747/2004 Z.z.

Zákon o dohľade nad finančným trhom - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxter
Slezák
JUDr.
Peter
Mikloš
JUDr.
Dušan
Holub,
PhD.
JUDr.
Peter
Jedinák,
LL.M.
JUDr.
Hana
Magurová,
PhD., LL.M.
Mgr.
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxje všeobecné pravidlá dohľadu na finančnom trhu. Označenie pravidiel ZDFT ako všeobecných pravidiel je významné, pretože osobitné predpisy upravujxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxlasoch Národnej banky Slovenska alebo o opatreniach na nápravu a sankciách v ZBANK, ZCP a mnohých ďalších osobitných zákonoch. Vo viacerých prípadocx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinančného trhu ako celku. Ešte podrobnejšie osobitné pravidlá sú ustanovené v jednotlivých opatreniach Národnej banky Slovenska, ktoré vydáva Nároxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrávnych noriem v oblasti finančnoprávnej regulácie a dohľadu opísať úplne, je potrebné zohľadniť aj hmotnoprávne, ale tiež procesné normy práva Euróxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xstatnými osobitnými zákonmi Slovenskej republiky, aj keď v aplikačnej praxi nie je zvyčajne problémom priamy rozpor, ale skôr nedostatok nadväznostx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxávny predpis v oblasti regulácie finančného trhu. ZDFT je tiež procesný predpis, ktorý upravuje výkon dohľadu a samotné konanie pred Národnou bankou Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxr. § 34a) upravuje nadväznosti na príslušné predpisy práva Európskej únie.
Integrovaný dohľad
Prvá veta odseku 1 ďalej vymenúva niektoré oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxých služieb, elektronických peňazí alebo kolektívneho investovania. Preto skôr ako detailné vymedzenie oblastí finančného trhu je potrebné vnímať xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxu od 1. januára 2006. Do účinnosti ZDFT bol totiž bankový dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska a dohľad nad ostatnými oblasťami finančného trhu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxm trhom ako celkom, ktorý vykonáva len jeden orgán dohľadu, ktorým je Národná banka Slovenska. Toto úvodné ustanovenie nebolo od dátumu účinnosti ZDFT xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvám3) nemá väčší praktický význam. Postačí azda povedať, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xe začlenenie Útvaru dohľadu za finančným trhom do organizačnej štruktúry Národnej banky Slovenska a výkon nových kompetencií v oblasti dohľadu zo strxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcií Národnej banky Slovenska,4) alebo z pohľadu úrovne samotného výkonu dohľadu. Vzhľadom na menšiu rozvinutosť a veľkosť slovenského finančného txxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xohľadu môže byť, že počas spomínaných 12 rokov nedošlo k žiadnej vážnejšej diskusii či dokonca k legislatívnemu pokusu o opätovné rozdelenie funkcií dxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa Slovenská obchodná inšpekcia. Napokon možno konštatovať, že otázka inštitucionálneho systému dohľadu nie je ani v členských štátoch Európskej únix xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé odporúčania či normy v tomto smere, žiadne nepredpisujú konkrétny inštitucionálny rámec, len všeobecné požiadavky, ako je organizačná nezávislosxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxlike takisto funguje integrovaný dohľad napriek tomu, že tam (podobne ako na Slovensku) do roku 2006 existovala samostatná Komise pro cenné papíry. V rxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnie a Severného Írska v reakcii na možné zlyhania v oblasti dohľadu počas finančnej krízy v rokoch 2007 až 2008 došlo k rozdeleniu Financial Services Autxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxorý vykonáva Národná banka Slovenska. To však neznamená, že v oblasti finančného trhu nevykonávajú dohľad aj iné orgány podľa iných právnych predpisoxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxnančnom trhu je to Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a v oblasti ochrany osobných údajov klientov finančných inštitúcií je to Úrad na ochranu oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxcných predpisov o ochrane osobných údajov a zároveň aj podľa osobitných predpisov finančného práva, napríklad ako bankové tajomstvo podľa ZBANK.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xinančného dohľadu, teda Európsky výbor pre systémové riziká,6) Európska centrálna banka,7) Európsky orgán pre bankovníctvo,8) Európsky orgán pxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxravená ZDFT s výnimkou niektorých aspektov dohľadu Európskej centrálnej banky v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, kde sa podľa nariadenia o rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxn iný než Národná banka Slovenska. Takýmto orgánom je napríklad Rada pre riešenie krízových situácií pri vykonávaní dohľadu a vedení konaní podľa ZRKS xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxrebné rozlišovať medzi pojmami regulácie a dohľadu, hoci sa v praxi často používajú ako synonymá, resp. ich významy sa zamieňajú. Zdrojom tejto terminxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, pričom tento zákon upravuje aj výkon dohľadu v energetike. V anglicky hovoriacich krajinxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxho orgánu) do správania regulovaných subjektov finančného trhu, či už prostredníctvom normatívnej činnosti, individuálnych rozhodnutí, alebo výkxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a to primárne v oblasti bankovníctva.12)
Regulácia v kontexte slovenského finančného práva zjednodušene znamená súhrn príslušných právnych nxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxania svojich opatrení ako všeobecne právne záväzných podzákonných predpisov a tiež prostredníctvom vydávania stanovísk, metodických usmernení a oxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Naproti tomu dohľad na finančnom trhu je osobitný druh výkonu práva, resp. regulácie.
Napokon vzniká otázka, prečo niektoré odvetvie právneho porxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxv. Regulácia sa spravidla vyznačuje (a) existenciou jedného alebo viacerých nezávislých alebo špecializovaných orgánov regulácie a dohľadu (ako je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxácie to sú európske nariadenia, ZDFT, osobitné zákony ako ZBANK či ZCP, opatrenia Národnej banky Slovenska, právne záväzné akty Európskej centrálnex xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxania, ktoré by v iných oblastiach spoločenských vzťahov zakladali len občianskoprávnu zodpovednosť (typicky v oblasti ochrany finančného spotrebixxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je zďaleka najrozsiahlejšia, ale tiež reguláciu energetiky (sieťových odvetví), reguláciu hospodárskej súťaže či xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Ciele dohľadu
Druhá veta odseku 1 definuje cieľ dohľadu nad finančným trhom. Dohľad má prispievať k (a) stabilite finančného trhu ako celku a (b) bezpxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a (iii) rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. V rámci historického exkurzu možno poznamenať, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx4. Pre zaujímavosť, toto staršie ustanovenie hovorilo výslovne o prispievaní ku konkurencieschopnosti prostredia, zatiaľ čo novšia definícia v ZDFx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe nad finančným trhom aj v mnohých iných štátoch. Na popredných miestach takmer vždy rezonuje požiadavka na dosiahnutie alebo podporu finančnej stabixxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxeľoch dohľadu nad finančným trhom, ktoré zverejnila na svojom webovom sídle.14) Viaceré výroky a vyhlásenia sú variáciou zákonného textu § 1 ods. 1 ZDxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xárodnej banky Slovenska je dosiahnuť, aby (a) dohliadané subjekty mali dostatočnú a predpísanú úroveň kapitálu, aby (b) postupovali pri výkone povolxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxlémy v jednotlivých oblastiach finančného trhu boli včas a dôkladne identifikované, čo najskôr a účinne vyriešené takým spôsobom, ktorý v čo najväčšox xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xapokon, aby (d) dohliadaným subjektom bola poskytnutá spätná väzba ohľadom premietnutia skúseností z výkonu dohľadu do tvorby regulatórneho rámca. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xedzi zámerom a cieľom nie je nevyhnutne zrejmý. Medzi zámermi sa uvádza dbanie o adekvátnosť požiadaviek kladených na podnikanie dohliadaných subjekxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx v tomto vyhlásení dochádza k istému prekrývaniu pojmov regulácie a dohľadu, Národná banka Slovenska deklaruje zámer vykonať aspoň základnú analýzu nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxanosti) pri tvorbe právnych predpisov. Ďalšie zámery zahŕňajú podporu uvádzania a poskytovanie takých produktov a služieb, ktoré zodpovedajú požiaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xharakter finančných služieb a trhov a na konkurenciu, ktorá vzniká pri cezhraničnom poskytovaní finančných služieb v rámci Európskej únie. Tieto tri xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx porozumenie Národnej banky Slovenska tomu, že príliš prísna či nákladná národná regulácia by mohla poškodiť domáce subjekty finančného trhu vzhľadox xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx predchádzanie zneužívaniu finančného trhu na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu a tiež zámer dbať na primárnu zxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxov vnútornej kontroly. V tomto smere je potrebné podotknúť, že finančná regulácia je jedna z mála oblastí, v ktorých právne predpisy umožňujú ukladať sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxm zodpovedným fyzickým osobám.15) Okrem ekonomického účinku sankcie je jej následkom po prekročení istej výšky aj nesplnenie požiadaviek na dôveryxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z príslušných európskych smerníc a Národná banka Slovenska zatiaľ podľa vlastných zverejnených údajov neuložila sankcie konkrétnym zodpovedným osxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxeventívny účinok.
Medzi právnikmi nie je nezvyčajný názor, že podobné ustanovenia o cieľoch či zámeroch v skutočnosti nemajú charakter právneho txxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxžko vyvodiť konkrétne práva a povinnosti Národnej banky Slovenska alebo dohliadaných subjektov či ich klientov. Zo zverejneného vyhlásenia Národnex xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxť transparentnú a efektívnu regulačnú kultúru či už smerom dovnútra Národnej banky Slovenska (ako analógiu v súkromnom sektore často deklarovaných fxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcia cieľov dohľadu, resp. zvýraznenie niektorých aspektov regulačných požiadaviek (napr. zdôraznenie požiadavky na dostatočnosť vlastných zdrojxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikáciu jej podstatných a prípadne menej podstatných aspektov a požiadaviek. To je osobitne dôležité v oblasti finančnej regulácie, ktorá je cxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
K ods. 2
V druhom odseku sa výslovne ustanovuje, že dohľad nad finančným trhom vykonáva Národná banka Slovenska podľa ZDFT a podľa osobitných zákonxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ostatné osobitné zákony. O tomto vzťahu ZDFT a ostatných právnych predpisov už bolo diskutované v komentári k predchádzajúcemu odseku. Exemplatívny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxnančných spotrebiteľov. Oba tieto druhy dohľadu boli do ZDFT doplnené až neskôr po dátume jeho prvej účinnosti. V prípade dohľadu na makroúrovni to bolx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x účinnosťou od 1. januára 2015.
K ods. 3 písm. a)
Dohliadané subjekty
ZDFT uvádza detailný zoznam dohliadaných subjektov, ktoré možno rozdeliť naxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xoznam nespomína zahraničné banky (aj keby išlo o banky z Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré by boli oprávnené vykonávať činnosť v Slovenskej rxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xnie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, dohľad Národnej banky Slovenska je podľa § 16 ZBANK obmedzený na oblasť likvidity x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxovať služby a z nich vyplývajúcich pravidiel jedného európskeho povolenia a dohľadu nad finančnou inštitúciou primárne v jej domovskom členskom štátxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, burzy cenných papierov so sídlom v Slovenskej republike, poskytovateľov služieb vykazovania údajxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxnkovníctva, zoznam neobsahuje zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (aj keby išlo o subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré by bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxných bánk so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, dohľad Národnej banky Slovenska je xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x 135 ods. 1 ZCP obsahuje zoznam ďalších osôb, ktorých činnosť podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska vrátane napríklad ratingovej agentúry, navrxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxb s riadiacou pôsobnosťou a tiež osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s činnosťou dohliadaných subjektov a ďalších osôb, ktorým xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoločností, podielové fondy, investičné fondy s premenlivým základným imaním (v oboch prípadoch so sídlom v Slovenskej republike) a tiež zahraničnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx distribúciu ich podielov v Slovenskej republike. Takisto ako v prípade regulácie bankovníctva a investičných služieb, v dôsledku platnosti pravidixx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxskom hospodárskom priestore je podľa typu subjektu kolektívneho investovania a jeho činnosti rôzne obmedzený v zmysle § 198 a nasl. ZKI. Tiež je potrebxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxárov a osôb, ktoré obstarávajú vydávanie, vyplácanie a odkupovanie cenných papierov fondov.
d)
V oblasti poisťovníctva ide o poisťovne a zaisťovxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xôsledku platnosti pravidiel o jednom európskom povolení a primárneho dohľadu v domovskom štáte, dohľad nad slovenskými pobočkami poisťovní a zaisťoxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé spoločnosti, dôchodkové fondy, doplnkové dôchodkové poisťovne,24) doplnkové dôchodkové spoločnosti a doplnkové dôchodkové fondy, a to vždy so sxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx25) Dohľad nad takými zahraničnými spoločnosťami zo strany Národnej banky Slovenska je v dôsledku platnosti pravidiel o jednom európskom povolení a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxd nad platobnými inštitúciami so sídlom v Slovenskej republike, slovenskými pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxína zahraničné platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí, aj keby išlo o inštitúcie z Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré by bolx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxných služieb, ani prevádzkovatelia platobných systémov. Pokiaľ ide o pobočky inštitúcií so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdného európskeho povolenia a dohľadu nad finančnou inštitúciou primárne v jej domovskom členskom štáte.
g)
V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxných sprostredkovateľov.
h)
V oblasti spotrebiteľských úverov zoznam uvádza veriteľov a iných veriteľov podľa ZSÚ, nie však zahraničné banky z Exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxam uvádza Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov ako zvláštny subjekt zriadený a plniaci určité osobitxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x znení neskorších predpisov. Nespomína však iné asociácie pôsobiace na finančnom trhu.
j)
V rámci dohľadu nad finančnými konglomerátmi a dohľadu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zmiešané finančné holdingové spoločnosti a finančné konglomeráty.
k)
Napokon zoznam obsahuje všeobecnú kategóriu osôb a akýchkoľvek iných suxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku, vždy však len v rozsahu ustanovenom ZDFT alebo akýmkoľvek osobitným predpisom, a len pokiaľ takýmto osobám alebo iným subjektom osobitné prexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxsy je znovu potrebné rozumieť akékoľvek všeobecne záväzné osobitné právne predpisy v oblasti finančného trhu, bez obmedzenia na vymenované oblasti.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxázka, či je uvedený výpočet dohliadaných subjektov enumeratívny alebo len exemplatívny. Ustanovenie aj vzhľadom na jeho historický vývoj vykazuje úxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxti s implementáciou MiFID2, hoci žiadny taký subjekt v Slovenskej republike činnosť nevykonáva.26) Na druhej strane niektoré iné subjekty v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výslovne uvedené nie sú. Ako vyplýva aj z diskusie k jednotlivým kategóriám osôb uvedeným skôr, zoznam zjavne nie je enumeratívny v tom zmysle, že by obsxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxa dohliadaného subjektu obsahuje vo svojom poslednom bode aj akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo iný subjekt, ktorým akýkoľvek všeobecne zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxria charakterom svojej činnosti medzi regulované subjekty finančného trhu a sú uvedené ako dohliadané subjekty v iných zákonoch, a Národná banka Slovxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxS.
b)
Osoby, ktoré nie sú výslovne uvedené ako dohliadané subjekty v ZDFT a ani zjavne nepatria medzi regulované subjekty finančného trhu, sú však uxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xch činnosti, ktoré súvisia s finančným trhom. Do tejto skupiny patria napríklad emitenti a iné osoby verejne ponúkajúce cenné papiere.
c)
Napokon xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkonáva dohľad, no týmto osobám ZDFT alebo osobitný zákon ukladá akúkoľvek povinnosť. Do tejto skupiny by mali patriť tiež všetky osoby, ktoré neoprávnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolenia. Ak napríklad ZCP v § 54 ods. 3 ustanovuje, že iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez príslušného povolenia Národnej banky Slxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxn neustanovuje inak, adresátom tejto právnej normy je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba. V prípade porušenia zákazu ustanoveného touto právnox xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxné oprávnenie Národnej banky Slovenska v osobitnom predpise, ktoré nie je vždy zreteľné aj v dôsledku toho, že hoci sú si ustanovenia osobitných zákonoxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxvnanie pomerne jasného § 144 ods. 12 ZCP ohľadom ukladania sankcií neoprávneným osobám a obdobného § 202 ods. 3 ZKI, ktorého textácia je iná a potenciálxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xčinkov voči zahraničným osobám výslovne nerieši.27) Platí však všeobecný princíp teritoriality, podľa ktorého slovenské právne predpisy platia lxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe aj zahraničným osobám ZDFT a osobitné predpisy finančného trhu ukladajú povinnosti, vždy by to malo byť len vo vzťahu k ich činnosti, konaniu či opomenxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx aby právomoci Národnej banky Slovenska podliehalo aj konanie či opomenutie zahraničných subjektov vo vzťahu k povinnostiam im uloženým, a ktoré majú xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxodnutiami sú aj rozhodnutia o sankciách uložených zahraničným osobám.28) Komplikovanejšia je otázka uznania vykonateľnosti týchto rozhodnutí, oxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxru ich činnosti v hraničnom pásme regulácie alebo v rámci istých výnimiek, aplikácia ktorých však môže byť otázna. Ide napríklad o subjekty podnikajúcx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxajúce v oblasti investičného crowd-fundingu, kryptomien či rôznych schém spoliehajúcich sa na výnimky zo všeobecného zákazu zhromažďovania peňažnxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxby vo veľmi obmedzenom rozsahu alebo majú len cezhraničný kontakt so slovenskými klientmi. Tieto osoby môžeme nazvať potenciálnymi dohliadanými subxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxovanej činnosti podľa niektorého osobitného predpisu. Pri zlyhaní tejto podmienky sa dotknutý subjekt stane adresátom príslušnej zakazujúcej normxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxch oblasť) je posúdenie charakteru niektorých činností vecou názoru orgánu dohľadu, ktorý sa môže meniť aj v závislosti od sledovania jednotlivých cixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxí a tiež dostupnosť kapitálu (ktorá mimochodom v deklarovaných cieľoch a zámeroch dohľadu nie je výslovne uvedená), potom nemá príliš význam rozširovxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x pokiaľ by následkom opačného výkladu bol zánik alebo zastavený rozvoj tohto druhu ekonomicky prospešnej činnosti. Na druhej strane, ak sa v rámci reguxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxlade príslušných ustanovení. Je žiaduce a potešiteľné, že Národná banka Slovenska v praxi činnosť takýchto subjektov monitoruje, je s nimi v kontakte x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo subjektu, nemožno v nej vidieť vážnejšie prekážky výkonu dohľadu zo strany Národnej banky Slovenska. Na druhej strane platí, že súčasná konštrukcia xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxplnený všeobecným ustanovením o akýchkoľvek subjektoch, ktorým sú ukladané povinnosti. Samotný ZDFT dopĺňajú čiastočne enumeratívne výpočty dohlxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhu a ustanovenia x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxavdepodobne každý subjekt, ktorému právne predpisy o finančnom trhu ukladajú povinnosti. Tento spôsob právnej úpravy však neprispieva k právnej istxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxpríklad § 2 ods. 7 ZDFT uvádza povinnosť dohliadaného subjektu doručiť Národnej banke Slovenska najmenej tri pracovné dni vopred oznámenie o termíne x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxhliadanému subjektu a pravdepodobne nemožno pochybovať, že mnohé dohliadané subjekty (napr. zahraničné dohliadané subjekty alebo emitenti cennýcx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xľadiska zrozumiteľnosti používania definície dohliadaného subjektu by tak azda bolo vhodné hovoriť o dohliadaných subjektoch v užšom zmysle slova axxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx to subjekty, ktoré sú definované v § 40 ods. 1 ZDFT ako "prispievatelia". V širšom zmysle sú dohliadané subjekty tie, ktorých činnosť v oblasti finančnxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxktorých ich činností.
Obsah dohľadu nad dohliadanými subjektmi
ZDFT v pokračovaní písmena a) po definícii dohliadaného subjektu uvádza základnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Slovenska:
a)
Ustanovovať "pravidlá obozretného podnikania, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky na podnikanie dohliadaných subjxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxanie pôvodne najmä bánk, v súčasnosti však už väčšiny finančných inštitúcií, ktorého hlavnou funkciou je požiadavka na kapitálovú primeranosť (úrovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnej banky Slovenska v oblasti finančného trhu, teda jej právomoci tvoriť finančnú reguláciu. Táto normotvorná právomoc je všeobecne daná už čl. 56 odsx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkonným oprávnením, minimálne pokiaľ ide o právomoc ustanoviť pravidlá v opatrení ako všeobecne záväznom právnom predpise.34) Pokiaľ ide o pravidlá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxujúcich ani nie tak nové pravidlá správania, ale skôr aplikáciu a výklad tých existujúcich, tie môže Národná banka Slovenska vydávať aj bez výslovného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxkrétneho zákonného splnomocnenia.36) Vysvetľujúci charakter týchto aktov deklaruje aj § 2 ods. 9 ZDFT. Stanoviská a metodické usmernenia predstavxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxtňovaný pri výkone dohľadu a vedení prvostupňových konaní. Z tejto skutočnosti vyplýva tiež spomínaný
de facto
právne záväzný charakter usmernení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxkého druhu a neurčitého počtu (majú teda v danej oblasti všeobecne záväzný charakter) a zároveň sú aj vynútiteľné v rozsahu výkonu pôsobnosti Národnej xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxľvek pravidlá ustanovené Národnou bankou Slovenska musia byť vždy v súlade so zákonom a v jeho medziach.
Normotvorná právomoc orgánov dohľadu nad finxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx aby všetky predpisy týkajúce sa finančného trhu boli prijímané v štandardnom zákonodarnom procese. Bežný a univerzálny (vrátane v podmienkach inštixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxonodarnej moci, pokiaľ sa normotvorná činnosť orgánu dohľadu stane príliš rozsiahla. Riešením by mohlo byť aj podriadenie normotvornej činnosti sprxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxtické.37)
b)
Dohliadať na dodržiavanie ustanovení ZDFT, osobitných právnych predpisov v oblasti finančného trhu (s odkazom na tie, ktoré sú uvexxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx ako aj na dodržiavanie ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ak to ustanovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy v oblasti finančného trhu a tiež "príslušného orgánu" Slovenskej republiky v zmysle predpisov práva Európskej únie. V podmienkach Slovenskej repubxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx krízových situácií na finančnom trhu. V tejto pozícii Národná banka Slovenska dohliada nad dodržiavaním predovšetkým priamo účinných nariadení, akx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxR) a nariadenie č. 596/2014 o zneužívaní trhu v platnom znení. Táto právomoc by mala byť považovaná za jasne danú a v praxi by nemala byť spochybniteľná. Zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxý. Mal by sa zrejme vykladať tak, že Národná banka Slovenska vykonáva dohľad v tom rozsahu a v tých oblastiach, kde príslušné predpisy práva Európskej únxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxím akýchkoľvek iných predpisov zo strany dohliadaných subjektov, napríklad predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, o ochrane osobných údajov, praxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Slovenska nedohliada nad dodržiavaním predpisov v oblastiach mimo finančného trhu s významnou výnimkou v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa. xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxenska síce vykonáva dohľad v oblasti používania nekalých obchodných praktík pri ponúkaní finančných služieb spotrebiteľom, ale nevykonáva dohľad v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxôsobuje významnejšie problémy.
c)
Národná banka Slovenska ďalej "vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlaxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxv a "dohliada na plnenie svojich rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok určených v týchto rozhodnutiach".
Týmto ustanovením je daná právomoc Nárxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxasy v rámci výkonu dohľadu
ex ante
40) a rozhodnutia o sankciách a opatreniach na nápravu v rámci výkonu dohľadu ex post. Konkrétny obsah a požiadavky ohxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokiaľ existujú. Určenie príslušného právneho predpisu však nie je vždy jednoduché, napríklad v prípade banky sankcie a opatrenia na nápravu upravuxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxisoch.41) To znamená, že pokiaľ banka poruší povinnosť v oblasti finančného sprostredkovania, sankcia by jej mala byť uložená podľa príslušných ustxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxti ide o lex specialis. Napokon v niektorých prípadoch, ako je napríklad zneužívanie trhu, sú sankcie upravené priamo záväznými predpismi práva Európxxxx xxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxduálne právne akty sú rozhodnutia a sú vydávané v rámci konania vo veciach dohľadu vedeného Národnou bankou Slovenska podľa § 12 až 34a ZDFT. Dôležitou vxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjekty v zmysle nariadenia o rámci JMD, vydáva Európska centrálna banka43), pričom Európska centrálna banka má konečnú rozhodovaciu právomoc aj pokiax xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xýznamných).44)
Okrem individuálnych správnych xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxliadaným subjektom, ale obsahujú skôr všeobecné pravidlá správania alebo ich interpretáciu, nejde o individuálne, ale skôr (tým, že sú určené vopred xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx vyjadrili skôr.
d)
Národná banka Slovenska tiež "vykonáva dohľad na mieste a dohľad na diaľku nad dohliadanými subjektmi". Zákonné definície týxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx xx x x x xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x x x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x x x xx xxx xxxxxx xx xiaľku.
K ods. 3 písm. b)
Dohľad na makroúrovni
Dohľad Národnej banky Slovenska nad finančným trhom na makroúrovni je nový inštitút zavedený s úxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx krízu v rokoch 2007 a 2008. Jeho podstatou je poznatok, že stabilitu finančného systému nie je možné dosiahnuť prostredníctvom dohľadu nad jednotlivýxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxsť etablovania tohto inštitútu vo všetkých významných právnych poriadkoch sveta v relatívne krátkom čase je ukážkový príklad internacionalizácie fxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxovni je Európsky výbor pre systémové riziká,45) ktorého vznik bol odporúčaný v dnes už azda možno povedať historicky významnej správe výboru de Larosxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa svoje ciele v oblasti dohľadu na makroúrovni v súlade s odporúčaním Európskeho výboru pre systémové riziká47) nasledujúco:
a)
zmiernenie a zabrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxty,
c)
obmedzenie koncentrácie priamych a nepriamych expozícií,
d)
obmedzenie systémového vplyvu nedostatočne zladených stimulov s cieľox xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtáre a ročné správy o finančnej stabilite.48)
Na dosahovanie cieľov finančnej stability môže Národná banka Slovenska použiť viaceré opatrenia vrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxlžovania obyvateľstva. Takéto zásahy však vyžadujú aj osobitné zákonné splnomocnenie.49) Ďalšou štandardnou možnosťou je nastavenie výšky protixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxo fáze brzdiť rast úverov dočasne vyššou požiadavkou na vlastné zdroje. Vo vzťahu k významným inštitúciám sa zase nastavuje výška tlmiacej rezervy OS-xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo splnomocnenia.52)
K ods. 3 písm. c)
Ochrana finančných spotrebiteľov
Táto oblasť dohľadu bola Národnej banke Slovenska zverená tiež relatívnx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxe postačí povedať, že dohľad nad ochranou finančného spotrebiteľa vykonávala pôvodne Slovenská obchodná inšpekcia ako všeobecný orgán dohľadu v spoxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxčného spotrebiteľa, najmä v oblasti spotrebiteľských úverov, bola táto oblasť zverená Národnej banke Slovenska. V rámci útvaru dohľadu nad finančnýx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxľadu novými inštitútmi, ako je napríklad dohľad pod utajenou identitou.
K ods. 3 písm. d)
Jednotný mechanizmus dohľadu
Národná banka Slovenska vxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxkovej únie a je súčasťou nového Európskeho systému finančného dohľadu osobitne pre oblasť bankového dohľadu v eurozóne. Účasť v JMD je povinná pre členxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx spolupráci vo veciach bankového dohľadu.54) Právnym základom JMD je nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxiadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxlnej banky.
V rámci JMD vykonáva Európska centrálna banka priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi (inštitúciami). Keďže Európska cexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxdenia o rámci JMD boli vytvorené spoločné dohliadacie tímy (ďalej ako "SDT") pre dohľad nad každým významným dohliadaným subjektom alebo významnou doxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxpskej centrálnej banky a vymenovaných zamestnancov Národnej banky Slovenska, ktorí podliehajú vedeniu určeného zamestnanca Európskej centrálnej xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxená Európskej centrálnej banke, ktorá má právomoc rozhodovať samostatne a aj prípadné opravné prostriedky dohliadaných subjektov sú smerované protx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx od novembra 2014 a problémy s jeho aplikáciou sa postupne objasňujú a dochádza aspoň k čiastočnému ustáleniu aplikačnej praxe. Európska centrálna banxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxpskej centrálnej banky a SDT v rámci JMD.55) Napriek postupnému spresňovaniu JMD predstavuje bezprecedentný zásah do doterajšieho fungovania dohľxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnu banku a Národnú banku Slovenska a ich zamestnancov.57)
K ods. 3 písm. e)
Dohľad nad Eximbankou
Eximbanka (celý názov Exportno-importná banka Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxozných úverov a poisťovaním a zisťovaním vývozných úverov podporuje zahranično-obchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xnštitúcie sui generis zvýrazňuje skutočnosť, že za záväzky Eximbanky takmer v celom rozsahu ručí štát. Činnosť Eximbanky tiež podlieha hlavne štátnexx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vzťahuje sa len na oblasť poskytovania a spracovania údajov z registra bankových úverov a záruk vedenom Národnou bankou Slovenska podľa § 38 ZBANK.
K xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skôr. Národná banka Slovenska môže v prípade osobitného zákonného splnomocnenia vydávať aj všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa v zmysle § 44 Zxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xákonov Slovenskej republiky. Vestník je prístupný aj v elektronickej forme na webovom sídle Národnej banky Slovenska,59) xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxíka.
Pre úplnosť možno uviesť, že v normatívnej časti vestníka sa zverejňujú aj rozhodnutia Národnej banky Slovenska. Rozhodnutia sú tiež právne zxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxického vankúša alebo rozhodnutie o stanovení výšky príspevkov dohliadaných subjektov podľa § 40 ods. 2 ZDFT.
V oznamovacej časti vestníka sa zverexxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxvenska nemá zákonodarnú iniciatívu a nemôže ani sama predložiť návrh zákona. No na základe tohto ustanovenia sa v praxi výraznou mierou podieľa na tvorxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy pre oblasť financií a zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxkového sporenia.
K ods. 3 písm. h)
Ďalšia spolupráca a výmena informácií
V rozsahu svojej pôsobnosti a výkonu dohľadu Národná banka Slovenska spoxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xurópskej únie,
b)
so zahraničnými orgánmi dohľadu alebo aj inými orgánmi verejnej moci v iných štátoch, a to aj mimo členských štátov Európskej únix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxsti s akýmikoľvek osobami, ktoré majú informácie o dohliadaných subjektoch alebo ktorých činnosť súvisí s dohliadanými subjektmi - do tejto skupiny pxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxe dohľadu vo všetkých týchto smeroch venuje § 3 a k nemu prislúchajúci komentár.
K ods. 3 písm. i)
Správy o stave a vývoji finančného trhu
Národná baxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxom rozsahu aj zverejňované na webovom sídle Národnej banky Slovenska podľa § 37 ods. 1 písm. a) ZDFT.61) Správy poskytujú súhrnný integrovaný pohľad nx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xndikátory obozretnosti na makroúrovni, počnúc všeobecnými makroukazovateľmi, ako sú ukazovatele sentimentu a dôvery, inflácie, nezamestnanosti xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zlyhania.
Okrem týchto správ Národná banka Slovenska pripravuje a zverejňuje už spomínané správy o finančnej stabilite a tiež rozsiahlejšie analxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxým trhom, informuje o normotvornej, povoľovacej, dohliadacej, analytickej a medzinárodnej činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom, ako aj o činxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxatných európskych regulátorov. Všetky uvedené správy sú spravidla kvalitne spracované a predstavujú užitočný zdroj informácií jednak o samotnom fixxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxntným spôsobom komunikovať s dohliadanými subjektmi a širšou verejnosťou, a tým ovplyvňovať celkové regulačné prostredie, resp. to, čo možno nazvať xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi a dohľade nad finančným trhom.
K ods. 3 písm. j)
Ďalšie činnosti a oprávnenia
Posledný bod odseku 3 len pre úplnosť odkazuje na akékoľvek ďalšie čixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxných predpisoch. Patrí tu napríklad vedenie registra úverov a záruk, vedenie rôznych zoznamov a zverejňovanie informácií. Nepatria tu však činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxe právomoci Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu je široké, napriek tomu sa jednotlivé oblasti prelínajú a nezdá sa, že by katalóg právomocí zodxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xdlišných koncepcií bankového dohľadu podľa ZNBS a ZBANK na jednej strane a dohľadu v ostatných oblastiach na finančnom trhu podľa zrušeného zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzy x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxsledku ktorých boli do ZDFT začlenené ustanovenia o ochrane finančného spotrebiteľa. Napokon ZDFT je potrebné čítať aj v spojení so ZNBS, ktorý upravuxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxhľadné vymedzenie dohliadaných subjektov a rozsahu právomocí Národnej banky Slovenska v oblasti dohľadu nad finančným trhom.
Súvisiace ustanovxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxd § 6 až 20 a § 44 až 65a ZBANK, § 135 až 158 ZCP, § 193 až 209a ZKI alebo § 79 až 163 ZPOIS;
nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17)
Z literatúry:
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. vyd. Praha: Cx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxs, 2015;
PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995;
SIDAK, M., SLEZÁKOVÁ, A. a kol. Regulácia a dxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx H. Beck, 2012;
WOOD, P. R. Regulation of International Finance, Londýn: Sweet & Maxwell, 2007
Všeobecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdiť pri výkone dohľadu. Aj keď viaceré zásady sú formulované len všeobecne a sú rozvinuté až v ďalších ustanoveniach ZDFT alebo osobitných predpisoch, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxx aplikujú aj v prípade dohľadu v osobitných oblastiach finančného trhu podľa osobitných zákonov. V tomto ohľade stojí za zmienku, že § 6 ZBANK obsahujx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a ZBANK, zásady uvedené v ZBANK by sa mali uplatniť do tej miery, pokiaľ sú odlišné od tých v ZDFT. Napriek tomu sú viaceré ustanovenia § 6 ZBANK praktickx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx x x x x x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xo verejnej správe. Zahŕňa tiež osobitný procesný postup, konanie vo veciach dohľadu, ktorého výsledkom je spravidla vydanie individuálneho správnexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xreto sa nazdávame, že na účely dohľadu nad finančným trhom je relevantná aj prevažná časť judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR vo veciach vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxs. Inými slovami, túto judikatúru nemožno považovať za bezpredmetnú len preto, lebo sa výslovne nevzťahuje na ZDFT, ale na iné procesy vo verejnej spráxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstuje prakticky žiadna osobitná judikatúra.
Netreba však zabúdať, že veľká časť dohliadacej činnosti sa odohráva mimo procesného rámca konania o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxou. Z toho vyplýva, že uvedené zásady sa musia uplatniť pre všetky aspekty výkonu dohľadu, nielen na účely vedenia konania podľa § 12 až 34a ZDFT, a že zásaxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxT zásady zakotvené v § 2 ZDFT nie sú vždy vyjadrené v členení podľa jednotlivých odsekov, neplatí teda "čo odsek, to zásada". Niektoré zásady sú vyjadrexx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxity) a nezávislosti dohľadu, ktoré sú explicitne vyjadrené až v § 5 ods. 3 ZDFT. V ďalšom texte sa pokúsime v súlade s prístupom v existujúcej literatúre (x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxj miery abstrakciou založenou na systematickej interpretácii § 2 ZDFT a súvisiacich ustanovení. Okrem toho budú zdôraznené tie zásady, ktoré sú osobxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxy a zásada materiálnej pravdy
Zásada oficiality znamená, že dohľad nad finančným trhom je vykonávaný z úradnej moci (ex offo), kontinuálne a v zásade xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xorušeniach (tzv. whistle-blowing),67) vyhodnocuje ich a na ich základe môže vykonať ďalšie úkony, vrátane vykonania dohľadu na mieste alebo začatix xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxodnej banky Slovenska výkon dohľadu odôvodňovať dohliadanému subjektu.68)
Zásada materiálnej pravdy vo všeobecnom správnom procese znamená (zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxteriálnej pravdy v kontexte výkonu dohľadu zahŕňa v širšom zmysle základné pravidlo o tom, čo, ako, od koho a s akým účelom Národná banka Slovenska v rámcx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvenska zameriava pozornosť aj na činnosti a transakcie zamestnancov či členov orgánov dohliadaného subjektu, ale tiež jeho klientov, dodávateľov a pxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xahŕňa aj dohľad
ex ante
.
V rámci zisťovania nedostatkov je potrebné vždy spoľahlivo zistiť ich príčiny, dôsledky, ako aj konkrétne zodpovedné osobxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxkovaný aspoň dotknutý dohliadaný subjekt. Ohľadom spoľahlivosti zistenia, na rozdiel od § 3 ods. 5 SP, ZDFT neuvádza výslovne, že skutkový stav, či už pxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx a § 35c ZDFT v súvislosti s možnosťou v takom prípade uložiť sankciu v blokovom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxrejme, nesprávny záver. Skutkový stav zo strany Národnej banky Slovenska musí byť zistený spoľahlivo vždy. V prípade výkonu dohľadu minimálne do tej mxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxej adresované a odstránené a naplnili sa tak ciele dohľadu. V prípade konania, či už povoľovacieho, alebo sankčného, skutkový stav musí byť zistený eštx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxnie prvostupňového rozhodnutia v odvolacom konaní podľa § 32 ods. 2 ZDFT alebo na jeho zrušenie súdom podľa § 191 ods. 1 SSP.
Nedostatok pritom, podľx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xirší pojem a zahŕňa aj stav, v ktorom istý aspekt činnosti dohliadaného subjektu síce plne nezodpovedá požiadavkám predpisov na finančnom trhu, ale bex xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx je podkladom uloženia sankcie alebo iného zásahu do práv dohliadaného subjektu, môže byť relatívne nižší. Naopak, na zistenie nedostatku, za ktorý má xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxku 1 opäť vyjadruje vzťah ZDFT ako všeobecného predpisu a osobitných predpisov na finančnom trhu. V spojení s § 1 ods. 1 a § 5 ods. 3 prvej vety ZDFT, však txxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxy (čo zahŕňa aj Národnú banku Slovenska ako orgán verejnej moci vo veciach dohľadu nad finančným trhom) môžu podľa čl. 2 ods. 2 ÚS konať iba na základe ústxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxj oblasti ide o povinnosť Národnej banky Slovenska dodržiavať všetky normy hmotného práva, v procesnej oblasti ide v zásade o dodržanie predpísaného pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, ale v rôznych konkrétnych ustanoveniach a situáciách môže byť jej aplikácia sporná. To osobitne platí v oblasti upravenej ZDFT, v ktorej veľká časť asxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a v slovenskom právnom poriadku aj unikátnych právomocí a prostriedkov donútenia. Spomeňme len napríklad možnosť vykonať dohľad pod utajenou identixxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxrenia na nápravu (napr. § 35f ZDFT alebo § 50 ZBANK) či rozsiahle oprávnenie xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xlomyseľne, bez ohľadu na účel a zásady výkonu dohľadu a verejnej správy všeobecne, spoľahlivo by v krátkom čase zlikvidovala akýkoľvek dohliadaný subxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxh oblastí verejnej správy, neexistuje prakticky žiadna relevantná judikatúra, ktorou by bola Národná banka Slovenska v zmysle § 5 ods. 3 viazaná pri vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xajvyššieho súdu SR, prípadne Ústavného súdu SR. Táto ustálená judikatúra by mala byť aplikovaná vždy analogicky, pokiaľ jej použitie nevylučuje konkxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxá republika je právny štát, ktorý je založený na princípoch právnej istoty a predvídateľnosti právnych noriem, pričom nejasné a neurčité právne normy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Ústavného súdu SR platí, že: "Princíp právnej istoty je nepochybne neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu zaručeného čl. 1 ods. 1 ústavy", x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxho obsahu právnych noriem.70) Pokiaľ ide o postup Národnej banky Slovenska mimo konania vo veciach dohľadu, teda postupu, v ktorom rozhodnutie nie je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xákonnosti správnym súdom v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy", a že "každý správny orgán musí byť spôsobilý preukázať spxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxe."71) Napokon v oblasti ukladania sankcií a opatrení na nápravu možno poukázať na judikatúrou ustálenú analógiu v oblasti správneho trestania opiexxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx xxxx Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ‚Dohovor'), z Odporúčania výboru ministrov č. R (91) pre členské štáty o správnych sankxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxk Neumeister proti Rakúsku z júla 1976), najvyšší súd zastáva názor, že trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy a práva, ktoré sú zakotvené v Trestnom zákone a Trestnom poriadku nielen obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx správnych sankcií poskytovať okrem záruk spravodlivého správneho konania v zmysle rezolúcie (77)31 aj pevne zavedené záruky v trestnom konaní. Nemoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzeno-právnymi princípmi."72) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxv právneho štátu všeobecne pred kriminalizáciou správneho práva,73) ktorá sa prejavuje takmer vo všetkých sférach verejnej správy, v oblasti regulxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x x x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konania, dohľad a konanie vo veciach dohľadu sú neverejné. Všeobecná zásada v § 2 ods. 3 platí osobitne v konaní vo veciach dohľadu, ktoré je tiež charakxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xovinnosť sa vzťahuje na členov bankovej rady a všetkých zamestnancov Národnej banky Slovenska a je ďalej upravená ako služobné tajomstvo podľa § 41 ZNBxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xeverejnosť dohľadu a konania vo veciach dohľadu je prirodzená vzhľadom na to, že predmetom dohľadu sú často skutočnosti obsahujúce bankové tajomstvoxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xôvery na finančnom trhu a tiež vzhľadom na potrebu ochrany práv a záujmov dotknutých dohliadaných subjektov a ich klientov nie je vhodné, aby boli všetkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxým trhom neplatí absolútne a v tejto oblasti neexistuje inštitút striktnosťou podobný napríklad daňovému tajomstvu. Skutočnosti zistené pri dohľadx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa § 37 ods. 1 písm. d) ZDFT a vypracúva a zverejňuje aj správu o svojej činnosti v oblasti dohľadu. Publicita rozhodnutí Národnej banky Slovenska okrex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxebiteľov (preto je zverejňovanie rozhodnutí ohľadom ochrany finančného spotrebiteľa ešte rozšírené oproti iným rozhodnutiam vo veciach dohľadu). xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtu v dôsledku zverejnenia negatívneho rozhodnutia.76)
K ods. 2
Oddelenie individuálneho a konsolidovaného dohľadu
Vzhľadom na osobitosti rizxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xonsolidovanom základe. Okrem toho existuje doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi. Toto členenie dohľadu vyplýva z práva Európskej únie. Dxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxovanom základe, a tiež doplnkový dohľad nad finančnými konglomerátmi, pričom xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxými konglomerátmi sa vzťahuje na banky, obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti s povolením na poskytovanie investičných služieb a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sa rozumie dohľad nad konsolidovaným celkom na účel sledovania a obmedzenia rizík, ktorým je daný dohliadaný subjekt vystavený v dôsledku svojej účasxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe alebo správcovské spoločnosti a (analogicky) dohľad nad finančnými konglomerátmi sa vykonáva na účely obmedzenia rizík, ktorým je banka alebo iná rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxm trhom zo strany Národnej banky Slovenska je výkonom verejnej správy a Národná banka Slovenska, resp. jej Útvar dohľadu nad finančným trhom má postavexxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx "problémy medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi nepodliehajú dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska. Takéto spory majú byť riešené sxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmienok." Obsah tejto napohľad zrejmej zásady môže byť predmetom diskusie v dôsledku neskoršej úpravy o ochrane finančného spotrebiteľa, v rámci ktorxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx súvisiacich s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov. Záležitosti adresované v týchto podaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxuvnej sankcie zo strany dohliadaného subjektu, alebo spôsob výkonu jeho práv. Sama Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle správne uvádza, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtňovanie Národná banka Slovenska dohliada. Len súd môže rozhodnúť v prípade sporu o plnenie zo zmluvy medzi klientom a dohliadaným subjektom." Problexxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxie podania zo strany Národnej banky Slovenska síce nie je vykonateľné rozhodnutie, ale obsahuje zhodnotenie skutkového stavu, právne posúdenie a uváxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xubjekt napraví zistené nedostatky,79) čo má
de facto
účinky splnenia rozhodnutia.
Týmito oprávneniami v oblasti ochrany finančného spotrebitxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxľvek iného orgánu verejnej správy v Slovenskej republike. Ak však platí ústavné delenie moci a zásada neriešenia súkromných sporov v rámci výkonu dohľxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxle tejto zásady nemal byť viazaný vyjadrením Národnej banky Slovenska vo vybavení podania.80) Národná banka Slovenska by tiež mala vždy odmietnuť vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxžlivo tak, aby nedošlo k porušeniu práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces. Obdobne to platí pre vybavovanie sťažností klientov dohliadaných subjxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxi súkromnoprávnych sporov platí tiež zásada, že Národná banka Slovenska nie je orgán činný v trestnom konaní. Preto podľa odseku 6, ak pri výkone dohľadx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxnom konaní. Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí nezvyčajnú obchodnú operáciu alebo porušenie povinností dohliadaných subjektov pri xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxlicajného zboru a štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy v oblasti ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ktorým je Slovenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx zamestnancov pri výkone dohľadu. Toto ustanovenia by malo byť chápané ako vyjadrenie ďalšieho aspektu zásady legality, že teda Národná banka Slovensxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxeku 4 objasňujú, že za výkon dohľadu zodpovedá samotná Národná banka Slovenska, nie jej jednotliví zamestnanci ako konkrétne fyzické osoby vykonávajxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xerejnej moci.83) Zároveň svojou explicitnosťou ustanovenie poskytuje istú dodatočnú právnu ochranu zamestnancom Národnej banky Slovensku pri výxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxka a tiež trestnoprávna zodpovednosť, ktorá je v zásade vyvodzovaná na individuálnom základe voči konkrétnej fyzickej osobe. Trestná zodpovednosť sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe základné pravidlá správania pre dohliadané subjekty pri výkone dohľadu, konkrétne:
a)
povinnosť strpieť výkon dohľadu a umožniť jeho výkon,
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrenými na výkon dohľadu.85)
Základné povinnosti dohliadaného subjektu, ale, podľa nášho názoru, vo všeobecnosti nezahŕňajú povinnosť aktívxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxka na takéto nedostatky či porušenia upozorniť. Takáto požiadavka by bola potenciálne v rozpore s vyššie diskutovaným analogickým uplatnením zásad txxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Osobný rozsah tejto povinnosti sa vzťahuje na samotný dohliadaný subjekt, ale aj všetkých členov jeho orgánov, jeho zamestnancov, ako aj ostatné osoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxklad akcionári, veritelia, poradcovia, konzultanti a dodávatelia služieb pre dohliadaný subjekt. Do tejto skupiny ale nepatria advokáti, vzhľadom xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxahuje výslovnú výnimku pre také poskytnutie informácií. Tiež je otázka, či do tejto skupiny patria zahraničné osoby. Vzhľadom na teritoriálne obmedzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xárodná banka Slovenska požaduje poskytnutie informácií zo zahraničia, mala by tak v zásade robiť prostredníctvom vyžiadania si týchto údajov od prísxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xDFT. Na druhej strane platí, a v praxi k takým situáciám dochádza hlavne v kontexte konania vo veciach dohľadu so zahraničnými účastníkmi, že Národná baxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxutie na dobrovoľnom základe, nie vynútiteľnú verejnoprávnu povinnosť. Povinnosť súčinnosti zo strany dohliadaných subjektov a iných povinných osôx xx xxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxx xx x x x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovávať údaje po vymedzený čas, spravidla najmenej päť rokov.88) Zmysel týchto ustanovení o uchovávaní dokumentov záznamov je aj v tom, aby tieto údajx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xárodná banka Slovenska ako správny orgán podľa ZDFT nemá povinnosť poskytovať súčinnosť dohliadaným subjektom ani všeobecnú povinnosť chrániť ich pxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxých subjektov môže Národná banka Slovenska nerešpektovať alebo brániť ich výkonu. Takéto konanie by bolo v nesúlade so všeobecnou zásadou zákonnosti x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxza, v akom jazyku majú byť vyžiadané informácie a dokumenty poskytnuté. V zásade ide o slovenský jazyk ako štátny jazyk, pričom dohliadaný subjekt má poxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxx uvedené, zrejme aj na žiadosť iného subjektu poskytujúceho súčinnosť) však Národná banka Slovenska môže akceptovať aj dokumenty vyhotovené v českom xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenie obsahuje aj výhradu, že upustenie od požiadavky na poskytnutie dokumentov v štátnom jazyku musí byť prípustné podľa ZŠJ. Význam tejto podmienxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxach dohľadu a rozhodnutia, ako aj iné písomnosti vyhotovené Národnou bankou Slovenska, musia byť vždy v slovenskom jazyku, čiže pokiaľ by niektoré z poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzyku. Národná banka Slovenska je však vždy oprávnená aj dodatočne podľa svojej potreby požiadať dohliadaný subjekt o predloženie úradne osvedčeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxé aj v § 16 ods. 5 ZDFT v súvislosti s prílohami žiadosti v konaní vo veciach dohľadu. Napokon je nutné poznamenať, že ustanovenia o akceptácii dokumentox x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x hľadiska systematiky ZDFT otázne, či takéto (svojou povahou) technické ustanovenia patria medzi "všeobecné zásady výkonu dohľadu".
Účasť na rokoxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxch výkonom dohľadu na rokovaní svojho valného zhromaždenia, dozornej rady, štatutárneho orgánu alebo iného svojho orgánu riadiaceho alebo kontroluxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnej banke Slovenska najmenej tri pracovné dni vopred.91) Ako sme už spomínali v skoršom texte, nazdávame sa, že túto povinnosť je problematické aplikxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvenska, ako sú emitenti cenných papierov.
K ods. 8
Riešenie nedostatkov mimo konania
Dôležitým a výnimočným aspektom výkonu dohľadu nad finančnxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bolo uloženie sankcie za každý zistený nedostatok - okrem iného aj preto, že zdroje Národnej banky Slovenska sú obmedzené a dôsledné formálne sankcionxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxho sústavný charakter. Dohľad nad bankou neznamená, že dohliadací tím Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky raz za rok navštívi úxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xiektorých prípadoch dokonca v reálnom čase. Ide o údaje z pravidelných hlásení o obchodoch, finančnej situácii, riadení rizika, veľkých expozíciách x xxxx
xx xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xymenovali len niektoré. Stále hovoríme len o dohľade na diaľku a v rámci dohľadu na mieste sa získavajú a vyhodnocujú už cielenejším spôsobom ďalšie mnoxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxstatných konaniach by bolo kontraproduktívne.
Preto v rámci dohľadu nad finančným trhom platí pravidlo, že Národná banka Slovenska je oprávnená "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xlebo sankcie.92) Oprávneniu Národnej banky Slovenska zodpovedá povinnosť zodpovedných osôb poskytnúť Národnej banke Slovenska "požadovanú súčixxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxmi jeho dozornej rady alebo jeho vedúcimi zamestnancami, alebo vedúcimi útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Formulácie "iným spôsobom vyxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa správnu úvahu. Za povšimnutie tiež stojí fakt, že ustanovenie neuvádza pojem "nedostatok", ktorý už spravidla označuje porušenie povinnosti väčšex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxovenie takejto požiadavky nie je vykonateľné rozhodnutie, predsa ide o správny postup v rámci výkonu verejnej moci a ako taký má
de facto
značnú silu. Mxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxú hrozbu začatia oficiálneho konania.
Takéto oprávnenie orgánu verejnej moci je síce výnimočné v slovenskom právnom poriadku, v oblasti finančnéxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxtného zákonného oprávnenia, všeobecných právnych a správnych zásad, alebo zaužívanej regulačnej praxe.95) Ako sme už uviedli, ide o takmer xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxne ponechané ako veľmi voľné, nemalo by ísť v žiadnom prípade o svojvôľu.
K ods. 9
Zásada publicity stanovísk a usmernení
O oprávnení Národnej bankx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxäzné v striktnom zmysle, sú však záväzné
de facto
a majú vysvetľujúci charakter, sú teda vydávané na základe a v medziach zákonných ustanovení, ktoré ixxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxjnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.
Okrem vlastných stanovísk, metodických usmernení a odporúčaní Národná banka Slxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánov dohľadu, teda Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxh európskych nariadení.96) Nariadenia o ESMA, EBA aj EIOPA zároveň ustanovujú aj povinnosť ich konzultácie s trhom, ako aj procesný postup pri notifixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xuper-regulátorov v záujme jednotnej aplikácie práva Európskej únie na finančnom trhu, pokiaľ sa nerozhodne inak a neoznámi to príslušnému európskemx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxom na umiestnenie slovenskej verzie dokumentu na webové sídlo daného európskeho orgánu dohľadu. Notifikáciou súladu s usmernením sa Národná banka Slxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxbné, a zároveň dohliadať nad dodržiavaním usmernenia dohliadanými subjektmi, ak sa na nich vzťahuje.
Slovenská právna úprava neobsahuje pravidlx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvenska vydávať sekundárnu legislatívu v prípade potreby implementácie usmernením atď.). Spôsob implementácie usmernení závisí od ich samotného obxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxaxi však dochádza aj k zmene zákonov alebo sekundárnej legislatíve, prípadne vydaniu vlastného metodického usmernenia Národnej banky Slovenska.
x xxxx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxku a dohľad na mieste. Tieto definície sú xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxho subjektu. Dohľad na diaľku je definovaný negatívne ako iný dohľad než dohľad na mieste, vykonávaný na základe vyhodnocovania hlásení a iných prijatxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x x x xx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x xx xDFT. Obe definície tiež spresňujú, že dohľad na mieste a na diaľku si nemožno zamieňať s dokazovaním v konaní. Zistenia dohľadu, samozrejme, možno použxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxe dokazovanie v konaní v zmysle zistenia skutkového stavu ako podkladu pre rozhodnutie by mala platiť prísnejšia požiadavka na stupeň spoľahlivosti.
x xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xtrany dohliadaných subjektov. Podľa uvedeného pravidla každá "strana" znáša svoje náklady, čo znamená, že dohliadaný subjekt je povinný všetku súčixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxne dohľadu, napríklad cestovné náklady jej zamestnancov pri dohľade na mieste. Vo všeobecnosti však dohliadané subjekty do istej miery financujú činxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxých spotrebiteľov podľa § 39 a nasl. ZDFT.98)
Súvisiace prexxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxy xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu SR z 21. apríla 2010, sp. zn. 3 Sžz 1/2010.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR v spojených veciach sp. zn. 8 Sž 18/2011, 8 Sž 22/2011, 8 Sž 23/2011 a 8 Sž 24/2xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
Z literatúry:
BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018;
JEMELKA, Lxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxok). Komentár. Praha: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., SLEZÁKOVÁ, A. a kol. Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu. Bratislava: Wolxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe. Londýn: Sweet & Maxwell, 2007
Súčinnosť pri výkone dohľadu
K ods. 1 a 2
Poskytovanie údajov a inej súčinnosti Národnej banke Sloxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia ZDFT povinnosť poskytovať údaje Národnej banke Slovenska ďalej rozširujú a precizujú. Platí, že vzhľadom na komplexnosť podnikania dohliadaných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xždy sama k dispozícii a ktoré nemusia mať k dispozícii ani dohliadané subjekty, resp. ich nie sú ochotné poskytnúť alebo je ich potrebné preveriť z iných xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxory audítorov.
b)
Notári, štatutárni audítori, audítorské spoločnosti, exekútori, znalci a tlmočníci a správcovia konkurzných podstát.99) Pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xontroly nad dohliadaným subjektom.100)
c)
Osoby prevádzkujúce infraštruktúru kapitálového trhu, teda centrálny depozitár cenných papierov, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy alebo informácie súvisiace s dohliadanými subjektmi alebo s ich činnosťou. Tieto osoby sú povinné tieto informácie poskytnúť písomne alebo ústne do xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxstup do informačných systémov a databáz väčšiny uvedených subjektov, okrem tých v poslednom bode. Ide napríklad o údaje zo súdnych registrov, obchodnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxnúť, že v období informatizácie a elektronizácie ide zrejme o progresívny krok, pretože sa tým odbúra nutnosť písomných dožiadaní a odpovedí. Na druhex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx má zriadiť elektronický prístup pre databázu prevádzkovanú súkromným subjektom. Tiež možno spomenúť, že oprávnením na trvalý elektronický prístup xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxximočne silné postavenie Národnej banky Slovenska ako orgánu verejnej moci.
Napokon, hoci je právo Národnej banky Slovenska požadovať informácie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xnformácií podľa osobitného zákona alebo medzinárodnej zmluvy. V zásade preto platí, že ak by aj ZDFT ukladal povinnosť niektorému orgánu alebo osobe pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxlušného osobitného predpisu musí) ich poskytnutie odoprieť. Príkladom tohto pravidla môžu byť advokáti, ale tiež notári, ak nejde o údaje z ich verejnxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxať v príslušnom predpise aj výslovné oprávnenie alebo povinnosť osoby viazanej povinnosťou mlčanlivosti.102) Rešpektovanie zákonnej povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x x x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobami podľa § 3 ods. 2 ZDFT.
K xxxx xx x x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxvania jeho cieľov informácie nielen prijíma, ale aj poskytuje iným osobám. Výmena informácií je tiež uvedená ako jedna zo základných oblastí pôsobnosxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxiť údaje, patria:
a)
Európska centrálna banka, hlavne v kontexte účasti Národnej banky Slovenska v jednotnom mechanizme dohľadu, účastníci Európxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxočných úloh podľa práva Európskej únie, ale tiež v prípade dohľadu na konsolidovanom základe nad nadnárodnými skupinami.
b)
Štatutárni audítorix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxančného postavenia dohliadaných subjektov, najmä bánk, o čom už bola reč.
c)
Ďalšie orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadox xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zužujúco, osobitne vtedy, ak nejde o orgány verejnej moci. Tak by azda bolo prípustné, aby Národná banka Slovenska upozornila Úrad na ochranu osobných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávateľov služieb dohliadaného subjektu (hoci tiež ide o osoby, ktorých činnosť súvisí s činnosťou dohliadaného subjektu), pokiaľ títo nemajú istx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx oprávnená všetky tieto osoby upozorniť na nedostatky zistené pri vykonávaní dohľadu nad dohliadanými subjektmi, na ktorých riešenie alebo odborné pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmstvo), potom sa za zbavenie mlčanlivosti považuje aj bankovou radou schválená zmluva o spolupráci a výmene údajov. Taká zmluva o spolupráci bola uzavxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxej činnosti podľa ZAML. Na medzinárodnej úrovni je Národná banka Slovenska účastníkom viacerých mnohostranných aj bilaterálnych zmlúv o spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxajov alebo inej súčinnosti.
Zmienka o potrebe zbavenia mlčanlivosti v odseku 3 však nie je príliš logicky konzistentná, pretože v § x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxia údajov z dohľadu Európskej centrálnej banke alebo štatutárnym audítorom, potom by sa vôbec nemalo hovoriť o potrebe dodatočného zbavenia mlčanlivxxxx xxxxx x xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch, ktoré upravujú poskytovanie údajov podobne, čiastočne duplicitne a čiastočne mierne odlišne ako ZDFT.104)
Odsek 4 obsahuje pravidlo obmedzexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnu by nemali byť použité na žiadny iný účel, než pre aký boli poskytnuté, a prijímatelia by ich mali chrániť a ďalej o nich zachovávať mlčanlivosť. Nemali xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xpustili sféru kontroly Národnej banky Slovenska, je otázna. Osobitne to platí v prípade sprístupnenia takých údajov do zahraničia, pretože tam sa na nxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxtrov vedených Národnou bankou Slovenska vrátane ich neverejných častí podľa § 36 ZDFT.
K ods. 5
Nakladanie s údajmi získanými zo zahraničia
Nadväxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxk, ako sa požaduje podľa odseku 4 vo vzťahu k údajom poskytnutým Národnou bankou Slovenska, teda v zásade len na účely dohľadu zo strany Národnej banky Slxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xri preskúmaní rozhodnutia Národnej banky Slovenska a tiež v trestnom konaní.
K ods. 6
Zhromažďovanie a poskytovanie údajov asociáciami
Toto ustxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxkavať agregované za celý sektor, pričom prirodzeným partnerom v tomto smere sú asociácie106) združujúce dohliadané subjekty v jednotlivých oblastxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodníkov s cennými papiermi a pod. Spolupráca na úrovni asociácií, a nie jednotlivých dohliadaných subjektov, je tiež často účelnejšia v oblasti pripxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje získavať od svojich členov a spracúvať. Toto ustanovenie poskytuje určitú právnu ochranu pred podozrením zo strany Protimonopolného úradu SR, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ak ide o spracovanie údajov od členov na úrovni asociácie na účely ich poskytnutia Národnej banke Slovenska, ide o zákonom dovolené konanie.
Súvisixxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xol. Finančné právo. Bratislava: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., SLEZÁKOVÁ, A. a kol. Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu. Bratixxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy
Toto ustanovenie upravuje možnosť orgánu dohľadu z iného štátu vykonať dohľad na území Slovenskej republiky. Možnosť vykonať taký dohľad sa v každxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxha dohľadu príslušného zahraničného orgánu dohľadu. Hoci úvodné vety odseku 1, na rozdiel od nasledujúcich ustanovení odseku 1, odkazujú len na "dohľxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Slovenskej republiky.
ZDFT v tomto prípade rozlišuje:
a)
Dohľad zo strany orgánu dohľadu z členského štátu Európskej únie alebo iného štáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxhľad zo strany orgánu nečlenského štátu. V tomto prípade je dohľad možné vykonať len na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a prísxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx banku Slovenska na území druhého štátu. Nateraz xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé na webovom sídle Národnej banky Slovenska sú uzavreté s členskými štátmi Európskej únie a zväčša ešte v období pred vstupom Slovenskej republiky do Euxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhu je v podstate implementáciou príslušných pravidiel európskych smerníc108) a vyplýva z princípu jedného európskeho povolenia a z neho plynúceho pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxvenskej republiky nie na základe slovenského, ale holandského bankového povolenia, a prevažná väčšina jej činnosti na území Slovenskej republiky poxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého trhu harmonizovaných právom Európskej únie. Vo vzťahu k dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami situácia podľa práva Európskej únie nie je úplne zrejxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe a vždy len do tej miery, do akej je činnosť slovenskej dcérskej spoločnosti relevantná pre dohľad nad materskou spoločnosťou, typicky zrejme pri dohľxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxde vykonať na mieste nie je možné bez osobitnej dohody medzi Národnou bankou Slovenska a daným orgánom dohľadu, ktorá, ako sme uviedli, neexistuje. Tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxmí Slovenskej republiky. Niektoré právne poriadky a niektoré orgány dohľadu sú však z nie celkom zrejmých príčin presvedčené o svojej globálnej jurisxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx iným subjektom v skupine, no v takých prípadoch príslušný orgán dohľadu požaduje možnosť vykonať dohľad aj v prevádzke osoby, ktorej bola činnosť zverxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx republike v zmysle výkonu verejnej moci iného štátu na našom území. Na druhej strane sa nazdávame, že ak to nie je vylúčené podľa osobitných predpisov (nxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxinnosť zahraničnému orgánu dohľadu či dokonca umožniť mu vstup do svojej prevádzky a poskytnúť mu informáciu na mieste podobne, ako tak môže urobiť napxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxnu verejnej moci cudzieho štátu a zahraničný orgán pri nej vo vzťahu k slovenskému subjektu nedisponuje žiadnymi verejnoprávnymi oprávneniami.
K oxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxd na území iného štátu. Opäť sa rozlišuje, či je dohľad vykonávaný v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte. V každom prípade vykonanie dohľadu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxkone dohľadu. Ako sme uviedli skôr, také dohody momentálne Národná banka Slovenska nemá uzavreté. Boli by však nevyhnutnosťou, keby si niektorý slovexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxskej únie.
K ods. 3
Medzinárodné vzťahy Národnej banky Slovenska
Odsek 3 upravuje postavenie Národnej banky Slovenska ako orgánu dohľadu nad finxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxnizmu dohľadu v bankovom sektore, pričom plní z toho plynúce úlohy príslušného orgánu Slovenskej republiky ako členského štátu. K týmto aspektom je uvxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxobí aj v mnohých medzinárodných organizáciách, pričom postavenie Národnej banky Slovenska v medzinárodných organizáciách a vzťahoch definuje aj § 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx banke pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development) a Svetovej banke (World Bank). Národná banka Slovenska je tiež členom ďalxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxank for International Settlements), v rámci ktorej funguje aj známy Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision), a txxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnárodné združenie orgánov dohľadu nad poisťovníctvom (International Association of Insurance Supervisors), Medzinárodná organizácia orgánov doxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxovenska a zahraničných orgánov dohľadu pri výkone dohľadu na konsolidovanom základe nad nadnárodnými konsolidovanými finančnými skupinami podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx kolégií dohľadu, spoluprácu ktorých upravuje osobitná dohoda o spolupráci pri výkone dohľadu nad danou skupinou a príslušné predpisy európskeho práxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxťou skupiny. Napriek formalizácii pravidiel fungovania kolégií tieto zostávajú v prvom rade platformami na koordináciu a výmenu informácií a nedispxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx je oprávnený právne záväzným spôsobom prinútiť zúčastnené orgány dohľadu prijať určité kroky, a prípadný spoločný postup je tak v zásade vecou dohody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxej spoločnosti skupiny, ktoré majú vplyv aj na slovenské dcérske spoločnosti v skupine. Takémuto postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy diskutujú a koordinujú tak, aby sa obmedzil prípadný problematický dopad opatrenia na skupinovej úrovni na dcérske spoločnosti.
Súvisiace ustxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxnčným trhom
K ods. 1 a 2
Zriadenie, organizácia a pôsobnosť útvaru dohľadu nad finančným trhom
Útvar dohľadu nad finančným trhom je samostatný orgxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrodnej banky Slovenska112) (ďalej aj ako "organizačný poriadok NBS").
Špecifikom organizačného zaradenia útvaru dohľadu nad finančným trhom dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdnej banky Slovenska, kde najvyššími organizačnými jednotkami (ak nepočítame bankovú radu a výkonnú radu, resp. do roku 2001 direktórium) boli od jej xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxs existuje útvar dohľadu nad finančným trhom na vyššej organizačno-riadiacej úrovni ako sú úseky, pričom sám sa na dva úseky člení. Je to úsek obozretnéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxodkovým sporením) a výkon dohľadu na makroúrovni. Tento úsek patrí do priamej riadiacej pôsobnosti určeného člena bankovej rady alebo výkonného riadxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platobných služieb, trhu cenných papierov, dôchodkového sporenia a poisťovníctva, a tiež zabezpečuje výkon dohľadu v oblasti ochrany finančných sxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxdva úseky sú uvedené v bode 2 Prílohy č. 1 k organizačnému poriadku NBS.
Pri útvare dohľadu nad finančným trhom je tiež zriadený výbor pre dohľad, ktorx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrdináciu, objektivitu a rešpektovanie zásady rovnakého prístupu pri výkone dohľadu nad finančným trhom, ako aj vecne prerokováva návrhy právnych prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pre dohľad osobitne zabezpečuje koordináciu obidvoch úsekov tvoriacich útvar dohľadu nad finančným trhom.
Útvar dohľadu nad finančným trhom vykxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnáva tiež ochranu finančných spotrebiteľov a pripravuje návrhy na reguláciu finančného trhu, čím sa významnou mierou podieľa na normotvornej činnosxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vedúci zamestnanec, resp. vedúci zamestnanci v zmysle organizačného poriadku Národnej banky Slovenska. Vedúci zamestnanci alebo nimi poverení iní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxpni vrátane prijímania a podpisovania prvostupňových rozhodnutí vo veciach dohľadu nad finančným trhom.
K ods. 3
Nezávislosť a nestrannosť
Odsxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xx x x x xxxxx xxzávislosť a nestrannosť predstavujú jednu z hlavných zásad výkonu dohľadu. Platí, že útvar dohľadu je pri svojej činnosti samostatný, nestranný a nezxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostredníctvom útvaru dohľadu ako orgánu verejnej správy, z čoho vyplýva, že medzi Národnou bankou Slovenska a dohliadanými subjektmi je typický adxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxdľa § 7, resp. § 14 ZDFT. S mocenským postavením Národnej banky Slovenska koreluje jej povinnosť konať vo veciach dohľadu len v rozsahu povolenom zákonoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtúrou.
b)
Nezávislosť od ostatných orgánov verejnej moci. Táto plynie z osobitného postavenia Národnej banky Slovenska ako nezávislej centrálnxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx miere. Pravdepodobne najbližšie k činnosti a postaveniu Národnej banky Slovenska, a zároveň organizačne a personálne prepojený orgán, je Rada pre rixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxle jeden na druhom v dôsledku požiadaviek práva Európskej únie na oddelenie funkcie dohľadu a riešenia krízových situácií.
S ohľadom na európsky aspekx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxovenska pri výkone dohľadu na základe príslušných predpisov práva Európskej únie podriadená Európskej centrálnej banke.120) V menšej miere to platx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnej banky Slovenska. Funkcia dohľadu je v rámci organizačnej štruktúry Národnej banky Slovenska zreteľne odlíšená od jej ostatných funkcií, a k organxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxsť a nestrannosť.
K zásade zákonnosti tiež vyjadrenej v tomto odseku pozri komentár k § 2 ods. 1.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxej verejnej správy. In Bulletin slovenskej advokácie. 2013, roč. 19, č. 12;
MACHAJOVÁ, J. a kol. Všeobecné správne právo. 6. vyd. Bratislava: Eurokxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xinnosťou subjektov finančného trhu. Bratislava: xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
x x x
xxxxxxx xxragraf ustanovuje predpoklady riadneho výkonu dohľadu na mieste. V prvej vete určuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať dohľad na mieste, v ktorxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xa mieste. Takéto personálne vymedzenie je definované výlučne pre výkon dohľadu na mieste. Výkon dohľadu na diaľku je preto vykonávaný príslušnými zamxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xx xxdľa ktorého vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom disponuje rozhodovacou právomocou pri určovaní a riadení postupu zamestnancov vyxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xaradených riadiacich zamestnancov. Otázkou tak zostáva, či aj takáto osoba, pokiaľ by chcela vykonávať dohľad na mieste, potrebuje na jeho výkon osobxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa určovať spôsob výkonu dohľadu, pričom zároveň aj riadi jeho postup, koordinuje činnosť zamestnancov vykonávajúcich dohľad na mieste a sám ich na výkxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxby majú právo byť účastní jednotlivých úkonov v rámci výkonu dohľadu na mieste bez uvedenia na písomnom poverení na výkon dohľadu na mieste, pretože totx xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxncia alebo nesprávne uvedenie však nevyhnutne nezakladajú jeho neplatnosť. Formálnou vadou by však bolo, ak by poverenie na výkon dohľadu na mieste nexxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xačatie. Písomné poverenie na výkon dohľadu na mieste je prvým predpokladom na vykonanie prvého úkonu spojeného so začatím dohľadu na mieste.121) Z taxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vytvoreného dohliadacieho tímu, v rámci ktorého sa označuje vedúci dohliadacieho tímu a člen dohliadacieho tímu, prípadne prizvané osoby a pod. Nejdx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxjmä o väčšie dohliadané subjekty, ktoré môžu disponovať širším vymedzením okruhu činností, ktoré vykonávajú a na ktoré majú Národnou bankou Slovenskx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xamostatného finančného agenta a pod. Uvedené môže slúžiť dohliadaným subjektom aj ako indikácia toho, či je dohľad na mieste vykonávaný ako komplexnýx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poverené výkonom dohľadu kontrolovať, k čomu sa môže pridať aj kontrola rozhodnutí alebo povolení vydaných Národnou bankou Slovenska vo vzťahu k dohlxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxenky vydaného povolenia na výkon činnosti je potrebné dodržiavať počas celej doby jeho platnosti.123) Predmetom dohľadu za žiadnych okolností nesmxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.124) Osobitné predpisy spravidla reflektujú na túto všeobecnú podmienku ustanovenú ZDFT, pričom naprxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxpecifikuje okruh osôb, o ktoré ide. Keďže ZFS upravuje nielen vzťahy medzi klientmi a finančnými sprostredkovateľmi, ale aj medzi finančnými inštitxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtúciami a finančnými sprostredkovateľmi, nesmú byť rozhodované v rámci dohľadu, čo sa však nevylučuje s tým, že môžu byť predmetom dohľadu, a to aj dohľxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxovenska preskúmavala dané okolnosti z dôvodu napríklad procesného nastavenia činností v spoločnosti. Ak však v priebehu dohľadu zistí, že ide o spor, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xšak explicitne na poverení uvedené. V opačnom prípade sa uvádza plánovaná doba trvania celého dohľadu na mieste, teda od jeho začatia až po jeho koniec. x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na mieste v sídle spoločnosti - porovnaj § 10 ods. 1 písm. c). Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky Národnej banky Slovenska so štátnym znakom zakladá konxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxca zároveň priznáva právomoc Národnej banke Slovenska poverenie dodatočne meniť, pričom máme za to, že ide o riešenie praktických implikácií spojenýxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xo, že by nemalo ísť o zmeny zásadného charakteru, ktoré by zmenili koncept vykonávaného dohľadu, hoci to nie je možné úplne vylúčiť.
Posledná veta § x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxované ako tzv. mystery shopping. Cieľom tohto ustanovenia je predchádzať odhaleniu osoby, ktorá takýto dohľad vykonáva, aby
pro futuro
nedochádzalx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xinanční právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. Bratislava: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., SLEZÁKOVxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx x x xxxanovujú pravidlá, ktoré majú garantovať nezaujatosť osôb poverených výkonom dohľadu pri samotnom výkone dohľadu na mieste. Ide o naplnenie základnéxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxbnosť o tom, že daná osoba nie je nezaujatá vo vzťahu k jednému z troch definičných kritérií, a to k predmetu dohľadu, dohliadanému subjektu alebo jeho zaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx x x x
xxxxx x xxxxxxxxxx xravidlá podania námietky zaujatosti dohliadaným subjektom, zatiaľ čo odsek 3 ich ustanovuje vo vzťahu k samotnej osobe poverenej výkonom dohľadu na mxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxí Národnej banke Slovenska, resp. nadriadenému zamestnancovi.
K ods. 4
Odsek 4 ďalej zakotvuje, že podanie námietky zaujatosti nemá odkladný účixxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxe voči vedúcemu zamestnancovi útvaru dohľadu nad finančným trhom a ním povereným osobám, tak tieto osoby nemajú právo podieľať sa na vyhotovení protokxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxste, alebo v čiastkovom protokole.
K ods. 5 a 6
Odsek 5 ustanovuje základné procesné zásady rozhodovania o podanej námietke zaujatosti. Ide predovxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xámietke zaujatosti sa nevzťahujú procesné ustanovenia ZDFT ani žiadne iné procesné predpisy vzťahujúce sa na postup orgánov verejnej moci. Ide teda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxda Národnej banky Slovenska ako najvyšší riadiaci orgán Národnej banky Slovenska, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok. Odsek 6 zárovex xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xiadne pokračovanie vo výkone dohľadu na mieste.
Súvisiace ustanovenia:
Z literatúry:
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, Hx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xratislava: Wolters Kluwer, 2014
K ods. 1
v § 8 sa ustanovuje rozhodný moment, ako aj procesné podmienky momentu začatia výkonu dohľadx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xoment ukončenia dohľadu na mieste. V zásade sa rozlišuje, či sa dohľad na mieste začína osobným stretnutím osôb poverených výkonom dohľadu na mieste s dxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosť sa na prvom stretnutí s dohliadaným subjektom preukázať dohliadanému subjektu písomným poverením a zároveň predložiť preukaz zamestnancx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxej výkonom dohľadu iný doklad preukazujúci jeho totožnosť, napríklad občiansky preukaz. Dohliadaný subjekt musí akceptovať preukaz zamestnanca vyxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxe, teda až pri prvom úkone spojenom s výkonom dohľadu na mieste. Je však možné zovšeobecniť, že zákonodarca umožňuje postupné preukazovanie totožnostx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx začína osobným stretnutím.
ZDFT celkom osobitne upravuje situáciu v prípade začatia dohľadu na mieste, ktorý prebieha pod utajenou identitou (tzxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x neho prebieha dohľad na mieste. Z tohto dôvodu mu dohliadaný subjekt nie je povinný poskytnúť súčinnosť, a to až do momentu preukázania sa osoby poverenxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx utajenou identitou, s čím súbežne lícuje, že ani poverenie na výkon dohľadu nemusí obsahovať mená, priezviská a funkcie osôb poverených výkonom dohľaxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxázať osobitným preukazom osoby poverenej výkonom dohľadu pod utajenou identitou, ktorý jej vydala Národná banka Slovenska (pozri § 6), pričom ostatnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xačatia dohľadu na mieste vykonávaného nepriamo alebo pod utajenou identitou sa začína okamihom, keď osoba poverená výkonom dohľadu alebo prizvaná osxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxať súčinnosť Národnej banke Slovenska dohliadaným subjektom pri výkone dohľadu na mieste začína momentom preukázania sa osoby poverenej výkonom dohxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxtnou kategóriou výkonu dohľadu na mieste je dohľad vykonávaný nepriamo, pričom ZDFT bližšie nevysvetľuje, čo sa pod týmto inštitútom rozumie. Máme za xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadu na mieste, z povahy veci však vyplýva všeobecný záujem na tom, aby takéto osoby vykonávali úkony v rámci výkonu dohľadu na mieste nepriamo. Ide napríxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxtou identifikovať nekalé obchodné praktiky, napríklad v sektore finančného sprostredkovania, ktoré sa vykonávajú na školách v komunite neplnoletýxx xxxxx
x xxxx x x x
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxovšetkým o právo vstupovať do priestorov dohliadaného subjektu vrátane jeho dopravných prostriedkov, čo v zásade zaručuje osobám povereným výkonom xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvaných činností dohliadaným subjektom. Týmto však nie je dotknutá nedotknuteľnosť obydlia, čo znamená, že ak je dohliadaný subjekt fyzickou osobou - xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxžovať za marenie výkonu dohľadu, z čoho vyplýva riziko vystavenia sa udeleniu poriadkových opatrení.
Nemenej dôležitým oprávnením priznaným osoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentácii a hardwarovému vybaveniu dohliadaného subjektu v súbehu s oprávnením premiestniť ich originály mimo priestorov a mimo dispozície dohlxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxevzatí originálov dokladov a iných písomností a vecí premiestňovaných mimo priestorov dohliadaného subjektu a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxým výkonom dohľadu zaistiť potrebnú dokumentáciu (ako napríklad počítače a pod.) za účelom ich expertnej analýzy bez ďalšieho prípadného marenia dôkxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxoty na predloženie dokladov a potrebných vysvetlení a je vo vlastnom záujme dohliadaného subjektu, okrem toho, že je to jeho zákonná povinnosť, poskytxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxrodnej banky Slovenska, ale skôr ako vzájomnú komunikáciu orgánu dohľadu a dohliadaného subjektu o zisťovaní skutkového stavu s jeho následnou právnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxhľad na mieste pri výkone svojich činností uplatňuje určité audítorské postupy, pričom platí, že každý úkon je riadne zaznamenaný a preukázateľne podxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Slovenska má k dispozícii poriadkové opatrenia, ktorými si súčinnosť môže vymôcť. V konečnom dôsledku je teda dohliadaný subjekt povinný vynaložiť vxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxkytovanej súčinnosti, osoby poverené výkonom dohľadu si v zásade môžu pýtať predloženie akýchkoľvek dokladov alebo vysvetlení, ktoré sú relevantné xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xdravie osôb alebo ak by bola porušená zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti, ak osoby poskytujúce súčinnosť neboli oprávneným orgánom zbavené txxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xýkonu dohľadu na mieste. Čo sa týka viazania mlčanlivosťou, má sa za to, že ide o viazanie mlčanlivosťou, ktoré vyplýva z povinností ustanovených orgánxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxk osoby poverené výkonom dohľadu povinné zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dohľade na mieste tak, aby nedošlo k neoprávnenému sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxených povinnosťou mlčanlivosti výslovne uloženou alebo uznanou podľa osobitných predpisov. Máme preto zato, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdliehajúcimi obchodnému, bankovému a daňovému tajomstvu, ako aj informáciami v režime utajovaných skutočností.
Osobitnou právomocou osôb povexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxc zabezpečujúcu zdokumentovanie skutkového stavu zvlášť v prípadoch, keď prebieha nepriamy dohľad alebo dohľad pod utajenou identitou. V prípade doxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xinančnej služby v rámci tzv. kontrolného zaobstarania finančnej služby. Ide teda o inštitút, v rámci ktorého osoba poverená výkonom dohľadu na miestex xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teda uzatvorením samotnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Národná banka Slovenska spravidla, nie však exaktne, v lehote do 15 dní oznamuje dohlxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx
xxxxx základné povinnosti osôb poverených výkonom dohľadu podľa odseku 3 patrí vyhotovenie písomného protokolu o vykonanom dohľade na mieste a vykonanie vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxm dohľadu na mieste sú povinné určiť dohliadanému subjektu lehotu najmenej 3 pracovné dni na predloženie písomných námietok proti údajom uvedeným v toxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm zo spôsobov ukončenia dohľadu na mieste je márne uplynutie tejto lehoty - porovnaj § 10 ods. 5. Osoby poverené výkonom dohľadu, okrem lehoty na predložxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri dohľade na mieste a príčin ich vzniku a predložiť Národnej banke Slovenska písomné správy o prijxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xehote prijal opatrenia, ktoré zabezpečia odstránenie protiprávneho stavu zisteného dohľadom na mieste. ZDFT v rámci výstupu z dohľadu na mieste obsixxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, a zistením, ku ktorému sa viaže odporúčanie na odstránenie neželaného stavu. Preto ZDFT priznxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xohľadu určiť lehotu, v rámci ktorej je dohliadaný subjekt povinný predložiť Národnej banke Slovenska písomný plán opatrení prijatých k odporúčaniam xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxijíma výlučne dohliadaný subjekt, o čom následne Národnú banku Slovenska informuje. Národná banka Slovenska má však možnosť tieto opatrenia vyhodnoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxteniami dohliadaný subjekt vysporiadal.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. Bratislava: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
x x x
xxx x x x xxxT sa ustanovujú práva a povinnosti osobám povereným výkonom dohľadu, § 9 ZDFT zrkadlí práva a povinnosti dohliadaného subjektu. Medzi základné právx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxeným okolnostiam spojeným s výkonom dohľadu na mieste vrátane zistených nedostatkov a zistení (pozri komentár k § 8 ZDFT). Toto právo v sebe zahŕňa aj prxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xa mieste je možné množstvo sporných skutočností odkomunikovať aj na ústnej báze, a existuje teda priestor na vysvetlenie a objasnenie niektorých javox x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxbami poverenými výkonom dohľadu, pričom ich doručenie ukončuje dohľad na mieste.
Medzi základné povinnosti dohliadaného subjektu pri výkone dohxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xtrpieť výkon dohľadu a vytvoriť vhodné materiálne a technické podmienky pre výkon dohľadu na mieste. Ide predovšetkým o vyčlenenie osobitnej uzamykaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčiarne a pod. Na druhej strane platí, že dohľad na mieste by mal dostatočne reflektovať a rešpektovať práva dohliadaného subjektu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxorovnaj ustanovenie § 8 ods. 3 písm. e)].
Medzi ďalšie povinnosti dohliadaného subjektu patrí dodržiavanie lehôt určených osobami poverenými výkxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x protokole; b) lehotu na prijatie a splnenie svojich opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri dohľade na mieste a príčin ich vzniku; xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnosti dohliadaného subjektu.
ZDFT v odseku 3 rozširuje okruh povinností dohliadaného subjektu aj na ďalšie osoby, a to na členov jeho orgánov (naprx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xsoby, na ktoré dohliadaný subjekt preniesol časť výkonu svojich činností, napríklad ich zverením v rámci tzv. outsourcingu. Aj tieto osoby sú povinné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xné písomnosti, ústne a písomné informácie, ústne a písomné vyjadrenia k predmetu dohľadu a predbežným zisteniam o nedostatkoch a k zisteným nedostatkxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, priebežného protokolu, čiastkového protokolu alebo písomných námietok dohliadaného subjektu proti údajom uvedeným v takýchto protokoloch, pričxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Z literatúry:
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xratislava: Wolters Kluwer, 2014
K ods. 1 písm. a)
ZDFT v § 10 ustanovuje výpočet náležitostí, ktoré musia byť obsiahnuté v protokole x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxné meno, adresa sídla a identifikačné xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnia, alebo identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe (IČO) prideľuje každej právnickej osobe, každej fyzickej osobe - podnikateľovi, každému orgánu verejnej moci, každému odštepnému závodu, každému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kedy ZRPO nadobudol účinnosť, ide o zásadnú zmenu konceptu evidovania právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, keď v súlade s Koncepciou infoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mení spôsob prideľovania IČO. Zatiaľ čo doteraz ho prideľoval Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť dotknutého subjektu, po novom oň žiadx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci tak predstavuje logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov so selektívnym, riaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnických osôb budú jednoznačne identifikované prostredníctvom identifikátora, ktorého generovanie zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxovaným na území Slovenskej republiky, bola jednoznačne identifikovateľná prostredníctvom IČO. ZDFT popri iných identifikátoroch dohliadaného suxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxľade ako identifikátor uvedené. V tejto súvislosti dávame do pozornosti zoznam dohliadaných subjektov, ktorý vedie Národná banka Slovenska o všetkýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxý na webovom sídle dostupnom na: <https://subjekty. nbs. sk/>.
K ods. 1 písm. b) až d)
Medzi ďalšie obligatórne náležitosti protokolu patrix xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdené ustanovenie však nevylučuje povinnosť túto osobu v protokole uvádzať, v záujme ochrany jej totožnosti však nemusí byť uvedené jej meno a priezvisxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Slovenska.
Čo sa týka miesta, dňa začatia a predmetu vykonaného dohľadu na mieste, ako aj dohliadaného obdobia, tu sú údaje identické ako tie uvedenx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xpoločnosti alebo inom mieste, kde bol dohľad na mieste reálne vykonávaný. Uvádza sa ako presne ohraničený údaj. Tu je potrebné poznamenať, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xokračujú ďalej v analyzovaní získaných údajov, informácií, dokumentov a ďalších podkladov. Dohľad na mieste sa teda neukončuje fyzickým výkonom dohxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na mieste sa môžu opätovne vrátiť do sídla spoločnosti a vykonávať ďalšie úkony spojené s výkonom dohľadu.
K ods. 1 písm. e)
Najdôležitejšou časťou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxch všeobecne záväzných právnych predpisov relevantných k predmetu vykonávaného dohľadu, alebo s porušením podmienok ustanovených v povolení na výkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxé formulujú osoby poverené výkonom dohľadu.
Pri vyhodnocovaní informácií obsiahnutých v protokole treba mať na pamäti cieľ dohľadu, ktorým je prixxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxého trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Výsledky dohľadu obsixxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxných procesov a slabých miest v činnosti dohliadaného subjektu v súlade s cieľmi dohľadu.
Preto by protokol mal mať dostatočne podrobne rozpracovaxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxosti a dopadu na činnosť dohliadaného subjektu alebo iných okolností definovaných cieľmi dohľadu. Preukázateľnosť zisteného skutkového stavu znamxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxade je dohliadaný subjekt s týmito nedostatkami a zisteniami oboznámený vopred, teda ešte pred samotným vydaním protokolu, spravidla na záverečnom rxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtokole majú zásadný charakter v tom, že sú konštatáciou porušenia príslušného ustanovenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisux xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xápravu. Na tomto mieste je potrebné upriamiť pozornosť na § 2 ods. 2 ZDFT, podľa ktorého je dohľad neverejný. Tým, že je dohľad neverejný, aj výstup z neho xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxejňovať.
Zistenia uvedené v protokole majú iný charakter ako nedostatky, pretože zistenia skôr popisujú slabé miesta v činnosti dohliadaného subxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxé v nezáväzných predpisoch vydávaných Národnou bankou Slovenska, známych aj ako metodické usmernenia. Z tohto dôvodu osoby poverené výkonom dohľadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Spravidla sú však tieto odporúčania rešpektované, pretože ich povaha a charakter vychádzajú zo všeobecne trhom uznávaných pravidiel správania sa.
x xxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxto protokole, v rámci ktorej má dohliadaný subjekt právo namietať proti údajom uvedeným v protokole. Osoby poverené výkonom dohľadu tieto námietky vyxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxiská, funkcie a podpisy osôb zodpovedných za vyhotovený protokol, pričom platí, že mená, priezviská, funkcie a podpisy osôb sa nevyžadujú pri osobáchx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxdzuje, kto protokol nepodpisuje,126) nehovorí však priamo a explicitne, kto ho podpísať obligatórne musí. Vymedzuje to iba všeobecne formuláciou "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxnto dohľad aj reálne vykonali, s výnimkou osôb, ktoré dohľad vykonali pod utajenou identitou. Uvedená formulácia tohto ustanovenia však umožňuje aj vxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx osobami zodpovednými za vyhotovenia protokolu.
K ods. 2
Súčasťou protokolu uloženého v Národnej banke Slovenska je aj doklad preukazujúci jeho dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxlu osobou oprávnenou konať v mene dohliadaného subjektu. V prípade, že dohliadaný subjekt využil právo podať písomné námietky proti údajom uvedeným v xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxného subjektu a dokladom o doručení tohto oznámenia dohliadanému subjektu sú tiež súčasťou protokolu.
Tu treba rozlišovať, čo sa rozumie súčasťou xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx o preukázaní jeho doručenia, potom námietky podané dohliadaným subjektom a ich vyhodnotenie Národnou bankou Slovenska spolu s dokladom o ich doručenxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxi tomu súčasťou dokumentácie archivujúcej vykonaný dohľad na mieste tvoria všetky dokumenty, vyjadrenia, dôkazy a iné písomnosti, ktoré boli použitx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxom konaní. V rámci tohto konania však nie je viazaný iba nedostatkami z dohľadu na mieste, ale v prípade, že sa o ne v konaní bude opierať, je potrebné mať tixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxtvuje právo na bezodplatné nazeranie do protokolu uloženého v Národnej banke Slovenska po ukončení dohľadu na mieste a vyhotovenie si výpisov na svoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxy činné v trestnom konaní. Nahliadnuť do nej je však možné vtedy, ak sa táto dokumentácia alebo jej časť stane súčasťou spisovej dokumentácie v konaní prxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxého subjektu je odplatné právo, aby mu Národná banka Slovenska na jeho požiadanie vyhotovila kópiu protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxe na trvanlivom médiu. Ide o základné právo, ktoré môže dohliadaný subjekt využiť v prípadoch, že dohliadaný subjekt už napríklad nedisponuje výtlačkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie jednej strany v listinnej poxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxivým médiom v elektronickej podobe sa spravidla rozumie CD nosič.
K ods. 4
Odsek 4 definuje dva samostatné typy protokolov, ktoré koexistujú popri xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxokolu o vykonanom dohľade na mieste, sa nemusia vyhotovovať obligatórne, ide len o možnosť ich vyhotovovať v prípade, ak sú naplnené podmienky a dôvody xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxžitostí, ukladania v Národnej banke Slovenska a práva vyhotovovať si z neho výpisy alebo kópie sa na ne vzťahujú rovnaké pravidlá ako pri protokole o vykxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xalší procesný postup, ktorý je potrebné vykonať ešte pred samotným ukončením dohľadu na mieste. Ide predovšetkým o prípady, keď je potrebné začať sankxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xákladný atribút čiastkového protokolu je, že obsahuje riadne zistené skutočnosti spojené s opisom skutkového stavu, ktorý je riadne a preukázateľne xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xe tento sa vzťahuje xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxmetu dohľadu na mieste, ktoré nie je možné riadne zdokladovať alebo podložiť konkrétnymi dôkazmi. Ide spravidla o zápis a popis skutočností, resp. prixxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjem využiť ho spravidla pre potreby sankčného konania.
Čiastkový a priebežný protokol sa spravidla vyhotovuje vtedy, ak je dohľad príliš zložitý a xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xx x
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxadu na mieste sa nepovažuje vyhotovenie protokolu o vykonanom dohľade na mieste a jeho doručenie dohliadanému subjektu, pretože dohliadaný subjekt mx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx písomné námietky proti údajom uvedeným v protokole o vykonanom dohľade na mieste. V prípade, že toto právo dohliadaný subjekt nevyužije, dohľad na miexxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxje až okamihom doručenia písomného oznámenia dohliadanému subjektu o výsledku preverenia jeho písomných námietok proti údajom uvedeným v protokole x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxh doručení už dohliadaný subjekt nemá právo vyjadriť sa k skutočnostiam v rámci výkonu dohľadu na mieste.
V rámci vyhodnotenia námietok môže dôjsť v xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí protokolu, ten sa však formálne už nemení ani nanovo nevydáva, iba sa označuje vo vyhodnotení námietok jeho zmena. Druhou možnosťou je neakceptovanix xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxný protiprávny stav odstránil a dohliadaný subjekt na túto skutočnosť v námietkach poukazuje. Tieto skutočnosti sa však nepremietajú do zmeny protokxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxení dohľadu na mieste sa v rámci vnútorných procesov Národnej banky Slovenska rozhodne, či sa začne konanie o udelení sankcie, alebo sa bude predmetný dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdu ešte počas trvania dohľadu môžu určiť dohliadanému subjektu lehoty, v rámci ktorých má dohliadaný subjekt prijať opatrenia na odstránenie zistenýxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe Plánu opatrení.129)
Nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxané na porušenia zákonov považujú za definitívne zistené. Uvedené vychádza z práva dohliadaného subjektu tieto nedostatky namietať.
Protokol o vxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxej banke Slovenska desať rokov po skončení dohľadu na mieste s tým, že sa naň aplikujú interné predpisy Národnej banky Slovenska súvisiace s riadnym vedxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Z literatúry:
BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxslava: Wolters Kluwer, 2014
Národná banka Slovenska má podľa odseku 1 oprávnenie prizvať v ktoromkoľvek štádiu výkonu dohľadu xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxžu byť prizvané aj k dohľadu na mieste vykonávaného pod utajenou identitou. V zásade ide o oprávnenie, ktoré umožňuje Národnej banke Slovenska prizvať xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xedeli posúdiť, zanalyzovať a skontrolovať vybraný okruh problémov v rámci skutočností skúmaných dohľadom na mieste, ktoré nevedia posúdiť osoby povxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xykonávanému pod utajenou identitou. Pri výkone dohľadu na mieste majú rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť, ako majú podľa tohto zákona a osxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxenou výkonom dohľadu. Máme za to, že zákonodarca mal touto osobou na mysli zamestnanca Národnej banky Slovenska a nie inú prizvanú osobu, ktorá figurujx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxľajú na vyhotovení protokolu o vykonanom dohľade na mieste a ani ho nepodpisujú.
Na prizvané osoby sa však vzťahujú rovnaké pravidlá ako na osoby povxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxm subjekte,131) s tým rozdielom, že prizvané osoby sa preukazujú dokladom totožnosti. V prípade výkonu dohľadu vykonávaného pod utajenou identitou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhľadom na mieste sa na ňu hľadí ako na osobu, ktorá vykonáva iné úkony vo všeobecnom záujme. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť zamestnaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxprítomnosť v práci. Za toto pracovné voľno im patrí náhrada mzdy alebo platu vo výške ušlého zárobku za dobu ich účasti na výkone dohľadu na mieste.
Zaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxodnú banku Slovenska o úhradu tejto náhrady v plnej výške vrátane náhrady zaplateného poistného na povinné sociálne poistenie a povinné zdravotné poixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xáhrady mzdy alebo platu prizvaným osobám a o výške nimi zaplateného poistného na povinné sociálne poistenie a povinné zdravotné poistenie.
Súvisixxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx12;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. Bratislava: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., SLEZÁKOVÁ, A. a kol. Regulácia a dohľad nad činnosťox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnia a povinnosti zakotvené v hmotnoprávnych predpisoch regulujúcich jednotlivé sektory finančného trhu sa realizujú nielen priamo, ale aj na základx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxobom má orgán dohľadu v predmetnom konaní postupovať. Determinovaním jeho vzťahu k účastníkom konania zákonodarca tiež poskytuje právnu istotu účasxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xečinnosti.
Význam tretej časti ZDFT je značný. Vzťahuje sa na prevažnú väčšinu postupov pri vydávaní individuálnych správnych aktov, ktorými sa rxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojmy "povinnosť" a "právo". Povinnosť sa definuje v právnej teórii ako nevyhnutnosť správať sa určitým spôsobom.132) Právo predstavuje z právnej nxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxz niečo konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť.133)
Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska ZDFT a osobitnými predpismi regxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxh osôb, sa vzťahuje ZDFT. No rozhodovanie o právach a povinnostiach v oblasti finančného trhu je natoľko komplexné, že nemôže byť obsiahnuté iba v jedinxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxvu konania, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach dohliadaných subjektov či iných osôb, bude použitá predmetná úprava.
Zákonodarca x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a opatrenia na nápravu, vydáva iné rozhodnutia...". Konanie vo veciach dohľadu predstavxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x právach a povinnostiach dohliadaných subjektov alebo iných osôb, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy,
b)
účastníci konania disponujú proxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xárodná banka Slovenska nositeľkou práv, ktoré je oprávnená uskutočňovať za účelom zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich z osobitných právnych prxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xkt, ktorý môže mať povahu procesného rozhodnutia (napr. prerušenie konania), povoľovacieho alebo sankčného rozhodnutia. V tomto kontexte sa javí akx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xefinujeme ako konanie sui generis vedené spravidla v prvom stupni útvarom dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska, výsledkom ktorého je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa udeľuje povolenie na vykonávanie činnosti, má konštitutívne účinky, zakladá právo vykonať určité podnikanie na finančnom trhu v súlade s osobitnýmx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxujúci vykonávanie činnosti na finančnom trhu,134) a to za predpokladu, že účastník povoľovacieho konania preukázal splnenie právnym predpisom určxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx pred subjektmi nepripravenými na vykonávanie činnosti.
V povoľovacom konaní sú predovšetkým udeľované povolenia, licencie, súhlasy a predchádxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxdnostrannými aktmi vydanými vykonávateľom verejnej správy na základe zákona a individuálnymi a jednostranne zaväzujúcimi pravidlami vydanými ako xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxtia Národnej banky Slovenska), zároveň ich však možno rozčleniť do dvoch podskupín. Prvú tvoria povolenia a licencie, druhú súhlasy a predchádzajúce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých druhov dohliadaných subjektov definuje súbor osobitných právnych predpisov regulujúcich príslušné sektory finančného trhu. Právne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxcké prvky. Nedostatky v činnosti môžu spočívať napríklad v:
a)
nedodržiavaní podmienok ustanovených v povoleniach na vykonávanie činnosti,
bx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvenska,
c)
nedodržiavaní podmienok či povinností ustanovených v iných rozhodnutiach Národnej banky Slovenska,
d)
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxektu.
Všeobecnou povinnosťou fyzických a právnických osôb je dodržiavanie právnych noriem. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxvna zodpovednosť predstavuje významnú súčasť verejnoprávnej zodpovednosti, vykazuje znaky typické pre vyvodzovanie zodpovednosti v oblasti verexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správne delikty. Vzhľadom na súčasnú slovenskú právnu úpravu možno správne delikty členiť na priestupky a iné správne delikty, ktoré netvoria vnútorxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Iné správne delikty sa členia na správne disciplinárne delikty, správne poriadkové delikty, zmiešané správne delikty, iné správne delikty fyzickýcx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxetkým nasledujúce princípy:
a)
princíp
nullum crimen sine lege
- ide o jeden z prejavov základnej zásady zákonnosti, ktorou je viazaná činnosť verxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxvažnosťou a spoločenskou škodlivosťou protiprávneho konania a keď nepostačujú iné prostriedky a nástroje;140)
c)
princíp rovnosti kladúci na zxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtaní treba chápať tak, že ak sú uplatňované rozdiely medzi jednotlivými osobami vo vzťahu k ich právam a povinnostiam, musí ísť o nevyhnutné, ospravedlxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx143)
e)
princíp
ne bis in idem
- princíp garantuje, že o rovnakej veci sa bude rozhodovať iba raz,144) jediným spôsobom a zabraňuje tomu, aby sa idexxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx odlišná, ide o určitý vrchnostenský nariadený príkaz jeho adresátovi niečo konať alebo naopak niečoho sa zdržať tak, aby bol vo výsledku nastolený práxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xelikt spočíva predovšetkým v uložení pokuty.148)
K ods. 2
Zákonodarca vylúčil subsidiárne použitie SP na konanie vo veciach dohľadu. Zároveň záxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm subjektom Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobných služieb podľa § 2 ods. 11 ZBANK.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxnančnom trhu. In Biatec. 2015, roč. 23, č. 6, s. 26 - 29;
HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava: Wolters Kluwxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xomentár s novelou účinnou od 1.1.2004. Šamorín: Heuréka, 2004;
LIŠKA, P., DŘEVÍNEK, K., ELEK, Š., KOTÁB, P., RÝDL, T. Zákon o bankách. Komentář. Praxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 41;
VOPÁLKA, V., ŠIMŮNKOVÁ, V., ŠOLÍN, M. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Prahax xx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxladá Národnej banke Slovenska povinnosť zistiť skutkový stav veci. Národná banka Slovenska úplne a presne zistí skutočný stav a zaobstará podklady poxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxv, keď sú zistené všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či sú v prospech alebo neprospech účastníka. Presnosť vyjadruje, že stav korešponduxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xtav veci umožňujúci objektívne rozhodnúť.149) Z predmetného ustanovenia tiež vyplýva, že Národná banka Slovenska bude v konaní postupovať bez zbytxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxnaní vo veciach dohľadu vyjadruje, aby Národná banka Slovenska postupovala hospodárne, t.j. aby zistila bez dlhých prieťahov rozhodujúce skutočnosxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxi orgán dohľadu použije prostriedky nezvyšujúce náklady a zároveň vedúce k správnemu rozhodnutiu. Zásada efektívnosti a rýchlosti vyúsťuje do vedenxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxich o povinnosti Národnej banky Slovenska rozhodnúť v istých lehotách. Rýchlosť konania zabezpečuje zároveň aj jeho účinnosť (osobitne je to potrebnx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veci.
Z literatúry:
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2014
K ods. 1 a 2
Zmyslom zákxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx reflexiu na myšlienku vytvorenia predpokladov pre objektívne uskutočňovanie konania vo veciach dohľadu.
Z čl. 56 ÚS vyplýva, že Národná banka Slxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxným trhom Národnej banky Slovenska postupuje nezávisle a nestranne pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi. Nezávislosť a nestrannosť predstxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxíkazy. Jeden z aspektov nezávislosti zahŕňa rozhodovanie bez právnych x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxtosti. Nestrannosť definovaná aj ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti býva považovaná za pojem širší ako nezávislosť.150) Subjxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Zákonodarca reflektuje na požiadavku nestrannosti (t.j. na neprítomnosť zaujatosti) najmä úpravou zákonných dôvodov na vylúčenie taxatívne dexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxancov Národnej banky Slovenska a členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Daná regulácia vyjadruje myšlienku, že záruku nestrannosti predstaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx o:
a)
pochybnosti o nezaujatosti, a to vzhľadom na vzťah k veci, k účastníkovi konania, jeho zástupcovi či zamestnancovi. Termín vzťah k veci nie je lxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xy mala osoba záujem na výsledku konania. Pod pojem vzťah k účastníkovi konania, zástupcovi či zamestnancovi účastníka konania možno subsumovať akýkoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu), nepriateľský vzťah (t.j. negatívny vzťah zamedzujúci objektívnemu posúdeniu a rozhodnutiu veci) alebo príbuzenský vzťah (najmä blízka xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Národnej banky Slovenska alebo člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska uzatvorenú niektorú zo zmlúv o poskytnutí finančnej služby s finančnou inxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx banky Slovenska či členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska sú ako fyzické osoby oprávnené zabezpečiť si svoje bežné osobné finančné potreby a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxy vyústila do vylúčenia, viedlo by to k značným komplikáciám v postupe pri vedení konania vo veciach dohľadu. Pre úplnosť informácií je nutné dodať, že kxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxstnancov Národnej banky Slovenska či členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska objektívnosť pri posudzovaní a rozhodovaní konkrétnej veci, ktoxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutočne daná zaujatosť, ale aj pochybnosti o nezaujatosti. Regulácia vyžaduje od zamestnancov Národnej banky Slovenska a členov Bankovej rady Nároxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxduje, aby pristupovali k veci, k účastníkom konania, k ich zástupcom či zamestnancom bez predsudkov.
xx
xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxňa. Zákonodarca však normuje z predmetného dôvodu na vylúčenie z konania vo veciach dohľadu dve výnimky. Predmetná regulácia týkajúca sa vylúčenia z kxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxnkovej rady Národnej banky Slovenska uskutočňovanom za zákonne ustanovených podmienok. Opakujeme, že na prvostupňové konanie vo veciach dohľadu je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxová rada Národnej banky Slovenska či iný odborne spôsobilý organizačný útvar Národnej banky Slovenska konanie a rozhodovanie v prvom stupni. Ide teda x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Dôvody vedúce k vylúčeniu z konania vo veciach dohľadu môžeme rozdeliť do dvoch skupín. V prvej do popredia vystupuje skutočnosť, že Národná banxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxania alebo jeho zástupcovi, alebo zamestnancovi sú dané pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ak áno, rozhodne o jeho vylúčení. V prípade, že nebudú dané, rxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxná banka Slovenska rozhodne, ak sú v konkrétnom prípade skutočne dané minimálne pochybnosti. V druhej skupine hovoríme o "skutočnej" obligatórnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxaní v tej istej veci na inom stupni, musí byť vylúčený a je irelevantné skúmať, či sú alebo nie sú dané pochybnosti o jeho nezaujatosti. Relevantným je fakxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdochádza k vylúčeniu priamo zo zákona.
K ods. 3
Aktívnou legitimáciou na podanie písomného oznámenia o námietke zaujatosti disponuje účastník koxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxntných skutočnostiach). Zákonná úprava ukladá účastníkovi konania, aby skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu zamestnanca Národnej banky Slovenska xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxosti. Účastníkovi konania skutočnosti nemusia byť známe na začiatku alebo v priebehu konania. Zákonodarca nelimituje fázu konania vo veciach dohľadxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xonania vo veciach dohľadu (napr. aj v druhostupňovom konaní) až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci. Ak sa účastník konania dozvie skutočnosti nasvxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxavuje úkon účastníka konania.
De facto
by sme mohli konštatovať, že ide o žiadosť adresovanú Národnej banke Slovenska, aby posúdila skutočnosti, ktoxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe by daná osoba mala byť vylúčená z konania vo veciach dohľadu. A preto máme za to, že by malo dôjsť k primeranej aplikácii ustanovení týkajúcich sa všeobexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdujúcich skutočností. Zároveň zákonodarca
expressis verbis
určuje obligatórne osobitné náležitosti písomného oznámenia o námietke zaujatosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxa zaujatosti smeruje,
b)
dôvodu, ktorý vedie k vylúčeniu,
c)
kedy sa účastník konania dozvedel o tomto dôvode a
d)
dôkazu preukazujúceho dxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zároveň zákonodarca zakotvuje ochranný mechanizmus zamedzujúci šikanóznemu výkonu práxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
, ak účastník konania opätovne doručí identické písomné oznámenie o námietke zaujatosti, nebude opätovne preverované ani nedôjde k rozhodnutiu o prexxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xds. 4
Zákonodarca tiež ukladá zamestnancovi Národnej banky Slovenska písomne oznámiť skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčeniu z konania vo veciacx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx môžu spočívať v jeho vzťahu k veci, k účastníkovi konania, k zástupcovi či zamestnancovi účastníka konania alebo v jeho účasti v tej istej veci na konaní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxe oznámenie dôvodov, pre ktoré má dôjsť k vylúčeniu z konania. Obligatórnu prílohu predmetného oznámenia tvoria dôkazy, z ktorých vyplýva, že daný zamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvať z interného organizačného predpisu Národnej banky Slovenska, kto je nadriadeným daného zamestnanca). Člen Bankovej rady Národnej banky Slovensxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxa Bankovej rade Národnej banky Slovenska. Takisto, ako je tomu pri zamestnancovi Národnej banky Slovenska, podanie obsahuje dôvody a jeho prílohy tvoxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xznámenie o námietke zaujatosti, a to bez ohľadu na skutočnosť, či v predmetnom podaní uvádza ako dôvod vylúčenia z konania účasť v tej istej veci v konaní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa konania.
Môžeme konštatovať, že predmetné oznámenie žiadnym spôsobom "neparalyzuje" konanie vo veciach dohľadu, to znamená, že toto pokračuje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo jeho zástupcovi nazretie do spisu o konaní. Základnou ideou právnej úpravy je najmä realizácia úkonov, aby nedošlo k zmareniu predchádzajúcej činnxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx považovať za neplatné, aj keď ich realizuje zamestnanec Národnej banky Slovenska označený v písomnom oznámení o námietke zaujatosti. Ex lege je však pxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxy Slovenska zúčastňujúcom sa na konaní vo veciach dohľadu, zakázané vydať rozhodnutie Národnej banky Slovenska vo veci samej alebo iné rozhodnutie, kxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxdná banka Slovenska preverila podanie a rozhodla, či je daná zaujatosť, nemožno skončiť konanie vo veciach dohľadu, v ktorom sa daná námietka vyskytlax
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsomného vyjadrenia sa k námietke zaujatosti. Z logiky veci vyplýva, že stanovisko sa písomne zaujme k podaniu účastníka konania. Ak podanie pochádza z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxjúce jeho vylúčeniu z konania. A preto by bolo nadbytočné, ak by zákonodarca ukladal povinnosť písomne sa vyjadriť k vlastnému podaniu.
Dané písomnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxosti bude rozhodnuté do 30-tich pracovných dní od jej podania alebo od odstránenia jej neúplnosti alebo jej iných nedostatkov xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Zákonná úprava výslovne ustanovuje, že rozhodovať o podaní bude nadriadený zamestnanca Národnej banky Slovenska. V prípade, ak sa námietka zaujatoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnca či zamestnancov Národnej banky Slovenska, vyplýva z interných organizačných predpisov centrálnej banky. Ak ide o vylúčenie vedúceho zamestnancx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Národnej banky Slovenska. Z dôvodu zachovania objektívnosti zákonodarca normuje, že na hlasovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska o vylúčení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxti uviedol, že dochádza k vylúčeniu z konania, zákonodarca normuje ďalší postup konania vo veciach dohľadu. Súbor platných právnych noriem predovšetxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovania a dokončenia konania (to, kto je v konkrétnom prípade vedúcim zamestnancom, vyplynie z interných organizačných predpisov centrálnej bxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnia". Pod dané pojmy je potrebné subsumovať najmä určenie osoby, ktorá bude ďalej viesť konanie vo veciach dohľadu a vykonávať úkony na jeho dokončeniex
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa a dokončenia konania.
Zákonná úprava pamätá aj na špecifickú situáciu, keď bude rozhodnuté o vylúčení vedúceho zamestnanca Útvaru dohľadu nax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnska ustanoví fyzickú osobu zodpovednú za riadne pokračovanie a dokončenie prvostupňového konania, a to vrátane vydania prvostupňového rozhodnutixx
x xxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxjatosti, ako aj pri písomnom oznámení zamestnanca Národnej banky Slovenska, vedúceho Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska, čxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxaní o námietke zaujatosti, upravuje postup riešenia podania nielen účastníka konania, ale aj zamestnanca Národnej banky Slovenska, vedúceho zamestxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxzhodovania o námietke zaujatosti sa budú subsumovať všetky uvedené podania.
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxné v písomnom oznámení o námietke zaujatosti doručenom účastníkom konania alebo v písomnom oznámení zamestnanca Národnej banky Slovenska, vedúceho xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxúčeniu z konania. Obligatórnu prílohu písomného oznámenia o námietke zaujatosti, ako aj oznámenia zamestnanca Národnej banky Slovenska o skutočnosxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xude individuálny správny akt. Dané rozhodnutie Národnej banky Slovenska bude zodpovedať formálnym a obsahovým náležitostiam, ktoré zákonodarca klxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxde obsahovať výsledok, to znamená rozhodnutie o vylúčení z konania alebo zamietnutie námietky zaujatosti. Odôvodnenie sa zameria najmä na objasnenixx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xámietky zaujatosti. V poučení o rozklade bude obsiahnutá informácia, že proti rozhodnutiu o vylúčení z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatostx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxávy a Rada Európy. Bratislava: IURA EDITION, 2012;
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2. vyd. Praha: C. H. Bexxx xxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlovenska. ZDFT neobsahuje taxatívny výpočet účastníkov konania, ale zakotvuje prvky umožňujúce fyzickú alebo právnickú osobu identifikovať ako účxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxcesných práv a povinností. Procesnoprávnu subjektivitu má každý, kto má právnu subjektivitu podľa hmotného práva.153) ZDFT
expressis verbis
nehoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvujúcu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xúlade s osobitnými sektorovými právnymi predpismi predstavujú právnické osoby. Právnická osoba procesnú spôsobilosť nadobúda okamihom vzniku.15xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxšej rovine môžeme členiť účastníkov konania vo veciach dohľadu:
a)
na subjekty v konaní, ktoré príslušné konanie iniciujú (povoľovacie konanie) a
xx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xčastníkov konania. Z platnej právnej úpravy môžeme abstrahovať niekoľko skupín:
a)
Žiadateľov, ktorí ešte nedisponujú oprávnením na podnikanie xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xanku Slovenska o udelenie povolenia či licencie na vykonávanie činnosti na finančnom trhu v súlade s osobitnými zákonmi. Ich cieľom je teda podnikanie xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxie činnosti. Preto môžeme konštatovať, že Národná banka Slovenska plnením povoľovacích funkcií zabezpečuje, aby na trh prichádzali len subjekty spĺxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxjmu dohliadaný subjekt sa nachádza v základných ustanoveniach ZDFT. Ide o rôznorodú skupinu subjektov vykazujúcu spoločný prvok, a to potrebu dohľadx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx či licencie na vykonávanie činnosti na finančnom trhu. Z podnikateľskej praxe alebo z legislatívy môže vyplynúť potreba zmeny povolenia či licencie pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xanku Slovenska o udelenie schválenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Jednou z požiadaviek vyplývajúcich z regulxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxeľuje Národná banka Slovenska súhlas, predchádzajúci súhlas či schválenie predstavujú spôsob monitorovania kontinuálneho plnenia licenčných podxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxastník konania disponovať ešte pred vykonaním úkonu, inak je právny úkon postihovaný absolútnou neplatnosťou okrem zákonných výnimiek.157) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xpäté s dohliadanými subjektmi, no odlišné od dohliadaných subjektov disponujúcich príslušným povolením či licenciou na vykonávanie činnosti na finxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xúhlasu Národnej banky Slovenska alebo žiadosti o vydanie iného rozhodnutia podľa osobitného zákona. Účastníkom konania sa stávajú okamihom podania xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv vyplýva, kto (okrem dohliadaného subjektu) má hmotnoprávny pomer k objektu konania. Napríklad akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti žiada x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxliadané subjekty ako účastníci sankčných konaní. V súlade s charakterom kľúčového výstupu konania vo veciach dohľadu - rozhodnutia Národnej banky Slxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxkčné individuálne správne akty (ich účelom je najmä sankcionovanie alebo uloženie opatrenia na nápravu). A preto sa ako vhodné javí osobitne diferencxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxrenie na nápravu. Osobitné predpisy definujú osoby (odlišné od dohliadaných subjektov), ktorým môže byť uložená sankcia. Do tejto skupiny patria prexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm činnosti. Zákonodarca spravidla v právnej úprave predpisuje dohliadanému subjektu právnu formu, zväčša je ňou akciová spoločnosť. Členovia predsxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxci lojalitu k akciovej spoločnosti a k jej akcionárom, ako aj odbornú starostlivosť.161) Náležitá starostlivosť je definovaná ako rozhodovanie so zxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxti mlčanlivosti o dôverných informáciách.163) Členom predstavenstva akciovej spoločnosti sa zakazuje správanie spôsobujúce škodu, ktoré môže vixxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpodára".165) Podľa J. Dědiča nepredstavujú starostlivosť riadneho hospodára a odborná starostlivosť synonymá.166) Odborná starostlivosť vyžaxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxomosti odborníka z určitého odboru, ale musí ísť o odborníka v manažmente a správe spoločnosti, ktorý si je schopný na riešenie problému zabezpečiť odbxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx disponuje, je pri vynaložení starostlivosti riadneho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxné" v právnom odvetví finančného práva. Naopak, plnia povinnosti vyplývajúce aj z právnych noriem iných právnych odvetví. Dávame do pozornosti najmä xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxiam a ich orgánom, sú právnymi normami finančného práva konkretizované pre dohliadaný subjekt ako obchodnú spoločnosť sui generis. Ako nevykonávanix xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnom predstavenstva správcovskej spoločnosti. Z rozhodujúceho postavenia v organizačnej štruktúre vyplýva aj vysoká miera zodpovednosti za podnikxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxoprávnou normou predpokladanej sankcie (najčastejšie ide o pokutu).
e)
Účastník konania pre určitý úsek: postavenie účastníka konania nemá najxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxčnom či znalečnom) má postavenie účastníka konania.169) Sú teda subjektmi len v určitej definovanej časti konania - hovoríme o účastníkovi konania pxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x x x
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, ktorý sa preukáže písomným poverením štatutárneho orgánu, že je oprávnený za túto právnickú osobu konať. Početnosť vzťahov, do ktorých subjekty práxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxvne vzťahy a, naopak, predpokladá rozvinutie možností, spôsobov, ktorými subjekt práva môže z vlastnej vôle svoje právne vzťahy meniť, a teda predpokxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti tým, že dochádza k prenosu úloh na druhého.172) Zastúpenie umožňuje, aby za subjekt práva konal niekto iný, no aby právne následky boli rovnaké, axx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xri právnou úpravou formulovanom fakultatívnom zastúpení zákonodarca prenecháva na účastníkovi konania, či a akého zástupcu zvolí a v akom rozsahu mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo písomne alebo ústne do zápisnice, a to na celé konanie alebo len na určité úkony v konaní. Danou úpravou zákonodarca predchádza situáciám, v ktorých by xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxupcom účastníka konania môže byť každý, kto disponuje procesnou spôsobilosťou, má predpoklady konať pred Národnou bankou Slovenska a jeho záujmy nie xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx (napr. dostaviť sa osobne na predvolanie).
Tretia hlava OZ obsahuje reguláciu zastúpenia, pričom v § 31 až 33b OZ nachádzame právnu úpravu zastúpxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxpeným. Plnomocenstvo plní funkciu osvedčenia existencie právneho vzťahu zastúpenia, ide o jednostranný právny úkon. Plnomocenstvo predstavuje jexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxRRI, I., SLEZÁKOVÁ, A., TKÁČ, P. Vybrané aspekty neoprávneného podnikania na finančnom trhu. In Biatec. 2005, roč. 23, č. 6, s. 26 - 29;
DEÁK, M. Zastúxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007;
FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. I. diex x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x. Správní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2012;
KLUNZINGER, E. Einführung in das Bürgerliche Recht. 15. überarbeitete und erweiterte Auflagxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx europäischen Ländern. Wien: LINDE VERLAG WIEN, 2005, s. 817 - 852;
MATES, P., NOVOTNÝ, V., STARÝ, M. Základy správního práva procesního. Praha: Vysxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010;
POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kol. Obchodní společxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxrávne súdnictvo. 2. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013
K ods. 1 a 2
Začatie konania vo veciach dohľadu na základe žiadosti
Žiadosť prexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxuje do hmotného práva (napr. vznik oprávnenia na podnikanie na finančnom trhu - povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti).
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxnú žiadosť možno, okrem iného, podať v listinnej podobe. Konanie vo veciach dohľadu sa začína prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ak to ustanovujú osobitné predpisy v oblasti finančného trhu.174) V tomto prípade bude začaté konanie prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxná na webovom sídle Národnej banky Slovenska ako elektronická adresa určená na podávanie elektronickej podoby žiadostí vyžadovanej podľa osobitnýcx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx môžeme v najširšom zmysle slova definovať ako dokument, ktorý je vyjadrením záujmov žiadateľa o podnikanie na finančnom trhu, resp. o vykonanie osobixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxčína konanie, označované ako podanie v užšom zmysle slova.175) Pri začatí konania iniciovaného žiadateľom sa uplatňuje dispozičná zásada, z čoho, oxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zmeniť alebo vziať späť. Logicky je teda vylúčená zásada oficiality. V dispozícii žiadateľa je tiež to, či vo svojom podaní uvedie informácie požadovaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxiebehu konania súčinný. Zmena žiadosti predstavuje dispozitívny úkon, na ktorý je oprávnený výlučne subjekt, ktorý podal pôvodnú žiadosť. Obdobne ax xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xohľadu z úradnej povinnosti
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xyplýva, že podnet na začatie môže pochádzať aj od Národnej banky Slovenska. Zásada oficiality sa uplatňuje výlučne pri sankčných konaniach. Logicky nxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxsadách výkonu dohľadu zákonodarca
expressis verbis
zakotvil, že informácie a podklady získané dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku možno použiť ax xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnutných pre posúdenie a rozhodnutie vo veci, pretože orgán dohľadu je povinný preukázať, že nastali nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu. Tiexx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xlebo v obchádzaní ustanovení primárnej a sekundárnej legislatívy, resp. vo vykonávaní podnikania na finančnom trhu bez príslušného povolenia od Nárxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxou Slovenska voči účastníkovi konania. Fakticky ide o okamih, keď dôjde k vyrozumeniu účastníka konania o začatí konania, t.j. k doručeniu predmetnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné práva a povinnosti (napr. povinnosť orgánu dohľadu umožniť účastníkovi konania nazerať do spisu o konaní). Spravidla prvý úkon v danom konaní predsxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxnej banky Slovenska na začiatku konania pred vykonaním iných úkonov, tak jeho doručenie účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní a predmetxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu - účastníka konania, dôvod začatého konania. Funkciou právnych noriem zakotvených v tretej časti ZDFT je, okrem iného, zakotvenie postupu Nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxhy medzi Národnou bankou Slovenska a dohliadanými subjektmi, resp. inými subjektmi neoprávnene vykonávajúcimi činnosť na finančnom trhu, ktorí sú úxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx na vznik právneho vzťahu medzi žiadateľom a orgánom dohľadu. Prusák uvádza, že na realizáciu práva v právnych vzťahoch je potrebné, aby boli naplnené zxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxekt, objekt, obsah - oprávnenia a povinnosti).176) Predpoklady a prvky právneho vzťahu medzi žiadateľom (t.j. účastníkom konania) a Národnou bankox xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxt stal nositeľom práv a povinností ustanovených xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxávne úkony) alebo môže byť právom reprobované (protiprávne úkony).178) Žiadosť predstavuje prejav vôle žiadateľa.179) Ide o prejav vôle smerujúcx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxajú.
Ergo
ide o právny úkon, t.j. právnu skutočnosť závislú od vôle subjektu. Žiadosť ako subjektívna právna skutočnosť sa uskutočňuje konaním fyzicxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxýva záujem žiadateľa stať sa nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia. Národná banka Slovenska vedie povoľovacie konania výlučne na základe žiadostí. Sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxteľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Objekt právneho vzťahu definuje Prusák ako to, kvôli čomu vstupujú subjekty do právnych vzťahov.1xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxnia a povinnosti majúce najmä procesnoprávny charakter. Prvky právneho vzťahu subjekt a objekt sú identické ako pri predpokladoch právneho vzťahu.
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x čase, keď účastník predmetné podanie181) uskutočnil (ibaže by zákonná úprava v prechodných ustanoveniach ustanovovala inak).
Žiadosť účastníkx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xedzi ktoré zaraďuje:
a)
Označenie žiadateľa. Na individualizáciu a presnú špecifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby podávajúcej žiadosť slúxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxe musí písomná žiadosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných predpisov obsahovať aj adresu elektronickej pošty žiadateľa na komunikáxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ktorých má žiadateľ vedomosť. Fyzická alebo právnická osoba podávajúca žiadosť je oprávnená označiť ďalších účastníkov konania aj bez ich súhlasu v pxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xi disponujú spôsobilosťou byť účastníkom konania, procesnou spôsobilosťou a sú oprávnení konať v danej veci). Skôr uvedený rozsah údajov požadovanýxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxcich z § xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xákonný rozsah údajov slúžiacich na identifikáciu sa tiež vzťahuje aj na označovanie iných osôb. Tieto je žiadateľ oprávnený označiť aj bez ich súhlasu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenia, súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
e)
Označenie toho, čo sa žiadosťou požaduje. Uvedené predstavuje petitx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx žiadateľ požaduje, viazaná. Aj v prípade, že petit je nezrozumiteľný, nie je orgán dohľadu oprávnený sa od neho odchýliť, resp. ho interpretovať. V tomxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxormácie, ktoré vyplývajú predovšetkým z osobitných právnych predpisov regulujúcich jednotlivé sektory finančného trhu. Ide o popísanie skutočnosxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxľ dovoláva. Uvedené predstavuje procesnú povinnosť, t.j. žiadateľ musí označiť dôkazy tak, aby z nich jeho skutkové tvrdenia logicky vyplývali. Ak naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvdivosti, pravosti a aktuálnosti podanej žiadosti vrátane jej príloh, pričom žiadateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia.
i)
Dátum a miesxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xodobe písomnej žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov.
j)
Prílohy žiadosti spĺňajúce zákonné podmienky.
Hore uvedený súbor môžeme suxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x týmto sa vyjadrujeme v nasledujúcom texte.
Žiadosť účastníka konania vo veciach dohľadu a jej osobitné náležitosti
Osobitné náležitosti žiaxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxa sekundárna legislatíva, predovšetkým opatrenia Národnej banky Slovenska, plnia nezastupiteľnú úlohu tým, že ustanovujú údaje a prílohy, ktoré má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxeho aktu.
K ods. 4
Z právnej úpravy možno abstrahovať aj požiadavky kladené na formu prílohy, ktorá je listinná. ZDFT požaduje, aby žiadateľ predklxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pri elektronickej podobe písomností, ktoré tvoria prílohy elektronickej podoby žiadosti vyžadovanej podľa osobitných predpisov. V tretej časti ZDxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx z inej evidencie, do ktorej je žiadateľ zapísaný, doklady vierohodne preukazujúce a dokladujúce splnenie predpokladov a podmienok, ktoré musia byť sxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgulujúcich jednotlivé sektory finančného trhu.
Zákonná úprava umožňuje žiadateľovi, aby sa "odvolal" na prílohy potrebné na rozhodnutie vo vecix xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxkonné požiadavky a sú uschované v Národnej banke Slovenska. Za týchto podmienok možno prílohy žiadosti substituovať zoznamom už odovzdaných listín. x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxm ich odovzdania rozšíril o vyhlásenie, v ktorom bude deklarovať plnenie zákonných podmienok.
Ergo
pôjde o vyhlásenie, že odovzdané listiny sú naďalxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo prílohy k žiadosti vykazujú nedostatky, ktoré zákonná úprava
expressis verbis
pomenúva, t.j. listiny nie sú uschované v Národnej banke Slovenskax xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xiadateľa na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie žiadosti. Vo výzve určí na základe správneho uváženia lehotu, spravidla nie dlhšiu ako 30 kalendxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx k žiadosti tvorí účtovná závierka, správa audítora a výročná správa, ktoré sú uložené v registri účtovných závierok, umožňuje zákonodarca žiadateľoxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxho návrhu žiadateľa alebo z vlastného podnetu upustiť od predloženia prílohy k žiadosti v listinnej podobe a umožniť jej predloženie v elektronickej pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx v štátnom jazyku. Žiadateľ je ex lege povinný zabezpečiť úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka v prípade, že príloha, resp. prílohy sú vyhotovenx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxvenským jazykom a inými európskymi jazykmi 19,92 eura.183) Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovensxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxj právnej úpravy však možno abstrahovať oprávnenie účastníka konania doručiť písomný návrh, v ktorom bude žiadať o upustenie od predloženia úradne osxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xáme za to, že v predmetnom písomnom návrhu je žiadateľ povinný, okrem odôvodnenia, uviesť aj skutočnosti, ktorými preukáže splnenie zákonných podmiexxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií (máme za to, že zákonodarca pod tento pojem subsumuje prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxrneho orgánu, máme za to, že nie je potrebné ho predkladať aj na písomnom návrhu. Žiadateľ nemá právny nárok na to, aby bolo písomnému návrhu vyhovené. Orxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnym aktom, ale listom upovedomí žiadateľa, či jeho písomnému návrhu vyhovela. Aj v prípade, že písomnému návrhu vyhovie, je Národná banka Slovenska opxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxlohy do štátneho jazyka.
Nedostatky, resp. neúplnosť žiadosti účastníka konania vo veciach dohľadu a právne následky s tým spojené
V prípade, že žxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxtky. Inak povedané, ak doručená žiadosť neobsahuje všetky ustanovené náležitosti, zákonodarca Národnej banke Slovenska ukladá povinnosť, aby vyzvxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xesp. na doplnenie žiadosti. Ponecháva priestor pre správne uváženie orgánu dohľadu, ktorý je oprávnený ju určiť v rozsahu, aby nepresiahla 30 kalendáxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxobitosti konkrétneho prípadu je Národná banka Slovenska oprávnená určiť aj dlhšiu lehotu. Tiež máme za to, že keďže ide o lehotu, ktorej dĺžku určuje orxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xiadosti alebo doplnenie žiadosti môže dôjsť k prerušeniu konania (ide o fakultatívne prerušenie).
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podľa zistenia Národnej banky Slovenska nie sú v celom rozsahu aktuálne alebo nespĺňajú všetky zákonom ustanovené požiadavky.
Vo výzve na odstránxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxčenej lehote došlo k odstráneniu nedostatkov a doplneniu žiadosti, na podanie sa hľadí, akoby bolo od začiatku bezchybné. Nečinnosť účastníka konanix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxv alebo doplnenie žiadosti sa v konaní a pri rozhodovaní prihliada len vtedy, ak žiadateľ preukáže, že bez svojho zapríčinenia objektívne nemohol odstxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx listiny a príslušný orgán ešte nevydal duplikát).
Zároveň dávame do pozornosti, že ZDFT v tretej časti upravujúcej konanie vo veciach dohľadu neobxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrebiteľov je obsiahnuté explicitne, že podanie sa posudzuje podľa obsahu. Máme však za to, že analogicky sa uvedené bude uplatňovať predmetné ustanovxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe podanie.
K ods. 6 a 7
Zákonodarca ukladá účastníkovi povinnosť vyjadriť sa k dôvodom konania začatého na podnet Národnej banky Slovenska, a to na zxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxučenia danej výzvy. V záujme zabezpečenia hospodárnosti, plynulosti, resp. efektívnosti konania vo veciach dohľadu zákonodarca oprávňuje Národnú xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdu je povinný o tom písomne informovať účastníka konania. Ak budú dôvody pre začatie konania z podnetu Národnej banky Slovenska rozšírené, bude rovnakx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxania, a to v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsgesetz. Großkommentar. Baden-Baden: Nomos, 2014;
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. Praha: C. H. Bxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
K ods. 1
Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach účastníka konania sa oboznamuje orgán dohľadu so senzitívnymi údajmi. Prístupom xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxdovšetkým na základe listinných výstupov, fakticky ani nemožno involvovať verejnosť.
K ods. 2, 3 a 4
Právna úprava procesného inštitútu ústneho pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdu.
Cieľom regulácie je v nevyhnutných a zákonom definovaných prípadoch vytvoriť podmienky pre Národnú banku Slovenska na účelné, rýchle a efektíxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxdnutie vo veci. Zákonodarca pritom nešpecifikuje slovné spojenie "ak je to potrebné pre rozhodnutie vo veci". Ide o zákonnú podmienku, ktorá musí byť dxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xôležitých pre rozhodnutie veci bude nevyhnutná ústna komunikácia s účastníkmi konania či tretími osobami, ktorých účasť je potrebná.
Realizácii xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxho pojednávania a predvolania účastníkov konania či iných osôb, ktorých účasť je potrebná. Súčasťou prípravy pojednávania je predovšetkým štúdium sxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
tretie osoby, ktorých účasť je potrebná (napr. znalec).
V tejto súvislosti dávame do pozornosti zákonnú povinnosť každej fyzickej osoby dostxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xonanie vo veciach dohľadu; odoprieť svedeckú výpoveď možno len zo zákonných dôvodov. Národná banka Slovenska je tiež oprávnená uložiť poriadkovú pokxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxska, bezdôvodne odmietne svedeckú výpoveď, poskytne neúplnú alebo nepravdivú výpoveď. Predmetná regulácia má zabezpečiť účasť na ústnom pojednávaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxy, ktorých účasť je potrebná, upovedomí riadne a včas Národná banka Slovenska predovšetkým o dátume, čase a mieste, na ktorom bude vykonané ústne pojedxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xviesť označenie:
a)
zamestnanca Národnej banky Slovenska, ktorý ústne pojednávanie viedol (zákonná úprava neobsahuje prekážky, ktoré by bránilx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnené osoby, napríklad znalca), ex lege je konanie vo veciach dohľadu neverejné, to znamená, že na ústnom pojednávaní nie je oprávnená zúčastňovať sa vexxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxiť osobne zastúpený, je povinný konať tento;
c)
miesta, dátumu a času (t.j. exaktný začiatok a koniec) ústneho pojednávania,
d)
prejednávanex xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxí prijaté.
Zamestnanec, ktorý ústne pojednávanie vedie, uskutočňuje najmä nasledujúce xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxnčenie ústneho pojednávania.
Z platnej právnej úpravy nie je zrejmé, či zákonodarca požaduje, aby zápisnica obsahovala doslovné prednesy účastnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxe veci, je nevyhnutné zapísať odpovede doslovne (to znamená presnú otázku a odpoveď na ňu), v ostatných častiach bude spravidla zapísaný podstatný obsxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnanec, ktorý viedol ústne pojednávanie.
Zo zákonnej úpravy výslovne nevyplýva spôsob, akým bude vyhotovená zápisnica o ústnom pojednávaní. Spraxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxé sa na ústnom pojednávaní zúčastnili, majú právo oboznámiť sa s obsahom zápisnice o ústnom pojednávaní. S daným zákonným právom korešponduje povinnoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx nasleduje ďalšia fáza, ktorou je signovanie. Medzi formálne náležitosti danej zápisnice, okrem iného, patria podpisy osôb, ktoré sa na ústnom pojednxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa, odmietne podpísať zápisnicu o ústnom pojednávaní, táto skutočnosť sa v predmetnej zápisnici vyznačí spolu s prednesenými dôvodmi odopretia (ak osxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx námietky proti obsahu zápisnice o ústnom pojednávaní. V nadväznosti na uvedené vzniká otázka týkajúca sa právnej povahy námietok voči obsahu zápisnixx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxdol ústne pojednávanie, nepreskúmava dané námietky, zákonodarca mu ukladá ich zaznamenanie do zápisnice. Z uvedeného vyplýva, že nebude vedené ďalšxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxnávaní sa vysporiada Národná banka Slovenska v odôvodnení svojho rozhodnutia. Voči rozhodnutiu Národnej banky Slovenska je prípustný rozklad, ak ZDxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxje obdobnú aplikáciu odsekov 2 až 4 na postup pri uskutočňovaní miestnej obhliadky. Uskutočneniu miestnej obhliadky predchádza súbor úkonov spočívaxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odbornú prípravu zamestnanca Národnej banky Slovenska zahrnujúcu skutkovú a právnu problematiku veci. Keďže zákonodarca odkazuje na obdobnú aplikxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxsp. zamestnanci Národnej banky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnie otázok, udeľovanie, odnímanie slova, ako aj ukončenie miestnej obhliadky.
Na miestnej obhliadke Národná banka Slovenska zabezpečí účasť:
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxnia upovedomí Národná banka Slovenska riadne a včas najmä o dátume, čase a mieste miestnej obhliadky.
Na miestnej obhliadke sú prítomní:
a)
zamexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxlé konanie alebo na tento konkrétny úkon, bude sa miestnej obhliadky zúčastňovať aj zástupca účastníka konania),
c)
osoba oprávnená nakladať s prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxi aj tretie osoby, teda v tomto prípade bude prítomná tretia osoba).
O miestnej obhliadke vyhotoví Národná banka Slovenska zápisnicu. Zápisnicx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxancov,
b)
prítomných osôb (účastníkov konania alebo zúčastnené osoby, napr. znalca),
c)
miesta, dátumu a času (t.j. exaktný začiatok a koniexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxicu o miestnej obhliadke podpisujú osoby, ktoré sa na nej zúčastnili. Odopretie podpisu a prednesené dôvody odopretia a námietky proti obsahu zápisnixx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxávajú v zápisnici, a preto je úradný záznam písomným výstupom odlišným od zápisnice. Zároveň je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxednávaní. Z úradného záznamu by malo byť predovšetkým zrejmé, aké osoby, na akom mieste a v akom čase boli účastné na skutočnosti, o ktorej sa spisuje tenxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxznam zhotovila, dátumu a miesta.
K ods. 7 a 8
Z časového hľadiska možno oprávnenie nazrieť do spisu uskutočniť od okamihu začatia konania, s ktorým jx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxorej má byť v konaní vo veciach dohľadu rozhodnuté.
Ergo
súčasťou spisu o konaní sú najmä listiny a iné podklady vzťahujúce sa na vec, ktorá je predmetom xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu. Za súčasť spisu možno považovať aj mailovú komunikáciu s účastníkom konania, ak obsahuje údaje, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie konkrétneho prxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxsu o konaní. Súčasťou spisového podkladu takisto nie sú "prípravné úkony" vykonávané pred vydaním individuálneho správneho aktu (ako napríklad návrxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxpcu. Zákonodarca nevytvoril priestor pre uváženie orgánu dohľadu, ktoré by mu umožňovalo rozhodnúť o nesprístupnení spisu o konaní. Ide teda o povinnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxenska účastníkovi konania či jeho zástupcovi nesprístupní (napr. zápisnica o hlasovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska). Okamih vzniku opráxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávnym aktom, ktorým sa rozhodlo vo veci, alebo rozhodnutím o zastavení konania, ak účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxvo dané aj po uskutočnení oboznámenia sa so spisovým podkladom ku konaniu. Oboznámenie sa so spisovým podkladom je právny inštitút odlišný od nazretia xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxnný vyzvať účastníka konania na oboznámenie a vyjadrenie sa k spisovému podkladu (ZDFT zakotvuje výnimky, keď môže Národná banka Slovenska od predmetxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xktu. Máme za to, že pokiaľ nedošlo k právoplatnému ukončeniu konania vo veciach dohľadu, procesné právo stále existuje.
De facto
by však jeho použitie xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxnie účastníka konania.
Máme tiež za to, že xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxlad. Pokiaľ nie je vo veci právoplatne rozhodnuté, je účastník konania, resp. jeho zástupca oprávnený žiadať o nazretie do spisu.
Predmetný úkon sa xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxľadom zamestnanca povereného vedením konania vo veciach dohľadu a ďalšieho zamestnanca príslušného oddelenia. Zákonná úprava oprávňuje účastníka xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxov. Tiež majú právo robiť si výpisy zo spisu o konaní na svoje náklady.
Ako sme uviedli skôr, do spisu o konaní sú oprávnení nazerať účastník konania a jxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxteriáli sú obsiahnuté senzitívne informácie o účastníkovi konania, ktoré by sprístupnením iným osobám mohli byť zneužité. Zákonná úprava kalkuluje xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxrí aj zásada aktívnej spolupráce s príslušnými orgánmi pri podozrení zo spáchania trestného činu či porušovania povinností v oblasti anti-money launxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xsobám, a to bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, a včas vybavovať dožiaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxadne k oznámeniu príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní. TP zaraďuje medzi orgány činné v trestnom konaní príslušníka Policajného zboru a prokxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xinnosti predstavuje aktivitu, ktorej podstata spočíva v zatajení ilegálneho pôvodu majetku a jeho použitie, resp. určenie spôsobom, ako keby bol legxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx z prejavov organizovanej kriminality, ktorý so sebou prináša spätný prevod finančných prostriedkov nadobudnutých v rozpore s právom do legálneho obxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xľadiska včasnej notifikácie, hrajú dohliadané subjekty. ZAML ich zaraďuje medzi povinné osoby.
Ergo
ich vnútorné procesy musia reagovať aj na skutxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxdu zistí nedostatky v tejto oblasti, bezodkladne informuje príslušné orgány. Môžeme konštatovať, že zákonodarca platnou právnou úpravou predvídal xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Nazrieť do spisu o konaní však môžu výlučne v zákonom ustanovených prípadoch a na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxky podklady okrem zápisnice o hlasovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Takisto sú oprávnení zhotoviť si na svoje náklady výpisy zo spisu a žiaxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxanovila v konaní Národná banka Slovenska znalca), a to za úhradu vecných nákladov. Účastník konania a jeho zástupca sú oprávnení žiadať za úhradu vecnýxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sprístupniť podľa ZINFO. V tomto prípade vydá Národná banka Slovenska rozhodnutie obsahujúce výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xre prípad sprístupnenia alebo poskytnutia spisu na účely súvisiace s výkonom dohľadu nad dohliadaným subjektom.
Zákonodarca ukladá Národnej banxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva a iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti výslovne uloženou alexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxedpisy. ZOUS definuje utajovanú skutočnosť ako informáciu alebo vec určenú pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej rexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xen v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. Legálnu definíciu pojmu daňové tajomstvo obsahuje DP, ktorý uvádza, žx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxí aj okruh subjektov, ktorým je možné ho poskytnúť.189)
ZNBS zakotvuje, že na všetky bankové operácie Národnej banky Slovenska vrátane stavov na úxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxckým dôsledkom tejto skutočnosti je ochrana predmetných informácií prostredníctvom bankového tajomstva. Bankové tajomstvo vzniká už v okamihu, kexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxvne informácie, to znamená informácie o tom, čo klient nevykonal.191) Povinnosť chrániť bankové tajomstvo trvá aj po skončení zmluvného vzťahu medzx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxajúcich sa klienta Národnej banky Slovenska bez súhlasu tohto klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, Národná banka Slovenska koná v súlade x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxícia obchodného tajomstva je obsiahnutá v OBZ. Obchodné tajomstvo je predmetom absolútneho práva podnikateľa vlastniaceho podnik ako hromadnú vec, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxisov v príslušných registroch tak, ako je to v prípade iných predmetov priemyselných práv.193)
Ergo
platná právna úprava nezahŕňa "bezbrehé" oprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Ochrana skutočností sa zabezpečuje spravidla mechanickou anonymizáciou alebo vybratím materiálu zo spisu, ktorý sa prenecháva na nazretie danej oxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxenska o sprístupnenie spisového podkladu. Pri uskutočnení oboznámenia sa so spisovým podkladom "iniciatíva" na uskutočnenie predmetného úkonu vycxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
Z literatúry:
DERLEDER, P., KNOPS, K., BAMBERG, Hx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxaha: C. H. Beck, 2009;
KRUMMOW, J., GRAMLICH, L. (Hrsg.) Gabler - Bank - Lexikon: Bank - Börse - Finanzierung. Wiesbaden: Gabler, 1999;
xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xrestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov. In Justičná revue. 1994, roč. 46, č. 11 - 12, s. 17 - 29;
MANN, T., SENNEKAMP, CH., UECHTRITZ, xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxislava: C. H. Beck, 2016;
PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P. Zákon o bankách. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2011;
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx: Leges, 2015, s. 132;
VRABKO, M. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2015
K ods. 1
Právny poriadok Slovenskxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxciach dohľadu predstavuje procesný úkon Národnej banky Slovenska. Ide o postup, ktorým informuje o obsahu písomnosti jeho adresáta. Doručovanie prexxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plynutia lehoty na podanie rozkladu voči rozhodnutiu Národnej banky Slovenska. Od doručenia napríklad začínajú plynúť lehoty na vykonanie určitých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Doručenie predstavuje inštitút slúžiaci k zabezpečeniu informovanosti účastníka konania a ďalších osôb zúčastnených na konaní o dôležitých úkonoxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx slova zmysle, t.j. doručovanie písomnosti, ktoré majú listinnú podobu, hovorí ZDFT o doručovaní prostredníctvom poštového podniku. V súlade so ZPO xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxh nie je potrebné, aby boli odoslané doporučene, možno odoslať ľubovoľným subjektom, ktorý je registrovaný Poštovým regulačným úradom ako poštový poxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxlenie na poskytovanie univerzálnej služby.
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxručená osobným prevzatím adresátom od Národnej banky Slovenska (napr. účastník konania, ktorý požiada o osobné prevzatie rozhodnutia Národnej bankx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdividuálneho správneho aktu, ktorý je súčasťou spisu o konaní).
Ergo
v konaní vo veciach dohľadu je oprávnená doručovať samotná Národná banka Sloxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxsto podnikania v prípade fyzickej osoby - podnikateľa. Podľa § 2 ods. 3 OBZ je sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby adresa, ktorx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnom. Sídlo právnickej osoby je možné vnímať vo formálnom a materiálnom zmysle. Vo formálnom zmysle sídlo právnickej osoby predstavuje údaj, ktorý sa zxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdlo ako miesto skutočného výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti alebo miesto, kde sa prijímajú podnikateľské rozhodnutia, ich prienik nie je pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonodarca normuje doručenie na miesto bydliska. Bydlisko je definované ako miesto, kde sa osoba skutočne zdržuje s úmyslom trvalo sa tu zdržiavať, ide sxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xko trvalý pobyt.200)
Ergo
pojem bydlisko nie je identický s pojmom trvalý pobyt, to znamená, že fyzická osoba môže mať miesto bydliska a od neho odlišnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxava tiež operuje s možnosťou doručenia na ktorékoľvek miesto, kde bude adresát zastihnutý. Hoci v ZDFT absentuje legálna definícia predmetného termíxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zákonodarca definuje druhy písomnosti, ktoré sa majú doručovať do vlastných rúk. Ide o tri skupiny:
a)
rozhodnutia Národnej banky Slovenska vo vecxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu bankou Slovenska.
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xo sídlom na území Slovenskej republiky. Zákonná úprava hovorí o doručovaní zamestnancom oprávneným prijímať písomnosti za právnickú osobu,
ergo
pôxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlušného formulára poštového podniku. Ako ďalšiu alternatívu pre doručenie menuje zákonodarca osoby, ktoré sú oprávnené konať za právnickú osobu (naxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxpuje tretia skupina, do ktorej patria akíkoľvek zamestnanci, ktorí písomnosť prijmú. ZDFT u troch menovaných skupín nerozlišuje medzi prijímaním píxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxckých osobách a ich schopnosti samostatne konať a robiť právne úkony,201) máme za to, že písomnosti určené do vlastných rúk sú oprávnení prevziať zamexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxoba prislúchajúca do tretej skupiny). U písomností, u ktorých postačuje tzv. obyčajné doručenie, máme za to, že ich môžu prijať osoby zo všetkých troch xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koná osobne alebo za neho koná zástupca; právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca. Základný rozdiel v konaní podnikateľa proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu ide o priame, vlastné konanie právnickej osoby (konanie štatutárneho orgánu je konaním v mene spoločnosti), konaním prostredníctvom splnomoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxnikateľskej činnosti pod obchodným menom podnikateľa sa riadi OZ. Fyzická osoba sa môže stať podnikateľom po nadobudnutí úplnej spôsobilosti na právxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxuje živnostenský zákon), pričom v právnych vzťahoch súvisiacich s podnikaním sa zaväzuje v prvom rade priamo osobne táto fyzická osoba a zároveň platíx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Zákonná úprava zakotvuje, že ustanovenia vzťahujúce sa na doručovanie písomností, ktorých adresátom je právnická osoba, platia obdobne na doručovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxi môžeme tiež hovoriť o troch skupinách.
Ergo
v prvej sa doručuje písomnosť zamestnancom oprávneným prijímať písomnosti za fyzickú osobu - podnikatexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxx, ani v druhej skupine, písomnosť sa doručí akémukoľvek zamestnancovi podnikateľa - fyzickej osoby, ktorý písomnosť prijme (tretia skupina).
V tomtx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxých je postačujúce tzv. obyčajné doručenie, a takých, u ktorých je nevyhnutné doručenie do vlastných rúk. Opäť máme za to, že písomnosti určené do vlastxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxkých troch skupín.
c)
Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom alebo pracoviskom na území Slovenskej republiky. Z platnej právnej úpravx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdy, úkony alebo inú činnosť spätú s dohliadaným subjektom. Na základe týchto skutočností možno podľa ZDFT a podľa osobitných právnych predpisov regulxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx
xx xxžno písomnosti doručiť na adresu ich trvalého, prechodného pobytu alebo na pracovisko.
Pri doručovaní písomností Národnou bankou Slovenska oxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odo dňa uloženia. O danej skutočnosti bude vyhotovený úradný záznam.
K ods. 3
Pri písomnostiach určených do vlastných rúk sa za miesto doručenia poxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxkania. v prípade fyzickej osoby, proti ktorej možno v súlade so ZDFT a v súlade s osobitnými predpismi viesť konanie na základe toho, že vykonáva istý práxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ním adresa jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo adresa jej pracoviska.
Zákonná úprava normuje fikciu doručenia u písomností, ktoré xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. ZDFT nedefinuje termín "zdržovať sa v mieste doručenia", preto budeme vychádzať zo slovenskej judikatúry. Zdržiavaním sa adresáta v mieste doručenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxlenke, na liečení, na pracovnej ceste a pod.), teda ak má možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doručovateľa.204) O zdržiavaní sa adresáta v mieste doručxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx však nenarušuje taká jeho neprítomnosť v mieste doručenia, ktorá vyplýva z adresátom zvolenej organizácie bežného pracovného dňa a nezakladá dôvod bxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zdržiaval istý čas,
ergo
, aby sa mohol oboznámiť s oznámením poštového doručovateľa, že písomnosť mu príde doručiť v náhradnom termíne, resp. že bola uxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxka objektívneho charakteru, počas ktorej nemá ako nadobudnúť vedomosť o doručení písomnosti. Danú situáciu nemožno subsumovať pod situáciu, že účasxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxva otázka, či je nutné, aby sa adresát zdržiaval v mieste doručenia aj v čase náhradného doručenia a počas plynutia odbernej lehoty. Z platného znenia ZDxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe s pojmom zdržiavania sa v mieste doručenia, a preto máme za to, že nie je potrebné, aby bola daná podmienka splnená pri náhradnom doručení. Uvedené je loxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxl možnosť nadobudnúť vedomosť o tom, že dôjde k náhradnému doručeniu písomnosti. To isté platí aj o odbernej lehote. Tu zákonná úprava tiež nepožaduje, xxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx boli kumulatívne naplnené nasledujúce podmienky:
a)
adresát nebol zastihnutý, pričom sa zdržiava v mieste doručenia,
b)
poštový doručovatex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxosť na pošte a zároveň adresáta vhodným spôsobom vyzval, aby si písomnosť vyzdvihol počas odbornej lehoty,
e)
adresát si zásielku nevyzdvihol počxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxučenia.
K ods. 4
Zákonná úprava reguluje stav, keď adresát odoprie prijatie písomnosti. ZDFT hovorí, že pod pojem odopretia prijatia písomnosti mxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxd jej xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xôjsť v prípadoch doručenia do vlastných rúk.
Fikcia doručenia pri odopretí prijatia písomnosti nastane, ak
a)
adresát odmietol prevziať doručxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
b)
doručovateľ upozornil adresáta na následky odopretia písomnosti.
Deň odopretia prijatia písomnosti je dňom doručenia.
K ods. 5
Ak ZDxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xa môžu vyskytnúť komplikácie v priebehu doručovania, ktoré zákonodarca predvída, a preto upravuje fikciu doručenia.
Zo zákonnej úpravy možno absxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxučil písomné podanie, ktorého obsahom sú dané údaje. V priebehu konania sa ukáže, že na adresu písomne oznámenú adresátom nemožno písomnosť doručiť. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohľadu. Deň rozhodujúci pre začatie plynutia lehoty sa do lehoty nezapočítava, to znamená, že dňom doručenia je štvrtý deň od vrátenia písomnosti Nárxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxo, fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá uviedla svoje miesto podnikania, alebo fyzickú osobu, ktorá vykonáva funkciu v dohliadanom subjekte alebo ktorxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxj pošty
Osobitným právnym predpisom, ktorý v zmysle platnej právnej úpravy zákonodarca definuje enumeratívne, je delegované nariadenie Komisie (xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxia a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú.v. EÚ L 58, 4.3.2016), a tento požaduje elektxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu Slovenska alebo ktorá jej je známa (napr. z jej činnosti alebo z verejne dostupných zdrojov). Predmetný elektronický spôsob doručenia sa ex lege povaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xomisie (EÚ) č. 2016/301, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxnie adresy elektronickej pošty adresátom alebo znalosť tohto údaju Národnou bankou Slovenska,
c)
odoslanie na príslušnú adresu.
Účinky dxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x x x
Zákonodarca normuje prípady fikcie doručenia, keď nedošlo k oznámeniu adresy na doručovanie a zároveň adresátovi nemožno doručiť písomnosť na adrexx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx kumulatívne dané nasledujúce podmienky:
a)
právnická osoba neoznámila adresu na doručovanie,
b)
pokus o doručenie na adresu sídla dostupnú zx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx register Slovenskej republiky) bol márny.
Po uplynutí troch dní od vrátenia nedoručenej písomnosti (to znamená na štvrtý deň) do Národnej bankx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti určenej pre fyzickú osobu - podnikateľa, musia byť súčasne naplnené nasledujúce podmienky:
a)
fyzická osoba - podnikateľ neoznámil orgánu doxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxého zoznamu určeného enumeratívnym výpočtom (napr. živnostenský register) nebolo možné písomnosť doručiť.
Po uplynutí troch dní od vrátenia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxedel.
xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxbo činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, musia byť splnené nasledujúce podmienky:
a)
daná osoba neoznámila Národnej banke Slovenska adresu na dxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xplynutí troch dní od vrátenia nedoručenej písomnosti do Národnej banky Slovenska je písomnosť považovaná za doručenú, a to aj v prípade, ak sa o nej fyzixxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa pošta mu zákonným spôsobom oznámi príchod zasielanej písomnosti, možnosť jej prevzatia a odbernú lehotu. Z právnej úpravy vyplýva, že dátum doručenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xasledujúce podmienky:
a)
adresát si vyhradil doručenie do poštového priečinku,
b)
pošta zabezpečila splnenie svojich povinností a oznámilax xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxných dní odo dňa uloženia, vtedy je posledný deň danej lehoty považovaný za deň jej doručenia, a to aj v prípade, že adresát o jej uložení nenadobudol vedoxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxej písomnosti oznámený. Dátum doručenia písomnosti na dodávaciu poštu bude považovaný za dátum uloženia. Tiež dôjde k fikcii doručenia, ak si adresát xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx xx x xrípade, že adresát o jej uložení nenadobudol vedomosť.
K ods. 9
Aplikácia zákonodarcom normovaných fikcií doručenia podľa odsekov 5 až 8 je ex lege xxxxxxxxx xx xxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xahraničí povinnosť ustanovenia si zástupcu na doručovanie písomností na území Slovenskej republiky. Z platnej právne úpravy vyplýva, že zástupcom nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinný Národnej banke Slovenska oznámiť zástupcovo meno, priezvisko, resp. obchodné meno a adresu na doručovanie. K oznámeniu údajov v povoľovacom xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxvi na doručovanie písomností vo svojom prvom písomnom podaní adresovanom Národnej banke Slovenska. Regulácia ukladá aj fyzickej osobe, ktorá má trvaxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe zástupcom na doručovanie písomností na území Slovenskej republiky môže byť tiež právnická alebo fyzická osoba. Takisto ako pri právnickej osobe k ozxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxká osoba s trvalým pobytom v zahraničí má oznámiť údaje o zástupcovi na doručovanie písomností vo svojom prvom písomnom podaní adresovanom Národnej baxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxnie písomností na území Slovenskej republiky. Zákonodarca rieši situáciu, ak si subjekty nesplnia túto svoju zákonnú povinnosť. Vtedy sa budú písomnxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxil plnomocenstvo pre celé konanie vo veciach dohľadu, Národná banka Slovenska bude doručovať písomnosti, ktoré sú určené do vlastných rúk, výlučne zvxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxhádza k doručeniu písomností, ktoré sú určené do vlastných rúk, zástupcovi, ako aj účastníkovi konania. Vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencox xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxony, a to tak splnomocniteľa, ako aj splnomocnenca.
Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí a právnická osoba so sídlom v zahraničí majú povinnoxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnnosť. Vtedy sa budú písomnosti pre dané fyzické či právnické osoby ukladať v Národnej banke Slovenska s účinkami doručenia. Z platného ZDFT vyplýva, žx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxo právnickým osobám so sídlom v zahraničí povinnosť určiť si zástupcu na doručovanie písomností na území Slovenskej republiky. Z hľadiska aplikačnej xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnaní vo veciach dohľadu. Na zodpovedanie otázky sa ako nevyhnutné javí vnímať danú problematiku v súvislosti s ustanoveniami ZDFT upravujúcimi udeľoxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo ústne do zápisnice len na určité úkony v konaní. Za druh procesného úkonu možno považovať aj preberanie písomností.
Ergo
môžeme konštatovať, že úxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxností na území Slovenskej republiky.
Zákonná regulácia obsiahnutá v odsekoch 1 až 8 sa vzťahuje aj na doručovanie zástupcovi.
K ods. 12
ZDFT norxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx že písomnosti doručované obyčajne alebo do vlastných rúk prevezme advokát, notár alebo súdny exekútor osobne. Ako alternatívu regulácia pripúšťa prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtora), ktorý bol advokátom (notárom, súdnym exekútorom) poverený prijímaním zásielok. Medzi dvoma menovanými skupinami existuje z hľadiska oprávnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxútorský koncipient) je oprávnený prijímať písomnosti ex lege. Nevyžaduje sa, aby disponoval poverením na prijímanie písomností. Zákonodarca nehovxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx advokát (notár, súdny exekútor) poveril prijímaním písomností.
K ods. 13
Verejná vyhláška je forma verejného oznámenia písomnosti, pri ktorom nxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxu na to, či sa o obsahu písomnosti účastník konania skutočne dozvedel, pričom je dôležité, aby mu orgán vytvoril faktické podmienky na to, aby sa o obsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xyhláškou. Ide o prípady:
a)
ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b)
ak Národnej banke Slovenska nie sú známi účastníci konania, ich pobyt alebo sídxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxene sídla (u právnickej osoby) a opomenul si splniť zákonnú povinnosť nahlásiť predmetnú zmenu.
Zákonodarca upravuje, akým spôsobom sa uskutoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx webovom sídle Národnej banky Slovenska, čím reflektuje na skutočnosť, že daný spôsob zvyšuje pravdepodobnosť, že sa účastník konania s obsahom písomxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxy následok je rovnaký - nastane fikcia doručenia. Posledný deň 15-dňovej lehoty je dňom doručenia.
K ods. 14 a 15
Zo zákonnej úpravy vyplýva účastníxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xotrebnú na riadne doručovanie písomností orgánu dohľadu. Zákonodarca v platnej právnej úprave zakotvuje prezumpciu pravdivosti údajov uvedených nx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
Z literatúry:
HANZELOVÁ, I., RUMANA, I., ŠINGLIAROVÁ, I. Správny súdny poriadok. Komentárx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xprávne právo procesné. Všeobecná časť. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2017;
KRAJČO, J. Súdne doručovanie od 1.7.2016 - Sporové konanie. Bratislava: EUxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016;
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2. vyxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ekonómov. Bratislava: Wolters xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx
x xxxx x
xxx xxxxxx xxxxxa treba rozumieť časové ohraničenie, v ktorom treba urobiť určitý procesný úkon a pre prípad, že takýto úkon je urobený, sú s ním späté právne dôsledky prxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxhnutné v súvislosti s právnou úpravou lehôt vnímať dva aspekty, a to:
a)
kým je určená lehota - v tomto prípade existujú dve alternatívy:
-
po prvé, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pre úplnosť je potrebné dodať, že osobitné zákony regulujúce jednotlivé sektory finančného trhu môžu obsahovať reguláciu zahrnujúcu oprávnenie Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxdržaniu obmedzení pre zloženie majetku v nástupníckom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona alebo podľa štatútu nástupníckeho dôchodkového fondu, dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx zlúčenia dôchodkových fondov. v odôvodnených prípadoch a v záujme ochrany majetku sporiteľov môže Národná banka Slovenska na žiadosť dôchodkovej spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh zákonodarca pripúšťa, že môže dôjsť k jej predĺženiu, ide však o zákonné oprávnenie Národnej banky Slovenska, nie o povinnosť. Pri predlžovaní lehotx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxn. Zároveň je ex lege zakázané predĺženie lehoty určenej Národnou bankou Slovenska na zaplatenie splatného poplatku ustanoveného za úkon, resp. konaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxvne lehoty. Procesnoprávne lehoty sú predmetom právnej úpravy procesných predpisov a majú procesnoprávne dôsledky; hmotnoprávne lehoty sú predmetxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx síce určené na vykonanie procesného úkonu, ale sú upravené hmotnoprávnym predpisom.210)
Procesnoprávna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xo veci.211)
K ods. 2
ZDFT v konaní vo veciach dohľadu upravuje rôzne jednotky času od dní, týždňov až po mesiace a roky. Daná regulácia odzrkadľujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xasovú jednotku. Pre počítanie lehôt platí, že do ich plynutia sa nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Napríklad ak 2xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xpravného prostriedku voči individuálnemu správnemu aktu. Lehota na podanie rozkladu voči rozhodnutiu Národnej banky Slovenska začína plynúť odo dňx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxo lehoty sa skončia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
V prípade, že v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxe posledný deň daného mesiaca.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, ex lege sa presúva posledný deň lehoty na najblxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxo pokoja predstavujú nedele a štátne sviatky, t.j. 1. január, 5. júl, 29. august, 1. september, 17. november, a sviatky, t.j. 6. január, Veľký piatok, Vexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxaže napríklad Národná banka Slovenska rozhodne o prerušení konania). K zastaveniu plynutia lehôt nedochádza, ak sú súčasťou časového úseku, počas ktxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxé lehoty, pre ich zachovanie zákonodarca nepožaduje, aby sa procesný úkon dostal do dispozičnej sféry Národnej banky Slovenska ešte pred ich uplynutíxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxú o dni poštovej prepravy.212) Zákonná úprava pripúšťa dve alternatívy, aby lehota neuplynula márne (ibaže ZDFT, resp. osobitný predpis regulujúci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxjšie bude použitý niektorý poštový podnik. Odoslanie na poštovú prepravu predstavuje odovzdanie písomného podania v súlade s poštovými podmienkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxplýva inak). Takisto je nevyhnutné správne a úplné označenie adresy prijímateľa (v konaní vo veciach dohľadu bude najmä relevantné označenie adresy Nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvej schránky, pokiaľ by k jej vybratiu došlo až nasledujúci deň. V tomto prípade by bol dňom odoslania nasledujúci deň a lehota by uplynula márne. V prípaxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiku).
Zákonodarca zakotvuje prezumpciu dodržania procesnej lehoty, z ktorej vyplýva, že lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ sa nepreukázxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxrétne v jeho pododvetví, v práve finančného trhu, sú za svoje protiprávne konanie zodpovedné právnické osoby, ako aj fyzické osoby - podnikatelia. Ide x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxte sa zákonodarca zaoberá dôležitou otázkou plynutia času a normuje začiatok lehoty:
a)
pre zánik zodpovednosti,
b)
pre začatie konania alebo
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xrvania daného nedostatku. Predmetná regulácia definujúca začiatok plynutia lehoty však bude aplikovaná subsidiárne, pretože ZDFT alebo osobitné pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty či inej sankcie dohliadanému subjektu vo veci trvajúceho nedostatkx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxodarca zároveň zakotvuje osobitné dôvody prerušenia premlčacích lehôt ustanovených ZDFT alebo osobitnými predpismi regulujúcimi jednotlivé sektxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxom dohľade na mieste - ide nielen o obligatórne formálne zavŕšenie procesu zisťovania stavu veci, ale zároveň predstavuje aj nástroj pre rekonštrukcix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx15) Z hľadiska teórie práva môžeme konštatovať, že protokol o vykonanom dohľade na mieste (ďalej aj ako "písomný protokol") nepredstavuje individuáxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxniu, pretože dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska je neverejný. Ide o logické vyústenie faktu, že skutočnosti obsiahnuté v predmetnom dokumexxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohľadom na mieste. Tu dochádza k subsumpcii tým, že skutkový stav sa podriadi pod konkrétnu právnu normu, resp. právne normy a výsledkom je konkrétne pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vedenia sankčných konaní. Logickým dôsledkom predmetnej skutočnosti je prerušenie plynutia premlčacích lehôt od okamihu doručenia písomného protxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xemôže sa orgán dohľadu uspokojiť iba s poukázaním na túto skutočnosť, naopak, je povinný zasiahnuť korigujúco.216) Ak je zistený nedostatok, Národnx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxebo osobitný zákon ustanovil inak. Uvedeným prvým úkonom je oznámenie o začatí konania. Z regulácie vyplýva, že začatie sankčného konania vedie k prerxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx úkon v sankčnom konaní predstavuje oznámenie o začatí konania. Celé konanie tvorí súbor na seba nadväzujúcich úkonov. Zákonná úprava ustanovuje, že px xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxty je však potrebné podotknúť, že výklad komentovaného ustanovenia by nemal by zneužívajúci.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace pxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
HANDL, V., RUBEŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: PANORAMA, 1985;
JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., LIBOSVÁR, O. Zákon o kontrolxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx S. Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2017;
KRAJČO, J. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. Bratislaxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtár. Praha: C. H. Beck, 2016;
TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J. a kol. Trestná zodpovednosť právnických osôb. Bratislava: Wolters Kluwer, 20xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxgulácia upravuje prípady obligatórneho a fakultatívneho spojenia konaní. Zákonodarca v prípadoch, keď to ustanovujú osobitné právne predpisy reguxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxní konania o žiadosti o udelenie bankového povolenia s konaním o žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agentxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxojeniu konaní, aplikuje sa správne uváženie Národnej banky Slovenska. Zákonnými predpokladmi na to, aby sa uskutočnilo spojenie konaní, sú:
a)
účxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia budú indikovať, že spojením konaní dôjde k redukcii úkonov, pretože namiesto dvoch konaní bude vedené len jedno;
b)
veci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xemusí byť úplná, postačí, ak je v konaniach potrebné posúdiť tie isté rozhodujúce skutočnosti;217) alebo
c)
vec sa týka tých istých účastníkov koxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x formálnymi náležitosťami v zákonnom rozsahu. Z hľadiska obsahových náležitostí výrok predovšetkým obsahuje označenie konaní, ktoré sú spájané, a oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnok uskutočnenia spoločného konania; a v poučení o rozklade sa konštatuje, že voči danému individuálnemu správnemu aktu nie je prípustné podať opravnx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xrocesnú aktivitu Národnej banky Slovenska, keď fakultatívne možno spojiť konania do spoločného konania. Zákonodarca sa
expressis verbis
nevyjadrxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxstník konania je oprávnený, resp. účastníci konania sú oprávnení v tomto smere prejaviť vôľu a obrátiť sa na Národnú banku Slovenska. Daná žiadosť bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní do spoločného konania bude účelné s ohľadom na jeho hospodárnosť, plynulosť či efektívnosť, a na jej ďalšie náležitosti sa bude, podľa nášho názoru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxska. Na vydanie rozhodnutia o spojení konaní nie je právny nárok.
Z hľadiska praxe sa môžu vyskytnúť aj situácie, v ktorých z dôvodu procesnej ekonómxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxka:
a)
ak odpadli dôvody, na základe ktorých boli veci spojené do spoločného konania - v prípadoch, keď došlo k fakultatívnemu spojeniu konaní, je Náxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx z hľadiska hospodárnosti);
b)
ak účastník konania inicioval svojím podaním začatie konania o veciach, ktorých spojenie nie je vhodné vzhľadom na xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpr. žiadateľ v jednom podaní žiada o udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu stanov banky a zároveň žiada o udelenie predchádzajúceho súhlaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxe môžu nastať situácie, keď nastali dôvody na prerušenie (tieto sú dané u niektorej z vecí), z dôvodov efektívnosti a rýchlosti je preto vhodnejšie rozhxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutím obsahujúcim formálne a obsahové náležitosti v rozsahu.
Voči individuálnemu správnemu aktu, ktorým sa rozhoduje o spojení alebo rozdelexx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx, MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016
K ods. 1 a 2
ZDFT nexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx.j. na základe správneho uváženia) prerušiť konanie. Prerušenie konania je možné z hľadiska praxe použiť vtedy, ak počas konania nastane prekážka posxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxsade. Táto zásada znamená, že účastník disponuje s konaním a rozhoduje o tom, či a kedy sa konanie začne alebo skončí (môže návrh podať aj ho vziať späť).2xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x celom rozsahu vyhovené a bude vydané príslušné rozhodnutie Národnej banky Slovenska. Ak dôjde k výzve na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie žiaxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ak je účastník konania vyzvaný na úhradu poplatku za úkon alebo konanie podliehajúce poplatkovej povinnosti či na predloženie dokladu preukazujúcehx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxa nie dlhšiu ako 30 kalendárnych dní, na odstránenie nedostatkov či doplnenie žiadosti. Zároveň ho poučí o následkoch neuposlúchnutia výzvy. Ide o úprxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a vzniklo by pre Národnú banku Slovenska riziko zmeškania lehoty na rozhodnutie vo veci.
K písm. b)
Zákonná úprava ustanovuje, kedy vzniká povinnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x hľadiska praxe môžu nastať situácie, keď sa javí ako účelné, aby došlo k prerušeniu konania vo veciach dohľadu, napríklad oboznámenie sa so spisovým poxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxrávne uváženie Národnej banky Slovenska, v rámci ktorého zohľadní špecifiká konkrétneho prípadu a rozhodne o prerušení konania, ak bol účastník konaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx otázka je otázka, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom konania a na jej vecné rozhodnutie nie je príslušný orgán, pred ktoxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xného orgánu o predbežnej otázke.220) V najširšom ponímaní znamená determináciu určitej právnej otázky inou právnou otázkou, od ktorej vyriešenia jx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxdstavovať otázku, o ktorej:
a)
už právoplatne rozhodol príslušný orgán a Národná banka Slovenska je týmto rozhodnutím viazaná,
b)
si Národná bxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxa právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej otázke konanie preruší.
V kontexte problematiky predbežnej otázky zákonodarca uvádza tri potencixxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxia o predbežnej otázke; b) na príslušnom orgáne už prebieha konanie, v ktorom je riešená otázka majúca význam pre rozhodnutie Národnej banky Slovenska xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxm sa má rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie podľa § 68a OBZ) alebo c) bol daný podnet na takéto konanie (napr. na osobu, na zvolxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xznámenie).
ZDFT nezakotvuje lehotu, na aký časový úsek má byť konanie prerušené, ak sa vyskytne predbežná xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxým tam, kde sa Národná banka Slovenska obrátila na súd, aby rozhodol, možno očakávať, že pôjde o relatívne dlhú dobu (o prejudiciálnej otázke môže byť roxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxného záujmu na riadnom prejednaní a rozhodnutí vecí, ktoré prejednávajú orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov.222) Česká judikatúra defxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho súdu menovaný znalcom) posudzuje skutočnosti, ktoré sú mu štátnym orgánom (orgánom verejnej moci) určené a v znaleckom posudku oznamuje štátnemu oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xkutočností nevyhnutných pre rozhodnutie veci. Zhotovenie znaleckého posudku je do istej miery spojené s časovou náročnosťou, a preto je logické, že zxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x veci potrebnej pre posúdenie a rozhodnutie daného prípadu.
K písm. e)
Odborné vyjadrenie je súborom údajov, na podanie ktorých je nutné disponovax xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxázky nie sú zložité, k zváženiu čoho dochádza osobitne podľa okolností konkrétneho prípadu.224) Odborné vyjadrenie teda môže byť použité v praxi namxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxou a kompetenciou. Musí ísť predovšetkým o orgán odborne spôsobilý a kompetentný takéto vyjadrenie vydať.225) Právna úprava však nevylučuje, aby odxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxuté. Pravdepodobné je, že dominovať bude písomná forma. Odborné vyjadrenie predstavuje jeden z dôkazných prostriedkov. Tento je potrebné odlišovať xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh pre rozhodnutie, spravidla z dôvodu výkonu svojho povolania.226)
Príprava podkladov či odborného vyjadrenia k veci si spravidla bude vyžadovať xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrgánov štátnej správy vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej sxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Pôsobnosť Ministerstva financií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa financií Slovenskej republiky aj s problematikou finančného trhu, zákonodarca normuje ako osobitný dôvod prerušenia konania vo veciach dohľadu sixxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxisterstvo je v podmienkach SR orgánom zodpovedným za reguláciu finančného trhu.229)
Zákonodarca ustanovuje pre Ministerstvo financií Slovenskxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxh veciach do 60 kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola doručená výzva Národnej banky Slovenska na zaujatie stanoviska. Stanovisko Ministerstva financix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnania na základe písomného návrhu účastníka konania. Okrem písomnej formy, ktorú obligatórne zákonodarca ustanovuje pre predmetné podanie, kumulaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxrh nemožno doručiť v sankčnom konaní, ktoré začína z úradnej povinnosti. Máme za to, že na predmetnú písomnú žiadosť sa vzťahuje primerane § 16 ZDFT. Jedxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xanka Slovenska predmetnému podaniu vyhovie v plnom rozsahu, preruší konanie spravidla na maximálne 30 kalendárnych dní.
K ods. 3
K fakultatívnemx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxlnemu správnemu aktu zákonodarca nepripúšťa opravný prostriedok.
K ods. 4
Ak sa konanie prerušilo, lehoty prestávajú plynúť dňom, kedy sa rozhodxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
a)
keď účastník konania doručil Národnej banke Slovenska podanie, v ktorom odstránil nedostatky žiadosti alebo žiadosť doplnil, zaplatil poplatxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxmné vyjadrenie sa k spisovému podkladu ku konaniu,
c)
keď orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon po tom, čo sa stalo rozhodnutie príslušnéxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxade návrhu účastníka konania,
f)
keď bol doručený znalecký posudok,
g)
keď bolo doručené odborné vyjadrenie alebo podklady od iného orgánu vexxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxa neplynú,232)
ergo
lehoty na konanie a rozhodnutie podľa ZDFT a osobitných zákonov regulujúcich jednotlivé sektory finančného trhu neplynú. Procxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxtúra:
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo 14. januára 2014, sp. zn. 21 Cdo 845/2013.
Z literatúry:
BAJCURA, A. Občianske právo procesné. Brxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xluwer, 2014;
FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017;
HAŠANOVÁ, J. Správne právo. Všeobecná a osobitxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtár. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2002;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2014;
SVOBODA, K., SMOLÍK, Pxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xbecná část a sporné řízení. Praha: xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016
K oxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k zastaveniu konania vo veciach dohľadu, ktoré je obligatórne. Platná právna úprava nepozná fakultatívne dôvody na zastavenie konania vo veciach dohxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxbecné a osobitné náležitosti vymedzené platnou právnou úpravou. Ako už bolo spomenuté, nedostatok či neúplnosť žiadosti vedú k výzve účastníka konanxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxlúchnutia výzvy. Fakultatívne v danej situácii môže dôjsť k prerušeniu konania. K zastaveniu konania vo veciach dohľadu dôjde, ak účastník konania vôxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xedostatky, resp. nedoplnil žiadosť). Sme toho názoru, že ak účastník konania síce doručil podanie, u ktorého má účastník konania za to, že odstránil nexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxkov či doplnenie žiadosti.
K písm. b)
Až do okamihu vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa rozhoduje vo veci, je účastník konania xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zabezpečiť jeho zastavenie, a to bez meritórneho rozhodnutia. V žiadosti účastník konania definuje predmet konania vo veciach dohľadu. Ak prejaví vôxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
Zákonné právo na späťvzatie žiadosti v celom rozsahu odzrkadľuje dispozičnú zásadu prejavujúcu sa v povoľovacích konaniach. Na základe daného opráxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xanky Slovenska rešpektovať jeho prejav vôle a po doručení späťvzatia žiadosti v celom rozsahu zabezpečiť zastavenie konania (to znamená, že nerealizxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxcích konaniach začínajúcich na základe xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxné konanie zastavené.
Zákonná úprava neustanovuje účastníkovi povinnosť, aby späťvzatie žiadosti v celom rozsahu nejakým spôsobom odôvodňovalx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxzsahu. Máme za to, že ak účastník konania doručí Národnej banke Slovenska predmetné podanie, z ktorého nesporne vyplýva jeho vôľa vziať žiadosť späť v cxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxania prejaviť vôľu, aby konanie pokračovalo).
Ak účastník konania prejaví vôľu a vezme žiadosť späť v celom rozsahu, nebude mu vrátený poplatok za úxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxch účastníkov konania, ktorí ju podali. Právoplatné rozhodnutie o zastavení konania nezakladá procesnú prekážku res iudicata.234)
K písm. c)
Akx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdkom začatia konania vo veciach dohľadu. Osobitné zákony upravujúce jednotlivé sektory finančného trhu určujú, aké subjekty sú aktívne legitimovanx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu, ktorá nie je oprávnená, ide o neodstrániteľnú prekážku. Ako vyplýva zo znenia ZDFT, k zastaveniu z daného dôvodu dôjde výlučne v povoľovacích konanixxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Ak vystupuje v konaní viac účastníkov konania a orgán dohľadu zistí, že návrh, v dôsledku ktorého sa konanie začalo, podala aj osoba, ktorá nemá postavexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx by ostatní účastníci mali záujem, aby sa vo veci konalo, museli by podať nový návrh na začatie konania, ktorý by vyvolal nové konanie vo veci.235)
Rovxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxstavenia konania vo veciach dohľadu sa uplatní v prípadoch, keď ide o konanie začínajúce sa ex offo. Pôjde teda o sankčné konania, keďže tieto sa začínajx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxiach dohľadu stratí svoj zmysel. Najčastejšie uplatňovaným dôvodom zastavenia konania je skutočnosť, že osobe nebolo v konaní dokázané spáchanie spxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxnutné, aby boli kumulatívne dané podmienky, ktorými sú:
a)
Ide o tú istú vec - o identickej veci hovoríme v prípade totožnosti účastníka konania, ako xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxal individuálny správny akt, ktorý nadobudol právoplatnosť. Aj v prípade, že rozhodnutie Národnej banky Slovenska je zamietavé, vzniká prekážka z dôxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxj správcovskej spoločnosti. Ak by žiadal subjekt opätovne o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na identické zmeny štatútu dxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxí vo veciach dohľadu, okrem iného, takisto skúma, či po predchádzajúcom právoplatnom rozhodnutí vo veci nenastali nové skutkové okolnosti odôvodňujxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxosťou na práva, spôsobilosťou na právne úkony a deliktuálnou spôsobilosťou. Mŕtvy nemôže byť subjektom práva, smrť sa preukazuje úmrtným listom.238x xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mŕtveho má dôležitý právny význam nielen pre trvanie právnych pomerov tejto samej osoby, ale aj pre iné osoby, ktoré sú s ňou v nejakom právnom vzťahu.24xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxzvestná (teda nie je isté, že nežije) a s ohľadom na všetky okolnosti možno usúdiť, že nežije.241)
Konanie o vyhlásenie za mŕtveho radí zákonodarxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxá identifikácia fyzickej osoby a deň predpokladanej smrti, prípadne deň, ktorý fyzická osoba pravdepodobne neprežila.242)
Mŕtva fyzická osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxenej skutočnosti je nevyhnutnosť zastavenia konania, ak je kumulatívne naplnená aj ďalšia podmienka, a to, že konanie vo veciach dohľadu sa netýka inéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a v zmysle zákona považovaný za samostatný subjekt práv a záväzkov.244)
V § 18 ods. 2 OZ sa nachádza enumeratívny výpočet právnických osôb. Sú nimi zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdľa § 20a ods. 2 OZ právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, ak osobitné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxických osôb podľa Obchodného zákonníka, medzi ktoré patria obchodné spoločnosti, akými sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxfrekventovanejších kategórií účastníkov konania. A preto zákonodarca osobitne reguluje situáciu, v ktorej nastáva zánik právnickej osoby - účastnxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnimkou prípadov, keď zákon likvidáciu nevyžaduje, až potom môže byť spoločnosť vymazaná z obchodného registra, pričom výmaz má konštitutívny účinokxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxektivitu.
V prípade, že účastník konania - právnická osoba zanikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka iného účastníka, je daný dôvod, pre ktoxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na základe ktorých môže dôjsť
ad hoc
k primeranému zníženiu či odpusteniu poplatku, v zásade však môžeme konštatovať, že hovorí o poplatkoch za úkony xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Slovenskej republiky opatrením ustanovila výšku či sadzby poplatkov za jednotlivé druhy úkonov a tiež aby ustanovila podrobnosti o poplatkoch a o ich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude vyzvaný na jeho úhradu Národnou bankou Slovenska, pričom zároveň môže dôjsť k prerušeniu konania (na základe uváženia orgánu dohľadu, nie však oxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxa rozhodnutia o zastavení konania. Regulácia takisto ustanovuje, že právoplatnosťou individuálneho správneho aktu, ktorým je konanie vo veciach doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtí, že celý poplatok bol následne uhradený, a to najneskôr do dňa vydania rozhodnutia o zastavení konania.
Procesná teória zároveň v tejto súvislosxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xe týmito je potrebné sa zaoberať v povoľovacích konaniach. Existenciou daných vecných procesných podmienok sa nemožno zaoberať v sankčných konaniacxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxlé od vôle človeka zaraďujeme právne udalosti, medzi ktoré patrí aj plynutie času. Právnymi udalosťami rozumieme objektívne právne skutočnosti, ktoxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxiteľnou ľuďmi možno normovať začiatok a koniec istého úseku. V tomto kontexte je vhodné spomenúť rozdiel medzi dobou a lehotou. Tradičný rozdiel medzi xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxdná udalosť nastala. Ďalším rozdielom je, že lehoty určené podľa mesiacov a rokov sa skončia dňom, ktorý sa číselným označením zhoduje s dňom začatia lexxxxx xx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvneho nároku a ktorého uplynutie dáva povinnej osobe možnosť účinne sa dovolať zániku povinnosti plniť.250) Premlčacie lehoty sú normované ZDFT, akx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxľadu. Regulácia, najmä v podobe ZDFT, ustanovuje začatie a prerušenie premlčacích lehôt. Od premlčania je nevyhnutné odlíšiť preklúziu, pri ktorej uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnie. Máme za to, že dané slovné spojenie je potrebné v súlade s procesnoprávnou teóriou vykladať ako procesné podmienky.252) Hovoríme o istých predpoxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxmienky na strane účastníka konania. Medzi procesné podmienky na strane Národnej banky Slovenska patria právomoc a príslušnosť. Právomoc Národnej baxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Procesnými podmienkami na strane účastníka konania sú procesnoprávna subjektivita a procesná spôsobilosť. x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxtupcom účastníka konania, ako aj plnomocenstvo udelené účastníkom konania.
Strata procesnoprávnej subjektivity, kedy dochádza k smrti fyzickex xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxave definovaná ako osobitný dôvod na zastavenie konania.
Procesná spôsobilosť určuje rozsah spôsobilosti každého samostatne konať pred Národnox xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi odstrániteľnú vadu konania, keďže v rozsahu, v akom nemá strana sporu procesnú spôsobilosť, bude za ňu konať zákonný zástupca, ak v prípade, že ho straxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxcích konaniach, kde z osobitných sektorových zákonov vyplýva ako podmienka na udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska, predchádzajúceho súhlasu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxcu k zastaveniu konania.
K ods. 2
O zastavení konania sa vydáva rozhodnutie Národnej banky Slovenska. V prípadoch výslovne ustanovených ZDFT, a to xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xa netýka iného účastníka konania, sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska vydáva jeho vyznačením v spise. Predmetná regulácia je reflexiou na skutočxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxtnému procesnému postupu nemožno podať opravný prostriedok. Takisto nemožno podať rozklad voči rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým bolo zxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa v súlade so ZDFT alebo osobitnými zákonmi regulujúcimi jednotlivé sektory finančného trhu. V ostatných prípadoch možno podať voči rozhodnutiu Nároxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxpisy:
Z xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xratislava: EUROUNION, 1996;
BROX, H. Allgemeiner Teil des BGB. 26. Auflage. Köln, Berlin, Bonn, München: Carl Heymanns Verlag, 2002;
FÁBRY, B.x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 2011;
HOLUB, M., FIALA, J, BIČOVSKÝ, J. Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou a literaturou. 10. aktualizované a doplněné vydání podxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxmov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016;
KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. zmenené a aktualizované vydanie. Šamorín: Heuxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxok. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2004;
PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2016;
POTASCH, P., xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxní zákoník. Komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010;
ŠTEVČEK, M. a kol. Prednášky a texty z (nového) civilného procesu. Skriptá. Bratislava: C. H. xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016
K ods. 1x x x x
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxa vo veciach dohľadu, a to vo vzťahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxžeme abstrahovať kategórie subjektov, ktorým vznikajú trovy konania a spôsob ich znášania. Uvedenými subjektmi sú:
a)
Národná banka Slovenska,
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ktorému vznikajú - t.j. orgánu dohľadu, fyzickej či právnickej osobe. Takáto úprava vyjadruje požiadavku na spravodlivosť nákladov.255)
Národná xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxcich do jej právomoci. Výdavky vznikajú bez ohľadu na to, akým spôsobom orgán dohľadu v konaní vo veciach dohľadu postupuje. Národná banka Slovenska akx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxľadu radíme:
a)
Svedočné - ex lege je každá fyzická osoba povinná dostaviť sa na predvolanie do Národnej banky Slovenska a vypovedať ako svedok o skutxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxeľne ušlého zárobku. Zákonodarca hovorí o preukázateľne potrebných a vynaložených hotových výdavkoch. Atribút potrebnosti, podľa nášho názoru, súxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxavok, ktorý svedok uskutočnil. Svedok je povinný preukázať Národnej banke Slovenska potrebnosť aj vynaloženie (napr. cestovné z bydliska do sídla Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxtovné, stravné a preukázané výdavky na ubytovanie.256) Poskytujú sa za obdobných podmienok ako pri pracovných cestách podľa ZCN.257) Pri náhrade pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.259) Ustanovenia ZZNAL vykonáva aj VyhlOdm. Predmetná vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxi, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpisy alebo výpisy z verejných registrov.260) Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti znalca, patrí za čas strávený cexxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxý tlmočník alebo prekladateľ. V súlade so ZZNAL vykonávajú tlmočník a prekladateľ svoju činnosť pre zadávateľa (t.j. orgán dohľadu) za odmenu, náhraxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxa uložená edičná povinnosť vzťahujúca sa na listinu nevyhnutnú pre vedenie konania a rozhodovanie vo veci. O preukázateľne potrebných a vynaložených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxania vo veciach dohľadu, to znamená, že v praxi Národná banka Slovenska disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných zamestnancov, ktorých poverujx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znáša Národná banka Slovenska.
Účastníci konania vo veciach dohľadu
V najširšom slova zmysle môžeme trovy účastníka konania definovať ako výdavxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxtníka zaraďujeme:
a)
Poplatky za úkony alebo za konanie Národnej banky Slovenska (ďalej ako "poplatok"). Záväzok na ich úhradu predstavuje peňažnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xreventívne, a to vzhľadom na skutočnosť, že predchádza "zahlcovaniu" orgánu dohľadu rôznymi žiadosťami.
Povinnosť úhrady poplatku je spätá so začatxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx podania podliehajúceho poplatku.262) V prípade neplnenia poplatkovej povinnosti bude účastníkovi konania doručená výzva Národnej banky Slovensxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx konanie rozhodnutím. Ak si napriek tomu účastník konania nesplní poplatkovú povinnosť, t.j. do okamihu vydania rozhodnutia o zastavení konania, dôjxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxku) dochádza k zániku poplatkovej povinnosti v celom rozsahu.264)
Zákonná úprava pozná tiež právny inštitút zníženia alebo odpustenia poplatku.26xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxých môže dôjsť
ad hoc
k primeranému zníženiu, resp. odpusteniu poplatku. O primeranom znížení, resp. odpustení poplatku rozhoduje orgán dohľadu na zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ktorý je odôvodený skutočnosťami preukazujúcimi potrebu zníženia, resp. odpustenia poplatku (napr. majetkové pomery účastníka konania). Takisto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxinnosti, výšky poplatku a podpis účastníka konania, resp. osoby oprávnenej konať za účastníka konania. Z časového hľadiska sa ako vhodné javí doručiť xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, priznané zníženie alebo odpustenie poplatkov sa vzťahuje na celé konanie okrem poplatkov zaplatených pred vykonateľnosťou rozhodnutia o priznaní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxajú." ZDFT síce
expressis verbis
nezakotvuje, že právnym následkom doručenia predmetného návrhu je prerušenie plynutia lehoty na zaplatenie poplaxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxške poplatku. Zákonodarca zakotvuje pre Národnú banku Slovenska povinnosť, aby návrhu vyhovela iba v prípade jeho odôvodnenosti. Na jednej strane môxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnná úprava totiž hovorí o prípadoch, ktoré sa musia uplatňovať voči každému poplatníkovi za rovnakých podmienok (ak sa teda napr. fyzická osoba - účastxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxu účastníkovi - fyzickej osobe, ktorá má takisto komplikované majetkové pomery a identické oprávnené životné potreby, poplatok tiež odpustený).
Prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhovené a orgán dohľadu nerozhodne inak, priznané zníženie alebo odpustenie poplatkov sa vzťahuje na celé konanie okrem poplatkov zaplatených pred vyxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo odpustenia poplatkov, sa nevracajú. Aj pri zamietnutí je finálnym výstupom rozhodnutie Národnej banky Slovenska. Ide o individuálny správny akt, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Rovnako je orgán dohľadu oprávnený xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxenska tak môže učiniť kedykoľvek počas konania, resp. aj so spätnou účinnosťou. Z časového hľadiska o uvedenom môže rozhodnúť len do okamihu právoplatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxse rozhodovania odôvodňovali zníženie, resp. odpustenie poplatkov, no do právoplatného skončenia konania vo veciach dohľadu sa zmenili spôsobom, žx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxastník konania uviedol klamlivé informácie o svojej finančnej situácii).
b)
Trovy zástupcu účastníka konania - zastúpenie v konaní vo veciach dxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxupcom účastníka konania môže byť každý, kto disponuje procesnou spôsobilosťou, má predpoklady konať pred Národnou bankou Slovenska a jeho záujmy nie xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxvať, že spravidla pôjde o dohodu medzi zástupcom a účastníkom konania, v akej výške bude znášať trovy svojho (laického) zástupcu. Na základe skutočnosxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxím zastúpenie advokátom v konaní vo veciach dohľadu. Zastupovanie v konaní vo veciach dohľadu predstavuje výkon advokácie. V súlade so ZADV sú právne xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxe, patrí advokátovi tarifná odmena. V súlade so sekundárnou legislatívou, a to VyhlOdmAdv, sa zmluvná odmena určuje:
-
podľa počtu hodín účelne vynxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxrifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
Okrem odmeny má advokát nárok na:
-
cestovné266) podľa ZCN,
-
náhradx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx každý úkon právnej služby aj bez osobitnej dohody s klientom.268)
-
náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. ZADV obsahuje legálnu dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xoplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.269) Z tejto definíxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxžné v definícii nájsť, no tieto nie sú vynaložené buď v súvislosti s poskytovaním právnych služieb pre klienta, voči ktorému má nárok vzniknúť, alebo nix xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xreukázateľne; preukázateľnosť hotového výdavku znamená schopnosť advokáta doložiť dôkazmi výšku, druh a spôsob vynaloženia tohto výdavku a, samozxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
c)
Trovy inej osoby, ktorá vykonala úkon v konaní začatom na žiadosť účastníka konania - tu môžeme zaradiť:
-
znalečné v prípade, že sa účastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xkutočnosti. Účastník konania je tak oprávnený predložiť z vlastnej iniciatívy predmetný dôkazný prostriedok. Zákonné atribúty, ktoré musí znaleckx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpismi. Výdavky vznikajúce v tejto súvislosti je účastník konania povinný znášať. Ako bolo uvedené skôr, podľa ZZNAL znalečné tvorí odmena, náhradx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena;
-
tlmočné, o ktorom sme hovorili v skoršom texte.
Účastníci konania znášajú trovy, ktoré im vzniklx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxoré mu vznikli zapríčinením iného účastníka konania (t.j. do okamihu právoplatného ukončenia konania vo veciach dohľadu). Náhrada bude poskytnutá txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdiť trovy konania vo výrokovej časti individuálneho správneho aktu, ktorý bude predstavovať rozhodnutie vo veci. Nepôjde o samostatné rozhodnutie.
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svedok). V praxi budú danú skupinu reprezentovať subjekty, ktoré zmeškali prekluzívnu lehotu zakotvenú v § 23 ods. 2 ZDFT, a preto musia znášať trovy, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v zákonom vymedzenom rozsahu, v opačnom prípade zaniká. Opätovne teda podčiarkujeme, že ide o preklúziu. ZDFT výslovne nezakotvuje, že nárok na predmxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx účastníka konania). Preto bude nevyhnutné, aby došlo k uplatneniu nároku voči Národnej banke Slovenska. Ako už bolo uvedené skôr, v prípade zmeškania xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx je orgán dohľadu oprávnený (nie povinný) uložiť účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré jeho zapríčinením vznikli ostatným účaxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxu v praxi využije svoje zákonné oprávnenie, predtým bude skúmať, či sú dané prvky zodpovednostného právneho vzťahu, t.j. zodpovednosti účastníka konxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe vznik novej právnej povinnosti sankčnej povahy.273) Prvkami, ktorých naplnenie je potrebné, aby vznikol zodpovednostný právny vzťah, sú protiprxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxterizovať ako výsledok činnosti ľudí, rozpor s objektívnym právom, teda právnym poriadkom, ktorý predstavuje jednotnú kategóriu.275)
b)
Zavinxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xkodu a príčinnú súvislosť medzi nimi.276) Z hľadiska teórie práva rozlišujeme subjektívnu a objektívnu zodpovednosť.277)
c)
Pojem škoda nie je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ktorá je objektívne vyjadriteľná v peniazoch.278)
d)
Príčinná súvislosť medzi činom a ujmou (škodou) - pojem a filozofický aspekt kategórie kauxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxstuje osobitná kauzalita pre prírodné vedy a osobitná kauzalita pre spoločenské vedy, je len jedna kauzalita, ktorá vyjadruje vzťah príčiny a následkxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx
x x xxxxxxxx xxxxx xxxxy (tzv. nexus), ako aj ich vzájomné väzby a podmienenosť.280)
Národná banka Slovenska o povinnosti nahradiť xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o samostatné rozhodnutie.
Súvisiace ustanovenia zákona:
Súvisiace právne predpisy:
K ods. 1
Dokaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xotrebných na vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska. Všeobecne pod pojmom dokazovanie rozumieme proces získavania poznatkov podstatných k pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxožňuje iba použitie dôkazov obstaraných zákonným spôsobom, t.j. v súlade s hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi. Musí ísť o dôkazný prostriexxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxý, na základe čoho rozlišujeme dôkazy osobné (získané od fyzických osôb - napr. vyjadrenie účastníka konania, výsluch svedka) a vecné (na základe poznxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzných prostriedkov.
v konaní vo veciach dohľadu sa, okrem iného, uplatňuje aj zásada písomnosti, to znamená, že Národná banka Slovenska pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxstina ako priamy vecný dôkazný prostriedok, po ktorého vykonaní ihneď možno urobiť záver o existencii určitej skutočnosti, používaná najčastejšie.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxý dokument obsahujúci určité informácie a v čase predloženia existuje. Rozlišujeme verejné a súkromné listiny. Verejné listiny sú vydané príslušnýmx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx88) Listiny, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxká osoba na nich uvedená, a rovnako sa posudzuje správnosť ich obsahu.289)
Najmä (no nielen) v sankčnom konaní bude Národná banka Slovenska zabezpexxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxzným bremenom, ktoré znáša účastník konania) ťažisko zaobstarávania a predkladania listín presunie na neho.
Po oboznámení sa s listinou (či už verxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxie účastníka konania
Jedným z dôkazných prostriedkov je vyjadrenie účastníka konania, ktoré predstavuje stanovisko k určitým skutočnostiam. Tenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xormuje aj prípady, keď bude povinnosťou účastníka konania vyjadriť sa (napr. účastník konania bude na základe výzvy Národnej banky Slovenska povinný xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xozumieme fyzickú osobu schopnú vypovedať o skutočnostiach, ktoré vnímala svojimi zmyslami a ktoré sú podstatné pre konanie.290) Nevyhnutnosťou je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Svedok je spravidla osobou odlišnou od účastníka konania. V prípade, ak fyzická osoba vystupuje v dvojakom postavení - ako svedok, aj ako účastník kxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxl predvolaný, a podrobiť sa výsluchu.
Svedok je v celom rozsahu nezastupiteľnou fyzickou osobou.293) Na začiatku výsluchu dochádza k zisteniu idxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvede podľa ZDFT.294) Svedok vypovedá v ústnej forme.
Vzhľadom na skutočnosť, že v konaní vo veciach dohľadu dominuje zásada písomnosti (vychádza xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xýsluch účastníka konania
Výsluch účastníka konania takisto predstavuje jeden z dôkazných prostriedkov. Je podporným dôkazným prostriedkom, odlxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxtné poučenie o právach, povinnostiach a právnych následkoch neúplnej, nepravdivej výpovede, resp. bezdôvodného odopretia výpovede podľa ZDFT. Účaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxníciu pojmu nachádzame v § 116 OZ, ktorý hovorí, že blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxtia výpovede sa táto skutočnosť uvedie do zápisnice. Ak účastník konania bezdôvodne odmietne výpoveď, resp. poskytne neúplnú alebo nepravdivú výpovxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákonných podmienok.
Znalecký posudok a výsluch znalca
Medzi dôkazné prostriedky v konaní vo veciach dohľadu možno zaradiť znalecký posudok, rexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ZZNAL a podľa ďalších osobitných právnych predpisov.
Výstupom činnosti znalca bude predovšetkým písomný znalecký posudok. Písomne vyhotovený xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsudku a znaleckú doložku.
Kľúčovú úlohu hrajú otázky položené Národnou bankou Slovenska. Tieto determinujú ďalší postup pri hodnotení znaleckéhx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx jeho vnútornej logiky.296) Výsledky znaleckého dokazovania sú hodnotené vo vzťahu k skutkovým okolnostiam, ktoré vyplynuli z iných dôkazov.297)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxto súvislosti vznikli, znáša účastník konania. Ak závery znaleckého posudku nie sú podľa názoru orgánu relevantné pre výsledok konania, s uvedeným sa xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxponovať určitými vedomosťami, resp. skúsenosťami. Svojou povahou sa predmetný dôkazný prostriedok približuje znaleckému posudku. Zákonná úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxhej strane regulácia nedefinuje podmienky nevyhnutné pre zabezpečenie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxbra 2013 vedeného pod sp. zn. 1 Sžso 20/2013, ktoré hovorí, že namiesto posudku znalca možno použiť potvrdenie alebo odborné vyjadrenie príslušného orxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi príslušnou právomocou a kompetenciou. Právna úprava však nevylučuje, aby odborné vyjadrenie poskytla aj fyzická osoba. Máme za to, že v tomto prípadx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx že Národná banka Slovenska nebude mať pochybnosti o správnosti jej vyjadrenia. Disponovanie príslušnými vedomosťami zhodnotí Národná banka Slovenxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení tretej časti ZDFT hovoriacich o vylúčení z konania (
ergo
bude u danej osoby sledovať, či s ohľadom na jej vzťah k veci, účastníkovi konania alebo k jexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedy, keď posudzované odborné otázky nie sú zložité, k zváženiu čoho dochádza osobitne podľa okolností konkrétneho prípadu.299)
V súlade so zásadox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xko znalecký posudok, táto skutočnosť neznamená, že mu bude pripísaná nižšia dôkazná sila.300) Znalecké dokazovanie sa preferuje pri posúdení zložixxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xko aj zásada hospodárnosti, odborné vyjadrenie môže predstavovať dôkazný prostriedok, ktorý v konkrétnom konaní naplní predmetné zásady.
Pre poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
Zákonodarca medzi dôkazné prostriedky v konaní vo veciach dohľadu zaraďuje aj úradný záznam. Tento predstavuje výstup v písomnej forme zachytávajúxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx o transformovanie informácií podaných najmä ústne (napr. obsah telefonického rozhovoru zamestnanca Národnej banky Slovenska zabezpečujúceho vedxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxnanie vo veciach dohľadu predstavuje osobitný druh správneho konania, a to bez subsidiárneho použitia SP. Ide o konanie sui generis. Z tohto dôvodu je lxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxrmín zahrnuje viaceré kľúčové aspekty.
Miestna obhliadka ako dôkazný prostriedok vykazuje spoločné črty s ohliadkou (podľa SP).302) Miestna obxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxím činností, ktoré majú byť Národnou bankou Slovenska povolené. Miestna obhliadka je používaná najmä v povoľovacích konaniach s cieľom preverenia prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx miestnych obhliadkach dochádza k "prelomeniu" zásady písomnosti konania vo veciach dohľadu. Na poznanie skutočností dôležitých pre konanie Národnx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxaná zápisnica, to znamená, že regulácia opätovne reflektuje na zásadu písomnosti.
Ďalším aspektom miestnej obhliadky je spoznávanie veci ako takxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxi povoľovacieho konania, t.j. predovšetkým o skúmanie pripravenosti účastníka konania na vykonávanie činnosti. Pôjde teda o oboznamovanie sa s hnutxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxodarcom v § 24 ods. 9 ZDFT formulovanú povinnosť predloženia listín a iných dôkazov ako listín Národnej banke Slovenska, ktoré majú význam pre konanie x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxok potrebný pre konanie a rozhodnutie Národnej banky Slovenska. Logicky možno z predmetnej zákonnej povinnosti odvodiť aj povinnosť strpieť miestnu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxadku Národná banka Slovenska predvolá aj osobu oprávnenú nakladať s predmetom miestnej obhliadky.
Obhliadka veci sa uskutoční na mieste, kde sa naxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxedovšetkým pri hnuteľných veciach.
K ods. 3
Dôkazné bremeno je procesnou zodpovednosťou účastníka konania za preukázanie tvrdení, ktorá rezultxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx účastníkovi konania povinnosť predložiť listinný alebo iný dôkaz, a to v prípade, ak ide o dôkaz preukazujúci tvrdenia účastníka konania a nachádza sa x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxlneho správneho aktu na prvom stupni je spätý s koncentráciou konania, ktorá umožňuje Národnej banke Slovenska "koncentrovať" do jedného časového moxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxosť na predloženie dôkazov. Po vydaní prvostupňového rozhodnutia Národnej banky Slovenska dochádza k zániku danej povinnosti. Ak sa uskutoční druhoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnia prelamuje, keď umožňuje Národnej banke Slovenska prihliadnuť na dôkazy v druhostupňovom konaní, ak účastník konania preukáže, že tieto dôkazy bex xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnej pravdy sa Národná banka Slovenska nemôže uspokojiť len s tvrdeniami účastníka konania, ale je povinná zistiť skutočný stav veci. Pri uplatňovaní zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xi pasivitu účastníka konania.
Ergo
Národná banka Slovenska zabezpečí dôkazy o skutočnostiach dôležitých pre konanie. V praxi bude orgán dohľadu na txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnenie vykonať aj také dôkazy, ktoré nie sú predložené ani navrhované účastníkmi konania, ak majú význam pre konanie a rozhodovanie vo veci. Predmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxriedky potrebné na zistenie stavu veci. Okrem iného, jej účel predstavuje napomáhanie zisteniu skutočného stavu veci a zvýšeniu efektívnosti dokazoxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xde o skutočnosti všeobecne známe (tzv. notoriety) a skutočnosti známe Národnej banke Slovenska z jej činnosti.
Notoriety predstavujú informáciex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxm mieste a v istom čase; notorickú skutočnosť nemožno zamieňať s logickým úsudkom, abstraktným predpokladom či názorom a môže sa týkať výlučne skutkovxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxov o konaniach, ktoré viedol.
K ods. 5
Od svedeckej výpovede je nutné odlíšiť oznámenie skutočností predvolanou osobou. Zákonodarca, okrem inéhox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xajú význam pre konanie a rozhodovanie vo veci. Máme za to, že regulácia vzťahujúca sa na oznámenie skutočností predvolanou treťou osobou je subsidiárnxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xx xxz zbytočných prieťahov zistil skutkový a právny stav veci a aby nevznikali trovy jej či účastníkom konania. A preto bude v praxi predvolaná tretia osobax xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dôkazných prostriedkov. K predvolaniu dôjde písomnou formou s dostatočným časovým predstihom. Kto sa bez ospravedlnenia nedostaví na základe predvxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xyzická alebo právnická osoba (môže ísť aj o tretiu osobu) povinná predložiť písomné vyjadrenie či písomné oznámenie o skutočnosti majúcej význam pre kxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, obchodného tajomstva, bankového tajomstva a daňového tajomstva. Zároveň tiež ukladá, aby sa zachovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí, obchodného tajomstva, bankového tajomstva a daňového tajomstva sa uskutoční len vtedy, ak vyslúchaného oslobodil od povinnosti zachovávať predxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlácia platí aj pre vykonávanie dôkazov inak ako výsluchom.
K ods. 7
Každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa do Národnej banky Slovenska, vypovedxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xe povinný vypovedať pravdu a nič nezamlčať. Zároveň je svedok oprávnený odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil sebe alebo blízkej osobe nebezpečenstvo txxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxvo odoprieť výpoveď.
K ods. 8
Národná banka Slovenska je oprávnená, nie však povinná ustanoviť znalca v konaní vo veciach dohľadu, a to za splnenia zxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrných znalostí na objasnenie a posúdenie skutočnosti dôležitej pre rozhodnutie, ktorá vedie k ustanoveniu znalca, vzniká vtedy, keď nimi Národná banxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xnalosti orgánu dohľadu, nedôjde k ustanoveniu znalca. K ustanoveniu znalca takisto nedôjde za účelom posudzovania právnych otázok. Potreba ustanovxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxky Slovenska, na ktoré sa budú primerane aplikovať ustanovenia tretej časti ZDFT. Sme názoru, že aj rozhodnutie o znalečnom bude predstavovať rozhodnxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xosudok v písomnej forme, alebo uskutočnenie výsluchu znalca. Pri tomto sa primerane budú používať ustanovenia x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
K ods. 9
ZDFT zakotvuje edičnú povinnosť, to znamená, že Národná banka Slovenska môže uložiť účastníkovi konania alebo tretej osobe (t.j. osobe nexxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxí osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazu, aby ju predložila. Realizácia oprávnenia sa uskutočňuje najprv žiadosťou a ak nedôjde k dobrovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxenie o rozklade a pri jeho vydávaní sa budú primerane uplatňovať ustanovenia tretej časti ZDFT. V tomto individuálnom správnom akte bude presne špecifxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xásledkoch bezdôvodného nepredloženia vo forme poriadkového opatrenia (poriadkovej pokuty).
Zákonná úprava umožňuje odoprieť predloženie lisxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ak by došlo k sprístupneniu utajovaných skutočností, obchodného tajomstva, bankového tajomstva a daňového tajomstva, resp. k porušeniu povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo mlčanlivosť od príslušného orgánu alebo toho, v koho záujme má osoba disponujúca listinou túto povinnosť. V tomto prípade už nebude daná prekážka na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxila sebe alebo blízkej osobe nebezpečenstvo trestného stíhania. Edičná povinnosť sa tiež vzťahuje aj na predloženie iných dôkazov ako listín. Dodávaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxorej je závislé vydanie rozhodnutia vo veci. Právny inštitút predbežnej otázky je výrazom prejudiciality v práve.307) Predbežná otázka súvisí s podxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xx x xxxxxxxxxj otázke už bolo právoplatne rozhodnuté iným príslušným orgánom (napr. súdom), je týmto rozhodnutím Národná banka Slovenska viazaná. Ak sa v praxi danx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvoľovacie konania, v ktorých sú podkladom pre rozhodnutie výlučne listiny predložené účastníkom konania,
ergo
na základe zákonnej výnimky nedocháxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxnie sa so spisovým podkladom bude obligatórne.
b)
Národná xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxté a od ktorej závisí rozhodnutie vo veci. Z časového hľadiska teda najprv musí byť vecne a miestne príslušným orgánom právoplatne rozhodnuté o predbežxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxázku. V tomto prípade vychádza z vlastnej úvahy. ZDFT neobsahuje výslovnú úpravu postupu Národnej banky Slovenska v prípade tvorby jej vlastného úsudxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xeštrikcie. Orgán dohľadu nie je oprávnený si ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o spáchaní a páchateľovi trestného činu, o spáchaní a páchateľovi prxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosť Národnej banky Slovenska iniciovať konanie, aby vo veci rozhodol súd alebo iný príslušný orgán verejnej moci.
Z hľadiska vedenia konania, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Je teda na uvážení orgánu dohľadu, ako sa rozhodne v konkrétnom prípade. Zároveň je nutné predmetný právny inštitút odlišovať od predbežného opatrenixx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnej úprave zakotvuje zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Je teda na Národnej banke Slovenska, akú váhu pripíše dôkazu. Uvedené však nemožno stotoxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxájomnej súvislosti a zároveň každý individuálne. Regulácia vedie k priebežnému a osobitnému hodnoteniu, zároveň však vyžaduje komplexný prístup, kxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe, pretože hodnotenie dôkazov je obsiahnuté v odôvodnení tvoriac jednu z jeho esenciálnych častí. Voľné hodnotenie dôkazov je vnútorný proces vedený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxidlami: hodnotenie v súlade s dobrými mravmi a bežnými zvyklosťami, interpretácia dôkazov v širších časových súvislostiach (nielen v čase ich vykonaxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx dôkazmi, resp. so skutočnosťou, prečo niektoré dôkazy neboli vykonané.309)
Národná banka Slovenska je povinná rozhodovať podľa skutkového a práxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxsti, ktoré nastali v minulosti a v čase vydania rozhodnutia už nie sú dané alebo ktoré majú nastať až po vydaní individuálneho správneho aktu. Orgán dohľxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutiami iných orgánov - napríklad v rámci predbežnej otázky, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je predmetným rozhodnutím Národxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxhovaných dôkazných prostriedkov vykoná a ktoré nie. Ak je niektorý z dôkazných prostriedkov vylúčený, v odôvodnení individuálneho správneho aktu sa xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xkutočnosti.
Právny stav v čase vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska predstavuje platná a účinná právna úprava danej problematiky. Náxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrodnej banky Slovenska konštitutívne, a preto je pri právnom posúdení veci rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia Národnej banky Slovenska, t.jx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx predpisy:
Z literatúry:
BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: ASPI, 2003;
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x novelou účinnou xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2012;
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. Praha: C. H. Beck, 2012;
POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx S. a kol. Správní právo procesní. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012;
SOBIHARD, J. Správny poriadok. Komentár. 6. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2013;
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx, MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016;
VEDRAL, J. Správní řád. Komentxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxadu. Bratislava: Epos, 2006;
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011
K ods. 1 a 2
Predbežné opatrenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxytnutiu rýchlej a účinnej ochrany. Národná banka Slovenska je oprávnená vydať predbežné opatrenie, ak dospeje k záveru, že je ohrozené vykonávanie doxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie o predbežnom opatrení je možné vydať len pred skončením konania vo veciach dohľadu.
Právna úprava umožňuje predbežné opatrenie Národnej banke Sxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxch úkonov sa jeho doručenie účastníkovi konania považuje za prvý úkon v konaní. S doručením rozhodnutia o predbežnom opatrení zákonodarca spája začatxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Národnej banke Slovenska o vykonaní daného prvého úkonu v konaní začatom z jej podnetu bezodkladne informovať xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxo odvodiť, že predbežné opatrenie možno vydať aj na návrh účastníka konania. Máme za to, že uvedené vyplýva najmä z cieľa sledovaného právnou úpravou daxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xôkazné bremeno môže mať vedomosť o nebezpečenstve hroziacom dôkaznému prostriedku (napr. listine) a príslušným podaním bude žiadať Národnú banku Slxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xnštitút je postavený na uvážení orgánu dohľadu, t.j. Národná banka Slovenska nie je povinná vydať predbežné opatrenie navrhované účastníkom konaniax xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xýslovnú reguláciu procesného postupu pri vydávaní predbežného opatrenia. Máme za to, že dôjde k primeranej aplikácii tretej časti ZDFT. Konanie, v ktxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm, že má povahu "vloženého konania" do hlavného konania.311) Zároveň zákonodarca ustanovuje, že konanie vo veci nie je obmedzené rozsahom a dôvodmi vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx 6 a 7 ZDFT.
O vydaní predbežného opatrenia rozhoduje Národná banka Slovenska rozhodnutím. Toto však nie je rozhodnutím vo veci. ZDFT nezakotvuje kxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vydané bezodkladne.
Rozhodnutím o predbežnom opatrení v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie účelu konania vo veciach dohľadu Národná bxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxré môžu z rozhodnutia o predbežnom opatrení pre účastníka konania vyplynúť. Ak bude predmetným individuálnym správnym aktom uložená povinnosť konaťx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxoho sa zdržať, vyžaduje sa nekonanie určitých úkonov zo strany účastníka konania (napr. uzamykania priestorov sídla účastníka konania v čase, v ktorox xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xo strany účastníka konania, aby bol v istom slova zmysle pasívne účastný (napr. aby strpel uskutočňovanie miestnej obhliadky).
b)
Nariadi zabezpxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xáklade ktorej je možné zistiť určitú skutočnosť, a na druhej strane v súlade s tým, čím môže byť xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx hmotné nositele dôkazu. Právna úprava pôsobí preventívne. Predchádza situáciám, v ktorých by mohla vzniknúť dôkazná núdza tým, že bude chýbať určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxebo ho bude možné vykonať len s ťažkosťami (napr. fyzická osoba vlastniaca listinu obsahujúcu dôležité skutočnosti pre posúdenie a rozhodnutie veci bxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxistujú obavy z komplikácií pri dokazovaní. Zároveň predmetné podanie účastníka konania musí obsahovať presnú špecifikáciu veci, ktorá má byť zabezpxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určitých dôkazov preukázané. V prípade, že pôjde o skutočnosti, ktoré sú pre konanie vo veci nepodstatné, dôjde k zamietnutiu podania účastníka konanxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeruje voči tretej osobe, bude oznámené jej a účastníkovi konania. V praxi budú tretiu osobu reprezentovať najmä fyzické či právnické osoby disponujúcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxoženého konania", v ktorom sa rozhoduje o vydaní predbežného opatrenia. Tretie osoby budú teda oprávnené na podanie rozkladu voči rozhodnutiu o predbxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx banka Slovenska zruší predbežné opatrenie z vlastného podnetu. Medzi tieto patrí:
a)
pominutie dôvodu, pre ktorý bolo rozhodnutie o predbežnom opxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxbežného opatrenia, dôjde k jej zrušeniu. ZDFT
expressis verbis
neobsahuje, akým spôsobom má dôjsť k zrušeniu predbežného opatrenia v prípade pominuxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxoty pôjde o rozhodnutie Národnej banky Slovenska. Predmetný individuálny správny akt je nutné doručiť účastníkovi konania. V prípade, že smerovalo vxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxitý čas. Plynutie času predstavuje právnu udalosť. Právna udalosť je druhom právnej skutočnosti vznikajúcej nezávisle od vôle subjektov, s ktorou plxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxami a nemožno ho od nej vynucovať, a to za predpokladu, že rozhodnutie o predbežnom opatrení bolo vydané na určitý čas. V tomto prípade máme za to, že vydanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxávoplatnosti rozhodnutia vo veci.
Ergo
ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie vo veci, ex lege nastane zrušenie predbežného opatrenia. Právoplatxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxť, a preto aj nenapadnuteľnosť riadnym opravným prostriedkom.314) Ak teda nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska, v ktorom xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatrenia.
K ods. 4
Rozhodnutie o predbežnom opatrení predstavuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska. Právna úprava pripúšťa voči rozhodnutxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odkladný účinok. Pokiaľ bol voči rozhodnutiu o predbežnom opatrení podaný rozklad, o ktorom Banková rada Národnej banky Slovenska ešte nerozhodla, a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zastaveniu konania.
Súvisiace ustanovenia:
Z literatúry:
OTTOVÁ, E. Teória práva. 3. vyd. Šamorín: Heurxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxs, 2015;
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012;
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxovenska v zákonom ustanovených prípadoch vyzvať účastníka konania (resp. účastníkov konania), aby sa oboznámili so spisovým podkladom ku konaniu a axx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxach orgánu dohľadu, aby prípadne mohol poukázať na ich nesprávnosť či navrhnúť ich doplnenie. Zákonná úprava je spätá so zásadou materiálnej pravdy. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx. Pre účastníka konania je využitie predmetného procesného práva (korešpondujúceho s povinnosťou orgánu dohľadu) v praxi kľúčové. V okamihu pred vydxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutie Národnej banky Slovenska vychádzalo zo skutočne spoľahlivo zisteného stavu veci.
Podstatou regulácie je "vyslanie signálu" účastnxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnie. Zákonná regulácia pritom neobsahuje výslovný zákaz, aby obsahom písomného vyjadrenia k spisovému podkladu boli ďalšie dôkazy. Tieto je oprávnexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxadu je oprávnený, ale aj povinný zvážiť, ktoré dôkazy je potrebné vykonať, a či je nutné dokazovanie doplniť. Zároveň nie je povinný vykonať všetky dôkaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx spisovým podkladom neuskutoční:
a)
pri vydaní predbežného opatrenia alebo poriadkového opatrenia,
b)
pri zavedení nútenej správy nad dohlixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podľa osobitného zákona,
e)
pred vydaním rozhodnutia o námietke zaujatosti,
f)
pred vydaním rozhodnutia o zastavení konania alebo
g)
prxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxastníkom konania.
Z hľadiska formy bude účastníkovi konania xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtníkovi konania s určením presného termínu na oboznámenie sa so spisovým podkladom. Zároveň v nej orgán dohľadu vyzve účastníka konania, aby sa k spisoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxedmetnej výzve dve lehoty. Jednak lehotu medzi doručením výzvy a samotným oboznámením sa so spisovým podkladom, pričom táto nemôže byť kratšia ako päť xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx kratšia ako päť pracovných dní odo dňa určeného na oboznámenie sa účastníka konania s týmto spisovým podkladom.
v prípade, ak sa účastník konania obxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxačenie účastníka konania,
b)
označenie spisu o konaní,
c)
označenie zamestnanca Národnej banky Slovenska, resp. zamestnancov uskutočňujúxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxonodarca
expressis verbis
neuvádza pri oboznámení sa so spisovým podkladom právo účastníka konania na zhotovenie kópií listín, ktoré sú jeho súčasťxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxm podkladom sa stane súčasťou spisu o konaní.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
x xxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xplnosť informácií je nevyhnutné dodať, že ide o všeobecné náležitosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska. Právne predpisy regulujúce jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdnej banky Slovenska, ktorými sa povoľuje začatie podnikania v príslušnom sektore, odzrkadľujúc vykonávanie danej činnosti na finančnom trhu (naprx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
K ods. 2
Výrok je výstupom informujúcim o rozhodnutí vo veci. Právne posúdenie skutkového stavu sa odzrkadľuje v uvedení ustanovenia všeobecne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj subsumpcie. Výrok rozhodnutia Národnej banky Slovenska musí byť určitý, jasný a zrozumiteľný. Nielen z dôvodu zabezpečenia právnej istoty pre účasxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xodľa ktorého postupuje. Iba vo výroku možno rozhodnúť o vzniku práva.
Vecou samou nie sú trovy konania.316) Zákonodarca zahŕňa pre orgán dohľadu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxva svoje oprávnenie uložiť účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré jeho zapríčinením vznikli ostatným účastníkom konania, resxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxy a lehotu, v ktorej bude ich splnenie preukazovať orgánu dohľadu. Pôjde o povinnosť vznikajúcu účastníkovi konania okamihom právoplatnosti individxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvinnosti, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti. Zo zákonnej úpravy vyplýva, že rozhodnutím Národnej banky Slovenska nemožno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx či podmienky, ktorá vyplynula z jej rozhodnutia v lehote určenej osobitnými právnymi predpismi regulujúcimi jednotlivé sektory finančného trhu. V pxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx bez zbytočného odkladu. Ak splnenie podmienok definovaných vo výroku nie je preukázané v určenej lehote, orgán dohľadu rozhodnutie zruší, ak osobitnx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxt, v jeho výroku presne vymedzí predchádzajúce rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktoré zrušuje.
K ods. 3
Odôvodnenie predstavuje ďalšiu kľúxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx V odbornej xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia,
b)
zadefinovanie dôkazných prostriedkov,
c)
zistenie skutkového stavu,
d)
informovanie o dokazovaní a
e)
právne posúdenie vexxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx z ktorých dôkazov a akých úvah pri hodnotení dôkazov vychádza rozhodnutie, a podľa akých ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov bol posudxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx veci.319) Ak orgán dohľadu niektoré z dôkazných prostriedkov nevykonal, je povinný uviesť dôvody. V prípade, že došlo k aplikácii správnej úvahy, to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdeným právnou úpravou na odôvodnenie rozhodnutia nemožno vyhovieť ustanovením jednotnej osnovy, podľa ktorej možno postupovať, bude preto záležať xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxetkým myšlienkové pochody pri vyhodnotení dôkazných prostriedkov (pôjde o "jadro" odôvodnenia). Máme za to, že premietnutie predmetnej regulácie v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xstanovený) a predmetu žiadosti, určenie príloh žiadosti účastníka konania, údaje o prípadnom doplnení žiadosti (t.j. vysporiadanie sa s úkonmi účasxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivo, pri objasnení ich relevancie, pravdivosti a zákonnosti, rovnako ako o hodnotení ich vzájomnej súvislosti. Zistenie skutkového stavu je xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxmy.
Od odôvodnenia individuálneho správneho aktu je Národná banka Slovenska oprávnená abstrahovať za podmienky, že všetkým účastníkom sa vyhovuxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx malo odôvodnenie absentovať výnimočne, iba v jednoduchých prípadoch, keď odôvodnenie vyplýva priamo z výroku individuálneho správneho aktu.322)
x xxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxu. Ide o obligatórnu náležitosť rozhodnutia, a to aj vtedy, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a to odo dňa, keď došlo k doručeniu predmetného individuálneho správneho aktu. Kľúčový okamih v tejto súvislosti predstavuje deň doručenia rozhodnutxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxia podľa § 18 ods. 1 ZDFT. Lehota na podanie rozkladu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni oznámenia rozhodnutia Národnej banky Slovenska a končí uplyxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xk sa rozklad doručí posledný deň lehoty do Národnej banky Slovenska alebo sa odovzdá na poštovú prepravu. Ak ide o prvostupňový individuálny správny akx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxným trhom Národnej banky Slovenska, ktorý ho vydal. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Banková rada Národnej banky Slovenska svojím rozhodnutím odmxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxiduálnemu správnemu aktu, ibaže ZDFT či osobitný zákon ustanovuje niečo iné. Ak by sa napríklad v praxi vyskytla situácia, že právnická osoba, ktorá je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu a konanie sa netýka iného účastníka konania, obligatórne dochádza k zastaveniu konania a ZDFT nepripúšťa voči predmxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxstriedku po vydaní individuálneho správneho aktu. Tento právny úkon možno uskutočniť v písomnej forme a tiež aj ústne, vtedy dochádza k spísaniu zápisxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxná. V prípade, ak sa účastník konania vzdá práva podať opravný prostriedok, právna úprava nepripúšťa, aby opätovne prejavil vôľu inak, to znamená, že sxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxv vôle účastníka konania vziať podaný opravný prostriedok v celom rozsahu späť. Ak by podanie obsahovalo podmienky, nešlo by o späťvzatie rozkladu. Plxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
x ods. 5
Platná právna úprava definuje náležitosti pre písomné vyhotovenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska. V súlade sa s predmetným ustanovenxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
b)
dátum xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xožaduje uvedenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, identifikačného čísla, ak je pridelené, adresy trvalého pobytu alebo adrexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx identifikačné číslo, ak je pridelené;
d)
odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky Národnej banky Slovenska so štátnym znakom;
e)
podpis s uvedeníx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxnančným trhom Národnej banky Slovenska zákonodarca požaduje, aby bolo
expressis verbis
uvedené, že rozhodnutie bolo vydané daným organizačným útvxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Zákonná úprava ďalej definuje fyzické osoby oprávnené na podpisovanie druhostupňových rozhodnutí. Sú nimi guvernér alebo ním poverený viceguvxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxávňuje Bankovú radu Národnej banky Slovenska na určenie podrobností o oprávnených osobách na podpisovanie prvostupňových rozhodnutí a druhostupňoxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxosti, je nevyhnutné ich odstránenie.
Chyby v písaní môžeme charakterizovať ako "preklep", vynechanie písmena, chybné uvedenie kalendárneho rokx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, ak nesprávnosť je z obsahu celého rozhodnutia zrejmá a bez ďalšieho problému zistiteľná; môže ísť len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú chaxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutia sa vždy posúdi ako zrejmá nesprávnosť.325) Máme za to, že ak je vo výroku rozhodnutia Národnej banky Slovenska označené nesprávne ustanoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx rozhodnutia Národnej banky Slovenska bude vyplývať, na základe čoho bolo v skutočnosti rozhodnuté.
Ergo
, ak ide o chyby v písaní, počítaní a iné zrexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnej právnej úprave nezakotvuje lehotu na odstránenie chýb. Vykonanie opravy nie je časovo limitované, môže k nemu dôjsť aj po nadobudnutí právoplatnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdnej banky Slovenska bude orgán dohľadu bezodkladne informovať účastníkov konania. Máme za to, že oprava sa vykoná neformálne, bez potreby vydania noxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovenia rozhodnutia.326) Takisto sme toho názoru, že chyba spočívajúca vo vynechaní časti výroku v rozhodnutí Národnej banky Slovenska nepredstavuxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxmä na základe podaného rozkladu.
K ods. 7
Regulácia zakotvuje prípady, v ktorých dochádza za predpokladu naplnenia zákonných podmienok k zverejnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxnnom zverejnení zákonne definovaných obsahových náležitostí rozhodnutia Národnej banky Slovenska (po nadobudnutí právoplatnosti či vykonateľnoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xre dohliadaný subjekt podľa osobitného predpisu (normatívne právne akty regulujúce podnikanie v jednotlivých segmentoch finančného trhu);
b)
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých segmentoch finančného trhu);
c)
výroku vykonateľného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad dohliadaným subjektom podľa osobitného prexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxení alebo pozastavení výkonu činností alebo niektorej činnosti dohliadaného subjektu podľa osobitného predpisu (normatívne právne akty regulujúcx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxu publikáciou zákonom ustanovených údajov dochádza v závažných, taxatívne určených situáciách (napr. bola udelená svojou podstatou a následkom najxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxorov finančného trhu). Z logiky veci vyplýva, že o predmetných informáciách nevyhnutne musí byť informovaná odborná aj laická verejnosť.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xromadných informačných prostriedkoch.
Fakultatívne zverejnenie ponecháva zákonodarca na správnom uvážení orgánu dohľadu. A to za splnenia nasxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxenska alebo odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, alebo jeho časti,
b)
a zároveň orgán dohľadu usúdi, že publikovanie bude účelné:
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
x hľadiska vykonateľnosti rozhodnutia (zverejnenie môže pôsobiť na dohliadaný subjekt "výchovne" a v praxi môže viesť k urýchlenému a dobrovoľnému plxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx môžeme hovoriť, že zverejnenie má do istej miery aj difamačný účinok a predchádza vzniku ďalších nedostatkov v činnosti, najmä ak dochádza k publikácix xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxto kontexte máme za to, že pôjde o identické miesta ako pri obligatórnom zverejnení, t.j. vo Vestníku Národnej banky Slovenska alebo na webovom sídle Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Z literatúry:
BABIAKOVÁ, E. Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností rozhodnutia. In Justičná revue. Roč. 54, č. 3, s. 285 - 29xx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx, D. Nová úprava správneho poriadku. Bratislava: Obzor, 1970;
KOŠIČIAROVÁ, S. Správny xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015;
SOBIHARD, J. Správny poriadokx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxa: C. H. Beck, 2014;
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012;
WINTEROVÁ, A., MACxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Slovenska vo veci sa doručuje do vlastných rúk. Deň jeho doručenia predstavuje deň jeho oznámenia. Okrem doručenia prostredníctvom poštového podnikx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxetkým právnu istotu. Právoplatné rozhodnutie je právna skutočnosť, ktorá zakladá konkrétne práva a povinnosti konkrétnych osôb a ktorá zároveň viažx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxzhodnutia.328)
Ak nadobudne rozhodnutie právoplatnosť, je nezmeniteľné (formálna stránka právoplatnosti) a záväzné (materiálna stránka právxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxduálneho správneho aktu a jeho nenapadnuteľnosť rozkladom. Z hľadiska praxe môže ísť o márne uplynutie lehoty na podanie rozkladu, neprípustnosť rozxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxastník konania sa vzdal práva na podanie rozkladu, účastník konania vzal podaný rozklad v celom rozsahu späť alebo ide o rozhodnutie Bankovej rady Nároxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ktorej konanie tvorí jeden celok od jeho začatia po právoplatné skončenie; právoplatným rozhodnutím sa konanie končí.330)
Vlastnosti týkajúce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvoplatnosti) a jednak o nezmeniteľnosť právoplatného rozhodnutia (negatívna stránka materiálnej právoplatnosti).331) ZDFT neobsahuje výslovnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxé vnímať a pridržiavať sa potreby zachovania stability právnych vzťahov založených rozhodnutiami Národnej banky Slovenska, a teda v tomto kontexte hxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na túto je orgán dohľadu povinný prihliadať ex offo v každom období konania. Prekážkou rei iudicatae je právoplatné rozhodnutie vtedy, ak v novom konanx xxx x xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxíme aj v prípade, ak v novom konaní vystupujú právni nástupcovia osôb, ktoré boli účastníkmi právoplatne skončeného konania vo veciach dohľadu. Totožxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xistí, že o žiadosti v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil, dôjde obligatórne k zastaveniu konania.
K ods. 3 x x
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxlnil ho dobrovoľne.333) Vykonateľnosť nie je vlastnosťou všetkých individuálnych správnych aktov vydaných Národnou bankou Slovenska, ale iba takxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa adresáta, tieto nenadobúdajú vykonateľnosť. Pri rozhodnutiach neukladajúcich právnu povinnosť vyplývajú právne účinky už zo samého obsahu rozhoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdnej banky Slovenska ukladajúce sankciu, ktorej podstata tkvie v právnej povinnosti niečo konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť, zároveň môžexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xoručeniu a nemožno podať rozklad). Právoplatnosť a vykonateľnosť individuálneho správneho aktu sa však nemusia vždy nevyhnutne prekrývať. V prípadxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxutím tejto lehoty, a to pokiaľ ide o plnenie ukladanej povinnosti.
Takisto vykonateľným sa stáva neprávoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade. Z platnej právnej úpravy vyplýva, že výrok vykonateľného rozhodnutia zaväzuje účastníkov konania a orgánx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxom. Daná právna úprava súvisí so sankčnými, ako aj s povoľovacími konaniami. Sankčným rozhodnutím bude spravidla uložená povinnosť niečo konať. Vo výxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxiu o oznamovacej povinnosti voči Národnej banke Slovenska, a to v lehote ustanovenej osobitnými predpismi regulujúcimi jednotlivé sektory finančnéxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Ak absentuje časové určenie skôr uvedenými spôsobmi, informačnú povinnosť je nutné plniť bezodkladne po splnení príslušnej povinnosti alebo podmixxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxva: VO PF UK, 1995;
BAJCURA, A. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. Bratislava: EUROUNION, 1996;
HUTTA, V., NIKODÝM, D. Nová úpraxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. Praha: C. H. Beck, 2014;
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxOKÓDEX, 2013;
WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. vyd. Praha: Leges, 2015
K odxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlovenska,335) funkčnú príslušnosť336) jej konkrétneho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxisiacich osobitných predpisov nepoužije (porovnaj § 12 ods. 1 in fine ZDFT).
Funkčná príslušnosť Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa, ako aj začatých z vlastného podnetu Národnej banky Slovenska (§ 16 ods. 1 ZDFT). Na tomto mieste sa možno pristaviť pri pojmosloví. Konania, ktoré začxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxom povoľovacími konaniami.337) Toto označenie možno z praktického hľadiska akceptovať, pretože zahŕňa veľkú väčšinu konaní vo veciach dohľadu začxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxho podnetu Národnej banky Slovenska sa zvyknú nazývať sankčnými konaniami,339) pričom však toto označenie tiež nemožno brať absolútne.340) Z dôvoxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xonanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je v zásade príslušný jej útvar dohľadu nad finančným trhom. Ide o samostatný organizačnx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxný v komentári k § 5 ods. 1 a 2 ZDFT.
Sú tiež prípady, keď priamo ZDFT ustanovuje, že namiesto útvaru dohľadu nad finančným trhom má vo veci konať Bankovx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxného rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 32 ods. 5 ZDFT (pozri komentár k týmto ustanoveniam).
Aj osobitný predpis môže ustanovovať, že kxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxka pod čiarou č. 20. Organizačný útvar Národnej banky Slovenska, na ktorý odkazuje citované ustanovenie DZ, je totiž opäť útvar dohľadu nad finančným txxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xrvostupňové konanie podľa ZDFT je ZNBS vo vzťahu k výkonu dohľadu vrátane konania a rozhodovania vo veciach spracovateľov a spracovávania bankoviek x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxným útvarom úsek právnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa ZDFT. Takýmto orgánom je napríklad Rada pre riešenie krízových situácií, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu (pozri § 3 ods. 1 ZRKS) a pre ktorú útvax xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 3 ods. 2 ZRKS v spojení s bodom 2b Prílohy č. 1 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska). Pri výkone dohľadu na mieste a dohľadu na diaľku postuxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe jedným z prejavov zásady hospodárnosti konania, ktorá je zase jednou z procesných zásad výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska344) (niektorí auxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxtami,346) majú však len poriadkový charakter.347) To znamená, že ich prípadné nedodržanie nemá vplyv na právnu pozíciu účastníkov konania, pri ich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxa škody.348) Dá sa povedať, že nedodržanie lehôt na rozhodnutie je vadou konania, nie však vadou rozhodnutia.349) Opatrenia proti nečinnosti upravxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdou Národnej banky Slovenska,
b)
prikázanie právomoci rozhodnúť v prvom stupni Bankovou radou Národnej banky Slovenska, a to inému odborne spôsoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxy určenie lehoty na rozhodnutie, fikcia pozitívneho rozhodnutia či podanie sťažnosti na nečinnosť podľa ZS. Podrobnejšie sa týmto opatreniam budeme xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxníka konania). ZDFT neustanovuje lehoty pre rozhodnutia v tzv. sankčných konaniach (konaniach začatých z vlastného podnetu Národnej banky Slovenskxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxe rozdeliť na:
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxhádzajúceho súhlasu, alebo o inej žiadosti podľa osobitného predpisu,
-
šesťmesačná lehota pre rozhodnutie o žiadosti o udelenie alebo o zmenu poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxeskoršia lehota na rozhodnutie o podanej žiadosti od jej doručenia,
-
osemnásťmesačná lehota ako najneskoršia lehota na rozhodnutie o podanej žixxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alebo v rámci jednotného mechanizmu dohľadu;
2.
špeciálne lehoty na rozhodnutie vyplývajúce z osobitných predpisov (ZBANK, ZCP, ZKI, ZPOxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xracovných dní,354)
e)
10-dňová lehota,355)
f)
lehota 10 pracovných dní,356)
g)
lehota 15 dní,357)
h)
lehota 15 pracovných dní,358)
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxná lehota,364)
o)
štvormesačná lehota,365)
p)
šesťmesačná lehota366) a napokon
q)
deväťmesačná lehota.367)
Bežné všeobecxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxnie slúži na to, aby sa konanie neúmerne nepredlžovalo, či už zo strany dohliadaného subjektu (napr. v dôsledku jeho nedostatočnej súčinnosti, príp. pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stále nových podkladov pre rozhodnutie). Ako preventívne opatrenie, aby nedochádzalo k druhému menovanému prípadu, ustanovujú niektoré osobitné pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxom povoľovacom konaní, ktoré majú za následok prerušenie konania (porov. napr. § 28 ods. 21 ZBANK).
Zaujímavou je otázka, aká lehota sa bude aplikovxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxníkom s cennými papiermi alebo banky, ktorá je súčasne stavebnou sporiteľňou. Domnievame sa, že v tomto prípade by sa mala použiť zásada
lex specialis dxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxíklad o udelení predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva banky, ktorá je súčasne obchodníkom s cennými papiermix x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xní [§ 70 ods. 7 v spojení s ods. 1 písm. c) ZCP] a nie vo všeobecnej trojmesačnej lehote ustanovenej pre voľbu člena predstavenstva banky (§ 9 ods. 4 ZBANK x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhotu aj na vydanie rozhodnutí v sankčných konaniach, najmä ak by dôsledkom neskôr vydaného rozhodnutia bola jeho nevykonateľnosť368) alebo problémx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxtanovených ZDFT370) alebo osobitnými predpismi371) pre zánik zodpovednosti za správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôbxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxlčacie lehoty však
de facto
ustanovujú maximálny časový rámec pre nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí o uložení pokuty, inej sankcie alebo opatxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx x xx xxxx x x x xxx xxxx xx x xxxx x § 19 ods. 4.
Zo skôr uvedeného prehľadu možno badať, že dĺžka lehôt na vydanie rozhodnutia útvaru dohľadu nad finančným trhom v povoľovacích konaniaxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxosť prípadu (napr. konania, v ktorých je rozhodované o udelení povolenia, resp. licencie na vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov regulujxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxlasu Národnej banky Slovenska v niektorej čiastkovej záležitosti, ako napr. zmena stanov dohliadaného subjektu),
b)
naliehavosť rozhodnutia (xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxchádzať komplexný proces posudzovania ozdravného programu - je vzhľadom na naliehavosť prípadu ustanovená krátka desaťdňová lehota),
c)
potrexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx ods. 2 ZDFT, ktorá nadobudla účinnosť 15.12.2017. Podľa dôvodovej správy k novele (zákon č. 279/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z.zx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxsť Národnej banky Slovenska v konaniach vedených v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v súlade s nariadením xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úverovými inštitúciami,376) v spojení s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx14/17),377) je potrebné upraviť osobitnú lehotu na rozhodovanie Národnej banky Slovenska tak, aby zodpovedala aj náročnejším konaniam. V nadväznoxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxípade je potrebné pozitívne hodnotiť, že lehoty platia pre Národnú banku Slovenska aj v prípadoch, že na vydanie rozhodnutia je potrebná súčinnosť nadxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xa konsolidovanom základe) s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú zahraničnými bankami a s príslušnými orgánmi dohľadu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxá formuláciou "vyvinie maximálne úsilie" (§ 33r ods. 1 ZBANK).
K výkladu o počítaní času a plynutí lehôt pozri § 19 ZDFT a komentár k nemu.
Čo sa týkx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx podľa stanoviska ktorého "stanoví-li zákon lhůtu, do které musí správní úřad vydat rozhodnutí, musí být v této lhůtě rozhodnutí také účastníku řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxaté osobne všetkými účastníkmi konania.
Osobitnou otázkou je problematika lehôt na ukončenie dohľadu na mieste a dohľadu na diaľku. Dohľad nad finxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxenia na oblasť verejných financií378). Niektoré z týchto foriem svoje lehoty majú. Napríklad lehota na vykonanie daňovej kontroly, ako jednej z foriex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xane podľa zákona o dani z príjmov, druhostupňový orgán môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia predĺžiť o ďalších najviac xx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xeupravuje, hoci neúmerné predlžovanie alebo odkladanie ukončenia dohľadu by bolo nielen nadmieru zaťažujúce tak pre dohliadaný subjekt, ako aj Nároxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxriamo alebo pod utajenou identitou (tzv. mystery shopping) vystupuje táto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xstanovené, v akej lehote by sa to malo stať (porov. § 8 ods. 1 prvá veta ZDFT). To má za následok, že dohliadaný subjekt o začatí dohľadu (vykonaní prvého úxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxe udeleným poverením, a až po jeho predložení je oprávnená vyžadovať od dohliadaného subjektu súčinnosť.380) Ak však o súčinnosť nepožiada, nie je usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xeistotu pre dohliadané subjekty. Preto si dovolíme vysloviť názor, že de lege ferenda by bolo vhodné ustanoviť maximálne lehoty, ak už nie pre ukončenix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx prejavom materiality pri vyvodzovaní zodpovednosti dohliadaných subjektov za porušenie zákona. Hoci definícia skutkových podstát, ktoré sú dôvodxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxiku samotného zodpovednostného vzťahu), závažnosť porušenia sa zohľadní v rámci konania o uložení opatrenia na nápravu, resp. pokuty. Pokiaľ je matexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxví zápis. Rozhodnutie sa v takom prípade nevydáva. Hlavným dôvodom odloženia veci je neúčelnosť konania. Faktory vplývajúce na vyhodnotenie porušenxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxnkcie, resp. opatrenia na nápravu a v ich výške (intenzite).
V rámci svojej rozhodovacej činnosti Národná banka Slovenska napríklad poskytnutie nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxrácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa za rok vyhodnotila síce ako menej závažné, nie však nepatrné porušenie zákona.381)
K ods. 4 a 5
Podaxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnej správy (porovnaj § 61 SP). Národná banka Slovenska má vo veciach dohľadu nad finančným trhom postavenie takéhoto ústredného orgánu, pričom v prvom xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxi. Rozklad má povahu riadneho opravného prostriedku proti ich rozhodnutiu.
Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu je možné podať, len ak:
a)
xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxd späť,
e)
neuplynula lehota na podanie rozkladu.
Ad a)
Samotný ZDFT vylučuje podanie rozkladu (resp. iného riadneho opravného prostrixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xrávoplatného rozhodnutia mimo odvolacieho konania (§ 32 ods. 5 in fine),
-
ak sa rozhodne o vylúčení zamestnanca Národnej banky Slovenska z konanix xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxx
x
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x námietke proti opatreniu na odstránenie zisteného nedostatku uloženom osobou poverenou výkonom dohľadu na mieste (§ 35d ods. 1 a 2 v spojení s § 29 odsx xxx
x
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx
x
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxnaní tzv. rozkazom, proti ktorému smeruje opravný prostriedok nazývaný odpor (§ 35c ods. 4), z čoho vyplýva, že ním už nemôže byť rozklad; ZDFT zároveň vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxať opravný prostriedok (§ 35c ods. 5),
-
v prípadoch niektorých rozhodnutí procesného charakteru, ako napríklad o spojení konaní alebo o rozdelenx xxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxný prostriedok proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nie je možné podať ani v týchto ďalších prípadoch, keď sa ale na konanie a rozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x§ 7 ods. 5 in fine),
-
rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení (§ 38g ods. 6),382)
-
rozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxx posledne menované rozhodnutia Národnej banky Slovenska však majú značne odlišný charakter od ostatných jej rozhodnutí, zverejňujú sa vo Vestníku Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ale o právne akty normatívneho charakteru, a preto aj zákonná zmienka o vylúčení opravných prostriedkov proti nim sa nám javí ako nadbytočná.
Napokxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxy Slovenska (§ 24 ods. 12 v spojení s ods. 9).
Zaujímavou je otázka, či je prípustné podanie rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu Bankovej radx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z útvaru dohľadu nad finančným trhom právomoc vo veci sama rozhodnúť. Pri takomto rozhodovaní môže aj sama v prvom stupni uložiť poriadkovú pokutu (§ 38xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnúť o rozklade.383) Napriek tomu, aj v takom prípade bude podanie rozkladu prípustné. Bolo by totiž nespravodlivé voči účastníkovi konania a v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xiadny opravný prostriedok. Právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu Bankovej rady Národnej banky Slovenska ZDFT nevylučuje, naopak - txxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx nevzťahuje na členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska v konaniach nasledujúcich v tej istej veci po konaní Bankovej rady podľa § 31 alebo po konaxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xšak malo byť čo najviac objektivizované, napríklad zriadením osobitnej
ad hoc
rozkladovej komisie (obdobne ako podľa § 61 ods. 2 SP), ktorá by rozklad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxodnutiu o rozklade (ustanovenie § 32 ods. 4). Tu však už nejde o prvostupňové, ale druhostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska.
Ad b)
Aj pxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx
x
prípady, keď je rozhodnutie vydané podľa ZDFT [napr. rozhodnutie Národnej banky Slovenska o uložení povinnosti navrhovateľovi, aby doplnil alebo oxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xávrhu ponuky na prevzatie, ktorý nebol doplnený alebo opravený alebo bol predložený po uplynutí lehoty určenej na jeho opätovné predloženie (§ 117 odsx x xxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xyhlásení obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom (§ 86 ods. 5 ZCP), rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovensxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxividuálnom základe (§ 33n v spojení s § 33d ods. 1 ZBANK) a ďalšie].
Ad c)
Účastník konania pred Národnou bankou Slovenska má právo vzdať sa rozxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xlektronickým podpisom, pretože Národná banka Slovenska je vyčlenená z pôsobnosti ZEG [porovnaj § 2 ods. 2 písm. b) ZEG]. Vzdanie sa rozkladu je podaníx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxak neberie možnosť uplatniť právo podať rozklad ostatným účastníkom, ibaže viacerí účastníci podali spoločnú žiadosť; x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxFT per analogiam]. Vzdanie sa rozkladu je konečné a nemožno ho neskôr odvolať. Vzdanie sa rozkladu je zvyčajne podané v záujme urýchlenia konania, konxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxosť rozhodnutia nepodaním rozkladu v 15-dňovej lehote (pozri ďalej); prvá možnosť je však rýchlejšia a efektívnejšia.
Ad d)
Rovnaké účinky ako xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxek z nich s účinkami len voči nemu samotnému, resp. len všetci spoločne alebo ktorýkoľvek z nich so súhlasom ostatných. Zatiaľ čo vzdať sa rozkladu je možxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxx x xx xxx xxxxxgiam). Tu vzniká praktická otázka, ktorý okamih to je. Je potrebné zdôrazniť, že vyhotovenie rozhodnutia nie je to isté ako vydanie rozhodnutia; za vydxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prepravu alebo osobné prevzatie účastníkmi konania. K tejto otázke sa vyjadroval Vrchný súd v Prahe (v súvislosti s dodržaním lehoty na vydanie rozhodxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzhodnutie právoplatnosť.
Ad e)
Ak uplynula lehota na podanie rozkladu, už nie je možné ho podať. Prvostupňové rozhodnutie uplynutím lehoty na pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xanková rada Národnej banky Slovenska by rozklad odmietla (§ 32 ods. 2 in fine ZDFT).
V súvislosti s podaným rozkladom prichádza do úvahy len jeho suspxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxj § 57 ods. 2), to však nie je prípad rozkladu,388) kde je vecne príslušnou na rozhodnutie o rozklade opäť Národná banka Slovenska, aj keď je funkčne prísxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxmá suspenzívny účinok. Suspenzívny (odkladný) účinok znamená, že účinky rozkladu sa odkladajú až do okamihu nadobudnutia jeho právoplatnosti a vykoxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxých predpisoch.
Podľa ZDFT má suspenzívny účinok rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o:
-
uložení pokuty podľa ZDFT (za porušenie práv fixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xlebo osobitného zákona [napr. § 50 ods. 1 písm. d) ZBANK, § 144 ods. 1 písm. e) ZCP a ďalšie],
-
odobratí povolenia alebo licencie dohliadanému subjexxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx
V jednom prípade ZDFT výslovne duplikuje to, čo uvádza vo svojom § 29 ods. 4, konkrétne, že suspenzívny účinok nemá rozklad podaný proti predbežnému oxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx opatrení na odstránenie zisteného nedostatku (§ 35d ods. 2 v spojení s ods. 1), naopak, odpor proti vydanému rozkazu o uložení sankcie dohliadanému suxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxky Slovenska. V ZDFT sa to síce výslovne neuvádza, ale domnievame sa, že ak v prvom stupni rozhodoval úsek právnych služieb a peňažnej hotovosti Národnex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxvať na organizačný útvar, ktorý ho vydal, teda zvyčajne na útvar dohľadu nad finančným trhom. Podobná situácia bude s námietkami proti rozhodnutiu o ulxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x x xxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxizačnému útvaru v rámci Národnej banky Slovenska (napr. Bankovej rade), ten ho postúpi príslušnému útvaru. Tento postup (príp. následky odoslania a dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu, ktorým je Národná banka Slovenska. Vnútri nej dokážu jednotlivé organizačné útvary operatívne komunikovať a postúpenie rozkladu alebo iného oprxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx rozkladu je ustanovená na 15 kalendárnych dní a počíta sa odo dňa doručenia rozhodnutia, pričom tento deň sa do lehoty nezapočítava (§ 19 ods. 2 ZDFT). K dxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxi v prípade nesprávneho poučenia o rozklade v prvostupňovom rozhodnutí, resp. úplnej absencie poučenia. Podľa SP platí, že ak účastník konania v dôslxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia (§ 61 ods. 3 v spojení s § 54 ods. 3). Rovnako SP umožňuje odpustenie zmeškania lehoty správnym orgánxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jedného roka odo dňa, keď sa mal úkon urobiť (§ 61 ods. 3 v spojení s § 28 ods. 1 a 2). Keďže však na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska, v kxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxj lehoty na podanie rozkladu, resp. právo Národnej banky Slovenska odpustiť jej zmeškanie neupravuje, je potrebné prijať záver, že tieto alternatívy xxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxručí do Národnej banky Slovenska alebo podá na poštovú prepravu; v pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak (§ 19 ods. 3 ZDFxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxeným elektronickým podpisom, pretože Národná banka Slovenska je vyčlenená z pôsobnosti ZEG [porovnaj § 2 ods. 2 písm. b)]. Na rozklade má byť úradne osxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxitosťami rozkladu sú (§ 16 ods. 3 per analogiam, § 29 ods. 5):
a)
označenie účastníka konania, ktorý rozklad xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxvame sa, že už nie je potrebné uvádzať celý rozsah údajov podľa § 34b ods. 1 ZNBS),
b)
rozsah, v akom sa prvostupňové rozhodnutie napáda (t.j. či sa napxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe rozhodnutia a jeho vrátenie prvostupňovému útvaru na nové rozhodnutie alebo zmena rozhodnutia),
d)
dôvody, pre ktoré sa prvostupňové rozhodnuxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxe),
f)
označenie všetkých dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva (ak dôvody podania rozkladu sú skutkové a nielen právne),
g)
označenie prípaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxajov podľa § 34b ods. 1 ZNBS, ak neboli tieto údaje uvedené už v žiadosti, na základe ktorej začalo prvostupňové konanie),
h)
dátum a miesto vyhotovexxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xen vtedy, ak dôvody podania rozkladu sú skutkové a nielen právne).
Zákon výslovne ustanovuje, že rozsah, v akom sa rozkladom napáda prvostupňovx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxebné toto ustanovenie vykladať širšie a týka sa to aj pravdivého opísania všetkých rozhodujúcich skutočností pre podanie rozkladu; nie však už označexxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 ods. 1 ZDFT).
Súvisiace predpisy:
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxe nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú.v. EÚ L 331, 15.12.2010);
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú.v. EÚ L 331, 15.12.2010);
nariadenie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú.v. EÚ L 331, 15.12.2010);
nariadenie Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú.v. EÚ L 331, 15.12.2010);
nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010, ktorým sa Euxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxnie Rady (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o ráxxx xxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (Ú.v. EÚ L 214, 19.7.2014);
nariadenie Euxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxné produkty založené na poistení (PRIIP);
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení naxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxatury ve věcech správních pod č. 139/1996 v časopise Správní právo č. 6/1996).
Rozsudok Mestského soudu v Prahe z 31. marca 2004, sp. zn. 10 Ca 166/200xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx7/2008.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. septembra 2013, sp. zn. 5 Sž 15/2013.
Z literatúry:
BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovenskux xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Kluwer, 2017;
ČUNDERLÍK, Ľ. Právne aspekty trestania na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008;
HENDRYCH, D. Správní právo - obecná část. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006;
HORVAT, M., MAGUROVxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx) Sborník z mezinárodní konference - Nečinnost ve veřejné správě. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv a Wolters Kluwer, 2012;
IVOR, J. a kol. Trxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx Praha: Linde Praha, 1997;
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012;
Pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxovými otázklami/odpoveďami. Bratislava: EUROKÓDEX a Paneurópska vysoká škola, 2013;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. Bratislavxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
SKULOVÁ, S., PRŮCHA, P., HAVLAN, P., KADEČKA, S. Správní právo procesní. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005;
SOBIHARD, J. Správny poriadok - komentáxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. - 9. októbra 2009 Častá-Papiernička. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakultxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014;
VOPÁLKA, V., ŠIMŮNKOVÁ, V., ŠOLÍN, M. Správní řád - komentář. Praha: C. H. Beck, 1999;
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx/_img/Documents/_Legislativa/_VybraneVnutornePP/UZ _OP_NBS_0 1012018.pdf;
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitikxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xým istým orgánom (útvarom), ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a to tak, že opravnému prostriedku v celom rozsahu vyhovie.
ZDFT rozlišuje tri druhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxlad (§ 29 ods. 4);
b)
jediným mimoriadnym opravným prostriedkom je preskúmanie právoplatného rozhodnutia mimo konania o rozklade391) (§ 32 ods. xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxného nedostatku (§ 35d ods. 2).392) Posledne spomenutý opravný prostriedok je potrebné odlíšiť od námietok proti údajom uvedeným v protokole z dohľaxx xx xxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxu, ale proti inému úkonu Národnej banky Slovenska (protokolu, zápisnici) a od námietok zaujatosti (§ 7 ods. 2, § 14 ods. 3), ktoré vôbec nie sú opravným prxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxstriedkom. Vo všeobecnom správnom konaní sú podmienkami uplatnenia autoremedúry v prípade podania rozkladu (§ 61 ods. 3 v spojení s § 57 ods. 1 SP):
ax
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxrmou autoremedúry sa nedotkne iného účastníka konania alebo s takýmto postupom vyslovia všetci účastníci súhlas,
c)
rozklad musí byť podaný včasxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx aktívnu legitimáciu.395)
Ustanovenie § 30 ods. 1 ZDFT výslovne upravuje len podmienku autoremedúry uvedenú ad a), ale z § 32 ods. 2 ZDFT, podľa kxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxie rozkladu nie je oprávnená, alebo ak rozklad smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je rozklad prípustný, jednoznačne vyplýva, že musia byť spxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xj podmienka ad b).
Na prvý pohľad to vyzerá tak, že ZDFT nepredpokladá, že by v konaní pred Národnou bankou Slovenska mohlo vystupovať viac účastníkox xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxý subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach sa má konať, alebo
b)
osoba oprávnená podať žiadosť o udelenie povolenia, licencie, schválenia, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x)
v konaní o uložení pokuty, inej sankcie alebo opatrenia na nápravu dohliadaný subjekt alebo iná osoba, ktorej sa má uložiť pokuta, iná sankcia alebo oxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxatných účastníkov Nebude to zrejme častý jav, pretože zvyčajne bude účastníkom konania začatého na základe žiadosti (tzv. povoľovacieho konania) jexxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxec alebo člen jeho orgánov, ktorým môže byť uložená sankcia, resp. opatrenie na nápravu. Na druhej strane samotný ZDFT predpokladá, že v konaní môže vysxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x potvrdzuje to aj rozhodovacia činnosť Národnej banky Slovenska.397) ZDFT však v prípade viacerých účastníkov konania nedefinuje ako podmienku autxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxs. 1 SP. Je preto potrebné vyvodiť záver, že útvar dohľadu nad finančným trhom teoreticky môže v celom rozsahu vyhovieť podanému rozkladu aj jedného z vixxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx pred Národnou bankou Slovenska vystupovali účastníci s protichodnými záujmami (aj keď sa to nedá vylúčiť398) ), preto v prípade, ak v konaní budú viacxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxho z nich platí aj pre ostatných (§ 77 CSP). Aj keď nepôjde o takéto "nerozlučné procesné spoločenstvo", práva ostatných účastníkov budú zachované tým, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxklad odôvodňuje, resp. na základe jeho obsahu útvar dohľadu nad finančným trhom usúdi, že je to potrebné, môže podľa potreby doplniť dokazovanie. Táto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxnej banky Slovenska
Ak útvar dohľadu nad finančným trhom nerozhodne o rozklade autoremedúrou, predloží ho s výsledkami doterajšieho konania, so spxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxnej príslušnosti. Na toto predloženie je ustanovená zákonná lehota v dĺžke 30 dní, ktorá sa počíta odo dňa doručenia rozkladu útvaru dohľadu nad finančxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatúry:
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. Praha: C. H. Beck, 2012;
SIDAK, M., DURAČIxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xoznam použitých xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtia-detail/vyrok-rozhodnutia/_20805426-d7e9-4ab2-9c02-a297010a8083; https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-inxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atrakcia a delegovanie
Ustanovenie § 31 ZDFT upravuje dva procesnoprávne inštitúty - atrakciu a delegovanie.
Atrakcia (atrahovanie) vx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxom stupni.401) V podmienkach Národnej banky Slovenska si atrahuje funkčnú príslušnosť útvaru dohľadu nad finančným trhom Banková rada Národnej banxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa seba na základe prejavu vôle.402) Pritom z dikcie § 31 (podobne ako z § 50 SP) vyplýva, že atrakcia funkčnej príslušnosti Bankovou radou Národnej banxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xpotrebnosť" atrakcie bude rovnako, ako splnenie ďalších podmienok na uplatnenie tohto inštitútu posudzovať zasa len Banková rada Národnej banky Sloxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxa zodpovedajúcich procesných inštitútov, ako napríklad žaloby proti nečinnosti [§ 6 ods. 2 písm. e), § 242 a nasl. SSP].
Podmienkami uplatnenia atrxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xápravu nemožno dosiahnuť inak.
Ad 1
ZDFT považuje za nečinnosť útvaru dohľadu nad finančným trhom prípady, keď:
a)
v rozpore so zákonom nexxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxosti odôvodňujúce atrakciu príslušnosti Bankovej rady Národnej banky Slovenska podľa § 31 sú:
d)
sa vyskytnú iné závažné nedostatky v konaní alebx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxlitu finančného systému.
Ad a)
Konanie pred Národnou bankou Slovenska vo veciach dohľadu sa začína (§ 16 ods. 1 ZDFT):
-
na základe žiadostx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxom prípade je konanie začaté ex lege prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej, resp. elektronickej404) žiadosti účastníka konania Nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx taká situácia môže nastať len vtedy, ak má Národná banka Slovenska začať konanie z vlastného podnetu.
Nečinnosť útvaru dohľadu nad finančným trhom xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxíklad podľa § 144 ods. 12 ZCP platí, že ak Národná banka Slovenska zistí porušenie ZCP fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cenxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxby, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal. Zákon neumožňuje Národnej banke Slovenska neuložiť povinnosť uhradiť túto náhradu, a keďže ide o konaxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxnosť útvaru dohľadu nad finančným trhom považovali prípady, keď ZBANK ukladá Národnej banke Slovenska povinnosť odobrať bankové povolenie (§ 63 odsx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxadu nad finančným trhom, t.j. keď tento útvar môže začať konanie z vlastného podnetu. Napríklad Národná banka Slovenska môže odobrať bankové povolenix xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxičných bánk z dôvodov taxatívne uvedených v § 63 ods. 2 ZBANK. Nezačatie konania o odňatí bankového povolenia v takomto prípade nie je možné považovať za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxore so zákonom v konaní nepokračuje. Znamená to, že útvar dohľadu nad finančným trhom nevykonáva jednotlivé procesné úkony v už začatom konaní (či už z vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxení konania podľa § 21 ods. 1 ZDFT, rozhodnutie o zastavení konania podľa § 22 ods. 1 ZDFT).
Ad c)
Nevydanie rozhodnutia v zákonom ustanovenej lehoxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ex offo a či správny orgán vykonával v priebehu začatého konania nejaké procesné úkony alebo nie. Dôležité je jedine to, či v zákonom ustanovenej lehote xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xohliadanému subjektu sankciu; mal by však už začaté konanie zodpovedajúcim spôsobom ukončiť, napríklad zastaviť konanie podľa § 22 ods. 1 písm. i) alxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xds. 2.
Ad d)
V tomto prípade - na rozdiel od okolností uvedených ad a) až c) - nejde o nečinnosť útvaru dohľadu nad finančným trhom, ale o iné závažné nxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx je v konaní podľa ZDFT oproti iným druhom administratívneho konania výnimkou - nepozná ho ani SP (porovnaj § 50), ani iné zákony upravujúce osobitné drxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxebo rozhodovaní útvaru dohľadu nad finančným trhom. Za takéto nedostatky by bolo možné považovať najmä hrubé procesné pochybenia, ako napríklad:
-
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx offo,
-
nekoná sa s účastníkom, ktorý je ex lege účastníkom konania,
-
ten, kto vystupuje ako účastník konania, nemá spôsobilosť mať práva a poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
x xxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
v konaní koná a rozhoduje osoba, ktorá má byť z neho vylúčená pre zaujatosť a pod.
Z pojmu "iné závažné nedostatky v konaní alebo rozhodovaní" vypxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxv) je totiž možné odhaliť až pri preskúmavaní rozhodnutia na základe podaného riadneho alebo mimoriadneho opravného prostriedku, a nie v štádiu prvosxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu a Rady č. 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnia podľa ZRKS.410) Pojem "krízová situácia ohrozujúca stabilitu finančného systému", ktorý používa § 31 ZDFT, je zrejme vyšší stupeň krízovej situxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxomoci na Bankovú radu Národnej banky Slovenska.
Ad 2
Subsidiarita využitia atrakcie znamená, že Banková rada Národnej banky Slovenska tento náxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nástroje, ako napríklad uplatnenie prostriedkov inštančného dozoru,411) vybavenie sťažnosti na nečinnosť, uplatnenie pracovnoprávnej, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxlad uloženie pokuty za nečinnosť [§ 80 ods. 1 písm. d) SSP412) ] alebo fikcia pozitívneho rozhodnutia.413) Niektoré opatrenia na nápravu neprichádzxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x x contrario, ktorý neumožňuje predĺžiť zákonnú lehotu - okrem výnimky uvedenej v § 35ja414) ), devolúciu kompetencie, príkaz konať (ZDFT takéto inštixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtitút, keď prechádza miestna príslušnosť z jedného na iný vecne príslušný správny orgán, a to na základe rozhodnutia druhostupňového orgánu.415) V pxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnska, ktorá za ustanovených podmienok (pozri v skoršom texte) určí na konanie a rozhodnutie v prvom stupni iný odborne spôsobilý organizačný útvar Nárxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx názoru, by malo mať prednosť, a to najmä z hľadiska možnosti nezaujatého rozhodnutia o rozklade ako riadnom opravnom prostriedku. Pokiaľ by v prvom stuxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x), ale keďže o tomto rozklade by rozhodovala opäť Banková rada Národnej banky Slovenska, dôvera v nestrannosť a nezaujatosť rozhodnutia by bola nižšiax
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, resp. iným úkonom v konaní, pričom tieto dva procesné inštitúty sú navzájom odlišné jednak z hľadiska rozsahu, a jednak z hľadiska podmienok aplikácixx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xohľadu nad finančným trhom, delegovanie dokazovania, resp. čiastkových úkonov v konaní môže Banková rada Národnej banky Slovenska vykonať len vtedyx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
xxxxxx
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxchívoch obchodných údajov (Ú.v. EÚ L 201, 27.7.2012);
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úvexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú.v. EÚ L 352, 9.12.2014) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xmernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a inxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
Z literatúry:
BABČÁK, V. Slovenské daňové právo. Bratislava: EPOS, 2012;
JAKAB, R. Atrakcia - prostriedok ochrany pred nečinnosťou v správnox xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkého v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21. až 23. októbra 2010, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010;
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxtovými otázklami/odpoveďami. Bratislava: EUROKÓDEX a Paneurópska vysoká škola, 2013;
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. In Studia Iuridica Bratislavensis Nr. 43. Bratislava: Univerzita Komenského v Bxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxs. 1
Funkčná príslušnosť a postup Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Ako sme uviedli už skôr v komentári k § 29, v prípade podania rozkladu proti rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrodnej banky Slovenska (čl. 56 ods. 2 ÚS, § 6 ods. 1 ZNBS). Na rozhodnutie o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu útvaru dohľadu nad finančným trhox xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxou materiálnej pravdy. Vzhľadom na uvedené sa môže v konaní o rozklade ukázať, že je potrebné vykonať ďalšie dôkazy (či už navrhnuté účastníkmi konaniax xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxslušným útvarom Národnej banky Slovenska. Vykonanie dôkazov v druhostupňovom konaní je však v zmysle zákona limitované ďalšími dvoma požiadavkami, x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtvo ďalších dôkazov, ktoré mohol predložiť aj v prvej inštancii) a
b)
vykonanie tohto dôkazu je potrebné na rozhodnutie vo veci (táto požiadavka nexxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxesvedčivo preukázaná).
Pokiaľ by nebola splnená len prvá z uvedených požiadaviek, Banková rada Národnej banky Slovenska prvostupňové rozhodxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxodárnosti konania a zásady materiálnej pravdy (§ 13 ZDFT).
Dokazovanie v konaní o rozklade môže vykonať:
a)
buď Banková rada Národnej banky Slovxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxkazovať jeho pravosť, resp. pravosť podpisov na ňom grafologickým skúmaním), alebo
b)
iný organizačný útvar Národnej banky Slovenska určený Banxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxom; muselo by ísť o vážny dôvod (napr. zaujatosť viacerých zamestnancov), aby Banková rada Národnej banky Slovenska poverila vykonaním dôkazov v konaxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxania, aby sa oboznámili so spisovým podkladom ku konaniu a aby sa k nemu písomne vyjadrili, pokiaľ:
a)
v konaní o rozklade neboli doplnené dôkazy alebx
xx
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x x x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxodnej banky Slovenska neukladá - na rozdiel od útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré rozhodujú v prvom stupni - žiadnu lehotu na rozhodnutie o rozklaxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xx ods. 1 možno dedukovať, že aj na iný útvar Národnej banky Slovenska rozhodujúci v prvom stupni). Otázka však znie, ako vykladať špeciálne lehoty ustanxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxzhodnutie Národnej banky Slovenska, teda nešpecifikujú jej konkrétny organizačný útvar, resp. organizačný stupeň, pre ktorého rozhodnutie uvedenx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xj prípady, keď to úplne zrejmé nie je,418) pričom v takýchto prípadoch sa domnievame, že ustanovená zákonná lehota platí na vydanie rozhodnutia v prvox xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
b)
podaný rozklad odmietnuť,
c)
prvostupňové rozhodnutie zmeniť,
d)
prvostupňové rozhodnutie zrušiť,
e)
podaný rozklad zamietnuť x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xds. 1 ZDFT per analogiam):
-
účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky rozkladu alebo ho nedoplnil,
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (porovnaj aj § xx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe nie je síce meritórnym rozhodnutím, ale je konečné, preto sme považovali za potrebné ho uviesť v tomto výpočte.
Ad b)
Banková rada Národnej bankx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxladu, ktorá je 15 dní) alebo
-
rozklad bol podaný osobou, ktorá na podanie rozkladu nie je oprávnená (t.j. nemá aktívnu procesnú legitimáciu); vo všxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxuje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je rozklad prípustný (takýmto rozhodnutiam sme sa venovali v komentári k § 29 ods. 4 a 5).
Ad c)
Bankoxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xolo vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom,
-
bolo vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového staxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxávnosti.
Zmenou rozhodnutia je aj jeho čiastočné potvrdenie (napr. v jednom z viacerých výrokov) a zmena iných výrokov.
Tu vzniká zaujímavá xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x otázku uplatnenia zásady zákazu reformationis in peius inak platnej v trestnom práve, ako aj v iných druhoch administratívneho trestania, v našom príxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxatňovaniu tejto zásady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xej použitie Národnou bankou Slovenska, resp. súdmi malo závisieť od konkrétnych kritérií, resp. okolností prípadu.422)
Ad d)
Banková rada Nárxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutie bolo:
-
vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom,
-
vydané na základe nedostatočne zisteného skutkoxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnutie vo svojom výroku obsahuje chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, zrejme z dôvodu hospodárnosti konania nebude dôvodom zrušenix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xude kritériom výberu vhodného postupu Bankovou radou Národnej banky Slovenska aj pri ostatných troch dôvodoch, ktoré sú spoločné pre zmenu aj zrušenix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxa spočíva len v nesprávnom právnom posúdení, zrejme bude efektívny postup v druhom stupni taký, že Banková rada Národnej banky Slovenska napadnuté rozxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé možnosti Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ktoré by tak mohlo mať za následok prieťahy v konaní, zrejme bude najefektívnejšie rozhodnutie zruxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má dve možnosti:
-
vrátiť vec na ďalšie prvostupňové konanie a nové rozhodnutie (čo je štandardný postup) alebo
-
zastaviť konanie.
Ak xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa. Ak by sa od tohto názoru odchýlil, je to dôvod na opätovné podanie rozkladu a následnú zmenu alebo zrušenie rozhodnutia Bankovou radou.
Dôvodmi zaxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
-
v konaní začatom na základe žiadosti sa preukáže, že osoba, ktorá túto žiadosť podala, nie je účastníkom konania ani nie je osobou oprávnenou konať zx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxod na pokračovanie v konaní;
-
o žiadosti v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil (zásada
ne bis in idem
);
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxba, ktorá je účastníkom konania, zanikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka iného účastníka konania;
-
v konaní o rozklade sa zistí, že za úkox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxní o rozklade sa zistí, že uplynuli premlčacie lehoty pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmienky na konanie a ich splnenie nie je možné.
K výkladu o dôvodoch zastavenia konania pozri bližšie komentár k § 22.
Ad e)
Ak je prvostupňoxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutie teda bude obsahovať dva výroky - jeden sa bude týkať rozkladu (jeho zamietnutie) a druhý výroku prvostupňového rozhodnutia (jeho potvrdenie).
xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxi, ktorá je predmetom konania, ale záver bude rovnaký ako vo výroku prvostupňového rozhodnutia, stále pôjde o potvrdzujúce rozhodnutie, aj keď z iných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neprípustné, špecifikuje ZDFT v § 32 ods. 4, a to proti rozhodnutiu o rozklade.
Z praktického hľadiska je potrebné poukázať najmä na prípady, keď Banxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxčšine prípadov proti rozhodnutiu o zastavení konania podať rozklad (§ 22 ods. 2 ZDFT), pokiaľ by však bolo zastavené konanie o rozklade [dôvody uvádzamx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je jediným mimoriadnym opravným prostriedkom podľa ZDFT. Smeruje proti právoplatnému rozhodnxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xodanom rozklade. Preskúmanie mimo odvolacieho konania môže začať Banková rada Národnej banky Slovenska buď z vlastného podnetu (t.j.
ex officio
), alxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxba, subjekt verejného práva, ako aj štátny orgán (napr. orgán činný v trestnom konaní, ak by zistil, že rozhodnutie bolo vydané v dôsledku trestného činxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxný poplatkom v zmysle OpaP, a to vo výške 200 eur. Domnievame sa, že v prípade nezaplatenia tohto poplatku riadne a včas Banková rada Národnej banky Slovexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o zastavení konania nebude už rozklad prípustný.
Podmienkami uplatnenia tohto mimoriadneho opravného prostriedku sú:
a)
rozhodnutie nadobuxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxručené a nemožno proti nemu podať rozklad (§ 28 ods. 2 ZDFT). Rozklad proti rozhodnutiu nemožno podať, ak:
-
to xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxdaný rozklad späť,
-
uplynula 15-dňová lehota na podanie rozkladu.
K prípustnosti podania rozkladu pozri komentár k § 29 ods. 4 a 5. Ak bolo v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozhodnutiu nie je podmienkou uplatnenia mimoriadneho opravného prostriedku.
Ad b)
Na rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska o prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxoriadnom opravnom prostriedku nielen začaté, ale na rozdiel od úpravy v Správnom poriadku aj vydané a oznámené účastníkom.424) Pokiaľ Banková rada Nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bude postupovať v prípade nezaplatenia poplatku za podnet na preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti.
Ďalšie možnosti, ktoré má Bankovx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xozhodnutie zrušiť,
-
pôvodné rozhodnutie potvrdiť.
Banková rada Národnej banky Slovenska preskúmavané rozhodnutie zmení alebo zruší, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxu na nové rozhodnutie, bude závisieť od toho, čo je vhodnejšie a efektívnejšie vzhľadom na uplatnenie zásady hospodárnosti konania.
Ak Banková radx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxladnej prezumpcie, že pre preskúmavané rozhodnutie je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase jeho vydania. To znamená, že nezákonnosť rozhodnutia xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xmenu skutkových okolností xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxda Národnej banky Slovenska dostane podnet na preskúmanie takého právoplatného rozhodnutia, ktoré už bolo preskúmané súdom na základe žaloby. V takox xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx iná nezákonnosť ako tá, ktorá bola predmetom súdnej žaloby a ktorou sa súd nezaoberal. V takom prípade by sa rozhodnutie preskúmalo mimo odvolacieho koxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemožno ďalej podať rozklad.
K ods. 6
Konanie o proteste prokurátora
Protest prokurátora spolu s ďalšíxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxnerálneho prokurátora (žaloba podľa § 47 ods. 1 a 4 SSP, kasačná sťažnosť podľa § 47 ods. 2 a 3 SSP a stanovisko ku kasačnej sťažnosti na žiadosť veľkého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxch predpisov orgánmi verejnej správy (§ 22 ZPRO).
Ustanovenie § 32 ods. 6 ZDFT oprávňuje prokurátora podať protest proti rozhodnutiu Národnej banxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx § 35c ZDFT a pod.) je možné napadnúť protestom. Keďže existuje viacero prípadov, kedy správny orgán vyhovel protestom prokurátora podaných proti práxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxejnej správy v širšom zmysle [vrátane rôznych opatrení, či uznesení - porovnaj § 21 ods. 1 písm. a) ZPRO], môžeme uzavrieť, že prokurátor by mohol podať pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxní, ktorými bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.
Každý protest musí popri iných náležitostiach obsahovať návrh na zrušexxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx záväzného právneho predpisu, ktorý bol vydaným rozhodnutím (iným správnym aktom) Národnej banky Slovenska porušený xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx právoplatné rozhodnutie (iný správny akt) Národnej banky Slovenska.428) Aj lehota na podanie protestu sa odvíja od právoplatnosti rozhodnutia - prxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxnania o proteste prokurátora sú tí, ktorí boli alebo mali byť účastníkmi konania vo veciach dohľadu (§ 24 ods. 2 ZPRO). Prokurátor podá protest Národnej xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxhľadu nad finančným trhom, ktorý rozhodnutie alebo opatrenie vydal - § 24 ods. 3 ZPRO (lex generalis). Následne Banková rada Národnej banky Slovenska xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x§ 24 ods. 4 ZPRO). Ak Banková rada Národnej banky Slovenska zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doručenia rozhodnutím vyhovie proxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xo, že neexistuje orgán nadriadený Bankovej rade Národnej banky Slovenska, nepoužije. Rozhodnutie o proteste prokurátora doručí Národná banka Slovexxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xozhodnúť, je, že konanie o proteste zastaví, ak prokurátor vzal svoj protest späť (§ 23 ods. 3, § 24 ods. 15 ZPRO).
Proti rozhodnutiu o proteste nie je pxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxovenska nevyhovie jeho protestu a nezruší ním napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, stále možnosť podať proti rozhodnutiu alebo opatreniu Národnex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x 29. februára 2012, sp. zn. 5 Sžo 14/2011.
Nález Ústavného súdu SR z 13. januára 2016, sp. zn. I. ÚS 505/2015.
Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z 1. mxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xAŽITKA, J. Základy priestupkového práva hmotného a procesného. Bratislava: Akadémia Policajného zboru SR, 2001;
DUDOR, L., ANDOROVÁ, P. Niekoľkx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcké dni. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016;
PAGÁČ, M. Blokové konanie - zákonnosť a preskúmavanie rozhodnutí v správnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxntár. Praha: C. H. Beck, 2012;
SOBIHARD, J. Správny poriadok - komentár. 4. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2009
Správna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xahlteniu súdov. Súčasne, ale nepredstavuje prekážku účinnej súdnej ochrany. Jej účelom je ustanoviť postupnosť jednotlivých nápravných a kontrolnxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zákonnosti a tiež postup Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu. Poznámka pod čiarou odkazuje len na § 177 až 193 SSP, ale domnievame sa, že rozsah sxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inakx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxe právo na prístup k súdu, a to ako lex specialis pre prístup k súdu vo veci, o ktorej rozhodol orgán verejnej správy. Ide o kompetenčné ustanovenie určujúxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxj správy,
b)
orgány územnej samosprávy,
c)
orgány záujmovej samosprávy, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chráxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy,
ex
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxckej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy.
Národná banka Slovenska patrí do poslednej kategórie ad e),431) a osobitným predpisoxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxnený o úpravu v osobitných predpisoch (napr. ZBANK, ZCP, ZKI, ZPOIS, ZSDS, ZDDS, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu verejnej správy, ak zákon neustanoví inak (porovnaj čl. 46 ods. 2 ÚS). Pojem "rozhodnutie" je pritom potrebné vykladať extenzívne, pričom ide nxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx prípade Národná banka Slovenska) môže pôsobiť na právne postavenie fyzických a právnických osôb.432) V ďalšom texte preto budeme používať pojem "roxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzhodnutiami Národnej banky Slovenska, možno vyvodiť z ustanovenia § 6 SSP. Pôjde o:
a)
všeobecné správne žaloby,
b)
správne žaloby vo veciach sxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxem toho v rámci správneho súdnictva postupom podľa SSP môžu byť podané ďalšie dva typy návrhov na začatie konania, v ktorých môže byť účastníkom konanix xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxoplatných rozhodnutí a postupu, a to:
e)
kompetenčné žaloby a
f)
návrhy v iných veciach.
Tieto dva posledné prípady - ad e) a f) - uvádzame lxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxsti administratívnych rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska správnymi súdmi, ktorých aplikovateľnosť predpokladá aj poznámka pod čiarou x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx x x x xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxtím alebo opatrením Národnej banky Slovenska ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch (buď v konaní vo veciach dohľadu riadne vysxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxšila ním napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie.
Žalovanou v tomto konaní bude Národná banka Slovenska (§ 180 SSP).
Žalobu je potrebné podať x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxov od právoplatnosti rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska o nevyhovení protestu prokurátora; zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustix xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Slovenska, ktoré je možné napadnúť všeobecnou správnou žalobou, bude patriť aj protokol z vykonaného dohľadu na mieste. Ako sa vyjadril Najvyšší súd Sx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxie povinnosti kontrolovanému subjektu, (...) aby tieto nedostatky odstránil. Napriek tomu, že nejde o sankciu, predstavuje uloženie povinnosti podxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtatky zistené kontrolou musí mať svoj základ v riadne zistenom skutkovom stave a musí byť odôvodnené nielen poukazom na právnu úpravu a všeobecný odkaz xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe výrok rozhodnutia." Na inom mieste v uznesení Najvyšší súd SR uvádza, že "hoci teda ani protokol o výsledku kontroly a jeho súčasti podľa § 13 ods. 5 zákoxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemajú formálne náležitosti takýchto rozhodnutí, je nevyhnutné s ohľadom na ich účinky vo vzťahu k právnemu postaveniu kontrolovanému subjektu, povxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx. 6 zákona o kontrole. Protokol o kontrole a zápisnicu o prerokovaní tohto protokolu v predmetnej veci teda treba bez ohľadu na ich formu považovať za proxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxonávateľa štátnej moci, nie iba v pozícii oznamovateľa." Domnievame sa, že aj protokol z vykonaného dohľadu na mieste po vyjadrení sa k námietkam dohlixxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie (§ 194 ods. 1 SSP). Do tejto kategórie patria v našox xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxe, a to opatrenia na nápravu (tzv. administratívne opatrenia) a pokuty (tzv. majetkové opatrenia).434) Vnútorné členenie týchto iných správnych dexxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxové delikty (napr. § 38 ods. 1 a 2 ZDFT),
-
iné správne delikty fyzických osôb, ktoré majú špecifické postavenie (napr. § 144 ods. 7 ZCP).
Rozhxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxs. 2 in fine ÚS), napríklad práva podnikať (čl. 35 ods. 1 ÚS), práva vlastniť majetok (čl. 20 ods. 1 ÚS) a pod. Tento názor potvrdil aj Ústavný súd SR436) (sxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx aj závažnejších správnych deliktov).
Žalobu je rovnako ako v prípade ad a) potrebné podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia Národnex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx banky Slovenska o nevyhovení protestu prokurátora; zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť (§ 194 ods. 2 v spojení s § 181 SSP). Vecne a miestne prísluxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxx
xx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnosť - či už jej útvaru dohľadu nad finančným trhom, alebo iného útvaru, ktorý bude rozhodovať v prvom stupni (pozri komentár k § 29 ods. 1), prípadne Bankxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxbca, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ako účastník administratívneho konania namietajúci nečinnosť orgánu verejnej správy neúsxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxia administratívneho konania sa môže domáhať jedine prokurátor, a to len v prípade, že orgán verejnej správy zostal nečinný aj po jeho upozornení (§ 244 xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdať rozhodnutie alebo opatrenie, vykonať úkon alebo začať z úradnej povinnosti administratívne konanie (§ 245 SSP), v našom prípade Národná banka Sloxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxdku uplynutia dlhšej lehoty nedochádza k sanácii protiprávneho stavu daného nečinnosťou437).
Vecne a miestne príslušným súdom bude Krajský súd v xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxnovenie § 252 SSP):
-
ktorý trvá alebo ktorého následky trvajú,
-
ktorého opakovanie hrozí alebo
-
ktorý už skončil, ak počas jeho trvania nexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx proti prvým dvom uvedeným zásahom je tzv. negatórna zásahová žaloba a voči poslednému, už skončenému zásahu, tzv. určovacia zásahová žaloba.438) Vo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxiť podanie zásahovej žaloby, skôr výnimkou. Domnievame sa, že za iný zásah by bolo možné potenciálne považovať úkony osôb poverených výkonom dohľadu nx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxodnej banky Slovenska priamo zameraným alebo vykonaným proti nej, prípadne priamo dotknutá jeho následkami (porovnaj ustanovenie § 254 SSP). Žalovaxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxa dotknutá iným zásahom Národnej banky Slovenska o ňom dozvedela, najneskôr v objektívnej dvojročnej lehote počítanej odo dňa vykonania iného zásahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx x x 13 SSP).
Ad e)
Rozhodovanie o kompetenčných žalobách sa netýka právoplatných rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska, ale jej procesnéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo záporného kompetenčného konfliktu medzi (porovnaj § 412 ods. 1 SSP):
-
orgánmi verejnej správy navzájom alebo
-
orgánom verejnej správy a ixxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu bankou Slovenska a Radou pre riešenie krízových situácií zriadenou ZRKS alebo finančnou spravodajskou jednotkou pri postupe podľa ZAML. V predcháxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx ochranou finančných spotrebiteľov, ktorý bol však legislatívne vyriešený doplnením Piatej časti (§ 35a až 35k) do ZDFT.
Keďže definícia kompetenxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxým od súdu, je otázkou, ktorý orgán by mal riešiť kompetenčný konflikt medzi Národnou bankou Slovenska a súdmi Slovenskej republiky.439) Nemôže ním bxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxmpetenčných žalôb môže byť (porovnaj § 414 xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxovenska, ktorá vo veci vykonáva administratívne konanie (konanie vo veciach dohľadu), alebo pôsobnosť iného vo veci konajúceho subjektu,
-
Nároxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ktorý vo veci vykonáva administratívne konanie, alebo pôsobnosť iného vo veci konajúceho subjektu,
-
orgán verejnej správy, ktorý pri zápornom kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdnej banke Slovenska alebo že vo veci má konať iný subjekt,
-
Národná banka Slovenska, ktorá pri zápornom kompetenčnom konflikte popiera vo veci svxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
-
účastník administratívneho konania (konania vo veciach dohľadu), v ktorom sa otázka pôsobnosti stala spornou.
Žalovaným v správnom súdnom xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxnou kompetenčného konfliktu,
-
ak žalobu podal účastník administratívneho konania (konania vo veciach dohľadu), v ktorom sa otázka pôsobnosti sxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxo ten, ktorý bol v žalobe označený za stranu kompetenčného konfliktu a ktorý priberie správny súd uznesením do konania ako ďalšieho žalovaného (pokiaľ xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxy neustanovuje žiadnu lehotu, no určité časové kritériá ustanovuje, a to:
-
administratívne konanie, ktorého sa má kompetenčný konflikt týkať, nexxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvil [§ 419 ods. 1 písm. b) SSP],
-
ak je žalobcom účastník xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxselo pred podaním žaloby začať [§ 414 písm. c) SSP], inak by nebola daná aktívna žalobná legitimácia na podanie tejto žaloby a správny súd by ju odmietol [x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xx xxxxx
xx xx
xxxxxxx xxxxx xxxanie o návrhoch v iných veciach vo vzťahu ku konaniu vo veciach dohľadu predstavuje návrh na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti rozhodnutia cudziehx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxópskej únie vyplýva Slovenskej republike záväzok vykonávať rozhodnutia cudzích orgánov verejnej správy. To by teoreticky prichádzalo do úvahy v príxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxného subjektu, ktorý je pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou zahraničnej osoby, pričom táto zahraničná osoba podlieha dohľadu príslušného zahranixxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohľadu, postupovalo by sa zrejme podľa § 420 a nasl. SSP.
Navrhovateľom (nie žalobcom) je osoba, o ktorej právo alebo právom chránený záujem v rozhoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxaným) je osoba, o ktorej povinnosť v rozhodnutí cudzieho orgánu verejnej správy ide (§ 423 SSP), napríklad pobočka alebo dcérska spoločnosť dohliadanxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxho pobytu, miesto podnikania alebo sídlo (ak by bola navrhovateľom Národná banka Slovenska, tak by ním bol Krajský súd v Bratislave); ak takého súdu niex x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xrčiť miestnu príslušnosť (napr. navrhovateľom by bol zahraničný orgán dohľadu), miestne príslušným by bol Krajský súd v Bratislave (§ 9 ods. 2 SSP).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená,
b)
správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xovahy, a rozhodnutia a opatrenia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy, ak SSP neustanovuje xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správy a opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, ak nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právach xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxavotného stavu osôb alebo technického stavu vecí, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodáxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxickej osobe a právnickej osobe, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania,
h)
rozhodnutia, opatrenia, rozkazy, nariadxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Ad a)
Vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov nemožno očakávať od účastníka konania vo veciach dohľadu v prípade, ak bolo prvostupňové rozhodxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch opravných prostriedkov požadovať od prokurátora, pretože ten nie je účastníkom konania vo veciach dohľadu. V prípade, ak Banková rada Národnej banxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na súd (§ 24 ods. 14 ZPRO; pozri k tomu aj komentár k § 32 ods. 6), nebude ňou však napádať rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska o nevyhovení pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxtor splniť, aby sa mohol správnou žalobou obrátiť na správny súd.440) Správnou žalobou preto prokurátor napadne meritórne rozhodnutie Národnej banxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xo veciach dohľadu neprichádza do úvahy.
Ad b)
Do kategórie aktov, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Národnej banky Slovenska, Rokovací poriadok Bankovej rady Národnej banky Slovenska [§ 6 ods. 2 písm. h) ZNBS] alebo zásady výkonu a organizáciu výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx
Ad c)
Všeobecne záväznými právnymi predpismi vydávanými Národnou bankou Slovenska sú najmä tie, ktoré sa zverejňujú vo Vestníku Národnej banky Slxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx že sa v Zbierke zákonov vyhlási ich úplné znenie (§ 18 ods. 2 ZTPP),
-
rozhodnutia bankovej rady o určení výšky ročných príspevkov dohliadaných subjxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie vo Vestxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní (§ 38g ZDFT) majú tiež normatívnu povahu a zverejňujú sa dokonca priamo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ad d)
Do kategórie sporov, hocx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov (§ 78 ods. 2 ZBANK).443)
Ad e)
Medzi rozhodnutia Národnej banky Slovenska predbežnej povahy patrí nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxzhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora (§ 24 ods. 8 ZPRO), nie však už rozhodnutia o námietke zaujatosti (§ 14 ods. 6 a 8), ak mohli mať za následok uxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxzpečenie dôstojného a nerušeného priebehu administratívneho konania, nie však rozhodnutie o uložení poriadkovej pokuty, ktoré bude súdom preskúmaxxxxx xxxxxxxxx
xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxdov pred udelením licencie alebo povolenia Národnou bankou Slovenska, nikdy nie sú tieto technické podmienky jediným predpokladom na pozitívne rozhxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxnutia o nepriznaní alebo odňatí odbornej spôsobilosti, ktoré nie je prekážkou výkonu povolania, by mohla mať napríklad odborná skúška pre jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx
xx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí Národnej banky Slovenska:
-
rozhodnutia o intervenčnom opatrení a rozhodnutia o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení (§ 38g ods. 6),
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
Tieto dva akty však zároveň môžeme začleniť aj do kategórie ad c) - všeobecne záväzné právne predpisy.
Osobitné zákony vylučujú súdny prieskum naslxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxm základe (§ 33n v spojení s § 33d ods. 1 ZBANK),
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xCP),
-
rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady [§ 8 ods. 4 ZOV].
Podľa ZDFT postupxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x x 2 ZRKS), resp. mimoriadneho príspevku (§ 89 ods. 7 ZRKS) nepodlieha súdnemu prieskumu (§ 89 ods. 13 ZRKS).447)
Počas správneho súdneho konania spočxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxná premlčacia lehota448) na podanie návrhu na vykonanie exekúcie449) ) alebo
-
pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo iných sankcií podxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxdobné ustanovenie obsahuje aj SSP, podľa ktorého, ak osobitný predpis upravujúci správne delikty určuje lehoty na zánik zodpovednosti, prípadne na vxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
ZTPP;
ZTZPO;
Judikatúra:
Nález Ústavného súdu SR z 3. júla 2001, sp. zn. PL. ÚS 26/01.
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxsenie Najvyššieho súdu SR z 1. marca 2010, sp. zn. 3 Sž 64/2009.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. apríla 2016, sp. zn. 8 Sžo 23/2014.
Z literatúxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x Days of Law. 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008;
Drgonec, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe ako prostriedok hospodárskej efektívnosti verejnej správy. Zborník z medzinárodnej vedeckej kxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxlácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 73
Nútený výkon rozhodnutia
V texxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva (v oblasti dohľadu nad finančným trhom budú zvyčajne výsledkom tzv. povoľovacích konaní),
b)
rozhodnutia ukladajúce povinnosti (zvyčajne buxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxné rozhodnutia, t.j. výkon práv viažu na plnenie určitej povinnosti [napr. rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxdpokladmi (podmienkami) núteného výkonu rozhodnutia sú:452)
a)
právny podklad pre výkon rozhodnutia (exekučný titul453) ),
b)
vykonateľnxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky Slovenska, ktorými sa ukladajú účastníkovi konania povinnosti - napríklad zaplatiť pokutu alebo podrobiť sa opatreniu na nápravu. Správny porxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxpozná, preto ani v konaní o dohľade neprichádza takáto možnosť do úvahy. Ak v konaní pred Národnou bankou Slovenska budú vystupovať účastníci s protichxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxto dohodu znemožniť, hoci ZDFT schválenie zmieru nepozná. Národná banka Slovenska by sa s takou situáciou mohla vysporiadať tak, že túto dohodu účastnxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtníkov, aj ono sa stane spôsobilým exekučným titulom.
Ad b)
Pojem vykonateľnosť rozhodnutia definuje § 28 ods. 3 ZDFT, podľa ktorého doručené roxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxynutím lehoty na plnenie. Táto lehota by mala byť v rozhodnutí určená. Ak však určená nie je, domnievame sa, že právo určiť ju bude mať Národná banka Slovexxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxe dobrovoľne povinnosť uloženú mu vykonateľným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, je Národná banka Slovenska povinná zabezpečiť výkon rozhodnuxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxej vety o podaní návrhu na súdny výkon rozhodnutia je už obsolétna, keďže súdny výkon rozhodnutia je podľa platnej právnej úpravy možné realizovať len vx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xvojho rozhodnutia, ako je podanie návrhu na vykonanie exekúcie (návrh na súdny výkon rozhodnutia), napríklad správnu exekúciu, obdobne ako je upravexx x x xx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx § 12 ods. 1), môžeme konštatovať, že do úvahy prichádza len podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Prečo však zákonodarca zahrnul xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava pre výkon rozhodnutia ukladajúceho nepeňažné plnenie, keď Národná banka Slovenska získala v záujme zabezpečenia efektívneho a účinného výkoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa) sankcionovanej osobe a
-
návrh na nahradenie prejavu sankcionovanej osoby rozhodnutím súdu.
Úmyslom zákonodarcu bolo zrejme dosiahnuxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xankciu odvolať v stanovenej lehote člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca podľa ustanovenia § 144 ods. 1 pxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xríslušných osôb z uvedenej funkcie).
Účastníkmi tohto konania budú Národná banka Slovenska ako navrhovateľ a dohliadaný subjekt ako odporca.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxý účel nemožno dosiahnuť ním,458) tak neodkladného opatrenia (§ 324 až 342 CSP).
Pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom postupxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy kauzálne príslušnému súdu, ktorým je pre celé územie Slovenskej republiky Okresný súd Banská Bystrica.459)
Právoplatne uloženú pokutu, ktorá jx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xísm. a) ZPŠ]. Na tento účel Národná banka Slovenska zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxslava: Iura Edition, 2009;
POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (Správny poriadok). Komentár. Praha: C. H. Beck, 2012;
POTASCH, P.x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxkami/odpoveďami. Bratislava: EUROKÓDEX a Paneurópska vysoká škola, 2013;
POTĚŠIL, L. Zásada dvojinstančnosti jako nástroj efektivnosti. In Koxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013;
SOBIHARD, J. Správny poriadok - komexxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xivilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016
Zoznam použitých webových sídiel:
https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnymxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx988497;
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5176
Bankovníctvo patrí medzi najxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx krízu, ktorá potom v niektorých krajinách prerástla v dodnes trvajúcu fiškálnu krízu.460) Pod vplyvom pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej kríxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenie jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami, ktorého súčasťou bude Európska centrálna banka; zavedenie možnosti rekapitalizovať banky priamo z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxrenie "skutočnej hospodárskej a menovej únie".463) Banková únia spočíva na nasledujúcich pilieroch:
a)
jednotný mechanizmus dohľadu,
b)
jxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdu je nutné poznamenať, že § 12 až 34, ako aj § 38 ZDFT budú aplikované primerane na postup Národnej banky Slovenska v prípadoch, keď poskytuje súčinnosť x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx aj iného orgánu dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu.465)
Súvisiace ustanovenia:
Z literatúry:
BÓDIOVÁx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxdeckej konferencie. Potenciál pre ďalšiu harmonizáciu vo finančnom práve v rámci EÚ. Bratislavské právnické fórum Bratislava: Univerzita Komenskéxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx x. 8 - 10;
PÉNZEŠ, P. Banková únia z pohľadu hostiteľského štátu. In ČIČKÁNOVÁ, D., ÍLLYOVÁ, Z., MIČÁTEK, V., RUŽIČKA, O. (eds.). Zborník príspevkov z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxVÁ, K., LASÁK, J. a kol. Compliance v podnikové praxi. Praha: C. H. Beck, 2017
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSTUP PRI DOHĽADE NA DIAĽKU
x xxxx x
xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoré Národná banka Slovenska získava pri dohľade na diaľku a na štatistické účely. Definíciu dohľadu na diaľku upravuje ZDFT v rámci všeobecných zásad vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxt line of defence), ktorá zásadným spôsobom pomáha identifikovať Národnej banke Slovenska nedostatky v činnosti dohliadaných subjektov na finančnox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxožňujúcemu monitorovať rôznu mieru rizikovosti vykonávania činností jednotlivých dohliadaných subjektov a následne v nadväznosti na to určovať doxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxorých cieľom je najmä zachytiť relevantné trendy a riziká vo finančnom sektore. Takto získané informácie používa Národná banka Slovenska aj na pravidxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o finančnej stabilite,467) Analýzy slovenského finančného sektora468) alebo Správu o stave a vývoji finančného trhu.469)
Dohliadané subjektx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxy Slovenska, vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia, správy a iné informácie, podklady a doklady (ďalej v texte k tejto časxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxu sa môžu interpretovať napríklad nasledujúco: výkazom môžeme rozumieť prehľadný súpis údajov, hlásením oznámenie určitých zákonom požadovaných sxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx v zmysle ZDFT skôr sémantický ako vecný a z praktického hľadiska sa prísne vecné delenie medzi týmito pojmami stráca. Iné informácie budú ďalej v tomto kxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxej banky Slovenska. Podklad je potom nutný na preukázanie určitej skutočnosti, pričom doklad je už zachytením konkrétnej skutočnosti.
Dohliadanx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xypracovaním a predložením,470) a zároveň včas, čo znamená buď v lehote (termíne) ustanovenej v žiadosti, alebo v opatrení Národnej banky Slovenska. xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xch obsahu.
V praxi nastávajú dva typy situácií, na základe ktorých dohliadané subjekty vypracúvajú a predkladajú údaje. Buď ide o situácie, keď dohxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxky Slovenska, alebo xxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxinnosť dohliadaným subjektom predkladať údaje v určitej periodicite, nebráni to vyžiadať tieto informácie aj mimo tejto periodicity, ak je to opodstxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxm dohľadu.
Po obsahovej stránke je základným cieľom získanie údajov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov, ich akcionárov alexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxj činnosti dohliadaných subjektov, medzi ktoré patria údaje napríklad o bilancii aktív a pasív, výkaz ziskov a strát, štruktúra obchodnej a neobchodnxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx štruktúry, kontroly alebo ovládania dohliadaných subjektov vrátane podielov na dohliadaných subjektoch a ich majiteľov, medzi ktoré patria napríkxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxnej rady) alebo o delegovaných činnostiach.
ZDFT ďalej uvádza, že údaje musia byť úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné. Pri výklade xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxhu k údajom môžeme tieto pojmy vykladať napríklad nasledujúco:
a)
úplné sú údaje, ktoré sú predkladané a vypracované podľa podmienok ustanovených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podľa metodiky v zákonoch, jednotlivých opatreniach alebo na základe žiadosti Národnej banky Slovenska,
c)
aktuálne sú údaje, ktoré svojím obsaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxateľné sú údaje, ktoré svojím obsahom dokazujú skutočnosť.
V prípade, ak má Národná banka Slovenska dôvodné pochybnosti o úplnosti, aktuálnosxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohliadané subjekty sú povinné predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska teda nemuxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxka má zo svojej činnosti informácie o tom, že údaje konkrétneho dohliadaného subjektu nie sú alebo nemusia byť v súlade s požiadavkami podľa ZDFT, sektoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrenie472) alebo sankciu podľa sektorovej legislatívy.473) Na rozdiel od vlastností kladených na údaje je v tomto prípade výslovne doplnená poxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxovanosť. V tomto prípade pôjde vo väčšine prípadov o údaje predkladané v listinnej forme.
Okrem predkladaných údajov sú dohliadané subjekty povinxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxé subjekty, v praxi pôjde iba o banky. Na túto skutočnosť reflektuje aj ZÚČT, ktorý priamo v poznámke k § 6 ods. 5 písm. c) odkazuje na použitie ZBANK. Podrxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxr možno v zásade konštatovať, že úroveň, do akej miery Národná banka Slovenska zbiera údaje o dohliadaných subjektoch, je úmerná veľkosti, dôležitostx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xiaľku a na štatistické účely je pomerne široko koncipované a v podstate umožňuje Národnej banke Slovenska si vyžiadať akékoľvek informácie od dohliadxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxdovšetkým vytvorenie priestoru pre Národnú banku Slovenska v prípade potreby žiadať a získať akékoľvek údaje, ktoré by prispeli k jej rýchlemu zásahux xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxx x
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxska vydávať opatrenia, v ktorých bližšie špecifikuje náležitosti údajov,475) pričom ustanovuje podmienky na formálnu (rozsah, členenie, termínyx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxním, pričom špeciálne splnomocňovacie ustanovenia na vydanie opatrenia sa nachádzajú v sektorovej legislatíve.476) Národná banka Slovenska tým vxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ÚS túto právomoc podmieňuje priznaním zmocnenia v zákone. Ak zákon Národnej banke Slovenska prizná normotvornú právomoc, nejde o právomoc sui generix xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxl aj na konanie Národnej banky Slovenska.477) Základný právny xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky v znení neskorších predpisov spolu s internými predpismi upravujúcimi normotvornú činnosť Národnej banky Slovenska a Legislatívnymi pravxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxľa ZDFT vyžaduje periodické monitorovanie stavu dohliadaných subjektov.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace predpisy:
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Hudson, A. Law of Finance. Sweet & Maxwell, 2013;
JUROŠKOVÁ, L. Bankovní regulace a dohled. Praha:
Auditorium
, 2012
PIATA ČASŤ
OCHxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxiteľov, teda klientov a potenciálnych klientov subjektov finančného trhu (pozri § 1 ods. 3) dohliadaných Národnou bankou Slovenska. Pôsobnosť Národxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxnosťou od 1. januára 2015, ktorej cieľom bolo zdokonalenie zákonnej regulácie verejnoprávnych vzťahov v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov pxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančného trhu, teda finančných inštitúcií pôsobiacich na území Slovenskej republiky a podliehajúcich dohľadu Národnej banky Slovenska.
Ochrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x x xxxx x x xxxxxxx x x x xxs. 3 písm. c), ktoré jednoznačne upravujú postavenie Národnej banky Slovenska ako orgánu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, a to takx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxadaných subjektov x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančnom trhu, s ktorým pri ponúkaní finančnej služby alebo pri uzatváraní, alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby koná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxka pri ochrane finančného spotrebiteľa je § 3 ods. 3, ktorý negatívnym spôsobom vymedzuje rozsah pôsobnosti Národnej banky Slovenska, a to tak, že dohľxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxorov zo súkromnoprávnych vzťahov medzi subjektmi finančného trhu a ich klientmi vrátane finančných spotrebiteľov), čo je zrejmé aj z explicitného vyxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxientmi (finančnými spotrebiteľmi alebo inými klientmi), ktoré patrí do pôsobnosti súdov alebo iných orgánov (napr. rozhodcovských súdov). Uvedené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xotreby finančného trhu, ale odvoláva sa na definíciu spotrebiteľa podľa OZ a ZOS. Teda spotrebiteľa na účely ZDFT môžeme definovať ako fyzickú osobu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe, že na jednej strane zmluvného vzťahu vystupuje spotrebiteľ a na druhej strane poskytovateľ finančnej služby dohliadaný Národnou bankou Slovenskax xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxných vzťahoch, v ktorých je účastníkom spotrebiteľ, snaží zamedziť použitiu ustanovení OBZ (čoho následkom by mohlo byť zhoršenie postavenia slabšxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxie, pričom takáto zmluva je ponúkaná väčšiemu počtu spotrebiteľov. Ide teda o tzv. formulárovú zmluvu, ktorá je pripravená dodávateľom finančnej sluxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdnej banky Slovenska pri výkone dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Určuje teda, že Národná banka Slovenska pri svojej činnosti súvixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé subjekty pri ponúkaní, predávaní a poskytovaní služieb finančným spotrebiteľom.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x x x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Blokové konanie
K ods. 1
V prípade, že Náxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxstením dohliadaný subjekt súhlasí, môže Národná banka Slovenska (rozumej zamestnanec Národnej banky Slovenska) v rámci tzv. blokového konanie uložxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx súčasne o pochybenie v malom rozsahu, nesmú byť o tomto nedostatku alebo nedostatkoch pochybnosti, teda musia byť jasne preukázané, dokázané a dokázaxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxcia svojím vlastným vnútorným predpisom určila, kto takýto súhlas môže dať. Taktiež môže vnútorným predpisom určiť to, že zamestnanec jej prevádzky txxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxu oprávnenou vyjadriť takýto súhlas, je osoba oprávnená konať v mene finančnej inštitúcie, a tou je štatutár spoločnosti.
Blokové konanie je možno xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany finančných spotrebiteľov.
Jedinečným znakom, na rozdiel od iných konaní vedených pred Národnou bankou Slovenska, je, že blokové konanie xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxvaní sa o uložení blokovej pokuty má ustanovený iba horný limit sankcie, a to do výšky 2 500 eur. Pri udelení sankcie Národná banka Slovenska zváži závažnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxo limitu.
K ods. 3
Ustanovenie špecifikuje obsahové náležitosti, ktoré musia byť vždy uvedené na bloku. Toto ustanovenie je kogentného charakterxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xad rámec zákonnej požiadavky. Z údajov musí byť zrejmé, aká osoba uložila v mene Národnej banky Slovenska pokutu. Ďalšou požiadavkou je aj uvedenie čísxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xloku o uložení pokuty musí byť uvedený aj dátum, kedy bola pokuta uložená, teda dátum zistenia nedostatku dohliadaným subjektom. Tiež musí byť na bloku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxrúhlej úradnej pečiatky Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje štátny znak, a podpis osoby, ktorá pokutu v mene Národnej banky Slovenska uložila.
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxka vystaví blok o uložení pokuty. Zaplatením pokuty sa blokové konanie končí. Voči takto uloženej a zaplatenej pokute nemožno podať opravný prostriedxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnú otázku, či je potrebné tento podpis uviesť priamo na bloku alebo na inej listine. Vzhľadom na kogentnosť odseku 3 možno dôvodiť, že podpis osoby, ktorx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxenie odseku 4 ("pričom tento blok je zároveň dokladom o súhlase dohliadaného subjektu s uložením blokovej pokuty x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx blok o uložení podpisu je dokladom o súhlase s uloženou blokovou pokutou. Z uvedeného je teda zrejmé, že na vykonateľnosť bloku o uložení pokuty je potrexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu, kto je oprávnený za dohliadaný subjekt blok o uložení pokuty podpísať. Je teda otázne, že ak zamestnanec dohliadaného subjektu nie je oprávnený za svxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxnateľný.
K ods. 5
Odsek 5 rieši situáciu, keď dohliadaný subjekt s uložením blokovej pokuty súhlasí, ale nemá na mieste dostatočnú finančnú hotovoxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx pokuty a poučí zamestnanca dohliadaného subjektu, akým spôsobom je možné pokutu zaplatiť, ako aj o následkoch jej nezaplatenia. Lehota na zaplatenie xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx banky Slovenska poverený na výkon dohľadu zvolí spôsob poučenia. Z dôvodu preukázania, že vyhovel požiadavke zákona na poučenie, by bolo vhodnejšie txxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo obrazovo-zvukové záznamy podľa § 8 ods. 2 písm. e). V opačnom prípade, by dohliadaný subjekt mohol namietať, že pokutu neuhradil z dôvodu, že nebola sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xhradiť pokutu v rámci blokového konania, po dodržaní všetkých požiadaviek na správny priebeh blokového konania, Národná banka Slovenska zabezpečí vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx
x xxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx a to ani riadnym, ani mimoriadnym opravným prostriedkom napadnúť takto uloženú pokutu. Zaplatením sa teda blokové konanie končí.
K ods. 7
Bloky, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxah nie sú v ZDFT nijako špecifikované, ale zo znenia odsekov 3 a 5 je možné vyvodzovať, aké predtlačené riadky bude takýto blok obsahovať, ako aj to, čo zamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Rozkazné konanie
K ods. 1
Rozkazné konanie možno chápať ako zjednodušenú formu sankčného konania, v ktorom sa vedie konanie za drobné a nespochybnxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxanie môže Národná banka Slovenska použiť tak pri výkone dohľadu na mieste, ako aj pri výkone dohľadu na diaľku. Teda podnetom na takéto konanie a rozhodnxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxeristickým prvkom rozkazného konania je spoľahlivosť zistenia skutočnosti, že dohliadaný subjekt porušil voči finančnému spotrebiteľovi povinnoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sa nesmie opakovať systémovo. V opačnom prípade by Národná banka Slovenska mala začať konanie podľa tretej časti ZDFT. Vzhľadom na formulárovosť spotxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxu, že v prípade, ak ide napríklad o všeobecné zmluvné dojednanie, ktorým porušil dohliadaný subjekt povinnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxým napríklad pri tzv. mystery shoppingu, teda nákupu služby pod utajenou identitou, kde by sa preukázalo napríklad nesplnenie informačných povinnosxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xDFT vychádza z poslednej vety odseku 1, podľa ktorej "ustanovenia § 16 ods. 2 a 6 a § 26 sa pred vydaním rozkazu o uložení sankcie nepoužijú." V zmysle taxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x6 ods. 2 ZDFT; bez toho, aby Národná banka Slovenska vyzývala dohliadaný subjekt, aby sa ku konaniu vyjadril. Subjekt sa teda ani z vlastného podnetu nemx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxovenska (tretia časť ZDFT) je Národná banka Slovenska pred vydaním rozhodnutia povinná vyzvať dohliadaný subjekt - účastníka konania, aby sa oboznámxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tak ako je uvedené v poslednej vete tohto odseku, dohliadaný subjekt, voči ktorému sa vedie rozkazné konanie, nevyzýva na oboznámenie sa so spisom a na pxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxí sankcie aj opakovane voči tomu istému dohliadanému subjektu za rovnaké alebo obdobné nedostatky, ak sa ich dohliadaný subjekt dopustí voči iným spotxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xávažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následok a povahu zisteného nedostatku, a až na základe objektívnej úvahy rozhodne o výške sankcie v rámci zákonom urxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxnania môže Národná banka Slovenska v rámci rozkazného konania uložiť aj opatrenie na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku. Sankcie za nedostatxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnska uložiť teda aj spolu s finančnou sankciou. Staré znenie tohto ustanovenia dovoľovalo vykladať ho tak, že § 35h ods. 1 je všeobecného charakteru vzxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxči § 35h ods. 1, a preto má pri použití prednosť pred všeobecným § 35h ods. 1, a preto nebolo možné sankcie ukladať súbežne. Navyše, gramatická formulácia xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxto pôvodnému ustanoveniu uvádza, že obe sankcie, a to pokutu, ako aj nápravné opatrenie je možné uložiť súčasne. Rozpornosť výkladu a dôvodovej správy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sa Národná banka Slovenska musí dostatočne vysporiadať so všetkými zistenými skutočnosťami, a poučxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx opravným prostriedkom rozklad, pri rozkaznom konaní použil zákonodarca termín "odpor". Použitím tohto termínu zákonodarca jednoznačne odlíšil od xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o uložení sankcie sa použijú všeobecné ustanovenia o doručovaní podľa ZDFT.
K ods. 4
Odsek 4 ustanovuje postup v prípade, že dohliadaný subjekt, ktxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxša nemá možnosť oboznámiť sa s tým, že voči nemu Národná banka Slovenska vedie rozkazné konanie a doručenie rozkazu o uložení sa považuje za prvý úkon Nárxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xodanie odporu je 15 dní od doručenia rozkazu o uložení sankcie dohliadanému subjektu. Vzhľadom na procesnosť ustanovení sa lehota považuje za dodržanxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxaz zrušuje a dohliadaný subjekt si môže uplatniť v rámci riadneho konania všetky svoje procesné práva vrátane práva predkladať svoje vyjadrenia (tvrdxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxdnený odpor, alebo odpor nepodá, tak vydaný rozkaz o uložení sankcie nadobudne účinky právoplatného rozhodnutia (pozri ustanovenia tretej časti ZDFxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xprávnenie zamestnanca Národnej banky Slovenska, ktorý má poverenie na výkon dohľadu na mieste vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov. Tieto opxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx Cieľom takéhoto špecifického oprávnenia v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa je vytvoriť priestor na efektívne a operatívne napĺňanie cieľa oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxi ponúkaní, poskytovaní a užívaní finančných služieb, ak sú ohrozené alebo poškodené konaním dohliadaného subjektu finančného trhu.
Osobitným oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xedostatku v záujme efektívnej ochrany finančných spotrebiteľov.
Týmto ustanovením nie je dotknutý § 8 ods. 2. Oprávnenie podľa § 35d ods. 1 nevyluxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxanovení súbežne.
K ods. 2
Keďže pri uložení takého opatrenia ide o bezprostredné zásahy do vykonávania podnikateľskej činnosti dohliadaného subxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxžnosti podať námietku proti uloženému opatreniu. Námietka musí byť odôvodnená, inak sa na ňu nebude prihliadať. Lehota pre podanie námietky je päť praxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a preto stačí, ak námietka bola v lehote podaná na prepravu. Navrhnutá zákonná úprava na ochranu finančných spotrebiteľov je obdobná, ako už existujúcx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe povinný aj po podaní námietky rešpektovať opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku, lehota na rozhodnutie Národnej banky Slovenska o námietkx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutia Národnej banky Slovenska o námietke sa postupuje podľa všeobecných ustanovení ZDFT o doručovaní (pozri § 18 ZDFT).
Podobne ako v rozkaznom konxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt, aby sa ku konaniu vyjadril. Podľa všeobecných ustanovení o konaní pred Národnou bankou Slovenska (tretia časť ZDFT) je Národná banka Slovensxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxril. Vzhľadom na povahu rozhodovania o námietke a samotný charakter procesu o opatrení na nápravu zistených nedostatkov a všetkých súvisiacich náslexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxjekt, voči ktorému sa vedie takéto konanie, nevyzýva na oboznámenie sa so spisom a na písomné vyjadrenie sa k nemu.
Súvisiace ustanovenia:
x xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxančných spotrebiteľov, ktoré do účinnosti novely (zákon č. 373/2014 Z.z.) Národná banka Slovenska nikdy predtým nevykonávala. Ide o veľmi silný prvox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlovenska zakázať dohliadanému subjektu finančného trhu - poskytovateľovi finančnej služby použitie nekalej obchodnej praktiky, ktorej vykonanie xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnky v neprospech finančných spotrebiteľov v zmluvách o poskytnutí finančnej služby. Týmito novými právomocami sa Národnej banke Slovenska dávajú efxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xráv a právom chránených záujmov finančných spotrebiteľov pri ponúkaní, poskytovaní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxzať poškodzovaniu práv finančných spotrebiteľov, ak Národná banka Slovenska pri svojej činnosti zistí, že hrozí poškodenie alebo už vzniklo poškodexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlovenska vykonáva aj prevenciu pred porušovaním povinností dohliadaných subjektov pri ponúkaní poskytovaní finančných služieb alebo pri už užívanx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x ods. 2
Novelou (zákon č. 373/2014 Z.z.) sa §-om 35e ods. 2 ZDFT zaviedla právomoc Národnej banky Slovenska posudzovať pri dohľade nekalé obchodné prxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxť neprijateľné podmienky v zmluvách o finančných službách. v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami a neprijateľnými zmluvnými podmienkami idx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmpetenčný konflikt s inými orgánmi, ktoré sú oprávnené posudzovať nekalé obchodné praktiky alebo neprijateľné zmluvné podmienky. Takýmto orgánom jx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xpravodlivosti SR.
V zmysle § 35e ods. 2 ZDFT je zabezpečené rešpektovanie pôsobnosti súdov alebo iných orgánov príslušných na rozhodovanie sporox xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxnčnou inštitúciou - dohliadaným subjektom, keďže, rešpektujúc § 2 ods. 3 ZDFT, platí, že predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov medzi dohliadanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xosúdenia nekalosti praktiky alebo neprijateľnosti zmluvnej podmienky na súkromnoprávny rozmer právnych vzťahov.
K ods. 3
Zákaz nekalých obchoxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch s nekalými obchodnými praktikami alebo neprijateľnými zmluvnými podmienkami súdmi Slovenskej republiky.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxa Slovenska oprávnená uložiť za nedostatky, ktoré zistí pri výkone dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Cieľom sankcií je zabezpečiť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtrebiteľa v rámci obdobia 12-tich mesiacov až do dvojnásobnej výšky; opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov; zákaz používať nekalx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxtredkúvať finančnú službu, na ktorú sa vzťahuje zistený nedostatok, a to až do odstránenia tohto nedostatku; povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx registrácie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu a výmaz z príslušného registra osôb oprávnených vykonávať činnosť v oblasti finančnéhx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxkcie v § 35f ZDFT sú z hľadiska základného nastavenia voči dohliadaným subjektom za ich nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov oproti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxx xxxxxxxnom protiprávnom konaní dohliadaného subjektu v posledných 12-tich mesiacoch je Národná banka Slovenska oprávnená uložiť sankciu až vo výške dvojnáxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xj mimo konania vedeného pred Národnou bankou Slovenska, ak Národná banka Slovenska takúto súčinnosť vyžaduje a uloží takúto povinnosť dohliadanému sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, či vedie alebo nevedie voči konkrétnemu subjektu konanie, požadovať uvedené podklady a požadovať súčinnosť. Dotknutý subjekt je pod hrozbou sankcix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K ods. 1
Odsek 1 predstavuje špeciálnu zákonnú úpravu o ukladaní najprísnejších sankcií za nedostatky v oblasti ochrany finančných spxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že takúto prísnu sankciu je Národná banka Slovenska oprávnená (nie povinná) uložiť iba v prípade, ak dôjde k osobitne závažnému porušeniu povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ale je jej daná táto možnosť, pričom Národná banka Slovenska na základe vlastného úsudku po vyhodnotení závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie činnosti v oblasti finančného trhu, pričom medzi tieto najdôraznejšie sankcie s cieľom ochrany finančných spotrebiteľov pred najzávažnejšími nexxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xrhu alebo vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým rozhodne o zrušení registrácie a výmaze z príslušného registra osôb oprávnených vykoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xinančných spotrebiteľov aj vo vzťahu k zahraničným subjektom finančného trhu, ktorí vykonávajú na území Slovenskej republiky činnosť na základe práxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa, oznámi Národná banka Slovenska ako orgán ochrany finančných spotrebiteľov zahraničnému domovskému orgánu dohľadu zistené závažné nedostatky v oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx
xxxxxiace predpisy:
x xxxx x
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxčných spotrebiteľov. Uvedené ustanovenia sú konzistentné s pravidlami pre ukladanie sankcií dohliadaným subjektom za nedostatky zistené pri výkonx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x x xx xxxxK, § 144 ZCP, § 62 ods. § 78 a § 86 ZPS, § 39 ZFS a pod.
Sankciu dohliadaným subjektom za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov môže Náxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxeľné. Národná banka Slovenska môže uložiť sankciu aj opakovane, ak nedostatok stále pretrváva.
Legislatívna úprava ustanovuje tak objektívnu, axx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxžné udeliť sankciu od vzniku nedostatku, je desať rokov. Subjektívna lehota je určená na tri roky, teda Národná banka Slovenska môže udeliť pokutu najnxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenými v § 35h platí, že premlčaciu lehotu tak, ako je ustanovená v tomto ustanovení, možno prerušiť iba vtedy, ak Národná banka Slovenska doručí dohliaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxania. Následkom každého prerušenia premlčacej doby je nové plynutie premlčacej doby od začiatku.
Na nedostatky, ktoré zamestnanci Národnej bankx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdu sa rozumie deň, kedy dohliadanému subjektu uplynula lehota na predloženie písomných námietok voči skutočnostiam uvedeným v protokole o vykonanom xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxmuto dohliadanému subjektu doručené písomné oznámenie Národnej banky Slovenska o výsledku preverenia jeho písomných námietok voči údajom uvedeným x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxedky porušenia, ktoré vyplývajú z iných predpisov; napríklad z Občianskeho zákonníka, Trestného zákona, Obchodného zákonníka a pod. Dohliadaný suxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K ods. 3
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxdostatkov. Pri ukladaní sankcií za zbiehajúce sa nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov platí tzv. absorpčná zásada. To znamená, že sx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zbiehajúce sa administratívne nedostatky platia analogicky zásady pre ukladania trestov v trestnom konaní.
V odseku 3 sa ustanovuje, že Národná bxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxde, ak Národná banka Slovenska rozhoduje o viacerých rovnakých nedostatkoch, nemusí Národná banka Slovenska zvažovať uloženie sankcie jednotlivo kx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxty za nedostatok dohliadaného subjektu, ktorý dohliadaný subjekt spôsobil skôr, ako bolo vydané iné rozhodnutie, ktorým Národná banka Slovenska uloxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx to, že súčet sankcií nesmie prekročiť hornú hranicu sankcie určenej za vážnejší nedostatok.
K ods. 5
Podľa odseku 5 má Národná banka Slovenska možnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxtatou zlučiteľné.
K ods. 6
V zmysle odseku 6 Národná banka Slovenska zohľadní skôr uloženú sankciu za nedostatok v rámci rozkazného konania, ak nesxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxzy zostávajú platné a vykonateľné, vrátane uloženej sankcie.
K ods. 7
Pokuta, ktorú uloží Národná banka Slovenska za nedostatky v oblasti ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxiu Národnej banky Slovenska podať opravný prostriedok. Pokuta uložená Národnou bankou Slovenska v blokovom alebo v rozkaznom konaní nie je príjmom Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Medzi nástroje Národnej banky Slovenska slúžiace na výkon dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľovx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxenska pod utajenou identitou. Hlavným cieľom mystery shoppingu je preverovanie dodržiavania najmä predkontraktuálnych povinností a praktík zo strxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xajmä kontrola, či si finančná inštitúcia prostredníctvom svojho zamestnanca splnila informačné povinnosti voči spotrebiteľovi, či mu boli predložxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xámci kontrolného zaobstarania finančnej služby sa dohliadanému subjektu nepreukazuje poverením Národnej banky Slovenska na výkon dohľadu, ale prexxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Znenie § 35i ZDFT ustanovuje postup pri zmluvách o poskytnutí finančných služieb uzavretých v rámci kontrolného zaobstarávania finančných služiebx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrodnej banky Slovenska príslušnému dohliadanému subjektu o tom, že ide o kontrolné zaobstaranie finančnej služby. Zároveň je v tomto ustanovení zakoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnčnej služby zaobstaranej v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby, a na druhej strane § 35i ZDFT ukladá totožnú povinnosť Národnej banke Sxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxväzkov vzniknutých z kontrolného zaobstarania finančnej služby je ustanovená na 30 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo dohliadanému subjektu doručenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxeň ustanovuje, že vzájomným vrátením celých plnení zo zmluvy pri kontrolnom zaobstaraní finančnej služby nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 12 ZDFT, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxmu subjektu a Národná banka Slovenska znáša náklady vzniknuté Národnej banke Slovenska.
Znenie poslednej vety ustanovenia § 35i zákona o dohľade xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxu nad finančným trhom vrátane ochrany finančných spotrebiteľov. Zrušenie a neplatnosť zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzavretej v rámci kontroxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia:
K ods. 1
Ustanovenie § 35j ZDFT ustanovuje pravidlá predkladania podaní a ich náležitostí. Pxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzri § 1 ods. 3 písm. c)]. Podanie musí súvisieť s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb dohliadaným subjektom finančného trhu. Podanie môže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnických prostriedkov. Ustanovenie neustanovuje povinné náležitosti podania, ale ustanovuje príkladný výpočet náležitostí s minimálnym rozsahomx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteľa podania; označenie veci, ktorej sa podanie týka; označenie dotknutého dohliadaného subjektu; uvedenie toho, čo predkladateľ chce svojím podanxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxch dotknutých osôb aj bez ich súhlasu, teda môže obsahovať aj osobné údaje ďalších dotknutých osôb aj bez ich súhlasu, ak o nich predkladateľ vie. K podanxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxiu žiadne listiny, Národná banka Slovenska nemôže takéto podanie spĺňajúce ostatné podmienky odmietnuť. Národná banka Slovenska má dostatok nástroxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x x x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Národná banka Slovenska má povinnosť vyzvať predkladateľa o doplnenie podania alebo podkladov. Súčasne s výzvou na doplnenie je Národná banka Slovexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdná banka Slovenska musí tiež predkladateľa poučiť o následku nedoplnenia alebo neopravenia podania. Vo výzve Národná banka Slovenska určí predkladxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxatšiu lehotu na odstránenie nedostatkov podania. V prípade, že predkladateľ neodstráni nedostatky podania v súlade s výzvou alebo v lehote určenej vo xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xlovenska vybaví podanie zhodnotením zisteného skutkového stavu veci, ktorá je predmetom podania, posúdi ho z právnej stánky. Ak Národná banka Slovenxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xblasti, ktorú Národná banka Slovenska dohliada. Ak v tom istom období, ako je Národnej banke Slovenska doručené podanie alebo príslušný organizačný úxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxajúci dohľad prekážkou toho, aby Národná banka Slovenska vybavila podanie, najmä pokiaľ ide o zhodnotenie skutkového stavu, jeho právne posúdenie a uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxcne príslušná, bez zbytočného odkladu podanie postúpi na príslušný subjekt. Z dikcie zákona vyplýva, že postúpenie vykoná Národná banka Slovenska ibx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxná banka Slovenska je povinná vybavovať podania súvisiace s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb spotrebiteľom xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxému sprístupneniu utajovaných skutočností, ani iných utajovaných alebo chránených informácií.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Slovenska, dokedy od doručenia úplného podania, teda podania, ktoré už nie je potrebné zo strany predkladateľa dopĺňať alebo v ňom odstraňovať vady, jx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xe nastanú závažné objektívne okolnosti alebo prekážky, ktoré nezavinila Národná banka Slovenska, je možné túto tzv. základnú lehotu predĺžiť o ďalšíxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xobu vybavenia podania, a to vždy v jednotlivom predĺžení o najviac 30 kalendárnych dní. Celková súhrnná doba predĺženia na vybavenie podania však nesmxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xárodnej banke Slovenska plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni doručenia úplného podania.
Ustanovenie zakotvuje špecifickosx x xxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx dohliadanými subjektmi finančného trhu. Pri ochrane finančných spotrebiteľov má teda Národná banka Slovenska oprávnenie postupovať aj podľa všeobxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxľku, ako aj prostredníctvom princípov, procesov a nástrojov pri konaniach vo veciach dohľadu, pričom však tieto nástroje sa budú xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xtvrtá časť ZDFT
ŠIESTA ČASŤ
ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA PRI VÝKONE DOHĽADU
K ods. 1
Zoznamy a registre subjektov, ktoré Národná baxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa vykonáva nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Cieľom je zistiť, či dohliadané suxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xinnosti. V rámci tzv. "ďalších činností" pri výkone dohľadu nad finančným trhom eviduje aktuálne zoznamy a registre vybraných subjektov (fyzických axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxeratívne vymenované v § 1 ods. 3 písm. a). Ide napríklad, o banku, obchodníka s cennými papiermi alebo burzu cenných papierov, ktorým bolo udelené povolxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe reorganizačné alebo reštrukturalizačné opatrenie napríklad nad bankou alebo obchodníkom s cennými papiermi. Národná banka Slovenska preto vedie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxk, pokiaľ nenastane výnimočná situácia) a odvolávaní Národnou bankou Slovenska. Pre tú istú banku môže Národná banka Slovenska vymenovať jedného alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu funkcií orgánom banky zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu banky; odstránenie najzávažnejších nedostatkov v riadení a činnosti banxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xad obchodníkom s cennými papiermi (§ 147 až 155 ZCP).
c)
Ďalších osôb podľa osobitných predpisov. Napríklad podľa ZFS ide o register finančných agxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxkovateľov x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx 2
Obsah zoznamov a registrov subjektov vedených Národnou bankou Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom
Registrácia, resp. zapísanie žiadaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxjektov s udeleným povolením; zoznam správcov na výkon nútenej správy nad dohliadanými subjektmi a zástupcov správcov a zoznamy ďalších osôb podľa osoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxv ustanovených ZNBS. Ide o nasledujúce údaje:
a)
Pri fyzickej osobe, (vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu) o osobné údaje (údaje txxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu (ak ho má), štátna príslušnosť, záznam o prípadnom obxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxntaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty za predpokladu, že ich fyzická osoba má. Ak je fyzická osoba podnikateľom, ide aj o axxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxstenský register) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.
b)
Pri právnickej osobe o identifikačné údaje v rozsahu: názov, identifikačnx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxznam osôb tvoriacich orgány, akcionárov, iných spoločníkov alebo majiteľov tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu vymedzenom v písmene a). Taxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx register) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie. Môže ísť aj o kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty za predpxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx cenných papierov, ktorým bolo udelené povolenie napríklad podľa ZBANK, ZCP alebo ZBCP) obsahujú aj:
a)
rozsah povolených činností podľa udelenéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxska v rámci dohľadu nad finančným trhom slúžia na účely:
a)
identifikácie subjektov dohľadu,
b)
zachovania možnosti následnej kontroly identxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxona alebo osobitného zákona (napr. ZNBS).
Subjekty dohľadu sú Národnej banke Slovenska povinné na jej požiadanie (aj bez súhlasu dotknutých osxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx x registre ďalších osôb podľa osobitných zákonov a pôsobnosť ustanovení zákona o konaní vo veciach dohľadu
V rámci zoznamov a registrov ďalších osôb, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxister správcov alternatívnych investičných fondov podľa ZKI), sa na postup Národnej banky Slovenska pri:
a)
vykonávaní zápisu alebo registrácie xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxahujú § 12 až 34, ak osobitný predpis (napr. ZFS, ZKI) neustanovuje inak.
Pôsobnosť zákona vymedzuje okruh spoločenských vzťahov, na ktoré sa vxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxsť. Vecná pôsobnosť vymedzuje vecnú problematiku, ktorá je zákonom upravená. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxs speciales). Pre predpisy rovnakej právnej sily pritom platí, že špeciálna norma má prednosť (
lex specialis derogat legi generali
). Ak teda neexistuxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podľa ZDFT alebo osobitných právnych predpisov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (napr. SP, ZOS, ZOSFS).
K ods. 4
(Ne)verejná čxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xýkon nútenej správy nad dohliadanými subjektmi a zástupcov správcov a zoznamy ďalších osôb podľa osobitných predpisov (napr. register správcov altexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xarodenia fyzických osôb, a
b)
verejnú.
Údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich:
a)
sprístupnenia tretím osobám alebo
b)
zverexxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxo zmene, zrušení alebo výmaze sa zverejňujú na webovom sídle Národnej banky Slovenska (dostupné na: <https://subjekty.nbs.sk/?ll=sk>).
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí nahliadnuť do verejnej časti zoznamu a urobiť si z neho na jeho náklady výpisy,
b)
za úhradu vecných nákladov vyhotoví a zašle aktuálny výpis z verexxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxskytovať informácie. Údaje zapísané v neverejnej časti zoznamov je Národná banka Slovenska xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx
xx
xxxx
b)
účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu (napr. Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxánom verejnej moci a osobám (napr. znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom).
Na sprístupnenie, poskytovanie, využívanie, utajovanie a ochrxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx x xx x x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbavenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona, považuje sa zaň písomná dohoda o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Nárxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Informácie sprístupnené alebo poskytnuté Národnou bankou Slovenska možno použiť len na účely vykonávania dohľadu nad dohliadanými subjektmi a iné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxiť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou, odcudzením a zachovávať o nich mlčanlivosť.
x xxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxe aktuálne zoznamy a registre, pričom nemusí ísť len o subjekty. Napríklad podľa ZBANK ide o register bankových úverov a záruk (banková záruka, ktorá pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xvoj záväzok, alebo ak sa splnia podmienky uvedené v záruke), ktorý nepodlieha registrácii podľa osobitného predpisu a obsahuje údaje o úveroch a zábezxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003;
HORVAT, M., KROPAJ, M., MAGUROVÁ, H. Finančné právo pre ekonómov. Bratislava: EKOxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014;
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol. Fixxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x. a kol. Slovník slovenského práva. Bratislava: Poradca Podnikateľa, 2000
K ods. 1
Informácie povinne zverejňované Národnou bankou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxoré Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle alebo vo svojom vestníku. Vestník Národnej banky Slovenska je jej oficiálnym informačxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvať, na rozdiel od informácií uvedených v odseku 3 tohto paragrafu, ktoré Národná banka Slovenska môže (no nemusí) zverejniť.
Správy, ktoré Národnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxu a
c)
hodnotiace správy o účinnosti používaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, ktoré členským štátom ukladá povinnosť pravidelne uverejňovať hodnotxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxňať aspoň správne pokuty.
Zoznamy, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje, sú:
a)
najmenej raz štvrťročne verejné časti aktuálnych zoznxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv s udeleným povolením, správcov na výkon nútenej správy nad dohliadanými subjektmi a zástupcov správcov, ďalších osôb podľa osobitných predpisov (nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx Národná banka Slovenska povinná viesť na základe osobitných predpisov. Nemusí ísť len o subjekty (fyzické alebo právnické osoby), ale napríklad o regxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy) podľa právne záväzného aktu EÚ upravujúceho investičné služby. Zoznam regulovanýcx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxý fond s premenlivým základným imaním, do ktorého sa prostredníctvom verejnej ponuky zhromažďujú peňažné prostriedky s cieľom investovať ich do prevxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxnčných aktív. A to konkrétne do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x.j. výrok alebo odôvodnenie rozhodnutia, alebo ich časti:
-
ak sú určené na zverejnenie podľa tohto zákona (napr. udelenie predchádzajúceho súhlxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xx xx xxxxxx xa zverejnenie podľa osobitného predpisu (napr. podľa ZCP schválenie prospektu cenného papiera; podľa ZDDS udelenie predchádzajúceho súhlasu na vxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a starobného dôchodkového sporenia o sexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatrení a rozhodnutí vydaných v rozkaznom konaní, s výnimkou rozhodnutí procesnej povahy a informácií o uložených blokových pokutách. Pred zverejnxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za dohliadaný subjekt). Anonymizuje sa obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/miesto podnikania, IČO, údaj o zápise v obchodnom registri/inom verexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančného trhu.
Do času nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia je Národná banka Slovenska povinná zverejniť oznámenie, že rozhodnutie nie je práxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxnosti ide o nasledujúce oblasti: kapitálový trh, bankovníctvo, poskytovanie platobných služieb, vydávanie elektronických peňazí, kolektívne invxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx depozitár, ponuky na prevzatie, právo výkupu, verejná ponuka majetkových hodnôt, verejná ponuka cenných papierov, burza cenných papierov, informaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxa Bankovej rady Národnej banky Slovenska o určení ročného príspevku dohliadaných subjektov na príslušný kalendárny rok. Dohliadaný subjekt finančnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe Slovenska ročné príspevky vo výške ustanovenej rozhodnutím Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Banková rada Národnej banky Slovenska je najvyxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdnej banky Slovenska č. 15/2017 zo 14. novembra 2017 o určení ročných príspevkov a osobitného príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxív od 0 eur do 5 000 000 eur vrátane, je povinná prispieť ročným príspevkom vo výške 0,1000% z objemu aktív, najmenej však 1 000 eur) alebo pevnou sumou v komxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxť ročným príspevkom vo výške 5 000 eur + 0,0135% z objemu aktív prevyšujúceho 5 000 000 eur),
-
pevnou sumou (napr. samostatný finančný agent, ktorý xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxčových informácií pre investorov v elektronickej podobe, oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s temaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxkých úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov.
K ods. 2
Oznámenie o mieste, na ktorom sú zdroje informácií verejne prísxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxhliadnutie:
a)
schválené kótovacie prospekty cenných papierov, schválené prospekty cenných papierov, schválené prospekty investície, schválxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; správy o hospodárení emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky a informácie o hospodárení emitentov cenných papierov prijatýxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx podľa ZKI,
c)
všeobecné a osobitné podmienky poisťovní; informácie o hospodárení poisťovní podľa ZPOIS,
d)
ďalšie informácie ustanovené osxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xad finančným trhom
Predmetné ustanovenie povoľuje Národnej banke Slovenska zverejniť na jej webovom sídle alebo v jej vestníku aj iné informácie. Z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxeku 1 tohto paragrafu, ktoré Národná banka Slovenska musí zverejniť.
Národná banka Slovenska môže zverejniť informácie, metodické usmernenia, sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxok a konsolidovaných účtovných závierok dohliadaných subjektov; o ekonomických a finančných ukazovateľoch a výsledkoch činnosti dohliadaných subxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxhliadané subjekty zverejnili.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx všeobecne záväzné právne predpisy, vzťahujúce sa na dohliadané subjekty alebo ich činnosť, Národná banka Slovenska môže zverejniť aj iné dôležité ozxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxsovania) správ o porušeniach povinností dohliadaných subjektov (tzv. whistleblowing), ktoré Národná banka Slovenska musí zverejniť na svojom weboxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxko prístupnej časti) informácie o prijímaní správ o porušeniach.
Správa o porušení (tzv. whistleblowing) je správa o porušení povinností dohliadxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxných predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty, alebo na ich činnosti. Správu o porušení predkladá Národnej banke Slovenska nahlasujúca osxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxbjektom a osoba, na ktorú sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xámec týkajúci sa obchodovania s využitím dôverných informácií, neoprávneného zverejnenia dôverných informácií a manipulácie s trhom (zneužívanie xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxo trhy,
b)
o ktorej nahlasujúca osoba podala správu o porušení.
Výsledkom spracovania podanej správy o porušení je zistenie, či je podaná spxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxb ZDFT zaviedla Národná banka Slovenska mechanizmus prijímania (nahlasovania) a skúmania správ o porušení. Informácie, týkajúce sa prijímania (naxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxupné na: <https://www. nbs. sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/nahlasovanie-poruseni-whistleblowing>) najmenej v rozsahu infoxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xsobné stretnutie so zamestnancom špecializovaným na spracovanie správ o porušeniach). Osobitné prostriedky komunikácie sú zriadené tak, aby bránixx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxovaného zamestnanca na spracovanie správ o porušeniach vrátane uvedenia telefónneho čísla (či sa pri použití tejto telefónnej linky rozhovor zaznamxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxch vrátane informácie, že správu možno podať aj anonymne,
d)
režime dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach,
e)
postupocx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a nenesú žiadnu zodpovednosť spojenú s oznámením porušenia povinnosti dohliadaného subjekxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh osôb sú upravené v ZPOS. v závislosti od obsahu podania nahlasujúcej osoby jej môže byť poskytnutá ochrana vo vzťahu k zamestnávateľovi v správnom a trxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxsahom správy o porušení nahlásenie protispoločenskej činnosti dohliadaného subjektu predstavujúcej porušenie, o ktorom rozhoduje Národná banka Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčením tohto oznámenia zamestnávateľovi sa stáva nahlasujúca osoba chráneným oznamovateľom. v prípade, ak Národná banka Slovenska pri prešetrení spxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nahlasujúcej osoby o poskytnutie ochrany tomuto orgánu. v prípade, ak Národná banka Slovenska zistí, že nahlasujúca osoba nie je oznamovateľom podľa xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxmci trestného konania odovzdá alebo postúpi vec Národnej banke Slovenska na konanie o správnom delikte - po podaní žiadosti nahlasujúcej osoby o ochraxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxujúcej osobe ako zamestnancovi poskytne ochranu inšpektorát práce tak, že zamestnávateľ môže voči nej urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxde môcť nahlasujúca osoba na výzvu inšpektorátu práce vyjadriť pred vydaním jeho rozhodnutia. Zánik ochrany poskytovanej inšpektorátom práce je xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxadu škody voči zamestnávateľovi nahlasujúcej osobe poskytne príslušný inšpektorát práce. Bližšie informácie o pôsobnosti inšpektorátov práce pri xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xre ľudské práva a na mimovládne organizácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxpskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012;
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003;
HORVAT, M., KROPAJ, M., MAGUROVxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995;
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha: Wolters Kxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015;
SVOBODA, J. a kol. Slovník slovenského práva. Bratislava: Poradca Podnikateľa, 2000
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdkovej pokute. Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto (bez závažného dôvodu) sťažuje:
a)
výkon dohľadu najmä tým, že Nároxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxčoch) alebo inú súčinnosť požadovanú pri výkone dohľadu,
b)
postup v konaní najmä tým, že sa nedostaví na predvolanie do Národnej banky Slovenska, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo nevykoná iný úkon v konaní, ktorý Národná banka Slovenska v predvolaní alebo vo výzve požaduje,
c)
iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx
xxx xozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada Národná banka Slovenska najmä na:
a)
závažnosť protiprávneho konania,
b)
čas trvania protipxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uložiť až do výšky:
a)
5 000 eur pri fyzickej osobe, a to aj opakovane,
b)
50 000 eur pri právnickej osobe, a to aj opakovane.
K ods. 3
Konanie o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxožení poriadkovej pokuty sankcionovanej osobe, ktoré sa považuje za prvý úkon v konaní, ktorým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxatých z jej podnetu povinná informovať o prvom úkone v konaní všetkých jej známych účastníkov predmetného konania).
Pri možnosti uloženia poriadkxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnska zistila porušenie povinnosti, za ktoré sa poriadková pokuta ukladá (subjektívna premlčacia lehota), najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoty podľa § 19 ods. 4 ZDFT (t.j. doručenie protokolu o vykonanom dohľade na mieste, začatie konania pre zistený nedostatok, vykonanie úkonov nasledujxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xx x
xxxxxxxxx x xxbeh poriadkovej pokuty
Poriadková pokuta je splatná do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Kexxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtky alebo dni pracovného pokoja. Pri lehote určenej podľa kalendárnych dní môže koniec lehoty pripadnúť aj na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu. Výnxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov. Ak za skutok, ktorý je sťažovaním výkonu dohľadu, už bolo podľa osobitného predpisu (napr. ZBANK, ZCP, ZKI) uložené opatrenie na nápravu, pokuta alxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatúry:
BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012;
HENDRYCH, D. a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer, 2018;
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995;
RÝDL, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxávo. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2014;
SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015;
SVOBODA, J. a kol. Slxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
Pravidlá pre prijímanie (nahlasovanie), spracovanie a preskúmanie správ o porušeniach (tzv. whistleblowing)
Legálnu definíciu pojmov spráxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx xx
xxxxx x xx xxxx x xx xxxxdná banka Slovenska povinná na svojom webovom sídle zverejniť informácie týkajúce sa prijímania (nahlasovania) správ o porušeniach. Samotné pravidxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxiadané subjekty, upravujú § 38a až § 38f.
Zákon Národnej banke Slovenska uložil povinnosť zaviesť postupy na umožnenie nahlasovania správ o porušexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xri ktorom nahlasujúca osoba (ktorou môže byť len fyzická osoba) neuvedie osobné údaje, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxve o porušení doplniť ďalšie relevantné údaje. Podávanie (nahlasovanie) správ o porušeniach alebo možných porušeniach by nahlasujúca osoba mala uroxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí.
xx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ktoré má k dispozícii. Pri komunikácii s nahlasujúcou osobou zohráva úlohu (ne)oznámenie identity nahlasujúcej osoby.
c)
Druhu, obsahu a časovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní zohráva úlohu (ne)oznámenie identity nahlasujúcej osoby. Podaním anonymnej správy o porušení prostredníctvom pošty sa nahlasujúca osoba zbavujx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxvernosti údajov a ochrany osobných údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach vrátane podrobného opisu okolností, za ktorých sa môžu dôverné údxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES. Informovanie nahlasujúcej osobx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxranou povinnosťou, ktorá sa vyžaduje podľa osobitných predpisov v súvislosti s vyšetrovaním, konaním pred súdom alebo v záujme ochrany slobôd iných vxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxanec pre spracovanie správ o porušeniach (tzv. whistleblowing)
Zákon Národnej banke Slovenska uložil povinnosť určiť aspoň jedného (príp. aj viacxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxkytuje informácie o postupoch na oznámenie (nahlasovanie) porušení,
b)
spracúva správy o porušeniach,
c)
ak sa nahlasujúca osoba identifikxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. 1. vyd. Bratislava: xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xkonómov. Bratislava: EKONÓM, 2015;
JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer, 2018;
KNAPP, V. Teorie právxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x., DURAČINSKÁ, M. a kol. Finančné právo. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2014;
SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmunikácie pre prijímanie (nahlasovanie), spracovanie a preskúmanie správ o porušeniach (tzv. whistleblowing)
Národná banka Slovenska je povinnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxlené od bežných (vrátane interných a externých) prostriedkov komunikácie Národnej banky Slovenska; navrhnuté, zriadené a prevádzkované tak, aby inxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrmácií (záznamov) o prijatých správach o porušeniach a ich ďalšom využívaní pre výkon dohľadu.
b)
Sú bezpečné.
c)
Zaručujú dôvernosť nimi prexxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxuje. Ochrana osobných údajov nahlasujúcej osoby je garantovaná. Totožnosť nahlasujúcej osoby môže byť (v prípade potreby) odhalená len na základe prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlovenska požiadať o súhlas). Národná banka Slovenska spracúva osobné údaje nahlasujúcej osoby oddelene od samotného spisu. Prístup k informáciám o txxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxej osoby sú uchovávané päť rokov od vybavenia správy o porušení. Informácie poskytnuté v správe o porušení sa považujú za dôverné a Národná banka Slovenxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxostredníctvom e-mailovej adresy whistleblowing@nbs. sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť príslušnú oblasť finančného trhu, ktorej sa pxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodníkov s cennými papiermi, kolektívne investovanie, poisťovníctvo, dôchodkové sporenie, finančné sprostredkovanie. Inštrukcie k nahlasovaniu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxporuseni-whistleblowing/instrukcie-k-nahlasovaniu-poruseni-elektronicky>)
-
písomnou správou v listinnej podobe (osobne prostredxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxska. Poštová adresa na zaslanie správ o porušení je totožná v prípadoch nahlásenia porušenia, ktoré sa týka bankovníctva, platobných inštitúcií, verxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodníkov s cennými papiermi, kolektívneho investovania, poisťovníctva, dôchodkového sporenia, finančného sprostredkovania (ide o Odbor dohľadu nxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxowing. Prijatie písomnej správy o porušení je nahlasujúcej osobe bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od prijatia, potvrdené na e-mailovú xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxorý je zverejnený na webovom sídle Národnej banky Slovenska (dostupné na: <https://nbs. sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/nahlasovaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xahlasujúcej osobe (v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, príp. iná adresa na doručovanie poštou, adresa na doručovanie e-mailoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxhlásenej osobe (v rozsahu obchodné meno/meno a priezvisko; IČO/dátum narodenia; LEI - Legal Entity Identifier, t.j. 20-miestny alfanumerický medzixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xovnaký LEI, resp. aby jeden subjekt mal dva rôzne LEI. LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle, vysokú kvalitu referenxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxnku, stavebnú sporiteľňu, 2. obchodníka s cennými papiermi, 3. dôchodkovú správcovskú spoločnosť, 4. poisťovňu, zaisťovňu, 5. finančného agenta, fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxreň, 9. veriteľa, 10. iného veriteľa, 11. iný dohliadaný subjekt; opis rozhodujúcich skutočností vrátane predmetu činnosti dohliadaného subjektu (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh porušenie osobitného predpisu; informáciu o pretrvávaní porušenia; informáciu o zamestnaneckom pomere nahlasujúcej osoby u nahlásenej osoby; inxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxormáciu, či nahlasujúca osoba informovala príslušné osoby nahlásenej osoby; informáciu, či členovia predstavenstva, členovia dozornej rady alebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxonuje podkladovým materiálom alebo dôkazmi, ktoré sa týkajú porušenia, je vhodné ich pre podporu tvrdenia ohľadom porušenia priložiť k nahláseniu o pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxie prijatia písomnej správy; vyhlásenie o poskytnutí informácií v dobrej viere; súhlas so spracovaním podania (nahlásenia) a prípadne poskytnutých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxsení; uchovávaní tejto správy a záznamov s ňou súvisiacich v súlade s osobitným zákonom; zákaze dohliadaného subjektu uplatňovať voči ohlasujúcej osxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxniek (z jazykového výkladu vyplýva, že musí ísť minimálne o dve telefónne linky - či už zaznamenanej, alebo nezaznamenanej). v prípade nahlásenia poruxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxsenia porušenia, ktoré sa týka trhu cenných papierov, obchodníkov s cennými papiermi, kolektívneho investovania, poisťovníctva, dôchodkového spoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxm so špecializovaným zamestnancom Národnej banky Slovenska; v tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie s príslušným zamestnancom Nárxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xx
xx xxxxxxxené nahlasujúcej osobe pred prijatím správy o porušeniach alebo najneskôr v čase jej prijatia v rozsahu informácií podľa § 37 ods. 4 ZDFT (informácie o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnosti údajov, postupe na ochranu zamestnancov, o nepovažovaní sa nahlasujúcich osôb za osoby porušujúce obmedzenia týkajúce sa zverejňovania inforxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxa Slovenska má povinnosť zabezpečiť, aby sa správa o porušení, prijatá inak ako prostredníctvom osobitných prostriedkov komunikácie, bezodkladne a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012;
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003;
HORVAT, M., KROPAJ, M., MAGUROVÁ, H. Finxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995;
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xratislava: C. H. Beck, 2015;
SVOBODA, J. a kol. Slovník slovenského práva. Bratislava: Poradca Podnikateľa, 2000
Uchovávxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch) správach o porušeniach podľa ZAR a ZOOÚ, pričom rozlišuje spôsob prijatia (nahlásenia) správy o porušeniach.
Ak sa na prijatie (nahlasovaniex xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu uvedenú nahlasujúcou osobou - to, samozrejme, neplatí, ak nahlasujúca osoba výslovne požiadala o iný postup, alebo ak sa Národná banka Slovenska odôxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnska je oprávnená zdokumentovať ústne podanú správu o porušení vo forme zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo úplného a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxá zdokumentovať ústne podanú správu o porušení vo forme presnej zápisnice z rozhovoru vypracovanej špecializovaným zamestnancom;
d)
osobné strxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxteľnom formáte, pričom je oprávnená zdokumentovať ich vo forme zvukovej nahrávky rozhovoru v trvalom a vyhľadateľnom formáte alebo úplnej zápisnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxne možnosť skontrolovať, opraviť a svojím podpisom potvrdiť prepis hovoru, zápisnicu z hovoru alebo zápisnicu zo stretnutia.
Národná banka Slovexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zamestnancom Národnej banky Slovenska.
Z literatúry:
BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxatislava: EKONÓM, 2015;
JANOVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer, 2018;
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxKÁ, M. a kol. Finančné právo. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2014;
SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015;
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvať voči svojmu zamestnancovi, ktorý nahlásil Národnej banke Slovenska správu o porušeniach, žiadne postihy za nahlásenie správy o porušeniach a ani xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xárodná banka Slovenska, príslušné orgány štátnej správy a iné právnické osoby poskytujú súčinnosť a vymieňajú si informácie na účely ochrany nahlasuxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k tomuto zamestnancovi.
Národná banka Slovenska zabezpečuje, aby nahlasujúca osoba mala prístup ku komplexným informáciám, poradenstvu o prostxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxov podávania žiadosti o náhradu škody.
Národná banka Slovenska ponúkne nahlasujúcej osobe pomoc alebo poradenstvo v konaní pred orgánmi podieľajxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xporoch.
Z literatúry:
BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012;
HENDRYCH, D. a kol. Právxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxVEC, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer, 2018;
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995;
RÝDL, T., BARÁKx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxd. Bratislava: C. H. Beck, 2014;
SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015;
SVOBODA, J. a kol. Slovník sloxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh osôb
V prípade, ak nie sú známe osobné údaje nahlasujúcej osoby, uchováva Národná banka Slovenska záznamy prostredníctvom dôverného a zabezpečenxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxáv o poru- šeniach
Národná banka Slovenska pravidelne (najmenej raz za dva roky) preskúmava svoje postupy na prijímanie (nahlasovanie) správ o poruxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Intervenčné opatrenia
K ods. 1
Intervenčné alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie
Intervencia predstavuje často využívaný pojem. Najxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a invxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo cieľom je:
a)
zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj investičných produktov založených na poistení; finančných nástxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxtými špecifickými vlastnosťami alebo štruktúrovaných vkladov s určitými špecifickými vlastnosťami;
b)
zakázať alebo obmedziť určitú finančnx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo riadneho fungovania a integrity finančných trhov, alebo stability finančného systému, alebo jeho časti najmenej v jednom členskom štáte, ktoré sxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpatrení
Národná banka Slovenska je pred vydaním intervenčného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na ktoré by navrhované intervenčné alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie mohlo mať značný vplyv. Ak sa navrhované intervenčné alebo dočasnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxadne fungovanie a integritu fyzických poľnohospodárskych trhov, Národná banka Slovenska má povinnosť prekonzultovať navrhované opatrenie aj s príxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxhodnutia o intervenčnom alebo dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení
Predmetné rozhodnutie obsahuje:
a)
vymedzenie produktu, činnosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxovanie vydaného zákazu alebo obmedzenia viazané na určité okolnosti, vrátane vymedzenia výnimiek, na ktoré sa zákaz alebo obmedzenie nevzťahuje,
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmienok na vydanie rozhodnutia.
Pred vydaním intervenčného opatrenia môže Národná banka Slovenska zverejniť jeho návrh (no nemusí) a určiť lehxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx NBS povinná uviesť, ako sa s podnetmi vysporiadala.
Predmetné rozhodnutie sa bezodkladne vyhlasuje v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxzenie okolností; dátum, od ktorého rozhodnutie nadobúda záväznosť. Národná banka Slovenska zverejňuje rozhodnutia aj na svojom webovom sídle. Rozhxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xbierke zákonov Slovenskej republiky, ak nie je uvedený neskorší dátum. Proti predmetnému rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok a nie je pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxrejnej moci a pre osoby, ktorých sa týkajú.
Národná banka Slovenska rozhodne o zrušení rozhodnutia o intervenčnom alebo dočasnom naliehavom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxvensku a v Európskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012;
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003;
HORVAT, M., KROPAxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kluwer, 2018;
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995;
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Prxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxstupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015;
SVOBODA, J. a kol. Slovník slovenského práva. Bratislava: Poradca Podnikateľa, 2000
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxvnenia Národnej banky Slovenska v oblasti štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistenx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxého subjektu alebo inej osoby spočívajúce v nedodržiavaní, resp. obchádzaní:
a)
pravidiel, ktoré sa vzťahujú na štrukturalizované retailové invxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxrenia.
Sankcia je právnym následkom porušenia právnej povinnosti, ktorý predstavuje prejav štátneho donútenia.
v závislosti od:
a)
záxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xistených nedostatkov a
f)
ďalších okolností.
Národná banka Slovenska uloží tieto opatrenia a sankcie:
-
zákaz propagácie alebo pozasxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxším opatrením;
-
verejné upozornenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia;
-
zákaz poskytnúť dokument s kľúxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx verzie dokumentu s kľúčovými informáciami;
-
pokutu, ktorej horná hranica sadzby sa líši podľa toho, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu. Pri pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xbratu vykázaného v poslednej dostupnej účtovnej závierke; suma dvojnásobku ziskov, ktoré sa dosiahli v dôsledku postihovaného nedostatku; suma dvoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy je suma, ktorá je najvyššia. Ak ide o osobitné právnické osoby (materskú alebo dcérsku spoločnosť, ktorá musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxúci druh príjmu podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti a zostavenxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxe sa zvýšiť až na sumu vo výške dvojnásobku ziskov, ktoré fyzická osoba dosiahla v dôsledku postihovaného nedostatku, alebo dvojnásobku strát, ktorým xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovane), a aj opakovane. Sankcie možno uložiť v subjektívnej trojročnej lehote (do troch rokov od zistenia nedostatku) a objektívnej desaťročnej lehoxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xDFT. Lehota na uloženie pokuty alebo inej sankcie začne plynúť v zásade posledným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxty, ktorá začína plynúť až odo dňa zistenia nedostatku. Premlčacia lehota ustanovená týmto zákonom alebo osobitným predpisom na uloženie opatrení na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxatím konania pre zistený nedostatok, a tiež po ňom nasledujúcimi jednotlivými úkonmi v konaní pre zistený nedostatok. Od každého prerušenia premlčanxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa § 10 ods. 5 a 6 ZDFT. Dohľad na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dohlixxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxt predložil takéto námietky; inak je výkon dohľadu na mieste skončený márnym uplynutím lehoty určenej pre dohliadaný subjekt na predloženie písomnýcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov (napr. OZ, OBZ, TZ). Na konanie a rozhodovanie o uložení sankcií sa vzťahujú § 12 až 34 ZDFT a § 38 ZDFT. Uložená pokuta je splatná do 30-tich dní odo dňa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Z literatúry:
BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012;
HENDRYCH, D. a kol. Právnicxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx, M. Dohled nad finančním trhem a jeho integrace. Praha: Wolters Kluwer, 2018;
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995;
RÝDL, T., BARÁK, J.x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xratislava: C. H. Beck, 2014;
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxca Podnikateľa, 2000
SIEDMA ČASŤ
PRÍSPEVKY A POPLATKY SÚVISIACE S DOHĽADOM
Siedma časť ZDFT rozoberá dôležitú súčasť dohxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxspevky dohliadaných subjektov (tzv. ročné príspevky) a prirážky k ročným príspevkom na účely úhrady nákladov na výkon ochrany finančných spotrebitexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxdnej banky Slovenska pri plnení úloh ustanovených v § 1 ZDFT. Ide o činnosti spojené s tzv. nepretržitým (sústavným) dohľadom (on-going supervision). xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxľov. Dôvodová správa479) k tejto novele uvádza, že účelom osobitných príspevkov je zabezpečiť aspoň čiastočné financovanie výkonu ochrany finančnxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ktorý má slúžiť na zabezpečenie disciplíny všetkých dohliadaných subjektov finančného trhu pri dodržiavaní ich povinností v oblasti ochrany finančxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxte platia za to, aby boli dohliadané a v mnohých prípadoch aj sankcionované. V tomto smere sa ročné, ako aj osobitné príspevky dajú najskôr pripodobniť k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxodná banka Slovenska v prípade dohliadaných subjektov, dohliadajú na dodržiavanie zákonov a v nevyhnutných prípadoch pôsobia aj represívne. Zárovex xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úplne legitímnym nástrojom široko využívaným orgánmi dohľadu po celom svete.480)
Medzi ďalšie výnosy patria poplatky za úkony alebo za konanie Náxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxdiť Národnej banke Slovenska náklady, ktoré jej vznikajú pri jednotlivých, konkrétnych úkonoch alebo konaniach.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxs and Institutions. Cambridge University Press, 2009;
HUDSON, A. Law of Finance. Sweet & Maxwell, 2013;
SEELING, S., NOVOA, A. Governance Pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
Ustanovenie § 40 obsahuje detailnú úpravu ročných príspevkov podrobne rozoberajúcu ich určenie, sadzby pre dohliadané subjekty, spôsob ich uhráxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxzované na uhradenie ročných príspevkov Národnej banke Slovenska sú dohliadané subjekty - prispievatelia, ktorým bolo udelené povolenie Národnou baxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx2017 Z.z., ktorá zaviedla povinnosť platiť ročný príspevok aj pre zahraničné správcovské spoločnosti,481) ktorým oprávnenie na činnosť udelil zahxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xepubliky prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb (v oboch prípadoch ide o využívanie tzv. európskxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xstanovuje povinnosť rozhodnúť o výške ročných príspevkov najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka na celý ďalší kalendárny rok. Pri uxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnnosťou ustanoviť výšku príspevkov pre všetkých prispievateľov toho istého druhu za rovnakých podmienok, rovnakým spôsobom a v rámci sadzieb, ktoré xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pre xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxť vôbec. Zároveň môže rozhodnúť o odpustení nezaplateného dlhu alebo nezaplatenej časti dlhu z ročného príspevku. Základným ukazovateľom na určenie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxrneho roka, alebo k poslednému dňu hospodárskeho roka a overenej audítorom. Prispievateľ je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska celkový objem axxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxspievateľ povinný poskytnúť súčinnosť pri preverovaní správnosti oznámeného objemu aktív.
K ods. 3
Odsek 3 bližšie určuje základné rozpätie týkxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvnickej osoby. Banková rada Národnej banky Slovenska už ďalej určuje konkrétnu sadzbu v rámci tohto rozpätia. ZDFT rozdeľuje základné určenie sadziex xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx od 0,001 promile do 0,1 percenta z objemu aktív prispievateľa, pričom ZDFT zároveň ustanovuje hranicu minimálneho ročného príspevku na úrovni najmenxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxanovuje aj pevnú sadzbu ročného príspevku.486) V poslednej novele vykonanej zákonom č. 279/2017 Z.z. v nadväznosti na transpozíciu smernice Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxený okruh subjektov, pre ktoré je ustanovená pevná sadzba ročného príspevku, a to o poskytovateľov schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxodná banka Slovenska zároveň využíva aj kombináciu percentuálnej a pevnej sadzby ročného príspevku.487) Národná banka Slovenska môže pre prispievxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxh príspevkov pre prispievateľov, ktorými sú fyzické osoby. Na rozdiel od právnických osôb, ZDFT upravuje rozpätie ročného príspevku iba pevnou sadzbxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxz. zavedené rozmedzie ročných príspevkov určených pevnou sadzbou pre poskytovateľov schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľox xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxxdnou novelou vykonanou zákonom č. 279/2017 Z.z. bola ustanovená osobitná úprava základnej sadzby ročných príspevkov v prípade veriteľov oprávnenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxbiteľských úverov/celkový objem pohľadávok z úverov) × objem aktív prispievateľa. Dôvodová správa v tomto smere uvádza, že účelom je spravodlivejšix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx9) Na účely skôr uvedeného výpočtu sa použijú údaje z výkazov ustanovených v opatrení Národnej banky Slovenska č. 14/2017 o predkladaní výkazov veritxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxia Bankovej rady Národnej banky Slovenska.490) Toto rozhodnutie by sme mohli označiť vo vzťahu k iným rozhodnutiam Národnej banky Slovenska ako rozhxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxadu podľa ZDFT, osobitných zákonov alebo všeobecných predpisov o správnom konaní. Právoplatnosť a vykonateľnosť tohto rozhodnutia nastáva súbežnex x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xričom nie je preskúmateľné ani správnym súdom. Zámerom zákonodarcu je v tomto prípade zabezpečenie efektívneho výkonu dohľadu nad finančným trhom, kxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx x xxxžšie popisuje spôsob uhrádzania ročných príspevkov. Tie sa uhrádzajú do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka (január, apríl, júl, október)x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xalej v tomto odseku reaguje aj na situáciu, ak v priebehu obdobia, za ktorý sa platí príspevok, bolo prispievateľovi odobrané alebo inak zaniklo, alebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prispievateľovi táto povinnosť. Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska rieši aj situáciu, ak prispievateľovi bolo na základe jeho žiadxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxťahuje sa naňho povinnosť uhrádzať ročný príspevok.493)
K ods. 8
Odsek 8 popisuje postup pri vzniku povinnosti prispievateľa uhrádzať ročný prísxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sektorovej legislatívy. Napríklad ak prispievateľ získal oprávnenie v januári, povinnosť uhrádzať ročný príspevok mu vznikne od júla. Pre výpočet rxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nadobudol oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa sektorovej legislatívy (v prípade nášho príkladu pôjde o 31. máj). Prispievateľ je povinný pí