóroxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxecnému zastupiteľstvu:
-
písomnú správu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xlnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu,
-
písomné stanovisko k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu vrátane plnenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu do troch dní od ich zistenia. Po zavedení ozdravného režimu je obec povinná do troch dní od prijatia uznesenia o zavedení ozdravného režimu obecným zasxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Predpokladá sa, že zavedenie ozdravného režimu by mohlo v obci trvať 90 dní, a xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxanoveného času v lehote do siedmich dní je obec povinná oznámiť ministerstvu financií výsledky plnenia ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv hospodárenia a zníženie celkových záväzkov, ministerstvo financií môže na základe žiadosti obce dať súhlas na predĺženie hospodárenia v ozdravnom xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxavného režimu, a to v zákonom stanovenom rozsahu. Ak pominuli zákonom stanovené skutočnosti, pre ktoré obec musela zaviesť ozdravný režim, obec môže sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxnie. Hospodárenie obce xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnčení ozdravného režimu obecným zastupiteľstvom predložiť ministerstvu financií toto uznesenie.
K odseku 9
V tomto odseku je upravené oprávnenie Ministerstva financií SR rozhodnúť o zavedení nútenej správy bez predchádxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
-
po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutočnosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z., a to podľa zistení Ministerstva financií SRx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podľa osobitného predpisu,
-
obec opakovane nepredložila finančného výkazy podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebnýcx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxv po lehote splatnosti presiahla 15% skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a
x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxo odseku je ustanovená povinnosť pre starostu a hlavného kontrolóra, že ak po skončení hospodárenia v ozdravnom režime stále trvajú skutočnosti, pre kxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režime. Toto oznámenie sú povinní vopred prerokovať v obecnom zastupiteľstve.
K odseku 11
V tomto odseku je upravená povinnosť pre Ministerstvo fixxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxtu obce alebo hlavného kontrolóra. Rovnako preverí, či nastali alebo či pretrvávajú skutočnosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. a či obec zavixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxné údaje, účtovné a finančné výkazy, rozpočet a pod., ktoré budú oprávňovať ministerstvo posúdiť skutočnosti pre zavedenie nútenej správy.
Ministxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxa záväzkov podľa § 19 ods. 1 cit. zákona, pričom postupuje primerane podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a dopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxladov potrebných na tieto účely. Ak obec zaviedla ozdravný režim, orgán finančnej kontroly súčasne preverí dodržiavanie povinností obce vyplývajúcx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxom za nesplnenie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 583/2004 Z.z.
Preverenie zo strany Ministerstva financií SR alebo správy finančnej konxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy obce; postupuje pritom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v z. n. p.
K xxxxxxx xx x xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxteného správcu vymenúva a odvoláva Ministerstvo financií SR, ktoré uzatvára s núteným správcom zmluvu o výkone činnosti núteného správcu, ktorá podrxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa obec, nad ktorou sa zaviedla nútená správa.
Do nákladov spojených s výkonom nútenej správy patria okrem odmeny najmä náhrady výdavkov súvisiacich x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxcovných priestorov a s ich technickým vybavením. Nútený správca má nárok na náhradu účelne vynaložených výdavkov v súvislosti s výkonom svojej funkcix x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm správcom môže byť fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie a odbornú prax v oblasti financií najmenej päť rokov, nie je starostom, člxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxnskeho zákonníka), nad ktorou sa zavádza nútená správa.
K odsekoch 18 a 19
V týchto odsekoch sú upravené práva a povinnosti núteného správcu. Po zavxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxh dokladov potrebných na účely zistenia stavu hospodárenia obce. Na základe zistených skutočností je nútený správca oprávnený požadovať od orgánov oxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxrávu obce vykonávať nestranne s odbornou starostlivosťou,
-
zúčastňovať sa rokovaní na ministerstve financií za účelom informovania o priebehu nxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxpodárenia a majetku obce,
-
predložiť návrh na zrušenie nútenej správy, ak zistí, že pominuli dôvody na jej trvanie.
Nútený správca je oprávnený:
x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxdárení a majetku obce,
-
vyjadrovať sa ku všetkým správam predkladaným na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa týkajú rozpočtu obce, hospxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xo ukončení nútenej správy protokolárne vráti obci všetky dokumenty, doklady, písomnosti a iné veci, ktoré mu boli poskytnuté v priamej súvislosti s výxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx x xx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxrolóra počas nútenej správy. Tiež sú upravené oznamovacie, predkladacie a iné povinnosti obce voči ministerstvu financií.
Začiatok konania o zavexxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx skutočností správou finančnej kontroly ministerstvu financií, ak sa týmto preverením preukážu skutočnosti oprávňujúce zaviesť nútenú správu.
Úxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx v tejto lehote písomne obci.
Pre rozhodnutie o zavedení nútenej správy v obci je charakteristické:
-
obsahuje aj meno a priezvisko núteného správxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxie") nemá odkladný účinok,
-
proti rozhodnutiu možno podať rozklad; o rozklade rozhoduje minister financií na základe návrhu ním ustanovenej osobxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x obci
-
Starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi a ani ostatným zamestnancom obce nesmie byť vyplatená odmena, naprx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x z. n. p. a ust. § 20 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákoxxx x xx xx xx
x
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxesť na tento účet všetky zostatky peňažných prostriedkov vedených na doterajších účtoch xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxce plynú na osobitný účet nútenej správy okrem príjmov, ktoré je obec povinná viesť na samostatných účtoch podľa osobitného zákona.
-
Peňažné prostxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxekútoroch a exekučnej činnosti ( Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p.
-
Peňažné prostriedky na všetkých účtoch môže počxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxäzkov vyplývajúcich z prijatia návratných zdrojov financovania s výnimkou prijatia návratného zdroja financovania po predchádzajúcom písomnom súxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx. 2 a 6 zákona č. 583/2004 Z.z. sa v takom prípade nepoužijú.
Povinnosti obce počas nútenej správy
-
Obec je povinná do siedmich dní od doručenia roxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy oznámiť všetkým bankám, ktoré vedú účty obce a všetkým svojim veriteľom, že je v nútenej správe.
-
Orgány obce sú povinné na vyžiadanie núteného sprxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutia zostaviť a schváliť krízový rozpočet na obdobie od zavedenia nútenej správy až do konca rozpočtového roka, v ktorom sa zavádza nútená spráxxx
x
xxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K odsekom 21 až 26
V týchto odsekoch sú upravené podmienky zavedenia krízového rozpočtu, realizovanie zmien krízového režimu a podmixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxučenia rozhodnutia,
-
schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo,
-
nečlení sa na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet,
-
povinne sa v ňom rozpočtujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx x xxx xen nevyhnutné bežné výdavky podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z.z.
-
kapitálové výdavky sa v ňom rozpočtujú, len ak je ich úhrada je zabezxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxtenej správy,
-
v krízovom rozpočte sa nesmú rozpočtovať výdavky na dotácie.
Ak sa nútená správa neskončí v príslušnom rozpočtovom roku, obec je povinná do 31. decembra tohto rozpočtového roxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxý rok obec postupuje rovnako ako pri zostavovaní a schvaľovaní krízového rozpočtu po zavedení nútenej správy, pričom zvýšenie príjmov na splácanie záxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xavedených miestnych daní podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
Počas nútenej správy obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia návrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo subjektom verejnej správy, bankou alebo pobočkou zahraničnej xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxancovania podľa ustanovenia § 17 ods. 2 a 6 sa v takom prípade nepoužijú.
Pozn.: V súlade s § 17 ods. 2 obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxčtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xlebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b)
suma ročných splátok návratných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxízový rozpočet v zákonom stanovených lehotách, krízový rozpočet zostavuje nútený správca a obec je povinná podľa neho hospodáriť.
Zmeny krízového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xo rozpočtovými opatreniami uvedenými v § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.
Ak krízový rozpočet zostavuje nútený správca, vykonáva zmeny krízového roxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxej správy na základe:
-
návrhu núteného správcu,
-
žiadosti obce,
-
alebo ak zistí, že pominuli dôvody na jej trvanie.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy najneskôr do 60 dní odo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxým sa nútená správa zrušuje a zdôvodnenie jej zrušenia. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Rozhodnutie o zrušení nútenej správx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxuje so schváleným rozpočtom obce.
K odsekom 28 a 29
Ustanovenia odsekov 1 až 27 sa rovnako vzťahujú na vyšší územný celok ako aj na mestské časti hlavnxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xestským častiam vykonáva hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 20
KOxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnaní [zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v z. n. p.], a to v lehotách podľa osobitného predpisu (podľa § 31 ods. 14 zákona č. 523/20xx xxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x, 3, 4 a 5 sa upravuje, že:
-
rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku na rok 2005 sa zostavuje s prihliadnutím na platné ustanovenia zákona č. 5xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvé roky od roku 2007 až do roku 2009;
-
záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku za rok 2004 sa zostavuje podľa predchádzajúceho prxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxx xxxxxčtová klasifikácia na nasledujúci rozpočtový rok, návrh rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok sa zostavuje x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia (podľa ktorej sa jednotne uxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtňovať rozpočtovú klasifikáciu vo svojich rozpočtoch sa tak vzťahuje aj na obce a vyššie územné celky, ktoré sú subjektmi verejnej správy.
§ 21a
Pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x tomto odseku je ustanovené, že záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku za rok 2005 sa zostaví podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Zxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2006 zostavený a schválený podľa doterajších predpisov zosúladila v termíne do 31. januára 2006 s novou právnou úpravou v súlade s § 19 ods. 22 zákona č. 5xxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xeptembra 2007, v ktorom je ustanovené, že § 4 ods. 5, § 9 ods. 1, § 12 ods. 1 a 2, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z.z. sa vo vzťahu k programox xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxa, že obce a vyššie územné celky na roky 2009 až 2011 už zostavia rozpočet v programovej štruktúre, pričom v programoch budú premietnuté xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxné celky neboli povinné uplatňovať do 31. decembra 2010 ustanovenia § 10 ods. 7, § 10 ods. 9, § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.; tieto dxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxi v rokoch 2009 a 2010:
-
zostaviť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku;
-
zostaviť bežný rozpočet a kapitxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčtu;
-
zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka s dodržaním obmedzenia, že schodok bežného rozpočtu môže vzniknúť len z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch
-
vykonávať zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým je viazanxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k úpravám účinným od 1. januára 2014.
K odseku 1
Ustanovuje sa postupnosť zapájania obcí a vyšších územných celkov do RIS.SAM a osobitne sa vymedzuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxčet do 31. januára 2014. Ak obec/VÚC schváli rozpočet podľa programov po 31. januári 2014, postupuje pri ich poskytovaní do systému RIS.SAM obdobne ako xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xIS.SAM.
K odseku 2
Upravuje sa prechodným ustanovením, že ak je zavedená ministerstvom financií nad mestskou časťou nútená správa, táto skončí najxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p.. Uvedenými novelizáciami sa zabezpečuje súlad s prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxtorých ustanovení § 21 (prechodné ustanovenia), čl. II bodov 7 a 8, čl. III bodu 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 23. septembra 2004.

Predpisy SR
Identifikačné číslo ASPI: KO583_2004SK
Stav k:01.01.2017
Autor: Veverková, Ingrid
 
Názov:Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentár
Nakladateľ:Wolters Kluwer
ISBN:978-80-8168-032-8

 
Vzťah k:583/2004 Z.z.;