54/2019 Z.z.

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxiana
Mičudová
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Z dôvodovej správy:
Úvodné uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxsti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Pojem protispoločenská činnosť sa odvíja od zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxčujú sa jeho úlohy najmä vo vzťahu k ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a upravuje sa postup pri výbere predsedu tohto úradu. Ochrana sa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxký pomer a služobný pomer. To znamená, že zákon sa bude vzťahovať na zamestnancov, štátnych zamestnancov, ale aj na ďalšie osoby, ako sú napríklad policxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxavujúce utajované skutočnosti, rôzne druhy tajomstiev, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, mlčanlivosť príslušníxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zostávajú nedotknuté. Na druhej strane sa rovnako ponecháva neaplikovateľnosť zmluvnej mlčanlivosti a osobitných zákonov, ktoré upravujú povinnxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxnamovateľov protispoločenskej činnosti je motivácia fyzických osôb oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s výkonxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi. Chránené oznamovanie pomáha v boji s rôznymi formami protispoločenskej činnosti a pomáha aj zabrániť neoprávnenému postihu oznamovateľa.
Podxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxej činnosti urobí:
a)
smerom navonok, a to vo forme trestného oznámenia alebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxhrana poskytnutá oznamovateľovi má zamedziť takým nepriaznivým úkonom zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi (oznamovateľovi), ako sú napríxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxspoločenskej činnosti sa vymedzuje predmet úpravy tohto zákona a jeho vecná pôsobnosť. Predmetom úpravy zákona o ochrane oznamovateľov protispoločxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme dozvedela o protispoločenskej činnosti a ktorá prispela k odhalenix xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Na základe tohto zákona sa zriaďuje aj Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorého úlohou je chrániť práva a oprávnené záujmx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxslosti s jej pracovnoprávnym vzťahom. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy (zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti) aktuálny právnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxskej činnosti: "pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer".
V § 2 písm. e) zákona o ochrane oznamovaxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx znamená, že tento zákon sa vzťahuje nielen na zamestnancov, ale aj na štátnych zamestnancov či ďalšie osoby, ako sú napríklad policajti, hasiči, colníxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie:
a)
zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
b)
povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c)
povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
d)
povinnosti mlčanlivosti v súvislosti s rôznymi druhmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo daňového tajomstva, ochrana dôverných štatistických údajov a podobne),
e)
povinnosti mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxskytovaní právnych služieb.
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov;
zákon Nárxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 563/2009 Zxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxtlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x86/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx8 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Žxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xávrhu zákona.
Oznamovateľ je predovšetkým osoba, ktorá sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie dozvedxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxnníka) oznamovateľa, ktorá je zamestnaná u toho istého zamestnávateľa, a to v rovnakom rozsahu ako je chránený samotný oznamovateľ. Tejto blízkej osoxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislú osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa; cieľom tejto novej úpravx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxámenie a podnet, návrh zákona rozlišuje medzi oznámením a kvalifikovaným oznámením. Oznámenie je uvedenie akýchkoľvek skutočností, ktoré sa týkajú xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti. Rozlišovanie medzi týmito pojmami má význam vo vzťahu k poskytovanej ochrane. Oproti platnej úprave sa však pri definícii kvalifikovaného oznámxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxj protispoločenskej činnosti.
Pojem závažná protispoločenská činnosť sa podobne ako je tomu v platnej úprave definuje jednak cez vymedzené trestxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxa bude vždy niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnosťou aj protiprávne konanie, ktoré je trestným činom s hornou hranicou prevyšujúcou tri roky alebo správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokuxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxobnosť navrhovanej právnej úpravy. Oproti platnej úprave sa rozsah závažnej protispoločenskej činnosti dopĺňa o trestnú činnosť právnických osôb.
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrej viery, ktorá sa neviaže na objektívnu vedomosť oznamovateľa o pravdivosti tvrdení, ktoré sa uvádzajú v oznámení, ale na opodstatnenej domnienke oxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx
x x x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxispoločenskej činnosti definuje základné pojmy, s ktorými predmetný zákon v ďalších ustanoveniach pracuje.
Oznamovateľom je [podľa § 2 písm. a)] xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xozvedela o protispoločenskej činnosti a urobila o tom v dobrej viere oznámenie orgánu, ktorý je príslušný na takéto oznámenie, alebo Úradu na ochranu oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxkona je teda existencia vzťahu k organizácii, ktorej sa oznámenie týka, pričom najčastejšie je tento vzťah vyjadrený v podobe pracovnoprávneho vzťahx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx orgány) zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Oznamovateľom môže byť zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy alebx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxne oznamovateľov protispoločenskej činnosti považuje za oznamovateľa aj blízku osobu oznamovateľa, ak je táto osoba v pracovnoprávnom vzťahu k:
ax
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
c)
zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa (napríklad zamestnanec základnej školy, ktorá je v zriaďovatxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxa". Zastávame názor, že na vysvetlenie tohto pojmu možno použiť definíciu závislej osoby podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxekt,
c)
osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku."
Pojem blízka osoba je definovaný v zákone č. 4xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxstní aj nevlastní) a manželia. Za osoby navzájom blízke možno považovať aj iné osoby, ktoré sú v rodinnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, pokiaľ ujmux xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxor, poručník, opatrovník, druh, družka).
Príklad:
Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na kratší pracovný čas. Možno ho považovať za chránenú osoxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxv. čiastočný úväzok, alebo pracujú na plný úväzok.
Príklad:
Zamestnávateľ zamestnáva aj tzv. domáckych zamestnancov, ktorí pracujú z domu. Možnx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xzv. domáckych zamestnancov (zamestnanci pracujúci podľa § 52 Zákonníka práce).
Príklad:
Oznamovateľom je zamestnanec v pracovnom pomere, ktorxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?
Áno, má. Aj v takom prípade požíva manželka rovnakú ochranu ako jej manžel oznamovxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, či spolu žijú.
V § 2 písm. b) zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa definuje aj pojem oznámenie. Oznámením sa rozumie uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Z definície oprxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa".
Predchádzajúca právna úprava rozlišovalx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x x xds. 1 písm. b) vrátane anonymného oznámenia podľa § 2 ods. 3,
b)
neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej pxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postavenia alebo funkcie.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti rozlišuje už iba medzi oznámením a kvalifikovaným oznámxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa. Toto rozlišovanie má význam v súvislosti s poskytovanou ochranou.
Zákon o ochrane oznamovateľov proxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxom vymedzeným prostredníctvom určenia výšky pokuty.
Závažnou protispoločenskou činnosťou bude vždy niektorý z trestných činov:
a)
poškoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxa § 266 až 268 Trestného zákona),
c)
trestné činy verejných činiteľov (podľa § 326 až 327a Trestného zákona),
d)
trestné činy korupcie (podľa § 3xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrevyšujúcou tri roky (napríklad neodvedenie dane a poistného).
Závažnou protispoločenskou činnosťou bude vo vzťahu k správnym deliktom aj tix xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xchrany pamiatkového fondu, na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany, na úseku ochrany lesov, lesného hospodárstva a ťažby drevaxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxionálne správanie, alkohol na pracovisku, šikana na pracovisku, klientelizmus a podobne. Tieto formy nepomenúva zákon o ochrane oznamovateľov protxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxet si v internom predpise ustanovuje povinná osoba podľa § 10 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti vzhľadom na jej záujmy, jej čixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvinný prijať zamestnávateľ zamestnávajúci najmenej 50 zamestnancov, ktorý je podnikateľom, alebo ide o orgán verejnej moci, na ktorý sa vzťahuje povxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xredpis definíciu pojmu pracovnoprávny vzťah obsahuje. Pracovnoprávnym vzťahom je podľa § 2 písm. e) zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxe oznamovateľov protispoločenskej činnosti definovaný tak, ako je zvyčajné v našom právnom poriadku, najmä v Zákonníku práce. Zamestnávateľ je v práxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a internými predpismi a v súlade s ustanoveniami uzavretej pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vyxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxej moci sa podľa § 2 písm. g) zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti rozumie:
a)
štátny orgán - napríklad ministerstvá, Protimoxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxx xxxx x xxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxosprávne celky podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxým celkom podľa osobitného zákona - napríklad základné školy a stredné školy,
f)
právnická osoba založená osobou v § 2 písm. g) prvom bode alebo druhxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy - napríklad neštátne stredné školy pri uskutočňxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx neviaže na objektívnu vedomosť oznamovateľa o pravdivosti tvrdení, ktoré uviedol v oznámení, ale na odôvodnenú domnienku oznamovateľa, že uvádzané xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx tvrdení v čase podania oznámenia, a to s prihliadnutím na okolnosti, ktoré mu boli známe a vedomosti, ktoré mal.
