Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (5)
Komentáre (4)

431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve - komentár
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxR
Predmetom zákona o účtovníctve je upraviť:
-
rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, t.j. o čom musia účtovné jednotky účtovať, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxých súčastí sa účtovná závierka skladá, čo musí obsahovať a aké podmienky musia byť splnené, aby ju bolo možné považovať za preukaznú,
-
register účtxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
Zákon o účtovníctve tu tiež vymedzuje okruh osôb, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo. Tieto subjekty sa na účely zákona o účtovníctve nazývajú účtovnxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xzemí Slovenskej republiky podnikajú alebo vyvíjajú nadačnú činnosť a fyzické osoby, ak podnikajú, prípadne vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxvé účely skutočne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Ak tieto osoby vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 10, ods. 11 axxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xajmä v tom, že ak fyzická osoba vedie účtovníctvo, považuje sa za účtovnú jednotku. Je potom povinná dodržiavať zákon o účtovníctve v plnom rozsahu a jehx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xedno z najdôležitejších. Je v ňom nielen vymedzené, čo je predmetom účtovníctva, ale obsahuje aj definície základných pojmov v účtovníctve.
Predmexxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xa v praxi nazýva vlastným imaním), nákladoch, výnosoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, ale aj o ich vykazovaní v účtoxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky,
-
dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28 zákona o účtovníctve.
Ak aktíxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxka, ide o iné aktívum a nebude sa vykazovať ako majetok v súvahe (prípadne vo výkaze o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve).
Ekonomickým úžixxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx dalo povedať, že ekonomickým úžitkom je možnosť zvýšenia peňažných tokov ale možnosť prispieť k prírastku peňazí.
Z druhej podmienky definície majxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv sú definované aj ďalšie pojmy. To je dôkazom toho, že aj v podvojnom účtovníctve sa oveľa väčší dôraz kladie na sledovanie peňažných tokov.
Definícix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxíctvo pred právnym. Majetok vykazuje ekonomický vlastník (ten, kto poberá úžitky z majetku a znáša riziká spojené s jeho užívaním) a nie právny vlastníxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a
-
dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28 zákona o účtovníctve.
Ak povinnosx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxa, ide o iné pasívum a nebude sa vykazovať ako záväzok v súvahe (prípadne vo výkaze o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve).
Základnou podmiexxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xúvahe vykazovať záväzok. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že medzi záväzky radíme aj rezervy. Ak teda neexistuje povinnosť, ktorá spĺňa uvexxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xoho, aby už existovala povinnosť, ako dôvod pre tvorbu rezervy nestačí.
Výnosom je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom obdoxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Príjmom je prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky.
Výdavkom je úbytok peňažnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxmu "ekonomické úžitky".
Aktívami sú ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach.
Aktíva sa skladajú x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvého ocenenia a nie je takmer isté (iba sa očakáva), že povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov. Za určité spresnenie definície je možné považovať inforxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisovx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxeneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a právx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov.
Iným pasívom je povinnosť účtovnej jxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx zo záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) a iných pasív. Obdobne ako pri iných aktívach je definícia iných pasív v zákone pomerne nejxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jedxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, axxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo
2b.
výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,"
Podmixxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxahe, resp. vo výkaze o majetku a záväzkoch. Nemôže sa z tohto dôvodu ani tvoriť rezerva. V podvojnom účtovníctve takéto skutočnosti uvádzame v poznámkaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xa splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, nie je splnená jedna z troch podmienok z definície záväzku. Z tohto dôvodu sa taxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxklad, účtovná jednotka oneskorene uhradila záväzky voči dodávateľovi. Ten má nárok na úroky z omeškania, teda existuje povinnosť mu ich uhradiť, ak o tx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ak existujúcu povinnosť nevie účtovná jednotka spoľahlivo oceniť. Tiež nie je splnená jedna z troch podmienok z definície záväzku.
Napríklad, účtoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx jednotka by teda nevedela ani odhadnúť potrebnú výšku prípadnej rezervy. Z toho dôvodu bude v podvojnom účtovníctve túto skutočnosť uvádzať v poznámkxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch, a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky zákon o účtovníctve nazýva účtovné prípady.
Novelou zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich sprxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Zákon o účtovníctve tak od 1. januára 2015 definuje 3 veľkostné skupiny účtovných jednotiek:
-
mikro účtovné jednotky,
-
malé účtovné jednotkyx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxčenstiev.
Pre zatriedenie do jednotlivých veľkostných skupín sa používajú veľkostné kritériá, ktoré zohľadňujú sumu majetku (netto), obrat a prixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxsky podnik).
I-----------------------I------------------------I------------------------I------------------------I
I   Podmienky    I   Mikrx xxxxxxx   x    xxxx xxxxxxx   x   xxxxx xxxxxxx   x
x            x    xxxxxxxx    x     xxxxxxxx    x    xxxxxxxx    x
x            x  xx x xxxx x xxxxxx x  xx x xxxx x xxxxxx x  xx x xxxx x xxxxxx x
x            x   x xxxxxxxxxxxx  I    o účtovníctve)  I   o účtovníctve)  I
I-----------------------I------------------------I------------------------I------------------------x
x xxxx xxxxxxx     x xxxxxxxxxxx xxx xxx  x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x  xxxxxxxxx x xxx xxx x
x            x            x xxxxxxxxxxx x xxx xxx x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I------------------------I------------------------I
I Čistý obrat      I Nepresiahol 700 000  I Presiahol 700 000, ale I  Presiahol 8 000 0xx x
x            x            x xxxxxxxxxxx x xxx xxx x            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xriemerný prepočítaný I Nepresiahol 10    I Presiahol 10, ale   I  Presiahol 50     I
I počet zamestnancov  I            I nepresiahol 50     I            I
I-----------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxnok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia, zaradí sa do príslušnej veľkostnej skupinyx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, sa môže vždy rozhodnúť, že bude xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, považuje za mikro účtovnú jednotku podľa zákona o účtovníctve v znení účinnom od 1. januxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tak od 1. januára 2015 sa automaticky považuje za mikro účtovnú jednotku.
Účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 rozhodla, že sa nebude považovať za mxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxro účtovné jednotky a rozhodla sa, že nebude mikro účtovnou jednotkou, tak od 1. januára 2015 sa nemôže považovať za mikro účtovnú jednotku ale považuje xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxstredne predchádzajúce obdobie. To by ale bolo dosť problematické. Účtovná jednotka by sa vlastne až po spracovaní účtovnej závierky dozvedela, do akxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxdenie do veľkostnej skupiny (mikro, malá, veľká) sa posudzuje k prvému dňu účtovného obdobia. To znamená, že sa vlastne berú do úvahy údaje za dve bezproxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxstupovať ako malá účtovná jednotka.
V § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve je ustanovený postup pri zatriedení do veľkostných skupín účtovných jednotiex xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxodnému dňu prehodnotí veľkostné kritériá a zohľadňuje aj prevzatú hodnotu majetku a počet zamestnancov zanikajúcej účtovnej jednotky. Na základe týxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlnu účtovnú závierku pre danú veľkostnú skupinu.
Týmto sa upravuje všeobecný prístup začlenenia do veľkostnej skupiny minimálne na dve po sebe idúcx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxj skupiny aj skôr.
V prípade, ak nástupnícka spoločnosť je novo založená spoločnosť, zostáva prístup nezmenený, kedy ako novovzniknutá účtovná jedxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxého je možné podanie vykonať na ľubovoľnom daňovom úrade.
V § 3 zákona o účtovníctve je riešená najmä otázka účtovného obdobia. V zásade je účtovným oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxrnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom,
-
iné účtovné obdobie - špeciálne prípady, ktoré súvisia najmä so vznikom alebo zánikom účtxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxtovnej jednotky alebo
b)
najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia účtovnej jednotky.
Na zmenu účtovného obdobia na hospodársky rok sa teda nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxovného obdobia na hospodársky rok si však nemôžu uplatniť subjekty verejnej správy, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo). Od 1. januára 2016 sa tieto subjekty rozširujú o právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx sa účtovné obdobie nerovná kalendárnemu roku súvisia najmä so vznikom alebo zánikom účtovnej jednotky. Ak si účtovná jednotka pri vzniku neuplatní moxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxm vznikla.
V prípade zániku účtovnej jednotky trvá účtovné obdobie od prvého dňa účtovného obdobia (1. januára alebo 1. deň účtovného obdobia) do dňa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdácie alebo konkurzu sú samostatnými účtovnými obdobiami, ktoré trvajú počas celého obdobia likvidácie alebo konkurzu. V účtovníctve je to upravené xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dátumom. Potom je až do skončenia likvidácie alebo konkurzu zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Stále to ale bude jedno účtovné obdobie.
Účtovná jedxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm vznikli (akruálny princíp). Účtujú sa teda bez ohľadu na to, kedy došlo k ich úhrade, inkasu alebo vyrovnania iným spôsobom.
Pri účtovaní a vykazovaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx opatrení sa zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a uvedené opatrenia sa stávajú všeobecne záväznými predpismi. Ich porušenie sa považuxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvinnosť vedenia účtovníctva pre právnické osoby odo dňa ich vzniku, do dňa ich zániku. Fyzické osoby musia viesť účtovníctvo po dobu, počas ktorej podnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx účely zistenia základu dane z príjmov (§ 4 ods. 1 zákona o účtovníctve). Znenie § 4 ods. 1 zákona o účtovníctve by si vyžadovalo novelizáciu. Fyzické osoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xčtovnými jednotkami, ak vedú iba daňovú evidenciu. Zavedenie možnosti viesť daňovú evidenciu bolo zohľadnené v znení § 1 zákona o účtovníctve tým, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxíctve nebola zohľadnená.
Osobitným spôsobom je upravená povinnosť vedenia účtovníctva v prípadoch, keď dochádza k zrušeniu účtovnej jednotky bex xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zmien v obchodnom registri. Právnemu úkonu výmazu a zápisu do obchodného registra predchádza schválenie zmluvy o zlúčení alebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxická osoba je tá, ktorá na základe zrušenia bez likvidácie zanikne,
-
nástupnícka účtovná jednotka je tá, ktorá dňom zápisu do obchodného registra sx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx od dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Nástupnícka účtovná jednotka preberá vedenie účtovníctva za zanikajúcu právnickú osobu od rozhodného dňa.
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti.
Rozhodný deň môže predchádzať sxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xž do dňa, kedy nadobudnú účinky zmluvy o zlúčení alebo splynutí alebo projektu rozdelenia.
Zákon o účtovníctve iba uvádza, že tento deň nesmie byť nesxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxkej spoločnosti do obchodného registra.
Určenie rozhodného dňa v období vypracovania zmluvy o zlúčení alebo splynutí alebo projekte rozdelenia môxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxý ako ďaleko je to pre zúčastnené účtovné jednotky praktické a kým sa nepríde do rozporu so zákonom o účtovníctve.
Z dôvodu zrušenia bez likvidácie zanxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxtovného obdobia iba do času, kým nemá zostavenú, alebo kým môže ešte zmeniť zostavovanú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie. Účtovná jxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxstavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Vychádzajúc z uvedeného, prakticky môže byť spätne stanovený rozhodný deň 6 mesiacov po ukončení úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxň účtovného obdobia v deň predchádzajúci rozhodnému dňu.
Od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xreberá majetok a záväzky zanikajúcej právnickej osoby, zodpovedá za vedenie účtovníctva. Vo svojom účtovníctve už vedie aj majetok a záväzky zanikajxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxej jednotke.
Pri vedení účtovníctva a vykazovaní v účtovnej závierke musia účtovné jednotky dodržiavať ustanovenia opatrení MF SR, ktorými sú upraxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrenia sa členia na opatrenia, ktoré upravujú:
-
účtovníctvo pre podnikateľov:
-
podvojné účtovníctvo,
-
jednoduché účtovníctvo,
-
precxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxíctvo pre neziskovú sféru:
-
podvojné účtovníctvo,
-
jednoduché účtovníctvo,
-
prechod medzi sústavami účtovníctva,
-
účtovníctvo pre xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnkové dôchodkové fondy,
-
účtovníctvo pre obchodníkov s cennými papiermi,
-
účtovníctvo pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investíxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keď sa vedie samostatné účtovníctvo pxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx celok.
Dokonca, aj keď sú tieto zložky v zahraničí a pre zdanenie v zahraničí musia viesť účtovníctvo podľa predpisov krajiny, kde sú umiestnené, sú úxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrakticky to znamená, že všetky účtovné prípady za účtovnú jednotku (vrátane účtovných prípadov, ktoré sa týkajú organizačných zložiek v zahraničí) mxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xčtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov. Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxv, nákladov, výnosov,...), ale aj údaj spôsobu vedenia účtovníctva. Z tohto ustanovenia vyplýva, že aj spôsob, ako vedie účtovná jednotka účtovníctvx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx nie sú vymenované všetky druhy interných predpisov pre vedenie účtovníctva, ktoré si musí účtovná jednotka vypracovať. Priamo sú spomenuté iba niektxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxv. Ale zo znenia § 4 zákona o účtovníctve vyplýva, že súčasťou účtovných záznamov je aj údaj, ktorý sa týka spôsobu vedenia účtovníctva.
Účtovné záznxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xe možný. Postup upravuje § 31 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Každú informáciu týkajúcu sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia je účtovná jexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xlán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka a výročná správa.
Jednotlivé účtovné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxtovná závierka sa zostavuje v peňažných jednotkách meny euro. Ak je ocenenie jednotlivých zložiek majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vyjxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxovných knihách (prípadne aj v analytickej evidencii) musí byť zaznamenané nie iba ocenenie v mene euro, ale aj ocenenie v príslušnej inej mene.
Účtovxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxu zrozumiteľnosti, t.j. musia umožniť v štátnom jazyku jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov.
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxou skutočnosťou je to, že aj v prípade, ak účtovná jednotka poverí vedením účtovníctva niekoho iného (právnickú alebo fyzickú osobu), nezbaví sa tým zoxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxverená osoba, ale účtovná jednotka. Poverená osoba zodpovedá za prípadné škody v zmysle toho právneho predpisu (Obchodný zákonník, Občiansky zákonnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxť. Ak je účtovnou jednotkou právnická osoba, potom za prípadné porušenie zákona zodpovedá ona. V mene právnickej osoby však vždy koná konkrétna fyzickx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnotiek]
KOMENTÁR
V § 6 až § 8 zákona o účtovníctve sa upravujú základné pravidlá pre vedenie účtovníctva.
Účtovná jednotka môže účtovný zápis v úxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, že ak účtovná xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxovníctve a spáchala správny delikt. Neznamená to však, že ak nemá účtovný doklad a účtovný prípad nastal, že nebude účtovať. Znamená to, že si musí najskxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxná povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Povinnosť inventarizovať sa teda týka zostatkov všetkých súvahových účtxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xredmetom účtovníctva, ale aj ich vykazovanie. V § 6 zákona o účtovníctve je zakotvená povinnosť účtovných jednotiek zostavovať účtovnú závierku, a tx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nie sú od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky oslobodené a účtovné jednotky verejnej a ústrednej správy) musí materská účtovná jednotka zosxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosť zostavovať účtovné závierky „v súlade s vedeným účtovníctvom“. Pred zavedením tohto spresnenia povinnosť vychádzať pri zostavovaní účtovných zxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrok pre príslušný typ účtovných jednotiek. Išlo o všeobecne záväzné právne predpisy, nakoľko je MF zákonom o účtovníctve na ich vydávanie splnomocnenx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxly zákona o účtovníctve, ukázala potreba zakotviť priamo v zákone povinnosť zostavovať účtovné závierky tak, aby nadväzovali na účtovníctvo účtovnýxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xohto zákona. Sú v ňom uvedené hlavné princípy pre účtovný závierku. Cieľom účtovníctva nie je samotné účtovanie. To je iba prostriedok. Účtovanie má byx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxctva (stav a pohyb majetku, stav a pohyb záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov, nákladov, výnosov, príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia účtovnej xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxnotka neviedla účtovníctvo podľa § 8 zákona o účtovníctve, ale toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke, je možné uložxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx
xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Boli dokonca vydávané ako záväzné predpisy zbierky súvzťažností. Ak účtovná jednotka zaúčtovala všetky účtovné prípady v súlade s týmito záväznými pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxti sa hlavný dôraz kladie na verné a pravdivé zobrazenie skutočnosti v účtovnej závierke.
Zobrazenie je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxužíva, musia byť v súlade so zákonom o účtovníctve a príslušnými opatreniami MF SR, ale v mnohých prípadoch má účtovná jednotka možnosť voľby medzi určixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke. To znamená, že účtovná jednotka pri výbere z povolených alternatív musí zvoliť taký postup, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xetódy jej neumožňujú zostaviť účtovnú závierku tak, aby účtovná závierka podávala pravdivý a verný obraz, aj tak musí zostaviť účtovnú závierku tak, axx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxe požiadavka znamená to, že účtovná jednotka aj v prípadoch, kde má možnosť voľby, si musí vybrať takú alternatívu, ktorá jej umožní splniť základnú požxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky.
V účtovníctve je naďalej dôležitá kontinuita účtovných období. V rámci jedného účtovného obdobia musí účtovná jednotka používať rovnaké účtovxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xčtovné zásady a účtovné metódy musí používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia.
O zmene účtovných zásad a účtovných metód je účtovná jednotka povxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxo obrazu účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku podľa iných zásad ako používala počas účtovného obdobia.
Z uvedeného vyplýva, že účtovné metóxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnosť má pravdivý a verný obraz. V prípade, že je potrebné v záujme pravdivého x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxu vykonať. Porovnateľnosť jednotlivých účtovných období sa zabezpečí primeraným informovaním v poznámkach účtovnej závierky.
V ods. 4 § 7 zákona o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstúpila do popredia najmä v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou.
Za splnenie predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti sa podľa záxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxite pokračovať vo svojej činnosti. Rovnako sa predpokladá, že počas uvedeného obdobia u nej nenastáva žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxnej závierky také účtovné metódy a zásady, ktoré vychádzajú z tohto predpokladu.
Ak však má účtovná jednotka k dispozícii informáciu o tom, že nie je mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzenia nepretržitého pokračovania činnosti. Prakticky to znamená, že by sa vo väčšej miere mala uplatniť zásada opatrnosti (pri posúdení ocenenia tvoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxinnosť uplatniť túto zásadu patrí zostavovanie mimoriadnych účtovných závierok ku dňu predchádzajúcemu vstupu do konkurzu alebo vstupu do likvidácxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ani v iných prípadoch (predĺženie, platobná neschopnosť, zámer utlmiť činnosť a podobne). Je potrebné si uvedomiť, že zodpovednosť za zostavenie účtxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxmpenzácie". Dotýka sa vedenia účtovníctva počas účtovného obdobia, ako aj zobrazovania skutočností v účtovnej závierke. Je zakázané kompenzovať maxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxená len na základe účtovných zásad niektorým vybraným účtovným jednotkám, ktorými sú najmä finančné inštitúcie (banky, poisťovne).
[Úplnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x x x xxxxxx x xxxxxxxxxve je zadefinované, kedy sa vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Saxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov, t.j. najmä príslušných opatrení MF SR, ktorými sú upravené Postupy účtovania a spôsob zostxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxetky účtovné prípady podľa § 3 zákona o účtovníctve,
-
za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom),
-
zverejnila údaje podľa § 23d zákona o účtovníctve (t.j. uložením do rexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xx x xxxxxx xxxxxxxostiach všetky účtovné záznamy.
Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak:
-
všetky účtovné záznamy sú preukázateľné podľa zákona o úxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxutočnosť. Rovnako je preukazný aj záznam, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Ak bol účtoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnenými zásahmi do záznamu a neoprávneným prístupom k nemu.
Druhou podmienkou preukaznosti je, že účtovná jednotka vykonala inventarizáciu v súladx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy (v súlade s príslušnými opatreniami MF SR). Obsah účtovných záznamov musí byť v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxve].
Účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná zabezpečiť trvalosx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY
Účtovné sústavy
KOMENTÁR
Zákon o účtovníctve ustanovuje ako základnú xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxstave jednouchého účtovníctva:
-
podnikateľom, ktorí nie sú zapísaní do obchodného registra,
-
fyzickým osobám, ak podnikajú, prípadne vykonxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, ak preukazujú pre daňové účely skutočne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (ak tieto osoby vedú daňovú exxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období sumu 200 000 € (občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby), s účinnosťou od xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxvnu subjektivitu, ak nepodnikajú.
Ak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxtave podvojného účtovníctva. Prechod sa uskutoční vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotkx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvníctva. Podľa § 6 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná doložiť všetky účtovné prípady účtovnými dokladmi.
Účtovný doklad je ale v súčaxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxežitosti. Zákon o účtovníctve ale považuje za rovnocenný účtovný záznam v písomnej alebo v technickej forme. Nevyžaduje sa teda aby bol účtovný doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxtosť chýba, nejde o účtovný doklad.
Často sa stretávame z názorom, že faktúra je účtovný doklad. To je však omyl. Faktúra od dodávateľa neobsahuje všexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxlniť. Iný prístup môže byť, že účtovná jednotka si vytvorí vlastný účtovný doklad (nazývaný napríklad likvidačný list faktúry) a faktúru použije ako dxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoré sa pri účtovnom doklade vyžadujú:
-
Slovné a číselné označenie účtovného dokladu, ide o označenie účtovnej jednotky, minimálne teda účtovná jexxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxadu a označenie jeho účastníkov, pri dodávateľských faktúrach je označenie účastníkov zrejmé. Zo znenia faktúry však nemusí byť zrejmý obsah účtovnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxformáciu, za akým účelom bola preprava vykonaná. Inak sa bude účtovať preprava v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku, inak v súvislosti s obstaxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
Dátum vyhotovenia účtovného dokladu. Nemal by to byť dátum vyhotovenia faktúry, ale dátum, keď účtovná jednotka doplnila náležitosti účtovného doklxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx fakturovaná hospodárska operácia.
-
Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xcenený a uskutočnil sa tak, ako je na účtovnom doklade uvedené. Osoba zodpovedná zaúčtovanie svojím podpisom potvrdzuje, že účtovný doklad bol zaúčtoxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. Požiadavka uvádzania účtov, na ktorých je účtovný prípad zaúčtovanx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhnickej forme. Aj v prípadoch, keď nejde o automatické účtovanie, sa účtuje priamo v počítači, bez predbežnej predkontácie na doklade. Tá sa potom musí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkovaný účtovník vyznačoval na doklady spôsob zaúčtovania a menej kvalifikovaní pracovníci potom zadávali údaje na technické spracovanie. Uvedená pxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxé účtovné podvody. V dobe automatického spracovania údajov nie je rozhodujúce, čo je napísané na doklade, ale čo je v databázach pre automatické spracoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxročnosť vedenia účtovníctva.
Zostáva však možnosť využitia znenia § 4 ods. 6 zákona o účtovníctve "Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať dx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxde účtovných dokladov v písomnej forme tieto doklady združovať a spôsob zaúčtovania (predkontáciu) priložiť v písomnej forme za skupinu účtovných doxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx zaznamenávať len v účtovných knihách. Z požiadavky priebežnosti vyplýva, že účtovná jednotka je povinná zaznamenávať účtovné záznamy tak, ako účtovxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxda. Ide o takzvané "krabicové účtovníctvo", xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxú vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh.
Rovnako nesmú účtovné jednotky účtovať o skutočnostiach, ktoré nenastali. Na druhej strane, nesmú xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxíctve za správne delikty ukladá príslušné sankcie.
Účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva
KOMENTÁR
Na účtovanie v sústave podvxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v časovom slede a preukazuje sa nimi zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období.
V hlavnej knihe sa účtovné zápisy usporadúvajú sysxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxku. Tým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom oxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxha obsahovať:
a)
Stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa hlavná kniha otvára.
b)
Súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov minimálne zx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx iného naplnená aj požiadavka priebežnosti ustanovená v § 11 zákona o účtovníctve).
c)
Zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxobne rozvádza na analytických účtoch.
Účtovný záznam, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách, sa vykonáva na podsúvahových účtoch. Podsúvahové úxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pri zostavovaní svojho účtového rozvrhu. Podrobnosti o rámcových účtových osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek v zmysle § 4 ods. 2 zákxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtovej osnove. Podľa svojich potrieb si však účtovné jednotky môžu k jednotlivým syntetickým účtom vytvárať analytické účty, prípadne podsúvahové účxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx to umožňuje účtovným jednotkám vytvorenie účtových rozvrhov podľa ich potrieb.
V súvislosti s syntetickými a analytickými účtami sa v teoretickej xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxe účtovné operácie. V praxi sa ale účtuje výhradne na analytických účtoch. Pohyby (obraty) na syntetických účtoch sú generované automaticky, t.j. prexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxzi syntetickými a analytickými účtami zabezpečuje, že súhrnné peňažné sumy účtované na jednotlivých analytických účtov musia jednoznačne zodpovedxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxtve chápe v širšom rozsahu. V prípade potreby je možné viesť analytickú evidenciu aj v jednotkách množstva, prípadne môže obsahovať aj iné údaje pre potxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxkých faktúr, analytická evidencia dlhodobého majetku a podobne. Analytická evidencia často obsahuje aj iné, ako peňažné údaje. Peňažné vyjadrenie úxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxných odberateľských faktúr z analytickej evidencie musí nadväzovať na peňažné vyjadrenie zostatku účtu 311 - Odberatelia.
V § 14 zákona o účtovníctxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtovných knihách a v ostatných účtovných záznamoch. Takýto zoznam je súčasťou účtovnej dokumentácie a musí sa uschovávať xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxÁR
Účtovným jednotkám v sústave jednoduchého účtovníctva zákon o účtovníctve prikazuje účtovať v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe závxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov a pod. Zákon o účtovníctve ustanovuje obsahovú náplň nielen peňažného denníka, ale aj minixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xpatrení MF SR.
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh
KOMENTÁR
Účtovanie bežného účtovného obdobia začína otvorením a končí uzatvorením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxadne otvárajú k prvému dňu účtovného obdobia a uzatvárajú sa k poslednému dňu účtovného obdobia (súvahový deň). Podľa dôvodu uzatvorenia účtovných knxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtky, napríklad:
a)
u právnických osôb deň vstupu do likvidácie, deň ukončenia likvidácie, deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania, zrxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnania, deň skončenia konkurzu alebo vyrovnania.
Pri zániku účtovnej jednotky bez likvidácie zanikajúca právnická osoba uzavrie účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxá závierka za riadnu účtovnú závierku. Pri vyplňovaní súvahy a výkazu ziskov a strát zanikajúca právnická osoba označuje, že zostavuje riadnu a tiež mixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxganizácie na neziskovú organizáciu.
Nástupnícka účtovná jednotka otvorí účtovné knihy k rozhodnému dňu, s výnimkou zlúčenia. Pri zlúčení nástupnxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xtavy vykáže pri zostavovaní otváracej súvahy, do ktorej prevezme majetok a záväzky zanikajúcej právnickej osoby a pokračuje vo vedení svojho účtovníxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxvahu za nástupnícku účtovnú jednotku zanikajúca právnická osoba.
V zásade platí, že uzatvorené účtovné knihy účtovná jednotka už nemôže otvárať s vxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrky a iba v záujme toho, aby sa zabezpečil verný a pravdivý obraz účtovníctva.
Orgány príslušné schvaľovať účtovnú závierku pri obchodných spoločnoxxxxxx xxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxromaždenie; § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka,
-
v komanditnej spoločnosti spoločníci; § 97 Obchodného zákonníka,
-
vo verejnej obchodxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxedchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné, účtovná jednotka neotvára účtovné knihy. Údaje opraví v účtovnom období, keď chybné skutočnosti zxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxená povinnosť dodržať bilančnú kontinuitu. V podvojnom účtovníctve je podstatou, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe k poslednému dxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxch účtov. V jednoduchom účtovníctve sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách (peňažnom denníkxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.
TRETIA ČASŤ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxádza sa iba miesto podnikania. Tiež sa upustilo od vyžadovania viacerých podpisov na účtovných závierkach. Vyžaduje sa iba podpisový záznam štatutárxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xyzickej osoby).
Účtovná závierka je v zákone o účtovníctve definovaná ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctvax xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm o účtovníctve. Okrem takých zrejmých náležitostí, ako je obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, deň, ku ktorému sa zostavuje a deň zostavenia, musí obxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby,
Novelou zákona o účtovníctve sa obmedzilo podpisovanie na jeden podpis. Problémom ale môže byť skutočxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom portálu Finančného riaditeľstva SR. Pre doručovanie písomností elektronickými prostriedkami je potrebný zaručený elektronický podpis, alebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxtovníctve, nemá zaručený elektronický podpis, prípadne je komunikáciou s daňovým úradom poverená iná osoba (napríklad daňový poradca). V tomto prípxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxvierka v listinnej forme.
Účtovná závierka tvorí jeden celok a má predpísané povinné súčasti.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxti. V zmysle § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve stanovuje Ministerstvo financií SR opatrením aj štruktúru účtovnej závierky. Podľa príslušných opatrení xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xčtovnej závierky.
V sústave jednoduchého účtovníctva účtovná závierka pozostáva z výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch.
Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxj závierky si určí účtovná jednotka. Naďalej zostáva povinnosť k zostavenej účtovnej závierke pripojiť podpisový záznam štatutárneho orgánu (napr.x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx vnútorné predpisy účtovnej jednotky) prípadne fyzickej osoby (ak je účtovnou jednotkou fyzická osoba). Skutočnosť, že si účtovná jednotka určuje dex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxmné v deň zostavenia účtovnej závierky. To by mohlo dátum zostavenia neprimerane posunúť. Naďalej sa však na účtovnej závierke ich podpis vyžaduje a bex xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xákona o účtovníctve a v tejto súvislosti vymedzuje účtovnú závierku ako riadnu a mimoriadnu. Zákon o účtovníctve stanovuje aj povinnosť zostavenia oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu alebo vyrovnania,
-
k rozhodnému dňu.
Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej závierky. Táto zásada je podrobnejšie rozpracovaná v opatreniach MF SR. Napríklad, v Postupoch účtoxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxerka, ale účtovná jednotka sa o nich dozvedela až po dátume, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Napríklad, dodávateľská faktúra došla po dátumex xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxozumiteľné, porovnateľné, spoľahlivé. Informácie uvádzané v účtovnej závierke sa posudzujú z hľadiska významnosti.
Významná informácia je takáx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Významnosť informácie teda závisí od konkrétnych podmienok. Osoby zodpovedné za účtovnú závierku sa musia rozhodnúť, akú hladinu významnosti pri zoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xalebo spresnenie) nejakej informácie boli neprimerane vysoké v porovnaní k jej významu, účtovná jednotka nemusí takúto informáciu získavať.
Užitxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx že používatelia majú primeranú znalosť o podnikateľských a ekonomických činnostiach a o účtovníctve a tiež ochotu skúmať informácie s primeranou staxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vylúčené z účtovnej závierky iba z dôvodu, že sú nezrozumiteľné pre používateľa.
Porovnateľnosť predpokladá, že užívatelia majú možnosť porovnávxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, metódy, spôsoby oceňovania, rovnaké zobrazovanie účinkov podobných transakcií v bežnom aj bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období. Ak v účxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxená v poznámkach účtovnej závierky. Zároveň aj musí byť uvedené, ako táto zmena ovplyvnila vykazované údaje.
Spoľahlivosť informácií je chápaná v txx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxné a umožnili zostaviť účtovnú závierku tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz.
Okrem účtovnej závierky zostavenej podľa zákona o účtovníctvex xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvných zásad (US GAAP).
[Účtovníctvo podľa IFRS v znení prijatom EÚ]
KOMENTÁR
Novelou zákona č. 352/2013 Z.z. sa spresnila definícia účxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx účtovníctvo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriaxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx (Ú.v. EÚ L 97, 9. apríla 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ESx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx že vedú účtovníctvo podľa medzinárodných účtovných štandardov, resp. podľa IAS/IFRS. Medzinárodných účtovných štandardov je viac. Aj keď sa najčasxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxandardy Európska únia neprevzala. Tak isto je potrebné brať do úvahy, že IAS/IFRS sa menia a vyvíjajú. Pre zákon o účtovníctve platia iba tie a v tom zneníx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xeľkostných kritérií platí, že ak účtovná jednotka splní aspoň dve z troch kritérií dve účtovné obdobia po sebe, potom v nasledovnom účtovnom období (trxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrky sa nebudú riadiť príslušnými opatreniami MF SR, ale príslušnými predpismi Európskej únie. Musia ale okrem účtovnej závierky zostaviť výkaz vybraxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxavovať účtovnú závierku podľa § 17a zákona o účtovníctve, bude v tom pokračovať aj ak by zanikli dôvody, na základe ktorých tak konala.
[Účtovxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Slovenska.
[Priebežná xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xa vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis, napríklad zákon o bankách. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa neuzavrú účtovné knihy a ixxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxy ocenenia majetku podľa § 25 ods. 2 zákona o účtovníctve. Priebežná účtovná závierka môže byť zostavená v úplnej alebo v skrátenej štruktúre.
V riadnxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxzované obdobie aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
V prípade priebežnej účtovnej závierky sa v súvahe vykazujú údaje za bežné obdoxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxavená účtovná závierka (netto predchádzajúceho obdobia).
V prípade priebežnej účtovnej závierky sa vo výkaze ziskov a strát vykazujú údaje za vykaxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtupuje za bežné aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
V § 18 ods. 5 zákon o účtovníctve upravuje, aké informácie sú predmetom vykazovxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxaze ziskov a strát, aj informácie týkajúce sa použitia účtovných zásad a účtovných metód. V poznámkach sa uvádzajú aj také informácie, ktoré sa nevykazxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxok účtovnej závierky je podrobnejšie upravený v opatrení o účtovnej MF SR, ktoré upravuje účtovnú závierku pre príslušný typ účtovných jednotiek (podxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnotka vynaložila na audítora. Tieto náklady sa uvádzajú záväzne v členení stanovenom zákonom o účtovníctve. Ide o informáciu, ktorá má umožniť používxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxtých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti za:
a)
overenie účtovnej závierky,
b)
uisťovacie audítorské službx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdenstvo),
d)
daňové poradenstvo (patrí síce medzi súvisiace audítorské služby, ale je také riziko ohrozenia nezávislosti, že sa musí uvádzať osobxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxou zákona č. 352/2013 Z.z. sa upravilo, že pri priebežnej účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek sa vykazujú iba údaje za bežné obdobie.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxvárajú základne imanie a družstvám, ak plnia stanovené veľkostné kritériá. Treba si uvedomiť, že povinnosť auditu vznikne, ak sú splnené aspoň dve krixxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxbí, môže ich splniť aj v nasledovnom období. To sa reálne dozvie až po zostavení účtovnej závierky. Teda, až keď zostaví účtovnú závierku zistí, že ju budx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxtovať o zásobách spôsobom B, lebo, ak by aj v nasledovnom účtovnom období splnila aspoň dve z troch kritérií, musela by mať overenú účtovnú závierku už za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo družstvo vznikne povinnosť mať overenú účtovnú závierku po prvý raz, prakticky to znamená potrebu zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxo audítor môže vystupovať audítor (fyzická osoba) alebo audítorská spoločnosť (právnická osoba), ktorí majú príslušnú licenciu a sú zapísaní v zoznaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtívnu skratku "audítor" pre označenie audítora alebo audítorskej spoločnosti.
Audit vyžadovaný v súlade so zákonom o účtovníctve môže vykonať iba xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx audit v súlade so zákonom o audítoroch. Nebude to však audit požadovaný zákonom o účtovníctve.
Ak má účtovná jednotka ustanovený výbor pre audit, potxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx do odvolania), alebo na dobu určitú (jedno alebo viac účtovných období).
Ak účtovná jednotka odvolá audítora počas obdobia, na ktoré bol schválený, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxpeniu viedli. Rovnakú povinnosť má audítor, ktorému to vyplýva zo zákona o audítoroch.
Novelou zákona č. 352/2013 Z.z. sa spresnilo, že účtovná jedxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxúpenia alebo odvolania audítora.
Rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto zákona alebo na použitie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx auditu.
Okrem obchodných spoločností, ktoré povinne vytvárajú základne imanie a družstiev, ak plnia stanovené veľkostné kritériá, majú povinnosx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xčtovnej závierky audítorom, musí byť overenie vykonané najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje ixxxx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Nový zákon v záujme jasného odlíšenia od čoraz častejšieho používania pojmu audit xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxduálnej alebo konsolidovanej výročnej správy.
Zrušený od 17.6.2016
KOMENTÁR
Povxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx audite, ktorý s účinnosťou od 17. júna 2016 nahradil zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.
Výročná správa
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Jednou z týchto povinností je zostavenie výročnej správy. Výročná správa, okrem iných údajov, obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxovníctve. Niektoré z týchto informácií už ale obsahuje účtovná závierka v poznámkach. Podľa nášho názoru takéto údaje už nie je potrebné vo výročnej spxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Vo výročnej správe musia byť zverejnené minimálne informácie xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxrobnejšie vysvetlenie dosiahnutých výsledkov, ale aj zámerov účtovnej jednotky),
b)
udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrky a výročnej správy uplynula významná doba a nastali by významné skutočnosti, ktoré nie sú v účtovnej závierke uvedené),
c)
predpokladanom budúcxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 (jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxa o tom, ako bolo rozhodnuté o vysporiadaní výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie; súčasťou výročnej správy musí byť návrh vedenia xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxva),
g)
údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
h)
tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
S účinnosťou od 1. jaxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy rok už výročných správ za rok 2016. Ak majú účtovné obdobie hospodársky rok, zmeny sa týkajú výročných správ za účtovné obdobie začínajúce po 1. januá-xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxstémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke.
Od 1. januára 2017 viac povinností zverejňovania vo výročnej správe budú mxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xamestnancov.
xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx jednotky,
-
vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu,
-
vplyve činnosti účtovnej jednotky na sociálnu a zamestnaneckú oblasť,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxj jednotke.
V rámci týchto informácií bude účtovná jednotka, ktorá bude subjektom verejného záujmu a bude mať priemerný prepočítaný počet zamestnaxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
c)
opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlužieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje a opis spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi,
d)
významné nefinančné informácie o činnosti úxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné.
Subjekt verejného záujmu bude môcť pri týchto informáciách vychádzať aj z rámca Európxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxžňuje subjektom verejného záujmu, ktoré sú súčasťou medzinárodných sietí, postupovať pri zostavovaní výročných správ podľa schémy, ktorá je zavedexx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxácie o ňom a všetkých jeho dcérskych účtovných jednotkách zahrnuté vo výročnej správe alebo v obdobnej správe materskej účtovnej jednotky.
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxoréhokoľvek členského štátu, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku prexxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xx
xxxxx xxxxx xresiahol 40 000 000 €,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250.
Musí uviesť vo výročnej správe aj:
-
opis politiky rozmanitxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x
x xxxxx
x
x xxxxxxxxx
x
x xxxelaniu
-
k profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov,
-
ciele takej politiky,
-
spôsob, akým sa vykonáva,
-
dosiahnuté výsledky vo vxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxodla neuplatňovať politiku rozmanitosti.
Pre vybrané účtovné jednotky (najmä tie, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanix xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadácie) môže byť obsah výročnej správy upravený osobitným predpisom.
Výročná správa musí, rovnako ako účtovná závierka, poskytovať verný a pravdxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx účtovného obdobia.
Od januára 2016 (za účtovné obdobie začínajúce 1. januára xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxce po 1. januára 2016 audítor musí:
a)
Vyjadriť názor, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou okrem výročnej správy podľa osobitného predxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke,
-
odseku 7 písm. c) až e), g) a h):
-
kvalifikovanej účasti na záxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxedzeniach hlasovacích práv,
-
pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,
-
právomociach xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informácie podľa osobitného predpisu:
-
u burzy informáciu o rozdelení zisku a informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii podľa § 1x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrá obsahuje tieto údaje:
-
porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxentifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
-
prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úvxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,
-
počet a menovitú hodnotu vydaných dlhoxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o vyrovnaní straty,
-
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
-
návratnosť aktív, určenú axx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,
-
zisk alebo stratu pred zdanením,
-
daň z príjmov,
-
získané subvencie z verejných xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xituácii v nej zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe a uviesť charakter každej takej významnej nesprávnosti.
Audítor teda už nebude overoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxetky náležitosti, ktoré zákon o účtovníctve, ale aj prípadne iné zákony vyžadujú uvádzať vo výročnej správe. Najvýznamnejšou zmenou je však to, že audxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxtor sa musí vyjadriť aj k tomu, či výročná správa obsahuje všetky náležitosti, ktoré pre obsah výročnej správy vyžaduje zákon o účtovníctve. Ak sa niektxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxi audítor nebude posudzovať informácie, ktoré sa vo výročnej správe nemusia uvádzať.
O tomto overení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxík však ustanovuje, že sa výročná správa musí predložiť na prerokovanie príslušnému orgánu (napríklad valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdze dxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
- dopĺňa sa od 1. januára 2016 Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci
KOMENTÁR
Ustanovenie sa do zákona o účtovníctve dopĺňa od 1. janxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xusia zostavovať a zverejňovať správu o platbách orgánom verejnej moci. V § 20a je definované, ktorých účtovných jednotiek sa povinnosť zostavovať a zxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx o účtovníctve zverejňuje ako súčasť výročnej správy.
- dopĺňa sa od 1. januára 2016 Obsah správy o platbách
KOMENTÁR
Ustanovenie sa do zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xtoré musí správa o platbách orgánom verejnej moci obsahovať.
Konsolidovaná účtovná závierka
KOMENTÁR
Konsolidovanou účtovnou závierxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxvierku, pri zostavení ktorej sa vychádza ako keby z fikcie jednej firmy. Sú v nej vylúčené nielen vzájomné pohľadávky a záväzky medzi jednotlivými prvkxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnej správy, ktoré majú v inej účtovnej jednotke väčšinu hlasovacích práv, alebo ju ovládajú iným (v zákone vymenovaným) spôsobom. Pri posudzovaní, či xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxýva dcérska účtovná jednotka.
Zákon o účtovníctve ustanovuje výnimky, kedy sú materské účtovné jednotky oslobodené od povinnosti zostavovania koxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdnotky, ktorá podlieha právu členského štátu Európskej únie (podmienkou je splnenie niektorých ďalších požiadaviek stanovených zákonom o účtovnícxxxxx
x
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
-
ak je dcérska spoločnosť tak nevýznamná, že sa zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxa začínajúce 1. januára a neskôr, aj v prípade, ak ku dňu, ku ktorému by sa zostavovala konsolidovaná účtovná závierka, má len dcérske účtovné jednotky, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jej práv vo vzťahu k majetku dcérskej účtovnej jednotky alebo práv v riadení dcérskej účtovnej jednotky,
-
údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotke drží materská účtovná jednotka len na účel jeho predaja.
Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx závierku vyhotovuje aj konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná správa o platbe. Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sa uvádzali v individuálnej výročnej správe aj údaje, ktoré by sa uvádzali v konsolidovanej výročnej správe. Konsolidovaná účtovná závierka musí byť xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhuje ustanovenia, ktoré ukladajú materským aj dcérskym účtovným jednotkám poskytovať potrebné informácie pre riadny priebeh zostavovania konsolixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi MF SR, ale podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (mimoriadnx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x x7, 9.4.2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxovnú závierku však musí zostaviť výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky. Obsah tohto výkazu je upravený príslušným opatrením MF Sxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiek je predmetom činnosti je ťažba prírodného bohatstva, od 1. januára 2016, t.j. pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2016 a neskôr, musia zostavxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xčtovnej jednotky verejnej správy, ... konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka verejnej správy
KOMENTÁR
Od 1x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy, konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka vxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, ktoré upravuje účtovníctvo podnikateľských subjektov. Vychádza z medzinárodných štandardov IAS/IFRS. Pre účtovníctvo vo verejnej správe sú určexx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxácie) v Slovenskej republike.
dopĺňa sa od 1. januára 2016 Obsah výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy subjektov ...verejnej spxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxe ako pre účtovné jednotky podnikateľského charakteru, zákon o účtovníctve stanovuje aj pre subjekty verejnej správy, ktoré majú povinnosť overenia xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvy.
Výročné správy subjektov verejnej správy tiež musia okrem ekonomických údajov, ktoré nadväzujú na účtovnú závierku, obsahovať aj ďalšie inforxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
[Register účtovných závierok]
KOMENTÁR
V štvrtej časti zákona o účtovníctve sú ustanovenia § 23, § 23a, § 23b, ktoré súvisia so zavedením noxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxočne pozmenený. V záujme riadnej prípravy fungovania registra bol, termín od kedy budú účtovné jednotky zverejňovať účtovné závierky novým spôsobomx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx x x xxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxý. Od mája 2013 je spustená skúšobná prevádzka registra.
Ust. § 23 zákona o účtovníctve definuje:
1.
čo je to register - informačný systém verejnex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnné) súhrnné účtovné závierky verejnej správy; ďalej výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa § 17a a z konsolidovaných účtovxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxobmedzený prístup na internete) - verejnú časť registra tvoria v zásade dokumenty uložené do registra právnickými osobami (účtovné jednotky, ktoré úxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxiou, všetky druhy obchodných spoločností a družstiev, štátne podniky a subjekty verejnej správy); neverejnou časťou sú dokumenty uložené účtovnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xýkajú a subjektom verejnej správy, ostatným na základe žiadosti a po zaplatení poplatku.
[Spôsob ukladania dokumentov do registra účtovnýxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podobe.
V elektronickej podobe sú povinné dokumenty do registra ukladať aj:
-
platitelia dane z pridanej hodnoty,
-
daňoví poradcovia a advokxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxelia dane z pridanej hodnoty, ktoré zastupujú pri správe daní,
-
obce a vyššie územné celky ukladajú v elektronickej forme výročnú správu.
Tieto sxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxka zostavuje. Platitelia dane z príjmov ukladajú účtovnú závierku spolu z daňovým priznaním dane z príjmov. Štandardný termín je do troch mesiacov od kxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxdobie zostavené. Priebežné individuálne závierky sa ukladajú do troch a priebežné konsolidované účtovné závierky do šiestich mesiacov od dátumu, ku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxovnej závierky príslušným orgánom (do 15 dní od schválenia príslušným orgánom). Vzor oznámenia sa stanovuje opatrením ministerstva. Účtovné jednotxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xd 1. januára 2016 schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxierku, alebo uloží neschválenú účtovnú závierku. V druhom prípade však musí uložiť aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
Ak má účtovnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxadaní účtovnej závierky oznámiť. Správu audítora potom do registra uloží dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Ak bolx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť mať účtovnú závierku overenú audítorom, nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, takým spôsobom, ktorý by mohol uviesx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x0 zákona o účtovníctve) a zostaví novú účtovnú závierku, musí novú a schválenú účtovnú závierku do registra najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výročnú správu) v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje. Obdobnx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.
[Doručovanie dokumentov ukladanýxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxej forme. Tieto sa doručujú miestne príslušnému daňovému úradu. Ten zabezpečí ich prevedenie do elektronickej podoby a doručí ich správcovi registrax
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxtkých ich všeobecných náležitostí (vyplnenie údajov na prvom liste), pričom všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) zákona o účtovníctve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxnámky) alebo § 17 ods. 4 zákona o účtovníctve (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch).
Ak daňový úrad zistí, že účtovná jednotka nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxona o účtovníctve (napr., v lehote na podanie daňového priznania), vyzve ju na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spoxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu štátnej pokladnice.
Dokumenty, ktoré majú ostatné účtovné jednotky povinnosť podávať v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxnia účtovnej závierky podaných v elektronickej podobe všeobecné náležitosti, tak ako v listinnej podobe. Jediný rozdiel je v tom, že v prípade elektroxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky, alebo podpisový záznam fyzickej osobxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxronickom doručovaní.
Pri dokumentoch podľa § 23 ods. 2 písm. f) až j) zákona o účtovníctve Finančné riaditeľstvo SR overuje, či obsahujú správne vypxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlnila ich správne daňový úrad ju vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením.
Doručenxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxkladá za splnenie podmienok zverejnenia a uloženia dokumentov podľa zákona o účtovníctve. Uloženie dokumentov v elektronickej podobe do zbierky lisxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xevyhovie výzve a nedostatky neodstráni v určenej lehote, účtovná závierka sa považuje za nedoručenú.
Akékoľvek lehoty na spracovanie dokumentov zxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxch po ich uložení v registri a to na základe oznámenia pochybnosti prevádzkovateľom registra.
[Sprístupňovanie dokumentov uložených v regxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxerejnej časti. Je tu upravené, kto má prístup k neverejnej časti registra. Sú to najmä:
-
účtovná jednotka, ktorej sa dokumenty týkajú,
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx zverejňovaní údajov z neverejnej časti registra.
Daňový úrad je oprávnený poskytovať účtovnej jednotke kópie dokumentov alebo časti dokumentov dx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxdnotného kontaktného miesta.
O vydanie uloženého dokumentu alebo jeho časti je možné požiadať aj prevádzkovateľa registra účtovných závierok.
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí je na základe žiadosti a za poplatok.
[Zverejňovanie údajov z účtovníctva]
KOMENTÁR
Novelou zákona č. 352/2013 Z.z. sa do zákona o účtxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxe a konsolidované účtovné závierky,
-
správy audítora o overení individuálnych a konsolidovaných účtovných závieok,
-
individuálne a konsolixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxskej únie (ak si z tohto dôvodu dcérska účtovná jednotka na Slovensku, ktorá je zároveň materskou účtovnou jednotkou, uplatnila oslobodenie od povinnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxom EÚ) musia, okrem zverejnenia dokumentov uložením do registra účtovných závierok, zverejniť na svojom webovom sídle informáciu o uložení účtovnej xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxATA ČASŤ
SPÔSOBY OCEŇOVANIA
[Oceňovanie majetku na záväzkov ku dňu ocenenia]
KOMENTÁR
Majetok a záväzky sa oceňujú ku dňu ocenenia. Deň xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx, ak to vyžaduje osobitný predpis, napríklad zákon o bankách, zákon o cenných papieroch a podobne.
Prakticky to znamená, že už neplatí, že ak účtovná jxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxtovníctve. Minimálne k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka musí účtovná jednotka posúdiť správnosť jeho ocenenia. Ak by ocenenie bolo nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm spôsobom ocenenie upraviť.
Zákon o účtovníctve osobitne rieši prípady, ak je ocenenie majetku a záväzkov vyjadrené v inej mene ako je mena euro. V týxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Na prepočet ocenenia majetku a záväzkov vyjadreného v cudzej mene na menu euro sa používa referenčný výmenný kurz, okrem prípadov, keď zákon o účtovníxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxrodnou bankou Slovenska, ak Európska centrálna banka kurz v danej mene nestanovuje).
V prípade dňa uskutočnenia účtovného prípadu je to kurz stanovxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxnia účtovnej závierky je to kurz stanovený v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Na účely ocenenia majetku a záväzkov od zanikajúcej zahraxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska vyhlásený v deň predchádzajúci prírastku cudzej meny). Výnimku tvoria prípady, ak sa cudzia mena obstarxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x účtovníctve povoľuje alternatívu v tom, aký kurz sa použije na prepočet, musí si účtovná jednotka zvoliť, ktorý spôsob bude používať. Zvolený spôsob mxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx alebo sa na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu. Výnimku tvoria prípady, ak sa cudzia mena obstarávxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxu cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa použije referenčný kurz.
Okrem toho je možné na prepočet úbytku rovnakej cudzej meny v hotovosti axxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách.
Ak je tento úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, na prepočet úhrady zxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účtovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku v cudzej mene sa použije kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku.
Ku dňu, ku ktorému sa zoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočíxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmku tvoria cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu a cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi. Obstarxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxtvorený vlastnou činnosťou. Vlastné náklady zahrnujú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov.
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxch prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.
d)
Reprodukčnou obstarávacou cenou (len do 31. decembra 2015).
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ktorý účtovná jednotka nadobudla bezodplatne. Tiež sa ňou oceňuje nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako rexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxžné spoľahlivo zistiť vlastné náklady vynaložené na príchovky. Je to cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. Používanie reprodxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxva ocenenie cenou, za ktorý by sa majetok predal v nezávislom vzťahu.
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa ruší oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnutý okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
-
majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxzácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
-
majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxy nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods. 3, komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu, je to ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca. V prípade, že nie je možné použiť reálnu hodnotu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak ide o ocenenie zhotoveného diela poskytnuté koncesionárom verejnému obstarávateľovi (PPP projekt) je tx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Na rozdiel od písmena e), keď sa kvalifikovaný odhad môže použiť iba v prípade, ak trhová cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hoxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxje pre ocenenie majetku a záväzkov prevzatých nástupníckou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti alebo družstva zanikajúcich bez likvidácie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxsnou hodnotou. To znamená, že sa musia diskontovať.
Na ocenenie úbytku rovnakého druhu zásob je možné namiesto ocenenia, ktorým boli zásoby prijaté xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xko prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku (FIFO). Môže sa to použiť iba za podmienky, že tento spôsob ocenenia neohrozí pravdivý a verný obraz v účtovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxé jednotky neoceňujú cenné papiere, deriváty x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxpade premiestnenia sídla európskej spoločnosti, európskeho družstva a európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov na územie Slovenskej republikxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxenie majetku a záväzkov. Ocenenie majetku a záväzkov, a to vrátane odpisov a opravných položiek pred premiestnením sídla v Slovenskej republike, sa poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxprava ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka]
KOMENTÁR
Ustanovenie ukladá účtovnej jednotke povinnosť ku dňu, ku ktorému sa zoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Ide teda o povinnosť a nie možxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že budúce ekonomické úžitky z majetku môžu byť nižšie, ako je ocenenie majetku v účtovníctve. Zjednodušene sa dá povedať, že ak očakávaná suma peňazí (xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxdy opatrnosti. Opravné položky sa tvoria v prípade, ak je tento predpoklad dočasný, t.j., ak sa situácia môže zmeniť. Spôsob a postup tvorby opravných pxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxám. Opravná položka k zásobám sa tvorí vtedy, ak je účtovné ocenenie zásob (skladové ceny) vyššie, ako je čistá realizačná hodnota zásob. Zákon o účtovnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xredpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Pri posudzovaní ocenenia záväzkov sa zásada opatrnosti uplatňuje tým spôsobom, že účtovná jednotkx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxzervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo s neistou výškou. Pri posudzovaní záväzku je potrebné brať do úvahy, ako zákon o účtovníctve definuxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
-
xx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx že základným predpokladom existencie záväzku (a teda aj dôvodu pre tvorbu rezervy) je existencia určitej povinnosti účtovnej jednotky.
Na druhej sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxäzky fondov (podľa zákonov č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporenxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxktor. Ale aj ostatné typy účtovných jednotiek nemôžu vykazovať záväzky, ktoré nespĺňajú definíciu podľa zákona o účtovníctve. Napríklad, nie je pravxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxyšuje aj základ dane. Zákon o dani z príjmov upravuje, že ak má daňovník záväzky, ktoré sa priamo alebo nepriamo premietli do daňových výdavkov a sú viac axx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxť, že podmienky používania odpisovaného majetku sa menia. Podľa meniacich sa podmienok musia účtovné jednotky prehodnotiť odpisový plán a upraviť zoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxy na účely zákona o účtovníctve. Z hľadiska iných zákonov (napr. Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce a podobne) sa môže škoxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxly zákona o účtovníctve sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxde s účtovnými zásadami pre mikro účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Môžu však tvoriť opravné položky a rezervy x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybrané druhy majetku a záväzkov reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo k inému dňu stanovenému osobitným predpisom u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oceňovať vybrané druhy majetku sa vychádzalo z IAS/IFRS. V týchto štandardoch je definovaná reálna hodnota (fair value) ako suma alebo peňažná čiastkxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxálne ani ekonomicky prepojené. Predstavuje to určitý odklon od v minulosti uplatňovanej zásady oceňovania majetku a záväzkov iba v historických cenáxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xáväzkov reálnou hodnotou v účtovnej závierke, ale aj v iných prípadoch, je zvýšiť vypovedaciu schopnosť účtovných závierok v súlade s požiadavkou verxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx
b)
kvalifikovaný odhad, posudok znalca, ak trhová cena nie je k dispozícii, alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,
c)
ocenenie podľa osobitxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxjnému obstarávateľovi, za ktorú koncesionár nadobúda nehmotný majetok uvedený v § 25 ods. 1 písm. g) zákona o účtovníctve.
Od 1. januára 2016 platí, žx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrmácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa písmena a) známa,
c)
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podľa písmena b), alebo
d)
posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa písmen a) až c), alebo pre ocxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxej jednotky vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jedxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxím postupu pri stanovení reálnej hodnoty bola vylúčená možnosť ocenenia kvalifikovaným odhadom. Posudok znalca sa môže použiť iba v prípade, ak nie je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xx xxxx x, 4, 5 zákona o účtovníctve) sa použije predovšetkým pri cenných papieroch, ktoré sú obchodovateľné na verejnom trhu. V prípade, že nie je k dispozícii txxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxch papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie (napr., neprevoditeľné dlhopisy) sa ich ocenenie odo dňa nákupu do doby spxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu jednotkou sa ich ocenenie zvyšuje o nákladové úroky.
Podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx16 podielovú účasť), môže byť ocenený na reálnu hodnotu metódou vlastného imania. Ak sa však účtovná jednotka rozhodne použiť metódu vlastného imaniax xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxvou účasťou).
Metóda vlastného imania je účtovná metóda, pomocou ktorej finančná investícia (majetkový podiel), pôvodne ocenená v obstarávacej cxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxšetkým ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak osobitný predpis ustanoví, budú sa reálnou hodnotou oceňovať vybrané druhy majetku aj k inéxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxvách zanikajúcich bez likvidácie splynutím alebo rozdelením, a to reálnou cenou, kvalifikovaným odhadom, alebo posudkom znalca alebo podľa ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxl podnikania, a účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňujú majetxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtie alebo rozdelenie) a neoceňuje majetok metódou vlastného imania. Tiež od 1. januára 2016 nepoužívajú ocenenie majetku metódou vlastného imania.
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxanie]
KOMENTÁR
Súčasťou oceňovania dlhodobého majetku je aj odpisovanie. Odpisovanie predstavuje premietnutie trvalého zníženia hodnoty odpxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xoby odpisovania jednotlivého majetku.
Zákon o účtovníctve určuje, že sa odpisuje hmotný majetok s výnimkou zásob a nehmotný majetok s výnimkou pohľxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx aby účtovná jednotka účtovala o dlhodobom majetku a jeho odpisoch, nie je skutočnosť, že účtovná jednotka je právnym vlastníkom majetku. Ani definícix xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe ak ide o zmluvu o výpožičke počas doby zabezpečenia záväzku prevodom práva, alebo ak sa vlastnícke právo k veciam nadobúda iným spôsobom ako prevzatím xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxsledovné prípady:
a)
dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo alebo právo správy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxdobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povolením vkladu do katastra nehnutexxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxa sa na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe inej osoby ako je účtovná jednotka,
e)
dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxia zabezpečenia záväzku,
f)
dlhodobý nehmotný majetok,
g)
dlhodobý hmotný majetok obstaraný finančným prenájmom.
Účtovná jednotka je povixxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxódy a zásady pri zostavení odpisového plánu účtovná jednotka použije.
Stále ale platí zásadná požiadavka, že použité účtovné metódy musia umožniť zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xú založené alebo zriadené na účel podnikania. Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva môžu pri zostavovaní odpisového pláxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxením stanoveným zákonom o účtovníctve pri tvorbe odpisového plánu je, že aktivované náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať do piatich rokov, x xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxov na vývoj zákon o účtovníctve ešte stanovuje ďalšie obmedzenie. Ak neboli náklady na vývoj úplne odpísané, môže účtovná jednotka vyplácať dividendyx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxdpísaných nákladov na vývoj - platí do 31. decembra 2015. Od 1. januára 2016 uvedené platí, ak úhrnná výška rezervných fondov a iných zložiek vlastného ixxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxoločnosti, splatí svoj príspevok do kapitálového fondu z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka), sú príspevky súčasťou ocenenia cennxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxnaná v súlade so zákonom o účtovníctve patrí k základným podmienkam preukaznosti účtovníctva. Ak účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu v súladx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtku a záväzkov vykázaný v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov (vlastné imanie) sa v účtovníctve vykazujx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxriť, či sú vykázaný majetok a záväzky správne ocenené.
Tieto skutočnosti overuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zákon o účtovníctxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx
x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxvníctve vyplýva aj to, čo všetko sa musí inventarizovať (majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov). Prakticky to znamená, že inventarizovať sa mxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxaní inventarizácie.
Inventarizácia predstavuje komplex prác:
-
zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx inventúrou. Inventúra podľa vhodnosti môže byť fyzická, dokladová alebo kombinovaná. O vykonaní inventúry musí účtovná jednotka vyhotoviť účtovný xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxa tohto účtovného záznamu, ale jeho obsah (podobne ako zákon o účtovníctve v § 10 stanovuje náležitosti účtovného dokladu). Zákonom stanovené náležixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxania, ak sa líši od miesta bydliska, ide o základné identifikačné údaje účtovnej jednotky, ktorej sa účtovný záznam týka.
b)
Deň začatia inventúry, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxavuje účtovná závierka, možno ju vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovnéhx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xa fyzická inventúra vykonala v iný deň ako je deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka musí sa preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xnventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiacx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
Meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
f)
Zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 zákona o účtovxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 zákona o účtovníctxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxpadne o koľko, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlnou hodnotou).
i)
Meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonom o účtovníctve je ten účtovný záznam, ktorým účtovné jednotky dokladujú, že ich účtovníctvo je preukazné.
Vykonanie inventúry však ešte nie je xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xa príslušných účtoch v účtovníctve. O porovnaní účtovného stavu so stavom skutočným sa musí vyhotoviť ďalší účtovný záznam, ktorý sa podľa zákona o účtxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xápis obsahovať:
a)
obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líšx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x záväzkov s účtovným stavom, stav zistený inventúrou uvedený v inventúrnom súpise, stav podľa účtovníctva na príslušnom účte, prípadný inventarizačxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v pôvodnom ocenení, stav v ocenení zreálnenom k dátumu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (s vyčíslením potreby tvorby opravných položiek, rezexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxentarizácie v účtovnej jednotke.
Z inventarizačného zápisu sú zrejmé aj prípadné inventarizačné rozdiely a rozdiely, ktoré predstavujú potrebu úxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
SIEDMA ČASŤ
ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxžu byť vedené v písomnej alebo v technickej forme. Obidve formy účtovných záznamov sú rovnocenné, ale ak sú účtovné záznamy vedené v technickej forme, mxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxžadovanej audítorom, ak účtovné záznamy v takejto požadovanej forme vedie. To znamená, že ak má k dispozícii účtovné záznamy v technickej forme, musí ixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnie účtovných záznamov do písomnej formy, musí účtovná jednotka zabezpečiť prevedenie účtovných záznamov do formy, v ktorej je ich obsah pre fyzickú oxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxečiť, aby obsah účtovného záznamu v novej forme bol zhodný s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej forme.
Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak účtxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxedie účtovné záznamy z písomnej na technickú formu, bude musieť naďalej záznamy v písomnej forme archivovať. Zákon o účtovníctve síce umožňuje preukáxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxré s prevedeným záznamom pracujú. Neupravuje však, akým spôsobom sa to dá preukázať. Preto je najbezpečnejší postup ten, že sa archivujú aj záznamy v pôxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xovinná mať k dispozícii interné predpisy, ktoré upravujú jej spôsob vedenia účtovníctva (aké konkrétne účtovné metódy a zásady používa, odpisový pláxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxe).
Preukázateľnosť účtovného záznamu
KOMENTÁR
Preukázateľnosť účtovníctva je pomerne zložité nadefinovať. Vo všeobecnosti sa vnímxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxvaný ako preukázateľný účtovný záznam.
Požiadavka preukázateľnosti xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxípad nastal,
-
obsah účtovného záznamu dokazuje skutočnosť nepriamo prostredníctvom iných preukázateľných účtovných záznamov, napríklad preuxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xreprave, zmluvami s dodávateľom, faktúrami od dodávateľov a úhradami týchto faktúr a podobne,
-
účtovný záznam bol prenesený podľa § 33 zákona o účtxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zničením, neoprávnenými zásahmi doň a neoprávneným prístupom k nemu.
Zákon o účtovníctve umožňuje aj prenos účtovného záznamu v technickej forme xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxamov nepovažuje iba elektronický podpis, ale aj iný, účtovnými jednotkami vzájomne uznávaný obdobný preukázateľný účtovný záznam v technickej formx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xbsahom ktorého je vlastnoručný podpis, alebo preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme, ktorým je v súčasnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby bolo zabránené jeho pozmeneniu počas prenosu alebo jeho zneužitiu.
Zákon neupravuje presný spôsob, ako sa to má zabezpečiť. Stanovuje iba záklxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sa vyvíjajú aj spôsoby ochrany prenosu údajov.
Ochranu a bezpečnosť informácií určitého charakteru a ich prenosu musí zabezpečiť účtovná jednotkax xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxpade, že účtovná jednotka zistí, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, je povinnx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
-
deň vykonania opravy,
-
obsah opravovaného účtovného záznamu pred aj po oprave.
Opravy v účtovných záznamoch sa môžu vykonať, obdobne ako všetxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.
V praxi to znamená, že ak účtovná jednotka zistí potrebu vykonania opravy, vyhotoví účtovný dokladx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxvu účtovného záznamu, dôvody opravy ako aj identifikáciu záznamu, ktorý sa opravuje. Na základe takéhoto účtovného dokladu uskutoční opravný záznam xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxiedkami (prostriedky výpočtovej techniky). Často sa stretávame s účtovnými softvérmi, ktoré, ako keby umožňovali vykonať opravu prepísaním pôvodnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx problém riešia rôznym spôsobom, ale vo väčšine prípadov je zabezpečené, že pôvodný záznam zostáva čitateľný. Iba sa priamo nezobrazuje, resp. pri bežxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxovníctve stanovuje lehoty, počas ktorých sú účtovné jednotky povinné uchovávať účtovné záznamy (v technickej alebo písomnej forme). Počas tejto dobx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, znxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe sa predĺžila na 10 rokov.
Ostatné ustanovenia o účtovnej dokumentácii
KOMENTÁR
Lehoty pre archiváciu účtovnej dokumentácie stanovenx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxi účtovnej dokumentácie tiež slúžia pre daňové účely, dôchodkové sporenie, zdravotné poistenie a podobne. Pri uchovávaní účtovnej dokumentácie je pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xal upravovať archivačný alebo registratúrny poriadok účtovnej jednotky.
ÔSMA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxazovo pridané v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do eurozóny a s prechodom na menu euro.
KOMENTÁR
Ust. § 37a až 37d boli do zákoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx § 37a až 37d boli do zákona o účtovníctve jednorazovo pridané v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do eurozóny a s prechodom na menu euro.
xxxxxxxx
xxxx x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxodom na menu euro.
DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
[Správne delikty pri porušení zákona o účtovníctve a pokuty]
KOMENTÁR
V § 38 záxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx časti zákona Záverečné ustanovenia. Ďalšie § 38a, 39, 39a až 39i, 40 a 41 sú typické záverečné ustanovenia zákona o účtovníctve, v ktorých je riešená úxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxm. a) (ak účtovná jednotka neviedla účtovníctvo alebo nezostavila účtovnú závierku) alebo písm. n) (ak účtovná jednotka vykonala účtovné zápisy mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxažuje za osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve. Maximálna výška pokuty je zákonom limitovaná a pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xčtovná jednotka, ak zistila chybu, vykonala jej opravu v tom účtovnom období, v ktorom chybu zistila a či písomne oznámila miestne príslušnému daňovémx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Jxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxo podľa § 4 ods. 1 (neviedla účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku), maximálna pokuta do 3 000 000 €,
b)
neotvorila účtovné knihy alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxy do registra alebo neuložila výročnú správu, maximálna pokuta 2% z celkovej sumy majetku najviac však 1 000 000 € (týka sa to aj prípadov, ak v uložených dxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxerky s výročnou správou audítorom, maximálna pokuta 2% z celkovej sumy majetku najviac však 1 000 000 €,
e)
nedala schváliť alebo nedala odvolať audíxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxvníctvo podľa § 8 (správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov) a toto porušenie malo vplyv na nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodľa § 8 (správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov) a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxe jednoduchého účtovníctva v rozpore so zákonom o účtovníctve), maximálna pokuta 2% z celkovej sumy majetku najviac však 100 000 €,
i)
porušila ustaxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxej sumy majetku najviac však 100 000 €,
k)
porušila ustanovenia § 31 (účtovný záznam), maximálna pokuta 2% z celkovej sumy majetku najviac však 100 0xx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx
xx
xxxxxxxx xxtanovenia § 35 (uschovávanie účtovnej dokumentácie), maximálna pokuta 2% z celkovej sumy majetku najviac však 100 000 €,
n)
porušila ustanovenie x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xx
x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvná jednotka nezriadila výbor pre audit, ak má takúto povinnosť. Problematika výborov pre audit bola zo zákona o účtovníctve presunutá do zákona č. 423xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušení zákona o účtovníctve okrem pokuty aj podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Zavedenie tohto inštitútu vyplynulo z uznesenia vxxxx xx xx xxx x xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxhu preventívnu, resp. výchovnú, nie je žiaduce, aby pri prvom dopustení sa správneho deliktu došlo k podaniu podnetu na zrušenie živnostenského oprávxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovených v § 4 ods. 1, § 6 ods. 4 a § 11 ods. 3, a to ak:
-
účtovná jednotka neviedla účtovníctvo,
-
nezostavila účtovnú závierku alebo
-
ak účtovná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.
Od zavedenia inštitútu podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia ako ďalšej sankcie za porušovanix xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxi dopustení sa správnych deliktov, ktoré sú navrhované ako osobitne závažné porušenia zákona, sa ustanovenia použijú na správne delikty spáchané po 3xx xxxxxxxx xxxxx
Identifikačné číslo ASPI: KO431_a2002SK
Stav k:01.01.2018
Autor: Baláž, Ondrej
 
Názov:Zákon o účtovníctve - komentár
Nakladateľ:Wolters Kluwer
ISBN:978-80-8168-286-5

 
Vzťah k:431/2002 Z.z.; 45/2014 (FS); 57/2013 (FS); KOfs45_14SK; KOfs57_13SK; KOfs46_14SK; KOfs04_203SK; 46/2014 (FS); 04/2003 (FS);