523/2004 Z.z.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy - komentár

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxšťáková
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxA
Predmet a rozsah úpravy
KOMENTÁR
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xharakterizuje verejné prostriedky a nakladanie s nimi, definuje štátny rozpočet a jeho príjmy a výdavky, zásady rozpočtového hospodárenia, finančnx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonom č. 357/2015 Z.z., a to článkom III. Doterajšie znenie § 1 sa označilo ako odsek 1 a bolo doplnené novým odsekom 2.
K odseku 1
V ustanovení sa uvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx04 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoRPVS). Upravuje hospodárenxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxi používaní a poskytovaní verejných prostriedkov môže dôjsť k porušeniu finančnej disciplíny. ZoRPVS bol novelizovaný 38-krát vrátane noviel vykonxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky (čl. XIII) a zákonom č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (čl. XXXVI), ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016.
2.
Verejnx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx až do ich konečného použitia". Konečným použitím sa rozumie použitie verejného prostriedku samotným subjektom VS (úhrada prevádzkových nákladov, mxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxsti z kapitoly štátneho rozpočtu (cez výdavkový účet), či už inému subjektu VS alebo aj mimo sektoru VS. Pri poskytnutí verejných zdrojov inému subjektx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxpade poskytnutia preddavku z týchto prostriedkov pri dodávke tovarov a služieb sa preddavok poskytne v režime podľa ZoRPVS. Po zaplatení zúčtovacej fxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xodnikateľa).
b)
Verejné zdroje mimo sektoru verejnej správy
Pri poskytnutí verejných zdrojov mimo sektoru VS nestrácajú tieto zdroje svoj verexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx môže z poskytnutých verejných zdrojov poskytnúť preddavok, pokiaľ ho poskytne v súlade so ZoRPVS (§ xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxtriedky stratili po zúčtovaní preddavku svoj verejný charakter a stali sa vlastnými zdrojmi dodávateľa tovaru alebo služby. Pri priamom a oprávnenom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxkateľa).
3.
Terminológia ZoRPVS
Najdôležitejšími pojmami tohto zákona sú verejná správa, verejné prostriedky, štátny rozpočet, pravidlx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxtické pre rozpočtovú sféru, mnohé boli prevzaté z predchádzajúcej právnej úpravy rozpočtových pravidiel (zákon o rozpočtových pravidlách). Zásadnx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxidlá VS. Z hľadiska časovosti možno rozlíšiť obdobie na roky pred 1. májom 2004 ako predvstupové obdobie a roky po 1. máji 2004 ako povstupové obdobie SR. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx06), prvé programové obdobie (2007 - 2013), druhé programové obdobie (2014 - 2020).
Ak sa v rozpočtových pravidlách VS definujú subjekty VS, ide skutoxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xbce". Ak sa v rozpočtových pravidlách VS uvádza pojem "právnická osoba", jednoznačne ide o subjekt mimo sektoru VS (napr. spoločnosť s ručením obmedzexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xtátneho rozpočtu.
4.
Terminológia zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
Každý zamestnanec vo verejnej správe vie, že po použitxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv podľa rôznych kontrolných mechanizmov, napr. od 1. januára 2016 aj podľa zákona č. 357/2015 Z.z., ktorý upravuje niekoľko kontrolných a overovacích xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx je nový pojem vo VS. Medzi najzávažnejšie zmeny uskutočnené zákonom č. 357/2015 Z.z. patrí zrušenie správ finančnej kontroly a zriadenie Úradu vládnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx-post, zrušenie priebežnej finančnej kontroly (kontrola ex-ante), zrušenie kontrolného orgánu, kontrolovaného subjektu, auditovaného subjektx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxola na mieste), zavedenie zodpovednosti, podľa ktorej za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxostí pri výkone finančnej kontroly a auditov, zmeny v pokutách a ukladaní sankcií. Spresnila sa pôsobnosť MF SR, zaviedol sa Výbor pre vnútorný audit a vxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx auditu a zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu minimálne dvoma svojimi zamestnancami. Zaviedla sa odborná spôsobilosť aj pre vnútorných audítoxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxní vnútorného audítora a vládneho audítora a pod.
V rámci terminológie sa zadefinovali nasledovné dôležité pojmy:
-
finančná operácia sa z časovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. Aj keď to zákon o kontrole a audite menovite neuvádza, verejné financix xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho predpisu [prostriedky podľa § 2 písm. a), e) a f) a § 35a ZoRPVS, t.j. ide o všetky verejné prostriedky, s ktorými nakladajú a hospodária všetky subjexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zmlúv, ktorými je SR viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov EÚ a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako členských štátxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná alebo určené na spolufinancovanie programov EÚ,
-
osobou sú spolu právnicxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xubjekt VS podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 1 ZoRPVS) a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie,
-
oprávnenou osoxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx základnú finančnú kontrolu,
-
povinnou osobou sa rozumie orgán VS, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxole.
V aplikačnej praxi sa však vyskytujú niektoré terminologické rozdielnosti medzi ZoRPVS a zákonom č. 357/2015 xxxxx
x
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xrávnické osoby, prostredníctvom ktorých sa poskytujú prostriedky EÚ; touto úpravou sa tak zvýšil počet povinných osôb v sektore VS,
-
finančný koxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
povinnou osobou podľa zákona č. 357/2015 Z.z. je orgán verejnej správy a osoba, ak sa v nej vykonáva finančná kontrola alebo audity (vnútorný alebo vlxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanciami) porušila finančnú disciplínu,
-
oprávnenou osobou sa rozumie orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx auditu podľa § 4 zákona č. 357/2015 Z.z. alebo iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z.z., ak vykonávajú vládny audit,
-
ZoRPVS pouxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxÚ, zákon o kontrole v štátnej správe.
5.
Čo nie je predmetom ZoRPVS
Je dôležité vedieť, čo nemožno v ZoRPVS nájsť - ide o nasledovné oblasti:
a)
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xýnimkou v § 8 ods. 10 ZoRPVS,
b)
nakladanie s pohľadávkami a záväzkami subjektov štátu aj VS,
c)
prednosť medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxx x xxxx 2 Ústavy SR ustanovujú inak, majú medzinárodné zmluvy a právne záväzné nariadenia ES a EÚ prednosť pred zákonmi SR vrátane ZoRPVS,
d)
podrobnosti xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí, Úradu vládneho auditu).
6.
Rozpočtové pravidlá VS a územnej samosprávy
S účinnosťou od 1. januára 2005 sa v sektore VS hospodári a nakladá s vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxj samosprávy, ktoré vo vzťahu k základnému finančnému zákonu majú postavenie osobitného zákona. Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy (ZoRPÚS) upxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov nie je predmetom úpravy ZoRPÚS, ale pri hospodárení sa riadia pravidlami hospodárenia, ktoré sú zoxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xa všetky finančné prostriedky, s ktorými subjekty VS hospodária alebo nakladajú.
V prípade mnohých subjektov VS sú vypracované osobitné zákony, podxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zabezpečujú úlohy určené zriaďovateľmi alebo osobitnými zákonmi. Je pravidlom že tieto osobitné zákony majú byť v súlade s rozpočtovými pravidlami Vxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx xx upravovaná problematika štátneho rozpočtu, obdobne v prípade siedmej časti citovaného zákona, v ktorých sú upravované rozpočtové a príspevkové orgxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxej disciplíny.
K písm. a)
ZoRPVS upravuje rozpočet VS, osobitne štátny rozpočet, vzájomné finančné a s nimi súvisiace vzťahy v rámci VS a tieto vzťxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxetom úpravy je predovšetkým rozpočet sektora VS, ktorý má dve neoddeliteľné časti, a to
-
štátny rozpočet a
-
súhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxkou platnou pre EÚ na príslušný rozpočtový rok.
Obe uvádzané súčasti rozpočtu sektora VS (t.j. rozpočet VS), sú upravované v ZoRPVS, osobitne (v trexxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xtátneho rozpočtu, štátne rezervy, rozpočtové provizórium, vojnový rozpočet, štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva).
Predmetom ZoRPVS sx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvy, územnej samosprávy a fondov sociálneho a zdravotného poistenia navzájom, ako aj o vzťahy s ostatnými sektormi ekonomiky (napr. s podnikateľským sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pôvodne boli zostavené podľa metodiky ESA 95. Ide o medzinárodne kompatibilný účtovný rámec pre systematický a detailný popis celej ekonomiky (t.j. rxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnými v mnohých sociálnych a ekonomických štatistikách. Ide hlavne o štatistiku zamestnanosti, štatistiku priemyslu a štatistiku zahraničného obchxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xungovanie ekonomiky štátu z hľadiska všetkých jej sektorov za jeden rozpočtový rok (kalendárny rok). Systém národných účtov v SR podľa ESA 95 je tvorenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx
xx
xomácnosťami.
VS vytvárajú subjekty VS, ktorými sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR a zaradené vo vexxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxravotného poistenia (§ 3 ZoRPVS).
Metodika vychádzajúca z ESA 95 (neskôr aj ESA 2010) bola základom pre vytvorenie verejnej správy, legislatívne konxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xre systematický a podrobný opis ekonomiky. Metodika ESA 95 je od 1. septembra 2014 nahradená novšou metodikou, nazvanou ESA 2010. Manuál ESA 2010 bol uvxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia údajov ESA 2010. ESA 2010 je viac orientovaná na získavanie komplexných informácií, potrebných pre EÚ. Túto metodiku spoločne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxpodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetová banka.
3.
Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov vo verejnej správe (ESA 2010)
Kxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtistiky so štatistikou aplikovanou v krajinách EÚ, prikročil v oblasti národných účtov k implementácii metodických prístupov uplatňovaných v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxstvo
-
S.11 Nefinančné korporácie
-
S.12 Finančné korporácie
-
S.13 Verejná správa
-
S.14 Domácnosti
-
S.15 Neziskové inštitúcie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxné organizácie nesídliace v Európskej únii.
V uvedenom kontexte je predmetom záujmu v rámci publikácie sektor VS.
S.13 Verejná správa
Patria xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xondov sociálneho zabezpečenia, miestna samospráva (obecné, mestské a miestne úrady) a inštitúcie, ktoré sú financované plne alebo prevažne zo štátnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxbsektora ústrednej štátnej správy, miestnej samosprávy a fondov sociálneho zabezpečenia.
a)
Sektor predstavuje zoskupenie inštitucionálnycx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlebo poisťovacej činnosti, poskytovateľ netrhových služieb, spôsob vedenia účtovníctva, spôsob poskytovania alebo spotrebovania konečných prodxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxna správa
Subsektor ústrednej štátnej správy zahrňuje všetky inštitucionálne jednotky, ktorých kompetencia siaha na celé ekonomické územie krajixxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxnizácie nimi riadené) s celoštátnou pôsobnosťou a financované zo štátneho rozpočtu, štátne účelové fondy, Fond národného majetku (do konca roka 2015xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxíspevkom, neziskové inštitúcie financované a kontrolované ústrednou štátnou správou, krajské a okresné úrady, Slovenská konsolidačná a.s.
S.131x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a ktorých pôsobnosť je obmedzená na jednotlivé ekonomické územia regiónov.
S.1313 Miestna samospráva
Tento subsektor zahrňuje tie typy orgánov VSx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxáva, rozpočtové a niektoré príspevkové organizácie, obecné, mestské, miestne úrady). Patria sem neziskové inštitúcie, ktoré sú kontrolované a hlavxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxové organizácie napojené na miestny rozpočet iba príspevkom.
S.1314 Fondy sociálneho zabezpečenia
Uvedený subsektor zahrňuje všetky ústredné, rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxlnych príspevkov povinne platených ostatnými jednotkami. Patrí sem napríklad Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, Všeobecná zdravotná poisťovxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé príjmy, rozpočtované výdavky a finančné operácie. V prípade nevyrovnanosti príjmov a výdavkov rozpočtu vzniká schodok rozpočtu (ak prevažujú výdaxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxuhovej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (opatrenie Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010 175/2004-42, ktorým sa ustanovuje drxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx04) sa rozlišuje niekoľko druhov rozpočtov, najmä ide o:
-
štátny rozpočet,
-
rozpočet Sociálnej poisťovne,
-
rozpočet zdravotnej poisťxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
-
rozpočet ostatných subjektov VS zapísaných v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR a zaradených vo verejnej správe v súlade s jexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EÚ.
5.
Programové rozpočtovanie
Ide o taký systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenixx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcovaných z rozpočtu. Pod programovým rozpočtovaním sa rozumie rozpočtovanie orientované na ciele, resp. rozpočtovanie orientované na výkonnosť. Sxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Výsledkom programového rozpočtovania xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxogramov a jeho častí.
Programová štruktúra je logická konštrukcia účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom jednotlivých subjektov VS, ktorú tvoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch na splnenie definovaných cieľov a zámerov (napr. doprava, šport, vzdelávanie). Program je vo svojej podstate "mini rozpočet" konkrétnej kompetenxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxadený stručný výstižný názov.
Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Ide o štruktúru, ktorá zvyšuje tranxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxždý podprogram má priradený stručný výstižný názov.
Príklad:
V rámci Programu vzdelávanie možno vytvoriť Podprogram materské školy, Podprogram xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxok stredná škola so zameraním na matematiku a Prvok stredná škola so zameraním na informačné technológie.
6.
Úprava xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxom územnej samosprávy,
-
subjektov VS k ostatným subjektom mimo VS,
b)
finančné toky pôsobiace vo verejnej správe,
c)
nakladanie s verxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxosť dodržiavať finančnú disciplínu subjektov VS, ako aj ostatných subjektov nakladajúcich s verejnými prostriedkami (mimo sektoru VS) a sankcie za pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxní sa taxatívne vymenováva, že ZoRPVS upravuje rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu a zostavovanie štátneho záverečnéhx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxdného porovnávania ekonomickej úrovne jednotlivých členských krajín EÚ vrátane pristupujúcich štátov.
2.
Rozpočtové hospodárenie
Rozpočtxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pri používaní, resp. poskytovaní verejných prostriedkov platia pre všetkých, ktorí nakladajú s verejnými zdrojmi, nasledovné pravidlá:
a)
účxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxytnutie v určenej/ustanovenej lehote),
c)
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti právnickými a fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxnie verejných prostriedkov iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu VS,
e)
povinnosť subjektov VS pouxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxdárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov,
f)
subjekt VS nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxočtovom roku,
g)
povinnosť subjektov VS, ako aj ostatných subjektov nakladajúcich s verejnými prostriedkami pri poskytovaní preddavkov z verejxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy z prostriedkov EÚ, preddavky exekútorom, advokátom, na trovy konkurzného konania),
h)
obmedzenie prijímania a poskytovania úverov vo verejnex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xS, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, je oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxnom obstarávaní), ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo je vyššia ako hodnota ustanovená osobitným predpisom, len s predchxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xovelizoval ZoRPVS, ustanovené nové pojmy a upravené súvisiace ustanovenia ZoRPVS vo vzťahu k ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. V § 1 písmx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xerejnej správy SR v príslušnom rozpočtovom roku v metodike ESA 95. V nadväznosti na vypracovávanie jarnej a jesennej notifikácie Európskej komisii sa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xázov dokumentov obsahujúcich výsledky rozpočtového hospodárenia SR, a preto sa aj upravila dotknutá terminológia vo vzťahu k predmetu zákona.
K pxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxvnických osôb VS v rozpočtovom procese.
1.
Postavenie MF SR
MF SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxáciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.
2.
MF SR zabexxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, politiky finančného trhu vrátane ochrany spotre-biteľa pri poskytovaní finančných služieb a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xktív a pasív SR, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, devízového hospodáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxeho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxatné ministerstvá majú postavenie ústredných orgánov štátnej správy. Sú to tie ministerstvá, na čele ktorých stojí člen vlády SR.
4.
Štátne orgáxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx d)
Predmetom ZoRPVS je aj zriaďovanie a hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií.
Zriaďovanie a hospodárenie rozpočtových orgaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxizácie, ale i na tie, ktoré boli zriadené obcami a vyššími územnými celkami, a to z dôvodu, že ich hospodárenie ZoRPÚS neupravujú xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s prostriedkami štátneho rozpočtu, jeho príjmy a výdavky vrátane hospodárenia štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií. Je síce pravdou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxi prostriedkami sú aj prostriedky určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ, ako aj prostriedky určené na financovanie účelov vyplývajúcicx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé špecifiká uvedených prostriedkov v právnych vzťahoch, ako aj vo vzťahu k právam a povinnostiam osôb s nimi nakladajúcimi.
Z tohto dôvodu sa úpravox x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxpisov, ktorými sú napr. zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v z. nx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace právne predpisy
§ 3, § 7 ods. 1 a 2, § 21 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch SR a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národnýcx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxení neskorších dodatkov;
xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx2004);
§ 15 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (od 18. apríla 2016 nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní)
Vymedzxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxriedkov.
K písm. a)
1.
Verejné prostriedky
Verejné prostriedky sú definované vo viacerých ustanoveniach ZoRPVS, najmä však v § 2 (všeobecná chxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxy považujú aj príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia). ZoRPVS upravuje nielen nakladanie a hospodárenie s verejnýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe problematiky finančnej disciplíny - jej dodržovanie, porušovanie a sankcionovanie. Poskytnutím verejných prostriedkov či už subjektu VS, alebo sxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch v § 19 ZoRPVS (v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu aj podľa ustanovení tretej časti ZoRPVS) alebo definovaných v osobitných zákonoch (v prípaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxje predovšetkým ZoRPVS. Niektoré osobitné zákony upravujú tiež oblasť verejných prostriedkov a hospodárenie s nimi, a to pre jednotlivé druhy verejnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe nakladanie s určitým druhom verejných prostriedkov, napr. zákon o miestnych daniach, zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s ktorými nakladá a hospodári subjekt VS. Do verejných prostriedkov sa zaraďujú aj prostriedky poskytované SR zo zahraničia, a to z EÚ a xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxrejnými prostriedkami, ale aj subjekty, ktoré nie sú subjektmi VS - ide o právnické osoby a fyzické osoby (obe mimo VS), ktorým sú verejné prostriedky poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xonkrétny účel, napr. na zateplenie bytových domov (možných príjemcov určuje výnos o poskytovaní dotácií). Právnické osoby a fyzické osoby (pojmy pouxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxácie (subjekty tretieho sektora)]. Ak zákonodarca chce uviesť, že v danom prípade ide len o subjekty VS, tak ich tak aj nazve (subjekt VS), ak zavádza nejxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxých celkov alebo rozpočtové a príspevkové organizácie). Aj keď sú subjekty VS právnickými osobami, zákonodarca ich v zákone takto nikdy nenazve - priaxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
2.
Výnosy z verejných prostriedkov
Nemožno zabudnúť, že verejnými prostriedkami sú aj výnosy z verejných prostriedkov. Tieto výnosy môžu vznikxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeustanovuje ZoRPVS [tieto ustanovujú len pre výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu v § 7 ods. 1 písm. m)], má uvedené pravidlá (t.j. spôsob nakladanix x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxdpis neustanovuje inak, sú príjmom štátneho rozpočtu". Spravidla osobitný zákon neustanovuje inak, a tak sa dá vo všeobecnosti konštatovať, že výnosx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxsob naloženia s výnosom z príslušného druhu verejných prostriedkov neustanovuje, nie je možné považovať neodvedenie výnosu do príslušného rozpočtu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxčený spôsob nakladania [napr. podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZoRPÚS "príjmami rozpočtu obce sú úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce; výnosom sa vx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xáklade toho, že nebol dodržaný spôsob nakladania s výnosom určený osobitným predpisom (ZoRPÚS).
3.
Použitie a poskytnutie verejných prostriedxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxené porušenie finančnej disciplíny. Subjekty VS sú oprávnené použiť verejné prostriedky na vlastnú prevádzku, na zabezpečenie svojej činnosti, na vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnikateľovi, fyzickej osobe). Poskytnutie môže mať rôznu formu - dotácia, grant, dar a pod. Ak sa verejné prostriedky poskytnú mimo VS, nestrácajú verexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx, pričom plne podliehajú režimu ZoRPVS (napr. pravidlá hospodárenia) vrátane povinnosti dodržiavať finančnú disciplínu. Konečným použitím však nix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxeto finančné zdroje použiť na určený účel (napr. zabezpečenie vlastnej činnosti, vlastnej investičnej činnosť, na obstaranie dodávky tovarov alebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xerejných prostriedkov poskytnúť len preddavok, ale keďže stále ide o verejné prostriedky, preddavok sa poskytuje výlučne postupom podľa § 19 ods. 8 až xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxi používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, pričom sem jednoznačne treba zaradiť aj povinnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xšetky druhy verejných prostriedkov platí povinnosť dodržiavať finančnú disciplínu, vrátane prostriedkov EÚ a odvodov Európskej únii. V prípade proxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xe porušenie finančnej disciplíny sa viaže na národnú legislatívu (legislatíva SR) a nezrovnalosti sa viažu na nadnárodnú legislatívu (legislatíva Exxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxiami finančnej disciplíny. Nemožno konštatovať absolútnu rovnosť, pojem "nezrovnalosť" je spravidla širší ako pojem "porušenie finančnej disciplxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx o otvorený "zoznam" jednotlivých druhov verejných prostriedkov, ktorý sa odvíja od existujúcich subjektov VS a od aktuálneho programového obdobia. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxty VS, t.j. nielen rozpočtované prostriedky, ale aj granty, dary, tržby a pod. Subjektmi VS sú len právnické osoby ústrednej správy, územnej samosprávxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xinančné prostriedky poskytnuté SR zo všeobecného rozpočtu EÚ, ktoré sú poskytnuté SR na financovanie spoločných programov SR x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x ktorom sa poskytovali prostriedky prostredníctvom platobného orgánu, a prostriedkami EÚ poskytovanými prostredníctvom certifikačného orgánu, kxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxdkami z rozpočtu EÚ. Pojem "prostriedky Európskej únie" je legislatívna skratka pre vybranú skupinu prostriedkov definovanú v ustanovení § 2 písm. e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx spôsobom poskytované SR (predvstupové, povstupové).
c)
Odvody Európskej únii
Ide o osobitný druh verejných prostriedkov, ktoré nielen SR, ale xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxre verejných prostriedkov poskytovaných SR zo všeobecného rozpočtu EÚ v závislosti na prechode z jedného programového obdobia do druhého programovéxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx programové obdobie (skrátené obdobie), ktoré zastrešovalo obdobie rokov 2004 - 2006 a v rokoch 2007 - 2013 išlo o prvé riadne programové obdobie, v rokoxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxx finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu EÚ sú poskytované SR ako platnému členskému štátu EÚ v zásade dvoma spôsobmi:
-
sprostredkovane xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxdkovanej pomoci EÚ sa poskytujú napr. prostriedky EÚ podľa § 2 písm. e) ZoRPVS.
Formou priamej finančnej pomoci sa poskytujú rôzne granty (spravidla dxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtriedkov, najmä vďaka permanentnej implementácii legislatívy EÚ do slovenskej legislatívy, podlieha zmenám a považuje sa za otvorený; rozširuje sa x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxjú xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxpové prostriedky,
e)
prostriedky EÚ v členení podľa jednotlivých programových období,
f)
granty z iných štátov (Finančný mechanizmus Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxtriedky,
i)
odvody Európskej únii,
j)
nové druhy finančných mechanizmov v nadväznosti na programové obdobie 2014 - 2020.
8.
Zmena v štxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxám. Programové obdobie 2004 - 2006 bolo charakteristické vyšším počtom štrukturálnych fondov a poskytovaním prostriedkov prostredníctvom platobnxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrálnych fondov a Kohézneho fondu, ako aj zavedenie certifikačného orgánu namiesto platobného orgánu. Systém finančného riadenia štrukturálnych foxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako boli zaslané Európskej komisii. V SR certifikačxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxohy certifikačného orgánu plnilo MF SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene MF SR ako klient Štátnej pokladnice.
Progrxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxkturálne od seba odlišujú v závislosti od príslušného programového obdobia, napr. počtom a zložením štrukturálnych fondov.
9.
Spoločné prograxx xx x xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčtu a rôznych finančných nástrojov xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxv EÚ [§ 2 písm. e) ZoRPVS] sú charakteristické tým, že sa neposkytujú prostredníctvom platobného alebo certifikačného orgánu (okrem Programu cezhranxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxzpočtový účel. Spolufinancovanie dotknutých finančných nástrojov sa zabezpečuje z výdavkov štátneho rozpočtu. Na rozdiel od týchto zdrojov prostrxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a to najmä vo vzťahu k jednotlivým programovým obdobiam.
11.
Vnútorné politiky
Tieto finančné nástroje sú financované spravidla len z dvoch zdrxxxxx x xx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxtriedkami. SR čerpá prostriedky z oblastí vnútorných politík, napr. vnútorné opatrenia, budovanie inštitúcií. Výnimkou sú prostriedky, ktoré sú akx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxade formy hospodárenia príjemcov prostriedkov zapájajú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.
12.
Predvstupové finančné nástroje
Predvstxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxľa medzinárodných zmlúv uzatvorených do 1. mája 2004, t.j. do dňa pristúpenia SR k EÚ. Sú verejnými prostriedkami. Patria sem aj tzv. "dobiehajúce" prexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx k EÚ. Predvstupové prostriedky (PHARE, SAPARD, ISPA) sú klasifikované ako verejné prostriedky, ale nie sú súčasťou systému vytvoreného ZoRPVS a nepoxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xj prostriedky, ktoré SR po pristúpení k EÚ na základe legislatívy EÚ automaticky začala odvádzať do rozpočtu EÚ. Rovnako sa postupuje v prípade každého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxotlivé členské štáty finančné prostriedky na svoje potreby. Na druhej strane sa jednotlivé členské štáty svojimi odvodmi starajú o naplnenie príjmovxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxriedky, t.j. clá, poľnohospodárske poplatky, poplatok z cukru. Celkovo tvoria okolo 13% xxxxxxx xxx
xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xlenskú krajinu zvlášť podľa výšky HDP. Z týchto prostriedkov sa financujú všetky výdavky, ktoré nie sú kryté z prvých dvoch zdrojov. Tvoria celkovo cca xxx xxxxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtď. Celkovo predstavujú 4% príjmov EÚ.
V prípade legislatívy EÚ implementovanej do slovenskej legislatívy do odvodov Európskej únii patria dve skxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxkru) a ostatné vlastné zdroje (zdroj založený na DPH, zdroj založený na hrubom domácom produkte).
b)
Odvody s osobitným mechanizmom, ktorými sú Výxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xde o finančné prostriedky určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxzmus (NFM), Švajčiarsky finančný mechanizmus (ŠFM). Tieto zdroje sú poskytované s cieľom vytvorenia dodatočných výhod pre SR, ktoré by zabezpečili exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xísm. a) ZoRPVS, a možno ich nazývať aj ako "doplnkové zdroje". Nemožno ich zaradiť pod prostriedky EÚ podľa § 2 písm. e) ZoRPVS a nezaraďujú sa do príjmov x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxh účtov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, a to v súlade s § 22 ods. 4 druhej vety ZoRPVS, podľa ktorej "výdavky štátneho rozpočtu určené nx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxmostatných mimorozpočtových účtov". Doplnkové zdroje sú súčasťou systému nastaveného v ZoRPVS a platí pre nich povinnosť dodržiavať finančnú discixxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxedných orgánov a ostatných ústredných orgánov, ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva.
Schodok xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xa zachovali a výdavky sa zvýšili,
-
príjmy sa znížili a výdavky sa zachovali,
-
príjmy sa znížili a výdavky zvýšili.
K písm. c)
Ak výdavky xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx sa zachovali,
-
príjmy sa zachovali a výdavky sa znížili,
-
príjmy sa zvýšili a výdavky sa znížili, ide o prebytok štátneho rozpočtu.
K písxx xx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxh záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade so ZoRPVS, súvisí vždy s vývojom hospodárenia SR, ktorý nebolo možné pri zostavovaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx môže niekedy dosahovať aj výšku 1% celkových rozpočtovaných výdavkov.
2.
Záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu sú:
a)
limit výdavkov štxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxho rozpočtu, o ktorom to ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
d)
limit výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý ustanoví zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx príklad stanovovania záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, a to konkrétne "zámery x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxeľ: rozvíjať v rokoch 2015 - 2017 každoročne činnosť športových odvetví v 90 športových organizáciách.
- Merateľný ukazovateľ plnenia cieľa: počet pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxtneho rozpočtu - ZDRAVIE:
- Rozpočtový cieľ: zlepšiť systém monitorovania vybraných typov nádorových ochorení a rizikových faktorov vplývajúcich xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxeľ plnenia cieľa: počet realizovaných projektov zlepšujúcich systém monitorovania vybraných typov ochorení a rizikových faktorov.
- Zámer, ku ktoxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je problémom stanovovanie a formulovanie cieľov štátneho rozpočtu SR, pretože ciele nie sú zamerané na výsledky, t.j. na dosiahnutie konkrétneho merxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxujúce sa nedostatky pri formulovaní cieľov štátneho rozpočtu
Opakujúcim sa nedostatkom je, že podpora nie je zameraná na dosiahnutie konkrétneho výsxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xriamo inštitúcie a jednotlivcov, ale podpora nie je viazaná na dosiahnutie konkrétneho výsledku, pričom užitočnosť cieľov nie je zrejmá (napr. všeobxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxu - ciele iba popisujú činnosť, ktorá sa bude vykonávať, nie dôvod, pre ktorý sa vykonáva. Cieľ vyjadruje aktivitu a nie merateľný výsledok, napr. podpoxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxé nejasne, nejednoznačne, bez číselných údajov (napr. koľko projektov, aktivít bude podporených, ako, resp. na základe akých údajov sa bude merať úspxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvateľ vôbec neuvádza, môže nastať aj prípad, že ukazovateľ s cieľom je nekonzistentný. Ciele majú byť merateľné a kvantifikovateľné.
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
Či je z formulácie tohto cieľa zrejmé, čo získa spoločnosť jeho plnením?
-
Či je tento cieľ užitočný pre spoločnosť?
-
Ako cieľ prispieva k napĺxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxým ukazovateľom štátneho rozpočtu je aj každý príjem kapitoly štátneho rozpočtu, o ktorom to ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtovx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
limit výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok (ide o celkový limit výdavkov štátneho rozpočxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxoré rozpisuje ministerstvo financií všetkým správcom kapitol, pričom tieto ukazovatele môže určiť podrobnejšie; z uvedeného pravidla je výnimkovaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xrostriedkami prijatými od iných subjektov, zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov a pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu, uxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom).
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxuvy uzatvorenej v rokoch 2004 -2006) alebo vo vzťahu k programového obdobia 2007 - 2013 (poskytované na základe medzinárodnej zmluvy právoplatne uzatxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxe sprostredkovaného poskytnutia išli, resp. idú predmetné zdroje cez platobný orgán alebo certifikačný orgán (podľa programového obdobia) a ich hlaxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxedkami, zaraďujú sa do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a prijímateľovi sa poskytujú z výdavkov príslušnej kapitoly. Sú súčasťou systému vytvorexxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxuje sa na nich oznamovacia povinnosť podľa § 20 ods. 9 ZoRPVS, nejde o priamu finančnú pomoc z rozpočtu EÚ. V súčasnosti sa tieto prostriedky poskytujú spxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxkov štátneho rozpočtu) a sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu. Súčasná právna úprava umožňuje aj ich poskytovanie prostredníctvom Ministerstvx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx systému zavedeného v ZoRPVS, sú teda verejnými prostriedkami. Ako ostatné členské štáty EÚ, aj SR ich odvádza do všeobecného rozpočtu EÚ a sú tak príjmox xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvody z produkcie cukru),
b)
zdroj založený na dani z pridanej hodnoty,
c)
zdroj založený na hrubom národnom produkte,
Odvody s osobitným mexxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xÚ. Odvody s osobitným mechanizmom sú zanedbateľné.
3.
Realizácia xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na samostatnom účte v Štátnej pokladnici, z ktorého sa prevádzajú na osobitný účet vedený MR SR v mene Európskej komisie, zriadený v Štátnej pokladnicix xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xlo
Colné úrady vyberajú clo a poľnohospodárske poplatky v určenej výške a tieto ako budúce odvody v súlade s § 20 ods. 3 ZoRPVS sústredia na samostatnom úxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxatky (100%), ktorý je mimorozpočtovým účtom vedeným v Štátnej pokladnici. V ďalšom kroku odvádza Colné riaditeľstvo SR:
-
25% z výberu do príjmov šxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxvažuje za kompenzáciu výdavkov súvisiacich s ich výberom a
-
75% z výberu podľa § 20 ods. 3 ZoRPVS na osobitný účet vedený ministerstvom financií v mxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx00%) sú odvádzané na účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tento účet je mimorozpočtový účet vedený v Štátnej pokladnici s dispozičným právom prx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxkladnici pre prostriedky štátneho rozpočtu s dispozičným právom pre MF SR) 25% z poplatkov z produkcie cukru ako kompenzáciu nákladov spojených s ich vxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx výbere cla.
c)
Odvody zo zdroja založeného na DPH, HNP
Z výdavkového účtu štátneho rozpočtu (rozpočtový účet v Štátnej pokladnici) sa odvádzajú (xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxody EÚ sú verejnými prostriedkami, a to odo dňa vzniku povinnosti ich výberu.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÁ SPRÁVA
Subjekty verejnej správy
KOMENTÁR
K odseku 1
1.
Sektor verejnej správy Sektox xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxden rozpočtový rok, t.j. systém národných účtov je tvorený viacerými sektormi ekonomiky, a to v súlade s ESA 2010.
2.
Subjekt verejnej správy a regixxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EÚ, a to v ústrednej správe, v územnej samospráve, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotnxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxý úrad vedie najmä register organizácií, poľnohospodársky register, register ubytovacích zariadení, register sčítacích obvodov, register priestxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxonáva inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, do registra organizácií na základe údajov, ktoré získal podľa tohto zákona a podľa osobitnýcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xprávnený požiadať právnickú osobu alebo podnikateľa, obec alebo vyšší územný celok o oznámenie údajov a informácií a tieto osoby sú povinné žiadosti úxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xrganizácií (okrem zákonnej výnimky) sú verejné údaje a možno ich poskytnúť každému, kto o nich požiada. Určeným orgánom (§ 31 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 540/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxanizácií sú identifikačné údaje, obchodné meno, sídlo (právnická osoba) a miesto podnikania (podnikateľ), územná identifikácia sídla a miesta podnxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnickej osoby; u podnikateľa dátum registrácie alebo dátum právoplatnosti povolenia oprávňujúceho podnikať, kategória veľkosti organizácie, sektxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxresa jeho trvalého pobytu, rodné číslo a trvalý pobyt podnikateľa, počet zamestnancov.
d)
Register organizácií zaradených vo verejnej správe sa xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx stráca postavenie "štátnej organizácie" v prípade, ak jej tržby pokrývajú rovno alebo viac ako 50% jej nákladov. V SR sa táto zásada implementovala do oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxžno príspevkovej organizácii poskytnúť príspevok z rozpočtu jej zriaďovateľa - v opačnom prípade, ak pravidlo 50% nie je dodržané, po istom období príxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pretože by tým porušil finančnú disciplínu [§ 31 ods. 1 písm. i) ZoRPVS] - financoval by totiž takú organizáciu, ktorá podľa zákona už nie je príspevkovox xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxcovanie právnickej osoby v rozpore so ZoRPVS (takáto príspevková organizácia by totiž dokázala existovať sama, bez príspevku zo štátneho rozpočtu, rxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxdených a vykazovaných v sektore nefinančných korporácií, boli povinní v rámci prechodného obdobia ustanoveného v § 37 ods. 6 ZoRPVS, t.j. do konca roka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správy. Z tejto zásady mali výnimku štátne príspevkové organizácie, ktoré sú zdravotníckymi zariadeniami a ich prechodné obdobie bolo postupne predxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvosť podľa osobitného predpisu, nevzťahuje povinnosť dodržiavať "pravidlo 50%" (§ 21 ods. 15 druhá veta ZoRPVS).
3.
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy VS, ale aj subjekty mimo sektoru VS. Subjekty, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, sú povinné dodržiavať:
-
základné pravidlá rozpočtovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxiamo v rozpočtových pravidlách VS alebo v osobitných predpisoch.
4.
Podrobnosti
a)
Podrobnosti pre hospodárenie subjektov VS, ustanovenx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch - napr. pre obce a vyššie územné celky sú podrobnosti ich hospodárenia ustanovené v ZoRPÚS. V prípade ostatných subjektov VS sú to príslušné osobitné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxekty VS hospodária podľa siedmej časti ZoRPVS.
K odseku 2
1.
Ústredná správa a územná samospráva
Ide o dve odlišné súčasti VS, ktoré však majú sxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnie a jeho základné všeobecne platné princípy, ktoré sa vzťahujú na všetky subjekty VS, nielen na subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy, sú roxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe za základný finančný zákon platný pre celú VS. V ústrednej správe sa vykazujú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátnx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ústrednej správe v registri organizácií, pričom tieto subjekty hospodária podľa ZoRPVS a osobitných zákonov. Na hospodárenie s prostriedkami štátnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Územnú samosprávu predstavuje cca 2 900 obcí a 8 vyšších územných celkov. Patrí k xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxikuje základný finančný zákon (ZoRPVS) a v osobitostiach (podrobnostiach) ZoRPÚS. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa aplikuje pri realizácii rozpočtu VS, ktorý je strednodobým nástrojom finančnej politiky štátu. Rozpočet VS sa zostavuje každoročne najmenej na tri xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxných subjektov VS na príslušný rozpočtový rok (t), na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (t + 1) a na ďalší nasledujúci rok (t + 2). Záväznými xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxekty územnej samosprávy (obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie), subjekty fondov sociálneho a zdravotného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxné v ustanovení § 19 ZoRPVS, v § 31 ods. 1 citovaného zákona sú identifikované všetky porušenia finančnej disciplíny. V ZoRPÚS sú rozpracované rozpočxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtí. Pre obce aj pre vyššie územné celky platia aj pravidlá rozpočtového hospodárenia ustanovené v § 19 ZoRPVS (samozrejme platia aj pre rozpočtové a prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xospodárenia rozpočtových organizácií. Rozpočtové organizácie hospodária podľa svojho rozpočtu, t.j. sústreďujú všetky svoje príjmy na príjmovom xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxnimku. Výdavky z rozpočtu rozpočtovej organizácie sa uskutočňujú nezávisle od príjmov a podľa zásad rozpočtového hospodárenia a schváleného rozpočxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnizácií.
4.
Príspevkové organizácie
Príspevkové organizácie zaradené do sektora VS sú povinné dodržiavať "pravidlo 50%." Táto povinnosť im vxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxnej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxpná existovať samostatne, xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxodári efektívne v rámci hlavnej činnosti a vykonáva významnú podnikateľskú činnosť a v podstate je schopná existovať aj bez príspevku zriaďovateľa. Txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Transformáciu príspevkovej organizácie, ktorá vykazuje v rámci svojho hospodárenia "stratu" (záporný výsledok hospodárenia), t.j. dosahuje staxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s vysokou pravdepodobnosťou môže viesť len k zániku novovytvorenej neziskovej organizácie, ktorá je zo zákona povinná hospodáriť vyrovnane).
5x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxkty VS hospodária alebo s nimi nakladajú. V niektorých častiach zákon nadobúda charakter osobitného zákona, a to v tých, v ktorých je upravovaná problexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdária aj rozpočtové a príspevkové organizácie územnej samosprávy. Ide o tie, ktoré sú zriadené obcou a vyšším územným celkom. Zohľadňuje sa pritom skuxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnizácie je súčasťou rozpočtu obce. Obdobne je tomu aj v prípade vyššieho územného celku.
b)
ZoRPÚS upravuje hospodárenie s finančnými prostriedxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx zákony sa vzťahujú na hospodárenie a zabezpečovanie určených úloh pre VS v prípade niektorých subjektov VS. Tieto osobitné zákony majú byť v súlade so Zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne.
7.
Zrušenie Fondu národného majetku SR
Zákonom č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxodári tiež s verejnými prostriedkami. Na hospodárenie s verejnými prostriedkami xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxn o NKÚ. NKÚ SR má medzi subjektmi VS osobitné postavenie aj vďaka skutočnosti, že základný kontrolný mechanizmus podľa zákona č. 357/2015 Z.z. (novovxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxanie
Z hľadiska štatistického vykazovania sa v územnej samospráve vykazujú subjekty VS - a to obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtívy.
2.
Zásady hospodárenia
Na obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie sa vzťahuje ZoRPVS, ak osobitný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmi sú len obce a vyššie územné celky.
3.
Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy
a)
Hospodárenie rozpočtoxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxe územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie ako súčasti sektora VS sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým voči zákonu o rozpočtoxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xre rozpočtové a príspevkové organizácie obcí a vyšších územných celkov. Preto na hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xk ZoRPÚS v osobitostiach a podrobnostiach neustanovuje inak.
c)
Rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobností obcí a vyššxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xko základný finančný zákon, a súčasne aj ZoRPÚS, ktorý upravuje osobitosti hospodárenia dotknutých subjektov územnej samosprávy (obcí a vyšších úzexxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxkami, ale na ich hospodárenie sa vzťahuje výlučne ZoRPVS s tým, že v ZoRPÚS je vytvorený priestor na legislatívnu úpravu niektorých osobitosti vo väzbx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxou, že niektoré ustanovenia ZoRPVS sa vzťahujú aj na obce a vyššie územné celky (vrátane nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií - idx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxciplíny vrátane sankcionovania porušení finančnej disciplíny).
d)
Na druhej strane, niektoré časti ZoRPVS nemožno aplikovať na územnú samosprxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxy v problematike hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami musia nepretržite sledovať legislatívny vývoj nielen ZoRPVS, ale aj ZoRPÚS, prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxVS, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Súvisiace práxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm poistení v z. n. p.;
xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxomická klasifikácia (zverejnené vo FS č. 14/2004) v znení jej dodatkov;
vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Štatisticxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxioritne prerozdeľuje verejné prostriedky a zabezpečuje financovanie rôznych funkcií štátu. Pretože rozpočet VS sa zostavuje ako viacročný, tak sa txxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxočtových rokoch (rok t, rok t + 1, rok t + 2), teda obdobne ako sa tvorí verejný rozpočet, ktorého súčasťou je štátny rozpočet. Tým sa v sektore VS zabezpečuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxka štátu.
2.
Štátny rozpočet
Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu VS je štátny rozpočet.
3.
Súčasti rozpočtu VS
Rozpočet VS sa zostavuje kažxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x x xx x x xx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxa rozpočtové roky t, t + 1, t + 2) vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou plxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xríjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EÚ na rozpočtový rok t (od 1. maxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EÚ na rozpočtový rok t + 1,
xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxavotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EÚ na rozpočtový rok t + 2.
4.
Príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxvky (súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia). Toto rozšírenie vyplynulo zo skutočnosti, že Štatistický úrad SR preradil v dotknutxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxripúšťa, aby sektor VS obsahoval údaje za subjekty so súkromným vlastníctvom. Keďže súkromné poisťovne zabezpečovali aj výkony a služby verejného zdxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdavkov na správu súkromných zdravotných poisťovní, na základe novelizácie ZoRPVS vykonanej zákonom č. 69/2010 Z.z. zostali súčasťou rozpočtu VS. Pxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxektmi VS, časť ich rozpočtu, konkrétne príjmy a výdavky súvisiace s výkonom verejného zdravotného poistenia, sú od 1. marca. 2012 súčasťou rozpočtu VS x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EÚ a prerokovať ho s MF SR (§ 14 ods. 7 ZoRPVS).
5.
Rozpočxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxeho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok t vrátane príjmov a výdavkov súhrnu rozpočtov ostatných subjektov VS na príslušný rozpočtový rok t, sú záväznxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xx x x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xozpočte, je orientačný (nezáväzný) a spresňuje sa v ďalšom rozpočtovom roku.
Príjmy a výdavky rozpočtované v rozpočtových rokoch (t + 1) a (t + 2) tak xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. MF SR v súčinnosti so všetkými subjektmi VS vypracúva rozpočet VS (každoročne a najmenej na tri rozpočtové roky) a predkladá ho na schválenie vláde. Roxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtový rok (t) a na informáciu rozpočet VS.
Rozpočet VS schválený vládou SR a predkladaný vládou v roku t na informáciu NR SR obsahuje štátny rozpočet na xxx xx x x xx x x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx x x xx x x xx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxdstate vhodne zvolená metóda triedenia príjmov a výdavkov rozpočtu. Ide teda o záväzné členenie rozpočtovaných príjmov a výdavkov podľa určených krixxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikácia určuje hlavné kategórie, kategórie, položky, podpoložky. Funkčná klasifikácia je zameraná na medzinárodné porovnanie, ESA 95.
a)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčtová klasifikácia. Používaním rozpočtovej klasifikácie sa zabezpečuje v rozpočte VS jednotné určovanie, jednotné triedenie a jednotné vecné vymexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx, a to druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu, ekonomickú klasifikáciu a funkčnú klasifikáciu. Prvé tri vyhlasuje MF SR opatrením - opatrenxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpočtovej klasifikácie v z. n. p.
Organizačná klasifikácia umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa subjektov VS v rozpočte VS a podľa kapxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxtegórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu VS, finančných operácií x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxdníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu.
Funkčnú klasifikáciu vyhlasuje Štatistický úrad SR vyhláškou. Funkčná klasifikxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.
Nová funkčná klasifikácia
Významnou zmenou, ktorá ovplyvnila zostavenie rozpočtu VS na roky 2015 až 2017, je uplatnenie novej vyhlášky Štatisxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnosti vyplývajúcej z rozpočtových pravidiel VS sa postupuje podľa § 32 ZoRPVS.
K odseku 5
1.
Tvorba rozpočtu VS
Tvorba rozpočtu je cyklický legixxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx
xxorba rozpočtu prekračuje jednoročný rámec, t.j. zasahuje do viacerých rokov. Súčasťou sú aj rozpočtové opatrenia: presuny rozpočtových prostriedkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxzpočet tvoria jeho príjmy v členení podľa kapitol, jeho výdavky na zabezpečenie plnenia zámerov a cieľov programov vlády v členení podľa kapitol, a tiex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aj schodok štátneho rozpočtu).
Rozpočet VS sa tvorí podľa ESA 95, resp. ESA 2010, t.j. v jednotnej metodike platnej pre EÚ. Jeho súčasťou okrem časovo rxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxm období trvale aj schodok rozpočtu VS.
2.
Rozpočtové zásady
Pri tvorbe rozpočtu vo všeobecnosti sa uplatňujú nasledovné rozpočtové zásady:
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxnej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia rozpočtových prostriedkov,
-
zásada plánovitosti,
-
zásada jednotnosti,
-
zásaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpočtov,
-
zásada zisťovania rozpočtových dôsledkov.
K odseku 6
Súčasťou rozpočtu VS je aj schválený rozpočet VS na bežný rozpočtový rok, úxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxe obsah údajov, ktoré obsahuje rozpočet VS v súlade s čl. 9 ods. 1 zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a to o schválený rozpočet bežného roka, o údaje o očaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xredchádzajúce dva roky.
K odseku 7
V najbližšom období sa bude ustanovenie tohto odseku vzťahovať len na vyčíslovanie rozpočtovaného schodku rozxxxxx xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxzlíšených príjmoch finančné operácie s finančnými aktívami, napr. prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci; splátky poskytnutých úveroxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xrípade časovo rozlíšených výdavkoch sem nepatria finančné operácie s finančnými aktívami, napr. poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxl medzi časovo rozlíšenými príjmami VS a časovo rozlíšenými výdavkami VS sa považuje za schodok rozpočtu VS v jednotnej metodike platnej pre EÚ.
K odsxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxi výdavkami VS.
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Súvisiace právne predpisy
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hospodárenie upravuje ZoRPVS. Možno ho nazvať aj ako štátny účelový fond, pretože sa podľa potrieb štátu (spoločnosti) zriaďuje na osobitné účelové fxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxezpečuje dlhodobá stabilita určitého druhu výdavkov, sprehľadňujú sa finančné toky a v podstate sa takto vytvára alternatíva priameho dotačného finxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
-
na úrovni miestnej ako miestne fondy (mimorozpočtové peňažné fondy obcí).
b)
Fondy sa vytvárajú ako účelové, osobitné, špeciálne a mimoroxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxkou je, že zásadne majú oddelené finančné hospodárenie od štátneho rozpočtu. Za záväzky fondu neručí štátny rozpočet a štátny fond neručí za záväzky štxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx štátneho rozpočtu do rozpočtu predmetného fondu a v prípade prebytku fondu aj naopak, t.j. z rozpočtu fondu do štátneho rozpočtu (zriedkavo).
Na zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv do príslušných rozpočtových kapitol. Prijatím zákona č. 553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacicx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxy, ktorými sú Štátny fond rozvoja bývania, Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxh financovanie musí štát zabezpečiť. Požadované zdroje štátneho rozpočtu na plnenie osobitných úloh vyplývajúcich z hospodárskej situácie v určenýxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxrávy" do požadovaných oblastí.
Štátny fond sa zriaďuje s cieľom financovania osobitných úloh. Cieľom činnosti fondu nemôže byť správa majetku. Finaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxdmienkou existencie štátneho fondu je oddelenie financovania správy štátneho fondu od financovania osobitných úloh. Dôsledkom takéhoto odčlenenix xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxneho fondu a spôsob ich použitia vymedzuje osobitný zákon, ktorým sa tento fond zriaďuje, t.j. v súčasnosti:
-
zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) v z. n. p. a
-
zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z. n. p.
2.
Zdxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zo štátneho rozpočtu v rozsahu schválenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, poskytnuté prostredníctvom správcu štátneho fondxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxy sú súčasťou VS a nakladanie s prostriedkami fondu je nakladanie s verejnými prostriedkami. Prostriedky štátneho fondu ako celok nemožno klasifikovxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxky štátneho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xrostriedky v ZoRPVS. Tento režim platí aj napr. pri odvode výnosov z prostriedkov fondu - na základe § 31 ods. 1 písm. d) ZoRPVS platí, že neodvedenie výnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxk ZoRPVS neustanovuje nakladanie s výnosmi z prostriedkov štátnych fondov, musia tak urobiť osobitné zákony. Ak osobitný zákon, napr. zákon č. 150/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxiedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, sú príjmom tohto fondu, tak nedodržaním tohto ustanovenia [§ 3 písm. d) zákona č. 150/2013 Z.z.] sa súčxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy, ak sa za predmetné porušenie neukladajú sankcie podľa osobitného zákona (§ 18 zákona č. 150/2013 Z.z.). Výnosy z prostriedkov poskytnutých fondu zo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrostriedkov s výnimkou výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovujú príslušné osobitné zákony vzťahujúce sa na príslušný fond. Zdroje fondox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxch; výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu a nakladanie s nimi majú výnimku v ZoRPVS a patria do štátneho rozpočtu. Na prostriedky fondu sa vzťahujú prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxplíny je aj prípad neodvedenia výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu VS podľa ZoRPVS alebo osobitného zákona. Môže takýto prípad nastax x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x výlučne príjem štátneho rozpočtu [podľa písm. m) sú príjmom štátneho rozpočtu výnosy prostriedkov štátneho rozpočtu, ak osobitný zákon neustanovujx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx fondy zriadili, či výnosy z prostriedkov jednotlivých fondov sú alebo nie sú príjmom rozpočtu fondu. Napr. zdrojmi Environmentálneho fondu v súlade sx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,
c) výnosy z verejných zbierok určenýxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xody,
f) poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,
g) nenávratné podpory,
h) výnosy z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxx xx domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
j) sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxcembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
m) príspevky poskytnuté z Fxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdcom havárie (§ 4 ods. 6 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde),
o) splátky návratnej podpory (ďalej len "úver") poskytnutej z fondu,
p) sxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch a úhrada za prieskumné územie,
s) peňažné prostrixxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xredpis.
Pre odpoveď na položenú otázku je rozhodujúce znenie uvedeného písm. h) zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde, podľa ktorého výnxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu [výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu, ak osobitný zxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxdenej výnimky) v aplikačnej praxi nestali príjmom rozpočtu Environmentálneho fondu, došlo by tak k porušeniu finančnej disciplíny, čo vedie k uloženxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xdrojom fondu, nešlo by o porušenie finančnej disciplíny, pretože platí, že:
- najprv treba v platnej legislatíve (v ZoRPVS alebo v osobitnom zákone) uxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx
x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxzpočtu Environmentálneho fondu),
- po uložení sankcie za porušenie finančnej disciplíny v správnom konaní sú uložené sankcie podľa § 3 písm. d) zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxnie sa neukladajú, v prípade porušenia zákona č. 587/2004 Z.z., ktoré je aj porušením finančnej disciplíny, sa v správnom konaní uložia sankcie za poruxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxcia povinnosť, podľa ktorej orgán vykonávajúci finančnú kontrolu, vnútorný audit alebo vládny audit, ak nie je oprávnený na ukladanie sankcií za poruxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxia finančnej disciplíny, za ktoré sa ukladajú sankcie podľa § 31 a môže sa uložiť pokuta podľa § 32 ZoRPVS, orgánu vykonávajúcemu kontrolu, auditujúcexx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm konaní.
K odseku 3
1.
Rozpočet štátneho fondu
-
Správca štátneho fondu ustanovený zákonom (ústredný orgán štátnej správy) predkladá MF SR xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx x x xx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdu schvaľuje vláda SR spolu s návrhom štátneho rozpočtu.
-
Zdroje jednotlivých štátnych účelových fondov určujú osobitné zákony, ktorými sa prísxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxých zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde), zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálxxx xxxxxxx
x
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtu v rozsahu schválenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
2.
Kontrolné mechanizmy
Správca štátneho fondu vykonáva konxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxuára 2016 v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. Ďalej správca kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý fond spravuje, je oprávnený vykonať vo fonde vnútorný axxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxnická osoba podľa § 19 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z.
K odseku 4
Štátny rozpočet nie je možné stotožniť s rozpočtom štátneho fondu - ide o dva rôzne verxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxľom ani zakladateľom inej právnickej osoby, pretože mu to neumožňujú rozpočtové pravidlá VS a ani príslušný osobitný zákon, ktorým sa štátny fond zriaxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde)].
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením;
zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p.;
zákon č. 238/200x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxdrovom fonde);
zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z. n. p.
TRETIA ČASŤ
ŠTÁTNY ROZPOČET, ŠTÁTNE FINANČNÉ AKTÍVA A ŠTÁTNE FINANxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxe svojich základných úloh. Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanovuje, na aké účely možno použiť časť verejných prostriedkov v prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého rozpočtu možno použiť len na tie účely, na ktoré boli ustanovené:
-
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
-
rozpočtovými xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxvky za určité obdobie, t.j. ide o základný finančný plán tvorby a použitia peňažných prostriedkov. Tiež ide o plán prijímania a vynakladania peňažných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxy, finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív alebo štátnych finančných pasíxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xtátu vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov, peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnančných výpomocí a úverov a pôžičiek, ďalšie peňažné prostriedky na základe rozhodnutia vlády SR alebo NR SR. Súčasťou štátnych finančných aktív sú ax xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxušenie finančnej disciplíny pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami. Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. sxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxerov vlády SR, z vydaných štátnych cenných papierov. Súčasťou štátnych finančných pasív sú aj záväzky štátnych príspevkových organizácií vzniknuté x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx
K odseku 2
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx x x x xxxxVS. Štátny rozpočet SR každoročne schvaľuje NR SR zákonom o štátnom rozpočte pre príslušný rozpočtový rok.
Pri návrhu štátneho rozpočtu na príslušný xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx materiál a nebudú sa predkladať vláde SR, pretože pri zostavovaní návrhu rozpočtu VS sa vychádza z Programu stability SR schváleného vládou SR (na roky xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
2.
Zásady rozpočtového hospodárenia
Štátny rozpočet dodržiava základné zásady rozpočtového hospodárenia, a to:
-
zásadu ročnej platnosti štxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
-
zásadu hospodárenia podľa ZoRPVS.
3.
Obsah štátneho rozpočtu
Schválením zákona o štátnom rozpočte sa schvaľuje limit výdavkov štátnehx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtneho rozpočtu minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu. Niektoré príjmy kapitol môžu byť záväzným ukazovateľom kapitoly. V rámcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxdavky kapitoly na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vyšším územným celkom. Obsahom môže byť aj splnomocnenie pre vládu SR na prevzatix xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxný rozpočtový rok v prípade kapitol stanoviť aj podrobnejšie. Výnimkou je kapitola NKÚ SR.
K odseku 4
MF SR je povinné zverejňovať údaje nielen za štxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, pričom údaje štátneho rozpočtu x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xlenení podľa kapitol a schodok štátneho rozpočtu,
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Súvisiace právne predpisy
čl. 3 a 4 nariadexxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydanie Ú.v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú.v. ES L 209, 2.8.1997) v platnom znení;
Príjmy štátneho rozpočtu
KOMxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xaňové príjmy, ktoré sú tvorené daňami a poplatkami od právnických a fyzických osôb. V prvom prípade tých osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je na území Sxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxuty a poplatky ustanovené zákonom, ktoré spravuje správca dane v súvislosti s dotknutou daňou. Daňové príjmy sa odlišujú v predmete zdanenia (za čo sa dxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx t.j. do ktorého rozpočtu sa výnos dane odvádza - niektoré vybrané dane sú príjmom štátneho rozpočtu, iné nie a v prípade týchto daní osobitný zákon musí uxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxtným zákonom ustanovené za príjmy iných rozpočtov, ako je štátny rozpočet, napr. príjmom rozpočtu obcí (výnos dane z nehnuteľností a ostatných miestnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Sociálnej poisťovne, ale i okrem tých, ktoré sú príjmom príjemcov podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške určenej zákonom (napr. 2%).
2.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p.), ktorý upravuje rozpočtoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a rozpočtov vyšších územných celkov. V roku 2004 vo výške ustanovenej zákonom (70,3%) sa stal tento výnos príjmom rozpočtov obcí a vo výške 23,5% zase prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x37/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z. n. p. s účinnosťou od 1. jaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšších územných celkov, do štátneho rozpočtu sa v súčasnosti neodvádza žiaden výnos dane.
3.
Ďalšie výnimky
Do roku 2015 ani výnos dane z motoroxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxstných zdrojov EÚ a jej časť podľa § 20 ods. 3 ZoRPVS je ako odvod Európskej únii povinne odvádzaná do rozpočtu EÚ ako vlastný zdroj EÚ, pričom sadzbu, podxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx výnosov odvádzaných do príslušných rozpočtov sa môžu meniť, ale len na základe zákona o štátnom rozpočte pre príslušný rozpočtový rok alebo osobitnýcx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxnný nový zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. Na základe tejto skutočnosti, ako i v súčinnosti s novelami ďalších osobitných zákonov, sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxý príjem štátneho rozpočtu. Zmenil sa aj charakter dane - z fakultatívnej miestnej dane sa daň z motorových vozidiel stala obligatórnou štátnou daňou. xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxcenta podielových daní, ktoré sú príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, čo má následne zase negatívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu. Tieto zmexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxravy tejto dane v zákone o miestnych daniach daň z motorových vozidiel bola fakultatívnou xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, úľavy a oslobodenia od dane. Zákon však nezaväzoval jednotlivé vyššie územné celky k spoločnému postupu v tejto oblasti, a tak sa v aplikačnej praxi prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxného celku. Tým, že v súčasnosti je výnos tejto dane príjmom štátneho rozpočtu, znížili sa vlastné príjmy vyšších územných celkov. Tento výpadok príjmxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celkov (od 1. januára 2016 vo výške 30%). Zavedením dane z motorových vozidiel ako obligatórnej daňovej povinnosti (výnos ktorej je príjmom štátneho rxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxrcento podielových daní, ktoré sú príjmom rozpočtu vyššieho územného celku na základe predpokladu, že práve táto skutočnosť bude mať pozitívny vplyv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxtorových vozidiel.
b)
Dopad uvedených zmien na príjmy štátneho rozpočtu
Príjmy štátneho rozpočtu upravuje § 7 ZoRPVS. Príjmom štátneho rozpočtx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxí, ktoré sú podľa osobitného predpisu príjmom rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov iných právnických osôb podľa osobitxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxja na území SR.
Výnos dane z motorových vozidiel, ktorý sa odvádza do príjmov štátneho rozpočtu, nie je konštantný, pretože nový zákon č. 361/2014 Z.z. x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xáklade veku vozidla. Ročné sadzby dane sa upravujú jednotne pre celé územie SR. Výnos novej dane bude do istej miery ovplyvňovať zákonom umožnené znížexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx8 kalendárnych mesiacov bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a bude vytvárať istý tlak na obmenu vozového parku. Negatívny finančný dopad sa xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xozpočtu.
Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov ÚS upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob rozdeľovania a poukazovanix xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na základe čl. IV zákona č. 361/2014 Z.z. výnos uvádzanej dane z príjmov v príslušnom rozpočtovom roku bol od 1. januára 2015 príjmom rozpočtov obcí vo xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu zmenou charakteru a výnosu dane z motorových vozidiel. Zvyšok vo výške 2,3% patrí do štátneho rozpočtu. Pred rokom 2015 podiel štátneho rozpočtu na texxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx úpravy § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. prostriedky z vybraných daní vo výške zákonom určeného podielu zaplatenej dane z príjmov (nxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxávnickým osobám. Pri realizácii vyššie uvedeného odvodu vo výške zákonom určeného percenta (napr. 2%) zaplatenej dane určeným osobám sa napĺňa § 2 písxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxní s ktorými sa dodržiava finančná disciplína a ktoré plne podliehajú kontrolným mechanizmom podľa zákona č. 357/2015 Z.z. Aj v prípade vzniku výnosox x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x x0 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. Ak uvedený osobitný predpis nerieši otázku nakladania s výnosmi, resp. ak neurčuje jednoznačne rozpxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xisciplíny pri použití týchto výnosov na akékoľvek účely, pretože nie je osobitným zákonom (č. 595/2003 Z.z.) ustanovené, ako sa má so vzniknutými výnoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxladanie s výnosmi v rozpore s týmto ustanovením vyhodnotiť ako porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. d) ZoRPVS a v správnom konaní sa ulxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxansformované na dane a sústredené v zákone o miestnych daniach, a preto sú príjmom štátneho rozpočtu, výnos z nich je podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZoRPVS odváxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxstne dane, napr. poplatok za pobyt detí v školskom klube detí, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
Nie však všetky "iné" poplatky sú príjmom štátneho rxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxe sú príjmom štátneho rozpočtu, pretože pokuta uložená v súlade s ustanovením § x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xvzdušia) alebo obce (ak ide o uloženie pokuty prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia). Ide o nezrovnalosť v znení zákona, pretože § 8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xoRPVS odkazuje na § 7 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 553/2001 Z.z. a pri "pokutách a iných sankcxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xstanovuje rozpočtové určenie poplatkov (poplatky platené prevádzkovateľom veľkého alebo stredného zdroja sú príjmom fondu; poplatky platené prevxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xalého zdroja znečisťovania ovzdušia. Poplatky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. na základe zmeny vykonanej zákonom č. 553/2001 Z.z. boli príjmxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vykonanej zákonom č. 478/2002 Z.z. časť uložených pokút bola príjmom štátneho rozpočtu (v súčasnosti sú tieto príjmom rozpočtu Environmentálneho fxxxxx x xxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xo doby ich použitia sú príjmom štátneho rozpočtu (úrok je v podstate výnos po odpočítaní dane z príjmov).
K písm. e)
Ďalším významným zdrojom sú príjxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxVS vrátane rozpočtových organizácií zapojených na rozpočet ministerstva, príspevkových organizácií zapojených na rozpočet ministerstva príspexxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xds. 1 ZoRPVS.
K písm. f)
1.
Vratky príspevkov a dotácií
Na základe § 8a ZoRPVS možno poskytovať zo štátneho rozpočtu dotácie, ktoré však v prípade xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtom.
2.
Odvody xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xzťahov so štátnym rozpočtom (v podstate so zriaďovateľom, zúčtovávajú aj fyzické alebo právnické osoby, ak prijali dotáciu zo štátneho rozpočtu na záxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxnančné vzťahy za celú kapitolu s MF SR. Použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom (spôsob určuje MF SR), výnimku zo zúčtovanxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvedenie prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu do štátneho rozpočtu) je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) ZoRPVS.
3.
Obxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxzajú aj vratky príspevkov, dotácií, ako i odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
4.
Odvod za porušenie finanxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxlku (vlastné zdroje) nie je príjmom štátneho rozpočtu, ale je príjmom toho rozpočtu, ktorý prostriedky poskytol. Penále a pokuty ako sankcie za porušexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z prostriedkov štátneho rozpočtu. Poskytovateľ dotácie zo štátneho rozpočtu je povinný určiť termín na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx štátneho rozpočtu príjmom štátneho rozpočtu vždy, ak osobitný zákon neustanoví inak.
6.
DPH a zúčtovanie
Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xridanej hodnoty. Uvedené pravidlo znamená, že štátny rozpočet sa nezníži o sumu, ktorá predstavuje v tomto prípade výdavok na úhradu dane z pridanej hoxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xýdavku na úhradu DPH).
K písm. g)
Príjmom štátneho rozpočtu sú výnosy z majetkových účastí štátu, príjmy z prevodu správy majetku štátu a prevodu vxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie a príjmy, o ktorých osobitný predpis ustanovuje inak. V prípade osobitného predpisu sa zákonodarca odkazuje napr. na zákon č. 92/1991 Zb. o podmienxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xx
x xxxxx xx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvádzajú odvody za porušenie finančnej disciplíny podľa ZoRPVS, pričom sa samozrejme do štátneho rozpočtu neodvádzajú odvody za porušenie finančnej xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxskytol. Odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami EÚ je príjmom rozpočtu EÚ.
2.
Prostriedky EÚ a odvody za porušenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx sú príjmom štátneho rozpočtu (sú príjmom rozpočtu EÚ), ZoRPVS sa pritom odvoláva na iné predpisy (napríklad na § 28 zákona o pomoci a podpore poskytovanxx x xxxxxx xxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xdvádzajú na príslušný osobitný účet ministerstva financií v Štátnej pokladnici, vedený v mene Európskej komisie, na ktorom sa vedú prostriedky EÚ - texxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxniu s prostriedkami EÚ sú však v tomto prípade príjmom štátneho rozpočtu [pozri § 7 ods. 1 písm. i) ZoRPVS]. Do pozornosti možno odporúčať § 31 ods. 13 ZoRPxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 40 €, sa neukladá, ak osobitný predpis vo vzťahu k správnemu orgánu, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra, neustanoví inak.
K písm. i)
1.
xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx sa v niektorých prípadoch [§ 31 ods. 1 písm. a) až i) ZoRPVS] ukladajú v správnom konaní sankcie za porušenie finančnej disciplíny, ktorými sú odvod, penxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxciplíny z prostriedkov EÚ sú príjmom štátneho rozpočtu s tým, že penále sa krátia o prípadný úrok z omeškania, ak vznikne, resp. zaplatený Európskej xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxovania zo štátneho rozpočtu, pričom sa § 32 neuplatní (platí od 1. januára 2016).
2.
Pokuty podľa § 32 ZoRPVS
Ide o pokuty fakultatívneho charaktxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajúcich zo ZoRPVS, a to v správnom konaní. Tieto pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. MF SR nie je obmedzené konkretizovaním povinností, v prípaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxývajúcu zo ZoRPVS). Úrad vládneho auditu má svoje kompetencie na ukladanie pokút za nesplnenie zákonných povinností limitované v § 31 ZoRPVS - ide len x xxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie,
-
pri nesplnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxrejných prostriedkov sú povinné postupovať právnické a fyzické osoby podľa § 19 ods. 8 až 10 ZoRPVS,
-
subjekt VS je povinný pri používaní verejných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xostupovať podľa § 19 ods. 8 až 10 ZoRPVS.
Pokuty (aj penále) sa ukladajú v súlade s § 31 ods. 13 ZoRPVS.
K písm. k)
Pristúpenie SR k EÚ 1. mája 2004 ovpxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxdavkov zo všeobecného rozpočtu EÚ, ale súčasne aj na tvorbe príjmov rozpočtu EÚ. Uvedená kompenzácia sa týka tzv. tradičných vlastných zdrojov, kam paxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnosti prístupovej zmluvy) clo už nevstupuje; clo je súčasťou tradičných vlastných zdrojov (odvody Európskej únii) a prerozdeľuje sa nasledovne:
x
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx kompenzácia výdavkov súvisiacich s výberom cla, a to do príjmov štátneho rozpočtu.
V podstate je celý výnos cla príjmom rozpočtu EÚ, ktorá na základe prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxjmov štátneho rozpočtu Colné riaditeľstvo SR (25%).
b)
Ostatné zložky vlastných zdrojov
Podobne sa postupuje aj v prípade ostatných zložiek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxe cukru a na poľnohospodárskych poplatkoch je Pôdohospodárskou platobnou agentúrou odvádzaný tiež do príjmov štátneho rozpočtu.
Príjmom štátneho xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Penále, príp. pokuta za porušenie finančnej disciplíny z prostriedkov EÚ nie je príjmom rozpočtu EÚ, ale sa odvádza do štátneho rozpočtu.
Pri porušenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx uložené sankcie v určenom termíne, EÚ určí pre SR rozhodnutím úrok z omeškania, ktorý sa z uloženého penále odpočíta, t.j. príjmom štátneho rozpočtu je xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxm. m)
1.
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak osobitný predpis neustanovuje inak
Platí základné pravidlo, že porušenie finančnej disciplxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxrejných prostriedkov, t.j. je zadefinované, do ktorého rozpočtu je potrebné vzniknutý výnos odviesť. Napr. v prípade prostriedkov štátneho rozpočtx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxobitný zákon neurčuje inak.
2.
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak osobitný predpis ustanovuje inak
Ak ide o prostriedky štátneho rozpxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxniknuté výnosy do rozpočtu určeného v osobitnom zákone.
K písm. n)
Patria sem akékoľvek ďalšie príjmy ustanovené osobitným xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie prostriedkov EÚ a nakladanie s nimi.
1.
Zapojenie prostriedkov EÚ do štátneho rozpočtu
Prostriedky EÚ definované v ustanovení § 2 písm. e) ZoRPxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte. Príjmy a výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami realizuje Pôdohospodárska platobná agentúra proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxnčnými opatreniami.
Prostriedky poskytované EÚ Slovenskej republike sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu. Tento režim sa vzťahuje na povstupoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxópskej únie" sa rozumejú prostriedky poskytované SR zo všeobecného rozpočtu EÚ sprostredkovane, t.j. prostredníctvom certifikačného orgánu a zaraxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnizácie) na mimorozpočtových účtoch a spravidla sa poskytujú prijímateľovi priamo Európskou komisiou.
Režim je pri sprostredkovanom poskytovaní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxsterstiev ako platobných jednotiek.
Na použitie účelovo určených prostriedkov EÚ poskytnutých SR a zaradených do príjmov štátneho rozpočtu sa v štáxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm platobných jednotiek na základe podmienok určených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku v súlade s § 20 ods. 2 ZoRPVS.
Prostrixxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie stanovuje metodický pokyn MF SR na usmernenie programového rozpočtovania. Opatreniamx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxčtového informačného systému (RIS) vyselektovať výstupy výdavkov - prostriedkov EÚ - a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na spoločné programy xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xÚ a prostriedky určené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vydalo ako samostatné usmernenie MF SR.
Poznámka:
ITMS je centrálny informačnx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx zahŕňa operačné programy definované v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020. Partnersxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxo fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
Vlastníkom systému ITMS je Úrad vlády SR, ktorý zodpovedá za chod ITMS. Prevádzkxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x za ich bezpečnosť.
Systémy ITMS pozostávajú z verejnej a neverejnej časti, pričom neverejnú časť využívajú zamestnanci Centrálneho koordinačného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu (CO), orgánu auditu (OA) a orgánov koordinácie horizontálnych priorít. Verejnú časť sú oprávnení používať na základe žiadosti všetky subjektxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxmateľmi nenávratného finančného príspevku.
2.
Časovosť pri prostriedkoch EÚ
V prípade prostriedkov EÚ sa v plnej miere uplatňujú postupy ZoRPVxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade so ZoRPVS alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. ZoRPVS v § 8 ods. 4 usxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu na spolufinancovanie použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. Povinnosťou správcu kapitoly štátneho rozpxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxd ich nepoužitia v roku ich poskytnutia. Uvedenú povinnosť treba splniť v lehote do 15. decembra bežného rozpočtového roka. Je potrebné upozorniť, že txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoku, je 20. november; potvrdenie oznámenia sa doručuje do 15. decembra. Následne po doručení tohto oznámenia MF SR viaže dotknuté prostriedky a o túto sxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxnej rozpočtovej klasifikácie.
K odseku 3
Okrem zákonom ustanovenej výnimky platí, že prostriedky EÚ sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu. Ixx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xo skutočnými príjmami. Preto platí zásada, podľa ktorej pri vzniku nesúladu medzi rozpočtovými príjmami z prostriedkov EÚ a skutočnými príjmami z proxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxtanovení sa definujú najdôležitejšie výdavky štátneho rozpočtu.
K písm. a)
1.
Výdavky štátnych rozpočtových organizácií
Rozpočtové organizxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xevyužíva metódu samofinancovania, ale sústreďuje všetky svoje príjmy na jednom príjmovom účte a výdavky uhrádza z výdavkového účtu. Neexistuje prepxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnizácie. Výdavky štátnych rozpočtových organizácií sa tak uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Výdavky sa zásadne nefinancujú z príjmov rozpočtovej orgxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxch s výdavkami podľa § 22 ods. 3 ZoRPVS. Výdavky štátnych rozpočtových organizácií sú plne hradené z výdavkov štátneho rozpočtu.
2.
Príspevky štáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxtnej príspevkovej organizácie možno použiť len na financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia a nx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu. Výška príspevku sa odvíja od dodržiavania "pravidla 50%", t.j. od toho, ako príspevková organizácia kryje svoje výrobné náklady tržbami.
K písmx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxie projektov hradených zo zahraničných zdrojov, t.j. zo zdrojov členských štátov EÚ [prostriedky EÚ podľa § 2 písm. e) ZoRPVS], ako aj zo zdrojov štátov xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxytnutia.
K písm. c)
1.
Zabezpečenie ODA
Výdavkami súvisiacimi s poskytovaním medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám a najmenej rozvinutým xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xedzinárodných organizácií, štipendií a humanitárnej pomoci, a aj formou programov a projektov bilaterálnej oficiálnej rozvojovej pomoci (Officiax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxvé komponenty programu. Následne sa ustanovilo, že bilaterálne projekty slovenskej rozvojovej pomoci bude spravovať novozriadená Slovenská agentxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci SR v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými ministerxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v z. n. p.
2.
Ciele ODA
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxgického rozvoja rozvojových krajín, zabezpečenie mieru a bezpečnosti vo svete, a to posilňovaním demokracie, právneho štátu, ľudských práv a dobréhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdnej zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách, podpora hospodárskej spolupráce s rozvojovými krajinami, zvyšovanie informovanosti a poxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx na špecifické okolnosti poskytovania medzinárodnej pomoci do zahraničia a v súlade s novelizovaným znením poslednej vety v § 8 ods. 4 ZoRPVS, možno v súxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxé. Predchádzajúca možnosť použitia nevyčerpaných finančných prostriedkov ODA v ďalších rokoch až do ich vyčerpania na uvedený účel je v súčasnosti nexxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxné na DPH a na HNP. Odvádzajú sa do rozpočtu EÚ, čo v podmienkach SR predstavuje osobitný účet vedený MF SR v mene Európskej komisie, zriadený v Štátnej pokxxxxxxxx x xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx územným celkom sú výdavkom štátneho rozpočtu.
1.
Samosprávna a prenesená pôsobnosť obcí a vyšších územných celkov
Pôsobnosť územnej samosprávx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v z. n. p.) ovplyvňujú vzťahy medzi štátom, krajom a obcou a efektívne rozdelenie politickej zodpoxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xadväzne vznikla otázka, ako sa jednotlivé pôsobnosti triedia na samosprávne a prenesené. Riešením je, že od 1. januára 2002 bol v zákone č. 369/1990 Zb. x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. Týmto sa zásadným spôsobom zjednodušilo definovanie konkrétnej pôsobnosti oxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, ktoré boli prijaté, resp. novelizované po účinnosti tohto postupu. Ostatné zákony neboli zosúladené s cit. ustanovením § x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxsobnosť ide. Preto by táto skutočnosť mala byť v takomto zákone uvedená (nemusí byť vždy naplnené). Napriek tomu, že môže byť niekedy z niektorých ustanxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxplnené), preto nemožno v niektorých prípadoch s určitosťou povedať, o výkon akej pôsobnosti ide.
3.
Podmienka plnenia prenesenej pôsobnosti štxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoch podmienok uvedených v Ústave SR:
a)
úloha štátnej správy bola na územnú samosprávu prenesená zákonom,
b)
štát uhrádza náklady prenesenéhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxenok. Územná samospráva porušuje platné zákony (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkxx x xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§ 7 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v z. n. p.), obdobne samospráva vyššieho územného celku (§ 9 zákona č. 302/2001 Z.z.), a nie potreby štxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx územné celky v z. n. p., podľa ktorého obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh z vlastných rozpočtov, pričom na prenesený výkon štátnex xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxtok a rešpektovať rozpočet. Preto je aj jej povinnosťou žiadať štát o úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy.
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxt uhrádzať vo vzťahu k realizácii preneseného výkonu štátnej správy ("Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie txxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxa o finančné a iné materiálne prostriedky a podľa ods. 9 "obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priexxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxmi prostriedkami, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xlužby, ako aj technické vybavenie (dopravné prostriedky, výpočtová technika, napojenie na informačné systémy, prístup do štátnych evidencií, ...)x
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtatnú časť tvorí dotácia poskytovaná príslušným ústredným orgánom štátnej správy (z prostriedkov štátneho rozpočtu), ďalšími zdrojmi sú napr. spráxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v z. n. p. (obdobie pred účinnosťou zákona č. 416/2001 Z.xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xloh tak širokého záberu, ako pre ne vyplývajú z preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy a vyššie územné celky uvedenými "nedostatočnosťami" v záxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsenej pôsobnosti štátnej správy na obce.
Prenesená pôsobnosť štátnej správy na obce účinná po prijatí zákona č. 416/2001 Z.z.
Vyplývajúca priamo zo xxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxetie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.
II. Obec overuje správnosť údajov. Obec je povinná generálnej prokuratúre do rexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkona, ako aj úmrtie fyzickej osoby staršej ako 14 rokov.
III. Obec ako stavebný úrad:
a)
vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miesxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská,
c)
prejednáva priestupky na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
IV. Obec na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxdneho programu zatepľovania, preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory a predloženie overenej žiadosti na Štátneho fondu rozvxxx xxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka,
c)
ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxh zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxé pokyny na príslušný školský rok, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e)
finančne, personálne, materiálno-txxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxty, ktorých je zriaďovateľom.
VI. Obec a úsek starostlivosti o telesnú kultúru:
a)
rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry saxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xýstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxortových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.
VII. Obec a ochrana drevín:
a)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2 zákoxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
g)
vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z.,
h)
v súhlase na výrub drevín ukladá vykoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxa a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
j)
vykonáva štátny dozor vo veciacxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xx xxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
l)
môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
VIII. Obec a ochraxx xxxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c)
vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona č. 137/2010 Z.zx x xxxxxxx x xx xx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xáväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
e)
ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f)
môže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxilných zdrojov,
h)
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
i)
nariadi zastavenie prevádzky malého zdrojxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdrojov.
IX. Obec rozhoduje vo veciach:
a)
povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností)x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxtných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
c)
pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných toxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
X. Obec ďalej:
a)
dáva vyjadrenie k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
prejednáva priestupky na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
b)
určiť inundačné územie pri drobných vodných tokoch.
XI. Obex xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxami s obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodárskx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvy na úseku ochrany pred povodňami tieto činnosti:
-
v oblasti prevencie:
a)
usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochranx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika,
c)
spolupracuje s poverenými osobami a so správcox xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných v katastrálnom území mesta, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodnýxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povoxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,
e)
spracúva povodňoxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xivotného prostredia,
f)
ukladá všeobecne záväzným nariadením mesta povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxvodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov,
h)
zrxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie,
j)
oznamxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm vodnom toku, stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie obce.
Príklad:
Obec sa v posledných rokoch často stretáva s povodňami. Aké sú povinnosti a oprávnexxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxrávy obciam výdavkom štátneho rozpočtu?
V rámci preneseného výkonu štátnej správy obec počas povodňovej situácie:
a) vyhlasuje a odvoláva II. stupxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxného vodného toku alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné strediskx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxbezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
c) zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivitx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodných tokov, a prípadne so správcom drobného vodného toku,
d) dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na úzexx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxzických osôb osobnú pomoc pri plnení úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov,
f) ukladá povinnosť xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxcie priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia,
h) operatívne rieši problémy, ktxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxnie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu životného prostredia.
Na závxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany pred povodňami v oblasti prevencie.
Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úsxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxerenej osobe informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktuaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,
c)
koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatíx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xtoré sú uvedené v schválenom pláne manažmentu povodňového rizika,
d)
zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisu; ak obec nemá spracovaný územný plán obce, využíva mapy povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu,
e)
žiada správcu vodohospodárskx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxho plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku, jeho zmeny alebo doplnku,
f)
spolupracuje so správcom vodohospxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx toku alebo chránia územie mesta pred zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území obce.
Obec ďalej:
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxko integrovaného záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad životného prostredia, správcu vodoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxdkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu,
c)
poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a vykonaní sčítania:
1.
podieľa sa na zabezpečovaní informačnej a propagačnej kampane,
2.
vytvorí nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotiek,
4.
vykoná výber sčítacích komisárov na svojom území a zabezpečí výkon ich činnosti v rámci platnej legislatívy,
5.
zabezpečí prevxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xočtu obyvateľov mesta a cudzincov, zabezpečí ochranu údajov na vyplnených sčítacích tlačivách odovzdaných sčítacími komisármi,
7.
zabezpečí zxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxčovať úlohy spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania.
c)
Obec vytvorí primerané technické podmienky, organizačné a administratívne xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxipožiarne kontroly,
b)
rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxia a zároveň dotknutou obcou v konaní o vydanie integrovaného povolenia.
XV. Obec zabezpečuje starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú na jxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxľné s úctou k tomuto miestu,
b)
zriadiť vojnový hrob s ľudskými ostatkami vojnovej obete, ktoré boli prevezené zo zahraničia na územie SR, ak sa vojnxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxorú vedie,
d)
informovať obvodný úrad v sídle kraja do 30. apríla kalendárneho roka o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxé prostriedky vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie úloh obrany štátu a vedie ich evidenciu,
c)
doručuje povolávacie rozkazy na odvod, povxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xx zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu,
e)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov obvodného úradu.
XVII. Obec na svojom území:
a)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxšenie krízových situácií,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
f)
vyžaduje poskytnutie pomoci od obvodného úradu,
g)
zhroxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxí mesta, a odovzdáva zoznamy týchto osôb krízovému štábu príslušného obvodného úradu,
h)
plní pri príprave na krízové situácie a ich riešení úlohy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxspodárskej mobilizácie na obvodnom úrade,
b)
zriaďuje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia obvodného úradu a vytvára materiálne a orgxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
uplatňuje požiadavky na odberné oprávnenia na obvodnom úrade.
V období krízovej situácie obec:
a)
vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxmu úradu na základe žiadosti:
1.
informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie (organizácia dodávok životne dôležitých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x.
informácie o stave vydaných odberných oprávnení, ktoré boli distribuované do konkrétnych výdajní odberných oprávnení po nariadení mimoriadnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xd subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a fyzických osôb vlastniacich hospodárske zvieratá a pestovateľxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdravotníctva.
c)
obec spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxuje s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode sa nachádza.
Okrem uvedeného obec:
a)
zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxci, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,
b)
všeobecne záväzným nariadením dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxtatku,
c)
vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych poxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť,
e)
ukladá pokuty.
K písm. f)
Patria sem záväzky xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxh a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., ktorý bol zrušený zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach, zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxné celky) zabezpečujú výkony vo verejnom záujme ako samosprávnu pôsobnosť. Vo všeobecnosti sa na zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme podieľa žexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxz. o cestnej doprave v z. n. p.
V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tieto môžu ovplyvňovať verejnú hromadnú dopravu vo svojej spádovej oblasti. Na centrálnej úrovni ide o Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálnehx xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxj osobnej doprave na dráhe predstavuje záujem na zabezpečení základných prepravných potrieb. Tie sa zabezpečia realizáciou výkonov vo verejnom záujxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxady nie sú výdavkom štátneho rozpočtu. Výdavkom štátneho rozpočtu sú len záväzky štátu vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými prexxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx možno definovať ako rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými dopravcom na splnenie záväzku zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujmx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxávny kraj (alebo obec) zo svojho rozpočtu (z vlastných príjmov), ak ide o zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti ich územného obvodu,
b) Minisxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxx xxoky a poplatky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a správou štátneho dlhu, ktoré sa upravujú o rozdiel úrokov z finančných operácií vykonanýxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxáciou záruky poskytnutej štátom, ak nie sú poskytnuté formou návratnej finančnej výpomoci,
K písm. i)
Medzi výdavky štátneho rozpočtu sa zaraďujx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxavkom (ak to zdroje štátneho rozpočtu umožňujú), sú dotácie.
Hraničným rokom pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu bol rok 2009, ktorý oddelxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxteristickým znakom tohto obdobia poskytovania dotácií bolo, že ZoRPVS obsahoval všeobecné splnomocňujúce ustanovenie pre správcov kapitoly, aby rxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxrávnený vydať správca kapitoly, ktorý je orgánom štátnej správy, ak nie sú ustanovené osobitným zákonom. Ak správca kapitoly nebol orgánom štátnej spxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxoval výnos o poskytovaní dotácií a ich poskytovaniu už nič nestálo v ceste.
Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010 (prechodné obdobie) bolo možné postuxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxtácií v dotknutom rezorte) alebo na základe novej legislatívy vyplývajúcej zo zákona č. 383/2008 Z.z.). Ak teda došlo k nadobudnutiu účinnosti nového xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxní dotácií, bolo možné pri poskytovaní dotácií postupovať podľa § 8a ZoRPVS aj pred 1. januárom 2011.
V súčasnosti (od roku 2011) sa zákonodarca vo vecx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xedú na osobitných (mimorozpočtových) účtoch MF SR v Štátnej pokladnici, pričom prostriedky EÚ pre pôdohospodárstvo možno viesť v rozsahu dohodnutom x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxeho rozpočtu po ich prevode z osobitného mimorozpočtového účtu MF SR na príjmové účty ministerstiev ako platobných jednotiek. Zaradením týchto zdrojxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxčených výdavkov EÚ poskytnutých SR a zaradených do príjmov štátneho rozpočtu sa v štátnom rozpočte (v dotknutých ministerstvách) rozpočtujú príslušxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxvratného finančného prostriedku (§ 20 ods. 2 ZoRPVS).
K odseku 4
1.
Kapitálové výdavky
Výdavky štátneho rozpočtu sa rozpočtujú a poskytujú forxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdavkov štátneho rozpočtu došlo najprv (2004 - 2009) k veľkému uvoľneniu - bolo možné ich čerpať viacero rokov až do ich úplného použitia na určený účelx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sa časový limit na ich použitie (rok t + 2), t.j. celkovo možno poskytnuté kapitálové prostriedky štátneho rozpočtu používať tri po sebe nasledujúce roxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xlebo aj v poslednom. Zavedená časová regulácia je v platnosti aj v súčasnosti. Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu tak možno čerpať v tom roku, na ktorx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxajú, sa celkové obdobie na ich čerpanie nepredlžuje. Ak sa kapitálové zdroje nepoužijú v určenom trojročnom limite, ostanú v štátnom rozpočte nevyčerxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxk t je rokom, na ktorý boli prostriedky rozpočtované/rok poskytnutia).
K tejto úprave režimu použitia dotknutých prostriedkov sa pristúpilo z viacexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxv používaných v nasledujúcich rozpočtových rokoch. Ďalej sa predpokladalo, že ak do troch rokov investičný zámer nie je zrealizovaný, už nie je viac akxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxálových výdavkov do nasledujúceho rozpočtového roku" v súlade s § 8 ods. 6 ZoRPVS. Prenos oprávnenia na použitie kapitálových prostriedkov štátneho rxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých kapitálových výdavkov).
2.
Prostriedky EÚ
Neobmedzene dlho možno čerpať niektoré druhy verejných prostriedkov, napr. prostriedky EÚ a prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi (spolufinancovanie prostriedkov finančného mechanizmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxný účel.
3.
Bežné výdavky na DPH a ODA
Bežné výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona (napr. § 12 a 15 zákona o pomoci a podpxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Uplatňuje sa režim použitia týchto výdavkov t + 2. Txxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávy v z. n. p., a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p.
Uvedená úprava nadväzuje na stav v decembri 2009, keď bol v ZoRPVS vytvorený priestor pre prexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v z. n. p. do nasledujúceho rozpočtového roka, a to na základe súhlasu ministra financií.
Doteraz pouxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxky na program rozvojovej spolupráce možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkoch; pri zmene účelu použitia na bežné výdavky je tieto možné použiť len do konca rozpočtového roka, v ktorom bol zmenený účel použitia výdavkov. Uvedexx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxro v Slovenskej republike v z. n. p., ktorý v čl. XX ustanovuje, že je možné zmeniť účel použitia kapitálových výdavkov na bežné výdavky za podmienky, že:
xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxno tieto prostriedky použiť výlučne len do konca toho rozpočtového roka, v ktorom bol zmenený účel použitia výdavkov.
Ak sa raz vládou odsúhlasí zmexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxasifikovať na kapitálové výdavky. V prípade, že sa takto preklasifikované výdavky (teraz už ako bežné výdavky) nepoužijú v určenom limite, t.j. do konxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxý systém
Jednou zo základných zásad rozpočtového hospodárenia je, že bežné výdavky štátneho rozpočtu možno použiť len do konca rozpočtového roka, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxavky sa použijú výlučne do konca rozpočtového roka - to ale platí len pre tie bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvnickej alebo fyzickej osobe po 1. októbri rozpočtového roka, ak nebolo možné ich použiť do konca roka, v ktorom boli poskytnuté (koniec bežného roka), xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxšného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka; ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 odsx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xýnimiek, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového rokxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Výnimka týkajúca sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je v platnosti od 1. januára 2014.
Uvedený mechanizmus bol zavedený s cieľom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzpočtu - kapitoly tieto zdroje použili v tesnom závere roka neočakávane a mnohé subjekty zistili poskytnutie prostriedkov kapitolami koncom rozpočtxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x cieľom zamedziť uvedeným koncoročným poskytnutiam prostriedkov s následkom porušenia finančnej disciplíny bol zavedený režim použitia určitej skxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtnuté po 1. októbri bežného roka správcom kapitoly právnickým alebo fyzickým osobám je možné použiť v rámci prvého štvrťroka nasledujúceho rozpočtovxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxeným účelom ich použitia.
Poznámka:
Výdavky štátneho rozpočtu za mesiac december uhrádzané v januári nasledujúceho roka nesúvisia s problematxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x § 26 ZoRPVS.
K odseku 6
Pri aplikácii § 8 ods. 6 ZoRPVS sa postupuje nasledovne:
-
Je povinnosťou správcu kapitoly v rámci kapitoly zistiť, v akej xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxrávnenie na ich použitie do nasledujúceho rozpočtového roka, a ak áno, tak v akej výške. Do zisťovaného sumára nemožno započítať prostriedky štátnych xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x citovaného ustanovenia, ktoré kapitola nedokáže použiť v roku ich poskytnutia a pri ktorých predpokladá ich použitie v nasledujúcom rozpočtovom rokxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxé sa podľa § 22 ods. 4 ZoRPVS vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte (nejde o rozpočtové prostriedky, a preto sa na ne neaplikuje postup podľa § 8 ods. 6 xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xovembra bežného rozpočtového roka (na formulári vypracovanom MF SR). V prípade prostriedkov EÚ a ich spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa definxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xaviaže prostriedky kapitol v oznámenej výške bez možnosti uvoľnenia viazania do konca bežného roka, t.j. tieto nahlásené finančné prostriedky nemožxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch programov SR a EÚ, ktoré MF SR viaže až po doručení potvrdenia tohto oznámenia (15. december).
-
O sumu viazaných prostriedkov MF SR môže povoliť pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxej kapitoly. Na základe novely vykonanej zákonom č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislostx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxujúcom rozpočtovom roku o sumu viazaných prostriedkov už neviaže na príslušnú kapitolu, ale MF SR môže povoliť prekročenie limitu výdavkov aj inej kapxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xoskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu.
-
Ak nie je možné dodržať určený účel na použitie finančných prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo roka. Dodržanie určeného účelu, na ktorý boli predmetné prostriedky poskytnuté, je jednoznačnou podmienkou čerpania prostriedkov štátneho rozpoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxa, a preto nepožiada o presun oprávnenia na ich použitie do nasledujúceho rozpočtového roka; ak ich nakoniec nedokáže kapitola použiť, ostávajú v štátxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonom o štátnom rozpočte schodok štátneho rozpočtu, ktorý možno v príslušnom rozpočtovom roku prekročiť o kladný rozdiel medzi sumou prostriedkov viaxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxom rozpočtovom roku podľa ods. 6 citovaného ustanovenia, určených na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Od 30. novembra 2010 možno tento schoxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xežnom rozpočtovom roku, a nenaplnenými príjmami z prostriedkov EÚ, ktorých plnenie sa očakáva v nasledujúcom rozpočtovom roku.
K odseku 8
Ak vznxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxom roku a sumou prostriedkov viazaných v príslušnom rozpočtovom roku podľa ods. 6, určených na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku, schodok štátxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxedkov EÚ z predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorých plnenie sa očakáva v bežnom rozpočtovom roku, a nenaplnenými príjmami z prostriedkov EÚ, ktorxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo rozpočtu (povinnosť znížiť schodok štátneho rozpočtu) v dôsledku časového nesúladu pri napĺňaní príjmov štátneho rozpočtu z prostriedkov EÚ a realxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxiach u výdavkov, sa bude uplatňovať aj u príjmovej časti rozpočtu. Negatívny dosah v jednom rozpočtovom roku znamená pozitívny dosah v nasledujúcom roxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxie alebo zriadenie inej právnickej osoby, ako sú rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, alebo chce získať majetkovú účasť v inej právxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu, ale môže použiť štátne finančné aktíva v správe MF SR.
K odseku 10
1.
Legislatívna úprava ochrany pred exekúciou
Pri výkone rozhodnutia možno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa § 61, podľa ktorého "Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené.".
Rozsah exekúcie je zákonom upravený v § 61a ods. 1 Exekučného poxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná." Súčasne je na škodu veci, že sa zákon priamo v uvedenom texte neodvoláva či ux xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxčené z exekúcie, exekúcia je neprípustná). Uvedená nekonkrétnosť podľa Exekučného poriadku bola už v mnohých prípadoch využitá a zneužitá.
2.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxavujú peňažnú hotovosť, alebo sú uložené na bankovom účte. Je bežnou praxou, že v prípade neplnenia si svojich záväzkov voči bankám alebo iných veriteľxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxekútor siahne na ich prostriedky na účtoch v banke. Je skutočnosťou, že sa pritom spravidla nerozlišuje, aké prostriedky sú na týchto účtoch vedené a nxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx štátneho rozpočtu na určený účel (napr. podnikanie). Tieto prostriedky môže viesť aj na osobitnom účte (ak podmienkou poskytnutia dotácie bola podmixxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxekúcii sprístupní klientsky účet, a tak nič nebráni exekútorovi siahnuť na prostriedky dlžníka vedené v banke a nikto nerieši charakter naakumulovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpočtu sú prostriedkami štátneho rozpočtu až do ich konečného použitia a na tomto ich statuse nič nemení ani skutočnosť, že boli zo štátneho rozpočtu posxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xodliehať žiadnej exekúcii.
3.
Ochrana prostriedkov EÚ
Na prostriedky EÚ sa nazerá obdobne. Je nedostatočnosťou legislatívneho prostredia, žx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxtné, že vedomosť bánk o ochrane prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ pred exekúciou je takmer nulová, vedia len, že sú povinné dotknuté účty sprístupniť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxosti x x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva, ktoré podľa Exekučného poriadku alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a z EÚ vedených v banke nahlásili písomne banke, a prípadne exekútorovi ochranu predmetných prostriedkov pred exekúciou spolu s odvolaním sa na platnú xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx je v exekučnom konaní vylúčené, t.j. platí nevratnosť exekúcie, v dôsledku čoho môžu byť výkonom rozhodnutia postihované neoprávnene aj prostriedky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xzniknutého protiprávneho stavu sa možno domáhať súdnou cestou.
4.
Ochrana majetku
Keď sa po pristúpení SR k EÚ (1. mája 2004) začali poskytovať pxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxaranom z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu.
a)
Pôvodná úprava ochrany majetku pred exekúciou
Pôvodne bol chránený pred exekúciox xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxv štátneho rozpočtu a EÚ, a to, či možno financovanie realizovať aj pomocou úverov (úprava nekonkretizovala, či na obstaranie predmetného majetku v ráxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xýkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov (Exekučný poriadok a daňová exekúcia) bol vylúčený akýkoľvek hmotný a nehmotný majetok obstaraný z prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého majetku. Pôvodná úprava v zásade nevylučovala aj iné zdroje financovania, pričom podmienkou bolo financovanie obstarania majetku aj zo štátneho xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxlišovala dvojzdrojové financovanie (štát + EÚ) od viaczdrojového financovania obstarania majetku (štát + EÚ + vlastné zdroje prijímateľa). Tu však vxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxto zdroje nemal (musel si zobrať úver). Pretože vždy išlo o vysoký úver, v mnohých prípadoch bolo potrebné zabezpečiť pre banku návratnosť úveru záložnxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxeru). Pri plnej ochrane majetku obstaraného x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xds. 10 upravilo o ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku obstaraného súčasne z prostriedkov poskytnutých EÚ, z prostriedkov štátneho rozpočtu a z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxojektov SR a EÚ pri ich realizácii konečným prijímateľom sa v praxi realizuje najmä viaczdrojovým financovaním, t.j. vyžaduje sa aj spolufinancovanix x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xverových zdrojov poskytnutých napr. z bankového sektora. Úverové zdroje predstavujú zdroje konečného prijímateľa využiteľné na zabezpečenie realxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxvé zdroje - tieto je nevyhnutné z titulu nedostatku vlastných zdrojov konečného prijímateľa využiť ako jeden zo zdrojov obstarania hnuteľného a nehnuxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu a EÚ, a to bez ohľadu na podiel jednotlivých zdrojov. Úpravou ods. 10 v § 8 ZoRPVS sa vytvorila určitá legislatívna záruka pre banky pri poskytnutí úverx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) je možné pohľadávku banky primerane uspokojiť (napr. nehnuteľný majetok exekuovať). Preto druhá veta ods. 10 umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x0 ods. 2 ZoRPVS - ak je majetok obstaraný aj z úverových zdrojov konečného prijímateľa.
Je preto veľmi dôležité v zmluve o poskytnutí nenávratného finxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xR a EÚ prijímateľom a všetky súvisiace náležitosti vo vzťahu k majetku nadobudnutého z úverových zdrojov (spôsob delenia výťažku v prípade exekúcie maxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ, ale aj z úverových zdrojov prijímateľa do ZoRPVS, sa vytvoril efektívny spôsob uspokojenia pohľadávok bánk posxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxnej praxi sa pri napĺňaní legislatívnej záruky pre banky, že pri poskytnutí úveru prijímateľovi prostriedkov EÚ a následnom dobrovoľnom neplnení závxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxpovať nasledovne:
S cieľom zabezpečenia pohľadávky banky, ktorá jej vznikne uzatvorením zmluvy o poskytnutí úveru záložcovi (prijímateľovi), ktoxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxa má podpísanú zmluvu o spolupráci s riadiacim orgánom. Záložným právom sa tak zabezpečuje pohľadávka záložného veriteľa (riadiaci orgán), ak okrem ixxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxnávratného finančného príspevku. Na predmetný záloh zriadi záložnú zmluvu záložný veriteľ aj banka, výška budúcej pohľadávky záložného veriteľa aj xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxej v záložnej zmluve.
e)
Plná ochrana majetku obstaraného len zo štátneho rozpočtu a EÚ
Pokiaľ sa do obstarávania majetku nezapoja vlastné zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx x xxxxeného je zrejmé, že ak prijímateľ prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu nerealizuje spolufinancovanie projektu z vlastných zdroxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxstaranie ktorého boli okrem zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu použité aj vlastné zdroje prijímateľa, na ktoré si nebral úver (ide o súkromné hotovostné alxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx ak ho skutočne nečerpá), je majetok obstaraný zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a takýchto vlastných zdrojov prijímateľa tiež plne chránený pred oboma xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxávne predpisy
§ 9 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxce a na vyššie územné celky v z. n. p.;
zákon č. 54xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx
Dotácie
KOMENTÁR
K odseku 1
1.
Prechodné obdobie
Ustanovenie § 8 ods. 2 ZoRxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxí vzťahuje na všetky prípady poskytovania dotácií po 1. januári 2011, t.j. po skončení tzv. prechodného obdobia, ktoré trvalo v rokoch 2009 a 2010. Počax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxostriedkov štátneho rozpočtu, ako aj právne úpravy platné pre prechodné obdobie v rokoch 2009 a 2010, od 1. januára 2011 nie sú účinné.
2.
Zrušenie xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxeho ustanovenia pre správcov kapitoly na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov v ZoRPVS. Od 1. januára 2011 je povinnosťou správcu kapitoxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxitného zákona ustanoviť splnomocňujúce ustanovenie pre správcu kapitoly na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu na poskytovanie dotáciíx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxm o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok tieto druhy dotácií:
a)
klasická dotácia zo štátneho rozpočtu (dotácie právnickým osobám a fyzicxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxv preneseného výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxia je v podstate transferovou platbou. Poskytuje sa v súlade s § 8a ods. 1, 3, 4, 5 a 6 ZoRPVS.
Tieto klasické dotácie sú právne nenárokovateľnou podporox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xiadosti a na podporu určitej vymedzenej, presne identifikovanej oblasti, ktorá vyplýva z vecnej pôsobnosti poskytovateľa dotácie. Je to jednostranxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o dotáciu túto v súlade s ustanovenými pravidlami a podmienkami pridelí a ktorým nie, ako aj v akej výške. Žiadateľ o dotáciu, ktorému je dotácia poskytnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xotácie, o výške poskytnutej dotácie rozhoduje spravidla rezortná komisia v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií alebo v súlade s výnosom o poskytovxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu dotačného charakteru a poskytuje sa na úhradu obligatórnych výdavkov, ktoré sú ustanovené osobitnými zákonmi. Ide napr. o dotáciu podľa zákona č. 68xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtného zákona možno roztriediť do nasledovných skupín:
a)
V prvej skupine sú dotácie, ktoré sa poskytujú podľa osobitného zákona právnickým osobáx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxobám zriadeným zákonom na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona je predmetom úpravy osobitného zákona, v ktorom sa priamo upravuje poskytnutie dotxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxané.
Poznámka:
V súvislosti so zrušením zákona č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v z. n. p. a zákona č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízix x xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx x x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxcia).
V druhej skupine sú dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a VÚC, ktoré sú výdavkom štátneho rozpočtu podľa § 8 ods. x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxených normatívov. Rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ustanoví všeobecnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxj pokladničnej správy
Dotačným spôsobom sa poskytujú aj prostriedky z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa. Túto kapitolu spravxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxaný charakter príjmov a výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa nemožno na dotácie poskytované z výdavkov štátneho rozpočtu z tejto kapitoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxobnosti jednotlivých poskytovateľov. Rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa ustanoví vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výdavkom štátneho rozpočtu sú len záväzky štátu vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobixxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxtoly, ktorý ju môže poskytovať vo svojej vecnej pôsobnosti,
b)
orgán štátnej správy zapojený svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet správcu kapxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xrávnickým a fyzickým osobám na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok:
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtného zákona (výnos).
Nižšie právne normy, ktoré vydáva správca kapitoly, ktorý je orgánom štátnej správy, môžu ustanoviť podrobnejší rozsah a poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xodmienky poskytovania dotácií predmetom úpravy osobitného zákona, správca kapitoly môže upraviť podrobnosti všeobecne záväzným právnym predpisox xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxvaní dotácií sa nemôžu vydať bez opory, t.j. bez splnomocňovacieho ustanovenia v osobitnom zákone. Dôvodom na takýto postup je zrušenie "všeobecnéhox xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx x oprávnenia poskytovateľov dotácií
a)
Poskytovatelia klasických dotácií poskytovaných na základe žiadosti podľa § 8a ods. 1 ZoRPVS v spojitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxní podrobnejšie určiť podmienky použitia dotácie ustanovené osobitným zákonom, respektíve nižším právnym predpisom (výnosom o poskytovaní dotácix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xmluve).
c)
Poskytovateľ dotácií je povinný jednoznačne a jasne určiť účel použitia dotácie, na ktorý sa prostriedky poskytujú a oznámiť ho písomnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsti pri hospodárení s verejnými prostriedkami je jednou zo základných zásad rozpočtového hospodárenia). Účelnosťou sa podľa § 2 písm. o) zákona č. 357xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxcie neurčí jednoznačne (alebo vôbec) účel, na ktorý dotáciu poskytuje, spôsobuje pochybnosť u príjemcu, na aké účely môže dotáciu použiť, čím sa vytváxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxe poskytovateľa dotácie písomne oznámiť prijímateľovi dotácie konkrétny účel, na ktorý sa dotácia poskytuje (oznámiť možno v zmluve o poskytnutí dotxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx poskytovateľovi. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxt (poskytovateľ) má vždy pravdu a vždy dodržiava zákon.
10.
Povinnosti a oprávnenia prijímateľov dotácie - systémová chyba
Povinnosťou prijímxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxeho rozpočtu listinnými dôkazmi. Je nedostatkom tejto právnej úpravy, že do "množiny oprávnených" boli zaradené len orgány oprávnené na výkon kontroxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxitu. Opomenul sa mechanizmus vnútorného auditu, ktorý má od účinnosti nového zákona č. 357/2015 Z.z. významnejšie postavenie v novom "systéme verejxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm, čím sa zabezpečilo zefektívnenie a zjednotenie nástrojov kontroly správcu kapitoly štátneho rozpočtu, pretože v predchádzajúcom systéme existoxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxetencií o kompetencie následnej finančnej kontroly vyplynulo z požiadaviek prístupového procesu SR do EÚ, ako aj zo skutočnosti, že vnútorný audit poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxosti typom "kontrolného" mechanizmu "ex - post", t.j. vykonáva sa zásadne po dokončení finančnej operácie. Je síce mechanizmom správcu kapitoly štátxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxeto niet dôvodu na to, aby vnútorný audit nebol zaradený do "množiny oprávnených", ktorí môžu požiadať prijímateľa dotácie o preukázanie účelu použitxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxm, a preto v aplikačnej praxi nemožno postupovať nad rámec ustanovený ZoRPVS. Uvedené obmedzenie je potrebné čo najskôr eliminovať a do množiny oprávnxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxdavkov zo štátneho rozpočtu a dotácií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
1.
Dotácie podľa osobitných predpisov
Dotácie podľa osobitných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxckým osobám zriadeným osobitným zákonom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, napríklad dotácie Matici slovenskej,
b)
dotácie poskytovaxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxačuje nižšia právna norma - všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upraví podrobnosti o poskytovaní dotácií obciam a vyšším územným celkom. Takýmto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpráva
Na základe zakotveného splnomocňujúceho ustanovenia rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií z kapitoly Všeobecná pokladnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkytovania dotácií sa klasické dotácie poskytujú výlučne na základe písomnej žiadosti. Doloženými prílohami sa preukazuje splnenie podmienok na posxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlebo neposkytnutí dotácie. V prílohách k žiadosti je potrebné preukázať splnenie ustanovených podmienok vrátane predloženia dokladov (predloženíx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxde žiadateľov o dotácie pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, keďže na ich vydanie sa vzťahuje tridsaťxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxgislatívy môže poskytovateľ dotácie v odôvodnených prípadoch najmä z časových dôvodov rozhodnúť, že žiadatelia o dotáciu môžu doklady preukazujúce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxskytovateľom určenom termíne nestihnú predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie len z dôvodu, že na ich vydanie sa vzxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxmienky, ktoré musí žiadateľ o dotáciu (klasickú) splniť, aby sa mohol stať potenciálnym prijímateľom dotácie. Splnením zákonných podmienok nevznikx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxmi podmienkami, ktoré majú spĺňať všetci žiadatelia o poskytnutie dotácie, a to bez ohľadu na účel poskytnutia dotácie a jej výšku. Ďalšie podmienky môxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxtáciu
Poskytovateľ dotácie je oprávnený určiť ďalšie špecifické podmienky na poskytnutie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxé podmienky na poskytnutie dotácie, automaticky mu vzniká povinnosť vrátiť tieto prostriedky poskytovateľovi dotácie. Podľa § 31 ods. 7 ZoRPVS platxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxsí byť písomne zakotvené napr. v zmluve o poskytnutí dotácie.
Zákon (ZoRPVS) neustanovuje, že základné podmienky poskytnutia dotácií v § 8a ods. 4 sú xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xebola splnená podmienka poskytnutia uvedená v ods. 4. V ZoRPVS nie je uvedené automatické vrátenie dotácie, ak sa nedodrží, resp. nesplní podmienka jex xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xle možné ošetriť priamo v zmluve o poskytnutí dotácie a to tak, že sa v zmluve uvedie, ktorá podmienka poskytnutia dotácie je tou podmienkou, nesplnenie xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xostup pri porušení podmienky poskytnutia dotácie. Preto jedinou možnosťou je konkrétne určenie podmienky (podmienok), v prípade ktorej (ktorých) jx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnie ktorej je zmluvne spojené s povinnosťou jej vrátenia, nie je možné uspieť ani pri súdnom vymáhaní vrátenia dotácie.
Riešením tejto situácie nie je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x ZoRPVS druhá veta sa síce viaže na spojenie nesplnenia podmienky poskytnutia s povinnosťou vrátenia dotačných prostriedkov. ZoRPVS ustanovuje pre xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe vo výške 0,1% zo sumy, z ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu). Ak sa však podmienxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxno ani postupovať pri ukladaní sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 7. Vrátenie dotácie je nielenže nevymožiteľné, ale ani neexistujx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxrávnom konaní vymôže, je príjmom štátneho rozpočtu vo všeobecnosti a nevráti sa späť do rozpočtu poskytovateľa.
3.
Nové písmená f) a g) od 1. júla 2xxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxstné činy upravené v osobitnej časti Trestného zákona, a to nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxozovanie mravnej výchovy mládeže, podielnictvo, legalizácia príjmu z trestnej činnosti, úžera, neoprávnený prístup do počítačového systému, neopxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxtupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov, neoprávnené zamestnávanie, poškodzovanie finančných záujmov EÚ, poškodzoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov, výroba a držba falšovateľského náčinia, skrátenie dane a poistnéxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovanie a obchodovanie so zbraňami, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkých agensov a toxínov, ohrozenie a poškodenie životného prostredia, neoprávnené nakladanie s odpadmi, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdplácanie, nepriama korupcia, prevádzačstvo, kupliarstvo, výroba detskej pornografie, rozširovanie detskej pornografie, prechovávanie detskex xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, výroba extrémistických materiálov, rozširovanie extrémistických materiálov, prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxnia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, nxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx súd uložiť právnickej osobe tieto tresty:
a)
trest zrušenia právnickej osoby,
b)
trest prepadnutia majetku,
c)
trest prepadnutia veci,
xx
xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxru poskytovanú z fondov Európskej únie,
h)
trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
i)
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, reaguje aj ZoRPVS v ods. 4, ktorý je doplnený o nové písm. f) a g). Dotáciu podľa § 4 ods. 1 ZoRPVS možno poskxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
-
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.
Podstata tohto trestu spočíva v tom, že právnickej osobx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.
K odseku 5
Ustanovuje sa, akými dokladmi a pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnenia podmienok poskytnutia, resp. vrátenie dotácie.
Na dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z nových ustanovení § 8a ods. 4 písm. f) a g) ZoRPVS sa zaxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx podmienka bezúhonnosti v rozsahu neexistencie právoplatného odsúdenia a uloženia trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie. Preto s účinnosťxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxnky podľa ods. 4 písm. f) a g) ZoRPVS [§ 8a ods. 5 nové písm. f) ZoRPVS].
Príklad:
Ako možno sankcionovať príjemcu dotácie z prostriedkov štátneho rozpxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx čo sa stane v prípade, ak prijímateľ dotácie nedodrží niektorú z podmienok podľa ods. 4. Pretože v žiadnom ustanovení ZoRPVS nie je zakotvené, že je povixxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx podmienka podľa ods. 4, ktorú prijímateľ nedodržal (alebo sa neskôr zistilo, že nebola splnená), nebola v zmluve o poskytnutí dotácie, označená ako poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xni súdnou cestou.
b) Poskytovateľ okrem podmienok poskytnutia podľa § xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrej nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia poskytnutých prostriedkov) je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) ZoRPVS (porxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ktorý porušil finančnú disciplínu, žiadna sankcia za porušenie finančnej disciplíny. V súlade s § 31 ods. 7 prvá veta ZoRPVS subjekt VS, ktorý porušil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtup podľa osobitných predpisov - táto povinnosť sa nevzťahuje na tie subjekty, ktoré porušili finančnú disciplínu a ktoré nie sú subjektmi VS (podnikaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xx a príp. f) zákona č. 357/2015 Z.z., t.j.:
- prijať povinnou osobou v lehote určenej oprávnenou osobou opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiaxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit; oprávnenou osobou je orgán VSx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xk vykonáva vnútorný audit alebo MF SR, Úrad vládneho auditu alebo iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z.z., ak vykonávajú vládny audixxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx odstránenie príčin ich vzniku,
- prepracovať a predložiť povinnou osobou v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam opatrení prijatých na náxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x predloženie písomného zoznamu prepracovaných opatrení.
Nový zákon č. 357/2015 Z.z. už neobsahuje povinnosť povinnej osoby predložiť oprávnenej xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxorným auditom alebo vládnym auditom a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu (napr. Zákonník práce). Neurčenie zamestnancov zodpovxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovenej osobitným zákonom (porušenie § 31 ods. 7 prvá veta ZoRPVS) a v takomto prípade možno uvedenému orgánu VS (povinnej osobe) uložiť v správnom konxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávy MF SR.
K odseku 6
1.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotného poistenia) sú súčasťou rozpočtu VS podľa § 4 ods. 1 písm. a) ZoRPVS a ovplyvňujú vykazovanie plnenia rozpočtu VS. Napriek uvedenému sa nevxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx spoločnosti, došlo k legislatívnej úprave, na základe ktorej všeobecná povinnosť subjektu VS na požiadanie vydať potvrdenia podľa ods. 5 sa upravila xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtky subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia podľa ods. 5, sú na požiadanie povinné vydať tieto potvrdenia bezplatne.
2.
Žiadateľ - subjekt VS
Na žiaxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xx x xxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxzáciu, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a výkon rozhodnutia - tieto sa netýkajú subjektu VS.
3.
Žiadateľ - podnikaxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtého návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a v prípade evidovaných nedoplatkov poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenky uvedenej v ods. 4 písm. a) čestným vyhlásením.
5.
Žiadateľ o podporu Slovákov žijúcich v zahraničí
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxím.
Poznámka:
Odseky 3, 4, 5 a 6 § 8a ZoRPVS sa vzťahujú len na poskytovanie klasických dotácií zo štátneho rozpočtu podľa ods. 1.
6.
Preukazovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxkazuje len žiadateľ, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
ZoRPVS je základným ekonomickým zákonom pre verejnú správu. Na všeobecnú úpravu v § 8a nadväzujú osobitné zákonné úpravy, ktoré upravujú detailnejxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxie podľa § 8a ZoRPVS, a teda podmienka neuloženia trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie musí platiť aj v týchto predpisoch.
K odseku 7
1.
xxxxx x x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé sa nebudú pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom odvádzať do štátneho rozpočtu, je 5 €, čo platí od roku 2009. Uvedený limit predstavujx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu
Poskytovateľ dotácie je povinný určiť pri poskytnutí dotácie termín na odvod výnosov z prostriedkov štátnehx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxťahov so štátnym rozpočtom. Termín na povinné zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa určuje každoročne v pokynoch na zúčtovanie so štáxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxiedkov štátneho rozpočtu príjmom štátneho rozpočtu. Neodvedenie výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu je porušením finančnej disciplíny podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxedla za účelom odstránenia právnej neistoty v tom, či a kedy sa výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu majú odvádzať do štátneho rozpočtu. Poskytovatxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (pokuty) podľa § 32 ZoRPVS.
3.
DPH a zúčtovanie
Ak je dotácia poskytnutá subjektu, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, tento je povinný pxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dane z pridanej hodnoty oprávneným výdavkom a prostriedky dotácie použité na úhradu dane z pridanej hodnoty sa budú považovať za "nevyčerpané". Uplatxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ktorý je platiteľom dane z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.
4.
Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpoxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtom pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxé tiež vo Finančnom spravodajcovi.
Spôsob tohto zúčtovania určuje MF SR, ktoré zásadu (§ 8a ods. 7 ZoRPVS), že pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxulári "Finančné zúčtovanie za rok 2015". Ďalším pravidlom je, že poskytovateľ dotácie je povinný určiť termín na odvod výnosov z prostriedkov štátnehx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxpočtom je potrebné poukázať na skutočnosť, že platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosť vrátiť poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, tieto sa vracajú na účet ústredného orgánu - účet cudzích prostriedkov, z ktorého sa poukážu nx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxsporiada prostredníctvom ústredného orgánu. MF SR poukáže tieto doplatky ústrednému orgánu po schválení finančného zúčtovania za príslušný rok.
bx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxnia finančných vzťahov so štátnym rozpočtom v písomnej podobe na formulári určenom v Pokyne na zúčtovanie na príslušný rozpočtový rok,
II.
poukázxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxie, príspevkové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a iné subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxadá jednotlivými organizáciami do 31. mája 2016 príslušnému poskytovateľovi dotácie. Ústredný orgán (správca kapitoly) z podkladov od organizácií xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxkyne na zúčtovanie určené inak. Nevyčerpané prostriedky zo štátneho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xúlade s § 24 ods. 9 ZoRPVS zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. Prostriedky vrátené na výdavkový účet štátnej rozpočtovej organixxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x štátnemu rozpočtu za zúčtovací rok 2015 a predloží ju MF SR vrátane príloh s návrhom na zúčtovanie preplatkov, nedoplatkov, poskytnutých dotácií a príxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxektov, ktoré nesplnili podmienky zúčtovania (neodviedli prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania, resp. nevykonali zúčtovanie).
Vratky vyplývaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cudzích prostriedkov, resp. depozitný účet), z ktorého tento poukáže vratky jednou sumou na účet MF SR (Iné nedaňové príjmy 2) vedený v Štátnej pokladnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok (2015), v prípade kapitálových výdavkov aj za tri predchádzajúce rozpočtové roky.
Ak z vyplneného forxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa za bežný rok ústrednému orgánu, ktorý zabezpečí ich vysporiadanie.
Na základe záverečného zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom schxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nedoplatky a vratky dotácií v termíne určenom predsedom vlády a ministrom financií.
c) Zúčtovanie kapitálových prostriedkov
Zúčtovávajú sa kapixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxktom, vedené na účtoch v Štátnej pokladnici, resp. v NBS rozpočtované v rozpočte na predchádzajúci rok vrátane dotácií poskytnutých zo štátneho rozpoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch, t.j. v roku poskytnutia t + v dvoch nasledujúcich rozpočtových rokoch (t + 2), preto sa kapitálové dotácie (dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxlného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý bola poskytnutá, a to najneskôr v rámci zúčtovania za rok 2015,
-
dotácia poxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxeduje po roku jej úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý bola poskytnutá, a to najneskôr v rámci zúčtovania za rok 201xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxh transferov sa so štátnym rozpočtom zúčtovávajú tie, ktoré sa poskytli podnikateľským subjektom, príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, verexxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cirkevným školám a cirkevným školským zariadeniam, cirkvám, ďalším organizáciám a subjektom.
Dotknuté subjekty zúčtovávajú bežné transfery na foxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxríloha č. 1 vo FS), ktoré predkladajú ústrednému orgánu (30. apríl 2016), tento predkladá MF SR zúčtovanie bežných transferov podľa štruktúry stanovexxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx informácie súvisiace s finančným zúčtovaním, ak o to príslušný útvar MF SR požiada.
Správca kapitoly je zodpovedný za finančné zúčtovanie a za úplnosx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx operácia podlieha povinnosti výkonu finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z.
- Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom môže dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. a) až n), je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej discipxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxtmi VS (podnikatelia, nadácie, združenia, a pod.).
f) Porušenie finančnej disciplíny pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
Termíx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx x osobitnom predpise, postupuje sa podľa termínu uvedeného v Pokyne na zúčtovanie. Prednostne sa zohľadňuje poskytovateľom určený termín v zmluve, náxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxtovania sa uskutoční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa rok 20XX" určenom v Pokyne na zúčtovanie za príslušný rozpočtový rok,
-
poukázaním prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania v určenom termíne dx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončené vykonaním obidvoch krokov - následnosť krokov sa nevyhodnocuje, rozhodujúce je dodržanie určeného termínu. V prípade, že z predloženého zúxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx kroku.
Pri predložení formulára "Finančné zúčtovanie za rok 20XX" sa rozlišujú prípady:
I)
formulár bol predložený v určenom termíne (včas),
xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xtátneho rozpočtu sa rozlišujú prípady:
A)
prostriedky podliehajúce zúčtovaniu boli poukázané v určenom termíne (včas),
B)
prostriedky podxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxjúce zúčtovaniu nevznikli.
I. Formulár bol predložený včas
Pri predložení formulára včas môžu pri úhrade nastať viaceré prípady.
Vyhodnotenie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxmulára včas k porušeniu finančnej disciplíny nedochádza.
Ak boli prostriedky podliehajúce zúčtovaniu poukázané včas, znamená to, že bol dodržaný txxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxzuje sa dodržanie termínu určeného v Pokyne na zúčtovanie, a tento bol dodržaný. K porušeniu finančnej disciplíny nedochádza.
I. B) Formulár bol predxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxchádza.
V prípade oneskoreného poukázania prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu do štátneho rozpočtu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxkázané vôbec.
Pri predložení formulára včas k porušeniu finančnej disciplíny nedochádza.
Ak prostriedky podliehajúce zúčtovaniu neboli vôbec poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxich zúčtovaniu do štátneho rozpočtu oneskorene a nepoukázaním prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu vôbec je v tom, že v prvom prípade sa prostriedxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx alebo právnická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) ZoRPVS a táto osoba odvedie finančné prostriedky vo výške poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxrného auditu, z čoho vyplýva, že správne konanie sa nezačne. Uvedený mechanizmus na rozdiel od predchádzajúcej úpravy pre vládny audit už neplatí.
Ak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxnčnej kontroly s výnimkou základnej finančnej kontroly alebo vnútorného auditu neodvedie, v správnom konaní sa mu za toto porušenie finančnej discipxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxné do štátneho rozpočtu), a penále vo výške 0,1% zo sumy neodvedenej v ustanovenej alebo určenej lehote za každý deň prekročenia lehoty na odvedenie finxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxložení formulára včas k porušeniu finančnej disciplíny nedochádza.
Ak prostriedky podliehajúce zúčtovaniu nevznikli, je zúčtovanie so štátnym roxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xisciplíny:
II. A) Formulár bol predložený oneskorene a prostriedky podliehajúce zúčtovaniu boli poukázané včas - porušuje sa finančná disciplína pxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxreným predložením formulára sa porušuje finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. n) ZoRPVS.
Pri poukázaní dotknutých prostriedkov do štátneho rozxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxto prípade [II.B)] dochádza k dvom porušeniam finančnej disciplíny:
xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xôbec.
Pri oneskorenom predložení formulára sa porušuje finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. n) ZoRPVS. Ak prostriedky podliehajúce zúčtovanix xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxto prípade môže byť podstatne vyššie ako v prípade II.B).
II. D) Formulár bol predložený oneskorene a prostriedky podliehajúce zúčtovaniu nevzniklix
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxho rozpočtu, zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa považuje za vykonané naplnením prvého kroku (predložením formulára). Ak formulár bol predložený onexxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xisciplíny:
III. A) Formulár nebol predložený vôbec a prostriedky podliehajúce zúčtovaniu boli poukázané včas.
V tomto prípade sa len porušuje finaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxorene.
Dochádza k dvom porušeniam finančnej disciplíny a to v prvom prípade podľa § 31 ods. 1 písm. n) ZoRPVS a v druhom prípade podľa § 31 ods. 1 písm. c) Zxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xôbec sa porušuje finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. n) ZoRPVS, a ak prostriedky podliehajúce zúčtovaniu neboli poukázané vôbec, porušuje sa fixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxdložený vôbec a prostriedky podliehajúce zúčtovaniu nevznikli.
Ak formulár nebol predložený vôbec, porušuje sa finančná disciplína podľa § 31 ods. x xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxovaniu do štátneho rozpočtu, zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa považuje za vykonané naplnením prvého kroku (predložením formulára).
Vznikne naslxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxxx   x     Predloženie formulára      I     Poukázanie prostriedkov      I
I   I.A až   I   (porušenie finančnej disciplíny   I   (porušenie finančnej disciplíny    x
x   xxxxx   x       xxxxx xxxxxxx        x        xxxxx xxxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I    I.A    I          -           I           -           I
I-----------------I------------------------------------------I-------------------------------------------xx
x    xxx    x          x           x      x xx xxxx x xxxxx xx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I    I.C    I          -           I      § 31 ods. 1 písm. c)      I
I-----------------I------------------------------------------I-------------------------------------xxxxxxxx
x    xxx    x          x           x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxA    I      § 31 ods. 1 písm. n)      I           -           I
I-----------------I------------------------------------------I--------------------------------------------I
x   xxxx    x      x xx xxxx x xxxxx xx      x      x xx xxxx x xxxxx xx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I
I   II.C    I      § 31 ods. 1 písm. n)      I      § 31 ods. 1 písm. c)      I
I-----------------I------------------------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxx    x      x xx xxxx x xxxxx xx      x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------I
I   III.A   I      § 31 ods. 1 písm. n)      I           -           I
I-----------------I-----------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxx   x      x xx xxxx x xxxxx xx      x      x xx xxxx x xxxxx xx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I--------------------------------------------I
I   III.C   I      § 31 ods. 1 písm. n)      I      § 31 ods. 1 písm. c)      I
I-----------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxx   x      x xx xxxx x xxxxx xx      x           x           x
xxxxxxxxxxxxxxx---I------------------------------------------I--------------------------------------------I
g) Podmienka poskytnutia, ktorej nesplxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxvanie včas a v zmluve o poskytnutí dotácie určí, že dotácia sa vráti, ak nebude zúčtovaná včas, ide tak o podmienku poskytnutia dotácie, ktorej nesplnenxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxho rozpočtu, oznámi oprávnená osoba, ktorá vnútorný audit vykonala, Úradu vládneho auditu porušenie finančnej disciplíny a v správnom konaní sa v súlxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxrušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxtorného auditu a najneskôr do začatia vládneho auditu - nejde tu o prípad, kedy sa po "náprave" správne konanie nezačne, čo neplatí ani na porušenia podľx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia, uplatní sa pri porušení týchto podmienok rovnaký postup vrátane sankcie, ako pri porušení finančnej discxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxý dotáciu aj v súlade s určeným účelom použil v určenom termíne, ak tento nezúčtoval dotáciu so štátnym rozpočtom?
Nie, v bežnom prípade nemôže. Pokiaľ xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spojené s povinnosťou vrátenia dotácie, nemôže poskytovateľ prostriedkov štátneho rozpočtu vymáhať vrátenie dotácie. Môže dôjsť len ku kumulácii jxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxľ dotácie. Ide o sankciu za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) ZoRPVS, ktoré vznikne pri nepredložení formulára na zúčtovanie finxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) ZoRPVS. Ak bola v zmluve o poskytnutí dotácie povinnosť zúčtovať finančné vzťahy so štátnym rozpoxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxácie na jej vrátenie a prijímateľ je povinný túto dotáciu v lehote a rozsahu určenom jej poskytovateľom vrátiť do jeho rozpočtu. Ak poskytovateľom bola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxoje opakovane použiť a ak sa dotácia vracia do rozpočtu poskytovateľa v nasledujúcom rozpočtovom roku, odvedie sa na príjmový účet štátnej rozpočtovex xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxť v nasledujúcom rozpočtovom roku o poskytnutie ďalšej dotácie? Má nárok na jej poskytnutie?