Zákon o ochrane oznamovateľov protixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtispoločenskej činnosti bolo anonymným oznámením také oznámenie, podanie alebo podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania
§ 3
Z dôvodovej správy:
Podanie žiadosti o poskytnutie ochrany je výlučným prxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xonaní pred súdom, ktorý koná vo veci súvisiacej s trestným oznámením, svedeckou výpoveďou alebo dôkazom predloženým zamestnancom.
Návrh zákona uxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xreto je potrebné v návrhu zákona explicitne ustanoviť, že v prípade, ak sa žiadosť podá inému orgánu, napríklad vyšetrovateľovi, tento je povinný ju bexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxal po všetkých jeho identifikačných znakoch, ako je napríklad identifikačné číslo; tieto údaje má k dispozícii alebo si zadováži orgán činný v trestnox xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxre k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľa a tak ju zahrnúť do žiadosti o poskytnutie ochrany.
K § 3
K ods. 1
Oznamovateľovi sa poskytuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxspoločenskej činnosti urobí:
a)
smerom navonok, a to vo forme trestného oznámenia alebo podania na začatie konania o správnom delikte alebo
b)
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtispoločenskej činnosti upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľovi v prípade, keď podal trestné oznámenie (oznámenie smerom navonok). Zamestnaxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxmkoľvek štádiu trestného konania.
Trestným konaním sa v zásade rozumie postup orgánov činných v trestnom konaní (prípadne iných zúčastnených osôxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxľovi uložiť trest či ochranné opatrenie. Účelom trestného konania je aj rozhodnúť o nároku poškodeného na náhradu škody. Trestné konanie má v zásade dvx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtnutie ochrany je výlučným právom oznamovateľa, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom. Podľa zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnom konaní, dokonca aj v konaní pred súdom, ktorý koná vo veci súvisiacej s trestným oznámením, svedeckou výpoveďou alebo dôkazom predloženým oznamovxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xiadosť o poskytnutie ochrany podaná nepríslušnému orgánu. Ak je žiadosť o poskytnutie ochrany podaná inému orgánu verejnej moci ako príslušnému, ten xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxtnutie ochrany obsahovať osobné údaje oznamovateľa v rozsahu:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresa pobytu,
d)
miesto vxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxmestnávateľa označiť, preto postačí aj uvedenie jeho obchodného mena či názvu, pričom sa nevyžaduje, aby zamestnanec pátral po ďalších identifikačnxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxej osobe za predpokladu, keď:
-
je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo
-
je v pracovnoprávnom vzťahu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
§ 4
Z dôvodovej správy:
Priznanie ochrany, a tx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xoručenia písomného oznámenia o ochrane zamestnávateľovi;toto písomné oznámenie sa doručuje aj zamestnancovi a úradu.
Oznamovateľ sa od okamihu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xusí byť oznamovateľ poučený. Okrem samotnej ochrany podľa § 7 má chránený oznamovateľ napríklad právo na to, aby mu prokurátor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx aby oznamovateľ požíval ochranu až od momentu, kedy sa sám rozhodne brániť voči úkonom zamestnávateľa. Na tento účel môže oznamovateľ požiadať prokurxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxočenskej činnosti, ale jeho identita pred zamestnávateľom nebude odhalená. Takéto potvrdenie môže využiť pri pozastavení účinnosti pracovnoprávnxxx xxxxx xxxx x x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxekvalifikovaniu vybraného trestného činu na trestný čin s nižšou sadzbou. Ak prokurátor zistí, že nie sú splnené podmienky na vznik ochrany, oznámi túxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokurátor, pričom tento môže aj sám rozhodnúť o priznaní ochrany.
K § 4
Pri vzniku ochrany má nezastupiteľné miesto prokurátor. Podľa § 4 ods. 1 zákxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxon (t.j. oznamovateľ učinil kvalifikované oznámenie), tak bez zbytočného odkladu mu poskytne ochranu a túto skutočnosť písomne oznámi:
a)
oznamoxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxolu s oznámením o poskytnutí ochrany aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z postavenia chráneného oznamovateľa.
Oznámenie muxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznamovateľovi ochrana. Podľa § 4 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti vzniká ochrana oznamovateľa dňom doručenia písoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvzniká, ak požiadal iba o zaslanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie, a to podľa § 4 ods. 2 zákona o ochrane oznamovateľov prxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ochranu aj neskôr, a to v momente, keď sa sám rozhodne brániť voči úkonom zamestnávateľa. Z daného dôvodu preto zákon umožňuje osobe, ktorá síce podala žxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxenie.
Zákon x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochranu nemôže a podá o tom bez zbytočného odkladu informáciu oznamovateľovi. Zákon ustanovuje prokurátorovi povinnosť oznámiť oznamovateľovi:
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrany.
Oznamovateľ, ktorému ochrana nebola poskytnutá, môže využiť opravný prostriedok a v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia o neposkytnuxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xlebo prostredníctvom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
O žiadosti o preskúmanie dôvodov neposkytnutia ochrany rozhoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxu poskytne, oznámi to:
a)
oznamovateľovi,
b)
zamestnávateľovi a
c)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Ax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxov protispoločenskej činnosti (ak bola žiadosť podaná prostredníctvom tohto úradu), že oznamovateľ neurobil kvalifikované oznámenie.
Súvisiaxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x
x xxvodovej správy:
Poskytovanie ochrany v rámci konania o správnom delikte je obdobou poskytovania ochrany v rámci trestného konania s tým, že to, či idx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tým, že na preskúmanie je príslušný nadriadený správny orgán.
V rámci trestného konania môžu vyjsť najavo skutočnosti, že došlo k spáchaniu správnxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xovinný aj bez podania žiadosti posúdiť poskytnutie ochrany.
K § 5
V § 5 zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje poskytnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxnotlivých druhov správnych deliktov s výnimkou priestupkov v právnom poriadku SR nenachádzame. V rámci teórie predstavuje početnú skupinu činov, prx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxcie ustanovené administratívno-právnou normou. Najpočetnejšiu skupinu správnych deliktov predstavujú priestupky.
Poskytovanie ochrany v ráxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xo ktorého pôsobnosti patrí prejednanie správneho deliktu. Podľa § 1 ods. 2 Správneho poriadku je správnym orgánom štátny orgán, orgán územnej samospxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Aj v rámci konania o správnom delikte možno podať žiadosť o poskytnutix xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxon ustanovuje, že žiadosť o poskytnutie ochrany podáva oznamovateľ tomu orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, teda správnemu orgáxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
V § 5 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je založená povinnosť nepríslušného orgánu verejnej moci postúpiť bez zbyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxhové náležitosti žiadosti o poskytnutie ochrany, ak táto bola podaná v rámci konania o správnom delikte. Podľa predmetného ustanovenia musí žiadosť o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxom delikte musí obsahovať osobné údaje zamestnanca v rozsahu:
a)
meno a priezvisko zamestnanca,
b)
xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postačí uvedenie jeho obchodného mena či názvu, pretože zákon nevymenúva údaje, ktoré má zamestnanec o zamestnávateľovi uviesť, ďalej identifikačnx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xchranu aj pre túto blízku osobu, ak táto je:
-
v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo
-
v pracovnoprávnox xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§ 6
Z dôvodovej správy:
Poskytovanie ochrany v rámci konania o správnom delikte je obdobou poxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe správneho deliktu patrí. Tak, ako je tomu v prípade oznámenia o trestnej činnosti, aj v tomto prípade môže požiadať oznamovateľ za obdobných podmienox x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxtočnosti, že došlo k spáchaniu správneho deliktu a vec sa odovzdá alebo postúpi na konanie o správnom delikte. Ak už bola v rámci trestného konania podanx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxci konania o správnom delikte je v zásade obdobou poskytovania ochrany v rámci trestného konania. Tu však závažnosť oznámenia posudzuje správny orgánx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadok.
xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxmovateľovi ochranu a toto oznámi:
a)
oznamovateľovi,
b)
zamestnávateľovi a
c)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxá oznamovateľovi doručením oznámenia o vzniku ochrany zamestnávateľovi.
Aj v tomto prípade ochrana oznamovateľovi nevzniká, ak požiadal iba o zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxny orgán nemôže priznať ochranu a podá o tom bez zbytočného odkladu informáciu oznamovateľovi. Zákon ustanovuje povinnosť správneho orgánu oznámiť oxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx neposkytnutie ochrany.
