601/2003 Z.z.

Zákon o životnom minime - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxsobnosť zákona a jeho členenie
1.
Zákon o životnom minime v rámci prvého ustanovenia vymedzuje vecnú pôsobnosť zákona. Definícia a obsah pojmu "živxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxítania príjmov na zistenie príjmu fyzickej osoby;
§ 3 - osoby na účely určenia súm životného minima;
§ 4 - príjmy, ktoré sa zohľadňujú na účely životnéhx xxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxoveň zavádza legálnu definíciu pojmu životné minimum ako "spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxacej domácnosti, či už jednotlivcovi alebo rodine, dočasné uspokojovanie základných potrieb na veľmi skromnej úrovni. Malo by zahŕňať výdavky na bežxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxciálne kontakty. Z obsahu tohto inštitútu by mali byť vylúčené všetky výdavky spojené s nákupom a obnovou predmetov strednodobej a dlhodobej spotrebyx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm si zlepšiť svoje materiálne postavenie.
5.
Definícia predpokladá uspokojovanie potrieb nevyhnutných pre zdravý život členov spoločne hospodxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxitosť aj pre účasť v spoločnosti a sociálne začlenenie členov domácnosti, hoci na minimálnej (skromnej) úrovni a po isté obmedzené obdobie. Pri zohľadxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xríjmami, výnosmi z majetku (predaj, nájom, iné úžitky), dávkami zo sociálneho poistenia, niektorými štátnymi sociálnymi dávkami a pod.
III. Právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zakotveného v článku 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: "každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxdiel od prirodzených práv, je ochrana tomuto právu poskytovaná len v medziach zákona.8. Podľa právnych predpisov Slovenskej republiky je hmotnou núdxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxebo inak zabezpečiť vlastným pričinením. Sumy životného minima sú pritom diferencované podľa toho, o akú fyzickú osobu ide v závislosti od veku, schopxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxm‘ na riešenie hmotnej núdze a jej poskytnutím sa nezabezpečuje automaticky fyzickej osobe a s ňou spoločne posudzovaným osobám príjem nad hranicou žixxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sa odvíjajú ďalšie inštitúty upravené nasledujúcimi predpismi:
-
zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákox x xxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov (ďalej len "zákon o prídavku na dieťa");
-
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-
zákon č. 36/2005 Z.z. x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxtnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx006, PL. ÚS 3/04 (posúdenie diferencovania zvyšovania dávky v hmotnej núdzi)
Nález Ústavného súdu SR zo dňa 24.2.1995, II. ÚS 8/94 (porušenie práva xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxa
SVÁK, J. - CIBUĽKA, Ľ. 2005. Ústavné právo Slovenskej republiky: osobitná časť. 5. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2005.
Sumy životnxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxorá v sebe zahŕňa sumu potrebnú na zabezpečenie základných životných podmienok, a to výživy, základných osobných potrieb a nákladov spojených s bývanxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodárstva, miery inflácie a ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku sumy potrebnej na uspokojovanie potrieb nevyhnutných pre zdravý život členov spxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxravuje pravidelne raz ročne, vždy k 1. júlu daného kalendárneho roka, v závislosti od koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxdárneho roka.
3.
Ministerstvo PSVaR vydáva každý rok opatrenie o úprave súm životného minima, ktoré sa publikuje v Zbierke zákonov. Aktuálne opatxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxu životné minimum vo výške 210,20 eura,
b)
pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu životné minimum vo výške 146,64 eura,
c)
pre zaopatrené neplnxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo minima
5.
Neplnoleté nezaopatrené dieťa je dieťa spravidla do dovŕšenia 18. roku veku. Za plnoletú fyzickú osobu sa považuje osoba, ktorá je v plnox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx uzavretie manželstva. V prípade vyhlásenia manželstva za neplatné, takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani pred dovŕšením 18. roku veku.
7.
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po skončení povinnej školskej dochádzky sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa najdlhšie do 25. roxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe chorobu alebo úraz.
8.
Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa:
-
ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxuhého stupňa už presahuje štandardnú dĺžku štúdia podľa príslušného študijného programu (t.j. štúdium po skončení štandardnej dĺžky štúdia na vysokxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa povolanie je jednou zo skutočností, ktorá po skončení povinnej školskej dochádzky podmieňuje trvanie nezaopatrenosti dieťaťa. Sústavnou prípravxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedmetov a
-
štúdium na vysokej škole, okrem externého štúdia.
10.
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie začína najskôr od začiatku školsxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxárneho roka. U študentov vysokých škôl sústavná príprava na povolanie začína dňom zápisu na vysokú školu prvého stupňa alebo druhého stupňa. Sústavná xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxlách upravuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o vysokýxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxa (napr. vylúčenie). Konkrétne posúdenie, či sa určité štúdium na strednej škole alebo na vysokej škole považuje za sústavnú prípravu na povolanie (naxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxima
11.
Nižšie uvádzame praktické príklady výpočtu súm životného minima od 1. júla 2019:
a)
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxej fyzickej osoby s jedným nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 306,16 eura mesačne a vypočíta sa ako 210,20 eura + 95,96 eura = 306,16 eura.
c)
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxom do 18. roku veku) predstavuje sumu 306,16 eura mesačne a vypočíta sa ako 210,20 eura + 95,96 eura = 306,16 eura.
d)
Dvojica bez detí
Životné minimux xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 452,80 eura mesačne a vypočíta sa ako 210,20 eura + 146,64 eura + 95,xx xxxx x xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mesačne a vypočíta sa ako 210,20 eura + 146,64 eura + 95,96 eura + 95,96 eura + 95,96 eura = 644,72 eura.
g)
Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxpatreným dieťaťom predstavuje sumu 548,76 eura mesačne a vypočíta sa ako 210,20 eura + 146,64 eura + 95,96 eura + 95,96 eura = 548,76 eura.
{{nadpis]xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodmienok pre rôzne nároky, poskytnutie rôznych dávok a uplatnenie daňových zvýhodnení:
-
daň z príjmov;
-
daňový bonus;
-
nezdaniteľná čaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxoch životného minima);
-
nárok na predčasný starobný dôchodok (najmenej 1,2-násobok životného minima)
-
prídavok na dieťa a príplatok k prídxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxtnej právnej pomoci;
-
nárok na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi;
-
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxnusu na budúci rok s platnosťou od 1. januára 2020. Od 1. januára 2019 je suma daňového bonusu na vyživované dieťa 22,17 eura (táto suma vychádza z výšky žixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx
xamestnanec má v mesiaci január 2019 hrubý zdaniteľný príjem vo výške 600 eur. Má 3 vyživované deti staršie ako 6 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonusx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I Hrubá mzda         I 600 eur                 I
I-----------------------------I------------------------------------------I
I               I                     I
I-----------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxxx     x xxxxx xxxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I
I - nezdaniteľná čiastka   I 319,17 eura               I
I-----------------------------I------------------------------------------I
I               I                     I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx   x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx    x
xxxxxx------------------------I------------------------------------------I
I daň 19%           I 38,08 eura                I
I-----------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxx       x xxxxx xxxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I               I                     I
I-----------------------------I------------------------------------------I
I Čistá mzda         I 548,03 eura (600 - 80,4 - 38,08 + 66,51) I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xivotného minima
a)
Nepostihnuteľné sumy na účely exekučných zrážok zo mzdy od 1. júla 2019
1.
Jedným zo spôsobov výkonu exekúcie, ktorý môže súxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxžkami zo mzdy a z iných príjmov sú nasledujúce:
-
Príkaz na začatie exekúcie
Exekútor prostredníctvom Sociálnej poisťovne zistí, kto je zamestnávaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnej sumy, atď.).
-
Upovedomenie o začatí exekúcie
Exekútor poverený súdom vykonaním exekúcie upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xačatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie alebo po tom, čo mu súd doručil rozhodnutie, ktorým sa takýto návrh zamietol, exekútor následne vydá exekuxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxtiteľ mzdy povinný vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného. Zrážky možno vykonávať len do výšky pohľadávky a jej príslušenstva.
-
Zmxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx povinného u nového zamestnávateľa. Ak povinný poberá mzdu od viacerých zamestnávateľov, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz na vxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa exekútor nemôže zraziť z mesačnej čistej mzdy alebo iných príjmov nepostihnuteľné sumy.
3.
Výpočet súm nepostihnuteľných exekúciou je ustxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpostihnuteľné sumy sa percentuálne vypočítavajú z výšky aktuálneho životného minima. Od 1. júla 2019 sú základné nepostihnuteľné sumy nasledujúce:
x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxovanú osobu: 52,55 eura;
-
pri fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok:
100% životného minima plnoletej osoby: 210,20 eura;
50% životného minima xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxetej osoby: 105,10 eura;
25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu: 52,55 eura;
-
pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxa): 36,79 eura;
-
zrážka xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxia zrážkami zo mzdy, vychádza z tretinového princípu.
Mzda podliehajúca zrážkam, t.j. mzda, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy, sa rozdelí nx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxipočíta k základnej nepostihnuteľnej sume a vyplatí sa zamestnancovi.
Na tretiny sa delí suma maximálne vo výške 150% zo sumy životného minima, t.j. 3xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxetine zvyšku čistej mzdy a z tejto sa uspokojujú všetky pohľadávky bez ohľadu na to, či sú prednostné alebo neprednostné.
Príklad výpočtu zrážok zo mzdx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                                  x                x
xx------------------------------------------------------------------I-------------------------------I
I Čistá mzda povinného                       I 600 eur            I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxa na povinného           I 126,12 eura          I
I-------------------------------------------------------------------I-------------------------------I
I Odxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx   x x xxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I
I Odpočíta sa nepostihnuteľná suma na dieťa             I 52,55 eura          I
I-------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx     x xxxxxx xxxx          x
xxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------I-------------------------------I
I Suma zo zvyšku čistej mzdy, ktorá prevyšuje 150x xxxxxxxxx    x xxxxxx xxxx          x
x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx                  x                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I
I Uplatnenie tretinového systému (výpočet 2/3)           I 210,20 eura          I
I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx eura I
I sa zrazia 2/3 a suma prevyšujúca 150% životného minima      I                I
I-------------------------------------------------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx              x xxxxxx xxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I-------------------------------I
 
a)
Suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx
x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxke 252,24 eura.
b)
Minimálny dôchodok od 1. januára 2019
Od 1. januára 2015 bola v rámci zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo po dovŕšení dôchodkového veku sa za podmienok ustanovených v § 82b zákona o sociálnom poistení zvyšuje na sumu vo výške 136% životného minima a o ďalšix xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I----------------------------I
I Počet kvalifikovaných rokov I Percentuálna suma zo životného minimx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 30             I 136%                 I 278,90 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I----------------------------I
I 31             I 138%                 I 283xxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxx------------------------I---------------------------------------I----------------------------I
I 33             I 142%                 I 291,20 €          I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------------------------------------I----------------------------I
I 35             I 146%                 I 299,40 €          I
I-----------------------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I----------------------------I
I 37             I 150%                 I 307,70 €          I
I-----------------------------I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I
I 39             I 154%                 I 315,90 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I 41             I 160%                 I 328,20 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I----------------------------I
I 42             I 1xxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxx60 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I----------------------------I
I 45             I 172%                 I 352,80 €          I
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
I-----------------------------I---------------------------------------I----------------------------I
I Počet kvalifikovaných rokov I Pxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------------I
I 30             I 136%                 I 285,90 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I 32             I 140%                 I 294,30 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I----------------------------I
I 33             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxx0 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I----------------------------I
I 35             I 146%                 I 306,90 €          I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I---------------------------------------I----------------------------I
I 37             I 150%                 I 315,30 €          I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I----------------------------I
I 39             I 154%                 I 323,80 €          I
I-----------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I----------------------------I
I 41             I 160%                 I 336,40 €          I
I-----------------------------I---------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I
I 43             I 166%                 I 349 €           I
I-----------------------------I---------------------------------------I----------------------------x
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx             x xxxx                 x xxxxxx x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xárobku popri evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. júla 2019
Uchádzač o zamestnanie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xrvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xa sumu 210,20 eura.
d)
Rodičovský príspevok od 1. januára 2019
Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorá je upravená zákonom č. 571xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxx8%) mesačne na sumu 220,70 eura. Od 1. januára 2020 bude výška rodičovského príspevku 226,20 eura (zvýšenie o 2,5% oproti roku 2019).
e)
Prídavok nx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
Od 1. januára 2019 suma prídavku na dieťa mesačne stúpla o 0,66 eura (2,8%) na sumu 24,34 eura. Od 1. januára 2020 bude výška prídavku na dieťa 24,95 eura (zxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o 0,31 eura (2,8%) na sumu 11,41 eura. Od 1. januára 2020 bude výška príplatku k prídavku na dieťa 11,70 eura (zvýšenie o 2,5% oproti roku 2019).
g)
Daxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx x sumu, ktorou sa znižuje výška dane. Od 1. januára 2019 stúpol mesačný bonus na dieťa o 0,61 eura (2,8%) na sumu 22,17 eura, pričom za celý rok 2019 je vo výškx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku). Zvýšenú sumu daňového bonusu na dieťa do 6 rokov si môže daňovník uplatniť pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxo 6 rokov 45,46 eura mesačne, t.j. 545,52 eura za rok.
Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus v roku 2019 je 6-násobok minimálnej mzdy, t.j. x x xxx xxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx.
h)
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx. 3 zákona o rodine]. Od 1. júla 2019 stúplo minimálne výživné na dieťa mesačne na sumu 28,78 eura (30% z 95,96 eura).
Podľa § 62 ods. 3 zákona o rodine je kaxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxmy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa.
i)
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019
Hranica príxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx životného minima.
Od 1. januára 2019 platí nasledujúce:
I-------------I-------------------------------I----------------------------xxxxxx
x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I
I 19%     I do 36 256,37 eura (vrátane)  I do 3 021,36 eura (vrátane)   I
I-------------I-------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx     x xxx xx xxxxxx xxxx      x xxx x xxxxxx xxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I
j)
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2019
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v § 11 ods. 2 zákoxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
I Ročná nezdaniteľná časť na daňovníka (2019) I Výška základu dane (2019) I
I---------------------------------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxx                x xx xx xxx xxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxx              I vyšší ako 20 507 eur   I
I---------------------------------------------I---------------------------I
I 0 eur                    I od 36 256,37 eura a viac I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx daňovníka v sume 328,12 eura. Mesačne je možné uplatňovať túto nezdaniteľnú časť len pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (zamexxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx (manžela) stanovuje § 11 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov.
I----------------------------I--------------------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I do 36 256,37 €*      I 0 €           I 3 937,35 €                    I
I----------------------------I--------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxxxx x       x xx x xxxxxx x      x x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I--------------------------------------------------I
I do 36 256,37 €       I viac ako 3 937,35 €   I 0 €                       I
I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxx x    x x x           x xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx        x
I----------------------------I--------------------------I--------------------------------------------------I
I viac ako 36 256,37 €    I akxxxxxxx xxxxx xxxxxx  x xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I
* 176,8-násobok životného minima (176,8 x 205,07), pre rok 2020 sa ako výpočtový základ uplatní 
životné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx,20 eura 
Podľa § 32 zákona o dani z príjmov, ktorý ustanovuje hranicu výšky zdaniteľných príjmov fyzických osôb, je fyzická osoba povinná podať za zdaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx9 sa zvýšila na sumu 3 937,35 eura, čím sa zvýšila aj hranica na povinnosť podania daňového priznania za rok 2019 na sumu 1 968,67 eura (príjmy za rok 2019). xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania platné od 1. júla 2019 (platné do 30. júna 2020)
I-----------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx                                   x xxxxxxx xxxxxxx domácnosti I 4-násobok životného minima domácnosti I
I--------------------------------------------------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx                      x xxxxxx x          x xxxxxx x               x
xxxxxxxx-------------------------------------------------------------------------I----------------------------I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx                  x xxxxxx x          x x xxxxxx x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I----------------------------I---------------------------------------I
I Dvojčlenná (plnoletá fyzická osoba + xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx      x xxxxxx x          x x xxxxxx x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I---------------------------------------I
I Trojčlenná (plnoletá fyzická osoba a+ 2 deti)                 I 402,12 €          x x xxxxxx x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I Trojčlenná (plnoletá fyzická osoba a ďalšia plnoletá fyzická osoba a dieťa)  I 452,80 €          I 1 811,20 €              I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Štvorčlenná (plnoletá fyzická osoba + 3 deti)                 I 498,08 €          I 1 992,32 €              I
I--------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x+ ďalšia plnoletá fyzická osoba + 2 deti) I 548,76 €          I 2 195,04 €              I
I---------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba +3 deti)   I 644,72 €          I 2 578,88 €              I
I--------------------------------------------------------------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvornásxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxtné minimum od 1. júla 2018 [online]. 2018-08-21 [cit. 2019.01.10]. Dostupné na internete: <http://www.epi.sk/odborny-clanok/zivotne-minixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy.pravda.sk [online]. 2019-07-02 [cit. 2019-07-07]. Dostupné na internete: <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/514601-zivotne-mixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvaných osôb
1.
V § 3 zákona o životnom minime sú taxatívne vymenované okruhy osôb, ktoré sa posudzujú spoločne na účely určenia súm životného minimax
xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xsobe sa posudzuje príjem posudzovanej fyzickej osoby a príjem jej manžela alebo manželky;
xx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xri nezaopatrených deťoch sa posudzujú rodičia a ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba (väčšinou ich rodičia);
e)
pri nezaopatrexxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoré žije s jedným rodičom, sa posudzuje príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba;
g)
pri nezaopatrenom dieťaxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxeťati, ktoré žije samostatne, sa posudzuje príjem tohto dieťaťa;
i)
pri zaopatrenom neplnoletom dieťati sa posudzuje iba jeho príjem.
II. Vxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxine rozlišuje šesť druhov vyživovacej povinnosti:
a)
Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
-
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom jx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to rodičia potrebujú.
c)
Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxosť medzi manželmi
-
Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Životná úroveň oboch manželov by mala byť v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxdený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možnosxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xe vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx berie predovšetkým zákonná vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom do času, keď deti nie sú schopné samy sa živiť a vzájomná vyživovaciu povinxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxeťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po skončení povinnej školskej dochádzky sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa najdlhšie do 25 rokov vxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxorobu alebo úraz. Bližšie k pojmu nezaopatrené/zaopatrené dieťa pozri komentár k § 2 zákona o životnom minime.
5.
Potvrdenie o príjme oprávnenej xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxhradné výživné vzniká, ak:
a)
rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou doxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alebo
b)
oprávnená osoba nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výslxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.
7.
Spoločnú domácnosť tvoria spravidla rodičia s deťmi, ak žijú spolu. Spolužitie detí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxmácnosť. Domácnosť spravidla tvoria manželia a/alebo blízke osoby. Pojem druh/družka nie je zákonným pojmom podľa zákona o životnom minime, Občiansxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnie v jednom alebo viacerých bytoch (k naplneniu tohto pojmu nepostačujú občasné návštevy alebo krátkodobý pobyt v domácnosti). Spolužitie v jednej dxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxje sa, aby sa starala o spoločnú domácnosť (domáce práce, udržiavania poriadku v byte, príprava jedla a pod.) alebo poskytovala prostriedky na úhradu sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxstlivosť o člena domácnosti).
Vzory
Vzor č. 1 - Žiadosť o náhradné výživné
Vzor č. 2 - Potvrdenie o príjme k žiadosti o náhradné výživné
Judikatúrx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxmácnosti)
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 72/2000 z 26. apríla 2001 (určenie podmienok pre vznik a trvanie spoločnej domácnosti)
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx účely životného minima podľa § 3 zákona o životnom minime:
a)
príjmy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti;
-
dane;
-
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xríjmy fyzických osôb sa síce zohľadňujú na účely životného minima, ale neberú sa do úvahy v celej výške. Pri určení sumy príjmov fyzických osôb podliehaxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xríjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb okrem:
-
prijatých náhrad škôd;
-
náhrad nemajetkovej ujmy;
-
plnenia z poistenia majetkxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xivotného minima sa považujú aj príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb. Pri týchto príjmoch sú taktiež uvedené výnimky, ktoré sa na tento účex xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xamestnancov;
Podľa písm. c) a d) sa zohľadňujú aj príjmy vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane, sxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx napr. náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie, náhrady pri výkone práce v zahraničí a pod;
e)
ďaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxapr. domu, bytu, pozemku, záhrady) alebo časti nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, je takýto príjem na dxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx od dane z príjmov, je povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní, ak mu vznikla povinnosť podať xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxj dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov (týka sa to aj postupného dedenia), ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnostx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxé príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. V daňovom priznaní sa uvedie príjem z predaja nxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxec č. 1 Príjmy, stĺpec č. 2 Výdavky).
II. Daňová strata
2.
Podľa § 30 zákona o dani z príjmov možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyrocx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx bola táto daňová strata vykázaná, a to od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmox x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxe len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje. Neberú sa do úvahy predchádzajúce roky, keď mohlo dôjsť k strate.
III. Negaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxzohľadňujú na účely životného minima. Príjmami, ktoré zákon o životnom minime za príjem na účely určenia súm životného minima nepovažuje, sú:
a)
Jexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z.z. x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, okrem:
-
príspevku na opatrovanie, ktorý poberá iná osoba starajúca sa o občana s ťažkým zdravotnxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxedkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, zákon aj v tomto smere ustanovuje výnimky a z gramatického výkladu vyplýva, že príspevok na opatrovanie, kxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxa starajúca sa o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné zdôrazniť, že poznámka k odkazu 10a je obsolentná, keďže zákon č. 195/1998 Z.z. box xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxtps://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/kalkulacka-opatrxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov.
d)
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Odkaz na § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných vxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť maximálnu sumu (t.j. 3-násobok životného minima).
Vylúčenie jednorazovej dxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxálno-ekonomickej situácie, v ktorej sa ocitol.
e)
Štipendiá
Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy svojim študentom na záklaxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxntom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.
Sociálne štipendium môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školyx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xnžinierske programy) alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo).
Motivačné štipendiá poskytujú xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh povinností, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Motivačné štipendium sa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky určujúce xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxbo fakulty.
Štipendium študentom doktorandského štúdia poskytuje vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia študentovi v doktorandskom šxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxtom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, a to najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúcxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xednorazový príspevok
Jednorazový príspevok podľa písm. f) upravuje zákon č. 410/2004 Z.z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchoxxx x xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, dôchodku manželky a sociálneho dôchodku podľa tohtx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxovaný podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xoskytovaný podľa § 70 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxsocializačných príspevkov poskytnutých tomu istému občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi v kalendárnom roku nesmie presiahnuť túto maxixxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
-
je 87,26 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviax x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxx xxxľa vzorca uvedeného v prílohe tohto zákona, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osoxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí finančný príspevok vo výške 7,2% zo sumy živxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostaxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxí niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí vojakovi v aktívnej zálohe motivačný príspevok v sume 600 eur za každý kalendárny rok zotrvanix x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxbrojených síl v kalendárnom roku.
l)
Zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu (od 1. septembra 2019)
Zvýšenie prídavku na dieťa bolo xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxšila prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci nástupu dieťaťa do školy o sumu 100 eur. Tento nárok na zvýšený prídavok má oprávnená osoba na jexxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxe za príjem na účely určenia súm životného minima.
Úprava súm životného minima
I. Valorizácia súm životného minima
1.
V § 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sú upravované raz ročne, a to k 1. júlu bežného kalendárneho roka.
2.
Ministerstvo PSVaR na základe údajov predložených Štatistickým úradom Slovexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxeho kalendárneho roka vydá opatrenie o úprave súm životného minima. Úplne znenie opatrenia sa vyhlasuje zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej repxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxú takto:
a)
suma podľa § 2 písm. a) zákona je 210,20 eura,
b)
suma podľa § 2 písm. b) zákona je 146,64 eura,
c)
suma podľa § 2 písm. c) zákona je 9xxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
-
koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažnýcx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxcient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo
-
kxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kalendárneho roka.
III. Nízkopríjmové domácnosti
6.
Nízkopríjmové domácnosti sú tie domácnosti, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxacovaného Ministerstvom PSVaR s názvom Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2017 vychádzajúc z údajov Štatistickéhx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxností za rozhodujúce obdobie (v tomto prípade apríl 2016 až apríl 2017) 1,007 a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok 2017 v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnštitút sociálnej politiky vykonáva analytickú činnosť súvisiacu s pôsobnosťou Ministerstva PSVaR, okrem oblastí sociálneho poistenia, starobnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxskej republiky, z ktorých Ministerstvo PSVaR vychádza pri ustanovení sumy životného minima v rámci pravidelne vydávaného opatrenia.
9.
Podľa Spxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxenskej republiky podľa konkrétnych koeficientov rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností a rastu čistých peňažných príjmov na osobu, zxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxeťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 91,06 eura. Správa za rok 2018 zatiaľ nie je na webstránke Ministerstva PSVaR zverejnená.
V. Rozhodujúce obxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Posledným rozhodujúcim obdobím, z ktorého Ministerstvo PSVaR vychádzalo pri vydaní opatrenixx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa podľa zákona o životnom minime je, aby sumy životného minima nestrácali neúmerne svoju reálnu hodnotu. Sumy životného minima sa upravia vždy k 1. júlu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x x xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxku 6 vyplýva, že sumy životného minima sa k 1. júlu bežného kalendárneho roka neupravia, ak sa koeficient, ktorým by sa podľa odseku 2 upravili sumy životxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky. 2018. [online]. [cit. 2019-02-28]. Dostupné na internete: < https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/orgaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/sprava-socialnej-situacii-obyvatelstva-slovenskej-republiky-za-rok-2017.pxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xstanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov bol k 31. decembru 2003 zrušený novoprijatým zákonom č. 601/2003 Z.z. o žxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmená, že po nadobudnutí účinnosti zákona o životnom minime, t.j. od 1. januára 2004 sa postupuje podľa novozavedených pravidiel upravujúcich životné xxxxxxxx
xxxxx
x xxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x znení zákona č. 453/2003 Z.z. Vzhľadom na zmenu terminológie v zákone č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxime nahradil poznámku k odkazu 1 v rámci zákona o príspevku na pohreb v nadväznosti na nový zákon o pobyte cudzincov, t.j. v nadväznosti na zákon č. 48/20xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx cudzincov bol už zrušený a nahradený s účinnosťou od 1. januára 2012 novým zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxlu 2019).
K bodu 3:
Zákon o životnom minime novelizoval aj§ 4 zákona o príspevku na pohreb. Novelou došlo k ustanoveniu pevnej sumy výšky príspevku nx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxdla možnosť upravovať pevnú sumu príspevku na pohreb prostredníctvom nariadenia vlády, pričom k zvýšeniu môže dôjsť k 1. septembru kalendárneho rokax
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxx xxx
x
xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xo výške 2 300 Sk (nariadenie vlády č. 483/2004 Z.z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb);
-
od 1. septembra 2007 je vo výške 2 400 Sk, t.j. 79,67 eura (naxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxlo zákonom o životnom minime k vypusteniu poznámky k odkazu 2 zákona o príspevku na pohreb, keďže odkazoval na § 5 písm. a) zákona č. 125/1998 Z.z. o životxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxmbra 2003.
K bodu 5:
Vzhľadom na zmenu terminológie v rámci zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxovenie pevnej sumy príspevku na pohreb sa nadpis pod § 9 zákona o príspevku na pohreb "Zvýšenie príspevku a vrátenie príspevku" zmenil na základe zákonx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xa pohreb na základe zákona č. 601/2003 Z.z. vypustil odsek 1 a odsek 2 je tým pádom jediným odsekom v rámci tohto ustanovenia.
Čl.VII
I. Novelizáxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxm č. 410/2004 xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 1. septembra 2005;
-
zákonom č. 570/2005 Z.z. a zákonom č. 627/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2006;
-
zákonom č. 592/2006 Z.z. s účinnosxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
-
zákonom č. 383/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2014;
-
zákonom č. 184/2014 Z.z. s účinnosťou od 30. júna 2014;
-
zákonom č. 378/2015 xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx xx xx
xxxx x. 2:Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR