Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)
Komentáre (1)

8/2005 Z.z. Zákon o správcoch - komentár

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 477/2008 Z.z. zákonom č. 136/2010 Z.z. zákonom č. 72/2013 Z.z.
Čl.I
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Všexxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxrze a reštrukturalizácii je zákon o správcoch predpisom majúcim predovšetkým hmotnoprávny charakter (výnimkou je jedine piata časť zákona).
Predxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxa obmedzuje iba na vymedzenie pojmu správca (pozri § 2 ZoS) a vymedzenie predpokladov pre zápis do zoznamu správcov (pozri § 21 a nasl. ZoS), neobsahuje axx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxcii vo svojich konkrétnych ustanoveniach (pozri napr. § 21 ZKR);
-
práva a povinnosti správcov; zákon o správcoch obsahuje predovšetkým úpravu pxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o konkurze a reštrukturalizácii [napr. § 11 ods. 2 písm. c) ZKR, § 109 ods. 3 ZKR a § 75 ZKR];
-
vzdelávanie správcov; pod pojem vzdelávanie správcov zxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxntované ustanovenie obsahuje vymedzenie pojmu správcovská činnosť. Správcovskou činnosťou je činnosť, ktorá súčasne spĺňa oba nasledujúce znaky:
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
V zmysle uvedeného sa tento pojem zhoduje s pojmom osoby ustanovenej do funkcie správcu alebo predbežného správcu v konaniach podľa zákona o konkuxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxvažovať za správcovskú činnosť, čo považujeme, s poukazom na povinnosti správcu podľa druhej časti tohto zákona (pozri § 3 a nasl. ZoS), za nedostatok sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxralizačného alebo oddlžovacieho konania. Príkladom takéhoto konania osoby zapísanej do zoznamu správcov môže byť príprava reštrukturalizačného pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxizačného konania). Zastávame názor, že v dôsledku nevhodnej definície správcovskej činnosti sa na správcov v takomto postavení nevzťahujú povinnosxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxoru nevzťahujú ani na správcu vydávajúceho potvrdenie o tom, že veriteľ, ktorý podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, účtuje pohľadávku voči dlžníkovi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxri § 12 ods. 2 ZKR).
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
KOMENTÁR
Použitie zákona o službách na vnútornom trhu
Všxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdobudol účinnosť od 1. júna 2010. Predmetný zákon novelizoval aj zákon o správcoch.
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx môže ako lex specialis obsahovať v jednotlivých svojich ustanoveniach odchylnú úpravu.
Dôvodom uzákonenia danej právnej úpravy je transpozícia xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpozícia danej smernice má zabezpečiť kompatibilitu nášho právneho poriadku s právom Európskej únie a Európskych spoločenstiev, ako aj slobodu voľnéxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xpravou o poskytovaní služieb a osobitnou právnou úpravou vo vzťahu k procedúre, ktorá predchádza vydaniu oprávnenia, a vo vzťahu k právam, ale najmä poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxísaná do zoznamu správcov (k pojmu zoznam správcov pozri v § 20 ZoS).
Do zoznamu správcov môže byť zapísaná každá:
-
fyzická osoba, ktorá spĺňa prexxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdené v § 22 ods. 1 ZoS,
-
komanditná spoločnosť, ktorá spĺňa predpoklady pre zápis do zoznamu správcov uvedené v § 22 ods. 2 ZoS,
-
zahraničná právxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx o konkurze a reštrukturalizácii, je potrebné vykladať v zmysle vyššie uvedeného vymedzenia tohto pojmu a nie je ho možné zamieňať s pojmom osoba ustanoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxktickej aplikácie § 12 ods. 2 písm. c) ZKR, ako aj x xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxektorom z prebiehajúcich konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, čo určite nie je možné pripustiť.
Interpretácia pojmu správca ako oxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxkoch, a následnou ustálenou judikatúrou súdov v tejto oblasti, ktorá musela pre daný prípad nevyhnutne judikovať, že správcom podľa zákona o konkurze x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xotiž súdy v danom prípade pripustili osobné oslobodenie každej osoby zapísanej do zoznamu správcov, odporovalo by to účelu § 4 ods. 2 písm. m) zákona č. 7xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xnterpretáciu pojmu správca pre účely samotného zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Správca a správcovská činnosť
Zákon o správcoch chápe spxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnávať nikto iný ako správca. Ten môže poveriť jednotlivými úkonmi správcovskej činnosti aj iné osoby (pozri § 11 ods. 2 ZoS), tie však správcovskú činnoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Základné povinnosti správcu
Zákon formuluje viaceré povinnosti, ktoré je správca povinný plniť. Máme za to, že zo znenia komentovaného ustanovenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom ostatné povinnosti sa vzťahujú na každého správcu, teda na každú osobu zapísaxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zodpovedne a svedomito má iba ten správca, ktorý bol ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkuxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xovinnosť dohliadať na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť osôb, ktoré v zmysle § 11 ods. 2 ZoS poveril vykonaním jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxsť a svedomitosť konania svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na to, či ich poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti alebo nie. Uvxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxkovi vo svojom účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, alebo pri príprave reštrukturalizačného posudku, pretože vtedy ešte správca nevykonáva sxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x x xxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxomitosť zákon o správcoch neobsahuje, preto je nevyhnutné tieto pojmy vykladať v súlade s ich vymedzením v predpisoch občianskeho práva.
Konanie s oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxetky svoje skúsenosti a odborné vedomosti. Ide o pomerne všeobecné vymedzenie tohto pojmu použiteľné len pre účely zákona o správcoch, pričom napríklxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xonania s odbornou starostlivosťou obsiahnuté v zákone o správcoch aplikovateľné najmä pri výkone dohľadu uskutočňovaného Ministerstvom spravodlixxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xeštrukturalizácii na povinnosti správcu upravené v zákone o správcoch priamo odkazuje (pozri napr. § 42 ods. 1 ZKR).
Ak správca potrebné skúsenosxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxhádza do úvahy napríklad vtedy, ak je správca, ktorý má právnické vzdelanie, ustanovený do funkcie predbežného správcu v konkurznom konaní, pričom vzxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxké vzdelanie, nebol schopný pre zložitosť daného prípadu sám kvalifikovane zhodnotiť prípadnú odporovateľnosť právnych úkonov dlžníka podľa § 57 a nxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxtrukturalizácii (najčastejšie konkurznom, príp. oddlžovacom) požiadať súd o odvolanie z funkcie. Zastávame však názor, že ak by správca v už prebiehxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xo mať za následok konverziu reštrukturalizačného konania na konkurzné konanie (pozri § 131 ZKR). Správca by mal nedostatok svojich skúseností alebo oxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa povinnosť konať s odbornou starostlivosťou iba tomu správcovi, ktorý bol ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxahov
Konanie bez zbytočných prieťahov zákon o správcoch v žiadnom svojom ustanovení nedefinuje. Keďže aj v danom prípade zastávame názor, že povinnxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, máme za to, že pri posudzovaní, či v danom konaní dochádza zo strany správcu k vzniku priexxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Predmetné ustanovenie je však aplikovateľné len na činnosť správcu v konkurznom konaní.
Prekážky vx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxvcovskej činnosti bránia zdravotné alebo iné závažné dôvody. Uvedené ustanovenie nemožno vykladať v tom zmysle, že každé zhoršenie zdravotného stavx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtoré správcovi neumožňujú po dlhšie obdobie riadne vykonávať správcovskú činnosť. Obdobne je potrebné vykladať aj pojem iné závažné dôvody.
Ak spxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxežného správcu. Správca je tak povinný urobiť samostatnými návrhmi, ktoré podá do každého konania, v ktorom je ustanovený do funkcie (vykonáva správcxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvodnené. Odôvodnenie by malo obsahovať zdôvodnenie toho, prečo ide o tak závažnú prekážku, pre ktorú musí byť správca odvolaný z funkcie v danom konaníx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx žiadosť o jeho odvolanie z funkcie vo všetkých veciach, v ktorých vykonáva správcovskú činnosť, a túto adresuje predsedovi súdu. Takéto podanie súd nexxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxk odvolanie správcu z funkcie pre porušenie jeho povinností (pozri § 42 ods. 1 ZKR). Toto odvolanie však môže mať za následok následné uloženie pokuty spxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxj prekážky v danom konaní zamietne. Stane sa tak napríklad vtedy, ak súd dospeje k záveru, že nejde o tak závažné prekážky, pre ktoré by správca musel byť z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvňovať výber správcov pri ich ustanovovaní do funkcie v konaniach podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na tomto mieste nie je právne významnéx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx SR (pozri § 40 ods. 1 ZKR), na základe návrhu schôdze veriteľov (pozri § 36 ZKR) alebo na základe odporúčania veriteľského výboru (pozri § 131 ods. 4 ZKR).
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxu zákon priamo zakazuje správcovi, ktorý je ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxať širšie ako pojem účastník daného súdneho konania - môže ňou byť napríklad aj akákoľvek spriaznená osoba s veriteľom dlžníka alebo úpadcu, veriteľ dlxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xj pre toho správcu, ktorý ešte nebol ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxla poskytnutá s úmyslom ovplyvniť nestrannosť rozhodovania alebo úsudku správcu. Príkladom by mohla byť akákoľvek výhoda poskytnutá dozornému spráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxl (pozri § 164 ods. 1 ZKR).
Oprávnenie správcu požiadať o odvolanie z funkcie
Správca ako osoba ustanovená do funkcie správcu alebo predbežného sprxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxa dôvodu alebo z iného dôvodu ako z dôvodu, ktorý ustanovuje zákon o správcoch. Dôvodom, pre ktorý je správca oprávnený (a povinný) požiadať o odvolanie x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxolanie z iného dôvodu, súd by mal tento návrh vždy uznesením zamietnuť.
Povinnosť správcu odmietnuť poverenie na vypracovanie reštrukturalizačnéxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxuť toto poverenie, ak zistí, že u neho existuje prekážka stanovená zákonom o správcoch (pozri § 108 ZKR). Takouto zákonnou prekážkou je napríklad vylúčxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuralizačný posudok pripraviť. Ak by súd po podaní návrhu zistil, že posudok vypracoval správca, ktorý bol povinný v zmysle komentovaného ustanovenia xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxr, že ak súd uvedenú skutočnosť zistí až po povolení reštrukturalizácie dlžníka, nemá už možnosť rozhodnúť o konverzii reštrukturalizačného konania xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnúť o konverzii reštrukturalizačného konania na konkurzné len z dôvodu, že správca porušil povinnosti ustanovené zákonom o správcoch. Uvedené považxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx rozhodnutie o konverzii reštrukturalizácie na konkurz nemôže bez primeraného odôvodnenia založiť len na porušení povinností ustanovených zákonom x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vylúčenie správcu
KOMENTÁR
Všeobecne o vylúčení správcu
Správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti, ak:
-
je zaujatý alebo
x
xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xiacerých konaniach podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii a spoločné záujmy veriteľov v jednotlivých týchto konaniach môžu byť vo vzájomnom roxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xonaniach, v ktorých je ustanovený do funkcie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovať za stav, ktorý správca svojím konaním ovplyvniť nedokáže.
Predpokladom na to, aby správca mohol byť považovaný za zaujatého, je súčasné splnexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxštrukturalizácii (pozri výklad k § 1 ZoS),
-
správca ako osoba zapísaná do zoznamu správcov má pomer k súdnej veci, v ktorej je ustanovený do funkcie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxaujatosti.
Svoju zaujatosť je správca povinný posudzovať sústavne (po celý čas, kedy trvá jeho ustanovenie do funkcie v súdnom konaní) a s odborxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, má zároveň informačnú povinnosť vo vzťahu k súdu, ktorý vedie dané kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxca povinný plniť bezodkladne.
Osobitné prípady vylúčenia správcu
Výpočet dôvodov vylúčenia správcu uvedený v odseku 2 komentovaného ustanovenxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx je možné považovať za dostatočný. Zastávame názor, že nedostatkom súčasnej právnej úpravy komentovaného ustanovenia je napríklad absencia samostaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxí podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v minulosti. V praxi totiž vzniká problém vtedy, ak schôdza veriteľov navrhne ustanoviť do funkcie spráxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrne jednoznačné stanovisko a opätovné ustanovenie tejto osoby do funkcie správcu nepripúšťa.
Rozpor spoločných záujmov veriteľov
Na to, aby bol xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxerých konkurzných, reštrukturalizačných alebo oddlžovacích konaniach, v ktorých ten istý správca vykonáva funkciu správcu alebo predbežného spráxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxturalizácii, v ktorých budú spoločné záujmy veriteľov v jednotlivých týchto konaniach rozporné, je prípad, keď podajú návrhy na vyhlásenie konkurzu xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxte nebolo vyporiadané, a to najčastejšie s cieľom oddlžiť sa. Ak by v takomto prípade došlo k ustanoveniu toho istého správcu do funkcie správcu oboch maxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxoriadanie bezpodielového spoluvlastníctva týchto manželov (úpadcov), pretože ten istý správca by v predmetnom súdnom konaní vystupoval tak na straxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxdzení odkazuje na osobitný predpis, ktorým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Ten spriaznené osoby definuje v § 9. Spriaznenou osobou právnickxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxom vymedzený okruh osôb nie je možné žiadnym spôsobom rozširovať (samotné spriaznené osoby sú definované osobitnými zákonmi, napr. vedúci zamestnanxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxuralizácii patrí medzi najširšie výpočty v našom právnom poriadku, aj napriek tomu ho však nemožno vždy považovať za dostatočný. Prax totiž pozná značxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xx xxxx
x ňou však nie je, a preto na jej konanie nie je možné hľadieť ako na konanie spriaznenej osoby a jej okruh práv nie je možné obmedziť tak, ako je tomu v prípade xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxze a reštrukturalizácii účinná od 1. januára 2012 rozšírila okruh osôb spriaznených s fyzickou osobou o právnické osoby, v ktorých má blízka osoba fyzixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xlžníka viac ako 5%-ný podiel na základnom imaní.
Zákonodarca v § 9 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii formuloval aj zákonnú definíciu poxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmu kvalifikovaná účasť je nevyhnutné práve pri stanovovaní okruhu osôb spriaznených s tou-ktorou osobou pre účely zákona o konkurze a reštrukturaxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxb má byť vyjadrením osobného prepojenia daných osôb, preto ho považujeme za primerané. Toto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxníka len z dôvodu, že dlžník alebo jeho blízka osoba vlastní tzv. zamestnanecké akcie danej spoločnosti).
V odbornej verejnosti je často sporné, či xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxutárneho orgánu je osoba, ktorá vykonáva funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu u osoby "A". Inými slovami, či je potrebné považxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxločným štatutárnym orgánom osôb "A" a "B", môže ako štatutárny orgán v osobe "B" uplatňovať vplyv na riadení tejto osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvox xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxR. Z uvedeného je možné vyvodiť záver, že osoby "A" a "B" je potrebné považovať za osoby navzájom spriaznené. V danom prípade však pravdepodobne ide o hraxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k Ministerstvu spravodlivosti SR
Vo vzťahu k Ministerstvu spravodlivosti SR má každý správca zapísaný do zoznamu správcov informačnú povinnosť týxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxterstvu spravodlivosti SR všetky skutočnosti významné pre:
-
pozastavenie výkonu jeho správcovskej činnosti (pozri § 25 ZoS) a
-
jeho vyčiarkxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxormačná povinnosť vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní
Vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní má na základe komentovaného ustanovenia ixxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (pozri výklad k § 1 ZoS), pričom pri výkone správcovskej činnosti v danom súdnom konaní zistí taxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh tomu, že bol spáchaný trestný čin) nie je ustanovená do funkcie správcu alebo predbežného správcu, ale napríklad v konaní vystupuje ako veriteľ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx (pozri výklad k § 2 ZoS),
-
osoba, ktorá v minulosti bola zapísaná do zoznamu správcov (za takúto osobu však možno považovať len osobu, ktorá bola zapxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxnec správcu (pozri výklad k § 11 ods. 2 ZoS),
-
osoby poverené správcom vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti (pozri výklad k § 11 odsx x xxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxovávať mlčanlivosť upravuje pomerne veľké množstvo právnych predpisov (napr. zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov alebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx že na osoby povinné zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa už nevzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa iných právnych predpisov.
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxcovskej činnosti správcu (k pojmu správcovská činnosť pozri výklad k § 1 ZoS). Je pochopiteľné, že povinné osoby, napriek zneniu zákona, nie sú povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxnostiach, ktoré nie sú tretím osobám bežne dostupné - tzv. chránené skutočnosti. Čo je možné považovať za bežne dostupnú skutočnosť, je potrebné posudxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedených v odseku 3 komentovaného ustanovenia.
Zbavenie mlčanlivosti správcu (nie iných povinných osôb) sa vzťahuje aj na prípady, keď má správcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxny výkon správcovskej činnosti je nevyhnutné, aby správca ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch úkonov správcovskej činnosti, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne vykonanie týchto úkonov.
Zánik povinnosti zachovávať mlčanlivosť
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xozhodnutím Ministerstva spravodlivosti SR o tom, že povinná osoba je zbavená tejto povinnosti.
Kancelária správcu
KOMENTÁR
Všeobecnx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxe krajského súdu, v ktorom má správca záujem vykonávať správcovskú činnosť, pričom zákon na tomto mieste rozlišuje, či ide o kanceláriu správcu, ktorý xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxú len jednu kanceláriu, pričom daný správca bude vykonávať správcovskú činnosť v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, resp. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxiadených najviac osem kancelárií, a to najviac po jednej v obvode každého z ôsmych krajských súdov. Pre každú z týchto kancelárií musí mať správca, ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má však pozastavenú správcovskú činnosť [pozri § 22 ZoS v spojitosti s § 25 ods. 1 písm. d) ZoS]. Zástupcom kancelárie správcu - právnickej osoby musí byx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxtupcom viac ako jednej z kancelárií jedného alebo viacerých správcov - právnických osôb. Ak súd ustanoví do funkcie správcu alebo predbežného správcu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxe v obvode príslušného krajského súdu, prípadne odvolacieho konkurzného súdu - v uznesení sa neuvádza sídlo tejto právnickej osoby tak, ako je zapísanx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxu musí spĺňať právnymi predpismi ustanovené minimálne štandardy. Kancelária správcu musí byť predovšetkým riadne označená, čo znamená, že pri hlavnxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxiadi informačná tabuľa kancelárie, na ktorej sa uvedie nápis "Správca", označenie správcu, prípadne aj zástupcu kancelárie a úradné hodiny kancelárxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxj republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov).
Kancelária správcu musí byť taktiež primerane txxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (pozri napr. § 4 cit. vyhlášky), a musí spĺňať minimálne štandardy výmery podlxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxvnej úpravy vôbec nelíšia v závislosti od oddielu zoznamu správcov, do ktorého je správca zapísaný (pozri § 20 ods. 2 ZoS).
Zriadenie kancelárie spráxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi SR (pozri § 19 ZoS).
Zriadenie kancelárie je správca povinný preukázať buď:
-
nájomnou zmluvou oprávňujúcou správcu užívať nehnuteľnosť na účxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu správcovskej činnosti (napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti udeleným spxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxla xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xprávca zriadenú kanceláriu, a to bez ohľadu na druh konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii a bez ohľadu na spôsob jeho výberu, ktorý predcxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xonkurzný súd. Odvolacie konkurzné súdy sú na území Slovenskej republiky len tri, a to Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxého výberu, ako je náhodný výber pomocou programových a technických prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR, a to na územný obvod oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxeľov, teda na základe výberu uskutočneného veriteľmi. Zámer rozšíriť územnú pôsobnosť správcu na územný obvod odvolacieho konkurzného súdu mal zákoxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých a technických prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR. Tento zámer zákonodarcu však podľa nášho názoru nie je možné v praxi uvexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xlžníka iba v prípade, že správca, ktorý vypracoval posudok dlžníka, má sídlo kancelárie v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxieho konkurzného súdu, súd by musel reštrukturalizačné konanie zastaviť. Zastávame názor, že odsek 3 komentovaného ustanovenia a § 116 ods. 2 písm. c) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx znenie § 131 ods. 4 ZKR, ktoré v spojitosti s odsekom 3 komentovaného ustanovenia umožňuje ustanoviť do funkcie správcu v reštrukturalizačnom konaní ax xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx kanceláriu zriadenú v obvode príslušného odvolacieho konkurzného súdu. Uvedené však v zmysle § 131 ods. 4 ZKR prichádza do úvahy iba v štádiu po povolexx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxik správcu, ktorý vypracoval posudok, alebo vznik zákonnej prekážky brániacej správcovi, ktorý vypracoval posudok, vykonávať funkciu správcu v danxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxele účinnej od 1. júna 2013 zachovaná vo všetkých prípadoch, v ktorých dochádza k ustanoveniu správcu do funkcie náhodným výberom pomocou programovýcx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xísomnosti doručujú osobe zapísanej do zoznamu správcov mimo konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (napr. v prípade, že písomnosti doruxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správcovi alebo predbežnému správcovi ustanovenému do funkcie v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Uvedené platí bez oxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxvnická osoba, ktorá má sídla kancelárií v obvode viacerých krajských súdov, písomnosti sa danému správcovi doručujú na adresu sídla tej kancelárie, kxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xísomností správcovi zákon ustanovuje, že v kancelári správcu musí byť zriadená verejne dostupná podateľňa, ktorej podrobnejšia úprava je obsiahnutx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 72/2013 Z.z.
Ustanovuje sa povinnosť správcu kanceláriu riadne označiť a zabezpečiť jej primerané technické vybxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xa základe návrhu veriteľov, bude správca môcť byť ustanovený do funkcie z väčšieho územného obvodu, a to z obvodu odvolacieho konkurzného súdu, v ktorox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvcovi a správcovského spisu.
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26 R 5/2013:
Nakoľko posudok nevypracoval správca zapísxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx správcov v obvode Krajského súdu Prešov, dospel súd k záveru, že nie je splnený predpoklad pre povolenie reštrukturalizácie uvedený v § 116 ods. 2 písm. xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxjským súdom je Krajský súd v Košiciach, pričom pre splnenie tohto predpokladu je nevyhnutné, aby mal správca, ktorý vypracoval posudok, sídlo kanceláxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxnom konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii ustanoviť aj správcu, ktorý má zriadenú kanceláriu v obvode Krajského súdu v Prešove, teda sprxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xeštrukturalizácie v § 116 ods. 2 písm. c) ZKR.
Správcovský spis
KOMENTÁR
Všeobecne o správcovskom spise
Zákon o správcoch a ani inx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxis obsahuje:
-
údaje o postupe správcu v konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, najmä o charaktere, čase, rozsahu a cieľoch postupu spxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xtorej sa spis vedie.
Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxčné konanie a súvisiace konania, najmä podania, listiny, rozhodnutia, zápisnice, záznamy, právne a ekonomické rozbory, plné moci, prípadne iné súvixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxa ten správca, ktorý bol ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (koxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xohto ustanovenia vykonávací predpis (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre sprxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxciátorom súdnej reštrukturalizácie poverený na vypracovanie reštrukturalizačného posudku, čo je moment, ktorý (o niekoľko mesiacov) predchádza mxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrávnej sily (citovanej vyhlášky) so zákonom o správcoch.
Správca je povinný zabezpečiť, aby bol správcovský spis dostupný v sídle jeho kanceláriex xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxro kancelárií (pozri výklad k § 7 ZoS), tá kancelária správcu, ktorá je uvedená v uznesení súdu, ktorý danú právnickú osobu ustanovil do funkcie správcu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxsť správcovský spis prehľadne, zrozumiteľne a dostatočne podrobne. Obsah týchto pojmov je potrebné vykladať v závislosti od okolností daného prípadxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx a v danom konaní bol do funkcie ustanovený nový správca, odvolaný správca je povinný bezodkladne odovzdať správcovský spis novému správcovi. Nový sprxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov).
Nahliadanie dx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx,
-
príslušný konkurzný súd,
-
účastníci konania a ich zástupcovia; za účastníkov konania je potrebné považovať osoby, ktoré sú účastníkmi danxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx x x xxx xxxx,
-
orgány činné v trestnom konaní,
-
iné subjekty, ktorým toto právo priznáva osobitný predpis.
Správca je bezodkladne po ustanovení dx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx oznam o tom, kedy a kde možno nahliadať do správcovského spisu. Bez ohľadu na splnenie tejto povinnosti majú však oprávnené osoby právo požadovať od sprxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovný deň. Pojem bežné pracovné hodiny podľa nášho názoru nie je možné zamieňať s úradnými hodinami kancelárie správcu (pozri § 2 vyhlášky Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx vykladať v intenciách legitímnych očakávaní oprávnených osôb.
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 72/2013 Z.z.
V reštrukturalizačnom konaní a ak súd ustxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, ak má v tomto obvode zriadenú kanceláriu. S tým súvisí aj úprava ustanovení týkajúcich sa dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh úkonov tvorí súčasť každého správcovského spisu. Správca je povinný v spisovom prehľade uviesť:
-
opis jednotlivého úkonu správcovskej činnostx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxnnosti a
-
meno a priezvisko osoby, ktorá úkon správcovskej činnosti vykonala (správcu alebo ním poverenej osoby - pozri § 11 ods. 2 ZoS).
Odlixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x komentovanom ustanovení upravovala časovú špecifikáciu práce. S účinnosťou od 1. júna 2013 bola časová špecifikácia práce nahradená spisovým prehľxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávcu pri vedení správcovského spisu v tom smere, že správca nie je povinný popri opise každého úkonu uvádzať aj odôvodnenie tohto úkonu. Správca nie je ďxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodľa zákona o správcoch tak, ako tomu bolo pri časovej špecifikácii práce, je však naďalej povinný predkladať kópiu tejto súčasti správcovského spisx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxerstvu spravodlivosti SR upravuje § 22 vyhlášky Ministerstva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxle komentovaného ustanovenia nie je správca povinný predkladať súdu a ani veriteľskému výboru tak, ako to bolo v prípade časovej špecifikácie práce. Kxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm osobám uvedeným v § 8 ZoS (teda aj konkurznému súdu a všetkým účastníkom daného súdneho konania), ale len v sídle jeho kancelárie a iba v bežných pracovxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxm preukázania ďalšieho vzdelávania pre potreby ministerstva, sa nahrádza praktickejším spisovým prehľadom.
Peňažné prostriedky podlxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vymedzený zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, a to pozitívne (pozri § 67 ZKR), ako aj negatívne (pozri § 72 ZKR). Citovaný zákon v § 67 ods. 2 ZKR zárxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnosti správcu vo vzťahu k tejto časti majetku podliehajúceho konkurzu upravuje popri zákone o konkurze a reštrukturalizácii (pozri napr. § 70 ods. 2 ZKxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxnkurze vo vzťahu k peňažným prostriedkom podliehajúcim konkurzu je na prvom mieste tieto peňažné prostriedky vhodným spôsobom zabezpečiť. Správca jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxjal alebo zabezpečil aspoň časť peňažných prostriedkov podliehajúcich danému konkurzu, pričom tento účet by mal označiť tak, aby bolo z jeho označenix xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konania). Na tento bankový účet nie je možné ukladať peňažné prostriedky podliehajúce inému konkurzu, v ktorom je tá istá osoba správcu ustanovená do fxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtriedkov podliehajúcich konkurzu, je ich povinný bezodkladne uložiť na už vytvorený správcovský účet pre danú konkurznú vec. Pojem bezodkladne je poxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxncelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov).
Ak došlo v danom konkurze k odvolaniu správcu z funkcie správcu úpadcu, právoplatxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxom vestníku) prechádza oprávnenie nakladať s peňažnými prostriedkami podliehajúcimi danému konkurzu na novoustanoveného správcu. K prechodu tohtx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx funkcie správcu úpadcu v danej konkurznej veci oprávnenie nakladať s peňažnými prostriedkami podliehajúcimi danému konkurzu patrí odvolanému spráxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvnenia by malo za následok vznik nároku na uplatnenie pohľadávky zo zodpovednosti za škodu voči danému správcovi (k zodpovednosti za škodu spôsobenú sxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávcovi dlžníkom má aj správca ustanovený do funkcie v konaní o oddlžení podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Takéto oprávnenia však nemá spxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s majetkom dlžníka tak, ako je tomu v konkurznom konaní (pozri § 44 ods. 1 ZKR). Z obdobných dôvodov nemá takéto právo ani dozorný správca alebo predbežný xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdny výkon správcovskej činnosti. Ňou sa rozumie činnosť osoby zapísanej do zoznamu správcov (správcu) v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxto iný ako správca. Riadny výkon správcovskej činnosti je správca v prípade potreby povinný zabezpečiť aj zamestnaním potrebného počtu zamestnancov x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxžstva konaní, v ktorých je konkrétny správca ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu, ako aj od náročnosti jednotlivých konaní, v ktoxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xj v tom zmysle, že ak je správca schopný zabezpečiť riadny výkon správcovskej činnosti pomocou iných vhodných opatrení, nie je povinný zamestnávať žiaxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrávcovskej činnosti, nemôže však delegovať výkon správcovskej činnosti ako taký. Uvedené je potrebné vykladať tak, že správca ako osoba ustanovená dx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxnom celej správcovskej činnosti, t.j. nemôže inú osobu poveriť, aby vykonávala funkciu správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxebo právnická osoba.
Správca je oprávnený poveriť takúto osobu len výkonom konkrétnych, ním v poverení určených úkonov. Najčastejšie ide o úkony sxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí písomností a pod.), prípadne s účasťou na súdnych pojednávaniach v konaniach súvisiacich alebo vyvolaných konkurzom alebo reštrukturalizáciou. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxov alebo na schvaľovacej schôdzi, dokonca povinný poveriť inú osobu predsedaním takejto schôdzi. Účasť správcu alebo ním poverenej osoby na ním zvolaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxrušenie povinností (pozri § 42 ods. 1 ZKR v spojitosti s § 35 ods. 1 ZKR) alebo dokonca konverziu reštrukturalizačného konania na konkurzné [pozri § 131 xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxj činnosti v rozsahu poverenia jedine správcovi. Vo vzťahu k tretím osobám za výkon celej správcovskej činnosti zodpovedá správca (pozri výklad k § 12 Zxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxdoch však musí ísť o osobu, ktorá má na výkon konkrétneho úkonu potrebné odborné vedomosti a skúsenosti. Zastávame napríklad názor, že predsedaním schxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxnanca správcu, ktorý nemá právnické alebo obdobné vzdelanie, ak u neho absentujú praktické skúsenosti s predsedaním schôdzi, ktoré by boli zárukou úsxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxbená v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti (k pojmu výkon správcovskej činnosti pozri výklad k § 1 ZoS).
Ide o zodpovednosť, ktorá má objektíxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxť ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale iba za predpokladu, že osobitnú úpravu tejto zodpovednosti neobsahuje zákon o správcoch alebo zákon o konkuxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x x xx
Subjekt zodpovednosti
Subjektom tejto osobitnej zodpovednosti za škodu je výlučne správca. Správca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvisloxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovskej činnosti (pozri § 11 ods. 2 ZoS). Správca zodpovedá za škodu tomu, komu bola škoda výkonom jeho správcovskej činnosti spôsobená.
Poverené osxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxtrebné aplikovať ustanovenia osobitných predpisov. Takýmto predpisom môže byť v prípade, že poverenou osobou je zamestnanec správcu, napríklad Zákxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx x86/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov].
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Zodpovednosti za škodu sa správca zbaví iba vtedy, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré bolo od neho možnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xieľa. Nesmie ísť o subjektívnu neodvrátiteľnosť.
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvacieho konania vždy súd ako orgán štátnej moci, v zmysle komentovaného ustanovenia štát za škodu spôsobenú správcom nezodpovedá. Uvedené ustanovenxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxmená, že štát nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil správca pri výkone správcovskej činnosti a ani za škodu, ktorú spôsobili správcom poverené osoby prx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxenie
Vzhľadom na to, že rozsah zodpovednosti správcu za škodu je založený na objektívnom princípe, pričom správca zodpovedá za škodu spôsobenú pri vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xtrane vytvoriť predpoklady pre účinné uplatnenie náhrady tejto škody v praxi. Výška škody, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom správcovskej čixxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxuje.
Podmienky poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, vrátane výšky najvyššieho poistného krytia, zákon o správcoch a ani vykonávacix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xoistenia nie je nevyhnutným predpokladom zápisu osoby do zoznamu správcov (pozri § 21 a nasl. ZoS), povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vznxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxravodlivosti SR ako orgán dohľadu nad správcami [pozri § 19 ods. 2 písm. c) ZoS] je jediným subjektom oprávneným vykonávať kontrolu nad dodržiavaním poxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx oprávnené od kontrolovaného správcu požadovať predloženie poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x 27 ZoS).
Povinnosti správcu v súvislosti s preukazovaním poistenia
Správca je v súvislosti s preukazovaním povinného zmluvného poistenia povinxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
-
oznámiť Ministerstvu spravodlivosti SR zánik, zmenu alebo doplnenie poistnej zmluvy.
Oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k zmene, zániku alebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosti sankcionovať.
Priamy nárok poškodeného
KOMENTÁR
Priamy nárok poškodeného
V prípade, že správca spôsobí pri výkone správcovsxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxinný domáhať sa v rozsahu poistného plnenia úhrady vzniknutej škody najprv u správcu. Ak však výška škody, za ktorú zodpovedá správca, presiahne výšku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxávcu.
Regresný nárok poisťovne
Poisťovateľ, ktorý plnil na základe poistnej zmluvy za správcu, má následne regresný nárok voči správcovi, a to vo xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xasť
VZDELÁVANIE SPRÁVCOV
Správcovská skúška a odborná príprava
KOMENTÁR
Správcovská skúška
Osoba správcu je pre dosiahnutie základxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), kľúčová. Od jeho schopností a skúseností do značnej miery závisí to, či možno očakávať bezproblémový priebeh týchto konaní, ako xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxborné právne a ekonomické vedomosti a schopnosti, navyše podporené potrebnými skúsenosťami nevyhnutnými na výkon správcovskej činnosti.
Odborxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xlovenskom jazyku a pred trojčlennou komisiou vymenovanou ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Správcovská skúška pozostáva z:
-
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx
x
xxpovede na jednu otázku z oblasti konkurznej alebo reštrukturalizačnej ekonómie a
-
odpovede na jednu otázku z oblasti konkurzného práva.
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvskej skúšky je v súčasnosti získanie najmenej 210 bodov z maximálne 300 možných bodov.
Správcovskú skúšku možno opakovať najskôr po uplynutí šiesxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
Odboxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe právnická osoba poverená Ministerstvom spravodlivosti SR (pozri § 18 ZoS).
Správcovskú skúšku je uchádzač o zápis do zoznamu správcov povinný vyxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxdzajúcich sa o zápis do zoznamu správcov. Ak vychádzame z predpokladu, že správca je krízovým manažérom, ktorý je do funkcie v konaniach podľa zákona o kxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx javí požiadavka zavedenia predchádzajúcej praxe, ktorá by mala nepochybne významný vplyv na odbornú úroveň výkonu správcovskej činnosti.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe a úspešným absolvovaním správcovskej skúšky (pozri § 16 ZoS) sa proces vzdelávania osoby, ktorá má záujem o zápis do zoznamu správcov v oblasti konkurxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxdelávať za účelom prehlbovania a rozširovania svojich odborných vedomostí a schopností nevyhnutných k riadnemu výkonu správcovskej činnosti. Riadxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxcov pozostáva výlučne:
-
z účasti na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách - Ministerstvo spravodlivosti SR k prednáške, semináru alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxhto podujatia, ako aj v závislosti od toho, v akom rozsahu sa obsahové zameranie daného podujatia týka konkurzu a reštrukturalizácie (pozri § 9 vyhláškx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx činnosti - počet kreditných bodov, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR priradí správcovi, ktorý je lektorom na prednáške, seminári alebo vedeckej xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvosti SR za účasť na danom odbornom podujatí;
-
z publikačnej činnosti - počet kreditných bodov, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR priradí sprxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxedpoklady:
-
musí ísť o dielo z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie,
x
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov);
-
zo samostatného štúdia - vzhľadom na skutočnosť, že vyhláška MS xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodov za samoštúdium uskutočnené správcom neupravuje, pričom preukazovanie samoštúdia je mimoriadne problematické, možno vyvodiť záver, že za samoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx strávených osobným výkonom správcovskej činnosti správcom pridelí Ministerstvo spravodlivosti SR správcovi 1 kreditný bod; správca bude osobný výxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxnný preukazovať riadne vykonávanie ďalšieho vzdelávania Ministerstvu spravodlivosti SR, a to získaním potrebného počtu kreditných bodov v sledovaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa preukazovanie riadneho vykonávania ďalšieho vzdelávania bol v zozname správcov zapísaný menej ako dva roky. V dvojročnom sledovanom období je spráxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxlosti od skutočnej dĺžky sledovaného obdobia daného správcu (pozri § 12 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x2 mesiacov, je povinný získať v danom sledovanom období len 30 kreditov.
Nedostatkom súčasnej právnej úpravy je to, že s účinnosťou od 1. júna 2013 sa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxa prechodným ustanovením upravil potrebný počet kreditných bodov, ktoré bol správca povinný získať v prvom sledovanom období bezprostredne sa končixxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx na necelých trinásť a pol mesiaca. Ďalšie sledované obdobia už budú u správcov zapísaných do zoznamu správcov pred začiatkom sledovaného obdobia aj po xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxstatočný počet kreditných bodov - vtedy hovoríme o tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti SR nariadi preskúšanie všetkých osôb zapísaných do zoznamu správcov (takouto zmenou bolo v minulosti napr. prijatie zákona o konkurze a rešxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxšania je zistiť existenciu predpokladov pre zápis osoby do zoznamu správcov. Negatívnym následkom nedostavenia sa na preskúšanie nariadené Ministexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
x xôvodovej správy k zákonu č. 72/2013 Z.z.
Upravuje sa dátum, ku ktorému ministerstvo vyhodnocuje riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania, na 31. januxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvcov
KOMENTÁR
Zabezpečenie odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania správcov
Odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie organizujú právnické osoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkúšky
Správcovskú skúšku zabezpečuje buď:
-
Ministerstvo spravodlivosti SR, alebo
-
právnická osoba poverená Ministerstvom spravodlivoxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov.
Štvrtá časť
ŠTÁTNA SPRÁVA VO VÝKONE SPRÁVCOVSKEJ ČINNOSxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxdlivosti SR, ktoré ako ústredný orgán štátnej správy koná a rozhoduje v tejto oblasti ako prvostupňový orgán. Na konanie a rozhodovanie ministerstva sx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvenými v tomto zákone. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti SR je rozklad, o ktorom rozhoduje minister spravodlivoxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa spravodlivosti SR
Kompetencie Ministerstva spravodlivosti SR vo vzťahu k výkonu správcovskej činnosti zákon rozdeľuje do týchto skupín:
-
koxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm je zároveň orgánom povinným zverejňovať údaje zapísané do zoznamu správcov (toto zverejňovanie uskutočňuje na webovom sídle Ministerstva spravodxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxse do zoznamu správcov (pozri § 24 ZoS), pozastavení výkonu správcovskej činnosti (pozri § 25 ZoS) a o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov (pozri § 2x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxíklad zabezpečovanie správcovských skúšok (pozri § 16 ZoS), vydávanie preukazov správcov (pozri § 20 ods. 7 ZoS) a pod.
Zoznam správcox
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxov o správcoch, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.
Zoznam správcov sa s účinnosťou od 1. januára 2014 člení na:
-
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Zavedenie troch oddielov zoznamu správcov bolo motivované požiadavkou väčšej špecializácie správcov ako krízových manažérov. V praxi sú toxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm konaní vedenom voči fyzickej osobe a v konkurznom konaní vedenom voči právnickej osobe, pričom osobitnou kapitolou sú aj z hľadiska praktickej náročxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxo alebo niektorých z týchto oddielov. Zapísanie správcu do toho-ktorého oddielu závisí výlučne na jeho vôli. Zákon navyše v súčasnosti nevymedzuje roxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (požiadavky na vybavenie a chod kancelárie), nevyhnutné pre jeho zápis do toho-ktorého oddielu. Zavedenie oddielov zoznamu správcov však vytvára prxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxstvo spravodlivosti SR zapisuje do zoznamu správcov taxatívne uvedené údaje, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či ide o správcu - fyzickú osobu alebo x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxňuje zavedenie troch oddielov zoznamu správcov. V dôsledku toho absentuje ako povinný údaj zapisovaný pri konkrétnom správcovi do zoznamu správcov úxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxavodlivosti SR povinné vydať pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správcovi zapísanému do zoznamu správcov pred týmto dátumom je Minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvcov si vyžiadala prax výkonu správcovskej činnosti. Preukaz správcu má slúžiť osobe zapísanej do zoznamu správcov (správcovi) na to, aby sa ním preukxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do zoznamu správcov, teda že je správcom v zmysle § 2 ods. 1 ZoS, nemôže však deklarovať skutočnosť, že daný správca bol ustanovený do funkcie správcu alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxm preukazom nebude pre tretie osoby postačujúce a správca bude xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxné rozhodnutie uverejnené.
Informačná povinnosť
Informačnú povinnosť v zmysle komentovaného ustanovenia možno rozdeliť na:
-
informačnú pxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti SR vo vzťahu k vzniku, zmene alebo zániku skutočností zapisovaných do zoznamu správcov podľa odseku 3 alebo 4 komentovaného ustanovenia. Túto pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xovinnosť voči všetkým nasledujúcim subjektom:
-
konkurzným súdom - ide o osem okresných súdov v sídle krajských súdov. Máme za to, že ministerstvo mxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxpisované údaje v danom prípade ide. Keďže však s účinnosťou od 1. januára 2014 došlo k zmene v územnej pôsobnosti správcov (pozri § 7 ods. 3 ZoS), zastávamx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxieho súdu, v ktorom sídli správca, o ktorého zapisované údaje v danom prípade ide. Odvolacími konkurznými súdmi sú Krajský súd v Bratislave, Krajský súx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxšný správca sídlo kancelárie;
-
orgánu štátnej štatistiky - Štatistický úrad Slovenskej republiky;
-
osobe, ktorej sa zápis týka - príslušnéxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxnamovacia povinnosť Ministerstva spravodlivosti SR sa týka:
-
zápisu právnickej osoby alebo fyzickej osoby do zoznamu správcov (pozri § 24 ods. 5 Zxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe Ministerstvo spravodlivosti SR nie je povinné plniť si svoju informačnú povinnosť bezodkladne.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 72/2013 Z.z.
Zoznxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx fyzické osoby. Pre náhodný výber správcov budú platiť nové pravidlá. V konkurznom konaní voči právnickej osobe sa náhodný výber uskutoční iba zo správxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxer uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre fyzické osoby.
Správcovi zapísanému iba do oddielu konkurznýcx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxcov náhodný generátor nepridelí konkurz. Znamená to, že správcovia sa budú môcť špecializovať a vykonávať iba tú agendu, ktorej sa chcú venovať.
Spxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxaktické problémy. Vzor preukazu upraví vykonávací predpis.
KOMENTÁR
Ustanovenie správcu v konaniach podľa zákona o konkurze a reštrxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxe súd. Súd ustanovuje túto osobu do funkcie správcu alebo predbežného správcu. Ustanoveniu tejto osoby do funkcie predchádza jej výber. K výberu osoby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti SR,
-
na základe hlasovania schôdze veriteľov,
-
na základe výberu uskutočneného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx. 3 ZKR).
Náhodným výberom pritom dochádza k výberu a následnému ustanoveniu správcu súdom len v konkurznom a oddlžovacom konaní, pričom v konkuxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkurzu [súd údaje konkrétneho správcu náhodne vygeneruje zo zoznamu správcov buď a) tesne pred vydaním uznesenia o vyhlásení konkurzu v prípade, že v koxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávcu v danej veci, pričom ju následne podľa § 22 ods. 1 ZKR ustanoví v momente vyhlásenia konkurzu do funkcie správcu úpadcu], alebo v období medzi vyhláxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nového správcu, ktorý vykoná úkony nevyhnutné na to, aby sa mohla riadne uskutočniť prvá schôdza veriteľov). K ustanoveniu správcu na základe náhodnéxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvcu neuzniesla na osobe, ktorú by súdu navrhla ustanoviť za nového správcu v prejednávanej veci. Aj v tomto prípade prichádza na rad náhodný výber správxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxmu ustanoveniu správcu súdom aj v oddlžovacom konaní, ale iba v prípade, že neprichádza do úvahy postup preferovaný ustanovením § 167 ods. 3 ZKR, keď do fxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k ustanoveniu správcu do funkcie na základe náhodného výberu správcu nedochádza nikdy.
Náhodný výber správcu sa uskutočňuje prostredníctvom počxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo akejkoľvek inej súdnej alebo inej osoby.
Pravidlá náhodného výberu
Pred 1. januárom 2014 súd vykonával náhodný výber zo zoznamu správcov, ktoxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xstanovenia § 20 ods. 2 ZoS, ktorým došlo k vytvoreniu troch oddielov zoznamu správcov, súdy uskutočňujú náhodný výber podľa novovytvorených pravidiex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxviť správcu, ktorý má zriadenú kanceláriu v obvode iného krajského súdu, ako je krajský xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xanceláriu v obvode odvolacieho súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd (pozri výklad k § 7 ZoS). Za splnenia tejto podmienky ďalej platí, že:
-
v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení (aj alebo výlučne) do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby (pozri výklad k § 20 ZoS), a
-
v konkurznom konaní, ktoré bolo začaté voči xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxučne) do oddielu konkurzných správcov pre fyzické osoby (pozri výklad k § 20 ZoS).
Jedinú výnimku z týchto pravidiel predstavuje prípad, keď v daxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxovia. V takom prípade súd uskutoční náhodný výber (generuje) z druhého z vyššie uvedených oddielov zoznamu správcov.
Súd náhodný výber nikdy nemôžx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvcov pre právnické osoby a oddiele konkurzných správcov pre fyzické osoby) neboli aspoň traja správcovia. Takáto situácia je však aj vzhľadom na stále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxu fyzickej osoby do zoznamu správcov
Zákon v komentovanom ustanovení taxatívne vymenúva podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje na to, aby Ministexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxy do zoznamu správcov nemožno vykonať.
Bezúhonná a dôveryhodná osoba
Jedným z predpokladov nevyhnutných pre zápis fyzickej osoby do zoznamu spráxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxzickej osoby.
S účinnosťou od 1. januára 2013 došlo k rozšíreniu podmienok bezúhonnosti o podmienku, ktorou je absencia vyčiarknutia fyzickej osoxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xd jej uloženia závažne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxnto zákon osobitnú definíciu bezúhonnosti, zastávame názor, že novelou zákona č. 72/2013 Z.z. vyššie zmieňovaná podmienka nemala dopĺňať zákonnú dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxlnila.
Odborne spôsobilá osoba
Odborne spôsobilou sa na účely zákona o správcoch rozumie fyzická osoba, ktorá:
-
má ukončené právnické alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k § 16 ZoS).
Predpoklady zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov
KOMENTÁR
Právnické osoby zapisované do zoznamu správcov
Do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xyzická osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu nemohla zbaviť zodpovednosti za záväzky správcu - právnickex xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxto správcami - právnickými osobami založenými podľa práva Slovenskej republiky môžu byť jedine tieto právnické osoby. Za účelom zabezpečenia splnenxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxôb je to, že funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu budú vždy vykonávať iba fyzické osoby zapísané do zoznamu správcov. Tieto osoxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xesmú vykonávať správcovskú činnosť ako správcovia - fyzické osoby [pozri § 25 ods. 1 písm. d) ZoS]. Uvedené je odôvodnené zmieňovanou nevyhnutnosťou zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx správcov
Vo verejnej obchodnej spoločnosti zapísanej do zoznamu správcov môžu byť spoločníkmi len fyzické osoby, z ktorých každá musí byť samostatxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx konať v mene danej verejnej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí mať zriadené najmenej dve kancelárie, pričom každá z týchto kancelárií musí byť v obvode iného krajského súdu. V každej z týchto kancelárií musí mať taxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxvený ako zástupca kancelárie len v jednej z týchto kancelárií (pozri § 7 ods. 1 ZoS v spojitosti s § 76 OBZ).
Predpokladom zápisu verejnej obchodnej sxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxoločnosti do zoznamu správcov v podobe bezúhonnosti a dôveryhodnosti spoločníkov tejto spoločnosti považujeme za nadbytočný, pretože spoločníkmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudzuje podľa § 20 ods. 1 písm. d) ZoS.
Predpoklady zápisu komanditnej spoločnosti do zoznamu správcov
V komanditnej spoločnosti zapísanej do zxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrej členmi štatutárneho orgánu sú výlučne komplementári - fyzické osoby zapísané do zoznamu správcov podľa § 21 ZoS. Každý z týchto komplementárov musx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xonať v mene danej komanditnej spoločnosti samostatne a bez obmedzenia, t.j. každá z týchto osôb je štatutárnym orgánom spoločnosti.
V prípade komaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxť v obvode iného krajského súdu. V každej z týchto kancelárií musí mať správca - komanditná spoločnosť ustanoveného zástupcu, ktorým bude jeden z komplxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxchto kancelárií (pozri § 7 ods. 1 ZoS v spojitosti s § 93 a nasl. OBZ).
Predpokladom zápisu komanditnej spoločnosti do zoznamu správcov je aj umiestnxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x dôveryhodnosť jej spoločníkov. Keďže komanditná spoločnosť musí mať v zmysle § 93 OBZ aspoň jedného spoločníka, ktorý ručí za záväzky spoločnosti ibx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zapísanej do zoznamu správcov aj osoba, ktorá nie xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo zoznamu správcov. Vymedzenie pojmov bezúhonnosť a dôveryhodnosť pre účely komentovaného zákona obsahuje § 20 ods. 2 a 3 ZoS, ktorý však ustanovuje pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxažovať za nedostatok súčasnej právnej úpravy.
Predpoklady zápisu zahraničnej právnickej osoby do zoznamu správcov
KOMENTÁR
Zahranxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xpĺňajú predpoklady pre zápis do zoznamu správcov taxatívne vymenované v komentovanom ustanovení. Na tomto mieste sa právna úprava obmedzila na stanoxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx
xxxxým z predpokladov pre zápis zahraničnej právnickej osoby do zoznamu správcov je aj splnenie podmienky, že jej štatutárnymi orgánmi alebo členmi štatuxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxx do zoznamu správcov
KOMENTÁR
Žiadosť o zápis do zoznamu správcov a jej náležitosti
Zápis do zoznamu správcov možno uskutočniť iba na základe písoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xieto vymedzuje osobitne pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby.
Žiadosť žiadateľa - fyzickej osoby o zápis do zoznamu správcov musí obsahxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ktorého žiada byť zapísaný,
-
dátum,
-
podpis žiadateľa;
-
k žiadosti musí žiadateľ pripojiť:
-
doklady, ktorými preukazuje odborxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí správcovskej skúšky (pozri § 21 ods. 4 ZoS),
-
údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis z registra trestov,
-
čestné vyhlásenie o splnení prexxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxeľa rozmerov požadovaných ministerstvom (3 x 3,5 cm).
Žiadosť žiadateľa - právnickej osoby o zápis do zoznamu správcov musí obsahovať naslexxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxrú žiadateľ navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu,
-
príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná,
-
dátumx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xrestov,
-
čestné vyhlásenia spoločníkov o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 ZoS,
-
doklady oprávňujúce žiadateľa zriadiť v nehnuteľnostx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxy:
-
žiadateľ spĺňal predpoklady pre zápis do zoznamu správcov (pozri § 21 a nasl. ZoS) a
-
žiadosť bola úplná, t.j. spĺňala u fyzickej osoby náležxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo spravodlivosti SR žiadosť do 30 dní od jej doručenia uznesením zamietne.
Ak žiadateľ síce spĺňa predpoklady pre zápis do zoznamu spráxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xoplnil. Určená lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní. Výzva musí obsahovať aj poučenie o spôsobe opravy alebo doplnenia žiadosti a poučenie o možnosti zaxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxady pre zápis do zoznamu správcov a jeho žiadosť o zápis do zoznamu správcov je úplná, Ministerstvo spravodlivosti SR je povinné zapísať žiadateľa do prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnému správcovi.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 136/2010 Z.z.
Ustanovuje sa nová možnosť pre žiadateľov o zápis do zoznamu správcov podať túto žiadoxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x s členením zoznamu na tri xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx uvedie v žiadosti o zápis do zoznamu správcov (odsek 2 a 3) alebo v samostatnej žiadosti (odsek 7), ak žiada vykonať zmenu zapísaných údajov v zozname sprxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxovi - fyzickej osobe
Ministerstvo spravodlivosti SR je povinné rozhodnúť o pozastavení výkonu správcovskej činnosti správcovi - fyzickej osobe vžxx xxxxxx xxx
x
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxvený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (pozri výklad k § 1 ZoS) - uvedenú poxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxade iných skutočností uvedených vo výklade k § 20a ZoS), a to bez jeho vôle, pričom ani ukončenie výkonu správcovskej činnosti konkrétnym správcom v jedxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi by mal správca požiadať súd o odvolanie z funkcie osobitne v každom z konaní, v ktorom je ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu spôsoxxx xxxxx x x xxxx
x
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxom uvedený odsudzujúci rozsudok doteraz nenadobudol právoplatnosť - nadobudnutie právoplatnosti tohto rozsudku zakladá povinnosť Ministerstva sxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
x
xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xomto mieste je potrebné uviesť, že nie je rozhodujúce, čo bolo dôvodom pre vzatie správcu do väzby alebo za aký trestný čin bol správca odsúdený na nepodmxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxm správcu - právnickej osoby; tá istá osoba nesmie vykonávať správcovskú činnosť súčasne ako správca - fyzická osoba a ako spoločník správcu - právnickxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxnkurze a reštrukturalizácii zo zdravotných dôvodov; uvedený dôvod pozastavenia xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - právnickej osobe
Ministerstvo spravodlivosti SR je povinné rozhodnúť o pozastavení výkonu správcovskej činnosti správcovi - právnickej osobe vxxx xxxxxx xxx
x
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (pozri výklad k § 1 ZoS) - uvedenú pxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxlade iných skutočností uvedených vo výklade k § 20a ZoS), a to bez jeho vôle, pričom ani ukončenie výkonu správcovskej činnosti konkrétnym správcom v jexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxti, by mal správca požiadať súd o odvolanie z funkcie osobitne v každom z konaní, v ktorom je ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu spôxxxxx xxxxx x x xxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podnikaním, pričom uvedený odsudzujúci rozsudok dosiaľ nenadobudol právoplatnosť - nadobudnutie právoplatnosti tohto rozsudku zakladá povinnosx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxone trestu odňatia slobody; na tomto mieste je potrebné uviesť, že nie je rozhodujúce, čo bolo dôvodom pre vzatie spoločníka správcu do väzby alebo za akx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxňatia slobody.
Oprávnenie ministerstva pozastaviť výkon správcovskej činnosti správcovi
Ministerstvo spravodlivosti SR môže rozhodnúť o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxvi správcu - právnickej osoby trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, pričom zároxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxx x xxxxxxxní alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony správcu - fyzickej osoby alebo všetkých spoločníkov správcu - právnickej osoby, pričom okolnosti danxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxej činnosti, bude závisieť od úvahy ministerstva ako správneho orgánu, či okolnosti daného prípadu skutočne vyžadujú, aby ministerstvo zasiahlo do pxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxaniu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii) schopný riadne, čestne a svedomito vykonávať správcovskú činnosť.
Rozhodnutie o pozastavení vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xbytočného odkladu. Uvedené ustanovenie je potrebné vykladať v tom zmysle, že ministerstvo je povinné bezodkladne rozhodnúť vždy vtedy, ak zistí niekxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxrebné rozhodnúť o pozastavení výkonu správcovskej činnosti u niektorého zo správcov v prípade, že mu zákon dáva možnosť takto rozhodnúť.
O zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxzastavilo výkon správcovskej činnosti danému správcovi.
Povinnosti správcu počas pozastavenia výkonu správcovskej činnosti
Počas pozastavexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxebo predbežného správcu v konaniach podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii podľa § 3 ods. 4 ZoS a zároveň do nadobudnutia právoplatnosti rozhodxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x3 ZoS;
-
je správca - fyzická osoba naďalej povinný vzdelávať sa a svoje vzdelávanie ministerstvu aj riadne preukazovať (pozri výklad k § 17 ZoS).
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxada o pozastavenie výkonu správcovskej činnosti.
Vyčiarknutie správcu zo zoznamu správcov
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxknuť správcu zo zoznamu správcov, pričom tieto dôvody uvádza osobitne pre správcu - fyzickú osobu a osobitne pre správcu - právnickú osobu.
V prípadxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxípade, ak správca preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť, teda že nie je ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z koxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxdykoľvek ustanovený do funkcie správcu alebo predbežného správcu súdom (či už na základe náhodného výberu, alebo na základe iných skutočností uvedenxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xyť vždy závislé od jeho vôle. Zastávame preto názor, že pred podaním žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu správcov by mal správca požiadať súd o odvolanie x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxostatok súčasnej právnej úpravy. Takáto zákonná formulácia totiž znefunkčňuje inštitút vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov na základe vlastnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxnaní ďalej zohľadňuje, či voči správcovi nie je vedené konanie o uložení pokuty alebo konanie o vyčiarknutí zo zoznamu správcov z dôvodu podľa ods. 1 písxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xe správca - fyzická osoba zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, je povinnosťou Ministerstva spravodlivosti SR túto osobu bezodkladne vyčiarknuť zo zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxej osoby za mŕtvu. Obdobou tohto prípadu u správcu - právnickej osoby je v zmysle komentovaného zákona jeho zrušenie alebo rozhodnutie súdu o jeho neplaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxti právnickej osoby pozri § 68a OBZ.
Ak je správca - fyzická osoba z dôvodov uvedených v § 17 ZoS povinný zúčastniť sa preskúšania, pričom nevyhovel axx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxúto povinnosť má ministerstvo aj vtedy, ak sa správca preskúšania bezdôvodne nezúčastnil. Dôvodnosť neúčasti na preskúšaní hodnotí ministerstvo akx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xinisterstvom.
Povinnosťou Ministerstva xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní podľa § 36 ZoS, do jedného roka od jej právoplatného uloženia opätovne porušil povinnosti ustanovené zákonom o správcoch alebo zákonom o konkurze a rxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm konaní (rozhodne o odvolaní správcu pre porušenie povinností alebo o konverzii reštrukturalizačného konania na konkurzné pre porušenie povinnostx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxdlivosti SR bezodkladne vyčiarknuť zo zoznamu správcov toho správcu, ktorý neuhradil ročný poplatok vo výške stavenej v Sadzobníku správnych poplatxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxj lehote 15 dní plynúcej odo dňa doručenia výzvy správcovi tento poplatok neuhradí, ministerstvo je povinné správcu bezodkladne vyčiarknuť.
Novýx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x bežných pracovných hodinách každý pracovný deň. Pre naplnenie dôvodu vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov nie je potrebné vydanie samostatného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxušenia povinností správcom, ktoré mu v súvislosti s činnosťou podateľne ustanovuje vyhláška MS SR č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xroch oddielov zoznamu správcov (pozri výklad k § 20 a § 20a ZoS), pričom správca - tak fyzická, ako aj právnická osoba - môže požiadať Ministerstvo spravxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxi splnenie podmienky preukázania skutočnosti, že správca nevykonáva správcovskú činnosť, ktorá by sa týkala daného oddielu zoznamu správcov. Bez spxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxň v jednom z oddielov zoznamu správcov, inak by bola daná žiadosť Ministerstvom spravodlivosti SR posudzovaná ako žiadosť podľa § 26 ods. 1 písm. a) ZoS xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x2/2013 Z.z.
Dopĺňajú sa nové dôvody vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov. Ministerstvo vyčiarkne správcu zo zoznamu správcov, ak v lehote 15 dnx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisí so zistenou nízkou disciplínou správcov pri plnení poplatkovej povinnosti.
Ustanovenie odseku 6 má za cieľ zabrániť, aby sa správca vyhol zodpxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxj činnosti
Ministerstvo spravodlivosti SR má právomoc vykonávať dohľad nad výkonom správcovskej činnosti iba v rozsahu vymedzenom v § 28 ZoS (k pojxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxtanovení
-
zákona o správcoch - napríklad správnosť vedenia správcovského spisu (pozri § 8 ZoS) alebo riadne vykonávanie ďalšieho vzdelávania (poxxx x xx xxxxx x
x
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxovaný Ministerstvom spravodlivosti SR je dohľadom uskutočňovaným správnym orgánom (pozri § 19 ods. 1 ZoS), preto by tento dohľad nemal byť chápaný ako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxuralizácii. Dohľadová právomoc konkurzných súdov uvedeným ustanovením nielenže zostáva zachovaná, ale nesmie ním byť ani spochybňovaná. Právoplaxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Konkurzné súdy v rámci výkonu dohľadu nemajú oprávnenie udeľovať sankcie v podobe pokút a vyčiarknutia zo zoznamu správcov [pozri § 36, § 26 ods. 1 písmx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxtvo v prípade, že konkurzný súd vo svojom rozhodnutí vysloví, že správca svoje povinnosti porušil (rozhodnutie o odvolaní správcu alebo predbežného sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xen na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť, že došlo zo strany správcu k porušeniu povinnosti, by malo považovať za zistenú konkurzným súdom.
Výkon dohľadu
KOMENTÁR
Spôsoby vxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi - periodicky sa opakujú a sú zamerané na celkové dodržiavanie ustanovení zákona o správcoch,
-
náhodnými previerkami - uskutočňovanými mimo haxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxnie konkrétnych nedostatkov;
-
získavaním a vyhodnocovaním informácií iným spôsobom - najčastejšie na základe podnetov konkurzných súdov axxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx zisťuje:
-
objektívny stav,
-
ďalšie dôležité skutočnosti o správcoch.
Obsahom výkonu dohľadu je najmä zisťovanie:
-
nedostatkov v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o konkurze a reštrukturalizácii),
-
príčin zistených nedostatkov a škodlivých následkov zistených nedostatkov (významné najmä pre určexxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxa zákona o konkurze a reštrukturalizácii je, že ministerstvo je v správnom konaní, v ktorom rozhoduje o porušení povinnosti správcu, povinné daného spxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx
Poverená a prizvaná osoba
KOMENTÁR
Vymedzenie pojmov poverená osoba a prizvaná osoba
Ministerstvo spravodlivosti SR vykonáva dohľad prostrxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxaneckom pracovnom pomere s ministerstvom, alebo sudca, ktorý vykonáva na Ministerstve spravodlivosti SR stáž podľa § 13 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účasť na výkone dohľadu je odôvodnená osobitnou povahou konkrétnej úlohy. Osobitnou povahou úlohy, ktorá si vyžaduje účasť prizvanej osoby na výkone xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx môže samostatne vykonávať iba dohľad podľa § 28 ods. 1 písm. b) ZoS.
Poverenie na vykonanie dohľadu
Na riadne vykonanie dohľadu Ministerstvom spraxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxo (dohliadaného) správcu. Náležitosti poverenia sú taxatívne vymenované v ods. 2 komentovaného ustanovenia. Absencia písomnej formy alebo ktorejkxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa účasť na výkone dohľadu osobitná odmena. Prizvanej osobe, ktorá nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, patrí za účasť na výkone dohľadu odmexxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Vylúčenie z výkonu dohľadu
KOMENTÁR
Vylúčenie x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe uvedené osoby môžu byť z výkonu dohľadu vylúčené vtedy, ak možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti pre ich pomer k:
-
veci,
-
dohliadanému spráxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xch nezaujatosti. Pochybnosť musí byť objektívneho charakteru, nejde o hodnotenie subjektívneho pocitu danej osoby a ani o hodnotenie pocitu dohliadxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxzujúce pochybnosti o nezaujatosti.
Oznamovacia povinnosť
Komentované ustanovenie v ods. 2 upravuje procesný postup, ktorý je poverená alebo prxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxkáto osoba v ktoromkoľvek štádiu výkonu dohľadu dozvie o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú jej vylúčeniu z výkonu dohľadu, je povinná ich bezodkladne xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x komentovaného ustanovenia nerozhodne, môže daná poverená alebo prizvaná osoba urobiť len neodkladné úkony. Za neodkladné úkony je potrebné považovxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxokol o vykonanom dohľade, nie je však oprávnená rozhodnúť o porušení povinnosti dohliadaného správcu.
Námietka zaujatosti
Námietku zaujatosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxajúcej dohľad jej pomer k niektorému zo zamestnancov dohliadaného správcu. Námietka zaujatosti musí byť adresovaná Ministerstvu spravodlivosti SRx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xohľad povinnosť poučiť dohliadaného správcu o možnosti podať námietku zaujatosti. Zákon ani neustanovuje lehotu, do kedy je dohliadaný správca opráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvca je oprávnený podať námietku zaujatosti voči osobe vykonávajúcej dohľad bez zbytočného odkladu po zistení dôvodov vylúčenia, najneskôr však do prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho prostriedku.
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu poverila (pozri § 29 ods. 2 ZoS). Táto osoba je povinná o vylúčení rozhodnúť do troch dní odo dňa, kedy:
-
jej svoje možné vylúčenie oznámila osoba vykxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxmentovaného ustanovenia).
Ak osoba, ktorá poverenú alebo prizvanú osobu vykonaním dohľadu poverila, rozhodne, že táto osoba je vylúčená z výkxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xalšej osoby účasťou na výkone daného dohľadu.
Práva a povinnosti poverenej a prizvanej osoby
KOMENTÁR
Oprávnenia poverenej a prizvanxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxstávame názor, že predmetné oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad je potrebné vykladať reštriktívne, a to v tom zmysle, že tieto oprávnenia zákon zvexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávnenie vstupovať do obydlia správcu v prípade, že to nie je nevyhnutne potrebné pre naplnenie účelu dohľadu nad výkonom správcovskej činnosti dohliaxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxho správcu je preto potrebné vykladať v tom zmysle, že sú nimi tie priestory dohliadaného správcu, ktoré síce nie je možné zahrnúť pod pojem kancelária sxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx že rovnaké výkladové pravidlá je potrebné použiť aj vo vzťahu k pojmu iné záznamy dohliadaného správcu. Pre účely výkonu dohľadu nad správcovskou činnxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxterpretácie pojmu dopravný prostriedok dohliadaného správcu. Zastávame názor, že takýmto dopravným prostriedkom nemusí byť len dopravný prostriexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Dôkazy získané xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxzvaných osôb preukázať sa pri začatí dohľadu dohliadanému správcovi písomným poverením, ktoré je týmto osobám udelené zamestnancom ministerstva na xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxany poverených a prizvaných osôb nie sú dohliadané osoby (dohliadaný správca, jeho zamestnanci a ďalšie osoby) povinné poskytovať poverenej a prizvaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúčinnosti vtedy, ak si poverené a prizvané osoby nesplnia svoju povinnosť vydať dohliadanému správcovi potvrdenie o prevzatí písomnosti a iných záznxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx totiž zákon o správcoch v § 32 ZoS taxatívne vymenúva, pričom zákon túto možnosť uvedeným osobám neposkytuje v prípade nesplnenia si povinnosti vydať xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xprávnenia dohliadanej osoby
Aj napriek skutočnosti, že zákon o správcoch vymedzenie pojmu dohliadané osoby neobsahuje, v zmysle komentovaného usxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxe komentovaného ustanovenia obmedzené len na oprávnenie odmietnuť poskytnutie súčinnosti vyžadované osobami vykonávajúcimi dohľad (poverenou a pxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx
x
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výklad k § 31 ZoS) alebo
-
by poskytnutím vyžadovanej súčinnosti dohliadané osoby porušili zákonom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti (pozri § 6 Zxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx a prizvané osoby nesplnia svoju povinnosť stanovenú im v § 32 ods. 2 písm. xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávcu).
Povinnosti dohliadanej osoby
Každá dohliadaná osoba je povinná poskytovať osobám vykonávajúcim dohľad súčinnosť pri výkone dohľadu a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxy vykonávajúce dohľad (poverené a prizvané osoby) sú oprávnené od dohliadaných osôb požadovať iba takú súčinnosť, ktorú je možné od dohliadanej osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxdu. V danom prípade je však nevyhnutné zdôrazniť, že správca je osobou odlišnou od bežnej fyzickej alebo právnickej osoby. V uvedenej súvislosti je prexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (pozri § 16 a nasl. ZoS), ako aj požiadavkám na materiálne vybavenie jeho kancelárie (pozri výklad k § 7 ZoS).
Protokol
KOMENTÁR
Protokox x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxde. Protokol o vykonanom dohľade je verejná listina obsahujúca zákonom taxatívne vymenované náležitosti, zameraná na opis preukázaných zistení, ktxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania ustanovení zákona o správcoch a zákona o konkurze a reštrukturalizácii dohliadanými osobami a pri následnom ukladaní sankcií za porušenie ustxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xbsahuje podpisy všetkých osôb, ktoré dohľad vykonali. Odpis protokolu môžu poverené osoby doručiť dohliadanému správcovi tzv. krátkou cestou v jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xeho kancelárie.
Súčasťou protokolu je aj dodatok vypracovaný na základe uznaných námietok.
Námietky proti protokolu
Proti protokolu o vykonxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxmnej forme, a aj keď tak zákon priamo neustanovuje, máme za to, že námietky proti protokolu musí dohliadaný správca aj odôvodniť. Lehota na podanie týchxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v danom prípade ide o správne konanie, dohliadaný správca je za podmienok uvedených v § 28 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (správny pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxverovaní týchto námietok sa neuplatní postup zhodný s postupom rozhodovania o námietkach zaujatosti (pozri § 30 ods. 4 ZoS). Preverenie opodstatnenoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxpisu protokolu
Odpis protokolu, v ktorom bolo konštatované porušenie povinností dohliadaného správcu, je Ministerstvo spravodlivosti SR povinnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx súdnom konaní. Zastávame názor, že ministerstvo by malo odpis tohto protokolu doručiť príslušnému konkurznému súdu do toho konania, ktorého sa zistexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi veriteľskému výboru v reštrukturalizačnom konaní sa použite § 127 ods. 6 ZKR.
Nie všetky zistené porušenia povinností dohliadaného správcu sa všxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxané technické vybavenie svojej kancelárie alebo dostatočnú výmeru jej podlahovej plochy nemusia mať vplyv na žiadne konanie podľa zákona o konkurze a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v ktorom má daný správca zriadenú kanceláriu, a ani všetkým veriteľským výborom v konaniach, v ktorých je dohliadaný správca ustanovený do funkcie sprxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxú:
-
poverené osoby (pozri § 29 ZoS),
-
prizvané osoby (pozri § 29 ZoS),
-
ďalšie osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsť
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa komentovaného ustanovenia sa vzťahuje na všetky skutočnosti, o ktorých sa dohliadaný správca dozvedel xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xoskytnutie informácií v prípadoch taxatívne vymedzených v § 6 ods. 3 ZoS.
Trvanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť
Povinnosť poverených, prizxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxi po skončení výkonu ich funkcie, zamestnania alebo iného právneho vzťahu s Ministerstvom spravodlivosti SR. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť aj v dxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxoch ustanovuje, že trovy spojené s dohľadom platí vždy Ministerstvo spravodlivosti SR, a to bez ohľadu na to, či dohľadom došlo k zisteniu pochybení zo sxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxizvanej osobe.
Trovy dohliadaného správcu spojené s dohľadom platí, aj bez ohľadu na výsledok dohľadu, samotný dohliadaný správca.
Pxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xeštrukturalizácii a zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov je v zmysle zákona o správcoch pokuta. Pokutu ukladá vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxa osobe zapísanej do zoznamu správcov (pozri výklad k § 2 ZoS). Zákon č. 72/2013 Z.z. x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxej pokuty bude závisieť od:
-
povahy porušenia povinnosti (porušenie povinnosti stanovenej zákonom o konkurze a reštrukturalizácii v niektorom zx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxušenie povinnosti alebo závažné porušenie povinnosti),
-
spôsobu porušenia povinnosti (úmyselné porušenie povinnosti alebo zanedbanie povinxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxosti malo vplyv na účastníkov súdneho konania alebo tretie osoby, alebo nie, a v akom rozsahu).
Ministerstvo spravodlivosti SR určí výšku ukladxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxmateľné.
Na rozdiel od pokút ukladaných konkurzným súdom v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (pozri napr. § 74 ods. 5 Zxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnie pokuty subjektívnu jednoročnú a objektívnu päťročnú lehotu. Subjektívna lehota plynie odo dňa, kedy Ministerstvo spravodlivosti SR zistí, že doxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, pričom nie je dôležité, či v čase zistenia porušenia povinnosti bolo zistené, ktorý správca povinnosť xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxi, ktoré majú hmotnoprávny charakter, čo je významné pre určenie posledného dňa týchto lehôt. Obe z týchto lehôt majú prekluzívny charakter, preto uplxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xa priestupok. Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za správcu.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdstatu priestupku ukladaného podľa zákona o správcoch. Ide o priestupok, ktorého sa môže dopustiť každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá nie je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxbám tvrdí, že je správcom. Máme za to, že tretími osobami nemusia byť len účastníci súdneho konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (môžu nxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xstanovenú do funkcie správcu alebo predbežného správcu v niektorom z konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii (keďže vtedy by zákon objektxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxznamu správcov podľa § 20 ZoS. Najpravdepodobnejším príkladom takéhoto priestupku bude prípad, keď sa fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je sprxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy.
Sankcia za priestupok
Sankciou za priestupok ukladaný podľa zákona o správcoch je pokuta, ktorú ukladá výlučne Ministerstvo spravodlivosti Sx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xýške 5 000 eur.
Výnos z pokuty uloženej za priestupok podľa zákona o správcoch je príjmom štátneho rozpočtu.
Šiesta časť
SPOLOČNÉ, PRECHODNx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxjnej moci je informovať Ministerstvo spravodlivosti SR o takom rozhodnutí, ktoré sa môže dotýkať oprávnenia správcu vykonávať správcovskú činnosť. xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx:
-
je právoplatné a vykonateľné,
x
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxosti, alebo v konkrétnom konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Orgán verejnej moci teda nemusí mať istotu, že dané rozhodnutie jx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxspeje pri svojej činnosti k záveru, že dané rozhodnutie na túto jeho činnosť môže mať vplyv. Rozhodnutím, ktoré sa môže dotýkať oprávnenia niektorého sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxa zákona o konkurze a reštrukturalizácii pre jeho zaujatosť (pozri § 4 ZoS). Takýmto rozhodnutím je napríklad aj každé rozhodnutie, ktoré spôsobí u koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxutie zo zoznamu správcov (napr. rozhodnutie o zániku štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo rozhodnutie, ktorým všeobecný súd rozhodne o obxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx x x xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxisterstvom spravodlivosti SR podľa zákona o správcoch je zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (správny poriadok). Tento procesnoprávnx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxx, ktorý pre konanie o priestupku odkazuje na použitie zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Splnomocňovacie ustanovenia
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o náležitostiach a vedení správcovského spisu, registrov a ďalších evidenčných pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ďalšie podrobnosti o údajoch zapisovaných do zoznamu správcov [písm. c) komentovaného ustanovenia]. Takýmto predpisom je vyhláška Ministerstva spxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xšeobecne záväzný právny predpis, ktorý by ustanovil podrobnosti o rozsahu, obsahu, forme, termínoch, spôsobe vykonania a spôsobe preukazovania riaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisom je vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prechodným ustanovením k zákonu o správcoch prijatému v roku 2005. Ustanovenie rieši podmienky zápisu správcov zapísaných do zoznamu správcov podľa xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxnu ďalšej správcovskej činnosti u tých osôb, ktoré neboli zapísané do zoznamu správcov vytvoreného zákonom o správcoch.
Komentované ustanovenie xxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv sa aj po nadobudnutí účinnosti zákona o konkurze a reštrukturalizácii dokončia podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskoršícx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správcovskú činnosť. Aj v týchto konaniach sa však bude po 1. januári 2006 akýkoľvek ďalší výber osoby správcu uskutočňovať zo zoznamu správcov vytvorxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxením k zákonu o správcoch prijatému v roku 2005. Ustanovenie rieši povinnosti správcov zapísaných do zoznamu správcov vytvoreného týmto zákonom spôsxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov do novovytvoreného zoznamu.
Ustanovenie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxmaz daného správcu z novovytvoreného zoznamu správcov.
KOMENTÁR
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
Komentované ustanxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxé zapísať časť správcov vykonávajúcich činnosť podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov do novovytvoreného zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxť do nadobudnutia účinnosti zákona o správcoch. Zmeškanie tejto lehoty malo za následok výmaz daného správcu z novovytvoreného zoznamu správcov. Aj nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxch v § 39 ZoS sa absolvovanie odbornej prípravy nevyžadovalo.
KOMENTÁR
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
Komentované xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxcov vytvoreného týmto zákonom spôsobom uvedeným v § 39 ZoS, teda zápisom správcov zapísaných do zoznamu správcov podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxra 2006 na predloženie požadovaných dokladov. Zmeškanie tejto lehoty malo za následok výmaz daného správcu z novovytvoreného zoznamu správcov.
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxému v roku 2005. Ustanovenie rieši povinnosť správcov zapísaných do zoznamu správcov vytvoreného týmto zákonom spôsobom uvedeným v § 39 ZoS, teda zápixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxdlivosti uzatvorenie poistnej zmluvy (pozri § 13 ZoS).
Ustanovenie stanovovalo 60-dňovú prekluzívnu lehotu plynúcu od 1. januára 2006 na predložxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
KOMENTÁR
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
Komentované ustanovenie je prechodným ustanovením k zákonu o správcoch prijatému v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxej činnosti aj v konaniach vedených podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Dohľad vykonávaný ministerstvox xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxentovaného ustanovenia zameraný na dodržiavanie
-
ustanovení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a
-
uxxxxxxxxx x x xxxx xx xx x x x x x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xprávnom konaní uložiť Ministerstvo spravodlivosti SR, sú pokuty vo výške do 3 310 eur alebo vyčiarknutie z novovytvoreného zoznamu správcov podľa zákxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xodľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov do funkcie predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovenie ustanovuje možnosť správcov, ktorí boli do zoznamu správcov zapísaný pred 1. júnom 2013, požiadať o vydanie preukazu správcu. Ministerstvo sxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxada o vydanie preukazu správcu, tento mu vydaný nebude, čo však neznamená, že správca nie je oprávnený aj naďalej vykonávať správcovskú činnosť. Skutoxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxávcov. K preukazu správcu pozri výklad k § 20 ZoS.
Žiadosť správcu musí byť písomná a popri všeobecných náležitostiach (zo žiadosti musí byť zjavné, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x fyzickej osoby obsahovať pripojenú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. Žiadosť správcu - právnickej osoby fotografiu správcu obsahovať nemôže.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx ustanovenie je prechodným ustanovením k novele zákona o správcoch, uskutočnenej zákonom č. 72/2013 Z.z. Ustanovenie rieši problematiku zapísania xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti SR je povinné ex offo zapísať každého správcu zapísaného do zoznamu správcov pred týmto dátumom do všetkých troch oddielov zoznamu správcov (poxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxnosť Ministerstvu spravodlivosti SR ukladať striktne k dátumu 1. január 2014. Použitie pojmu bez zbytočného odkladu by totiž mohlo spôsobiť, že v praxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xákona o konkurze a reštrukturalizácii len preto, že Ministerstvo spravodlivosti SR ho ešte nezapísalo do všetkých oddielov zoznamu správcov. Uvedenx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxkých oddielov zoznamu správcov, je povinný požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR o vyčiarknutie z ním požadovaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xprávcov, ktoré uviedol v žiadosti o zápis do zoznamu správcov (pozri § 24 ods. 2 a 3 ZoS).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 72/2013 Z.z.
Prechodné ustanxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx fotografiu požadovaných rozmerov.
Správcov zapísaných do zoznamu správcov pred účinnosťou tohto zákona ministerstvo bez zbytočného odkladu zaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xddielu zoznamu správcov, ktorý uvedie v písomnej žiadosti.

Predpisy SR
Komentáre
Identifikačné číslo ASPI: KO8_2005SK
Stav k:01.01.2014
Autor: Králik, Matúš
 
Názov:Zákon o správcoch - komentár
Nakladateľ:Wolters Kluwer
ISBN:978-80-8168-067-0

 
Vzťah k:8/2005 Z.z.; 665/2005 Z.z.; 7/2005 Z.z.; KO665_2005SK;