Oznamovateľ, ktorému ochrana nebola poskytnutá, môže využiť opravný prostriedok a v lehote do 15 dní od doručenia oznáxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa oznamovateľ sám alebo prostredníctvom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
O žiadosti o preskúmanie dôvodov neposkytnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x preskúmanie dôvodov neposkytnutia ochrany a ochranu poskytne, oznámi to:
a)
oznamovateľovi,
b)
zamestnávateľovi a
c)
Úradu na ochranu oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxranu neposkytne, oznámi oznamovateľovi (ak žiadosť podával sám) alebo Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ak bola žiadosť pxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx že došlo k spáchaniu správneho deliktu. V takom prípade je vec odovzdaná alebo postúpená na konanie o správnom delikte. Zákon o ochrane oznamovateľov pxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxi trestného konania podaná žiadosť o ochranu a dôjde k odovzdaniu alebo postúpeniu veci inému orgánu na konanie o správnom delikte, tak tento je povinný xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 7
Ochrana oznamovateľa pri oznamovaní závažnej protispoločenskex xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, že celú pôsobnosť inšpektorátov práce preberá novozriadený úrad.
Vznik ochrany a nadobudnutie právneho postavenia chráneného oznamovateľa je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxním zamestnanca o protispoločenskej činnosti, čiže ho chrániť a na druhej strane súčasne povzbudiť iných zamestnancov na oznamovanie skutočností o pxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxny zamestnávateľa do jeho práv a povinností zamestnanca, vykonaný bez jeho súhlasu, podliehal predchádzajúcemu schváleniu.
Ako autorita rozhodxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxosť mal pri svojom rozhodovaní garantovať, že zamestnávateľ nebude oznamovateľa za oznámenie protispoločenskej činnosti postihovať.
Predchádxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákonnosť jeho rozhodnutia.
Ak zamestnávateľ bude chcieť urobiť právny úkon, resp. vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sa vzťahujx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovateľa, označenie právneho úkonu a jeho odôvodnenie.
Súhlas sa nebude vyžadovať iba v prípade, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. strata vyžadovanej bezúhonnosti). Mechanizmus takejto ochrany sa nebude vzťahovať ani na právne úkony urobené príslušnými orgánmi vo vzťahu k osobxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxkisto nebudú podliehať súhlasu úkony vo vzťahu k sudcom a prokurátorom, ktoré robia zákonom ustanovené orgány voči sudcom a prokurátorom a tiež nie sú v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxzhodnúť, pokiaľ je to možné, čo najskôr a požiadavka objektívnosti vo vzťahu k chránenému oznamovateľovi je vyjadrená v povinnosti úradu umožniť chráxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovnoprávnym úkonom a kvalifikovaným oznámením nejestvuje príčinná súvislosť, čiže zamestnávateľ je povinný znášať obrátené dôkazné bremeno. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmovateľom nie je príčinná súvislosť, pracovnoprávny úkon schváli.
Proti rozhodnutiu úradu sa nebude možné odvolať, bude však preskúmateľné súdoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxať o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti v ktoromkoľvek štádiu trestného konania či správneho konania. O vzniku ocxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xtáva chráneným oznamovateľom. Ochranu oznamovateľa bude vykonávať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
V § 7 zákon o ochraxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxonok (v rámci trestného konania alebo konania o správnom delikte), nie dovnútra zamestnávateľa. V prípade podania oznámenia zamestnancom zamestnávxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xinnosti.
Vznik ochrany podľa § 7 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a nadobudnutie statusu chráneného oznamovateľa je výxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxvi.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxchádzajúcemu schváleniu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Ak zamestnanec nadobudne status chráneného oznamovateľax xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxovateľov protispoločenskej činnosti. Podľa pôvodného zákona (podľa zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti) tento súhlas vydávali inšpekxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa alebo zákonnosť jeho rozhodnutia voči oznamovateľovi. Ak je chráneným oznamovateľom profesionálny vojak, súhlas úradu sa vyžaduje len v prípade, ax xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Predchádzajúci súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude potrebný v prípade, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvateľ (napríklad strata vyžadovanej bezúhonnosti alebo zdravotnej spôsobilosti, či skončenie pracovného pomeru na dobu určitú v dôsledku uplynutix xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtoré sa vzťahuje na chráneného oznamovateľa, musí podať žiadosť o predchádzajúci súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnostix xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvať tieto náležitosti:
a)
označenie zamestnávateľa,
b)
osobné údaje chráneného oznamovateľa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, axxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x
d)
odôvodnenie potreby vykonania tohto pracovnoprávneho úkonu (napríklad zamestnanec sa stal nadbytočným v dôsledku organizačnej zmeny a neprxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxhranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti chránenému oznamovateľovi, aby sa v primeranej lehote vyjadril k navrhovanému pracovnoprávnemu úxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxedpokladať, že to bude závisieť od okolností daného prípadu. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je pri xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxuché veci alebo
b)
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu.
Zákon neustanovuje, čo možno rozumieť pod pojmom jednoduchá vec a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xe zložitejšími vecami budú napríklad také prípady, kde sa chránený oznamovateľ nevyjadril včas alebo vôbec a bude potrebné preskúmať žiadosť zamestnxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxadu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti preukázať, že medzi pracovnoprávnym úkonom a oznámením, ktoré podal oznamovateľ, nejestvxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxotispoločenskej činnosti, že medzi pracovnoprávnym úkonom a kvalifikovaným oznámením urobeným chráneným oznamovateľom nie je príčinná súvislosťx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi ustanovoval zamestnávateľovi, ako aj chránenému oznamovateľovi, právo odvolať sa voči rozhodnutiu o žiadosti zamestnávateľa, pričom však výsloxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti nemožno podať odvolanie. Na toto konanie sa podľa § 24 ods. 1 tohto zákona vzťahuje Správny poriaxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žiadosti zamestnávateľom až do právoplatného rozhodnutia o tejto žiadosti) neplynú lehoty ani skúšobné doby podľa osobitných právnych predpisov (nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedisponuje súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (v prípade, že je potrebný súhlas úradu), takýto právny úkon je neplxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxď. Obmedzenia týkajúce sa poskytnutia náhrady mzdy podľa Zákonníka práce (t.j. maximum 36 mesiacov) sa neuplatňujú a zamestnancovi - chránenému oznxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť v práci. Uvedené vyplýva z § xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxšlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.
Uvedená neplatnosť právneho úkonu zamestnávateľa by vyxxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxbitným predpisom je aj zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, pretože tento v § 7 ods. 8 ustanovuje, že na právny úkon, na ktorý neudxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxov, a to absolútnu neplatnosť a relatívnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu sa na rozdiel od relatívnej neplatnosti vyznačuje najmä týxx xxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx x
xx xxxx
xx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxní nie je potrebné vznášať námietku neplatnosti,
d)
zákon nepripúšťa konvalidáciu právneho úkonu (t.j. jeho nápravu),
e)
z hľadiska plynutix xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxy platného právneho úkonu.
V pracovnom práve sa uplatňuje zásadne neplatnosť absolútna s výnimkou uplatnenia neplatnosti skončenia pracovného pxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 8
Zánik ochrany oznamovateľa
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxeľom návrhu zákona, ktorými sú podpora podávania oznámení o protispoločenskej činnosti, objasnenie závažnej protispoločenskej činnosti a zistenix x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xamestnávateľovi.
Vznik ochrany je v dispozičnej sfére zamestnanca, ktorý jediný je oprávnený podať žiadosť o poskytnutie ochrany. Rovnako je oprxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xrgán, ktorý priznal ochranu (čiže prokurátora alebo správny orgán).
Návrh zákona vytvára právne podmienky na ochranu chráneného oznamovateľa lex xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxením zistí, že tomu tak nie je. Rozhodne však nie je účelom návrhu zákona chrániť zamestnanca, ktorý podá oznámenie o protispoločenskej činnosti úmysexxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xbvinenia alebo krivej výpovede a krivej prísahy a návrh zákona s ním spája zánik ochrany. Taktiež ochrana zanikne, ak sa iným spôsobom preukáže, že oznáxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxr bezodkladne oznámi túto skutočnosť chránenému oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu.
Ak pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxny je povinný zamestnávateľ bezodkladne oznámiť úradu a orgánu, ktorý priznal ochranu.
Skončenie trestného konania alebo konania o správnom delixxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxeľa, oproti súčasnej právnej úprave, navrhuje poskytovať ochranu nie len počas trestného konania alebo konania o správnom delikte, ale aj (najviac) txx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxany chráneného zamestnanca. Podľa § 8 tohto zákona ochrana zamestnanca podľa § 7 zanikne niektorým z týchto spôsobov:
a)
doručením písomného oznámxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
c)
uplynutím xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxu orgánu,
d)
odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxe, že kvalifikované oznámenie nie je konaním v dobrej viere.
Prvý spôsob skončenia ochrany (doručenie písomného oznámenia chráneného oznamovxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xaďalej chráneným oznamovateľom. Tak, ako je v dispozičnej sfére zamestnanca oprávnenie podať žiadosť o poskytnutie ochrany, rovnako je v jeho moci aj xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxti a dňom jej doručenia ochrana zaniká. Podľa odseku 2 je Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti povinný o zániku ochrany bezodkladxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxávateľom dôjde k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu alebo pracovnoprávny vzťah zanikne, zaniká aj dôvod naďalej poskytovať ochranu chránenému oznaxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxnúť. K ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu môže dôjsť na základe právneho úkonu (napríklad výpoveď zo strany zamestnanca a podobne) alebo aj na základe xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkladne oznámiť písomnou formou zánik ochrany:
a)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a
b)
orgánu, ktorý ochranu poskyxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxia o správnom delikte. Trestné konanie, ako aj konanie o správnom delikte, môžu skončiť rôznymi spôsobmi. Napríklad trestné konanie môže skončiť zastxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxánu.
Ochrana oznamovateľa zaniká aj odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krixxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xnútorne úprimne presvedčený o pravdivosti obsahu oznámenia, ktoré učinil. Účelom zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti nie je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxľovi. Takýmto konaním môže oznamovateľ naplniť skutkovú podstatu trestného činu krivého obvinenia alebo krivej výpovede a krivej prísahy. Z daného dxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxvede alebo krivej prísahy spája zánik ochrany.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ustanovuje, že o zániku ochrany podľa § 8 xxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtispoločenskej činnosti,
b)
zamestnávateľa a
c)
chráneného zamestnanca.
Ochrana podľa tohto zákona zanikne aj vtedy, keď sa preukážxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxana zaniká písomným oznámením orgánu, ktorý ochranu poskytol. Zákon ukladá tomuto orgánu, aby bezodkladne písomne oznámil zánik ochrany:
a)
Úradx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zaniká doručením oznámenia o zániku ochrany zamestnávateľovi.
Súvisiace právne predpisy:
x x
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxe o nenárokovateľnú odmenu, ktorá nemá byť len motivačným xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xúvisí s rozsahom uchráneného majetku (napríklad v prípade korupčných trestných činov) alebo vráteného majetku, či už ide o finančné prostriedky, hnuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxu minimálnej mzdy. Ide o sumu, ktorá sa ako hraničná používa aj v iných právnych predpisoch, napríklad v súvislosti s odškodňovaním osôb poškodených náxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xdmeny a o jej výške nemá podliehať súdnemu prieskumu.
Na priznanie odmeny oznamovateľovi postačuje na rozdiel od platnej úpravy už podanie obžalobx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xa ako podmienka ponecháva právoplatné rozhodnutie, ktorým sa preukázalo spáchanie správneho deliktu, pretože správne trestanie nemá formálne upraxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti, ktoré sú podmienkou na poskytnutie odmeny.
Je výlučne vecou oznamovateľa, či požiada o poskytnutie odmeny. Jediným kritériom, ktoré musí oznxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxodnutia podľa odseku 1, čo doloží jeho kópiou.
Úrad, ako rozhodovací orgán, musí zohľadniť návrhom zákona ustanovené kritériá, ktorými sú miera záxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého majetku, prípadne ušlý zárobok oznamovateľa. Pri posudzovaní týchto kritérií si úrad predovšetkým vyžiada stanovisko prokurátora, resp. správxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxxna ustanovuje úradu lehotu na rozhodnutie, a to tri mesiace odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie odmeny.
K § 9
Zákon o ochrane oznamovateľov proxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytnúť mu odmenu za oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti. Táto odmena je však nenárokovateľná. Jej zavedenie je prejavom verejného záujmu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxem štátu na ochrane majetku (napríklad v prípade korupčných trestných činov).
Rozhodovaciu právomoc o poskytnutí alebo neposkytnutí odmeny zákox x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xprava zverovala túto právomoc Ministerstvu spravodlivosti SR.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c)
v trestnom konaní:
-
bola podaná obžaloba,
-
bol podaný návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu,
-
bol schválený zmxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxodnutie o spáchaní správneho deliktu.
Na tento účel je orgán, ktorý poskytol oznamovateľovi ochranu, povinný oznámiť oznamovateľovi:
a)
pxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxčné zastavenie trestného stíhania alebo
e)
nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní správneho deliktu.
Úrad na ochranu oznamxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx podľa tohto zákona zohľadniť viaceré kritériá, medzi ktoré patrí:
a)
miera zásluh oznamovateľa na objasnení závažnej protispoločenskej činnostxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa predpokladu, že ho možno vyčísliť.
Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxurátora alebo správneho orgánu, ktorý vo veci konal.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ustanovuje Úradu na ochranu oznamxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odmeny. Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti ustanovoval lehotu šiestich mesiacov.
To, či oznamovateľ požiada o poskytnutie odmeny, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxj činnosti. Žiadosť o poskytnutie odmeny musí oznamovateľ predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia orgánu podľa odseku 1x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xoskytnutie odmeny musí obsahovať osobné údaje oznamovateľa v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska. Oznamovateľ musí svoju žxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxodnutie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti nepodlieha súdnemu prieskumu.
Ustanovenia o odmene sa nevzťahujú na blízku oxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
Vo vzťahu k zamestnávateľom s najmenej 50-timi zamestnancami a k orgánom verejnej moci s najmenej piatimi zamestnancami (zohľadnili sa najmä malé obxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstému formulačne spresňujú alebo obsahovo dopĺňajú oproti súčasnému stavu. Títo zamestnávatelia sú povinní určiť zodpovednú osobu, resp. osobitnú xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxu osobou a zamestnávateľom (zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy, tie však nesmú viesť ku konfliktu záujmu; zamestnávateľ ju nesmie za výkon jej úlox xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxné predpoklady na plnenie úloh a zamestnávateľ musí priebežne zabezpečovať ich udržiavanie. Nie je však účelom zavádzanie formálnych školení, kurzoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zodpovedná osoba, resp. osobitná organizačná zložka, u orgánov verejnej moci bude aj naďalej vykonávať svoje úlohy aj vo vzťahu k právnickým osobám x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxrejnej moci. Sleduje sa tým väčšia transparentnosť a efektívnosť pri preverovaní oznámení v rámci jednotlivých rezortov.
Samotný proces preveroxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Zákon zakotvuje novú požiadavku, aby zamestnávateľ prijal také technické a organizačné opatrenia, ktoré zodpovedajú najnovším poznatkom pri zohľxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi sa má zaistiť primeraná úroveň a kvalita preverovania oznámení vrátane zachovávania dôvernosti, dostupnosti pre zamestnancov, ochrany osobných úxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnterných pravidiel a pod. Účelom je, aby zamestnávateľ bol schopný v primeranej miere predchádzať protispoločenskej činnosti, včas ju identifikovaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxhujú na:
a)
zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov, a
b)
zamestnávateľov, ktorí sú orgánmi verejnej moci, ak zamestnáxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxancov. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti však dané prehodnotil, a to najmä vo vzťahu k malým obciam.
Orgány verejnej moci dxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxx xxx
x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxrá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. Pracovnoprávnym vzťahom je podľa § 2 písm. e) tohto zákona pracovný pomer, obdobxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovuje povinnosti uvedené v § 10 a § 11 pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej ..., no neuvádza, v akom vzťahu by mali byť zamestnávaní (či v praxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxov, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx sa započítavajú aj zamestnanci pracujúci na kratší pracovný čas alebo aj domácki zamestnanci.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej čxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xamestnancov, ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom - agentúrou dočasného zamestnávania, ale prácu skutočne vykonávajú pre tzv. užxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xamestnávateľov, a ak áno, u ktorého, alebo či sa započítavajú do počtu u oboch zamestnávateľov. Títo zamestnanci sa totiž o protispoločenskej činnostx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvania oznámení u oboch zamestnávateľov. Avšak pracovnoprávne úkony voči dočasne pridelenému zamestnancovi nemôže robiť užívateľský zamestnávatexx xxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania." Úrad by tak ochranu poskytol voči zamestnávatexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx ako priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok, alebo treba sledovať tento počet neustále v priebehu roka. Napríklad, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Avšak zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti predmetné neuxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx takíto zamestnávatelia budú mať v priebehu roka raz povinnosť zaviesť vnútorný systém preverovania oznámení a inokedy zas nie (ak bude počet zamestnaxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxany osobných údajov - právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade, že zamestnávateľovi vznikne povinnosť mať zavedený vnútorný systém prxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xoci aj v prípade, ak mu nevznikla zákonná povinnosť, môže byť právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený (legitímny) záujem zamestnávatxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxi zamestnávajúci najmenej päť zamestnancov a zamestnávateľ zamestnávajúci najmenej 50 zamestnancov je povinný určiť zodpovednú osobu, t.j. osobitxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxžným spôsobom (napríklad intranet, úradná tabuľa),
b)
prijať a preveriť každé oznámenie najneskôr do 90 dní od jeho prijatia (bližšie informácie xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
e)
viesť evidenciu oznámení a v rámci toho údaje o každom oznámení uchovávať tri roky od jeho doručenia (podrobnosti ďalej v texte).
Zodpovexxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxovednej osoby s cieľom vylúčiť možné ovplyvňovanie zodpovednej osoby, zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti prikazuje, aby tátx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxie stupne riadenia. Ak funkciu zodpovednej osoby vykonáva externá osoba, ktorá nie je zamestnancom, táto osoba môže byť viazaná len pokynmi štatutárnxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxen voči príslušnému zamestnávateľovi, ale aj voči rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti zamestnávatxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xajetkovou účasťou štátu, ku ktorej vykonáva akcionárske práva zamestnávateľ. Táto rozšírená kompetencia je daná len vtedy, ak uvedené osoby zamestnxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxpovedná osoba bude činná aj pre tieto právnické osoby. Pokiaľ nebude, organizácia si zodpovednú osobu určuje sama.
Príklad:
Obec má zriadenú základxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxsí ustanoviť zodpovednú osobu, keďže úlohy zodpovednej osoby voči nej plní hlavný kontrolór obce. Ak sa však zvýši počet zamestnancov základnej školy xx xx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do rúk školy. Toto rozhodnutie patrí zo zákona len zriaďovateľovi (obci) a nie základnej škole.
Povinnosť prijať a vybaviť oznámenie (§ 10 ods. 5 a 7x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxžno predlžiť o ďalších 30 dní, pričom predĺženie lehoty a dôvody, ktoré k predĺženiu lehoty viedli, musí zamestnávateľ oznámiť oznamovateľovi.
Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
O výsledku vybavenia oznámenia informuje zamestnávateľ oznamovateľa, a to v lehote do 10 dní od preverenia oznámenia. V prípade, že došlo k postúpxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxsahu, ako to umožňujú osobitné predpisy a v lehote do 10 dní od doručenia tohto výsledku informuje oznamovateľa.
Povinnosť zverejniť označenie zodpxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xoci zamestnávajúci najmenej päť zamestnancov a zamestnávateľ zamestnávajúci najmenej 50 zamestnancov sú povinní:
a)
zverejniť označenie zodpoxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx z možností podávania oznámení bola dostupná nepretržite 24 hodín denne (napríklad e-mail).
Informácie o vnútornom systéme preverovania oznáxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xá orgán verejnej moci alebo zamestnávateľ k dispozícii, je zriadenie telefonickej linky. Ide však o možnosť, nie povinnosť zriadiť telefonickú linkux
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi:
a)
zaznamenávať hovory na tejto linke,
b)
vopred informovať oznamovateľa o zaznamenávaní hovorov,
c)
viesť evidenciu zvukových záznaxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxať interný predpis (§ 10 ods. 8)
Zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxej 50 zamestnancami povinnosť vytvoriť vnútorný kontrolný systém preverovania oznámení, t.j. prijať interný predpis, ktorý bude upravovať vybavovxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxočenskú činnosť, ale aj iné formy protispoločenskej činnosti vrátane neetického či nehospodárneho správania, konfliktu záujmov, klientelizmu a poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx
xxdávaní oznámení,
b)
preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
c)
zachovaní mlčanlivosti o totožnosxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdajov uvedených v oznámení.
Samotný spôsob preverovania oznámení zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti neuvádza, preto xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxvania zúčastňovať a aké oprávnenia pri preverovaní bude mať zodpovedná osoba. Systém a spôsob preverovania oznámení sa, samozrejme, líši v závislostx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxizačných zložiek a podobne.
Vzor vnútorného predpisu nájdete v prílohách tohto komentára.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osobxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxv protispoločenskej činnosti dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb.
Dokonca aj vnútorný predpis podľa § 10 ods. 8 písm. f) zákonx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx GDPR v čl. 4 ods. 1 definuje osobné údaje ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, teda dotknutxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxntifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxentitu tejto fyzickej osoby.
Jednoducho povedané, osobnými údajmi sú také údaje, ktoré sa týkajú konkrétnej fyzickej osoby. Na účely zákona o ochrxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxa o oznamovaní protispoločenskej činnosti sú orgány verejnej moci zamestnávajúce najmenej päť zamestnancov a zamestnávatelia, ktorí zamestnávajx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Okrem týchto povinností majú orgány verejnej moci zamestnávajúce najmenej päť zamestnancov a zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxnskej činnosti je v kontexte čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR osobitným zákonom, ktorý je právnym základom na spracúvanie osobných údajov fyzickýcx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xamestnancami ako prevádzkovatelia - osoby, ktoré určujú účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, sú povinní viesť záznamy o spracovateľskýcx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxrejnej moci alebo zamestnávateľ povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a zabezpečiť bezpečnosť osobných údajoxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtimi zamestnancami a k orgánom verejnej moci s najmenej piatimi zamestnancami (zohľadnili sa najmä malé obce) sa zachováva povinnosť vytvoriť si vnútxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dopĺňajú oproti súčasnému stavu. Títo zamestnávatelia sú povinní určiť zodpovednú osobu, resp. osobitnú organizačnú zložku, na ktorú sa bude možné oxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xmožniť nezávislé plnenie úloh vrátane poskytnutia dostatočných prostriedkov a súčinnosti). Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ide predovšetkým o zodpovednosť zamestnávateľa, aby tieto všeobecne deklarované ustanovenia naplnil tak, aby umožnil čo najefektívnejšie preveroxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xrávnickým osobám v jej pôsobnosti, ak budú mať tieto osoby menej ako 50 zamestnancov alebo aj vo vzťahu k právnickým osobám s viac ako 50 zamestnancami, ax xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxný proces preverovania oznámení sa preberá zo súčasného zákona vrátane oboznamovania oznamovateľa s výsledkom preverenia a zachovávania anonymity xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoznatkom pri zohľadnení výšky nákladov na ich vykonanie a možnostiam zamestnávateľa na zabezpečenie preverovania oznámení v súlade so zákonom. Prijxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xchrany osobných údajov a pod. Prijatie konkrétnych opatrení je vecou zamestnávateľa, budú sa odvíjať napríklad od veľkosti a štruktúry zamestnávatexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxs ju identifikovať, preveriť a minimalizovať prípadné škody.
K § 11
Orgán verejnej moci zamestnávajúci minimálne päť zamestnancov či zamestnávaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xiesť evidenciu oznámení. Zákon ustanovuje dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia.
Zákon tiež v predmetnom ustanovení špecifikuje rozsah texxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxámeniach, predmete týchto oznámení a spôsobe ich vybavenia.
Oproti predchádzajúcej právnej úprave (zákon o oznamovaní protispoločenskej činnoxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxzpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém preverovania oznámení sa vykonáva v súlade s týmto zákonom.
Zákon nie je konkrétny, keďže neustanoxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
nariadenie GDPR
§ 12
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu
Z dôvodovej správy:
Ustanovenie rieši ex post ochraxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxvneho úkonu voči oznamovateľovi, ak je dôvodné podozrenie, že bol takýto úkon urobený v súvislosti s oznámením. Aj pri tejto možnosti ochrany sa navrhuxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxprávneho úkonu pozastaví. V prípade rozhodnutí v pracovnoprávnych vzťahoch to bude znamenať odklad vykonateľnosti takéhoto rozhodnutia. Pri právnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxnia žiadne právne dôsledky na osobu, ktorej sa týka. Ochrana poskytovaná úradom je dočasná a jej pokračovanie sa viaže na podanie návrhu na vydanie neodxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o neodkladnom opatrení by malo smerovať ku konaniu podľa antidiskriminačného zákona.
Možnosť pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu nix xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxsnému právnemu stavu sa predlžujú lehoty, ktoré tento právny inštitút zahŕňa - oznamovateľ nebude mať len 7 dní na požiadanie o pozastavenie účinnostix xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcovnoprávneho úkonu aj na ďalšie osoby. Ide o prípad, keď fyzická osoba nepodá oznámenie príslušnému orgánu alebo zamestnávateľovi, ale skutočnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxu prešetreniu, resp. by mohlo viesť k jej postihu. Pri zverejnení skutočností o protiprávnej činnosti musí však takáto osoba zohľadniť § 1 ods. 3 a 4 návrxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxosť mlčanlivosti v ustanovených prípadoch.
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu bude možné aj voči osobe blízkej oznamovateľovi, ktoxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podľa § 2 ods. 1 písm. a).
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. zamestnancom do nej zaradeným, čím sa má zvýšiť ochrana zodpovednej osoby pred neželanými zásahmi do jej fungovania a posilniť jej nezávislosti a tým xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx forme trestného oznámenia či podnetu na začatie konania o správnom delikte. Zamestnanec môže podať oznámenie v rámci vnútorného systému preverovanix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxv protispoločenskej činnosti sa rieši ochrana podávateľa oznámenia - zamestnanca, ktorý podal oznámenie navonok, ale aj toho, ktorý podal oznámenie xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxateľov protispoločenskej činnosti pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, ak je dôvodné podozrenie, že zamestnávateľ urxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxe o dočasnú neúčinnosť úkonu, t.j. pracovnoprávny úkon nebude mať po dobu pozastavenia žiadne právne dôsledky pre osobu, ktorej sa pracovnoprávny úkox xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxočnosti o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa dozvedela s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo činnosťou vo verejxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu (napríklad skončenia pracovného pomeru xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxok:
a)
oznamovateľ podal Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti žiadosť o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu,
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxávnom úkone), pričom lehota bola oproti zákonu o oznamovaní protispoločenskej činnosti predĺžená x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti:
a)
pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu a vydá potvrdenie o takom pozastavení axxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxnskej činnosti pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, vydá o tom potvrdenie a doručí ho:
a)
zamestnávateľovi a
b)
oznamovateľovi.
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená.
V prípade, keď by zamestnávateľ urobil voči oznamovateľovi viac právnych úkonov, odporúčame xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Podľa nášho názoru má uvedené chrániť oznamovatxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxčenskej činnosti nevyhovie žiadosti oznamovateľa o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu, oznámi uvedené oznamovateľovi, a to aj s dôvodmx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxenskej činnosti podľa § 12 tohto zákona je len dočasná (skončí sa uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia oznamovateľovi). Pokračovanie tejto ochranx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxtného rozhodnutia o takomto návrhu.
Vznik aj zánik pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 tohto zákona sa viaže na doručenie potxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxodkladného opatrenia. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti však nikde neuvádza povinnosť oznamovateľa informovať zamestnávxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxia, je otázne, ako by zamestnávateľ vedel vypočítať uplynutie ochrannej 30-dňovej lehoty najmä, ak mu oznamovateľ neposkytne informáciu o dni doručexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxatrenia.
Zamestnávateľom môžeme iba odporučiť, aby sa o doručení potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu informovali na Úradx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
Úrad
§ 1x
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxrov). Po niekoľkoročnej skúsenosti s aplikáciou ochrany oznamovateľov inšpektorátmi práce sa ukazuje, že napriek tomu, že pre inšpektoráty práce nexxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxé spájať postavenie inšpektorátu práce ako "ochrancu" oznamovateľov s jeho postavením nestranného správneho orgánu v sporoch medzi zamestnancami a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxe účinnosti pracovnoprávneho úkonu) je z celkového pohľadu spoločnosti nepostačujúce. Je potrebné k tomu pridať väčšiu verejnú angažovanosť "ochraxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx verejnej moci a ostatných zamestnávateľov, monitorovanie a vyhodnocovanie uplatňovania zákona v praxi. Takéto postupy vyplývajú aj z posúdenia zákxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xbdobný orgán - s oveľa širším záberom - existuje od roku 2017 vo Francúzsku (L'Agence française anticorruption).
K odseku 2
Navrhuje sa zriadiť úxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxu pri iných obdobných štátnych orgánoch s rovnakým mechanizmom zabezpečenie rozpočtovej samostatnosti.
K odsekom 3 až 5
Navrhuje sa aby sídlom xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvať svoje detašované pracoviská aj mimo hlavného mesta, ak sa ukáže ako účelné poskytovať ochranu oznamovateľom prostredníctvom detašovaného pracoxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrganizácii úradu v organizačnom poriadku a následne tento vydať.
K odseku 6
Hlavnou úlohou úradu bude poskytovanie ochrany oznamovateľom, a to xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa voči oznamovateľovi (§ 12). Túto agendu teda úplne prevezme od inšpektorátov práce, ktorí ju vykonávajú v súčxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxžitých na poskytnutie ochrany, si často môže vyžadovať aj preverenie situácie priamo na pracovisku oznamovateľa, príp. vyžiadanie si dokumentov od zxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sú na takéto poskytovanie súčinnosti vhodné (§ 21).
Úrad bude tiež kontrolovať uplatňovanie zákona, a to pri dodržaní základných pravidiel kontroxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxámení, resp. po priznaní ochrany, čím sa sleduje nielen formálna ochrana záujmov oznamovateľa, ale predovšetkým skúmanie reálneho vplyvu oznámenia xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xríslušným orgánom (čo môže byť v závislosti od druhu zisteného postihu napríklad inšpektorát práce, úrad verejného zdravotníctva a pod.).
Dôležixxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xelkovo aj zvyšovať povedomie verejnosti o oznamovaní protispoločenskej činnosti. Poradenstvo môže byť poskytované generálne (mediálne výstupy, zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxľom, rady pri vypracovávaní vnútorných predpisov zamestnávateľa). Zákon umožňuje úradu tiež zabezpečovať (interne aj externe) zodpovedným osobám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx x xxžností ako zamestnávateľovi umožniť udržiavanie jej odborných kvalít (§ 10 ods. 3). Štandardom je spolupráca úradu s obdobnými úradmi a organizáciamx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxžní verejnosti oboznámiť sa so všetkými - tak teoretickými, ako aj praktickými - relevantnými informáciami o oznamovaní protispoločenskej činnosti xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxrávnení úradu. Okrem štandardných oprávnení spočívajúcich v možnosti vyžiadať si potrebné dokumenty a vysvetlenia (čo bude môcť úrad robiť aj prostrxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbavenie oznámenia (vrátane žiadosti o nápravu) a upozorňovať zamestnávateľa, že ním plánovaný pracovnoprávny úkon pravdepodobne poruší tento zákox xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxm.
K odsekom 10 a 11
Zákon priznáva úradu aj silné procesné postavenie v rôznych konaniach, a to tak súdnych, ako aj v správnych. V konaní o správnom xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xúčastniť sa konania, ak je jednou zo sporových strán oznamovateľ. Merito sporu nie je určujúce, aj v civilnom konaní bude takýto postup záležať od posúdxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxoh od všetkých orgánov verejnej moci, čo je nevyhnutnou podmienkou na ich riadne plnenie.
K odseku 13
Tak ako je bežné pri iných nezávislých a kontxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bude raz ročne predkladať národnej rade správu o svojej činnosti a o stave ochrany oznamovateľov spolu s odporúčaniami a odstránenie zistených nedostxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xedy oznamovateľ z nejakých dôvodov nemôže alebo nechce urobiť oznámenie (uviesť skutočnosti, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxšnému na prijatie tohto oznámenia. Keďže však úrad nebude mať vyšetrovacie právomoci na preverenie protispoločenskej činnosti, tieto skutočnosti mxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxi oznamovateľa. Je však potrebné zdôrazniť, že týmto nie je dotknutá povinnosť oznamovateľa oznámiť alebo prekaziť trestný čin, ktorá vyplýva z § 340 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxmestnávateľa vylúčiť ani šikanózny výkon právomocí orgánov verejnej moci, ktorý smeruje voči oznamovateľovi, jeho blízkej osobe, resp. jeho podnikxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrenia proti oznamovateľovi, jeho blízkej osobe alebo ich podnikaniu, o ich oprávnenosti a dôvodnosti. Orgán verejnej moci bude povinný tieto uskutočxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxého niet tak vládu.
K § 13
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti zveroval určité kompetencie v oblasti poskytovania ochrany oznamovatexxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxďuje Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad má celoštátnu pôsobnosť, ide o nezávislý orgán štátnej správy.1) Úrad je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xracoviská aj mimo svojho sídla.
Podrobnosti o organizácii úradu má ustanoviť predseda úradu formou vydania organizačného poriadku.
Úlohy Úraxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxd predovšetkým rozhoduje vo veciach ochrany voči oznamovateľom, t.j. schvaľuje úkony zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi podľa § 7 a pozaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxna v praxi, poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti či poskytuje zamestnávateľom xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx aj k zvýšeniu povedomia o protispoločenskej činnosti a na tento účel má zverejňovať informácie o tejto problematike na webovom sídle úradu.
Z hľadixxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxostatočné alebo nesprávne vybavenie oznámení, upozorňovať zamestnávateľov na porušenie ustanovení tohto zákona pri plánovanom pracovnoprávnom úxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxní. Napríklad v konaní o správnom delikte je úrad zúčastnenou osobou, ak bola v rámci konania priznaná ochrana oznamovateľovi. Podľa § 15a ods. 2 Správnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xa miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Osobitný zákon môže ustanoviť zúčastnenej osobe viac práv.
V civilnom pxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxteľa z pracovného pomeru).
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ustanovuje povinnosť iným orgánom verejnej moci poskytovax xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x stave ochrany oznamovateľov spolu s odporúčaniami na odstránenie zistených nedostatkov.
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti poznax xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe. Ide o situáciu, kde oznamovateľ oznámenie adresuje Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ten ho postúpi bez zbytočného odklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľa.
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má právomoci aj k orgánom verejnej moci, a to v prípade, ak by z ich strany bol proti ozxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxánov verejnej moci a prijať nápravné opatrenia, ak sa vyžadujú.
Súvisiace právne predpisy:
zákon č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxo zvolenie sú nastavené tak, aby čo možno najväčšiu rolu zohrávala objektivita a odbornosť. Národná rada predsedu úradu zvolí spomedzi vládou navrhnuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxiť za predsedu len raz. Okrem štandardných podmienok ako je vek, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, vzdelanie, predseda úradu nesmie byť členox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh funkcií. Takáto ochranná doba má za cieľ zamedziť potenciálnemu konfliktu záujmu vyplývajúceho z možného minulého pôsobenia. Predseda úradu tiež mxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxodu zamedzenia možného konfliktu záujmu nebude môcť byť predseda úradu ani sudcom, prokurátorom, členom bankovej rady ani štatutárnym orgánom žiadnxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxnskej schôdze, ako ani členom politickej strany alebo hnutia.
Zánik funkcie predsedu úradu nastane uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nezlučiteľnosti funkcie alebo ak nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov. Zároveň sa navrhuje aby Národná rada Slovenskej republiky v prípaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xhod úradu navrhuje, tak ako je tomu pri niektorých iných štátnych orgánoch porovnateľného zamerania, sa navrhuje právomoc Národnej rady Slovenskej rxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx úradu sa bude odvíjať od platu poslanca národnej rady, pričom sa navrhuje poskytnúť predsedovi na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xa ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vedie jeho predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada SR. Predseda úradu je teda najvyšším orxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxť do funkcie predsedu zvolená len jeden raz. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ustanovuje v § 14 ods. 3 podmienky, ktoré musí spxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu podmienkou je, že predseda úradu nesmie byť napríklad členom politickej strany alebo politického hnutia a päť rokov pred zvolením nesmie vykonávať žxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm, členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska ani štatutárnym orgánom žiadnej právnickej osoby.
Zákon ďalej ustanovuje spôsoby zániku funkcix xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že proti nemu začalo trestné stíhanie v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ďalej ustanxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov (v znení zákona č. 519/2007 Z.z.);
zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisox
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxv na predsedu úradu, z ktorých si bude môcť národná rada vybrať. Kandidátov bude na základe verejného vypočutia (a iných predložených dokumentov a verexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxelína celým procesom kreovania komisie a verejným vypočutím aj tým, že všetky možné dokumenty a informácie sa budú zverejňovať na internete.
Prvým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xa podrobnejšie špecifikujú aj doklady, ktoré musia záujemcovia predložiť (preukázanie podmienok zvolenia, životopis, referencie, zdôvodnenie kaxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxť prihlášky a zabezpečiť priebeh vypočutia. Verejného vypočutia sa bude môcť zúčastniť každý záujemca, ktorý splní zákonné požiadavky na predsedu úrxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxoby bude poskytnutá možnosť klásť záujemcom otázky týkajúce sa pôsobnosti úradu a otázky, ktorých cieľom je overiť predpoklady pre výkon funkcie predxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx záujemcov, ktorí boli najúspešnejší.
K § 15
Ako bolo spomínané, predsedu úradu volí Národná rada SR, a to na základe návrhu kandidátov, ktorý predkxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxť tejto komisie organizačne zabezpečuje Úrad vlády SR.
Záujemcovia o kandidatúru sa môžu do výberu prihlásiť na základe zverejnenej výzvy. Výzva mxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x lehotu, dokedy sa vypočutie uskutoční, ktorí záujemcovia sa ho zúčastnia, podmienky pozvania na verejné vypočutie a podobne.
Odsek 4 ustanovuje ax xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxx
Z dôvodovej správy:
Zákon počíta s kreovaním
ad hoc
komisie na vypočutie a hodnotenie kandidátov na predsedu úradu. Komisia bude mať päť členov, ktoxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa predsedu úradu (pri prvej komisii po schválení zákona to je do 15 dní od účinnosti;
pri skončení funkčného obdobia predsedu úradu inak ako jeho uplyxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sú len všeobecné, menovanie člena komisie je výhradne na tom subjekte, ktorému to zákon ukladá.
Keďže kreovanie komisie je nevyhnutným predpokladxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevymenuje člena aby chýbajúceho člena vymenovala vláda Slovenskej republiky. Cieľom navrhovaného riešenia je predísť prípadným komplikáciám pri xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxisii je čestnou funkciou, bez nároku na odmenu. Členovia komisie však budú mať nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom fxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o rokovaní komisie, spôsobe hodnotenia, rozhodovaní komisie a o účasti na rokovaniach si upraví samotná komisia v rokovacom poriadku.
Návrh zákonx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu úradu, v takom prípade sa proces výberu zopakuje.
K § 16
Komisia, ktorá vyberá a hodnotí uchádzačov o funkciu predsedu úradu, má podľa zákona päť člxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxádnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti. Zákon ustanovuje aj lehotu na predkladanie členov komisie. Ak by prezident, vláda, verejný ochxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxavrhli svojho člena komisie, chýbajúceho člena komisie vymenuje bezodkladne vláda. Uvedené má za cieľ zabrániť prípadným obštrukciám a naťahovaniu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxia komisie si spomedzi seba volia predsedu, ktorý riadi činnosť komisie.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ustanovuje aj xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xeschváli dvoch záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu alebo ak Národná rada SR nezvolí predsedu úradu, v takom prípade sa proces výberu zopakuje a koxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xestovných náhradách v znení neskorších predpisov
§ 17
Podpredseda úradu
Z dôvodovej správy:
Podpredsedu úradu bude menovať a odvolávax xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxmnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxná, a to v rozsahu jeho práv a povinností. Predseda môže rozhodnúť aj o ďalších prípadoch zastupovania jeho osoby predsedom úradu.
Zákonné požiadavxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xredpisy:
zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 519/2007 Z.z.);
zákon č. 55/2017 Z.z. x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxx x x xx
x xx
Z dôvodovej správy:
Zavádzajú sa priestupky a iné správne delikty súvisiace s porušením vybraných povinností podľa navrhovaného zákona. Skutkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovávať anonymitu oznamovateľa a neoprávneným postihom v súvislosti s podaním oznámenia. Na naplnenie skutkovej podstaty sa bude vyžadovať aspoň nedxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxej úpravy vrátane hornej hranice možnej pokuty 20 000 eur.
K § 18 a § 19
Protiprávne konania, ktoré sa kvalifikujú ako správne delikty, tvoria početnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh osôb - podnikateľov a právnických osôb,
c)
správne disciplinárne delikty,
d)
iné správne delikty fyzických osôb,
e)
správne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxdnikajúcich fyzických osôb. Za priestupky sa považujú skutkové podstaty vymenované v § 18 ods. 1 tohto zákona. Na naplnenie skutkovej podstaty priestxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xôže udeliť Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi (t.j. právnickej osobe alebo podnikajúcej fyzickej osobe), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení či evidencie týchto oznámení. Táto právna úprava obsahuje skutkovú podstatu správneho deliktu, kritériá na uloženie pokuty v rámci ustanovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxt.
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v § 19 ustanovuje sankcie za správne delikty, ktorými sú porušenia povinností podľa § xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxenia povinnosti, následky tohto porušenia, čas trvania porušovania či prípadné opakovanie protiprávneho konania. Úrad na ochranu oznamovateľov prxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxchto kritérií je taxatívny (konečný, nie príkladný), pretože text predmetného ustanovenia neobsahuje slová ako najmä, hlavne, predovšetkým a podobxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xvahy všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú z osobitostí daného skutkového stavu a prihliadnuť na ne pri ukladaní sankcie a všetky v odôvodnení zdôvodnix x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxkladmý, t.j. demonštratívny. Prostredníctvom sankcií zákon v tomto ustanovení vytvára záruky a tlak na zákonné správanie osôb, ktoré sú povinné plnix xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx ustanovenej lehote. Na uloženie pokuty podľa § 19 ods. 3 zákon ustanovuje objektívnu lehotu, ale aj subjektívnu lehotu. Pokutu podľa tohto ustanovenix xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. V zásade platí, že ak sa úrad dozvie o porušení tohto zákona pred uplynutím objektívnej lehoty, tak táto sa neprexxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe subsidiárne Správny poriadok (vyplýva to z § 24 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti).
Platí, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxj lehoty nepostačuje (porovnaj formuláciu "pokutu možno uložiť" a nie "konanie možno začať" v odseku 3).
Súvisiace právne predpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxch aj poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ponecháva sa tiež možnosť poskytovať právnu pomoc oznamovatxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxkytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
Oproti súčasnej právnej úprave sa navrhuje, s cieľom zvýšiť a posilniť ochranu oznamovateľovx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v § 20 ustanovuje, aby oznamovateľovi alebo osobe, voči ktorej bola pozastavená účinnosť xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xoskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx
x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxť informácie, aby mohol vydať rozhodnutie podľa možností čo najskôr a aby toto rozhodnutie bolo presvedčivé. Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť úraxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxektívne rozhodnúť. Inšpektoráty práce budú mať pri poskytovaní súčinnosti oprávnenia, ktoré majú podľa zákona o inšpekcii práce. Ide o atrahovanie uxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxnosti. Takým istým spôsobom sú riešené aj povinnosti fyzických a právnických osôb pri výkone tejto právomocí inšpektorov.
Pri nesplnení povinnosxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxu v prípade marenia inšpekcie práce podľa zákona o inšpekcii práce.
K § 21
V § 21 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa vymedxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtoré má podľa osobitného zákona, ktorým je zákon o inšpekcii práce. Inšpektor práce je tak oprávnený napríklad požadovať predloženie dokumentácie, zxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxých osôb pri výkone právomocí inšpektora. Blanketová (odkazovacia) norma v tomto prípade odkazuje na § 16 zákona o inšpekcii práce. Povinnosti fyzickxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce poskytnúť všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a tecxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxis (t.j. zákon o inšpekcii práce v § 17) bez súhlasu dotknutých osôb. Uvedené znamená, že právnym základom spracúvania osobných údajov je v danom prípaxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osobu zamestnávateľa nesplní svoje povinnosti podľa § 21 ods. 3 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, je inšpektorát práce oprxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xontrolnej činnosti podľa osobitných predpisov. Má donucovací charakter a jej cieľom je zabrániť prieťahom v konaní, minimalizovať ohrozenie výkonu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxne predpisy. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ponecháva na úvahu inšpektorátu práce, akú výšku poriadkovej pokuty uloží, hxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ak k splneniu povinnosti nedošlo ani v dodatočnej lehote, ktorú inšpektorát práce určil. Ukladanie poriadkovej pokuty má preto výchovnú funkciu. Zákxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxovenej lehote. Na uloženie poriadkovej pokuty zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ustanovuje lehotu, ktorá je jeden rok odo dňx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxie konania o uložení poriadkovej pokuty v rámci objektívnej lehoty nepostačuje.
Zákon ustanovuje, že výnosy z poriadkových pokút sú príjmom štátnxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
nariadenie GDPR;
§ 22
Z xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xýkon jeho pôsobnosti.
Z platnej právnej úpravy sa preberajú ustanovenia o možnosti orgánov verejnej moci zriaďovať si tzv. protikorupčnú linku a v xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxesť evidenciu takýchto zvukových záznamov tri roky na nosiči, ktorý sa nedá prepisovať. Tieto záznamy budú slúžiť najmä orgánom, ktoré objasňujú protxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxrý ustanovuje osobitný predpis (t.j. zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti) bez súhlasu dotknutých osôb. Právnym základom spraxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx.
Existujú viaceré spôsoby podávania oznámení, ako napríklad písomne poštou, e-mailom alebo dokonca aj telefonicky. Na účely podávania telefonixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnu verejnej moci.
Ak má orgán verejnej moci v úmysle zriadiť telefónnu linku na podávanie oznámení, tak mu zákon o ochrane oznamovateľov protispoloxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxenávaní hovorov,
c)
viesť evidenciu zvukových záznamov,
d)
uchovávať záznamy tri roky na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.
Vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
x xx
x xxvodovej správy:
Špecifické postavenie Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, čiastočne aj Národného bezpečnostného úradu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvenia návrhu, ktorých aplikácia by bola v týchto zložkách, najmä z hľadiska utajenia, problematická (výslovný uvedením tých ustanovení návrhu, ktorx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx republiky.
K § 23
V § 23 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa vymenúva, aké ustanovenia tohto zákona nemožno použiť na príxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlovenskej informačnej služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxiace právne predpisy:
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxny nárok, či už ide o vznik ochrany alebo poskytnutie odmeny; týchto práv sa nemožno domáhať v štandardných opravných konaniach ani súdnou cestou.
Nx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxhu k doručovaniu vybraných písomností.
Iná právna situácia je pri udeľovaní súhlasu na pracovnoprávny úkon zamestnávateľa a v súvislosti s konaníx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxenskej činnosti v § 24 ustanovuje, na ktoré konania podľa tohto zákona sa subsidiárne (podporne) použijú ustanovenia Správneho poriadku. Je to konanix xx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxávnych deliktoch podľa § 19 tohto zákona,
c)
konania o uložení poriadkovej pokuty podľa § 21 tohto zákona.
Tento zákon tiež zakotvuje použitxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
§ 25
Prechodné xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxáce na úrad. Vzhľadom na to, že bude potrebné zvoliť prvého predsedu a vybudovať úrad (s predpokladaným potrebným časom šesť mesiacov) navrhuje sa ustaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxsti sa explicitne vyjadruje kontinuita podaní súvisiacich s ochranou urobených podľa súčasnej právnej úpravy s navrhovaným zákonom a určuje sa procexxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xnútornú štruktúru a orgány nevyhnutné na plnenie jeho úloh, počas tohto provizórneho obdobia sa navrhuje aby dočasne vykonával bazálne úlohy úradu náxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxeného "provizória" rozhodovalo o poskytnutí odmeny Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V súvislosti s procesom kreovania úradu po jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdsedovi zabezpečovať úrad vlády.
Zároveň sa navrhuje ustanoviť lehotu na zosúladenie vnútorných predpisov zamestnávateľov upravujúcich systéx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxspoločenskej činnosti a prechodom kompetencií z inšpektorátov práce na tento úrad. Aj v prechodnom období totiž treba zachovať istú úroveň ochrany ozxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxenej päť zamestnancov musia zosúladiť vnútorný systém vybavovania podnetov so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti do 30. sexxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 26
Zrušovacie ustanovenie
Z dôvodovej spxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxoločenskej činnosti, ktorý v súčasnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxtispoločenskej činnosti stáva obsoletným, a preto ho bolo potrebné zrušiť.
PRÍL.
VZORY DOKUMENTOV
VZOR INTERNÉHO PREDPISU O VNÚTORNOM xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx


xxxx xxxERNÉHO PREDPISU O VNÚTORNOM SYSTÉME PREVEROVANIA OZNÁMENÍ URČENÝ PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ NIE SÚ ORGÁNMI VEREJNEJ MOCI PODĽA ZÁKONA č. 54/2019 Z.zx


xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxx6. Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
MIČUDOVÁ, T. 2019. Whistleblowing po novom od 1. mxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxrca 2019. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 5/2019. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019.
HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. 2018. Správne právo hmotné. Všxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxlava: C. H. Beck, 2018, s. 208.
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 159-163.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR