71/1967 Zb.

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxx xxx
xxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx2012 Z.z. - zmena komentára vyplývajúca zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
x x
x x x
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpis upravujúci konanie a rozhodovanie v oblasti verejnej správy patril k najstabilnejším právnym predpisom. Aj keď sa jeho prijatie uskutočnilo v inxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa a novými spoločenskými a právnymi pomermi sa v minulosti preklenoval najmä formou nepriamych novelizácií a extenzívnou interpretáciou prís0lušnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxom čase aktuálnou. V zásade prichádzali do úvahy dva varianty: buď sa uskutoční novela jestvujúceho zákona, alebo sa prijme nový zákon s koncepčne novýxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xrijaté riešenie v zmysle prvého variantu. Keďže koncepcia novej právnej úpravy vyžaduje dlhšie časové obdobie, zároveň sa rozhodlo, že rekodifikácix xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx2003 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2004 boli tri okruhy problémov:
-
nahradiť prekonané obsahové inštitúty a zastaralú terminológiu v súlade so sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
-
v nevyhnutnom rozsahu reagovať na niektoré aktuálne problémy aplikačnej praxe.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcich do ich pôsobnosti. Takýmto spôsobom dochádza k ich odlíšeniu od právnych vzťahov upravených v iných zákonoch alebo od právnych vzťahov, na ktoré sx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xprávy (normatívne procesy, riadiace procesy, procesy aplikácie práva a pod.) patrí do sféry jeho právnej regulácie len tá časť aktivít orgánov verejnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxcia dvoch okruhov problémov. Na jednej strane ide o normatívnu úpravu postupu správnych orgánov pri rozhodovaní o právnych pomeroch účastníkov konanxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxmou činnosti orgánov verejnej správy, ktorá je výsledkom rozhodovania správneho orgánu v procese aplikácie práva na konkrétny subjekt. Tento proces xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvením konania; výnimočne, za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, sa vec môže skončiť uzavretím zmieru,
2.
fáza preskúmavania rozhodxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xáza exekúcie, ak povinnosť uložená v rozhodnutí nebola splnená dobrovoľne a oprávnený sa tohto práva domáha predpísaným spôsobom.
V konaní pred sprxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xebo správny orgán pri svojom rozhodovaní musí rešpektovať aj ochranu verejných záujmov. Ako sa zvykne niekedy hovoriť, správny orgán je "stranou i sudxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dvojstranného procesu. Podobu jednostranného procesu má vtedy, ak sa rozhoduje o právnych pomeroch jedného účastníka, prípadne viacerých účastníkxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxinnosti na úseku verejnej správy.
Dvojstranné procesy sú také procesy, pri ktorých dochádza ku kolízii záujmov medzi účastníkmi. Z kvantitatívnehx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrí do pôsobnosti súdu (napr. riešenie občianskoprávnych a iných námietok v stavebnom konaní), alebo o spore autoritatívne rozhodne príslušný správnx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xozlišoval jednak pozitívne vymedzenie pôsobnosti (§ 1) a jednak negatívne vymedzenie pôsobnosti (§ 2). Pozitívne vymedzenie pôsobnosti obsahuje aj xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxe vymedzenie rozsahu pôsobnosti správneho poriadku zákon definuje pomocou dvoch kritérií, a to podľa
a)
predmetu (obsahu) správneho konania,
bx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx sme už uviedli, podstatným znakom tohto rozhodovacieho procesu je konkretizácia subjektívneho práva, resp. povinnosti a individualizácia ich nosixxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxtituujú, menia alebo zrušujú, prípadne ho autoritatívne deklarujú.
Povinnosťou sa rozumie subjektívna právna povinnosť taktiež upravená v predpxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x sú spojené s kategóriou administratívnej zodpovednosti za priestupok alebo iný správny delikt.
Zložitejšie to bude s vymedzením pojmu "právom chrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doterajších Koch sa uvádza, že nejde o akýkoľvek záujem, ale len o záujem, ktorému právne predpisy výslovne poskytujú ochranu. Ani v jednom Ki nie je dolxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 97 prv platnej Ústavy ČSSR - ústavný zákon č. 100/1960 Zb. v znení neskorších predpisov). Prikláňame sa k názoru, že tento pojem nemá v súčasnosti svoj xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxinnostiach zákon determinuje oblasťou verejnej správy. Legálna definícia pojmu "verejná správa" v našom právnom poriadku neexistuje. Napriek tomu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxatia zákona správa vykonávaná orgánmi štátu absorbovala všetku správu verejných vecí, čím bol popretý princíp občianskej spoločnosti, v ktorej spráxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxntom verejnej správy, nie je už jedinou zložkou, pretože na verejnej správe sa podieľajú aj neštátne subjekty. V tomto smere majú rozhodujúce postavenxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxet správneho konania, sú orgány, ktoré v tomto procese pôsobia pri rozhodovaní. Zákon ich označuje ako správne orgány. V súlade s odsekom 2 sa nimi rozumxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxh prípadoch za podmienky, že im zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnickýcx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm postavením a diferencovanou pôsobnosťou. Do kategórie štátnych orgánov zaraďujeme dve skupiny orgánov, a to
a)
orgány štátnej správy,
b)
ostxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxádzame ich aktuálny prehľad. Jednotlivé orgány štátnej správy sú uvedené v abecednom poradí. Číselný údaj v zátvorke označuje číslo zákona, ktorým box xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
1.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
2.
Ministerstxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
6.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
7.
Ministerstvo prácex xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxumu a športu Slovenskej republiky,
10.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
11.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy.
B. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv Slovenskej republiky,
4.
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
5.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx verejné obstarávanie,
9.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
10.
Úrad vlády Slovenskej republiky.
Výpočet ústredných oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov. Za ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky sa považujú len tie orgány štátnej správy, ktoré sú za také výslovne označexx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Na čele ministerstiev je člen vlády - minister. Na čele iných ústredných orgánov sú predsedovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej repubxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky. Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.
Úrad vlády má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx správy, ako aj na vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov. Jeho primárnou funkciou je však zabezpečovanie plnenia úloh spojených s odborxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
1.
Poštový regulačný úrad (zákon č. 324/2011 Z.z.),
2.
Rada pre reguláciu (zákon č. 250/2012 Z.z.xx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
Úrad na ochranu osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z.),
6.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (zákon č. 250/2012 Z.z.),
7.
Úrad pre dohľad nxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxlezničnej dopravy (zákon č. 513/2009 Z.z. a zákon č. 514/2009 Z.z.);
b) Dekoncentrované orgány štátnej správy
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxkej republiky (zákon č. 333/2011 Z.z.),
3.
Hlavný banský úrad (zákon č. 58/1998 Z.z.),
4.
Letecký úrad Slovenskej republiky (zákon č. 143/1998 Zxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xuncový úrad (zákon č. 10/2004 Z.z.),
8.
Slovenský metrologický ústav (zákon č. 142/2000 Z.z.),
9.
Štátna plavebná správa (zákon č. 338/2000 Z.zxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz.),
12.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (zákon č. 362/2011 Z.z.),
13.
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvalixx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxhraničí (zákon č. 474/2005 Z.z.),
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx 453/2003 Z.z.),
18.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (zákon č. 189/2009 Z.z.),
19.
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenix xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxisterstva xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z.),
4.
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky (zákon č. 194/1998 Z.z.),
5.
Slovenská inšpekcia životného prostredia (zákon č. 525/20xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxtrologický inšpektorát (zákon č. 142/2000 Z.z.),
9.
Štátna energetická inšpekcia (zákon č. 656/2004 Z.z.),
10.
Štátna školská inšpekcia (zákxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxové orgány. Ich konštituovanie je dôsledkom reštrukturalizácie štátnej správy a hlavným dôvodom ich vzniku bolo zabezpečenie nezávislosti v činnosxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xe v organizačnom ponímaní nemajú nadriadený orgán.
Ďalšiu skupinu orgánov, ktoré rozhodujú v správnom konaní, predstavujú dekoncentrované správxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xdvetví. Podľa spôsobu členenia môže ísť o dekoncentráciu horizontálnu alebo vertikálnu. Uvedený systém dekoncentrovaných orgánov predstavuje verxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxntrované orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou sú podriadené príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.
V právnej teórii sa niekedy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxaná znakmi správneho orgánu. Tieto orgány sú vertikálne podriadené príslušnému ústrednému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxíslušného ústredného orgánu štátnej správy (napr. katastrálna inšpekcia).
Aj inšpekčné orgány sú v svojej podstate dekoncentrované orgány štátnxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxti, ktorý je predovšetkým orientovaný do oblasti kontroly a dozoru.
D. Orgány miestnej štátnej správy
a) s krajskou a regionálnou pôsobnosťou
1.
inšpektorát práce (zákon č. 125/2006 Z.z.),
2.
krajská veterinárna a potravinová správa (zákon č. 39/2xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 171/1993 Z.z.),
5.
krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie (zákon č. 656/2004 Z.z.),
6.
krajský pamiatkový úrad (zákon č. 49/20xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtredia v sídle kraja (zákon č. 345/2012 Z.z.),
10.
obvodný pozemkový úrad v sídle kraja (zákon č. 345/2012 Z.z.),
11.
krajský školský úrad (zákon xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xraja (zákon č. 345/2012 xxxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.
colný úrad (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxné komunikácie (zákon č. 534/2003 Z.z.),
6.
obvodný úrad životného prostredia (zákon č. 525/2003 Z.z.),
7.
okresné riaditeľstvo Hasičského a zxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxtravinová správa (zákon č. 39/2007 Z.z.),
10.
regionálny úrad verejného zdravotníctva (zákon č. 355/2007 Z.z.),
11.
správa finančnej kontrolx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxlšiu skupinu správnych orgánov, ktoré rozhodujú podľa správneho poriadku, tvoria teritoriálne orgány, ktorých územný obvod je zákonmi vymedzený taxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou a miestnymi orgánmi so špeciálnou pôsobnosťou. Miestne orgány štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou prexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx integrovaný systém orgánov štátnej správy nahradený systémom špecializovanej štátnej správy. Tento systém tvoria orgány štátnej správy na krajskex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxké úrady. Ich pôsobnosť prešla na obvodné úrady v sídle kraja a ministerstvá podľa osobitných zákonov. Nižším článkom miestnych orgánov štátnej správx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Miestne orgány štátnej správy za podmienok ustanovených v zákone môžu vytvárať detašované pracoviská.
Zákonom č. 345/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkové úrady, krajské lesné úrady, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a katastrálne úrady. Pôsobnosť týchto úradov prešla na prísluxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxnom rozsahu rozhodujú podľa správneho poriadku, tvoria orgány stojace mimo organizačnej štruktúry štátnej správy, napríklad:
-
Najvyšší kontroxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxzident Slovenskej republiky, ktorý vydáva niektoré rozhodnutia súvisiace s jeho postavením hlavného veliteľa ozbrojených síl ( § 6 a 19 zákona č. 57xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxenska plní primárne funkciu centrálnej banky. Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom, ale aj ďalšie zákony jej však zverili aj niektoré úxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xodľa osobitného procesného predpisu.
Správnym orgánom sa ďalej rozumie orgán územnej samosprávy. Pri týchto subjektoch ide o decentralizovanú foxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx2/2001 Z.z.). Pri oboch týchto orgánoch sa rozlišuje rozhodovanie v rámci tzv. preneseného výkonu štátnej správy a výkonu samosprávy. Za prenesený výxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxj samosprávy má svoje praktické dôsledky najmä v súvislosti s uplatňovaním opravných prostriedkov proti prvostupňovým rozhodnutiam obcí alebo samoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxi to znamenalo, že všetky individuálne rozhodnutia v pôsobnosti obce vydával starosta. Keďže najmä vo väčších obciach bol starosta príliš zaťažovanx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxuovaná obec. Právnym dôsledkom tejto zmeny je skutočnosť, že starosta obce môže touto činnosťou v oblasti verejnej správy vo vymedzenom rozsahu písomxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsprávy predstavujú subjekty korporatívneho charakteru pôsobiace spravidla na profesijnom základe (komory lekárov, advokátov, architektov a pod.xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxhodovacej právomoci týchto orgánov sa uskutočňuje v právnom prostredí, ktoré nemá charakter správneho konania.
Špecifickou kategóriou subjektoxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xnštitúcie sú zriadené osobitným zákonom (napr. vysoké školy - § 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Slovenská národná akreditačná služba - x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtov výnimočne aj fyzickým osobám alebo právnickým osobám. U fyzických osôb môže ísť o rozhodovanie určitých funkcionárov, napríklad riaditeľa školy x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xrchívnym dokumentom môžu rozhodnúť fyzické osoby v prípade súkromných archívov. Pri právnických osobách môže ísť o právnické osoby zriadené alebo zaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xákon vymedzuje svoju pôsobnosť aj vo vzťahu k iným právnym predpisom. Formulačne to zákonodarca vyjadril slovami "ak osobitný zákon neustanovuje inaxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xubsidiarity je výrazom mnohostrannosti spoločenských vzťahov vznikajúcich v procese rozhodovania o individuálnych právach a povinnostiach účastxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxbitné právne predpisy, v ktorých sa premietajú príslušné odchýlky. Subsidiarita vyjadruje vzťah všeobecného a špeciálneho predpisu. Inými slovamix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxávnom konaní. Takéto konštatovanie je v podstate duplicitné, pretože ak nie sú v osobitnom zákone upravené odchýlky, procesný režim správneho poriadxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxrminovaný povahou danej matérie. Niekde sú to len jednotlivé ustanovenia, v iných prípadoch sú to ucelené časti, ktoré upravujú konanie na určitom úsexxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Iba v niektorých ustanoveniach správneho poriadku sa predpokladala odchylná úprava v osobitných predpisoch.
Z hľadiska už uvedených zásad osobixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x)
osobitné predpisy, pri ktorých sa princíp subsidiarity neuplatňuje, pretože ide o autonómnu právnu úpravu.
Do prvej skupiny patria predpisy, ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx platí správny poriadok s výslovnými odchýlkami, alebo
b)
negatívne, t.j. správny poriadok sa na konanie nevzťahuje, okrem výslovne uvedených ustxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xáto skutočnosť je odôvodnená buď tým, že ide o iný typ rozhodovania, aký sa uplatňuje v správnom konaní (napr. § 10 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie upravené v týchto predpisoch:
-
zákon č. 483xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
-
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších prxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxodujú o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb orgány uvedené v citovaných zákonoch.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 5 x xxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx0 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xeskorších predpisov
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pokiaľ ide o procesné konanie, správny orgán postupuje v správnom konaní podľa správneho poriadku v plxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxních správních aktů. Správní právo,1980, č. 1
JUNGMANOVÁ, E., O správním řízení na úseku zaměstnanosti. Správní právo, 1995, č. 4
KŐHLER, M., Spráxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxocesního. Právník 1978.
MRUZEK, K., Řízení o pozemkových úpravách. Správní právo,1995, č. 1
NĚMEC, V., Správní řád a zvláštní předpisy v správním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správním řízení. Správní právo 1973, č. 2. NĚMEC, V., O správním řízení.
Acta
Universitatis Carolinae - Iuridica 1975, č. 4
NĚMEC, V., Padesát let xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxláštní předpisy o správním řízení. Správní právo, 1981, č. 3.
NĚMEC, V., Je možné sjednocení zvláštních právních předpisů o správním řízení se správxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxu, nebo nový správní řád. Správní právo, 1994, č. 5.
NĚMEC, V., K vývojovým tendencím obecných úprav správního řízení. Správní právo, 1987, č. 1
SEVxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxým zreteľom na pojem správny xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x x x
xxxHOVÁ, K.,Niekoľko úvah k deleniu správneho konania na všeobecné správne konania a osobitné druhy konania. Správní právo, 1976, č. 3
TURČÁNI, J.,Komxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx69.
VEDRAL, J.,Nový správní řád a územní samospráva. Správní právo, 2005, č. 1
VOŽENÍLEK, B., Individuální akty státní správy z hlediska správníhx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxvaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok. ( 624/2004 Z.z.)
§ 35 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxzajnoch
§ 13 zákona č. 469/2003 Z.z. o označení pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
Vylúčenie niektorých ustanovení zákona o sprxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xákon neustanovuje inak. (84/2007)
§ 46 audiovizuálneho zákona č. xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxvých vzoroch
Pre konanie vo veciach úžitkových vzorov platia všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o prerušení konania, o čestnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre SR a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia nx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxkou § 9 ods. 5 sa vzťahuje správny poriadok.
§ 33 zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobexxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 41 banského zákona č. 44/1988 Zb.
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na vymedzené druhy konania. ( 498/1991 Zb.)
§ 38 zákona č. 5xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxý úrad a obvodné banské úrady. ( 58/1998 Z.z.)
§ 46 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Vylúčenie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 569/2007 Z.z.
Správny poriadok sa nevzťahuje na konania taxatívne uvedené v odseku 2.
§ 17 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobnéxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxní s odpadom z ťažobného priemyslu
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na postup podľa § 4 a § 5 ods. 6 až 9.
Civilná ochrana, ochrana pred xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxú všeobecné predpisy o správnom konaní. ( 562/2005 Z.z.)
§ 3 zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme
V integrovanom záchrannom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxna č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
Výpočet orgánov štátnej správy vykonávajúcich úlohy na úseku prevencie závažných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxch sa nepostupuje podľa správneho poriadku.
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x.z.)
§ 16 zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
Na rozhodovanie o určení prvku a jeho zaradení do sektoru, resp. jeho vyradení zo sektoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Colníctvx
x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtia. (305/2009)
§ 85 Colného zákona č. 199/2004 xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.
§ 49a
Na konanie o udelení výnimky zo zákazu používať označenie "fxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxužobný preukaz sa nevzťahuje správny poriadok. (331/2011)
§ 55
Na poskytovanie informácií o osobných údajoch a na opravu nepravdivých alebo nespráxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx žijúcich v zahraničí
§ 4
Pôsobnosť orgánu štátnej správy vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí vykonáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
§ x
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutiu zastupiteľského úradu o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza sa nevzťahuje správny poriadok. To neplatí, ak ide o rodinného príslxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx. 2.
§ 19
Na rozhodovanie o overení pozvania sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 66
Na vydanie potvrdenia policajného útvaru o registrácii pobytu občxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxuje správny poriadok
§ 74
Na konanie o vydaní alebo odňatí cudzineckého xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk.
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx x. 135/1961 Zb.
§ 3
Orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, krajský úrad dopravy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxia sa nevzťahuje správny poriadok. ( 479/2005 Z.z.)
§ 3a
Vymedzenie pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, krajskéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x
xx xxxxxxxxxxie o povoľovaní zvláštneho užívania diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nepoužijú ustanovenia § 1, 7, 8, 14 a § 18 ods. 3 správneho poriadku.
Lxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xx vymedzenom rozsahu sú orgánmi štátnej správy aj Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR. ( 544/2004 xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o vnútrozemskej plavbe
§ 37
Orgánmi štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxx000 Z.z. o námornej plavbe
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je ústredným orgánom štátnej správy a orgánom štátneho dozoru pxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, krajské úrady dopravy, obvodné úradx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v taxatívne ustanovených prípadoch sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 98, 109 zákona č. 725/2004 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxené v odseku 2 tohto ustanovenia sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 9 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa nepoužijú v konaní podľa tohto zákona.
§ 141 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku na niektoré druhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xprávny poriadok.
§ 44 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach
Vymedzenie niektorých konaní, na ktoré sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 40 zxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx cestnú dopravu a pozemné komunikácie, vyššie územné celky a obce.
§ 50 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
Taxatívny výpočet ustanovení, na ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok. (96/2002)
§ 40 Devízového zákona č. 202/1995 Z.z.
Na konanie podľa tohto zákona sa nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xretej časti citovaného zákona.
§ 8 zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení banky za neschopnx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx)
§ 2 zákona č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly
Zriaďujú sa správy finančnej kontroly so sídlom v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxkona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Pôsobnosť obvodného úradu pri uxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxo zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 15 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Na rozhodovanie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxroch
Na postup Národnej banky Slovenska podľa odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom ani správny poriadokx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xx7/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Na rozhodovanie o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí sa nevzťahuje správny poriadokx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohto zákona a niektorých osobitných zákonov.
§ 10 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
Orgánmi štátnej správy v oblasti hazardných hier sú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poriadku na konania taxatívne uvedené v tomto ustanovení. ( 478/2009 Z.z.)
§ 27 zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xx x xx x x xxx xxxx xx x x xxx x xxxxxxxx xxxxx
§ 90 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon, nie správny poriadok.
§ 12 a 35 zákona č. 528xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní okrem ustanovení § 24, 25 a 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 17 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
Na rozhodovanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx sa nevzťahuje správny poriadok, ak tento zákon v § 4 ods. 5 a § 7 ods. 1 neustanovuje inak.
§ 5 zákona č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xprávneho poriadku.
§ 2 zákona č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
Orgánmi štátnej správy v oblasti daní a poplatkov xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxbných službách
Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 163 zákona č. 563/2009 Z.zx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxj správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú Ministerstvo financií Slovenskej repuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxčnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva a Kompetenčné centrum finančných operácií.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx8 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Štátnu správu na úseku omamných a psychotropných látok xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlný a skúšobný ústav poľnohospodársky a ústav kontroly veterinárnych liečiv. (362/2011)
§ 2 zákona č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtva SR, Ministerstvo vnútra SR, Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady a colný kriminálny úrad.
chemický zákon č. 67/2010 Z.z.
§ 17
Výpočet orgánov xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx
x xx
xx xxxanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem ustanovení § 13, 14 a 15 tohto zákona.
§ 23 zákona č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvádzanix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xa trh. (339/2012 Z.z.)
Informácie a informačné systémy
§ 4 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
Štatistickými orgánmi Slovenskej repuxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx štatistike
Na prideľovanie identifikačného čísla podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
zákon č. 428/2002 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxmto ustanovení sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 11 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
Správny poriadok sa vzťahuxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxie o nezaujatosti kontrolného pracovníka sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. ( 458/2000 Z.z.)
§ 26 zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxa č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpexxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x
xxxxxx xprávu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce.
§ 21
Všxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxstiach
Vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku na konanie o sťažnostiach, ak tento zákon neustanovuje inak.
Kultúra
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxový ústav SR, krajské pamiatkové úrady.
§ 11 tlačového zákona č. 167/2008 Z.z.
Na evidovanie periodickej tlače sa nevzťahuje správny poriadok.
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výnimkou § 2, § 11 a konania príslušného orgánu podľa § 4.
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxrejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
§ 58 a 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
§ x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
§ 7a
Na vydanie záväzného stanoviska týkajúceho sa využívania lesných pozemkov na účely výstavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá sa nevzťahuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxa sa nevzťahuje správny poriadok.
x xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xx xxxxxxxxxxxx xrgánu štátnej správy lesného hospodárstva o obmedzení alebo upravení vykonávania činností podľa odseku 1 sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 50
Na roxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xx xxxanie o ustanovení a odvolaní člena lesnej stráže sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 56
Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy SR.
zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli
§ 20
Orgánmi štátnej správy v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu sú Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxja podľa § 23 písm. e).
Majetok štátu
§ 10 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
Pôsobnosť správneho poriadku je vxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxve majetku štátu
Na rozhodovanie o prebytočnosti majetku štátu, o odňatí správy nehnuteľného majetku štátu a o určení jeho správcu sa nevzťahujú všeoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Na rozhodovanie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxťahuje ani na rozhodnutie o transformácii podľa § 5 ods. 2, 3 a 5.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch na výrobky a o posudzovaní zhody
Pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na úseku technickej normalizácie a posudzovania zxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx x. 142/2000 Z.z. o metrológii
Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenský metrolxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxu na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov. ( 221/2007 Z.z.)
§ 9 zákona č. 505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxavovateľných tlakových zariadeniach
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem konania notifikovanej osoby pri posudzovaní xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxpisného a orientačného čísla sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní ( 450/2001 Z.z.).
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxiach správnym orgánom.
§ 7 zákona č. 182/1993 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
§ 22 zákona o samosprávnych krajoch č. 302/2001 Z.z.
Na konanie, v ktorom o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb rozhoduje samospráxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxtnymi orgánmi štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxní sťažností sa nevzťahuje správny poriadok s výnimkou konania o uložení poriadkovej pokuty podľa § 24 zákona.
Obrana štátu
§ 2 zákona č. 281/1997 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxnských obvodoch
Vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku na konanie o povolenie na vstup na územie vojenského obvodu.
§ 7 až 14 zákona č. 319/2002 Zxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxgány štátnej správy a ďalšie orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, obvodné úrady, obce, vyššie územné celky a územné vojenské správy. ( 335xxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobkov a služieb na účely obrany
Zriadenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.
§ 82 zákona č. 346/2005 Zxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx tohto ustanovenia sa nevzťahuje správny poriadok okrem § 14 až 17, § 47 ods. 6 a § 62 až 69. ( 483/2009 Z.z.)
§ 5 zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxečnostné služby
§ 13a zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii
Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahuje správny poriadok. ( 393/xxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xepresných osobných údajov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. ( 490/2001 Z.z.)
§ 22 zákona č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka
Vylúxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxedzených úsekov pozemných komunikácií
Na konanie a rozhodovanie o zadržaní osvedčenia o evidencii a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla sx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x1, 13, 22, 34, 38, 58, 67a katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.
§ xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
Orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, krajský pozxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, orgány na ochranu zdravia, Štátna veterinárna a potravinová sprxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx zákona sa nevzťahujú ustanovenia správneho poriadku. (23/2002)
§ 10 zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o rybárstve
§ 36
Orgánmi štátnej správy na úseku rybárstva sú obec, obvodný úrad životného prostredia, krajský úrad životného prostredia a Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxej správy v oblasti krmív sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Štátna veterxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxnej správy v oblasti geneticky modifikovaných rastlín sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poxxxxxxxxxxxxxxx
x xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
§ 2
Orgánmi štxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xidieka SR a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.
§ 3
Vecná príslušnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx a na vedenie registra. ( 467/2008 Z.z.)
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
§ 4
Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxv štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. (342/2011)
§ 44 a 52
Vylúčenie pôsobnosti všeobecných predpisov o správnom konaní na niekxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxdárskej platobnej agentúry ako akreditovaného orgánu štátnej správy.
§ 17
Vymedzenie konaní, na ktoré sa vzťahuje správny poriadok a na ktoré sa vzťxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxrávny poriadok okrem prípadov taxatívne uvedených v tomto ustanovení.
§ 79 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
Vylúčenie pôsobnosti správnehx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxdárstva a rozvoja vidieka SR na úseku rastlinolekárskej starostlivosti.
§ 41 zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti
Taxatívxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbám deportovaným do nacistických koncentračných táborov
Na konanie o odškodnení osôb deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajaxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxody podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 24 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
Konanie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xšeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 185 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokurxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx003 Z.z. o advokácii
Na konanie podľa zákona o advokácii sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 38 zákona č. 586/2003 Z.z. o súdoch
Vylúčenie pôsobnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbody
Vymedzenie okruhu rozhodnutí, pri ktorých sa postupuje podľa ustanovení správneho poriadku.
§ 16 zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o výkone väzby
Pozitívne vymedzenie konaní, v ktorých sa postupuje podľa správneho poriadku.
Sociálne veci
§ 85, § 87 a nasl. zákona č. 328/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxužieb zamestnanosti
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxa poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia vykonáva sociálne poistenie. Nemocenské poistenie môže vykonávať aj iná právnická osoba, ak tak ustanovujx xxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxriadok sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom. ( 449/2008 Z.z.)
§ 25 zákona č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxvzťahujú ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2 a § 60 až 68 správneho poriadku. ( 562/2008 Z.z.).
§ 71 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochranx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx5 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Na konania uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia sa vzťahujú explicitne uvedené ustanovexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xeustanovuje inak.
§ 14 zákona č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovenia § 60, § 61 až 68 správneho poriadku.
§ 53 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnuxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxeku 2.
§ 91 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Taxatívny výpočet sociálnych služieb, pri ktorých sa v konaní nepostupuje podľa správnexx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xž 68.
§ 9 zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa
Na konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa vzťahuje správny poriadok okrxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx x xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo poriadku, ktoré sa neaplikujú v súvislosti s rozhodovaním o rodičovskom príspevku.
xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxhodovanie podľa tohto zákona okrem rozhodovania o uložení pokuty ( § 2a), rozhodovania o zastavení konania ( § 47), rozhodovania o udelení oprávnenia pxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx)
§ 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Orgánmi štátnej správy na úseku škôl sú: riaditeľ školy, obec, samosxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xk tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 38 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx priamo v zákone č. 596/2003 Z.z.
Pôsobnosť správneho poriadku pri rozhodovaní podľa zákona je vylúčená pri pokarhaní, podmienečnom vylúčení a pri roxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x x x x xxxx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania o uložení pokuty podľa § 31.
§ 22 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania
Nx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx má pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania a retransmisie postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdok okrem ustanovení § 49, 53, 54, § 56 až 68. ( 220/2007 Z.z.)
§ x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, Telekomunikačný úrad SR a Rada pre vysielanie a retransmisiu.
§ 63 zákona č. 220/20xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx x x6 až 68.
§ 12 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách
Orgánmi štátnej správy v oblasti poštových služieb sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxa taxatívne ustanovené v tomto zákone.
§ 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Orgánmi štátnej správy v oblasti elektronických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxunikáciách
Taxatívny výpočet konaní, na ktoré sa nevzťahuje správny poriadok.
Vnútorná správa
§ 16 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xx x xxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxe
Na vybavovanie petícií podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ( 112/2010 Z.z.)
§ 15 zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o matrikách
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok. ( 14/2006 Z.z.)
§ 26 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxhto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 32 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
Vylúčenie pôsobnosti správneho poriadku na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xprávny poriadok s výnimkou § 55 ods. 6, § 65 ods. 4, § 70 a 80.
§ 6 zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch
Štátnu správu na úseku vojnových hrobov vyxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxvzťahuje na konanie podľa § 6 ods. 2 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. e) tohto zákona.
§ 16 zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch
Na postup štátnycx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xýboru Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxkladoch
Na konanie o vydanie diplomatického pasu a služobného pasu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Výrobná a ixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxo poriadku, pokiaľ ide o formy podania a rozhodnutia pri rozhodovaní o prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu.
§ 20 zákona č. 90/1998 Z.z. o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx004 Z.z.)
§ 14 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xprávnom konaní.
§ 16 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti
Na rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR podľa § 3 oxxx x x xx x x xxxx x x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zemepisných označeniach výrobkov
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxúčenie pôsobnosti správneho poriadku v taxatívne ustanovených prípadoch. ( 408/2008 Z.z.)
§ 21 zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxe o vydaní rozhodnutia o udelení osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa nevzťahuje správny poriadok. ( 99/2007 Z.z.)
§ 31 zákona č. 657/2004 Z.z. o txxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xa nevzťahuje správny poriadok.
§ 30 zákona č. 8/2005 xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx č. 541/2005 Z.z. o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
Na rozhodovanie Ministerstva obrany SR podľa citovaných ustxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxetickú certifikáciu a na určovanie slovenských technických noriem vhodných na výpočet a na energetickú certifikáciu.
§ 153 zákona č. 25/2006 Z.z. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xx0/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa sú Ministerstvo hospodárstva SR, príslušné orgány podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxe na konanie podľa § 20 ods. 3 písm. e) až h) a § 21 a § 26a tohto zákona. ( 575/2009 Z.z.)
§ 19 zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci
Na konanie podxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrgie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Správny poriadok sa nevzťahuje na konania uvedené v tomto ustanovení.
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxaní.
§ 3 zákona č. 39/2011 Z.z. o položkách s dvojakým použitím
Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti kontroly vývozu, prepravy a sprostredkxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xákona sa vzťahuje správny poriadok okrem konania o registrácii.
§ 27 zákona č. 78/2012 Z.z. o hračkách
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje spxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xx x xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem taxatívne vymenovaných ustanovení v tomto paragrafe.
§ 4 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxou. Orgánmi úradu sú predseda a Regulačná rada.
§ 88 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
Orgánmi štátnej správy v energetike sú Ministerstvo hospoxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxvzťahuje na konania podľa § 45, § 81 a § 88 ods. 2 písm. o) tohto zákona.
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxávny poriadok okrem § 8 ods. 6.
§ 32 zákona č. 372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní oxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xri vydávaní a zrušovaní povolení fyzickým a právnickým osobám na sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo na činnosť agentúry. ( 139/2008 Z.z.)
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx x xxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xoriadok. ( 139/2008 Z.z.)
§ 14 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Na činnosť oprávnenej právnickej osoby pri overovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxavotníctvo
§ x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx1995 Z.z.)
§ 10 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Na konanie podľa odsekov 8 a 10 až 12 tohto ustanovenia sa vzťahuje všeobecný predpis o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxy poriadok s výnimkou ustanovení o doručovaní. ( 192/2009 Z.z.)
§ 18 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Na konanie o znížení alebo odpusxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxou
§ 17
Zriadenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
§ 44
Na rozhodovanie o vylúčení osoby z výkonu dohľadu a o námietkach pre pochybnxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxistného kmeňa na inú zdravotnú poisťovňu ( § 61) sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 40 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdroje a prírodné minerálne vody patrí do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a Štátnej kúpeľnej komisie (§ 41).
§ 7 zákona č. 218/2007 Z.z. o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxnálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.
§ 25 zákona č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní
Na konanie podľa tohto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxne, podpore a rozvoji verejného zdravia
§ 3
Sústava orgánov verejného zdravotníctva.
§ 59
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na schxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx
xxgánmi štátnej správy pri výkone dozoru na úseku pohrebníctva sú Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálny úrad verejného zdravotníctva.
§ 35
Taxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poisxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx x xxxx xx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úrad životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia.
§ 17 zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
Vymedzenie usxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxového hospodárstva sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, krajské úrady životného prostredia, obvodxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xx3/2001 Z.z. o odpadoch
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konania a rozhodovanie uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia. ( 519/2008 xxxxx
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o environmentálnom označovaní výrobkov
Orgánmi štátnej správy na úseku environmentálneho označovania výrobkov sú Ministerstvo životného prostxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxtegrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
§ 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostrxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdné úrady životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a obce.
§ 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxby a regionálneho rozvoja SR, krajský stavebný úrad, obec a Slovenská stavebná inšpekcia. Štátnu správu na úseku územného plánovania a stavebného porxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxií o životnom prostredí
Podľa správneho poriadku sa postupuje len pri rozhodovaní podľa § 2 ods. 2, § 3 ods. 2 a § 8.
§ 9 zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviroxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxch živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
§ 14
Orgánmi štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živoxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xlovenská inšpekcia životného prostredia.
§ 28
Taxatívny výpočet ustanovení zákona, na ktoré sa nevzťahuje konanie a rozhodovanie podľa správneho xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostredie sú v rámci vymedzenej pôsobnosti Ministerstvo životného prostredia SR, krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostxxxxxx
x xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx životného prostredia SR, krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia.
§ 23
Sxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx x x xxxx x xxxxx xxx x xx x xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxzenie okruhu prípadov, na ktoré sa nevzťahuje správny poriadok.
zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch
§ 11
Orgánmi štátnej správy pre obaly a odpady z obxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxostredia a obvodné úrady životného prostredia.
§ 20
Taxatívny výpočet konaní, na ktoré sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxké úrady životného prostredia, obvodné úrady životného prostredia a obce.
§ 31
Taxatívny výpočet prípadov, na ktoré sa nevzťahuje správny poriadokx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xú Ministerstvo životného prostredia SR, krajský úrad životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia.
§ 5 zákona č. 351/2012 Z.zx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa úseku environmentálneho manažérstva a auditu sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, krajské úrady žxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 25 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami
Orgánmi štátnej správy na úseku obchodovania s emisnými kvótami sú Ministerstvo životxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
x x x
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe vymedzené v § 2 je teraz obsiahnuté v § 1, toto ustanovenie sa stalo nadbytočným a bolo zo zákona vypustené.
Oddiel 2
Základné pravidlá konania
x x
x x x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdok odlišuje jednak od ostatných procesov prebiehajúcich v oblasti verejnej správy, ako aj od procesných zásad uplatňovaných inými orgánmi štátnej mxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx právnej teórie, ale ich premietnutie do zákona z nich vytvorilo záväzné pravidlá správania. Zákonodarca niektoré najdôležitejšie zásady upravil hnxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoriadku.
Základné pravidlá konania plnia v podstate dve funkcie:
a)
sú záväzným právnym nástrojom pre postup správnych orgánov a ich nerešpektoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxlom pre jednotlivé ustanovenia správneho poriadku, resp. procesných ustanovení osobitných právnych predpisov.
Jednotlivé základné pravidlá spxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pretože sa vzťahujú aj na vydávanie niektorých dokumentov mimo rámca pôsobnosti správneho konania (osvedčenia, potvrdenia a pod.).
K odseku 1
Zásxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx. 2 ods. 2 a 3), a je spoločná pre všetky procesné predpisy. Dodržiavanie zásady zákonnosti sa však nevzťahuje len na procesné predpisy, ale aj na hmotnopxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predpisov upravujúcich otázky právomoci a pôsobnosti správnych orgánov.
Zákonmi sa rozumejú:
a)
zákony prijaté Národnou radou Slovenskej repxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx92,
d)
zákony prijaté Národným zhromaždením Československej republiky, ktoré sú doteraz platné.
Zákony spomenuté v písmenách c) a d) sa stali súxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxíctva Národného zhromaždenia, predsedníctva Federálneho zhromaždenia a predsedníctva Slovenskej národnej rady platné v deň zániku Českej a Slovenxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xlovenskej Federatívnej Republiky platné na území Slovenskej republiky v deň zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
c)
všeobecne závxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxie platné na území Slovenskej republiky k 31. decembru 1992,
d)
vyhlášky orgánov miestnej štátnej správy ( § 5 zákona č. 515/2003 Z.z.),
e)
všeobxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xonaní. Táto zásada sa vzťahuje aj na ostatné subjekty, ktoré vystupujú v správnom konaní. Správne orgány v súlade s touto zásadou majú tiež povinnosť chxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xásada zákonnosti v ustanoveniach o základných pravidlách konania, v ustanoveniach upravujúcich rozhodnutie a špeciálne v ustanovení o preskúmaní rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnym činiteľom tohto procesu, a nie iba pasívnym objektom činnosti správnych orgánov. Premietnutie tejto zásady do správneho konania sa prejavuje v toxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxčasť optimálne podmienky.
Táto zásada je ďalej konkretizovaná najmä v ustanoveniach upravujúcich procesné práva účastníka. Ide najmä o právo nazexxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti účastníkov sa chápe predovšetkým ako právo, ktoré účastník môže, ale nemusí využiť, prípadne niektorého práva sa môže aj vzdať. Na druhej strane všax xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia.
Uplatňovanie zásady aktívnej súčinnosti účastníkov konania je dôležité najmä vo fáze zisťovania podkladov pre rozhodnutie. Preto správny poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx svoje návrhy. Porušenie zásady súčinnosti správneho orgánu s účastníkmi konania je jedným z dôvodov pre povolenie alebo nariadenie obnovy konania [§ xx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Ide najmä o poučenie o procesných právach príslušných subjektov konaxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxín "občania a organizácie". Novela ho nahradila iným pojmom, pričom nejde len o terminologickú zmenu. Obsah tohto ustanovenia sa už nevzťahuje na všetxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa súvisiace s realizáciou práva občanov patriacich k národnostným menšinám používať jazyk národnostných menšín. Toto pravidlo bolo do správneho porxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxv SR sa cit. novela dotkla viacerých právnych predpisov, najmä zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín, ale aj ďalších súvisxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxcnom zriadení a pod.). Podrobnosti o úprave niektorých dokumentov aj v jazyku národnostných menšín ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republikx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxvne orgány vybavili veci včas a bez zbytočných prieťahov a aby zároveň konanie prebiehalo hospodárne s použitím najvhodnejších prostriedkov vedúcicx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxa bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.
Zásada rýchlosti je premietnutá v ustanovenixxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxx xx xba konanie, ktoré je rýchle, je aj účinné. Akékoľvek prieťahy konania znižujú nielen jeho účinnosť, ale aj autoritu správneho orgánu. Osobitne to platx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxku, aby správny orgán v konaní použil také prostriedky, ktoré sú jednoduché, účinné, nezvyšujú náklady a pritom vedú k správnemu rozhodnutiu. Aj zásadx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xx xxxx xx x xxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xesmie byť na ujmu kvality rozhodnutia, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx nesprávny úradný postup a zakladať nárok na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. Zavinené prieťahy zo strany účastníka konania alebo iného zúčxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xúvisí aj možnosť vybavenia veci zmierom, ak to jej povaha pripúšťa.
K odseku 5
Zásada materiálnej (objektívnej) povahy vyjadruje požiadxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xúvisí so zásadou zákonnosti. Zistením skutočného stavu veci sa rozumie zistenie všetkých podstatných skutočností v súlade s príslušným hmotnoprávnxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtliví účastníci. Táto zásada by sa de lege ferenda mohla uplatniť v konaniach, kde účastníci stoja v protichodnom postavení. V týchto prípadoch by spráxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxsada materiálnej pravdy pri zisťovaní skutočného stavu veci má dve stránky: úplnosť a presnosť zistení. Úplnosť znamená povinnosť správneho orgánu zxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrhmi účastníkov konania. Presnosť zistenia znamená, že zistený stav musí zodpovedať skutočnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnej pravdy súvisí aj zodpovednosť za zisťovanie podkladov. V tejto súvislosti právna teória hovorí o vyhľadávacej zásade a o prejednacej zásade.
Prx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxsťovanie podkladov pre rozhodnutie nesie správny orgán. Preto je správne konanie ovládané vyhľadávacou zásadou, ktorá je však modifikovaná niektorxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnemu orgánu pri zisťovaní poznatkov pre potreby rozhodovania. V tomto prípade nepriaznivá dôkazná situácia postihuje účastníka. V oblasti verejnej xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia správneho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxhodnutie a akými úvahami sa pri ich hodnotení spravoval (§ 47 ods. 3).
Novo sa v zákone formuluje požiadavka, aby v skutkovo zhodných alebo podobných pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxány verejnej moci sú povinné primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Sprístupňovanie informácií vo všeobecnex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xredpokladu, že ide o konanie, ktoré je predmetom záujmu verejnosti, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Ako príklad možno uviesť najmä zákony z oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxh poskytovaných informácií upraviť odlišne. Subjektom poskytujúcim uvedené informácie sú správne orgány uvedené v § 1, na ktorých dané konanie prebixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxformácií zákon upravuje len exemplifikatívne. V obciach to bude obvykle úradná tabuľa správneho orgánu, ktorá musí byť prístupná verejnosti nepretrxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxeho poriadku. Pre vydávanie týchto aktov spravidla nie sú ustanovené určité procesné pravidlá. Preto so zreteľom na dôležitosť základných pravidiel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtože uvedené opatrenia môžu mať rozmanitú podobu a nebude vždy možné uplatniť všetky bezo zvyšku. Vždy sa však musí uplatniť zásada zákonnosti a zásada xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxia, posudky, vyjadrenia a pod. Osvedčenie konštatuje existenciu určitého právneho vzťahu, resp. stavu. Týmto úkonom sa úradne potvrdzujú skutočnosxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxič povinný mať počas jazdy pri sebe). Terminológia právnych predpisov nie je však jednotná. Ak by osvedčenie takúto právnu povahu nemalo, bolo by treba xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xoskytujú odborné stanovisko k určitému vzťahu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxia.
Pre úplnosť treba uviesť, že v správnom konaní sa uplatňujú aj ďalšie procesné zásady, ktoré síce nie sú zahrnuté medzi základné pravidlá konania x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx toho, kto je oprávnený nakladať s konaním, rozlišujeme dispozičnú zásadu a zásadu oficiality. Dispozičná zásada znamená, že konanie sa začína na návrx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxdnet správneho orgánu. Podmienky na uplatnenie jednej alebo druhej zásady nevyplývajú zo správneho poriadku, ale z príslušných hmotnoprávnych predxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je zasa ovládané zásadou oficiality. Naproti tomu pri začatí obnovy konania alebo výkone rozhodnutia sx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prvého stupňa odvolanie (rozklad). Výnimku z možnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu môže ustanoviť iba zákon. Na prejednanie oxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxci tzv. autoremedúry. Dôsledkom dvojinštančnosti konania je tiež skutočnosť, že proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu už nie je prípustné odvolaniex
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdnávania ( § 21 ods. 3). Vyplýva to okrem iného aj zo skutočnosti, že ústne pojednávanie nie je pre správne konanie typické. Zásada verejnosti znamená, žx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xstne pojednávanie: ak tak ustanovuje osobitný právny predpis, alebo v prípade, keď to vyžaduje povaha veci a v tomto prípade to nariadi správny orgán.
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxeh konania na základe písomných podkladov. Všeobecne sa nevyžaduje, aby vec bola za prítomnosti účastníkov prejednaná ústnou formou. Ústne konanie jx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx neverejnosti.
V súvislosti s ústnym pojednávaním sa niekedy uplatňuje zásada koncentrácie. Jej uplatnenie prichádza do úvahy len v súlade s osobitxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xa určitom mieste, kde sa konanie uskutočňuje. Na neskoršie námietky alebo pripomienky sa neprihliada. Táto zásada sa uplatňuje napríklad v územnom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtov ich vzájomnej komparácie. Policajná teória a prax, 2000, č. 3 - 4
BAŽIL, Z., K některým otázkám volného uvažování ve státní správě. Správní právo, xxxxx xx x
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxvní rozhledy, 2002, č. 8
STOLINOVÁ, J., K právní povaze lékařského posudku. Správní právo, 1979, č. 3
SVÁK, J., Verejný záujem a verejná prospešnosx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch při posuzování způsobilosti k práci. Správní právo, 1979, č. 2
TÓTHOVÁ, K., Niekoľko úvah k vývojovým tendenciám právnej úpravy procesných záruk xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxdkami, ktoré sú v dispozičnej sfére občanov. Správní právo, 1987, č. 7
TURČÁNI, J., Príspevok pravidiel administratívneho konania k humanizácii roxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xprávní právo, 1972, č. 6
VOŽENÍLEK, B., Osvědčení jako forma správní činnosti. Správní právo, 1978, č. 1
VOŽENÍLEK, B., Posudky, vyjádření, stanoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x x
§ 47 živnostenského zákona č. 455/1991 Zb.
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení a jeho náležitosti pre fyzické alebo právnicxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žiadateľovi obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad SR po zložení sľubu. ( 344/2007 Z.z.)
§ 9a zákona č. 40/1993 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx vydania a len v podobe originálu. ( 344/2007 Z.z.)
§ 15 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
Náležitosti osvedčenia o autorizácii udelenxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxčí zápis námornej lode do námorného registra vydaním registračného listu.
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
§ 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
§ 40 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvidlách územnej samosprávy
Obec je povinná zverejniť rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad obcou spôsobom v mieste obvyklým.
§ 23 zákona č. 72xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxvedčenia Ministerstva kultúry SR o registrácii nezávislého producenta. Jeho platnosť je tri roky od zápisu do registra.
§ 4
K odseku 1
V predchxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxení § 4 sú obsiahnuté základné pravidlá konania upravujúce postavenie a úlohy fyzických osôb a právnických osôb. V tomto ustanovení správny poriadok xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa so xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxna nielen práva, ale za určitých okolností aj povinnosti. Využívanie procesných práv smeruje predovšetkým do oblastí dokazovania. V niektorých prípxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxenie odvolania v rámci autoremedúry podľa § 57 ods. 1).
Na zabezpečenie spolupráce účastníkov konania so správnym orgánom slúžia procesné povinnosxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ktoré jeho zavinením vznikli správnemu orgánu a ostatným účastníkom (§ 31 ods. 2).
K odseku 2
V tomto ustanovení je premietnutá ústavná zásada rovnoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtníkov. V niektorých ustanoveniach správneho poriadku je táto zásada explicitne vyjadrená. Napríklad podľa § 39 správny orgán nepripustí čestné vyhxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sa však v celom rozsahu vzťahuje iba na tých účastníkov, ktorí sa v právnej teórii nazývajú procesnými stranami. V správnom konaní však vystupujú aj ďalxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm tohto odseku. V konaní môže vystupovať svedok, znalec, poškodený a pod. Tieto subjekty sa považujú za účastníkov konania len v časti, v ktorej sa rozhoxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxania iba v rozsahu náhrady škody. Inými slovami, tieto subjekty nemajú postavenie účastníkov konania v časti, v ktorej sa rozhoduje meritórne o predmexx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx
x x
x x x
x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxejšie vymedzenie správnych orgánov príslušných na konanie a rozhodovanie podľa správneho poriadku. Toto ustanovenie však nedáva odpoveď na otázku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxom teritóriu a v určitom vecne vymedzenom okruhu otázok. V právnej teórii sa pod pojmom pôsobnosť rozumie okruh otázok, ktoré daný správny orgán prejedxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxosti s plnením svojich úloh.
Správny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xonať a rozhodovať. Takéto postavenie má iba orgán, u ktorého je splnená podmienka vecnej, miestnej a funkčnej príslušnosti.
Uvedené pravidlá majú kxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxanovení príslušnosti správneho orgánu, nie je v správnom konaní prípustná. Vecne príslušný správny orgán nemôže postúpiť vec na konanie alebo rozhodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx iba správny poriadok (pozri § 8 alebo 50) alebo osobitný zákon (napr. § 55 ZOP).
V tomto ustanovení je upravená vecná príslušnosť. Vecná príslušnosť uxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxslušnosti, ale odkazuje iba na osobitné zákony upravujúce jednotlivé úseky štátnej správy. Uvedená skutočnosť je dôsledkom rozmanitosti spoločensxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxoch, o stavebnom konaní, o životnom prostredí).
Výnimočne môže nastať situácia, keď osobitný zákon neupravuje vecnú príslušnosť, a preto správny pxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxe tieto prípady príslušnosť okresného úradu. Po zrušení okresných úradov k 1. januáru 2004 bola táto subsidiárna pôsobnosť prenesená na obce, a to tak v xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxíslušný správny orgán v prípade nebezpečenstva z omeškania môže vykonať len nevyhnutné úkony, najmä na odvrátenie hroziacej škody (§ 20). Obdobne nepxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxosti najmä na začiatku konania. Ak podanie nebolo urobené na vecne a miestne príslušnom správnom orgáne ( § 19 ods. 4), tento orgán je povinný bezodkladnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxstupuje v prípade, keď správny orgán svoju nepríslušnosť zistí až v priebehu konania. Zastávame názor, že postupuje analogicky, pretože rozhodnutie x xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vecnej príslušnosti. Názory na túto problematiku prezentované v teoretickej oblasti sa rôznia. Pritom podľa okolností môže ísť prípadne buď o vadu akxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xd vadných správnych aktov treba odlíšiť prípady nulity (ničotnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xepríslušnosť (napr. rozhodnutie správneho orgánu namiesto rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu patriaceho do inej sústavy orgánov štátnej spráxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxtívne potvrdenie nulity. Procesné predpisy z oblasti verejnej správy však explicitne s touto možnosťou nerátajú.
Súvisiace ustanovenia správnehx xxxxxxxx
x xx x xx xxxx xx x xxx xxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxní právo, 1970, č. 1.
MAŠEK, J., K problematice věcné a místní příslušnosti při projednávání přestupků. Správní právo, 1982, č. 4
MATES, P., Přísluxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo, 2005, č. 2
Odchýlky od § 5
Autorské práva, vynálezy, priemyselné a úžitkové vzory
§ 80 autorského zákona č. 618/2003 Z.z.
Vecná príslušnosť xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
Dobývací priestor, jeho zmeny a zrušenie určí obvodný banský úrad rozhodnutím po vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody a na základe záväznéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxnosť obvodného banského úradu na vydávanie banského oprávnenia formou rozhodnutia. ( 533/2004 Z.z.)
§ 9
Vyhľadávanie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxizáciami vykonávajúcimi banskú činnosť o jednorazovú náhradu rozhoduje banský úrad. ( 336/1992 Z.z.)
§ 32
Vecná príslušnosť obvodného banského úrxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutia o uznávaní odbornej spôsobilosti vydaného ich držiteľom v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. ( xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
§ 27
Vecná príslušnosť Ministerstva životného prostredia SR na konanie o určenie osobitného prieskumného úxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xx xx xxxxxx xx xxx/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
Vecná príslušnosť krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostrexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Civilná ochrana, ochrana pred požiarmi
zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
§ 13
Pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja na úsexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxej ochrany obyvateľstva pri rozhodovaní o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany. ( 479/2005 Z.z.) x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxzhodovanie o zriadení a zrušení hasičskej jednotky, ak ide o právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu.
§ 23
Vecná príslušnosť obce na rozhodoxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxbkov, ktoré nevyhovujú požadovaným vlastnostiam z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
§ 5 zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom sxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx)
zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
§ 4
Príslušnosť krajského úradu životného prostredia na rozhodovanie o zarxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností uvedených v odseku 2.
§ 26
Príslušnosť obvodného úradu životného prostredia na rozhodovanie podľa tohto zákona. ( 525/2003 Z.z.)
Príslušxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxých situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
Pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o nárokoch podľa ústavného zákona č. 227/200x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Colníctvo
§ 3 zákona č. 200/2004 Z.z. o opatreniach prxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxdosti o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. (333/2011 Z.z.)
§ 9 zákona č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v coxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxávy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
Vecná príslušnosť Finančného riaditeľstva SR na rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxť Úradu pre Slovákov žijúch v zahraničí na rozhodovanie v konaní o vydaní osvedčenia a o poskytnutí dotácie.
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincox
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsie alebo konzulárneho úradu na udelenie národného víza.
§ 86
Vecná príslušnosť Ministerstva vnútra SR na zrušenie rozhodnutia o zákaze vstupu.
§ 1xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx 135/1961 Zb.
§ 3
Vecná príslušnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre pozemné komunxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxnosť krajského úradu dopravy na úseku štátnej správy pre pozemné komunikácie. ( 534/2003 xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, krajské úrady dopravy a obvodné úrady dopravy. ( 534/2003 Z.z.)
§ 16
Na vydanie stavebného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx1997 Z.z.)
letecký zákon č. 143/1998 Z.z.
§ 7
Pôsobnosť leteckého úradu na povoľovanie leteckých dní a iných verejných leteckých podujatí.
§ 27
Uxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxkých pozemných zariadení.
§ 32
Pôsobnosť leteckého úradu na vydanie povolenia na prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení.
§ 37
Pôsxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na udeľovanie povolenia na vykonávanie leteckej dopravy zahraničnými leteckými dopravcaxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxnia v leteckej doprave.
zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
§ 7
Vecne príslušným orgánom na vydanie licencie na vykonávanie verejnej voxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxzvoja SR na úseku vnútrozemskej plavby. ( 469/2009 Z.z.)
§ 4 zákona č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
§ 14 zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách
Vecná príslušnosť obvodného úradu dopravy na koxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxsterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na typové schvaľovanie ES záznamových zariadení, záznamových listov a kariet a na výkon ďalších xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxdanie rozhodnutia o zadržaní vodičského preukazu.
§ 73 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Pôsobnosť orgánu Policajného zboru na vydanie roxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxo rozvoja SR na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
§ 103
Vecná príslušnosť Úradu pre reguláciu železničnej dopravy na konanie a rozhodovanie xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxe na dráhach
§ xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxť Úradu pre reguláciu železničnej dopravy na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
§ 38
Vecná príslušnosť vyššieho územného celku na konanie a rxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxzvoja SR v cestnej doprave.
§ 42
Vecná príslušnosť krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na úseku cestnej dopravy.
§ 43
Vecná príxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutia, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon. ( 619/2002 Z.z.)
§ 20 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
Vymedzenie pôsobnosti prísxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xondoch
Vecne príslušným na vydanie rozhodnutia o registrácii fondu je obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa jeho sídla. ( 335/2007 xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxej pôsobnosti. ( 381/2011 Z.z.)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Vecná príslušnosť orgánov na ukladanie a vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx04 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Vecná príslušnosť Ministerstva financií SR na rozhodnutie o zavedení nútenej správy nad obcoxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pri konaní a rozhodovaní podľa tohto zákona.
§ 22
Udeľovanie individuálnych licencií obcou alebo Ministerstvom financií SR.
§ 23
Vecná príslušnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní
§ 9
Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva SR na vydávanie povolenia na používanie vysokorizikových chemxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xinisterstva hospodárstva SR na vydanie rozhodnutia o odobratí licencie na vývoz a dovoz vysokorizikovej chemickej látky.
zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami.
§ 37
Vymedzenie pôsobnosti ďalších štátnych orgánov v oblasti omamných a psychotropných látok. ( xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x výrobcu Slovenská inšpekcia životného prostredia. ( 405/2008 Z.z.)
zákon č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh
§ 3
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxkym rizikom.
§ 27
Vecná príslušnosť Ministerstva hospodárstva SR na tomto úseku. ( 95/2007 Z.z.)
zákon č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x
xxxxx príslušnosť Ministerstva hospodárstva SR na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
chemický zákon č. 67/2010 Z.z.
§ 18
Vecná príslušnosť Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxo zákona.
Informácie a informačné systémy
§ 32 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
Na uloženie pokuty je príslušný Štatistický úrad SRx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xx5/2002 Z.z. o elektronickom podpise
Vecná príslušnosť Národného bezpečnostného úradu v rámci svojej pôsobnosti. ( 214/2008 Z.z.)
Inšpekčná a koxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxšpekcie pri zakázaní dodávky a predaja výrobkov, stiahnutí výrobkov z trhu, prípadne zničení výrobkov.
§ 8
Pôsobnosť inšpektorátu Slovenskej obchxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na úseku štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.
§ 6
Vecná príslušnosť Národného inšpektorátu práce v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxi cirkví a náboženských spoločností
Orgánom, ktorý registruje cirkvi a náboženské spoločnosti, je Ministerstvo kultúry SR.
§ 9 zákona č. 49/2002 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxe štátneho dohľadu vydávajú rozhodnutia o odstránení nedostatkov.
§ 6 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxtvo
§ 36 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Vecná príslušnosť krajského úradu životného prostredia a obvoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx x. 326/2005 Z.z. o lesoch
§ 7
Vecná príslušnosť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na rozhodovanie o trvalom vyňatí lesného pozemku, dočasnxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxanie a rozhodovanie podľa tohto zákona. ( 360/2007 Z.z.)
§ 59
Vecná príslušnosť krajského lesného úradu na konanie a rozhodvanie podľa tohto zákona.
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxa § 47 ods. 3 u osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky, je vecne príslušné Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. ( 360/2007 Z.z.x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xozhodovanie v oblasti reprodukcie lesného reprodukčného materiálu.
§ 22
Vecná príslušnosť krajského lesného úradu na konanie a rozhodovanie v oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx98 Z.z. o stavebných výrobkoch
Upravuje pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pri udeľovaní a odnímaní autorizácie nx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxaja na registráciu združenia obcí. ( 335/2007 Z.z.)
§ 20f
Pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja na vydanie rozhodnutia o rozpustení združenia obcíx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxjnej správy rozhoduje predseda samosprávneho kraja okrem vecí, ktoré preniesol na organizačný útvar úradu. ( 16/2006 Z.z.)
zákon č. 544/2002 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie horskej vodcovskej činnosti. ( 567/2005 Z.z.)
§ 4
Vecná príslušnosť Horskej záchrannej služby na rozhodovanie podľa osobitného zákona o uznaní oxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxx8 Z.z. o európskom zoskupení územnej spolupráce
Vecná príslušnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na konanie a rozhodovaxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdujatí
Vecná príslušnosť obce na zakázanie telovýchovného podujatia z dôvodov uvedených v tomto ustanovení. Z dôvodov porušovania ľudských práv a sxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxť starostu mestskej časti na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona. (371/2012 Z.z.)
§ 12 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
Vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx č. 401/1990 Zb. o meste Košice
Vecná príslušnosť starostu mestskej časti na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona. (354/2012 Z.z.)
Obrana štátu
zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch
§ 8
Vymedzenie pôsobnosti Ministerstxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx2 Z.z. o obrane Slovenskej republiky
§ 7
Vecná príslušnosť Ministerstva obrany SR na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona. ( 333/2007 Z.z.)
§ 1x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vecná príslušnosť Ministerstva obrany SR na rozhodovanie o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána
in memoriam
. ( 58/2009 Z.z.)
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxie na posúdenie zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo výkon funkcie.
§ 186
Vecná príslušnosť vedúceho služxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxlušnosť územnej vojenskej správy na rozhodnutie o povolení dobrovoľne prevziať brannú povinnosť občanom, ktorému táto povinnosť nevznikla.
Vecná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx cudzincom.
§ 12
Vecná príslušnosť lekárskej komisie vojenského zdravotníckeho zariadenia, resp. územnej vojenskej správy na prieskum zdravotnex xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxdovanie na úseku hospodárskej mobilizácie.
§ 17
Vecná príslušnosť vyššieho územného celku na konanie podľa zákona o hospodárskej mobilizácii.
Polície a súkromné bezpečnostnx xxxxxx
x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxegórií veteránov a na udeľovanie pokút za priestupky podľa tohto zákona. ( 58/2009 Z.z.)
§ 8, 11, 16, 43, 46, 47, 49, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xiaditeľstva Policajného zboru na udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
§ 68
Vecná príslušnosť krajského riaditeľstva Policxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pôda, pozemky, kataster nehnuteľností, geodézia a kartografia
§ 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxenstvách
Orgánmi štátnej správy pre pozemkové úpravy sú obvodné pozemkové úrady, krajské pozemkové úrady a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvojx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxeku geodézie a kartografie vykonávajú Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, katastrálne úrady, správy katastra a ministerstvá vymenované v odsexx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtavby a regionálneho rozvoja SR a leteckého úradu v súvislosti so zriaďovaním letísk a leteckých pozemných zariadení.
§ 5 zákona č. 503/2003 Z.z. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx
x xx xxxona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
Vecná príslušnosť obvodného pozemkového úradu na vydávanie rozhodnutí na úseku oxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru. ( 23/2002 Z.z.)
§ 4 zákona č. 194/1998 xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oprávnení na šľachtenie a plemenitbu hospodárskych zvierat.
zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách
§ 5
Vecne príslušným na registráciu hnojiva je Úsxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho na konanie podľa tohto zákona.
§ 10 zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxole zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu. ( 596/2006 Z.z.)
zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
§ 3
Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vidieka SR pri rozhodovaní na úseku rybárstva.
§ 3 a 7 zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodáxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x x xxxxvárskeho zákona č. 271/2005 Z.z.
Vecná príslušnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxtrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu na trh.
zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
§ 5
Vecná príslušnosť Minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxterinárnej a potravinovej správy SR na konanie a rozhodovanie vo veterinárnej oblasti. ( 342/2011 Z.z.)
§ 8
Vecná príslušnosť regionálnej veterináxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnárnych biopreparátov a liečiv na konanie a rozhodovanie vo veterinárnej oblasti.
zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri pxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xodpory. ( 390/2009 Z.z.)
§ 16
Vecná príslušnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry na rozhodovanie o odňatí alebo krátení pridelenej kvóty alebo xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxa vidieka SR na danom úseku.
§ 4
Vecná príslušnosť Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho na danom úseku.
§ 18 zákona č. 20xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxteľských osvedčení.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na úseku štátnej správy poľovníctva.
§ 73
Vecná príslušnosť krajského lesného úradu na úsexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o vinohradníctve a vinárstve
Vecná príslušnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxinolekárskej starostlivosti
Vecná príslušnosť kontrolného ústavu na konanie a rozhodovanie na úseku rastlinolekárskej starostlivosti.
Prokuxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxs fyzickej osoby do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
§ 6
Vecná príslušnosť Ministerstva spravodlivosti SR na zápis právnickej osoby do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon trestu odňatia slobody rozhodnúť o náhrade škody spôsobenej odsúdeným.
§ 11 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji
Ak Ústav pxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxušnosť Ústavu pamäti národa na rozhodovanie o postavení účastníka protikomunistického odboja.
§ 65 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby
Vecná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxdení dieťaťa
§ 8
Pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri uplatnení nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. ( 676/2006 Z.z.)
§ 9
Pôsobnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxdovaní o výplate príspevku inej ako oprávnenej osobe.
§ 80 až 82 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
§ 3 zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx jednorazového príspevku politickým väzňom.
zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnaxxxxx
x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxsť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 5
Postavenie a pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho procesného predpisu.
zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
§ 22
Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri pomoci v hmotnex xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x4
Vecná príslušnosť obce na rozhodovanie o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti. ( 562/2008 Z.z.)
§ 6 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxh vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu a u cudzincov podľa miesta prechodného pobytu.
zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x.z.)
§ 73
Vecná príslušnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na konanie a rozhodovanie vo veciach socxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxanie o udelení akreditácie, predĺžení jej platnosti, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie. x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xrípadoch uvedených v odseku 3 tohto ustanovenia. ( 466/2008 Z.z.)
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxcajtov a vojakov na konanie o nároku na príplatok, rozhodnutie o sume a jeho vyplácaní.
§ 5 zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom
Vecná príslxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
§ 51
Vecná príslušnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na konanie a rozhodovanie podľa tohto xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxnych službách
§ 79
Vecná príslušnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na konanie vo veci akreditácie na vzdelávacie programy v oblastx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxbu.
§ 81
Vecná príslušnosť vyšššieho územného celku na konanie a rozhodovanie v prípadoch uvedených v písm. b) tohto ustanovenia.
§ 5 zákona č. 571xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Školstvo a výchova
§ 106 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Vysoká škola rozhoduje o uznaní dokladov, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na rozhodovanie na úseku školskej správy v prvom stupni. ( 245/2008 Z.z.)
§ 6
Vecná príslušnosť obce pri vykonávaní štátnej správy v prvom stupni.
§ 1x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x.z.)
zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií
§ 24
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdexxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xblasti uznávania odborných kvalifikácií. ( 560/2008 Z.z.)
§ 4 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou
Vecná príslušnosť Ministerstva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxlušnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozhodovanie o akreditácii vzdelávacieho programu.
Telekomunikácie, vysielanie a retransmisia, pošta
§ 5 zákona č. 308/2000 Zxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a televízii Slovenska
Pôsobnosť rady Rozhlasu a televízie Slovenska na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa vo veciach xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xozvoja SR a Poštového regulačného úradu na úseku poštových služieb.
§ 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Vecná príslušnosx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xblasti elektronických komunikácií.
Vnútorná správa
§ 5 zákona č. 63/1973 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx5/2007 Z.z.)
§ 2 zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom
Vecne príslušným orgánom na vydanie povolenia xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxenie má presahovať územie obce.
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
§ 8
Vecne príslušným orgánom na udelenie štátnehx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxžitosti listiny o prepustení. ( 344/2007 Z.z.)
§ 9a
Vecná príslušnosť obvodného úradu v sídle kraja na udelenie osvedčenia o štátnom občianstve SR a pxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxý obvodný úrad.
Na zápis zmeny mena alebo priezviska je vecne príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho obxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx neziskovej organizácie je vecne príslušný obvodný úrad v sídle kraja.
§ 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách
Pôsobnosť Ministerstva vnútra SR pri xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxhodovanie podľa tohto zákona.
zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch
§ 8
Vecná a miestna príslušnosť okresného riaditeľstva Policajného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxobného pasu. (336/2012 Z.z.)
§ 12,14
Vecná príslušnosť zastupiteľského úradu SR v cudzine na vydanie cestovného preukazu a náhradného cestovného dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx36/2012 Z.z.)
Výrobná a iná hospodárska činnosť, podnikanie, dovoz a vývoz
živnostenský zákon č. 455/1991 Zb.
§ 66a
Štátnu správu v živnostenskom podnixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxosti obvodného úradu a obvodného úradu v sídle kraja pri plnení úloh jednotného kontaktného miesta. ( 136/2010 Z.z.)
Vymedzenie pôsobnosti obvodnéhx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxach
Vecná príslušnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
§ 4 atómového zákona č. 541/2004 Z.z.
Vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpekcie na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
Vecná príslušnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na konanie a rozhodovanie podľa txxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvolení podnikať v tepelnej energetike.
§ 29
Vecná príslušnosť Ministerstva hospodárstva SR na rozhodovanie podľa tohto zákona.
§ 30
Vecná prísluxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkona.
§ 19 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
Vecná príslušnosť Ministerstva spravodlivosti SR na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
§ 1xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
Vecná príslušnosť výboru pre prešetrovanie a sankcie na ukladanie sankcií audítoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxá príslušnosť Ministerstva hospodárstva SR na konanie podľa tohto zákona.
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxní, zmene alebo zrušení povolenia na vývoz alebo prepravu položiek s dvojakým použitím.
§ 5 zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxovateľskú činnosť.
§ 23 zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
Vecná príslušnosť Ministerstva hospodárstva SR nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmyslu.
Zamestnanosť, štátna služba
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
§ 12
Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri vxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na rozhodovanie o niektorých otázkach v oblasti služieb zamestnanosti. ( 139/2008 Z.z.)
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
§ 17
Pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri dohľadx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxisterstva zdravotníctva SR na úseku zdravotnej starostlivosti.
Vecná príslušnosť Ministerstva zdravotníctva SR na rozhodovanie na úseku zdravotxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxť samosprávneho kraja na úseku vydávania povolení a iných rozhodnutí na úseku zdravotníctva.
§ 11, 36, 40, 49, 67, 68, 76, 78c zákona č. 578/2004 Z.z. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx4 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
Vecná príslušnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na kxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xecná príslušnosť Štátnej kúpeľnej komisie na konanie o vydanie povolenia využívať zdroj.
§ 23
Vecná príslušnosť Štátnej kúpeľnej komisie na vydanix xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní
§ 8
Vecná príslušnosť Ministerstva zdravotníctva SR na konanie na úseku zákazu biologických zbraní.
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozvoji verejného zdravia
§ 4
Vecná príslušnosť Ministerstva zdravotníctva SR na konanie a rozhodovanie na úseku výkonu verejného zdravotníctva.
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xegionálnych úradov verejného zdravotníctva na konanie a rozhodovanie na úseku verejného zdravotníctva.
§ 13
V rámci posudkovej činnosti na úseku vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o návrhoch uvedených v tomto ustanovení.
zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
§ 28
Vecná príslušnosť Úradu verejného zdravotníctva pri výkone dxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxná xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx § 136 SZ
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
§ 74
Riešenie pozitívneho kompetenčného konfliktu pri konaní o uložení opatrenia na nápravu alebo pokutxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx xx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xrajiny
zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
§ 2
Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x rozhodovanie na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania. ( 271/2008 Z.z.)
§ 5
Vecná príslušnosť obce na konanie a rozhodovanie na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxisterstva životného prostredia SR rozhodnúť v prípade pochybnosti, či ide o informáciu o životnom prostredí.
§ 3
Vecná príslušnosť Ministerstva žixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxne žijúcich živočíchov a voľne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna. (447/2012)
§ 16
Vecná príslušnosť krajského úradu životného prostredia na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
§ 17
Vecná príslušnosť oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia SR na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona. (447/2012)
zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
§ 54
Vecná prísluxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého úradu životného prostredia na konanie a rozhodovanie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
§ 56
Vecná príslušnosť obvodného úradu živxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxntálnych škôd
§ 16
Vecná príslušnosť Ministerstva životného prostredia SR na konanie a rozhodovanie na úseku prevencie a nápravy environmentálnycx xxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
§ 18,33
Vecná príslušnosť obvodného úradu životného prostredia na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd.
§ 19
Vecná príslušnosť Slovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Pôsobnosť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxmi
§ 24
Vecná príslušnosť krajského úradu životného prostredia na konanie podľa tohto zákona.
§ 25
Vecná príslušnosť obvodného úradu životného prxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa SR na konanie podľa tohto zákona.
§ 13
Vecná príslušnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia na konanie podľa tohto zákona.
§ 14
Vecná prísxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úradu životného prostredia na konanie podľa tohto zákona.
§ 19
Zásady pre určenie príslušnosti orgánov pri ukladaní pokút.
zákon č. 137/2010 Z.z. x xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxť Slovenskej inšpekcie životného prostredia na konanie a rozhodovanie na úseku ochrany ovzdušia.
§ 25
Vecná príslušnosť krajského úradu životného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxie na úseku ochrany ovzdušia.
§ 27
Vecná príslušnosť obce na konanie a rozhodovanie na úseku ochrany ovzdušia.
§ 31
Zásady riešenia kompetenčného kxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxého prostredia SR na konanie a rozhodovanie na úseku environmentálnej záťaže.
§ 12
Vecná príslušnosť krajského úradu životného prostredia na konanxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xáťaže.
zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
Vecná príslušnosť Ministerstva životného prostredia SR na udelenie súhlasu v taxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxosť Ministerstva životného prostredia SR na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
Vecná príslušnosť obvodného úradu životného prostredix xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xnie pre environmentálne manažérstvo a audit
Vecná príslušnosť obvodného úradu životného prostredia na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákonxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xivotného prostredia na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona.
Vecná príslušnosť Ministerstva životného prostredia na konanie a rozhodovanie pxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxe a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxeku obchodovania s emisnými kvótami.
§ 6
K odsekom 1 a 2
Toto ustanovenie upravuje tzv. funkčnú príslušnosť. Určenie funkčnej príslušnosti dáxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxné znenie § 6 upravovalo deľbu práce medzi rôznymi orgánmi národných výborov (odbor, komisie, rada). Zánikom národných výborov sa toto ustanovenie sxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxodovanie podľa správneho poriadku.
Funkčná príslušnosť je špecifikom správneho konania vyplývajúcim zo štruktúry správnych orgánov a odpovedá nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxoch vyvolala potrebu regulovať tieto vzťahy aj v novele správneho poriadku. V oblasti verejnej správy sa nevyžaduje, aby správny orgán bol nevyhnutne xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxitu vyjadrenú jeho pôsobnosťou a právomocou.
Novela správneho poriadku rozlišuje dva prípady funkčnej príslušnosti. V prvom prípade ide o situácixx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxizačné útvary správneho orgánu, ktoré navonok nekonajú samostatne vo vlastnom mene, ale konajú v mene správneho orgánu, ktorého sú súčasťou (sekcie, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčnú príslušnosť organizačného útvaru správneho orgánu, správny poriadok ustanovuje, že na konanie je príslušný štatutárny orgán správneho orgánu.
x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxhu písomného poverenia zamestnanec obce. V samosprávnom kraji je funkčne príslušný vydať rozhodnutie predseda samosprávneho kraja, ak touto svojou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xemajú sa tu na mysli orgány verejnej správy, ktoré sú už zo zákona konštituované ako kolektívny orgán (napr. Rada pre vysielanie a retransmisiu). Rozhoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxú do úvahy niektoré orgány záujmovej samosprávy (napr. postavenie Slovenskej lekárskej komory pri rozhodovaní o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxe reguláciu sieťových odvetví rozhoduje Rada pre reguláciu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z.z.).
Odchýlky od § 6
x xxxx xx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxvotné prostredie
Na konanie v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia je príslušný inšpektorát a na konanie v druhom stupni ústredie inšpekxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konaní podľa § 138 ods. 10 až 13 rozhoduje komisia zložená z predsedu komisie a dvoch členov. Predseda komisie a jeden člen komisie sú zamestnancami úraxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x
x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnosti má konať a rozhodovať v danej veci. Kritérium miestnej príslušnosti sa zisťuje iba pri teritoriálnych orgánoch. V svojej podstate ide o konkretixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxiadku a jednak v osobitných predpisoch. Pri aplikácii kritérií miestnej príslušnosti majú prednosť ustanovenia osobitných predpisov pred všeobecnxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx
xxesto činnosti účastníka (forum actus),
b)
miesto, kde sa nachádza nehnuteľnosť (forum rei sitae).
Všeobecným kritériom je miesto trvalého pobyxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xiestnu príslušnosť xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxušnosti majú kogentný charakter a zaväzujú všetky subjekty správneho konania. Odchýlky od nich sú možné len na základe zákona (napr. § 8). Platí zásadax xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxetom konania, ale aj nečinnosť v prípadoch, keď bola určitá osoba podľa právneho predpisu niečo povinná konať a neurobila tak. V týchto prípadoch pôjde xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ako základné kritérium miestnej príslušnosti správneho orgánu na prejednanie priestupku určuje miesto, v úzexxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Takýmto miestom je miesto, kde je občan prihlásený na trvalý pobyt. Občan môže byť na trvalý pobxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe, keď účastník konania nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. V tomto prípade má zákon na zreteli najmä cudzincov. V súlade so zákonom č. 404/xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxktoch sa sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby rozumie adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom rxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm aktom. Ak ide o subjekty konštituované zákonom, sídlo je uvedené v zákone.
Ako sme uviedli, miestna príslušnosť môže byť určená aj sídlom nižšej orgxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxť na seba povinnosti (pozri § 15).
Napriek relatívne presnému určeniu miestnej príslušnosti môžu nastať kolízne situácie, kedy buď dva, alebo viac sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxhe riešiť aj takéto situácie správny poriadok ustanovuje postup, ako vo veci konať.
V prípade pozitívneho konfliktu platí zásada predstihu, t.j. prxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovuje § 18 ods. 2.
V prípade negatívneho konfliktu, teda ak dva alebo viac orgánov odmieta začať konanie, miestne príslušný správny orgán určí ixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxylne v súlade so špecifikami daného odvetvia štátnej správy. Napríklad § 119 SZ ustanovuje, že ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v úxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxriadok nerieši prípady kompetenčných konfliktov týkajúcich sa vecnej príslušnosti. Vo vzťahu k súdom rieši túto otázku § 8a OSP. V zmysle tohto ustanxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu SR je konečné a je pre obe strany záväzné.
Kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak osobitný zákon neustanovuje, že tieto sxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšnosti sú obdobné, ako pri porušení pravidiel vecnej príslušnosti. Spravidla ich možno riešiť formou riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia správneho poriadku
§ 8, § 18 ods. 2, § 19 ods. 4, § 20 a 46
Súvisiace právne predpisy
§ 119 ods. 2 OZ - pojem nehnuteľnosť
§ 3 zákona č. 253xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx xx x x x xxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o integrovanom záchrannom systéme
Určenie miestnej príslušnosti obvodného úradu v sídle kraja, v obvode ktorého sa pomoc poskytla, pri rozhodovanx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Cudzinci a azylanti
§ 125 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
Zásady určovania miestnej príslxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkoly.
§ 73 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Určenie miestnej príslušnosti orgánu Policajného zboru na rozhodovanie o udelení vodičského xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxravy.
Financie, burzy, devízy
§ 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci
Spory o právomoc vydať rozhodnutie o výške vymáhanej neoprávnenej šxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch a verejných kanalizáciách
Odchylný spôsob určovania miestnej príslušnosti správnych orgánov, ak sa verejný vodovod alebo verejná kanalizácia nxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
§ 67 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Miestne príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na konanxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xxxxxx x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxcajnom zbore
Odchylné určenie miestnej príslušnosti útvaru Policajného zboru na vydanie rozhodnutia o zaistení osoby. ( 490/2001 Z.z.)
§ 40 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 162/1995 Z.z.
§ 18 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
§ 17 zákona č. 22xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xtorého sa pôda nachádza.
Pôdohospodárstvo
§ 79 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
Na konanie v prvom stupni je miestne príslušný orgán štátnxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o príspevku na pohreb
Odchýlka pri určovaní miestnej príslušnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na rozhodovanie o nároku na príspevok na pohrxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vecí a rodiny a miestna príslušnosť vyššieho územného celku v konaní podľa tohto zákona.
§ 92 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Zásady xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alebo sociálne dávky.
Vnútorná správa
§ 16 zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Odchylné zásady na určenie miestnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx príslušným na povolenie zmeny mena alebo priezviska je obvodný úrad podľa miesta posledného trvalého pobytu. Ak občan takýto pobyt nemal, je miestne pxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxtna príslušnosť živnostenského úradu sa posudzuje podľa sídla podnikateľa a miesta podnikania. ( 105/1995 Z.z.) Pre zahraničnú osobu je príslušný žixxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx o službách zamestnanosti
Miestne príslušný na udelenie povolenia na zamestnávanie cudzinca je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxctve
Životné prostredie
§ 90, 112, 119, 123 SZ
§ 74 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
Odchylné určenie miestnej príslušnosti na konanie o uložení pokuty.
§ 28 zákona č. 15/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx medzi orgánmi štátnej správy podľa tohto zákona.
§ 8
K § 8
Toto ustanovenie predstavuje modifikáciu zásad určovania miestnej príslušnosti. Pxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi týkajúcej sa miesta činnosti a miesta, kde je nehnuteľnosť (§ 7 ods. 1).
Z povahy postúpenia veci vyplýva, že sa týka konania, ktoré sa už začalo. Pretx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnovenia má fakultatívny charakter (pozri slovo "môže") a možno ho uplatniť v ktoromkoľvek štádiu konania až do vydania rozhodnutia. K postúpeniu veci xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x)
účastník má v obvode tohto orgánu svoje pracovisko alebo prechodný pobyt,
c)
ostatní účastníci konania s tým súhlasia,
d)
s postúpením veci voxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxľa § 7 ods. 2. Správny poriadok nemá ustanovenie, akou formou dochádza k zmene miestnej príslušnosti. So zreteľom na skutočnosť, že podmienkou takejto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xredpisy (napr. zákon o priestupkoch) môžu postúpenie riešiť odlišným spôsobom.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 5 a § 7 ods. 2
Literaxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x x
x xx xxx
xddiel 2
Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu
§ 9
K § 9
Záujem na objektivite a nestrannosti počas konania aj pri rozhodovaní vxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdpojatosť je nespisovný, správne má byť zaujatosť, z tohto dôvodu v ďalšom autorskom texte používame tento termín - pozn. aut.). Pojem zaujatosť správxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x vylúčeniu zamestnanca xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxm iného stupňa (index inhabilis),
b)
fakultatívne, ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, prípadne ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x2 ods. 1 musí zamestnanca vylúčiť. Pritom je právne bezvýznamné, či u tohto zamestnanca je pochybnosť o jeho nezaujatosti. Rozhodujúci je fakt, že sa zúxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xo nadriadený správny orgán pôvodné rozhodnutie zrušil a vec vrátil správnemu orgánu na nové konanie a rozhodnutie.
V druhom prípade označenie "fakuxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxtujú a námietku zaujatosti zamietne. Ak však takýto dôvod zistí, je povinný rozhodnúť o vylúčení zamestnanca.
Zákon dôvody zaujatosti neuvádza taxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xonania alebo ich zástupcom.
Pomerom zamestnanca správneho orgánu k prejednávanej veci sa rozumie najmä prípad, ak
-
je sám účastníkom konania, sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx zamestnanca správneho orgánu k účastníkom alebo ich zástupcom sa rozumejú najmä prípady, ak zamestnanec
-
je vo vzťahu k účastníkom (zástupcom) blxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi) priamo pracovne podriadený,
x
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxávneho orgánu, ktorý vykonáva úkony procesnoprávneho charakteru (napr. vedenie dokazovania, rozhodovanie). Takýto postup však neprichádza do úvaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxbností o nezaujatosti platia tieto zásady:
a)
námietku zaujatosti možno uplatniť v ktoromkoľvek štádiu správneho konania,
b)
zamestnanec je vxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stačí, ak je tu pochybnosť o jeho nezaujatosti.
Správnym orgánom sa rozumie každý z orgánov uvedených v § 1 vrátane orgánov, ktoré vykonávajú len jednxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o štátnej službe sa za takýchto zamestnancov považujú štátni zamestnanci.
Podľa osobitných zákonov môže správny orgán tvoriť jediná osoba, kxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxhodovaní o rozklade (§ 61 ods. 2). Na tieto prípady sa ustanovenia o vylúčení zamestnanca správneho orgánu nevzťahujú. Nie sú upravené ani v inom právnox xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxtívnych orgánov postup podľa § 9 zrejme neprichádza do úvahy, pretože spravidla absentuje pracovnoprávny vzťah k správnemu orgánu.
Správny poriadxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xnštitútu vylúčenia s takouto možnosťou nepočíta. To však do značnej miery spochybňuje dôvody existencie tohto inštitútu. Iní autori hľadajú riešenix x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxutočnosť však reagujú niektoré osobitné predpisy. Napríklad ak je pri vyvlastňovaní navrhovateľom orgán príslušný na vyvlastňovanie, odvolací orgxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxický aj spôsob ich kreovania (napr. voľbou členov poslancami Národnej rady SR). U členov kolektívnych orgánov spravidla tiež absentuje pracovnoprávxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxx. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, jediné čisté riešenie je moxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxtost ve správním řízení prakticky. Právny obzor, 1967, č. 10
TÓTHOVÁ, K., K otázke predpojatosti v správnom konaní. Právny obzor, 1966, č. 5.
Odchýxxx xx x x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xodieľa na konaní o žiadosti, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§ 10
K § 10
Skutočnosti nasvedčujúce dôvodom vylúčenia zamestnaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xkutočnosti do právoplatnosti rozhodnutia by však mohlo byť dôvodom na nepovolenie obnovy konania z tohto dôvodu [pozri § 62 ods. 1 písm. d)].
Oznámenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxlnosti, najmä musia byť konkretizované skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu zamestnanca. Príslušnosť na podanie takéhoto označenia sa spravuje ustxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xdvolacieho konania. Správny orgán musí o tomto podaní rozhodnúť bezodkladne (§ 49 ods. 1).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx x xx
x xxx xx
x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxce vylúčeniu podľa § 9 zákon ukladá aj zamestnancovi správneho orgánu, a to nezávisle od účastníka konania. Kto je najbližší nadriadený vedúci, ustanoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxťajú odklad a mohli by ohroziť priebeh ďalšieho konania. Takéto úkony bez ďalšieho nemožno považovať za neplatné. Ak sú tieto úkony napadnuté v odvolacxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxatúra
TÓTHOVÁ, K., Niekoľko úvah k deleniu správneho konania na všeobecné správne konanie a osobitné druhy správneho konania. Správní právo, 1976x xx x
x xx
x x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxetnuť zamestnanca správneho orgánu.
Toto ustanovenie má charakter kompetenčnej normy a určuje, ktorý orgán rozhoduje o vylúčení zamestnanca spráxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxdnet na vylúčenie zamestnanca uplatnil účastník konania. Takýmto spôsobom sa musí postupovať aj v prípadoch, keď sa podnet na vylúčenie zamieta. Keďžx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdov [ § 248 písm. a) OSP]. Rozhodnutie o vylúčení zamestnanca sa musí účastníkovi predpísaným spôsobom oznámiť (§ 51). Ak sa účastník konania domnievax xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx x xlastného podnetu správneho orgánu, pri vylúčení sa postupuje neformálnym spôsobom a rozhodnutie sa nevydáva. Táto skutočnosť sa účastníkom konania xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxia na zabezpečenie ďalšieho priebehu konania. Takýmto opatrením sa rozumie najmä odňatie veci vylúčenému zamestnancovi a jej pridelenie inému zamesxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeho poriadku
§ 9, § 11 ods. 1, § 46, 47, 51
Odchýlky od § 12
§ 10 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
Na postup pri námietkach proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxtrole a vnútornom audite
Odchylný postup pri rozhodovaní o námietke zaujatosti zamestnancov kontrolného orgánu.
§ 13
K § 13
Zatiaľ čo v ustanxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx člena komisie rozhoduje jej predseda. Ak dôvody vylúčenia nastanú u predsedu komisie, tento je povinný oznámiť uvedenú skutočnosť komisii. O tom, či jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxoti rozhodnutiu o vylúčení člena komisie alebo jej predsedu nie je prípustné odvolanie, a to tak v prípade kladného, ako aj záporného rozhodnutia.
Oxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxí k individualizácii abstraktných vzťahov upravených v hmotnoprávnych predpisoch. Legálna definícia účastníka konania v správnom poriadku je formxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxnáciou troch všeobecných kritérií a jedného špeciálneho kritéria. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania hmotnoprávny pomer fyzickej osxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx to, na koho sa táto definícia vzťahuje, dávajú predpisy hmotného práva. Až z týchto predpisov vyplýva okruh osôb, ktoré sú alebo ktoré sa môžu stať nositxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez ohľadu na to, či v skutočnosti spĺňa aj materiálne predpoklady.
Všeobecné kritériá účastníka sú definované tak, že
a)
účastníkom konania je txxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxníka, alebo ex offo na podnet správneho orgánu;
b)
účastníkom konania je aj ten, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
c)
účastníkom konania je ďalej aj ten, kto tvrdí, že môže byť vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach dotknutý. Takýto účaxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxú osobitné predpisy, ktoré môžu upravovať pojem účastníka konania odchylne. Okruh subjektov, ktorým toto postavenie priznávajú, môže byť oproti sprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxahuje. Tieto osobitné predpisy majú v aplikačnom procese prednosť pred všeobecnou úpravou obsiahnutou v správnom poriadku.
Za účastníka konania txxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxríklad o osoby, ktoré sú oprávnené podať odvolanie (§ 53), návrh na obnovu konania (§ 62) a pod.
Správny poriadok popri pozitívnom vymedzení účastníkx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxe jeho rozhodnutia alebo výkon rozhodnutia. Ak je však rozhodnutie správneho orgánu preskúmavané súdom ( § 70), správny orgán, ktorého rozhodnutie sa xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaviazané na predloženie listiny, prípadne veci dôležitej pre správne konanie. Tieto osoby sa môžu stať účastníkmi konania len v určitej etape, ak ide x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxa konania nemajú ani tzv. dotknuté orgány. Ich podstata v správnom konaní spočíva v tom, že sa buď vyjadrujú k predmetu konania alebo sa musí od týchto orgxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxý zákon a pod.
V správnom konaní na rozdiel od občianskeho súdneho konania nevystupujú ďalšie subjekty (napr. vedľajší účastník alebo účastník pre uxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxy spĺňajú podmienky na priznanie postavenia účastníka. Okruh účastníkov môže rozšíriť, ak sa zistí, že existujú ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú zákonxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxieta priznať postavenie účastníka alebo sa mu takéto postavenie odníma. Ak ten, o kom správny orgán právoplatne rozhodol, že nie je účastníkom konaniax xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxa, ktorá má spôsobilosť byť účastníkom konania. Vo všeobecnosti sa v práve rozlišujú tri druhy spôsobilosti, a to
a)
spôsobilosť xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x x 14 upravuje spôsobilosť účastníka na práva a povinnosti. Táto spôsobilosť u fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou. Všeobecná úprava spôsoxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxné obmedziť iba ústavným zákonom, na rozdiel od konkrétnej (špecifickej), ktorá môže byť obmedzená zákonom, avšak iba tak, aby to nebolo v rozpore s jehx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx. V správnom práve ju treba vždy posudzovať podľa hmotnoprávnych predpisov, ktoré v konkrétnom prípade prichádzajú do úvahy.
Spôsobilosť na práva a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnie môže byť buď vecné, alebo osobné.
Napríklad podľa § 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách sa bankami rozumejú právnické osoby, ktoré spĺňajú tam usxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxje podľa správneho poriadku. V prípade osobných obmedzení pôjde najčastejšie o cenzus veku, vzdelania a pod. (napr. držiteľom zbrojného preukazu môžx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxianskeho zákonníka sa za právnické osoby považujú:
a)
združenia fyzických osôb alebo právnických osôb; sú to najmä obchodné spoločnosti, družstvxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxé predovšetkým nadáciami a štátnymi fondmi;
c)
jednotky územnej samosprávy;
d)
iné subjekty, o ktorých to ustanoví zákon (štátne podniky, bankxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo, o akú právnickú osobu ide. Vznik právnickej osoby sa viaže na
a)
písomnú zmluvu o zriadení právnickej osoby,
b)
zakladaciu listinu o zriadení pxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxtra alebo iného zákonom ustanoveného registra. Osobitné zákony upravujú vznik niektorých právnických osôb odchylne.
Právnická osoba zaniká najmx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjú až výmazom z registra, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
Spôsobilosť účastníka na právne úkony musí správny orgán skúmať vo všetkých štxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickej osoby nemajú ani nižšie organizačné zložky právnickej osoby, ak osobitný zákon neustanovuje inak (napr. odštepný závod).
Ak správny orxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia a vykoná nevyhnutné procesné úkony. Rozhodnutie o tejto skutočnosti nevydáva. Forma rozhodnutia sa však uplatňuje v tých prípadoch, ak správny orgxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xýznamných procesných práv a povinností, o ktorých sa zmienime pri jednotlivých inštitútoch.
V ostatnom čase niektoré osobitné predpisy najmä na úsxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ochrana životného prostredia (napr. § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny). Postavenie takéhoto účastníka v konaní je problematixxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xostavenie účastníka v zmysle "procesnej strany", u ktorej správny orgán rozhoduje v súlade s hmotnoprávnymi predpismi o jej právach alebo povinnostixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxdla pojem "zúčastnená osoba" (§ 15a).
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnia" za podmienok ustanovených v citovanom zákone. Aj keď sa dôvodová správa odvoláva na Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx správny poriadok nevzťahuje. Preto aplikácia uvedených ustanovení môže byť v praxi problematická.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ xx x x xxxx xx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch osôb
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach
JUDIKATÚRA
Ak správny orgán v územnom konaní nekonal so žalobcom ako s účasxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xozemku, súd rozhodnutie správneho orgánu podľa § 250j ods. 2 OSP zruší.
R 34/1997
Štátnym orgánom Slovenskej republiky zákony upravujúce ich postxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie a právomoc zákon upravuje, nie je preto oprávnený z vlastného rozhodnutia nad rozsah svojich zákonných právomocí, keďže takéto konanie príslušný pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxdstatne užšie vymedzenie účastníkov konania. Občan sa účastníkom týchto konaní stáva spravidla len vtedy, ak je sám navrhovateľom tohto správneho koxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxtníka v konaní podľa § 88 ods. 1 SZ vylúčiť, pretože jeho spoluvlastnícke právo môže byť rozhodnutím priamo dotknuté.
R 68/2005 (Zo súdnej praxe)
Litxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxvla Levita. Praha 1967.
MÜLLER, Z., Účastník správního řízení. Správní právo, 1981, č. 7.
TÓTHOVÁ, K., K vymedzeniu pojmu účastníka konania vo všexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxomenutí účastníci. Justičná revue, 1993, č. 4
ZOULÍK, F., K pojmu účastníka správního řízení. Správní právo, 1970, č. 2
Odchýlky od § 14
§ 34, 59, 78, 97, 113, 113a SZ
§ 17 banského zákona č. 44/1988 Zb.
Odchylné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch a o štátnej banskej správe
Účastníkmi konania o povolenie banskej činnosti sú žiadateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých práva môžu byť povoleníx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xx xxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
Odlišné vymedzenie účastníkov na účely pozemkových úprav. ( 420/2002 Z.z.)
§ 4 zákona čx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxch kontroly neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch a vo veciach ochrany práv svojich členov. V týchto prípadoch sa stáva účastníkom konania. ( xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxctva k pozemkom
Účastníkom konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim je aj dedič oprávneného držiteľa.
§ 6 zákona č. 6xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxí polovodičových výrobkov
§ xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxenciu, ktorých žiadosť bola doručená v určenej lehote.
§ 23 zákona č. 328/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
Účastníkom konania o povolení státia pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxia v prístave je aj spoločnosť podľa § 6. ( 556/2010 Z.z.)
§ 25 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
§ 74 zákona č. 223/2001 Z.z. o xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxšľa umiestniť.
zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
Vymedzenie účastníkov konania v konaní o vecnej regulácii, ktorou sx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prevádzkovateľa prepravnej siete, vrátane príloh.
§ 42 patentového zákona č. 435/2001 Z.z.
§ 15 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxnuteľných veciach je účastníkom konania aj obec. ( 208/2009 Z.z.)
§ 33 až 35 zákona č. 151/2002 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx02 Z.z. o azyle
§ 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
§ 10 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, ktorému predchádzalo konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je aj fyzická alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osoxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve
§ 61b zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x právnických osôb, ktoré hospodária s lesným majetkom právnických alebo fyzických osôb, sa za účastníka konania považuje len štatutárny orgán.
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa považujú za účastníkov konania o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody.
§ 12
Vymedzenie okruhu subjektov, ktoré sa povaxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxľom.
zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
§ 24a
Výpočet ustanovení zákona, pri ktorých fyzická osoba má postavenie úxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx občianska iniciatíva má v rámci povoľovacieho konania postavenie účastníka konania. ( 145/2010 Z.z.)
§ 26
Ak fyzické osoby založia na ďalšiu podporx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxí, v ktorých mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia má postavenie účastníka konania. ( 145/2010 Z.z.)
§ 138 zákona č. 25xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x digitálnom vysielaní
Účastníkom konania o udelenie licencie na digitálne vysielanie je žiadateľ.
§ 25 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx je za podmienok ustanovených v tomto zákone aj vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, obec, fyzická alebo právnická osoba, ktorej práva, práxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxgického zákona č. 569/2007 Z.z.
Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia je ten, kto návrh podal.
§ 6 zákona č. 202/200x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxická osoba, ktorá podá námietku proti prihláške.
§ 29 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach
§ 5 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach
V prípxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxx/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
Odchylné určenie účastníkov konania na úseku environmentálnej záťaže.
x xx
x x xx
xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xpôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. O procesnej spôsobilosti hovoríme len u fyzických osôb. Nie každý, kto je spôsoxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osoby vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Predpisy správneho práva v niektorých prípadoch procesnú spôsobilosť ustanovujú odchylne. Žiadateľom o vodičské oprávnenie na skupinu motorovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxžaduje súhlas zákonného zástupcu.
V iných prípadoch môže byť procesná spôsobilosť obmedzená. Ak napríklad niekto nadobudol plnoletosť pred 18. roxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxv [napr. § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní], procesná spôsobilosť takejto osoby sa posudzuje podľa ustanovenia tohxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Osoba, ktorá nemá procesnú spôsobilosť, musí byť v konaní zastúpená. Rozsah čiastočného obmedzenia spôsobilosti na právne úkony má takáto osoba vyznxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxenie až do ustanovenia zástupcu.
U právnických osôb vzniká procesná spôsobilosť okamihom vzniku právnickej osoby. Vznik právnickej osoby a vznik sxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx procesnú spôsobilosť buď prostredníctvom štatutárnych orgánov, alebo prostredníctvom svojich zástupcov.
Súvisiace ustanovenia správneho porxxxxx
x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx xx 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Odchýlky od § 15
§ xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xtarším ako 15 rokov a v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím po dovŕšení 17 rokov veku.
§ 15a
K § 15a
V posledných rokoch boli prijaté niekxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ktoré v danom konaní reprezentovali určitý verejný záujem. Boli to najmä niektoré občianske združenia. Perspektívne možno predpokladať, že počet txxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xznačila termínom "zúčastnená osoba". Možno konštatovať, že tieto subjekty, aj keď sú v osobitných zákonoch označené ako účastník, resp. účastník na úxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxho dôvodu aj rozsah ich procesných práv nemôže byť analogicky právom účastníka, ale musí zodpovedať iba účelu, ktoré v konaní tieto subjekty reprezentxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xubjekty budú mať postavenie zúčastnených osôb a aký verejný záujem budú obhajovať. Postavenie zúčastnených osôb v konaní zákon koncipuje ako právo, nxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x2 alebo 43).
Správny poriadok ustanovuje základné procesné práva zúčastnených osôb (byť informovaný o podaniach účastníkov, zúčastniť sa na ústnox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxa priznať zúčastneným osobám aj ďalšie práva. Neprináleží im však napríklad právo podávať opravné prostriedky. Tieto subjekty sa však vo vymedzenom rxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxa č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Literatúra
WILFLING, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxx
§ 22 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.
§ 22 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
Na účasť verejnosti prx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx02 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Ustanovenie podmienok, za ktorých sa združenie na úseku ochrany prírody stáva zúčastnenou osobou. ( 145/2010 Z.zxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxok uvedených v tomto ustanovení. ( 360/2007 Z.z.)
§ 24 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Vymedzenie okruhu subjexxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxu
Podmienky, za ktorých sa môže zainteresovaná verejnosť zúčastňovať na konaní o povolení úložiska.
Oddiel 4
Zastupovanie
§ 16
K odseku 1
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:
a)
zastúpenie na základe zákona,
b)
zastúpenie na základe rozhodnutia správneho orgánu,
c)
zastúpenie na základe plnomocenstva.
Zastuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxne úkony, rieši správny poriadok prostredníctvom zákonného zástupcu. Zákonným zástupcom maloletého sú jeho rodičia v súlade s ustanoveniami zákona x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx alebo medzi deťmi navzájom. V prípade, keď maloletý nemá rodičov alebo jeho rodičia nie sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu, prípadne boli pozbxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxzická osoba, pestún, poručník alebo opatrovník. Ak došlo k osvojeniu dieťaťa, jeho zákonnými zástupcami sú osvojitelia.
Zákonným zástupcom fyzicxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvník.
K odseku 2
Správny orgán ustanoví opatrovníka účastníkovi konania v prípadoch,
a)
ak nemá zákonného zástupcu a je to potrebné na obhajovanxx xxxx xxxxx
xx
xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxil zástupcu,
c)
ak je postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať a nemá zákonného zástupcu.
Ad a): Majú sa tu na zreteli prípadxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxesne spôsobilých osôb, ktoré sa pre iné objektívne prekážky nemôžu zúčastniť na konaní a nemajú iného zástupcu. V tomto prípade sa opatrovník ustanovuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxstníka do konania.
Ad c): Ide napríklad o prípady, keď vo veci osoby, u ktorej sú splnené podmienky na pozbavenie alebo obmedzenie procesnej spôsobilxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých chýb (nemota, zajakavosť a pod.). Od týchto prípadov treba odlišovať osoby, ktoré sú hluché (hluchonemé), ale ktoré sa dokážu dorozumievať posunkxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxupca musí oprávnenie na zastupovanie preukázať (rodný list maloletého dieťaťa, rozhodnutie súdu a pod.).
V prípadoch, keď správny orgán ustanovujx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sa ani iná osoba, ktorá dáva záruku, že bude plniť úlohy vyplývajúce z tejto čestnej funkcie. Za opatrovníka nemožno určitú osobu ustanoviť proti jej vôxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx k stretu so záujmami zastúpeného účastníka.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 14, 15, 17, § 26 ods. 1, § 29
Súvisiace predpisy
zákon čx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxony
JUDIKATÚRA
Podanie urobené osobou, ktorá sa označila za zástupcu účastníka bez preukázania oprávnenia na zastupovanie účastníka spôsobom xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xdstrániť.
R 30/2003 (Zo súdnej praxe)
Okolnosť neznámeho pobytu účastníka konania sa musí vždy hodnoverne preukázať a táto povinnosť zaťažuje súdx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonaným dôkazom ( čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd). Vydaniu rozhodnutia o ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xe namieste iné opatrenie.
R 35/2009 (Zo súdnej praxe)
Odchýlky od § 16
§ 16a zákxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxí o udelenie štátneho občianstva. ( 265/2005 Z.z.)
§ 7 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
V kxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxje Slovenský pozemkový fond alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak ide o lesné pozemky. ( 369/2009 Z.z.)
§ 16, 17a zákona č. 480/2002 xxxx x xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo iným zástupcom. V tej istej veci môže mať cudzinec len jedného zvoleného zástupcu.
x xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xáklade plnomocenstva si môže zvoliť každý účastník alebo jeho zákonný zástupca. Zástupcom účastníka môže byť každý, kto má procesnú spôsobilosť a jehx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx aj právnická osoba. Podmienky pre zastupovanie upravuje § 31 a nasl. OZ.
Zo špeciálnych subjektov správny poriadok na prvom mieste uvádza advokátax xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z ktorého je zrejmé, kto, v akom rozsahu a komu udeľuje oprávnenie na zastupovanie. Plnomocenstvo možno udeliť na všetky úkony alebo len na niektorý z nixxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxného vlastníctva zastupujú uvedené osoby v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, prípadne pred inými správnymi orgánmi.
Správny poriaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx byť zastúpené v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva buď patentovým zástupcom, alebo inou osobou, o ktorej tak ustanovuje zákon. Povinné zasxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx však nejde o správne konanie, ale o súdne konanie ( § 250a OSP).
V prípadoch, keď je účastník konania zastúpený na základe plnomocenstva, koná za účasxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na výzvu správneho orgánu dostaviť sa a splniť požadovaný úkon.
K odseku 2
Právnická osoba je umelo vytvoreným subjektom, ktorá sama osebe nemôže koxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxvom svojich orgánov alebo prostredníctvom zástupcov. Odsek 2 rieši otázku, kto konkrétne koná za právnickú osobu, ak je účastníkom konania.
Vo všeoxxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxtutárne orgány).
Ostatní zamestnanci alebo členovia právnickej osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osobu môžu konať najmä:
-
štatutárne orgány alebo členovia kolektívnych štatutárnych orgánov,
-
zamestnanci právnických osôb v rozsahu ustanxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxokúra je obsahovo najširšou formou plnomocenstva, lebo prokuristu oprávňuje robiť všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku).
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxnie štatutárnych orgánov v mene právnickej osoby je vylúčené zo zákona. V týchto prípadoch za právnickú osobu konajú najmä:
-
likvidátor u právnickxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
Osoby konajúce za právnickú osobu pred správnym orgánom sú povinné toto svoje oprávnenie na výzvu preukázať. Spravidla pôjde o výpis z obchodného regxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (napr. správca konkurznej podstaty).
K odseku 3
Správny poriadok pre zastupovanie na základe plnomocenstva ustanovuje niektoré formálne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxní a v akom rozsahu. Správny poriadok vyžaduje písomnú formu plnomocenstva. Možno ju udeliť aj do zápisnice. Výslovne sa nevyžaduje osvedčenie podpisxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xstanovenia Občianskeho zákonníka (§ 31 až 33b).
Plnomocenstvo môže zaniknúť:
a)
ak došlo k vykonaniu úkonu,
b)
ak xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx len za podmienok ustanovených v zákone o advokácii.
K odseku 4
V tomto odseku správny poriadok rieši situáciu, keď v konaní pred správnym orgánom na zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxnie písomností; ak sa nedohodnú, určí takéhoto splnomocnenca správny orgán. Ak by medzi spoločným splnomocnencom a ostatnými účastníkmi došlo k strexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvnym orgánom má formu procesného rozhodnutia, proti ktorému odvolanie nie je prípustné.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 14, 16, 46, 4x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov
vyhláška č. 655/2004 Z.zx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x akom rozsahu účastník splnomocnil advokáta v správnom konaní, ide o nedostatok správneho konania, ktorý podľa okolností môže byť prípadne dôvodom na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxnaní sa považujú za úkony splnomocniteľa.
R 27/2005 (Zo súdnej praxe)
Plné moci, ktoré boli udelené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxní hospodářské organizace ve správním řízení. Správní právo, 1980, č. 6
Odchýlky od § 17
§ 16 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej vierx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xx2/2000 Z.z. o metrológii
Zahraničná osoba si na konanie podľa tohto zákona ustanoví zástupcu na zastupovanie so sídlom alebo pobytom na území SR.
§ xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o dizajnoch
§ 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
§ 37 zákona č. 469/2003 Z.z. o označení pôvodu výrobkov a zemepisných označexxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxepisných označeniach zastúpené patentovým zástupcom. ( 279/2008 Z.z.)
zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch
§ 3
Patentový xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xriemyselného vlastníctva.
§ 30
Hosťujúci patentový zástupca Európskeho spoločenstva je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na úzexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupcu na území Slovenskej republiky sústavne.
§ 17, 18 zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch
Vylúčenie možnosti zvoliť si ďalšieho zástuxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xj na zákonného zástupcu maloletých, zástupcov maloletých detí a zástupcov osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony.
§ 55 zákona č. 447/2008 Zxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxzu alebo parkovacieho preukazu môže za fyzickú osobu konať aj iná fyzická osoba.
§ 6 zákona č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín
Ak prihxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
§ 51 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach
Tretia časť
PRIEBxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxnou zásadou a zásadou oficiality. Dispozičná zásada sa uplatňuje, ak sa xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxou zásadou sa môže začať len na podnet fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Jeho cieľom je priznanie určitého práva. Iba výnimočne je cieľom konania zxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxné zásadou oficiality sa môže začať len na podnet správneho orgánu. V tomto konaní správny orgán rozhoduje
a)
o povinnostiach fyzických osôb alebo pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
o zmene rozhodnutí, ktorými boli fyzickým osobám alebo právnickým osobám priznané určité práva,
c)
o zrušení rozhodnutí, ktorými boli fyzickým osxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxého verejného záujmu na prejednanie a rozhodnutie danej veci.
Kedy možno konanie začať na návrh účastníka a kedy na podnet správneho orgánu, neustanxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxejednávajú zásadne z úradnej povinnosti (ex offo). Popri nich však existuje kategória tzv. návrhových priestupkov, o ktorých možno začať konanie len xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxvinný začať konanie ex offo vždy, len čo boli splnené podmienky ustanovené v hmotnoprávnych predpisoch. Správnemu orgánu sa neponecháva na úvahu, či kxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konania modifikované zásadou oportunity. Táto zásada vo svojej podstate znamená, že správny orgán uváži, či v danom prípade konanie začne, alebo nie. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu môže dôjsť na základe rôznych impulzov predovšetkým poznatkov z vlastnej činnosti správneho orgánu.
Iným zdrojom pre začatie konania sú informácxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx náležitosti takýchto podnetov nie sú predpísané. Žiaden z uvedených podnetov nemá povahu podania v zmysle § 19 a sám osebe nie je spôsobilý vyvolať účixxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxch predpisoch (napr. v súvislosti s dovozom tovaru). Pre takýto podnet je charakteristické, že
-
má zákonom predpísanú formu a obsahové náležitostxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxedstavuje istú formu predprocesného štádia konania, je buď rozhodnutie o začatí konania, alebo odloženie podnetu, ak sa zákonné predpoklady nesplnixxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xbdobné ustanovenie, aké má Občiansky súdny poriadok ( § 211 OSP), že ustanovenia prvej až tretej časti sa vzťahujú primerane aj na odvolacie konanie. Txxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ako samostatné štádium konania (§ 60a).
So začatím konania správny poriadok spája celý rad práv a povinností tak pre správny orgán, ako aj pre účastníxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x
xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxx
x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xds. 1),
-
či ten, kto podal návrh na začatie konania, má postavenie účastníka, či má mať zástupcu (§ 14 až 16),
-
kto je ďalším účastníkom konania,
x
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. či ten, kto podal návrh na začatie konania, zaplatil správny poplatok, ak je tento poplatok splatný pri podaní smerujúcom k uskutočneniu konania).
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxemlčanie, preklúzia),
d)
začína plynúť lehota na rozhodnutie (§ 49 ods. 2).
Z uvedených dôvodov je právne významné určiť okamih, ktorým sa konanix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx 2
Konanie, ktoré sa začína na návrh účastníka, je začaté dňom, keď podanie došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Takýmto orgánom je txx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx začaté okamihom spísania tejto zápisnice. So zreteľom na dikciu § 54 ods. 1 odvolacie konanie je začaté už dňom, keď bolo odvolanie doručené správnemu oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx začaté až okamihom, keď postúpené podanie došlo príslušnému orgánu.
Osobitné právne predpisy môžu okamih začatia konania riešiť odchylne. Niektoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxeto nedostatky odstránené (napr. § 7 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).
Z časového hľadiska možno správne konanie začať zásadne kedykoľxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxed začiatkom určitej povoľovanej činnosti),
b)
podanie sa musí začať v istom časovom úseku vymedzenom začiatkom a koncom (napr. žiadosť o predĺženxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxadosť možno podať až po uplynutí určeného času).
Konanie, ktoré sa začína na podnet správneho orgánu, je začaté dňom, keď správny orgán urobil prvý úkxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnie) alebo iná písomnosť obsahujúca súčasne upovedomenie o začatí konania. Ak je účastníkov konania viac, za začatie konania sa považuje okamih, keď bxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xbvykle o prípady, keď hrozí akútne nebezpečenstvo pre život, zdravie alebo majetok. V týchto prípadoch formálny procesný postup so zreteľom na danú sixxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Ak účastník konania nie je známy, alebo nie je známy jeho pobyt, začatie konania sa oznamuje verejnou vyhxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxrávneho orgánu.
K odseku 3
V tomto odseku ukladá zákon správnemu orgánu povinnosť o začatí konania informovať všetkých známych účastníkov. Túto poxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx je známy, sa uskutočňuje verejnou vyhláškou. Touto formou sa oznamuje začatie konania aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Napríklad pri línxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§ 61 SZ).
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 3, 14, 15a, 19, 20, 26, 27, 29, 49, 60a
Súvisiace právne predpisy
zákon NR SR č. 145/1995 Z.xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxne v jeho právomoci rozhodnúť, či dôvod začatia konania odpadol, kedy sa tak stalo a na základe akej skutočnosti a začaté konanie zastaviť.
R 76/2006 (Zx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxhlášky označenia pôvodu na výrobok vyrobený, spracovaný alebo pripravený na vymedzenom území.
§ 32
Postup pri ochrane označení pôvodu a zemepisnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx známkach
Banská a geologická činnosť
banský zákon č. 44/1988 Zb.
§ 17
Okruh subjektov oprávnených podať návrh na konanie o určenie chráneného loxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xx xxxxknú práva organizácie k dobývaciemu priestoru, obvodný banský úrad začne konanie o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu, resp. konanie o zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxolenie banskej činnosti treba predložiť najneskôr tri mesiace pred plánovaným začatím prác obvodnému banskému úradu. ( 336/1992 Z.z.)
§ 23 geologxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávateľov.
§ 7 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
Konanie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi vykonávanej banským spôsobom podľa osobitných predpisov.
Colníctvo
§ 24 a 29 Colného zákona č. 199/2004 Z.z.
Cudzinci a azylanti
§ 3 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxej republiky v cudzine. Zákon ustanovuje, kedy možno podať žiadosť aj na policajnom útvare.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o ukladaní nápravných opatrení a postup, ak začnú konať dva kontrolné orgány súčasne.
§ 32
Ak nedôjde k vykonaniu nápravných opatrení v lehote ustanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch
Určenie 60-dňovej lehoty od zriadenia fondu, v ktorej sa musí podať návrh na zápis do registra.
Kxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxrstve kultúry SR do jedného roka od skončenia zamestnania uvedeného v odseku 1. ( 288/2009 Z.z.)
Lesné a vodné hospodárstvo
§ 67 zákona č. 326/2005 xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
§ 6 zákona č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxj organizácie na neziskovú organizáciu podáva príslušný ústredný orgán.
Metrológia a technické požiadavky na výrobky
§ xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxastavení rozhodnutia o autorizácii najviac na 90 dní a začatie konania o zrušení rozhodnutia o autorizácii.
Miestna štátna správa a samospráva, prixxxxxxx
x xxx xxx xx xxx
xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx obrany štátu podáva Ministerstvo obrany SR na obvodnom úrade príslušnom podľa miesta vyvlastňovanej nehnuteľnosti. ( 545/2003 Z.z.)
§ 3a zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxany SR alebo žiadosti blízkej osoby zosnulej osoby. ( 58/2009 Z.z.)
§ 15 zákona č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom ovxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxčatím výroby alebo poskytovaním produktu.
§ 73 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej repuxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxeru. ( 253/2007 Z.z.)
zákon č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji
§ 11
Náležitosti žiadosti o priznanie postavenia účastníka odboja.
§ 1xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxby zosnulej osoby. ( 58/2009 Z.z.)
Pôda, pozemky, kataster nehnuteľností, geodézia a kartografia
§ 14b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Poxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx Z.z.)
§ 7 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkoxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xú požiadavky opodstatnené, začne konanie o pozemkových úpravách. ( 549/2004 Z.z.)
§ 23, 30 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.
zákon č. 180/19xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx sa začína na podnet správneho orgánu. Konanie sa začína dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu o jeho začatí na úradnej tabuli.
§ 7
Konanie o zmene xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxx7 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
xxxxxxxxxxxxxtvo
§ 6 zákona č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín
Prihlášku na udelenie šľachtiteľského osvedčenia môže podať len oprávnená osoba uxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxných zbraniach a strelive
Prokuratúra, súdnictvo
§ 10 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Konanie x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxj kancelárii Centra právnej pomoci podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
Sociálne veci
§ 83 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxx
xxxxx xx xxxxodnenie uplatňuje oprávnená osoba vo forme písomnej žiadosti na Ministerstve spravodlivosti SR.
§ 85 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx začať konanie o zrušení akreditácie. ( 466/2008 Z.z.)
§ 55 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného posxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxtvo a výchova
§ 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Ak žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenix xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxa
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
§ 45
Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti. Konanie o udelenie licencix xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xačína odo dňa, keď Rada pre vysielanie a retransmisiu najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli verejne vyhlási základné podmxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxransmisie. ( 498/2009 Z.z.)
§ 28 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne vysielanie je vysielateľ poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho úradu o zmene registrácie.
§ 21
Konanie Poštového regulačného úradu o zániku registrácie a konanie o zrušení registrácie.
§ 45
Začatie konania o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx konania o zmene poštovej licencie Poštovým regulačným úradom.
§ 49
Začatie konania o zrušení poštovej licencie Poštovým regulačným úradom.
Vnútxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xohto ustanovenia. O dni začatia konania ministerstvo upovedomí splnomocnenca prípravného výboru.
§ 8a zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxa právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti. ( 344/2007 Z.z.)
§ 10 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxohami.
§ 7 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách
Odchylné určenie okamihu začatia konania o zápis nadácie do registra a postup pri neúplnom návrhu.
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnutie Ministerstva vnútra SR o odmietnutí registrácie strany, je dňom začatia nového konania o registrácii strany.
Výxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xivnosť možno ohlásiť najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia. ( 136/2010 Z.z.)
§ 12d záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxlácii regulovaným subjektom alebo z podnetu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Začatie konania o vecnej regulácii podľa citovaného zákonax
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxeľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete.
§ 21 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Ak bolo fyzxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxlynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí tohto oprávnenia. ( 470/2011 Z.z.)
§ 25 zákona č. 250/2007 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxtnanosť, štátna služba
§ 70 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Začatie konania vo veciach zamestnanosti sa nevyžaduje oznámiť účastxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve
zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxamuje. ( 581/2008 Z.z.)
§ 61a
Žiadosť zdravotnej poisťovne o prevod poistného kmeňa. ( 250/2011 Z.z.)
§ 77a
O začatí konania o vymáhaní pohľadávky zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x50/2011 Z.z.)
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx xx, 88a SZ
§ 5 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Oznámenie prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja znečisťovaxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
§ 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
§ xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxe žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi
§ 6
Konanie o vydaní povolenia na dovoz, vývoz a potvrdenia na opätovný vývox xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 452/2007 Z.z.)
§ 31 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
Konanie o náhrade nákladov v ustanovených prípadoch začxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxého podnetu začať konanie a rozhodnúť o zmene podmienok a požiadaviek ochrany ovzdušia.
§ 14 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úsxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxjmenej na 15 dní.
§ 19
Podanie
K odseku 1
Podaním sa v zmysle správneho poriadku rozumie prejav vôle adresovaný správnemu orgánu písomnou formxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxórii sa niekedy rozlišuje podanie v užšom zmysle, ktorým sa rozumejú návrhy na začatie konania, alebo v širšom zmysle, ktorým sa rozumejú všetky podanix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxiská, vyjadrenia, posudky, ale aj podnet na začatie konania o priestupku, oznámenie o výsledku kontroly a pod.
V ďalšej časti výkladu sa budeme xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxmieme aj odvolanie, podnet na obnovu konania, výkon rozhodnutia a pod.
Každé podanie musí mať materiálnu, t.j. písomnú podobu. To neplatí v prípade exxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxpismi. Do úvahy preto neprichádza telefonické podanie. Zákon pripúšťa ústnu formu podania len do zápisnice. Ak bolo podanie v písomnej podobe urobené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxme právnej istoty musí byť zrejmé, že ho podáva ten, kto je označený ako podateľ, a že ide o neskreslený prejav vôle podateľa. Na podania, ktoré nebudú dopxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxanú, ak takýto prejav vôle bol najneskôr v posledný deň odovzdaný na poštovú prepravu alebo urobený ústne do zápisnice. Túto trojdňovú lehotu nemôže spxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdza z jeho materiálneho chápania. Podanie sa neposudzuje podľa jeho formálneho označenia, ale podľa jeho obsahu. Ak napríklad niekto označil svoje poxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxsov o prešetrovaní sťažnosti, ale podľa ustanovení správneho poriadku upravujúcich odvolacie konanie.
V tomto odseku je vyjadrený subsidiárny vzxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xodania boli upravené predovšetkým v osobitných predpisoch, pretože všeobecná právna úprava uvedené skutočnosti nemôže postihnúť. Pokiaľ ide o podaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxcia subjektu, t.j. kto ho podáva, označenie predmetu konania, t.j. čoho sa návrh týka, a napokon označenie petitu, t.j. čo sa navrhuje.
Takéto vymedzxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxačenie správneho orgánu, ktorému je podanie adresované, označenie dôkazov, podpis a dátum podania. Tieto údaje sa štandardne vyskytujú v iných procexxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xde vôbec o prejav vôle toho, kto ho urobil, a v sporných prípadoch absentuje dôkaz o autentickosti podania a o pravosti podpisu.
Správny poriadok rozlxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtifikovať toho, kto podanie urobil. U fyzických osôb identifikačné údaje tvoria najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo, zamestnanie, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xsoby, ktorá urobila podanie, ale aj na posúdenie, či takáto osoba má postavenie účastníka, či je daný správny orgán vecne a miestne príslušný na konaniex x xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xrávnickej osoby sa spravidla rozumie údaj uvedený v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri. Pri nepodnikateľských subjektoch sa tento údaj xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xbchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ robí právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.
Údaj o tom, "akej veci sa týka", vo svojxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxovanie zdravotnej starostlivosti alebo o žiadosť o povolenie na zaobchádzanie s omamnými alebo psychotropnými látkami. Podanie v tejto časti by malo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxov.
Logickým vyústením návrhu by malo byť označenie toho, čoho sa navrhovateľ domáha. Ide o označenie tzv. petitu. Tento návrh by mal v svojej podstatx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti. Takýmito náležitosťami podľa jednotlivých ustanovení správneho poriadku sú:
-
označenie správneho orgánu, ktorému má byť vec na žiadosť účaxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lehoty a časový údaj, kedy tieto dôvody pominuli (§ 28),
-
dôvody na prerušenie konania (§ 29),
-
dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o txxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxprostredne nesúvisia s predmetom rozhodnutia. Ide napríklad o návrh na vydanie predbežného opatrenia (§ 43). V týchto prípadoch musí podanie obsahovxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxprávnych predpisov nevyhnutných na priznanie oprávnenia, prípadne určenie právnej povinnosti. Správny poriadok nemá v tomto smere špecifické ustaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu podrobností o náležitostiach podania vrátane príloh ponechal na vykonávací predpis.
Najobvyklejšími prílohami sú napríklad listinné dôkxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxje splnenie aj ďalších náležitostí, napríklad zloženie kaucie (zákon o ochranných známkach) alebo preukázanie finančnej spoľahlivosti na podnikanxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxná, alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk. Cudzojazyčné listinné dôkazy musia byx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxkoch menšín ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z.z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxené na týchto formulároch spracúvajú pomocou výpočtovej techniky alebo pre vybavenie sa požadujú určité štandardné údaje (napr. § 16 zákona č. 647/2xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxrým sa začína colné konanie, urobiť aj prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov na nosičoch informácií, prípadne len ústne.
V záujxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxníku správnych poplatkov zásadne podliehajú spoplatneniu (pozri C - 01). Zjednodušene možno povedať, že od správnych poplatkov sú oslobodené:
a)
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxy a štátne rozpočtové organizácie,
b)
určené úkony; ide o niektoré úkony z oblasti sociálneho zabezpečenia, nemocenského poistenia, štátnych socxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x38 OSP) správny poriadok nemá ustanovenie o možnosti priznať na základe žiadosti úplné alebo čiastočné oslobodenie od správnych poplatkov, ak to odôxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxne zákon o správnych poplatkoch pripúšťa vybratie poplatku až po vykonaní úkonu (napr. niektoré položky na úseku telekomunikácií). Poplatky až do sumx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxny orgán konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie správneho poplatku sa nemožno odvolať.
Na činnosť niektorých orgxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxostlivosťou).
K odseku 3
Podľa čl. 47 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej správy od začxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxná zásada je premietnutá v § 3 ods. 3 ako jedno zo základných pravidiel konania. Podľa citovaného ustanovenia sú správne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxvenie § 19 ods. 3 predstavuje špecifickú formu pomoci účastníkovi správneho konania. Jej podstata spočíva v odstraňovaní nedostatkov podania, ak nemx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xpočíva v tom, že
-
táto pomoc sa poskytuje účastníkovi konania, t.j. až po začatí konania,
-
obsahom pomoci sú predovšetkým procesné práva a povinxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxenia musí byť taký, aby účastník v konaní neutrpel ujmu, avšak nemá nahrádzať pomoc poskytovanú na zmluvnom základe advokátom.
Odstraňovanie nedosxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxakter formálnosti. Jej cieľom je vybaviť vec efektívne, zodpovedne a bez zbytočných prieťahov.
Zákon vychádza z predpokladu aktívnej spolupráce úxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxzumpcie priority záujmov účastníka. Inými slovami, ak ide o podanie vo výlučnom záujme účastníka, snaha na odstránenie nedostatkov podania zo strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky podania bezodkladne. V ostatných prípadoch na ich odstránenie vyzve, pričom mu na tento účel určí primeranú lehotu. Zároveň ho poučí, aké dôsledky mxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Prikláňame sa k názoru, že výzva na odstránenie nedostatkov podania a upozornenie by sa mali uskutočniť zásadne
uno actu
, najmä so zreteľom na zásadu rxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x 29). Počas prerušenia konania neplynú lehoty podľa správneho poriadku, o čom musí byť účastník upovedomený.
Až do účinnosti novely správny poriadox xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxe má v súčasnosti kogentný obsah: v prípade, ak nedostatky podania nebudú v určenej lehote odstránené, správny orgán konanie zastaví. Niektoré osobitxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatky podania (napr. návrh na registráciu politickej strany alebo politického hnutia),
c)
zastavenie konania podľa osobitného predpisu (uplatnexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ak má správny orgán rozhodnúť o právnej povinnosti a účastník neposkytol príslušné údaje vôbec, alebo poskytnuté údaje boli nepravdivé, neúplné alexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxotnoprávne a procesné účinky, ho treba urobiť na vecne a miestne príslušnom správnom orgáne. Príslušným správnym orgánom sa v zmysle § 18 ods. 2 rozumix xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxadok žiadnu výnimku.
K odseku 5
Ak účastník konania urobí podanie na správnom orgáne, tento orgán je povinný na jeho žiadosť túto skutočnosť potvrdixx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxania s označením orgánu a dátumu prijatia. Túto povinnosť má správny orgán aj vtedy, ak bolo ústne podanie urobené vo forme zápisnice. V tomto prípade je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx
xx xxxxx xšte niekoľko poznámok k elektronickému podpisu. Ide o koncepčne novú formu vyhotovovania elektronických dokumentov. V blízkej budúcnosti sa v oblasxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxlady pre túto činnosť. Podstata elektronického (digitálneho) podpisu spočíva v tom, že podpisovateľ má dva jedinečné údaje - podpisovací (súkromný) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xa digitalizuje, t.j. zapíše pomocou postupnosti čísiel a prevedie do formy umožňujúcej ďalšie elektronické spracovanie. Podpisovateľ pomocou zarixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxu svojho súkromného kľúča odvodí hodnotu (číslo), ktoré predstavuje elektronický podpis dokumentu. Existujú mechanizmy, pomocou ktorých sa overujx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxča. Vydávanie, overovanie, rušenie certifikátov a ďalšie činnosti spojené s elektronickými podpismi sa nazývajú certifikačné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sa, že tento inštitút sa najskôr uplatní v daňovom a colnom konaní.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 3, 22, § 27 ods. 1 až 3, § 28 ods. 1, § 53, xxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx99 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva
vyhlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xodpisu a časovej pečiatky)
vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchoxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xspekty. Justičná revue, 2003, č. 1
GREGUŠOVÁ, D. - MIKULÁŠKOVÁ, Z., Budeme používať elektronický podpis. Justičná revue, 2008, č. 10
LECHNER, T.: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v procesnom práve. Justičná revue, 2009, č. 6 - 7
Odchýlky od § 19
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x1 patentového zákona č. 435/2001 Z.z.
§ 31, 49 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch
zákon č. 469/2003 Z.z. o označení pôvodu výrobkov a zemepisnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxplnenie návrhu na zrušenie zápisu označenia pôvodu nie je prípustné.
§ 36a
Žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby o zrušenie zápisu označenia pôvoxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxodársky výrobok alebo potravina už nespĺňa podmienky špecifikácie. ( 395/2009 Z.z.)
§ 80 autorského zákona č. 618/2003 Z.z.
Náležitosti žiadostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxs výrobcu audiovizuálneho diela do registra nezávislých producentov.
§ 32 zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch
Náležitosti prihlášky nx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx stavby v chránenom ložiskovom území treba doložiť vyjadrením organizácie s návrhom podmienok ochrany vyhradeného ložiska. ( 214/2002 Z.z.)
zákon xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alebo právnickou osobou. ( 533/2004 Z.z.)
§ 28
Žiadosť o povolenie trhacích alebo ohňostrojných prác podáva ten, pre koho sa majú tieto práce vykonaťx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x.z.
§ 5
Náležitosti žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby o vydanie geologického oprávnenia vrátane určených príloh.
§ 23
Náležitosti návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxežitosti žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie a užívanie úložiska.
Civilná ochrana, ochrana pred požiarmi
zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxalistov na prevenciu závažných priemyselných havárií.
§ xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx2004 Z.z.
zákon č. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
§ 3
Náležixxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vrátane príloh. Podpis oprávnenej osoby na vyhlásení podľa odseku 3 musí byť úradne osvedčený. ( 476/2009 Z.z.)
Cudzinci a azylanti
§ 7 zákona č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Náležitosti žiadosti o vydanie osvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xepubliky v štáte pobytu žiadateľa.
zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
§ 31 § 32
Náležitosti žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ktorá sx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxsti o obnovenie prechodného pobytu vrátane príloh.
§ 38
Náležitosti žiadosti o vydanie modrej karty vrátane príloh. Žiadosť sa podáva na zastupiteľxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxlenie trvalého pobytu na päť rokov vrátane príloh.
§ 47
Náležitosti žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vrátane príloh. Policajný útvar môže tolerovaný pobyt aj opakovane predĺžiť.
§ 62
Náležitosti žiadosti cudzinca o udelenie pobytu dieťaťu narodenxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Doprava
§ 37 leteckého zákona č. 143/1998 Z.z.
Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne vrátane príloh. ( 469/2009 Z.z.)
§ 15
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky zahraničným prepravcom vrátane príloh. ( 469/2009 Z.z.)
§ 13 zákona č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe
Ustanovenie obsahuje označenie osôb opxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx, 57, xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx. o autoškolách
Náležitosti žiadosti o registráciu autoškoly.
§ 4a zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
Náležitosti žiadosti o typové schvaľovanie záznamových zariadení ES vrátane príloh.
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxitosti žiadosti o stavebné povolenie vrátane príloh.
§ 5
Špecifické náležitosti návrhu na začatie kolaudačného konania.
§ 12 zákona č. 514/2009 xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxstnej doprave
§ 52
Náležitosti podania na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 zákona.
§ 53
Náležxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xákona.
Financie, burzy, devízy
§ 9 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch
Náležitosti návrhu na zápis fondu do registra a určenie príxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxsti o udelenie individuálnej licencie. ( 478/2009 Z.z.)
§ 20a
Náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie vrátane príloh. ( 478/2009 Z.xxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxdostí o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií, okamžitých lotérií, číselných lotérxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx4/2010 Z.z.)
zákon č. 92/2008 Z.z. o komoditnej burze
§ 8
Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy vrátane prxxxxx
x x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx sedem pracovných dní.
§ 6 zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj
Náležitosti žiadosti o stimuly vrátane príloh.
Chemické xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxrizikovej chemickej látky.
§ 8 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Náležitosti žiadosti o vydanie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxn č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh
§ 4
Náležitosti žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosti o rexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxzáciu biocídneho výrobku alebo registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania. (339/2012)
Informácie a informačnx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxečnostný úrad vyzve žiadateľa, aby ju doplnil najneskôr v lehote siedmich dní. Ak nedostatky nie sú v uvedenej lehote odstránené, konanie o udelení akrxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxrhu na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a prílohy k tomuto návrhu.
§ 3 zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republixx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xrávnou subjektivitou podľa odseku 4, ktorým žiada, aby ho správny orgán informoval o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxti žiadosti o akreditáciu.
§ 3 zákona č. 505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody
Náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie vráxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. V odôvodnených prípadoch môže akreditačný orgán na návrh žiadateľa uvedenú lehotu predĺžiť.
Nálexxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxtráciu európskeho zoskupenia územnej spolupráce vrátane príloh.
Obrana štátu
§ 10 zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch
Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xa vyvlastnenie nehnuteľností na účely obrany štátu vrátane príloh.
zákon č. 463/2003 Z.z. o vojnových veteránoch
§ 3
Náležitosti žiadosti o prizxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxna č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
Náležitosti žiadosti na vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosti.
§ 19
Žiadosť o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu podáva občan prostredníctvom územnej vojenskej správy Minxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxia veterána protikomunistického odboja
in memoriam
. ( 58/2009 Z.z.)
Polície a súkromné bezpečnostné služby
§ 8, 9, 11, 17, 30, 40, 47, 49, 57, 58 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickou osobou vrátane príloh. ( 598/2008 Z.z.)
§ 23
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj služby sa podáva osobne na krajskom riaditeľstve Policajného zboru.
§ 64
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxátane požadovaných príloh. Žiadosť sa podáva osobne na krajskom riaditeľstve Policajného zboru. ( 598/2008 Z.z.)
§ 81
Náležitosti žiadosti o udelexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Náležitosti návrhu na vydanie rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním. Takýto návrh mxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadanie vlastníctva k nim
§ 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Pôdohospodárstvo
zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárxxxxx xxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxovateľskej organizácie.
§ 5 zákona č. 136/2000 xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Náležitosti žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby o vydanie povolenia na výrobu a spracovanix xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxárnych lekárov Slovenskej republiky
Náležitosti žiadosti o zápis do registra súkromných veterinárnych lekárov.
§ 2 krmivárskeho zákona č. 271/xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
§ 39 a 41 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Náležitosti žiadosti o schválenie prevádzkarne alebo zariadenia, alebo o povolexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxzkarne. ( 342/2011 Z.z.)
§ 4 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
Náležitosti žiadosti o uznanie poľovného revíru.
§ 24 zákona č. 313/2009 Z.zx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 16 zákona č. 405/2011 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Prokuratúra, súdnictvo
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
§ 5
Náležitosti žiadosti fyzickej osoby o zapísanie dx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
§ 10
Náležitosti podania a prílohy k žiadosti o poskytnutie právnej xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxx xx x38/1998 Z.z. o príspevku na pohreb
Náležitosti žiadosti o príspevok.
§ 83 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o prídavku na dieťa
Určenie orgánu, na ktorom sa uplatňuje nárok na prídavok vo forme písomnej žiadosti.
§ 80 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnopráxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ZSSR, NDR, PĽR, MĽR a BĽR
K žiadosti o odškodnenie treba pripojiť dôkazy preukazujúce opodstatnenosť nárokov a čestné vyhlásenie, že osoba nebola odšxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxosť fyzickej osoby sa podáva na osobitnom tlačive určenom orgánmi sociálneho zabezpečenia.
§ 11 zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom
Nálxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo postihnutia
§ 55
Náležitosti žiadosti v konaní vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu vrátane príloh.
§ 64
Náležitosti žiadoxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
Náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie na vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb.
§ 88
Náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie xx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx o dieťa. ( 571/2009 Z.z.)
§ 8 zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku
Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxe a školskej samospráve
§ 16
Náležitosti žiadosti o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete a lehota, v ktorej musí byť žiadosť podaná. ( 2xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikácií
Náležitosti žiadosti a prílohy na konanie o uznaní odbornej kvalifikácie. Žiadateľ musí predložiť osvedčený preklad dokladov do štátxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x celoživotnom vzdelávaní
§ 12
Náležitosti žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu zaslanej Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Sx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxomunikácie, vysielanie a retransmisia, pošta
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
§ 46
Náležitosti žiadosti o licenciu vrátane príxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie vrátane príloh.
§ 38
Náležitosti žiadosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ktorá bude poskytovať poštové služby iné ako univerzálnu službu alebo poštový platobný styk.
§ 32 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunixxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxenkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom
Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia s uvedením požadovaných príloh.
§ 6 zákona č. 83/19xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxve
Náležitosti písomného oznámenia o zvolaní zhromaždenia.
§ 20c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Náležitosti návrhu na registráciu zxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxi o udelenie štátneho občianstva SR. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR. ( 344/2007 xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx)
§ 6 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách
Určenie subjektov oprávnených podať návrh na zápis nadácie do registra vrátane príloh, ktoré musia byť prixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxúrach
§ 6
Náležitosti žiadosti o súhlas so zriadením archívu alebo so zrušením archívu.
§ 25
Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na vývoz arcxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxrhu na registráciu politickej strany a politického hnutia. Podpisy členov prípravného výboru musia byť osvedčené.
§ 10
Náležitosti návrhu na zápis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa strán.
§ 15
Náležitosti návrhu na výmaz strany z registra strán.
§ 16 zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch
Náležitosti žiadosti o vydxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný.
Výrobná a iná hospodárska čixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxckých osôb a právnických osôb. ( 136/2010 Z.z.)
§ 46
Prílohy, ktoré predkladajú fyzické a právnické osoby pri ohlásení živnosti. ( 136/2010 Z.z.)
§ 4x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxdov predĺžiť. ( 136/2010 Z.z.)
§ 66f
Spôsob preukazovania bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá je štátnym občanom členského štátu Európskej únie alexx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxosti o uznanie odbornej praxe pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi občanmi Európskej únie, resp. štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxrópskej únie, resp. štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. ( 136/2010 Z.z.)
zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácix x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx1/2012 xxxx x xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxgetického zariadenia, vrátane príloh.
§ 6 atómového zákona č. 541/2004 Z.z.
Náležitosti žiadosti o súhlas alebo o povolenie vydávané Úradom jadrxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xozhodnutia o povolení podnikať v tepelnej energetike.
§ 13
Náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o súlade s dlhodobou energetickou politikou pxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
§ 130
Náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov.
§ 138
Podanie námietok Úradu pre verejxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxtanovenú kauciu. Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu v prípade, ak boli rozhodnutím zamietnuté námietky navrhovateľa. ( 503/2009 Z.z.)
§ 15 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí právnickou osobou. ( 309/2007 Z.z.)
zákon č. 21/2007 Z.z. o tovare a technológiách xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxozného povolenia.
§ 18
Náležitosti žiadosti o udelenie sprostredkovateľského povolenia.
§ 20
Náležitosti žiadosti o vydanie medzinárodného doxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxké alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
§ 3
Náležitosti žiadosti o povolenie vystavovať uvedený tovar vrátane príloh.
§ 4
Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxosti žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci vrátane príloh.
§ 6 zákona č. 292/2009 Z.z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx o položkách s dvojakým použitím
§ 9
Náležitosti žiadosti o udelenie individuálneho povolenia na vývoz, prepravu alebo sprostredkovateľské službxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxé vývozy položiek s dvojakým použitím vrátane príloh.
§ 18
Náležitosti žiadosti o vydanie sprotredkovateľského povolenia na vývoz položiek s dvojaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x
Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a na sprostredkovateľskú činnosť vrátane príloh.
§ 16
Náxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxbecnej transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu vrátane príloh.
§ 25
Náležitosti žiadosti o vydanie globálnej transferovej licencie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxemyslu vrátane príloh.
§ 30
Náležitosti žiadosti o udelenie certifikátu na dodržiavanie schopnosti dodržiavať vývozné obmedzenia podľa všeobecnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxestnanosť, štátna služba
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo zamestnávania. ( 573/2005 Z.z.)
§ 58
Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.
Zdravotníctvo
§ 17 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s posxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxovaná poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, resp. Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
§ 7, 13, 17d, 37, 40, 70 zákona č. 578/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx x80/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu zdravotnej poisťovne s úhradou nákladov plánovanej ústavnej zdravotnxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxtnou starostlivosťou
Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia vrátane príloh.
§ 61 zákona č. 58xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtach a prírodných minerálnych vodách
§ 6
Náležitosti žiadosti o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody a výpočet subjektox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxane príloh.
§ 24
Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody.
§ 30
Náležitosti návxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv alebo kúpeľných liečební.
§ 14 zákona č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní
Náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na zaobchádzanie x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxosti o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v prípadoch uvedených v tomto ustanovení.
§ 45
Náležitosti žxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x 6, 8, 34, 48, 50, 59, 65, 79, 85, 86, 97 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Životné prostredie
§ 35, 58, 112, 113 SZ
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
§ 51
K žiadosxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie.
§ 74
Všeobecné náležitosti žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xákona č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov
Náležitosti žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky vrátane príloh.
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho prostredia
zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami
§ x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxi žiadosti o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia adresovanej obvodnému úradu životného prostredia.
zákon č. 15/2005 Z.z. o oxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xývoz a potvrdenia na opätovný vývoz vrátane príloh.
§ 8
Náležitosti žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností a udelenie súhlasu na pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 13a
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie na krúžky. (447/2012)
zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
§ 28
Náxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh príslušný orgán rozhodne aj o výške a spôsobe vrátenia nákladov vynaložených prevádzkovateľom.
§ 30
Náležitosti žiadosti v konaní o určení podielx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti na určenie povinnej osoby.
§ 20
Postúpenie
K § 20
Vecná príslušnosť správnych orgánov je daná osobitnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxkon rozhodnutia upravuje § 73).
V tomto ustanovení je založená povinnosť nepríslušného správneho orgánu postúpiť bez meškania podanie príslušnémx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxca lehoty došlo orgánu príslušnému na rozhodnutie. Inak sa účastník konania vystavuje nebezpečenstvu zmeškania lehoty, ak je podanie viazané na dodrxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xoto do konca lehoty na odvolanie nedôjde prvostupňovému orgánu, rozhodnutie sa stane právoplatným.
Postúpenie podľa § 20 nemožno pojmovo zamieňať x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xa príslušný orgán, ale o prenesenie kompetencie. Preto aj účinky spojené s podaním v takomto prípade zostávajú zachované.
Súvisiace ustanovenia spxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xx x xx xxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdosť navrhovateľa príslušnému správnemu orgánu.
R 77/2000
Odchýlky od § 20
x xx xxx
x 21
Ústne pojednávanie
K odseku 1
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxžaduje. Napriek tomu procesný inštitút ústneho pojednávania je nevyhnutný aj v správnom konaní.
Správny poriadok rozlišuje:
a)
obligatórne úsxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxpkoch, predpisy o pozemkových úpravách a pod.);
b)
fakultatívne ústne pojednávanie, ktoré správny orgán nariaďuje iba vtedy, ak to vyžaduje povahx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtneho pojednávania je predovšetkým zistiť skutočný stav veci, a pokiaľ možno odstrániť rozpory medzi účastníkmi. Na ústnom konaní možno vykonať aj nixxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxnickými podkladmi. Účastníkom konania sa vždy musí dať možnosť vyjadriť sa k výsledkom ohliadky, k svedeckým výpovediam, prípadne k ďalším skutočnosxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxiť miestnu ohliadku aj na účely iného konania, ak tieto veci spolu súvisia. V prípade obligatórneho ústneho pojednávania osobitné predpisy ustanovujxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxemu orgánu známe a príslušná dokumentácia poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie veci.
Ústne konanie sa nemusí konať len pred orgánom, ktorý je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxy orgán prizvať, v súlade so zásadou rovnosti účastníka, všetkých účastníkov. Môže naň prizvať aj ďalšie fyzické osoby alebo zástupcov právnických osxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy.
Ak sa účastník na ústne konanie nedostaví, hoci bol riadne predvolaný (§ 41), správny orgán môže konať v jeho neprítomnosti len vtedy, ak sa odmietnx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia niektoré osobitné predpisy obsahujú tzv. zásadu koncentrácie. Jej podstata spočíva v tom, že pripomienky alebo námietky k prejednávanej veci sa mxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxdnávania podrobnejšie neupravuje. Z jednotlivých ustanovení správneho poriadku vyplýva, že zástupca správneho orgánu by mal z metodického hľadiskx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
-
dbá na to, aby sa presne a úplne zistil skutočný stav veci (§ 32 ods. 1),
-
vykonáva dôkazy (§ 34 ods. 4 a § 35 až 38), pričom v rámci dokazovania poskytuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx svedkom a znalcom otázky (§ 33 ods. 1),
-
ak to vyžadujú okolnosti, ukladá poriadkové opatrenia (§ 45 ods. 1),
-
rozhoduje o tom, aké opatrenia sa poxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxsmi môže do zápisnice uviesť aj výrok rozhodnutia, ktorým bezodkladne rieši nebezpečenstvo bezprostredne hroziace životu, zdraviu alebo majetku.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xsobitého predpisu (zákona č. 184/1999 Z.z.). V súlade s Ústavou SR, ak sa ústneho pojednávania zúčastňuje osoba, ktorá vyhlási, že neovláda jazyk, v ktxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxum ústneho pojednávania. Obdobne postupuje aj v prípade odročenia ústneho pojednávania.
K odseku 3
Ústne pojednávanie je neverejné. Môžu sa na ňom xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxné osoby (svedkovia, znalci, tlmočníci a pod., a to na účel, na ktorý boli predvolaní, a na čas potrebný na vykonanie úkonu).
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxgán.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 15a, 22, § 31 ods. 3, § 32 ods. 1, § 33 ods. 1, § 35 až 38, § 41, 44
JUDIKATÚRA
Prejednanie priestupxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxe § 23 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a samo osebe nie je dôvodom na zrušenie rozhodnutia súdom.
R 58/1995
Literatúra
HOLÁSEK, Zxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní rádce, č. 7, 2008, č. 7
MÜLLER, Z., Občanskoprávní námitky ve stavebním řízení. Správní právo, 1985, č. 7
Odchýlky od § 21
x xxx xxx xxx xx
x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Povolenie banskej činnosti je spojené s miestnou ohliadkou, pričom sa uplatňxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových výrobkov
§ 27 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
§ 23 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
Orgán verejnej xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxových odvetviach
Niektoré špecifické podmienky pre ústne pojednávanie pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
§ 47 patentového zákona č. 4xxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxosť na ústnom pojednávaní a klásť otázky zúčastneným osobám.
§ 38 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xx zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
Konanxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xerejné obstarávanie je neverejné. Na pripomienky a návrhy uplatnené po ukončení ústneho pojednávania sa neprihliada. ( 503/2009 Z.z.)
§ 28 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvanie. Ak je účastníkov viac ako 50, príslušný orgán ich upovedomí verejnou vyhláškou.
§ 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. Ustanovenie minimálnych lehôt na podanie námietok.
§ 14 zákona č. 409/2011 Zxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxx x x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxie.
Súčasťou konania o určení povinnej osoby podľa § 5 tohto zákona je ústne pojednávanie.
§ 22
Zápisnica
K odseku 1
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx
x
xxxxx xodklad pre rozhodnutie správneho orgánu,
-
umožňuje kedykoľvek sa oboznámiť s priebehom konania, najmä s vykonanými dôkazmi a vyjadreniami účastxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zápisnica sa spisuje zásadne v štátnom jazyku, ak osobitný predpis neustanovuje inak (pozri vysvetlivky k § 19 ods. 2). Zápisnica tvorí súčasť spisu.
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxkonali pred správnym orgánom. Ide najmä o čestné vyhlásenie (§ 39), uzavretie zmieru (§ 48), vzdanie sa písomného doručenia rozhodnutia (§ 51 ods. 2) alxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxdivo a nič nezamlčovať, ako aj o následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.
Od zápisnice treba odlišovať spisové záznamy, ktoré zachytávajú rxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxznamu potvrdzuje správny orgán pripojením podpisu a dátumu.
Správny poriadok rozlišuje tri základné druhy zápisníc, a to
1.
zápisnice o ústnych xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxaní, prípadne o ďalších dôležitých úkonoch; tieto obsahujú náležitosti uvedené v ods. 2,
3.
zápisnice o hlasovaní, ak vo veci koná a rozhoduje kolekxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
K odseku 2
Obsahové náležitosti uvedené v odseku 2 tvoria štandardné údaje každej zápisnice. Zápisnica musí obsahovať:
a)
označenie správneho oxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxi prijaté.
Osobitné právne predpisy môžu obsah náležitosti zápisnice upraviť odchylne (pozri napr. § 35 vyhlášky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxx
x
xx xxxx xxxxxxx xčastníci konania (§ 39 ods. 3),
-
či boli poučení svedkovia (§ 35 ods. 4),
-
kto a z akých dôvodov nemohol byť vypočutý alebo predložiť listinu, respx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x x xx x xxx x xx xxxx x x xxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x1 ods. 2).
Dôležité vyjadrenia účastníkov, svedkov alebo znalcov sa v zápisnici uvedú podľa možnosti autenticky, to znamená tak, ako odzneli. Zápisxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx techniky alebo perom.
Správny poriadok nemá výslovne ustanovenie o oprave zápisnice. Možno tu však vychádzať z obdobných zásad, aké sa vzťahujú na oxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxí opravy musí zostať čitateľný. Podstatné zmeny zápisnice treba vykonať samostatným dodatkom k zápisnici spôsobom uvedeným v § 22 ods. 3.
K odseku 3
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xástupcu správneho orgánu. Odopretie podpísania zápisnice, dôvody tohto odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.
Zápisnixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxci preskúmanie rozhodnutia.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xx x xxx xxx xxx xxx x xx xxxx xx x xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxom konaní, keď nevyhotovil zápisnicu z pojednávania 9. mája 2005, ktorá mala byť vyhotovená aj v prípade, ak by sa na riadne predvolaný termín žalobca nexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxdostavia, prípadne ak správny orgán koná v neprítomnosti účastníkov (výsluch svedka v neprítomnosti účastníkov správneho konania).
R 16/2008 (Zo sxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xx
x xxx xx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnej komisiou na overovanie ovládania slovenského jazyka. ( 344/2007 Z.z.)
§ 13 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a dať im vždy príležitosť, aby mohli účinne obhajovať svoje práva, najmä vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxastnenú osobu (§ 15a). Ustanovenie o práve účastníka konania nazerať do spisu sa vzťahuje aj na dožiadaný orgán a orgán, ktorý preskúmava rozhodnutie.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxnosti rozumie súbor všetkých písomností zhromaždených správnym orgánom vzťahujúcich sa k tej istej veci. Ide najmä o podania, vyjadrenia účastníkovx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xasledujú. Postup pri prijímaní zásielok, ich evidovaní, prideľovaní čísla spisu, postup pri jeho vybavovaní, vyraďovaní a ďalšie náležitosti spisu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxú slovenské technické normy. Ide o nasledovné technické normy účinné od decembra 1999:
-
STN 01 6910, ktorá upravuje pravidlá písania a úpravy písomxxxxxx
x
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxe iba v prítomnosti zamestnanca správneho orgánu. O využití práva nazrieť do spisu by mal správny orgán urobiť záznam obsahujúci údaje o tom, kto do spisx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx foriem nazerania do spisov o možnosť robiť si z nich aj odpisy a kópie alebo získať informáciu zo spisov aj iným spôsobom. Vyhotovením kópie sa rozumie nixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx písomnej informácie zo spisov. V tomto prípade je povinný zaplatiť správny poplatok za každú aj začatú stranu (položka č. 2 prílohy k zákonu NR SR č. 145/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxe zo spisov týkajúcich sa správneho konania bez toho, aby museli preukazovať dôvod (§ 16 cit. zákona). Poskytnutie informácie je možné všetkými formamx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxa vykonať v spise záznam v zmysle predchádzajúceho odseku.
Verejného ochrancu práv charakterizuje Ústava SR ako nezávislý orgán SR, ktorý v rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxie a rozhodovanie v rozpore s právnym poriadkom. Preto novela zákona č. 564/2001 Z.z. zakotvila verejnému ochrancovi práv aj špecifické prostriedky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo nahliadať do spisov len pre vymedzený okruh subjektov. Navyše, verejný ochranca práv je oprávnený požadovať aj zapožičanie spisu. Oprávnenia verejxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a dnes má v podstate iba charakter odkazovacej normy. V čase prijatia správneho poriadku neexistovala zákonná úprava ochrany utajovaných skutočnostxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xanipulácii s písomnosťami obsahujúcimi utajované skutočnosti.
S utajovanými skutočnosťami sa môžu oboznamovať len oprávnené osoby, ktoré tvorix xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxerokúvanie vecí obsahujúcich utajované skutočnosti v správnom konaní bude zrejme veľmi ojedinelé. Na správnom orgáne so spisom obsahujúcim uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxčnosťami bol určený štatutárnym orgánom.
Iné osoby (účastníci konania, ich zástupcovia, znalci, tlmočníci a pod.) sa môžu v konaní pred štátnym orgxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxoznámeniu môže dôjsť len za kumulatívneho splnenia týchto podmienok:
a)
ten, kto sa má oboznámiť s utajovanými skutočnosťami, je štátnym občanom Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxoznámená s povinnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z.
d)
takáto osoba podpísala vyhlásenie o mlčanlivosti, ktoré sa stane súčasťou spisu.
Správxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá skutočnosť patrí.
Správny poriadok v § 35 zakazuje výsluch svedka, ktorý by svojou výpoveďou porušil utajované skutočnosti alebo zákonom uloženú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxim ústredného orgánu, do pôsobnosti ktorého utajovaná skutočnosť patrí. O takomto oslobodení sa vyhotovuje písomný doklad, ktorý obsahuje účel, rozxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxov. Je výlučne xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxuhovo. O predmete obchodného tajomstva rozhoduje len podnikateľ. Iba on je oprávnený s ním nakladať, vrátane práva oslobodiť niekoho spod mlčanlivosxxx
Niektoré predpisy z oblasti ekonomiky používajú aj pojem „dôverxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxformáciami.
Veľké množstvo predpisov z oblasti verejnej správy upravuje povinnosť mlčanlivosti, ktorá súvisí s predmetom jednotlivých zákonov. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx i postupy. Podstata mlčanlivosti spočíva v ochrane záujmov fyzických alebo právnických osôb vo vzťahoch, ktoré súvisia s činnosťou správnych orgánoxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxla buď príslušný správny orgán, alebo ten, v záujme koho treba mlčanlivosť dodržiavať. Režim oslobodzovania však v týchto prípadoch nie je jednotný.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcki zamestnanci, duchovní a pod.
Osobitný režim sa vzťahuje na ochranu osobných údajov v informačných systémoch. Taktiež poskytovanie niektorých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxkona č. 8/2009 Z.z.).
K odseku 4
V tomto odseku zákon upravuje zásady úhrady nákladov, ktoré vzniknú správnemu orgánu v súvislosti so zhotovením kópxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxú poskytnutie iba určitej informácie, či už pre účastníka konania alebo inú osobu. V tejto súvislosti však treba poznamenať, že kópie spisov, ktoré sa mxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. formou správneho poplatku vo výške 1,50 eura za každú aj začatú stranu.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 3 ods. 2, § 14, 16, § 17 ods. x xx xx x xxx x xx xxxx x
Súxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xx xx x x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxové tajomstvo
zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov
zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx01 publikovaná vo Vestníku vlády SR č. 8/2007, ktorou sa vydáva Vzorový registratúrny poriadok obvodných úradov a registratúrny plán obvodných úradox xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx Š., Právo na informace versus právo na nahlížení do spisú. Správní právo, 2009, č.2
CAMRDA J., Zákon o svobodném přístupu k informacím v judikatúře spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrávo, 2009, č. 2, s. 93.
MATES, P., Nahlížení do spisů ve správním řízení. Právní rádce, 2003, č. 6
MATES, P., Ochrana soukromí ve správním řádu. Právxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx č. 3
Odchýlky od § 23
§ 66 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Tretím osobám možno povoliť nahxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh. ( 435/2001 Z.z.)
§ 7 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Správny orgán uverejní návrh regixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxografií polovodičových výrobkov
§ 56, 59 patentového zákona č. 435/2001 Z.z.
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
§ 17 zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv
Orgány verejnej správy sú povinné na žiadosť verejného ochrancu práv umožniť mu nahliadnutix xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxch
Vymedzenie pojmu spis na účely registratúry. ( 41/2011 Z.z.)
§ 47 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch
§ 17 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
§ xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxoby oprávnené nazerať do spisu, ako aj dôvody, pre ktoré je nazeranie do spisu vylúčené. ( 279/2007 Z.z.)
§ 35 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajoxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Spotrebiteľ alebo združenie, ktoré ho zastupuje, má právo na nazretie do spisu v sídle orgánu dozoru, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxsom toho, koho sa informácia týka.
Doručenie do vlastných rúk
§ 24
K odseku 1
Doručovanie písomností v správnom konaní je úkon, prostredníctxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxrušený a efektívny priebeh konania. Doručovanie písomností preniká celým procesným postupom v správnom konaní. S bezchybným doručením je spojený cexx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxm je spojené uplatnenie základných pravidiel konania, najmä zásady rovnosti účastníkov, rýchlosti a hospodárnosti konania, ústnosti, oficiality a xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx doručenie verejnou vyhláškou. Doručenie možno vykonať najmä prostredníctvom pošty, prostredníctvom zamestnanca správneho orgánu, osobným prevzxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x distribúciu úradných zásielok zabezpečuje na základe poštovej licencie jeden alebo viac poštových podnikov. V zmysle § 5 citovaného zákona úradnou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxom poštovom styku, ako aj v medzinárodnom poštovom styku, pričom v medzinárodnom poštovom styku sa poskytuje podľa pravidiel platných pre medzinárodxx xxxxxxx xxxx x x x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxiť zásielku náhradnému prijímateľovi a túto zásielku môže prevziať len adresát. V súdnej praxi existuje judikát (R 19/1968), ktorý vyjadruje zásadu, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx konaní.
Novela zákona o správnom konaní v odseku 1 spresnila, komu sa doručujú zásielky do vlastných rúk. Predovšetkým je to adresát. V zmysle poštovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxť náhradnému prijímateľovi, je ustanovenie o splnomocnencovi na preberanie zásielok. V súlade s § 31 až 33b OZ môže adresát splnomocniť ktorúkoľvek pxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxmi správneho konania manželia, dôležité písomnosti sa doručujú každému z nich. To neplatí, ak sú zastúpení spoločným zástupcom alebo ak ide o prípad, kxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxkou. Doručenka riadne vyhotovená a vrátená správnemu orgánu osvedčuje vo forme listiny, že doručenie bolo vykonané. V dôsledku tejto skutočnosti má dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxielka bola doručená, treba vykonať doručenie znova.
Zákon okrem rozhodnutia neuvádza ani exemplifikatívne ďalšie prípady, kedy treba doručiť písxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxu vyjadrili, oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia, prípadne ďalšie písomnosti podľa úvahy správneho orgánu. Rozhodujúcim kritériom bude dôležitoxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxrava poštových zásielok upravená poštovým poriadkom, ktorý mal povahu všeobecne záväzného právneho predpisu. Od 1. septembra 1996 má poštový poriadxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxe obyčajných zásielok sú rozhodujúce ustanovenia Poštového poriadku účinného od 31. decembra 2001.
Správny poriadok na rozdiel od Občianskexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy. Úradné zásielky určené do vlastných rúk mimo územia Slovenskej republiky sa doručujú formou medzinárodnej xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xásielka považuje za doručenú, aj keď to v skutočnosti tak nie je. Takýmto spôsobom možno písomnosť doručiť len za predpokladu, že adresát sa v mieste dorxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xko nedoručiteľnú. Opačný postup by mohol byť dôvodom aj na obnovu konania podľa § 62 ods. 1 písm. c).
Trojdňová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasledxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe fikciu doručenia písomnosti pre prípad bezdôvodného odopretia prijatia jej adresátom. Týmto ustanovením sa zabraňuje tomu, aby v dôsledku odopretxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxdením dátumu doručenia a dôvodov odopretia. Súčasne oznámi, že adresát bol na následky odopretia prijatia písomnosti upozornený. Písomnosť sa považxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxn. Ak by sa preukázalo, že odopretie bolo dôvodné, písomnosť sa považuje za nedoručenú. Za bezdôvodné odopretie treba považovať aj odopretie bez udanix xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xx x xxx xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx Slovenskej pošty, š.p., z 1. septembra 1996 v znení opatrenia č. 250 z 18. decembra 2001 publikovaného v Úradnom vestníku Slovenskej pošty č. 25/2001
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdené v § 24 ods. x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xčel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx ktorý nebol doručovateľom zastihnutý, sa v mieste doručenia zdržiaval.
Zdržiavaním sa adresáta v mieste doručenia treba podľa názoru súdu rozumieť xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. nie je mimo obce, mesta na dovolenke, na liečení, na pracovnej ceste a pod.), teda ak má možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doručovateľa urobenými podľx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx pre svoj zdravotný stav sa objektívne nemôže na adresu doručenia dostaviť, a takto nemá možnosť sa o uložení zásielky dozvedieť. (Rozsudok Najvyššiehx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtieho dňa od jej uloženia pri dodržaní postupu predpokladaného § 47 ods. 2 OSP len vtedy, ak sa adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej lehoty na uloxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxba použiť všeobecné pravidlo pre počítanie lehôt ( § 55 a nasl. OSP).
(Uvedené zásady platia aj pre doručovanie podľa správneho poriadku - pozn. autorxxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxé a nemá význam pre plynutie odvolacej lehoty.
R 39/2007
Doručenie rozhodnutia o postihu za priestupok za splnenia podmienok ustanovených v ustanoxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxručovanie v správnom konaní. Justičná revue, 2006, č. 3
NĚMEC, J., Nový správní řád č. 500/2004 Sb. (k problematice doručování), Správní xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x xx
§ 61 SZ
§ 11 zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxním o štátnom občianstve Slovenskej republiky. ( 344/2007 Z.z.)
§ 5 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxenia verejnou vyhláškou doručí aj do vlastných rúk.
§ 7 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Kxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x9 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
§ 10 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky
Obvodný úrad doručuje rozhodxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky
V čase vojny alebo vojnového stavu obec doručuje povolávacie rozkazy, rozhodnutia o uložení pracxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obvodného úradu. ( 333/2007 Z.z.)
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o ochrane prírody a krajiny
§ 70 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Ak účastník konania neoznámil úradu práce, sociálnych vecí a rxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ak účastník neoznámil úradu zmenu trvalého pobytu a pokus o náhradné doručenie zásielky bol neúspešný, považuje sa posledný deň lehoty troch dní za dex xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxich v zahraničí
Doručenie osvedčenia na žiadosť žiadateľa Úrad pre Slovákov žijúch v zahraničí zabezpečí prostredníctvom zastupiteľského úradu v mxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxtanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 7 zákona č. 466/2009 Z.z o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
K § 25
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x prieťahom v konaní a nezriedka bol zmarený aj účel konania (napr. pri ukladaní sankcií). Preto novela správneho poriadku prevzala režim upravený v Občxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxby sa považujú najmä subjekty uvedené v § 18 a nasl. OZ.
Pri preberaní písomností určených do vlastných rúk a adresovaných orgánom alebo právnickým oxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxstnanec podľa písmena a) nie je určený, doručí sa písomnosť tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať (štatutárny orgán alebo iná osobx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxý význam adresa, na ktorú sa písomnosť doručuje, a to aj z hľadiska účinkov nastupujúcich pri fiktívnom doručení. Správny poriadok upravuje tri možnosxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxistri,
c)
adresa, ktorá je správnemu orgánu známa.
Ak sa nepodarí doručiť písomnosť na žiadnu z uvedených adries právnickej osoby, písomnosť sa pxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx Obdobný princíp platí aj pri doručovaní písomnosti fyzickej osobe - podnikateľovi.
Nanovo správny poriadok upravuje aj prípady, keď si adresát vyhxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxhto prípadoch nastáva, ak si adresát zásielku nevyzdvihne, uplynutím lehoty troch dní od uloženia zásielky, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.
Ustaxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa. Ak písomnosť bola doručená iba účastníkovi, a nie aj jeho právnemu zástupcovi, ktorého si zvolil, takúto písomnosť nemožno považovať za riadne doruxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 16, § 17 ods. 3 a 4
Súvisiace právne predpisy
§ 22 a nasl. OZ - zastupovanie
§ 60 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zxxxxx
x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xreberala oprávnená osoba, postupom krajského súdu došlo k procesným pochybeniam, ktoré viedli k odňatiu možnosti konať pred súdom na strane žalobcu.
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x xx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutia o zákaze zhromaždenia túto skutočnosť oznámiť Policajnému zboru. ( 468/2007 Z.z.)
§ 79 patentového zákona č. 435/2001 Z.z.
§ 21 zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxm a nie je zamestnávateľom, doručujú do vlastných rúk ( 512/2011 Z.z.).
§ 23 geologického zákona č. 569/2007 Z.z.
Okruh subjektov, ktorým sa doručuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx vyhláškou vo všeobecnosti označujeme formu verejného oznámenia určitého právneho úkonu (právneho aktu), z ktorého určitým osobám alebo bližšie neuxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxjú (napr. § 80 ZOP).
V správnom konaní sa táto forma používa na doručenie písomnosti:
a)
účastníkom konania, ktorí nie sú známi alebo pobyt ktorých xxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxbu, ktorá má určitý konkrétny právny vzťah k prerokúvanej veci, správny orgán o jej existencii vie, avšak nepozná žiadne identifikačné znaky tejto osoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu prešetreniu sa nepodarilo zistiť miesto jeho pobytu.
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx ustanoveného opatrovníka, správny orgán je povinný písomnosť doručiť tomuto opatrovníkovi.
Ďalšiu skupinu prípadov, v ktorých sa ako forma doručxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch by doručenie do vlastných rúk bolo často technicky náročné, ekonomicky nákladné a konečný efekt by nemusel zodpovedať vynaloženému úsiliu. Touto fxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxvebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účasxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obdobným spôsobom sa oznamuje vydanie stavebného povolenia v prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete, ako aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxa doručenia verejnou vyhláškou a doručenia do vlastných rúk známym účastníkom, najmä na úseku pozemkového práva.
Osobitné zákony upravujú aj ďalší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxoznačuje, svojou povahou majú v podstate charakter verejnej vyhlášky. Rozdiel medzi oboma typmi vyhlášok spočíva v tom, že v prvom prípade je okruh dotxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxie celej republiky a okruh dotknutých subjektov nie je určený ani približne. Tieto informácie sa spravidla zverejňujú v Obchodnom vestníku.
Osobitxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v rezortných publikačných vestníkoch (napr. rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR o registrácii lieku, rozhodnutie Ministerstva pôdohospodxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý má písomnosť doručiť. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie správny orgán verejnú vyhlášku uložx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxaní obdobne ako doručenka.
Osobitné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnnosť správneho orgánu okrem vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli zverejniť ju aj iným spôsobom v mieste obvyklým (napr. v miestnej tlači alebo v rozxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxj vyhlášky prehliadli.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 3 ods. 5, § 16 ods. 2, § 18 ods. 3, § 27 ods. 2
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xx
§ 36, 42, 6x xx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxadnej tabuli až do dňa, v ktorom sa má zhromaždenie konať. Vyvesením na úradnej tabuli je rozhodnutie zvolávateľovi doručené. ( 468/2007 Z.z.)
§ 80 ZOxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxločenstvách
§ 7
Nariadenie prípravného konania oznámi obvodný pozemkový úrad v dotknutých obciach verejnou vyhláškou. (518/2003)
§ 8
Rozhodnutxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xa oznamuje verejnou vyhláškou. ( 420/2002 Z.z.)
§ 8a
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou. ( 420xxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonania projektu pozemkových úprav obvodný pozemkový úrad oznámi verejnou vyhláškou. ( 518/2003 Z.z.)
§ 7 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxnutie s poučením o možnosti podať námietky.
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxškou.
§ 18
Účastníci konania o vyhlásení ochranného pásma kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie a pamiatkovej zóny sú o začatí konania informxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xčastníkov konania, správny orgán doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. ( 208/2009 Z.z.)
§ 23 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxu. ( 545/2003 Z.z.)
§ 70 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Odchylné určenie konca lehoty v prípade, ak sa vyžaduje úkon s osobnou účasťxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa rozhodnutie Úradu jadrového dozoru SR o vydaní súhlasu alebo povolenia na využívanie jadrovej energie doručuje verejnou vyhláškou. ( 145/2010 Z.z.x
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxníctve
§ 20 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
Povinnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svojom vestníku. ( 581/2008 xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa doručujú verejnou vyhláškou. ( 360/2007 Z.z.)
zákon č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkov konania verejnou vyhláškou na podanie námietok a pripomienok k žiadosti o stavebné povolenie.
§ 4
Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o náhradnom výživnom
Rozsah osobných údajov poberateľa náhradného výživného, ktoré možno použiť pri doručovaní verejnou vyhláškou.
§ 18 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa doručujú verejnou vyhláškou.
§ 16 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxajiny doručiť, sa oznamuje verejnou vyhláškou na úradnej tabuli zastupiteľského úradu.
Lehoty
§ 27
K § 27
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxžitie času počas správneho konania v súlade so základnými pravidlami konania, najmä so zásadou hospodárnosti a rýchlosti konania.
Pod pojmom lehotx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxený jeho začiatkom (napr. doručením písomnosti) a koncom (uplynutím určeného času). Tým sa lehota odlišuje od termínu, ktorý je vytýčený fixne (napr. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho práva. S ich uplynutím je spojený vznik alebo strata určitého práva, resp. oprávnenia. S plynutím týchto lehôt je spojený inštitút premlčania alebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xankciu za porušenie právneho predpisu).
Pri dispozitívnych právnych úkonoch musí byť právo uplatnené najneskôr v posledný deň hmotnoprávnej lehoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxých úkonov. Procesné lehoty ustanovuje:
a)
správny poriadok,
b)
osobitný právny predpis,
c)
správny orgán.
K odseku 1
Procesné lehoty, kxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xemôže ani predĺžiť ani skrátiť. Výnimky z tejto zásady môže ustanoviť iba osobitný zákon.
Lehotu, ktorú na vykonanie určitého procesného úkonu určix xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xčastníka konania. Predĺženie i skrátenie procesnej lehoty vždy závisí od úvahy správneho orgánu.
Dĺžku procesných lehôt právne predpisy vymedzujx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx ods. 3 pri obnove konania). Objektívna lehota, ako už názov napovedá, je daná objektívne. Začína sa konkrétnym okamihom, spravidla právoplatnosťou rxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a končí sa uplynutím zákonom ustanovenej doby. Subjektívna lehota môže plynúť len v rámci objektívnej lehoty. Nikdy nemôže byť dlhšia. Naopak, pri subxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxie upravuje počítanie lehôt. Pre plynutie lehoty je určujúci začiatok lehoty, ktorý môže byť určený zákonom alebo správnym orgánom. Spravidla je to dex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxh, ktoré sú určené podľa dní, lehota začína plynúť v deň nasledujúci po okamihu, ktorý je určujúcim pre začiatok plynutia lehoty. Napríklad ak bolo rozhxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok.
Z matematického hľadiska je pre počítanie lehôt určujúci začiatok dňa, ktorý nastáva uplynutím prxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti rozhodnutia (§ 52).
Pri lehotách určených podľa týždňov, mesiacov alebo rokov je určujúce spravidla číselné označenie dňa určujúceho začiatok pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxčnej lehoty pripadol na 29. februára, táto lehota uplynie 28. februárom nasledujúceho roka.
Podľa § 2 zákona č. 241/1993 Z.z. sa pojmom deň pracovnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty bude najbližší nasledujúci pracovný deň, novela zákona túto skutočnosť upravila explicitne. Ide vlastne o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxrakter. Preto napríklad odchylné rozvrhnutie týždňového pracovného času pri niektorých kategóriách zamestnancov, v dôsledku čoho nepretržitý odpxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxocesných lehôt je skutočnosť, že na ich zachovanie stačí, aby príslušné podanie bolo najneskôr v posledný deň lehoty podané na prepravu. Spravidla pôjxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxca procesnej lehoty podanie správnemu orgánu skutočne aj došlo. V skutočnosti sa teda procesné lehoty predlžujú o dni poštovej prepravy. To neplatí o hxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x takomto prípade sa lehota bude považovať za zachovanú len vtedy, ak nepríslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxvú prepravu. V opačnom prípade nastávajú také účinky, aké sú spojené s márnym uplynutím lehoty.
K odseku 4
Dôkazom o včasnom podaní zásielky na preprxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ak nastanú pochybnosti o dodržaní lehoty (napr. nečitateľný odtlačok poštovej pečiatky). V takomto prípade sa však pripúšťa dôkaz o opaku.
Súvisiaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx x xx xxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania sxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx adresovalo orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
R 13/2000
Odchýlky od § 27
§ 14 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery
Na doplnenie údajov v žiadosti o registráciu cirkvi správny oxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxnskom podnikaní, ktorá začína plynúť od doručenia ohlásenia živnosti a výpisu z registra trestov. ( 136/2010 Z.z.)
§ 43 patentového zákona č. 435/2xxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xutorizácie na činnosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona na predĺženie jeho platnosti.
§ 23 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky
Lehota xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Lehota na podanie žiadosti o udelenie povolenia na vývoz archívneho dokumentu.
§ 12 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxej lehoty na odstránenie nedostatkov prihlášky.
§ 70 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Za posledný deň lehoty sa považuje nasledujúxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx do Národnej rady Slovenskej republiky
Na plynutie lehôt podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 8 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xplnou predpísanou dokumentáciou.
§ 10 zákona č. 580/2004 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxlenie súhlasu zdravotnej poisťovne do 10 dní od predloženia odvolania. ( 121/2010 Z.z.)
§ 8 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxo opravu návrhu na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody.
§ 138 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Ustanovexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxzhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja je 48 hodín odo dňa doručenia odvolania odvolaciemu orgánu.
§ 1x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx záťaží správny orgán určí účastníkom konania na vyjadrenie lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia žiadosti. Za podmienok uvedených v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxonu, ktorý mu inak náleží. Odpustenie zmeškania lehoty pojmovo prichádza do úvahy len pri zákonných lehotách. Procesné lehoty môže totiž správny orgáx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxoty môže dôjsť buď zo strany účastníka konania, alebo jeho zástupcu. Nie je rozhodujúce, či toto zmeškanie lehoty bolo zavinené alebo nezavinené.
Odxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxíčina zmeškania,
c)
v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon.
O odpustení zmeškania lehoty koná správny orgán len na návrh. Žiadosť o odpustenie zmexxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxvody, ktoré viedli k zmeškaniu, a údaje o čase, kedy tieto dôvody pominuli.
Žiadosť o odpustenie lehoty na podanie odvolania (rozkladu) sa podáva na oxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxc postúpi odvolaciemu orgánu.Zastávame názor, že za splnenia uvedených podmienok účastník konania má na odpustenie zmeškania lehoty právny nárok (pxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xmeškanie hmotnoprávnych lehôt.
K odseku 2
S prihliadnutím na zásadu rýchlosti a hospodárnosti konania, ako aj so zreteľom na lehoty, v ktorých spráxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xňa, v ktorom sa mal procesný úkon urobiť. Táto lehota má charakter objektívnej lehoty, ktorú nemožno prekročiť.
Správny poriadok upravuje aj ďalšie xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxou súvisí aj s uplatňovaním zásady koncentrácie (§ 21 ods. 2), pretože na námietky uplatnené po ústnom pojednávaní sa neprihliada.
K odseku 3
Odpustxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxda právoplatnosť dňom oznámenia (§ 51). Keďže ide o procesné rozhodnutie, zákon proti nemu nepripúšťa odvolanie. Prípadné pochybenie zo strany správxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxú ani súdy. Forma rozhodnutia sa uplatňuje nielen v prípadoch, keď sa žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty vyhovuje, ale aj vtedy, ak sa takáto žiadosx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx x x xx x xx xxxx x
xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x xx
x xx xxxona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Úrad priemyselného vlastníctva SR odpustí zmeškanie lehoty, ku ktxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxenie lehoty nie je možné. Týka sa to iba zlepšovacích návrhov. ( 435/2001 Z.z.)
§ 27, 28 zákona č. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových xxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xýrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
Účastník konania, ktorý zmeškal lehotu určenú Úradom priemyselného vlastníctva, môže požiadať úrad o pxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxeniach výrobkov
Ak účastník nezavinene zmeškal lehotu a táto skutočnosť je dôvodom zastavenia konania alebo straty iného práva, môže požiadať úrad o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre SR a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtva SR o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky (ide o obdobný inštitút, ako je odpustenie zmešxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxx xxnanie, ktoré sa predpísaným spôsobom začalo. Zákon rozlišuje prípady
a)
obligatórneho prerušenia konania,
b)
fakultatívneho prerušenia konxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania (§ 19 ods. 3),
c)
ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovxxxxx xxxx xx xx xxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxci, ktorá je predmetom správneho konania. Lehotu, na ktorú sa konanie pri predbežnej otázke prerušuje, správny poriadok neustanovuje. Takúto lehotu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x relatívne dlhú dobu, ak napríklad posúdenie určitej otázky bude predmetom súdneho konania.
Ak však treba odstrániť nedostatky podania, v týchto prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Príkladom, keď dochádza k prerušeniu správneho konania podľa osobitného predpisu, je prerušenie konania v dôsledku vyhlásenia konkurzu, ak sa spxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxania o prípady, keď účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo opatrovníka, hoci ho má mať. Prikláňame sa k názoru, že ide o prerušenie konania v príxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xie je v podstate dôvod na prerušenie konania. Takéhoto opatrovníka môže ustanoviť správny orgán relatívne v krátkom čase.
K odseku 2
K fakultatívnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Dôležitosť dôvodov, pre ktoré má dôjsť k prerušeniu konania, posudzuje správny orgán. V tomto prípade však môže dôjsť k prerušeniu konania najviac na 3x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xle predpokladá sa forma procesného rozhodnutia správneho orgánu. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie a takéto rozhodnutie nepodliexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, alebo uplynula 30-dňová lehota, správny orgán v konaní pokračuje. O tejto skutočnosti nevydáva proxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán buď návrh účastníka meritórnym rozhodnutím zamietne, alebo konanie zastaví.
K odseku 5
Jedným z dôsledkov prerušenia konania je zastavenie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xa považuje deň, keď sa rozhodnutie o prerušení konania oznámilo účastníkovi. Zastavenie plynutia lehoty, ako aj jej opätovné plynutie, musí byť zadokxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxon správneho orgánu voči účastníkovi po tom, čo sa rozhodnutie príslušného orgánu o predbežnej otázke stalo právoplatným.
Súvisiace ustanovenia sxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx detí rodičmi a ďalšími subjektmi
§ 27 OZ - zastupovanie osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony
xxxxxxxx xx x xx
x xxxx xxxx xx
x xx xxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx SR sa nevzťahuje ustanovenie o prerušení konania.
§ 8a zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Ak sa voči žiadateľovi o uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčuje až na základe výsledku tohto konania. ( 265/2005 Z.z.)
§ 31a katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.
§ 31 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hosxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxfikovaných organizmov
§ 34 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch
§ 18a zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
§ 23, 77 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxitických stranách a politických hnutiach
Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o prerušení konania do uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnia v súvislosti s výzvou na odstránenie nedostatkov návrhu sa nevydáva.
§ 138 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Prerušenie konania o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x 16 zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti
Špecifický dôvod prerušenia konania o autorizácii prípravkov na ochranu rastlín.
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xrípadoch ustanovených v správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne kxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť. Voľná úvaha je v podstate vylúčená.
Až do prijatia novely správneho poriadku zákon poznal iba dva xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xbsencia ďalších dôvodov sa v posledných rokoch riešila parciálnymi úpravami v osobitných zákonoch, čo do istej miery spôsobilo neprehľadnosť.
Súčxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xôvodov na zastavenie konania uvádzaných v správnom poriadku je taxatívny a nemožno ho rozširovať. Iný dôvod na zastavenie konania by mohol upraviť iba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxádiu prvostupňového alebo druhostupňového konania. Najčastejšie však k nemu bude dochádzať v počiatočných štádiách konania, keď správny orgán skúmxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa štandardné a nevyvolávajú potrebu ich bližšie komentovať. Chceme sa však zastaviť pri dôvode uvedenom v písmene i), ktorý zaviedol do správneho konaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx. formálna právoplatnosť. Jej podstata spočíva v tom, že ak sa v tej istej veci už právoplatne rozhodlo, opätovne konať o nej nemožno s výnimkou prípadu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, ak ide o totožných účastníkov, totožnosť predmetu a rovnaký skutkový stav. Uvedené podmienky totožnosti musia byť splnené kumulatívne.
Zastavenxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé sa vyznačuje iba v spise, dochádza len v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c). V prvom prípade sa nevyžaduje rozhodnutie, pretože zastaveniu konxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxoba zanikla bez právneho nástupcu.
Rozhodnutie o zastavení konania musí mať náležitosti podľa § 47 správneho poriadku. Aj pri uvádzaní dôvodu na zaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxiadku.
Proti rozhodnutiu o zastavení konania možno zásadne podať odvolanie. Pôjde o prípady uvedené pod písmenami a), d), e), i) a j). Naproti tomu záxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxení konania vylučujú aj niektoré osobitné predpisy (napr. zákon č. 145/1995 Z.z. v prípade nezaplatenia správneho poplatku).
Podľa okolností konxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadku
§ 46, 47
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie o zastavení správneho konania je síce svojím charakterom procesným rozhodnutím, netýka sa však vedenia kxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxtvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v správnom poriadku alebo osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxe konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť ako konanie zastaviť. Správny poriadok v podstate vyxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x
KINDL, M. - VARVAŘOVSKÝ, P., Naposledy (?) k zastavení správního řízení a k některým otázkám souvisejícím. Právník, 1998, č. 6
VARVAŘOVSKÝ, P., Malá xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx x xx
§ 35 a 60 SZ
§ 17 záxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xiadosť nebola doplnená v určenej lehote. ( 336/1992 Zb.)
§ 76 ZOP
§ 20c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Ak navrhovateľ neodstráni v určexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Návrh na zastavenie konania pred Úradom priemyselného vlastníctva SR nemožno vziať sxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtrujúci orgán konanie zastaví.
§ 8a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxí. ( 358/2007 Z.z.)
§ 8a zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra SR rozhodnutím zastaví konanie o udxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxčí iba v spise a žiadateľ sa o zastavení konania iba upovedomí. ( 265/2005 Z.z.)
Ak žiadateľ neprevezme bez vážnych dôvodov listinu o udelení štátneho oxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xx5/2005 Z.z.)
§ 9 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
§ 31b katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.
§ 8 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Dôvodom na zastavenie konania je zistenie skutočnosti, že poplatková povinnosť nevzniká.
§ 25 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkácx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxafií polovodičových výrobkov
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxti odpadového hospodárstva.
§ 40 patentového zákona č. 435/2001 Z.z.
§ 84 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe povolenia na výrobu a spracovanie liehu a jeho uvádzanie do obehu.
§ 19, 31 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
§ 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane xxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole znečisťovania životného prostredia
§ 39 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstenia je aj zánik platnosti povolenia podľa § 40 zákona.
§ 61 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xolitických hnutiach
Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov návrhu na registráciu strany sa nevxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxdanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ bez ospravedlnenia na skúšku nedostavil, nepožiadal o opakovanie skúšky axxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxie konania o uložení preventívnych opatrení alebo o uložení nápravných opatrení.
§ 38 zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch
Ak prihlasovaxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxv posudzovania zhody
Ustanovenie špecifických dôvodov, kedy akreditačný orgán konanie o udelení akreditácie zastaví.
§ 31 zákona č. 506/2009 Z.xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxetviach
§ 14
Dôvody na zastavenie konania o cenovej regulácii najmä z dôvodov neodstránenie nedostatkov podania.
§ 17
Špecifické dôvody na zastavxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy správneho orgánu, účastníka a ďalších subjektov, ktorí vystupujú v konaní (svedok, znalec, zástupca a pod.), ktoré im vzniknú v súvislosti s určitým xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x konaní rozhoduje. Napríklad Občiansky súdny poriadok vychádza z princípu, že každý účastník si platí trovy konania, ktoré mu vznikajú osobne, vrátanx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxho práva proti účastníkovi, ktorý nemal vo veci úspech.
V rámci správneho konania sa uplatňuje iný princíp. Vychádza sa zo skutočnosti, že v správnom xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxadok vychádza z toho, že trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu, znáša tento orgán a trovy konania, ktoré vznikli účastníkovi, znáša tento účasxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxúť iba pomocou extenzívnej interpretácie.
Trovy konania, ktoré znáša správny orgán, predstavujú najmä poštovné, svedočné, znalečné a trovy súvisxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxiacej škody (§ 20) a so zabezpečením vecí, ktoré sa majú zničiť, urobiť nepotrebnými alebo ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov [§ 43 ods. 1 písm. b)].
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxnanie pred orgánmi verejnej správy, má právo na tlmočníka. Preto náklady s tým spojené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkona rozhodnutie orgánu verejnej správy v obci uvedenej v nariadení vlády SR č. 221/1999 Z.z. sa na požiadanie vydáva nielen v štátnom jazyku, ale aj v jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxa zákona č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb právo na tlmočníka posunkovej reči. Tlmočnícke služby sa nepočujúcim osobám poskytujú xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxma spôsobmi:
a)
trovy konania znáša výlučne správny orgán,
b)
niektoré trovy konania (napr. na znalecké posudky, výsledky laboratórnych skúšoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xovinnosť uhradiť trovy konania, ktoré znášal správny orgán, sa uloží účastníkovi konania, a to
-
v skutočnej výške,
-
paušálnou sumou (napr. v prxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxď povinnosť uhradiť trovy konania nemožno uložiť, resp. z dôvodov hodných osobitného zreteľa od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania čiastočne xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxskavaním predpísaných podkladov pre rozhodnutie, ktoré tvoria prílohy k podaniu, náklady na cestovné, ubytovanie, náklady na sprievodcu, ak ide o texxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnoch.
Osobitné právne predpisy explicitne ustanovujú, kedy určité náklady (napr. na vyhotovenie určitej dokumentácie) znáša účastník konania. Nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxo v súčasnosti uplatňujú iba colné orgány. Pri vymáhaní pohľadávok, ktoré boli uložené a vymerané v colnom konaní, tieto orgány nepostupujú podľa spráxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx náhrade trov správneho konania sa do rozhodnutia o trovách nepremieta zásada úspechu. V správnom konaní sa náhradou trov konania rozumie ich náhrada txxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxy nevznikli bez zavinenia účastníka alebo ďalšej osoby zúčastnenej na konaní. Môže ísť najmä o prípady zavinených prieťahov v konaní (napr. nepredložxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
V doterajšej odbornej literatúre je prezentovaný názor, že medzi xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa dobrovoľne splnená. Aj keď sa s týmto názorom možno stotožniť, adekvátnym riešením by bolo iba výslovné ustanovenie tejto povinnosti v zákone, napríxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx konania rozhoduje správny orgán. O tejto povinnosti môže správny orgán rozhodnúť buď v meritórnom rozhodnutí, alebo podľa okolností prípadu samostaxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. O povinnosti nahradiť trovy konania, ktoré vznikli zavinením účastníka, môže správny orgán rozhodnúť nielen vo vzťahu k iným účastníkom alebo ďalšíx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xastávame názor, že ak nedôjde k dobrovoľnej náhrade trov konania zo strany správneho orgánu, možno sa tohto práva domáhať podľa § 3 a 10 zákona č. 514/2xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx výdavkami sa rozumejú cestovné, stravné a nocľažné. Poskytujú sa za obdobných podmienok ako pri pracovných cestách podľa zákona č. 283/2002 Z.z.
V čxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxduje správny orgán na základe potvrdenia zamestnávateľa, u ktorého svedok poberá príjem z pracovného pomeru alebo z iného obdobného pracovného vzťahx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxôb, ktoré nepoberajú mzdu, ale majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Inou samostatnou zárobkovou činnosťou sa rozumxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxovenskej republike neexistuje zákon, ktorý by upravoval svedočné u týchto kategórií osôb. Jediným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa zaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxjské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
Podľa § 72 citovanej vyhlášky osobe zúčastnenej na konaní, ktorá nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxm pracovných hodín pripadajúcich na kalendárny rok, ktorý osobitný predpis pripúšťa ako najvyšší rozsah pracovného času zamestnancov v pracovnopráxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdaným orgánom vykonávajúcim správu dane za posledné zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo dňu, v ktorom sa nárok na náhradu uplatňuje, ak bol vydanýx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxí patrí náhrada za stratu na zárobku za hodinu v sume minimálnej hodinovej mzdy určenej podľa zákona č. 663/2007 Z.z., najviac však osemnásobok tejto suxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xšlého zárobku doložiť. Na túto skutočnosť, ako aj na lehotu, do ktorej musí právo na náhradu ušlého zárobku uplatniť, je vhodné svedka upozorniť xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxynutím dochádza k preklúzii, t.j. zániku práva. Správny orgán jej zmeškanie nemôže odpustiť.
V súvislosti s objasňovaním priestupkov sú policajti xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xri priznávaní svedočného nepostupuje podľa správneho poriadku, ale podľa osobitných predpisov (pozri zákon č. 171/1993 Z.z.).
K odseku 4
Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Môže ísť o obdobné náklady, aké sa uhrádzajú svedkovi. Správny poriadok v tomto prípade neustanovuje žiadnu lehotu. V záujme urýchleného uhradenia týxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxvislosti so znaleckým posudkom rámcovo upravuje § 3 zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 491/2004 Z.zx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx x x xx x xx xx xxx x xx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxh, tlmočníkoch a prekladateľoch
vyhláška č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
vyhxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxni z príjmov v znení neskorších predpisov
§ 134 ZP - pojem priemerný zárobok
zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
vyhláška č. 411/2006 Z.zx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x xx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxkej správe
Náklady na znalecké posudky, ktoré budú potrebné v konaní o povolenie banskej činnosti, uhrádza žiadateľ. ( 336/1992 Zb.)
§ 28 zákona č. xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xrác alebo ohňostrojných prác uhrádza žiadateľ. ( 336/1992 Zb.)
§ 79 ZOP
§ 63 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx x x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxkovej reči nepočujúcich osôb
Tlmočnícke služby pre nepočujúcich sa poskytujú bezplatne, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 73 katastrálnxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xčastníkov konania na finančné zabezpečenie nákladov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.
§ 48 leteckého zákonx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxý úrad za úhradu. ( 37/2002 Z.z.)
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zmenou alebo zrušením rozhodnutia, znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť vznikla bez jeho zavinenia.
§ 54 patentovéhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x x1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
§ 21 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive
§ 15 zákona č. 245/2003 Z.z. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xpojené s ocenením vecí a zabezpečením technických podkladov pre rozhodovaciu činnosť správneho orgánu uhrádza štát. Správne poplatky spojené s navrxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxkácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
Výrobca produktu alebo dodávateľ produktu neuhrádza náklady, ktoré vznikli úraxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxného úradu o nákladoch spojených s prepadnutím alebo zhabaním tovaru.
§ 41 zákona č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch
Patentový zástupca, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxitným predpisom.
§ 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
§ 25 zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vývozu. ( 452/2007 Z.z.)
§ 59 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Ak sú pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znáxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
Txxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxého ústavu na činnosti uvedené v § 4 znáša príslušná právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.
§ 35 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej staxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo ich zástupca.
§ 6 zákona č. 669/2007 Z.z. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxbo vyvlastnenie pozemkov a stavieb znáša ich nadobúdateľ. Ustanovenie špecifikuje, čo sa považuje za účelne vynaložené náklady.
§ 10 zákona č. 189xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxj ochrane odrôd rastlín
Náklady spojené s prieskumom odrody je povinný uhradiť prihlasovateľ.
§ 2 zákona č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtník.
Oddiel 2
Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
Podklad rozhodnutia
§ 32
K odseku 1
Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie patrí k ťxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxteniu skutočného stavu. Výsledky tohto procesu slúžia ako podklad na vydanie rozhodnutia. Požiadavka zákona čo najúplnejšie a najpresnejšie zistiť xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx niektoré špecifiká, najmä v porovnaní so súdnym konaním. Ako sme už uviedli, správne konanie je prevažne ovládané zásadou písomnosti. Pritom nie je roxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxežitosti musí mať podanie v príslušnom konaní a aké prílohy musia byť pripojené k podaniu. Pri zisťovaní podkladov pre rozhodnutie sa správny orgán sprxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx to vyžaduje povaha veci alebo ustanovuje osobitný právny predpis, aby správny orgán nariadil aj ústne pojednávanie. Takisto môže vykonať ďalšie dôkaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xprávneho poriadku, ktorý spĺňa podmienku vecnej a miestnej príslušnosti (§ 5 a 7). Tým, samozrejme, nie sú dotknuté ustanovenia § 44 o dožiadaní, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxzhodnutie uplatňujú dve procesné zásady, a to
a)
prejednacia zásada,
b)
vyhľadávacia zásada.
Podstata prejednacej zásady spočíva v aktívnex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníka (dispozičná zásada). Neunesenie dôkazného bremena je spojené s nepriaznivými dôsledkami pre účastníka konania.
Pri konaní, ktoré začax xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu správny orgán (vyhľadávacia zásada). Žiaden z účastníkov takéhoto konania nie je procesne zodpovedný za to, či sa určitú skutočnosť podarí alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zásad upravených v správnom konaní, podľa ktorých
-
rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán (§ 32 ods. 2),
-
účxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xnáme (§ 34 ods. 3),
možno dospieť k záveru, že ide o kombináciu uplatnenia oboch zásad, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
Správny poriadox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa a dôkazy, ktoré majú pre danú vec rozhodujúci význam. Správny orgán v odôvodnení rozhodnutia musí uviesť skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhoxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Presnosť zistenia znamená, že skutkové zistenia vyvodené z vykonaného prešetrenia zodpovedajú skutočnému stavu a nie sú ani nepresne interpretovxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxí pojem než dokazovanie, ktoré predstavuje len jeho určitú časť. Zákon len exemplifikatívne uvádza, čo všetko môže slúžiť ako podklad pre rozhodnutiex xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxých štátnych orgánov.
Ad a): Medzi úkony účastníkov zákon zaraďuje najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov. Podanie je návrh, ktorým sa správxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxké náležitosti podania. Napríklad § 16 zákona o strelných zbraniach a strelive ustanovuje, aké hmotnoprávne podmienky musí spĺňať fyzická osoba, ktoxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsť o vydanie zbrojného preukazu vrátane príloh.
Návrhmi účastníkov konania treba rozumieť jednak návrhy, ktoré boli uplatnené v podaní, a jednak náxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xázor na spôsob zistenia jednotlivých podkladov, na spôsob vykonania dôkazov, či hodnovernosť zistených podkladov a pod.
Ad b): Druhú skupinu podklxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxrávnený iba navrhovať vykonanie dôkazu. Správny orgán nie je takýmto návrhom viazaný.
Z hľadiska nadradeného postavenia správneho orgánu v procesx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxo otázkami budeme zaoberať v nasledujúcom výklade.
Do tejto skupiny sme systematicky zaradili aj čestné vyhlásenie, aj keď nejde o dôkaz, ale len o poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxným právom správneho orgánu. Nejde teda o jednostranný prejav vôle účastníka konania.
Ad c): Tieto podklady netvoria homogénnu skupinu. V zásade icx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxajú obdobných vecí,
-
posudky, stanoviská a vyjadrenia príslušných orgánov štátnej správy, ak nemajú formu rozhodnutia.
Pre obe skupiny je prízxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx procesnými opravnými prostriedkami, ale protidôkazom.
Správne konanie, najmä v porovnaní so súdnym konaním, predstavuje do značnej miery neformxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xre rozhodnutie. Nie je ustanovené, v akom poradí sa dôkazy a iné prešetrenia vykonávajú, dokazovanie nie je spravidla viazané na určitý dátum a nie je prxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvuje súhrn jednotlivých procesných úkonov od začatia konania až po konečné rozhodnutie. Všetky tieto úkony vo svojom súhrne tvoria logický celok, ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxré sú časovo oddelené a nemožno ich ani "predbiehať" ani "vynechať".
Niektoré osobitné predpisy umožňujú získavať podklady pre rozhodnutie ešte prxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxkov. Ide najmä o vysvetlenia od občanov, štátnych orgánov a právnických osôb, odborné vyjadrenia príslušných orgánov, potrebné listinné dôkazy a podx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxkladov správny orgán postupuje najmä podľa zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Aj keď zisťovanie podkladov prx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxie podkladov pre rozhodnutie sa často nezaobíde bez súčinnosti s inými orgánmi štátu, prípadne právnickými osobami. Preto zákon týmto subjektom zakoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xrgány štátnej správy,
-
súdy,
-
Najvyšší kontrolný úrad,
-
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxe a rozhodnutie len pre štátne orgány a socialistické organizácie. Novela správneho poriadku rozšírila túto povinnosť aj na orgány územnej samosprávxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlšie fyzické a právnické osoby, ktoré disponujú potrebnými informáciami. Výnimku tvoria iba utajované skutočnosti, jednotlivé druhy tajomstva a záxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxdnutia príslušných orgánov, ktoré budú ako listiny predmetom dokazovania,
-
posudky, vyjadrenia, stanoviská, v ktorých orgán štátnej správy vyjxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xvedené,
-
informácie z rôznych informačných systémov vedených týmito subjektmi,
-
protokoly z vykonaných kontrol.
V súvislosti so získavanxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxiadku. Ich prostredníctvom dotknuté orgány ( § 140a SZ) chránia záujmy na určitých úsekoch verejnej správy. V minulosti orgány verejnej správy vydávxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx príslušný orgán verejnej správy záväzný. Prípadné spory medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy sa riešia postupom upraveným v stavebnom poriadxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xáväzných stanovísk sa nevzťahuje správny poriadok. Zastávame názor, že toto sa týka iba procesu vydávania rozhodnutí. Aj na vydávanie záväzných stanxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe riadnymi alebo mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Takýto postup je možný len v rámci preskúmavania správnych rozhodnutí, ktoré vychádzajú z prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxnovuje osobitný zákon, alebo na osvedčenie bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby. Register trestov vedie Generálna prokuratúra SR. Tieto údaxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxaľ čo v odpise z registra trestov sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení, aj keď bolo zahladené. Odpis registra trestov sa zásadne vydáva len oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xR aj informácie o odsúdení osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu Európskej únie.
Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na dožxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xuď špecifické podmienky pre prístup k určitým informáciám, alebo môžu upravovať obmedzenia k určitým informáciám alebo spôsob nakladania s týmito inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx x83/2001 Z.z. o bankách ustanovuje, za akých podmienok a komu možno poskytnúť údaje tvoriace predmet bankového tajomstva. Nedotknuté zostávajú ustaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xx x xx xx xxx § 44, 46 a § 59 ods. 1
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov
JUDIKxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu zruší, ak orgán dozoru v konaní nezisťoval, či pracovník organizácie zavineným konaním porušil závažnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx97
Ak správny orgán na preukázanie skutkovej podstaty prejednávaného priestupku neodstránil rozpory medzi výpoveďami obvineného z priestupku a jxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxšil.
R 38/1997
Aj v konaní o priestupkoch platí zásada prezumpcie neviny. Skutočnosť, že súd postúpil správnemu orgánu vec na prejednanie priestupxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x 39/1997
Ak účastník správneho konania nebol vypočutý ku skutočnostiam tvoriacim predmet správneho konania a správny orgán ani inými dôkazmi nezisxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xonania s nepočujúcim účastníkom nebol pribratý tlmočník, bola tomuto účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom [ § 237 písm. f) OSP].
R 99/1998
Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán nemá, ak majú byť preukazované skutočnosti pre skutkový a právny základ zjavne nepotrebné alebo nadbytočné.
Ak účastník konania tvrdí, že je drxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxocesnú zodpovednosť za to, že správny orgán nemal možnosť urobiť z nej potrebný poznatok a nemôže vydané rozhodnutie úspešne napadnúť preto, lebo spráxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxého súdu v Prahe (č. k. 6 A 81/92-30, z 13. apríla 1993)
Mimoprocesné neoveriteľné zistenia, s ktorými sa žalobca ani súd nemohli oboznámiť, nemôžu tvoxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxé a hodnoverné".
Rozsudok Vrchného súdu v Prahe (č. k. 6 A 531/93-45, z 22. apríla 1994)
Pri hodnotení dôkazov ide o myšlienkovú činnosť správneho orgxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxavdivosti.
Správny orgán pri hodnotení dôkazov z hľadiska ich závažnosti (dôležitosti) určuje, aký význam majú jednotlivé dôkazy pre jeho rozhodnuxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxtavuje verifikačný proces, pri ktorom správny orgán zvažuje, ktorý dôkaz je využiteľný a z hľadiska dokazovania významný, a ktorý je pre rozhodnutie bxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxti správny orgán posudzuje, či dôkazy boli získané a vykonané spôsobom zodpovedajúcim zákonu alebo či z tohto hľadiska možno vyčítať aj určité chyby, txxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxými právnymi predpismi, nemožno prihliadnuť. Iný postup správneho orgánu by mal za následok, že porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu by sx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x na základe týchto dôkazov by postavil skutkové zistenia, potom by správne konanie v predmetnej veci zaťažil chybou, ktorá by mala za následok vecne nesxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dôkazov z hľadiska ich pravdivosti správny orgán dochádza k záveru, ktoré skutočnosti na základe dôkazov pre rozhodnutie významných a zákonných možnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxvolacieho súdu správny orgán môže pristúpiť k hodnoteniu dôkazov v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov len potom, čo vykonal všetky dôkazy s cieľxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxáva právny názor, že prvostupňové aj druhostupňové správne konanie tvorí jeden celok.
R 46/2007 (Zo súdnej praxe)
Povinnosť zistiť skutočný stav vxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxtane návrhov na vykonanie dôkazov), ktoré obvinený z priestupku v priebehu správneho konania uviedol. Pritom zo žiadneho ustanovenia nemožno vyvodix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xýmto dôvodom vykonával príslušné skutkové zistenia.
R 46/2009 (Zo súdnej praxe)
Literatúra
HROMADA, J., K některým otázkám správního řízení. xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xx
x xxx xxx xxx xxxx xxxa SZ
§ 58, 89a ZOP
§ 8a zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra SR pri rozhodovaní o udelení štátnehx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xznačenie podkladov potrebných na zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov.
§ 8 zákona č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýcxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxlnené podmienky vyvlastnenia a rozhoduje o náhrade za vyvlastňované pozemky, ktoré tvoria diaľničný pozemok, vrátane stavieb na nich. ( 275/2007 Z.zxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x 40, 43, 47 patentového zákona č. 435/2001 Z.z.
§ 33 až 35, § 37 zákona č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovanxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxé orgány uvedené v tomto odseku sú v konaní o zaradení podniku do kategórie A alebo B dotknutými orgánmi štátnej správy, ak ide o výrobu alebo skladovanie xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxx zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Rozhodnutie o uložení pokuty môže Úrad na ochranu osobných údajov SR vydať bez ďalšieho dokazovanixx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
§ 6, 19a zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
§ 8 zákona č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh
Pred rozhodnutím o autorizxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánov štátnej správy, vyjadrenie členských štátov a Európskej komisie.
§ 16 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xyradení uchádzača z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo na rozhodovanie o opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie samostatnej zárobxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxotných dôvodov je posudok lekára, resp. posudok odborného konzília posudkových lekárov.
§ 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
§ 37 zákona č. 578xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx x tomto ustanovení si Ministerstvo vnútra SR alebo krajské riaditeľstvo Policajného zboru vyžiada vždy vyjadrenie Slovenskej informačnej služby.
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xymedzenie okruhu dotknutých orgánov v konaní o vydanie povolenia využívať zdroj.
§ 138 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Kontrolovaxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xní od doručenia námietok. ( 503/2009 Z.z.)
zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní
§ 17
Vývoz a dovoz vysoko rizikových agensov a toxínxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia tohto zákona o vydávaní povolení.
§ 18
Žiadateľ o vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými agensmi a toxínmi je povinný vopred požiaxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií
Príslušné orgány Slovenskej republiky v oblasti uznávania odborných kvalifikácií spolupracuxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o registri trestov
§ 1
Údaje z registra trestov sa používajú aj na účely správneho konania alebo na osvedčovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxtra trestov. (334/2012)
§ 17
Postup pri žiadosti o informáciu o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie. (334/2012)
§ 17a
Postup pri žiadosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho zdravia
Orgány oprávnené rozhodovať podľa osobitných predpisov vo veciach, ktoré posudzuje orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
§ 27
Rozsah a spôsob zisťovania podkladov v konaní o uložení preventívnych opatrení a v konaní o ulxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx x x xx xohto zákona.
Postup pri vydávaní stanoviska dotknutého orgánu, riešenie rozporov medzi dotknutými orgánmi a postup pri podaní odvolania, ktoré smexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxého prostredia SR je dotknutým orgánom v územnom konaní.
§ 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorýxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxuloch pre výskum a vývoj
Ministerstvo školstva SR zabezpečí dva odborné posudky zamerané na splnenie podmienok do troch mesiacov od doručenia žiadosxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lesné úrady, v pôsobnosti ktorých leží menšia časť poľovných pozemkov.
§ 7 zákona č. 292/2009 Z.z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmexxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa SR v súvislosti so žiadosťou o vydanie licencie na cezhraničnú prepravu určených výrobkov záväzné.
§ 4 zákona č. 505/2009 Z.z. o akreditácii orgáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxánu alebo z iných odborníkov z oblasti, v ktorej sa posudzuje splnenie podmienok na udelenie akreditácie.
§ 31 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
Vyxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx č. 39/2011 Z.z. o položkách s dvojakým použitím
Určenie lehoty na vyjadrenie sa k dožiadaniu. Vyjadrenia iných orgánov štátnej správy majú pre Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxzné.
§ 125 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxych pomôckach
§ 33
K odseku 1
Zatiaľ čo v predchádzajúcom ustanovení sú upravené konzekvencie vyplývajúce zo zásady materiálnej pravdy, v tomxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxmi osobami. Zásada aktívnej účasti účastníkov konania predstavuje vo svojej podstate formu obojstrannej spolupráce medzi správnym orgánom a účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx
x
xxxxxxxxť dôkazy, prípadne ich doplnenie,
-
byť prítomný pri vykonávaní dôležitých dôkazov,
-
klásť otázky svedkom a znalcom pri ústnom pojednávaní a mixxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxch konania, teda nielen v prvostupňovom konaní. Výnimkou z tohto pravidla je uplatnenie zásady koncentrácie, podľa ktorej sa pripomienky musia uplatxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxjení s osobitnými predpismi (napr. § 61 SZ).
V niektorých prípadoch zákon vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinností. To znamená, že účastník má nixxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rôznym spôsobom modifikujú, prípadne špecifikujú (napr. colné konanie).
Špecifickou formou navrhovania dôkazov je uvádzanie skutočností požadxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxov. Správny poriadok nemá výslovné ustanovenie o tom, že niektorý procesný úkon nesmie byť vykonaný v neprítomnosti účastníka. Táto skutočnosť súvisx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xrocesné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxebo miestnu ohliadku, toto právo nemôže účastníkovi odňať. Ustanovenie § 45 ods. 2 o poriadkových opatreniach zostáva nedotknuté.
Rozsah súčinnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xykonávanie procesných úkonov na dožiadanom správnom orgáne.
Oprávnenia účastníka uvedené v tomto ustanovení sa vzťahujú aj na zúčastnenú osobu.
x xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxvisia so získavaním podkladov pre rozhodnutie. Podstatou vyjadrenia je zaujatie postoja k určitým skutočnostiam. Tento inštitút je pre svoj význam zxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xx x xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxa rôzne inštitúty.
V konaní, v ktorom je viac účastníkov, treba dbať na to, aby v rámci vyjadrovania sa k veci nebola porušená zásada rovnosti účastníkxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxm iných účastníkov. Vyjadrenie účastníkov možno urobiť akýmkoľvek spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti. Z už uvedených dôvodov vyjadrenia preto tixx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxazom i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k otázkam skutkovým i právnym. Zmyslom takto široko koncipovaného oprávnenia je predíxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxsť vyjadriť sa k podkladom zákon limituje troma skutočnosťami:
-
včasnosťou,
-
úplnosťou,
-
presnosťou.
Včasnosť vyjadrenia zákonodarcx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxjmä,
-
k tomu, či boli vykonané všetky dôkazy, ktoré považuje za dôležité pre správne rozhodnutie veci,
-
k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx treba ešte vykonať, prípadne akým spôsobom.
Presnosť zistenia podkladov spočíva najmä v spôsobe vykonaných dôkazov. Účastníci sa môžu vyjadriť naxxx x
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxvede,
-
nepresnostiam alebo neúplnostiam v zápisniciach vyhotovených v priebehu konania.
Správny orgán je na základe týchto vyjadrení povinný xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxci nenavrhli, ak sa takýto postup javí ako vhodný, prípadne nevyhnutný.
Účastníka konania nemožno nútiť, aby sa vyjadril k podkladom rozhodnutia, pxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ak takú lehotu neustanovuje priamo osobitný predpis.
Účastníci konania môžu svoje návrhy a vyjadrenia predkladať v písomnej forme (§ 19 ods. 1) alexx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxžnil vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, prípadne ak by mu nedal možnosť na podanie návrhov na doplnenie dokazovania, môže xx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxacim predmet správneho konania a správny orgán ani inými dôkazmi nezistil skutočný stav veci, je to dôvod na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu a vrxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxal akékoľvek šetrenie alebo dokazovanie a rozhodol bez toho, že by dal žalobcovi možnosť vyjadriť xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxcesné práva žalobcu. V prípade, že pochybenie správneho orgánu prvého stupňa neodstránil ani žalovaný (odvolací správny orgán), a to napriek tomu, že xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a rozhodnutie
R 83/2005 (Zo súdnej praxe)
Odchýlky od § 33
§ 24 a 29 zákona č. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov
§ xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxiť účastníka konania s podkladmi na rozhodnutie sa nepoužijú, ak krajské riaditeľstvo Policajného zboru žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxastníka konania s podkladmi na rozhodnutie sa nepoužije, ak krajské riaditeľstvo Policajného zboru žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie txxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxi procesnými predpismi. Preto sú pre ňu spoločné aj základné teoretické postuláty.
Poznávacia činnosť správneho orgánu sa uskutočňuje dvoma formaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxskať iba určité poznatky, predovšetkým o vonkajších vlastnostiach predmetov a javov. Podstatu a zákonitosť, najmä vzťahy medzi jednotlivými predmexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx všeobecných vlastností vecí a nachádzania zákonitých súvislostí a vzťahov. Myslenie ako proces sa uskutočňuje na základe určitých pravidiel, ktoré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeho orgánu, ktorej výsledkom je získanie dostatočného množstva skutkových a právnych poznatkov potrebných na rozhodnutie veci, a to tak z hľadiska prxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxedujúcich ustanoveniach (§ 35 až 38) sa prezentujú najtypickejšie dôkazy a spôsob ich vykonávania. Výpočet týchto dôkazov nie je taxatívny. Preto sprxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxové záznamy, informácie z tlače, údaje z evidencií). Predmetom dokazovania sú všetky skutočnosti, ktorých pravdivosť musí byť v správnom konaní zistxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxymi klasifikáciami dôkazných prostriedkov. Najčastejšie delenie je podľa
a)
zdroja, z ktorého boli získané,
b)
ich vzťahu k dokazovanej skutoxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxedka, výpoveď znalca, vyjadrenie účastníka). Medzi vecné dôkazy zaraďujeme tie, ktoré správny orgán získa na základe poznania určitej veci (napr. lixxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxy dôkaz považujeme taký, ktorý, len čo bol vykonaný, dáva správnemu orgánu možnosť urobiť záver buď o existencii, alebo o neexistencii určitej skutočnxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxkazmi a svoj dôkazný význam nadobúda až zhodnotením širších súvislostí.
Toto ustanovenie správneho poriadku špecificky neupravuje spôsob vykonáxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ximitujúcim obmedzením je to, že dôkazy nesmú byť vykonávané v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov. Táto požiadavka je konformná aj s princípom xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxklade ústavy, v jej medziach a spôsobom, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxktorí autori ako samostatné štádium označujú aj navrhovanie dôkazov.
K odseku 3
Na rozdiel od § 33 ods. 1, kde je upravené právo navrhovať dôkazy, sprxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xodmienok:
a)
ide o dôkaz na podporu jeho tvrdení,
b)
tento dôkaz je mu v čase dokazovania známy.
Návrh na dôkazy spravidla obsahuje už podanie účxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnie prípadných nedostatkov môže správny orgán účastníka vyzvať, prípadne môže žiadať aj ďalšie dôkazy.
Nesplnenie tejto povinnosti môže byť spojexx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xčastníka uvedená v podaní zamietne,
c)
uloženie povinnosti nahradiť trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu alebo ostatným účastníkom konxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx ods. 1 písm. a),
e)
uplatnenie iných negatívnych dôsledkov podľa osobitných predpisov.
Správny orgán je povinný vykonať dôkaz, aj keď účastník kxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkonávať dôkazy v správnom konaní. Na vykonanie dôkazov je oprávnený nielen ten orgán, ktorý bude o veci rozhodovať, ale aj dožiadaný správny orgán (§ 44xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxmu je oprávnený rozhodnúť, ktoré dôkazy netreba vykonať. Takto bude správny orgán postupovať najmä vtedy, ak by išlo o preukazovanie skutočností zjavxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa.
Správny poriadok až na výnimky neupravuje postup pri vykonávaní dôkazov. Je preto vecou úvahy správneho orgánu, akým spôsobom dôkaz vykoná. Aj prx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxli vykonané v rozpore s výslovným zákazom podľa osobitných predpisov, alebo neprípustným spôsobom, ak zákon takýto postup upravuje.
Vykonávanie dxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xo podaní odvolania (§ 56) alebo v štádiu prejednávania veci na odvolacom orgáne (§ 59).
K odseku 5
Záverečným štádiom dokazovania je hodnotenie dôkaxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxení dôkazov nie je obmedzovaný právnymi predpismi,
b)
pri hodnotení dôkazov berie do úvahy každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia správnym orgánom. Správny orgán môže hodnotiť len tie dôkazy, ktoré boli vykonané.
Zásada voľného hodnotenxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoré boli podkladom pre rozhodnutie, ako sa zhodnotili vykonané dôkazy, vrátane odôvodnenia skutočnosti, prečo niektoré dôkazy neboli vykonané. Totx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xprávny orgán musí zdôvodniť, ktoré skutočnosti má dokazovaním jednoznačne preukázané, resp. do akej miery bola určitá skutočnosť preukázaná. Absenxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxiť.
K xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxvažuje:
a)
skutočnosti všeobecne známe. Ide o také skutočnosti, ktoré sú všeobecne známe väčšiemu počtu osôb. Nie je podmienkou, aby boli známe všexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx skutočnosť musí byť pravdivá, inak by ju bolo treba dokazovať;
b)
skutočnosti známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Tieto skutočnosti sú xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxípade, ak by boli spochybnené;
c)
právne domnienky spočívajúce v tom, že zákon so zistením určitej právnej skutočnosti spája predpoklad existencix xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrávne domnienky sa delia na vyvrátiteľné a nevyvrátiteľné. Vyvrátiteľnou domnienkou je taká domnienka, pri ktorej zákon pripúšťa dôkaz z opaku (naprx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxipúšťa, ide o nevyvrátiteľnú právnu domnienku. Príkladom takejto domnienky je ustanovenie § 2 zákona NR SR č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov, podľa ktxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x1, § 32 ods. 2, § 33, § 35 až 39, § 56
JUDIKATÚRA
Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 OSP zruší, ak rozhodnutie nevychádzx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxdy pre rozhodnutie. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti ( § 34 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.) sú len jedným z xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxk, 1970.
NEDVEDICKÝ K., Správní uvážení v oblasti azylu a migrace. Právnik, 2009, č. 5
NĚMEC, V., Poznámky k problematice dokazování ve správním říxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxeno. Stát a právo, 1967, č. 13
Odchýlky od § 34
§ 37 SZ
§ 56 ZOP
§ 31 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.xx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
§ 7 zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj
Vyjadrenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxhranných známkach
§ 35
Svedkovia
K odseku 1
Svedecká výpoveď je procesný úkon. Zároveň patrí k dôležitým dôkazným prostriedkom v správnom koxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xa predovšetkým zakotvuje všeobecná povinnosť vypovedať ako svedok. Pojem svedok správny poriadok nedefinuje. Z hľadiska procesnej teórie možno pojxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx svedok získal poznatky vlastnými zmyslami v určitom mieste a čase, alebo o ktorých sa dozvedel iným spôsobom (napr. o nich počul od iných osôb).
Predpxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxe, aby ako svedok mohol vo veci vystúpiť iný zamestnanec správneho orgánu,
b)
účastník správneho konania, t.j. osoba, o ktorej právach, právom chráxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxickej osoby v správnom konaní, ktorého účastníkom je táto právnická osoba, má byť vypočutý vždy len ako účastník konania, a nie ako svedok;
c)
osoby pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nie sú povinné vypovedať ako svedkovia,
d)
osoby, ktoré nie sú schopné riadnej svedeckej výpovede. Do tejto kategórie zaraďujeme maloletých a osobx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxvy reprodukovať. Výpovede takýchto osôb treba hodnotiť s potrebnou mierou obozretnosti.
xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxedzenú, zistí správny orgán spravidla pomocou občianskeho preukazu. Osobe, ktorá má súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, sa tento fakt vyznaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
Porušenie povinností svedka môže zakladať skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f), resp. § xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxípade, ak takéto konanie prekročí hranicu priestupku, postupuje sa podľa iných ustanovení Trestného zákona, najmä podľa § 375 TZ o poškodzovaní cudzxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v správnom konaní nie je v zákone koncipovaná bezvýhradne. Ako výnimku z tejto povinnosti zákon upravuje
a)
zákaz výpovede,
b)
oprávnenie odmiexxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxna úprava poznala len dva stupne utajenia: štátne tajomstvo a služobné tajomstvo. Platná právna úprava pozná štyri stupne utajenia určitých skutočnoxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxaz vypočúvať svedka o utajovaných skutočnostiach, prípadne o iných druhoch tajomstva. Pokiaľ ide o režim upravený v zákone č. 215/2004 Z.z., aby zamesxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx s takýmito skutočnosťami v zmysle § 11 a nasl. citovaného zákona.
Zákaz výpovede svedka je formulovaný podmienečne, t.j. vzťahuje sa na svedka iba vtxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosť patrí.
Osobitný režim oslobodzovania spod povinnosti mlčanlivosti je upravený pre ústavných činiteľov a niektorých vyšších štátnych funkcioxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xslobodenia. Tento doklad tvorí súčasť príslušného spisu vedeného na správnom orgáne.
Ak sú predmetom správneho konania skutočnosti tvoriace obchxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xbavenia mlčanlivosti upravuje aj zákon x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxípadne ďalšie ustanovené osoby povinnosti mlčanlivosti. Medzi subjektmi, ktorým sa poskytujú informácie tvoriace predmet bankového tajomstva, nix xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxredmetná.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oznámenia alebo sprístupnenia daňového tajomstva tvoria pomerne komplikovaný systém, ktorý sa uplatňuje najmä v daňovom konaní. V podrobnostiach pxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
V oblasti štátnej správy možno daňovx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxciálnych vecí a rodiny a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny vo veciach poskytovania dávky sociálnej pomoci,
-
Ministerstvu pôdohospodárstvx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxaní pred správnym orgánom môžu jednorazovo, v nevyhnutnom rozsahu oboznámiť s utajovanými skutočnosťami, ak je to potrebné na účely konania ( § 35 zákxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx patriť aj svedok.
Od mlčanlivosti, ktorou sa podľa osobitných predpisov ochraňujú jednotlivé druhy tajomstva, treba odlišovať mlčanlivosť, ktorx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxru, advokátov, exekútorov, zamestnancov na úseku štatistiky a pod. Predmetom ochrany v týchto prípadoch sú skutočnosti, s ktorými sa tieto osoby obozxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxjené pred nepovolanou osobou.
Okruh týchto zákonov je pomerne rozsiahly, pričom režim ochrany je v jednotlivých prípadoch rozdielny. Rovnako nie jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xáujme koho je povinnosť mlčanlivosti zakotvená. V niektorých prípadoch za podmienok ustanovených v zákone môže spod mlčanlivosti takéhoto svedka osxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xsobám.
V zmysle Trestného poriadku trestným stíhaním sa rozumie úsek konania od začatia trestného stíhania až do právoplatnosti rozsudku, prípadnx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia postihu za priestupok alebo iný správny delikt.
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xojmu blízka osoba vychádza z § 116 OZ. Za takúto osobu v zmysle citovaného ustanovenia sa považuje príbuzný v priamom xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.).
Správny orgán je oprávnený požadovať, aby svedok aspoň vo všeobecnosti preukázal existenciu dôvodov, ktoré xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého stíhania. Ak takéto skutočnosti správny orgán nezistí, podanie svedeckej výpovede môže vynucovať zákonnými prostriedkami, pretože ide o bezdôvxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxké" otázky možno riešiť postupom per analogiam podľa procesných predpisov platných pre súdy. Svedka správny orgán obvykle písomne predvolá (§ 41). Nexxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxhodnotným dôkazom.
Svedecká výpoveď sa začína zistením totožnosti svedka, spravidla podľa občianskeho preukazu. Zamestnanec správneho orgánu jx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvdivo a nič nezamlčať, ako aj o dôsledkoch nesplnenia tejto povinnosti.
Potom nasleduje vlastný výsluch, kde sa má dať svedkovi najskôr možnosť, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxý na odpoveď, ktorú si vypočúvajúci želá, alebo sugestívne otázky, v ktorých sa svedkovi predkladajú okolnosti, ktoré sa majú zistiť až z jeho výpovedex
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýpovedí navzájom.
Svedok ako osoba je nezastupiteľný. Aj istý stupeň osobnej zaujatosti v danej veci alebo k účastníkom, okrem prípadov uvedených v xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xu hodnotiť význam vypovedaných skutočností ani ich právne posúdenie.
Svedecká výpoveď je ústnym dôkazom, pri ktorom treba, aby bol svedok správnym xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxženie výpovede iba v písomnej forme nemožno považovať za svedeckú výpoveď. Ide o listinný dôkaz.
Splnenie povinnosti vypovedať ako svedok môže spráxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
O výpovedi svedka ako o dôležitom procesnom úkone v konaní musí správny orgán spísať zápisnicu (§ 22 ods. 1).
Ten, kto sa dostavil ako svedok, má nárox xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xx x xxx x xx xxxx x x xx x x1, 42, § 45 ods. 1
Súvisiace právne predpisy
§ 21 ods. 1 písm. f) a § 46 ZOP- skutkovx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
§ 89 a nasl. zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskoršíxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxnný vypovedať ako svedok.
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xdministratívneho konania. S výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 cit. ustanovenia konzulárny zamestnanec nesmie odmietnuť podať svedectvo. Toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxb od povinnosti mlčanlivosti.
§ 36
Znalci
K § 36
Podobne ako iné procesné predpisy aj správny poriadok pozná inštitút znaleckého dokazovaniax xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxie dôležitej skutočnosti aj od iného správneho orgánu.
Znalec je osoba odlišná od účastníkov konania i od správneho orgánu. Na rozdiel od svedka, ktoxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výlučne z odborného hľadiska. Neprislúcha mu hodnotiť ani právnu stránku veci.
Znalca ustanoví správny orgán spravidla vtedy, ak určité skutočnosxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx č. 382/2004 Z.z.) alebo ako znalecký ústav ( § 19 zákona č. 382/2004 Z.z.). Zoznam znalcov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej forme x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé ústavy, ktorými sa rozumejú špecializované a odborné pracoviská v oblasti znaleckej činnosti. V listinnej forme sa zoznamy znalcov nachádzajú na súxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x zákonu.
Výnimočne, ak by pre určitý znalecký odbor alebo odvetvie nebol zapísaný žiaden znalec alebo znalec zapísaný v zozname by nemohol úkon vykonxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdy na takúto činnosť. Podmienkou je zloženie predpísaného sľubu pred správnym orgánom podľa § x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím vylúčil.
Správny orgán ustanovuje znalca formou procesného rozhodnutia, ktoré musí mať náležitosti podľa § 47 správneho poriadku. S xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xk v ktoromkoľvek štádiu správneho konania vznikne pochybnosť o nezaujatosti znalca pre jeho pomer k veci, k správnemu orgánu alebo k inej osobe, správnx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxný postup. Prikláňame sa k názoru, že v tejto otázke treba postupovať analogicky ako pri vylúčení zamestnanca správneho orgánu podľa § 9 správneho porxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtázky, možnosť vykonať úkon v požadovanej lehote, uplatnenie nároku na preddavok a pod. Správny orgán vymedzí znalcovi jeho úlohu, a to aj formou otázoxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxorej má úkon vykonať. Okrem znaleckého posudku a jeho doplnku možno za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch v rámci znaleckej činnosti vyhoxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxný posudok obsahuje titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku a znaleckú doložkux xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxe do zápisnice. V takom prípade sa do zápisnice musia uviesť aj údaje, ktoré obsahuje znalecká doložka.
Za výkon znaleckej činnosti patrí znalcovi odxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xtratu času má znalec v konaní postavenie účastníka. Za podmienok ustanovených v zákone správny orgán môže tarifnú odmenu zvýšiť alebo znížiť, prípadnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v zmysle § 34 ods. 5. Po podaní písomného znaleckého posudku správny orgán, ak to vyžaduje povaha veci, nariadi ústne pojednávanie, na ktorom môžu účastxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxho znalca.
S problematikou posudzovania odborných otázok sa stretávame v mnohých osoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pomôckach žiadosť o registráciu humánneho lieku obsahuje okrem iného dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxrolu liečiv. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva aj rozhodnutie o registrácii lieku alebo žiadosť o registráciu lieku zamietne.
Správny poriadxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxer. V niektorých osobitných predpisoch (napr. v konaní o priznanie postavenia azylanta) sa účasť tlmočníka predpokladá. Preto zastávame názor, že tlxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxujú obdobne ustanovenia predpisov o znalcoch a tlmočníkoch.
Osobitným prípadom tlmočenia je tlmočenie podľa právnej úpravy o posunkovej reči nepoxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxxx xxtanovenia správneho poriadku
§ 4 ods. 2, § 31 až 34, § 47
Súvisiace právne predpisy
čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
zákon č. 382/2004 Z.xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxľ je k zisteniu skutkového stavu potrebný znalecký posudok, správny orgán si môže taký posudok zadovážiť, pretože v rozhodnutí samom sa správny orgán mxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxlec ve správním řízení. Správní právo, 1981, č. 8
Odchýlky od § 36
§ 5 zákona č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Nepočujúce oxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie je v ustanovených prípadoch odborný posudok oprávnxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxladateľ oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu.
§ 37
Listiny
K odseku 1
Správny poriadok pojem listina nedefinuje. Spravidla pôjde o informácxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxú alebo vyvracajú určité skutočnosti dôležité pre správne konanie.
V tomto ustanovení správny poriadok v podstate neupravuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxiny verejné a listiny súkromné. Verejnými listinami rozumieme listiny vydané príslušnými štátnymi orgánmi v rámci ich pôsobnosti a v predpísanej forxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch vyhlasuje občiansky preukaz za verejnú listinu, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju txxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ak sú aj tam považované za verejné listiny. V týchto prípadoch sa vyžaduje ešte predpísané overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Verejnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxi verejnou listinou a súkromnou listinou spočíva v jej preukaznej sile. Pre verejné listiny platí prezumpcia správnosti. V týchto prípadoch platí, že xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xistinu na účely vykonania dôkazu (tzv. edičná povinnosť). Táto povinnosť má všeobecný charakter. Týka sa nielen účastníkov konania, ale aj iných fyzixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx prednosť, ak to povaha veci pripúšťa, pred ostatnými subjektmi povinnými vydať listinu, pretože podľa základných pravidiel konania ( § 3 ods. 3 SP) spxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx znáša správny orgán. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom na uloženie poriadkovej pokuty. Ak listina nebola predložená dobrovoľne, o tejto pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa listiny (§ 79 ods. 4 a 5).
Spôsob vykonania dôkazu listinou správny poriadok nepredpisuje. Správny orgán musí najskôr skúmať pravosť listiny. V rámxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xruh listiny. V prípade pochybností o pravosti verejnej listiny možno o stanovisko požiadať orgán, ktorý ju vydal. V krajnom prípade sa nevylučuje ani fxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxdla tak, že správny orgán sa oboznámi s jeho obsahom. Tento postup sa uplatňuje v konaní, v ktorom prevažuje zásada xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxe súčasťou spisu, musí sa táto skutočnosť uviesť v zápisnici.
Účastníci konania majú právo vyjadrovať sa tak k pravosti, ako aj k obsahu listiny a môžu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti o pravosti obsahu takejto listiny.
Na hodnotenie listinného dôkazu sa vzťahujú všeobecné zásady (§ 34 ods. 5).
K odseku 2
Dôvody, pre ktoré nemxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxa príslušnú osobu upozorniť. Ak by obsah listiny výnimočne tvorili predmet utajovanej skutočnosti, v tomto prípade sa vyžaduje oslobodenie od povinnxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxneho poriadku
§ 31 ods. 4, § 32 ods. 2, § 33, § 34 ods. 2 a 3, § 45 ods. 1, § 79
Súvisiace právne predpisy
§ 129 a 134 OSP - pojem verejná listina
§ 131 ods. x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xovinný ju správnemu orgánu predložiť. Ak tak napriek výzve neurobí, nesie procesnú zodpovednosť za to, že správny orgán nemal možnosť z nej urobiť potrxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxnosťami inak v úplnosti sústredil.
Rozsudok Vrchného súdu v Prahe (č. k. A 81/92-30 z 13. apríla 1993)
Odchýlky od § 37
§ 75 ZOP
§ 3 zákona č. 323xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxy a listiny vyhotovené podľa odseku 2 tohto ustanovenia sú verejnými listinami. ( 526/2002 Z.z.)
§ 36a, 70 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.
x xx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxosti, ktorá má byť podkladom pre správne rozhodnutie. Predmetom ohliadky môžu byť len veci hmotnej povahy, a to tak hnuteľné, ako aj nehnuteľné. Ohliadxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi sú medzi účastníkmi sporné.
Podľa povahy veci ohliadku možno vykonať dvoma spôsobmi:
a)
predložením predmetu ohliadky správnemu orgánu,
b)
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xozumie povinnosť osoby umožniť prístup na pozemok, do stavebného objektu a pod. Vykonaním ohliadky však nesmie byť porušená nedotknuteľnosť obydlia xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxazu bude závisieť od konkrétnych okolností daného prípadu. Ak predmet ohliadky na výzvu správneho orgánu nebol predložený dobrovoľne, alebo nebol umxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxmä ak by hrozilo zmarenie tohto dôkazu.
Za podmienok ustanovených v § 44 ohliadku môže vykonať aj dožiadaný správny orgán.
O výsledku dokazovania mxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zainteresovaných osôb. Súčasťou zápisnice môže byť náčrtok, fotografia a pod.
S miestnou ohliadkou možno spojiť aj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxrieť splnenie uloženej povinnosti v súvislosti s ohliadkou, sú obdobné, ako pri zákaze výsluchu svedka (§ 35).
Bezdôvodné odopretie predložiť predxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxkou možno vynútiť aj uložením poriadkovej pokuty (§ 45) alebo výkonom rozhodnutia, ktorým sa táto povinnosť uložila (§ 79). To neplatí, ak ide o objekty xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxa (§ 31 ods. 4).
K odseku 3
Správny orgán je povinný prizvať na miestnu ohliadku účastníkov konania, toho, kto je oprávnený nakladať s predmetom ohliaxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxť ďalšie doplnenie dokazovania.
Za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch môže byť na ústnom pojednávaní v rámci ohliadky uplatnená zásadx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 21 ods. 1, § 31 ods. 4, § 34 ods. 2, § 35 ods. 2 a 3
Odchýlky od § 38
x x xxxxxx xx x23/2001 Z.z. o odpadoch
Obligatórna miestna ohliadka v súvislosti so žiadosťou o vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov. ( 386/2009 Z.zxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxa je miestna obhliadka.
§ 39
Čestné vyhlásenie
K odseku 1
Čestné vyhlásenie je špecifický inštitút správneho poriadku, ktorý procesné predpxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx alebo len s neprimeranými ťažkosťami, prípadne z dôvodov pružnosti a hospodárnosti konania. Správny poriadok nemá explicitné ustanovenie o tom, kedx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnia ako procesného inštitútu predpokladá nielen správny poriadok, ale aj osobitné predpisy.
Zákonnými podmienkami pre čestné vyhlásenie sú:
a)
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxeho orgánu a nie je viazaný návrhmi účastníkov. O nepripustení čestného vyhlásenia sa rozhodnutie nevydáva. Čestné vyhlásenie však nemožno od účastnxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xúčastňujú na konaní.
Z povahy veci vyplýva, že čestné vyhlásenie musí mať vždy písomnú formu, aby aj dodatočne bolo možné posúdiť jeho obsah a skutočnxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxj otázky. Môže ísť buď o ústny prejav do zápisnice (§ 22), ktorý účastník podpíše, alebo ho účastník konania spíše pred správnym orgánom a podpíše. Nie je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxnie listín a podpisov.
Niektoré osobitné zákony ustanovujú obligatórne čestné vyhlásenie o určitých skutočnostiach. Toto čestné vyhlásenie býva xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxadné právne následky nepravdivého českého vyhlásenia, platí obdobne to, čo uvádzame v ďalšom výklade k tomuto ustanoveniu.
K odseku 2
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xčastníkov,
d)
ak by sa ním mal nahradiť znalecký posudok.
Za porušenie rovnosti účastníkov by bolo treba považovať prípad, ak by v konaní, v ktorom xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsi na svoju česť, že obsah jeho vyhlásenia je pravdivý. Správny orgán je povinný účastníka konania vopred upozorniť na právne následky nepravdivého čexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyhlásenie nebolo pravdivé.
Nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku. Na spáchanie tohto priestupku sa vyžaduje úmysex x x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xx xyjde najavo, že rozhodnutie sa opieralo o čestné vyhlásenie, ktoré sa ukázalo ako nepravdivé, môže to byť dôvodom na obnovu konania [§ 62 ods. 1 písm. e)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xodnotenie dôkazov (§ 34). V prípade hodnotenia čestného vyhlásenia musí pristupovať k jeho hodnoteniu s istou mierou opatrnosti, pretože skutočnostx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xyhlásenia.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 4 ods. 2, § 34, 36, § 62 ods. 1 písm. e)
Súvisiace právne predpisy
§ 21 ods. 1 písm. f) ZOP
§ xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxinách xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xx x xx
§ 63 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Na konanie pred xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxtórnom čestnom vyhlásení u fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom niektorého členského štátu Európskej únie a nemôže predložiť doklad rovnocenxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxa č. 143/1998 Z.z.
Obligatórne čestné vyhlásenie o tom, že majetok žiadateľa nebol predmetom konkurzného konania v období posledných piatich rokov.
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxotného prostredia
§ 13, 17b zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských orxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxvny orgán neuložil zákaz činnosti, a v prípade osoby, ktorá sa zdržiavala určený čas v cudzine a nemôže predložiť doklad o tom, že nebola v cudzine uznaná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeného v tomto ustanovení. ( 98/2008 Z.z.)
§ 29
Povinnosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby raz za dva roky predkladať krajskému riaditeľstvu Poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxvádzkovateľ povinný vyžiadať si čestné vyhlásenie podľa § 13. Takéto vyhlásenie je prevádzkovateľ povinný vyžadovať každé dva roky.
§ 121 zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxzky
K odseku 1
V rámci zisťovania podkladov pre rozhodnutie správny poriadok upravuje tzv. predbežnú (prejudiciálnu) otázku. Rozumie sa ňou taká xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx samostatného konania.
V takýchto prípadoch prichádzajú do úvahy tri možné riešenia:
a)
Príslušný orgán o takejto veci už rozhodol. V takomto príxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xtázke nerozhodol. Správny orgán preto môže konanie prerušiť (§ 29 ods. 1) a dá podnet tomuto orgánu na začatie konania. Ak dal správny orgán podnet na konxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxán pokračuje v konaní (§ 29 ods. 4). Tento variant prichádza do úvahy v prípade, ak príslušné konanie možno začať bez návrhu účastníka. Ak konanie možno zxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x predbežnej otázke sám.
c)
Správny orgán si urobí úsudok o predbežnej otázke sám. Pôjde jednak o prípady uvedené v poslednej vete písm. b), a tiež vtedxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxýto postup nevylučuje, že vecne príslušný správny orgán alebo súd vec neskôr posúdi vo vlastnej kompetencii, prípadne aj s iným právnym záverom. Z toho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa. Vo výroku sa premietne iba v spôsobe rozhodnutia vo veci samej.
Ak by príslušný správny orgán alebo súd o predbežnej otázke rozhodol inak, táto skutxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxacom konaní.
K odseku 2
Z možnosti posúdenia predbežnej otázky správnym orgánom správny poriadok vylučuje dva okruhy rozhodnutí:
a)
rozhodnutxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx o existencii právnickej osoby, ak patrí o tom rozhodovať súdu.
Podľa § 8 TZ trestným činom sa rozumie pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxde o iný správny delikt alebo o trestný čin ( § 2 ZOP). O priestupkoch rozhodujú orgány verejnej správy. Správne orgány v rámci uplatňovania administraxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch osôb a fyzických osôb - podnikateľov. V čase prijatia správneho poriadku táto kategória správnych deliktov v podstate neexistovala. V súčasnosti sx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxm predbežných otázok reagovala a vylúčila ich z možnosti posudzovania správnymi orgánmi.
Súdy rozhodujú v občianskom súdnom konaní v týchto veciacx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxvojení,
f)
o spôsobilosti na právne úkony,
g)
o vyhlásení za mŕtveho.
V prípadoch, keď vo veciach osobného stavu občanov rozhodujú správne orgxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxhoduje súd (napr. § 200e OSP).
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 29 ods. 1, § 62 ods. 1 písm. b)
Súvisiace právne predpisy
§ 163 a naslx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx
x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx
x xx xxxxx xx x x xxx xxx x xxxxm veci osobného stavu
Literatúra
xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x
xxxxxxxx xx x xx
x xxx xx
xxxxxx x
xxxxxxečenie priebehu a účelu konania
§ 41
Predvolanie
K odseku 1
Predvolanie je procesným inštitútom, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje prxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xa určitá osoba dostavila na svedeckú výpoveď, miestnu ohliadku a pod. Povinnosť tejto výzve vyhovieť vyplýva z ustanovenia § 45.
Ustanovenie o predvxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xrocesnej ekonómie môže za podmienok ustanovených v § 44 dožiadať o vykonanie určitého úkonu iný správny orgán. V zásade možno rozlišovať tieto prípadxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdok (napr. § 21 o ústnom pojednávaní, § 38 ods. 3 o miestnej ohliadke),
c)
obligatórne, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. § 61 SZ).
Okrem účaxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxb môžu byť predvolaní aj zástupcovia právnických osôb, zástupcovia štátnych orgánov a zástupcovia územnej samosprávy.
Zákon nepredpisuje formu pxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxnoznačne preukazuje, že predvolanie bolo riadne doručené a môžu prípadne nastúpiť právne dôsledky nedostavenia sa. Predvolanie treba považovať za dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxávnemu orgánu sa stáva súčasťou spisu.
Správny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnať záznam v spise. Ústne predvolanie prichádza do úvahy spravidla len v rámci ústneho pojednávania a možno ho adresovať len osobe prítomnej na tomto poxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdvolania, s výnimkou upozornenia na následky nedostavenia sa. V záujme riadneho predvolania by toto predvolanie malo obsahovať najmä nasledujúce údxxxx
xx
xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xredvoláva,
c)
v akej veci sa predvoláva,
d)
akú právnu pozíciu bude na ústnom pojednávaní zastávať (účastník, svedok, znalec a pod.),
e)
aké dxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxm predstihu. V predvolaní treba osobu tiež poučiť, aby včas správnemu orgánu oznámila závažné dôvody, pre ktoré sa nebude môcť dostaviť na konanie.
Pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxdka (§ 42),
c)
možnosť vec prejednať v neprítomnosti predvolaného za podmienok ustanovených v osobitnom predpise (napr. v § 74 ZOP),
d)
možnosť uxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvenia sa.
Ako nedostavenie sa predvolanej osoby možno posudzovať aj prípad, keď sa predvolaný síce vopred ospravedlnil, ale ním uvádzané skutočnosxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo iným zástupcom, je povinný dostaviť sa osobne na predvolanie, ak správny xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx xx x xxx xxx xxx x xx xxxx xx x xxx xxx xx
Odchýlky od § 41
§ 74 ZOP
§ 67a katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.
§ 24 zákona č. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx pre adresáta právne záväzné, na druhej strane u nich absentuje formálna povaha úkonu. Slúžia na zabezpečenie určitého správneho procesu, najmä správxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxť na konaní je potrebná, možnosť predvedenia osoby je obmedzená. Predviesť možno len účastníka alebo svedka za súčasného splnenia týchto podmienok:
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxedlnenia správny orgán nepovažoval za závažné,
c)
bez osobnej účasti predvádzaného nemožno v konaní pokračovať,
d)
na právne následky nedostaxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx x xxx xxxxx xxx v spise dôkazy.
Závažnosť dôvodov posudzuje správny orgán, aj keď sa predvolaný vopred neospravedlnil. Ak existencia závažných dôvodov je preukázxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx 2
Zákon nemá výslovné ustanovenie o tom, ako sa postupuje pri nariadení predvedenia, resp. ktorý útvar Policajného zboru o predvedenie požiada. Zasxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xie je vylúčené, že o predvedenie požiada útvar Policajného zboru, kde sa osoba nachádza prechodne alebo kde je napríklad zamestnaná. Analogické oprávxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe. V tejto veci nevydáva správne rozhodnutie. V písomnej žiadosti uvedie iba identifikačné údaje predvádzanej osoby, dôvod predvedenia, miesto a dátxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xôvody, pre ktoré má byť osoba predvedená. V prípade, keď pokus o predvedenie osoby nebude úspešný, útvar Policajného zboru je povinný informovať o tom sxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xx xxxx xx x xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Odchýlky od § 42
§ 17b zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
Administratívny postup polxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx životného prostredia
§ 54 EP
Exekútor môže dať návrh súdu na predvedenie povinného Policajným zborom, ak sa povinný opakovane nedostavil pred exekxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxa do vydania meritórneho rozhodnutia. Pôjde najmä o zachovanie faktického stavu v určitom štádiu konania, včasné zaistenie veci potrebnej na vykonanxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe účelu správneho konania, keď ochrana práv fyzických osôb alebo právnických osôb vyžaduje nevyhnutný zásah ešte predtým, než bude vydané rozhodnutix xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxx
Obsah predbežného opatrenia správny poriadok na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku vymedzuje len všeobecne. Správny orgán môže účastníkom ulxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí pre ďalší priebeh konania. Dôvody na zaistenie veci sú v zákone uvedené exemplifikatívnym spôsobom. V súlade s osobitnými predpismi môžu byť ustanovxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxch je výsledkom voľnej úvahy správneho orgánu. Predbežné opatrenie možno nariadiť v ktoromkoľvek štádiu správneho konania, spravidla však k nemu docxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré musí mať všetky predpísané náležitosti (§ 47). Na jeho vydanie je príslušný správny orgán, ktorý vo veci koná. Vydaniu rozhodnutia o predbežnom xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxie predbežného opatrenia. Výrok rozhodnutia musí byť formulovaný tak, aby predbežné opatrenie bolo vykonateľné. Nesmie obsahovať opatrenie trvalex xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx môže účinnosť predbežného opatrenia už v rozhodnutí časovo obmedziť.
Predbežné opatrenie v zmysle § 43 možno uložiť len v rámci správneho konania. xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxj správy aj v iných súvislostiach. V zásade ide o dva okruhy prípadov:
a)
ide o tzv. bezprostredné zákroky, ktoré síce majú charakter xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ktoré ohrozuje alebo poškodzuje verejný záujem,
b)
poskytnutie ochrany orgánom štátnej správy pri zrejmom zásahu do pokojného stavu podľa § 5 OZx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxme treba rozumieť obec, na ktorú bol výkon štátnej správy prenesený. Podľa § 28 zákona č. 369/1990 Zb. na obce prešli kompetencie, ktoré podľa osobitnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxlu správneho konania, ale predbežná ochrana porušeného práva. V konečnom dôsledku na vyriešenie spornej právnej otázky je príslušný súd. Takéto predxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxnú platnosť. Správny orgán ho zruší, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo vydané. Ak platnosť predbežného opatrenia bola vopred časovo obmedzená, jeho plxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xrípadoch dochádza k strate účinnosti príslušného rozhodnutia priamo zo zákona.
K odseku 3
Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia je rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oznámenia (§ 51). Osobitné právne predpisy za podmienok ustanovených v zákone umožňujú podať proti rozhodnutiu o uložení predbežného opatrenia námixxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x 28 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
V konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xx
§ 102 SZ
§ 30 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
Príslušné orgány štátnej správy pre živoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxbu najdlhšie 30 dní.
§ x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe. Proti týmto opatreniam môže kontrolovaná osoba podať námietky. O námietkach rozhodne s konečnou platnosťou riaditeľ inšpektorátu do piatich dní ox xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx č. 199/2004 Z.z.
§ 138 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie do rozhodnutia o námietkach môže vydať predbežxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxj premávke
Oprávnenie policajta na zadržanie vodičského preukazu.
§ 14 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
Predbežné opxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní.
§ 44
Dožiadanie
K odseku 1
Správne konanie uskutočňujú správne orgány, pri ktorých je splnená podmienka vecnej, miestnej, prípadne funkxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti správne orgány zásadne nemôžu meniť. To však neznamená, že tento orgán musí nevyhnutne vykonať všetky procesné úkony, ktoré sú pre dané konanie nevxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxsný inštitút, pri ktorom je správny orgán oprávnený požiadať o vykonanie niektorého procesného úkonu iný správny orgán. V podstate ide o výnimku z priaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xbvode svojej pôsobnosti,
b)
ak je to účelné z iných dôvodov.
Prvá skupina prípadov predstavuje dôvody, keď príslušný správny orgán by daný procesxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxch dôvodov nemôže dostaviť na výsluch.
V druhom prípade ide o úvahu správneho orgánu spočívajúcu predovšetkým v účelnosti a hospodárnosti konania. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtupu.
Správny orgán pri voľbe dožiadaného správneho orgánu môže uplatniť svoju požiadavku len na správnom orgáne toho istého alebo nižšieho stupňax xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdať aj správny orgán iného druhu. Napríklad či obvodný úrad môže dožiadať príslušný daňový úrad alebo či územná vojenská správa môže dožiadať príslušnx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxorným možnostiam dožiadaného správneho orgánu.
Dožiadanie sa uskutočňuje zásadne v písomnej forme a malo by obsahovať
-
označenie dožiadaného xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx mal odpovedať napríklad svedok,
-
adresu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa procesný úkon týka,
-
lehotu, do ktorej treba dožiadaxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správny orgán nemôže z určitých dôvodov dožiadaniu vyhovieť, musí dožiadanie s vysvetlením vrátiť.
Na vybavenie dožiadania zákon ustanovuje 15-dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdujúci správny orgán.
Dožiadaný správny orgán postupuje pri vykonávaní procesného úkonu podľa príslušných ustanovení správneho poriadku. O vykoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxdovanie správneho orgánu.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 5 až 8, § 20, 22, 34, 35, § 37 až 39
Literatúra
KOLMAN, P., Dožádání v českxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxol zabezpečiť dôstojný a nerušený priebeh správneho konania. Zákon ponecháva na úvahu správneho orgánu, kedy a aké poriadkové opatrenie použije.
Zxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuty môže správny orgán uložiť nielen účastníkom, svedkom a iným osobám, ktoré sa zúčastňujú na konaní, ale aj iným osobám prítomným na ústnom pojednávaxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxvodná výška poriadkovej pokuty už neplnila svoj účel .Preto novela zákona upravila hornú hranicu pokuty až na 165 eur. Navyše ustanovila, že pokutu možxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxmka z možnosti uložiť poriadkovú pokutu pre niektoré kategórie osôb (vojaci, príslušníci ozbrojených zborov). Poriadkovú pokutu možno uložiť aj v kuxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxeňažné plnenie.
Poriadkovú pokutu možno uložiť tomu, kto
a)
sa nedostaví na výzvu správneho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x)
ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, najmä hlučným správaním a zasahovaním do konania; takúto osobu možno tiež vykázať,
c)
bezxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa, pretože v zmysle § 33 ide o jeho právo.
Uloženie poriadkovej pokuty sa uskutočňuje formou rozhodnutia, proti ktorému je prípustné odvolanie (rozkxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx pre vykázanie z miesta pojednávania je hrubé rušenie poriadku počas správneho konania. Stupeň intenzity rušivého správania posudzuje správny orgánx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxdnak skutočnosť, že ide o sankciu, a jednak to, že sa bude konať v neprítomnosti účastníka, aby nedošlo k narušeniu rovnosti účastníkov (§ 4 ods. 2). Vykáxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxí byť pred vydaním rozhodnutia daná možnosť vyjadriť sa k podkladu a spôsobu jeho zistenia a navrhnúť jeho doplnenie (§ 33).
Vykázanie toho, kto hrubo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxam do zápisnice. Proti takémuto postupu správneho orgánu sa účastník konania môže brániť v rámci riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Tenx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxatrení má prevažne výchovnú funkciu. Preto zákon umožňuje uloženú pokutu dodatočne odpustiť. Ide o osobitnú formu autoremedúry. Návrh na odpustenie xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sa uskutočňuje formou rozhodnutia. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Súvisiace ustanovenia správneho poriadku
§ 4 ods. 2, § 14, § 3x xxxx xx x xxx x xx x xxx x xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxrolnom úrade
Pri rozhodovaní o poriadkových pokutách Najvyšší kontrolný úrad postupuje ako ústredný orgán štátnej správy. Pre konanie o uložení porxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx Z.z. o kontrole v štátnej správe
Odchylná výška poriadkových pokút a zásady na ich ukladanie. ( 164/2008 Z.z.)
§ 38 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxsného hospodárstva môže pri výkone štátneho dozoru v lesoch uložiť poriadkovú pokutu až do 10 000 Sk.
Oddiel 4
Rozhodnutie
§ 46
K § 46
Rozhodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xanom stupni. Rozhodnutie zároveň predstavuje najvýznamnejšie štádium správneho konania, v ktorom je vyjadrený účel a zmysel celého rozhodovacieho xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovať. Z hľadiska jeho právnej povahy ide o individuálny správny akt, ktorým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxroveň aktom aplikácie práva, ktorým správny orgán abstraktné ustanovenie právnej normy prostredníctvom rozhodovacieho procesu privádza k individxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxznorodých situácií. Existujú však aj spoločné črty, ktoré umožňujú klasifikáciu týchto rozhodnutí. Zásadný význam má klasifikačné kritérium rozhoxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xrávna situácia, ktorá tu predtým nebola. Pôsobia výhradne do budúcnosti (ex nunc). Konštitutívnymi rozhodnutiami sa
a)
zakladajú, menia alebo zrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx alebo zrušujú subjektívne povinnosti (napr. povinnosť vrátiť dávku sociálnej pomoci, na ktorú nevznikol nárok, zaplatiť pokutu za spáchanie správnxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Špecifický charakter majú rozhodnutia, ktorými sa nepriznáva určité subjektívne právo (oprávnenie) z dôvodov nesplnenia podmienok ustanovenxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxaratórne rozhodnutie nevytvára novú právnu situáciu, ale iba autoritatívne zisťuje existenciu určitého právneho stavu. Jeho účinky pôsobia ex tuncx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xharakteru, v ktorých časť rozhodnutia má deklaratívny charakter a časť rozhodnutia má konštitutívny charakter. Ako príklad možno uviesť rozhodnutix x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxgán ukladá za toto konanie sankciu, t.j. vytvára nový právny stav, ktorý tu predtým nebol.
Rozhodnutie je univerzálna forma pre označenie rôznych spxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxtia, t.j. rozhodnutia vo veci,
b)
procesné rozhodnutia.
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na podnet správneho orgánu. Obsahom rozhodnutia správneho orgánu je odôvodnené riešenie určitej konkrétnej právnej situácie, ktorá spočíva v
a)
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxých prípadoch ustanovených v osobitných predpisoch k vydaniu formálneho rozhodnutia s predpísanými obsahovými a formálnymi náležitosťami vôbec nexxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxením (napr. poskytnutie dávky nemocenského poistenia), alebo namiesto rozhodnutia sa získanie určitého oprávnenia preukazuje osvedčením (napr. uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu. V negatívnych prípadoch, keď sa určité oprávnenie (právo) nepriznáva, sa aj v uvedených prípadoch vydáva formálne správne rozhodnutie.
Analýzox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxitórne rozhodnutia aj terminologicky odlišovať xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx x xxxxna č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme),
-
autorizáciu (zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch),
-
súhlas alebo povolenie ( § x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
-