600/2003 Z.z.

Zákon o prídavku na dieťa - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
Zmenený a doplnený: opatrením č. 485/2004 Z.z., zákonmi č. 532/2007 Z.z., č. 554/2008 Z.z., opatreniami č. 516/2009 Z.z. a č. 336/2010 Z.z., zákonmi čx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx16 Z.z., opatreniami č. 234/2017 Z.z. a č. 232/2018 Z.z. a zákonom č. 83/2019 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxravy, ktorým je poskytovanie prídavku na dieťa a poskytovanie príplatku na dieťa.
Prídavok na dieťa, ako aj príplatok k prídavku na dieťa predstavuxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxa
Prídavok na dieťa predstavuje najrozsiahlejšiu formu finančnej podpory štátu rodinám s nezaopatrenými deťmi. Hlavným účelom dávky je prispievax xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xeptembra 2019, je účelom prídavku na dieťa aj čiastočná úhrada školských potrieb na podporu plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxch limitov rodiny.
III. Prídavok na dieťa vs. príplatok k prídavku na dieťa
Rozdiel xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxťa, zatiaľ čo príplatok k prídavku na dieťa je uplatniteľný na výchovu a výživu len takého nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nie je možné uplatniť daňový xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx s prídavkom na dieťa je potrebné uviesť, že poberanie prídavku na dieťa nie je ovplyvnené ani podmienené inými peňažnými dávkami, to znamená, že ho možnx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Nárok na príplatok k prídavku na dieťa má oprávnená osoba, ktorá poberá prídavok na dieťa, z čoho možno logicky odvodiť súbeh týchto dvoch peňažných xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxtlivosť o dieťa a inými peňažnými dávkami. Príplatok k prídavku na dieťa nie je možné poberať súčasne s daňovým bonusom podľa § 33 zákona o dani z príjmov.
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xostupné na internete: <http://www.epi.sk/odborny-clanok/pridavok-na-dieta-priplatok-k-pridavku-na-dieta-a-danovy-bonus-pmpp.htm&xxx
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xieťa:
a) Rodič nezaopatreného dieťaťa
Rodičmi nezaopatreného dieťaťa sú matka a otec dieťaťa ako biologickí rodičia dieťaťa. Podľa § 97 zákona o rxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxsti rodičov pri výchove podľa zákona o rodine. Osvojenie predstavuje spôsob vzniku tzv. právneho rodičovstva, t.j. rodičovstva, ktoré je založené roxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxťaťa aj osvojiteľ dieťaťa.
Príklad:
Na základe rozhodnutia súdu si manželia osvojili 2-ročné dieťa. Medzi osvojiteľmi a osvojencom vznikol vzťah rxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxsp. na tohto osvojenca, sa stal jeden z osvojiteľov.
b) Rodič, ktorému súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti
Druhú vymedzenú kategóriu prexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxveň rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov.
c) Osoba, ktorej súd zveril nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxhrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Ide o prípady náhradnej starostlivosti podľa zákona o rodine, keď je dxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxúnskej starostlivosti. Prípady osvojenia dieťaťa do tejto vymedzenej kategórie nespadajú, keďže v prípade osvojenia vzniká medzi osvojiteľmi a osvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxa.
Príklad:
Rodičia neposkytujú svojmu nezaopatreného dieťaťu náležitú výchovu a výživu. O toto dieťa sa starajú predovšetkým jeho starí rodičia, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xýmto starým rodičom nevzniká nárok na prídavok na dieťa, pretože nespĺňajú zákonnú definíciu oprávnenej osoby. Nie sú rodičmi ani osvojiteľmi tohto nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xa starí rodičia starajú o nezaopatrené dieťa nie je pre vznik nároku na prídavok na dieťa postačujúci. Ak by títo starí rodičia podali návrh na súd na zverxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxpatrené dieťa
Pri splnení zákonom vymedzených predpokladov je oprávnenou osobou aj plnoleté nezaopatrené dieťa.
Podľa § 8 Občianskeho zákonníxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtosť nadobudnutá uzavretím manželstva sa nestráca ani v prípade zániku manželstva a ani v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné (Fekete, 2014, s. xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xiacerých prípadoch, a to:
-
ak niektorá z oprávnených osôb, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxté nezaopatrené dieťa sirotou;
-
ak má plnoleté nezaopatrené dieťa upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov;
-
ak do času dosiahnutia jeho pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxeté nezaopatrené dieťa uzavrelo manželstvo alebo ak jeho manželstvo zaniklo.
Príklad:
Žena vo veku 22 rokov uzavrela manželstvo a stále študuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxuje na vysokej škole. Táto žena teda má nárok na prídavok na dieťa podľa § 2 ods. 1 písm. d) bod 4 zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého je oprávnenou osobxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxú osobu uvádza maloletého rodiča, a to za splnenia zákonného predpokladu, že maloletý rodič má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitnéhx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklad, že výkon tohto práva zabezpečí v záujmx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na dieťa, je touto osobou osoba uvedená v odseku 1 písm. a) až c), t.j.:
-
rodič nezaopatreného dieťaťa;
-
rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Z uvedeného vyplýva, že okruh oprávnených osôb na uplatnenie nároku na príplatok k prídavkx xx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxacerých oprávnených osôb
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxých osôb.
Ak je viac oprávnených osôb na príplatok k prídavku na dieťa platí, že tento patrí len jednej z oprávnených osôb, a to tej, ktorej patrí aj príxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Súd predovšetkým určí, komu buxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu alebo súd schváli dohodu rodičov o výške výživného.
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx ods. 2 zákona o rodine zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvosť v záujme dieťaťa.
Striedavá starostlivosť znamená, že dieťa striedavo žije s každým zo svojich rodičov, a to v určitom pravidelnom časovom intxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe sa zachovanie vzťahu dieťaťa k obidvom rodičom aj po zrušení spoločnej domácnosti (Pavelková, 2013, s. 112).
Podľa § 24 ods. 3 zákona o rodine je moxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
V prípade, že súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o rodine alebo v prípade, že súx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa oprávnenej osobe, ktorej sa vyplácali pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxhody rodičov maloletého dieťaťa o zmene oprávnenej osoby. Možná je aj taká dohoda, na základe ktorej sa rodičia maloletého dieťaťa dohodnú na striedavxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxku na prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa každého zo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x príplatku k prídavku striedať v minimálne šesťmesačných intervaloch.
Ak by rodičia uzavreli rodičovskú dohodu o tom, že ich deti budú na čas po rozvxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxj starostlivosti a o rozsahu práv a povinností tretích osôb pri výchove dieťaťa rozhoduje výlučne súd a toto súdne rozhodnutie nemôže byť nahradené dohxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxahu práv a povinností tretích osôb pri výchove dieťaťa dohodou rodičov)
Literatúra:
Fekete, I. 2014. Občiansky zákonník 1. zväzok (Všeobecxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx o rodine. Komentár. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013. 680 s. ISBN 987-80-8603-15-2
Nezaopatrené dieťa
I. Definícia nezaopatrenéhx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxinícii pojmu nezaopatreného dieťaťa dochádza jeho pozitívnym, ako aj negatívnym vymedzením, keď zákonodarca uvádza, ktoré dieťa nezaopatreným diexxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx do skončenia povinnej školskej dochádzky, ale najdlhšie do 25 rokov, ktoré spĺňa nasledovné zákonné podmienky:
a.
sústavne sa pripravuje na povolxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosť pre chorobu alebo úraz.
Nezaopatreným dieťaťom je aj:
a.
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
c.
dieťa, ktoré nie je schopné sústavnej prípravy na povolanie alebo na vykonávanie zárobkovej činnosti pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný staxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xieťa si ďalej priblížime jednotlivé kľúčové pojmy, z ktorých zákonná definícia vychádza alebo na ktoré sa odvoláva.
a) Povinná školská dochádzka a jxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x6 rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 22 ods. 1 školského zákona žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxrom žiak dovŕšil 16 rokov.
Dieťa, ktoré si povinnosť povinnej školskej dochádzky neplní, sa na účely tohto zákona za nezaopatrené dieťa nepovažujex
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole. Bližší komentár sa nachádza pri § 4.
Prerušenie štúdia a opakovanie ročníka sú samostaxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxia možno započítať len opakovanie ročníka (Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Sžso 34/2009 z 28. apríla 2010).
Za nezaopatrené dieťa sa tiež nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlebo "PhD.").
Príklad
Študent denného štúdia na vysokej škole vykonáva popri štúdiu zárobkovú činnosť. Stratí jeho rodič nárok na prídavok na dieťax
xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxo študent ako nezaopatrené dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom v dennej forme na vysokej škole. Študenti stredných škôl alebo vysokých šxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxky zákonné podmienky nároku na prídavok.
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosť pre chorobu alebo úraz. Skutočnosť, či sa dieťa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo či nemôže vykonávať zárobkovú činnosť pre cxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxravotným postihnutím, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, neposkytuje vzdelávanix xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
e) Žiaci so zdravotným znevýhodnením a ich vzdelávanie na xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxným znevýhodnením sú žiaci:
-
s mentálnym postihnutím,
-
so sluchovým postihnutím,
-
so zrakovým postihnutím,
-
s telesným postihnutxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
-
hluchoslepí žiaci,
-
s vývinovými poruchami učenia,
-
s poruchami aktivity a pozornosti,
-
s viacnásobným postihnutím,
-
s porxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxacích programov určených pre tieto vybrané kategórie žiakov. Tieto špeciálne vzdelávacie programy sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov.
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxtnym vzdelávacím programom. Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením má spravidla deväť až jedenásť ročníkov, pričom zákon pripúšťa aj xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rovnaké zdravotné znevýhodnenie.
V prípade, že počet žiakov so zdravotným znevýhodnením klesne pod osem, zriaďovateľ základnú školu zruší.
V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtu žiakov v nasledujúcom školskom roku. Vybrané triedy môžu byť zriadené pre najmenej štyroch žiakov a najviac pre desať žiakov. Riaditeľ školy je opráxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxvým zdravotným stavom dieťaťa je choroba a stav, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 k zákonu o sociálnom poistení, a ktorých trvanie je podľa poznatkov lekárxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxledujúcich kalendárnych mesiacov, a zároveň si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxe a vykonávanie zárobkovej činnosti. Bližší komentár k dlhodobo nepriaznivému stavu dieťaťa sa nachádza pri § 5.
g) Plnoletosť
Plnoletosť sa podľx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxželstva, pričom plnoletosť nadobudnutá na základe uzavretia manželstva sa nestráca ani zánikom tohto manželstva, ani vyhlásením tohto manželstva zx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxvaný podľa § 5, § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona o dani z príjmov.
III. Negatívne vymedzenie pojmu nezaopatrené dieťa
Nezaopatreným dieťaťom nie je:
-
dieťxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa pojmu nezaopatrené dieťa si ďalej priblížime jednotlivé kľúčové pojmy, z ktorých zákonná definícia vychádza alebo na ktoré sa odvoláva.
a) Nárok nx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxkov. Za osobitne ustanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok fyzickej osobe aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnia 18 rokov veku. V uvedenom prípade ide o tzv. invalidný dôchodok z mladosti. Od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiacxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxie druhého stupňa
Podľa zákona o vysokých školách sa študijným programom druhého stupňa rozumie magisterský študijný program, inžiniersky študixxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx najmenej jeden a najviac tri akademické roky a v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky.
Podmienkou riadneho skončenia xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xeho úspešnom absolvovaní vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a je im udelený vybraný akademický titul.
Dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxx apríla 2010 (Obdobie prerušenia štúdia nie je sústavnou prípravou na povolanie)
Literatúra:
Fekete, I. 2014. Občiansky zákonník 1. zväzok xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxsokej škole
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium dennou formou na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole. Externé štúdium xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xríslušnej strednej alebo vysokej školy.
Príklad:
Študent denného štúdia na vysokej škole vykonáva popri štúdiu zárobkovú činnosť. Stratí jeho rodxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxku na prídavok na dieťa a tento študent ako nezaopatrené dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdium v dennej forme na vysokej škole. Študenti strxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxedpokladu, že sú splnené všetky zákonné podmienky nároku na prídavok.
b) Tzv. preklenovacie obdobia
Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx no najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole;
-
od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxončení posledného ročníka strednej školy do vykonania záverečnej skúšky podľa § 72 školského zákona (záverečná skúška, maturitná skúška, záverečnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxého štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx napríklad obdobie medzi ukončením strednej školy a zápisom na vysokú školu alebo obdobie medzi ukončením prvého stupňa vysokej školy a zápisom na druhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvo školstva Slovenskej republiky.
Štúdium v zahraničí
Takýmto štúdiom môže byť štúdium nezaopatreného dieťaťa v zahraničí. Ak dieťa študuje na šxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxňa všetky zákonné podmienky nároku na prídavok na dieťa, vzniká jej nárok na prídavok na dieťa.
V prípade, že ide o sústavnú prípravu na povolanie štúxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx že predmetné štúdium v zahraničí podľa príslušného potvrdenia školy je postavené na úroveň štúdia na školách v Slovenskej republike.
V danej veci rxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdiu dieťaťa v cudzine a jeho prekladu do slovenského jazyka (s výnimkou prekladu z českého jazyka).
d) Opakované ročníky štúdia
Za sústavnú prípraxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrerušenie štúdia a opakovanie ročníka sú samostatné právne pojmy, ktoré nemožno zamieňať, pričom do doby štandardnej dĺžky štúdia sa doba prerušenia xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx x x8. apríla 2010)
II. Začiatok sústavnej prípravy na povolanie
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie dennou formou na strednej škole sa začína najxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do jeho skončenia.
xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xk sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, potom sa sústavná príprava dieťaťa na povxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxho na ňu rodič poberal prídavok na dieťa. Od ukončenia vysokoškolského štúdia je táto žena zamestnaná. V roku 2018 si opäť podala prihlášku na denné štúdxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xd začiatku akademického roka?
Nárok xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxdemický rok začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxtívne vymedzenie sústavnej prípravy na povolanie
a) Príprava v prípravnej štátnej službe
Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie nie je:
-
prxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xzbrojených síl Slovenskej republiky;
-
príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisux xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky a Železničnej polície;
-
príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa zákona o štátnej službe colxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsu, t.j. podľa zákona o Hasičskom a záchrannom zbore.
b) Prerušenie štúdia
Obdobie, počas ktorého sa štúdium prerušilo, nie je sústavnou príprxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxona o vysokých školách nie je dobou štúdia a nie je sústavnou prípravou na povolanie, a preto ho nemožno započítať do obdobia štandardnej dĺžky štúdia (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxxx x xx. apríla 2010 (Obdobie prerušenia štúdia nie je sústavnou prípravou na povolanie)
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxdenie tejto choroby alebo stavu v Prílohe č. 2 k zákonu o sociálnom poistení;
-
trvanie tejto choroby alebo stavu viac ako 12 po sebe nasledujúcich kaxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxitnú starostlivosť podľa Prílohy č. 2 k zákonu o sociálnom poistení,
pričom skôr uvedené kritériá musia byť splnené súčasne.
Dlhodobo nepriazxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxledku tejto choroby alebo stavu vylúčená možnosť sústavnej prípravy na povolanie alebo vykonávanie zárobkovej činnosti.
Príloha č. 2 k zákonu o soxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxroveň vylučujú možnosť sústavnej prípravy na povolanie, ako aj výkon zárobkovej činnosti.
I. Orgán príslušný na posudzovanie dlhodobo nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxného stavu dieťaťa. Jeho príslušnosť sa určuje podľa trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.
Posudok o dlhodobo nepriaznivom stave nxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxu choroby.
II. Žiadosť o vydanie posudku
Príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny posudzuje a vydáva posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxmná alebo podaná elektronickými prostriedkami a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.
Nárok xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu na prídavok na dieťa oprávnenej osoby. Základnými predpokladmi na to, aby oprávnenej osobe vznikol nárok na prídavok na dieťa, sú starostlivosť o nezxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx súčasne.
a) Starostlivosť o nezaopatrené dieťa
Definícia samotnej starostlivosti o nezaopatrené dieťa sa v zákonných ustanoveniach nenachádzxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxe, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa súčasťou rodičovských práv a povinností. Pod pojmom starostlivosť je tak potrebné rozumieť predovšexxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxeťa je trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR. Podmienka trvalého alebo prechodného pobytu na území SR sa vzťahuje len na oprávnenú osobu a nie aj xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xzemí Slovenskej republiky, no táto podmienka bola zo zákona vypustená. V prípade, že má oprávnená osoba alebo nezaopatrené dieťa prechodný pobyt v cudxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xieťa dochádza v nasledujúcich prípadoch:
a) Rozhodnutie o umiestnení nezaopatreného dieťaťa v zariadení mimo rodiny
Nárok na prídavok na dieťa nxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxstlivosť. Takýmto rozhodnutím príslušného orgánu je rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrenx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxoch starostlivosť mimo rodiny je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálne výchovné zariadenie. V zásade ide o zaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky.
Dôvodom vylúčenia vzniku nároku na prídavok na dieťa je v uvedených prípadoch predpoklad zanedbania starostlivosti - t.j. výchovy a výživy opxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxmienky starostlivosti oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, keďže dieťa sa nachádza mimo rodiny a starostlivosť mu je poskytovaná v uvedenom zariadxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxé dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Dôvody vylúčenia vzniku nároku na prídavok na dieťa v uvedenom prípade sú v zásade totožnx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohto nezaopatreného dieťaťa. Opätovne tak ide o nesplnenie jednej zo základných podmienok vzniku nároku na prídavok na dieťa, a to starostlivosti o nxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxniku nároku na prídavok na dieťa, a to starostlivosti zo strany oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, keďže nezaopatrené dieťa sa nachádza mimo rodinxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxkona o prídavku na dieťa a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hosxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xočas pobytu v uvedených štátoch nie je povinne verejne zdravotné poistená v Slovenskej republike. Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia je pxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxrávnenou osobou plnoleté nezaopatrené dieťa (pozri komentár k § 2).
Nárok na príplatok k prídavku
I. Podmienky vzniku nároku na príplatxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxku na dieťa. V porovnaní s nárokom na prídavok na dieťa vyžaduje zákon splnenie viacerých podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne.
a) Nárok na prídxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa prídavok na dieťa, a to starostlivosť o nezaopatrené dieťa a trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Okrem uvedxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxasne.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxa fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov, musí byť poberateľom jedného z typov dôchodkov alebo poberateľom xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa zákona o sociálnom poistení, alebo
-
invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, a to v prípade, keď u oprávnenej osoby došlo k poklesx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a vojakov, a to po dovŕšení dôchodkového veku, alebo
-
obdobnej dávky, ktorá je oprávnenej osobe poskytovaná príslušnou inštitúciou iného členskxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
c) Nevykonávanie zárobkovej činnosti
Treťou podmienkou vzniku nároku na príplatok k prídavku na dieťa je, že oprávnená osoba, ani ďalšia fyzixxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xsobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus, je prekážkou vzniku nároku na príplatok k prídavku na dieťa.
d) Nepriznanie daňového bonusu
Štvrtou poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xebol tento daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov na nezaopatrené dieťa priznaný.
Príklad:
Jeden z rodičov je nezamestnaný a druhý rodič poberá sxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxičov, pretože ani u jedného z rodičov nie sú splnené všetky zákonné podmienky vzniku nároku na príplatok k prídavku na dieťa súčasne.
Výškx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx eura mesačne (od 1. januára 2019). Od 1. septembra 2019 na základe novely - zákona č. 226/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon o prídavku na dieťa, sa upravujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Suma prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka zxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxchádza v danom kalendárnom roku k zmene výšky sumy životného minima podľa zákona o životnom minime. Výška životného minima sa v SR každoročne prehodnocxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xk následne po prehodnotení dochádza k zmene výšky sumy životného minima, potom sa od 1. januára kalendárneho roka upravuje aj výška sumy prídavku na diexxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ako aj výšku sumy príplatku k prídavku na dieťa každoročne vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR opatrením zverejneným v Zbierke zxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxená osoba uplatniť nárok na prídavok na dieťa, sú dva, a to prostredníctvom podania písomnej žiadosti alebo prostredníctvom podania žiadosti elektroxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbytu oprávnenej osoby alebo podľa prechodného pobytu oprávnenej osoby.
II. Obsah žiadosti
Obsahom žiadosti na prídavok na dieťa sú údaje o oprávnxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x prípade potreby doplnenia ďalších údajov, ktoré sú nevyhnutné na konanie o prídavku na dieťa, a to buď údajov o oprávnenej osobe, prípadne o ďalšej opráxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá osoba na základe doručenej výzvy doplní požadované ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na konanie o prídavku.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnenie na získavanie a poskytovanie kópií, skenov a iných duplikátov úradných dokladov v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie jeho úloh, a to bez potrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
x xároku na prídavok na dieťa a na príplatok k prídavku na dieťa rozhoduje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušnosť úradu práce, sociálxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xecí a rodiny rozhoduje o nároku na prídavok na dieťa a na príplatok k prídavku na dieťa v rámci správneho konania podľa Správneho poriadku s určitými výnxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxie o prídavku na dieťa a o príplatku k prídavku na dieťa
V prípade posudzovania nároku na prídavok na dieťa a na príplatok k prídavku na dieťa sa postupujx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrgán štátnu dávku vyplatí oprávnenej osobe bez potreby vydávania písomného rozhodnutia. Tak je tomu aj v prípade posudzovania nároku na prídavok na dixxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxad práce sociálnych vecí a rodiny túto štátnu dávku oprávnenej osobe vyplatí, pričom nevydáva písomné rozhodnutie o priznaní tejto štátnej dávky.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa nesplní podmienky vzniku nároku na prídavok na dieťa a na príplatok k prídavku na dieťa alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie tohtx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxmietnutia žiadosti oprávnenej osoby podľa bodu 3), keď je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný vydať písomné rozhodnutie v konaní o prídavku, sxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
x
xovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa alebo
-
získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa dieťaťom.
III. Výplata prídavku na dieťa a príplaxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx na dieťa (pozri komentár k § 9) a
-
splnila podmienky nároku podľa § 7 a 7a zákona o prídavku na dieťa (pozri komentár k § 7 a § 7a),
vyplatí úrad prácex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxku na dieťa sú predmetom úpravy § 11 (pozri komentár k § 11).
I. Výplata prídavku na dieťa
Prídavok na dieťa je vždy poskytovaný za celý kaxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xraxi dôjsť, keď oprávnená osoba poskytuje nezaopatrenému dieťaťu starostlivosť len časť mesiaca, čo je napríklad v tom mesiaci, v ktorom sa nezaopatrxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxočnému administratívnemu zaťaženiu, keď by dochádzalo k prepočítavaniu výšky prídavku na dieťa na dni. Nie je preto rozhodujúca dĺžka časti mesiaca, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xostačujúce, ak by k splneniu podmienok došlo aspoň na jeden deň v mesiaci.
Prídavok na dieťa vypláca úrad práce, sociálnych veci a rodiny na to isté dixxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxteniu prídavku na dieťa musí dôjsť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxídavku na dieťa pozadu, t.j. za uplynulý mesiac má najmä praktický význam. Úrad práce, sociálnych veci a rodiny má tak dostatočný časový priestor na slexxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxk na dieťa na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba má tiež mxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxobu jeho vyplácania. Žiadosť o zmenu spôsobu vyplácania prídavku musí byť písomná alebo podaná prostredníctvom elektronických prostriedkov a podpíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx takejto žiadosti vyhovieť.
Prídavok na dieťa sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom. Preto v prípade pobytu oprávnenej osoby v cudzine xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xsoba poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi alebo ak je oprávnená osoba členom domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej nxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prídavku na dieťa určuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V takomto prípade teda neplatí, že oprávnená osoba má právo žiadať o zmenu spôsobu vyplácxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nášho právneho poriadku. Definícia tohto pojmu sa nachádza v § 115 Občianskeho zákonníka, pričom domácnosť je vymedzená nasledujúcimi znakmi:
-
sxxxxxxxxxx
x
x xx xxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xpotrebným spoločenstvom trvalej povahy predstavujúcej skutočné a trvalé spolužitie fyzických osôb, v ktorom jej členovia prispievajú k úhrade a obsxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxmácnosti tak, ako by bola členom rodiny. Vyžaduje sa, aby sa starala o spoločnú domácnosť (domáce práce, udržiavala poriadok v byte, pripravovala jedlx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 436/2001 zo 16. januára 2002).
Judikatúra xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náklady na nájomné, plyn, elektrinu a iné platby spojené s užívaním bytu, ak však si každý zo spolubývajúcich žije na svoj účet a k ostatným nemá bližší vzxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxplnila povinnosti vyplývajúce z tohto zákona podľa § 14 (t.j. neoznámila rozhodujúce skutočnosti pre nárok, výšku a výplatu prídavku na dieťa, pozri xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rodiny rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe aj v prípade, ak vznikol dôvod na prešetrenie toho, či oprávnená osoba aj naďalex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxálnych vecí a rodiny konať aj z vlastného podnetu.
K rozhodnutiu o zastavení vyplácania prídavku na dieťa zo strany úradu práce, sociálnych vecí a roxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxlnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení vyplácania prídavku na dieťa oprávnenej osobe vždy od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxáce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie.
III. Obnovenie výplaty prídavku na dieťa
Ak oprávnená osoba preukáže, že dôvody, ktoré viedli k zastavxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxavku na dieťa vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie. K obnoveniu výplaty prídavku na dieťa dochádza od kalendárneho mesiaca, ktorý nasxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxv, počas ktorých bola výplata prídavku na dieťa zastavená, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok dodatočne doplatí, ak sa preukáže, že podmienxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxlaty prídavku na dieťa došlo z dôvodu, že na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky bola príslušná inštitúcia iného členského štátu. Úrad práce, sxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky v prípade,
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxx x prídavku na dieťa, alebo
-
ak príslušná inštitúcia iného členského štátu rozhodla o neposkytnutí prídavku na dieťa alebo obdobnej dávky,
a ak je v uxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx obdobie mesiacov, počas ktorých bola výplata prídavku na dieťa zastavená z dôvodu príslušnosti inštitúcií iného členského štátu na poskytovanie príxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxené aj počas tohto obdobia.
IV. Zmeny na strane oprávnenej osoby počas vyplácania prídavku na dieťa
Počas obdobia vyplácania prídavku na dieťa môžx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxávnenej osoby môže nastať:
-
okamihom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov;
-
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxbe.
V prípade zmeny oprávnenej osoby zo skôr uvedených dôvodov vyplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa a príplatok k prídaxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xríplatok k prídavku na dieťa;
-
si uplatnila nárok na prídavok na dieťa podľa § 9 zákona o prídavku na dieťa (pozri komentár k § 9);
-
splnila podmxxxxx xxxxx x x x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxplatok k prídavku na dieťa uplatniť podaním novej žiadosti na konci príslušného mesiaca.
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxie príslušnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako platiteľa prídavku na dieťa, je nevyhnutné takúto zmenu úradu práce, sociálnych vecí a rodinx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxnej osobe najskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bola zmena trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xk boli ku dňu smrti splnené všetky podmienky vzniku nároku na prídavok na dieťa, vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tento prídavok bxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxtúra:
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 436/2001 zo 16. januára 2002 (Definícia pojmu spoločnej domácnosti)
R 34/1960 (Negatívne vymxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxlizované a rozšírené vyd. Bratislava: Eurokódex, 2014. 816 s. ISBN 978-80-8155-039-3.
I. Zastavenie a obnovenie výplaty prídavku nx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xráce, sociálnych vecí a rodiny pri zastavení a obnovení výplaty prídavku na dieťa v súvislosti s výkonom rozhodnutia súdu vo veciach maloletých detí.
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxenie povinnosti. Ak však takáto výzva súdu zostane bezvýsledná, a ak to povaha veci pripúšťa, súd môže podľa § 383 ods. 1 písm. b) Civilného mimosporovéhx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxzhodnutia súdu vo veciach maloletých detí, súd rozhodne, aby úrad práce, sociálnych vecí a rodiny obnovil výplatu prídavku na dieťa. Úrad práce, sociáxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxorom mu súd doručil rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku na dieťa podľa § 383 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku. Úrad práce, sociálnych vecí a xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xúdu, súd ani príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nemohol administratívne stihnúť doriešiť obnovu výplaty prídavku na dieťa, t.j. doručiť vxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxeniu súdom uloženej povinnosti. (Smyčková, R. Števček, M. Kotrecová, A. a kol., 2017, s. 1048).
V prípade obnovenia vyplácania prídavku na dieťa na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx doplatí prídavok aj za obdobie, keď bolo vyplácanie prídavku na dieťa zastavené, ak počas tohto obdobia boli splnené zákonné podmienky nároku na prídaxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnym rozhodnutím. Súd následne v priebehu mesiaca február poslal príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny výzvu na obnovenie výplaty prídavxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx potrebné, aby úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatil prídavok na dieťa za obdobie od 11. februára do 28. februára.
K doplateniu prídavku na dieťx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxavení výplaty prídavku na dieťa podľa § 383 ods. 1 písm. b) Civilného mimosporového poriadku, neobnoví do času zániku nároku na prídavok na dieťa (Smyčkxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxý poriadok. Komentár. 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2017. 1112 s. ISBN 978-80-8960-354-1.
I. Následky nevyužívania prídavku na dieťx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zabezpečovanie výchovy a výživy nezaopatreného dieťaťa. Vzhľadom na účel prídavku na dieťa, ktorým je zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatreného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na určený zákonný účel a nezabezpečuje nezaopatrenému dieťaťu riadnu starostlivosť.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v takomto prípade rozhoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxnych vecí a rodiny o výplate prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa v prospech iného subjektu, a to buď v prospech ďalšej oprávnenej osoby alebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxého zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené.
Ak zaniknú dôvody na vyplácanie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa inémx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xbnovení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa oprávnenej osobe. Súčasne s týmto rozhodnutím rozhodne úrad práce, sociálnych vecí a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxo v prospech zákonom vymedzeného zariadenia.
I. Dôvody určenia osobitného príjemcu
Predmetom úpravy § 12a je vymedzenie dôvodov, pxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx podmienok určenia a uvoľnenia tohto osobitného príjemcu.
Dôvody, pre ktoré úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xochádzky nezaopatreného dieťaťa;
b.
ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa a príplatok k prxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxhalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenie, alebo
e.
ak prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xríspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.
V prípade, že nastane niektorý zo skôr uvedených dôvodov, ide o obligatóxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xlebo trvalý pobyt, "pozná" samotné nezaopatrené dieťa, podmienky jeho výchovy a výživy, a preto možno predpokladať, že bude schopná tieto prostriedkx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobe prostredníctvom osobitného príjemcu aj v takom prípade, ak sa rodine poskytuje pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu podľx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vecí a rodiny určí osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, je spáchanie priestupku maloletým nezaopatreným dieťaťom, nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov a z uvedeného dôvodu príslušný správny orgán vec odložil alebo konanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí na obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodol o určení osobitného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxeťa a príplatku k prídavku na dieťa.
Ak maloleté nezaopatrené dieťa počas určenia osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dixxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxíplatku k prídavku na dieťa na toto maloleté nezaopatrené dieťa.
Ak dôjde k rozhodnutiu o odňatí prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, počas ktorých je podmienkou, aby maloleté nezaopatxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxaopatrené dieťa spácha priestupok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o odňatí prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa na toto maloxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xo uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, počas ktorých maloleté nezaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi sústavne pripravovať na povolanie.
IV. Uvoľnenie osobitného príjemcu
Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxťa, najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu,
-
písm. b), ak pominuli dôvody na jxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxh dôvodov, ide o obligatórnu povinnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnúť o uvoľnení osobitného príjemcu.
Odňatie x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxdavku na dieťa, v takom prípade úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pristúpi k úprave poskytovania týchto prídavkov jedným z nasledujúcich spôsobov:
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnky nároku na prídavok na dieťa alebo
-
ak sa zistí, že prídavok na dieťa bol oprávnenej osobe priznaný neoprávnene.
V prípade, že nastane niexxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxia prídavku na dieťa neprávom, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok odníme od kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxlatku k prídavku na dieťa. Takáto žiadosť oprávnenej osoby musí byť písomná alebo podaná elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prídavku a príplatku k prídavku, pričom opätovne ide o obligatórnu povinnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny takto rozhodnúť.
II. Doplatenie xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxoku na prídavok, úrad oprávnenej osobe vyplatí, resp. doplatí prídavok za ten čas, za ktorý ho nevyplácal, hoci ho vyplácať mal.
Nárok na takéto doplxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxto prídavok na dieťa vyplatený. V prípade neuplatnenia nároku v uvedenej lehote tento nárok zaniká.
III. Vrátenie prídavku
Oprávnená osoba, ktorxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxnie daňového bonusu
Ak za kalendárny rok bol na nezaopatrené dieťa priznaný a vyplatený daňový bonus, pričom zároveň úrad práce, sociálnych vecí a roxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxeťa a príplatku k prídavku na dieťa, je povinná vrátiť vyplatený prídavok na dieťa a príplatok prídavku na dieťa. Na účely tohto zákona oprávnená osoba zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxla z okolnosti predpokladať, že jej bol prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku na dieťa vyplatený neprávom.
Nárok na vrátenie prídavku na dieťx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zistil, no najneskôr do troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty prídavku na dieťa a príplatku ku prídavku na dieťa. Zákonodarca tak ustanovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx. Postihnuteľné peňažné plnenia
Zákonodarca uvádza peňažné plnenia, z ktorých je možné neprávom prijaté sumy zraziť. Suma na vrátenie môže byť opráxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxmeny za prácu, alebo z náhrad z týchto plnení a z odmien za pracovnú pohotovosť, z dôchodkových dávok alebo z dávok výsluhového zabezpečenia.
Exekučxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa a ktoré sa nesmú oprávnenej osobe ako povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa nemôžu byť pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxby
Základné zákonné povinnosti oprávnenej osoby, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok, sú nasledujúce:
a) Preukazovanie rozhodujúcich skutočnxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, výšku a na výplatu prídavku na dieťa.
Zároveň však oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxavku na dieťa, je ďalej povinná oznámiť zmeny rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok, a to v lehote do 8 dní, ktorá začína plynúx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnej forme alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom takéhoto oznámenia.
c) Zabezpečenie plnenia účelu prídavku
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxídavkov, ktorým je prispievanie štátu na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
Tieto povinnosti podľa písm. a) až c) sa vzťahujú aj na ďalšiu oprxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, ktorým sa tieto štátne sociálne dávky vyplácajú.
II. Povinnosti oprávnenej osoby po dovŕšení troch rokov nezxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx kde a akým spôsobom bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky počas trvania nároku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxč nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhoxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxvnenou osobou plnoleté nezaopatrené dieťa za splnenia zákonných podmienok.
Oprávnená osoba je povinná na splnenie tejto oznamovacej povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx nároku
I. Úprava zániku nároku
Predmetom tohto zákonného ustanovenia je úprava zániku nároku na prídavok na dieťa a nároku na príplatok k prídavku xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxná lehota
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xtorý prídavok a príplatok k prídavku patrili, dochádza k zániku tohto nároku. Tento zánik má charakter preklúzie, čo znamená úplný zánik tohto nároku, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x prípade premlčania, keď samotné právo nezaniká, len sa oslabuje jeho vymáhateľnosť, resp. nárok.
b) Dosiahnutie 25 rokov alebo získanie vysokoškoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vzhľadom xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa už pred dosiahnutím veku 25 rokov (ako tomu zvyčajne v praxi je), nárok oprávnenej osoby na prídavok na dieťa a pxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákon zánik nároku oprávnenej osoby na prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa nespája.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, ak zákon neustanovuje inak. Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú nasledovné ustanovenia Správneho poriadku:
a.
§ 18 ods. 3 Spráxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxá povinnosť upovedomovať všetkých známych účastníkov o začatí konania;
b.
§ 19 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého podanie možno urobiť písoxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxdľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára. Zxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x 33 ods. 2 Správneho poriadku, podľa ktorého správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xrad práce, sociálnych vecí a rodiny nemá povinnosť dávať účastníkom konania možnosť na vyjadrenie pred vydaním jeho rozhodnutia;
d.
§ 60 Správnehx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania;
e.
§ 62 až § 68 Správneho poriadku, ktoré upravujú obnovu konania a preskúmanie rozhodnutia mimo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxávnych orgánov a súčasne v prípade, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky.
Uvedené mimoriadne odvolacie prostriedky nie je možné v konaniaxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdliehajú.
II. Odvolanie
V prípade odvolania voči nasledujúcim rozhodnutiam, odvolanie nemá odkladný účinok. Vylúčenie odkladného účinku odvoxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
b.
rozhodnutie o obnovení výplatu prídavku;
c.
rozhodnutie o výplate prídavku a príplatku k prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadexxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia v uvedených prípadoch je zamedzenie možnému neoprávnenému vyplácaniu prídavku na dieťa.
I. Povinnosť spolupráce
Zákonodarca ukxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxým a fyzickým osobám, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní prídavku na dieťa alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich s touto štátnou sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na dieťa a jeho výplatu.
I. Ustanovenia vzťahujúce sa aj na príplatok k prídavku na dieťa
Predmetné ustanovenie vymedzuje zákonné ustxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx 31. marca 2004
V súvislosti so zánikom okresných úradov a zriadením nástupníckych subjektov - územných úradov, do ktorých pôsobnosti bolo zahrnuté xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xyplácanie prídavku na dieťa len týmito úradmi.
Z uvedených dôvodov bola pôsobnosť vo vyplácaní prídavku na dieťa na prechodný čas ponechaná aj zamexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dieťa do 31. decembra 2003 a ktoré spĺňali podmienky nároku aj podľa tohto zákona.
Vyplatenie prídavku na dieťa podľa zákona o prídavku nx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxnky vzniku nároku, vo februári 2004 za január 2004. Ustanovenie riešilo aj možnosť spätného uplatnenia nároku na prídavok na dieťa a príspevok k prídavxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za rok 2003, resp. za časť tohto roku, sa navrhovalo, aby vecne príslušným subjektom na posúdenie nároku a vyplatenie prídavku na dieťa a príplatku k príxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxravotnom stave dieťaťa vydané do 31. decembra 2003 zostali v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Prípady, v ktorých okresný úrad do účixxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxnie priestupkov spáchaných maloletými
Vzhľadom na podmienku, ktorá sa týka opakovaného páchania priestupkov zo strany maloletých detí a následnéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x33/2013 Z.z.), uložené zohľadňovať len priestupky spáchané maloletými deťmi od účinnosti tejto novely zákona, a teda od 1. februára 2014.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, čo znamená, že v januári 2004 došlo poslednýkrát k vyplateniu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa za mesiac december 2003 podľa tohto zrušxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxia § 73 ods. 1 zákona o sociálnom poistení nasledujúce:
(1) Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkoxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxov "a nevykonáva zárobkovú činnosť", čo znamená, že pre predmetné zákonné ustanovenie ostala rozhodujúca len podmienka poklesu schopnosti vykonávax xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx xx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx


xxxx xx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx

xxxx xx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxM POUŽITEJ LITERATÚRY
Knižné publikácie
Fekete, I. 2014. Občiansky zákonník 1. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár. 2. aktualizované a rxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xeck, 2013. 680 s. ISBN 987-80-8603-15-2
POTASCH, P. - HAŠANOVÁ, J. 2015. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 2. vyd. Bratislava: xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxd. Bratislava: C. H. Beck, 2017. 1112 s. ISBN 978-80-8960-354-1
Odborné články
KUČERKOVÁ, K. 2019. Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dixxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxriplatok-k-pridavku-na-dieta-a-danovy-bonus-pmpp.htm>
Internetové zdroje
https://www.employment.gov.sk/sk/
https://www.nxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR