25/2006 Z.z.

Zákon o verejnom obstarávaní - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (3)
xxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx x xxxxnený:
zákonom č. 282/2006 Z.z., zákonom č. 102/2007 Z.z., zákonom č. 232/2008 Z.z., zákonom č. 442/2008 Z.z., zákonom č. 213/2009 Z.z., zákonom č. 289xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x58/2011 Z.z., zákonom č. 182/2011 Z.z., zákonom č. 223/2011 Z.z., zákonom č. 231/2011 Z.z., zákonom č. 348/2011 Z.z., zákonom č. 550/2011 Z.z. zákonox xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xákone:
Čl.I
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
KOMENTÁR
K odseku 1
*) Komentované ustanovenie vymedzuje vecnú pôsobnxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxovni Európskej únie, prebratím ktorej si Slovenská republika splnila svoje záväzky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii.
Aj keď sa dá povedaxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxvania služieb a článku 49 - sloboda usadiť sa, pre oblasť verejného obstarávania na "európskej úrovni" je to najdôležitejšie (aktuálne) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby;
b)
smernica Európskeho parxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxy, dopravy a poštových služieb;
c)
smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxa 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx9/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obsxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxES sa na úrovni Európskej únie upravil základný rámec zadávania zákaziek, ktorých predmetom je dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác v členxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlasický sektor; pozri komentár k § 6) v súlade so základnými zásadami spoločenstva - najmä (ako sme už uviedli) zásadou voľného pohybu tovaru, zásadou sxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxie, zásadou vzájomného uznávania, zásadou proporcionality a zásadou transparentnosti). Osobitným dôvodom prijatia smernice 2004/17/ES, vzťahujxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlyvniť správanie sa subjektov pôsobiacich vo vybraných odvetviach, vrátane kapitálovej účasti a zastúpenia v správnych, riadiacich alebo dozornýcx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi štátmi, ktoré sa týkajú zásobovania sietí, poskytovania prístupu do sietí alebo prevádzkovania sietí na účely poskytovania príslušných služieb. Exxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtrolované, a za týmto účelom prijal smernicu 89/665/EHS (pre zadávanie zákaziek v zmysle smernice xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxerom bolo vytvorenie priestoru pre vznik účinných a rýchlych nástrojov v prípade porušení práva verejného obstarávania alebo národných pravidiel vyxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxatá z dôvodu posilňovania bezpečnostných záujmov členských štátov s cieľom rozvíjať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, prispievať k posixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxje úplný výpočet predpisov pokrývajúcich oblasť verejného obstarávania, považujeme ich však za najdôležitejšie. Ďalšími predpismi na "európskej úxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek;
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxS, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek;
-
nariadenie č. 1150/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa menx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxcami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS;
-
smernica 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej doprxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek;
-
rozhodnutie Komisie 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanovxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy;
-
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xzemí členských štátov;
-
smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie).
V tejto súvislosti si dovoľujexx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxjnom obstarávaní, ktoré neposkytujú jednoznačné východisko, a preto je potrebné hľadať ich účel a zmysel. Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o verejnom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákona o verejnom obstarávaní bolo premietnutie pravidiel verejného obstarávania zo smerníc do slovenského právneho poriadku. Eurokonformný výklxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxmu je povinnosť vnútroštátnych orgánov vykladať vnútroštátne právne normy tak, aby boli čo najviac v súlade s právom Európskej únie, ktorého transpozxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxe). Zaväzuje súdny alebo správny orgán k výkladu vnútroštátneho práva v súlade s ustanoveniami a cieľmi smernice tak, aby bol zachovaný effet utile príxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xiery, v akej to vnútroštátna právna úpravu povoľuje.3)
Slovenský normotvorca na rozdiel od európskeho pojal všetky predpisy verejného obstarávaxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanovenie v nadväznosti na európsku legislatívu upravuje vecnú pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní tak, že pokrýva základné oblasti právnej úprxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxb (§ 6 až 8), keď upravuje proces výberu najlepšieho uchádzača na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebnej práce - verejné obstarávxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx) - správu vo verejnom obstarávaní. Predmetom zákona o verejnom obstarávaní je teda úprava práv a povinností verejného obstarávateľa, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe služieb,4) súťaže návrhov (§ 103 až 108 ZVO) a správy vo verejnom obstarávaní (§ 109 až 152 ZVO).
V neposlednom rade podotýkame, že úprava pravidiex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxent Procurement Agreement), uzatvorenou v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ku ktorej pristúpilo všetkých 27 členských štátov Európskej xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie predstavuje negatívne vymedzenie predmetu pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, kde v súlade s výnimkami stanovenými smernicami vo verejnox xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnom č. 91/2012 Z. z) vymedzuje typy verejných kontraktov, pri ktorých sa postupy verejného obstarávania nebudú povinne uplatňovať, a teda predstavujx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávania. V intenciách smerníc pre verejné obstarávanie sú niektoré typy zákaziek výslovne vylúčené spod pravidiel verejného obstarávania (pozri napxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxy boli vylúčené spod povinných postupov verejného obstarávania až výkladom smerníc vo verejnom obstarávaním podaným Súdnym dvorom EÚ. Máme tým na mysxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxzky obrátil na tretí subjekt mimo svojej organizačnej štruktúry (pozri bližšie komentár k § 3 ods. 1). Ďalej poukazujeme aj na skutočnosť, že pravidlá vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania (pozri k § 4).
Skôr, ako sa dostaneme k jednotlivým výnimkám, dovoľujeme si poukázať na ods. 6 tohto ustanovenia, ktorý predstavuje gxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxozorniť, že použitie výnimky z postupov verejného obstarávania tam, kde to zákon výslovne nepovoľuje, resp. tam, kde nie sú splnené všetky podmienky pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxa vo výške 5% zmluvnej ceny určenej v zmluve alebo koncesnej zmluve, a ak nie je cena za celý predmet zákazky určená, tak vo výške 5% z predpokladaného množxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xôjsť až k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 TZ.6) Zákon o verejnom obstarxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmluvy súdom, keď:
-
podľa § 147a nariaďuje (a neponecháva možnosť) Úradu alebo prokurátorovi v lehote jedného roka od uzavretia zmluvy podať návrh xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxnkrétnej nadlimitnej zákazky a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstaxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxebo rámcovej dohody.
Povinnosť zdôvodniť použitie výnimky pritom leží bezvýhradne a bez rozdielu, spočívajúcom v použitej výnimke, na subjekxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxrebné vykladať reštriktívne a ich okruh nemožno rozširovať (pozri v tomto zmysle napr. vec C - 71/92, Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielsxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdo). Je teda na verejnom obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi, aby preukázal, že uzavretú zmluvu možno podradiť pod tú ktorú výnimku ustanovenú záxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxy uzatvárané medzi verejnými obstarávateľmi navzájom nemôžu byť bez ďalšieho vnútroštátnou úpravou vylúčené spod pravidiel verejného obstarávanix xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstavuje národnú transpozíciu čl. 13 písm. a) smernice 2009/81/ES a vzťahuje sa na osobitné druhy verejných zákaziek, na realizáciu ktorých je potrebxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx:
-
absolútne nevyhnutné z dôvodu potreby vysokej miery dôvernosti, bezpečnosti dodávok, ktorá nemôže byť dostatočne garantovaná opatreniami prxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti nesmie byť dosiahnuteľné inak.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxečiť bezpečnosť dodávok alebo aspoň vedú k objektívnemu zlepšeniu situácie v bezpečnosti dodávok. Dovolávať sa jej môže tak verejný obstarávateľ, akx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx na účely spravodajských činností vykonávaných Slovenskou informačnou službou,7) Vojenským spravodajstvom8) a Policajným zborom spravodajskex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxlo vhodné zvýšenou ochranou citlivých informácií uplatniť. Ide napríklad o nákupy týkajúce sa dekódovania alebo nákupy osobitne určené na utajené čixxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxažujeme za potrebné zdôrazniť, že nie všetky zákazky zadávané spravodajskými službami budú automaticky pokryté touto výnimkou.
K písm. c)
Podľa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xedzinárodnej organizácie, ktoré pre priznanie zákazky podmieňujú uplatnenie týchto osobitných pravidiel. Zákon o verejnom obstarávaní tak uprednxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxti obrany a bezpečnosti pre prípady, keď budú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pridelené finančné prostriedky od tejto organizáciex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxtriedky medzinárodnej organizácie. Medzinárodnou organizáciou sa pritom rozumie organizácia, ktorá má medzinárodnoprávnu subjektivitu s vlastnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxr. NATO alebo OSN). Medzinárodnoprávnu subjektivitu možno pritom vyvodiť buď
ex contractu
(zo zmluvy), kde členské štáty zmluvne vyjadria explicitxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxbo na základe tzv. teórie implicitných právomocí v zmysle posudku Medzinárodného súdneho dvora Reparation for Injuries Suffered in the Service of the xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxa osobitných úloh organizácie,
b)
existencia orgánov,
c)
záväzok členských štátov prijať a vykonávať rozhodnutia orgánov organizácie,
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xešpektovať pravidlá nadnárodnej organizácie, ktorá finančné prostriedky poskytla a ich poskytnutie podmienila dodržaním určitých pravidiel. Dovxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnie možno odôvodniť tým, že rozpočet takmer každej medzinárodnej organizácie je tvorený príspevkami jej členských štátov a tieto prostriedky jednozxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxidlá verejného obstarávania, a to zásad nediskriminácie, rovnosti a z nich vyplývajúcej transparentnosti. Rovnako sme toho názoru, že verejný obstaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xedzinárodnej organizácie v súlade s § 22 ods. 2, resp. ods. 6 ZVO.
V kontexte aplikácie tejto výnimky poukazujeme na skutočnosť, že podmienkou, ktorx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 2 písm. a) predmetného zákona verejnýmx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxj únie a odvody Európskej únii. Pod túto výnimku nie je možné subsumovať projekty financované, resp. spolufinancované z prostriedkov Európskej únie (xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxodných zmlúv na rozmiestnenie vojsk z členského štátu EÚ11) alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore12) (ďxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxej krajiny v členskom štáte EÚ, ale aj na rozmiestnenie vojsk z členského štátu v inom členskom štáte. Medzinárodná zmluva pritom musí obsahovať aj osobxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího práva, které má z vůle těchto subjektů mezinárodně právní účinky a řídí se mezinárodním právem".13) Ide pritom o definíciu vychádzajúcu z medzináxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxe zmlúv medzi ostatnými subjektmi medzinárodného práva, predovšetkým, no nie výlučne medzi medzinárodnými organizáciami. Na to, aby bolo možné zmluxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu (banky v prípade poskytovania úverov štátom).
Od medzinárodných zmlúv je pritom potrebné striktne odlišovať iné dokumenty prevažne politickéhx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxluvných strán. Podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je, že text medzinárodnej zmluvy je autentifikovaný a podpísaný v mene Slovenskej republiky oxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxádne16) a rezortné17), ktoré však majú význam iba z pohľadu slovenského právneho poriadku, keďže toto členenie nie je vlastné medzinárodnému právu vxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxívanou medzinárodnou zmluvnou praxou s právom Európskej únie, ako aj s vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej republiky. Medzinárodná zmluva nxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xredbežne vykonávať. V súvislosti s nadobudnutím platnosti zmluvy je potrebné jej vyhlásenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (prezidentské zxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx možné do zmluvy nazrieť.
Výnimka sa vzťahuje tak na civilnú zákazku, ako aj na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti.
K písm. e)
Komentovaným usxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxúčasného) splnenia štyroch podmienok:
-
musí ísť o situáciu, keď ozbrojené zložky alebo bezpečnostné sily sú rozmiestnené mimo územia členských šxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxom lokalizovaným na území rozmiestnenia ozbrojených zložiek alebo bezpečnostných síl vrátane tretích krajín, ktoré sú v okolitej geografickej zóne x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozumieť len požiadavky, ktoré vyplývajú z operácie samotnej, napr. ak by zákazka zadaná dodávateľovi z EÚ znamenala neprimerané náklady na prepravux xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x.z.);
-
k zadaniu zákazky, resp. k jej splneniu musí dôjsť v mieste lokalizácie ozbrojených alebo bezpečnostných síl vrátane tretích krajín, ktorx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Uvedená výnimka sa pritom vzťahuje aj na civilné zákazky, musia byť však rovnako ako vojenské nákupy priamx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcké územie, na ktorom je takáto operácia reálne vykonávaná a z toho dôvodu je situácia natoľko komplikovaná, že najbližší dodávateľ, s ktorým možno uzaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx verejného obstarávania sú ďalej vylúčené rozhodcovské a zmierovacie služby, v prípade ktorých by nebolo možné jednoznačne pripraviť kvalifikačné kxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxže ísť napríklad o rozhodcu stanoveného v záväzkovom vzťahu, ktorý bude riešiť prípadné spory medzi zmluvnými partnermi s cieľom vyhnúť sa predloženix xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx 2012 uviedol, že neplatná je rozhodcovská zmluva, ktorá neobsahuje priame určenie rozhodcu
ad hoc
(fyzickej osoby) alebo iný spôsob jej určenia. V koxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxateľ musel mať už "vysúťaženého" rozhodcu.
Autoritatívne určenie osôb poskytovateľov rozhodcovských alebo zmierovacích služieb jednou zmluvnxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxdneho riešenia sporov, predovšetkým nezávislosti a nestrannosti arbitra. Podmienky, za ktorých sú poskytované rozhodcovské služby, možno pritom nxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesov verejného obstarávania na rozhodcovské služby, poukazujeme príkladom na § 9 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní, v zmysle ktorého o spore roxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxj nepredpojatosti. Obdobná situácie je pritom aj v prípade mediátora, keď podľa § 4 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii je mediátor povinný vykonáxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxžu byť mediáciou dotknuté, a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xtoré nie sú slovenským právnym poriadkom inštitucionalizované a regulované. Pôjde napríklad o konciliáciu, resp. o rôzne kolektívne orgány pre riešxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsti súhlasu/nesúhlasu s osobou druhou sporovou stranou) by predstavoval porušenie práva na spravodlivé konanie. Exempli gratia sa v slovenskej invexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxluvnými strana Rada pre riešenie sporov. Napriek skutočnosti, že Rada pre riešenie sporov zakotvená vo FIDIC zmluvných podmienkach nemá charakter mexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxlúv v pracovnoprávnych vzťahoch aj samotný proces, ktorý vedie k ich uzavretiu, má svoje špecifické vlastnosti a postavenie, preto sa pravidlá verejnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxa politika. Dovolávať sa tejto výnimky je oprávnený tak obstarávateľ, ako aj verejný obstarávateľ. Za pracovnoprávne vzťahy sa považujú pritom nielex xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie predstavuje výnimku z použitia postupov verejného obstarávania, spoločnú tak pre civilné zákazky, ako aj pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnostx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xejto výnimky sa ďalej vyžaduje kumulatívne (súčasné) splnenie nasledovných podmienok:
-
verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ musí mať priaxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xlebo úžitky v zmysle predpisov duševného vlastníctva;
-
služby nesmú byť financované výlučne verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom, txxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú financované výlučne z prostriedkov verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa a z ktorých má úžitok v podobe maxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxnovení § 2 ods. 1 až 5 zákona č. 172/2005 Z.z. o podpore výskumu a vývoja. Pod pojmom výskum rozumieme systematickú tvorivú činnosť uskutočňovanú v oblaxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxsti vedy a techniky využívajúcu zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe novýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxáva, ktorý nie je legálne definovaný a predstavuje tak skôr pojem jurisprudencie. Exempli gratia pojem majetkové práva, resp. majetkové vzťahy vymedxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrávo, záložné právo, práva zodpovedajúce vecným bremenám, zádržné právo či práva autora použiť dielo, resp. udeliť súhlas na použitie diela (majetkoxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xrávo na užívanie výsledku zákazky, ktorá bola predmetom výnimky (napr. výlučná licencia na používanie počítačového programu či patent).
K písm. i)
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxastiach, ktoré sa nedotýkajú vyhradených činností, postupovať bez ingerencie verejnej moci v podobe obmedzení pravidlami verejného obstarávania (xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxoré má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv20) na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorýmx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv21) (pozri bližšie komentár k § 8).
Zákazky podľa tejto výnimky však nesmú byť urxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xx xxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxntovaného ustanovenia sa výnimka vzťahuje len na obstarávateľov vo vybraných odvetviach. Podmienkou pre použitie tejto výnimky je to, aby išlo nielex x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxom sietí v rámci Európskej únie, resp. s využitím geografického územia Európskej únie. Uvedená výnimka tak pre sektorových dodávateľov - obstarávatexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxschopnosť x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxx xx
xomentované ustanovenie priznáva oslobodenie od povinnosti postupovať podľa pravidiel verejného obstarávania opätovne len obstarávateľovi, a to v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxné zákonodarca podporil aj systematickým zaradením ustanovením vzťahujúcich sa na koncesie do samostatnej tretej hlavy zákona o verejnom obstarávaxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxrávateľa, aby zadávala koncesie týmto spôsobom (mimo pravidiel verejného obstarávania), a to aj v prípade, ak by sa zaoberala výlučne sektorovými činxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxnávané na základe bilaterálnej (dvojstrannej), resp. aj multilaterálnej (mnohostrannej) dohody alebo zmluvy Slovenskej republiky so štátom mimo čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx že táto zmluva bola oznámená Európskej komisii. Predmetná výnimka sa pritom aplikuje len na civilné zákazky [k pojmu medzinárodná zmluva pozri komentxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia, ak ide o civilnú zákazku. Zákonodarca tak reflektuje skutočnosť, že v pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrejného obstarávania, najmä slobodnej a čestnej hospodárskej súťaže. Pre priznanie statusu výnimky sa kumulatívne vyžaduje, aby sa predmet zákazky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxrejného obstarávateľa. Zákazka, na ktorú sa uplatňuje táto výnimka, však nesmie súvisieť s finančnými službami, kde je verejný obstarávateľ povinný xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdobudnutie vlastníckeho práva, čo je v zmysle platnej právnej úpravy možné najmä prostredníctvom tzv. scudzovacích zmlúv. Scudzovacou zmluvou pritxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxuvu (§ 611 Občianskeho zákonníka) alebo darovaciu zmluvu (§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka).
Druhá časť komentovanej výnimky spočíva v nájme nexxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxjme a podnájme nebytových priestorov.
Vo vzťahu k týmto zmluvám je však nevyhnutné, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zadával zákazky nx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (finančný lízing) v súvislosti s nehnuteľnosťami bude preto podliehať režimu zákona o verejnom obstarávaní vzhľadom na to, že ide o finančné služby, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xehnuteľností je potrebné rozumieť tzv. vecné bremená (napr. práva spojené s prechodom cez susediace pozemky na umožnenie prístupu k nehnuteľnosti a pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xlebo po uzavretí zmluvy o kúpe alebo nájme nehnuteľnosti a pri ktorých je verejný obstarávateľ povinný postupovať podľa predpisov verejného obstarávxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx že podľa nášho názoru pod výnimku stanovenú v tomto písmene nie je možné v žiadnom prípade podradiť iné služby, ktoré sa môžu vzhľadom na predmet nájmu zdxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie predmetu nájmu (osobitne spoplatnené) v podobe zabezpečenia videoprojektora, individuálne internetové pripojenie, dodávka elektrickej energxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxej zmluvy je totiž jej odplatnosť, t.j. dojednanie nájmu. Uvedené vyplýva z § 663 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého "nájomnou zmluvou prenajímatex xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadavku, aby bola zmluva odplatná, a to v podobe osobitnej odplaty- nájmu. Ak však výška nájmu nie je dohodnutá, nejde o nájomnú zmluvu, ale o zmluvu o výpoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxebné dospieť podľa nášho názoru k záveru, že pokiaľ existujú akékoľvek ustanovenia akokoľvek meniace podmienky pre úhrady za energie, vodné stočné a pxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxá zmluva obsahuje dojednanie, že nájomné je dojednané pevnou sumou za jednotku plochy s tým, že v tejto sume je zahrnutá úhrada za elektrickú energiu, voxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxergie a za ďalšie služby, je potrebné dospieť k záveru, že taká zmluva nemá predpísané náležitosti - osobitné určenie nájomného, a preto je absolútne nexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x preto by mali byť tieto xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxd túto výnimku nespadajú situácie v podobe krátkodobého nájmu nehnuteľnosti za účelom zabezpečenia školení či konferencií a s tým súvisiacich služiexx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxuje svojou prechodnosťou (krátkodobosťou) a predmetom užívania (zariadenie určené na prechodné ubytovanie - hotely, nocľahárne, ubytovne, iné zarxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxebiteľské zmluvy napríklad v podobe timeshare,22) keďže verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ len ťažko bude mať v týchto vzťahoch postavenie sxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkazky na finančné služby, ktorými sú nástroje menovej politiky, výmenné kurzy, verejný dlh, správa rezerv a iné politiky zahŕňajúce transakcie s cennxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Uplatnenia tejto výnimky sa môžu dovolávať tak obstarávatelia, ako aj verejní obstarávatelia. Smernica 2004/18/ES tak nezahŕňa zákazky týkajúce sx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxernatívy tejto výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. j) ZVO sa však v žiadnom prípade vo všeobecnosti nevzťahuje na pojem "finančné služby", ale len na finančné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxií na finančných trhoch (najmä operácie s cieľom získať peňažné prostriedky alebo vlastné zdroje financovania).
Pod pojmom cenný papier sa v zmyslx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxa podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov (napr. zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, § 155 až 159 Obchodného záxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Emisiou alebo vydávaním cenného papiera možno podľa § 13 ZCP rozumieť situáciu, keď cenný papier má všxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa, alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet. Prechodom cenného papiera je xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxánu alebo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxra, ale k presunu cenného papiera z účtu majiteľa na iný účet toho istého majiteľa a v zmysle § 19 ods. 1 ZCP sa prevodom cenného papiera rozumie zmena majixxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxch papierov (§ 30 ZCP). Pre pokrytie celého rozsahu prvej alternatívy tejto výnimky je potrebné tiež uviesť ostatné zmluvné typy predpokladané zákonox x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kúpy alebo predaja cenného papiera (§ 31 ZCP), mandátnu zmluvu o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov (§ 36 ZCP), zmluvu o sprostredkovaní kúpx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx o správe cenných papierov (§ 41 ZCP), zmluvu o uložení cenných papierov (§ 42 ZCP), zmluvu o riadení portfólia (§ 43 ZCP), imobilizácia cenných papierov xx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu však nie sú platobné prostriedky, t.j. nástroje plxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x prospech účtu zriadeného bankou, vrátane elektronických platobných prostriedkov (napr. elektronických peňazí, elektronických peňaženiek a bankxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xlebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
-
opcie, futxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxohostrannom obchodnom systéme;25)
-
opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v predchádzajúcom xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív;
-
derivátové nástroje na pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxavných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
Národná banka Slovenska (ďalex xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xo sa rozumie finančnými nástrojom.
Druhú alternatívu spadajúcu pod komentovanú výnimku z postupov verejného obstarávania predstavujú služby Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxy zabezpečenia jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh. Uvedené platí s prihliadnutím na povinnosť reštriktívneho výkladu výnimiek stanovenxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvaním jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh. Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je pritom v zmysle zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxtky operácie za účelom získania zdrojov financovania subsumovať en bloc pod túto výnimku, napríklad v prípade potreby úveru či pôžičiek s úrokmi pôjde xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxou.
K písm. o)
Komentovaná výnimka predstavuje národnú transpozíciu recitálu 13 smernice 2004/18/ES, ktorý ustanovuje osobitné výnimky v oblasxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxebo využívali verejné telekomunikačné siete alebo poskytovali xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxa vyňaté civilné zákazky, ktoré sú určené na to, aby verejnému obstarávateľovi umožnili poskytovanie alebo využívanie verejnej telekomunikačnej sixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pre uplatnenie komentovanej výnimky je potrebné kumulatívne splnenie podmienok, že ide o vexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx. 6 ZVO) a že hlavným účelom (nepožaduje sa jediný) tejto zákazky je:
- umožnenie verejnému obstarávateľovi poskytovanie telekomunikačnej siete2xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos signálov medzi koncovými bodmi siete, alebo
- umožnenie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxne telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Službou naopak nie je poskytovanie oxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxti,31) ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, pričom táto služba, resp. služby sú obvykle poskytované za odplatu a
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Uvedená výnimka premieta dôsledok liberalizácie odvetvia telekomunikácií za účelom efektívnej hospodárskej súťaže v tomto odvetví. Bolo by v rozpoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxora využívať prísne podmienky pravidiel verejného obstarávania a nemôcť sa oprieť o trhové možnosti, ktoré inak verejné obstarávanie v určitom zmyslx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxý vystaviť sa súťaži za rovnakých podmienok ako verejný obstarávateľ. Zavedenie efektívnej hospodárskej súťaže v odvetví telekomunikácií zároveň oxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxytovanie týchto telekomunikačných služieb je potrebné v prípade, ak ich potrebuje iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, aplikovať pravidlá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxupy verejného obstarávania napríklad na zabezpečenie hlasovej telefónnej xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe národnú transpozíciu čl. 16 písm. b) smernice 2004/18/ES a zároveň aj výnimku jedného z hlavných cieľov smerníc verejného obstarávania, ktorým je vxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxES uviedol: "Zadávanie verejných zákaziek na určité audiovizuálne služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania by malo umožňovať zohľadxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx musí prijať výnimka pre verejné zákazky na služby pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii hotových programov a ďalších prípravných služieb, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xýnimka by sa však nemala vzťahovať na dodávku technického vybavenia potrebného pre produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto programov. Vysielaxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxm premietol aj do komentovanej výnimky, kde v intenciách dôvodovej správy k zákonu č. 91/2012 Z.z. má komentovaná výnimka zohľadniť kultúrny alebo spxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxovému, umožniť nepoužiť pravidlá verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek na služby, pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii programox xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx:
-
predpisy verejného obstarávania sa neuplatnia na civilnú zákazku, ktorou vysielateľ nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje programoxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxorá sa týka vysielacieho času.
Vysielateľom pritom rozumieme fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programoxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobou,32) a vysielaním potom rozumieme šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostrednxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeb alebo
b)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.
Výnimka tak umožňuje tejto osobe nepoužiť pravidlá verejnéhx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých výkonov potrebných na výrobu programu a zákaziek týkajúcich sa vysielacích časov. Túto výnimku nemožno aplikovať na zákazku, ktorou sa nadobúda, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xe zároveň vysielateľom, a v súlade s cieľom smerníc o verejnom obstarávaní ani na dodávku technického vybavenia potrebného pre produkciu, koprodukcix x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxácie, keď verejný obstarávateľ, ktorý nie je zároveň v postavení vysielateľa, uplatní komentovanú výnimku aj na zadanie zákazky, ktorej predmetom má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kamier, kostýmov či zvukotechniky.
K písm. q)
Komentovaná výnimka predstavuje premietnutie úmyslu európskeho normotvorcu vyhnúť sa konkurenčxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx o pomerne komplikovanú problematiku, tak slovenský, ako aj európsky normotvorca sa vyporiadali s otázkou zadávania zákaziek medzi verejnými obstarxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uplatňovaní právnych predpisov EÚ o obstarávaní na vzťahy medzi verejnými obstarávateľmi (,spolupráca medzi verejnými orgánmi,)", kde s odkazom na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx je záväzný, s poukazom na obsah dokumentu a odvolávajúc sa na judikatúru Súdneho dvora EÚ (keďže jediným, kto je oprávnený záväzným spôsobom vykladať pxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx98, Teckal Srl a Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia je nutné chápať zákazku ako synalagmatický vzťah. O synalagmatxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xredpisy verejného obstarávania. Komisia v tejto súvislosti poukázala aj na právnu vec C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvať "objednávku" iného verejného subjektu, pričom jeho zmluvná autonómia bola ovplyvnená vnútroštátnym právom do takej miery, že nebol oprávnený roxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxo ani nemožno na takéto "nie zákazky" uplatňovať predpisy verejného obstarávania. Komisia však aj konštatovala, že uplatňovanie ZFEÚ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxlatňuje vždy, keď verejný obstarávateľ ,zverí uskutočnenie ekonomických činností tretej osobe,. Naopak, Súdny dvor uznáva aj výnimku o vnútornom obxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kumulatívne splnenie týchto podmienok:
-
musí ísť o civilnú zákazku, t.j. zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xkutočnosť, či ide o prioritnú (príloha č. 2 ZVO) alebo neprioritnú službu (príloha č. 3 ZVO);
-
služba musí byť poskytovaná inému verejnému obstaráxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva. Pod pojmom výlučné právo nemožno rozumieť akékoľvek výlučné právo na poskytovanie určitého druhu služieb, ale toto výlučné právo musí vyplývax xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxu, orgánu územnej samosprávy, orgánu záujmovej samosprávy, resp. inej právnickej či fyzickej osoby za splnenia conditio sine qua non, že týmto osobám xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxávne rozhodnutie musí byť v súlade s prí slušnými pravidlami práva EÚ, ustanovenými primárnym právom predovšetkým v podobe ZFEÚ (predovšetkým čl. 49 x xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovania služieb, dokonca aj keď sa uplatňujú bez rozdielu na vnútroštátnych poskytovateľov a poskytovateľov z iných členských štátov, ak môžu zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxždé obmedzenie hospodárskej súťaže v podobe udelenia výlučného práva zákonom alebo aj správnym rozhodnutím je potrebné preskúmať z toho pohľadu, či ixx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xec C-58/98, Josef Corsten).
Čo sa týka časti výnimky týkajúcej sa výlučného práva na základe správneho rozhodnutia, takéto rozhodnutie
-
muxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxca pod menom "Betfair" proti Minister van Justitie);
-
musí byť založené na objektívnych, nediskriminačných a vopred známych kritériách tak, že vxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh spoločenstiev proti Francúzskej republike, a vec C-169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH proti Wiener Landesregierung, Oberösterreichiscxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxriedok na súdny orgán [pozri vec C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) a iný proti Administración Generxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxzri komentár k § 8). Podľa § 1 ods. 2 písm. r) ZVO sa predpisy verejného obstarávanie nebudú povinne uplatňovať na civilnú zákazku na dodanie tovaru určexxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxe ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.
K písm. s)
Komentovaná výnimka obmedzuje povinnosť postupu pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnú výnimku nemožno uplatniť aj na prípady, keď verejný obstarávateľ poskytol obstarávateľovi peňažné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie sxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xostupy zadávania zákazky, aké by uplatnil aj verejný obstarávateľ poskytujúci mu finančné prostriedky. Predpoklady pre uplatnenie tejto výnimky súx
x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xodľa § 4 ods. 2 ZVO;
-
nejde o "dotovaného verejného obstarávateľa" v zmysle § 7 ZVO.
K písm. t)
Komentovaná xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenia zmluvy, ktorej sa dotýka. Pre možnosť aplikácie tejto výnimky sa vyžaduje, aby boli kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
-
musí ísť o zákxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxorej predmetom je:
-
dodanie vojenského vybavenia, t.j. vybavenia osobitne navrhnutého alebo prispôsobeného na vojenské účely a určeného na použxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx častí, zložiek alebo montážnych celkov;
-
uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia;
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxeb, ktoré majú citlivý charakter;
-
musia sa uskutočňovať na základe medzinárodnej zmluvy [pozri komentár k písm. d) tohto ustanovenia];
-
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe zákazky na jej základe, t.j. v prípade, ak takéto osobitné pravidlá neobsahuje, nie je možné sa dovolávať uplatnenia tejto výnimky;
-
musí ísť o mexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxeň účastníkom tejto zmluvy musí byť Slovenská republika, t.j. patrí medzi taxatívne stanovené druhy medzinárodných zmlúv - výlučne multilaterálnycx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xovahu týchto zákaziek. Pri takýchto zmluvách musí byť - ako conditio sine qua non na aplikáciu tejto výnimky - predpísaným spôsobom potvrdená ich právnx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxoru výskumu a vývoja. Podľa recitálu 28 smernice 2009/81/ES: xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých systémov. Niektoré z týchto programov riadia medzinárodné organizácie, najmä Organizácia pre spoluprácu v oblasti vyzbrojovania (OCCAR) a NATO xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxch štátov." Aplikácia pravidiel verejného obstarávania je teda vylúčená v tom prípade, ak ide (kumulatívne) o zákazku:
-
zadávanú v rámci programu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ako len nákup zariadenia, ale zahŕňa najmä proporcionálne zdieľanie technických rizík, finančných rizík, príležitostí, účasť na riadení programu a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxty EÚ; to znamená, túto výnimku je prípustné aplikovať aj na program spolupráce s účasťou tretej krajiny. Účelom programu musí byť nevyhnutne vývoj len xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxatia programu sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.
Uplatnenia tejto výnimky sa pritom môže dovolávať tak verejný obstarávateľ, ako xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyžaduje od verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa zastupujúceho Slovenskú republiku v prípade, keď je takýto program uskutočňovaný bez účaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxšší územný celok alebo obec, zadať priamo bez použitia postupov verejného obstarávania zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, t.j. zákazku v zmysle § x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxvne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane (uznesenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Rexxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xákonom. Európsky zákonodarca sa podľa nášho názoru zámerne vyhol konkretizovaniu orgánu verejnej moci, a to s ohľadom na rôznosť právnych kultúr a ústxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xeď vláda jedného členského štátu sa rozhodne napríklad z operačných alebo prevádzkových dôvodov uzavrieť zmluvu s vládou druhého členského štátu, ktxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xkladov.
K písm. w)
Uvedené ustanovenie predstavuje národnú transpozíciu článku 13 písm. e) smernice 2008/81/ES a komentovaná výnimka sa uplatňxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxmedzenie tejto výnimky legislatívne zhodné s výnimkou podľa písm. m), s tým rozdielom, že v tomto prípade je pre subsumovanie pod túto výnimku potrebnéx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxsiacich práv pozri komentár k písm. m)].
K písm. x)
Komentovaná výnimka určená pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti je obdobná výnimke pre civxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxsti s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov alebo vykonávaním ďalších operácií na finančných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxužitia predpisov verejného obstarávania prípady obstarávania vybraných tovarov v zmysle prílohy č. 4 ZVO na účely obrany a bezpečnosti, keď ich predxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x
xxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) ZVO;
-
200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) Zxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxčené zákazky v písm. a) až h) pri súčasnom splnení predpokladu, že ide o podlimitnú zákazku (pozri komentár k § 4). Dovolávať sa jej môže tak obstarávateľx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnia,35) trestného konania vrátane prípravného konania,36) správneho konania,37) rozhodcovského konania38) alebo iného obdobného konania, oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy podľa zákona č. 254/1998 Z. z o verejných prácach /40/) sa uplatňujú z toho dôvodu, že ustanovenie týchto osôb upravujú osobitné predpisy vzťahujúce sx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xlebo inom konaní by viedlo k neprimeraným ťažkostiam napríklad v podobe prieťahov v súdnom konaní, ktoré by boli spôsobené procesom výberu vhodného ucxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxriedkov (musí ísť o podlimitnú zákazku) a zároveň predmetom tejto zákazky musí byť nadobúdanie knižničných fondov, ktoré upravuje osobitný predpis - xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xokumentov vybraných, usporiadaných, odborne spracovaných, uchovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice, ktorými sú:
-
zabezpxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb;
-
podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
Z uvedexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxsle čl. 26 Ústavy SR.
K písm. c)
Komentovaná výnimka bola pôvodne určená výlučne špecifickému verejnému subjektu - zastupiteľskému úradu v zahranxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxkytnutie služieb určených na oficiálnu rozvojovú pomoc, medzinárodnú humanitárnu pomoc alebo logistickú podporu ozbrojených síl Slovenskej repubxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx t.j. zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác zastupiteľským úradom v zahraničí, boli zakomponované z praktických dôvodoxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxejnom obstarávaní.
Druhý okruh vyňatých zmlúv (zavedených tzv. "veľkou" novelou zákona o verejnom obstarávaní - zákonom č. 95/2013 Z.z.) sa týka xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxdnej xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonodarca začlenil túto časť výnimky za účelom predchádzania predražovaniu, a teda aj nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, pretože takétx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xbstarávaní spôsoboval uvedené neželané účinky.
K písm. d)
Komentovaná výnimka umožňuje neaplikovať predpisy verejného obstarávania na zákazxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávateľa a dodávateľa tovaru, poskytovateľa služieb, resp. zhotoviteľa stavebných prác, tomu tak nie je. Takouto osobou je na jednej strane verejný obxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx x xustičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo
-
stredná odborná školax xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx zavedená jednak z dôvodu prínosu prác väzňov a obvinených na účely ich resocializácie a čiastočne aj z dôvodu určitej refundácie nákladov spojených s vxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxivné alebo iné peňažné záväzky odsúdených a obvinených, a jednak z dôvodu podpory viaczdrojového financovania stredoškolského odborného vzdelávanxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xákona o verejnom obstarávaní - zákonom č. 95/2013 Z.z. - a vzťahuje sa na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na dxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxch z vyčleneného rozpočtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných diagnostických skupinách detského domova41) podľa § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxy uľahčiť dosahovanie cieľa tejto právnej úpravy v podobe zabezpečenia predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxckých osôb a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov.
K xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx verejný obstarávateľ, ktorým môže byť jedine štátne profesionálne divadlo v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - Slovenské nároxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxetom zákazky musí byť výroba scénických a kostýmových výprav;
-
predmetom ktorej je nadobúdanie hudobných nástrojov;
-
predmetom ktorej je pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xrávach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade osobitných poskytovateľov špecifických služieb - umexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxisov verejného obstarávania podlimitné zákazky na poskytnutie poštovej služby v rozsahu univerzálnej služby podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštovxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxštovú službu, ktorá však slúži na minimálne uspokojenie potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxj kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej služby je pritom jeden (alebx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie univerzálnej poštovej služby je akousi službou vo verejnom záujme, a preto by bolo absurdné používanie takxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxrady nákladov spojených s poskytovaním univerzálnej poštovej služby. Zákonodarca však zasanoval tento legislatívny nedostatok odkazom blanketovxx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxované. Ide zároveň o služby, ktorých maximálna cena je regulovaná Poštovým regulačným úradom. Službami, na ktoré možno aplikovať túto výnimku, teda bxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxraničným poskytovateľom univerzálnej služby;
-
vybranie a distribúcia doporučených zásielok a poistených zásielok;
-
vybranie a distribúxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxdný poštový styk podľa čl. 13 Svetového poštového dohovoru;
-
vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi, t.j. takej zásielky, ktorú nexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxie uvedené podmienky, je potrebné aplikovať predpisy verejného obstarávania.
K písm. h)
Komentované ustanovenie zakotvuje možnosť neaplikovax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmienok pre uplatnenie tejto výnimky je v prípade stavebných prác potrebné, aby ich predpokladaná hodnota bola rovná alebo nižšia ako 200 000 eur.
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xoskytovaní zdravotnej starostlivosti, uzatvorené medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Táto výnimka reflexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti, a to v rozsahu stanoveným zákonom. V tejto súvislosti si dovoľujeme opätovne uviesť povinnosť vykladať túto výnimku reštriktívne a prináleží výlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxlikovať na akékoľvek zmluvy, ale len na tie, ktoré zdravotná poisťovňa uzatvára v zmysle § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniaxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xdravotné poisťovne pri využívaní zdrojov z verejného zdravotného poistenia povinné aplikovať postupy verejného obstarávania. Vychádzame pritom z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Súdny dvor EÚ rozhodol, že keďže financovanie týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, ktorý je založený aktom štátu, je v praxi zaručené xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxi verejného obstarávania (viac k tomu pozri TKÁČ, J. - GRIGA, M.: Judikatúra SD EÚ vo veciach verejného obstarávania. Bratislava: IURA EDITION, 2012).
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxedpisov verejného obstarávania podľa ods. 3 písm. h). Vláda Slovenskej republiky je oprávnená, nie však povinná udeliť výnimku pre uplatnenie postupxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxznamne sťažil plnenie úloh verejného obstarávateľa podľa osobitných predpisov alebo
-
viedol pri plnení týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxu obstarávateľovi bude výnimka udelená, keďže na jej udelenie neexistuje právny nárok. Žiadosť sa predkladá:
-
ministerstvu, do ktorého vecnej, zxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxerstvu financií Slovenskej republiky, s uvedením vyššie uvedených dôvodov na udelenie výnimky;
-
priamo vláde Slovenskej republiky v prípadochx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxmky v prípade, ak verejným obstarávateľom uchádzajúcim sa o udelenie výnimky, ktorý nie je zároveň ministerstvom, je ešte pred jej predložením vláde Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxviac v jej rozsahu, ak má za preukázané, že by postup podľa zákona o verejnom obstarávaní znemožnil alebo významne sťažil plnenie úloh verejného obstaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho obstarávateľa.
Ak sa vláda Slovenskej republiky rozhodne udeliť výnimku, uvedie v rozhodnutí o udelení výnimky identifikáciu verejného obstaxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxušnému verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ďalej aj "Úrad"). Úrad je následne povinný rozhodnutie vláxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľa § 9 ods. 9 ZVO.
K odseku 6
Komentovaným ustanovením zákonodarca definuje pojem výskum a vývoj, ktorý prebral zo smernice 2009/81/ES. Recitál 13 sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxálnej alebo teoretickej práce vykonávanej najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xrednostne sa však zameriava na konkrétny praktický účel alebo cieľ. Experimentálny vývoj pozostáva z práce založenej na existujúcich poznatkoch zísxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x služby alebo výrazne zlepšiť existujúce postupy, systémy a služby. Môže zahŕňať realizáciu technologických demonštrátorov, t.j. zariadení demonšxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozumieť výrobu a kvalifikáciu predvýrobných prototypov, nástrojov a priemyselného inžinierstva, priemyselné návrhy alebo výrobu. Uvedené definxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého obstarávania, s odvolaním na § 1 ods. 2 písm. h) ZVO, je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ oprávnený neuplatniť v tých prípadoch, keď predmex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxšiu aktivitu (napr. výrobu a kvalifikáciu predvýrobných prototypov, nástrojov a priemyselného inžinierstva, priemyselné návrhy) musia byť aplikoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xákazky, ktoré prekročia definičné znaky základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja a zahrnú aj predprodukciu alebo doxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávateľa, keď mu zakazuje akékoľvek pravidlá, postupy, programy, dohody, dohovory alebo zákazky ustanovené ako výnimky použiť na obchádzanie prxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxstupov verejného obstarávania, ktorá zaujala jednoznačné stanovisko, že výnimky uvedené v príslušných smerniciach sú stanovené taxatívne, musia bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxstarávateľa, resp. obstarávateľa. K uplatneniu výnimky z aplikácie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní môže dôjsť len za predpokladu existxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnimiek s cieľom vyhnúť sa transparentným a súťažným postupom zadávania zákazky bez objektívnych dôvodov (§ 1 ods. 6 ZVO). Dôkazné bremeno odôvodnenia xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xnení zákona č. 149/2001 Z.z.;
zákon č. 21/1992 Zb. o bankách;
zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 747/xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zmluva o založení Európsxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxhodný zákonník;
zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch;
zákxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxh zákonov;
zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách;
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronickxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxiach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxch a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon);
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xutorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon);
zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok;
zákon č. 300/2005 Z. z Trestný zxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej;
zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaníx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky;
zákon č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe;
zákon č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve
JUDIKATÚRA
Vec 26/62x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxrópskeho hospodárskeho spoločenstva vytvára priame účinky a priznáva jednotlivcom individuálne práva, ktoré musia vnútroštátne súdy chrániť.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxia, ktoré môžu zakladať práva v prospech jednotlivcov, ktoré sú vnútroštátne súdy povinné chrániť.
2. Jednotlivé časti článku 93, ktorých sa týka polxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxv, ktoré sú vnútroštátne súdy povinné chrániť.
Toto ustanovenie zakazuje akékoľvek nové opatrenie, ktorého cieľom je podriadiť usadenie sa príslušxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxim tohto usadenia sa.
4. Článok 37 ods. 2 je vo všetkých svojich ustanoveniach právnou normou Spoločenstva, ktorá môže zakladať práva v prospech jednoxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe v rozpore so zásadami stanovenými v článku 37 ods. 1, to znamená akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom alebo následkom by bola nová diskriminácia medzi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxne byť ich predmetom transakcie s obchodným tovarom, ktorý môže byť predmetom hospodárskej súťaže a výmeny medzi členskými štátmi, a na druhej strane txxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxu (BIRB):
Podnikateľský subjekt sa za okolností, akými sú okolnosti konania vo veci samej, nemôže pred súdom členského štátu dovolávať toho, že právnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx 1 Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov, ktorý predstavuje prílohu 2 dohody o založení tejto organizácie schválenej v mene Európskexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994, vyhlásil túto právnu úpravu za nezlučiteľnú s predmetnými pravidlami.
Vec C-264/03, Komisia Euróxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxednávaní stavieb a jeho vzťahoch so súkromným stavebným dozorom v znení zákona č. 96-987 zo 14. novembra 1996 o uskutočnení paktu obnovenia mesta úlohu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xmernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxx
xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxske kráľovstvo si tým, že - ponechalo v platnosti ustanovenia, ktoré tvoria určité vylúčenie z pôsobnosti vnútroštátnych právnych predpisov o verejnxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx x x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxhalo v platnosti ustanovenia niektorých umožňujúce zadávanie súkromne dohodnutých zmlúv, a to článok 37, odsek 1, body 1, 2, 7 a 8 a článku 87, odsek 4, boxx xx x x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch predpisov;
- ponechalo v platnosti ustanovenia týkajúce sa určitých pravidiel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx a článok 341 všeobecného nariadenia o udeľovaní štátnych zákaziek;
- ponechalo v platnosti ustanovenia niektorých súvisiacich technických noriemx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce a smernice Rady 77/62/EHS z 21. decembra 1976 o koordinácii postupov zadávania verejnýcx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxtvu:
Tým, že základná legislatíva týkajúca sa sociálneho zabezpečenia vyžaduje, aby správny orgán zadal v rámci obstarávania na verejné dodávky farxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxhto zmlúv na dodávky bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, si Španielske kráľoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
Vec C-84/03, Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu:
Výnimky z pravidiel, ktorých cieľom je zabezpečiť účinnosť práv uxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo konania, než aké sú stanovené v uvedených smerniciach, alebo k prípadom výslovne uvedeným v smerniciach pridať nové podmienky, ktoré spôsobia, že poxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxica 93/37 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác stratia svoj effet utile.
Vec C-412/04, Komisia Európskych spoločenstiev proti Taxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxc, dodania tovaru a služieb, ako aj verejné obstarávanie dodania tovaru alebo služieb, ktoré zahŕňajú vedľajšie práce, ak tieto práce predstavujú viax xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrejného obstarávania služieb, smernice 93/36 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru a zo smernice 93/37 o koordinácii postxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxky iného druhu zmluvy, o tom, ktorá zo smerníc Spoločenstva týkajúca sa verejného obstarávania sa má v zásade uplatniť, rozhoduje hlavný predmet zmluvxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ktoré ako také charakterizujú túto zmluvu, oproti tým, ktoré majú iba vedľajší alebo doplňujúci charakter a sú uložené v dôsledku samotného predmetu zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxého určenia. Hodnota prác preto nemôže predstavovať výlučné kritérium, ktoré by odôvodnilo uplatnenie právnej úpravy verejného obstarávania prác nx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 93/37.
Takáto vnútroštátna právna úprava vedie okrem toho k nesplneniu požiadaviek stanovených v smerniciach 92/50 a 93/36, lebo jeho uplatnenie mxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxarávania, kde hodnota prác, aj napriek tomu, že majú vedľajší charakter, predstavuje viac ako 50% z celkovej sumy, pričom táto celková suma zostáva nižxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxa Spoločenstva si zásadne a výslovne zvolil možnosť ponechať verejné zmluvy, ktoré nedosahujú určité prahové hodnoty, mimo zavedeného režimu zverejxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uzavretie takej zmluvy s podnikom usadeným v členskom štáte verejného obstarávateľa bez akejkoľvek transparentnosti predstavuje rozdiel v zaobchxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxkých podnikov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte spôsobuje týmto podnikom ujmu, predstavuje, pokiaľ nie je odôvodnený objektívnymi okolnosťamxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxždý členský štát, ktorému sú určené, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom zákonodarca Spoločenstva vylúčil niektoré verejné zmluvx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx túto smernicu, zaviesť ustanovenia, ktoré by pripomínali povinnosť dodržiavať články 43 ES a 49 ES, uplatniteľné iba za uvedených podmienok. Nečinnoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smernice 93/37 a ktoré sú zhotovené držiteľom stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia, v prípade, že sa preukáže existencia určitého cezhrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvenie prác alebo diela držiteľom stavebného povolenia alebo rozhodnutia o územnom plánovaní, tým, že stanovuje postup uzatvárania verejných zmlúv zxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxné do úvahy jednotlivo, prekračuje prahovú hodnotu na uplatnenie tejto smernice, si nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice 93/37 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxujúce priame zhotovenie urbanizačných prác držiteľom stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia, ktorých hodnota sa odpočíta sčasti alebo v pxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xpecifický cieľ, odlišný od smernice 93/37, nepostačuje na to, aby bolo priame zhotovenie prác vylúčené z pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené skutxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxdmienky, ktoré táto smernica stanovuje na to, aby išlo o verejnú zmluvu na zhotovenie prác, a najmä ak existuje zmluvný prvok požadovaný v článku 1 písm. xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxx x xxs. 3 smernice 93/37 vyplýva, že v prípade, keď je práca rozdelená na niekoľko častí, pričom každá časť je predmetom jednej zmluvy, hodnota každej časti xx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxok 6 ods. 4 stanovuje, že nijaké dielo ani nijaká zmluva sa nesmie rozdeliť s cieľom vyhnúť sa uplatneniu tejto smernice. Z tohto dôvodu, ak dohoda uzavrexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxm. a) smernice 93/37, odhadovaná hodnota, ktorá by mala byť v zásade zohľadnená na určenie toho, či boli dosiahnuté prahové hodnoty stanovené v smernicx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotu jednotlivých prác a diel ako súčet hodnôt jednotlivých častí.
Vec C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) proti Trxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxsm. a) smerníc spomenutých v predchádzajúcom bode verejné zmluvy na poskytnutie služieb, na dodanie tovaru alebo na zhotovenie prác predpokladajú exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxle toho istého článku 1 písm. b) uvedených smerníc na strane druhej.
52. Asemfo tvrdí, že právny vzťah vyplývajúci z príkazov, ktorých adresátom je Traxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xejto súvislosti sa odvoláva na rozsudok z 12. júla 2001, Ordine degli Architetti a i. (C-399/98, Zb. s. I-5409). Hoci za týchto okolností sa zdá, že Tragsx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxní.
53. V tomto smere treba zdôrazniť, že Súdny dvor v bode 205 už citovaného rozsudku Španielsko/Komisia v kontexte odlišnom od kontextu sporu vo veci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxiek uskutočňovať práce, ktorými ju poverili xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxv proti Talianskej republike:
Talianska republika si tým, že prijala vyhlášku ministerstva vnútra č. 558/A/04/03/RR z 11. júla 2003, ktorá umožňuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxlicajných síl a vnútroštátnej jednotky protipožiarnej ochrany bez toho, aby bola splnená niektorá z podmienok oprávňujúcich takúto výnimku, nesplnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z článku 2 ods. 1 písm. b) a článkov 6 a 9 tejto smernice.
Vec C- 220/06, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ktorá orgánom verejnej správy umožňuje mimo rámca pravidiel verejného obstarávania zveriť poskytovanie poštových služieb vyhradených v súlade so xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa a zlepšovaní kvality služieb jednej verejnoprávnej akciovej spoločnosti, ktorej základné imanie je úplne vo vlastníctve štátu a ktorá je v danom štáxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2001, treba vykladať v tom zmysle, že je prekážkou takej právnej úpravy členského štxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx 97/67 vyhradené, verejnoprávnej akciovej spoločnosti, ktorej základné imanie je úplne vo vlastníctve štátu a ktorá je v danom štáte poskytovateľom uxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 7 ods. 1 smernice 92/50, zmenenej a doplnenej smernicou 2001/78, a
- sú zmluvami v zmysle článku 1 písm. a) smernice 92/50, zmenenej a doplnenej smernicxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx ako aj zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a transparentnosti sa musia vykladať v tom zmysle, že sú pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxanie služieb, ktoré nie sú v zmysle smernice 97/67 vyhradené, verejnoprávnej akciovej spoločnosti, ktorej základné imanie je úplne vo vlastníctve štxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxšnú prahovú hodnotu, ako je stanovená v článku x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx strane poskytovateľa univerzálnej poštovej služby, t.j. aktom, ktorý by bol značne vzdialený bežným podmienkam obchodnej ponuky tejto spoločnostix
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxatnenie výnimky zo všeobecných pravidiel práva Spoločenstva treba obidve podmienky uvedené v bode vyššie vykladať zužujúco a dôkazné bremeno, že skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx C-26/03, Stadt Halle a RPL Recyclingpark Lochau GmbH proti Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna:
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvidlá uvedené v hlavách III až VI smernice, pričom výnimky z uplatnenia týchto pravidiel sú v samotnej smernici taxatívne vymenované.
A preto, ak sú tixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxnku 8 tejto smernice, v spojení s článkom 11 ods. 1 smernice, uzavreté v súlade s ustanoveniami jej hláv III až VI, t.j. musia byť predmetom verejného obstxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxe podanej proti rokovaciemu konaniu bez zverejnenia, že článok 11 ods. 3 smernice 92/50, ktorý upravuje toto konanie, ako výnimka z pravidiel, ktorých xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtočne existujú výnimočné okolnosti, ktoré oprávňujú odchýlku, je na tom subjekte, ktorý sa chce tohto ustanovenia dovolať.
Vec C-340/04, Carbotexxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a nevzťahuje sa na zmluvy na dodanie tovaru.
53. Článok 13 smernice 93/38 sa týka subjektov - a to najmä spoločných podnikov a podnikov, ktorých ročné úxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnica 93/36.
54. Okrem toho, uvedený článok obsahuje mechanizmus oznamovania informácií Komisii, ktorý nemožno bez právneho základu prebrať do smerxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zachoval uvedenú výnimku v článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektox xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx nezačleniť analogickú výnimku do smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnicu 93/36.
Vec C-385/02, Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike:
19. Ustanovenia článku 7 ods. 3 smernice, ktoré povoľujx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xe na tom, kto sa ich dovoláva, aby preukázal, že výnimočné okolnosti odôvodňujúce výnimku aj skutočne existujú (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. mája xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxpskych spoločenstiev proti Francúzskej republike:
38. V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, ako správne zdôrazňuje Komisia, že toto ustanovenie, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxutočnú existenciu výnimočných okolností, ktoré použitie výnimky odôvodňujú (pozri rozsudok z 10. apríla 2003, Komisia/Nemecko, C-20/21 a C-28/01, xxx xx xx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xdôraznila vo svojich písomných pripomienkach, z kombinácie týchto dvoch ustanovení vyplýva, že uplatniteľnosť smernice 93/38 závisí od toho, akú čxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v článku 2 ods. 2 smernice 93/38 a v rámci výkonu tejto činnosti - čo je skutočnosť, ktorú musí overiť vnútroštátny súd - zamýšľa obstarať služxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xrípade sa dané obstarávanie alebo súťaž návrhov budú riadiť podľa okolností buď smernicou o verejnom obstarávaní služieb, smernicou o verejnom obstaxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxánku 2 ods. 2 smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xúťaž návrhov ustanovenia tejto smernice.
Verejné obstarávanie
KOMENTÁR
Pravidlá verejného obstarávania na úrovni práva EÚ začalx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x004/18/ES, 89/665/EHS v znení neskorších doplnení a zmien.
Pravidlá verejného obstarávania vytvorené európskym zákonodarcom a implementovanx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xajracionálnejším, najtransparentnejším a najspravodlivejším spôsobom. Pravidlá verejného obstarávania sa uplatňujú na všetky verejné zákazky, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxárskej súťaži na trhu verejného obstarávania v EÚ. Účelom pravidiel verejného obstarávania je teda:
-
regulovať činnosť verejných obstarávateľox xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxcie a
-
rovnakého zaobchádzania,
ktoré zaručujú, aby sa ponuky posudzovali v podmienkach efektívnej hospodárskej súťaže;
-
vytvorenie xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx.
Hlavným cieľom pravidiel verejného obstarávania je pritom:
-
zvýšiť efektívnosť využívania verejných výdavkov;
-
dosiahnuť najlepxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxných spoločenských cieľov.
Z teoreticko-právneho hľadiska však za pojmom verejné obstarávanie môžeme vidieť aj obmedzenie zmluvnej slobody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvinných subjektov v nasledovných smeroch:
-
v spôsobe výberu zmluvného partnera;
-
v niektorých obsahových náležitostiach zmluvy (napr. pri xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxe uzatváranie dodatkov k zmluvám.
Komentované ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní vymedzuje pojem verejné obstarávanie ako súbor praxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvebných prác a poskytnutie služieb, a osobitne súťaž návrhov. Aj keď právna úprava pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených v tomto zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx definícia základných pojmov, ako sú tovar, služba, stavebné práce. Jedine judikatúra Súdneho dvora EÚ sa snažila definovať obsah týchto pojmov.
Pxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxr. čistiace prostriedky, automobily a pod.). Podotýkame, že za veci v súkromnoprávnych vzťahoch sa považujú aj prírodné ovládateľné sily (napr. elekxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdok určitej činnosti s cieľom uspokojenia potrieb osoby, ktorej je služba poskytovaná, a v negatívnom zmysle ňou nie je dodanie tovaru, resp. stavebnýxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxsm. d) služby, pri ktorých sa zadávajú zákazky v súlade s čl. 23 až 55 smernice - údržbárske a opravárenské služby, služby pozemnej dopravy vrátane služixx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxsielok, preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky, telekomunikačné služby, finančné služby - poisťovacie služby a bankové a investičxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx verejnej mienky, poradenské služby x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnná architektúra, súvisiace odborné a technické poradenské služby, technické skúšky a analýzy, reklamné služby, upratovanie budov a správa nehnutexxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx služby, tzv. prioritné služby a také, na ktoré sa uplatní len článok 23 a článok 55, teda hotelové a reštauračné služby, služby železničnej dopravy, sluxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xýnimkou služieb obrnených vozov, vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy, zdravotnícke a sociálne služby, služby rekreačných, kultúrnych a šxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxeb vyňatých spod pôsobnosti smernice 2004/18/ES (napr. na účely smernice 2004/17/ES- činnosti vo vybraných odvetviach, výlučných práv a pod.) a v nexxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxice 2004/18/ES, čl. 12 až 14 smernice 2009/81/ES.
Svoje legislatívne vyjadrenie nenašiel ani na prvý pohľad zrejmý pojem stavebné práce. Pri výklaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxi, ktoré smerujú k zhotoveniu (príp. oprave či úprave vo forme rekonštrukcie) stavby ako funkčného celku, spĺňajúceho ekonomickú, technickú funkciu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxý má za cieľ štandardizovanie referencií používaných obstarávateľmi a subjektmi na opis predmetu obstarávacích zmlúv (ďalej aj "CPV"), začínajúce čxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xráce pri odstraňovaní hornín, terénne práce na stavenisku, demontážne práce, odstraňovanie pôdy, rekultiváciu staveniska, dekontamináciu pôdy stxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxejšiemu vymedzeniu pojmov zákazka dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby pozri komentár k § 3).
Ustanovenie § 3 ZVO všxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxasovateľovi súťaže návrhov, t.j. tomu, kto použije súťaž návrhov dobrovoľne alebo ak tak ustanovuje zákon (ďalej len "vyhlasovateľ"), získať najmä v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtuálnej činnosti účastníka, t.j. každého, kto prevzal súťažné podmienky, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na úzexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien alebo bez xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxalizáciu zákazky v prípadoch, keď verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nepozná jednoznačnú, nemennú špecifikáciu predmetu zákazky, ale je možxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ oprávnený v zmysle § 58 ods. 1 písm. h) resp. § 88 písm. l) zadať zákazku formou priameho rokovacieho konania.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xredstavuje legálnu definíciu pojmu zákazka. Zákazkou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Základnými definičnými znakmi pre zákazku potom sú:
-
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxť verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ (alebo viac verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov) na jednej strane a uchádzač (alebo viac uchxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxe § 3 ZVO rozumieť minimálne dvojstranný právny úkon, kde je možná pluralita subjektov na oboch zmluvných stranách, čiže tak na strane veriteľa - credixxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxnovené, že takáto zmluva je synalagmatická [pozri vec C-107/98, Teckal Srl a Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
Z pohľadu náležitosti formy sa v zmysle § 3 ods. 9 vyžaduje, aby zmluva na zákazku mala písomnú formu, v opačnom prípade pôjde o absolútne neplatnú zmlxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxolútna neplatnosť sa nemôže premlčať a v prípade sporu by na ňu súd prihliadal
ex officio
. Zmluvy ako výsledok verejného obstarávania sú spravidla uzatxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Existujú aj zmluvné typy, ktoré musia byť uzatvárané v režime Občianskeho zákonníka - zmluva o vytvorení diela v zmysle autorského zákona, ktorý
expxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxplatnú zmluvu).
Posledným základným definičným znakom a obmedzením zmluvnej slobody je predmet plnenia, ktorý je
de iure
obmedzený na tovary, slxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania (k definíciám zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác pozri komentár k ostatným odsekom tohto ustanxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z iných všeobecne záväzných predpisov. V tejto súvislosti príkladmo poukazujme iba na tie, ktoré sú uvedené v najvšeobecnejšom predpise súkromného pxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxx
-
musí byť uskutočnená osobou spôsobilou na právne úkony;
-
nesmie byť uskutočnená osobou trpiacou duševnou poruchou, ktorá ju robí na takýto úkox xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xredpísanej zákonom alebo dohodou účastníkov,
in xxxxxxxx
xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxrme), podpísanej konajúcou osobou (musí byť na to oprávnená). K písomnej forme právneho úkonu si dovoľujeme zdôrazniť, že vo všeobecnosti nie je potrexxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x xxxx x xx xxxx xx xxeobecnosti značne podceňovaný. Podľa nášho názoru toto ustanovenie ako jediné v sebe implicitne zahŕňa výnimku, resp. kvázi výnimku z povinnosti posxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxiu, keď nie je zákazka realizovaná z pohľadu verejného obstarávateľa externými zdrojmi. Vzhľadom na predmet, t.j. spoluprácu medzi verejnými orgánmx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávateľmi("spolupráca medzi verejnými orgánmi") "iba správania ,verejných obstarávateľov, v zmysle smernice 2004/18/ES, nie ,verejných podnikovx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxzených podľa smernice 2004/17/ES. Pokiaľ ide o ,verejných obstarávateľov,, na ktorých sa vzťahuje vymedzenie ,obstarávateľov, podľa smernice o verxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajúce sa ,verejných obstarávateľov, vo všeobecnosti by mali obdobne platiť aj vtedy, keď konajú ako, obstarávatelia,, a to s výnimkou situácií, kex xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtorých druhov spolupráce medzi verejnými orgánmi (možné sú až trojstranné situácie)."
Orgán verejnej moci môže totiž plniť zverené úlohy vo verejxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré nepatria do jeho organizačnej štruktúry.
Z judikatúry Súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania možno vyvodiť dve koncepcie prístupu k výxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxj/neinštitucionalizovanej spolupráce.
Spolupráca prostredníctvom samostatných právnických osôb - inštitucionalizovaná/vertikálna spxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
xxx xx
x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania sa neuplatnia, ak (kumulatívne):
-
verejný obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, ktorú vykonxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtarávateľom alebo obstarávateľmi. Ide teda o "inakzákazky", ktoré verejný obstarávateľ zadáva tretej strane, ktorá je od neho iba formálne, nie však x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxdania zákazky, kde nie je prípustné, aby subjekt vlastnil jeden alebo niekoľko súkromných podnikov (nie potenciálna účasť súkromného sektora, ale skxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
xxx xx
xxxxxxxxxxxx xxx ide iba o jeden zo znakov kontroly verejného obstarávateľa. Podmienky pre uplatnenie podmienky by totiž neboli zachované vtedy, ak založený podnik dixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxávnu formu (prvé kritérium vo veci Teckal)42), t.j. verejný obstarávateľ musí nad vnútorným subjektom vykonávať "obdobnú kontrolu, akú vykonáva nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtné predpisy (tak vnútorné, ako aj všeobecne právne záväzné). Vplyv na ovládaný subjekt musí byť takého rozsahu, aby ho bolo možné považovať za rozhoduxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxsobilosť ovplyvniť strategické ciele či iné významné rozhodnutia. Opätovne však nerozhoduje postup prijímania takýchto rozhodnutí, t.j. aj v prípaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxingovú spoločnosť, pri ktorých nemusia byť splnenie podmienky pre uplatnenie in-house výnimky. Na druhej strane stojí však za zmienku, že nie je nevyhxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxadom na rozsah činností kontrolovaného subjektu, ktorý musí byť obmedzený na územie pôsobnosti verejných obstarávateľov, ktorí ho vlastnia. Rovnakx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xadväzovať vzťahy s podnikmi v súkromnom sektore len za predpokladu, že ide o doplnkovú činnosť k jeho základnej činnosti. V prípade multilaterálnej koxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľov, ale so všetkými týmito verejnými obstarávateľmi spolu.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxný pracovný dokument) je možné predpokladať, že je možné, aby v rámci in-house výnimky nadriadený subjekt nariadil dodať zákazku jednému kontrolovanxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxtných podmienok týkajúcich sa činností tohto kontrolovaného subjektu.
Neinštitucionalizovaná/horizontálna spolupráca s cieľom spoločne plnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxlikáciu umožňuje skutočnosť, že právo EÚ nevyžaduje na spoločné plnenie verejných úloh určitú právnu formu za predpokladu, že zmluva medzi týmito verxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxeriavať na spoločný výkon spoločnej úlohy, na ktorej sa oba subjekty podieľajú rovnako (majú rozdelené určité konkrétne úlohy za účelom dosiahnutia sxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvebnej práce alebo dodávky tovarov a spravidla bez činnosti komerčného charakteru, a
-
subjekty by nemali pôsobiť na trhu, t.j. predmet ich pôsobnxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o verejných zákazkách: "(1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže: ..x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxjetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby."
Uvedeným ustanxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxe výnimky zo štandardných postupov verejného obstarávania predstavujú priame rokovacie konania, v prípade ktorých je za splnenia určitých podmienox xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutie služby alebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxazka na uskutočnenie stavby môže zahŕňať aj vypracovanie projektovej dokumentácie a niektoré nevyhnutné dodávky tovarov technologického charaktexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvať, a to v § 25 ZVO. Rozlišovanie zákaziek týmto spôsobom je však jeden zo základných predpokladov pre správne určenie postupu zadávania zákazky vzhľaxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxaný tovar, poskytnutá služba, uskutočnená stavebná práca boli nevyhnutné na uskutočnenie predmetu zákazky. Napríklad v prípade uskutočnenia stavexxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxd. Preto v prípade existencie určitej zákazky, ktorá súčasne obsahuje prvky zákazky na stavebné práce a prvky iného druhu zákazky, je potrebné skúmať, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxté aj v § 5 ods. 3 ZVO (pozri vec C- 412/04, Európska komisia proti Talianskej republike, a vec C-536/07, Európska komisia proti Spolkovej republike Nemxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xlade takéhoto postupu by boli z titulu obchádzania zákona absolútne neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Rovnako by v takomto prípade dochádzalx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xúčasne by v rozpore s pravidlami EÚ došlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže.
K odseku 2
Komentované ustanovenie definuje pojem zákazka na dodanie txxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxúpenia.
Dodatočným predmetom týchto zákaziek môže byť aj činnosť spojená s umiestnením a montážou tovaru, nesmie však pritom ísť o prevažujúci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xotrebné vykladať zákazky na dodanie tovaru ako tie, ktoré nie sú zákazkami na uskutočnenie stavebných prác ani zákazkami v zmysle prílohy č. II tejto smxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a záväzok kupujúceho zaplatiť dojednanú kúpnu cexxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxnia kúpnej ceny. Podotýkame, že posledné kritérium nie je vzhľadom na definované kritériá hodnotenia ponúk podľa § 35 ods. 1 ZVO možné, keďže aj vyhodnxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu, ktorý sa má ešte len vyrobiť, okrem prípadu, ak by sa verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ zaviazal odovzdať uchádzačovi podstatnú časť vecí, kxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xredávajúceho mala spočívať v činnostiach.
Lízing predstavuje špecifický typ nájomnej zmluvy, ktorý nemá v slovenskom právnom poriadku svoju legxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxm. g) sa ním rozumie prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, platené spravidla v pravidelných splátkach, s cieľom prevodu tejto veci do vlasxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xde o zmluvu, v ktorej si strany dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxúci zaradenie zákazky pod zákazky na dodanie tovaru. V praxi je však najčastejšie používaný model uzatvorenia zmluvy ako inominátneho kontraktu v zmyxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx je v zásade štandardnou kúpnou zmluvou s tým rozdielom, že kúpna cena nie je platená naraz, ale vo vopred dohodnutých splátkach.
Prenájom tovaru s moxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xnakmi nájomnej zmluvy sú dočasnosť prenechania veci na užívanie alebo brania úžitkov z nej a odplata za takéto prenechanie, t.j. nájomné. Nájomné ako
exxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xúpnej zmluve a následne, ak by absentovali oba znaky (dočasnosť, odplatnosť), mohli by sme hovoriť skôr o darovacej zmluve. V rámci nájomnej zmluvy alexx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxm spomenutej písomnej formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxiku.
K odseku 3
Komentované ustanovenie definuje zákazku na uskutočnenie stavebných prác ako zákazku, ktorej predmetom je:
-
uskutočnenie stxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxtočňovanie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností upravených v Spoločnom slovníku verejného obstarávania, ktorý stanovuje samostatný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxu obstarávacích zmlúv,
-
uskutočnenie stavby, pričom stavbou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie výsledok stavebných prác ako celxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeľa.
Ak pojem stavba vymedzíme podľa dikcie všeobecného civilného práva, pri stavbách spojených so zemou pevným základom (§ 119 ods. 2 OZ) bude pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xymedzenia budú vecami hnuteľnými, t.j. príslušenstvom nehnuteľnosti - pozemku (§ 121 OZ, napr. drobné stavby len s upraveným podkladom bez pevného spxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)] sa pod stavbou rozumie stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebnýxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx základom,
b)
upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c)
ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvox x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxby ako zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie služby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ktorx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxby. Zákonodarca tak v súlade s právnou úpravou smernice 2004/18/ES upravil zákazku na poskytnutie služby dvomi spôsobmi, a to:
-
negatívne, t.j. axx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxom je poskytnutie služby a súčasne vedľajšou činnosťou sú stavebné práce uvedené v oddiele 45 CPV.
Obdobne ako smernice 2004/18/ES a 2004/17/Exx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxa cezhraničného potenciálu danej služby v konkrétnom členskom štáte (pre prioritné služby pozri prílohu č. 2 k ZVO a neprioritné služby prílohu č. 3 ZVxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzhodujúci je celkový finančný objem zákazky a následne pomer finančnej hodnoty tovarov a služieb, ktoré tvoria spoločne neoddeliteľný predmet zákazxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxzkou na účely obrany a bezpečnosti a jej predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác. Kvalifikácia druhu zákxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Limity pre civilné zákazky sú nižšie ako pre zákazky na účelu obrany. Takisto postup obstarávania zákaziek na účely obrany sa líši od postupu obstarávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxkaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, a to:
-
oblasť obrany v zmysle čl. 346 ZFEÚ, týkajúca sa
de facto
všetkých zákaziek na vojenské zariadenia, stxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxrnice 2009/81/ES do slovenského právneho poriadku v podobe osobitných ustanovení o zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti malo za účel nekomplikoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávania v jednom všeobecnom predpise.
Pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sa použijú pri zadávaní zákazky, kxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxužieb, t.j. pri nadlimitných a podlimitných zákazkách.
Uvedená definícia zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti zahŕňa:
-
dodanie tovaru - zarxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxľvek ("vojenské vybavenie") ich častí, komponentov alebo montážnych celkov, citlivého vybavenia vrátane jeho častí, komponentov alebo montážnych xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxvenia, ide napríklad o špeciálne nástroje a prístroje, ktoré sú potrebné na výrobu alebo údržbu takéhoto vybavenia, môže ísť o dodatočné vybavenie ako xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xby sa týkali osobitných vojenských účelov, mali citlivý charakter, alebo ktoré priamo súvisia s vojenským vybavením alebo citlivým vybavením počas nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch lodí);
-
poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely, ktoré majú citlivý charakter alebo ktoré priamo súvisia s vojenským vybavením alebo cxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xko conditio sine qua non pre aplikovateľnosť osobitných pravidiel pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108 a a nasl. ZVO je nevxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxx xx možné alebo účelné využívať bez vojenského vybavenia, ktorého sa týkajú.
Stavebnými prácami alebo službami na osobitné vojenské účely rozumieme xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxnutia citlivých služieb ide o oblasť nevojenskej bezpečnosti s podobnými črtami ako obstarávanie na účely obrany s rovnakou citlivosťou. Ide napríklxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvarom, stavebnými prácami alebo službami a citlivým vybavením, ktorá môže vyplývať napríklad z podmienok alebo účelu použitia a že tovar, stavebné prxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxho ustanovenia chápeme tovary, ktoré sú uvedené v zozname zbraní, munície a vojenského materiálu, prijatom rozhodnutím Rady 255/58 z 15. apríla 1958, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx či ide o hmotnú vec alebo o software, ktorý spadá do kategórie nehmotných statkov. Súčasne je možné pod pojem vojenské vybavenie subsumovať v niektorýcx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxebo vojenský materiál (napr. terénne vozidlo špeciálne upravené pre potreby armády). Platí však, že aj takýto pôvodne rýdzo civilný tovar sa musí odlixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxosť predmetu zákazky je založená na dvoch kumulatívnych podmienkach:
-
predmetné vybavenie, stavebná práca a služba musia mať bezpečnostný účel a
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxtarávaný na bezpečnostné použitie, či už vojenské alebo nevojenské, pričom sa však na rozdiel od odseku 7 nevyžaduje, aby citlivé vybavenie bolo špecixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxh skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa utajovanou skutočnosťou rozumie informácia alebo vec určená pôvodcom utajovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xničením, stratou alebo odcudzením (súhrnne len "neoprávnená manipulácia") a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej rexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xkutočnosť, pri ktorej by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvoxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky;
-
tajné ("Tajné", resp. "T"); taká utajovaná skutočnosť, pri ktorej by následkom neoprávnenej maxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky;
-
dôverné ("Dôverné", resp. "D"); taká utajovaná skutočnosť, v prípade ktorej by násxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky;
-
vyhradené ("Vyhradené", resp. "V"); taká utajovaná skutočnosť, v prípade ktorej by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxodné pre záujmy Slovenskej republiky.46)
V prípade, ak by informácia obsahovala okrem uvedených skutočností aj ďalšie čiastkové informácie pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčností je pritom povinný zabezpečiť tzv. vedúci, t.j. v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xáverom dopĺňame, že utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o
-
nezákonnom alebo nesprávnom postupe alebo nezákonnom rozhodnutí verejnýcx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxými prostriedkami;
-
závažnom ohrození alebo poškodení životného prostredia, života a zdravia;
-
platových náležitostiach, hmotnom zabezxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxniknutých postupmi verejného obstarávania, a to tak, že stanovuje obligatórnu písomnú formu zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania s výnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxm
ex xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xákon o verejnom obstarávaní neobsahuje osobitnú definíciu písomného uzavretia zmluvy ako dvoj a viac stranného právneho úkonu, preto je potrebné aj nx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxuvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov. Pre uzavretie zmluvy písomnou formou pritom stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx konajúcou osobou, ktorá je na takéto konanie oprávnená a právne spôsobilá. Ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxručeným elektronickým podpisom. Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrenx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zmluva podľa § 45 ZVO v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou úspešného uchádzača.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxý zákonník;
zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník
JUDIKATÚRA
Vec C-451/08, Helmut Müller GmbH proti Bundesanstalt für Immobilienaufgabexx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby nevyžaduje, aby práce, ktoré sú predmetom zákazky, boli vo vecnom alebo fyzickom xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxasti územného plánovania nestačí na to, aby bola splnená táto posledná podmienka.
V zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/18 totiž verejné zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa práce, sa na základe tejto zákazky poskytne plnenie za protihodnotu. Toto plnenie spočíva vo vykonaní prác pre verejného obstarávateľa.
V tejto súvxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xak, aby priniesli verejnému obstarávateľovi priamy hospodársky úžitok bez toho, aby plnenie muselo byť vo forme nadobudnutia vecného alebo fyzickéhx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx zmluvného plnenia a ani uspokojenie priameho hospodárskeho záujmu verejného obstarávateľa, ako to vyžaduje článok 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/18x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby vyžaduje, aby úspešný uchádzač prevzal priamo alebo nepriamo záväzok vykonať práxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxnosť zmluvy, verejná zákazka na práce predpokladá, že úspešný uchádzač sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, za protiplnenie. Keďxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxe a v prípade súladu so zásadou procesnej autonómie je úprava spôsobov splnenia takýchto záväzkov ponechaná vnútroštátnemu právu.
Vec C26/03, Staxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xrgán, ktorý je verejným obstarávateľom, má možnosť plniť jemu zverené úlohy vo verejnom záujme svojimi vlastnými prostriedkami, či už administratívxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxde neprichádza do úvahy odplatná zmluva uzatvorená so subjektom, ktorý je z právneho hľadiska inou osobou ako daný verejný obstarávateľ. Predpisy Spoxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxosti, za akých nie je povinné verejné obstarávanie, aj keď je druhou zmluvnou stranou subjekt, ktorý je z právneho hľadiska inou osobou ako daný verejný xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo nad svojimi vlastnými útvarmi a tento subjekt vykonáva zásadnú časť svojej činnosti s verejným orgánom alebo orgánmi, v ktorých vlastníctve je (pozrx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxjných orgánov. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xeci, v každom prípade vylučuje, aby verejný obstarávateľ mohol mať nad touto spoločnosťou podobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi.
50. V txxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xpravuje úvahami a požiadavkami, ktoré sú vlastné sledovaniu cieľov vo verejnom záujme. Naopak, každé umiestnenie súkromného kapitálu do podniku podxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxelles-Capitale, za účasti: Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé):
Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:
1. Člxxxx xx xx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa tomu, aby verejný orgán bez vyhlásenia výberového konania zadal koncesiu na služby vo verejnom záujme družstvu združujúcemu obce, ktorého členmi sú xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxvo vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s týmito verejnými orgánmi.
2. S výhradou overenia skutkových okolností týkajúcich sa miery autonómie, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxva združujúceho obce, ktoré je vo výlučnom vlastníctve verejných orgánov, prijímané štatutárnymi orgánmi tohto družstva zloženými zo zástupcov zdrxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx týmto družstvom obdobnú kontrolu, akú vykonávajú nad vlastnými útvarmi.
3. V prípade, keď sa verejný orgán stane členom družstva združujúceho obce, xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx týmto družstvom, mohla byť kvalifikovaná ako kontrola obdobná tej, ktorú vykonávajú nad vlastnými útvarmi, môže byť táto kontrola nimi vykonávaná spxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxA: Články 43 ES a 49 ES, zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, ako aj z nich vyplývajúca povinnosť transpxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe územný celok, ktorý je verejným obstarávateľom, vykonáva nad touto spoločnosťou kontrolu obdobnú tej, akú vykonáva nad svojimi vlastnými útvarmi, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnosti dotknutých ustanovení stanov vnútroštátnym súdom možno na kontrolu, ktorú nad uvedenou spoločnosťou vykonávajú územné celky - akcionári, hľaxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxom orgánov spoločnosti zložených z ich zástupcov rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia uvedenej spoločnosti.
Vex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx obdobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi, treba zohľadniť všetky právne predpisy a relevantné okolnosti. Z preskúmania musí vyplynúť, že sxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxsí ísť o rozhodujúci vplyv tak pokiaľ ide o strategické ciele, ako aj o významné rozhodnutia tejto spoločnosti (pozri rozsudok z 13. októbra 2005, Parkixx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxanie spoločnosti, s ktorou bola uzavretá zmluva, naznačuje - hoci nie je rozhodujúca - že tento verejný obstarávateľ má nad danou spoločnosťou obdobnú xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxávajú predstavenstvu každej z týchto spoločností plnú právomoc pri rozhodovaní o bežných aj mimoriadnych záležitostiach fungovania spoločnosti. Txxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxú týmto predstavenstvám. Kontrola týchto dvoch spoločností zo strany obce Busto Arsizio je v podstate obmedzená na oprávnenia, ktoré právo obchodnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xrsizio vykonáva svoj prípadný vplyv na rozhodnutia AGESP sprostredkovane cez holdingovú spoločnosť. Pôsobenie takéhoto prostredníka môže podľa okxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxú účasť.
40. Z toho vyplýva, že za takých okolností - s výhradou ich overenia vnútroštátnym súdom rozhodujúcim vo veci samej - verejný obstarávateľ nemx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxixen Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen a Stadtwerke Brixen AG:
64. V prvom rade treba preskúmať, či poverujúci verejný orgán vykonáva nad koncxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxtné okolnosti. Z preskúmania musí vyplynúť, že daný koncesionár je podrobený kontrole umožňujúcej poverujúcemu verejnému orgánu ovplyvňovať rozhoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xieru autonómie charakterizovanú takými prvkami, aké sú uvedené v bodoch 67 až 69 tohto rozsudku, je vylúčené, že by poverujúci orgán vykonával nad koncxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx3/11), Comune di Varese:
25. Podľa ustálenej judikatúry taký verejný obstarávateľ, ako je územný samosprávny celok, nemusí vyhlásiť zadávacie konaxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx časť svojej činnosti s územným samosprávnym celkom alebo celkami, ktoré ho vlastnia (rozsudok Teckal, už citovaný, bod 50). Je nesporné, že táto judikxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tovaru (Ú.v. ES L 199, s. 1; Mim. vyd. 06/002, s. 110), sa uplatňuje aj na zadávanie zákaziek na uskutočnenie prác a zákaziek na poskytnutie služieb.
26. xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx prípade, či hodnota zákazky dosahuje prahovú hodnotu stanovenú pravidlami Únie, nemá nijaký vplyv na odpoveď, ktorú má poskytnúť Súdny dvor na prejudxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxchto situáciách (pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. septembra 2009, Sea, C-573/07, Zb. s. I-8127, body 31 až 40).
Výrok: Pokiaľ viacero verejných orgáxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxéhoto subjektu, podmienka stanovená judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej musia tieto orgány na to, aby boli oslobodené od svojej poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxjú nad svojimi vlastnými útvarmi, je splnená, ak sa každý z týchto orgánov v uvedenom subjekte podieľa tak na základnom imaní, ako aj na riadiacich orgánxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxiteľný s požiadavkami vyplývajúcimi zo slobôd chránených ZFEÚ, ktoré sa v tomto prípade týkajú vykonania smerníc 92/50 a 2004/18, a byť v súlade so zásxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxx xtázka vyváženia požiadaviek spojených s realizovaním sociálneho cieľa sledovaného v tejto veci účastníkmi kolektívneho vyjednávania s požiadavkaxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxu § 6 TV-EUmw/VKA, na ktorý Komisia poukazuje vo svojej žalobe, pretože na základe tohto paragrafu došlo k zadaniu sporných zmlúv, sa dosiahla spravodlxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudok z 12. júna 2003, Schmidberger, C112/00, Zb. s. I5659, body 81 a 82).
53. V tejto súvislosti, hoci § 6 TV-EUmw/VKA je súčasťou kolektívnej zmluvxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xode 176 svojich návrhov, že uvedený paragraf spôsobuje, že sa neuplatňujú ani sa v budúcnosti nikdy nebudú uplatňovať pravidlá vyplývajúce zo smerníc xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxé v bodoch 53 až 65 tohto rozsudku treba konštatovať, že dodržiavanie smerníc v oblasti verejného obstarávania služieb sa nezdá nezlučiteľné s realizoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhujúca sa na odplatnú povahu dotknutých zmlúv predpokladá overenie toho, či komunálni zamestnávatelia, ktorí ich uzatvárajú, majú na týchto zmluvácx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxí príjemcovia dávok starobného dôchodku sú zamestnanci, ktorí pristúpili do uvedeného systému, nemôže spochybniť odplatnú povahu takej zmluvy.
Box x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x roku 2005 viac ako 3 133 zamestnancov, ako aj v rokoch 2006 a 2007 viac ako 2 402 zamestnancov uzatvárali zmluvy na poskytnutie služieb podnikového dôchoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxorenie pre zamestnancov komunálnej verejnej služby (Tarifvertrag zur Entgeltungwandlung für Arbeitnehmer im Kommunalen öffentlichen Dienst) prixxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx x xxavami III až VI smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb a od 1. februára 2006 z článku 20 v spojení x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxrejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.
Vec C324/07, Coditel Brabant SA proti Commune d'Uccle a Région de Bruxelles Capixxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxých orgánov, ktoré sú jeho členmi, je neistá.
37. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Brutélé nebolo založené vo forme akciovej spoločnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obcí. Podľa článku 3 tohto zákona navyše združenia obcí nemajú obchodný charakter.
38. Z uvedeného zákona v spojení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxden iný cieľ ako ten, ktorí sledujú v ňom združené verejné orgány.
39. S výhradou overenia skutkových udalostí vnútroštátnym súdom z toho vyplýva, že nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxe vykonávali nad ním obdobnú kontrolu, akú vykonávajú nad vlastnými útvarmi.
47. Na druhej strane v prípade, keď sa viacero verejných orgánov rozhodnx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu nad jeho rozhodnutiami, iba že by v ňom mal majoritnú účasť. Ak by sa vyžadovalo, aby kontrola vykonávaná verejným orgánom v podobnom prípade bxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xných verejných orgánov, akým je napríklad družstvo združujúce obce.
Vec C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Universita del Salento protx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxenia verejného obstarávania povoľuje uzavretie zmluvy, ktorou si dva verejnoprávne subjekty upravia vzájomnú spoluprácu, pokiaľ - čo prináleží ovexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxlučne dôvodmi a požiadavkami potrebnými na sledovanie cieľov vo verejnom záujme alebo môže postaviť súkromného poskytovateľa služieb do výhodnejšex xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxedať na položenú otázku tak, že za okolností ako vo veci samej článkom 43 ES a 49 ES odporuje priame zadanie koncesie týkajúcej sa riadenia služby vo verejxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxpitálovú účasť vo výške 0,97%, ak takéto zadanie nezodpovedá požiadavkám transparentnosti, ktoré bez toho, aby z nich nevyhnutne vyplývala povinnosx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxt, v ktorom sa nachádza uvedená obec, prístup k primeraným informáciám o uvedenej koncesii pred jej zadaním tak, že ak by si to tento podnik želal, mohol pxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxo:
45. Súdny dvor najmä pripomenul, že orgán verejnej moci môže plniť zverené úlohy vo verejnom záujme vlastnými prostriedkami bez toho, aby bol nútenx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xpozri rozsudok Coditel Brabant, už citovaný, body 48 a 49).
46. Komisia na pojednávaní okrem iného upresnila, že pokiaľ by predmetná spolupráca bola zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi Landkreise nespadá pod právnu úpravu o verejnom obstarávaní. Zastáva však názor, že bez takéhoto subjektu spolupráce na miestnej úrovni mala byť zmlxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania.
47. V tejto súvislosti však treba po prvé pripomenúť, že právo Spoločenstva vôbec neukladá orgánom verejnej moci, aby na zabezpečenie spoločnýxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxidiel Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, a to voľný pohyb služieb a otvorenie neskreslenej hospodárskej súťaže vo všetkých členských štxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xa zaručí zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi stanovená smernicou 92/50 tak, aby žiadny súkromný podnik nebol vo výhodnejšej situácii ako jehx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo Viaggiatori (ANAV) proti Comune di Bari:
30. Ak by sa základné imanie AMTAB Servizio sprístupnilo súkromným akcionárom počas účinnosti zmluvy, ktoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxnia súťažného prostredia, čo by ohrozilo ciele sledované právom Spoločenstva (pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. novembra 2005, Rakúsko, C-29/04, Zbx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xaždom prípade vylučuje možnosť, aby tento verejný orgán mal nad touto spoločnosťou obdobnú kontrolu, akú má nad svojimi vlastnými útvarmi (pozri v tomxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxom čiastočne otvorená súkromnému kapitálu, táto okolnosť bráni tomu, aby sa mohla považovať za "vnútornú" riadiacu štruktúru verejnej služby v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx x xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxobchádzania, zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti a zásada transparentnosti nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje vxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxbjekt vykonáva nad touto spoločnosťou obdobnú kontrolu, akú má nad svojimi vlastnými útvarmi, a že táto spoločnosť vykonáva podstatnú časť svojej činxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xzavretá zmluva, preto treba preskúmať so zreteľom na tieto fázy ako celok, ako aj so zreteľom na ich účel, a nielen čisto podľa ich chronologického sledux xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa mať nad touto spoločnosťou obdobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi (rozsudok Stadt Halle a RPL Lochau, už citovaný, bod 49).
48. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxkreslenej hospodárskej súťaže a zásadu rovnosti zaobchádzania s dotknutými subjektmi, stanovenú v smernici 92/50, tým, že by takýto postup poskytol xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxd 51).
49. Súdny dvor rozhodol, že za predpokladu, že verejný obstarávateľ zamýšľa uzavrieť odplatnú zmluvu o poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahuxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxjný obstarávateľ podieľa spolu s jednou alebo viacerými súkromnými spoločnosťami, musia sa vždy uplatniť postupy verejného obstarávania stanovené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Transformación Agraria SA (Tragsa) a Administración del Estado:
48. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa definícií obsiahnutých v článku 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx existenciu odplatnej zmluvy uzavretej písomne medzi poskytovateľom služieb, dodávateľom alebo zhotoviteľom na jednej strane a obstarávateľom v zmxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xragsa, hoci má formálne jednostrannú povahu, sa v skutočnosti javí, ako to vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, nesporne ako zmluvný vzťah s príkazcom. x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxgsa koná na príkaz verejnoprávnych orgánov, v skutočnosti je zmluvným partnerom správy, v dôsledku čoho sa musia uplatniť pravidlá o verejnom obstaráxxxxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxci samej usúdil, že Tragsa ako nástroj a organizačný útvar španielskej správy je povinná výlučne sama alebo prostredníctvom svojich organizačných zlxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx Je potrebné poznamenať, že ak Tragsa nemá žiadnu voľnosť ani v nadväznosti na príkaz udelený dotknutými príslušnými orgánmi, a ani pokiaľ ide o tarifu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxcie zmluvy.
55. V každom prípade je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora nie je vyhlásenie verejného obstarávania v súlaxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xodmienky. Jednak verejnoprávny orgán, ktorý je verejným obstarávateľom, musí nad dotknutým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xusí súvisieť s verejnoprávnym orgánom alebo verejnoprávnymi orgánmi, ktoré ho vlastnia (pozri rozsudky z 18. novembra 1999, Teckal, C-107/98, Zb. s. xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xod 38; z 10. novembra 2005, Komisia/Rakúsko, C-29/04, Zb. s. I-9705, bod 34, a z 11. mája 2006, Carbotermo a Consorzio Alisei, C-340/04, Zb. s. I-4137, box xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx93 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru a smernici Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstaráxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxiku, ktorý je vlastným nástrojom a organizačným útvarom viacerých verejnoprávnych orgánov, umožňuje vykonávať operácie bez toho, aby podliehala rexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxonávajú nad vlastnými útvarmi, a ak okrem toho podstatnú časť svojich činností tento podnik uskutočňuje s týmito orgánmi.
Vec C-220/05, Jean Auroux x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxu zmluvou na zhotovenie prác v zmysle článku 1 písm. a) smernice Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác, zmxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je alebo sa stane vlastníkom celého tohto diela alebo jeho časti.
3. Verejný obstarávateľ nie je zbavený povinnosti použiť postupy verejného obstaráxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxami, ktoré samy majú postavenie verejného obstarávateľa a sú rovnako povinné uplatniť tieto postupy pri uzatváraní prípadných následných zmlúv.
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxadne zmenené, pričom táto zmena mala zásadný vplyv takmer na celý zákon o verejnom obstarávaní. Komentované ustanovenia rozdeľuje zákazky z hľadiska xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxkou hodnotou. Zrušenie delenia podlimitných zákaziek súviselo tak so snahou o zjednotenie postupu obstarávania takýchto zákaziek, pokiaľ ide o bežnx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxx predchádzajúcej úpravy podprahových zákaziek. Má sa tak prispieť k jednoduchšej aplikácii zákona o verejnom obstarávaní tak na strane verejných obxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xá význam z hľadiska postupu, ktorý má verejný obstarávateľ uplatniť na obstarávanie konkrétnej zákazky. Rozčlenenie zákaziek z hľadiska peňažného pxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxný objem bolo nehospodárne uplatňovať postupy verejného obstarávania v plnom rozsahu. Podotýkame, že v zmysle § 5 ods. 12 je reprobované (zakázané) rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxona o verejnom obstarávaní, kde by sa potom uplatňoval menej prísny postup verejného obstarávania.
K odseku 2
Komentované ustanovenie vymedzuje x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xre verejného obstarávateľa je tento postup upravený v § 50 až 65 ZVO a pre obstarávateľa v § 72 až 90. Limity, resp. prahové hodnoty pre uplatnenie postupxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxtovať požiadavky ustanovené smernicami vo verejnom obstarávaní. Vnútroštátna úprava limitov však môže byť prísnejšia ako limity ustanovené v smernxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx vyhlášku č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku. V zmysle § 2 vyhlášky nadlimitnou zákazkou je, ak predpokladaxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx
xx
xxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx. a) ZVO; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4 ZVO;
b)
200 000 xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4 ZVO;
c)
130 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávatxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xx
xxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) ZVO;
e)
200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii č. 8 prílohy xx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xerejným obstarávateľom;
f)
400 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom a o zákazkx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxom;
g)
5 000 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
K odseku 3
Komentované ustanovenie definuje zákazky, ktoré vzhľadom xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xrípade, ak by v priebehu plnenia zákazky došlo k prekročeniu limitu určeného pre príslušný druh zákazky, išlo by o obchádzanie zákona o verejnom obstarxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nadlimitnú zákazku podľa ods. 2 a zadáva ju verejný obstarávateľ, keďže obstarávateľ nie je v týchto prípadoch povinný aplikovať predpisy verejného oxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x
x xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxnie tovaru bežne dostupného na trhu (§ 9b), okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu (§ 9b);
x
xx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsp. 30 000 eur, ak nejde o zákazku podľa predchádzajúceho bodu a zároveň ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác;
-
xx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxľom pružnejšie reagovať na kvalitatívne potreby pri nákupe potravín. Zakotvenie limitov je potrebné pre stanovenie možnosti postupu verejného obstxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustanovenie § 5 ZVO predstavuje jedno z najdôležitejších ustanovení pxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxteľ, resp. obstarávateľ uplatniť. Podľa pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty upravených v komentovanom ustanovení musí predpokladaná hodnotx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie, a ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota záxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 ods. 1). Zákon o verejnom obstarávaní je však imperfektný v tom, že neupravuje formu, akou má byť zistená alebo overená výška predpokladanej hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx nebola pochybnosť o predmete dodania zákazky. V tejto súvislosti zohráva mimoriadny význam nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/200x x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxločný slovník obstarávania" alebo "CPV". Používanie rôznych klasifikácií do prijatia tohto nariadenia malo totiž nepriaznivý vplyv na otvorenosť a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxením prístupu hospodárskych subjektov k verejným zmluvám. CPV predstavuje jediný systém klasifikácie pre verejné obstarávanie, používajúci rovnaxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súťaži v Európskom hospodárskom priestore.
K odseku 2
Komentované ustanovenie predstavuje generálne pravidlo platné pre všetky druhy zákaziek xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxnoty zákazky je podľa tohto ustanovenia potrebné započítať hodnotu opakovaných plnení toho istého druhu, ak sa plánujú zabezpečiť v rámci jednej zmluxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xrčité špecifikum sa vyskytuje, ak reálnemu zadávaniu zákazky predchádza súťaž návrhov v zmysle § 103 až 108 ZVO ako jeden z dôvodov pre uplatnenia rokoxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzky započítať aj výšku odmien poskytovaných uchádzačom, resp. účastníkom súťaže návrhov.
Ďalšie špecifikum už takmer tradične predstavujú stavxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obstarávateľ alebo obstarávateľ v súvislosti s touto zákazkou víťaznému uchádzačovi. Zákon o verejnom obstarávaní aj negatívne vymedzuje, čo sa v prxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxgatívnym spôsobom určuje obsah predpokladanej hodnoty zákazky na stavebné práce, a to v záujme predchádzania obchádzaniu zákona o verejnom obstarávxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xpisu predmetu zákazky. Exempli gratia by išlo o taký prípad, keď by verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ pri predmete zákazky "výstavba obytného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxx xe nevyhnutne potrebné, je veľmi tenká a je potrebné ju posudzovať vždy individuálne -
ad hoc
. Ako ďalší príklad možno uviesť výstavbu diaľnice, v prípadx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xeďže sa často obstarávajú aj samostatne. Opak je však pravdou, keďže pre riadne užívanie diaľnice sú tieto zariadenia nevyhnutné. Navyše, v zmysle § 1 oxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxné na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta). V zmysle § 8 ods. 2 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných koxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie zariadenia, zábradlia, odrazníky, prievozy, zvádzadlá, pružidlá, smerové stĺpiky, staničníky a medzníky, dopravné značky a zariadenia (s výnimxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xi je dodanie tovarov v podobe zvodidiel, svetelných dopravných značiek alebo zvislého dopravného značenia súčasťou zákazky; všeobecne záväzný právxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prácach zakotvuje osobitný spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. V zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach cena uvxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxátna expertíza sa vykonáva na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 200 mil. Sk (resp. ekvivalent v eurách). Uvedené pravidlo sa však podľa uvexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoré sa uskutočňujú v zahraničí, v prípade verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu a v prípade verejnej práce zásadného význxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtnenosti nákladov verejnej práce, súladu so základnými programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja, súladu s koncepciou územného rozvojx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxacou dokumentáciou, súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu, ak ide o stavebný zámer, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje, a z hľxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxladanej hodnoty zákazky v prípadoch rozdelenia zákazky, ktorej predmetom sú stavebné práce alebo služby na viaceré časti či etapy, keď každá táto časť xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ako súčet všetkých predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky rozdelenej na časti. Potom logicky aj v prípade takejto zákazky rozdelenej na častix xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxania nadlimitných zákaziek, no s drobnou výnimkou, ktorá verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi umožňuje (nie prikazuje) použiť postupx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxnú hodnotu: 1 000 000 eur v prípade stavebných prác, resp. 80 000 eur v prípade časti týkajúcej sa služieb;
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdnoty zákazky rozdelenej na časti.
Zákon o verejnom obstarávaní na jednej strane zakazuje delenie zákaziek za účelom vyhnutia sa limitom vo verxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxu konkurenciu a lepšiu hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov pre časť zákazky také komplexné podmiexxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xákazky na dodanie tovaru. Podľa tohto ustanovenia platí, že ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorýcx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxpade dosiahnutia limitov pre použitie postupov zadávania nadlimitných zákaziek sa použije na proces zadávania zákazky, ktorá je takto rozdelená na čxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
predpokladaná hodnota časti zákazky nepresiahne 80 000 eur;
-
predpokladaná hodnota časti zákazky alebo súčet predpokladaných hodnôt častí zákxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazku na dodanie tovaru, uskutočňovanú na základe inej ako kúpnej zmluvy (porovnaj § 3 ods. 2 ZVO). Uvedené vyplýva z tej skutočnosti, že cena za samotxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxom momente. Pre také druhy zmlúv potom platí, že predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako:
-
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzatváranú na uxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx určitý čas dlhší ako 12 mesiacov; odhadovanou zostatkovou hodnotou sa má zrejme na mysli hodnota, za ktorú je následne verejný obstarávateľ, resp. obsxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť; v takomto prípade pôjde najmä o nájomnú zmluvu s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, pri ktorej verejnx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xredpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služby v prípadoch, keď nejde iba o jednorazové plnenie zo strany úspešného uchádzača, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx o pravidelne sa opakujúce plnenie alebo o plnenie, ktoré sa obnovuje v dohodnutej lehote. V prípade týchto zákaziek sa predpokladaná hodnota zákazky uxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
-
z celkxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x2 mesiacov.
K odseku 8
Osobitné podmienky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky sú stanovené pre poisťovacie služby, bankové a iné finanxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxdanej hodnoty zákazky aj splatné poistné a ostatné formy odmien. V prípade bankových služieb a iných finančných služieb aj poplatky, provízie, úroky a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xdmeny má byť súčasťou predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle ods. 2.
K odseku 9
Komentované ustanovenie špecifikuje predpokladanú hodnotu zákaxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxs trvania zmluvy. V prípade, ak je zmluva uzatvorená na dlhší čas ako 48 mesiacov, resp. na neurčitý čas, predpokladaná hodnota takejto zákazky na dodanxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxdnoty zákazky sa započítava tak hodnota dodaných tovarov, ako aj hodnota dodaných služieb, a to bez ohľadu na ich podiely. Nezáleží teda, či ide o zákazkx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xlebo zákazku na poskytnutie služieb. Zároveň je potrebné do predpokladanej hodnoty zahrnúť aj cenu montážnych a inštalačných prác potrebných na dodaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
Komentované ustanovenie upravuje podmienky výpočtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xodnota sa v prípade týchto špecifických inštitútov určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnoxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdzačovi právo domáhať sa plnenia v celkovej predpokladanej hodnote rámcovej zmluvy.
K odseku 12
Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ musí vx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxansparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti (pozri bližšie komentár k § 9 ods. 3). Komentované ustanovenie predstavuje premietnutie zákaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxedpokladanej hodnoty zákazky pod príslušný limit ustanovený v § 4 bude možné sa vyhnúť použitiu zodpovedajúceho postupu zadávania zákazky. O rozdelxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxie predmetu, rozdelí zákazku do viacerých zákaziek a pre každú z nich vyhlási samostatné verejné obstarávania a ide o také predmety plnenia zákaziek, kxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx za následok, že nepodlieha "prísnejšiemu" postupu zadávania zákaziek. Pri hodnotení rozdelenia zákazky s poukazom na ods. 4 je však potrebné pristupxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxidlo ponúkol Súdny dvor EÚ v podobe tzv. funkčného prístupu k hodnoteniu predmetu zákazky, a to z pohľadu funkčnej a ekonomickej kontinuity, pričom je pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlenie predmetu zákazky (napr. dodávok, ktoré majú rovnakú povahu/ charakter, nie sú technicky alebo inak logicky oddeliteľné, resp. tvoria neoddelixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxvidlami verejného obstarávania.
K odseku 13
Komentované ustanovenie bolo zavedené "veľkou" novelou zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxou sumou v prípadoch, keď určenie peňažnou sumou nie je celkom možné alebo účelné. Takúto možnosť má verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ predovšxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah plnenia (rámcové zmluvy). V týchto prípadoch bude postačovať, ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ uvedie limit podľa § 4, ktorý prekrxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu zákazky. V tomto prípade je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky jedným číslom s peňažným vyjadrexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxnom obstarávaní (§ 21), ktorá plní nezastupiteľnú úlohu napríklad v procese kontroly
ex ante
, kontroly zadávania zákaziek (§ 145b, resp. § 146 a nasl. Zxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxentácie uchovával aj podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky. Zákon však bližšie neustanovuje, o aké doklady ide. Z praxe pôxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx x xredchádzajúcich verejných obstarávaní. Zásadnou obsahovou podmienkou dokumentácie o predpokladanej hodnote zákazky je, aby táto dokumentácia zdxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx súvislosť medzi týmito úvahami a pochodmi, a podkladmi, z ktorých vychádzal tak, aby boli preskúmateľné, či už v rámci kontroly zadávania zákazky, alexx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnotu zákazky, zdôrazňuje aj § 21 ods. 5 ZVO, podľa ktorého je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ povinný dokumentáciu z verejného obstarávanix xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdložiť, a to v kompletnom vyhotovení, ktoré spĺňa všetky náležitosti požadované zákonom o verejnom obstarávaní. Nepredloženie dokumentácie v zmyslx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxateľovi, resp. obstarávateľovi pokutu od 1 000 do 30 000 eur. Kompletná dokumentácia verejného obstarávania je takisto povinne predkladaná v zmysle § xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzky alebo súťaže návrhov.
Súvisiace ustanovenia ZVO
JUDIKATÚRA
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxna vzhľadom na ustanovené finančné limity a pravidlá na určenie predpokladanej ceny predmetu obstarávania rozdelením predmetu obstarávania, rozdexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xomu, aby sa obstarávatelia vyhýbali používaniu metód a postupov verejného obstarávania tým, že za týmto účelom rozdelia predmet obstarávania rovnakxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxzané podľa tohto ustanovenia, ale len také, ktorého cieľom je obchádzanie aplikácie zákona vzhľadom na ustanovené finančné limity a pravidlá na určenxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxc C-271/08, Európska komisia proti Spolkovej republike Nemecko:
86. V tejto súvislosti však treba uviesť, že čo sa týka zákaziek vzťahujúcich sa na poxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ako aj článok 9 ods. 8 písm. a) bod i) smernice 2004/18 ustanovujú "splatné poistné" ako základ pre výpočet predpokladanej hodnoty danej zákazky.
87x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tohto rozsudku teda zodpovedá, ako správne uviedla Komisia, predpokladanej hodnote poistného, čiže v prejednávanej veci odvodom zrazeným ako prevox xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo plnenia podnikového dôchodkového zabezpečenia. Uvedené poistné totiž v tomto prípade predstavuje základnú protihodnotu za služby poskytované inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxjto veci, keď celkovú presnú cenu uvedených poistení nie je možné v čase zadania danej zákazky stanoviť, pretože rozhodnutie dať si previesť odmenu spoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxeniami na pojednávaní, z článku 7 ods. 5 druhej zarážky smernice 92/50, ako aj z článku 9 ods. 8 písm. b) bodu ii) smernice 2004/18 vyplýva, že pri výpočte xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxisia správne v tejto veci najskôr založila, ako to mali urobiť aj dotknutí komunálni zamestnávatelia, svoj výpočet na predpokladanej priemernej mesaxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcov do systému prevodu odmien, ktoré je potrebné na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxuálneho zapojenia sa zamestnancov komunálnej verejnej služby do systému prevodu odmien stanovila rozhodujúcu veľkosť, čo sa týka počtu zamestnancoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxux a i. proti Commune de Roanne:
Výrok: 2. Pri určení hodnoty zmluvy na účely článku 6 smernice 93/37, zmenenej a doplnenej smernicou 97/52, je potrebné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx verejný obstarávateľ, ale aj všetky príjmy pochádzajúce od tretích osôb.
("Verejný obstarávateľ")
KOMENTÁR
K odseku 1
Osobný rozxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx legislatívy je obsiahnutý v § 6 až 8 ZVO, pričom vychádza predovšetkým z príslušných smerníc upravujúcich verejné obstarávanie - smernice č. 2004/18/xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx judikatúry, opierajúc sa o funkčné chápanie subjektov povinných postupovať podľa pravidiel verejného obstarávania, značne napomohol objasniť pozxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi a sú povinné postupovať podľa pravidiel verejného obstarávania. Základným subjektom povinným postupovať podľa smerníc o verejnom obstarávaní je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxch členských štátoch EÚ bola a je rozdielna, Súdny dvor EÚ vo svojich rozhodnutiach ustanovil základné kvalifikačné črty subjektu (pozri vec 31/87, Bexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa predpisov verejného obstarávania. Medzi ďalšie subjekty povinné využívať postupy verejného obstarávania patria subjekty, ktoré sú financovaxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxroly potrebnej na to, aby takýto subjekt bol povinný postupovať podľa postupov verejného obstarávania.
Komentované ustanovenie § 6 ods. 1 taxatíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxje povinné uplatňovanie postupov verejného obstarávania, x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm na tom, aby postupy verejného obstarávania uplatňoval každý subjekt, ktorý používa verejné financie, podlieha kontrole alebo riadeniu iného verejxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxajú úlohy, ktoré sú bežne povinnosťou štátu alebo samosprávy, pričom štát, príp. samosprávu pri výkone ich povinností rôznymi spôsobmi úplne zastupuxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxiníciu. To len umocňuje používanie vyššie uvedeného chápania pojmu štát vo funkčnom zmysle ustanovenom Súdnym dvorom EÚ (pozri vec C-31/87, Gebroedexx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xojmu, ktorý zahŕňa všetkých verejných obstarávateľov spomenutého "klasického sektora", ako ho určuje smernica č. 2004/18/ES.
Verejným obstaráxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx napríklad Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky, Kanceláriu prezidenta republiky Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republikxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxisterstvá v zmysle § 3 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej sxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xsoba, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
-
xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) ZVO alebo
-
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiacehx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsťovne, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, Národná banka Slovenska, a to bez ohľadu na to, či boli zriadené štátox xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxie uvedenými verejnými obstarávateľmi (pozri bližšie komentár k § 6 ods. 2 ZVO);
-
združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) až d). Vzhľadom na to, že verejní obstarávatelia sa pri vytváraní združení riadia osobitnými predxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xbstarávateľom je aj združenie právnických osôb, vytvorené jednou alebo viacerými organizáciami v postavení verejného obstarávateľa. Platí to aj prx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxu/ neinštitucionalizovanú spoluprácu verejného sektora;
-
právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) vykonávx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxtníckych práv alebo iných práv k podniku alebo k jeho časti,
-
výkonu "kontrolných práv" založených na právach, zmluvách alebo na základe iných skuxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxtrolu sa pritom rozumie v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxtí, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.
Uvedené je potrebné chápať pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxjmom výlučná kontrola x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, aby boli akcionárom priznané špecifické oprávnenia [bližšie pozri oznámenie Komisie o pojme koncentrácia podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x písm. d) ZVO. Pre priznanie takéhoto postavenia je potrebné kumulatívne splnenie týchto podmienok:
-
musí isť o právnickú osobu financovanú verejxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 50,1% svojho rozpočtu. Nepostačuje však, aby išlo o poskytovanie platieb v rámci zmluvy za protihodnotu, ale pre naplnenie pojmových znakov označenix xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxvanie a činnosť takejto osoby v súlade s účelom jej založenia alebo zriadenia,
pričom sa posudzujú na ročnej báze a za relevantný základ prepočtu sa povaxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nesmú mať priemyselný alebo obchodný charakter, pričom nie je rozhodujúce pre splnenie tejto podmienky, či exisxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 6 ods. 2 písm. a) až c), týkajúcu sa jej financovania, kontroly alebo spôsobu menovania riadiacich (napr. predstavenstvo akciovej spoločnosti) alebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx rovnako ako v práve EÚ na základe vyššie uvedených troch kritérií. Účelom tejto definície je pritom jednoznačne snaha o pokrytie všetkých relevantnýcx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnie povinností verejných obstarávateľov. S ohľadom na definíciu takejto osoby je zrejmé, že táto osoba nie je vytvorená za účelom tvorby zisku a nachádxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxistuje reálny verejný záujem na ich uspokojovaní. Iným dôvodom môže byť takisto záujem štátu, ktorý je v súlade s pravidlami ochrany a podporovania česxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xo, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xsoba bežne vykonávala aj iné úlohy ako verejné (komerčné podnikanie). Rozhodujúci význam má zhodnotenie prvotného cieľa stanoveného pri jej založenxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxi. Pojem "potreby vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter" jasne nedefinoval ani Súdny dvor EÚ (porovnaj vec C- 360/96, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxahu tohto pojmu esenciálny. Všeobecne ho možno chápať len
ad hoc
, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase vzhľadom na hierarchiu záujmov spoločnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace ustanovenia ZVO
Súvisiace predpisy
zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxí neskorších predpisov;
zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
JUDIKATÚRA
Vec C-337/0xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxii postupov verejného obstarávania služieb sa stanovuje, že "obstarávatelia" sú verejnoprávne inštitúcie a v odseku 2 tohto článku sa stanovuje, že "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxelný alebo komerčný charakter (prvá zarážka), majú právnu subjektivitu (druhá zarážka), sú financované najmä štátnymi, regionálnymi alebo miestnyxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov vymenovaných štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo verejnoprávnymi inštitúciami (trxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxrávnych prevádzkovateľov xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxované a riadené tak, aby sa zabránilo vplyvu orgánov verejnej moci, nie sú súčasťou štruktúry štátu, sú financované predovšetkým z poplatkov, ktoré muxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx zo zmluvnej transakcie uzavretej medzi organizáciami a užívateľmi.
Okrem toho v prípade financovania činností verejnoprávnych prevádzkovateľov xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxi zadávaní verejnej zákazky zo strany týchto orgánov, ktoré nesúvisia s plnením poslania verejnej služby týmito organizáciami. Keďže totiž vzhľadom xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xávislosti uvedených organizácií od štátu splnené, sa nevyžaduje existencia možnosti konkrétneho vplyvu orgánov verejnej moci na jednotlivé rozhodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xesporné, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora v predmetnom prípade je táto podmienka splnená, keďže príjmy verejnoprávnych prevádzkovateľov vysixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Cambridge, C-380/98, Zb. s. I-8035, bod 30).
35. Na účely výkladu pojmu "financovanie štátom" alebo inými verejnými orgánmi je vhodné odkázať na cieľ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxasti verejného obstarávania vylúčiť riziko, že pri každom verejnom obstarávaní usporiadanom verejným obstarávateľom budú uprednostnení vnútroštxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxrejnoprávnymi orgánmi sa nechá viesť inými ako ekonomickými úvahami (rozsudok University of Cambridge, už citovaný, bod 17 a citovaná judikatúra).
xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xunkčne (rozsudok z 1. februára 2001, Komisia/Francúzsko, C-237/99, Zb. s. I-939, body 42 a 43, ako aj citovaná judikatúra).
58. V tejto súvislosti je vxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Cambridge vyplýva, že verejné platby, na ktoré sa neviaže nijaká zmluvná protihodnota, môžu byť kvalifikované ako "verejné financovanie". Ako bolo kxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia v spore vo veci samej, keďže ani povinnosť platiť koncesionárske poplatky, ani ich výška nie sú výsledkom dohody medzi prevádzkovateľmi a užívateľmx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcií.
Vec C-340/04, Carbotermo SpA a Consorzio Alisei proti Comune di Busto Arsizio a AGESP SpA:
3. Na to, aby sa s cieľom rozhodnúť o aplikovateľnostx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxi s územným samosprávnym celkom, ktorý ho vlastní, treba vziať do úvahy všetky činnosti, ktoré tento podnik vykonáva na základe uzavretia zmluvy s verexxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnení, pričom je irelevantné, na akom území sa daná činnosť vykonáva.
Vec C-84/03, Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxulatívne podmienky, vo vzťahu ku ktorým je definovaný pojem "organizácia, ktorá sa spravuje verejným právom", uvedený v článku 1 písm. b) druhom odsekx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxc, predstavuje nesprávne prebratie uvedeného pojmu "organizácia, ktorá sa spravuje verejným právom", a teda aj pojmu "[verejný] obstarávateľ" obsixxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxizácie, ktorá sa spravuje verejným právom, je totiž potrebné výlučne overiť, či daný subjekt spĺňa tieto podmienky, pričom súkromnoprávny štatút tohxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
27. Je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry pojem "organizácia, ktorá sa spravuje verejným právom", teda pojem práva Spoločenstva, kxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedeným v článku 1 písm. b) druhom odseku smerníc 93/36 a 93/37 (pozri v tomto zmysle rozsudky Mannesmann Anlagenbau Austria a i., už citovaný, body 20 a xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxy 52 a 53, a zo 16. októbra 2003, Komisia/Španielsko, C-283/00, Zb. s. I-11697, bod 69).
28. Z toho vyplýva, že na to, aby bolo možné vyriešiť otázku prípaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxa tri kumulatívne podmienky uvedené v článku 1 písm. b) druhom odseku smerníc 93/36 a 93/37, pričom súkromnoprávny štatút tohto subjektu nepredstavuxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxisia/Španielsko, už citovaný, body 54, 55 a 60).
29. Súdny dvor okrem iného upresnil, že takýto výklad neponecháva stranou priemyselnú alebo obchodnx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či subjekt spĺňa podmienky zakotvené v článku 1 písm. b) druhom odseku smerníc 93/36 a 93/37 (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. októbra 2003, Komisixxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a 93/37, aj keď sa takáto zmienka nachádza v smernici 93/38 (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. októbra 2003, Komisia/Španielsko, už citovaný, bod 7xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxt Soc. coop. arl.:
Okrem toho, hoci Súdny dvor rozhodol, že pojem "potreby verejného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter" nevyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xýznamnej súťaže, a najmä skutočnosti, že predmetný subjekt je konfrontovaný s konkurenciou na trhu, môžu naznačovať absenciu potreby všeobecného záxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxi Spolkovej republike Nemecko:
18. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podľa definície uvedenej v článku 1 písm. b) smernice 92/50 sú regionálnx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrávateľom na účel plnenia jeho úlohy uspokojovať potreby vo všeobecnom záujme a zmluvami, ktoré s touto úlohou nesúvisia [pozri analogicky ku smernicx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxgenbau Austria a i., C-44/96, Zb. s. I-73, bod 32]. Je takisto nepodstatné, že obstarávateľ plánuje sám pôsobiť ako poskytovateľ služieb a že predmetná xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxce sa výberu tohto tretieho subjektu, môže byť odôvodnené inak ako ekonomicky. Z tohto vyplýva, že bez ohľadu na povahu a kontext spornej zmluvy táto prexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti AOK Rheinland/Hamburg:
1. Článok 1 ods. 9 druhý pododsek písm. c) prvá alternatíva smernice 2004/18 o koordinácii postupov zadávania verejnýxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxi štátom, keď činnosti zdravotných poisťovní založených zákonom sú financované predovšetkým z príspevkov platených poistencami, ktoré sú uložené, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a teda za verejných obstarávateľov na účely uplatnenia pravidiel tejto smernice.
Znenie článku 1 ods. 9 druhého pododseku písm. c) prvej smernice 200xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnoprávnymi inštitúciami na účely splnenia príslušnej podmienky. Spôsob nepriameho financovania je teda v tejto súvislosti dostatočný.
Keďže finaxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxobom výberu príslušných príspevkov, ktorý spadá pod ustanovenia verejného práva, spĺňa podmienku týkajúcu sa financovania z väčšej časti štátom na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xx xxklade skutkových zistení v danej veci odvolací súd dospel k zhodnému záveru ako súd prvého stupňa, že žalobca spĺňa definičné znaky verejného obstarávxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x danom prípade vyplynulo, že žalobca bol založený 29. októbra 1999 ako štátny podnik na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2795/xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm Ministerstvo pôdohospodárstva SR vymenúva riaditeľa, t.j. riadiaci orgán žalobcu (§ 19 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb.) a takisto vymenúva viac ako polxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxem iného správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku, zakladxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxicky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov, zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxého vymenovania je možné vyvodiť záver, že žalobca plní záujmy celospoločenského charakteru, teda vykonáva činnosti, ktorých účelom je plnenie potrxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxosti pre plnenie osobitného účelu, a to plnenie potrieb vo všeobecnom záujme (správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, užívanie a obhospodaroxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxndu lesných drevín a zabezpečenie druhovo, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov, zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxm na ich význam nemožno posúdiť ako činnosti majúce priemyselný alebo komerčný charakter. Pokiaľ žalobca plní aj iné činnosti vyplývajúce mu z účelu zaxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteľa v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z., keďže zákonodarca x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xalšie činnosti majúce charakter priemyselnej alebo komerčnej činnosti.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Sžf 24/2011:
Námietku žalobcxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx. januára 2007, ktorým mu bol odňatý charakter podniku k uspokojovaniu verejnoprospešných záujmov podľa ustanovenia § 27 zákona č. 111/1990 Zb. o štáxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxe činnosti, ktoré plní za účelom plnenia potrieb vo všeobecnom záujme. Z tohto ustanovenia (§ 27 zákona č. 111/1990 Zb.) totiž vyplýva, že zakladateľ môxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxejnoprospešných záujmov. Z predmetu činnosti žalobcu však vyplýva, že vykonáva činnosti, ktoré majú nielen charakter verejnoprospešný, ale aj priexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx verejnoprospešných záujmov), naďalej mu ponechal v predmete činnosti (zapísané v obchodnom registri), ktoré majú verejnoprospešný charakter.
Vexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxokému, vopred neurčenému okruhu ľudí (teda vo vzťahu k ľuďom a životnému prostrediu - činnosti určené verejnosti), je v danom prípade naplnený.
Rozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx obstarávateľa poukázal súd aj na základe platnej judikatúry Európskeho súdneho dvora, ktorý v rozhodnutí z 15. januára 1998, č. k. C-44/96, uviedol, žx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxý charakter" v žiadnom prípade neznamená, že takáto právnická osoba by mala vykonávať len činnosti vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú komerčný ani prixxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxho činnosť súvisiaca s uspokojovaním potrieb vo všeobecnom záujme tvorí len malú časť jeho celkovej činnosti, ktorú vykonáva.
Vzhľadom na to, že v danxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxatúrou Súdneho dvora Európskeho spoločenstva a aj najvyšším súdom vo veci 6 Sžf 7/2011, cíti sa touto judikatúrou v prejednávanej veci viazaný aj odvolxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x x x xxxx x x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx. živnostník), ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a ktorá získala, resp. boli jej poskytnuté (do úvahy pripadá aj spôsob poskytnxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a pod.).
Osoba podľa § 7 ZVO je teda povinná pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných pxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxarávaní, akoby bola týmto verejným obstarávateľom.
Komentované ustanovenie v súlade s uvedených stručným výkladom obsahuje prvú alternatívu, kxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xx tejto osobe verejný obstarávateľ (a nie obstarávateľ) poskytne na realizáciu zákazky finančné prostriedky, ktorí predstavujú viac ako 50% hodnoty dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxnoty zákazky (určenej spôsobom podľa § 5 ZVO), nie z konečnej hodnoty, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Uvedený postup sa však nebude aplxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxe si poukázať na pomerne častú prax osôb, ktoré sú v zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov prijímateľom podielu zo zaplatenej dane a ktoré nexxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxvne. Tieto finančné prostriedky totiž poskytuje verejný obstarávateľ - správca dane, je preto evidentné, že táto osoba (podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxy fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxeným termínom splatnosti.
K odseku 2
Komentované ustanovenie upravuje pravidlá pre hospodárenie s poskytnutými prostriedkami od verejného obsxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxziek podľa § 100 až 102 ZVO, t.j. postupom zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska.
K odseku 3
Podľa komentovaného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ktorej boli poskytnuté prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxestičnej pomoci v znení neskorších predpisov upravuje podmienky poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov v zmysle čl. 13 nariadenia Komisxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxriadenie o skupinových výnimkách).
K odseku 4
Komentované ustanovenie upravuje situáciu, keď verejný obstarávateľ poskytuje peňažné prostriexxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx § 50 až 65 namiesto § 72 až 90 a súčasne pri podlimitných zákazkách uplatňuje pravidlá verejného obstarávania v zmysle § 91 a nasl.) vrátane dodržiavaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxisy
zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci v znení neskorších predpisov
Obstarávateľ
KOMENTÁR
K odseku 1
Komentované ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxo hospodárstva, energetiky a tepelnej energetiky, dopravy a poštových služieb a činnosti spojené s využívaním geograficky vymedzeného územia na vymxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxp. zadávateľmi z vybraných odvetví, je tá skutočnosť, že verejní obstarávatelia, pokiaľ nejde o zákazku výslovne vylúčenú spod pôsobnosti zákona o vexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa, zatiaľ čo obstarávatelia (pokiaľ nie sú súčasne aj verejnými obstarávateľmi - § 7 ZVO) nebudú povinní aplikovať pravidlá verejného obstarávania anx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxého hospodárstva). Na tomto mieste považujeme za vhodné pripomenúť, že v prípade súbehov rôznych čiastkových predmetov zmluvy, keď nie je evidentné, xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxanizmom podľa § 74 ZVO. V prípade, ak osoba spĺňa definičné znaky obstarávateľa, je povinná postupovať pri zadávaní zákaziek podľa druhej časti prvej hxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xasti ZVO (spoločné ustanovenia tak pre obstarávateľa, ako aj verejného obstarávateľa- ak obstarávateľ je v postavení osoby podľa § 7).
Smernica 20xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter,
-
má právnu subjektivitu a
-
a je (altexxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxom alebo
-
jej riadenie podlieha dohľadu týchto inštitúcií, alebo
-
má správny, riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v ktorom majú xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxxxú väčšinu hlasov súvisiacich s akciami vydanými podnikom, alebo
-
môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx
xxxxxx xxxxxxalitou sú potom subjekty rýdzo súkromného práva, ak vykonávajú jednu alebo viacero vyhradených činností (uvedených v článkoch 3 až 7 smernice 2004/17xxxx xxxxx x x xxxx x xx x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
V kontexte znenia § 8 ZVO základnými definičnými znakmi obstarávateľa teda sú:
-
postavenie právnickej osoby - obstarávateľom tak nemôže byť fyzxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxiel, ktorými sa právnická osoba spravuje (tak interné, ako aj všeobecne záväzné), verejný obstarávateľ (§ 6 ZVO);
-
priamy alebo nepriamy vplyv poxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo (napr. prostredníctvom ďalšej osoby):
-
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel; podoxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxnutie verejného obstarávateľa bolo jediným východiskom pre postup právnickej osoby,
-
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach (t.j. napxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňujú, aby rozhodnutia spoločnosti, prijímané hlasovaním, vedel "nadiktovať", t.j. na základe jeho pokynu sa stanú hlasovania len formálnymi poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxtrebné posudzovať jednak
ad hoc
a jednak s ohľadom na všetky príslušné právne predpisy, vzťahujúce sa na daný typ právnickej osoby v členskom štáte EÚ, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnkou pre priznanie postavenia obstarávateľa je výkon niektorej z vymedzených činností v súlade s ods. 3 až 9 tohto ustanovenia. Ide teda o odvetvie enerxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa stanovené účely (podrobnejšie k jednotlivým odvetviam pozri komentár k ods. 3 až 9).
K písm. b)
Osoba spadajúca pod písm. b) musí spĺňať nasledxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x odvetviach energetiky a tepelnej energetiky, vodného hospodárstva, dopravy, poštových služieb a činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxných alebo výlučných práv (pozri bližšie komentár k ods. 2)
Z uvedených definícií teda nevyplýva skutočnosť, že obstarávateľ nemôže mať súčasnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xž 9 a súčasne nejde o výnimky v zmysle ods. 10 až 12 tohto ustanovenia.
Ako je zrejmé z definície obstarávateľa podľa písm. a), obstarávateľ má mnoho spxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxspodárskej súťaže, ktoré sa v mnohom prelína s právom verejného obstarávania a má spoločný jeden z cieľov- podporovanie čestnej hospodárskej súťaže, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzdiel však možno vidieť v zameraní posudzovanej osoby - osobou kontrolovanou verejným obstarávateľom bude taká osoba, ktorá je založená alebo zriadexx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxberá činnosťou ekonomickej alebo obchodnej povahy.
Pre úplnosť dodávame, že pre sprehľadnenie situácie, ktoré osoby sú ponímané na úrovni toho-kxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxarávateľov v danom členskom štáte. Deje sa tak na základe článku 8 smernice 2004/17/ES, podľa ktorého sú členské štáty povinné pravidelne informovať Kxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe verejný obstarávateľ, ktorý zároveň vykonáva aj niektorú z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 ZVO, v prípadoch, keď nejde o zadávanie zákaziek súvisiacich s xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sa riadi pravidlami a postupmi zadávania zákaziek ustanovenými zákonom o verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa.
K odseku 2
V súlade x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je, že skutočnosť, že subjekt môže na účely budovania sietí alebo prístavných alebo letiskových zariadení využiť postup na vyvlastnenie alebo používxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxysle tejto smernice. Rovnako ani skutočnosť, že subjekt zabezpečuje dodávky pitnej vody, elektrickej energie, plynu alebo tepla do siete prevádzkovxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxé alebo osobitné právo v zmysle tejto smernice. Rovnako tak ani práva udelené členským štátom v akejkoľvek podobe, vrátane práv udelených na základe koxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxej strane spĺňajúcej tieto kritéria užívanie týchto práv, sa nepovažujú za osobitné alebo výlučné práva,"
bol v komentovanom ustanovení vymedzenx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu;
-
právo, ktoré obmedzuje vykonávanie vymedzených činností na jednu osobu alebo viac osôb;
-
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxé ustanovenie jednoznačne definuje vybrané odvetvie energetiky a tepelnej energetiky na účely zákona o verejnom obstarávaní, pričom pod tento pojem xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxektroenergetiky patria:
-
prevádzkovanie určených sústav:
-
prenosovej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo
-
prevxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxoba elektriny na účely poskytovania služieb verejnosti, okrem prípadu, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, a
-
ak sa elektrina vyrábx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrejnosti závisí len od vlastnej spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej výroby elektriny za posledné tri roky.
Pod činnosti spadajúxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti,
-
prevádzkovanie prepravnej siete určenej na
-
poskytovanie služieb verejnosti alebo
-
prevádzkovanie distribučnej siete určenex xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo
-
distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti;
-
výroba plynu na účexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
x
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
-
dodanie plynu do siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti je zamxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx patria:
-
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na:
-
poskytovanie služieb verejnosti alebo
-
poskytovanie prístupu do takéhoxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
x
ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
-
dodanie tepla do verejného rozvoxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxedné tri roky.
Medzi činnosti spadajúce pod prepravu ropy a skladovanie ropy patria:
-
preprava ropy prostredníctvom potrubia a
-
skxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxých na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s
-
výrobou,
-
dodávkou,
-
dopravou a
-
distribúciou pitnej vody,
-
zásoboxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxnávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9,
-
zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxti osoby vykonávajúcej činnosti vo vybranom odvetví vodného hospodárstva postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ak, samozrejme, nie je súxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 20% celkového objemu vody získanej v súvislostx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xubjektom povinným postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní ako obstarávateľ vo vybranom odvetví vodného hospodárstva bude iba tá osoba, ktorx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxsť podľa odseku 11 a súčasne ide o činnosti podľa odseku 5.
Priemerným obratom sa v súlade s legislatívnym odkazom uvedeným v ods. 10 rozumie obrat podxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxni z pridanej hodnoty. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xú poskytované pri dodaní tovaru alebo ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx keď je obstarávateľ v odvetví vôd povinný uplatňovať predpisy vereného obstarávania. Platí teda kumulatívne, že osoba musí byť obstarávateľ (ods. 1) x xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxy za predpokladu, že objem vody určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 20% celkového objemu vody získanej v súvislosti s týmito stavbami, zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmienok je potom obstarávateľ povinný aplikovať na zadávanie zákaziek, resp. pri použití súťaže návrhov pravidlá a postupy verejného obstarávanixx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxbo prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v taxatívne stanovených oblastiach:
-
železničnej dopravy,
-
automatizovaných systxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxkladu, že iný dopravca neposkytuje tieto služby v určitej geografickej oblasti za rovnakých podmienok ako obstarávateľ, alebo
-
lanovej dopravyx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxavidlá verejného obstarávania.
K odseku 7
Komentované ustanovenie vymedzuje pojem "existujúca sieť dopravných služieb" ako situáciu, keď je poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxkať pravidelnosti liniek, kapacity alebo cestovných poriadkov.
K odseku 8
Komentované ustanovenie vymedzuje pojem činnosti v odvetví poštovýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xa účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky. Poštovou zásielkou je potrebné rozumieť oznámenie v písomnej forme xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxresovaná zásielka a slepecká zásielka, balík, periodická zásielka alebo poštový poukaz.
Pod odvetvie poštových služieb zákon o verejnom obstaráxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x
x
xejde o činnosti vyňaté spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní rozhodnutím Komisie podľa § 152 ZVO,
-
ide o niektorú z taxatívne vymedzenýcx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnovené účely prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo ostatných tuhých palív, prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxekom 10 až 12
Komentované ustanovenia obmedzujú v súlade so smernicou 2004/17/ES vecnú pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní v oblasti vyhradexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa zákona o verejnom obstarávaní.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxy č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky;
zákon č. 324/2011 Z.z. o poštovxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonoxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxiách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach;
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanský zákon)
JUDIKATÚRA
Vec C-393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH proti Fernwärme Wien GmbH:
Podľa článku 2 ods. 1 písm. a) druhéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a poštových služieb a článku 1 ods. 9 druhého pododseku smernice 2004/18 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxúciu, ktorá bola po prvé zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, po druhé má xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxvujú verejným právom; alebo jej riadenie podlieha dohľadu týchto inštitúcií; alebo má správny, riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovixx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxatívny charakter.
Subjekt založený na špecifické účely zabezpečiť na území územného xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxom je uvedený územný celok vlastníkom celého obchodného podielu a kontroluje hospodárske a finančné použitie finančných prostriedkov, spĺňa posledxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxhodný charakter, je vhodné zohľadniť všetky relevantné právne a faktické skutočnosti, akými sú okolnosti, ktoré existovali v dobe zriadenia subjektxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ide o relevantný trh, ktorý treba zohľadniť na posúdenie skutočnosti, či predmetný subjekt vykonáva svoju činnosť v rámci hospodárskej súťaže, je vhoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxy vykurovacieho tepla pomocou mestskej rozvodovej siete získaného prostredníctvom spaľovania odpadov. V tomto odvetví má však dotknutý subjekt skoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxemná samospráva mu priznáva značný význam z dôvodu ochrany životného pro stredia, a preto nepripustí zrušenie tohto systému, a to aj keby mala byť jeho pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odvetví, môže byť vedený v oblasti zadávania zákaziek inými ako čisto hospodárskymi kritériami.
Je potrebné dodať, že v tejto súvislosti je nerelevaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxeby všeobecného záujmu, ku ktorých uspokojeniu sa osobitne zaviazal. Význam činností, ktoré sú vykonávané s cieľom dosiahnuť zisk, je zanedbateľný v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxé povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
KOMENTÁR
K odseku 1
Pravidlami verejného obstarávania sú upravené konkrétne postupy zadxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxsobom v prostredí čestnej hospodárskej súťaže. Pravidlá verejného obstarávania na úrovni EÚ sa preto uplatňujú na všetky verejné zákazky, o ktoré majx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaži na európskom trhu verejného obstarávania. Národnú transpozíciu týchto cieľov pritom predstavuje zákon o verejnom obstarávaní. Vo všeobecnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxanovenia § 1 ods. 2 až 4 ZVO, pričom pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xákazkou sa, ako už bolo vyššie uvedené, rozumie zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstaxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxých prác alebo poskytnutie služby. Samozrejme, obstarávateľ, ktorý nie je zároveň verejným obstarávateľom, nebude povinný aplikovať predpisy verexxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xx xx
xxxxxxím doslovného výkladu komentovaného ustanovenia dokonca možno dospieť k záveru, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ by nemal v procese verexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxch má verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ svojím úkonom - rozhodnutím ovplyvniť práva a povinnosti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, resp. zxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxčov a záujemcov vo verejnom obstarávaní, a preto by mali obmedzovať rozhodnutia verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa (ktorý je inak s ostatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxocese verejného obstarávania, ktoré sa spravidla končí uzavretím zmluvy v zmysle § 45 ZVO. Nejde však nepripomenúť, že niektoré časti predpisov verejxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxdovšetkým uzatvárania dodatkov k zmluvám alebo nepísaného obmedzenia plnenia zo zmluvy verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom v prípade, ax xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxými sa bude riadiť verejný obstarávateľ vykonávajúci svoju činnosť v tzv. vybraných odvetviach podľa § 8 ods. 3 až 9 ZVO, kde je potom pri zadávaní zákazkx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxs. 3 až 9 ZVO alebo medzi iné činnosti, ktoré s nimi nesúvisia, je však potrebné postupovať v zmysle § 74 ZVO.
K odseku 3
Komentované ustanovenie § 9 odxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Vzhľadom na uvedené je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby úkonmi, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrincípy vychádzajú zo samotného primárneho práva EÚ:
-
princíp xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xFEÚ,
-
zakotvenie slobody poskytovania služieb - článok 56 ZFEÚ.
Z pohľadu predpisov verejného obstarávania a predovšetkým komentovanéhx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania - smerniciach. Zo sekundárneho práva v judikatúre Súdneho dvora EÚ boli ďalej konkretizované princípy verejného obstarávania, a to princxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxivé princípy pritom nie je možné aplikovať pri uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania separátne, ale je potrebné ich aplikovať popri sebe s týmx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x prípade predpisov verejného obstarávania vo všeobecnosti predstavujú vyjadrenie zásady, aby sa so zahraničnými uchádzačmi zaobchádzalo rovnako axx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a v rovnakom obsahu, a princíp nediskriminácie, že nemôžu byť stanovované podmienky, ktoré by niektorého z uchádzačov alebo záujemcov zvýhodňovali a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxku, aby sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a s rozdielnymi situáciami rovnako, ibaže by takéto zaobchádzanie bolo objektívne oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. princíp nediskriminácie sa vzťahuje nielen na verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov, ale uplatňuje sa aj na uchádzačov tak skutočných, axx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania poukazujeme na skutočnosť, že napriek skutočnosti, že adresátom princípov sú uchádzači, predmetné princípy by mal zohľadňovať pri svojej rozhxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, že vychádzajúc z princípov nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania zabezpečuje všetkých uchádzačom - vrátane tých potenciálnych - predovšetkýx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxbu spätnej kontroly. Transparentnosť by sa mala týkať predovšetkým verejnej prístupnosti uzatvorenej zmluvy, pravidiel zadávacieho procesu, obmexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxeľnosti rozhodnutí verejného obstarávateľa. Princíp transparentnosti vo svojej podstate zahŕňa predvídateľnosť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxsu verejného obstarávania tak vyjadruje požiadavku, aby tento proces prebiehal priehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivýmx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxa korešponduje aj s ústavným princípom právnej istoty, a tak vytvára priestor pre efektívnu konkurenciu medzi uchádzačmi, ktorá by mala viesť k účelnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxdou je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné, nekontrolovateľné alebx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxanie predmetu zákazky len nevyhnutne potrebné prostriedky na dosiahnutie cieľa sledovaného zadávacím procesom (zabezpečenie príslušnej verejnej xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxať predmet zadávanej zákazky vlastnými administratívnymi, personálnymi alebo technickými silami v rovnakej kvalite a množstve, ako je požadované v xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxrejnom obstarávaní pôjde o porušenie hospodárnosti, pričom princíp efektívnosti zároveň túto nevyhnutnú mieru viaže na predmet zákazky s cieľom dosxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx nepomerne "nižšia" ako vynaložené prostriedky, ale aj vtedy, ak s cieľom vynaložiť čo najmenej prostriedkov verejný obstarávateľ a obstarávateľ zísxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxdané vôbec, príp. nie je dokončené. Princíp hospodárnosti a efektívnosti je teda dodržaný len vtedy, ak sú prostriedky vynaložené v nevyhnutnej miere x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxu nedostatočne venuje samotnej účelnosti vynakladania verejných zdrojov (akejsi materiálnej hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávanixxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxiť činnosti Úradu a Najvyššieho kontrolného úradu SR.
K odseku 4
Podľa komentovaného ustanovenia sa má zabezpečiť, aby sa pri uchádzačoch a záujemxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxjín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní (Government Procurement Agreement; ďalej aj "GPA").
Dohoda o vládnom obstarávaní je plurilateráxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx, ktoré k nej pristúpili. Jedným zo signatárov GPA boli aj Európske spoločenstvá (ES) a Slovenská republika ku GPA sprostredkovane pristúpila dňom vstxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a platí sprostredkovane, prostredníctvom smerníc a vnútroštátnej legislatívy. Uvedené potvrdzuje aj recitál 7 smernice 2004/18/ES, resp. 14 smernxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxa vo verejnom obstarávaní na uplatňovanie základných slobôd EÚ, hlavným cieľom GPA je vytvoriť multilaterálny rámec vyvážených práv a povinností, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxázať na skutočnosť, že obstarávatelia vo vybraných odvetviach prestávajú byť viazaní GPA v prípade, keď sa "zosúkromnia", t.j. keď už nebudú podriadexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xbstarávanie, kde:
-
daný obstarávateľský subjekt sa nachádza v príslušnom zozname v prílohách 1 až 3 daného signatárskeho štátu,
-
hodnota zákxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxé v prílohe 4 alebo 5,
-
zákazka nie je vyňatá z pôsobnosti GPA na základe čl. XXIII (záujmy obrany a bezpečnosti, ale aj záujmy ochrany verejnej moráxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxskytovaných hendikepovanými osobami, dobročinnými organizáciami alebo ak sú tieto výsledkom práce väzňov),
-
prístup na trh vládneho obstarávxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxoh za každého jednotlivého signatára GPA.
Pod režim GPA tak v podstate spadá každá verejná zákazka, ktorej odhadovaná hodnota prekračuje finanxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxx xxx
x
xxxxxzky zabezpečované obstarávateľmi vo vybraných odvetviach podľa § 8 ZVO, ktoré sa týkajú:
-
poskytovania a prevádzkovania pevných sietí určených pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxvislosti so zásobovaním tejto siete teplom,
-
prevádzkovania sietí verejnej medzimestskej železničnej dopravy, alebo ak obstarávateľ podľa § 8 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxvané dotovaným obstarávateľom v zmysle § 7 písm. a) ZVO;
-
zákazky zadávané koncesionárom (§ 14), ktoré súvisia s plnením koncesnej zmluvy (§ 15 odsx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdľa prílohy č. 2 k ZVO v kategórii 5 podľa kódov CPC 7524, 7525 a 7526 [pozri aj § 4 ods. 2 písm. e) ZVO];
-
služby výskumu a vývoja (CPC 85) - pozri kategórxx x x xxxxxxx xx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výslovne vyňaté spod pôsobnosti GPA prostredníctvom recitálu 18 smernice 2009/81/ES a článku XXIII GPA. Podľa uvedeného recitálu 18: "Zákazky na zbxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxobnosti Dohody o vládnom obstarávaní (GPA) uzatvorenej v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Ostatné zákazky upravené touto smernicou sú tiež vyňxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdardom súdneho preskúmania. Členské štáty môžu naďalej využívať článok XXIII ods. 1 GPA v situáciách, keď nie je možné uplatňovať článok 296 zmluvy. Uvxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dodávateľmi z členských štátov a nečlenských štátov sa v zmysle čl. III GPA nevzťahuje na clá a poplatky, ktoré sú dodávatelia z tretích krajín povinní pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxrá bude zahŕňať aj prípadné clá a poplatky, ktoré bude tento dodávateľ z nečlenských štátov povinný uhradiť.
K xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, ktorá nie je verejným obstarávateľom, udelí osobitné právo alebo výlučné právo na poskytovanie služieb vo verejnom záujme. V takomto prípade je verexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xákazky tretím subjektom na dodanie tovaru v súvislosti s poskytovaním služby vo verejnom záujme je táto osoba povinná dodržiavať princíp nediskriminxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxj túto povinnosť neukladá priamo zmluva alebo iný dokument, ktorým sa osobitné právo alebo výlučné právo udeľuje, alebo ak nejde o zákazku na dodanie toxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxvanie, podľa ktorého je povinný Úradu pre verejné obstarávanie zaslať po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x)
kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ods. 10 ZVO;
b)
kópie ponúk všetkých uchádzačov doručenx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxduje predloženie kópie žiadosti o účasť pri postupoch užšia súťaž, rokovacie konania a súťažný dialóg;
c)
kópiu zápisnice z otvárania ponúk podľa x xx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx
kópiu správy o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie podľa § 21 odxx x x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxm o verejnom obstarávaní.
Náležitosti komunikácie verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa s Úradom xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa vyplýva povinnosť poslať Úradu kópiu ponuky, teda kópiu tých dokumentov, ktoré tvoria ponuku a ktoré sa pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo dokumentov zo strany verejného obstarávateľa/obstarávateľa vo väzbe na zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade s metodickým usmxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxovom sídle úradu na http://crdvo.uvo.gov.sk/index.php?ID=28000. Podľa tohto usmernenia je
in concreto
potrebné z dôvodov ochrany osobných údajox xxxxx xxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxjov) anonymizovať, t.j. spraviť nečitateľným, resp. iným spôsobom znehodnotiť všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo) na kópiách ponúk vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (bližšie pozri Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k posielaniu dokumentov z verejnéhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxi obstarávateľmi a obstarávateľmi, ktorých cieľom je:
-
zabrániť duplicitnému plneniu povinností obstarávateľov súvisiacich so zverejňovaním xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xverejňovaný zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Za účelom splnenia prvého cixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxateľa a obstarávateľa doručiť alebo predložiť dokument alebo informáciu Úradu a zároveň povinnosti zverejniť ich v profile, aby verejný obstarávatex x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxrávanie.
Za účelom splnenia druhého cieľa bola zavedená povinnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa zaviesť opatrenia na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxlatívnym odkazom 8b rozumieť predovšetkým, nie však výlučne, obchodné tajomstvo, osobné údaje alebo utajované skutočnosti, ale aj napríklad poštovx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxťaž obstarávateľov, resp. verejných obstarávateľov vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie, na druhej strane sa posilňuje prostredníctvom zvýšexxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxanovenie upravuje všeobecné zásady, ktoré musí verejný obstarávateľ dodržať pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, pre ktoré zákon o verejnom obstxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo záujemcov;
-
princíp transparentnosti;
-
princíp hospodárnosti a efektívnosti;
-
osobitne voči uchádzačom a záujemcom z členských štxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxkonávaní Dohody o vládnom obstarávaní(GPA);
-
v prípade, ak verejný obstarávateľ udelí inej osobe, ktorá podľa zákona o verejnom obstarávaní nix xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxluve alebo v inom dokumente povinnosť tejto osoby dodržiavať princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti, ak bude zadávať zákazku na dodxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxoch, keď bude predpokladaná hodnota takýchto zákaziek rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur, ukladá zákon o verejnom obstarávaní verejnému obstarávateľxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx
x
x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxôr v deň jej zadania, ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol pxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, no nie výlučne, ak zákazka nie je nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá si pre zadávxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------I
 I Zákazky podľa § 9 ods. 9 v prechodnom období, t.j. v období   I
 I od 1. júla 2013 do jedného kalendárneho mesiaca pred xxxxxxxxx  x
 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx                     x
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxžby         I < 20000,- EUR I
 I-------------------------------------------------I----------------I
 I Práca                      I < 30000,- EUR I
 I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x xxxxxxxxx                    x xxxxx xxxxxxx xxx x
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------I
 I Zákazky podľa § 9 ods. 9 po prechodnom období, t.j. v období  I
 I menej ako jeden kalendárny mesiac pred zriadením elektronického I
 x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx         x
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x xxxxx xxxxxx xxxravín) bežne dostupný na trhu  I        I
 I Služba bežne dostupná na trhu,         I        I
 I Stavebné práce bežne dostupné na trhu      I < 1000,- EUR  I
 I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx  x        x
 x xx xxxx                     x        x
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I----------------I
 I Služba iná ako bežne dostupná na trhu      I < 20000,- EUR I
 I------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx  x xxxxx xxxxxxx xxx x
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------I
 I Potraviny                    I < 40000,- EUR I
 I-------------------------------------------------I----------------I
Súvisiace právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna:
2. Za predpokladu, že verejný obstarávateľ zamýšľa uzavrieť odplatnú zmluvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnej smernicou 97/52, so spoločnosťou, ktorá je z právneho hľadiska inou osobou ako tento verejný obstarávateľ a na ktorej obchodnom imaní sa verejný obxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xmernici, ak by táto účasť bola väčšinová.
Vec C-458/03, Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen a Stadtwerke Brixen AG:
2. Verejné orgány uzatváxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx x xx xx x xsobitne zásadu zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, uvedenú v článku 12 ES, ktoré predstavujú osobitné vyjadrenie všeobecnej zásaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxansparentnosti, ktorá zabezpečuje pre každého potenciálneho uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia, umožňujúci sprístupnenie koncesie na službx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x3 ES a 49 ES, ako aj všeobecných zásad predstavujúcich ich osobitné vyjadrenie je však vylúčené vtedy, ak kontrola vykonávaná poverujúcim verejným orgxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s verejným orgánom, ktorý ho vlastní.
Citovaným ustanoveniam a zásadám v tomto ohľade odporuje to, aby verejxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbitného podniku tohto verejného orgánu, spoločnosti, ktorej predmet činnosti bol rozšírený na nové významné oblasti, ktorej základné imanie musí byx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxraničie, a ktorej predstavenstvo disponuje veľmi širokými právomocami v oblasti vedenia spoločnosti, ktoré je oprávnené vykonávať autonómnym spôsxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služieb, zakotvená v článku 3 ods. 2 smernice 92/05 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb, a zásada transparentnosti, ktorá z nej vypxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxovený v smernici sa má použiť, a pri posúdení, či boli dodržané všetky náležitosti takto zvoleného postupu.
Spojené veci C-21/03 a C-34/03, Fabricox xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxou 98/4, ktoré sa týkajú koordinácie postupov verejného obstarávania služieb, tovaru, prác a verejného obstarávania v odvetviach vodného hospodársxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxobchádzania s uchádzačmi, odporuje taká vnútroštátnu právna úprava, ktorá nedovoľuje, aby osoba, ktorá bola poverená výskumom, pokusmi, vypracovaxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxožila ponuku bez toho, aby mala možnosť dokázať, že za daných okolností nemohla ňou získaná skúsenosť skresliť hospodársku súťaž.
So zreteľom na priaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxäzuje zaobchádzať s touto osobou rovnako ako s každým iným uchádzačom. Pravidlo, ktoré uvedenej osobe neponecháva žiadnu možnosť preukázať, že v danox xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdzania so všetkými uchádzačmi.
26. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že povinnosť dodržiavať zásadu rovnosti zaobchádzania zodpovedá samxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxch ich pôsobnosti a ktoré stanovujú kritériá hodnotenia ponúk smerujúce k zabezpečeniu takejto súťaže (rozsudok zo 17. septembra 2002, Concordia Bus xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxduje, aby sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a s rozdielnymi situáciami rovnako, ibaže by takéto zaobchádzanie bolo objektívnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Zb. s. I-11893, bod 70, a tam citovaná judikatúra).
28. Osoba, ktorá bola poverená výskumom, pokusmi, vypracovaním štúdie alebo vývojom prác, tovaru xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx situácii, pokiaľ ide o účasť v danom verejnom obstarávaní, ako osoba, ktorá takéto práce nevykonala.
29. Osoba, ktorá sa zúčastnila na niektorých príxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xískať o predmete príslušného verejného obstarávania. Všetci uchádzači však musia mať pri formulovaní podmienok svojich ponúk rovnaké šance (pozri v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx la Salud (Insalud):
Článku 49 ES odporuje, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie zdravotníckych služieb domácicx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxť kanceláriou prístupnou verejnosti v hlavnom meste provincie, kde sa bude služba poskytovať, a jednak kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré pridelexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh v okruhu 1 000 kilometrov od tejto provincie alebo kancelárií prístupných verejnosti v iných v nej uvedených oblastiach a ktoré v prípade rovnosti viaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xie sú odôvodnené naliehavými dôvodmi verejného záujmu, nie sú spôsobilé zaručiť realizáciu sledovaného cieľa alebo idú nad rámec toho, čo je nevyhnutxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxadrením je článok 49 ES, zakazuje nielen zjavnú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ale aj akúkoľvek skrytú formu diskriminácie, ktorá prx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Saint-Frere, 22/80, Zb. s. 3427, bod 9, a z 5. decembra 1989, Komisia/Taliansko, C-3/88, Zb. s. I-4035, bod 8).
37. Hoci sa podmienka účasti uplatní bez xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xraxi splnia španielski poskytovatelia ľahšie ako poskytovatelia usadení v inom členskom štáte. V takom prípade uvedené kritérium porušuje zásadu nexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xn. 5 Sžf 37/2009:
K otázke nediskriminácie v procese verejného obstarávania, ako počas súdneho konania viackrát žalovaný zdôraznil, sa vyjadril Súdxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike, z 12. novembra 2009. Na tomto mieste nie je možné prehliadnuť právne závery Súdneho dvoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxal predloženie konkrétnych národných certifikátov, za porušenie súčasného čl. 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Navyše, Súdny dvor Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. registroch môže mať odradzujúci účinok na záujemcov alebo uchádzačov z iných členských štátov, a takéto konanie Súdny dvor Európskych spoločenstiex xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch v inom členskom štáte znevýhodňuje najmä tieto podniky, predstavuje, pokiaľ nie je odôvodnené objektívnymi okolnosťami, nepriamu diskrimináciu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx91, Zb. s. I-817, bod 17; z 8. júna 1999, Meeusen, C-337/97, Zb. s. I-3289, bod 27, a z 26. októbra 1999, Eurowings Luftverkehr, C-294/97, Zb. s. I-7447, box xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxspodársky zisk, by bolo možné rozumne tvrdiť, že podnik nachádzajúci sa v inom členskom štáte, ako je ten, kde sa nachádza comune di Cingia de' Botti, by sx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxhol vyvodiť záver o ich prípadnom porušení (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 7. marca 1990, Krantz, C-69/88, Zb. s. I-583, bod 11, a z 21. septembra 1999, Bxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxoci vnútroštátneho súdu preveriť, či zadanie koncesie comune de Cingia de' Botti obchodnej spoločnosti Padania zodpovedá požiadavkám transparentnxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxdnik nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ako je Talianska republika, prístup k primeraným informáciám o uvedenej koncesii pred jej zadaníx xxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé zaobchádzanie v neprospech uvedeného podniku.
Výrok: Za týchto podmienok treba odpovedať na položenú otázku tak, že za okolností, aké sú vo veci samxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základné imanie je tvorené vkladmi prevažne z verejného sektora a na ktorej má uvedená obec kapitálovú účasť vo výške 0,97%, ak takéto zadanie nezodpovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxr, že umožňujú, aby mohol mať podnik nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom sa nachádza uvedená obec, prístup k primeraným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx C-507/03, Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku:
25. V podstate pokiaľ ide o služby patriace do prílohy I B smernice 92/50 a s výhradou neskorxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxeb nepredstavujú vzhľadom na ich osobitnú povahu
a priori
cezhraničný záujem, ktorý by odôvodňoval, aby sa ich zadanie uskutočnilo prostredníctvom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxla pre túto skupinu služieb na dodatočné zverejnenie.
26. Je však pravda, že na uzatváranie verejných zmlúv sa vzťahujú základné pravidlá práva Spoloxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxd 42).
27. Podľa ustálenej judikatúry má v tomto smere zosúladenie postupu verejného obstarávania na úrovni Spoločenstva za cieľ odstrániť prekážky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxky alebo služby verejným obstarávateľom usadeným v inom členskom štáte (pozri najmä rozsudky z 3. októbra 2000, University of Cambridge, C-380/98, Zbx xx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxkýto cieľ. Ako vyplýva z jej dvadsiateho odôvodnenia, v podstate jej cieľom je eliminovať praktiky, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž ako takú a najmä xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xozsudok HI, už citovaný, bod 44).
29. Z toho vyplýva, že úpravu zverejnenia stanovenú zákonodarcom Spoločenstva pre zmluvy patriace do prílohy I B nemxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxybný cezhraničný záujem.
30. Ďalej, pokiaľ zmluva týkajúca sa služieb patriacich do prílohy I B takýto záujem predstavuje, uzavretie takej zmluvy s pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxdených v iných členských štátoch, ktoré by mohli mať o túto zmluvu záujem (pozri v tomto zmysle rozsudky Telaustria a Telefonadress, už citovaný, body 6x x xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxich sa v inom členskom štáte spôsobuje týmto podnikom ujmu, predstavuje, pokiaľ nie je odôvodnený objektívnymi okolnosťami, nepriamu diskrimináciu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx0/04, Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike:
22. Súdny dvor rozhodol, že aj napriek skutočnosti, že zmluvy na koncesiu na sluxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sú vo všeobecnosti povinné dodržiavať základné pravidlá Zmluvy ES a osobitne zásadu zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti (pozri v toxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xitovaný, bod 46).
23. Súdny dvor ďalej rozhodol, že ustanovenia Zmluvy uplatňujúce sa na koncesie na služby vo verejnom záujme, najmä články 43 ES a 49 Exx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxng Brixen, už citovaný, bod 48).
24. V tomto ohľade zahrňujú zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti naxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxtnosti prináležiaca tomuto orgánu zabezpečuje pre každého potenciálneho uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia umožňujúci sprístupnenie koncesxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxefonadress, už citovaný, body 61 a 62, ako aj Parking Brixen, už citovaný, bod 49).
Výrok: 1. Obnovením 329 koncesií na usporadúvanie dostihových stávxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xx xxx x xxxxx xxxxšila všeobecnú zásadu transparentnosti, ako aj povinnosť zaistiť primeraný stupeň zverejnenia.
Vec C-203/08, The Sporting Exchange Ltd, konajúxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxrými normotvorca Únie upravil oblasť verejného obstarávania. Orgány verejnej moci, ktoré uzatvárajú tieto zmluvy, sú však povinné dodržiavať záklaxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxšnosti, ako aj povinnosť transparentnosti, ktorá z nich vyplýva (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 7. decembra 2000, Telaustria a Telefonadress, C324/xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx).
40. Táto povinnosť transparentnosti sa vzťahuje na prípad, v ktorom dotknutá koncesia na služby môže vzbudiť záujem podniku nachádzajúceho sa v inxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xx citovaný, bod 34).
41. Aj keď povinnosť transparentnosti automaticky neznamená povinnosť zorganizovať verejné obstarávanie, orgánu zadávateľovx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxi, ako aj kontrolu nestrannosti postupov výberového konania (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. novembra 2008, Coditel Brabant, C324/07, Zb. s. I8457x xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xtrane zakazuje organizovať alebo propagovať hazardné hry, pokiaľ na tento účel nebolo vydané správne povolenie, a na druhej strane vnútroštátne orgáxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxva výkonu hospodárskej činnosti, v prejednávanej veci organizácie hazardných hier.
50. Podľa ustálenej judikatúry totiž na to, aby bol režim predchxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxjnej moci nevykonávali svojvoľne (rozsudky zo 17. júla 2008, Komisia/Francúzsko, C389/05, Zb. s. I5397, bod 94, a z 10. marca 2009, Hartlauer, C169/07x xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostriedok na súdny orgán (pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. februára 2001, Analir a i., C205/99, Zb. s. I1271, bod 38).
62. So zreteľom na uvedené úvaxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxti, ktorá z nej vyplýva, sú uplatniteľné na konania o udelení a obnovení licencie v prospech jediného hospodárskeho subjektu v oblasti hazardných hierx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti môžu podliehať hĺbkovej kontrole zo strany orgánov verejnej moci.
Vec C-196/08, Acoset SpA proti Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATx xxxxxx xxxxxx x xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxti zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ale výber súkromného spoločníka tak, aby boli dodržané požiadavky uvedené v bodoch 46 až 49 tohto rozsudku, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xa akcionármi, ale najmä svoju technickú spôsobilosť poskytnúť službu, ako aj hospodárske a iné výhody vyplývajúce z ich ponuky.
60. Vzhľadom na to, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxike jeho ponuky v súvislosti so špecifickými plneniami, ktoré majú byť poskytnuté, a vzhľadom na to, že tento spoločník je, ako to je v spore vo veci samejx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxeného spoločníka, ktoré prebehlo v súlade so zásadami práva Spoločenstva, a preto by druhé výberové konanie na držiteľa koncesie nebolo odôvodnené.
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxe koncesie uvedenej spoločnosti - mohlo odradiť súkromné subjekty a verejné orgány od vytvárania inštitucionalizovaného verejnosúkromného partnexxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxanému súkromnému spoločníkovi.
62. Treba upresniť, že spoločnosť so zmiešanou verejnosúkromnou kapitálovou účasťou, akou je spoločnosť v spore vo xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výberové konanie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. júna 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C454/06, Zb. s. I4401, bod 34).
Výrok: Články 43 ES, 4x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxj, zmiešanej verejno-súkromnej spoločnosti, založenej výslovne na výkon xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxdchádzajúcom preverení finančných, technických a operatívnych podmienok, ako aj prevádzkových požiadaviek týkajúcich sa služby, ktorá má byť poskxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxansparentnosti a rovnosti zaobchádzania, ktoré Zmluva ukladá pre koncesie.
Evidencia referencií
KOMENTÁR
K odseku 1
Novela zákxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxejnej správy, ktorý obsahuje evidenciu referencií z už realizovaných dodávok, ktoré už v čase prijatia tejto novely predstavovali jednu z možných podxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z pohľadu formy, obsahu a zverejňovania, povinnosti ich vyhotovovania za účelom verejnej kontroly kvality poskytnutých plnení, alebo prostredníctxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxné ustanovenie definuje evidenciu referencií ako informačný systém verejnej správy, ktorý upravuje zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémocx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxbecnosti predovšetkým za vytváranie, správu a rozvoj informačného systému. Zákonom ustanoveným obsahom tohto systému sú elektronické dokumenty obxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ("referencie"), so zákonom ustanoveným obsahom podľa odseku 2. a ktorých vzor je povinný Úrad pre verejné obxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xi ju nesplní, tak úspešný uchádzač - dodávateľ tovaru, služieb, stavebných prác sa môže obrátiť na Radu Úradu pre verejné obstarávanie za účelom preskúxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxlnu definíciu pojmu referencia, ako aj jej obsahové náležitosti.
Referenciou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie elektronický dokxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxaní. Z uvedenej definície vyplýva, že pojem referencia je na účely evidencie referencií potrebné chápať po prijatí veľkej novely uskutočnenej zákonox xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa, resp. obstarávateľa, a nie v širšom zmysle, ako ich chápala prax pred prijatím uvedenej novely, t.j. potvrdením o kvalite dodania tovaru alebo poskyxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxrenciu a potvrdenie) potrebné v rámci komunikácie s uchádzačmi dôsledne rozlišovať.
V rámci vyhotovovania referencie verejným obstarávateľom, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo;
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxnu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody;
e)
hodnotenie kvality plnenia zohľadňujúc:
-
predčasné ukoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, v dňoch;
-
počet dôvodne uplatnených reklamácií s uvedexxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektíxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx referencie.
K odseku 3
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vo vzťahu k plneniu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody;
x
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo c);
-
do 5 pracovných dní odo dxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxo rámcovej dohody, v prípade, ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo b);
-
bezodkladne po tom, ako omeškanie dodxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
K odseku 4
Komentované ustanovenie vymedzuje kritériá pre hodnotenie kvality uvádzané v referencii v zmysle ods. 2 písm. e). Kritériami pre hodnotexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxmcovej dohody verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa, ktoré obsahuje údaj, či došlo k predčasnému sxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xrvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, v dňoch, pričom ide len o informatívny údaj, ktorý nemá vplyv na výslednú xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky; opätovne ide len o informatívny údaj, ktorý nemá vplyv na výslednú známku podľa odseku 6x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať, ktoré hodnotí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od nula do sto percxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxné obstarávanie na základe zákonného splnomocnenia podľa § 154 ods. 4 ZVO.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxy charakter údajov podľa odseku 4 písm. b) a c). Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný rešpektovať hodnotiace kritériá a nemôže sa od nicx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxlkového hodnotenia kvality dodania predmetu plnenia dodávateľom. Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do sto, ktoré je automaticky pridexxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtiaca známka je vždy nula. Ak nedôjde k predčasnému skončeniu zmluvy z dôvodu porušenia povinností dodávateľa, hodnotiaca známka sa vypočíta spôsobox xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxum podľa odseku 4 písm. b). Podrobnosti o hodnotení o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky určuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypracovať vzor referencie a zverejniť ho na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára. Verejní obstarávatelia, resp. obstarávatelia xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoviť referenciu v lehote podľa odseku 3 elektronickou formou a spôsobom, aký určí Úrad pre verejné obstarávanie v rámci funkcionality evidencie referxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávateľa alebo obstarávateľa vyhotoviť referenciu v ustanovenej lehote. Zápis referencie do údajov, vedených v zozname podnikateľov, ďalej zaxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxia podľa odseku 4 počas záručnej doby k dodanému plneniu vo vzťahu k už zapísanej referencii vyhotovenej po skončení alebo zániku zmluvy, koncesnej zmlxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxferencii v časti údajov hodnotenia kvality plnenia podľa odseku 2 písm. e) v spojení s odsekom 4. Pri takejto zmene v referencii sa postupuje primerane pxxxx xxxxxxx x xx xx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti na vyhotovenie referencie v požadovanej lehote. Po márnom uplynutí lehoty na vyhotovenie referencie verejným obstarávateľom, resp. obstarávatexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xostačovať, ak bude obsahovať označenie verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, ktorý zadal zákazku, označenie zákazky, na ktorú sa malo vzťaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxarávateľ nesplní povinnosť vyhotoviť referenciu ani v dodatočnej lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vyhotovenie referenciex xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxenie referencie boli splnené. Zákonodarca nedefinoval povinné dôkazy, ktorými dodávateľ preukazuje, že podmienky na vyhotovenie referencie boli sxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvateľom a preukázanie riadneho splnenia si všetkých zmluvných povinností zo strany dodávateľa. V kontexte preukazovania riadneho splnenia povinnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlnenie všetkých zmluvných povinností. Postačuje len preukázanie skutočností potrebných pre vyhotovenie referencie. Pri zmluvách o dielo, kúpnych xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnosti. Ak Rada ÚVO podľa § 111a a nasl. ZVO dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví rxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xoručenia návrhu Rade ÚVO. Návrh adresovaný Rade ÚVO podľa § 111a a nasl. ZVO nemá opätovne predpísané náležitosti, vo všeobecnosti by mal obsahovať ozxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdčujúce tomu, že boli splnené podmienky pre podanie návrhu Rade ÚVO podľa § 111a a nasl. ZVO. Okrem dôkazov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtovenie referencie napríklad vo forme doručenky a kópie textu žiadosti alebo žiadosti zasielanej elektronicky, podpísanej zaručeným elektronickýx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa obsahuje chyby, príp. je vyhotovená v rozpore so skutočným stavom. Dodávateľ je vtedy oprávnený v prekluzívnej lehote troch mesiacov, počítanej odo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxncii, ako aj o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu. Pri odstraňovaní týchto nezrovnalostí postupuje verejný obstarávateľ, resp. obsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať tak aj v prípade, ak sami zistia vo vyhotovenej referencii chyby alebo rozpor sx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x vôle verejného obstarávateľa, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxuáciám, keď bude z verejného obstarávania neodôvodnene vylúčený zodpovedný a svedomitý uchádzač.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxstupnosť na trhu
KOMENTÁR
Komentované ustanovenie definuje pojem bežná dostupnosť na trhu, ktorý pred prijatím veľkej novely uskutočnenej zákoxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumejú také tovary, stavebné práce alebo sluxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené, a zároveň
-
sú spravixxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
Bežne dostupnými tovarmi, službami alebo stavebnými prácami na trhu sa tak rozumejú také tovaryx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávateľa v danom prípade špecificky upravené (napr. krabicový software na jednej strane a individuálne vyhotovený software na druhej strane alexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxuhej a pod.). V zmysle dôvodovej správy k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní - zákonu č. 95/2013 xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxdza z angloamerického právneho systému a mohli by sme ju voľne prirovnať k adhéznym zmluvám, keď by verejný obstarávateľ nemal možnosť ovplyvniť vlastxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxn však musí spĺňať vlastnosti uvádzané výrobcom (resp. predávajúcim). Bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce by podľa vyššie uvedených definxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxť spotrebného charakteru.
Dopĺňame, že obstaranie bežne dostupných tovarov pre "štátnu správu" [§ 6 písm. a)] zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
Centrálna obstarávacia organizácia
KOMENTÁR
K odseku 1
Úprava centrálnej obstarávacej organizácie reagxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxrejnom obstarávaní, konkrétne recitál 15 smernice č. 2004/18/ES predpokladal potrebu vymedzenia pojmu centrálnej obstarávacej organizácie, keďxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxvanie alebo zadávanie verejných zákaziek/uzatváranie rámcových dohôd pre ostatných verejných obstarávateľov. Vzhľadom na veľké objemy nákupov tixxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxade s princípmi nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. V zmysle smerníc (čl. 1 ods. 8 smernice č. 2004/17/ES, resp. čl. 1 ods. 10 smernice č. 2004/1xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxteľ v zmysle článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES, ktorý:
-
získava dodávky tovarov a/alebo služby určené pre verejných obstarávateľov, resp. obstaxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtarávateľov. Smernice vo verejnom obstarávaní aprobujú priame nadobúdanie tovarov služieb, príp. stavebných prác od takýchto centrálnych obstaráxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbstarávacou organizáciou sa rozumie:
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx, pre verejného obstarávateľa, ktorým je Slovenská republika v zastúpení svojimi orgánmi (pozri komentár k §6);
b)
ak nejde o prípad podľa písmena xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§ 3), alebo uzaviera rámcové dohody (§ 11) určené pre verejných obstarávateľov;
c)
obstarávateľ (§ 8), ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na vyššie uvedený výklad takáto centrálna obstarávacia organizácia nemá oporu v smerniciach o verejnom obstarávaní);
d)
ak nejde o prípad podľa pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrávateľov alebo
-
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
K odseku 2
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxitných zákaziek (§ 4 ods. 2) na tovary alebo služby bežne dostupné na trhu (§ 9b) tieto nadobúdať jedine od Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alexx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx obstarávatelia, príp. obstarávatelia);
-
predmetom zákazky boli tovary, služby alebo stavebné práce, ktoré sú na trhu bežne dostupné;
-
prexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxodarca pre verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a) taxatívne ustanovuje výnimky. Uvedená povinnosť neplatí, ak verejný obstarávateľ, ktorxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxde ktorej bude oprávnený nadobúdať tovar aj inak, alebo
-
preukáže, že je schopný na trhu zaobstarať tovary, služby, stavebné práce, ktoré sú predmxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xednoznačne predísť situáciám, v ktorých bude preukázané, že za konkrétnych podmienok v konkrétnom postupe verejného obstarávania je obstaranie tovxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdoch platí len možnosť verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov nadobúdať tovary, služby, resp. stavebné práce od ktorejkoľvek centrálnej oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxáce len od centrálnej obstarávacej organizácie podľa ods. 1 písm. c), ktorá je pre nich určená. Dopĺňame, že zákon o verejnom obstarávaní v žiadnom ustaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxvebné práce od centrálnej obstarávacej organizácie.
K odsekom 3 a 4
Uvedené ustanovenia, aj keď podľa nášho názoru nadbytočne, deklarujú skutočnxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xrincípy transparentnosti a nediskriminácie uchádzačov trvali nielen počas procesu výberu víťazného uchádzača, ale rešpektovanie týchto princípox xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxtný režim plnenia zmluvy podliehal príslušnému súkromnoprávnemu kódexu, ktorým sa zmluva spravovala (Obchodný, resp. Občiansky zákonník). V prípaxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxmulatívnu nováciu záväzku.
V kontexte rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-454/06 sa do slovenskej právnej úpravy dostala úprava zákazu dodatkxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxly zabezpečenia transparentnosti postupov a rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi sa zmeny ustanovení verejnej zmluvy vykonané počas jej platnosti pxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxo sa dohodnúť na podstatných náležitostiach tejto zmluvy (pozri rozsudok z 5. októbra 2000, Komisia/Francúzsko, C-337/98). Zmenu verejnej zmluvy poxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xripustiť iných uchádzačov, ako ktorí boli pripustení, alebo vybrať ponuku inú ako tú, ktorá bola pôvodne vybratá. Zmenu pôvodnej zmluvy možno považovxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xj článok 11 ods. 3 písm. e) a f) smernice 92/50, ktorý pri verejných zmluvách na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú výlučne alebo hlavne služby uvxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxlnkových služieb k službám tvoriacim predmet pôvodnej zmluvy. Zmenu možno takisto považovať za podstatnú, ak mení ekonomickú rovnováhu zmluvy v prosxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxa úprava zákona o verejnom obstarávaní obsahuje len úpravu zmeny obsahu zmluvy. Zákona o verejnom obstarávaní neobsahuje reguláciu prípadu zmeny zxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxjný obstarávateľ účelne a hospodárne využije pôvodný predmet zákazky. Prípadná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxj únie na ochrane hospodárskej súťaže.
K odseku 1
Právna úprava odseku 1 vychádza z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ C-454/06. Na rozdiel od predmetnéhx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxkon o verejnom obstarávaní výslovne neupravuje.
V zmysle odseku 1 tak dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, nie je možné uzaxxxxxx xxx
x
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxalifikačné znaky, kedy sa zmena považuje za podstatnú zmenu pôvodného predmetu zákazky. Je zrejmé, že za podstatnú zmenu pôvodného predmetu zákazky sx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xie je možné vylúčiť, že za podstatnú zmenu sa budú považovať aj zmeny bezprostredne nesúvisiace s CPV. Za takýto prípad možno považovať zníženie rozsahx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodnx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxdy nemalé finančné prostriedky na prípravu ponuky a či prípadne počas verejného obstarávania budú viazať svoje kapacity pre prípad výhry vo verejnom oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxžných podkladoch slúži záujemcom ako podklad pre rozhodnutie, či sa z uchádzača stane aj záujemca, teda či podnikateľský subjekt v procese verejného oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xe zmena pôvodného predmetu zákazky. V zmysle tohto bodu je zakázané uzatvoriť dodatok, ktorým sa menia napríklad platobné podmienky v prospech uchádzxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxanou možnosťou je upustenie od zabezpečovacích prostriedkov (zádržné, banková záruka), ktoré boli obsiahnuté v pôvodných súťažných podkladoch. Prxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxmca predložil ponuku, resp. že by iný skutočný uchádzač predložil inú ponuku, ktorá by sa stala víťaznou. Postačuje hypotetické vyhodnotenie tejto moxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmluvy, ktoré sa bezprostredne týkajú podmienok účasti ohľadom finančného a technického postavenia uchádzača;
-
by sa zvyšovala cena plnenia alxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxorým by sa zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti. Ide o osobitný dôvod upravený slovenskou legislatívou, ktorý nemá oporu v práve EÚ. V prípade, ak sa nxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrh dodatku Rade ÚVO na rozhodnutie. Bez predchádzajúceho rozhodnutia Rady ÚVO verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nemôže pristúpiť k naplnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Predmetný dôvod vychádza z už niekoľkokrát spomínaného rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C- 454/06. Za zmenu ekonomickej rovnováhy v prospech úspešnéxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxrejnom obstarávaní požadovaných zabezpečovacích prostriedkov (banková záruka, zádržné a pod.).
K odseku 2
Predmetné zákonné ustanovenie ixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Dodatky, ktorých obsahom je zníženie ceny plnenia, tak režimu odseku 4 nepodliehajú.
K odseku 3
Komentované ustanovenie zakotvuje okruh aktívne xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je tak oprávnený podať návrh Rade ÚVO aj víťazný uchádzač. V kontexte odseku 3 poukazujeme na skutočnosť, že z pohľadu zákona sa nevyžaduje konsenzus mexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xtrán je oprávnená jednostranne podať návrh Rade ÚVO a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 4 došlo.
K odseku 4
Zákonodarca v predmetxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxuvy. Zákonodarca však zároveň sleduje aj cieľ ochrany čestnej hospodárskej súťaže. V zmysle odseku 4 sa tak popri iných právomociach zakotvuje právomxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xritérium pre posúdenie možnosti uzavretia dodatku. Dodatok k zmluve je možné uzavrieť v prípade, ak nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivoxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Predmetné podmienky musia byť splnené kumulatívne. Zakotvením predmetného inštitútu sa do slovxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxlnené podmienky pre jeho uzavretie. Zmluvné strany sú oprávnené pristúpiť k plneniu dodatku až po odsúhlasení Radou ÚVO.
V xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xi príslušná zmluva v čase jej podpisu počítala s takouto udalosťou. V kontexte obsahu zmluvy dôvodová správa uvádza, že predmetná úprava nebráni zohľaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxúť v zmluve napríklad úpravu DPH alebo aj úpravu zmeny ceny v nadväznosti na určitú skutočnosť. Vo všetkých týchto prípadoch totiž cena bude priamo v zmlxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xviedol, že z dikcie ustanovenia § 10a nie je možné jednoznačne vyvodiť záver o tom, že návrhy určitých typov dodatkov, ktorými by sa zvyšovala cena plnexxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xetódu výkladu uznávanú aj rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu SR (sp. zn. III. ÚS 341/07) .
V tejto súvislosti poukazujeme aj na dôvodovú správu zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky pre uzatváranie dodatkov o cene. Podľa navrhovanej právnej úpravy bude cenu alebo ekonomické podmienky plnenia možné meniť v prospech dodávateľa lxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxka úpravy plnenia a jeho rozsahu, ale len a výlučne ceny alebo ekonomických podmienok plnenia, pri zachovanom rozsahu plnenia. Rada úradu teda nebude rxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe vplyv na zmenu ceny, aj v zmluve, avšak za predpokladu, že budú zohľadnené aj na účely vyhodnotenia ponúk; nebráni teda dohodnúť v zmluve napríklad úprxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxôli nej potrebné dodatok uzatvárať."
K odseku 5
Komentované ustanovenie zakotvuje lehotu pre rozhodnutie Rady ÚVO. Predmetná lehota začína plynxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe obsahové náležitosti návrhu na rozhodnutie Rady ÚVO. Za úplný návrh sa tak bude považovať návrh, ktorý umožní Rade ÚVO rozhodnúť v danej veci. Rada ÚVO xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxňujeme, že až do vydania rozhodnutia Rady ÚVO nie je možné uzavrieť dodatok, resp. realizovať plnenie z dodatku.
Pre právoplatnosť rozhodnutia Radx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xe Krajský súd v Bratislave.
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xUDIKATÚRA
Vec C 454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH proti Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH a APA Austria Pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxia s uchádzačmi sa zmeny ustanovení verejnej zmluvy vykonané počas jej platnosti považujú za nové uzavretie zmluvy v zmysle smernice 92/50 vtedy, ak mxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxmto zmysle rozsudok z 5. októbra 2000, Komisia/Francúzsko, C-337/98, Zb. s. I-8377, body 44 a 46).
35. Zmenu verejnej zmluvy počas jej platnosti možno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxčov, než ktorí boli pripustení, alebo vybrať inú ponuku než tú, ktorá bola pôvodne vybratá.
36. Zmenu pôvodnej zmluvy možno považovať za podstatnú aj vxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xx xxernice 92/50, ktorý pri verejných zmluvách na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú výlučne alebo hlavne služby uvedené v prílohe I A tejto smernixxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxiacim predmet pôvodnej zmluvy.
37. Zmenu tiež možno považovať za podstatnú, ak mení ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 8 a 9 smernice 92/50 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb treba vykladať tak, že nezahŕňajú skutkový stav, keď dôjde k presunu služixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktorého jediným vlastníkom je pôvodný poskytovateľ služieb, ktorý ho kontroluje prostredníctvom vydávania inštrukcií, pokiaľ pôvodný poskytovaxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxé uzavretie zmluvy v zmysle smernice 92/50 vtedy, ak majú znaky podstatne odlišné od pôvodnej zmluvy, a teda preukazujú vôľu strán nanovo sa dohodnúť nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ak by figurovali v pôvodnom postupe verejného obstarávania, by umožnili pripustiť iných uchádzačov, než ktorí boli pripustení.
Hoci je pravdou, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx reorganizácia zmluvného partnera nemení podstatným spôsobom podmienky pôvodnej zmluvy. Ak je teda zmluvným partnerom dcérska spoločnosť v 100-perxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxt, takáto úprava nepredstavuje zmenu podstatných náležitostí zmluvy, ktorú možno považovať za nové uzavretie zmluvy v zmysle smernice 92/50.
2. Výrxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania služieb treba vykladať tak, že nezahŕňajú prispôsobenie pôvodnej zmluvy zmeneným vonkajším okolnostiam, akým je napríklad prepočet cien pôvodxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxto predtým určeného indexu bolo zakotvené v pôvodnej zmluve.
Zmeny ustanovení verejnej zmluvy vykonané počas jej platnosti sa totiž považujú za nové xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podstatných náležitostiach tejto zmluvy. Zmenu verejnej zmluvy počas doby jej platnosti možno považovať za podstatnú, ak zavádza podmienky, ktoré, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx ak sa v nadväznosti na prechod na euro zmení existujúca zmluva v tom smere, že ceny vyjadrené v národnej mene sa prepočítajú na euro, nejde o podstatnú zmexx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xakéto prepočítanie cien na eurá v platnej zmluve môže byť sprevádzané úpravou ich reálnej hodnoty, ak aj prekračuje sumu povolenú príslušnými ustanovxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxvne zdôvodniť, ako je to v prípade, keď je zameraná na uľahčenie realizácie zmluvy (napr. zjednodušením fakturačných úkonov). Pokiaľ ide o zmenu formuxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxorá by mohla predstavovať nové uzavretie zmluvy v zmysle smernice 92/50 v rozsahu, v akom sa táto zmena formulácie obmedzila na uplatnenie ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxužitý v článkoch 8 a 9 smernice 92/50 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb treba vykladať tak, že nezahŕňajú takú situáciu, keď sa vexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx neurčitú, dohodne na tom, že na tri roky obnovia ustanovenie o vzdaní sa práva vypovedať zmluvu, ktoré stratilo účinnosť v čase, keď bolo dohodnuté nové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxčujú v závislosti od množstva.
Vzhľadom na to, že relevantným kritériom na určenie, či dohodnutie nového ustanovenia o nevypovedaní zmluvy predstavxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxačov, nemôže byť kvalifikované ako takáto zmena, a teda nepredstavuje nové uzavretie zmluvy v zmysle smernice 92/50.
Pokiaľ ide o zvýšenie zľavy zakoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnou zmluvou, takéto zvýšenie nemožno pokladať za podstatnú zmenu zmluvy, a teda ani z neho vyvodiť nové uzavretie zmluvy v zmysle smernice 92/50. Okrem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xdmenou, nemení ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech tohto subjektu. Takisto len samotná skutočnosť, že verejný obstarávateľ získa významnejšiu zxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia
KOMENTÁR
Komentované ustanovenie predstavuje legislatívnu novinku, zavedenú novexxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania, ktorého predmetom sú tovary (t.j. uvedené pravidlo sa neuplatní na zákazky na dodanie služieb alebo stavebných prác). Komentovaným ustaxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxnote, ktorá zodpovedá trhovej hodnote plnenia, čím sa má predísť neefektívnemu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. V praxi sa totxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služieb alebo stavebných prác, no z pohľadu verejného obstarávania verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nemal inú možnosť, ako uzavrieť s takýmxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxateľ, resp. obstarávateľ bol v zmysle § 45 ods. 1 povinný takúto zmluvu uzavrieť v lehote viazanosti ponúk. Na druhej strane nebolo úmyslom zákonodarcx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxdnutý index (napr. v rámci vývoji na svetovom trhu komodít). V zmysle komentovaného ustanovenia tak zmluva, ktorá je výsledkom verejného obstarávanix x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxa, musí obsahovať osobitnú cenovú klauzulu, podľa ktorej sú zmluvné strany počas trvania takejto zmluvy povinné určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdkov elektronickej aukcie, keď najvyššia, resp. "základná" ponúkaná cena nesmie xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxrejnom obstarávaní, bude aj povinnosť dojednať možnosť výpovede pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxkona o verejnom obstarávaní bude najviac taká cena porovnateľných tovarov, t.j. identických alebo zastupiteľných tovarov (ak v čase ich zisťovania xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie. Spôsob zisťovania takejto "prijateľnej trhovej ceny" je na dohode zmluvných sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov, podľa ktorého je relevantný trh vymedzený ako priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých výrobkov, výkonov, prác a služieb, ktoré sú na uspoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxdné tento pojem posudzovať pod prizmou oznámenia Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže spoločenstva č. 97/C 372/0x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxrafického trhu, pričom trh výrobkov pozostáva zo všetkých výrobkov a/alebo služieb, ktoré sú považované za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxknuté podniky zapojené do vzťahov dopytu a ponuky výrobkov alebo služieb, v ktorej sú súťažné podmienky dostatočne homogénne a ktorá sa od ostatných suxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovenie sa však neuplatňuje v situáciách, v ktorých spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní nie je možné určiť "prijateľnú trhovú cenu". V týxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxej požiadavky a dôkazy uchovať pre prípadnú kontrolu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Takisto odporúčame v situácii, keď v priebehu plnenia zxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia ZVO
Rámcová dohoda
KOMENTÁR
Komentované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xa strane verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, ako aj na strane uchádzačov a zároveň vymedzuje aj minimálne obsahové nároky takéhoto druhu zxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xstanoviť také minimálne náležitosti, aby bolo možné následné uzatváranie čiastkových zmlúv, ktorými sa zadáva zákazka, t.j. je potrebné, aby rámcovx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xj písomná objednávka a písomné potvrdenie objednávky predstavuje dvojstranný písomný právny úkon, t.j. zmluvu, keďže zákon o verejnom obstarávaní nxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxnsky zákonník.
Účelom rámcovej dohody je zjednodušenie obstarania tovarov, služieb, prípadne stavebných prác. Verejný obstarávateľ, resp. obsxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa môže byť pritom uzavretá pri všetkých druhoch zákaziek, t.j. pri zákazkách na dodanie tovaru, zákazkách na poskytnutie služieb, ako aj zákazkách na uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxe. Podľa § 22 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní posielať Publikačnému úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania zx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka.
Podrobnosti o uzatváraní rámcových dohôd vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v zmysle § 64 ZVO verejnú súťaž alebo užšiu súťaž, alebo, pokiaľ sú splnené podmienky podľa § 55 ZVO, aj rokovacie konanie so zverejnením. Naopak, na uzaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodľa § 91 odseku 1 písm. a) alebo c).
Rámcovú dohodu sú verejní obstarávatelia oprávnení uplatniť pri všetkých limitoch zákaziek, t.j. tak pre nadlxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstarávateľom nesmie prekročiť čo do trvania obdobie 48 mesiacov a takisto, že pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody sa nesmú vykonať podstaxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xtorá by mohla umožniť iným uchádzačom, resp. záujemcom predložiť výhodnejšiu ponuku, resp. mohla by ovplyvniť rozhodnutie záujemcu zúčastniť sa na vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxa.
V prípade zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľmi sú smerodajné pre rámcové dohody ustanovenia § 90 ZVO. Komentované ustanovenie však xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhou časťou zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní obstarávateľa neobmedzuje ani v dĺžke trvania uzavretej rámcovej dohodyx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx
x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxrávateľ uzavrel rámcovú dohodu podľa druhej časti zákona, môže na základe rámcovej dohody zadávať zákazku podľa § 88 písm. i) ZVO, t.j. ak priamo rámcovx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxde rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia. Podrobnejšie k tejto problematike pozri komentár k § 64 a § 90 ZVO.
Záverom poukazujeme ax xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xds. 3 až 6 ZVO (podrobnejšie pozri komentár k § 108h ZVO).
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxkorších predpisov
JUDIKATÚRA
Vec C-300/07, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik proti AOK Rheinland/Hamburg:
3x x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xa rôzne formy zabezpečenia starostlivosti, ktoré má poskytovať tento hospodársky subjekt, ako aj doba platnosti tejto zmluvy, pričom uvedený hospodxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxmu istému hospodárskemu subjektu za jeho úkony, sa má považovať za "rámcovú zmluvu" v zmysle článku 1 ods. 5 smernice 2004/18 o koordinácii postupov zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxou koncesiou na služby podľa článku 1 ods. 4 a rámcovou dohodou podľa článku 1 ods. 5 smernice 2004/18, z definície verejnej koncesie na služby uvedenej v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xento má v rámci uzatvorenej zmluvy určitú hospodársku slobodu na určenie podmienok využívania tohto práva, a tým je paralelne značne vystavený rizikáx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxedzená v rozsahu, v akom všetky jemu zadané zákazky v priebehu daného obdobia musia dodržiavať podmienky stanovené v tejto dohode.
Ucháxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxorého (smernica 89/665/EHS) je celá úprava verejného obstarávania prijatá - osobu uchádzača, ako fyzickú, právnickú osobu, resp. skupinu takýchto oxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoslovného výkladu komentovaného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní teda nie je potrebné na priznanie postavenia uchádzača ani predloženie xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (čo úzko súvisí s legitimáciou na podanie námietok či žiadosti o nápravu). Dovoľujeme si však poukáxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxme za správny z dôvodu potreby vnímať jednotlivé ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vo vzájomných súvislostiach, t.j. je potrebné používať ax xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxenky osobného postavenia, t.j. osoba, ktorá nespĺňa tieto podmienky, nemôže ani predložiť ponuku, ktorú je možné posúdiť. Uvedený názor podľa nás potxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx obdobná formulácia, ako je tomu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a tým by sa jednoznačnejšie vymedzil pojem uchádzač vo vlastnom zmysle slova. Osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa § 26 až 31, predstavuje "akéxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxľadu
de lege lata
je za uchádzača označovaná aj táto osoba.
Záverom podotýkame, že uchádzačom môže byť fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba axxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach. Ten výslovne zakazuje obchodnej spoločnosti podľa § 20 ods. 5 byť uchádzačom alebo záujemcox x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxkov neplatný zákon 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorý v citovanom ustanovení § 4
de facto
vymedzuje pojem verxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, a verejný obstarávateľ v ňom vykonáva rozhodujúci vplyv [§ 8 ods. 1 písm. a)]. Tomu však nezodpovedá úprava
de lege lata
a tieto obchodné spoločnosti txx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxatí v prípade dotovaných verejných obstarávateľov podľa § 7 ZVO. Predmetnému výkladu svedčí aj nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 341/07, v zmysle xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxvným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca sa musí od neho (od doslovného znenia právneho textu) odchýliť v prípade, keď to xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých právnych predpisov
Súvisiace ustanovenia ZVO
Súvisiace predpisy
zákon 523/2003 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x.j. druhý zo subjektov verejného obstarávania, aj na ktorého ochranu (smernica 89/665EHS) bola úprava verejného obstarávania prijatá, ako fyzickú oxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe stavebné práce alebo poskytuje službu, t.j. uskutočňuje určitú činnosť obchodnej povahy za účelom zisku a má čo i len potenciálny záujem o účasť vo verxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx politické hnutie v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach. Postavenie záujemcu časovo predchádza posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť sa verejného obstarávania. Je preto veľmi nepravdepodobné, aby verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ poznal okruh všetkých záujemcov. Verejnx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o účasť vo verejnom obstarávaní (predložením žiadosti o účasť v zmysle § 17 ZVO). Naopak, okruh tzv. potencionálnych záujemcov nie je možné celkom poznxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxesu verejného obstarávania, resp. nevyžiadajú si súťažné podklady a zostanú tak pre verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa neznámi. Je preto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uskutočňovaná takým spôsobom, aby oslovila aj tento okruh záujemcov, keďže aj potenciálni uchádzači majú priznané práva, ktoré im umožňujú iniciovax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxeme na skutočnosť, že z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné, aby záujemcom a uchádzačom bol identický subjekt. Takýto výklad by sa prxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtky požiadavky na podmienky účasti, resp. nie je schopný plniť samostatne predmet zákazky svojimi kapacitami, a spoločne s jedným alebo viacerými subxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxžaduje, aby bola fyzická osoba podnikateľom, pričom nie je potrebné, aby podnikateľský subjekt mal v predmete podnikania zapísanú identickú alebo obxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxpríklad úkon záujemcu vykonaný v zmysle § 17 ZVO. Obe podmienky musia byť splnené súčasne.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxENTÁR
Komentované ustanovenie definuje výlučne na účely zákona o verejnom obstarávaní pojem koncesionár ako fyzickú osobu, právnickú osobu alebx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmluvy je poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavených prác, pričom za plnenie koncesionára je poskytované vo vopred dohodnutom rozsahu oprávnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxo právo alternatívne, nie však výnimočne spojené s vopred dojednaným peňažným plnením, ktoré však nesmie kompenzovať v plnej miere riziko, ktoré na sexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxcesie podľa uvedeného musí byť len doplnkovou formou odplaty. Koncesionárom nemôže byť subjekt poskytujúci dodanie tovaru.
Druhá veta komentovaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxmu obstarávateľovi.
Súvisiace ustanovenia ZVO
JUDIKATÚRA
Vec C-324/07, Coditel Brabant SA proti Commune d'Uccle a Région de Bruxelxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxvny orgán, postup používaný na prijímanie rozhodnutí, konkrétne uplatnenie väčšinového rozhodovania, nemá z tohto pohľadu žiadny význam.
Vec C-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odplatu od príslušného verejného orgánu, ale zo súm uhrádzaných tretími osobami za užívanie daného parkoviska. Takýto spôsob odmeňovania implikujex xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxme. V takej situácii, aká je vo veci samej, teda nejde o verejnú zmluvu na poskytnutie služieb, ale o koncesiu na služby vo verejnom záujme.
Vec C-451/xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavné alebo v každom prípade podstatné hospodárske riziko, ktoré sa viaže na využívanie. V tejto súvislosti s neistotou podnikateľa, či orgán územnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxti územného plánovania a nie so zmluvným vzťahom vyplývajúcim z koncesie. Z tohto dôvodu by s využívaním nebolo spojené žiadne riziko.
Kxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxc, s tým rozdielom, že koncesionárovi nie je poskytované výlučne peňažné plnenie, ako je tomu pri "bežnej" zákazke na uskutočnenie stavebných prác, alx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxvebné práce na základe koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác je právo na využívanie stavby na vopred dohodnutý čas. Toto právo je potom volixxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx obstarávateľ, ako aj iná osoba ako verejný obstarávateľ [vzhľadom na výnimku podľa § 1 ods. 2 písm. k) nie obstarávateľ]. Koncesie podrobnejšie upravxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx x xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxbecnosti je, že uzavretím koncesnej zmluvy koncesionár nadobúda od verejného obstarávateľa, resp. inej osoby, ktorá zadáva koncesiu (napr. dotovanx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxx xžitky (exempli gratia právo užívať stavbu koncesionárovi umožňuje požadovať odplatu od bežných užívateľov stavby). Súčasne je potrebné pripomenúťx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa veci a po ukončení koncesnej lehoty je potrebné, aby bola stavba odovzdaná verejnému obstarávateľovi nepoškodená s prihliadnutím na bežné opotrebexxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxak. Verejný obstarávateľ, resp. iná osoba, ktorá zadala koncesiu v súlade s koncesnou zmluvou, môže, ako už bolo uvedené, koncesionárovi poskytnúť aj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdu vynaložených finančných prostriedkov a odstráni tým podstatnú časť rizika, ktoré koncesionár nesie. Podrobnejšie pozri komentár k § 66 až 71 ZVO.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
-
rozsah práva na využívanie stavby,
-
poberanie úžitkov z využívania stavby, ak bude umožnené (spravidla býva určené, keďže samotné využívanxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx
Rovnako ako pri iných postupoch podľa pravidiel verejného obstarávania na účely zákona o verejnom obstarávaní, aj tu platí povinnosť zabezpečiť, axx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx 3 ZVO.
K odseku 2
V komentovanom ustanovení je vymedzený pojem koncesia na služby. Obdobne, ako je tomu v prípade koncesií na stavebné práce, koncesxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ako pri "bežnej" zákazke na poskytnutie služieb, ale peňažné plnenie je v tomto prípade len dodatočným plnením za poskytnuté služby. Prioritnou úlohox xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
-
s peňažným plnením.
Inak platí obdobne komentár k odseku 1.
Súvisiace ustanovenia ZVO
JUDIKATÚRA
Vec C-458/0xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxného verejného parkoviska, za čo je uvedený poskytovateľ odmeňovaný formou súm, ktoré tretie osoby platia za užívanie tohto parkoviska, predstavuje xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxva z ôsmeho odôvodnenia, smernica 92/50 sa uplatňuje na "verejné zmluvy na poskytnutie služieb", ktoré sú v článku 1 písm. a) definované ako "odplatné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlýva, že verejná zmluva na poskytnutie služieb v zmysle tejto smernice zahŕňa odplatu, ktorú poskytovateľovi služieb platí priamo verejný obstarávaxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxími osobami za užívanie daného parkoviska. Takýto spôsob odmeňovania implikuje, že poskytovateľ na seba berie riziko vyplývajúce z prevádzkovania pxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xa poskytnutie služieb, ale o koncesiu na služby vo verejnom záujme.
Vec C-300/07, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik pxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx tovaru, zmluva uzatvorená medzi zdravotnou poisťovňou založenou zákonom a hospodárskym subjektom, v ktorej sú stanovené odmeny za rôzne formy zabezxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxerá povinnosť poskytovať plnenia poistencom, ktorí o to požiadajú, a uvedená poisťovňa je jediným dlžníkom vyplácajúcim odmenu tomu istému hospodárxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxjnou koncesiou na služby podľa článku 1 ods. 4 a rámcovou dohodou podľa článku 1 ods. 5 smernice 2004/18, z definície verejnej koncesie na služby uvedenex x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxm tento má v rámci uzatvorenej zmluvy určitú hospodársku slobodu na určenie podmienok využívania tohto práva, a tým je paralelne značne vystavený rizixxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe vymedzená v rozsahu, v akom všetky jemu zadané zákazky v priebehu daného obdobia musia dodržiavať podmienky stanovené v tejto dohode.
Vec C-451/0xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxonať práce zodpovedajúce cieľom urbanistického rozvoja, ktoré vymedzil územný samosprávny celok, je verejná koncesia na práce v zmysle článku 1 ods. x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy vylúčená.
Aby verejný obstarávateľ mohol na svojho zmluvného partnera previesť právo využívať dielo v zmysle tohto ustanovenia, treba, aby bol verxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výlučne na vlastníckom práve dotknutého subjektu.
Vlastník pozemku má totiž právo na jeho využívanie v súlade s príslušnou právnou úpravou. Pokiaľ sxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx.
Navyše, podstata koncesie spočíva v skutočnosti, že samotný koncesionár znáša hlavné alebo v každom prípade podstatné hospodárske riziko, ktoré sx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxhváli jeho plány, sa spájajú regulačné právomoci verejného obstarávateľa v oblasti územného plánovania a nie so zmluvným vzťahom vyplývajúcim z koncxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxí najmä zachovanie hospodárskej súťaže, vedú k úvahe, že zadanie koncesie na dobu neurčitú by bolo v rozpore s právnym poriadkom Únie.
Vec C-206/08, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xkutočnosť, že v prípade zmluvy o poskytnutí služieb zmluvný partner nie je priamo odmenený verejným obstarávateľom, ale má právo vyberať peňažné plnexxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxe, že je toto riziko, ktoré je spojené s predmetnou službou na základe foriem jej verejnoprávneho fungovania, od počiatku podstatne obmedzené.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx komunikáciu medzi verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom a uchádzačom, resp. záujemcom, najmä čo sa týka dôveryhodnosti celého procesu verxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xre verejné obstarávanie. Spôsob, akým komunikuje uchádzač, resp. záujemca s verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom, musí vo vzťahu k ponuke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxobných údajov v nich uvedených.
Zákon o verejnom obstarávaní zároveň zakazuje preskúmavať obsah ponuky uchádzača , návrhu účastníka a žiadostx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxnikácie medzi verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom či účastníkom, pričom je povinný určený spôsob komunikácxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxladoch.
Platí, že ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ stanoví a jednoznačne a presne určí spôsob, formát komunikácie vrátane prostriedkxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzač, záujemca, účastník) dodržiavali stanovené postupy, podmienky a prostriedky komunikácie. Ich opakované nedodržiavanie napriek výzvam zo straxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxocesu verejného obstarávania.
K odseku 2
Komentované ustanovenie stanovuje ďalšie požiadavky na komunikáciu medzi verejným obstarávateľom, rxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx facto
všetkými známymi komunikačnými prostriedkami, ktoré však xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxstriedkami komunikácie taxatívne vymedzenými v tomto ustanovení sú komunikácia buď ústna (telefonicky), alebo písomná (poštové zásielky, fax, elexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchto spôsobov komunikácie. Ako vyplýva z praxe, v prípade kombinácie jednotlivých prostriedkov komunikácie bude rozhodnou komunikácia v listinnxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx o verejnom obstarávaní. Elektronickou komunikáciou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní potom rozumie použitie elektronických zariadení na sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
K odseku 4
Komentované ustanovenie vymedzuje na účely zákona o verejnom obstarávanx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxe vyjadrené prostredníctvom slov alebo čísiel musia byť nejakým spôsobom zachytené, aby osoba, ktorej sú určené, mohla rozpoznať ich obsah, pričom pox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xomentované ustanovenie predmetnú skutočnosť explicitne nezakotvuje, jednou z podmienok písomného styku je trvalé zachytenie vyjadreného obsahu.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xerejným obstarávateľom a obstarávateľom na strane jednej a medzi uchádzačom, resp. záujemcom, príp. účastníkom na strane druhej. Vzhľadom na povahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poriadok) v znení neskorších predpisov. Moment doručenia do vlastných rúk správny poriadok upravuje v § 24 a 25. V § 24 správneho poriadku je upravenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodnoprávne vzťahy vo verejnom obstarávaní je len málo pravdepodobné. V prípade, ak je uchádzačom, záujemcom, resp. účastníkom fyzická osoba, tak týxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxetia prijatia písomnosti zasielanej poštou deň, keď sa jej prijatie odoprelo, avšak iba za predpokladu, ak bol adresát o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxel;
-
v prípadoch, kedy má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, deň doručenia píxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxenty doručenia pre právnické osoby, resp. podnikajúce fyzické osoby. Momentom doručenia v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti, a ak nie je takýto zamestnanec určený, tak predpísané odovzdanie do rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať;
-
v prípadoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xnom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi známa, tretí deň po dni vrátenia nedoručexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx
Obdobne to podľa vyššie uvedeného platí aj v prípade fyzickej osoby - podnikateľa.
Spoločný moment doručenia majú fyzické osoby, právnické osoxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poštového priečinku. Vtedy poštový podnik adresátovi takejto zásielky oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom txxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxny poriadok nepredpokladá doručovanie elektronickou formou, preto je vhodné dôležitú dokumentáciu viazanú na plynutie lehôt doručovať výlučne foxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo uchádzača o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti alebo ponuky a pri uverejnení oznámenia o zadaní zákazky majú podľa článku 7 ods. 1 a článku 9 ods. 3 verexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xúkromných podnikov alebo by mohlo poškodiť účinnú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi.
48. Jedným zo základných práv, ktoré možno chrániť takýmto sxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxvrdené v článku 7 Charty základných práv Európskej únie, vyhlásenej 7. decembra 2000 v Nice (Ú.v. ES C 364, s. 1; pozri najmä rozsudok z 8. apríla 1992, Komxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxde vyplýva, že obsah pojmu "súkromný život" nie je možné vykladať tak, že všetky profesijné alebo obchodné činnosti fyzických a právnických osôb sú z nexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxla 2002, Zbierka rozsudkov a rozhodnutí ESĽP 2002-III, bod 41, ako aj Peck proti Spojenému kráľovstvu z 28. januára 2003, Zbierka rozsudkov a rozhodnutx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxo všeobecnú zásadu (pozri rozsudok z 24. júna 1986, AKZO Chemie a AKZO Chemie UK/Komisia, 53/85, Zb. s. 1965, bod 28, ako aj rozsudok z 19. mája 1994, SEP/Kxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxejný záujem, ktorého ochranu uznáva aj judikatúra citovaná v bode 47 tohto rozsudku.
("Žiadosť o účasť")
KOMENTÁR
Komentované ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx právami.
Podľa § 17 ods. 1 ZVO je žiadosť o účasť žiadosťou o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú súťaž, a žiadosťou o zaradenie do procxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxdľa odseku 2 tohto ustanovenia sa žiadosť o účasť podáva písomne (k pojmu "písomne" pozri komentár k § 16 ods. 4 ZVO) s možnosťou pre verejného obstarávatxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Faxom však v žiadnom prípade nemožno poslať doklady, ktorými xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxdosť o účasť aj telefonicky, no táto musí byť, obdobne ako v iných procesných predpisoch, potvrdená písomne (§ 16 ods. 4; písomným podaním v súlade s určexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxk na druhej strane neustanovuje žiadne obsahové náležitosti žiadosti o účasť. Spravidla ňou teda budeme chápať určitý a zrozumiteľný právny úkon záujxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxtie súťažných podkladov (ak ide o verejnú súťaž), resp. žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania (ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konanie xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxom obstarávaní.
Súvisiace ustanovenia ZVO
JUDIKATÚRA
Spojené veci C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx4, ktoré sa týkajú koordinácie postupov verejného obstarávania služieb, tovaru, prác a verejného obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, exxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxdzania s uchádzačmi, odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ktorá nedovoľuje, aby osoba, ktorá bola poverená výskumom, pokusmi, vypracovaním štxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx ponuku bez toho, aby mala možnosť dokázať, že za daných okolností nemohla ňou získaná skúsenosť skresliť hospodársku súťaž.
So zreteľom na priaznivú xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxponecháva žiadnu možnosť preukázať, že v danom prípade táto situácia nemôže skresliť hospodársku súťaž, však prekračuje rámec toho, čo je potrebné na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
KOMENTÁR
Komentovaným ustanovením zákonodarca ustanovuje a spresňuje kritériá a pravidlá pre elektronickú formu predkladania a prijímania žiaxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxe ich technických charakteristík musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných techxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxard kvality podľa ods. 4 písm. a) až h) tohto ustanovenia.
Osoby, ktorých sa elektronická komunikácia v procese zadávania zákazky týka (uchádzači, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxečiť dokument proti neoprávnenej manipulácii či pred vyzradením dôverných informácií tak, aby po zadaní hesla, resp. s použitím kľúča bolo možné tietx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxsaná zaručeným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov. Avšak v prípade, ak sú sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxiť v listinnej podobe, a to v lehote určenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť. Uchádzač má následne povinnosť predložiť scan príslušných dokxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxy bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Jeho absencia však nie je dôvodom pre vylúčenie takejto ponuky, ale komisia požiada uchádzača o vyxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm EVO pre danú zákazku.
Súvisiace ustanovenia ZVO
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxané ustanovenie pre zjednodušenie a urýchlenie procesov prebiehajúcich v rámci postupov verejného obstarávania, ako aj z dôvodu zníženia administrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkladané v listinnej podobe súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (cd, dvd, usb kľúč a pod.). Takisto na účely ochrany osobných údajov bolx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxdpisu. Na elektronicky predkladaných dokumentoch opatrených pečiatkou je potrebné eliminovať aj pečiatku. Uvedené sa bude vzťahovať tak na časti doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxskytnutí služieb inou osobou ako verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom, časti overovacích doložiek notárov a pod.).
V súvislosti s komexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xchraňovať osobné údaje uvedené v dokumentoch poskytnutých uchádzačmi, resp. záujemcami. Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ tak pri zasielaxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčom (napr. iné údaje ako podpisy a odtlačky pečiatok). Pôjde o dátumy narodení, čísla občianskych preukazov a pod., teda o kategóriu osobných údajov, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxné v obchodnom registri) sa nepovažujú za osobné údaje.
Súvisiace ustanovenia ZVO
Súvisiace predpisy
zákon č. 12xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xde o pravidlá, ktoré sa v ničom nelíšia od "štandardného" počítania času podľa všeobecného predpisu súkromného práva - Občianskeho zákonníka, resp. sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx a lehoty určené podľa mesiacov, týždňov alebo rokov. V prípade lehôt určených podľa dní sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo k udalosti, ktorá zaklaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxný deň.
K odseku 2
Komentované ustanovenia upravuje jazyk predkladania ponuky a ďalších dokumentov vo verejnom obstarávaní, podľa ktorého ak verxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxebné, aby ponuka, resp. iné dokumenty vo verejnom obstarávaní boli predložené v štátnom jazyku - slovenskom jazyku. V opačnom prípade je namieste použxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xreukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré je možné v zmysle odseku 3 predložiť aj v českom jazyku
K odseku 3
Komentované ustanovenie stanovuxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xch materinskom jazyku a súčasne ich úradný preklad v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Náklady na prípadné preloženie dokladov znáša každý uchádxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxdu uskutočnenom osobou oprávnenou v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov (t.j. osobxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxnskom jazyku. S ohľadom na formuláciu prvej vety tohto ustanovenia bude potrebné rozšíriť toto pravidlo aj o úradný preklad v českom jazyku, ktorý bude xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxti o účasť. Verejný obstarávateľ je povinný prihliadnuť na:
-
zložitosť xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxrejnom obstarávaní.
Podotýkame, že takáto lehota by mala za každých okolností rešpektovať princípy rovnosti, nediskriminácie a z nich vyplývxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - môže byť preskúmaná v rámci konania o námietkach, keďže takáto neprimerane krátka lehota by marila možnosť uchádzačov zúčastniť sa na verejnom obstaxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx4 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov
("Povinnosť mlčanlivosti")
KOMENTÁR
Komentované uxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxjomstvom sa v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník rozumejú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiacx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxpné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Z uvedenej definície je zrejmé, že definxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxe právnej istoty verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa alebo pre odstránenie možných pochybností je záujemca, resp. uchádzač povinný označxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxstupnenie takéhoto druhu informácie výslovne uložené zákonom alebo úradným rozhodnutím, je potrebné rešpektovať vôľu záujemcu, resp. uchádzača a uxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxateľ je povinný primeraným spôsobom chrániť takúto informáciu pred jej vyzradením alebo sprístupnením a nesmie ju ďalej využívať na svoj vlastný prosxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xovnako ako obchodné tajomstvo musí byť výslovne označená ako dôverná. Na rozdiel od obchodného tajomstva zákon o verejnom obstarávaní taxatívne ustaxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien, a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o situácie, keď ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní ukladajú povinnosť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi oznamovať alebo zasielxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx aj Úrad pre verejné obstarávanie) a povinnosti zverejňovať zmluvy v súlade s legislatívnym odkazom č. 9aa. Ustanovenie (§ 47a Občianskeho zákonníka)x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zverejňované (§ 5a ods. 1 až 5 zákona č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov) a následne aj povinnosť ich zverxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xx 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. V kontexte so zverejňovaním údajov z verejného obstarávania možno poukázať na odporúčanie Protimxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxdné zvážiť aj iné postupy verejného obstarávania, ak môžu priniesť účinnejší výstup. V tomto prípade je nevyhnutné nezverejňovať uchádzačov, ktorí bxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxmali možnosť stretnúť a identifikovať sa. Je potrebné dôsledne zvážiť rozsah a formu zverejnených informácií pri zverejňovaní výsledkov tendra, keďxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov;
zákon č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Dokumentácia
KOMENTÁR
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa uchovať a evidovať všetky doklady a dokumenty vrátane tých, ktoré od uchádzačov, resp. záujemcov požadovali predložiť, a to v ktoromkoľvek štádiu prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxmitnú zákazku (§ 4 ods. 3), a 10 rokov od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o nadlimitnú zákazku (§ 4 ods. 2). Exempli gratix x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxvateľ, resp. obstarávateľ povinný v dokumentácii z verejného obstarávania uchovať aj dokument preukazujúci splnenie tejto podmienky. Súčasťou takxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xokovacom konaní so zverejnením a správa podľa odsekov 2 a 3 tohto ustanovenia. Uvedená povinnosť platí aj v prípade realizácie verejného obstarávania xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxv môžu mať zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov uloženú dlhšiu lehotu uloženia a v takomto prípade platí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie, a uverejniť ju na pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxuvy (odsek 1 tohto ustanovenia).
Odsek 3 tohto ustanovenia stanovuje taxatívnym spôsobom minimálne obsahové náležitosti správy.
Ak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Správu o zákazke podpisuje verejný obstarávateľ (nie komisia) a pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pre verejné obstarávanie.
K odseku 4
Komentované ustanovenie určuje povinnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa zdokumentovať aj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxxxx x x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe upravuje povinnosť verejného obstarávateľa poskytnúť kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania vymedzeným orgánov v prípadoch, v ktorých xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxad SR a orgán činný v trestnom konaní, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný tak urobiť na požiadanie bez výslovného splnomocnenia týchxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný predložiť takúto dokumentáciu všetkým z menovaných orgánov len v prípade, ak tak ustanovuje osobitný xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxením požadovať dokumentáciu z verejného obstarávania od verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa. Na druhej strane z dôvodov ochrany osobných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxie práv uchádzačov, resp. záujemcov na ochranu informácií, ktoré sú súčasťou dokumentácie, by malo byť explicitne, jasne a zrozumiteľne stanovené záxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxhodného tajomstva (v podobe napr. know-how použitého pri realizácii zákazky), obsiahnutého napríklad v ponuke, nebolo možné dosiahnuť inak. Uvedenx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu, resp. jej kópiu ustanovuje aj napríklad § 138 ods. 13 ZVO v rámci konaní o námietkach. De lege ferenda by bolo vhodné odstrániť tento potenciálny rozpxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxdaní dokumentácie predložiť dokumentáciu oprávneným orgánom, táto povinnosť by mala byť splnená bezodkladne. Lehota začína plynúť od doručenia žiaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxatúrach v znení neskorších predpisov
Druhá časť
POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
Prvá hlava
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Oznámenia xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxť oznámenia je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ. Oznamovacia povinnosť vyplýva z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 z 19. axxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxie (ES) č. 1564/2005. V prípade pravidelného informatívneho oznámenia (pozri komentár k § 76) sa nevyžaduje zasielanie oznámení Publikačnému úradu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnosť má len obstarávateľ, verejný obstarávateľ musí zasielať takisto informatívne oznámenie Publikačnému úradu a Úradu. Obstarávateľ má povinnosť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxo formou.
K odseku 2
Komentované ustanovenie rozširuje okruh informácií, ktoré môže obstarávateľ zverejniť na svojom profile. Popri pravidelnox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxuvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne čísla, faxové číslax xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxavky a dodatočné informácie. Podotýkame, že ide o právo obstarávateľa, nie povinnosť vyššie uvedené informácie zverejňovať na svojom profile.
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxého nákupného systému. Zákonodarca zakotvil, že verejný obstarávateľ má vo všeobecnosti poslať takéto oznámenie do 12 pracovných dní od uzavretia zmxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxmického nákupného systému dochádza k čiastočným samostatným plneniam, zákonodarca zakotvil osobitný režim posielania oznámení o uzavretí zmluvy pxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxťroka. Obdobný mechanizmus je zakotvený pri zmluvách z dynamického nákupného systému, pri ktorých je periodicita stanovená na každý štvrťrok do 12 prxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe predstavuje posilnenie princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ domnieva, že xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xj potenciálnom zmluvnom partnerovi. Predpokladom použitia tohto postupu je však skutočnosť, že v čase zaslania oznámenia neuzavrel verejný obstaráxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xmluvy, s tým, že týmto subjektom sa tým pádom umožňuje podanie prípadného opravného prostriedku, obsahom ktorého bude domáhanie sa skutočnosti, že zmxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxtúpiť verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ k uzavretiu zmluvy.
K odseku 7
Povinnou náležitosťou každého oznámenia o výsledku verejného obsxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obsahovať informácia o zložení komisie, ktorými sú meno a priezvisko členov komisie. Nie je potrebné zverejňovať údaje o vzdelaní (akademický titul)x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkladá dôvod na udelenie pokuty verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi Úradom.
K odseku 8
Predmetné ustanovenie rozširuje okruh osobxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdenie osobných údajov nesmie byť v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
Ak v osobitnom predpise nie je ustanovené inak, okrem oxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxbytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xdajov
JUDIKATÚRA
Spojené veci C-145/08 a C-149/08, Club Hotel Loutraki AE a i. proti Ethniko Symvoulio Radiotileorasis a Ypourgos Epikrateiaxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxojené neoddeliteľne, a teda tvoria nedeliteľný celok, musí byť predmetná transakcia skúmaná na účely právneho posúdenia ako celok jednotne a musí byť xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z 5. decembra 1989, Komisia/Taliansko, C-3/88, Zb. s. 4035, bod 19; z 19. apríla 1994, Gestión Hotelera Internacional, C-331/92, Zb. s. I-1329, body 23 xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xx x 29. októbra 2009, Komisia/Nemecko, C-536/07, Zb. s. I-10355, body 28, 29, 57 a 61).
49. Tento záver platí nezávisle od otázky, či časť predstavujúca hlxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí Úradu")
KOMENTÁR
K odseku 1
Zber oznámení je realizovaný prostredníctvom informačného systému Zber údajov úradu pre verejné obstarávanie. Vzxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxý nie je verejným obstarávateľom pre nadlimitné verejné obstarávanie, vzory oznámení používaných pri podlimitných zákazkách verejného obstarávanxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx/2013 Z.z.
K odseku 2
Tak verejný obstarávateľ, ako aj obstarávateľ majú povinnosť xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xaslať Publikačnému úradu a Úradu oznámenie o tom, že budú uverejnené touto formou. Upozorňujeme, že zákon nedefinuje minimálnu lehotu na zaslanie oznxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvidelného informatívneho oznámenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa.
K odseku 3
Prvú vetu komentovaného ustanoxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx marca 2013 majú užívatelia informačného systému Zber údajov možnosť zasielať vybrané nadlimitné formuláre podľa vykonávacieho nariadenia Komisie xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch kontách bezplatne. Výhodou novej funkcionality eSender je odosielanie oznámenia z jedného miesta, čo zjednoduší postup pri vypĺňaní oznámenia a sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx konta ISZÚ služba eSender zabezpečí jeho zaslanie na Publikačný úrad a bezprostredne v nasledujúci deň na Úrad pre verejné obstarávanie. Služba eSendxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
Príloha č. 3 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
-
Príloha č. 4 Pravidelné informatívne oznámenie vybrané odvetvia
-
Príloha č. 5 Oznxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxíloha č. 14 Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende
-
Príloha č. 15 Oznámenie o dobrovoľnej tranxxxxxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxstarávateľ a obstarávateľ. V prípade konania o uložení pokuty leží dôkazné bremeno na verejnom obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi, ktorý musí pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdu, ten disponuje informáciami, kedy mu bolo príslušné oznámenie zaslané.
K odseku 4
Obdobne ako v prípade prvej vety odseku 3, aj ustanovenie odsexx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xznámením zasielaným Publikačnému úradu je minimálna.
K odseku 5
Predmetné ustanovenie zakotvuje lehotu Úradu na odoslanie oznámenia Publikačnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nevyžaduje, aby oznámenie bolo verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom zaslané perfektné (úplné a bez chýb). Úradu plynie lehota na zverejnexxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxv, ktorý ustanovuje povinné náležitosti každého oznámenia. Bez vyplnenia povinných náležitostí systém neumožňuje odoslanie oznámenia Úradu.
K oxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnenia mu nie je uložená týmto zákonom. Bližšie pozri komentár k § 22.
Súvisiace ustanovenia ZVO
JUDIKATÚRA
Vec C-423/07, Európska komxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxádzkovaní a využívaní niektorých úsekov diaľnic pridelí dodatočné diela, najmä výstavbu dodatočných jazdných pruhov a nového tunela na niektorých úxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxm vestníku Európskych spoločenstiev a v súťažných podkladoch, si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 3 ods. 1, ako aj článku 11 ods. 3 a 6 smernxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxámení a v súťažných podkladoch, ktoré musia obsahovať hlavný predmet a dodatočné predmety zmluvy, opis a lokalizáciu prác, na ktoré odkazuje koncesiax xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnechal určitú mieru iniciatívy uchádzačom, pokiaľ ide o formuláciu ich ponúk, odkaz uvedený v súťažných podkladoch na vnútroštátnu právnu úpravu týkxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxia tieto varianty spĺňať.
xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xsebe predstavujú "verejné práce" v zmysle tejto smernice, pričom ich hodnota prekračuje hranicu, ktorá je v nej stanovená. V opačnom prípade by to znamxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe koncesionár nevykonal dodatočné práce sám, ale pridelil ich tretím podnikom v súlade s požiadavkami zverejnenia stanovenými v článku 3 ods. 4 smernixx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľovi, ako aj koncesionárovi kumulatívne a nie alternatívne povinnosti zverejnenia.
Vec C-199/07, Komisia Európskych spoločenstiev proti Heléxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxké spoločnosti a poradcov, ktorí vyjadrili záujem vo verejnom obstarávaní organizovanom tým istým obstarávateľom v období šiestich mesiacov predchxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí odlišným od tých, ktoré sú vyžadované v tomto výberovom konaní, predstavuje nesplnenie povinností dotknutého členského štátu, ktoré mu vyplývajú z xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxikačnom sektore.
Takéto ustanovenie, ktoré jasne vedie k domnienke zahraničných poradenských spoločností a poradcov, že prípadný rozdiel medzi kvxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxdovanými na konanie, o ktoré ide v spornom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ich automaticky vylúči z účasti na tomto verejnom obstarávaníx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xaobchádzania implikuje zásadu transparentnosti. Tieto zásady, ktoré predstavujú základ smerníc Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, zxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxa svojich prihlášok alebo ponúk (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. decembra 2002, Universale-Bau a i., C-470/99, Zb. s. I-11617, bod 93, a zo 16. decembxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x situácii rovnosti, pokiaľ ide o rozsah informácií obsiahnutých v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Nebolo by v súlade s týmito zásadami, kxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxnom zmysle obsahu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v situácii, keď formulácia tohto oznámenia u primerane pozorného a obozretného záujexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj prepravy, o ktoré ide v prejednávanej veci, patria do kategórie 2 alebo 3 prílohy I A smernice 92/50 alebo prílohy II A smernice 2004/18, a kategórie 25 xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx alebo článok 22 smernice 2004/18 (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. septembra 1998, Tögel, C-76/97, Zb. s. I-5357, bod 40).
113. Komisia vo svojej žxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxavných služieb nad hodnotou zdravotníckych služieb - porušením článku 10 smernice 92/50 v spojení s hlavami II až VI tejto smernice alebo od 1. februárx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xadania predmetnej zákazky prislúcha verejnému obstarávateľovi povinnosť uverejniť na úrovni Únie oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania a zaisxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xrevahou hodnoty zdravotníckych služieb nad hodnotou prepravných služieb Komisia poukazuje na to, že predmetná prax predstavuje porušenie článku 10 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xmernice. Tieto ustanovenia v podstate ukladajú verejnému obstarávateľovi povinnosť zabezpečiť uverejnenie výsledkov zadania predmetnej zákazkyx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxených v žalobe nie je charakteristická prevaha hodnoty prepravných služieb nad hodnotou zdravotníckych služieb, je potrebné obmedziť konštatovanix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xd 1. februára 2006 na porušenie článku 22 smernice 2004/18 v spojení s článkom 35 ods. 4 tejto smernice, keďže uvedené články sa v každom prípade uplatnix xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxou hodnotou týchto služieb v rámci predmetnej zákazky.
125. V bodoch 55 a 60 už citovaného rozsudku Ambulanz Glöckner Súdny dvor posúdil služby neodklxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxm by povinnosť zaistiť zverejnenie výsledkov zadania dotknutej zákazky mohla škodiť plneniu tejto úlohy všeobecného hospodárskeho záujmu.
Výrok: xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx zákaziek na verejné služby neodkladnej zdravotníckej prepravy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxsko a Sasko vyplývajú z článku 10 v spojení s článkom 16 smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb axxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxv zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.
Postupy vo verejnom obstxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávateľ uplatniť na zadanie zákazky, a upravuje ich základné definičné znaky.
Prvou z alternatív je verejná súťaž, ktorá predstavuje najštandxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxšie pre nich prístupný. Určité rozdiely pri uplatňovaní tohto postupu nájdeme pri ich aplikácii verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Osobxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxx alternatíva - užšia súťaž - už predstavuje oproti verejnej súťaži určité obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní v tom smere, že umožňuje verejnému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx napriek tejto možnosti verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa vyhlásenie užšej súťaže musí byť rovnako ako v prípade verejnej súťaže pre neobxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xyberajú na základe vopred stanovených kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxania predstavujú určitým spôsobom mimoriadne postupy pri zadávaní zákaziek a je možné ich uplatniť len v taxatívne stanovených prípadoch, v rámci ktoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxní rozoznáva dva druhy rokovacích konaní, a to rokovacie konanie so zverejnením alebo priame rokovacie konanie, ktoré predstavuje modifikáciu rokovxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxo obstarávateľa a § 85 a nasl. ZVO pre obstarávateľa. Priame rokovacie konanie bližšie upravuje § 58 a nasl. ZVO pre verejného obstarávateľa a § 88 a nasxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxame rokovacie konanie v prípade, ak by jeho výsledkom mala byť rámcová dohoda. Podotýkame, že priame rokovacie konanie nahradilo rokovacie konanie bex xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxti však takpovediac "zostalo všetko po starom", preto si dovoľujeme vysloviť názor, že na toto konanie možno bez akejkoľvek obavy v prípade potreby aplxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxsiahlu judikatúru Súdneho dvora EÚ, týkajúcu sa povinnosti reštriktívne vykladať oprávnenia verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov na poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxžné aplikovať tento postup a tie nemožno rozširovať (bližšie pozri komentár k § 58 ZVO).
Súťažný dialóg je poslednou alternatívou verejných obstarxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákazky, resp. zodpovedne posúdiť ponuky na trhu. Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov a jeho aplikáciu môže uplatniť jedine vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xúťaž (bližšie pozri komentár k § 60 ZVO). Cieľom súťažného dialógu je pritom nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obmedziť počet záujemcov, s ktorými tento dialóg vedie, a na základe nimi navrhnutých riešení vybrať tých, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. Pxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxj a tej istej zákazky.
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa 2004/18 je len koordinačnou smernicou, ktorá členským štátom dáva voľnosť ponechať v platnosti a prijímať pravidlá v oblasti verejného obstarávanxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx harmonizácie systému verejného obstarávania v členských štátoch, pravdou zostáva, že zadávacie konania, ktoré členské štáty môžu používať, sú taxaxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxade otvoreného alebo užšieho konania, alebo za osobitných okolností výslovne uvedených v článku 29 smernice 2004/18 na základe súťažného dialógu alxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxedníctvom iných postupov smernica nedovoľuje.
37. Medzi týmito konaniami však existuje podstatný rozdiel. Tento rozdiel spočíva v skutočnosti, že xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch zákaziek s rozdielnou povahou, teda na jednej strane "marchés de définition" a na druhej strane "marchés d'exécution"
Výrok: Francúzska republikx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxeto ustanovenia upravujú zadávacie konanie na "marchés de définition", ktoré umožňuje verejnému obstarávateľovi zadať neskoršiu "marché d'exécutxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxkej súťaži je obmedzené na týchto držiteľov, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/xx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Zmiešané zákazky
KOMENTÁR
Komentované ustanovenie upravuje pravidlá pre riešenie tzv. zmiešaných zákaziek. Ako zmiešanú zákaxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxatia rôzne pravidlá a postupy zadávania;
-
zákazky, pri ktorých sa uplatňujú pravidlá a postupy pre zadávanie xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxiek neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok;
-
zákazky, pri ktorých sa uplatňujú pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxpokladu, že ak sú rôzne časti týchto zákaziek neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok
V prvej situácii ide o kolíziu priorixxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzky pre takúto časť vypočítaná v súlade s § 5 ZVO a podľa toho, ktorá zo služieb prevažuje, sa potom postupuje podľa pravidiel pre prioritnú alebo neprioxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxčnosti a:
-
civilné zákazky alebo
-
zákazky, ktoré sa považujú za výnimky z povinnosti uplatňovať predpisy verejného obstarávania.
V obxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx je odôvodnené vzhľadom na objektívne dôvody a neurobilo sa so zámerom vylúčenia zákazky spod aplikácie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní (xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxeľ musia preukázať, že časti zmiešanej zákazky podľa tohto ustanovenia sú objektívne spojené natoľko, že je nevyhnutne potrebné zadať jednu zákazku jxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.
Súvisiace ustanovenia ZVO
JUDIKATÚRA
Spojené veci C-145/08 a C-149/08, Club Hotxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxia zo strany ETA 49% akcií EKP v prospech AEAS (ďalej len "časť, predaj akcií"), dohody, podľa ktorej AEAS prevezme riadenie kasína xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxestorov, ako aj úpravu okolitých pozemkov (ďalej len "časť, práce").
48. Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v prípade zmiešanej zmluvy, ktorej rôxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia skúmaná na účely právneho posúdenia ako celok jednotne a musí byť posudzovaná na základe pravidiel upravujúcich časť, ktorá predstavuje hlavný prexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxx, Gestión Hotelera Internacional, C-331/92, Zb. s. I-1329, body 23 až 26; z 18. januára 2007, Auroux a i., C-220/05, Zb. s. I-385, body 36 a 37; z 21. februáxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx x xxxx
49. Tento záver platí nezávisle od otázky, či časť predstavujúca hlavný predmet zmiešanej zmluvy patrí alebo nepatrí do pôsobnosti smernice týkajúcex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdne, či patrí ako celok z dôvodu svojho hlavného predmetu pod jednu zo smerníc uvedených v článku 1 smernice 89/665, ktorými sa spravuje verejné obstaráxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxtrebné uviesť, že príjem, ktorý AEAS bude mať ako akcionár, sa javí byť zjavne väčší ako odmena, ktorú dostane ako poskytovateľ služieb. Navyše, AEAS buxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxej zmluvy vo veci samej tvoria nedeliteľný celok, ktorého časť týkajúca sa postúpenia akcií predstavuje hlavný predmet zmluvy.
59. Na postúpenie akcxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxsobom to navyše potvrdzuje bod 66 Zelenej knihy Komisie o verejno-súkromných partnerstvách a práve Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania a kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že je potrebné sa ubezpečiť, že kapitálová transakcia nezakrýva v skutočnosti pridelenie zmluvy, ktorú by bolo možné považovať za verejnú zmluvu alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xom zmysle, ako ju kvalifikoval vnútroštátny súd.
62. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné dospieť k záveru, že zmiešaná zmluva, ktorej hlavnýx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxným predmetom, je poskytovanie služieb a výkon prác, nepatrí ako celok do pôsobnosti smernice týkajúcej sa verejného obstarávania.
63. Tento záver nxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxatneniu smernice 89/665.
Výrok: 1. Zmiešaná zmluva, ktorej hlavným predmetom je to, že podnik nadobudne 49% základného imania verejného podniku, a kxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxti smernice týkajúcej sa verejného obstarávania.
Osobné postavenie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 26 definuje v súlade s článkami 45 a 46 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxácii sa však z obsahových dôvodov nemôžeme venovať) a vyjadruje tak verejný záujem na tom, aby sa verejného obstarávania zúčastňovali a mali príjem z vexxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác a svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú riadne a v súlade s odborným a kvalxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxov pre vykonanie týchto ustanovení, a preto je tieto potrebné vykladať predovšetkým v intenciách vnútroštátneho práva.
Podmienky účasti v zmysle x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxsti, má za následok vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania (pozri komentár k § 33 ZVO). Rovnako je potrebné podotknúť, že vždy a bez výnimky je potxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxspĺňa vôbec, podľa nášho názoru
de facto
ani nemožno hovoriť o uchádzačovi (pozri bližšie komentár k § 12 a § 13 ZVO). Verejný obstarávateľ je povinný v zxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxnný urobiť pri vykonávaní činností podľa ods. 3 až 9, minimálne v rozsahu podmienky účasti týkajúcej sa bezúhonnosti a dokladov, ktorými sa preukazujúx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xko v prípade verejného obstarávateľa (§ 26 ods. 2). Zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje preukázať splnenie podmienok účasti uchádzačov, resp. záxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxeukázať každý uchádzač, resp. záujemca v procese verejného obstarávania sám.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxx xx xxx xxxx xxatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxtný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
x
xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxm.
Splnenie uvedených podmienok sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky vo verejnom obstxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xegistra trestov, ktorý vedie v zmysle § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre. Generálna prokuratúra výpis z registra trestov vydá na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestnom konaní. Pre objasnenie uvádzame, že v prípade zahladenia odsúdenia sa na odsúdeného hľadí, ako keby nebol odsúdený. Výpis z registra trestov xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxnom odsúdení, o priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené a xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnok účasti týkajúcich sa osobného postavenia požadovať. Podrobnejšie problematiku registra trestov obsahuje zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trexxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxestov je osvedčenie bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby,
in concreto
napríklad konateľa pri spoločnosti s ručením obmedzeným, príp. člena xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxé bližšie rozoberať , keďže príslušné ustanovenia Trestného zákona dostatočne presne a zrozumiteľne definujú uvedené trestné činy a tie nájdu svoj oxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstného činu, čo sa premietne do výpisu z registra xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxého skutková podstata súvisí s podnikaním. V najvšeobecnejšej rovine je potrebné považovať za takéto trestné činy najmä činy podľa druhej časti štvrtxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxzpečné a proti životnému prostrediu či podľa ôsmej hlavy - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach. Nedá nám však v tejto súvislosti nepodotknxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxä o trestné činy podľa druhej hlavy - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, o väčšinu trestných činov proti životu a zdraviu, ako aj trestnýcx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxp. pridať obmedzenie napríklad vo vzťahu k hornej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktorú možno za spáchaný trestný čin uložiť (napr. v mxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
-
nemá evidoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdnutia;
-
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
-
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxmá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - príslušného súdu, Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, potvrdením miestne príslušného daňové úradu, a napokon, posledné dve mexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxníka kolektívne uspokojenie jeho veriteľov. V prvom rade je potrebné zdôrazniť nemožnosť zamieňania inštitútu začatie konkurzného konania (§ 14 ZKRx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxrzu na majetok dlžníka v Obchodnom vestníku sa konkurz považuje za začatý. V súvislosti s konkurzom xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxR, t.j. keď majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzu), alebo že nebol zrušený (pre nedostatok majetku; majetok úpadcu nepostačuje xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxslosti s touto podmienkou poukazujeme na skutočnosť, že podmienkou zakazujúcou účasť subjektu vo verejnom obstarávaní nie je skutočnosť, ak je uchádxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxrávaní.
Druhým z konaní, na ktoré sa vzťahuje táto podmienka účasti, je likvidácia, ktorá sa vykonáva v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxok spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu (pozri najmä § 70 a nasl. Obchodného zákonníka). Jediným problémom potom zostáva skutočnosť, ktorý zx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky v znení neskorších predpisov, ktoré definujú miestnu prí slušnosť súdov v konkurznom konaní (§ 9) a príslušný registrový súd na účely konania vx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxdené súdy sú však z hľadiska vymedzenia ich príslušnosti spravidla totožné. Len podotýkame, že skutočnosť, či je konkrétny subjekt v likvidácii alebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxzu, resp. začatia likvidácie, sa povinne zverejňujú v Obchodnom vestníku a vyznačujú aj v Obchodnom registri.
Ďalšie podmienky účasti týkajúce sa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdoplatkov či nesplnenie vymedzených povinností nediskvalifikuje ihneď uchádzačov z účasti vo verejnom obstarávaní. Na to, aby uchádzač bol vylúčenxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxekúcie v prípade predpisov sociálneho zabezpečenia, resp. pre splnenie vymedzených povinností voči zamestnancom a vybraným obchodným partnerom jx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia, resp. právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov (§ 41 EP). Navyše ako conditio xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxo taký stále beží, len sú dočasne "zmrazené" konkrétne úkony súdneho exekútora. Rozhodnutia všeobecných súdov pritom musia vyplynúť buď z nesplnenia xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxkytovanej zamestnancovi v zmysle pracovnoprávnych predpisov. Na to, aby sa takéto rozhodnutia stali exekučnými titulmi, musia byť právoplatné a vykxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonávať v prípade daňových nedoplatkov, t.j. dlžnej sumy dane po lehote splatnosti dane, pričom ju môže vykonávať tak správca dane, ako aj súdny exekútox xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstne príslušného daňového úradu (daňový úrad, colný úrad, príp. obec) alebo komentovaným ustanovením posledné menované podmienky osobného postavexxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku alebo žiadosť x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvateľ a obstarávateľ preukázať.
Podmienku účasti týkajúcu sa oprávnenosti dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx záujemca preukazuje najmä:
-
živnostenským oprávnením - osvedčením o živnostenskom oprávnení,
-
iným oprávnením vydaným podľa osobitných pxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xspoň časti predmetu zákazky. Doplnenie o úpravy o oprávnení uskutočniť aspoň časť zákazky novelou uskutočnenou zákonom č. 95/2013 Z.z. nepovažujemx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa na dodávku aj nepodstatnej časti zákazky, čo je, samozrejme, maximálne nežiaduci stav. Uchádzač by mal totiž preukázať, že je schopný splniť celú zákxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxrávanie k pôvodnému zneniu § 26 ods. 1 písm. f) "verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž precizuje toto oprávnenie vo väzbe na hlavný predmet zákazky, napr. uchxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa nášho názoru uvedené v súčasnej podobe nie je dané.
Podľa druhej uvádzanej podmienky sa verejného obstarávania mohol zúčastniť len ten, komu nexxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxať. Za závažné porušenie odborných povinností na účely zákona o verejnom obstarávaní sa podľa odseku 6 komentovaného ustanovenia rozumie najmä účasx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) - "v predchádzajúcich troch rokoch" - pritom plynie odo dňa, keď sa rozhodxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxstriedkom. Naproti tomu, podľa odseku 8 však podmienku účasti osobného postavenia spĺňa ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obstarávaní rozumie:
-
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
-
právoplatné rozhoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené, alebo
-
iný právoplatný rozsudok súdu.
Zaujímavou otázkou sa v tejto sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxho účasti na dohode obmedzujúcej súťaž. Úrad pre verejné obstarávanie však pri rozhodovaní v konaní o námietkach nezohľadnil skutočnosť, že proti rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxonateľnosti napadnutého správneho rozhodnutia, pričom tejto žiadosti bolo vyhovené, a teda sa malo prihliadať na uchádzača ako na osobu, ktorej neboxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxného obstarávania musí spĺňať uchádzač počas celého procesu a verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný počas celého tohto procesu prihlixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxľa.
4. Zavedenia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 149 ZVO (pre zákaz účasti pozri bližšie komentár k § 149 ZVO), t.j.
-
podmienky účaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxjmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxla
-
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom šxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
-
ktorá sa stala právnyx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxerpávajúcim výpočtom prepojených osôb snaží obmedziť obchádzanie zákazu účasti rôznymi personálnymi a majetkovými zmenami, a to najmä právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx naplnia vyššie uvedené definičné znaky. Splnenie tejto podmienky účasti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxňať uchádzač, resp. záujemca vo verejnom obstarávaní, ktorý sa uchádza o zadanie zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti. Verejný obstarávateľ a obstaxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
V odsexxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxdzač, resp. záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. V prípade, ak krajina, ktorej právom sa riadi uchádzač, resp. záujemca, taxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. V tejto súvislosti možno poukázať aj na § 19 ods. 3 ZVOx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedložiť tak v pôvodnom jazyku, ako aj ich úradný preklad do štátneho jazyka - okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xj záznam v registri podnikateľov, ktorý vedie Úrad podľa § 128 ZVO. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxu obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je pxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxaním si údajov zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia Úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2 ZVO (pozxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx máme za to, že napriek skutočnosti, že to zákon výslovne nezakotvuje, víťazný uchádzač musí spĺňať uvedené podmienky nielen v čase predloženia ponukyx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxveru, ktorý by mohol viesť k špekulatívnemu konaniu uchádzačov, ktorí by po výhre v súťaži pristupovali napríklad k zmene akcionárskej štruktúry, s týxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxď, resp. odstúpenie) v prípade zmeny okolností osobného postavenia víťazného uchádzača. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že v zmysle záxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxštrukturalizácia (§ 114 ods. 1 ZKR). Naopak, v prípade konkurzu je v zmysle § 45 ZKR ex lege druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak:
-
úxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeľ) už splnila, avšak úpadca v čase vyhlásenia konkurzu zmluvu ešte nesplnil alebo zmluvu splnil len čiastočne v rozsahu úpadcom nesplnených záväzkovx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. obstarávateľ) v čase vyhlásenia konkurzu ešte nesplnili alebo ktorú si navzájom splnili len čiastočne v rozsahu ešte navzájom nesplnených závxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o prokuratúre v znení neskorších predpisov;
zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 300/2005 Z.z. Trestxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxrukturalizácii v znení neskorších predpisov;
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxý poriadok) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 136/2001 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov;
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov;
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxx1, sp. zn. 6 Sžf 18/2010:
Podľa názoru odvolacieho súdu sa súdom povolený odkladný účinok žaloby podanej na súde vzťahuje na právny stav založený napadxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxn ako "exekučnej vykonateľnosti" správneho rozhodnutia v správnom súdnictve si vystačiť nemožno. Ochrana len v tomto rozsahu poskytovaná súdom by boxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozhodnutia zasahuje v značnom rozsahu sistáciou, "zmrazením" právneho stavu. Žalobcovi totiž nie vždy ide iba o odklad exekúcie, ale často o odloženix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxym dôsledkom, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia. Na druhej strane to ale neznamená, že povolením odkladu vykonateľnosti sa pozxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pedus Service, Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. arl (CIR), Istituto nazixxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx arl:
19. Svojimi otázkami sa vnútroštátny súd v podstate snaží zistiť, po prvé, či článok 29 prvý odsek písm. e) a f) smernice treba vykladať tak, že neprxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxvinnosti vyplývajúce zo sociálneho xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxvateľa služieb, ktorý je buď v omeškaní s platbami daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, alebo mu príslušné orgány umožnili splátky týchto pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxiálne zabezpečenie alebo daní, ktoré má povinnosť zaplatiť, treba alebo netreba hľadieť tak, že si nesplnil povinnosti platiť príspevky na sociálne zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxodov vylúčenia záujemcov z účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré súvisia s profesionálnou cťou, solventnosťou a dôveryhodnosťou. Toto ustanovenie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávaní - neoficiálny preklad] môže byť vylúčený...", ktorý sa nachádza v úvode tohto ustanovenia a v písmenách e) a f), výslovne odkazuje na vnútrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxostí členských štátov v tom zmysle, že nemôžu stanoviť iné dôvody vylúčenia, než aké sú v ňom uvedené. Táto možnosť členských štátov je tiež ohraničená vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx1617, body 91 a 92, ako aj zo 16. októbra 2003, Traunfellner, C-421/01, Zb. s. I-11941, bod 29).
30. Ak máme určiť, ku ktorému okamihu treba posudzovať, čx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtov, pokiaľ ide o určenie obsahu pojmu "splniť si povinnosti", a zákonodarca Spoločenstva si neželal zjednotiť uplatňovanie tohto článku na úrovni Spxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x1. Je preto úlohou vnútroštátnych právnych noriem, aby určili, ku ktorému okamihu alebo v rámci akej lehoty musia dotknuté osoby vykonať platby zodpovxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx - musia dokázať, že sú splnené podmienky na legalizáciu
a posteriori
. Táto lehota môže byť určená najmä dňom uplynutia lehoty na predloženie žiadosti o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenia ponúk verejným obstarávateľom, prípadne okamihom, ktorý bezprostredne predchádza prijatiu rozhodnutia o tom, s kým bude uzavretá zmluva.
32. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x zmysle ktorých musia byť vecné a procesné podmienky účasti na verejnom obstarávaní jasne a vopred definované, vyžadujú, aby bola táto lehota určená s axxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pre všetkých konkurentov. Túto lehotu môže stanoviť vnútroštátna právna úprava, prípadne môže vnútroštátna právna úprava zveriť túto zodpovednosť xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjného obstarávania služieb pripúšťa takú vnútroštátnu právnu úpravu alebo správnu prax, podľa ktorej poskytovateľ služieb, ktorý si ku dňu uplynutix xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxaním zodpovedajúcich platieb v plnom rozsahu, môže následne túto situáciu legalizovať
- v zmysle opatrení daňovej amnestie alebo opatrení na odstráxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxriedku na správnom alebo súdnom orgáne,
za podmienky, že v lehote stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou alebo správnou praxou preukáže, že využix xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xroduktionsservice GmbH, predtým ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, proti Berlaymont 2000 SA:
40. Po prvé treba uviesť, že skutočnosť, že zhotovixxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo povinností v tejto oblasti. Článok 24 prvý odsek písm. e) a f) smernice 93/37 totiž na jednej strane stanovuje, že zhotoviteľ si musí plniť povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa osvedčenia vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu umožňuje samostatnú kontrolu takého zhotoviteľa v členskom štáte, v ktorom sa prexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xôvodoch taxatívne vymenovaných v článku 24 prvom odseku smernice 93/37, pokiaľ je koncipovaná ako spôsob vykonania tohto ustanovenia smerujúci výhrxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xo najmä dôvody týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie, daní a poplatkov.
53. Vzhľadom na vyššie uvedené treba na prvú otázku odpovexxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa účely udelenia verejnej zákazky v členskom štáte obstarávateľa povinnosť byť v tomto členskom štáte držiteľom registrácie týkajúcej sa neexistencxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnom verejnom obstarávaní ani ju neodďaľuje, ani nie je spojená s nadmernými administratívnymi nákladmi, a že má za cieľ iba overenie odborných vlastnoxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxdodsek písm. d) smernice Európskeho parlamentu x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že k závažnému porušeniu odborných povinností xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxrejný obstarávateľ z dôvodu okolností, za ktoré zodpovedá tento hospodársky subjekt, zrušil alebo vypovedal predchádzajúcu zmluvu o zadaní verejnex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm prebiehajúceho konania a hodnota nezrealizovanej verejnej zákazky je najmenej 5% zmluvnej hodnoty.
2. Zásady a pravidlá práva Únie v oblasti verejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ukladá verejnému obstxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx prejudiciálnu otázku.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2012, sp. zn. 3 Sžf 31/2011:
Konečným rozhodnutím sa rozumie právoplatné rozhodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk krajského súdu ako vecne správny potvrdil.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. januára 2009, sp. zn. 3 Sžf 57/2008:
Z uvedeného možno teda podľa senxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxpoklady na to, aby takéto nekonanie mohlo byť subsumované pod pojem závažné porušenie odborných povinností podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Zxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx už potrebné vykonávať ďalšie dokazovanie skutkového stavu, preto sa nemožno stotožniť s dôvodom odvolania žalobcu, že neexistuje objektívne nezávixxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxkový stav veci práve z dôvodu uznania uplatneného nároku na odstránenie vád. Ak by ho bol žalovaný (v tomto konaní žalobca) rozporoval, bolo by vykonávaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xa základe zmluvy o dielo, pričom až na základe uznania uplatneného nároku mohol súd vydať rozsudok v skrátenom konaní, keďže zo samotného úkonu zhotovixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx rozsudkom o uznaní, ktorý vydal Okresný súd Bratislava II, č.k. 24 Cb 134/2005, 31. januára 2006, treba považovať za naplnenie pojmu "bol uznaný vinným xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx, čo v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktorým boli zamietnuté námietky navrhovateľa podľa § xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, pričom napadnuté rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané zákonne, nevybočilo z medzí správnej úvahy.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 4.mája 201xx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxril Súdny dvor Európskych spoločenstiev napríklad vo veci C-225/98, Komisia Európskych spoločenstiev proti Francúzskej republike, alebo vo veci C-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxeho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-225/98, kedy označil prístup členského štátu, ktorý v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania požaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Európskych spoločenstiev v tomto svojom rozhodnutí ďalej konštatuje, že vyžadovanie členstva v národných profesijných organizáciách, komorách, rxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtiev následne označil za nepriamu diskrimináciu a za prekážku voľného poskytovania služieb. Obdobný záver je obsiahnutý v správach audítorov (dôkazxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musia byť držiteľmi osvedčení podľa slovenského zákona č. 164/1996 o dráhach, ktoré im umožnia realizovať stavbu dráhy. Podľa názoru audítorov, ak nexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxdmienka mohla niektoré zahraničné spoločnosti odradiť od účasti."
Z vyššie uvedených textov jednoznačne Najvyššiemu súdu SR vyplýva, že najmä Súdnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x držbe národných odborných osvedčení alebo licencií je spôsobilá privodiť diskriminačné zaobchádzanie so zahraničnými súťažiteľmi vo verejnom obsxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdčenia alebo iné listiny predložené uchádzačom na základe národnej legislatívy iného členského štátu Európskej únie budú uznané ako národné. Oba horx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx takýto postup obstarávateľa je nutné označiť za porušenie princípu nediskriminácie na národnom princípe a zásady rovnakého zaobchádzania.
Na záklxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx o vyhlásení verejného obstarávania (zn. 2008/S 144-194249 z 26. júla 2008, resp. č. 147/2008 z 30. júla 2008 pod zn. 03448-MSP) vyvstávajú zrejmé pochyxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdy, doklady či povolenia vydané v štáte, v ktorom sú usadení. Takýto postup vo verejnom xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzpečenie plnej účasti všetkým spôsobilým subjektom vo verejnej súťaži bez ohľadu na to, či sú domicilované v Slovenskej republike, v štáte Európskeho xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxpade k porušeniu zásad verejného obstarávania nedošlo.
Finančné a ekonomické postavenie
KOMENTÁR
K odseku 1
Komentované ustanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxdiel od preukazovania splnenia podmienok osobnej účasti je v prípade preukazovania finančného a ekonomického postavenia (ale aj technickej a odbornxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxezpečiť, aby sa verejného obstarávania zúčastnil len primerane ekonomicky a finančne zdatný uchádzač. Ďalším markantným rozdielom medzi podmienkaxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxej spôsobilosti) sú stanovené exemplifikatívne a nie taxatívne, ako je tomu pri osobných predpokladoch (keď verejný obstarávateľ, resp. obstarávatxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxjnom obstarávateľovi, ktorú z variant použije. Z použitého pojmu "spravidla" je zrejmé, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ môže na preukazxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xa predmet zákazky a nesmie ísť o diskriminačnú formu požiadaviek (spôsob preukazovania ekonomického a finančného postavenia "šitý na mieru" konkrétxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxačnej formy preukazovania finančného a ekonomického postavenia sa za nediskriminačnú formu považujú spôsoby výslovne zakotvené v § 27. Podotýkame vxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xerejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa vymedziť. Platí, že podmienka účasti musí byť primeraná zadávanej zákazke a musí byť riadne zdôvodnenáx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxov na rozdiel od osobných podmienok účasti nemožno požadovať v plnej miere separátne od každého člena skupiny dodávateľov, ale tieto musí spĺňať iba skxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa zo skutočnosti, že v prípade komplexných zákaziek náročných na cash flow uchádzačov sa jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxovalo splnenie podmienok účasti podľa § 27 od každého člena skupiny dodávateľov, míňal by sa tým účel spájania jednotlivých subjektov do jednej skupixx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxkazky preukázať najmä, nie však výlučne nasledovnými dokladmi/spôsobmi:
-
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť príxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z obsahu ktorej je možné odvodiť faktické splnenie uplatnenej podmienky účasti vzťahujúcej sa na použitý postup zadávania zákazky, pričom prísľub poxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxlania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa. Túto podmienku účasti však možno uplatniť len v prípade, ak takéto poistenie vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxadovať poistnú zmluvu ako krytie v rámci obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky. Osobitným predpisom vyžadujúcim poistenie pre prípad zodpoxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxjetku a záväzkoch alebo údajmi z nich;
-
prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týkax xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxemerným obratom sa v zmysle § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxdľa § 40 až 42 zákona o dani z príjmu. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 zákona o dani z príjmu, a finančných sluxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnčného a ekonomického postavenia od uchádzača alebo záujemcu vyžadovať, bola novelou uskutočnenou zákonom č. 95/2013 Z.z. stanovená na trojnásobox xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nie je stanovená osobitná forma preukazovania tohto údaja, a teda uchádzač preukazuje údaje o obrate formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxomické a finančné postavenie počas celého plnenia zmluvy. K následkom takéhoto neplnenia pozri komentár k § 26 ZVO.
K odseku 2
Komentované ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxu na ich právny vzťah. V takomto prípade však musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať právo využívať xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxluvou uzavretou s touto osobou s presne určenými minimálnymi obsahovými náležitosťami v podobe určenia záväzku osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázax xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí uskutočnenou zákonom č. 95/2013 Z.z. sa však podstatne zmenili nároky kladené na túto tretiu osobu v podobe rozšírenia kvalít tejto osoby na všetky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Táto zmena mala za cieľ odstrániť formálny charakter tohto postupu a jeho potenciálxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxtredníctvom tejto osoby. Takýmto spôsobom bude verejný obstarávateľ a obstarávateľ už vopred vedieť, kto bude plniť príslušnú časť zákazky a bude môcx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nie inou osobou. Uvedené sa netýka možnosti zmeny subdodávateľa.
K odseku 3
Komentované ustanovenie umožňuje verejnému obstarávateľovi, resp. xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxý doklad, ktorým dostatočne preukáže požadované nároky na finančné a ekonomické postavenie bez toho, aby porušil zásadu rovnakého zaobchádzania vo vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezávislých od vôle uchádzača, resp. záujemcu doložiť požadovaný doklad. Objektívnou nemožnosťou je potom potrebné rozumieť, že ani pri vynaložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxádzačom poskytnuté náhradné doklady v dostatočnom rozsahu preukazujú požiadavky kladené verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom na finančxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxa podmienky účasti vo vyhlásení verejnej súťaže pod bodom III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 1 písm. c) zákonx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxiaľ je citované ustanovenie formulované tak, ako formulované je, teda že finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla súvahou alebo výxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxdzač mal na výber, či svoje ekonomické a finančné postavenie preukáže súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch. Bolo teda na rozhodnutí uchádzača (žxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xa roky 2007, 2008 a 2009. Pokiaľ sa žalobkyňa ako účastník predmetnej verejnej súťaže rozhodla, že svoje finančné a ekonomické postavenie preukáže potxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyhlásením o výške obratu za roky 2007, 2008 a 2009 a tieto doklady verejnému obstarávateľovi predložila, splnila xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania č. 223/2010 dňa 23. novembra 2010, zn. 07310-MTS a v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2010/S 226-345579 dňa 20. novembra 2010 nx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxrečnatého", pod bodom III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie. Pokiaľ mal verejný obstarávateľ úmysel požadovať preukázanie ekonomického a finaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xokiaľ však verejný obstarávateľ formuloval podmienky preukázania ekonomického a finančného postavenia uchádzača tak, ako ich formuloval, teda pouxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxbodnom rozhodnutí, či svoje ekonomické a finančné postavenie preukáže súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxnom obstarávaní, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti. Zo strany uchádzačov je prirodzene tendencia zmäkčovania technickej alebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxk často obhajujú skutočnosťou, že ich prioritným zámerom je, aby verejné zákazky poskytovala "prvá liga", nie to, aby menej skúsení uchádzači používaxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia, aj tu je ponechaná väčšia autonómia pre verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov pri určovxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xx potrebné zo strany verejného obstarávateľa určiť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a nemožno ich jednoducho vynexxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xesp. obstarávateľ nemá možnosť zvoliť si iný spôsob preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti - verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo odbornú spôsobilosť, vychádza zo smernice 2004/18/ES, ktorá v článku 48 ods. 2 uvádza rovnako taxatívny výpočet. V prípade, ak by aj napriek tomu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xáťaž. Podmienky účasti týkajúce sa odbornej alebo technickej spôsobilosti opätovne musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodárskx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxebo služieb, a to dokladom, ktorý predpokladá buď zákon o verejnom obstarávaní [napr. podľa písm. a) alebo ktorý určí verejný obstarávateľ, resp. obstxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávateľa, resp. obstarávateľa, ktorý vykoná kontrolu uchádzača. Ako už bolo naznačené vyššie, účelom určenia podmienok účasti týkajúcich sa preukxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx kvalifikovaný, primerane odborne a kapacitne zdatný a ktorý bude schopný realizovať celý predmet zákazky. Technická alebo odborná spôsobilosť sa poxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxávanie k § 28, zverejnené na www.uvo.gov.sk). Je potrebné poukázať aj na § 32 ods. 6 ZVO, podľa ktorého je potrebné vymedziť požiadavky na preukázanie texxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxy, ale aj čo do adekvátnosti rozsahu požiadaviek (požiadavka primeranosti), a to ešte v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxzky a potrebe ich zahrnutia medzi podmienky účasti. Kým sa dostaneme k jednotlivým exemplifikatívne vymedzeným dokladom, ktorými možno preukázať poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxorej technickej alebo odbornej spôsobilosti svedčia doklady uvedené v ďalšom texte. Jediným bezproblémovým prípadom bude zmena zo živnostníka na obxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxd na transformácie spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a pod. Zložitejšia situácia môže byť v prípade fúzií a akvizícií, t.j. splynxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxenciál zlúčených alebo splynutých spoločností, pôjde rovnako "len" o reorganizáciu. O opačnú situáciu by však mohlo ísť napríklad v prípade rozdelenxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxáciu je však v takýchto prípadoch potrebné posudzovať osobitne.
V zmysle komentovaného ustanovenia možno splnenie podmienok účasti týkajúceho sx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxenia ponuky spolu s potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. V tomto prípade ide o xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxsahujúcim kvalitu dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania v prípadoch, keď odberateľom bola iná osoba ako verejný obsxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané;
-
zoznamom sxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ponuky doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených pxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx. § 7 ZVO), resp. obstarávateľ (§ 8 ZVO);
-
v ostatných prípadoch listina obsahujúca prehlásenie o uspokojivom vykonaní prác (t.j. nemusí byť nevyhxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxj obsah potvrdí odberateľ. Rovnako platí, že ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nebude mať k dispozícii, resp. mu bude odmietnuté jeho vydaniex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na základe ktorého boli uskutočnené.
Vyžadovanie referencií, resp. potvrdení podľa uvedených bodov predstavuje v súlade so smernicami vo verejnom oxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxľom je preverenie si spoľahlivosti a spôsobilosti uchádzača, resp. záujemcu zrealizovať obdobné zákazky. Ako už bolo uvedené, určenie rozsahu predcxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxtatočne presne, určito;
-
musia byť primerané predmetu a hodnote zákazky čo do rozsahu preukazovaných služieb, tovarov alebo stavebných prác;
x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx bude požadovať predloženie len takých referencií, resp. potvrdení, v ktorých uchádzač, resp. záujemca vystupoval ako jediný zhotoviteľ stavieb, hlxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxrejný obstarávateľ požaduje na preukázanie odbornej spôsobilosti referencie, ktoré sa musia vzťahovať už na zmluvne ukončené zákazky, t.j. ak by nemxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xúlade so zmluvou, uplynutá záručná doba a pod. Takáto podmienka by bolo diskriminačná z toho dôvodu, že by nedovolene obmedzovala uchádzačov, ktorí síxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xtrane zadávateľa) by nedošlo k ich riadnemu prevzatiu.
V prípade potvrdení je potrebné klásť určitú mieru zodpovednosti aj na uchádzača, resp. záuxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxežitosti nebudú spĺňať potvrdenia bez uvedenia predmetu plnenia, rozsahu plnenia, lehôt dodania alebo uskutočnenia prác, identifikačných údajov oxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxle § 3a Obchodného zákonníka. Samozrejme, absencia niektorého z uvedených údajov (nie úplná absencia referencií, resp. potvrdení) nie je dôvodom pre xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx 6 ZVO;
-
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k ucxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa obrátiť so žiadosťou o vykonanie kontroly kvality. V tomto prípade zákon o verejnom obstarávaní nedefinuje doklad, ktorým možno preukázať splnenie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xonúk určil náležitosti dokladu, ktorými preukáže splnenie tejto podmienky;
-
opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxno aplikovať na zákazku, ktorej predmetom sú stavebné práce;
-
kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstaráxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ide o zložité výrobky, ktoré sa majú dodať, alebo výrobky určené na osobitné účely a v prípade, ak je to potrebné, aj kontrolou študijných a výskumných prxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu v prípadoch, keď ide o zložité služby alebo službx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlných opatrení;
-
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxkazky a vyjadruje záujem zákonodarcu na tom, aby verejné zákazky vykonávali iba osoby na to primerane odborne zdatné;
-
uvedením opatrení environxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxie služby, ak je to vhodné;
-
údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za tri roky predchádzajúce dňu predloxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby;
-
uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxená aj povinnosť uviesť identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo síxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx;
-
vzorkami, opismi alebo fotografiami, vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vzťahujúcimi sa na tovary (pozri komenxxx x x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov a zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
K odseku 2
Komentované ustanovenie upravuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxo podmienka nie je jednoznačne naplnená napr. pri organizačných zložkách bez právnej subjektivity - § 7 Obchodného zákonníka), a to všetko v súlade s člx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. minimálne dvojstranným právnym úkonom, v ktorom musí byť výslovne vyjadrený prísľub tejto tretej osoby o tom, že poskytne svoje konkrétne určené buď xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávateľa, resp. obstarávateľa alebo právnych predpisov potrebné, resp. žiaduce - t.j. k samotnej realizácii predmetu zákazky. Zákon o verejnom oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxarávaní, a to vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade využitia inštitútu prexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxo prostredníctvom tretej osoby, ktorú využil na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti, a nie žiadnej inej. Uvedená povinnosť sa však nexxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxchnickej alebo odbornej spôsobilosti treťou osobou je aplikovateľný aj v prípade zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, v takýchto prípadoch je všaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxjného obstarávania v tom smere, že mu umožňuje predložiť iba jednu ponuku a zároveň mu neumožňuje byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupixx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxo v mnohých iných prípadoch - poukázal na zmysel komentovaného ustanovenia, keďže toto bolo pomerne často pertraktované: "Z rozhodnutí Súdneho dvora xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxania vylúčiť len z toho dôvodu, že uchádzač alebo záujemca plánuje pri plnení zmluvy využiť zdroje /kapacity (finančnej a ekonomickej povahy a/alebo txxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxbilosť tretích osôb, ktorých zdroje uchádzač alebo záujemca navrhuje využiť, avšak takéto odvolávanie sa na externé referencie musí spĺňať určité poxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xreverenia je predovšetkým umožniť verejnému obstarávateľovi uistiť sa, že úspešný uchádzač bude môcť skutočne využiť všetky zdroje /kapacity, na ktxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávateľa, aké kritériá má predovšetkým (nie však výlučne) zohľadňovať pri špecifických druhoch zákaziek - výlučne zákaziek na dodanie tovaru (§ 3 xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxti týkajúce sa odbornej alebo technickej spôsobilosti boli určené s ohľadom na schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť uchádzačov, respx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx3/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch;
zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorýxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
JUDIKATÚRA
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. septembra 2012, sp. zn 3 Sžf 16/2012:
Najvyšší súd dospel k záveru, že žalovaný sa v napadnutom rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xovinný zisťovať, či v danom prípade porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Žalovaný v rozhodnutí konštatuje, že žalobxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xredmet zákazky. Stanovením tejto súťažnej podmienky žalobca v prvom rade postupoval v rozpore s princípom nediskriminácie záujemcov v predmetnom vexxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie zoznamu stavieb riadne odovzdaných, pričom záujemcovia v posudzovanom období mohli vykonávať požadovaný rozsah stavebných prác, k ich odovzdanix xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxia, ktorí síce už dodali alebo práve dodávali v požadovanom rozsahu stavebné práce (napr. ako subdodávatelia) bez toho, že by boli zhotovitelia celých xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo súdu v rozpore so zákonom a môžu mať zásadný vplyv na výsledok užšej súťaže, keďže na ich základe bolo možné odradiť prípadných záujemcov o účasť v užšej xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxebné práce už riadne odovzdané, teda v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čo im takto stanovené súťažné podmienky neumožňovali.
Rozsudok Naxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxych spoločenstiev poukazuje na tú skutočnosť, že súťažná podmienka preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti spočívajúca v držbe národnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo situácia sa v ich neprospech navyše zhoršuje tým, že obstarávateľ výslovne neuvedie v súťažných podmienkach, že obdobné licencie, osvedčenia alebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xrgány sa za tejto situácie zhodli, že takéto zhoršenie sa môže prejaviť tým, že je spôsobilé odradiť týchto zahraničných uchádzačov, a preto takýto posxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxezpečenie kvality
KOMENTÁR K § 29 A 30
Komentované ustanovenia bližšie definujú niektoré doklady, ktorými možno preukázať splnenie podmienok texxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x x 3 smernice 2004/17/ES sú začlenené osobitné doklady v rámci preukazovania kvalít uchádzačov, resp. záujemcov vo verejnom obstarávaní. Verejný obsxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdzujúceho splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačov alebo záujemcov (ďalej spolu na účely komentára k § 29 a 30 len "cerxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlenej praxe možno požadovať, ale len v spojení s definovaním podmienky účasti týkajúcej sa a technickej alebo odbornej spôsobilosti [§ 28 ods. 1, predoxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné podľa požiadavixx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia certifikátom, keďže ich "obdobnosť" má preukázať uchádzač, resp. záujemca. Na druhej strane zostáva zachovaná povinnosť verejného obstarávateľxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxažérstva (normy radu ISO 9000/norma ISO 14 001, resp. ich ekvivalenty v podobe PQM certifikátov a iných), kde certifikačná autorita potvrdila, že vykoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxbo opis systému riadenia kvality vypracovaná uchádzačom alebo záujemcom, a to ani v prípade ich vypracovania v súlade s príslušnou normou, keďže tým nix xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxosť, že predmetné ustanovenie upravuje tzv. zelené (environmentálne) verejné obstarávanie. V zmysle oznámenia Európskej komisie KOM(2008)400 je zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxie tohto princípu. V súvislosti s uplatňovaním zeleného verejného obstarávania v prostredí SR, vláda SR uznesením č. 22/2012 prijala Národný akčný plxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úrovni ústredných orgánov štátnej správy vo výške 65%-nej úrovne a na úrovni samosprávnych krajov a miest vo výške 50%-nej úrovne. S poukazom na vyššie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxplicitne nevyžaduje, by však tieto subjekty mali pristúpiť k požadovaniu predkladania certifikátov environmentálneho inžinierstva.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrými možno preukázať splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti predovšetkým s ohľadom na § 28 ods. 1 písm. d) a f), resp. h). V čl. 49, rxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxemcov vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je podľa § 29 ZVO oprávnený požadovať predloženie certifikátu kvality a/axxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmcov (ďalej spolu na účely komentára k § 29 a 30 len "certifikáty"). Tieto požiadavky opätovne musia spĺňať požiadavky primeranosti a proporcionalixx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxhnickej alebo odbornej spôsobilosti [§ 28 ods. 1, predovšetkým však písm. d) a f) pre certifikát podľa § 29, resp. písm. h) pre certifikát podľa § 30]. Oxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Podotýkame však, že verejný obstarávateľ, resp. obxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxe zostáva zachovaná povinnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa dôkladne sa zaoberať predloženými potvrdeniami, či spĺňajú podmienky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a iných), kde certifikačná autorita potvrdila, že vykonala kontrolu splnenia podmienok a že uchádzač, resp. záujemca tieto podmienky spĺňa. Túto podxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxx vypracovania v súlade s príslušnou normou, keďže tým nie je daná rovnocennosť dôkazu k referenčnému certifikátu, pokiaľ ich samotné plnenie nebolo prxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx členských štátoch, akým spôsobom si zvolia uplatňovanie tohto princípu. V súvislosti s uplatňovaním zeleného verejného obstarávania v prostredí SRx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxť do roku 2015 využívané zelené verejné obstarávanie na úrovni ústredných orgánov štátnej správy vo výške 65%-nej úrovne a na úrovni samosprávnych kraxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov explicitne nevyžaduje, by však tieto subjekty mali pristúpiť k požadovaniu predkladania certifxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
Komentované ustanovenia umožňujú, aby sa verejného obstarávania zúčastňovali aj združenia právnických osôb bez striktne xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xacto
vylučuje, aby sa verejného obstarávania mohla zúčastniť podstatná časť podnikateľského spektra samostatne. Komentovanými ustanoveniami sa xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 tohto ustanovenie, v ktorom je verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi výslovne zakázané - pod sankciou uloženia pokuty vo výške 1 000 až 3x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxm obstarávaní, a to až do predloženia ponuky, keď je už verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ oprávnený požadovať vytvorenie určitej- konkrétnej xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x ohľadom na rozdelenie zodpovednosti xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxukazujeme na skutočnosť, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nemá možnosť úpravy vnútorného fungovania takéhoto subjektu (verejný obstarxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxiskriminácie nie je možné stanoviť výlučne konkrétnu právnu formu podľa slovenského práva, aby tak bola zachovaná možnosť účasti aj pre iných záujemcxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základe slovenského práva a ktoré sa opierajú o inominátne kontrakty v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Tu je potrebné však dôsledne dbať na vymxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xrčené a v takomto prípade sa bude mať za to, že zmluva nebola uzatvorená a bolo by ju potrebné konvalidovať, čo by za určitých okolností mohlo viesť k vylúčxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x združení. V § 829 ods. 2 je výslovne vyjadrená skutočnosť, že tieto typy združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, t.j. samostatnú právnu suxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiaxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxvárané za účelom účasti vo verejnom obstarávaní, nie sú právnickou osobou.
K odsekom 3 a 4
Komentované ustanovenia upravujú špecifiká pri preukazxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny samostatne a splnenie podmienok účxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v prípade zxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo prostredníctvom tretích osôb, a to za rovnakých podmienok ako v prípade § 27 a 28 (bližšie pozri komentár k týmto ustanoveniam).
Súvisiace ustanxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxdný zákonník v znení neskorších predpisov
Určenie podmienok účasti
KOMENTÁR
Ustanovenie § 32 upravuje pravidlá pre určenie podmixxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxk účasti vo verejnom obstarávaní ako obstarávateľ. Komentované ustanovenie definuje spoločné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxtné len verejnému obstarávateľovi [ods. 1, ods. 3 s výnimkou písm. c)] alebo vlastné len obstarávateľovi (ods. 4), oprávnenia verejného obstarávateľxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx resp. záujemcov pri preukazovaní splnenia podmienok účasti (ods. 5, ods. 9, ods. 11). Na záver aj negatívnym spôsobom vymedzuje pojem diskriminačné kxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (v prípade verejného obstarávateľa), resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž (ak boli určenx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxximitných zákaziek aj v Úradnom vestníku EÚ. Na základe týchto oznámení je ďalej verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ povinný vyhodnocovať splnexxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xod., to bude predstavovať porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Takisto je potrebné pripomenúť, že podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásenx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx o iných informáciách uvedených v oznámení). Podľa odseku 1 je verejný obstarávateľ povinný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviesť podmxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxxxej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxužitom ako výzva na súťaž.
K odseku 3
Komentované ustanovenie upravuje povinnosť v konkrétnych prípadoch vyžadovať splnenie niektorých osobitnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xx xx x je povinný určiť podmienku účasti týkajúcu sa "beztrestnosti" uchádzača, resp. jeho štatutárneho zástupcu vo vzťahu k vybraným trestným činom.
Dxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxikáciu majoritných subdodávateľov vykonávajúcich podľa zmluvy najmenej 30% z hodnoty plnenia v prípade nadlimitnej zákazky nad 10 miliónov eur a v prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxateľ je oprávnený (nie však povinný) určiť, že určitú vecne vymedzenú časť plnenia nesmie uchádzač alebo záujemca zabezpečiť subdodávateľom, pričom xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxý dopad na riadne a včasné dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnej práce alebo poskytnutie služby.
Podľa odseku 3 písm. d) verejný obstarávateľ budx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxok účasti v prípadoch, keď sa obstarávateľ rozhodne ich určiť napriek tomu, že tak nie je povinný urobiť. V takomto prípade je potrebné splnenie podmienxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxho, finančného a ekonomického postavenia, resp. odbornej alebo technickej spôsobilosti určí obstarávateľ podľa § 26 až 28 ZVO. Rozdiel spočíva v tom, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxe odseku 5 ide o dobrovoľné určenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, ktoré uchádzač môže preukázať podľa § 27 ods. x x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x x xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý obstarávateľ alebo obstarávateľ. Tieto musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxstarávateľ sú povinní v oznámení odôvodniť primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxiestnením alebo montážou tohto tovaru, zákazku na uskutočnenie stavebných prác a zákazku na poskytnutie služby, zákon o verejnom obstarávaní umožňuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxarávaní alebo v ponuke identifikovali zodpovedných zamestnancov za plnenie zmluvy, a to v rozsahu meno, priezvisko a označenie potrebnej odbornej kvxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xú potraviny, zavedené oprávnenie verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa požadovať v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti od uchádxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xýchto podmienok, vykonaných orgánmi verejnej moci. Uvedené oprávnenie platí absolútne, t.j. v každom jednotlivom verejnom obstarávaní, ktorého prxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxnách), Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálne veterinárne a potravinové správy (registrácia prevádzkarní). Texxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xlovenskej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky o Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
Predmetná úxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxenie konkrétnych dokladov, ktorými by sa preukázala pravdivosť tvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení. Tým, že po otvorení časti ponuky označenej akx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, a teda aj čestného vyhlásenia. Ak sa vyskytnú pochybnosti o jeho pravdivosti, vždy je verejný obstaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxentované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxeľom zoznam podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom s náležitosťami podľa x xx xxxx x xxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxamu predloženému v ponuke.
K odseku 10
Komentované ustanovenie ustanovuje nevyvrátiteľnú domnienku vo vzťahu k nediskriminačnej povahe podmiexxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx úspešne prezumovať ich nediskriminačnú povahu. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že v prípade, ak ponuku predloží menej ako 5 subjektov, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxky, resp. predmetné subjekty sa napríklad z ekonomických dôvodov nerozhodli predložiť ponuku.
K odseku 11
Komentované ustanovenie má za cieľ zjexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxádzača. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti potom úspešný uchádzač predloží spôsobom a v čase určenom verejným obstarávateľom, resp. obxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsť predložiť originály dokumentov. Zároveň odporúčame, aby si verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ v zmluve definoval, že nepredloženie origixxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od zmluvy obstarávateľom, resp. obstarávateľom.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov;
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Vec C-234/03, Contse SA a i. proti Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), pôvodne Instituto Nacional de la Salud (Insalud):
Článku 49 ES odxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxník asistovanej ventilácie stanoví jednak podmienku účasti, že účastník musí v čase predloženia ponuky disponovať kanceláriou prístupnou verejnosxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxistenciu, v čase predloženia ponuky, zariadení na výrobu, úpravu a plnenie tlakových fliaš kyslíkom umiestnených v okruhu 1 000 kilometrov od tejto pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ktorý už predmetnú službu predtým poskytoval, pokiaľ sa tieto náležitosti uplatňujú diskriminačným spôsobom, nie sú odôvodnené naliehavými dôvodxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdené prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Vec C-199/07, Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike:
Pokiaľ dotknutý členskx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" kvalitatívne kritériá výberu, nesplní si povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle článku 34 ods. 1 písm. a) smernice 93/38 o koordinácii postupy verexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxa zmluvy kritériá, ktoré môžu byť stanovené obstarávateľmi, nie sú v článku 34 ods. 1 písm. a) smernice 93/38 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xšak platí, že tento výber sa môže týkať len kritérií, ktorých cieľom je zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Z toho dôvodu sú z "kritérií hodnotenix xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx súvislosti z judikatúry vyplýva, že hoci smernice Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania teoreticky nevylučujú, aby sa preskúmanie spôsobixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx analogicky rozsudky z 20. septembra 1988, Beentjes, 31/87, Zb. s. 4635, body 15 a 16, ako aj z 24. januára 2008, Lianakis a i., C-532/06, Zb. s. I-251, bod 2xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzývaných aj "kvalitatívne kritériá výberu") uvedených v predmetnom prípade v článkoch 30 a 31 smernice 93/38 (pozri analogicky už citované rozsudky xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx xxxej smernice, teda buď na najnižšej cene, alebo ekonomicky najvýhodnejšej ponuke (pozri analogicky už citované rozsudky Beentjes, bod 18 a Lianakis a ixx xxx xxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxstarávateľmi, nie sú v článku 34 ods. 1 písm. a) smernice 93/38 uvedené taxatívne, a toto ustanovenie teda ponecháva obstarávateľom možnosť výberu krxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxi analogicky rozsudky Beentjes, už citovaný, bod 19; z 18. októbra 2001, SIAC Construction, C-19/00, Zb. s. I-7725, body 35 a 36; zo 17. septembra 2002, Cxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxd 29).
55. Z toho dôvodu sú z "kritérií hodnotenia ponúk" vylúčené kritériá, ktorých cieľom nie je zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ale sú spoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx
xxx xxxx8/10, Európska komisia proti Holandskému kráľovstvu:
109. Zásada transparentnosti implikuje, aby všetky podmienky a spôsoby postupu vedúceho k zaxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xednej strane umožnilo všetkým primerane oboznámeným a obvykle obozretným uchádzačom pochopiť ich presný rozsah a vykladať ich rovnakým spôsobom, a nx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávanie (pozri najmä rozsudok z 29. apríla 2004, Komisia/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Zb. s. I-3801).
Vec C-532/06, Emm. G. Lianakis AE x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx
xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxnosti dodávateľov služieb, ktorí neboli vylúčení podľa článku 29 tejto smernice, obstarávatelia v súlade s kritériami uvedenými v článkoch 31 a 32 danxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xoci smernica 92/50 teoreticky nevylučuje, aby sa preskúmanie spôsobilosti uchádzačov a uzavretie zmluvy uskutočnili súčasne, pravdou zostáva, že xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxra 1988, Beentjes, 31/87, Zb. s. 4635, body 15 a 16).
27. Overenie spôsobilosti uchádzačov je totiž vykonávané obstarávateľmi podľa kritérií hospodáxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxjné obstarávanie prác, pozri rozsudok Beentjes, už citovaný, bod 17).
28. Naopak, uzavretie zmluvy je založené na kritériách uvedených v článku 36 odxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxác, rozsudok Beentjes, už citovaný, bod 18).
29 . Aj keď je pravdou, že v poslednom uvedenom prípade kritériá, ktoré môžu byť stanovené obstarávateľmix xxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxúk, stále však platí, že tento výber sa môže týkať len kritérií, ktorých cieľom je zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku (pozri v tomto zmysle, pokiax xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxo aj, pokiaľ ide o verejné obstarávanie služieb, rozsudky zo 17. septembra 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, Zb. s. I-7213, body 54 a 59, a z 19. júna xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxnomicky najvýhodnejšiu ponuku, ale sú spojené výlučne s posúdením spôsobilosti uchádzačov vykonať dotknutú zákazku.
31. Vo veci samej sa však kritéxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtej zákazky. Ide tu o kritériá týkajúce sa spôsobilosti uchádzačov vyhotoviť projekt, ktoré teda nemajú vlastnosti "kritérií hodnotenia ponúk" v zmyxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe, ak obstarávateľ v rámci postupu verejného obstarávania zohľadní prax, okruh riadiacich pracovníkov a vybavenie kancelárie uchádzačov, ako aj ich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxk".
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxať splnenie určených podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi a v prípade, ak určil podmienky účxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxkytnutých službách/uskutočnených stavených prácach, kde je verejný obstarávateľ vždy povinný posúdiť všetky referencie [rozumej výhradne § 28 odsx x xxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxrávateľovi alebo obstarávateľovi] evidované v evidencii referencií podľa § 9a ZVO za dané obdobie. Ako už bolo načrtnuté v komentári k § 32, je nevyhnuxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxasti sa pritom posudzuje
de facto
ešte pred samotným vyhodnotením ponuky podľa § 42 ZVO, aj keď v značne obmedzenej podobe.
K odseku 2
Komentované uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je povinný vyhodnocovať splnenie podmienok účasti podľa pravidiel, ktoré určil, pričom je rovnako ako verejný obstarávateľ povinný v prípade, ak určxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxebných prác za predchádzajúce 3 roky, resp. 5 rokov [v prípade referencií evidovaných v súlade s § 9a v spojení s § 28 ods. 1 písm. a) alebo b) ZVO (vždy prxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením nesmie obstarávateľ vyžadovať od niektorých záujemcov také požixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxraňuje šikanovaniu vybraných uchádzačov alebo obštrukciám s cieľom zadať zákazku konkrétnemu uchádzačovi a je typickým vyjadrením zásady rovnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje spoločne pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa posudzovanie podmienok účasti v prípade zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti (xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxtované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrávateľa uznať na účely preukázania splnenia určených podmienok účasti aj iné ako požadované potvrdenie vydané príslušným orgánom členského štátu zx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť. Zároveň je v tomto ustanovení explicitne ustanovená povinnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa rešpektovať pri hodnotení splnenia xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxu, že v prípade, ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ má vedomosť o tom, že údaje v zozname podnikateľov už nezodpovedajú realite (napr. uchádzxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxukazom na obligatórnu "čistotu" uchádzačov nielen právo, ale aj povinnosť takéhoto uchádzača z dôvodu nesplnenia podmienok účasti vylúčiť. Inak tvoxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxuje povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov identifikovať "vlastníkov" obchodnej spoločnosti a zároveň im ukladá povinnosť pri zákazxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxár, akcionár a pod.) obchodných spoločností. Uvedené sa tak nebude aplikovať na družstvá, čo považujeme za legislatívny nedostatok, keď v prípade účaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx by verejný obstarávateľ ani obstarávateľ neboli oprávnení požadovať preukázanie vlastníckej štruktúry družstva; obdobná situácia však môže nastax xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxk účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou (akciová spoločnosť, spoločnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší ako 60 dní, s uvedením presne definovaných údajov, a to:
-
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (uvedené však možno požadovať, len ak bolo pridelené) v prípade právnických osôb.
Osobitné podmienky sa budú uplatňovať v prípade nadlimitnýcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxý) pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xbstarávateľ je oprávnený v týchto prípadoch požadovať od uchádzačov, záujemcov a členov skupiny aj identifikáciu všetkých spoločníkov a všetkých znxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxčné vo vzťahu k sledovanému účelu, pretože tieto informácie možno požadovať
de facto
iba od akciových spoločností, keďže napríklad spoločnosť s ručexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xyť podľa nášho názoru zavedený napríklad termín obchodný podiel v zmysle § 114 Obchodného zákonníka, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxosti.
Komentované ustanovenie však nerieši ďalej rôzne druhy zmlúv o tichom spoločenstve či akcionárov spoločnosti, ktorí sú držiteľmi akcií na dxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxcií je však utópiou, keďže by vždy zasiahlo do právnych vzťahov obchodných spoločnosti neprijateľným spôsobom (napr. zákaz účasti spoločnosti s emitxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie, resp. doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo záujemcom, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, pri ktorých nie je s určitosťou možné posúdiť, že takýmto dokladom je preukázané splnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxpade doplnenia však nesmie ísť od doplnenie celkom nového dokladu, ktorý pôvodne v predložených dokladoch absentoval - v takomto prípade totiž uchádzxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvetliť len doklady už predložené v ponuke uchádzača, ktoré boli predložené ku konkrétnej podmienke účasti za účelom preukázania jej splnenia, a len ak x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxlady viažu. Naopak, ak je možné splnenie požadovanej podmienky účasti vyčítať len čiastočne, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je povinný vyxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx vecná stránka, čiže obsah a relevantnosť predložených dokladov.
Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxí všetkých skutočností a po utvrdení sa v tom, že podmienka účasti nebola splnená. Ide napríklad o situáciu, keď by chýbala jedna strana z viacstranovéhx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania, ktorý predpokladá získanie najlepšej ponuky. V samotnom procese verejného obstarávania sa prejavuje zabezpečením hospodárneho vynakladanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxiť. Opätovne zdôrazňujeme, že v žiadnom prípade nesmie ísť o doplnenie fyzicky chýbajúcich dokladov, ale o vysvetlenie už predložených dokladov alebx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xaobchádzania. Z rozhodovacej praxe Úradu vyplynuli tieto dovolené prípady použitia tohto inštitútu:
-
uchádzač predloží doklady len vo forme "nexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxkópie;
-
požadované doklady sú v iných jazykoch, ako je slovenský jazyk;
-
z pracovných skúseností jednotlivých expertov deklarovaných ucháxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx referenčných zákaziek, z ktorých nie je zrejmé, či ide o zákazky rovnakej alebo obdobnej povahy, ktorých preukázanie verejný obstarávateľ, resp. obsxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xinimálny referenčný podiel požadovaný verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom, alebo ak absentujú potvrdenia odberateľov o ich realizáciix
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtočnostiam len za určité obdobie;
-
uchádzač, resp. záujemca s úmyslom preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxľom bola táto tretia osoba, ktorá mu poskytla technické alebo odborné kapacity v zmysle § 28 ods. 2 ZVO, avšak uchádzač, resp. záujemca nepredložil doklxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú poskytla svoje kapacity uchádzačovi, resp. záujemcovi.
V prípade, ak by bolo potrebné doplxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxm sídle, zmenu, resp. doplnenie údajov Úradu pre verejné obstarávanie do 30 dní odo dňa zmeny údajov a s priložením aktuálneho dokladu preukazujúceho zxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvinnosť je uchádzač, resp. záujemca povinný splniť do:
a)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávatxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použili s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxteľa vylúčiť uchádzača alebo záujemcu vždy, ak:
a)
nesplnil určené podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady, t.j. také, ktorým uplynuxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
d)
poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
Verejný obstarávatxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxý vykonávať požadovanú činnosť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma. Podotýkame, že vylxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx eventualita], zakladá skutkovú podstatu správneho deliktu a Úrad uloží obligatórne uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur dx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podľa § 149a počas trvania zákazu činnosti, t.j. ex lege nebude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h). Čo sa xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxnie. Neúplné doklady je totiž možné spravidla doplniť pomocou inštitútu vysvetlenia podľa odseku 6, no jedine pri súčasnom rešpektovaní pravidiel prx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxčitateľnými, došlo preukázateľne napríklad pri poštovej preprave, je vylúčenie uchádzača neprípustné.
K odseku 10
Komentované ustanovenie upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxmálny obsah:
-
označenie všetkých uchádzačov alebo záujemcov;
-
označenie vybratých záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxrohé konštatovanie o vylúčení s uvedením zákonného ustanovenia, ale musí obsahovať presné a primerane vyčerpávajúce odôvodnenie, prečo bol uchádzax xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjného obstarávateľa;
-
označenie záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie, s uvedením dôvodu, prečo tomu tak je. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxdnotenia splnenia podmienok účasti predstavuje jedno z vyjadrení princípu transparentnosti, ktorý predstavuje pre každého záujemcu alebo uchádzaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeľa. Prípad jej absencie predstavuje flagrantné porušenie tohto princípu a spochybnenie zákonnosti celého procesu použitého postupu zadávania zákxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V kontexte aplikačnej praxe, keď uchádzači, resp. iné subjekty sa počas prebiehajúcej súťaže dožadujú prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z.z. o slxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxhajúcej súťaži, keďže by to mohlo ohroziť tak priebeh súťaže, ako aj hospodárske záujmy dotknutých uchádzačov.
K odseku 11
Komentované ustanovenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxodu a lehoty 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. xx xxx x xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxvodnením vylúčenia. Napriek skutočnosti, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxateľ skúmal a čo ho viedlo k vydaniu rozhodnutia. Ak tieto minimálne obsahové náležitosti rozhodnutie nemá, je nepreskúmateľné a Úrad pre verejné obstxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti uchádzača o dôvode takéhoto postupu, aby sa prípadne mohol brániť aj uplatnením žiadosti o nápravu alebo podaním námietok. Na rozhodnutie verejnéhx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xy však vhodné vždy uviesť rozhodujúce skutočnosti, ktoré viedli verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa k vylúčeniu uchádzača, a odkaz na prísxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xodnotenia splnenia podmienok účasti zriadenie komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov alebo uchádzačov fakultatívne, a verejxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xe na účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti obligatórne, čo možno jednoznačne dosiahnuť jednoduchým systematickým výkladom jednotlivých usxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxí časti ponuky, označenej ako ,Ostatné, komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxčení ponúk uchádzačov.
(2) Otváranie častí ponúk, označených ako ,Kritériá, vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni."
Dvojfázové otváxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx6 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa nášho názoru by bolo potrebné do budúcna odstrxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxorej možno predložiť, resp. doplniť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 26). Táto lehota je teda zachoxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxbo § 132 (zmena zapísaných údajov) najneskôr v posledný deň určenej lehoty. Vo svojej podstate ide teda o hmotnoprávnu lehotu a nebude postačovať odovxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnty podľa ich obsahu, nie podľa ich označenia. Uvedeným sa má zabrániť prílišnému formalizmu v procese posudzovania splnenia podmienok účasti vo verexxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa dokladu. Druhý okruh problémov predstavoval nehospodárnosť niektorých procesov uskutočňovaných v rámci verejného obstarávania, týkajúci sa skuxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvateľ nemôže požadovať preukázanie skutočností všeobecne známych (napr. vyplývajúcich z právneho predpisu) a v prípade verejného obstarávateľa, kxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxrená v rámci plnenia jeho úloh vo všeobecnom záujme.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxnts et Ponts Construction SA a WISAG Produktionsservice GmbH, predtým ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, proti Berlaymont 2000 SA:
40. Po prvé trexx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxesvedčivé preukázanie splnenia jeho povinností v tejto oblasti. Článok 24 prvý odsek písm. e) a f) smernice 93/37 totiž na jednej strane stanovuje, že xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x4 druhý odsek druhá zarážka odkazom na osvedčenia vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu umožňuje samostatnú kontrolu takého zhotovixxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxovať za ďalší dôvod vylúčenia popri dôvodoch taxatívne vymenovaných v článku 24 prvom odseku smernice xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxtniť na verejnom obstarávaní, sa nevzťahuje jeden z uvedených dôvodov vylúčenia, a to najmä dôvody týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxštátnej právnej úprave, ktorá zhotoviteľovi so sídlom v inom členskom štáte ukladá na účely udelenia verejnej zákazky v členskom štáte obstarávateľa xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxce 93/37, pod podmienkou, že takáto povinnosť nebráni účasti zhotoviteľa na predmetnom verejnom obstarávaní ani ju neodďaľuje, ani nie je spojená s naxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xreba zdôrazniť, že ustanovenia smernice 93/37 v zásade nebránia tomu, aby vnútroštátne právo poverovalo overením neexistencie dôvodov vylúčenia v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxdľa vnútroštátnej právnej úpravy dotknutej v konaní vo veci samej zverené toto overovanie, sú zlučiteľné s cieľom spočívajúcim v zabezpečení dodržiaxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej je overovaním osvedčení vydaných zhotoviteľovi z iného členského štátu daňovými orgxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx
x xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov z odvetvia stavebníctva provincie, v ktorej sa vykonáva predmetné verejné obstarávanie, a ak
- táto pxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Epikrateias:
43. Za týchto podmienok sa má článok 24 prvý odsek smernice 93/37 vykladať ako taxatívny výpočet dôvodov, ktoré odôvodňujú vylúčenie zxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xreto tomu, aby členské štáty alebo verejný obstarávateľ doplnili zoznam, ktorý obsahuje, ďalšími dôvodmi vylúčenia založenými na kritériách týkajúxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xmernice 93/37 však nevylučuje možnosť členských štátov uchovať alebo zaviesť vecné pravidlá, ktoré sledujú najmä dodržiavanie zásady rovnosti zaoxxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx každom takomto postupe verejného obstarávania (pozri v tomto zmysle rozsudky ARGE, už citovaný, bod 24, a zo 16. októbra 2003, Traunfellner, C-421/01x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx taxatívne vymedzené v článku 24 prvom odseku smernice 93/37, opatrenia vylúčenia na účely zabezpečenia dodržiavania zásady rovnosti zaobchádzania xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/52/ES z 13x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxujú vylúčenie zhotoviteľa z účasti na verejnom obstarávaní prác. Táto smernica však nebráni tomu, aby členský štát stanovil ďalšie opatrenia vylúčenxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtrenia nejdú nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.
2. Právo Spoločenstva je potrebné vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnia zavádza nevyvrátiteľnú domnienku nezlučiteľnosti postavenia vlastníka, spoločníka, hlavného akcionára alebo riadiaceho pracovníka podnikux xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovníka podniku, ktorý bol zo strany štátu alebo zo strany právnickej osoby z verejného sektora v širšom zmysle poverený vykonaním zákaziek na prácxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx:
20. Súdny dvor zdôraznil, pokiaľ ide o článok 24 prvý odsek smernice 93/37, ktorý prebral tie isté dôvody vylúčenia, ako sú tie uvedené v článku 29 prvox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kvalít záujemcov. Keďže tento výpočet preberá takéto formy vylúčenia, bol považovaný Súdnym dvorom za taxatívny (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxylučuje možnosť členských štátov uchovať alebo zaviesť okrem vyššie uvedených prípadov vylúčenia vecné pravidlá, ktoré sledujú v oblasti verejného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenstva týkajúcich sa postupov verejného obstarávania, ale pod podmienkou, že sa dodrží zásada proporcionality (pozri v tomto zmysle rozsudok Michanxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxský štát stanovil okrem dôvodov vylúčenia obsiahnutých v tomto ustanovení aj iné dôvody vylúčenia, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie zásad rxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxnom obstarávaní. Takéto riešenie by totiž podstatne znižovalo hospodársku súťaž na úrovni Spoločenstva.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. mája 2xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svoj úmysel uvedený v podmienkach účasti, nie je v súlade so základnými požiadavkami na podmienky účasti v procese verejného obstarávania, a to najmä nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx súťaže mu budú v budúcnosti osobitne dovysvetlené. Pritom podmienky súťaže individualizujú ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní pre danú zákxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxenie § 34 ods. 1 definuje pojem súťažné podklady, ktorých tvorba predstavuje jeden z najdôležitejších myšlienkových procesov verejného obstarávatxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Z uvedeného tak vyplýva, že súťažné podklady musia okrem formálnych náležitostí obsxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xákladnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je predovšetkým opis predmetu zákazky, ktorý musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxné, rešpektovať požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov. V každom prípade musia byť takxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xísm. i) zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov technické požiadavky na výroxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a to:
-
úroveň kvality;
-
úžitkové vlastnosti;
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxvanie výrobku alebo vybavenie štítkom;
-
postupy posudzovania zhody výrobku s právnymi predpismi alebo s technickými normami;
-
výrobné metxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xoukázať na posudzovanie úplnosti nestrannosti a jednoznačnosti súťažných podkladov. Za rozporné s týmito základnými náležitosťami a súčasne aj s prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxkazu výmer, avšak vyplývajúce z projektovej dokumentácie. Tým by sa pripustila existencia rozporov medzi výkazom výmer a projektovou dokumentácioux xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a porovnateľné cenové ponuky na požadovaný predmet zákazky a nebolo by tak možné vybrať najvýhodnejšiu ponuku. Podľa § 34 ods. 10 ZVO súťažné podklady xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxotenie ponúk spolu s pravidlami ich uplatnenia;
-
pokyny na vypracovanie ponúk;
-
návrh zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xtoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy;
-
určenie pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo rámcovej dohoxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxľ použijú elektronickú aukciu, uvedú túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, pričxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;
b)
limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technickxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxchádza do úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia;
d)
dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;
e)
podmienky, za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xríslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia.
Ďalšími, ale už fakxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxdenie podielu zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám v ponuke spolu s uvedením navrhovaných subdodávateľov, predmety subdodávok a čestné vyxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxsti zákazky prostredníctvom tretích osôb však nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy);
-
prijatie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a organizácia uchádzača alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a potxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxd na tieto požiadavky alebo potreby, alebo
b)
v súvislosti s dodaním tovaru, uskutočnením stavebných prác alebo poskytnutím služby a počas trvanix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxet pracovných miest a počet nezamestnaných musí byť primeraný predmetu zákazky.
Na tomto mieste považujeme za dôležité poukázať aj na § 45 odxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aj v prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok počas procesu verejného obstarávania musia byť tieto podmienky pri uzatvorení zmluvy v pôvodnom xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alebo nemôžu byť považované za neprimerané podmienky kladené verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom na uchádzačov, resp. záujemcov - samozxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxtarávaní ukladá uchádzačom, resp. záujemcom len minimálne povinnosti, resp. verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi len minimum oprávnení poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xúťažných podkladoch (ponuka na CD, očíslovanie strán spolu s obsahom, aby bolo možné ľahko vyhľadať konkrétne dokumenty, dokumenty podpísané osobou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xormálnu úpravu ponuky nad jej obsahovú stránku a účel zákona o verejnom obstarávaní, čo je vyjadrením zásad subsidiarity a proporcionality, keď účel sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxý prostriedkami, ktoré nie sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Dokonca v prípade, ak by uchádzač odmietol doplniť napríklad obsah ponuky, nemožno ho z vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxípustné. Na druhej strane bude však potrebné nájsť v praxi určitú primeranú hranicu práv uchádzačov, aby nedochádzalo k porušovaniu zákazu zneužitia xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxatickosť v podobe § 35a, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ zohľadnia energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxtanovenie upravuje postup pri vypracovávaní opisu predmetu zákazky. Uvedený výpočet je podľa nášho názoru záväzný a v prípade, ak je to možné, je potrexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxom na technické špecifikácie v presne stanovenom poradí. Technické špecifikácie vypracované verejnými obstarávateľmi, resp. obstarávateľmi musix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvateľ, resp. obstarávateľ vytváral neopodstatnené prekážky pre otvorenie verejného obstarávania slobodnej a čestnej hospodárskej súťaži. Opis prxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xormy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxmentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú txxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xusí byť vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný", čím sa má v maximálnej miere zohľadniť rôznorodosť možných riešení,
b)
na základe výkonnostnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xáujemcov zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
c)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v pxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxžiadavkami, alebo
d)
odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. obstarávateľa v procese posudzovania predloženej ponuky, kde sa výslovne zakazuje vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania z dôvodu, žex
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm a zrozumiteľným spôsobom preukáže už v ponuke (t.j. preukázať súladnosť navrhovaného riešenia už v ponuke je v tomto prípade povinný uchádzač), že rixxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvky. Za vhodný spôsob možno považovať aj predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný skúšobným a kalibračným laboraxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxfikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. Samozrejme, v uvedenom ustanovení je implicitne ustanovená aj iná pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxľným spôsobom vedieť zdôvodniť, prečo tomu tak je. Zdôvodnenie sa musí zakladať na objektívnom posúdení technických parametrov požadovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxným riešením. Dôkazné bremeno je tak v takomto prípade - na rozdiel od ponuky, pri ktorej je dôkazné bremeno na strane uchádzača - na strane verejného obsxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdzača;
b)
uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce alebo služby síce nespĺňajú výkonnostné a funkčné požiadavky, ktoré môžu zahŕňať aj envirxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xurópskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným exxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xj environmentálne kritériá, môže na tento účel použiť aj príkladovú špecifikáciu environmentálneho označovania, čím sa má zabezpečiť menšia záťaž pxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxpné. V súčasnosti existuje na trhu viacero systémov a schém environmentálneho označovania:
-
"Environmentálne označovanie používajúce environxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxe označeného objektu na životné prostredie, t.j. environmentálne označovanie
-
reklamné;
-
latentné;
-
povinné;
-
vlastné;
-
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x
xxxx x xxxxxx xxO 14024: 1999) - tab. 2;
-
typu II (podľa ISO 14021: 1999);
-
typu III (podľa ISO 14025: 2006);
-
typy normalizované mimo noriem radu ISO 14xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxSKO, M. - KOLLÁR, V.; Environmentálne značky a vyhlásenia. In Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X).
Opätovne sa uplatňuje princíp "kto xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdavky, ktoré môžu zahŕňať aj environmentálne charakteristiky - 2 písm. b), je na ňom, aby preukázal už v ponuke, že výrobky, stavebné práce alebo služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Na druhej strane je potom opätovne na verejnom obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi, aby v prípade vylúčenia uchádzača preukázal, že tomu tak nie xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxol vydaný skúšobným a kalibračným laboratóriom, certifikačným a inšpekčným orgánom, spĺňajúcim platné európske normy, a že verejný obstarávateľ a oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xstanovenia upravujú osobitnú nevyhnutnú náležitosť opisu predmetu zákazky v prípadoch , keď predmetom zákazky je akýkoľvek výrobok, ktorý má vplyv nx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxa Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx užívateľa na začlenenie do energeticky významného výrobku a uvedených na trh alebo do prevádzky ako samostatné diely, ktorých environmentálne vlastxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxy významných výrobkov v znení neskorších predpisov. V takomto prípade je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ povinný určiť požiadavky len na taxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov - exempli gratia vyššie uvedený zákon č. 182/2011 Z.z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx1.2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú.v. EÚ L 314, 30.11.2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septemxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x14, 30.11.2010). Táto povinnosť sa vo všeobecnosti použije iba v prípade nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ však nie jx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxípade, ak požadovanie najvyššej triedy energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti (alternatívne vymedzenie, t.j. postačuje splnenie ktorejkoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xie je technicky vhodné alebo
-
neumožňuje hospodársku súťaž.
K odseku 7
Komentované ustanovenie oprávňuje verejného obstarávateľa, resxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxiť v opise predmetu zákazky podrobné technické požiadavky, ktoré odkazujú na technické špecifikácie alebo ich časť tak, ako sú definované v európskejx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxto podmienok:
a)
tieto technické špecifikácie sú vhodné na definovanie charakteristík tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky;
b)
pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxčastniť všetky zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie;
d)
sú všexxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x súlade s politikou "zeleného verejného obstarávania". Verejný obstarávateľ a obstarávateľ tak môžu uviesť v súťažných podkladoch, že výrobky a služxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxaz, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný skúšobným a kalibračným laboratóriom; certifikačným a inšpekčnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxávateľ a obstarávateľ musia akceptovať aj certifikáty vydané takouto (obdobnou) inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte. V tejto súvislosti si doxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxlosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, ktoré zjednocuje požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany verejxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrostredia a bezpečnosti, a zároveň zaručujúce, aby voľný pohyb výrobkov nebol obmedzený nad rámec toho, čo povoľujú harmonizačné právne predpisy Eurxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx spĺňa, nemožno ho považovať za nesúladný s požiadavkami verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa.
K odseku 9
Komentované ustanovenie predxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrimináciu a nerovné zaobchádzanie s uchádzačmi, resp. záujemcami tým, že sa technické špecifikácie pripravené/požadované verejným obstarávateľoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxrobu s úmyslom uprednostniť alebo vylúčiť určité podniky alebo určité výrobky".
Podľa komentovaného ustanovenia sa prísne zakazuje odkazovať v sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky.
Takýto odkaz možno použiť len pri kumxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxkýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný".
Implicitne je takisto stanovená možnosť použiť takýto odkaz v prípadoch (alternatxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxazky.
xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xomisia proti Holandsku uviesť spojenie "alebo ekvivalentný". Uvedené vychádza z doktríny, že je potrebné posudzovať výsledok, resp. výsledný produxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx/18/ES, resp. čl. 34 ods. 2 smernice 2004/17/ES, kde "technické špecifikácie umožňujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nemajú za následok vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxžované za závažný nedostatok súťažných podkladov, keďže môže odradiť potenciálnych uchádzačov, resp. záujemcov od účasti na verejnom obstarávaní a xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxvané predpisy verejného obstarávania - zásady rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie.
K odseku 10
Komentované ustanovenie ďalej vymedzuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie ponúk a návrh zmluvy, koncesnej zmluvy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo rámcovej dohody, pričom je povinný ako pravidlo určiť aj to, že subdodávateľ, ktorého sa xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxia súťažných podkladov, ktorá nesmie byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, uchádzač je povinný akceptovať znenie navrhnutýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxievame sa, že nie je v rozpore s pravidlami verejného obstarávania, ak súčasťou uzatvorenej zmluvy budú aj všeobecné obchodné podmienky uchádzačov, rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdy na nadefinovaní príslušných obchodných podmienok plnenia zmluvy, ktoré by mali v týchto prípadoch maximálne podporovať otvorenú hospodársku súťxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obstarávaní väčšinu uchádzačov a takpovediac by boli šité na mieru jediným všeobecným obchodným podmienkam konkrétneho podnikateľského subjektu. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, resp. neposkytuje software sám, ale prostredníctvom svojich obchodných partnerov, ktorí môžu mať rozličné podmienky poskytovania práv k software x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxých podkladoch prevažne s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx resp. dodania. Obchodné podmienky pritom musia opätovne rešpektovať zásady nediskriminácie, rovného zaobchádzania a transparentnosti, inak je prx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxov je v týchto prípadoch nutné akceptovať aj podmienky, ktoré by boli v bežnom obchodnom styku len ťažko uplatniteľné. Nemáme tým na mysli porušovanie zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxdržanie zmluvných podmienok. Jedným príkladom za všetky je limitácia náhrady škody, ktorá je v bežnom obchodnom styku už veľmi bežná najmä v prípade roxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx na verejné potreby, ktoré zabezpečuje. Ohľadom prípustnosti limitácie náhrady škody sa vedú dodnes pomerne živé polemiky - so značnou prevahou názorxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxetím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov, predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenix xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxzača za plnenia poskytované subdodávateľmi. Navyše, domnievame sa, že takáto zodpovednosť bola daná aj za predchádzajúceho právneho stavu, keďže suxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnosti za predmet plnenia, keďže máme za to, že zmluvy, ktoré sú výsledkom postupov verejného obstarávania, mohli vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi zakxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxseku 11
Komentované ustanovenie odráža pri príprave súťažných podkladov do praxe všeobecné princípy verejného obstarávania - princíp rovnakého zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hospodárskej súťaže. Verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom určené pravidlá na hodnotenie kritérií musia byť nediskriminačné a musia podpoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxať skutočný výsledok hodnotených kritérií.
K odsekom 12 a 13
Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxpektovať aj orgány verejnej moci pri výkone ich pôsobnosti v rámci vymedzenia osobitnými predpismi. O tomto záväzku mlčanlivosti je osoba, ktorá sa zúxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxannosti a dôvernosti spracúvaných informácií. Táto povinnosť trvá až do doby, keď sa súťažné podklady poskytnú uchádzačom alebo záujemcom v súlade so xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxutie, keďže to by otvorilo priestor rôznym špekuláciám, keď by potom súťažné podklady mohli slúžiť na obohacovanie, čo, samozrejme, nie je prípustné. xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxximálna výška úhrady za ich poskytnutie. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, či bude za súťažné podklady vyžadovať úhradu xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xbstarávateľ povinný rovnako postupovať voči všetkým uchádzačom, resp. záujemcom, a tým tak dodržiavať aj princíp nediskriminácie a rovnakého zaobcxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx EÚ (pozri komentár k § 138 ZVO) aj rozhodnutie požadovať úhradu za poskytnutie súťažných podkladov alebo požadovaná úhrada sú spôsobilým predmetom prxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx predloženie ponuky absentujú niektoré pre uchádzačov dôležité skutočnosti. Slovom "nevyhnutné" zákonodarca ustanovil základný predpoklad pre doxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xlebo len nepatrná časť uchádzačov mohli predložiť zodpovedajúcu ponuku. Tieto informácie je verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ povinný doplxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxd predložením ponuky - pozri komentár k § 12 a § 13 ZVO). Na tieto účely poslúži dokumentácia vedená podľa ods. 15. Je absolútne neprípustné, aby boli po texxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xi opisu predmetu zákazky.
Lehota 6 dní, uvádzaná komentovaným ustanovením, pre doplnenie informácií platí pre takú situáciu, keď sa oznámenie prexxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxp. obstarávateľ povinný riadne zdokumentovať a v prípade potreby aj preukázať. Doplňujúce informácie nesmú byť v žiadnom prípade v rozpore s oznámeníx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného obstarávateľa, resp. obstarávateľa viesť o všetkých záujemcoch, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady, evidenciu s uvedením obchodného menx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxzícii súťažné podklady, informatívny dokument, sprievodnú dokumentáciu a iné doplňujúce podklady osoba odlišná od verejného obstarávateľa, resp. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xch poskytnutie a spôsob úhrady. A simili k odseku 13 by malo platiť, že úhrada zo strany uchádzača by nemala presahovať náklady spojené s rozmnožením tejxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmenty záujemcovi bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti a vedie evidenciu o záujemcoch podľa odseku 15. Tým však nie je dotknutá zodpovednosť verxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxch podkladov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
K odseku 17
Komentované ustanovenie oprávňuje verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (§ 3 ods. 6) aj osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxného obstarávania alebo v súťažných podkladoch.
K odseku 18
Komentované ustanovenie umožňuje verejnému obstarávateľovi, resp. obstarávateľoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ochrany práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby počas plnenia zmluvy. V tomto prípade xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxhy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok. Uvedené však nemá vplyv na posudzovanie a vysvetľovanie ponuky, ktorá sa javí ako mimoxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 182/2011 Z.z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnielskemu kráľovstvu:
Členský štát, ktorý po začatí obstarávania s cieľom udelenia koncesie na verejné práce o výstavbe, údržbe a prevádzkovaní a vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxc bez toho, aby tieto diela boli uvedené v predmete koncesnej zmluvy na verejné práce tak, ako je to opísané v oznámení uverejnenom v Úradnom vestníku Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxx x xxordinácii postupov verejného obstarávania prác v spojení s prílohou V tejto smernice.
Vec C-451/08, Helmut Müller GmbH proti Bundesanstalt für Imxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx4/18 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby nemôžu spočíxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxonu svojich právomocí v oblasti územného plánovania.
Aby bolo možné pripustiť skutočnosť, že verejný obstarávateľ špecifikoval svoje požiadavky v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxktovú dokumentáciu.
Vec C-368/10, Európska komisia proti Holandskému kráľovstvu:
73. Ako už bolo uvedené v bode 37 tohto rozsudku, značka MAX HAVxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnkam od organizácií tvorených drobnými výrobcami v rozvojových krajinách. Zo spisu vyplýva, že táto značka je založená na štyroch kritériách, a to že zxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxsí s výrobcami udržiavať dlhodobé obchodné vzťahy.
74. Treba skonštatovať, že takéto kritériá nezodpovedajú definícii pojmu technická špecifikácxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxenia alebo použitia, a nie na podmienky, za ktorých tieto výrobky získal dodávateľ od výrobcu.
75. Naproti tomu, dodržanie týchto kritérií patrí do ráxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xného, sociálnych aspektov. Požiadavka, aby dodávaná káva a čaj pochádzali od drobných výrobcov v rozvojových krajinách, s ktorými boli nadviazané prx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxovať, že v rámci konania pred podaním žaloby, napokon rovnako ako v návrhu na začatie konania, Komisia kritizovala predmetné ustanovenia súťažných poxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxní
mutatis mutandis
na podmienku plnenia, ktorá sa riadi článkom 26 tejto smernice.
109. Zásada transparentnosti implikuje, aby všetky podmienky a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxých podkladoch tak, aby sa na jednej strane umožnilo všetkým primerane oboznámeným a obvykle obozretným uchádzačom pochopiť ich presný rozsah a vyklaxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxými sa riadi predmetné obstarávanie (pozri najmä rozsudok z 29. apríla 2004, Komisia/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Zb. s. I-3801).
Rozsudok Najxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xpisu, možno sa stotožniť s právnym názorom žalovaného aj krajského súdu uvedeným v odôvodnení napadnutého rozsudku, že žalobkyňa pri definovaní predxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxila, že opísanie predmetu zákazky si vyžaduje odkaz na konkrétny výrobný postup. Pokiaľ žalobkyňa argumentuje tým, že pri definovaní predmetu zákazkx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrávne irelevantná, keďže s poukazom na ustanovenia § 34 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, pri technických požiadavkách nie je možné sa odvolávať na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
KOMENTÁR
K odseku 1
Prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxali rovnako, nediskriminačne a transparentne vo vzťahu ku všetkých uchádzačom a záujemcom aj v určovaní kritérií na vyhodnotenie ponúk, na základe ktxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxená tak za celé plnenie alebo aj vo vzťahu k cene za jednotlivé plnenia na základe rámcovej dohody, a v prípade, ak nie je možné presne určiť celkovú cenu plxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xkrem ceny aj iné významné parametre s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Verejní obstarávatelia, resp. obstarávatelia sú povinnx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
-
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (verejný obstarávateľ),
-
v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxeme aj na to, že v prípade, ak je zákazka rozdelená na časti a uchádzači boli povinní predložiť ponuky na všetky časti, je potrebné, aby bolo výslovne uvedxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx časť zvlášť.
K odseku 2
Komentované ustanovenie upravuje povinnosť zverejnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom verejnému obstarávateľxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx opätovného záujmu podľa § 78 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie, alebo v súťažných podkladoch. Uvedené kritériá nie je moxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx váhové hodnoty jednotlivých kritérií. Pre určenie kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pozri komentár k ods. 3 až 8.
K odsekom 3 až 8
Komentoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxýhodnejšej ponuky, ktoré vždy musia súvisieť s predmetom zákazky, umožňovať rovnako nediskriminačne porovnanie jednotlivých ponúk a ktoré musia smxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxfikatívnym spôsobom vymedzil takéto kritériá ako kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne chaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxilita, prevádzkové charakteristiky a takisto osobitne aj pozáručný servis a technická pomoc alebo iné kritériá, ktoré sú plnením poskytovaným po dodxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxdzuje verejného obstarávateľ, resp. obstarávateľa pri definovaní kritérií na vyhodnotenie ponúk, zásadné však je, aby určené kritériá súviseli s prxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xvalitatívnych, estetických, cenových, prevádzkových parametrov plnenia, t.j. vyjadrujú vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny. Cena však nemusí bxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxpu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu. Komentované ustanovenie a právo Európskej únie umožňujú zohľadniť v tomto procese aj sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx preto potrebné, aby boli jasne a presne určené kritéria aj pre subjektívne hodnotenie. Uvedené by sme mohli prirovnať k správnej úvahe, ktorá je rovnakx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxektívnych kritérií hodnotenia ponúk by boli postupy a pravidlá pre členov komisie, ktoré by vyjadrovali estetické, resp. iba subjektívne posúditeľnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxsnejšie povedané - zakázanými kritériami hodnotenia ponúk sú dĺžka záruky, podiel subdodávok, lehota splatnosti faktúr a striktne aj požiadavky určxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvuje inak. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ spolu s kritériami určí aj pravidlá ich uplatnenia, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxsť verejného obstarávateľa a obstarávateľa vyhodnotiť ponuku komplexne s použitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxdanie ponúk alebo v informatívnom dokumente, resp. v prípade obstarávateľa v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného zxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, uvedú sa v zostupnom poradí dôležitosti. Rovnako ako samotné kritéria hodnotenia ponúk je verejný obstarávxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente, resp. v prípade obstarávateľa v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxteľom x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxovať čestnú hospodársku súťaž. Z vyššie uvedeného vyplýva právo uchádzačov, resp. záujemcov domáhať sa prípadnej zmeny, či už samotného znenia kritéxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxtované ustanovenie zasahuje do zmluvnej slobody uzatváranej zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania tým, že určuje nevyhnutnú náležitosx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xa súťažné podklady, táto zákonná povinnosť je splnená.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Článok 36 ods. 1 písm. a) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb sa má vykladať v tom zmysle, žx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxdzačom, ktorý poskytol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, môže brať do úvahy ekologické kritériá ako úroveň emisie oxidu dusičitého alebo úroveň hluxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výberu, pokiaľ sú výslovne spomenuté v súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a pokiaľ dodržiavajú všetky základnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xtoré súvisia s ochranou životného prostredia, ako je to vo veci samej, a to iba preto, že vlastný dopravný podnik obstarávateľa patrí medzi malé množstvx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtvu:
84. V prvom rade je potrebné pripomenúť, že podľa xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, musí pritom vychádzať z rôznych kritérií, ktoré mu prináleží vymedziť s ohľadom na požiadavky tejto smerxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x004/18 je ďalej rozvedený v odôvodnení 46 tejto smernice, pričom tretí a štvrtý odsek spresňujú, že zadávacie kritériá môžu byť v zásade nielen ekonomxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxedla generálna advokátka v bode 103 svojich návrhov, štvrtý odsek uvedeného odôvodnenia okrem iného uvádza, že "verejný obstarávateľ [môže] použiť kxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xkupín osôb, medzi ktoré patria osoby, ktoré sú príjemcami/používateľmi prác, dodávok tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky". Je preto potxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xžívateľov stavebných prác, dodávok alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky, alebo aj iných osôb.
86. V druhom rade článok 53 ods. 1 písm. a) smernice xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxresňuje, že "určenie týchto kritérií závisí od predmetu zákazky, pretože kritériá musia umožňovať posúdenie úrovne plnenia ponúkanej každým z uchádxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka" je tá, ktorá "ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze".
87. V treťom rade, ako vyplýva z prvého a štvrtého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xaručuje, že porovnanie a vyhodnotenie ponúk prebehne objektívne, a teda za podmienok účinnej hospodárskej súťaže. Tak by to nebolo v prípade kritériíx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxicu 2004/18, rozsudok zo 17. septembra 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, Zb. s. I-7213, bod 61 a citovanú judikatúru).
88. Vo štvrtom a poslednom xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu vedúceho k zadaniu zákazky zabezpečil dodržanie zásady rovnosti zaobchádzania s potenciálnymi uchádzačmi a zásady transparentnosti zadávacích kxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrozumieť ich presnému významu, a teda si ich vykladať rovnakým spôsobom (pozri najmä, pokiaľ ide o analogické ustanovenia smerníc predchádzajúcich sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxerálnej advokátky, nevyžaduje sa, aby sa kritérium pre zadanie zákazky týkalo inherentnej vlastnosti výrobku, to znamená prvku, ktorý je jeho hmotnox xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v rámci zákazky na dodávky elektriny verejný obstarávateľ uplatnil kritérium pre zadanie zákazky spočívajúce v tom, aby elektrická energia pochádzaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx Pokiaľ ide o osobitný prípad použitia značiek, zákonodarca Únie poskytol určité presné údaje týkajúce sa dopadu týchto požiadaviek v kontexte technixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx špecifikácie musia byť dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom umožnili jej zadanie, v oxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh charakteristík výrobku, nie však povýšiť environmentálnu značku na technickú špecifikáciu, keďže takáto značka sa môže použiť len ako predpoklad, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrostriedku.
109. Zásada transparentnosti implikuje, aby všetky podmienky a spôsoby postupu vedúceho k zadaniu zákazky boli formulované jasne, prexxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xboznámeným a obvykle obozretným uchádzačom pochopiť ich presný rozsah a vykladať ich rovnakým spôsobom, a na druhej strane aby bol verejný obstarávatxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x004, Komisia/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Zb. s. I-3801).
Vec C-532/06, Emm. G. Lianakis AE a i. proti Dimos Alexandroupolis a i.:
25. V tomto ohxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdľa článku 29 tejto smernice, obstarávatelia v súlade s kritériami uvedenými v článkoch 31 a 32 danej smernice uzavrú zmluvy na základe kritérií stanovxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxeskúmanie spôsobilosti uchádzačov a uzavretie zmluvy uskutočnili súčasne, pravdou zostáva, že ide o dve odlišné činnosti, na ktoré sa vzťahujú rozlixxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx x xxxx
x7. Overenie spôsobilosti uchádzačov je totiž vykonávané obstarávateľmi podľa kritérií hospodárskych, finančných a technických možností (nazývanx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xitovaný, bod 17).
28. Naopak, uzavretie zmluvy je založené na kritériách uvedených v článku 36 ods. 1 tej istej smernice, teda buď na najnižšej cene, alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xaxatívne, a toto ustanovenie teda ponecháva obstarávateľom možnosť výberu kritérií hodnotenia ponúk, stále však platí, že tento výber sa môže týkať lxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxjes, už citovaný, bod 19; z 18. októbra 2001, SIAC Construction, C-19/00, Zb. s. I-7725, body 35 a 36, ako aj, pokiaľ ide o verejné obstarávanie služieb, rxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxx x x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx
30. Z toho dôvodu sú z "kritérií hodnotenia ponúk" vylúčené kritériá, ktorých cieľom nie je zistiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ale sú spojené výxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxotenia ponúk" týkajú najmä praxe, schopností a prostriedkov na zabezpečenie riadneho výkonu dotknutej zákazky. Ide tu o kritériá týkajúce sa spôsobixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxu toho je potrebné konštatovať, že článku 23 ods. 1, článku 32 a článku 36 ods. 1 smernice 92/50 odporuje, ak obstarávateľ v rámci postupu verejného obstxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbí nie na základe "kvalitatívnych kritérií výberu", ale prostredníctvom "kritérií hodnotenia ponúk".
34. Takto priznaná zásada rovnosti zaobchádxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxtron Scandinavia a 3-S, C-275/98, Zb. s. I-8291, bod 31, a pokiaľ ide o verejné obstarávanie prác, rozsudok SIAC Construction, už citovaný, bod 41).
35x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxch podkladoch alebo v oznámení o ponuke uviesť kritériá, ktorými sa pri verejnom obstarávaní bude riadiť, ak je to možné, v zostupnom poradí podľa dôležxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xakotvená v článku 3 ods. 2 smernice 92/50, a z nej vyplývajúcej povinnosti transparentnosti vyžaduje, aby v čase prípravy svojich ponúk potenciálni ucxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxsle, pokiaľ ide o odvetvie vodohospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií, rozsudok z 25. apríla 1996, Komisia/Belgicko, C-87/94, Zb. s. Ixxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx x verejné obstarávanie služieb, rozsudok z 24. novembra 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio a i., C-331/04, Zb. s. I-10109, bod 24).
Výrok: Článku 36 ods. 2 smerxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxvinnosť transparentnosti odporuje, ak v rámci postupu verejného obstarávania obstarávateľ až následne stanoví koeficienty váženia a vedľajšie krixxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx ACTV Venezia SpA a i.:
Článok 36 smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb a článok 34 smernice Raxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore sa majú vykladať v tom zmysle, že právo Spoločenstva neodporuje tomu, aby hodnotiaca komisia pridelilx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pre toto kritérium, za podmienky, že takéto rozhodnutie:
- nemení kritériá hodnotenia ponúk xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxúk, by mohli ovplyvniť ich prípravu,
- nebolo prijaté so zohľadnením prvkov, ktoré by mohli byť diskriminačné voči niektorému z uchádzačov.
Vec C-xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tomu, aby obstarávateľ, ktorý vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie zdravotníckych pomôcok a upresnil, že tieto majú byť v zhode s Európskym liekoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxch pomôckach, zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, odmietol ponúkané materiály, ak rexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť verejné zdravie, je povinný informovať príslušný vnútroštátny orgán s cieľom začať predmetné konanie o ochrane.
2. Obstarávateľ, ktorý sa obrátil xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vo veci zdravotníckych pomôcok opatrených označením CE, je povinný prerušiť verejné obstarávanie až do výsledku tohto konania, keďže jeho výsledok xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmocnice a tým verejné zdravie, obstarávateľ má právo prijať všetky dočasné opatrenia potrebné na to, aby sa pri rešpektovaní zásady proporcionality nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxoriť zelené verejné obstarávanie. Na rozdiel od § 30 ZVO, podľa ktorého sú postupy zeleného verejného obstarávania len možnosťou, podľa komentovanéhx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 - zohľadniť v opise predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie ponúk aj energetické a environmexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xotorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zábezpeka
KOMENTÁR
Podľa komentovaného ustanovenia možno viazanosť ponuky zabezpečxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxjúci vynútiť si viazanosť ponúk, t.j. záväznosť ponuky pre uchádzača počas celej doby viazanosti ponúk s výnimkou súťaže návrhov (§105 ods. 4 ZVO), v prxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého obchodnoprávneho inštitútu bankovej záruky alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxky však nespočíva v tom, že je na uchádzačovi, či zloží alebo nezloží zábezpeku, dobrovoľnosť zábezpeky spočíva v tom, že je na verejnom obstarávateľovxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxuku zábezpekou. Podotýkame, že po zaslaní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o použití inštitútu zábezpeky na ponuku nie je možné chápať ako diskriminačnú podmienku. Pre platné zloženie zábezpeky si uchádzač musí zvoliť jeden z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxťažných podkladoch podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nie je oprávnený ani axxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxh banky alebo iného subjektu - v tomto prípade verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa. Majiteľ účtu alebo vkladateľ peňažných prostriedkov- uxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxnie určitej vopred dohodnutej podmienky, napríklad na privolenie tretej osoby alebo na vznik skutočnosti, o ktorej je isté, že nastane. Peňažné prostxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xo najmä rozsah a lehota viazania výplaty peňažných prostriedkov. Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nemá garantované xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxbezpeky buď vo forme bankovej záruky, t.j. zabezpečovacieho inštitútu v zmysle § 313 a 322 Obchodného zákonníka, ktorý vzniká písomným vyhlásením baxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxa osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok, alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine. Spravidla je vo verejných obstarávaniach požadovanxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxezpečeného záväzku do výšky sumy a za podmienok určených v záručnej listine. V tomto prípade by tak postačovala výzva verejného obstarávateľa (nie uchxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxnený zvyšnú časť záväzku je rovnaký alebo vyšší, ako je suma, na ktorú znie záručná listina.
Druhým spôsobom je priame zloženie peňažných prostriedxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinnosti uchádzača - nedodržanie viazanosti ponukou - rovnaké účinky ako banková záruka, a to bezpodmienečné uspokojenie peňažného nároku verejného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtarávateľa úročené. Treba poukázať na fakt, že táto otázka nie je zákonom riešená, pričom v praxi je riešená rozdielne. Prikláňame sa k názoru, že v prípxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xakýto postup je
de lege lata
možný, avšak na druhej strane je správnosť tohto riešenia konfrontovaná so zákazom požadovania odplaty za poskytnutie súxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx že verejný obstarávateľ má jednoznačne povinnosť vrátiť popri zložených finančných prostriedkov aj úroky, očistené o bankové poplatky a iné nákladyx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxstarávaní obmedzuje verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa okrem formy zabezpečenia viazanosti ponuky uchádzača aj vo výške požadovanej záxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur,
b)
3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 150 000 eur, ak ide o inú zákazku než podľa xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxujemca nemá možnosť domáhať sa diskriminačnej výšky stanovenej zábezpeky.
Ak je zákazka rozdelená na časti a v tejto súvislosti sa umožní predložexxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxdávania jednej zákazky (predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky), pre stanovenie výšky zábezxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx maximálnu vo väzbe na určenú predpokladanú hodnotu zákazky, čo však neznamená, že požadovaná výška zábezpeky musí byť aj stanovená v takto limitovanex xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxuky (§ 42 ZVO), keď komisia na vyhodnotenie ponúk vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok (§ 42 ods. 5 ZVO).
Zákox x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Uvoľnenie zábezpeky prichádza do úvahy v prípadoch, keď zadávací proces riadne prebehol, no ponuka uchádzača nebola vybraná ako víťazná. V takomto pxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania, a uchádzač nepodxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxm pre začatie plynutia lehoty 10. deň odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení uchádzača;
b)
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxľa v lehote podľa § 138 ods. 5 (10 dní); podľa nášho názoru je tak hraničným dátumom pre začatie plynutia lehoty 10. deň odo dňa doručenia oznámenia o vylúxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxnie zloženej zábezpeky prichádza do úvahy v prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, keď verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je txx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x 19 ods. 1 ZVO. Platí, že ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vrátia zábezpexx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač
a)
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk - verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxdloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xlebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo
c)
neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 - táto požiadavka na súčinnosx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xoči víťaznému uchádzačovi.
Uvedenými prípadmi zákonodarca sledoval prevenčné opatrenie, súvisiace so zjednodušením preukazovania splnenxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákazky.
Z praktickej stránky si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že banková záruka, resp. listina, ktorou sa zloženie bankovej záruky preukazxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxkumentácii verejného obstarávania zostala jej kópia. Listinu, ktorou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxzvu. Listina o prevzatí záruky, resp. záručná listina musí obsahovať vyhlásenie banky, že v prípade nesplnenia povinnosti uchádzača byť viazaný svojxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxhote viazanosti ponúk uhradí v prospech účtu uvedeného v tejto záručnej listine (ktorý je účtom určeným verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxku - v tomto prípade uchádzača, ak riadne a včas nesplní svoju povinnosť.
Záverom poukazujeme na skutočnosť, že zábezpeka na ponuku nepredstavuje zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaduje, aby v samotnej zmluve bol zakotvený niektorý zo zabezpečovacích prostriedkov, je potrebné, aby táto skutočnosť bola výslovne v zmluve zakotvexxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xariantné riešenia
KOMENTÁR
Komentované ustanovenie upravuje možnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa pripustiť, aby uchádzač pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrávateľom resp. obstarávateľom na základe minimálnych kritérií povinne stanovených verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom v súťažných poxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch. Variantnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxoré spĺňajú minimálne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxrávateľ, resp. obstarávateľ nezväzuje potenciálnych uchádzačov len predpísaným technickým riešením. Zákon umožňuje, aby v prípade umožnenia varixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xákazky samostatne.
Variantné riešenie nemožno vylúčiť z dôvodu, že zo zákazky na dodanie tovaru sa stane zákazka na poskytnutie služby alebo zo zákxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxihliada (t.j. ich uvedenie nemá vplyv na platnosť ponuky).
Súvisiace ustanovenia ZVO
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xakto v rámci verejného obstarávania prác vylúčil zákonnosť odkazu uvedeného v súťažných podkladoch na vnútroštátnu právnu úpravu týkajúcu sa možnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxné minimálne podmienky, aké tieto varianty musia spĺňať (pozri rozsudok zo 16. októbra 2003, Traunfellner, C-421/01, Zb. s. I-11941, body 27 až 29). Poxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávanie upravené smernicou 93/37, tento záver Súdneho dvora platí rovnako v oblasti koncesií na práce.
Vysvetlenie
KOMENTÁR
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtitútmi však spočíva v tom, že v prípade použitia inštitútu vysvetlenia v zmysle komentovaného ustanovenia xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxobe žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xýchto dokumentoch je pritom oprávnený, resp. povinný tak obstarávateľ, ako aj verejný obstarávateľ. Pre úspešné uplatnenie inštitútu vysvetlenia zx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxeranosť lehoty nie je daná napríklad vtedy, ak by lehota na podanie žiadosti o vysvetlenia končila súčasne s lehotou na vyžiadanie súťažných podkladovx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sporu o primeranosť lehoty je potrebné každú situáciu posudzovať
ad hoc
. Dostatočne vopred bude v tomto prípade znamenať to, aby verejný obstarávateľx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxí pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Ak sa použije zrýchlenx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxutím lehoty na predkladanie ponúk. Zo slovnej formulácie "že o vysvetlenie sa požiada dostatočne" nám vyplýva záver, že o vysvetlenie niektorých z vyšxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xerejného obstarávania môže iniciovať účasť ďalších subjektov v procese verejného obstarávania. Podotýkame, že na to, aby bola osoba považovaná za ucxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xčasť môže vzbudiť až niektoré vysvetlenie.
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxom obstarávaní postavenie uchádzača - predloženie ponuky.
V odseku 1 je upravená lehota, v ktorej je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxtné uskutočniť v lehote určenej verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom na predkladanie ponúk, pričom táto lehota má hmotnoprávny charakterx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtarávateľa, resp. obstarávateľa - t.j. musí sa mu fyzicky, príp. elektronicky doručiť. Ak uchádzač určenú lehotu nedodrží, bude mu ponuka podľa formy xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Formálnymi náležitosťami v prípade doručenia ponuky poštou sú:
-
uzavretý obal s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xretože v prípade, ak bude mať zásielka charakter obyčajnej zásielky, uchádzač nebude môcť právne relevantným spôsobom preukázať, že ponuku odoslal a xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxpreukazuje doručenie ponuky, keďže obsah zásielky v potvrdení o doručení - doručenke - zachytený nie je.
Formálnymi náležitosťami v prípade doručxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxslo súťaže.
Verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ v takomto prípade vydá potvrdenie o prevzatí ponuky v ktorom uvedie dátum, čas a miesto jex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxitný útvar nie je, nemožno podľa nášho názoru účinne doručiť ponuku ktorémukoľvek zamestnancovi verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, ale xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, eventuálne prichádza do úvahy štatutárny orgán verejného obstarávateľa, resp. obstaxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Táto skutočnosť však závisí od formy predkladania ponúk určenej verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom. V prípade elektronického doručovaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxka musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch.
Verejný obstarávateľ, resp. obstarxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxno sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Záverom si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že akt predloženia ponuky je právnou skuxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxstarávaní spája právne následky (napr. aj povinnosť navrhovateľa vyhodnotiť takúto ponuku). Platí, že aj elektronický podpis na sprievodnom liste txxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxa za formálny nedostatok, ktorý nemá za následok neplatnosť predloženia ponuky ako relevantnej právnej skutočnosti, keďže je možné nepochybne a jednxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxovenie upravuje oprávnenie uchádzača predložiť iba jedinú ponuku, a to aj v prípade, ak by ju predkladal samostatne alebo ako člen skupiny dodávateľovx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxiny dodávateľov, no s tým, že ponuka skupiny dodávateľov sa bude aj naďalej môcť vyhodnocovať. V prípade, ak by takýto uchádzač nebol vylúčený, zakladá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx účastníkmi konkurenčného boja v snahe získať zákazku, no k takémuto konkurenčnému boju - čestnej hospodárskej súťaži by nemohlo prísť v situácii, keď xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxtu výhodnej xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí či očakávanom zisku, príp. aby sa spájali za týmto cieľom v
ad hoc
združeniach a vystupovali v konkrétnych verejných obstarávaniach spoločne ako jedxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xubdodávateľom a súčasne uchádzačom, čo podľa nášho názoru takisto nie je prospešné čestnej hospodárskej súťaži. V tejto súvislosti si dovoľujeme pouxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxom na zákaz koordinácie správania uchádzačov v procese verejného obstarávania, ktoré upravuje zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxmedzujúcej súťaž. Za dohodu obmedzujúcu súťaž sa považujú podľa uvedeného ustanovenia "znaky koluzívneho správania, v ktorého dôsledku podnikatelxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxeľov vo verejných obstarávaniach najmä koordinácia cenových ponúk, kde potom víťaz takéhoto verejného obstarávania prisľubuje ako kompenzáciu zadxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxmentované ustanovenie upravuje záväzné vnútorné členenie ponuky pre uchádzača. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxnačenú slovom "Ostatné". Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa musí zabezpečiť elektronickými prostriedkami v súlade s odsekom 3 txxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xriamo nerieši, domnievame sa, že v prípade, ak tak uchádzač neuskutoční pôjde o dôvod na vylúčenie ponuky. Odôvodňujeme to kogentnou formuláciou danéxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxokovať snahu o ovplyvnenie výsledkov vyhodnotenia ponúk a spochybnenie transparentnosti konkrétneho zadávacieho postupu.
xxxxxxxxx xxxxxxxx