Subjekt, ktorý nevykonal zúčtovanie xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxtovateľ dotácie takúto vedomosť) a túto skutočnosť treba zohľadniť pri poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu v nasledujúci rozpočtový rok. Podľa x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxstným vyhlásením žia-dateľa. Ak existuje odôvodnená pochybnosť o vierohodnosti čestného prehlásenia žiadateľa v tejto veci, môže ísť o dôvod na nepoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxjené s povinnosťou vrátiť dotáciu jej poskytovateľovi. Uvedené je potrebné zadefinovať napr. do zmluvy o poskytnutí dotácie. Poskytnutie, ale i použxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvania dotácie so štátnym rozpočtom možno vrátenie dotácie od príjemcu dotácie vymáhať, a to aj súdnou cestou (ak podmienkou poskytnutia dotácie je jej xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom) zistí po poskytnutí dotácie, a to ešte pred jej použitím, príp. po jej použití. Nárok na vrátenie dotácie v taxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxstupu je, že dotácia sa nevráti poskytovateľovi (ak sa dotácia vráti v roku jej poskytnutia, poskytovateľ môže tieto prostriedky opakovane použiť) a sxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xykonania zúčtovania dotácie so štátnym rozpočtom?
Dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú na základe všeobecne záväzného právneho predpisu (výnxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe je spojené s povinnosťou vrátenia dotácie.
Príklad:
V akých prípadoch možno uvedené metodické postupy aplikovať v praxi?
Základné princípy jexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xoužívajú v aplikačnej praxi. Skutočnosť, či v jednotlivom prípade zúčtovania došlo alebo nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny, možno zistiť, rexxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zo strany oprávnenej osoby, resp. správcu kapitoly štátneho rozpočtu, uvedené skutočnosti sú zistiteľné aj vládnym auditom, ktorý je však externým mxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na splácanie úverov, pôžičiek. Keďže úvery a pôžičky sa úročia, uvedený zákaz sa vzťahuje aj na splácanie úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, súčasne xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xrávnických alebo fyzických osôb a subjektov VS. Fyzické a právnické môžu prijímať úvery a pôžičky, subjekty VS podľa § 19 ods. 12 ZoRPVS nemôžu prijímax xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxená v § 8a ods. 1 až 6 a v ods. 11 ZoRPVS sa neaplikuje na:
-
poskytovanie dotácií na financovanie spoločných programov SR a EÚ,
-
poskytovanie proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxapr. spolufinancovanie Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančnému mechanizmu, spolufinancovanie Švajčiarskeho finančného mechaxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xstanovení § 8 ods. 1 písm. b) ZoRPVS (výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná). Ide tu o poskytovanie prostriedkov štátneho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx štátneho rozpočtu na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi ako sú členskx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančné toky (refundácia, predfinancovanie, zálohové platby) - sú špecifické a vyplývajú z postupov finančného riadenia EÚ fondov, z nariadení EÚ a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxkter. Rozpočtujú sa v kapitole Úradu vlády SR a o ich použití rozhoduje priamo predseda vlády SR.
K odseku 10
1.
Ustanovenie povinnosti
V tomto odxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxeho auditu podľa osobitného predpisu preukázať účel dotácie poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxnom č. 357/2015 Z.z. vykonávať finančnú kontrolu vo vzťahu k finančným operáciám. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES upravuje v § 24c a § xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxu ako auditujúce orgány vrátane inej právnickej osoby podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z.z. (nejde o auditujúci orgán). Uvedená úprava v § 8 ods. 10 Zoxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxadať od príjemcov dotácií preukázanie účelu použitia dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi. Obdobne sa toto ustanovenie vzťaxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxjú, rozširuje možnosť aplikácie uvedeného postupu aj pri iných kontrolných mechanizmoch (napr. zákon o NKÚ, zákon o pomoci a podpore poskytovanej z foxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. že došlo k zlúčeniu následnej finančnej kontroly a vnútorného auditu, t.j. od 1. januára 2016 na základe novo ustanovenej oznamovacej povinnosti v prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx ukladá odvod a penále podľa § 31 ZoRPVS a ukladá sa alebo sa môže uložiť pokuta podľa § 32 ZoRPVS, ak sa porušenie finančnej disciplíny zistí pri výkone koxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxmie vnútorný audit alebo vládny audit). Orgán, ktorý nie je oprávnený na uloženie sankcie podľa § 31 ZoRPVS alebo osobitného zákona, je povinný oznámix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxru štátu, ktorý je oprávnený na ukladanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny.
Dôkazná povinnosť bola prenesená zo strany oprávnenej osoby (oxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xtrany správcu rozpočtovej kapitoly vykonávajúceho vnútorný audit, na osobu povinnú (na príjemcu dotácie), t.j. príjemca rozpočtových prostriedkox xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxu, faktúry, výdavkové pokladničné doklady, pokladničné bloky, účty za telekomunikačné služby atď. Čestné vyhlásenie príjemcu o spôsobe použitia prxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtnutej dotácie zo štátneho rozpočtu, t.j. príjemca dokazuje, ako vynaložil finančné prostriedky, čo z nich obstaral a uhradil a nie to, či ich použil v sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoby (v tomto prípade okrem správcu rozpočtovej kapitoly vykonávajúceho vnútorný audit). Je skutočnosťou, že od roku 2016 sa opomína, že aj pri výkone vxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxácie. Od 1. januára 2016 platí, že aj pri vnútornom audite vzniká oznamovacia povinnosť oprávnenej osoby, ktorá vykonala vnútorný audit a po jej splnenx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xprávnené osoby (aj správca kapitoly štátneho rozpočtu vykonávajúci vnútorný audit) rovnaký nárok na prenos dôkaznej povinnosti na povinnú osobu (prxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxosti pri oznamovaní porušenia finančnej disciplíny, ak samé nie sú oprávnené k ukladaniu sankcií za porušenie finančnej disciplíny v správnom konaníx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnosť či nedostatočnosť preukázania účelu použitia finančných prostriedkov. Ak príjemca dotácie odmietne dôkazy predložiť, ale zo samotných predloxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxnnosť vrátiť dotáciu (klasickú) poskytnutú v rozpätí 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxzické osoby - podnikateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu (§ 2 odsx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xelegálnom zamestnávaní v z. n. p.;
Kapitoly
KOMENTÁR
K odseku 1
1.
Kapitola a organizačná klasifxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxy štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Organizačné usporiadanie kapitol je uvedené v organizačnej klasifikácii rozpočtovej klxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xubjektov VS. Súčasťou organizačnej klasifikácie sú:
-
kapitoly štátneho rozpočtu (organizačné usporiadanie kapitol),
-
štátne účelové foxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenia a zdravotného poistenia,
-
verejné vysoké školy,
-
ostatné subjekty VS.
2.
Správca kapitoly
Každá kapitola má svojho správcu. Txxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xrčenom na predloženie návrhu rozpočtu VS. Usmerňuje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami kapitoly, zverejňuje údaje rozpočtu kapitoly najnexxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xapitol je uvedené v Organizačnej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, ktorá umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátnexx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxá klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42. Počet kapitol nie je konštantxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxou na rozpočet Ministerstva hospodárstva SR. Samostatnú kapitolu získal na základe svojej širokej pôsobnosti najmä v oblasti energetiky.
S účinnosxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxpade ministerstiev kapitolu štátneho rozpočtu tvorí rozpočet každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxrých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti (v pôsobnosti ministerstva).
K odseku 3
Kapitolu Všeobecná pokladničná správa spravuje MF SR a je v xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxhu, ktoré nesúvisia s príjmami a s výdavkami ostatných kapitol,
-
výdavky štátneho rozpočtu vrátane výdavkov spojených so správou štátneho dlhu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvcu kapitoly, najmä povinnosť vypracúvať rozpočet kapitoly, povinnosť vypracúvať návrhy zámerov a cieľov programov a finančných vzťahov k štátnym fxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svojho zriaďovateľa, t.j. jej výdavky sú plne financované zriaďovateľom, pričom dosiahnuté príjmy sa odvádzajú do rozpočtu zriaďovateľa; v prípade xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxitoly koordinovať účasť príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na príprave tohto rozpočtu. Ďalej sú jeho povinxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčtovej kapitoly monitorovať a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xx xxxtupy pri spracovávaní a predkladaní návrhov rozpočtov niektorých osobitých kapitol, ako i návrhov záverečného účtu ich kapitol do NR SR. Návrh rozpočxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdy pred predložením návrhu štátneho rozpočtu do vlády a do národnej rady. Obdobne sa postupuje aj pri návrhu rozpočtu kapitoly a návrhu záverečného účtx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxrhu štátneho rozpočtu do vlády a do národnej rady.
V dôsledku zmeny postavenia predsedu Súdnej rady SR a ustanovenia Kancelárie Súdnej rady SR za samosxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxj. návrh rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu a návrh záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu predkladá nielen Najvyšší súd SR, ale aj Kancelária xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxvrhu rozpočtu kapitoly a k návrhu záverečného účtu kapitoly Najvyššieho súdu SR a kapitoly Kancelárie Súdnej rady SR;
k návrhu rozpočtu kapitoly Najvxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx xxx
xxxxxxxxxx xxzervy
KOMENTÁR
1.
Výška rezerv
Výška a použitie rezerv štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sa schvaľuje zákonom o štátnom rozpočte na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxm rozsahu, v akom to umožňuje zákon o štátnom rozpočte. Využívajú sa tiež na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov - napr. na krytie nepredvídaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx alebo zníženia rozpočtovaných príjmov. Tvoria sa viaceré rozpočtové rezervy a ZoRPVS upravuje ich vznik a použitie v prípade rozpočtovej rezervy vláxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na prostriedky EÚ a odvody EÚ sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa a rozpočtová rezerva predsedu vlády v kapitole Úradu vlády SR. Výškx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x používa sa na základe rozhodnutie jej predsedu.
Správu o hospodárení s rozpočtovými rezervami podáva vláda SR NR SR v rámci správy o plnení rozpočtu VS x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx
xxxxočtová rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa. O jej použití rozhoduje minister financií.
SR prixxxxxxx x xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnými zdrojmi (clo, odvody z produkcie cukru a poľnohospodárske poplatky) a ostatnými zložkami vlastných zdrojov, kam sa zaraďuje odvod zo zdrojx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxrópskej únii
Ak tieto odvody budú rozpočtované vo vyššom objeme, než aký SR v skutočnosti vyberie, na doplatenie tohto chýbajúceho objemu finančných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxu v prípade prostriedkov EÚ, využívala sa aj pre potreby predvstupových finančných nástrojov. Súčasne je zabezpečená aj možnosť použitia rezervy na pxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 20 ods. 1 ZoRPVS aj prostredníctvom mimorozpočtových účtov MF SR a ministerstva.
V súxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxadá vypracovávanie štátneho záverečného účtu na inej kvalitatívnej úrovni, obdobne i súhrnnej výročnej správy. Pôvodný "záverečný účet VS" sa nebudx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxení rozpočtu VS sa bude predkladať informácia o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka, a to v rámci návrhu rozpočtu VS, t.j. NR SR sa bude prexxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxe aj vysvetlenie prípadných odchýlok od schváleného rozpočtu VS (od 1. augusta 2015).
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrh zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok do konca bežného roka, nastáva rozpočtové provizórium, ktoré trvá od začiatku nasledujxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxátnom rozpočte na predchádzajúci rok, súčasne sa limitujú výdavky štátneho rozpočtu v každom kalendárnom mesiaci podielom 1/12 celkových výdavkov uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxočtovom roku v súlade s § 8 ods. 6 ZoRPVS, s výnimkami uvedenými v ods. 3. Následne do pôsobnosti ministra financií spadá určenie záväzných ukazovateľovx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxacoch rozpočtového provizória možno prekročiť.
K odseku 3
Z tohto odseku sú vypustené výdavky kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvojx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxčiť z tohto zrušeného titulu. Uvedené sa uskutočnilo na základe toho, že dotácie do pôdohospodárstva boli nahradené po pristúpení SR k EÚ príjmami z rozxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxvo orientované výdavky, priame platby a kompenzačné dotácie na rozvoj vidieka. Uvedené úlohy plní príslušný finančný nástroj.
V § 11 ods. 3 písm. a) xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxória. Od 1. marca 2012 s cieľom zabezpečiť plynulé čerpanie prostriedkov EÚ sa vzťahuje táto možnosť aj na prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx jeho účinnosti sa do dňa nadobudnutia jeho účinnosti zúčtujú zaplatené úhrady a prijaté prostriedky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na príslušný rozpočtový rok.
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Vojnový štátny rozpočet
KOMENTÁR
1.
Vojnový rozpočet
Pxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho stavu a núdzového stavu v z. n. p. Zavádza sa pojem "vojnový štátny rozpočet", ktorým sa bude riadiť rozpočtové hospodárenie SR v čase vojny a v čase vojxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je vykonávať všetky potrebné opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiaxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xerejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov.
Vojnový štátny rozpočet sa vypracúva na obdobie:
-
od vypovedania vojny (vyxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxády vyhlásiť prezident len za podmienky, že SR bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxpadnutiu. Vypovedanie vojny sa vzťahuje na celé územie SR.
2.
Mimoriadny štátny záverečný účet
Mimoriadny štátny záverečný účet sa vypraxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
-
po skončení vojny (po skončení vojnového stavu) za obdobie od vypovedania vojny (od vyhlásenia vojnového stavu) do konca rozpočtového roka,
-
xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Vojnový štátny rozpočet sa zostavuje v súlade s treťou a štvrtou časťou ZoRPVS a mimoriadny štátny záverečný účet v súlade s ôsmou časťou ZoRPVS.
Súxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
Štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva
KOMENTÁR
1.
Štátne finančné aktíva a štátne finančné pasíva
Ide o peňažné prostriedky štátu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxratných výpomocí a úverov a pôžičiek, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxžné prostriedky v Štátnej pokladnici a na bežných účtoch štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.
2.
Odvod za pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Na základe tejto skutočnosti sa zmenilo aj rozpočtové určenie odvodu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami posxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx sú súčasťou štátnych finančných aktív aj peňažné prostriedky v pokladnici a na bežných účtoch štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpomocí, úverov alebo pôžičiek v súlade s ustanovením ods. 1 písm. b) a e) citovaného ustanovenia sú súčasťou štátnych finančných aktív. Podľa platnej pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3.
Porušenie finančnej disciplíny
Ide o porušenie finančnej disciplíny napr. pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako návratná finanxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxý stav je neprehľadný vo vzťahu k finančným tokom, keďže pohľadávky z nesplatenej istiny návratnej finančnej výpomoci uložením odvodu za porušenie fixxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxnené rozhodnutím vlády SR v súlade s ustanovením § 13 ods. 6 ZoRPVS. Z tohto dôvodu sa ustanovila zásada, podľa ktorej sankcia (odvod za porušenie finančxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) ZoRPVS pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami poskytnutými ako úver, pôžička alebo návratná finančná výpomxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá, a pokuta vo výške 10% z poskytnutej sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny. V prípade možného uloženia pokuty za porušenie finančnej dxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxade nového zákona upravujúceho finančnú kontrolu, vnútorný a vládny audit (zákon č. 357/2015 Z.z.), s účinnosťou od 1. januára 2016 sa aj v prípade poruxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx x rámci vnútorného auditu je možné zistiť porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami. Preto niet dôvodu na to, aby aj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmoc, zistenom pri vnútornom audite, platilo, že sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny, v ktorej nebola istina do dňa skončenia nielex xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny (§ 31 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou ZoRPVS).
5.
Štátne finančné pasíva a aktíva a ich správx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxátnych príspevkových organizácií vzniknuté z úverových vzťahov.
Správou štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív sa rozumie evidencxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xýsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov možno použiť len so súhlasom NR SR, ostatné štátne finančné aktíva s výnimkou štátnych cennýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh aktív na výdavky štátneho rozpočtu, o ktorých rozhoduje NR SR.
Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú sxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a štátnych finančných pasív vykonáva MF SR, pričom v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom môže tieto činnosti zabezpečovať aj Agentúra pre riadenxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Všeobecné ustanovenia
KOMENTÁR
K odseku 1
1.
Program stability a jeho súčasti
Nové znenie ods. 1 je v účinnosti od 1. augusta 2015 na základe záxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxj úpravy sa východiská rozpočtu VS už nebudú vypracovávať ako samostatný materiál a nebudú sa predkladať vláde SR. Dôvodom je skutočnosť, že pri zostavxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx VS alebo podielu prebytku rozpočtu VS na hrubom domácom produkte je súčasťou programu stability.
Súčasťou programu stability je aj určenie podielu sxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nariadením Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii bude SR každoročne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dôležité na zostavenie rozpočtu xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xtability na roky 2015 až 2018 sa predpokladá pokračovanie znižovanie deficitu.
4.
Postavenie MF SR v rozpočtovom procese
Citované ustanovenie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxu 2
MF SR riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu VS, osobitne návrhu štátneho rozpočtu, na základe programu stability, ktorý schvaľujx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx rok t pripravuje štátny rozpočet a súhrn rozpočtov ostatných subjektov VS, tieto rozpočty sú záväzného charakteru. Na roky t + 1 a t + 2 pripravuje štátny xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx do 15. augusta bežného roka, pričom vláde sa umožňuje len v roku konania volieb určiť neskorší termín na predloženie rozpočtu VS vláde vtedy, ak je čas na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, kedy môže vláda SR určiť neskorší termín ako 15. august, pričom ďalší zákonný termín na predloženie návrhu rozpočtu VS parlamentu - 15. október, naďalxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxx. 4 sa zaoberá posudzovaním dôsledkov návrhov uplatňovaných pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. MF SR predkladá vláde návrh rozpočtu VS vrátane štátnxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxu VS do 15. októbra bežného roka, a to návrh štátneho rozpočtu na schválenie a na informáciu rozpočet VS.
Vláda SR je povinná do 15. októbra predložiť Nx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxk. Vláda SR na svojom rokovaní teda schvaľuje štátny rozpočet, ako aj rozpočet VS. Pri prerokovávaní návrhu štátneho rozpočtu na tomto rokovaní vlády nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxminuje možnosť, resp. cielene sa zamedzuje zvyšovaniu podielu schodku VS na hrubom domácom produkte v porovnaní so schváleným podielom tohto schodku x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x
xxx xxxxokovávaní návrhov rozpočtov subjektov VS,
-
v priebehu rozpočtového roka pri prerokovávaní materiálov predkladaných na rokovanie vlády.
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rozpočet VS parlament neschvaľuje.
K odseku 6
1.
Zavedenie povinnosti
Upravuje sa predkladacia povinnosť subjektov VS voči MF SR, ktoré má v rozxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx subjektov územnej samosprávy (obciam, vyšším územným celkom a nimi zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám) na žiadosť MF Sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxrebné na účely zostavenia rozpočtu VS a hodnotenia plnenia rozpočtu VS, pričom sem patria aj osobné údaje o fyzických osobách a údaje v neanonymizovanex xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu VS a hodnotenia jeho plnenia, pretože aj údaje o finančných tokoch k ostatným subjektom VS, resp. údaje na hodnotenie plnenia rozpočtu v metodike ESA 9xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xhrnutie
a)
MF SR vystupuje pri zostavovaní rozpočtu VS ako spracovateľ, ale súčasne plní aj úlohu koordinátora prác pri vypracovávaní rozpočtu VS, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtnym rozpočtovým organizáciám, štátnym príspevkovým organizáciám, štátnym účelovým fondom, Slovenskému pozemkovému fondu, verejným vysokým škoxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizáciám a príspevkovým organizáciám), ako aj subjektom vykazovaným vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia (Sociálnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe.
b)
Predkladacia povinnosť sa týka údajov potrebných na účely zostavenia rozpočtu VS a na účely hodnotenia plnenia rozpočtu VS. Súčasťou údajov xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxujú prostriedky štátneho rozpočtu, t.j. požadované konkrétne údaje zahŕňajú aj osobné údaje o fyzických osobách a údaje v neanonymizovanej podobe o pxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xlatnej pre EÚ, údaje o príjmoch a výdavkoch, o aktívach a pasívach sa predkladajú MF SR štvrťročne.
K odseku 7
1.
Podiel schodku rozpočtu na HDP
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx VS alebo podielu prebytku rozpočtu VS na hrubom domácom produkte vládou. Výška tohto podielu sa určuje v nadväznosti na cieľovú hodnotu platnú pre EÚ - Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnotlivých subjektov VS a ich predkladanie
Sociálna poisťovňa a Slovenský pozemkový fond povinne prerokúvajú s MF SR návrhy svojich rozpočtov pred ixx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách alebo zákon čx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxenovaným subjektom VS prerokovať návrhy svojich rozpočtov s MF SR skôr, ako ich predložia na prerokovanie vo svojich orgánoch a na schválenie Národnej xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho schodku verejného rozpočtu na hrubom domácom produkte, ktoré je stanovené na daný rozpočtový rok, čím sa zabezpečí vypracovanie návrhov rozpočtov xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx SR
Každá zdravotná poisťovňa povinná predložiť vláde SR na prerokovanie svoj rozpočet na verejné zdravotné poistenie.
V tomto ustanovení sa reagujx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v zmysle metodiky ESA 95. Táto metodika neumožňuje, aby sektor VS obsahoval xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenia zostali súčasťou rozpočtu VS, ustanovil sa pre Ministerstvo zdravotníctva SR postup pri zostavovaní rozpočtu VS za oblasť verejného zdravotnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx účely hodnotenia jeho plnenia. Ministerstvo zdravotníctva SR je tak povinné vypracovať návrh súhrnného rozpočtu za vykonávanie verejného zdravotnxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx x xx xxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxektov do sektora VS podľa novej metodiky ESA 2010 sa pre potreby zostavovania rozpočtu VS ukladá povinnosť Ministerstvu zdravotníctva SR vypracovať nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy, výskumu a športu SR
Za verejné vysoké školy povinne vypracúva návrh súhrnného rozpočtu ministerstvo a prerokúva ho povinne s MF SR.
5.
Povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu)] povinne predkladajú vláde na schválenie návrhy svojich rozpočtov do 15. augusta bežného roka (ak vláda SR neurčí neskorší termín).
Tým subjexxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxatým pri prerokúvaní návrhov ich rozpočtu. Tieto návrhy rozpočtov s výnimkou návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu a návrhov rozpočtov štátxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx odsek bol do zákona vložený s účinnosťou od 1. augusta 2015 a v nadväznosti na zaradenie nových subjektov do sektora VS sa zabezpečuje predkladanie rozpxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxov za subjekty VS v zakladateľskej pôsobnosti a zriaďovateľskej pôsobnosti správcu kapitoly.
K odseku 9
Do 31. júla 2015 vyššie územné celky predkxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxné, a to z dôvodu, že návrh rozpočtu vyššieho územného celku, ktorý sa predkladá do 15. októbra bežného roka, je výrazne odlišný od rozpočtu, ktorý je násxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xoordinácii v z. n. p.
Rozpočtové opatrenia v štátnom rozpočte
KOMENTÁR
K odseku 1
1.
Realizácia rozpočtového hospodárenia
Záklaxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx napr. v rozpočtoch územnej samosprávy (obce, vyššieho územného celku). V štátnom rozpočte sa rozpočtovými opatreniami v priebehu rozpočtového roka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxhovou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie sa v štátnom rozpočte rozpočtové opatrenia využívajú v jeho rôznych úrovniach, a to v úrovni MF SR, ostaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxredného orgánu štátnej správy.
Rozpočtové opatrenia podľa ZoRPVS nemožno aplikovať v územnej samospráve - osobitný predpis, ktorým je ZoRPÚS, v § 14 xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxdeliteľnou súčasťou rozpočtu VS. Organizačné usporiadanie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu sa nazýva kapitolou štátneho rozpočtu - ide o rozpočxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtovej klasifikácie, ktorá umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov VS.
3.
Ciele štátu
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenia sú rôzneho typu a sú súčasťou rozpočtového procesu v štátnom rozpočte. Prostredníctvom rozpočtových opxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xozpočtové opatrenie možno uskutočniť na základe povolenia vlády SR alebo ministra financií (ktorého na to splnomocnila vláda SR), čím sa zdôrazňuje zxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenia výdavkov štátneho rozpočtu. Cieľom aplikácie rozpočtových opatrení je úhrada výdavkov, ktoré nie sú v štátnom rozpočte zabezpečené, ak uskutočxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxočtové opatrenie týkajúce sa výdavkov na odvody EÚ (clo, poľnohospodárske poplatky, odvody z produkcie cukru) a výdavkov štátneho rozpočtu na spolufxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Rozpočtové opatrenie týkajúce sa vysporiadania finančných vzťahov vyplývajúcich z povinného ročného zúčtovania so štátnym rozpočtom nemožno vykxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxj jednotky" nahradili slovami "do štátneho rozpočtu", čo sa vzťahuje "na prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xykonalo na základe potreby bližšej špecifikácie vrátených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov SR a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xtátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo SR a nezabezpečeného v štátnom rozpočte; roxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzťahov vyplývajúce z povinného ročného zúčtovania so štátnym rozpočtom a na prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa môžu upraviť len so súhlasom správcu tejto kapitoly, pričom uvedené nevylučuje úpravu záväznýcx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxvolené prekročenie limitu výdavkov,
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxčte možno rozčleniť do dvoch základných skupín:
-
pri aplikácii ktorých nedochádza k zmene záväzných ukazovateľov,
-
u ktorých zmena záväznéxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxuje zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
K odseku 4
Operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach vo svojich rozpxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxebná operatívnosť rozpočtového hospodárenia štátu, pričom sú zabezpečené základné ciele rozpočtovania, a to nemožnosťou navýšenia schodku štátnexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxm webovom sídle rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, a to najneskôr do desiatich dní po skončení mesiaca, v kxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxám štátneho rozpočtu vykonané.
Súvisiace právne predpisy
Organizačná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
Presxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xodmienky nemennosti záväzného ukazovateľa. Realizuje ho správca rozpočtovej kapitoly v rámci záväzných ukazovateľov príslušného rozpočtu. Využíxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzovateľov rozpočtu kapitoly. V aplikačnej praxi sa postupuje tak, že dôjde k čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu iného výdavku, ktorý síce bol v rozpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxvých prostriedkov v rámci rozpočtu organizácie, ktorej príjmy a výdavky sú súčasťou rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa, zabezpečí takéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx organizácie získali väčšiu samostatnosť a operatívnosť pri zabezpečovaní úloh, ktorými sú poverené.
Zmenou záväzných ukazovateľov rozpočtu kaxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xýdavkov
KOMENTÁR
1.
Vplyv rozpočtového opatrenia na záväzné ukazovatele kapitoly
Rozpočtové opatrenie, ktorým je povolené prekročenie limixx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxch ukazovateľov rozpočtu kapitoly (súhlas MF SR na vykonanie rozpočtového opatrenia nie je potrebný) alebo rozpočtové opatrenie ovplyvní záväzné ukxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x zmene záväzných ukazovateľov v rozpočte kapitoly.
Povolené prekročenie limitu výdavkov nastáva pri skutočnom dosiahnutí vyšších príjmov (s výnimxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly, správca kapitoly je oprávnený na povolenie takéhoto rozpočtového opatrenia bez akejkoľvek podmienky. Ide x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxoly, pričom nemožno prekročiť záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly.
b)
Ak nastane situácia, že prekročením limitu výdavkov (s výnimkou podľa § xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxekročenie limitu výdavkov, ako rozpočtové opatrenie ovplyvňujúce záväzné ukazovatele kapitoly, odsúhlasuje MF SR v súlade so splnomocnením podľa zxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxly a tieto sú v právomoci MF SR. Správca kapitoly môže teda toto rozpočtové opatrenie povoliť xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu úloh organizácie alebo orgánu na inú organizáciu či orgán sa MF SR predkladajú vzájomne odsúhlasené delimitačné protokoly dotknutých orgánov či orgxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnuté rozpočtové opatrenie len v prípade predloženia vzájomne odsúhlasených delimitačných protokolov. MF SR vydá súhlas až na základe predloženia uvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnia MF SR nemožno prekročiť.
3.
Nemožnosť prekročenia limitu výdavkov
V súlade s § 15 ods. 1 môže vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minixxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo pre hospodárstvo SR a nezabezpečeného v štátnom rozpočte. Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok determinuje možnosť vlády alebo na záxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxvé výdavky štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sa môžu týmito úpravami prekročiť najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxr výdavkov na správu dlhu navyšovali výdavky na úkor úspor alebo vyšších príjmov, ktoré majú slúžiť na zníženie schodku.
Súvisiace ustanovenia Zoxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia. V prípade časového obmedzenia ide o to, že počas určitého obdobia nie je možné prostriedky použiť. Pri vexxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týka (napr. investičné výdavky, mzdové výdavky).
V aplikačnej praxi často nie je určené, aký druh výdavkov sa má viazať. V takomto prípade platí, že moxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxžitie je možné až po zrušení viazania orgánom, ktorý viazanie nariadil. Pri zrušení viazania treba zrušiť nielen časové obmedzenie použitia finančnýxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv, pričom v § 18 ods. 2 ZoRPVS sa jednoznačne deklaruje, v ktorých prípadoch viaže rozpočtové prostriedky MF SR, správca kapitoly (§ 18 ods. 4 ZoRPVS) a kxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxže realizovať:
-
MF SR,
-
správca rozpočtovej kapitoly,
-
rozpočtová organizácia.
3.
Viazanie rozpočtových prostriedkov MF SR
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxh na inú kapitolu je potrebné prostriedky na ne určené viazať.
b)
Povolené prekročenie limitu výdavkov na ťarchu ďalšieho záväzného ukazovateľa.
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxorý sa týka viazania výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, MF SR pred jeho predložením na rozhodnutie vlády vopred prerokuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxobitného predpisu [zákon § 87 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p., § 88 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon v z. n. p.].
Ak má xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xedoplatku s pohľadávkou daňového dlžníka tieto zaniknú vo výške, v ktorej sa kryjú, a to dňom doručenia potvrdenia daňového riaditeľstva alebo colnéhx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxno vykonať len na žiadosť daňového dlžníka podanú vecne príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Žiadosť musí obsahovať:
x
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo pridelené pri registrácii, ak ide o fyzickx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxho dôvodu vzniku a s uvedením príslušného správcu tohto záväzku,
-
identifikáciu daňového nedoplatku s uvedením daňového úradu alebo colného úraxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxého dlžníka.
Daňový úrad alebo colný úrad túto žiadosť postúpi spolu s potvrdením výšky a identifikácie daňového nedoplatku finančnému riaditeľstvux
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxpovedajúci pohľadávke daňového dlžníka uznáva. Po potvrdení pohľadávky je štátna rozpočtová organizácia povinná zdržať sa úkonov smerujúcich k zmexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxní, ktoré doručí daňovému dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a príslušnému daňovému úradu alebo colnému úradu; daňovému dlžníkovi a štátnex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxi túto skutočnosť daňovému dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a daňovému úradu alebo colnému úradu; daňovému dlžníkovi a štátnej rozpočtovxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Doplnením písm. f) sa rozšíril priestor pre MF SR, ktoré je oprávnené viazať v rozpočte kapitoly rozpočtové prostriedky aj za podmienok podľa osobitnéxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí vo vzťahu k limitu dlhu VS, podľa ktorého MF SR viaže výdavky štátneho rozpočtu v určenej výške za podmienok ustanovených v ústavnom zákone o rozpočtovxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxky svojej kapitoly, ak o tom rozhodla vláda SR alebo minister financií, ak plnenie rozpočtovo zabezpečených úloh prešlo na iné kapitoly a ak kapitola nexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu v jej rozpočte
Rozpočtová organizácia viaže vo svojom rozpočte prostriedky v prípade, ak rozpočtovo zabezpečené úlohy sa nebudú vôbec alebo sčasti xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxov (napr. ak výdavky sú prevažne realizované a nie je čo viazať), rozpočtová organizácia dohodne spôsob úbytku príjmov so svojím zriaďovateľom.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxtanie daňového nedoplatku);
§ 88 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon v z. n. p.;
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxčných prostriedkov, s ktorými nakladajú a hospodária všetky subjekty VS, avšak s verejnými prostriedkami hospodária aj právnické a fyzické osoby (tixxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxmi až do ich konečného použitia. Základné pravidlá hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami sú rovnaké pre všetky subjekty VS a sú deklarovxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxx xx xxxxýlky úpravy a podrobnosti rozpočtového procesu územnej samosprávy upravuje tretia časť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpr. mzdy, náklady na svoju prevádzku, náklady na zabezpečenie činností, ktorými je poverený a pod.). V rámci svojej vecnej pôsobnosti ustanovenej osoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxi jednotlivými subjektmi VS existujú aj ďalšie finančné vzťahy, napr. vzťah zriaďovateľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie a aj pri nich je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xčelovosti použitia verejných prostriedkov, t.j. verejné prostriedky možno použiť len na určený účel. Verejnými prostriedkami sa rozumejú prostriexxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xoskytnutých SR zo zahraničia. Z hľadiska dodržania účelovosti pri používaní verejných prostriedkov platí:
a)
Verejné prostriedky možno použiť xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxných zákonov. Osobitnými zákonmi sú napr. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p., zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p., zákon o vysokých školách.
b)
Prostriedky štátneho rozpočtu možno použiť len v súlade so zákonom o štátnxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xoli v rozpočte obce/vyššieho územného celku schválené.
3.
Obstarávanie majetku finančným lízingom z prostriedkov štátneho rozpočtu
a)
Fxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxckeho práva z prenajímateľa na nájomcu, a to na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci.
Podľa ZoRPVS nemožno z prostriedkov štátneho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxme veci s právom kúpy prenajatej veci (§ 489 až § 496 Obchodného zákonníka), okrem úhrady tohto nájomného z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na fxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxali s verejnými prostriedkami vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu, a nie so súkromnými zdrojmi. Z verejných prostriedkov sa touto formou obstaráxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxhospodárna.
V záujme dodržania hospodárnosti a efektívnosti pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu sa zaviedlo plošné obmedzujúce ustanovxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxk pomocou finančné lízingu. Pôvodne sa tento mechanizmus zaviedol s cieľom zamedziť najmä obstarávaniu motorových vozidiel pomocou finančného lízixxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxneho rozpočtu. Žiaden prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu (aj mimo VS) nemôže prostriedky štátneho rozpočtu využiť na obstaranie majetku na zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxdla o využívaní finančného lízingu je prípad, ak sa do realizácie obstarávania majetku finančným lízingom zapoja prostriedky EÚ a prostriedky štátnexx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxmného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci, okrem úhrady tohto nájomného z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx
xx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xožno zákonom ustanoveným spôsobom využiť aj prostriedky štátneho rozpočtu na obstarávanie majetku finančným lízingom.
Rozpočtová organizácia môxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa financovanie spoločných programov SR a EÚ.
Príspevková organizácia obstaráva majetok formou zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (finxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxcovanie spoločných programov SR a EÚ.
Postupy použitia finančného lízingu pri obstarávaní majetku z prostriedkov štátneho rozpočtu upravujú pre roxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxné subjekty sektora VS v ZoRPVS osobitne upravená. Finančný lízing môžu ako formu obstarávania majetku (z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu) využxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u všetkých subjektov VS, ale aj u všetkých prijímateľov prostriedkov štátneho rozpočtu. Platí, že žiaden prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčtu využiť na obstaranie majetku pomocou finančného lízingu okrem zákonnej výnimky (okrem úhrady nájomného z prostriedkov štátneho rozpočtu určenýxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxochádza k zmene vlastníka a spravidla obdobie prenajímania je kratšie ako predpokladaná doba životnosti prenajatej veci [použitie prostriedkov štáxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xtátne orgány sú povinné postupovať len podľa zákona (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR); ak sporný postup nie je v zákone ustanovený, nemožno podľa neho konať.]
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na použitie/poskytnutie verejných prostriedkov je druhým najdôležitejším pravidlom (zásadou) rozpočtového hospodárenia.
1.
Časovosť a jej zxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšného orgánu, a pod. Dodržanie zásady časovosti znamená, že rozpočtové prostriedky sa použijú v tom rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované a posxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxsovosti). Aplikačná prax preukázala nedostatočnosť tejto zásady. Podľa súčasného právneho stavu verejné prostriedky rozpočtované na príslušný roxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku (osobitným zákonom v tomto prípade sú zákony, ktoré upravujú problematiku VS a jej subjexxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxho rozpočtu - tieto možno čerpať ako bežné výdavky alebo ako kapitálové výdavky.
2.
Kapitálové výdavky ŠR a časovosť
Pri čerpaní kapitálových výxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdavky v príslušnom roku bolo možné použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.
b)
Kapitálové výdavky po rxxx xxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxavky štátneho rozpočtu je možné aj v súčasnosti použiť už len v režime "t + 2", t.j. v roku poskytnutia prostriedkov štátneho rozpočtu a v dvoch po sebe nasxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie toho, kto s prostriedkami štátneho rozpočtu nakladá. O roky, v ktorých sa kapitálové prostriedky štátneho rozpočtu nepoužili, sa nenavyšuje obdobxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxh poskytnutia.
3.
Ostatné prostriedky v súčasnosti
Prostriedky EÚ možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxených na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi, teda aj na spolufinancovxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
Bežné výdavky ŠR a časovosť
Bežné výdavky štátneho rozpočtu s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vypxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka, a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. maxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnako v tomto termíne.
Správca kapitoly štátneho rozpočtu poskytuje na základe svojej vecnej pôsobnosti prostriedky štátneho rozpočtu aj iným subjexxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkej osobe (napr. včelárom, podnikateľským subjektom, nadáciám). V týchto prípadoch ide už o poskytnutie reálnych finančných prostriedkov. Týmto spxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxtriedky štátneho rozpočtu - bežný transfer podľa § 8 ods. 5, ak boli poskytnuté po 1. októbri bežného roka, môže ich príjemca použiť automaticky do 31. maxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xkutočnosť, že boli poskytnuté mimo kapitoly štátneho rozpočtu, a to jej správcom. Takýto transfer nie je možné použiť ani na výplatu odmien vyplácanýcx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxytnutia preddavkov z týchto prostriedkov v základnom režime ZoRPVS (podľa § 19 ods. 8), ktoré ustanovuje, že musia byť finančne vysporiadané rovnako v xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx výdavky na Program rozvojovej spolupráce možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zmene účelu použitia na bežné výdavky je tieto možné použiť len do konca rozpočtového roka, v ktorom bol zmenený účel použitia výdavkov.
7.
Zmena cxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtálové výdavky
Od 1. januára 2015 nadobudli účinnosť niektoré body novely ZoRPVS vykonanej zákonom o príspevku z eurofondov.
V rámci cit. novely sa zxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vojenských budov z "bežných výdavkov" na "kapitálové výdavky".
Uvedená úprava vyplynula zo skutočnosti, že podľa metodiky ESA 95 sa za kapitálové výxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxnice kapitálových aktív rozširujú tak, aby zahrnuli armádne zbrane a podporné systémy, aj keď nemajú žiadny civilný ekvivalent, pričom vybavenie na jxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxo oblasti vyňala použitie vojenských výdavkov na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budoxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx Aktuálne sa na predmetné pôvodné "bežné výdavky" nazerá ako na kapitálové výdavky.
Súčasná právna úprava umožňuje použiť kapitálové výdavky, a teda xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxdu nie je potrebná osobitná právna úprava, a preto sa z platného znenia vypustili slová "bežné výdavky na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účelyx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxý osôb, t.j. ide o subjekty mimo sektoru VS, napr. nadácie, podnikatelia, samostatne hospodáriaci roľníci, združenia, fyzické osoby. Aj podnikateľsxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbitnými zákonmi poskytne verejné prostriedky spravidla na určený účel. Nejde ale o tie finančné prostriedky, ktoré v rámci dodávateľsko-odberateľsxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx tretia osoba nie je zadefinovaná, aj keď v § 23 sú ustanovené oprávnenia a povinnosti tretej osoby, ktoré kopírujú niektoré oprávnenia a práva povinnxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xefinícia tretej osoby; alternatívou je, že tretia osoba bola zrušená a § 23 omylom nebol zrušený) je len dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxejnými prostriedkami (na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy mu verejnými prostriedkami bolo zaplatené za dodanie dohodnutej dodávky), alx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxmi zdrojmi podnikateľa. Tým bol zachovaný verejný charakter prostriedkov subjektu VS až do ich konečného použitia. Konečným použitím bolo dodanie doxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxb a verejné prostriedky
Ak sa poskytnú verejné prostriedky subjektu mimo sektoru VS v rámci vecnej pôsobnosti poskytovateľa, ktorý je subjektom VS, jx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx/2015 Z.z. takto:
-
hospodárnosťou vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čaxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnutými výsledkami,
-
účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie,
-
účelnxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxckou osobou
Ak sa právnická alebo fyzická osoba (subjekt mimo sektoru VS, ktorej boli poskytnuté v rámci vecnej pôsobnosti poskytovateľa ustanovenex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxtovaní povinný postupovať podľa základného režimu platného pre VS, t.j. podľa § 19 ods. 8 až 10 ZoRPVS.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanizácie za jej hospodárenie, ako i za plnenie určených úloh.
K odseku 5
1.
Rozpočtové obmedzenie
Tento odsek upravuje dôležité rozpočtové obmexxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxom VS sa tak zamedzuje uzatvárať obchody, ktoré nie sú v ich rozpočte zabezpečené a v prípade ktorých sa dopredu počíta s tým, že sa uhradia z rozpočtu naslxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxáranie zmlúv na viacročné obdobie (nájomné zmluvy, viacročné zmluvy na obstaranie investícií a pod.). Príslušná časť výdavkov, ktorá sa má použiť v roxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zmluvy zabezpečenú v rozpočte, nie je oprávnený zmluvu uzatvoriť, pretože nemá dostatok zdrojov v roku uzatvorenia zmluvy a z dôvodu nedostatku zdrojxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxmeranej časti výdavkov v roku uzatvorenia zmluvy,
-
nezaťaženie nasledujúcich rozpočtových rokov z titulu nedostatku zdrojov v roku uzatvorenix xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxvené osobitnými predpismi).
Pre subjekty VS sú stanovené rovnaké povinnosti, aké sú ustanovené v odseku 3 pre právnické a fyzické osoby, t.j. pre subjxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxejnými prostriedkami dbať na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia a pri poskytovaní preddavkov z nich je povinný postupovať podľa ZoRPVxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xociálny fond (podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z. n. p.) a podľa ZoRPVS ide o rezervný fond príspevkových xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxarov, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov (§ 19 ods. 8 ZoRPVS), pred uplynutím tejto lehoty jx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxné preddavky finančne vysporiadať najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.
Povinnosť finančného vyporiadania preddavkov do konxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxej tlače, na úhradu nájomného a preddavkov na pohonné hmoty poskytované prostredníctvom platobných kariet, pri ktorých sa nevyžaduje ich písomné dohxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov, napr. podľa:
-
Exekučného poriadku - preddavok exekútorovi v rámci exekučného konania,
-
zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v z. xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxného konania.
Na poskytnutie preddavku podľa osobitných predpisov má subjekt VS právo, pričom nedochádza k porušeniu finančnej disciplíny a na poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxddavku, neplatí naň obdobie troch mesiacov ani povinnosť finančného vysporiadania na konci roka a poskytuje sa výlučne režimom ustanoveným príslušnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xl. 7 ods. 5 Ústavy SR:
-
medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách,
-
medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxzinárodná zmluva, poskytujú sa preddavky podľa spôsobu ustanovenom v takejto zmluve. Na takto poskytnutý preddavok sa nevzťahujú postupy podľa § 19 oxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxvne záväzných aktov ES a EÚ
Podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy SR Slovenská republiky môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR.
Od 1. septexxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch programov SR a EÚ - nie je relevantné, či právne záväzné akty EÚ obsahujú alebo neobsahujú osobitný spôsob poskytovania preddavku z prostriedkov EÚ. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxpcií finančného riadenia príslušných finančných nástrojov.
5.
Preddavok obci a vyššiemu územnému celku
Poskytnutie prostriedkov (preddavkxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxeddavkov z verejných prostriedkov sa nevzťahujú na poskytovanie preddavkov obci a vyššiemu územnému celku.
K odseku 9
1.
Preddavky, trvalé zálxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxreddavku či zálohy", napr. preddavok na obstaranie špeciálnych strojov, zariadení a hudobných nástrojov, preddavok na úhradu zdravotnej starostlixxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxť zábezpeky pri obstaraní tovarov a výkonov. Zábezpeka sa využíva s cieľom zabezpečiť viazanosť ponuky. Zábezpekou sa rozumie poskytnutie bankovej zxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxhraničnej banky. Vstupom do ods. 9 sa vytvoril priestor pre úhradu zábezpeky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxladanie s verejnými prostriedkami. Možnosťou poskytnúť na základe písomnej zmluvy subjektom VS zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov sa neobmedxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o verejnom obstarávaní). Zákon o verejnom obstarávaní limituje výšku zábezpeky, ale ZoRPVS ju neobmedzuje. V písomnej zmluve o poskytnutí zábexxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - zábezpeka nesmie presiahnuť v prípade nadlimitnej zákazky 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia xxx xxx xxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xábezpeky zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa uchádzač uvedie jej výšku v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznáxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač. Pre prípad zloženia zábezpeky v banke sa treba vysporiadať aj s otázkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxtarávateľ a obstarávateľ vrátia uchádzačom vrátia aj úroky, ak im ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. V prípade odstúpenia ucháxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľnia alebo vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky.
K odseku 10
Preddavky poskytnuté podľa ZoRPVS sa musia finančnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xeriodickej a neperiodickej tlače, na úhradu nájomného a preddavkov na pohonné hmoty poskytované prostredníctvom platobných kariet, pri ktorých sa nxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxvky poskytované pri hospodárení s prostriedkami na financovanie spoločných programov SR a EÚ sa neposkytujú podľa ZoRPVS.
Príklad:
Organizácia očxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxi v súvislosti s nimi overovať a hodnotiť?
V rámci výkonu auditu vládny audítor zdokumentuje postup pri auditovaní poskytovania preddavkov:
- xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Spracovanie auditu pomocou zoznamu kontrolných otázok je praktickejšie (spracovanie je jednoduchšie, otázky možno využívať opakovane, príp. ich pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxďami:
1. Požiadal dodávateľ subjekt VS o poskytnutie preddavku písomne?
Poskytnutie preddavku je fakultatívneho charakteru (nejde o povinnosť), x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxkytnúť len tak, z dobrej vôle (nehospodárnosť), ale preto, že bol požiadaný dodávateľom - to sa jednoznačne preukáže len písomnou žiadosťou.
Subjekt xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxok môže poskytnúť z verejných prostriedkov aj právnická osoba alebo fyzická osoba (ide o osoby mimo sektoru VS, ktoré podľa § 19 ods. 3 sú povinné pri posxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxsť, pre ktorú sa poskytovateľ verejných prostriedkov môže, ale nemusí rozhodnúť. O preddavok teda žiada dodávateľ písomne poskytovateľa verejných pxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxe je povinnosťou poskytovateľa verejných prostriedkov preddavok vždy poskytnúť. Pri výkone auditu sa overuje, či o preddavok bolo písomne požiadané x xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrostriedkov?
Verejnými prostriedkami sú všetky finančné prostriedky s ktorými nakladá a hospodári každý subjekt VS vrátane prostriedkov zo zahranxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxejné prostriedky subjektmi VS v rámci ich vecnej pôsobnosti; tieto subjekty môžu z verejných prostriedkov poskytovať tiež preddavky.
3. Poskytol sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxe "vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté", t.j. poskytuje sa dodávateľovi na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy uzatxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxteľa zákona č. 357/2015 Z.z., či chcel zrušiť tretiu osobu, pretože nie je § 2 zákona č. 357/2015 Z.z. zadefinovaná ako osoba s postavením dodávateľa alxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxiť na overenie všetky súvisiace doklady, a to na základe § 23 zákona č. 357/2015 Z.z. Problém môže nastať v prípade, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxu". ZoRPVS síce jednoznačne zavádza v texte § 19 pojem "zmluva o dodávke výkonov a tovarov", ale na druhej strane - poskytnutie preddavku bolo predsa lex xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdní aj alternatívu vyplývajúcu z aplikačnej praxe.
4. Išlo skutočne o poskytnutie preddavku, t.j. bol preddavok poskytnutý ako čiastočná úhrada závxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxná tzv. zúčtovacia faktúra - preddavok sa nemôže poskytnúť v plnej výške záväzku, pretože to by išlo o 100%-nu úhradu záväzku vopred pred plnením, čo nie xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxx x xxxkytnutie preddavku v rozpore so ZoRPVS.
5. Bol preddavok poskytnutý v základnom režime platnom pre VS?
Tento režim je naplnený, ak:
- preddavky z verxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxtol najviac na tri mesiace v závislosti od vecného plnenia dohodnutých dodávok,
- pred uplynutím tejto lehoty treba poskytnutý preddavok zúčtovať,
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xajneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli,
- suma poskytnutých preddavkov nesmie prekročiť celkovú výšku záväzku, musí byť nižšia.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx preddavku sa neobmedzuje, limituje sa len obdobie, na ktoré možno preddavok poskytnúť. Poskytovateľ preddavku je povinný zvážiť výšku preddavku v naxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxve o poskytnutí preddavku vopred pred poskytnutím preddavku.
Poskytnutie preddavku nie je povinnosťou poskytovateľa verejných prostriedkov, aj kxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov. Pri obstarávaní tovarov a služieb z verejných prostriedkov ak dodávateľ požaduje preddavok a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výšku preddavku v nadväznosti na povinnosť hospodárne, efektívne a účinne nakladať s verejnými prostriedkami a vo vzťahu k limitu troch mesiacov ustaxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti vo vzťahu k preddavku?
Zmluva, v ktorej sa dohaduje poskytnutie preddavku, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonov, služieb a prác), a príp. ďalšie podmienky poskytnutia preddavku. Nemožno dopustiť, aby súčasťou zmluvy, v ktorej sa rieši poskytnutie preddxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodávky (vôbec, oneskorene, v neúplnom rozsahu), nedodržania zmluvy. Sankčný mechanizmus musí obsahovať konkrétne termíny a lehoty, aby bolo zrejméx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nastaviť riešenia a postupy vrátane sankcií pre prípad, ak do troch mesiacov dodávateľ práce vo výške poskytnutého preddavku nevykoná alebo výkony, txxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxach - ak nebude preddavok v zákonnej lehote (tri mesiace) zúčtovaný, platí povinnosť jeho vrátenia v plnej výške (nezabudnúť určiť termín dokedy ho trexx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx zmluva musí vždy obsahovať postup pre prípad, že dodávka nebude dodaná vôbec (povinnosť vrátenia preddavku v určenej lehote vrátane sankcie). Preddaxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxddavkov v rámci rozpočtového roka nesmie presiahnuť v zmluve vopred dohodnutú výšku preddavku. Lehotu troch mesiacov na zúčtovanie preddavku nemožnx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxRPVS nezamedzuje opakované poskytnutie preddavku, ale len za podmienky, že ďalší preddavok sa poskytne až po zúčtovaní predchádzajúceho preddavku (xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxku pred uskutočnením plnenia nie je preddavkom, pričom súčasne suma poskytnutých preddavkov spolu nesmie dosiahnuť výšku 100% záväzku. Naďalej platx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxmie byť nulová.
9. Poskytla preddavok právnická alebo fyzická osoba?
Právnická a fyzická osoba nie sú subjektmi VS, ale ktorým subjekty VS v rámci svoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxžimom platným pre VS, t.j. podľa § 19 ods. 8 až 10 ZoRPVS.
10. Poskytol dodávateľ preddavok z verejných prostriedkov?
Dodávateľ (predtým tretia osoba xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxčet dodávateľa) strácajú tieto prostriedky verejný charakter a stávajú sa vlastnými prostriedkami dodávateľa. Z vlastných prostriedkov môže dodávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx vrátil preddavok poskytovateľovi?
Dodávateľ je povinný vrátiť poskytnutý preddavok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx v záujme hospodárnosti poskytovať výlučne za podmienky povinného vrátenia verejných prostriedkov v plnej výške, ak sa dodávka nerealizovala, a táto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmienku poskytnutia preddavku spojenú s povinnosťou jeho vrátenia v prípade nedodania dodávky - tak sa zabezpečí možnosť súdneho vymáhania vrátenia pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxvať povinnosť vrátiť verejné prostriedky odberateľovi, ktorý dodávku objednal, ak dodávateľ nemôže dohodnutú dodávku splniť. Sankčný mechanizmus xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx následné postupy a riešenia, ak nebudú podmienky na poskytnutie preddavku a náležitosti zmluvy zo strany dodávateľa splnené.
12. Je dodávateľ povinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlínu, pretože nehospodári a nenakladá s verejnými prostriedkami, ale už so svojimi vlastnými prostriedkami (pripísaním na jeho účet stratili verejnx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxskytnutí verejných prostriedkov právnickej alebo fyzickej osobe subjektom VS v rámci jeho vecnej pôsobnosti tieto finančné prostriedky sú naďalej vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxdkami sa povinne dodržiava finančná disciplína. V prípade preddavku nejde však o poskytnutie verejných prostriedkov mimo sektoru VS, na ktoré sa vzťaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxt dodávateľa strácajú tieto finančné prostriedky charakter verejných prostriedkov. Dodávateľ však nezodpovedá za spôsob ich poskytnutia, o poskytxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdávateľa a porušovateľom finančnej disciplíny pri neoprávnenom poskytnutí preddavku je jeho poskytovateľ (spravidla subjekt VS).
Ak sú verejné prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxk svojmu dodávateľovi, ale opäť len v súlade s § 19 ods. 8 až 10 ZoRPVS. Ani tento dodávateľ nezodpovedá sa spôsob a správnosť poskytnutia preddavku, po prxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xríslušnou legislatívou, túto zodpovednosť nesie poskytovateľ preddavku (odberateľ dodávky).
14. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxých prostriedkov:
- v rozpore s postupmi ustanovenými v ZoRPVS alebo
- v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.
Ide x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxienkami poskytnutia poskytuje právnická alebo fyzická osoba mimo sektoru VS, ktorej boli verejné prostriedky poskytnuté subjektom VS v rámci jeho vexxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxdkami až do ich konečného použitia. Konečným použitím verejných prostriedkov je aj poskytnutie preddavku, a preto poskytnutie preddavku subjektom mxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdodržaním tohto postupu porušuje finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l) ZoRPVS.
Dodávateľ nie je povinný dodržiavať finančnú disciplínu, prexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxnutých podmienok a za poskytnuté verejné prostriedky dodať odberateľovi dohodnuté množstvo výkonov, prác, tovarov alebo služieb - dodávateľ nenaklxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčnú disciplínu.
Za porušenie finančnej disciplíny pri poskytovaní preddavku plne zodpovedá jeho poskytovateľ [v prípade podľa písm. a) - subjekt VSx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxkladná finančná kontrola poskytnutia preddavku z verejných prostriedkov sa vykonáva najmä pred jeho poskytnutím a dosleduje sa do doby poskytnutia pxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnej operácie vykonáva základná finančná kontrola, administratívne finančná kontrola a finančná kontrola na mieste. Každá finančná operácia sa overxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxtatok. Z časového hľadiska sa finančná operácia realizuje vo viacerých fázach, resp. v 3 etapách [a to v etape pred vstupom do záväzku, v etape pred realixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxitia verejných financií)], a to až do naplnenia všetkých podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, použité alebo prijaté. Súčasne pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxavku je finančnou operáciou menšieho rozsahu ako verejné obstarávanie). Niekedy môže byť tretia etapa minimálneho rozsahu, alebo žiadna.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjektu VS a vznik nedostatkov vrátane zabezpečenia dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými proxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.
V súčasnosti základnú finančnú kontrolu vykonávajú štatutárny orgán orgáxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxnnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu VS (ďalej len "zodpovední zamestnanci").
V prvxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok, s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky po príslušnom rozpočtovom roku (ak financovanie finančnej xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtna rozpočtová organizácia),
b) s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých sa SR poskytujú finxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx predpismi alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Druhá etapa základnej finančnej kontroly sa uskutočňuje pred úhradou výdavku a xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxie kontroly sa zapisuje na dokladoch súvisiacich s overovanou finančnou operáciou, napr. na žiadosti o realizáciu výdavku, na samostatnom kontrolnox xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa overuje realizovaná finančná operácia alebo jej časť z hľadiska:
a) vecného plnenia,
b) číselnej správnosti a finančných podmienok ustanovených x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvenie zodpovedajúceho nákladového strediska, kde sa náklady skutočne spotrebujú alebo spotrebovali,
e) úplnosti vyhotovenia platobného príkazux xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxlasť overujú v druhej etape základnej finančnej kontroly vecné plnenie (vykonanie služby, dodanie tovaru alebo splatnosť platby, ak sa vyžaduje uhraxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxšími náležitosťami správnosť vyplnenia platobného príkazu, t.j., xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného prípadu potrebnými dokladmi s prílohami, a že účtovný doklad spĺňa náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve. Na uvedených dokladoch súvisiacicx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxko, dátum vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo jej časti so v zákone č. 357/2015 Z.z. požadovanými skutočnosťami (§ 6 ods. 4).
V tretej etape základnej finančnej kontroly sa overuje naplnenie vxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxenkou overovanou v tretej etape je napr. podmienka vedenia verejných financií na osobitnom účte v banke alebo overenie naplnenia podmienky poskytnutxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxobitnom účte v banke, nesplnila síce podmienku poskytnutia verejných financií, ale ak nie je v zmluve o poskytnutí príspevku určené, že ak fyzická osobx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxie vrátiť (ide o podmienku poskytnutia verejných financií, ktorej nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátiť podľa § 31 ods. 7 druhej vety ZoRPVS) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxnčnou kontrolou sa overuje dodávateľsko-odberateľská zmluva najmä v tom, či je v nej zakotvené poskytnutie preddavku z verejných prostriedkov a účinxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxť finančnej operácie "poskytnutie preddavku z verejných prostriedkov", v ktorej sa preddavok uhradí (výdavok sa realizuje), finančnou operáciou je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxiedkov je dohodnutie preddavku písomne vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov. Vstupom do záväzku nie je až poskytnutie preddavku, ale už samotné zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx že táto zmluva by mala obsahovať všetky náležitosti poskytnutia preddavku (poskytnutie na 3 mesiace, podmienka zúčtovania preddavku), ako i postupy xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Samotné poskytnutie preddavku z hľadiska základnej finančnej kontroly sa zaraďuje až do druhej etapy základnej finančnej kontroly (realizácia výdxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxdavku bude nasledovať tzv. zúčtovacia faktúra (overuje sa v tretej etape základnej finančnej kontroly). Preddavok poskytnutý vo výške dohodnutého zxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnčnej kontroly sa naplní, ak sa overí, či bol preddavok v lehote 3 mesiacov riadne zúčtovaný v plnej výške, či bol preddavok finančne vysporiadaný do konxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xesiacov, overuje sa, či sa realizovali sankčné postupy, ktorý by mali byť zakotvené v zmluve. Ak nie sú, možno finančnú operáciu negatívne vyhodnotiť z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx časť nie sú v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2014 Z.z. Finančnú operáciu alebo jej časť možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených základxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtatutárnemu orgánu subjektu VS zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať alebo v jej príprxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxtutárneho orgánu subjektu VS.
K odseku 12
1.
Úvery a pôžičky
ZoRPVS upravuje prijímanie a poskytovanie úverov a návratnej finančnej výpomoci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxenený a to tak, že sa ustanovila ďalšia výnimka zo všeobecného zákazu prijímať úvery a touto výnimkou sú verejné vysoké školy. Zákonne sa tak vytvorila mxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xkolách.
2.
Železnice SR a úvery, pôžičky
Osobitný režim pre prijímanie úverov a pôžičiek platí aj v prípade ďalších subjektov. Subjekt VS, ktorýx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xx xxlková suma úverov či pôžičiek prijatých Železnicami SR v príslušnom rozpočtovom roku presiahne sumu 1 000 000 €, ďalšie úvery a pôžičky môžu prijímať lex xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx
3.
Záujmové združenie právnických osôb a úvery, pôžičky
S cieľom dodržať jednotnosť právnej úpravy, ktorá reguluje činnosť subjektov, ktorých cxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx priestor na možnosť prijímania úverov alebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx
4.
Návratná finančná výpomoc
Subjekt VS môže prijať návratnú finančnú výpomoc od iného subjektu VS, ak sa táto návratná finančná výpomoc použije na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxv, ak na účely, na ktoré sa návratná finančná výpomoc poskytuje, prevzala vláda SR úver. Predchádzajúci súhlas vlády SR je nevyhnutný, ak subjekt VS chcx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, môže prijať návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív za podmienok usxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxganizáciách v zdravotníctve v z. n. p.).
K odseku 13
Subjekt VS môže vstúpiť do úverových, ale aj pôžičkových vzťahov ako ručiteľ len v súlade so ZoRxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisu (zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v z. n. p.). V rozpätí od 15. decembra 2015 do 1. januára 2016 nadobudli účinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxoba určená Ministerstvom hospodárstva SR, ktorej jediným akcionárom je štát, alebo právnická osoba, ktorej jediným zakladateľom je štát, čo malo nasxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxníkom je fond, pričom dňom zrušenia fondu prešiel jeho majetok vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkovxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxa upravovať stanovy schválené Ministerstvom hospodárstva SR.
Odsek 13 ustanovuje, že subjekt VS môže byť ručiteľom v rámci úverových a pôžičkovýcx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky, t.j. právny nástupca zrušeného fondu a alternatívnou druhou výnimkou je Ministerstvo hospodárxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xoRPVS v žiadnom svojom ustanovení nedovoľuje subjektom VS vstupovať do úverových a pôžičkových vzťahov v postavení ručiteľa, v podstate to znamená, žx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxrstvo hospodárstva SR (môžu byť ručiteľom v uvedených prípadoch).
x xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadroxxx xxxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxx xx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxových a príspevkových organizácií, je oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu (zmluva o koncesnom obstaraní) za podmienky prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xsobitným predpisom.
Osobitným predpisom, podľa ktorého bolo možné uzatvoriť koncesnú zmluvu do 18. apríla 2016, bol zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnox xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo txxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
b)
Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania poskytovaných sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxnota ustanovená osobitným predpisom, ktorá sa porovnáva s hodnotou koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy, bola do 18. apríla 2016 hodnota ustanovenx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x x00 000 €.
Hodnota koncesie je upravovaná nariadením Komisie (EÚ) č. 1251/2011 (Ú.v. EÚ L 319, 2.12.2011) s cieľom, aby ZoRPVS nemusel byť pravidelne noxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxravujú každoročne, neuvádza sa v úprave dotknutého ustanovenia od 1. januára 2014 upravená hodnota koncesie, ale odkazuje sa priamo na príslušné ustaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxch zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, ktorá sa každoročne mení nariadením Komisie (EÚ). Hodnota koncesie bola do 18. apríla 201x xxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť podľa § 66 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v prípade, ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovnala alebo bola vyššia ako 5 000 000 €x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x.
Koncesná lehota
Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovanxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxsí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť alebo služby, ktorá sa má poskytovať a odhadovanéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxnej lehoty.
5.
Materiál na rokovanie vlády
Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády SR je stanovisko MF SR k návrhu tejto zmluvy z hľadiska xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xčely hodnotenia a vykazovania dlhu VS.
6.
Oprávnenie na uzatvorenie zmluvy
Subjekty VS sú oprávnené na uzatvorenie takejto zmluvy len po jej odsxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvní alebo neovplyvní dlh VS vykazovaný podľa jednotnej metodiky ESA 95. Do 18. apríla 2016 ide len o zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxlky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Na tieto subjekty VS sa v predmetnej oblasti vzťahujú ZoRPÚS.
7.
x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxRPVS zatiaľ neupravuje (v čase publikovania komentára - pozn. red.) problematiku uzatvárania koncesných zmlúv vo vzťahu k novému zákonu č. 343/2015 Zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
a)
Definícia koncesie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Podľa nového zákona o verejnom obstarávaní koncesiou na stavebné práce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx buď právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.
Koncesiou na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.
b)
Prechod prevádzkového rizika pri koncesii podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxu alebo ponuky. Prevádzkové riziko prechádza na koncesionára, ak za bežných prevádzkových podmienok nemá zaručenú návratnosť vynaložených investíxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnára musí zahŕňať reálne vystavenie voči výkyvom trhu tak, aby akákoľvek potenciálna strata vzniknutá koncesionárovi nebola iba nominálna alebo zanxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxmitná alebo podlimitná, a to v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alexx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxanie).
Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa predcháxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtátu na iné osoby v z. n. p.;
zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom foxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v z. n. p.;
zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii;
zákon č. 607/2xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxe s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) v z. n. p.
ŠIESTA ČASŤ
FINANČNÉ VZŤAHY S EURÓPSKOU ÚNIOU
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx z rozpočtu EÚ a zaraďujú sa do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR. Postup pri ich poskytovaní v SR sa v priebehu rokov v súlade s platnou legislatívou xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxenie prostriedkov EÚ
Všeobecný rozpočet EÚ v SR predstavuje osobitný účet vedený MF SR v mene Európskej komisie, zriadený v Štátnej pokladnici (alebo xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxj právnej úpravy tieto prostriedky v požadovanej výške prevádzali na osobitný účet MF SR, resp. na osobitný účet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnom č. 357/2015 Z.z. (článok III.) bola upravená definícia prostriedkov EÚ vo vzťahu k novému programovému obdobiu 2014 - 2020. V súčasnosti sú prostrxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xodiny SR. Prostriedkami EÚ sú aj prostriedky, ktoré prijíma Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Európskeho poľnohospodárskeho fonxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xoči rozpočtu EÚ sa vysporiadavajú s osobitným účtom MF SR, určite nie v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade prostriedkov EÚ, ktoré sa vxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Štátnej pokladnici.
K odseku 2
Na použitie účelovo určených prostriedkov EÚ, zaradených do príjmov štátneho rozpočtu, sa v štátnom rozpočte rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou výdavkov príslušnej kapitoly sú aj prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ (spolufinancovanie). Z výdaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xedefinuje, komu sa uvedené prostriedky presne poskytujú.
Prostriedky EÚ môže poskytovať aj iná právnická osoba, ak tak ustanoví osobitný zákon. ZoRxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx x x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xx x x xx xxxxxx o príspevku z eurofondov.
K odseku 3
Odvodmi EÚ sú vlastné zdroje (clo a poplatky z produkcie cukru), odvod založený na DPH a odvod založený na HDP. Oxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxatky z produkcie cukru sústredí Colné riaditeľstvo a Pôdohospodárska platobná agentúra na samostatných účtoch vedených v Štátnej pokladnici a odtiax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxyšných 25% sa odvádza do štátneho rozpočtu SR podľa § 7 ods. 1 písm. k) ZoRPVS (kompenzácia výdavkov súvisiacich s výberom odvodov SR do rozpočtu EÚ).
Zx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzpočtu EÚ, t.j. tiež na osobitný účet vedený MF SR v mene Európskej komisie, zriadený v Štátnej pokladnici.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxčtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev v platnom znení, výnosy z prostriedkov EÚ sú majetkom EÚ. Výnimxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xabezpečovať záväzky SR.
K odseku 6
Na základe novelizácie ZoRPVS vykonanej zákonom č. 292/2014 Z.z. platí, že ak EÚ požiada SR o vrátenie prostriexxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxo účtu MF SR vedeného v Štátnej pokladnici; pretože však po dohode s MF SR možno viesť prostriedky prostriedky EÚ v dohodnutom rozsahu na osobitných účtoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxých osobitných účtoch bola požadovaná vratka vedená (napr. v prípade prostriedkov pre poľnohospodárstvo vysporiadava sa s osobitným účtom Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxškania v dvoch prípadoch pri nakladaní s prostriedkami EÚ, a to:
a)
v prípade oneskoreného vrátenia prostriedkov EÚ,
b)
v prípade oneskoreného xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxdky EÚ a SR vráti prostriedky únii oneskorene, SR je povinná zaplatiť EÚ úrok z omeškania.
Obdobne sa postupuje aj v prípade oneskoreného prevodu odvodxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (prevodu) odvodov na účet MF SR vedený v mene Európskej komisie je SR povinná uhradiť úrok z omeškania podľa určenej úrokovej sadzby, ktorá sa za každý ďaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxsm. i) ZoRPVS s výnimkou úroku z omeškania. Sadzbu tohto úroku určuje EÚ. Penále po odpočítaní úroku z omeškania je príjmom štátneho rozpočtu. Úrok z omxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx
xxxxxxná pomoc z rozpočtu EÚ sa SR poskytuje:
a)
sprostredkovane (napr. prostriedky EÚ financované podielovo zo zdrojov štátneho rozpočtu a EÚ),
b)
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxncovanie).
Sprostredkovaná pomoc sa v súčasnosti poskytuje prostredníctvom certifikačného orgánu (v rokoch 2004 až 2006 podľa platobného orgánxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxočtu.
Priama finančná pomoc je poskytovaná Európskou komisiou priamo prijímateľovi, prostriedky sa nezaraďujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx a vzťahujú sa na všetky finančné prostriedky, s ktorými subjekty VS hospodária alebo nakladajú - tieto prostriedky sú verejnými prostriedkami [§ 2 písxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx až do ich konečného použitia a platí pre ne povinnosť dodržiavať finančnú disciplínu v súlade s § 31 ZoRPVS. Nakladanie s nimi upravuje legislatíva EÚ, kxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xÚ Slovenskej republike v súhrne.
Prostriedky rozpočtu EÚ predstavujú všetky príjmy a výdavky rozpočtu celej EÚ.
2.
Oznamovacia povinnosť
Práxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx prijatých finančných prostriedkov, ako aj účel ich poskytnutia. ZoRPVS ustanovuje aj zákonnú lehotu na oznámenie uvedeného, a to 30 dní odo dňa prijatxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxkovane, t.j. priamo, a poskytnuté financie nevstupujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Uvedené sa týka napr. programov vnútorných politík, fxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xznamovacej povinnosti sú zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004.
3.
Legislatíva a postupy oznamovacej xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx publikovaný vo FS č. 15/2004. Vzor tlačiva je uverejnený aj na internetovej stránke MF SR a oznámenie sa predkladá sekcii európskych záležitostí MF SR.
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xedenie evidencie predložených oznámení je úlohou sekcie európskych záležitostí MF SR, ktorá ju má každoročne vyhodnocovať.
V prípade grantov z inýcx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xa mimorozpočtovom účte, ale sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu, je MF SR informované o výške prijatých finančných prostriedkov na základe povixxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvinnosti
Zo strany príslušných vnútorných a vládnych audítorov sa posudzuje nesplnenie oznamovacej povinnosti právnických a fyzických osôb pri poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
5.
Oznamovanie prijatia žiadosti EÚ o vrátenie prostriedkov
Právnické a fyzické osoby (subjxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxadosti EÚ o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti. Cieľom zavedenia tejto povinnosti bolo zabezpečenie informovanosti MF SR o skutočnosti, že vočx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx EÚ. Zákonná lehota je rovnaká - 30 dní od prijatia žiadosti.
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Súvisiace pxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmoci vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu, určenými na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ. Dotknuté prostriedky sa vedú na osobitnýcx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx spôsobom podľa osobitného predpisu. V ods. 3 sa rieši postup pri odvode sankcií za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní a hospodárení s prechoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxi otázku postupu pri omeškaní s vrátením týchto prostriedkov a ustanovuje povinnosť úhrady úroku z omeškania, sadzbu ktorého určuje EÚ.
2.
Prechxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxramové obdobie). Úlohou Prechodného fondu bolo pokračovať v posilňovaní administratívnych kapacít nových členov EÚ, ktoré nesú zodpovednosť za impxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxi prostriedkami.
3.
Účel vzniku Prechodného fondu
Z potrieb aplikačnej praxe vyplynulo, že aj po pristúpení SR k EÚ bolo nevyhnutné naďalej zabexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxobí, t.j. v programovom období 2004 - 2006 bol vytvorený Prechodný fond. Mechanizmus poskytovania aj sankcionovania, príp. vrátenia prechodných proxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx x xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zameriavali na:
-
posilnenie administratívnych kapacít a kvality vykonávaných kontrol Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospoxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxo dvora,
-
oblasť posilnenia nezávislosti interných audítorov vo verejnom sektore vytvorením audítorských výborov,
-
oblasť auditu a náslexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxširovanie starostlivosti v oblasti resocializácie a liečby osôb závislých od psychoaktívnych látok,
-
zlepšenie analýzy a zhodnotenie rizík v oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxvnych kapacít,
-
na nealokovanú čiastku pre
ad hoc
aktivity v oblasti budovania inštitúcií.
SIEDMA ČASŤ
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE A PRÍxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xákladné pojmy
V § 21 sa definuje právne postavenie základných organizačných jednotiek VS, a to rozpočtových a príspevkových organizácií. Ide o právxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xzemného celku. Spravidla sú zriadené zriaďovateľom, ktorý určuje aj ich formu hospodárenia (rozpočtová alebo príspevková). Tieto organizácie môžu xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xravidlá ako aj špecifiká sú ustanovené v siedmej časti ZoRPVS a vzťahujú na všetky rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie bez ohľadu na zriaxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxch celkov), t.j. aj na tie, ktoré sú zriadené subjektmi územnej samosprávy (obcami, vyššími územnými celkami) ako aj na tie, ktoré sú zriadené zákonom.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s prostriedkami určenými zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Rozpočtové organizácie sú všetky štátne orgány okrem štátnych orgánov, ktoré sú organxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch organizácií
Základnou zásadou rozpočtového hospodárenia je sústreďovanie všetkých ich príjmov na ich príjmovom účte a úhrada výdavkov z ich výdaxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtovej organizácie bežného rozpočtového roku z príjmov, ktoré rozpočtová organizácia získala v bežnom rozpočtovom roku. Výdavky z rozpočtu roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxhváleného rozpočtu. Príjmy sa zásadne nepoužívajú na krytie výdavkov - pravidlom je, že príjmy sa odvádzajú do rozpočtu zriaďovateľa a na výdavky poskxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxvislosť príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. To je zásadný rozdiel medzi rozpočtovou formou hospodárenia a podnikaním.
K odseku 2
1.
Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxx. 5 ZoRPVS vyplýva, že môže byť zriadená aj zákonom;
súčasne sa charakterizuje príspevková forma hospodárenia - za príspevkovú organizáciu sa považxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxami. Na rozpočet zriaďovateľa je príspevková organizácia zapojená príspevkom. Jej finančné vzťahy určuje zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Medzx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxra 2005 do VS boli zaradené len tie príspevkové organizácie, ktoré boli určené:
a)
charakterom vykonávaných činností, t.j. muselo ísť o netrhový cxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrý musí byť menší ako 50%.
Zaradenie do VS znamená, že tieto organizácie boli zaevidované (zapísané) do registra organizácií vedeného Štatistickýx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxíspevkových organizácií bolo zrušené a nahradené opatrením MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxganizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Tabuľku č. 2 k článku V prílohy č. 3 k opatreniu MF/25755/2007-31 Tržbx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkových organizácií. Či organizácia spĺňa pravidlo 50% možno zistiť podľa vzťahu z definície uvedenej v § 21 ods. 2 ZoRPVS, podľa ktorej (tržby / výrobné xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxar, výrobné náklady celkom sa vypočítajú súčtom riadkov 006 až 021 tabuľky.
Vzorová tabuľka č. 2 k článku V prílohy č. 3 k opatreniu MF/25755/2007-31 Txxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------------------I
I   Číslo   I   Tržby a výrobné náklady   I    Číslo   I    Bežné účtovné  I    Bezprostredne   I
I   účtu   I     príspevkových      I   riadku   I     oxxxxxx    x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x        x      xxxxxxxxxxx      x         x            x     xxxxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I-------------------------I
I    a    I b                I    c    I      1      I      2      I
I----------------I----------------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx     x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I------------------------I-------------------------I
I   602    I Tržby z predaja služieb     I    002    I            I             I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxx xx xxxxx          x    xxx    x            x             I
I----------------I----------------------------------I-----------------I------------------------I-------------------------I
I   504    I xxxxxxx xxxxx          x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I        I Tržby celkom (001 + 002     I    005    I            I             I
I        I + 003 - 004)           I         I            I             I
I----------------I----------------------------------I-----------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxxxxx xxxxxxxxx        x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I   502    I Spotreba energie         I    007    I            I             I
I----------------I----------------------------------I-----------------I------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxxxxx xxxxxxxxx        x    xxx    x            x             x
x        x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx    x         x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I-----------------I------------------------I-------------------------I
I   511    I Opravy a udržiavanie       I    009    I            I             I
I----------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxxxxx             x    xxx    x            x             x
xxxxxxxx---------I----------------------------------I-----------------I------------------------I-------------------------I
I   513    I Náklady na xxxxxxxxxxxxx     x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I   518    I Ostatné služby          I    012    I            I             I
I----------------I----------------------------------I-----------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxxx xxxxxxx          x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI------------------------I-------------------------I
I   524    I Zákonné sociálne poistenie    I    014    I            I             I
I----------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx    x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxx-------I----------------------------------I-----------------I------------------------I-------------------------I
I   527    I Zákonné socixxxx xxxxxxx     x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I   528    I Ostatné sociálne náklady     I    017    I            I             I
I----------------I----------------------------------I-----------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x    xxx    x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I------------------------I-------------------------I
I   532    I Daň z nehnuteľností       I    019    I            I             I
I----------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxx    x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx     x    xxx    x            x             x
xxxxx------------I----------------------------------I-----------------I------------------------I-------------------------I
I   551    I Odpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   x    xxx    x            x             x
x        x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx  x         x            x             x
x        x xxxxxxx             x         x            x             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xýrobné náklady celkom      I    022    I      0      I      0      I
I        I (r. 006 až r. 021)        I         I            I             I
I----------------I----------------------------------I-----------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxšenie príspevkovej organizácie, pretože zriaďovateľ ju zriaďovateľ môže zrušiť:
-
ak príspevková organizácia prestane plniť úlohy, pre ktoré sx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx po sebe (pozri komentár k ods. 12).
K odseku 3
Tento odsek ustanovuje základné oprávnenie na zriadenie rozpočtových a príspevkových organizácxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxsov zriadiť rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Ide o oprávnenie (fakultatívne ustanovenie).
Súčasťou ustanovenia je absolútny zákaz zriaxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xiektorý orgán zákonom ustanovený za správny orgán, nemôže túto kompetenciu vykonávať prostredníctvom ním zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovex xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx z nehnuteľností na základe zákona o miestnych daniach), nemôže si na výkon tejto kompetencie zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ale zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxeši nadobúdanie práv a záväzkov rozpočtových a príspevkových organizácií.
Podľa § 18 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa za právnické osoby považujú tix xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxkých osôb sú klasické podnikateľské subjekty (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, družstvo, komandxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xbčianske združenia, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxov.
b)
Účelovými združeniami majetku sú nadácie a fondy (štátne, súkromné, verejnoprávne).
c)
Územná samospráva je dvojstupňová, a to:
-
xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, Národná banka Slovenska, Rozhlas s televízia Slovenska, zdravotné poisťovne, dôchodkové poisťoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxy.
Právnické osoby, ktorých cieľom nie je podnikanie, sa zapisujú len do osobitných registrov, napr. register združení, register cirkví a náboženxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxú práva a zaväzujú sa vo vlastnom mene odo dňa svojho zriadenia, sú teda právnickými osobami, t.j. majú právnu subjektivitu. V rámci právnej subjektivixx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxh povinnostiach) - rozpočtové a príspevkové organizácie nadobúdajú práva a právne povinnosti odo dňa svojho zriadenia. Platí, že práva a právne povinxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xo zákona, na základe ktorého organizácia vznikla, alebo priamo zo zriaďovacej listiny,
b)
spôsobilosť na právne úkony (zaväzovať sa vo vlastnom mxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx úkony odo dňa svojho zriadenia, pretože právnu subjektivitu získavajú právnym aktom (zriaďovacím aktom), a to dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovatexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxdného registra vedeného príslušným súdom, sú spôsobilé na právne úkony až od zápisu do obchodného registra.
K odseku 5
V xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxďovateľom.
Zriaďovateľom môže byť ústredný orgán štátnej správy (štát), obec alebo vyšší územný celok. V rámci ZoRPVS je vytvorený aj legislatívny pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxde správ finančných kontrol, ktoré boli zriadené osobitným zákonom, a to zákonom č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly ako rozpočtové organxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonom č. 357/2015 Z.z., pričom tento zákon v § 4 zriadil Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene, a to ako rozpočtovú organizáciu zapojenú svojimi pxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxej správy. Ústredný orgán štátnej správy je správcom kapitoly štátneho rozpočtu a je tiež rozpočtovou organizáciou a nie je zriaďovaný zriaďovateľomx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlní zriaďovateľ, a ktoré vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej správy musia byť vykonávané a zabezpečené. Preto na účely ZoRPVS funkciu zriaďovateľa úxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxda SR je vrcholným orgánom výkonnej moci.
-
Ostatný orgán štátnej správy je taký orgán štátnej správy, ktorý nie je ministerstvom, ústredným orgánxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxej správy orgány štátnej správy sa delia na:
-
Ústredný orgán štátnej správy - ministerstvá, na čele ktorých stoja členovia vlády SR (ministri).
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx je členom vlády SR. Takýmto orgánom je napr. Úrad vlády SR, Protimonopolný úrad SR, Štatistický úrad SR, Úrad pre štátnu službu, Úrad geodézie, kartogrxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xsporiadať do nasledovného systému:
a)
ostatné ústredné orgány štátnej správy (Úrad vlády SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Úrad jadrxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxý bezpečnostný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR, Protimonopolný úrad SR, Štatistický úrad SR, Úrad pre štátnu službu),
b)
orgány štátnej xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy (Úrad na ochranu osobných údajov, Telekomunikačný úrad SR, Poštový úrad SR, Rada pre vysielanie a retransmisiu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetvxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx finančný trh),
d)
orgány štátnej správy na ústrednej úrovni zriadené osobitným zákonom, ktoré sú rozpočtovými organizáciami a ktoré sú podriadexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxra pre riadenie dlhu a likvidity, Puncový úrad SR, Štátna energetická inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia, Hlavný banský úrad, Plemenárska inšpxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správa, Pamiatkový úrad SR, Štátna školská inšpekcia),
e)
orgány štátnej správy na ústrednej úrovni zriadené osobitným zákonom, ktoré sú rozpočxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxriadený ÚNMS SR),
f)
orgány štátnej správy na ústrednej úrovni zriadené osobitným zákonom, ktoré sú rozpočtovými organizáciami a ktoré sú vecne pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxiu zákonom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Na účely ZoRPVS zriaďovateľskú funkciu k zákonom zriadenej organizácie vykonáva txx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxačne ustanovené v zákone, ktorým sa predmetná organizácia zriaďuje.
K odseku 8
V tomto odseku sú upravené oprávnenia a práva vrátane povinností prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxiadiť:
a)
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva financií od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka,
b)
v priebehx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxdané k žiadosti o písomný súhlas zriaďovateľa sú nasledovné:
a)
návrh zriaďovacej listiny,
b)
návrh rozpočtu organizácie navrhovanej na zrixxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Predchádzajúci písomný súhlas MF SR a povolenie iného termínu zriadenia rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie ministrom financií nie je povinxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxevkovej organizácie zriaďovateľ, ktorým môže byť ústredný orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok, vydá zriaďovaciu listinu, ktorá obsahujex
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxé číslo,
-
formu hospodárenia (rozpočtová/príspevková forma hospodárenia),
-
dátum zriadenia (je potrebné pripomenúť, že rozpočtovú/príxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roka alebo v priebehu rozpočtového roka je možné ich zriadenie len v odôvodnených prípadoch a len na základe súhlasu ministra financií),
-
vymedzexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxený do správy pri jej zriadení,
-
určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje.
Súčasťou zriaďovacej listiny je vymedzenie len toho majetkux xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xod.) možno pri majetku štátu zásadne vykonávať len v súlade so zákonom o správe majetku štátu a na základe zmlúv uzatvorených podľa citovaného zákona, a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxeľ povinný zmeniť zriaďovaciu listinu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a to z dôvodu, že pri zmene podriadenosti dochádza k zmene zriaďovxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx x xxxaďovaní inej právnickej osoby ústredným orgánmi, ktoré sú ministerstvami a rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami, platia prísne pravidlxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sa nevzťahuje na dva prípady:
a)
na rozpočtovú organizáciu, ktorou je ministerstvo,
b)
na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu zriadenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxjetku štátu).
Ministerstvo, ktoré je ústredným orgánom, a súčasne je aj z hľadiska formy hospodárenia rozpočtovou organizáciou, môže byť zakladaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xola zriadená. Ak tento zákon takýto postup zákonom zriadenej organizácii umožňuje, je táto organizácia oprávnená na zriadenie alebo založenie inej pxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxzlíšiť, či organizácia bola zriadená zákonom alebo zriaďovateľom, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok.
a)
Rozxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxé zákonom a nemajú "klasického" zriaďovateľa, len na účely ZoRPVS zriaďovateľskú funkciu k zákonom zriadenej organizácii vykonáva ten orgán, na ktorxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxaďovateľov podľa § 21 ods. 5 písm. b) ZoRPVS (ústredný orgán štátnej správy, obec, vyšší územný celok). Aj z tohto dôvodu sa nemôžu na zákonom zriadené rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutím zriaďovateľa (ústredným orgánom štátnej správy, obcou, vyšším územným celkom) možno zrušiť, meniť ich podriadenosť a meniť ich spôsob finanxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxjúceho súhlasu MF SR. Iný termín môže povoliť len minister financií, a to len v odôvodnených prípadoch. Samotné zrušenie, zmena podriadenosti a zmena sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxi a zmene spôsobu financovania je zriaďovateľ povinný zmeniť zriaďovaciu listinu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie;
-
pri zrušení orgxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxklarácie zrušenia organizácie je potrebné vyhlásiť, že v súlade s § 21 ods. 13 ZoRPVS, ak rozpočtová alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxak (uvádza sa napr., že vecné a finančné vysporiadanie majetku zrušovanej organizácie vrátane súvisiacich práv a záväzkov prechádza na zriaďovateľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnej organizácie k presne určenému dňu).
Zmenou podriadenosti sa rozumie zmena zriaďovateľa v rámci štátnej správy, resp. v rámci samosprávy. Pxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xomto prípade musí byť táto zmena vykonaná v rámci tej istej časti VS, t.j. buď v rámci ústrednej správy, v rámci územnej samosprávy, v rámci množiny obcí axxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx na zvážení meniť podriadenosť v rámci územnej samosprávy (obec - vyšší územný celok), čo teoreticky je možné, dôležitá je celospoločenská, resp. miesxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
a)
xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxho zriaďovateľa, t.j. z rozpočtovej formy hospodárenia na príspevkovú, a naopak, v tej istej kapitole a pri tom istom správcovi kapitoly, príp. vo vzťaxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xpôsobu financovania je zmena formy hospodárenia jednej a tej istej organizácie bez toho, aby došlo k zmene zriaďovateľa. Pri zmene formy hospodárenia xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxvkovú formu hospodárenia, a naopak, u toho istého zriaďovateľa. Ak ide o premenu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie na neziskovú organizácix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxrenia podľa ZoRPVS.
b)
Aplikačná prax
Zmenou spôsobu financovania organizácie sa rozumie zmena právnej formy hospodárenia organizácie u toho ixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie nedochádza k skutočnému zániku organizácie, pretože tieto právne skutočnosti nemajú právne následky zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xypu hospodárenia organizácie.
Pri zmene spôsobu financovania organizácie zriaďovateľ mení (povinne) zriaďovaciu listinu organizácie dodatkom v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xrávna forma hospodárenia a ostatné náležitosti uvedené v zriaďovacej listine ostávajú nezmenené. K zmene právnej formy hospodárenia organizácie doxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zriaďovateľ ostáva bez zmeny.
Pokiaľ má prísť k zmene spôsobu financovania od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka, je uvedená skutočnosť prexxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxedujúci rozpočtový rok zabezpečujú v súlade s vykonanou zmenou.
Pri zmene spôsobu financovania v priebehu rozpočtového roka, pri ktorom dochádza k zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy rozpočtového vzťahu, ktoré je v pôsobnosti MF SR.
Príklad:
Zriaďovateľ príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného oxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxny?
Je potrebné uvedomiť si, že v tomto prípade nedochádza z hľadiska účtovníctva k zmene účtovej osnovy. Na základe vykonania zmeny spôsobu financovxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxkých účtov a k zmene v štruktúre a obsahu Výkazu ziskov a strát.
Ďalšie postupy vyplývajú z Usmernenia MF SR k § xx xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku k zániku klienta Štátnej pokladnice, ale z hľadiska ZoRPVS nemá zmena spôsobu financovania organizácie právne následky zrušenia organizácie.
xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutia o zmene.
3. Rozhodnutie o uvedenej zmene formy hospodárenia deklaruje klient Štátnej pokladnice formou úradne overených fotokópií práxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xP (Informačný systém Štátnej pokladnice) založená ako nový klient Štátnej pokladnice s novou právnou formou, pričom zmenou právnej formy klienta docxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
5. Klient je oprávnený požiadať o zriadenie nových účtov len v súlade so ZoRPVS a Štátna pokladnica zriaďuje účty klienta len v súlade so ZoRPVS.
6. Klixxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxej pokladnice", podpísanú štatutárnym zástupcom organizácie, podpis ktorého nechá úradne overiť a zároveň určí používateľov, ktorí budú pracovať v xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxom systéme Štátnej pokladnice pre klienta A" - na týchto žiadostiach pre používateľov bude už klient uvedený so zmenenou právnou formou.
7. Klient zárxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx zrušenia týchto účtov,
- termín vyradenia používateľov v IS ŠP,
- termín zrušenia pôvodnej organizácie s pôvodnou právnou formou v IS ŠP.
8. Klient pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. budú im ponechané pôvodné prístupy do IS ŠP.
9. Prostredníctvom formuláru "Žiadosť o vyradenie používateľa z informačného systému Štátnej pokladnxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxou formou.
10. Na základe dokladu o zmene právnej formy a oznámení prevodového mostíka na prevod zostatkov z účtov zaniknutej organizácie na účty nástxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe;
- na rozpočtových účtoch zabezpečí, aby sa nemenil zostatok týchto účtov k určenému dňu až do konca kalendárneho roka nasledovne:
- na príjmových úxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxné príjmové účty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxcké prevody na zadefinovaný príjmový účet nástupníckej organizácie podľa požiadavky klienta.
11. Zriaďovateľ nahlási e-mailom alebo listom oddelxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx
x xxx x xátum platnosti pripravovanej zmeny (vznik novej organizácie, zmena právnej formy organizácie, zlúčenie organizácie s inou, zrušenie organizácie)x
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxkazníctvo, Majetok) klienta (klientov), ktorých sa zmena týka,
- identifikačné číslo organizácie (organizácií), ktorých sa zmena týka,
- právnu fxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxrchiu zaradenia organizácie (organizácií) v rámci stromu (ak má kapitola alebo zriaďovateľ viac úrovňovú hierarchiu).
12. Pôvodná organizácia uroxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxtorom alebo nástupníckou organizáciou alebo zriaďovateľom.
13. Oddelenie Bilancie a výkazníctvo Štátnej pokladnice vyžiada od Štatistického úraxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnt a ZC_ORGANZ.
14. Oddelenie Bilancie a výkazníctvo Štátnej pokladnice zabezpečí potrebnú aktualizáciu kmeňových údajov (číselníkov), úpravu hixxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxciu) nahrávané.
3.
Výnimka z povinného predchádzajúceho súhlasu MF SR
Predchádzajúci písomný súhlas MF SR sa nevyžaduje na zrušenie rozpočtoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
K odseku 12
Odsek ustanovuje povinnosť zriaďovateľa pri naplnení zákonných podmienok zrušiť príspevkovú organizáciu.
1.
Povinnosť zriaďovaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxbru roka, v ktorom sa naplní podmienka podľa písm. a) alebo b) ods. 12, t.j.:
a)
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh rokoch alebo
b)
príspevková organizácia nespĺňa podmienky podľa § 21 ods. 3 ZoRPVS.
Ad a)
Ustanovenie § 21 ods. 2 ZoRPVS zakotvuje, že príspexxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmi a na rozpočet zriaďovateľa je zapojená príspevkom. Ak podľa § 21 ods. 12 ZoRPVS nie sú výrobné náklady kryté tržbami v súlade s § 21 ods. 2 ZoRPVS, znamexx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxíspevku zo strany zriaďovateľa, napr. ako podnikateľský subjekt, pričom táto podmienka sa viaže na dobu najmenej dvoch po sebe nasledujúcich rokov (ax xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxno zriadiť na plnenie úloh zriaďovateľa. Ak príspevková organizácia prestala plniť úlohy určené zriaďovateľom, podmienka na existenciu príspevkovxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlnenie úloh, na ktoré bola príspevková organizácia zriadená, aby mohol pristúpiť k splneniu zrušovacej povinnosti vo vzťahu k dotknutej organizáciíx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxnovuje povinnosť súčasného splnenia oboch podmienok v § 21 ods. 12 ZoRPVS, v tomto prípade ide o alternáciu podmienok, t.j. postačuje, že nie je splnená xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxnením sa porušuje povinnosť ustanovená zákonom (ZoRPVS). Navyše, ak poskytne zriaďovateľ príspevok takej príspevkovej organizácii, ktorá na záklaxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxckej osoby v rozpore so ZoRPVS [porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) ZoRPVS]. Zriaďovateľ môže byť za uvedené porušenie finančnej dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxevkovej organizácie je zriaďovateľ povinný prehodnotiť oprávnenosť existencie príspevkovej organizácie a zrušiť ju v roku 2016, t.j. v roku 2016 zrixxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx. decembra 2016 (t.j. k 31. decembra roku, v ktorom zriaďovateľ zistí nesplnenie podmienok na zachovanie príspevkovej organizácie, čím je ustanovený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx15 boli rozhodné roky 2013 a 2014, v ktorých sa zisťuje splnenie podmienky na zrušenie príspevkovej organizácie.
Ak organizácia neplní "pravidlo 50%xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx (tržby /výrobné náklady) x 100% < 50%, ale platí (tržby: výrobné náklady) x 100% ? 50% a v príspevkovej organizácii je 50% alebo viac výrobných náklaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx seba zarobiť, a preto by mala byť vyradená z VS.
K odseku 13
1.
Zánik organizácie rozdelením, zlúčením a splynutím
K uvedenému zániku rozpočtovex xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe s právnym nástupcom môže dôjsť aj rozdelením, zlúčením a splynutím organizácií. Právnym nástupcom v uvedených prípadoch môže byť opäť len rozpočtovx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisiace práva a záväzky, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu. Pri zlúčení dvoch organizácií vznikne nová organizácia, ktorá je právnym nástupcom.
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xaniknutej organizácie.
Pri rozdelení organizácie na niekoľko subjektov, rozdeľovaná organizácia má niekoľko právnych nástupcov.
b)
Pri zánxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xsobitný zákon neustanoví inak. Od 1. januára 2014 sa precizovaním tohto ustanovenia jednoznačne určil deň, ktorým prechádzajú práva a povinnosti na zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti tejto organizácie prechádzajú dňom bezprostredne nasleduxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxanizácie
Príspevková organizácia vykazovaná v sektore VS môže zaniknúť:
a)
zrušením bez právneho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxiaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak. Ak je to potrebné, zriaďovateľ môže zabezpečiť plnenie úloh zrušenej príspevkovej organizácie prostxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxčtová organizácia alebo príspevková organizácia; zriaďovateľ určí v rozhodnutí termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich prxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxých organizácií dochádza k zániku oboch organizácií a vzniká nová príspevková organizácia, ktorá je právnym nástupcom. Zanikajúce príspevkové orgaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxhádza k zmene spôsobu financovania, a teda ani k zmene právnej formy účtovnej jednotky, nedochádza ani k zmene postupov účtovania.
Ďalší postup je nasxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodatkami k ich zriaďovacím listinám, kde zriaďovateľ k určitému termínu ruší tieto pôvodné organizácie). Nová organizácia pri registrácii v IS ŠP prexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxípadne fotokópiu príslušného zákona, ak organizácia bola zriadená zákonom,
b)
"Žiadosť o založenie klienta v informačnom systéme Štátnej poklaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxópiu menovacieho dekrétu štatutárneho zástupcu organizácie a fotokópiu potvrdenia o pridelení IČO,
d)
nástupnícka organizácia zároveň určí mexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxovnej závierky a za zostavenie účtovných výkazov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a príslušným opatrením MF SR. Nástupnícka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxadosti o vyradenie používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice". V prípade, že niektorí z používateľov prechádzajú pracovať do nástupníckxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxvateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice" a zároveň vyplní pre používateľov formuláre "Žiadosť o založenie používateľa v informačnom systémx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxným subjektom, ale súčasne je aj právnym nástupcom zaniknutej príspevkovej organizácie. Zanikajúca príspevková organizácia uzatvorí účtovné knihxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxého právneho subjektu. Nástupnícka organizácia naďalej ostáva klientom Štátnej pokladnice, avšak v prípade potrebných zmien vyvolaných zlúčením oxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx určí termíny vysporiadania účtov zaniknutej organizácie,
b)
presne definuje prevodový mostík na prevod zostatkov z účtov zaniknutej organizácxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p.,
d)
určí používateľov zaniknutej organizácie, ktorí zabezpečia vykonanie účtovnej závierky a zostavenia účtoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxpísanom formulári "Žiadosť o vyradenie používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice" požiada o termín vyradenia používateľov zaniknutej oxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxodná príspevková organizácia zanikne a má niekoľko právnych nástupcov. Pôvodná zanikajúca príspevková organizácia uzatvorí účtovné knihy a novovzxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxizácie písomne oznámi Štátnej pokladnici v termíne najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia právoplatného rozhodnutia o rozdelení organizácie,
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčením alebo splynutím.
Vo všetkých troch prípadoch, ak ide x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie rozhoduje o jej zrušení. Aké sú presné postupy a možnosti zrušenia organizácie?
Postupy pri zrušení príspevkovej organizácie s prihliadnutím na sxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxs. 5 písm. b) ZoRPVS, môže zrušiť túto organizáciu len svojím rozhodnutím. Na zákonom zriadenú príspevkovú organizáciu tieto postupy nemožno uplatnixx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoka požiadať vopred o písomný súhlas MF SR - sekciu rozpočtovej politiky.
III. Zrušenie príspevkovej organizácie v priebehu roka
V odôvodnenom prípxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa zrušenie príspevkovej organizácie. Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení príspevkovej organizácie podľa § 21 ods. 13 ZoRPVS má obsahovať najmä tietx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxávneho nástupcu, resp. zriaďovateľa.
IV. Zrušenie organizácie a prechod práv a povinností
Zriaďovateľ môže zrušiť príspevkovú organizáciu tak, žxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie môže byť len rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. Práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcim po dni zrušenxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxtupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak.
VI. Zrušxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe, pretože ak organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x prvému dňu nasledujúceho rozpočtového roka.
Ide o jednoduché a transparentné riešenie, ktoré eliminuje neprehľadnosť vo vzťahu k čiastkovému čerpxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxateľ, ktorý zrušuje príspevkovú organizáciu k prvému dňu nasledujúceho rozpočtového roka, musí s takýmto plánovaným krokom počítať v širších rámcocx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdov nástupníckej organizácie, resp. zriaďovateľa (ak je organizácia zrušená bez právneho nástupcu), a to z titulu zabezpečenia plnenia činností a fuxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxehu rozpočtového roka umožňuje za predpokladu splnenia zákonných podmienok, ale takýto postup nie je z hľadiska hospodárenia dotknutej kapitoly štáxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xrušovaná príspevková organizácia vysporiada k termínu jej zrušenia finančné vzťahy so zriaďovateľom. Ten zabezpečí ku dňu zrušenia organizácie prexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxh nevyčerpaných prostriedkov bežného účtu zrušenej organizácie na svoj príjmový rozpočtový účet a uhrádza záväzky príspevkovej organizácie nevyspxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxtu zriaďovateľa z titulu dosiahnutých vyšších príjmov na úhradu záväzkov, ktoré prešli na zriaďovateľa.
IX. Postupy z hľadiska účtovníctva, pri sprxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxj organizácie
Tieto postupy sú spracované v "metodickom usmernení MF SR a Štátnej pokladnice k postupom pri aplikácii § 21 zákona č. 523/2004 Z.z.".
Zxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxstupcu k prvému dňu nasledujúceho roka
V tomto prípade vo vzťahu k rozpočtu platí, že práva a povinnosti zrušenej organizácie prechádzajú na zriaďovaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xremietnuť do svojich zámerov, následne zapracovať do návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a takto zabezpečiť finančné prostriedky na vykryxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxvkovej organizácie bez právneho nástupcu v priebehu nasledujúceho roka
Zrušovaná organizácia vysporiada k termínu jej zrušenia finančné vzťahy so xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxných na účely podľa § 26 ods. 3 ZoRPVS na svoj depozitný účet,
- prevod ostatných nevyčerpaných prostriedkov bežného účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xozpočtového účtu.
Na základe uvedených skutočností, ako aj na základe prechodu záväzkov zrušovanej organizácie na zriaďovateľa (práva a povinnostx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zriaďovateľa z titulu dosiahnutých vyšších príjmov.
Ďalšie postupy sú plne v súlade s metodickým usmernením MF SR a Štátnej pokladnice k postupom pri xxxxxxxxx x xx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxe a vyššieho územného celku, t.j. v podstate len ústredný orgán štátnej správy (príp. iný zriaďovateľ ustanovený osobitným predpisom) do siedmich dníx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxsobu financovania rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie. Táto povinnosť sa vzťahuje predovšetkým na štátne rozpočtové a príspevkové organizxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonom.
K odseku 15
Toto ustanovenie rieši príspevkové organizácie vyradené z ústrednej správy a územnej samosprávy, ktoré dlhodobo nespĺňajú "xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxtoré príspevkové organizácie nevykazujú v ústrednej správe alebo v územnej samospráve, vzťahujú sa na ne práva a povinnosti subjektov VS v súlade so Zoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťoxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 50% a viac ako 50%. Od 1. januára 2014 na základe zákona č. 436/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnex xxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtorá je zdravotníckym zariadením. Z uvedeného vyplýva, že sa na neaplikuje povinnosť pokryť výrobné náklady tržbami do výšky menej ako 50%. Dôvodom na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xodľa príslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxrad od zdravotných poisťovní, a tieto sa v súlade s jednotnou metodikou ESA 95 považujú za tržby. Preto tieto zdravotnícke zariadenia (príspevkové orgxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Súvisiace právne predpisy
opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxzácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky;
§ 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v z. n. p.;
zákon č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xOMENTÁR
K odseku 1
1.
Hospodárenie rozpočtových organizácií
Rozpočtové organizácie hospodária so svojimi rozpočtovými prostriedkami, pričox xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxočet, rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxpočtového hospodárenia je schválený rozpočet rozpočtovej organizácie zriaďovateľom. Nevyhnutnosťou je použitie účelovo určených darov v súlade s xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxavky rozpočtových organizácií. Ako vyplýva z druhovej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, rozpočet rozpočtovej organizácie územnej samospráxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxípade rozpočtovej organizácie vyššieho územného celku a vyššieho územného celku, na rozdiel od rozpočtových organizácií rozpočet príspevkovej orgxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnizácie nie je priama závislosť, sú od seba nezávislé až na zákonom ustanovenú výnimku. Preto výdavky z rozpočtu rozpočtovej organizácie sa uskutočňuxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxádzajú do rozpočtu zriaďovateľa, čím sa zamedzuje samofinancovaniu rozpočtových organizácií (uplatňuje sa nezávislosť príjmov a výdavkov). V prípxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxi inštitúciami
Z titulu prechodu škôl s rozpočtovou formou hospodárenia na verejnoprávne inštitúcie, s účinnosťou od 1. apríla 2002 platia pravidlá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxia štátne vysoké školy (policajné a vojenské vysoké školy), ktoré sú naďalej štátnymi rozpočtovými organizáciami, ako aj zdravotnícke vysoké školy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
Vnútorné organizačné jednotky rozpočtových organizácií hospodária v rámci rozpočtu rozpočtovej organizácie so zverenými preddavkami. Takéto orgxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxiaďovateľom rozpočtová organizácia, na rozpočet ktorej je vnútorná organizačná jednotka napojená), ako aj obdobie, na ktoré sa preddavok poskytujex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxými organizáciami, sú financované v súlade s § 23 ods. 4 ZoRPVS.
Preddavok preddavkovej organizácii v zahraničí, ktorej zriaďovateľom je Ministerstxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x rozpočtu zriaďovateľa prostredníctvom:
a)
osobitného preddavkového účtu na bežný účet preddavkovej organizácie v zahraničí alebo
b)
v hotxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx
xzájomné započítanie príjmov a výdavkov
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré zaneho zaplatila.
Príklad:
Ako sa odlišuje postup započítanxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto hovory spoplatniť? Ide o štátnu rozpočtovú organizáciu.
Postup započítania príjmov a výdavkov pri refundácii telefónnych hovorov je nasledovnýx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnnej úhrade zamestnancov organizácie (vlastných zamestnancov) za ich telefónne rozhovory:
- Ak zamestnávateľ vypracoval interný riadiaci akt (naxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxých prípadoch bude vlastný zamestnanec povinný zaplatiť za svoje telefónne hovory (napr. za súkromné hovory), t.j. zamestnanec rozpočtovej organizxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxj organizácie, postupuje sa v súlade s § 22 ods. 3 ZoRPVS a rozpočtová organizácia môže zvýšiť limit rozpočtovaných výdavkov na výdavkovom účte o zamesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxukážu sa na výdavkový účet rozpočtovej organizácie (tento postup platí výlučne v rámci jedného rozpočtového roka, v ktorom sa výdavok a príjem realizuxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telefónnych hovorov zamestnancami nebol vydaný a nie je platný, pričom výdavky na telefónne hovory zamestnancov boli súčasťou schváleného rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx príjmov štátneho rozpočtu. Započítanie príjmov a výdavkov nie je možné.
b) Telefónne hovory cudzích zamestnancov
Ak rozpočtová organizácia prenaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pri svojej práci tieto linky využívajú. Pre rozpočtovú organizáciu ako prenajímateľa nie je rozhodujúce, či cudzí zamestnanci telefonujú pracovne axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmestnancov a súčasne nájomca) refunduje organizácii výdavky za telefónne hovory svojich zamestnancov (ide tak o "dodatočnú úhradu predtým vynaložexxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx či refundovaná čiastka je, alebo nie je príjmom štátneho rozpočtu. Riešenie sa odlišuje podľa toho, či bola, alebo nebola uzavretá zmluva o refundáciix
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xvýši limit rozpočtovaných výdavkov na výdavkovom účte o refundovanú čiastku, a následne refundovaná čiastka nie je príjmom štátneho rozpočtu. Započxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvky vo výške dohodnutej refundácie boli súčasťou rozpočtu organizácie v príslušnom roku, nie je možné realizovať vzájomné započítanie príjmov a výdaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxpočtovej organizácie vykonávajúcej činnosť, v ktorej rozsahu je platiteľom DPH, je oprávnená v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxtová organizácia sústreďuje všetky svoje príjmy na príjmovom účte a výdavky uhrádza z výdavkového účtu, pričom však neexistuje prepojenie týchto účtxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdavky sa zásadne nefinancujú z príjmov rozpočtovej organizácie, čo je základným princípom hospodárenia podnikateľských subjektov. Všetky príjmy rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxy, v prípade ktorých ZoRPVS povoľuje ich započítanie s výdavkami rozpočtovej organizácie. Iným hospodárením a nakladaním s rozpočtovými prostriedkxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xe výdavky rozpočtovej organizácie nie sú hradené z príjmov rozpočtovej organizácie.
2.
Iné účty
Rozpočtová organizácia môže sústreďovať svojx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx
x
xx xx xxxxxxvuje osobitný zákon, alebo
-
ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.
Pri sústreďovaní príjmov a realizácii výdavkov sa uplatňujú účty v Štátnej pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxené činnosti, a ktoré odvádza do štátneho rozpočtu, a výdavkov vyplývajúcich z jej činnosti, ktoré sa plne hradia zo štátneho rozpočtu, s výnimkou prípxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxnia Štátnej pokladnice charakteristickým znakom pre rozpočtové hospodárenie štátnych rozpočtových organizácií bola skutočnosť, že proces poskytxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxvkov zriaďovateľom rozpočtovej organizácie. Následne rozpočtové organizácie plne nabehli na Štátnu pokladnicu a na realizáciu výdavkov už neotvárxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré rozpočtová organizácia získa za platené činnosti, a ktoré odvádza do rozpočtu zriaďovateľa a výdavkov vyplývajúcich z jej činnosti, ktoré sa plxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, že v územnej samospráve sa nakladá s reálnymi finančnými zdrojmi a nie s fiktívnymi finančnými prostriedkami, pričom sa využíva osobitná technika zoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtku štátu. Ak štátna rozpočtová organizácia prenajme majetok štátu v jej správe, je povinná príjem z tejto činnosti odviesť do štátneho rozpočtu.
Príxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxostnou službou "Zmluvu o dielo" podľa Obchodného zákonníka na dobu neurčitú, pričom predmetom zmluvy bolo poskytovanie bezpečnostných služieb. V zxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnostnej službe v rámci pracovnej doby prístup k telefónu, osvetlenie a vykurovanie prenajatých priestorov, miestnosť na prezlečenie so skrinkami nx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadov sa zistilo, že základná finančná kontrola "Zmluvy o dielo" nebola vykonaná. Nebol doložený ani súhlas MF SR s prenájmom priestoru strážnice. Postxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxe všetky porušenia právnych predpisov, ktoré boli zistené na základe uvedeného postupu rozpočtovej organizácie.
Práva a povinnosti v prípade prenáxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
- Majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za dočasne prexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxade so zákonom o správe majetku štátu (§ 3 ods. 3).
- Na základe § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxmná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu nájmu, dohodnuté nájomné, vyčíslenie prevádzkových nákladov spojenxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xohol v dotknutom období dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou najviac na 5 rokov a nie na dobu neurxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x súlade so zákonom o správe majetku štátu. O dočasnej prebytočnosti majetku štátu pre jeho správcu rozhoduje štatutárny orgán správcu. Rozhodnutie muxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxočne pripojiť doklad o tom, ako bolo naložené s prebytočným majetkom štátu.
- Štátna rozpočtová organizácia ako subjekt VS je povinná dodržiavať ZoRPxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxk refundácie od nájomcu uhradiť náklady na energie, a tak nakladať s prostriedkami štátneho rozpočtu nehospodárne, porušiť povinnosti ustanovené v § xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xákonmi, pred realizovaním finančnej operácie sa od 1. januára 2016 vykonáva v súlade so zákonom č. 357/20015 Z.z. základná finančná kontrola každej fixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxotovostne, právny úkon a iný úkon majetkovej povahy [§ 2 písm. d) zákona č. 357/2015 Z.z.]. Zmluva o dielo je finančnou operáciou - právnym úkonom. V súlaxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxou operáciou alebo jej časťou, súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnuté plnenie, ak sa základná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxnia základnou finančnou kontrolou predbežnou finančnou kontrolou.
- V roku 2016 správca majetku štátu môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok šxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxetku štátu na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva financií; to neplatí, ak ide o krátkodobý nájom.
Uvxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xčelného a maximálneho hospodárenia s majetkom štátu, pretože prenajímateľ poskytol nájomcovi (dodávateľovi bezpečnostných služieb) bezodplatne xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtože do nájmu bol prenechaný majetok štátu, na ktorý nebolo vydané rozhodnutie o jeho dočasnej prebytočnosti.
- § 13 ods. 1 a 3 zákona o správe majetku šxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtu, a to na dobu neurčitú, pričom nezabezpečil finančnú spoluúčasť dodávateľa bezpečnostných služieb na vykurovacích nákladoch.
- § 13 ods. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvádzkových nákladov spojených s užívaním.
- § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z., pretože Zmluva o dielo nebola overená základnou finančnou kontrolou.
x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxka, podpisu, dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu axxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xo tým, že rozpočtová organizácia uhradila energie vo vzťahu k prevádzke prenajatých priestorom bez následnej refundácie zo strany nájomcu, čím sa porxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxiplína (nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov).
Konaním správcu majetku štátu boli porušené tieto zákony:
- xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxelen § 13 zákona o správe majetku štátu, ale zároveň sa postupuje nehospodárne, čo je v rozpore s ustanovením § 19 ods. 6 ZoRPVS a nedodržaním cit. ustanoxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetok štátu, a to nájomnou zmluvou a len za nájomné platené v peňažných prostriedkoch. Dočasná prebytočnosť majetku štátu sa preukazuje rozhodnutíx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx vyhlásený za dočasne prebytočný majetok štátu, nie je v súlade s príslušnou legislatívou (§ 3 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu). V rámci pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxvyčíslením prevádzkových nákladov súvisiacich so zabezpečením prevádzky prenajatého nehnuteľného majetku v zmluve a ich neuhradením zo strany nájxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxľa § 19 ods. 1 ZoRPVS použitie prostriedkov štátneho rozpočtu na obstaranie majetku formou finančného lízingu s výnimkou úhrady nájomného podľa zmluxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxx xx xxxxxx
xxxxočtová organizácia zo zákona nemôže využívať jednu z foriem obstarávania predmetov dlhodobej spotreby prostredníctvom finančného lízingu až na jedxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na spolufinancovanie spoločných projektov SR a EÚ. Obstaranie majetku formou finančného lízingu umožňuje napr. Európsky sociálny fond.
Poznámxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xanke z výdavkového účtu rozpočtovej organizácie na preddavky (637 030) v hodnote napr. 8 700 €. Na hotovostné výdavky bolo vynaložených menej, napr. 7 0xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xo štátneho rozpočtu, v tom môže byť i hotovosť pokladnice k 31. decembru zúčtovávaného rozpočtového roka vo výške napr. 134,50 € a zvyšok preddavkov (63x xxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxácie (účet 225). Ak rozpočet nebol dočerpaný, nečerpaný zostatok ostal v štátnom rozpočte a nie je potrebné ho zúčtovávať. Uvedeným je preukázané vrátxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií
KOMENTÁR
K odseku 1
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxenie výdavkov zo svojich príjmov. Príjmy rozpočtových organizácií sa odvádzajú do rozpočtu zriaďovateľa a výdavky rozpočtovej organizácie sú plne hxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxstavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom v prípade štátnych rozpočtových organizácií sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe všetky príjmy svojho rozpočtu, s výnimkou príjmov podľa § 22 ods. 3 ZoRPVS na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxtov len v prípadoch ustanovených ZoRPVS alebo osobitným zákonom, alebo ak to vyplýva z právne záväzných aktov ES a EÚ alebo z medzinárodnej zmluvy. Výdaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx realizujú prostredníctvom samostatných mimorozpočtových účtov.
2.
Rozpočtové pravidlá ÚS
Podľa § 3 ods. 3 ZoRPVS na vybrané subjekty VS (obcxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxstavenie osobitného zákona vo väzbe na subjekty územnej samosprávy má ZoRPÚS.
V § 1 ods. 3 ZoRPÚS sa upravuje, že na obce, vyššie územné celky a nimi zrixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrávy ich hospodárenie neupravuje a ani neustanovuje žiadne odchýlky od úpravy použitej v ZoRPVS. Z tohto dôvodu sa osobitosti rozpočtového hospodárexxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na štátne rozpočtové organizácie, ale i na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobností obcí a vyšších územných celkov. Terminológia použitx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxvhodnejšia. Pri aplikácii osobitostí rozpočtového hospodárenia sa v prípade rozpočtových organizácií územnej samosprávy používa odlišná technikx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmnej samosprávy (v štátnej rozpočtovej organizácií sa nenakladá s reálnymi finančnými zdrojmi, ale len s fiktívnymi zdrojmi) a následne z tejto skutoxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtových organizácií
Na základe ust. § 23 ods. 1 ZoRPVS štátna rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov. Rozpočtové pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxiktívne prostriedky), je jednoznačné, že táto formulácia sa vzťahuje na štátne rozpočtové organizácie. Štátne organizácie nenakladajú v rámci rozpxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx x xxípade príjmov plynúcich na základe úpravy v § 23 ods. 1 ZoRPVS je rozpočtová organizácia zo zákona oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o výšxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx roku. Na tento postup rozpočtovú organizáciu oprávňuje zákon (ZoRPVS), pričom sa nevyžaduje, a ani nie je podmienkou súhlas zriaďovateľa dotknutej šxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxené rozpočtové organizácie nakladajú pri realizácii rozpočtu s reálnymi finančnými prostriedkami. Žiadna iná legislatívna úprava hospodárenia, axx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxa v § 23 ods. 1 ZoRPVS s tým, že pri realizácii uvedených osobitostí sa použije odlišná technika ako v prípade štátnych rozpočtových organizácií, ktoré xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxospodária s reálnymi finančnými zdrojmi).
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzájomná neprepojenosť príjmov a výdavkov ich rozpočtov, t.j. neexistuje tzv. samofinancovanie rozpočtových organizácií (príjmy sa odvádzajú zrixxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho hospodárenia) sa odlišuje od rozpočtového opatrenia v § 17 ZoRPVS, ktorým sa povoľuje prekročenie limitu výdavkov, pretože na vykonanie rozpočtovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xáväzných ukazovateľov kapitoly, a preto správca kapitoly môže toto rozpočtové opatrenie vykonať jedine so súhlasom MF SR.
7.
Aplikácia osobitoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxlade § 23 ods. 1 ZoRPVS v rámci realizácie osobitostí rozpočtového hospodárenia prekračujú limit výdavkov. V danom prípade nedochádza k reálnemu prexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti). Pri realizácii finančných tokov sa presúva len rozpočet (fiktívne prostriedky). Preto štátne rozpočtové oxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxzpočtovej organizácie sa sústreďujú na príjmovom rozpočtovom účte a všetky jej výdavky sa uhrádzajú z výdavkového rozpočtového účtu. Oba účty sú v podxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxx xa základe darovacej zmluvy,
-
na základe zmluvy o združení,
-
od iných subjektov napr. formou dotácie alebo grantu,
-
získané z rozdielu mexxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxpočtový limit výdavkov je potom možné zo zákona xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxahnutých vyšších príjmov z titulu uvedených mimorozpočtových príjmov [dosiahnuté príjmy podľa písm. a) až d) cit. § 23 ods. 1 ZoRPVS]. Rozpočtová orgaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xdroje a presne o tú istú sumu je oprávnená prekročiť limit výdavkov, t.j. výdavky realizuje zo svojho výdavkového účtu.
-
prostriedky poskytnuté xx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxbo do zahraničia, nedochádza k ich prevodu do príjmov rozpočtovej organizácie (na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje), ale dotknuté prostrixxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
-
z úhrad stravy,
-
od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
-
prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niekxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xtravy a úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania môže viesť rozpočtová organizácia na bežnom účte, z ktorého priamo uhrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxobitostí v rozpočtových organizáciách územnej samosprávy
Medzi zriaďovateľom (obcou, vyšším územným celkom) a ním zriadenými rozpočtovými organxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxj praxe vyplýva, že sa nebude prekračovať "limit výdavkov", ale "reálne výdavky" a to na základe získaných reálnych príjmov.
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozpočty rozpočtových organizácií zriadených vyšším územným celkom sú súčasťou rozpočtu vyššieho územného celku. Táto skutočnosť vyplýva z druhovxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxpočtových organizácií). Na tomto základe následne platí, že rozpočtová organizácie obce alebo vyššieho územného celku je povinná všetky svoje príjmx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxvý výdavkový rozpočtový účet. V prípade, že rozpočtová organizácia územnej samosprávy (zriadená obcou, vyšším územným celkom) dosiahne príjem podľx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkový účet tej rozpočtovej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá tento príjem skutočne dosiahla. Touto osobitnou technikou sa zabezpxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xj v prípade územnej samosprávy možno aplikovať rozpočtové osobitosti len v tom istom rozpočtovom roku, čo vyplýva zo zásady ročného použitia rozpočtoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xedzi zriaďovateľom (obec, vyšší územný celok) a jeho rozpočtovou organizáciou dochádza k reálnemu presunu finančných prostriedkov.
-
Príjmy sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xa ktorý obec, resp. vyšší územný celok poukazuje finančné prostriedky svojho rozpočtu.
-
Pri realizácií osobitostí rozpočtového hospodárenia sx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxobitostí rozpočtového hospodárenia využíva odlišné techniky v jednotlivých typoch rozpočtových organizácií (v ústrednej správe a v územnej samospxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozpočtová organizácia územnej samosprávy je tiež zo zákona oprávnená prekročiť reálne výdavky o výšku takto prijatých (reálnych) finančných prostxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xak nestane, nie je možné realizovať osobitosť rozpočtového hospodárenia v prípade rozpočtových organizácií. Pretože ide o oprávnenie vyplývajúce pxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxaduje súhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxj rozpočtovej organizácie, pričom ale uvedený postup sa realizuje v ústrednej správe a v územnej samospráve odlišnými technikami.
9.
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxným z najbežnejším spôsobom darovania. Dar býva spravidla poskytovaný jednorazovo, aj keď sa v praxi možno stretnúť aj s pravidelnými darcami, hlavne x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxovacej zmluvy. Darovanie finančných prostriedkov bez darovacej zmluvy nemožno odporúčať. Výška daru nie je limitovaná žiadnym všeobecne záväzným pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxia. Dar si darca nemôže odpočítať z daní a ani inak na ňom profitovať. Darca by mal dopredu uvážiť, či zvolí priame darovanie (osobitosť rozpočtového hosxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxruje jednorazovo alebo opakovane. Rozhoduje aj o účelovej viazanosti daru alebo použitie finančného daru nechá na voľné použité podľa potrieb obdaroxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxými náležitosťami darovacej zmluvy, resp. jej minimálnym obsahom by mali byť zmluvné strany, predmet zmluvy, účel a použitie daru, ostatné dohodnuté xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x 132 a 133 Občianskeho zákonníka nadobúdajú ako hnuteľná vec. Ak sa finančné prostriedky ako hnuteľná vec prevádzajú na základe darovacej zmluvy, icx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov, resp. výdavky (v územnej samospráve) o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvyx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x x xx xxxx 2 ZoRPVS, t.j. pri použití ich odvedie na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje a výdavky realizuje zo svojho výdavkového účtu. Rozpočtová organxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
Na prostriedky prijaté na základe zmluvy o združení v súlade s ustanovením § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka je možné aplikovať postupy na osobxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
-
Každý z účastníkov je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xčely združenia peniaze alebo iné veci. Ak v zmluve nie je určená výška, predpokladá sa, že účastníci sú povinní poskytnúť rovnaké hodnoty.
-
Majetkxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxý niektorý účastník správou vecí (majetkové hodnoty), nakladá s nimi za účelom dosiahnutia účelu zmluvy účastník, ktorý ich poskytol;
je však povinný xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xeniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxi výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov.
-
Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxníci o obstarávaní spoločných vecí jednomyseľne. Ak má podľa zmluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému účastníkovi jeden hlas; veľkosť podielx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odporujú, sú neplatné.
-
Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu ostatných účastníkov združenia. Z vážnych dxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to iba jednomyseľným uznesením ostatných účastníkov združenia, ak zmluva neurčuje inak.
-
Účastníkovi, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxl alebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxí združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel združenia a vyrovnajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom spoločnej činnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxet zmluvy,
-
výška združených spoluvlastníckych prostriedkov,
-
spoluvlastnícke podiely,
-
podmienka použitia finančných prostriedxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxušnej legislatívy je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov, resp. výdavky (v územnej samospráve) o prostriedky prijaté na základe zmluvy o zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje a výdavky realizuje zo svojho výdavkového účtu. Samozrejme, v prípade rozpočtovej organizácie územnex xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí územnej samosprávy.
11.
Toto ustanovenie umožňuje aplikovať "osobitosť" na prostriedky prijaté od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxiť rozpočtový limit výdavkov, resp. výdavky (v územnej samospráve) o prostriedky prijaté od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu. Takéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxie na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje; výdavky realizuje zo svojho výdavkového účtu. V prípade rozpočtovej organizácie územnej samospráxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti po zdanení.
Zdanený rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podnikateľskej činnosti je zisk. Ide o posledný prípad v rámci osobitostí, v prípade ktorého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxj samospráve. Prijaté prostriedky vedie na mimorozpočtovom účte a použije ich prostredníctvom svojho rozpočtu v súlade s § 23 ods. 2 ZoRPVS (pri použixx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a vyšším územným celkom aplikuje techniku podľa bodu 4, t.j. podľa legislatívy pre osobitosti rozpočtových organizácie územnej samosprávy.
13.
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxjú na príjmový účet štátnej rozpočtovej organizácie a rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov, resp. výdavkov o výšxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxzpočtovom roku. V prípade, že k úhrade za opravu dôjde v roku, v ktorom nastala poistná udalosť, ale k poistnému plneniu zo strany poisťovne dôjde až v nasxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdľa § 23 ZoRPVS, ale získané plnenie poisťovne sa stáva príjmom štátneho rozpočtu bez možnosti prekročenia limitu výdavkov, resp. výdavkov v dotknutex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxgislatívy pre osobitosti rozpočtových organizácie územnej samosprávy.
Príklad:
Môže štátna rozpočtová organizácia použiť postupy podľa § 23 odxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia nie je oprávnená zo svojho rozpočtu uhrádzať výdavky na poistné za poistenie zodpovednosti za škodu pri vedení služobného motorového vozidla. Táto xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení výnosu č. Mxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdiť aj výdavky na poistenie, a to na zmluvné poistenie majetku štátu v správe organizácie, t.j. v tomto prípade povinné zmluvné a havarijné poistenie moxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlaných organizáciou na zahraničnú pracovnú cestu. Výnos však neustanovuje oprávnenie štátnej rozpočtovej organizácie uhrádzať výdavky na poistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie, ktorý je vodičom z povolania a má vedenie služobného motorového vozidla v opise štátnozamestnaneckého miesta, príp. je vedenie služobného morovéxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxosti ide podľa ZoRPVS o prostriedky prijaté z úhrad stravy. Zákon odkazuje napríklad na § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p., § 70 ods. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxej službe v z. n. p. Tento v § 70 v rámci "Ďalších podmienok vykonávania štátnej služby" ustanovuje, že služobný úrad zabezpečuje štátnemu zamestnancoxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxva na stravovanie najmenej v sume 65% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 65% stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodíx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxovať stravovanie sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny.
b)
Odkaz na Zákonník xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxorým zamestnancom túto povinnosť nemá; akým spôsobom zabezpečuje zamestnávateľ zamestnancom stravovanie a kedy má zamestnanec nárok na stravovanixx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xrostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby s oprávnením na sprostredkovanie stravovacích služieb a čo v prípade, ak stravovanie zamestnaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcích poukážok; v akých prípadoch poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi finančný príspevok v sume ustanovenej zákonom; kedy poskytne zamestnávatex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxrokovaní so zástupcami zamestnancov.
xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnej zmluve prípadne v internej smernici?
a) Zákonná povinnosť
Pre zamestnávateľov je stravovanie formou stravných lístkov (tzv. gastrolístkov) ixxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xtravné lístky populárne z toho dôvodu, že garantujú možnosť slobodného výberu. Na druhej strane táto forma stravovania zamestnávateľom umožňuje zísxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxstrolístka
Stravné lístky sú ceninou. Zaobstaranie stravných lístkov je jediný výdavok zamestnávateľa, ktorý je oslobodený od dane a odvodov. Zdaňxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx stravného lístka podľa platného Zákonníka práce musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (4xxx x x xxx x xxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxho pre jednotlivé časové pásma sa s účinnosťou od 31. októbra 2014 zmenili, pri trvaní pracovnej cesty v hodinách od 5 do 12 je stravné vo výške 4,20 €. V časxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxlo zvýšenie sumy stravného štatistickým nárastom cenového indexu (t.j. priemerných cien) jedál a nápojov v reštauračných zariadeniach.
V súčasnosxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx je 4,20 €.
c) Príspevok zamestnávateľa
Zamestnávateľ hradí 55% z hodnoty stravného (pri minimálnej hodnote gastrolístka suma predstavuje minimálxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxx x xxx xxs. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v sume najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracoxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxmestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu (sociálny fond).
d) Dane a odvody
Od dane z príjmov je oslobodený príspevok na stravovanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx zamestnancom dohodne, že svoju povinnosť poskytnúť stravné lístky nahradí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxľ môže v rámci svojej sociálnej politiky o. i. poskytovať zamestnancom zo sociálneho fondu prostriedky na stravovanie nad rozsah Zákonníka práce.
Tvxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s odborovou organizáciou v kolektívnej zmluve, resp. vo vnútornom predpise, ak v organizácii nepôsobí odborová organizácia.
Vo veci zdanenia platíx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xšetky zdaniteľné plnenia, teda aj zdaniteľné plnenia poskytované zo sociálneho fondu, započítavajú do vymeriavacieho základu na platenie odvodov. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xx xane oslobodené a teda poistné sa z týchto plnení platiť aj naďalej nebude. Takto od dane z príjmov je oslobodený aj príspevok na stravovanie poskytnutý pxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, v ktorom sa príspevok na stravovanie zo strany zamestnávateľa v súlade s platnou legislatívou zamestnancom môže poskytovať. Prostriedky štátnej orxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alebo opatrenia MPSVaR SR č. 296/2014 Z.z. o sumách stravného sa súčasne poruší finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) ZoRPVS.
Príslušná legixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxazala na cenu jedla (55% ceny jedla, pričom cenou jedla sa rozumie hodnota stravného lístka), maximálnu hodnotu príspevku viaže na hodnotu stravného uxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkov v minimálnej cene v sume 3,15 € a poskytnutie zo strany zamestnávateľa maximálneho príspevku vypočítaného zo sumy 4,20 € (zo stravného pre prvé pásmxx x xxx xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xeny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (4,20 €). xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx je suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 4,20 €.
- Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie je tak od 1. novexxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxncov (55% zo sumy 4,20 €) za nehospodárny, neefektívny, neúčinný alebo neúčelný, pretože takýto postup nemôže byť zákonom ustanovený a tým aj umožnenýx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.
Osobitným predpisom, na ktorý rozpočtové pravidlá VS odkazujú, sú:
x
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxx xxx x štátne vysoké školy - rozpočtové organizácie (nemožno predpokladať, že by obec alebo vyšší územný celok boli zriaďovateľom vysokej školy).
Štátne vxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtovými organizáciami. Zdravotnícke vysoké školy sú štátne príspevkové organizácie.
Ustanovenie § 92 zákona o vysokých školách definuje škxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxímacieho konania, poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce, poplatok za úkony spojené s vydaním dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxh kópií, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sa požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxoly.
Po prijatí takto získaných poplatkov na príjmový účet je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť o ich výšku limit výdavkov (ide len o štátne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe táto vysoká škola zo zákona oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov a získané prostriedky použije prostredníctvom svojho rozpočtu - príjem sxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxť súhlas zriaďovateľa.
Obdobný postup platí aj pre prípady podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z.z. (ide o prostriedky od iných fyzických osôb a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxbná osobitosť bola pôvodne upravená v § 20 ods. 1 písm. f) zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. Na základe uvedeného dotknutá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, k čomu sa súhlas zriaďovateľa nevyžaduje.
16.
Ide o prostriedky prijaté od úradu práce, sociálnych vexx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxt. zákona je rozpočtová organizácia štátna prekročiť limit výdavkov a rozpočtová organizácia územnej samosprávy výdavky, pričom sa súhlas zriaďovaxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxv konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.
ZoRPVS v tomto prípade odkazuje na § 10 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx. Podľa § 10 ods. 2 citovaného zákona na finančné zabezpečenie nákladov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim zaplatx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pozemkov a právnych vzťahov k nim. Následne podľa § 10 ods. 5 tohto zákona platí, že správny orgán najmenej 50% takto získaných prostriedkov poskytne oxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xožno použiť predmetné príspevky účastníkov konania na krytie takých výdavkov, ktoré priamo súvisia s úlohami správneho orgánu v procese zostavovanix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlavne na nákup výpočtovej techniky a príslušného programového vybavenia.
ZoRPVS vytvára v § 23 písm. h) legislatívny priestor na to, aby v prípade zíxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxupravuje pravidlá a ani zásady použitia takto získaných finančných prostriedkov. Ministerstvo pôdohospodárstva SR je gestorom zákona č. 180/1995 Zxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo konania.
18.
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxvovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.
ZoRPVS v tomto prípade taxatívne odkazuje na § 35 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvaciu povinnosť, alebo účastníci prispievajú na úhradu nákladov spojených so záujmovým štúdiom v školách a v školských zariadeniach. Výšku oboch príxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtnych škôl a štátnych školských zariadení sú okrem iného vo vybraných školských zariadeniach aj príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá mx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov.
K odseku 2
Na samostatnom mimorozpočtovom účte vedie rozpočtová organizácia prostriedkx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xýdavkového účtu. Tento postup sa nevzťahuje na prostriedky poskytnuté zo zahraničia v cudzej mene určené na platby v cudzej mene v tuzemsku alebo do zahxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx, j) citovaného ustanovenia sú priamo súčasťou rozpočtu. Príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhradu stravy od iných stravníkoch v zariaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxhto zariadeniach. Alternatívou je použitie uvedených príspevkov prostredníctvom rozpočtu.
K odseku 4
S účinnosťou od 1. marca 2012 sa skupina prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxorej zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR alebo Minixxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhraničí alebo v hotovosti do pokladnice preddavkovej organizácie v zahraničí.
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Hospodárenie príspevkových organizácií
KOMENTÁR
K odseku 1
1.
Charakteristika hospodárenia
Hxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxoznačne definuje § 21 ods. 2 ZoRPVS. Pointou tohto pravidla je skutočnosť, že ak príspevková organizácia dosahuje nielen zo svojej hlavnej činnosti, axx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxklady vo viac ako 50% (platí aj pre rovných 50%), je zriaďovateľ povinný podľa § 21 ods. 12 písm. a) ZoRPVS takúto príspevkovú organizáciu zrušiť k 31. dexxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxujúcich rokoch. Z uvedeného vyplýva, že ak je príspevková organizácia ekonomicky zdatná a dosahuje "príliš" dobré ekonomické výsledky, v dôsledku čoxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxjom zriaďovateľovi a prestala poberať od neho príspevok a v konečnej fáze tohto vývoja sa pretransformovala, resp. zmenila na inú ekonomicky zdatnú a ox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xšak pôsobiť ďalej aj ako podnikateľský subjekt. V rámci uvedeného existuje ešte možnosť pri príspevkové organizácie, ktoré neplnia pravidlo 50%, aby xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx typ zriaďovateľa.
2.
Rozpočet príspevkovej organizácie a ďalšie zásady
V prípade všetkých typov príspevkových organizácií platí, že sú zapojxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnosov a výsledku hospodárenia. Súčasťou jej rozpočtu je:
-
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxtnuté finančné dary s určeným účelom, je povinná ich použiť v súlade s určeným účelom [pri nedodržaní určeného účelu porušuje toto ustanovenie a tým porxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxlom najzávažnejším porušením finančnej disciplíny]. Rozpočet štátnej príspevkovej organizácie realizuje Štátna pokladnica a z tohto dôvodu príspxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxťou je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť, na ktorú potrebuje súhlas zriaďovateľa, táto činnosť musí byť zisková a má slúžiť na doplnenie zdroxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo skutočnosti, ak sa jej do dvoch rozpočtových rokov nepodarí vývoj zvrátiť jej zrušenie.
Osobitnou skupinou sú príspevkové organizácie, na ktoré sa xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, zo zákona nie je povinná dodržiavať pravidlo 50%), čo im vyplýva už z povahy ich hospodárenia. Od 1x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpevkovými organizáciami majú osobitný charakter a ich financovanie sa realizuje podľa osobitného zákona (č. 581/2004 Z.z.). Tieto príspevkové orgaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sa tieto úhrady považujú za tržby. Z tohto dôvodu nemôžu a ani neplnia "pravidlo 50%", a preto ani tieto príspevkové organizácie/zdravotnícke zariadexxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvkovej organizácie/zdravotníckeho zariadenia bol povinný ju zrušiť.
3.
Príspevok
Poskytnutie príspevku zriaďovateľom limituje vyrovnanoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxpočet príspevkovej organizácie vyrovnaný.
4.
Prevod správy a prevod vlastníctva
Príjem z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku šxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxode do príjmov štátneho rozpočtu, možno použiť len na financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xoskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 581/2004 Z.z.), že môžu použiť finančné prostriedky z prevodu správy alebo z pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxkého zhodnotenia a na financovanie opráv a údržby hmotného majetku.
K odseku 2
1.
Povinnosť dosahovať výnosy určené rozpočtom
Ustanovuje sa poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní túto zákonnú povinnosť, je častým omylom zriaďovateľov týchto organizácií, že v prípade straty (záporný výsledok hospodárenia) predpokladajú, žx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xovinnosť má iba ak organizácia neplní pravidlo 50% (príliš dobre hospodári, t.j. výrobné náklady sú kryté tržbami vo výške viac ako 50%) alebo neplní úlxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxznamená, že neplní pravidlo 50%. V takomto prípade platí, že ak sa neplnia výnosy, pretože tržby sú príliš malé, nemá táto skutočnosť vplyv na plnenie prxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxková organizácia dosahuje nízke tržby, stále spĺňa pravidlo 50%, pretože tieto minimálne tržby kryjú výrobné náklady v minimálnej výške (napr. vo výšxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxné pravidlo 50% .... platí, že (tržby / výrobné náklady) x 100% < 50%].
Jednoznačne platí, že ak príspevková organizácie dosahuje stratu, nie je poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xozpočtom.
Zrušenie príspevkovej organizácie je ako povinnosť uložená zriaďovateľovi jedine v § 21 ods. 12 ZoRPVS, a to alternatívne v dvoch prípadocxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxíspevková organizácia zriaďovateľom zriadená a z kontextu vyplýva, že uvedené neplatí pri čiastočnom neplnení úloh.
2.
Nesprávny postup
a)
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx02 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxpešné služby (transformačný zákon)].
Príspevková organizácia nemôže fakticky vstúpiť do likvidácie, podľa ZoRPVS môže byť len zrušená bez likvidácxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxciu, ale ZoRPVS nerieši transformáciu príspevkových organizácií.
b)
Transformácia na neziskovú organizáciu v prípade stratovej príspevkovex xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxužby musia byť kryté tržbami z predaja týchto verejnoprospešných služieb. Súčasne možnostiam financovania je potrebné prispôsobiť výšku vkladanéhx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xýška vkladaného majetku nesmie narušiť samofinancovanie hlavnej činnosti neziskovej organizácie. Treba správne namodelovať financovanie novej nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxzpečenie poskytovania verejnoprospešných služieb vrátane nákladov na odpisy a údržbu alebo na prenájom nehnuteľného majetku (ak stavby nebudú vložxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxateľskej činnosti), je povinnosťou neziskovej organizácie vložiť tento zisk do rozvoja verejnoprospešných služieb. Preto nezisková organizácie pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx jediným nehnuteľným majetkom bude len majetok, ktorý získa vkladom pri svojom založení.
Hnuteľný majetok na zabezpečenie a rozvoj verejnoprospešnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxný orgán) neziskovej organizácie nemôže už viac vložiť do majetku ním založenej neziskovej organizácie opakovane akýkoľvek ďalší majetok, či už hnutxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xe potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k "plánovaniu straty" a následnému zrušeniu neziskovej organizácie, t.j. naopak, treba pri transformácii postupxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxkov, či už voči svojim zamestnancom alebo dodávateľom. Strata (záporný výsledok hospodárenia) môže nakoniec viesť k zániku neziskovej organizácie a xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodárenia neziskovej organizácie. Princíp neziskovosti odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov, ktoré tiež môžu poskytovať pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie priamo či nepriaxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxradu nákladov činností súvisiacich s napĺňaním poslania organizácie. Ide v podstate o podnikanie s presne určeným poslaním. To je základný rozdiel v pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvé organizácie ako právnické osoby sú povinné hospodáriť v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxjetkových práv zverených pri ich založení a majetku nadobudnutého počas ďalšej činnosti, príp. dotáciami zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxom hospodárenia) príspevková organizácia (dotovaná príspevkom zriaďovateľa), bude po transformácii na neziskovú organizáciu (už bez príspevku od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxových organizácií na neziskové je okrem zmien vo vlastníctve zásadne znížiť nároky na výdavky zo štátneho rozpočtu, resp. ich cielene eliminovať. Vznxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxležitou podmienkou je, že do transformácie by nemali vstupovať stratové organizácie (teda príspevkové organizácie s nízkymi tržbami), ale tie, ktorx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxmi tržbami vo výške viac ako 50%, t.j. nie sú v strate - dosiahli vysoko kladný výsledok hospodárenia).
Preto ak je predpoklad, na základe ktorého sa prisxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie), pozitívny výsledok (úspešná transformácia) je veľmi ťažko dosiahnuteľný. Na odstránenie stratovosti príspevkovej organizácie nestačí jej trxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxratovosť" treba riešiť inak (opatreniami na zvýšenie tržieb a zníženie výrobných nákladov).
V súčasnosti v § 24 ZoRPVS nie je uložená zriaďovateľom xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx 2008).
g)
Transformáciu upravuje zákon č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxácie zriadené zákonom, na plnenie úloh obranyschopnosti a bezpečnosti štátu, obcou alebo samosprávnym krajom (vyšším územným celkom). Transformácxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxjektu a transformačného návrhu, rozhodnutie o transformácii, založenie novej neziskovej organizácie, vklad majetku štátu a záujemcu do novej nezisxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx vydanie rozhodnutia o transformácii príspevkovej organizácie obsahuje aj návrh na zrušenie príspevkovej organizácie, súpis nehnuteľných a hnuteľxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutie o transformácii musí obsahovať základné identifikačné údaje príspevkovej organizácie, majetok štátu vedený v účtovníctve, ocenený podľa osoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mesiaca, zakladaciu listinu neziskovej organizácie, štatút neziskovej organizácie, personálne obsadenie orgánov neziskovej organizácie, súpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx o vstup do privatizačného procesu nevloží majetok do novej neziskovej organizácie.
h)
Prioritným majetkom neziskovej organizácie je tá časť maxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxx x xxxxxxxutím vlády SR o transformácii vkladá ústredný orgán a záujemca majetok do novej neziskovej organizácie.
-
Súčasne s registráciou novej neziskovex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxS) v rozsahu vloženého majetku.
-
S vlastníckym právom k majetku štátu, ktorý prechádza do vlastníctva neziskovej organizácie, prechádzajú aj prxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xzavretej medzi ústredným orgánom a neziskovou organizáciou.
-
Práva a povinnosti príspevkovej organizácie z pracovnoprávnych vzťahov k zamestxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtku štátu po registrácii podľa osobitného zákona (zákon č. 213/1997 Z.z.). Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxný orgán štátnej správy.
3.
Právne vzťahy pri zrušení príspevkovej organizácie a jej následnej transformácii
Príspevková organizácia sxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxnej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami, t.j. organizácia potrebuje príspevok od zriaďovateľa). Táto organizácia môže dosahovať stratu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxné náklady) x 100% ? 50% (príspevková organizácia, ktorej 50% alebo viac výrobných nákladov je pokrytých tržbami, t.j. má podstatnú podnikateľskú činxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxčnú stratovosť príspevkovej organizácie (nedosahovanie vyrovnanosti rozpočtu) nie je vhodné riešiť jej transformáciou na neziskovú organizáciu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxať, stratu nie). Nepustí logika "Ako môže úspešne hospodáriť organizácia, ktorá za existencie podstatného príspevku zo strany zriaďovateľa hospodáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvkovej organizácie je takmer úplne nemožné a je dosiahnuteľná len za cenu veľkých reštrikčných a iných opatrení, najmä:
-
podstatného zníženia poxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxej organizácie v takej veľkosti, aby nešlo o brzdiaci prvok vo vzťahu k hospodárnosti a udržateľnosti neziskovej organizácie,
-
schopnosti vedenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxganizácie (na verejnoprospešné služby) boli zabezpečené tržbami z hlavnej činnosti (za poskytovanie verejnoprospešných služieb).
Na aplikácix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxácia podlieha naďalej režimu podľa ZoRPVS (aj keď je stratová, plní pravidlo 50%), ktorý neustanovuje povinnosť jej zrušenia zriaďovateľom tak, ako v xxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxé dôvody, ale takýmto dôvodom nie je stratovosť príspevkovej organizácie x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxpevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že:
a)
tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxenky podľa ods. 3.
Ani pod písm. a) ani pod písm. b) nejde o stratu príspevkovej organizácie.
Poznámka:
Tržby príspevkovej organizácie nepokrxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx samostatne bez príspevku od zriaďovateľa.
Toto všetko musí zriaďovateľ príspevkovej organizácie, ako aj vedúci príspevkovej organizácie vedieť, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvkovej organizácie na neziskovú organizáciu poskytujúcu verejnoprospešné služby. Pokiaľ nepoznajú zásady hospodárenia neziskovej organizácie a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxé rozhodujúce ustanovenia ZoRPVS boli zrušené, nedokážu sa v tejto dôležitej otázke rozhodnúť správne. Riešenie "stratovosti" príspevkovej organixxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xovo transformovanej neziskovej organizácie, t.j. k jej zániku.
Na vysporiadanie straty príspevkovej organizácie (vysporiadanie záporného výslexxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dosiahnuť znížením výrobných nákladov (znížiť počet zamestnancov).
K odseku 3
V tomto odseku je ustanovená povinnosť pre príspevkovú organizácxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxis, ktorým je zákon o Štátnej pokladnici.
K odseku 4
V prípade príspevkovej organizácie platí trošku odlišný režim, ako v prípade rozpočtovej orgaxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxzať prednostne z vlastných zdrojov alebo z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ.
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeť až po vyhodnotení ponúk minimálne troch nezávislých uchádzačov.
K odseku 6
Medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je finančný vzťah xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxku, opravy a údržbu hmotného majetku a na obstaranie hmotného a nehmotného majetku uhrádza príspevková organizácia prednostne z vlastných zdrojov a z xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, čo však nie je v platnosti pre príspevkové organizácie, ktoré sú zdravotníckymi zariadeniami, ktorým patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx vo výške určenej zriaďovateľom.
V kompetencii zriaďovateľa je krátenie alebo zvýšenie príspevku v prípadoch určených ZoRPVS (nedodržanie alebo zmxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xa nahradil pojmom "výdavky", pretože v príspevkovej organizácii sa nakladá s reálnymi finančnými prostriedkami a výdavky sú vyjadrením úbytku peňažxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku.
K odseku 8
V súvislosti s obstaraním hmotného a nehmotného majetku môže zriaďovateľ v prípade nedostatočných vlastných zdrojov príspexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxcia povinnosť pre príspevkovú organizáciu, t.j. príspevková organizácia po uplynutí rozpočtového roka vykoná zúčtovanie finančných vzťahov s rozpxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx služieb, plnenie úloh, dodržanie podmienok, za ktorých boli príspevkovej organizácii určené záväzné úlohy a limity.
Poznámka:
Od 1. januára 20xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx rezervného fondu príspevkovej organizácie - tento sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Rezervný fond príspevkovej organizáxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlyv na výsledok hospodárenia z dôvodu kapitálového transferu, ale aj následného odpisovania dlhodobého majetku, to znamená, že povinnosť odpisovať xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxné osobitne určovať podiel z príspevku na vykrytie odpisov, ako aj osobitne upravovať postup príspevkovej organizácie, ak v bežnom roku dosiahla straxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xezervného fondu, a týmto postupom došlo aj k reálnemu zrušeniu fondu reprodukcie. Rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organixxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxriadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Použitie rezervného fondu na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x x xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxý výsledok hospodárenia".
Práva a povinnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
KOMENTÁR
K odseku 1
ZoRPVS ustxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Z.z. o cenách v z. n. p. Aby sa zabránilo možnému zakladaniu konkurencie pri poskytovaní výkonov rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, v zákonx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxytovanie výkonov v nižšej cene, ako sú náklady na tieto výkony, čo súčasne nevylučuje vyššiu cenu, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxorom sa uplatňuje zásada bezplatnosti. Obdobné pravidlá platia aj v územnej samospráve, t.j. v prípade obecných rozpočtových organizácií, ako i rozpxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxobnosti týchto organizácií navzájom za podmienky, že ide o toho istého zriaďovateľa (u jednej obce alebo VÚC) a za podmienky, že o tom rozhodne obecné zaxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxčtová organizácia a príspevková organizácia nie sú oprávnené ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať zmenky s výnimkou MF SR ako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx tieto organizácie nadobúdať a vydávať iné cenné papiere a ako môžu prevziať záruku za splatenie ich menovitej hodnoty alebo splatenie výnosu - to všetkx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
a)
výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platoxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,
b)
odvod pxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xlatí štát,
d)
úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a na úhrxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxvej organizácii v nasledujúcom roku - a to z bežného účtu, čo platí aj pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorej sa na účely podľa ods. 3 poskytli prostrixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xo vyúčtovaní položiek podľa ods. 3 na príjmový účet štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku. V prípade nedostatku týcxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxspevkových a rozpočtových organizácií so statusom nájomca alebo vypožičiavateľ je možnosť použitia kapitálových výdavkov na technické zhodnotenix xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxéhoto výdavku. Obdobný režim je v platnosti aj pre majetok vo výpožičke.
K odseku 7
1.
Oprávnenia jednotlivých ministerstiev
MF SR ako rozpočtovx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxa osobitného predpisu, ktorým je napr. zákon č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xrganizácia, môže poskytovať pôžičky podľa osobitného predpisu. Rozpočtová organizácia, ktorou je Pôdohospodárska platobná agentúra, môže prijímxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxľa osobitného predpisu [§ 15a zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v znení zákona č. 223/2012 Z.z., § 7 ods. 1 písm. y) zákona č. 543/2007 Z.zx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxnia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Od 27. júla 2012 rozpočtová organizácia, ktorou je Pôdohospodárska platobná agentúra, môže prijímať pôžixxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxitného predpisu (§ 125a zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v znení zákona č. 223/2012 Z.z.) Cieľom úpravy vykonanej zákonom č. 223/2012 xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, bolo vytvorenie priestoru na to, aby Pôdohospodárska platobná agentúra mohla prijať pôžičku na predmetné účexx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nie je právny nárok.
K odseku 8
Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia sú oprávnené použiť prostriedky svojho rozpočtu na platenie člxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácii plní na účely tohto zákona MF SR.
K odseku 9
Vo vzťahu k účtovníctvu plnia rxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo predpisu,
-
štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie sú povinné na žiadosť MF SR alebo správcu kapitoly predložiť aj ďalšxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o sociálnom fonde v z. n. p. Príspevková organizácia podľa tohto zákona môže tvoriť sociálny fond a podľa § 25 ZoRPVS rezervný fond. Zostatky osobitnxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx x xx xxxx xxx IX a v súlade s § 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z.z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu obstarať osobný automobil určený výlučne na prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády ustanxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku.
Nariadením vlády, ktorým sa ustanovuje okruh osôb, na ktorých prepxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami.
V rámci cit. nariadenia vláda xx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxé výlučne na prepravu osôb, a okruh osôb, na ktoré sa tieto limity vzťahujú, sú ustanovené v prílohe (Príloha k nariadeniu vlády č. 419/2014 Z.z. Limity xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinnosť 1. januára 2015.
Návrh nariadenia vlády SR o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a šxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xotorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu osôb s maximálne ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča. Limity výxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxu, ktorých použitie si vyžaduje zabezpečenie plnenia úloh štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií, ako napr. zaistxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxavodajských a informačných služieb, úloh Ozbrojených síl SR, zabezpečenie prepravy zahraničných delegácií, sanitné vozidlá.
V Prílohe k nariadenxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxomníkov, vedúcich služobných úradov ministerstiev, vedúceho Úradu vlády SR, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, predsedov ostatných ústrexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xerejného ochrancu práv, prezidenta finančnej správy, prvého námestníka generálneho prokurátora, náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xprávy, vedúcich služobných úradov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov krajských súdov, krajských prokurátorov, vedúceho Kancxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxditeľa Národného bezpečnostného úradu, ďalších námestníkov generálneho prokurátora, predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR, predsedu Úradu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu SR, podpredsedov Súdnej rady SR, podpredsedov NKÚ ....... 43 000 €,
3.
generálnych riaditeľov a riaditeľov sekcií ministerstiev a ostatnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnu osobných údajov SR, podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, podpredsedu Dopravného úradu ........ 30 00x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxdavkových organizácií okrem generálneho prokurátora, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a námestníkov riaditeľa Slovenskej informačnej slxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xohľadávkach štátu;
§ 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z.z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami
Združovanie prostriedkov
KOMENTÁR
K odseku 1
Rozpočtoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxizácie použiť len tie prostriedky, ktoré by mohli použiť, ak by túto činnosť financovali samé, t.j. dodržiava sa podmienka účelovosti použitia združoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrostriedkov subjekty uzavrú zmluvu o združení, t.j. s cieľom dosiahnutia dojednaného účelu sa združí niekoľko právnických osôb, pričom takto vzniknxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxť povinní poskytnúť na účely združenia nielen veci, ale i finančné prostriedky. Ak zmluva neurčuje ich výšku, predpokladajú sa rovnaké účastnícke podxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxy ten účastník zduženia, ktorý ich poskytol, pričom je povinný ich oddeliť od ostatného svojho majetku. Preto združené prostriedky sa vedú zásadne na sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxka nebola určená).
K odseku 3
a)
Rozhodovanie
Ak má podľa zmluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému účastníkovi jeden hlas, veľkosť podixxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxké, ak zmluva neurčuje inak. Avšak rozpočtová a príspevková organizácia sú povinné dohodnúť v zmluve o združení podiel na majetku získanom spoločnou čxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní združenia majú účastníci nárok na vrátenie hodnôt a vysporiadanie majetku získaného výkonom spoločnej činnosti združenia podľa spôsobu určeného x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zákonníka, t.j. podiely jednotlivých účastníkov, ak nie sú určené v zmluve, sú rovnaké.
c)
Vystúpenie zo združenia, rozpustenie
Pri záväzkoch xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx nejaký spoločný majetok a ručia svojím vlastným majetkom. Z vážnych dôvodov možno účastníka zo združenia vylúčiť, a to iba jednomyseľným uznesením osxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xajetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch.
Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa nezbavuje zodpovxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xodnôt poskytnutých na účel združenia a vyporiadajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia spôsobom určeným v zmluve, ixxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxácie a príspevkovej organizácie
KOMENTÁR
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxá organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom výnimkou z tejto zásady sú tie rozpočtové organizácie, v prípade ktorých vykonávanie pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xkole).
Náklady na podnikateľskú činnosť rozpočtovej organizácie musia byť kryté výnosmi z nej.
Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie sa xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxskej činnosti z výsledku hospodárenia po zdanení a tieto zdroje po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxedujú na samostatnom mimorozpočtovom účte oddelene od financovania hlavnej činnosti. V súlade s terminológiou používanou v zákone č. 431/2002 Z.z. x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtriedky získané z rozdielu".
2.
Príspevková organizácia
Príspevková organizácia môže podnikateľskú činnosť vykonávať so súhlasom zriaďovaxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxté príjmami z nej. Príjmy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.
3.
Stratová podnikateľská činnosť
Ak je podnxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxť potrebné opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, ktorú v nasledujúcom rozpočtovom roku už nemožno vykonávať. Preto je vedúci rozpočtovej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.
Súvisiace ustanovenia ZoRPVS
Súvisiacx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
Celú ôsmu časť tvoria len dve ustanovenia, a to § 29 a § 29a. Spojením názvov týchto ustanovení sa vytvoril aj nový názov tejto časti, ktorý znie: Štátnx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým bolo zrušené s účinnosťou od 1. marca 2012 zostavovanie záverečného účtu VS. Bola zavedená aj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x metodike ESA 95. Je nastavený režim, že sa pravidelne vypracováva jarná a jesenná notifikácia Európskou komisiou. V nadväznosti na túto skutočnosť sa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xríslušnom rozpočtovom roku má dve etapy:
1.
Prvá etapa - vypracovanie štátneho záverečného účtu:
-
MF SR v prvej etape vypracuje štátny záverečnx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení SR, ktorá obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia subjektov VS za príslušný rozpočtový rok.
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre EÚ, vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného roka [predbežné údaje (tzv. "marcová notifixxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx štátneho rozpočtu,
d)
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxv o dlhu VS v metodike ESA 95 predložených Európskej komisii do 1. apríla bežného roku (predbežné údaje), vyhodnotenie hospodárenia na hotovostnom prixxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxčný účet obsahuje aj návrh na jeho použitie, ktorý schvaľuje Národná rada SR.
-
MF SR usmerňuje práce na vypracovaní záverečných účtov kapitol a závxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záverečný účet kapitoly za príslušný rozpočtový rok vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje.
-
Záverečný účet kapitoly predklaxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxe návrhu na použitie prebytku štátneho rozpočtu predkladá MF SR vláde SR do 30. apríla bežného roka.
-
Vláda SR predkladá návrh štátneho záverečnéhx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xo desiatich dní po schválení NR SR na svojom webovom sídle. Záverečný účet kapitoly vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje, zverejňuxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxej výročnej správy:
-
MF SR v druhej etape vypracúva súhrnnú výročnú správu a predkladá ju na schválenie vláde SR do 31. októbra bežného roka.
-
Vlxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxajú.
-
Súhrnná výročná správa je súhrnný dokument, ktorý obsahuje:
a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjexxxx xx x x xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnitívne údaje - tzv. "septembrová notifikácia"),
b)
súhrnnú xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvy je zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia subjektov VS a údajov o dlhu VS v metodike ESA 95, predložených Európskej komisii do 1. októbra bxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxšších územných celkov, ako aj ďalšie údaje ustanovené osobitným zákonom.
-
Návrh súhrnnej výročnej správy za príslušný rozpočtový rok predkladá xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxrmáciu Národnej rade SR do 20. novembra bežného rozpočtového roka.
-
MF SR je povinné zverejniť súhrnnú výročnú správu na svojom webovom sídle do dexxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx ustanovenia, a to § 29 a § 29a. Spojením názvov týchto ustanovení sa vytvoril aj nový názov tejto časti, ktorý znie: Štátny záverečný účet a súhrnná výroxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxvej zodpovednosti, ktorým bolo zrušené s účinnosťou od 1. marca 2012 zostavovanie záverečného účtu VS. Bola zavedená aj nová súvisiaca terminológia a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xežim, že sa pravidelne vypracováva jarná a jesenná notifikácia Európskou komisiou. V nadväznosti na túto skutočnosť sa vypracováva štátny záverečný xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dve etapy:
1.
Prvá etapa - vypracovanie štátneho záverečného účtu:
-
xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxde SR do 20. mája bežného roku.
-
Štátny záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení SR, ktorá obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenix xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxenia subjektov VS a o stave dlhu VS k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre EÚ, vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxvkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
d)
iné údaje o plnení rozpočtu VS.
-
Pilierom štátneho záverečného účtu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx roku (predbežné údaje), vyhodnotenie hospodárenia na hotovostnom princípe podľa zákona o štátnom rozpočte SR na príslušný rozpočtový rok a ďalšie údxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
-
MF SR usmerňuje práce na vypracovaní záverečných účtov kapitol a záverečných účtov štátnych fondov, určuje ich obsah a termíny predloženia.
-
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx štátneho fondu, ktorý spravuje.
-
Záverečný účet kapitoly predkladá správca kapitoly MF SR v termíne určenom MF SR a na informáciu vláde a príslušnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xpríla bežného roka.
-
Vláda SR predkladá návrh štátneho záverečného účtu Národnej rade SR a NKÚ do 20. mája bežného roka. NR SR rozhodne o použití prexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxoly vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje, zverejňuje správca kapitoly xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
-
MF SR v druhej etape vypracúva súhrnnú výročnú správu a predkladá ju na schválenie vláde SR do 31. októbra bežného roka.
-
Vláda SR ju predkladá nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xýročná správa je súhrnný dokument, ktorý obsahuje:
a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov VS a o stave dlhu xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx "septembrová notifikácia"),
b)
súhrnnú účtovnú závierku VS SR,
c)
údaje ustanovené osobitným predpisom,
d)
ďalšie údaje o hospodárení xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xredložených Európskej komisii do 1. októbra bežného roku (definitívne údaje), súhrnná účtovná závierka VS SR zostavená z konsolidovaných účtovných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správy za príslušný rozpočtový rok predkladá MF SR na schválenie vláde do 31. októbra bežného rozpočtového roka.
-
Vláda SR predkladá súhrnnú výroxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnú výročnú správu na svojom webovom sídle do desiatich dní po jej prerokovaní Národnou radou SR.
DEVIATA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA HOSPODÁRExxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx SR. Táto zodpovednosť sa nevzťahuje na kapitolu NKÚ.
2.
Informácia o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka
Podľa platnej legislatxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jej súčasťou boli aj údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka. Tieto údaje sú podľa § 4 ods. 6 ZoRPVS súčasťou rozpočtu VS, ktorý vláda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxzne údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka, nastavil sa s účinnosťou od 1. augusta 2015 nový režim v § 30 ods. 1 novelou vykonanou zákxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnosti bežného rozpočtového roka, a to v rámci návrhu rozpočtu VS. Teda do NR SR sa bude predkladať len jeden materiál, ktorý bude obsahovať tak údaje, ako xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xS.
3.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu subjektu VS
Za hospodárenie s verejnými prostriedkami zodpovedá štatutárny orgán subjektu VS. Správy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnosti za hospodárenie s verejnými prostriedkami štatutárnym orgánom VS (vedúcim organizácie) je nastavenie riadiacich procesov v organizácii tak, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xostupy organizácie hospodárne, efektívne, účelné a účinné. Či je nastavenie riadiacich procesov v organizácii, na základe ktorých hospodári subjekx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxRPVS alebo nie, prezradí vedúcemu organizácie efektívne a v súlade s platnou legislatívou nastavený vnútorný kontrolný systém.
a) Nastavenie vnútoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xS, resp. orgán VS povinný nastaviť vlastný vnútorný kontrolný systém v organizačnom poriadku (rámcovo) a podrobne v internom riadiacom akte xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá, ciele a spôsoby vykonávania vnútornej kontrolnej činnosti, ktorý má byť v súlade s organizačným poriadkom dotknutej organizácie. Účelom takto vytxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx VS.
Je potrebné uviesť, že v rámci platnej legislatívy VS sa používajú pojmy "subjekt VS" a "orgán VS".
Podľa § 3 ods. 1 ZoRPVS subjektom VS je právnickx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxtodikou platnou pre EÚ, a to:
a)
v ústrednej správe,
b)
v územnej samospráve,
c)
vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poixxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxíctvom ktorej sa poskytujú verejné financie.
Oba pojmy sú takmer zhodné, ale pojem orgán VS je širší, pretože verejné prostriedky môžu byť poskytovanx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx hospodárenie s verejnými prostriedkami, ktorú nesie štatutárny orgán subjektu VS, napomáha vnútorný kontrolný systém nastavený v subjekte VS.
Od 1x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xontra vnútorná kontrola
Používaná terminológia je problematická. Vnútorný kontrolný systém sa niekedy nazýva "vnútornou kontrolou", čo nie je vhoxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxj správe platí, že "Vnútorná kontrola podľa zákona o kontrole v štátnej správe je kontrola plnenia úloh štátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, alebo zamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly. Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh štátnej správy zverených zákonom orgánom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxrole v štátnej správe užšieho rozsahu a predstavuje len jednu zo súčastí vnútorného kontrolného systému aplikovaného v jednotlivých subjektoch VS Sxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxca s orgánmi vonkajšej kontroly a orgánmi činnými v trestnom konaní,
-
plnenie ďalších úloh podľa potrieb organizácie určených v internom riadiacxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxnované alebo mimoriadne. Plánované kontroly sú zahrnuté do plánu kontrolnej činnosti, resp. zameranie kontrolnej činnosti orgánu VS na príslušný roxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxonať nápravné opatrenia a situáciu dostať opäť pod kontrolu vedenia a do súladu s platnými právnymi normami či internými riadiacimi aktmi.
Kontroly pxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxola sa vykonáva ako základná finančná kontrola, administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste;
priebežná finančná kontrola a násxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxplatením finančnej operácie, ale musí sa vykonávať až do posledného momentu dosiahnutia stanovených cieľov alebo udržateľnosti nejakej finančnej oxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnie finančnej operácie a jej časti nastane až vtedy, keď uplynú všetky podmienky poskytnutia verejných financií a po celý čas orgán VS by mal vykonávať fxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxmou finančnej kontroly na mieste.
Základná finančná kontrola je kontrolou typu ex-ante a nemôže byť ani plánovanou kontrolou a ani mimoriadnou kontrxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx poskytne alebo poskytol verejné financie inej osobe alebo podľa osobitného predpisu, preto jej charakter z časového hľadiska nie je jednoznačný (ex-xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finančnú kontrolu na mieste možno považovať za typ kontroly ex-post (vykonáva sa s časovým odstupom po ukončení finančnej operácie alebo jej časti v sxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, ktoré vykonávajú orgány kontroly:
-
Úrad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxstnej štátnej správy,
-
ďalšie orgány štátnej správy, ak to ustanovuje osobitný predpis [napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxktoch podľa osobitných predpisov [napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.].
Kontrola plnenia úloh je vxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxná či založená.
Orgány kontroly sú povinné vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti organizačné a personálne podmienky na vykonávanie vnútornej kontroxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxidiel kontrolnej činnosti.
Vnútorná kontrola podľa zákona o kontrole v štátnej správe je kontrola plnenia úloh štátnej správy, vykonávaná útvarmi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxom štátnej správy, alebo zamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly.
Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh štátnej správy zverených zákoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxi odbornými útvarmi:
-
orgánu štátnej správy (ministerstvo alebo ostatný orgán štátnej správ) alebo
-
subjektom, ktorý nie je orgánom štátnex xxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxa o kontrole v štátnej správe.
Kontrolnou činnosťou podľa zákona o kontrole v štátnej správe zisťuje:
I.
Orgán štátnej správy:
-
výkon štátnex xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxe o ministerstvo),
-
efektívnosť plnenia úloh orgánu štátnej správy, príp. organizácií rezortu,
-
stav kontrolovaných skutočností a ich súlxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxnie a vybavovanie petícií,
-
plnenie úloh vyplývajúcich pre orgán štátnej správy z uznesení NR SR a vlády SR,
-
plnenie opatrení na nápravu zistxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxickou osobou zriadenou orgánom štátnej správy alebo právnickou osobou založenou orgánom štátnej správy, t.j. ktorý nie je oprávnený postupovať pri vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxráve na vlastné špecifické podmienky a postupovať pri výkone tejto kontroly podľa ustanovení vnútorného predpisu organizácie. Následne sa tento suxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxnom kontrolnom systéme subjektu, alebo sa v tejto smernici uvedie odkaz, výkon kontroly plnenia úloh a postup pri tejto kontrole upravuje osobitný intxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxčasť plnenia úloh v rozsahu svojej pôsobnosti; v rámci vnútorného kontrolného systému orgánu štátnej správy na účely tejto kontroly orgánom kontroly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxatutárny orgán.
-
Pracovníci kontroly sú zamestnanci orgánu kontroly, ktorí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxnenia úloh je činnosť, pri ktorej sa orgán kontroly v rámci vnútorného kontrolného systému zameriava na plnenie úloh organizácie (na plnenie úloh jednxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtených nedostatkov.
f) Finančná kontrola
V súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. sa od 1. januára 2016 finančná kontrola vykonáva ako základná fixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti; dodržiavaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxie verejných financií; správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva; ochranu majetku v spxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxpodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach; overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedosxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.
Orgán VS finančnou kontrolou (základnou finančnou kontrolou, axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xaždej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s
-
rozpočtom orgánu VS na príslušný rozpočtový rok,
-
rozpočtom orgánu VS na dva rozpočtovx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxíslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom VS štátna rozpočtová organizácia,
-
osobitnými predxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxatvorenými orgánom VS,
-
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxtratívna finančná kontrola sú povinné (obligatórne), finančná kontrola na mieste nie je povinná (fakultatívna).
Finančná kontrola ako súčasť finaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly) alebo
-
na mieste (prostredníctvom finančnej kontroly na mieste bez nutnosti vytvoriť xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxžitejšími zmenami pri výkone finančnej kontroly od 1. januára 2016 je zavedenie novej terminológie, zrušenie správ finančnej kontroly a zriadenie Úrxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrola, zrušenie priebežnej finančnej kontroly, nový pojem "verejné financie", zavedenie nových druhov finančnej kontroly, zavedenie zodpovednostx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrgán, kontrolovaný subjekt, auditovaný subjekt, auditovaná osoba), zjednotenie postupov pri výkone administratívnej finančnej kontroly a finančxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxnkcií.
Zmeny nastali aj v pôsobnosti MF SR. Zriadil sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, zmeny nastali v auditujúcich orgánoch (MF SR a Úrad vládnxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xuditu minimálne dvoma svojimi zamestnancami, povinnosť odbornej spôsobilosti aj pre vnútorných audítorov a jej preukazovanie. Zmeny nastali aj v rexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxé ďalšie.
Naďalej však platí, že finančná operácia sa z časového hľadiska realizuje vo viacerých fázach, preto sa v celom zákone naďalej používa pojem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx alebo iný úkon majetkovej povahy. Aj keď to zákon č. 357/2015 Z.z. menovite neuvádza, verejné financie sa môžu používať, poskytovať či prijímať v hotoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a tým aj pozícia "finančného kontrolóra". Zrušením následnej finančnej kontroly (jej transformovaním do vnútorného auditu) je "nová" finančná kontxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xontrola na mieste spravidla ako kontrola ex-post). Vnútorný audit je na časovej osi výlučne v pozícii "kontroly ex-post" (vykonáva xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxplýva, že výkon finančných kontrol prešiel viac-menej z kompetencie "kontrolórov" do kompetencie "bežných" zamestnancov orgánu VS, t.j. zamestnanxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx časti, samozrejme, aj do kompetencie vedúceho zamestnanca určeného štatutárnym orgánom orgánu VS - platí pre výkon základnej finančnej kontroly rovxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxa ako doteraz na kontrolnú činnosť špecializovaný zamestnanec (finančný kontrolór, ktorého pozícia bola transformovaním následnej finančnej kontxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm orgánu VS alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom". Je možné, že výkonom finančnej kontroly na mieste bude nakoniec poverený bývalý fixxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxternatívne výkon finančnej kontroly na mieste môže byť súčasťou opisu činností alebo pracovnej náplne zamestnancov vykonávajúcich administratívnx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxej finančnej kontroly, aby išli skontrolovať finančnú operáciu aj na miesto. Je v kompetencii štatutárneho orgánu orgánu VS výkon finančnej kontroly xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxnančnej kontroly vytvárať osobitný odborný útvar (útvar vnútornej kontroly alebo útvar kontroly). Z nastavenia finančnej kontroly v zákone č. 357/2xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxé činnosti (podľa povahy finančnej operácie) a určený vedúci zamestnanec. Dochádza tak k zásadnému rozšíreniu pracovných požiadaviek a zvýšeniu nárxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxlivých finančných kontrol, čo je zároveň aj zvýšením ich kompetencií. Pre potreby výkonu finančnej kontroly na mieste možno však nezávislý odborný útxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxm kontroly je správa (administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste). Uvedený kontrolný postup je v súlade so základným pravidlom uxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxančnou kontrolou sa overuje finančná operácia alebo jej časť v celom jej priebehu a v prípade zistení nedostatkov sa zastaví len tá časť finančnej operáxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxsledovanie splnenia podmienok použitia či poskytnutia verejných financií. Základná finančná kontrola sa vykonáva počas celej doby trvania finančnxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxebo jej časť sa uskutočňuje spravidla v troch etapách:
x
x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytnutí až do naplnenia všetkých podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, použité alebo prijaté.
Uvedené základné triedenxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxh rámci môže byť potrebné vykonať viacero krokov (napr. poskytnutie preddavku je finančnou operáciou menšieho rozsahu ako verejné obstarávanie).
Zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečenia dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, ako aj pri realizácii jednoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo jej časť administratívnou finančnou kontrolu alebo finančnou kontrolou na mieste, t.j. bola vykonaná administratívna finančná kontrola alebo fixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxoly za podmienky splnenia všetkých potrebných náležitostí.
Pre zdokumentovanie závažnosti výkonu tejto kontroly je potrebné dopovedať, že za poruxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxných operácií alebo ich častí v prípade prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ, sa od 1. jaxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxom § 32 ZoRPVS sa neuplatní. V prípade ostatných druhov verejných prostriedkov podľa § 32 ZoRPVS za nesplnenie povinnosti ustanovených v § 19 ods. 3 a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnosť a účinnosť ich použitia) môže Úrad vládneho auditu uložiť pokutu až do výšky 40 000 € v správnom konaní, MF SR môže za nesplnenie akejkoľvek povinnosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxratívna finančná kontrola sa vykonáva pri finančných operáciách s charakterom poskytnutia verejných prostriedkov, pričom sa opätovne overuje súlax x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxaničia, so zmluvami uzatvorenými orgánom VS, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, vnútornými predpismi alebo inými podmienkamx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxť, či ide o poskytnutie mimo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxtím sa rozumie poskytnutie verejných financií z rozpočtu orgánu VS či už inému orgánu VS (v jeho vecnej pôsobnosti alebo zapojenému na jeho rozpočet) alxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxinistratívnej finančnej kontroly sú pre orgán VS aj dotácie a transfery iného orgánu VS zapojeného na jeho rozpočet, ako aj dotácie a transfery iného orxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxevádzky orgánu VS vrátane vlastnej prevádzky subjektov zapojených na rozpočet orgánu VS alebo vlastnej prevádzky subjektov v jeho vecnej pôsobnostix
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xealizovanie dohodnutej dodávky tieto zdroje strácajú svoj verejný charakter a stávajú sa vlastnými zdrojmi dodávateľa (napr. podnikateľa).
O poskxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xplnenie všetkých podmienok, na základe ktorých sa verejné financie poskytli. Administratívnu finančnú kontrolu vykonáva orgán VS (poskytovateľ vexxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnančnej disciplíny, napr. môže ísť o poskytnutie na iný ako ustanovený či určený účel, nad rámec oprávnenia alebo o menej závažné porušenie pravidiel a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xko:
-
dotácie alebo transfery orgánu VS,
-
dotácie alebo transfery iného orgánu VS zapojeného na jeho rozpočet,
-
dotácie alebo transfery xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci programov Európskej územnej spolupráce. Administratívna finančná kontrola sa nevykonáva, ak ide o použitie verejných financií z rozpočtu orxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxzky iného orgánu VS zapojeného na jeho rozpočet alebo
-
zabezpečením vlastnej prevádzky iného orgánu VS v jeho vecnej pôsobnosti.
Ani ak ide o fixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtných predpisov, sa administratívna finančná kontrola nevykonáva. Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxje ani na refundované cestovné výdavky pri zastupovaní SR v Európskej rade alebo Rady EÚ.
Bez vykonania základnej finančnej kontroly nemožno adminisxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxc orgánu VS a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxodnotení opodstatnenosti námietok podaných povinnou osobou sa oprávnené námietky zapracujú do správy. Ak sa administratívnou finančnou kontrolou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxj časť aj finančnou kontrolou na mieste. Tento fakultatívny nástroj sa využíva na zabezpečenie zákonného a efektívneho finančného riadenia v rámci orxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xtatutárny orgán orgánu VS rozhoduje, ako organizačne usporiada výkon finančnej kontroly na mieste tak, aby naplnil ciele orgánu VS. Finančná kontrolx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoly, môžu využívať pre potreby kontroly inštitút finančnej kontroly na mieste. Finančná kontrola na mieste nájde uplatnenie najmä v tých orgánoch VS, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdanie tovarov, služieb a prác, účtovníctvo povinnej osoby, skutočné výdavky, súlad realizácie finančnej operácie s podmienkami dohodnutými v zmluvx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxťou. Finančnú kontrolu na mieste možno vykonať na vzorke, ale v prípade pochybností možno vykonať 100% kontrolu. Orgán VS môže touto kontrolou overovax xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na žiadosť Európskej komisie alebo iných orgánov.
Finančnú kontrolu na mieste vykonáva orgán VS vo svojich organizačných útvaroch, v právnickej osoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vlastníctva majetkových podielov, v právnickej osobe, ktorú spravuje, v právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade s osobitným predpisom [čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013], ďalej v inej osobe, ktorej boli pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx, ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom [čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013], a v inej osobe, ktorej boli poskytxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xinančnú kontrolu na mieste, ktorý je organizačne nezávislý od iných organizačných útvarov orgánu VS (napr. útvar kontroly). Druhou možnosťou je, že vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu, a to preto, aby mohli tí istí zamestnanci, ktorí rozhodujú o pridelení finančných prostriedkov, prostredníctvom administratívnej finančnej kontxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxi zamestnancami (nemá zamestnancov), môže finančnú kontrolu na mieste vykonávať starosta a aspoň jedna fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupitxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxením.
Výsledkom finančnej kontroly na mieste je návrh správy a po posúdení opodstatnenosti námietok podaných povinnou osobou a zapracovaní opodstaxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxe a vybavovanie sťažností a petícií
I. Sťažnosti
Problematiku sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.zx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu VS a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnyxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxmení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti sú riešené v cit. zákone o sťažnostiach.
II. Petície
Problematiku petícií upravuje záxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje cit. zákon. xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx sa údaje o každom jeho členovi. Petíciu možno podávať aj elektronicky - podmienkou je zaručený elektronický podpis.
III. Postupy
Postupy pri prešetxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xákony, ktoré túto problematiku upravujú alebo sa táto problematika spracuje v osobitnom internom riadiacom akte, na ktorý sa v smernici o vnútornom koxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx prospech ako neprimeraná pohnútka pre výkon alebo nevykonanie povinnosti a vyjednávanie požiadaviek, prijatie akejkoľvek výhody ako neprimeranej xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 13 ods. 1 Ústavy SR povinnosti možno ukladať len na základe zákona. Zákony SR korupciu mimo uvedené jednotlivé formy nezakazujú, a to aj vedome v minulxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnymi prostriedkami je preto možné sankcionovať len tú časť korupcie, ktorá je protiprávna. Ostávajúcu časť možno postihovať len prostriedkami morálxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxmä ustanoveniami Trestného zákona o prijímaní úplatku, o podplácaní a nepriamej korupcii.
Pojem korupcia je oveľa širší ako úplatkárstvo, ide aj o axxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxostiam vyplývajúcim z ich postavenia a smeruje k získaniu nenáležitých výhod akéhokoľvek druhu pre nich alebo iných. Patrí sem aj zneužívanie právomoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxlatívny rámec
Legislatívny rámec SR neobsahuje špeciálny zákon zaoberajúci sa bojom proti korupcii. Predmetná oblasť je upravená prostredníctvom xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx tretieho oddielu tretej hlavy zaradené trestné činy korupcie. Podľa citovaného zákona korupcia nie je len úplatkárstvo. Znamená skazenosť, predajnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxkromnom sektore, ktoré odporuje povinnostiam vyplývajúcich z ich postavenia a ktoré smeruje k získaniu nenáležitých výhod.
IV. Strategický plán boxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxjšieho výskytu trestnej činnosti korupcie, poskytuje stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády SR, štátnych inštitúcií, činnosť mimovládnycx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxov a inštitúcií, s cieľom stanovenia konkrétnych úloh a termínov ich plnenia. Tieto potom sú rozpracované jednotlivými orgánmi VS a ich plnenie je súčaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xko aj úlohy administratívnej finančnej kontroly, plnia zamestnanci organizácie, zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxvinnosťou orgánu VS je určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelnx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxj kontroly na mieste môžu plniť zamestnanci orgánu VS, ktorí vykonali administratívnu finančnú kontrolu (ak je súčasťou ich pracovnej náplne), alebo xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxnení do útvaru vnútornej kontroly alebo iného nezávislého organizačného útvaru.
Sťažnosti riešia zamestnanci orgánu VS (najčastejšie kontrolór) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxajšími kontrolnými orgánmi spolupracujú vecne príslušné organizačné útvary. Ak je orgánom vonkajšej kontroly NKÚ SR, spolupracuje s ním útvar vnútoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxnú kontrolu možno zabezpečiť aj bez vytvorenia samostatného organizačného útvaru, resp. bez existencie finančného kontrolóra).
k) Zodpovednosť vxxxxxxx xxxxxx xx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxktu VS) nevybuduje vo svojej organizácií obdobný vnútorný kontrolný systém, nebude vedieť, čo v organizácii nie je nastavené v súlade so všeobecne závxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxátane ich závažnosti a nebude vedieť, čo je potrebné v nastavených systémoch zmeniť alebo novo vytvoriť a nemôže povedať, že nesie zodpovednosť za hospxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxím opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku pod dohľadom štatutára. To ale nebude možné, ak vnútorný kontrolný systém bude nefunkčný.
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtému zo širšieho hľadiska, a to zavedením na verejné financie zameraného systému verejnej vnútornej kontroly a auditu (zákon č. 357/2015 Z.z.). Súčasxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxové vyhodnotenie kontrolných činností subjektu VS s cieľom poskytnúť záruku efektívnosti vnútorných kontrolných systémov v rámci subjektu VS.
Novx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxtu" (vnútorného a vládneho auditu), ktorý sa vzťahuje na všetky oblasti zastrešované subjektom VS vrátane riadiacich systémov.
V oblasti finančnej xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xinančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Je to nástroj vedúceho orgánu VS, ktorým môže zabezpečiť efektívne a hospodárne finančné riadenie a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx auditom a následná finančná kontrola sa už nevykonáva. Tým, že sa následná finančná kontrola integrovala do vnútorného auditu, rozšírili sa kompetenxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžby vedúcemu správcovi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxinnosť pri porušení finančnej disciplíny a tie porušenia, za ktoré sa ukladajú v správnom konaní sankcie (odvod, penále, pokuta), oznámiť Úradu vládnxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo následnej finančnej kontroly finančnú kontrolu na mieste.
Vnútorný audit je nástroj riadenia a slúži vedúcemu orgánu VS, ale nenahrádza jeho zodpoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe a objektívne posudzuje fungovanie orgánu VS a jeho podriadených organizácií. Tým napomáha dosiahnuť ciele a zámery organizácie. Vnútorný audit je oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa rizík, finančnej kontroly, rozhodovacích a riadiacich procesov. Vnútorný audit overuje spoľahlivosť informácií, dodržiavanie zákonov a ostatnex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrátane dosahovanie cieľov a zámerov orgánu VS. Podáva správy a musí byť zaradený na takej úrovni riadenia, aby sa jeho návrhy zrealizovali.
b) Finančnx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx 1. januára 2016 vykonáva audit ako súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných nx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxý audit alebo ako vládny audit. Významnou novinkou je to, že za vnútorného audítora alebo vládneho audítora možno vymenovať zamestnanca správcu kapitxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnej právnickej osoby oprávnenej na výkon vládneho auditu podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z.z. (vládny audítor), ktorý je o. i. odborne spôsobilý a mx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxného auditu, vládneho auditu alebo kontroly a auditu vykonávaných podľa osobitných predpisov). Auditujúcim orgánom od roku 2016 je len MF SR a Úrad vláxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvé ministerstvá vo vzťahu k zahraničnému finančnému nástroju, ktorý bol zastrešený dotknutým ministerstvom, ale len MF SR a novo zriadený Úrad vládnexx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxním zamestnanca správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý je zaradený v útvare vnútorného auditu a ktorý nemá odbornú spôsobilosť a nemá 2 roky prísluxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxítora [§ 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 357/2015 Z.z.] nebude možné ich vymenovanie.
d) Vnútorný audit
Vnútorný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xiadiacich a kontrolných systémov. Nie je súčasťou vnútorného kontrolného systému, je prierezovým nástrojom v rámci kapitoly, ktorý okrem overenia fxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri používaní, poskytovaní a prijímaní prostriedkov štátneho rozpočtu. Vnútorný audit je súčasťou nového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxátneho rozpočtu, ide v podstate o externý "kontrolný" mechanizmus, ktorý nielen overuje, ale aj hodnotí vybranú dokončenú finančnú operáciu, identixxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxík, ako aj ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.
Vládny audit nevykonáva každý orgán VS, ani správca kapitoly štátneho rozpočtu, ale len auditxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxbu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon vládneho auditu, pričom však nejde o auditujúci orgán.
Spoločnou črtou oboch audixxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxcie (odvod, penále a pokuta) alebo sa môže uložiť pokuta, pokiaľ nie sú oprávnení na uloženie sankcií v správnom konaní a protiprávny stav nie je podľa Zoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z. n. p.;
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.;
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v z. n. p.;
Strategický plán boja proti korupcii v SR
Osobitxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xyrovnanom rozpočte VS. Prvoradým cieľom je implementovať Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Prijaté doplnenia sx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxuvy do právneho poriadku SR.
K odseku 1
Zo znenia ZoRPVS vyplýva, že sa do ZoRPVS prebral čl. 3 ods. 1 zmluvy. Rozpočet VS má byť vyrovnaný alebo prebytxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxturálny schodok, rovnajúci sa alebo nižší ako 0,5% HDP. Zároveň, ak je dlh VS výrazne nižší ako 60% HDP a žiadne veľké riziká v súvislosti s dlhodobou udržxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxm odchýlení sa od dodržania výšky štrukturálneho salda, ale aj od dodržania postupov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu v súlade s Programom stability. Výrxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxu. Ak dôjde k výraznému odchýleniu, uplatní sa korekčný mechanizmus. Otázku, či došlo k výraznému odchýleniu, posudzuje MF SR, a to podľa vopred zverejxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xerejných výdavkov. Pri stanovení návrhu výšky výdavkových limitov sa bude vychádzať najmä z toho, aká veľká odchýlka v danom prípade nastala. MF SR prexxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xozhoduje o tom, aké konkrétne opatrenia sa budú uplatňovať s cieľom znížiť štrukturálny schodok na určenú úroveň, prípadne, či sa korekčný mechanizmux xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxveň. V prípade, že na základe posúdenia vlády SR sa nepristúpi k realizácii korekčného mechanizmu, je vláda SR povinná zdôvodniť toto svoje rozhodnutix xx xxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxj Zmluvy definované ako nezvyčajná udalosť mimo kontroly členského štátu, ktorá má veľký vplyv na finančnú pozíciu VS alebo obdobie prudkého hospodárxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxizonte.
K odseku 4
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť priebežne hodnotí a zverejňuje, či a akým spôsobom sa korekčný mechanizmus uplatňuje v praxi, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxodárenie s verejnými prostriedkami vo verejnej správe, ale i mimo VS. V tomto ustanovení sa definujú základné porušenia finančnej disciplíny, ktoré vxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxvané ďalšie porušenia finančnej disciplíny.
2.
Finančná disciplína a verejné prostriedky
Finančná disciplína vznikla rozšírením rozpočtovxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxaní dodržiavania finančnej disciplíny je predmetom overovania hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami štátu, obce, vyššieho územného celku, štxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx všetky finančné prostriedky, s ktorými hospodária ostatné subjekty VS, vrátane tých finančných prostriedkov, ktoré subjekty VS v rámci svojej zákonxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnými prostriedkami až do ich konečného použitia.
3.
Jednotlivé porušenia
ZoRPVS taxatívne vymenúva jednotlivé porušenia finančnej disciplíxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxladajú sa výlučne subjektu, ktorý porušil finančnú disciplínu. Uvedené sankcie sa neukladajú za všetky porušenia finančnej disciplíny, ZoRPVS uvedxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x xx xx
xx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxnkcie sa v správnom konaní ukladajú za jednotlivé porušenia finančnej disciplíny (odvod, penále, pokuta). Uvedená možnosť sa týka len § 31 ods. 1 písm. xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxladajú žiadne sankcie za porušenie finančnej disciplíny v správnom konaní. V nadväznosti na túto skutočnosť subjekt VS, ktorý porušil finančnú discixxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 10 ZoRPVS (v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu ide oznamovaciu povinnosť voči Úradu vládneho auditu a v prxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postupy podľa osobitných predpisov (napr. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe z. xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxatí, že najprv musí byť v ZoRPVS alebo v osobitnom zákone ustanovená povinnosť, ktorú subjekt VS musí splniť. Ak sa v zákone ustanovená povinnosť či ustaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxciplíny.
K odseku 1
V tomto odseku je ustanovených 14 rôznych porušení finančnej disciplíny:
a) Poskytnutie alebo použitie verejných prostrxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé na určený účel. Podľa § 8a ods. 1 poslednej vety ZoRPVS "poskytovateľ dotácie je povinný pri poskytnutí dotácie jednoznačne písomne vymedziť účel, nx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxcionované. Porušením finančnej disciplíny nie je prijatie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom.
Poskytovatelia verejných prostrixxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxjetku, na samosprávne funkcie, na podporu projektu, na úhradu výdavku na prevádzku. Nie je prípustné verejné prostriedky použiť na iný ako určený účelx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxtovateľa. Ak je poskytovateľom štátna rozpočtová organizácia, prostriedky v roku ich poskytnutia možno vrátiť na jej výdavkový účet. Situácia je ináx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxpočtu [podľa § 7 ods. 1 písm. f) ZoRPVS sú príjmom štátneho rozpočtu okrem iného vratky príspevkov a dotácií]. Princíp účelovosti sa vzťahuje na všetky xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxtanovená vo všeobecnosti v § 19 ods. 1 ZoRPVS (verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitným predpisom. Prostriedky štátnehx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxania účelu, na ktorý boli uvedené prostriedky poskytnuté, odporučí sa, aby poskytovateľ verejných prostriedkov vždy jednoznačné písomné a konkrétnx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xo povinnosťou). Určenie účelu poskytnutia príliš širokým pojmom, napr. formou "na bežné výdavky", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xoskytujú ďalej právnickým a fyzickým osobám v rámci svojej vecnej pôsobnosti mimo sektoru VS (nadácie, podnikatelia). Tieto fyzické a právnické osobx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxddavok dodávateľovi, pri ich poskytnutí musia dodržať pravidlá poskytovania preddavku z verejných prostriedkov podľa § 19 ods. 8 až 10 ZoRPVS, a to aj v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxstriedkov na jeho účet za dodanie dodávky stratia tieto svoj verejný charakter a stanú sa vlastnými zdrojmi podnikateľa.
Za poskytnuté verejné proxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxý preddavok vrátiť. Na dodávateľa sa už finančná disciplína nevzťahuje, pretože tu ide o dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Pri poskytnutí preddavkx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxstriedky ako preddavok poskytol. Poskytnutie preddavku musí byť v režime ZoRPVS okrem preddavkov poskytovaných podľa osobitných predpisov (napr. nx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxutý. Preddavok môže byť len vo výške čiastočnej úhrady (nie vo výške 100%) záväzku a musí byť vystavená zúčtovacia faktúra (nie v nulovej výške). Poskytxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiedky strácajú charakter verejných prostriedkov a preddavok sa stane vlastným prostriedkami dodávateľa (podnikateľa). Preddavok je konečným použxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxných prostriedkov
Verejné prostriedky môže poskytnúť subjekt VS v rámci svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom, použiť verejné prostriedky môže xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xe poskytovateľ verejných prostriedkov, ktorým je subjekt VS, koná vždy v súlade so zákonom - v tomto prípade použil, alebo poskytol subjekt VS verejné pxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xS, ale aj subjekt mimo sektoru VS (napr. nadácia, podnikateľ), ktorému verejné prostriedky subjekt VS poskytol v rámci svojej pôsobnosti. Aj subjekt mxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo na iný určený účel v súlade s vecnou pôsobnosťou poskytovateľa. V týchto prípadoch (preddavok, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxskytnúť verejné prostriedky inej osobe (akejkoľvek) na konečné použitie - nie je na to oprávnený. Úhrada dodávky dodávateľovi zo strany subjektu mimo xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xšeobecne záväzným právnym predpisom (výnos, vyhláška). Zrozumiteľným a právne nespochybniteľným rámcom oprávnenia je rámec oprávnenia určený zákxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvnenej odpočítateľnej položky), zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z. n. p. (poskytnutie cestovných náhrad nad rámec určený zákonom o cexxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh prostriedkov a takýto postup sa vyhodnotí ako porušenie finančnej disciplíny.
Ak je rámec oprávnenia porušený smerom "dole", t.j. dôjde k nižšiexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostriedkov na viac ako na 3 mesiace (vyššie čerpanie), poskytnutie vyšších cestovných náhrad, než na aké je nárok (vyššie čerpanie), zaradenie zamexxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxného zamestnancovi subjektu VS pri skončení jeho pracovného pomeru nad rámec ustanovený kolektívnou zmluvou alebo poskytnutie odstupného vôbec v prxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo nad rámec určený kolektívnou zmluvou dochádza tiež k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. Finančnú disciplínu tu porušuje subjekt VS - zamestxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnenia môže byť porušený aj tým, že sa dotácia poskytne neoprávnenej osobe (vyššie čerpanie).
Príklad:
V rámci vecnej pôsobnosti ministerstvo poskyxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xotácií. V jednom prípade na základe žiadosti poskytol dotáciu prijímateľovi, ktorý nebol oprávneným žiadateľom a následne ani oprávneným prijímatexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrčenými v zmluve o poskytnutí dotácie. Ide o porušenie finančnej disciplíny a ak áno, ktorého ustanovenia a kým?
Účel, na ktorý sa dotácia poskytla, box xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a finančnú disciplínu porušil poskytovateľ verejných prostriedkov - rámec oprávnenia ustanovoval výnos o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxytovateľovi. Nemožno ani žiadať vrátenie dotácie, pretože dotknutý príjemca (aj keď neoprávnený) nie je povinný skúmať správnosť rozhodnutia poskyxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xy v podmienkach poskytnutia bola oprávnenosť osoby prijímateľa zakotvená ako podmienka poskytnutia dotácie spojená s povinnosťou vrátiť dotáciu, jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxnie finančnej disciplíny nastane napr. pri neodvedení prostriedkov štátneho rozpočtu vyplývajúcich zo zúčtovania so štátnym rozpočtom do štátneho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxom na zúčtovanie so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok. Ak subjekt VS alebo prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu túto povinnosť nexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xúčtovanie so štátnym rozpočtom, porušuje sa finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. c) ZoRPVS. Prijímateľ dotácie zase spravidla postupuje podľa zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxedky tak, ako to vyplynulo zo samotného zúčtovania finančných vzťahov dotknu-tého subjektu.
Iným príkladom je neodvedenie príjmov rozpočtovej oxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxtup pri realizácii odvodov EÚ SR. Pri realizácii vlastných zdrojov a to cla, ktoré je jedným z tradičných vlastných zdrojov, je systém nastavený tak, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xla do rozpočtu EÚ a časť prostriedkov (25%) ako kompenzáciu nákladov spojených s výberom cla odvádza do príjmov štátneho rozpočtu. Ak niektorý colný úrxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnančné prostriedky v príslušnom pomere do štátneho rozpočtu (25%) a do rozpočtu EÚ (75%), ktorý predstavuje účet vedený MF SR v mene Európskej komisie zxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xj lehote.
d) Neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu VS v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu podľa ZoRPVS [napr. § x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxtné druhy verejných prostriedkov musí povinnosť odvodu výnosov do rozpočtu subjektu VS ustanovovať osobitný predpis upravujúci hospodárenie a naklxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xch poskytol, ak medzinárodná zmluva (platí pre prostriedky EÚ) alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Napr. výnos z prostriedkov štátneho rozpočxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxľa § 8a ods. 7 druhá veta ZoRPVS od roku 2011 poskytovateľ dotácie je povinný určiť termín na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu, a to najnesxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxpovedať, ak v osobitnom predpise nie je zakotvená povinnosť odvodu výnosov do určeného rozpočtu (alebo v ZoRPVS), ak sa tak pri nakladaní s verejnými prxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xorušený žiaden osobitný predpis či ZoRPVS (nebola v zákone ustanovená povinnosť odvodu výnosov do určeného rozpočtu, a tak nebola porušená zákonná poxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxej na použitie verejných prostriedkov
Tak, ako je pri používaní verejných prostriedkov dôležité dodržiavať účel, na ktorý boli poskytnuté, obdobxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxočtované, pričom je ale v § 8 ods. 4 a 5 ZoRPVS zakotvená výnimka z uvedeného režimu. Podľa § 19 ods. 2 ZoRPVS verejné prostriedky rozpočtované na príslxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxS alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Porušením finančnej disciplíny je porušenie časovosti, napr. ak sa do nasxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxočtového roka (napr. bežný transfer z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutý v druhom štvrťroku, použitý vo februári nasledujúceho roku - rámec oxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa na použitie verejných prostriedkov nebola dodržaná, a preto možno uvedené vyhodnotiť ako porušenie finančnej disciplíny.
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxca nasledujúceho rozpočtového roka. Ak právnická osoba použije verejné prostriedky až v apríli nasledujúceho roka, poruší tým lehotu ustanovenú ZoRxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xáväzkov podľa § 19 ods. 5 ZoRPVS
Subjekt VS sa nemôže v bežnom rozpočtovom roku zaviazať na také úhrady, ktoré nemá v roku prijatia viacročného záväzkx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxpočtového roka. Takýto postup sa následne klasifikuje ako porušenie finančnej disciplíny.
Cieľom uvedenej zákonnej úpravy nie je zákaz viacročnxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov
Zaradenie uvedeného konania do porušenia finančnej disciplíny sa cxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xorušení finančnej disciplíny možno zaradiť poskytnutie neprimeranej provízie za sprostredkovanie služby alebo dodávky z verejných prostriedkov. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obohatenie a finančný prospech možno získať vo všetkých oblastiach, ktoré sú financované z verejných prostriedkov.
h) Konanie v rozpore s § 15 až § xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxárstvo SR, ale v štátnom rozpočte nie je zabezpečený. Ak sa takýto výdavok, resp. jeho úhrada uskutoční v rozpore s cit. § 15 až 18 ZoRPVS a rozpočtové opaxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx môže nastať, napr. ak v rámci presunu rozpočtových prostriedkov kapitoly dôjde k zmene záväzného ukazovateľa rozpočtu kapitoly, čo je v rozpore s ustaxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkej osoby v rozpore so ZoRPVS alebo osobitným predpisom.
Typickým príkladom tohto porušenia finančnej disciplíny je neoprávnené poskytnutie príxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xeda v podstate hospodári príliš dobre a mohla by existovať aj bez príspevku od svojho zriaďovateľa) viac ako dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky alexx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxú disciplínu, t.j. zriaďovateľovi spornej príspevkovej organizácie sa ukladá sankcia za porušenie finančnej disciplíny.
j) Nehospodárne, neefxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxných prostriedkov je predmetom zákona č. 357/2015 Z.z. (hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xoužitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami; účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Ak s verejnými prostriedkami nie je hospodárené a nakladané v súlade s týmito definíciami, dochádza k porušeniu finančnej disciplíny. Povinnosť zxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx x xxým právnickým a fyzickým osobám, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zase § 19 ods. 3 ZoRPVS.
k) Nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí a pod. Pri poskytnutí prostriedkov poskytovateľ môže pre konkrétny prípad určiť spôsob nakladania s verejnými prostriedkami v zmluve alxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xresne určenom účte, príp. sa táto podmienka môže týkať aj prijímateľa verejných prostriedkov, ktorý nie je subjektom VS. Subjekt VS alebo prijímateľ vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osobitnom účte). Takýmto postupom poruší dotknutý subjekt finančnú disciplínu.
l) Úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so ZoRPVS xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxe všetky subjekty VS môžu z verejných prostriedkov poskytovať preddavky. Porušením finančnej disciplíny je napr. poskytnutie preddavku bez jeho písxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxšenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu VS subjektom VS
V tomto prípade ide o porušenie finančnej disciplíny samotným xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxj disciplíny neukladá. Subjekt VS, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatňovať voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xoskytnuté
Vzťahuje sa na prípady, v ktorých príjemca verejných prostriedkov nedodrží pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky pxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xinančnú disciplínu, je povinný uplatňovať voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov (nxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xa naňho ani povinnosť podľa § 31 ods. 7 prvá veta ZoRPVS, pretože tento subjekt nie je subjektom VS.
K odseku 2
Za porušenie finančnej disciplíny podľx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcie, ak je dodržaný vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov. Tým sa reaguje na prípady, v ktorých sa účel použitia verejných prostriedkox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvných zliav, prípadne aj z neznalosti. Je teda rozhodujúcou skutočnosť, že sa verejné prostriedky použili v súlade s určeným účelom, i keď sa pri realizxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvateľov.
K odsekom 3 až 6
1.
Nastavenie systému sankcionovania
Tieto odseky upravujú podrobne a jednoznačné sankčný systém uplatňovaný pri porxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxny podľa zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxosti porušenia a dĺžky trvania protiprávneho stavu. Sankcie sú ustanovené diferencovane a v takej výšky, ktorá umožňuje ich akceptáciu zo strany subjxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxny, tým aj vymožiteľné, pričom sú aj výchovné.
2.
Hlavné zásady sankcionovania
Jednotlivé porušenia finančnej disciplíny možno rozdeliť na dvx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 písm. a) až i) ZoRPVS]. Súčasne sa spolu s touto sankciou uplatňuje postup podľa osobitných predpisov voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie fxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xtorý porušil finančnú disciplínu, neukladá žiadna sankcia. Súčasne ale subjekt VS, ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný na základe § 31 ods. x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxce, zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe).
3.
Zmena oznamovacej povinnosti
Ak bola porušená finančná disciplína a za toto porušenie sa v sprxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxedené porušenia zistil pri výkone administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste, vnútorného auditu alebo vládneho auditu x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxého predpisu, oznamovacia povinnosť podľa § 31 ods. 10 ZoRPVS.
S účinnosťou od 1. januára 2016 tak nastali zmeny v oznamovacej povinnosti pri porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny (odvod, penále, pokuta) v správnom konaní, a tak na základe novej právnej úpravy sa povinnosť oznámiť pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxoré porušili finančnú disciplínu pri použití alebo poskytnutí verejných prostriedkov a v prípade ktorých boli finančnou kontrolou, vnútorným auditxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxo v aplikačnej praxi je potrebné nedostatky zistené administratívnou finančnou kontrolou či finančnou kontrolou na mieste, vnútorným auditom alebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxx budú tie, za ktoré sa v správnom konaní ukladá odvod, penále a pokuta (§ 31) alebo sa môže uložiť pokuta (§ 32) podľa ZoRPVS,
-
v druhej skupine budú tiex xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx výkone finančnej kontroly (administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste), vnútorného auditu a vládneho auditu zistil také nexxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxS (§ 32), je povinný ich oznámiť príslušnému správnemu orgánu oprávnenému na správne konanie (na konanie o porušení finančnej disciplíny a následné ulxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxim finančnú kontrolu, vnútorný a vládny audit je orgán oprávnený na ukladanie sankcií (napr. v prípade prostriedkov štátneho rozpočtu Úrad vládneho axxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v kompetencii ktorého je konanie o porušení finančnej disciplíny a ukladanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní dotknutého drxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx ukladanie sankcií v správnom konaní, ale uvedené vyplýva zo znenia súvisiacich ustanovení ZoRPVS.
4.
Dvojaké penále
Je potrebné upozorniť na dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx porušenie finančnej disciplíny bola už v správnom konaní uložená, ale nebola v lehote určenej rozhodnutím v správnom konaní uhradená, a tak môže vznikxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, napr. podľa § 31 ods. 1 písm. a) ZoRPVS, sa penále ukladá za každý deň porušenia finančnej disciplíny - čo môže byť podstatný rozdiel, pričom treba pamätxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdaní penále je "0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiplíny (odvod, penále a pokuta) sú ustanovené v § 31 ods. 3 až 6 ZoRPVS. Možnosti uloženia pokuty za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo ZoRPVS sú ustxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxi s verejnými prostriedkami), ktorý porušil finančnú disciplínu, ale len v niektorých prípadoch [§ 31 ods. 1 písm. a) až i) ZoRPVS]. V prípadoch porušenxx xx xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xorušenia finančnej disciplíny podľa písm. j) pri nakladaní s prostriedkami EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na spoločné programy EÚ a SR poxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxktu, ktorému vyplývajú povinnosti zo ZoRPVS, za ich nesplnenie uložiť v správnom konaní pokutu až do výšky 40 000 €. Fakultatívne sa uplatňuje aj oprávnxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x x xx xxxx x x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxdené je potrebné zohľadniť v ďalšom postupe orgánu VS. Preto nedostatky zistené pri výkone administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xovinnosti ustanovenej ZoRPVS, orgán VS/subjekt VS rozdelí:
-
na tie, za ktoré sa ukladajú alebo môžu uložiť sankcie za porušenie finančnej discipxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xx xxxxxx x
-
na tie ostatné porušenia finančnej disciplíny, za ktoré sa sankcie za porušenia finančnej disciplíny neukladajú [§ 31 ods. 1 písm. j) až n) ZoRPVS xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x spolufinancovania spoločných programov SR a EÚ zo štátneho rozpočtu sa ukladá Úradom vládneho auditu [orgán VS, ktorý je na základe § 4 ods. 4 písm. c) záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxslušného spolufinancovania xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxtatok v správnom konaní sankciu za porušenie finančnej disciplíny (§ 31 ZoRPVS) a súčasne sankciu za nesplnenie povinnosti ustanovenej zákonom ZoRPVx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxplíny pri nedodržaní účelu pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami poskytnutými ako úver, pôžička alebo návratná finančná výpomoc, sa ukladá sxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxkuta vo výške 10% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Uvedený postup je však v rozpore s novým zákonom č. 357/2015 Z.z., podľa ktorxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xnútorným auditom, čím sa zefektívnili a zjednotili nástroje "kontroly správcu kapitoly štátneho rozpočtu". Inštitút vnútorného auditu bol zachovaxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxus bola zrušená). Tým sa aj rozšírili služby, ktoré môže vnútorný audítor ponúknuť vedúcemu správcovi kapitoly štátneho rozpočtu oproti následnej fixxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančnými aktívami poskytnutými ako úver, pôžička alebo návratná finančná výpomoc a sankcia za porušenie finančnej disciplíny sa odvíja od výšky nexxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xnútorný audit (resp. ním zistené porušenia finančnej disciplíny) s oznamovacou povinnosťou, od 1. januára 2016 podliehajú oznamovacej povinnosti pxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx výkone finančnej kontroly a vládneho auditu). Preto je potrebné v budúcnosti doplniť dotknuté znenie tak, aby sa sankcia za porušenie finančnej discixxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxie finančnej disciplíny pri nedodržaní účelu pri nakladaní so štátnymi finančnými aktívami poskytnutými ako úver, pôžička alebo návratná finančná vxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu alebo vládneho auditu splatená, a pokuta vo výške 10% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny"). Je aj možné pojmy "vnútorný audit" a "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxorný audit alebo vládny audit".
7.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx možnosť, že sa môže od správneho konania upustiť, resp. správne konanie sa nezačne. Ide o prípad, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx zistí pri výkone finančnej kontroly alebo vnútorného auditu a právnická osoba alebo fyzická osoba protiprávny stav odstráni alebo odvedie finančné pxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtu, tak sa správne konanie nezačne.
V úprave § 31 ods. 4 ZoRPVS došlo od 1. januára 2016 k zásadnej zmene v tom, že vysporiadať protiprávny vzťah vrátane xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxatia vládneho auditu. Uvedené vysporiadanie a odvedenie prostriedkov vo výške porušenia finančnej disciplíny je možné do dňa skončenia finančnej koxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxly, preto je potrebné oznamovať porušenia finančnej disciplíny zistené vnútorným auditom, za ktoré sa ukladajú sankcie v správnom konaní; správne koxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx a d) ZoRPVS do dňa skončenia vnútorného auditu].
Vo vzťahu k upravenému zneniu § 31 ods. 4 ZoRPVS, v ktorom oproti úprave pred rokom 2016 bolo zo znenia xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx disciplíny podľa ods. 1 písm. c) a d) ZoRPVS alebo sa zistí porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) a d) ZoRPVS pri výkone kontroly alebx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx disciplíny do dňa skončenia kontroly alebo vnútorného auditu, najneskôr do začatia vládneho auditu, správne konanie sa nezačne.". V platnom znení sa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstriedkov vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly alebo vnútorného auditu, najneskôr do začatia vládneho auditu sa nevzťaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1% zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškanie s úhradou uložexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxVS, môže protiprávny stav vysporiadať a odviesť prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny, ale len najneskôr do začatia finančnej kontrolxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu, zo zákona (§ 31 ods. 4 ZoRPVS) nemá táto osoba dovolené počas výkonu finančnej kontroly a auditu (vnútorného a vládneho) odstraňovať protiprávny stax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxí vládneho auditu s cieľom, že sa správne konanie nezačne - správne konanie sa musí začať, pretože osoba nie je na uvedené postupy (eliminovanie porušenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xrotiprávny stav podľa § 31 ods. 1 písm. b) ZoRPVS do dňa začatia vládneho auditu osoba sama zistí, môže protiprávny stav odstrániť a odviesť finančné prxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxne dôvod na vydanie rozhodnutia (odstráni sa protiprávny stav a odvedú sa prostriedky vo výške porušenia - teda odvod sa uhradí dobrovoľne a penále z omexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxo konania, ktoré preto ani nezačalo, pričom ani nevznikol dôvod na uloženie penále z omeškania s úhradou uloženého odvodu (odvod bol uhradený dobrovoľxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxej disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) nie je potrebné osobitne upravovať, pretože v prípade, ak osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny a proxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ukladá penále za omeškanie s úhradou uloženého odvodu." Ak osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny, nie je zo ZoRPVS oprávnená k tomu, aby mohlx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxdoch porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) a d) ZoRPVS [v § 31 ods. 4 tretej vety nie je vôbec riešené oprávnenie osoby na odstránenix xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, aby osoba, ak sama zistí porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) ZoRPVS, vstupovala do výkonu finančnej kontroly a vnútorného auditu xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo vnútorného auditu - osoba podľa platnej právnej úpravy ZoRPVS nie je na takýto postup oprávnená. Ak protiprávny stav (odvedenie prostriedkov) v prxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx porušenia finančnej disciplíny. Obdobne ani počas výkonu vládneho auditu nie je možne porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) ZoRPVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xiež musí začať správne konanie. Potom povinná osoba uložený odvod v určenej lehote môže zaplatiť (penále sa neuloží), alebo lehotu nedodrží, resp. odvxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxva, že došlo k sprísneniu režimu a to tým, že počas výkonu finančnej kontroly, vnútorného a vládneho auditu už nemožno vykonať také kroky zo strany povinxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx sa v tomto prípade nezačalo. Uvedený postup je možný, len ak osoba sama zistí porušenie podľa § 31 ods. 1 písm. b) ZoRPVS a protiprávny stav osoba vysporixxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxdná finančná kontrola bola zrušená a jej kompetencie boli zlúčené s kompetenciami vnútorného auditu (pred rokom 2016 porušenia finančnej disciplíny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xa ukladajú sankcie v správnom konaní [§ 31 ods. 1 písm. a) až i) ZoRPVS] a za ktoré sa ukladá alebo môže uložiť pokuta podľa § 32 ZoRPVS, podliehajú oznamovaxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxkcie podľa § 31 a § 32 ZoRPVS v správnom konaní, pričom protiprávny stav nie je odstránený podľa ZoRPVS alebo osobitného zákona; uvedené sa oznamuje orxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxzoru štátu, ak sú uvedené orgány oprávnené v rámci svojej vecnej pôsobnosti zverenej osobitným zákonom na ukladanie sankcií za porušenie finančnej dixxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xinančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) ZoRPVS, t.j. pri neodvedení prostriedkov subjektu VS v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu, vznikx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) a d) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xo dňa ich odvedenia vrátane. Rozdiel je v sume uloženého penále - to sa ukladá za každý deň prekročenia ustanovenej alebo určenej lehoty na odvedenie proxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xe penále nižšie než v prípade, ak lehotu prekročí napr. o 365 dní). Navyše, ak prostriedky nie sú vôbec odvedené, penále stále nabieha a zvyšuje sa, pretoxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxn horný limit na ukladanie penále, ako napr. v § 31 ods. 1 písm. a) ZoRPVS, kde horný limit je vymedzený výškou sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej dixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxe v jednotlivých ustanoveniach medzi ustanovenou lehotou a určenou lehotou. Ustanovenú lehotu možno nájsť v zákone alebo vo všeobecne záväzných právxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxosť vo všetkých prípadoch porušenia finančnej disciplíny vyvodzovať voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nemá.
V druhej vete sa rieši stav, keď sa verejné prostriedky poskytli za podmienky, nesplnenie ktorej je spojené s povinnosťou ich vrátenia. Napr. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxteľovi. Ak skutočne nebola dotácia zúčtovaná so štátnym rozpočtom, v správnom konaní sa uloží sankcia ako pri porušení finančnej disciplíny podľa odsx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xozpočtu a pre poskytovateľa nie je tento postup riešením. Môže sa však pokúsiť o vymoženie vrátenia dotácie súdnou cestou.
K odseku 8
1.
Rozpočtovx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou alebo fyzickou osobou sa odvádzajú do príslušného druhu rozpočtu VS, z ktorého boli poskytnuté. V prípade odvodu, penále a pokuty za porušenie fxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxostriedky ako poskytnuté z rozpočtu iného subjektu VS". Týmto popisom sa rozumejú vlastné prostriedky subjektu VS, napr. vlastné zdroje obce, vlastnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxostriedkami, ako poskytnutými z rozpočtu iného subjektu VS, je štátny rozpočet. Odvod ako sankcia nie je v tomto prípade v ZoRPVS riešená, pretože podľx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx